ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Αλεξ/πολη, 15 - 4 – 2013
Αριθμ. Πρωτ. : Β΄ 2444

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΜΗΜΑ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση

Πληροφορ.
Τηλέφωνο
Fax
e-mail

:Δήμητρας 19
68100 Αλεξ/πολη
:Τσιαμίτας Χρήστος
:25510-88312
:25510-88318
:tmgenp@dide.evr.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση μιας ημέρας άδειας, της 14ης Μαΐου 2013, για την συμμετοχή
των εκπαιδευτικών μελών της Β’ ΕΛΜΕ Έβρου , στην Τακτική Γενική
Συνέλευση για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 16 ο Συνέδριο της
ΟΛΜΕ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 1264/1982
2. την Δ2/14539/12-3-1999 εγκύκλιο ΥΠΕΠΘ, σχετικά με την διενέργεια συνελεύσεων
κατά την διάρκεια λειτουργίας των σχολείων
3. το με αριθμ. Δ2/73742/23-10-2001 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ σχετικά με «Διευκόλυνση
συμμετοχής εκπαιδευτικών στις τακτικές γενικές συνελεύσεις»
4. την με αριθμ. Φ.353/1/324/105657/Δ1/9-10-2002 απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ
1340/16-10-2002 τ.B
τ.B’) σχετικά με «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και
Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων των διδασκόντων»
5. το με αριθμ. 22/21-3-2013 έγγραφο της Β’ ΕΛΜΕ Έβρου
Αποφασίζουμε
Χορηγούμε στους εκπαιδευτικούς μέλη της Β’ ΕΛΜΕ που θα ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα και θα συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, άδεια απουσίας από τα
σχολεία, την Τρίτη 14-5-2013, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική
Συνέλευση για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 16ο Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. .
Ο
Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Κοινοποίηση:
Κοινοποίηση:
1. Σχολικές μονάδες τ. Γραφ. ΔΔΕ Ορεστιάδας
2. Σχολικοί Σύμβουλοι.

ΖΙΑΓΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful