ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI BIROUL PENTRU PROGRAME COMUNITARE

ERASMUS

Bucureşti 2013

Structura ghidului
Partea introductivă prezintă succint scopul şi obiectivele Programului ERASMUS cuprinde repere referitoare la organizarea mobilităŃilor studenŃeşti în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti oferă explicaŃii despre statutul studentului ERASMUS ConŃinutul Paşii pe care studentul selectat trebuie să îi parcurgă pentru a valorifica cu maxim succes mobilitatea ERASMUS: cum se desfășoară selecția pentru mobilități Erasmus ce trebuie să facă înainte de plecarea în mobilitate ce trebuie să facă în timpul mobilităŃii ce trebuie să facă la întoarcerea din mobilitate Povești Erasmus Experiențe din mobilitate ale unor studenți ai ASE

Coordonator instituŃional Erasmus: Prof. univ. dr. Viorel LEFTER Tel./fax: (+4) 021 319.20.23, E-mail: vlefter@ase.ro Date de contact: Lect. univ. dr. Anca BOGDAN – Director RelaŃii InternaŃionale (Sala 0130) Andreea TĂNASE– Referent (Sala 0132) Academia de Studii Economice din Bucureşti PiaŃa Romană, Nr. 6, Clădirea Ion N. Angelescu, Etaj 1 OP 22, 010374 – Bucureşti, România Tel.: (+4) 021 319 19 10, Fax: (+4) 021 319 20 23, E-mail: erasmus@ase.ro

© BPC ASE – Anca Bogdan, Februarie 2013

1

CUPRINS

1. Ce este Programul ERASMUS?
1.1. Lifelong Learning Programme: Componenta ERASMUS 1.2. Programul ERASMUS în cadrul ASE Bucureşti

3
3 6

2. MobilităŃile studenŃeşti
2.1. CondiŃiile de participare la mobilităŃile studenŃeşti 2.2. Statutul studentului ERASMUS 2.3. FinanŃarea mobilităŃilor ERASMUS

9
9 16 18

3. Sunt student ERASMUS. Ce trebuie să fac?
3.1. Demersuri înainte de începerea mobilităŃii 3.1.1. Durata şi perioada mobilităŃii 3.1.2. RelaŃia cu universitatea parteneră 3.1.3. Demersuri înainte de plecarea în mobilitate 3.2. Demersuri pe parcursul mobilităŃii 3.3. Demersuri la întoarcerea din mobilitate

21
21 21 21 23 26 27

4. Recunoaşterea studiilor desfăşurate la o universitate parteneră 5. ExperienŃa mea Erasmus Laura Popa – Universitate din Istanbul, Turcia Ioana Raluca Iordache – Instituto Politecnico de Bragança, Portugalia Raluca Georgiana Vasile – Universitatea din Groningen, Olanda Camelia Mihaela Costea – Hochschule Bochum, Germania 6. Anexe Model de contract financiar Erasmus 2012/2013 CondiŃii generale Carta studentului Erasmus 7. Adrese utile

28 29 29 34 36 38 40 40 44 45 46

2

1. CE ESTE PROGRAMUL ERASMUS?

1.1. Lifelong Learning Programme: Componenta ERASMUS
Lansat în anul 1987, Erasmus este cel mai important program de învăŃare şi formare profesională din Uniunea Europeană din perspectiva mobilităŃii şi cooperării la nivelul învăŃământului superior din Europa. Diferitele sale acŃiuni se adresează atât studenŃilor care doresc să studieze şi să muncească în spaŃiul european, cât şi profesorilor şi altor categorii de personal care intenŃionează să predea sau să urmeze cursuri de formare profesională în străinătate. Programul sprijină instituŃiile de învăŃământ superior din state ale Uniunii care doresc să coopereze prin programe intensive, reŃele academice şi proiecte multilaterale şi crearea de legături cu mediul de afaceri. Prin Decizia nr. 1720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 15 noiembrie 2006, programele europene au fost reunite sub egida noului program al Comisiei Europene în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale, Lifelong Learning Programme (LLP) – Programul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, care se va desfăşura în intervalul 2007-2013. Programul este compus din patru programe sectoriale: COMENIUS – educaŃie pre-universitară, ERASMUS – educaŃie universitară, LEONARDO DA VINCI – formare profesională, GRUNDTVIG – educaŃia adulŃilor. Programul LLP este completat de un Program transversal (arii de acŃiune majoră: politica de dezvoltare, politica lingvistică, noi tehnologii de informare şi comunicare, diseminarea şi utilizarea rezultatelor) şi de Programul Jean Monnet (sprijinirea unor instituŃii şi acŃiuni centrate pe integrarea europeană). Participarea la activităŃile specifice Programului LLP are drept scop dezvoltarea activităŃilor academice specifice (învăŃământ, cercetare şi inovare) prin intermediul programelor de cooperare internaŃională. Obiectivele specifice1 ale Programului de învăŃare pe tot parcursul vieŃii sunt: să contribuie la dezvoltarea unei învăŃări de calitate pe tot parcursul vieŃii şi să promoveze înalta performanŃă, inovarea şi o dimensiune europeană în sistemele şi practicile din domeniu; să susŃină crearea unui spaŃiu european al învăŃării pe tot parcursul vieŃii; să faciliteze îmbunătăŃirea calităŃii, atractivităŃii şi accesibilităŃii oportunităŃilor de învăŃare pe tot parcursul vieŃii existente în statele membre ale Uniunii Europene; să întărească contribuŃia învăŃării pe tot parcursul vieŃii la coeziunea socială, cetăŃenia activă, dialogul intercultural, egalitatea de gen şi împlinirea
1

Extras din Decizia nr.1720/2006 a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene 3

În acest sens. să promoveze cooperarea în domeniul asigurării calităŃii în toate sectoarele educaŃiei şi formării în Europa. să contribuie la o participare sporită şi la învăŃare permanentă din partea persoanelor de toate vârstele. punându-se accent pe asigurarea cunoaşterii academice a studiilor efectuate. ERASMUS a devenit o componentă a Programului Socrates al Uniunii Europene. produselor inovatoare şi proceselor. încurajarea toleranŃei şi respect faŃă de alte popoare şi culturi. competitivităŃii. este demn de remarcat faptul că. În cadrul cooperării internaŃionale. indiferent de situaŃia lor socio-economică. De asemenea. Prin intermediul parteneriatelor bilaterale. Prin ERASMUS este sprijinită dezvoltarea dimensiunii europene a studiilor universitare şi postuniversitare. În prezent. să promoveze învăŃarea limbilor străine şi diversitatea lingvistică. să susŃină dezvoltarea de conŃinuturi. oferind unui număr cât mai mare de instituŃii partenere posibilitatea de a participa în proiecte transnaŃionale şi de a valorifica în interes comun tehnologia informaŃională. în octombrie 2002. cu recunoaşterea formală a perioadei petrecute în instituŃia parteneră. Comisia Europeană a celebrat atingerea numărului de 1 000 000 de studenŃi ERASMUS la nivel european iar în 2009 s-a atins pragul de 2 000 000 de studenŃi aflaŃi în mobilitate. bazate pe tehnologia informaŃiei şi comunicării. prioritatea principală este acordată programelor de mobilitate. ERASMUS (EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students) este componenta Programului LLP care cuprinde acŃiuni destinate cooperării europene în domeniul învăŃământului superior. astfel încât mobilitatea reprezintă în prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studenŃilor şi al personalului didactic. respect pentru drepturile omului şi democraŃie. ocupării forŃei de muncă şi amplificării spiritului antreprenorial. precum şi schimbul de bune practici în domeniile vizate de Programul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii. se vizează dezvoltarea unei reŃele de cooperare universitară care să susŃină cooperarea academică şi ştiinŃifică în spaŃiul unic universitar. servicii şi practici inovatoare. Erasmus furnizează granturi de mobilitate pentru mii de studenŃi anual. se urmărește stimularea mobilității cadrelor 4 . Începând cu anul 1995. inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor dezavantajate.personală. să ajute la promovarea creativităŃii. să întărească rolul învăŃării permanente prin crearea unui sentiment de cetăŃenie europeană bazat pe înŃelegere. ca instrument eficace pentru creşterea expunerii unui număr sporit de persoane la culturi. programul acoperind toate disciplinele şi domeniile de studiu. să încurajeze utilizarea optimă a rezultatelor. practici şi experienŃe diferite şi pentru crearea de competenŃe adaptate cerinŃelor economiei bazate pe cunoştinŃe. Programul ERASMUS urmăreşte extinderea formelor de cooperare la nivelul învăŃământului superior. în domeniul învăŃării pe tot parcursul vieŃii. ERASMUS a fost lansat în anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studenŃilor în scopul efectuării unei perioade de studii într-o altă Ńară europeană. în scopul îmbunătăŃirii calităŃii educaŃiei şi formării. ConcepŃia generală şi obiectivele noului program au evoluat.

Programul ERASMUS funcŃionează în România începând cu anul 1998. personal didactic. în baza Deciziei nr. creşterea transparenŃei şi de compatibilităŃii între diplomele universitare şi calificările profesionale obŃinute în Europa. pedagogii şi practici inovatoare şi bazate pe tehnologia informaŃiei şi comunicării. creşterea calităŃii şi cooperării între instituŃiile de învăŃământ superior şi întreprinderi. asociaŃii şi reprezentanŃi ai celor implicaŃi în învăŃământul universitar. facilitarea dezvoltării de practici inovative în învăŃământul superior şi în formarea profesională la nivel terŃiar şi transferul acestor practici de la o Ńară la alta. organisme de orientare. inovatoare. servicii. formatori şi personal nedidactic din instituŃiile de învăŃământ superior. Grupul-Ńintă al programului sectorial ERASMUS este format din studenŃi. consolidarea contribuŃiei învăŃământului superior şi a educaŃiei profesionale la procesul de inovare. 2 a Consiliului de Asociere UE . nr. întreprinderi şi parteneri sociali. consiliere şi informare. Fig. prin colaborare internaŃională. sprijinirea dezvoltării de conŃinuturi. Obiectivele operaționale ERASMUS sunt: creşterea calităŃii şi volumului mobilităŃilor studenŃilor şi personalului academic în Europa. creşterea calităŃii şi cooperării multilaterale între instituŃiile de învăŃământ superior din Europa. 5 . organizaŃii non-profit. 1. Harta statelor europene participante la Programul Erasmus Obiectivele specifice ERASMUS sunt: sprijin pentru realizarea unei arii europene de învăŃământ superior. centre de cercetare şi instituŃii implicate în procesul de învăŃare pe tot parcursul vieŃii.didactice şi a activităŃilor destinate îmbunătăŃirii programelor universitare şi dezvoltării de cursuri noi.România din septembrie 1997. instituŃii de învăŃământ superior. organizaŃii publice şi private.

Formarea personalului didactic şi nedidactic. Dezvoltarea programelor de studiu.activitatea este coordonată de AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP). al cadrelor didactice şi al personalului administrativ în vederea dezvoltării competenŃelor 6 . Guvernul României şi resurse extra-bugetare.2. universităŃile îşi propun dezvoltarea de activităŃi comune cu instituŃii de învăŃământ superior din Uniunea Europeană. la nivel instituŃional (ASE Bucureşti) activitatea este gestionată de Biroul pentru Programe Comunitare. Plasamente studenŃi (stagii de practică). 1. Campusuri virtuale. Proiecte multianuale. pe principiul reciprocităŃii. în corelaŃie cu Cadrul European şi NaŃional al Calificărilor.întreaga activitate este asistată din punct de vedere tehnic de Comisia Executivă pentru Cultură. Promovarea mobilităŃii internaŃionale în rândul studenŃilor. Cooperarea universităŃi-întreprinderi. aflat în subordinea Prorectorului responsabil cu relaŃiile internaŃionale. FinanŃarea activităŃilor aprobate în cadrul Contractului InstituŃional ERASMUS din fonduri provenind de la Comisia Europeană. Adaptarea specializărilor universitare la cerinŃele pieŃei muncii. Programul ERASMUS în cadrul ASE Bucureşti Academia de Studii Economice din Bucureşti participă la Programul ERASMUS din anul universitar 1998/1999. stipulat prin acorduri de cooperare interuniversitară ERASMUS. MobilităŃi personal didactic. la nivel naŃional . Modernizarea învăŃământului superior. Coordonarea programului Erasmus se realizează la mai multe niveluri: la nivel internaŃional . Măsuri acompaniatoare. EducaŃie şi Audiovizual de pe lângă Comisia Europeană. ReŃele. În vederea îndeplinirii obiectivelor programului. care atribuie şi administrează granturile de mobilitate universităŃilor şi evaluează activităŃile de mobilitate. Dezvoltarea de programe internaŃionale de înalt nivel pentru formarea de specialişti competitivi pe piaŃa muncii.ActivităŃile în cadrul Programului sectorial ERASMUS sunt: MobilităŃi studenŃi. Obiectivele specifice urmărite în de Academia de Studii Econonmice din Bucureşti în dezvoltarea relaŃiilor internaŃionale sunt următoarele: Armonizarea curriculei universitare cu prevederile procesului de la Bologna.

Belgia. Întărirea relaŃiilor cu mediul de afaceri prin intermediul programelor de stagii profesionale şi a programelor de formare dezvoltate în comun. pentru publicarea de materiale ştiinŃifice în comun. MobilităŃile studenŃilor şi cadrelor didactice sunt reglementate prin acorduri bilaterale încheiare între universitatea noastră şi instituŃii de învăŃământ partenere. Pentru anul universitar 2013/2014. Promovarea cooperării universitare pentru dezvoltarea programelor de formare şi de cercetare derulate în comun. Croația. prin crearea oportunităŃilor de acces la resurse şi experienŃe noi. Procesul de selecŃie vizează participarea unui număr cât mai mare de studenŃi. la mobilităŃi ERASMUS. cu condiŃia să îndeplinească criteriile de eligibilitate. ElveŃia. Islanda. Academia de Studii Economice din Bucureşti oferă un număr de 369 de mobilităŃi studenŃeşti în cadrul a 114 acorduri de parteneriat internațional (universități din Austria. Slovacia.. 190 de studenŃi ai ASE beneficiază de mobilităŃi la 57 de universităŃi partenere. aceste acorduri sunt arondate unei facultăți. nivelul de studiu şi domeniul de studiu căruia i se adresează mobilitatea. FranŃa. la care pot participa toŃi studenŃii. Portugalia.sau pot fi „Zero grant” – beneficiarul este scutit de taxele de şcolarizare la universitatea parteneră. Norvegia.lingvistice şi interculturale. În prezent. durata pentru fiecare mobilitate. după cum urmează: 50% din locurile disponibile în cadrul acordurilor de cooperare revin facultăŃii care a iniŃiat cooperarea respectivă. Italia. Există acorduri încheiate la nivel instituŃional. Creşterea gradului de atractivitate a studiilor în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti pentru studenŃii străini. Ungaria. prin crearea unui cadru propice dezvoltării cunoştinŃelor şi experienŃelor interculturale în cadrul universităŃii. Astfel. Fiecare acord bilateral ERASMUS prevede în mod explicit: numărul de mobilităŃi studenŃeşti. În vederea organizării interviului de selecție. Olanda. destinat studenŃilor de la o anumită specializare. Cipru. pentru conducerea de teze de doctorat. Marea Britanie. Polonia. Germania. oferta de mobilităŃi cuprinde două categorii de locuri. Turcia). Sunt exceptate de la această regulă acordurile care prevăd un domeniu de studiu restrâns. caz în care toate locurile vor fi rezervate studenŃilor de la specializarea respectivă. Estonia. numărul de mobilităŃi ale cadrelor didactice şi personalului administrativ. ActivităŃile cuprinse în acordurile bilaterale sunt rezultatul iniŃiativelor de cooperare manifestate de cadrele didactice de la nivelul departamentelor/facultăŃilor şi a negocierilor acestora cu partenerii străini. dar îşi suportă integral cheltuielile de subzistenŃă. 50% din locuri sunt destinate concursului general. pentru organizarea de manifestări ştiinŃifice etc. Spania. Lituania. care au locuri exclusiv în concurs general. indiferent de facultatea de la care provin (inclus cei de la facultatea care a iniŃiat acordul). din toate facultăŃile ASE. Stabilirea tipului de 7 . MobilităŃile pot fi acompaniate de un grant Erasmus – beneficiarului i se acordă un suport financiar din fonduri comunitare (minim 275 Euro/lună) .

Perioada de studiu poate include şi o perioadă de plasament industrial (stagiu de practică). francofon. ObŃinerea diplomei norvegiene din partea BI presupune promovarea a 6 discipline totalizând 36 ECTS (30 ECTS acumulate în cadrul programului Financial Economics + 6 ECTS disciplina obligatorie GRA 6029 . un student poate beneficia de maxim un grant de mobilitate de studii (maximum 12 luni de mobilitate) şi de un grant de plasament (maximum 12 luni). german. nu li se va acorda diploma norvegiană. Financial Economics. pentru care selecția se desfășoară conform condițiilor Erasmus.wu. aceştia trebuie să fie integralişti şi să aibă media minim 9.00 pentru a putea fi înscrişi în programul de dublă diplomă. studenŃii selectaŃi se angajează să înveŃe limba respectivă la un nivel satisfăcător până în momentul începerii mobilităŃii. În cazul universităŃilor cu predare în limbi mai puŃin răspândite (în special portugheză). În cazul mobilităŃilor finanŃate din alte surse. În primele săptămâni ale anului universitar. În caz contrar. Radu Lupu. Prof. dl. în cadrul unui singur an universitar. în limita parteneriatelor existente pentru anul universitar respectiv. în funcŃie de priorităŃile instituționale şi de rezultatele mobilităŃilor anterioare. cu condiŃia ca acesta să fie prevăzut în curricula universitară şi să nu depăşească data de încheiere a anului universitar (30 septembrie). după cum urmează: BI Norwegian Business School Oslo: studeŃii înmatriculaŃi în anul I la programul de master Managementul Riscului Financiar InternaŃional din cadrul Facultății de Relații Economice Internaționale pot beneficia de mobilităŃi cu dublă diplomă în cadrul programului MSc.ac. Aceste mobilităŃi sunt rezultatul unui proces de articulare curriculară între programe de master organizate în cadrul ASE şi al universităŃii partenere.at/io/incoming/joszefin). Mobilitatea se desfăşoară pe parcursul anului II de studii de master şi are durata standard de 10 luni (maxim 12 luni). dar care se desfăşoară în condiŃii speciale.Corporate Responsibility and Ethical Reflection) şi redactarea şi predarea lucrării de disertaŃie conform standardelor BI (30 ECTS). finanŃarea poate fi condiŃionată de îndeplinirea unor criterii de eligibilitate suplimentare (Bursele Joszef – detalii suplimentare pe site-ul programului: http://www. MobilităŃile de studiu se desfăşoară pentru perioade cuprinse între 3 luni (minim) şi 12 luni (maxim). Este recomandabil să existe o documentare și o pregătire prealabilă plecării în mobilitate – pentru detalii vă recomandăm să îl contactați pe directorul programului de master MRFI. La sfârşitul anului I de studii de master. conform prevederilor acordului bilateral încheiat între ASE şi BI. 8 . Limbile străine caracteristice celor cinci spaŃii lingvistice sunt limbile străine predate în mod curent în cadrul ASE Bucureşti. studenŃii înscriși în programul de dublă diplomă vor trebui să stabilească tema lucrării de disertație și coordonatorul din cadrul BI. Pe parcursul studiilor universitare. italian şi spaniol – în funcŃie de limba de predare la universitatea parteneră. disponibile în cadrul modulelor opŃionale sau facultative. ActivităŃile didactice se desfăşoară pe parcursul anului universitar (între august anul N şi iunie anul N+1) iar lucrările de disertaŃie se predau până cel târziu la data 1 septembrie anul N+1.mobilitate – cu sau fără grant – se realizează de către ASE. UniversităŃile partenere sunt grupate în cinci spaŃii lingvistice – anglofon. În oferta de mobilităŃi Erasmus sunt prevăzute şi mobilităŃi cu dublă diplomă.

recunoaşterea academijcă a rezultatelor obŃinute în perioada de mobilitate.realizarea unei baze de date şi gestionarea documentelor referitoare la mobilităŃi.managementul fondurilor aferente mobilităŃilor.asistenŃă pentru studenŃi înainte. . . . .informarea studenŃilor cu privire la mobilităŃi.Pentru studenții care finalizează cu succes programul. . . .înregistrarea contractelor financiare Erasmus. Programul de master de la UvA presupune acumularea a 60 ECTS (45 ECTS provenind din discipline de specialitate + 15 ECTS corespunzătoare lucrării de disertație).relaŃia cu ANPCDEFP şi Comisia Europeană.organizarea selecŃiei candidaŃilor şi centralizarea rezultatelor.întocmirea documentelor necesare bunei desfăşurări a mobilităŃii. În implementarea şi desfăşurarea activităŃilor prevăzute în contractul instituŃional ERASMUS la nivelul ASE Bucureşti sunt implicate următoarele structuri: Rectoratul / Prorectorul responsabil cu relaŃiile internaŃionale: . În cazul ambelor programe cu dublă diplomă. diploma de master de la BI va fi decernată în luna decembrie a anului N+1. Direcția Relații Internaționale și Biroul pentru Programe Comunitare: .gestionarea fondurilor aferente mobilităŃilor.relaŃia cu universităŃile partenere. . .selecŃia candidaŃilor la mobilităŃi. reprezentate prin decani sau prodecani responsabili de relaŃiile internaŃionale: . în timpul şi la încheierea mobilităŃii. .coordonarea activităŃilor legate de organizarea şi derularea mobilităŃilor. Serviciul juridic: . 9 . . .validarea recunoaşterii academice a rezultatelor obŃinute în perioada de mobilitate. Mobilitățile se desfășoară în intervalul spetembrie anul N – iulie anul N+1. . absolvenții vor susține examenul de disertație din cadrul ASE într-o sesiune ulterioară. Audit și Informatică de Gestiune din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune pot beneficia de mobilităŃi cu dublă diplomă în cadrul programului MSc. . Serviciul financiar: .gestionarea fondurilor aferente mobilităŃilor.iniŃierea și dezvoltarea de acorduri de cooperare inter-universitară.iniŃierea şi dezvoltarea de acorduri de cooperare inter-universitară.iniŃierea de acorduri de cooperare inter-universitară. Accountancy and Control. FacultăŃile participante la Programului ERASMUS. University of Amsterdam: studeŃii înmatriculaŃi în anul I la programul de master Contabilitate. dat fiind decalajul între calendarul academic ASE și cel de la universitatea parteneră.realizarea de materiale informative şi informarea studenŃilor cu privire la mobilităŃi. .relaŃia cu universităŃile partenere. .asistenŃă pentru aspectele academice ale mobilităŃii.

studenți în anul III la studii de licență în momentul candidaturii. 10 . • absolvent/ă al unui an de studii (minim) în momentul începerii mobilităŃii. La selecŃia pentru mobilităŃi de studii ERASMUS pot participa toŃi studenŃii Academiei de Studii Economice din Bucureşti. aprobat în ŞedinŃa Senatului ASE din 30. în conformitate cu nivelul de studii şi domeniul Erasmus prevăzute în acordul inter-instituŃional.loc bugetat sau cu taxă. cu condiŃia promovării examenului de licență și a înmatriculării în cadrul unui program de masterat cu frecvenŃă în cadrul ASE Bucureşti. Prezentarea la examenul de licenŃă / disertaŃie la finalizarea mobilităŃii este condiŃionată de echivalarea rezultatelor profesionale obŃinute la universitatea parteneră până la încheierea perioadei normale a sesiunii de reprogramare aferente anului de studii. la forma de învăŃământ cu frecvență (indiferent de statut . masterat.00 pentru toŃi anii de studiu). CondiŃiile de participare la mobilităŃile studenŃeşti În cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. • student/ă al/a Academiei de Studii Economice Bucureşti.2013. MOBILITĂłILE STUDENłEŞTI 2. StudenŃii înmatriculaŃi în an terminal în momentul selecŃiei pot beneficia de mobilităŃi Erasmus în anul universitar următor. • în anul de mobilitate. minim media 7.2. CandidaŃii pot participa exclusiv la mobilităŃi corespunzătoare ciclului de învăŃământ în care înmatriculaŃi. în caz contrar. să fie înmatriculat/ă în anii de studii II – III al unui program de licență sau la studii de masterat sau doctorat. se pot prezenta în alte sesiuni ale examenului de licenŃă / disertaŃie. cu condiŃia îndeplinirii următoarelor criterii de eligibilitate (condiŃii cumulative): • nu au mai beneficiat anterior de calitatea de student Erasmus (cu sau fără suport financiar din partea Uniunii Europene). selecŃia candidaŃilor pentru mobilităŃi ERASMUS se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind mobilităŃile studenŃeşti de studii în cadrul Programului Erasmus și al programelor asimilate. sau de nivelul de studii – licenŃă. • rezultate academice bune (integralist. Acești candidați.01. cetăŃeni români sau ai altor state.1. doctorat). vor candida pentru locuri la masterat. StudenŃii înmatriculaŃi în an terminal pe durata mobilităŃii pot beneficia de perioade de studiu de un an universitar.

Se pot completa maximum şapte opŃiuni. La înscrierea în concurs. În cazul limbilor mai puŃin cunoscute. în funcŃie de specializarea urmată de candidat în cadrul ASE Bucureşti). În vederea evaluării îndeplinirii condiŃiilor de eligibilitate enumerate anterior. curriculum vitae (cu poză). capacitatea de adaptare la un mediu universitar. organizat la nivelul facultăŃii care a iniŃiat acordul bilateral. pentru mobilităŃi la universităŃi unde predarea nu se face în limba engleză. cu precizarea duratei mobilităŃii (semestrul I.Candidatul va trebui să probeze următoarele: stăpânirea limbii de studiu (exprimare scrisă şi orală) folosită în cadrul universităŃii de destinaŃie. reflectat inclusiv în rezultatele obŃinute la examene. test de competenŃă lingvistică organizat la nivelul ASE. Formularul de candidatură va fi completat citeŃ. cu cerneală/pix de culoare neagră sau albastră.în calitate de preşedinte. un reprezentant al studenŃilor facultăŃii şi un reprezentant al Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare în Afaceri. chiar dacă universităŃile de destinaŃie sunt partenere în cadrul unor acorduri iniŃiate de facultăŃi diferite. OpŃiunile vor fi trecute în ordinea preferinŃelor (1 = opŃiunea prioritară). care va trebui să se documenteze în prealabil în legătură cu oferta educaŃională a universităŃilor partenere. Comisia de selecŃie va fi formată din minim trei membri: un reprezentant al Decanatului facultăŃii . 11 . fiecare student va putea exprima maxim şapte opŃiuni. dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente obligatorii: formular de candidatură. O opŃiune este reprezentată de o universitate (chiar dacă unele acorduri prevăd mai multe domenii de studii Erasmus). până la începerea mobilităŃii. scrisoare de intenŃie (1 pagină). urmând să se angajeze ca. Alegerea opŃiunilor este exclusiv de responsabilitatea candidatului. Nu se pot depune mai multe dosare pentru spaŃii lingvistice diferite. studentul va face dovada cunoaşterii limbii engleze. preferabil cu majuscule. în trei etape eliminatorii: depunerea dosarului de candidatură. proiect de studiu (1-2 pagini). indiferent de facultatea de la care provin. semestrul II sau an universitar – se marchează o singură variantă. cultural şi social nou. cea preferată de candidat). în cadrul unui singur spaŃiu lingvistic. pentru toŃi studenŃii înscrişi. Dosarul de candidatura se depune Biroul pentru Programe Comunitare. după încheierea sesiunii de iarnă. să înveŃe limba respectivă. O opŃiune este reprezentată de o universitate (încadrarea pe domenii Erasmus se va realiza după încheierea selecŃiei. din cadrul unui singur spaŃiu lingvistic. interviu de selecŃie. astfel încât opŃiunile sale să fie compatibile cu specializarea sa în cadrul facultăŃii de origine şi cu planurile sale de dezvoltare profesională. SelecŃia candidaŃilor se desfăşoară. Datele de identificare vor fi marcate conform actului de identitate. un nivel de cunoştinŃe de specialitate corespunzător scopului didactic al mobilităŃii şi adaptat exigenŃelor de la universitatea de destinaŃie. Interviul de selecție va fi organizat la nivelul facultăŃilor care au încheiat acorduri bilaterale privind mobilitatea studenŃilor.

D2. Concret: atunci când se face clasamentul candidaŃilor în ordinea mediilor de concurs. Deoarece candidatul prezentat cu titlu de exemplu privilegiază universitatea de destinaŃie în locul unei perioade de mobilitate mai lungi. Asigurări. indiferent de facultatea de origine. Celelalte opțiuni selectate dispun de locuri în concursul general – deci pot fi alese de orice candidat. în urma fracŃionării perioadei de către un candidat mai bine clasat. Perioada de mobilitate: La perioada de mobilitate solicitată se bifează preferinŃele (an universitar. dacă. Opțiunile pot face parte din categoria de mobilități finanțate prin grant Erasmus sau nefinanțate. Statistică şi Informatică Economică ECON – Economie EAM – Economie Agroalimentară şi a Mediului FABIZ – Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine FABBV – FinanŃe. Deoarece face este inclusă în alt spațiu lingvistic. s-ar fi parcurs până la sfârşit lista de opŃiuni în vederea găsirii unei mobilităŃi cu durata de un an. 2 Exemplu de completare a formularului de candidatură 12 . nr. Bănci şi Burse de Valori MAN – Management MK – Marketing REI – RelaŃii Economice InternaŃionale × Ani de studii: . Pentru opŃiunea 2 (Universitatea din Groningen). Acestuia i se cere să opteze pentru semestrul preferat (I sau II). îl preferă pe acesta în locul unei mobilităŃi cu durata de un an universitar la o opŃiune cu rang inferior (Universitatea din Aveiro). 2.Master: M1. M2 .ComerŃ CSIE – Cibernetică.Doctorat: D1. opțiunea ISC Paris va fi anulată – fie la înscriere.LicenŃă: 1. a bifat caseta de fracŃionare a perioadei de studii la opŃiuni cu rang superior. D3 Opțiuni: Universitățile de destinație trebuie să facă parte din același spațiu lingvistic. Dacă nu ar fi putut beneficia de o perioadă de un an la nici una dintre opŃiuni s-ar fi revenit la prima opŃiune şi i s-ar fi alocat perioada de un semestru.Acronime facultăŃi: AMP – Administrație şi Management public CIG – Contabilitate şi Informatică de gestiune COM . 3 . însă candidatul a marcat un an universitar. Fig. fie ulterior. în etapa de verificare a dosarelor. perioada oferită este de 5 luni. rămâne disponibil un singur semestru de studii la prima opŃiune (Universitatea din Amsterdam). semestrul I sau II). Dacă ar fi bifat opŃiunea „nu doresc fracŃionarea”.

În cazul în care. certificând astfel corectitudinea informaŃiilor prezentate.europa. studentul beneficiar poate alege în care dintre semestre se desfăşoară mobilitatea respectivă. dacă nu există restricŃii din partea universităŃii partenere. Proiectul de studiu va fi tehnoredactat şi va detalia motivaŃia profesională a candidatului/ei.). precum şi alte informaŃii din dosarul de candidatură nu pot fi modificate. domeniul de specialitate/disciplinele de studiu pe care doriŃi să le studiaŃi pe durata mobilităŃii. În ceea ce priveşte conŃinutul. în lista de opŃiuni există o succesiune de opŃiuni cu durate diferite (de exemplu: opŃiunea 1 – an universitar. Dat fiind scopul dosarului (obŃinerea unei mobilităŃi de studii). opŃiunea 3 – semestrul I etc. ordinea acestora. În cazul mobilităŃilor cu durata de un semestru. Recomandăm semnarea şi datarea CV-ului. opŃiunea 2 – an universitar. După încheierea perioadei de înscrieri. principalele competenŃe (domeniile de interes. ce studiaŃi). Dacă nu sunteŃi student(ă) a facultăŃii care a încheiat acordul respectiv.cedefop. se recomandă să începeŃi prin prezentarea studiilor şi programelor de formare la care aŃi participat. a solicitat fracŃionarea perioadei la un semestru.Recomandăm studenŃilor care doresc să efectueze mobilităŃi cu durata de un semestru să se orienteze spre universităŃi care propun acest lucru. Acesta poate fi structurat sub forma unui 13 . legate de mobilitate. scrisoarea de intenŃie şi proiectul de studii . în cazul în care media dvs. nu este necesar să menŃionaŃi perioadele de studii anterioare liceului). opŃiunile. recomandăm evitarea informaŃiilor inutile sau perimate (de exemplu. Mobilitatea propusă trebuie să corespundă ciclului de studii în care veŃi fi înmatriculat în anul de mobilitate. Scrisoare va fi adresată comisiei de selecŃie şi va datată şi semnată. Aceasta poate să fie olografă sau tehnoredactată şi este preferabil să nu depăşească o pagină. însă un alt candidat clasat înaintea dvs. aşteptările legate de mobilitate. Se recomandă ca proiectul de studii să aibă o lungime de 1-2 pagini. disponibil pe site-ul Europass: http://europass. Scrisoarea de intenŃie şi proiectul de studii vor face referire la opŃiunea principală a candidatului/ei. asiguraŃi-vă că sunteŃi eligibili din punct de vedere al domeniului şi nivelului de studii. La completarea opŃiunilor. asiguraŃivă că există locuri în concursul general.eu. în vederea determinării compatibilităŃii domeniilor și disciplinelor de studiu. proiecte de viitor etc. nu vă permite ocuparea unui loc la opŃiunea 1 pentru un an universitar. în cazul studiilor.vor fi redactate în limba străină corespondentă spaŃiului lingvistic pentru care se candidează (engleză / franceză / germană / italiană / spaniolă). se va indica preferinŃa în ceea ce priveşte perioada de mobilitate sau universitatea de destinaŃie. obiectivele de studiu. Se recomandă ca scrisoarea de intenŃie să facă referire la principalele competenŃe ale candidatului/ei şi la motivaŃiile principale care îl/o determină să facă act de candidatură. preferaŃi o mobilitate de un semestru (la alegere) la opŃiunea 1 sau mai degrabă o mobilitate de un an universitar la opŃiunea 2 (sau cu rang inferior). Concret. obiectivele şi motivaŃiile dvs. Cele trei documente obligatorii – CV. Recomandăm structurarea în trei părŃi: prezentarea candidatului/ei (cum vă numiŃi. aria de specializare pe care o urmaŃi – cele mai importante cursuri) – cu referire la CV. recomandăm utilizarea formatului european. Pentru curriculum vitae. De asemenea. este recomandabil să studiaŃi oferta educaŃională a universităŃii partenere prin comparare cu planul de învăŃământ de la facultatea dvs.

Pentru masteranzi sau doctoranzi. Dosarul de candidatură nu trebuie să conŃină situaŃiile şcolare ale candidaŃilor. se va prezenta la înscriere şi originalul. considerate utile în susŃinerea candidaturii. Media anilor de studiu se calculează ca medie aritmetică simplă a rezultatelorprofesionale anuale. acestea vor fi solicitate de la secretariatele facultăŃilor. certificate privind cunoșterea altor limbi străine etc. eliminatorie. coordonator de stagiu etc. fotocopii ale diplomelor şi atestatelor profesionale obŃinute de candidat. pentru verificarea conformităŃii copiei de la dosar. nu este necesară traducerea sau redactarea acestora în limbi străine. se pot anexa documente. Cu titlu orientativ. Sunt neeligibili candidaŃii neintegralişti sau cu media generală sub 7. pe baza unor subiecte propuse de comisiile din cadrul Departamentului de Limbi Străine și Comunicare de Afaceri. profesională. durată. De exemplu. emise de terŃi.mini-eseu. În funcŃie de experienŃa candidatului/ei şi de relevanŃa pentru mobilitatea Erasmus solicitată. de voluntariat. Dosarele incomplete (din punct de vedere al documentelor obligatorii) sau opŃiunile neconforme cu oferta de mobilităŃi (ca nivel. sportivă.).00. Pentru aceste atestate. Mediile anuale se determină ca medie aritmetică simplă între mediile anuale ponderate (calculul mediilor anuale se realizează de către secretariatele facultăŃilor. pentru un student în anul I. diplome. care evaluează capacitatea de înŃelegere a unui text scris şi de exprimare scrisă în limba străină respectivă. conform Regulamentului privind reprezentarea şi activitatea socială a studenŃilor). În cazul documentelor opŃionale. scrisoare de recomandare în care să fie evaluate competenŃele candidatului (din partea unui cadru didactic. în ordinea precizată pe formularul de candidatură. media se calculează ca medie aritmetică a anilor I. Testul de competenŃă lingvistică este probă scrisă. Candidatul va menŃiona pe formularul de candidatură dacă se doreşte echivalarea acestuia cu testul de competenŃă lingvistică. inclusiv media din sesiunea de iarnă 2013. într-un dosar de plastic. atestate legate de activitatea ştiinŃifică. aceasta va fi media rezultatelor la examenele din sesiunea februarie 2013. specializare) vor fi eliminate din concurs. Documentele vor fi îndosariate. Testul va fi organizat centralizat. Dosarul de candidatură poate conŃine următoarele documente opŃionale: fotocopie a atestatului de cunoaştere a limbii străine eliberat de instituŃii specializate. exemple de teste de competenŃă lingvistică din anii universitari precedenți sunt disponibile pe pagina de internet Erasmus din cadrul 14 . în timp ce pentru un student în anul III. Atestatul de limbă străină se referă la competențele candidatului în ceea ce privește limba de concurs (lista certificatelor recunoscute de ASE și echivalarea acestora este prezentată în Anexa 2 a Regulamentului privind mobilitățile studențești de studii în cadrul Programului Erasmus și al programelor asimilate). cu şină (cu prima copertă transparentă). media anilor de studii este formată din media generală de absolvire şi media sesiunii de iarnă de la masterat/şcoala doctorală. II şi media sesiunii din februarie 2013.

indiferent de facultatea de la care provin candidaŃii. Rezultatele interviurilor vor fi afișate inițial la nivelul fiecărei comisii (după finalizarea probei la nivelul comisiei respective) și ulterior. pentru promovarea probei este necesară obŃinerea unui punctaj minim 5. emis de instituŃii autorizate. Norvegia. Olanda. capacitate de comunicare în limbă străină. dar şi nivelul de cunoştinŃe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităŃii. Croația. Marea Britanie. Evaluarea dosarului de candidatură este inclusă în nota aferentă interviului de selecŃie. nivelul de cunoaştere şi înŃelegere al fenomenelor socioeconomice. interesul profesional.pdf. 2 a Regulamentului privind mobilitățile studențești de studii în cadrul Programului Erasmus și al programelor asimilate. de regulă. rezultatele centralizate la nivelul Biroului pentru Programe Comunitare – la avizierul propriu 15 . În cazul în care candidatul care a depus un astfel de atestat optează pentru susŃinerea testului de competenŃă lingvistică organizat de ASE. Interviul este probă eliminatorie. în baza grilei de echivalare prezentate în Anexa nr. Interviul va avea o durată medie de aproximativ 10-15 minute/candidat şi va urmări evaluarea capacităŃii de exprimare orală în limba străină. care solicită echivalarea prin formularul de candidatură. În urma acestui test. un cadru didactic de la Departamentul de Limbi Străine și Comunicare de Afaceri şi un reprezentant al studenŃilor. franceză (mobilităŃi în Belgia – regiunea francofonă şi FranŃa). Evaluarea membrilor comisiei de selecŃie se va realiza în funcŃie de următoarele criterii: calitatea dosarului de candidatură. spaniolă (mobilităŃi în Spania). comportament general. Turcia). precum şi lista candidaŃilor respinşi.00 din 10.site-ului ASE : http://ase. indiferent de nota cu care s-ar fi echivalat certificatul. Estonia. Polonia. Comisia de selecŃie este formată. Pot fi scutiŃi de acest test studenŃii care prezintă la înscriere un certificat / atestat de limbă străină pentru nivel mediu/avansat. Structura interviului are următoarele coordonate principale: caracterizare succintă a propriei personalităŃi. Testul de competenŃă lingvistică va fi organizat pentru următoarele limbi străine: engleză (mobilităŃi în Belgia – Bruxelles. Ungaria. ElveŃia şi Germania). din trei membri: un reprezentant al decanatului. Slovacia. în evaluarea finală va fi luat în considerare ultima examinare la care a participat candidatul (proba scrisă organizată de ASE). Lituania. motivaŃia. Portugalia. germană (mobilităŃi în Austria.ro/ase/burse/pdf/Erasmus_2010/Modele%20teste%20limba. Interviul de selecŃie va fi organizat la nivelul facultăŃilor care au iniŃiat acorduri de cooperare. Islanda. Nota minimă pentru promovarea testului de competenŃă lingvistică este 5. italiană (mobilităŃi în Italia). nivelul de cunoaştere a limbii străine. aşteptările candidatului din partea programului. demersuri semnificative de întreprins în calitate de student Erasmus şi eventuala implicare după finalizarea mobilităŃii. Cipru. motivarea. experienŃa şi proiectele personale şi profesionale. ToŃi membrii comisiei notează prestaŃia candidatului/ei. Echivalarea certificatelor se realizează automat.00 (maxim).00. interes pentru carieră şi valorificarea competenŃelor dobândite. se va afişa lista candidaŃilor admişi (care vor participa la interviul de selecŃie).

accesul la laboratoarele şi biblioteca universităŃii. Confirmarea locului obŃinut este tacită. candidaŃii respinşi. nu pot depune alte opŃiuni. în termen de cinci zile de la afişarea listelor finale. ei vor fi trecuți în lista de rezerve. a unui situaŃii 16 . În acest ultim caz. Statutul studentului ERASMUS Odată selectat. Candidații care renunță la locul ocupat trebuie să precizeze ce doresc: se retrag din competiție sau renunță la locul ocupat pentru a recandida în etapa de redistribuire la una din celelate opțiuni exprimate inițial. vor fi afișate în etapa de redistribuire. Acest contract are rolul de a stabili detaliile programului dumneavoastră de activităŃi în străinătate. în funcŃie de locurile disponibile în această etapă. de la plata taxelor impuse de către universitatea gazdă pentru şcolarizare. conform mediei de concurs obținute. în baza mediei de concurs şi a opŃiunilor exprimate. pe întreaga durată a studiilor efectuate în cadrul programului Erasmus. RepartiŃia candidaŃilor se realizează conform procedurii prezentate anterior. Ponderea celor trei criterii de selecŃie reŃinute este următoarea: • rezultate profesionale (media anilor de studiu) 50% • rezultatul testului de limbă străină 30% • nota obŃinută la interviul de selecŃie 20% Ierarhizarea candidaŃilor se va realiza în funcŃie de media generală de concurs şi de ordinea preferinŃelor exprimate în formularul de candidatură. statutul de student ERASMUS conferă beneficiarului de mobilitate un ansamblu de drepturi şi obligaŃii izvorâte din Carta Studentului ERASMUS. Locurile neocupate sau disponibilizate după prima etapă a selecŃiei. 2. Rezultatele interviului nu pot fi contestate.și pe site-ul ASE – după finalizarea probei la nivelul tuturor comisiilor. o cerere în acest sens. înainte de începerea mobilităŃii. îşi pot menŃine opŃiunile iniŃiale sau pot depune opŃiuni noi. pe spații lingvistice (în ordinea rezultatelor). Recunoaşterea completă de către universitatea de origine a activităŃilor încheiate în mod satisfăcător pe parcursul perioadei de mobilitate în cadrul programului Erasmus. mobilităŃi „zero grant”). la încheierea perioadei de mobilitate în străinătate. Listele afişate vor cuprinde candidaŃii admişi (cu grant.2. candidaŃii aflaŃi pe lista de rezerve. granturi asimilate Erasmus. Semnarea unui contract de studii. încheiat între student. CeilalŃi candidaŃi. în conformitate cu contractul de studii. CandidaŃii care doresc să se retragă sau să fracționeze / modifice perioada de mobilitate trebuie să depună. inclusiv numărul de credite pe care trebuie să le obŃineŃi. înscriere. CandidaŃii care au renunŃat la un loc obŃinut în prima etapă. Drepturile studentului ERAMUS: ExistenŃa unui acord inter-instituŃional între universitatea de origine şi universitatea gazdă. examene. Scutirea. Primirea. instituŃia de origine şi cea gazdă. La etapa de redistribuire participă exclusiv candidații aflați pe lista de rezerve.

Înainte de începerea mobilităŃii.6 luni). întreaga perioadă de studiu în cadrul universităŃii gazdă. în continuarea stagiului de studii. fără a beneficia însă de finanŃare Erasmus din partea ASE. În cazul în care stagiul efectuat nu face parte din programul obişnuit. Acest program de studii trebuie îndeplinit prin obŃinerea numărului de puncte de credit ECTS aferent materiilor alese şi corespunzător perioadei de mobilitate: 30 credite ECTS pentru o mobilitate de 1 semestru (4 . semnată de instituŃia gazdă. conform acordului încheiat. după încheierea acesteia şi de a răspunde eventualelor solicitări de informaŃii adresate de universitatea dumneavoastră de origine. de Comisia Europeană sau de AgenŃia NaŃională. pe perioada mobilităŃii în străinătate (în condiŃiile legislaŃiei în vigoare). excepŃie făcând cazurile de forŃă majoră. ObligaŃiile studentului ERAMUS: De a respecta regulile şi obligaŃiile ce decurg din contractul de finanŃare Erasmus încheiat cu ASE Bucureşti. respectiv 60 credite ECTS pentru o mobilitate a cărei durată depăşeşte un semestru. format din module de curs compatibile cu specializarea pe care o urmează la ASE. pentru perioada cuprinsă în contract. Un student poate fi selectat pentru o mobilitate de studii ERASMUS o singură dată în cadrul unui ciclu de studii (universitar şi post-universitar). cât şi ca perioadă de studii). MenŃinerea bursei sau a împrumutului de studii de care beneficiază studentul în Ńara sa de origine. StudenŃii ERASMUS nu pot beneficia. atât de instituŃia de origine. cât şi de instituŃia gazdă. Acces la Carta universitară Erasmus şi la declaraŃia de politică europeană ale universităŃii de origine. De a vă asigura că orice schimbare survenită în contractul de studii este imediat aprobată. în scris. de 17 . În cazul în care studentul nu realizează integral programul de studiu planificat (atât ca număr de puncte de credit. Perioada de studiu în străinătate nu poate fi inferioară a trei luni şi nu poate depăşi un an universitar (maximum 12 luni). el este obligat să ramburseze fondurile primite ca grant de mobilitate Erasmus. reglementat prin contractul de studii (Learning Agreement) şi aprobat de decanul / prodecanul facultăŃii la care este student (coordonatorul Erasmus departamental) şi de coordonatorul instituŃional Erasmus. De a redacta un raport de activitate cu privire la mobilitatea dumneavoastră de studii în străinătate în cadrul programului Erasmus. Acest document va conŃine rezultatele obŃinute din punct de vedere al creditelor şi al calificativelor acordate. de a participa la examene sau alte forme de evaluare relevante şi de a respecta regulile şi regulamentele instituŃiei gazdă. Aceleaşi beneficii şi tratament din partea universităŃii gazdă precum cele de care se bucură studenŃii universităŃii respective. precum şi la cele ale universităŃii gazdă. perioada aferentă acestei formări va fi înregistrată în „suplimentul la diplomă”. viitorul student ERASMUS îşi va proiecta un program de studiu bine determinat. De a parcurge.şcolare pentru studiile/activităŃile efectuate. Perioada de mobilitate ERASMUS care depăşeşte trei luni poate include şi stagii de practică.

Pe parcursul mobilităŃii. Prin urmare. conform statisticilor Comisiei Europene (conform tabelului nr. Sumele alocate universităŃilor sunt comunicate.3. la începutul lunii iunie a fiecărui an.alte burse sau alocaŃii. în funcție de suma alocată universității nostre și de numărul de beneficiari. păstrându-şi obligaŃiile financiare faŃă de universitatea de origine. 2. de procentul de realizare a mobilităŃilor planificate în anii anteriori. de regulă. grantul alocat în anul 2012/2013 a reprezentat 74% din costul vieții în țările de destinație. de orice natură. Cu titlu informativ. Nivelul grantului diferă de la an la an. prin alte programe ale Uniunii Europene. Cuantumul grantului atribuit de ANPCDEFP se calculează în funcŃie de numărul total de luni de mobilitate angajate de universităŃi. ASE Bucureşti urmând să stabilească suma exactă în momentul anunŃării de către ANPCDEFP a sumelor alocate universităŃii. grantul acordat studentului reprezintă un ajutor financiar şi nu va acoperi decât parŃial costurile de subzistenŃă specifice Ńării de destinaŃie. FinanŃarea mobilităŃilor ERASMUS Comisia Europeană acordă participanŃilor la mobilităŃi ERASMUS susŃinere financiară destinată acoperirii costurilor suplimentare implicate de mobilitatea efectuată la universitatea parteneră. 1 Nivelul granturilor Erasmus alocate de ASE București în anul universitar 2012/2013 łara de destinaŃie Austria Belgia Cipru FranŃa Germania Islanda Italia Lituania Marea Britanie Norvegia Olanda Polonia Portugalia Slovacia Spania Ungaria Plafon grant stabilit de Comisia Europeană 680 Euro 640 Euro 536 Euro 743 Euro 607 Euro 648 Euro 682 Euro 464 Euro 860 Euro 939 Euro 666 Euro 493 Euro 544 Euro 512 Euro 625 Euro 507 Euro Grant lunar ASE 2012/13 503 Euro 473 Euro 396 Euro 549 Euro 449 Euro 479 Euro 504 Euro 343 Euro 636 Euro 694 Euro 492 Euro 364 Euro 402 Euro 378 Euro 462 Euro 375 Euro 18 . 1). Grantul ERASMUS minim prognozat pentru anul 2012/2013 este de 300 Euro/lună. beneficiarii trebuind să contribuie la finanțarea costurilor mobilității.Erasmus. precum şi de alte criterii stabilite de către Comisia Europeană şi de ANPCDEFP . Tabelul nr. Unul dintre principiile Programului ERASMUS este complementaritatea surselor de finanŃare. studentul ERASMUS este scutit de plata taxelor de şcolarizare la universitatea de destinaŃie.

und Osteuropäische Studierende als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte . transport local. asigurări de responsabilitate civilă. Ei sunt scutiŃi de taxe de şcolarizare la universitatea de destinaŃie însă îşi vor acoperi integral cheltuielile de subzistenŃă. prin intermediul WU Wien. asigurări medicale. beneficiari de mobilităŃi ERASMUS pentru anul academic 2013/2014 sunt următoarele: Iunie 2013 . alocaŃia financiară va fi virată în momentul în care ASE Bucureşti va primi efectiv banii de la ANPCDEFP (cu titlu informativ. Iulie – August 2013 – semnarea contractelor financiare individuale. FinanŃarea acoperă de regulă semestrul II de studii şi poate varia de la 600 la 800 de euro. beneficiarul mobilităŃii va trebui să acopere din grant şi/sau surse alternative toate cheltuielile ocazionate de mobilitate: transport internaŃional. dacă studentul îşi va asuma această situaŃie. Sumele necheltuite în cadrul programului (returnate de beneficiari pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate sau provenind de la mobilități anulate) vor fi redistribuite pentru a finanța prelungirile perioadelor de studii.determinarea granturilor lunare Erasmus pentru anul universitar 2013/2014. eventuale materiale didactice şi consumabile etc. mâncare.Wirtschaftsuniversität Wien) sunt finanŃate de mediul de afaceri austriac. În cazul mobilităŃilor care debutează în semestrul I (august . Granturile sunt destinate acoperirii unei părŃi a cheltuielilor de subzistenŃă pe durata mobilităŃii. în care sunt stipulate sumele de bani aferente mobilităŃilor pe anul universitar 2011/2012 din fonduri Erasmus. în anul 2012/2013. se va putea realiza o mobilitate fără sprijin financiar. Astfel. în urma susŃinerii unei serii de teste şi interviuri). ei pot beneficia de mobilitate dar vor avea statut de studenŃi “zero grant”. StudenŃii care beneficiază de mobilităŃi Erasmus „Zero Grant” au aceleaşi drepturi şi obligaŃii cu studenŃii care beneficiază de grant Erasmus.octombrie). astfel încât orice nouă mobilitate care va avea loc în anul universitar 2013/2014 nu va mai putea beneficia de finanŃare din fonduri europene. În cazul în care studenŃii selectaŃi în cadrul acestor programe nu primesc finanŃare. viramentul grantului s-a realizat la sfârșitul lunii august 2012). Iulie 2013 .primirea Contractului InstituŃional de la ANPCDEFP. cu condiŃia acceptării în cadrul programului (selecŃia finală are loc la Viena. Grantul nu poate fi modificat pe parcursul anului de mobilitate. 19 . În afară de scutirea de taxe de şcolarizare la universitatea de destinaŃie (deoarece studentul îşi păstrează eventualele obligaŃii financiare faŃă de universitatea de origine). finanŃarea este acordată de către organisme diferite de Comisia Europenă. Pentru eventualele luni de prelungire nu este prevăzută finanŃare. mobilităŃile Joszef (Junge mittel. Totuşi. Fiecare student va primi o sumă rezultată prin înmulŃirea grantului lunar stabilit pentru destinația respectivă cu numărul de luni specificat în contractul financiar. În cazul mobilităŃilor asimilate cu cele Erasmus. cazare.Etapele în stabilirea grantului lunar pentru studenŃii ASE Bucureşti. Suma va fi virată studenŃilor în două tranşe: 80% la începerea mobilităŃii şi 20% după încheierea mobilităŃii şi depunerea tuturor documentelor justificative aferente perioadei de studii.

În cazul finanŃărilor private.) sunt incompatibile cu statutul Erasmus. 20 . În ceea ce priveşte sponsorizările. care pot acoperi un anumit tip de cheltuială (cel mai frecvent. studenŃii beneficiari vor completa suma alocată prin programele ERASMUS din surse private (fonduri proprii. candidaŃii selectaŃi pot solicita adeverinŃe pentru atestarea statutului de student Erasmus. costul transportului) sau pot oferi o sumă fixă beneficiarilor mobilităŃilor. Dubla finanŃare este considerată fraudă şi se sancŃionează ca atare (o cheltuială poate fi acoperită integral dintr-o singură sursă). burse AUF sau ale Guvernului Francez etc. compania/persoana care asigură finanŃarea are propriile criterii de selecŃie şi poate să solicite beneficiarului documente suplimentare sau să impună condiŃii suplimentare legate de realizarea mobilităŃii (condiŃii legate de media minimă de absolvire. burse private sau sponsorizări). Programele care asigură finanŃări integrale ale perioadelor de studii (burse ale Guvernului României. acestea pot fi obŃinute de la companii sau instituŃii publice (în special unele primării). În vederea obŃinerii de sponsorizări. burse DAAD. de exemplu).Pentru acoperirea nevoilor de finanŃare aferente mobilităŃii ERASMUS.

CE TREBUIE SĂ FAC? 3. Prelungirea perioadei de mobilitate peste cea stabilită prin Acordul Bilateral (semestrul al doilea sau stagii de practică) se poate face o singură dată. Perioada de prelungire trebuie să continue perioada de mobilitate aprobată iniŃial. care au durate fixe de desfăşurare. Demersuri înainte de începerea mobilităŃii 3. ModalităŃile de candidatură şi termenele-limită de transmitere a dosarelor diferă de la o universitate parteneră la alta: formularele de candidatură pot fi 21 .1. Durata şi perioada mobilităŃii MobilităŃile pot avea o durată de un semestru sau un an universitar. Odată comunicate aceste informaŃii referitoare la perioada de desfăşurare a mobilităŃii.1.2. Cererea de prelungire a perioadei de mobilitate se va transmite către ASE Bucureşti cu minim 30 de zile înainte de finalizarea perioadei iniŃiale. doar cu acordul scris al celor două universităŃi (ASE şi universitatea parteneră). În cazul mobilităŃilor care depăşesc o durată de şase luni. studenŃii sunt incluşi în programe speciale. beneficiarul va hotărî perioada exactă de desfăşurare a mobilităŃii (data plecării şi data sosirii). Biroul pentru Programe Comunitare va comunica universităŃilor partenere lista studenŃilor selectaŃi şi datele lor de identificare şi de contact. Întocmirea şi transmiterea dosarului de candidatură către universitatea parteneră este exclusiv responsabilitatea candidatului/ei. mobilitatea va debuta obligatoriu în semestrul I. informaŃiile necesare sunt disponibile pe siteurile universităŃilor sau le sunt transmise candidaŃilor prin e-mail sau poştă. La depunerea candidaturii. De asemenea. nu sunt permise întreruperi și reluări ale mobilității. studenŃii trebuie să decidă asupra perioadei în care vor efectua studiile la universitatea parteneră (semestrul I sau semestrul II . De regulă.1.1. fără a depăşi 12 luni de mobilitate şi fără a beneficia automat de finanŃare suplimentară. cu respectarea conŃinutului solicitat de universitatea parteneră şi a termenelor-limită stabilit de universitateagazdă. RelaŃia cu universitatea parteneră După comunicarea oficială a coordonatelor studenŃilor selectaŃi.3. motiv pentru care mobilitatea trebuie să se desfăşoare într-o anumită perioadă a anului. Perioadele indicate în acordurile bilaterale şi în oferta de mobilităŃi au caracter indicativ. SUNT STUDENT ERAMUS. 3. stabilită în funcŃie de calendarul academic al universităŃii partenere. În cazul anumitor parteneriate.în cazul mobilităŃilor cu durată inferioară unui an universitar). studenŃii vor contacta direct responsabilii Erasmus (componenta incoming) de la universitatea parteneră. calendarul academic putând varia în cadrul aceleaşi universităŃi în funcŃie de specializare / nivel de studii.

site-ul universităŃii partenere oferă informaŃii în privinŃa calendarului academic. recomandăm studenților Erasmus să participe la cursurile de limbi străine organizate în cadrul ASE în regim de cursuri opționale sau facultative. De regulă. InformaŃiile necesare şi eventualele formulare de cazare se găsesc în general pe site-urile universităŃilor partenere sau în pachetele informative transmise de acestea. UniversităŃile partenere pot asigura cazarea studenŃilor Erasmus în spaŃii proprii sau îi pot asista în găsirea unor spaŃii de închiriat în cazul în care nu există campusuri proprii sau studenŃii preferă locuinŃele private. suportate de studentul beneficiar. formulare de candidatură pentru pregătire lingvistică complementară etc. certificat Erasmus eliberat de Biroul pentru Programe Comunitare. document esenŃial în întocmirea dosarului de mobilitate. Acest document este transmis de universitatea parteneră prin e-mail. În urma primirii dosarului de candidatură. în această etapă.php?id=155&d=42. există informaŃii referitoare la cursurile disponibile. Biroul pentru Programe Comunitare poate furniza coordonatele unor foşti studenŃi Erasmus la universitatea respectivă. copii după paşaport. de comun acord cu coordonatorul ERASMUS din cadrul facultăŃii de origine puteŃi stabili programul de studii. lista disciplinelor pe care studentul/a doreşte să le studieze la universitatea parteneră. alături de alte documente (de exemplu situaŃie şcolară. Rezervarea unei camere şi garantarea ocupării ei la data planificată reprezintă exclusiv responsabilitatea studentului Erasmus. există opțiunea de a urma cursuri intensive de limbă. Este posibil ca. utilităŃi. 22 . Pentru țările ale căror limbi sunt mai puțin răspândite.ro/llp. etc. transport. De regulă. În cazul în care scrisoarea de invitaŃie este transmisă la domiciliul studentului. care va fi semnat la Biroul pentru Programe Comunitare înaintea plecării din Ńară.llp-ro. De asemenea. prin fax sau prin poştă fie la domiciliul studentului beneficiar. Site-ul universităŃilor partenere sau pachetele informative transmise de acestea odată cu invitaŃiile oficiale conŃin adesea informaŃii referitoare la costul vieŃii în localitatea de destinaŃie (cazare. astfel încât. cerere cazare.completate on-line și / sau se transmit prin poştă. În funcŃie de clauzele contractuale specifice. universitatea parteneră va transmite o scrisoare de invitaŃie (o confirmare a acceptării la studii). Mai multe informații despre aceste cursuri EILC – Erasmus Intensive Language Course – sunt disponibile pe site-ul ANPCDEFP: http://www.) precum şi informaŃii practice referitoare la viaŃa în campus şi procedurile de înscriere administrativă şi obŃinerea permisului de rezidenŃă. care se desfășoară cu 3 – 4 săptămâni înainte de începerea anului universitar. fie la Biroul pentru Programe Comunitare. pentru confirmarea rezervării. anularea rezervării de cazare poate antrena penalităŃi financiare. acesta va transmite o copie a invitaŃiei la Biroul pentru Programe Comunitare în vederea completării dosarului de mobilitate. recomandăm înscrierea la sesiunile de integrare propuse de universitățile –gazdă. scrisoare de motivaŃie. De asemenea. CV. Aceste date vor fi prevăzute în contractul financiar. înscris în contractul de studii (Learning agreement).). Pentru pregătirea mobilității. să se solicite plata în avans a chiriei sau a unei garanŃii. se solicită şi contractul de studii (Learning agreement). De asemenea. respectiv german din cadrul universității noastre. precum și la cursurile facultative de cultură și civilizație franceză / germană predate de lectorii francez. utile în stabilirea datelor de plecare şi întoarcere din mobilitate.

Contractul de studii se completează în trei exemplare originale (unul pentru student.3. În majoritatea cazurilor. respectiv unele discipline nu pot fi studiate fără a fi urmat în prealabil un curs pregătitor). motiv pentru care trebuie să consultaŃi coordonatorul Erasmus din cadrul facultăŃii unde studiaŃi. Italia) există şi un sistem naŃional de credite. asiguraŃi-vă că este vorba de credite ECTS şi că totalul acestora este cel puŃin egal cu nivelul minim cerut pentru mobilităŃile ERASMUS. contractul va fi semnat de coordonatorul instituŃional (fiind depus. 23 . unul pentru ASE Bucureşti şi unul pentru universitatea-gazdă) şi trebuie semnat de către coordonatorul Erasmus al facultăŃii de origine. univ. Rodica PAMFILIE. în acest scop la Biroul pentru Programe Comunitare). În anumite Ńări (Austria. Prodecan. univ. dr. dr. care atestă astfel disponibilitatea cursurilor şi acceptarea la studii. dr. Demersuri înainte de plecarea în mobilitate După obŃinerea invitaŃiei de la universitatea parteneră.precizarea tuturor disciplinelor pe care studentul Erasmus intenŃionează să le studieze la universitatea parteneră. Disciplinele trebuie alese în funcŃie de disponibilitatea lor (în anumite universităŃi. În momentul marcării numărului de credite în contractul de studii. Daniela CALU. dr. univ. Laurențiu FRĂȚILĂ – Prodecan (pentru secția engleză). Spania. în vederea aprobării. Germania. Marian DÂRDALĂ. Decan. univ. care în acest fel aprobă compatibilitatea programului de studiu de la universitatea de destinaŃie cu cel de la ASE Bucureşti. Elvira NICA. dr. După semnarea de către coordonatorul de la nivelul facultății. Contractul de studii va fi confirmat şi de către universitatea parteneră prin semnarea de către coordonatorul Erasmus de la nivelul facultății şi cel instituŃional. dr. De regulă. Prodecan. disciplinele anuale nu pot fi alese de studenŃii care desfăşoară mobilităŃi de un singur semestru. univ. respectiv 60 credite ECTS pentru mobilităŃi de un an universitar. univ. Facultatea de Cibernetică. Un element important este realizarea numărului minim de credite ECTS prevăzut pentru perioada de mobilitate.3. Disciplinele alese trebuie să fie compatibile cu nivelul de studii şi specializarea pe care o urmaŃi în Ńară. Facultatea de AdministraŃie şi Management şi Public: Conf. Prodecan. contractul de studii se transmite către universitatea parteneră odată cu dosarul de candidatură. În contractul de studii se stipulează obligatoriu numărul de credite ECTS aferent fiecărei discipline. Coordonatorii Erasmus la nivelul facultăților sunt: Facultatea Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine: Prof. Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune: Prof. relaŃia cu ASE Bucureşti presupune următorii paşi (cronologici): Completarea Contractului de studii (Learning agreement) .1. numărul minim de credite ECTS fiind: 30 ECTS pentru mobilităŃi de un semestru. Statistică şi Informatică Economică: Prof. Acest demers vă garantează recunoaşterea şi echivalarea disciplinelor la întoarcerea din mobilitate. Facultatea de ComerŃ: Prof. Alecxandrina DEACONU – Prodecan (pentru secțiile franceză și germană) și Conf. acceptarea la studii este legată de transmiterea acestui document.

p. Prodecan. 2013/14 (Acronim facultate ASE) × xxxxxxxxxxxxxx ASE Bucureşti (Denumirea universităŃii gazdă) Semestrul I (cod disciplina) (cod disciplina) (cod disciplina) (cod disciplina) Semestrul II (cod disciplina) (cod disciplina) (cod disciplina) (Denumire disciplina in limba de predare) (Denumire disciplina in limba de predare) (Denumire disciplina in limba de predare) (Denumire disciplina in limba de predare) Nr. Facultatea de Management: Conf. univ. Raluca IGNAT.credit Nr. Prodecan. Prodecan.p. dr.credit (Denumire disciplina in limba de predare) (Denumire disciplina in limba de predare) (Denumire disciplina in limba de predare) Total Nr. univ. Prodecan.credit xxxxx XXXXXX ××××× Fig. Asigurări. dr. Bănci şi Burse de Valori: Prof. dr. univ. Exemplu de completare a contractului de studii 24 . Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului: Lect.p. dr.credit Nr.p.p. Ioana Cecilia POPESCU. Facultatea de RelaŃii Economice InternaŃionale: Asist. no. Liliana CRĂCIUN. Prodecan.p.credit Nr. dr.credit Nr. dr.p.credit Nr. Prodecan. Monica MARIN. Facultatea de Marketing: Conf. Ionela COSTICĂ. univ. Attila GYORGY. univ. univ. dr.Facultatea de Economie: Conf. univ. Claudiu CICEA. 3. Facultatea de FinanŃe. Prodecan și Lect.

Încheierea contractului financiar . Aceasta acoperă perioadele academice standard (cursuri şi sesiune de examene). universitatea parteneră va confirma îndeplinirea programului de studii stabilit prin semnarea atestării perioadei de studii şi eliberarea unei situaŃii şcolare (Transcript of records) care atestă notele şi creditele ECTS obŃinute. La semnarea contractului financiar se depun următoarele documente la Biroul pentru Programe Comunitare: . acesta este necesar pentru deplasarea în afara spaŃiului comunitar şi obŃinerea vizei aferente (Turcia). se pot face modificări ale contractului de studii în termen de două săptămâni de la începerea activităŃii. Programul de studiu ales şi convenit de cele trei părŃi trebuie respectat de către beneficiarul mobilităŃii. nu mai este necesar paşaportul. drepturile şi obligaŃiile părŃilor.În cazul în care universitatea gazdă solicită completarea de formulare proprii pentru contractul de studii. .prin care sunt stipulate părŃile contractante (ASE Bucureşti şi studentul ERASMUS). Acestea vor fi transmise în cel mai scurt timp spre aprobare la ASE Bucureşti . La finalizarea perioadei de studii. În cererea de transfer a grantului se menŃionează coordonatele contului în care doriŃi să vi se transfere grantul Erasmus.copie după asigurarea medicală. grantul acordat (suma globală şi grantul lunar). modul de reglare a eventualelor litigii. studentul urmând să obŃină diploma corespunzătoare nivelului său de studii în Ńara de origine. Perioadele de stagii de practică nu sunt finanŃate în cadrul Programului Erasmus (pentru perioada curentă. actele necesare pentru finalizarea mobilităŃii şi efectuarea decontului. în funcŃie de situaŃia reală. perioada de studii. fără a include cursurile intensive de cultură şi civilizaŃie desfăşurate înainte de începerea anului universitar sau perioadele de reexaminare. În această situaŃie. După înregistrarea ca student Erasmus la universitatea parteneră. modalitatea de plată. . Mobilitatea Erasmus nu implică obligaŃia universităŃii partenere de a înscrie studentul beneficiar în programele sale de diplomă sau de certificare. Chiar dacă pentru deplasarea în spaŃiul Uniunii Europene. Perioada de mobilitate înlocuieşte perioada similară la facultatea de origine. universitatea nu are prevăyută finanŃare pentru această componentă).copie după biletul de avion/autocar/tren (în funcŃie de modalitatea de deplasare folosită). Cursurile şi activităŃile prevăzute pe durata mobilităŃii pot fi alese „à la carte”. studentul trebuie să se asigure că specializarea propusă în mobilitate este compatibilă cu cea de la ASE. .Biroul pentru Programe Comunitare. în acest caz programul de studii este fix. dintre toate specializările deschise studenŃilor Erasmus. se vor completa două exemplare originale din formularele ASE Bucureşti (pentru student şi pentru ASE) şi un exemplar pentru universitatea parteneră. ExcepŃie de la această practică fac universităŃile care prevăd înscrierea în cadrul unui program / an de studii specific. FinanŃarea acordată este stabilită în funcŃie de perioada de studii prevăzută.cerere de transfer a grantului (formularul de identificare financiară). în toŃi anii de studiu.copie după paşaport (pagina de cu datele de identificare) sau după cartea de identitate. Contul bancar în care se va efectua 25 .

2. unul pentru facultatea de origine şi unul pentru Biroul pentru Programe Comunitare. Cererile de prelungire a mobilităŃii trebuie trimise la Biroul pentru Programe Comunitare cel mai târziu cu o lună înainte de finalizarea perioadei de mobilitate aprobate iniŃial şi trebuie să fie însoŃite de acordul universităŃii-gazdă şi de contractul de studii aferent noii perioade. În cazul prelungirii perioadei de studii cu un stagiu de practică. câte unul pentru fiecare parte semnatară şi trebuie să conŃină lista disciplinelor care se vor regăsi pe situaŃia şcolară finală. este recomandabil să desemnaŃi un împuternicit pe cont pentru cazuri de forŃă majoră (viramentul nu se efectuează dacă beneficiarul mobilităŃii nu apare ca titular al contului). studentul/a va anexa o copie a convenŃiei de stagiu sau un atestat eliberat de întreprindere sau de 26 . Modificările contractului de studii trebuie să fie aprobate de universitatea gazdă şi transmise ASE Bucureşti pentru aprobare. aceştia vor fi viraŃi studenŃilor care au semnat contractul financiar.viramentul grantului trebuie să fie un cont în Euro. când este posibil să vi se solicite documente suplimentare legate de sursele de finanŃare a sejurului. studentul Erasmus va efectua eventualele modificări ale contractului de studii în funcŃie de disponibilitatea disciplinelor (unele discipline au un caracter opŃional iar disponibilitatea lor este determinată de existenŃa unui număr predeterminat de înscrieri). Demersuri pe parcursul mobilităŃii La sosirea la universitatea parteneră. comisioanele bancare căzând în sarcina beneficiarului. 3. După virarea banilor de către ANPCDEFP către ASE Bucureşti. Formularul va fi prezentat la sfârşitul perioadei de studii pentru confirmarea plecării şi va fi depus în original la Biroul pentru Programe Comunitare la întoarcerea în Ńară. Datele de semnare de către reprezentantul universităŃii partenere nu vor depăşi un interval de trei zile lucrătoare faŃă de datele de sosire / plecare ale studentului. care permite efectuarea de viramente în Euro din România. Universitatea-gazdă vă va îndruma pentru realizarea formalităŃilor legate de viza de sejur sau de rezidenŃă. de reşedinŃă etc. deschis la orice bancă din România sau din lume. Perioada de studii este predeterminată prin acordul bilateral încheiat între universităŃi. Contul în care se va vira grantul trebuie să fie un cont curent sau un cont de card internaŃional. Perioada de studii poate fi prelungită până la o durată de 12 luni. Semnarea contractului financiar se face în baza unei programări prealabile. În ambele cazuri. în conformitate cu prevederile contractuale. pe numele beneficiarului mobilităŃii Erasmus. studentul Erasmus se va prezenta la serviciul de relaŃii internaŃionale pentru îndeplinirea formalităŃilor administrative şi înregistrarea academică. Modificările contractului de studiu reprezintă varianta finală a contractului de studiu. Documentul se întocmeşte în trei exemplare originale. Contractul financiar se încheie în trei exemplare originale: unul pentru beneficiar. incluzând durata iniŃială stipulată în contractul financiar semnat de student/ă înainte de plecarea în mobilitate. În termen de 14 zile calendaristice de la începerea anului universitar. ASE Bucureşti virează banii din contul său deschis la Banca Comercială Română. conform contractului financiar. Studentul/a va solicita confirmarea sosirii la universitatea parteneră prin semnătură şi ştampilă pe formularul de atestare a perioadei de studii (Certificate of attendance).

Demersuri la întoarcerea din mobilitate În termen de 15 zile de la revenirea în Ńară. având semnăturile tuturor părŃilor (student. situaŃia şcolară (Transcript of records) eliberată de universitatea parteneră. Perioada de studii Erasmus este validată dacă durata mobilităŃii este cea stipulată în contractul financiar şi dacă a fost realizat programul de studii prevăzut în contractul de studii (ca discipline şi ca număr de puncte de credit). Studentul/a Erasmus va prezenta următoarele documente: atestatul privind perioada de studii (Certificate of attendance) în original. Realizarea programului de studii presupune promovarea examenelor şi realizarea numărului minim de puncte de credit ECTS aferent perioadei de mobilitate (30 ECTS – semestru sau 60 ECTS/an).3. 27 . un chestionar menit să evalueze desfăşurarea programului de mobilităŃi în scopul optimizării relaŃiilor între instituŃiile partenere şi a comunicării cu beneficiarii. Cazurile de neîndeplinire a obiectivelor de studiu (din punct de vedere al perioadei sau punctelor de credit acumulate) sunt analizate individual. Prelungirile perioadei de studii nu sunt finanŃate decât în măsura în care există redistribuiri interne de fonduri sau suplimentări de fonduri de la ANPCDEFP în acest scop. original şi copie (la dosarul de mobilitate se păstrează copia). a suportului financiar alocat. universitate de origine. că se angajează să suporte sumele necesare pentru finanŃarea integrală a perioadei de prelungire. în cererea de prelungire. După îndeplinirea formalităŃilor legate de finalizarea mobilităŃii. integrală sau parŃială. Din acest motiv. declaraŃie pe propria răspundere privind sursele de finanŃare utilizate – formular-tip. 3. justificarea îndeplinirii perioadei de studii se face printr-o scrisoare prin care profesorul coordonator de la universitatea parteneră atestă realizarea obiectivelor de cercetare şi un volum de muncă echivalent cu numărul minim de puncte de credit ECTS corespunzător perioadei de mobilitate. Nerespectarea programului de studii atrage după sine returnarea. contractul de studii (Learning agreement) şi eventualele modificări (Changes to the learning agreement). studentul va declara. În cazul doctoranzilor care nu au urmat cursuri la universitatea parteneră. studentul Erasmus va primi în cont restul de 20% din grant. raportul de activitate privind perioada de mobilitate (Narrative report from student to university).universitate care să precizeze natura şi durata stagiului. cu menŃionarea datei începerii şi încheierii mobilităŃii la universitatea parteneră – date care trebuie să coincidă cu cele prevăzute în contractul financiar. ci au desfăşurat activităŃi de cercetare ştiinŃifică. universitate-gazdă). beneficiarul mobilităŃii este obligat să se prezinte la Biroul pentru Programe Comunitare. Studentul Erasmus va notifica serviciul de relaŃii internaŃionale de la universitatea parteneră din timp privind finalizarea mobilităŃii şi va solicita confirmarea perioadei de studii prin semnarea atestatului privind perioada de studii. în original.

3 la Regulamentul privind mobilităŃile studenŃeşti de studii în cadrul Programului Erasmus și al programelor asimilate). o perioadă cu aceeaşi durată fizică şi acelaşi volum de muncă (măsurat prin credite) pe care studentul/a ar efectua-o în instituŃia unde este înmatriculat.02. din fondul de rezervă. acesta poate solicita alocarea. În baza situaŃiei şcolare emise de universitatea parteneră şi a contractului de studii. cu condiŃia ca cererea să fie înregistrată la Serviciul Burse în acelaşi an universitar (înainte de 30 septembrie). studentul/a obŃine o medie superioară sau egală cu ultima medie pentru bursele de studii.atât electronic. aceste trebuie comunicate imediat în vederea aprobării de către ASE Bucureşti.C. rezultatele învăŃării sunt înregistrate în sistemul informatic. 28 . Întreaga perioadă de studii efectuată în altă universitate înlocuieşte. În cazul în care. care o predă secretariatului facultăŃii în vederea înregistrării rezultatelor în registrul matricol.T. studentul Erasmus trebuie să realizeze numărul de puncte de credit ECTS stabilit prin contractul de studii. Fişa de echivalare este apoi transmisă . Recunoaşterea şi echivalarea studiilor efectuate în mobilitate se realizează la nivelul Biroului pentru Programe Comunitare.2012 privind Metodologia de recunoaștere a perioadelor de studii efectuate în străinătate (Anexa nr. în urma echivalării rezultatelor obŃinute în mobilitate. ASE Bucureşti va asigura recunoaşterea academică a studiilor efectuate de către beneficiarul mobilităŃii la instituŃia parteneră. ca parte a diplomei sale finale.4. RECUNOAŞTEREA STUDIILOR EFECTUATE LA UNIVERSITATEA PARTENERĂ Pentru ca programul de studii efectuat în străinătate să fie recunoscut. disciplinele studiate în mobilitate le vor înlocui pe cele prevăzute în planul de învăŃământ al studentului la facultatea de origine pentru semestrul / anul respectiv. Chiar dacă pe parcursul mobilităŃii apar modificări faŃă de programul aprobat iniŃial. Titlurile disciplinelor studiate în Ńara de destinaŃie vor fi înscrise în situaŃiile şcolare şi în suplimentul la diplomă (diploma supplement) în forma în care apar în situaŃia şcolară emisă de universitatea parteneră şi au fost aprobate în contractul de studii. 3223/08. Contractul de studii/modificările contractului de studii trebuie să coincidă cu situaŃia şcolară eliberată de universitatea parteneră.E. Baza de echivalare a perioadei de studii în străinătate o constituie sistemul european al creditelor transferabile ECTS: prin procesul de recunoaştere academică.M. În foaia matricolă a studentului/ei se vor înscrie rezultatele profesionale din perioada recunoscută şi menŃiuni privind instituŃia gazdă şi durata studiilor. însoŃită de documentele justificative . conform grilei de echivalare aprobate de Senatul ASE şi prevederilor O.spre avizare coordonatorul Erasmus de la nivelul facultății– decanul sau prodecanul facultăŃii de origine a beneficiarului mobilităŃii. a bursei respective. prin recunoaştere.S. cât şi fizic.

Am simŃit nevoia de a lăsa Ńara să preia controlul asupra întregii mele experienŃe.europa.eu/education/erasmus/doc1805_en. am plecat cu Bursa Erasmus la Universitatea Istanbul. pe parcursul anului 3 de studii (Facultatea de Management). În urma participării la concursul organizat de Comisia Europeană în anul 2009. Suedia). ce era pe cale să înceapă. urmând să devin studentă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. La acel moment erau prea multe motive pe lista mea. ori pentru a le scrie aici.000 de studenŃi participanŃi la mobilităŃi Erasmus. 2 Textul şi fotografiile prezentate în această secţiune aparţin Drei Laura Popa (redactat în decembrie 2009) 29 . EXPERIENłA MEA ERASMUS Laura POPA Laura Adelina Popa a beneficiat de o mobilitate Erasmus cu durata de un an (10 luni) la Universitea din Istanbul (Turcia) în anul universitar 2008/2009. Poveștile Ambasadorilor Erasmus din cele 33 de țări participante la program sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene: http://ec.htm Dat fiind impactul experienŃei Erasmus asupra vieŃii sale.nu poŃi plănui nimic când eşti în Istanbul! PercepŃiile mi-au fost asaltate.htm …Povestea mea Erasmus2 Prolog: Mă numesc Laura Popa şi am studiat pentru un an în Turcia. Am ajuns şi le-am uitat oricum….000 este de fapt oricare dintre cei 31 de studenŃi. Laura a fost desemnată ca reprezentantă a României la ConferinŃa “Erasmus – The way forward and the Green paper on mobility of young people” (5-6 octombrie 2009. iar aşteptările întrecute. Însă probabil aceasta este doar o poveste de spus părinŃilor în încercarea de a motiva de ce am ales Turcia.000. cu ocazia atingerii pragului de 2. Laura este Ambasador Erasmus. După 2 ani de studii în Ńară.eu/education/erasmus/ambassadors_en. fiecare reprezentând una dintre Ńările participante la program. prea multe pentru a le împărtăşi celor dragi înainte de a pleca. reprezentând România pe lângă organismele europene şi participând activ la promovarea programelor comunitare în România.000. Lund. ExperienŃa lor este prezentată pe siteul Comisiei Europene: http://ec.5. începând cu anul 2012 (aniversarea a 25 de ani de mobilități Erasmus în Europa). Studentul Erasmus cu numărul 2.europa. Am absolvit Colegiul NaŃional “Mircea cel Batrân”.

având două părŃi: una Europeană. timpul alocat acestei “călătorii” până în centru şi înapoi fiind substanŃial redus. fiecare cu propria sa savoare. sau doar faci piaŃa. Bine zis! Istanbul este cel mai mare oraş al Turciei. Ńi-ar permite să îi cunoşti secretele. acesta era la 30 km depărtare de centru. fie că vrei să cumperi un suvenir. însă ospitalitatea tipică poporului turc îŃi permite să te simŃi ca un musafir oriunde mergi. în special palmieri şi flori peste tot. în esenŃă. cel puŃin spus! Odată. numai petrecând o viaŃă întreagă explorând-o şi înŃelegând-o. Istanbulul la o primă vedere GPS-ul m-a ghidat pentru a intra în oraş de pe autostrada cu aproximativ 15 benzi. o experienŃă personală trăită de fiecare într-un mod diferit. şi una Asiatică.Şi amuzant a fost! A fi Erasmus înseamnă. 30 . este o adevărată aventură. unde am fost întâmpinată de coordonatoarea mea Erasmus. am trăit într-o cultură unde. în cadrul autostrăzii. cu case colorate. şi verdeaŃa multă. infrastructura este una la care Bucureştiul poate doar visa! Odată ajunsă la Universitatea Istanbul. DiferenŃele de cultură sunt simŃitoare. foarte aglomerată. cu o grămadă de maşini şi oameni pe străzi. Cu toate că distanŃele păreau foarte mari. aceasta mi-a spus că trebuie să traversez tot oraşul pentru a ajunge în campus. astfel. am întrebat pe cineva dacă există reguli după care te ghidezi la volan. Istanbul se înfăŃişează ca o mare metropolă. În ceea ce priveşte traficul. Am avut cea mai bogată experienŃă profesională pe care mi-aş fi dorit-o. Norocul meu a fost o linie special amenajată pentru autobuz. iar răspunsul primit a fost: “singura regulă este : rămâi în viaŃa!”.

la fel şi ceaiul. În cazul în care nu le acordai atenŃie. dar şi gălăgios…. 31 . timp în care muzica se opreşte în orice loc public. începeau să ghicească: Russia?.. am descoperit un oraş viu. ce răsună prin megafoane. magazine. sau un desert rece din brânză dulce cu zmeură sau lamâie. eşti poftit înăuntru. şi implicit e uşor de stabilit conexiuni. Romania?. imediat Ńi se spune ce bunătăŃi poŃi servi acolo. Oamenii sunt foarte prietenoşi şi se pricep de minune să te servească cum trebuie pentru a te face să scoŃi banul din buzunar. Nu întrevezi nicio urmă de sictir oriunde mergi: restaurante. M-am alăturat unui grup de studenŃi români. Peste tot. Efes şi Pamukkale. mâncare delicioasă şi deserturi la tot pasul. hoteluri. Străzile sunt pline de vânzători ambulanŃi.un oraş în care mi-ar plăcea să trăiesc. curat. aceeaşi întrebare: "Where are you from?". Italy?. aceeaşi oameni amabili. taxiuri. şi am început să cutreieram prin Turcia. însoŃite de măcar un cuvânt în româneşte. Pe lângă orice terasă treci. Izmir și Çeşme. un concept inedit de a servi cafeaua împreună cu cea mai fină ciocolată. Ńi se acordă atenŃie. Însă oriunde mergeam. ce proveneau din ConstanŃa. porumb fiert sau copt. Şi aici îmi permit să ridic pe un piedestal înalt. iar dacă nu eşti foarte hotărât. Răspunsul îi încânta pe majoritatea. etc. Bucatele tradiŃionale sunt la orice colŃ de stradă: pide-ul e minunat. cu covrigi. Adaptarea la noul mediu Comunitatea românilor este foarte mare. plus o curăŃenie impecabilă. Odată cu apropierea primăverii au urmat şi celebrele Kuşadasi. foarte agitat. care te fac să te simŃi ca la tine acasă. Primele destinaŃii alese au fost: Ankara. lanŃul de cafenele Kahve Dunyasi (Coffee World). castane. şi imediat auzeai de Hagi şi Popescu sau Ceauşescu.Istanbul – îmbinarea culturilor cu aroma ceaiului şi a naghilelei La capitolul gastronomie nu există motive de îngrijorare. Între cinci strigări pe zi la rugăciune. cafenele. Spain?.

Cantina existentă în campus ne oferea posibilitatea de a lua micul dejun până în ora 9. le voi menŃiona pe cele ce au adus o reală contribuŃie asupra mea ca şi individ. ce vor îmbunătăŃi vizibil calitatea vieŃii.Programa şcolară şi orarul erau adaptate nevoilor oricărui om. a celei mai mari companii din Turcia: Arçelik A. înscrierea la un program de master. munca începe la ora 8 dimineaŃa. Iar spre surprinderea tuturor. ce îşi are uzinele la câŃiva kilometri depărtare de Istanbul. urmată de masa de seară. companiile îşi atrag singure studenŃii. era un om simplu. chiar avem multe în comun! Sarmalele. Am decis sa mă implic activ într-unul dintre cele mai ambiŃioase proiecte în domeniul educaŃiei. precum şi echipa din subordinea sa. unde eu eram cea care prelua controlul a tot ce se întâmplă în jurul meu. SusŃinerea licenŃei. În aceasta calitate. şi câtă dăruire se pune până şi în construcŃia unui autobuz al prestigioasei mărci. Pentru un moment. având ca scop final formarea studentului şi pregătirea pentru viitoarea meserie. vestimentaŃia populară. examenul de admitere. toate au căzut năvală după o perioadă ce a trecut ca într-un vis. iar ulterior. după ce maşinile companiei iau angajaŃii de acasă. au avut plăcerea şi răbdarea. şi mă refer aici atât la existenŃa unei pauze de prânz. lucru ce a însemnat şi stabilirea unor relaŃii între instituŃiile române din Turcia. m-am simŃit că într-un film Harry Potter. Întoarcerea acasă Inevitabil. aceştia prezentându-mi atât cum se conduce o astfel de companie. Liga StudenŃilor Români din Străinătate. cu toate că erau mult mai experimentaŃi şi în vârstă decât mine. cât şi cum arată o zi normală din viaŃa lor. ofer asistenŃă celor ce doresc să plece la studii în Turcia. să-mi arate cum se ajunge să fii cel mai bun pe segmentul tău de piaŃă. cât şi la orele de începere şi de terminare ale cursurilor. iar activitatea şcolară se încheia la ora 17. Managerul R&D cu care am avut onoarea de a vorbi. Pe scurt. Curiozitatea de a avea studenŃi străini în facultate a determinat noua conducere a biroului Erasmus să organizeze o reuniune Erasmus. ne-a spus ce este apreciat la un tânăr absolvent atunci când obŃine primul său job. celebrul “reverse cultural shock” s-a instalat încă de la primele ore petrecute în “societatea” românească. iar angajaŃii. În afara orelor de studiu…. împreună cu cadrele universitare. cum nu prea vezi oriunde. iar apoi munca continuă până la ora 18. Cu alte cuvinte. Cu toate ca pare ireal.Ş. fiind selectată pentru funcŃia de Coordonator LSRS Turcia. precum şi bucătăria specifică. chiar şi băutura tradiŃională. studenŃii 32 . am vorbit preŃ de 5 ore cu geniile inovaŃiei turceşti. am fost selectată să fac parte din echipa ce avea să-l întâlnească pe managerului diviziei de cercetare-dezvoltare (R&D). oferindu-le în ambele cazuri programe de internship. Am profitat de această ocazie şi am prezentat tradiŃiile româneşti. Fiind studentă a FacultăŃii de Administrarea Afacerilor şi având rezultate peste medie. dansurile. Ne-a oferit sfaturi practice în ceea ce priveşte activitatea noastră şcolară. ne-a dezvăluit viitoarele proiecte. Următoarea şansă: vizita fabricii Mercedes Benz Turcia. pauza de prânz durează o oră. împreună cu câteva prăjituri sunt preparate aproape în aceeaşi manieră. Acolo am descoperit ce înseamnă conceptul de calitate. muzică. Dintre activităŃile extraşcolare. bine cunoscută peste tot în lume pentru inovaŃiile sale în materie de electro-casnice.

pe scurt ANPCDEFP. unde am discutat cu Comisarii Europeni despre viitoarele schimbări la nivelul României în ceea ce priveşte mobilităŃile studenŃeşti şi contribuŃia pe care eu o pot aduce Ńării mele. am creat-o chiar eu! În loc de sfârşit…. Am avut parte de o experienŃă ce mi-a deschis mintea pentru următoarea! Am construit o nouă persoană din mine şi mi-am schimbat total percepŃia despre întreaga lume şi România. precum şi LSRS. Aşadar. anul 2010 va însemna multi kilometri parcurşi în Ńară. A urmat o vizită.români din Ńară. mi-a stârnit curiozitatea de a întâlni oamenii din spatele întregului proces Erasmus. şi de explica studenŃilor români că şi ei pot scrie propria lor poveste Erasmus! 33 . totul din dorinŃa de a promova Programul Erasmus. pe care iată. în urma căreia mi s-a oferit şansa de a merge la aproape toate universităŃile din România pentru a susŃine propria prezentare Erasmus. Luna Octombrie 2009 mi-a adus una din cele mai mari surprize: am fost desemnată să reprezint România la conferinŃa Comisiei Europene: “Erasmus – the way forward and the Green paper on mobility of young people”. Aceasta a avut loc în Suedia. Iar astăzi simt că am o poveste. The show must go on…. …pentru că încă nu pot pune punct poveştii! Un e-mail neaşteptat din partea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei şi Formarii Profesionale.

în Portugalia. pe care ți-i faci în doar câteva zile și care rămân pentru tot restul vieții și pe care. Pentru mine. Mai înseamnă și sute de prieteni din întreaga lume. mi-am dat seama că. de fapt. deci am reușit să împușc cei doi iepuri dintr-o lovitură. Oricum. Visul meu era să ajung în Porto. din cele 6 locuri disponibile. am petrecut destul de mult timp și în Porto. întrucât odată ajunsă acolo și cunoscând studenții veniți din toate colțurile lumii. bucătărie. pe parcursul anului 3 de studii la Facultatea de Marketing. muzică și multe altele. în anul universitar 2010/2011. pe picioarele tale. primele cuvinte în portugheză rostite de un vorbitor nativ (trebuie să menționez că portugheza mă fascina cu mult timp înainte de a ajunge în Portugalia). să înveți să îți gestionezi bine resursele. odată cu agitaŃia întocmirii dosarului de candidatură. oameni. acum nu mai regret deloc întâmplarea pentru că nu aș schimba absolut nimic din experiența mea Erasmus. astfel încât toată experiența a fost cu atât mai intensă. primele afișe stradale scrise în altă limbă decât româna. peisaje.Ioana IORDACHE Ioana Raluca Iordache a beneficiat de o mobilitate Erasmus de 5 luni la Instituto Politecnico de Bragança. cele 5 luni petrecute în Portugalia au reprezentat prima ocazie de a păși în afara României. dar întâmplarea a facut ca. limbă. aveam deja o mulțime de prieteni și nu aș fi putut niciun moment să mă cred printre străini. cu siguranță. Totul a fost minunant și nu mi-aș dori să stric echilibrul amintirii cu vreun “ ce-ar fi fost dacă…?”. astfel încât nu m-am simțit de la început aruncată în vâltoarea necunoscutului. mentalitate. Înseamnă apoi descoperirea unei noi culturi. gândul acesta l-am avut doar la început. media mea de concurs să fie tocmai a șaptea. înseamnă să fii mai independent. să începi să faci primii pași pe drumul de “om mare”. Am avut și norocul de a fi în Bragança cu alți colegi din Facultatea de Marketing. În primul rând. Recunosc că prima mea opțiune nu a fost Bragança. participarea la examenul scris şi mai apoi la interviul ce avea să decidă media finală de intrare în concursul de obŃinere a bursei. A fi student Erasmus înseamnă foarte multe lucruri. ci aveam niște fețe cunoscute alături. ExperienŃa mea3 Erasmus a început undeva prin luna februarie a anului 2010. totul era mai mult decât îmi putusem imagina. să te organizezi. Și pe lângă toate acestea. arhitectură. vei face tot 3 Textul şi fotografiile prezentate în această secţiune aparţin Drei Ioana Iordache (redactat în noiembrie 2011) 34 . Primul zbor cu avionul. cu toate componentele ei: obiceiuri. Spre deosebire de momentul în care mă căutam neîncetat pe lista celor admiși și nu mă găseam.

posibilul să îi vizitezi. acum fiindu-mi mult mai ușor să interacționez cu persoane noi. de minunata tradiție din facultate privind bobocii – “caloiros” (pentru cei care vor ajunge în Portugalia va fi un ritual extrem de interesant de văzut). Nu contează neapărat locul unde ajungeți. m-a făcut mai comunicativă și sociabilă. când revăd miile de poze făcute. și am sfârșit prin a le iubi ☺). 35 . e imposibil să nu te întorci cu un nivel al limbii engleze mult îmbunătățit. mi-a oferit posibilitatea de a afla numeroase lucruri de a căror existență nu știam până atunci ( ex. În primul rând. vă sfătuiesc din toata inima să încercați statutul de student Erasmus. de numeroasele călătorii făcute în lungul și în latul țării și al Peninsulei Iberice. m-a făcut mai independentă și sigură pe mine și m-a ajutat să conștientizez și să și simt pe piele mea că da. de toate micile lucruri insignifiante care pentru mine reprezintă Portugalia mea. de diferite naționalități. deși a trecut aproape un an. de festivalul castanelor coapte din toamnă (am ajuns în Portugalia neputând nici măcar să mă uit la castanele coape. așa cum am simțit-o și așa cum o păstrez în minte și în inimă. iar de multe ori la aceasta se adaugă și limba oficială a țării în care ai desfășurat mobilitatea. Pentru mine. virusul călătoritului îți intră direct în sânge. Mi-a adus o mulțime de experiențe pe care le împărtășesc cu bucurie celorlalți. cele 5 luni petrecute în Portugalia înseamnă și o mulțime de amintiri și peripeții pe care nu aș fi îndrăznit nici măcar să visez că le voi face. sunt un cetățean al Europei! Așadar. de frigul teribil din timpul iernii. Îmi aduc aminte de numeroasele cafenele și patiserii ce împânzeau străduțele orașului meu. Totodată. detalii despre diferitele culturi ale lumii. de minunatul vin de Porto. pentru că este într-adevăr life-changing. mi-a impregnat dorința de a călători și a descoperi mai multe din lumea asta minunată. Odată plecat cu o astfel de mobilitate. care vor fi cu siguranță diferite de cele ale României și vă vor impresiona. pentru că odată ce ești Erasmus. Încă păstrez legătura cu o mulțime de prieteni din toată Europa și deja avem o reîntâlnire planificată pentru Anul Nou și. diverse rețele de socializare pentru călători în jurul lumii etc. dar care pe acel tărâm păreau atât de naturale. încă mă simt ca și cum aș fi acolo. pentru că orice țară are lucrurile ei specifice. Cel mai important este să vă deschideți mintea și să profitați de toate minunatele posibilități care vi se vor oferi în timpul acestei minunate experiențe.). muzica fado. Pot spune că experiența Erasmus m-a schimbat extrem de mult și m-a făcut mult mai receptivă la o mulțime de lucruri.

există întotdeauna evenimente neprevăzute sau informații pe care le afli doar la fața locului. își împărtășesc detalii despre țările proprii și despre cultura pe care o au. orașul Groningen mi-a oferit o ocazie unică : aceea de a cunoaște lumea cu întreaga ei complexitate într-un singur loc. Printre primele lucruri pe care le-am învățat în Erasmus a fost faptul că. pisica și cățelul. opinii. am creat un mediu în care am devenit echivalentul unei familii. dar. se modelează unul pe celălalt prin experiența colectivă pe care o trăiesc la mii de kilometrii de locul pe care fiecare îl numește «acasă ». în anul universitar 2010/2011. ele încep într-un mod asemănător : «Am ales să plec în țara X din motivele Y. unele cu adevărat provocatoare. Acest fapt m-a învățat să fiu flexibilă și să mă adaptez în așa fel încât să găsesc soluții la probleme. astfel încât. și. indiferent de caracterul lor spontan. dar sunteți aici singuri. în Olanda. Este un oraș cu adevărat internațional.” La final. Din punct de vedere cultural. aveam să mă bucur de nebunia mea temporară și de ciudățenia de care am dat dovadă. De4 foarte multe ori când auzim povești Erasmus. pe parcursul anului 2 de studii la Facultatea de Relații Economice Internaționale. Universitatea din Groningen mi-a strigat numele și Academia de Studii Economice a auzit-o. După ce am pregătit toată documentația necesară. după procesul de selecție am apărut și pe listele finale în care erau înscriși câștigătorii burselor. universității și vieții de student internațional. fără de care nu ar putea să se avânte în necunoscut. am pornit la drum către țara lalelelor.Raluca VASILE Raluca Georgiana Vasile a beneficiat de o mobilitate Erasmus de 5 luni la Universitatea din Groningen. Dorul de casă nu a lipsit la nimeni și a fost pregnant și în cazul meu. în care studenți din toate părțile globului se reunesc și schimbă idei. alături de alți studenți Erasmus. Z ». considerându-ne între noi frați și surori. M-a chemat din primul moment în care am văzut listele cu universitățile de destinație afișate în februarie 2010. care m-au îmbogățit și consider că m-au maturizat. orașului Groningen. A pleca din țară pentru o perioada a fost un pas mare pentru mine și se poate spune că orice student Erasmus are o anumită doză de curaj și entuziasm nebunesc. mai mult de atât. am realizat și o cercetare minuțioasă asupra culturii olandeze. discursul unui profesor descria într-un mod plastic alegerea noastra îndrăzneață: “Puteați să fiți acum acasă cu mama. în ciuda unor pregătiri prealabile extensive și a unor cunoștințe bogate despre mediul în care aveam să trăiesc timp de 5 luni. Am trecut printr-o multitudine de experiențe noi. tata. La deschiderea anului universitar. Având toate acestea și două bagaje. Eu voi sparge un pic rutina prin a spune că eu cred că Olanda m-a ales pe mine și aproape că n-am avut nici o alternativă. În căminul în 4 Textul şi fotografiile prezentate în această secţiune aparţin Drei Raluca Vasile (redactat în noiembrie 2011) 36 . Sunteți ciudați pentru că ați ales calea cea grea.

dar nu regret alegerea pentru că. Modul de viață liniștit. Ceea ce mi s-a părut dezavantajos pentru mine ca student Erasmus a fost că nu aveam îndeajuns de multă experiență cu modul lor de a lucra și de a privi proiectele individuale sau eseurile economice. Se spune că. Erasmus-ul a avut și părțile sale mai puțin plăcute. iar cheltuielile cele mai mari au fost în privința manualelor pe care. Universitatea punea foarte mult accent pe rolul studentului ca individ care trebuie să fie auto-didact în multe momente și care trebuie să se descurce cu un set de informații date. În fiecare zi. soare. ceață. cele mai multe dintre ele pline cu învăŃături şi amintiri frumoase a unei «familii» care acum este răsfirată în toate colŃurile lumii. am învățat din greșelile pe care le făceam și am reușit să înțeleg ceea ce mi se cerea. s-au ivit cheltuieli neașteptate. Grantul Erasmus mi-a acoperit doar chiria pentru cele 5 luni. de curând. aveam câteva bagaje în plus. uitandu-mă inapoi. Nu voi uita obsesia olandezilor pentru biciclete. organizat precum și mentalitățile moderne și flexibile îți creează un cadru în care te poți manifesta și te poți dezvolta în felul în care dorești. am învățat ceva nou despre lume și totodată am învățat ceva nou despre mine. indiferent că era ploaie. zăpadă. astfel încât am ajuns să am printre cele mai mari note de la toate cursurile pe care le-am urmat. deși a fost dificil. a fost o experiență memorabilă. atunci când am venit înapoi. Pe de altă parte. le întrebuințau fără frică. care de multe ori mi-au stricat toată « planificarea bugetară ». am transmis acest mesaj la rândul meu unui viitor student Erasmus pentru că. majoritatea fiind legate de diferențele culturale dintre România și Olanda. am gătit împreună mâncărurile noastre tradiționale. În privința mediului academic am avut multiple provocări. Acest fapt a presupus foarte multe ore de studiu individual și multă ambiție de care acum. dacă reușești să mănânci în timp ce mergi pe bicicleta sau să mergi cu bicicleta pe drumul înghețat. Principala problemă pe care am întâmpinat-o a fost viața extrem de scumpă comparativ cu cea din România.care am stat. Cu toate acestea. Acum îmi amintesc adesea ce am auzit de la foști studenți Erasmus înainte de mobilitate: «Viața se împarte în două părți: cea de dinainte și cea de după Erasmus » şi acum. exigența era o normă de la care rareori se abăteau profesorii. am găsit întotdeauna subiecte de discuție interesante și ne-am ajutat reciproc când a fost nevoie. în proporție destul de mare. Mai mult. devii automat olandez. fără prea multe judecăți sau presiuni sociale. pe care. am fost nevoită să le cumpăr. Cultura olandeză a fost suprinzătoare din punct de vedere al deschiderii și detasării pe care fiecare olandez le deține. 37 . sunt foarte mândră că le-am depus. Am făcut față tuturor acestor încercări cu multe sacrificii și cu disciplină. am învățat de la alții cum să le gătim pe ale lor. Deși mă pregătisem financiar și aveam informații legate de costurile de trai.

Studiile de caz. a fost mai solicitant. Am locuit câteva luni cu un cuplu de nemŃi. prezentările şi proiectele în echipă erau la ordinea zilei. am început şi facultatea. dar şi rezultatele au fost bune. Anika şi Johannes. turci. francezi. numit Bochum. în Germania. lipsită de culoare. pe parcursul anului 2 de studii la Facultatea de RelaŃii Economice InternaŃionale. italieni. Uşor. Aici se contopesc toate naŃionalităŃile. chinezi. în anul universitar 2010/2011. foarte ordonaŃi şi punctuali. au fost nopŃi albe. politicoşi. realizez că este greu să cuprinzi în 2 pagini ce înseamnă Erasmus cu adevărat.Camelia COSTEA Camelia Mihaela COSTEA a beneficiat de o mobilitate Erasmus cu durata de 11 luni la Universitatea de ŞtiinŃe Aplicate din Bochum. unele la care nici nu m-aş fi gândit. chileni. Rândul meu era de la 7. dar eu mă mişcam mai repede. alături de Hrisanta. două trenuri şi un taxi. argentinieni. nemŃi. Îmi amintesc ziua când tata m-a lăsat la Aeroportul Băneasa. Cât despre examene… da. cele mai semnificative întâmplări pentru a descrie ultimul an. Amabili. Să revenim la cămin. pakistanezi şi multe alte etnii se aflau sub un singur acoperiş. Nu s-a legat o prietenie între noi. Cursul dura 3-4 ore şi se luau des pauze de cafea şi biscuiŃi. O studentă de la RelaŃii Economice InternaŃionale urma să-şi petreacă următoarele 11 luni într-un orăşel mic. dar nu voi uita niciodată programul Anikăi de intrat la duş dimineaŃa. multe de înŃeles şi încă mai multe de experimentat. pe care am umplut-o cu dorul de casă. uşor a început să capete nuanŃele Erasmus-ului. mexicani. Spanioli. lucrează în paralel şi încearcă să fie independenŃi. Fusese acceptată la Hochschule Bochum unde urmă să studieze 2 semestre… Bună! Numele meu este Camelia Costea şi sunt fericita absolventa a unui program Erasmus. încercam să ne imaginăm ce vom găsi în Bochum. MulŃi sunt ocupaŃi. studenŃesc din nord-vestul Germaniei. am ajuns în Europahaus. Prima persoană pe care am cunoscut-o a fost un 5 Textul şi fotografiile prezentate în această secţiune aparţin Drei Camelia Costea (redactat în noiembrie 2011) 38 . care urma să-mi fie colegă de apartament şi ulterior o prietenă de nădejde. Aveam un sentiment de teamă… teama de necunoscut şi teama că nu o să vorbesc suficient de bine germana. în bagaj. În avion. indonezieni. Totul5 a început pe 1 septembrie 2010.15 până la 7. A fost o întreagă bătaie de cap să înŃelegem sistemul lor. coreeni. iar pentru orice nelămurire îi puteai contacta oricând. Erau multe lucruri de aflat. După cursul de limbă. căminul unde fusesem repartizată. Îmi curgeau lacrimi pe obraz şi singurul gând era să-l iau pe tata cu mine.45. faptul că îmi pot alege singură cursurile la care vreau să mă duc şi că biblioteca îŃi permite să împrumuŃi o carte o lună de zile. După 2 ore şi 20 de minute de zbor. Mă aştepta o cameră goală. Profesorii ne ofereau multe exemple practice. Încercând să aleg cele mai bune cuvinte. un bun prilej de a mai cunoaşte câŃiva dintre colegi. cu prelungire alte 5 luni.

ÎnvăŃam alături de germană şi alte limbi străine: spaniola şi italiana de la prietenii mei. E păcat să ratezi vreun eveniment pentru că pierzi ocazia să cunoşti lucruri noi. Erasmus m-a schimbat. mi-a deschis orizonturi. ESN (Erasmus Student Network) este una din organizaŃiile care planifică o sumedenie de evenimente pentru noii Erasmuşi. până la petreceri tematice. ştiind că nemŃii au reguli foarte stricte pentru asta. Am făcut excursii şi am cunoscut mai mult din Ńara gazdă. că nu voi înŃelege cursurile şi îmi era mare teamă de singurătate. deosebit de amuzante. Încercam să vorbesc o germană fără greşeli. Înainte să plec. să am încredere în mine şi în deciziile mele. Aşa am cunoscut culturile altora. pofta de viaŃă şi modul de exprimare al italienilor prin gesturi. Am trăit un şoc cultural şi abia atunci mi-am dat seama ce puŃine lucruri ştiu despre alŃii. În fiecare zi remarcam diferenŃele între societatea în care eram musafir şi cea de acasă. Trebuia să mă descurc singură. începând de la jocuri de societate. dar la urma. M-a determinat să fiu independentă. Acum suntem 5 prietene. însă nu voi uita niciodată regula de bază a Erasmus-ului: CARPE DIEM! 39 . Mă gândeam că nu mă voi adapta. La început eram 4 românce de la ASE. la cursuri de dans. Engleza în Erasmus capătă alte semnificaŃii. ritualul turcesc al mesei şi punctualitatea germanilor sunt doar câteva din experienŃele trăite. să cunosc oameni deosebiŃi. Din seara în care fiecare a gătit ceva specific Ńării lui. tradiŃii şi mentalităŃi. iar în semestrul al II-lea 5. mi-a arătat că se poate şi altfel. dar timpul a trecut nespus de repede. îmi făcusem multe griji. Privesc acum în urmă cu nostalgie. experimentam noi reŃete culinare. Dar am avut curajul să încerc lucruri noi. dacă se poate. debusolaŃi ca mine. Cu ajutorul lui Julian. L-am întrebat lângă tomberon cum se sortează gunoiul. s-au legat prietenii. Spiritul latin al argentinienilor. excursii în alte oraşe. pentru că sportul în timpul liber este îndrăgit de nemŃi şi oferă studenŃilor nenumărate opŃiuni. Fiecare student Erasmus este ca o carte cu poveşti interesante ce aşteaptă să fie descoperite. E fascinant să descoperi alte obiceiuri. unde am cunoscut alŃi Erasmuşi. cu accente diferite. În fiecare zi învăŃam ceva nou! 11 luni par o perioadă lungă. să-i explic în engleză. să caut singură soluŃii pentru problemele mele. am mers la petreceri. Pe măsura ce timpul a trecut. După ce mi-am terminat discursul. mi-a spus că nu a înŃeles şi. ToŃi o vorbesc în felul lor. mergeam la baschet. mi-a oferit prieteni minunaŃi şi amintiri care nu vor fi niciodată şterse.mexican pe nume Julian. ne-am apropiat de alte culturi. urmei era limba care ne oferea posibilitatea să ne înŃelegem în grupuri ale căror membri erau adunaŃi din toate colŃurile lumii.

... . judeţul/sectorul .... Pavel NĂSTASE...... numărul . cu sediul în Piaţa Romană.... e-mail ... ANEXE MODEL CONTRACT FINANCIAR PENTRU GRANTURI DE STUDIU ERASMUS pentru studenţi în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii Nr....... în intervalul cuprins între data de .. Prezentul contract se încheie între: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI. Beneficiarul se obligă să acopere din surse proprii cheltuielile necesare întreţinerii în străinătate care depăşesc suma alocată prin prezentul contract....... eliberată la data de ..(cod Erasmus .... la .....2013.. Art........ 1..... student/ă al/a Academiei de Studii Economice din Bucureşti – Facultatea .. BENEFICIAR S-AU CONVENIT URMĂTOARELE: Condiţii speciale şi anexele de mai jos: Anexa 1 Contract de studiu ERASMUS Anexa 2 Condiţii generale Anexa 3 Model raport final de activitate Anexa 4 Carta studentului ERASMUS Anexa 5 Datele de identificare financiară a Beneficiarului fac parte integrantă din prezentul contract („contractul”) şi sunt disponibile pe site-ul ASE Bucureşti...09..ase....... Grantul ERASMUS nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor ocazionate de şederea în străinătate..... sector 1......6...... INSTITUŢIA şi Dl/Dra ..... ............... ... .... ......... 40 ............... str... SCOPUL Scopul acestui contract este de a preciza obligaţiile celor două părţi referitoare la fondurile alocate beneficiarului în cadrul Programului Învăţare pe tot Parcursul Vieţii..... Durata studiilor nu poate fi mai mică de 3 luni şi mai mare de un an universitar complet. Euro/lună)... OP 22........asp?item=Burse%20Erasmus&page=1......... / . 3.. luni de studii în străinătate.......). nr......... Art.... et. în continuare....... în calitate de Rector.... de către . CNP ........ GRANTUL DE MOBILITATE ERASMUS Beneficiarul .... 6....ro/ase/burse/index. în continuare.... programul sectorial ERASMUS – Acţiunea granturi de mobilitate în scop de studiu pentru studenţi pentru anul universitar 2012/2013.... CONDIŢII SPECIALE Art... numită. .. ap... univ.. sc... Euro (. telefon ............... Art......... din fonduri ERASMUS.. DURATA CONTRATULUI În afara anulării sau modificării sale printr-un amendament.. posesor al cărţii de identitate cu seria . nr......... cod 010374 . bl.. cu domiciliul în localitatea ...... accesând link-ul următor: http://www.......... numit/ă........ reprezentată legal de către Prof. şi data de . 2.. dr........ prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către ultima dintre ambele părţi şi este valabil până la data de 30........... cod fiscal 4433775................. 4.......Bucureşti. va primi un grant total de ... PERIOADA DE STUDIU ÎN STRĂINĂTATE Beneficiarul se angajează să efectueze o perioadă de .. .....

.D. Art. se va preciza numărul minim de credite pe care beneficiarul trebuie să îl obţină la universitatea gazdă: 30 de credite ECTS pentru un semestru de studii şi 60 de credite ECTS pentru un an universitar). Art. Tranşa II: 20% din . Euro.C. CONT BANCAR Plăţile vor fi făcute către contul bancar al beneficiarului..P. 7. 5.D.F. 9..ro)..F. Art. în termen de 30 zile de la predarea de către beneficiar a tuturor documentelor prevăzute la Art.. prin recunoaştere. 6..C. Titlurile disciplinelor studiate în ţara de destinaţie vor fi înscrise în foaia matricolă în forma în care au fost aprobate în Contractul de studii ... PLATA GRANTULUI Instituţia se obligă să plătească Beneficiarului sumele contractate doar în măsura în care le-a primit de la A. DUBLA FINANŢARE Beneficiarul va declara faptul că foloseşte o singură sursă de finanţare pentru acoperirea uneia şi aceleiaşi cheltuieli. ce constituie Anexa 1 la prezentul contract...P. Granturile nu pot fi folosite pentru finanţarea unor cheltuieli deja acoperite prin alte programe ale Comisiei Europene.. cât şi de la universitatea de origine.. specificate în Apelul la Propuneri 2012 (disponibil pe www.P. Beneficiarul va suporta toate comisioanele bancare percepute pentru tranzacţiile ce privesc suma acordată. o perioadă cu aceeaşi durată fizică şi acelaşi volum de muncă (măsurat prin credite ECTS) pe care studentul/a ar efectua-o în instituţia unde este înmatriculat/ă. Instituţia va asigura recunoaşterea academică a studiilor efectuate de către Beneficiar la Instituţia gazdă. 10. Baza de echivalare a perioadei de studii în străinătate o constituie sistemul european al creditelor transferabile ECTS: la întoarcerea în ţară. b) Situaţia şcolară (Transcript of records) atestând notele şi punctele de credit obţinute. pe baza documentelor justificative prezentate de Beneficiar. astfel: Tranşa I: 80% din .P.. Euro = .document prezentat în original şi copie.. Euro.. ca parte a diplomei sale finale. copia urmând a fi păstrată la dosarul de mobilitate. înainte de plecarea acestuia în străinătate (în Contractul de studii – Learning agreement. 2 o mobilitate de studiu ERASMUS. în termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a prezentului contract şi după primirea sumelor de la A. Art. Recunoaşterea academică poate fi retrasă doar dacă Beneficiarul nu reuşeşte să realizeze programul de studii la nivelul cerut de către instituţia-gazdă sau nu îndeplineşte o altă condiţie cerută de către instituţiile participante pentru recunoaşterea academică.N.Art.E.. precum şi alte forme de evaluare a activităţii desfăşurate la universitatea gazdă (aprecieri din partea profesorului coordonator pentru activitatea desfăşurată de masterand/doctorand) . conducerea facultăţii va înscrie..N. În foaia matricolă a studentului/ei se vor înscrie rezultatele profesionale din perioada recunoscută şi menţiuni privind instituţia gazdă şi durata studiilor... c) Adeverinţa de la universitatea gazdă privind durata studiilor în străinătate (Certificate of attendance). RECUNOAŞTEREA ACADEMICĂ Instituţia urmează să stabilească cu Beneficiarul un program de studii bine precizat. Art.. plata grantului către beneficiar se va realiza în 2 tranşe. parcurgând toate activităţile prevăzute în contractul de studii (cursuri / seminarii / lucrări practice). La sfârşitul perioadei de studiu în străinătate.anpcdefp.. 41 .. granturi naţionale etc. RAPORTAREA La întoarcerea în ţară. 10.. notele în cataloagele de examen. CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ERASMUS Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate ERASMUS pentru activităţi de mobilitate.. prin care să se certifice că studentul/a a efectuat pe parcursul perioadei prevăzute la Art. Euro = . întreaga perioadă de studii efectuată în altă universitate înlocuieşte. 8.. Beneficiarul mobilităţii ERASMUS se va prezenta la sediul Instituţiei în termen de maximum 15 zile de la revenire şi va depune la Biroul pentru Programe Comunitare următoarele documente: a) Contractul de studii (Learning agreement) semnat de către decan şi coordonatorul instituţional atât de la universitatea parteneră.. Date de identificare financiară a beneficiarului.. ale cărui detalii sunt menţionate în Anexa 5 a prezentului contract.Learning agreement..E.. Instituţia gazdă trebuie să ofere Beneficiarului şi Instituţiei de origine un certificat care să confirme îndeplinirea programului de studiu şi un extras din foaia matricolă care să ateste rezultatele obţinute.

ulterior revenirii din mobilitate. după primirea de către Instituţie a sumelor destinate Programului sectorial Erasmus de la A.C. acesta se obligă să restituie integral Instituţiei cuantumul sumei primite. Art. . Situaţia în care Beneficiarul nu a realizat integral programul stabilit.D. a Comisiei Europene sau a altor organisme îndreptăţite. Rambursarea nu va fi revendicată dacă studentul a fost împiedicat de a-şi satisface realizarea programului de studiu la instituţia parteneră de un caz de forţă majoră anunţat coordonatorului Biroului pentru Programe Comunitare din instituţie şi aprobat în scris de către A. 12. după revenirea în ţară a studentului. fără întârziere şi în totalitate.N.F. 15. Art. potrivit prevederilor legale în vigoare. În afara unor cazuri de forţă majoră.E. Art. instituţia are dreptul de a anula contractul.F.N.D.. cu excepţia unui caz de forţă majoră.C. . Beneficiarul se mai obligă: . potrivit programului stabilit de către universitatea gazdă. dacă este îndreptăţit în continuare să o primească. presei sau altor persoane interesate orice fel de informaţii referitoare la propria experienţă de mobilitate Erasmus. OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI Pe lângă obligaţiile menţionate anterior în prezentul contract. . în cazul anulării prezentului contract. Rezilierea şi rezoluţiunea contractului sunt supuse normelor de drept comun. grantul primit.D.P.Să asigure recunoaşterea şi echivalarea perioadei de studiu efectuate la instituţia de învăţământ superior parteneră. Art. .d) d) e) Tichete de îmbarcare/bilete de tren sau autocar / altă dovadă a datei de plecare/întoarcere în / din mobilitate. în moneda în care s-a făcut iniţial plata. . RAMBURSAREA GRANTULUI Instituţia de origine este îndreptăţită să solicite Beneficiarului rambursarea sumelor necheltuite în concordanţă cu clauzele contractuale. 11.N. Plata avansului se va face cu minimum 15 zile înainte de plecarea beneficiarului. cu condiţia ca instituţia să fi primit fondurile de la A.F.E. în termen de 45 de zile de la primirea notificării de la instituţie. 9.Să transfere beneficiarului fondurile alocate conform Art.N. 5.P.P. poate fi temei pentru o solicita rambursarea totală sau parţială a grantului alocat. OBLIGAŢIILE INSTITUŢIEI Instituţia se obligă: . Beneficiarul este de acord: . la întâlnirile pe care instituţia de origine le va organiza pentru a oferi studenţilor.F.P. excepţie făcând cazurile de forţă majoră.E.P.Să ramburseze. în cazul neîndeplinirii oricărei obligaţii prevăzute în contract. Orice amendament la prezentul contract sau la una dintre anexele sale trebuie stabilit în scris. . 42 . aşa cum este aceasta definită la Art.. în termen de 45 de zile de la primirea înştiinţării din partea Instituţiei. Raport final asupra activităţii desfăşurate pe perioada de studiu (întocmit de către beneficiar). 10 nu au fost depuse până la termenele stabilite. . 14. PRECIZĂRI FINALE Prezentul contract se fundamentează pe Contractul financiar încheiat între Academia de Studii Economice din Bucureşti şi A.Să acorde în continuare bursa cuvenită studentului Erasmus în România la valoarea integrală pe perioada studiilor în străinătate.Să participe în următorii trei ani. responsabilă în România pentru gestionarea fondurilor alocate pentru Programul sectorial ERASMUS.P.C. profesorilor. Declaraţie pe propria răspundere privind eventuala folosire de fonduri din alte surse (cofinanţare) şi a evitării dublei finanţări.D. a ANPCEDFP.Să suporte comisioanele bancare aferente plăţii grantului.C. aplicabile acestui acord. 13.Ca Instituţia să suspende plata grantului restant în cazul în care documentele menţionate la Art.P. ANULAREA În cazul unei întârzieri sau a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acest contract şi independent de orice prevederi ale legii naţionale. Art.În cazul în care Beneficiarul mobilităţii nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi reveneau pe durata perioadei de studiu la instituţia parteneră (cel puţin de promovare) sau studiază la universitatea parteneră o perioadă mai scurtă decât cea prevăzută în contract fără a avea motive temeinic justificate. condiţionat de returnarea prezentului contract semnat de către Beneficiar.Să ramburseze în totalitate grantul ERASMUS primit.E.Să răspundă prompt şi adecvat solicitărilor de informaţii privind mobilitatea Erasmus primite din partea Biroului pentru Programe Comunitare.Să revină în ţară numai după efectuarea integrală a perioadei de studiu dar nu mai devreme de 3 luni. prin act adiţional.P. . semnat de către ambele părţi.

aşa cum este definită de lege şi constatată de către o autoritate competentă în acest sens. exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. va fi dat spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente. VIZA Of........ Juridic. Orice litigiu apărut între părţi cu privire la interpretarea sau executarea clauzelor prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă. două pentru Instituţie şi unul pentru Beneficiar. iar în caz contrar... B E N E F I C I A R... 43 ..Forţa majoră.. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare. INSTITUŢIE. Partea care o invocă are obligaţia să anunţe cealaltă parte în maximum 10 zile de la data producerii evenimentului.. DECAN Facultate. RECTOR. astăzi .

CONDIłII GENERALE Articolul 1: ObligaŃii Fiecare parte contractantă va exonera cealaltă parte de orice răspundere civilă pentru daune suferite de ea/el sau de personalul său ca rezultat al îndeplinirii prezentului contract.DLAF). AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale din România sau Comisia Europeană nu vor lua în consideraŃie nici o cerere de scutire de rambursare ce însoŃeşte o asemenea plângere. cu condiŃia ca aceste daune să nu fie rezultatul unei grave şi intenŃionate administrări greşite a celeilalte părŃi sau a personalului său. AgenŃia NaŃională şi Comisia Europeană. AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale din România sau orice alt organism extern autorizat de Comisia Europeană sau de AgenŃia NaŃională să verifice dacă mobilitatea şi prevederile contractuale sunt implementate corespunzător. Biroul European Anti . fără a prejudicia posibilitatea de transmitere a datelor către organismele responsabile pentru inspecŃie şi audit în conformitate cu legislaŃia comunitară (Curtea Auditorilor. 45 / 2001 al Parlamentului European şi al Consiliului pentru protejarea persoanelor. Participantul poate depune o plângere împotriva procesării datelor sale personale către Autoritatea NaŃională pentru protecŃia datelor referitor la folosirea acestor date de către instituŃia de origine şi/sau AgenŃia NaŃională sau la Autoritatea Europeană pentru ProtecŃia Datelor cu privire la folosirea datelor de către Comisia Europeană. şi indiferent de consecinŃele prevăzute sub legea aplicabilă. de exemplu o situaŃie excepŃională neprevăzută sau un eveniment imposibil de controlat de către beneficiar şi care nu poate fi atribuit unei greşeli sau neglijenŃe din partea lui sau ei. El/ea ar trebui să adreseze orice întrebare referitoare la procesarea datelor sale personale instituŃiei de origine şi/sau AgenŃiei NaŃionale. În eventualitate încheierii contractului de către beneficiar datorită unui caz de „forŃă majoră”. Articolul 4: Control şi audit PărŃile contractante se obligă să furnizeze orice informaŃii detaliate solicitate de Comisia Europeană. Comisia Europeană sau personalul lor nu vor fi considerate responsabile în eventualitatea unei plângeri cu privire la contract referitor la orice daună cauzată pe durata executării mobilităŃii pentru studiu sau plasament. Orice alte fonduri rămase vor trebui rambursate. el sau ea va fi nevoit să ramburseze suma din grant plătită deja. prin cerere scrisă. instituŃia este îndreptăŃită legal să înceteze sau să anuleze contractul fără nici o formalitate legală în cazul în care beneficiarul nu ia nicio măsură în decurs de o lună de la primirea notificării prin scrisoare oficială. AgenŃia NaŃională pentru Programe Comunitare în Domeniul EducaŃiei şi Formării Profesionale din România.Fraudă – OLAF şi Departamentul pentru Lupta Anti Frauda . cu privire la procesarea datelor personale de către instituŃiile şi corpurile comunitare şi libera mişcare a datelor. Dacă beneficiarul încheie contractul înainte de sfârşitul prevăzut în contract sau dacă el sau ea nu îşi îndeplineşte obligaŃiile contractuale. Articolul 2: Încetarea contractului În eventualitatea neîndeplinirii de către beneficiar a oricărei obligaŃii ce îi revine din prezentul contract. Beneficiarul are posibilitatea. În consecinŃă. Aceste date vor fi procesate numai în legătură cu implementarea şi desfăşurarea contractului de către instituŃia de origine. beneficiarul va fi îndreptăŃit să primească suma din grant corespunzătoare perioadei efective de mobilitate realizata. 44 . să obŃină accesul la datele sale personale şi să corecteze orice informaŃie care este incorectă sa incompletă. Articolul 3: ProtecŃia datelor Toate datele personale conŃinute de prezentul contract vor fi procesate conform Regulamentului (CE) Nr.

45 .

net Euraxess .eu/ploteus Portalul pentru tineret: http://europa.eu/euraxess EURES .org Portalul PLOTEUS pentru oportunităŃi de învăŃare în spaŃiul european: http://ec.europa.europass-ro.study-in-europe.eu ERASMUS pentru tinerii antreprenori: http://www.portalul mobilității europene pentru ocuparea forței de muncă: www. ADRESE UTILE ANPCDEFP: http://www.ro Comisia Europeană.europa.htm International Exchange .eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.europa.eu Europa ta – Oportunități de afaceri: http://ec.eu Centrul Europass România: http://www.europa.org Eurodesk: http://www.sprijin comunitar pentru IMM-uri: http://ec.Erasmus Students Network: www.eu/enterprise/sme/index_en.ro Europass: http://europass.europa.7.erasmus-entrepreneurs.htm 46 .eu/youreurope Formare şi mobilitate .euroguidance.cedefop.europa.eu/edesk Euroguidance :http://www.eu/youth Study in Europe: http://www.esn.Researchers in motion: http://ec. Programul Erasmus: http://ec.europa.eures.eurodesk.llp-ro.