JOB SUPORT UB

Programa Acompanyament professional i transició laboral UB JOBSUPORT UB
La necessitat d’oferir un nou servei d’acompanyament professional i transició laboral per als nostres empleats UB. La Universitat de Barcelona ha dissenyat un servei d'Acompanyament professional i transició laboral (JOBSUPORT UB) per tal d’ ajudar el personal i empleats que formem per a poder orientar-se professionalment a la UB i situar-se de la forma més eficaç possible en el mercat de treball per a recerca de nova feina o bé per a desenvolupar un nou projecte d’autocupació i emprenedoria. Objectiu General. L'objectiu general del servei és programes, recursos i suport d’acompanyamen t per a reorientació i millora de la situació laboral i de cerca de noves oportunitats professionals, a través del procés de reposicionament de sí mateix en el mercat de treball. En casos especials, el servei atendrà també als col.lectius de personal PDI i PAS UB que, en funció de la greu situació de crisi econòmica i la reducció pressupostària per part de les administracions, tot i els esforços que hem fet i seguirem fent per a defensar la ocupació del PDI i del PAS i la seva estabilització, pugui generar en un futur necessitats de recol.locació o cerca de nova feina degut tant a restriccions legals com de possibilitats pressupostàries, d’ un personal que hem format i acollit i que ha aportat molt de valor a la nostra Universitat. Perquè entenem que aquest és un moment molt difícil per alguns dels nostres empleats, hem creat aquest servei també per a acompanyar-los personalment i ajudar-lo en la seva reorientació de carrera professional i laboral cap a la recerca eficaç de feina.
1

JOB SUPORT UB

Per això la UB, des de l’exercici dels seus valors ètics i socials amb la comunitat universitària i entenent que és un dret dels treballadors pel que hem de vetllar i millora la qualitat professional del personal UB, es compromet a gestionar i millorar la dimensió laboral i professional del personal en un marc de responsabilitats compartides i oferim aquest servei de forma voluntària i gratuïta.

Entenem que la UB ha de cuidar i atendre a les persones i ser sensible a les seves necessitats. Per això , també en els casos de personal identificat com excedent , s’ha de tractar de forma adequada, ètica i responsable. I així mateix els usuaris de JOBSUPORT UB poden participar activament en l'examen de les seves opcions disponibles, la identificació d'estratègies de reorientació laboral i opcions de noves carreres professionals, i assumir la responsabilitat per la seva part en el procés. Objectius específics. 1. Complir amb el compromís ètic i social amb les persones i comunitat UB i facilitar l’exercici dels drets dels treballadors a aconseguir una nova feina 3. Oferir programes de coaching especialitzat per a la transició de carrera professional 4. Generar espais i trobades personalitzades i grupals per a identificar necessitats i alternatives en el mercat laboral 5. Posar a disposició eines i recursos interns i externs per a cerca de nova feina 7. Oferir espais de formació per a l’autocupació i emprenedoria

2. Oferir un espai d’acompanyament coaching i de consultoria en situacions de pèrdua del lloc de treball

6. Implicar els diferents agents interns i externs a la UB per a la millora de la situació laboral i econòmica del personal UB 8. Posar disposició ofertes locals, nacionals i internacionals de llocs de treball adequats als perfils 9. Realitzar un estudi d’avaluació del servei i dels programes JOBSUPORT UB

2

JOB SUPORT UB

Programes JOBSUPORT UB

El servei JOBSUPORT UB oferirà 4 Programes, que es poden realitzar per separat o conjuntament en funció de les necessitats i preferències dels participants.

Programes JOBSUPORT UB

Programa 1: Coaching de orientació de carrera

Programa 2: Transició laboral amb agència acreditada de recol.locació

Programa 3: Autoocupació i emprenedoria

Programa 4: Recerca Feina Avançada UB

- Accés Borsa de Treball UB - Accés a ofertes específiques locals, nacionals i internacionals - Activitats de speed-dating amb empleadors - Recursos on-line de recerca de feina - Atenció telefónica personalitzada

1. Programa de coaching d’ orientació de carrera professional individual i grupal 2. Programa de transició laboral amb agència acreditada de recol.locació 4. Programa de Recerca Feina Avançada UB: -Accés Borsa de Treball UB -Accés a ofertes específiques locals, nacionals i internacionals -Activitats de speed-dating amb empleadors -Recursos on-line de recerca de feina -Atenció telefónica personalitzada
3

3. Programa d’autoocupació i emprenedoria

JOB SUPORT UB

Així a cada persona afectada se li assignarà, en funció de la seva demanda, un assessor coacher intern UB especialitzat com a referent en tot el procés d’acompanyament per a la transició professional i un expert en cerca de feina al seu servei. Destinataris. El suport professional de consultoria està obert a tot el personal en formació i temporal a la UB, tot i que es prioritzarà a les persones afectades dels col.lectius PDI i PAS de la UB des de la data en que les seves posicions es col·loquin en risc. Aquest suport es proporcionarà per a tots els nivells per a la reorientació professional, ajudar als empleats afectats per obtenir una nova feina, per establirse per compte propi, o per canviar de carrera completa. Quedaran exclosos tot aquell personal que ja tingui un altre contracte de feina parcial o complet fora de la Universitat o bé que mantingui una activitat d’autocupació en paral.lel. No obstant s’elaboraran criteris de selecció i priorització d’acord amb els agents implicats, així com una baremació per poder accedir i ser acceptat als programes del servei i per suposat s’estudiaran totes les demandes i sol.licituds, cas per cas de forma individualitzada. És important destacar que molts participants acadèmics de l'organització són personal molt especialitzat després d'haver passat molts anys investigant àrees molt específiques de diferents àrees de coneixement i tot i haver estat ben reconeguts en els seus camps específics, molts membres del personal són experts en àrees molt determinades, i això requereix un suport adequat i efectiu als membres del personal amb el seu procés de transició de carrera. Els mercats laborals per les seves habilitats i coneixements són molt determinats i requereix una atenció especial. I la mateixa situació esdevé pel personal d’administració i serveis, especialitzat en determinades àrees de gestió, administració o de manteniment universitari que ha desenvolupat intensivament unes tasques i funcions determinades. Accés al servei i als programes. L’accés al servei i integració als programes serà gratuït per als empleats UB. Els/les interessats/des hauran de complimentar i enviar una sol.licitud al servei JOBSUPORT UB, amb les seves dades personals, professionals i laborals, especificant a quin programa o programes es vol adreçar. Un cop estudiades les
4

JOB SUPORT UB

sol.licituds i ser acceptats als programes, els participants hauran de signar un contracte de compromís i corresponsabilitat amb el programa corresponent.

Pla personalitzat de JOBSUPORT UB. Els programes es centraran en una atenció, assessorament coaching i consultoria de noves oportunitats professionals i recerca de nova feina individualitzat des de les necessitats específiques de cada persona. Es determinaran els límits del seu programa específic, (és a dir, centrada específicament en, millora carrera professional, re-ocupació, establiment per compte propi i assistència de posada en marxa, o adaptar les seves capacitats a un canvi de carrera) identificant les seves habilitats, competències i preferències professionals, així com recopilant informació sobre les opcions disponibles per a desenvolupar i implementar un pla personalitzat per dur a terme l'opció preferida. Eines i recursos JOB SUPORT UB. Les eines i recursos de transició professional i recerca laboral en aquest pla personalitzat inclouran accés a:

One-to-one amb assessoria d'un consultor especialitzat carrera (presencial, telefònica,correu electrònic i / o en línia) Avaluació psicomètrica Especialista en assessorament financer i fiscal Especialista en ocupació per compte propi assessorament Especialista en assessorament jurídic Activitats de grup i tallers, incloent grups de recerca d'ocupació Tallers i Seminaris Xarxes de networking Xarxes d’entrenament Coaching per a l'eficàcia a llarg termini Diagnòstic individualitzat de la situació, perfil i interessos professionals Entrevista d'assessorament on s'estableix l'estratègia de reorientació Actualització d'un bon currículum vitae Sessió formativa sobre branding, marca personal, màrqueting i competències necessàries Cerca de feina en portals Preparació d'entrevistes de treball

5

JOB SUPORT UB

Assessorament per a autocupació i emprenedoria Formació en habilitats comunicatives

Temporització. Aquests programes del servei JOB SUPORT UB s’oferiran per a un període de tres mesos a partir de la data en la qual els individus se'ls informi que les seves posicions es troben en risc.

Les sessions de coaching i consultoria individuals tindran una durada de 1 hora Les sessions de coaching i consultoria grupals de 2 hores Els tallers en funció del tema i interès

Lloc. Els programes es duran a terme en la nova seu de Formació Complementària de la UB, a Gran Via 582. Agents. El servei JOBSUPORT UB requerirà de la coordinació i consens actiu de diferents agents implicats, unitats interns i agents externs a la UB que col.laboraran per oferir el disseny, implementació, gestió i avaluació d’ un servei integral des de les millors garanties de qualitat als usuaris i participants.

Gabinet del Rectorat Recursos Humans UB Vicerrectorat de Professorat Vicerrectorat d’Administració i Organització Vicerrectorat de Política Científica Comissionat de Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social Vicedegans de professorat de les facultats afectades Sindicats Comité d’Empresa Junta PDI Club de Feina UB Fundació Solidaritat UB Institut de Ciències de l’Educació UB Alumni UB OSSMA Col.legi de Psicòlegs de Catalunya (Unitat de Coaching)

6

JOB SUPORT UB

Agència de recol.locació acreditada PIMEC Foment PEMB Cambra Comerç Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona

Avaluació.

El servei i els programes s’avaluaran a través d’un estudi pilot efectuat a través de metodologia mixta, quantitativa i qualitativa, amb l’objectiu de recollir informació, dades, percepcions, opinions i valoracions dels usuaris, dels professionals coachers i consultors, dels empleadors i dels agents implicats, als 3 mesos i als 18 mesos, derivat en el temps. L’avaluació implicarà l’aplicació dels següents instruments a triangular en un informe final entre usuaris, professionals consultors i agents implicats: 1. 2. 3. 4. Enquesta on-line Entrevistes Focus Group Autoinformes

Resultats esperats. 1. Acompanyament personalitzat i apoderament professional dels participants en situació de pèrdua d’estabilitat laboral o d’esgotament de contractes. 2. Millora autoconeixement i actualització competències personals i professionals pel mercat laboral. 3. Reorientació de carrera professional. 4. Millora en la cerca de feina i acompanyament laboral en nous entorns locals, nacionals o internacionals.

Referències webgrafia i bibliografia. University of Cincinnati (EEUU)

http://www.uc.edu/hr/toolkits/manager/outplacement_services.html

7

JOB SUPORT UB

http://hr.fiu.edu/index.php?name=outplacement University of Washington (EEUU) University of Surrey (UK) http://access.ewu.edu/hrrr/human-resource-services/outplacementcenter/outplacement-resources.xml http://www.surrey.ac.uk/about/corporate/policies/outplacement_support.htm University of Western Australia (Australia) London School of Medicine (UK) http://www.hr.uwa.edu.au/policies/policies/change/surplus http://www.hda.co.uk/case-studies/organisational-restructuring-careertransition-outplacement-support-higher-education/

University of Florida (EEUU)

Applebaum, S. H. (1991). How to slim successfully and ethically: two case studies of downsizing. Leadership & Organizational Development Journal, 12(2), 11 Arslan, H.B., (2005). Where Can Outplacement Be Placed? Offering a Broader Roleto Assistance: A Theoretical Approach, Problems and Perspectives in Management 3 Bridges, W. (1995). Managing Transitions, making the most of change. MA, USA:Addison-Wesley. Claunchy, M. (1998). Downsize. Management Today, pp. 4-5. De Witte, H., Vandoorne, J., Verlinden, R. & De Cuyper, N., (2005). Outplacement and re-employment measures during organizational restructuring in Belgium,Journal of European Industrial Training, 29(2). Doherty, N. & Tyson, S. (1993). Executive redundancy and outplacement. London:Kogan Page Ltd. Fair Work Bill (2008). A Bill for an Act relating to workplace relations, and for related purposes, Commonwealth of Australia, Canberra.

Feldman, D. C. & Leana, C. R. (1994). Better practices in managing layoffs. Human resource management, 33(2), pp. 239-260.
8

JOB SUPORT UB

Kozlowski, S. W. J., Chao, G. T., Smith, E. M. & Hedlund, J. (1993). Organizational downsizing: strategies, interventions and research implications. International Review of Industrial and Organizational Psychology. C. L. Cooper, & Robertson, L.T., John Wiley & Sons Ltd: pp. 263 - 332. Morgan & Banks (2000). Outplacement services brochure, Morgan & Banks, Sydney. Owens, D. M., (2008). Personalized transition, HR Magazine, March Parker, S. K., Chmiel, N. & Wall, T. D. (1997). Work characteristics and employee well-being within a context of strategic downsizing. Journal of Occupational Health Psychology 2(4), pp. 289-303. Shaw, J. B. & Barrett-Power, E. (1997). A conceptual framework for assessing organization, work group, and individual effectiveness during and after downsizing. Human Relations, 50(2), pp. 109-127. Latack, J. C., Kinicki, A. J. & Prussia, G. E. (1995). An integrative process model of coping with job loss. Academy of management, 20(2), pp. 311-342.

Johnson, A. T. (1995). Employee assistance programs and employer downsizing.Employee Assistance Quarterly, 10(4), pp. 13-27.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful