You are on page 1of 15

G. Popović: 11.

Proizvod rastvorljivosti

OPŠTA HEMIJA I

1

11. PROIZVOD RASTVORLJIVOSTI
Najčešća podela supstanci na osnovu rastvorljivosti u nekom rastvaraču je na rastvorljive i slabo rastvorljive. Slabo rastvorljive supstance se u literaturi navode i kao "nerastvorljive" Nerastvorljiv je neprikladan izraz jer se praktično sve supstance, u većoj ili manjoj meri, rastvaraju u rastvaraču. Koncentracija supstance u rastvoru može biti zanemarljivo mala, ali čestice te supstance ipak postoje u rastvoru. Imajući u vidu da najveći zvačaj imaju vodeni rastvori, razmaranja u daljem tekstu odnose se na rastvore u kojima je voda rastvarač. U Tabeli 1 prikazana su pravila na osnovu kojih se može predvideti rastvorljivost najznačajnijih neorganskih jedinjenja u vodi. Ova pravila su bazirana na sledećoj definiciji pojma rastvorljiv: supstanca je rastvorljiva u vodi ako na sobnoj temperaturi njen zasićen rastvor ima koncentraciju najmanje 0,1 mol/L (ovo nije opšte pravilo zbog čega se u literaturi navode i drugi podaci). Tabela 1. Rastvorljivost nekih jonskih jedinjenja u vodi Rastvorljivi 1. Nitrati (NO3 ), acetati (CH3COO ), hlorati (ClO3-), perhlorati (ClO4-) 2. Hloridi (Cl-), jodidi (I-) i bromidi (Br-) 3. Fluoridi (F-) 4. Sulfati (SO42-) 5. Hidrogenkarbonati (HCO3 ) Slabo rastvorljivi 1. Karbonati (CO32-) i fosfati (PO42-) 2. Sulfidi (S2-) 3. Oksidi (O ) 4. Hidroksidi (OH-) 5. Hromati (CrO42-)
2-

Izuzetak AgCH3COO, (KClO4) soli Pb2+, Hg22+, Ag+, Cu+ MgF2, CaF2, SrF2, BaF2, PbF2 BaSO4, SrSO4, CaSO4, PbSO4, Ag2SO4, Hg2SO4 (NaHCO3) Izuzetak soli alkalnih metala, NH4+ -soli sulfidi alkalnih metala, (NH4)2S, MgS, BaS oksidi alkalnih metala, SrO, BaO, (CaO) hidroksidi alkalnih metala, Sr(OH)2, Ba(OH)2, (Ca(OH)2) Na2CrO4, K2CrO4, (NH4)2CrO4, MgCrO4

Na osnovu pravila navedenih u Tabeli 1 može se zaključiti da li je neka supstanca rastvorljiva ili slabo rastvorljiva u vodi, ali pravila ne daju odgovor na pitanje "Koliko se rastvara ?". Da bi se razumele razlike u rastvorljivosti slabo rastvorljivih supstanci, zatim definisali uslovi pod kojim dolazi do taloženja supstanci ili rastvaranja taloga neophodno je kvantitativno proučiti ravnotežu koja se uspostavlja u heterogenom sistemu izmeñu slabo rastvorljive supstance i njenog zasićenog rastvora (ravnoteža čvrsto tečno).

1 mol/L? Pb(NO3)2 1 0.jon: NaCl → Na+ + 1 1 0.jon: Na2SO4 1 0. Izračunati koncentraciju jona olova u vodenom rastvoru Pb(NO3)2 ako je koncentracija nitratnih jona 0.2 mol/L SO421 0.1 mol/L [Na+] = 0. Da bi se lakše pratio tekst koji sledi neophodno je prvo razmotriti relaciju koja postoji izmeñu koncentracije jedinjenja i koncentracija njegovih jona u rastvoru. Meñutim.1 mol/L [NO3-] = 2[Pb2+] [Pb 2+ ] = [NO 3 ] 2 − [Pb2+] = 0.2 mol/L [SO42-] = 0. Izračunati koncentraciju natrijumovih i sulfatnih jona u rastvoru Na2SO4 koncentracije 0. Izračunati koncentraciju natrijumovih i hloridnih jona u rastvoru NaCl koncentracije 0. Popović: 11. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 2 Proučavanja ravnoteža u sistemu čvrsto tečno u daljem tekstu ograničeno je na jonska jedinjenja. osnovni principi koji se odnose na jonska jedinjenja mogu se primeniti i na sve ostale tipove čvrstih supstanci.05 mol/L .05 mol/L → Pb2+ + 2 NO31 2 0.1 mol/L ⇒ 0.1 mol/L Cl1 0.1 mol/L [Na+] = [Cl-] = 0.1 mol/L? Disocijacijom u vodenom rastvoru jedna formulska jedinica NaCl daje jedan Na+ i jedan Cl.1 mol/L → ⇒ 2 Na+ + 2 0.1 mol/L Primer 2.G.1 mol/L? U vodenom rastvoru jedna formulska jedinica Na2SO4 daje dva Na+ i jedan SO42. Primer 1.05 mol/L ⇐ 0.1 mol/L Hemijska formula : Na2SO4 Koncentracija jona: [Na+] = 2[SO42-] Veoma je važno da se shvati ova relacija Primer 3.

AgCl) Striktnom primenom pravila za pisanje ravnotežnih konstanti sledi da je konstanta ravnoteže (Kc) u posmatranom slučaju data izrazom: Kc = [Ag + ][Cl − ] [AgCl] [Ag+] i [Cl-] predstavljaju koncentracije (mol/L) Ag+ i Cl. kako se povećava koncentracija Ag+ i Cl. Brzina rastvaranja se zbog toga vremenom smanjuje do trenutka kada brzina rastvaranja postane jednaka brzini taloženja. Vremenom. i to je konstantna vrednost ako se radi o "čistoj" supstanci: [Ag + ][Cl − ] = K c [AgCl] 1 4 24 3 KONSTANTA Dobijeni izraz pokazuje da je proizvod ravnotežnih koncentracija Ag+ i Cl. u zavisnosti od vremena.jona u rastvoru u odreñenim vremenskim intervalima (slika 1). AgCl↓. Ks ili P (sp u indeksu potiče od engleskog izraza solubility product): Ksp=[Ag+][Cl-] Ksp=1. Ova konstanta se naziva konstanta proizvoda rastvorljivosti. Kada se uspostavi ravnoteža više nema promene koncentracije jona u rastvoru. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 3 KONSTANTA PROIZVODA RASTVORLJIVOSTI. Na samom početku postoji najveći skok u koncentraciji jona u rastvoru. pri rastvaranju čvrstog AgCl. Slika 1. vrlo malo AgCl će se rastvoriti (manje od 0.jona u zasićenom rastvoru jednak konstanti. ravnoteža koja se uspostavlja izmeñu AgCl u talogu i jona u zasićenom rastvoru prikazuje se na sledeći način: AgCl(s) Ag+(aq) + Cl-(aq) (Prisustvo supstance u čvrstom stanju obeležava se na različite načine: AgCl(s). tj. Brzina kojom se AgCl rastvara u vodi može se utvrditi na osnovu merenja koncentracija Ag+ i Cl. ili samo priozvod rastvorljivosti i uobičajeno je da se obeležava sa Ksp. S obzirom da je rastvoreni AgCl potpuno disosovan na jone.G.jona u zasićenom rastvoru.8x10-10 .jona u rastvoru postoji mogućnost njihovog sudara i taloženja AgCl. Promena koncentracije Ag+ i Cl. Dodatak još čvrstog AgCl u posmatrani sistem neće uticati na ravnotežu. odnosno broj molova AgCl u 1 litru čvrstog AgCl. Popović: 11. a takav rastvor se naziva zasićen rastvor. [AgCl] je koncentracija AgCl.002 g na sobnoj temperaturi). Ksp Ako se 1 g čvrstog AgCl doda u 1 litar vode i meša. U 1litru vode na odreñenoj temperaturi maksimalno se može rastvoriti tačno odreñena masa AgCl bez obzira koliko se čvrstog AgCl nalazi u višku.jona u rastvoru. U tom momentu se uspostavlja ravnoteža. brzina rastvaranja je najveća.

podignutih na stepen koji odgovara stehiometrijskim koeficijentima u ravnotežnoj jednačini.(aq) Ksp= [Pb2+][I-]2 = 7.3x10-7 1.2x10-12 2.9x10-9 3.4x10-5 3.5x10-9 9.0x10-13 8.3x10-7 3.9x10-37 1.8x10-10 5.0x10-22 4.0x10-10 2.1x10-12 4.0x10-16 1.1x10-12 3.G.9x10-11 8. Za jonsko jedinjenje napisano u opštem obliku AxBy proizvod rastvorljivosti dat je sledećim izrazom: AxBy (s) xAy+ (aq) + yBx.6x10-8 1. Ova konstanta ima fiksnu vrednost na odreñenoj temperaturi i ne zavisi od koncentracije individualnih jona.0x10-34 6.(aq) 2Ag+ (aq) + SO42.1x10-15 1.0x10-20 4. Vrednosti konstante proizvoda rastvorljivosti za neke jonske supstance Tip jedinjenja Halogenidi AgCl AgBr AgI PbF2 PbCl2 PbBr2 PbI2 CaF2 Ag2CO3 CaCO3 SrCO3 BaCO3 CoCO3 NiCO3 ZnCO3 HgS Ag2S CuS CdS PbS SnS ZnS CoS NiS FeS MnS Ag2SO4 CaSO4 SrSO4 BaSO4 PbSO4 Al(OH)3 Ca(OH)2 Fe(OH)3 Fe(OH)2 Mg(OH)2 Zn(OH)2 Ag2CrO4 PbCrO4 Ag+ + ClAg+ + BrAg+ + IPb2+ + 2FPb2+ + 2ClPb2+ + 2BrPb2+ + 2ICa2+ + 2F2Ag+ + CO32Ca2+ + CO32Sr2+ + CO32Ba2+ + CO32Co2+ + CO32Ni2 + + CO32Zn2+ + CO32Hg2+ + S22Ag+ + S2Cu2+ + S2Cd2+ + S2Pb2+ + S2Sn2+ + S2Zn2+ + S2Co2+ + S2Ni2+ + S2Fe2+ + S2Mn2+ + S22Ag+ + SO42Ca2+ + SO42Sr2+ + SO42Ba2+ + SO42Pb2+ + SO42Al3+ + 3OHCa2+ + 2OHFe3+ + 3OHFe2+ + 2OHMg2+ + 2OHZn2+ + 2OH2Ag+ + CrO42Pb2+ + CrO42Ksp (25 oC) 1.7x10-5 2.0x10-28 3.3x10-10 5.0x10-26 2.0x10-10 1.2x10-10 6.7x10-5 Numeričke vrednosti proizvoda rastvorljivosti za neka jonska jedinjenja prikazane su u Tabeli 2.2x10-28 1.2x10-7 1.0x10-9 1. Tabela 2.0x10-53 1. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 4 Proizvod rastvorljivosti predstavlja proizvod koncentracija jona nekog jedinjenje u zasićenom rastvoru.0x10-25 4.9x10-18 5. Popović: 11.1x10-6 7.5x10-6 1.(aq) Ksp= [Ay+]x[Bx-]y Primenjeno na konkretne soli: PbI2 (s) Ag2SO4 (s) Pb2+ (aq) + 2I.6x10-39 7.7x10-5 2.8x10-13 Karbonati Sulfidi Sulfati Hidroksidi Hromati .3x10-17 3.9x10-9 Ksp= [Ag+ ]2[SO42-] = 1.9x10-16 7.0x10-49 3.

1x10-5)2 = 1. Primer 4. Izračunati proizvod rastvorljivosti BaSO4. ili na neki drugi način (g/mL. Popović: 11. Svaka formulska jedinica BaSO4 koja je rastvorena u vodi daje jedan Ba2+ i jedan SO42.(aq) Ksp= [Ba2+ ][SO42-] Faza 2.1x10-5 mol/L Faza 3. Ako je poznata jedna veličina druga se može izračunati Izračunavanje Ksp na osnovu poznate rastvorljivosti Ako je poznata rastvorljivost supstance (može se odrediti primenom različitih eksperimentalnih tehnika) moguće je izračunati vrednost priozvoda rastvorljivosti. Rešavanje zadatka izvodi se po sledećim fazama: Faza 1. BaSO4 (s) Ba2+ (aq) + SO42. 1 mol BaSO4 → 233 g x → 0. Proizvod rastvorljivosti je ravnotežna konstanta. predstavlja proizvod koncentracija jona nekog jedinjenje u zasićenom rastvoru.1x10-5 mol BaSO4 (rastvoreno) 1 litar zasićenog rastvora sadrži 1. Obično se izražava u gramima rastvorene supstance po litru rastvora (g/L). Izračunati koncentraciju Ba2+ i SO42.1x10-5 mol/L + SO42.2x10-10 . Napisati jednačinu ravnoteže u zasićenom rastvoru BaSO4 i izraz za proizvod rastvorljivosti.1x10-5 mol/L Zamenom ovih koncentracija u izraz za proizvod rastvorljivosti dobija se vrednost proizvoda rastvorljivosti: ili Ksp= [Ba2+ ][SO42-]= (1. Izračunati molarnu rastvorljivost (S) BaSO4. ako 1 litar zasićenog rastvora barijum-sulfata sadrži 0.1x10-5 mol/L U zasićenom rastvoru: [Ba2+] = [SO42-] = S = 1.0025 g x = 1.1x10-5) = 1.(aq) S 1. mg/ml).1x10-5 mol BaSO4 S =1. Mol/l). rastvorljivost u molovima po litru rastvora (količinska koncentracija zasićenog rastvora). zatim u molovima rastvorene supstance po litru rastvora (molarna rastvorljivost.jon.0025 g rastvorenog BaSO4. Proizvod rastvorljivosti Razlika izmeñu rastvorljivosti i proizvod rastvorljivosti: • • OPŠTA HEMIJA I 5 Rastvorljivost je količina neke supstatance prisutna u zasićenom rastvoru. podignutih na stepen koji odgovara stehiometrijskim koeficijentima u ravnotežnoj jednačini.jona u zasićenom rastvoru.1x10-5 mol/L ⇒ (rastvoreno) Ba2+ (aq) S 1. S obzirom da se rastvorljivosti i proizvod rastvorljivosti odnose na zasićene rastvore izmeñu njih postoji veza.G.1x10-5) (1. tj.2x10-10 Ksp= [Ba2+ ][SO42-]= S2 = (1. BaSO4 (s) S 1.

3x10-4 mol/L + CrO42.(aq) S 6. Služi za izračunavanje rastvorljivosti slabo rastvorljivih jedinjemnja. ako 1 litar zasićenog rastvora srebro-hromata sadrži 0.7x10-5 mol/L Zamenom ovih koncentracija u izraz za proizvod rastvorljivosti dobija se vrednost proizvoda rastvorljivosti: ili Ksp = [Ag+ ]2[CrO42-] = (1.jon.222 g x = 6.7x10-5 mol/L ⇒ (rastvoreno) 2Ag+ (aq) 2S 1. definisanja uslova taloženja. Izračunvanje molarne rastvorljivost (S) Ag2CrO4: 1 mol Ag2CrO4 → 332 g x → 0.2x10-12 UPOTREBA Ksp Konstanta proizvoda rastvorljivosti ima višestruku primenu.222 g rastvorenog Ag2CrO4.2x10-12 Ksp = [Ag+ ]2[CrO42-] = (2S)2S = 4S3 = 4(6. Popović: 11. Izračunati proizvod rastvorljivosti Ag2CrO4. Svaka formulska jedinica Ag2CrO4 koja je rastvorena u vodi daje dva Ag+ i jedan CrO42.3x10-4 mol/L [CrO42-] = S = 6. 1.G.7x10-5)3 = 1.7x10-5 mol Ag2CrO4 S =6.7x10-5) = 1. izračunavanje koncentracije jona slabo rastvorljivog jedinjenja u zasićenom rastvoru.7x10-5 mol Ag2CrO4 (rastvoreno) 1 litar zasićenog rastvora sadrži 6.7x10-5 mol/L U zasićenom rastvoru: [Ag+] = 2S = 1. .(aq) Ksp= [Ag+ ]2[CrO42-] 2. zatim za poreñenje rastvorljivosti jonskih jedinjenja. Izračunavanje koncentracije Ag+ i CrO42.3x10-4)2 (6.7x10-5 mol/L 3. Ag2CrO4 (s) S 6.jona. Jednačina ravnoteže u zasićenom rastvoru Ag2CrO4 i izraz za proizvod rastvorljivosti: Ag2CrO4 (s) 2Ag+ (aq) + CrO42. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 6 Primer 5.

8x10-10 S = 2 K sp = 2 1. ako je Ksp=1. PbI2 (s) S ⇒ mol/L (rastvoreno) [Pb2+ ] = S [I-] = 2S Ksp= [Pb2+ ][I-]2= (S)(2S)2 = 4S3= 7.8x10-10 2.jona.G.(aq) S 2S S=3 K sp 4 =3 7. AgCl (s) S ⇒ mol/L (rastvoreno) Ag+ (aq) S + Cl. Izračunati rastvorljivost (mol/L i g/L) AgCl u vodi na 25 oC. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 7 I Izračunavanje rastvorljivosti na osnovu poznate vrednosti Ksp Primer 6.3x10-5 mol/L.9x10-9 2. Izračunati rastvorljivost (mol/L i g/L) PbI2 u vodi na 25 oC.3x10-5 mol/L Mr AgCl = 143.9x10-9. Primer 7.(aq) S U zasićenom rastvoru: [Ag+] = [Cl-] = S Ksp= [Ag+ ][Cl-]= S2 = 1. Svaka formulska jedinica AgCl koja je rastvorena u vodi daje jedan Ag+ i jedan Cl. 1.9x10-3 g/L.3x10-5 mol/L i [Cl-] =1. 1. ako je Ksp=7. S obzirom da je rastvoreni AgCl potpuno disosovan na jone sledi da je [Ag+] =1.9x10-9 Pb2+ (aq) + 2I.8 x10 −10 S = 1.3x10-5 mol/L (1.9x10-3 g/L (1.9 mg/L) Rastvorljivost AgCl u vodi na 25 oC iznosi 1.(aq) Ksp= [Pb2+ ][I-]2= 7. odnosno 1. Napisati jednačinu ravnoteže u zasićenom rastvoru AgCl i izraz za proizvod rastvorljivosti AgCl (s) Ag+ (aq) + Cl. Popović: 11.9 x10 −9 4 .3x10-5 mol AgCl se nalazi rastvoreno u 1 litru rastvora). Jednačina ravnoteže u zasićenom rastvoru PbI2 i izraz za proizvod rastvorljivosti PbI2 (s) Pb2+ (aq) + 2I.(aq) Ksp= [Ag+ ][Cl-] = 1. Svaka formulska jedinica PbI2 koja je rastvorena u vodi daje jedan Pb2+ i dva I.jon.8x10-10.5 1.

6 g/L). samo se potrudite da ih razumete.3x10-3 mol/L Mr PbI2 = 461 0.jona: Ca3(PO4)2 (s) S ⇒ mol/L (rastvoreno) 3Ca2+ (aq) + 2PO43. za jedinjenja koja imaju različit jonski odnos). ako se uzme jedinjenje Ca3(PO4)2 (jonski odnos 3:2). Naime. Ravnotežna koncentracija (mol/L) Veza izmeñu Ksp i S Jedinjenje Ksp [katjon] [anjon] S = 2 K sp AgCl [Ag+][Cl-] S S Ksp = S2 BaSO4 Ag2SO4 PbI2 Al(OH)3 Ca3(PO4)2 [Ba2+][SO42-] [Ag+]2[SO42-] [Pb2+][I-]2 [Al3+][OH-]3 [Ca2+]3[PO43-]2 S 2S S S 3S S S 2S 3S 2S Ksp = S2 Ksp = 4S3 Ksp = 4 S3 Ksp = 27S4 Ksp = 108S5 S = 2 K sp S=3 S=3 S=4 S=5 K sp 4 K sp 4 K sp 27 K sp 108 .3x10-3 mol/L ( 0. S obzirom da je rastvoreni PbI2 potpuno disosovan na jone sledi da je [Pb2+]=1. Ne trudite se da ih memorišete.3x10-3 mol/L i [I-]=2. Veza izmeñu konstante proizvoda rastvorljivosti (Ksp) i molarne rastvorljivosti (S.6x10-3 mol/L. kada su poznate formule jedinjenja lako se mogu izvesti ove jednačine. Npr. mol/L) za jedinjenja različitog jonskog odnosa. U Tabeli 3 prikazane su jednačine koje povezuju proizvod rastvorljivosti i rastvorljivosti za različite tipove jonskih jedinjenja (tj.G.(aq) 3S 2S [Ca2+] = 3S [PO43-] = 2S Ksp = [Ca2+]3[PO43-]2 Ksp = (3S)3(2S)2 Ksp = 108S5 ⇒ S = 5 Ksp = [Ca2+]3[PO43-]2 K sp 108 Tabela 3. Iz formule se vidi da jedna formulska jedinica Ca3(PO4)2 daje tri Ca2+ jona i dva PO43.6 g/L OPŠTA HEMIJA I 8 Rastvorljivost PbI2 u vodi na 25 oC iznosi 1. Popović: 11. Proizvod rastvorljivosti S = 1.

Uporedni prikaz rastvorljivost i Ksp za BaSO4 i Ag2CrO4 Jedinjenje BaSO4 Ag2CrO4 Rastvorljivost (mol/L) S =1.1x10-5 mol/L S =6. Izračunati [Ag+]. BaSO4) (daju 2 jona). Podaci pokazuju da je rastvorljivost Ag2CrO4 veća od rastvorljivosti BaSO4. Ag2SO4) i 1:2 (CaF2.2x10-10 Ksp = [Ag+ ]2[CrO42-]= 1. koja imaju isti jonski odnos.8x10 −10 = = 9x10 −8 mol/L [Cl − ] 2x10 −3 . Meñutim.G. dobija se [Ag + ] = 1. To znači.8x10 −10 1. jedinjenja jonskog odnosa 3:2 i 2:3.2x10-12 Direkto poreñenje rastvorljivosti na osnovu vrednosti Ksp (što znači: ako je veća vrednost Ksp veća je i rastvorljivost) može se izvršiti samo za jedinjenja istog tipa. Tabela 4. [Ag+ ]2. tj. Ali oprezno!!! Ovo upozorenje biće potkrepljeno sledećim primerom. U rastvoru koji je u ravnoteži sa AgCl (s) (Ksp=1. Sledeći tip jedinjenja čija se rastvorljivost direktno može porediti na osnovu Ksp vrednosti su jedinjenja kod kojih je jonski odnos 1:3 i 3:1 (daju 4 jona).8x10-10) koncentracija je Cl. AgCl(s) Ag+(aq) + Cl-(aq) Ako se u izraz za Ksp [Ag+][Cl-]=1. U Tabeli 4 prikazane su vrednosti za rastvorljivosti i Ksp za BaSO4 i Ag2CrO4.2x10-3 mol/L. Popović: 11. zato što proizvod rastvorljivosti Ag2CrO4 sadrži kvadratni član. da se direktno na osnovu Ksp mogu uporediti rastvorljivosti 1:1 jedinjenja (AgCl. Na osnovu vrednosti za Ksp datih u Tabeli 2 može se zaključiti da molarna rastvorljivost sledećih jedinjenja raste u nizu: • jonski odnos u jedinjenu 1:1 Ksp (AgI) < Ksp (PbCrO4) < Ksp (BaSO4) < Ksp (AgCl) < Ksp (BaCO3) S (AgI) < S (PbCrO4) < S (BaSO4) < S (AgCl) < S (BaCO3) • jonski odnos u jedinjenju 1:2 i 2:1 Ksp (Zn(OH)2) < Ksp (Ag2CrO4) < Ksp (CaF2) < Ksp (PbCl2) S (Zn(OH)2) < S (Ag2CrO4) < S (CaF2) < S (PbCl2) III Izračunavanje koncentracije jona slabo rastvorljivog jedinjenja u zasićenom rastvoru Primer 8. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 9 II Poreñenje rastvorljivosti jonskih jedinjenja Proizvod rastvorljivosti se koristi za poreñenje rastvorljivosti jonskih jedinjenja.7x10-5 mol/L Ksp Ksp= [Ba2+ ][SO42-] = 1.8x10-10 zameni poznata koncentracija hloridnih jona. [Cl-]=2x10-3 mol/L. Zn(OH)2) (daju 3 jona). vrednost Ksp Ag2CrO4 je manja u odnosu na Ksp BaSO4. Isti tip jedinjenja su i ona koja imaju jonski odnos 2:1 (Ag2CrO4. Zatim.

9x10 −9 = = 7.2x10-4) = 1.2x10-5) = 1.2x10-5 mol/L c) 1. obrazovati jedinjenje koje će se izdvojiti iz rastvora u obliku taloga ?". a koncentracija SO42. Odgovor na ovo pitanje daje Ksp.9x10-9 [I . Popović: 11. nema taloženja Q > Ksp rastvor je presićen.9x10 −9 7. PbI2 (s) Pb2+ (aq) + 2I.2x10-11 b) Q = [ Ba2+]0[ SO42-]0 = (1x10-5) (1.2x10-4 mol/L a) Q = [ Ba2+]0[ SO42-]0 = (1x10-5) (1.(aq) [Pb2+][I-]2=7. a da ne doñe do taloženja (precipitacije).9x10 −2 mol/L IV Uslovi taloženja Pri planiranju nekog eksperimenta često se dešava da plan uključuje i vodeni rastvor koji sadrži više vrsta jona koji potiču iz polaznih jedinjenja ili pak nastaju u toku reakcije.9x10 −3 2= −6 [Pb ] 1x10 [I . Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 10 Primer 9. ali ne moraju da budu i ravnotežne koncentracije (ovo je razlika u odnosu na Ksp u čiji izraz ulaze isključivo ravnotežne koncentracije). nema taloženja Q = Ksp rastvor je zasićen. u planiranoj koncentraciji. U izraz za Q ulaze početne koncentracije ([ ]0) koje mogu. (2) rastvor je zasićen ili (3) rastvor je presićen.2x10-10) ako je [ Ba2+]=1x10-5 mol/L .2x10-6) = 1.: a) 1.] = 7.2x10-10 c) Q = [ Ba2+]0[ SO42-]0 = (1x10-5) (1. Naime. Jonski proizvod (Q) je proizvod koncentracija jona nekog jedinjenja podignutih na stepen koji odgovara stehiometrijskim koeficijentima. Izračunati [I-]. U rastvoru koji je u ravnoteži sa PbI2 (Ksp=7. Da bi se utvrdilo o kom slučaju se radi poredi se Ksp i jonski proizvod. dolazi do taloženja .dolazi do taloženja.2x10-6 mol/L b) 1. Pre otpočinjanja eksperimenta neophodno je postaviti pitanje "Da li će bilo koja kombinacija prisutnih jona.2x10-9 Q < Ksp rastvor je nezasićen.9x10-9) koncentracija Pb2+ je 1x10-6 mol/L. jedna od primena Ksp je i izračunavanje maksimalne koncentracije jona koji mogu postojati u jednom rastvoru. Za rastvor koji sadrži jone slabo rastvorljivog jedinjenja postoje tri mogućnosti: (1) rastvor je nezasićen.] 2 = 7.G. supstanca će se taložiti sve dok proizvod koncentracija jona koji ostaju u rastvoru ne bude jednak Ksp Da li dolazi do taloženja BaSO4 (Ksp = 1. Moguće relacije izmeñu Ksp i Q su sledeće: Q < Ksp Q = Ksp Q > Ksp rastvor je nezasićen nema taloženja rastvor je zasićen rastvor je presićen .9x10 -3 = 8.

015 M BaCl2.. ako je [ Ba2+]0[ SO42-]0 > Ksp. 100 mL 0. Meñutim. Popović: 11. Moguće je formiranje dve nove soli BaSO4 i NaCl. Izračunavanje Q Prvo se izračuna broj molova obe soli u matičnim (početnim) rastvorima. 2. Ksp za BaSO4 je 1.u nastalom rastvoru.jona. tj.5x10-5 mol Na2SO4 i 7. da li će doći do izdvajanja taloga. Postupak rešavanja: 1.5x10-5 mol Na2SO4 50 mL 0.5x10-4 mol BaCl2 1000 mL → x ____________________________ x = 5x10-3 mol BaCl2 c(Na2SO4)= 5x10-4 mol/L c(BaCl2)= 5x10-3 mol/L . Prvo se postavlja pitanje "Da li neka od kombinacija prisutnih jona može da nagradi slabo rastvorljivo jedinjenje ?". BaSO4 spada u slabo rastvorljiva jedinjenja i čvrsti BaSO4 će se taložiti ako je Q > Ksp .00075 M Na2SO4: 1000 mL → 0.00075 M Na2SO4 i 50 mL 0.jone.015 mol BaCl2 50 mL → x ____________________________ x = 7. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 11 Primer 10.i Cl.5x10-4 mol BaCl2) mogu se izračunati koncentracije soli u nastalom rastvoru: 150 mL → 7.G. a zatim koncentracija jona Ba2+ i SO42. Ba2+. Ako se pomeša 100 mL 0. SO42.2x10-10 (Tabela 2).015 M BaCl2: 1000 mL → 0.5x10-5 mol Na2SO4 1000 mL → x ____________________________ x = 5x10-4 mol Na2SO4 150 mL → 7.5x10-4 mol BaCl2 Kada se mešaju razblaženi rastvori zapremina finalnog rastvora jednaka je zbiru zapremina početnih rastvora: zapremina finalnog rastvora = 100 mL + 50 mL = 150 mL Na osnovu poznate zapremine finalnog rastvora (150 mL) i broj molova obe soli (7. Obe soli Na2SO4 i BaCl2 su rastvorljive u vodi i potpuno disosovane na jone: Na2SO4 → 2Na+ + SO42BaCl2 → Ba2+ + 2ClU trenutku mešanja novi rastvor sadrži Na+.00075 mol Na2SO4 100 mL → x ____________________________ x = 7. NaCl je rastvorljiva so pa ne dolazi do vezivanja Na+ i Cl.

UTICAJ ZAJEDNIČKOG JONA NA RASTVORLJIVOST U vodeni rastvor AgCl u kome je uspostavljena ravnoteža : AgCl (s) Ag+ (aq) + Cl. Zbog toga što je Cl. Nasuprot čovekovom oku.5 x10 −6 Q najmanje 1000 puta veće od Ksp. Detektovanje taloženja (precipitacije) S obzirom da čovekovo oko ima relativno malu osetljivost.joni potiču iz dva izvora: iz dodatog NaCl i rastvorenog AgCl.2x10-10) 2Cl- OPŠTA HEMIJA I 12 Q = [ Ba2+]0[ SO42-]0 = (5x10-3) (5x10-4) = 2.G. Proizvod rastvorljivosti Koncentracija Ba2+ jona: BaCl2 → Ba2+ + 1 1 5x10-3 mol/L ⇒ 5x10-3 mol/L Koncentracija SO42. U novom ravnotežnom sistemu Cl.zajednički za obe soli . Popović: 11. Nakon ponovnog uspostavljanja ravnoteže u zasićenom vodenom rastvoru smanjena je koncentracija Ag+ jona.2 x10 −10 puta veća vrednost Q u odnosu na Ksp pokazuje da je moguće opaziti taloženje BaSO4. pojava taloga može se opaziti golim okom ako je Q 2 . Približno 21000 K sp 1.jona: Na2SO4 → 1 -4 5x10 mol/L ⇒ 2Na+ + SO421 5x10-4 mol/L (Ksp = 1.5x10-6 S obzirom da je Q>Ksp doćiće do taloženja BaSO4 (BaSO4 će se taložiti sve dok proizod koncentracija jona koji ostaju u rastvoru ne bude jednak Ksp). u smeru obrazovanja taloga. U primeru 10 ovaj odnos je = ≈ 21000 .(aq) Ksp= [Ag+ ][Cl-] doda se NaCl (so rastvorljiva u vodi): naCl → Na+ + Cl- Uticaj dodatka Cl+ jona na ravnotežu može se predvideti na osnovu Le Šateljeovog principa (ravnoteža se pomera u smeru vezivanja Ag+ jona): AgCl (s) Ag+ + Cldodati Cl joni pomeraju ravnotežu na levo Ravnoteža se pomera na levo. savremene tehike mogu da detektuju veoma male količine taloga.

8x10-8 mol/L Rastvorljivost AgCl u "čistoj" vodi: Rastvorljivost AgCl u 0. Po definiciji zajednički jon je jon koji potiče iz dva različita izvora.01) ≈ 0. Meñutim. moguće je pojednostaviti izračunavanje s obzirom da je S <<0.(aq) S S Ksp = [Ag+][Cl-]=1. Ova aproksimacija je razumna zato što je [Cl-]AgCl <<1.01) Razvijanjem predhodnog izraza dobija se kvadratna jednačina (S2+0.01) (0 + 0. .G.01 mol/L NaCl : NaCl → 0.01 mol/L NaCl.3 x10 −5 mol/L Rastvorljivost AgCl u 0.jona koji iz njega potiču.8x10-8 mol/L Rastvorljivost AgCl je skoro 1000 puta manja u 0. 1. Smaljenje rastvorljivosti jonskih jedinjenja dodatkom zajedničkog jona naziva se uticaj zajedničkog jona.8x10-10= (S) (S+0.3x10-5 mol/L S=1.8x10-10 [Ag+] = [Cl-] = S Ksp = S2 S = 2 K sp = 2 1.01) S=1. Izračunati rastvorljivost AgCl u "čistoj" vodi i u 0. Ova izračunavanja pokazuju kako zajednački jon utiče da slabo rastvorljiva jedinjenja postanu još manje rastvorljiva. Primer 11.8x10-10 Ag+ (aq) + Cl.01.01) 1.8 x10 −10 = 1.3x10-5 mol/L.01 mol/L NaCl: S=1.01 mol/L AgCl (s) Početak: Ravnoteža: 0 S Na+ + Cl0.01 mol/L Ksp = [Ag+][Cl-]=1. pa se pravi zanemarljiva greška ako se uzme da je (S + 0.8x10-10= (S) (0. Dodatkom zajedničkog jona smanjuje se rastvorljivost AgCl.01) Ksp = [Ag+][Cl-]= (S) (S+0. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 13 naziva se zajednički jon.01S-1. Popović: 11.8x10-10) Rastvorljivost AgCl u "čistoj" vodi: AgCl (s) S ⇒ mol/L Ag+ (aq) + Cl. jer se dodatkom NaCl smanjuje rastvorljivost AgCl pa samim tim i koncentracija Cl.01) (S + 0.(aq) 0 S [Ag+]=S [Cl-]= (S+0. (AgCl: Ksp=1.8x10-10 =0) čije rešavanje zahteva utrošak znatnog vremena.01.01 mol/L NaCl u odnosu na rastvorljivost u "čistoj" vodi.

(aq) Dodatkom višaka I. Prevoñenje S2.(aq) Al(OH)3 (s) + 3H+ (aq) → Al3+ (aq) + 3H2O (l) Uklanjanjem OH.jona u H2O. dodatak zajedničkog jona u zasićen rastvor slabo rastvorljivog jonskog jedinjenja smanjuje njegovu rastvorljivost..(aq) RASTVARANJE TALOGA U prethodnom tekstu prikazano je kako se može smaljiti rastvorljivost jonskih supstanci. KI) neće doći do smanjenja rastvorljivosti HgI2 (kao što se očekuje zbog efekta zajedničkog jona). H+ iz joni iz kiselina reaguju sa OH. Malo rastvorljiv Al(OH)3 rastvara se u kiselinama.jonima (iz zasićenog rastvora Al(OH)3) i nastaje slab elektrolit H2O: Al(OH)3 (s) Al3+ (aq) + 3OH. Na primer. prevoñenju u drugi oblik) jona iz ravnoteže.(aq) CaCO3 (s) + 2H+ (aq) → Ca2+ (aq) + CO2 (g) + H2O (l) . Tako se malo rastvorljivo jedinjenje može rastvoriti prevoñenjem jednog njegovog jona (ili svih njegovih jona) u slab elektrolit. Ravnoteža se pomera na desno. 1.jona iz ravnoteže jonski proizvod postaje manji od Ksp ([Al3+][OH-]3 <Ksp). u smeru rastvaranja Al(OH)3. Prevoñenje OH. preko te koncentracije izdvaja se kao gas): ZnS (s) ZnS (s) Zn2+ (aq) + S2. Za to postoji više načina. kompleks ili redoks reakcijom u drugu česticu. H+ joni reaguju sa S2jonima (iz zasićenog rastvora ZnS) i nastaje H2S (rastvara se u vodi u koncentraciji 0.jonima i nastaje slab elektrolit ugljena kiselina (H2CO3) koja se razlaže na gas CO2: CaCO3 (s) Ca2+ (aq) + CO32.1 mol/L.(aq) + 2H+ (aq) → Zn2+ (aq) + H2S (g) 3.(aq) → [HgI4]2. H+ joni reaguju sa CO32. Popović: 11.u H2S.jona ( tj.u CO2. Kiseline koje nemaju oksidaciona svojstva (mineralne kiseline) rastvaraju neke malo rastvorljive metalne sulfide. U narednom tekstu videćemo na koji način se može rastvoriti neki talog. Prevoñenje CO32. neke supstance reaguju sa jonom koji se dodaje pri čemu nastaju rastvorljivi kompleksi. Meñutim. Malo rastvorljivi karbonati mogu se rastvoriti u kiselinama koje su jače od ugljene kiseline. razblažena HCl rastvara ZnS. što je praćeno rastvaranjem taloga. • Prevoñenje jona u slab elektrolit Sledeći primeri ilustruju rastvaranje malo rastvorljivog jedinjenja prevoñenjem jednog od njegovih jona u slab elektrolit. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 14 Generalno posmatrano. 2. ali svi se zasnivaju na “uklanjanju” (tj.G. Kao primer može da posluži zasićen rastvor HgI2: HgI2 (s) Hg2+ (aq) + 2I. već dolazi do rastvaranja taloga: HgI2 (s) + 2 I.

(aq) + Ag+ (aq) AgI (s) _________________________________ AgCl (s) + I. OH-.3x10-17). Kao ligandi (donori elektronskog para koji sa jonom metala obrazuju koordinativno-kovalentnu vezu) mogu biti molekuli i joni kao što su: NH3. zato što nitratna kiselina oksiduje S2. zbog čega će I.joni vezivati Ag+ jone i obrazovaće se manje rastvorljiva so AgI: AgCl (s) KI → K+ + II.(aq) Cu(OH)2 (s) + 4NH3 (aq) → [Cu(NH3)4]2+ (aq) + 2OH.(aq) → AgI (s) + Cl. Bakar(II)-hidroksid se malo rastvara u vodi. Popović: 11.(aq) Ksp =1. jer se gradi kompleks [Cu(NH3)4]2+. smanjuje se koncentracija "slobodnih" jona metala u rastvoru i ravnoteža rastvaranja se pomera na desno.G.joni (KI) i smeša meša. rastvaraju se i u prisustvu viška jakih baza jer se takoñe gradi kompleks: Zn(OH)2 (s) + 2OH.(aq) + 8H+ (aq) → 3Cu2+ (aq) + 3S (s) +2NO (g) + 4H2O (l) • Prevoñenje jona u kompleks Neki katjoni malo rastvorljivih jedinjenja mogu da grade komplekse.jone i na taj način ih uklanja iz rastvora.8x10-10) postepeno isčezava. Na primer. CN-. Dodatkom NH3 koncentracija Cu2+ jona u rastvoru se smanjuje.(aq) Konverzija taloga U nekim slučajevima je moguće da pri dodatku reagensa u zasićen rastvor malo rastvorljive soli da doñe do konverzije taloga.(aq) → [Zn(OH)4]2.3x10-17 Ag+ (aq) + Cl. I-. Rastvara se pri dodatku NH3. odnosno da se istaloži druga još manje rastvorljiva so. S2O32-.(aq) Slično se rastvara i Zn(OH)2: Zn(OH)2 (s) + 4NH3 (aq) → [Zn(NH3)4]2+ (aq) + 2OH. itd. Ravnoteža se pomera u desno u smeru rastvaranja metalnog sulfida: CuS (s) Cu2+ (aq) + S2. a istovremeno nastaje žut talog AgI (Ksp=8. Br-. u zasićen rastvor sa talogom AgCl dodaju se I. zbog čega je [Cu2+][OH]2<Ksp. Proizvod rastvorljivosti OPŠTA HEMIJA I 15 • Prevoñenje jona u drugu česticu redoks reakcijom Mnogi metalni sulfidi se rastvaraju u razblaženoj HNO3.8x10-10 . Cl-.(aq) Ksp =8. kao što je Zn(OH)2. Iz proizvoda rastvorljivosti se vidi da je manje Ag+ jona potrebno za založenje AgI.(aq) 3CuS (s) +2NO3.(aq) Amfoterni hidroksidi. Ovo često rezultuje rastvaranjem tog jedinjenja. Vezivanjem liganada za jone metala. F-. pa dolazi do rastvaranja Cu(OH)2: Cu(OH)2 (s) Cu2+ (aq) + 2OH. Beli talog AgCl (Ksp=1.