A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) desertion/renunciation of rights 2. (a/ navei, al încărcăturiî) (mar.) abandonment 3. (retragerea dintr-o operaţiune cu primâ contra cedării unei prime) {bur.) abandon ~ pe mare rea - abandon in heavy sea abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to relinquish, to waive 2. (nava, încarcătura etc.) to abandon, to leave abandonare s.f. 1. (de drepturi, pretenţii) relinquishment 2. abandonment, abandoning ~ a navei - (de întregul echipqf, când nava nu mai poate fi salvaîa) abandonment of ship ~ a postului - dereliction ofduty ~ a produsului - (a prodncerii şi a comercializăru acestuia) product abandonment/elimination ~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction abandonat adj. {asig. mar.) abandoned, derelict ~ temporar - temporarily abandoned abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to work abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, workings 2. (acţiune') mining. cutting, hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al vitelor) slaughter abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 aside/away, to divert, to deviate: to sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} (dr.) to iniriiige, to vioîaie, to transgress abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting, deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation, transgression; trespass(ing) 3. {de la regulă) exception ~ de la datorie - breach ofduty ~ din drum - (niar.) deviation ~ disciplinară - misbehaviour, infraction ofdiscipline ~ medie - mean deviation ~ standard (concept statistic care indicâ gradul de deviere a unei serii de datefaţă de un etalon central) standard deviation abator s.n. slaughterhouse, abattoir abona v.r. (la} to subscribe ('to), to become a subscriber (to) abonament s.n. 1. (la ziar) subscription 2. (ca pref} subscription price/rate; (la restaurant} reduced price for regular customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce) meal ticket a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) seasonticket holder, regular traveller; (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer; (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf) runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni

12

ABO-ACA

de) (mar.) to collide with, to run foul of, to come into collision with 2. (o problemă, un subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o societate-mamâ cu filialele ei în scopuri contabile) to consolidate abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (in grup a unei societâţi--mamă cu filialele ei în scopuri con-tabile) consolidation ~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei fluxului de numerar) (cont.) schedule approach abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to shorten abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to abrogate, to annul, to repeal, to abolish abrogare s.f. abrogation, annulment, rescission, abolishment absent adj. (de Id) absent, missing (from), not present (at) s.m. absentee ~ involuntar - (de la locul de muncâ) involuntary absentee absenta v.i. to be absent/missing absenteism^.n. absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. (proprie-tar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arenda) absentee landlord, remittance man absenţă s.f. absence; nonattendance ~ de la domiciliu nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi nemo-tivată) absenteeism ~ franţuzească -(fară învoire) French leave ~ nemotivată - absence without leave absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) to acquit, to fmd / to pronounce not guilty

absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de către o alta mai mare) absorption, combination abstinenţă s.f. 1. (periodica) abstinence; (de durată) abstemiousness 2. (eliminarea unor consumuri individuale curente şi alocarea unei pârţi mai mari de venit pentru sporirea capitalului cu scopul de a mări producţia de bunuri economice viitoare} abstention abundenţă s.f. abundance, plenty; (bogăţie) richness, wealth, overflow abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess, intemperance 2. (inşelăciune) abuse, deceit, fraud 3. (încălcare) encroachment, transgression; (ilegalitate) illegal action ~ de autoritate - abuse of authority ~ de drept - abuse of distress, misuse oflaw ~ de funcţie - abuse of office ~ de încredere - abuse of confidence/ tmst, breach of tmst ~ de putere - abuse of discretion, use ofundue authority, misfeasance a face ~ de - to make too free a use of, to indulge too freely in a face ~ de putere - to override one's commission acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull acapara v.t. (o marfă cu scopul de a controla furnizarea ei) to buy up; (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în scop speculativ) to forestall; {a monopoliza) to monopolize, to engross acaparare s.f. buying up; comering, forestalling; coemption acaparator adj. forestalling; monopo-lizing; acquisitive s.m. forestaller,

ACA-ACC

13

buyer-up, speculative buyer, monopolizer; {de alimente) food hoarder acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, outbuilding 2. pl. household implements; agricultural/farming implements 3.pl. (afr-.)chattel accelera v. t. (dezvoltared) to forward accelerator s.m. (principiu care evidenţiazâ o relaţie directă între volumul investiţiilor nete şi modificarea venitului national) accelerator accept s.n. 1. (cambie acceptată/ andosată de o bancă) acceptance, accepted bill 2. (acord de acceptare a unei cambii, încheiat între importator sau exportator şi bancă) acceptance credit ~ bancar - bank/banker's acceptance ~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean acceptance ~ de garanţie colateralâ - (pentru un împrumuf) collateral acceptance accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to accept, to agree to, to close with 2. (p cambie, un bilet la ordin la scadenţă sau înaintea scadenţeî) to take up acceptabil adj. acceptable; (despre preţurî) reasonable, fair acceptant.s'.w. acceptor ~ pentru onoare - (al unei cambii) acceptor for honour ~ sub protest - {al unei cambiî)
acceptor supra protest

acceptare s.f. acceptance ~ a mârcii - (de către consumatori) brand acceptance ~ a succesiunii — acceptance of an
estate

~ a titlurilor - {dobândirea de titluri la termen) accept delivery ~ bancară - bank//banker's acceptance

~ condiţională - (a unei oferte de câtre cumpărător dacâ primeşte unele facilitâţi) conditional acceptance ~ contra documente - acceptance against documents ~ de complezenţâ - accomodation acceptance ~ de consumatori - (a unui produs) consumer acceptance ~ în alb - acceptance in blank, blank acceptance ~ în caz de necesitate - acceptance m case ofneed ~ necondiţionată/fără rezerve unconditional/general acceptance ~ parţială - partial acceptance ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei societăţi la bursa) admission to quotation ~ pentru onoare - (a unei cambii neacceptate/neplătite) acceptance for honour ~ specialâ/cu rezerve - special/ qualified acceptance ~ sub protest - acceptance supra protest acces s.n. access ~ legal - (dreptul unor persoane de a intra pe o proprietate, de a avea acces la unele documente) (dr.) legal access ~ liber - free access accesibil adj. accessibile, approachable; (despre preţurî) popular accesibilitate s.f. 1. accessibility, accessibleness, approachability 2. (numârul de indivizi care recepţioneaza mesajul unei campanii publicitare) reach accesoriu adj. accessory, incidental; secondary, collateral s.n. pl. appurtenances

14

ACC-ACO ~ de susţinere - (pentru a preveni scâderea cursului unor acţiuni la bursâ) support purchase ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri sau de valori mobiliare cu scopul de a le revinde ulterior cu profif) speculation acquisition achiziţiona v.t. to purchase, to acquire, to buy achiziţionare s.f. purchasing, acquisition, acquiring acont s.n. (platâ partiala) part/partial payment, payment on account, sum paid on account; (prima rata) first instalment, down payment; (arvună) eamest money, handsel; (avans) advance (money), {care asigurâ prioritate la cumpărare sau vânzare în condiţii prestabilite) option money; (plătit la semnarea contractului de închiriere) key money a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on account/a first instalment aconta v.t. to pay on account (for), to pay/to give eamest money (for) acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc) (asig.) to cover acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage; (tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră prin contracte la termen) covering; (pperaţiune de contracarare a riscurilor ce pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au cel puţin o ocazie de a recepţiona un

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured accident ~ cauzat terţilor - accident to third party ~ de exploatare - shop/mill accident ~ de muncă - industrial/labour/work accident ~ maritim - marine/maritime casualty, accident at sea acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a impune plata accizelor - to excise accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a plătî) to pay, to settle, to discharge, to defray; (a stinge o datorie) to extinguish; (parţial) to compound; (integral) to pay off; (in rate micî) to pay out; (la timp) to pay up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) payment, settlement, discharge, defrayal, defrayment; (a taxelor vamale) clearance; (a unei cambii înainte de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal, absolution-, (de către juraţi) deliverance; {de câtre judecătorul de instrucţie) discharge ~ a dobânzilor la un împrumut -service of a loan ~ într-o singură tranşă - single payment achizitor s.m. acquirer, buyer, purchaser achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase, acquisition 2. {achiziţionare) purchase, purchasing, acquiring, buying ~ condiţionatâ - memorandum buying

ACO-ACO

15

niesaj publicitar în timpul tinei campaniî) coverage ~ a dividendelor - (indicator care arata de câte ori pot fi plâtite dividendele din profîtul net al unei societăţî) dividend cover ~ a dobânzii - (indicator care aratâ de căte ori pot fi plătite dobânzile unei întreprinderi din profitul său brut) interest cover ~ a monedei - backing of currency ~ a posibilitâţilor de vânzare - (raportul dintre numărul estimat de clienţi şi numărul pe care îl poate deservi un agent de vânzări) sales coverage ~ bancarâ — {garantare parţială a bancnotelor de către banca de emisiune cu ajutorul unui portofoliu de titluri de valoare, devize convertibile etc.) banking cover ~ continentalâ - (asigurare auto britanicâ oferitâ persoanelor care se deplaseazâ pe continentul european) continental cover ~ efectivă/reală - (campanie publicitarâ care reia de cel puţin patru ori un mesaj publicitar) effective/four-plus cover ~ excedentară - (cumpărarea unui număr mai mare de titluri decât pot fî vândute) (bur.) long position, bull account/position ~ financiară - backing ~ insuficientă - (bur.) short covering, bear account/position ~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi anonime, care nu mai desfăşoară activitate economicq, dar care are încă existenţă juridîcîi) bare shell

~ în aur — {gradul de acoperire a bancnotelor aflate în circulaţie) gold cover ~ la termen - (bur.) forward cover ~ minimă necesară - (bur.) minimum margin requirements ~ monetară - (cantitatea de valori relativ certe - aur, valute convertibile etc. — deţinute obligatoriu de către bâncile de emisiune şi exprimată printr-un procent din suma totală a emisiumi monetare} currency cover ~ prin active - (fin.) asset cover a avea ~ - to be covered, to hold security a nu avea ~ - to be uncovered, to lack security acord s.n. agreement; arrangement ~ anulabil - cancellable agreement ~ asupra navlului - (mar.) rate agreement ~ asupra tarifelor vamale tariff/union agreement ~ bilateral - bilateral agreement ~ colectiv - collective agreement ~ comercial - trade agreement ~ comercial reciproc/pe bază de reciprocitate - (cu reducerea taxelor vamale) reciprocal trade agreement ~ comercial şi de plăţi - trade agreement and payment ~ contractual restrictiv - (care interzice anumite acţium) (dr.) restrictive covenant ~ cu creditorii - (concordat) private arrangement, deed of arrangemeiw assignment ~ de angajare - (de forţă de munca necesara pentru anumite lucrări, încheiat între patronat şi sindicate) manning agreement

16

ACO-ACO

~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de asociere - (la CEE) association agreement ~ de barter - barter agreement ~ de cliring - clearing agreement ~ de colaborare working agreement ~ de consorţiu consortium agreement ~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement ~ de cooperare economică internaţională - intemational eco-nomic cooperation agreement ~ de credit cu reînnoire automată -revolving credit agreement ~ de cumpărare cu plata în rate -(proprietatea asupra produsului devenind efectivă în momentul livrăriî) deferred payment agreement ~ de evitare a dublei impuneri -agreement to avoid double taxation ~ de fixare a preţurilor de revânzare - {sistem de vânzare în care preţurile la ultimul consumator sunt stabilite de producător) {SUA) fair-trade agree-ment ~ de garantare a investiţiilor -guaranteed investment agreement ~ de indexări salariale - (prevâzut într-un contract de muncâ pentru situaţia în care preţurile cu amănuntul depăşesc un anumit nivel) threshold agreement ~ de plăţi - payment agreement ~ de productivitate - (între sindicate şi patronat, prin care mâririle salariale sunt condiţionate de creşterea produc-tivităţii) productivity agreement ~ de răscumpărare - (a titlurilor de valoare} repurchase agreement

~ de reeşalonare a datoriei externe standstill/rescheduling agreement ~ de transfer - (convenţie între două ţâri privind fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer agreement ~ de vânzare - agreement to sell ~ de vânzare pe credit - credit sale agreement ~ del credere - del credere agreement ~ economic - economic agreement ~ exclusiv de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul local) exclusive sales agreement ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ bargain ~ general de împrumut - (al FMI) general arrangement to borrow ~ global - overall agreement, bargain by thejob/lump, package deal ~ internaţional de produse -intemational agreement for goods ~ între debitor şi creditori - (în caz de fahment) (dr.) scheme of composition/arrangement between debtor and creditors ~ multilateral - multilateral agreement ~ mutual - (incheiat între două sau mai multe state, care prevede facilităţi de natură comercială} reciprocity, mutual agreement ~ prealabil - previous agreement ~ prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu un stat strâin, care nu necesită aprobarea senatuluî} (SUA) executive agreement ~ scris - agreement in writing ~ stand-by (încheiat cu FMI) stand--by agreement/arrangement ~ -tip - pattem setting agreement ~ verbal - verbal/oral agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the job

ACO-ACT

17

acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; to give; (a permite) to allow, to permit; (a decernd) to award; (un drept, un privilegiu) to licence, to charter 2. (un termen) (dr.) to respite ~ cuiva un împrumut - to accommodate smb. with a loan ~ daune - interese - to award damages acordare s.f. granting; giving ~ de acţiuni angajaţilor - (la societatea în care lucreazâ) coownership/copartnership of industry ~ de consultanţă pentru recuperarea datoriilor - debt counselling ~ de licenţe de fabricaţie - licensing ~ de rabaturi - discounting acosta v.i. to moor, to land, to come/to handle/to haul alongside; to berth, to wharf ~ în bune condiţii - to make a safe landing acreditivs.n. letter of credit ~ colectiv - general letter ofcredit ~ confirmat - confirmed letter of credit ~ cu livrări eşalonate - letter of credit with spread-out deliveries ~ de export - export letter ofcredit ~ deschis - open credit ~ direct - direct letter of credit ~ documentar - documentary letter of credit ~ dublu - back-to-back letter of credit ~ irevocabil - irrevocable letter of credit ~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) blank credit ~ limitat - limited letter of credit ~ neconfîrmat - unconfirmed letter of credit

~ nominal - straight letter of credit ~ plătibil în tranşe - instalment letter of credit ~ reînnoit automat - revolving credit ~ revocabil - revocable letter of credit ~ simplu - simple credit ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit ~ transferabil - transferable letter of credit ~ utilizabil prin cambii - letter of credit useful by bills of exchange acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.) deed, act, document; legal instrument; writ; pl. judicial acts; (certifîcat) certificate ~ adiţional - addendum, rider ~ de avarie comună - (mar.) general average ~ de cesiune - deed of assignment/ conveyance ~ de conHscare a încărcăturii seizure note ~ de constatare — (asupra încărcăturif) statement notice; (expertiză) survey report ~ de constatare a cărăuşului - (pentru starea mărfif) (mar.) carrier's statement ~ de depozit în garanţie - bailment ~ de depunere a mărfurilor în consignaţie - consignment ~ de donaţie - deed of gift ~ de faliment - act ofbankruptcy ~ de garanţie de depozitare warehouse bond ~ de garanţie pentru tranzit - transit bond ~ de încredinţare spre custodie deed of tmst ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels

18

ACT-ACT

~ de lichidare a daunei - (asig.) claim release and discharge ~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance note ~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) inward clearance bill/certificate, entry certificate ~ de naţionalitate - (a navei) certificate ofregistry ~ de navigaţie - marine document ~ de proprietate - deed ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de recepţie - acceptance certificate ~ de revizie vamală specială - bill of sight ~ de subrogare - subrogation form ~ de transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; (de titluri de vaîoare) deed of transfer, transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) conditional bill of sale ~ justifîcativ/probant - supporting document, document in proof/support, documentary evidence ~ notarial notarial act/deed, solicitor's deed ~ oficial - official document ~ public public document acte ale navei - (de registru şi de companie) ship's/vessel's documents/ papers ~ comerciale - acts of commerce activ s.n. (şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) ~ de capital - (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normală afirmeî) capital asset

~ şi pasiv - assets and liabilities active acceptate — (drept garanţie de o banca) bankable assets ~ agresive - (active cu un coeficient beta mai mare decât cel al pieţeî) (bur.) aggressive assets ~ amortizabile - depreciable assets ~ blocate - frozen assets ~ circulante/curente (elemente de acliv absorbite şi transformate în ciclul deproducţie) circulating/current assets ~ circulante nete - net quick assets ~ comerciale/de exploatare -commercial/operating assets ~ convertibile în lichidităţi - quick/ realizable assets ~ corporale/tangibile - tangible/ physical assets '" cu risc - risk assets ~ curente temporare - (active circu-lante cufluctuaţii sezoniere sau ciclice) temporary current assets ~ epuizabile/cu durată limitată de exploatare - {inine, cariere etc., care se epuizează în timp) wasting assets ~ eventuale - contingent assets ~ fictive - fîctitions assets ~ fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de rezervă - reserve assets ~ imobilizate permanent assets ~ inepuizabile nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie (cont.) work in process/progress ~ lichide/disponibile - liquid/ available/cash assets ~minimale - (rezerve minime ale unei băncî} minimal assets ~mobiliare personal assets ~ monetare - monetary assets

ACT-ACŢ

19

~ necorporale/intangibile - (brevete, licenţe, mărci de fabrică etc.) intangible assets ~ nelichide - illiquid assets ~ nete - (activul contabil minus pasivul
exigibif) net assets

~ de transport maritim - shipping industry ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-endjob ~ prevăzută în buget - budgeted
activity

~ nominale - {in contabilitatea în partidă dublâ) nominal assets ~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) risk-adjusted assets ~ productive - productive assets; (care aduc dobânda) (fin.) active assets ~ reale - real assets ~ sensibile la dobândă - interest-sensitive assets ~ sociale - company's assets ~ stagnante - (care nu pot fi vândute rapid contra numerar) slow assets ~ subevaluate - hidden assets ~ succesorale - (dr.) legal assets, net
estate

~ principală/de bazâ - core activity/ business ~ publică - public activity actualizare s.f. 1. bringing up-to-date 2. (raţionament economic prin care se determinâ evaluarea prezentă a unui activ, a unui venit, a unei utilitâţi viitoare) net present value method actualiza v.t. to bring up-to-date, to update actuar^.m. actuary actuarial adj. actuarial acţiona v.i. to act, to take action; to
proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to

activitate s.f. activity; (comerciala) business; (lucru, munca) work ~ bancară - banking ~ bancară de bază - basic banking ~ bancară de la domiciliul clientului - (prin telefon sau calculator) home banking ~ bancară electronică - electronic banking ~ bancară prin intermediul sucursalelor - branch banking ~ comercială frauduloasă - (activitate desfâşurată în timpul derulării procedurilor defaliment şi nedeclaratâ la tribunat) fraudulent trading ~ de atragere de depozite - (a unei bâncî) deposit - taking business ~ de consilier în problemele salariaţilor - employee counselling

operate, to set in action/motion, to mn ~ conform instrucţiunilor - to proceed as directed ~ în calitate de - to act in one's capacity ~ în judecată pe cineva - to bring/to take an action against smb., to sue smb. acţionar s.m. shareholder; stockholder; (care contribuie la plata datoriilor în caz de lichidare a societâţiî} contributory al unei societăţi de investiţii fînanciare - unit-holder ~ deţinător de acţiuni nominale -stockholder ofrecord ~ deţinător de acţiuni preferenţiale preference shareholder ~ majoritar principal/controlling shareholder ~ minoritar - minority shareholder

20____________________________

____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law 3. (titlu de valoare) share; stock ~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action ~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law ~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for restauration, restitutio in integrum; trover ~ mixta - (civila si penald) mixed action ~ pentru daune - action for damages ~ reala - (pentru arestarea unei nave) (mar.) action in rem ~ reconventionala - (dr.) cross action ~ subrogatorie - (dr.) indirect action actiuni achitate integral - fully paid shares ~ active - (frecvent tranzactionate) active shares ~ ale administratorilor - (acfiuni pe care administratorii unei societdti

anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului) qualifying shares ~ ale companiilor care exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.) plantations ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de servicii publice -public utilities ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation shares ~ ale societatilor din industria cauciucului - rubbers ~ ale societatilor din industria distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune, teatru) amusement/ entertainment shares ~ ale societatilor din industria de automobile automotive shares, motors ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming, shares ~ ale societatilor din industria textila - textiles ~ ale societatilor din industria tutunului - tobaccos ~ ale societatilor din sectorul asigurarilor - insurance shares ~ ale societatilor din sectorul comercial - commercials ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii aurului gold shares ~ ale societatilor din sectorul extractiei si al prelucrarii cuprului coppers ~ alfa - (foarte sigure §i rentabile) alpha shares, blue chips

ACT-ACT

21

~ amanate - (cu plata dividendelor dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni aufost achitate) - deferred shares ~ americane - (ale societdtilor din SUA) Yankees ~ atractive - (frecvent tranzactionate) leaders ~ australiene - (ale societdtilor din Australia, mai ales din industria minierd si a prelucrdrii tutunului) Kangaroos ~ - barometru - barometer stock ~ comune/obisnuite - common/ ordinary shares/stock, equity shares ~ cotate/listate - listed shares ~ cu drept de vot - voting shares ~ cu drept de vot restrictiv restricted voting shares ~ cu drepturi multiple de vot multiple voting shares ~ cu perspective de crestere - growth shares/stock ~ cu profit mare - high yielders ~ cu sau fara drept de vot - (SUA) classified common stock ~ de compensare - (actiuni ale statului oferite in compensate actionarilor de la unele societdti nationalizate) compensation stock ~ de folosinta - (titlu emis in locul unei acfiuni rambursate si care da drept la o parte din activele ce ar rezulta din lichidarea societdtii) bonus shares ~ de fondator - founder's/vendor's
shares

~ de tezaur - (actiuni comune rdscumpdrate de societatea emitentd de la actionari) (SUA) Treasury shares/stock

~ detinute de public - outstanding shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare mai mica) split shares ~ emise la preturi foarte scazute (pentru speculatii) penny stock ~ emise pentru obtinerea de lichiditati - cash capital/shares ~ excedentare - (actiuni preferentiale necumpdrate la emisiune de actionarii existent!) excess shares ~ fara drept de vot - nonvoting/ voteless shares ~ fara valoare nominala - shares of no par value/without par value, unvalued shares ~ feroviare - (ale companiilor feroviare) railway/rail shares, rails; (SUA) railroads ~ fictive/diluate (emise prin supraevaluarea activelor) watering stock, waters ~ gemene — (actiunile a doud societdti independente din punct de vedere juridic care au aceiasi actionari) twin shares ~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de capital ale societdtii si care sunt distribute actionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) bonus issue/shares ~ indivize -joint shares ~ industriale (emise de societdti comerciale industriale) industrial shares, industrials ~ la moda — (foarte cdutate pentru o scurtd perioadd de timp) fashion shares ~ la purtator - bearer shares, shares to bearer ~ la societati de investitii financiare trust units

22

ACT-ACU

~ manageriale - management/ managers' shares ~ marcate - (al cdror certificat de acfiuni poartd dovada exercitdrii drepturilor specifice) marked shares ~ neparticipative - (care nil participd la profit, dar au un dividend fix) nonparticipating shares ~ nepreferentiale/neprivilegiate ordinary/common shares/stock ~ nesigure - bazaar shares ~ noi - (emise in cadrul cresterii capitahdui social) new shares ~ nominale - registered shares/stock ~ petroliere - {ale companiilor petroliere) oil shares ~ preferentiale - (cu plata prioritard a dividendelor) preference/preferred shares, senior shares/stock ~ preferentiale cumulative - {cu dividend cumulativ) cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale cumulative $i cu participare deplina - fully participating and cumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale necumulative - (jard dividend cumulativ) noncumulative preference/preferred shares/stock ~ preferentiale nerecuperabile - (pe care societatea emitentd nu are dreptui sd Ie rdscumpere) irredeemable preference/preferred shares/stock ~ purtatoare de dividende - dividend-beanng shares ~ revocabile — (pe care emitentui isi rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra) revocable shares ~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u; detind pciilru a Candida, ca inembru m

consiliul de administratie al societdtii respective) directors '/qualification shares ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de redresare) recovery shares ~ sud-africane - (al societdtilor din Africa de Sud, mai ales din indiistria extractiei de aur) Kaffirs ~ suplimentare - (emise in contui dividendelor) scrips ~ tranzactionate in afara bursei over-the-counter shares ~ vechi - {care, la o eventuald emisiune, va avea o valoare mai mica decdt o actiune noua) old shares acumula v.t. to accumulate, to amass; (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to accrue acumulare s.f. \. accumulation 2. (mdrirea valoru unui activ prin crestere naturala) accretion; accrual ~ de capital accumulation of capital, capital accumulation/formation ~ primara primary/original accumulation acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to enter/to lay an action/a charge against, to proceed against; (im functionar public) to impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.) charge; (inculpare) inculpation, imputation, mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui functionar public) impeachment; (pentru diverse vmi) indictment a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for tii^l, to .•i.'.icH^i smb.

^^,.

ADA-ADM

23

adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) increase, increment, rise; (plus) extra; (supliment) supplement; {completare) completion, appendage, pendant; (anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (amendament) amendment; (la o lege, un document) additional clause, rider; (la un testament} codicil; (la o polita) slip ~ comercial - (trade) markup ~ la greutate - makeweight adauga v.t. to add adaptabilitate s.f. adaptability ~ a factorilor de productie (capacitated de asociere a unei unitati dintr-nn factor cu mai miilte unitati din alt factor de productie) production factors adaptability adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, suitable adept 5. m. partisan, follower, adherent; (sprijinitor) supporter, backer, advocate ~ al cartelarii - cartelist "- al economiei planificate/dirijate statist adeverinta s.f. {certificat) certificate; (de primire) receipt; {cupon) counterfoil; (recipisa de depunere a marfurilor) warrant; {atestat) attestation ~ de vama pentru provizii de bord (mar.) ship's store bond a elibera o ~ - to draw up/to issue a certificate aditional adj. additional, extra; (suplimentar) supplementary adjudeca v.t. {la licitatie) to knock down adjudecatar s.m. (la licitatie) highest bidder, successful tenderer

adjunct adj. deputy...; assistant s.m. deputy; assistant administra v.t. {a conduce) to manage, to administer; to husband; to superintend; (o afacere) to carry on, to run; (prost, incompetent) to mismanage administrare s.f. administration; management; husbandry; superintendence ~ a activelor - administration of assets ~ a averii - (apartindnd unei persoane decedate) (dr.) administration of estates ~ a contului - account management ~ a datoriei - debt management ~ a navei management of the ship/ vessel, ship's management, husbandry ~ fiduciara trusteeship ~ judiciara - trusteeship in bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor) procuration ~ proasta/incompetenta mismanagement administrativ adj. administrative administrator s.m. administrator; (director) manager, director, executive; {al unui spital, al unei mchisori) warden, governor; {al bunurilor altei persoane) trustee; (supraveghetor) superintendent; {econom al unui colegiu, al unui club) steward; (intendent) housekeeper; {custode) custodian, keeper ~ de chei - wharfinger ~ de cont - account manager ~ de dana - (SUA) wharf superintendent ~ de epave - receiver of wrecks ~ de nava - ship's husband - delegat - managing director, acting manager

24

ADM-ADU

~ funciar - estate manager, land agent ~ judiciar - (al averii falitului) tmstee in bankruptcy, receiver (in bankruptcy), official receiver ~ public/din oficiu - public trustee administratie s.f. 1. (conducere) administration, management; (directie) direction; {inspectoral) superintendence 2. (serviciu) administrative service/department 3. (guvernare, guvern) government; (SUA) administration ~ a drumurilor - road board ~ financiara - revenue office, tax administration ~ locala - local authority/body/ government ~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de stat - state management, civil service admis adj. admitted; (acceptat) accepted; received; (recunoscut) acknowledged admisa asigurarea interesului total (asig.) full interest admitted admisibil adj. admissible; allowable admite v.t. 1. (o cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to admit, to let in, to matriculate ~ un apel - (dr.) to allow an appeal admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) admission, admittance; matriculation ~ de noi membri - admission of new members ~ temporara - (a mdrfurilor de import cu scutire de taxe vamale) temporary admission adoptav.?. to adopt

~ un proiect de lege - to adopt/to pass a bill adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r. (cuiva) to address oneself to, to address smb., to approach; (pentru a solicita ceva) to apply to adresant^./n. addressee adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul uncle se gdseste cinevd) address; (domiciliu) domicile, residence 3. (scrisoare oficiald) address ~ completa - full address ~ juridica - legal address ~ mobila - float address ~ permanenta - permanent address ~ postala - postal address ~ privata - home address ~ sociala - registered address aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta) to transport, to convey 3. (a produce, a da) to bring in, to yield; (cdstig; despre o mar/a) to command aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to lay in/up; (recolta) to gather/to get in, to harvest, to reap 3. (a colecta) to collect 4. {la o adunare) to assemble ~ impozite - to raise money, to levy/to

collect taxes/money
~ prin colecta - to collect money/ subscriptions adunare s.f. (sedinta) sitting; (intrunire) meeting, rally; (plen) assembly; (politico} congress, convention ~ a actionarilor - shareholders'/ stockholders' meeting ~ a creditorilor - creditors' meeting ~ generala a actionarilor - general meeting of shareholders

notice board ailuenta s.civil case/suit ~ de familie .moneymaker ~ buna . (spirit mtreprinzdtor) mercantile spirit. commerce.banking ~ bancare de mare anvergura (implicdnd sume mari de bani) wholesale banking ~ de lunga durata .(mar.(in care una dintre parti obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ proasta . altele decdt cele care nu sunt din sectorul industrial) (asig.) chartering business ~ maritime . {in sens general) affair 2.adventure.rush ~ a ofertelor de vanzare .(prima adunare generala a actionarilor) statutory meeting/report advertorial s.f. to be affiliated afi§ s. inaiti functionari care detin informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur.(asigurdri de afaceri.m.f.business prospects a intra in ~ .potentiale/posibile . to post up.shady deal/affair ~ necinstita .ADU-AFL 25 ~ generala anuala . de clientela) affluence. businesslike manner afacerist s. plenty 2.bad stroke/piece of business.straight dealing ~ civila .maritime affairs/ business.crown poster ~ mic . paying/going concern/bargain. billboard ~ mare . (tranzactie) transaction 3. (peiorativ) trafficker.(a actionarilor) extraordinary general meeting ~ legislative . (belsug) affluence.(a unui functionar public) jobbery ~ obisnuita . shady business 2. (peiorativ) profiteering.t. to bill afi§are s. bad/losing bargain ~ producatoare de pierderi . (negot) trade.) insider dealing/trading ~ bancare .n. racketeer 2.remunerative business. to affiliate v. bill.f. (incheiatd si reusita) bargain.to establish oneself in business afacerism s. gamble. 1. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advertorial aeroports.handbill ~ publicitar . poster. 1. 1. shipping business .(directori de societdti.state affair ~ dubioasa .show bill afisa v. wildcatting afaceri ale initiatilor .legislative assembly ~ statutara . deal.n.n.to go into business a se lansa in ~ . 1.n.) ordinary business ~ olandeza .f.long-winded business ~ de navlosire .loss maker ~ rentabila . lawsuit ~ banoasa .r. airport afacere s. bill sticking afisier s. business. to affiliate.t.(a actionarilor) annual general meeting ~ generala extraordinara .family business ~ de stat . (articol de fond.selling pressure .good stroke of business ~ cinstita . (judiciara) case. capital stroke of business ~ riscanta . (pm de afaceri) businessman afilia v. (de lume.

(in baza politelor de asigurare) claims adjuster ~ de pariuri .to charter for lump sum ~ spatiu pe nava . (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en: .bookmaker ~ de presa .carrier's agent ~ al navlositorului . (mar.) charterer's agent. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de asigurare Lloyd .(mar.f. freight agent/broker ~ de onorare a cererilor de despa-gubire .) beachman ~ comisionar .) inflow.(care achizitioneazd mdrfuri pentru patronul sail) purchasing agent ~ de descarcare .advertising/publicity agent ~ de schimb . middleman 2. to fix ~ cu navlu forfetar/global . n. 1.) chartering. agent.(bur. (comis-voiajor) travelling salesman.insurance agent/ broker. (de mdrfuri) mercantile broker. (de capital. (ordine de zi) agenda.26 AFL-AGE aflux s. (mar.) stockbroker.(mar.) to charter.) broker.import agent ~ de investitii . (substantd) agent ~ al armatorului . influx afreta v. running broker.(asig.) Lloyd's agent ~ de asigurari maritime . charter bound agent ~ al unei companii de mesagerie (SUA) expressman ~ comercial . mar.commercial agent.) chartering agent/broker. to affreight. affreightment. mar. freight forwarder ~ de export . fixture agenda s.(a mdrfurilor) receiving clerk ~ de publicitate .clearance/ clearing agent.commission agent ~ consular .to charter space afretare s.) company's agent ~ de cumparare .consular agent ~ de aprovizionare a navelor shipchandler.t. ship's chandler ~ de asigurare .(mar.(mar.money manager ~ de incasari . clienti.discharging contractor ~ de expeditie . (cdruia i se cedeazd un bun asigurat) (asig.exciseman ~ de companie .) owner's agent ~ al carausului .(a mdrfurilor) forwarding agent.marine insurance broker ~ de bursa . (comisionar) mercantile agent. (de cambii) cambist. to freight.loading contractor ~ de incarcare si expeditie . order of the day agent s. mdrfuri etc.shipping and forwarding agent ~ de lichidare in vama .) abandonee.m.f. 1.unloading agent ~ de descarcare-primire . medium.press agent ~ de primire . bursa etc.(specializat in tranzactii cu optiuni) option dealer/operator. (intermediar) merchandise broker ~ comercial costier .export agent ~ de import . (la bursa de mdrfuri) produce broker ~ de colectare a accizelor .collecting agent ~ de Tncarcare . (de schimb. (intermediar) go-between. (cornet) note/pocket book 2. (SUA) customs broker ~ de navlosire (mar. freightage. canvasser. (SUA) commission broker.

n.Mic ci..ticket agciicy ~ de garantare a creditelor de export .subscription agent ~ de transfer .f. fin.AGE-AGR 27 ~ de schimb valutar .rating agency ~ de recuperare a datoriilor . agio/stockjobber agitare s.news agency ~ de verificare a solvabilitatii .maritime agency ~ portuara .n u ii/ici tan') a^gre^ti^ .employment agency/ bureau ~ de presa .marine agent. 2.m.shipping agency ~ de plasare .) agio.(mar. to bull and bear agiotaj s.(care inregistreazd transferal titlurilor de valoare) (SUA) transfer agent ~ de transport .(unui client sau a unei firme) credit agency ~ de voiaj .paying agent ~ sanitar .tax collector. agency ~ de bilete . (SUA) realtor ~ intermediar .. agrarian agregat s.. (uti/a]) (engine) unit. refrigerant ~ frigorific lichid .customs agency agio s..estate agency ~ maritima .y.) husband ~ imobiliar .ship sale broker ~ de vanzari .u' niasouici acli':uutea econciii[(. (a pietei bursiere prin cumpdrarea masivd de actiiim ale unei societdti neperfbrmante cu intentia de u-i create artificial valoarea) bubble agitat adj. sales agent/representative ~ del credere . bill broker ~ de subscriere . cooling agent. geiieratsng sc.t.canvasser ~ fiscal ..! cme . plani.advertising agency ~ de rating . exacter.selling agent. unit.:' siati.health officer agentie A. (care fixeazd impozitele) assessor ~ frigorific .refrigerant fluid ~ general al armatorului . :"-seinbly.travel/tourist agency ~ guvernamentala . estate agent. (bur.patent agent ~ platitor .transit agent ~ de vanzare a navei .press agency ~ de publicitate .)1.credit reference agency ~ de informatii financiare .government agency ~ imobiliara .n i. {indicts.(despre firme) status enquiry agency ~ de navigatie . {^euhi} uffice ~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi. to speculate on the stock exchange. ship agent/ broker. to job.del credere agent ~ electoral .discount broker.debt-recovery agency ~ de stiri . premium agiota v./' agen. agiotage agiotor.(comisionar cu ridicatd) factor ~ maritim .real estate agent/ operator.foreign exchange broker/dealer ~ de scont .cold carrier.shipping and forwarding agent ~ de tranzitari . (de expeditie) shipping agent ~ monetar .transport agent ~ de transport si expeditie . exactor.n.circulating medium ~ pentru brevete . (despre piata bursieru} excited agrar adj.port agency ~ vamala .export credit agency ~ de informatii de credit .

agricultural zootechnics ajun s. assistant 2. agronomy. adjoint ~ de boala . adjustment ~ ^mM a Droturilor -corrcctiE price adjustment ~ la convertire .m. agriculturist. (bdnesc) allowance.monetary aggregate agricol adj.) value adjustment ~ conjuncturala . agriculture. (la nevoie) to relieve ajutor s. 1.f.(cultivarea pdmantului si cresterea animalelor) mixed farming agrimensor s. to assist.m. (alocatie) benefit s. din diferenta dintre pretui de rambursare al vechilor obligatiuni si pretui color noi) adjustment on conversion ~ la sfarsitui anului . land surveying agrobiologie s. (loctiitor) deputy.n. agricultural engineering. agricultural biology agrochimie s. agrochemistry. agrotechnics.28 AGR-AJU ~ macroeconomic .border tax adjustments ajuta v. aid. agribusiness agronoms.charge hand ~ de na§tere .(bur.f.t.(sumd rezultatd.(a conturilor in vederea mcheierii bilan^ului) year-end adjustment ~ structurala .mechanized agriculture ~ mixta . (tdran) peasant agricultura s. (la) 1. cultivator.m.(modificdri promovate de autoritdtile guvernamentale pentru ameliorarea climatului general al economiei nationale) structural adjustment ajustari ale taxelor vamale la export .wage adjustment ~ a valorii .death grant ~ de maistru . land use.sick(ness) allowance/ benefit/pay ~ de inmormantare . (adjunct) adjunct.f. in momentui convertirii obligatiunilor.t. to aid. farm practices agrozootehnica s.(ansamblu de politici si mdsuri macroeconomice luate de stat) conjunctural adjustment subsistence ^bsist ~ de subzistenta — agriculture/farming ~ extensiva .extensive agriculture ~ intensiva .f.f. (a sustine) to sustain. (despre o sumo) to amount (to) ~ la scadenta . agricultural chemistry agroindustrie s. ~ a salariilor .intensive agriculture. high farming ~ mecanizata . (material) to support.f. farming.(mdrirea sau scdderea valorii unui post de activ din bilant pand la valoarea zilei respective) (cont. (la nevoie) relief. (la) to adjust (to) ajustare s.(cu creditorii) to compound ajusta v. to back up. (material) support.i.macroeconomic aggregate ~ monetar . agriculture agrotehnica s.m.(acordat familiilor numeroase) state grant to large families .f. farmer. agronomist agronomic s. (asistentd) assistance. to arrive (at) 2. agronomics. agrobiology.n.) name day ajunge v.to fall due ~ la un compromis . land surveyor agrimensura s.f. aid. eve ~ al lichidarii .maternity allowance/ benefit/pay ~ de stat .f. agricultural agricultor s.

voter. energie electricd etc. asigurdri. 1.(fiecdrui utilaj din cadrul fabricii) machine loading alocatie s. dole ~ economic . (un deviz) to estimate aleatoriu adj.here enclosed. de publicitate.unemployment allowance/benefit/pay. allotment.(fast foods. to screen 2.) screening 2. (cu combustibil) to fuel 3.) to alienate alienabil adj. (dr. 1.economic assistance ~ extern .(serviciile bancare. alienable alienare s. (piata) to supply alimentara s. elector alege v. 1.AJU-ALO 29 ~ de §omaj . aleatory.f. compensation. (yotare) election.(din costui total) cost allocation ~ a resurselor . to feed.budget dole . (a anexd) to annex. (procesul prin care o bancd isi coreleazd activul/creditele cu pasivul/depozitele) matching ~ a fondurilor . alimente special ambalate si preparate pentru a fi consumate imediat) convenience goods alimenta v. allocation. polling alianta s. (a compara) to compare.) alienation aliment s. a redacta) to draw up 2. to nourish 2. to choose.t. (a colationa) to collate alaturat adj. benefit.social security benefit alatura v. selection. {intr-un post) to vote in alegere s. foodstuff.) scrap book ~ de mostre . intre diferite utilizdri pentru a obtine un ansamblu de bunuri finale) allocation of resources.f. mtr-o economic. assignment.f.(criterii de decizie pentru investitii in active fixe care implied compararea costului investitiei cu beneficiile sale viitoare) capital budgeting ~ a costurilor individuale .f.f. (a selecta) to select.t. to allot.f. allotment.t. (anexat) annexed. assignment. (a pune aldturi) to lay by. (a confruntd) to confront. enclosed aici ~ .t.mutual aid ~ pentru comert .asset allocation ~ a capitalului . (a vota) to elect. (pentru articole.allotment of shares ~ de sarcini specifice . decupaje etc.financial assistance ~ mutual . provision/food store aliniere s.foreign aid ~ financiar . 1.n. food. album. random alegator s. to allocate. (intr-un plic) to enclose 2. to vote 3. grant-in-aid ~ bugetara .t.n. resources allocation ~ de actiuni . (a destina) to earmark alocare s. (ajutor bdnesc) allowance.f. appropriation ~ a activelor . to assign.(distribuirea resurselor. allocation. (dr. victuals alimente de prima necesitate essential foodstuff ~ pentru consum rapid . (a celei mai bune alternative) (man. to add/to adjoin/to subjoin to. pi.) to supply. herewith album s. transporturi) aids/ancillaries to trade ~ social . (CM apd.sample book alcatui v. (din buget) to budget.(rnetodd de finantare a creditelor prin depozite cu scadentd comund) funds matching aloca v. alliance aliena v.t. choice. (a schita. to join.m. \.

to alternate alternative s.dole ~ individuals .f.t.fit packing ~ refolosit . (in baluri) baling. crating.packing not included ~ pentru cadouri .t.second-hand package ~ returnabil .to pawn a scoate de la ~ . packing. to respite amanare s. pawnage amara v.f.working fastening amana v.(elemente implicate in luarea deciziilor privind utilizarea resurselor care nu pot fi exprimate in forma monetard) nonmonetary alternatives amanets. sacking.kraft paper ~ etan§/impermeabil . to redeem. (in Idzi. to put in pawn amanetare s.f. (mar. grace ~ sine die . ciitii) encasement.making fast. overseas pack ~ potrivit dupa forma obiectului . embassy .blister pack ambalare s.strike benefit/pay alonja s. alternative alternative nonmonetare . (a pdsui) to reprieve.n. (pagina atasatd unei cambii.giftwrapping ~ pentru transportui pe mare packing for shipment.machine packing ~ defectuos . to pack up.securing for sea ~ temporara . to pawn. to bind amarare v. cutii) to encase.child benefit ~ pentru grevi§ti .adjournment sine die ambala v.seaworthy packing ~ necorespunzator . unsound package ~ neinclus in pret . fixing.(in magazia navei sail pe punte) securing of cargo ~ a marfurilor .t.) shipping allocation ~ de §omaj . wrapping. (pdsuire) respite. package.food/victualling allowance ~ de tmbarcare . rider alterna v. (in sad) bagging.t. (dr.returnable package ~ transparent .f. to package. packer. to postpone. strapping ~ pentru mare . 1.t. (de cadouri) giftwrapping ambalator^. to fasten. binding ~ a caricului/incarcaturii . wrapping ~ cerut §i platit de cumparator special packing paid ~ de export .w. pawn a da/a lasa ~ . delay 2. destinatd andosdrilor succesive) allonge.to take out of pawn.deficient/faulty packing ~ din hartie rezistenta . (in sad) to bag. packing. (cadouri) to gift-wrap ambalaj s. securing.(pentru copii) family allowance ~ de hrana . pack.) lashing.waterproof packing ~ facturat separat .30 ALO-AMB ~ de familie . to secure.n.export packing ~ de ma§ina . (a intdrzia) to delay 2. fastening. (incdrcdtura navel) (mar. to put off.) to adjourn.(mar.packing extra ~ inclus in pret .) to lash. to continue 3. (in baluri) to bale. (in Idzi.inadequate packing. to lay over.f. to fix. wrapper ambasada s.f.) adjournment 3.capitation grant ~ pentru copil . postponement. to wrap up.t. to ransom amaneta v. 1. (dr.packing included ~ maritim .

(a unei datorii) amortization.current year ~ de productie .f. 1. to locate amplasament^. to place.free depreciation ~ normala fair wear and tear amplasa v. year ~ civil/calendaristic . fittings.working year ~ de referinta . betterment ~ a solului . location an s. (procedeu contabil ce constd in diminuarea treptatd a valorii capitalului fix. improvement. depreciable amortizare s.base year ~ financiar financial year ~ fiscal/bugetar . (o lege) to amend 2. (cont. to penalize amendamenti-.straight-line depreciation ~ in sume fixe .t.record/de varf. {ale navei) accommodations. to dispose.harbour accommodation amenajari de dana . (a mobila) to furnish 2. (a imbundtdti) to amend. to write off 2.n. to arrange. (o casa) to fit up. penalty. itinerant. wear and tear ~ accelerata . to improve.f.berthing facilities. penalty amiralitate s. 1.accelerated depreciation ~ cumulata .fiscal year ~ .plenipotentiary ambulant adj. to amnesty amortiza v. {a rambursa treptat o datorie prin pidti repetate) to amortize. to lay out.accumulated depreciation ~ fixa . to site.construction management ~ forestiera . pi.peak year ~ universitar .accounting year ~ cu vin de calitate .level payment amortization ~ libera . arrangement. analyst .vintage year ~ curent .commercial business ~ contabil . admiralty amnistia v. to sink. ca urmare a uzurii normale si a invechirii previzibile} to depreciate amortizabil adj. 1.forest management ~ portuara .academic year ani de munca . berth fittings ~ pentru animale . to appropriate. sinking 2. amendment amenda s.t. (o nova pentru o anumitd clasd de pasageri sau pentru transportui de marfd) to accommodate amenajare s.passenger accommodations ~ pentru transportui fructelor (faguri de lemn) fruit fittings amenda v.(socotiti la calcularea pensiei) pensionable service analists.f. to better ameliorare s.f. to make better. strolling ameliora v. (un oras) to plan. ambassador ~ plenipotentiar . site.t. survenitd in cursul perioadei de functionare.t.AMB-ANA 31 ambasador s. to clear off. accommodation 2.m.t. (a pune la amenda} to fine.m.t.fixed depreciation ~ in cote egale .m.civil/calendar year ~ comercial .soil improvement amenaja v. fine.cattle fittings ~ pentru cereale . to improve.grain fittings ~ pentru pasageri . facilities ~ de santier . 1. (a echipa) to fit out. (penalitate pentru mcalcarea unui contract) forfeit.f.) depreciation.n. 1.

to analyse.(fin.. in vederea realizdrii aceleia^i calitdti la un cost mai redus) value analysis ~ a vanzarilor . (a defaica) to break down analiza s.32 ANA-ANA ~ al pietei bursiere .) funds-flow analysis ~ a investitiei .(de cdtre firmele rivale) competitor analysis ~ a drumului critic . (defalcare) breakdown ~ a breselor .breakdown of prices ~ a proportiilor — (pentru determinarea performantelor unui agent economic) ratio analysis ~ a riscului . depdseascd pragul de rentabilitate.debtor age analysis ~ asociata .investment analysis ~ a postului -job analysis ~ a pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou so.investment analyst analiza v.(in procesul muncii) motion time analysis ~ a titrului .due date analysis ~ a seriilor cronologice . tabele) chartist ~ de investitii .(pentru elaborarea previziunilor comerciale) time-series analysis ~ a sistemului . stocuri.(tehnicd de lucru utilizatd in dezvoltarea noilor produse) conjoint analysis ~ calitativa .) transaction analysis .(evaluat de un investitor.t.capital expenditure analysis ~ a componentelor activitatii operation breakdown ~ a componentelor postului . publicitate etc.f.job breakdown ~ a concurentei .(cont.a valorii . referitor la politico guver- namentald a unui stat) political risk analysis ~ a scadentelor .(studiu de piata} quantitative analysis ~ comportamentala .(care intocmeste grafice.(identificarea oportunitdtilor de marketing pe o piata) gap analysis ~ a calitatii .accounting analysis . analysis.} shop audit ~ a vanzarilor in adancime .quality survey ~ a cheltuielilor de capital .(analiza componentelor fi a operatiilor pentru obtinerea unui produs.system analysis ~ a timpului necesar miscarilor .(analiza etapelor pentru realizarea fiecdrei activitdti succesive in vederea implementdrii intregii strategii) critical path analysis ~ a fluxului de numerar .(cont.(initiatd dc conducerea unei intreprinderi pentru u afia cauza relafiilor necorespunzdtoare dintre patronat si salariati) attitude survey ~ contabila .) risk analysis ~ a riscului politic .) break- -even analysis ~ a preturilor . fin.sales analysis.(de la primirea comenzii pdnd la expedierea mdrfii §i afacturilor) sales depth test ~ a vechimii debitorilor . adicd veniturile sdfie mat man decdt costurile) (cont.assay ~ a tranzactiei . breakdown of sales ~ a vanzarilor cu amanuntui (debuseuri.(studiu de piata) qualitative analysis ~ cantitativa .

market analysis ~ de portofoliu . (dr.incorrect endorsement ~ facultativa .(analiza unui depozit de titluri avdnd drept criteriu valoarea bursierd a acestora.(tehnicd de analizd statisticd prin intermediul cdreia o mostrd este incadratd intr-o serie de grupuri cu anumite trdsdturi comune) cluster analysis ~ de piata .sample survey ~ sociala .accommodation endorsement ~ defectuoasa .beneficiu .macroeconomic analysis ~ marginala .(metoda de evaluare a oportunitdtii implementdrii unui protect.f.opinion survey ~ de piata . endorsable andosant v.market survey ~ de teren .umpire analysis ~ de grup .facultative endorsement ~ in alb .category analysis ~ procentuala .(analiza diferentelor dintre costurile si veniturile alocate si cele actuate) variance analysis ~ economics .marginal analysis ~ pe categorii .procuration endorsement .qualified endorsement ~ de complezenta . to drydock andosa v.(a unei ramuri industriale.economic analysis ~ factorials . andosator andosare s.endorsement in blank ~ neconditionata .(analiza factorilor-cheie care pot asigura succesul) (man.social investigation andoca v.bulk analysis ~ incrementala . a continuant unei afaceri prin compararea beneficiilor obtinute cu costurile /acute) cost-benefit analysis ~ de expertiza/arbitraj .t.f.measure analysis ancheta s.) investigation.endorsement in full conditionata conditional endorsement ~ cu rezerve .(calculul ratelor financiare la doud momente diferite de timp) cross-sectional analysis ~ macroeconomics . (un efect de comert) to endorse.) portfolio analysis ~ de trend .t.(metoda de studiere a interdependentelor cantitative dintre activitdti economice corelate.field research -judiciara -judicial investigation ~ prin sondaj . (studiu) survey ~ de opinie . profitui etc. endorsement ~ completa .) inquest.(analiza evolutiei situatiei financiare mregistratd de o firmd) trend analysis ~ dispersionala/de variants .financial analysis ~ globala . investigation 2. (mar.unconditional/ absolute endorsement ~ prin procura .statistical analysis ~ strategics . a unei economii nationale) structural analysis ~ volumetrica . to back andosabil adj.percentage analysis ~ statistics . inquiry. 1.factorial analysis ~ financiara . (sociald etc. de analizare a relafiilor dintre divers ele industrii producdtoare fi consumatoare din cadrul unei economii nationale) input-output analysis ~ in sectiune transversals .incremental analysis ~ intrare-iesire .ANA-AND 33 ~ cost .) to dock.) strategic analysis ~ structurala .

m. wholesale angrosist s. pasiv) liability ~ de contributie . (alaturat) enclosed ~ alaturat .whole timer.outstanding liability ~ scris . enclosed anexa v.f. person engaged/employed ~ cu norma intreaga . {dependinta} annex. to go into service ~ raspunderea . 1. to append.34 AND-ANS ~ reglementara . pedigree stock ~ vii . endorsee andosator-y.previous endorser ~ ulterior . annexed. (datorie. liability.staffing angajat. to fix 3.f.rt. beast of burden ~ de tractiune . to hire (on). 1. endorser.attached hereto anexa s. (la un document} rider. (a se obligd) (sd) to engage oneself (to). (o nava) to book.n. to take in one's service.subsequent endorser al doilea ~ .{categoric de marfd) live cattle/stock animatic s. in schimbul unor bonificatii) stockist animal s. (ca ucenic) to indent. employment. to join. (comerciant care se aprovizioneazd de la un anumit producdtor.(in avaria comund) (asig. (intr-un post) induction ~ continua — (perioadd de functionare nemtreruptd la o firmd.rn. commitment. pledge.rn.to pledge the liability of angajament s. (de naturd contractuala) indenture 2.n. dependency.) average bond ~ de garantie .de povara . (fragmentele in miscare dintr-un clip publicitar televizai) animatic ansamblu^. (in plic) enclosure 2. wholesaler. to annex. (intr-un serviciu) to become employed.pack animal. to indenture 2. appurtenance angaja v.beast of draught ~ producator de lana . pdstrdnd un anumit stoc de marfd. mar. folositd pentru calcularea unor beneficii) continuous employment ~ de forta de munca excedentara (pentru a evita lips a acesteia in viitor) labour hoarding ~ de personal .bloodstock. 1. full-time employee angro adv./n. {intr-un plic) to enclose anexat adj. 1.regular endorsement ~ restrictiva .contingent liability ~ ferm — (a! subscriitorului fata de intreaga emisiune de titluri de valoare) firm commitment ~ neonorat/restant .second endorser anex adj. schedule.t.s-. annexed. hire.wool bearer animate de reproductie . annex. wholesale dealer/ merchant. engagement. to employ.restrictive/restricted endorsement speciala/nominala special endorsement andosatar^.suretyship ~ eventual .t. animal .(depus in custodia unei terte persoane care actioneazd conform unei intelegeri prealabile} (dr. backer ~ precedent .) escrow angajare s. ensemble. to hire. {obligatie) obligation. aggregate . to pledge/to bind oneself (to) 2. n.r.annexed herewith ~ la prezenta . (a implied} to involve v.

advertising directory ~ statistic . undertaker ~ de chei . previousness.catalogued data set ~ de elemente .n.master-builder.inflationary expectations ~ rationale . preliminary/previous design/plan/project.housing development ~ de produse . beforehand antidumping s. enterpriser. warehousing antreprenor s. expectativa) expectation ~ si temporizare . to take by contract anual adj.t. v. anterior (to). to antedate.) landing coniractor ~ de incarcare .(cu anuitatea diminuatd dupa decesul unuia dintre cei doi asigurati) joint life and survivor annuity .f. entrepreneur. anteriority. transporter ~ general .trade/commercial directory ~ de publicitate .(care afecteazd randamentid) yield mix ~ de locuinte .to contract for. to foredate antedata s. annually anuar s..priority of invention aatets.wharfinger ~ de constructii . n. public storehouse antrepozitare s. undertaking.product mix antedata v. building contractor ~ de descarcare-primire .prime/chief contractor antrepriza s. annuity ~ a politei comune de asigurare de viata -joint life annuity ~ a politei comune de asigurare de viata si pentru supravietuitor . annual adv. storehouse. antidumping antiinflationist adj.f.n. priority ~ a inventiei .(a mdrfurilor) (mar. yearly. contractor.f.consignment warehouse ~ frigoritic — cold storehouse ~ pe tarm . to forestall anticipare s.m.ANS-ANU 35 ~ de date catalogate .f. anticipation. (SUA) tariff reformer antitrust adj. anticipated adv.haulage/cartage contractor.(tendinta participantilor la schimb de a prevedea actuinile vizand modificarea rezultatelor pietei) rational expectations anticipat adj.statistical yearbook anuitate s. fie confirmati dupa producerea transformdrilor) leading and lagging anticipari de pret . yearbook. antedate anteproiect s.bonded/customs warehouse. work by contract. contract for a work a da in ~ . heading of a letter.loading contractor ~ de pompe funebre .i. prior (to) anterioritate s. antitrust antrepozit s.n.to put out to contract a lua in ~ .(indicatorii activitdtii economice nationale sunt fie previzionati. anti-inflationary antiprotectionist s. (asteptare.warehouse ashore .undertaker: (SUA) mortician ~ de transporturi .portuar . to anticipate.f.price expectations ~ inflationiste . first draft anterior adj.n.t. yearly.m. letterhead anticipa v.harbour warehouse ~ vamal .f. entrepot ~ de consignatie . enterprise. warehouse. directory ~ comercial/al societatilor comerciale .

to disannul. a unui credit etc. avoidance.) to render void. (o lege. to put an advertisement anunta v. (dr. apathy ~ la cumparare .) withdrawal.coastal/offshore waters ~ cu trafic intens .) (a abrogd) to nullify. (a unui testament etc. to void. commercial. to reverse. (marina) machine. apparatus.n. to void. a caret platd este conditionatd de producerea unui eveniment) contingent annuity ~ amanata .maritime waters ~ nationale . a casa) to overrule. to notify.(a unei polite de asigurare de viatd. (a respinge.) to withdraw. (reziliere) cancellation. (a revoca) to revoke.inland waters . un credit etc.(asig. flat. 1. (printr-un afis) to bill. (afis) bill. equipment ~ electrocasnica .continental waters ~ costiere . (a rezilia) to cancel.t. (mecanism) gear. notice.) to advertise aparat s. (fluturas. (dr.(asig. (in ziar. la radio etc. disannulment.n. (in ziar) advertisement.fishing waters ~ industriale .f. voidance anunt s.(pentru navigatie) closed waters ~ maritime . voidable.) to write off 2.production apparatus ~ pentru prelevare de probe sampler.36 ANU-APE ~ aleatorie . device. mechanism ~ de productie . cancellable.white goods apartament.) invalidation. 1. announcement.congested waters ~ de pescuit .f. to announce.international waters ~ inchise .f. (al unui detailist publicat aldturi de anuntui fabricantului respective (SUA) tie-in a da un ~ la ziar . suite apartamente cu chirie/de inchiriat lodgings apatie s.f. sampling device aparatura s.) terminable annuity ~ prin reversiune . defeasance. to vacate.drinking/potable water ape continentale .polluted water ~ potabila .perpetual annuity ~ platibila pentru o perioada limitata . voidance.(in ciuda reclame!) sales apathy apa s. (a unei datorii) remittal. (a unei comenzi. appliance. (o comandd.(secvenfe din filme de cinema si televiziune prezentate ca reclama) trailer ~ in ziar . water ~ poluata .s'. to undo.intemal/interior/inland waters ~ Internationale .(asigurare care prevede plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o perioada determinata) annuity certain anula v. (a contramanda) to call off. annulment. (o datorie) (cont.) (abrogare) nullification.newspaper advertisement ~ publicitar .) deferred annuity ~ perpetua . anunt distribuit trecdtorilor) handbill ~ de reclama .to advertise in a newspaper.(as ig.industrial waters ~ interioare . (informatie apdrutd in ziar) insertion.t.f. notification. (instrument) instrument.(la radio si televiziune) spot announcement/broadcast. apparatus.) reversionary annuity ~ sigura/la termen . write-off 2. vacatable anulare s. un testament etc. to repeal anulabil adj. to annul.

n.short-run supply ar s. arrangement.(fin.waste waters. ( cu materiale. (dr.m. 1. 1.) conversion aproviziona v. (arat) ploughing.APE-ARE 37 ~ navigable . (evaluare) appraisal. cont.f. (a evalua) to appraise. to cater for v.f. contribution ~ de capital .) to overstock ~ insuficient .m.) to convert apropriere s. supply. effluents ~ teritoriale . to provide oneself ~ excesiv — (o piatd.navigable waters ~ portuare .assessment of market prospects ~ a unei valute . to appropriate 2. (o lege) to enforce 2. 1. to approve. evaluation..n. tillage arbitra v.n. (bur. un magazin etc. (un conflict) to settle aplica v.harbour/port waters ~ reziduale/uzate .t. (solutionarea unui diferend de cdtre o persoand sau institutie automata) arbitration 2.t. victualling.) covered interest arbitrage ~ de indici .) to stock. (unitate de mdsurd) are ara v.to lay/to lodge an appeal.f. to supply. to sanction.{mar.friendly arrangement aratura s. (a furniza) to furnish. (a ratified) to ratify. cont. arable.fin.t. to plough. estimate. (intelegere) agreement. 1.) appreciation ~ a capacitatii . to affix apart s.) appellant.to understock aprovizionare s. tillable aranjament s. to victual. to evaluate. 1.) index arbitrage .. ( cu alimente) to provision. call 2. tilling 2. (a fi de acord cu) to agree with/to aprobare s. (dr.t.territorial waters apel s. fin.. (un diferend) to umpire arbitraj s. (o semndtura. approval ~ a cadastrului .(a detailistilor) group trading ~ pe termen scurt .t.) appeal ~ de sinistru . settlement ~ amical . plaintiff in appeal aplana v.contribution of capital aprecia v. appropriation 2. (dr.r.t. appealing party.f.. piese etc. 1. to arbitrate. to estimate.planning permission apropria v. to buy in.n. catering ~ institutionalizata . (cu alimente) provisioning. (dr.(modalitate prin care diversele organizatii identified si evalueazd produsele pe care doresc sd Ie achizitioneze) organizational buying ~ in grup . (cumpdrarea si vdnzarea simultand de instrumente financiare similare pe piete diferite cu scopul realizdrii unui profit sau pentru a prevent eventualele schimbdri posibile in raporturile de preturi ale instrumentelor respective) arbitrage ~ cu dobaiida acoperita .f. to take/to lay in a stock/supply.t. (furnizare) furnishing. to assess v.(bur. assessment 2. to reclaim apelant s.t.(unui salariat) performance appraisal ~ a perspectivelor pietei . to till arabil adj. ploughland.(in raport cu altele) currency appreciation aproba v. o stampild) to append. (a valorii unui activ) (bur.r.) to appreciate apreciere s.) distress/SOS call a declara ~ .

(mar.public records arie s.supiimentara .f.managing owner ~ al navei de linie .) 1.m.tramp owner ~ ciimparator — merchant shipper independent/necartelat nonconference carrier ~ . arbitrator. arbiter arbore s.silver bullion ~ monetar/cu titlu legal .excesiva . stowing.owner and charterer armoniza v. [a luu in arenda} to tenant arendare s. tenant ~ abuziv — (care continud sd ocupe o proprietate dupd expirarea contractului fdrd acordul proprielarului) tenant at sufferance ~ cu contract — (valabil un anumit numdr de ani) tenant for years ~ cu contract valabil un an . (incadrare cu echipaj) manning armatorA'.s'.sound stowage arma v.fara contract -.m. lessee. archives. archivist. nave sau a unm avion pentru mentinerea mini centra/ favorabil stabilitdtii) to stow arimare s.tenant in common ~ pe viata .n.tenant for life.tenant at will ~ in cota indiviza .) decision tree arenda v.Inchirietor chartered/freight contractor .(p'ldtitd pentru terenuri cdnd aceslea sunt insuficiente) scarcity rent a da in ~ . arrear.m. silver -• in.(de care rdspunde un agent de vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva (arie petroliferd} payable area/zone arierat^.f. (dare sau luare in arenda) lease. stowage ~ a marfurilor stowing goods ~ corecta . (a da sau a Ilia in arenda) to lease.) shipowner. (siiprafatd) surface.tenant from year to year . liiigoiiri ./ (mar.38 ARB-ARM ~ intre burse ale aceleiasi tari shunting ~ pentru normele de munca ~ arbitration of work standards ~ speculativ .f. area.rack-rent . life tenant arenda s.berth owner/ shipowner ~ al navei-tramp .(stabilirea grqflcd a tipului de relatie intre deciziile manageriale si factorii probabilistici) (man.standard/ sterling silver arhivar s. (dotare cu echipament si materiale) fitting out.t. to rent. 1.i 1. (plata) rent -.pe viata .arbitrage in/of exchange.t. (o nava) to fit out. keeper of the records arhivas.f. to outfit.n.e} to harmonize 2. (luare in arenda) tenancy arenda? s. exchange arbitrage arbitru s.speculative arbitrage ~ valutar . leaseholder. {poliiici fi practici nationale Ci! stundardele inte:''r.f.t. to commission 2. (a incadra cu echipaj o navd) to man armare . owner ~ administrator . expanse ~ a vanzarilor . (d!fe"te' .perpetual lease .a-honai. commission 2. (afrxa incdrcdtura unei. overdue debt arima v. records arhivele statului .»{ na\ lositor . leasing. tree ~ de decizie ./H. (zond) zone.to grant/to iet out on lease a lua in ~ . outfit. (intindere) extent. (drept) lease.m.to lake on lease ar^mts.

) transfer entry ~ debitor .small ware ~ de mercerie . handmade artizanatj-.{cont.import.luxury article ~ de ordine .taxable article ~ patentat .(cont.n. necessaries ~ de sezon .export ~ de fond . bord) (mar ) ieUison .proprietary article ~ recapitulativ .(impiis consumatorului) (SU'A) tie-in ~ foarte cautat . {de lege) article. commodity. handicraftsman.(cont. ':e:. oddments ~ diverse sundries ~ exceptionale .de fierarie . 1. extraordinary items ~ returnate .c.) compound entry ~ vandut in pierdere .(vdnzdtorului} saSes returns.handicraft.f.t.) suspense entry ~ de virament .f. handicraft arunca v. pi.{editorial) leader.) exceptional items ~ extraordinare .staple exports .m.n.seasonal articles desperecheate/dezasortate broken/job lot.{cont./' {a incarcutiin.fancy goods ~ de papetarie .) debit entry ~ economic . wares ~ contabil .paper goods ~ de prima/stricta necesitate (living) essentials. materiale etc peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar. to cast/to throw overboard ariincare . returns inwards ~ sanitare . item 3. (comercial) article.{cont. art ~ a decorarii vitrinelor .best buy artizan s.ARM-ARU 39 tipuri de registre contabile ale unei societdti) to reconcile armonizare s.best seller ~ garantat . hamionization ~ a taxelor vamale .entry.(nniformizarea nomenclatoarelor ^i a procedurilor vamale in tdrile care coopereaza) customs/tariff harmonization ~ strategica — {corelarea dintre strategia companiei ^i resursele sale} {man.'.haberdashery ~ de moda .semifinished semimanufactured articles eel mai avantajos/competitiv ~ . goods.(in ziar) city article ~ fara cautare .!.) strategic fit arta s.woollen goods ~ de lemn .(pentru a atrage clienieia fi a promova alie articole) Joss leade'- articole casnice .ironmongery ~ de larg consum . craftsman artizan al adj.window dressing ~ mestesugareasca . artisan. leading article ~ de import . craftsmanship articol s. {mdrfnn.sanitary articles ~ semifabricate .) to jettison..{ca origine) genuine article ~ impozabil .{cont.{cont.woodenware ~ de menaj .household articles ~ casnice de folosinta indelungata household durables ~ de baza ale exportului . foreigner ~ de inchidere .) closing entry ~ de lux. item ~ de export . (de ziur) article 2.consumer goods ~ de lana .

quality assurance ~ a caricului/incarcaturii .export credit insurance ~ a depozitului bancar . (a garanta) to secure. advance (money). to normalize 3.uneployment insurance .) insurance with particular average ~ cu echipament si accesorii (asig.livestock insurance ~ a calitatii .) operating trim ~ de mar§ . ensuring.f. (a unui rise) cover. \.(asig.to bind a bargain arvuni v. (impotriva) to insure oneself (against).) outfit insurance ~ de la depozit la depozit .f. insurable asigurare s. (o miastind) to reclaim. (impotriva) to insure (against). a pierderilor) insurance. (dr. (finantele) to reorganize ascundere s.t. (tin lac.life annuity insurance ~ de somaj . earnest (money). 1.guarantee insurance ~ a marfurilor depozitate -warehouse insurance ~ a navlului .(care ii garanteazd unui creditor cd isi va recupera fondurile in cazul in care debitorul nu isi mat poate indeplini obligatiile de platd) credit insurance ~ a creditelor de export .40 ARU-ASI arvuna s. mar.) assessor asieta s.) running/sailing trim asigura v.) concealment asesor^. to assure 3.t. to give earnest (money) for asambia v. (maritimd) underwriting ~ a animalelor .personal accident and sickness insurance ~ de proprietate .bank deposit insurance ~ a garantiei . (baza de calcul a unui impozit) basis ~ de exploatare .personal liability insurance ~ de renta viagera .property insurance ~ de raspundere civila .m. cargo insurance ~ a cheltuielilor extraordinare disbursement insurance ~ a creditelor .t. (o proprietate maritimd) to underwrite v.hazardous (goods) insurance ~ de persoane impotriva accidentelor si a bolilor .insurance of cargo. securing.third-party insurance. to ensure.automobile/motor insurance ~ aviatica aviation insurance ~ casco . (impotriva accidentelor. {de viatd) assurance.(la mai multi asigurdtori) concurrent insurance ~ cu anuitate annuity insurance ~ cu avarie particulars! .liability insurance ~ auto . to assemble asana v. a adevdrului de cdtre un asigurat etc.f.t.(mar. (a da cele necesare) to provide 2. (un rise) to cover. mar.r. assurance 2. to take out an insurance (against) asigurabil adj.(mar. o baltd) to drain 2. 1. (pozitie a planului de baza al unei nave fata de planul orizontal) trim 2. public liability insurance ~ de raspundere personala .f. 1.) freight insurance ~ a raspunderii . mar. (a activelor de cdtre un falit.(asig. (a imbundtdti.group insurance ~ concurenta . a redresa) to improve.warehouse to warehouse insurance ~ de marfuri periculoase . handsel a da ~ .hull insurance ~ colectiva .

third-party insurance ~ impotriva riscurilor de razboi insurance against war risks.fidelity insurance ~ Impotriva pierderii totale insurance against total loss ~ impotriva prejudiciilor aduse unui tert .(spre deosebire de o asigurare mutuala) proprietary insurance ~ facultativa . asigurare in care suma asiguratd este mult mai mica decdt valoarea reald a bunului asigurat) underinsurance ~ impotriva accidentelor accident/casualty insurance ~ impotriva accidentelor de munca workmen's compensation insurance ~ impotriva avariilor . (SUA) package insurance ~ inferioara — (subasigurare.river insurance ~ generala .whole life insurance.) voyage insurance ~ pentru accidente de munca industrial injuries insurance ~ pentru sectorul tehnic .(a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport} block insurance ~ maritima .(asig.voluntary insurance ~ fara avarie particular^ .(care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) blanket insurance.movable property insurance ~ mutuala .insurance against damages ~ Impotriva furtului . payroll deduction insurance ~ dubia .engineering insurance ~ pentru toate riscurile .insurance against all losses or damages ~ impotriva tuturor riscurilor insurance against all risks ~ in bloc .{la doi asigurdtori) double insurance ~ efectuata de o societate comerciala de asigurari .) insurance free from particular average ~ flotanta .insurance against breakage ~ impotriva tuturor pierderilor sau a avariilor .life assurance/insurance ~ de viata din fonduri salariale .(impotriva tuturor riscurilor) general insurance ~ globala .marine/sea insurance ~ mobiliara .ASI-ASI 41 ~ de viata .(asig. mar.fire insurance ~ impotriva lipsei de onestitate (incheiatd de patronul care se asigurd impotriva pierderilor cauzate de necinstea unui angajat) fidelity insurance ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor contractuale .(cu prime achitate/refinute din salami) salary savings insurance.mutual insurance ~ partiala .partial insurance ~ pe viata .all-risks insurance . (SUA) straight life insurance ~ pe voiaj .theft/burglary insurance ~ impotriva incendiului . war risk insurance ~ impotriva riscului de transport transport insurance ~ impotriva riscurilor multiple multiple peril insurance ~ impotriva spargerii . mar.floating/open insurance ~ fluviala .

de navlu ..f. association..Lloyd's underwriter . (asig. (cu) to associate (with).{at corpuhd navei} hull underwriter .de intrajutorare .m..freight underwriter .legal aid ~ maritima/pe mare . associate. partener care nil ia parte acliva la afaceri) silent/sleeping partner ~ secundar . insurance carrier integral .•.42 ASI-ASO ~ pentru vreme rea .to take smb.administrator .) perfect hedge ~ provizorie provisional insurance suplimentara .de stat .} weather insurance ~ perfecta impotriva riscurilor (bur.(in caz de pericol) salvage ~ pentru dezvoitare ..nominal partner ~ principal .Lloyd . partner ~ activ .inland marine/transit insurance ~ sociale — social/national insurance ~ sociale din fonduri salariale contributory insurance asigurat adj.leading underwnter asimetrie . mar.managing partner ~ cu numele .il earicului .family firm nonprofit unicorporated . (economica) partnership ~ de asigurare mutuala . mar.f... into partnership asociatie s. 1.?.(a muncitorilor) jiroviderit society ~ familiala . fin.(cu raspundere in limitele capitaliilui subscris) special partner ~ nominal .maritini .social welfare.(comanditar.) underwriter . i relief ^.m.casco .medical/health insurance .». asymmetry ~ intre nivelurile de dezvoitare economica . conferit de structura elerogend a acesieia.cargo underwriter -.trade' association prolesionala/necomerciai.economic assistance ~ juridica .social ./.state/national insurance . to enter into partnership (with) asocial. cure este alcutuitd din tdri en niveJuri economice difenie'} asymmetry '1 economic development levels asistent s.senior partner ~ putin cunoscut . 1.quasi-partner ~ in participate .issociation -• patronalii .development assistance ~ sociala .m. {anuor} assistance. tc. (socielate) society 2.(asig.additional/ supplementary insurance asigurari de sanatate .[aspect esential cil eco-nomici mondiale conlemporane.principal .mutual insurance association ~ de economii si credite . assistant -.maritime pe caile navigabile interioare .sole trader a lua pe cineva ca .technical assistance asocia v.fully insured asigurator s. insurer.marine underwriter .junior partner ~ unic . insured s.(SUA) savings and loan association .active/acting partner . insured person. welfare work ~ tehnica . aici.welfare/social worker asistenta s. ~ economica .r.' .

commercial attache ~ militar .fodder rotation asorta v. (corn. range. (speri.'n. to sort: to match. (a aproviziona un magazin cu mdrfuri variate) to assort asortiment s. workshop.testimonial atinge v.variety of patterns ~ in vanzare .(refentor Ju semnarea iinui conosameiit) (nun: i as presented ~ cum se prezinta . (cum) as ~ cum este prezentat .f.f. to gain. attitude . attache ~ cultural . to certify atestat s.(de detailisti care au convenit sd cumpere de la un singur angrosist. association.assembly shop ~ de reparatii auto — motor repair shop ~ mecanic .pragul de rentabiSitate .to breai< even atin^ere A/. certificate . in schimbul unor facilitdti si avantaje) voluntary groups asociere s.) (but. assumption ~ a riscului — (acceptarea riscului chiar si in conditiile in care existd numeroase incertitudini legate de posibilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i de stabilitatea acestuia) risk assumption ~ a riscului de credit .ASO-ATI 43 ~ voluntara .assumption of credit risk asa adv.(conditie in asigurarea maritimd} tale qiiale a^teptare s.small plan! operation ~ plutitor . shop ~ de montaj .sici(:'i'ci cd trebuie sa-i depnnu pentrii (."' works atesta r t. to attest.(mar.Tn medie ..n. waiting 2.) assortment. (un nivel) to reach. (un scop} to achie'\ e.inSe perspective} expectation 3 (rnvel a! eforliilui pe care un.) repair ship/vessel.f.) expectancy ~ la descarcare .t.de recomandare .machine shop ~ meste§ugaresc .) grounding atltudine s.waiting for discharge ~ la incarcare — waiting for loading a^teptari Hexibile .i-fi mdeplini sarcmile si obiectivele de lucru) {man. salanat cnn.''".''. (') cifrd. crop rotation/ succession ~ de cinci ani — five-course rotation ~ furajer .n. 1.m. optiunea pentru una dintre previziunile realizate) rational expectations ataffats. to fit 2. (rotatie a cultiirilor agricole) rotation/alternation/ succession/shift of crops.n.' (a firii^iihii/citr'isni/i /'. 1. estimatd mfunctie de mai multi factori) adaptive expectations ~ rationale — (explicarea comportamentului economic al indivizilor sou al companiilor in functie de. o suma) to run to 2.to average ~. {a realiza) to achieve . variety ~ de e§antionare . to assort. to attain. to suit. (economica) partnership ~ fara contract . floating facton.(referitor la valoarea viitoare a unei variahile./•?.cultural attache ~ comercial .t. 1. workshop ship/vessel.sales mix asumare s.military attache atelier s.partnership at will asolament s.

economic self-sufficiency autentic adj. audience ~ captiv .n..44 ATI-AUT ~ in fata riscului . assigning ~ a actiunilor . gold ~ afectat. audit ~ al resurselor . auriferous.f.f. bulk lorry .motor lorry and trailer ~ de transportat busteni lungi timber truck autocisterna s. gold-bearing austeritate s. road tank car/tanker.(efectuat de specialisti din institutia respectivd) internal audit ~ permanent .(in vederea realizdrii unei strategii economice) (man. to authenticate. to assign atribuire s.standard gold ~ nemonetar . (caracteristicd esentiald a pietei in cadrul cdreia existd numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori. to certify.detailed audit ~ ecologic . (de serviciu) duty. in procesul ludrii deciziilor.(despre cecuri) genuine and valid autenticitate s.banking audit ~ casnic .t.f. autarky ~ economica . function atributii de serviciu .n.f. (automotive/motor) truck ~ cu remorca . attribute ~ evident/caracteristic .n.marketing audit ~ detaliat .environmental audit ~ extern .n. . (motor) lorry. audience ~ — tinta — {segment de consumatori vizat de o campanie publicitara) target audience audit s. genuineness autentifica v. authentic. bus.(justificarea costurilor si a beneficiilor impuse societdtii de cdtre mtreprinderf) social audit auditoriu s. genuine.(obligat sd asculte material publicitar in timpul receptiondrii unor programe de radio si televiziune) captive audience aur s.n. n. auto-ignition autobuz s. (insdrcinare) task. prerogative.allotment of shares atribut^. (despre o copie) certified ~ si valabil .f. la caracterul probabilist al evenimentelor) risk attitude atomicitate s. competence.) resource audit ~ bancar . authenticity.functions audienta s. to legalize.home audit ~ de marketing . allotment. austerity autarhie s. obligation.f.f. autarchy. (la notarial) to notarize autoaprindere s.(al unui produs) salient attribute atributie s. to allot. (a unor mdrfuri) spontaneous combustion/ignition.continuous audit ~ social ./in custodie .f.(efectuat de specialist! din afara institutief) external audit ~ general — (la sfdrsitui anului financial general audit ~ intern .nonstandard gold aurifer adj. (pentru curse lungi) coach autocamion s.f.(felul in care diferite persoane se raporteazd. tank lorry/truck. fdrd ca vreunul dintre ei sdfie preponderenf) atomicity atribui v.gold earmarked ~ monetar/cu titlu legal .t.

(magazin) self-service store autostrada s. truck/motor lorry and trailer. tourer autoutilitara s. authorization.patent licence ~ de export .import licence ~ de reimport cu scutire de taxe vamale — (a mdrfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani inainte de data reimportului) bill of store ~ de retragere .executive authority ~ fiscala .) slot/vending machine automatizare s.vicarious authority ~ executiva . (a impunerii. power-driven vehicle aval s. (motor) car. 1.f.f. tigdri.) general average deposit .civil authority ~ delegata .f. internal financing autoimpunere s. truck haul(ing) autotren s. self-financing.maritime authority autoritati portuare . (consumul de bunuri si servicii finale de cdtre producatorul msusi) self-consumption autoevaluare s. advance (money). authority ~ civila . automation automobil s. to warrant avanport s. motorway. touring car. {a imputernici) to empower. (publicarea in presd) to release autorizare s. expressway autotransport s. automatic s. mar.n.f.AVT-A^A autoconsum 5.n.harbour/port authorities ~ vamale . utility car/vehicle autovehicul s. (a either a o licentd/autorizatie) to licence. guarantor avaliza v.authorization in writing ~ vamala pentru provizii de bord -(mar.customs authorities autoriza v. ziare etc. to warrant.n.n.f. licence ~ de brevet .{de sume din cont) 45 drawing authorization autorizatie s.f.n. authorization ~ de retragere .export licence ~ de import . permit.7!. crane tmck. (motor) car.line authority ~ maritima . earnest (money).n. self-taxation automacara s. outside port avans s. (garantie speciald de platd a unei cambii) bill guarantee.f.n.n.n.t.f. motor vehicle. to permit. outer harbour/port. truck crane automat adj.m. (eel care garanteazd plata unei cambii prin aval) referee in case of need.(de sume din cont) drawing authorization ~ de vanzare .test car autoritate s. trailer truck autoturism s. (a permite) to allow. handsel. automatic machine. (a gira o cambje) to guarantee. sistem practical in unele tdri prin care contribuabilul isi calculezd singur cuantumul impozitelor) self-assessment autofinantare s. self-service 2.f.revenue authority ~ ierarhica . (SUA) automobile ~ de proba . to authorize.t. (acordat unei mtreprinderi care produce pentru stat sou pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ de contributie la avaria comuna -(asig.f.selling licence ~ scrisa .f. (pentru vdnzarea de bilete.) victualling bill autoservire s. surety for a bill of exchange avalist s.

failure ~ (a marfii) prin contaminare damage by contamination ~ accidentals . damaged ~ de conditii atmosferice nefavorabile .(asig. (acordate angajatilor in afara salariului) amenities ~ absolut .advance on bottomry ~ din navlu . mar.(asig.cash advance avansa v.(detinut de o tara sail o regiune in raport cu altele datorita resurselor naturale. mar.i.(despre mdrfuri) weather-beaten avarie s. (pe cinevd) to promote 2.(mar. mar.) general average and salvage ~ de abordaj .(asig.. damage. pi. 1.heavy damage ~ inerenta (datorita naturii marfurilor sail viciilor proprii acestora) natural damage ~ in sarcina damage chargeable to ~ la descarcare discharging damage ~ particulars . (defectiune) breakdown.46 AVA-AVA '. fapt care determina scdderea costurilor de productie) absolute advantage ~ comparativ — (principiu care considerd cd o tara sail o regiune ar trebui sd se specializeze in productia si exportui acelor bunuri pentru care eficienta este relativ crescutd.) average 2. to be promoted avantaj s.assessable damage evaluata cu subiectivitate -sentimental damage ~ grava . (asig.t. (in junctie) to advance.wash damage ~ produsa de deplasarea incarcaturii shifting damage ~ produsa de frecare .n. advantageous. 1. (bani) to advance. mar. favourable.) collision damage ~ de e§uare . mar. mar. in comparatie cu alte bunuri si servicii) comparative advantage ~ competitiv .advance against goods ~ in contui platii .} hidden damage ~ comuna .') general/gross average ~ comuna in strainatate . beneficial avaria v.) foreign general average ~ comuna $i salvare .sweat damage . to make an advance payment v.(asig.(asig.(ideea conform cdreia punctele forte si slabe ale unei societdti se pot determina mimai prin comparatie cu concurenta) competitive advantage avantaj e si dezavantaje .) damage through grounding/stranding ~ de manipulare .t.) freight advance ~ in contui marfurilor .assets and drawbacks avantaj os adj. profitable. advantage 2.{asig.account of payment ~ in numerar .) particular average ~ produsa .accidental damage ~ anticipata/probabila . fortei de mimed etc.damage done/incurred ~ produsa de apa marii . to damage avariat adj. mar. 1.(asig.de tmprumut maritim . mar.damage by handling ~ evaluabila .chafing damage ~ produsa de sudatie .anticipatory damage ~ ascunsa/neobservata . to pay in advance.f.

(a actionarilor} notice of meeting ~ de credit — (care indicd faptui cd in creditui unui cont a fost fdcutd o inregistrare) credit advice ~ de debit . mar.) apparent damage avarii acceptate si evaluate . notice.(care indicd faptui cd in debitiil unui cont a fost fdcutd o inregistrare) debit advice ~ de dispensa .n.civil aviation avicultor s. (de mari dimensiuni) airbus ~ de transport . (pdrere) opinion ~ competent . poultry farmer/breeder avicultura s. poultry farming avion s.commercial/transport aircraft. (mar.to have a connection/ relation to avere s. aversion ~ fata de rise .(asig. 1.) advice of shipment.(asig. aircraft ~ charter . note.to make fortune avers s.movable and immovable property ~ sub tutela . personalty ~ mobiliara si imobiliara .(sumd de bani la care tin investitor poate renunta ca alternativd la o investitie cu rise ridicaf) absolute risk aversion aviatie s. (air)plane. aviation ~ civila .movable property.(expediat titularului unui cont sail al unui depozit de titluri.f.passenger aircraft. to have.f. (economic) boom avea v. chattels (personal).to get the best of the bargain ~ cautare .n. damage through stress of waves ~ usoara slight damage ~ vizibila .n. acesta returndndu-l semnat bdncii sale pentru a confirma exactitatea unui extras) reconciliation statement.) agreed and liquidated damages avants. (al unei monede) obverse aversiune s. mar.to be in the red ~ cont deschis la banca .letter of allotment. shipping advice . immovables.m.(a investitorilor) risk aversion ~ fata de riscul absolut .(de spatiu pe nava) (mar.notice of dismissal ~ de confirmare .airliner ~ de pasageri .t.AVA-AV1 47 produsa de valuri .to have the first refusal ~ legatura cu . wealth ~ imobiliara immovable property. air carrier aviz s.to bank at/with ~ drept de optiune .expert advice/opinion ~ de angajament . allotment letter ~ de concediere .charter plane ~ de linie/curse regulate . (a posedd) to possess ~ avantajul intr-o tranzactie/afacere . to go off/through ~ cent debitor .n. forwarding agent's notice.wave damage.trust fund a face ~ .) (freight) booking note ~ de angajament in conditii de linie (mar.to be in request/demand. movables. chattels real.f. reality ~ mobiliara .(notd a unuia dintre titularii unui cont comun prin care renunta la dreptui de a primi extras de cont separaf) notice of dispensation ~ de expediere/expeditie .advice of dispatch. (sfat) advice.) berth note ~ de atribuire a actiunilor .f. confirmation slip ~ de convocare . advice: notification 2. fortune.

sailing advice ~ de incasare .n. assumption ~ a preferintelor revelate .notice to suspend payments ~ de livrare . legal/lawyer's profession.(navei.t. to notify.) sailing notice ~ a scadentei .attorney special ~ cu drept de acces la toate instantele attomey-at-large a consulta un ~ .) shipping note ~ de incetare a platilor .n. (care pregdteste actele in vederea unui transfer de proprietate) conveyancer ~ cu drept de acces la o anumita instanta .) stem note avizier s.to take legal advice avocatura s.(asig. advocate. (in instantele inferioare) solicitor.gata de operare" .(a unei cambii) notice of dishonour ~ de plata . wealth. wealthy. proprietary s. property ~ public .(navei) (mar.f.(mar.f.m.(mar. attorney (-at-law). (a avertizd) to warn avizare s.notice of receipt ~ de retragere de fbnduri withdrawal notice ~ de sosire a marfii pe calea ferata railway advice aviza v.) accepted notice of readiness ~ de neonorare ... (pentru bdtrdni. to advise.national wealth axa s.collection advice ~ de incarcare si expeditie . lawyer.) notice of interest declared ~ a tncasarii .public wealth/property avutie s. axis ~ temporala . to give smb.(in teoria subiectivd a consumatorului individual. bar avut adj.(instrument de analizd monetard prin care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita conjuncture financiara) time line axioma s. rich. (despre close) propertied. a mdrfurilor) arrival notice ~ de nava . well-off. notice.f. notification ~ a interesului asigurat . (in instantele superioare) barrister.f. able in estate. asylum. notice/poster board.(funda-mentui unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences assumption axiomele preferintelor consuma-torului .) notice of readiness ~ de nava . notice.gata de operare" acceptat .la rand" ..(mar.notice to pay ~ a sosirii . billboard avocat s.delivery advice ~ de nava .demand note ~ de primire .f.(mar. ipoteze ale analizei comportamentului consumatorului si ale testdrii caracterului rational al acestui comportament) consumer's preferences assumptions azil s.advice of collection ~ a plecarii . (a instiinta) to inform. sdraci) almshouse . advice. n. wealth ~ nationala .48 AVI-AZI ~ de expeditie pe mare .

a unei firme la un anumit moment) patrimonial/assets balance ~ romana . (c.(sumd trimisd anonim de cineva pentru plata unor .balance of trade.(cont. gravel sand bed.cotton bale ~ de marfa .B bac§i§ s. (monedd) coin 2.. bale.f. to even up balanta s.bale.(aflati efectiv in circulatie) active money ~ de buzunar/cheltuiala .t.n. pi.(a serviciilor) invisible balance ~ materiala/economica .m. to tip smb. load pack balotaj s.n. (pair of) scales. trade balance ~ comerciala activa/excedentara active/favourable balance of trade ~ comerciala pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de lichiditati .f.) balance ~ a concesiilor .(situatia financiara. weighing machine 2.cotton bale balansa v.f. tie vote. (un cont) to balance. to ballast baleniera s.t. ballotage ban s. package ~ de bumbac .n. whaleboat balot s.n. ballot. (cdntar) balance. Roman balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a importurilor vizibile/de mdrfuri) visible balance ~ zecimala .) departure ballast balasta v. (mar. douceur a da cuiva un ~ . baggage bal s.) trial balance ~ financiara . ballot. baksheesh. to give smb.n.n. gratuity. money bani activi . luggage.(mar. bagaj s. (load) pack ~ cu invelis .(situatie comparativd a incasdrilor bdnesti si a platilor exigibile la un moment daf) balance of liquidity ~ de plati . (cont.balance of concessions ~ comerciala .) metal ballast. a gratuity. (balot de marfa) bale. for himself.decimal weighing machine balast s. pack. 1.pocket/pin/ spend money ~ de con§tiinta . ballast.steelyard.to give smb. 1.) (shingle) ballast. smth. tip.financial balance ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor autonome sau oficiale finantate cu sau fdrd folosirea rezervelor) overall balance ~ invizibila .(tablou statistico-economic prin care se evalueazd resursele necesare producerii de bunuri) material/economic balance ~ patrimoniala .balance of payments ~ de plati activa/excedentara active/favourable balance of payments ~ de plati pasiva/deficitara passive/adverse/unfavourable balance of trade ~ de verificare .wrapped bale ~ de bumbac . fin. lastage ~ la plecare .

dead/idle money ~ plasati de investitori cu experienta .consortium bank ~ de credit .(credit zilnic acordat de band caselor de compensate) day-to-day money ~ in casa . ready money ~ marunti .to get value for one's money bancar adj. (in Marea Britanie. . cash-in-hand ~ lichizi .(hdrtie-monedd cu acoperire totald in metale pretioase) representative money ~ riscati . black money ~ neinvestiti . small change/coin/money.(numerar intrat in casierie) cash-in.(a unui transfer de fonduri) receiving bank ~ centrala/nationala .50 BAN-BAN impozite de la care initial s-a eschivat) conscience money ~ de cosnita . bank ~ .corespondent .(acordati cu dobdnzi foarte mart) tight money. banca s.central/national bank..{mijioc de platd prin cartea de credit) plastic money ~ efectivi .smart money ~ potriviti .bank of commerce.real money ~ expediati .paper money ~ de plastic .to lend (out) money at/on interest a strange ~ .(intr-o afacere) stake ~ scripturali/de cont .housekeeping money ~ de hartie .f. band care acceptd depuneri mid) penny bank ~ de economii si societate de constructii .savings bank.to hoard up money a-si valorifica . bankers'/parent bank ~ comerciala .(relatia permanentd a unei band pe altd piatd financiard unde ea nu dispune de o reprezentantd proprie) correspondent bank ~ de cliring . bank.(delimit! de bancheri §i care nu pot fi investiti din cauza lipsei oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei generate de o lichiditate excesivd decdt in depozite la banca centrala) floating money ~ imprumutati pentru o zi .credit bank ~ de date .bank of deposit.change. administreze un impriimnt sindicalizaf) agent bank ~ agricola . loose cash/change/ money ~ metalici — hard money ~ murdari . deposit bank ~ de economii .(proveniti din afaceri ilegale) dirty cash.(desemnata de un consortiu bancar so.public funds ~ reprezentativi .checkable money ~ scumpi ..agent .clearing bank ~ de concentrare .remittance ~ faisi . land bank ~ beneficiara .false/counterfeit/phoney money ~ fierbinti .change ~ provizorii — (cambii si bonnri de tezaur) temporary money ~ publici . commercial/trade/trading/merchant bank ~ . banking. money squeeze a da ~ cu dobanda .data bank ~ de depuneri .cash.(institutu financiare.(a fondurilor din alte band) concentration bank ~ de consortiu .(capital atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sail de un climat politic sigur) hot money ~ flotanti .agricultural bank.

soft money ~ falsa forged/counterfeit bank note bancnote marcate . bank note.m. note issuing bank ~ de investitii .transfer bank ~ ipotecara mortgage bank ~ membra .(bancd ce crediteaza exportatorul cu volumul creditului documentor dupd verificarea doctimentelor) negotiating bank ~ nemembra . note.trust bank ~ universala — (care efectueazd toatd gama de operatii si servicii) all--purpose/full-service bank banci mari . barrier.f.(societate de credit care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de incredere . (un cec) to cross barare s.(a Casei de Compensate din Londra sail.(pentru orga-nizarea unui flagrant) marked notes bancomat s. in SUA.f. financier bancnota s.f.reliable bank ~ specializata in girarea succe-siunilor . a Sistemului Rezervelor Federate) member bank ~ mutuala de economii .(a unei firme pe o piatd) barriers to entry. (SUA) bill.) toll bar/gate.(a Sistemului Rezervelor Federate) (SUA) nonmember bank ~ ordonatoare . automatic teller machine.instructing bank ~ regionala district/local bank ~ secundara .investment bank ~ de scont discount bank ~ de stat .s-.w.BAN-BAR similare bdncilor. cash dispenser. (c. (unde se incaseazd taxele de trecere pe sosele.n.container .(care acordd impru-muturi comerciale si industriale) whole banks ~ pentru activitati cu amanuntui -(care acordd credite persoanelor fizice sifirmelor mid) retail banks bancher .t.f.) railway gate. (unitate de capacitate) barrel barja s.bank of issue.f.floating barge container . entrance barriers ~ netarifare . exit barriers ~ de intrare . bankruptcy ~ frauduloasa fraudulent/embezzled bankruptcy banderola s. (care atestd plata taxei de timbru) revenue stamp banita s. (SUA) cashomat bancruta s. (a unui cec) crossing ~ generala . poduri etc. railwaycrossing barrier. paper currency.f.barriers to trade ~ de iesire — (a unei firme de pe o piatd. (unitate de capacitate) bushel bara v. (la intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike bariere comerciale .f.) barratry bariera s.(SUA) mutual savings bank ~ negociatoare .f. care dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig. dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costurilor de intrare) barriers to exit. (acte sdvarsite de coman-dant sau echipaj. banker.f.general crossing ~ speciala — special crossing baraterie s. care acordd credits pentru populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii de case) building society/and loan association ~ de emisiune .state bank ~ de virament .nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile tariffs baril s. mar. barge ~ .

coinage bazar s. base. (meserie) grocery trade banesc adj.basis of assessment/ taxation. numerarul in circulate si in casieriile bdncilor comerciale.) annuitant ~ al unui drept de retentie .income beneficiary ~ eventual — (persoana sau persoanele desemnate sd incaseze prima de deces in cazul in care beneficiarul principal .. basin ~ carbonifer . (de moneda) mintage.. plentifully beneficia v.lien holder ~ alternativ ..(mar.) dry dock ~ pentru petroliere .'\ bulk handling cargo dock ~ de radub . (al unei plati.(mar.air base ~ de active . (utilizatorul unui produs finit) (end-) -user 2.technical and material resources/supplies bazin^. al unui cec) alternative payee ~ de venituri . paying. grocery 2.) manoeuvring basin ~ de marfuri in vrac .t.(folositd la calcularea impozitului) earnings basis ~ aeriana . provision dealer/ merchant bacanie s. (magazin) grocer's (shop). al unui efect de comert) payee ~ al unei anuitati . basis ~ a profitului .inner dock bacan s. remunerative. activele care pot fi utilizate instantaneu pentru efectuarea pidtilor) monetary base ~ navala .commercial dock ~ portuar cu maree . to benefit (by) beneficiar s.n.n.barometer of the market barter s.m. plenty.export dock ~ portuar deschis .n.f. profitable. 1.(cu porti care mentin acelasi nivel al apei) wet dock ~ portuar de export . grocer. to derive profit (from). harbo(u)rage ~ portuar comercial .military base ~ monetara . to turn smth.(termen utilizat pentru •a desemna depozitele la vedere. pentru a desemna cantitatea de numerar intrat in sistemul bancar.f.dock (basin).sports base/grounds ~ tehnico-materiala . beneficiary. agregat monetar care include activele monetare lichide.supply base ~ de impunere .production basis ~ militara .(asig. opulence din ~ . to coin. lucrative bel$ug s. tax assessment/base ~ de productie . harbour/port basin. (bogdtie) wealth.baza(a)r ~ de solduri -jumble sale baza s.naval base ~ sportiva . to emboss. harbour. (co/n. pecuniary banos adj.f.asset base ~ de aprovizionare . precum rezervele bdncilor comerciale. barometer ~ al pietei . yielding money. to strike. 1.in abundance. existente in medie mtr-o perioadd de timp.m. to stamp batere s.n. to profit (by).(al unei cambii. moneymaking.(mar.coal basin/field ~ de manevra . (de pe urma) to derive advantage (from). baza(a)r ~ de binefacere . to account. money.(fdrd ecluzd sau poartd de maree) open basin/dock ~ portuar interior . abundance. (moneda) to mint.i.52 BAR-BEN barometru s.n.oil dock ~ portuar .) barter bate v.

{la teatru) (admission) ticket.light naphtha beton s. petrol.diminishing profits ~ reduse .{bilantui unui grup.reinforced/steel concrete ~ de ciment . {cu sens figuraf) to survey. to (build with) concrete bianual adj.n.) bilateralism bilet s.scanty profits ~ scontate . return 2. (contabil) balance sheet 2. earnings.contingent profit ~ brut .f.(al unei societdti in lichidare sau al unui debitor falit) statement of affairs ~ intermediar .f.{c. (pentru un mijioc de transport in comun) fare.n. bilateral bilateralism s. 1.general balance sheet ~ de lichidare .to come out of the red benzina s.to share in the profits a realiza un beneficiu .cement concrete precomprimat pre-stressed concrete ~ prefabricat . biannual. semiannual bilant s. statement ~ consolidat . concrete ~ armat .) cheap ticket ~ cu pret redus 50% .n. shot crete betona v. {de loterie) (lottery) ticket ~ cu pret redus .to make a profit a se solda cu ~ .n.) (railway) ticket.(pbtinut de un angajat in afara salariului) benefit in kind ~ public public benefit ~ suplimentar/nedistribuit . gasolene ~ cu cifra octanica inalta/ridicata -highoctane petrol/gasoline ~ grea .gunite.(al uneipldti) fictitious payee ~ impersonal/nespecificat . privilege ~ aleatoriu .) joint beneficiary beneficiu s.) half-fare ticket . (profit) profit.n. {c.retirement benefits ~ descrescande .(raport care prezintd cheitu-ielile unei intreprinderi si prestatiile sale in functie de mediul social) social report a face bilantui . benefit.) contingent beneficiary ~ fictiv .heavy naphtha ~ usoara . to review.operating profits ~ de pensionare .{c.built-up concrete ~ torcretat . revenues.gross profit ~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin revalorizarea unor posturi de activ sail prin deprecierea unor posturi de pasiv) book profit ~ in natura . (raport) report. gain.(bilant intocmit la o data care nil corespunde cu finalul exercitiului financiar al societdtii) interim statement ~ pasiv/deficitar .passive balance ~ social . proceeds. theatre ticket. (dr.surplus earnings beneflcii considerabile .BER-BIL 53 moare inaintea asiguratului) {asig.(formula pe un cec) impersonal payee ~ in indiviziune {dr.considerable/ hefty profits ~ de exploatare .t.f. to sum up bilateral adj. 1. • (SUA) gas(oline).to draw up/to strike the balance of.) benefit. (corn.f.profit expectations ~ scontate fara rezerve unconditional expected profits a participa la ~ . intocmit prin unificarea bilanturilor tuturor filialelor componente) consolidated balance sheet ~ de ansamblu .

demand note ~ la ordin simplu/cu un singur nume . block ~ Hnanciar . red ta p e/tapc ry/tap i s m birfctica A'/. (avtit) wcaithv.f.mortgage registry ~ de mesagerie .(notificare prin care clientnl este instiintat de cdtre un furnizor cd acesta i-a creditat contui. illness.m. (de dwatu) disease profesionala . (economic. (conturi. (un capital intr-o investitie nerentabild etc. information bureau/office ~ de ipoteci .{c.n.f.f. fortnightly bimetalism s. frozen boala s.tourist ticket ~ de peron . bimonthly.inquiry office.n.f. well-off/'-to-do: able iii .dud note ~ de credit . office. credite) blocked.f. paper money ~ de banca falsificat .account's obstruction •" a creditelor .f.employment/ unemployment exchange ~ de plati pay/paying office ~ de schimb valutar exchange office ~ de §antier .promissory note.customs office blancheta s. bureaucrat. freeze ~ a contului . (blank) form a completa o ~ .(unui client sau a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj . note of hand ~ la ordin de garantie colaterala {prin care se ipotecheazd o anumitd garantie in contui unui imprumut) collateral note ~ la ordin platibil la cerere .} transfer ticket bilunar adj./ block.circular/round-trip ticket ~ intreg .s'.unit ~ de locuinte . double standard biodegradabil adj.receiving house/ office.f. 1. bioeconomics biotehnologie s./.{eel al personnel care se vnprumutd) one-name paper ~ simplu/de dus .bank note. blockade ~ economica .f.to fill up a form bloc s.travel bureau ~ vamal . bureaucracy.credit squeeze blocat adj. credite) to block.) to lock away/up blocada s.f. to block. to freeze.full-fare ticket ~ la ordin .) through ticket ~ dus-intors .(c. parcel office de plasare . block 2. bureaucratic biroeratie s.illiquidity blocare . coalition ~ de agregat .n. specificdndu-se si suma respectivd) credit memorandum/note ~ de excursie/in circuit . block (of flats) 3.) weekend ticket ~ direct . semimonthly. (departament) bureau ~ de informatii . (cu hani) moneyed. red tapist birocratic adj.54 B1L-BOG ~ de banca .return ticket ~ in circuit .f. (casa) apartment house.industrial/ occupational/trade disease bogat adj. \.site/job office ~ de verificare a solvabilitatii .' office automation birou s. biotechnology birocrat s. (despre conturi. biodegradable bioeconomie s.residential building bloca v. (fin. nch.n.(c.platform ticket ~ de week-end — (valabil numai in aceastd perioada) (c.) single ticket ~ valabil/de corespondenta .military blockade bloca j s.) bimetallism. politic} bloc.economic blockade ~ militara .

) schedule.waybill ~ de plata a salariilor wages docket ~.n.f.settlement check ~ de expeditie . docket.n. instrument financiar emis de autoritatea fiscald pentru fmantarea temporard a deficitului bugetar) Treasury bill ~valoric.(bur. bonus ~ comerciala . (abundenf) abundant. (tie cartela) coupon.(mar.(din magazie) issue voucher ~ de livrare . chine to chine ~ liber — (intre linia de incdrcure si linia puntii) (mar.ime of business .) broker's return ~ al brokerului . rich man. boycotting bol$evism s. (doineniu} domain. bill of delivery.(titlu de stat. riches.to become rich.scrip bonifica v. profusion ~ nationals . plentiful.) freeboard ~ liber pentru caric de cherestea -(mar.n.(oferit salariatilor de firma imde lucreaza) luncheon voucher ~ de tezaur .t. the wealthy/moneyed classes.check list ~ de cheltuieli . voucher. the well-to-do.de ataceri . ticket. bolshevism bon s.n.f. (ai navei) board ~ la bord . pi.f.cash discount ~ suplimentara/speciala .n.j'. line. bordereau.(mod de acoslare) (mar.) schedule of prices ~ de schimb valutar . (corn.(corn. bonus bord s. (despre close) proprietary 2. heavy s.de preturi . pi.f. bovmes. (chitantd) receipt ~ de casa .BOG-BRA 55 estate. rebate. 1. (bogatii) the rich (people). to make money bogatie s.m.) allowance. {avere) wealth. discount.t. [corn. (atasat unui titlii de valoare la purtdtor) coupon. freight release ~ de masa .extra allowance/discount bonitate s.exchange contract ~ de vanzare . branch. boycott boicota v. means 2.trade discount ~ la cantitate .note of expenses ~ de decontari . order. the upper crust a deveni ~ .reduction on the agreed price ~ pentru plata in numerar .de cecuri . bill. to make up/good bonificatie s. reduction.cash voucher ~ de ie§ire .national wealth bogatii naturale . area (of activity1 '.n.natural wealth boicots. (horned) cattle bransa s. (a ordona tuturor membrilor umii sindicat sd boicoteze produscle iinei mtreprinderi ai caret muncitori suiit in grevd) to black boicotare s. financial reliability bonus s. side by side. memorandum of contents. note. sphere. (la receptia marfurilor) tally sheet. (abundenta) abundance. creditworthiness.) timber freeboard borderou s.f.delivery order.} alongside. to boycott.) broker's contract note . (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni) contract note ~ al agentului de incarcare .sale note/sheet bovine s. (detailed) memorandum. list.vuiuinc discount ~ la pretui convenit .

family budget ~ de marketing . brokerage.(brevet al unui produs care nu este introdus in circuitui comercial) sleeping patent a cere un ~ . si nu pe eel al clientului.(letters) patent ~ de pilot .n. (fragment) fragment buget-y. unfinished 2. portion. (pe cinevd) to grant a patent/certificate to.(mar. (despre produse) proprietary brigadier s. certificate. corporation.flexible budget ~ general consolidat .incomes and expenditure budget ~ deficitar . appointed by letters patent.advertising budget ~ de stat . budget ~ de austeritate .forester.f. (o inventie) to (protect by) patent brevetare s.to apply for a patent a exploata un ~ . courtage ~ maritim . (sef de brigadd) brigade/team leader.(care prezintd fluxurile de numerar) cash budget/forecast ~ de productie .56 BRA-BUG brat s.shipbroker ~ neoficial .t.full-service broker ~ cu titlu neoficial . craft brevet s. piece.m.n.preliminary budget ~ promotional .consolidated general budget ~ interimar .f. cu scopul de a usura tranzactia si ca garantie cd aceasta se va realiza in limitele finan- ciare prestabilite) street name ~ de asigurari .austerity budget ~ de capital .pilot's licence ~ neutilizat . unmanufactured. patenting ~ preemptiva/de blocare . patent.to take out a patent breveta v.marketing budget ~ de numerar/trezorerie .commodity broker ~ maritim .interim budget ~ local .m. forest keeper/ranger broker s.n.adverse budget ~ echilibrat .sworn broker brokeraj s.(brevetarea unui produs sau a until proces tehnologic cu scopul de a-l face inaccesibil concurentei) preemptive patenting brevetat adj. outsider ~ oficial/autorizat . (membra al unei brigdzi) brigade member ~ silvic . kerb(-stone) broker.state/national budget ~ de venituri §i cheltuieli . booklet.local budget ~ preliminar . (unitate de mdsurd pentru lungime) (mar. guild.to work a patent a i se acorda un ~ .balanced budget ~ flexibil . (despre profit) gross bucata s.(care define actiuni inregistrate pe numele sdu.production budget ~ de publicitate . raw.insurance broker. (membru al unei asociatii profesionale) incorporated broker ~ de navlosire .f. (neprelucrat) crude.f.capital budget ~ de familie . 1. bit.(pentru publicitatea unui produs) promotional budget .curb/outside broker. patented. broker ~ cu atributii complete . prospectus.n.) fathom breasia s. licence ~ de capitan de cursa lunga master's certificate/licence ~ de inventie .) freight broker ~ la bursa de marfuri . leaflet brut adj.to be issued a patent a obtine un ~ .ship brokerage brosura s. (parte) part.

n.) salvage ~ transmisibil transferable property bunuri ale echipajului scutite de navlu . (mobile) goods ~ abandonat .(dr. (proprietate funciard) landed property ~ incorporale .(in special nova) derelict ~ alienabil .weather forecast/ report ~ zilnic al miscarii navelor si a marfurilor .unalienable property ~ salvat . cotton ~ brut .cotton bale ~ .) seaman's free cargo ~ aruncate in mare (care plutesc) flo(a)tsam. real estate.BUG-BUN 57 ~ variabil . dar care se afid in diferite etape ale ciclidui de productie) intermediary goods ~ libere . (care s-au scufundat) jettison.) order form ~ de expeditie .) exchange bulletin/list. budgetary billeting.vata cotton wool bun adj.(mar.alienable property ~ inalienabil .voting paper. bunuri folosite in procesul de productie si care au durata de viatd de eel putin un an) capital goods ~ de consum . fortune.to introduce the budget. printed exchanges.(cow. to bring in the estimates a vota ~ .customs bill of entry bumbac-y.(produse a cdror utilizare nu este posibild dacd nil se consumd impreund cu ele unul sau mai multe bunuri) complementary goods ~ corporale ./!.economic goods ~ finale .news bulletin ~ de vot .to pass the budget bugetar adj. immovable/fixed property.) tangible property .consumer nondurables ~ de folosinta indelungata/durabile consumer durables ~ de investitie/productie/instrumen-tale (bunuri care participd la producerea altor bunuri economice) production goods ~ economice . volumul tranzactiilor etc.variable budget a prezenta bugetui .(neprelucrat) raw cotton ~ in bale/baloturi . ballot ~ meteorologic .(dr. estate 2. market report ~ de comanda . jetsam. 1. list of quotations. ligan ~ complementare . (avere) property. cele care nu ridicd probleme de disponibilitate sau proprietate preciim aerul.(supuse unor transformdri.daruri ale naturii".(dr.(active fixe.commodity goods ~ materiale . bulletin ~ bursier/de bursa . cdldura cosmicd etc.dispatch note ~ de stiri .(dr. pi. (scufundate fi balizate in vederea recuperdrii) lagan.) chattels real.) corporeal property ~ de capital ..(cu date despre cursurile zilnice.) indivisum estate ~ intermediare .) free goods ~ marfare .n.(bunurile la care orice spetd reproduce toate caracteristicile genului) fungible goods ~ imobile/imobiliare .(asa-numitele .) intangible property ~ indivize .consumer/consumption goods ~ de consum cu circulatie rapida -fastmoving consumer goods ~ de folosinta imediata .(dr.(mar. good s.final goods ~ fungibile .

movables. (inetalic) drum . tun.stock exchange/market ~ in cre^tere/urcare .) ownerless property ~ viitoare . msa fiecare prezintd nnele trasafuri individualizante) nonfungible goods ~ prezente .f.(dr. kilderkin. keg.(dr. (imitate bushel butic .} actual assets ~ primare .collective welfare ~ economica . (^colara.) future estate bunastare s.produce exchange ~ de valori .(dr.labour exchange ~ calma — (cu interes scdzut pentm tranzactii) quiet market ~ de cereale .f. bursary. prosperity ~ colectiva .(bunurile la care spetele pdstreazd caracteristicile defimtorii ale genului.private goods ~ publice .organized exchange ~ valutara .m.. personal property/effects.(obtinnte din mediul natural prin exploatarea resurselor natiirale) primary goods ~ private . cask: (mic) barrel.n.bull market ~ in scadere .58 BUN-BUT ~ mobile/mobiliare .bear market ~ maritima . capacitate} (mare} butt. goods and chattels ~ nefungibile .foreign currency exchange a specula la-stock exchange bu$el s.kerb(-stone) market.(specializatd m tranzactionarea de optiuni yi contracte financiare futures) options exchange ~ de produse agricole .) chattels personal. hogshead./. 1. universitard) scholarship (grant).commodity/mercantile/ produce exchange ~ de metale . well-being.public welfare bursa s.(dr.substitute goods ~ vacante .(SUA) wheat pit ~ de marfuri . welfare.corn/grain exchange ~ de grau .economic welfare ~ nationals .s'. (hac) vat.shipping exchange ~ neoficiala . street market ~ oficiala .metal exchange ~ de optiuni . (piatd publicd organizatu) exchange ~ a muncii .public goods ~ substituibile . bursarship 2. boutique to speculate on the de hutoi s.

rough estimate ~ economic rational .process costing ~ al pretului de cost pe loturi . cadou s.n. to make the cadastre of. berth.advertising gift cadre s.costing ~ al pretului de cost al procesului de fabricatie . calculation.to average calculare s. (de vagon de dormit) berth ~ telefonica .taring ~ a tonajuiui .n.capitation ~ si plata la casa . to calculate. coast trade ship/vessel.inland trade ~ national — (intre porturile aceluiasi stat.n.natural calamity. coastal/coasting ship/vessel cadastra v. present. land ~ publicitar . telephone booth cabotaj s.) coaster. personnel ~ de conducere . calculus ~ actuarial .C cabina s.actuarial calculation ~ al pretului de cost . (writing) book ~ de mostre . (mar.n. (conditii tehnice/de exp lou fare) technical conditions. cure pi^nc . home trade cabotier s. coastal shipping/trade/ traffic/transportation.t. pi. calculation.tax assessment ~ a tarei .. horse ~ -putere .tonnage/vuinri. coastwise ship/vessel. de la premisa iinui buvet inexisteiit . cadastral registry. reckoning. (de vapor) cabin.call box. to reckon ~ gresit .. (note de livrare) terms of supply. disaster ~ naturala .n.. calamity.f. job specifications cal s. annl precedent) zero-based hudgctiMy~ a impozitului .media .short haul ~ extern . box.t. coast navigation.managing staff caiet s.batch costing ~ al pretului de cost pe unitate de produs . articles and conditions.unit costing ~ aproximativ .specification conditions.foreign trade ~ intern .n.rational economics calculation ~ pe cap de locuitor .pattern book ~ de sarcini . gift .f. inshore trade. computation.(intr-un magazin i checkout ~ uniform al pretului de cost uniform costing calcula v. calciiiatitin .m. staff. computauon reckoning ~ a bugetului pe baza zero (inei0i. coastwise shipping/trade.survey. cadastral cadastre.to miscalculate . coasting/home trade. to compute. (mar.f. de alcatuire a bu^eiului. to survey and value cadastral adj.horse power calamitate s. short-haul vessel. (lermeii contractual de navlosire si conosament) (mar.} act of God calcul s. aflate in man diferite) great coasting trade. cabin.) cabotage. real estate re nster) cadastru s.h.n.. stateroom.

/n.chamber of commerce ~ basculant . haulage camioneta s.platform lorry camionagiu^.bills receivable/for collection ~ de platit . selling campaign ~ electorala .n.) bull campaign ~ de marketing . lorry.sight bill ~ onorata . chamber.marketing campaign ~ de vanzari .discharged bill ~ pe baza de documente contra acceptare .chamber of commerce and industry ~ de navigatie .refrigerated truck ~ pentru transport de mobila furniture van ~ pentru transportui animalelor vii cattletruck ~ .f.sales campaign/drive.documents-against-payment bill ~ pe termen lung . strongroom ~ frigorifica .waiting room ~ de comert . (SUA) external bill ~ Herbinte . campaign ~ a la baisse .chamber of shipping ~ de valori/tezaur .period/time bill ~ la termen conform uzantei .currency bill cambii de incasat .(intr-o banca) (safety) vault.platforma .sola (of exchange) ~ la cerere .chamber of agriculture ~ de asteptare .CAM-CAM 61 ~ externa . cartage (service).long (-dated) bill ~ pe termen scurt .third of exchange camera s.(platibild in tara unde a fost emisd) domestic/inland/home bill ~ in alb .usance bill ~ la vedere .petrol bulk lorry ~ de mutari .(cu scadenta apropiata) hot bill ~ interna . light lorry/truck.bills in a set ~ de comert $i industrie .bills for discount al doilea exemplar al cambiei second via/of exchange al treilea exemplar al ~ . trucker ~ autorizat sa transporte marfuri din §i in antrepozite vamale . dump truck ~ -cisterna de benzina .demand bill ~ la termen .f.n.bills payable ~ in mai multe exemplare . carman.documents-against-acceptance bill ~ pe baza de documente contra plata .election/electoral campaign . (de mobila) van ~ pentru scontare .(platibild in strdindtate) foreign bill. (SUA) truck. carting.removal van ~ frigorific .bonded carman camionaj s. room ~ agricola .tip/tipping lorry.short (-dated) bill ~ retrasa — (inainte de scadenta) retired bill ~ trasa in devize .blank bill ~ inlocuita .cold/refrigerating chamber camere cu chirie/de inchiriat lodgings camion s.(bur.f.) bear campaign/ raid/tack ~ a la hausse — (bur.(cu alte cambii) retired bill ~ intr-un singur exemplar . (pentru livrdri) delivery car/van campanie s. pickup (truck).

shipped quantity ~ inscrisa in documentele de transport . chancellor candidat s. (rigold) gutter. nomination canibalizare s. (la un post) candidate.heads of cattle capac s. 1.f.waybilled quantity ~ livrata/predata delivered measure/ weight ~ nevagonabila . ship canal/channel cancelar^. facilitate) ability.n. capacity.(cantitate optima a stocurilor care trebuie comandata) economic ordering quantity ~ economic comandata pe lot -economic batch/lot quantity ~ incarcata .f.quantity of goods. (colector) sewer.(dr.) cap capacitate s.sworn weigher cantitate s. quantitative cap s. (aptitudine. publicity campaign canal s.railway terminal.(prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) channel of distribution. candidate 3. maritime canal. 3.f. (in alegeri) nominee.river channel ~ maritim .m.irrigation canal ~ de navigatie . (§ef) head.! — (campanie publicitard menitd sd cultive imagined iinei companii in ansamblu) corporate campaign ~ publicitara . (dr.n.to nominate a candidate candidature s.advertising campaign/ drive. terminus capete de acuzare .ship canal/channel. ability ~ a magaziei . (situatie in care cresterea volumului de vdnzdri pentru o marcd provoacd scdderea cererii pentru o alta apartindnd aceleiasi linii de prodiise) cannibalization cantaragiu s. 1. 1.chief .available quantity .) hold capacity ~ a navei . (din case) sewer. (natural) channel. railhead. (la un examen) candidate a propune un ~ . head. (check) weigher ~ oficial/autorizat . (de televiziune) channel ~ de distributee .(mar. (artificial) canal 2. quantity. mai ales in cazul ipotecii cu dobdndd variabila) (fin.n.62 CAM-CAP ~ organizational.haul ~ de produs transportat prin conducta pipe-line run ~ descarcata . 1.) underdeck capacity . (volum) capacity.capacity of a ship ~ a spatiului de sub punte . amount of cargo ~ de marfa transportata . shipway ~ fluvial . (de locuitor) head 2.seaway (canal). legal competence/ capacity. specifications of charge ~ de vite . outturn ~ disponibila . volume 2. amount ~ de marfa . capability.less-than-truck load ~ suficienta . applicant (for a post) 2. (competentd) competence 3.economic comandata . distribution channel ~ de irigatie . (limitd superioard impusd dobdnzii.) capacity.gross amount ~ vagonabila .w.) counts of the charge/indictment.fair quantity ~ totala . (de sciirgere) drain. qualification.de linie .f.landed quantity. navigation channel.waggon-load cantitativ adj.(mar.m.

ore cargo capacity ~ de indatorare .(a navei) weight-carrying capacity.gross capacity ~ contractuala .traffic capacity ~ de transport .) testamentary capacity. operating efficiency ~ de refrigerare .idle capacity .dock capacity ~ de finantare .) capacity to contract ~ cubica — (in picioare cubice sail metri cnbi) (mar.cubic storage capacity ~ de a produce castig/venit .storage capacity ~ de deservire a docului .) deadweight capacity/all told/ carrying capacity/tonnage.) deadweight cargo capacity.volume capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar. effective deadweight ~ excedentara .) debt capacity ~ de munca .excess capacity.(a portcontaineruliii} container capacity ~ in pasageri .grain capacity/cubic space ~ de incarcare pentru cherestea lumber load capacity ~ de incarcare pentru minereu . burden.(dr.(mar. fata de cerere) overcapacity ~ in baluri . carrying / net/ payload capacity.(valoarea maxima a datoriei in structura capitalului) (fin.de transport a marfurilor de volum .nominala .(mar.CAP-CAP 63 . payment capacity.(dr.tankage capacity ~ de trafic .freezing capacity ~ de depozitare .earning capacity ~ de congelare . ship's cubic capacity ~ cubica de depozitare . in consecintd.) freight tonnage ~ neta/utila de incarcare/de incarcare de marfa .) legal competence/ capacity.productive/ production capacity. cargo capacity.port capacity ~ de plata .) deck load capacity ~ de incarcare pentru cereale .nominal capacity ~ succesorala . ability to make a will .working capacity.carrying capacity '.(mar.ability to pay.(posibilitatea de a plati prin cambii fi.financing capacity ~ de incarcare .) capacity to sue ~ legala .) cargo/cubic capacity. capacity for work ~ de operare a portului .(a navei) bale capacity/cubic ~ in containere . loading/supporting capacity ~ de incarcare pe punte .(dr.bruta .(dr.(a instalatiei) refrigerating capacity ~ de schimb . (de productie) surplus capacity ~ excesiva — (de productie. ability ~ navlosita .(dr.stowage capacity ~ de tancare . paying / useful deadweight ~ neutilizata .) ability to inherit ~ testamentara . de a fi snpus dreptnini cambial) capacity to contract by bills ~ de stivuire .(a navei) passengers in berth ~ in vrac . solvency ~ de productie . lastage.capacity in bulk ~ jurisdictionala . cargo capacity/ deadweight.

(investit in activitdti cu grad ridicat de rise) venture capital ~ declarat . capital. consumdndu-se complet in decursul acestuia si care trebuie inlocuite cu fiecare nou dclu) circulating/working capital ~ comercial .(active pdstrate sub forma de bani sau sub oricare altd forma care poate fi rapid transformatd in numerar) active capital ~ adecvat .(situatie apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru obligatiuni sunt atdt de scdzute. meat posibilii investitori opteazd pentru detinerea de numerar) liquidity trap ~ saraciei .f. capital of reserve ~ de rise .stated capital ~ disponibil present/spare capital ~ emis .(situatie in care se afid o persoand cu venituri mid. physical capital ~ fix specific .banking capital ~ blocat/imobilizat . capital.authorized but unissued capital ~ bancar .measurement capacity. al cdrei ajutor social e diminuat in functie de cdstigul obtinut din munca suplimentard si care nu are stimulente pentru a muncf) poverty trap ~ somajului .(parte a capitalului real formatd din bunuri durabile care partidpd la mai multe dcluri de productie si care se consumd treptat) fixed capital/ assets.(capitalul social pus la dispozitia unei sucursale de societatea-mamd) endowment capital ~ de exploatare operating capital ~ de investitie .(capacitatea capitalului unei band de a face fata unei eventuale evolutii negative a activelor sale fdrd a deveni insolvabild) capital adequacy ~ angajat .principal ~ de dotare .64 CAP-CAP ~ volumetrica . essential s.(capital existent sub forma titlurilor de valoare) fictitious capital ~ fix . chief. permanent assets.(al unei band) surplus reserve.(cu anumitd intre-buintare in procesul de productie) specific capital .(parte a capitalului real formatd din bunuri care partidpd la un singur dclu de productie.(valoarea combinatd a activelor fixe si curente ale unei firme) trading capital ~ de baza . frozen assets ~ circulant/de rulment . trap capcana lichiditatilor . lockup. {mar.(lipsa de motivatie a somerului de a cduta o slujbd atdta vreme cat primeste ajutorul de somaj) unemployment trap capital adj.autorizat.(capitalul utilizat intr-o afacere.lockaway.issued share capital ~ emis sub forma de actiuni preferentiale .preference capital ~ fictiv .n. dar neemis .(drept acordat consiliului de administrate al unei societdti anonime de a emite actiuni la nivelul autorizat al capitalului social) authorized capital . ~ activ .f.investment capital ~ de rezerva . cubic capacity/content capa s.) primage ~ si avarie conform uzantelor (clauzd de conosament) primage and average accustomed cap can a s.domestic capital ~ autorizat . principal. activul net) capital employed/ owned ~ autohton .

contemporary capitalism ~ corporatist .(al unei societdti) core equity ~ real — (capitalul existent in economia reald.liquid capital ~ . shareholders '/stockholders' equity ~ propriu esential .unissued share capital ~ mort/neproductiv . principal ~ investit .unpaid capital ~ nominal .m. equity capital. capitalist(ic) s.free capital ~ lichid .unavailable capital ~ industrial .(detindtori de actiuni comune) equity. in calitatea lor de proprietari) subscribed capital ~ si dobanda .corporate capitalism ~ de stat . (SUA) capital stock ~ strain —foreign capital ~ subscris . n. (pras) capital capitalism s.productive capital ~ propriu/al actionarilor .marfa . (SUA) capital stock ~ in actiuni comune -junior capital ~ in actiuni neachitate .wild capitalism capitalist adj.(platibile in rate de actionari) {bur.f.monopolistic/ monopoly capitalism ~ salbatic .(atras din strdindtate de dobdnzi ridicate sau de un climat politic sigur) refugee capital ~ social . equity of a company.dead/ unproductive capital ~ nevarsat .(emis sub forma de actiuni comune) ordinary capital ~ proaspat .share capital.paid-up/deposit capital capitala s.invested capital ~ imprumutat .inactive/idle/ unproductive capital ~ indisponibil/nelichid .(volumiil total de capital emis de o societate comerciald sub forma de actiuni . company equity.cash capital ~ liber .CAP-CAP 65 ~ global .human capital ~ variabil .(in special imprumuturi) fresh money ~ productiv .loan capital ~ in actiuni .state capitalism ~ monopolist .in cazul societdtilor pe actiuni . capitalist .initial/opening/seed capital.principal and interest ~ transferal in strainatate .) uncalled capital ~ in actiuni neemise .sau de parti sociale . capitalism ~ contemporan .total capital ~ inactiv/neproductiv .commodity capital ~ neemis .industrial capital ~ initial . si economica) funk money ~ uman .(expresie a capitalului social al unei societdti comerciale evaluat prin valoarea nominald a titlurilor de proprietate emise) nominal capital ~ obisnuit .(aportui in bani si in naturd pe care asociatii sau actionarii s-au angajat sd-l pund la dispozitia societdtii comerciale.in cazul societdtilor de persoane -) registered/share capital. care rezultd dintr-un proces de productie anterior si serveste la producerea altor bunuri economice) real capital ~ refugiat .variable capital ~ varsat .{din motive de instabilitate politico.unissued capital ~ in numerar .

load.coasting cargo } ~ de cereale .f. mixed cargo ~ aruncat in mare . fin.timber cargo.balance cargo. freight.66 CAP-CAR capitaliza v.(emisiune de actiuni gratuite pentru actionarii existent!) capitalization of reserves.n.coastwise freighter ~ de linie . characteristic (feature).) cargo.oceanic .general-purpose cargo vessel.light cargo ship/vessel ~ de mic tonaj .grain cargo ~ de cherestea .dunnage cargo ~ cu miros specific .sea lorry ~ mixt .) unique selling proposition caracteristici ale produsului product features ~ tehnice si de exploatare ale navei ship's specification carat s. floating cargo ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii) bulk pile. (bur.(care contamineazd alte marfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare . freighter. charge.n..standard cargo ship/vessel ~ universal . carat carburant^.f. freight container cargoplan s.n.t.(folosit la bancomate) cash card cargobot v. data de cursul bursei pentru acthmile emise si aflate in posesia actionarilor) market capitalization capitatie s.') capitalization . head/poll tax caracteristica s.final stowage plan ~ preliminar .(cargo) liner ~ de marfuri usoare . (mar.live load ~ de cabotaj . cargou cargocontainer s. all-cargo ship/vessel caric s.(pentru marfuri si pasageri) combination ship/vessel . (bur.a rezervelor .smart card ~ de numerar .tentative cargo plan cargou s.container carrier/ship/ vessel ~ de cabotaj . capitation (tax).. fuel card s. shipload.) to capitalize capitalizare s./M.(balizat in vederea reciiperdrii) lagan ~ complet .container . salient feature ~ unica — (trasaturi specifice care diferentiazd un produs de concurentd si care pot fi transmise consiimatorului prin intermediul unui mesa/ publicitar simplu) (corn. fin.f. full cargo/ load.chip card ~ cu microprocesor .penalty cargo ~ de animale vii . freight boat/camer/ship/vessel. shipment.n. shipful ~ containerizabil . (mar.ocean cargo vessel ~ pentru marfuri paletizate palletized cargo carrier ~ pentru marfuri standard . scrip issue ~ bursiera — (valoarea de piatd a unei finne.commodity type stowage plan ~ final .) cargo/loading/ stowage plan ~ cu partizi de marfa . burden. cargo boat/carrier/ship/ vessel. general cargo carrier/ship/ vessel ~ .n. (plastic) card ~ bancar .containerizable cargo ~ cu fardaj . (SUA) lumber cargo .n.bank card ~ cu cip .

deck cargo/load. careerist. return cargo/freight/load ~ de linie .bale cargo ~ in butoaie . inward cargo/freight. cargo oil ~ de plecare . bulk cargo/freight.berth cargo ~ de materiale lemnoase .n.filler cargo ~ de volum/cubaj . outbound freight.mixt .dry cargo ~ uscat in vrac . home freight.general cargo ~ de petrol .stowed cargo ~ strivit . 50 de picioare cubice} light cargo cariera s. careerism carierist s.f.black/dirty cargo ~ de punte .bottom cargo ~ in lazi . (de piatrd) quarry.m.distress cargo ~ in saci . to have a good record a imbratisa o ~ .{jam nominalizareu portului) optional cargo ~ lichid .clean cargo ~ de produse negre .nerujat .smoked/smoke-dried meat ~ alba .frozen meat ~ conservata .palletized cargo pentru strainatate freight outwards ~ periculos . cargo in bulk. charitable.white meat ~ congelata . 1.bagged cargo ~ in stare buna .raw meat . eleemosynary carne s.{in documente dc transport) captioned/subject cargo ~ stivuit .oil/petrol/petroleum cargo.tinned/preserved/potted meat.dangerous cargo ~ plin si complet . homeward cargo/freight. cargo liable to be broached ~ deteriorat .incoming cargo ~ de Tnapoiere/intoarcere .CAR-CAR ~ de import .cargo/shipment in bulk. career a face ~ — to work one's way up.(la sosirea navei in portid de destinatie) cargo in good condition ~ in tranzit .damaged cargo ~ incompatibil .untrimmed cargo ~ nestivuit unstowed cargo ~ paletizat . outward cargo/freight ~ de produse albe .wood cargo ~ de marfuri generale .(din caiiza arimdrii necorespunzdtoare) crushed cargo ~ uniform repartizat .{care nupoatefi limit Idngd alte marfuri) incompatible cargo ~ in baluri .to take up a career carierism s.f. barrelled cargo/goods ~ in cala . shipment on deck ~ de umplutura .(mugaziile pline . nava afundatd pdiid la linia di mcdrcare regulamenturd) full ami complete cargo ~ rubrical .v.shifting cargo.departure loading. (tdiatd sail preparata) meat ~ afumata .liquid cargo .barrel cargo.(pe magaza) even load cargo ~ uscat . office/place hunter caritabil adj. loose bulk cargo ~ incarcat pe baza de conosament cargo covered by bill ~ la optiune .inbound cargo/freight.case cargo ~ in pericol .transit freight ~ in vrac .mixed cargo .measurement cargo ~ deplasabil . (SUA) canned meat ~ cruda .bulk dry cargo ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii. (stone) pit 2.

) bear pool ~ al speculantilor a la hausse . pool.address book ~ de cecuri .deposit book ~ de economii .w.shipping conference ~ pentru schimbul de licente asupra brevetelor de inventie . (de alimente sail alte produse uzuale) ration card/book ~ de alimente .f.(cent.union card ~ de sofer .traffic pool ~ de optiuni . (permis) licence ~ de adrese .68 CAR-CAR ~ proaspata . ward. savings book ~ de marinar .n. to trustify cartelare s. section.f.workers' (residential) district/quarter cartofor.) quarter ~ de locuinte . (mucava) pasteboard.fresh/butcher's meat ~ ro§ie .passbook. (SUA) checkbook ~ de depozit . (SUA) land office ~ postala . syndicate ~ al armatorilor .residential district ~ de locuinte aflat in administrarea autoritatilor locale .(cu date despre clasificarea navelor) register book ~ de telefon .n.(mar. ring.(bur.shipowner's pool ~ al armatorilor de nave de linie liner conference ~ al speculantilor a la baisse .packing cardboard ~ de esantioane .workman's pass ~ de registru .n.t. trustification cartela s.(colectie de materials textile) sample card cartona v.driver's licence carte s. to bind in boards.n.red meat carnet s. (pentru note) note book 2. (specific. (mai subtire) cardboard ~ de ambalaj .option pool ~ de stabilire a navlurilor . 1.) ledger ~ mare impersonala/generala (cont.n. book ~ de credit .(cont.food card cartier s.brownstone district ~ muncitoresc . (obiecte de carton) pasteboard goods/wares .cheque book.tenement district ~ elegant . seaman's passport ~ de membru .postal card ~ tehnica .t. to cartel. cartel. to paste cartonaj s.y.{bur.land/cadastral register.) subsidiary ledgers cartel s.) impersonal ledger ~ verde — (de asigurare auto internationala) green card carti mari auxiliare/analitice .signature card ~ funciara .f.debit card ~ de mare succes .business card ~ de vizita cu specimen de semnatura .sailor's pass.patent pool cartela v. district. (act) card. cartelization. to cartelize.credit card ~ de debit .) freight conference ~ maritim .telephone directory ~ de vizita . (cartonare) pasteboard work 2.instruction book cartea mare .membership card ~ de plata/retinere a impozitului (pe salarin) tax deduction card ~ de sindicalist . gambler carton s.best seller ~ de munca . industrial etc.) bull pool ~ de companii de navigatie .council estate ~ de locuinte ieftine . 1.

trade directory ~ de oferte pentru comenzi prin posta .lodging house ~ cu dependinte . cash/cashier's/money office.. pay desk/office. 1. (SUA) tire ~ natural . (locuintd) dwelling. (dr. ale muncitorilor etc. strongbox.f. catalogue ~ comercial . greutdti etc.synthetic rubber cautiune s. (dr. cloakroom ~ de bani .) inventory. (la banca) teller. desk office casnic adj. category. 1.discount house ~ mica . (casierie) cash office. order.f. (pentru bijuterii) casket.tax schedules cauciuc s. vault ~ de bilete .mail-order catalogue cataloga v.trade catalogue ~ comercial cu adrese .) denomination ~ socioprofesionala .n. (India) rubber 2.pawnshop ~ de asigurari sociale . 1. (clasa) class..(dr. pay/paying office. (de autovehicul) tyre. habitation 2.) cash register ~ de raport .m. to catalogue.booking office. (de corner!) house 3.legal/compulsory guarantee .post-office savings bank ~ de inregistrare . 1.(bancomat) automatic teller machine casierie s.provident/savings bank ~ de economii la oficiul postal . money box. guarantee.t.exchange office ~ de scont . (la casa-de bilete) booking clerk ~ automat . (fel) kind.social and professional category/class categorii de impozite .salary bracket ~ de unitati — (pentru bani. impozitare) bracket ~ a cambiilor .) bail ~ legala .f. (de casa) home. gaj) security. (menajer) household catalog s. cataloguist categorie s.business/commercial/ trading house ~ de compensatie . to quash.CAR-CAU 69 cartoteca s. (pentru bani) cashbox. (garanfie.social insurance fund ~ de bagaje . house.mutual insurance/benefit fund ~ de amanet . cash register.) messuage ~ de ajutor reciproc . warranty.f.baggage room.natural/plant rubber ~ sintetic . 1. (incapere) filing cabinet casa v. collateral 2.f.(corn. to put/to enter into a catalogue catalogator^.clearing house ~ de economii . grade 2. till. catalogue.safe. cashier. (fisier) card index 2. to reverse casa s.t. (pentru instrumente) case easier s.f. (corn.n.) paymaster. cataloguer.petty cash ~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) slush fund caseta s.m. (de salarizare. 1. teatru) box office ~ de broken .tenement house ~ de schimb valutar .) to annul. home-made.quality of bills of exchange ~ de salarizare .commission house ~ de comert . {in magazin) desk. (la banca) counter ~ cu apartamente sau camere de mchiriat . (care plateste salariile militarilor. (lista) list 2. (la cinema. cash department.. sort.

(a navei comerciale) homeward/inward/return voyage.circular tour ~ pentru probe de receptie . skipper. (pe mare) voyager 2. {care da imprumut pe amanet) pawnbroker. trip.to go/to travel by sea. (dr. (jzidiciar) criminal/identification record calator s. to be/to go on one's travels.(dr. captain of long course ~ de doc . (pe navele comerciale) shipmaster ~ de cursa lunga . case. money lender. usury.) delivery voyage ~ dus-intors .case of emergency. to voyage calatorie s.(a navei comerciale) outward/outgoing voyage. {mar. (scurta) tour. to be/to go touring.foreign-trade master. act of God ~ fortuit .' {de port) harbour master's office . (pe mare) voyage. (implicdnd o destinatie) to (make a) journey.pleasure trip ~ de ducere . captain 2.de port .{mar.fortuitous event ~ in speta .f.round trip/voyage .) acceptance trial trip camatar s.fluvial . (pe apd) to voyage '.nver master ~ maritim .i.t. trial ~ proxima . ground 2.harbour/port master. contingency caza v. (rutd/cursd maritimd regulatd) trade ~ cu caric la bord .) captain.to practise usury capitan s. cause. accommodation cazier s.f.m.) to rule smb. 1./. 1. (pasager) passenger. lawsuit.to go/to travel by rail/train ~ in interes de afaceri . excursion. traveller.(a cererii de onorare a iinei polite de asigurare) proximate cause a pune pe cineva in ~ .m.(dr.sea master capitanie .(a petrolierelor fji a min era lierelor) ballast passage/voyage.to go bail for smb. {motiv) reason. out of court ca'is. to accommodate.n. (cu destinatie precisu) journey. light/unloaded passage ~ in circuit .f.m. {intdmplare) event -• de forta majora .to travel on business ~ pe mare . extortionate practice(s) a face ~ . captain of the port -.n. \.) (legal) case.{mar.concrete case ~ neprevazut — unforeseen event.) to sue/to summon smb.in balast/neproductiva . (fara a wdica destinatia) to travel (about).70 CAU-CAP a depune ~ pentru cineva .dock master .f. a scoate pe cineva din ~ . (de obice'i mai lungd) travel. cauza s. usurious camatarie s. (CM bilef) fare.s'. to lodge cazare s. usurer. pawnee camataresc adj. {twist) tourist ~ cu abonament .cu trenul . passage out ~ de inapoiere .) loaded voyage/passage ~ de agrement . sea captain. passage home ~ de predare — (la expirarea termenului de navlosire pe timp) (mar.regular traveller calatori v.

pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe actiune recalciilal 'h' h.disponibil .suplimentar .steelyard a pierde la ~ . {departea sa) to win over ~ net – to net ~ piata – to capture the market ~ procesul – to win one`s case ~ teren – to gain ground ~ un avantaj – to gain an advantage .de cauza .centesimal balance ~ dc precizie — precision balance ~ roman .m.pe actiune .. to weigh to have a weight of ~ rnai greu/mult decat . portage carbune s. (dintr-o afacere. icteric} prize.praf.sea carrier ~ ulterior . \a dobdndi} to acquire.to outweigh. to gain: to win: {prin munca} to earn. proprietari de nave si comandanti) common caiTier ~ independent/necartelat .(dr.caked coal ~ marunt small/slack coal ~ . revenue.{mar. gain.{avantaje financiare acerbate de o fa'md angajatilor important! pentru a evita ca acestia sd fie atrayi de conciirentd'} (man. (.} nonconference carrier ~ maritim .de capital .m. earnings . (pair of) scales: (pentru greutdti. handcuffs ~ de aur .nedistribuit .earnings per share . dross of coal casuta s.brown coal.'('.lump/large coal ~ cosificabil baking/metallurgical coal ~ cocsificat .'.to lose (in the) weight a trage la ~ .perquisite ca$tiguri disponibile pentru actiunu-comune earnings available t'" commons .(in uivulende) retainc. pi.n.bulgari . retum(s). carter.f carriage./. (posta!d) post-office box catlike s. (beneficiu.f: ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile .} on-can'ier carau^ies.f.windthL (profit) -.(mar. vanzarea activelor de capital) capita' gains . proceeds.(dupa plata taxeior si (• impozitelor) disposable income " tiea$teptat'/neprevazur .\' share .CAR-CA§ 71 carau$ s. (mangaT) charcoal ~ brun . lignite ~ . (un premiu)• to carry off 2. man') weighing lever machine ~ decimal . (cargo) carrier.coal powder.(profitii! obtimit da. profit'} benefit. (prm muncd) eamings-(yeriii) income. haulage.(acordate angajatilor pe langa salarul obisnuit)fringe benefits • supuse retinerilor pentru pensie pensionable emoluments castiga v.) recovery o^ judgement .n balance.•>/' a exercitdrii tiitiiror drepni''!^': de conversie) full\ diluted earnings .suplirncntare -. profit. to overbalance ca$tig s.f. (mineral) (mineral) coal.. contract carrier ~ asociat — (la un cartel maritim} conference carrier ~ comun . 1. [la ciirsele de cai} stake .) golden handcuffs cantar s.to weigh heavily cantari .(termen general pentrn companii de navigatie.t.

cheque to order ~ la purtator . to surrender.canceled cheque ~ bancar .dud/bad cheque ~ m alb .steam-generating station centralism s.(al unei persoane fizice) personal cheque ~ platit/onorat .continuous customary dispatch centrala s. circle.customary/usual/useful dispatch ~ uzuala continua .n.bogus cheque ~ fara acoperire .crossed cheque ~ care nu poate fl incasat la valoarea nominala . (procesul de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la central organizatiei principale) (man.delivery speed ~ de operare a portului . a unei firme etc.stale cheque ~ fals .downtown ~ comercial commercial/shopping centre. financiar etc.) celerity ~ de livrare/predare .port speed ~ uzuala .t.business centre ~ de cost (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri specifice) cost centre ~ de productie .f.) profit centre ~ turistic .to split the difference cedents.f.power station ~ hidroelectrica .) assignor.paid cheque ~ refuzat . (dr.uncleared cheque ~ personal .limited cheque ~ cu suma falsificata .n. to assign ~ si unul si altui .n. centralism ~ economic state planning centralizare s. to give up.traveller's cheque ~ de retragere .correspondence cheque ~ cu limita de suma . (comercial. emporium ~ de afaceri .returned cheque ceda v.tourist centre cemor s.(de numerar din cont) (SUA) counter check ~ deschis/nebarat .open/uncrossed cheque ~ expirat .producing centre ~ de profit — (unitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (a unei case de comert. (directie) central/head office.blank cheque ~ la ordin . to yield (up). releasor celeritate s.m.f.) centre ~ al orasului . cheque.n.) centralization centru s.nonpar cheque ~ -corespondenta .raised cheque ~ de calatorie .order cheque.bank cheque ~ barat .bearer cheque.m.telephone exchange ~ termica .hydroelectric power station ~ telefonica . cheque to bearer ~ marcat . (grup de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ vicios al subdezvoltarii/saraciei underdevelopment/poverty vicious circle . auditor cere s. (mar.(de bancd) certified cheque ~ anulat .) principal office ~ atomo-electrica nuclear power station ~ electrica .72 CEC-CER cec s.(de bancd impotriva falsificdrii) marked cheque ~ necompensat . (SUA) check ~ acceptat/vizat .

consumer demand ~ agregata . (a revendicd) to claim.(pentru a descoperi factorii psihologici care determind comportamentui consumatorilor) motivational research ~ operationala . to request. demand for substituible goods ~ atipica . (un pret) to charge. exaction 2.(in mass media) audience research ~ a comportamentului consumatorilor . seminte de bumbac . grain.{man. examination.) (anchetd) judicial inquiry. application. to call for.bulk grain ~ livrate in buna stare . run.n. secard) heavy grain ~ in vrac .) to be in request/demand ~ despagubiri . to ask (for). (corn. (audiere) trial.market research ~ -dezvoltare . analysis ~ a audientei .cu greutatea hectolitricd sub 60 kg) light grain cerealier adj.delivered sound grain ~ usoare . (a necesita) to require.f.research and development ~ motivationala . destinate achizitiondrii de bunuri produse in cadrul economic! nafionale) aggregate demand ~ alternativa / combinata / pentru bunuri substituibile . cereal plants. grain carrier/ship. {plata unei datorii} to call in 2. cereal carrier. to necessitate v.f.advertising research ~ §tiintifica .. to demand. corn dealer cerere s. (stiintific) researcher cere v. (de plata a unei societati ai caret actionari sunt sohcitati sd plateasca sumele restante pentru actiunile detinute) call ~ a consumatorilor .r.t.(relatia de interconditionare dintre cr entered preturilor bunurilor de consum si inde-xarea salariilor nominale care accen-tueazd inflatid) inflationary vicious circle cercetare s. hearing 2.to undercharge cereale s.) operational research ~ publicitara . pi.to claim damages. s. 1. inspection. (corn. (stiintificd) research 3.(pvdz. 1.attitude research ~ a mijioacelor de reclama .marketing research ~ de piata . suit 3.to overcharge ~ un pret mai mic . orz.. official examination.scientific research ~ teoretica . cereals. porumb.(notiune care exprimd exceptiile de la legea cererii) non-typical demand . cereal. to make/to put in a claim for damages ~ un pret mai mare .m. (scrisa) petition.(totalitatea cheltuielilor planificate pentru o perioadd determinatd..(grdu. (a pretinde) to exact..w.. demand.(cerere de produse ori factori de productie inter-sanjabili) alternate/composite demand.media research ~ a preferintelor consumatorilor consumer research ~ de marketing .pure/fundamental/desk research cercetator^.f. grain-carrying ship/vessel cerealist s. claim.fodder grain ~ grele . grain ~ furajere . request.) demand.CER-CER 73 ~ vicios inflationist . corn. (dr. control. 1.

.(mar.n. constund dlii cerereu tie nc{i\'e tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii — (neccsand de munca s>.intermittent demand ~ interna .pent-up demand '...(dr.ve oh-ria .elastic demand ~ individuals .constanta .previzibila — anticipated demand .10 '•.1 anes- .controlata . .iu! 'md cc e.l.74 CER-CER ~ complementara/pentru bunuri complementare .speculative demand ~ spontana .iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie.? indtlin^yita} replacenient . if.lenuer demand w i't:sra^r.•'.damage cl.• . (exi^entd} ^cquircnient . .) counterclaim ~ redusa . petition in DanKmptcy th.(bur.^'i•^r!l[. fi/.slack demand .TinU.dc amanare .) indent for space ~ de transport .<lc moneda — (componenfa a pieiei ')'i.seasonal demand .speculative . maija — (garantie qfenfd lie did'i.situations wanted cerinta s..(mar.usiy.(cererea pentru un factor de productie rezullatd din modificarea cererii de pe piata produsului finit la care a contribuit factorul respective derived demand ~ directa .:'>'(./' i bankruptcy petition.. need.concurentiala .(a platii) petition for respite .^ls . daim for damages de declarare in stare de faliment -(r."u'^('/f^..{u vruai^eic'' de . 'i•ol'•el•llit.§i oferta . [necesiiate) necessity.reala .(situatie in care dona sail mai multe produse concureazd pentru satisfacerea cererii pieici) competitive demand .effective demand ~ reconventionala .leniaMd -• cu.supply and demand cererea mai mare decat oferta (bur.f.individual demand ~ intermitenta .N-' a depunr'rilor ^11'! ~ de tonaj .. :.spontaneous demand .{in economic) credit demand de daune/despagubiri .) buyers over cereri de serviciu .'.n.sporita — increased demand ~.^i) {l>iu\) margin call'nouc.sluggish demand -~ sezoniera .ale iiilei activilati -. despagubire cu drepturi l>rionlare prior claim dc inSocinre . cargo booking ~ de valuta .) shipping request.-.(cerere de doud produse care se folosesc impreuna) complementary/joint demand. demand tor complementary goods .direct demand ~ educationala — {element al pietei ediicatiei care reflectd comportamenlul consumatorilor de servicii educationale) demand for education ~ elastica .d'c cotare/listare . tan if' fundse dc isii'i'nil -^I'arinr''} demand for iabour .slaba .demand for currency ~ de vamuire in afara programului overtime request ~ derivata ..domestic demand .) application ior quotation/listing de credite .steady demand ~. (nevoie) want...

(eliberat navei dupa inspectia de registrii) certificate os survey.(a actiuniloi nominate) certificate of inscription.') certificai.coasting certificate ~ de calitate certificate of quality. (pentru navele iii.dividend righi certificate ~ de economii .(certificat emis de o bancd americand in contui unor titluri de valoare strains') American depository receipt ~ de accident/ghinion .(la petroliere •• free loading certificate ~ de lichidare in vama . (1'. survey certificate ~ de garantie . insurance certificate ~ de avarie .(certificat eliberat i'i'i' un fond de pensii care atestd cc'i beneficiarul stipulat in certificat este in viatd) certificate of existence ~ de expertiza ..) jerque note ~ de depozit .) certificate of damage.(titlii emis pe termen scurt sau mediu de o bancd) certificate of deposit.inspection certificate ~ de control vamal .(a unui produs) certificate of analysis ~ de asigurare .(mar.(a navel) certificate of classification. certificatui oferind dobdndd) tax deposit certificate ~ de descarcare/debarcare ~ certificate of discharge.: of seaworthiness.(al navei. (dovadd prin care banca recunoaste cd a acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in registrul de valori) deposit slip ~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru plata impozitelor.(acordat de instanta unui falit.share/stock certificate ~ de analiza . damage certificate.bond certificate ."xpt) certificate of manufacture/onHin ^ . average certificate .weight certificate ~ de clasa .certificate 01 guarantee/warranty ~ de inventator .{certificat de titluri <:/<••• valoare) savings certificate ~ de existenta .patent letter ~ de investitor . classification/class certificate ~ de control .nondiimpin^ certificate ~ de obligatiuni .clearance certificate.(mar. (pentru navele dc cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii: tone-registrii) marine document.dc origine . clearing bill ~ de nationalitate . (SUA'' certificate of enrollment ~ de libera incarcare .CER-CER ~ american de depozit . ci de un accident) certificate of misfortune ~ de actiuni . unei societdti comerciale) certificate 01 incorporation. quality/grade certificate ~ de cantarire .de cabotaj .certificate of ' insurance. pasageri) certificate of clearance: (pentru ueronave) certificate c'i airworthiness ~ de nondumping .investment certificate ~ de inregistrare .(asig. mar.(a mdrfurilor de . prin care se certified faptui cd falimentui nil a fost cauzat de proasta conducere a afacerii. certificate of registration/registry ship's certificate of registry ~ de navigabilitate . discharge/ landinu certificate ~ de dividende .

in cazul fuziunii a doud societdti.clearing bill ~ de stivuire .tonnage certificate.) certificate of / measurement.f. transfer.assignment of lien ~ de creante .t.notarial certificate ~ partial de actiuni .assignment affected by novation ~ voluntara . cdnd.) to assign. scrip ~ nominal . transferee cesiune s.(de actiuni) registered certificate ~ notarial .voluntary conveyance/ consequence/disposition . to transfer. to surrender.m.overentry certificate cesiona v.(tip de certificat de dividende eliberat creditorilor sau actionarilor in cazul asandrii unei societdti) debtor warrant ~ de restituire a taxelor vamale (platite pentru mdrfurile importate care au fost ulterior reexportate sau folosite la fabricarea mdrfurilor de export) (customs) debenture.{transmiterea in scris a unei creante prin andosare fdrd a mentiona cesionarul sau persoana care va deveni creditor) assignment in blank ~ prin novatie .assignment of debts ~ de obligatii .(cu valabilitate pdnd la emiterea politei de asigurare) cover note ~ sanitar .(al unei proprietdti) title report ~ de scutire de taxe vamale . actiunile sunt inegale ca valoare) fractional (share) certificate ~ pentru dobanda e$alonata .sanitary certificate ~ vama! pentru rambursarea surplusului de taxa vamala .(se elibereazd dacd nova are dotdrile corespunzdtoare) grain cargo certficate ~ provizoriu de asigurare .(pentru o parte de actiune. {dr.) cession. {dr. debenture bond ~ de sarcini . assignment. transfer certificate ~ de trezorerie .assignment of obligations ~ fara notificare . obligafiuni) interim certificate.ownership certificate ~ de receptie .{cesiune de creante pe care cesionarul nu o notified debitorului/cedentului) undisclosed assignment ~ generala/globala .{a produselor) test certificate ~ de tonaj .acceptance certificate ~ de recuperare . (mar. assignee.excise permit ~ de proprietate . measurement certificate ~ de transfer (de actiuni) certificate of transfer.{titlu ce reprezintd o participare la capitalul social al unei intreprinderi) participation certificate ~ de plata a accizelor .(de actiuni.) deferred interest certificate/scrip/ warrant ~ pentru transportui de cereale .{titlu de stat destinat acoperirii deficitului bugetului de stat) Treasury certificate ~ interimar/provizoriu .(prin care un creditor cedeazd unei terte persoane toate creantele sale) general assignment ~ in alb . conveyance ~ a dreptului de retentie .(bur. to convey cesionar s.76 CER-CES ~ de participare .stowage/stowing certificate ~ de testare .

m.distributive costs ~ de expeditie a marfurilor despatch/ dispatch fees.. wine cooper cheltui v.repair jetty ~ fluvial . to squander v.petroleum wharf.(cont. (risipa) thriftlessness.t.(in interes de serviciu/afaceri) travelling expenses ~ de constituire/lnfiintare . working charges/ expenses . charges forward ~ de expertiza . wharfage.operating costs/expenses.tanker jetty ~ plutitor . waste cheltuieli administrative administrative expenses.passenger quay ~ de petrol .prepaid expenses ~ bugetare .terminal ~ de pasageri . (a risipi) to waste.CET-CHE 77 cetatean s.government/national expenditure ~ cu reparatii extraordinare . loading wharf ~ de marfuri .discharging expenses ~ de distribute . outgoings. de-a lungul duratei sale rdmase de viata) extraordinary repairs ~ curente . quay.to overspend cheltuiala s. oil jetty/pier/quay ~ de reparatii . expenditure.(asig.shipping pier. pierage chelar s.package/packing expenses ~ de amortizare .wharf ~ pentru mijioace de alimbare/ mahonare .customs wharf.(a unei societal!} promotion/formation expenses ~ de deplasare . (banf) to disburse.f.lighterage wharf ~ pentru petroliere .storage charges ~ de descarcare . mar. queyage. pi.(de productie) running costs/expenses ~ de administratie . cargo terminal ~ de incarcare .management expenses ~ de ambalare . (speze) disbursement.discharging quay.dock/docking charges ~ de antrepozitare .bulk-handling cargo quay ~ de operare .survey expenses ~ de exploatare .) general average expenditure/expenses ~ de capital . to spend.i.(incarcare. legal quay cheiaj s. fin. to lay out. forwarding charges. citizenship cheis. expense.insurance charges ~ de avarie comuna .dummy. outlay. wharf ~ de descarcare . to spend ~ excesiv . citizen cetatenie s.(/acute la un activ depreciat.depreciation expenses ~ de andocare .m. administration costs/expenses ~ anticipate . charges. pier.warehouse charges ~ de armare — (a navelor comerciale) ownership costs ~ de asigurare . (taxe de chei) quay/pier/ wharf dues. to expend.) capital charges ~ de calatorie/deplasare . cost. floating bulkhead/ jetty ~ vamal . descarcare) freight terminal ~ de operare specializat .f.(pe mila) mileage expenses ~ de depozitare .n.n.cargo quay ~ de marfuri in vrac .

production expenses de publicitate advertising expenditure/outlays ~ de ranfluare .(a unei societdti) preliminary expenses .sundry charges/expenses. (mar.stowage expenses.public expenditure ~ reprezentand dobanda .special charges. overheads ~ initiale/de instalare .removal expenses ~ de personal . spendthrift. (in statia terminus) (c.overhead expenses/charges. initial costs ~ in sarcina .preliminare/de infiintare .publice .to cover one's expenses. stevedoring charges ~ de timbrare . fortnightly .ordinary disbursements ~ pentru recrutarea cadrelor . sundries ~ estimative .(mar.) expenses for refloating ~ de regie .standard costs ~ suplimentare .factory/ manufacturing/systematic costs.extraordinary expenditure/expenses ~ fixe .fixed/standing charges/expenses ~ generale . freight charges/costs.cost taxable to ~ mari .petty expenses.78 CHE-CHE ~ de investitie outlay ~ de capital expenditure/ incarcare expenses loading charges/ ~ de intretinere expenses of maintenance.extras ~ si incasari .delivery charges ~ de manipulare .heavy expenses ~ marunte .postal charges .entertainment expenses. upkeep expenses ~ de judecata .cost of recruitment ~ postale .variable expenses/costs a face ~ .interest expenses ~ speciale . squanderer chenzinal adj.law costs. maintenance charges/costs/expenses.to defray expenses a-si acoperi ~ .to incur expenses a lua toate ~ asupra sa . transport charges. thriftless.expenditure and receipts ~ vamale . spendthrift.stamp charges ~ de transport .(a mdrfii) handling costs.) shipping charges/expenses ~ de vanzare/desfacere . table money ~ de salvare .to reduce/to cut ones expenses cheltuitor adj. on-cost charges. overheads ~ de reprezentare .) salvage charges/expenses ~ de stivuire .f. unexpected costs ~ neprevazute recuperabile recoverable unforeseen expenditures ~ obisnuite . petties ~ neprevazute .customs charges ~ variabile .estimated expenses ~ extraordinare . m. terminals ~ de mutare .staff costs ~ de productie . legal charges/expenses ~ de livrare .general expenses.) terminal charges/costs. to get back one's money a-si reduce ~ .initial/first outlays.carriage charges/expenses. costs of upkeep.contingent/incidental expenses.{mar. departmental charges ~ standard .selling costs/expenses ~ diverse . wasteful s.

life tenant chirie s./i.receipt for payment.short/net hundredweight deposit receipt chio§c s.f ~ abuziv — (care continud sd ocupe o terminal receipt proprietate dupa expirarea contrac.to hunt for ~ contabila .receipt 11 rack-renter duplicate ~ cu contract . questionnaire.f. (banii) takings a umbia .n. lease chenzina s.unaudited voucher numdr de ani) tenant for years ~ valabila . indiferent dacii aceasta este in of questions exploatare sail nu} dead rent a completa un ~ . receipt.softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential ~ standardizata . receipt book ~ fara contract .n. chemist receipt ~ -analist — (care determind titrul) ~ de consemnare . chance purchase/bargain. (ghereta) booth ~ de plata .(valabil un anumit ~ neverificata . ~ diferentiala . hundredweight ~ de constituire a unui depozit ~ scurt .rack-rent ~ standard moarta .de primire .m. voucher.to take up the collection house as (a tenant/lodger chilipir s.to live in a cu cheta .(c.n.bookstall.f.(pe timp) (mar.binding chimist^. quittance (lucky) bargain acknowledgment. ~ de plata pentru manipulare sau lessee depozitare in statia terminus .to make out a receipt from year to year chitantier s. list/set unei mine. hire. chitanta s..(mai mare decdt esie sawn timber/wood. stall.formal receipt bargains ~ de asigurare provizorie . converted timber.docket chirias s.tenant for life. timber. rent. paid receipt newsstand ~ de plata a taxelor vamale . cybernetics ~ pe viata .(platibild pentru conce-sionarea chestionar s. (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele ~ de ra§inoase .to take on hire/lease a sta cu . cash ~ de ziare . tenant.CHE-CIB 79 ~ contractuala .contractual rent ~ de wages navlosire .good receipt ~ cu contract valabil un an .f.} charter hire cherestea s.receipt in fuli tenant at sufferance discharge ~ care plateste o chine excesiva ~ in dublu exemplar . quintal.voucher for receipt tului fdrd acordul proprietaruliii) ~ de sold/lichidare .sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata .n. release a umbia dupa chilipiruri .f.tenant at will cibernetica s.f.m.(in vamd) deposr assayer receipt chintals.tenant a elibera o ~ .f. {locator) lodger. (fortnightly) . fortnight. bookstand. collection.to fill in a questionnaire a da cu ~ to let out on hire/lease a lua cu ~ cheta s.

reservoir cita v.80 CIC-CIT ciclic adj.(divizarea pietei pe sectoare.business cycle ~ de conversie a numerarului (perioada dintre momentui in care o firmd achizitioneazd materiile prime si eel al vdnzarii produselor finite) cash conversion cycle ~ de livrare . cyclic(al) ciclu.(bani faisi. tank.production cycle ~ de viata al familiei .f. (expressed) by figures circuit s.economic circular flow ~ turistic combinat transport aerian/rutier .fly-cruise ~ turistic complet/cu toate serviciile incluse in pret .(intervalul de timp dintre cumpdrarea de materii prime pentru productia de bunuri si incasarea numerarului dupd vdnzarea acestord) operating cycle ~ sezonier . to cite.fly-drive ~ turistic combinat zbor/croaziera pe mare . n.n. (rutierd.f.(succesiunea perioadelor de expansiune si recesiune in activitatea economica) economic cycle ~ operational . 1.money circulation a marfurilor commodity circulation ~ a stocurilor .) job cycle ~ de prelucrare a informatiei contabile .total turnover ~ de afaceri zilnica . circular (letter) circulatie s. (dr.turnover ~ de afaceri totala/globala . (monetard.agricultural cycle ~ de achizitionare/cumparare (frecventa cu care este achizitionat un produs) purchase/buying cycle ~ de activitate .accounting information processing cycle ~ de productie .) traffic 2. circuit ~ economic .delivery cycle ~ de munca . numerical. cycle ~ agricol .r.industrial life cycle ~ economic .) to summon.(a banilor) uncovered circulation ~ fiduciara fiduciary circulation a pune in ~ . number. (intre 0 si 9) digit ~ aproximativa/estimativa/rotunda round figure/number ~ binara .(pentru mdeplinirea sarcinilor specifice postului) (man.work cycle ~ de afaceri . figure. cistern.(cresteri si scdderi ale volumului si ale ritmului activitdtii pe parcursul unui an in anumite domenii de activitate) seasonal cycle cifra v.f.f. in functie de cheltuielile ocazionate de structura si evolutia in timp a familief) family life cycle ~ de viata al produsului -^product life cycle ~ de viata industriala .inclusive tour circulara s.binary digit ~ de afaceri .t.y. (Id) to amount/to come/to figure to. de mdrfuri) circulation ~ a banilor .stock turnover ~ activa (bani aflati efectiv in circulatie) active circulation ~ fara acoperire .daily turnover citric adj. documente false) to utter cisterna s. feroviard etc. (martori) to subpoena . to run into cifra s.

t.standard industrial classification ~ vamala — (categoria din cadrul unui nomenclator de taxe vamale in care este introdus un produs) customs classification ~ zecimala .f.) (respingere a unei actiuni) dismissal.classification of ships. (a determina si a acorda clasa unei nave) (mar. (docu-mente mtr-o arhivd.) denomination clasele bogate/avute . pi.f. classification. greutdti etc. (a navelor) classification (of ships) ~ a activitatilor/posturilor . to class.decimal classification clauza s.the lower classes clasifica v.) to classify.blame collision clause . to classify.job classification ~ a navelor . (a navelor) class (of ships).(in transporturile aeriene si maritime de pasageri) tourist class clasa a cambiilor .(cu eel mai scdzut confort in transporturile aeriene si maritime depasageri) economy class ~ intai . ship's class ~ de produse . 1. (dupd calitate) grading.wealth-owning classes.quality of bills of exchange ~ de calitate . to class. running-down clause ~ abordajului din vina ambelor nave (asig.) abandonment clause ~ abordajului/coliziunii . annulment clasa s. (sort) grade 4. (sortare dupd mdrime.first class ~ muncitoare . mar. dimensiune) sizing. provision.working class ~ turistica/a doua .) writ(of summons).f. (dr. dimensiune) sizing. dimensiune) sizing 2. (sociald) class 3. (categoric) class. (a scri-sorilor) docketing.(pentru bani. the moneyed classes ~ de jos . ships' classification ~ a obligatiunilor . (a documentelor mtr-o arhivd.) collision clause. unfisier) filing.t. category 2. unfisier) to file. mar. (scrisori) to docket.) {a respinge o actiune) to dismiss.f. dimensiune) to size 2. mar. (a posturilor in functie de competenta cerutd si de sala-rizarea corespunzdtoare) grading. (implicdnd amenda in caz de neprezentare) subpoena clasa v. (a sorta dupd calitate) to grade. (dupd mdrime. 1.f. warranty.(totalitatea navelor identice in privinfa constructiei si a destinatiei) class of ships/vessels.product class ~ de unitati . terms clauza abandonului (asig. to rate clasificare s. classification.) both . (pe mijioacele de transport) class 5.(close atribuite obligatiunilor pe baza probabilitdtii de intrare in mcetare de platd a societdtilor emitente) bond rating ~ industriala standard . specification.to .quality grade ~ de conturi . summons. (a clasificd) to classify. (sortare dupd calitate) grading. (a sorta dupd mdrime. (a casd) to quash clasare s.the ruling class ~ economica . (dr.(asig.accounts class ~ de nave . (dupd mdrime. clause.middle class ~ dominanta/conducatoare . (dr. rate (of ships) clasa de mijioc . 1. (casare) cassation. (dupd calitate) grading.CIT-CLA 81 citatie s. to class.

lien clause ~ esuarii .) freight collision clause ~ confidentialitatii .lipsei de marfa" .(se tine cont numai de pierderile marfii) (asig.(intr-un contract de angajare) confidentiality clause ~ continuarii asigurarii continuation/prolongation clause ~ contrastaliilor . war..(in transportui de cereale} sea-damaged terms ^ ~ caricului in coliziutte .penalty clause ~ pericolelor marii . mar.) demurrage clause ~ cre$terii preturilor ..} average clause ~ avariei comune in strainatate (dispasa se intocmeste conform legii portului de destinatie) foreign general average clause ~ .) floating/always afloat clause ~ politei fara obiect asigurat .fara raspundere pentru spargeri" ...) cargo-worthy clause ~ .) anchor and chain clause ~ -aur .la rand" .) (clauzd care prevede rambursarea unei datorii in aur sail in echivalent-aur.) valuation clause ~ extinderii politei de asigurare extended cover clause ~ . mar.82 CLA-CLA ~ ancorei §i a lantului .(mar.warranty clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in eel mat apropiat port neblocat de gheturi) ice clause ~ grevei .avariilor de mare" .permanent in stare de plutire" (mar.free of breakage clause ~ garantiei .(navei) breakdown/off-hire clause ~ .(a^/g.) ready berth clause ~ .(la predare) deficiency clause ~ livrarii/predarii marfii peste bord .) free of capture and seizure clause ~ .up-price clause ~ danei/.) deviation/liberty clause ~ dreptului de retentie .(asig. mar.(asig.(fin.freight clause ~ necumularii avariilor .policy proof of interest clause .fara captura §i sechestrare" (asig.(mar.) escape clause ~ devierii ..strike clause ~ ineflcientei .) flag clause ~ penalizarii .(asig.(mar.navei de serie" ..tender clause ~ .(asig. clanzd prin care se adangd la valoarea unei creante pe cea a unei cantitdti specificate de aur sail de echivalent-aur} gold clause ~ avariei . mar. mar.(mar..) turn berth clause ~ pavilionului .) perils of the sea clause ~ ..) berth/ berthing clause ~ danei pregatite .(de o obligatie contractuald) (dr.de la depozit la depozit" warehouse-to-warehouse clause ~ degrevarii .most-favoured nation clause ~ navei apte de a transporta marfuri ..) grounding clause ~ evaluarii .) sister-ship clause ~ navlului .(asig.) noncumulative clause <-~ neglijentei .) inchmaree/ negligence clause ~ ofertei .(mar.(asig. mar.(asig.operarii la rand" . mar.(abaterii de la drum) (mar. mar.(asig. mar.(mar.) overside delivery clause ~ natiunii celei mai favorizate .

) excess clause ~ timpului nefavorabil .) escape clause ~ de exonerare — exoneration.(la data si locul mceperii contractului de mchiriere) delivery/disposal clause ~ pretului .(prin care prima parte a daunei este suportatd de asigurat) (asig. mar. mar.price clause ~ razboiului .reinsurance clause ~ riscului de captura si sechestrare (asig. in anumite circumstante) waiver clause ~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.(asig. mar. care ii permite hdncii de investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a cumpdra si de a distribin acthmile companiei) (fin.(la un contract) rider ~ compromisorie .) call provision ~ de salvare/siguranta .arbitration clause ~ de asigurare .insurance clause ~ de asigurare a valorilor supli-mentare disbursement warranty clause ~ de asigurare maritima .(clauza contractuala care ii permite unei parti sd renunte la o prevedere.(de limitare ci rdspunderii asigurdtorultd) memorandum clause ~ de negarantie .transit clause ~ valorii furnizate .) nonwarranty clause ~ de optiune pentru ambele porturi -(de incdrcare si descdrcare) dreading at both ends ~ de optiune pentru portui de incarcare dreading.(prevedere a unui acord comercial care ii permite .CLA-CLA 83 ~ .value given clause ~ variatiei preturilor contractuale (corn.(mtr-un contract prin care cele doud parti se angajeazd sd supund arbitrilor eventualele litigii) arbitration clause ~ conditionala .escalator clause ~ salvarii .) frustration clause clauza aditionala .(mtr-un contract de siibscriere.) risk of capture and seizure clause ~ rosie .down price clause ~ surplusului .) war clause ~ reasigurarii .) weather permitting clause ~ tranzitului .(asig.marine insurance clause ~ de daune-interese .warranty clause ~ de limitare a zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori) trading warranties clause ~ de memorandum .(asig.(prin care vdnzdtorul aflat in deficit poate obtine un avans bancar) red clause ~ salariilor variabile . dreadage ~ de paritate .predarii navei" .) salvage clause ~ scaderii preturilor .covenant ~ de arbitraj .) sue and labour clause ~ de evadare .(fin.) parity/par clause ~ de renuntare .. mar.(asig.(asig.proviso ~ contractuala .penalty clause ~ de diminuare a pagubelor . exemption/relieving clause ~ de exonerare de raspundere -(asig. mar.) nonliability clause ~ de garantie .) escalator clause ~ zadarnicirii voiajului .(asig. mar.

transshipment clause ~ de urgentare .exchange clause clauze de asigurare a marfurilor -(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute cargo clauses ~ de asigurare in timp (a corpului 51 a marfil) .office building client s.regular/ permanent customer ~ potential . building.touring club coachizitie s.void/invalid clause ~ restrictiva .84 CLA-COA unei tdri semnatare sd suspende concesiile vamale acordate atunci cdnd nivelul importurilor afecteazd grav productia internd) escape clause ~ de sistare . al unui arhitect etc. dacd o datorie nu este achitatd la timp.trustworthy customer a fi clientui .f. (pbisnuita) custom. joint purchase coalitie s.bank clearing dona s.{unui magazin) to deal at clientela s. 1. (local) club house ~ de asigurare mutuala . (tehnicd de compensare a obligatiilor reciproce intre doi parteneri constdnd in compararea creantelor cu obligatiile dintre ei.m.cease clause ~ de subrogare . clientele.to build up a connection cliring s.(asocierea mat multor persoane cu scopul de a constitui un portofoliu de investitii) investment club ~ nautic .doubtful client ~ obisnuit/permanent .f. shopper.(angajamentui unui debitor fata de creditorul sdu de a nu constitui o ipotecd imobiliard in folosul unei terte persoane) negative mortgage security clause ~ multivalutara multicurrency clause ~ nula . instalafii etc. (produs identic cu altui) clone club s.(stabilite de Institutui Asigurdtorilor Maritimi din Londra) Institute time clauses (hull and cargo) cladire s.implied term ~ ipotecara negativa .boating club ~ turistic .potential/prospective customer ~ sigur/serios .restrictive/saving clause ~ reziduala/restanta . pe baza unor reglementdri prealabile) clearing ~ bancar .n.) residuary clause ~ rezolutorie . defeasance ~ suplimentara de asigurare -insurance rider ~ valutara .cash customer ~ care se tocmeste mult . (de medic sau avocat) practice. clientele a-si crea o ~ . (asociafie) club 2. mar.f.safe customer ~ solvabil .) insurance club ~ de investitii .(privitoare la legatarul universal) (dr.(care prevede cd. clientage. (cu \'fcn.n. connection. (al unui avocat. customer.(dr.haggler ~ dubios .subrogation clause ~ de transbordare . toate platile viitoare devin imediat scadente) acceleration clause ~ exceptionala exceptional clause ~ fara efect inoperative clause ~ implicita .) client ~ care plateste in numerar .(asociafie de armatori care sunt in acelasi timp asigurati si asigurdtori) (asig.f.f.) premises ~ administrativa/cu birouri . (cartel ring .) avoidance clause. coalition. union.

code of criminal procedure ~ fiscal . ratio.forest code/laws coduri de conduita . a joint interest in an affair cointeresare s.(la bancomaf) personal identification number ~ postal .f. joint manager coeficient s.working coefficient ~ de incarcare .financial incentive . coke works. (in) to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere to give smb.labour code ~ civil . copartner.n. joint debtor codirector s.output coefficient/ factor ~ de rise .(raportui dintre pretui unei societdti la bursd si beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de exploatare .m. coking plant cods.civil code ~ comercial .t. (mate-riala) incentive ~ financiara .f.wage rates cofondator s.m.m. joint creditor cocserie s. factor ~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a ofertei in functie de modi-ficarea unui factor) coefficient of demand/supply elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) alpha coefficient/factor ~ beta .m.(raportui dintre datoriile pe termen mediu si lung si capitalurile permanente) debt ratio ~ de lichiditate (raportui dintre activele lichide si datoriile curente ale uneifirme) liquidity/current ratio ~ de randament . (mar.m. code ~ al muncii .) joint/part owner coasigurare s. (SUA) zip code ~ silvic .f. coefficient.commercial code ~ de bare . (corp de navd si aeronava) (asig.load/cargo coefficient ~ de indatorare . prevdzut de lege.m.(pe un produs) bar code ~ de procedura penala . joint partner coca s. joint founder cogestiune s.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) beta coefficient/factor ~ de acoperire (raportui.tonnage coefficient ~ marginal al capitalului (raportui dintre cresterea stocului de capital dintr-o anumitd perioadd de timp si cresterea rezultatelor productiei in acelasi interval de timp) marginal capital coefficient coeficienti de salarizare .(pentru fixarea unor preturi) price ring ~ a licitantilor bidders'/bidding ring coarmator s.(seturi de reguli pentru comportamentui din diferite profesiuni} codes of conduct codebitor s. dintre fondurile proprii ale unei band si ansamblul angajamentelor ei) cover ratio ~ de capitalizare bursiera .) hull cocreditor s.m.fiscal code ~ maritim navigation act/laws ~ penal penal/criminal code ~ personal de identificare .risk coefficient ~ de siguranta safety coefficient ~ de tonaj . rate.COA-COI 85 ~ a comerciantilor . joint management cointeresa v. coinsurance coasociat s.f.f. drawing in.postal code.

(cooperare intre firme independents pentru a influenta concurenta) collusion comanda v. to raise a subscription/collection colectiv adj. parcel delivery service. captain.(in marina comerciald) certificated master ~ de cabotier . having/sharing a joint interest in smth.i.) order.river collision ~ pe mare .) sundries column colonial adj.86 COI-COM ~ financiara a salariatilor .sea collision coloana s.(cont.s'.n. collapse a intra in ~ .) assets side ~ a debitului . to order.uninsured parcel ~ greu ~ heavy(-lift) package ~ postal . to collectivize colectie s. {mdrfun) to indent ~ prin po§ta ./n. parcel post/deSivery/traffic coliziune s.inevitable/inherent collision ~ la acostare . mar. (asezare) colony. taxe) to collect.to make a collection. abordage. package ~ cu tara calculata .collision in tow ~ pe fluviu .sample assortment/ collection.post parcel a expedia un ~ . sirainatate} indent .f.(cont.n.skipper comandat adj.editorial staff colectivism s. (de marfa.sea captain ~ de pescador .tarer ~ cu valoare declarata .n. {corner} mdrunt) dicker coluziune s.m. (impozite. group. •nai ales din. captain ~ brevetat .tax collection colecta s.f. master mariner. colony.f. collective farmer colectiviza v. dyestuff.to post a parcel coletarie s. column ~ a activelor .t. colonialism colonie s.skipper ~ de nava comerciala .m. subscription a face o ~ . colaps s. to raise.accidental collision ~ iminenta .) debit column ~ diverse . collective.t.) collision.registered parcel ~ expres — express parcel ~ fara valoare declarata . collection. to collect colectionar^. collectivist.de nava maritima .imminent impact ~ inevitabila . n. collection ~ de mostre . collector colets. parcel. (coin.{cont. colonial colonialism s. collectivism colectivist s.f. {dar nelivrut) on order comanda s. (asig. colouring matter coloranti alimentari . joint s.f. merchant captain . personnel ~ de redactie .n. collection/set of samples colectiona v.f. collective (body). encounter.n. (intre o navd in mars si una stationata} allision ~ accidentals! .to send away for comandant.to collapse colecta v.f. to get in colectare s.(in performantele societdtii in care lucreaza) employee involvement cointeresat adj.w. settlement colorant s.t.food colours colportaj s. collection ~ a impozitelor .f. staff.shipmaster. commander.f.berthing collision ~ la remorca .

heavy order ~ neexecutata .odour control ~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action combinare s.(cdtre broker de a cwnpdra.antiinflarnabij . to combat. riscuri) pooling combate v. inter ese.•jc rue.t. fondun. ordinary pai-tns! comandita pannersl'su- comasa v. in limita sumei la dispozitie.(mar.Qe carbuni . iiuu!i"i/0i! h.n.ic^ .to place an order facut pe ~ .(pentru acelea^i marfuri) perpetual order ~ prin po$ta .contraband control ~ a mirosurilor nedorite .) discretionary order ~ executata la preturi diferentiale (bur.direct order ~ discretionara/la apreciere .(melodd contabilu pentru combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme care fiizioneazd) pooling of interests ~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in aceea^i companie sau mir-unci similard.cunvciitional . public procurement ~ la alegerea expeditoruiui .trial/sample order ~ de tonaj .coi'jvcntionai hies .. fighting ~ a contrabandei .m.(modu-litate de combinare a factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv. actiunile pe care acesta Ie alege) (bur.blanket order ~ guvernamentaia/de stat .iuei oli.order in writing ~ speciala . to control.u ." cu sursele ae aprovizionare fi cu pirtele de desfacerc) vertical combination integration combustibit adj.t.) split order ~ externa .repeat order ~ scrisa .m.backlog/unfilled order ~ permanenta . donnaiit/sleeping inactive/iimited/latenvsilent/ undisclosed partner comanditat s.) indent for space ~ directa .custom-built/'-make comanditar s. combustible s. aclive/aclinp/workin.l!•.rush/pressing order comenzi inutile .definite/firm order ~ generala/nespecificata .(reiinirea in cadrul HIH': orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin care se succed.COM-COM 87 ~ acceptata . (beneficii.f. -1 .special order ~ urgenta .mail order ~ repetata .'"1-.. riscuri) to pool comasare s.:. interese..i. opiisd integrant verticalc-i liorizontal combinatioii/integration --.. intesrarea prodnclsi. combination ~ a factorilor de productie .cort! isiei . (de beneficii.order for government account.il.'..ie!l•K•i••l(Ou'-i. foiiduri.u's'ii.open indent ~ mare .order in hand ~ de proba .verticaia .{pentru a e\"ita trecerea muncitoriior in ^omaj) make-work a face o comanda . to fight against combatere s.f. control. ruei . structural yi calilativ in raport cu naturci activitdtii economice) combination ol' production inputs ~ a intereselor .f.h'^ergolic fuel .foreign order ~ ferma . ' ' .

..chain merchant ~ de cereale . (angrosist.ship chandlery ~ cu textile .contraband/ smuggling trade ~ de export .lawful trade ~ Umitrof/de frontiers .tally system/trade ~ infloritor .88 CAL-CAM ~ solid .m.. to commercialize.merchant member ~ angrosist .luxury trade ~ cu cereale .) inland/home trade ~ intermediar/de reexport intermediary/intermediate/reexport trade ~ international . tradesman. trade.t.timber trade ~ de contrabands .drapery ~ cu vinuri . shopman. trading.. (mar. mercantile comercializa v. (cu ridicata) corn dealer ~ de marfuri de ocazie . {mar. business.frontier trade traffic ~ local/regional . to merchandise comercializare s.general dealer ~ de textile .international trade ~ interstatal . commercial.free trade ~ licit . dealer. traffic.colonial trade ~ cu amanuntul/in detaliu .(de mdruntisuri) pedlary.(cu amanuntui) corn chandler.vintner comert s. merchandising ~ experimentala .export trade ~ de import . (care vinde in rate/pe credit) tallyman. (in magazin) shopkeeping ~ ambulant . trade. mai ales in relatiile cu strdindtatea.coastal/coasting/ coastwise trade ~ de cherestea .bulk trade ~ de schimb .warehouseman.greengrocery ~ de marfuri in vrac .local trade ..illicit trade ~ interior .flourishing trade ~ liber . retailer ~ cu livrarea imediata a marfii .draper ~ de vinuri .solid fuel comercial adj.(SUA) interstate commerce ~ invizibil . (mai ales in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ comisionar ..retail trade ~ cu articole de lux . marketing. (cu magazin) shopkeeper.foreign/external trade.state/govemment/public trade ~ de tranzit .transit/entrepot trade ~ exterior .n. (de imbrdcdminte.corn/grain trade ~ cu materiale navale .compensation trade ~ in rate/pe credit .commission merchant ~ cu amanuntui .spot trader ~ cu retea de distribute .(pe o piatd restrdnsd) test marketing comerciant s.import trade ~ de legume si fructe . commerce.second-hand dealer ~ de marfuri generale . echipament) outfitter ~ afiliat .wholesale/direct trade ~ colonial .f. to market.retail dealer.barter trade ~ de stat .(sectoral serviciilor) invisible trade ~ in compensatie . commercialization.) outward/overseas trade ~ ilicit .vintnery ~ de cabotaj . peddlery ~ angro/cu ridicata . sau detaiUst) merchant.domestic/intemal/home trade. trader.

sea/seabome trade ~ marunt .CAM-COM 89 ~ maritim .(SUA) committee of supply ~ mixta . maritime commerce/trade.underwriting commission ~ de vanzari . mar. committee. board of examiners ~ de litigii .(asig. commission.(transportui mdrfurilor de export cu navele altei tdri) (mar.conflict/dispute committee ~ de lucru .unauthorized trade ~ pasiv .commission past us . realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction a face.) charter commission.del credere commission ~ pentru mandatare .audit(ing) committee ~ de control . 1.(pidtit agentului de asigurdri) insurance commission ~ de brokeraj .(tranzactie switch fdcutd la export.selling brokerage/ commission ~ del credere .trust cost ~ pentru terti .to peddle a face ~ angro .f.working party ~ de mandate . allowance. commissioner ~ de avarie . drummer comisars.budget committee. commercial traveller.seasonal trade ~ stradal . investigation committee.) address commission ~ de asigurare .examining board.parliamentary committee ~ permanenta .commercial shipping.multilateral trade ~ neautorizat .election committee ~ financiara .to deal wholesale a face ~ cu .(CM membri din camera fi senat) joint committee ~ parlamentara . travelling salesman.bank commission ~ de adresa .dicker ~ mondial .agency fee ~ de subscriere .to (carry on) trade a face ~ ambulant .(mar.(formatd din reprezentantii mai multor organizatii) joint committee ~ de ancheta .(pidtit de navd in portnl de descdrcare) {mar.n.kerb trade ~ trilateral . board ~ bugetara .committee of inquiry.to carry on a good/roaring trade comis-voiajor s.editing panel ~ electorala .standing committee comision s.to haberdash a face ~ intens .. (SUA) committee of ways and means ~ comuna .) average agent/commissioner comisie s.) passive commerce ~ prin po$ta . ship brokerage ~ de reprezentare .brokerage commission ~ de navlosire .control commission/ committee ~ de examen .m.to trade in a face ~ cu marunti§uri . fact-finding board ~ de cenzori . message ~ bancar .world trade ~ multilateral .trilateral trade ~ triunghiular .credentials committee ~ de redactare . commission.m. {de intermediere) factorage 2.postal trade ~ sezonier . (insdrcinare) errand.

petroliera . (a echilibra.to take orders on commission a merge cu un ~ .executive/managing committee ~ de greva .f.l .(SUA) committee of ways and means .s'i' nil spre cea cerutd) production-onented compaiiy '.(mar. to offset 3.export commission agent ~ portuar — runner comitets.river shipping company ~ de navigatie maritima .n-niiupie dr.strike committee ~ de initiativa .tanker company ".liner company ~ de navigatie .s^. to countervail..parcel delivery company.'••.to make good a loss compensare .steering committee ~ de redactie . board ~ consultativ .".ii\-'' ~ de factaj/mesagerie .financiar . airways ~ holding .interimar . (o chitone) to set off. (commission) agent 2./. 1. committee. a contrubalansa) to counterbalance. joint heir..isio'i c'''iJ.trading company -.t.de conducere .de remorcaj .90 COM-COM ~ per lot .^ . (curler.editorial board ~ executiv .shipping/navigation company ~ de navigatie fluviala .'n.(mar. re"-':U'nsos .i"):iny • <i': .to sit on/to be on the committee como$tenitor s.s'•.sindical .".(care nil este lider intr-un amimit domenhi) follower compensa v.n.} salvage company .secundara ./'. 1. coheir.f.comerciala .) towage company ~ de saivare .o''i company . middleman.(mar..to go on errand comisionar s..advisory board' commission .trade-union committee. . to mdemr)ify(tor) 2.(."eiu'l^tr.. (pentrii) to com-peiisate (for).msurai'u. parcener companie s.) stevedoring company ~ de transport de mobila . (un cec printr-o casd de coinpefisatie) to clear. company '.de stivuire . (de intreprindere) local trade-union committee a face parte din ~ /a fi in ~ .raiiv/.. (bdiat) eirand boy.operationala . (intermediar) factor.in. street porter ~ de export . i conipensaiion. {fondid vaiiitar) to equalize ~ o pierdere .unpa''v " -^\ ^^t ferasc .removal contractor(s) ~ de transporturi aeriene .(ydndut la licitatie) lot money a face un ~ .cu unitati de productie multiple/ endependeiiif •1.airlines.executive committee . express company ~ de nave de linie .standing committee ~ provizoriu .sea trading company ~ de petroliere .(filiala iinui holding) operating company .' i 'r.temporary committee -.orientata spre productia realizabila -. persoand care face diverse servicii) commissionaire.interim committee ~ ora^enesc city/town committee ~ permanent .holding company ~.

{in afaceri) fair dealing compostor s.t.f.producer behaviour ~ competitiv .{despre utilaje livrate dezasamblate} completely knocked down completa v.t.executory consideration ~ pentru concediere/desfacerea contractului de munca . common. competence. complementary complet adj.handout comunismi'. settlement.pure competition complementar adj.) average agreement ~ de avarie comuna . compensation. competitive competitivitate s.n.industrial complex ~ portuar . complete adv.f. compensatory compensatie s. 1. competency. conduct ~ corecta . computer computeriza v. {SUA) to fill out complex s.severance pay competent adj. indemnity.ticket nipper compozit adj. to computerize comun adj.(asig. complex ~ comercial . dater -" de bilete . o cantilute) to make up. agreement.) competence. completely ~ asamblat {despre utilaje care.credit clearing compensator(iu) adj.competitive behaviour ~ organizational .COM-COM datoriilor) setoff.f. jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ de baza — (a unei societdti) {man. competition ~ pura/perfecta ./i.consumer behaviour ~ al producatorului . proficient competenta s. {cliring) clearing ~ executorie .f. dating stamp.n. mar. (ohstesc) communal comunal adj.decision making ~ distinctiva {man.n.{al unei firme in vedereu obtinerii de profituri maxime) strategic behaviour comportare s. to supplement: (o suma.organizational behaviour ~ strategic . (dr. communism coniunitate s. competitiveness competitie s.f. mar. 1. la vdnzare. behaviour ~ al consumatorului . pi.f. reparations 2. {realizat in fadrul negocierilor) tradeoff ~ de avarie . remedy. efficient. composite compromis s.{asig. (iin cec) to write out.trading estate ~ industrial . behaviour. (oficial) official statement ~ de presa .) average bond computer s. competent. (un document.) distinctive competence competitiv adj.cheque clearing. communal comunicat s. 11. compromise: arrangement.n.) core competence ~ de decizie ./i. numbering machine. indemnification. {regularizare a fondului valutar) equalization ~ a cecurilor . to (make) complete. ability 2. im cec) to fill in.port complex comportament^. conimunitv . ~ interbancara a creditelor . give-and-take. sunt gata de folosintd imediatd) completely built up ~ dezasamblat . consideration. proficiency.

leave (of absence).(pe o piatd) buyer concentration ~ a industriei .Concentration of capital ~ a cumparatorilor . profilul pietelor etc.t.(de materie primd cdtre un sector industrial in mdna catorva furnizori) supplier concentration ~ a productiei .communal estate.f. (a schita) to draft concept s. n.(concentrarea unor sectoare industriale in anumite zone in functie de sursele de materii prime.production concentration ~ -conglomerat a productiei -(miscarea de absorbtie.business community ~ de bunuri . to give and take concesiona v. concession a face concesii cuiva . to grant. (a imagind) to conceive. fu-ziuni.n.annual leave ~ fara plata .f. paid/privilege leave ~ de boala . to word. (yacanta) holiday(s). crestere a capitalului firmei} financial concentration ~ orizontala a productiei . (a formula) to formulate.to meet smb. half-way a face ~ reciproce .summary dismissal ~ nejustificata/ilegala . dismissal.commonwealth Comunitatea Britanica de Natiuni Commonwealth of Nations concedia v. (temporara datoritd lipsei comenzilor) layoff ~ disciplinara .t.to make mutual concessions.t.n.holidays without pay ~ pentru motive personale compassionate leave concentrare s.community of interests ~ de natiuni . (SUA) vacation ~ cu plata .sick leave ~ de odihna . amplificare a sistemului partici-patiilor financiare.) concentration of industry ~ a livrarilor . grantee. licensee ~ de servicii publice . discharge. concern concesie s.f.m. (proces prin care sectoarele economice sunt tot maiputernic dominate de cdteva firme mart) concentration ~ a capitalului . to license concesionar s. to dismiss. concept concern s.92 COM-CON ~ de afaceri .(reunirea sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice care realizeazd un produs sau o grupd de produse) horizontal concentration of production ~ verticals a productiei (gruparea agentilor economici care realizeazd activitdti reprezentdnd diferite stadii in fabricarea unui produs sau a unei grupe de produse sub o conducere comund) vertical concentration of production concepe v.wrongful dismissal concediu s. cumpdrare a pa-chetelor majoritare de actiuni etc.statutory undertaker . community property/regime ~ de interese . concessionnaire.(forma de concentrare. disparitie. to discharge.holidays with pay. (temporar datoritd lipsei comenzilor) to lay off concediere s.) conglomerate concentration of production ~ fmanciara .

competitive.agreed terms. lease.f.to register conditie s.(pentru desco-perirea zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration license ~ forestiera .mining claim ~ scurta (yalabild pentru mai putin de 50 de ani) short lease concesor s.fair competition ~ monopolists monopolistic competition ~ neloiala . concession.credit terms ~ de exploatare/functionare -operating conditions ~ de lichidare . requests book a trece in ~ .attractive terms ~ contractuale .i. (acord cu creditorii) {dr.f.quality requirements ~ de cartel maritim conference terms ~ de creditare .perfect competition concurential adj.knocking competition ~ care nu se manifests prin preturi -nonprice competition ~ dura/acerba . un club etc. to sentence. composition.) terms of an issue ~ americane . (cu) to compete (with) concurent adj.unfair competition ~ perfecta . terms 3. (stare. conciliation concordat s.t.m.conditions of contract ~ convenite/stabilite . legal settlement.) condition precedent conditii acceptabile .CON-CON 93 concesiune s. register ~ de prezenta . franchise. grant. conditions agreed upon ~ de adeziune .(in comertui cu cereale) American terms ~ atractive .null and void condition ~ prealabila . bankrupt's certificate concura v.) settlement terms . (sociald) status. (la plata despdgubirilor.f. (clauzd) condition.imperfect competition ~ libera .) deed of arrangement/assignment.(dr. competition. licenser conciliere s.^/. rival s.(bur. competitive condamna v.) condition subsequent ~ suspensiva .cutthroat/keen/severe competition ~ imperfecta .timber claim ~ miniera . rival concurenta s.fair terms ~ actuale . situatie) condition. situation 2. 1. (la amendd) to fine.railway concession ~ de prospectiune . stipulation. grantor.m. acordarea de daune-interese) to cast condamnat s.(dr. (in contu-macie) defaulter condica s.prerequisite ~ rezolutorie .prevailing conditions ~ ale trasului pentru acceptarea cambiei . scheme of composition/arrangement between debtor and creditors. private arrangement.free competition ~ loiala .implied condition ~ legala legal condition ~ nula .attendance book ~ de reclamatii . book of entry.f.(fin. competitor.n.terms of acceptance ~ ale unei emisiuni .m.f.) conditions of membership ~ de calitate .(la o asociatie. (dr. rank ~ implicita . convict.book of complaints. license ~ a unei cai ferate .) to convict. rivalry ~ agresiva .

terms strictly net cash ~ de plata pentru transport direct through rate ~ de preturi inclusive .middle management ~ prin eliminare .works management ~ centralizata .integrated project management ~ direct responsabila de indeplinirea obiectivelor intreprinderii line management ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ generala .mismanagement ~ ierarhica (man.) quay terms ~ de plata .t.delivery terms.(mar. (supraveghere) supervision.draft terms ~ de plata in numerar fara reduceri .) chain of command ~ imediat superioara salariatilor obi^nuiti . managership. terms of delivery. terms of payment ~ de plata a tratei . superintendence.usual terms ~ variabile . (reduceri de preturi acordate de angrosist detailistilor) temns to trade. (a supraveghea) to supervise.quality specifications.t. specifications for delivery.conditions ruling ~ la realizarea unei investitii (impuse investitiilor strdine directe de cdtre guvernul tdrii respective) investment performance requirements ~ nefavorabile — unfavourable terms ~ preferentiale . (administrare) administration.to come to terms a pune ~ .) rye terms ~ de munca .general management ~ gresita . to direct. (a unei afaceri) carriage.f.unacceptable terms ~ in vigoare . 1. trade terms ~ de livrare a secarei/granelor {mar.old terms a conveni asupra ~ . to condition conduce v.discount terms ~ de vanzare .94 COTM-CON ~ de linie . specifications of quality ~ uzuale .(mar.terms of sale ~ generate de livrare .(a datelor nesem-nificative din bugete sail planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . to make one's terms conditiona v.first-line management ~ la nivel mediu .payment terms.preferential terms ~ tehnice . leadership.varying terms ~ vechi/existente .general delivery terms ~ inacceptabile . (a administra) to manage. to superintend.inclusive terms ~ de scont . running 2.technical regulations ~ tehnice de calitate .to preside over/to chair a meeting conducere s.centralized management ~ colectiva -joint management ~ de proiect integral . to run ~ o adunare . (o afacere) to carry on.) berth/liner terms ~ de livrare .to make terms a-si formula ~ to lay down one's conditions.(pentru o eficientd sporitd) management by objectives .working conditions ~ de navlosire . management.) chartering terms ~ de operare la chei .(mar. (cadre) staff ~ a uzinei .

(^m^^v^^^ per advice ~ comenzii dvs. according to. wearing apparel confectiona v. meeting.(pentru transportui produselor petroliere) submarine/ underwater pipeline.industrial/labour dispute ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei retele de distributie) channel conflict conform adj. privately confidentialitate s. (grad universitar) lectureship ~ de instruire .CON-CON 95 ~ prin participare .adversity/conflict of laws ~ de munca . corresponding (to) prep. according (to). conduct ~ extrem de rea . in accordance/ keeping/agreement with.(dezacord apdrut nitre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) demarcation dispute ~ de interese .in conformity/ compliance with your order ~ contului remis .one-man/Caesar management conducta s. pi.to acknowledge the receipt of a letter confirmare s. n.f.waste pipe ~ submarina .f.briefing conference ~ de presa . (discurs) lecture. wear. to confiscate.(a unui angajat. to seize confiscare s.as per copy enclosed .f.f. 1. to work conferinta s.advice of deal ~ de primire .t.press conference ~ la nivel inalt summit conference ~ nationala/pe tara nation-wide/all--country conference ~ telefonica . in asemenea situatii. acknowledgement ~ a comenzii .top management ~ unica .as per account rendered ~ copiei anexate .f.t.acknowledgement of receipt confisca v.editorship ~ superioara . confidentiality conHrma v. (secret) secret adv. confidentially. in conformity/ compliance with. confirmation.conflict of interests ~ de legi . (adunare) conference.to give/to deliver a lecture confidential adj.t.acknowledgement of order ~ a creditului .f. (cu) conformable (to). speech 2. true (to). store clothes. (datoritd) owing to ~ avizului .) gross misconduct confectii s. confidential. confiscation. care. pipeline ~ de ape reziduale/uzate . to confirm. conflict ~ de competenta/jurisdictie . sea pipe conduita s.(mdr/ii) acknowledgement of weight ~ a tranzactiei . ready-made/'-to-wear clothes. seizure ~ a marfurilor nedeclarate in vama seizure of goods not declared to the customs ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la termenul scadent) forfeiture of shares conflict 5.to confirm a piece of news ~ primirea unei scrisori . congress 3. to acknowledge ~ o §tire .participative management ~ redactionala .conference call a tine o ~ . .f. este demis imediat) (man.advice of credit ~ a greutatii . {a fabrica) to manufacture.(dr. pipe.) concurrence of jurisdiction ~ de delimitare .

de integrare sub controlul unui centru de decizie a unor unitdti economice cu profil fi activitdti diferite) conglomerate congress.according to the law ~ mostrei . pi. (mar. congress conjunctura s.straight bill of lading ~ nou .as per sample. refrigeration ~ rapida . to record.fresh bill of lading ~ oceanic .(pentru o partidd de mar/a) parcel bill of lading ~ pentru marfuri de export .(corn.96 CON-CON ~ cu originalul .(care urmeazd a fi incarcate} received-for-shipment bill of lading ~ -tip .as per invoice ~ legii .technical adviser consiliu s. (de marfuri) consignment (of goods) consilier s.t.(marfuri recepfionate. dar neincdrcate) received bill of lading ~ direct .town councillor ~ economic .blank/bearer bill of lading ~ murdar/cu rezerve/mentiuni .legal/law adviser ~ tehnic .n.general/omnibus bill of lading ~ curat/fara rezerve/mentiuni . council.outward bill of lading ~ pentru marfuri de import . depositary. freight document ~ colectiv .liner bill of lading ~ de primire .m.f.n.n.direct/through bill of lading ~ fluvial . (economicd) conjuncture ~ a pietei . (forma de concentrare. to write down conserva v. depository consignator s.t.m.economic adviser ~ fiscal . (bani) to deposit 2.delivery/landing order ~ la ordin . depositor consignatie s. a da marfuri spre pdstrare) to consign 3. 1.) bill of lading. (in cutii de conserve) to can.n.clean bill of lading ~ de linie .(cu menfiunea receptiondrii mdrfii in stare necorespunzdtoare/improprie) dirty/foul/unclean/claused/qualified bill of lading ~ nominal . consigner. adviser.corresponding/ conformable to the original ~ darii de seama anexate . (a inregistrd) to register. to refrigerate congelare s. up to sample ~ planului . consignee. freezing. to tin conserve s. (a incredinta.uniform bill of lading consemna v.ocean bill of lading ~ original .quick freezing conglomerat s. 1.r.tax consultant ~ juridic . tinned food.f.order/port bill of lading ~ la purtator .according to plan ~ uzului .market condition/position conosament s. to comply with congela v.t. to freeze. (membru al unui consiliu) councillor ~ comunal/municipal .f.inward bill of lading ~ pentru marfuri incarcate ship/ship's/shipped bill of lading ~ pentru marfuri neincarcate .) as customary conforma v.original bill of lading ~ partial .river bill of lading ~ fractional . consignor. board .f.as per statement enclosed ~ facturii . consultant 2. (SUA) canned food consignatar s.m.

to strenghten 2. (exercitatd pentru semnarea unui contract) duress ~ a vanzatorilor descoperiti .shipbuilding. (a forma. structure. (formare. a Integra bilanturile filia-lelor unei societdti-mamd in bilantui global care devine bilant consolidaf) (cont.f.currency board consolida v. construction.civil shipbuilding construi v.district council ~ valutar .f.?. (dr. to consolidate. 1. managing board. (stingerea unui drept de uzufruct prin intrunirea. constructor. 1. a infiinta) to form constituire s.) to consolidate consolidare s. (aforfa) to compel. 1. syndicate constitui v. construction.) (a datoriilor) funding. restraint.marine engineer ~ naval . incorporated constrange v.) bear squeeze ~ aplicata de autoritati .f. a calitdtii de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr. to constitute. (despre cursul actiunilor) (bur.) (p datorie) to fund./?. construction 2.) consolidation 4.CON-CON 97 ~ comunal/municipal/orasenesc town council ~ de administratie .) consolidation consor(iu. binding over 3. (a sili) to constrain.f. to build. (cladire) building. builder.) to consolidate v.(asupra navei) restraint of authorities ~ bugetara . naval construction/ architecture ~ navale civile . to engineer construire s.board of trustees ~ districtual/regional . consortium.shipbuilder.r. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata angajamentelor contractuale) (bur. compulsion. engineering . (construire) building. constituted ~ sub forma unei corporatii -incorporate. directorate ~ de arbitraj . to bind over constrangere s.formation of a reserve fund constituit adj. to force 2. building. 1.board of directors. (a centraliza.(a navei) restraint and detainment constructor s.m. naval architect/constructor constructie s. 1.f. constraint.conciliation board ~ de tutela . constitution.t.) to coerce.civil engineering ~ navale . (fin. (legald) coercition./. (stabilizarea cursului actiunilor} (bur.road building/making ~ de masini mechanical engineering constructii civile . to construct. infiintare) formation ~ a unei societati . (centralizare. (datoria publicd) to consolidate 3.t. (a datoriei publice) consolidation 2. (lucrare) development ~ de automobile automotive engineering ~ de drumuri .t. ship construction. abordare in grup a unei societdfi-mamd cu filialele ei in scopuri contabile) consolidation 3. (restricfie) restriction 2. (fin. in aceeasi persoand.company formation ~ a unui fond de rezerva .budget constraint ~ si retinere . to oblige. (antreprenor) building contractor ~ de masini navale .(care vdnd la termen fard acoperire.

daily consumption consuma v.blocked/frozen account ~ comun -joint account ~ creditor . (in baza cdruia se pot emite cecuri) cheque account.to be present in an advisory capacity. account ~ activ . (a epuiza) to spend. consulting. consular office ~ general .m.client account ~ al vanzatorului/vanzarilor fara acoperire .consulate general consultant adj.(despre ramurile §i activitdtile industriale care necesitd un volum mare de forta de mimed) labour-intensive ~ final . consultant.national consumption ~ neproductiv .unproductive consumption ~ ostentativ .bank/banking account ~ blocat .n. adviser ~ managerial .(de operatiuni) active account ~ administrat . (SUA) checking account ~ de accepte .) position building consuls. (a folosi) to use.m./i. to have advisory vote ~ public . (a risipi) to waste 2.capital consumption ~ de combustibil . to exhaust consumator s.(cont. to use up 3. 1.management consultant consultants s.financial counselling ~ in sectorul promovarilor .productive consumption volum mare de capital pentru a functiona) capital-intensive ~ de forta de munca . consumer. consulting s. consul ~ general . counselling ~ financiara .domestic/home consumption ~ intraramuri .(intr-o firmd) (man.) intrabranch consumption ~ national .specific consumption ~ zilnic .short account ~ bancar . final/ultimate consumer ~ progresist .progressive consumer consumerism s. m. (energie) to consume. account current.public consumption ~ specific .n.creditor account ~ curent .98 CON-CON ~ a unei pozitii .t. consultative.end-user.(nemotivat de necesitdti.) career counselling consultativ adj.final consumption ~ intermediar — (de bunuri economice pentru a produce alte bunuri) intermediate consumption ~ intern . consular consulat s.f. advisory a avea vot ~ .acceptance account . consulate.consul general consular adj. consumerism constientizare s.current account.private consumption ~ productiv . (final) end-user ~ de capital — (despre ramurile si activitdtile industrials care necesitd un consume. stimulat de dorinta confirmdrii unei pozitii sociale superioare) conspicuous consumption ~ privat .(prin cumpdrarea treptatd de actiuni pentru a evita cre§terea bruscd a pretului lor) (bur. n.f.(cont bancar investit pe piata financiara) cash management account ~ al clientului .fuel consumption ~ final/de produse finale . (cunoasterea calitdtilor unui produs de cdtre consumatori) awareness conts. consumption ~ de capital .

(cu sold debitor) debit/debtor account ~ de alocare/repartizare .clearing account ~ de compensatie .production account ~ de profit §i pierderi .(a profitului net) appropriation account ~ de amortizare .deschis .foreign currency account ~ loro — (cont deschis de o bancd din strdindtate pentm corespondentiil sdu din alta tard.detailed/specified account ~ din cartea mare .(corn.) credit account.noninterest bearing account ~ fiduciar .transfer account .profit/gain and loss account ~ de vanzari .control/ adjustment/total account ~ de creante nerecuperabile .ledger account ~ diverse .(cont bancar din care se achitd regulat platile curente) budget account ~ de calculare a profitului brut trading/working account ~ de capital .overdraft ~ detaliat .interim account ~ in credit .CON-CON 99 ~ de achizitii .charges account ~ de curing . cu scopul de a mregistra sumele care se incaseazd in folosiil sdu) loro account ~ lunar .sales account.purchases account ~ de activ .(in baza unui credit) open account ~ descoperit .consignment account ~ de control/rectificare .settlement account ~ de modificare a patrimoniului asset liability adjustment account ~ de plati e$alonate .suspense account ~ in valuta .trust/trustee account ~ inactiv .inactive/dormant/dead account ~ interimar .) monthly account . (SUA) charge account ~ in tranzit/tranzitoriu .offset account ~ de concentrare . account sales ~ de venituri/incasari fiscale revenue account ~ de venituri si cheltuieli .(cdnd se inregistreazd mart variatii ale profiturilor anuale) dividend equalization account ~ de fonduri de rezerva .sundries/sundry account ~ fara dobanda .depreciation account ~ de buget .sight deposit account ~ de economii .fixed deposit account ~ de depozit la vedere .reserve account ~ de lichidare/decontare .loan account ~ de credit neachitat la scadenta delinquent account ~ de custodie .capital account ~ de casa .savings account.income and expediture account ~ de virament . (SUA) thrift account ~ de egalizare a dividendelor .(corn.deferred payment account ~ de productie .{cont de depozit in care se vireazd periodic sume de ban!) concentration account ~ de consignatie .cash account ~ de cheltuieli .deposit account ~ de depozit la termen .bad debts account ~ de credit .custody account ~ de depozit .

(in Marea Britanie) chartered accountant ~ managerial atestat/autorizat (care lucreazd in sectorul afacerilor) (SUA) certified management accountant ~ public/autorizat .account rendered ~ special/separat .(conturile bdncilor-corespondent deschise la o boned data) vostro account conturi ale activitatii agentilor economici .(bazatd pe simboluri.special/separate account ~ specificat .to place/to carry to smb. (de retragere de fonduri al proprietarului unei afaceri) drawings account ~ provizoriu .(SUA) certified public accountant contabilitate s.(cont deschis de o bancd la corespondentui sdu din strdindtate. 1.single-entry bookkeeping ~ manageriala .provisional account ~ remis .merger accounting ~ creatoare .de inflatie .cost accounting ~ a costurilor curente/de inflatie current cost accounting ~ a fuziunii .financial accounting ~ integrata .two-sided accounts ~ reale . bookkeeper. (serviciu) accounting department ~ a costurilor .certified accountant.'s account contabil-y.private account ~ personal .(conturi din bilanf si situatia venitului care se schimbd o spontaneous accounts a trece in cont .m. accounting.depreciation accounting . sarcinile administrative) managerial/ management accounting ~ nationala .annual accounts ~ consolidate . accountancy 2. accountant ~ atestat/autorizat . in care se tnregistreazd toate operathmile bdncii titulare) nostro account data cu modificarea vdnzdrilor) ~ numeric .to carry to account a trece in contui cuiva .real accounts ~ spontane .management accounts ~ nominale .100 CON-CON ~ nesoldat .group accounts ~ de plata a impozitelor .accounts payable ~ de grup . bookkeeping.(date in baza cdrora se asigurd conducerea.(SUA) Treasury tax and loan accounts ~ debitoare .integrated accounting ~ in partida dubia .personal/private account.economic activity accounts ~ ale sectoarelor economice economic sectors accounts ~ anuale/finale .consolidated accounts ~ de creante .unbalanced account ~ nostro .f.inflation accounting ~ fara cifre .transferable account ~ vostro .creative accounting ~ de amortizare .accounts receivable ~ de datorii .outstandings ~ impersonale .itemized account ~ transferabil .numbered account ~ particular .double-entry bookkeeping ~ in partida simpla .nominal accounts ~ pe doua rubrici . pentru uzul conducerii) figureless accounts ~ financiara . planificarea.impersonal accounts ~ manageriale .public accountant ~ public atestat/autorizat .national accounting .

backed/endorsed bill ~ bancara .stipulated quality ~ superioara . 1. course 3.quality as per sample ~ de asociat/partener .membership ~ dubia .poor quality ~ standard . kite ~ de investitie .standard quality/grade ~ stipulata/convenita .prime/superior/high first quality.ways and means calendar s. attribute. (SUA) railroad ~ ferata uzinala . bill. (fel) sort.yard track.(man..(a brokerilor de a lucra ca intermediari sau pe cont propriu} (bur.investment bill ~ domiciliata . fineness ~ totala .merchantable quality calitativ adj.lines of communication ~ si mijioace . bill (of exchange) ~ acceptata . qualification.f. finance bill ~ comerciala . 1.inland waterway ~ ferata . qualitative calm s. seaway ~ maritima costiera .f.functional quality ~ inferioara .navigable waterway ~ de navigatie interioara .low/cheap quality ~ ireprosabila .fixed-date bill ~ curata/fara rezerve/mentiuni clean bill of exchange ~ de clasa tntai .rail.(despre grdu) fair average quality ~ mediocra .n.) shipped quality ~ medie . (pepiata bursiera) doldrums camata s. usury cambial adj. (w .perfect quality ~ la incarcare .f.f. care exprimd gradul de rise pentru investitor) quality ~ a conducerii de a lua decizii management discretion ~ a produsului . path.{mar.fair quality ~ buna . (ruta) route 2.coastwise sea lane cai de comunicatie . (mijioc) way. cambie s.sound quality ~ comerciala .) total quality ~ vandabila . means ~ de apa navigabila .commercial/trade bill.training at the job calificat adj. (a muncitorilor) skill ~ la locul de munca . works/factory railway ~ maritima . property.n.se/iy abstract) way.f.accommodation bill.bank/banker's bill. (drum) road.medium/average quality ~ medie buna .sea road.f. asset. cale s.partnership ~ de membru . skilled calitate s.. (caracteristica) (distinctive) feature.60 CAL-CAM. (msusire) quality. qualified.overdue past-due bill ~ cu scadenta fixa . railway. (a unei obligatiuni.fine bank/trade bill.commercial quality/ grade ~ conform mostrei . calendar calfa s. characteristic 2.accepted bill ~ andosata .product quality ~ a vietii . journeyman calificare s.quality of life ~ acceptabila . street. two-name paper ~ cu scadenta depa§ita . grade 3.) dual capacity ~ functionala . kind.domiciled bill . prime/respectable bill ~ de complezenta .

empty container ~ flexibil .reversing container ~ sigilat .returnable container ~ reversibil .) quota system contingentat adj.(pentru lichide) flexible container ~ frigorific . (a caricului. pollution ~ cu praf.f. lift van ~ fara marfa . disputed claims office.dry freight container ~ pentru pachete .(mar.watertight container.(din aluminiu si otel) combined aluminium-steel container ~ de aluminiu .export quota ~ de import .packaged container ~ pentru paleti .to dispute a debt.noncaptive van container ~ de vagon . (corn. to contaminate.) contamination.cargo/freight container ~ de transbordare .f.single-trip/disposal container ~ pentru lichide .pallet container ~ pentru transporturi maritime shipping container ~ -platforma .f.tabular bookkeeping a tine contabilitatea .standardized/ISO container ~ stivuibil .(pentru mdrfuri in vrac) open(-top) container ~ ermetic/etan? .import quota ~ tarifar . m special cu apd de mare) (asig. to pollute contaminare s. (la bursa de valori. container ~ celular . (plafon cantitativ ori valoric al importului sau al exportului unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada) quota ~ de export . amdnarea achitdrii unei datorii.insulated container ~ nereturnabil . containerization ~ .) pier-to-pier containerization contamina v. contentious s. to contest.) subject to quota restrictions .CON-CON 101 ~ prudenta .tank container containeriza v.n. legal/law department contesta v.demountable container ~ deschis/fara capac . claim department. containerizable containerizare s.n..floating barge container ~ .(pentru portcontainere cu celule) nesting-type container ~ combinat .(a mdrfurilor) dust damage contango s.chei la chei" . diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.platform container ~ returnabil .n. la bursa de mdrfuri. to containerize containerizabil adj. prin plata unei dobanzi. to dispute ~ o creanta . mar.conservative accounting ~ tabulara .t.sealed container ~ standardizat .van container ~ demontabil . to put a claim in issue contingent s. pand la urmdtoarea lichidare.all-aluminium container ~ de mare capacitate .tanc . (corn.t. continuation contencios adj.to keep the books container s.fluid container ~ pentru marfa m vrac .van container ~ de marfa .tariff quota contingentare s.t.stowable cargo container ~ -slep .refrigerated container ~ izotermic .n.transfer container ~ de tranzit .bulk container ~ pentru marfa uscata .

f.absolute contraband ~ de arme .contract of agency ~ de arendare .(asig.(a mdrfurilor) contract of consignment ~ de editare .tying contract ~ de imbarcare pe o nava straina (mar.water meter ~ de gaze . (care functioneazd cu monede} slot meter contra prep.f. (actiune) smuggling.cancellable contract ~ asupra pretului de navlu .(mar. contraband of war ~ ocazionala .war contraband.bilateral/ synallagmatic contract ~ -cadru .freight agreement ~ bilateral/sinalagmatic .) aleatory contract ~ anulabil .nude/naked contract ~ de angajare .bottomry bond/contract ~ de imprumut maritim cu angajarea marfii . (mar/a) contraband/smuggled goods ~ absoluta .lease .bootlegging ~ de razboi .) contra contract s.marine insurance contract ~ de asociere .(prin care o companie angajeazd o persoand intr-o functie de conducere) service contract ~ de comision . meter ~ de apa .lease ~ de asigurare — insurance contract ~ de asigurare maritima .) foreign agreement ~ de tmprumut maritim . (mar.gas meter ~ electric — electric meter. n.respondentia bond ~ de mchiriere .(in cazul cdnd o obligatie contractuald nu este indeplinitd) fixed penalty bond ~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie .purchase deed ~ de depunere in consignatie . (cont. redraft contracont s.skeleton contract ~ colectiv de munca . against ~ chitanta . deed.gun running ~ de bauturi spirtoase . agreement. illicit trade 2.to smuggle.commission contract ~ de cumparare . articles of agreement ~ de angajare pe voiaj . to carry/to run contraband (goods) contrabandist s.collective labour agreement ~ consensual .n.) cash and delivery ~ tuturor riscurilor .) against all risks contrabands s.(asig.102 CON-CON contort.. mar. contrabandist ~ de alcool .(acord formal intre emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii acestora) indenture ~ de exclusivitate . 1.on receipt ~ numerar la predare .) voyage-to-voyage contract ~ de agentie/comision .{corn.employment contract.n. contraband (trade). counter. partnership deed ~ de cesiune .publishing agreement ~ de emisiune .m.) ship's/shipping articles.tie-in contract ~ cu optiune — (prin care actiuni sau mdrfuri sunt tranzactionate la o data si un pret specificat) option contract ~ cu penalitate fixa .consensual contract ~ cu clauze restrictive .occasional contraband a face. smuggler. covenant ~ aleatoriu .articles/deed of partnership. contract.deed of assignment ~ de colaborare .bootlegger contracambie s.

direct contract ~ divizibil .gross-form charter ~ de navlosire cu navlu global/ forfetar . articles of apprenticeship ~ de vanzare .) berth charter ~ de transport pentru cereale (mar.(mar.) charter ~ de inchiriere a navei nude .bargain and sale.) fertilizer charter ~ de transport pentru marfuri generale .(mar.) fraudulent contract ~ executat/terminat .lump-sum charter ~ de navlosire curat/fara rezerve/ mentiuni .(dr. private treaty ~ de vanzare in rate . deed of conveyance.enforceable/executory contract ~ fiduciar .(mar. carriage/shipping contract.monopoly contract ~ de munca .) charter. demise/bare-boat/bare-hull charter ~ de licenta .) grain charter ~ de transport pentru ingrasaminte chimice .indenture.) charter by demise.(dr.) general charter ~ de transport pentru minereuri (mar.labour contract ~ de munca cu specificatia neaderarii sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) yellow dog contract party ~ de munca pentru o anumita lucrare .memorandum of association ~ de stat .bill/deed of sale ~ de vanzare absolut .formal contract ~ futures .executed contract ~ executoriu . contract of affreightment/carriage.(cu obligatii independente unele de altele) severable contract ~ dolosiv . charter party. freight contract/agreement ~ de navlosire brut .(mar.clean charter ~ de navlosire dus-intors .) ore charter ~ de ucenicie .round-trip charter ~ de navlosire pe termen .fixed job contract ~ de navlosire .futures contract .underwriting contract ~ de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului .CON-CON 103 ~ de inchiriere a navei .licence contract ~ de monopol .(fard echipaj fi materiel Ie) (mar.uniform charter ~ de reprezentanta .(fdra indicarea anticipatd a porturilor si a incdrcdturilor) open charter ~ direct/fara intermediar .(mar.single-trip charter ~ de navlosire pe voiaj e consecutive consecutive voyage charter party ~ de navlosire pentru caric uscat dry cargo charter ~ de navlosire tip . hire-purchase agreement ~ deschis de navlosire .) bill of adventure ~ de transport in conditii de linie (mar.absolute bill of sale ~ de vanzare conditionata conditional bill of sale ~ de vanzare-cumparare .agency contract ~ de societate . deed of trust ~ formal .public contract ~ subscriere .time charter .) trust deed/ instrument.easy terms.de navlosire pe voiaj .

.ra. (o obligatie) to lay oneself under contractant s.running contract ~ in vigoare . to counterfeit. special contract.f.null and void contract ~ oneros .) demurrage ~ contractuale .oppressive contract ~ principal de inchiriere . to adulterate. specialty ~ -tip . counterfeit(ed).standard agreement ~ -tip de navlosire .f. pi.re de mdrfuri ori active financiare la o data viitoare prestabilitd) futures a H legat printr-un contract . balance weight.liquidated demurrage ~ extraordinare/necontractuale unliquidated demurrage ~ ocazionate/produse .i. privy contractual adj. counteroffer.to be under articles a incheia un ~ .f.t.t.) countertrade contraprestatie s. incurred demurrage contratrata s.onerous contract ~ opresiv . fake contrafacut adj. (corn.package deal ~ implicit/tacit . adulteration. to cancel. counterfoil.executory consideration contrasemna v. check.f. v.implied contract ~ inactiv — (in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ in antrepriza . to call off contramandare s. cancellation contramarca s. redraft . forged. to countermand.f.f. stipulated by contract contraface v.verbal contract contracte actuale .(contracte de vdnzare sau cumpa.f. spurious contragarantie s.(pentru o proprietate ulterior subinchiriatd) head lease ~ reziliat .to enter into/to conclude an agreement contracta v.f. to fake up contrafacere s. to countersign contrasemnatura s. (dr. heel contraoferta s.f.spot contract ~ sub sigiliu privat . o datorie) to contract. contracting party. contractor. to forge.m.t.t.f.104 CON-CON ~ global . (un imprumut.(ca opus al contractelor futures) actuals ~ financiare futures/la termen financial futures ~ la termen .(mar. to incur. fake. (la licitatie) counterbid contrapartida s. counterpoise contramanda v.subcontract ~ spot/pentru disponibil . weight equalizer.void contract ~ secundar . forgery. counterfeit.) consideration ~ executorie .unilateral/one-sided contract ~ verbal .forward contract ~ nul si neavenit .contract by deed/under seal. countermand. contractual.f.) uniform charter ~ unilateral .(prin care se of era echipament complet si asistentd pentru pornirea imediatd a activitdfii) turnkey contract ~ in curs de derulare .valid contract ~ la termen . (penalizdri) (mar. countersignature contrastalii s.demurrage incurred. surety for a surety contragreutate s.

offender. trespass contribuabil s.i. (financiar. infringement. (inspectie) inspection.(decurgdnd din detinerea a 51% din actiunile unei firme) working control ~ pe loturi standard . 1.f.state control ~ al venitului/averii .superannuation contribution ~ proportionals — (la avaria comuna) rat(e)able contribution control s.quality control ~ de pescaj . contribution. 1. (a examina) to examine. contravention. (examinare) examination.) ticket collector.administrative control ~ al creditelor . mar. average bond/payment ~ la coliziune . examiner.(pentru a vedea dacd se pot acorda unele facilitdti fiscale) means test ~ bugetar . tax bearer contribui v. 1. (a inspecta) to inspect.(executat de autoritdti) boarding ~ al preturilor .wage and price control ~ al statului .surveyor of weights and measures .) control. (supraveghere) supervision 2.(exercitat de guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ al navei .audit ~ de calitate .technical control ~ vamal .m. (conturi) to audit 3. taxpayer. (bdneascd) share.(asig. to control.statistical control ~ tehnic . (director economic) controller.inspector ~ de masuri si greutati . contributor.credit control ~ al managementului bancii (efectuat de banca centrald) bank examination ~ al masei monetare . contravener.(in constructii) quantity surveyor ~ de bilete . (a supraveghea) to supervise 2. (mar.standard batch control ~ prin imputerniciti .mandatory control ~ statistic . (masa monetard) to squeeze ~ piata .) general average contribution. infringer. (in autobuz) ticket inspector ~ de calitate .(c. ratepayer.budgetary control ~ contabil .) (SUA) hotchpotch ~ pentru pensie .(asig. transgressor.n. equivalent value contravenient s.m.f. (a verified) to verify.customs examination/ inspection/search.) draft/draught survey ~ operativ . (yerificare) check.(mar. surveyor 2.m.) supervisor.f.price control ~ al salariilor si al preturilor . checkup.to hold the market controlor s. (exercitat de actionarul sau grupul de acfionari care define mai mult de 50% din actiunile unei societdti) control ~ administrativ . checking. (revizor contabil) auditor 3. to contribute contributie s.CON-CON 105 contravaloare s.) rummage ~ vamal impotriva contrabandei contraband control controla v.t.f. vamal etc. (al unei activitdti etc. trespasser contraventie s. comptroller ~ al cantitatii . mar. quota ~ la avaria comuna . inspector. to check up.

(concordat. (despre preturi) fair. titluri de valoare) realizable convertibilitate s.river convoy ~ maritim . (adundri. assembling. (la) to cooperate (in) cooperare s. communal agricultural organization ~ agricola de productie . sedinte etc.domestic limited convertibility convertire s.) offshore convoy ~ de tragere . to summon ~ o intrunire/§edinta .de reasigurare . cooperative farmer cooperativa s.cooperative farm ~ de consum .postal convention " scrisa .moisture content conurbatie s. landwaiter ~ vamal de bagaje .) convertibility ~ externa .a imprumutului in titluri de valoare . a titlurilor de valoare) realization convoca v.f. calling together. convertible ~ in numerar .n.f convening.collective labour agreement . (al unui document) tenor ~ de umiditate . agreement.luggage inspector continut s. to call together. conurbation conveier s.f.treaty reinsurance ~ pentru evitarea dublei impuneri -double tax avoidance agreement ~ po^tala . (schimbarea condi-tiilor initiale ale unui impruinut.m.(despre active.cooperative shop/store. treaty 2. cooperative s. 1.preventive officer. conveyor. conversion ~ in numerar .) composition ~ colectiva de munca . talk ~ telefonica .106 CON-COO ~ vamal . cooperative society ~ agricola .long-distance call.agricultural cooperative. (acceptable acceptable. (bandd transportoare) conveyer.credit union/cooperative.) conversion .f.n. cooperative bank . {al unui recipient) content(s).(c. (capacitate) capacity 2. conveyer/ conveyor band/belt convenabil adj. (fin.telephone conversation ~ telefonica interurbana .) to convene.n.f.agreement in writing conversie v.de larg . emi-terea de noi tUhiri pentru a inlocui alte titluri) (fin. summons convoi s. 1. toll/trunk call coopera v.(mar.f. consumers' cooperative society ~ de credit . admissible conventie s.f. searcher.(tendinta marilor societdti de a emite titluri de valoare pentru a nu mai recurge la credite bancare) securitization converti v.maritime convoy convorbire s.t.external convertibility ~ limitata interna .(pentru o subscriere) to assemble a banking syndicate convocare s.) truck train ~ fluvial . convoy . acord intre un debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt intreaga datorie angajata) (dr.to call a meeting ~ un sindicat bancar . to assemble.f.(a activelor.f.t.i. conversiune conversiune s. titluri de valoare) to realize convertibil adj. \o convert ~ m numerar — {active. cooperation cooperatist adj. convention. conversation.f.

cu personalitate juridicd.cornerciaia . (societate pe actiuni) corporation ~ colectiva — (cu mai multi membri) (dr.public corporation transnationala transnational corporation corupe v.(detinutd de un numdr mic de persoane) (SUA) closely held corporation ~ multinationala . mar. to adjust corela v. joint/part owner coproprietate s. to share jointly copartener s.. (breasld) craft (guild). (duplicat) duplicate. corporatism corporatist adj.f.?.5-.(asig.m.) hull and materials corporatism^.fair/true copy ~ legalizata .(care plateste impozite) (SUA) professional corporation ~ publica/de stat .f.) hull and machinery ~ si materiale . 1. al uneia dintre anumite fiinctii publice) (dr.t.) corporation sole ~ internationala .f 1. copy. guild 2. corruption cosmetizare s. cooperativization cooperatie s. to amend.incoming mail corp. cooperative system copartaja v.{coca) hull (of a. to correlate corelare s.business/commercial correspondence ~ sosita . 1. body ~ de nava .f correlation ~ a nivelului salarizarii . counterpart.".) copy of bill of lading ~ exacta/fidela . {a mitiii) to bribe coruptie s. coownership.f.f. coproprietor.(titular.t.t.m.f. corporate 2. (referitor la o corporate) corporative. {banca ce actioneazd ca agent pentru o altd banca care nu are sucursale) correspondent 2.(mar. tenor./?.) corporation aggregate ~ exclusiva . copartner coparticipare s.t. (al uniti brevei de iin'eitlie) joint applicant cost.??.coo-cos ~ de credit local . al unui post de televiziune) special correspondent corespondenta s. ship) 107 ~ didactic .teaching staff ~ diplomatic . to correct.diplomatic corps ~ si masini . (constituit sub forma unei corporatii) corporate.international corporation ~ inchisa .certified/attested/office copy coproprietar s.local financial cooperative cooperativizare s. a a'iibalajului unuiprodus.f. mar.m.multinational corporation ~ profesionala . a imei situani fmanciare) face lift cosolicitant s. (participare a muncitorilor la beneficii sail la luarea deciziilor in intreprinderea in care lucreazd) worker participation copie s. cost . corporative corporatie s.(asig.f correspondence: (postd) mail .wage level adjustment corespondent s.m. (a unui magazin.f coproprietorship. (reporter) correspondent ~ special — (cd unui ziar. (a unui document) draft ~ de conosament . joint possession/property corecta v. corporatist corporativ adj.

actual cost . insurance.) current cost ~ de achizitie .bond issue cost ~ al fortei de munca .fare ~ al unei decizii in detrimentui alteia .bid cost ~ al opririi productiei .cost of storage ~ al emiterii unei emisiuni de obligatiuni .cost of reform ~ al schimbarilor de productie .cost of new common equity ~ al ofertei de pret . freight. transfer earnings ~ de penurie .carriage. navlu .) (cont. asigurare. insurance.(mar. asigurare.direct cost ~ economic . navlu si diferenta de curs de schimb . freight and landed ~ . navlu si comision cost.(cont. freight and exchange ~ comun .cost of set-up ~ al profitului nerepartizat/acumulat . insurance. navlu si descarcat cost.cost.(al unui activ) replacement cost ~ de lansare .lot-quality cost ~ al capitalului .constant cost ~ cu valoare determinata measurable cost ~ curent . cartage ~ al unei calatorii/curse . freight and commission ~ .(dobdndd) cost of credit ~ al datoriilor . asigurare.108 COS-COS ~ al calitatii pe lot .cost of living ~ .) charterage ~ al noilor actiuni comune .cost of production stoppage ~ al pregatirii lucrului .(atribuibil mai multor produse etc.cost of change-over ~ al timpului de intrerupere a productiei .issue cost ~ de inlocuire .production/prime/ flat/first cost ~ direct .cost.cost of equity ~ al creditului .(rata rentabilitdtii solicitate de actionari pentru capitalurile proprii obtinute de firmd prin retinerea fi reinvestirea profitului) cost of retained earnings ~ al recrutarii de personal .cost of downtime ~ al transportului .(a unei emisiuni) flo(a)tation cost ~ de oportunitate .cost of recruitment ~ al reformei . navlu.shortage cost ~ de productie .maintenance/upkeep cost ~ al navlosirii .(al unei societdti) acquisition cost ~ de emisiune .alternative (use) cost ~ al unei emisiuni monetare mintage ~ al vietii .(din perspectiva economistului) economic cost ~ efectiv . insurance. commission and interest ~ . wage costs ~ al intretinerii .(rata dobdnzii noilor datorii emise) cost of debt ~ al depozitarii .) common cost ~ constant . insurance.cost. asigurare.(rata rentabilitdtii celei mai bune investitii alternative disponibile} opportunity cost. comision si dobanda .cost of labour. asigurare. freight ~ .(media costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companii) cost of capital ~ al capitalului propriu .

(la bursa) to quote cotabil adj.(grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) basket of currencies.(stock) exchange quotation. basket ~ valutar . alocate pentru asigurarea unei activitdti de productie. to cost dear.f.n.social costs costa v.decisionmaking costs ~ comune -joint costs ~ de exploatare .estimative/ estimated cost ~ fix . (bur.time cost ~ planificat .cost and insurance ~ si navlu .original cost ~ istoric .) cost per thousand ~ marginal/incremental .recurrent cost ~ standard . to cost ~ scump .(pe unitatea de productie) average cost ~ mediu fix .dual listing ~ la bursa . currency basket cota v. cdnd se fixeazd alt cost) stepped cost ~ la mie .managed costs ~ sociale . quoteworthy cotare s.(costui aferent producerii unei unitdti suplimentare deprodus) marginal cost ~ mediu .extra cost.(costurile mentinerii unor stocuri) total carrying costs ~ variabil . actionari si creditor!) agency costs ~ fixe/obligatorii .(raportui dintre costui total de detinere si costui total de comanda) total inventory costs ~ total de comanda .budgeted cost ~ real .unavoidable costs ~ la latitudinea conducerii .variable cost costuri care influenteaza luarea deciziilor .(cost fix pdnd ce firma ajunge la un nou nivel de activitate comerciald.COS-COT 109 ~ estimativ/dupa deviz .".indirect cost ~ initial . (pentru tacdm la restaurant) cover charge ~ si asigurare .(cost initial al unui activ) historical cost ~ in trepte .(costuri asociate cu monitorizarea actiunilor administratiei pentru a verifica dacd acestea respectd angajamentele contractuale dintre conducere.(costui lansdrii unei comenzi) total ordering costs ~ total de detinere .fixed cost.(metodd de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori. listing ~ dubia .real cost ~ recurent .cost and freight ~ total al stocurilor .(costui mediu al capitalului suplimentar obtinut in timpul unui an dat) incremental cost of capital ~ indirect .average variable cost ~ neabsorbit . (la bursa) quotable.(cheltuieli de regie. (care nu variazd in funcfie de volumul productief) (SUA) stand-by cost ~ incremental al capitalului .average fixed cost ~ mediu variabil .standard cost ~ suplimentar .t.) quotation. ascultdtori etc. neutilizate in totalitate) unabsorbed cost ~ orar de functionare a masinii machine-hour rate ~ pe unitatea de timp . to come high co$ s. exchange listing .to be expensive..working costs ~ de reprezentare/mandat .

marrying price ~ de tnchidere .debt register claim ~ neprivilegiata/neprioritara ordinary debt ~ restanta .commercial/trade credit .) berth freight rate ~ a navlurilor pentru marfuri generale (mar. wine cellar/vault.f. (corn. debt. quota.entrance fee ~ de membru . credit. cellar creanta s. 1.redemption quota ~ de export . talon. freight rate ~ a navlurilor de linie . (bur. crash.(garantat prin titluri de valoare) broker's loan ~ agricol .f.claims and liabilities creare s. to subscribe. levy ~ de inscriere . daily s.parte .(platitd de fiecare membru al unei asociatu) capitation fee cotor s.n.n.nominal quotation ~ oficiala .assignable debt ~ contabila .bank credit ~ comercial .(bur. generals rate ~ de amortizare .) trust ~ acordat brokerului .previous quotation bursiera (stock) exchange quotation ~ consecutiva .f. (ca membru) to pay one's membership dues cotizatie s.tax-free quota cotidian adj.debt secured by mortgage ~ inscrisa in registrul datoriei . due. failure ~ bursier .spot quotation cotatie s. subscription. fee.i. counterfoil.taxable quota ~ in aur — (cota. stub crah s.) rate of freight.consecutive quotation ~ de deschidere .book debt ~ garantata prin ipoteca . m. (coloand in partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.(a unui agent de vdnzari) sales quota ~ impozabila .f.stock exchange crash.n.official quotation cota s.) market maker credit s. creation ~ a marcii .110 COT-CRE ~ pentru disponibil . depusd in aur. mated) check.financial crash crama s.) credit (side) 3.f.(mar.outstanding claim/debt creante $i angajamente .branding ~ de credite . share ~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) capital cost allowance ~ a navlurilor .share.) quotation. (contramarcd. claim ~ cesionabila . bankruptcy. price ~ anterioara .share of the profits ~ procentuala percentage contribution ~ scutita de taxe . market crash ~ financiar . creator ~ de piata .n.export quota ~ de import .(mar. daily paper cotiza v.agricultural credit ~ bancar .) general cargo rate.(in economic) credit creation creator s. quota ~ parte din beneficii . de cdtre un stat—membru al FMI) gold tranche ~ .closing price ~ la termen forward quotation ~ nominala .f.share of profit ~ de vanzari .import quota ~ de profit .member fee ~ individuals . heel. de participare. loan 2. maker.

CRE-CRE 111 ~ cumparator .level payment mortgage ~ irevocabil confirmat .refinancing credit ~ de scont .(fdrd documente insotitoare pentru o cambie trasd asupra unei band) clean credit ~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului de cdtre furnizor) supplier's credit ~ garantat .(acordat unui cumpdrdtor strain de cdtre banca exportatorului pentru mdrfurile importate) buyer credit ~ de consum .credit on real estate ~ international .(cu dobdndd scazuta) easy/cheap money ~ imobiliar .export credit ~ de investitii .(imprumut oferit de o banca pe baza valorii actiunilor detinute de solicitant) marginal lending ~ mixt . (SUA) current account credit ~ lombard .mortgage credit.long-term credit ~ pe termen mediu .working capital credit ~ de export .international credit ~ intern . la alegere.asset-backed loan ~ ieftin/avantajos .domestic credit ~ ipotecar .credit on personal property ~ multivalutar .documentary credit ~ extern .{acordat pentru cumpdrarea de bunuri de consum si servicii} consumer credit ~ de exploatare .unlimited credit ~ neperformant . (acordat pentru cumpdrarea sau constructia de locuinte) building loan ~ ipotecar cu rambursare integrals la scadenta .(credit de export acordat in comun de o banca comerciald si de stat) mixed credit ~ mobiliar .produce advance/loan ~ personal .investment credit ~ de refinantare .(prin remiterea de gajuri) secured credit ~ garantat cu active .discount credit ~ documentar .bad/nonperforming loan ~ pe termen lung .(cu termeni favorabili de rambursare) soft loan ~ prin acceptare — (credit pe termen scurt prin care banca autorizeazd .(care poate fi utilizat prin retrageri succesive pdnd la o limitd convenita) overdraft.(obtinut de o societatemamd de la propriile filiale) downstream loan ~ in cont curent .short-term credit ~ pentru activitatea curenta business loan ~ pentru plata marfurilor achizitionate .(credit pe termen scurf acordat prin gajarea unor titluri financiare usor de transformat in numerar) lombard credit ~ marginal .confirmed irrevocable credit ~ in alb — (acordat far a nici o garantie) unsecured credit ~ in aval .foreign credit ~ fara garantie .(utilizabil.medium-term credit ~ pe termen scurt . care ii permite sd obtind mdrfuri pe credit) personal credit ~ preferential .straight-term mortgage loan ~ ipotecar cu rambursari in sume fixe . in mat multe volute) multicurrency loan ~ nelimitat .(reputafia unei persoane. credit on mortgage.

') accounts payable ~ comercial . a avea ~ pe piata . a lua cu ~ .to take on credit a trece in creditui cuiva .to buy on trust a deschide cuiva un ~ .revolving credit ~ scump .(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge credit ~ rambursabil in rate .public credit ~ .trade creditor ~ cu garantie . (beneficiar al unui drept de retentie) lienor 2. stockman. creditor.transferable credit a avea ~ la cineva .'s credit creditav.(cu dobdnzi ridicate) dear money ~ sezonier . stockbreeder creste v. (animate) to breed..seasonal loan ~ sindicalizat (ofertd de fonduri fdcutd de mai multe band pentru a sustine un credit mare) syndicated/ participation loan ~ stand-by .bond creditor ~ general .to carry to smb. to raise v.cattle breeder.sau a Bdncii Nafionale .(rol jucat de banca centrald a unei tdri) lender of the last resort ~ preferential/privilegiat . mortgage creditor.112 CRE-CRE clientui sd tragd asupra acesteia cambii pdnd la concurenta limitei fixate} acceptance credit ~ prin cont descoperit bank overdraft ~ public . (de vite.punte/de legatura . to rear.care se confruntd cu dificultdti temporare ale balantei de plati) stand-by credit ~ transferabil . to increase. to cultivate.(despre o banca) to overlend creditor adj. s.execution creditor ~ in ultima instanta .mortgagee. credit.(lime de credit pusd la dispozitia unei tdri .creditors under commission of bankruptcy crescator s. (despre preturi) to advance.swing credit ~ reinnoit automat . to go up. animate domestice) breeder ~ de vite . (puternic.to have credit with smb. to increase.m. (plante) to grow. (preturi) to advance 2. loaner. despre preturi) to . encumbrancer ~ in favoarea caruia s-a dat o sentinta executorie .. to rise.to open a credit/an account with smb..to be a sound man a cumpara pe ~ ..m. lender. (cont.(fdrd drepturi preferentiale) general/ordinary/junior creditor ~ insistent . to raise. 1.pledgee ~ garantat prin obligatiuni .(ale cdrui creante sunt rambursate prioritar in caz de falimenf) preferential/privileged creditor ~ prin hotarare judecatoreasca judgement creditor creditori ai unui falit . to credit ~ excesiv .dun ~ ipotecar . to escalate.secured creditor ~ fara garantie/general/chirografar unsecured creditor ~ gajist . 1.t.?.installment credit ~ reciproc negarantat .

(a pietei) stringency ~ de lichiditati . mar. in special despre dobandd) to accrue. (acumulare.f. nivelul pe locuitor al indicatorilor sintetici macroeconomici rdmanand constant) zero economic growth ~ excesiva a obligatiilor . cruise ~ in jurul lumii . crisis.) accrual ~ a animalelor . (salariat insdrcinat cu cronometrarea operatiilor industriale) time clerk caprep.economic growth ~ economica consolidata consolidated economic growth ~ economica durabila . fdrd a urmdri mdrirea capacitdtii de productie) capital deepening ~ a productiei .(asig. rise. (despre cursuri bursiere) to trade up.increase in demand ~ a productivitatii .) with average ~ avarie particulars .periodical increment ~ procentuala . growth.steady state growth path of nominal income ~ temporara .(asig. increment.cattle breeding ~ de capital . mar. mdrirea valorii unui activ prin crestere naturald) accretion. (a se acumula.petroleum crisis ~ structurala .(a preturilor) boomlet a fi in ~ .financial crisis ~ petroliera .percentage growth ~ spontana a valorii . (a prefurilor) advance.CRE-CRO 113 soar.money pressure/ scarcity ~ de supraproductie . upswing.structural crisis a fi in ~ financiara .) to bull criza s.to be on the increase a incerca sa provoace o ~ . imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor) unearned increment ~ stabilizata a cursului venitului nominal . boost.economic crisis ~ financiara . (a se amplified. (depresiune) depression.animal breeding/husbandry ~ a cererii pe piata .) increase of the risk ~ a valorii de piata a unei investitii capital appreciation ~ a vitelor .(situatie in care rezultatele economice agregate si populatia unei tan sporesc simultan.(a cursului) {bur. (continud) (cont.to come down croaziera s.f.sustainable economic growth ~ economics zero . in special despre decalaje) to widen cre§tere s.(asig.(mijioacelor de productie prin cumpdrarea de utilaje performante.overproduction crisis ~ economics .under new ownership ~ avarie . with 2.under advice ~ barare generala . increase.expansion of production ~ a riscului . upturn.global/world cruise cronometror s.f.overgrowth of liabilities ~ neinflationista durabila sustainable noninflationary growth ~ periodica .(funciare.) with particular average ~ aviz . 1.m. (bur.) cum ~ cu alt proprietar . (a afacerilor) stagnation.(despre cec) cheque crossed generally .(a capitalului social) capital increase ~ economica .

(pdmdntui) to cultivate. (agricola) culture. quantum ~ al despagubirii .) per ultimo ~ livrare din antrepozit vamal bonded terms ~ livrare in docuri .) cum capitalization ~ cu bucata .as from ~ lichidare la mijiocul lunii . to grow 2.) at risk ~ taxa zero . crop ~ alternativa/intercalata .(preferentiale la o noud emisiune de actiuni) cum new/rights ~ foi libere/detasabile .(bur. m.) under protest ~ ramburs .(despre piata bursiera) bullish ~ tendinta de scadere . grower.) loose-leaf ~ tncepere de la data . 1.) per medio ~ lichidare la sfarsitui lunii .under the date of ~ destinatia .understaffed ~ plata taxelor de transport la livrare/destinatie . to farm. by the piece. to till.duty-paid ~ taxele vamale neachitate .measure of damages/indemnity ~ al impozitelor locale .ratal cultiva v. (ca dijmas) to sharecrop cultivare s.(bur.(despre calendare.) subject open ~ conditia sosirii sigure .) cum coupon ~ data de .n.cum dividend.by the day cuantums. registre etc.cum interest ~ drepturi .(clauza de navlosire) (mar.dry farming cultivator s.(despre o plata) (dr.(despre cec) cheque crossed specially ~ capitalizare .) corporate culture culturi cerealiere . piece by piece ~ clauze .(bur.(bur.(asig.carriage paid home ~ ziua .t.114 CRO-CUL ~ barare speciala . cultivation.carriage forward ~ protest .(despre piata bursiera) bearish ~ testament .) cum distribution ~ dividend .f. (in special cereale) to crop.(bur.limited and reduced ~ rise .delivered docks ~ personal insuficient .(by) piecemeal. 1.limited ~ raspundere limitata si capital redus .(mar.cereal crops .) cum all ~ transportui platit .duty-unpaid ~ tendinta de crestere .columnar ~ conditia ca nava sa fie disponibila (clauza de navlosire) (mar.for value ~ toate beneficiile . to raise.collection on delivery ~ raspundere limitata .) subject to safe arrival ~ contract .(in sistemul TVA) zero-rated ~ taxele vamale achitate . farmer cultura s.(de dividende etc.claused ~ coloane .under deed ~ cupon .catchcrop ~ mixta . culture 2.mixed cropping ~ organizationala/a corporatiei (man.under will ~ titlu de imprumut .) bound for ~ distribuire .as loan ~ titlu oneros . (SUA) dividend on ~ dobanda . farming ~ a terenurilor fara irigatii .f.(pdnd la punctui de livrare) carriage paid ~ transportui platit pana la domiciliul beneficiarului .

possible/ prospective buyer ~ ferm .to buy on easy terms ~ cu plata in numerar .) averaging up ~ de actiuni pe o piata in scadere (bur. to buy.CUL-CUM 115 ~ furajere .to buy cheap/low ~ cu amanuntui .buyout . a cursului) to buy on a fall ~ la licitatie .speculative buying comparator s.firm buyer .) vendee ~ eventual/potential .retail purchase ~ cu plata in numerar .) to overbuy ~ in rate .high-repeat purchase ~ de proba . buying. (toate actiunile unei societati) to buy out.(bur. shopper.purchase on commission ~ pe credit . buyer.(bur.impulse buying cumparari de sustinere .to buy on the hire-purchase system/on the instal(l)ment plan ~ intr-un moment de scadere . 1.(a preturilor. purchase for cash ~ de actiuni pe o piata in crestere (bur.f. (dr.) averaging down ~ de actiuni pe o piata in scadere (dacd scdderea atinge un anumit nivel) (bur.employee buyout ~ a unei societati .to buy for future delivery cumparare s.technical/ industrial crops cumpara v. instal(l)ment buying ~ pe baza de catalog .) buying long ~ a pachetului majoritar de actiuni ale unei firme de catre salariatii acesteia .) averaging in ~ de articole de uz curent .angro/cu ridicata . incercdnd sa preia controlul acesteia) to buy up ~ angro .wholesale purchase ~ cu amanuntui .(acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptd contravaloarea acestora in bunuri produse cu instalatiile respective) buyback ~ de spatiu in mediile publicitare media buying ~ fara intermediari . purchasing.to buy for cash ~ in cantitati excedentare/prea man . (actiuni ale unei societati.catalogue buying ~ pe baza de comision . purchaser.) supporting purchases ~ speculative .to overbuy ~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ in plus fata de capacitatea de a oferi actiuni suplimentare in anumite situatii .(direct de la producdtor sau importator) buying round ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.(a cursului) (bur. to purchase 2. purchase ~ a la hausse .hire purchase.to buy wholesale ~ avantajos/ieftin .purchase on credit ~ sub impulsul momentului .to buy by auction ~ la termen .forage crops ~ tehnice/industriale .cash purchase. (actiuni ale unei societati) to buy into.(cumpdrdtorul putdnd restitui marfa) sale or return ~ de produse rezultate .to buy retail ~ cu facilitati de plata .t.) (SUA) wash sale ~ in rate .m.

(al unui document) tenor curat adj.(referitor la rata dobdnzii titlurilor de valoare) normal yield curve curent adj.security price ~ al zilei .) denomination unit cupon s. (de stofd) remnant ~ de dividende .f. 1. courier.marketer cumparatori fara vanzatori . (despre monedd) legal. 1.n.) undisclosed buyer ~ pe o piata .) yield curve ~ atipica a ofertei de munca . (despre cheltuieli) running curier s.f. plurality of offices cumula v. exchange rate 3.central exchange rate .) buyers no sellers cumparatura s.n. trading stamp cuprins s.f. (fara rezerve/mentiuni) clean curba s.impulse buyer ~ nenominalizat .(bur. (serie de lectii) course ~ al actiunilor . (despre lund) (corn.production curve ~ a randamentului . (zilnic) daily 2.dividend warrant ~ de dobanda .market price/rate ~ al titlurilor de valoare .(grafic care reprezintd diferite combinatii ale mai multor mdrfuri cu calitdti identice si care u oferd consumatorului satisfactie egald) indifference curve ~ a ofertei . (valutar/de schimb) rate of exchange. errand/office boy curs s.(in tranzactiile cu devize) cheque rate ~ al disponibilului/spot .(unui produs nou pe piata) adoption curve ~ a cererii .m.(grafic care ilustreazd corelafiile dintre oferta de munca. purchase.interest warrant ~ de piata .n. (despre preturi) current.(oferit in scop promotional pentru obfinerea gratuitd sau cu reducere de pret a unor produse) money-off coupon. si salariul real) backward bending labour supply curve ~ descendenta . (de functii) holding more than one office/appointment.(cursul la care se efectueazd operafiunile la vedere cu valuta) spot rate ~ al pietei .(graficul relatiei dintre randamentele si maturitdtile diferitelor emisiuni de titluri de valoare) (fin. knowledge ~ a sarcinilor/specificului unui post job knowledge cupiura s. (despre an etc.) present. cumulative cunoastere s. 1. pi.share price ~ al cecului .to go shopping cumul s.supply curve ~ a productiei .) instant. (atasat unui titlu de valoare la purtdtor) (fin.(bur.f. price 4. (tabla. 1.payment coupon ~ valoric .116 CUM-CUR ~ important . (fin.quotation of the day ~ central . (de apd) watercourse. (functii) to hold a plurality of offices cumulativ adj.t. shopping a face cumparaturi . (bur. messenger. curve ~ a acceptarii .) quotation. river course 2.) coupon 2.n.consumption curve ~ a indiferentei .demand curve ~ a consumului . de materii) summary 2.downward curve ~ normala de randament . current.heavy purchaser ~ impulsiv .

brokerage.official exchange rate ~ de schimb real .{curs de schimb exprimat ca raport intre moneda nafionald si una strdind) direct quotation ~ la bursa neoficiala . word .{serviciu bancar) safe custody cutie s. pi.{stabilirea cursului dintre doud volute prin raportare la o tertd moneda) cross rate ~ de schimb la termen . quasi-money. arbitration court ~ de casatie . quasi-contract cvasimonopol^.unofficial rate of exchange ~ nominal .court of arbitration.freely floating exchange rates ~ de schimb multiple .CUR-CUV 117 ~ cu fluctuatie mare . course (of a ship) 2. nearmoney cvasicontract^. deep-sea/distant trade. fin.n.) long course.court of appeal.m. ride.fixed exchange rate ~ de schimb fluctuant .{cursul la care se efectueazd operatiunile valutare la termen) forward rate ~ de schimb oficial .) middle price/rate ~ neoiicial de schimb .(bur. caretaker custodie s.issue price ~ de interventie .{de guvern) peg ~ de tranzactie . 1.f.supreme court curtier s.nominal price ~ prin corespondenta correspondence course ~ serai .{al valutei) selling rate ~ direct .) closing price ~ de panica/foarte scazut . can ~ metalica pentru depozitarea de valori .kerb/street price ~ la care brokerul s-a angajat sa vanda — {pentru a evita pierderi mai mari) stop price ~ mediu . {a unui vehicuf) drive.{mar.) trading price ~ de vanzare .n.{la bancd) safe deposit box cvasibani s.rate of exchange ~ de schimb dirijat . {de conserve) tin.. quasi-monopoly cuvant^.multiple exchange rates cursa s.) wide price ~ de cumparare .{bur.n.{bur. courtage. box. broker custode^.(al bdncii centrale pepiata valutard) intervention points ~ de inchidere . bin.{bur.{intre oferta de vanzare si cea de cumpdrare) (bur.) bid/buying price ~ de deschidere .) court ~ de apel .{bur.) trade curtaj s.{mar.m.{bur. (parcurs) haul ~ lunga . stockbroking curte s. {ladd) case.managed exchange rate ~ de schimb fix .real/fair exchange rate ~ de schimb sustinut .) panic price ~ de schimb/valutar .audit office ~ suprema .f. custody ~ sigura .court of cassation ~ de conturi . appellate court ~ de arbitraj .m.) opening price ~ de emisiune .evening classes cursuri de schimb cu fluctuatie libera . {dr.f.f. distant cruise ~ regulata .n. custodian. {a navei) (sea) voyage.floating exchange rate ~ de schimb tncrucisat .

fi. quomm a avea ~.to form a quorum .to have a quorum a constitui un ~ .118 CUV-CVO cuvintele nu corespund cifrelor (formula pe un cec) words and figures do not agree cvorums.

to date data s.(a navei) date of arrival ~ . (a o/er. data ~ a intrarii in vigoare . (ceva furat) to restore 5. gift dara s.f.t.to render assistance ~ chitanta .limita .n.) date of shipment ~ de facturare .) stem/stemming date ~ de inregistrare . 1.alongside date ~ de anulare/reziliere .) to offer 2.date of payment ~ de plecare — (a navei in cursa) date of departure/sailing. (taro) tare dare s.to give/to provide security .invoice typist dactilografia v.. (statistics) (official) returns. mooring berth. to type dactilografie s. typist .f. (gratis) to give away 6. (mar.f. to award .to give an expert opinion dactilografa s.de plata .de facturi . (o sentintd) to adjudicate. delivery date '. (o recolta) to yield 7.ajutor .f. to return.(pentru operarea navel) good/safe berth dar s.t. 1. {(imp.(a contractului) cancelling date ~ de expediere .f.date of loading.(cdtre un superior) report.D da v.ready berth ~ sigura . t. giving ~ de seama .un acont — to pay an account .. cantitate de informatie prelucratd de calculator) datum.discharging berth ~ de incarcare . (protocol. (cdrtile de joc) to deal 8. (mapoi) to give back. pier barge pregatita .entry date ~ de livrare . (a acordd) to bestow/to confer upon smb.ore berth ~ de pasageri . to grant 3. (calendaristica) date 2.de chei . (relatare) account (rendered).loading berth ~ de minereu . (limita) term 3.quay berth ' de antrepozitare . bani) to allow.lighter berth -.plutitoare .(pdna la plata taxelor vamale) sufferance wharf . (notiune fundamentala. berth space .to commission . v. sailing date ~ de sosire .contract date ~ de acostare la dana .pentru §lepuri .de descarcare . to give.passenger berth/wharf ~ pentru petroliere .(oil) tanker berth .in exploatare .to receipt ~ faliment . (oara) time 4. berth.de acostare .date as postmark ~ a scadentei .landing stage.date of invoice ~ -de incarcare . present.) minutes.i. due date ~ contractuala .un aviz competent . statement of accounts data v. typewriting dana s.term day .date of maturity.(a mdrfii) (mar.effective date ~ a po$tei .date of delivery.to go bankrupt/into liquidation ~ garantie . pi.f. (a inmdna) to hand over 4.quay berth .

(datorie pe claimable/due/ termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma de credite bancare.external debt ~ flotanta .statistical data ~ tabulare . 1.to be in debt datora v. 1.debt of old standing.tabular data dator adj. (arierate.unconsolidated/ unfunded debt ~ nelichidata .public debt ~ publica externa external public debt ~ publica interna . liability 3.(contractarea de datorii succesive pentru rambursarea datoriilor anterioare) pyramid debt ~ preferentiala/privilegiata (pidtitd integral.statute . owed.irrecoverable debt ~ nesigura .doubtful debt ~ neta . (involved) in debt 2. indebted (to).debt of honour. domenii) composites ~ la dispozitia conducerii .current debt ~ de onoare .barred debt ~ publica .(confirmatd prin hotdrare judecdtoreascd) judgement debt ~ ipotecara . (angajat fafd de) under an obligation (to).120 DAT-DAT ~ probabila de descarcare . (ipoteca) encumbrance ~ consolidata .internal public debt ~ publica neproductiva (componentd a datoriei publice cauzatd mai ales de cheltuielile neproductive legate de rdzboi) deadweight debt ~ publica productiva/reproductiva -(imprumut investit de stat in active productive) living/productive/ reproductive debt ~ restanta . (obligafie) obligation.(care grupeazd informatii din mai multe sectoare.mortgage debt ~ neconsolidata .piramidala .(sub forma diverselor rate si raporturi) management ratio ~ oficiale .official data ~ statistice .(datorie pe termen lung a unei tdri sau a unei alte comunitdti publice sub forma imprumutu- rilor pe termen lung) consolidated/ funded/permanent debt ~ cu termenul expirat .unliquidated debt ~ neperformanta bad debt ~ nerecuperabila . indebtedness. old--standing debt datorii acumulate/restante . maintea altor datorii') preferential/privileged/ senior debt ~ prescrisa . owing.expected discharging date date compuse .backlog of debts . honorary debt ~ exigibila outstanding debt ~ extern a . obliged (to) a fi ~ .unclaimable/undue debt ~ insolvabila .outstanding debt ~ secundara — (datorie care se achitd numai dupd ce au fost acoperite obligatiile fata de detindtorii de actiuni preferentiale) subordinate debt ~ veche . debt. due datorie s. in caz de faliment. bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu scadente foarte apropiate} floating debt ~ inexigibila . to owe datorat adj.stale debt ~ curenta .f. datorii restante) arrears 2. owing money.net debt '.t.

on duty ~ vanzare .to get out of debt datornics. (paguba) damage.(referitor la predarea sau primirea mdrfii) alongside ship ~ la data . compensation. above .m.(in timpul transportuhii) chafe ~ prin incendiu damage by fire ~ prin manipulare damage by handling ~ produsa/ocazionata . unliquidated damages ~ neinsemnate/nule .(stabilite de instanta) contemptuous damages ~ nominale/minore .(stabiHte de instanta) damages at large.damage to persons ~ delictuala .after date ~ ocazie second-hand ~ proba . liquidated damages ~ evaluate subiectiv .moral prejudice ~ necontractuale . with.to be out of debt a se achita de ~ .DAT-DEA 121 ~ de razboi .) exemplary damages ~ generale . for.(a bunurilor navel) (mar.) tort 3. through ~ -a lungul bordului navei . altele decaf actionarii ei) external liabilities ~ sigure . dealer ~ autorizat .damage to property ~ pretinsa .dealer in securities deasviprsi prep. {prejudicing prejudice.recovery of damages.damage done/ incurred daune cauzate de circulatie §i accidente traffic and accident loss ~ compensatory compensatory damages ~ contractuale .penalty for nonperformance of contract.to sue for damages a obtine ~ . damages ~ morale .war debts ~ externe . (despdgubire) indemnification. 1.on sale.to award damages a actiona in judecata pentru a obtine ~ . to incur debts a fi inglodat in ~ .(asig.f.alleged damage ~ prin aruncarea peste bord .(datorii ale unei societdti cdtre institutii sau persoane fizice.authorized dealer ~ de titluri de valoare . (dr.(care vorfi sigur achitate) good debts a face ~ .) damage by jettison ~ prin frecarea marfurilor .prospective damages a acorda ~ .to run into debt.nominal damages ~ partiale — (prin risipirea. m.malicious damage ~ materiala .) sentimental damages ~ exemplare/agravate/punitive .to be over head and ears in debt a nu mai avea ~ . under offer dealer s. (pierdere) loss.general/ordinary damages ~ indirecte . pi. (despdgubiri bdnesti) damages ~ corporala .(oferte drept compensate pentru nerespectarea obligatiilor contractuale) indirect/consequential damages ~ -interese .(dr.on sale or return ~ serviciu . deterio-rarea mdrfii) pickings ~ probabile . 1. debtor dauna s. of 2. harm 2.to recover damages deprep.

bad debtor ~ solvabil .technological gap decadea v. wharf debit s. debit.group decision .n.-...i. 1. landing stage/pier/ place. s. :. (tutungerie) tobacco shop. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass media) above the line debarca v. red 3.(termen contabil care se referd la anumite articole din contui de profit si pierderi si care apar deasupra liniei profitului net in declaratia de profit si pierderi.debtor -default ~ principal .) yield gap ~ deflationist . (pasageri) to land.f. time lag ~ de randament . (de curs de apd) flow.deflationary gap ~ economic . (dr.f.pledger.(pentru a se eschiva de la plata datoriilor) fly-by-night ~ executat . : ~ liniei . lapse decadere s. (un titlu) to confer (on) decimal adj. !jiiratilor) verdict given/returned by the jury ~ arbitrala/de arbitraj .'s account.principal/chief/primadebtor ~ rau platnic . (vdnzare cu amanuntui) sale by retail 4.insolvent debtor ~ ipotecar .n. decision.) debit side. to smb. with 2. in care se inregistreaza elementele si sporurile de activ.} judgement.t. (coloana din partea stangd a nnui cont.(cdruia i se aplicd un sechestru) distrainee ~ gajist .release of funds debu§eu s.(diferenta dintr: randamentui mediu al actiunili:' comune si eel al titlurilor de valoare •:. resolutior2.. mortgagor ~ in incapacitate de plata . gap.f. (fonduri) to unfreeze.sundry debtors a fi debitor .to be in the red debloca v. (corn. release deblocare s. prima clasa) {bur. discharge debita v.economic gap ~ tehnologic .t. (datorie) debit 2. (eliberare) releas.to find a market decalaj s.(a unu. (de ziare) news stall/stand 5. (un premiii) to award (to. mortgager. to disembark. (din drepturi) (dr incapacity. to debit smb. (din drepturi) (dr. (pasageri din autobuz) to set down debarcader s. to sell by retail debitor adj. debtor.n. to unship. 1. (a inscrie o sumd in debitui unui cont) to charge smth. sentence. award.) i. respectiv reducerile de pasiv) {cont.n. tobacconist's. (mdrfuri) to unload. outle'opening ~ pe piata vanzarilor cu amanuntui retail outlet ~ potential .potential market/outlet a gasi un ~ . decimal decizie s. (supus unui drept de retentie) lienee ~ care fuge de creditori . to discharge.) market. pledger ~ insolvabil . 1. (a vinde cu amanuntui) to retail. lapse decerna v.: unfreezing ~ de fonduri . to set/to put ashore.t.mortgage debtor. (declarat de instantd) judgement debtor. tribunal de arbitraj) (arbitration) award ~ colectiva .122 DEA-D.m.t.solvent debtor debitori diverse .

entry. bill of entry ~ vamala de import .(asig. 1.(la vama) baggage declaration/sufferance ~ de export a incarcatorului shipper's export declaration ~ de faliment . to invalidate.final/closing declaration ~ vamala initiala . to annul ~ recurs .adjudication of bankruptcy declaratie s.(mar.free entry ~ vamala . to declare.to appeal declarant s. mar.custom-house/customs broker declarare s. m.) crew's customs declaration ~ vamala asupra continutului declaration of the contents ~ vamala de antrepozitare .entry of goods ~ in stare de faliment . captain's (imperfect) entry ~ vamala provizorie . declaration.) acknowledg(e)ment ~ consulara .home value declaration ~ autentificata (dr.vamala finala . entry inwards. declarant ~ vamal .(mar. (venitui) to return ~ avarie comuna . (in vama) to enter.) distringas ~ definitiva .t.(asig.declaration of value ~ falsa .declaration of solvency ~ de valoare .entry for warehousing ~ vamala de iesire/plecare . declaration ~ a avariei comune .DEC-DEC 123 ~ de inculpare/punere sub acuzatie (luatd de curtea cujuri) true bill ~ de sistare temporara a tranzactionarii actiunilor unei societati (bur.prime entry ~ vamala preliminara . (scrisd.bill of sight ~ vamala suplinientara .import entry vamala de transbord transshipment entry ~ vamala de tranzit transit entry .) to declare general average ~ nul si neavenit .) declaration of general average ~ a marfurilor in vama . dr.to declare null and void.declaration of bankruptcy ~ de impunere/venituri .(privind starea mdrfii) carrier's statement ~ asupra valorii marfii in tara de origine .(mar.imperfect/ preliminary/sight entry. subjurdmdnt) (dr. statement 2.tactic economic decision ~ irevocabila . earnings statement ~ de solvabilitate .) inwards entry.f.decision beyond/past recall declara v.) notice of abandonment ~ de bagaje .return of income.misrepresentation ~ pentru achitarea taxelor vamale duty-paid entry ~ pentru marfuri scutite de taxe vamale . customs declaration ~ vamala a echipajului .postentry . entry outwards ~ vamala de intrare/sosire . declaration of duty. tax return. mar.consular declaration ~ de abandon .economic decision ~ economica strategica ..(mar.ultimate decision ~ economica .) outwards entry.strategic economic decision ~ economica tactica .) affidavit ~ a carausului .f.

deficient.n. 1.t. discount from a sum paid sau to be paid ~ de cheltuieli . flaw detector defectoscopie s.f.) shipping deficit deficite gemene . shortage.) decline decont s. fault detector/finder/ locator. m.f. (fin. defect.to have a deficit.t. m. decorator ~ de vitrine window dresser decret s.(mar.f.n.(man. fault detection defectuos adj. deduction. to be in the red deficitar adj.interest deduction ~ a tarei .latent defect ~ de fabricatie . external deficit ~ al balantei de plati . 1.f.budget deficit ~ de rezerve . to settle decontare s. deficiency deficit s.t.f. reserve deficiency ~ de tonaj .124 DEC-DEF declin s.n. defective.f.decree law. in disrepair ~ ascuns . impdrtire in pdrtile componente) breakdown ~ a componentelor postului . {dintr-un intreg) deduction 2.standard deduction defect s. disinflation deflationist adj.job breakdown ~ forfetara . faulty. al productiei etc. defining.i. (neajuns) drawback. (a legifera) to enact decupla v. shortcoming adj. failure. out-of-work decurge v. defectively defectiune s.f. (despre un an agricol) lean a fi ~ . to decree.fault of fabrication defectoscop s.f. disinflationary . (fin. (al activitdtii economice.f. 1. a impdrti in pdrfile componente) to break down defalcare s.n. breakdown deficienta s. fault. deduction ~ a dobanzii .(rezervele unei band care scad sub nivelul cerut de lege) deficient reserves.) deflator deflatie s. settlement ~ bancara banking settlement ~ frauduloasa fraudulent settlement ~ prin acreditiv settlement by letter of credit ~ prin virament .t.balance of payments deficit ~ bugetar . defective.to be in short supply definire s. (a analiza. deflationary.balance of trade deficit.defraying of expenses. shortfall 2. (despre buget) adverse. (dintr-un intreg) to deduct 2. out-of-order.) deflation. short.settlement by transfer decorator s. charter. executive order decreta v. (la cantor) shortness of) weight ~ al balantei comerciale . to deduct deducere s. imperfect adv. decree. (legiferare) enactment ~ -lege .to cover/to make good/to supply a deficit a fi in ~ .) twin deficits a acoperi un deficit . to charter.n. (a unei instalatii) shutdown decuplat adj. (despre un contract) to run on deduce v. (analizare. reimbursement decontav.) goal definition deflator s.tare allowance defaica v. faultily.n.(fin. (o instalatie) to shut down decuplare s.f. deficit. out-of-repair. definition ~ a obiectivelor . (despre mdrfuri) scarce.

(retragere din circulatie a unei bancnote. to discharge (from function/office) demitere s. (imputernicit) mandatory.f. 1. de gaj) disencumbrance ~ de dubia impunere . resigning.f. embezzler. (de sarcini ipotecare. authorization. to peculate delapidare s. to depute delegat s. defrauder.DEF-DEP 125 defrauda v. vacating.f. to dismiss. to embezzle. o monedd) to demonetize v. to democratize democratic s.f. (de sarcini ipotecare.brand name ~ a marfii . to grub. de gaj) to disencumber degrevare s.n. (devalorizare) devaluation densitate s. (de obligatu.(participarea muncitorilor la luarea deciziilor in intreprinderea unde lucreazd) industrial democracy demonetiza v. to defalcate. name.(a firmei) registered name depanav. (a unui teren) clearing. datorii) relief.t. democracy ~ industrials . to embezzle. to resign. to name.to resign. defalcation.m. to remove. to defraud. defrauder. (yn teren) to clear. embezzler. (mandat) commission. resignation a-i da/a-§i inainta demisia . delegate. to peculate defraudator s.t. mandate.(evitarea platii unui impozit pentru acelasi venit in doud tdri) double taxation relief delapida v. (opddure) to clear defrisare s. (reprezentant) representative delegatie s. peculator defri§a v. to delegate.wrongful dismissal democratiza v. (a se devalorizd) to devaluate demonetizare s.bulk weight denumi v.tightness ~ in gramada .denomination of the goods ~ a postului -job title ~ inregistrata . density ~ de stivuire . defaulter.f.t. offence. (a retrage din circulatie o bancnotd. 1. denomination ~ a firmei . misdemeanour. (despre calitate) to go down degresiv adj. (corn.f. dismissal ~ nejustificata/injusta . (misiune) mission 2.t. degressive degreva v. grubbing.f. reclamation.f.t. (a unei pdduri) clearing degrada v.f. a unei monede) demonetization 2. to remit.trade mission delict s. to denominate denumire s.t. (de obligatu.i.r.t. (document) certificate ~ de autoritate .n. embezzlement.firm/trade name ~ a marcii .t. delinquency. to quit.f. (financiar) delinquency demisie s. to defalcate. peculator delcredere s. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisiona v. to reclaim. to defraud. to repair . (loctiitor) deputy.t. remission. to send in/to hand in/to tender one's resignation demisionar adj. resigner demite v. (grup) delegation 3. datorii) to relieve. (despre tin cabinet guvernamental) outgoing 5.m. peculation delapidator s. delegation. m.) del credere delega v.m.r.devolution of authority ~ economics .f. defalcator.

storage vessel.warehouse ~ de materiale .t. demanc.s.timber yard. to exceed.n. departmental depa§i v.sight deposit ~ pe chei .banca centrald un procent din valoareimportului) import deposit ~ la termen . depot.f. (ilegald) disseisin depou s.m.n.m. furnizare de materii prime etc.(fonduri depuse bancd de alte band) interbank depc . (care constitute un depozit bancar) depositor ~ pentru avaria comuna . 1.n.(asig. breakdown mechanic departament. warehouse.dock storage. (contui in bancd) to overdraw dependents s. depot ~ de locomotive .deposit at call.(asistentd financiard.f.(cerute . floatMBi storage/warehouse ~ portuar .) (man. (serviciu) emergency repairs.entrepot warehouse ~ descoperit/in aer liber .) consignor/shipping depot ~ angro . storage yard. (de bunuri in garantie) bailment ~ al expeditorului de marfu ^ (mar. dependence ~ de resurse .t.deposit at she notice ~ pentru containere de schimb container stock holding depot j ~ plutitor . (bancar) (bank) deposit 3.n. breakdown service depanator s.wholesale warehouse ~ bancar .(forma de restrictie importurilor prin care importator^ este obligat sd 'depund temporar . 1. storehouse.open depo: ~ m valuta . call deposit ~ la import . mar. (de mdrfuri pe baza de contract) bailor 2.staff department ~ de control .) resource dependence deponent s.) general average depositor deport s. department ~ autonom — (imitate in interiorul unei organizatii care este responsabild de propriul sdu profit) (man. (dr.(unitatea centrald a unei band care verified toate tranzactiile efectuate) proof department departamental adj. a barter comerciale nontarifare) prior deposiBfc| ~ interbancare .) profit centre ~ central/de coordonare .time/term deposit ~ la vedere .foreign deposit ~ la cerere .roundhouse ~ de tramvaie .tramway shed depozit s. (bur. o perioadd de timp) to overstay. (de tranzit) entrepot 2.deposit at loot notice ~ pe termen scurt . (ilegal) to disseise (of) deposedare s. (de) to dispossess (of). qc warehouse depozite ale bancilor comerciale -i banca centrald) bankers' deposits ~ bancare prealabile .f dispossession.DEP-DEP depanare s. 1. (o suma.) backwardation deposeda v. (SUA lumberyard ~ de marfa . o cifrd) to top. importator ca forma. repository.ore yard ~ de tranzit . repair 2.quay warehouse ~ pe termen lung .supply depot ~ de minereuri .) (sumd de bani depusd pentru plata unei datorii) tender.bank deposit ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice ~ de cherestea . (concedinl.

to deposit.t. 1. to enter.to put/to deposit money in the bank.f.r. demand/ call deposit ~ la vedere . depositor depune v. devaluation.) to debase. 1.f. forward buying ~ in tranzit . (a unei plangeri. materii prime) buying forward.DEP-DEP 127 depozita v. consignment 2. to testify depunere s. to lodge money at the bank ~ declaratie vamala de intrare . (a devaloriza) to depreciate.sight deposit .temporary storage depozitat adj.currency/monetary depreciation depresiune s. testimony. notice deposit ~ la cerere deposit at call.bulk storage ~ pe chei .f. to underrate v. (de bani in banca) deposit. evidence. (a tim-brelor) defacement ~ monetara .) debasement. in-bond depozitie s. to devaluate.(de mar/a.slumpflation depunator^. despre functionari) to be sworn in 4. to file 3. to store. (sub jurdmdnt) affidavit deprecia v. (timbre) to deface.to enter outwards ~ garantie . (mar/a in garantie) to bail ~ bani la banca . (devalorizare) depreciation. underrating.) deposition. to stock. to deposit a guarantee ~ marturie .) field warehousing ~ in aer liber . (bani in banca) to deposit. bailee 2. (subevah-iare) undervaluation.t. (o cerere) to hand in. to consign 2. v.long-term storage ~ de marfuri paletizate . to cancel depreciere s. 1.palletized storage ~ externa/pe termen . stored. to warehouse. to bank. to recede.to give a bail/guarantee. entering 3.m. storage.t. (in antrepozite vamale) bonded.w.container storage ~ in stoc . 1. (in antrepozite vamale) to bond 2. depression ~ economica economic depression/ slump ~ economica cu inflatie .to enter inwards ~ declaratie vamala de plecare . un protest) to lodge.to give evidence. (acte. (o plangere. warehousing ~ de lunga durata . (consignatar) depositary. to devalue.f. (a subevalud) to undervalue.(metodd de finantare a stocurilor prin care acestea sunt depozitate la sedhd firmei creditoare) (fin. a unui protest) lodging. (jiirdmdntid.wharfage ~ temporara . to disvalue.. (de marfd in garantie) bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii deposit at notice.f. storing.transit storage ~ in vrac . (agent imobiUar sau impiiternicit care define banii cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depozitare s. (o declaratie vamala) to enter. (moneda prin aliere etc.to wharf depozitar s. (a unei decla-ratii vamale) entering.outside/outdoor storage ~ in compartimente frigorifice freezer storage ~ in containere .t. deposited. (dr. valori pentru pdstrare) to lodge ~ marfuri pe chei . (monetard prin aliere etc.

(fata de documente) short-landed descarcator s. landed ~ in minus . 1. (eliminare a reglementdrilor) deregulation derelict s. (lipsd de titluri in portofoliu) uncovered position ~ in cont fara garantie . (in cont.(a unui produs intr-o reclamd) accurate description . discharged.to discharge afloat descarcare s. (a unui zdcdmdnt) strike descoperit adj. unloading.n. unloader.(a navL^ discharge afloat.ship-to-shore discharge ~ in contui armatorului .unsecured overdraft descriere s. to land 2. afloat discharge ~ partiala .f.(fafd de cantitatea din documente) overlanding ~ in port . to discharge.) to discharge.t.f. to disembark. a achita) to absolve.(la navele cu punte de protectie) tonnage opening descoperi v.) discharge. (o hartd. to unload. to spread out. lichida o datorie) to discharge ~ cu nava in stare de plutire .f. (o navd etc. (absolvire. (a lipsi de calitatea/ dreptui de) (dr.) job description ~ a sarcinilor de serviciu ale unui director sau ale unui specialist management job description ~ comerciala .(a mdrfurilor oferite spre vdnzare) trade description ~ corecta/exacta . discharging.f. to decentralize deschidere s. 1. discharger. landing 2.f.) disqualification descarca v. (navd abandonatd) derelict derivat s.patent specification ~ a postului . 1. un document etc.) loading aperture/opening ~ de tonaj .port discharge ~ in rada . unshipped.128 DEP-DES dereglementare s. (pierdere de drepturi civile si politico) (dr.offshore discharge/ discharging/unloading ~ in stare de plutire . 1. (produs secundar/auxiliar) by(e)-product derula v. (a exonera) to exonerate.t. description ~ a brevetului . 3. (un contract. credit prin cont descoperit in situatia in care titularul a efectuat prelevdri superioare activelor existente sau limitei de credit acordat) overdraft 2. (a plati.) to unroll.short landing of cargo ~ de pe nava pe chei .gross terms discharge ~ in plus .f. achitare) discharge ~ de marfa in minus . disembarkation.overboard discharge descarcat adj.t. (un zdcdmdnt) to strike descoperire s. to uncoil 2. (a bascula. (un cabin) to unwind. unloaded. saborduri in bordaj) (mar. (a absolvi. to unreel. (basculare) dumping 3.(guri de magazie.(transformarea unei companii particulare/inchise intr-una publicd/deschisd) going public ~ de incarcare . a rdsturna) to dump.t. (a unei nave etc.(man. (exonerare) exoneration. (docher) docker. opening ~ catre public .) to disqualify descalificare s.n. to unship. stevedore descentraliza v.partial unloading ~ peste bord . o afacere) to carry on descalifica v.t.m. unshipment.

rescission 2.recovery in kind ~ legala . {un contract) to cancel.t. (abrogare) abrogation. to refund.f. to annul.n. to rescind 2.t.t. to nominate desemnare s. despre unele mdrfurf) loose desfasura v. to designate. (a unui contract de munca) severance 2. compensation. refund. m. to compensate. abolishment. cutii) to uncase despagubi v. to market desfacere s.industrial design designer s. (neambalat. (pentru servicii) remuneration. handling ~ a unui port de catre caile ferate railway service to a port desface v.f. (a vinde) to sell. (pentru cheltuieli) to reimburse. designer despacheta v. (o activitate) to carry on. (baloturi de mar/a) to unbale. (un contract de munca) to sever 2. to indemnify. nomination deservi v.) average as customary ~ baneasca/pecuniara .. suppression. \. to handle deservire s. (daune) damages. (populatia) to serve 2. (a unui contract) cancellation. (legala) remedy. (din Idzi. prejudicil) to make amends to despagubire s. (a unui cartel) decartelization. (a unui utilaj.t. (a unei corporatii) disincorporation ~ a cuponului — (transformarea unei obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon zero) coupon stripping design s.liquidated damages ~ cu titlu de penalizare . (pentru cheltuielf) reimbursement. annulment. (a abroga) to abrogate. to show 2. reparations ~ a pagubelor de avarie . (un utilaj.DES-DES 129 desemna v. to annul. o instalatie) to service. ofunctie) to appoint.ca de obicei" . to void. (intr-un post. 1. (anulare) cancellation.(asig. (yanzare) sale desfacut adj. indemnity.pecuniary compensation ~ in natura . a unei instalatii) service.t. recovery. (cont.legal remedy/redress ~ pentru accidente de munca worksmen's compensation ~ pentru rezilierea contactului smart money ~ stabilita prin acordul partilor remedy by agreement between the parties ~ stabilita prin proces . mar.t.remedy by judicial process despagubiri contractuale . 1. annulment.n.t. to requite.f. repeal.war reparations . (intr-un post. (un cartel) to decartelize. service 2. amends. to abolish. 1. designation.f.) spreadsheet desfiinta v. 1. 1. (a etala) to display. undoing. to suppress. to unpack. to repeal. (pentru servicii) to remunerate.(designul fabricilor si al cladirilor administrative) environmental design ~ industrial . (pentru daune. requital. design ~ de mediu .vindictive damages ~ de razboi . to unfold desfasurator s. 1.f. to undo. indemnification. (o corporate) to disincorporate desfiintare s. o functie) appointment. (a anula) to cancel.

(convingere} persuasion. (consignatar) consignee destinatie s. a unui cec) defacement ~ a capitalului .t. (a daunelor) (asig.) process costing ~ a costurilor directe direct costing ~ a costurilor variabile variable costing ~ a obiectivelor . 1. deterioration. (despre un articol) odd.130 DES-DET ~ necontractuale .utility refuse/wastes detailist s. (daunele) (asig. damage. (in vederea descarcdrii) unstowing deseu s.f. (al unei remiteri) remittee. a decide) to determine.off-cuts. to damage. to discharge destituire s.cotton wastes ~ de cherestea .t. impairment. (a schimba serviciul/ locul de munca) to relocate deta§are s. retailer. (transfer.f. i adjustment ~ a costului total al fluxului tehno-logic (pentru realizarea unui produs} (cont. a unui cec) to deface deteriorare s.(in timpul transportului) cargo damage ~ prin depozitare . a enumera) to itemize deta§a v.. (a fetei unei bancnote.r. retail dealer.to claim/to recover damages a fi pasibil de plata despagubirilor -to be liable for damages desperecheat adj. fixare'i determination. destination ~ finala ultimate destination destitui v. to convince. small trader detalia v.off-cuts ~ de fier iron scrap ~ de grau . (rebut) scrap. (a stabili. paper refuse ~ industriale . refuse.) goal setting . (constatare} ascertainment.(stabilite de instanta) damages at large.f. (a stabili. to unstow destivuire s. waste. wastage.(a mdrfurilor} storing damage ~ prin strivire/zdrobire .m.(situatia in care capitalul unei institutii financiare scade sub nivelul prevdzut de reglementdrile legale) capital impairment ~ a caricului/incarcaturii . (fata unei bancnote. unliquidated damages a cere ~ . (al unei plati) payee. schimbare a serviciuhii/locului de munca) relocation deteriora v. (a convinge) to persuade.n. (rezultat din transarea unui animal) offal de§euri de bumbac . not paired.t. to detail. (a specified. v.to force down prices determinare s. discharge ~ ilegala/injusta unfair/wrongful dismissal destivui v. a constata) to ascertain. t.to ascertain the quality of a commodity ~ cre§terea preturilor .m. incomplete destinatar s.(man. remnant.f.crushing damage determina v. to impair. (constr anger e\ binding over 2.f.t. dismissal. to dismiss.reducible wastes ~ refolosibile .industrial wastes ~ radioactive .) to adjust ~ calitatea unei marfi . 1. conviction.to force up prices ~ scaderea preturilor . recipient. a fixa. addressee.t. (stabilire.radioactive wastes ~ reciclabile .offal wheat ~ de hartie . to deteriorate. (a obliga) to bind over 2.f.

common stockholder ~ de certificate provizorii .equity holder.) to debase 2.t./n. (moneda etc. obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni bondholder ~ pentru valori furnizate .average-cost pricing ~ a preturilor de vanzare plus o cota marginala fixa .franchiser ~ de actiuni comune . (a unei monede prin aliere etc. business (done) devize. to devalue.t.t.rough estimate ~ centralizator . embezzlement.n. 1.t.(al unei cambii) holder for value detine v. misappropriation. dissent dezarima v. (o pozitie.) termor ~ al politei de asigurare . bill of quantities ~ exagerat . foreign exchange/ currency ~ de cliring .summarized estimate ~ descriptiv .(de acfiuni. (mar.(dr. (de fonduri) defalcation. 1. (despre un articol) odd.(de catre doud sau mai multe societdti) cross holding.f.f.) breaking out/ bulk dezasamblat adj.) employee shareholding ~ de actiuni pentru administrare -(de catre o persoand fizicd sau juri-dicd. to hold. to disadvantage . (a ieftini) to mark down devalorizare s.overestimate devize s.f.DET-DEZ 131 ~ a preturilor de vanzare pe baza costurilor medii .to hold an office detinere s.) devaluation.f. holder ~ al dreptului de posesiune pe viata sau pe termen . fraudulent conversion detinator. reciprocal shareholding devaloriza v.licensee ~ al unei fransize . o situatie) to hold ~ un post/o functie .specification ~ estimativ . (alcdtuit din parti componente gata de asamblare) knocked-down dezasortat adj.f.currency devaluation/ depreciation devalma§ie s. disagreement. disadvantage.estimate of costs. incomplete dezavantaj s.n. pentru ca proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) nominee shareholding ~ ilegala a unui bun . to depreciate.clearing foreign exchange dezacords.) debasement 2. pi.(titularul unei polite de asigurare de viata) policy holder ~ al unei autorizatii/licente .s'. estimate ~ aproximativ . not paired. peculation. holding ~ de actiuni de catre salariati (recompensarea salariatilor cu actiuni) (man. (fonduri) to defalcate. to embezzle. (mar.f.) detinue ~ reciproca de actiuni .) to break out/bulk dezarimare s. (monetard etc. depreciation. (rate of) turnover. to misappropriate deturnare s. (moneda prin aliere etc.(dr. n. to peculate. (leftinire) marking down ~ monetara . commonage dever s.cost-plus pricing ~ a preturilor de vanzare prin tatonari fixing prices by trial and error deturna v. (a poseda) to possess. cost estimate.-shortcoming dezavantaj a v. to own.t.) to devaluate.n. (neajuns) drawback.

(pferire de informatii complete.(in statistica matematicd) scatter chart ~ de incarcare .f.f.132 DEZ-DIF dezechilibru s.) imbalance. development: improvement. deindustrial-ization dezinflatie s. (proces care se manifestd prin incetinirea durabild si autointretinutd a ratei de crestere a nivelului general al preturilor) (fin. to develop.economic development ~ economica durabila .sustainable economic development ~ organica/structurala .f. diagram. flow diagram ~ a stadiului procesului de productie progress chart ~ de dispersie . disequilibrium. de exemplu handle.activity chart ~ a circulatiei fondurilor sau a marfurilor flow chart ~ a operatiilor . to disclose dezvaluire s.disequilibrium in the balance of payments ~ economic economic disequilibrium dezeconomie s.f.f.) disinflation ~ competitiva . disagreement. (procesul prin care intermediarii financiari.n. growth ~ a gamei sortimentale . 1.process chart. obligatia persoanei care incheie o asigurare de a oferi asigurdtorului toate informatiile referitoare la bunurile sau interesele propuse pentru asigurare) disclosure 2.human development diagrama s.f.f. difference-dispute. sunt eliminati din lantui care transferd banii de la creditorul initial cdtre debitorul final) disintermediation dezmo§teni v.(pe o anumitd perioada) volume chart diferend s.product development ~ economica .t.(care se manifesto atunci cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o monedd puternicd si o inflatie mai redusd decdt cea a tdrilor partenere) competitive disinflation dezintermediere s.t. argument .(mar. to disinherit dezmostenire s. diseconomy dezeconomii de scara (fenomen caracterizat prin cresterea pe termen lung a costului mediu dincolo de nivelul optim al productiei) diseconomies of scale dezindustrializare s.f.) organic growth ~ umana . (decalaj) gap (pferite de date confidentiale de cdtre o bancd despre conturile unui client} disclosure dezvolta v. disinheritance dezodorizare s. (a imbundtdti) to improve ~ al balantei de plati . (al balantei comerciale.operating process chart ~ a procesului tehnologic . odour removal dezvalui v.(a unei firme) (man.) deadweight displacement scale ~ de programare a proiectului -project planning chart ~ volumetrica de activitate .procedure chart ~ a organizarii . de plati etc.n. want/lack of balance.t.organization chart ~ a pragului de rentabilitate -breakeven chart ~ a procentului de munca manuala -twohanded process chart ~ a procesului muncii .f. dezvoltare s. chart ~ a activitatii .

overall dimensions ~ standard de container . stringency dig s.m. cu titlu universitar) graduate.product differentiation dificultate s.difference over or under diferentia v.) dilution of equity ~ a fortei de munca . to decrease. manager.to sharecrop diluare s.ex warehouse ~ doc/chei .ex factory/mill/works dinamic adj.f.f. to become differentiated diferential adj. straits. to diminish. dynamics ~ economica . dintre preturile pentru livrdrile spot sau futures. dike. breakwater dijmas s.ex dock/quay/wharf ~ nava — (in portui de livrare) ex ship ~ ordinul si in contui .difference in quality ~ de pescaj . (in grdne) terrage.n. differential. dynamic(al) dinamica s.f. 1. preferential) discriminating diferentiere s.t. graduated s. dam. to slacken diminuare s. head manager. (vdndut din. diminution. difference 2.economic dynamics diplomat adj.r. dimension.m. direction..r. instruction director s.f. slackening din prep.f. embankment.(la confectii) odd size dimensiuni de gabarit . (jend financiard) embarrassment. decrease.f.(asietd) (mar. (titrat. (discriminatoriu.t.f. rent paid in corn a lucra in ~ . (mdrime) size ~ speciala .) draft/draught/trim difference ~ de plata . v.m.f. (in bani) quitrent.(angajarea de muncitori necalificati pentru lucrdri efectuate de obicei de personal calificat) dilution of labour dimensiune s. directive. sharecropper dijma s. (la ware) jetty. dilution ~ a capitalului propriu .difference in price ~ de salariu .) ex ~ depozit .DIF-DIR 133 diferenta s. to differentiate. diplomat(ist) directiva s. difficulty 2. despre mdrfuri) (corn.assistant/deputy manager . managing director. diferenta dintre pretui de exercitiu dintr-un contract la termen si pretui spot) basis ~ de calitate .difference to pay ~ de pret . differentiation ~ a produselor . to differentiate v. peasant on quitrent. 1. dintre rata rentabilitdtii activelor si costui pasivelor) spread 3. in parte) metayage. (la bursa de mdrfuri. (dintre pretui pe care un dealer de valori mobiliare il oferd pentru titlurile de valoare si pretui la care Ie revinde.for and on behalf of ~ uzina . dintre cursul de cumpdrare si eel de vdnzare al unei volute. (executiv) executive (manager) ~ adjunct .(pdnd la nivelul salariului de baza) make-up pay ~ in plus sau in minus . (in naturd. seawall.(mdrirea numdrului actiunilor existente fdrd cresterea corespunzdtoare a profitului sau a activelor societdtii respective) (bur.container dimensions diminua v.f.

executive manager.staff manager ~ artistic . (moneda.general manager ~ interimar acting manager ~ . 1. 1.business/sales/ commercial manager.t. care conduce echipa insdrcinatd cu deservirea unui client) account director ~ de filiala/sucursala branch manager ~ de investitii .(responsabil cu promovarea si comercializared) brand manager ~ de ziar . ludndu-se in considerate raportui dintre cererea si oferta de bunuri si active financiare.art director/editor ~ comercial .) discriminating. discretionary discrimina v.district manager ~ responsabil cu vanzarile pe teren -field sales manager ~ tehnic .investment manager ~ de productie . (responsabil cu productia si vdnzared) line executive ~ de echipa . (despre tarife.f.f.accounting manager ~ al departamentului de export export manager ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al registrului de comert . (pperatiune prin care se determind valoarea actuald a unm venit viitor.134 DIR-DIS ~ al departamentului de contabilitate . (comerciald. (decalaj) gap ~ dintre costuri . (a administra.executive director ~ pentru probleme de calitate -quality manager ~ .chief/head engineer directorate. to control 2. discriminatory .registrar of companies ~ al serviciului de personal ./!.n.membru in consiliul de admi-nistratie .proprietar . (SUA) chief executive ~ general .owner-manager ~ regional . (centrala) head office dirija v. directorship directie s.n. (procent mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre bancd ca urmare a rdscumpdrdri: acestora inainte de scadentd) discount discontare s.editor.) to control dirijism s. sau un titlu de valoare) disagio discipline s. to discriminate discriminare s. to manage. piata etc. (SUA) publisher ~ executiv . evolutia costurilor. a tehnologiilor de fabncatie} discounting discrepanta s. preturi etc.(unul dintre principalii manageri ai unei agentii de publicitate.trade discrimination ~ de varsta . (conducere\ management 2.f.(estimate si efective) cost variance ~ statistics statistical discrepancy discretionar adj.employment discrimination ~ comerciala .f.production manager ~ de produse . tarifard) discrimination ~ a fortei de munca .f. discrepancy.n.t. discipline ~ financiara financial discipline discont s. a conduces to direct. state interference disagio s. (diferenta dintre valoarea nominald si cursul pietei pentru o moneda.(la angajare) age discrimination discriminatoriu adj.

(despre un spatiu) vacatable.devise dispozitii de suspendare a platii (unui cec) orders not to pay ~ stricte/riguroase/severe .) dead mileage distribui v. (a decide) to decide 2. distance ~ de calcul al navlului .n. spot goods ~ de numerar in banca . saved time dispecer s. disposition ~ de incasare . (expert de evaluare a avariei) (asig.particular average adjustment/statement dispasor s.t. to put.f.f. (dispunere.immediate availability dispozitie s.average adjustment/statement ~ de avarie comuna . distribution. (proportional) to apportion distribuire s.n.mileage ~ in iarzi .) available/liquid assets. statement ~ conform legilor straine . to exempt (from).DIS-DIS 135 disimulare s. dispatcher dispensa v.) severance (of causes) disociere s.f.) average adjuster/stater/taker dispatch s. (de) to dispense (from). (a mai multor procese) (dr.) chargeable distance ~ in mile . destinatie sail escald) foreign average/statement ~ de avarie .) concealment disjungere s. despre o lege) to enjoin 3.t. (active lichide) (fin.collection order ~ de incarcare — loading/shipping order ~ de lucru . (divizarea fluxurilor de numerar de la filiala unei societdti-mamd in mai multe elemente componente pentru cresterea probabilitdtii existentei unor fonduri in perioade de dificultate economicd) (fin.f. available.f.(fdrd mar/a) (mar.) dispatch. controller. (mar/a disponibild/cu livrare imediata) spots. 1. a adevaruhd de cdtre un asigurat etc.i.t. mar. (a aseza) to place.yardage ~ parcursa in balast .f. dispensation. to distribute. (suplimentar. 1. availability 2.f. pi.transfer order ~ testamentara . to set out. (a ordona) to order. stipulation. resurse) to command distanta s. to deal/to give/to share out.general average adjustment/statement ~ de avarie particulars . (timp economisit la incdrcarea sau descdrcarea navei) (mar. (a activelor de cdtre un falit. (a aranja) to dispose. asezare) disposal.free delivery . (cu livrare imediata) spot s. disposable funds ~ de export . to set v. (de bani.m. (declarable de avarie) (asig. 1. to absolve (from) dispensa s.cash at bank disponibilitate s.(a postei) special delivery ~ gratuita .) adjustment. excedentar) spare 2. to dispose.payment order ~ de virament . exemption. pi. disposable. \. (prevedere) provision. (ordin) order 2. (a prevedea.stringent regulations dispune v. (proportionald) apportionment ~ a resurselor . (speciala) licence disponibil adj.m.resource allocation ~ expresa/urgenta . ready.f.export availability ~ imediata .(din portid de descdrcare.(mar.) unbundling dispasa s.f. mar. to arrange.(scrisd) job order ~ de plata .

(dividends distribuit periodic in contui dividen-dului final aferent exercitiului financiar in curs) interim dividend ~ neachitat . diverse. (a una societdti) demerger. pi.(ale actiunilor preferentiale/privilegiate care nu a* fost achitate la scadenta} accumulative cumulative dividends ~ pe actiune dividends per share ~ platite in numerar cash dividends divizare s. a pietelor de comercializare. sundries diverse si neprevazute . sundry.(platit in actiuni supli-mentare si nu in numerar) stock dividend ~ final . a gamei activelor financiare detinute in portofoliu de un investitor in scopul diminudrii riscului) diversification ~ a liniei de produse . varied.f.n.136 D1S-DIV ~ selectiva . 1. to diversify.risk diversification ~ ineficienta .(dividendul vdrsat la sfarsilul anului financiar de o societate care a distribuit dividende intermediare) final dividend ~ intermediar/partial .robot distributor.t. penny--in-the-slot machine ~ de sarcini taskmaster distribute s. to vary diversificare s.f.unpaid dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat (aferent actiunilor comune) ordinary dividend ~ platit prin certificat provizoriu -(care prevede plata in numerar la c data ulterioard specificata) scnr dividend ~ preferential/privilegiat .f. daily fee/allowance divers adj. area distrugere s. (regiune) region.(aferere actiunilor preferentiale/privilegiate i preferred/preferrence dividend ~ statutar statutory dividend ~ suplimentar bonus/extra/special surplus dividend dividende cumulative .retail distribution district s. multifarious. miscellaneous s.line filling ~ a produselor . district. not.product diversification ~ a riscului . various. news items 2.income distribution ~ cu amanuntui .m. (cheltuieli diverse) sundry expenses.r.f. destruction ~ intentionata (pentru incasarea asigurdrii) voluntary waste diurna s.) superfluous diversification dividend s. (rubricd de ziar) miscellaneous column. (a liniei de produse. operatd de producdtor pentru anumiti detailisti) selective distribution distribuitors.(a produselor.(selectia a 10 pdnd la 15 active intr-un portofoliu) (fin.. n. (a unei compans in unitdti distincte pentru a acopefi mai bine diferite sectoare ale piefe^ (man.f.f.) divisionalization ~ a actiunii . distributor ~ automat . distribution ~ a marfurilor fara intermediari -first-hand distribution ~ a veniturilor . v. insd prin divizarea celor existentf' .(mdsurd contabild de crestere a numdrului de actiuni • circulate fdrd emisiunea unor actiias •. division 2. 1.(mentiune la sfdrsitui devizului unei constructii) miscellaneous contingencies diversifica v. dividend ~ -actiune .

(dobanda perceputd de cdtre o bancd la un cont de depozit pentru descurajarea rezidentilor strain! privind constituirea de depozite) negative interest ~ neta .accrued interest ~ camatareasca . disincorporation dobanda s.day-to-day rate ~ la vedere .running interest ~ de asigurare .t.penalty interest ~ reala .gross interest ~ capitalizata . (a parlamentului.(in munci/sarcini cu grad egal de dificultate) job dilution divizibilitate s.D1V-DOC 137 in alte actiuni cu valoare mai mica) share/stock split ~a unei activitati .(dobanda datoratd in mod legal sau convenitd in cazul in care un debitor nu si-a achitat datoria la scadentd) default interest ~ neachitata/restanta outstanding interest ~ negativa .f.division of labour ~ sociala a muncii . to obtain. to disincorporate dizolvare s. 1. fapt ce implied transformarea dobdnzii primite in capital.(venitui sau remunerarea unui capital calculatd prin deducerea inflatiei din dobanda nominala) real/true interest ~ simpla/necapitalizata .f.interest on deposit accounts ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe alta .social division of labour dizolva v.(pentru cecuri si cambii) sight/short rate ~ moratorie . to get. calculatd de la ultima scadentd pdnd la o zi de referintd care precede viitoarea scadentd) broken--period interest ~ ipotecara . 1. a unei adundri) dissolution 2. o adunare) to dissolve 2.(pe care creditorul o primeste de pe urma proprietdtii debitorului pentru asigurarea platii unui credit) security interest ~ de incasat de la clientii insolvabili interest in suspense ~ debitoare .n.interbank rate ~ intermediara . division diviziunea muncii .f.(care nu este incd scadentd.net/pure interest ~ nominala (remunerarea efectivd a unui capital in expresie monetard la pretui pietei) nominal interest ~ penalizatoare .mortgage interest ~ la conturile de depozit . (mar.usury ~ compusa .) 1.simple/ ordinary interest a aduce ~ . (parlamentui.(yenitui sau remuneratia pidtitd sau primitd pentru serviciul unui capital in conditiile capitalizdrii sale.to bear/to carry/to pay/to yield interest dobandi v. to acquire doc s. (constructie de andocare) dock 2.t.f.bank/banking interest ~ bruta .(generatd de o creanta) interest earned ~ curenta . (a unei companii) dissolution. harbour/port basin . divisibility ~ a factorilor de productie divisibility of production factors diviziune s. calculdndu-se astfel dobanda la dobanda) compound interest ~ creditoare . (o companie) to dissolve.(pidtitd pentru o datorie) interest paid ~ interbancara . interest ~ bancara . (bazin portuar) dock (basin).

negotiable documents instruments ~ vamale . quay-side worker ~ pe puntea navei .loan submission do\ar s. act. 1. documentary documentatie s.master copy ~ -sursa . »< fixa locul de plata al unui efect comert) to domicile. mar. instrument ~ insotitor .public property ~ regal/al coroanei .n.(mentiune care semnificd faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului decdt contra acceptdrii unei cambii) documents against acceptance ~ contra plata . (juridic) deed. i average papers ~ de expeditie .f. landed property. docksman.. to dwell 2.to undock docher s. (dr.export documents: (mar.shipbuilding dock ~ plutitor .sideman ~ pe chei .) (cont.) source document documente ale navei . longshoreman.corn porter ~ de cherestea . dockhand.wharfman.ship's documents/papers ~ comerciale .document in proof.clearance papers ~ de transport .hatchman.deal porter ~ de magazie . mosic domain.) shipper's papers ~ de lichidare in vama .crown land domicilia v. (proprietate. estate.economic doctrine document s.(asig.loading documents: (mar. lumper.dry dock.(facturi.f.m.documents against presentation ~ de avarie comuna .{mentiune prin care se specified faptui cd documentele nu vor fi remise cumpdrdtorului deed: contra plata) documents against payment ~ contra plata in numerar documents against cash ~ contra prezentare ..n.commercial dock ~ de constructii navale . dollar ~ -marfa .forwarding documents ~ de export . to reside.shipping documents ~ negociabile .accompanying document ~ inactiv — (document/contract in care nu au fost trecute numele) dormant deed ~ justificativ . to domiciliate . act and deed.floating/flooding dock ~ uscat . hatchwayman ~ la copastie . doctrine ~ economica . loader. docker.dockman on deck ~ specializat . (stiintific) field.stevedore doctrina s.demesne 2.carriage documents ~ de transport maritim .related field ~ public . note de plata etc.customs documents/papers documentar adj. 1.m.classified document ~ original . supporting document ~ oflcial secret . porter ~ de cereale . document. dock/waterside worker.) shipping documents ~ de incarcare . concrete/graving dock a iesi din docuri .commercial documents ~ contra acceptare .commodity dollar domeniu s.138 DOC-DOM ~ comercial . shoreman. idr activitate) branch ~ inrudit . scope. documentation ~ de credit .

individual file dosare ale salariatilor . right.(a mdrfii) dock receipt dozare s.(prin judecata) right to enforce ~ de angarie . to donate.(mar. (echipare) equipment.personnel files/records dota v. pi.civil law ~ comercial . to fit out dotare s. residence 2. 1. (certificat) certificate ~ a originii . proof. apasunilor) commonage ~ de folosire a macaralelor (portuare) cranage .right of action ~ de a bate moneda .f. grant. grantor.(a mdrfii) certificate of delivery ~ de marfuri antrepozitate warehouse bond ~ de primire .(unui produs) proof of origin ~ de imbarcare a marfurilor shipping receipt ~ de livrare .f.t.f.n. to grant.residence for tax purposes ~ stabil . (amenajdri) appointments dovada s. (bancd mandatatd de o societate care a emis titluri de valoare sd efectueze toate operatiunile curente privitor la aceste titluri) paying agent/office.f. (a unei institutii) endowment 2.t. donee. gift dosar s.copyright ~ de azil .m. (agent de platd al tinui efect de comerf) paying agent domiciliere s. (fixare a loctilui de platd al unui efect de comerf) domiciliation domiciliu s. (unitate de mdsurd pentru greutate) dram ~ lichida . 1.weight feed drahma s.exchange law ~ civil . residence.commercial/mercantile law ~ consuetudinar/cutumiar consuetudinary/common law ~ contractual .fluid dram drastic adj.m.address for service ~ de origine . (despre reduceri bugetare) swingeing drept s.permanent residence dona v. 1. giver donatie s. (o institute) to endow 2. file. abode. dossier 2.DOM-DRE 139 domiciliatar s. grantee donators. donor.) right of inspection/search ~ de conversiune .contract law ~ contractual de retentie . (privilegiu) privilege. 1. record.domicile of origin ~ fiscal .f.n.) right of angary ~ de autor .right of sanctuary ~ de control/vizita . evidence. to give donatar s. (al unuiproces) brief ~ activ/in folosinta .active file ~ cu copii de acte/documente copybook ~ individual . charter 2. (legal) domicile 2.n.contract lien ~ de a actiona in judecata . law ~ bancar .m. (a echipa) to equip. dosing ~ in greutate . 1. donation.(mar.(drept prin care obligatiunile convertible emise de o societate pot fi schimbate cu actiuni emise de aceeasi societate) conversion right ~ de folosinta in comun .free coinage ~ de a executa . 1. (de platd al unei cambii) domicile ~ ales .banking law ~ cambial .(a pdmdntului. dwelling place.f.

proprietary right.(succesiune transmisibild pe lima descendentilor masculini saufeminini) tail ~ de munca .right to work ~ de negociere .(mar^ salvage bond/lien . fishing right. ~ de retentie al armatorului .(asupw ' mdrfil) shipowner's lien ~ de retentie al carausului .(drept de gaj asupra unui bun fdrd transferul fizic al acestuia cdtre creditorul gajist.{asupra unui teren) right of entry ~ de retentie . cand cumpdrdtorul achitd integral.hia on shares ~ de retentie asupra marHi . proprietorship.senior lien : ~ de retentie de catre agentui Je I asigurare .general lien ~ de retentie pentru navlu .140 DRE-l ~ de gaj . (al unui bun ipotecaf) equity of redemption ~ de recuperare .legal lien ~ de gaj fara deposedare .right to strike ~ de mostenire .(pass.(a politei de asigurar^\ broker's lien ~ de retentie echitabil .) demurrage lien ~ de retentie pentru pla impozitelor . right of preemption ~ de prioritate asupra ofertei .shipbuilding lien ~ de proprietate .camer'l lien ~ de retentie al comandantului (asupra mdrfil) shipmaster's lien ~ de retentie al vanzatorului .) preemptive right. cargo lien ~ de retentie asupra navei .right of repurchase.equitable lies ~ de retentie general .(mar.right of fishery.right of first refusal ~ de privilegiu si sechestru asupra navei in constructie .(clauzd din contracted de societate si statut care da actionarilor comuni dreptui de a cumpdra proportional noi emisiuni de actiuni comune sau titluri de valoare covertibile in actiuni comune etc.right of recovery ~ de (re)intrare in posesie .right of option ~ de pescuit .lien OB cargo. pretui proprietdtii) vendor's hex: seller's lien ~ de retentie asupra actiunilor .(dreptui creditorului de a pdstra o proprietate a debitorului restant pdnd cand acesta isi aohlfir | intreaga datorie) (possessory) lien . (in ape strdine) piscary ~ de preemptiune . transferal de proprietate fund inlocuit prin inscrierea dreptului de gaj intr-un registru) registered lien ~ de gaj imobiliar .real estate lien ~ de greva . ownership ~ de rascumparare .heirdom ~ de mostenire limitat .bottonny lien ~ de retentie cu privilegiu .tax lien ~ de retentie si privilegiu al ec! pajului — (asupra navei si a inca cdturii in cazul nepldtii salariilc seamen's hen ~ de retentie si privilegiu maritim maritime lien ~ de retentie si privilegiu pentt remuneratia de salvare .(mar\ freight lien ~ de retentie pentru plata conti staliilor .(a unui contract) bargaining power ~ de optiune .

roadman dublu adj.(drept insuficient de subscriptie pentru a permite subscriptia unei actiuni noi in cazul unei cresteri de capital) fractional rights ~ patrimoniale . prelevate de mat multe autoritdti fiscale asupra aceluiasi venit) double taxation dumping s.sea route.unclaimed right ~ penal .(pe o proprietate) wayleave. rights issue ~ fractionare .patent rights ~ de subscriptie . law of merchant shipping ~ maritim de priza .(drept de uzufruct cu excluderea dreptului de midd proprietate) incorporeal hereditament ~ intern municipal law ~ international international law.) right of way ~ de uzufruct usufructuary right ~ de vanzare .(dreptui executoruhii testamentar de a vinde o parte din masa succesorala) power of sale ~ de vot .shipping lane/route ~ maritim costier . (sosed) highway. road.(a mdrfurilor nevdndute) right of return ~ de semnatura right/authority to sign ~ de trecere .unalienable right ~ incorporal .private law ~ public .DRE-DUM 141 ~ de returnare .voting power/right ~ de vot diferential . (export de mdrfuri la prefuri inferioare celor de pe piata .equity ~ nerevendicat . folosit in principal ca imitate monetard de cont si de rezervd) special drawing rights drum s.(drepturi aferente unei actiuni) property rights ~ sociale . (ruta) route ~ de §antier . (strada) street. law of nations ~ maritim .n.maritime/naval prize law ~ maritim international international maritime law.(instrument monetar international creat de FMI. law of the sea ~ maritim comercial . (mar. seaway ~ maritim comercial .marine/maritime/sea law.n.criminal/coercive law ~ preferential .merchant shipping law.succession law drepturi civile .preferential right ~ privat .ocean passage.(taxe duble sau multiple. double dubia impunere .(drepturi conferite de statutui de actionar) membership rights ~ speciale de tragere .(drept acordat actionarilor de a participa la cresterea capitalului unei societdti) subscription rights.statutory law ~ succesoral .public law ~ roman .coastwise sea lane ~ oceanic .exclusive/sole right ~ funciar ground law ~ inalienabil .yielding law ~ exclusiv . international law of the sea ~ maritim militar naval/navy's law ~ natural .m. (artera) thoroughfare.(referitor la actiunile care oferd sau nu drept de vot) differential voting ~ dispozitiv .civil rights ~ de brevet . lane route drumar s.site road ~ maritim .Roman law ~ scris .

(piatd pe care cererea este restrdnsd.downstream dumping ~ valutar . (piatd oligopolistd pe care opereazd doi ofertanti) duopoly duopson s.long life ~ medie de viata .(cow. duration.142 internd si mondiald cu scopul de a pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara ulterior) dumping ~ in aval/de furnizare . dozen ~ completa .(bazat pe decalajul creat mtre cursul.(mtre sosirea si plecarea unei nave comerciale} tum-around period ~ de uzura . period 2.(service) life ~ de operare .useful life duzina s. duplicate.) storage/shelf life ~ de executie/derulare a unui contract .period of service.f. existdnd numai doi cumpdrdtori care pot sd-si impund pretui} duopsony dupaprep. micsorat intentional.expectation of life. useful/working life.to dump duopol s.round dozen . life expectancy ~ probabila de descarcare .(unei functii) tenure ~ a transportului pe mare .(in ztle sau fractiuni de zi) expected' discharging days ~ utila de functionare .(a navel} on-berth time ~ de stationare in portui final/iD terminal . al valutei nationale a tdrii exportatoare fata de cursul valutei tdrii impor- tatoare) exchange dumping a face ~ cu .(incdrcare ?i descdrcare a navel} handling time ~ de stationare in dana .shipping time ~ de depozitare . scadenta} term ~ a dreptului de autor . working service/time ~ de functionare . tenor.mare . as ~ cum se vede . (termen.(fdrd nici un fel de garantie pentru mdrfurile vdndute) as seen duplicat s. ditto ~ al unei cambii .n.duplicate of exchange durata s.contract horizon ~ de exploatare/utilizare .n.duration of copyright ~ a exercitarii .(cu 13 bucdti) long/baker^ dozen .f.wear life ~ de mare functionare .n. 1.

) partial equilibrium ~ valutar .enlisted crew ~ vechi .(formula care desemneazd conflictui dintre interesul vdnzdtorului de a-si primi banii cat mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de a plati cat mai tdrzin) (corn. equilibration ~ a cererii . deviation.n.rail(way) gauge ~ mgust . hands.overall.foreign crew ~ temporar . domeniu etc.(concordantd dinamicd intre incasdrile si platile in valuta ale unei tdri intr-o perioadd determinatd de timp) currency equilibrium echipa v. dintr-un anumit sector. to fit out echipaj s.n. outfit ~ de productie .{stare de concordantd relativd dintre cantitatea.competitive equilibrium ~ general — (al pietelor aflate in stare de interdependentd.(cu nivelul productiei) demand matching echilibru s.(care inlocuieste echipajul pe timpul stationdrii novel in port) runner crew ~ trecut in rol .M. balance ~ al consumatorului . to equip. protective clothing/outfit .narrow gauge echilibra v.) credit gap ~ inflationist . (o nava) to man.t. (de nava) crew.f. equilibrium. (decalaf) gap ~ de credit .reduced complement ~ strain .productive equipment ~ de protectie . structura si calitatea factorului uman activ disponibil si necesitdtile de resurse de muncd ale utilizatorilor) human resources equilibrium ~ bugetar .t.(criteria si indicator de mdsurare a intensitdtii procesidui inflationist) inflationary gap ecartaments.shipping personnel ~ redus .(nivelul maxim al utilitdtii totale de care beneficiazd un consumator din bunurile cumpdrate cu un anumit venit) consumer equilibrium ~ al pietei . (al unei aeronave) (air) crew ~ complet . to outfit.(concordanta dintre cheltuielile §i vemturile bugetului public) budgetary equilibrium ~ concurential . equipment. manifestat prin inexistenta excesului de cerere sau de oferta) general equilibrium ~ partial .(stare de echilibru a variabilelor de pe o anumitd piatd. to equilibrate. fapt ce asigurd obtinerea unui volum de productie dat cu costuri cat mai mici) producer/supplier equilibrium ~ al resurselor umane .full crew/commission/ complement ~ de nava comerciala .n. complement.(atingerea echilibrului optim mtre factorii de productie.old commission echipament^.E ecarts. (un buget) to balance echilibrare s. gauge ~ de cale ferata .market equilibrium ~ al producatorului .n.

descriptive economics ~ feudala .(de bani blocafi in stocuri de mar/a) involuntary saving ~ inchisa/autarhica . saving.f.applied economics ~ autocentrata . bursar econometrician s.m. pi. team. equity ~ a impozitarii . ecologist.space saving ~ de timp .capitalist economy ~ casnica . ecological. economy. (administrator) treasurer. (cu) equivalent (to) s. statism ~ clasica .i. economical s. econometrics economic adj.t. venitui unei persoane putdnd sd creased numai prin scdderea venitului alteid) zero-sum economy ~ de export .time saving ~ de tranzitie . etalon de mdsurd a standardului de valoare a bunurilor economice) general equivalent ecodezvoltare s.(care exploateazd la limitd resursele naturale) robber economy ~ de piata .export-oriented economy ~ de jaf . equivalent ~ al numerarului .barter economy ~ deschisa .(livrat la comanda) optional equipment echipa s. {econom) thrifty.open economy ~ descriptiva . squad. economical economic s. group. (intendent) steward.m. savings. thrifty. econometrician econometric s.world economy ~ monetara .comparative economics ~ cu suma zero .f.mixed economy ~ mondiala .144 ECH-ECO ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ optional .equity of taxation ~ fiscala .market economy ~ de razboi . 1. (cu) to be equivalent/tantamount to echivalare ^.(economic inchisd) self-centred economy ~ capitalists! .m.m.feudal economy ~ forestiera . (schimb) shift echitate s. to equate.(investitie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate si scadentd initiald sub trei luni) cash equivalent ~ general .money/monetary economy .forest economy ~ involuntara . home economics ~ centralizata/dirijata/planificata command/controlled/planned economy.managerial economics ~ matematica .war economy ~ de schimb .mathematical economics ~ mixta . sparings.transition economy ~ de troc ./equation. sparing. ecodevelopment ecologic adj.fiscal equity echivala v.(economic in care nu se inregistreazd nici o crestere.domestic science. environmentalist econom adj. environmental ecologist s. (referitor la economic) economic 2.f. equalization echivalent adj.f. to equalize v. (stiinfe economice) economics 2. spare money ~ a bunastarii welfare economics ~ a dezvoltarii development economics ~ aplicata . 1.exchange economy ~ de spatiu .closed economy ~ manageriala .f.classical economics ~ comparata .(elementui fundamental al sistemului bdnesc al unei tdri.

(a unui ziar) special (edition).industrial ecosystem edita v. effect.hidden/underground/ subterranean/submerged/black economy ~ teoretica .(ansamblul operatiunilor economice desfdsurate pe piata monetard. husbandry ~ simbolica .{care vizeazd o intreagd ramurd industriald. {bunuri mobiliare} chattels personal.m.t.(consecintd a conexiunilor formate intre doud sau mai multe fenomene si process economice) snow-ball effect .f. editorial.forced savings economisi v.{in care resursele sunt alocate printr-un proces institutionalizat de negociere intre centre de decizie independente reprezentand statui. (bani) to put aside/away/ by. scale economies ~ externe de scara . editorial s.socialist economy ~ stagnanta . economization. to issue editor s. to save.) consequence.(a unui cotidian pentru distributia locald) city edition ~ speciala . 1. valu- tara} symbolic economy ~ sociala de piata .rural economy. (cambie) bill (of exchange) ~ al anuntarii . ecosystem ~ industrial .n.political economy/ economics ~ reala . to set by.f. to economize. publishing house editie s. m.(gradul m care consumatorul realizeazd cd plateste un impozit care este inclus in pretui de vdnzare al unui produs) announcement effect ~ al bulgarului de zapada/de antrenare . m. edition. infrastructura etc.(proces care se caracterizeaza prin cresterea cantitdtii de bunuri si servicii si prin scdderea costului unitar} economies of scale. extra efect s.pure economics ~ traditionala .real economy ~ regionala . asociatiile patronale si sindicale) negociated economy ~ politica . firmele. to spare economisire s.traditional economy ~ voluntara .) external scale economies ~ fortate . pi.collectors'/bibliophile/ limited edition ~ de dimineata . (al unei cdrti) editor editorial adj.s'. editorialist editura s.social market economy ~ socialista .ECO-EFE 145 ~ naturala .natural/barter economy ~ nationals . (dr.stagnant economy ~ subterana .t. to publish. financiard . progresul tehnic. application.f. saving. leading article editorialist s. leader. scope economies ~ de scara . movables.de capital -.voluntary saving economii de gama . publisher. goods (and chattels) 3.national economy ~ negociata . (de comer f} commercial paper.(proces care se caracterizeaza prin diversificarea gamei de bunuri si servicii oferite si prin scdderea costului unitar) economies of scope. sparing economist s.n.n. result 2. economist ecosistem.regional economy ~ rurala/agricola . issue ~ bibliofila . personal property/effects.

to effectuate.) constituting effect ~ de clientela . performance ~ a serviciului datoriei . equalitarianism egalitate s.wage push ~ asupra venitului .! accomplishment. actual.(pentru • investitor bancar care nu-^i asumd 1 o responsabilitate in cazul in care i emisiune de actiuni nu se vin integral) (fin.(rata de indatorare in raport cu fbndurile proprii ale unei companii) (fin.second and third-class paper ~ de comert de complezenta accomodation paper.(cambia. to bring about. to effect.n. to carry in« effect.(rata de indatorare in raport cu fondurile proprii ale unei companii) (SUA) (fin.cc -effective ~ de substitute ./!.servicing eficient adj. efficient.t.rediscount ~ de levier .) best effort egalitarism.(al unei legi) retroactio* ~ suspensiv . effective.f.f.bearer paper ~ de comert necorespunzator . to perform. pro forma bill ~ de comert la purtator .(pentru reescontare la banca centrald) eligible paper ~ de comert de clasa a doua si a treia . real efectua v.) material effect ~ retroactiv .ecologic efficiency ~ economica .(efectul asupra comportamentului cumparatorului) eficienta s. (a intreprinde) t carry out ~ o plata . equality. » accomplish. effective ~ sub aspectui costurilor .to effect/to make a paymetf ~ serviciul datoriei .(in tec impozitdrii) equality of sacrifice ~ in drepturi . efficiency ~ de operare a portului efficiency ~ ecologica . mandatui) commercial paper ~ de comert acceptabil .(atragerea unid anumit tip de investitori in functie de politico de dividende) (fin. (paritate) parit ~ a sacrificiului .production efficiency eforts.(dr.(cre^terea cererii atunci cdnd mi este posibild cre^terea imediatd a ofertei) impact effect ~ al preturilor .economic efficiency ~ productiva .(care nu poatefi onoraf) bad paper ~ de comert reescontat .(dr.f.equality of rights .) temporary effect efectiv adj.) leverage ~ de prag .s.) clientele effect ~ de comert . effectuation.(dr.(pimctui in care un mesaj publicitar devine eficient) threshold effect cauzat de modificarea pretului un» anumit produs) substitution effect ~ de venit — (modificarea venitului reJn al consumatorului ca urmare s schimbdrilor de preturi ale produselorj income effect ~ financiar .(in comportamentui comercial) income effect ~ constitutiv . cecul.146 EFE-EGA ~ al dimensiunii firmei . effort i efortui eel mai avantajos .(dr.) gearing ~ de parghie .price effect ~ asupra salariilor .(firmele mid inregistreazd rate de rentabilitate mai bune decdt firmele man} size-of-the-firm effect ~ al impactului .) suspensory effect ~ tranzitoriu .finance bill ~ real .to service efectuare s.

documente comerciale etc. to work out.chain elevator ~ de cereale .(la televiziune) give-away show ~ de actiuni fara drept de instrainare . to exonerate 5.bond issue in default .hostile embargo ~ pasnic . obligatii. to release.f.container lift ~ de marfa . n. (a remite) to remit. elevator.price elasticity of demand ~ a pretului la oferta . to lay an embargo upon a ridica embargoul . (din mchisoare) to set free/at liberty. n.elasticity of taxation ~ a ofertei .(emisiune destinatd actionarilor existenti ai unei societati) nonrenounceable issue ~ de actiuni gratuite . to liberate. to elaborate. (de bancnote) emission. sarcini) to release.conveyer/conveyor elevator ~ cu cupe . un document) to make out 4. to evade embargo s.bond issue ~ de obligatiuni cu suspendarea platii .pacific embargo a institui un ~ asupra .income elasticity element s. equation ~ fiscala . to equalize. to elude.) to issue.t. lift ~ cu banda .f.floating elevator elibera v. (de datorii. (flexibilitate) elasticity ~ a cererii .elasticity of production ~ a veniturilor .civil embargo ~ ostil . to privilege. to take off/to raise the embargo emisiune s. (de obligatiuni) floating ~ -concurs cu premii .precast unit elevator s. n. hoister ~ de paleti . to free.caterpillar elevator ~ plutitor .pallet elevator ~ de stivuire . hoist. 1.elasticity of demand ~ a impunerii .grain elevator ~ de containere . (un plan. (de sub controlul statului) to decontrol eliminare s.emission of paper money ~ de obligatiuni . (facturi.price elasticity of supply ~ a preturilor . to equate egalizare s.bucket/scoop elevator ~ cu descarcare continua continuous discharge elevator ~ cu lant . t.(apropiere a nivelului de impozitare asupra imobilelor si a altor bunuri) tax equalization elabora v. (a unor actiuni de pe lista de cotatii bursiere) delisting ~ a produsului . un program) to draw up elasticitate s.(a producerii si a comercializdrii acestuid) product elimination eluda v.elasticity of supply ~ a pretului la cerere . (un certificat. embargo ~ civil .to embargo. to relieve. (pe cautiune) to bail out 2. 1. to deliver 3.(cdtre actionarii existenti pentru majorarea capitalului prin capitalizarea rezervelor) capitalization/scrip/bonus issue ~ de bancnote . to disengage.EGA-EM1 147 egaliza v.f.cargo/freight elevator.t.to disembargo.elevator stacker ~ pe senile . de televiziune) broadcast 2. (radiofonica.t. element ~ de esantionare . (de titluri de valoare. equalization.sampling element ~ prefabricat din beton .price elasticity/ sensitivity ~ a productiei .f. de ban!) issue. (un cecfard acoperire) to overdraw 6.

issuing authority. to fake up escrocherie s.) essence ~ a unui contract . (pprire) call escroc s. fake esenta s. to cheat. issuer.) to utter.issue by tender ~ publica . un cec) drawer adresati-va emitentului . plinite indiferent de circumstai essence of a contract estima v.m.(anumite cla dintr-un contract. (alocarea sistematicd si rafionald a costului de achizitie a resurselor natu-rale pentru perioada viitoare in care utilizarea acestor resurse contribute la generarea profitului) (cont.t.sampling error ~ de masurare .error of measurement ~ de nume .mistake in the person ~ de specificatii .error in calculationmiscalculation ~ de e§antionare .) depletion 3. (pepuncte) to itemize.(formula pe un cec) refer to the drawer enumera v.t. (a consuma complet) to use up. (din stoc) out-of-stock.} operative mistake erorile §i omisiunile sunt exceptate -1 (formula pe o facturd) errors ani| omissions excepted eroziune s.f. a stabili) to rate. to deplete. 1. (ship)wrek epuiza v. (titluri de valoare. to appraise.t. swindle. (bani faisi etc. a capitalulu erosion escala s. (resurse. (a pret stabili pretut) to price. rook. human engineering ergoterapie s.f. (a cheltui tot) to spend 2.f.f. 1. obligatiuni) new issue. 1. to estimate.f. {un cec) to make out 2. to swindle.misnomer ~ de persoana . reissue ~ prin adjudecare . (bancnote) to emit. error. (a folosi la maximum) to work up.t. to evaluate. \. to prize . ergonomics.f.f. (despre rezerve. to valuate.r. calcula.monetary issue ~ noua .f.foreign bond issue ~ de titluri de stat . (a solului. (a resurselor. (defertilizare) impoverishment epuizat adj.f.(eroare foam gravd care anuleazd un contract) (dr. stocuri) to run low epuizare s. (dr. issuing s. a fondurilor) exhaustion.(de acfiuni) public issue emite v.issue of government securities ~ de titluri de valoare secundare junior issue ~ fiduciara .(de actiuni. (obligatiuni) to float.fiduciary issue ~ in direct . (greseald) mistake ~ de calcul . cheat.specification error ~ operativa/activa . (a trage o cambie) to draw emitent adj.m.148 EMI-EST ~ de obligatiuni facuta de un nerezident/strain . swindler. (amdnuntit) to specify epava s. depletion 2. cheat escroca v.^ value. persoand care a emis o cambie. to enumerate. (actiuni nominale) to inscribe.f. occupational therapy eroare s. care trebuie ir. (a defertiliza) to impoverish v. (al unui bilet la ordin) maker.live broadcast ~ monetara . bani) to issue. (actiuni fictive/diluate prin supraevaluarea activelor) to water. ergonometrics ergonomie s.t. (tragdtor. (loc) place of call/suppi port of call/supply 2. (despre cdrti) out-of-print ergonometrie s. fonduri) to exhaust.

standard of value ~ -devize . {a negocierilor) falling through ~ accidentala .) rating.lottery sampling ~ reprezentativa . estimation. estimative. grounding. (aproximativ. to get aground/on the ground.silver standard ~ -aur . (stabilire a pretului) pricing estimari omogene .multistage sampling ~ la receptie .EST-ETA 149 estimare s. to expose./..(pentru salvarea navei) voluntary stranding etala v. running aground 2.(fin. exposure. produse) exhibition. to ground. astfel meat sd nu se suprapund) to stagger e§antion s.n.negligent aground ~ fortuita . estimated. programul de lucru etc.) stranding.foreign currency standard . sampling ~ aleatorie . to run aground 2. (yacantele.n.sequential sampling esec.quota/representative sample ~ -tip . generdnd necesitatea interventiei corectoare a autoritdtii publice) market failure ~ al voiajului {mar. 1.quota sampling ~ prin tragere la sorti . estimate. rater e§alona v. in cifre rotunde) round estimator 5.gold-bullion standard ~ automat . failure ~ al pietelor — (sintagmd care desemneazd e^ecul pietelor libere de a permite o alocare eficientd a resurselor. m. produse) to exhibit. display etalons.differential sampling ~ in trepte .fortuitous stranding ~ voluntara .to shipwreck e§uare s. 1.f.) failure of the voyage. (plati) to spread out.representative sampling ~ simpla .lingouri . (de mdrfuri. a aseza/ a dispune din loc in loc) to space out 2. sample.cluster sample ~ reprezentativ .acceptance sampling ~ pentru masurarea umiditatii moisture sampling ~ prin cote .gold-exchange standard ~ aur . to sample esantionare s.accidentally stranding/running aground ~ din neglijenta . appraisal. valuation. standard ~ al pretului .) automatic standard ~ de lucru/verificare .t. (mdrfuri. (a spatia. fin. 1.quasi-random sampling ~ diferentiala . (mar.single sampling ~ succesiva . to defer 3.f. (despre negocieri) to fall through ~ fara posibilitati de salvare .) to strand.random sampling ~ cu faze multiple . estimator. pattern ~ concentrat .) homogeneous expectations estimativ adj.devize . {mar.f.standard of price ~ -argint . frustration of the adventure e$ua v.type sample e§antiona v.f.multiphase sampling ~ cvasialeatorie .t.t.working standard ~ de referinta .n.(estimari asemdndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii de cdtre toti investitorii) (fin.reference standard ~ de valoare . (asig. to display etalare s..gold standard ~ aur .

) fiat standard ~ fiduciar .single standard ~ monetar .f. (atasarea unei etichete/ placufe mobile) tagging eticheta s. to value.(fin.direct costing ~ a costurilor exploatarii pe durata de viata (a unui utilaj) life-cycle costing ~ a flotei sau a parcului de autovehicule (in vederea asigurdrii) fleet rating ~ a marcii .(pentru fabricarea unui produs) job(-order) costing ~ a costurilor directe .(fin.) fiduciary standard ~ -hartie . a asi-gurdrilor) to assess. valuation.(procesul prin care i se ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de bilant a companiei) brand valuation ~ a muncii . (indicand continutui unei partide de mdrfuri) docket.f. (a unei avert funciare) (dr. to valuate.t. to standardize etapa s. Euromarket eurovaluta s. appraisal.) commodity standard ~ metalic unic . a stabili) to rate.t. Eurocard eurocec. appraisable.n. Eurodollar euroobligatiune s. labelling. a asigurdrilor) assessment. to appraise. (unitate monetard europeand) euro eurocapitals. (a unei proprietdti pentru stabilirea impozitelor. sticker ~ colanta .m. (asig. (o marfa) to ticket (up). fin. Eurocapital eurocard^.packing label euro s.f. (daune) to adjust.s. (o proprietate pentru stabilirea impozitelor. Eurocheque eurocrat s. (la) to put (at) evaluabil adj. (functionar al organismelor europene) Eurocrat eurocredit^. bagaje) tally.150 ETA-EVA ~ dublu/paralel . Eurobond europiata s. (a daunelor) adjustment.f.f.) paper standard ~ -marfa . step ~ de fabricatie . (a pretui.(fin. a stabili pretui) to price. to estimate.t. Eurocurrency.f..job evaluation.t.f. estimate. (stabilire a pretului) pricing. to label.f. {inregistrarea pe o fisd a continutului unei partide de mdrfuri) docketing.(pentru mcadrares» intr-o categoric de salarizare) joh| evaluation . Eurocredit eurodolars. to prize. to nationalize etatizare s. evaluation.adhesive label ~ cu adresa . estimation. {atasatd la mdrfuri. label. nationalization eticheta v. (a atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag etichetare s.m./i.m. (a unei mdrfi) ticketing. (a inregistra pe o fisd continutui unei partide de mdrfuri) to docket. Euromoney evalua v.) rating.n. labof'1 grading j ~ a postului .) extent a activitatii conducerii management appraisal ~ a bonitatii/solvabilita^ii credit rating/status/standing ~ a costului unei activitati .monetary standard etalona v.n. to evaluate. (a calcula.) double/parallel standard ~ fictiv .(fin.(fin.processing stage -delucru-job step etatiza v. assessable: rat(e)able evaluare s. (cu preful) ticket. (mobild) tag.address label ~ de ambalaj . stage.

credit history excedent 5. bookkeeping evidente contabile . to escape.(fin. (fiscal) tax dodger evaziune s.stock/inventory valuation ~ actuariala .{de agentia turisticd) package tour executa v. exclusive excursie s.fiscal drag ~ al exporturilor .evaluation and optimization evaluator s. discharge. (pierderea dreptului debitorului asupra bunului ..books of account ~ primare . supraproductie) glut decdt valoarea contabila) appreciation surplus excedentar adj.budget excess/surplus ~ de greutate .t.multiple costing ~ prudenta .) estimate of the risk ~ a riscului de tara .m. (inspector de daune) adjuster ~ al pagubelor produse de incendii (angajat al unei societati de asigurare) fire loss adjuster evazionist s. spare. 1. tour.conservative. (de marfd pe piatd. to exclude. evasion ~ fiscala .f. to expel. excess. un contract) to execute. evolution ~ in timp a creditului .(la un credit) payment record ~ a vanzarilor . (a eluda) to elude. a unui comision) fulfilment 2. a unui contract) execution. valuer.surplus stock ~ impozabil .to rummage executare s.rat(e)able value ~ multipla a costului . rater.m.f. (agent care fixeazd impozitele sau evalueazd daunele) ~ al activului fata de pasiv . appraiser. excursion ~ cu itinerar prestabilit .) to rerummage ~ revizia vamala .t.. performance.) country/ sovereign rating ~ a stocurilor . (o obligatie. (o ipoteca) to foreclose ~ contrarevizia vamala . (un debitor) to distrain. cost standard costing ~ si optimizare . overbalance ~ de stocuri .) basic books evita v. to carry into effect.t.EVA-EXE 151 ~ a riscului . estimate ~ standard a pretului •:.(asig. overplus. (disponibil) spare exclude v.import surplus ~ al incasarilor fata de cheltuieli surplus of receipts over costs ~ bugetar .actuarial calculation ~ cadastrala .f.. to discharge.(mar.overweight. (a unei comenzi.sales record ~ contabila .f.excess of assets over liabilities ~ al bugetului fiscal . (din baron) to disbar exclusiv adj.accounting. to perform. (punere a unui sechestru) distrainment. (a unei obligatii.taxable surplus ~ valoric .f. (situatie) situation ~ a platilor . excess. iin comision) to fill 3. (o comandd. 1. valuator. (plata impozitelor) to dodge evolutie s. (a mdeplini) to carry out/through. to avoid.(cand valoarea de piatd a activelor unei societati este mat mare assessor.tax evasion/dodging evidenta s.n. surplus. to evade.export surplus ~ al importurilor . record. to fulfil 2.(cont.

cauzat de infli accentuatd. (al unei cambii) via (of a bill of exchange) ~ unic al cambiei .to exonerate fi responsibility/liability.budgetary year ~ financiar/fiscal .f.officer of the court. instabilitate poliu fiscalitate excesivd) flight of capi capital flight exonera v. executor. period under review ~ urmator .f.(fin.(fin. to relieve responsibility/liability exorbitant adj. 1.) executory. (prin po^ to post. expansion ~ orizontala . (dr. exercise ~ bugetar . (despre impozite. datorii) exactable. due exigibilitate s. pattern 2. . tax/taxable year ~ trecut . demandable. to practise.m. (care aplicd un sechestrif) distrainer ~ judecatoresc .f. to send (off). (executoriu) (dr.financial year.152 EXE-E ipotecat. (ydnzare la licitatie) compulsory/ forced sale executiv adj. (a practica) to exercise.n. payability exilat^. payable. accounting period/year.) past year.) next account exigibil adj. practice. exigible. (model) sample. to pursue.) to express. (despre impozite. (o profesie) to practise.n. to follow exercitare s. (scurgere defonduri) fligh ~ al capitalului . enforceable exemplar s. (persoand trimisd firma unde este angajat sd lucreu strdindtate) expatriate expectativa s.executor executoriu adj.(a unui drept) anticipation exercitiu s.execution debt enforcement. hea steep.) executory. exorbitant. (nivel al efortulid care un salariat considerd cd treA sd-l depund pentru a-si inde^ sarcinile si obiectivele de lucru) (rat expectancy. exile ~ din motive fiscale .single bill exercita v. expectation i expedia v. (de carte etc. official receiver ~ testamentar . daune e swingeing expansiune s.(dintr-o anumitd t in strdindtate. to dischai to disburden ~ de raspundere . (a unei profesii) exercise.(extinderea unei a panii prin dezvoltarea unor prod vdndute pe piete similare si cu pr asemdndtor sou mdrirea suprafi agricole) horizontal expansion ~ verticala — (cresterea produc agricole prin imbundtdtirea prod tivitdtii terenului cultivaf) vert expansion expatriat s.(persoand c se expatriazd din cauza regimi fiscal) tax exile exod s. (bani) to remit.m.t. (mdrfurS forward. (mdrfuri in consignati^ consign. 1. (ram scrisoare etc.n.f. to exonerate. executive 2. (a unei functii) tenure ~ anticipata .t. (urgent) to dispatch. enforceable executor s.t.) copy 3. claimable. din cauza depdsirii termenului de scadentd) foreclosure ~ silita .m.

(pe mare) shipper. (a ajunge la scadentd) to fall/to become due expirare s. to farm 3. (urgentd) dispatch. (a unui termen etc. a unui zdcdmdnt) exploitation. dispatch. 1. (a unei polite de asigurare) lapse explicatie s. (de mdrfuri in consignatie) consignment.(de mdrfuri) oceanic shipment ~ vagonala . (a profita de pe urma) to take advantage of exploatare s. surveyor. (prin postd) post.f.charges prepaid expediter s. (de bani) remittance.t.value work done ~ contradictorie .customs appraiser expertiza v. survey. (pe mare) shipment. expert.marine/maritime/ ship's surveyor ~ oficial . specialist. (rapidd a unei scrisori etc. to win 2.qualified expert ~ care declara un titru . shipping ~ recomandata . (de cdrbune) getting. oversea(s) expedition experiment s. (al unei scrisori etc.(a unei scrisori) registration ~ subvagonala .f.) average adjuster/stater/taker ~ de tonaj . addresser.) professional valuation ~ unilaterala . (a unei mine. (de mdrfuri) forwarding.(cont.f. o navd etc. forwarding ~ maritima . to work(off).EXP-EXP 153 mesagerie) (SUA) to express. (de mar/a) (freight) forwarder. (a pdmdntului) farming 3. to turn to one's account/profit. dispatcher.m. (p mind.control/joint survey ~ de avarie .) sender.sworn surveyor ~ vamal . working. surveyor ~ autorizat . shipping agent expeditie s.) express.field experiment expert s.t. un zdcdmdnt) to exploit.(mar. (muncitorii) to sweat 5.one-side survey expira v.assay master ~ contabil .) tonnage surveyor ~ in statistica asigurarilor . (raport) expert's/surveyor's report ~ a unei lucrari . appraiser. (a unui articol din registru) (cont. n. (SUA) certified public accountant ~ de evaluare . 1. (a cultiva) to cultivate. 1. (cdrbune) to get.truckload consignment expedierea in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .less-than-carload/-truckload consignment ~ transoceanica .m.f. (consignator) consignor. sending.valuation survey ~ profesionala . (in interes propriu) to exploit. (un utilaj) to run 4. (despre un contract) to fall in. experiment ~ la scara naturala . expiry. (a unei cdi . sending.chartered accountant.(asig. expert appraisement/examination 2.) narration exploata v. adjuster ~ de evaluare a avariei .) expiration. (prin mesagerie) (SUA) express.) assessor. winning 2.legal expert ~ maritim/naval .oil actuary ~ juridic . to survey expertiza s.f. to expire.f.actuary ~ in statistica petroliera . to recover. (despre o politd de asigurare) to lapse. (pe cale maritima) to ship expediere s. (a daunelor) (asig.i.damage survey ~ de evaluare . forwarding agent.) to operate.marine/maritime adventure.appraiser. expertise. (o cale feratd. mar.

expropriatu dispossession.t. to show.to do export trade exporta v. export(s) 2.(export de marfuri) visible exports a face export . to expose expunere s. ulterior reimportate) temporary exports ~ vizibile . to lay < v. (de marfuri.f..mining ~ patronala .sales exhibition ~ de automobile . exhibit export s. show. {a preturilor) boom ~ a preturilor .forestry operation. expression ~ din limbajul comercial commercialism expropria v. exporting s.open quarrying ~ forestiera . (unui rise) to incur.t. logging. (sondare) probing.t. (despre preturi) to boom explora v.(de marfuri folosite ca mostre la expozitii.agricultural exhibition ~ comerciala .price boom exponats. a unei nave etc. 1. prodie exhibition.t.total exports exporturi invizibile . pi (forma de esec pietelor reprezentata prin nereflecta la nivelul pretului pietei a unora da^ costurile sau beneficiile asocj{ productiei ori consumului) extemalil ~ de consum . (c.trade exhibition ~ cu vanzare .travelling exhibition ~ specializata . (a sondd) to probe. (mar.motor show ~ industrials .f.capital export ~ direct . exhibition.) operation.f.i. {a unui utilaj) running 4. show. 1.154 EXP-E: ferate.industrial exhibition ~ itinerants .f.intea rate exposure externalitati s. (SUA) lumbering ~ miniera .(export de servicit) invisible exports ~ provizorii .n. compulsory acquisitK purchase/surrender ~ pentru utilitate publica dispossession for public purposes expune v. (desi scrisori) posthaste expresie s.(efect cauzat J situatia in care posibilitdtile de Jl ductie ale unei intreprinderi influentate de comportamentiil .specialized exhibitio ~ universala . exhibitor expozitie s. {a prospecta) to explore.) express adv.) to fathom explorare s. produse) exhibit. fdrd plata taxelor vamale.f. to export exportator adj. dispossess expropriere s.f.world exhibition expres adj.sweating system ~ piscicola .n. (exportare) exportation ~ de capital . fair ~ agricola .fishery exploda v. (a muncitorilor) sweating ~ de cariera — quarrying ~ de cariera la zi .(efect cauzat de situ^ in care un consumator influente^ direct productia sau consumul unuii agent economic) consumpB externalities 1 ~ de productie . (marfuri. to display. (prospectiune) exploration.direct export ~ global . display 2.r.n. exporter ~ exclusiv .f. to expropriate. m. (la un re exposure ~ la riscul fluctuatiei unei valutt exchange rate exposure ~ la riscul ratei dobanzii .f.sole exporter expozant^. probe explozie s.

to widen.(ca urmare a scdderii preturilor) extension of demand ~ a domeniului unei activitati . superfine extras s. extension.(rezumat scris al istoricului unui titlu de proprietate asupra unui teren) abstract of title ~ din registrul funciar .t.EXT-EXT intreprinderi sail de un consumator) production externalities extinde v. extortion.f.(pentru mdrirea capacitdtii de productie) capital widening ~ a liniei de produse . to extend. expansion. (al continutului unui document} docket ~ de cont . production ~ de petrol . (despre o afacere) to branch out extindere s. (piata de desfacere) to widen v.oil production extrafin adj. to swindle extorcare s.land register extract . to extend.t.(in evidentele contabile) reconciliation statement ~ de cont descriptiv .(prin mdrirea rdspunderii) job enrichment ~ a fondurilor fixe .line extension ~ a prelevarii de mostre . abstract.f. extract.n. extraction. swindle extra adj. to extort. bank statement ~ de cont de reconciliere . outside the budget extractiv adj. extrafine. extractive extractie s. widening ~ a cererii .abstract/extract/statement of account.descriptive statement ~ de titlu de proprietate .r. superior 155 extrabugetar adj.sampling range extorca v. to expand.f.

plant ~ de here . to manufacture.to audit ~ o scurta vizita . wholesale manufacture fabrica s.F fabrica v. fabrication.?!. factory.to m competition ~ formalitatile vamale de sosire s plecare .(despre o nova) to clear ou ~ inventarul . to coin.ready-made clothing factory ~ de conserve . manufacture. to take stock ~ mentiuni . a produce) to make. to fabricate. coinage ~ asistata de calculator .to shop ~ cunoscute toate detaliile . facsimile ~ de semnatura .timber mill.t.to mass-produce fabricant s.paper mill ~ de imprimeuri .to commission business ~ comert cu .f.computer-aided/-assisted manufacture ~ in serie de produse superioare quality-quantity production ~ in serie mare . to effect ~ afaceri cu . comercial) to call on/upon ~ ore suplimentare .t. easy payment/terms ~ de plata a impozitelor . {de bani) mintage. production.(despre un ag. (de here) brewer fabricare s.to canva ~ reclama/publicitate .f.facilities payment. facility ~ de credit . (mai mare) works. (bani) to mint. brickyard ~ de cherestea . (a executd) to perform.brewery ~ de caramizi .tax bra ~ pentru export .brickworks. (a fabrica. enterprise. (here) to brew ~ in serie . (SUA) lumbermill ~ de confectii .f.finished products factory ~ de textile . to produce.facsimile signat ~ de sigiliu .to get/to run into debts.to overtime ~ propaganda electorala . to manufacture. canning factory.to st full particulars ~ datorii .large scale/series/ serialized production/manufacture.export incentivt facsimile. 1.facsimile stamp . manufacturer.(pe documented transport} to clause ~ nul si neavenit .furniture factory ~ de produse finite .printing plant ~ de incaltaminte . producer.to advertise a nu ~ fata — (angajamentelor)* default ' facilita v.t.to render null i void ~ o revizie contabila .textile factory/mill face v. to facilitate | facilitate s. cannery ~ de hartie . mill.credit facility facilitati de plata . factory owner.shoe factory ~ de mobila .to call ~ fata competitiei .to deal in ~ cumparaturi .m. incur debts ~ escala .packing plant.to deal with ~ afaceri pe baza de comision .to make up inventory.

insolvent falit adj.provisional invoice ~ vamala .fraudulent bankruptcy a da ~ .to file one's petition in bankruptcy falimentar adj. insolvency. (cornet) invoice/sales book s.customs invoice facturier s.risk factor ~ de siguranta . to fold up.original invoice ~ pro forma .certified invoice ~ originala . bankrupt a se declara in stare de ~ .to facsimile factaj s.f.m.) alpha factor ~ beta .) beta factor ~ ciclic .cyclical factor ~ de decizie . bankruptcy.decision maker. to go into liquidation. (functionar care intocmeste facturi) invoice/billing clerk faliment s.(coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in functie de rata de rehabilitate a indicelui pietei bursiere) (bur. ci de un accident) certified bankrupt ~ exonerat . crash ~ fraudulos .f.factors of production factoring s.f.(de complezenta) pro forma invoice ~ provizorie .FAC-FAL 157 a reproduce in ~ . sd preia creantele clientilor) factor 3. creantele sale unei institutii financiare) factoring factura v.to go/to mm bankrupt. bill ~ a furnizorului . defaulter ~ cu certificat de accident/ghinion (acordat de instantd.underinvoicing ~ in plus overinvoicing ~ periodica . bankrupt. failure.sale invoice ~ definitiva . to invoice. to fail.n. insolvent s. (metodd de finantare prin care o societate transferd. to bill ~ in minus to underinvoice ~ in plus . factor. (colaps) collapse.consular invoice ~ de consignatie . to collapse a declara pe cineva in stare de ~ . invoicing. letter carrier ~ alfa . coefficient 2.cycle billing factura s.(evaluarea ratei de renta-bilitate a actiunilor unei societdti fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) (bur. carriage and delivery factor s.m.safety factor ~ de utilizare .t.(a sala-riatilor fata de mediul in care lucreazd) dissatisfiers ~ de productie .use factor factori de nemultumire .m.consignment invoice ~ de cumparare . bankrupt.(pentru mdrfuri vdndute pe piata interna) inland invoice ~ legalizata .freight invoice/bill/note/ account ~ de vanzare . invoice.itemized invoice ~ interna .loading factor ~ de rise .purchase invoice ~ de navlu . in schimbul oferirii unui comision.commercial invoice ~ consulara .to adjuge smb. (postal) postman.supplier's invoice ~ comerciala . to cease payments. billing ~ descriptive .n. 1. contra unui comision.descriptive billing ~ in minus .final invoice ~ detaliata .to overinvoice facturare s.discharged bankrupt .n. decisionmaking factor ~ de incarcare . care certified faptui cdfalimentui nu afost cauzat de proasta conducere a afacerii. bankrupt. (institute financiard care se anga-jeazd.

falsifier. (document fals) dud falsifica v. counterfeiter. 1.(asig. family ~ cu doua venituri . without 2.without nirth< delay ~ acoperire . (de conturi.) free of foreign capture ~ captura §i sechestrare .ex bonu capitalization/scrip ~ captura de catre un stat strain (as ig.(asig. mar.) to adulterate 2. to counterfeit.undischarged bankrupt fals adj. (de conturi. documente) forgery. false. phon(e)y. mar.) adulterator familie s. (despre actiuni. obligafii. mizdndu-se pe obt nerea lor pand la tranzactia efectivi short ~ aducerea marfii pe chei .f. (despre monede. (de documente) forger. registre etc.m.) adulteration 2. to falsify.) free < particular average unless caused by ~ capitalizare . mar free of/from particular average ~ avarie particulars. termen cu care seformeazd o serie de expresii referitoare la conditiile de asigurare si operare al navei) free 3. falsification.free of all cranage . misrepresentation ~ de moneda .f. to misrepresent falsificare s. bogus.) free < general average ~ avarie particulars . fake.(la incarcaa sau descdrcare) (mar. (de monede. 1.t.) free of (al average ~ avarie comuna . mar. un document} forged. easy fara prep. a unui bilant) window dressing.coinage offence falsificator s.) free < stem/turn ~ avarie . (a unei cambii. forgery.) tamperer. spurious. (raspundere. fake. (artificial) artificial s. (a situatiei financiare.158 FAL-FA1 ~ nereabilitat . documente) to forge. (bur. (avers al unei monede) obverse 2. (a denatura) to distort. registre etc. to fake up. pharmaceutical fata s. (de bancnote.(asig.) to tamper with. metale) base.(asig. coiner.f. (con-turi. false. 1. favourable. registre etc. (de bani) forger. dud. (alimente etc. auspicious.n. mar. 1. ~ a mai intarzia .(din partea furn zorului de a menfine un anumit pret I livrare) (corn. fake(d).) without engagemen (clauzd de prudentd pe care andosana o poate inscrie pe cambie) without o» liability «i» ~ a§teptarea randului . sham.(mar free from alongside ~ angajament . metale) to debase. (bancnote. (de alimente etc. numai daca esl cauzata de .free ( capture and seizure ~ caric . counterfeit. (denaturare) distortion. fin. metale) debasement.(despre o navd in mca\ flying light ~ cheltuieli de folosire a macaraleli portuare .(in care ambii pdrinti sunt salariati) two-income family farmaceutic adj. (despre o bancnotd. a unui titlu de valoare) obverse favorabil adj. (monede. counterfeit.. spurious. (avantajos) advantageous.) ex.) tampering.(formula pe un cec) n effects/funds. marfur recolte care nu sunt disponibile in mt mentui vdnzdrii. (de alimente etc.

(formula pe un cec) no ~ valoare comerciala .f.t. workable ~ proprietar .) without benefit of salvage fertiliza v. farmer transport) clean feroviar adj. (soi) kind.superferry ~ drepturi .freighter-ferry emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de pasageri . feasibility. bogus.livestock farm ~ mentiuni — {despre un document de fermier.ex coupon ~ valoare nominala .n. casd de tara cu acareturi) ~ indemnizatie de celeritate . {gospoddrie ~ impozit pe venit .(formula pe. sort.nonreciprocity ~ comision de adresa (mar.(despre nava) light-ship ~ mica .dairy farm nava) gearless ~ industrials . farm.small holding condition.intestate.?.(despre ~ de vaci de lapte . o ~ comision de brokeraj . (pe ~ garantii/acoperire .(pe piata de ~ de automobile .clear of debts. no par value federatie s. no-cargo condition ~ zootehnica . farmyard.factory farm ~ marfa . ferry craft/vessel ~ cu cale ferata . debtless.free from liability fictiv adj.poultry farm ~ instalatii de incarcare .no commercial account value ~ cupon . feasible. mar.{mar.{despre actiuni) ~ datorii .(preferentiale la o noud ~ de marfuri .n. railway s.) trust . to make fertile ~ profit . railwayman ~ pierderi . ~ dividend .FAR-FID 159 ~ comanda speciala {despre un ~ raspundere pentru avarii .m. {dr.(in homestead operarea navel) free dispatch ~ avicola .free of losses fertil adj.flawless fel s. to fertilize. sham Hdeicomis s.commonwealth ~ defect .) free of address commission ~ recurs/regres .free of income tax tdrdneascd. fertile.railway ferry ~ dobanda capitalizata . federation (despre o afacere) afloat ~ de state .f.ex all fezabil adj. {SUA) description dividend off ~ dobanda .hoverferry.free produs) off-the-shelf of/from damages ~ reciprocitate . {cu toate dependintele) creditare} off-cover farmstead.passenger ferryboat rights ~ pe perna de aer .f. grade.ex interest feribot s.operational reliability ~ raspundere ./«. ferryboat.(formula pe o cambie) no fiabilitate s. reliability noting ~ operationala . ab intestat of freight brokerage ~ cont .(despre o tara fluvii) hoverbus consideratd ca avdnd un rise crescut de ferma s.ownerless fezabilitate s. car float capital) flat ~ de mare tonaj .m. workability ~ protest . fictitious. productive ~ prima de salvare .(asig.f.ex dividend.} free cambie) without recourse ~ testament .carferry.

outside financing ~ interimara . to fund Hnantare s.t.f.muh firm ~ cu vanzare pe baza de conn prin posta .n. finance(s) ~ manageriale . to finance.t.{firma.(finantare.(companie pe care o i firma doreste sd o achizitioneze} U firm i fisa s.f. eleemosynary filatura s. rezultatd din derularea normald a unei afac spontaneous financing finante s. safe hoia ~ solvabila . branch (office). contra i comision. pi.f.f. fiduciary Her s.managerial finana ~ publice . inland revenue ' fiscal adj.brand loyalty fiduciar adj. cum ar fi creditui comercial.reinforcing iron/bars ~ forjat .(institutie finana care se angajeazd. (insert signboard ~ cu sucursale multiple .forwarding house ~ de export .mail-order house ~ de brokeri .accounts receivable financing ~ prin emitere de actiuni comune equity financing ~ prin emitere de obligatiuni . philanthropic(al). (dr. 1. to finish finisaj s.bond financing ~ spontana .f. funding ~ a deficitului bugetar .company/ corporate finance ~ mascata . care inca sd-si mentind independenta fata dk cartel) recalcitrant firm ~ serioasa .f. (comerciala) (commen firm.trustworthy/sound fifl ~ specializata intr-o singura gl linie de produse . (de telefon) coin 2-1 jocuri) counter.n. 1.internal financing ~ la nivelul economiei nationale national economy finance ~ la nivelul intreprinderii . finish ~ superior .n. house (of business) 2. fiscal . financing.reliable firm.commission house ~ de expeditii . financial finanta v. (loialitate) loyalty ~ fata de marca .instalment sales financing ~ externa . subsidiary (company) financiar adj.) trusteeship fidelitate s.(imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ interna .public finance finisa v.backdoor financing ~ prin conturile de creante .scrap iron filantropic adj.high/superior finish firma s.160 FID fideicomisiune s. sd preia creantele cliena factor ~ de transporturi maritime shipping company ~ de transporturi rutiere .single-line firm ~ -tinta . iron ~ -beton .f.dominant firm ~ recalcitranta .deficit financing/spending ~ a proiectelor de investitii .project financing ~ a vanzarilor in rate . fish < fisc s.export house ~ de factoring .wrought iron ~ vechi . spinning mill/works filiala s.haul(i)l ~ dominanta .f.

taxation policy/system fisa s. 1.f. o sarcind) to assign.FIS-FLO 161 fiscalitate s.(situatie in care evolutia cursului de schimb al unei monede este influentatd de interventia pe piata a autoritdtii emitente) impure floating .register card ~ de identificare . to fix Hxare s. (o data.f. al pretului aurului la bursa) fixing flexibilitate s.flexibility of taxation ~ a preturilor . (indicdnd continutui unei partide de mdrfuri) docket ~ a salariatului . (a unui termen.) floating ~ a cursurilor valutare . a unei date) appointment. (a sumei assessment 2. (a unei date. cartoteca) card index 2. floating flotare s.price leadership ~ a pretului la discretie . calificare etc. \.pricing.operation sheet fisic s. (catalog.n.) fixing. care convin ca intre monedele lor sd existe cursuri stabile) concerted floating ~ impura/controlata . to nominate. 1. (un termen.(care insoteste piata acestuid) payslip ~ de evidenta .record ~ tehnologica . (de bani) roll of money ' Hsier s. slip. (a unui pret etc. (fin.price flexibility ~ a salariului .f. fastening. o data) to appoint.f. settlement. clause) stipulation. experienfd. sheet. (suma impozitelor. to stipulate. to fasten. to set forth. cursul valutar fund influentat de evenimentele economice si monetare din fiecare tard si de pe piata mondiald) rate of exchange floatation ~ concertata/in grup .) personnel specification ~ cu specimene de semnaturi (document completat la deschiderea unui cont sau a unui depozit de titluri) signature card ~ de calcul al salariului . fiscality.(cotare liberd a valutelor pe pietele valutare. flexibility ~ a impozitarii . clauze) to lay down.(in functie de specificul pietelor) multiple pricing fixing s. (dulap) filing/card index cabinet fixa v. (al cursurilor de schimb.n.t.economic adaptiveness flotant adj. (de cartoteca) (index) card.(cu instructiuni pentru indeplinirea unei anumite sarcini) job impozitelor.f.wage flexibility ~ economica . to state.n.(a continutului si a cantitdtii unei Idzi) bin card ~ de lucru . time card/sheet ~ personala . to secure.(cu date despre studii.fixing prices by trial and error ~ de preturi multiple .(sistem ce implied existenta unui aranjament intre un grup de state. (conditii. a despdgubirilor) to assess 2.(pentru marfa incdrcatd sau descdrcatd) cargo/tally sheet.(de cdtre intermediar) price discretion ~ a preturilor prin tatonari . a despdgubirilor) ticket ~ de pontaj . nomination. fixing ~ a despagubirilor assessment of damages ~ a pretului . price fixing ~ a pretului de patrundere pe piata penetration pricing ~ a pretului in functie de pretui director .) to fix. (un pret etc. to settle. a unei sarcini) assignment. securing. (de conditii.

fdrd interventia autoritdtilor monetare din tara emitenta) pure floating flota s. care intrd sau iese din fim intr-o perioadd determinata) flow » funds.f. de numerar net care poate fi atrih unui protect de investitiii) incremer cash flow .refrigerated shipping ~ de pescuit .ore (-carrying) fleet ~ de nave frigorifice .cargo shipping ~ de traulere . swing.world fleet/shipping ~ oceanica .i.m./?.liner fleet ~ de mineraliere .barge fleet ~ de transport . deosebitd de profit contabil.(transferul continuu.(yaloarea netd reaW de numerar. pe stradd etc.bulk-carrier fleet ~ fluviala river fleet ~ maritima . fluctuation.towing/tug fleet ~ de slepuri .to undergo fluctuations fluturas s. market fluctuations ~ ciclice .cadi inflow ~ de numerar .fluctuations of the market.deep-sea fishing fleet ~ de petroliere . commercial fleet ~ comerciala maritima .labour turnover ~ a numarului de salariati employee turnover ~ a preturilor .price fluctuation' movement ~ dirijata .shipping.maritime/sea fleet ~ mondiala . fleet ~ aeriana .seasonal fluctuation ~ usoara . to fluctuate fluctuant adj.air fleet ~ comerciala .slight fluctuation fluctuatii ale cursului de schimb exchange fluctuations ~ ale pietei . fluctuating.tanker fleet ~ de remorchere .fishing fleet ~ de pescuit oceanic .coastal/coastwise fleet ~ de linie . de plati si incasan intre consumatori si producdtori) circular flow ~ de activitate .gross cash flow ~ circular .flow of funds ~ de iesire de numerar . (care se distribute in magazine.{flu.cyclical fluctuations ~ economice .{a unei volute declaratd liber a} dirty float ~ salariala .flow of work ~ de fonduri .f. (a mdinii de lucru) turnover ~ a fortei de munca . handbill flux^. in ambele sensuri.wage drift ~ sezoniera .ocean (-going) fleet fluctua v.trawler fleet ~ de vrachiere .(metodd t evaluare a optiunilor de investiti discounted cash flow ~ de numerar incremental . marine ~ de cabotaj .162 FLO-FLU ~ independenta/singulara/ neconcertata .) throwaway.cash outflow ~ de intrare de numerar . varying fluctuatie s.merchant fleet/service. flow ~ brut de numerar .(situatie in care cursul de schimb al unei monede evolueazd pe piafd independent de evolutia altor volute) independent floating ~ pura/libera (situatie in care cursul unei volute se formeazd spontan pe piata valutard. cash flow/generation ~ de numerar actualizat . variation.economic fluctuations a suferi ~ .

time card/sheet/ticket ~ de reclama .relief fund ~ de amortizare depreciation/ redemption/sinking fund ~ de asigurare pentru somaj -unemployment fund ~ de asigurari .delivery bill/note ~ de pontaj .development fund ~ de garantie .(active intangibile ale uneifirme.(atdt in valori mobiliare.f.unfair labour practice ~ incompleta a fortei de munca -(sub calificarea ei sau prin organizare) underemp loyment fonds.(din care se imprumutd bani si in care se reintorc creditele acordate cu dobdnda aferenta) revolving fund. to utilize. 1.(subscris de detindtorii de actiuni preferentiale ai unei societdti) capital redemption reserve fund ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts . (dintr-un registru de conta-bilitate) folio ~ de cupoane . employment ~ a unei cambii de complezenta .economic flow ~ financiar .to kite folosire s.) contingency account/fund/reserve ~ de regularizare/compensare valutara .de hartie de ambalaj .kite flying ~ completa a fortei de munca .(pentru investitii) reserve fund ~ circulant .) compensation fund ~ de dezvoltare .FLU-FON 163 ~ de numerar suplimentar . capital ~ acumulat/de rezerva .guarantee fund ~ de pensii pension/retiring/ superannuation fund ~ de plasament in valori imobiliare -real estate investment trust ~ de plasament in valori mobiliare -security investment trust ~ de plasament mixt .insurance fund ~ de asigurari sociale . fund.sales leaflet ~ volanta (prospect) leaflet folosi v.docket .pool ~ de ajutor/asistenta .welfare/ provident fund ~ de compensare (bur. calculate ca diferenta dintre pretui platit pentru compania in functiune si valoarea activelor) goodwill ~ comun .financial flow ~ real (circulatia bunurilor si a serviciilor) real flow foaie s. (pagina) page 2.n.f.(pe care o societate il poate cheltui pentru dezvoltare) excess cash flow ~ economic .wrapper sheet ~ de livrare .equalization fund ~ de rezerva reserve/surplus fund ~ de rezerva de rambursare a capitalului . cat si in valori imobiliare) mixed investment trust ~ de prevedere (cont. utilization.t.coupon sheet ~ de drum route sheet.full employment ~ ilegala a fortei de munca . (fond guvernamental destinat finantdrii serviciilor publice) (SUA) revolving fund ~ comercial . (coala) sheet. to employ ~ o cambie de complezenta . (justificativa) travelling warrant ~ de expeditie .

mutual fund. (cu investitii in alte fonduri} fund fund ~ mutual administrat .(in ania tipuri de investitii) speciality fund ~ necompensat .(care realizeazd cele mai avantajoase plasamente pentru a obtine cdstigul maxim posibil) income fund ~ mutual de dezvoltare .disposable/available funds ~ fixe . valoarea activelor fw minus pasivul) shareholders' funds : ~ de garantie/acoperire .(al titlurilor de valoare detinute de investitori pentru actiuni in fondul respective excha fund ~ mutual deschis .(a monedei nationale) stabilization fund ~ de tranzactionare a optiunilor option fund ~ iiduciar . acti preferentiale si obligatiuni) balan fund ~ mutual inchis . trust company.equity fund.164 FON-f ~ de rezerva pentru datorii .(care invest proportional in actiuni comune.capital assets/goods .cover fu| ~ de rezerva pentru cheltuieli neprevazute/urgente . constant actiuni not) open-end fund ~ mutual echilibrat .(formula pe un t effects not cleared ~ nelichid .go-go fund ~ mutual cu plasamente foarte avantajoase — (msd cu un grad de rise mai ridicaf) high-yielding fund ~ mutual cu plasamente in actiuni comune .(care acop eventualele pierderi cauzate de J derea valorii unor titluri prin inves in alte titluri cu perspective crestere) hedge fund ~ mutual raportat la un indio (fond al cdrui portofoliu corespu unui indice oficial) index fund ~ mutual specializat .trust fund ~ forestier .(in tern contabili.(care a inch emisiunea de actiuni) closed-end/ fund ~ mutual principal .(de manageri profesionisti) managed fund ~ mutual cu investitii pe termen scurt . floating/circulating assets ~ de rulment net .(la o banca) emergency reserves ~ disponibile .land resources ~ inactiv/neproductiv .municipal bond fund ~ mutual de schimb .performance fund ~ mutual cu investitii speculative pe termen scurt .unrealizable capital ~ neutilizat/fara destinatie special unappropriated/unapplied fund ~ pentru manco de casa .standing timber ~ funciar .net working capital ~ de salarii .wage fund ~ de stabilizare . common stock fund ~ mutual de castig .(cu investitii pe termen lung) growth fund ~ mutual de investitii in obligatiuni municipale .{care emite in r.liability reserve ~ de rulment . unit trust.statutory fund fonduri ale actionarilor .risk moa ~ statutar .(care invesb in alte fonduri) master trust ~ mutual protejat .circulating/working capital.unemployed fund ~ mutual .

tax form ~ de oferta . pregdtire) training ~ a cadrelor .(pentru impunere) form of return . founder.vocational training format s.form of application.personnel training ~ a cadrelor de conducere management training.offshore/deep-sea drilling forestier adj. (de carte) format ~ obisnuit .n. to set up fondare s.gross fixed capital formation ~ in afara locului de munca .to pool ~ un consortiu/sindicat patronal .subscription form ~ de telegrama . (print/printed) form.FON-FOR 165 ~ proprii .m. size.pooling ~ bruta de capital fix ..cheque form ~ de cerere .to comer formalitate s.regular size formular s.office form ~ de cec .. procedure of customs formare s.(totalul capitalurilor care apartin unei companii si nu sunt imprumutate) capital resources ~ suplimentare necesare . formation 2. to found. formal procedure ~ legala . forest.form of receipt ~ de comanda .n.t. to establish.statutory formality formalitati vamale . promotion fondator s.telegram form ~ din ziua declararii numelor .de impunere . foundation.form of proxy ~ de repartizare a actiunilor .share allotment form ~ de subscriere .net fixed capital formation ~ profesionala .exploration/ wildcat drilling.. Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) additional funds needed fonda v.off-the-job training ~ la locul de munca -job training ~ neta de capital fix .(la licitatie) form of tender ~ de procura .company promoter fora v.to syndicate ~ un monopol .equity capital formation ~ a unui cartel .(pe care o firmd trebuie so. to promote.customs clearance.loan application form ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de chitanta .f.f.f. establishment.. application form ~ de cerere de credit . wildcatting ~ de sonde de petrol petroleum drilling ~ in largul marii .n. to form ~ de rezerva pentru creante dubioase (fond bancar) reserve against bad and doubtful debts ~ un cartel . executive development ~ a capitalului propriu .t. to drill foraj s. 1. promoter ~ al unei societati .(prin care brokerul li oferd vdnzdtorului . (instruire. lump forma v. forfetar adj. formality. drilling ~ de prospectiune . (blancheta) (paper) blank ~ administrativ .order form ~ de declaratie de venituri .

dar peste care trebuie so.air consignment note/ waybill franca v.berthage.face of workings ~ de dane . fructifero<< .n.free on truck ~ carau§ .m. manpower ~ de munca excedentara . free entrepot ~ domiciliu .) franchiser frauda s.carriage free ~ vagon .free delivered/domicile ~ frontiera .unskilled/ common labour ~ de munca temporara .f.f. fruit-bearing. (corn. force ~ de munca .free on board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de descarcare . freight document ~ aerian . (cedent al unei fransize} (corn.cheap labour ~ de munca necalificata . to stamp francat adj.) name-ticket forta s.free border ~ in bazinul portuar .) manufacturer's agent fransiza s. embezzlement. refrigeration plant frigotehnica s.free carrier ~ chei .free on board and free trimmed ~ camion . face ~ al cheiurilor .casual labour ~ majora .surplus labour ~ de munca exploatata . ofere despdgubiri complete} franchise fran§izor s.n.f.f. refrigerationist s front s. refrigerating machine. postpaid.free on rail/truck fran§izat s. frontage ~ de abataj .a eficientei .free into barge ~ transport .m. frontier. cause beyond control forte de productie .free overboard/overside ~ §lep . border ~.sweated labour ~ de munca ieftina . front. valoare a pierderii sub care societatea de asigurdri nu este obligatd sd acorde nici un fel de despdgubire.free dock ~ nava .(intr-o cariert quarry face frontiers s. fraud. waybill.quayage.free on ship/ vessel ~ peste bord .m. postage paid ~ insuficient . (in asigurdrile maritime.t.productive/ production forces fragil adj. 1.free alongside quay ~ de-a lungul navei . rezultdnd o diminuare • greutdtii) abrasion of coin frigorifer s. abrasion ~ a monedei . consignment note. refrigeration frigotehnist^.free on board and stowed and free discharging ~ bord si rujat .(indicatorii cei im favorabili din punctui de vedere « riscului si al rentabilitdtii) {fin efficient frontier fructifer adj.free into store. to prepay.(ca urmare a circulatiei.(despre o scrisoare) shortpaid franco adv.n.) free ~ bord .act of God.f. berthing space ~ de exploatare . breakable fraht s. (corn. to frank.labour force.166 FOR-FRU informatii despre cumpdrdtor) {bur.f. (cesionar al unei fransize) (corn. defalcation fraudulos adj.) franchise 2.free alongside ship/vessel ~ depozit . fraudulent frecare s.

secretar) clerk ~ inferior/subaltern .caterer . function 2. fodder furgoneta s.. (a jefui) to rob. (livrare) delivery.m. to furnish (with). theft.(dr. purveyance.demand schedule ~ a ofertei . foundation funt s. functionary.utility function ~ publica . forage.managership ~ de productie . 1.ship chandler furt s.t.mail teller ~ public/de stat .f. provider ~ de alimente .f.victualler ~ de alimente si servicii .departmental functions functiona v. endowment. van. official. to purvey. pi. searcher fundatie s. ecleziastic.. (public) official ~ responsabil cu clasarea documentelor . utility car/vehicle. (a livrd) to deliver v. land(ed). (pentru livrdri) delivery car/van furnituri s. furnishing.m. position.office stationery ~ maritime . obiecte furnizate) supply of goods/materials.ship chandlery furniza v.seniority functii pe servicii . officer of state. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound fura v.FUN-FUR 167 funciar adj. 1. supply. (alimente si servicii) to cater (for) furnizare s. (rechizite) requisites.production function ~ de stimulare a vanzarilor . (de alimente si servicii) catering furnizor s. (mai ales de mobila) furnisher.bank teller ~ la oficiul postal . to work functional adj..i. functie s.public/civil servant. trimmings. {de echipamenf) outfitter. functional functionar s. (post) post.shoplifting .public relations officer ~ superior .revenue/customs officer. furnishings ~ de birou . (comercial.junior clerk/ officer ~ la ghiseui unei banci . executive officer.filing clerk ~ responsabil cu corespondenta correspondence clerk ~ responsabil cu relatiile cu publicul . to supply. to purvey (for). (despre o marina) to run.) aggravated theft ~ din magazin . (mar/a.subcontractor ~ maritim/naval . n. {din conducerea unei societdti) company officer ~ vamal . {textile) appurtenances.(relatia dintre activitatea de marketing si nivelul vanzarilor) sales response function ~ de utilitate .m. to function 2.n. {de birou) office worker. (slujbd) job..) larceny ~ calificat . (jaf) robbery. supplies. (de alimente) victualler. secretar) officer. (mdrunt) pilferage 2.high official.f. (supply) contractor. (institutie) endowed establishment/institution.. purveyor. office bearer/holder.i. (public.consumption function ~ de manager . 1. to thieve. ground. to steal.intermediar .supply schedule ~ amovibila . (dr.public office ~ superioara .f. (in cantitdti mid) to pilfer furaj s.revocable post ~ de consum . (de staf) public/civil servant. office ~ a cererii . supplier.f. civil.t.

fusion ~ congenera .(dr.. to amalgamate.) theft and pilferage fuss. amalgamation. care produc acelasi tip de bunuri . to merge.(fuziune prin a sunt integrate operatiunile a dc companii in speranta obfinerii ui wantage sinergetice) operating merg ~ orizontala .168 ~ marunt/sub o anumita valoare (dr. merging.n.hour/time zone fuziona v.{asig.(intre firme din aceeasi Industrie in care partenerii de fuziune FUR-F1 nu sunt nici clientii.'. nici furnizc uneia dintre ele) congeneric merger ~ conglomerat .) petty larceny ~ peste o anumita valoare .(intre societdti i industrii diferite) conglomerate merg ~ operationala .1 servicii) horizontal merger ~ prin absorbtie merger absorption ~ verticala .(achizitia unei firme catre unul dintre furnizori sau alia vertical merger . shaft ~ orar . to fuse fuziune s.f. merger.) grand larceny ~ prin efractie .(fuziunea a doua fir.burglary furturi §i furti§aguri .

pledge.export risk guarantee ~ corespunzatoare . (de dama) hosiery galon s. 1.) warranty of seaworthiness ~ exagerata .(dreptui creditorului guaranty. shop window/front.express warranty ~ fiduciara (document care garan-teazd ca proprietatea mcredintatd unui administrator fiduciar nu va suferi nici o daund din cauza acestuia) fiduciary bond ~ fixa . fin.scale of prices ~ de produse . contract de garantie de platd) bond ~ bancara . galantar s.adequate security ~ de calitate .bank guarantee ~ colaterala (pentru un imprumut) collateral ~ contra riscurilor la export . surety.to stand security for. (de guarantee.bonded (de calitate etc. warrantor. scale.m.range/portfolio of products ~ sortimentala . guarantor. extinzdndu-se la toate activele unei societdfi) floating charge ~ guvernamentala . (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau daune eventuale ori pentru indeplinirea obligatiilor contractuale) caution money. surety.f.. (unitate de mdsurd pentru capacitate) gallon gama s. to put in pledge a scoate din ~ . bondsman a fi ~ pentru .pledge of real property garantie s.n.n. to guarantee. (prdvalie) haberdasher's. to gage.) covered ~ prin obligatiuni . (cerutd exportatorilor) tender guarantee.f.G gabarit^. 1.t. (bur.. warranty.to pledge. guaranteed. coverage. showcase galanterie s. bail. (a executdrii unui contract) pledge. lien ~ cu deposedare . fin.government security ~ imobiliara .) to cover ~ pentru . (cautiune) bail 2.to redeem a pledge. (bur.f.product mix/range garant s.) platd) (colateral.to stand surety for garanta v. o tranzactie) cover.M.n. garantie pentru . un imprumut) collateral. to secure. overall size/dimension ~ al marfii stivuite .) stowing dimension gaj s. gage.warranty of quality ~ de executare . (fond de acoperire/garantie pentru un imprumut.(mar.(mar.(dreptui creditorului fiind limitat la un anumit activ al unei societdti) fixed charge ~ flotanta . to warrant. (obiecte) narrow goods. warranted. (acord. range ~ de preturi . hosier's 2.redeemed pledge a da/a pune in ~ . to go/to become bail/security for garantat adj.unredeemed pledge ~ fara deposedare . (de bdrbat) men's haberdashery. pledge. secured.excessive guarantee ~ expresa . guaranty.(a contractului) performance guarantee ~ de navigabilitate . to take out of pledge.

passive income generator geodezie s.passenger station ~ de coletarie/mesagerie . administration.economic geography gera v.) implied warranty ~ mobiliara . de mdsura ale mai multor tari) cambist ~ rutier .) joint guarantee/ surety ~ solida .asset management ~ a creditelor . to house.to warrant gara s. generator ~ de venit pasiv . to administrate.stock administration.additional security ~ unica .data management ~ a datoriei .170 GAR-GH1 ~ implicita .financial management ~ gre§ita .liquefied petroleum gas ~ petrolier lichid .(dr.liquefied natural gas ~ petrolier lichefiat . to run.f.(asig. geodetics geografie s. (global) overall. to administer.transit station ~ de triaj . management ~ a activelor . cloakroom.parcel/ packet station ~ de frontiera .(proprietate industrials ce nu poate servi drept grantie bancard dacd nu este in exploatare) dead security ~ pe baza de depozit §i credit deposit-cum-credit guarantee ~ permanenta .goods station ~ de tranzit . general.reliable guarantee ~ suplimentara .terminal. to manage.) all-in generator adj.risk management ~ a stocurilor . geodesy. managing gestiona v.n.trustworthy guarantee ~ solidara .(dr. (care cuprinde unitatile monetare.mismanagement ghid s. to lodge. to accommodate general adj.n.f.marshalling yard ~ maritima .roadbook .f. guide(book). terminus garderoba s.border/frontier station ~ de marfuri . gas ~ Uchefiat . (railway) station. (persoana) guide s.enterprise management ~ a lichiditatilor .cash management ~ a riscurilor . to administer. 1.) corporal security ~ serioasa . (SUA) checkroom gazs.economic administration/management ~ financiara . riscurile etc.t.m.t. generating s. global 2.single guarantee a da ~ . to manage gestiune s.f.credit management ~ a datelor .natural gas ~ natural lichefiat .commercial geography ~ economica .continuing guarantee ~ reala . geography ~ comerciala .pledge of movables.debt management ~ a inventarului . (SUA) depot ~ de calatori . to administrate gerant adj. personal security ~ nula .n.liquid petroleum gas gazdui v.harbour station ~ terminus ./ control ~ bugetara . (incluzand toate cheltuielile.t. handbook.inventory administration/control ~ a intreprinderii .f.liquefied gas ~ natural .budget/budgetary administration ~ economica .

blank endorsement gira v.f. {c. diagram. bounty gratis adv. administrare) husbandry ~ agricola homestead ~ agricola colectiva collective farm ~ agricola de stat . wicket. to administer v. active sau cota depiatd) bubble chart ~ de incarcare .f.f.n. (bun administrator) good manager gospodari v. (rang) rank. fin.f. frontier gratificatie s. bonus.t. to guarantee girant s. gross. degree 3. globalisation glont s. border. {spatiu gol.n. costless. free of charge gratuit adj. gratuitously gratuitate s.taxation degree ~ de folosire a fortei de munca . free (of charge). without payment.operation chart ~ de prioritate . {despre preturi. chart.f. to manage a household v. tehnicd etc. utility ~ individuals . town management. {cereale) cereals .state farm ~ comunala/municipala .n. housekeeper grad s. (andosatar) endorsee global adj. rate. (de apreciere) extent. global.information desk girs. all-round/-in globalizare s.individual farm gospodina s.) marketability ~ de uzura .n. grain.f.tourist guidebook. gratuitousness gramada s. gratuitous. schedule ~ al pragului de rentabilitate breakeven chart.diagram of loading ~ de operatii .n. graph. {administrate.n.m. 1.m.priority schedule ~ de transport . (a andosd) to endorse 2. counter. void ~ de productie .rate of wear grafic s. andosator) endorser giratar^. traveller's handbook ghiseu s. to set up house gospodarie s.{mar.. pay desk/ office.demand schedule ~ cu baloane . (a conduce.idle/slack time. to keep house. bottleneck gospodar adj. householder 2. (in matematicd.{in care societdtile sau produsele sunt reprezentate prin cercuri/baloane proportionale ca mdrime cu puterea competitivd ca exprimatd prin volumul vdnzdrilor.r.t. 1. menage 3. (econom) thrifty s. gratis.f. gratis. for free.) (booking-office) window.f. chargeless.f. level ~ de avarie . aggregate. profitgraph ~ al cererii .) shipping schedule granita s.{bur. corn.GHI-GRA 171 ~ turistic .rate of work ~ de tranzactionare .) degree 2. {menaj) housekeeping. a admi-nistrd) to manage.m. (imprumut rambursat intr-o singurd transd la sfdrsitui perioadei scadente) bullet gol s. total.extent of the damage ~ de fiscalitate .communal husbandry. (a garanta) to warrant. (andosant. {vrac) bulk grane s. vid) emptiness. overall. at no charge adv. cheltuieli) overhead. household 2. {andosare) endorsement ~ conditional qualified endorsement ~ de complezenta accommodation endorsement ~ in alb . 1.i. 1. (la teatru sau cinematograf) box-office (window) ~ de informatii . pi.

valoare si continut necunoscute {mentiune intr-un conosament) {mar. (incdrcdturd) load ~ moarta .bulk weight ~ a marfii incarcate . (dr. weight.loaded weight ~ a navei goale .net net weight ~ predata .) clerk of the court.carcass weight ~ a caricului .outturn weight ~ estimata .buyers' strike .net weight ~ neta a caricului descarcat . suspension of work.f.weight by volume.weight allowed free ~ neta . lightweight tonnage.cargo/shipping weight ~ a lotului de marfa .) shipper's weight ~ sub cea normala/permisa underweight ~ suplimentara . to burden greva s.(mar.overweight ~ in livre .slaughter weight ~ descarcata/predata .poundage ~ in minus .weight of parcel ~ a marfii descarcate .(mar. light ship/vessel. (eroare) error ~ de copiere . grain. work stoppage.m.clear/real tare ~ specifica .i.clerical error ~ de tipar .delivered weight ~ proprie . test weight ~ excedentara .f. mistake. (sarcind) burden.(la predare) short weight ~ incarcata .) office of the clerk of the court.(mar.) deadweight ~ monetara .(mar. bulk density greva v.) to encumber.total weight ~ unitara .f. record office grefier s.net tare ~ neta efectiva/reala .) weight and content unknown ~ totala .nummary weight ~ netaxata .weight empty.(a unui vehicul.printer's error greutate s.useful weight ~ uzuala a tarei .f. unloaded displacement ~ bruta . walkout.standard of weight.) outturn (weight) ~ neta a tarei .) weight.(mentiune intr-un conosament) (mar.(marfa cu ambalaj) gross/tare weight ~ consemnata in warant . sole weight ~ reala a tarei . strike.land/landed/ landing weight ~ a marfii in vrac .172 GRA-GRE grau s.consumer strike ~ a cumparatorilor .usual tare ~ .extra weight ~ si continut necunoscute . clerk of the court's office.warrant weight ~ cu ambalaj . (dr. a unei nave) deadweight ~ a carcasei/a animalului taiat si curatat .legal tare ~ maxima . wheat.estimated tare ~ -etalon .n.unit weight ~ utila . industrial action ~ a consumatorilor .) shipped weight ~ legala a tarei .all-up weight ~ proprie/fara incarcatura . recorder greseala s. corn grefa s.) light displacement/weight.packed weight ~ de sacrificare . (dr.specific gravity ~ stabilita de incarcator . value and content unknown ~ vie — (a animalului inainte de tdiere) live weight ~ volumetrica .(care nu aduce navlii) {mar.estimated weight ~ estimata a ambalajului .

governor general .(grup de societdti cu pondere importantd in cadrul unei industrii care urmeazd o strategic comuna) strategic group grupa s.(grevd cauzatd de conflictui apdrut intre sindicate cu privire la ce categoric de muncitori ar trebui sd execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) jurisdictional strike ~ de protest . collar gulere albastre . (categoric de salarizare.to call out a declara ~ . (de sindicaf} wildcat strike ~ patronala — (inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o anumitd perioadd pentru a nu satisface revendicdrile salariatilor) lockout ~ perlata .aspirational group ~ socioeconomic .income group guler-s-.unofficial strike.m. cluster 2.to (go on) strike.f.to call a strike a face ~ . scale ~ de aprovizionare .GRE-GUV 173 ~ a foamei . to stop work a fi in ~ . (cere de persoane cu interese economice comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de activitati analoage -job family ~ de brokeri neoficiali . work(man) on strike grila s.f./i.lobby ~ de studiere a cerintelor consu-matorilor .sympathetic striKe ~ -fulger/spontana .hunger strike ~ autorizata official strike ~ de avertisment warning/token strike ~ de delimitare .coulisse ~ de interese . governor ~ general .to be on strike a intra in ~ . government guverna v.go-slow (strike) a chema la ~ .general strike ~ italiana/la locul de munca .lightning strike ~ generala .(model al acti-vitdtii de aprovizionare industrials) buygrid ~ de salarizare . to walk out. (corporatie.(economice) vested interests.w. group. grup de oameni ae afaceri care soYicita faciYitdfi. mdeosebi de naturd legislativa} special interest ~ de presiune .protest strike ~ Ae siAiAaritate . group.n.(sistem de evaluare a competentei manageriale) managerial grid grup s.to come out on strike grevist s. to govern ~ prost .to misgovern guvernator^. 1.socioeconomic grade ~ strategic .i.(muncitorii manuali/ industrial!) blue-collar workers ~ albe (clasa de mijioc din societdtile industriale avansate) white-collar workers guvern s. striker.n.pay/salary scale ~ manageriala .sit--down/-in strike ~ neautorizata . grid. impozitare} bracket ~ de venituri .

longshoreman han s. hall 2./!.fish market ~ de vechituri .cadastral map ~ geografica .) securities hebdomadar adj. porter 2.dock/port shed ~ portuar de marfuri .) stevedore.paper money ~ pentru emisiuni de valoa bancnote . (mar.currency hedging hidrocentrala s. din variatiile preturilor tranzactiile de comerf exterior sau i cursurilor de schimb) (bur. hazard.f.) moral hazard hartie s.f. hydroelec (power)' plant/station.(wire-) wove paper hartii de valoare . hedging ~ realizat prin cumpararea contracte futures . horticulturist horticultura s.H hala s.news paper ~ indigo/carbon .printing paper ~ de ziar . map.second-hand market hamal s.m. (pentru avioane) hangar ~ pentru depozitare temporara shed for short storage ~ pentru marfuri de export .n.geographical map ~ marina . shed for passing goods ~ portuar .freight shed hangiu s. paper ~ de ambalaj/impachetat . hyperinflat runaway inflation holding s.vegetable market ~ de pe§te . n. WE (magazine) hectare.) shipping shed ~ pentru marfuri in tranzit . shed. situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.meat market ~ de legume .export sheed.f.m. chart ~ cadastrala . (decret) decree.stamped paper ~ velina .long hedging ~ valutar .(fin. 1.f. (ora order.n. weei hebdomadal.f. (rise) risk ~ moral .. (mar. hebdomadary s.n. inn hangar s. (judeca r eased) judg(e)ment. wa /moisture-repellent hidrotghmca s.m. hJdrotechnics hiperinflatie s. (in piatd) market house/hall. holding (company) horticultor^.copy paper ~ -moneda .f.pack/ packing/wrapping paper ~ de scrisori . water-retaining hidrofob adj.sea/nautical chart hazard s. hectare hedging s. (operatiune de cone carare a riscurilor ce pot decurge < fluctuatiile cursurilor la bursele marfuri.note/letter paper ~ de tipar .f.transit shed. water-pos plant hidrofil adj. hydrophobic.(comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. 1.security paper ~ timbrata . innkeeper harta s.n. horticulture hotarare s.f. (decizie) decision. sentec (arbitrald) award .n. covered market ~ de carne . (despre unele mdrf hydrophilic.

adjudication order ~ judecatoreasca de lichidare winding-up order ~ judecatoreasca de scoatere de sub sechestru .judg(e)ment.replevin ~ judecatoreasca definitiva judg(e)ment absolute ~ judecatoreasca executorie enforceable judg(e)ment ~ judecatoreasca in contumacie judg(e)ment in absence .decree in bankruptcy.HOT-HOV ~ a administratiei locale . sentence ~ judecatoreasca de declarare in stare de faliment .by(e)-law ~ judecatoreasca .

n. (aeroglisor.. s.t.(dr.. hotel ~ -pensiune .175 hotart v.) to deal with a case ~ in fond .passenger hovercraft ./?.) to decide on the merits of the case hotels. o plata) to award ~ asupra unei spete . {proprietor sau director al unui hotel) hotelkeeper. (o penalitate. to rule.residential hotel hotelier adj. air-cushion ship/vessel ~ costier . hotelman hovercraft s. (dr. hotel.{dr. nava pe pernd de aer) hovercraft.m.coaster hovercraft ~ pentru pasageri .) to decide.

n. (despre actiuni puse in vdnzare) neglected ilegal adj. (a unui cumpdrdtor luarea unei decizii atunci cdnd c.f. (cladire) build (cu teren.f. hierarchical adv.) corpc image ~ a marcii . to tie up. n. marcd) mintage ~ a corporatiei . unlawful. inexpensive ieftinatate s. hierarchically. to immigrate imigrant. zitioneazd un produs) involvement import s. illegal. cheap.n. secret/underground activity ilicit adj. identification ~ automata .(a unui produs) automatic identification identitate s. imperialism ~ economic . cheapness. illegally. illicit. illicit adv.(man. (a posturilor in functie de competenta cerutd si salarizarea corespunzdtoare) grading igiena s. levels of authority.t.1 impact s. illegal. (act) unlawful act. to reduce/to diminish the price ofv. image 2.?!. hierarchy. (caracter ilegal) illegality. to implement implicare s. hygiene igiena muncii .f.brand(ed) image imigra v. (imprimatur monedd.I iard s. to lock away.f. to come/to go down ierarhic adj. instalatii) premises ~ comercial business premises ~ cu locuinte collective housing imobiliar adj. to fall in price.f.total import ~ interzis . odd imperialism^. real.s'. unlawfully ilegalitate s. house.) corporate identity ~ falsa — (pentru incasarea unui cec) false pretences ieftin adj. 1. (un capital) immobilize.w.f. (unitate de masurd pentru lungime) yard identificare s. import. identity ~ a corporatiei . chain of command ierarhizare s.economic imperialism implementa v.f.f. immigrant imobil s.tax impact impar adj. inexpensiveness ieftini v.(man.prohibited import ~ masiv heavy import importuri invizibile (import servicii) invisible imports . 1. immovable imobiliza v.f. importation ~ cu scutire de taxe vamale --free importation ~ global .t.industrial health/ hygiene ignorat adj.(ideea falsa cd banii avea o putere fixd de cumpdrc tendinta de a ignora modifies valorii banilor din cauza inflatiei sa deflatiei) money illusion imagine s. impact ~ al impozitului .t.r. illusion ~ monetara .f. unlawful adv. through the usual channels ierarhie s. unlawfulness 2.n. illicitly iluzie s.i.

land/ground tax ~ global/forfetar . (SUA) corporate/corporation tax ~ pe profitui excedentar nedistribuit . (taxa rutierd. duty. de la cei bogati la cei sdraci.(transfer de venit. (SUA) federal income tax ~ pe venitui global . targuri etc.) toll ~ amanat .IMP-IMP 177 ~ paralele .wealth tax ~ pe cap de locuitor .emergency tax ~ fiscal/pe timbru . supertax ~ pe unitate/unitar . taxable. tax on consumption ~ pe dividende .capital gains tax ~ conform categoriei de impunere schedule(d) tax ~ degresiv .indirect tax ~ local/municipal . (pentru incasarea unui cec) false pretences impozabil adj.direct tax ~ echitabil .personal income tax . tax on turnover ~ pe circulatia marfurilor . assessable.) tollable impozit s.(import de mdrfuri) visible imports importa v.total income tax ~ pe venitui personal .) dutiable. targuri etc.turnover tax.dividend tax ~ pe dobanda .profit/revenue tax.capital tax.real estate tax ~ indirect .(pe proprietate) reprises ~ ascuns/indirect .independent importer impostura s.stamp duty ~ funciar . in vederea garantdrii unui venit minim acestora din urmd) negative income tax ~ pe avere .interest tax ~ pe donatie .t. to import importator s.(perceput in jiecare etapd a procesului de distribute) sales/tumover/transactions/ cascade tax ~ pe consuin . contribution. (referitor la taxele vamale etc.luxury tax ~ pe profit .(impozit pe dividendele nedistribuite primite de o societate de investitii financiare) excess retention tax ~ pe proprietate .lump-sum tax ~ imobiliar .salary tax ~ pe supraprofit . taxele percepute in piete.degressive tax ~ direct .(mai ales la masinile de import) car tax ~ negativ . (referitor la accize) excisable.deferred tax ~ anual .n.receipts tax ~ pe lux .capitation(tax). (referitor la taxele rutiere.m. impozit perceput in piete.council/local/ municipal tax ~ pe chirii .excess profits tax. tax on capital ~ pe ca§tigul de capital .f.hidden tax ~ asupra prelucrarii industriale a produselor . importer ~ independent .processing tax ~ auto . tax.(de produse cu preturi mai scdzute decdt cele din propria tard) parallel imports ~ vizibile . head/poll tax ~ pe capital .equitable tax ~ extraordinar .donation/gift duty ~ pe incasari .unit tax ~ pe venit .consumption/ expenditure tax.income tax.property tax ~ pe salarii .rent tax ~ pe cifra de afaceri . impost. leviable. (despre o proprietate) rat(e)able.

ability-to-pay taxation impresar^. a consumului) repressive tax ~ restant . taxation ~ la sursa a venitului . print matter/paper imprimerie s.f. 1.f. 1.parliamenta immunity ~ vamala . (plata accizelor) to excise ~ excesiv . disability.) immunization inactiv adj.t.f.withholding tax ~ succesoral/pe mostenire inheritance tax.. 1.t. (legald) (If. (fdrd tranzactii) (bur. inactivity.disabilit sue ~ de a mcheia contracte . (bani) to deduct. inactive. (juridica) disability.to overtax impunere s. to tax.f. immunity ~ diplomatics .flat tax impozite de asigurari sociale . inalien< unassignable inamovibil adj. print. (a unei sarcini) assignment 2.t. (stagnant) (neproductiv) dormant.f. (a tipdri) to print 2. deschide) to open incapacitate s. (prin apdsare cu sigiliul. to assess. (de mu. (invaliditate) inval 2. estate duty/tax ~ unic — single tax ~ uniform .f.exaction ~ pe piata de catre consumatori unui produs} consumer pullthrough ~ proportionala cu venitui graduated taxation imputa v.f.diplomatic privilege ~ fiscala .social security taxes ~ si taxe . incapacity ~ de a actiona in justitie .graduated income tax ~ regresiv . (in bani) charge imunitate s.(din salami) pay as you earn ~ multipla/dubia . irremovability inaugura v. succession duty. to inaugurate.f. (formular) form pi. (de tesaturi) printery impune v. printed s.taxes and dues impozita v. stampild) to emboss imprimat adj. printed works. (nefolosit) unemployed. irremovable inamovibilitate s.t. (fiscal) to tax. impresario imprima v.progressive tax ~ proportional cu venitui . (fiscala) taxation.multiple taxation ~ proportionala cu posibilitatea de a plati .regressive tax ~ represiv .overtaxation ~ nejustificata .n. printing office/ works/house 2./n. to impose: (o sarcina) to assign 2. (a unei proprietdti) rating. (tesaturi) to (im)print. (procesul de stabilire{ mentinere a unei duratii egale la acfl| si pasive in vederea reducerii rise ratei dobanzil) (fin. (frc to charge imputare s.tax franchise ~ parlamentara . 1.. (despre o piata) sluggish.t.178 ~ progresiv .f. assessment ~ excesiva .(5' UA) delinquent tax ~ retinut la sursa . to levy taxes on impozitare s. imposing.disabilit enter into contracts ~ de a mstraina o proprietat disability to alienate property .duty-free import imunizare s. (o proprietate) to rate.) list inactivitate s. 1. (stagn dullness inalienabil adj.(pentru franarea investitiilsr.

statutory sick pay.f.personal allowance . to include. (de drum etc. to inculpate indemniza v. (dr.strike benefit/pay ~ de munca in strainatate . to requite indemnizatie s. 1.perquisite independenta s.t.f.) death benefit ~ de deplasare . collection of payments ~ documentar .t. included ~ cheltuielile . (alocatie) allowance.training allowance ~ de greva .sick allowance/benefit/ pay. (pe numdr de mile) mileage ~ de formare/pregatire . 1.f.vacation allowance.family allowance ~ parlamentara . to indict. inclusively. to indemnify. (intr-un plic) to enclose.f. independence ~ economica — (economic) self-sufficiency indescifrabil adj.f. benefit. to charge. fire 2.charges included ~ toate cheltuielile . compensation.) incorporeal inculpa v.dismissal compensation/pay/wage.) enabling/goodwill payment ~ pentru cre§terea preturilor deamess allowance ~ pentru incapacitate de munca disability benefit ~ pentru persoane tntretinute de salariat . terminal wages ~ de concediu . allowance ~ de boala .dependants' benefit ~ personala . indexation . to add in.n. (despdgubire) indemnity. subsistence allowance/money.) arson incertitudine s. indecipherable. to comprise. (acordatd martorilor intr-un proces) conduct money. (ilizibil) illegible indexare s. (provocat) (asig.(in interes de serviciu) travel/travelling allowance. (despre preturi.entertainment allowance ~ de §omaj .inability to pay debts ~ temporara de munca .INC-IND 179 ~ de munca permanenta §i totala total permanent incapacity ~ de plata a datoriilor . (costut) to figure in inclusiv adj.dole ~ familiala . sickness benefit ~ de celeritate . tarife) inclusive (of) adv.speciala .} pay.inclusive of all charges incorporal adj.(mar.temporary disability incaso s. (situatie in care rezultatele unei decizii nu sunt sigure) uncertainty include v. holiday pay ~ de deces — (platibild in caz de deces) (asig.) dispatch money ~ de concediere .foreign allowance ~ de reprezentare . inclusive. (a inserd) to insert 2. to contain.n.(pperatiune de incasare efectuatd de banca exportatorului la dispozitia acestuid) documentary collection incendiere s.) arson incendiu s. setting on fire ~ premeditata . undecipherable. pay.(asig.member's emoluments ~ pentru cointeresare/stimulare (acordatd conducerii unei societdti) (man.t.

paper industry | • ~ hoteliera .pottery industry ~ chimica chemical industry ~ conservelor . industrialism industrializa v.printing industry . joint indiviziune s. industrialist industrie s.wear index ~ financiar .n.individual price index ~ sintetic al preturilor .cost-of-living index ~ al preturilor .) several indiviz adj.) liquidity ratio ~ de solvabilitate . cold! storage trade • ~ grea .quantity/volume index ~ de dezvoltare a marcii . individual.) solvency ratio ~ de uzura .wages index ~ bursier/al cursului actiunilor share index ~ corectat .financial ratio ~ general al preturilor .(fin.food industry ~ casnica/artizanala .rectified index ~ de cantitate .street directory ~ al variatiilor sezoniere .home/cottage/ family industry ~ cauciucului .) joint ownership/ tenancy industrial adj. index ~ al costului vietii .(fin. index adjusted seasonally ~ de cale ferata .railway indicator/ pole indicatori economici .weighted in^ es individual adj. industry industria alimentara .packing industry ~ constructiilor de masini — mechanical engineering/machine building (industry) ~ de automobile . industrial industrialism s.(care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale unei piete) brand development index ~ de lichiditate . to industrialize industrial 5.f.industry ~ miniera . m. indicator.heavy industry | ~ hartiei .financial indicators indice s.(indicele preturilor cu amdnuntuJ) consumer price index.. 1. index ~ al strazilor .car/automotive industry ~ de prelucrare a lemnului -woodworking industry ~ distractiilor/spectacolelor amusement industry ~ editorials publishing industry ~ extractive extractive industry ~ fbrestiera forest/timber/wood industry .general price index ~ individual al preturilor .f.mining industry ~ otelului steel industry ~ petroliera .t.aggregate price index indici ponderati .oil/petroleum industry ~ poligrafica .180 IND-IND indicator s. ~ frigului . (dr. (personal) personal 2. index of retail prices ~ al preturilor producatorilor producer price index ~ al salariilor . (dr.m.hotel industry/trade | metalurgica metallurgic(.price index ~ al preturilor de consum .economic indicators ~ financtari . n. (dr.refrigerating industry.) undivided.the rubber industry ~ ceramica .index adjusted for seasonal variations.

n. agricultura etc.textile industry ~ timpului liber .f.handicraft industry ~ noua .local industry ~ meste$ugareasca .) primary industry ~ secundara .business/administrative data processing informatie s.(dezinteresul unor proprietari de intreprinderi indtistriale de a-si muta societdtile in alte locuri mai propice desfdsurdrii activitdtii) industrial inertia inexigibil adj. poate contribui la cresterea economica) growth inflation ~ de penurie .f.(cauzatd de emisiuni monetare excesive) money supply inflation ~ structurala . inflationary s.capital-intensive industry ~ cu perspective de dezvoltare -growth industry ~ locala .) undue influence informatica s.suppressed inflation inflationism s. in anumite conditii si proportii. (adept al inflationismului) inflationist influenta s.subsidized industry industrii conexe .tourist trade ~ u$oara .leisure industry ~ transporturilor carrying trade ~ turistica .(situatie in care inflatia. (despre calitate) low.{care utilizeazd resursele industriei primare) secondary industry ~ spectacolelor .light industry ~ viticola . (despre metale etc.(cauzatd de cresterea cererii agregate fata de oferta agregata) demand-induced/-pull inflation ~ prin costuri — (cauzatd de cresterea costurilor de productie independent de cererea agregata) cost-push inflation ~ prin moneda .(cdnd oferta insuficientd exercitd presiuni de mdrire a preturilor) shortage inflation. inflation ~ anticipata .m.f. not due inferior adj. inertia ~ industrials .pent-up inflation ~ de crestere .f informatics ~ de gestiune . undue. inexigible.forestalled inflation ~ ascunsa/mascata . short squeeze ~ galopanta . information ~ ascunsa — (forma de manifestare a hazardului moral intr-o relatie . runaway inflation ~ lenta/taratoare .(impotriva concurentei strdine) sheltered industry ~ subvenfionata .hyperinflation.process/processing/ manufacturing industry ~ primara — (care extrage si adund resursele naturale prin activitdti cum ar fi mineritui.show business ~ tertiara/serviciilor tertiary/service industry ~ textila .wine industry industrie-cheie/de baza .) base inflatie s. poor. inflationism inflationist adj.f. influence ~ ilegala — (presiune exercitatd pentru semnarea unui contract) (dr.IND-INF 181 ~ prelucratoare .creeping inflation ~ prin cerere .key industry ~ cu investitii man pe unitatea de produs .related industries inertie s.hidden inflation ~ controlata .infant industry ~ principals staple industry ~ protejata .structural inflation ~ suprimata .

f. unstable.refrigerating/cold-storage plant. to survey.) bulk cargo handling facility ~ de punte .f.f.tax inspector.m.technical inspection/survey ~ vamala . surveyor.credit officer. loan administrator/officer ~ de registru/clasificare .customs inspector/surveyor ~ vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru . inspectorate ~ maritim .plumbing ~ de iluminat illumination plant ~ de operat cereale (mar.mining engineer ~ silvic . to inspect. transgression infrastructura s.) bulk grain-handling appliance ~ de operat marfuri in vrac ..f.m. inspection.outdoor plant .naval architect ~ de exploatare .silvicultural/forestry expert ~ -sef.(mar.(mar. (fluctuant) wide instabilitate s.government civil engineer ~ electrician . engineer ~ agronom . sanitary inspector ~ silvic .agricultural engineer.) deck gear ~ frigorifica .(mar. (inspection) officer ~ de asigurari . equipment. inspector of taxes ~ general . maritime surveyor ~ de tonaj . (despre piata bursierd) volatile. freezer ~ in aer liber/deschisa .political uncertainty instalatie s. survey.f.electrical engineer ~ mecanic .(cu distribute inegald intre participantii la o tranzactie) asymmetric information ~ economica . malfeasance.chief engineer ~ tehnolog .} (classification) surveyor.civil engineer ~ consultant . inspector. instability.land waiter inspectorate. infrastructure. engineering ~ financiara .economic information infractiune s.customs inspection/survey instabil adj..182 1NF-INS contractuald incompletd) hidden information ~ asimetrica . agronomist ~ constructor .(in sectorul asigurdrilor pentru accidente si incendii) insurance surveyor ~ de credite .marine board inspectie s. insolvency inspecta v. n.f. plant ~ de apa .f.financial engineering ~ tehnica . to examine inspector s. outfit.operating/works engineer ~ de poduri si sosele .process engineer inginerie s. installation. social (overhead) capital inginer s.forester ~ vamal . breaking/infringement of the law.engineering insolvabil adj. ship's/marine. (fluctuatie) unsteadiness ~ politica .(mar. insolvent insolvabilitate s. offence.consulting engineer ~ de constructii navale .mechanical engineer ~ minier . examination ~ de clasificare — (a registrului naval) survey classification ~ tehnica .inspector general ~ sanitar officer of health.) tonnage ga(u)ging surveyor ~ financiar .

in-house training instrument s. to lay an embargo institute. training ~ in cadrul intreprinderii . law court.site facilities ~ portuare .import ban/ prohibition ~ de a executa ore suplimentare overtime ban interes s.budgetary institution ~ de binefacere .charity/benevolent/ philanthropic institution ~ de stat .civil court ~ penala .(mar. insufficient.(yaloarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vdnzdri) capital intensity interdictie s.f. deficient. (dispozitiv) device 2.INS-INT 183 ~ sanitara .n. short.(incdrcare. interdiction.to embargo. to establish ~ retentie asupra . court (of justice) ~ civila . institute ~ de cercetari . capitaluri) stringent integrare s. institution.(fuziunea organizatiilor in aceeasi companie. (dr. prohibition ~ a importului . 1. instruction.criminal court institui v.training within industry. (despre bani. (despre stocuri. instruction. (act juridic) (legal) d instrument ~ de plata .inspection tools ~ negociabile .) shipowner's directions ~ de asigurare . scarce.credit instrument ~ incomplet de plata .corporate trustee institutional adj.(fin.insurance instructions ~ de exploatare .public office ~ mandatata . intensity ~ a capitalului . instrument.working instructions ~ de folosire . rezerve) low.f. descdrcare) shipping facilities instanta s.f.engineer regulations instrui v. institutional institutionalism s. forbiddance.to put a lien on ~ un embargo . (unealta) tool. order instructiuni ale armatorului .(sau invers) bank sweep arrangements ~ tehnice .n.sanitary installation instalatii de santier . Qpusd integrdrii verticale) horizontal/lateral integration ~ sociala . to train instruire s. to set up.harbour/port facilities ~ portuare de operare .t. institutionalism instructiune s.public interest .f. implement. ban.{cambia) inchoate instrument ~ monetar .f.research institute • ~ de proiectare . establishment ~ bugetara .) negotiable instruments/securities. n. trad(e)able instruments insuficient adj.f.service instructions ~ de virare din cont curent in cont de depozit . to instruct.t.(integrarea productiei cu sursele de aprovizionare si cu pietele de desfacere) vertical integration intensitate s. integration ~ economics .instrument of payment ~ financiar/de credit .economic integration ~ orizontala . direction.f. to institute. interest ~ asigurabil .monetary instrument instrumente de control .design institute institutie s.social integration ~ verticals .insurable interest ~ public .') instance.

(al unui stat) inland. to interview interviu s. propuneri etc. (dr.packing list/note/sheet/sUj ~ fizic . entering. disablement ~ totala . agent.agricultural implements ~ continuu . interior. a bdncii centrale pe piata financiar-bancard etc. entrance ~ in posesie prin fbrta . a unei tranzactif) factorage ~ bursiera . inner s. disability. inside 2. intermediary.) entry. internal.telephone interview interzice v. to flood.184 interimar adj.exchange jobber ~ financiar . 1.t. provisional. interview ~ nedirijat/nestandardizat .full-function wholesaler ~ in comertui cu marfuri .informal interview ~ prin telefon . ban intraprenoriat s. (adept al interventiei statului in economic) interventionist intervieva v.i.n. intermediation.m. (is posesie) (dr. go-between.n.m.n.lot-size inventory ~ periodic .t. interdepartmental intern adj. middleman.t. (a insera} to insert. banking support interventionist s. to ban interzicere s.state/government interference ~ bancara . bargain maker ~ al fuziunii . interstate interveni v. interdiction.merger broker ~ de schimburi valutare .(mentinut la zi) (con perpetual inventory . entrance 3.continuous inventory ~ de lada . (inregistrare in cont) (cont. acting. to inundate 2.f. internal.to intermediate. intermediate.financial intermediary ~ in comertui angro . (promo varea call. to interdict.complete disability inventar s.physical inventory ~ mort .f.t. schedule ~ agricol . (tard) home intermediar adj.produce broker a fi ~ . interim interior adj. home interstatal adj. temporary.(utilaje si constr agricole) deadstock ~ pe stocuri .f. to intervene interventie s. to introduce.f. ad interim mterimats.(dr. (intre) to deal (between) intermediere s.f. to forbid.| tdtilor de antreprenor in interiond \ marilor companii) intrapreneurship | intrare s.) ttt bring in.stockjobbery.n. factor. stocktaking (lista) list.(pentru sustinerea cursului).t.) entry.(dr. intermediate.) periodic inventory ~ permanent . bill. (piata cu o marfd) to glut invalida v. (a unei afaceri. inventory. to prohibit. forbiddance.) forcible entry ~ in vigoare .n. interior. 1. (a statului in economic. entrance 2.) intervention ~ a statului . stockjobbing ~ financiara . invalidity. domestic.financial intermediation interministerial adj.coming into force/effect introduce v. prohibition. (marfuri.) to invalidate invaliditate s.assumption of an office.(cont. 1. (o clauza) to put in inunda v. interior.) entry ~ in functie . taking up duties ~ in posesie . intermediary s.

unsuitability ~ negativa .to overinvest investitor^.safe investment ~ straina foreign investment ~ straina directa foreign direct investment investitii de portofoliu . handle) institutional investors ~ mare .(termen care desemneazd investitiile realizate pentru satisfacerea cresteru constatate sou estimate a cererii de bunuri economice) induced/ passive investments ~ speculative speculative investments ipoteca v.financial investment ~ fixa (in infrastructura) fixed investment ~ involuntara .(in stocuri de mar/a.to be bound by mortgage ipotecare s. cauzatd de productia pe stoc) involuntary investment ~ in obiecte de valoare .f. to take stock of an inventory inventaria v. to invest. mortgage.disinvestment. investment.(cheltuieli de investitie care nu sunt induse de modificdri ale nivelului productiei.t.non-monetary investment ~ in strainatate . to hypothecate.(organisme care dispun de resurse importante.(investitia uneifirme in actiunile unei companii din acelasi sector de activitate cu eel al investitorului) trade investment ~ comunitara/obsteasca . lockup ~ planificata . (go/are) pledging ipoteca s.direct investment ~ etica ethical investment ~ excesiva overinvestment ~ externa . to put out ~ excesiv .to inventory. (a plasa) to place.private investment ~ productiva productive investment ~ publica/de stat public/government investment ~ sigura .foreign investment ~ financiara .(constant si sigur) true investment ~ autonoma .international/ overseas investment ~ necorespunzatoare . placing ~ aducatoare de profit . fondurile de pensii si investitii. hypothec. precum companiile de asigurdri. t.gross investment ~ comerciala . (a gaja) to pledge ipotecar adj.1NV-IPO 185 ~ viu . mortgage. lockaway. negative investment ~ neta .t. to vest.planned investment ~ privata .small investor investitie s. to draw up an inventory.(investitor strategic) big investor ~ mic . to inventory investi v.conservative investment ~ de capital .(septel) livestock a face un ~ . mortgaging.w.f. hypothecation. investor ~ institutional . care procedeazd in mod regulat la investitii si care gestioneazd portofolii de man dimensiuni.portfolio investments ~ induse . ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructurii) autonomous investment ~ bruta . (gaj) pledge .net investment ~ pe termen lung long-term investment.community investment ~ cu rise scazut .capital investment ~ directa . hypothecary a fi obligat ~ . to mortgage. (plasament) placement.f.

(care inlocuieste tin numdr de ipoteci existente) blanket mortgage ~ imobiliara . to raise a mortgage a greva un bun cu o ~ .maritime/ ship mortgage ~ maximala .residential mortgage ~ in bani .head mortgage a face o ~ . to waste istorie s. route. to squander.graduated payment mortgage ~ cu dobanda variabila adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen scurt de rambursare -quick-pay mortgage ~ de prim rang .capital mortgage ~ invaluitoare .to mortgage.(ipoteca precedatd de unul sau mai multe ranguri) junior mortgage ~ de rangul doi .(ipoteca secundara) mortgage wraparound ~ judiciara .aircraft mortgage ~ asiguratorie .(ipoteca constituitd pentru o creantd nedeterminata) maximum sum mortgage ~ mobiliara . (maritim sau aviatic) lane ~ turistic tourist itinerary izvor s.endowment mortgage ~ contributiva/colectiva . spring ~ de ape minerale .(ipoteca data unui singur creditor.spa .chattel mortgage ~ preferentiala . way.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang posterior care se adaugd la ipoteca de prim rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ echitabila .t.(SUA) leasehold mortgage ~ principals .f. itinerary.legal mortgage ~ maritima/navala .blanket mortgage ~ globala .n.senior mortgage ~ prin inchiriere .mortgage by order of the court ~ legala . history ~ economica .to encumber an estate with mortgage irosi v.(creantd garantatd printr-o ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first mortgage ~ de rang inferior . alcdtuitd prin contributiile mai muhor persoane) contributory mortgage ~ cu amortizare graduala/progresiva .186 IPO-IZV ~ aeronautica .economic history itinerar s.(ipoteca neinscrisd pentru garantarea unui credit) equitable mortgage ~ generala/totala .n.

(invelire) wrapping impaduri v.bank advance/loan ~ conditionat/cu clauze restrictive tied loan ~ consolidat — (credit ipotecar pe termen lung.) (persoane) to embark.f. (in tren) entraining 2. to divide (among. to package. (mar. package.t.f. to pack (up).t. (de marfuri) shipment. to put in possession of land. to better 2.f. impozite. to haul on board 2.) (de persoane) embarkation.) spread ~ a pietei . to give out.?. to get/to grow rich a se ~ rapid/peste noapte . to afforest. to enrich oneself. responsabilitati) to saddle impovarator adj.t. assignment. 1.t. to share (out). to put (a region) under timber imparti v. (a distribui) to distribute. (credit) credit.t. (wearing) apparel ~ de protectie . money-making imbracaminte s. (mar.to reclaim impacheta v.) to embark. (in tren) to entrain 3. (alocare) allotment. to take aboard. (a parcela) to parcel out.r.) to spread. (a inveli) to wrap (up) impachetare s.t. sharing. enrichment.n.) ballastage imbogati v. advance. (defalcare. (marfuri) to ship. scindare) breakdown. to go aboard a ship 2. packing.f. a scinda) to break down. wear. improvement.market sharing ~ a timpului de folosire . (a alocd) to allot. (a asana/a recupera un teren) to reclaim imbunatatire betterment s. (f?i avion) to enplane imbarcare .t. allotment. (oneros) burdensome tmproprietari v. between). (. (distribute) distribution. to improve. (scrisori) to deliver. apportionment. (in avion) enplaning ~ de balast . (reformd agrara) land reform imprumut s. (carftle de joc) to deal out. accomodation.>2 tren) to entrain 3. to enrich v.) ~ continua improvement imbunatatiri continuous funciare . clothes. shipping (of goods) 2.f. (repartizare a unui rise) (asig. (mar. (man.t. (a defaica. loan.(mar. 1. to appropriate land to improprietarire s. reclamation a face ~ funciare . (intre) to partition. clothing. 1.time sharing impovara v.to strike it rich imbogatire s. (in avion) to enplane v. to make rich/wealthy./ 1.r.protective clothing imbunatati v.f. to apportion. embarkment./\ imbarca v. division. (cifre) (la) to divide (by) impartire s. (cu datorii.land improvement/betterment. appropriation. (a repartiza un rise) (asig. (acordat unei intreprinderi care produce pentru stat sau pentru derularea unor servicii publice) imprest ~ bancar . enriching. acordat pentru o perioadd mai mare de 10 ani) permanent loan . (pomana) lo dole.

imprumut pe termen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) bridge loan ~ rambursabil in valuta tarii creditoare .(credit care nu necesitd garantii suplimentare) signature loan ~ cu autolichiditate .to issue a loan a face un ~ .long (term) loan ~ pe termen scurt .mortgage/real estate loan ~ ipotecar pentru imbunatatiri funciare development mortgage ~ tn doua valute (imprumut pe baza de obligatiuni emise in doua valute} dual currency loan ~ la termen .to grant a loan a emite un ~ .war loan ~ de stat government/public loan ~ de titluri securities lending ~ extern foreign/external loan ~ garantat .(cu ipotecarea nave!) bottomry.call/loan demand.secured loan ~ garantat cu un stoc .dead loan ~ obligatar bond issue/loan ~ pe termen lung .(in functie de rata primard a bdncii) floating prime ~ cu garantie . dayto-day loan/money. loan against collateral/security ~ de asistenta .weekly loan/money ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta — (acordat caselor de compensate sas agentilor de bursa) daily loan/money. in special salariati.time/term loan ~ maritim .straight/unsecured/ fiduciary loan ~ nerecuperabil . money at/on call ~ rambursabil la cerere si cu preaviz .stopgap loan ~ pentru o saptamana .money at call and short notice ~ reciproc . acordat persoanelor fizice.(finantare interimard. pentru achizi-tionarea de bunuri de consum) personal loan ~ -punte/de legatura .(aranjament financiar prin care doua companii se imprumutd reciproc in vederea operatiilor de exportimport) back-to-back-loan ~ sindicalizat . (cu angajarea mdrfii) respondentia ~ negarantat .short (term) loan ~ pentru amortizare redemption loan ~ pentru masuri provizorii/ temporare .collateral loan.(in vederea acoperirii necesarului de fond de • rulment) transaction loan 1~ personal .hard loan ~ rambursabil la cerere .warehouse receipt loan ~ ipotecar .syndicated/ participating loan ~ sintetic .188 IMP-IMP ~ contra semnatura . rambursabil is \ rate lunare.(imprumut pentru finantarea activelor curente) selfliquidating loan ~ cu dobanda variabila .to raise/to conclude/to make a loan a lansa un ~ .to float a loan .aid loan ~ de razboi . (acordat agentilor de bursa) street loan ~ pentru tranzactii .(transformarea unui imprumut cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin folosirea ratelor dobdnzii la termen) synthetic loan a acorda un ~ .(credit.

) passive/bare/dry trust imputernicit s.to lend upon usury imprumutat s. to encash. to raise. mar. rang) high ~ comisar . (de impozite) collection. (a delegd) to depute tmputernicire s. takings.f.(mar. encashment.in relative terms ~ tranzit . pi. raising. (o cerere) to forward. 1. (intr-un post) to take smb. (persoand care ia cu imprumut') borrower imputernici v.(cont. mar. (intr-o categoric) grading ~ flexibila cu personal . (un cec. (a platilor la o ipo-tecd) servicing 2.acting as ~ comision .t.) homeward-bound ~ garantie . to promote inalt adj.) on account and risk of shippers ~ drum spre .t. incomings incasari brute/globale .in cash ~ plus sau in minus . (bani) to accommodate with ~ cu camata .flexible manning ~ intr-o categoric de salarizare labo(u)r grading incasa v. 1. effectual ~ vigoare de la data .f. cashing. manning 2. (procura) power/warrant of attorney. (a trimite) to send 2. in ~ bransa .in transit ~ vigoare . trust. power. (dr.(asig. (authorized) agent.for account of ~ contui avariei comune . (cu personal) staffing.abroad ~ suspensie .effective.) bound for ~ drum spre tara . (o plangere.t.with effect from inainta v.t.) as per contra ~ contui . (a da cu imprumut) to lend.f.) on account of general average ~ contui beneficiarului . (datorii) to recover v. to commission. (mandatar) mandatory. 1.high commissioner incadra v.over or under ~ strainatate . un mandat postal etc. 1.m.(mar. mandate. to submit.(formula pe un cec) account payee ~ contui si pe riscul incarcatorilor (asig.) abeyant ~ termeni reali . proxy.) to warrant. o reclamatie) to lodge.) to cash.(despre mdrfuri pdstrate in antrepozit pdnd la plata taxelor vamale) under bond ~ numerar . (de datorii) recovery.1MP-INC 189 imprumuta v. (despre functie. (in numerar) to cash. 1. (a lua cu imprumut) to borrow. (a promova) to advance. proxy.in the trade/line ~ calitate de .on commission ~ comun si pentru supravietuitor (formula dintr-o politd de asigurare de viata) joint and survivorship ~ conditii de linie . procurator.(dr.i. deed trust ~ de a semna -signatory power ~ expresa . returns. to empower. to encash incasare s. (impozite) to collect.(despre o navd) under liner terms ~ cont comun .sales revenue .m.in real terms ~ termeni relativi . (reprezentant) representative inprep. (cu personal) to staff. (sume) receipts.on joint account ~ contrapartida . to man 2.gross receipts ~ din vanzari . (intr-o categoric) to grade incadrare s. warrant.t. attorney (-in-fact) 2. on the staff. commission.express trust ~ pasiva — (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) (dr.

payee.turn loading/shipping.laden wit generals ~ in minus . (la plata) to overcharge incarcare s. (despre nava) laden. tax revenue/receipts ~ marunte .! shipped.net receipts ~ si cheltuieli . shipping 2. (a unei nave) freightage.receipts and payments ~ totale total receipts ~ zilnice .breach of the regulations incarca v.patent infringement ~ a regulamentului .t.(fdrd spatii libere) tight loading ~ in contui armatorului . (a unei legi.f.(despre anumite mdrfw deck-loaded ~ peste marca . to ship 2.unit loading ~ pe slepuri . loaded condition ~ cu balast .incomings and outgoings. waterbome ~ pe punte .tax collector incaka v. (o nava) to freight.shipped.unsuitable loading/shipping ~ paletizata . 1.loading on the berth ~ la rand . (la plata) overcharging ~ compacta . (o proprietate) to trespass (on/upon) 2. to break incalcare s. receipts and expenses/ expenditure ~ si plati .) shipper's load and account ~ in vrac .machine loading ~ necorespunzatoare . prin care banca aranjeazd ca documentatia de transport sd fie trimisd importatoruhu contra platii mdrfii) documentary collections ~ estimative .breach of contract ~ a drepturilor de brevet .(mar. overladen .internal revenue. 1.loading in bulk ~ la dana .(pe unitatea de suprafata) maximum load ~ mecanizata . loading. (a unei proprietdti) trespassing 2. 1. to lade. loading in turn ~ manuala . shipment. (drepturi) to violate. agent fiscal) receiver. exacter. to burden.flat-sided.(fata de cantitatea men tionatd in conosament) short-shipped ~ in stare si conditie aparent bune shipped in apparent good order condition ~ in vrac .(mar.f. breach ~ a contractului .) gross terms loading ~ in contui incarcatorului .estimated receipts ~ fiscale/din impozite . exactor ~ de impozite . a unui contract) infringement.(serviciu bancar oferit exportatorului.lightl) laden ~ cu marfuri generale .t. collector.laden in bulk ~ pe nava . 1. un contract etc) to infringe.hand loading ~ maxima . (o lege.(mar.loaded with blanks ~ cu marfa usoara/usor . load: and tally in shipper's account incarcat adj. (de impozite.load per unit ~ prin greutatea proprie/moarta dead load | ~ si pontare in contui incarcatorului .lighterage ~ per unitate de spatiu .petty cash ~ nete . inland revenue/receipts. lading.daily receipts incasator s. (de drepturi) violation.190 INC-INC ~ documentare .m.) shipper's load and tally. to load.

INC-INC 191 ~ .underloading ~ inflamabila .plin si la marca" .portable loader ~ si carau§ shipper and carrier incarcatura s.shipper.oil/petrol/petroleum cargo ~ de produse albe . loader.elevating loader ~ de marfa in vrac .broachable cargo ~ amestecata .composite/mixed cargo ~ neamarata . shipload. avionul sau autovehiculut) cargo.valuable cargo ~ de volum/cubaj .commercial load ~ completa . full load ~ congelata .timber cargo.net load ~ nociva .filler cargo ~ de valoare .pallet load ~ de petrol/titei . load.frozen cargo ~ containerizabila .composite/mixed cargo ~ aruncata peste bord .incoming cargo ~ de intoarcere .fluid cargo ~ grea . care se scufundd sau este dusa de valuri la mat) jetsam ~ avariata/deteriorata . (instalatie) loader.full and down condition incarcator s.cargo in good condition ~ in vrac .bale cargo ~ in butoaie .containerized cargo ~ cu miros specific . burden.damaged cargo ~ comerciala .measurement cargo ~ expediata .liquid cargo ~ maxima .containerizable cargo ~ contain erizata .general cargo ~ de palet .(emandnd gaze care contamineazd alte mdrfuri sensibile) odorous cargo ~ cu penalizare .distress cargo ~ in saci .barrel(led) cargo ~ in lazi . shipment ~ a navei .inflammable cargo ~ in bale .(de pe o nava in pericol. (transportatd cu nava.palletized cargo . loading installation ~ cu platforma .m.coasting cargo ~ de cherestea .unsecured cargo ~ nepericuloasa ..animal load ~ de cabotaj .outbound shipment.deadweight cargo ~ incompleta .homeward/inbound cargo ~ de marfuri generale .bag(ged) cargo ~ in stare buna . freight. carrying load ~ de tranzit .bulk cargo/freight. in-transit shipment ~ de umplutura .timber-deck cargo ~ de export . lade.(a navei) shipfull. consignment ~ fluida . loose bulk cargo ~ lichida . shipment ~ alterabila .safe load ~ nerujata .outbound cargo ~ de import .shipload. handler.hydraulic loader ~ mobil .perishable cargo ~ ambalata violabila .working cargo.noxious cargo ~ paletizata .case cargo ~ in primejdie .ultimate load ~ mixta .clean cargo ~ de produse negre . ship loader ~ hidraulic .f.untrimmed cargo ~ neta .penalty cargo ~ de animale vii . (SUA) lumber cargo ~ de cherestea pe punte . loading. lading.bulk loader ~ de nava .black/dirty cargo ~ de transportat -.

f. o unitate economica) to close down.unit load ~ periculoasa . cu volum mare. (a da sau a lua cu chirie) to lease. a unei nave) charterage. (lucrul) to leave off.to default incetinire s. (magazinul) to shut up 3.tenant 4. o unitate economica) closedown 2. hiring. to shut 2.(fdrd echipaj) (mar.equipment leasing ~ de instalatii industriale sau cladiri complet echipate .) demise charter ~ de echipament . (tdiere a gaze-lor. 1. shutting 2.) to compound 3. ceasing. chartering ~ a navei nude .air cargo ~ umeda . renting.permissible load ~ prafoasa . (o mtreprindere) to close/to shut down. (activitatea. o navd etc.) to charter tnchiriere s. to stop. (a unui avion. 1. (spre un anumit comportament economic) propensity .f.moist/wet cargo ~ uniforma . fdrd declansarea efectivd a grevei) slowdown incheia v.specified load ~ rubricata . material lemnos) deck cargo/load.trimmed cargo ~ salvata .subject cargo ~ rujata . shutdown. mangal. cessation.(afirmei) vacation shutdown ~ temporara a bancilor . (leasing) leasing 2.t. to let (off/out) 3. pay/useful load tnceta v.default a intra in ~ de plata . 1. to cease.192 INC-INC ~ pe punte — (mdrfuri periculoase. letting 3. to settle. a electricitdtii etc. to discontinue.assumed cargo ~ prevazuta/prescrisa .t. (luare cu chirie) tenancy 4. shipment on deck ~ pe unitatea de suprafata . (a maga-zinului) shutting up 3. (a ritmului de lucru de catre muncitori.f. to strike 2. hire.uniform cargo ~ urgenta . (un avion.saved cargo.dry cargo ~ utila . (un tdrg) to bargain.dangerous/hazardous cargo ~ permisa . (un concordat) (dr.) cesser ~ a obligatiilor contractuale frustration of contract ~ de plata . to close with. (un cont) to rule off incheiat adj. shutting down. to clinch. 1. (dare sau luare cu chirie) lease.t. (despre socoteli) even inchide v. to knock off incetare s.(ciment. to rent 2. (a tdia gazele. rush shipment ~ uscata . despre o mtreprindere. to.t. (a unei intreprinderi) closedown. 1.plant leasing inclinatie s. salvage ~ stivuita . electricitatea etc. closing. negru defum etc. (un bilant contabil) to make up. (dare cu chirie) let. (a activitdtii.) to shut off tnchidere s. 1.(care aduce navlu) paying load.stowed cargo ~ transportata cu avionul .(SUA) bank holiday inchiria v.overtime cargo. (un contract de asigurare maritimd etc.) dirty cargo ~ presupusa .f. (a lua cu chirie) to hire.) shutting off ~ catre public — (transformarea unei companii publice/deschise intr-una particulard/mchisd) going private ~ pe perioada concediilor . (a da cu chirie) to hire out. to close. despre o mtreprindere. (a unei obligatii) (dr.f. (p afacere) to conclude. payload.) to underwrite. (un contract) to contract.

replacement. handbook. indebted indeplini v. (un concurenf) to forestall inlesni v.(a obligatiilor contractuale.) freeze.t.«. (a unei societdti. fapt care atestd existenta contractului) part performance indreptar^.average propensity to consume ~ medie spre economic . setting up. to found. discharge. to store. to discharge.t. (un contract) to execute ~ formalitatile vamale . (inlesniri acordate salariatilor in afara salariului) amenities inlesniri pentru salariati . substitute.t. salarii. o navd etc) to register Tnmatriculare s. a unui automobil.) employees' amenities inlocuire s. to establish.t. accommodation 2. o corpo-ratie) to incorporate infiintare s. execution ~ partiala . to make easier inlesnire s.propensity to import ~ spre investitie . o obligatie. a unei nave etc. (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternate director ~ apropiat .average propensity to save ~ spre consum .) to freeze inghetare s. to form. facility.ship's registry inmana v.t. to fulfil(l).(transport gratuit. to honour. foundation. establishment. (o societate comer-ciald) to float. a conturilor etc. un angajament) to perform. (a unei societdti.t.f.(al produsiiliii autentic) close substitute ~ de proasta calitate .propensity to consume ~ spre economic . registry ~ a navei . a unui angajament) performance.marginal propensity to consume ~ marginala spre economic marginal propensity to save ~ medie spre consum . to carry out. (p societate. pi. formation.credit freeze ~ a preturilor price freeze ~ a salariilor . commutation ~ de inventar uzat .f.m. to be in debt mdatorat adj. un auto-mobil.propensity to save ~ spre import . guide indrumare s. deputy. bonificatii etc.to fulfil(l) customs formalities indeplinire s.(al produsului autentic) distant substitute Tnmagazina v. (o societate. to hand over. to deliver ~ cuiva o citatie .propensity to invest Tndatora v.f. (a preturilor. (a unei societdti comerciale) flo(a)tation. credite etc.t.to serve writ on .1NC-INM unei r-una ~ marginala spre consum . freezing ~ a chiriilor (de cdtre stat) rent freeze ~ a creditelor . (un contract.r.f.f. substitution. a unei obligatii. to meet. (preturi. to set up. (a unui contract. carrying out.f. a sala-riilor.wage freeze Tnlatura v. a unei corporatii) incorporation mgheta v. (a face datorii) to fall/to get/to run into debt. counselling profesionala vocational counselling inHinta v. to facilitate.) registration.t.f.inventory turnover inlocuitor s. 1. to warehouse inmatricula v.

to draft . (pe o fisd continutui unei partide de marfuri. whole. (a consemna. mar.) closing entry ~ gresita .book entry ~ finala (cont. (a incredinta ciiiva) to entrust with mscrie v. to enrol(l). (pe o lista) enlistment. notare} writing down. (la hotel) checking in. (la hotel) to check in. to fake up. (intr-un registru) booking.f. (intr-un registru) booking. (dr.tnregistra v. entry. to toi up insela v. un fisier) to file. certificate. (intr-un registru) to book.) to alienate insuma v. (consemnare.t. un fisier) filing. deed. notare) record. siloing. a nota) to write down. (a consemna. registration.t. entire. menfiuni) to superscribe ~ pe ordinea de zi . registering. (un document. to bill.to lag behind inregistrare s. (escrocherie) swindle intalnire s. fake. to cheat. (nutret) to ensile insilozare s. (pe o lista) to enlist. (intr-un registru) to book.) to draw up. to bag. to total. enrol(l)ment.t. double dealing. record.r. (mentiune) superscription ~ a marcilor de comert . document.t. to enter (up). appointment intocmi v. a nota) to record. to commission. entry.(cont. (consemnare.t. (documente intr-o arhiva. to enter (up). fraud.registration of trade marks ~ falsa .t. (de afaceri) meeting.mortgage note insiloza v. writing down.t.(de avarie comunS^ (asig. (pe o lista} enlistment.) postentry insacui v. note ~ ipotecar . (de nutret) ensilage instraina v. to enrol(l). al unui document) docketing. full. to record.to place/to put on the agenda inscriere s. to sign in ~ gresit . (a amdgi) to deceive in§elatorie s. to set down. (despre sume de ban^ even J ~ spatiul de Tncarcare .to make out an invoice ~ un extras de cont .(in documente) false entry ~ ipotecara . registry.n. to bill.(cont. (a mregistra) to register.) full reach and burden . (pe o fisd a continutului unei partide de marfuri. (numele. (pe o lista) to enlist.(cont.) misentry ~ ipotecara .f.t. to silo. al unui document) to docket v. cheat.f. setting down.to make up 4 statement of account I intreg adj. to set down.) to misenter ~ restante . to register. to rook.(indusi^ punted) (mar.o dispasa . un bilanf etc. to enter (up). (a escrocd) to swindle. un protect^. to write down. to enter (up).registration of mortgages inscris s. (un plan. entry. to totalize. to sow insarcina v.) supplementary entry ~ ulterioara .f. check-in ~ contabila . (co/»j plet) complete. setting down. entry.t.r.) to make up the average ~ o factura . (inregistrare) registration. enrollment.registration of mortgages ~ suplimentara (cont. to sack insamanta v. (documente intr-o arhiva.f. to charge.

reunion.t. assembly. to correspond to v.higher/university education ~ tehnic . (a intreprinde. entrepreneur intrerupe v. shop. support. 1. gaze etc. industrial unit.technological obsolescence investi v. upkeep. {in bund stare) to keep in repair/good condition 3. (alimentarea cu apd. a activitdtilor) rally.primary/elementary education ~ mediu .{afacere riscanta) adventure. o familie) to mantain. meeting. (pe cineva. a initia. (brusc) to break off. (societate care executd hicrdri in antrepriza) enterprise ~ cu tratament preferential (acordat membrilor de sindicat) preferential shop ~ de stat . (a afacerilor. with power ~ pe cineva cu drepturi .f. to gather. to support. com-panie. to ivest/to vest (in. firm. to revive Tnviorare s. {antrepriza) enterprise 2. learning. to discontinue.f. (alocatie) allowance. (a cuiva) maintenance. wildcat ~ sindicalizata . activitdti) to rally.{care angajeaza si muncitori nesindicalizati) open shop ~ inchisa .operating maintenance Tntruni v.INT-INV 195 intreprinde v. exploatarea) to shut down. {tehnicd) maintenance. (functionarea.r.t. initia-tivd) undertaking.r.f.large company ~ mica . plant.t.ni. (politico) rally invatare s. 1.maintenance and repair ~ $i reparatii curente . (corespondentd) to keep up intretinere s. cerinte) to meet. firmd) company. education ~ elementar . a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere s. establishment.state (-owned) enterprise ~ deschisa .(in care sunt angajati muncitori nesindicalizati cu conditia ca ei sd devind membri ai unui sindicat in termen de 30 de zile de la angajare) union shop intreprinderi mici si mijiocii . revival .to vest smb. to keep 2.n. {in sedintd) to sit.technical/engineering education invechire s.t.) to cut off intretine v. {despre afaceri. (predare) teaching ~ la distanta . ~ pe cineva intr-o functie . to interrupt.preventive maintenance ~ §i reparatii . (societate. (morald) obsolescence ~ tehnologica . a siispenda) to suspend.small company/business ~ particulars .to vest rights in smb. (a pdstra) to keep.vocational education ~ superior . enterprise.(care mi angajeaza muncitori nesindicalizati) closed shop ~ mare . (despre o comisie) to meet intrunire s.private enterprise ~ riscanta . alimony 2.small and medium-sized companies intreprinzator^.secondary education ~ profesional . 1. undertaking. corporation.f.distance learning Tnvatamanti'.t. (a sista.to vest smb.f. (conditii. (fabrica) factory. service ~ periodica . with a function Tnviora v. (actiune. with) ~ pe cineva .f. to assemble.

to haggle 3.s'/wri) to consent. to settle/to strike a bargain. to come to an agreement/understanding 2.r.} to furnish . to endow. (de la serviciu) to take leave (of absence) invoiala s. (a se tdrgui) to bargain.) compassionate leave inzestra v.f.to conclude/to make. to give one's consent. bargain a cadea la ~ . (a permite) to permit. (a con-.t. (reciproc) to agree. to come to terms/an agreement invoire s. leave v. agreement 2. to allow 4.f. casual leave ~ pentru motive personale .t. 1. 1. leave (of absence). (cufonduri etc.(deces in familie etc.196 iNV-PsZ mvoi v. to give smb.

(dr. judg(e)ment.tally ~ de prezenta a unui membru din consiliul de administratie . to speculate on a rise ~ la bursa .to put in the lottery judeca v.judg(e)ment by court of last resort a da pe cineva in ~.) moiety ~ de norma .n. fdrd a se realiza o societate comerciald} joint venture contract juca •i'. adjudication. jury(men) juridic adj.. half.J jena s. (financiard) embarrassment.t. to proceed against smb.n. gamble ~ de simulare/gestiune/intreprindere .) end game joint venture s. counter. judecator s. jurisconsult. straits. judicial.business game ~ final — (strategic! finald adoptatd pentru un prodiis sail o imitate economica) (man.YA. (dr. (a juca jocuri) to game.management game ~ de noroc .(contract de colaborare intre mai mniti agenti economici care isi combind resursele pentru realizarea unui protect comun.} to bear.challenged judge ~ sindic .n. legal adviser/expert .to hear an appeal judecata s. straitened circumstances jeton s.stock exchange speculations ~ Ae management . juryman. at law/in court.examining judge ~ recuzat . judge. sentence ~ contencioasa . (care tine loc de monedd) token ~ de prezenta .f. juridical. juror. jurist. (pe bani} to gamble ~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace o scddere a cursiilni) (bur. asignee in bankruptcy jumatate s. to sentence. pi.to default ~ un apel .) to bull. (proces} trial.. to pass sentence on ~ in contumacie .to sue/to summon smb.f. to adjudicate. to speculate on falls ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o crestere a cursului) (bur. magistrate ~ asesor .associate judge ~ de instructie . legal jurisconsult s.judg(e)ment in disputed matters ~ de fond -judg(e)ment on the merits ~ in contumacie .to speculate (on the stock exchange) ~ la loterie .director's tally joc s.judg(e)ment by default ~ in ultima instanta .half time ~ -jumatate .m. to try. game ~ de bursa . (forma de asociere intre doud sau mai midte persoane fizice si/sau juridice in scopul formdrii unei noi societati en personalitate jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv specific) joint venture './.game of chance.) to judge. (sentintd^ ^A^^ms.contractual .receiver (in bankruptcy).m.half-and-half jurat s.f.m.

concurrent jurisdiction ~ sumara .consular jurisdiction ~ contencioasa . case/statute/judge-made law.f. the precedents of a case ~ constanta .criminal jurisdiction ~ simultana . jurisprudence.f.customs territory jurisprudents s.summary jurisdiction ~ vamala . the practice of the courts. jurisdiction ~ consulara .maritime jurisdiction ~ penala .198 jurisdictie s.appellate jurisdiction ~ exclusiva .contentious jurisdiction ~ de apel .exclusive jurisdiction ~ maritima .well-established jurisprudence .

B>| institute legal proceedings against smb- .f. (monitor oficial) gazette 2. justice a deferi pe cineva justitiei . (cont^ journal.(conl. {local) sheet.(conl. journal.fashion magazine/journal ~ order . 1.JUR-JL'S jurnal s. (news)paper.) books of first? original/ prime entry a trece in ~ .| cash receipts journal ~ de casa . (cotidian) daily paper.) statement of cash receipts and disbursements ~ de moda .) to journalize justitie s.(cant.n. book ~ al incasarilor in numerar .(cont.

n.kilowatt-hour recorder. kilowatt ~ -ora . kilogram(me) kilolitru s. mileage tachometer kilowatt s. (hdrtie rezistenta folositd la ambalaj) kraft . kraft s.PZ.m.K kilogram S.n. kilolitre kilometraj s.m.

(in ordinele de vdnzare/cumpdrare) (bur.L \aprep. case.(operatic prin care vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii efective a actiunilor intr-un interval determinat de limp) (bur.) at or better ~ data (cont. to raise.f (pentru intelectuali si functionari) salary. at ~ alegerea vanzatorului .at maturity. (cu capac) chest.(asociatie de detaili^ti care a convenit sd cumpere de la un singur angrosist.on delivery ~ mal/tarm . ashipboard ~ eel mai bun curs/pret .) as at ~ distanta/respect .on demand.) seller's option ~ balustrada navei . (despre o sumd depusd in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau la un curs/pret mai bun . un produs etc. milkman laptarie s. bin.n.) at ship's rail ~ bord/pe nava . when due ~ suta . (magazin) milkshop.(bur. mar.(despre o platd) (in) due course ~ vedere . (pentru muncitori} wage(s) leasing s. n.n.t. (un plan.ashore ~ mijiocul navei .f. wool lanarie s.t.at adventure ~ paritate/valoarea nominala (bur. (o companie. (cutie) box ~ de ambalaj .m. cu multd publicitate) to break lants. (un imprumut) to float. aboardship.) at best ~ cerere . o navd etc.) to launch 2.at (the) market ~ scadenta .assay office lada s.chain of command ~ voluntar .) at and from ~ termen forward ~ timpul cuvenit .) at par ~ pretui pietei .f. (sistem de finantare a investitiilor prin care o firma inchiriazd masini si utilaje moderne de la societdti specializate) leasing . 1. to extend lana s. laboratory ~ pentru analize de titru .(formula dintr-un conosament care aratd cd responsa-bilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar. (piata de desfacere) to widen.f. wool-spinnmg mill leafa s.at sight laboratory.(asig. to enlarge.packing case lansa v. chain ~ de conducere .) value chain laptar s. to issue.(despre o tranzactie care nu se realizeazd intre doud parti inrudite.f. (fermd) dairy largi v.(totalitatea activi-tdtilor interdependente desfas'urate intr-o corporatie) (man. cum ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ livrare . (o subscriptie) to start. in schimbul unor facilitdti §i avantaje) voluntary chains lantui valorii . dairyman.per cent ~ si de la .aboard.amidships ~ noroc .

f.t. (a autentifica) to legalize. (dr.merchant marine act ~ pescuitului . (a unei constructii) timberwork 2.law of supply and demand ~ falimentului .land law ~ generala a cererii .) to legate.insolvent law ~ fondului funciar . legitimate.trade relations lege s. (de bunuri imobiliare) devisee ~ cu titlu particular . 1. (legal) legal legumicultura s. (prin contract. (imobiliar) devise legatar s. ' (meserie) carpentry.election law ~ in vigoare . link. market gardening lemn s.company legislation legislatie antitrust . (despre un drept. legality. to enact legislativ adj.labour legislation ~ societatilor comerciale .patent law ~ cererii si a ofertei .) (de bunuri mobiliare) legatee. to attest.yielding law ~ economica economic law ~ electorala .LEA-LEV 201 ~ de echipament . law. (depozit) wood yard 3.t.to carry out/to put into force a law a avea putere de ~ . (cherestea) timber. 1. (SUA) lumber lemnarie s. to tie up 2.t. relation legaturi comerciale .financial leasing.statute of limitation a aplica o lege . un titlu) sound legalitate s. (legitim) legitimate.f.f.n. lawful.general legatee/devisee.(locatie in care locatorul intretine si finanteazd activul fix) operating leasing lega v. finance/capital lease ~ operational .to possess force of law a eluda ~ . leverage . timbering. to legislate.general law of supply ~ marinei comerciale .skeleton law ~ constitutionals constitutional/ organic law ~ dispozitiva .to give effect to a law legifera v. enactment ~ antidumping antidumping law ~ antitrust . woodcutting \evier s.fishing law ~ prescriptiei .f.f.to evade the law a pune o ~ in vigoare .antitrust law ~ -cadru . to authenticate. residuary/sole legatee legatura s. lawfulness legaliza v.n. vegetable growing.antitrust legislation legitim adj. rightful. to bequeath legal adj. (cherestea) timber. (a testa) (dr. legislative legislatie s.particular legatee/devisee ~ cu titlu universal .dormant/unapplied law ^egea accidentelor de munca -workmen's compensations act ~ brevetelor . angajamente legale) to bind. wood. (la notarial) to notarize legat s.f.m. legal. act. law in force ~ neaplicata .) (mobiliar) legacy.n.active law. (lemne) wood. (dr.equipment leasing ~ financiar/de finantare .general law of demand ~ generala a ofertei . legislation legislatia asigurarilor sociale welfare legislation ~ muncii . (lege emisd de parlament) statute. connection. to certify.

free of all risks and expenses to the vessel '. (in afara orelor de serviciii) off duty 5. liberalizationderegulation ~ a circulatiei capitalurilor deregulation of capital movement libertate s.free in including trimming ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare . 1. bookseller librarie s.freedom of action ~ economica . inclusiv lucrul in magazii . free (of charge) 3.f.202 LEV-LIB ~ operational — (masura in care sunt utilizate costurile fixe in exploatarea firmei) (fin.free on board and (free) stowed ~ -profesionist . (gratuit) gratis.) operating leverage leza v.free in and stowage/stowed ~ de orice avarie .free initiative liberalism s.free of all charges/expenditures/expenses ~ de orice rise si cheltuieli in contui navei . n. (interesele) to endanger. reputatia) to injure. in vrac) loose ~ de cheltuieli . exclusiv rujarea .free in excluding trimming ~ de cheltuieli la incarcare.f.free in and out stowage/stowed ~ de cheltuieli la incarcare. (independent) independent. stowed and trimmed ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire .(marfa se ridicd de primitor de la bordul navei) free from alongside. freedom ~ contractuala .free out from vessel's holds ~ de cheltuieli la incarcare-descarcare si stivuire .free (of) lighterage ~ de cheltuieli .free in and out ~ de cheltuieli la incarcare si descarcare. (despre zi) off. inclusiv rujarea . (desfdcut. {despre un post) void 4. (neocupat) vacant.t.freelance ~ schimb . disengaged. free. unengaged. libret5'. (despre un drum) clear. bookselling .free and clear unencumbered libera circulatie a fortei de munca -free movement of labour ~ initiativa .de la nava la nava" free out of sea vessel ~ de cheltuieli la descarcare free out/discharge ~ de cheltuieli la descarcare. open. liberalism liberalizare s. (autonom} autonomous 2. book | ~ de banca (cornet de depoziqi passbook. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . free of expenses ~ de cheltuieli de alimbare . {imagined. mar. to be detrimental to liber adj.economic freedom librar^. (disponibil) available.i/of charges. {despre persoane) free.w.(asig. (magazm) bookshop 2(pcupatie) book trade. 1. free on board ~ la bord si rujat . inclusiv stivuirea si rujarea .f.n..free on board and (free) trimmed ~ la bord si stivuit .freedom of contract ~ de actiune .la bord .free froi.) free of all average ~ de orice cheltuieli . varsat.free in and out.free trade ~ si fara sarcini .

a unei tranzactii etc. 1. (a unei societdti) winding up. liquid.) to settle. degree 2.off-licence liceu5'.(bur.) succeeding account/settlement a fi in lichidare .(mar.creditors voluntary winding-up/liquidation lichidarea urmatoare (bur. quick lichida v.t.on licence ~ permitand vanzarea bauturilor alcoolice pentru consum la domiciliu . (soldare) clearance (sale).clearance/bargain sale ~ a stocului inaintea inchiderii -(unei intreprinderi) closing-down sale ~ a succesiunii .(achizitionarea ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea activelor si inchiderea firmei.) clearance outwards ~ in vama la sosire . (acliitare) liquidation.(dr.) settlement of succession ~ curenta . to clear off.table licence ~ permitand vanzarea si consumul bauturilor alcoolice in local .(bur.f. (o societate) to wind up. to close out.import licence ~ de prospectiune .«. exploatarea rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor. (stocul de materii prime sau produse finite) to run down. operatii care due adesea societatea lafaliment) dividend stripping ~ a soldurilor .LIC-LIC 203 licenta s. (fin. (o datorie) to liquidate.enforced/forced liquidation ~ voluntara . to wipe off/out.(fdrd restrictii la import) open general licence ~ obligatorie . {in vamd) (mar.(mar.(preluarea controlului asupra unei companii.) cash settlement . (stocul de mdrfuri) to sell out/up.) settlement. to liquidate. (permis) permit ~ de export . (autorizatie. clearing ~ in vama la plecare .to go into liquidation . 1. (o afacere.(pentm descoperirea zdcdmintelor de hidrocarburi} exploration licence ~ generala deschisa . settlement. closeout. windingup by the court ~ silita .to be in liquidation a intra in ~ .) current settlement ~ in numerar .) settling.) clearance ~ a activelor . (diploma) licence.export licence ~ de import .in vama (mar. (bur.(cisupra unui brevet de inventie) compulsory licence ~ partiala/cu clauze restrictive restricted licence ~ pentru vanzarea bauturilor alcoolice numai cu mancare .) clearance inwards ~ judiciara . ready. fluid 2.(a unei societdti) voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara a actionarilor -members' voluntary winding-up/ liquidation ~ voluntara a creditorilor . brevet} licence. (a iinei afaceri. secondary/high school ~ industrial .) liquid. liquidation.trade school lichid adj. to pay up. (in vamd) (mar. o tranzactie etc.f. (vdnzare integrald) sellout.compulsory winding-up. (a soldo) to clear.) to clear lichidare s. fie pentru lichidarea activelor nerentabile si realizarea de noi investitii in firmd) asset stripping ~ a dividendelor .) (ship's) clearance.

f. leader 2. public sale (pentru obtinerea unui contract tender. are iniliatm stabilirii preturilor) price leader i limbaj s.(firmd care detine fata d concurentii ei un avantaj important4 ceea cepriveste costui) cost leader ~ de opinie .{bur. conservator ~ de avarie . 1. liquid funds/assets ~ a firmei .(asig. bidder.(totalitatea mijioacelor de platd de care dispune banca centrald a unei tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii soldului operatiilor comerciale si financiare externe ale tarn respective) international liquidity ~ patrimoniala — (maswa m care o unitate economicd poate face fata datoriilor pe care lea garantat cu patrimonial de care dispune. (drep. (numit de instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.i. 1. (a vinde la licitatie) to (sell by) auction licitant s. servicii. (mflatia) to curb .t.t.f. (articol van<h ieftin pentru a atrage clientela) (corn.) liquidator. executarea de lucrdri) to tender v.opinion leader ~ de piata .to bring/to put/to sen to the hammer lider s. auction ~ mchisa . official receiver.(licitatie la car ofertele de achizitie sunt jacul incepdnd cu un pret de descliidere si s continud pdnd cand mmem mi ma liciteazd peste pretui maxim) Britis.204 LIC-LIN lichidat adj.to come/to go/to fai under the hammer a scoate la ~ . (persoand care conduce i licitatie) auctioneer licitatie s. (SUA) vendue ~ chinezeasca/olandeza . to limit.n.(licitatie i care se coboard pretui pand se gase^t un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior ~ deschisa . licit licita v. insolvency practitioner.provizorm . (pentru obtinerea de contracte) tenderer licitator s. lawful. (w vama) (mar. to abridge.coming business oriented language | limita v. (despre socoteli) even 2. acliondu intr-un anumit domeniu.) cleared lichidator s. (a participa la licitatie) to bid.) open outcry ~ englezeasca .) liquidity. leader ~ de cost . receiver in bankruptcy. (pentru furnizarea de mdrfuri.m.provisional liquidator lichiditate s. language i ~ comun de programare orientat |1 probleme economice .market leader ~ de pret — (firma care.firm's liquidity ~ bancara banking liquidity ~ financiara — (capacitated unei mtreprinderi de a se adecva rapid angajamentelor financiare) financial liquidity ~ internationala . to restrict.m. auction.m.public auction ~ simulata — (pentru a urea pretui mock auction a fi vandut la '-' .closed auction ~ publica . aceasta exprimdnd valoarea netd a patrimoniului societdtii respective) liquid assets licit adj. mar.m. (fin.) average adjuster/stater/taker .

(asig.{mar.(cu arbori pentru cherestea) timber line ~ de credit . airway ~ bugetara — (grup de produse pe care un consumator Ie poate cumpdra in functie de venitui propriu) budget line ~ de asamblare/montaj .(man.LIM-LIN 205 limitare s. (a preturilor.n.production line ~ de produse .bus line/service ~ de cabotaj . (de aw sail argint) bullion ~ cu titlu legal . (a inflatiei) curb ~ a clauzei raspunderii .yard line ~ de distributie .special bank credit plan ~ de credit multivalutara .communication line ~ de transport . bar.) selling limit ~ de varsta .) leadline.product line.) line of command ~ de credit .) chain of distribution ~ de incarcare . ceiling lingou s.(mar. limited. limitation.ocean line ~ de productie .airline. restricted limitata la capitalul subscris (despre rdspunderea actionarilor) limited by shares ~ la suma garantata de actionari {despre rdspunderea actionarilor') limited by guarantee limita s. load waterline ~ de navigatie . coastwise sea lane ~ de cale ferata .) coastal line.(la descendentii dintr-o anumitd lime sau un anumit sex) tail ~ voluntara a exporturilor . restriction.lower limit.(corn.dividend limitation/ restraint ~ a succesiunii .) floor ~ legala de creditare .) country limit.credit limit/ceiling ~ de tara — (limita riscului de tara) (fin.river line ~ de navigatie oceanica . limit.(linie de credit ce poate fi utilizatd.(dintr-un anumit sector} voluntary exports restraints limitat ad].fine bullion lingouri monetare . (de drepturi) abridg(e)ment.line of credit.upper limit. a salariilor etc.transport line . restraint.railway line ~ de comanda . mint fine bars linie s.(de aur sail argint monetar) standard bullion.) limitation of liability clause ~ a dividendelor . ingot.f.ingot of legal fineness ~ de aur sau argint pur .legal lending limit ~ superioara . credit line ~ de credit bancara speciala . line lima pietei de capital .wearing limit ~ de vanzare . sovereign risk limit ~ de uzura .f.assembly line ~ de autobuz . intr-una sau mai multe volute) multicurrency credit line ~ de depou .shipping line ~ de navigatie fluviala . la alegere.f.(pentru pensionare) age limit ~ inferioara .{bur. (in limp) deadline ~ climaterica a padurilor . range ~ de telecomunicatii .(reprezentarea grafted a relatiei dintre rise si rata necesard a rentabilitdtii) capital market line ~ aeriana .

'ri . (din instanta) (dr./) fast freight line ~ de transport maritim de marfa cargo line ~ ferata uzinala . (sterlina) pound sterling lista v.short delivery a da ~ la cantar .bill of materials ~ de marfuri .railway siding ~ moarta . insuficienta) lack.(bur.banned list ~ de marfuri nevamuibile . scarcity of money ~ de capital .(dr.) to list lista s.(fin. (neajuns) drawback.(mar. ] list/current. sau intr-un avion) passenger list ~ de preturi .(lista de titluri de valoarej^ cdror cumpdrare este recomanda investment list ~ de materiale . shortage in weight ~ la livrare .) sellers no buyers ~ de lichiditati .f. (necesar.priority list ~ de procese . produse^ etc. ~ a marfurilor de import .) tail male ~ succesorala femeiasca . list.short weight.(c.) crew/ship lu ship's ledger ~ de investitii financiare red mandate . lira. (de preturi.) default ~ de actiuni/acoperire . shortfall.import list i ~ a scadentelor debitorilor .(bur.f. want./) blind/dead-end track ~ regulata . (a cotd) (bur.) no dealings ~ de utilitate .scarcity of capital ~ de cumparatori .free list] ~ de pasageri .to give short weight a duce ~ de . (deficienta) deficiency.) schedule ~ a marfurilor de export .check list ~ de cotatii — (la cumpdrare sa vdnzare) (bur. shop bill.resourcelessness ~ de titlu de proprietate . (penurie) scarcity.t.f.(bur.cash shortage ~ de resurse . unavailableness 2. nevoie.(dr. dearth.) want of title ~ de tranzactii .(m cazul recipientelor cu marfuri lichide) short of content ~ la cantar/greutate . shortage.) cause list .schedule of prices.(dr.(dr.) short.(bur.agi] schedule ~ civila .206 ~ de transport de marfa de mare viteza .) tail female ~ tehnologica .list of goods ~ de marfuri interzise .(c.) run ~ de curs'.telephone line ~ transatlantica .slack business ~ de bani . 1.(alocatii bugetare pent intretinerea familiei regale) civil list ~ de asteptare/solicitanti . (absenta) absence.) quotation lis quote sheet ~ de echipaj . dintr-o marfa etc.to be scarce of lira s. (dintr-o cantitate. stringency.) short of stock ~ de afaceri .waiting lii ~ de control . (in transpor table of charges/fares ~ de preturi tarifare tariff list ~ de prioritati .want/scarcity of goods ~ de mana de lucru .process/operation line ~ telefonica .(de navigatie) regular line ~ succesorala barbateasca .export list .(unbarcati pe o . bill.scarcity of labour ~ de numerar .money pressure/scarcity/ stringency. wantage.) illiquidity ~ de marfuri .transatlantic line lipsa s. (indisponibilitate) unavailability.disutility ~ din continut .

(care confine cursurile zilnice) (bur. contention.poll ~ oficiala .to litigate literal s.prompt/spot deliver)7 ~ incompleta/in minus .delivered at frontier ~ .delivery free domicile ~ imediata .misdelivery ~ expresa/rapida .(reclame.(mar. littoral livada s. outstanding.f.) sales literature ~ de brevete de inventii .delivered duty paid livra s. seashore.(de tithiri de valoare ale cdror caracteristici corespimd exigentelor burs i ere salt contractuale) good delivery ~ completa . contentious.customary delivery ~ contra ramburs .f.t. seaboard.part/partial delivery ~ peste bord .safe and full delivery ~ conform uzului .delivered sound ~ la frontiera . book ~ de banca — (carnet de depozit) passbook.langa nava/sotto palanco .(mar. dispute at law a fi in ~ .express delivery ~ franco delivered free ~ franco domiciliu . litigation.contract supplies ~ esalonate .(de titluri de valoare ale caror caracteristici nu corespimd exigentelor bursiere sau contractuale) defective delivery ~ efectiva .) official list literatura s.(mar.delivery on call '. brosuri.delivered duty unpaid ~ .delivery on acceptance ~ la bordul navei .(marfa transportata) to deliver in full livrare s.delayed delivery ~ defectuoasa .subscription list ~ electorala . delivered ~ contra warant . delivery. deposit/depositor's book ~ de economii savings book . (imitate de masura pentru greittate) pound livret^.) overside delivery ~ restanta — overdue delivery livrari contractuale .?!. debatable litigiu s.short delivery ~ la acceptare .actual delivery ~ eronata/gresita . supply ~ altei nave — (prin transbordare) delivery overside ~ buna .patent documents litigios adj. seaside. to deliver. litigious.table of allowances ~ de subscript!! .f. (a furnizu) to furnish. taxele vamale neplatite .f.to misdeliver ~ in intregime .stored terms ~ in bune conditii . to supply ~ gresit .la termen forward/future delivery .) delivery on board ~ la cerere . cataloage etc.LIS-L1V 207 -• de reduceri fiscale .n.full delivery ~ completa in bune conditii . literature ~ comerciala . n. (furnizare) furnishing. taxele vamale platite . orchard livra v.) delivered/delivery alongside ship ~ partiala .staggered deliveries livrat adj.cash on delivery ~ cu intarziere .

f./n.corporate logo (gram) loialitate s.lot/parcel of goods ~ de proba . deputy. instalatii etc. (depunere in gaj de titluri de valoare drept garantie pentru un imprumut) lend against securities lot s. location ~ de gestiune . pub localizare s. banking engine ~ pentru trenuri de marfa .residence local adj.place of payment/ performance. lodger.place of employment/ work ~ de plata . (al unui efect de comert) domicile ~ de re§edinta .) round lot. inhabitant ~ de pe coasta . (chirias) tenant locativ adj.(de mdrfuri sau actiuni) odd lot ~ minim . house. (la teatru. lottery ticket luare s. locomotive. in parlament etc.f. la hotel} accommodation ~ de destinatie .f taking ~ de decizii . (cladire cu teren.n. localization ~ a industriei — (proces opus globalizdrii) localization of industry locatar s. 1. dwelling place. living. parcel. (de mdrfuri) batch.shoreman logistica s.capital lease ~ pentru marfurile depuse pe chei (mar..decision-making under certainty ~ de decizii in conditii de rise decision-making under risk . logistics ~ a companiei .208 LOC-LUA loc s. (despre valoare) rental locatie s.company/business logistics logograma s.place of call ~ de livrare . (de teren} plot.f. lodging.(dr. logogram ~ de corporatie . loyalty ~ a consumatorului .f. (cladire) building. local s.n. abode.n.) wharf demurrage locomotiva s. parcel.(numdr minim de actiuni!pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\ de cotatii) (bur.truck hire. lot. hire.n. lottery loto s..) round lot ~ de marfuri . (de actiuni) lot 2. lotto loxs.n.m.freight locomotive loctiitor s.(a consumatorilor} brand loyalty lombardizare s. renting. minimum! unit of trading I loterie s.) seat.m. (mic) strip. place.. public house.f.place of destination ~ de escala . hiring.f. (dr.f.(de circa 100 de actiuni pe care un investitor doreste sd Ie cumpere) (bur.administration location ~ de vagoane . spot. delivery point ~ de munca . (SUA) railroad demurrage ~ financiara/de capital . 1. demurrage charge. (in vehicul.(fata de o marca) consumer loyalty ~ fata de marca .f. {restaurant) restaurant. caretaker. engine ~ de manevra .(de mdrfuri) trial lot ~ incomplet/nereglementar . tenant's.decision making ~ de decizii in conditii de certitudin® . locum tenens locuinta s.place of delivery.) premises 2.) messuage locuitor^.) tenement ~ cu dependinte .yard locomotive ~ impingatoare .bank locomotive. (dat in arenda uneifamilii) allotment ~ complet .f.

. to underwork ~ putin/insuficient . things.preliminary work lucrari ale conferintei .graduation/ diploma paper ~ in antrepriza . adv. sample taking ~ in consideratie .f. (mimed) work. 1. (a trudi) to toil.(decaf) to outwork ~ pe cont propriu .force account ~ la domiciliu . workman ~ cu ziua . (a prelucra) to work out -in acord -to job ~ la capacitatea maxima .to be out of work lunar adj.to live in luxury luxos adj.n.i. outside worker ~ pe cont propriu . un utilaj) to work. (a functiond) to function.outworker.n.to look for a job a da de ~ muncitorilor . (calendaristica) month ~ calendaristica . 1.profusion of details a trai in ~ . luxurious . 1.sampling.class struggle/warfare lux s.(incercarea unei persoane sau a iinui grup de a cdstiga controlul asupra unei societdti convingdnd aclionarii sd voteze o noua conducere) proxy fight ~ de clasa .present month lupta s.(in propria afacere) self-employed worker ~ specialist ..to work on one's own ~ peste program . to cultivate 2. paying.arrears of work lucrativ adj.to work overtime ~ prost/de mantuiala . worker.outwork ~ manual . lucrative.odd month ~ curenta . (slujba) ]ob ~ cu bucata ..to employ workers a nu avea de ~ . (efecte personate} (dr. gainful.piecework ~ cu ziua .f.m. monthly luna s.f. (despre o marina.debates/ proceedings of the conference ~ de intretinere a drumurilor roadworks ~ de prospectiune . to work.to work at/to capacity ~ mai repede/bine . working.taking into account/consideration ~ in posesie . to labour.entry lucra v. belongings 2. to labour 2. (pamdntui) to till.repair works ~ in executie . work ~ de diploma/stat .expert workman lucru s. (activitate) activity. work. object.) chattels.handiwork ~ in echipa . luxury ~ de amanunte .(calendar) month ~ cu 31 de zile . to run v. (pcupatie) employment.exploration works ~ de reparatie .t.work in progress ~ publice .handwork a cauta de ~ .contract work ~ pregatitoare .(zilier) day labourer ~ la domiciliu . fight. joumeywork ~ de mana .LUA-LUX 209 ~ de probe . s.to lie down on the job.daywork. pi. remuneratory lucrator adj. working. thing.to underwork lucrare s.public works ~ restante .team work ~ in regie . struggle ~ a mandatarilor .

. warehouseman.(care se adreseaza clientele! dintr-o anumita zond si are program prelimgit) convenience store ~ de marfuri de ocazie/la mana a doua .(care isi poate desfusura activitatea intr-o cladire cu conditia de a vinde numai marfuri furnizate de proprietarii imobilului respective captive outlet ~ central . baza(a)r magazinaj s.f. (revista) magazine./ macroeconomic stabilisation maculatura s.n. depot. 1.m.variety shop ~ in retea .speciality shop 5 ~ universal .) ledger magazie s.self-service store ~ cu marfuri scutite de taxe vamale duty-free shop ~ cu preturi reduse . warehouse keeper.f.m. magistrature.(dockside/quay) crane ~ de transbordare .titan crane ~ pe senile . storehouse. 1.cargo reefer space.plant depot/yard ~ frigorifica .m. crane attendant/driver/operator macroeconomic adj. crane ~ de chei . crane ship ~ -turn . macroeconomics macromarketing s.m.discount/cut-price shop ~ cu vanzare pe baza de catalog catalogue store ~ de cadouri/articole la moda .department(al)/general | store.'>.(de carti) remainder shop ~ de vechituri -junk shop ~ general .) refrigerated/freezing hold magazin s. (de marfuri) warehouse. macromarketing macrostabilizare .f.(al imui lant de magazine} parent store ~ cu amanuntui .multiple/chain store ~ specializat . (mar. magistracy. macroeconomic macroeconomie s. (de nava) hold ~ de materiale si utilaje .general-purpose crane macaragiu s. storing (of goods) 2. magistrate.derrick/tower crane ~ umversaia . (taxa) storage charges magaziner s. storeman. magistrateship . shop.rail crane ~ plutitoare .f..retail shop ~ cu autoservire .n. (cont. (depozitare} warehousing.n.second-hand shop ~ de solduri . repository. emporium.caterpillar/crawler crane ~ pe sine . judge magistratura s. scrap/waste paper maestru s.M macara s.transshipment crane ~ grea .f.gift shop ~ de cartier . storekeeper J magistral s. periodical ~ al unei intreprinderi — (pentm angajatii acesteia) company store ~ alimentar in incinta fabricii tommy shop ~ captiv .float/floating crane. (S UA) store 2. craner.

project management ~ al resurselor . (preturi. transport. salarii etc.crisis management ~ de marketing . (despre preturi} to advance majorare s.production management ~ al produsului .) increase.marketing management ~ de portofoliu .product management ~ al proiectului .financial management ~ operational .relative majority ~ simpla . magnate.brand management ~ al pasivelor .foreman of production majora v.t.prin eliminare .) to increase.to secure a majority management^.business management ~ al contului .risk management ~ al timpului {individual) time management ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau rele) management by principle ~ de conducere si personal .m.) asset management ~ al activitatii de birou . financiar) tycoon maistru s.wage rise majoritate s.price advance.operations management ~ participativ .(grupul de manageri care organizeazd pro-ductia si serviciile intr-o companie) line and staff management ~ de criza . raise. to raise.account management ~ al datoriilor . (industrial. depozitare etc.resource management ~ al riscurilor . salarii etc.simple majority a obtine o ~ . foreman ~ de exploatare .m.absolute majority ~ calificata .educational management ~ financiar .{gestionarea activelor unei institutii financiare) (fin.f./?. majority ~ absoluta .r.majority of votes ~ relativa . management ~ al activelor . rise.MAG-MAN 211 magnat s.) physical distribution management ~ al marcii .{a datelor nesem-nificative din biigete sau planuri in scopiil unei corectii) management by exception ~ prin obiective . (de preturi. (preturi) to advance.debt management ~ al distributiei lizice .(a mdrfurilor.participatory management ~.portfolio management ~ descentralizat . (de preturi) advance ~ a preturilor . (a scumpi) to put up/to increase the price ofv.f.specified majority ~ de doua treimi . vizdnd probleme legate de ambalare.two-third's majority ~ de voturi .office management ~ al afacerii .(pentru o eficientd sporitd) management by objectives ~ prin prezenta management by walking about .(politico bdncilor de atragere a fondurilor prin ratele dobdnzilor practicate) liability management ~ al productiei .decentralized management ~ educational .foreman of development ~ de productie . increase in prices ~ a salariilor .

to rig the market manipulare s. to work. distribuit) leaflet 2.cargo handling ~ manuala . (de arestare.t.n.212 MAN-MAN managementui calitatii .manual handling. masind.r.summary of bills of lading ~ de export . proxy. to manipulate.cargo loading manifold manipula v. mandate. (procuro) procuration.discharge/delivery' manifold ~ de incarcare .mechanical handling ~ sigura/fara pericol .principal and agent mandat s. workable manifest s.member's (electoral) mandate ~ de perchezitie . 1.international/ foreign money order ~ postal telegrafic . to handle. facturi cu color) manifold 2.telegraphic money/postal order a trimite prin ~ . (manual) to manhandle ~ piata . mandatary. to run. manual. un utilaj) to operate.. (car cuprinde unitdtile monetare. un utilaj) to operate.m. perchezitie etc. to handle manevrabil adj. (program) manifesto: (aruncat.safe handling ~ si transport de marfa . (conducta la petroliere) manifold ~ de descarcare . to work. to manipulate. (hamaldc) porterage. witness to appear ~ de arestare .(bani) to remit mandatar s. managerial manco s. m. manual. handling. (o. (postal) money/postal order ~ de aducere . attorney (-in-fact).freigl handling manual adj. guide.f. 1.shortage in the cash mandants. 1. proxy.. un utilaj) operating.n.human-resource/personnel management manager s. (yagoane de mar/a) to marshal. de mdsur\ ale mai multor tan) cambist manufactura v. (o marina. working | ~ a materialelor . to run.) manifest ~ al mcarcatorului . principal ~ si mandatar .order to offender. manhandling ~ mecanica . s.n.warrant for arrest ~ de deputat . hand.inward manifest ~ de marfa incarcata .(fdra sarcind activd de indeplinit) naked trustee manevra v. ~ de marfuri . (o marina. (imputernicit) procurator. (carnet de note.total quality management ~ resurselor umane .} warrant 2. to manufacture . curator) trustee ~ pasiv ..t.quality management ~ calitatii totale . (vagoane) to shunt.n.money/postal/post-office order ~ postal international . (o nava) to manoeuvre. (lista a incdrcdturii navel) (mar.ship cargo/ shipping manifest ~ de tranzit .material's handling . manageable.cargo manifest ~ al navei . to handle.transit manifest manifold s.ship's manifest ~ de bord . shortage ~ de casa .m.shipper's manifest ~ al incarcaturii . manager ~ al unui fond mutual .outward manifest ~ de import . mandatory. manipulation.t. (administrator.fund manager managerial adj. deficiency.search warrant ~ postal . (ghid) handbook.

merchandise. model) brand 3.(mar.weight mark ~ de grup . (transportata) freight.) deck cargo ~ de sezon .(care mi poate fi transportata impreund cu alte marfuri) incompatible cargo . freightliner marfa s.heavy (-weight) cargo. (pretui) to ticket up.grea .unprotected cargo ~ fara proprietar .clean cargo ~ de cabotaj . trademark ~ a monetariei . goods ~ ambalata .(pentru mdrfurile fragile) handling mark ~ de origine .mint mark ~ de dimensiuni . commodity.(a spatwiui gol dupd stivuire) (mar.seller ~ containerizata .) coastal/coastwise freight ~ de export . de obicei un detailist important) dealer's/private/own brand ~ a fabricii . small stowage ~.) filler cargo. cargo.waif ~ curata .f. to put a mark on.n. hallmark 2.(pentru marfuri) measurement mark ~ de flanc .manufacturer's brand/ mark.(mar.) outward cargo ~ de import .f.(greu de stivuit) heterogeneous cargo ~ fara ambalaj . trade name ~ noua .(pentru marfuri) port mark ~ de produse standard . manufacture.globala . marfuri etc. (mar.new brand ~ superioara/de calitate . (a matrita) to stencil.trademark.mark of origin ~ de port .intercontinental/ mediterranean sea ~ litorala/marginala . 1.group mark ~ de identificare .choice brand mare s. (fabrica) manufactory marca v.f.t. (a bifa) to (mark with a) check marca s.bona vacantia . to mark.packaged cargo/freight/ goods ~ cautata/care se vinde bine .) inward cargo ~ de mare gabarit .) to stamp. registered mark.global brand ~ inregistrata .standard brand ~ de thru . (un obiect de metal pretios) to hallmark.seasonal cargo ~ de umplere .(marca noud lansatd de o companie ce comercializeaza deja o alta m aceeasi categoric de produs) flanker brand ~ de greutate . pi.(mar.(mar.(a coletelor de marfd) head mark ~ de manipulare . mark.large-size freight ~ de punte .flaw ~ cu proprietar necunoscut .f.) deadweight cargo ~ grea in vrac .(mime de marca atribuit unui produs de cdtre un intermediar. (tip.adjacent/ littoral/marginal sea marfar s.assay mark ~ depusa/de comert mregistrata registered trademark ". (metale.intercontinentala . (timbru) stamp ~ a distribuitorului/proprie .containerized cargo/freight ~ cu defect . sea ~ continentala/interioara .heavy bulk cargo ~ incompatibila .eterogena .MAN-MAR 213 manufacture s. (cu tin semn distinctly) to earmark. goods/freight train. (la metale pretioase) plate mark.continental/inland sea ".

fragile goods ~ generate .contraband/ smugg/eof goods ~ de folosinta indelungata .middle goods ~ de calitate superioara .miscellanec goods ~ fabricate in tara .goods on approval ~ de uz curent .taxed goods.) kentledge goods ~ de baza .(fdra proprietor) abandoned goods ~ antrepozitate warehouse goods ~ avariate/deteriorate damaged goods ~ congelate .ascertained goods ~ industriale . ordinary freight ~ de prima/stricta necesitate -essential goods ~ de proba .low-duty goods ~ cu volum redus .seaborne/ seagoing cargo marfuri abandonate . physicals ~ cu livrare la termen .insulated cargo ~ lichida in vrac .domestics ~ facturate invoiced goods ~ finite .(procurabile in apro-pierea locuintel) convenience goods ~ de valoare value/valuable goods ~ de volum/cubaj/voluminoase measurement/measure goods ~ disparate vandute angro -job lot ~ disponibile present goods. generals ~ impuse . staple ~ de baza ale exportului .staple exports ~ de calitate inferioara .finished goods ~ fragile .best-paying cargo ~ schimbata prin troc . stock-in-trade.fancy goods ~ de mare viteza express/speed goods ~ de mica viteza .unitized cargo/load. (cu livrare ime-^ diata) spot (goods) ~ diverse/variate .(mar.consumer goods ~ de lux .general goods.odorous goods ~ cu tarif vamal scazut .palletized cargo ~ pretentioasa .solid bulk cargo ~ transportata pe mare .futures ~ cu miros specific .low-measurements goods ~ cumparate sub pornirea impulsului .(in privinta con-ditiilor de transport) critical cargo ~ ramasa . firsts ~ de cafitatea a treia thirds ~ de contrabands .slow goods. goods rated ~ indisponibile/deHcitare unavailable goods ~ individualizate.off-grade/-quality goods ~ de calitate medie .liquid bulk cargo ~ nesortata. durables ~ de folosinta scurta .) short shipment ~ pachetizata .actuals.durable goods.swap ~ solida in vrac .(dupd descdrcare) residue/ residual cargo ~ rentabil de transportat . trading stock.industrial goods .impulse goods ~ de balast .frozen goods ~ cu livrare imediata .primary goods. unit load ~ paletizata .nondurable/singleuse goods ~ de folosinta semiindelungata semidurable goods ~ de larg consum .buikpik ~ neincarcata .(din lipsd de spatiu) (mar.214 MAR-MAR ~ in ambalaj izolat .superior/ prime goods.

shoaler necalificat/stagiar .goods supplied on deferred payments .f. marine .inflammable/ flammable goods ~ in baluri . land etc.) inert goods inflamabile .goods on commission ~ in consignatie .textiles. mariner ~ brevetat . soft goods ~ textile cu metraj in bucata .free/uncustomed goods ~ nevamuite unentered/uncleared goods ~ nevandute .unrealizable goods ~ nevamuibile .distrained goods .bundle goods "..goods on consignment ~ in legaturi .licite .perishable goods.dusted goods ~ prohibite .dutiable goods marfurile cumparate nu se schimba .able-bodied seaman ~ de cabotaj ..overtime goods ~ nevandabile .straine/de import .undelivered goods ~ neridicate .(furnizorului) unsolds ~ rubricate .in lichidare — (ale unei firme falimentare) distress goods ~ in partizi .moist goods ~ uscate .excisable goods ~ textile .dangerous/hazardous goods ~ perisabile .». marine. maritime marinar.wet goods '•.(minereuri.no goods exchanged maricultura s.bagged goods ~ la moda . yard goods ~ transbordate .) dry goods ~ u§oare . textile etc.(intr-un document de transport) subject/captioned goods ~ sechestrate .bulk goods ~ insacuite .transshipment goods ~ transportate pe apa . sailor.(grdne.(cu etichete) labelled goods ~ neambalate/desfacute .ordinary seaman marina s. mariculture.goods on hand ~ periculoase .waterbome goods ~ umede .lawful merchandise ~ livrate cu facilitati de plata .. sea.MAR-MAR 215 ~ inerte .goods making up a parcel ~ in tranzit ..unclaimed goods ~ neridicate in termen .marcate . sea farming marin adj.?.bale goods ~ in comision .loose/ unpacked goods ~ nedeciarate .(in vama) unentered goods ~ neidentificate/neindividualizate (in contract) unascertained goods ~ nelivrate/nepredate . seaman.light goods ~ vandabile .(la export sou import) prohibited goods ~ refuzate . nisip.piece fabric/goods.bonded goods ~ in vrac .f.realizable/marketable goods ~ vamuibile .foreign goods ~ supuse accizelor . bumbac.returns ~ returnabile .{niai ales articole de vestimentatie) fashion goods ~ lichide . perishables ~ prafuite .transit goods -" in vama .

machine. (mdncare) meal.navy. n.sack packer.incentive marketing ~ direct .) gross margin ~ de contributie .commercial/mercantile marine. valoare ..accounting machine ~ de ambalat/impachetat . (bur. ~ deficitar .f. Marxism ~ -leninism . naval forces maritim adj. engine.(a/ unui grup de producdtori care colaboreazd pentru lansarea mdrfurilor lor pe piata) cooperative marketing ~ de stimulare .writing table.gambling table ~ de sens .money supply ~ specifica aparenta . material ~ de ambalare . desk ~ monetara . (automobile car ~ contabila de calcul/facturat si contabilizat .shortage material I . merchant marine/navy. green table: (fur a.official board.profit margin ~ de profit net .) margin ~ a dobanzii .postal franking J machine ~ -unealta .. marine. fin.) mass ~ de joc . cont.(pensiune) board and lodging ~ verde .216 MAR-MAT ~ comerciala .) contribution margin ~ de profit . sack-filling machine ~ de scris .security printer | ~ postala de francat .social marketing marxism s.bulk weight ~ si casa .bulk density ~ specifica in vrac . (color. n.substitute material .sorter ~ de tiparit bancnote/titluri de.(cliferenta dintre ratele dobdnzilor creditoare §i debitoare ale unei band) interest margin ~ bruta .net profit margin ~ de siguranta . stub material adj. packer ~ de asamblat . marketing ~ comun .]) green fodder masina s.(realizat prin acorduri intre doud sau mai multe firme) symbiotic marketing ~ social ..) margin of safety.packing material ~ de inlocuire .n.machine tool ~ universala .f. (in fizicd etc. safety margin marketing A. talon) counterfoil.(contributia la costurile fixe sau venitui ramas dupd plata cos turilor fixe) (fin. heel. s.(diferenta dintre pretui de vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ridicata) (corn.labeller ~ de facturat . seaborne.billing machine ~ de insacuit/ambalat in saci .company car ~ de sortare .. corn. fare 3.f.versatile machine matca s. maritime.assemb ~ electrica de assembling machine casa electric cash register ~ de etichetat .typewriter ~ de serviciu .(de cdtre consumatori) product acceptance marketing ~ simbiotic . 1.seagoing marja s. table 2.(diferenta dintre veniturile obtinute din vdnzdrile curente fi cele realizate la pragul de rehabilitate) (fin.nonprofit marketing ~ pe baza acceptarii produsului .Marxism-Leninism masa s.direct marketing ~ in retea .network marketing ~ nonprofit . merchant shipping ~ militara .f.package wrapping machine.

to increase marime s. (pretui.n.n.to mature maxim(al) adj. promotion matter ~ publicitar colant . (despre bani) loose maruntis s. maximization ~ a profitului . material ~ prima .dry measure ~ de cherestea . (a preturilor etc. measurement ~ a timpului — (in munca manuala) methods time measurement ~ a timpului prin comparare differential timing ~ a ulajului .f.r. (despre cheltuieli) petty.plastics ~ publicitar .raw/working material. upturn. a create) to increase.(metodd de conducere a firmelor multinationale care implied acordarea responsabilitdtilor pentru sectoare din activitatea companiei atat organizatiei nationale. small coin/money. to boost. measure.(care foloseste ca imitate piciorul .MAT-MAS 217 ~ inflamabil . to enlarge. timber. size ~ obisnuita/curenta . maximum.sticker ~ publicitar postal . cat si diviziilor de productie) matrix management maturitate s. (cantitate) quantity.(de articole de imbrdcdminte) stock size marire s.) to enhance. (a spori.profit maximization maxim(um) s.measure of capacity.standard of measurement ~ foarte mare . (introdusd in procesul de fabricatie) throughput ~ prima deficitara . to maximize maximizare s. fitting ~ de capacitate .textiles materie s.{la imbrdcdminte) outsize .reusable materials ~ textile .f \. upswing. loose cash/change/money 2. (intindere) extent.corn and dry measure ~ de capacitate pentru marfuri pulverulente . (preturi.) size.f. (mdrfuri) small goods.cherestea) board measure ~ -etalon . amount 2. liquid measure ~ de capacitate pentru cereale si marfuri pulverulente .mailshot ~ rulant .increase of capital marunt adj.) to raise v.f.) increase. matrix ~ de conducere .f. (SUA) lumber ~ nefolosit vandut de guvern/stat government surplus ~ plastic . boost. to push up.f.(c. railway vehicles materiale de constructie .wood. (masurare) measurement.f.ullaging masura s. salarii etc. (corn. 1.t.strategic raw material matrice s. maximum maximiza v. upper limit mari v. pi. (preturi) to mark up.f. petty/small wares masurare s.f.inflammable/flammable material ~ lemnos .scarce raw material ~ prima strategics . valoarea etc. raise ~ a capitalului social .building materials ~ refolosibile .advertising/publicity material. (scadenta) maturity a ajunge la ~ .t. (bani mdrunti) (small) change. (in industria petrochimica) feedstock.) rolling stock.

physician. hands ~ de lucru angajata cu contract contract/indentured labour ~ de lucru calificata .f.health officer ~ legist .n.to be short of hands mecanic adj.deflationary measures ~ energice .surgeon ~ de medicina generala .m.(mar.n.stopgap masuri antiinflationiste .) certified engineer ~ de locomotiva . engineer ~ brevetat.strong measures ~ represive .f.skilled labour ~ de lucru neproductiva unproductive labour ~ de lucru ocazionala/sezoniera casual labour ~ libera . average.] averaging mediu s. environment concurential competitivi environment ~ de afaceri al firmei .family doctor ~ igienist . (tranzactionare treptata/ graduald prin cumpdrarea sau vdnzarea de loturi de acUuni din acelayi\ packet la date si preturi diferite) (bur.master mechanic.industrial/occupational medicine ~ legala .decimal measure ~ provizorie/temporara .forensic expert ~ veterinar .weights and measures mana s.free hand.financial environment ~ natural .social environme background/milieu . full authority a avea ~ libera .price mechanism ~ al ratei de schimb . engineman .arithmetical mean ~ de lucru .(a balantei comerciale) adjustment mechanism ~ economic .218 MAS-MED ~ metrica/zecimala . machinery. device. chief engineer mecanism s.economic mechanism mecaniza v.engineer ~ -sef . mechanism.restrictive measures ~ §i greutati .forensic medicine medic s. labour (force).market economy mechanism ~ al preturilor .natural environment ~ social . drug. mechanic. mean ~ aritmetica . medicine.exchange rate mechanism ~ de echilibrare .anti-inflationary measures ~ de protectia §i medicina muncii health and safety ~ de urgenta .m.engine operator/ driver.unweighted average ~ ponderata .firm'! business environment ~ economic .working mean ~ neponderata . doctor ~ chirurg . gear ~ al economiei de piata .veterinary surgeon medicament s. to mechanize medic s.emergency measures ~ deflationiste .manpower.over-the-counter drug medicina s. mechanical s.de punte .) deck engineer ~ -masinist .t.to have a free hand a duce lipsa de ~ de lucru .weighted average mediere s.n.economic environment ~ financiar .f.f. medicament ~ care poate fi cumparat fara reteta medicala .retaliatory measures ~ restrictive . hand ~ de lucru .(mar. medicine ~ a muncii .

menu.(cont. (prdvalie) small-ware shop mercurial s.cartelist ~ al unui consiliu . craftsman. vocation 3.f.ordinary mensual adj. (al unei societdti stiintifice etc. to mention. monthly mentine v. parlamentare) commissioner ~ al unui cartel .memorandum of agreement ~ de achitare/indeplinire a obligatiilor . n.. (profesie) profession. science of commodities mercerie s.(guvernamentale.m.councillor ~ al unui sindicat . metalurgie s.(pentru elaborarea situatiei fluxului de numerar) (cont.n. to maintain v.trade unionist ~ al unui sindicat patronal syndicator ~ fondator . procedure metoda adaugarii unei cote marginale fixe la pretui de cost cost-plus method ~ amortizarii liniare . trustee ~ al unei comisii . tradesman meserie s.m. 1.t.f. handicraft. craftsman.nonferrous metallurgy metoda s..n. small wares 2. (al unei corporatii) corporator ~ neangajat permanent al consiliului de administratie . tradesman mestesugaresc adj. mercery.) straight-line method ~ compararii factorilor . domestic. n. (meserie) trade.) fellow.acting/deputy member a fi ~ in . de sindicat) cardholder ~ activ . meniu s. memorandum ~ al acordului .foundation/charter member. bill of fare ~ fix . handicraft.) spreadsheet approach . method. craft 2.r.. (artd) craftsmanship mestesugar s. (de partid. handicraftsman. (listd de preturi) price current/list meserias s.MEM-MAR 219 membru s. (intr-un contract) to set forth. 1.honorary member ~ supleant . handmade. mercantile mercantilism s. (a specified) to specify mercantil adj. metallurgy.skilled trade mestesug s. (despre preturi} to keep up. member. trade.t. artisan. housewifery 2.f.(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction menaj s. 1. (articole) haberdashery.n. vocation ~ calificata . (pricepere) skill 4. (gospoddrie) household menaj er adj. to make mention of.f. household. metallurgical engineering metalurgia feroaselor .n.(in evaluarea unei activitdti) factor comparison method ~ desfasuratorului .to sit in/on memorandum s.floor member ~ al consiliului de administratie (company) director. craft 2.ferrous metallurgy ~ neferoaselor .active member ~ al bursei ..outside director ~ onorific/de onoare . mercantilism merceologie s.m. member of the board. (profesie) profession. housekeeping. handicraft.f. handicraftsman. 1. (in post) to keep one's job mentiona v.

(a nnei investitii) present value method ~ de evaluare a stocului .petty bourgeois ~ cabotaj .small(-scale) productioni ~ publicitate . to decrease. 1. 1. metre ~ cub . to decrease.(mdsurd echivalentd cu 12 duzini. 144 de obiecte) small gross mica burghezie . diminish.petty bourgeoisie ~ gospodarie taraneasca ~ sn peasant farm ~ Industrie . abate.standard metre ~ patrat . {SUA) subway metru s.small industry ~ productie . migration ~ a capitalului .square metre mezelarie s. (metoda) methi (cale) way. (despre venituri. to diminish.method of financing ~ de ierarhizare a activitatilor . intermediate levd of economy mic adj. (preturi.{tehnicd de control menitd sd diminueze volumul stocurilor pe care o societate cu profit de pro-ductie trebuie sd Ie pdstreze) just-in-time ~ posturilor tranzitorii . a facilities mijioace de andocare . to cut. to abate. underground. metropolitan. metric metrologie s.job ranking method ~ de incercare/testare . {preturi) to p down v. small(-coast) trade.doci facilities ~ de antrepozitare .r.) lower.) inventory costing method ~ de finantare .f.m. (magazin) ham-and-beef/pork-butcher's shop mezoeconomie s.classific advertisement microeconomie s.depreciation method ~ de determinare a preturilor pricing procedure ~ de estimare la valoarea actuala . {despre preturi) to sink migratie s.f.n.(pentru alocarea costului de achizitie pe stoc) {cont.warehoi facilities ~ de comunicare in masa media ~ de descarcare . pi. inshoicl navigation/coastal traffic ~ gros . {instrument) instrume {resursa) resource 3. middle 2.loading facilities . 1. microeconomics micsora v.f.discharge facilitie ~ de incarcare .) percentage of sales method metoda de amortizare .220 MAR-MB1 ~ in timpi reali .f. small 2. {mod actiune) means.{metoda de previziune a nevoilor financiare prin exprimarea diferitelor posturi de bilant ca procent din vdnzdri si apoi inmultirea acestor procentaje cu vdnzdrile viitoare estimate pentru a realiza bilanturi pro forma) {cont.migration of money ~ internationala a fortei de muncainternational labour migration mijioc s. metropolis metrou s. metrology metropola s.testing method. to reduce. salarii etc.f.f.accrual basis/concept ~ procentului din vanzari .n. means. test procedure metric adj. sausage factory 2. beneficii) poor ~ -burghez .f.(intre porturile nationalc din aceeasi mare) (mar) short-sea/near trade.cubic metre ~ -etalon .

(Anglia) Home .n.train mile miliard s. (imitate de masurd pentru lungime) mile ~ britanica/terestra .cargo handling facilities ~ de plata .ore-oil tanker minereu s.t. s.ore-grain carrier ~ -petrolier .gold mine. minimum minister s.m. circulating medium. mine.means of payment. (Anglia) Foreign Office.minimum living standard minimaliza v..ore in bulk minerits. milliard. ore carrier/ship/vessel ~ -carbonier . board.docking/harbour facilities ~ publicitare .w. producer(s)/ production goods ~ de trai .f. bonanza ~ de carbuni . ministry. mineral mineralier s.lump ore ~ in vrac .n. (numai in sens ~ marina/nautica internationala international nautical mile ~ Mercator/de latitudine crescanda Mercator's mile ~ -tren . multimillionaire. (a media) to mediate..local resources ~ plutitoare .nautical/marine/ sea mile ~ marina engleza/standard Admiralty/English/nautical standard mile minim adj.advertising media mijioci v. medium of exchange ~ de productie .means of subsistence/living. (put) mine. to minimize. (SUA) statute/statutory mile ~ ecuatoriala/geografica .f. intermediary. to belittle.m./z.m. (SUA) billion miliardar s.coal mine/pit. means of conveyance ~ fixe .legal tender ~ legale limitate de plata . (Anglia) office.floating equipment ~ portuare .ore-coal carrier ~ -cerealier .Ministry of Internal/Home Affairs.t. ore ~ brut .fixed assets. (SUA) State Department ~ Afacerilor Interne . (din minele de carbuni} collier mineral adj.MIJ-MIN 221 ~ de manipulare a marfurilor .transport facilities. miner.equatorial/ geographical mile ~ marina/nautica .means of production. (si in sens negativ) go-between. to interpose/to intercede/to intervene in mijiocitor s. (a subaprecia) to disparage minimum s.n.n. payment media.n.(obtinute din rente sail titluri de valoare) independent means ~ legale de plata . minimum ~ de subzistenta/trai .limited legal tender ~ locale .land/British mile. (in negocierf) negotiator.n. mediator. (cariera) quarry ~ de aur . physical capital ~ independente de trai .crude/mine ore ~ -bulgari .n. million milionar^. capital/investment goods. mining negativ) pander. n. procurer mila s. colliery miner s. (SUA) department Ministerul Afacerilor Externe Ministry of External Affairs. millionaire mina s. livelihood ~ de transport . bulk-ore carrier. s. pit. (SUA) billionaire milion^.

strike movement ~ portuara .f. (Anglid) President of the Board of Trade ~ de finante .water mill mobila v. furniture. (SUA) Department of Commerce ~ de Finante . 1.Ministi Plenipotentiary minus s. (SUA) Department of the Interior ~ Agriculturii . (Anglid) Foreign Secretary. to gamble \ miza s.) civil commotion ~ grevista . (Anglid) Lord Chancellor. uprising 4. illicit commissio' (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi hush-money.(termen general ca cuprinde diversele elemente d procesului de marketing) marketa mix mixt adj. miza v. minister. (c. (Anglid) secretary of state ~ adjunct .f. motion.Ministry of Education. minus. (Anglid) Exchequer.t. bribery.Ministry of Justice.Minister of Commerce.Ministry of Trade.deputy minister.Minister of Justice.Minister for Foreign Affairs. gamble moara s.f. mixed.j traffic management ~ a capitalului .(combinan canalelor de distributie) distributk mix ~ de marketing .Ministry of Public Health ministru s.trade-union movement mita s. (Anglici) Chancellor of the Exchequer. (Anglid} 'Board of Trade.(care provoacd dawv (asig. (concret) bribe mitui v. (sociali movement. (deficit) defici (lipsd dintr-o cantitate. n. (Anglid) Board of Education ~ Sanatatii .Minister without portofolio ~ plenipotentiar . appointments. upheaval. (SUA) Secretary of the Treasury (Department) ~ de justitie .t.Minister for Internal Affairs.capital movement ~ civila . (SUA) Department of Justice ~ Educatiei .i.Minister for Finance.(Anglid) Board of Agriculture Apararii . compound . (Anglid) Home Secretary. mix ~ de distributie .f. mill ~ de apa . ric commotion. to buy off/ove (martori) to tamper with mituitor s. to bribe. (SUA) Department of Treasury ~ de Justitie .Ministry of Finance.t. I articol separaf) piece of furniture .m.f. (combine composite. (SUA) Secretary of the Interior ~ al comertului .n.revolutionai movement ~ sindicala .. (de marto? tamperer mix s. marfa) short miscare s. (a amenaja) to furnish mobila s.(SUA) Defense Department ~ Comertului . joint.m.M1N-MO Office. movement (activitate) activity 3. to stake. (revoltd) revolt. (SUA) Secretary of State. State Secretary ~ al afacerilor interne .dock traffic ~ revolutionara . (SUA) Attorney General ~ fara portofoliu . (Anglid) Undersecretary ~ al afacerilor externe . bribe giver. stake. v.

capital mobility ~ a fortei de munca . world economy moneda s.) nonphysical/deposit money ~ -cheie .full-bodied currency ~ dirijata .stable/sound currency ~ -tip .oil pier ~ cu dane pentru marfuri . mode.cargo pier ~ vamal . (metalicd) coin.convertible currency ~ cu curs fortat .f.managed currency/money ~ divizionara/de bilon . beneficii) poor mol s. furniture.(depozite bancare etc.f.coin. base coinage ~ fictiva .specimen of cheque ~ de utilizare a salariatilor . counterfeit coin/money.mobility of capital. accounting currency ~ de hartie . current money ~ de cont . money ~ bancara/scripturala .mobility of labour. legal tender ~ -marfa .n.f.constitutional/ limited monarchy mondial adj. personal mobilier s.fiat money ~ Hduciara .real money ~ elastica .unconvertible currency ~ stabila . way.model of economic growth ~ al incasarii debitorilor. hard money.collection pattern ~ de cec .(schimbarea structurii profesionale) occupational mobility mod s. manner.n. pattern ~ al cresterii economice . monarchy ~ absoluta .fiduciary note.(concept care reflectd proportiile dintre venituri si inegalitdtile determinate de ele in consumul popiilatiei) consumption pattern ~ de intrebuintare .econometric model ~ economic .commodity money ~ metalica .f.MOB-MON 223 mobiliar adj.currency.key currency ~ convertibila . world(-wide) mondoeconomie s. modern. (despre venituri. (la zi.false/bad coin. fashion model s. model. mobility ~ a capitalului . specie.f. appointments mobilitate s.n.paper currency/money ~ din aur sail argint . (dr.coin of legal fineness ~ curenta .n.customs wharf monarhie s. actualizat) up-to-date modest adj. style ~ de consum . paper currency/money.lawful currency.pattern ~ de viata — {concept esential pentru deflnirea identitdtii socioeconomice a uiiui grup social) lifestyle moda s. (imitate monetard a unei tdri) currency.standard coin . divisional/subsidiary/ token coin ~ efectiva .fractional currency/money.money of account.adjustable/elastic currency ~ falsa .floating currency ~ legala . labour mobility ~ profesionala . token money ~ Huctuanta . pier.) movable.absolute monarchy ~ constitutionals . mole ~ cu dana de petrol .staff-pattem ~ econometric .forced currency ~ cu titlu legal . metallic currency ~ neconvertibila .economic model ~ industrial in dezvoltare developing industrial model ~ -tip — representative type modern adj.

f. (succesor} successor ~ aparent . to monopolize.commercial/supplier's monopoly ~ de stat . monopolistic monopolist monopoliza v. monetary.(situatie a pietei caracterizatd prin existenta unei singure firme sau a unui numdr foarte mic de firme ofertante care dispun de resurse naturale inaccesibile celorlalte firme) natural monopoly ~ perfect/total . {mdrfuri.outturn sampi ~ fara valoare . monoculture.selling monopoly ~ bilateral . single standard monopols. sample.m. actiuni) to cor monopson s.windfall ~ vacanta .perfect monopoly ~ unilateral . nummular monetarism s. inheritance. moratorium mostra s.vacant succession mostenitoare s.. mint. <J to engross. currency.f.(din diferite unitdti d marfa) unit type ~ reprezentativa . (J material textil) swatch ~ aleatorie .t.n.(al statului) fiscal monopoly ~ institutional . inheritor. heirdom.to take a sample mosteni v.. (pferitd i scop promotional) handout ~ medie . monopoly ~ absolut ..(instituit atunci cdnd proprietarul unei mdrci de fabricd o foloseste pentru a-si impime produsele prin publicitate si ambalaj special pentru a Ie diferentia cu once pret de oferta concurentel) institutional monopoly ~ legal — legal monopoly ~ natural . miller ( moratoriu s.) monometallism. monopsonist morar s. heritagi hereditament. heiress mostenitor s.residual bequest/legacy ~ neasteptata .unilateral monopoly monopolist adj.m.random sample ~ de control . pattern. (sistem monetar bazat pe un singur metal pretios) (fin. monetarism monetarie s.discriminating/ discriminatory monopoly ~ fiscal . to inherit mostenire s.heir apparent ~ legitim/de drept . n.master sample a lua o ~ .free sample.(instituit intre un cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) bilateral monopoly ~ comercial . nummary.f. (unicd firmd CUK rdtoare a unui bun sau a unui serm oferit de un numdr mare de proSi^ cdtori) monopsony. security printing office monocultura s. one/single-crop system monometalism s.n.absolute monopoly ~ asupra vanzarilor . (legaf) legaq (de bunuri mobile) bequest ~ a unui legatar universal . hei (legatar) legatee./M.public/state/govemment monopoly ~ discriminatoriu .(mentiune pe un coh de mostre) sample post ~ gratuita .sample of value ~ din marfa preluata .f.t.f. (de bunuri inn biliare) devisee.check sample ~ de valoare .representatm adequate sample ~ statistics .224 MON- monetar adj.n.n.heir-at-law . buyer's monopoly monopsonist^.

profit motivation motiune s.manual labour.work by the day.(exprimd cumulativ efectele politicii bugetare de relansare economica} budget multiplier ~ fiscal — (coeficient ce reflectd cresterea productiei si a venitidui prin diminuarea impozitelor. multimillionaire multinational adj. handiwork ~ necalificata .} indirect labour ~ intelectuala .(influentarea masei monetare din economic prin modificarea necesarului de rezervd sail prin folosirea operathinilor de piatd deschisa) money multiplier munca s.w.vote of confidence ~ de neincredere . (in mine} tutwork ~ in echipa/colectiv . physical work ~ gratuita .n.consumer's motivation ~ de profit .teamwork ~ in schimburi/ture . motion.office/clerical work ~ de mantuiala .) multiplier ~ bugetar .m.follow-up work ~ conform graficului . work ~ a copiilor .rush work ~ de noapte nightwork ~ directa — (fabricarea unui produs sail oferirea unui serviciu) direct labour ~ fizica .remainderman ~ testamentar .labour of love ~ grea/istovitoare hard work.by(e)-work ~ calificata . {ocupatie} job. (grea) sweat. (iitilizarea mai multor mdrci in cadrul aceleiasi linii de prodtise) multibranding multilateral adj.n.(folosirea copiilor in activitdti productive) child labour ~ abstracta . 1.heir presumptive ~ subsecvent . {strategic de marketing pe termen scurt care urmdreste obtinerea rapidd de profit) milking multibranding s.homework ~ manuala manual work/labour.f. (corn.f. piecework. fdrd ca totahd cheltuielilor bugetare sdfie modificat} fiscal multiplier ~ monetar .) multilateralism multimilionar s.vote of no-confidence.to carry a vote mulgere s. motor hotel motivatie s. intretinere etc. day labour ~ de birou .f.n. (fin.shift work/ labour ~ la domiciliu . multilateral multilateralism s. toil 2.(in teoria marxistd} abstract labour/work ~ accesorie . want-of-confidence vote a adopta o ~ . (inferioard} underwork .intellectual/brain work ~ in acord -job/task work. motivation ~ a consumatorului .f.MO§-MUN 225 ~ prezumptiv . motel.(legatar} heir testamentary motel s.unskilled work.(in teoria marxista) concrete labour/work ~ complementara . work at piece rates/by the job. multinational multiplicator^-. labour. work. vote ~ de incredere .skilled work ~ concreta .whole-/full--time work ~ cu ziua .schedule work ~ cu norma intreaga . overwork ~ indirecta — (activitatea de administrate.

mont-det -piete I mutual adj. practicatd de obicei noaptea. \. mountain ~ de pietate .m.factory worker ~ evazionist . (a trudi) to labour.m. to work by the piece. pacesetter ~ cu jumatate de norma/cu program redus .pawnshop.unproductive/wasted work ~ ocazionala . (ocazional) to job v. fund frecvent nedeclarate) moonligter ~ exploatat . (SUA) railroader ~ forestier . veniturile suplimentare obtinute din cea de-a doua shijbd. workman ~ agricol .(ore suplimentare) overtime (work).i.226 MUN-MLT ~ neproductiva .(cu sarcini ^ responsabilitdti deosebite} (man. (SL'A} lumberjack. railwayman.organized/union labour municipal adj. job/task worker.skilled worker ~ care determina norma .f.) core workers ~ nesindicalizati . field/farm hand ~ autorizat .odd work/job ~ platita/salariata .) peripheral workers ~ sindicalizati .pacemaker. corporate town munte s. to toil.t. municipality municipal authority.unskilled worker. pieceworker ~ necaliHcat .day labourer ~ de fabrica . to work. mutual I .(mutati in interes dt serviciu] (man. lumberman ~ industrial .jobber. working 2. dock(side)/watersidt worker. (harnic) industrious.season(al) worker muncitori esentiali . loader. stevedore. active.free labour ~ periferici . part-time work ~ cu ziua . (pe chei) quayman ~ semicalificat .(care are cloud servicii. occasional hand ~ portuar .sweatee ~ feroviar railman.to do piece work.work at time rates ~ suplimentara . hard-working s.floater.industrial worker ~ invalid/fara capacitate de munca disabled worker ~ in acord .agricultural worker. to work piecemeal muncitor adj. (municipal corporation.forest worker. worker.half-timer/'-time worker.wage/hired labour ~ platita cu ora sau cu ziua timework ~ platita pe unitatea de timp .semiskilled worker ~ sezonier . pacer. to sweat. lumper.longshoreman. surplus labour munci v. labourer ~ ocazional .licensed worker ~ calificat . (pdmantuT) to till ~ in acord . municipal municipalitate s. overwork.

conference ship/vessel ~ de cercetari hidrografice . ore-bulk-oil ship ~ combinata tip 00 . examination vessel ~ de control al poluarii . cargo boat ~ compartimentata . to nationalize naufragia v.(pentru petrol-mdrfuri in vrac-minereii) combined oil-bulk-ore. trade ship/vessel. distress.short-sea ship/vessel.customs/revenue ship ~ de croaziera .home-trade ship/vessel. (CM diferite sensuri) nature 2.lake craft. (marine) casualty. coaster. intermediate/mixed vessel ~ combinata tip OBO .(a aceluia^i armator) sister ship/vessel ~ de control .leading vessel ~ -cisterna .oversea(s) ship/ vessel. shipwreck. to (suffer) shipwreck naufragiu s.f. watercraft ~ abandonata .f. 1. sanitar §i de frontierd) boarding ship/vessel. (pentru pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ship/vessel. long-range/'distance ship/vessel ~ de cursa zilnica .liner.canal boat .cruise ship/vessel ~ de cursa lunga .t. sea disaster nava s. coast trade ship/vessel.(CM obUgatii ?i drepturi) ship's side ~ -cap de convoi .day-service ship ~ de curse regulate/linie .n.repairing ship ~ -baza . trading ship/vessel.tank ship/vessel. tender ~ ca parte contractanta . merchant ship/vessel. short-haul ship/vessel. (/e/) kind.(pentru minereu §i ceredle sail minereu fi cdrbune) double-duty ship/vessel. (de mic tonaj) craft. boat.accommodation/base ship. coastwise ship/vessel. home trader ~ de canal .) nature and extent of the damage a plati in ~ .(asig.large ship/vessel . laker de linie transatlantica transatlantic liner ~ de mare tonaj . tanker ~ combinata . freighter.survey ship ~ de cercetari oceanografice oceanographic survey ship ~ de companie . foreign-going ship/vessel. trader.N natura s. ship.to pay in kind nationaliza v. vessel. lake-type vessel.coastal/coasting ship. shoaler de cabotaj mic .abandoned ship/vessel.de cartel maritim .commercial ship/ vessel.i. regular trader ~ de lacuri .(yamal.pollution control ship/vessel ~ de control vamal .(pentru petrol fi minereu) oil-ore ship ~ comerciala . inshore vessel ~ de cabotaj national . character ~ §i grad al avariei .subdivided ship ~ de cabotaj . derelict ~ -atelier .

grain-carrying ship/vessel ~ pentru cherestea . cargo (-carrying) ship/vessel.general cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri grele . grain carrier/ship. sea ship. car-transport ship/vessel.dual--purpose vessel.shiplet ~ de transport carrier.(minereuri.cereal carrier.) industrial carrier ~ pentru marfuri . sister ship/vessel ~ de tonaj foarte mare .chartered ship/vessel.cattleship ~ pentru autovehicule . seagoing ship/vessel ~ mineraliera . pallet-carrying ship/ vessel .inland navigation ship/vessel ~ de pasageri .(navlosita fdrd echipaj) bare boat ~ oceanica .cement carrier ~ pentru materii prime .ocean-going ship/vessel ~ oceanica de linie . freight carrier.river boat/ship/vessel ~ frigorifica refrigerated carrier/ ship/vessel.serial/series-built vessel.(cdldtori §i mar/a) passengercargo ship/vessel.ship in laden condition.(salvage) lifting craft/ship ~ de serie .fishing boat/ship/vessel ~ de rada .ocean liner ~ pe perna de aer .(fdrd incdrcdtura) ship in ballast ~ in serviciu/exploatare .time-chartered ship/vessel ~ necartelata .timber carrier/ ship/vessel.ore carrier/ship/vessel mixta . reefer (ship) ~ frigorifica de carne . freighter ~ pentru marfuri generale . intermediate/mixed vessel. (po^tald ^i de mar/a) cargo-mail vessel ~ navlosita . carrying vessel ~ de transport combinat . titei etc.leviathan ~ de tonaj foarte mic . combination carrier ~ dezafectata (scoasd din functiune) disabled ship/vessel.car carrier.roads ship/vessel. roader ~ de ranfluare .pallet carrier/ship/vessel. cargo-and-passenger ship/vessel. laden vessel ~ maritima ~ marine vessel.ship in commission/service ~ incarcata .passenger ship/ vessel/trader ~ de pastrare temporara a mar-furilor {neincdrcate in termen) ship's accommodation craft ~ de pescuit .heavy-cargo/-lift carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri in vrac . frozen meat ship/ vessel ~ frigorifica de pe§te .228 NAV-NAV ~ de marfuri in vrac .hovercraft ~ pentru animale vii .bulk cargo carrier/ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate .meat carrier/ship/vessel.cargo boat/carrier. vehicle cargo ship/vessel ~ pentru cereale . ship out-of-commission ~ fluviala .small/noncapital ship ~ de navigatie interioara . idle ship/vessel. contract carrier ~ navlosita pe termen .refrigerated fish carrier ~ in balast . timber-carrying vessel ~ pentru ciment .nonconference carrier/ship/vessel ~ nuda .bulk carrier/trader ~ de mic tonaj .

f.to fit out a ship a scoate o ~ din exploatare . to sail. foreigner ~ tip RO-RO .) to ply navetist.oil carrier/ship/vessel/ tanker.tramp liner .air navigation ~ comerciala . to affreight ~ cu navlu forfetar/global .-tramp ~ (de curse neregulate) tramp. short-range navigation ~ regulata/de linie .(pe itinerarii neregulate} tramp navigation navlosi v.part chartering ~ pe termen .f. short-sea shipping. lump sum chartering ~ partiala .maritima .to charter for lump sum ~ spatiu pe o nava .cabotage. navigable.to charter space navlosire s.towing ship/vessel ~ sechestrata .coast(al)/coastwise navigation.) to charter.ocean navigation/ shipping ~ pe distanta lunga . to freight..tramp universala .f. affreightment ~ a navei nude ..f. to run shuttle service.) chartering.slurry carrier ~ petroliera .short-distance navigation/shipping.i.standard cargo ship ~ pentru marfuri uscate .(pentru mijiouce rulante) roll-on-roll-off ship/vessel. internal shipping -.inland/inner/inside navigation.(pentru prelurrarea pe^tehii la bord) factory ship/vessel a arma o ~ .t. (despre o nava.roro" ship/vessel '. tank ship/vessel. un aiiiobuz etc.line/liner shipping ~ -tramp . passable navigatie s.long-distance navigation/shipping. coasting ~ de cabotaj .foreign ship/vessel. .) down-and-up-train.arrested ship ~ sub pavilion nationa! .river navigation ~ interioara . navigation. sea navigation/shipping ~ oceanica . sailing. regular traveller naviga v.v. (mar.dry-cargo vessel ~ pentru minereuri fluidizate . oiler.time chartering .long-distance/deep-sea navigation.harbour/port ship ~ remorcata .to lay up a ship naveta s. (SUA) commutation a face naveta . shipping ~ aeriana .national flag ship/vessel ~ sub pavilion strain . inshore navigation ~ de cursa lunga . (despre nave comerciale) to trade navigabil adj.commercial navigation/ shipping ~ costiera . (mar.to rim to and fro.general-purpose tramp ~ -uzina . long-range navigation ~ pe distanta scurta . tramper ~ -tramp de linie . bare-hoat/-mill/-pole chartering cu navlu forfetar/global affreightment for a lump sum. foreign trade ~ fluviala . tanker ~ portuara .maritime/marine navigation.m. (c.(fdrd echipaj §i materiale) chartering by demise. to navigate. freightage. oil-carrying ship/vessel.NAV-NAV 229 ~ pentru marfuri standard .

estimated freight ~ excesiv . affreighter.in-transit freight ~ platibil in portui de incarcare freight payable at port of loading ~ platibil la destinatie .chartered/disponent owner.full freight ~ la cubaj/volum .double freight ~ .out-and-home freight ~ egal .package freight ~ pentru marfuri in tranzit . (cost al transportului mdrfurilor pe apa) freight.ocean freight ~ pe distanta .lump sum freight ~ intreg/total .freight at risk/payable at destination .n.dus-intors" .230 NAV-NAV ~ pe termen lung .m.distance freight ~ pe timp .outward/ outgoing/outbound/out freight ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se transportd regulat in cantitdti man) commodity rates ~ direct .coastal freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum measurement rate ~ pentru marfuri de export outbound/outward freight ~ pentru marfuri generale .single-voyage chartering ~ simpla . charter money.(inclusiv taxelor portuare §i cheltuielile de alimbare) freight in full.time charterer ~ principal . seaborne/seagoing freight ~ ad valorem .(chiar dacd nava va descdrca in mai multe portiiri) flat rate ~ estimat .net freight ~ oceanic . port of call freight ~ maritim .single chartering ~ totala — (a intregii capacitdti de incarcare) whole cargo chartering navlositor s. (mar.aggregate freight ~ de cartel .on deadweight basis freight ~ castigat oricum .sea freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul neincdrcat din vina navlositorului) dead freight ~ nedeterminat .destination freight.through freight ~ dublu .pending freight ~ net . freighter ~ pe termen .voyage freight ~ pentru marfuri de cabotaj . freight contractor navlu s..charter/time freight ~ pe voiaj . portage.(chiar dacd nova si/sau caricul s-ar pierde) freight earned ship and/or cargo lost or not lost ~ contra ramburs .conference freight ~ de inapoiere — home/homeward/ back/retum/inbound/inward freight ~ de plecare/ducere/iesire . gross freight ~ calculat pentru capacitatea neta de transport .(calculat gre^it) excess/ over freight ~ global/forfetar .freight by measurement ~ la destinatie .charter/chartered/ contract/agreed freight ~ cumulat .freight forward ~ contractual .(calculat in functie de valoarea mdrfurilor transportate) ad valorem freight ~ brut .trip chartering ~ pentru o calatorie dus-intors round-trip chartering ~ pentru un singur voiaj .long-term chartering ~ pe voiaj .) charterer.

unendorsed neanulat adj. overfreight ~ $i contrastalii . unpacked. uninsured. undisbursed .additional/extra freight. necessity. (despre vdrsaminte. unsettled.(suma minima solicitata m depozit tuturor detinatorilor de contracte futures} (bur. (indispefisabi!) indispensable.) unlisted. unlicensed necalificat adj. unapproved neasigurabil adj. unconvertible. uninsurable neasigurat adj. nonacceptance. (a unui ordin de plata} overdraft nealocat adj.) bare requirement necesita v.freight and cost ~ -tramp . (cerinta) requirement necheltuit adj. nonpayment. wantage. (despre taxe. (fard conditii) termless neconfirrnat adj. absolute.NAV-NED 231 ~ platibil pe cantitatea incarcata freight payable on intaken quantity ~ platibil pe cantitatea predata freight payable on delivered quantity ~ platit anticipat .n. (formula pe un efect de comerf) no advice/orders nebrevetat adj. unreceipted. {despre fonduri} unappropriated neambalat adj. to necessitate. requisite s. unlicensed neavariat adj. wantage. uncatalogued necesar adj. (restant) outstanding neacoperire s. undated nedebursat adj.distress/low freight ~ suplimentar . dateless. (contrar iizantelor comerciale) unbusinesslike necompletat adj.) margin dishono(u)r neachitat adj. unredeemable neamortizat adj. (in alb) blank neconditionat adj. a unei cambii) neautorizat adj. unconfirmed. unredeemed neandosat adj. (despre datorii) uncleared. necessary. needful.f. (asig. (sub forma unei corporatii) (SU. unskilled necatalogat adj. undamaged neavizat adj.f. uncancelled neaprobat adj. unqualified. mar. unassured. (bur. want.freight and demurrage ~ §i cost .4) unincorporated neconvertibil adj. (nespecificat) unstipulated. (neonorare a unui cec.f. impolite} delinquent. unpaid. inexpensive necotat adj. (cerut) required. essential.f. unauthorized. default of acceptance ~ a unei cambii . unconditional.high freight ~ scazut . unspent necomercial adj. want.(cu distanta parcursd)pro rata freight ~ ridicat .tramp/shipping freight neacceptare s.advance/ anticipated/forward freight ~ platit proportional . (in documentele oficiale) off^-the-record neconstituit adj. irredeemable.t. unquoted nedatat adj. inadequate necostisitor adj. inconvertible necorespunzator adj.nonacceptance of a bill of exchange neachitare s.capital requirement ~ de marja . need. to require necesitate s. requirement ~ de capital . loose neamortizabil adj. plati) unacknowledged neconsemnat adj.

greengrocer ~ de marunti§uri . (in cuvinte compose) monger.) nonclaim nedisponibil adj. bagman. undivided. negligence ~ culpabila . negotiator negociere s. to trade in smth. (despre un contract.nonexecution/ nonperformance of a contract neexecutoriu adj. unappropriated neeconomic adj. with smb.t. ofertd etc.) inelastic neemis adj. trade. unassessed. nonfulfilment ~ a unui contract . (a unui imputernicit) procuration. top (-level) negotiations ~ salariale . unavailable nedistribuit adj.m. o hotdrdre judecdtoreascd) unenforceable nefalsificat adj. {despre cerere.wage negotiations a fi in ~ cu cineva . negotiable. commerce a face ~ cu . negrevat adj. (dezeconomie) diseconomy neelastic adj. {despre actiuni.pedlar.hard bargain ~ in curs .) contributory negligence negocia v.to be in negotiations with smb. undistributed. (cu magazin) shopkeeper.) coster(monger) ~ cu amanuntui petty dealer ~ cu ridicata . on-going negotiations ~ la nivel inalt .f.dealer in ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger ~ de cereale . a incepe ~ . hawker. unrated neexecutare s. shopman.n. wasteful neeconomicitate s.. to negociate v. uneconomic. genuine nefavorabil adj.(asig. (despre titluri de valoare) marketable.corn dealer ~ de cherestea timber merchant ~ de lana .haberdasher . (despre un contract) open-ended nedepunere s. to hold negotiations/talks negociabil adj.) outcry ~ dure .negotiations in progress. peste etc.wholesale/direct trader. (de sarcini ipotecare) unencumbered negustor s.summit talks. (a reclamatiei in termen legal) (dr. merchant. obligatiuni) unissued neevaluat adj. itinerant dealer. transferable negociator^. de bdcdnie) chandler ~ ambulant .f.f. legume.232 NED-NEC nedefinitivat adj. unemployed negarantat adj. unsecured. nonperformance. negotiation.i..f. (despre sol) poor nefolosit adj.to enter into/to open negotiations a purta . (despre bduturd) unadulterated. nonexecution. pi. dealer. bargaining.to deal in smth. unvalued. unfavourable nefertil adj. (de mdruntisuri. wholesaler ~ de .wool stapler ~ de legume §i fructe . talks ~ a contradului colectiv de munca -collective bargaining negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur. (de fructe.m. unwarranted negativ adj. negative neglijenta adj.to hold talks negots.

(mar.default on obligations undertaken ~ a secretului breach of confidence/' security nereu$ita s. nonexecution. (despre metale) base neprevazut adj. unforeseen. tax-exempt/-free. unredeemable. (in instantd) default. failure to pay. not liable to taxation. profitless nerambursabil adj. unregistered. unrein unerative nerentabilitate s. neoperativ) unemployed. (medicare) breach ~ a obligatiilor luate .mercer ~ de pe$te . nonworking nemuncit adj. unofficial neonorare s. (a unui cec. (despre capital) dormant. a unei cambii) dishono(u)r nepatentat adj. (mar. nonreimbursable nerecuperabil adj. (fard termen final) termless nelivrare s. unmortgaged.f. unrecovered nerentabil adj. failure to observe.f. free from encumbrance nemcasat adj. nonprofessional neprofitabil adj.f. nonpayment. (despre datorii) uncleared nelimitat adj. (in magazin) shopkeeping neimpozabil adj. (neutilizat. nonperfonnance. irredeemable.) nonfeasance nemregistrat adj. unprofitable. unproductiveness. nondelivery. failure to deliver nelivrat adj. untaxable neipotecat adj.(dr. (nevdndut) unplaced neplata s.livestock/cattle dealer negustorie s. nonobservance. undistributed. fluviale) unseaworthiness. nonprofessional neprofesionist adj. lawless nelichidat adj.f. crude. raw.f. unprofitable.) no-cargo condition neindeplinire s. unearned nenavigabil adj.) unchartered nenegociabil adj. unproductive. trade. nonretumable. (a datoriilor la scadentd) delinquency neprelucrat adj. profitless.f. unnegotiable neoficial adj. unclaimed. idle neproductivitate s. (neasteptat) unexpected neprezentare s. unmanufactured. nonproductivity neprofesional adj. failure nerevendicat adj. (a unui contract) default ~ a obligatiilor legale . unentered nelegal adj. commerce. (despre taxe. (a unei nave maritime. unprofitableness nerepartizat adj. nonappearance neproductiv adj. irrecoverable. unfinished nepretios adj. undelivered nelucrator adj.f. impozite) uncollected nemcarcat adj.f. (despre sol) poor.wine merchant ~ de vite . expendable nerecuperat adj.f.NEG-NER 233 ~ de mercerie . (a unei aeronave) unairworthiness nenavlosit adj. (despre un bun) dormant . unappropriated nerespectare s. nonrecoverable.f. nonfulfilment.fishmonger ~ de vinuri .f. default. unlicensed neplasat adj. unnavigable nenavigabilitate s.

(ace! sislem ds iinpunere. (in constructii) quantity surveyor norma s. consum etc. normalization. (jend financiard) straits. unrealizable.(al cursului actiunilor) resistance level . unrated neto adv. nei. uncleared neverificat adj.competitive need ni§a s.standard of living. nominal norma v.trade terms ~ de export .n. output level ~ al salariilor . unmarketable.bankruptcy level ~ al preturilor . (specificatie. straitened circumstances ~ dc bunuri competitive . norm.f. standardization. (lipsd) need.price level . destitution 3. schedule ~ comercia! . 1.bill/list of export goods. (de cenzori) unaudited nevoia$ adj. nomenclature ~ vamala .ceiling ~ minim al salariilor . consumption rate . unmerchantable. acele impozite si taxe care ru provoacd permrbdri ale alocdrii resurselor productive) fiscal neutrality nevandabil adj. rate setter/fixer. undue.de subzistenta . unsafe. export list ~ de marfuri . standard. needy.n. taskmaster. nonunion nesoldat adj. (indoielnic. unmatured nesigur adj.niche market nivel s. net neutiSizat adj. to standardize.scale of production. unsubsidized net adj. necessity 2. unbalanced nesolicitat adj.customs nomenclature nominal adj.) rate. classified list.al productiei . sateless nevamuit adj.f. (desprc capital) unsubscribed nesubventionat adj.wage level ~ al tarifelor . unsettled nesubscris adj. want.acceptable quality level ~ al datoriei pentru care se poate declara falimentui . (a unui salariat. 1. clear netaxat adj. to normalize normare s.cost standards ~ de dezvoltare economica . unverified.f. poor.f. standardizer. unsaleable.m. needy person nevoie s.rate of consumption.m. standard.f.{controluf) price iloor nod s. living standard ~ maxim.) knot nomenclator s. neutrality ~ fiscala .f. prescriptie') specification 2.t. uncustomed.n. scale ~ acceptabil de calitate . desdtute s. (de productie. uncalled nesolutionat adj.tariff level ~ de cheltuieli prevazute . level.bill/list of goods nomenclatura s. (imitate. a unui serviciu etc.234 NES-NOR nescadent adj. (sdrdcie) poverty. unemployed idle neutraiitate s. (necesitate) need. (reguld) rule. niche ~ de piata .minim al ucui pret .subsistence level ~ de trai .level of economic development ~ de rezistenta . rate setting/fixing normator s. dubios) doubtful nesindicalizat adj. de musurd penlru viteza) (mar.) work load ~ de consum .wage floor -. unchecked.

rate of transport ~ fixata zilnic .t.time standard ~ de transport .f.) (SUA) due bill ~ de creditare credit note ~ de debit garantata .notice of readiness nova tie s. diplomatic note notifica v. fin.NOR-NOV 235 ~ de descarcare .(a navei) handling rate ~ de operare a portului .to exceed/to top/to overfulfil the work a sparge ~ .labour safety rules.notary public notarial adj. cash note ~ de reinnoire .port efficiency ~ de pierderi admise .) hatch(way) speed norme de livrare . notice ~ de anulare .. job rate ~ de manipulare .notice of cancellation ~ de credit . notary ~ public .bill (of costs).order note ~ de confirmare/recunoastere a datoriei (corn.(ofertd de remnoire a contractului de asigurare) renewal notice ~ diplomatic^ memorandum..nava gata de incarcare" . notarial notariats.flexible working hours ~ intreaga .debit note ~ de livrare delivery note ~ de onorariu .standard specifications a depasi norma . (dr.m. safety prescriptions/ regulations ~ tehnice .(cu plata zilnicd conditionatd de mdeplinire) measured day work ~ flexibila .) rules of procedure ~ de receptie ..n.) novation novatiune v.loading rate ~ de lucru . to give notice notificare s.f.acceptance specifications ~ de securitatea muncii .loss allowance ~ de productie . to notify. novatie .(corn.to smash the target notars. unloading/lading rate ~ de descarcare a navei .(dr.nava gata de operare" .part-time work ~ pe gura de magazie .stem note ~ de .(a marfurilor) handling rate ~ de operare .(de cdtre o societate) memorandum of satisfaction ~ de asigurare provizorie -provisional note ~ de avizare .rate of production. notification.rate of work. note.specifications for delivery ~ de procedura . notary's office nota s.) advice note ~ de avizare a scadentei .prompt note ~ de comanda .whole-/riill-time work ~ nerigida .(mar.credit note ~ de .hourly rate ~ partiala . account.(prin care un bun prezentat drept garantie poate fi pretins de creditor ca plata a datoriei) secured note ~ de debit negarantata . memorandum ~ de achitare/indeplinire a obli-gatiilor . output standard ~ de timp .loose standard ~ orara .(in tone) discharge tonnage rate ~ de incarcare .discharge rate.unsecured note ~ de debitare .note of fees ~ de plata .f.

to assign.fictitious name .s'. 1. no ~ salvezi.f.corporal name.n.available/spare cash ~ in casa .prompt cash against documents ~ disponibil .t. forage. (al unui ziar) issue ~ de identificare al contribuabilului (SUA) taxpayer identification number ~ de inregistrare .fictiv .cash in hand a plati m ~ . (incadrare intr-un post) placement numismatica s.(conditie de baza a contractului de salvare) (mar. numismatics.running number ". numismatology nutret. to reckon nume s.(de la 10 la 99) double figures numara v.even number numere cu doua cifre . (far a valoare) null. nomination. mar.fractional number ~ impar/fara sot . (a calcula.registration number ~ de ordine .236 NU-NL'T nil adv. ready/effective money ~ contra documente -. to appoint.) constructive total loss only niimar s.full name numerar s. only ~ daca este cauzat de .f.unless caused ~. (intr-o functie) appointment. name of a firm/company ~ si prenume .} no cure. to number.) total loss only ~ pierderea totala prin interpretare (asig.to pay in cash numerota v.name of the payee by ~ la comanda . of no value ~ si neavenit . (despre o nava fdrd echipaf) bare nul adj.t.) null 2.a! beneficiarului .) no bid nud adj.fractionar .actual nullity ~ de fond . a socoti) to compute.nullity in law ~ de fapt . assignment. to count (up). name ".card security number ~ de serie/fabricatie .social .(asig.f.construed nullify numai adv.(despre actiuni) (bur. style ~ de familie -. (la garderoba) check.(la imbracdmmte) outsize ~ comerciai .whole number ~ multiplu .business name. invalidity "-' de drept .null and void militate s. nu platesc .odd number ~ intreg .n.to order only ~ pierderea totala . number. to number' (pugi'lile unui registru) to folio numi v.substantive nullity ~ virtuala . (dr. no pay ~ se cere .. (inlr-o fiinctie) to name. worthless. (la imbrdcaminte) size 3.de securitate al cardului . (dr.n.) nullity. (i/itr-m post) to place numire s.serial number ~ de vizite — (facute de un reprezentant comercial clientilor sau potentialilor clienti) call rate ~ foarte mare . voidness. 1.multiple (quantity) ~ par/cu sot .t.family name •. (cifrd} figure 2. fodder . to nominate.n. mar. cash.

(interes) interest 4.(care se transmit din generatie in generatie) (dr. (scop) goal. indebted s. objective.) interest at risk obiecte de artizanat . design.(dr.m.m. produs) article.subject of an action ~ al proprietatii . purpose 2. to compel.(cu dobdndd fixa) active bond . object. (legala) (legal) obligation. (de studhi) subject (matter).. (prin contract. (persoana care se obliga.n.) vicarious liability ~ consensuala .f.(ale armatorilor in caz de coliziune) (mar. fair.purpose of a contract ~ al impunerii .consumption habits obiect s.odd-come-shorts ~ pierdute . unbiassed s. 1. to coerce 2.valuables obiectiv adj. bond. goods ~ al asigurarii .) absolute liability ~ oneroasa .(dr. 1. thing 2.r.n. obligatoriu adj. creditor) obligee obligat adj. compelled 2.(asig. compulsory. debitor) obligor obligatar adj.t. (mdatorat) obliged. (rdspundere) liability.onus ~ solidara .de familie . to oblige/to bind oneself obligant s.) bond ~ activa .(dr. binding obligatie s.0 obiceis. corporal sau incorporat) property asset (dr. (fin. identificabil si mdsurabil. 1. (industrial) industrial unit/project ~ final .contractual obligation ~ executorie . to force.(element constitntiv al activului patrimonial.) cross liabilities ~ sporite . item.prospective obligation obligatii fiscale .tax liabilities ~ reciproce . {de activitate al unei societdti) object 3. angajamente legate) ~ cedata unui delegat/mandatar (dr.taxable article ~ al litigiului . (de serviciu) duty ~ asigurat .) heirloom ~ desperecheate/disparate . aim.f. (persoana fata de care altd persoana se obliga prin contract. (deprindere) habit obiceiuri ale consumatorilor/tn materie de consum .subject matter insured ~ in rise . obligatory.) deed poll ~ viitoare . (silit.accrued liabilities obligatiune s.) consensual obligation ~ contractuala . 1.financial liability ~ neconditionata . obligation. pi. object. constrans) forced. prin contract. (a sili. (articol..operative obligation ~ financiara .handicraft . (prin contract) bound 3.ultimate goal obliga v.n.(dr. a constrdnge) to oblige.) to bind v. impartial. (a! wiei cercetdri) object.) joint and several obligation ~ unilaterala .(intr-un loc public) lost property ~ valoroase/de valoare .insurable interest ~ al contractului .

(care. (obligatiune municipald sustinutd prin veniturile proiectului finantat) revenue bond ~ cu cupoane .(pbligatiiine pe termen scurt care li oferd detindtorului optiunea de a o schimba cu o cantitate similard de datorii pe termen lung.(instrument de indatorare pe termen lung. cu alte titluri. actiuni ale societdtii care emite imprumutui sau ale unei societdti mrudite) bond with warrant ~ cu premii prin tragere la sorti premium (savings) bond ~ cu rise mare .(obligatiune msotitd de dreptui de a subscrie.(SUA) collateral trust bond ~ generala/negarantata .(care creste gradual) deferred bond ~ cu dobanda fixa .escalator bond ~ cu ipoteca prioritara .(emisa de autoritatea publicd si reprezentdnd creante asupra statului) government/state bond ~ de tezaur . in loc sd fie platitd) convertible bond ~ cu castiguri . oferind astfel protectie impotriva mflatiei) index (-linked) bond ~ intersanjabila .savings bond ~ de reorganizare .(dr.(titlu emis pe baza de scant. la scadentd. fdrd cupon anual) zero-coupon bond ~ cu discont — (vdndutd sub valoarea nominala) discount bond ~ cu discont mare .interchangeable bond ~ ipotecara . mtr-o perioadd data si la un pretfixat anterior.Treasury bond ~ directa .238 OBL-OBL ~ -buldog — (emisa de societdti strdine pepiata Marii Britanii) bulldog bond ~ chirografara .(fdrd optiuni de convertire) straight bond ~ extensibila . inainte de o data specificatd) extendible bond ~ garantata prin alte titluri detinute de emiter-t . care nu este garantat de o ipoteca asupra unor active) (SUA) debenture ~ guvernamentala .lottery/prize bond.government bond ~ guvernamentala la purtator floater ~ indexata . poate fi schimbatd.(cu dobdnzi inalte oferite in compensate pentru bonitatea adesea scdzutd a emitentului) junk bond ~ cu valoare nominala indexata in functie de inflatie .(rezultatd din reorganizarea unui concern) (SUA) adjustment bond ~ de stat .(SUA) first mortgage bond ~ cu optiune .(obligatiune a caret dobdnda si/sau pret de rambursare variazd in functie de un indice luat ca baza de indexare.) naked/simple/ unsecured debenture ~ convertibila . in anumite conditii.debenture bond ~ cu dobanda variabila .purchasing power bond ~ cu valoare nominala redusa (maxim 100 de dolari) baby bonds ~ de economii .mortgage bond .(de dobdnda) coupon bond ~ cu cupon zero .(dar care oferd dobdnda mica) (SUA) deep discount bond ~ cu dobanda esalonata .

(care ii oferd detindtondiii optlunea de a o revinde emitentului la valoarea nominala.registered bond ~ participativa . occupier . to come in.currency bond ~ platibila in moneda tarii in care a fost emisa .(emisa in yeni pe teritoriul Japoniei de cdtre agenti economici nerezidenti) Samurai bond ~ simpla/fara conditii .(obligatiune oferitd cdnd dobanda nu poate fi achitatd in numerar) interest bond ~ in serie . (a dobdndi) to acquire. corporation stock ~ municipala cu dobanda flotanta -floater ~ (municipala) garantata prin incasarea unui impozit . (un certificat. (a angaja) to employ. impediment. (barierd) barrier ~ fiscal . (un post) to occupy. to take hold/possession of 4. to fill 3.(la care se plateste dobanda numai dacd existd profit) income bond ~ retractabila .t.(fdrd dobanda) passive bond ~ platibila in devize .(cure nu are scadentd) irredeemable/perpetual/ undated bond ~ nominala . (in mod ilegal/abuziv iin teren. obstacle. o locuintd) to squat ocupants.bearer bond ~ municipala municipal/local authority bond. cea mai importantd reglementare fiind aceea a taxelor vamale) tariff barriers obtine v. (profit) to realize. incidental. to get.transferable bond ~ unificata/consolidata .(ansamblu de mdsiiri prin care se impiedicd sau se limiteazd fluxiil international de mdrfiiri in scopnl apdrdrii pietei interne de concurenta strdind si/saii al echilibrdrii balantei de plati) nontariff barriers ~ tarifare — (ansamblu de mdsiiri care vizeazd fluxul de mdrfuri cu ocazia trecerii frontierei vamale a unui stat. (capital. n. (a lua in posesie) to occupy.(de platd) single bond ~ transmisibila .(emisa in dolari pe teritoriul SUA de cdtre agenti economici nerezidenti) Yankee bond obstacol s. (despre muncd) odd ocupa v. occasional.m.currency bond ~ purtatoare de venit . inainte de matiiritate) retractable bond ~ revocabila .(dintrun packet de obligatiuni care devin scadente in am succesivf) serial bond ~ la purtator . (comenzi.special tax bond ~ (municipals) pentru dezvoltare industrials (SUA) industrial development bond ~ neamortizabila/perpetua .(excedent al bugetului fiscal) fiscal drag obstacole netarifare .) to secure. to obtain.OBL-OCU 239 ~ ipotecara mobiliara . to busy 2.(SUA) chattel mortgage bond ~ in contui dobanzii .(la beneficii in functie de rezultatele obtimste de firma emitentd) participating bond ~ pasiva . drag. beneficii etc.callable bond ~ samurai . un brevet) to take out ocazional ad].unified bond ~ yankee . 1. to engage. fonduri) to raise.t.

pret. m conditiile unui anumit curs de schimb) foreign currency supply ~ efectiva — (oferta ce confine toate elementele unui contract . 1.t. 1. (a da) to offer. oferta de doud sau mai multe produse care satisfac acelasi tip de cerere.{sub pretui pietei) underbid ~ avantajoasa de cumparare (pentru descurajarea altor ofertanti) preemptive bid ~ combinata . -. al unei locuinte) squatter ocupare s.to improve on smb.alternative offer ~ atractiva . {pentru furnizarea de mdrfuri.m. (explicatii. (ilegald/abuzivd a unui teren. termene etc. (a face oferte pentru furnizarea de mdrfuri. servicii) tender 2.tender of payment ~ de preluare . (a pune in vdnzare) to offer.'s offer ofertant s.capital supply ~ de cumparare . astfel incut acceptarea mtocmai de.(a unei societdti fdcutd actionarilor acesteia) takeover bid ~ de titluri financiare . supply. (de actiuni) tender offer ~ de livrar : .) to furnish ~ mai mult decat cineva .shipping bid ~ de valuta .(oferta a unui produs care provine din doud sau mai multe surse ori metode de fabricatie. angrosistului) purchase offer. iar producdtorii a doud sau mai multe mdrfuri concureazd pentru utilizarea lor) competitive supply ~ cuprinzatoare/detaliata comprehensive offer ~ de capital . referinte.reasonable offer ~ agregata/globala . servicii) to tender 4. probe etc. (licitare) bid.trial offer ~ de plata . la licitatie) ticket ~ acceptabila .(disponibilitdti valutare care pot fi vdndute pe piatd.240 OCU-OFE ~ ilegal/abuziv .attractive offer ~ avantajoasa .(prin mchiriere sau arendare) tenancy oferi v.tender of delivery ~ de moncda .f. (licitanf) bidder.(punerea in circulatie de monedd noud de cdtre institutiile morietare specializate) money supply ~ de mostre gratuite .(al unui teren. offer. a unei locuinte) squat ~ a fortei de munca . to put up/to expose for sale 3. (a unui post) occupancy 3. to present 2. bidding. taking hold/ possession 4. offerer.(fdcutd furnizorului.obiect.f.employment ~ deplina a fortei de munca . cdtre parti sd aibd . (angajare) employment 2. 1.full employment ~ temporara . (in plic inchis. servicii) tenderer oferta s. (luare in posesie) occupancy. (pentru furnizarea de mdrfuri. to exhibit.(cantitatea totald de bunuri economice disponibild pentru vdnzare la un anumit nivel mediu al preturilor intr-o perioadd determinata) aggregate supply ~ alternative . {a licitd) to bid. fiind inlocuitori apropiati unui pentru celdlalt) composite supply ~ complementara .(oferta de doud sauf mai multe produse care sunt rezultatiil aceluiasi proces de productie) complementary/joint supply ~ concurentiala .(situatie in care mijioacele de productie sunt limitate.supply of securities ~ de transport maritim .

firm offer ~ m bloc . (agentie) agency ~ de brevete . sellers over ~ fara angajament free offer ~ ferma .low offer ~ nespecificata . la un pret superior celui cotat la bursa. acesta fiind oferit de mai multi producdtori-ofertanti) oligopsony . simuldnd o falsa concurenta) common pricing ~ de serviciu . bureau.customs officer ~ secund .sample offer ~ la pret scazut .to make an offer a retrage o ~ .(procedura prin care o societate propune in mod public actionarilor unei alte societati.OFE-OLI 241 valoarea unui contract mcheiat) actual supply ~ excedentara .cross offer ~ insotita de mostre . help/hands wanted a face o oferta . actiunile pe care acestia Ie detin) takeover bid ~ publica de schimb .n.acceptance house ~ postal . first mate/officer.clearing house ~ de cliring bancar .n.(coluziune. labour exchange.(care depdseste cerered) excess offer. oligarchy oligopol s.post office oficiul fortelor de munca employment agency/bureau. (al unei administratii) office.blind offer ~ pentru inceperea negocierilor -tentative offer ~ publica .situations vacant.mercantile marine officer ~ de punte — (la navele comerciale) deck officer.n. sellers' monopoly ~ instituit prin coluziune . (master's) mate oleoduc s.verbal offer oferte comune .(procedura bursierd care constd m oferta de scliimbare a actinnilor unei societati contra titlurilor altei societati} offer for exchange of shares ~ publica initiala .f.to withdraw an offer oficiu s. mate ~ de vama . o controleze. sd rdscumpere. sealed tender ~ incruci^ata .(de actiuni comune) initial public offer ~ secreta/ilicita .collusive oligopoly oligopson s.n. pipe-line oligarhie s. job center ofiter^.public offer ~ publica de cumparare . unde un numdr mic de firme mari solicitd cea mai mare parte a unui bun. officer ~ de marina comerciala . pe care doreste so.(la navele comerciale) chief mate/officer. intelegere secretd a mai multor firme care sunt oficial in concurenta) level/collusive tendering ~ speciala — (de produse la preturi scdzute) special offer ~ verbala .banker's clearing house ~ de scont . (forma a pietei cu o concurenta imperfectd. (sistem depiatd in care un numdr mic de firme mart asigurd cea mai mare parte a ofertei unui anumit produs.m. impundndu-si conditiile de vanzare-cumpdrare pe piata bunului respective oligopoly.block offer ~ inchisa .(stabilite prin coluziune.patent office ~ de cliring . (birou) office.(la licitatie) ticketing. (sediu al unei firme} office.

to meet onorariu s.(incdrcare.economic man.(incdrcare.fiduciary transaction ~ portuara . bursiera) operation. operator ~ care face piata . operative. a actiona un utilaj) to operate. reckoning 3. manipiilare. niimitd prima) premium deal ~ de acoperire .) market maker ~ independent .(bur.financial operations ~ in numerar .(pe cont propriu) (bur.t.de masa . deal ~ cu prima — (tranzactie bursiera in cadrul cdreia iina dintre parti isi rezervd dreptui de a abandona piata in schimbul platii iinei s lime fixe achitate in avans. work. (de onoare) honorary.(fin. speculation.f. (calciil) calculation. efficient operativitate s. action 2. m.(a mdrfiirilor) faulty operation operativ adj. efficiency.(bur.noncash transactions ~ la termen .) dealings for a fall ~ a la hausse .(tranzactie bursiera prin care livrarea sau piata valorilor mi are loc in ziua incheierii tranzactiei.even deal ~ fiduciara .(operatic de schimb intre o valuta forte si iina de cUring.) dealings for a rise ~ bancare .f. (hicrare) operation. stivuire) cargo work ~ defectuoasa . man ~ de afaceri . (financiard.businessman ~ -reclama — (care poartd pancarte cu reclame prinse in fata si pe spatele sail) sandwich man omul economic .(bur. transaction. transbordare) portwork operatii a la baisse . pay ~ de angajare . un cec etc. 1. stock market trading ~ de leasing .f. homo oeconomicus oneros adj. operation ~ de marfuri . (o cambie.) to honour. 1.t. effective. (a manipula.n. descdrcare. (a incdrca sail a descdrca o navd) to operate operare s.m. fee. 1. ci la o data ulterioard.banking operations ~ bursiere .dealings for cash ~ in virament . marfuri) covering transaction ~ de arbitraj switch .OM-OPE oms.leasing operations '.titluri.) substitution (price) bond swap ~ economice . burdensome onora v. devize.(]->entru un avocat) retainer onorific adj. onerous.stock exchange transactions. transformarea nefdcdndu-se prin intermediul mdrfii) switch ~ fara profit sau pierdere . (neretribuit) honorary opera v. fixatd anterior) foi"ward transactions/dealings ~ la termen cu marfuri .commodity futures .(servicii bancare standardizate destinate piibliculiii) volume (banking) business ~ de swap prin substituire de obligatiuni .economic operations ~ financiare . of honour 2. efficacy operator s. descdrcare. achizitiondndii-se ceea ce trebuie livrat la o data ullerioard .(tranzactie la bursa de valori sail de marfuri prin care se creeazd o acoperire in vederea executant angajamentelor asiimate. honorarium.) trader operatic s. to manipulate 2.

in conditii stabilite anticipat. call-of-more option ~ a vanzatorului de a dubia -(pptiune care ii da drept vdnzdtondui sd vdndd un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) seller's option to double. (a intrerupe) to interrupt.(a mdrfii de cdtre furnizor dacd cumpdrdtond este insolvabil) stoppage in transitu optimiza v. put-of-more option ~ acoperita (contract de optiune garantat cu actiunile unui titlu de valoare suport) covered option ~ americana . well-timed oportunitate s. opportunity opri v. {incetare) cease.stock-ratio optimization ~ a valorii .t.in-the-money option ~ cu pret de exercitiu superior cursului pietei .(tranzactie bursierd cu plata imediata) spot transaction ~ speculative . (intrerupere) interruption ~ a functionarii .foreign exchange transactions ~ valutare la termen . metale pretioase etc.f. to discontinue.t.to cease payments oprire s.(optiune de cumpdrare a unui activ la un pret de exercitiu specificat} call (option) . to stop. stoppage. un anumit volum de marfuri.speculative operations ~ valutare . discontinuity. timely. dreptui unui investifor de a-si schimba obligatiunile convertible sau certifica-tele de optiuni contra titluri de valoare.f.OPE-OPT 243 ~ la transportui de marfuri (mcdrcare. fdrd a afecta calitatea acestuia) value engineering optiune s.f.f. opportune. to optimize optimizare s.spot exchange/ deals operational adj. in cadrul unei emisiuni de valori mobiliare. ceasing. transbordare. optimization ~ a raportului dintre stocuri . to break ~ platile .(studierea fiecdrei etape din fabricarea unui produs in scopul reducerii costurilor de productie. (drept contractual de a cumpdra sau de a vinde prin bursa de optiuni. metale pretioase. (a incetd) to cease.on-the-money option ~ cu pret de exercitiu inferior cursului pietei . la o data si un pret fixate anterior.forward exchange/deals ~ valutare la vedere .(unui utilaj din cauza uneipene de curent) outage ~ a pierderilor .) stop loss ~ in tranzit .de apel/cumparare .out-of-the-money option . devize sau actiuni. operational oportun adj. descdrcare.(ordin cdtre broker de a vmde actiunile care scad sub o anumitd valoare) (bur. dreptui bdncilor participante de a-si mdri portofoliuJ) option ~ a cumparatorului de a dubia -(pptiune care u da drept cumpd-rdtorului sd cumpere un packet dublu de actiuni fata de eel convenif) buyer's option to double. stop.{care poatefi exercitatd oricdnd inainte de sfdrsitui exer-citiului) American option ~ cu pret de exercitiu identic sau apropiat cursului pietei . stivuire) handling procedure ~ la vedere .

standard time ~ -om .(imitate de masura a duratei de stationare a navei pentru operare) (SUA) ship hour ~ oficiala . hourly s. order ~ al agentului de Tncarcare .(a unei societdti insolvabile.frontier town ~ dependent de o intreprindere (pentru locuri de muncd. (pentru a sustine cursul) supporting order ~ de cumparare in conditiile cele mai avantajoase .(bur. town.) order at best ~ de eliberare a marturilor antrepozitate .(dependent economic de un oras mat mare) satellite town ora s.day-to-day option ~ tripla .official hour. optiune care da drept deopotrivd de cumparare si vanzare) put-and-call/double option.) order to buy.(care da drept fie de cumparare.(programul de lucru in magazine si biroiirl) business hours ~ de lucru normate . (SUA) daylight saving time ~ de varf. orice oras) city ~ comercial .office/official liours ~ de lucru .) cash order ~ de a cumpara sau de a vinde la pretui pietei . hour.{corn.f. hour.(care nu are acoperire in titluri de valoare) naked option ~ dubla/mixta .(la radio si televiziune.trade town ~ de frontiera .currency option ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta . pentru publicitate) prime time ~ de vara .) company town ~ maritim . fie de vdnzare) single option orar adj.{mar.{care nu poate fi exercitatd inainte de sfdrsitui exercitiu lit i) European option ~ in devize ..stock exchange order ~ de cumparare .) broker's order ~ cu plata in numerar .(bur. (program) schedule.(imitate de masura a timpului de lucru) man-hour ore de birou/serviciu . ca alternativd la lichidarea ei) (dr. timetable ora$ s.) administration order ~ de bursa .244 OPT-ORA ~ de plata . time ~ de Tnchidere . (in Anglia.working hours ~ suplimentare .) market order ~ de administrare .warehouse order .n. overwork.n.(pentru o politd de asigurare) settlement option ~ de vanzare .closing time/hour ~ de maxima audienta . straddle ~ europeana ..(care este o optiune dubid plus alte optiuni combinate) triple option.summer time.local time ~ -nava .n.maritime/seaboard/seaside town ~ -satelit . in SUA.fixed-working hours ~ lucratoare/de productie . oras mare.(stelaj. furnizare de cdldurd etc.(optiune de vdnzare a unui activ la un pret de exercitiu specified!) put (option) ~ descoperita .overtime (work). extra work ~ suplimentare obi§nuite/normale regular overtime ordin s..(bur.peak/rush/throng hour ~ locala . strap ~ unica .

control authority ~ executiv .(a unor conturi.(dr.(ordin de tranzactionare valabil pdnd cdnd este execntat sail anulat) (bur. order for payment/to pay.f.legislative body organigrama s.de blocare .(bur. device.(ordin cdtre bancd pentru blocarea unui cec) stop order/payment ~ de livrare . to organize organizare s. (/uridicd. (organizatie. sequence. pay order issued ~ de punere in posesie . diagram organiza v.) decree. ordinance ~ cu putere de lege .managing body ~ de control .) ship's/freight release ~ de plata .order to transfer ~ deschis .t.) order to sell. table of organization.} limited order ~ permanent . writ of attachment ~ de vanzare .) garnishee order. selling order ~ de vanzare sou cumparare la termen .) to order.f. departmental organization ~ ierarhica . organization chart. (mar.line organization ~ si conducere a productiei production control ~ si metode ~ (man./n.order/business of the day.(bur. (dispozitiv.payment order. a unor fondiiri) stop order ~ de plata . (dr.de ridicare a sechestrului . principal organ s.writ of possession ~ de punere sub sechestru . autoiitafe) body.(ordin de plata dat de cdire un client bdncii sale. flow-process chart.financial body ~ legislativ . distress warrant. order. care va plali la intervale regulate impozitcle si datoriile titulamlui de cont) standing order ~ simultan — (de cumparare de actiuni peste pretui pietei si de vanzare imediatd la acelasi prel pentru a Simula activitatea pe piata bursiera) matched order ~ vamal de transbordare transshipment pricking note ordine s.(dr. to pass for payment ordonanta s.order of priority ~ de zi . (prezentatd in scris) order paper ordonanta v.f.(in caz de faliment) receiving order ordonatorA'.f. (mandat postal) money order ~ de plata simplu/neconditionat unconditional order ~. agenda.statutory order '.') open order ~ legat/conditionat . financiara) order.order of payment. authority ~ de conducere .delivery order. agregat) mechanism.) contingent order ~ limitat — (ordin de tranzactionare in limitele imei anumite jluctiiatii a cursurilor) (bur.ORA-ORG 245 ~ de tncetare a platilor . succession ~ a prioritatii . (fin.) organization and methods. unit 2.executive body ~ financiar .t. organization ~ a conducerii intrqirinderii management engineering ~ departamcntala/pe servicii.n 1. (serviciu de consultantci pe .(ordin de cumparare executable prin utilizarea prodiisniui vdnzdrii de titluri determinate) (bur.) time order ~ de virament .) restoration of goods taken in distraint ~ de sechestru .

(man. organizational . society. body ~ -corespondent .) flexible organization ~ nonprofit .nonprofit corporation ~ orizontala .(tip de organizare in care autoritatea manageriald nu se transmite pe scard ierarhica) flat organization organizational adj. organization.(institutie financiard care presteazd servicii pentru altd organizatie financiard') correspondence ~ flexibila .246 Idngd conducerea unei firme) systems and procedures organizatie s.f. association.

steelworks .stainless steel ~ turnat .(pe 5-10 ani} planning horizon otels.f.alloy steel ~ -balot/de bandaje . 1.f.n.n. guidance 2. steelworker otelarie s.ORG-OTE orientare s. direction.w. horizon ~ de planificare .vocational guidance orixonts. orientation.hoop iron ~ calit . steel ~ aliat .y.hardened steel ~ inoxidabil . (a resurselor pentru sprijinirea unor sectoare industriale prioritare) targeting ~ profesionala .cast ingot/steel otelar.

(pentru actiuni.) quotation board ~ publicitar .f. block. panic .m.) pagini galbene/nationale .) damage by jettison ~ prill contaminare . (defectiune.(a unor mdrfuri) damage by contamination ~ prin incendiu . pentru obligatiuni reprezintd o valoare nominalu de 1000 USD) (SUA) round lot ~ de actiuni .(anuar care cuprinde adresele tuturor institutiilor fi societdtilor comerciale) yellow pages paguba s.damage by fire ~ prin manipulare . pack.incomplet de actiuni .material/property damage ~ prin aruncarea peste bord . packet ~ complet de actiuni .n.(a unui document. special-puq^ose pallet ~ universala .p packet s.f.(bur.(a bunuriior navei) (mar.damage done/incurred pallet. (cu sot) even paradisA'.n.n.f. stock .oil-pollution damage ~ produsa/ocazionata .) palletization. cu 72.malicious damage paleta s. 90 sau 100 de cuvinte) (dr. parachute .f.panic/flurry on the stock exchange panou s.controlling interests pagina s.broken/job/ odd lot ~ mare de actiuni .bill/poster hoarding ~ de cotatii . panel.general-puipose pallet paletizare s. avarie) failure ~ de curent . \.(ciimpdrat sail vdiidut de un singur investilor) line ~ principal de actiuni . (plat forma mobila folositd la manipularea unor mdrfuri) (mar.stevedoring pallet ~ specializata .operating data ~ de functionare ./. package.(bur.f.) folio ~ produsa de raufacatori .la bursa . cargo platform/stage/tray ~ de depozitare . (articole) stationery 2. pallet operation pana .f.warehouse pallet ~ de stivuire . damage. (refugiu) haven ~ fiscal — (tard care oferd reduceri importante de impozite) tax haven paradox s. page ~ dactilografiata .s'. prejudice. stationer papetarie s. (magazin) stationer's shop par adj.n.economic paradox parametru s.failure of electricity panica s. (avizier) board ~ de afise .advertisement hoarding papetar s m. paradox ~ economic . parameter parametri de exploatare . utilaj.accidental damage ~ materials .damage by handling ~ prin poluare cu titei .operational factors para§uta s.purpose-made pallet. (mar. mecanism) breakdown. circa 100 de actiuni.' (de marina. (pierdere) loss ~ accidentals .f.) lot.

bet ~ mutual-pan mutuel partajare s.truck fleet ~ de vagoane . party concerned.f. {bucatd) piece.f.prejudiced party ~ semnatara . park ~ de autocamioane . covenanter ~ indiviza .insured party ~ civila --plaintiff ~ contractanta .party entitled ~ in litigiu . stock.t.t. (o lista) to look down.n. parking place 2. (documented to go over.248 PAR-PAR ~ de aur — (tip de contract de mimed.gliding parity ~ indirecta . 1. plot.signatory ~ sociala . privy ~ in cauza . wager. par of exchange ~ de schimb intrinseca/metalica mint par/parity of exchange ~ fixa .f. redactat de unii manager! pentru ei insisi.(modalitatea de a impdrti o slujbd cu normd intreagd intre doi sau mai multi angajati cu normd redusd) job sharing ~ a timpului de folosire .n. sharing 2.{inchiriere simidtand de aparate si utilaje mai multor clienti in timp partajat) time sharing parte s. to run through parcurs s.fixed parity ~ glisanta .rolling stock depot. to lot (out).(rata de schimb a doud valute calculatd prin raportare la o a treia) indirect parity pariu s. {dr. (a miza) to gamble paritate s.gold parity ~ de schimb . 1. (loc de stationare a autovehiculelor) car park. to parcel (out). (a unui po:-t cu normd intreagd intre dot angajati cu normd redusd) twinning ~ a postului . partner. contractor. lot.contracting party.mileage paria v. {data in arendd unei familii) allotment parcurge v.n. to cover. 1. {intr-o tranzactie cu titluri de valoare) (fin. (totalitatea autovehiculelor de care dispune o imitate) fleet. to bet.aur/metalica . parcel. (cursa) haul ~ gol/fara incarcatura . run./n. party to a contract. (fin.f. fragment 2. 1. care li conferd anumite drepturi si responsabilitdti in cadrul socieldtii respective) share partener^.empty haul ~ in mile .exchange parity. waggon yard/park parcela v. portion.concerned party. lot.share in coownership ~ interesata . (o distanta) to run. associate.) party ~ adjudecatara .party to a case ~ in culpa .(fractiune din capitalul unei societdti cu rdspundere limitatd. {care revine cuiva) share.) parity.i.party to a dispute ~ prejudiciata . part.{la licitatii) purchasing party ~ asigurata . to wager. to plot parcela s. care prevede importante compensatii materiale in caz cd ar fi demist) (man.) contra .) golden parachute pare s. reprezentdnd contravaloarea aportuhn iinui asocial. par ~ a puterii de cumparare purchasing power parity ~ .party at fault ~ in drept . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass 2.

certificate of health/pratique ~ de sanatate cu mentiune . partnership participare s.minority interests particular adj.) bill of health. to patent. to licence patentat adj.n. (intr-un vehicul public) fare ~ clandestin .tourist passport patent s. (de marfd) parcel/lot of goods. batch. resistance ~ a consumatorilor .f. waterway pasibil adj. 1. real . sharing.(mar. proprietary. passenger.m. patent(ed). participation.business partner parteneriat^.) regular lot ~ vagonala de marfuri .(mar.current liabilities ~ neprevazut .f. private particularitate s. patent.transit passenger pasa s. tin interes) concern ~ a salariatilor — (termen general pentru a defini modalitdtile prin care angajatii pot participa la conducerea societdtii in care lucreaza) {man. patent.seaman's passport ~ turistic . (cont.short-term/quick liabilities ~ sub forma de depozite . certificate ~ de sanatate . {la o afacere.n. (de) liable to pasiv.f.consumer resistance pasaport^.) clean bill of health patrimonial adj.(cota-parte a fiecdrui asocial) partnership share ~ majoritara . characteristic (feature).net liabilities ~ pe termen lung .profit sharing ~ optionala a salariatilor .) liabilities ~ acceptabil . n. 1. consignment 2.outgoing/ retiring partner ~ de afaceri .long-term liabilities ~ pe termen scurt .(metodd prin care li se oferd angajatilor unei societati posibilitatea de a cumpdra actiuni ale firmei respective la un pret mai scdzut decdt cursul pietei) employee share option participatie s. patrimonial.service passport ~ pentru marinari .direct hand ~ la profit . (mar. passivity. passport ~ de serviciu . (la capitalul unei societati pe actiuni) share ~ a asociatilor .deposit liabilities pasivitate s. licensed patenta s. peculiarity.(bur. (forma de asociere) partnership 2. licence.contingent liabilities ~ net .f.carload lot partial adj.t. partial adv.f.f.) touched bill of health ~ de sanatate curata/fara mentiuni (mar.?. (/oc) game ~ de solduri -job lot ~ normala de marfuri . navigation/ship channel.} stowaway ~ de clasa turistica . part(ial)ly pasager s. licence patenta v.tourist-class passenger ~ in tranzit .f.clandestine passenger.(utilizat pentru a calcula lichiditdtile unei band) eligible liabilities ~ curent . (de navigatie) fairway.majority interests ~ minoritara .) employee involvement/participation ~ directa .PAR-PAT ~ care iese din firma . salient feature ~ a unei activitati -job characteristic partida s./?.

penetration ~ pe piata . moneyed.national . (sol) soil. grace ~ de iuta/de sac .foreign flag ~ vamal .(in mdsura in care starea timpului o permite) per weather working day pecuniar adj. employer. (camp) field.overleaf. (amenda) fine. reprieve. linen peprep. (prin vdnzarea de rnarja de calitate inferioara) to fob off pacura s. to penalize. loser pagubi v.f.market penetration panza s. penal penalitate s. pecuniary. to cause/to do damage to pamant s. (mar. to impoverish. on the back ~ zi .t.) flag ~ al navei .f.f. delay.flag of convenience/ necessity ~ de armator .t.250 PAT-PEN patrimoniu s. linen.n. (teren) ground.(despre twine} bespoke . (referitor la mdrfurile in expeditie) afloat ~ nava .burgee ~ de comert — (arborat de navele comerciale) merchant/trading flag ~ de companie . boss patronat s. (pentru mcdicarea unui contract) forfeit.company/house flag . fuel/black/buming oil paguba$ s.plough land pasui v.tarpaulin canvas panzeturi s.n.registry ~ avantajos . to grant smb. soil science penal adj. pi. per diem .n.for one's own account ~ credit .i. patruiidere s.per man-hour ~ riscul destinatarului . 1.zi lucratoare . (a amenda) to fine penalizare s. cloth -.de ambalaj . (albituri) white goods. jute canvas ~ de prelata .f.m. to pauperize. patrimony patron s. pauperism pauperiza v.(fblosita la confectionarea prelatelor) flax canvas/linen forfeiture penaliza v. proprietor.f. (mosie) estate ~ arabil . to lose v. penalization.drill ~ dc in . mar. per mensem ~ mare — (in timpul navigutiei) (asig.t. monetary pedologie s.national flag/colours ~ strain . sacking. (association of) employers pauperism s.per ton ~ uscat .f.per day.(pentru confectionarea sacilor de marfd) sackcloth. respite.on credit ~ luna — per month.f.t.n.f pedology.consignee's risk ~ tona . penalty.(la bord) aboardship.m. to respite.n. per ~ an—per annum ~ cap de om/persoana -per capita ~ comanda . to beggar pavilion s.ashore ~ verso .t.) at sea.customs/revenue flag pacali v. (proprietate) land. to reprieve. (impusd de sinsiicat membrilor care mealed regulile . a delay pasuire s.cont propriu .packing cloth/linen ~ de doc . ashipboard ~ om-ora .

1. contributia nefiind pidtitd de salariat.state pensioner ~ in activitate semiretired person pensionare s.navigational danger.n.m.(timpul mediu necesar pentru a convert! materiile prime in produse finite si pentru a Ie vinde) inventory conversion period ~ de functionare efectiva . (chine sail arendd excesivd) to rack percepere s.ite) to levy. outdated.r.natural danger perima v.n. perimeter.m. to go on pension.exploration lease ~ petrolifer . (in cazul neindeplinirii obligatiilor contractuale) retention money ~ contractuala .PEN-PER 251 acestuid) fine 2. pi.alimony ~ de invaliditate/pentru incapacitate de munca . pensionary.) period under review ~ de amortizare .(cdnd se stationeazd la dand peste termenul stabilif) dockage penalty pendinte adj. (rise) risk ~ de intrare pe piata . peril. mandatory retirement pentrvi prep. superannuation.to be in abeyance pensie s.(bur. period ~ analizata . area ~ de explorare . to become out-of-date perimat adj.oil(-producing) area perioada s.f. outstanding a fi ~ . danger. superseded 2.disablement/disability pension ~ pentru limita de varsta . to retire (upon a pension) a scoate la ~ . to superannuate pensionar s.t. to collect. abeyant.) for the account penurie s. to pension (off).life pension/annuity pensii necontributive . shortage percepe v. to retire (upon a pension).f.payoff period ~ de conversie a stocurilor .to be pensioned off. (im.contract penalty ~ pentru cheiaj .(fin. pensioner.) to lapse.(rise pe care si-l asumd o firmd cdnd pdtrunde pe o piatd noud) threat of entry ~ de navigatie .f. danger to navigation/shipping ~ natural .t. to gather. un acord) to conclude pericol s.r.on-cycle . penury.old age/ retiring pension ~ viagera .to pension (off) pensiona v. pending. out-of-date.retirement on account of age/pension.) for money ~ ziua de lichidare .) lapsed perimetru s. for ~ numerar . (dr. hazard. to be/to become out-of-date/obsolete/superseded 2.po7. undecided. retirement. superannuation ~ pentru limita de varsta . ci de firmd) noncontributory pensions ~ raportate la salarii . scarcity. tax collector/gatherer perfecta v. (a unui functionar sail a unui militar) retired pay ~ alimentara . obsolete.f.eamings--related pensions a ie§i la pensie . (de impolite) (tax) levy perceptor s. retiree ~ de stat . 1.f.(despre tranzactii care urmeazd afi pidtite in urmatoarea zi de decontdri) (bur. (un contract.(la fondul de pensii. to superannuate v. to grant a pension. pension. (dr.t.

perishableness permanent adj. grace period ~ de inactivitate . permit. un contract etc. permanent.(timpul dintre comandd .navigation permit ~ de pescuit . transire ~ de conducere auto -driving licence ~ de debarcare .period/days of grace.(a navei) sailing permit ~ de ridicare a marfurilor .loading permit.) land/landing order .transit permit ~ vamal customs permit.slack period ~ de subscriptie . livrare) replenishment lead time ~ de recuperare a investitiei payback period ~ de scutire de impozite .) jerk/jerque/stamp note.) dandy/pricking note ~ de munca . permit to lade. licence. shipping bill. entry out .) dandy/pricking note ~ vamal de descarcare .(din depozit) demand pass.trial period.) bill of sufferance. cambii) tenor ~ de proba .y. permanently.(a wiei.) always afloat •.n. permit to unlade ~ de export .shipping note ~ de incarcare . (a unui angajat) probationary period .subscription period ~ de tranzitie .) standing adv.(mar.(mar.) victualling bill ~ de cabotaj — (cu scutire de taxe vamale pentru provizii) (mar. permitted s. perishability.vamal de eliberare a marfii din depozit . always ~ in stare de piutire .252 PER-PER ~ de gratie .de reaprovizionare .(yaloarea medie a conturilor de creante exprimatd in zile) (Jm.(intr-o tard strdind) work permit ~ de navigatie . authorisation. (despre un comitet.outage ~ de maturitate .) average collection period perisabil adj.transition period ~ medie de colectare .(fdra plata taxelor vamale) (mar.always afloat or safely aground ~ in stare de piutire sigura . {de liber a trecere) pass.tran(s)shipment delivery order ~ de tranzit . perishable perisabilitate s.) release ~ de aprovizionare .tax holiday '-.f. descdrcare etc. (mar.(mar. release for shipment ~ de libera trecere safe-conduct ~ de livrare a marfli freight release ~ de marfuri antrepozitate . allowed.in stare de piutire sau esuat fara pericol . pass of goods ~ de scoatere din vama .fishing licence ~ de plecare .de stagnare . warehouse keeper's order' release ~ vamal de incarcare .always safely afloat permis adj.landing permit ~ de descarcare .(conditie de navlosire) (mar.warehouse withdrawal permit.export licence ~ de iesire sau de intrare in doc -dock pass ~ de imbarcare .discharging permit. (de incarcare.(a marfurilor) bond/cartage note ~ de transbordare .

claim-jumper ~ care renunta .supervisory personnel .) (corporate) raider ~ fizica sau juridica desemnata sa administreze tranzactiile de actiuni ca titular . body corporate.(actiuni.odd hand/man ~ care face o oferta .disseisee ~ fizica .managing staff ~ de exploatare/deservire .t.natural person ~ fizica sau juridica care incearca sa obtina controlul asupra unei societati . personal.) perpetuity persoana s. person.) request note permite v.f.intestate ~ deposedata ilegal .defaulter ~ care preia ilegal un teren . personnel. qualified/trained staff ~ care nu are dreptui la ore suplimentare .(in urma unuipartaj) distributee ~ cu semnatura autorizata pe cec cheque signer ~ decedata fara testament .operating personnel ~ de supraveghere . mdrfuri) (bur. to allow peron s. (client al unei band) corporate customer ~ numita . individual ~ angajata permanent-jobholder ~ angajata temporar .exempt personnel ~ cu serviciu exterior . (individual) individual.offerer.(la un drept) disclaimer ~ care supraliciteaza .(de impozite etc.private person ~ scutita .) short ~ careia i se aloca actiuni/titluri de valoare .(de descdrcare a mdrfurilor perisabile mainte de controlul vamal) (mar. offerer ~ care ia in posesiune ilegala disseisor ~ care Tsi asuma riscul . staff ~ administrativ/de birou . licensor ~ care da cu chirie sau in arenda lessor ~ care face munci ocazionale .) exempt personal adj.(intr-o functie) appointee ~ oficiala . to permit.exempt personnel ~ care nu beneficiaza de vechimea in munca .(unei investitii) risk taker ~ care nu isi indeplineste obligatiile/ angajamentele .(astfel meat proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) {bur.casual ~ care acorda autorizatii/licente licenser. platform ~ de sosire .improver upon an offer ~ care vinde fara acoperire .outdoor staff ~ de conducere .offeree ~ careia ii revine o parte . (particular) private s.) nominee ~ foarte importanta .f. (flux de plati viiloare egale estimat sd continue vesnic) {fin. corporate body.official ~ particulars . legal entity.very important person ~ impozabila .allottee ~ careia i se face o oferta .n.arrival platform perpetuitate s.skilled personnel.(prin cumpdrarea masiva §i brusca de actiuni) (bur.leviable person ~ in cautare de solduri/ocazii bstrgain hunter ~ juridica .n.legal/juristic(al)/artificial/ fictitious person.office/ clerical staff calificat .PER-PER 253 ~ vamal special .

) supra pari.m.permissible draft/ draught. service draft/draught ~ de mcarcare .f. oil. application a face o ~ .season fishing peste prep. solicitor petrochimic adj.to submit an application petitionar s. personalty ~ juridica .redundant personnel. (cu ndvodul) to seine.clerical personnel ~ imbarcat/navigant .. (SUA) draft ~ admisibil . petroleum carrier/ship/tanker.f. (oil) tanker. tank ship/vessel. petrochemistry petrodolari s.designed draft/draught ~ redus . (de coasta) shoreman pescarie s.field personnel ~ functionaresc . in ready money. petrodollars petrol s. fishery ~ comercial .river fishery ~ industrial . (negot) fish trade. pelagic fishing ~ oceanic/in larg . (pescuit) fishing 2.n.cargo draft/draught ~ de nava neincarcata .n. pi. 1.fishing trade ~ maritim .operating draft/ draught. in cash. petition. over.seafaring personnel ~ permanent . (cu unditd) angler.legal status "< pescador s. naphtha ~ brut — crude petroleum/oil/naphtha petrolier adj. fishing cutter/vessel pescaj s.n.sailing draft/draught ~ de plina mcarcare . above ~ balustrada navei .commercial fishing ~ costier . inshore fishing/fisher}7 ~ de balene .deep-sea fishery/ fishing. whaling ~ fluvial .m. to fish.ballast draft/draught ~ mare .f.port personnel ~ supranumerar .full-load draft/draught ~ in balast . deadwood ~ tehnic . applicant. heavy draft/draught ~ proiectat . (produse) fish 4. light draft/draught ~ de plecare . fisherman.n.coast(ing) fishery.easy draft/draught. oil-carrying ship/vessel .offshore fishery ~ prin traulare . pelagic fishing ~ pe platoul continental .n. (mineral) oil. (cherhana) fishery pescui v. (piata de peste) fish market 3. allowable draft/draught ~ de bord liber . (cu unditd) to angle..whale fishery.(formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric mcepe cdnd incdrcdtura trece de balustrada navei) (mar. reduced draft/draught pescar s./.m.no-load draft/draught. (mar. petrochemical petrochimie s. fishing. urmat de plata in rate) down petitie s. (balene) to whale pescuit s.marine/sea fishery.technical personnel personalitate s.254 PER-PET ~ de teren .(fish) trawling ~ sezonier . petitioner.f. (in special despre un avans.) draught.deep draft/draught. above par pesin adv. s.permanent/regular personnel ~ portuar . (cu traulul) to trawl. petroleum.freeboard draft/draught ~ de exploatare .) over ship's rail ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) (bur.

) issue market ~ a factorilor de productie .factor market .) seller's market ~ activa .a fortei de munca .m.large crude carrier.goods and services market ~ a creditelor .(peste 160000 tdw} very large crude carrier.competitive market controlata/inchisa .intermediate tanker ~ de titei .(piata cu activitate legald.product market ~ a scontului neoficial . refined products carrier ~ de produse chimice .credit market ~ a cumparatorului . fin.PET-PIA 255 ~ combinat ..} grey market ~ concurentiala . insa cu preturi mari datoritd ofertei scdzute de mdrfuri.} new issue market ~ a petrolului oil market ~ a produsului .active/lively/brisk market ~ angro/generala . astfel meat nivelul cotatiilor sd scada) (bur.(peste 400000 tdw) ultralarge crude carrier ~ oceanic .inshore oil-tank ~ de produse albe .(piata pe care vdnzdtorii pot exercita presiuni asupra cursurilor.(petrol-minereu) oil-ore carrier. petrocurrency pfund s. clean products ship/vessel.f.ocean-going tanker ~ ..chemical tanker ~ de produse negre . de marketing sau nu an de ales intre mai miilte oferte) captive market ~ cenusie . dirty ship/tanker ~ de tonaj foarte mare .(piata pe care cumpdrdtorii pot exercita preshini asupra cursurilor.) open discount market ~ a vanzatorului .call market ~ a navlosirilor si a Tnchirierilor charter/chartering market ~ a noilor emisiuni (piata actiunilor societdtilor devenite publice recent) (bur. (imitate de mdsurd pentru greutate) pound piatra s. (mdrfuri m vrac-petrol) bulk--oil carrier. astfel meat nivelul cotatiilor sd creased) (bur.acceptance market ~ a bunurilor si a serviciilor .white products tanker.(fin. oil(-bearing) petrovaluta s.mamut" .f.black products tanker. inshore oil-tank ~ de cabotaj mic . market ~ a acceptelor .portcontainer .wholesale market ~ calma easy/quiet market ~ captiva — (grup de consumatori care nu pot evita activitdtile publicitare.) buyer's market ~ a emisiunilor .coastal tanker.f.labour market ~ a imprumuturilor rambursabile la cerere . (pentru incercat titrul aliajelor de metale pretioase} touchstone piata s. large capacity tanker ~ de tonaj mediu .(fin.gasoline carrier/tanker ~ de cabotaj . piata in cadrul cdreia handle dintr-un sindicat de garantie si plasament si intermediarii jmanciari cumpdrd titluri in bloc} (corn.tanker-container ship/vessel ~ universal . (cereale-petrol) grain tanker ~ de benzina .general-purpose/versatile tanker petrolifer adj.one-man market . superlarge/supersize tanker ~ de tonaj mare .crude oil carrier/tanker ~ .

forward market: (Za bursa de marfuri) terminal market ~ larga .intemal/home/dome market ~ ipotecara .bond market ~ de produse produce market ~ de scont .256 PIA- ~ cu cotatii bune . cu livrare imediata) parallel market ~ perfecta .test market ~ de marfuri {mai ales de alimente si materu prime) commodity market ~ de metale pretioase .\ zactionate pentru prima oard titliirue: de valoare nou emise) primary market .national market ~ neagra .{atdt la vdnzare.interbank market ~ internationala .uncertain/mercurial market ~ futures/a livrarilor la termen -futures market ~ globala .{sub forma.international market ~ interna .potential market ~ primara .mortgage market ~ in crestere .freight market ~ de obligatiuni .discount/bill market ~ deschisa/libera .(fin. {bur.{cu competitie perfect perfect market ~ potentials .{cu tendinta de create a preturilor) rising market.grain/corn market ~ de desfacere .(pentru cd oferta este mai mare decdt cererea) soft market € ~ de cereale .unofficial/outside market.{cu conciirentd imperfecta) imperfect market ~ inactiva/stagnanta inactive/ flat/ idle/dull/stagnant/sluggish market ~ institutionala . cat si la cumpdrare) two-sided market ~ cu plata in numerar la livrare -spot market ~ cu preturi instabile .black/underground market ~ neoHciala .(piatd pe care se inregis-! treazd tranzactii continue si cursunie ' nu aufluctuatii mari) broad market ~ libera/deschisa .free market ~ lichida .external/foreign market ~ extrabursiera a titlurilor de valoare unlisted securities market ~ ferma firm/strong market ~ financiara/de capital .dead market ~ mondiala .interbancara .organized market ~ paralela .) liquid market ~ moarta .{la preturi mai ridicaie.(sales) outlet ~ de desfacere de proba . {bur.{piatd pe care sunt tran.) baBi market j ~ in depresiune/scadere . {extrabursiera) unlisted/curb over-the-counter market.{piatd specified ce are drept obiect al tranzactiei moneda sub' toate formele ei) money market ~ nationals .real estate market ~ imperfecta .world market ~ monetara .depressed? sagging/down market.closed market ~ la termen .global/mass market ~ imobiliara . de lingourl) bullion market ~ de navluri .open market ~ externa . (SUA) off-board market ~ organizata/oHciala .institutional market ~.(locul teoretic de intdlnire a ofertei cu cererea de capitaluri pe termen mediu si lung a agentilor economic!) financial/finance/capital market ~ fluctuanta .) bear market ~ in regresie .shrinking market ~ inchisa .

i. ocazia etc. (la jocuri de noroc) to gamble away 4.t.(tranzactiile biirsiere mondiale) geographically consolidated markets ~ continue . (pe care unui sail mai imilti.target market ~ unica . (imitate de mdsiird pentru liingime) foot ~ -cherestea .T PIA-PIA PIA-PIE 257 ~ profitabila .accidental damage ~ aditionala . fie pentru cumpdrare) (bur. forfeiture -' accidentals .(portofolii care cuprind orice tip dorit de cdstigiiri) (fin.speculative market ~ spot/a disponibilului .(prin incdicarea unui contract) forfeit.(piete financiare care permit ca operatiile sd fie executate oricdnd in deciirsiil iinei zile de tran-zactionare) continous markets ~ fragmentate geografic . loss.(pe care mdrfurile se vdnd rapid si cu profit bun) ready market ~ publica . wastage.board-foot measure ~ de ulaj ullage foot/stick pierde v.(tranzactie de mdrfuri sail de monedd cu livrare imediatd si cu plata in numerar sail in mdrfuri disponibile) spot market ~ stabila .f.(piatd pe care cotatiile sunt disponibile fie pentru ofertd.) complete markets ~ consolidate geografic .(ca urmare a indisponibilitdtii navel) loss of freight ~ a unui drept . 1.(tranzactiile bursiere realizate pe diferite piete geografice sunt combinate pe o piatd centralizatd prin computer) geographically fragmented markets a crea o piata .additional loss ~ bruta -gross loss ~ contabila .) overbought market ~ supraincarcata .weak market ~ specializata .) narrow/thin market ~ secundara .n.specific market ~ speculative . to lose. (timpiil) to waste 2.(pierdere rezultatd dintr-o depreciere a posturilor de activ sail o repreciere a posturilor de pasiv) book loss .to raid into the market pichet^.stringent/ limited market. producdtori an decis sd-si limiteze vdnzdrile) restricted market. to lose pierdere s./i.) to miss.(piatd pe care simt Iranzactionate titlurile care nu figureazd pe lista cotatiilor oficiale) secondary market ~ slaba .f.) one-sided/-way market ~ specifica .foreign exchange market ~ valutara la termen .single market ~ valutara . (de cdtre grevisti.steady market ~ supraevaluata . waste. (drept'ul la) to forfeit v. (pagiibd) damage ~ a navlului .glutted market ~ tertiara .(bur. (cu putine tranzactii si fluctuatii man ale cursurilor) (bur. picket ~ de greva — strike picket pichetare s. (bani prin investitii nerentabile) to sink 3.(piatd pe care actiunile cotate sunt tranzactionate direct intre broker si client) (SUA) third market ~ -tinta .market overt ^ restransa/Iimitata .to make a market a provoca panica pe ~ . demonstranti) picketing picior s.forward exchange market piete complete . (trenul.

1. mar. fish breeding/culture farming/husbandry pivnita s.(prin investitii nerentabile) sinking ~ de capital .) constructive/presumptive loss ~ prin scurgere .(despre nava.(asig.operating losses ~ la depozitare .) partial loss ~ pe hartie .cred^i losses ~ succesive . (mo-neda) coin ~ contabila/justificativa .(asig.natural wastage ~ nerecuperabila .storage losses ~ neasteptate .) general average loss ~ in avaria particulars .(covering? voucher ~ de rezerva/schimb spare replacement/renewal part ~ detasabila removable part ~ uzabila .) pilferage ~ de exploatare .reala . ~ naturala/inerenta .wearing part pinta s. vault .) particular average loss ~ mare/grava . mar.(pent) •u a evita plata impozitului pe profit) tax loss ~ din credite obtinute traudulos fraud loss ~ in avaria comuna . mar.leakage loss.f.maritime loss ~ pe ultimul an .) lost or not lost piesa s.severe/heavy loss.« timpul transportului) (asig. (exemplar) copy 3. cellar. lost ~ sau nepierdut .total loss of insured object ~ totala interpretata/prezumata -(asig.(la iii-iele mdrjuri) shrinkage ~ prin interpretare/prezumata -(asig. mar/a) (asig.) actual loss ~ totala total/dead loss ~ totala a obiectului asigurat .f.loss of customers ~ de curs ~ (pierdere survenitd prin cumpdrarea unui titlu si revdnzarea sa la un curs inferior) price loss ~ de forta de munca . loss due to leakage .windfall losses ~ prin credite neperformante .(manifestare a ineficientei economice) deadweight loss ~ neta . (specimens specimen. prin raportarea la profitui obtinut pe unul din ultimii trei am) terminal loss ~ prin contractare/u scare .(asig.) constructive/presumptive total loss ~ totala reala .(pierdere nerealizata) paper loss ~ pe mare . piece 2. (imitate de mdsurd penrr^ capacitate) pint piscicultura s.(asig.(la vdnzarea activelor de capital) capital loss ~ de clientela .(din cauza angajatilor care demisioneazd din motive personate) labour wastage ~ de greutate .) translation loss ~ deliberata/intentionata .succeeding losses pierdut adj. practical de fisc pentru o societatc falimentard.weight loss ~ de translatie . mar.f. mar.f.(.(reporlul p[aiii impozitelor datorate pentrii ultimul an.(pierdere cauzatd de transpunerea situafiilor financier e din valuta filialei strdine in valuta societdtii-mama) (fin. part.(as ig.net loss ~ partiala .) actual/absolute total loss pierderi cauzate de furtui marfii .258 ~ de bani .

(acordate cumpdrdtorului in functie de termenul de platd in numerar) (corn. (a programa) to schedule planificare s.vamala . 1.f.saving/thrift plan ~.(cargoplaii) (mar. scheme. (protect) project.) capacity/tonnage plan ~ anual . beach 2. pensii.de investitii .production planning ~ a sortimentului de produse product planning . {de amplasamenf) site plan ~ de beneficii al salariatilor (fJarticipare la profit. expenditure capital plan ~ de incarcare . plan.(in titluri de valoare) personal equity plan ~ strategic .retirement plan ~ de pensionare dupa criteriul profesional .(a navei) deadweight plan ~ de invatamant .de economii . doua posibilitdti) spread ~ de licitatie — (diferenta dintre pretui de licitatie si pretui ceruf) bid-asked spread plan s.pension scheme ~ de pensii contributiv .) cargo plan.five-year plan ~ de activitati zilnice .n.schedule of delivery ~ de marketing .occupational pension scheme ~ de personal . to plan. asigiirdri de sdndtate etc.debt ceiling ~ al preturilor .t.(mar. (program) program(me). draft.de stimulare .production/operating/ output plan ~ de reabilitare/refacere rehabilitation plan ~ de reduceri .f.long-term plan ~ de productie . draught.(stabilit cadrul operatiilor de cliring) swing in plafona v.credit ceil ceiling/ agreement ~ valoric/descoperit .investment plan.) settlement terms ~ de reinvestire a dividendelor (care permite actionarilor reinvestirea automata a dividendelor primite in actiuni ale societdtii platitoare) dividend reinvestment plan . {interval intre doua mdsuri. design. to limit plaja s.day plan ~ de afaceri — business plan ~ de amortizare . planning ~ a productiei .cadastral survey ~ cincinal .staffing schedule ~ de perspective .contributory pension scheme ~ de pensionare .marketing plan ~ de pensii .planned unit development .(o suprafetelor de productie) floor plan ~ de ansamblu . (nivel maxim) ceilin (extreme) limit ~ al datoriei .redemption table ~ de amplasare .curriculum ~ de livrari .price ceiling ~ al salariilor — wage ceiling ~ de creditare .general plan/outline.) employee benefit plan ~ de dezvoltare zonala .PIV-PLA -.(in salarizare) inventive scheme ~ de vanzare de actiuni salariatilor (unei firme) employee share/stock ownership plan ~ personal de investitii .t. loading/stowage plan __________________________259 ~ de incarcare completa .strategic plan planifica v. schedule ~ al capacitatii de incarcare .n.bonded vaults plafon s.annual/year-to-year plan ~ cadastral .

(bur. sale ~ de actiuni lipsite de valoare .) career planning ~ bugetara .paymeni against documents ~ contra ramburs . defrayment ~ a concediului vacation pay ~ a concediului medical sick pay ~ a contrastaliilor .textile plant plasa v.advance payment-payment in advance ~ contra documente .(a personalului unei companii) (man.) organization planning ~ a structurii profesionale .payment forward ~ contramandata .payment after delivery ~ efectuata . placement. to invest.[in mina) yardage ~ in alimente . (iirmata de rate) down payment ~ in functie de productia realizata -payment by results .spot cash ~ integrala .overpayment ~ fractionata .f.payment in driblets ~ graduala a ipotecii . t.260 ~ a structurii organizatorice . settlement(achitare/acoperire a cheltuieHlori defrayal.t.paynient of balance ~ anticipata .f. pay.outward payment ~ excesiva .family planning ~ globala .f.scheduling ~ centralizata . disbursement.f. to forge plastografie s.n.oil plant ~ tehnica/industriala . (a imei datorii) discharge.strategic planning plantatie s. forgei-y plata s.aggregate planning ~ strategics .f.full payment.short-term/'-dated investment ~ privat .» sharehawking.truck system ~ a soldului .advance paymeni.industrial plant ~ textila . plant ~ furajera fodder plant '. payment in full ~ in acord pe iard de inaintare .(cheltuiala de capital efectiiatd in vederea sporirii valorii acestuia prin diverse forme de investitie) financial placement ~ pe termen lung long-term/-dated investment ~ pe termen scurt . investment ~ avantajos .time wages ~ dupa livrare . (a investi bani) to place.mortgage graduated payment ~ imediata in numerar . sharepushing plastografia v.eligible investment ~ dezavantajos .oleaginoasa . payment. jdrd interventia intermediarilor) direct placement ~ financiar .(mar.(a muncitorilor^ tommy ~ in avans .) demurrage ~ a impozitelor sou a taxelor ratepaying ~ a salariilor in natura . (investitie) placement. (a vinde) to sell plasament s.central planning ~ corporativa corporate planning ~ economica economic planning ~ familiala .sinking ~ direct .(de titluri de valoare.(man.(emisiuni de obligatiuni care nil fac obiectui unei subscriptii piiblice) private placement plasare s.budgetary planning ~ calendaristica . plantation planta s. (vdnzare) selling.payment countermanded ~ cu ora sau cu ziua .

payment by instalments.external payments ~ internationale .cash on delivery ~ ill numerar la prezentarea documentelor . to pay ~ anticipat .) preferential payments ~ primite .(regulaf) to pay in .pentru onoare/sub protest .overtime payment ~ pentru transportui feroviar railage ~ prin virament . to liquidate.to pay in advance.? upra protest ~ pentru ore suplimentare .warehouse storage area ~ de foraj . (formula pe un cec) pay cash ~ in numerar inainte de livrare cash before delivery ~ in numerar la comanda .cash with order -.l cuvenit .delivery on payment .payment in cash.J7 se angajeazd sd-fi plateascd datonile} token payment ~ suplimentara additional/extra pay .payment by transfer.f.) stevedorage.in numerar la livrare .(a unei mid parti dintr-o datorie pentru a demonstra ca dehi-torul recuuoafte .payment in due course . (o datorie) to settle. to discharge.weekly payment ~ simbolica .overdue/outstanding payment.la livrare ..trimestriala . stowage ~ in natura .(efectuate din averea unuifalif) (dr.i.PLA-PLA__________________ ____________________261 ~ pentru stivuire .saptamanala .dirty money/pay . ~ partiala .payments received platforma s. to make up.majora .cash against documents ~ in rate . platform ~ de antrepozitare .progress payment ~ restanta .(rata substantiald facutain contid unui miprumut} balloon payment ~ neagra . to prepay ~ cotizatii . plate placuta fabricii constructoare maker's name plate plati v.externe .f. to pay.warehousing ~ pentru cointeresare/stimulare -(acordata conducerii unei societdti) enabling/goodwii] payment . payment in arrear .pan/parti a) payment.. (un onorariu) to fee.(mar.la tennenu.pentru depozitarea in pivnite cellarage ~ pentru folosirea macaralelor cranage ~ pentm munca dificila . to clear.periodical payments ~ preferentiale . ajutoare de f.offshore drilling rig placuta s. payment in part.drilling rig ~ de foraj marin . {SUA) time pa^Tnent .pentru antrepozitare .payment in kind ~ in numerar . cashless payment ~ progresiva . to disburse.(a unei cambii) payment for honour/'.international payments ~ periodice . v. (a unei datorii) payment on account . to defray.(catre un lucrdtor angajat fard contract de munca) black payment.omaj etc.quarterage ~ ulterioara subsequent payment plati de transfer (pensii.) transfer payments .

to pay(in) cash.payable on delivery ~ la ordin . payable. to cash ~ in rate ./i. (despre sedinte. surplus value ~ absoluta . policy.to pay by instalments ~ in rate mici .to pay damages ~ integral .relative surplus value plutocratic s.(care urmdreste mer^nerea si cresterea gradului de ocup^s . vintner podgorie s.ctare si a stabiliza nivelul ratei dobd'.window envelope ~ cu salariul .n.to pay on account ~ in natura . valoare) to underpay platibil adj.to pay in ~ in contui datoriei .to pay in full.to pay on delivery ~ la timp . ploughman plus^.payable by instalments ~ la cerere . payer pledoarie s.standard of iii^ policy ~ a ocuparii .payable to order ~ la prezentare .(despre o na\a incdrcata) full and down plugar^. stamp ~ de titlu .(tarif. plenipotentiary pliant s.n.n.prepaid ~ in numerar si transportat de cumparator .absolute surplus value ~ relativa . (salarii) to tmck ~ in numerar .- zilor) open-market policy ~ usilor deschise . pentru a actiona asupra masei mor.payable on demand ~ la livrare .m.payable as per endorsement platit adj.262 PLA-POL ~ daune/despagubiri . paid ~ anticipat . to pay off ~ in cont curent .(pentru metale pretioase hallmark podgorean s.payable at maturity ~ la vedere .demand policy ~ a nivelului de trai . plutocracy poanson s. to pay/to put down. pleading plenar adj.) cash-and-carry platitor s.payable net cash ~ in rate .) plea.(in numerar.f.f.f.surplus in the cash plusuri si minusuri de casa .(politica care pc"mite strdinilor sd desfdsoare acti\i:^ economicc sau sd emigreze intr-o (:':-mitd tara) open-door policy politica a cererii .(corn. extra.to pay by cheque ~ sub . (la cerere) callable ~ cu anticipate . vineyard politica s. winegrower.cash shorts and overs plusvaloare s.to pay in kind. incluzdnd si fisa de calcul a acestuia) paypacket plin adj.payable on presentation ~ la purtator . addition.to pay up ~ peste .f.m. surplus ~ de casa .payable to bearer ~ la scadenta .payable at sight ~ prin andosare .(totalitatea tranzactiilor efectuate de banca central.f. folder plic s.payable in advance ~ in numerar fara reducere . envelope ~ cu fereastra . adundri) plenary plenipotentiar adj.to pay out ~ la livrare . full ~ si la marca .m. (dr. (ca sistem) politics politica liberului schimb .free-trade policy ~ pietei deschise .(tarif. valoare} to overpay ~ prin cec . viniculturist. prospectus.

(impusa de guvern pentru a combatc monopolwile) competition policy .collective policy . {de asigurare} policy ~ de asigurare .austerity policy ~ de creditare a bancii .vessel policy ~ de asigurare a navei in constructie .antitrust policy . (specified unei anumite administratii) (SUA) deal ~ externa . cdnd vdnzdtorul nu poate dovedi temeinic titlul de proprietate) (defective) title policy ~ de asigurare casco .de austeritate .dividend policy ~ de expectativa .household policy ~ de asigurare a navei .insurance policy. 1.fiscal policy ~ industrials .pricing policy ~ de relansare .baggage policy ~ de asigurare a banilor in tranzit (pentru sumele transportate intre banci) cash-in-transit policy ~ de asigurare a caricului .income policy ~ deflationists . policy of insurance ~ de asigurare a bagajelor .trade policy ~ concurentiala .anti-inflation policy ~ antitrust .policy of deflation.de venituri .foreign policy ~ fiscala .monetary policy ~ salariala — wage policy ~ tarifara/vamala .bank lending policy -" de credite cu dobanzi ridicate dear money policy ~ de dividende . disinflationary policy ~ economica . inflationary policy ~ interna .budgetary policy ~ comerciala .agricultural policy ~ antiinflationista . (cambie) bill of exchange 2.supply-expansion policy ~ de restrictii bugetare .POL-PRO 263 a populatiei active prin asigurarea locurilor de munca) employment policy ~ a ofertei .(realizatd de cumpdrdtorul unui bun imobiliar impotriva unei eventuale contestdri in justitie.de preturi .economic policy.policy of inflation.investment policy -.stabilization policy .marketing policy .tariff policy polita s.builder's/construction policy ~ de asigurare a titlului de proprietate .hull policy ~ de asigurare colectiva .de marketing .f.bugetara .(economica) expansion policy ~ de relansare prin credit expansion-credit policy ~ de relansare prin oferta .(politico comerciala) wait-and-see policy .de mediu .policy of retrenchment ~ de stabilizare .(a unei firme) personnel policy ~ de plasament/investitii .internal/home policy ~ monetara .cargo insurance policy ~ de asigurare a locuintei .industrial policy ~ inflationista .supply-side policy ~ agresiva de vanzari .aggressive sales policy ~ agricola .environmental policy ~ de personal .

f.fire insurance policy ~ de asigurare impotriva intreruperii afacerii .f. fruit-growing .u specified valoarea interesului asignran unvalued policy ~ de asigurare nenominalizata .(in caz de accidente de mimed) employers' liability policy ~ de asigurare suplimentara supplementary policy ~ de asigurare-tip . (SUA) use and occupancy policy ~ de asigurare impotriva tuturor riscurilor .{:r. mar. underwriter's policy ~ de asigurare mixta .264 PLO-POM ~ de asigurare de calatorie (asigurare medicald.reinsurance policy.) block policy ~ de asigurare limitata .(pe piata bursiera) equity-linked policy ~ de asigurare de viata fara beneficii suplimentare .water pollution ~ cronica .(pentru diferite riscuri) blanket (insurance) policy. policy proof of interest ~ de reasigurare .(care r.standard policy ~ de onoare/fara obiect asigurat (asig. alms.life (insurance) policy ~ de asigurare de viata conditionata de profitui actiunilor comune . riscurile acoperite) declaration policy ~ de asigurare nominala .river pollution ~ marina .'. running policy ~ de asigurare impotriva incendiilor .(garantata de eel putin dona societdti de asigurare) composite policy polua v.(asig.mixed policy ~ de asigurare neevaluata . mar.all-risks policy ~ de asigurare in bloc. voyage policy ~ de asigurare pentru cheltuielile medicale . policy of reinsurance ~ mixta . pollution ~ a apei .(cauzatd de tin accident major) business interruption policy. (pentru mai multe voiaje) (asig.) honour/wager/gaming policy.open policy/cover ~ de asigurare evaluata . mar. handout pomicol adj.time policy ~ de asigurare pe voiaj .{care specified valoarea interesuhii asigurat) (asig.named policy ~ de asigurare pe termen . impotriva furtului etc.(repetatd si de hingi.(in asigurdrile maritime si de incendiu) floating policy.without-profits policy ~ de asigurare deschisa .) traveller's policy ~ de asigurare de viata . to pollute poluare s.marine pollution pomana s.marine insurance policy. consequential loss policy ~ de asigurare impotriva pierderii profitului — (prin inchiderea unei afaceri) loss-of-profits policy. floater ~ de asigurare generala general/comprehensive insurance policy.(care asigurd numai anumite riscuri) limited policy ~ de asigurare maritima . charity. functie de modi/lean Ie intervenite ir.) valued policy ~ de asigurare flotanta .t. duratd) chronic pollution ~ fluviala . care primele sunt revizuite periodic ir.medical expenses policy ~ de asigurare pentru raspunderea patronilor . mar.

1. fruit growing/farming pompa s.port of entry ~ de incarcare . hint.(tin salariat} to book in pontaj s. (de marfuri) tally clerk/keeper. cue ponta v.port of arrival/entry ~ de transbordare . pump 2. (in baza tinui acord comercial) treaty port ~ destinat navelor retinute pentru contrabanda .m. garnishment.continental port ~ cu maree . to book.f.destination port ~ de domiciliu/atas/inregistrare home/registration port ~ de escala .shipbuilding port ~ de andocare .transshipment port ~ de tranzit . orchardist pomicultura s. ceremony pompe funebre .t.faulty tallying ~ la descarcare . cursele de cai etc.canal harbour/port ~ de descarcare .t.port of departure.n.rn.lake port ~ de livrare . booking.) tip.i. (marfuri) to tally v.equipped port ~ cu rafinarie .resident population ~ totala total population port s. population ~ activa .ore harbour ~ de operatii directe din vagoane (fara depozitarea mar/if in port) rail port ~ de pasageri .open harbour/port.active population ~ activa disponibila potentially economical active population ~ flotanta .f. sequestration populatie s.n.congested port ~ artificial artificial/floating harbour ~ comercial commercial/trading/ mercantile port ~ continental .lading/loading/ shipping port ~ de lacuri .f.(a mdrfurilor) dispatching/forwarding station ~ de import . to clock. (de prezenta) time clerk/keeper. tallying ~ defectuos .refinery port ~ cu santier naval .tally of discharge ~ la incarcare .dock harbour/port ~ de buncherare . harbour.outer harbour/port . port ~ aglomerat . funeral furnishers pont s. pomp.undertaking.cargo port ~ de minereu .PLO-POM POM-POR 265 pomicultor s.n.transit port ~ deschis . (de marfuri) tally. (ban) inn popri v. to sequestrate ~ bunuri pe cale judiciara to distrain upon goods poprire s.port ofadjudication ~ exterior .discharging port ~ de destinatie .f.port of delivery ~ de marfuri . (in forma fie confidentiala la bursd. sailing port ~ de refugiu .(mchis la mareea joasa) tidal port/harbour ~ cu punct vamal . to check in ~ la plecare (un salariat) to book off/out ~ la sosire . tallyman popas s. to tally. clocking. fruit grower/farmer.passenger terminal ~ de plecare .n.port of distress/ necessity/refage ~ de sosire .port of call ~ de expediere .bunkering/fueling port ~ de canal . to distrain.tally of loading pontator s.floating population ~ ocupata employed/working/ occupied population ~ stabila/fixa .

investment portfolio ~ de piata .de investitii ..(actiuni pdstrate in speranta cresterii valorii kr pentru specularea iilterioara) aggressive portfolio .m.Eegirinia .m.exchangeability post s.c »1 institute a intra in posesia . (delmere) hokling --' de fapt .t.' possession.to possession of.risk portfolio ~ eficient .precarious tenure . possessor.maritime port. arer.f.s-. fara a schimba sn^sa de undo iff. carti de credit etc.(propiictciie .occupancy ".to give possession of a lua in ~ .. port.vamal . free port/zone portuar adj. (ca most eni tor e'.) efficient portfolio porto-franco s. porumb s.to enter upofcome/to enter into possession of a reintra/a repune in ~ .seasonal port .(portofoliul tuturor oportunitdtilor disponibile de investitii) market portfolio ~ de riscuri . (pentru bancnote.. la un pret speci^-cait. 1. sea harbour/port ~ pescaresc . appointrr.(din punctui de ve. ~ de revocare ..to property in smb.temporara — (inchiriere.industrial port ~ interior .lawful possession .foreign (trade) zone ~ maritim .actual possession ~ incorporala .agresiv .fishing/fishery harbour ~ petrolier .backlog/ stock of orders .f. harbour. place.n.(care li penw" emitentului sd-si rasciimpere ?K/'yntf'i de valoare. owaaKS| (detinator) holder '1 ~ al unei carti de credit . to repossess posesor s.n.266 ~ fara vama si antrepozite vamale unequipped port ~ fluvial .} wallet portofoliu s.pe termen nelim'tat .de active .terminal port ~.1 umu drept legal} IIKOT] possession ~ intermediara . (carac eristica a planurilor de pensii care pennite participantilor sa-^i schimbe locul de mnnca. (mijioace) means.n' .. to possess.to take possession of a pune pe cineva in ~ . maize.precara ..dere al operam} safe port ~ terminus .n. (resurse) resourca? . post..oil harbour/port ~ sezonier . Indian (SUA) corn ~ in vrae . O\\"GC tenure. callability ~ de schimb .bulk maize poseda v. (shijba)]ob .perpetu. to QW! define) to hold posesie . j inainte de maturitate) call fefians.port of entry portabilitate s.(de pe frontiera eficientei) (fin./.) portfolio ".sigur -. possibility 2 M.mediate posse<?» ~ m virtrtea dreptului priM ocupant .c occupancy a da m ~ .river-maritime port ~ industrial .cardholder posibilitate s. vor pfinn beneficiile) portability portofe! s.river harbour/port ~ nuvio-maritim .asset portfolio ~ de comenzi neonorate .n. (fin.inland/inner port ~ liber .

express mail potential adj.n. condition 4.debt burden ~ a impozitelor pressure of taxation pozitie s..electronic mail ~ interna .casual vacancy posturi tranzitorii . util) useful. to practise.n.(referitor la situatia pe piatd a unor actiuni) {bur. (sociala) standing. vacancy ~ liber temporar . to put into practice. (greutate) weight ~ a datoriei . (folositor.economic potential povara s. usage.part-time job ~ liber/vacant .(ydnzare fdrd aco-perire) (bur. (corespondentd) mail. sold al limit cont.inland mail ~ rapida .productive potential ~ de vanzare . burden. post. (SUA) (care ot) general delivery postal adj. status. or din de cumparare sau vanzare m curs de execulie) position ~ creditoare .) technical position practic adj.t. trade practice ~ de navigatie .. to employ ~ o profesie . (stagiar) improver practica s. potential ~ al pietei . skilled practica v.sales potential ~ de viitor .cele care . threshold ~ de rentabilitate . 1. (metoda) practice.) accruals postdata v. method ~ comerciala commercialism.m.f.f. \. use. poster post-restant s. iar profitui este mil) breakeven (point) ~ de rentabilitate a numerarului -(prag de rentabilitate obtinut cdnd se scad elementele nemonetare . cat si a instru-mentelor care stall la baza acestora) (bur.n. paste restante. condition ~ tehnica . to backdate. (despre o persoana) practical (-minded).) creditor position ~ descoperita .unfair trade practices ~ comerciale restrictive — (actiuni ale societdtilor private sau de stat care practica o concurentd restrictivd neloiald) restrictive business/trade practices prags. postal. matter--of-fact. (ampla-sament) situation.f.navigational/sailing practice ~ in productie . position 2. numdru! de titluri ale aceleiasi societati.t.(situatie in care incasdrile sunt egale cu costiirile. m cadrul operatiunilor de schimb sau de bursd. (afolosi) to use.full-time job ~ cu norma partiala .market potential ~ de productie . (aplicat) applied 2. s. (uzantd) practice. to postdate. status. practical. site 3. (oficiu) post office ~ aeriana .. mail.to practise a profession practicant s.plant practice practici comerciale neloiale .(cont.social standing. [stare.air mail ~ electronica .(cont.) synthetic position ~ sociala . in cadrid iinm portofoliu de titluri. po§ta s. practice. load.prospective potential ~ economic .) short position/ covering ~ pe piata .f. probationer. post. to date forward poster s.(a unei societati) share of market ~ sintetica — (obtinutd prin tranzac-tionarea optiunilor.vacant post/job. (priceput) experienced. n.POS-PRA 267 ~ cu norma intreaga .

predisposino-propensity ~ strategical . (inHate de masurd pentru lungime f! suprafata) ro(o)d prealabil adj.Tntarziata .f. entrusting with ~ altei nave .misdelivery ~.(price platd efecfuata de cdtre un debitor.'.f.necorespunzatoare " (a actiiinilc-^ (inir.) management threshold ~ diferential . board . preferential. (in constructii} prefabricated part.) preemption prefabrica v.(mar.) cash breakeven point . to prepack preaviz . warning ~ de concediere .a week's notice a da im ~ . ~ franco -. precontract preda v.'sfer ~ urgenta .(fata de documente!^ df trafiSpof •t) .) bad dciive"/ ~ pestt" bord 1.(mar.prompt delivery ~ in minus .o'verdue delivery ~ la bordu! navei .t..(pragul reactiei c'dmpardwului la stf/nuienti) differential threshold a atinge pragul de rents bilitate . discharging overside ~ priii t'ransbordare .din costurile fixe) (fin.-y '•"' tran. preceding preambala v. to hand over. to entrust with predare s.) delivery •~v.f. in infervalul de trei him la sfdryitui caruia e declarat falit. to deliver.poverty level/line/ threshold ~ de trecere de la un post de specialitate la uq post de conducere (mail. delivery.landed predispozitie s./.right and true deliver).) alongside delivery strategic predisposition predispus adj. .shon. precapitalistic precedent adj.t.f. (incredintare) commitment. handing over. delivered ~ 111 ininus . (previous) notice. (a remite) to consign. 1.warning for discharge ~ de o saptamana .to give notice precapitalist adj. prior precontract s.(tendmia unei societal.(prin transbordare) delivery overside ~ definitiva/reala . de a nrma G anwnitd strategic pe baz^ activitdtii trecnte §i a activelor sa!ei ~ conform uzului .accident-prone preemptiune s. (dr.(mar.free delivery ~ imediata .n.268 nu reprezintd iefire de immerar .customary delivery ~ de la bord .2.to break even prajiisa s. previous. n.de saracie . (remitere) consignment.'ers-A delive"y. (la) predisposed inclined to ~ la accidente .. precast unit preferential adj. pole. preference ~ a consumatorilor .(fata de documenreie it' transport) .deiive. (imitate de mdsrrd pentru lungmie) perch.exacta . (a incredinta) to commit.actual delivery ~ eronata/gresita .) o^. previous.express delivury predat adj. preferred preferinta s.consumer preference ~ frauduloasa .f.short delivery '. to prefabricate prefabricat adj.) outboard delivery ~ de-a lungul navei/sub palanc/sotto palanco .i. (din beton) precast s.(mar.

random sampling ~ de mostre in trepte . (absorbtie. detriment. (de afaceri. disadvantage. (moral} injury a cauza un ~ .to succed to a business ~ o functie . (dr.to do a prejudice/an injury preleva v. (de mostre) sampling ~ aleatorie de mostre .(achizitionarea printr-o ofertd pe care conducerea societdtii vizate o respinge} hostile takeover prelucra v. processing. (dr. (a amdna} to delay prelungire s. prejudice. datorii etc. la un anumit pret. to process. (mecanica) machining. preluare a unei societdti de catre o aha mat mare} absorption.la locul de munca -job training ~ teoretica . to prejudice. (uzinare) tooling ~ automata a datelor .f.t.} warehousing ~ ferma .multistage sampling ~ de mostre pe grupuri .automatic data processing ~ integrata a datelor . (a reinnoi} to renew.} reverse/ inverted takeover ~ lenta/treptata a controlului (asupra unei societdti} creeping control/takeover ~ ostila .} to continue. totalitatea unui imprumut si oferd titlurile prin siibscriptie publicd pe riscul sdu) firm/direct underwriting.} to take over ~ un rise .f.) fraudulent preference ~ pentru lichiditati .f training ~ de tehnica protectiei muncii -safety education ~ m cadrui intreprinderii . (viza.n. (a lezd) to injure prejudiciu s.cluster sampling ~ de mostre reprezentative representative sampling prelua v.group training . to work.t.(prm acumularea treptatd a actiunilor de la midi actionari} (bur.[dorinia de a define bani licliizi} liquidity preference preferinte economice ale intreprinzatorului entrepreneur's economic preferences pregatire s. (un termen} to prolong.desk training prejudicia v.PRE-PRE 269 catre uiml dintre creditori in detrimental celorlaiti} {dr. (a actiunilor i-mise) taking firm ~ inversa — (cumpdrarea unei societal! anonime de catre una cu rdspundere limitatd sail a unei societdti man de catre una mai mica) (bur.} continuation. (a . (a unui termen) prolongation.training within industry. (afaceri. valabilitatea} to extend.integrated data processing prelungi v.to jump a claim ~ o afacere/firma .f.} takeover. loss. (mecanic} to machine.to take an office preia.(forma de plasament prin care o bancd sail un grup de band ~ ilegal un teren .t.in grup . (a uzind) to tool prelucrare s.f. datorii etc. (pagiibd} damage.to assume/to take a risk preluare s. m-house training '. to be prejudicial/detrimental to. combination ~ a controlului asupra unei societati .t.t. to take samples prelevare s. (mostre) to sample.

direction.technical specifications presiune s. presidency. to award a prize to.charter money/rate. (la salariii un functionar etc. nefondatd) exaction ~ de despagubire .price asked. (cheltuiald) charge.) aquisitive/positive prescription ~ extinctiva . price.(bur.{mod de dobdndire a proprietdtii prin posesia mdelungatd a unui bun) (dr.n.return fare ~ al bileti'lui simplu/de dus .) negative prescription prescriptii de calitate quality specifications ~ tehnice .f.contract price ~ convenabil . demand.t.bad claim ~ rezonabila . (dr.fair claim pretinde v.) duress ~ a cererii .f. recompensa) reward. (a rdspldti.inventory pressure ~ fiscala . freight rate ~ al pietei .pressure of demand ~ a speculantilor a la baisse .(mar. bonus.single fare ~ al marfii la descarcare . specification 2. (distinctie. titlu etc.fair/reasonable price vizei.f.) bull run ~ a stocurilor de marfuri . a valabiUtdtii) extension.n. (nelegald. prize. claim. carrying out .f.) prescription ~ achizitiva/pozitiva . 1.day's price ~ atractiv . (a cere) to require ~ despagubiri . (al unei adundri. (cerdnd bani) to dun prescriptie s. (a indemna. a recompensa) to reward. al unui comitet. a zori) to urge. chairmanship pretentie s. al unui consiliu) chairman ~ al consiliului de administrate chairman of the board (of directors/ board chairman presedintie s.extension of a credit premia v. (reinnoire) renewal.fiscal pressure ~ inflationists inflationary pressure prestare s. (amdnare) delay ~ a unei cambii .) bear run ~ a speculantilor a la hausse .(dr. 1. pressure 2.claim for damage ~ nefondata .(bur.to claim damages pret s.) to give/to award a bonus to premiu s. (tarif) rate ~ ajustabil .market price ~ al zilei . regulation.charm price ~ brut .renewal of a bill of exchange ~ a unui credit .gross price ~ brut al marfii ~ gross value ~ ce include taxele vamale .sliding scale price ~ al biletului dus-intors . bounty presa v.providing services presedinte s.) landed price ~ al navlului . to claim.t.duty-paid price ~ cerut .) award.) limitation of actions ~ negativa — (mod de pierdere a proprietdtii prin abandonarea indelungatd a unui bun) (dr. (la salariu) premium. (exercitata pentru semnarea unui contract) (dr. (cost) cost. (pret la care un dealer va vinde acthmile pe care Ie define) ask (price) ~ competitiv competitive price ~ contractual . president.270 PRE-PRE prestari de servicii .t.f. demand price. (rasplatd.m.

knockout price ~ efectiv .(care include toate cheltuielile de transport pdnd la punctui de livrare'} delivered price ~ de monopol .dumping price ".export price ~ de fabrica .gross cost ~ de cost contabil .invoice price fix/stabil .cash price ~ cu reducere/rabat .equilibrium price '. lump sum price .racking/unreasonable price ~ facturat .monopoly price ~ de oferta .(a titluriior de valoare) redemption/repurchase price ~ de regie .ferm/fixed/stable/ standing/strong/constant/set price ~ general/unic .wholesale price ~ curent .de echilibru .actual/real cost ~ de cost integral .cost price.de emisiune ~ {a titluriior) issue price .(pretui implicit/evaluativ al fiecdrei caracteristici functionate a mdrfii) hedonic price ~ impus . (pretui la care sunt vdndute publiculiii actiunile comune) (bur.current/going/ruling/ regular/standard price ~ de baza .sale/bargain price ~ de subscriptie .factory/prime/ first cost ~ de inventar .supply price.discount price ~ cu ridicata .(de tranzactionare a actiunilor) (bur.basis price ~ de catalog .) exercise/strike price ~ de export .informative price .force account rate .retail price ~.hedonic .selling price ~ derizoriu .purchase price ~ de dumping .PRE-PRE PRE-PRE 271 .(de producdtor) recommended retail price ~ cu plata in numerar .blanket/flat price ~ global/forfetar .single cost ~ de cost total .pretui efectiv platit pentru actiiinile comune atunci cdnd sunt obtinnte prin conversia actiunilor preferentiale sail a obligatiunilor convertibile) conversion price ~ de cost .flat cost ~ de cumparare .convenit/stabilit . inainte de maturitate) call price ~ de sacrificiu/sub pretui de cost -sacrifice price ~ de sold .de rascumparare .knockdown price ~ de vanzare/desfacere . la un pret specificat.unit cost ~ de cost pe unitate de marfa .subscription price ~ de soc/reclama .de exercitiu .administered price ~ informativ .manufacturer's price .(cursul la care cumpdrdtorul unei optiuni de cumparare sail vdnzare poate dobdndi sail ceda activul in cauza) (bur.) actual price ~ exorbitant .overall cost.total cost ~ de cost uniform .stocktaking price ~ de livrare .) offering price ~ de producator .de revocare . net cost ~ de cost antecalculat .agreed price ~ cu amanuntui .(care include costiil de productie si profitui producdtorului) full-cost price ~ de cost pe unitate/unitar .(a titluriior de valoare.catalogue/list price ~ de conversie .precalculated cost price ~ de cost brut .(.book/accounting cost ~ de cost efectiv .cu amanuntui recomandat .

nominal price ~ oferit .(dupd inchiderea bursei) after-hours price.low price ~ special . (pret pe care un dealer il va plati pentrii o actiune) bid (price) ~ pentru vanzarea in rate .open price ~ liber de piata .high price ~ maximal .(pretui fixat periodic de CEE pentru produsele agricole) target price ~ total/care include toate cheltuielile .rising price ~ incarcat/exagerat .(la Ucitatie) starting/reserve price.) transfer price ~ in antrepozitele vamale .umbra . (stabilit de guvern) minimum price ~ neoficial .(inainte de vamuire) in-bond price ~ in care sunt cuprinse toate serviciile .tariff scheduled price. bidding.(bur.forward price ~ liber/nefixat .net price ~ nominal .extra price ~ supraevaluat datorita penuriei scarcity price/value ~ sustinut^ubventionat .average/mean price ~ minimal . tariff/scale rate ~ .) closing price ~ la nivelul pragului de rentabilitate . (SUA) upset price ~ integral .floor price.price on rail ~ la tnchidere .special price ~ spot/pentru livrarea imediata spot price ~ strans — (cdnd intre pretui cerut s: eel oferit este o diferentd mica) (bur.inclusive price ~ .plafon .bottom price . (la bursa neoficiald) kerb/street price ~ net .(stabilit de guvern.) opening price ~ la incarcarea in vagoane .(pret utilizat in situatia ii: care nu existd un pret al pietei.hire-purchase price ~ .(bur.(drastic) cut price ~ redus in cazul platii in numerar price subject to a cash discount ~ scazut .flat price ~ unitar .(pret minim) threshold price ~ marcat/afisat .loaded price ~ la deschidere .breakeven price ~ la termen .272 PRE-PRE ~ initial/de strigare .inclusive terms ~ in crestere .) close price ~ suplimentar .free market price ~ -limita/-prag . permis de o lege) maximum price ~ mediu .support subsidized price ~ tarifar/de referinta .tinta .full price ~ intern/de transfer .unit price pretui eel mai bun/avantajos . cum ar fi cazul tranzactiilor interne ale firmelor man etc.prohibitive price ~ putin scazut .(fohsit in schimburile dintre sectoarele/diviziile unei companu multinationale etc.marked price ~ mare/ridicat .(pentru a atrage cumpdrdtori) shade price ~ recomandat de producator manufacturer's recommended price ~ redus .{bur.) shadow price ~ unic .ceiling price ~ prohibitiv/inaccesibil . i best price ~ eel mai scazut .(la Ucitatie) bid (price).

to provide. primul operat .(pentru acelasi produs pe piele diferite) differential/split prices ~ medii pe piata . to forecast 2. sosirii) (mar. contract) to covenant. (oferta pentru furn izarea de marfuri. {in bugef) to budget previziune s.statutory meeting ~ ipoteca . presentation.presumption of fact ~ legala .) first premium ~ solicitare — (prima trarisd pentru achitarea unui packet de actiiini) (bur.m. (explicatii. (prin.to submit a plan for approval prezentare s. to display. presumptive prezumptie s.) first call primul esalon de conducere .t.t.) prices afloat ~ diferentiale .(metoda de control al stocurilor care presupune cd mdrfurile cumpdrate mai deinult vor fi utilizate prioritar in procesul de productie) (cent. 1. (expiiiiere) exhibition. estimator. to value. (cu fonduri) to furnish. (dr..) to furnish.f.(asig. (gratificaiie. bonificatie) bonus. (a cursului actiunilor) (bur. to present: (a oferi) to offer. appraiser prevedea v.to set the price/value at ~ putin . dm raporf) to make. premium. to preside at/over.to set a low value on pretuitor s. first served prima s. (a da) to give.PRE-PRI 273 preturi ale marfurilor in expeditie (mar. (prognozd) forecast. to be in/to take the chair prezumat adj.semestru .(imediat superior salariatilor obisnuiti) first-line management ~ exemplar . referinte.seller's prices ~ sezoniere . adj. cont. (subventie .first mortgage ~ prima .) first-half year ~ sosit. (a stipula) to stipulate.) first come.t. (oferta) offer. to chair v.(bur. gratuity.(date) to misrepresent ~ o oferta de furnizare de marfuri to tender for a supply of goods ~ scrisori de acreditare .seasonal prices pretui v.world market prices ~ ridicate/avantajoase pentru vanzator . (a expune) to exhibit..(a unei carfi fdcutd pe coperta acesteia) blurb prezida v.presumption of law prim num. rater. first out .(speci-fice unui post) (man. to estimate.f. (pentru acceptare) to hand in ~ incorect/inexact . (evahiator) valuer. to foresee. (estimaf) constructive prezumptiv adj.to present a cheque for payment ~ un plan spre aprobare . first prima adunare generala a actionarilor .f.(al unei cambii) first of exchange ~ intrat. to appraise ~ la . servicii) tender.) first in.) outlook prezenta v. primul iesit .f. display ~ a sarcinilor si a cerintelor . probe etc. to valuate.t.i.) presumption ~ absoluta .market averages ~ mondiale .) job specification ~ de produse sau servicii noi (retelei de distributie inainte de lansurea pe piata) selling in ~ -reclama .to deliver credentials ~ un cec spre incasare .(navele sunt operate in ordinea.conclusive/irrefutable presumption ~ de fapt .

unor sectoare industriale. town/city hall . incentive premium ~ directa/pentru optiune de cumparare . surcharge primarie s.premium pay.(sumd peste valoarec nominala care trebuie pidtitd de o societate cdnd revocd o emisiune iie titluri de valoare) call premium ~ de rise .share bonus ~ in numerar .(platitd de cumpd-rdtorul unei optiuni de cumpdrare) option premium ~ de pavilion .insurance premium ~ de celeritate .cash bonus ~ necastigata .) gross premium ~ integrals ~ (asig.(as ig.dispatch money ~ de eficienta .(asig.(de cdtre titidarul unei polite de asigurare auto) no-claim bonus ~ supliinentara .) marketability premium ~ de optiune .(a conlractuliii de asigurare pentru un an) renewal premium ~ de revocare .(restituitd asiguratuliii de societatea de asigurdri cdnd proprietatea acestuia nu afost amenintatd de rise) unearned premium ~ oferita contra expedierii unui bon (care dovedeste achizitionarea unor produse) mail-in-premium ~ pentru economisirea timpului de munca .time-saving bonus ~ pentru marirea productiei (acordatd muncitorilor) acceleration premium ~ pentru neridicarea vreunei pretentii de plata .(fin) market risk premium ~ de stimulare .redemption premium ~ de reinnoire .efficiency bonus ~ de emisiune a actiunilor .export bounty ~ de inllatie — (primd pentru inflatia aiiticipatd sail estimatd pe care investi-torii o adund la rata purd a rentabilitdtii) inflation/inflationary premium ~ de inflatie la rata dobanzii -interest rate inflationary premium ~ de munca in conditii de praf (la descdrcarea cerealelor.) risk premium ~ de rise de piata .(diferenta dintre raid necesard a rentabilitdtii unui actn riscant dat ^i rata rentabilitdtii unu: activ lipsit de rise cu aceeasi viald estimatd) (fin.(bur.) premium for the put ~ in actiuni .(asig.) flag share ~ de productivitate ~ productivity bonus ~ de productie .274 guvernamentala acordald agriculturii.) premium for the call ~ esalonata .production bonus ~ de rascumparare . extra/loaded premium. a cimentului etc.f.(bur.) dust allowance ~ de negociabilitate/lichiditate -(primd addugatd de investitori la rata dobanzii umii titlu de valoare pentru a compensa lipsa unei piete de tranzac-tionare a acestuia) (fin.(mar.(diferenta dintre pretui actiunii si valoarea sa nominala) share premium ~ de asigurare .) additional.) full premium ~ inversa/pentru optiune de vanzare .) deferred premium ~ globala . pentru sustinerea exporturilor) bounty ~ compusa (in asigurdrile de viatd) compound bonus ~ de actiune .premium on an issue/on shares ~ de export .

management buy-in privilegiat adj.t. (acordat de regind sail de parlament pentru wfiintarea unei societati. specimen 3. (incercare) trial. asigurat in grup. (a metalelor) assay.PR1-PRO 275 primi v. (verificare. (dovada) proof. (de un drept/o capacitate legala) (dr. so.(prin depdsirea termenului de scadenta) {dr. to privatize privatizare s. 1.{management prin eliminare.receipt on account principal adj.{dr. receipt ~ in cont . \.(dreptui unui individ.(a! unei camhii de catre tras) acceptance trial de anduranta/rezistenta -endurance test ~ de calitate . mcheie o asigurare individtiald cdnd asigurarea colectivd expird) (asig.) charter ~ de conversie . foreclosure privat adj.') incapacitation.) to foreclose ~ de dreptui de folosinta .t.(impozite proportionale cu veniturile) ability-to-pay principle prioritate s.issue power ~ de plata anticipate .(a unei datorii mainte de scadenta) prepayment privilege ~ de reinnoire a termenului de asigurare .f. evidence ~ de accept . o capacitate legala) (dr.(stabilirea preferentiald a ordinii creditorilor repartizati in diverse clase) preferential/preferred claim under bankruptcy prost adj.f. (de) to deprieve (of) 2. test. preference. proof. leading principiu s. main. preferred privilegiu s. privatization ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre conducerea existenta management buy-out ~ a unei societati prin preluarea pachetului majoritar de actiuni de catre o cchipa manageriala din afara ei . (despre creditori ale caror creante sunt rambursate prioritar in caz de faliment) privileged.) to incapacitate ~ de dreptui de achitare a unei ipoteci . deprivation 2. a unei firme etc. priority ~ a ofertei . principal. control) verification. (de un drept. personal privatiza v.n. preferential/preferred claim 2. chief.f.unloading priority priva v.first refusal ~ la descarcare . retinerea aspectelor critice in detrimental celor neesentiale de catre manager) exception principle ~ posibilitatilor de plata . 1. preferential.f. private. reception. to receive.) conversion privilege ~ de emisiune . to get.n.t. privilege. control 2. bad proasta administrare/conducere maladministration proba s.) to foreclose privare s.f.control test . receiving.renewal privilege of term insurance ~ de revocare — (clauzd in corporatd intr-o obligatiune sail actiune preferentiald care ii da emitentului dreptui de a revoca titlul de valoare la un pret specificat) call privilege ~ in caz de faliment . to accept primire s. (mostrd) sample. \. principle principiul exceptiei .

case ~ tehnologic ..criminal trial. (dr.procedure of customs procent s. to procure. . to obtain.economic process . to act. practice ~ de arbitraj . rate (per cent) ~ al impunerii .industrial .de receptie .reject rate ~ ridicat . trust deed/instrument ~ de administrare .average sample ~ testimonials . proxy.-martor .n. (tnandatar) procurator. proceeding.(in indiistria te. process 2. to go on (to) procedeu s.de productie .m.check/duplicate sample -~ medie .m.acceptance delivery test ~ la cumparare .economic . (chesfiiine) matter.xti1. producing.to bring smb.tax rate ~ de rebuturi .field experinient . (law) suit ~ de daune . to get.-verbal .f. proxy procura s.heavy percentage procentaj s.feasibility test ~ de lucru . percentage proces s.(official) report.ci) sample of fabric/work ~ de omologare . case. proceeding.damage suit ~ de identificare . to find procurator s.(a averii unei persoane decedate) letters of administration ~ pentru vanzare . to institute/to take legal proceedings against smb.production process . procura v. al unei con'troversc) issue ~ de fond .acceptance test/trial ~ de predare . power of attorney. to obtain. producer.f..f. (penan criminal trial ~ civil . question. letter of attorney procuration.n.special/particular power (of attorney) producator adj.purchase trial ~ la scara naturala . manufacturer. (obiect al wiei discutii.procedure in bankruptcy ~ judiciara -judicial/legal proceeding ~ judiciara sumara . to bring/to enter an action against smb. spectacole.(dr.summary proceeding ~ vamala .qualification/official/ warranty test ~ de receptie-predare .n.i. method procedura s. procuration. to law.276 PRO-PRO ~ de exploatare/functionare performance test ~ de fezabilitate .) action a: law. (de jilrne. procedure. fusion process . problem.to be at law with smb. flow . (civil) (law) suit.substantive issue.trust for sale ~ speciala .arbitration procedure ~ de faliment .{a navel} delivery trial .operating process.n. (bani) to raise. procedure. 1. yielding. (la) to proceed (to). warrant/warranty of attorney.civil case. percentage. a intenta un ~ cuiva . record a fi in ~ cu cineva .) proof by witness problema s.t.(a salariatului cu obiectivele mtreprinderii) (mat1.industrial run ~ penal . productive s. fundamental question ~ de reprezentare/mandat (potential conflict de interese mtre actionarii unei finne si conducerea acesteia sail nitre obligator! si actionari) agency problem proceda v.

in serie mica/discontinua . {despre zacammte.permanent output ~ de calitate superioara .modular production ~ medie .net production ~ nominala .small-scale production ~ la hectar .marginal cost producer ~ particular .cottage production ~ continua .handicraft industry ~ neta . outturn. efficient. dobdndd) to return.f. productive.market output ~ maxima . (profit.PRO-PRO 277 programe de radio fi televiziune) producer ~ individual .effective output rixperimeiitala/-pilot pilot production .industrial outpui/ production interna indigenous/home production .flow/line production.average output ~ me§te$ugareasca . manufacture.output per man-shift productie s. production.{randament'd normal} to underproduce prodnctiv adj. (o recolta} to yield ~ m serie .agricultural/farm production. harvest ~ artizanala/la domiciliu .prea in'iilt fata de .'i'azuta} to overproduce .productivity of capital a capitalului fix . repetitive manufacturing '. working efficiency ~ globala .efectiva/reala .physical productivity ~ a factorilor de productie -productivity of factors of production ". to yield.a muncii productivity of labour.to mass-produce .pe handa rulanta . to manufacture 2.individual producer ~ la costuri marginale . output. {agricola) yield.continuous flow production ~ in serie/masa .gross/aggregate output ~ indirecta .maximum/peak/ultimate. payable productivitate s.a capitalului .in flux/pe banda . efficiency ./ capacity output ~ modulara .f. tereiwrif pay.(care foloseste diviziunea Jinmcii) indirect production ~ industriala .quality production ~ de marfuri .hourly output/production . belt system of production ~ in flux continuu . productivity.sub .(eficienta agregatd a utilizdrii tuturor factorilor de productie la nival de imitate economicd) overall productivity -~ maxima .commodity production ~ de serie .peak productivity ~ medic average productivity ~ pe om-ora .private producer produce v. 1.(cerere sent cantitatea pre.g5obala .mass/quantity/serial production .to produce on the line ". gainful.t.crop capacity. yield production ~ -marfa .standard production.rated output ~ orara . to produce.output per man-hour ~ pe om-schimb . harvest ~ agricola .

celelalie resurse rdmdndnd neschimbate constante) marginal product ~ mondial brut gross world product ~ national brut . oil ~ petrolier rafinat refined oil ~ secundar/auxiliar .agricultural/farm produce ~ brut . care se schimba la intervale mari de timp) yellow goods .substitution product ~ ecologic .(de firma produ-cdtoare in scop promotional) giveaway ~ patentat proprietary product ~ perisabil .(f'abricarea de produse finite din materii prime si realizarea de constructii civile) secondary production ~ tertiara .output per man-shift ~ potentials .net national product ~ neperisabil .nonperishable product ~ oferit gratuit .gross national product ~ national net .end product ~ finit . {artificial sail natural) product.n.pharmaceutical ~ final .chemicals ~ comercializabile marketable products ~ cu durata medie de folosinta -semidurables ~ de calitate medie/calitatea a douamiddlings ~ de culoare galbena . (marfd) commodity.(pentru care cererea scade atunci cdnd scad si preturile) infenor good ~ intern brut . (nefinisat) raw product ~ cu defect .weekly output/ production ~ secundara .batch production ~ pe om-ora .perishable product ~ principal/de baza .reduced output ~ saptamanala .primary product.(bunuri de consum mai scumpe. (articol) article. (care se aruncd dupd mtrebuintare.net domestic product ~ marginal (productia suplimentars care se obtine prin folosirea unes unitdti in plus dintr-o resiirsd.food products-foodstuffs ~ chimice .(pe care ciimpdrdtonil se hotdrdste cu greu sd-l achizitioneze) high-involvement product ~ cu implicare scazuta .by(e)-product ~ sintetic .synthetic product ~ social marginal . in general una singurd) throwaway ~ agricol .marginal social product ~ social total .faulty product ~ cu implicare puternica .record output ~ redusa .gross domestic producr ~ intern net .crude product.daily output/production produs s.per capita output ~ pe loturi .(a iinui an) vintage ~ zilnica .(pe care cumpdrdtorul se hotdrdste iisor sd-l achizitioneze') low-involvement product ~ de substitute .potential production ~ primara — (a materiilor prime} primary production ~ -record .social total product produse alimentare .278 PRO-PRO ~ pe cap de locuitor .output per man-hour ~ pe om-schimb .final/terminal product ~ inferior . (al unei tdri) staple ~ petrolier petroleum product.(a serviciilor) tertiaiy production ~ vinicola . {natural sail agricol) produce.green product ~ farmaceutic .

atribuibil . ielevizoare etc.book/accounting profit ~ de capital .de fabricatie interna . unappropriated profit/earnings.(profit care poatefi atribitit unui sector sail unui departament dintr-o organizatie) (man. retentions. benefit. profit.f.(profitui net) admitted profit .(cu temperatura de aprindere sub 65°C) nondangerous oils ~ petroliere periculoase .n. vocation. (din exploatare) trading profit ~ contabil .(CM temperatura de aprindere sub 23 °C) dangerous oils semifabricate semifinished/ semimanufactured products similare/de substitute homogeneous products ~ textile .monopoly profit ~ din activitatea curenta ~ business profit dupa impozitare/impozitat earnings after taxes. clean/light oils ~ petroliere negre .(obfinut din vdnzarea de fondurifixe) capital profit ~ de monopol .(benzine. profile ~ al clientelei .admis .consumer durables.n.(bunuri de consum de folosinta indelungatd care se fabricau initial in carcase de culoare maro — radiouri.home products -'•' de folosinta imediata .de culoare rosie .(bunuri de consu'n.gross profit. professionalism profesionist adj.i. proceeds. professional profil s. motorina) black/^irty oils ~ petroliere nepericuloase . profession. revenues ~ acumulat/nedistribuit . occupational profesionalism s. disposables ~ in lucru/curs de fabricatie .. to practice profesie s..(conf.textile goods.consumer nondurables -.taxable profit.competitive profile ~ al consumatorilor .customer profile ~ aE concurentei . precum cele alimentare. pacurd.) attributable profit ~ brut . precum articolele de vestimematie. earnings. chargeable gain .de folosinta indelungata •.) (SUA) goods in progress ~ iactate .economic profit ~ iluzoriu illusory profit ~ impozabil .m.') brown goods ~ de culoare portocalie . to profess. professional. hard goods .dairy produce meste^ugaresti handiworks. undistributed profit/earnings. s. (vdndute ca material) soft goods profesa v.de imica foiosinta . after-tax profit ~ economic .disposable goods. terebentme. handmade goods ~ petroliere albe/curate .(titei.f.consumer profile profit s. inlocuite in ritm moderat) orange goods ~. vocational.PRO-PRO 279 ~ de culoare maro .(bunuri de consum. return. con-sumate yi inlocuite imediat) red goods . occupation profesional adj. molorina speciala) white products oil. v.n. earned surplus .(actio-narilor cu scopul formarii de fonduri de investitu) retained profit/earnings. gain.

advantageous. (plan) schedule. design. scheme.) amortization schedule ~ de amortizare a imprumutului loan amortization schedule ~ de descarcare . plan. (orar) timetable.technical progress progresiv adj.steady progress ~ economic . to take advantage of.n.quick returns ~ scriptic/teoretic .economic forecast ~ pe termen lung .normal profit ~ ocazional casual profit ~ rapid . moneymaking. estimates o o J ~ de contract .short-term/-range forecast program s.legal profit ~ net .loan schedule ~ de mcarcare .draft law./?.t. to ban prohibitiv adj.fund flow forecast ~ a profitului . program(me).f.to drive benefit/ advantage from profita v.to be on short time programa v.subcontract programme ~ flexibil de lucru . to plan. short day a lucra cu ~ redus . forecast ~ a fluxului de fonduri .280 PRO-PRO ~ inainte de impozitare/neimpozitat earnings before taxes.sales forecast ~ de afaceri business forecast ~ de trend . lucrative. to forecast prognoza s.trend forecast ~ economics . progress ~ continuu/sustinut .discharging schedule ~ de e$alonare a creditului . rewarding profitor adj.t. to program(me).(c.long-term/-range forecast ~ pe termen scurt . to prohibit.to bring in profit. (de document) draft ~ de buget . to trade on/upon profitabil adj. remunerative. prohibitory prohibitie s. schedule.loading schedule ~ de lucru — (ore de lucru in magazine yi birouri) business hours ~ de lucru cu intreruperi .profit forecast ~ a vanzarilor .net/clear profit ~ normal .paper profit ~ suplimentar . gainful. profitable.short-time working.. profiteering s.f.flexibile working hours ~ redus de lucru .n. bill ~ de lege de interes public .draft articles .extra profit a aduce ~ . {de) to profit by.draft contract ~ de lege .broken time ~ de ree$alonare a ipotecii . fin. before-tax profit ~ legal .m.economic progress ~ tehnic .ont.(pentru alocatii bugetare) appropriation/money bill ~ de statut .personnel plan ~ de amortizare . progressive prohibi v. prohibition proiect s. profiteer prognoza v.to leave a profit a trage un ~ din . to schedule progress. beneficial.public bill ~ de lege financiara .t. project. to yield a permite/a rezulta 1111 ~ .mortgage rewrite programme ~ de subantrepriza .draft budget.i. prohibitive. (politic) platform ~ al salariatilor .

o marcd etc. (o sentintd) to pass. football pool/coupons pronunta v.brand promotion ~ a vanzarilor . immo. to proletarianize promoter s. (in grad.m. percentage proportional adj. proportion. (care da in chirie sau in arendd) landlord ~ al marfii . to promulgate. promoter promotional adj.cooperative property ~ corporala .) to boost 2. owner. (intens un produs.land(ed) property. promotion ~ a reactiei directe .n.fee. (interese) to advance.t.(a cumpdrd-torului) direct response promotion ~ a unei marci .technical design proiecta v. possessor.berth owner ~ de resurse .mortmain ~ individuala/nesolidara .storekeeper ~ de nava . calitate) property.sales promotion ~ prin intermediul unei personalitati .t.m.tehnic . infunctie) to raise promovare s. to deliver propasi v.corporeal/tangible property ~ cu drept de mostenire limitat estate in tail ~ ereditara . detinere) ownership 2. to prosper.) industrial property .f.n.(in cartea funciara) registered proprietor ~ de chei .(SUA) publisher ~ funciar . designer.chief designer proletar adj. proportional proprietar s. (trdsdturd. freehold ~ funciara limitata .absentee ownership ~ abandonata pe mare .PRO-PRO 281 .. to plan proiectant s.(asupra brevetelor.derelict ~ absoluta . proletarian proletariat s.resource owner ~ de ziar .personality promotion promulga v.'. (initiative.riparian ~ unic .f.t. several property ~ indiviza . ratio.f. to design. realty. interese etc. to enact pronosport s.sole owner/proprietor proprietate s. to flourish.(indiviziune) joint ownership ~ cooperatista . mdrcilor etc. (posesiune. quality ~ a unui absenteist .real estate/property. promotional promova v.reputed owner/ proprietor ~ riveran -. property.undivided property ~ industrials .cargo owner ~ care percepe o chine excesiva rack-renter ~ cu titlu de proprietate inregistrat/ inserts .m.(cu drept de a o transmite oricdrui mostenitor) fee simple. to project.wharfinger ~ de magazin . heir land ~ funciara . able property. proprietor.landowner ~ prezumtiv . 1. planner..severally.) to promote. 1. to thrive proportie s. holder. estate ~ funciara absoluta .absolute ownership ~ comuna . draftsman ~ -sef. immovables ~ inalienabila .t.(cu drept de a o transmite unei categorii limitate de mostenitori) fee tail ~ imobiliara . proletariat proletariza v.m.t.shipowner ~ de nava de linie . s.

labour protection protectie a consumatorilor consumer protection ~ a locurilor de munca . to thrive prosperitate s. 1.patent coverage ~ sociala social protection/security protectionism s.public/state ownership.(prin inchiriere sau arendare) tenancy ~ particulara/privata . formalitdti descuraja-toare de import) nontanff protectionism ~ tarifar .accident prevention ~ prin brevetare . to flourish.(implied restrictii legislative asupra unor norme de consum. (o Industrie. protectionism ~ administrativ .life estate ~ publica/de stat .t.tail male proprietati tehnologice .environment protection ~ contra accidentelor .unassessed property ~ nuda . {adept al protectionismului) protectionist proteja v. a unui spatiu} sit-in . protest 2.(cu ocuparea unui local.(care constd in aplicarea de taxe vamale asupra produselor impor-tate) tariff protectionism protectionist adj.n.collective ownership/ property ~ ocupata temporar . prosperous. protective s.(aplicat prin mdsuri de contingentare a importurilor. norme sanitare etc.m.tail female ~ transmisibila numai pe linie masculina .i.process/ processing properties prospect s.leasehold (property). (cambiaH protest ~ de munca .282 PRO-PRO ~ intelectuala . to protect. (brosurd) leaflet ~ de emisiune . mteriicerea totald a importurilor pe o pe-rioadd de timp.embarrassed/encumbered estate ~ inchiriata . flourishing.(a unei cambii) protest for nonpayment ~ social . ownership without usufruct ~ obsteasca .(a unei cambii) protest for nonacceptance ~ pentru neplata .issue prospectus prosper adj. thriving prospera v.private ownership/property ~ pe viata .n.employment protection ~ a mediului . thrivingness protectie s.f.intellectual property ~ ipotecata . tenement ~ libera de sarcini/neipotecata estate free from encumbrances.personal estate/property. prosperity. un sector economic) to safeguard protest s. (a sprijini) to support.incorporeal/intangible property ~ neevaluata/neimpusa . clear estate ~ mobiliara . m scopiil mdepartdrii producalorilor straini} administrative protectionism ~ nontarifar . public/state property ~ transmisibila numai pe linie feminina .f.industrial action ~ pentru neacceptare . personalty ~ necorporala . letting. prospectus. protection protectia muncii .n.bare ownership. to prosper.

fortnightly ~ de specialitate specialized publication ~ de uz intern restricted publication ~ informativa . public.business-to-business advertising ~ informativa .{obligat sd asculte material publicitar in timpiil receptiondrii iinor programe de radio si televiziune) captive audience publica v.ethical advertising ~ industrials . store.(fin. supply provizii nevamuite {ale unei nave) bonded stores a face ~ .(reclamd pentru tin produs.f. public.f. psychology psihologia muncii/industriala occupational psychology psihotehnica s. fdrd precizarea marcii) primary advertising ~ prin postere . {aiidienta) audience ~ captiv .breakeven point ~ de atractie turistica . prototype provizie s.n. publicity.f.comparative advertising ~ comuna/colectiva . (articol. (o cambie) to protest ~ o cambie .informative advertising ~ institution ala . industrial psychology public adj.i.(text publicitar care criticd un produs concurenf) knocking copy ~ etica .PRO-PUN 283 protesta v. {concept de baza conform cdiuia cdnd doud valori sunt posibile trebuie sd se retina cea mai scdzuta) (cont. state.digest publicitate s.national advertising ~ persuasiva . publication. {de pe ordinea de zi) item 3.combative advertising ~ comparativa .f. advertising ~ combativa . spot ~ comercial . (revista) magazine ~ bihmara .to protest a bill of exchange.to have a bill protested prototip s. (/oc) point..n.trading post ~ critic al rentabilitatii . (periodicd) periodical. (in monitorul oficial) to gazette publicatie s. place. menitd sd sporeascd prestigiul acesteia) institutional advertising ~ murala/pe fatada cladirilor mural/wall advertising ~ nationals .{a unei firme.persuasive advertising ~ primara . (impotriva) to protest (against) v.loan loss provision provizoriu adj. to publish. showplace ~ de aur la import .poster advertising promotionala promotional advertising . provision ~ pentru credite neperformante bad loan provision ~ pentru pierderi din credite . point 2. to make protest of a bill of exchange ~ o cambie prin intermediar .) prudence psihografie s. provision.n.subliminal advertising punct s. temporary prudenta s.sightseeing spot. post.to get in provisions provizion s. paragraj) item. to issue.(colaborarea mai multor firme pentru a reduce cheltuielile in acest sector) cooperative advertising ~ distrugatoare .f.t.f. {de stat} public.t. 1.. s. psychographics psihologie s.subliminala . n.f.) import gold/specie point . provisional.

) issue of fact ~ pana !a care se poate obtine capital . in condltiile circulatiei libere a aiirulni mtre tdri) {fin.limited discretion ~ retroactiva — (efect retroaciiv al unei legi) retroaction . bearer ~ de cuvant .electronic point of sale ~ in litigiu .de monopol .s'.umale la import prejudiciazd economia nationals) peril point ~ vamal .(dr.customs house puncte de aur .points at issue ~ pe ordinea de zi .284 PUN-PUT ~ de baza .m.(la autovehicule) taxable horsepower ~ limitata dc decizie .delivery point ~ electronic de vanzare -.(limitele nitre care oscileazd rata de schimb a doud volute cu ctalon-aur.) issue -.(cdnd trebuie achitatd TVA) tax point ~ de interventie/sustinere .) gold/specie points ~ in discutie . power 2.) issue of law ~ litigios de fapt .money purchasing power .monopoly power ~ discretionara de cumparare discretionary spending power ~ executiva .(o sutime dintr-un punct procentual) basis point ~ de impunere .(dr.items on the agenda punctaj s.credit scoring purtator s. authority ~ de cumparare ~ purchasing/buying spending power ~ de cumparare a banilor .n./ 1.litigios de drept .(sub care reduccrea tarifelor v. scoring ~ de bonitate .(in mod rentabil) capital cut-off point ~ periculos .(dr.spokesman putere .executive authority ~ fiscala .(cand banca centrala intervine pentru sustinerea cursiilui) support point ~ de livrare .

o ipotecd) to cancel. (fin. (de pe o listd. (a sterge) to erase.f.) yield magazin) department ~ de solduri .(legi care limiteazd mfiintarea sucursalelor bancare) (SUA) limited branching rampa s. (intr-un ramburs s.f.) aggregate rebate ~ la cantitate .tax refunding integrala 5a scadenta .bargain basement/counter ~ de vanzare angro . (a chelluielilor) defrayal. return. \.cash discount ~ de sfar§it de an .loading ramp/stage ramura s. branch ~ de afaceri . (amortizabil) redeemable rambursare s.(la un mare magazin) contract department . to discharge ~ din barou . allowance. branching ~ limitata . 1.f.(cumpdrarea neanuntatd a unui packet mare de actiuni in primele momente ale deschiderii bursei pentru a evita cresterea cursului acestora) (bur. (cheltuieli) to defray.t. reduction (in price) ~ comercial .) dawn raid raion s. stage. (rambursare) reimbursement.n. repayment. raid raidul din zori . dintr-nn registru) to strike off.n.economic branch ~ industriala . platform ~ de acces approach ramp ~ de descarcare unloading ramp/stage.quantity discount/ rebate. reimbursement. refunding. (a amortiza) to redeem rambursabil adj. district 2. to refine rafinarie s.line of branch ~ economica .freight rebate radia v. repayment 2. to refund. (o datorie. to reimburse. to repay. ramp.n. (de debarcare) landing ramp/stage ~ de incarcare . efficiency.f.(a unui credit) slow pay and unsatisfactory account ramificare s. industry randament s.R rabat s.(intr-o singurd transd) bullet repayment ~ in avans advance repayment ~ neconforma cu termenii contractual! . volume discount/rebate ~ la greutate . reimbursable. to remove 2. (amortizare) redemption ~ a unui impozit . outturn. to cross off. {din registrul de comert) defunct rafina v.trade discount ~ comercial pentru plata in numerar . refinery ~ de petrol .f. defrayment. to pay back.n.end-year rebate ~ global — (acordat de furnizor detailistului m unumite conditii) (corn. rebate.t.petroleum/oil refinery raid s.t. 1. (plata) payment rambursa v. repayable.industrial branch. defrayable.to disbar radiat adj. discount.weight allowance ~ la navlu .n. output.

) average yield ~ net .return on capital.(indicele de profilabilitate'} benefit .annual return.peak efficiency ~ mediu . (pozitie in clasamentui ipotecilor la inscrierea unei ipoteci in registrul funciar) (order of) priority ~ ipotecar .(rata dobdnzii unui titlu de valoare cu dobdndd fixa) flat yield ~ marginal al capitalului . 1.) net yield ~ nominal .annualized total return randamente de scara/dimensiune -(relatia dintre cresterea volumului productiei si a cantitdtii utilizate din factorii de productie combinati) returns to scale rang s.(in situatia in care exisld in circniatie monedd bimetalicu) (fin) mint ratio . statement ~ al bugetului de stat .(calciilat prin raportarea dobdnzii anuale a unui titlu de valoare la pretui sdu curent pe piatd) current yield ~ de baza . rank.} gross yield ~ bun .mortgage priority raport s. efficiency of capital ~ al castigului de capital . (relatie) relation.(fin.bond yield ~ al unui titlu de valoare .286 RAN-RAP ~ al activelor .(fin.cost efficiency ~ al profitului . final accounts ~ beneficiu .marginal efficiency of capital ~ marginal al investitiei .(pe perioada cat a fost delimit) holding period yield ~ anual .(raportui dintre vdnzdrile unei societati si activele ei) (fin.n. status 2.rated output ~ pana la maturitate .) asset turnover ~ al actiunilor .yield on investment ~ al pretului de cost .(fin.(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este retrasd inainte de maturitate) yield to call ~ total anualizat .(fin.) fair yield ~ curent .capital gains yield ~ al dividendelor — (raportui dintre dividendul actual si pretui actual al unei actiuni) dividend yield ~ al investitiei .cost .marginal efficiency of investment ~ maxim . 1. (proportie) ratio 3.(raportui dintre profitui net distribuibil si valoarea totald a actiunilor comune la cursul pietei) earnings yield ~ al unei obligatiuni . (al unui plasamenf) annual yield ~ brut .) basic yield ~ economic .auditors' report ~ al consiliului de administratie -directors' report ~ al presedintelui . connection 2.cost ratio ~ bimetalic .(despre activitatea anuald a companiei) chairman's report ~ anual/final (privind activitatea unei societati) annual report. (dare de seamd) report. yield to maturity ~ pana la revocare .(rata dobdnzii obtinute la o obligatiune dacd este pdstratd pdnd la maturitate] maturity/redemption yield.economic efficiency ~ efectiv .national accounts ~ al cenzorilor . position.(fin.(fin. account.return on shares ~ al capitalului .n.) effective yield ~ invariabil .

f.appraisal report ~ de expertiza .debt-equity ratio "•• investitie . rapporteurs--^'' rata s.(rala specificatd a dolxinzii unei obligatiuni) coupon rate ~ a dobanzii . prin care dovede^te acoperirea pasivului de cdtre disponibilitdtl) liquidity statement ~ de schimb .audit report ~ de audit cu rezerve/mentiuni qualified audit report ~ de avarie .(asig.(yaloarea de piata a actiunii impdrtitd la valoarea contabild pe actiune) market-to-book ratio raporturi de afaceri .end-of-day report raportui capital propriu . corn.delinquent activity report ~ dintre cheltuielile si profitui de exploatare .capital-output ratio ~ valoare de piata .) expense ratio ~ a circulatiei marfurilor . 1. pe mtreaga activitate de corner! exterior) terms of trade ~ de troc .(raportui dintre vdnzdrile totale ale uneifirmepe o perioadd determinatd de timp §i valoarea activelor fixe) (cont.swapping terms ~ despre clientii care au depa$it scadentele .survey report ~ de lichiditate — (raport periodic al unei band.(raportui dintre indicele pretului mediu de export ?i indicele mediu de import.equity-to-fixed assets ratio ~ datorie .RAP-RAT 287 ~ condensat/comprimat .situation report ~ de audit . rate of interest .lending ratio ~ financiar .work report ~ de afaceri .operating ratio ~ dintre depozite §i credite .cargo damage report ~ de cheltuieli . procentajul zilelor de muncd pierdute din totalul zilelor lucrdtoare pe o anumitd perioadd) absenteeism rate ~ a cheltuielilor .condensed report ~ confidential .business connections/intercourse/relationship ~ juridice .{numdriil de absent! la suta de muncitori intr-o zi de nwncd.to enter on the record • -t n + TTey raportor s.(raportui anual al consiliului de administratie) financial statement ~ intocmit la sfar§itul zilei .m.confidential report ~ de activitate .interest rate. exprimatd ca procent al niimdrului mediu de muncitori intr-o perioadd determinatd de timp) accession rate ~ a cupoaului . rate.productie .statement of expenses ~ de conversie .) turnover ratio ~ a cre^terii . (fortei de muncd..legal relationship a trece in raport .credit report ~ de evaluare .active fixe .growth rate.{numdnil de actiuni comune care poate fi obtinut prin conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion ratio ~ de credit . ratio ~ a absenteismului .capital propriu .) damage report ~ de avariere/deteriorare a marfurilor .(raportui dintre cheltuieli §i volumul vdnzdrilor/ profitului) (asig.valoare contabila . instalment^.

quick asset ratio ~ contabila a profitului .effective (interest) rate ~ a dobanzii la creditele bancare bank lending rate ~ a dobanzii la cumparare pe piata interbancara .(mdrirea productiei prin fabricarea unui articol in load altuid) rate of technical substitution ~ a §omajului .prime (lending) rate ~ a dobanzii efective .rate of surplus value ~ a profitului .(raportui dintre capitaliil plus rezervele unei band si activele sale totale) capital ratio ~ de capitalizare ..accounting rate of return ~ de asigurare Tmpotriva riscurilor (bur.(raportui dintre nivelul mediu anual al masei monetare si voliimul tranzactiilor economice mijiocite de monedd) cash liquidity rate ~ a managerilor .(efortid national de investitie in raport de bogdtiile produse) investment rate ~ a lichiditatii curente . fin.) hedge ratio ~ de capital .(rata interim a rentabilitdtii unei investitii) rate of return ~ a substitutiei tehnice .floating interest rate ~ a economiilor — (din venitid personal disponibil) savings ratio ~ a frecventei accidentelor .(la un milion de ore-muncd mtr-un an) accident frequency rate ~ a investitiei .interbank market bid rate ~ a dobanzii la depozite .) capitalization rate ~ de concentrare .death rate ~ a pierderilor ~ (raportui dintre primele incasate si despdguhiiile platite de o societate de asigurdri) loss ratio ~ a plusvalorii .unemployment rate ~ a testului acid .deposit interest rate ~ a dobanzii la vanzare.rate of profit.) acid test ratio.(raportui active lichide .bond rate ~ a dobanzii pe piata de capital capital market interest rate ~ a dobanzii variabile .(care aratd procentui in care un sector industrial este dominat de cdteva mart societdti sou mdsura conciirentei pe pietele bancare) concentration ratio ~ de conversie .(pe piata imobiliard) vacancy rate ~ a puterii de ca§tig . profit rate ~ a proprietatilor nemchiriate .pasive curente folosit pentrii determinarea solvabilitdtii unei firme) (fin.(rata la care piata bursierd capitalizeazd cdstigurile curente ale unei societal! comerciale pe actiuni) (bur.(mimariil de actiuni coniune care poate fi ohtiniit prin .(la 1000 de Siicrdtori) management ratio ~ a mortalitatii .) current ratio ~ a lichiditatii monetare .(raportui dintre pasivele curente ale unei afaceri s:i activele sale curente) (fin.288 RAT-RAT ~ a dobanzii de baza . oferita pe piata interbancara — interbank market offered rate ~ a dobanzii obligatiunii .(care indicd puterea activelor unei societdti de a genera venit din exploatare) basic earning power ratio ~ a rentabilitatii .

) nonconference rate ~ de participare . parted capitaliirilor proprii si cea a capitalurilor imprumutate) (cont.(rentabilitatea unei investitii lipsite de rise) (fin. numdrul de actiuni pe care societatea achizitoare trebuie sd Ie dea pentru fiecare actiune a firmei-tintd) exchange ratio ~ de scont . tax rate ~ de tndatorare .(partea profituliii nerepartizat din totalul profitului companiei) retention ratio ~ de rezerva .(raportui dintre rezerva monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) cash (-deposit) ratio ~ de navlu necartelat .RAT-RAT 289 conversia unei actiuni preferentiale sail a unei obligatiuni convertibile) conversion rate ~ de crestere economica .legal interest rate ~ lombarda .(procentiil din profit platit sub forma de dividende) dividend payout ratio ~ de recuperare a investitiei in capitalul uman .(raportui dintre rezer\'a monetard a unei band si obligatiile totale fata de depozitele clientilor) (fin.(fin.exchange rate.(pentru creditele acordate de banca centrald) minimum lending rate.(paritatea unei monede legate de Sistemul Monetar European.(rata dobanzii pe care banca centrald o acordd bdndlor comerciale pe baza amanetdrii de titluri de valoare) lombard rate ~ medie a dobanzii .economic growth rate ~ de impozitare/impunere fiscala rate of taxation.effective rate of interest ~ fara rise . (care poate fi perceputd pentru un credit) rate floor ~ naturala a somajului .) risk-free rate ~ fixa de schimb .average interest rate ~ minima a dobanzii .fixed exchange rate ~ flexibila de schimb .(procent retinut de banca care sconteazd efectele de comert) discount rate ~ dividend .(totalul datoriilor impdrtit la totalul activelor unei societati) (fin.natural unemployment rate ~ neoficiala/paralela de schimb parallel rate of exchange ~ neoficiala de scont .(rentabilitatea unei investitii exprimatd ca profit anual procentual raportat la investitia initiala) internal rate of return ~ istorica a rentabilitatii .(de piatd al unei actiuni) dividend .) historical rate of return ~ legala a dobanzii .) reserve ratio ~ de schimb .pret .) debt ratio ~ de lichiditate . in pasivul bilantului unei societati.{mar.human capital rate of return ~ de retentie . in raport cu ECU) central rate .(relalie care pune in evidentd.price ratio ~ efectiva a dobanzii .floating exchange rate ~ interna a rentabilitatii . (intr-o fuziune.private rate of discount ~ nominala a dobanzii . rate of exchange.nominal interest rate ~ -pivot .) participation rate ~ de plata a dividendelor .

(la licitatie) to buy in.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin lipsd de interes. solicitare de concedii etc.economic war ~ tarifar/vamal .) several liability ~ integrals .n.f.(despre cecuri) genuine and valid .bond redemption raspundere s.annualized percentage rate ~ reala a dobanzii .(de cdtre o societate care le-a vdndut anterior) share repurchase/buyback ~ de creante .short ration/allowance ~ zilnica .) riots and civil commotions rascumpara v. to confirm rating s.{asig. buyback. contraargumente etc.(la capitalul investit) unlimited liability ~ pentru calitatea produsului (prevdzutd de legislatia pentru prbtectia consumatorului) product liability ~ principala . to rationalize.) fight reaction real adj.tariff/rate war reactie s. (pentru) responsible (for).daily ration/allowance rationaliza v. to approve. actual.(in caz de coliziune) (asig. (formularea unei calificdri pe mdsura posibilului rise de nerambursare — partiald sau totald — asumat de investitorul care a realizat plasamente in titluri financiare) (fin. war ~ al preturilor .(asig. ration.(la o siimd fixd stabilitd) limited/restricted liability ~ nelimitata .real rate of interest ratifica v. mar.) joint and several liability ~ unica . (a unei polite de asigurare) surrender ~ a ipotecii .primary liability ~ solidara §i individuala . bad ~ platnic .f. reaction ~ de cedare/plecare . answerable/accountable (for).) rating ~ de tara . repurchase. to redeem. (revoltd) riot rascoale §i razboaie civile .annual percentage rate ~ procentuala anualizata .t. liability ~ conditionata/secundara . (o politd de asigurare) to surrender rascumparare s. effective ~ $i valabil .f.t. (a cumpdra ceva vdndut) to buy back.) secondary liability ~ individuala . liable (for) rau adj.redemption of mortgage ~ de actiuni .f responsibility. mar. allowance ~ redusa .total liability ~ limitata .) single liability raspunderi reciproce .bad payer razbois.trade war ~ economic .(ale armatorilor in caz de coliziune) cross liabilities raspunzator adj.) flight reaction ~ de rezistenta/lupta . to ratify.(dr.290 RAT-REA ~ procentuala anuala . real.country rating ratie s.f. to repurchase.) (man.price war ~ comercial .t.(dr.n. to allowance rascoala s.) {man.(cauzatd de stresul la locul de muncd si manifestatd prin combativitate. redemption.(de cdtre debitor) debt buyback ~ de obligatiuni .

possible. (a face o cerere/petitie pentru. (dr.job retraining. petitioner . (a cere.cargo reception. (a mdrfurilor) taking ^over/delivery (of goods) 2. feasible.customs warrant ~ .to clear realizabil adj. (a unei obligatii. 1. 1.f.f. to check and sign for receptionare s.to cash in on a deal ~ un beneficiu net de .n. scrap.facultative reinsurance reasigurator. (o obligatie. claim er.f.t. (lucru realizat) achievement reambala v. a unui plan etc. (despre un plan) workable realizare s. a solicita) to lay claim to.population census recenzor s. taking over/delivery of goods receptioner s. to scrap. to requisition recicia v. reciprocal.postal/post-office receipt ~ vamala .t.f.t. voucher ~ de antrepozitare .s\w.t. to achieve. census taker receptie s. 1. warehouse warrant reciproc adj. reinsurance ~ facultativa . (plata unei taxe etc. (despre mdrfuri) rubbish goods rebuta v.receipt for goods ~ postala .f. (a unui profit.f.t.wharfinger's receipt/warrant ~ de depunere . {un magazin) to restock reasigura v. mutual reclama v. (marfa) to take delivery. (un profit) to realize. reinsurer rebut s. census ~ al populatiei .dock warrant. (factory) reject. 1.t. to necessitate 3.warant .t.t.REA-REC 291 realiza v. (pe cinevd) to denounce.economic recession rechizitiona v. spoilage. to put in a claim for.m.clean receipt ~ de primire a marfii . (profesionala) retraining ~ profesionala .) to exact 2.(deposit) warrant. vocational rehabilitation/retraining recapitaliza v.m.delivery receipt ~ de livrare neta .t. to reject. receiver (of goods) 2. (la hotel) reception (desk) clerk ~ de comenzi . to reinsure reasigurare s. carrying out/through. to recapitalize recensamant^.delivery receipt ~ de livrare .baggage check ~ de depozitare pe chei . waste (product). a pretinde) to claim. (de cdtre un inspector) acceptance 3.(de titluri la o bancd depozitard) deposit receipt ~ de expeditie/transport .) realization. claimant. warehouse receipt ~ de bagaje . receipt. a solicita. recession ~ economics . tin contract) to fulfil ~ beneficii normale . reception ~ a marfii .f.) plaintiff. t. to recycle recipisa s.t.to make fair profits ~ un beneficiu dintr-o tranzactie . (mjudecatd) to sue at law reclamant s. (la hotel) reception desk receptiona v. (a necesita) to require. (personal) to restaff reaproviziona v.order clerk recesiune s. to replenish.m.n. a unui contract) fulfilment 2. to throw away recalificare s. to carry out/through. to repack reangaja v.

publicity.illuminated sign .infbrmativa .(. crop(s). to requite recompensa s. (dr.claim for damages ~ ulterioara . (anunt publicitar) advertisement.standing crop. recalificarea fortei de miincd) reconversion record s. testimonial.double-page spread ~ pe exteriorul mijioacelor de transport . commercial 2.to recover a debt . to crop. request.f. /\ (personal) to recruit recrutare s.nesecerata/in lan .t.t.f. (]niblicitate) advertising. (de productie) peak output recruta v.subliminal advertisement ~ zgomotoasa . to regain. (un cont) to adjust. to renew reconversie s.f.(a unui ziar) front-page advertisement ~ pentru promovarea unui produs promotion ~ primara .(fard specificarea mdrcii) primary advertising ~ prin posta . requital reconditiona v.failure of the crop recomandare s. objection. recommendation. recompense.publicity stunt ~ pe doua pagini de ziar . (de personal) recruitment ~ de absolventi . to recondition.staff recruitment rectifica v.to recover the damages ~ o datorie .rich/heavy/bumper crop crop ~ destinata vanzarii . to set right. to recompense. (la hectar) yield ~ bogata .) claim 2. (a rascumpara) to redeem ~ daunele .f. (firmd) sign ~ atragatoare/captivanta . si nu consumului personal) cash crop ~.292 REC-REC reclamatie s.f. to retrieve.t. (impotriva cuivd) denunciation ~ de subzistenta . 1.t. complaint.informative advertising ~ ingenioasa .f.(care se prind in fata si in spatele omului care Ie poartd) sandwich board ~ pe prima pagina . on-the-root harvest/yield ~ proasta . 1. (a corecta) to correct. to reward. borrower's note recupera v.) to rectify. to recover.f. record.(care nil este destinata comercializdrii) subsistence ~ justificata -justified complaint ~ pentru daune-interese . acknowledgement ~ a datoriei — (confirmare in scris de cdtre un debitor a sumei pe care o datoreaza) acknowledgement of debt. protest. comfort rccompensa v. to gather/to get in recolta s. harvest.subsequent claim reclama s. character. (bugetui etc. (adaptarea uaor indnstrn sau a unor sectoare industriale la necesitdti noi. crop on the root. reward.boom recolta v.travelling display ~ pe pancarte .) graduate recruitment ~ de personal .n. to righten.(politico de recrutare a fortei de munca) (man.t. to harvest.direct mail subliminala . to amend recunoastere s.f.catchy advertisement ~ iluminata .

f. {taxe.waste recovery recurs s.REC-RED 293 recuperabil adj. sitiiatie apdrutd in caziil cle protest al cambiilor.) redhibition redistribui v. cutting down. retrieval.f.debt recover) ~ a datoriiior prescrise . {cheltiiieli') to curtail. to recover. to cut down. to draw up.) to ease off/up ~ drastic . diminution. to scale down. terenuri etc. to decrease. to draft. retrenchment. {preturi) to lower. chietymanaging editor redactie s. impozite) .t.(prefuri) to shade reducere s. {de reclame. recovery. {suma de bani pidtitd periodic de cdtre persoane care au lual in concesiune mine.{cheltuieli. lessening.r.{dr.bad debt recovery ~ a daunelor .recovery of expenses ~ a datoriilor . {de carte sau la un ziar) editor.t.f.) petition for review redacts v. {micsorare) decrease. to send down. {sediu) editorial office 2. to work out.economic recovery reduce v. recovery ~ a afacerilor .t.) action for cancellation ~ in revizuire . {de cheltuieli) curtailment.r. {dr. reduction.recovery of damages ~ a de$eurilor . {regres.business recovery ~ a pietei recovery of the market ~ comerciala trade recovery ~ economics . sau au contractat licente prin know-how) royalty redhibitoriu adj.{dr.f. impOzite etc. redeemable recuperare s.f.f. redhibitory redhibitiune s. {de taxe. 1. bugete) to ax(e). editorial redeventa s. regain. to word. to retrench. {activitatea unei intreprinderi ca md-surd premergdtoare mchiderii ei) to run down v. to lessen.) replevin ~ a cheltuiclilor . {un contract) to make out redactor s. retrievable. {de preturi) cut. reduction. to diminish.) appeal 2. (redactare) editorship redactional adj. 1. (prefuri) to slash ~ putin .m. to get back redresa v. to regain. {rdscumpdrare) redemption ~ a bunurilor tinute sub sechestru {dr. recoverable.t. retrieve. to turn oneself about redresare s.(de ziar) editor-in-chief. redistribution ~ a veniturilor . to lessen.) to abate.income redistribution redobandi v. anuntwi) copywriter ~ economic . to diminish. (a mic§ora) to decrease. {anulare a unei vdnzdri cdnd obiectui vdndut are un viciii) (dr. {coleciiv de redacfie) editorial staff. {f'manciar) to recuperate. lowering. to redistribute redistribuire s. cund detindtorul unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar respo/isabile clacd trasul nu-ji respectd obligatiile) recourse ~ in anulare . to reduce.f. to knock down/ off.{al unui ziar) city editor ~ responsabil cu reportajele locale {SUA) city editor ~ -sef/responsabil . {economic) to recover.n. {despre valoarea actiunilor) {bur.

revaluation. to rediscount reesalona v. reassessment ~ a activelor .small income relief ~ a impozitului pe profitui obtinut la export . rediscount reesconta v. (insufficient) scanty reedita v. rebate.rebate of freight ~ a preturilor .t. reappraisal. a salariilor etc. bugete) ax(e). to reassess reevaluare s.f.export-tax relief ~ a masei monetare . beneficii) poor. (a retipdri) to reprint reescont^.tare allowance ~ a zilei de munca .shorter hours ~ de capital .(de cheltideli.discount for cash ~ prin amortizare . tarife) low. (sub nivelul statutar sau sub eel prevdzut de autoritdti} capital impairment ~ de personal .age relief/allowance ~ salariale .tax reduction/relief ~ a impozitelor pentru veniturile mici . rescheduling ~ a datoriei debt rescheduling reevalua v.{fabricate sail comer cializate) variety reduction ~ a impozitelor .(diminuarea capitalului in actiuni al unei societal!) capital reduction.wage cuts ~ uzuale de navlu {mar. (rabat comercial) discount. to revalue. t. to reappraise.(reducerea cu acelasi procent a tuturor taxelor vamale ale tdrilor participante la o rundd de negocieri comerciale) linear/horizontal reduction of tariffs.t. reexporter .revaluation of assets reexport s.(a preturilor.m.n.t.(acordate de angrosist detailistidui in anumite conditii) (corn. (despre preturi. allowance. reduction in/of the prices ~ a tarei .294 RED-REE abatement. to reschedule reesalonare s.) deferred rebates fiscale pentru investitii -(inlocuirea mijioacelor fixe uzate) investment allowance ~ fiscale pentru varsta . to reexport reexportator^. relief.n. across-the-board tariff reduction ~ mica/nesemnificativa a preturilor price shading ~ pentru plata in numerar . (de preturi) slash ~ fiscala pentru amortizare depreciation allowance ~ generala . reduced. (a activitdtii unei intreprinderi ca mdsurd premergdtoare inchiderii ei) running down ~ a gamei de produse . to republish. impusd de guvern) rollback ~ liniara/orizontala a taxelor vamale . reexport. entrepot trade reexporta v.(a impozitelor) (cont) writing-down allowance reduceri ale impozitului pe venit income tax allowances ~ compensatorii ale taxelor vamale compensatory tariff reductions ~ contractuale de pret pentru parcul de autovehicule . (despre venituri.t.staff reduction ~ drastica .contraction of money supply ~ a navlului . to reissue.(dacd acestea sunt cumpdrate de la o singurd firma) fleet terms ~ cumulate .f.price reduction/cut. drawback.) full terms redus adj.

order book ~ de comert .register of members.(a unui cec.t.check register ~ de cheltuieli marunte .columnar cash book ~ de cecuri .property register ~ de cambii . (social. system. register/ registration/record office registru s.public corporation regim s.) reflation reforma v. to refuse. to reform.t. to refinance reflatie s.customs regime registratura s. registry of shipping. (forma de guverndmdnt) government 2. (a respinge) to reject.bargain book ~ de cadastru .cargo book ~ de inventar . control ~ autonoma .economic reform ~ fiscala . refusal. {regulament) regulation 3. (indeplinirea unei obligatii contractuale. to decline. (fin.(al unui utilaj.f.(ale unei firme) petty cash book ~ de comenzi . {contabil) (account) book 2. reference.private ownership ~ tarifar . 1.tariff system ~ vamal . (a innoi) to renew reforma s.register of companies. politic. shareholders' register ~ al arendasilor sau al veniturilor din arenzi .f. (despre cineva) character ~ a bancii .(account) book ~ cu copii de acte/documente copybook ~ de achizitii .REF-REG 295 reface v.f. vamal etc. cash paid/received book ~ de casa cu coloane .inventory book ~ de livrare .n. reform ~ a taxelor vamale . rental ~ contabil .foreign exchange regulations ~ de administrare judiciara .(institut cand o firmd nu-si mai poate mdeplini obligatiile financiare) receivership ~ de lucru/operare .n.) to repudiate regie s. (o ofertd) to turn down. administration. {a imbundtdti) to improve.) regime.tariff reform ~ agrara . 1.cash book/journal. record.monetary/currency reform refuz s. register. a unei cambii) wrongful dishonour refuza v.f.f. {de operare al unui utilaj. to remake. al unei masini) (normal) run/running ~ de proprietate particulars .) classification society.postage book ~ de evidenta a marfurilor mcarcate .delivery book ~ de magazie .n.t. to restore. plata unei datorii etc.rent-roll. (un stoc de marfuri) to restock referinta s.agrarian/land reform ~ economica . ship's register ~ al actionarilor . (de a mdeplini o obligatie contractuald etc.) repudiation ~ nejustificat de onorare . trade register ~ de evidenta a francarii .trade references refinanta v. (societate de clasificare) (mar.purchases book/journal ~ de afaceri/tranzactii .tax reform ~ monetara .bank/banker's reference referinte comerciale .t. registry. al unei masini) (normal) run/running ~ al schimbului valutar . book.(marfuri in depozit) stock book .bill book ~ de casa .

f.signature book ~ de solduri .settlement of dispute ~ a monopolurilor .) ledger ~ de proceseverbale . statutory reglementare s.books of receipts and expenditures ~ diverse .(de tranzactii) waste book regiune s. regulile de ambalare si etichetare.n.tare and tret reguli de calculare a tarei . region.port/harbour regulations ~ strict . to bring under regulation.gold field ~ centrala . regular. maritime/ship's register ~ portuar de evidenta a marfurilor incarcate .sales book ~ de venituri si cheltuieli .) sundries ledger ~ naval/maritim . to control. area.(care stipuleazd caracteristicile produselor sau a proceselor de fabricatie.rent control ~ a diferendului/litigiului . to settle reglementar adj.port shipping register ~ tabular .taring regulations ~ de calculare a tonajului . registry of shipping.industrial area ~ inundabila .(a I unei intreprinderi) service instructions ~ portuar .balance book ~ de transfer . control. regulation.) general average adjustment/statement ~ de ordine interioara .t. to regularize. cdnd detindtomi unui efect de comert se adreseazd tuturor persoanelor solidar responsabile dacd trasul nu-si respectd obligatiile) recourse regulament s.regulation of monopoly ~ a pietei . rule ~ aritmetica pentru calcularea tarei .(cont.) technical regulations regula s.internal regulations ~ de serviciu .customs regulations regulamente tehnice . regulations. mar.(cont.tabular book ~ temporar .wine district reglementa v. statute ~ de avarie comuna .exchange control regres s.regulation of the market ~ a preturilor .) sales returns book.service regulations ~ intern de function are .(asig.forestry ~ viticola . returns inwards book ~ de partizi .f.minute book ~ de reclamatii claims/complaint book ~ de sarcini si ipoteci .price regulation ~ a schimbului valutar . to regulate.(al actiunilor) transfer register ~ de vanzari .f.severe/strict regulations ~ vamal .) tonnage regulations . settlement ~ a chiriilor .(luatd pe credit) passbook ~ de marfuri returnate/refuzate -(cont.flood land ~ impadurita . district ~ aurifera . zone.(mar. prevederile administrative ce trebuie aplicate.register of mortgages ~ de semnaturi autorizate . n.classification society. (situatie apdrntd in cazul de protest al cambiilor. terminologia si abrevierile standard etc.296 REG-REG ~ de marfa .inland ~ industrial^ .

despre ziaristi) to cover relatie s. hauling. dealings. sending.) recaption ~ in vigoare . reducere) rebate.f.to resume work remite v. (cunostinte) acquaintance ~ directa/personala . towing. reduction. to renew ~ lucrul . productive relations ~ diplomatice .trade relations.economic relations economice Internationale international economic relations ~ juridice . (repunere in drepturi.coastal towage .bank remittance remiza s. pulling ~ costier .m. (comision) (bur. (prin mandat postal) remittance. to consign. recovery ~ economica .public relations ~ cu salariatii . intercourse.f.) drawing. pi.f.t. revival. (bur./) to draw. 1. reintegrare) reinstatement. to hand over.t.) half--commission man remorca v. to send.t.f. to state. (to his position/post/office) reintegrare s. (de masini) trailing. to tow. (masini) to trail.privity monetare internationale international monetary relations relua v. (rabat.(a unei legi) revival reinvesti v. to tug.f. (un articol intr-un cont) (cont.diplomatic relations ~ economice . consignment. to reinvest ~ profitui . to report.customer relations ~ cu investitorii ..REI-REM 297 reimpune v.) to reenter relansare s. (intr-o functie anterioara) to restore smb.privity of contract ~ cu clientii . (a repune in drepturi. towage.) to renew retnscrie v. (in posesie/drepturi) reentry ~ in posesie — (prin bund intelegere) (dr. relationship.f. relation. (de documente) surrender ~ bancara . handing over. (stiri.t. un abonament etc. tuggage. (documente) to surrender remitere s. allowance 2. (c.t. (c.investor relations ~ cu publicul/publice .(mtre patronat si salariati sail sindicate) labour/ industrial relations ~ de productie .t.f.n.t. to deliver. (reimpozitare) reassessment reintegra v. {contact) contact 2.relations of production.f. towing. to pull remorcaj s. delivery. towage. corn. a reintegrd) to reinstate. 1. (legdtura) connection.) half commission remizier s.economic recovery ~ economica bazata pe cerere -recovery based on demand side ~ economica bazata pe oferta -recovery based on supply side relata v.f. (prin mandat postal) to remit. (intr-o functie anterioara) restoration reintrare s.direct contact relatii comerciale . commercial intercourse ~ contractuale directe . corn.t. to resume.employee relations ~ de afaceri . (un contract. (ambarcatiuni) to haul.business relations ~ de munca . relations.t. (a reimpozita) to reassess reimpunere s. (de ambarcatiuni) haulage. second mortgage remnoi v. evenimente.to plough back reipotecare s. to tow..

(anuald) annuity. gainful.sea towage ~. rewarding remuneratie s.f.emergency towage ~ fluvial . towboat ~ costier .push tug. gainful.rent in kind ~ nominala . (mar.. yield.peppercorn rent ~ viagera .return on investment a atinge pragul de ~ .timber carriage remorcher s. deep-sea tug ~ oceanic . inaccesibili altord) monopoly rent ~ de raritate . return.river tug ~ -Tmpingator .waggon ~ -cisterna .canal service tug ~ de halaj .n. (mar. gainfulness. tugboat. remunerative. t. to bring profit.(yenituri suplimentare pe care un individ Ie poate obfine ca urmare a aptitudinilor sale speciale) ability rent ~ de monopol . remuneratory 2. obtinutd in situatiile care provoacd un deficit de ofertd .dock/ harbour tug ~ de salvare . to renegotiate renta v. profitableness. earning power ~ a activelor .tank-trailer ~ de autocamion . nesubsti-tuibili. consideration renavlosi v.f.truck trailer ~ pentru bu§teni lungi . profitable. rent.(profitui disponibil pentru actionari impdrtit la capitalurile proprii) return on (common) equity ~ a investitiei . remuneration. 1.) situation rent ~ funciara .ocean (-going) tug remunera v.(raportui dintre profitui net si activul total) return on assets ~ a actiunilor .dock-working tug ~ de canal . (mar.land/ground rent ~ m natura . lucrative rentabilitate s. mai bine amplasat etc.salvage/rescue tug ~ fluvial . remunerative. rewarding. to remunerate remunerativ adj. emolument.life annuity .river towage ~ maritim .push-towing remorca s. unearned income ~ anuala datorata .f. paying.sea(going) tug. (rentabil) profitable.(calculate ca raportui dintre dividendele platite de firmd si pretui de piatd al actiunilor firmei) stock yield ~ a capitalurilor proprii .warping tug ~ de impingere §i tractiune .) tug.(renta.(forma a rentei inca-satd de intreprinzdtorii care dispun de factor! de productie rari..annuity due ~ de abilitate .') tow.push-and-tow tug ~ de manevre portuare .) to recharter renegocia v.t. (vehicul) trailer ~ basculanta .monopolul natural sau artificial. vessel towed.oceanic — ocean towage ~ prin impingere . moneymaking. pay.coastal tug ~ de andocare .to break even renta s.) scarcity rent ~ diferentiala .t. to be profitable/remunerative/lucrative rentabil adj. pusher ~ maritim .298 REM-REN ~ de avarie .{renta funciard suplimentard obtinutd pentru un teren mat fertil. reglementdri vamale si tarifare etc.f.

1.) to trim repartizare s. (masini.f.(de asigurare) waiver of premium ~ tacita . allotment.) average adjustment ~ a cheltuielilor . distribution. renunciation.running repair/service. (a mcdrcdturii sau a balastului) (mar. legal remedy ~ capitala/generala . t.total. to mend.) spread 3.temporary repair repartiza v.) to spread 3.) risk spread ~ detaliata a fondurilor . a cesiond) to surrender. (a compensa) to make up for reparatie s. 1.din josul unei coloane in fruntea coloanei urmdtoare a unui registru) carry-forward/-over. rentier. 1. (de fonduri) appropriation.n. (generald.(man.weight distribution ~ a profitului . (la un drepf) disclaimer. (cedare.(rdspdndirea plasamentelor sau a creditelor cu scopul de a se obtine cea mai bund garantie contra riscurilor de capital sau de venit) (fin. 1.REN-REP 299 rentier s.preventive repair ~ provizorie . fin.) (trecerea unei sume . (sumd reportata) amount brought/ carried forward 2.resource allocation ~ a valorii de asigurare apportionment of valuation ~ a riscurilor .(asig.f. indemnification. turnover job ~ curenta/de intretinere . aparate) to overhaul 2. (a unui rise) (asig.distribution of expenses ~ a flotei pe linii de navigatie shipping pattern ~ a greutatii .waiver of claim ~ la prime . (projitui. to assign. remission. partial . revizie) overhaul 2. (la o actiune judiciara) to abandon ~ la un drept . allocation. (proportional) to apportion 2.funciara . fund holder. to allot. (la) to renounce. (a ceda. to reorganize repara v. assignment. to repair. capitalurile investite) to repatriate report s. (un rise) (asig. 1. to allocate. mar.implied waiver reorganiza v. (a rectified) to rectify. to sign off. (la un drepf) to disclaim. notice and protest ~ la o actiune judiciara abandonment of action ~ la o cerere/pretentie .t. division. to distribute.i. (cont. to share out. Friii .f. fin. repair. sharing out. to waive. (despdgiibire) compensation.t. (incdrcdtura sau balastui) (mar.allotment of profit ~ a responsabilitatilor .t. (la bursa de valori.to waive a right renuntare s.. to divide.. operating repair ~ preventiva . (proportionals) apportionment 2. amuharea achitarii iinei dator':i.itemized appropriation of funds .m.(general) overhaul. cesionare) surrender.) trim. trimming ~ a avariei . (la o actiune judiciara) abandonment ~ la dreptui de a protesta o cambie waiver of demand. waiver.allotment of property ~ judiciara a debitelor unui falit adjudication of bankrupt's debts repatria v. (beneficiar al unei rente anuale) annuitant renunta v.) allocation of responsibilities ~ a resurselor .

1.to refloat a company repunere s.to retaliate on represiv adj. restoration ~ in activitate . to act for. restoring. (care ia interviuri) interviewer. o oferta) to reject.t.(de •. (un apel) to dismiss.f. to keep to. to turn down. to repulse. to observe. (o obligatie.t. to repel. (reluarea continud a procesuli.f. continuation account ~ al articolelor in cartca mare (cont.enlarged reproduction .resident minister ~ exclusiv/unic . (pentru) liable/ responsible/answerable/accountable (for) s.f. vamale etc.to fail to meet one's obligations respinge v.sales agent/ representative. (de represalii) retaliatory reprezenta v. pi. business/commercial agent ~ diplomatic . representation. diferenta dintre pretui spot si pretui forward sau futures) contango.to comply with/to keep to contract terms a nu-§i ~ obligatiile . (pe cinevd) to represent.reentry ~ in vigoare .employee representation reproductie s.n. un angajamenf) to honour ~ conditiile contractuale . reputation ~ buna .•anzdri) area manager .300 REP-RES plata unei dobdnzi.(a unei legi) revival reputatie s.good reputation ~ de solvabilitate • creditworthiness ~ rea .serviceman ~ autorizat . (lilerar) reportage reporter s. activitate) to refloat ~ in activitate o companie . (o propunere.w. trade representative.trade agency/ representation ~ exclusiva . manager ~ de zona . coverage. cereri) to disallow.(a unei firme) refloating m drepturi .simple reproduction repune v.auonale\ reproduction ~ largita . measures of retaliation a aplica .duly authorized representative reprezentanta s.t. representative office ~ comerciala . {in cartea mare) to post 2. executive. (care adreseazd intrebdri) questioner represalii s.bad reputation respecta v.impotriva . (p obiectie. restoration ~ in poscsie .general agent ~ imputernicit legal . reporter. o propunere) to overrule.t.simpia .reinstatement. (in drepturi'} to reinstate. (o clauza) to comply with. (pretentii.f.(al unei companii intr-o anumitd zona) sole/exclusive agent ~ general .y. agency. official. to restore. (//.sole agency reprczentare s. pdnd la nrmd-toarea lichidare. retaliation. (bur. representative agent ~ al fabricii furnizoare . to decline.) to continue reportaj s. (economice. representation ~ sindicala/a salariatilor .t.m. correspondent. (leged) to abide by. la bursa de mdrfuri.) to carry forward/over.authorized/appointed agent ~ comercial .m. (o motiune) to vote down responsabil adj. retaliaiory measures. to observe.) posting reporta v. salesman.f. (cor.) reprisals. to stand for reprezentant.ii de productie la scam economiei r.f./.

(de bunuri. (salariala) back pay. qualification. proprietati) restoration.(a specialistilor dintr-o mtrepriiidere) functional responsibility ~ limitata .quantitative restrictions ~ comerciale .trade restrictions. remainder 2. to reorganize resursa s.t. restricted. restrictive.arrears of wages restitui v.(dr.f. owing. accountability. 1. to refund restituire s.business contraction ~ a creditului/posibilitatilor de creditare stringency/tightening of credit ~ a dividendelor . reduction.) jointly and severally liable ~ sindical .t.wage restraints ~ valutare . to restrict. refunding ~ a bunurilor sechestrate .f.f. (de bani) return. (cheltuieli. constraint ~ legala . limited.RES-RES 301 ~ ierarhic .n.line man ~ in mod solidar .qualitative restrictions ~ cantitative .f. (a micsora) to diminish. diminution. remaining.) replevin ~ a impozitului .limited liability ~ sociala .exchange restrictions restructura v. to give/to hand back. limiting. restraint of trade ~ de contingentare . (arierate) arrears restante salariale . (deposit ca termen) overdue restanta s.(dr.tax refund ~ a primei de asigurare . back.export restrictions ~ la import . responsibility. restrangere) restraint.customs drawback restrange v. (a creditelor) tightening. ability .(a firmelor pentru echilibrul social} social responsibility rest s. backlog.) to contract. (in bani) change restant adj. resource.import restrictions ~ salariale . (creditele) to tighten restrangere s. (mgrddire. (a unei afaceri prin vdnzarea sail inchirierea unor active) divestment ~ a afacerilor .decline of the markets a schimburilor exchange restriction restrans adj. afaceri etc. limitation. restriction.quota restrictions ~ discriminatorii .dividend limitation/ restraint ~ a pietelor .f. (mgrddire. to restructure. limitation.discriminating/ discriminatory restrictions ~ la export . a afacerilor etc. restitution. liability ~ fiduciara — (a adminisirdrii unui fond depensii) fiduciary responsibility ~ functionala . pi.) contraction.f.t. (a reduce) to reduce.return of premium ~ a taxelor vamale . refund. stringency. resources. (despre piata financiara) stringent restrictiv adj. (despre o clauzd) saving restrictie s.ax(e) ~ calitative . limitare) restraining. restriction. means. (a cheltuielilor. proprietati) to restore. (a ingrddi) to restrain. (de bunuri. rest.legal constraint restrictii bugetare severe . (bani) to return.trade-union leader/ organizer responsabilitate s. to limit. outstanding.

(feroviard. {monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) to immobilize v. mdrfuri etc. electricd etc.t.economic resources ~ financiare . pay ~ in functie de performante performance-related pay retroactiv adj.(injustitie) nonsuit ~ de numerar .f. to send back returnabil adj.f. remuneration. to reconvey.) to withdraw.road network retine v..resources. de drumuri etc.302 RES-REU resurse de materii prime . to hold back. meeting reusi v. (conform legislatiei in vigoare) statutory deduction reuniune s. draw. (un salariat din cauza rezultatelor nesatisfdcdtoare sau a comportamentului) to demote retrogradare s. retroactive a avea efect. 1. to bespeak retinere s. returnable retea s. (o suma din fonduri. economii) drawing.primary resources ~ economice .cash withdrawal ~ masiva a depunerilor bancare .) network.t.railway system/network. 1.) withdrawal. rutierd. a asigurdrilor sociale etc. to withhold. deduction.) to retain. to pay retributie s. to deduct. (pentru plata impozitelor.f.chain store ~ de sucursale . (a se pensiona) to retire 2.(a cotizatiilor sindicale) checkoff. to withhold.(despre legi) to retroact retroceda v. dwelling place retentie s.trading network ~ de alimentare cu apa .to be successful in business . domicile.(in cazul nerambursdrii unui credit) wage assignment ~ din salariu . (de monede din circulatie pentru mtdrirea bancnotelor) immobilization 2. activitate) to retire. (cotizatii sindicale din salariu) to check off 2. (sechestru) distress. withholding. bilete) to book. (din activitate. to recede. (o suma din fonduri.f.run on banks ~ temporara a unei licente suspension of a licence retribui v. afaceri) retirement ~ a actiunii .r.highway system ~ feroviara .pipe system ~ de magazine . residence. to remunerate.water-power resources ~ naturale . (comerciald. to give up retragere s.) deductions from pay. to retrocede retrograda v.branch network ~ de sosele/drumuri .t. (salariul etc. (o suma) to keep back. demotion returna v. lien. (SUA) railroad system ~ rutiera .computer network ~ de conducte .. (din afaceri. distraint retrage v. (in) to succeed (in). to draw back.natural resources ~ umane . abode. (de depuneri.t. funds ~ hidroenergetice . chain ~ comerciala . retention ~ de salariu . de mdrfuri etc.t.'.f. reunion. (bani din circulate} to retire.) system. (depuneri.f.supply system/network ~ de calculatoare . (bani din circulatie) retirement. to be successful (in) ~ in afaceri . (adunare) assembly. (locuri. (o camera) to engage. economii) to draw.human resources resedinta s. (. 1.f.f.

to re-equip revaloriza v. (in monede si lingouri) coin and bullion . to resell.specialized review ~ economics .wage claims revinde v. stock of capital.stock of cash ~ din reevaluare . (sdptdmdnala) weekly. 1. (moneda nationals in raport cu etalonul de referinta) to revalorize revanzare s. in vederea mdririi productiei agricole in zonele si tarile cu deficit alimentar accentual) green revolution rezerva s. revocation. (rambursarea unei emisiuni de obligatiuni sau actiuni preferentiale inainte de scadenta) call ~ a unui ordin de plata . periodical. stock. (contabila) audit ~ contabila . stiintd etc.) review ~ a presei . (destituire) dismissal. to retool.) reserve.gold reserve ~ de capital . maintenance inspection reviior s.t.f.advertiser ~ de specialitate .f.f.trade journal ~ interna . (tehnica) inspection. 1. (a unei band) surplus reserve ~ de numerar . (cant. request.f.f. 1. reserve. control. qualification.(denumire data ansamblului de actiuni si mdsuri de ameliorare geneticd a semintelor pentru culturile de baza. claim. resale revendica v.auditor revizui v. to sell again revista s. journal.f. to control. revocable. (a unui ambasador din post) recall 3. magazine.press review ~ de anunturi/reclame .(a activelor) (cont. 1. (a anula) to repeal.t. 1. cancellation 2. (lunard) monthly.t.to get the best of a bargain/deal a nu ~ in . (anulare) repeal. (restrictie. to request. (tehnic) to overhaul 2. overhaul(ing) 2. to revoke.) revaluation reserve ~ extraordinara .technical inspection/' revision. to cancel 2.audit ~ generala . (tin ambasador din post) to recall revocabil adj.t.(a unei firme) house magazine revizie s. to inspect. revolution ~ industrials industrial revolution ~ manageriala (schimbare profundd a principiilor de management si conducere a firmelor de afaceri) managerial revolution ~ verde .(disponibild pentru plasamente imediate) cash reserve ~ metalica . stipulation ~ de aur .m. to demand.t.REU-REZ n r\'y ->03 ~ mtr-o tranzactie/afacere . (drepturi) to assert revendicare s. (mai ales de literaturd.capital reserve.) to audit revoca v. demand. examination.) (in lingouri) bullion reserve. (bilunara) fortnightly. inspector. to claim. deposit 2. condition. (provizion) provision 3. revision.(a unei band) extraordinary reserve ~ generala .(fin.t. (a destitui) to dismiss.f.(general) overhaul ~ tehnica .to fail in reutila v. conditie. callable revocare s. (de drepturi) assertion revendicari salariale . controller ~ contabil .stop payment revolutie s. clauzd limitativa) reserve.(pentru acoperirea necesarului de fond de rulment) general reserve ~ lichida . (fin.

{la radio.f.) visible reserves a constitui ~ .) hidden/inner/secret reserves ~ bancare .to build up reserves a retrage sume din fondurile de ~ to draw on the reserves rezident s. resistance 2. residence rezidual adj.) residuary reziduu s.to move/to submit/to table a resolution rezuma v. to hoist 2. 1. to rescind.{ale unei band) minimum reserve requirements ~ pentru credite neperformante bad debts reserves ~ primare . to dissolve reziliere s. o conventie) to cancel. dar nu genereazd venituri) primary reserves ~ proprii — {rezervele bancare minus cantitatea imprumutatd de band de la Banca Rezervelor Federale) {SUA) unborrowed reserves ~ secundare . termination.t. voidance. residual 2.f. annulment. to heave. to raise.n.m.n. rescission. residuum.{mentionate in bilantui contabil) {cont. residue. {greiitdti) to lift. 1.{ale unei band) excess reserves ~ facultative — {rezerve de capital a cdror constitute mi este obligatorie) voluntary reserves ~ in numerar . resident rezidenta s. {restrictii} to withdraw. remnant rezilia v.reserve currency rezerve ale societatii .304 REZ-RID ~ pentru cheltuieli neprevazute contingent reserve ~ valutara .(yaloarea minima a lichiditdtii pe care o bancd este obligatd prin lege sd o detina) legal/statutory reserves ~ minime obligatorii . cancellation. {a materialelor) strength ~ a consumatorilor . (un contract. {a mdri) to increase. dissolution rezistenta s.{reserve bancare investite pe termen scurf) secondary reserves ~ strategice . resolution a adopta o ~ .f. brief. to remove 3.wear resistance rezolutie s.{rezerve bancare care asigurd lichiditdti imediate. resume ~ al principalelor $tiri .strategic stocks ~ valutare §i de aur . (a suspendu) to suspend.consumer resistance ~ a materialelor . to annul. {dr.gold and foreign exchange reserves ~ vizibile/declarate .to pass/to adopt/to approve/to carry a resolution a propune o ~ .{in ciuda publicitdtii) sales resistance/apathy ~ la uzura .budget reserves ~ excedentare . to brief.f.t. summary.vault cash ~ legale .t. to undo. 1.strength of materials ~ la cumparare .(delict de bilant care constd in denaturarea inregistrdrilor contabile prin subevaluarea activelor) (cont.bank reserves ~ bugetare . to void. . to summarize rezamats.(constituite din profit) company reserves ~ ascunse/secrete . televiziune) headlines ridica v. to terminate. to sum up.

to put up 4.default risk ~ de lichiditate (incapacitated intermediarilor financiari de a onora obligatiile financiare pe termen scurf) liquidity risk ~ de prejudiciu adus unui tert -(asig.business risk ~ al armatorului . mar. risk of boats/craft ~ de tranzactie .fire risk ~ de incetare de plata .(a coletelor de mar/a) breakage risk ~ de suveranitate .to raise/to make objections ~ pretentii .(la alocarea capi-talului. (/a) to amount/to come to.insured risk.inflation risk ~ al incarcatorului .n.(asig.commercial/trade risk ~ comun — (atdt pentru navd. -hoisting 2. (suspen-dare) suspension. mar. (crestere) growth.) risk of collision ~ de credit . 1.r.(asig. mar. raising.) third-party risk ~ de spargere . (imbu-ndtdtire) improvement. (o sedinta) to break up v.) shipper's risk ~ al nemdeplinirii obligatiilor . (de restrictii) withdrawal.(asig. to skyrocket ~ obiectii .n.buyer's risk ~ al inflatiei .) risk of seizure ~ de coliziune/abordaj . mar.(riscul de baza inerent activitdtii de exploatare a firmei) (fin.theft risk ~ de gheturi . (de greutdti) lifting.) common adventure ~ corporativ . risk insured ~ comercial . cat yi pentru caric) (asig.(riscul valutar da-torat diferentelor de curs in tranzactiile . hazard. to scale up. (asig.to raise claims ~ preturile fortat/artificial .fraud risk ~ de flirt .(asig. to run into 2. risk.owner's risk ~ al carau§ului . unde actioneazd agentil) ring rise s. (mdrire) increase.(riscul expro-prierii activelor unei filiale struine de cdtre taragazdd sail restrictii nepre-vazute asupra fluxurilor de numerar cdtre companiamama) sovereign risk ~ de transbordare transshipment risk. mdsurat ca efect asupra variabilitdtii profitului firmei) corporate risk ~ de accidente profesionale/de munca occupational hazard ~ de captura . (brusc.wage increase ~ brusca a preturilor -jump in prices ~ topografica topographic(al)/land survey ring s. betterment ~ a preturilor — rise in prices ~ a salariilor .insurable risk ~ asigurat .f. acesta reflectd efectele unui proiect asupra riscuhd finnei. 1. removal 3.(prin asigurare) covered risk ~ al afacerii .) adventure ~ acoperit . despre preturi) to zoom up.) ice risk ~ de incendiu .(in tranzactiile de comert exterior) noncompletion risk ~ al puterii de cumparare -purchasing power risk ~ asigurabil .RID-RIS 305 (preturi) to raise.to force up the prices ridicare s. mar.credit risk ~ de firma . mar.can'ier's risk ~ al cumparatorului . (incintd circulard din sala bursei. heaving.) business risk ~ de frauda .

(bani mtr-o afacere) to stake ripisa s. riparian. riverside resident robot s.f.(asig. 1. wastage.to incur a risk risca v. to squander (away) risipitor adj. river (-side) s.m. riverain. cauzat de factori caracteristici aces-teia. to scatter.(abaterea standard a unui titlu de valoare) (fin.(riscul diversificabil sau specific unei anumite companii.) moral hazard ~ neasigurabil .n.(riscul care existd in conditii de functionare normald a bdncii) (fin. (dr. 1.(fard asigurare) uncovered risk ~ financiar . register 2.) country risk ~ descoperit/neacoperit .rate of production rival adj.) squander. riverain. care poate fi eliminat prin pds-trarea actiunilor companiei intr-un portofoliu diversificat) unsystematic risk ~ operational . timp etc.n.) ship's ledger/ articles. return.) premium refund ritms..i. to bear/to yield fruits. risk at sea ~ moral — (comportament necinstit sau neglijentd a persoanelor care nu suportd costurile actelor lor. roll. (concurentd) rivalry. (de bani. (calendar de termene) calendar ~ de echipaj . (bani. 1.(fin.) extra/ additional risk ~ total . to fruit roditor adj. marine/maritime risk. fruitful 2. fonduri de amortizare) financial risk ~ iminent . list.) incalculable risk ~ intrinsec .(asig. refund.. fertile. robot robotica s. waste.(asig.t. (din mar/a) to spill 2. thriftlessness risipi v.f. to disperse.rate of turnover ~ de cre$tere economica .(mar. to risk. muster roll/book .) systematic/ relevant/market risk ~ special/suplimentar .) deferred rebate ~ de prima . timp etc. care rezultd din oscilatiile pietei bursiere si nu poate fi eliminat prin diversificare) (bur.noninsurable/ uninsurable risk ~ nesistematic .) inherent risk ~ maritim (marine/maritime) adventure.306 RIS-ROL comerciale Internationale) transaction risk ~ de tara .) (de procese) cause list. rival rivalitate s.) operating risk ~ politic . fruit-bearing. to venture.{riscul de a nu mai putea acoperi cheltuielile fixe financiare dobanzi. squanderer. wasteful.m. rate ~ de circulatie a marfurilor .(asig. spendthrift risturna s.f.economic growth rate ~ de productie . robotics rodi v.) total risk ~ valutar/al cursului de schimb foreign exchange risk a se expune unui ~ . situatie generatd de existenta unei asigurdri etc.(asig. docket.political risk ~ profesional professional risk ~ sistematic/relevant/de piata .(acea parte din riscul unui titlu de valoare.) to waste. m. rich rol s.(mar.t.m. dividende preferentiale.) immediate risk ~ incalculabil . spendthrift. riparian. contention riveran adj. rebate ~ de navlu . s.f. fin. thriftless s.

inland route ~ maritima . road. randament) turnover ~ a activelor fixe .t.. (de negocieri) round rural adj.m. rotatie 2.(asolamenf) rotation/succession/shift of crops ~ a directorilor .n. (afalimentd} to break 307 ruin at adj. 1. (falit) broken ruja v. a unui avion prin distribuirea ei uniforma) to trim ru]ar s. cifre} to round off ruina v. course.direct route ~ fluviala .ocean lane a schimba ruta . navigation course ~ de transport de marfa de mare viteza . shipping/sailing route. fondtiri) to circulate rulaj s.f.assessment roll a trece pe ~ . .f.t.overland route ~ oceanica . (cifra de afaceri.(raportui dintre vdnzari si activele fixe.f.rotation of directors ~ a sarcinilor/posturilor-job rotation ~ a stocurilor .ROL-RUT ~ de impozite . {calcule.t.trade route ~ de navigatie . trimmer rujare s.(un proces) {dr. {bani. (cont.) to docket rotatie s.t.. (incdrcdtura uhei nave. trimming rula v. (despre o sumd de bani) even rotunji v.fin.. (despre cifre) round.to reroute rutier adj.(c. way ~ comerciala .) turnover runda s.sea route ~ terestra . route.(raportui dintre vdnzari si activul total) total assets turnover ~ a capitalului .f.(shipping) lane.(circuitui capitalului privit ca proces continuii} capital turnover ~ a culturilor agricole ./) fast freight line ~ directa . rural ruta s. care mdsoard utilizarea instalatiilor si a echipamentelor) fixed assets turnover ~ a activului total . trim.(raportui dintre vdnzari si stocuri) inventory turnover rotund adj.

(al persoanei care face alte munci deceit cele mamiale sau meca-nizate ori prestdri de servicii) salary.slack bag sacrifica v.f. salaried worker.lunar .real wage ~ saptamanal .fair wage . mcdpere) room. salary earner.t.productive wages ~ progresive .going wages ~ direct productive .(in functie de productivitate) progressive/incentive wages ~ si lefuri . remuneration of sala s.permanent employee salariu s.minim/de subzistenta . pi. (pentru munca manuald.time wage ~ permanent/'regulat .waiting room -. (functionar la stat) civil servant. wageworking. mecanizatd.nominal wage ~ pe unitatea de timp .plastic bag ". (animale) to slaughter.m.piece wage/rate. office worker. wage earner. (mare.audience chamber ~ de consiliu . (functionar intr-o societate privatd) salaried employee/man.wage expectations ~ indirect .gross wage ~ colectiv .minimum growing wage .net . wage differential ~ direct . stipendiary.pittance ~ diterential .board room . to remunerate ~ insuficient .m.paycheck ~ real . (]~>entru prelegeri) lecture room ~ de a§teptare .net wage. retribuit) remunerated.differential pay.monthly wage .t. (camera. to kill salariat adj.paper bag --deiuta-jute bag ~ de plastic . (pentru marfd. (muncitor salariat) wage-worker. wages pay.de audiente .sack '~.truck wage ~ just .(acea parte a salariului pidtitd dupa alte criterii decdt.retired employee ~ permanent .basic wage ~ de concediere dismissal wage/pay/ compensation ~ derizoriu .wages and salaries salariza v. fall-back pay ~ minim de cre§tere .n. job/task wage ~ in natura .tariff wage/rate salarii curente .minimum/ subsistence/living wage.f.to underpay salarizare s. take-home pay ~ nominal .(in corelafie cu munca prestata) direct wage ~ estimat in viitor . prestarea de servicii) wage(s).weekly wage ~ tarifar . paying a salary to. (despre munca) paid s.neumplut .s sac s.de hartie . pay ~ brut . (despre oameni sau posturi) salaried. mai ales intr-o cladire publicd) hall. de man me standard) bag. (renmnerat. (despre oameni) wage-earning.regular salary " platit prin cec .collective wage ~ de baza . to pay (salary to). munca prestata) indirect wage ~ in acord . the salariat ~ pensionat .

mortgage charge ~ limita .allowable' permissible load ~ critica . burden. paucity: (pauperism) pauperism ~ absoluta .economic/trade sanctions sanitar adj. (impolite. (aprobare) sanction. imposts ~ a probelor .t.. (a aprobu) to sanction.effective load ~ fixa .book hall ~ principals .useful/service load. imposition.heavy lift ~ ipotecara . responsabilitate.public health saptamanal adj.f. need(iness). health.t. (nevoia^) destituite.(sutisfactia pe care un lucrdtor o obtine din activitatea so) (man. to grow/to become poor.(plafa prioritara a dividendelor la actiunile preferentiale) prior charges satisfactie s. to penalize.) onus probandi. to sanction 2.safe load ~ neta .operating/service load ~ efectiva . lack. approbation. taxe.(a unei burse) floor salopeta s.) charge 4.working week sarac adj. to impoverish. (incarcatura) load. mart ~ de vanzare de bilete . sanction.tax burden ~ pe active . payload sarcini fiscale .'. charge 3. forfeiture 2. poor. week ~ de lucru . needy. to make poor. (garantie. (a pauperiza) to pauperize v.absolute poverty .f. burden of proof ./i. 1. (sdrdcdcios.(dreptui creditorului extinzdndu-se la toate activele unei societati) floating charge ~ grea .rated load ~ partiala/incompleta .(dr.•>. custodie. hebdomadary^. satisfaction ~ a muncii . (lips a) want. (obligate) obligation 5.maximum/peak load ~ maxima admisa . (obligatie) charge. sarcina s. onus. scarcity.SAL-SAR 309 ~ de expozitie . impecunious.)]db satisfaction saturare . to agree to sanctiune s.f. exhibition room ~ de tntruniri . taxes.. task.underload ~ totala .admisa/admisibila . health ~ publica . to become impoverished saracie s. ipoteca) encumbrance. weekly (publication) saptamana s. (nevoie) destitution.(dreptui creditorului fund limitat la un amimit activ al unei societuti) fixed charge ~ flotanta . (mdatorire) assignment. penalty. poor/ indigent person.charges on assets ~ prioritare .m. weekly. pauper saraci v. burden.. hard-up. redus) scanty s.f. sanitary.net load ~ nominala .market saturation sanatate s. impuner'i) charges. strdmtorat) moneyless. (ms-pundere.ultimate load ~ maxima . approval sanctiuni economice .f./ saturation ~ a pietei . 1. to beggar. (greutate) weight 2. indigent. hebdomadal. 1. coveralls sanctiona v.critical load ~ de exploatare . necessity.full/total load ~ utila/comerciala .f.assembly hall -de licitatie .f.auction room. (pentm incalcarea unui contract) forfeit. dearth. overalls. pi. poverty. (jam barn.showroom. tutela) (dr.

(zi nelncrdtoare) day of rest. decrease. (scald) scale ~ de impozite . to sink.(calculatd in functie de diferite sume care trebuie platite la date diferite) average due date a ajunge la ~ . 1.collapse of prices scazut adj. (despre incasdri. (a activitdtii economice) downturn. to fall. cheltuieli) sliding scale ~ rulanta . (a reduce. downswink ~ a cifrei de afaceri .i. (sondd) oil derrick. (despre pretiiri. scheme of loading ~ de stivuire . rest day. markdown ~ accentuata a preturilor . mature a fi ~ . (santier) oilfield schema s. (pretui) to mark down 2.tax scale ~ de incendiu .loading chart.to fall due scadenta s.legal/public/statutory holiday. a micsora.reduction in turnover ~ a cursului .rating scale ~ de pescaj .) sliding trend ~ u§oara a preturilor . 1. 1. maturity. 1.(bur. (despre o datorie) to fall in scara s. micsorare.stowage diagram schimb s. weak schela s. (despre preturi. table of functions and wages ~ a oportunitatilor de investitii -(grafic al oportunitatilor de investitii ale firmei clasate in ordinea ratei rentabilitdtii proiectelor) investment opportunity schedule ~ de incarcare . (despre cursuri bursiere) to trade down.f.(a mai multor titluri de valoare) equation of payments ~ medie . to mature. 1.rolling/moving stairway scadea v.n. to decline.f. (de cifre) subtraction 2. to slump scadere s. (fixd) stairs. prompt date. (zi liberd la scoala) play day 2.) (care urmeazd unei perioade de cresteri) setback. scheme. diagram. schedule 2.) draught/draft scale ~ de serviciu . due date/day.to fall due. high day. (falling) due. (mobild) ladder 2. decline. exchange. (troc) truck. to sag. to diminish. to weaken.f. (reducere. (a unei cambii) tenor ~ comuna . to figure out. (cifre) to subtract. staircase.f. (marcatd cu rosu in calendar) red-letter day ~ legala . diminuare) reduction.fire escape ~ de normare . (de personal) establishment. profituri) to fall off. tarife) to lower.t. hierarchy ~ mobila .f. (care se prdznuieste) holiday. tarife) low.slight decline in prices ~ vertiginoasa a preturilor . to lower v. (pentru band) bank holiday scadent adj. term.scale of ranks. to decrease. feast. lowering.f. 1. diminution.310 SAL-SCH ~ relativa . chart.(bur. to go down.(mar. (bruscd) slump ~ a preturilor . to diminish.decline in prices. (barter) barter 2.(de venituri. a diminua) to lessen.(a hdrtii) graphic scale ~ ierarhica . (de lucru) shift ~ de actiuni .(mire doud sau mai multe companii care fuzioneaza) exchange of shares .back stairs ~ grafica .relative poverty sarbatoare s.

prelevdnd dobdnda ^i comisionul aferent transferului de creanta) discount scontator^. (bani in unitdti subdivizionare) to break. (a cdstiga. exchange. (bani) to change. to alter.(in dona sau mai multe ture pentru a acoperi orele de vdrf) split shift ~ de marfuri .variation of prices ~ a unui produs vechi cu unul nou (cumpdrarea unui automobil. nou prin restituirea celui vechi firmei care l-a produs si achitarea unei diferente de pret) trade-in ~ in continutui unei functii .t. 1. (din Idzi.afternoon/swing shift ~ de experienta .bank/banker's discount sconta v.SCH-SCR 311 ~ de dupa-amiaza .foreign exchange ~ valutar direct . (pperatiune prin care banca il crediteazd pe posesorul unui efect de corner} nescadent cu valoarea netd a acestuia. folosindu-se valuta unei a treia tdri) indirect exchange schimba v. (a convert!) to convert schimbare s. to take/to draw/to pull out 2.exchange/pooling/ sharing of experience ~ de instrumente de ratificare exchange of ratifications ~ de lucru . changing. discount ~ comercial .twilight shift ~ de zi .night shift ~ de seara . un act) to take out 4. to obtain ~ bani de la banca . change. aim. shift ~ a preturilor . transformarea unei datorii cu dobdndd fixd intr-o datorie cu dobdndd variabila) swap ~ in natura .t. valuta uneia fund cotatd in raport cu valuta celeilalte tdri) direct exchange ~ valutar indirect .(cedarea unor creante. to shift. detinute de o banca.day shift ~ dublu .to draw money (from a bank) ~ castiguri mari de pe urma . 1.m. (a inlocui) to replace.f.to cover one's expenses scont5\/2.(troc) swap. cutii) to uncase.shift in the function scoate v. swapping ~ la paritate . alteration. goal.f. to discount. to unbox 3. (a face schimb de) to exchange 2.exchange of goods/ commodities ~ de noapte . {un utilaj. a unui frigider etc.to clear through the customs a-$i ~ cheltuielile . on the staff scrisoare s. schimbarea unei creante dintr-o anumitd valuta in altd valuta. to change.(cu efectiv dublu) double shift ~ financiar de creante .t.(intre doud tdri.n.to disable. to take on discount scontare s.(intre doud tdri. modification. in schimbul unui alt activ. (a modified} to modify. a obtine) to get. purpose scriptic adj.exchange at parity ~ valutar . (un certificat. discounter scop s.to undock ~ din functiune .working shift ~ de lucru divizat .to derive large profits from ~ din doc .f letter . o instalatie) to shut down ~ din vama .

set form of a letter scrisori de acreditare . to raise/to put up the price of v.(la atribuirea de actiuni) letter of renunciation ~ de sprijin/recomandare . expensive.(a rnarfii) letter of indemnity.traveller's letter of credit ~ de credit deschisa/fara conditii open letter of credit ~ de depunere .sealed letter ~ neconfirmata .letter of credit ~ de credit anticipate . dear scumpete s.letter of introduction/recommendation ~ de renuntare .(pentru respingerea cereru de subscriere la actiuni) letter of regret ~ de trasura .312 SCR-SCU ~ cu semnaturile autorizate mandate form ~ cu valoare declarata .insured/value letter ~ de acordare a dreptului de retentie -(dr.letter of reminder ~ de recomandare .dead letter ~ .letter of advice.r.(pentru platu taxelor vamale de import) customs bond ~ de intentie .(trimisa de banca unui client cu dificultdti fmanciare) letter of concern ~ de rapel/revenire .covering letter ~ de numire .undated letter ~ recomandata .letter of inquiry ~ de cerere de subscriere la actiuni letter of application ~ de confirmare .unacknowledged letter ~ nedatata . to grow/to get dearer.registered letter. backward/back letter. costliness.) letter of lien ~ de apel .follow-up letter ~ de credit . (a navel) letter of guarantee ~ de garantie a incarcatorului shipper's guarantee ~ de garantie bancara de executare (ci contractului) performance/contract bond ~ de garantie vamala .letter of hypothecation ~ de garantie .(adresatd unui actionar pentru a plati actiunile detimite) call letter ~ de avizare .t. advice note ~ de cerere de informatii sau de oferta . {SUA) certified mail ~ returnata §i neinmanata expeditorului . dearth scumpi v. waybill ~ tnchisa . to rise/to increase/to advance/to go up in price .commercial letter of credit ~ de credit de calatorie .letters of credence scump adj.circular letter of credit ~ de credit comerciala .(pentru obtinerea unui imprumuf) letter of comfort ~ de scuze . expensiveness.f.(ca garantie) letter of deposit ~ de gaj .letter of intent ~ de msotire .tip .(contract pentru transportui de mdrfuri) consignment note. deamess.anticipatory letter of credit ~ de credit circulara .(intr-un post) letter of appointment ~ de preocupare .

distraint.key sector of the economy ~ institutional . 1.rn. leaking.Secretary of State ~ general .banking secrecy ~ comercial/industrial . (o navd) to arrest sechestru s. o obligatie etc.) free of freight ~ de taxe postale . garnishment. seizure. sequestration.Secretary-General ~ particular .f. to sequestrate. birou) secretariat 2. to distrain. (de impozite partial sau total) derating ~ de impozite . (de impozite partial sau total} to derate scutire s. 1. (a capitalului) efflux ~ accidentals — (cu efect poluant) accidental leakage. flowing.exemption from duty scutit adj. free (of) ~ de chirie sau arenda .leakage from bag scuti v. wastage 2.(totalul unitdtilor economice sau institutionale care an un comportament analog) institutional sector . to seize. (a exonera) to exonerate. to exempt.n. (printr-o crdpdturd.n.t.seizure under legal process a pune. distrainment. attachment.post-free ~ de taxe vamale duty-free.(in economic) corporate sector ~ de servicii service department ~ economic cheie . district ~ corporativ/al corporatiilor .to replevy secret adj. secrecy ~ bancar .pe .) to sequester.f. exemption. (asupra navel) arrest ~ asigurator conservative seizure ~ asupra bunurilor imobiliare -seizure of real estate/property ~ asupra bunurilor mobiliare -seizure of movable property ~ executor .(mar.rent-free.execution ~ in revendicare seizure under a prior claim ~ judiciar . (dr. (exonerare) exoneration.tax-exempt/-free ~ de impunere . (functie) secretaryship sector s.t. to attach.personal/private secretary ~ responsabil cu clasarea docu-mentelor . 1. spartura) leakage. rye secatui v. (a sdrdci) to impoverish sechestra v.exempt from taxation ~ de navlu .exemption from taxation. free of rent ~ de impozite .trade secret ~ profesional professional secret secretar.f. department 2. freedom from tax. confidential s. impozite etc. to exhaust.n.to levy/to lay a distraint upon a scoate de sub ~ . (de taxe. to deplete.t. free of duty secara s. secret. sector.SCU-SEC 313 scurgere s.n. exempt (from). sequester. (de o sarcind.) to privilege. secret. spillage ~ de marfa cargo leaking ~ din sac .filing clerk ~ responsabil cu corespondenta -correspondence clerk secretariat s. secretary ~ de redactie editorial secretary ~ de stat . (serviciu.) immunity.s-. tax exemption ~ de taxe vamale .

security ~ a muncii . head/home office. (in randuri) to drill semanatoare s. semiskilled semicontainer s.labour safety ~ alimentara . subscriber semnatura s.f.to sign jointly ~ in numele cuiva .to endorse ~ prin procura . pi.bogus signature . segmentation ~ a pietei .n. department. to sign. 1.to sign per proxy semnat adj.(pentru doctoral) graduate school securitate s. (intr-o uzind) workshop ~ de politic .tax administration.social security sediu s. (culinare) readyto-cook foods semna v. (a celei mat bune alternative) (man. to sow.f. pi. intermediate goods/ products semipreparate s. vault. identificarea si exploatarea unui segment ingust de piata) concentrated segmentation seif s.f. (la iesirea din serviciu) to sign off ~ in mod solidar . semimanufactured s.m. (al unei firme) office.market share segmentare s.headquarters.private sector ~ public/de stat . segment ~ de piata .314 SEC-SEM ~ mixt .t.t. selection. safe (deposit). section.to sign in blank ~ in condica . ~ pe verso . to subscribe 2.(la intrarea in serviciu) to sign in. signatory s. to seed. signer. (al unui holding) group headquarters ~ social .f. {central) headquarters ~ central/principal .(marketingul niselor de piata. signature ~ autorizata authorized signature ~ colectiva -joint signature ~ de complezenta .n.market segmentation ~ concentrata .n.polling station ~ financiara . signed ~ personal/man u propria — signed personally/in own hand semnatar adj.registered office segment s. (pentru mdrfuri in vrac) half-height container ~ deschis/fara capac .f. sowing machine semicalificat adj. 1.f.(in care se combind proprietatea publicd cu cea privata) mixed sector ~ petrolifer .to sign on behalf of smb.public sector sectie s. strongbox.police station ~ de productie/exploatare production/operations department ~ de votare .(seif cu usa amplasatd pefatada exterioard a unei band.f.half-height/ open-top container semifabricat adj.balanced sample semana v. semifinished/ half-finished/unfinished goods/products.portfolio selection ~ ponderata . unde clientii pot veni sa-si depoziteze numerarul in afara orelor de program ale bdncii) night safe selectare s. coffer ~ de noapte . taxation authorities ~ postuniversitara . (transferul sau renuntarea la o proprietate) to sign away ~ in alb .n. signatory. choice ~ de portofoliu .oil area/land/zone ~ privat . semifinished.n.n.food security ~ sociala .) screening selectie s. division 2. safety.

(pbligatie de serviciu) duty 2. (de obiecte) set.SEM-SER 315 ~ falsa . decision.authograph ~ prin procura .legal department ~ de corespondenta . series 2.set of bills of lading series adj. o chestiune) serious.set of bills of exchange ~ de conosamente .judgement by default ~ irevocabila .n.adjournment ~ de desistare .advisory service ~ contabil . (despre o persoana) serious-minded.decree absolute ~ in favoarea reclamantului judgement for the plaintiff ~ penala -judgement in criminal case ~ provizorie/interlocutorie interlocutory judgement a da o ~ .research department ~ de consultants manageriala (serviciu intern al unei firme) management sei"vices ~ de contencios . (ingrijire.correspondence department ~ de credite . (un client) to serve. (despre o sitiiatie.unauthorized signature ~ originala . (facut cuiva) service rendered 5.illegible signature ~ in alb . employment. (sectie) department 4. platd externe.signature by procuration/proxy ~ sociala . job. decurgand din datoria ptiblicd.credit department . service. servire. (despre un cumpdrdtor) genuine. deservire) attendance 3. to wait on serviciu s. (a juratilor) verdict. derivate din datoria externa.signature of the firm sentinta s. 1. grave.to pass/to give/to deliver a sentence..judgement upon withdrawal of suit ~ de jurisdictie contecioasa sentence in disputed matters ~ de rejudecare/trimitere . pe parcursul unui an) public debt service ~ comercial/de vanzari .contract service ~ cu norma intreaga .final judgement ~ civila -judgement in civil matters ~ in contumacie .f.part-time job/employment/work ~ de aprovizionare-desfacere supply-delivery service ~ de camera . (a jiidecdtorului) judgement.(totalitatea obligatiilor de. (despre o oferta) bona-fide.full-time job/ employment/work ~ cu norma partiala/program redus .sales department ~ consultativ . (a unui arbitru) award ~ de amanare . pe parcursul unui an) foreign debt service ~ al datoriei publice . to attend to.blank signature ~ neautorizata . servi v.(intr-un hotel) room service ~ de cercetare . service ~ al datoriei externe .t.f.accounting/accounts department ~ contractual . decree.forged signature ~ ilizibila/indescifrabila .(totalitatea obligatiilor de platd ale debitorilor publici.remand ~ definitiva/executorie . (de arbitral) to make an award serie s. sentence. (set) set ~ de cambii . 1..

n.} direct services ~ edilitare/municipale . attendant servitute s.health service ~ directe — (altele deceit cele comerciale.collection department ~ de intretinere . de avocat) briefcase servitor.dispatch/forwarding department ~ de Tncasari .seasonal employment ~ social .discount department ~ de stivuire .(cu evidentele clientului unei band) account reconcilement service .) opportunity set ~ de scule .set of bills of lading ~ de oportunitate . set ~ de cambii . portfolio. offseason/-time .repair/maintenance service. pescuit) open season ~ mort .navigation/shipping season ~ de pescuit .periferic . mdeplinite de medici.316 SER-SEZ ~ de decontare a cecurilor .{serviciu de livrare a marfii pand la fiecare destinatar) door-to-door service ~ financiar .din usa in usa" .n.(serviciu bancar) transit department '. (pentru documente. season '" de navigatie .. (SUA) expressage ~ de personal .de ridicare si livrare la domiciliu collection and deliver}' ~ de scont .(toate datele risc-rentabilitate referitoare la o investitie) (fin. service agreement ~ de medicina muncii .mail/postal service ~ sezonier . m.dead/'slaclc/dull/iow season.hydrographic department/'service/office ~ meteorologic .set of bills of exchange ~ de conosamente .weather service .regular employment ~ postvanzare/de intretinere .complaint section ~ de reconciliere a conturilor .personnel/staff/ appointments department ~ de publicitate .tool kit/outfit/set sezons.valutar exchange department servicii bancare banking services ~ bancare la domiciliu (sistem de tranzaclii bancare prin computerul personal conectat la reteaua bancil) home banking ~ bancare principale/de baza . functionari etc.stevedore service ~ de transport . servant.basic banking ~ comerciale .engineering department ~ telefonic . avocati. easement sets.transport service ~ .after-sales service ~ postal . (diplomat} attache case.commercial services ~ de asistenta medicala .f.fishing season ~ deschis (de vanatoare.advertising/publicity department ~ de reclamatii .de expeditii . (dr.statistical department ~ tehnic .social overheads ~ publice .parcel delivery/post/ service.telephone service ~.f.occupational health sendee ~ de mesagerie .finance department hidrografic .social service ~ statistic .public utilities ~ regulate scheduled services servieta s.) servitude.(care este oferit pe Idiiga serviciile bancare de baza fird comision) peripheral sendee ~ permanent .9.

iincie etc. symbol ~.sphere/line of business ~ de activitate .. monedd de 25 de centi) quarter ~ de galon — (imitate de mdsurd pentru capacitate) quart siderurgie s.n. forestry simbol^. 1. to form a trade-union organization 2./i. organized labour 2. bur.(corn. (patronal) syndical(ist).customs seal sigur adj. silviculturist.(man. 1.f. lupta sindicalelor limitdndu-se la imbundtdtirea conditiilor de mimed si de viatd) (SUA) business unionism sindicalist s..n. trade unionism 2. syndicalistic sindicalism s. (trade) union. silvicultor s. (patronal) syndicate ~ al asiguratorilor de caric .) ultimo sfera s. simulation ~ a modelelor econometrice -simulation of econometric models ~ de management management game ~ de roluri . 1. (de incredere) reliable.high season sezonier adj.cargo syndicate ~ al feroviarilor . security ~ a locului de munca -job security ~ In exploatare .SEZ-SIN 317 ~ plin/de varf ..r.marine syndicate ~ de credit .f.arbitrage syndicate ~ bancar .m. domain ~ a afacerilor . silviculture. trade unionist 2. (a se uni intr-un sindicat patronal) to syndicate sindicatj'.end of the financial year ~ de luna .(conceptie sindicald de a accepta si de a sustine sistemul capitalist. (mcetare) cessation ~ al exercitiului nnanciar .operating safety/ reliability si\ozs.rush/peak/throng season ~ turistic . field. output area sfert s.loan syndicate .M.(SUA) railway brotherhood ~ al meseriasilor/muncitorilor din aceeasi specialitate . trade-union. branch ~ de influenta . 2.n.f. (in sigurantd) secure. quarter. (patronal) syndicalism ~ de sistem . (plombd/plumb de garantie) seal ~ vamal .) dramatization sindical adj.sphere/field of activity.. seasonal sfarsit5. (grain) silo silvic adj.) quartern ~ de dolar . forester silvicultura s. end.f.sphere of influence ~ de productie .f. sylviculturist. 1. (cu acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed siguranta s. metallurgy of iron and steel sigila v.sphere/field of production. trustworthy 3.(american sou Canadian.banking syndicate ~ controlat de patronat . 1.n. 1. safe 2. (de pintu.craft union ~ arbitrajist .de status — (simbol al pozitiei ocupate de o persoand sau un grup in societate) status symbol simulare s./?. (domeniu) sphere. safety. sylviculture..company union ~ de asiguratori maritimi . (patronal syndicalist sindicaliza v. forest.t.m. (cu plumb de garantie) to seal sigiliu s.

file posting ~ contabil uniform . (livrari.) book entry system ~ de exploatare .work--on-thebonus system ~ de munca in acord .(care impune conditii restrictive pentru primirea de noi membri) closed trade union ~ patronal . sinecure sinecurist-y.waterworks ~ de calcul .correspondence banking ~ bancar dual . servicii.(alcatuit din band si sodetdti de investitii pentru a acoperi riscul asocial lansarii si distribuirii unei emisiuni de titluri de valoare) underwriting syndicate ~ de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni . consultants) package system ~ de munca bazata pe prime .to stop delivery ~ un ordin de plata/un cec .(prin care se scade regulat o suma de bani din salariu) save-as-you-eam scheme ~ de evidenta a intrarilor .(in care nu se admit filial e) unit banking ~ contabil .(cont.) to cease.(cu reglementdri federale si de stat) (SUA) dual banking system ~ bancar fractionar .voucher system ~ de alimentare cu apa .w.to stop payment/a cheque sistem^.filing system ~ de cliring .clearing system ~ de comenzi in cantitati fixe .banking system ~ bancar cu activitate corespondenta .fixed order system ~ de comenzi la intervale fixe -fixed interval reorder system ~ de depozitare warehousing system ~ de economisire din salariu .(care sustine patronatui) yellow trade union ~ inchis .bancar . to suspend.industrial union ~ de subscriere .national economy system ~ al marii proprietati funciare landlordism . system ~ al economiei de comanda command economy system ~ al economiei de piata .speed-up system ~ de livrari complexe . sinecurist sista v.piece rate system .bond syndicate ~ deschis . plati etc.f.(materiale. to withhold ~ livrarea .318 SIN-SIS ~ de/pe ramura . employers' association ~ pe societate .computing system ~ de clasare/clasificare .n.operating system ~ de exploatare intensive .(care nil impune conditii restrictive pentru primirea de not membri) open trade union ~ galben .accounting system ~ contabil fara registre .t.trade/trading association sinecura s.(prin care handle mentin rezervele proprii la un procent fix din depozitele clientilor) fractional (deposit) banking ~ bancar unitar . to stop.company union ~ profesional .syndicate.ledgerless accounting.market economy system ~ al economiei nationale .cooperative system ~ de acte justificative .uniform system of accounts ~ cooperatist .

(stare) situation.concurentiala .tariff/rating system. coinage ~ monetar decimal .provident scheme ~ de prevenire timpurie . cerutd de registrul comerfului) annual return . systematization 2. dare de seamd) report.tommy system ~ de prelucrare automata a datelor automatic data processing system ~ de preturi comune .capitalist economic system ~ fiscal -'tax system ~ flexibil al programului de munca flexible hours system ~ informatic de gestiune management information system ~ metric .(cont.) cash statement ~ financiara .economic system ~ economic capitalist .) financial statement ~ financiara certificata .competitive situation ~ critica .(de unitati de masurd) decimal system ~ zonal de preturi . (cont.) income statement ~ anuala .(plan de stimulare in salarizare) incentive scheme ~ tabular .decimal coinage ~ monetar unificat .forecasting and control system ~ de prime . budget account ~ economic .financial position. 1. condition.unified monetary system ~ stimulativ . to systematize sistematizare s.(de un contabil autorizaf) certified financial statement ~ materiala buna . (raport.tabulating system ~ tarifar .monetary system. rates schedule ~ vamal protectionist .competence .SIS-SIT 319 ~ de plata in alimente . position 2.common prices system ~ de prevederi sociale .f.emergency. account. 1.(sistem de identificare a institutiilor financiare care pot da faliment) early warning system ~ de previzionare si control al stocurilor .t.) general average condition ~ de casa . case of emergency ~ de avarie comuna .(cont. (cont.bonus scheme ~ de salarizare .(cont. mar.(a unei societdti.) operating statement ~ a costurilor . (urband) town planning situatie s.measured day work ~ de salarizare pentru munca in acord .condition of the market ~ a veniturilor .) statement of costs ~ a pietei .task system of pay ~ de vanzari cu plata in rate installment plan/system.) statement of assets and liabilities ~ a cheltuielilor .(cont.protective system ~ zecimal .) statement ~ a activului si a pasivului .zone price plan sistematiza v.(asig.wage system ~ de salarizare cu prime .premium wage system ~ de salarizare pe baza de norme zilnice .metric system ~ monetar .account of expenses ~ a cheltuielilor de exploatare (cont.f.

to apply/to compete for a post a-si lasa slujba . (publicitar) slogan. registry of shipping. status.n.mutual benefit society ~ de asigurari . (cu fonduri constituite din vdrsdmintele membrilor) loan club/society ~ de credit agricol . firm. catchphrase slujba s.merger company ~ controlata de o singura persoana one-man company ~ cooperatista . (despre piatd etc. group accounts slab adj. social ~ -democrat . (comerciald) company. business.loss maker ~ comerciala . hire-purchase company.chain company ~ de ajutor reciproc . {corporate) corporation ~ capitalists . firm. post a detine o ~ .social democracy socialism s. to resign one's office slumpflatie s. (asociatie) association 2.rural credit society ~ de credit comercial . society.(care finanteazd achizitionarea de bunuri cu plata in rate) (sales) finance company/house.n. service. 1.scientific socialism ~ utopic .social democrat ~ -democratic .to hold a situation.Utopian socialism socialist adj.insurance company ~ de asigurari de viata .f.m. business ~ comunista .commercial credit company . underwriting association ~ de binefacere .conglomerate company ~ constituita prin fuziune .320 SIT-SOC ~ sociala . classification society ~ de constructii navale .marine insurance company.consumption-society ~ de credit . socialism ~ corporatist .) listed company ~ cu raspundere limitata .) weak slogan s.f.life assurance/insurance company ~ de asigurari maritime .shipbuilding company ~ de consum . (full) member. s. standing ~ solida — (din punct de vedere financial') strong position situatii financiare consolidate (cont.capitalist society ~ care practica afaceri riscante wildcat company ~ care produce pierderi . socialist societar^. (despre activitdti economice) slack.friendship/friendly society ~ de clasificare . (inflatie insotitd de depresiune economicd) slumpflation social adj. associate societate s.guild socialism ~ stiintific .cooperative society ~ cotata/listata . to fill a post a solicita o ~ .) consolidated financial statements..(a navelor) ship's register. employment.(bur.communist society ~ -conglomerat .social condition.m.limited (-liability) company ~ cu raspundere nelimitata unlimited company ~ cu sucursale multiple .to leave one's post.f. job.(trading) company.

calculation. (cont.{de mdrfuri) warehouse company ~ de finantare .bogus company.parent company ~ mixta -joint venture ~ multinationals .{care acordd imprumuturi pentru ciimpdrarea sail construirea de locuinte) building society/and loan association ~ de depozite .(filiala a uniii holding) daughter company ~ internationala .-sora .) unlisted company ~ pe actiuni . land ~ arabil .f. account 2. (fel) kind. carrier ~ de transport de mobila .(apartinand acehiiasi holding) sister company socioeconomic adj.rich/fertile soil ~ marginal — (a cdrui productie este egald cu investitiile /acute) marginal land sola s.furniture removers ~ -fantoma . category.transport/carrying company. residue. sociologist sociologie s. (societate neoperantd.(in orice sector) flexible trust. socioeconomic sociology. bill. 1. check soi s.f.fixed trust ~ de leasing .SOC-SOL 321 ~ de credit ipotecar . sale/reduced goods.sleeping/limited partnership. sort. computation. job line/lot ~ al contului curent . (rasa) breed.public utility company ~ de transport .nonprofit company ~ fictiva .tillable soil ~ fertil . crop in rotation sold s. m.bubble company ~ fara scop lucrativ . infiintatd cu scopiil de a ft vdndutd) shell company ~ -fiica . sociology socoteala s. pi.n.current balance . (rasd de vite ameliorata) grade sol s. 1.general/ordinary partnership. (calitate) quality 2. 1. counting. investment (trust) company ~ de investitii financiare flexibile/ generale .defunct company . general management trust ~ de investitii financiare intr-un sector fix/limitat .) balance 2.(bur. nota de plata) account. {SUA) corporation ~ pentru acordarea de credite consumatorilor/persoanelor fizice consumer finance company ~ publica . {corn.particular partnership ~ inchisa . paper/trust company. sleeping partners company ~ in comandita pe actiuni partnership limited by shares ~ in nume colectiv .public company ~ radiata .international company ~ in comandita . (specie) species.joint-stock company.) surplus stock.n.multinational corporation ~ necotata/nelistata .n.leasing company ~ de servicii publice .f. grade.(controlata de cinci sail mat putini actionari) close(d) company ~ infimtata prin decret regal chartered company ~ -mama . soil.(a intreprinderilor mid si mijiocii) finance company ~ de investitii financiare unit/security trust. partnership firm ~ in participate . (Jdcturd.

(sold de numerar pastrat pentru a permite unei firme sd profite de orice oportunitate) speculative balance solda v. (un cont) to balance.bank balance . (formald) notice /de evacuare . claimant solicitare s. sumptuary sondaj s. solvabil. (de cdrti) remainder sale. (de. (dr. balance in/on hand ~ de beneficiu . 1.end-of-season sale solda s.safe for a credit of solvabilitate s. (a unei rate. (mdrfuri) to clear.f. bargain sale. request.debit balance. (despdgubiri) to claim. solvable. (rdspunzdtor. (de cupoane de stofa) remnant sale ~ la sfarsit de sezon .n. scadente) call somptuar adj.balance brought forward -. settlement 2.speculativ .t.m. solicitant. requirement. solvent. (military) pay solicita v. paying capacity soma v.(dr. jointly ~ si individual . solicitation. balance due ~ final . mdrfuri) clearance. survey. (un debitor) to call on/upon somatic s.statement balance ~ creditor .f.notice to pay. (de despdgubiri) claim. clearing-out sale. summons.to settle a dispute amicably solvabil adj.dormant balance ~ initial . to require.net balance ~ nul . despre o firmd) sound. demand. to settle 2. reclamant) claimer. application.t.opinion poll . trustworthy.f. to^ request. (voturi) /to canvass for solicitant s. to close out soldare s. sound. to solicit. able to pay ~ pana la suma de . to settle ~ un litigiu pe cale amiabila .f.f.) joint(ly) and several(ly) solidaritate s. closeout. solvency.notice to quit de infatisare (la proces) summons to appear ~ de plata .t.322 SOL-SON ~ al extrasului de cont .statement balance ~ inactiv .cash balance ~ de numerar pentru tranzactii transaction balance ~ de numerar preventiv .nil balance ~ reportat . trustworthiness.f. to summon. (e^antionare) sampling ~ de opinie . pasibiT) liable adv. (CM acoperire din punct de vedere financiar) copper-bottomed solidar adj.profit balance ~ de casa .) joint responsibility solutiona v.(numerar pastrat pentru cheltuieli neprevdzute) precautionary balance ~ debitor . applicant. 1.t. (sigur. creditworthiness. (de voturi) canvassing ~ de achitare a actiunilor . to ask/to apply fy.credit balance. petitioner. writ. (de despdgubiri.nedebursat . to demand. to sell off.opening balance ~ in banca . to solve. joint.call on shares solid adj.undisbursed balance ~ net . (a unui cont) balancing.

dimensiune) to size.variety of patterns ~ variat .} loaded arrival ~ in balast . specialist. 1. sort.varied selection lines sosire s.n. special.f.sorting by marks ~ a marfurilor la destinatie .storage space ~ de descarcare/deversare . dimensiune) sizing.) cargo/loading space.(a navei) safe arrival ~ probabila .mort/nefolosit/pierdut . wildcat well ~ de foraj .waste area ~ de incarcare .) arrivals and departures.sorting by consignee sortator.gasser ~ de titei . arrival ~ cu incarcatura . laundering.(pe navd) cargo/ freight space spatii nedestinate pasagerilor si marfurilor (mar. (foraj) well ~ de exploatare .(spatiu impropriu incdrcdrii de marfd) (mar. (mar.m.economic space ~ frigorific refrigerating space ~ gol/necompletat . blackleg.f. space ~ comercial .to undertake a survey/study of the market sonda s.) arrivals and sailings spargere s.) noneaming spaces spalare s.open space ' ~ locativ living space '.money laundering/washing ~ de obligatiuni (vdnzarea obliga-tiunilor guvernamentale cu putin timp inainte de scadentd pentru a evitaplata impozitelor) bondwashing spargator s.w. breakage 2. prospecting hole.(a navei) expected arrival sosiri si plecari . washing ~ de bani .(prin stivuire necorespunzdtoare) broken stowage. (SUA) commercial precint ~ de depozitare .) deductible space ~ economic .f.(c.SON-SPE 323 a realiza un ~ de piata .f.f.(la parterul unei cladiri) floor space. yellow labour special adj. expert. (dupa mdrime. assortment.} ballast arrival ~ in bune conditii . 1. shipping room/space ~ de incarcare pe punte .(mar. sorter sortiment s. grading ~ a marfurilor dupa marcile de pe ambalaj . housebreaker ~ de greva strikebreaker.test well/hole. to sort. sortable sortare s. (de expunere a produselor intr-un magazin) shelf space. burglarious attempt spatiu s.n.(mar. (oil) derrick.) deck-cargo space ~ de stivuire stowage space ~ deductibil .drill/bore hole ~ de gaze .development well ~ de explorare . care este diferitd de cele practicate curent pe piata) off-market specialist s. (care comite flirt prin efractie) burglar. to grade sortabil adj. particular 2.f.oil well sorta v.y.(cu plinurile consumate) (mar. housebreaking. (despre rata unei dobdnzi.t. breaking. range (of goods/commodities) ~ de esantionare .m. to assort.(mar.blank ~ liber/neincarcat . (dupa mdrime. (furt prin efractie) burglary. lost/waste space ~ pentru marfuri . consultant . sorting.

(asteptare) expectation. to go a bear ~ a la hausse .{bur. speculation. (a mentiona intr-un contract) to set forth 4.) adjuster ~ in analiza muncii -job analyst ~ in operatii de arbitraj arbitrageur ~ in sondaje de opinie .i. to speculate on the stock exchange ~ a la baisse .) to speculate in differences speculant s.t.(bur.life expectancy .(bur.324 SPE-SPE ~ compensator .(specialist in rezolvarea cererilor de despdgubire) (asig..) tampering with the market specula s.international specialization of the national economies specifica v. 1. to specify.(bur.black marketeer speculativ adj.standard specifications ~ tehnice . pretui etc. 1. nefiind obligat sd cumpere pe o piatd in crestere) (bur. profiteer.pollster specialitate s. specialization ~ excesiva/ingusta .f.) to speculate/to operate for a fall. speculative speculatie s.(care mizeazd pe scdderea cursiirilor) (bur. wildcatter ~ a la baisse . profiteering. (produs principal) special(i)ty specializa v. specimen ~ de semnatura specimen of signature.) bull ~ de bilete — (la cinema. (un cont) to itemize. stock adventurer ~ pe piata neagra .f. n.(in documentele de transport) weight account/note ~ de lipsuri la predare (despre mar/a) list of shortage specificatii standard . (a profita de) to profiteer by v.) bull speculation/ campaign ~ valutara bazata pe diferenta de curs .(care detine suficiente actiuni pentru a-si indeplini obligatiile.r.) to name 3. (lista) list ~ a conditiilor contractuale . 1. speculation. autograph/sample signature specula v.switch deal/transaction speculate de destabilizare a pietei (bur.m.the specification of contract terms ~ a incarcaturii .f. (agiotaj) agiotage ~ a la baisse .) covered bear ~ a la hausse . (domeniu principal de activitate) speciality 2. to particularize 2. open trade speranta s. competitii sportive) ticket tout ~ la bursa .(care mizeazd pe cresterea ciirsurilor) {bur. {in) to specialize (in) specializare s. v. to stag. to detail specificatie s.t.f. specification 2. racketeer.technical specifications ~ tehnice pentru protectia muncii -safety specifications specimen s. speculator.) bear ~ a la baisse cu acoperire . (marfuri) to speculate in 2.f.) bear speculation/ campaign/raid/tack ~ a la hausse .(bur.freight note ~ de greutate . (pe puncte) to itemize 5.player. 1. stag.specialism ~ internationala a economiilor nationale . (la bursd) to play the market. (afixa data.f.t. expectancy ~ de viata .) to speculate/to operate for a rise. to go a bull ~ asupra diferentelor de curs .

o sarcind) to assign.transport charges ~ la destinatar .f. 1.additional charges. spiral ~ inflationista .t. a datei) settlement.warehouse/ warehousing charges ~ de intretinere .charges forward ~ restante .service increment ~ temporar .tapered salary increase ~ de salariu in treptc stepped salary increase ~ de salariu pentru corelarea verilturilor cu evolutia indicelui costulul vietii .f. (titrul unui metal pretios) to assay ~ cauza .pricing ~ a pretului de cost .to set the pace stabilire s. assistance.inflationary spiral ~ salarii . to state. (a unui termen) appointment 2. (in mtrcprifiderile profilai.costing. setting. firm.a politicii . 1. espionage. to set.back charges ~ suplimentare . 1. (fmanciar) backing stabil adj. charges.banking charges ~ de depozitare .storing charges.bonus for special risk. (o data. danger money ~ de salariu . to step up spot s. (recomandare) comfort. increment.n.maintenance charges ~ de transport . (ajutor) aid. lasting. (a titrului unui metal pretios) assay a costului de productie al produsului product costing ~ a nivelurilor de salarizare setting of wage levels ~ a obiectivelor . extras spionaj s. yardage ~ de inmagazinare . to fix.e pe un singw tip de mafia) sing!e (output) costing . steady stabili v.f. (permanent) permanent. a unei sarcini) assignment.preturi . {reguli.wage-price spiral sponsor s. support. to establish 2.to ascertain the cause of ~ conditii to stipulate conditions/ terms ~ daune . standing. increase ~ de fidelitate .policy formation ~ a pretului . (de duratd) durable.industrial espionage/ spying spirala s.t. (a unei date. spying ~ industrial .to appoint an hour ~ ritmul de munca . (despre preturi) fixed.goal setting . stable.to assess/to lay damages ~ o ora .SPE-STA ~ medie de viata . expenses ~ bancare .) to settle. data etc.average life expectancy speze s.n.f.t. principii) to lay down 3.senionty wages ~ de periclitate . (pretiil.a pretuiui de cost marginal -marginal costing .n.n. sponsorship spor^.cost-of-living bonus ~ de salami peiitru vecltiine in serviciu . fixing. (anunt publicitar la radio si televiziune) spot announcement/ broadcast 2. to sponsor sponsorizare s.transitory increase spori v.m. (marfa disponibild/cu livrare imediata) spot sprijin s. pi. to increase. (a pretului. sponsor sponsoriza v.wage increase ~ de salariu descrescand . (nn termen) to appoint.

326 STA-STA ~ a pretului pe baza analizei produsului . bookstand ~ expozitional . stagnant.f.(jJentru a evita concurenta) common pricing ~ de preturi diferentiate pe zone zone pricing ~ de preturi duble . stall.accounting standards ~ de credit . stagnancy.credit standards ~ nationale national standards ~ publicitare . (cursuri.exhibition stand standard adj. (fdrd comandd speciald.irreversible laydays ~ reversibile .slack business/time ~ a comertului stagnation/ suspension of trade ~ plus inflatie .target return pricing ~ a preturilor . (zile afectate pentru mcdr-careadescdrcarea unei nave comer-dale) laydays. (de muncu) length of service a-si face stagiul .currency stabilization ~ a preturilor . preturi) pegging ~ a monedei .fly pitch ~ de carti . standard ~ de stat .f. stability. (SUA) level of living standarde contabile .state standard ~ de viata .(stagflatie) stagflation stalii s.i.price stabilization stabilizator s. a afacerilor) stagnation. (pe piata bursierd) doldrums ~ a preturilor . on probation s.f.n.(ansamblu de norme etice si legale) advertising standards ~ tehnice . eel mat mare fund tdiat) (corn. piata) to steady stabilizare s.loading days ~ ireversibile .universal maintenance standards standardiza v. (despre afaceri. to slacken stagnant adj.to be on probation stagna v.(preturi scdzute initial pentru eliminarea concurenfei si instituirea monopolultii) predatory pricing ~ de preturi comune . (time of) probation 2. lay/ laying/ ship's days ~ contractuale . to standardize standai-dizare s.reversible laydays stand s. slackness. (fluctuatii. stand ~ ambulant .product analysis pricing ~ a pretului vizand atingerea profitului propus .price determination ~ a preturilor prin concurenta competitive pricing ~ de preturi acaparatoare .automatic stabilizers stagflatie s. standard. (de cursuri.) double pricing ~ de tip par-impar a preturilor odd-even pricing stabilitate s. pi. (situatie caracterizatd prin inflatie rapidd si prin lipsa de crestere economica) stagflation stagiar adj. slack stagnare s. activitdti economice) to stagnate.living standard. {economic) stabilizer stabilizatori automati .bookstall.f.(pe etichctd.engineering standards ~ universale de intretinere .t.t. to stabilize. standardization . (inactivitate a pietei) dullness. preturi) to peg. (economica.price stability ~ economica . \.f. improver stagiu s. (crizd economica) depression ~ a afacerilor .n.m.economic stability stabiliza v.fixed laydays ~ de incarcare fixe . probationer. of instruction.n. despre un produs) off-the-shelfj'. stabilization. laytime. m.f.

m. statistician.corporate state ~ cu marina comerciala dezvoltata (care face transporturi pentru alte tdri) carrier nation ". {a unei aeronave) unairworthiness ~ perfecta .(a navei) half-cargo condition ~ de navigabilitate . headquarters statui bunastarii . fluviale) seaworthiness. terminal station.trade statistics ~ comparata . (c.transmitting station.n.(dr. 1.industrial standardization stare s. wages sheet ~ de serviciu .(a mdrfurilor} sound condition ~ civila . (railway) yard ~ meteorologica . statistic(al) adv.de functii/personal .) (railway) junction .job classification statistics ~ a sperantei de viata .(c. paylist.the welfare state ~ . status ~ a caricului/incarcaturii .prime condition ~ si conditie aparent bune . (stare/conditie sociala) status statut s.(c. personal establishment.civil status ~ de incarcare completa . (SUA) tables of organization ~ de salarii .f. stage. regulations. 1.condition of cargo ~ a continutului necunoscuta -(despre o mar/a ambalata) condition of contents unknown ~ avariata .) (railway) station.comparative statistics ~ demografica .weather base/station ~ -nod . (finala) terminus.) goods station ~ de radio . state.wireless/radio station ~ de triaj . (de tramvai. state 2. statistics ~ a grupelor de activitati .general staff. rules.) damaged condition ~ buna .f. (de taxiuri) taxi rank ~ de benzina .record of service ~ major .life tables ~ comerciala . statutory static s.f.the providential state statistic adj. list ~ corporatist . statistically statistics s. fluviale) unseaworthiness. (a unei aeronave) airworthiness ~ de suspendare .petrol-filling station ~ de destinatie . (situatie sociala) social standing.f. (al unei societdti) articles of association statutar adj. statute.(a navei) full-load condition ~ de incarcare la jumatate din capacitate . condition 2.{despre mdrfurile incdrcate pe nave) apparent good order and condition stats.) abeyance ~ exterioara . (/a o societate de asigurdri) actuary status s.f) shunting/spotting station.station of destination ~ de emisie .(a mdrfii. transmitter ~ de marfuri .providenta .f. a navei etc. autobuz) stop.n.STA-STA 327 ~ a activitatii -job standardization ~ industrials .economic statistics statistician s. station 2.payroll.n.(a unei nave maritime.(c. 1.f.vital statistics ~ economica .{a mdrfii incdrcate) outer condition ~ necorespunzatoare de navigabilitate — (a unei nave maritime.staffing schedule.

to pile up.(in magazia navel) to stow down/the hold stivuire s.management style ~ de viata — (corespunzdtor unui anumit segment de piata) life style stimula v. to stimulate. (manipulari maritime) stowage.t.bad/faulty/ improper stowage ~ in cala/magazia inferioara . incentive stimulent s.extinction of the national debt stipendiu s.experimental station stapani v. 1. stimulus. to covenant stipulatie s. to dynamize. quittance. (o datorie) to extinguish. glass blower 2. 1. (amortizare) sinking.) straddle. to cancel. (geamgiu) glazier sticlarie s.f. (afacerile) to give a stimulus/fillip to stimulativ adj. to hold stanjen s. way ~ de conducere .f.winter resort ~ de odihna/climaterica . (mod) manner. stacking. to stack.t. 1. (a unui proces. provision. (cointeresare materiald) incentive stimulente acordate pe grupe/echipe . (pe randuri/ siruri) tiering. 1. stevedoring ~ a sacilor m picioare . (a unei datorii) extinction. to push forward. (vdnzdtor) dealer in glass 3.wage incentives stinge v. to stevedore ~ in magazie .t. cancellation. condition stiva s.f.pitching up ~ compacta .f. station 2. fillip. (a unei ipoteci) redemption. to possess. (mar.group incentives ~ pentru export . a unei actiuni) extinction ~ a datoriei nationale .deep stowage .export incentives ~ pentru vanzari . (a unei obligatu) termination 2. liquidation.n. (un proces.t. stowing.m. to pay off.holiday/ health resort ~ experimentala . 1.agricultural station ~ balneara .spa. to stipulate. a define) to own. (climaterica) resort ~ agricola . style. (imitate de mdsur a pentru lungime} fathom stelaj s.n. (pe randuri/siruri) to tier.seaside/ bathing resort ~ de iarna . (o ipoteca) to redeem. (anulare) annullment. (a amortiza tin impriimut) to sink. watering place ~ de litoral/maritima . (articole) glassware stil s. rack stack 2. (fabricd) glass manufactory/house/works 2.n. o actiune) to extinguish.firm/tight stowage ~ corecta .328 STA-STI statiune s.f. (fabricare) manufacture of glass 3. (a anula) to annul. stipulation. stipend stipula v. to condition. (o obligatie) to terminate 2. pile stivui v. to liquidate.) to stow.f. 1.movable/ shifting rack sticlar s.correct/good/proper/sound stowage ~ defectuoasa/incorecta/ necorespunzatoare . tier.t. (de mar/a) stack. {pentru mar/a) rack(ing). (pptiune dubid care da drept deopotrivd de cumpdrare si vdnzare) (bur. to quash stingere s.m. to provide (that/for).n. double/put-and-call option ~ mobil/demontabil .(pferite agentuliii de vdnzdri) sales incentives ~ salariale . (a poseda.

stock/supply on hand ~ excedentar/supranormativ overstock ~ insuficient . supply.(pe Idtimea magaziei) athwartships stowage stivuitor 1.{care o copiazd pe cea a companiilor-lider) (man.profit squeeze stoc s.platform truck lift ~ de paleti . store. lift. stockpile.development strategy ~ a diferentierii produsului .product strategy ~ de promovare .) closing stock ~ nevandabil .market segmentation strategy ~ a urmaritorului .deck stowage ~ transversala . protective inventory stoca v.push-and-pull strategy ~ comunicationala . street ~ comerciala . squeeze ~ a profitului .funds matching ~ de lupta impotriva concurentei competitive strategy ~ de nisa . stock. returns ~ .cycle stock ~ de capital . to get in.inventory ~ de marfuri .fork-lift (stacker) ~ cu platforma de ridicare . hoard.(cont. inaintea retragerii acestuia de pe piata) harvesting strategy ~ economica . to store.capital stock ~ de materiale . (rezerva) reserve ~ ciclic . stacker. to hoard strada s. stower 2.) buffer/safety stock.t.(stoc suplimentar pdstrat ca rezerva in caz de intdrziere a productiei.(metode prin care comerciantii realizeazd comunicarea cu pietele lor) communication strategy corporativa/a corporatiei corporate strategy ~ de achizitii .shopping street strategic adj. goods in stock.ST1-STR 329 ~ pe punte . trading stock ~ de marfuri diverse .acquisition strategy ~ de afaceri — business strategy ~ de dezvoltare a unui produs -product development .(pentrn abordarea unui segment mic de piata) niche strategy ~ de penetrare .) follower strategy ~ alternativa/de inaintari si retrageri . industrial truck ~ cu furca .de finantare a creditelor cu depozite care au aceeasi scadenta . to stock.reserve stock ~ disponibil .tampon/de siguranta . strategy ~ a dezvoltarii . a Uvrdrilor etc.remainder. strategic strategic s. to stockpile.(obtinerea profitului pe termen scurt rezultat din comercializarea unui produs.f.f.finished goods inventory ~ de rezerva .low stock ~ la inventariere .deadstock ~ nevandut .n. (utilaj) stacker.product differentiation strategy ~ a segmentarii pietei . (mar.stock-in-trade.vertical stacker stoarcere s.(a unui produs) promotion strategy ~ de recoltare .pallet stacker ~ pe verticals .) stevedore.(a unei piete) penetration strategy ~ de produs .varied stock ~ de produse finite .f.economic strategy .

(a percepe impozite) to levy. amplasare si dimensiune) banking structure ~ de finantare/financiara . to amass.) pyramiding structure studiu s.(sistem de masurare a vitezei fi a eficientei cu care lucreazd un muncitor) time and motion study .national economy pattern ~ a flotei de transport .(man.credit structure ~ a economiei nationale .(pentru obtinerea randamentului maxim cu efort minim in procesul muncii) motion study ~ al preferintelor . pattern ~ a activelor . 1. survey. foreigner strange v. to gather/to get in.marketing research ~ de mediu . examination.m.shipping pattern ~ a personalului .capital structure ~ a comertului exterior . (din altd tara) foreign. structural structure s. analysis.(analiza mediului economic pentru identificarea oportunitdtilor de marketing) environmental scanning ~ de piata . research ~ al amplasarii uzinei . (a economist} to lay/to put by 3.t.staff pattern ~ a pietei . to reap 2.foreign trade pattern ~ a costului .) hierarchical structure ~ organizationala .(man.time study ~ de audienta .(man.(pentru obtinerea unei eficiente sporite si reducerea costurilor) methods study ~ al miscarilor .feasibility study' survey ~ de marketing . (recolta) to harvest.{raportui dintre randamentele si maturitdtile titlurilor de valoare) term structure of interest rates ~ a unei ramuri industriale .n. alien s. structure.price structure/pattern ~ a ratelor dobanzii in functie de scadenta .) book value weights ~ a varstei . to collect.plant layout study ~ al metodelor . to hoard.development study ~ de fezabilitate .cost structure ~ a creditului .(fin.market research/survey ~ de proiect .(ponderea componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) (cont.) asset structure ~ a capitalului .(consumatorilor) habit survey ~ al timpului de munca .industry structure ~ a valorii de inventar .STR-STU strain adj.f.(distributia bdncilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr. un sector industrial etc. (a adund) to gather (up).market structure ~ a preturilor .) functional structure ~ ierarhica . to raise ~ bani .(a emisiunilor de radio si televiziune) audience research ~ de caz .) case study ~ de dezvoltare .(man. study.financial structure ~ functionala .(angajatilor dintr-o firmd.(man.) age profile ~ bancara .) organizational structure ~ piramidala/ierarhica .planning and design work ~ de timp si miscare .to make one's fortune structural adj.

subsidiary account subcontract 5'.') below par. to underrate subevalua v. subleasing.) subaccount. to underquote.STU-SUB 331 ~ pe model . sublessee./H. submortgage subincarca v. derivative lease subnavlosi v. underdevelopment subdezvoltat adj. to underlet.t. .) to write down subfurnizor^.t. undercapitalized subchiria§ s.m. to sublease.) to subrogate subscrie v./i. (cont. to undervalue.t. to underinsure subcapitalizat adj. to sublet. subtenancy. to underload subinchiria v. to sublet submchiriere s.technical study ~ urbanistic/de sistematizare planning survey sub prep. {mar. subletting.f. to subcontract subcontractant^. subcommittee subconsum^.i. subtenant. (mar. undertenancy.model analysis ~ -pilot . undertenancy. to underquote. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdtile promotionale. to underlet subarendare s.m. subordinate s. chartered contractor subasigura v.t. to subcharter.w. subcontract subcontracta v. (»/i activ) (cont. sublease./i.(termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net. subletting. to underlease. subleasing.t. underproduction subroga v. underling subantreprenor s. to underestimate.{studiu de piatd de mare amploare efectuat independent de o firmd specializatd si oferit spre vdnzare) syndicated research ~ tehnic .f underlease.f. to recharter subnavlositor^.pilot study ~ privind reactia consumatorilor consumer survey ~ sindicalizat .i. (a semnu) to sign. cu exceptia publicitdtii in mass media) below the line ~ palanc — (formula dintr-un conosament care aratd cd responsabilitatea armatorului fata de caric inceteazd cdnd incdrcdtura poate fi descdrcata) {mar.t. sublessee. underlessee.m. subcontractor subipoteca s. derivative lease subarendas s. to underwrite v.subject to alteration subaltern adj. sub part ~ rezerva aprobarii . under ~ linie . to underlease. underconsumption subcont s. sotto palanco ~ paritate/valoarea nominala (despre actiuni) {bur.n. to underestimate. underdeveloped subestima v.m. to undersign. n.) under ship's derrick.f. underlessee. subaltern. (dr. subcommission subcomitet^-.m. subcontractor subdezvoltare s. [a coliza. underlease. to undervalue subarenda v. undertenant subcomisie s.t.subject to approval ~ rezerva celor aratate mai sus subject to the foregoing ~ rezerva modificarilor .t.) to underfreight. to underrate.t. sublease.m. to sublease.f. subtenancy. undertenant subarmator s.i.f. subtenant.) subcharterer subproductie s. subcontractor subaprecia v.

) bounty.(feno-menul de inlocuire a unei cantitdti dimr-un factor de productie en o caiiti'ate delerminatd dintr-un alt factor de productie. subvention.f.m. matter.export bounty/subsidy subventii agricole .poisonous matter ~ radioactiva radioactive matter/ substance substitute s. subscription subscris adj. suburban suburbaniza v.{incercarea unei tan dc a reduce imoonuriie.t.de stat .m. subsidy subsoil. incurajdnd dczvoliarea mduslriilor interne} import substitution substitut s.(acordate de stat pentru un produs. substitution ~ a factorilor de productie . {pentru stimularea industriei. n.quota subscription ~ excedentara . o intreprindere sail un sector economic) domestic subsidies ~ pentru investitii — (acordate de stat) investment subsidies subventiona v. state grant.oversubscription ~ la actiuni application for shares ~ multipla — (la actiuni folosind nume false) (bur. subsidized . a agriculturii etc. subsoil substanta s.public/government subsidy. state-p. to grant.f. to subsidize.f.f. support ~ a preturilor -. suburb subutilizare s.operating subsidies ~ in amonte . subsidy.harmful substance ~ inflamabila . {la o emisiune de titluri de valoare) to underwrite subscriere s.332 SUB-SUB a aduce o contribute bdneascd) to subscribe.f subsidy.t. grant-in-aid ~ de navigatie — {acordatd de stat unor companii) navigation bounty/subsidy ~ de stat .) multiple application subscriitor s. substance. a comertului. subscription.farm subsidies ~ de exploatare . m conditiile in rcfe \olumul productie' rdnidne neschimbat) substitution of factors of productiosi •• a importuSui .state-/graiit-aided.price support subventionat adi.substitute money suburban adj. grant.tid .f. (/a o emisiune de titluri de valoare) underwriter subscriptie s.inflammable substance ~ otravitoare ./?!. (a extinde zona suburband) to suburbanize suburbie s. {preturile prin interventia statului) to valorize subventionare s. material ~ daunatoare . undersecretary subsidiu5\M. underwritten ~ integral — (despre o emisiune de titluri de valoare} fully underwritten subsetretard. underwriting ~ a unei cote-parti .f. subscribed. substitute substituti ai banilor .(subventii acordate furnizorului de materie primd pentru un produs) upstream subsidies ~ nationale .f. underemployment ~ a fortei de munca underemployment of labour force subventie s. grant. grantin-aid ~ incrucisata — (subventionarea unui produs din veniturile generate de un alt produs) cross subsidy ~ la export .

(dintr-o vdnzare.) heiress succesor s. success.f.estimate ~ facturata .) intestate succession. (legatar) devisee ~ prezumptiv . successional. inheritor.n.n.specific amount ~ evaluata .amount stated ~ delapidata .sum in words/at length ~ incasata .cargo sweat suferi v.sum payable. (dr. (pierderi. (dr.) succession. sustenance succeda v. to suffer.heir testamentary.odd money ~ de plata .branch bank sudatie s.t. intr-o anumitd perioada) cash limit ~ minima a datoriei pentru care se poate declara falimentui .(dr. to sustain ~ avarii . intestacy ~ testata . (intretinere.heir presumptive ~ subsecvent .remainderman ~ testamentar . inheritable sucursala s. amount ~ a creditului . sum. inheritance. sweating. succession. 1. (umiditate in magaziile navel produsd de condensarea vaporilor emanati de diverse mdrfuri) (mar.accumulate amount of annuity ~ datorata .gross amount ~ ce urmeaza a fi investita .bankruptcy level . abstract.m. hereditament ~ a porturilor . condensed moisture ~ a marfii .) sweat. (neasteptat) bonanza ~ de casa .to be/to prove a failure.amount to be invested ~ cumulata a anuitatii . subsidiary (company) ~ bancara .) successor.f. i.(unui contract) memorandum suma s. mijioace de trai) livelihood.(de un client din bancomat.f. basic needs. devisee succesoral adj. pagube) to incur. summary ~ al articolelor .sum due ~ de bani in casa . heir. subsistence.debit amount ~ declarata/specificata .f.f.(al unui film.embezzlement ~ determinata . afacere) proceeds ~ maxima a tranzactiilor autorizate activity limit ~ maxima care poate fi retrasa . (la) to succeed (to) succes s. series 2.f.to sustain damages sumar s.(dr.) testate succession succesoare s. to fail succesiune s. 1.lump/inclusive sum ~ in litere . branch. (rubrica de pe un document de platd standardizat pentru citire electronicd) convenience amount ~ debitoare . al unui spectacol) box-office success a avea ~ . (dr.invoice amount ~ globala/forfetara .(la care se calculeazd dobdndd) principal ~ asigurata . successor 2.SUB-SUM 333 subzistenta s.(pentru a avea rest) cash/till float ~ de completare .sum insured ~ bruta .(despre o mar/a) to take on a nu avea ~ .(la mcdrcarea sail la descdrcare) order of ports ~ ab intestat .

in.f. to supplement suplimentar adj. (capitalul unei societdti prin emiterea unui numdr prea mare de actiuni in raport cu o politico financiard judicioasd sau cu activele nete ale companiei respective) to overcapitalize supraextins adj.334 SUM-SUP ~ minima din depozit . (despre o afacere care nileazd si produce mult mat multi bani deceit valoarea activelor curente) overextended suprafata s.n. (de actiuni) overissue supraestima v.amount paid out ~ principala/totala .t. supplementary. supermarket. surface. extraordinary.extra/additional payment ~ de pret . to overestimate. high-grade 2.receivables ~ debitoare in tranzit spre band -bank float ~ flotante . to overvalue.f.) zero sum ~ oferita . (persoand care se angajeazd in scris sd respecte clauzele fixate) (dr.amount repayable ~ reportata . to overrate.(la licitatie) bid ~ partiala subtotal ~ platita .(report) (cont.) to write up. (in functie. addition ~ de bilet .m. sum total ~ totala a cheltuielilor .f. 1.) tenderer superior adj. area.) amount brought/carried forward ~ rotunda . supplement. additional. to overvalue supraevalua v.m.t.(set de tranzactii in care profiturile cdstigatorilor sunt egale cu pierderile needs tigdtorilor) (fin. not included in the budget supracapitaliza v. (cheltideli) to bear supraasigura v.even money ~ subscrisa .) principal sum ~ rambursabila .extra charge ~ la greutate A makeweight ~ pentru diferenta de clasa . outsized supraemisiune s.total expenses sume care nu pot fi incasate -uncollectable receivables ~ care pot fi imprumutate numai la dobanzi foarte mari deadmoney ~ de incasat .takings a fi sub suma prevazuta . to overestimate. to overcapitalize supradimensionat adj.t. (de calitate supe-.f.(cecuri aflate in procesul de transfer de la o bancd la alto) float ~ incasate .t. in grad) senior s.to fall short of the amount sumisionar s.total amount. (calculatd in acri) acreage .) excess fare ~ de plata .de lucru .uncertain amount ~ nominala .(c.rioard) of superior/the highest quality. chief supermarket s. extra suporta v.(care este platita in caz de moarte accidentals sail alte accidente majore) (asig.t.amount subscribed ~ totala . superior.face amount ~ nula . (nn activ) (cont. to overinsure suprabugetar adj.(c. (in special la periferia unui oras) hypermarket supliment^.t.) excess ticket suplimenta v.work area .(care trebuie sd rdmdnd in depozitui bancar pentru ca acesta sa nil fie desfiintat) maintenance margin ~ nedeterminata .

f. superprofit. to overbid. surcharge ~ de import . higher bid suprapret s. surtax. to superintend.subject to restrictions ~ taxelor vamale/vamuirii -customable. overproduction.n. (un vehicul) to overload.(termen care exprimd satisfactia suplimentard pe care achizitiile succesive ale unui bun. outbidder supralicitatie s. to supervise.) alien duty.f. Ie procurd unui individ. excess price. to surtax. substitute. to control supraveghere s.subject to deterioration. overbid. la un pret dat.t.n.import surcharge ~ de pavilion . oversubscription suprataxa v. (de greutate) overbalance ~ al consumatorului/cumparatorului . flag surtax ~ postala/de francare .f. overcharge.excess weight ~ de lichiditati .) overfreight supranumerar adj. succedaneum surplus s. to overburden 2. (muncitori) to overwork supralicita v. supernumerary supraoferta s. black market price supraproductie s. (intr-un magazin universal) shopwalker suprematie s. overstock suprastoca v./i.(diferenta dintre ceea ce producdtorul primeste si ceea ce cheltuieste) producer's surplus ~ de bord liber . (pepiata) supremacy supus adj. higher bid supranavlu s.t. supplementary taxation ~ fiscala . supervisor.f.SUP-SUR 335 ~ inchiriabila a unei cladiri .t.(mar. overplus. to supertax.f. to overstock suprasubscriere s. oversupply.excess liquidity ~ de rezerve — (rezerve depuse de o bancd la banca centrald peste nivelul rezervelor minime obligatorii) excess reserves ~ de salariati redundancy of employees ~ de taxe vamale . to outbid. excess. overseer.tax surcharge supraincarca v.n.m.overentry .t. s. overweight supraimpozita v. extra tax. supervision. (un pret) to overcharge 3.f.t.(mar.additional postage supraveghea v. (supralicitatie) overbid. (la) subject/liable (to) deteriorarii . to oversee. to overtax supraimpunere s. superintendent. overbidder. liable to damage ~ restrictiilor . excess/ surplus profit suprasarcina s. dutiable surogat^.n. surplus production supraprofit s. forma de surplus pe care il obtine participantui consumator la schimb) consumer's/ buyer's surplus ~ al producatorului .m.f. 1.f.net rentable area ~ utila a depozitului .f. control ~ a bancilor supervision of banks supraveghetor s. (mar..f. overload suprastoc^-. supertax. surplus. better offer.) excess of freeboard ~ de greutate . to surcharge suprataxa s. to bid over supralicitant s.t.^.n.warehouse floorage supragreutate s.

to endorse. sovereignty ~ a consumatorilor — (alocarea resurselor. (plati. adicd cesiune temporard sail conversie a datoriilor in actiuni sail alte titluri de participare) swap ~ al ratelor dobanzii . (al unei piete) marketeer. livrdri) to suspend. to steal. (de idei.t.) delisting sustrage v.r. swap de datorii.currency swap . to take away. opinii) to advocate. swap al ratelor dobdnzii. aforesaid suspenda v. tranzactie prin care se schimbd fluxuri de plati ale dobdnzii cu caracter diferit. (de la indeplinirea obligatiilor.liability swap ~ de valute . infunctie de preferintele consumatorilor) consumer's sovereignty swap s. (a platilor.m. 1.) evasion. source ~ de aprovizionare . to assert suveranitate s. (un acord) to terminate suspendare s.debt equity swap ~ de obligatii .t. (o sedintd) to adjourn. (a afirma) to affirm.n. a livrd-rilor) suspension. above-named/ mentioned. (un timbni) to surcharge sus-mentionat adj. (pe un timbni) surcharge sur§arja v. (de la indeplinirea obligatiilor.) to back. (o candidaturd. (a unui functionar) suspension.t.t.f. to avoid. to support. bazatd insd pe o valoare stabild a sumei initiale.n. '1. theft. plata impozitelor etc. supporter.) sources and uses of funds sursarj s. o opinie etc. to uphold. to purloin. (a unei sedinte) adjournment. (idei.pilfering of cargo sustinator s. elusion ~ din marfa transportata . (intens un produs. (o rezolutie) to second. (swap valutar.taxable surplus sursa s. o marcd etc.} to boost 2. to second. (a unor actiuni de pe lista de cotatii) (bur. 1. preturile) to peg. avoidance.f. intr-o economic liherd. to elude sustragere s. (financiar) to back. to stop. to pilfer v.SL'R-SWA ~ impozabil . (al familiei) breadwinner sustine v.) to evade.f. abovementioned sus-numit adj. purloining. (piata.source of supply surse $i utilizari ale fondurilor (cont. (un functionar) to suspend. 1. tranzactie valutard m care platile se bazeazd pe rate fixe ale dobanzilor pentru fiecare valuta. sustainer. (a unui acord) termination 2. asemdndtoare cu tranzactiile la vedere si la termen. opinii) upholder 2. (din punct de vedere financiar) backer. plata impozitelor etc. (a promova un plan) to forward. pilferage 2.interest rate swap ~ de datorii/capital imprumutat contra capitalul propriu .f.

revenue cutter Sansa s.port warden ~ de raion — (intr-un magazin universal) floorwalker.solicitor general ~ al departamentului de publicitate advertising manager ~ al serviciului de personal personnel manager. head. boss. school ~ comerciala .to sit.(minister's) principal private secretary ~ de catedra .m.$ salupa s.f sitting.chief/head/senior clerk ~ de cabinet .paymaster general ~ de atelier . (shipbuilding) yard ~ naval de reparatii .head of chair/ department ~ de echipa . departmental manager .shipbuilding facilities sarpe s.sef de fild" reprezintd sindicatiil bancar care acordd credite. leading hand.open meeting a fi in ~ . site. fiind insarcinatd cu negocierile si derularea operatiunilor) lead manager ~ de gara/statie . yardmaster ~ de oficiu portuar .commercial/trade school ~ profesionala/de meserii professional/vocational/industrial/ training/trade school ~ subventionata prin donatii foundation school sedinta s. development ~ de constructie .sales manager ~ al serviciului financiar . blackmail santaja v. chief. (director) manager..) snake scoala s. (membra in consiliul de administratie} worker director ~ al serviciului de vanzari .n. (conducdtor) leader ~ al contenciosului .council board ~ -fulger .t.first-line manager.shop foreman ~ de birou .(banca .sarpelui in tunel" adoptat de CEE pentru a controla fluctuatule zilnice ale valntelor tdrilor-membre fata de dolar) (fin.f. principiul .m.head of service.f. dockyard. (de docheri) foreman. (in magazie) (mar. {dr.n. shopwalker ~ de retea — (eel mai puternic membru al unei retele de distributie) channel captain ~ de serviciu . motorboat ~ vamala . (superior) superior. chance sanse egale .shipyard.station manager.) hatch foreman ~ de fila .informal think-in ~ publica .construction/ building site ~ de dezmembrare a nayelor vechi breaker's yard ~ naval .f. (sarpe monetar.repair dockyard santiere si uzine navale .. boat.equal opportunities santaj s. to blackmail santier s. meeting.) (court) session ~ a consiliului de administratie board meeting ~ de consiliu . to be sitting sef s.

fdrd motivatie) residual unemployment ~ sezonier . livestock si con/'. necalificatd.s'. oil recovery barge ~ de marfa .lumber/timber barge ~ pentru ciment . denumitd tehnofobd. (serie) series ~ de andosari .338 §EF-$OM ~ de santier .yardmaster ~ de zona .harbour/utility barge ~ -tanc .log barge ~ pentru cereale . barge.navigation channel septel . pass ~ navigabil . unemployment ~ ascuns/mascat .refrigerated barge ~ maritim .canal barge ~ de carbuni . de obicei pe o perioadd determinatd. short hours ~ rezidual — (fomaj care afecteazd forta de mimed cu eficientd scdzutd. superintendent of work ~ de triaj/manevra .(determinat de intreruperea activitdtii unei firme.. amplasdrii geografice etc.n./!. (partial) to work (on) short hours somaj s. bargeman.(§omaj cauzat de imposibilitatea unei parti a populatiei active.tank(barge) ~ -tanc petrolier . fairway. prin reorganizare. (pe fluvhi) keel ~ de depoluare . si-a redus capitalul) and reduced sir s.(sau keynesian.cargo barge ~ de transport .general cargo barge ~ pentru minereu .barge carrier ~ fluvial . de a se adapta tehnicilor fi metodelor avansate de lucrii} frictional unemployment ~ involuntar . channel.(datorat structurii economics.coastal/coasting/ coastwise barge ~ de canal .seagoing barge ~ pentru busteni ./!. succession. lighterman soma v.. cu consecinte negative pe piata muncii) involuntary unemployment ~ partial .hidden unemployment ~ ciclic .chain of endorsements slefuire s. lighter ~ de buncherare .grain cargo barge ~ pentru cherestea . rezultdnd o diminuare a greutdtii) abrasion of coin slep s.cement barge ~ pentru marfuri generale .f. din lipsa comenzilor) technical unemployment .barge tank slepar s. formelor de proprietate. line.n. to be out of work/job. barger.cyclical unemployment ~ de inadaptare . to be on the dole. (cu combustibil lichid) oil-fuel lighter ~ de cabotaj .(cuvinte care apar dupd numele unei companii care.(de vdnzdri) area manager senal^.) structural unemployment ~ tehnic .and company ~ cu capital redus .n.underemployment.river barge ~ frigorific . to be unemployed.clerk of (the) works.coal barge. bargee. chain.ore barge ~ portuar .skimming barge. abrasion ~ a monedei — (ca urmare a circulatiei.seasonal unemployment ~ structural . row. and ~ compania .m. derivat din dezechilibrul cerere-ofertd.bunkering barge. half time.

stamp. unemployed worker.f.economics .t.signature stamp ~ de cauciuc .f.weight stamp ~ cu data .state highway §tampila v. (sigiliu) signet.date stamp ~ cu semnatura . the unemployed ~ partial . (scrisori) to postmark 339 §tampila s.cantarit" . by-road ~ nationala .company/corporate/ common seal ~ .(cauzat de inlocuirea vechilor tehnici si tehnologii cu altele noi) technological unemployment ~ temporar/intermediar . pi. out-of-work/place s. unemployed.voluntary unemployment §omer adj.worker on short hours.inspection stamp ~ de numar curent .(pdnd la gdsirea unui post) search unemployment ~ voluntar . science §tiinte economice . part-time worker $osea s.) to deface $tiinta s.postmark ~ . (pentru bdtut monede) stamp §terge v.. (high) road ~ cu taxa . a unui cec etc.rubber stamp ~ de control/garantie . highway.local/country road.toll road ~ locala .f.f.. seal ~ a firmei .§OM-§TI ~ tehnologic .received stamp $tanta s.primit" .t.m.numbering stamp/machine ~ po§tala . {a deteriora fata unei bancnote. to stamp.

tariff. table. bulk-oil carrier tantiema s. petroleum carrier/ship/ tanker.going rate .t. coupon.f.table of interest ~ tarifar .domestic rate ~ compus/mixt .mean tare ~ conform tarifului vamal . (rezervor) tank 2. tabulating machine talie s. (tabel) table. to tabularize tabular adj. renewal coupon ~ de asigurare .summarized table ~ de conversie/transformari . tabular tabulare s.customary tare a calcula tara .f. (de chitantd.(pentru unitdti de mdsurd apartindnd unor sisteme diferite) conversion table ~ de masuri si greutati . scale ~ casnic .control panel ~ de distribute . tank ship/vessel. (greutatea ambalajuhu) tare (weight) ~ admisa . emolument. oil-carrying ship/ vessel.f.tariff schedule tablou s.estimated tare ~ legala/vamala . tabulation ~ fhiala/recapitulativa .normal tare ~ standard . tare assumed by the customs ~ medie .(oferit de un magazin.table of weights and measures ~ de procente ale dobanzilor .customs/legal tare.f. panel ~ al conturilor .master tabulation ~ incrucisata . stub 2.T tabel s.average tare -~ normala . (de comanda) board.n.) chart of accounts ~ de comanda . chart. rate. price list. share.supertare ~ uzuala .(pentru calcularea tarei mtregii partide de mdrfuri) received tare ~ comuna . tabulator.insurance note/slip ~ valeric gratuit .n. (in piata) market stall tara s.cross tabulation tabulator s.f.switchboard tabula v. 1.to tare tarif s. (anexat la o obligatiune la purtdtor si care conferd dreptui la o noud foaie de cupoane cdnd acestea au fost utilizate) talon. schedule. cu care se pot achizitiona unele articole) gift coupon/token/ voucher/certificate tanc s.n. 1.n. percentage taraba s.(greutatea reald a ambalajuhu') actual/clear/real tare ~ estimata . (corn. to tabulate. (lista) list ~ centralizat . chart 2. (petrolier) (oil) tanker.n.(SUA) schedule tare ~ conform uzantei . booth.) size talon s.use tare ~ efectiva/reala .custom-built container ~ suplimentara . schedule. cec etc.n.(combinatie intre taxa ad valorem si o taxd vamald specified) compound/two-part tariff ~ curent .(din cartea mare) (cont.) counterfoil. 1.

tax. rate .postal tariff.night charge ~ de tranzit . to charge 2. (mar.single tariff ~ uniform .a scontului la cambiile de clasa intai .(in CEE) common customs tariff ~ vamal de clasificare .t.railway rate ~ fiscal .consular fee.consuiara .commission rate ~ de inchiriere a utilajelor .open rate ~ pe mila .most-favoured-nation tariff ~ vamal preferential .inland postage ~ unic . pi. insurance tariff. 1.inland rate ~ in vigoare . t.(mar.basis rate ~ de coletarie/mesagerie .) nonconference rate ~ de noapte .zone tariff tarifa v. (rutierd. valuer.time-of-day tariff ~ diferential . 1.) charter rate ~ de navlu cartelat . (a impune) to tax.f.differential/graduated tariff ~ feroviar .flat rate ~ vamal . (^colara etc. (vamala etc.customs tariff ~ vamal comun .sliding scale tariff ~ neuniform .piecework rate ~ postal .nift tax .rate of insurance.) fee.retaliation/ retaliatory tariff ~ vamal flexibil .TAR-TAX 341 ~ de asigurare .plant hire rate ~ de navlu .patent fee/tax ~ de camion a j .weighing charges ~ de donatie .mileage ~ pentru calatori .transit tariff ~ de zi . (incasator) collector 3.(mar. appraiser 2.) duty. dues.toll collector/keeper ~ vamal .parcel rate ~ de comision . (tarif) tariff.truckage ~ de cantarire .preferential tariff ~ vamal protectionist .restricted tariff ~ intern . (in tramvai.) underwriting rate ~ de baza . to impose a tax on taxator s.protection/ protective tariff ~ vamal zonal/pe zone . to tariff tarifar adj. roadtax •. postage ~ postal pentru corespondenta interna .tariff in force ~ intreg/fara reducere . (functionar care stabile^te tarifele/taxele) rater.scale of commission ~ de curtaj/brokeraj . scheduled taxa v. la piatd etc.full rate ~ maximal . contribution.passenger rate ~ pentru marfuri .) conference rate ~ de navlu necartelat .flexible tariff ~ vamal pentru tarile care beneficiaza de clauza natiunii celei mai favorizate .customs appraiser taxa s.goods rate ~ pentru munca in acord . autobuz etc.tax disc/token. consulage ~ de amarare — demurrage ~ de brevet . charge.m.prime (lending) rate ~ auto/de drumuri . tariff.) conductor ~ pentru drumuri sail poduri ..(mar..revenue tariff ~ forfetar ..(a mdrfurilor) customs schedule ~ vamal de represalii .maximum tariff ~ mobil .) toll.

wharfage .{in antrepozite vamale) bond dues ~ de cheiaj .(a locului) reservation fee ~ de scont .import duty ~ de intrare .discount rate.official discount rate ~ pe tmbunatatiri .storage charges ~ de mesagerie .retaliatory duty ~ vamala discriminatorie/multipla (la import.fee ~ uniforma/forfetara .(SUA) federal discount rate ~ fiscala .matching duty ~ vamala comunitara .dock dues ~ de antrepozitare .fiscal duty ~ ipotecara .rediscount rate ~ de rezervare . lungimea sail volumul mdrfurilor) specific duty ~ vamala suplimentara . door money ~ de macara .) poundage ~ pe valoarea adaugata — value-added tax ~ succesorala .preferential duty ~ vamala prohibitive .{in functie de greutatea.protective duty ~ vamala reciproca .survey fee ~ de export .customs duty ~ vamala compensatorie .import duty ~ vamala de represalii .(publice aduse unei proprietdti particulare) betterment levy ~ pe livra .export duty ~ de import .342 TAX-TAX ~ de expertiza .admission/entrance fee.additional duty taxe de andocare .(vamala etc.cash on delivery fee ~ de redeventa . rate of discount ~ de timbru . (atzmci cand mdrfiirile importate sunt reexportate sau folosite la producerea unor bunuri ce vor fi exportate) ~ pentru bauturile infundate (servite in restaurant) corkage ~ pentru trecerea unei proprietati particulare .stamp duty/tax ~ de transfer de capital .succession/inheritance tax.return duty.reciprocal duty ~ vamala restituita .prohibitive duty ~ vamala protectionista .(de stationare la chei} quay/pier/wharf dues. legacy duty ~ $colara .capital transfer tax ~ federala de scont . infunctie de tara de origine a mdrfurilor) discriminating/ discriminatory/multiple duty ~ vamala preferentiala .cranage ~ de magazinaj .toll traverse ~ somptuara .royalty fee ~ de reescont .(SUA) expressage ~ de piata — (pentru dreptui de a tine un chiosc) stallage ~ de ramburs .mortgage duty ~ normala/in afara orelor de varf off-peak rate ~ oHciala a scontului . pierage. quayage.standard charge ~ vamala .sumptuary/luxury tax ~ statutara — (cost administrativ al lickidurii unui imprumut} statutory fee drawback ~ vamala specifics .(aplicatd de o piata comunitara sail de o uniune vamala) common external tariff ~ vamala de import .

(burg) borough 4.evaluation and review technique ~ de fabricatie a unui produs product engineering tehnician s.harbour dues/fees. to purchase v. small town.m. technics. exhibition ~ de vite . industrial safety.t. townlet. bargain a face targuieli/cumparaturi .'. haggling. (a cumpdra) to buy.t.differential duties ~ vamale si de regie — customs and excise duties taia v.notarial charges/fees ~ pe marfurile operate . buying. (normald a alcoohilui) proof targ s.to go shopping tehnic adj.factor analysis chart technique • ~ metodelor . engineer ~ responsabil cu protectia muncii safety engineer ~ responsabil cu studierea timpului de munca . technology. (tocmeald) haggle.rates ~ notariale . technocracy tehnolog s. (comert) trade. 1.m. (metodd.r. (piatd) market (place). sample fair. (tocmeald) haggle.) methods engineering ~ securitatii muncii . technocrat tehnocratie s.tonnage dues ~ de tranzit . (periodic) fair 3. engineering tehnologia managementului management engineering tehnologie de fabricare a unui produs . (oras) town.f. to buy. to haggle targuiala s. (ordsel) market town.) shipping and handling charges ~ de navigatie . port charges/dues ~ si impozite .f.labour safety engineering.cattle market. safe procedure.(man.river charges/dues ~ locale/comunale . technological tehnologie s.m.rates and taxes ~ tarifare/vamale . 1.world fair targui v.transit dues ~ de trecere prin canal .n.f..information technology .f.high technology ~ de prelucrare a petrolului petroleum engineering ~ informationala .TAX-TEH 343 ~ de ecluzare ~ lockage (tolls) ~ de incarcare si manipulare . security means tehnica de analiza si evaluare grafica . fel) technique tehnica diagramelor de analiza factorials . technologist tehnologic adj.canal tolls ~ fluviale . (vite) to slaughter tarie s. purchasing. (cumpdrdturi) shopping 2.f.tariff rates ~ vamale de protejare . (a se tocmi) to bargain. (a se duce la cumpdrdturf) to go shopping v.product engineering ~ de mare performanta . technical tehnica s.trade fair show. (centru comercial) emporium 2.(mar.cargo dues ~ portuare . (afacere) bargain.(a produselor indigene) safeguarding duties ~ vamale diferentiale .time study engineer tehnocrat^. stock fair/market ~ universal . technician.navigation dues ~ de tonaj . technical expert. haggling.fair ~ de mostre . business ~ anual .

territory ~ situat departe de granita sau de mare . (fixat} fixed/appointed/stated date. theory teoria abstinentei . respite 3. dealer buyer.pay television ~ industriala/in circuit tnchis industrial television temporar adj.time of deliver. (de constructie) site ~ agricol .f. ground. delivery date . (ciivant) term 5. telecommunication.inland ~ sub tutela/mandat . {conditii contractuale) tenns ~ comercial .game theory ~ preturilor . deadline 2. tendency.general trend tendinte antiinflationiste . downtrend ~ de scadere a nivelului de trai downtrend in living standards ~ de scadere a preturilor .downward tendency/ trend. stockyard ~ forestier .oil field/land teritoriu s. provisional.(pentru plata unei datorii scadente) (days of) grace ~ de livrare .trust territory termen s. counter tejghetar^. 1.welfare theory ~ ciclului real de afaceri .m. communication activity/service televiziune s. (citatie. (pasuire) time allowed.farmland ~ arabil .term of guarantee. old-clothes man. term. trend ~ a pietei . period.price theory ~ subconsumului . chemare in judecata} summons 4.".tillage land ~ de depozitare . court day. (limita) time limit.timber land ~ necultivat .business term ~ curent .f. (pentru titlurile financiare) bullish tendency ~ de scadere . land.f.inflationary trends teorie s. (despre munca) odd tendinta s.downtrend in prices.running term ~ de apel . pi. guarantee period.underconsumption theory terera s.anti-inflationary trends ~ economice .n.decision-making theory ~ jocurilor .n. television ~ cu taxa/abonament . (pentru titlurile financiare') bearish tendency ~ generala . counterman telal s.f.gold field ~ cultivat . temporary.arable/tillable land ~ aurifer . date. time. waste land ~ pentru constructia de locuinte residential/housing estate ~ petrolifer . delay (granted).abstinence theory ~ asteptarilor .market trend ~ ascendenta/de crestere . (SUA) junkman telecomunicatie s.f.economic trends ~ inflationiste . {al produselor perisabile) shelf/storage life ~ de gratie .w. (dr. uptrend ~ de crestere a preturilor . (sol) soil.) reclaim days ~ de executie — (a unei lucrdri de constructie) construction time ~ de garantie .344 TEJ-TER tejghea s.real business cycle theory ~ cresterii .growth theory ~ deciziei .n.upward tendency/trend. field.uptrend in prices.(dr.) day of appearance.storage yard.fallow (ground/land).expectation theory ~ bunastarii .

closing date.to contest a will a deschide un ~ .TER-TEX 345 ~ de plata .credit terms ~ (contractuali) fundamentali fundamental terms terminal adj.f.ferry deck/rack ~ de petroliere . bequeathing. 1.f.(al unei proprietdti) tenure ~ de prescriptie .f.(care define sume datorate sau bunuri mobiliare ce apartin debitorului unui creditor popular) gamishee test s. end ~ a unui rise .n.to die testate a revoca un ~ .f.n.(a produselor casnice sau a medicamentelor) animal testing testatoare s.m. (pentru bunuri mobiliare) bequest. drapery .(a elementelor individiiale care intrd in componenta unei reclame sau a unui ambalaj) atomistic test ~ de piata .(asig. (dr. (a unui bun mobiliar) bequest.) prescription period ~ de valabilitate a brevetului .term of payment. devising ~ a conceptului .to revoke/to annul/to cancel a will a-si face testamentui . (pentru bunuri imobiliare) devise a ataca un ~ .) end of a risk terts. (a Idsa ceva prin testament) to will. (de bunuri imobiliare) devisor textil adj. (de bunuri mobiliare) legator. terminal ~ bancar . (un bun imobiliar) to devise testament s.fmal/latest/extreme term.t.container terminal ~ de decontare a cecurilor . test testa v.) testator.(dr. (dr.m.(bancomaf) cash dispenser ~ de containere ..tanker terminal ~ maritim . termination.cheque cashing machine ~ de feribot .to make one's will testamentar adj.) concept testing ~ a produsului .test marketing ~ profesional -job test ~ pe animale . textile.(temporard la un potential ciimpdrdtor) product placement test ~ directa . (a unui bun imobiliar) devise.) direct skip .to open a will a lasa un ~ . (a incerca.fractionata . testamentary testare s. testing 2.patent life/period ~ final/-limita . s. 1. will. a proba) to test 2.product test ~ a produsului prin plasare . test. textile textila s. (un bun mobiliar) to bequeath.(corn. to legate.n.marine terminal ~ portuar . deadline termeni comerciali internationali international commercial terms (Incoterms) ~ contractuali .to leave a will a muri lasand ~ . prompt date ~ de posesiune . testament.contract/agreed terms ~ {contractual!} de creditare .) testatrix testator s.(testare in favoarea unei persoane care este cu doud sau mai multe niveluri de generatie sub testator) (dr.port terminal terminare s.(al unei cambii) holder in due course ~ proprit . finishing. completion. third party/person ~ detinator .

downtime ~ mort in fluxul tehnologic bottleneck ~ necesar pentru executarea operatiilor de productie .n.(despre preturi) to tend downwards tip s.f. (de stat) treasury 2.t.used stamp timp s. (de carte) title.local time ~ mort .} hoard.security printing office tiraj s.fiscal/tax/revenue stamp ~ jubiliar -jubilee stamp ~ postal .n. spare time ~ local . typography ~ de bancnote .n. to treasure (up).astronomic(al) time ~ de asteptare .circulation and readership titlu s. to print tipogratie s. to tend ~ sa creasca . (fel) kind. sort.(despre preturl) to tend upwards ~ sa scada .t. deed 3. (editie) edition ~ si grad de citire .(in gestiunea stocurilor. time ~ astronomic .idle/dead/lost time.(din lipsd de materiale. (document) title. \. 1. number of copies printed. to amass tichet s. (din motive tehnice) machine down time ~ de operare . (model) mark 2.receipt stamp ~ fiscal . to hoard (up).bread coupon timbra v.postage stamp ~ sec . (al periodicelor) circulation.working hours ~ de nefunctionare a masinii . pressrun.(la mcdrcarea sau descdrcarea navel) dispatch ~ economisit numai la descarcare (mar. 1. timpul scurs de la efectuarea iinei comenzi si pdnd la indeplinirea ei: timpul necesar pentru a-l determina pe un consumator sd cumpere) lead time ~ total de operare .Greenwitch mean time a avea timpi morti .adhesive stamp ~ de chitanta . (cladire) treasury.n.'/.n. (. embossed press ~ stampilat/obliterat . stamp ~ adeziv . (standard) standard. 1.n. type tip art v. ticket. (arta tiparuiui) (art of) printing. treasure. (atelier/intreprindere poligrafica) printing firm/house/office. (de bani etc.leisure. to stamp timbru s.) dispatch loading only ~ liber .impressed stamp. strongroom tezauriza v.(pentru operarea navel) waiting time ~ de exploatare/functionare running/operating time ~ de fabricatie a primei piese (dintr-un lot) first piece time ~ de lucru/munca . (bon de cartela) coupon ~ de masa — (oferit salariatilor de firma wide lucreazd) luncheon voucher ~ de paine .works/establishment 2. mdnd de lucru sail comenzi) machine idle time. utilaje) to idle over tinde v.346 TEZ-TIT tezaur s. type.) dispatch discharging only ~ economisit numai la incarcare (mar.i.(mcdrcare-descdrcare) handling time ~ de pan a . (de .(despre masini.production time ~ total .(la magaziile navel) hatch hours ~ universal . nor) headline 2.t.n.outage time ~ economisit . (camera de valori) safety vault.

note. la optiunea titularului. standard ~ al aliajului . certificate. document of title. (emis de stat sau de municipalitate) stock.(cu dreptiiri ma'i mid asupra activelor si a veni-turilor decdt alte titluri considerate prioritare} junior security ~ executoriu .title (deed).(dr. titre.bank security ~ de valoare exprimat in valuta -foreign currency security ~ de valoare garantat prin active -asset-backed security ~ de valoare guvernamental/de stat government security ~ de valoare inactiv/fara cautare inactive security ~ de valoare international .bearer security. certificate.qualified title ~ de valoare . note. paper. (tranzactionat pe piata extra-bursiera) over-the-counter security ~ de valoare negociabil/transferabil negotiable/transferable security ~ de valoare nominal . (titru) title.) writ of execution .legal/sound title ~ de proprietate negrevat .} valuable consideration ~ putativ .clear title ~ de proprietate restrans .defective title ~ de proprietate inregistrat/inscris (in cartea funciara) registered title ~ de proprietate legal .(cu plata prioritard a dividendelor) senior security. in actiuni comune ale societdtii emitente) convertibile security/stock ~ de valoare cu curs fluctuant floating rate note ~ de valoare cu dobanda fixa .gilt-edged security ~ de valoare emis de o banca .TIT-TIT 347 valoare) security. floater ~ de valoare la termen . (emis de stat sau de municipalitate) stock.absolute title ~ de proprietate incomplet/imperfect . vested interest ~ de proprietate absolut . (SUA) prior preferred stock ~ de valoare secundar .standard of coinage ~ de creanta .registered security ~ de valoare preferential .(care se poate tranzactiona pe pietele Internationale) international security ~ de valoare la ordin . (actiuni) stock 4. option stock ~ de valoare de calitate/sigur .dated security ~ de valoare necotat/nelistat .(dr.security.) pus-alive title .fixed-interest security ~ de valoare cu optiune (tranzactionat la o data.(la bur so) unquoted/unlisted/nonlisted security. fineness. paper. (actiuni) stock.order security ~ de valoare la purtator .(dr. title to property. debenture ~ de creanta fara scadenta perpetual/irredeemable debenture ~ de proprietate . (care reprezintd capitalul propriu) equity ~ de valoare american sau Canadian .standard of alloy ~ al monedei . deed of property.dollar stock ~ de valoare convertibil .oneros .loan note. si im pret specificat) stock option.(pbli'gatiune sau actiune preferentiald care poate fi schimbatd.

de ilicarcare -• (grentate sou volum) cargo tonnage ~ deadweight . (suplinit al unei functii) titular.small tonnage ~ al navelor neexploatate . (a comanda) to order v.ocean-going tonnage ~ al navelor-tramp .) tonnage ~ al flotei comerciale . title titular adj.n.f. margin. all toate celelalte pericole .prompt tonnage.to drive a hard bargain tocmire s.patentee. mar. allowance.(al unor titluri de valoare) previous holder toata adj. snipping availability .merchant tonnage ~ al navei — (in tone — registru) vessel tonnage.r. limit: (a litriilui unei monocle) remedy. (a angaja in slujba) to engage. mar.(asig. name of an account ~ precedent . 1. (mar.) all other perils ~ drepturile rezervate . {al unui post.account holder.liner (cargo) tonnage ~ al navelor de pasageri .licensee ~ al unei polite de asigurare .m.passenger tonnage ~ al navelor destinate exportului export tonnage ~ al navelor fluviale — river tonnage ~ al navelor frigorifice . to traffic (for) a se ~ mult . primejdiile si acciden-tele de mare . (al unei polite de asigurare de viatd) nominee ~ al unei autorizatii/licente .gross tonnage ~ curat .refrigerating tonnage ~ al navelor invechite obsolete/overage tonnage ~ al navelor maritime . titulary s.coastal tonnage .trip-charter tonnage ~ al navelor mici . haggle.seagoing tonnage ~ al navelor navlosite pe voiaj .tolerance of weight ~ larga — wide margin tonaj s. (cantitatea de metal pretios dintr-un aliaj exprimatd in parti la mie) titre.all rights reserved.348 TIT-TON titru s. al unei functii) occupant.f. (al unei licente.) all perils. (pentru o treaba) to hire on 2.(asig.) holder.) all risks whatsoever tocmeala s. haggling tocmi v. (a greutdtii unei monede) allowance ~ de greutate . (a unui liicrdtor) hire toleranta s f tolerance.n.ileadvveight tonnage disponibil . mar.(la petroliere) clean tonnage .(asig.de cabotaj -. titular. {a se tdrgui) (pentru) to haggle (about. al unui cont etc.) all risks ~ riscurile.policy holder ~ al unui brevet/patent . dangers and accidents of the sea ~ pierderile sau pagubele . oricare ar fi acestea -(asig. copyright reserved ~ pericolele.tramp (cargo) tonnage ~ al petrolierului — tanker tonnage ~ brut .) all loss or damage ~ riscurile .laid-up tonnage ~ al navelor oceanice . over).(asig. shipping space ~ al navelor de linie . to hire on. patent owner ~ al unui cont .t.

(suma totala) sum (total). aggregate. to cast up.(a/ navelor care stationeazd in rezerva} idle tonnage ~ net . whole. to sum up.dry cargo tonnage ~ pierdut/mort . t.net register ton ~ vamala .) all time saved both ends total adj. aggregate. total. (a aduna) to add up.cargo/freight/ measurement ton ~ deadweight .t. topography.shipping ton ~ de navlu/volum .(cand numdrul navelor de transport depdse^te cu mult cererea) overtonnage ~ global . totalul banilor din casierie) till money ~ al pasivului . (global} gross.newsstand topograf^. total. gross measurement ~ -registru net .daily tonnage allocation tona s.f.world tonnage ~ navlosit . whole. ship's registered tonnage ~ -registru brut .(de operare) (mar. tonnage under deck ~ zilnic de incarcare .register ton ~ -registru brut . overall s. stall.metric ton.f.(platite asiguratului de societatea de asigurdri) capital sum ~ al disponibilitatilor banesti . net measurement ~ sub punte .cash on hand ~ al incasarilor .gross debt ~ al despagubirii .grain tonnage ~ pentru marfuri uscate .deplasament .deadweight ton ~ .refrigeration ton ~ de incarcare/transport .(SUA) revenue ton toneta s. survey tot adj. to add up.net register tonnage. entire. ton ~ americana/scurta .net tonnage ~ pentru cereale . to total.all-in ~ timpul economisit in ambele porturi . to figure up v.caterpillar tractor ~ -remorcher .universal/all-purpose tractor .(unui magazin.farm tractor ~ cu roti . to tot up.n.total liabilities totaliza v.f.m.international tonnage ~ mondial .waste tonnage ~ -registru .English/long ton ~ impozabila . topographer. to totalize.charter/freight tonnage ~ nefolosit . to haul tractor s. to total tracta v.gross register ton. surveyor topografie s. (total) amount ~ al datoriei .TON-TRA 349 ~ excesiv .American/short ton ~ americana de capacitate American shipping ton ~ de congelare .underdeck tonnage. tractor ~ agricol . tonne ~ -registru . all ~ intr-unul .i.displacement ton ~ engleza/lunga . stand ~ de ziare . n.gross/brutto register tonnage.rateable ton ~ metrica .(la camioane) lorry tractor ~ universal .aggregate tonnage ~ international .register/measurement tonnage.wheel tractor ~ pe senile . vessel ton ~ -registru net .

o tratd) to draw ~ foloase de pe urma . ocean/Atlantic liner ~ de mare tonaj . (a copia un act juridic intr-un registrii public special) (dr. illicit trading 2.passenger traffic ~ de tranzit . traffic in transit ~ expres .n.f.n.railway traffic ~ intens/aglomerat . shipping ~ maritim de coasta .dock/harbour traffic ~ regulat .coastal traffic ~ maritim de linie .share transfer ~ de capital .n.n.t. to transcribe 2.t. profiteer ~ de influenta .goods/merchandise/ freight traffic. to transship.n. a unei trate) drawing 2. (peiorativ) speculator.transshipment bond note transborda v.passenger transshipment ~ intre nave .registration of mortgage transfer s. 1. traffic ~ aerian .) to register 3.heavy traffic ~ maritim . (corn.i rutier) joint traffic ~ comercial . 1. 1.) certified transfer ~ bancar prin virament .f. tin tragere s.f.regular traffic traficant s.goods transshipment ~ de pasageri . transfer ~ de marfuri . transatlantic ship/vessel. to reload transbordare s. transshipment. cargo turnover/ performance ~ de marfuri in vrac .(intre doua tart) capital transfer/movement ~ de creante .) to post transcriere s. a emite o cambie. (transport pe mare cu nave . (in cartea mare) (cont. transfer 2. {la loterie) drawing tramping s.wangler trage v. trafficker 2. (cesiune) assignment.air traffic ~ combinat .(de marfuri) express traffic ~ feroviar . trader. 1. {corner} ilegal) traffic. registering 3.superliner ~ rapid .) traffic. a unui cec. (container de transbordare) transcontainer transcrie v.350 TRA-TRA trafic s. (de proprietate) conveyance cec.perishable traffic ~ de pasageri .(bur.transfer of debts ~ de fonduri .tramp) tramping transatlantic adj.) posting ~ ipotecara .crack liner transbord s.m. (dr.t.ship-to-ship transfer transcontainer s.liner shipping ~ oceanic .bank transfer ~ de actiuni .bulk traffic ~ de marfuri perisabile . transcription 2. transshipment ~ vamal . 1. trading.) transfer.n. (dr.transit traffic.wangle(s).to draw lots ~ autorizat de actiuni .(feroviar ^.parcel traffic ~ de influenta .marine/maritime/sea/ seaborne traffic. (a scrie.) registration. (a unei cambii.to derive benefit from ~ la sorti . 1. (in cartea mare) (cont. transatlantic s. pressure.commercial/trading traffic ~ de coletarie/mesagerie . reloading.ocean traffic ~ portuar .funds transfer . intercession ~ de marfuri .

{a actiunilor) (bur. to deliver. (o proprietate funciar a prin mdnd moarta) to amortize.(a proprietdtii) conveyance on sale ~ voluntara/cu titlu gratuit .to decimalize ~ un activ in numerar . to make over. (dr.interbank funds transfer ~ in alb — (de actiuni.TRA-TRA 351 ~ de fonduri prin posta . (prin testament) to demise 3. (o proprietate) to convey.) fraudulent conveyance ~ interbancar de fonduri . (cdrdusie) haulage 2. transferable.air transport ~ auto . cargo shipping.to liquidate transmisibil adj. (dr. a unui cec prin andosare) endorsement ~ a dreptului de proprietate . to release. freightage.transfer of ownership ~ necorespunzatoare .(sistemul cecurilor po^tale) postal giro ~ de tehnologie . to convert ~ in bani/numerar . (a ceda. (o proprietate) to convey.to convert into money/cash ~ in sistemul zecimal . to transfer 2. 1.) transfer.(a proprietdtii) voluntary conveyance/ consequence/disposition transnational adj. (de mdrfuri pe apa) freight.) to transfer.n. to release.income transfer ~ efectiv de titluri de valoare . to transform. (a inmdnd) to hand over. (transportare) transport. a cesiond) to assign. 1.technology transfer ~ de venituri . (a unei cambii. (a transfera) to transfer. (o cambie.(de fonduri) cable/wire transfer transfera v. (cu vagonul sau camionuJ) truckage.t. un cec prin andosare) to endorse over transmitere s. carriage.(de la vdnzdtor la cumpdrdtor) physical delivery of securities ~ electronic de date . (cesionabit) assignable transforma v. transferable transmite v. (a ceda. (cu tractiune animald) cartage ~ aerian . conveyance. (o proprietate funciard prin mdnd moarta) to amortize transferabil adj. transnational transport s. transportation. (expediere de bani) remittance 2. (de mdrfuri pe apa. (prin mandat) to remit 2.) bad delivery ~ prin vanzare . to make over.automotive/motor transport . a cesiond) to assign. iiscat sou calea aerului) (SUA) freight. (a unei proprietdti funciare prin mdnd moarta) amortization.electronic funds transfer ~ electronic de fonduri la punctele de vanzare . trucking. (prin testament) demise 2. (a unei proprietdti) conveyance.(de cdtre un debitor falit al unei parti din proprietatea sa pentru a msela creditorii) (dr.) to transfer. numele cesionarului rdmdndnd necompletat in acte) blank transfer ~ telegrafic . (inmdnare) handing over.{tranzactii pe baza de card) electronic funds transfer at point of sale ~ electronic de fonduri neautorizat unauthorized electronic funds transfer ~ fraudulos .electronic data transfer ~ electronic de fonduri .t. (transfer) transfer. (dr. delivery.f. (cesionare) assignment. transmissible.t. 1. 1.

(mar.grain transport ~ de contrabands .waterbome ~ pe calea aerului .to rail. uscat sou calea aerului) (SUA) to freight.carriage of contraband ~ de mare viteza .charges prepaid transporta v.(mar.to truck ~ pe calea ferata . rail carriage/transport.(cu auto cister ne) oil trucking. transport by land ~ public .t. to carry.) time freight '.tramp shipping '-' cu §lepuri .cattle traffic/ transport ~ de bu^teni .) coastwise/coastal shipping ~ de cereale .retur — (cu contraincdrcdturd) backhaul ~ rutier .goods transport/ carriage/traffic.river transport ~ in tranzit .logging ~ de cabotaj . 1.road transport/haulage transportui in contui destinatarului charges forward ~ in contui expeditorului .waterway traffic ~ pe distanta scurta . (a unui imprumut) tranche ~ in aur . (marfuri pe apa) to freight. (rutier) (road) haulier tran§a s. dealing. transported.(cu vagon incomplet) part-truckload consignment ~ oceanic . (SUA) to railroad ~ prin conducta .membru al FMI) gold tranche tranzactie s. carried ~ pe apa . depusd in aur.lighterage ~ de animate vii .mass transit ~ .airborne ~ pe fluviu .to pipe transportabil adj.to ferry ~.(mar. settlement . sea shipping/carriage. transportable. railage.water carriage/transport/ haul.railway transport. to transport. carriage by sea ~ nevagonabil . (SUA) railroad transport ~ fluvial .(c. cargo shipping. (contract) carrier.passenger service/transport.TRA-TRA ~ cu nave-tramp .to lighter ~ cu vagonul-platforma sail cu camionul .(cotd de participare. (prin cdrau^ie) to haul ~ cu feribotnl . to convey. (financiara) operation 2.transit transport ~ in vrac . agreement. transporter. (marfuri pe apa. (mar.carriage in bulk ~ maritim .tanker trade ~ de marfuri refrigerate .marine/maritime transport.f.riverborne ~ pe mare .de marfuri .short haul ~ pe uscat . conveyed. bargain.cu nava-to ship ~ cu §lepuri . freightage ~ de marfuri lichide . load-carrying transport. de cdtre un stat . (portabil) portable transportat adj.ocean shipping ~ pe apa .) passenger shipping ~ de produse petroliere .land carriage/transport.) refrigerated shipping ~ de pasageri .seaborne transportator s.m. (cu nave petroliere) oil shipment ~ feroviar/pe calea ferata . waterage ~ pe ape interioare . deal. transaction. overland carriage/transport.') cargo/merchant shipping.f.f.

) option business' dealing. privilege ~ cu plata in numerar .monetary transaction ~ necinstita . to convey in transit v. to deal.commercial/trade treaty ~ de navigatie . to transit tranzitare s.(In livrare) spot deal/transaction. pi.(contracte de vdnzare sail ciimpdrare de mdrfiiri ori active financiare la o data viitoare prestabilita) futures transactions ~ in cliring .t. dealing.) insider dealings/trading ~ asistate de calculator .) bull transaction ~ bancara — banking transaction ~ corecta .(bur.fair/square deal ~ cu marfa disponibila .transition to a market economy tras s.no-book transaction ~ nemonetara .deal on joint account ~ la termen . conveying in transit tranzitie s. transition ~ la economia de piata .i.(directori de societdti.n.chain transaction ~ in participate . jumdtate pe credit) (bur.(la export.spot deal/transaction ~ cu optiune .f.) bear transaction ~ a la hausse .f.(prin care titluri de valoare sail mdrfuri sunt tranzactionate la data .) computer-aided/'-assisted trading ~ futures . unfair deal ~ neinregistrata contabil .{bur. to transit.) margin trading ~ neoficiale/dupa inchiderea bursei after-hours dealings ~ speculative/riscante .t.navigation treaty/ convention tratative s. transit.f.(dr.n.TRA-TRA ~ a la baisse — (bur.bogus/fraudulent transaction. cash transaction ~ de barter/in contrapartida .speculative operations tranzactiona v. through traffic tranzita v. realizatd in devize printr-o a treia tar a pentru eludarea reglementdrilor valutare) switch deal/transaction tranzactii ale initiatilor . to trade tranzactionare s.compensation deal ~ in lant .barter transaction ~ dezavantajoasa/Tn necuno$tinta de cauza . treaty.forward dealings ~ marginale — (cu plena jumdtate in numerar.clearing transactions ~ la termen . convention.(de pachete mari de actiuni) block trading ~ in compensatie . (acord) agreement ~ comercial . talks. (debitor asupra cdruia s-a emis o cambie pe care este obligat sd o onoreze la scadentd) drawee tratat s. negotiations . inaiti functionari care posedd informatii suplimentare despre anumite actiuni tranzactionate) (bur. trading ~ de marfuri .(bur.m. transit.f.} unconscionable bargain ~ executata cu acordul partilor locked-in trade ~ imobiliara — real estate transaction ~ in bloc .) time bargain ~ monetara .(la bursa) commodity trading tranzit s.S7 pret specificat) (bur.nonmonetary transaction ~ stransa/cu marja redusa de ca§tig tight bargain ~ switch .

processing trawler tragator s. draft.refrigerating trawler ~ maritim .(de pescuit si prelucrare a pestelui prins) trawler-factory.to be in negotiation with smb.wage scale. (SUA) accommodation train ~ rapid .underdealings a fi in ~ cu cineva . trawler (ship) ~ de pescuit . express (train) ~ rutier . treasurer tribunal s.f.sliding wage scale ./n.court or limited jurisdiction ~ de arbitraj .n.354 TRA-TRI ~ comerciale .) tick ~ de salarizare .administrative tribunal ~ civil . treasury trezorierj'.m.unaccepted draft ~ neonorata .to proceed with the business of the day ~ prin vama .(la scadentd) dishonoured draft trauler s.t.(ansamblu autocamion--remorcd) lorry-/truck-trailer combination trezorerie s.to clear to the customs tren s.) to enter 2. degree. (de containere) freightliner.civil court ~ comercial commercial court ~ competent .bank/banker's draft ~ documentara/comerciala .industrial tribunal ~ de salarizare mobila . scale of wages trece v. (SUA) way train ~ mixt — (cu vagoane de marfa si calatori) mixed/composite/passenger and goods train ~ personal .n.passenger/slow train.passenger train ~ de marfa .sea water ~ -uzina . a incepe ~ .log train ~ local .court of general jurisdiction ~ cu jurisdictie limitata .presentation/sight draft ~ neacceptata .to hold negotiations/talks. tribunal.through/nonstop train ~ forestier . 1.(bur. scale.(fard prelucrarea pestelui prins) catching/flsh/nonprocessing trawler ~ de pescuit costier . (rang) rank ~ de cotatie .inshore trawler ~ frigorific . (a inregistra) to register. to carry on/to conduct negotiations trata s.local (train).to enter into/to open negotiations/talks a purta ~ . (persoand care emite o cambie) drawer treapta s.arbitration tribunal ~ de munca .(trasa de un exportator fi prezentatd cumpdrdtorului pentru acceptare) documentary draft ~ la termen . train ~ de calatori .trade negotiations/talks ~ in curs .f. (pe o listd etc. court (of justice/law) ~ administrativ .court of competent jurisdiction ~ cu jurisdictie generala .time draft ~ la vedere .(cont. bill of exchange ~ bancara . (etapd) stage.deep-/distant .top-level talks ~ neoficiale .fast train. (SUA) freight train ~ direct .negotiations in progress/under way ~ la nivel inalt .n.f. law court. (o lege) to pass ~ in cont .goods/cargo train.) to enter/to carry/to put to account ~ la ordinea de zi .

(asupra unei averi) trust ~ activa .) to forward ~ circulare . to dispatch. trimestrial trimestru s.off-season tourism twist s. truck.district court ~ maritim . a cartelei etc.t. (al treilea exemplar) triplicate.) guardianship.active trust ~ discretionara .(mdrfuri) to consign triplicat s. to swap. (mdrfuri etc. swap. (reprezentant.f.f. (diplomatic) envoy. (administrator.n. (dr.night shift ~ de zi .maritime/naval court ~ militar .tool kit/outfit/set trust s. travel ~ in afara sezonului . to send (off). to barter trusa s. (curator) guardian. wardship.military court ~ suprem .constructive trust ~ testamentara . swapping.m.testamentary trust tutore s.envoy extraordinary and minister plenipotentiary trimite v.court of original jurisdiction ~ districtual/regional . delegaf) representative.Supreme Court trimestrial adj.n.tourer turnichet s.to truck. to mail. 1. pool ~ de transporturi maritime shipping pool tura s. dicker. quarterly. to dicker. tutor 2.double shift ~ de lucru .automobilist .executory trust ~ prezumata/implicita . trimester. kit ~ de scule . trustee .n.M. (scalar) term trimis s.m.day shift turism-y.n. tourist ~ .) paygate tutela s. barter a face ~ . (prin posta) to post.TRI-TUT 355 ~ de prima instanta . (care functioneazd dupd introducerea monedei. tourism. quarter (of year).discretionary trust ~ executorie .to circularize ~ in consignatie . mandatar) administrator.f. (schimb de lucru) shift ~ cu efectiv dublu . trusteeship. swop. third copy troc s.n. trust.working shift ~ de noapte . delegate ~ extraordinar si ministru plenipotentiar .f.

to deliver/to make a speech tinta s.(corn. (atelier) weaving mill tine v.light crude oil.(a mdrfii) country of origin ~ de tranzit . to administer 4.developed countries ~ industrializate . (obiectiv) target titei s. artd) weaving. to mantain ~ casa . (a administrd) to manage.to keep the accounts/books. (a refine) to retain 3.to take into account ~ un discurs . evidenta) to keep 2. {contabilitatea. 1.industrial countries ~ in curs de dezvoltare .to hold a meeting ~ seama de . light fuel (oil) tol s.f.dead oil ~ greu .developing countries ~ in tranzitie la economia de piata countries in transition to a market economy ~ subdezvoltate . crude oil/petroleum. country.m. petroleum crude ~ fara gaze . (meserie.f.f.to keep articles/goods in the shop ~ o sedinta .exporting country ~ maritima . (imitate de mdsura pentru lungime) inch .member country tari dezvoltate economic.underdeveloped/less developed countries tesatorie s.T tara s.creditor nation ~ cu sistem de asigurari sociale welfare state ~ de destinatie .crude/raw oil.to keep in good repair ~ la dispozitia cuiva . nation ~ creditoare . 1.'s disposal ~ la pret .t.{a mdrfii) country of destination ~ de origine .transit country ~ debitoare . {mdrfuri m stoc pentru vdnzare) to keep.maritime country ~ -membra .n. to hold.to hold at smb.to curb the inflation ~ in buna stare . to do the bookkeeping ~ inflatia sub control . (a pastrd) to keep.heavy crude oil ~ usor . to act as cashier ~ contabilitatea .) to keep the cash.red country ~ exportatoare . (a intretine) to keep up. petroleum ~ brut . weaver's trade 2.to keep/to stick to the prices ~ marfuri in magazin .

to amalgamate. sub forma dividendelor. to consolidate v. to be bound apprentice (to a trade). despre companii} to merge. to indent (to) uium s.f. consolidation unitate s.final price ~ termen .unit of measure ~ de navlu . closing ultima citire . utensil.(despre morar) to toll ulaj s.f. ultimate.consumption unit ~ de cont . implement. apprenticeship.n. (intr-unfond comun capitaluri. amalgamation. {companii) to amalgamate.to be apprenticed (to a trade).) to pool v.r.u ucenics.(citirea tuturor cursurilor stabilite mtr-o sedintd bursierd.to bind apprentice (to). to be indentured'articled ucenicie s.) last-in. to consolidate unifica v.final date ultimo adv.) last trading day ultimul curs .agricultural/farming implements uni v. last.(mar.unit of account ~ de cost . fdcuta de obicei la sfdrsit de an) final distribution ~ licitare . (a fuziona.(a profitului unei societdti. (imitate de mdsura pentru greutate) ounce ~ lichida . care presupune ca ultimele mdrfuri cumpdrate vor fi utilizate primele in procesul de productie) (cont.f.n. (working) tool. to amalgamate. (la moara) toll a-si lua uiumul . improver a intra (ca) ~ .cost unit ~ de emitere a ordinelor si de conducere — (principiu managerial conform cdruia un salariat trebuie sd primeascd indicatii de la un singur superior) unity of command and direction ~ de masura .t. to apprentice (to).r. to consolidate unificare s. primul iesit . {a fuziona) to merge.closing bid ~ somatic — (adresatd unui datornic) final application/notice ~ zi de tranzactionare .payment unit . in cisterne sau in butoaie dupd incdrcare. prenticehood a da la ~ (la) . in prezenta agentilor de schimb la includerea tranzactiilor) final reading ~ distribuire . folosit frecvent pentru a desemna operatiile lunare de lichidare) ultimo uncie s.agricultural unit of account ~ de consum .m. first-out ~ pret . merger. (spatiu Idsat liber in tancurile unei nave petroliere. pentru a se asigura loc de expansiune lichidului) ullage ultim adj. final.) freight unit ~ de plata .t.(metodd de control al stocurilor.f. instrument unelte agricole .closing price ~ intrat. apprentice. to put apprentice (to). beneficii etc. unit ~ agricola de cont . (termen ce semnificd ultima zi a lunii. (fuziune) merging.f.(bur.fluid ounce unealta s.

utility.) strategic business unit ~ volumetrica .t. machinery. to go up. package car utilitate s. to utilize. next. (mar.) towage/towing equipment ~ de stivuire . gaze. union 2.cubic measure uniune s.(cea mai mica unitate a unei corporatii care poate aplica o strategic independents) (man. electricitate etc.(cu cheltuieli mai mari decdt veniturile) deficit/surplus spending unit ~ europeana de cont . world-wide 2.. (in justitie) to sue. prosecution ~ in caz de faliment . to fit out utilaj s. employment .debt collection under bankruptcy proceedings ~ pentru datorii execution for debts ~ pentru realizarea gajului . money of account ~ monetara europeana .oil equipment ~ portuar . (a accelera) to accelerate.(man. (judiciara) action. to equip. universal.s'. (servicii publice de apa. town planner urbanistica s. confederation ~ economica .production unit ~ de produs . commercial car/vehicle.customs/tariff union universal adj. to urbanize urea v..postal union ~ vamala . to speed up. urbanist. town/city/municipal planning urbanist s. all-/general-purpose urbanism s. equipment. pi. use.European Currency Unit ~ monetara oficiala .accounting currency.unit of value ~ decizionala .t.) decision-making unit ~ economica cu deficit . plant (stock). (a rep-olva urgent) to expedite ~ livrarea/predarea .monetary union ~ postala . agricultural machinery ~ de manipulare a marfurilor cargo handling equipment ~ de remorcare haulage equipment/gear. lawsuit. (a spori) to increase urgenta v.m.358 UNI-UTI ~ de productie .. to bring an action against.) utilities utilitati publice .f.farm equipment. (succesiv) successive urmatorul andosator subsequent endorser ~ detinator .public utilities utiliza v. usefulness 2. 1.debt collection for realization of pledged property urmator adj. to take proceedings against urmarire s.t. 1.t.stevedore equipment ~ petrolier .t. port equipment utilitara s.economic union ~ monetara .f.to speed up delivery urmari v.f.subsequent holder utila v. (a creste) to rise. 1.f.n. town planning urbaniza v.docking facility./ utilization.(a unei tdri) standard money ~ strategica de afaceri .monetary unit ~ monetara de cont .f.product item ~ de valoare . to use utilizare . (despre cursuri bursiere) to trade up. following. facility ~ agricol . subsequent.European Unit of Account ~ monetara .n.

works.(dr.) usucaption. to tool uzina s. to wear uzanta s.(a marfwilor in limpid transportului) wear by chafing . (prescriptie achitizivd. usucapio.(comparator frecvent al unui produs) heavy user uza v. (intreprindere} enterprise ~ constructoare de ina$ini machine/engineering works ~ de apa .t.f.) usufruct. beneficial owner uzura s. capital consumption ~ morala . user ~ final .m. iron and steel plant uzual adj. urmare a folosirii lor in procesul de productie) depreciation.ordinary/usual/fair wear and tear ~ prin frecare . to use.i.(deprecierea capitalului fix ca urmare a progresului tehnic) obsolescence ~ normala . (reguli de comportament comercial rezultdnd din institutionalizarea practicilor de afaceri) usage. custom 2.unauthorized use utilizator^. wearing. attrition ~ fizica .waterworks ~ electrica .) life interest uzufructuar adj.professional practices uzina v.custom of the port ~ comerciala . trade custom/usage.power station ~ furnizoare . plant.(a unei inventii brevetate) prior use ~ finala — (utilizarea umii produs de cdtre beneficiarul final) end use ~ neautorizata .f. potrivit practicii uzuale comerciale) usance ~ a portului .supply plant ~ metalurgica .metal works. to utilize v. usufructuary s. commercialism uzante ale profesiunii .r.n.commercial custom/ usage. usufructuary.f. (dr. usual. customary uzucapiune s. mod de dobandire a proprietdtii imobiliare prin efectui unei posesiuni prelungite de bund-credinta) (dr.m. usucapion. 1.UTI-UZU 359 ~ anterioara .(beneficiarul final al unui produs) end-user ~ frecvent . to make use of. (fabricu) factory.f.(pierderea treptatd a caracteristicilor tehnice si functionale ale bunurilor de capital fix. (stabilirea termenului de platd pentru cambia ce trebuie achitatd intr-o tard strdind. beneficial ownership/interest ~ viager . practice. acquisitive prescription uzufruct s. wear (and tear). practice of trade.

money value ~ a politei de asigurare .refrigerated waggon ~ incomplet .part truckload ~ -platforma . (SUA) freight car.n.truckload ~ postal . (dr. despre buiuiri. truck.f. (pret) worth ~ a activelor . (un document) to authenticate valoare s.cattletmck ~ -platforma pentru transportui bu$tenilor .) (activ.t. (de mar/a) waggon.income value ~ actuala . un Joe etc.present value ~ adaugata — (diferenta dintre incasdrile totale ale unei firme din vdnzarea produselor si a serviciilor si .n. (despre un titlii. available. lorry.tank waggon/car ~ de calatori .platform waggon. good.) valid 2. 1. (despre monede) current.) good custom. passable.f. judiciara) vacation. effective. (acoperif) van.f. validity valid adj.mail van/car ~ -restaurant . to validate. judiciara) recess 2. available. mosteniri) abeyant a deveni ~ — (despre un post) to fall in vacanta s.bonded value ~ a monedei — (puterea de cumpdrare a monedei unei tdri) value of money.cisterna . (parla. un argument etc. (loc frecventat de clientele!) place of great resort. (post vacant) vacancy vad s. coach. 1. effectuamess.(goods) waggon.dining/restaurant car valabil adj. 1. car. (despre bilete) valid. 1. (a unui bilet. (universitara.menta. (dr. trolley(car) 3.timber tmck ~ plin/complet . good valabilitate s. a unui pasaport) availability. holiday(s).parcel car ~ de dormit . (SUA) street car. effectual. \. in vigoare) valid valida v. force 2. (incdrcdturd) waggon load. freighter ~ frigorific . (a ratified) to ratify. value. (despre un post.) vacant.ru. (autentic) authentic 3.sum insured/of insurance ~ a unei proprietati imobiliare (minus suma ipotecilor) equity ~ a vanzarilor pe piata interna home sales ~ a venitului .v vacant adj. availability. (valabil. (de tramvai) tramcar.asset value ~ a activelor pe actiune .(valoarea contabild totald a activelor unei societdti impartitd la numdrul de actiuni comiine emise) asset backing/value per share ~ a marfurilor nevamuite . in vigoare) valid. railway carriage. (fard proprietar. (SUA) flatcar ~ -platforma pentru transportui animalelor vii . (SUA) carload ~ . (platforma) truck 2. shop with a large custom vagon s. prosperous business.) validity.sleeping car ~ de marfa . (corn. (despre un post) void 2.railway coach/car ~ de coletarie/mesagerie .

) interest at risk ~ in uz — (yaloarea unui teren sail a unei cladiri pe piata.value day of receipt ~ intreaga .insurance/insured value.stock exchange/market value ~ capitalizata/de randament (yaloarea actuald a unui activ calculatd prin capitalizarea beneficiilor sale viitoare cu ajutorul unei rate determinatd de capitalizare) capitalized income value ~ comerciala .(a unei monede.) intrinsic value ~ in cont .end value ~ fiscala/impozabila .resale value ~ de schimb .) annual value ~ asigurata .maximum/peak value ~ medie -.contract value ~ convenita .) net present value ~ neta in stare buna .value in account ~ in rise .extrinsic value ~ facturata .(a uniii activ.(a unei polite de asigurare) surrender value ~ de rentabilitate .market value ~ de plasament/portofoliu .inventory/stocktaking value ~ de ipotecare .(cont.(a politei de asigurare) agreed value ~ de amortizare/rambursare redemption value ~ de asigurare .full value ~ locativa .tax/taxable value ~ furnizata .purchase value ~ de inventar .average/mean value ~ neta .effective value ~ estimata .customs/tariff value ~ in ziua primirii . owner's equity ~ neta a profitului .net value.value here and there ~ contabila . (valoarea unei societdti reprezentdnd activele totale minus pasivele totale) net worth.gross value ~ bursiera . luatd ca baza de calcul a impozitelor) (fin.exchange value ~ de sistare — (a unei activitdu de afaceri) break-up value ~ declarata .book value ~ contractuala .rental value ~ (locativa) impozabila .(in vama) declared value ~ economica .hypothecation value ~ de piata . value added ~ anuala .economic value ~ efectiva/reala .(asig.(cont.insurance value ~ de cumparare .invoice/invoiced value ~ finala .(a unui titlu de valoare) investment value ~ de rascumparare . dacd se pdstreazd aceeasi destinatie si aceleasi dotdri ca in momentui vinderii) existing-use value ~ in vama . a unui produs etc.commercial/sales/ market value ~ compensata .estimated/appraised value ~ extrinseca .rat(e)able value ~ maxima .value in earning power ~ de revanzare .net profit value ~ neta actualizata .VAL-VAL 361 pidtile fdcute cdtre furnizori) added value.) net sound value ~ neta realizabila . amount of insurance ~ bruta .value given ~ intrinseca .(asig.) net realizable value .

fair market value ~ reziduala — (yaloarea rdmasd a unui activ depreciable) (cont.to be worils liilie valorifica v.l.account currency ~ de referinta . valuable. in problemele de alocare a capitalului. ea reprezintd pretui actual pe piata al unui activ la mdna a doud) {fin. valuta s.aggregate value ~ unitara (coeficient care exprimd valoarea totala a unei anumite productii comerciale. {yaloarea unui activ de capital la sfdr^itui perioadei specificate. currency. to make good use of.effective currency ~ forte .unstable currency ~ internationala .pre wim) to exchange for '.brand values ~ imobiliare -.i. to turn to good account.(stipulatd in contract) contract currency ~ de cont . •.) real estate/property ~ mobiliare . to render profitable/valuable.remainder value ~ reala .soil ciirrency pentru di. negotiable instruments Ysiora v.actual/real/true value ~ reala de piata . (o rnla^tind. (de^euri) to recover valoros adj.reserve currency ~ efectiva .(terenuri. money.(valuta a caret schimbare intr-o altd valuta este interzisd) blocked currency ~ -cheie — (valuta folositd ca termen de referintd pentru monedele satelite) key currency ~ comerciala — (folositd in schimburile comerciale Internationale) trading currency ~ contractuala .(formula pe o cambie) received value ~ ramasa .) residual value..f.{valuta forte infunctie de care se stabileste paritatea unei monede mai slabe) anchor currency ~ de rezerva .putsn .hard currency ~ instabila ..t.(formatd din monede de dijerite metale yi bancnote) mixed •'inTcncy ••• fiecoRv^irtlbija .o outvalue 1 ".(titluri de valoare tiegociabile pe piata financiara) movable assets.(sumd exigibild inscrisd pe un titlu.€?i ii'. world money ~ liber convertibiSa . to be worrh.totala .t'4.) salvage value .mult .set value ~ primita . (de:.362 VAL-VAL ~ nominala . un teren viran) to reclaim. impdrtitd la •volumul acesteia} unit value •~ viltoare — (a iinei sume de bani cu dohdnda compusa) future value valor! ale marcii .freely convertibie currency ~ inixta .^^r-HQr /^'li'fiivte s^ot '''lUTRnrv . foreign exchange ~ blocata .»"i.io be wonli misch -. movables..iaai iiiult 'leclti. precious valutar adj..international currency. o bancnotd sau o monedd metalica) nominal/face/par value ~ practica — (a unui produs raportatd la utilitatea sa pentru om) value in use ~ prescrisa/ceruta .. (foreign) currency.. intr-o perioadd determinatd de timp. imobile etc.

price variation/ fluctuation vamui v. customs officer. duty-paid. customs.white sale ~ de articole ieftine prin introducerea lor intr-o linie de produse scumpe . semis^ ~ a bunurilor sub sechestru . merchantable. (institutie.f.cash sale. payment ~ la darea comenzii .f. v.VAM-VAN 363 vamal adj.retail/ across-the-counter sale ~ cu livrare la termen . vama s. clearance vamuit adj. searcher vandabil adj. (mar.n.m. to sell off readily.trading up ~ de articole ieftine $i de calitate inferioara — (pentru a asigura volumul de vdnzdri) trading down ~ de proba .to command a ready sale.spot sale ~ din fabrica . to charge custom duties for. sal(e)ability.factory sale ~ directa/fara intermediari . marketable. pi. toll. variation.sold-out vanzare s.sale for future delivery ~ de actiuni pe o piata in crestere {dacd cresterea atinge un anumit nivel) (bur.(insotitd de publicitate agresivd/zgomotoasd) hard selling ~ angro .m. 1. to go off slowly a fi usor ~ .payment order vanator s. to change variabil adj. {taxa) duty.sale on trial ~ de titluri de valoare (dintr-un portofoliu) si inlocuirea lor cu altele de clasa inferioara . sediu) custom(s) house 2.office hunter vandut adj. marketability varia v. variable. fluctuation ~ a cererii . hunter ~ de capete — (agentie sau persoand specializatd in gdsirea fi recrutarea de manageri cu experientd sau personal cu inaltd calificare) headhunter ~ de posturi/functii . unsteady.f.trading down ~ din disponibil ..i.wholesale sale ~ combinata .t.to be hard to sell. (cladire.) to clear vamuire s. vendibility. (instabil) unstable. realizable a fi greu ~ . vendible.t..f. {de cumpdrarea altui produs) tie-in sale ~ conform descrierii . collector of customs. (bani intr-un cont) to pay in varsamant^.f.(fdcute mdrfii de vanzdtor) sale by description ~ contra numerar/cu plata in numerar .) averaging out ~ de albituri/panza de in . to vary.distress sale/selling ~ a marfurilor neridicate la termen {din vama) rummage sale ~ agresiva/in forta . charging custom duties for.demand variation ~ a preturilor . sold ~ in magazin/cu amanuntui .conditional sale.. administratie) customs. (fluctuant) fluctuating variatie s. customs vames s.) clearing. changeable. (mar. ex bond varsa v.{de actiuni sa" .across-the-counter ~ in totalitate . Sdic.direct sale/selling -•' fara acoperire . to be quick of sale vandabilitate s. sal(e)able.(plasarea produselor complementare unele Idngd altele in magazin) cross selling ~ conditionata . sale for cash ~ cu amanuntul/in detaliu .t.

seller in possession ~ marginal .(bur.(metodd de marketing prin care unele produse sunt expediate prin postd potentialilor clienti fdrd ca acedia sd Ie fi comandat) inertia selling ~ in comision .In rate . shopgirl. sale on credit ~ prin intermediar .) forced selling ~ fortata a unui produs greu vandabil .) age admitted .pedlar.(a actiunilor in scopul obtinerii de lichiditdti pentru plata unor datorii) (bur.f. saleswoman. to expose/to offer for sale vanzatoare s.credit sale.sale by sealed tender ~ pe credit .la inventar .) selling short.to put on the market. huckster. peddler. shop assistant vanzator s.end-of-season sale ~ la sosire . sale by auction ~ la sfar§it de sezon . 1.slow sale ~ neagresiva/prin reclama persuasiva .f.m. saleslady. age ~ admisa .public sale.forward/time sale.364 VAN-VAR inca) (bur.indirect sale ~ publica .stocktaking sale ~ la licitatie .newsagent ~ ferm .occasional sale ~ particulara/prin buna intelegere private sale ~ pe baza de acord privat .sale by/on sample ~ pe baza de oferta inchisa . to put up for sale. seller.voluntary sale vanzari masive .sale by/on commission ~ in pierdere .sacrifice sale .sale by private treaty ~ pe baza de mostre .) wash sale ~ fortata/nedorita . salesman.(in cazul unei polite de usigurare de viatd) (asig. (bur. short sale.) undisclosed seller varsta s. (in cuvinte compuse) monger ~ ambulant . shopman.(a mdrfurilor) sale on arrival ~ la termen . auction sale ~ rapida/u$oara .telephone selling ~ speculative .soft selling ~ ocazionala .net sales ~ prin telefon . (in magazin) shop assistant.speculative selling a pune in vanzare . salesclerk 3.} sale for the account/settlement ~ lenta .(lichidare) clearance sale ~ inertiala .heavy sales ~ nete .(ale cdrui cheltuieli sunt egale cu venitui obtinut din vdnzdri) marginal seller ~ nenominalizat .ready/quick sale ~ silita .fictitious sale.(impreund cu unul solicitat) third-line forcing ~ ieftina . (pe stradd) street/pavement/ kerb trader ~ de ziare/reviste . salesgirl.auction sale.firm seller ~ in posesia marfii . vendor 2. (prin hotdrdre judecdtoreascd) sale by order of the court ~ (silita) pentru neplata impozitelor tax sale ~ voluntara .instalment rate '.(prin licitatie) compulsory sale. shorting ~ fara garantii — (privind starea mdrfii) sale as seen ~ fictiva . (pentru a crea impresia cd anumite actiuni sunt foarte cdutate) (bur.

to check up.expected income ~ anual .discretionary income ~ disponibil — (yenitui personal dupd plata impozitelor) disposable/available income ~ financiar . dobdnzi. income. vehicle.small income.rental income ~ din salariu .taxable/assessable income ~ in natura .(rente. respectiv a unei unitati din toti factorii de productie implicati.miscellaneous income ~ din exploatare .notional income verifica v. in unitati monetare la puterea lor de cumpdrare curenta) nominal income ~ obisnuit/curent/fix .revenue from land ~ impozabil .real income ~ real tinand seama de inflatie income adjusted for inflation ~ suplimentar . (pbtinut din exploatarea unui teren) purchase ~ brut . proceeds ~ activ .tax/inland revenue ~ fix . annual/ yearly income.net income ~ nominal .earned income ~ discretionar .operating income ~ din inchirieri .(pbtinut din activitatea normald de exploatare) ordinary income ~ pasiv .perquisite ~ ordinar .commercial vehicle/car venit s. profit) receipts.fixed income ~ funciar .income in kind ~ marginal . (mare in munca) seniority ~ -limita/de inlocuire .) transfer income ~ din activitatea curenta .permanent income ~ public . (incasdri.t.(a unui utilaj) replacement age vehiculj'.VAR-VER 365 ~ de pensionare .fee income ~ din diverse surse . (al statului din taxe §i impozite) revenue.(din salariii) active income ~ anticipat .transitory income ~ net . dobdnzi etc.(yaloarea totald a vdnzdrilor impdrtitd la numdrul de unitati vdndute) average revenue ~ mic/redus . din toate resursele atrase ^ifolosite) marginal revenue ~ mediu . dividende) investment/unearned income ~ nepermanent .(sporul de venit obtinut prin folosirea unei unitati suplimentare dintr-un factor de productie. (a examina) to examine.(dividende.supplementary income ~ supranumerar .) financial income ~ fiscal .f.n.retiring/pensionable age vechime s. (a controla) to control. ajutoare de ^ornaj etc.regular income ~ ocazional . conveyance ~ comercial/utilitar . {in munca) length/years of service. (registre contabile) to audit .supernumerary income ~ teoretic/imaginar .public revenue ~ real .ordinary income ~ din comisioane .«. to verify.national income ~ nemuncit . pittance ~ national .pensii. pi.(exprimat in preturi curente.gross income ~ de transfer — (yenituri specifice formate prin procesul de redistribuire a venitului national .passive income ~ permanent .annual revenue.

al unui consilhi) vice-chairman.to sell at/by auction..to sell for cash ~ cu acoperire .to sell at a discount. (dr.to come into effect/force. to sacrifice. vicepresedinte s.(dr.to sell short ~ ieftin ..inspector of weights and measures veritabil adj.. deputy chairman viciu s.) effect. to bargain away ~ in magazin . checkup. pure.to sell for spot delivery ~ fara acoperire .to sell out ~ la greutate . to clear off ~ la pret scazut .to run a intra in ~ .n. holidaymaker vms.to sell at a loss/sacrifice.sweet wine ~ fiert .f. checker.white wine ~ de calitate .n. to take effect a pune o lege in ~ .366 VER-VIN ~ greutatea monedelor .) to vend v.hock ~ duice .neat/unadulterated/undiluted wine ~ nou .dry wine ~ spaniol . wine ~ acru .m.m.t. real. (examinare) examination. inspector. checking.strong wine ~ vechi .to sell on commission ~ cu profit .to sell cheap ~ in pierdere .. (control) control.m.sherry ~ spumos .(la monetdrie) to pound verificare s.to sell in bulk ~ intregul stoc . (contabild.sparkling wine ~ tare .to wholesale.(ordinary) table/dinner wine ~ de Porto .) flaw ~ inerent .to sell off.to retail. vice ~ de forma . life.to sell for delivery ~ cu amanuntul/in detaliu .to sell at a low price .to give effect to a law vilegiaturist^.mulled wine ~ frantuzesc .old wine vinde v.vintage ~ de masa .n. (al unui comitet. to discount ~ de proba .red wine ~ sec . force a fi in ~ . genuine.to sell by weight ~ la licitatie . controller. to become effective.port (wine) ~ de Rin . fmanciara) auditing ~ a respectarii legislatiei in vigoare compliance examination ~ a titlului de proprietate examination of title verificator s. to sell. to sell(by) retail ~ cu comision . (a face vdnzare. to auction (off) ~ la solduri . reverse via prep.to sell over the counter ~ in vrac .to sell on trial ~ din disponibil . back.tart/sourish wine ~ alb . veritable.claret ~ gol .new wine ~ rosu . vice-president. to sell (by) wholesale ~ contra numerar . lifelong. (revizor contabil) auditor ~ de masuri si greutati .i. (nefalsificat) unadulterated. verification.f.r.to sell at a profit ~ cu reducere/rabat . verso. check. a fi de vdnzare) to sell v. (autentic) authentic verso s. via viager adj. (dr..(unei mdrfi) inherent vice vigoare s. to sell ~ angro/cu ridicata .

store cattle ~ de rasa . visa ~ consulara .f.(din punctui de vedere al cheltuielilor) transaction velocity of money. vinification. wine preparation/making/production viola v.f. window case viza v. (apune o vizdpe} to visa viza s.inventory turnover viticultor s.bank transfer vite s. (legea) to infringe. (SUA) velocity of money ~ de rotatie/circulatie a banilor in economic .to sell below cost ~ surplusul de titluri de stat . to find a ready market a se ~ cu .asset turnover ~ de rotatie/circulatie a banilor velocity of circulation.blood/breeding stock. (din punctui de vedere al veniturilor) income velocity of money ~ de rotatie a debitorilor .to go for a se ~ mai bine sau mai scump (decdt altd mar/a) to outsell vinicol adj. to visit. to break. to undercut ~ mai mult . ofrontiera) to trespass vira v.to sell well/readily.to sell on commission ~ pe baza de mostre . viniculture vinificatie s. shop front. viticulture. window.to sell by/on sample ~ pe credit . winegrower viticultura s. showcase. winegrowing vitrina s.to sell at best ~ la termen .VIN-VIZ 367 ~ la pretui sau cursul eel mai avantajos .small cattle ~ vii . (in interes profesional.consular visa ~ de intrare .m. de afaceri) to pay/to make a call on.{mar.(un articol vdndut pe cartela} to deration ~ mai ieftin/sub pret . pi.to sell dear ~ sub pretui de cost . to pay a visit to.f. transfer (of funds) ~ bancar . cattle ~ cornute . (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strdngerea de voturi) to canvass .entry visa ~ de tranzit .t.f.(rate of) turnover ~ de rotatie a activelor . shopwindow.t.f.transit visa ~ turistica .(mar.t.) to sell afloat ~ pe baza de comision . pedigree cattle ~ de tractiune .(deceit se poate livra sau existd in stoc) to oversell ~ marfuri in expeditie .t. velocity ~ comerciala/de exploatare . speed.(categoric de marfa) live cattle viteza s.n. show.homed cattle ~ de carne .to sell forward ~ liber .to undersell.f. to go off/through. • viniculturist.to sell on credit ~ scump .f. (bani) to transfer virament s.) commercial/schedule/operating/ operational speed ~ contractuala . (o proprietate.tourist visa vizita v.accounts receivable turnover ~ de rotatie a stocurilor .to overfund a se ~ bine/usor . vinicultural vinicultura s.draught cattle ~ mici/marunte .contract speed ~ de rotatie .

trip.card vote ~ prin reprezentare .) ballast voyage ~ in circuit .n. (pe apd sail in aer) voyage. 1.(a navel) homeward voyage ~ de predare .(metodd de vot care permits voturi multiple pentru un ~ in balast .coastal/coasting/ coastwise/domestic voyage ~ de inapoiere . visit.daily turnover ~ de marfuri transportate .to go to the poll(s). out and home voyage ~ fluvial — river voyage ~ cu majoritatea ceruta . (pe mare) sail ~ contractual . volume. cdnd numdriil votiirilor pro si contra este egal) casting vote ~ deschis .round voyage/trip.(la adunarea actionarilor) proxy ~ prin ridicarea mainii .show of hands ~ reprezentativ .volume of work ~ de vanzari ale articolelor de consum curent .al transportului de pasageri passenger traffic ~ de afaceri . to vote a proceda la ~ .ocean voyage voiaj a v.contract voyage ~ de cabotaj .tour ~ in strainatate . freight traffic membni al consiliuliii de administratie) cumulative voting ~ de blam .(a navel la expirarea termenului de navlosire) delivery voyage ~ de marfuri transportate pe mare maritime/seaborne traffic ~ de munca . poll ~ universal .volume of imports ~ al schimburilor comerciale volume of trade . (carte) volume 2. suffrage. to travel.m.to take the vote .vote of censure ~ de incredere . to go touring.(vote by) ballot.(mar.i.open vote ~ prin delegat/mandat .universal suffrage a avea ~ deliberativ . (profesionald. {in special pe uscat) journey. to tour.) foreign/ outward voyage ~ oceanic .repeat purchase sales volume ~ efectiv al pietei . (pe apd sail in aer) voyager ~ comercial .total volume of production \ots.n.extent of business ~ de marfuri operat zilnic .f. secret ballot/voting. (pe mare) to voyage voiaj or s. travel. to journey.(mar. (SUA) salesman volum s.to be entitled to speak and vote a lua parte la ~ .(de doud treimi) qualified vote ~ cumulativ .consultative/advisory vote ~ dus-intors . (mdrime) size ~ al capitalului .commercial traveller.cargo performance. (votare) voting ~ consultativ .size of the capital ~ al exporturilor .vote of confidence ~ decisiv — (al presedintelni iinei adundri. vote. afaceri) (official) call voiaj s.actual market volume ~ total al productiei . traveller. tour.volume of exports ~ al importurilor . capacity.n.368 VIZ-VOT vizita s.(la adundrile sindicale) block vote ~ secret .

oil-bulk-ore carrier. (a alege) to elect.i. bulk vrachier s.(miner en-petrol sail carbune-minereu ^i minereu-marfa in vrac-petrol) combined/combination bulk carrier. to give one's vote.to vote by (a) show of hands votants. (in parlament) to come to a division ~ bugetui .specialized bulk carrier ~ standard . to carry v.n. dry bulk carrier. (im proiect de lege in parlamenf} to pass. (navd pentru transportiil marfurilor in vrac) bulk cargo camer/ship/vessel.t. (minereu-marfun solide in vracpetrol) ore-bulk-oil carrier.standard bulk carrier ~ universal . voter •vracs. to poll for.n. (pentru) to vote (for).to pass the budget ~ pentru parlament .pentru marfuri uscate §i lichide bulk-cum-oil can'ier ~ pentru minereuri $i produse petroliere .bulk-cum-ore carrier ~.ore-oil carrier.(lemne-marfuri in vrac) log-cum-bulk ~ pentru marfuri in vrac $i minereuri . to vote. (impotriva) to vote (against). 00 carrier ~ specializat .m.VOT-VRA vota v. bulk freighter/trader 369 ~ combinat .to elect as member of parliament ~ prin ridicare de maini . OBO carrier ~ mixt .general-purpose/ universal bulk carrier .

w .

m. to xerox Y yankei s. (dolari pe piete xerox s.n. wattmeter wattora s. {titluri de valoare pe piata americand. §i pentru obtinerea de credite in conditii de gaj) warrant wattmetru s. servind ca titlu de valoare.m.t. transmisibil si negociabil.warant s. (recipisd §i titlu de proprietate asupra mdrfurilor.n. n. pi. watt-hour meter x xenodolari s. watt-hour wattormetru s.f. eliberat de antrepozitui in care acestea sunt depuse. actiuni ale companiilor americane} Yankees . xerox strdine) xenodollars xeroxa v. pi.m.

(punct de inghet) freezing point zi s.(zi completd care dureazd pdnd la miezul noptii.{din cauza iinui conflict de mimed) lost days . oil field zero num.) contango/ continuation day ~ de declarare a numelor (cumpdrdtorilor) (bur) name/ticket day ~ de declaratie .) demurrage/ overlay days ~ de gratie .(in trei schimburi) working day of 24 hours ~ -munca .work-day unit ~ nelucratoare .z zacamants.(bur.(pentru un audit) cut-off date ~ de lichidare/reglementare . off day ~ lucratoare/de lucru . ore bed ~ de petrol . \.(ultima zi in care titularul unei optiuni poate decide dacd o pdstreazd sau mi) (bur.(alcdtuit de firme pentru a evita aglomeratia pe mijioacele de transport) staggered working day ~ lucratoare cu vreme favorabila weather working day ~ lucratoare de 24 de ore .) declaration day ~ de depunere .de targ.(pentru plata unei datorii scadente) days of grace ~ {de lucru) pierdute . weekday ~ lucratoare cu ore suplimentare long day ~ lucratoare cu program esalonat/Ia ore diferite . deposit ~ aluvionar cu continut industrial de aur . (pentru band) bank holiday zile consecutive . (la telefon) o.legala .quarter/term day ~ de report . moment pdnd cdnd un debitor are termen legal pentru a-si achita datoria scadenta) legal day ~ libera .cumulative days ~ curgatoare .pay gravel ~ de carbuni . (din cursul sdptdmdnii.n.ore/mineral deposit.(a declaratiei vamale) day of entry ~ de tnchidere a situatiilor financiare .) account/settlement/settling day ~ de plata — (a salariului) payday.day off.holiday. s. day.nonbusiness/red-letter day.carry-over day ~ de sarbatoare .n.f.{mar. workday.. red-letter day ~ de scadenta .market day . (la termometru) zero. (in sport) nil. (in matematicd) zero.coal deposit ~ de minereuri .maturity date . fdrd sdmbdtd si dummied) weekday 2.calendar day ~ cu program scurt .(bur.(cdnd magazinele sunt inchise dupd-amiaza) early closing day ~ de contango .(m contarea staliilor) {mar.petroleum deposit.(inchisiv duminicile §i sdrbdtorile legate) consecutive days ~ cumulative . (a mdrfurilor cumpdrate prin licitatie la bursa de mdrfuri) prompt day ~ de plata trimestriala .) running days ~ de contrastalii . (data) date ~ calendaristica .working/ business/black-letter day.

French franc area ~ lirei sterline . (cu evidenta contabila) to have one's books in perfect order ziar s.morning paper ~ de seara . journal.f.(in operarea navel} dispatch days ~ libere .dollar area ~ francului francez .(prima si ultima zi mi intrd in contarea timpului de operare) (mar. tariff zone zone de bord liber . journalist.sea waters ~ maritima speciala/vamala .trade paper/journal a da la ~ .) area of supply ~ economica exclusiva .expropriation zone ~ de investitii directe .{corn. transbordare a mdrfurilor) handling area ~ de pescuit . zonal. area. zone.fishing area/ground/ place.free-trade zone ~ maritima .currency areas . zonation zona s.agricultural area ~ bancara libera .customs area.flood zone ~ libera — (fdrd taxe vamale} free zone ~ libera de comert . newspaperman.free banking area ~ comerciala/industriala .(formula pe o cambie) days after sight ~ economisite . (monitor oficial) gazette ~ de anunturi/reclame .free-trade area ~ de literal .(pe nn teren viran) greenfield site ~ de liber-schimb .(in largul coastei maritime apartindnd unei tdri) exclusive economic zone ~ inundabila . fish ground. journeyman ~ angajat la recoltat .(a unei nave In exploatare) port days ~ de traversada .) depressed area ~ agricola .to insert/to publish in a paper a da un anunt la ~ .(de navigatie in largul oceanului) passage days ~ dupa prezentare .port area ~ (petrolifera) productiva . (news)paper. zone.f.(in care navele de comert trebuie sa navigheze cu un anumii pescaj) freeboard zones •.advertiser ~ de dimineata .evening paper ~ economic .sterling area zona afectata de criza .suburban area ~ vamala . (corespondent) correspondent zilier s.navigation area ~ de operare .(intr-un bloc de proprietari} common element ~ de tranzit .trading estate ~ costiera . pressman.m. (reporter) reporter.harvest hand zonal adj.(somaj. newsman. offshore area/zone ~ de dezvoltare .littoral area/zone ~ de navigatie .pay area/zone. zonare s..coastal area/zone. day labourer/worker. (cotidian) daily (paper).) clear days a fi la zi .to advertise in a newspaper ziarist s.(cu plata datoriilor) to have no arrears.(in afara apelor teritoriale) customs (-enforcement) area/waters ~ portuara .374 ZIL-ZON ~ de stationare in port .n..transit zone ~ deservita .m.development/ enterprise zone ~ de dezvoltare industrial^ industrial estate/park ~ de expropriere . piscary ~ de proprietate comuna . descdrcare.(incdrcare. payable area/zone ~ suburbana .valutare . saracie etc. region zona dolarului .

mai sus menţionat/amintit. la/pe bord prep.(bur. capacitate. situaţie neclară to be in ~ . vacant.) a ceda (o proprietate pierdere parţială pentru a putea solicita o despăgubire totală) 3.in estate . nerezolvat ability s. peste adj.mărfuri abandonate (fară proprietar) ~ ship/vessel .frecare/şlefuire a monedei asigurată în caz de .(.deasupra liniei (termen contabil care se referă la anumite articole din contul de profit şi pierderi şi care apar deasupra liniei profitului net în declaraţia de profit şi pierderi.) agent de asigurare (căruia i se cedează un bun asigurat) abandonment s.solvabil aboard adv. (dr. 1.(asig. 1. pane a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieşte pentru a-siface publicitate in mass media) abrasion s. a abandona (nova. la/pe bordul aboardship adv. solvabilitate 3.named .încărcătura etc. (dr. solvabil . in suspensie. mar.menţionat/amintit mai sus ~ . abreviere abeyance s. calificat 2.) supra pan.abandon v. 1.of action .t. de mai sus ~ . frecare. a reduce. capabil. suspendare temporară. şlefuire ~ of coin . fară stăpân (despre bunuri) 2. bogat ~ to pay . 1. resurse 2. deasupra prep. competent.principiul posibilităţilor de plată (impozite proportionate cu veniturile) able adj. (dr.avut. domiciliu.) a anula. a micsora (preţuri.bodied) seaman . posibilităţi.) 2. a desfiinţa abattoir s.t. (asig.renunţare la o acţiune judiciară abate v. peste paritate/valoarea nominală (despre acţiuni) ~ the line . (asig. deasupra.) capacitate legală ~ to pay principle .marinar brevetat . impozite etc.) la bord. abater abbreviation s. mar.) clauza abandonului .sus-numit ~ par .a ft pendinte abeyant adj. reşedinţă above adv.) stare de suspendare. (dr.) 1. pe navă abode s.navă abandonată abandonee s. a renunţa la (o acţiune judiciară) abandoned adj.mentioned . abandon ~ clause . (mar. abandonat ~ goods .) 2.

absenţă. absent 2. absenteist . a abroga (o lege) absence s.t. în străinătate abrogate v. lipsă absentee s. rezultând o diminuare a greutăţii) abroad adv. 1.(ca urmare a circulaţiei.

total loss .t.) acceptable adj.proprietate a unui absenteist absenteeism s. toate plăţile viitoare devin imediat scadente) ~ premium .t. extras.abuz de putere . fapt care deter-mină scăderea costurilor deproducţie) ~ endorsement .primă pentru mărirea producţiei (acordată muncitorilor) -principle .(dr.t. întrebuinţare excesivă 2. forţei de muncă etc. practică ilegală v.avantaj absolut (deţinut de o ţară sau o regiune m raport cu altele datorită resurselor naturals.interest .) pierdere totală reală ~ value . 1. 1.abuz de functie acceleration s. absorbţie. abundenţă.(dr. a accepta (o cambie.abuz de încredere ~ of office .monopoly .) drept absolut .clauză de urgentare (care prevede că. procentajul zilelor de muncă pierdute din totalul zilelor lucrătoare pe o anumită perioadă) absolute adj. absenteism -rate .quality level . a fura ~ of account . acceptare 2. total.rata absenteismului (numărul de absenţi la suta de muncitori într-o anumită zi. obligaţii) absorption s. accept .) titlu absolut de proprietate .nivel acceptabil de calitate acceptance s.(dr.of administrative authority .liability . abuz. a rezuma.valoare absolută/intrinsecă (a unei monede. o ofertă etc.) aversiune faţă de riscul absolut (sumă de bani la care un investitor poate renunţa ca alternative la o investiţie cu rise ridicaf) ~ title . abstinenţă ~ theory .. necondiţionat .16 ABS-ACC ~ landlord .principiul accelerării (conform căruia nivelul unei investiţii variază proportional cu rata producţiei) accept v.(asig. a dispensa de (datorii.ownership . dacă o datorie nu este achitată la timp. rezumat. transversal pe navă (mod de stivuire) abuse s.proprietate absolută . urgentare ~ clause . bogăţie. accelerare. 1.monopol absolut .(fin. surplus 2. a abuza de .) obligaţie necondi-ţionată .andosare necondi-ţionată .extras de cont abundance s. a elibera. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) abstinence s.majoritate absolută . abuz. prosperitate aburton adv. a absolvi. absolut. belşug. a extrage esenţialul din 2.risk aversion .absenteist (proprietar funciar care nu locuieşte pe terenul pe care l-a dat în arendă) -ownership . a sustrage.advantage . sumar v. a unui produs) absolve v.teoria abstinenţei abstract s. acceptabil .majority .t.of confidence/trust . 1.

cont de accepte de o .) ~ account .(cambie acceptată/andosată banco.

rata frecvenţei accidentelor (la un milion de ore-muncă într-un an) .probă de recepţie (a unei nave noi).) coliziune accidentală accommodate v. factură.(SUA) tren personal account s.insurance .sampling .certificat de recepţie .acceptant sub protest (al unei cambii) accession s. 1. loc (la hotel. accidental . pi. acumulare ~ rate . a împrumuta (bani) accommodation s. cambie acceptată acceptor s. 1. amenajări (la bordul navei).persoană care a avut multe accidente accidental adj.asigurare împotriva accidentelor ~ prevention . a gazdui 2. 1. acceptat ~ bill . a amenaja (o navă pentru o anumită clasă de pasageri sau pentru transportul de mar/a) 4.(asig. a ajusta.trial . control statistic de calitate .piaţa acceptelor .in case of need .cambie de complezenţă .against documents .frequency rate .acceptare sub protest . cont 3.endorsement .probă de recepţie-predare .prone .rata creşterii (forţei de muncă.credit . potrivire 3.accept ~ delivery test .repeater .for honour . birou 2.acceptare contra documente ~ bank/house . probă de accept (al unei cambii de către tras) accepted adj.ACC 17 . creştere. adaos. exprimată ca procent al numărului mediu de muncitori într-o perioadă determinate de (imp) accident s. mar. a potrivi 3. socoteală 2. ajustare.predispus la accidente ~ .). acceptant ~ for honour .eşantionare la recepţie.collision . accident .bancă/oficiu de scont -certificate .acceptare pentru onoare . împrumut ~ acceptance/bill/note .acceptare îrt caz de necesitate ~ in blank .acceptant pentru onoare (al unei cambii) ~r supra protest . calcul. pe o navă etc.norme de tehnica securităţii muncii ~ . .norme de recepţie ~ supra protest . client 5. cazare.specifications .andosare de complezenţă ~ train . suplimentare.t. notă de plată 4.accept.acceptare în alb ~ market . a caza.

siruatie.administrator de cont .situaţie a cheltuielilor .cont curent ~ day .of expenses . dare de seamă ~ balance .manager .management .registru contabil ~ current .management al contului .) zi de lichidare ~ director .(bur.titular de cont . raport. care conduce echipa însărcinată cu deservirea unui client) -holder .bilanţ ~ book .director de echipă (unul dintre principalii manageri ai unei agenţii de publicitate.

cost de achiziţie (al unei societăţi) ~ management .descriere corectă/exactă (a unuiprodus într-o reclamă) achiever s.cont remis .în contul beneficiarului (formula pe un cec) ~ period .sales . cunoştinţă.viteză de rotaţie a debitorilor accountable adj.egalizare contabilă ~ information processing cycle ciclu de prelucrare a informatiei contabile ~ machine . acumulare 2.pasive curente folosit pentru determinarea solvabilităţii uneifirme) acknowledgement s. acaparator.managementul achiziţiei acquisitive adj.serviciu de reconciliere a conturilor (cu evidentele clientului unei band) ~ rendered . acumulare (mărirea valorii unui activ prin creştere naturală) accrual s. acceptare 3. acumulare ~ of capital . contabilitate accounting s. creştere (continuă).s payable . realizator (categoric de consumatori) acid adj. strângător. pi.acumulare de capital accumulative adj. animat de dorinţa de câştig . serviciu contabil . responsabil accountancy s.18 ACC-ACQ I ~ payee . acid ~ test ratio .(cont.maşină contabilă de calcul. achiziţie ~ cost . recunoaştere. creştere.i.preţ de cost contabil ~ currency . maşină de facturat şi contabilizat ~ period/year . 1. a se acumula accumulation s.(cont. (cont. cer-tificat ~ of debt .) rata testului acid (raportul active lichide .(fin.) 1.contabilitate. contabilitate ~ cost . posturi tranzitorii ~ basis/concept . relaţii (de afaceri) acquisition s. debitor .recunoaştere a datoriei (confirmare m scris de către un debitor a sumeipe care o datorează) ~ of receipt . a creste. cumulativ ~ dividends .sistem contabil accretion 5.dividende cumulative (ale acţiunilor preferential care nu au fast achitate la scadenţă) accurate adj. confirmare (de primire) 2. creditor ~ s receivable .metoda posturilor tranzitorii accrue v.) conturi de datorii. corect.) declaraţie autentificată.cont de vânzări ~ s department . 1.) conturi de creanţe. răspunzător.standarde contabile ~ system . evidenţă contabilă 2. serviciu contabil ~ equation .unitate monetară de cont ~ department . (dr.contabilitate.exerciţiu financiar ~ standards .s receivable financing .finanţare prin conturile de creanţe ~ s receivable turnover .exerciţiu financiar ~ reconcilement service .confirmare de primire acquaintance s. exact -description .

.

acţiuni active (frecvent tranzacţionate) ~ trust . achitare (de datorii). acţiune 2. pe toată linia ~ . mandat ~ partner .capital activ (active păstrate sub forma de bani sou sub oricare altă forma care poate fi rapid transformată m numerar) ~ circulation .oficial.vânzări cu amănuntul act s. lege ~ and deed .lege m vigoare . suprafaţă (calculată în acri) across prep.) acţiune reală (pentru arestarea unei nave) active adj.) cala-mitate naturală (termen contractual de navlosire şi conosament) ~ of grace amnistie. (mar.bani activi (aflaft efectiv m circulatie) ~ partner .ADJ. o persoană) acquittal v.) tutelă activă actual adj.acţiune judiciară ~ for damages . legal. vândut în magazin/cu amănuntul ~ . 1.the-board tariff reductions . document 3.forţă majoră.obligaţiune activă (CM dobândăfixă) ~ capital .the-board -general. dorinţă de acaparare. chitanţă de plată (integrate) acre s. real.loss .cont activ (de operaţiuni) ~ assets . a achita (o datorie. act.(bur.dosar activ/în folosinţă ~ income .act de război acting adj.) pierdere reală ~ possession .reduced liniare de taxe vamale (redu-cerea cu aceleaşi procent a tuturor taxelor vamale ale ţărilor participante la o rundă de negocieri comerciale) ~ .) preţ efectiv (de tranzacţionare a actiunilor) . graţiere .) posesie de fapt ~ price .(fin.of Parliament .act legal ~ of God . peste.the-counter .(bur.comanditat action s. efectiv s. acţiune 2.bond . 1.delegaţie. acru (unitate de suprafaţă) acreage s. director interimar ~ member .at law . acţiune judiciară.market . 1.comanditat ~ population .(asig.populaţie activă ~ shares .AD V 21 ACQ-ACT____________________ acquisitiveness s.(dr. sete de câştig acquit v.) active productive (care aduc dobândă) ~ balance . interimar ~ manager . pi. acquittance acquittance s. achitare.(mar.preţ de cost efectiv ~ delivery .) piaţă activă ~ money .document juridic ~ in law . de plăţi) activă .lege ~ of war .predare reală/definitivă . scoatere de sub acuzaţie 2.t. act.circulaţie activă (bani aflaţi efectiv m circulate) ~ file .venit activ/din salariu ~ law . actuals.balanţă (comercială.administrator delegat.acţiune judiciară pentru daune ~ in rem .(dr.the-counter sales .membru supleant ~ order . activ ~ account . proces . deasupra ~ . contracte actuale (ca opus al contractelor futures') ~ cost .

actuar. adaugat . a face o adunare 2. a contribui la added adj. aditional.taxa • pe valoarea adaugata additional adj. 1.prima suplimentara de asigurare ~ risk . (to) a se adauga la. estimatd in functie de mai multi factori) add v. flexibil ~ expectations . a adauga 2.) pierdere totala reala actuarial adj.asigurare suplimentara ~ postage .taxa vamala suplimentara ~ funds needed . actuarial ~ calculation .tara efectiva (greutatea reald a ambalajului) ~ total loss .) rise suplimentar ~ security .t.valoare adaugata (diferenta dintre cheltuielile efectuate de o companie pentru achizifionarea de materiale din exterior si ceea ce primeste ca urmare a vdnzdrii produselor sale finite) ~ value tax .~ tare . (up) a totaliza v. (in) a include.garantie suplimentara .value .i. suplimentar ~ duty . a aduna.suprataxa postala/de francare ~ premium . a pune la socoteala 3. expert Tn calcule statistice de asigurari adaptive adj.perspective/asteptari flexibile (referitbr la valoarea viitoare a unei variabile. 1.calcul/evaluare actuarial(a) actuary s.(asig.(asig.fonduri suplimentare necesare (pe care o firmd trebuie sd Ie obtind din exterior prin imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ insurance .

moneda elastica ~ rate mortgage .t. amanare.) dispasor adjustments. mar. hotarare judecatoreasca ~ order . a se pronun^a asupra adjudication s. a da (o sentintd) v.(mar. 1. a judeca (un proces).label .amanare sine die adjudicate v. a corecta. accesoriu. a adresa ~ book .camet de adrese ~ commission .i. adresa v.declarare m stare de faliment adjust v. sentinta.t.) specialist compensator.garantie corespunzatoare adhesive adj. adeziv . 1.t.(dr. expeditor adequate adj. a evalua (daunele) adjustable adj. (asig. a amana. ajustabil.law .address s. fupon) a da o sentinta cu privire la. corespunzator ~ sample . a suspenda (o sedinfd) adjournment s.) procedura adjourn v.t. (asig.mostra reprezentativa ~ security . a ajusta.eticheta cu adresa addressee s. anex . destinatar addresser s.eticheta colanta ~ stamp . sistematizare .) comision de adresa (platit de navd in portui de descdrcare) ~ label . (asig. judecare (a unui proces). aranjare. adecvat. variabil ~ currency . a sistematiza 2.) a determina. suspendare ~ sine die . a rectifica 4.ipoteca cu dobanda variabila adjuster s.timbru adeziv adjective adj. a aranja. a adapta 3.

2. adaptare 3. ajustare. rectificare (a .

avans in contul marfurilor . contrafacut adulteration s.taxa de intrare . a creste.(cont. admitere . a creste.balance of trade .mecanism de echilibrare (a balanfei comerciale) ~ of average .navlu platit anticipat .acceptare pentru cotare (a acfiunilor unei societati la bursd) adoption 5.) v. mar. gestionare.acont. mar.t.i.) ordin de administrare (a unei societati insolvabile.) uzucapiune advertise v. intreprindere/afacere riscanta 2. a anunta (in ziar. 1. 1.of estates .) dispasa. anunt (in ziar etc.money . arvuna adj. a majora (preturi) 3. imprumut 4.possession . reclama. administrare. acceptare . administrator admiralty s. (platit) in avans . la radio etc.avans de imprumut maritim adventure s. (dr. ca alternativa la lichidarea ei) administrative adj.) executor testamentar.mila marina engleza admission s. a avansa (in functie) 2.(dr. conducere. acont.against goods . a avansa (pe cineva) 2. intrare.drept maritim ~ mile . 1. avansare (in functie) 2.tribunal administrativ administrator s.balanta comerciala pasiva/deficitara .t.) determinare. a se majora (despre preturi) s.) mtocmire a dispasei (de avarie comuna) administration s.to quotation .ADJ-ADV 21 unui cont) 4.) rise adverse adj.fee . acces 2.control administrativ ~ data processing .curba acceptarii (unui produs nou pe piatd) adulterate v. contrafacere . majorare (de prefuri) 3.(asig.buget deficitar . tutore.) cont de control/ rectificare ~ bond .) ~ hoarding .tribunal maritim -jurisdiction .) administrare a averii (apartindnd unei persoane decedate) ~ order .(SUA) obligatiune de reorganizare (rezultata din reorganizarea unuiconcern) ~ mechanism . falsificat. falsificare. crestere. 1. guvern ~ costs/expenses .freight . nefavorabil . arvuna . administrativ ~ control .informatica de gestiune ~ expenses/overheads .on bottomry .curve . a falsifica. advers. (asig. 1.(dr. 1. administratie.cheltuieli administrative/de regie . regulament de avarie comuna ~ account . a da un anunt advertisement s.falsificare/depreciere a monedei advance v. a promova (interese) v.t.(dr. (asig. avans.of coinage . (asig. 1.cheltuieli administrative/de regie ~ tribunal .i. a avansa (bani) 4.panou publicitar . gerare 2. evaluare (a daunelor) 5. mar.budget . amiralitate ~ court . administrator 2. a contraface adj. acceptare. a face reclama/publicitate.jurisdictie maritima ~ law .

timbrul) afforest v. depoziţie. persoană care publică un anunţ/o reclamă 2.anuar de publicitate ~ manager .mijloace publicitare ~ research .(com. pi.de la data .L a se asocia. afiliat. pe mare (referitor la mărfurile în expediţie) 2.confirmare a creditului ~ of delivery . fin. (mar.serviciu consultativ advocate s. (mar. avocat (pledant) affair s. a afilia. sus-numit after prep.) a navlosi. a împăduri affreight v. editorial special conceput pentru a face publicitate unuiprodus) advice s. afaceri affidavit s. aviz ~ note .t.comitet consultativ ~ service .t. a aplica (ştampila. a afreta affreighter s. advertorial (articol de fond.t.(mar.) navlosire. 1. afretare afloat adv. semnătura. consultativ ~ committee .budget .alocare de fonduri pentru publicitate .(com. publicitate .agent de publicitate .agenţie de publicitate ~ agent . sub jurământ affiliate s.) notă/scrisoare de avizare ~ of credit . a recunoaste ca filială v.figură simbolizând marca de fabrică sau produsul ~ directory .media . după ~ date . a primi ca membru.standarde publicitare (ansamblu de norme etice şi legale) advertorial s.) navlosi tor affreightment s.agency .22 ADV-AGE ~ rates .cercetări în domeniul publicităţii ~ standards . a se afilia affix v.t. (dr. (mar. asociat.buget pentru publicitate ~ campaign/drive •*• campanie de publicitate ~ character .. a pune.) afidavit.tarife de publicare a anunturilor/reclamelor advertiser s.şef al departamentului de publicitate .aviz de primire (la poştă) ~ of dispatch . ziar/revistă de anunţuri/reclame advertising s. filială v. problemă.) aviz de expediţie adviser s. afacere. consultant advisory adj.appropriation . fâră datorii (despre o afacere) aforesaid adj. consilier. 1.) aviz de expediţie ~ of shipment .

(asig.profit impozitat against prep..după prezentare ~ .service.discriminare de vârstă (la angajare) ~ limit .~ .tax profit .limită de vârstă (pentru pensionare) .reduced fiscale pentru vârstă ~ discrimination .admitted . serviciu postvânzare/de întreţinere .) contra tuturor riscurilor age s. contra. mar.tranzacţii neoficiale/după închiderea bursei .hours price .) vârstă admisă (în cazul unei polite de asigurare de viaţă) ~ allowance/relief . vârstă . împotriva ~ all risks .sales service .sight .preţ neoficial/după închiderea bursei ~ .hours dealings .(asig.

agent. (fin. reprez.(com. reprezentare ~ contract .(bur.to sell .problemă de reprezentare/mandat (un potential conflict de interese între acţionarii unei firme şi conducerea acesteia sau între obligatari şi acţionan) agenda s. înţelegere . adept al reformelor agrare .planificare globală ~ rebate .reformă agrară agree v. reprezentanţă. agenţie.i.cerere globală ~ output .convenţie de vânzare la .entant 2. agenda. energic.ofertă globală aggressive adj. a conveni 2.contract de reprezentaţă ~ costs . (fin.) agency s. un sector industrial etc. agresiv. acord. mar.(asig.and liquidated damages . termeni contractuali agreement s.) agio agiotage s. total — analysis .) activ agresiv (activ cu un coeficient beta mai mare decât eel al pieţei) ~ portfolio .bancă-agent (desemnată de un consorţiu bancar să administreze un împrumut sindicalizat) ~ s of production .) rabat global (acordat de furnizor detailistului m anumite condiţii) ~ supply .structură a varstei (angajaţilor dintr-o firmă. convenit. a corespunde.costuri de reprezentare/ mandat (costuri asociate cu monitorizarea acţiunilor administraţiei pentru a verifica dacă aces tea respecta angajamentele contractuale dintre conducere.portofoliu agresiv (acţiuni păstrate în speranţa creşterii valorii lor pentru specularea ulterioară) ~ sales policy . a fi de acord. 1. 1.) avarii acceptate şi evaluate .factori de producţie aggregate adj.macroeconomie ~ demand .politică agresivă de vânzări agio s. agrar s.AGE-AGR 23 ~ profile . acţionari şi creditori) ~ fee .price . factor ~ bank . a se potrivi agreed adj. stabilit .producţie globală/totală ~ planning . ordine de zi agent s. activ ~ asset . global. agent.comision de repre/entare ~ problem . convenţie.preţ convenit/stabilit .) agiotaj agrarian adj.reform .condiţii convenite/stabilite. a consimti.terms .

chemistry .cooperativă agricolă .zonă agricolă .agronomie .expoziţie agricolă .bank .engineering .credit agricol ~ economics .credit .imitate agricolă de cont agriculture s.cooperative .agrobiologie .unit of account . agricol ~ area .exhibition . agronomie agroindustry s.bancă agricolă . agricultură 2.inginer agronom . agroindustrie .termen agricultural adj.agrotehnică .utilaj agricol .agrochimie .engineer .machinery .biology . 1.

24 AGR-ALL agronomist s. agronom agronomy s. agronomic aid s. ajutor, sprijin, suport ~ loan - împrumut de asistenţă ~ s to trade - ajutor/sprijin pentru comert (serviciile bancare, de publicitate, asigurări, transporturi) air s. aer - cargo - încărcătură transportată cu avionul ~ carrier - avion de transport ~ consignment note/waybill - fraht aerian ~ - cushion vehicle - navă pe pernă de aer ~ mail - poştă aeriană airborne adj. transportabil pe calea aerului airbus s. airbus, avion de transport de pasageri (de man ditnensiuni) aircraft s. aeronavă; avion; avioane airline s. 1. linie aeriană 2. pi. companie de transporturi aeriene airliner s. avion de linie airport s. aeroport airways s. pi. companie de transporturi aeriene airworthy adj. capabil de zbor aleatory adj. aleatoriu ~ contract - (asig.) contract aleatoriu alien adj. strain ~ duty - (mar.) suprataxă de pavilion alienable adj. alienabil - property - bun alienabil alienate v.t. (dr.) a aliena, a mstraina alimony s. pensie alimentară, întreţinere all adj., adv. tot ~ - in - cuprinzând toate (cheltuielile, riscurile etc.), general ~ - purpose bank - bancă universală ~ rights reserved - toate drepturile rezervate ~ risks - (asig.) toate riscurile ~ - risks insurance - asigurare pentru toate riscurile ~ risks whatsoever - (asig. mar.) toate riscurile, oricare ar fi acestea ~ - round - global, general ~ time saved both ends - (mar.) tot timpul economisit în ambele porturi (de operare) alliance s. alianţă allocate v.t. a aloca, a repartiza allocation s. 1. alocare, repartizare 2. alocaţie ~ of resources - alocare a resurselor ~ of responsibilities - (man.) repartizare a responsabilităţilor allonge s. alonjă (la cambie) allot v.t. a aloca, a atribui, a repartiza allotment s. 1. alocare, atribuire, repartizare 2. parcelă, lot de pământ (dat în arendă uneifamilii) ~ letter - aviz de atribuire a actiunilor ~ money - vărsământ la atribuirea actiunilor ~ note - (mar.) delegaţie pentru încasarea salariului ~ of shares - atribuire a actiunilor allottee s. persoană căreia i se aloca/atribuie acţiuni etc. allow v.t. 1. a îngădui, a permite 2. a da, a acorda (bani, timp) allowable adj. admisibil, permis; legal allowance s. 1. reducere; (com.) bonificaţie, rabat 2. alocaţie, ajutor (bănesc) 3. indemnizaţie 4. toleranţă (admisă la greutatea monedelor) v.t. a raţionaliza (alimente)

ALM-AMU 25 almshouse s. azil pentru săraci alongside (mar.) adv. (acostat) cu bordul la chei; bord la bord prep, de-a lungul (bordului) ~ date - zi/data de acostare la dană ~ delivery - predare sotto palanco ~ ship - de-a lungul bordului navei (referitor la predarea sau primirea mărfli) to be ~ - a fi acostat alpha 5. alfa - coefficient/factor - (bur.) coeficient/ factor alfa (evaluarea ratei de rehabilitate a acţiunilor unei societăţi fărâ raportarea la indicele pieţei bursiere) ~ shares - acţiuni alfa (foarte sigure şi rentabile) alternate adj. alternativ v.t., v.i. a alterna - demand - cerere alterna-tivă/combinată (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ director înlocuitor (al unui membru dintr-un consiliu de administrate) alternative s. alternativă adj. alternativ ~ offer - ofertă alternativă ~ payee - beneficiar alternativ (al unei cambii, al unui cec) ~ (use) cost - cost al unei decizii în detrimentul alteia always adj. întotdeauna, permanent ~ afloat - permanent în stare de plutire (condiţie de navlosire) ~ afloat or safely aground - permanent in stare de plutire sau eşuat fără pericol ~ safely afloat - permanent m stare de plutire sigură amalgamate v.t. a unifica (două societăţi) v.i. a fuziona amalgamation s. unificare, fuzionare amass v.t. a acumula, a aduna amend v.t. La îmbunătăţi, a ameliora; a corecta, a rectifica 2. a amenda (o lege) amendment s. 1. îmbunătăţire, ameliorare; corectare, rectificare 2. amendament amenities s. pi. înlesniri, avantaje (acordate angajaţilor în afara salariului) American adj. american ~ clause - (asig. mar.) clauza americană ~ depository receipt - certificat american de depozit (certificat emis de o bancă americană în contul unor titluri de valoare străine) ~ option - (bur.) opţiune americană (care poate fi exercitată oricând înainte de sfârşitul exerciţiului) ~ ton - tonă americană/scurtă amidships adj. la mijlocul (navei) amortization 5. (cont., fin.) amortizare; amortisment ~ schedule - program de amortizare amortize v.t. 1. (cont., fin.) a amortiza 2. a transmite, a transfera (o proprietate

inalienabilă) amount s. 1. sumă, total 2. cantitate; cuantum; volum; valoare v.i. (to) a ajunge la, a se ridica la ~ brought/carried forward - (cont.) report, sumă reportată ampersand s. semnul & amusement 5. distracţie ~ industry - industria distracţiilor/spectacolelor

26 AMU-APP - shares - acţiuni ale societăţilor din industria distracţiilor/spectacolelor analysis s. analiză, studiu analyst s. analist, specialist în analize anchor s. ancoră v.i. a ancora ~ and chain clause - (asig. mar.) clauza ancorei şi a lantului ~ currency - valuta de referinţă (valuta forte în funcţie de care se stabileşte paritatea unei monede mat slabe) anchorage s. 1. ancorare, ancoraj 2. taxe de ancoraj 3. loc de ancoraj ~ charges/dues - taxe de ancoraj ancillaries s.pl. ajutor, sprijin, suport - to trade - ajutor/sprijin pentru comerţ and conj. şi - company - şi compania ~ reduced - şi cu capital redus (cuvinte care apar după numele unei companii care, prin reorganizare, şi-a redus capitalul) animal s. animal ~ testing - testare pe animale (a produselor casnice sau a medicamentelor) animatic s. animatic (fragmentele in mişcare dintr-un clip publicitar televizat) annex s. anexă v.t. a anexa, a alarura announcement s. anunţ, anunţare ~ effect — efectul anunţării (gradul m care consumatorul realizează că plăteşte un impozit care este Indus m preţul de vânzare al unuiprodus) annual adj. anual ~ accounts - (cont.) conturi anuale/finale ~ general meeting - adunarea generală anuală (a actionarilor) ~ income - venit anual ~ leave - concediu de odihnă ~ percentage rate - rată procentuală anuală (a dobanzii) ~ premium - (asig.) primă anuală ~ report - raport anual (trimis de o societate actionarilor ei) ~ return - situaţie anuală (a unei societăţi, cerută de registrul comerţului) ~ value - (fin.) valoare anuală (a unui activ, luată ca baza, de calcul a impozitelor) annuitant s. (asig.) beneficiar al unei anuităţi annuity s. anuitate ~ bond - obligaţiune perpetuă/fară termen/scadenţă ~ certain - (asig.) anuitate la termen

(serviciile

bancare,

de publicitate, asigurări, transporturi)

- insurance - asigurare cu anuitate antedate s. antedată v.t. a antedata anticipation s. 1. anticipare 2. plată anticipată; avans 3. (dr.) exercitare anticipată (dreptul unei persoane, care trebuie să primească un venit la o data viitoare, de a-şi exercita acest drept în avans) anticipatory adj. anticipat ~ damage - (asig.) avarie probabilă/anticipată antidumping s. antidumping anti-inflationary adj. antiinflaţionist ~ measures - măsuri antiinflaţioniste ~ trends - tendinţe antiinflaţioniste antitrust adj. antitrust ~ legislation - legislate antitrust apparent adj. vizibil, evident ~ damage - (mar.) avarie vizibilă

APP-ARB 27 appeal s. apel, recurs v.t. a aduce (un proces) în faţa unei instanţe superioare v.i. a face apel, a declara recurs ~ court - curte de apel to allow an ~ - a admite un apel to dismiss an ~ - a respinge un apel to hear an ~ - a judeca un apel appellant s. (dr.) apel ant appellate adj. de apel ~ court - curte de apel ~ jurisdiction - jurisdicţie de apel append v.t. 1. a anexa, a atasa (un document) 2. a pune, a aplica (o semnătură) appendix 5. apendice, supliment, anexă applicant s. solicitant (pentru o licenţă, un post etc.) application 5. cerere, solicitare - for quotation — (bur.) cerere de cotare - for shares - subscriere la acţiuni - form - formular de subscriere - money - vărsământ la subscrierea acţiunilor applied adj. aplicat, practic ~ economics - economie aplicată apply v.t. a folosi, a afecta v.i. 1 (for) a cere, a solicita; a se adresa pentru 2.ftoj a se adresa, a apela la appoint v.i. 1. a numi, a desemna (într-o functie) 2. a fixa, a stabili (un termen) 3. a dota, a echipa appointed adj. 1. numit, desemnat 2. fixat, stabilit 3. dotat, echipat ~ agent - reprezentant autorizat appointee s. persoană numită (într-o funcţie) appointment s. 1. numire, desemnare 2. functie; post 3. întrevedere, întâlnire 4. pi. amenajări, dotări; mobilier apportion v.t. a distribui, a repartiza (proportional) apportionment s. distribute, repartizare (proporţională) ~ of valuation - (asig. mar.) repartizare a valorii de asigurare appraisal s. evaluare, apreciere appraise v.t. a evalua, a aprecia appraisement v. appraisal appraiser s. evaluator, expert de evaluare; taxator appreciation s. (bur., cont., fin.) apreciere, creştere (a valorii unui activ) ~ surplus - excedent valeric (când valoarea de piaţă a activelor unei societăţi este mat mare decât valoarea contabilă) apprentice s. ucenic v.t. a da la ucenicie

apprenticeship 5. ucenicie appropriation s. 1. apropriere, însuşire 2. alocare, repartizare (defonduri) ~ account - (cont.) cont de alocare/ repartizare (a profitului net) ~ bill - proiect de lege fmanciara (pentru alocaţii bugetare) ~ in-aid -^subvenţie, subsidiu approval s. aprobare, confirmare appurtenances s.pl. accesorii; furnituri arable adj. arabil s. teren arabil ~ land - teren arabil arbitrage s. arbitraj (valutar, de bursă, de schirnb etc.) ~ of exchange - arbitraj de schimb -syndicate-sindicat arbitrajist arbitrage(u)r s. specialist în operaţii de arbitraj arbitration s. arbitraj (m conflicte de rnunca etc.) ~ agreement - acord de arbitraj

28 ARE-ASS ~ award - decizie de arbitraj ~ clause - clauză de arbitraj ~ court - curte de arbitraj ~ of exchange - arbitraj de schimb arbitrator s. arbitru are s. ar area s. arie, suprafaţă; regiune, zonă ~ manager - şef/responsabil de zonă ~ of supply - (com.) zonă deservită arrear 5. 1. datorie, restanţă; arierat 2. restanţă, rămânere în urmă ~ s of wages - restanţe salariale ~ s of work - lucrări restante arrearage s. arierat arrest s. arestare, reţinere, sechestrare v.t. a aresta, a retine, a sechestra ~ of ship - sechestru asigurător asupra navei arrival s. sosire ~ condition - stare (a marfurilor) la sosire ~ notice - avizare a sosirii (marfurilor) ~ platform - peron de sosire - s and departures - (c.f.) sosiri şi plecări - s and sailings - (mar.) sosiri şi plecări arson s. (asig., dr.) incendiere premeditată article 5. 1. articol (de ziar) 2. articol, paragraf, punct; pi. contract 3. articol (comercial), produs ~ s and conditions - caiet de sarcini ~ s of agreement - contract de angajare (pe o navă comercială) ~ s of apprenticeship - contract de ucenicie ~ s of association - statut (al unei societăţi) > ~ s of partnership - contract de asociere artificial adj. artificial ~ harbour - port artificial ~ intelligence - inteligenţă artificială ~ person - persoană juridică artisan s. artizan, meşteşugar as adv. la fel, tot atât de prep, ca • -at-fconr.jladata ~ customary - (com.) conform uzului ~ from - cu începere de la data ~ loan - cu titlu de împrumut ~ per advice - conform avizului (formula pe o cambie) ~ per contra - (cont.) în contrapartidă ~ seen - (com.) după cum se vede (fară nici unfel de garanţie pentru mărfurile vândute) ashipboard adv. la bord, pe navă ashore adv. la mal/ţărm; pe uscat

ask s. (SUA) preţ cerut v.t. a cere ~ price - preţ cerut (preţ la care un dealer va vinde acţiunile pe care le define) assay (fin.) s. analiza/stabilire a titrului v.t. a stabili titrul (unui metalpreţios) ~ mark - marcă de titru - master - expert (guvernamental) care declară un titru ~ office - laborator pentru analize de titru assayer s. chimist-analist (care determine titrul) assemble v.t. 1. a convoca, a întruni 2. a asambla, a monta assembly s. 1. adunare, întrunire 2. asamblare, montare 3. agregat, grup ~ line - line de asamblare/montaj ~ production - producţie în flux/pe bandă

ASS 29 ~ room - sală de întruniri ~ shop - atelier de montaj assess v.t. 1. a estima, a aprecia; a evalua (o proprietate pentru stabilirea impozitelor, a asigurarilor) 2. a fixa suma (impozitelor, despăgubirilor etc.) 3. aimpune, a tax a assessable adj. 1. estimabil, evaluabil 2. impozabil ~ damage - avarie evaluabilă ~- income - venit impozabil assessment s. 1. estimare, apreciere; evaluare 2. impunere, taxare assessor s. 1. agent fiscal, evaluator (care jixeaza impozitele) 2. (asig.) expert de evaluare (a daunelor) 3. (dr.) asesor asset s. 1. lucru util; calitate, însuşire 2. (cont., dr., fin.) activ ~ and liability statement - (SUA) bilanţ ~ - backed loan - credit garantat cu active ~ backing/value per share - valoare a activelor pe acţiune (yaloarea contabilă totălă a activelor unei societăţi împărţită la numărul de acţiuni comune emise) ~ cover - (fin.) acoperire prin active (indice care arată de căte ori activul net al unei societăţi poate acoperi datoria pe care aceasta a contractat-o) ~ management - (fin.) managementul activelor (gestionarea activelor unei instituţii financiare) ~ stripping - lichidare a activelor (achiziţionarea ieftină a unei societăţi fie pentru revânzarea activelor şi închiderea firmei, fie pentru lichidarea activelor nerentabile şi realizarea de noi investiţii înfirmă) ~ structure - (fin.) structura activelor - turnover - (fin.) randamentul activelor (raportul dintre vânzările unei societăţi şi activele ei) - s and drawbacks - avantaje şi dezavantaje ~ s and liabilities - activ şi pasiv ~ s side - (cont.) coloana activelor - s value - (cont.) valoarea activelor assign s. împuternicit, mandatar; cesionar v.t. 1. a aloca, a repartiza 2. a fixa, a stabili (o data, o sarcină) 3. a numi în (funcţie) 4. (dr.) a ceda, a cesiona assignable adj. cesionabil ~ debt - creanţă cesionabilă assignee s. (dr.) cesionar ~ in bankruptcy - judecător sindic pentru administrarea bunurilor falitului assignment 5. 1. alocare, repartizare 2. fixare, stabilire (a unei date, a unei sarcini) 3. numire (în funcţie) 4. (dr.) cesionare; cesiune ~ clause - (asig. mar.) clauză de cesiune ~ of copyright - cedare a drepturilor de autor ~ of debts - cesiune de creanţă assignor s. (dr.) cedent assistance s. asistenţă, ajutor (economic, tehnic etc.) assistant s. asistent; adjunct adj. subordonat; adjunct ~ accountant - contabil adjunct ~ manager - director adjunct associate s. asocial, partener v.i. a se asocia association s. asociaţie, societate

30 ASS-AUC assort v.t. a asorta, a aproviziona (un magazin) cu mărftiri variate assortment s. (com.) asortiment assurance s. asigurare (maritima sau de viaţă) asymmetric adj. asimetric ~ information - informaţie asimetrică (cu distribute inegală între participanţii la o'tranzactie) at prep, la ~ and from - (asig. mar.) la şi de la ~ arm's length - la distanţă/respect (despre o tranzacţie care nu se realizează între două părţi înrudite, cum arfi o companie şifiliala sd) ~ best - (bur.) la eel mai bun preţ ~ call - la cerere (despre o sumă depusă în bancă) ~ no charge - gratuit ~ or better - (bur.) la preţul specificat sau la un preţ mai bun ~ par - (bur.) la paritate/valoarea nominală ~ risk - (asig.) cu rise ~ sea - (asig. mar.) pe mare, în timpul navigaţiei ~ ship's rail - (mar.) la balustrada navei (formula dintr-un conosament care arată că responsabilitatea armatorului faţă de caric încetează când încărcătura poate fl descărcată)) ~ sight - la vedere (despre o cambie) ~ (the) market - la preţul pieţei athwartships adv. transversal pe navă ~ stowage - stivuire transversală (pe lăţimea magaziei) atomistic adj. atomist ~ competition - concurenţă atomistâV perfectă ~ test - testare fracţionată (a elementelor individuale care intră m componenţa unei reclame sau a unui ambalaj) attache s. ataşat (diplomatic) -case - servietă-diplomat attachment s. (dr.) arestare; sechestru attendance s. 1. prezenţă; frecvenţă 2. asistenţă, public 3. îngrijire; servicii ~ book - condică de prezenţă ~ time - timp petrecut la locul de muncă attest v.t. a atesta; a autentifica, a legaliza attitude s. atitudine, comportament ~ survey - analiză comportamentală (iniţiată de conducerea unei întreprinderi pentru a afla cauza relaţiilor necorespunzătoare dintre patronat şi

salariaţi) attorney s. 1. avocat 2. împuternicit, mandatar ~ - at-large - avocat cu drept de acces la toate instanţele - - at-law - avocat Attorney General - procurer general; (SUA) ministru de justiţie - - in-fact - împuternicit - special - avocat cu acces la o anumită instanţă attractive adj. atractiv (depre un preţ, o ofertă etc.) attributable adj. atnbuibil - profit - (man.) profit atnbuibil (profit care poate fi atribuit unui sector sau unui departament dintr-o organizafie) auction s. licitaţie v.t. (şi ~ off) a vinde la licitaţie ~ room - sală de licitaţie

AUC-AVA 31 ~ sale - vânzare la licitaţie auctioneer s. licitator audience s. audienţă ~ research - studiu de audienţă (a emisiunilor de radio şi televiziune) audit s. audit, revizie contabilă v.t. a verifica, a revizui (registre contabile) v.i, a face o revizie contabilă ~ committee - comisie de audit (organism al consiliului de administratie) auditor s. cenzor, revizor contabil ~ s'report - raport al cenzorilor austerity s. austeritate ~ budget - buget de austeritate ~ poKcy - politică de austeritate autarchy s. autarhie autarky v. autarchy authority 5. 1. autoritate; drept; competenţă 2. pi. autorităţi, reprezentanţi ai puterii de stat ~ to sign - drept de semnătură authorization s. autorizare, autorizaţie ~ in writing - autorizaţie scrisă authorize v.t. a autoriza authorized adj. autorizat - agent - reprezentant autorizat ~ capital/issue/stock - capital autorizat/nominal ~ depository - depozitar autorizat ~ signature - semnătură autorizată autofinancing s. autofmantare autograph s. autograf, semnătură originală ~ signature - specimen de semnătură automatic adj. automat - data processing - prelucrare automata a datelor ~ machine - automat ~ stabilizers - stabilizatori automaţi (în teoria economică) ~ standard - (fin.) etalon automat - teller machine - easier automat (la banco), bancomat automation s. automatizare automobile s. automobil adj. auto; de automobil ~ insurance - asigurare auto automotive adj. auto; de automobil ~ engineering - construed e de automobile ~ industry - industria de automobile - shares - acţiuni ale societăţilor din industria de automobile ~ transport - transport auto ~ truck - autocamion autonomous adj. autonom ~ investment - irivestiţie autonomă (cheltuieli de investiţie care nu sunt induse de modificari ale nivelului

producţiei, ci sunt realizate pentru dezvoltarea infrastructure) availability s. 1. disponibilitate 2. valabilitate available adj. 1. disponibil 2. valabil ~ assets - active lichide, disponibilităţi average s. 1. (valoare) medie 2. (asig. mar.) avarie adj. mediu, mijlociu v.t.. a calcula media, a evalua în medie ~ adjuster/stater/taker - (asig. mar.) dispaşor, expert de evaluare a avariei, lichidator de avarie ~ adjustment/statement - (asig. mar.) dispaşă de avarie comună, repartizare/ reglementare a avariei ~ agent - comisar de avarie ~ agreement - compromis de avarie ~ as customary - despăgubire a pagubelor de avarie „ca de obicei"

) mediere (tranzacţionare treptată/graduală prin cumpărarea sau vânzarea de loturi de acţiuni din acelaşi packet la date şi preţuri diferite) ~ down . anulare. 1. avoirdupois (sistem englez de unităţi de măsură pentru masa) award s.agent de transporturi şi asigurări aeriene ~ insurance . evitabil.32 AVA-AX ~ bond . a rezilia (un contract) avoidable adj.înclinaţie -medie de a consuma ~ propensity to save .contribuţie la avaria comună.clauza avariei ~ collection period .acţiuni ale societăţilor din industria aviatică aviso s.scadenţă medie ~ loss .pierdere in avaria comună ~ output .înclinaţie medie de a economisi .certificat de avarie .clauză rezolutorie avoirdupois s.valoare medie averaging s. a anula.quality .costs .t.costuri variabile avoidance s.calitate medie ~ revenue . reziliere ~ clause . sentinţă judecătorească.venit mediu (valoarea totală a vânzărilor împărţită la numărul de unităţi vândute) ~ sample . compromis de avarie comună ~ certificate . decizie arbitrală (a unui .vânzare de acţiuni pe o piaţă în creştere (dacă creşterea atinge un anumit nivel) ~ up .rata medie a impozitului ~ value .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere (dacă scăderea atinge un anumit nivel) ~ out . aviaţie ~ broker .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în scădere -in .propensity to consume . (mar. premiu 2.(fin.determinate a preţurilor de vânzare pe baza costurilor medii ~ (due) date . (bur. care poate fi înlăturat .clause .cumpărare de acţiuni pe o piaţă în creştere aviation s.cost mediu (pe unitatea de producţie) ~ .producţie medie ~ price .preţ mediu .asigurare aviatică ~ shares .) avizo avoid v.cost pricing .tară medie ~ tax rate .) perioadă medie de colectare (valoarea medie a conturilor de creanţe exprimată m zile) ~ cost .probă medie ~ tare .

reducere drastică (a cheltuielilor). a reduce drastic (cheltuieli. conştientizare.t. a arbitra awareness s. la acorda (un premiu) 2. restricţii bugetare severe v. cunoaştere (a calităţilor unui produs de către consumatori) ax(e) s.t. o plată). bugete) .tribunal de arbitraj) v. a hotărî (o penalitate. a da (o sentinţă).

stivuire incorectă/ne- . andosator.t. restant v.of debts . invers 2.to-back loan .datorie neperformanta ~ debtor .) acoperire .t.monedă falsa .) navlu de înapoiere ~ letter .(mar.(mar.?.B baby 5. (bur.) scrisoare de garanţie backwardation s.(cont.speze restante ~ freight .restanţă (de salariu) ~ .reclamaţie/pretenţie nefondată ~ coin .rău platnic ~ stowage-.) deport backwardization v. financiar 2.încărcătură de înapoiere ~ orders . backwardation bad adj.obligaţiuni cu valaare nominală redusă (maxim 100 de dolari) ~boomers . 1.(bur. sprijinit (financiar) 2.cambie andosată . transport retur (cu con traîncărcătură) backing s.acoperire a monedei backlog. ajutor 2.debitor rău platnic ~ debts account .portofoliu de comenzi neonorate backward adj. înapoiat.) transmitere/predare necorespunzătoare (a actiunilor) ~ paper . andosant (al unui efect de comerţ) backhaul s. 1. bancher. 1. restanţă . sprijin. a andosa (un efect de comerţ) ~ charges .baby boomers (generatia de consumatori născuţi în perioada următoare celui de-al doilea război mondial) back s. 1. andosat ~ bill . rău. 1. susţinător. întârziat ~ integration . prost ~ claim . (fin.integrare verticală (integrarea producţiei cu sursele de aprovizionare şi cu pieţele de desfacere) ~ letter .împrumut reciproc (aranjament financiar prin care două companii se împrumută reciproc m vederea operaţiilor de export-import) backdate v.debt . verso adj.efecte de comert necorespunzătoare (care nu potfi onorate) ~ payer .(mar.) scrisoare de garanţie ~ load . a susţine.comenzi vechi/restante ~ pay . a sprijini (financiar) 2. a postdata backed adj.) cont de creanţe nerecuperabile ~ delivery . copil ~ bonds . susţinut.note .) bon de livrare backer s.datorii acumulate ~ of orders .of currency .(mar.

pungă v. sac.recipisă de bagaj e ~ declaration .caric/încărcătură în saci baggage s.declaraţie de bagaje (la vamă) ~ policy .poliţă de asigurare a bagaj elor .t.corespunzătoare bag s. a însăcui — cargo . bagaj ~ check .

1.sold debitor ~ in/on hand . echilibrat ~ budget .caric/incarcatura in baluri . (§i -out) 1. act de depozit in garantie bailor s. balot v. balon ~ payment . balanta. garant v. cantar 2. ~ sample .34 BAG-BAN ~ room . (mar.casa de bagaje ~ sufferance .) s. garantie 2.plata majora (raid substantial^ facuta in contul unui .buget balansat/echilibrat ~ fund . 1. a incarca cu balast ~ declaration .) sold v. deponent (de marfuri) pe baza de contract balance 5.caric/incarcatura complet(a) .goods .t. a echilibra (un buget) ~ book .balanta de conturi ~ of concessions . (cont. depunere (de marfuri) pe baza de contract.) 1.) bilant balanced adj.t. imbarcare de balast 2. eliberare pe cautiune 2.declaratie de plecare in balast (la vama) ~ draft/draught . taxa de balastare balloon s.sold creditor ~ of accounts . a garanta pentru bailable adj.balanta de plati ~ of trade . a ambala/a Tmpacheta in baluri ~ capacity/cubic . actiuni preferential §i obligafiuni) ~ growth .balanta comerciala ~ sheet .selectie ponderata bale s. balastare.pescaj in balast ~ passage/voyage .t. bal.registru de solduri ~ brought forward . portarel bailment s.calatorie/voiaj in balast ballastage s.(cont. cautiune.sold reportat ~ due .(mar.t. 1.of payments . a balasta (o nava).a chezasui. a depune (mar/a) in garantie to go/to become ~ for . 1.) permis vamal de bagaje bail 5.balanta concesiilor . care poate fi eliberat pe caufiune bailee 5. depozitar (de marfuri) pe baza de contract bailiff s.crestere echilibrata ~ (issue) load . balast v. a elibera pe cautiune 2. a balansa (un cont) 2.fond mutual echilibrat (care investe§te proportional in actiuni comune.marfuri in baluri ballast (mar.capacitate in baluri (a novel) ~ cargo .

t. a depune la banca v. a interzice. interzicere.sold in banca ~ book .cliring bancar .accept/cambie bancar(a) ~ account .easier (de banca) ~ credit .cont bancar ~ annuities . banca v. interdic|ie v.depozit bancar ~ discount . a fi bancher.titluri de renta consolidata ~ balance . a prohibi bank s.imprumuf) ban s.i.carnet/livret de banca .scont comercial ~ draft trata bancara 1 .credit bancar ~ deposit .comision bancar ~ clearing . a mdeplini atributiile unei banci ~ acceptance/bill .t. 1.clerk .charges/commission . a avea cont la banca 2.

insolvabil v.trata bancara ~'s clearing house . falit.cerere de retragere a depunerilor din banca (de cdtre clienfi intrafi in panicd) ~ statement .(dr.) concordat to go ~ . neasigurat. falit.ordin de plata la intervale regulate (din cont) banking s.) cerere de declarare In stare de faliment bar s.structure .extras de cont ~ sweep arrangements . \.BAN-BAR 35 ~ examination .sarbatori legale ~ insolvency . gol.accept/cambie bancar(a) ~s' bank .nivel al datoriei pentru care se poate declara falimentui ~ petition .t. fara asigurare ~ boat . a duce la faliment. amplasare 51 dimensiune) .cod de bare (pe un produs) bare adj. faliment.depozite ale bancilor comerciale (la banca centrala) ~'s discount .oficiu de cliring bancar ~s' deposits .insolvabilitate bancara ~ interest .bancnota ~ of commerce .banca comerciala ~ of deposit . 1.nava nuda (navlositd ford echipaj) .(dr.politica de creditare a bancii ~ liquidity . 1. bara 2.banca de depuneri ~ of issue .interventie bancara (pentru sustinerea cursului) ~ syndicate .scont comercial ~'s enquiry/reference . bancruta ~ level . nud (despre o nova fora echipaj) 2.tmprumut bancar ~ note . 1.cont bancar ~ law .structura bancara (distribufia bancilor care opereazd pe o anumitd piatd in functie de numdr.depasire a contului din banca. care poate fi acceptat de o banca ~ asset .banca centrala ~'s cheque/draft . lingou ~ code .activ acceptat (drept garanfie de o banca) banker s. bancher 2. credit prin cont descoperit ~ rate . activitate bancara 2.sindicat bancar -system.control al gestiunii bancii ~ guarantee .(SUA) mchidere temporara a bancilor (prin decizie guvemamentald pentru a evita retrageri mari de fonduri de cdtre populatia in panicd) ~ holidays .dobanda bancara ~ lending policy . a falimenta ~'s certificate .garantie bancara ~ holiday . servicii bancare -account .drept bancar.support .lichiditate bancara ~ loan . lege bancara. legislate bancara .sistem bancar bankrupt s.referin^a a bancii ~'s order .instruc^iuni de virare din cont curent in cont de depozit (sau invers) bankable adj.taxa de scont ~ reserves .banca de emisiune ~ overdraft . debitor insolvabil adj.a da faliment bankruptcy s. director de banca ~'s acceptance/bill . afaceri bancare.rezerve bancare ~ run .

tranzactie de barter/in contrapartida base adj. chilipir v. (asig. bargee barometer s. baza. targuiala 3.lichidare a stocului. misit ~ prices .a fi in cautare de ocazii/chilipiruri to drive a hard — a se tocmi mult bargaining s. mar. 1. persoana vinovata de baraterie barratry s.persoana in cautare de solduri/ocazii ~ maker . banking fundamental. a face o afacere . slep.contract de vanzare-cumparare ~ basement/counter .transaction . contract de navlosire a navei nude ~ trust . de baza ~ servicii bancare principale/de baza ~ books . salanda ~ derrick .preturi de sold ~ sale .) actiuni . cumparare avantajoasa. ponton cu biga de marfa ~ port . care dduneazd navei sau caricului acesteia) barrel s. a mcheia un targ. diferenta dintre pre^ul de exercitm dintr-un contract la termen si pre^ul spot (la bursa de mdrfuri) ~ of taxation . punct de plecare 2. (corn. tranzactie. a negocia. negociere ~ power .(dr.drept de negociere (a unui contract) barge s.pole charter navlosire a navei nude. nepretios (despre metale).intermediar.caric/incarcatura in butoaie barrier s.) evidente primare ~ earning power ratio . butoias 2.t. obisnuit. baria.acord de barter . dacd se are in vedere necesitatea recuperdrii costu-rilor de intrare) ~ to trade .hull/.bariera de iesire (a unei firme de pe o piatd.) barter ~ agreement/arrangement . baril (unitate de capacitate) ~ cargo .) imputemicire pasiva (prin care mandatarul nu are nici o sarcind activa) bargain s.baza de impunere . invoiala. bariera. afacere. membru al echipajului unui slep bargeman v.(cont.industria grea ~ needs subzisten^a ~ wage . avocat (in instantele superioare) barter s. barometru ~ stock . fals (despre monede) basic adj. butoi. 1.raion de solduri ~ hunter .36 BAR-BAS ~ .bariera comerciala barrister s.slep cu biga.salariu tarifar/de baza basis s. 1.barometru barrator s.a fi o ocazie/un chilipir to hunt for ~s .and sale . 1. slepar. a se targui pentru 2. mahona.boat/. restrictie ~ to entry .(bur. targ 2. (away) a vinde tn pierdere v.i.) baraterie (acte sdvdrsite de comandant sau echipaj.slep-tanc petrolier bargee s. soldare to be a ~ .bariera de intrare (a unei firmepe opiatd) ~ to exit .port cu alimbare ~ tank .rata puterii de castig (indicd puterea activelor unei societdfi de a genera venit din exploatare) ~ industry . a cadea la invoiala.

cersetorul.punct de baza (o sutime dintr-un punct procentual) ~ price/rate . a aduce beneficii v.productie in serie mica/discontinua baza(a)r s.(bur.obligatiune la purtator ~ cheque cec la purtator ~ paper .run .acfiuni la purtator bearish adj.politica .) belonger s.) s. beneficiu.) cos valutar (grup de volute selectate pentru evaluarea altei valute) hatch s.BAS-BEN 37 ~ point . apar^inator (tip de consumator) adj. magazin universal 3. a pauperiza ~ .sub linie (termen contabil care se referd la acele articole ale contului de profit si pierderi ce se inscriu sub cifra profitului net.) sub pari. cu tendinta de scadere (desprepiafa bursierd) before prep.presiune a speculantilor a la baisse ~ squeeze .) raport beneficiu-cost. sub paritate/valoarea nominala (despre acfiuni) ~ the line . profitabil.cartel al speculantilor a la baisse below prep.certificat provizoriu (de acfiuni. a saraci. purtator ~ bond . indice de profitabilitate . serie (de mar/a) ~ production . cersetor v. a beneficia. alocatie v.societate de ajutor reciproc ~ -cost ratio . adj..titluri de valoare la purtator beneficial adj. 1. castig.pia^a in scadere ~ pool ..t. a folosi.tax profit .(fin. de scadere. ajutor. indemnizatie.t. inainte de ~ . in scadere v.efect de comert la purtator ~ scrip . bazar de binefacere bear (bur. folos 2.t. cu excepfia publicitdfii in mass media) .tranzactie a la baisse bearer s. beneficiar benefit s.profit neimpozitat beforehand adv. a cauta sa provoace o scadere (a cursului) . devalorizare competitivd etc. cos ~ of currencies .constrangere a vanza-torilor descoperiti (care vand la termen fara acoperire. parte a bugetului de marketing pe care compania o cheltuieste pentru toate activitdfile promotionale.acoperire insuficienta ~ campaign/raid/tack . 1. obligafiuni) la purtator ~ securities . bazar (oriental) 2.) uzufructuar beneficiary s. anticipat beggar s. obligati sd cumpere in pierdere pentru a face fata anga-jamentelor contractate) ~ transaction . a trage foloase/profit ~ association/club/society . sub ~ par ./.(fin.(dr.pret/tarif de baza basket 5. avantajos ~ interest -(dr.account/position .my-neighbour policy .campanie/ speculate a la baisse ~ market . lot.) uzufruct ~ owner . vecinul tau" (acfiuni prin care o fard incearcd sd reducd somajul si sd creased venitui intern prin retrictii la import. partida. speculant a la • baisse (care mizeazd pe scdderea cursului) ~ shares .

petitie. a . adv.) coeficient/ factor beta (coeficient care aratd mdsura in care rata de rehabilitate a actiunilor unei societdti variazd in funcfie de rata de rehabilitate a indicelui piefei bursiere) better adj.eel mai avantajos/competitiv articol ~ effort .38 BEN-BIL ~ in kind .) pretui eel mai bun/ avantajos (de vdnzare sau cumpdrare a unor actiuni) ~ seller .coefficient/factor . 1.cota navlurilor de linie ~ owner . oferta. nota de plata 4. (dr.beneficiu in natura (obfinut de un angajat in afara salariului) bequeath v.pre^ oferit (pref pe care un dealer il va plati pentru o actiune) bidder s. amelio-rare. 1. articol foarte cautat bet s.contract de transport cu condi^ii de linie ~ clause . 1. cambie 5.conditii (contractuale) de linie ~ trade/traffic .i. spatiu de receptionare a marfurilor 2. pret oferit (la licitafie) ~ ring .coalitie a hcitan^ilor bidding s.proprietar de nava de linie ~ terms . 1.caric de linie ~ charge . cuseta v. maxim ~ buy .la rand" ~ freights/rates . ofertant. imbunata^ire. 1.) cerere. taxa de stationare la dana bespoke adj. a licita.carte de mare succes. superior ~ offer supraoferta betterment s. afis. a lasa prin testament bequest s. licitare.. pe comanda (despre haine) best adj.(fin. inventar. plangere 6.t. declarable. 1. dezvoltare ~ levy . licitant -s'ring .(bur. lista.acorduri comerciale bilaterale bilateralism s.t. reclamafie. oferta.costuri ale ofertei de pre^ .. anun^ v.transport de linie neregulat berthage s. a da.) bilateralism bill s. licitare..t.plaja de licitatie (diferenfa dintre preful de licitatie §i preful cerut) -costs . beta .monopol bilateral ~ trade agreements . (corn. a oferi (un pre{ la licitafie) 2. a participa la licitatie ~ -asked spread . testament 2. a paria beta s. mostenire berth s. fup) a ridica (pretui) prin supralicitare v. eel mai bun s.contract bilateraV sinalagmatic ~ monopoly .price . pariu v.i. a testa. (over) a supralicita 3.clauza danei/. (SUA) bancnota 7.t.taxa pe imbunatatiri (publice aduse unei proprietdfi particulare) bid s.(bur. bilateral ~ contract . front de dane.coalite a licitan^ilor bilateral adj. dana 2. mai bun. v. factura. proiect de lege 2. pret oferit (la licitafie) v. a acosta la dana ~ cargo .i.) efbrtui eel mai avantajos (pentru un investitor bancar care nu-fi asumd nici o responsabilitate in cazul in care o emisiune de actiuni nu se vinde integral) ~ price .taxa de dana ~ charter . certificat 3.

facturare 2. adj.piata neagra (cdtre un lucrdtor angajat fdrd contract de muncd) blackleg s. contract de asigurare pro-vizoriu biodegradable adj. a obliga.t.nomenclator de marfuri ~ of health . biodegradabil biotechnology s.fisa de identificare (a continutului fi a cantitdtii unei Idzi) bind v.coated workers . acreditiv ~ of delivery .lista de materiale .factura. a determina.t.facturier ~ machine .bon de livrare. produse) ~ card .functionari ~ economy .economie subterana ~ market piata neagra ~ marketeer . santaj.contract de vanzare ~ of sight/view .of exchange . 1.) bimetalism bin s.patenta/certificat de sanatate ~ of lading .speculant pe piata neagra ~ money .registru de cambii ~ .set de cambii ~ of fare .) contract de transport al marfurilor pe raspunderea proprietarului ~ of costs .lipitor de afise ~ rate .nota de cheltuieli de judecata .meniu. 1.of entry .taxa de scont ~ s for collection .agent de scont ~ market . a lega (prin contract. a extorca ~ of sufferance .of parcels .conosament ~ of materials . biotehnologie black 5. a constrange binder s. act de insotire ~ of quantities . (over) a obliga. anuntare ~ clerk .t.cambii pentru Tncasare .declaratie vamala la sosire . a trece pe o lista 2. factura . a anunta (printr-un afi§) 3.broker . (fin. a santaja.autorizatie de reimport cu scutire de taxe vamale (a marfurilor care au fost exportate din Marea Britanie cu mai putin de cinci ani mainte de data reimportului) ~ s for discount . a factura ~ book .(mar.bani murdari ~ payment . spargator de greva blackmail s.cambii de platit ~ s receivable .cambie ~ of exchange in a set . extorcare v. a boicota (a ordona tuturor membrilor unui sindicat sd boicoteze produsele unei intreprinderi ai caret muncitori sunt in grevd) • ~ . aflsare.BIL-BLA 39 inregistra. negru v.deviz estimativ ~ of sale .(mar.piata de scont ~ of adventure .scrisoare de credit. angajamente Ie gale) 2. lada. cutie (pentru unele alimente.) permis de cabotaj cu scutire de taxe vamale (pentru provizii) ~ poster . (out) a da la ucenicie 3. lista de mancaruri ~ of goods . avizier. panou de afise billing s.declaratie vamala provizorie ~ of store .of credit .cambii pentru scontare ~ s payable .cambii de Tncasat billboard s.masina de facturat bimetallism s.

semnatura Tn alb ~ transfer .transfer (de actiuni) Tn alb (numele cesionarului ramd'ndnd necompletat in acte) blanket adj.ipoteca globala (care inlocuie^te un numdr de ipoteci existente).asigurare globala (care acoperd un grup de riscuri multiple sau asigurd o proprietate in locuri diferite) ~ mortgage .t. scandura. organizatie ~ copy . prezentare .acreditiv Tn alb (cu suma nespecificata) blockade s. a bloca (un cont) ~ insurance .cec fals ~ company . bloc (economic). global ~ insurance .comanda generala/nespecificata ~ price . comisie.foot .sky laws . masa 5.vot reprezentativ (la adundrile sindicale) blurb s. 1.tranzactie Tn bloc (de pachete man de acfiuni) ~ vote .conosament la purtator ~ cheque . fbrmular. in alb s.cambie In alb ~ bill of lading .pref. bord (al unei nave etc.cec Tn alb ~ credit . blister ~ pack . mancare. fictiv ~ cheque .presedinte al consiliului de administratie . a tine Tn pensiune ~ and lodging .) pachet de actiuni v. avizier v. blocada v.actiuni alfa (foarte sigure §i rentabile) ~ .t.room . 1.picior-cherestea ~ measure masura de cherestea (care folosesjte ca unitate piciorul-cherestea) ~ meeting sedinta a consiliului de administratie ~ of directors . a urea la bord 2. grupare (politico) block s.societate fictiva ~ signature .asigurare Tn bloc (a mdrfurilor expediate in loturi mid cu diferite mijioace de transport) ~ offer .semnatura de complezenta . (SUA) cvartal 2. 1.gulere albastre (muncitori manuali/industriali) ~ . spa^iu gol/necompletat 2. -organ. dulap 2.(SUA) legislatia care reglementeazd vdnzarea valorilor mobiliare ~ endorsement .persoanajuridica ~ language . pensiune ~ chairman . general/unic blister s.masa si casa. departament. ipoteca generala/totala ~ order . minister 4.sala de consiliu body s.40 BLA-BOG blank adj. panou.t.ambalaj transparent bloc s.) 3.oferta Tn bloc ~ trading . albastru ~ chips .collar workers .andosare Tn alb ~ signature .text de baza (textui principal al unui material publicitar) ~ corporate . necompletat. bloc. a supune unei blocade blue adj.consiliu de administratie . (bur. general.reclama (a unei cdrfi fdcutd pe coperta acesteia) board s. fals. blancheta ~ acceptance/bill . consiliu.limbaj corporal (modalitate de comunicare nonverbald caracterizatd de mi^cdrile trupului) bogus adj. 1.

pia^a titlurilor de stat ~ note . mina de aur 2. care rezulta din registrul contabil. 1. in vama. succes in afaceri bond s.) garant bondwashing 5'. obligatiuni la purtator 2. taxele vamale fiind achitate cand produsele pdrdsesc intreprinderea) ~ goods . a retine (locuri. registru (contabil) adj. prima.pivnita vamala ~ warehouse antrepozit vamal bondholder s.t. carte. contabil v.) contract de garantie v. depozitat in antrepozit vamal ~ carman .tranzac^ie necinstita bolshevism s. 1.emisiune de obligatiuni.clasificare a obligatiunilor (close atribuite obligafiunilor pe baza probabilitdfii de intrare in incetare de plata a societdfilor emitente) ~ syndicate .finan^are prin emitere de obligatiuni ~ issue .) sistem de evident a intrarilor ~ profit . angajament formal de plata 3.registre/evidente contabile . spalare a obligatiunilor (vanzarea obligatiunilor guvema-mentale cu pufin timp inainte de scadenfd pentru a evita plata impo-zitelor) bonus s. a inregistra. bilete) 3.BOG-BOO 41 ~ transaction . 1.camionagiu autorizat sa transporte marfuri depozitate in antrepozite vamale ~ factory/manufacturing warehouse . pi. 1. (fin. (asig.fabrica autorizata sa depoziteze marfuri impozabile (prelucrate indus trial.creditor garantat prin obligatiuni ~ dues .inregistrare contabila ~ entry system .sistem de prime book s.cu livrare din antrepozit vamal ~ value . bolsevism bonanza s.certificat (provizoriu) de obligatiuni ~ creditor . (dr. a trece Tntr-un registru 2.) obligatiune.(cont. Tmprumut obligatar ~ loan . bonus ~ dividend dividend suplimentar ~ for special risk spor de periclitate ~ issue/shares . 1.t. detinator de obligatiuni bondsman s. a depozita (marfuri) in antrepozite vamale ~ certificate .provizii nevamuite (ale unei nave) ~ terms . volum 2.profit contabil ~ s of account . de carte 2. 1.tmprumut obligatar ~ market .actiuni gratuite (distribute acfionarilor existenti proportional cu actiunile detinute) ~ scheme . garantat prin obligatiuni 2. (off.permis de scoatere (a mdrfurilor) din vama ~ rating .taxe de depozitare Tn antrepozite vamale ~ financing .marfuri in vama ~ stores .valoare a marfurilor nevamuite ~ vaults .sindicat de subscriere a unei emisiuni de obligatiuni bonded adj. 1. (in) a ponta (un salariat) la venire 4. a garanta (un imprumut) prin obligatiuni 2. out) a ponta (un salariat) la plecare ~ cost . garanfie.creanta contabila ~ entry .pret de cost contabil ~ debt .

1. debitor boss s.) (for) cu destinatia. a mari (preturi) 2.} aviz de angajament/ navlosire ~ office . marire (a preturilor) v. crestere temporara (a preturilor) boost s. a progresa. eel mat scazut ~ price . (dr. brosura bookmaker s. contabil bookkeeping s.a tine contabilitatea booking s.valoare contabila ~ value weights . carena. baza 2.sala de vanzare de bilete ~ note . I. scurta perioada de avant economic. trecere in registru 2. gol de productie ~ inflation .casa de bilete bookkeeper s. bookstall boom s. a boicota bracket s.) fund de nava. chiosc de ziare bookstand v. categorie. gatuire a productiei. 1.ajustari ale taxelor pe produsele de export borrow v. librarie bookstall s. boicot v. persoana care ia cu imprumut.trade . perioada de succes (al unui produs) 3. a promova. Tnregistrare. boss. a creste rapid (despre preturi) boomlet s. o marcd etc. a sus^ine intens (un produs. a prospera 2.alunecare spre o categoric superioara de impozitare (cauzata de inflafie) . agent de pariuri bookseller s. 1. fund.) structura valorii de inventar (pondered componentelor capitalului in valoarea lui totald conform costului sdu istoric) to keep the ~ s . explozie (a preturilor) v.industria earth ~ value .) booth s. 1. grupa (de salarizare. retinere.drept de reten^ie a navei (de cdtre creditor) bound adj. boom 2. bookmaker. patron bottleneck s. prima. grani^a ~ station . butic boycott s.(cont. sef.) obligat.t.t. 1.i.{mar. rezervare (de locuri. 1. timp mort tn fluxul tehnologic. subventie (de incurajare a exporturilor) boutique s.inflatie cauzata de golul de productie (scdderea ofertei) bottom s. jumal order ~ s of receipts and expenditures registru de venituri si cheltuieli -. (mar.easier (la casa de bilete) ~ hall . imprumutat. (mar. contabilitate booklet s. crestere. Tn drum spre bounty s. librar bookshop s. impozitare) ~ creep . taraba. minim. avant (economic). clasa. a Tmprumuta. stand de carfi. Tmprumut maritim (cu ipotecarea navei) ~ bond .contract de Tmprumut maritim ~ lien . constrans 2.pre^ul/cursul eel mai scazut bottomry s. nava adj. frontiera. chiosc border s. crestere rapida.t. a lua cu Tmprumut borrower s.gara de frontiera ~ tax adjustments . a creste. prosperitate. bilete) ~ clerk .42 ~ s of first/original/prime entry jumal. conjuctura economica favorabila 2.

a clasifica. 1.nerespectare a secretului .incalcare a contractului ~ of trust .denumire a marcii . luare sau dare de mita bridge s. a diviza. defalcare.evaluare a marcii (procesul prin care unei mdrci i se ataseazd o valoare in foaia de bilant a companiei) ~ values .director de filiala/ sucursala ~ network . 1. avarie. clasificare3. defectiune 2.even point . sucursala v. a analiza 6. tmpartire. analiza ~ clause . fabricant de bere brewery s. (up) a ridica (o sedintd) v.incalcare a unei clauze contractuale break v.BRA-BRI 43 brainstorming s.t. feven) a atinge pragul de rentabilitate ~ .analiza a preturilor ~ service . casabil breakage s.indice de dezvoltare a marcii (care aratd mdsura in care un produs pdtrunde pe diferite zone ale uneipiete) ~ image . un produs) cu multa publicitate 5. 1.acceptare a march (de cdtre consumatori) (down) a imparti. a rupe 2.imagine a marcii ~ loyalty . a corupe bribery s. incalcare.i. a ruina 3.abuz de Tncredere ~ of warranty . ) analiza pragului de rentabilitate (metodd de a stabili ce nivel al vdnzdrilor este necesar pentru ca un produs nou sd depdseascd pragul de rentabilitate. a falimenta. fragil. sfera de activitate 2. brainstorming branch s. 1. a mitui. spatiu mort/nefolosit (pe navd) breakdown s. creare a marcii breach s. (off) a tntrerupe (relatii).activitate bancara prin intennediul sucursalelor ~ manager .even chart . 1. adicd veniturile sd fie mai mari deceit costurile) ~ development index . branding. (out) a se extinde (despre o afacere) ~ banking . a defaica.loan .even analysis . ramura. a rupe (un contract) 7.(cont. a da faliment 2. divizare. spargere.depanare brew V. filiala. a schimba (bani in unitdti subdivizionare) 4. finantare interimara {imprumut pe tennen scurt pentru asigurarea unei finantdri temporare pdnd cdnd se obtine un imprumut permanent) .retea de sucursale brand s. mituire.loialitate/fidelitate fata de marca ~ management . deteriorare 2.grafic al pragului de rentabilitate ~ .punct critic al rentabilitatii breakable adj. domeniu. a lansa (o companie. punte . nerespectare ~ of confidence/security . bransa.i. ~ . mita v. a incaica.t. marca ~ acceptance .imprumut-punte/de legatura.L a fabrica bere brewer s. compensatie sau reducere (pentru mdrfurile deteriorate in tranzit) 3.valuation .management al marcii ~ name .of contract . pod.valori ale marcii branding s. fabrica de bere bribe s.clauza ineficientei (navei) ~ of prices .

44 BRI-BUL brief adj. activ.). încălcat.) agitare a pieţei (prin cumpărarea masivâ de acţiuni ale unei societâfi neperfor- to pass the ~ . a prevedea în buget ~ account .drept de retenţie (a poliţei de asigurare) de câtre agentul de asigurare ~ 's loan .t. maro ~ goods .(mar.grafic cu baloane (în care societăţile sau produsele sunt reprezentate prin cercnri/baloane proporţionale ca mărime cu puterea competitivâ exprimată prin volumul vânzărilor.credit (ipotecar) acordat pentru cumpârarea sau construcţia de locuinţe . spart 2.produse maro (bunuri de consum de folosinţâ îndelungatâ care se fabricau iniţial în carcase de culoare maro .) sistem de vânzări cu plata în rate ~ line .cont de buget (cont bancar din care se achitâ regulat plăţile curente). societate ipotecară bulk s. a aloca.i. asigurări etc. întocmire a bugetului buffer s.) pachet incomplet de acţiuni ~ lots.politică bugetară budgeting s. buget v. concis s. vrac. curtaj brown adj. constmctor ~ loan . 1.program/timp (de lucru) cu întreruperi broker s. brokeraj. rezuma.policy . rezumat 2. 'curtier. (bur.linie bugetară (grup de produse pe care un consumator le poate cumpăra în funcţie de venitul propriu) ~'s order .society/and loan association .analiză globală ~ cargo/freight . (com.) ordin al agentului de încărcare ~'s return .caric/încărcăturâ în vrac » . 1. material de umplutură ~ time . grămadâ. bugetar ~ control .radiouri. active sau cota de piaţâ) brisk aJ/. 1.articole desperecheate/ dezasortate ~ stowage . (dr.t.bancă de economii şi societate de construcţii. incomplet 4.(mar. minat ~ amount/lot .societate-fantomă budget s.deficit bugetar . a repartiza (din buget) v. a încredinţa fMn caz unni avocat) mante cu intenţia de a-i creşte artificîal valoarea) ~ chart . falit. intermediar ~'s lien .(mar. broker. prezentare a dovezilor (pentru a fi studiate de apărare) v.antreprenor.credit acordat brokerului (garantat prin titluri de valoare) ~ company . agent (de bursă. televizoare etc.a aproba/a vota bugetul budgetary adj. tampon ~ stock .) bubble s.) borderou al agentului de încărcare brokerage s.stoc-tampon building s. nerespectat 3. 1.) dosar (aZ MHMÎ' proces).piaţă activă broken adj. . marfâ m vrac ~ analysis .control bugetar ~ deficit .) spaţiu nefolosit/ mort (la stivuire). a expune pe scurt 2. rupt.(bur. construcţie ~ contractor . bulă 2. viu ~ market . scurt.

împovărător. a dezarima bulkhead s.t. de studii) ~ market .campanie/speculatie â la hausse ~ transaction . buldog ~ bonds .agent de buncherare ~ port . profesie. departament bureaucracy s. voluminos ~ goods .grain carrier . afaceri. densitate în grămadă to break ~ .reprezentant comercial ~ card . răspundere. de creştere.) capacitate de încărcare de marfa 4.a începe descărcarea.marfa voluminoasâ bull (bur.tanc petrolier ~ . meserie adj.obligaţiuni-buldog (emise de societăţi străine pe piaţa Marii Britanii) bullet s. navă de mărfuri în vrac ~ container . (cont. obligaţie (contractuală). buşel.mărfuri în vrac ~ .port de buncherare burden s. marfă nesortată ~ production .producţie în serie/de masă ~ storage .cartel al speculanţilor â la hausse ~ run . sarcină. greutate.pool . comercial ~ agent .ore carrier . afacere. proiect 3.presiune a speculanţilor â la hausse bushel s.of proof (dr.(fin.) glonţ (imprumut rambursat într-o singură tranşâ la sfârşitul perioadei scadente) bullion s. ofîciu. responsabiliate 3.) buncherare ~ agent . birou.) s. 1.depozitare în vrac ~ weight . mare. furt prin efracţie ~ insurance . a încărca . firmă. a căuta sâ provoace o creştere (a cursului) .oil carrier .cerealier ~ .t. (mar. speculant â la hausse (care mizează pe creşterea cursului) adj.chei de mărfuri în vrac ~ lorry .autocistemă ~ . problemă. oneros bureau s.mineralier ~ pile . birocraţie bureaucrat s. cu tendinţă de creştere (desprepiaţa bursierâ) bunkering s.carte de vizită .masă specifîcă în vrac. societate comercială 4.încărcătură amestecată. perete etanş de compartimentare (al unei nave) bulky adj.) rezervă metalică bullish adj.tranzactie â la hausse bulldog s.handling cargo dock . agenţie.asigurare contra furtului bursary s.BUL-BUS 45 ~ carrier/trader .) sarcina probatiunii. referitor la afaceri. baniţă (unitate de capacitaîe) business s.) cheltuieli de regie v.container pentru marfa în vrac ~ dry cargo . în creştere v. ocupaţie. onusprobandi burdensome adj. activitate comercială 2.vrachier.caric/încărcătură uscat(ă) în vrac ~ goods .account/position . (fin. încărcătură 2. bursă (universitară. (mar. de afaceri. 1. birocrat burglary 5.piaţă în creştere .acoperire excedentară ~ campaign . lingou (de aur sau argint) ~ reserve .

fback) a răscumpăra 3.) risc de firmă (riscul de bază inerent activităţii de exploatare a firmei) ~ savings .concentrare/limitare a cumpărătorilor (pe o piaţă) ~ credit . cumpărărătură v. însâ cu profit minim) 8. fturnover) a realiza (vânzâri mari.a intra în afaceri to travel on ~ .comert ~ failure .profit din activitatea curentă ~ risk .publicitate industrială ~ unionism .poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzată de un accident major) ~ law . 1.termen comercial ~ . om de afaceri buy s. finto) a cumpăra (acfiuni ale unei societâţi) 5. cumpărare de produse rezultate (acord de barter prin care exportatorul unor utilaje acceptâ contravaloarea acestora în bunuri produse cu instalaţiile respective) buyer s. a acapara (o marfd cu scopul de a controla fumizarea ei) v.casă de comert ~ interruption policy .infbrmatică de gestiune ~ day . cumpărător . (in) a stoca (materiale).(/m.t.strategie de afaceri ~ term .program/ore de lucru (în magazine şi birouri) ~ house . a face cumpărături buyback s. 1. a răscumpăra (la licitaţie) 4. over) a mitui 6. (up) a cumpăra (acţiuni aîe unei societăţi încercând să preia controlul acesteia)'. cumpărare. (out) a cumpăra (toate acţiunile unei societăţi).managementul întreprinderii ~ manager .to .corespondenţă comercială ~ cycle .(SUA) sindicalism de sistem (concepţie sindîcală de a accepta şi susţine sistemul capitalist.zi lucrătoare ~ economics . răscumpărare (de câtre o societate a acţiunilor pe care le-a vândut anterior) 2.i. de afaceri.centru de afaceri ~ correspondence .faliment al firmei ~ game -joc de simulare/gestiune ~ hours . referitor la afaceri. a cumpăra 2. lupta sindicatelor limitându-se la to go into ~ .centre .director comercial ~ of the day . (off.a călători în interes de afaceri businesslike adj.ordine de zi ~ plan .credit cumpărător (acordat unui cumpârător străin de câtre banca exportatorului pentru mărfurile importate) ~ s no sellers . a răscumpăra (pe cineva pentru afi scutit de serviciul militar) 1.46 BUS-BUY .concentration .plan de afaceri ~ profit .economii/rezerve ale firmei ~ strategy .(bur.business advertising .drept comercial ~ management .ciclu economic (succesiunea perioadelor de expansiune şi recesiune în activitatea economica) îmbunătăţirea condiţiilor de muncâ şi viaţă) ~ data processing .) cumpărători fâră vânzători . practic businessman s.

piaţâ favorabilă cumpârătorilor ~'s monopoly .grevă a cumpărătorilor buygrid s.) cererea mai mare decât oferta ~'s risk .monopson ~'s option to double . grilă de aprovizionare (model al activitâţii de aprovizionare industrială) buying s.(bur.(bur.surplus al cumpărătomlui/consumatorului (diferenţa dintre preţul pe care cumpărătorul intenţionează sâ-l ofere pentru un anumit produs şî preţul pe care îl plâteşte în realitate) ~ s'strike .BUY-BY -s' market .) opţiune care îi dă cumpărătorului dreptul de a cumpâra un pachet dublu de acţiuni faţâ de cel convenit .s over .risc al cumpărătorului ~'s surplus . cumpărare .

materii prime) ~ long .muncâ suplimentară/accesorie . depozitare în stoc (de marfâ.work . auxiliar ~ (e) .hotărâre a administraţiei locale.cumpărare farâ intermediari (direct de la producâtor sau importator) buyout s. secundar.stocare.(bur.ciclu de cumpărare (frecvenţu cu care este achiziţionat un produs) ~ forward . decizie a unei societăţi/corporaţii (în completare la regulamentul existent) ~ . derivat ~ .product .law .produs secundar/auxiliar.) cumpărare â la hausse ~ power . cumpărare/preluare a unei societâţi by adj.~ cycle .putere de cumpărare ~ round .

solicitare (de platâ a unei societăţi ai cărei acţionari sunt solicitaţi să plătească sumele restante pentru acţiunile deţinute) 3. . înainte de maturitate) ~ letter . cadastre cadastral adj. (fin.cabină telefonică .hartă cadastrală ~ register . cadastral ~ map . a înscrie în calendar. vizită (profesională.primă de revocare (sumâ peste valoarea nominalâ care trebuie plătită de o societate cănd revocă o emisiune de titluri de valoare) ~ price preţ de revocare ~ privilege . cablogramă. revocare (rambursarea unei emisiuni de obligaţiuni sau acţiuni preferenţiale înainte de scadenţa) 4.) optiune de apel (ppţiune de cumpărare a unui activ la un preţ de exerciţiu specificat) .t.an calendaristic call s. (bur. (up) a chema la .i. cablu 2.more option .) program al emisiunilor (de titluri de valoare) v.(bur.piaţa împrumuturilor ramurbsabile la cerere ~ .i. la un preţ specificat. calendar 2.scrisoare de apel (adresatâ unui acţionar pentru a plăti acţiunile deţinute) ~ loaq.deposit . a contramanda 5.zi calendaristică ~ year . (mt) a chema la grevă 6.) cabotaj cadaster v. telegramă v.) opţiune care îi dă drept cumpărâtorului să cumpere un pachet dublu de acţiuni faţă de cel convenit ~ on shares .) escală v. call 5.transfer telegrafic cablegram s. cadastru calendar s. de afaceri) 5. upon) a soma (un debitor).) calendar de termene.solicitare de achitare a acţiunilor ~ option . cerere.t. (on. (dr.comandă telegrafică ~ rate . 1. a convoca 3. apel.depozit la vedere ~ feature . a aduna.premium . a scoate din circulatie (bani) 4.carte funciară ~ survey .(bur.c cable s. 1. a înregistra ~ day . (oft) a anula.adresă telegrafîcă ~ order .curs de schimb pentru transferurile (valutare) telegrafice ~ transfer . cablogramă • cabotage s. (in) a cere plata (unei datorii). apel/convorbire telefonică 2.ridicare cadastrală cadastre s. (mar.privilegiu de revocare (clauzâ încorporată într-o obligaţiune sau acţiune preferenţială care îi dă de apel/cumpărare. 1.of . 1.) opţiune telefon v.posibilitate/clauză de revocare (care îi permite emitenîului sâ-şî râscumpere titlurile de valoare. a chema 2. a telegrafia ~ address . rol 3. (mar.împrumut rambursabil la cerere ~ market . a face o scurtă vizită (despre un agent comercial) ~ box .

de măsură ale mai multor ţări) campaign s.şlep de canal ~ boat .taxe de trecere prin canal ~ harbour/port .a lucra la capacitatea maximâ capital s. o comandă). 1. fabrică de conserve cannibalization s. manual. 1. a vizita. a tăia. capital. 1. a radia (o datorie. majusculă.in bales . comis-voiajor 2. ghid (care cuprinde unităţile monetare. bidon. a analiza 2. a conserva. ~ bridge . a anula. a face propagandă electorală canvasser s.) număr de vizite facute de un reprezentant comercial (clienţilor sau potenţialilor clienţi) ~ s in arrears .(dr. volum 2.) capacitate de a contracta to work at/to ~ .restanţe la achitarea acţiunilor callability s. principal. canal (artificial) ~ barge . cutie de conserve 2.factor de capacitate/utilizare -. (fin.(SUA) titluri preferenţiale revocabile camber s. 1.) posibilitate/clauză de revocare (a unui titlu de valoare) callable adj. plătibil (la cerere) ~ bond . examinare. 1. a parcurge (o regiune pentru colectarea de comenzi sau strângerea de voturi) v.) capacitate legală ~ factor . agent electoral cap s.ecluză de canal ~ regulations .t. capac. a realiza (un act.CAL-CAP 49 emitentului dreptul de a revoca titlul de valoare la un preţ specificat) ~ provision . a examina. 1. productivitate.) can s. propagandă electorală v.in bulk . randament 3. capacitate.agent de schimb (de cambii) 2. revocabil (înainte de scadenţă). limită superioară (impusă dobânzii. anulabil ~ bookings .productivitate normală ~ to contract .account .rate .capacitate în vrac ~ production .obligaţiune revocabilă ~ preferred stocks .i. o ipotecâ).dobândă pentru depozitele la vedere.rezervări anulabile ~ contract . căuş (bazin portuar mic) cambist ^. agent comercial. a pune în cutii de conserve canal s. (fin. a anula. de presă etc. a revoca (a hotărâre) cancellable adj. canistră.t. 1 a căuta comenzi 2.(cont.t. capital 2.port de canal ~ lock .clauză de revocare . (com.pod-canal ~ dues/tolls . (dr.) cont de capital . specialist în schimburile financiare 3. a bifa 2. analiză 2.reguli de trecere prin canal cancel v. l.contract anulabil cannery s.capacitate în baluri/ baloturi -. mai ales în cazul ipotecii cu dobândă variabila) capacity s. un contract)'.navă de canal . canibalizare (situa-ţie în care creşterea volumului de vânzâri pentru o marcă provoacă scăderea cererii pentru o alta aparţi-nând aceleiaşi linii de produse) canvass ^. a şterge. prospectare (a pieţei) 3. capitală (oraş) 3. fundamental . a prospecta (piaţa). 1. literă mare adj. campanie (publicitară. cană v.) cap. a contramanda (o întrevedere.

intensitate a capitalului (valoarea activelor necesare pentru a produce un dolar de vânzâri) ~ cut-off point .randament al câştigului de capital ~ goods .industrie cu investiţii mari pe unitatea de produs ~ invested .capital investit ~ investment'.capital adecvat (capacitatea capitalului unei bânci de a face faţă unei eventuale evoluţii negative a activelor sale fară a deveni insoîvabilă) ~ equipment .issue .locaţie financiară/de capital. fin.intensive industry .reducere a capitalului .câştig de capital (profitul obţinut din vânzarea activelor de capital) ~ gains tax .consumator de capital (despre ramuriîe şi activităţile industriale care necesită un volum mare de capital pentru afuncţiona) ~ .punct până la care se poate obţine capital (în mod rentabil) ~ decumulation .deepening . leasing financiar ~ levy .facilităţi fiscale de capitalizare ~ appreciation .(cont.activ de capital (activ pe termen lung deţinut în special pentru activitatea normalâ afirmei) ~ budget .acumulare de capital ~ adequacy .50 CAP ~ accumulation/formation .uzurâ a capitalului fix (în procesul de producţie) ~ intensity . mijloace de productie ~ impairment .impozit pe câştigul de capital ~ gains yield .bunuri de capital.alocare a capitalului (criterii de decizie pentru investiţii în active fixe care implică compararea costnlui investiţiei cu beneficiile sale viitoare) ~ gains .creştere a productivităţii (mijloacelor de producţie prin cumpârarea de utilaje performate.capital angajat (capitalul utilizat într-o afacSre.deteriorare a capitalului (situaţia în care capitalul unei instituţii financiare scade sub nivelul prevăzut de reglementârile legale) ~ charges .impozit pe capital ~ loss .pierdere de capital (la vânzarea activelor de capital) ~ market .exod al capitalalui (în alîe ţări) ~ allowances .amortizare ~ employed/owned .fonduri fixe ~ expenditure/outlay .cota cheltuielilor de capital (cheltuieli cu amortizarea pentru scopuri fiscale) ~ consumption .piaţă de capital net) .investiţii în mijloace de producţie .cheltuieli de investiţie ~ flight .) cheltuieli de capital ~ cost allowance .buget de capital ~ budgeting . activul ~ -intensive . făra a urmări mărirea capacitâţii de producţie) ~ depreciation ..emitere de acţiuni ~ lease .creştere a valorii de piaţă a unei investiţii ~ asset .

primă a comandantului ~'s copy .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentâ a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinătorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction .necesar de capital ~ reserves .profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ratio .total al despăgubirii (plâtite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax .linia pieţei de capital (reprezentarea grafîcă a relaţiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .fin.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . comandant de navă (în marina comercială) -'s bounty .rezerve de capital.capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale). captiv ~ audience .cheltuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .CAP 51 ~ market line .structură a capitalului ~ sum .taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societâţi) ~ grant .reducere de capital (dîminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) ~ requirements . impozit pe cap de locuitor captain s. 1.capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ turnover .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax ..valoare capitalizată ~ widening .copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bânci şi activele sale totale) ~ rationing .capitaţie.output ratio .t. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacitâţii de producţie) capitalism s. impozit pe cap de locuitor ~ fee .raport investiţie-producţie ~ profit .răspundere a comandantului ~'s protest . (bur.raţionalizare a capitalului (destinat investiţiilor') ~ redemption reserve fund . structură a capitalului (unei societâţi) ~ of reserves . capitalist capitalization s.impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) capitalist s.fonduri proprii ~ stock . calcul pe cap de locuitor 2.. fin. capitaţie.) a capitaliza capitation s. (SUA) capital social ~ structure . (bur. 1.declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .rotaţia capitalului ~ value .transfer de capital (între două ţari) ~ . capitalism ~ rate .protest de mare captive adj.) capitalizare 2.auditoriu/public captiv (obligat sâ asculte material publicitar în timpul recepţionârii unor programe de radio şi televiziune) .

profit de capital (obţinut din vânzarea de fonduri fixe) ~ ^ratio .rezerve de capital.rotaţia capitalului ~ value .extindere a fondurilor fixe (pentru mărirea capacităfii de producţie) capitalism s. profit nedistribuit (acţionarilor) ~ resources .auditoriu/public captiv (obligat să asculte material publicitar în timpul recepţionării unor programe de radio şi televiziune) .primă a comandantului ~'s copy .) capitalizare 2.linia pieţei de capital (reprezentarea grafică a relafiei dintre risc şi rata necesară a rentabilităţii) ~ movements/transfers .protest de mare captive adj.market line .impozit pe capital (care reprezintă un procent din totalul activelor) ~ turnover . (SUA) capital social ~ structure . capitalist capitalization s.raport investiţie-producţie ~ profit .răspundere a comandantului ~'s protest . impozit pe cap de locuitor . capitalism ~ grant .capitalizarea rezervelor (emisiune de acţiuni gratuite pentru acţionarii existenţi) ~ rate .raţionalizare a capitalului (destinat mvestiţiilor) ~ redemption reserve fund .fond de rezervă de rambursare a capitalului (subscris de deţinâtorii de acţiuni preferenţiale ai unei societăţi) ~ reduction ..fee .valoare capitalizată ~ widening . impozit pe cap de locuitor captain s.cheftuieli suplimentare de descărcare ~'s entry craft .fonduri proprii .output ratio .rată de capitalizare/actualizare (utilizată pentru a calcula valoarea prezentă a unei serii de încasâri viitoare în numerar) capitalize v.necesar de capital ~ reserves . stmctură a capitalului (unei societăţi) ~ of reserves .declaraţie vamală preliminară/provizorie ~'s liability .structură a capitalului .reducere de capital (diminuarea capitalului în acţiuni al unei societăţi) capitalist s. calcul pe cap de locuitor 2. comandant de navă (în marina comercială) ~'s bounty .sum .alocaţie individuală/pe cap de locuitor ~ tax .capital fix (al unei economii sau al unei ramuri industriale).transfer de capital (între două ţări) ~ .total al despăgubirii (plătite asiguratului de societatea de asigurări) ~ tax ..stock . capitaţie. (bur. 1.t.capitaţie. 1.taxă/cotizaţie individuală (plătită de fiecare membru al unei societăţi) ~ requirements . captiv ~ audience .rată de capital (raportul dintre capitalul plus rezervele unei bănci şi activele sale totale) ~ rationing .) a capitaliza capitation s.mahonă de urgentare ~'s (imperfect) entry . fin. (bur„fin.copie a comandantului (de pe conosamentul original) ~'s entry charges .

caric încărcat pe bază de conosament ~ damage report . carierism.52 CAP-CAR ~ market .capacitate de încărcare de marfa . bunăvoinţă ~ and maintenance . tramvai) ~ tax . autoturism 2.) planificare a structurii profesionale (a personalului unei companii) car s.handling . fişier ~ vote .femeie interesată de reuşita profesională ~ planning .registru de evidenţă a mărfurilor încărcate .) caric 2. întreţinere.prin grija/bunăvoinţa .) consultanţă în sectoml promovărilor (într-ofirmâ) ~ barge . vagon (de tren.fardaj lateral de aerisire ~ boat/carrier/ship/vessel .vot prin delegat/mandat cardholder s.of general delivery .cartotecă.cărăuş. marfa ~ . automobil.având calitatea de membru (al unui partid.deadweight tonnage . de marketing sau nu au de ales între multe oferte) ~ outlet . cartelă. grijă. cargobot.capacitate netă/utilă de încărcare .carrying .raport de avariere/deteriorare a mărfurilor ~ deadweight . transportator. încărcătură. capacitate de încărcare de marfa ~ draft/draught .taxe pe mărfurile operate . 1.container de marfâ ~ covered by bill .pescaj de încărcare.(SUA) post-restant career 5'. 1. carieră.and-passenger ship . 1. carat carcase v.capacity .coeficient de încărcare ~ container .magazin captiv (care îşi poate desfăşura activitatea într-o clădire cu condiţia de a vinde numai mărfuri furnizate de proprietarii imobilului respectiv) ~ girl/woman . coţadă de marfa ~ dues . carte (de crediî). membru (al unui partid. al unui sindicat) 2.greutate a animalului tăiat şi curăţat card s.manipulare de marfuri ~ in bulk . al unui sindicat) careerism s. arivism cargo ^.piaţă captivă (grup de consumatori care nu pot evita activitâţile publicitare. conservare 2.in good condition .caric în stare bună (la sosirea navei în portul de destinaţie) . card 3.şlep de marfă ~ battens . posesor al unei cărti de credit care s. profesie ~ counselling .caric în vrac .tonaj net.carrier .întreţinere şi pază (a unui utilaj aflat în conservare) ~ of .catalog pe fişe ~ index . 1. (mar.(man.impozit auto (mai ales la maşinile de import) carat s. cargobot ~ coeffîcient . fişă 2.cargou.navă mixtă (de marfă şipasageri) ~ catalogue .(man. navâ comercială de transport (de mârfuri) ~ book . carcass carcass s. camet de membru ~ . 1. carcasă ~ weight .

tonaj de încărcare ~ train .cu transportul plătit (pănă la punctul de livrare) ~ shift . vatman carriage s.cargoplan ~ reception . 1. societate de transport ~ bag .trafic de mărfuri. votare (a unui proi'ect de lege) 4.franco taxe de transport ~ paid .privilegiu de încărcare.tren de marfa ~ paid home . camionagiu 2.cheltuieli de transport ~ forward . cost al transportului 3. cărăuşie 2. adoptare (a unei propuneri).risc al cărăuşului ~'s statement .deplasare a caricului (în magazie datoritâ stivuirii şi amarării incorecte) ~ shipping . administrare.volum de mărfuri transportate.magazie frigorifică ~ sheet .voiaj al navei încărcate ~ performance .CAR 53 ~ insurance policy .sindicat al asigurătorilor decaric ~ tank .manifold de încărcare ~ movement . 1.cargou/navă de linie ~ loading distribution indicator indicator al repartizării încărcăturii (în magaziile navei) ~ loading manifold . cifră de afaceri ~ underwriter .sudaţie a mârfii ~ syndicate .worthy clause .documente de transport ~ expenses .caric ce s-ar putea deplasa în magazie ~ lien .fişă de pontaj (pentru marfa încarcată sau descărcată) ~ lot .partidă vagonală de mărfuri carman s.stat cu marină comercială dezvoltată (care face transporturi pentru alte ţări) ~'s agent .agent al cărăuşului ~'s lien . conducere (a unei afaceri) ~ docume^its . 1.cu transportul plătit până la domiciliul beneficiamlui carrier s.poliţă de asigurare a caricului ~ liable to be broached .pungă (de plastic sau hârtie folosită la cumpârături) ~ nation . transport.linie de transport maritim (de mărfuri) ~ turnover .spaţiu de încărcare ~ sweat . (SUA) vagon (ca încărcătură) ~ liner .transport maritim. flotă de transport ~ space . executare.cu plata taxelor de transport la livrare/destinaţie ~ free .drept de retenţie al cărăuşului ~'s risk . mar.proprietar al mărfii ~ passage .tonă de navlu/volum ~ tonnage .deplasare a caricului (în magazie) ~ owner .tanc de marfa (la petroliere) ~ ton .) clauza navei apte de a transporta mârfuri carload s.recepţionare a mărfîi ~ reefer space .operare de mărfuri ~ . cărăuş. drept de retenţie asupra mărfii ~ line -. trafic de mărfari ~ plan . transportator 2.declaraţie a cărăuşului (privind starea mărfii) . aducere la îndeplinire.(asig.asigurător al caricului ~ work . şofer.

) cash-and-carry.t.jurispmdenţă ~ study .permis de scoatere a mărfu-rilor din vamă ~ port . (forward.impozit pe circulaţia mărfurilor (perceput în fiecare etapă a procesului de distribuţie) cascading s.(fin. 1.(bur.port cu alimbare ~ service .şi nu consumului personal) ~ customer .(com.) primâ în numerar ~ breakeven point . bur.t. a transporta 2. numerar. (asig.credit de casă/descoperit ~ crop . camionaj 3. 1. ladă 2.plată în numerar înainte de livrare ~ bonus .cont de casă ~ accounting .) prag de rentabilitate a numerarului (prag de rentabilitate obţinut când se scad elementele nemonetare . cutie. cărăuşie (cu tracţiune animală) 2.recoltă destinată vânzării (.) bonificaţie în numerar. a vota ('MH proiect de lege) 4.. carry-over carry-over s. ovw) a reporta 5.) studiu de caz cash s. lansându-se apoi pe alte pieţe) case s.buget de numerar (plan care prezintă fluxurile de numerar) ~ capital/shares . (cont. (oft) a câştiga (unpremiu) 6. (out. 1.sold de casă . plătit în numerar şi transportat de cumpărător ~ assets . fon^ a conduce. a administra (o afacere).disponibil de numerar în bancă ~ balance . through) a îndeplini. transport.ciclu de conversie a numeramlui (perioada dintre momentul în care o firmă achiziţionează materiiîe prime şi cel al vânzârii produselor finite) ~ credit . a încasa (un cec). bani lichizi v. cascading (strategie de marketing prin care o companie pâtrunde mai întâi pe un segment mic de piaţă.t. 1.) report ~ day .antreprenor de trans-porturi ~ note .camionaj cartel s.) plată în numerar pe baza documentelor de transport ~ . a plăti în numerar ~ account .and-carry . cartelare cartelize v.contabilitate financiară ~ advance . adept al cartelării cartelization s.client care plăteşte în numerar . cartel cartelist s.acţiuni emise pentru obţinerea de lichiditâţi ~ conversion cycle . negocieri) 1.t. a ţine. cascadă ~ tax .at bank .54 CAR-CAS carry v. proces. a avea de vânzare (despre un magazin) 3. membm al unui cartel 2.din costurilefixe) ~ budget/forecast .(man.cele care nu reprezintă ieşire de numerar .avans în numerar ~ against (shipping) documents (mar. a continua (tratative. a adopta (o propunere).zi de report cartage ^. a realiza carry-forward v. caz v.before delivery . a ambala în lăzi/cutii ~ law .active lichide . a cartela cascade s. cost al transportului ~ contractor .

in-transit policy .deposit) ratio .poliţâ de asigurare a banilor în tranzit (pentru sumele transportate între douâ bânci) ~ inflow .) plată în numerar la comandă cashbook s.flux de ieşire de numerar ~ paid/received book . tratâ bancarâ ~'s office .flux de numerar (valoarea netă realâ de numerar.casierie . (dr.plusuri şi minusuri de casâ ~ statement .t.) casă de înregistrare ~ reserve . a totaliza .flux de intrare de numerar ~ issue .) a condamna la plata despâgubirilor 2.bon de casâ .bani în casâ .down .) lichidare în numerar ~ shorts and overs .(com.preţ cu plata în numerar ~ purchase .plata la livrare ~ equivalent .valoare de râscumpârare (a unei poliţe de asigurare) ~ voucher .casier ~ management account .cec.) situaţie de casă ~ surrender (value) .registru de casâ ~ discount .with order .(.rata de lichiditate (raportul dintre rezerva monetarâ a unei bânci şi obligaţiile totale faţă de depozitele clienţilor) ~ desk .emisiune de acţiuni preferenţiale (destinate acţionarilor existenţi) ~ journal . casierie ~ on delivery .hârtie de ambalaj cask s.(bur.bancomat ~ dividends .(cont.piaţă spot/cu plata în numerar ~ note .~ department .(com.casierie cashomat s. livrare contra ramburs ~ price .) platâ în numerar la livrare.notă de plată ~ office . ambalaj . (away) a arunca (încărcătura) în mare (în situaţii critice) 3. 1..rezervă lichidă (disponibilâ pentru plasamente imediate) ~ sale .casâ. învelitoare.cumpârare cu plata în numerar ~ receipts journal . registru de conturi cashbox s.registru de casâ ~ keeper .dividende în numerar . care intrâ sau iese dinfirmă într-o perioadă determinată) ~ m hand .rabat comercial pentm plata în numerar ~ dispenser .) jumalul încasârilor în numerar ~ register .cont administrat (cont bancar investit pe piaţa financiară) ~ market . butoi (folosit mai ales pentru bere şi vin.) ordin cu plata în numerar ~ outflow .(cont. deosebitâ de profitul contabil.on delivery fee .vânzare contra numerar ~ settlement . (up) a aduna. (SUA) bancomat casing s.echivalentul numeramlui {investiţie pe termen scurt cu grad ridicat de lichiditate şi scadenţă iniţială sub trei luni) ~ flow/generation .(com.paper . casetâ pentru bani cashier s.casâ . casier ~'s cheque .(com.taxâ de ramburs ~ order . având diferite mâsuri) cast v.

preţ de catalog . 1. slogan (publicitar) catchy adj. a cataloga ~ buying cumpărare pe bazâ de catalog ~ price . a cauza. navă pentm transportul animalelor vii cattletruck s. ocazional. cănd numârul voturilor pro şi contra este egal) casual adj. plată pentru depozitare în pivniţe census s. a înceta. a se opri ~ clause .târg de vite ~ traffic/transport .planificare centralizată .clauză de sistare to ~ payments . proces v.învoire ~ profit .) accident ~ insurance asigurare împotriva accidentelor ~ loss . ieftin s.post liber temporar casualty s.preţ maxim cellar ^.listă de procese.store . prevedere.56 CAS-CEN casting adj. recensământ central adj.i.reclamă atrăgă-toare category s.planning . păstrare/depozitare în pivniţe 2. încetare. pivniţă. precauţie 2.bancă centrală/naţională .garanţie (sumâ cerută ca avans pentru datorii sau daune posibile ori pentru îndeplînirea obligaţiilor contractuale) cease s. rol caution s. catalogue catalogue s. decisiv ~ vote . a fumiza alimente şi servicii caterer s. cataloguer catchcrop s. 1. a opri. marfă ieftinâ catchphrase s. a avertiza ~ money .vot decisiv (al preşedintelui unei adunări.) v.t. categorie. produse etc. cultură altemativă/in-tercalată catchpenny adj.t. catalog.arendă de vite ! ~ market . a pricinui ~ beyond control . listă (de preţuri.mână de lucru ocazionalâ/ sezonieră ~ leave . persoană angajată temporar ~ labour . 1. camion sau vagonplatfonnă pentru transportul animalelor vii cause s. bovine ~ breeding creştere a vitelor ~ dealer . atrăgător ~ adverstisement .t.i. clasă cater v.profit ocazional ~ vacancy . catalogator cataloguist v.negustor de vite ~ food . caz. captivant. a da faliment ceiling s. sistare v. a sista v.fortă majoră ~ list . plafon.centru comer-cial/de afaceri Central European Time .daună cauzată de accident catalog v. vite.Ora Europei Centrale .t. temporar 5'. central ~ bank .nutreţ pentru vite ~ lease . oprire.transport de animale vii cattleship s.a opri plăţile. (asig.business district . cramă cellarage 5. limită superioară ~ price .magazin cu vânzare pe bază de catalog cataloguer s. cauză. fumizor de alimente şi servicii cattle s. motiv 2. nivel maxim. avertisment (dat unui lucrător) v.

certificat de expertiză ~ of transfer . navă/cargou pentru transportul cerealelor ~ crops . financiar etc.falit cu certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă. certificat de actiuni v.cerealier.certificat de greutate (a mărfii) certified adj.certificat de navigabilitate (a unui avion) ~ of analysis .certificat de asigurare ~ of inward clearance . ci de un accident) ~ of clearance . centralism centralization s.certificat de calitate ~ of registration/registry . cultură de cereale certificate s.certificat/proces-verbal de recepţie (a unei lucrări) ~ of airworthiness . ci de un accident) ~ of guarantee/warranty .certificat de navigabilitate (pentru navele de pasageri) ~ ofdamage .graminee.) certificat de avarie ~ of delivery . autorizat.(bur. 1. cereale adj.dovadă de livrare (a mărfii) ~ of deposit . mar.) permis vamal de descărcare ~ of manufacture/origin .(mar. centralizare (procesul de concentrare a autoritâţii la centrul organizafiei respective) centre s.certificat de clasă (al navei) ~ of insurance . a atesta 2.certificat de depozit ~ of enrollment .carrier . centru (comercial.cec acceptat/vizat (de bancâ) .CEN-CER 57 centralism s. atestat.contabil atestat/ autorizat ~ bankrupt . 1. atestat 2. adeverinţă.certificat/ patentă de sănătate ~ of incorporation .) certificat de navigabilitate ~ of shares .certificat de existenţă (certificat eliberat de un fond de pensii care atestă ca beneficiarul stipulat în certificat este în viaţâ) • ~ of quality .î.(mar.certificat de garanţie ~ cheque .certificat de origine (a mârfurilor'de export) ~ of misfortune .certificat de înregistrare (a acţiunilor nominale) cereal s. a certifica.certificat de înregistrare (a unei societâţi comerciale) ~ of inscription . de cereale .) certificat de transfer (de acţiuni) ~ of weight . certificat.certificat de accident/ghinion (acordat de instanţă unui falit prin care se certifică faptul că falimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.) ~ of health/pratique . verificat ~ accountant .certificat de naţionalitate (al navei) ~ of seaworthiness .(SUA) certificat de înregistrare (pentru navele de cabotaj şipescuit mai mari de 20 tone-registrU) ~ of existence . a elibera un certificat ~ of acceptance .(asig. cerealier.certificat de analiză (a unuiprodus) ~ of classification . care certificâ faptul căfalimentul nu a fost cauzat de proasta conducere a afacerii.certificat de acţiuni ~ of survey .

t. 1.a merge pe cale ierarhică .) frecare.camera comerciantilor champerty s.of shipping . cesionare cessionary s.) încetare (a unei râspunderi) chairmanship s.conflict de reţea (apărut între membrii unei reţele de distribuţie) ~ of distribution .societate cu sucursale multiple ~ of command . a certifica. şenal 2. impozit cessation s. 1. lumânărar. canal. schimb v. a se modifica channel s. 1.(com.(SUA) contabil public atestat/autorizat ~ transfer . fabricant de lumînări 2. sistare cesser s.) conducere ierarhică ~ of distribution . (Anglia) ministru de finanţe chancellorship s. cale. oprire. schimbare 2. 1.preşedinte al consiliului de administraţie ~'s report . cesionar chafe s. funcţia sau demnitatea de cancelar chandler s.copie legalizată ~ financial statement . bani mămnţi.camerâ de comerţ şi industrie . negustor.of trade .şir de andosări ~ store .camerâ de navigaţie . uzură/daune prin frecarea mărfurilor (în timpul transportului) chain s.(man.i. în caz de câştig. pasă de navigaţie. preşedinţie chaldron s. cancelar Chancellor of the Exchequer -.(SUA) scrisoare recomandată ~ management accountant . lanţ (de masurări topografice) ~ company . reţea. comerciant change s.public accountant .şef de reţea (cel mai puternic membru al unei reţele de distribuţie) ~ conflict . mărunţiş. (dr.cameră de comert ~ of commerce and industry .raport al preşedintelui (despre activitatea anualâ a companiei) chamber s. a schimba (bani) v.factură legalizată ~ mail .situaţie financiară certificată de un contabil autorizat ~ invoice .(bur. 1. chaldron (unitate de capacitate) cession s. preşedinte (al unei adunâri) ~ of the board of directors . (dr.magazin m reţea chairman ^. a atesta cess s. pl. birouri: I cabinet al judecătorului .) vânzare a unui proces (înţelegere ilegală cu partea litigantâ prin care ofertantul suportâ cheltuielile de judecată şi. a se schimba.CER-CHA ~ copy . mijloc.canal de distribuţie (prin care produsul finit ajunge la consumatorul final) to go through official ~s . primeşte o parte din suma disputată) chancellor s. sursă ~ captain . canal (natural)-. sistem 2.t.(SUA) contabil managerial atestat (care hicrează în sectorul afacerilor) . (asig.of commerce . cameră 2. încetare. cesiune.) linie/canal de distribuţie ~ of endorsements .) transfer (de acţiuni) autorizat certify v. rest 3.

) tabloul conturilor (din cartea mare) charter s.gain . asociaţie a muncitorilor tipografi charge s.order . lcont.sarcini pe active ~ s prepaid . cartă.navlu contractual ~ owner . închiriere (a unui avion. afretat. a închiria (un avion.contract de închiriere a navei nude (fără echipaj şi materiale) ~ commission .condiţii (contractuale) de navlosire . drept. închiriere ~ agent/broker . navlosire. 1.societate înfiinţată prin decret regal ~ contractor .CHA 59 chapel s.membru fondator (al unei organizaţii) ~ money . a însărcina 3. cheltuieli. 1.afaceri de navlosire . a cere plata 2.i. (\v\th) a acuza (de) v. acuzatie (în dreptul penal) 7.tonaj navlosit charterage s.) a navlosi. a trece/a reprezenta pe hartă 2.navlosire a navei nude (fărâ echipaj şi materiale) ~ market .navlu contractual chartering s.navlositor principal . (mar.ship/vessel .piaţa navlosirilor şi a închirierilor ~ member . a sfâtui.agent al navlositorului ~'s freight .avion charter ~ rate . confirmat. a unei maşini) 1.) a debita 5. răspundere. speze 4.expert contabil ~ company . 1.expedierea/transportul în contul expeditorului chargeable adj. a decreta.piaţa navlosirilor şi a închirierilor . (cont. 1.hand . 1. hartă marină 2. a îndemna (despre un judecător care se adresează jurafilor) 6. a trece în cont . atelier de tipografie. a face graficul ~ of accounts .t.cont de cheltuieli ~ s forward .subarmator ~ freight . 1.ajutor de maistru ~ s account . afretare.comision de navlosire ~ freight . navlosire.navă navlosită charterer s. privilegiu 2.t. sarcină. 1. misiune 3. preţ.profit impozabil chart s. a taxa 4.by demise .) navlositor ~'s agent . impozabil . a încărca 2. a afreta. 1. navlosit.tarif de navlu ~ tonnage .(SUA) cont în credit .navlu contractual ~ market . a fixa (un preţ). afretare. autorizat 2. a acorda (un drept sau privilegiu) 2. titlu de gaj 5.agent/curtier de navlosire ~ business .) navlosire. preţ al transportului pe mare ~ party . (mar. diagramă.contract de navlosire ~ plane . contract de navlosire v.ordin de navlosire ~ terms . o maşină) ~ accountant .navlu. cost al navlosirii/închirierii chartered adj.expedierea/transportul în contul destinatarului ~ s included . o maşină) ~ by demise . încărcătură 2. închiriat (despre un avion. (mar.inclusiv cheltuielile ~ s on assets . 1.account . privilegiat.(cont. statuat (printr-un decret).t. grafic v. lege. decret. a cere.) debit 6. însărcinare. discurs al judecătorului (adresat juraţilor) v.

devalorizat. 1.(SUA) obligaţiune ipotecară mobiliarâ ~ s personal . bifare 3. a verifica 2. verificare 3.forţă de muncă ieftină ~ money . bun mobiliar 2.(SUA) director operativ .i. (SUA) camet de cecuri checking s. 1.inginer-şef ~ executive offîcer .credit ieftin/avantajos (cu dobândă scăzută) ~ quality . servitoare chattel s. 1. control.curs al cecului (în tranzacfiile cu devize) ~ signer . a încasa un cec (la bancă) 3. la preţ convenabil ~ labour .proiectant-şef ~ engineer . cec ~ account . probă-martor checkbook s. achitând nota de plată).şef de birou ~ contractor . la serviciu) 2.(cont. cotor 4. 1.listă de control.cec la purtător ~ to order .compensare a cecurilor ~ crossed generally . ieftin 2.t.persoană cu semnătură autorizată pe cec ~ to bearer . înregistrare ~ account . verificare 2.cont curent ~ book .formular de cec ~ rate . viză. (outJ a pleca (de la hotel etc. de control/verificare v.) registru de cecuri ~ sample . oră de plecare (de la hotel) 2.calitate inferioară ~ ticket . fwith^ a corespunde ~ list . a face verificări. reţinere din salariu (pentru sindicat) checkout s.cec la ordin chief^. (off) a reţine (cotizaţii sindicale) din salariu v.60 CHA-CHI chartist s. 1. vestiar checkup s. a se prezenta (la aeroport. ieftin. verificare 2. femeie cu ziua. calcul şi plată la casă (într-un magazin) checkroom s.antreprenor general ~ debtor . verificare cheque .terminal de decontare a cecurilor ~ clearing . ştampilă de control.camet de cecuri ~ cashing machine . a face verificări 4.debitor principal ~ designer . tabele) charwoman s.bilet cu preţ redus cheapness s. ('m) a se înregistra (la hotel).ipotecă mobiliară ~ mortgage bond .cu barare generală ~ crossed specially .mostră de control. contramarcă. borderou de cecuri ~ register . control. ieftinătate check s. cu putere redusă de cumpărare (despre o monedă) adv.s real . control. garderobă.(SUA) director executiv ~ mate/offîcer . analist al pieţei bursiere (care întocmeşte grafice. (şi ~ up) a controla. 1. chitanţă (la depunerea bagajelor). şefadj. fup on) a controla.v. ofiţer maritim întâi (de navă comercialâ) ~ operating offîcer .ofiţer secund.cu barare specială ~ form .bunuri mobiliare . acareturi ~ mortgage . control. număr (la garderobâ)'.(SUA) cont curent checkoff s. principal ~ clerk . (SUA) cec adj. 1.bunuri imobiliare cheap adj.

t. alegere. oraş ~ article .ediţi^ de dimineaţă (a unui cotidian pentru dîstribuţia locală) ~ editor . superior ~ brand .drepturi civile ~ servant . a avea răspândire circulating adj. circulară ~ flow . cetăţean citizenship s.CHI-CLA 61 ~ ship surveyor .stare civilă ~ year . circulaţie (monetard.) 1.active circulante/curente ~ capital .redactor economic (al unui ziar). cetăţenie city s. răspândire. copil ~ allowance .tribunal civil ~ embargo .inspector-şef de registru (naval) child s. a circula. 1. în ambele sensuri. chinezesc ~ auction .muncă a copiilor.drept civil ~ list . civil ~ case . 1.scrisoare de credit circulară ~ ticket .cod civil ~ commotion . (dr.reducere a impozitului pe venit pentru susţinătorii de copii ~ benefit .călătorie în circuit circularize v.urbanism civil adj.bilet în circuit ~ tour .)'.flux circular (transferul continuu.ziduri chinezeşti (bariere interne pe care instituţiile financiare le instaleazâ între diferite departamente pentru a evita transferul ilegal de informaţii şi apariţia conflictelor de interese) choice s.administraţie de stat/ publică ~ status . asortiment adj.capital circulant/de lucru ~ medium .) cerere .tiraj şi grad de citire citizen s. a răspândi.circulară ~ letter of credit .i. circulant ~ assets .an civil/calendaristic claim s. (asig.primărie ~ planning .embargou civil ~ engineer . difuzare. (SUA) redactor responsabil cu reportajele locale ~ hall .funcţionar public/de stat ~ service .consiliu municipal ~ edition .alocaţie pentru copil ~ labour . selecţionat. de mărfurî) 1. a trimite circulare circulate v. a pune în circulaţie (bani etc.articol/rubrică economic(ă) (în ziar) ~ council .inginer constructor ~ engineering . unitate monetară circulation s. ales.constmcţii civile ~ law . folosire a copiilor în activităţi productive Chinese adj. cerere (de despăgubire) 1. tiraj ~ and readership .marcă superioară/de calitate circular adj.) mişcare civilă (care provoacă daune) ~ court . selecţie 2.mijloc de plată/schimb.proces civil ~ code . circular s. de plăţi şi încasâri între consumatori şi producători) ~ letter .licitaţie chinezească (licîtaţie la care se coboarâ preţul pânâ se gâseşte un cumpârâtor) ~ walls . a difuza v.(asig.listă civilă (alocaţii bugetare pentru întreţinerea familiei regale) ~ rights .t.

action .) conosament curat/fară rezeve/menţiuni ~ cargo . a clasa •. liber 2.(mar.certificat de clasă (a navei) ~ of ships .) cerere reconventională ~ -jumper . a lichida.t. a revendica ~ for damages . a pretinde.caric/încărcătură de „produse albe". clauză. stipulaţie (în contract) claused adj. 1. petrolier de „produse albe" ~ tonnage tonaj curat (la petroliere) clear adj. 1.şomaj clasic classification s.(asig.t.a prelua ilegal un teren to make/to put in a ~ for damages .accept (cambie) curat/ fară rezerve/menţiuni ~ bill of exchange . net s. curat. clasic ~ economics economie clasică ~ unemployment . exigibil.(SUA) acţiuni cu sau fâră drept de vot ~ document . drept (de a solicita ceva) 3. reclamant claimer v.luptă de clasă classical adj. clairnant class s. concesiune (minieră) v. clasă.a formula pretenţii claimable adj. cu clauze ~ bill of lading .document oficial secret ~ telephone directory .(asig. 1. registru naval/maritim ~ surveyor .) conosament cu rezerve/menţiuni clean adj. categorie 2.cambie curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of health . solicitant. a lichida (o navâ) în vamâ 2. a clasifica clause s.(mar. clasificat ~ advertisement . prevedere. curat.inspector de registru/clasificare classified adj. spaţiu liber v. a clasifica. fară rezerve/menţiuni ~ 'acceptance .t.creanţe şi angaja-mente ~ s book .acţionare în judecată m numele unui grup de persoane cu interese comune ~ struggle/warfare .persoană care preia ilegal un teren ~ release and discharge . revendicabil claimant s.) contract de navlosire curat/fară rezerve/menţiuni ~ credit .) act de lichidare a cererii/daunelor ~ s adjuster agent de onorare a cererilor de despăgubire (în baza poliţelor de asigurare) ~ s and liabilities .(mar.registru de reclamatii to jump a ~ .societate de clasificare.patentă de sănătate curată/fară rezerve/menţiuni ~ bill of lading . a cere.mica publicitate ~ common stock .clasificare a navelor ~ society . a .a cere/a pretinde despăgubiri to meet a ~ .t.pagini naţionale (anuar) classify v. clasă socială v. marfă curată ~ charter . a solda (mârfuri) 3.a contesta o actiune în revendicare to raise ~ s .recipisâ de livrare netă ~ ship .navâ curată (după carantină). clasificare ~ certificate .credit deschis/fără garanţie (fără documente însoţitoare pentru o cambie trasâ asupra nnei bâncf) ~ receipt .CVA-CLE (îndreptâţitâ).) cerere de despăgubire/daune ~ in return (dr. articol.

(fin. (fin.agent de lichidare în vamă ~ agreement . 1.) cont al clientului clientage v. 1. (mar.) lichidare în vamă 3.) efect de clientelă (atragerea unui anumit tip de investitori în funcţie de politica de dividende) clinch v. soldare (de mărfuri) ~ agent .muncă de birou clerk s.documente de lichidare în vamă ~ sale .lichidare în vamă la plecare ~ papers .t. (down) a înceta (activiîatea). 1.fâră datorii ~ profit . clonă (produs identic cu altul) close adj.lichidare în vamâ \a sosire ~ outwars . client ~ account . de birou ~ error .şefde şantier client s.greşeală de copiere ~ staffpersonal de birou ~ work .bancă de cliring ~ house casă de compensaţie. a plăti (o datorie) 6. casă de bagaje clone s.agent de lichidare în vamă ~ certifîcate .certificat de lichidare în vamă ~ iirwards .CLE-CLO 63 compensa (un cec printr-o casă de compensaţie) 4. fimcţionar (de birou) 2.societate închisă (conlrolată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ economy .zile libere (fârâ prima şi ultima zi a perioadei contractuale) ~ estate proprietate neipotecată ~ of debts . a lua măsuri represive împotriva 3. închis ~ company . a solda (mărfuri) v. compensaţie 2.end fund . (mar.) lichidare în vamă 2.lichidare a soldurilor.) cliring. soldare clearing s. (SUA) vânzător ~ of the court . clientele clientele s.out sale . clientelă ~ effect . lichidare. încheiere. soldare ~ system .days . a încheia (o afacere) ~ company . a reprima. defrişare ~ account . ofîciu de cliring ~ .grefier ~ (of the court)'s offîce .t.societate închisă (controlată de cinci sau mai puţini acţionari) ~ price .) preţ strâns (cînd între preţul cerut şi cel oferit este o diferenţă mică) ~ substitute .sistem de cliring ~ transactions . 1.acord de cliring ~ bank . a realiza un beneficiu net de 5. a încheia (o afacere) cloakroom s. sfârşit v.tranzacţii în cliring clerical adj. 1.lichidare a soldurilor.i.înlocuitor apropiat (al produsului autentic) closed adj.grefa ~ of (the) works .(cont.fond mutual închis (care emite un numâr limitat de . a face formalităţile (vamale) de sosire sau plecare (despre o navă) . a defrişa (un teren) v. (out) a lichida. garderobă 2.i.profit net ~ tare . fwith^ a accepta (o ofertâ).economie închisă/ autarhică ~ . L închis 2.greutate reală a tarei clearance s.(bur. slrâns. a închide. a încheia 2. apropiat s.cont de cliring ~ agent .

cabotaj. a bunchera (despre o navă) ~ basin/field bazin carbonifer.declaraţie vamală finală ~ . de cabotaj ~ fleet .flotă de cabotaj . coastă. carbonier coaler s.) oră de închidere cluster s.voiaj de cabotaj coastwise adj. tranzacţionate prin bursâ. pe care nu le mai răscumpârâ) ~ market . trafic maritim costier ~ waters . lichidare.) articol de închidere ~ price . ultimul curs ~ stock .) stoc la inventariere ~ time .ape costiere coaster s.navă de cabotaj. nave de cabotaj ~ tonnage .barge .comerţ de cabotaj ~ traftîc .eşantion concentrat coal s.navă de cabotaj. cabotier ~ trade .mină de cărbuni . de-a lungul coastei . cabotier coasting s.comert de cabotaj . închis ~ held corporation . transport de cabotaj.up fund .analiză de grup ftehnicâ de analizâ statistică prin intermediul căreia o mostrâ este încadrată într-o serie de grupuri cu anumite trăsături comune) ~ sample .sindicat închis (care acceptă în condiţii restrictive noi membri) ~ .navă de coastă pe pemă deaer ~ line . de cabotaj adv.(cont.voyage . încheiere. cabotaj .piaţă închisă ~ sea .caric/încărcătură de cabotaj ~ certificate . încetare a activităţii.(com. a naviga de-a lungul coastei coastal adj. navlu pentru măriuri de cabotaj ~ hovercraft .navă de cărbuni.i.cabotaj.ultimul preţ oferit (la licitaţie).trade .fond mutual închis (care nu mai emite acţhmi.ship . strâns. ci le răscumpără pe cele deja vândute) closedown s. gmp ~ analysis . închidere. cabotier ~ shipping .freight .(conî.termen final ~ declaration . a face plinul de cărbuni. costier.întreprindere închisă (care nu angajează muncitori nesindicalizaţi) ~ union .(SUA) corporaţie îuchisă (deţinută de un număr mic de persoane) closeout s. cărbune v.certificat de cabotaj . navă sau tren pentru transportul cărbunilor coast s. ultima licitare ~ date . zăcământ de cărbuni ~ mine/pit .tonaj de cabotaj .64 CLO-COA acţiuni.şlep maritim costier ~ cargo . soldare (de mărfuri) closing s.lichidare a stocului înaintea închiderii (unei întreprinderi) .pescuit costier ~ ship/vessel . de coastă. întrerupere a lucrului (ca unnare a închiderii întreprinderii) closely adv.linie de cabotaj ~ ship/vessel .entry . sfârşit ~ bid . litoral v.mărfuri de cabotaj.preţ la închiderea bursei. costier. navă de cabotaj.down sale . navigaţie costieră.mare închisă/interioară ~ shop .fishery .i.

cifru. coeficient.navă de cabotaj. seif coin s. cod.industria frigului ~ store . colateral.(fin.cu ramburs ~ order . cabotier ~ shipping .împrumut cu garanţie colaterală ~ note . fabricare/batere de monede 2.department . v.contract colectiv ~ farm . nave de cabotaj . taxe) 1.voiaj de cabotaj code s.incaso ~ of samples .serviciu de ridicare şi livrare la domiciliu .trade .cameră frigorifică ~ storage .imobil cu locuinţe .ship/vessel .cargou de cabotaj ~ sea lane .) rezerve metalice în monede şi lingouri ~ circulation .i.negociere a contractului colectiv de muncă ~ contract .housing unit . sistem monetar coiner s. faliment v.coduri de conduită (seturi de reguli pentru comportamentul din diferite profesiuni) coefficient s.flotă de cabotaj ~ freighter .acord colectiv ~ bargaining .drum maritim costier.antrepozit frigorific collapse s.. monedă v.aviz de încasare ~ and delivery .COA-COL 65 ~ fleet . strângere. a bate (monedâ) ~ and bullion .) bilet la ordin de garanţie colaterală ~ security . garanţie colaterală.cabotaj. cod. factor coemption s. cu taxă inversă (despre o convorbire telefonică) collection s.monedă cu titlu legal coinage s. sistem de semnalizare ~ s of conduct . a da faliment collateral adj. 1.dispoziţie de încasare .pattern . corp de legi 2.conservare prin frig .model al încasării debitorilor collective adj. coasigurare cold adj. colectă. 1. secundar.colectivist .i.t. chetă 3. colaps.storage trade .serviciu de încasări ~ of payments .(SUA) obligaţiune cu garanţie colaterală detinută de un depozitar collect v. transport de cabotaj. falsificator de bani coinsurance s. acaparare a mărfii (în vederea controlării preţurilor) coffer-y.accept/cambie de garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ loan . linie de cabotaj . colectiv ~ agreement .circulaţie monetarâ/a monedelor ~ of legal fîneness . colateral (pentru un împrumut) ~ acceptance .t. colectare (a impozitelor.(fin. frig ~ carrier . a intra în colaps. a strânge. rece s.comerţ de cabotaj ~ voyage .colecţie de mostre ~ on delivery . a taxelor). a colecta (impozite. a colecţiona adj. auxihar s. indice. 1.gospodărie agricolă colectivă ~ farmer . încasare 2. colecjie ~ advice .agent frigorific ~ room . l.garanţie colaterală (pentru un împrumut) ~ trust bond .

piaţă colonială ~ trade . 1.minereu şi minereu . perceptor.economie centralizată/ planificată commerce s.) coloană 2. (do\vn) a se ieftini. uniune. 1.agent/reprezentant comercial ~ attache/counsellor . (mt) a apărea. colonialism colony s. posesie etc. cu coloane ~ cash book . încasator 2. despre o marfâ) 3.66 COL-COM ~ labour agreement . a colectiviza collector s. 1.i. carbonier colliery s. (mar. a ajunge 2. ciocnire. fuzionare. reclamă.active comerciale/de exploatare ~ agent . conivenţă (cooperare între firme independente pentru a influenţa concurenţa) collusive adj. mar. coluziune. a aduce (un câştig. asociaţie 2. stabilit prin coluziune ~ oligopoly . colonie column s. recomandare ~ letter .poliţă de asigurare colectivă collectivism s. rubrică.comert colonial colonialism s.navă combinată tip OBO (pentru petrol — marfâ în vrac — . a ocupa un post 4. 1. colectionar ~ of customs . resurse etc.minereu) come v. a ordona 2. pl.t. (cont.scrisoare de recomandare (pentru înlesnirea unui împrumut) command s. anunţ publicitar (la radio şi televiziune) 2. preluare (a unei societăţi de o alta mai mare) combined adj.convenţie colectivă de muncă ~ ownership . 1. a comanda.marfă în vrac —petrol) ~ oil-bulk-ore . mină de cărbuni collision s. a fi în criză/jenă fmanciara.agency .) 5. a intra în grevă 6. colectivism collectivize v. sprijin. a veni.(asig.t. articol (de ziar) columnar adj.registru de casă cu coloane combative adj.vameş ~ of taxes . comerţ commercial adj. comercial s. a-i merge rău afacerile 3.ataşat comercial . combinat ~ carrier . navă de cărbuni.) clauza abordajului ~ damage . (in) a intra într-o funcţie. combativ ~ advertising .oferte stabilite prin coluziune (care simulează o falsă concurenţă) colonial adj.publicitate combativă/ persuasivă combination s.avarie de abordaj ~ risk .) ~ economy . a se cifra la comfort s.vrachier combinat (minereu . ordin v. acţiuni ale societăţilor cu profil comercial .petrol sau cărbune .risc de abordaj collusion s.agenţie comercialâ ~ assets .agent fiscal collier s. colonial ~ market . miner (din minele de cărbuni) 2. agent fiscal.oligopol instituit prin coluziune ~ tendering . coliziune. ziare). a fi publicat (despre cârţi. a dispune de (bani. 1. comandă. (to) a se ridica la. (into) a intra în (vigoare. 1. absorbţie.) abordaj ~ clause .proprietate colectivă ~ policy .

practică/uzanţă comercială 3.flotă comercială geography .tribunal comercial credit . utilitară cause .viteză comercială ~ traffîc .doc comercial fleet .(SUA) agent de bursă ~ contract .navă comercială ~ shipping .risc comercial school . comisie ~ of management .comitet de direcţie .port comercial house casă de comerţ invoice .Barine .t. mandat. a împutemici. a mandata.)M 67 aviation . împutemicit ~ s of inland revenue .factură comercială hw . mercantilism 2.comerciant comisionar ~ past us .casă/firmâ de brokeri ~ merchant .societate de credit Mnercial custom/usage .flotă comercială.) set de documente comerciale •ship/vessel .(SUA) zonă/spaţiu comer- cial(ă) risk .anuar al societătilor xnerciale dock . 1.marină comercială •lonopoly .încărcătură comercială lanager director comercial . a comercializa commission s.contract de comision ~ house .vânzare pe bază de comision to carry out a ~ . delegare.servicii comerciale set .tratat comercial ~ value . a numi într-o funcţie 2.(mar.a face afaceri pe bazâ de comision to put a ship out of ~ .vehicul comercial/ alitar. a arma (o navâ) ~ agent .credit comercial credit company . comert maritim ~ speed .uzanţă comercială directory . parlamentare) 2.aviaţie civilă bank bancă comercială bill .monopol comercial •yaper .comisionar ~ broker .geografie comercială grade .a vinde pe bază de comision commissionaire s. 1. comisie 2.cambie comercială car/vehicle . comitet. comisionar comipissioner s. delegat.a îndeplini un mandat to do ~ business . 1.comis-voiajor ~ treaty .a scoate o navă din exploatare to sell on ~ .calitate comercială harbour/port .scrisoare de credit nmercial •load . delegaţie 3.comision pentru terti ~ sale . armare (a unei nave) v. împutemicire.fisc committee s. curier.şcoală comercială Services .litigiu comercial code cod comercial correspondence corespondenţă Mnercială court . spirit comercial. 1.t. a delega.drept comercial tetter of credit .valoare comercială/la preţul pieţei comercialism s.traveller .trafic comercial . membru al unei comisii (guvemamentale. comision 4. comisar. expresie folosită în limbajul comercial commercialize v.efect de comert fprecint .

comunicare. transmitere.producţie de mărfuri ~ rates . mar. 1. produs.prices system .) risc comun (atâtpentru navâ.monedă-marfâ ~ paper .) avarie particulară ~ business oriented language .stabilire de preţuri comune (pentru a evita concurenţa).tarif vamal comun (în CEE) ~ agreements . obştesc.fortă de muncă necalificată .piaţă de mărfuri (mai ales de alimente şi materii prime) ~ money . oferte comune (stabilite pentru coluziune.circulaţie a mărfurilor ~ dollar .(SUA) comisie bugetarâ commodity s. pl.law .cărâuş comun simulând ofalsâ concurenţâ) ~ seal .) ~ customs tariff . marfâ. comun.68 COM ~ of supply . legătură 2. comunal 2.) cost comun (atribuibil mai multor produse etc.acorduri privind schimbul de mărfuri ~ broker .acţiuni comune ~ stock fund . drept de folosinţă comună/obştească (a pământului. comunitar ~ agricultural organization .) navlu diferenţiat (pentru mârfuri care se transportă regulat în cantităţi mari) ~ standard . căi de comunicaţie (căiferate. a păşunilor). bun (de larg consum) ~ cost . pământ/păşune comun(ă). şosele etc. informaţie. 1.proprietate socială/obştească .(SUA) comisie financiară ~ of ways and means . obştesc.dolar-marfă ~ exchange . ~ production .(fîn.limbaj de programare orientat pe probleme economice ~ carrier . cât şi pentru caric) ~ average . drept de folosinţă în comun (a pământului.sistem de preţuri comune ~ pricing .(mar. devălmăşie commonwealth s. colectiv.(cont. mesaj.futures .fond mutual care administrează acţiuni comune commonage s.ştampilă a firmei ~ shares/stock . pământ/păşune comun(ă) ~ adventure . general 2.(asig.drept cutumiar Common Market .) .broker la bursa de mărfuri ~ capital .(asig. comun.taxă vamală comunitară (aplicatâ de o piaţâ comunitară sau o uniune vamală) -labour . public s.coope-rativă agricolă communication s.(SUA) documente comerciale pentru schimbul de mârfuri (instrumente negociabile ţinute drept garanţie pentru împrumuturile destinate finanţării importurilor) ~ external tariff .) etalon-marfâ common adj. mar.operaţii la termen cu mărfuri ~ market . federaţie de state Commonwealth of Nations -Comunitatea Britanică de Naţiuni Commonwealth preference facilităţi vamale pentm statele-membre ale Comunităţii Britanice de Naţiuni communal adj. comunitate de naţiuni.Piaţa Comună ~ ownership . a păşunilor).bursă de mărfuri . telecomunicaţii 3.capital-marfâ ~ circulation . 1. pl.

finanţare a deficitului bugetar ~ tariff reductions .COM 69 .reduceri de compensaţie ale taxelor vamale .constituire/înfiinţare a unei societăţi ~ law . despă-gubire ~ deal .(SUA) fonduri de binefacere ~ investment .sindicat pe societate.rezerve ale societâţii (constituite din profit) ~ seal .daune compensatorii ~ fînance . înlocuire (a unui tip deplată cu altul) 1.oraş dependent de o întreprindere (pentru locuri de muncă.adunarea acţionarilor ~ officer .avantaj comparativ (principiu care consideră că o ţară sau o regiune ar trebui sâ se specializeze în producţia şi exportul acelor bunuri pentru care eficienţa este relativ crescută. a despăgubi compesation s.strategie comunicaţională (metode prin care comercianţii realizează comunicarea cu pieţele lor) ~ way . 1. (SUA) navetâ ~ ticket (SUA) abonament (la tren. plin de compasiune. sindicat controlat de patronat comparative adj.economie comparată ~ statistics .publicitate compara-tivă ~ economics .membru al consiliului de administraţie ~ equity . comparativ ~ advantage . comunism community s. furnizare de câldurâ etc.funcţionar din conducerea unei societăţi ~ promoter .statistică comparată compassionate adj.cale de comunicaţie communism s.linie de telecomunicaţii ~ service telecomunicaţii ~ strategy .fondator al unei societăţi ~ reserves .comunitate de interese commutation s. compensatoriu ~ damages .trafic de informaţii.) company s.activity . posesiune în comun ~ chest . compătimitor .tranzacţie în compensaţie ~ fund (bur. compensator. 1. autobu?.capital propriu (al unei societâţî) ~ formation .) fond de compensare ~ stocks acţiuni de compensare (acţiuni ale statului oferite în compen-saţie acţionarilor de la unele societaţi naţîonalizate) ~ trade . telecomunicaţii ~ line . comunitate 2.î. societate.ştampilă a firmei ~ store .leave învoire/concediu (scurt) pentru motive personale compensate v. 1.) ~ union . companie ~ car maşină de serviciu ~ director .comert în compensaţie compensatory adj. comu-nitate.magazin al unei întreprinderi (pentru angajaţii acesteia) ~'s risk .risc al cărâuşului ~ town . compensaţie. a compensa 2. în comparaţie cu alte bunuri şi servicii) ~ advertising .investiţie comunitară/ obştească ~ of interest .legislatia societăţilor comerciale ~ meeting .

complet. (dr. concurent ~ analysis . 1.nevoie de bunuri competitive ~ pricing . date compuse (care grupează . iar producătorii a două sau mai multe mârfuri concurează pentru utilizarea lor) competitiveness s. combinaţie.i. calificare 2.ofertă complementară (ofertă de două sau mai multe produse care sunt rezultatul aceluiaşi proces de produc-ţie) complete adj.a face faţâ concurenţei competitive adj.concurs. reclamaţie ~ book . acord. competitivitate ~ knocked down .supply .stabilire a preţurilor prin concurenţă ~ situation . situatie materialâ bună competition s. competitiv.) pieţe complete (portofolii care cuprind orice tip doril de căştigurî) completely adv. pl.(fin. complementar ~ demand .registm de reclamaţii ~ section . conformitate. regulilor etc.are. amestec.politicâ concurenţialâ (impusâ de guvern pentru a combate monopolurile) competitor s. a fi în concurenţă competence s.invaliditate totală ~ markets . a concura.echilibrul concurenţial (într-un sector industrial) ~ bidding .cerere concurenţială (situaţie în care două sau mai multe produse concurează pentru satisfacerea cererii pieţei) ~ supply .ofertâ concurenţială (situaţie în care mijloacele de pro-ducţie sunt limitate.cerere complementara (cerere de două produse care se folosesc împreună) to face ~ .piaţâ concurenţială ~ need . aprobare ~ examination .examination .) competenţă 3. în întregime ~ built up .scoatere completă/ definitivă din funcţiune ~ disability .situaţie concurenţială . pricepere.strategy . ~ breakdown . concurenţă ~ policy . la vdm. compozit.avantaj competitiv (ideea conform căreia punctele forte şi slabe ale unei societăţi se pot determina numai prin comparaţie cu concurenţa) ~ balance .i. a termina .strategie de luptâ împotriva concurenţei . consimţământ.70 compete v. concurential ~ advantage . a consimţi să/la. total v. complet. combinat s. a-şi da consimţământul la composite adj. mixt.î.analizâ a concurenţei (de cătrefirmele rivale) complaint s.complet dezasamblat (despre utilaje livrate dezasamblate) compliance s.serviciu de reclamaţii complementary adj. compus. sunt gata de folosinţă imediată) . a încheia.licitaţie competitivă ~ demand . competenţă.complet asamblat (despre utilaje care.).inspectare/verificare a respectării legislaţiei în vigoare comply v. examen prin concurs (pentru ocuparea unui post vacant) ~ market . (with) a se conforma (cerinţelor.

segmentare concentrată. calculator.aided/. domeniî) ~ cargo . concentrat .(bur. a achita partial (o datorie) v.) convenţie.poliţă de asigurare generală ~ sale .concentrare a industriei (concentrarea unor sectoare industriale în anumite zone în funcţie de . compus v. stmctură alcâtuire 2. compus.î. a calcula.ofertă cuprinzătoare/ amănunţită ~ policy .tarif compus/mixt (combinaţie între taxa ad valorem şi o taxă vamală specificâ) comprehensive adj.. a încheia un concordat ~ bonus . a computeriza concealment s. fiind înlocuitori apropiaţi unul pentru celălalt) ~ train .. ofertă de două sau mai multe produse care satisfac acelaşi tip de cerere.) concentrated adj. compoziţie.t.cerere combinată/ alternativă (cerere de produse ori factori deproducţie interşanjabili) ~ supply .) primă compusă ~ entry .(cont. a evalua.vânzare/executare silită (la licitaţie) ~ winding-up . mixt s.t. concentrare (proces prin care sectoarele industriale sunt tot mai putemic dominate de câteva firme mari) ~ account . (dr. obligatoriu. silit. a ajunge la un compromis (cu creditorii).i. constrângere compulsory adj. cuprinzător ~ offer . marketing al nişelor de piaţă (identificarea şi exploatarea unui segment îngust de piaţâ) concentration s. v.COM-CON 71 informaţii din mai multe sectoare. a combina. 1.i. a alcătui 2.caric/încărcătură mixt(ă) ~ demand . a estima computer s.l. a retrage (o acuzaţie în schimbul unei compensaţii materiale) 3.aided/assisted trading . disimulare (a activelor de catre un falit.cont de concentrare (cont de depozit în care se virează periodic sume de bani) ~ bank .assisted manufacture fabricare asistată de calculator ~ .ofertă combinată (ofertă a unui produs care provine din două sau mai multe surse ori metode de fabricaţie. fortat.lichidare judiciară compute v.dobândă compusă ~ tariff . sumă achitată (în baza unei asemenea înţelegeri) compound adj.tren mixt (de călători şi marfă) comptroller v. impus ~ acquisition/purchase/surrender expropriere ~ licence .segmentation .) tranzactii asistate de calculator computerize v. controller compulsion s. a compune.(asig. ascundere. a adevărului de câtre un asigurat etc.licenţă obligatorie (asupra unui brevet de invenţie) composition s.bancă de concentrare (a fondurilor din alte bâncî) ~ of industry .) articol recapitulativ ~ interest . computer . concordat (acord între un debitor şi creditorii sâi privitor la lichidarea datoriilor prin plata unei sume mai mici decât întreaga datorie angajată).

a termina. interes.vânzare condiţională conduct s. stare.situaţie pe piaţă.) condiţie suspensivă ~ bond . a stipula v.(dr. condiţie 2. cartel maritim ~ call . relaţie 2. concesie 2. arbitraj ~ board .) condiţi^ rezolutorie ~ s agreed upon . prevedere. profilul pieţelor etc. semnare (a unui contract) 3. 1.consiliu de arbitraj conciliator 5'. legătură.t. congres convenţie 2.condiţii convenite ~ s of contract .clauza confidenţialitâţi (într-un contract de angajare) . societate concession s. concesionar conciliation s.conditii di adeziune ~ s of sale . 1. poziţie socială 4.report .funcţionar de încredere . 1. clauză.) ~ ratio . dirijare. situaţie 3. stipulatie (a unei convenţii) v. administrato) 2.(dr. confidenţialitate ~ clause .navluri de linie ~ ship/vessel .(com.a pune condiţii..(dr. concesiune concessionaire s.andosare condiţio nală ~ sale . taxator.) acceptai^ conditionalâ (a unei oferte de cătri cumpărător dacâ primeşte unelt facilităţi) '• ~ of the market . a încheia (o afacere). a prevedea. a semna (un contract) 3.i. l administra ~ money . terminare.t.condiţii de vânzare (îi contractele de vânzare de mărfuri) conditional adj. 1. mediator conclude v. concem. decizie fmală condition s.rată de concentrare (care arată procentul în care un sector industrial este dominat de câteva mari societăţi sau mâsura concurenţei pe pieţele bancare) concept s. idee ~ testing . a conchide.navâ de cartel maritim ~ terms . ghid.starea conţinutului necunoscută (despre o marfâ ambalată) ~ subsequent . arbitru.(com. concesionar concessionary adj. a sfârşi 2. concept.î.cărăuş asociat (la un cartd maritim) ~ rates . a deduce conclusion s. 1.stare a caricului/ încărcăturii . conciliere. 1. a dirija.72________________________ sursele de materii prime.of contents unknown . 1. conjunctură ~ precedent . a condiţiona 2. a conduce.condiţii (contractuale) d( cartel maritim confidential adj. s. participare (într-o afacere) 3. director. conducere. conductor 3. întreprindere. a stipula o condiţie ~ of cargo . încheiere (a unei afaceri).raport confidenţial confidentiality x. concluzie. însoţitor conference s. conditional ^ ~ acceptance . administrare v.) testare a conceptului concern s.obligaţiune condiţională/dublă ~ endorsement . 1.condiţii contractuale ~ s of membership .conferinţă telefonică ~ carrier . confidenţial ~ clerk . sfârşti 2. conferinţă.) cheltuieli de deplasan (pentru un martor) conductor s.

conflict. prudent.analiză asociată (tehnicâ de lucru utilizatâ în dezvoltarea noilor produse) conscience s. a fi incompatibil .(com.contract consensual ~ obligation . a fi în conflict/ contradictie.daune indirecte (oferite drept compensaţie pentru.) cont de consignaţie ~ invoice . congres conjoint adj. motiv 3.conflict de legi. lichidator (numit de instanţă pentru a închide ofirmăfalită) 3.contabilitate pmdentă ~ estimate .) credit irevocabil confirmat ~ letter of credit . a ratifica. 1.of interests . 1.evaluare pmdentă ~ investment . a confisca. a expedia (mărfuri). a adeveri 2.factură de consignaţie ~ note .preţ de vânzare consign v. 1. 1.contract de navlosire pe voiaje consecutive consensual adj. validat ~ irrevocable credit . 1.poliţă de asigurare indirectă a pierderii. succesiv ~ days . contradiţie. consignor consignment s. primitor (al mărfii) ~ voyage charter party . considerent. plată. expediere (de marfa) în consignaţie ~ account . a remite.bani de conştiinţă (sumă trimisă anonim de cineva pentru plata unor impozite de la care iniţial s-a eschivat) consecutive adj. a preda. remuneraţie. a trimite (mârfuri) m consignaţie 2.t. combinat ~ analysis . a atesta. a confirma.fuziune congeneră (între firme din aceeaşi industrie în care partenerii de fuziune nu sunt nici clienţii.) contraprestaţie ~ for sale . consensual ~ 's risk . confirmat. conglomerat ~ amalgamation/merger . lot/încărcătură expediat(ă).obligaţie consensualâ consequential adj.CON 73 confirm v. asociat.zile consecutive/curgătoare finclusiv duminicile şi sărbătorile legale) ~ contract . considerare. compensaţie 4. (dr. consideraţie. consecutiv. consignatar.t.pe riscul destinatarului consigner v. care decurge/ rezultă ~ damages . custode.antrepozit de consignaţie . conservator 2. a încredinţa. a sechestra conflict s. destinatar. atestat.fuziune-conglomerat (între societăţi din industrii diferite) congress s. adeverit 2.i. conştiinţă ~ money . a depune (o sumă) consignee s. ratificat. paznic 2. partidă de mărfuri 2. poliţă de asigurare împotriva întreruperii afacerii (cauzatâ de un accident major) conservative adj.acreditiv confirmat confiscate v. congener ~ merger . a valida confîrmed adj. moderat .fraht.t. stimă 2. incompatibilitate v.conflict de interese ~ of laws .investiţ-ie cu risc scăzut conservator s. 1. studiere. nici furnizorii uneia dintre ele) conglomerate s. tutore consideration s. nerespectarea obligaţiilor contractuale) ~ loss policy . 1. contradictie între legi congeneric adj. scrisoare de trăsură ~ warehouse . a consemna 3.accounting .(cont.

a consolida. a ~ management .factură consularâ consortium s. titluri de rentă conso~ fees .) situaţii ~ trust .jurisdiction .termen de execuţie (a une^ -accounts . interpretare (a unei legi) mărfii) ~ industry . taxe consulare a unui drept de uzufruct prin consular adj. 1.invoice .conturi consolidate lucrâri de construcţie) .pasager repatriat (prif conspicuous adj. consignator. fuziune.) tutelă prezumatS financiare consolidate implicită consolidation ^.consul general publice) 3.(dr. 1.annuities/stock .legalizare consulară proprietar) ~ declaration . consolidat ~ time .declaraţie consularâ consols s. expeditor (al ţie. constant. 1.financial statpments . consortiu . consulat (nemotivat de necesităţi.t. 1.viză consulară consulate adj.jurisdicţie consulară ~ agreement . construo| consignor s.taxe consulare lidată . (dr.(asig.total loss .acord de consorţiu ~ office . clădire 2.consum ostentativ ~ visa .) posesie cu titk 1 (bilanţzil unui grup. abordare în cutumiar grup (a unei societăţi~ law . unor societăţi).industria construcţiilor consolidate v.(dr. mar. a aborda în grup (o ~ of ships . ostentativ. construire. consuetudinar. constructiv 2 consolidată dedus.consulat general dorinţa confirmării unei poziţii sociale 74 ________________________ superioare) constant adj.) pierdert componente) totală prezumată/interpretată ' .agent consular calităţii de uzufructuar şi de nud ~ certification .şantier de construcţie consolidated adj. întocmit prin legal unificarea bilanţurilor tuturor filialelor . consular întrunirea.construcţii navale societate-mamâ cu filialele ei în ~ policy . consul contabile) 2. în aceeaşi persoanâ. a ~ agent . vădit consulat) ~ consumption .bancă de consortiu ~ passenger .cost constant/fix .poliţă de asigurare a navei î scopuri contabile) 2. estimat ~ balance sheet .preţuri stabile construction s.) consolidare (stingere consulage s.(cont.drept consuetudinar/cutumiar -mamă cu filialele ei în scopuri consuls.amenajare de şantied unifica (societăţi). prezumat. slimulat de ~ general .capital constant . consolidare.cost . unificare (a consuetudinary adj.bilanţ consolidat ~ possession . a consolida (datoconstrucţie ria publică) ~ site . consolidare (a datoriei ~ general . pl.titluri de rentă constructive adj.consulat ~ bank .~ prices . stabil ~ capital .

CON

75

consultant s. consultant; specialist, expert; consilier consultative adj. consultativ ~ vote - vot consultativ consulting adj. consultant - engineer - inginer consultant consumable adj., s. consumabil consume v.t. a consuma consumer s. consumator - acceptance - acceptare (a unui produs) de consumatori ~ behaviour - comportament al consumatorului ~ credit - credit de consum (acordat pentru cumpărarea de bunuri' de consum şi servicii) ~ demand - cerere a consumatorilor ~ durables - bunuri de folosinţă îndelungată ~ finance company - societate pentru acordarea de credite consumatorilor/ persoanelor fizice - goods - bunuri de consum ~ loyalty - loialitate a consumatorului ffaţâ de o marca) ~ non-durables - produse de folosinţă imediată - preference - preferinţă a consumatorilor ~ price index - indice de preţ al consumatorului (wdicele preţurilor cu afnănuntul) ~ profile - profil al consumatorilor ~ protection - protecţie a consumatorilor ~ research - cercetare a preferinţelor consumatorilor ~ resistance - rezistenţă/pasivitate a consumatorilor

~ strike - grevă a consumatorilor, boicotare (a unui produs) de către consumatori ~ 's sovereignty - suveranitate a consumatorilor (alocarea resurselor într-o economie îiberă în funcţie de preferinţele consumatorilor) ~ 's surplus - surplus al consumatorului/cumpărătorului (diferenţa dintre preţuî pe care cumpărătorul intenţioneazâ sâ-l ofere pentru un anumit produs şi preţul pe care îl plăteşte în realitate) consumerism s. consumerism consumption s. consum ~ curve - curba consumului ~ function - functia consumului ~ goods - bunuri de consum ~ habits - obiceiuri ale consumatorilor/în materie de consum ~ rate - normă de consum ~ tax - impozit pe consum - unit - unitate de consum container s. container ~ capacity - capacitate în continuare (a unei nave portcontainere) ~ carrier/ship/vessel - cargou-container, navă portcontainere ~ cell - celulă de container (pe navele portcontainere) - dimensions - dimensiuni (standard) de container ~ storage - depozitare în containere containerizable adj. containerizabil ~ cargo - caric/încărcătură containerizabil(ă) containerization s. containerizare containerize v.t. a containeriza, a introduce (mârfuri) în containere

~ interest - (dr.) drept de proprietd condiţionat contamination s. (asig. mar.) conta~ liabilities - (cont.) pasiv condiţiofl minare (a caricului, în special cu apă eventual I de mare) continuation s. 1. continuari contango s. (bur.) contango, report (la prelungire 2. (hur.) contango bursa de valori, amânarea achitării ~ account - (bur.) report i unei datorii, prin plaîa unei dobânz.i, - clause - (asig.) clauza prelungiri 1 pânâ la urmâtoarea lichidare; la bursa continuării de mărfuri, diferenţa dintre preţul spot ~ day - zi de contango şi preţul forward saufutures) continue v.t. 1. a continua, a prelun( ~ day - zi de contango 2. (dr.) a amâna 3. (bur.) a reporta contemptuous adj. dispreţuitor continuous adj. continuu, permanent ~ damages - daune neînsemnate/nule ~ audit - audit permanent (decise de instanţâ) ~ customary dispatch - (moa contention s. 1. disputâ, litigiu 2. celeritate uzuală fârâ întrempere concurenţă, rivalitate ~ employment - angajare contint contentious adj. litigios (perioadâ de funcţionare neîntrerupt continental adj. continental la o firma, folositâ pentru calculan - cover - acoperire continentală unor beneficii) (asigurare auto britanică oferitâ per~ (flow) production - producţie m fli soanelor care se deplasează pe continuu continentul european) ~ improvement - (man.) îmbunătăţii ~ port - port continental continuă ~ shelf - platou continental ~ inventory/stocktaking - invent contingency s. 1. eventualitate, continuu/permanent posibilitate; caz neprevăzut, accident 2. ~ markets - pieţe continue (pie^ cheltuială neprevăzută financiare care permit ca operaţiile i ~ account/fund/reserve - (cont.) fond fie execuîaîe oricând în decursul un de prevedere zile de tranzacţionare) contingent adj. eventual, posibil; contra prep. contra s. 1. (cont.) contr neprevăzut, accidental; condiţionat ~ cont 2. (com.) barter 3. (fin.) parten annuity - anuitate aleatorie (a unei poliţe de (intr-o tranzacţie cu titluri de valoare, asigurare de viaţă, a cărei plată este contraband s. contrabandă; mărfuri ( condiţionată de producerea unui eveniment) contrabandă adj.de contrabandă ~ control - control vamal împotrr -assets - active eventuale contrabandei; combatere a contraba ~ beneficiary - beneficiar condiţionat dei {beneficiar ale cărui interese sunt - goods - mărfuri de contrabandă ~ of condiţionate de producerea unui eveniment) war - contrabandă de război ~ expenses - cheltuieli neprevăzute
76_________________________

CON

77

~ trade - comert de contrabandă contrabandist s. contrabandist contract s. contract v.t. 1. aîncheia (un contract) 2. a contracta (o obligaţie, un împrumut etc.); a face (datorii) 3. a reduce, a restrânge (cheltuieli) v.i. a încheia un contract - bond - scrisoare de garanţie bancară de bună executare a contractului - by deed/under seal - contract sub sigiliu privat ~ carrier ~ cărăuş, transportator ~ date - datâ contractuală ~ department - raion cu vânzare angro
(la un mare ma.gaz.in)

~ for a work - antreprizâ ~ freight - (mar.) navlu contractual ~ horizon - durată de execuţie/derulare a unui contract ~ labour - mână de lucru angajată pe termen lung ~ law - drept contractual ~ lien - dreptul contractual de retenţie ~ note - (bur.) borderou (de cumpărare sau vânzare de acţiuni) ~ of agency - contract de agenţie/comision ~ penalty - penalizare contractuală ~ price - preţ contractual ~ service - serviciu contractual ~ speed - viteză contractuală ~ supplies - livrări contractuale - value - valoare contractuală ~ work lucrare în antrepriză contraction s. 1. contractare, încheiere pe bază de contract 2. contractare (a unei obligaţii, a unui împrumut etc.) 3. reducere, restrângere (a cheltuielilor)

contractor s. contractant, parte contractantă; antreprenor; fumizor contractual adj. contractual ~ obligations - obligaţii contractuale ~ rent - chirie contractuală contrarian s. (SUA) contrarian (persoană care urmează o strategie contrară unor opţiuni logice) contravener s. contravenient contravention s. contravenţie contribution s. 1. contribuţie 2. impozit, taxă ~ margin - (fîn.) maijă de contribuţie (contribuţia la costurile fixe sau venitul rămas după plata costuriîorfixe) ~ to general average - (asig. mar.) contribuţie la avaria comună contributOK. 1. contribuabil 2. colaborator (la o revistâ, un ziar) contributory adj. contributiv, contributoriu; cotizant s. acţionar; acţionar care contribuie la plata datoriilor (în
caz de lichidare a societăţii)

~ insurance - asigurări sociale din fonduri salariale ~ mortgage - ipotecă contributivă/colectivă (ipotecâ datâ unui singur creditor, alcătuită prin contribuţiile mai multor persoane) ~ negligence - (dr.) neglijenţă culpabilă ~ pension scheme - plan de pensii contributiv control s. 1. control (financiar, vamal etc.) 2. reglementare 3. control (exercitat de acţionarul sau grupul de acţionari care deţine mai mult de 50% din acţiunile unei societâţi) v.t. 1. a controla, a verifica 2. a reglementa 3. a dirija (moneda, piaţa etc.)

78

CON-Cfl

~ account - (cont.) cont de control/rectific are ~ stamp - marcă de control ~ snrvey - expertiză contradictorie controller s'. controlor; revizor; inspector conurbation s. conurbaţie convene v.t. a aduna, a reuni; a convoca (o adunare) v.i. a se aduna, a se întruni convenience s. înlesnire, utilitate, comoditate ~ goods - alimente pentru consum rapid, fast foods (alimente special ambalate şi preparate pentru a fi consumate imediat) ~ store - magazin de cartier (care se adresează clientelei dintr-o anumită zonă şi are program prelungit) conversion s. 1. (fin.) conversie, conversiune (schimbarea condiţiilor unui împrumut; emiterea de noi titluri pentru a înlocui alte titluri) 1. (dr.) apropriere, uzurpare ~ cost - cost de producţie (manoperă şi cheltuieli indirecte) ~ loan - împrumut de conversiune ~ price - preţ de conversie (preţul efectiv plătit pentru acţiunile comune atunci când sunt obţinute prin
conversia acţiunilor preferenţiale sau a obligaţiunilor convertibile)

preferenţiale sau a unei obligaţi^
convertibile)

~ table - tabel de transformări {pevA unităţi de mâsurâ aparţinând un sisteme diferite) convert v.î. 1. a transforma 2. (fin.} converti, a schimba 3. (dr.) & apropria, a uzurpa convertibility s. (fin.) convertibilitate convertible adj. convertibil ~ bond - obligaţiune convertih
(care, la scadenţă, poate fi schimba cu alte titluri în loc să fie plătită)

~ currency - monedă convertibilă ~ loan stock/securities - titluri i valoare convertibile (obligaţiuni & acţiuni preferenţiale care pot
schimbate, la opţiunea titularului,

acţiuni comune ale societâţii emitentt convey v.t. 1. a transporta 2. {dr.) transmite (o proprietate) conveyance x. 1. transport; transporta 2. mijloc de transport, vehicul 3 (d transfer (al unei proprietăţi)', act transfer conveyancer s. avocat (care pregâte^
actele în vederea unui transfer proprietate) conveyer v.conveyor

conveyor s. conveier, bandă transp<
toare

~ privilege - (asig.) privilegiu de conversie (dreptul unui individ, asigurat în grup, sâ încheie o asigurare individuală când asigurarea colectivâ expiră) ~ rate/ratio - rată/raport de conversie (numărul de acţiuni comune care poate fi obţinut prin conversia unei acţiuni

coomb s. coomb (unitate de cap citate) cooperate v.t. a coopera, a colabora cooperation s. 1. cooperare, colabon 2. cooperatie cooperative adj. 1. comun, de. colaborare 2. cooperatist s. cooperatii ~ advertising - publicitate comu (colaborarea mai multorfirme pentn reduce cheltuielile în acest sector)

COO-COR

'9

- bank - cooperativă de credit - farm - cooperativă agricolă de pro-ducţie - marketing - marketing comun (al unui grup de producâtori care colaborează pentru lansarea mărfurilor lorpepiaţă)

core î. interior, miez, inimă ~ activity/business - activitate principală/de bază ~ competence - (man.) competenţă de bază (a unei societăţi) ~ equity - capital propriu esenţial (al
unei societăţî)

~ shop/store - cooperativă de consum ~ society - societate cooperatistă, cooperativă ~ system - sistem cooperatist, cooperaţie coownership s. coproprietate ~ of industry - acordare de actiuni angajatilor (la societatea în care
lucrează)

~ workers - (man.) muncitori esenţiali
(cu sarcini deosebite) şi responsabilitâţi

copartner s. coasociat, copartener copartnership s. asociaţie ~ of industry - acordare de acţiuni angajaţilor (la societatea în care
lucrează)

corkage ^. taxă pentru băuturile înfundate (servite în restaurant) corn s. 1. cereale, grâne 2. (SUA) porumb ~ and dry measure - măsură de capacitate pentm cereale şi mărfuri pulverulente ~ chandler - comerciant de cereale (cu amănuntul) ~ dealer - cerealist, comerciant de
cereale (cu ridicata)

copper s. 1. cupm, aramă; monedâ de aramă 2. pl. acţiuni ale unei societăţi de exploatare a cuprului ~ - bottomed - sigur, solid, cu acoperire (din punct de vedere
financiar)

copy s. copie; exemplar v.t., v.i. a copia ~ paper - hârtie indigo/carbon copybook s. registru sau dosar conţinând copii de acte/documente copyright s. drept de autor (pentru operele literare, muzicale, artistice) adj. protejat de drepturile de autor, cu dreptul de publicatie rezervat v.t. a-şi rezerva drepturile de autor pentru (o carte, un disc etc.) ~ reserved - toate drepturile rezervate copywriter s. redactor (de reclame, anunţuri)

~ exchange - bursă de cereale ~ market - piaţă de cereale ~ trade - comerţ cu cereale corner 5'. acaparare (de mărfuri, acţiuni pentru a exercita controlul asupra preţurilor); monopol, monopolizare v.t. a acapara, a monopoliza (mărfuri, acţiuni) v.i. a forma un monopol corporate adj. 1. corporativ; constituit, formând o corporaţie 2. corporatist ~ body - organ constituit, persoană juridică ~ campaign - campanie organizaţională (campanie publicitară menită sâ
cultive imaginea unei companii în ansamblu)

~ culture - (man.) cultură/sistem de valori a(l) corporaţiei, cultură organizaţională

so_________________
~ customer - persoană juridică (client al unei băncî) ~ identity - (man.) identitatea corporaţiei ~ image - (man.) imaginea corporatiei ~ income tax - (SUA) impozit pe profitul societăţii ~ logo - logo(gramă) de corporaţie ~ name nume social ~ planning - planificare corporativă ~ raider - (bur.) persoană fizică sau juridică ce încearcă să obţină controlul asupra unei societăţi (prin cumpărarea masivă şi bruscă de acţiuni) -risk - risc corporativ (la alocarea capitalului, acesta reflectă efectele unui proiect asupra riscului firmei, măsurat ca efect asupra variabilitâţii profitului finnei) ~ seal - ştapila firmei; sigla firmei ~ sector - sector corporativ/al corpo-ratiilor (în economie) ~ state - stat corporatist ~ strategy - strategie corporativă/a corporaţiei ~ town - muncipalitate ~ trustee - instituţie mandatată corporation s. 1. corporaţie, persoană juridică 2. (SUA) corporaţie (persoanâ juridică care funcţionează separat şi distinct de proprietarii şi managerii săi, avănd astfel avantajul unei existenţe nelimitate, transferabilitatea simplă a părţilor sociale şi răspundere limitatâ) 3. municipalitate ~ aggregate (dr.) corporaţie colectivâ (cu mai mulţi membri) ~ sole - (dr.) corporaţie exclusivă (titular, cu personaîitate juridică, al uneia dintre anumite funcţii publice)

____________________COR-4

~ stock - obligaţiuni municipale - tax - impozit pe societate corporatism s. corporatism corporator s. membru (fondator^ unei corporaţh corporeal adj. corporal ~ property - bunuri corporale correspondence s. 1. corespondq poştă 2. organizaţie-corespoiMJ
(instituţie financiară care prestf servicii pentru altă organia financiară)

~ banking - sistem bancar cu activi corespondentă ~ clerk - funcţionar/secretar respoi bil cu corespondenţa ~ course - curs prin corespondenţă ~ department - serviciu de coresţ denţă correspondent s. 1. corespom (bancă ce acţionează ca agent penti
altă bancă care nu are sucursale^

corespondent, reporter ~ bank — bancă - corespondent corruption s. corupţie cost s. 1. cost; preţ de cost 2. cheltuieli de judecată; cheltuieli v. evalua, a fixa preţul v.i. a costa, a fa ~ accounting - contabilitatea costui ~ allocation - alocare a costui individuale (din costul total) ~ and freight - (mar.) cost şi navlu ~ - benefit analysis - analiză c -beneficiu ~ centre - centm de cost (um căreia i se pot aloca nişte cos specifice) ~ efficiency - randament/reducere preţului de cost - estimate - deviz estimativ

cos-cou
~, insurance, freight - cost, asigurare, navlu ~, insurance, freight and commission - cost, asigurare, navlu şi comision ~, insurance, freight and exchange cost, asigurare, navlu şi diferenţă de curs de schimb ~, insurance, freight, commission and interest - cost, asigurare, navlu, comision şi dobândă ~ leader - lider de cost (firmă care
deţinefaţâ de concurenţii ei un avantaj important în ceea cepriveşte costul)

81

~ of capital - cost al capitalului (media
costurilor comportate de diversele tipuri de capital al unei companiî)

~ of credit - cost al creditului
(dobândd)

~ of debt - cost al datoriilor (rata
dobânzii noilor datorii emise)

~ of downtime - cost al timpului de întrempere a producţiei ~ of labour - cost al forţei de muncă ~ of living - cost al vieţii ~ - of-living bonus - spor (salarial) pentm corelarea veniturilor cu evoluţia indicelui costului vietii ~ - of-living index - indice al costului vieţii ~ of new common equity - cost al noilor acţiuni comune (rata rentabilităţu lafondurile obţinuteprin vânzarea de noi acţiuni comune) ~ of retained earnings - cost al profitului nerepartizat/acumulat (rata rentabilitâţii solicitate de acţionari pentru capitalurile proprii obţinute de firmă prin reţinerea şi reinvestirea
profitului)

~ per thousand - cost la mie (metodă de calculare a cheltuielilor de publicitate pentru fiecare mie de cititori, ascultâtori etc.) ~ - plus method - metoda adăugării unei cote marginale fixe la preţul de cost ~ price - preţ de cost ~ (- push) inflation - inflatie provocată de creşterea preţurilor de cost ~ standards - nivel de cheltuieli prevăzute ~ structure - structură a costului ~ unit unitate de cost coster v. costermonger costermonger s. negustor ambulant (de fructe, legume, peşte etc.) costing s. calcul/stabilire a(l) preţului de cost costliness s. scumpete, preţuri ridicate cottage s. casă ţârănească ~ industry industrie artizanală cotton s. bumbac ~ bale - bal/balot de bumbac ~ futures contracte futures cu bumbac ~ market - piaţa bumbacului ~ mill fllatură de bumbac coulisse s. grup de brokeri neoficiali council s. consiliu ~ board - şedinţă de consiliu ~ estate cartier de locuinţe aflat în administrarea autorităţilor locale ~ tax - iaapozit local councillor s. 1. membru al unui consiliu 2. consilier counsellor s. 1. consilier 2. avocat ~ - at-law - avocat

j82________________________

cou-cq
coupon s. 1. cupon (ataşat unui titlu valoare la purtător) 2. bon, tichet fi cartelă) \ ~ bond obligaţmne cu cupoane f< dobândă) ^ ~ rate - rata cuponului (rd specificatâ a dobânzii unei obîigaţiun ~ sheet foaie de cupoane ; ~ stripping - desfiinţare a cuponul (transformarea unei obîigaţiu obişnuite într-una cu cupon zero) courier s. curier court s. curte, tribunal - of appeals - curte de apel ~ of arbitration - curte/tribunal ( arbitraj - of competent jurisdiction - tribun competent ~ ofjustice/law - tribunal - of original jurisdiction - tribunal i prima instanţă courtage s. curtaj, brokeraj covenant s. acord, contract; clauză unui contract v.t. a conveni (pf contract), a prevedea, a stipula covenanter s. parte contractantă cover s. 1. (fond de) acoperire/garanţ (pentru un împrumut, o tranzacţie eh 2. asigurare, acoperire (a unui risc) suplinire (a unui muncitor absent) \ 1. (bur., fin.) a acoperi, a garanta 2. asigura, a acoperi (un risc) 3. a relata comenta (ştiri, evenimente; desp ziarişti) ~ charge - cost suplimentar (penl tacâm la restaurant) - funds - fonduri de garanţie/acoperi ~ note - certificat provizoriu asigurare (cu valabilitate până emiterea poliţei de asigurare)

counter s. 1. tejghea; ghişeu 2. contor (^e apă, electricitate etc.) adj. contrar, opus ~ advice - contraaviz ~ check - (SUA) cec/formular de retragere (de numerar din cont) counterbid s. contraofertă (la licitaţie) counterclaim (dr.) s. cerere reconvenţională v.i. a formula o cerere reconvenţională counterfeit adj. contrafâcut, fals s. contrafacere, falsificare; fals v.t. a contraface, a falsifica counterfeiter s. falsificator counterfoil s. cotor (de chitanţe, cecuri, bilete); contramarcă, talon, matcă counterman s. tejghetar; barman countermand s. contramandare v.t. a contramanda, a anula (o comandă, un
ordin etc.)

counteroffer s. contraofertâ counterpart s. copie, duplicat countersign s. contrasemnătură v.t. a contrasemna countersignature s. contrasemnăturâ countertrade s. (com.) contrapartidă countervail v.t. a compensa, a contracara country s. 1. ţarâ, stat 2. regiune, zonâ; provincie ~ limit - (fin.) limitâ de ţară (limita
riscului de tara)

~ of destination - ţară de destinaţie (a
mărfii)

~ of origin - ţarâ de origine (ă mârfii) ~ rating - rating de ţară ~ risk - (fin.) risc de ţară

COV-CRE

83

coverage s. 1. (bur„ fin.) acoperire, garanţie 2. a