PBS 1 - INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

BORANG SOAL SELIDIK

NAMA :_____________________________________

TARIKH : __________________

SUSUNAN KELAS  Bagaimanakah situasi di dalam kelas? Adakah terdapat gangguan dari luar kelas?

Adakah kerusi yang digunakan oleh para pelajar selesa dan bagaimanakah keadaan di dalam kelas?

Adakah guru menyusun kedudukan pelajar mengikut tahap kognitif mereka?

SESI PENGAJARAN GURU  Bagaimanakah cara guru berkomunikasi dengan para pelajar?

Kepada siapakah guru menanyakan soalan?

Bagaimanakah cara guru menarik perhatian pelajar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung?

Bagaimanakah cara guru memberi arahan?

Bagaimanakah cara guru menggalakkan perbincangan antara para pelajar?

Terima kasih 

SESI PEMBELAJARAN PELAJAR  Apakah soalan yang ditanya oleh pelajar dan berapa kerap?  Siapakah yang kerap bertanya soalan? Guru atau pelajar?  Adakah terdapat perbezaan bilangan antara pelajar perempuan dan pelajar lelaki yang kerap menanyakan soalan? CARA PELAJAR BERSOSIAL  Bagaimanakah para pelajar berkomunikasi antara satu sama lain?  Bagaimanakah pergerakan para pelajar di dalam kelas?  Adakah para pelajar diberi perhatian yang sama rata oleh guru?  Bagaimanakah para pelajar menerima bantuan apabila tidak memahami sesuatu topik?  Adakah pelajar diberi peluang untuk membuat keputusan dalam melaksanakan aktiviti ketika sesi pengajaran dan pembelajaran? Terima kasih  .