‫ﻣﺳﻳﺮات ﺻوﻓﻳﺔ ﺗﻧدﻳدًا ﺑﺄﺣداث اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا‬

‫ا ر‬

‫ھ‬

‫ت ا‬

‫‪13/04/2013‬‬

‫ا‬

‫ا‬

‫‪ +‬د ا ﱠ( & ‪١٤٣٤‬‬
‫ﱠ ْ‪َ َ ٠٢ ,.‬‬

‫إ ‪ &1 2‬ا ‪+‬‬
‫ا‬

‫ا‬

‫&"رات‬

‫ةا‬

‫‪ / ١٣‬إ‬

‫‪0‬ن‬

‫‪3‬‬

‫‪12‬‬

‫و‪# "0‬د" ًدا ‪ C‬داث ا ‪&"#‬‬

‫‪1‬‬

‫‪٢٠١٣ /‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫إ ر"ل‬
‫‪2013‬‬

‫‪ :‬ـــــــ‪+ 7 - 9‬ـــــــ‪5‬‬
‫&‬
‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪AM 11:59‬‬

‫‪Like‬‬

‫أ و ا زا‪.‬م "ط ب ‪#‬زول ا *"ش‬
‫" دد‬

‫ا‬

‫إ‪E‬‬

‫ر""ن‪ ..‬و‬

‫" ا‬

‫و‬

‫أ ن دد ن ا ‪ 08 .‬ت وا وى ا و‪"0‬‬
‫‪2‬دا ا & ت إ‬

‫را‬

‫ن إ‪E‬‬

‫ورة أر " "‬
‫ا‬
‫و‪ E‬ل ‪8‬ء أ و ا زا‪.‬م‪ O" ،‬ا طر"‬
‫‪2‬دً ا‪ ،‬ن &*د ا ‪#‬ور‬
‫با‬

‫أرواح ا‬

‫ا ز " ‪ ،‬إ‪ #‬م ا‬

‫&" إ‬

‫ري‬

‫را‬

‫‪ ،‬د‬

‫ا وط‪" "#‬ن أ‪0‬راد ا وطن ا وا د‪،‬‬
‫وط ب أ و ا زا‪.‬م *‪ 6‬ت ا‬

‫"ق &ر‬

‫" أرواح‬

‫" وإ زام ا دو‬

‫&" ‪،‬‬
‫" ا‬

‫"رً ا إ‬

‫وأ‪ 3‬ف‬

‫ر‬

‫د‪T‬ا‪#‬‬

‫ا طرق ا و‪"0‬‬
‫وا‪ F‬زاب‪،‬‬

‫& وى ا‬
‫"ر ا إ‬
‫ً‬

‫أ‪ & #‬م ط‬

‫"‬

‫ا *"ش ‪#‬زول‬

‫ر""ن‪.‬‬

‫‪8‬ت و " ‪ +0‬ا & *د وا ‪. #‬س و " ا‬

‫با‬

‫و*ود و‪"E‬‬

‫ف ن ا & "ن ‪ +0‬ا‪ F‬داث ا‪" F‬رة ن ا‬

‫داء‬

‫رى ‪C‬ھ " ا و دة‬

‫داء‬

‫ا ر"ف و ر ا ‪ &"#‬ا ر‪"&E‬‬
‫وأ ر‬

‫إ‬

‫ا‪" F‬رة ا‬

‫راح ‪6 " 3‬‬

‫وأ د‬

‫ط‬

‫د ظ‪6‬ر ا "وم‬

‫ر‬

‫ل‬

‫راو" وا ‪6‬‬
‫&" إ‬

‫م‪،‬‬

‫‪ 0 6‬ط ‪" C‬ن و‬

‫نا ط بو‬

‫رأ&‪ 6‬إ‪E‬‬

‫را‬
‫;‬

‫ا ‪ &"#‬وو‪E‬وع دد‬

‫" و دد ن ا‪ 08 .‬ت ا‬
‫درا‪ ".‬ا ر‪"&E‬‬

‫ذل ا رط ‪0‬‬

‫" ا ر زا م *‬
‫ا‬

‫و‬

‫ا‬

‫ورة " ‪ #‬ا *‬
‫ر"س‬

‫ن ا ر‪".‬س ا و‪+&#‬‬

‫ط‬

‫&‪ " #‬ن ا‪#‬ط‪8‬ق ا ر‬

‫ا * ل وذات ا د"ن‪ ..‬ا‬

‫" و‬

‫"‬

‫ب ا و‪+0‬‬
‫&"‬

‫ر‬

‫ف‬

‫ا ! ‪6# "#‬ر ا "ر‬
‫!!‬

‫د ا‬
‫""; ‪0‬ر"د‬

‫ا د ط ‪ :‬ا ‪#‬ون "& < ‪"#‬‬

‫دا‬

‫ق‬

‫س‬

‫رك‬

‫"ط "ب" و"*رى‬

‫إ‪ 6 #‬ء‬

‫" ت *را "‬

‫ود & د‪ :‬ا‪ #‬ن ‪3‬رب & دة و رف ا م و"س"‬
‫ا‬

‫وص‬

‫" "ن ا ‪" 6‬ن ‪ C‬داث ا‬

‫و&"م ا &"&‪ :+‬ر&‪ 0 +‬ل ‪& +0‬ب ا‪ EF‬ط‬
‫‪E‬وات ا‪ F‬ن‬

‫ا ض‬

‫ور‬

‫"" "ن"‬

‫‪#‬د"د‬
‫ا‪F‬زھر‬

‫"‬

‫ا‪ U‬وان ا & "ن‪.‬‬
‫& ا & "ن ‪ 0‬ا‪ F‬داث‬

‫دد ن ا & "ن وا‪ EF‬ط‪.‬‬

‫زا"د‪&# ،‬ق ا‪8 .‬ف ا طرق ا و‪، "0‬‬

‫‪ 830‬ن ‪#‬دب ‪+3 E‬‬
‫وأ ر زا"د إ‬

‫ا ز " وا‬

‫"وت ‪T‬‬
‫&" ‪ ،‬واھ‬

‫أ‪ "& #‬م ر‪ * ;0‬و‬

‫‪ *#‬ح أول *را‬

‫‪+‬‬

‫طل "‪ #‬ل‬

‫"ن ا طر‪"0‬ن‪.‬‬

‫م ا د ا وى ا و‪ "0‬و * ; آل ا "ت‪ ،‬أ‪ "& #‬م ‪#‬ظ"م دة &"رات ن‬

‫أن ا &"رة & ‪#‬ط ق ن &*د ا ‪#‬ور‬

‫ا &" ""ن أو ا‬

‫ا * س ا وط‪#‬‬

‫دا وا & واة‪ ..‬إ دة ا& ‪ &#‬خ‬

‫ا ض‬

‫‪0‬ظ ت ن ا طر"‬

‫داء‬

‫ا& دادات أ ‪"#‬‬

‫!‬

‫ا& دادات إ وا‪"#‬‬

‫ن ا ‪ " 3‬ن ا & "ن وا &" ""ن‪.‬‬
‫‪ ،‬أ "ن‬

‫دة‬

‫ـ "إ دة "د‬

‫رك وا د‬

‫ز زال وة ‪ 6‬در* ت "‪3‬رب ‪2‬رب ا " ن‬

‫أ‪6#‬م ن "& وا ‪C‬ي ‪ # 0‬ط ‪ " .‬ؤدى إ‬
‫ا‬

‫ف ن ا ورط"ن‪830 ،‬‬

‫وع‬

‫‪ #‬ط ت"‪ "0‬ن" "&‬

‫ق ; ا ‪ 08 .‬ت وا طرق ا و‪ "0‬و ض ا‪ F‬زاب ‪#‬ظ"م &"رة‪،‬‬

‫ذل ‪E‬وات ا رط ‪+0‬‬

‫ددً ا‬

‫ا‬

‫&" ‪# ،‬د"دً ا‬

‫ر""ن و درا ‪6‬م‪.‬‬

‫درا‪ ".‬ا ر‪"&E‬‬

‫وأ‪ 3‬ف أ و ا زا‪.‬م أن ا طرق ا و‪" & "0‬م‬

‫و‬

‫ن ‪#‬ظ"م &"ر "ن‬

‫درا‪ ".‬ا ر‪"&E‬‬

‫‪ F‬داث ا‪" F‬رة‪ ،‬و ط‬
‫ا‬

‫‪+‬‬

‫و ول ا‬

‫ر "ا رط " دء إ دة‬

‫ر‬

‫دد ن ا‪ F‬زاب وا وى ا !ور" ‪،‬‬

‫ا ‪8 .‬ف ‪"& +0‬رة ‪#‬ط ق ن "دان ا‬
‫‪" C‬د‬

‫ا و دة ا وط‪ "#‬وا ط‬

‫ر"ر * ه ا‬

‫‪EW‬‬

‫ا‬

‫و‬

‫ا‬

‫درا‪، ".‬‬
‫" ‪،‬‬

‫" ت ‪ 0‬ا‪ F‬داث ا‪" F‬رة‪.‬‬

‫أن‪ X‬ھذه ا &"رات !‬

‫‪" C‬د‬

‫و دة ا‬

‫با‬

‫رى‪ ،‬وأن ا & "ن‬

‫ا& داد‬

‫" ا &" ""ن‬

‫ل ‪E‬وة إذا ر‪3‬وا ‪F‬ى ا داء‪.‬‬

‫‪1/3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪almesryoon.com/permalink/120481.html‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫ﻣﺳﻳﺮات ﺻوﻓﻳﺔ ﺗﻧدﻳدًا ﺑﺄﺣداث اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ‬

‫‪0‬‬

‫‪13/04/2013‬‬

‫ن!!‬

‫ذار ن ا ب ‪ 0‬ھذا ا‬
‫ِ‬

‫‪+‬ل‪A3‬ن‬

‫ھ" ل وأھل ا ‪6‬ف!‬
‫‪0+ 7‬د ‪ A 3‬ن‬

‫‪6‬ف ھ" ل‬
‫‪ 1‬اج إ‪+3‬‬

‫وھوب‬
‫‪Add a comment...‬‬

‫‪ + 3‬ن ا ‪0‬دة‬

‫‪Comment‬‬

‫‪Posting‬ط ‪.. " .‬‬
‫‪ as AlSharif Abdalla ElNaser...‬ث‬
‫)‪(Change‬‬

‫ر ‪Post to‬‬
‫‪Facebook‬‬
‫و ب ‪#‬‬

‫‪E‬‬

‫ا ر" ن وا راد‬

‫‪Facebook socialD‬‬
‫‪plugin‬‬
‫‪5‬ا‬

‫وا زھ " ر ا &" &‬
‫د‪ .‬إ ‪ J‬ب ا ‪H‬ازى‬

‫أ‪ E‬ط ا ‪*6‬ر "‪#‬ظ ون &"رة ـ "ا "ت ا‪" F‬ض" ‪#‬د" ًدا ‪ C‬داث ا‬
‫"ا‪ #U‬ذ" وا طرق ا و‪" "0‬‬
‫ا و&ط "* د د و‬
‫و‪E‬‬

‫درا‪".‬‬
‫ا ‪5 H+‬‬

‫دون &"رات د م ا ‪&"#‬‬

‫وار ‪#‬د"دًا ‪ C‬داث ا‪U‬ر د‬

‫ط ت رب ‪#‬د"دًا ‪ C‬داث ا طم‬

‫أ رك‪.‬‬
‫أز '‬
‫قا ھ ة‬
‫ا اب‬
‫ا ‪'!"#$‬‬
‫ش أ‪2 3‬ة ‪ 01‬ت ‪ + -.‬ى ‪..()* "+‬وا ‪ ': $‬م‪...‬‬
‫‪+3 2‬‬
‫" ‪ =>+‬ي ‪ : :‬ار ‪ : ": 1 ;3‬دة ا‪ .8‬ع ‪ "#‬ى و‪ 6‬ء‬
‫‪ ?2‬م‬
‫‪ E‬و "( ھ ‪ C>D .‬و‪!@AB‬‬
‫إ م "‪ = )+‬م" ا ? ‪ ! :‬أ > ‪ C‬و‪ *" G# "#H‬ھ" "‬
‫‪+ 3 12 2‬‬
‫ً ‪L#‬‬
‫)‪R‬اوي‪ N LQD :‬وق ا ‪ 0 +‬رة ا ‪N -. OP‬‬
‫‪+ 3 20 2‬‬
‫‪ V C >1‬م ا‪ U‬ان‬
‫‪ )#‬ة ا‪8‬و ;‪ ;#N? «;3 » ..‬ا )‪ 1 $‬ـ»‪ 6 D‬ال« و? ا‪C+‬‬
‫‪"+32‬‬
‫ا‪8‬ط‪ L‬ل‬
‫‪ D .. ^6 +‬ر] ‪ :‬ا = ف ? ب ا‪ $ 3‬د ا‪B‬ھ‪01 ;#‬‬
‫‪+ 3 12 2‬‬
‫ا‪ ;#+ " ? .‬ط ? _ ا !‬
‫‪1‬ـ ا ‪ N‬ر ‪ " ..‬و ? ‪Ra‬ل ‪ = ." ? H ;.‬و" و? ُ‪ ُH Q‬ر @‬
‫‪+ 3 17 2‬‬
‫"ا ُ)‪ "c‬ة"‬
‫‪19 2‬‬
‫>" ة ‪ = )+‬م _ إ ;"‪ N:‬ا و‪ 1‬رة"‬
‫‪+3‬‬
‫إ‪ +‬دة ‪ )D‬رك وا ‪ $‬د ‪ ^ :» "e: -. -‬ا ) ‪ V‬ھ ? «‬
‫‪ 33 2‬د‪":‬‬

‫ا‬

‫ك‬

‫‪www.Facebook.com‬‬
‫‪1W‬‬
‫‪X7 .‬‬
‫ا‪ Y7 (:‬ا‬
‫[‪ E‬ر ‪ . J 7‬ا ‪5‬أ ا ‪ 9‬ا ن‬

‫‪0.‬ك !‬

‫‪?Apartment, Villa, Office‬‬
‫‪aqarat4u.com‬‬
‫& ‪Advertise and view Egypt properties‬‬
‫‪!real estate here for free‬‬

‫‪2/3‬‬

‫‪ $%‬را " !‬
‫ب‬
‫'‬
‫‪almesryoon.com/permalink/120481.html‬‬

‫ﻣﺳﻳﺮات ﺻوﻓﻳﺔ ﺗﻧدﻳدًا ﺑﺄﺣداث اﻟﻛﻧﻳﺳﺔ‬

‫'‬

‫‪$%‬‬

‫ب‬

‫را " !‬

‫‪easilyinterview.blogspot.com‬‬
‫ا ‪ J 9‬ي ‪3 X3 $ 2700‬‬
‫‪ -‬ا‪ƒ‬ن !‬

‫وا ل‬

‫ر"ط ا و‪;E‬‬
‫ا " ة ا &" &"‬
‫ا رب وا م‬
‫ا ر" ‪3‬‬

‫‪ } +‬ا ‪0z‬ق ‪0u 7‬ظ‬

‫‪3/3‬‬

‫‪ 0‬ر" و‬
‫‪ " 3E‬و وادث‬
‫ت& ‪#‬‬

‫‪5 X‬ة ا ‪+‬‬

‫‪0‬ن ا ‪+‬‬

‫‪z‬‬

‫"‬

‫‪ t . 2012‬ا‬

‫ل‬

‫ل وأ‬
‫د"ن و د‪"#‬‬
‫ا‪" F‬رة‬
‫ا‬

‫‪ t +‬وا ‪0A‬‬

‫• ا ~ا‬

‫‪#‬‬

‫‪ to o+‬ا ن ‪7‬‬
‫ا‬

‫‪13/04/2013‬‬

‫ا‪5s‬ث ا‪ .E‬ر‬

‫‪Y‬ط ‪p‬‬

‫‪ o.‬ت ا ‪0‬ا‪n‬‬

‫‪ W +‬ا ‪u v+‬‬

‫‪0‬ا‪Egypt.com A3‬‬

‫‪almesryoon.com/permalink/120481.html‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful