PENYELIDIKAN

EKSPERIMENTAL

DATA
PENYELIDIKAN

KUALITATIF

KUANTITATIF
Penyelidikan Tinjauan
Penyelidikan Korelasi
Penyelidikan
Perbandingan Sebab
Penyelidikan
Eksperimen

PENYELIDIKAN EKSPERIMEN

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN
EKSPERIMEN

KAWALAN

MANIPULATION

PEMERHATIAN &
PENGUKURAN

PEMBOLEHUBAH TAK
BERSANDAR

PEMBOLEHUBAH
BERSANDAR

PEMBOLEHUBAH
EKSTRANUS

CARA MENGAWAL
PEMBOLEHUBAH EKSTRANUS
Perawakan
(Randomization)
Covariance Analisis

Perbandingan
Kumpulan
Homogeneous
Penyesuaian
(Matching)
Menggunakan
subjek sebagai
control

ANCAMAN KEPADA
KESAHAN EKSPERIMEN

KESAHAN
DALAMAN

KESAHAN
LUARAN

KESAHAN DALAMAN
Sejarah (History)
Kematangan
(Maturation)
Pengujian
(Testing)
Peralatan
Perbezaan
pemilihan subjek

Mortaliti

Regresi Statistik
Interaksi
PemilihanKematangan

CARA MENGURANGKAN ANCAMAN
PADA KESAHAN DALAMAN

KESAHAN LUARAN
Interaksi RawatanPraujian (PretestTreatment Interaction)
Interaksi Pelbagai
Rawatan (Multipletreatment Interaction)
Interaksi Pemilihan
Rawatan (SelectionTreatment Interaction)
Penyusunan Reaktif
(Reactive Arrangement)
Kesan Eksperimen
(Experiment Effects)
Kespesifikan
Pembolehubah
(Specificity of Variables)

PROSES EKSPERIMENTAL
Pemilihan & Pengenalpastian
Masalah
Pemilihan Subjeks & Kaedah
Pengukuran
Pemilihan Masalah
Pelaksanaan procedures
Analisis Data
Perumusan Kesimpulan

REKABENTUK
EKSPERIMENTAL

TWO MAJOR CLASSES OF
EXPERIMENTAL DESIGN

REKABENTUK
PEMBOLEHUBAH
TUNGGAL

EKSPERIMEN-PRA

REKABENTUK
FAKTORAL

EXKSPERIMEN TULEN

EKSPERIMEN-QUASI

PRA-EKSPERIMEN

JENIS-JENIS
REKABENTUK PRAEKSPERIMEN
REKABENTUK
KAJIAN KES
SEKALI

REKEBENTUK
PRAUJIAN-PASCA
UJIAN SATU
KUMPULAN

REKEBENTUK
PERBANDINGAN
KUMPULAN
STATISTIK

REKABENTUK KAJIAN KES SEKALI

REKEBENTUK PRAUJIAN-PASCA UJIAN SATU KUMPULAN

REKEBENTUK PERBANDINGAN KUMPULAN STATISTIK

Pengagihan Rawak
(Random
Assignment)

Regresi &
Pemilihan Faktor

Praujian (Pretest)

Mortaliti

Perawakan +
Kumpulan Kawalan

Kematangan

Kumpulan Kawalan

Sejarah,
Pengujian, &
Peralatan

EKSPERIMEN TULENJENIS-JENIS REKEBENTUK
EKSPERIMEN TULEN
REKABENTUK
KUMPULAN
KAWALAN
PRAUJIAN-PASCA
UJIAN
(THE PRETESTPOSTTEST CONTROL
GROUP)

REKABENTUK
KUMPULAN
KAWALAN PASCA
UJIAN SAHAJA
(THE POSTTEST-ONLY
CONTROL GROUP
DESIGN)

REKEBENTUK
SOLOMON EMPAT
KUMPULAN

(THE SOLOMON FOUR
GROUP DESIGN)

THE PRETEST-POSTTEST
CONTROL GROUP
THE POSTTEST-ONLY
CONTROL GROUP DESIGN


THE SOLOMON FOUR
GROUP DESIGN

PRETEST-POSTTEST CONTROL GROUP DESIGN

POSTTEST ONLY CONTROL GROUP
DESIGN

SOLOMON FOUR GROUP DESIGN

Rekabentuk KuasiEskperimental
Kuasi


Terbahagi kepada tiga jenis
rekabentuk:

The Nonequivalent Control
group Design - Rekabentuk
Kumpulan Kawalan Tidak SamaO X1 O
O X2 O
Rekabentuk Siri Masa


OOOO X OOOO
Figure 1. Pola menunjukkan keputusan suatu kajian menggunakan Rekabentuk
Siri Masa.


The Multiple Time-Series Design
(Rekabentuk Siri Masa Pelbagai )

Rekabentuk Tindakbalas
Seimbang
PEMILIHAN REKABENTUK
EKSPERIMEN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful