Danijel Čorić Grupa Razred

Nadneva
k
I
4.
16.5.201
1.
PRIPREMA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOGA SATA
LIKOVNE KULTURE
OBRAZOVNI ZADAI! NAČINI RADA!
1. po promatranju
2. nakon
promatranja
3. po sjećanju
4. po zamišljanju
5. po izmišljanju
a" S#je$anje %nanja!
Uočavati,istraiti i izraavati optičko mije!anje "oja točkama osnovni# "oja, usvojiti
rad s $omasterom, upoznati dje%a %ikovne "a!tine koja sadre optičko mije!anje "oja.
&" S#je$anje '(o'o&no'#i!
&je"ati sposo"nost diver'entno' mi!%jenja, opaati optičko mije!anje "oja na %ikovnim
radovima, razvijati ma!tu, vje"ati sposo"nost optičko' mije!anja "oja.
ODGOJNI ZADAI!
(ormiranje stavova, razvijanje estetički# i radni# sposo"nosti.
OBLII RADA!
1. Frontalni
2. Individualni
). Rad u parovima
4. Grupni
NASTAVNA JEDINIA
1. jelina! *+&R,-N.
2. Te)a! +ptičko mije!anje
). Li*o+no (o,r-.je! s%ikanje
4. Li*o+ni (ro&le)i /ključni pojmovi"! optičko mije!anje "oja, raster
5. Mo#i+/ a0 vizua%ni/
"0 nevizua%ni/
1) likovni i kompozicijski elementi kao motiv i poticaj/
'eometrijski %ikova koji se prek%apaju
6. Li*o+no #e0ni.*a 're,'#+a i li*o+ne #e0ni*e/ $omasteri
NASTAVNE
METODE!
1. Analitičko
promatranje
2. emonstracija
3. !az"ovor
4. #smeno
izla"anje
5. 2etoda
s1enarija
$. Rad s tekstom
%. 3om"iniranje
&. &ariranje
'. (ra)enje
1*. Raz%a'anje
Na'#a+no 're,'#+o 1 re(ro,-*$ija!
Geor'es 4eurat5 +ijepa ,ena se pudra, 1666., mapa #(4
PLAN PLOČE!
OPRIČKO MIJE2ANJE BOJA
NASTAVNA
SREDSTVA I
POMAGALA!
1. !eprodukcija
2. -zravno
umjetničko dje%o
3. *rirodni o"%i1i
4. Načinjeni o"%i1i
5. 7ijapozitivi
$. Foto"ra-je
%. Gra8oskop
&. 9e%evizor
'. &ideo
1*. .loča/ kreda
11. 0stalo1
kompjuter
Dječji radovi
Reprodukcija
Prazan
papir
ARTIKULAIJA NASTAVNOGA SATA PRIMJEDBE!
34 PRIPREMA
Pozdravljam učenike. Pitam ih jesu li svi donijeli flomastere. Ukoliko nisu, uz papir, dijelim i pribor
(slikati ćemo na papiru A4 formata). Lijepim prazan papir na ploču te demonstiram odnosno
podsjećamo se rada s flomasterima. Učenicima govorim kako linije i točke ostaju uvijek jednako
debele bez obzira na jačinu pritiska flomastera o podlogu. lomasterom slikamo na glatkoj strani
papira.
54 MOTIVAIJA
Na kompjuteru pa%im *o:er *oint prezenta1iju. 4 učeni1ima ponav%jam koje su
osnovne "oje, a zatim kako nji#ovim mije!anjem nastaju izvedene "oje. Napomenut ću
učeni1ima kako "udemo ponav%ja%i osnovne "oje da na k%upu izvade takve "oje
$omastere.;1rvena, uta, p%ava0
Pitam učenike na koji su način dosada učili mije!ati boje, tj kako odnosno na čemu su recimo
pomije!ali dvije tempere" #e im obja!njavam da osim stvarnim mije!anjem boje na paleti mo$emo
boje mije!ati i optički. % obzirom da optički znači da je ne!to vidno, da vidimo ne!to, pitam učenike
s čim mi to onda vidimo" Prema tome optičko mije!anje boja je mije!anje koje vidimo samo u
na!im očima odnosno optičko mije!anje boja nastaje kada dvije osnovne boje nanosimo sitnim
potezima, mrljama ili točkama na neku povr!inu (npr. na povr!inu papira&. 'atim učenicima
prika$em sliku ($empera. Pitam koje je boje. Učenici odgovaraju da je zeleni. 'atim prebacim na
iduću sliku koja pokazuje taj isti ($emper, ali izbliza, pa ponovno pitam učenike koje boje vide. )ni
odgovaraju plavu i $utu. )bja!njavam im da promatranjem neke povr!ine s odre(ene udaljenosti
vi!e ne vidimo dvije osnovne boje, nego jednu izvedenu. *akle izvedena boja nije stvarno nastala
nego je mi samo tako do$ivljavamo u na!em oku.
#ako npr. narančastu boju , umjesto direktnim mije!anjem crvene i $ute mo$ete do$ivjeti ako na
povr!inu naslikate mno!tvo sitnih točkica crvene i $ute boje. +ko tu povr!inu pogledamo izbliza
uočit ćemo samo točke crvene i $ute boje, a ako je pogledamo izdaleka dobit ćemo narančastu
koju koja treperi, a ne samo točkice. ,sto tako zelenu boju dobit ćemo prividnim preklapanjem
plave i $ute, a ljubičastu preklapanjem crvene i plave. %ve ispričano potkrepljujem slikama s
prezentacije.
Palim crte$ nacrtan rasterom. Pitam učenike !to vide" -ojim je elementom ispunjen taj crte$"
-ako su raspore(ene te crte na povr!ini" )bja!njavam da je to raster koji nastaje kada jednolično
ponavljamo jedan element (crtu, točku ili oblik& i njime ispunimo plohu. #i elementi mogu biti
različite gustoće čime dobivamo svjetlije i tamnije plohe.
Ponavljam s učenicima koje geometrijske likove znaju.
64 NAJAVA ZADATKA
*anas ćemo flomasterima slikati geometrijske likove koji se preklapaju. Likove slikate točkicama
osnovnih boja, a na mjestima gdje se likovi preklapaju optičkim mije!anjem dobit ćete izvedene
boje. Pozadinu ćete napraviti rasterom crta samo dvjema osnovnim bojama po izboru. #ko će
ponoviti zadatak"
74 REALIZAIJA /RAD"
Učenici rade. )bilazim ih i razgovaram s njima. jesu li upotrijebljene sve osnovne boje, jesu li
točke dovoljno guste kako bi se pomije!ale u oku. /apominjem da nema kopiranja te da rade
individualno i budu !to kreativniji.
OJENA!
84 ANALIZA I VRJEDNOVANJE LIKOVNOG PROESA I PRODUKATA
Pri kraju sata, na ploču, stavljam reprodukciju umjetničkog djela 0eorgesa %eurata, Lijepa žena se
pudra, 1222. , kao i desetak učeničkih radova.
3azgovor s djecom. 4to je bio dana!nji zadatak" 5esu li ga svi ispunili"
Poka$ite gdje se osnovne boje preklapaju i stvaraju privid izvedenih boja. 3azlikuju li se radovi
prema gustoći točkica"
Pogledajte umjetničko djelo. 6otiv je različit. 4to mu je zajedničko s va!im radovima"
-oji je od va!ih radova najoriginalniji" 'a!to"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful