You are on page 1of 5

Mješovita srednja škola „Hazim Šabanović“ Visoko

Predmet : Fizika Predmetni nastavnik : Kolašinac Senad, prof. Razred : IId

PRIPREMA
za izvoĎenje časa

Datum: Čas: Nastavna jedinica: Tip časa: Nastavne metode: Oblici rada: Cilj časa: Zadaci časa: Obrazovni zadatak: Odgojni zadatak: Funkcionalni zadatak:

29.11.2011. 38. Naizmjenična struja Obrada novog gradiva Monološka, dijaloška Frontalni, individualni Upoznati pojam naizmjenične struje Shvatiti razlike izmeĎu istosmjerne i naizmjenične struje Razvijati naviku preciznosti i urednosti Shvatiti prednosti naizmjenične struje

Literatura : „Fizika za drugi razred srednjih škola“, dr Ahmed Čolić „Zadaci i ogledi iz fizike za drugi razred srednjih škola“, dr. Ahmed Čolić, Bego Mehurić

TOK ČASA Uvodni dio (5 min. Po mogućnosti ocjenjujem učenika. Kako glasi Faradayev zakon elektromagnetne indukcije? Faradayev zakon elektromagnetne indukcije glasi: U provodniku koji se naĎe u promjenjivom magnetnom polju indukuje se elektromotorna sila E čiji je iznos jednak promjeni magnetnog  fluksa  u jedinici vremena E   . Kako se naelektrisana čestica. električnu silu. Šta je samoindukcija? Samoindukcija je pojava indukovanja elektromotorne sile u provodniku kojim teče naizmjenična struja. Javlja se zato što naizmjenična struja (koja je promjenjivog smjera i intenziteta) oko provodnika stvara promjenjivo magnetno polje. t Čemu je jednaka elektromotorna sila indukovana u zavrojnici sa N namotaja?  U navojnici sa N namotaja indukuje se elektromotorna sila E   N . Na vrh table pišem naslov „Naizmjenična struja“ . indukuje elektromotorna sila. q količina elektriciteta čestice i B magnetna indukcija. naelektrisana čestica se kreće po kružnoj putanji. Šta je elektromagnetna indukcija? Elektromagnetna indukcija je pojava da se u provodniku koji se naĎe u promjenjivom magnetnom polju indukuje (stvara) elektromotorna sila E . t Kako glasi Lentzovo pravilo? Lentzovo pravilo glasi: Indukovana elektromotorna sila ima takav smjer da svojim poljem teži da spriječi uzrok indukcije. gdje je m masa čestice. v brzina kojom čestica ulazi normalno na linije qB sile.) Pitam učenike da li suznali riješiti zadatke za domaću zadaću. Postavljam učenicima pitanja za ponavljanje: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Šta su elementarni magneti? Elementarni magneti su najmanji magneti od kojih je sastavljen svaki magnet. koja ulazi nekom brzinom v normalno na pravac linija sile magnetnog polja. Kako se račua indukovana elektromotorna sila u pravolinijskom provodniku koji se kreće u magnetnom polju indukcije B? Elektromotorna sila u pravolinijskom provodniku može se izračunati po formuli E  B l v . kako se računa sila kojom magnetno polje djeluje na naelektrisanu česticu? Sila kojom magnetno polje indukcije B djeluje na naelektrisanu česticu naelektrisanja q koja ulazi normalno na linije sile magnetnog polja brzinom v može se naći iz formule F  qvB . jer se on našao u promjenjivom magnetnom polju. Pitam da li je neo spreman da uradi zadatak na tabli. Šta je uzajamna indukcija? Uzajamna indukcija je pojava da se u zavojnici. dalje kreće pod uticajem Lorentzove sile? Pod uticajem Lorentzove sile. Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Pitanje: Odgovor: Najavljujem novu nastavnu jedinicu i cilj časa. Kako nazivamo silu djelovanja magnetnog polja na naelektrianu česticu? Sila kojom magnetno polje djeluje na naelektrisanu česticu zovemo Lorentzova sila. Ponavljam pojam električnog polja. koja se naĎe u blizini druge zavojnike kroz koju teče promjenjiva električna struja. zbog čega se u istom provodniku indukuje elektromotorna sila. formule za računanje i mjerne jedinice. Kako se može naći poluprečnik kružne putanje naelektrisane lestice pod uticajem Lorentzove sile? Poluprečnik kružne putanje naelektrisane čestice pod uticajem Lorentzove sile može se naći mv po formuli r  .

pa će indukovana EMS opet biti masksimalna. Prilikom obrtanja stalno se mijenja magnetski fluks kroz površinu koja ograničava okvir.) Do sada smo razmatrali istosmjernu električnu struju. naziva se naizmjenična struja. Slika 1. kroz njega protiče struja koja ima stalno isti smjer. ali ovaj put će biti drugačije okrenut (promjena fluksa će biti negativna). odnosno razlika potencijala. Ako je obrtanje okvira ravnomjerno (što je obično slučaj). Njihov rad je zasnovan na elektromagnetskoj indukciji. Princip dobijanja naizmjenične struje Princip dobivanja naizmjenične struje objasnit ćemo na slici 1. On se mijenja zavisno od brzine kbrtanja okvira. na krajevima provodnika se javlja indukovana elektromotorna sila. usljed promjene magnetskog fluksa. UreĎaji pomoću kojih se proizvodi naizmjenična struja nazivaju se generatori naizmjenične struje. onda je indukovana EMS jednaka nuli E 0 Poslije još četvrtine perioda okvir će ponovo sjeći linije magnetnog polja pod pravim uglom. od plus (+) pola ka minus (-) polu izvora struje. indukovana elektromotorna sila (EMS) je jednaka E    U0 t Kada je okvir poralelan sa linijama magnetnog polja. Kad okvir siječe linije magnetnog polja pod pravim uglom. dobija se da indukovana EMS ima oblik . ali suprotnog predznaka E  U ostalim trenucima indukovana EMS će biti   U 0 t E   sin  t Ovdje je  ugao izmeĎu ravni okvira i linija magnetnog polja. Prema zakonu indukcije. Okvir siječe linije magnetnog polja pod različitim uglovima. Električna struja čija se jačina i smjer periodično mijenjaju u toku vremena. Neka se izmeĎu polova stalnog magneta nalazi provodnik u obliku pravougaonog rama (okvira. koja se može naći preko frekvencija f   2 f Prema tome. Danas se najviše proizvodi i koristi naizmjenična struja. U njima se mehanička energija pretvara u električnu energiju. petlje).Glavni dio (35 min. Kada na akumulator ili džepnu bateriju priključimo neki potrošač. On rotira oko neke osovine koja je okomita na magnetsko polje indukcije B. ugao  se mijenja po pravilu  t gdje je  kružna frekvencija obrtanja okvira.

a matematički izrazi za trenutne vrijednosti napona i struje su: u  U 0 sin  t i  I 0 sin  t   2 f gdje su: u i i trenutne vrijednosti napona i struje. . On je sinusoidalan. Prije svega lakše se proizvodi jer je generator naizmjenične struje jednostavne konstrukcije. Danas se skoro sva električna energija proizvodi i distribuira u obliku naizmjenične struje.E   sin  t  u t U0 odnosno u  U 0 sin  t Ako se okvir ravnomjerno obrće. Ako je kolo struje zatvoreno. Zbog toga se takva struja naziva sinusna naizmjenična struja (slika 2.) ona se pomoću ispravljača pretvara u jednosmjernu.. bez velikih gubitaka. Ako je potrebno koristiti jednosmjernu struju (TV. Naizmjenična struja se lahko može prenositi na velike daljine. U0 i I0. onda će poteći struja ko ja se takoĎe mijenja po sinusnom zakonu. Razlog tome je što naizmjenična struja ima nekoliko bitnih prednosti u odnosu na jednosmjernu struju. Promjena električnog napona i jačine električne struje Na slici 2 je grafički prikaz napona i struje. maksimalne vrijednosti napona i struje..) Slika 2. Vrijeme jedne pune promjene napona i struje je period ( T ). IzmeĎu ove dvije veličine postoji odnos.  je kružna frekvencija i f je frekvencija struje. f  1 T T 1 f f T 1 u  U 0 sin  t i  I 0 sin  t   2 f f  1 T T 1 f f T 1 Najrasprostranjenija standardna frekvencija naizmjenične struje je 50 Hz (herca). Broj punih promjena u jednoj sekundi je frekvencija ( f ). onda će takvo obrtanje imati za posljedicu pojavu napona koji se mijenja po sinusnom zakonu. računari.

707 U 0 Kada kažemo da je napon gradske mreže U = 220 V. jačinu struje izmjeriti ampermetar? Maksimalnu vrijednost ili neku prosječnu vrijednost? Instrument će pokazati neku stalnu vrijednost jačine naizmjenične struje koja iznosi oko 70% od maksimalne vrijednosti! TakoĎe. Ta vrijednost se naziva efektivna vrijednost. Efektivne vrijednosti naizmjenične struje i napona. Efekat naizmjenične struje je isti kao da ima stalnu vrijednost kao i jednosmjerna struja. bez indeksa. onda je to efektivna jačina struje. onda je to efektivna vrijednost naizmjeničnog napona. Koliku će. 707 I 0 Efektivna vrijednost naizmjenične struje je ona vrijednost koju bi imala i istosmjerna struja da u otporu R proizvede istu količinu toplote kao i naizmjenična struja. Kada kažemo da ampermetar pokazuje jačinu naizmjenične struje 12A. označavat ćemo oznaka U. Završni dio (5 min. Plan table Naizmjenična struja E  E 0   U0 t  t   2 f  E  sin  t  u t U0 u  U 0 sin  t i  I 0 sin  t   U 0 t  E  sin  t E    2 f f  1 T T 1 f f T 1 u  U 0 sin  t . oblik promjene napona i struje kod naizmjenične struje. Na sličan način definiše se i efektivna vrijednost naizmjeničnog napona U  0. I  0. odnosno I. Interesuje nas kakav je učinak (efekat) naizmjenične struje.707 od maksimalne vrijednosti. na primjer. Ona se označava sa I i iznosi 0. od nule pa do neke maksimalne vrijednosti. kada naizmjenična struja prolazi kroz neki otpornik R ona će u njemu osloboditi onoliku količinu toplote kao da ima stalnu vrijednost koja iznosi 70% od maksimalne vrijednosti.Naizmjenična struja stalno mijenja smjer i jačinu u toku vremena. osnovne razlike izmeĎu istosmjerne i naizmjenične struje.) Ponavljam pojam naizmjenične struje.