Curs1

1 martie 2006 Introducere în antropologie culturală europeană

Disciplina sau ştiinţa numită antropologie îşi trage numele de la doi termeni greci şi anume: antropos – om logos – cuvânt Dincolo de această accepţiune strict etimologica se înţelege azi o sumă de discuţii ori de direcţii de cercetare a problematicii umane. Tot mai frecvent, antropologia este privită ca ştiinţă a umanităţii. Domeniul său de interes este tot ce se referă la fiinţele umane. Scopul său este acela de a oferi o imagine cât mai completă şi sistematică asupra comunităţii. Datorită domeniului său de studiu foarte larg avut in vedere şi de alte ştiinţe sociale în timp s-au conturat mai multe perspective de abordare a antropologiei: 1. perspectiva biologică – studiază omul şi creaţia sa ca parte a lumii biologice. Antropologia biologică sau fizică este prin urmare parte a ştiinţelor naturii. 2. perspectiva sociologică – defineşte antropologia ca ştiinţă socială alături de sociologie, economie, politologie, psihologie socială. Pe această filieră s-a diferenţiat antropologia culturală. 3. perspectiva dintre ştiinţele socio-umane – a condus la individulizarea antropologiei filozofice al cărui studiu ar fi natura şi esenţa umană. În definirea antropologiei culturale există cel puţin două accepţiuni : 1. o accepţiune ontologică – pune în sarcina antropologului cultural în principal studiul naturii umane, identificarea acelor constante şi esenţe generale umane comune întregii umanităţi. Viziunea ontologică priveşte fiinţa umană în tripla ei calitate de fiinţă biologică, socială şi culturală.(omul – rezultatul unei evoluţii biologice ). Omul s-a deprins treptat, a depăşit existenţa pur biologică, stabilind relaţii între ei de cooperare. Oamenii şi-au creat instituţii, au constituit societatea umană, au deprins în timp capacităţi şi obişnuinţe care constituie cultura care stă în mare măsură la baza comportamentului şi acţiunilor umane. Omul ca fiinţă biologică, socială şi culturală îşi duce existenţa ca parte componentă a unui ecosistem. 2. accepţiune epistemologică – are în vedere diversificarea cercetărilor efectuate de-a lungul vremii şi constituirea unor ramuri specializate ale antropologiei culturale, a diferitelor şcoli antropologice. Din această perspectivă epistemologică, antropologia culturală ar avea rolul unei prezentări în rezumat a marilor probleme ridicate de principalele ramuri ale antropologiei (un fel de sinteză cu caracter introductiv pentru cei doritori să se iniţieze în domeniul vast al antropologiei ). Principalele ramuri ale antropologiei sunt privite metafizic ca un copac al cărui ramuri se constituie în disciplinele sale particulare. În determinarea principalelor ramuri ale antropologiei culturale s-au utilizat trei căi : a) o prima cale identifică trei nivele : 1.antropologia culturală înţeleasă ca o antropologie generală din care se desprind la nivelul al doilea antropologia fizică sau biologică şi antropologia socio-culturală.. Termenul de antropologie socială este preferat în mediul academic britanic iar cel de antropologie culturală de cel american. Antropologia culturală se

la nivelul 2 antropologia fizică sau biologică. Etnologia – reprezintă nivelul superior de cercetare pe baza examinării şi cerectării datelor oferite de etnografie. antropologia fizică sau biologică. antropologia culturală are ca principală sarcină studiul comportamentului uman ce are la bază cultura standard (deseori inconştiente.structurează la nivelul 3 în arheologie. primatologia : studiul rudelor noastre mai apropriate primatele. paleontologia : studiul fosilelor vegetale şi animale. Dacă antropologii fizici îşi concentrează studiul pe baza biologiei. a umanităţii transmisă prin experienţa societăţii şi culturii decât prin gene.se situează tot antropologia generală din care se desprinde la nivelul 2 arheologia. Din al treilea nivel se desprind etnologia şi etnografia. dezvoltarea şi evoluţia sa. Curs2 8 martie 2006 Astăzi antropologii sunt tot mai mult de acord că antropologia propriu-zisă are două ramuri : etnografia etnologia Etnografia – este disciplina care se ocupă cu studiul societăţii şi culturii tradiţionale despre care adună date prin cercetarea de teren efectuată în zona unor culturi particulare. c) Conrad Philip Koltak – pune în sarcina antropologiei culturale studiul societăţii şi a culturii pentru a putea descrie şi exemplifica similarităţile şi diferenţele sociale şi culturale. antropologia lingvistică şi antropologia culturală propriu-zisă. iar pentru acestea fac apel şi alte discipline : paleoantropologia : studiază societăţile vechi umane şi animale. antropologia lingvistică. ● Caracteristici ale ramurilor antropologiei generale : 1. : Adesea etnologii nu se rezumă la datele oferite de etnografi şi le folosesc şi pe cele preluate de la arheologie sau lingvistică. încearcă să identifice şi să exploateze diferenţele şi similarităţile culturale. arheologia : calificări despre faciesul cultural al unei epoci (locuri). b) William Haviland – conform lui. antropologie lingvistică şi etnologie. antropologia culturală în sens restrâns şi antropologia aplicată. Ex. 2. pe baza cărora funcţionează societatea ). b) a doua cale foloseşte tot trei nivele : 1.se situează antropologia culturală generală .Howard – priveşte antropologia culturală ca pe o antropologie socio-umană al cărui obiect de studiu ar fi viaţa societăţii. antrpologia culturală vizează cu precădere studiul moştenirii culturale. . Cei ce se ocupă de acest domeniu studiază atât omul zilelor noastre cât şi fosilele umane. c) a treia cale foloseşte două nivele : 1. Antropologii fizici sunt interesaţi de împrejurările apariţiei omului. arheologia. Antropologia culturală propriu-zisă – în definirea căreia s-au conturat cel puţin trei puncte de vedere : a) M. Antropologia fizică sau biologică – reprezintă studiul umanităţii privită ca un fenomen biologic.

În general munca de teren este considerată un studiu de caz cu caracter descriptiv unde antropologul selectează un număr de cazuri colectând o gamă de date despre multiplele proprietăţi ale fiecărui caz. Sub ochii noştrii istoria este pe cale să devină o istorie antropologică sau o antropologie istorică. Ecologia umană sau culturală : studiază ecosistemele formate cu participarea omului. 1. sociologia studiază segmente ale societăţii fără scriere. Antropologia arheologică sau arheologia : cercetarea rămăşiţelor materiale conservate în pământ pe care le descrie şi le interpretează prin ele ajungând la diferitele aspecte presupuse de existenţa umană de-a lungul timpului istoric. Într-o primă fază. Antropologia oferă psihologilor date despre alte culturi. între reprezentanţii celor două ştiinţe există un important dialog interdisciplinar împrumutând una alteia instrumentarul şi metodele de cercetare sau cerectarea aspectelor noi : antropologia implicată în studiul societăţii industriale. în vreme ce antropologii au căutat societatea neindustrializată. Între exemplele ilustrate care se dau când se fac referiri la specificul muncii de teren cel mai des citat este cel al antropologului american Bronislaw Marinovski : cel care a petrecut mai mulţi ani în Insula Trabriand din Pacific unde a învăţat şi a vorbit limba tribală de acolo. care i-a permis să pătrundă în intimitatea celor mai multe dintre aspectele vieţii comunităţii demonstrând o surpinzătoare complexitate. ● Metodele şi tehnicile de cercetare în antropologie : Sunt diferite ramuri şi subramuri identificate în domeniul antropologiei culturale. Specificul muncii de teren : aplicând tradiţia antropologilor spre studiul societăţii iliterate a dus la identificarea acestor tipuri de cercetări ca fiind specialitatea antropologiei culturale. De la experinţa lui s-a teoretizat metoda participativă. 4. Sociologii se deplasează mai mult în teren iar antropologii au descoperit avantajul metodelor statistice. Ambele discipline au la un moment dat al evoluţiei lor tendinţa totalitară şi a situat deasupra celorlalte ştiinţe. Antropologia lingvistică studiază variaţia limbajului în timp şi spaţiu şi are mai multe ramuri : lingvistico-descriptivă sau lingvistico istorică : ● Relaţia antropologiei culturale cu ştiinţele socio-umane : O relaţie privilegiată are cu sociologia între ele existând însă şi importante diferenţe. Paleoecologia este specializată în studiul ecosistemelor din trecut. Face acest lucru pe baza unor observaţii proprii ordonând aceste date şi le prezintă într-o formă primară în acest timp trebuie precizat că munca de teren permite antropologului să vadă realitatea prin două sau . s-a implicat în viaţa tribului în care a trăit. O mare deschidere spre antropologie dovedesc azi istoricii mai ales în interpretarea datelor oferite de documentele istorice relative la diferitele societăţi revolute şi a istoriei imaginilor. antropologii au pus accent pe cercetările pe teren de tip calitativ mai ales pe baza observaţiilor participative. Astfel metodele de investigaţie ale arheologilor sunt diferite de cele ale cercetătorilor etnografi sau ale antropologilor lingvistici. mai ales cele fără scriere sau iliterate. Azi. În relaţia cu psihologia trebuie remarcat faptul că majoritatea psihologilor studiază propriile societăţi în vreme ce antropologia studiază în mod tradiţional alte societăţi. 5.. Dacă pentru sociologi metodele statistice sunt preponderente. sociologii au pus accentul pe societatea independentă.3.

de specializarea într-o anumită ramură a antropologiei. Aristotel i-a propus lui Alexandru proiectul de constituire a unui stat al lumii în care un rol important revenea asimilarea culturii ca mijloc de evitare a conflictelor sociale şi menţinerea ordinii.mai multe lentile culturale. denominarea cu ajutorul raţiunii şi a mijloacelor de a ajunge la raţiune. de pregătirea sa. geografiei sau al Antropologiei Culturale prin observaţiile sale asupra stilului de viaţă şi al mentalităţii popoarelor cu care el a venit în contact. Acest biculturalism este foarte important pentru antropologi pentru a deveni conştienţi de existenţa unei căi alternative de a înţelege lumea şi a acţiona însuşi acestor idei a contribuit foarte mult la dispariţia treptată a europacentrismului. Este firesc ca din acel moment să existe din nou campaniile de desfăşurare pentru antropologie. date despre modurile de viaţă. cercetătorii tuturor aspectelor umane din prezent şi din trecut interesaţi pentru toate problemele naturii umane precum şi de multitudinea ramurilor sale care face indispensabil dialogul interdisciplinar. Esenţa muncii de teren rămâne cu toată diversificarea sa. Herodot nu este doar părintele istoriei ci şi al etnografiei. Antropologia culturală are cum s-a putut constata o vocaţie atotcuprinzătoare holistă pretinzând pentru sine rolul unei discipline integratoare a tuturor disciplinelor socio-umane. Odată cu iluminismul. Această caracteristică este asigurată de cercetătorii tuturor spaţiilor Terrei. b) circumscrierea temei de cercetare : delimitarea problemei de studiu în cadrul său a unor priorităţi are întotdeauna avantaj aprofundat individualizării unor ipoteze plauzibile ce se cer a fi confirmate. Evul Mediu n-a fost un mediu propice continuării unor astfel de preocupări pentru că nu omul şi umanitatea au stat mult timp în atenţia învăţaţilor ci „ordinea divină” şi „principiul divin”. : un cătun din Munţii Apuseni aflat la 1400m altitudine şi izolat (impactul integrării europene pentru locurile din Munţii Apuseni). preocupările nu numai de teorie ci şi de practica socială. Curentul numit „umanismul renaşterii” a pus în centrul atenţiei sale omul şi umanul. Munca de teren a antropologului are o foarte mare responsabilitate socială. Opţiunea cercetătorului poate fi pentru societăţi mai izolate sau pentru studiul unor societăţi deschise. Curs3 Viziunea holistă în Antropologia Culturală Înţeleasă ca antropologie generală. Pe baza acestor informaţii. omul revine 15 martie 2006 . Etape în evoluţia Antropologiei Culturale Ca şi pentru majoritatea disciplinelor ştiinţifice şi rădăcinile Antropologiei Culturale trebuie căutate în Grecia. constituirea unor goluri în literatura de specialitate. pot vedea această realitate prin prisma percepţiei grupului sudiului. cultura popoarelor cucerite sau cu care armatele macedoniene au intrat în contact. sistemele politice şi juridice. Aristotel a beneficiat de campaniile elevului său Alexandru cel Mare primind astfel consecvent descrieri despre campaniile acestuia contra diferitelor state şi popoare. Ex. Pot vedea realitatea studiind prin prisma proprii culturi. observaţia participativă pentru că prin faptul că cercetătorii trăiesc o perioadă lungă în interiorul grupului observă calităţile zilnice ale membrilor pătrunşi în mecanismele centrale prin care membrii văd lumea ca martor nemijlocit al felului prin care se comportă. Pregătirea muncii de teren : a) alegerea temei se poate face în funcţie de experienţa proprie a cercetătorului.

Jorge Leclerr. starea de mijloc a sălbăticiei bazaze pe pescuit şi inventarea focului . Explicaţiile rasiale au pus la bază ereditatea. Acestui spirit i-au aparţinut Sonnt Simon şi August Comte care au pledat pentru crearea unei noi ştiinţe a omului care să aibă în vedere toate problemele pe care le presupune umanitatea. Cei care au îmbrăţişat această idee au pornit de la premisa că Adam şi Eva au fost albi după imaginea lui Dumnezeu. starea de jos a sălbăticiei bazate pe cules 2. dependente ale factorilor rasiali. Determinismul rasial are două subramuri: una care are la bază teoria monogenezei. egiptenii.mai plenar în centrul preocupărilor filosofilor John Locke (1632-1704) considerând că mintea umană la naştere nu este altceva decât un screen gol ce va fi umplut cu fenomene de aculturaţie (numită de antropologii culturali). Ambele teorii lasă posibilitatea existenţei unei rase inferioare şi de aici posibilitatea preocupării explicaţiei sclaviei: Voltaire consideră statutul societăţii inferioare a negrilor şi ca rezultat al inferiorităţii inteligenţei lor. Curs4 22 martie 2006 Determinismul rasial nu este un apanaj american. chinezii sau mexicanii) au strămoşi preadamiţi. atrubuită diferenţierilor rasiale unor acte de creaţie specială. Din această idee s-a născut teoria determinismului rasial ce susţine că diferenţele şi similarităţile culturale dintre populaţiile umane sunt variate. al formei societăţii şi culturii de la simplu la complex. Prima ia ca sistem de referinţă Biblia ce acreditează întreaga umanitate cu un strămoş comun. cealaltă are la bază teoria poligenezei. În ordine cronologică un alt curent important în istoria Antropolgiei Culturale este cel referitor la evoluţia socială considerând că evoluţia este un progres al formei de viaţă. Tot acest secol XIX revenea asupra tezei despre condiţia omului la naştere insistând pe egalitatea lor. El susţine că rasa este totul. ştiinţa depinzând de rasă.: Johann Blumenbach. Acest „adevăr” având o mare influenţă asupra drumului parcurs de ştiinţele sociale inclusiv de Antropologia Culturală. Unii îl consideră pe Adam doar strămoş al evreilor. Ideile lui Spencer se regăsesc în operele a doi dintre clasicii Antropologiei Culturale: Lewis Henry Morgan şi Eduard Taylor. Această idee îi permite să afirme că oamenii se nasc egali. Şi în Franţa avem numele contelui Jean Gabineau susţinând că fiecare grup rasial are propriile calităţi şi propriul destin. În anii 60 ai secolului XIX în Marea Britanie s-a pus semnul egalităţii între antropologie şi determinismul rasial. O consideraţie opune altor tipuri răspunsul ca rezultatul unui proces de degenerare având la baza anumite schimburi ale mediului. literatura. Spiritul ştiinţific sa dezvoltat mai mult în secolul XIX. barbarie şi civilizaţie. în vreme ce alte popoare antice ( caldeeni. Ex. Lewis Henry Morgan (1818-1881) priveşte în lucrarea sa de referinţă „Ancient Society” istoria omenii ca fiind constituită din trei stadii: sălbaticie. În UK acest curent este reprezentat de Robert Knox de profesie chirurg la Edinburgh ( Scoţia). Poligeneza respinge autenticitatea relativă din geneză. Pe baza unor inovaţii tehnologice el distinge 7 perioade: 1. Cei doi au militat pentru o ştiinţă a omului pe care Comte a propus să fie numită fizică socială iar mai târziu sociologie. în Germania Gustav Klemm a scris în 1843 o istorie a culturii omenirii în 10 volume bazându-se pe diviziunea umanităţii în rase active şi rase pasive.

zei etc. starea de jos a barbariei motivată de învăţarea olăritului 5. locurile. Spre deosebire de teoria lui Marx materialistă prin excelenţă. El consideră că toate populaţiile sunt egale în capacităţile lor de civilizare dar recunoaşte că unele culturi au progresat mai mult decât altele. 7. starea de sus a barbariei motivată de tehnologia turnării fierului 7. la studiul organizării societăţii şi politicii. asocierea dintre relaţie şi morală. domesticirea animalelor. animismul există peste tot unde există credinţă în suflet. teoria lui Morgan este una ateistă. irigaţii. După el inteligenţa umană se datorează inteligenţei supreme care este dată de cel care a pus lumea în mişcare. starea mijloc a barbariei motivată de cultivarea plantelor. să . ce poate fi găsită în orice cult. şamanismul (zeităţile superioare sunt mult mai puternice decât omul şi decât natura divinităţii. Taylor a fost poate de-a lungul veacului personalitatea cu cea mai mare greutate în antropologie. intermediarii unor anchete. ateismul (absenţa oricărei idei definitorii despre existenţa divinităţii) 2. Este nevoit să ia act de existenţa lor intermediat prin opiniile unor martori. stafii.3.de cultură în spaţiile culturale anglo-saxone. Evoluţia conceptului de animism: Considerat a fi definiţia minimă a religiei. El a introdus ideea germ. Această metodă presupune unele exigenţe. totemismul (obiectele naţionale. Lubback a suţinut ideea ca popoarelor primitive le lipseşte relaţia. modurile de comunicare şi credinţele ce au generat un fel particular de viaţă şi care reprezintă obiectul adevărat al antropologiei. animalele sunt obiecte de veneraţie) 4. Toate aceste credinţe converg spre credinţa în suflet uman. pietrele. starea de sus a sălbăticiei marcată de inventarea arcului şi a săgeţii 4. să cunoască limba oamenilor pe care îi studiază. arhitectura cărămizii şi a pietrei 6. divinitatea ca autor nu doar ca parte a naturii. civilizaţia reprezentată de inventarea alfabetului fonetic. Morgan a adus importante contribuţii şi la studiul familiei şi a sistemului de rudenie. sălaşul lor este îndeplinit de om şi accesibilitatea doar unor iniţiaţi numiţi şamani ) 5. Interviul (aplicatul chestionarelor sau punerea întrebărilor ) Această metodă pleacă de la constatarea că antropologia nu poate fi martor al tuturor aspectelor fenomenelor cercetate. El a fost puţin influenţat de evoluţia lui Darwin. Taylor considera că animismul există în forme diferite a căror tendinţă de evoluţie este spre monoteism. Taylor a ilustrat evoluţia în domeniul religiei în lucrarea sa „Cultura primitivă” publicată în 1971 şi care s-a vrut a fi o replică la o lucrare publicată cu un an înainte intitulată „ Originile civilizaţiei” aparţinând lui John Lubback în care individul identifică 7 stadii în evoluţia credinţei religioase: 1. Confruntând acest concept cu Antropologia cuprinde nu doar cultura elitelor civilizaţiei ci toate îndemânările învăţate. fetişismul (omul presupune că poate forţa divinitatea să se conformeze dorinţelor lui) 3. idolatrismul sau antropomorfismul (zeităţile sunt parte a naturii omului şi deosebit de puternice. Eduard Taylor n-a avut studii universitare şi cu toate acestea a ocupat catedra de Antropologie Culturală la o universitate britanică ( Oxford). fapt combătut de Taylor. ele sunt reprezentate prin imagini şi idoli ) 6. demoni. Divinitatea este o forţă supranaturală reală.

Puterile colonialiste au ţinut să fie cât mai bine informate cu privire la populaţiile aflate în stăpânirea lor pentru utilizarea cât mai eficientă şi fără conflicte. 4. Metoda monografică: Şcoala monografică de la Bucureşti. încrederea grupului să depăşească rapid statutul de outsider. Unii antropologi includ aici şi metoda chestionarului întocmit anterior în jurul unei tematici aplicate unui eşantion reprezentativ din grupul cercetat care se poate aplica direct de către cercetător sau poate fi trimis spre cercetarea unor persoane avizate. Analiza reţelelor: Este o tehnică utilizată iniţial pentru studiul umanităţii reduse azi fiind extinsă şi la studiul oraşelor. să cunoască bine modul de a pune întrebări. lgăturile de ordin organizaţional pe linia bisericească etc. Desfăşurarea efectivă a cercetării: Desfăşurarea sau neutralitatea antropologului în raport cu tema studiată: Nu ne putem raporta la realitatea umană cercetată ca la nişte lucruri. nu-şi cunosc reciproc vecinii. Se impune ca antropologia să aibă în permanenţă control asupra calităţii informaţiei şi să nu influenţeze răspunsul. Această metodă tapografiază tipurile de legături pe care fiecare persoană o are cu ceilalţi. Antropologia trebuie să se legitimeze în raport cu grupul să câştige viza de intrare în comunitate. legăturile sociometrice (de atracţie sau de respingere). de căsătorie. Constă într-o conotaţie specifică a liniilor şi structurilor de rudenie. judecăţi de valoare. de rudenie prin sânge şi (sau) prin alianţă.: o legătură de vecinătate. prietenii. rudele. Ex. Să nu aducă prejudicii grupului prin publicarea datelor despre grup. să verifice datele prin mai mulţi subiecţi anchetaţi. Mai întâi acesta s-a datorat unui efect secundar al colonialismului. În al treilea rând. de descendenţă. Metoda genealogică: Se aplică mai ales pentru cercetarea legăturilor de rudenie foarte importante în societăţile non-industriale. Antropologii au identificat două tipuri de relaţii: a) reţelele împletite strâns caracterului comunităţilor rurale şi în general societăţile non-industriale în care majoritatea prietenilor. Relaţiile sale cu grupul generează aranjamente emoţionale şi pune problema de ordin etic. Proprii societăţii urbane şi complexe în care oamenii care se cunosc unii pe alţii. rudelor cuiva sunt cunoştinţe ai celorlalţi membrii.obţină încrederea membrilor grupului studiat. Să fim conştienţi de faptul că antropologia are în raport cu grupul o mare responsabilitate socială. Legăturile acestei discipline cu muzeele au fost benefice pentru parcursul ei ulterior şi a rămas foarte strâns până în zilele noastre. 2. b) reţele împletite dezlânat. Dezvoltarea antropologică a fost corelată în organizaţia muzeistică. 3. profesia de antropolog cultural pătrunde acum şi în viaţa universităţilor mai ales la nivelul deceniilor II şi 29 martie 2006 . Curs5 La cumpăna dintre secolele XIX – XX O serie de împrejurări istorice au favorizat conturarea profesiei de antropolog. 1. vecinilor. Totalitatea legăturilor unei persoane cu celelalte consituie reţeaua personală.

A plecat în SUA unde a dominat antropologia americană până în anii celui de-al doilea război mondial. Progresul. fără de care existenţa structurii nu este posibilă. a făcut şi mari eforturi pentru instituţionalizarea universitară a acestei discipline. în dezvoltarea sa istorică şi în relaţiile sale cu alte realităţi asemănătoare. pe când diacronismul consideră timpul ca fiind o componentă foarte importantă atât în plan sincronic cât şi din perspectivă diacronă. cultura devenea de acum un domeniu imens de cercetare. Poziţia sa a fost taxată ca fiind anti-sienticista. Este considerat unul din cei mai mari antropologi culturali ai spaţiului britanic.III şi secolul XX. nu poate fi redusă la formele ei matematice sau chimice. după el culturile specifice trebuie cercetate în contextul lor istoric particular. Reddcliff Brown a efectuat cercetări pe problematica relaţiilor de familie. Sincronismul reprezintă perspectiva teoretică ce nu ia în calcul elementele importante. sa născut în Germania fiind de origine evreu. de rudenie. O asemenea poziţie metodologică şi teoretică impusă de personalitatea puternică a lui Boas. ca pe un tot integral. De la el antropologia nu mai este privită ca şi o schemă a unei teorii atotcuprinzătoare. Un asemenea moment al antropologiei secolului XX este cel al particularismului istoric. Se afirmă despre el că a fost cel care a făcut din antropologia culturală o ştiinţă. punând mare preţ pe acumularea continuă a faptelor. atâta cât este posibil în distribuţia sa geografică. de aceea el a pus în sarcina cercetării obiceiurilor şi credinţelor relevarea omului modului în care funcţionează în sensul menţinerii sistemului. după care structura socială este identică cu solidaritatea socială. doar pe o asemenea bază acceptând descoperirea unor eventuale uniformităţi sau chiar legi. nu urmează întotdeauna unidirecţionat. Secolul XX cunoaşte mai multe momente importante în dezvoltarea antropologiei culturale. dar şi teoria difuzionistă de pe poziţii structuralist funcţionale. Reddcliff Brown a apelat la funcţionarea părţilor ei. apoi în ţările Commonwealthului şi estul Europei. Acest curent a trasat antropologului sarcini mai modeste. El a revalorizat două concepte de bază ale antropologiei. a însemnat deschiderea unor noi orizonturi pentru antropologia culturală. adică de la simplu la complex. Meritul particularismului istoric ca şi curent este în principal acela de a fi constatat că cultura nu poate fi forţată să intre în haina strâmtă a unei teorii. . în măsură să ofere răspnsuri tuturor întrebărilor legate de cultură.. El a privit societatea ca pe un organism. Plecând de la ideile lui Durkheim. mai întâi în SUA şi Marea Britanie. În plan metodologic a criticat metoda comparativă utilizată de către evoluţionişti considerând că evoluţia unilaterală a fost un model inadecvat pentru cunoaşterea diversităţii culturii umane. cu alte cuvinte este neinteresată de istorie. afirmă Boas. După el regulile sincronismului aparţin şi decurg din cele diacrone. A fost însă şi un excelent teoretician. Boas are marele merit de a fi pregătiti o prelată de mare forţă. Structuralismul şi funcţionalismul britanic este un alt curent important în evoluţia antropologiei secolului XX şi se leagă de numele lui Alfred Redcliff Brown (1881-1955) acela care a transpus în antropologie idei preluate de la sociologul francez Emil Durkheim. deschis unei mari armate de antropologi culturali. Pentru el era importantă munca de teren şi culegerea datelor. al cărui reprezentant a fost Franz Boas (1858-1942). a cărui existenţă depinde de funcţionarea părţilor constitutive. L-a criticat pe Boas. acela de a studia fiecare fenomen în parte. cel de sincronism şi diacronism. respingând orice formă de determinism.

Nevoia de relaxare căreia îi corespunde sistemele de joacă. Între el şi Reddcliff este o deosebire majoră. Marinovski a acordat atenţie deosebită funcţiilor diferitelor manifestări ale culturii din perspectiva satisfacerii unor nevoi biologice şi psihologice ale oamenilor. educaţia. Dacă cel din urmă a pus accent pe explicaţia culturii. Difuziunea = momentul în care această invenţie devine element de folosinţă generală. 2. 6. Marinovski a distins 3 nivele de nevoi pe care toate culturile sunt chemate să le asimileze: 1. 7.1942) născut în Polonia. Invenţie = apariţia unui mijloc tehnic. Metoda are marele neajuns de a nu contribui la înţelegerea diferenţierilor şi a similarităţilor culturale şi mai mult riscă să conducă la un determinism geografic reducţionist. Se trage din cuvântul difuziune (un fapt cultural major. Nevoia de nutriţie căreia societatea îi răspunde prin ceea ce el numeşte carnisariat. Asigurarea nevoilor instrumentale: nevoia de lege. de odihnă şi de mişcare. in domeniul tehnic vorbim de invenţie şi de difuziune). 2.. În ambele cazuri e posibilă elaborarea unor hărţi etnografice ce pun în legătură aspectele culturale cu cele geografice. activităţi şi sisteme de comunicaţie. Difuzioniştii au stabilit că fiecare arie culturală are un centru de la care s-au difuzat concentric ansamble de trăsături. acelaşi curent a făcut apel la conceptul de kulturkraize (cercuri culturale) definite ca fiind complexe de trăsături care şi-au pierdut unitatea geografică iniţiată şi care sunt dispersate pe spaţii restrânse. A predat la Londra şi în SUA şi e considerat unul din fondatorii antropologiei culturale ştiinţifice. 3. Nevoia de mişcare. E unul din cei care au fundamentat ştiinţific metoda observaţiei participative.Curs6 5 aprilie 2006 Structuralismului şi funcţionalismului britanic i se încadrează Kaspar. Nevoia de reproducţie căreia îî corespunde căsătoria şi famillia.A considerat că organismul social şi cultural trebuie să satisfacă 7 nevoi de bază şi anume: 1. Antropologii difuzionişti americani au plasat la baza cercetărilor lor conceptul de arie culturală inţeleasă ca o unitate geografică relativ mică cu caracter de unicitate bazată pe contiguitatea (vecinătatea restrânsă). Nevoia de creştere materializată în mijloace de calificare şi de ucenicie: mijloace de iniţiere în societatea tradiţională. pe subordonarea funcţionării diferitelor elemente ale culturii unor structuri sociale şi culturale (sistemul social). Asigurarea nevoilor biologice: alimentele. . după care a studiat în Germania şi la Londra. Au stabilit o lege conform căreia trăsăturile antropologice tind să se difuzeze în toate direcţiile în funcţie de care se poate stabili vârsta ariei. 4. vârsta relativă a trăsăturilor culturale prin distribuţia sa geografică în raport cu centrul. Satisfacerea nevoilor integrative: religia. distibuirii elementelor culturale. atât în America cât şi în Europa. Un alt curent important al antropologiei culturale este: Difuzionismul – a apărut ca o reacţie critică la evoluţionism. Periferia ariei păstrează mai bine elemente mai vechi (fenomenul de periferizare). Nevoia de siguranţă căreia îi corespunde mijloacele de protecţie şi apărare 5. Broninnslaw. Nevoia de confort a trupului căruia îi corespunde problematica domiciliului şi a îmbrăcăminţii. Teoretizând în continuare. 3. arta. Marinovski (1884 . În Europa.

ranguri. A avut norocul de a fi nepotul lui Emil Durcheiu. fără ca ei să fie conştienţi de acest fapt). Ruth Benedict (1887-1947) a ocupat după moartea lui F. a fost profesor universitar în Franţa şi Brazilia. Structuralismul francez . Ele se făceau în cadrul unor festivităţi şi contribuia la întărirea sociabilităţii la anumite nivele. Ca expresii ale principiului reciprocităţii de care depind relaţiile de solidaritate dintre indivizi şi grup. Această tendinţă s-a dezvoltat de la ideile lui Sigmund Freud cel care a realizat studiul individului din perspectiva culturii mediului său iniţial de socializare. S-a născut în 1908 la Bruxelles. a făcut cercetări între anii 1935-1939 în Amazonia şi în MatoGrosso. Aceasta a dat motive unui funcţionalism particular având ca temă favorită cercetarea relaţiei dintre cultură şi personalitate. Lucrarea care a consacrat-o „Paterns of culture” pune în această lucrare. Tot difuzioniştii au făcut o netă deosebire între împrumutul cultural şi invenţia pe baza căreia au negat dogmatic că invenţii similare făcute în culturi diferite să poată explica similarităţile culturilor existente pe planetă. Fridz Grebner şi Leo Frobenius (a înfiinţat sistemul filozofic al lui Lucian Blaga). în istoriografia interbelică. Difuzionismul a avut adepţi în Marea Britanie. La rândul său difuzionismul a fost criticat în legatură cu sterilitatea conceptului de arie culturală. A susţinut în scrierile sale că în antropologia culturală. În Marea Britanie amintim pe William Rivers. universaliile ale rudeniei şi modul cum operează acestea în mintea oamenilor. Cel mai mare antropolog francez a fost LeviStrausse. studiul fenomenelor culturale s-a îmbinat cu studiul vieţii mentale sau psihologice ale omului. Rudenia fiind reprezentată nu doar ca fenomen unic ci şi cultural. Le-au explicat exclusiv prin difuziune. Cel care a făcut studii de filosofie la Paris şi Bordeaux fără a-şi susţine referate şi fără a avea cariere universitare. înseamnă o rupere a solidarităţii. o veritabilă declaraţie de război. a studiat la Sorbona. Levi-Strausse este un cercetător bun al miturilor. fiecare cultură trebuind să parcurgă fiecare dintre stadii. sau de a răspunde cu unul peste măsură. Curs7 13 aprilie 2006 În SUA. . Refuzul de a primi darul cuiva. talismane. se remarcă în mare măsură din studiile lui Marcel Mouss (1872-1959). în Germania. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt : „ Antropologie structurală ” „ Structuri elementare ale parentăţii ” „ Gândirea sălbatică ” Una din preocupările sale majore a fost cercetarea relaţiilor de rudenie. apoi pe Grafton Smith. al modului în care operează în mintea oamenilor. pe William Perry în Germania: Frederich Ratzel cel care a pus bazele antropo-geografiei. în care el distinge obligaţia de a da. copii. Cea mai importantă lucrare a sa este Eseul despre dar (1925). în sensul că identifică stadii de evoluţii ca nişte secvenţe fixe. de bunuri. Ea îşi descrie varietăţile culturale şi nu explicarea acestei varietăţi. în centrul atenţiei sistemului său conceptul de configuraţie ce afirmă că în toate culturile există o tendinţă spre consistenţă în jurul unei teme psihologice familiare. un schimb de femei. Acest curent este reprezentat de Ruth Benedict şi Margaret Mead. în explicaţia similarităţilor si a diferenţelor culturale.În ceea ce priveşte critica făcută evoluţionismului de către difuzionişti. s-a spus că acesta este unilateral.Boas funcţia de şef de catedră antropologie a universităţii Columbia si New York. a primi şi a înapoia. unde s-a străduit să dezvolte structura elementelor (invariabilelel. raporturile de rudenie au o importanţă primordială. în societăţile arhaice există o intensă ciculaţie.

Julien Stuart a constatat spre deosebire de White că raportul dintre procesele de producţie şi habitat sunt condiţii materiale ale evoluţiei culturale. Prin această categorie se încadrează materialismului cult (de natură tehnico-economică). d) o componentă socială (canalizarea şi reglementarea comportării omului legată direct de existenţă. White a constatat ideea că simbolul reprezintă unitatea de bază a întregii comportări umane şi a culturii. Ea a studiat mai ales condiţionarea personalităţii de cultură. relaţiilor umane. Este adeptul unei evoluţii multi lineare. El a devenit foarte cunscut mai ales prin elaborarea dosarelor ariilor. cele din SUA sunt marcate de puternice frustrări. Se pare că aceste constatări au stat la baza fundamentării ştiinţifice din anii 70 ai secolului 20 a: „revoluţiei sexuale” înfăptuite în SUA în această perioadă. mai ales argumentele aduse au fost aspru criticate de alţi antropologi. Un caracter asemănător are şi mai recenta lucrare . e) ideologică (filosofiile şi artele ce exprimă experienţa tehnologică şi socială a omului). După părerea sa cultura trebuie privită ca un sistem socio-cultural constituit din 3 puncte: c) o componentă tehnico-economică (mecanismele de exploatare a energiei şi de punerea ei în serviciile oamenilor ). analiza datelor din dosare ia permis să concluzioneze că există un numitor comun al culturilor dat unui fundament constituit din răspunsurile de adaptare la condiţiile existenţei umane. Studiile de antropologie efectuate în România au rămas la nivelul studiilor de etnografie şi folclor (subdisciplinele antropologiei). Aparţinând aceluiaşi materialism cultural. tehnologia etc. Este relevant în această perspectivă mai ales bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc – carte în două volume şi coordonată de Adrian Fochi. Modelele americane de comportament sexual sunt generate de stereotipii programelor de mijloc şi sunt puternic inhibatoare în vreme ce fetele din Sanoa trec de la pubertate la adolescenţă fără conflicte psihologice majore. Neoevolutismul reînvie prin George Peter Murdock. Într-una din cărţile sale a comparat viaţa adolescentelor din Sanoa (insulă din Oceanul Pacific ) cu cea a adolescentelor din SUA ajungând la concluzia că modelele comportării sexuale din Sanoa sunt mult mai puţin inhibatoare decât cele din civilizaţia occidentală. Teoria sa. În România. antropologia culturală nu a reuşit să se constituie încă într-o disciplină universală de prim rang după exemplul universităţii americane. Aceluiaşi curent i se mai integrează Lesley White (199-1975) care a legat evoluţia culturii de mărimea cantităţii de energie utilizată pe cap de locuitor într-un an pe care a numit-o legea de bază a evoluţiei . Începute în 1937 aceste relaţii au ajuns în 1967 să cuprindă descrierea unor elemente importante în nu mai puţin de 240 de culturi în 450. ceremonialul. Materialismul său cultural se mai numeşte şi „ ecologie culturală”. realizând un atlas etnografic al lumii.Margaret Mead (1901-1978) consideră în cărţile sale a fi fundamentală relaţia dintre cultură şi personalitate. Cercetătoarea americancă consideră că din această perspectivă fetele din Sanoa se constituie în personalităţi normale iar cele din SUA în personalităţi patologice.000 pagini. arta. El susţine că în antropologia culturală conceptul de bază rămâne cel de evoluţie. infracţiune şi apărare ). Acest numitor comun limitează posibilitatea dezvoltării culturale la un model universal aplicabil în câteva domenii precum limba. Nu a acceptat însă orice tip de evoluţie ci doar pe cel de la nivelul familiei şi a relaţiilor de rudenie. Dosarele au permis antropologiei să utilizeze statistica şi să calculeze coeficienţi de corelaţie pe baza acesteia.

maniere de comportament. din credinţe. Sigur la rigoare cei doi termeni pot fi disociaţi dar cert este că o societate nu poate exista fără cultură după cum nici o cultură nu poate exista în afara societăţii. viaţa sexuală).: act de cultură = meştelugul olăritului fără ca oala să aibă vreo importanţă culturală. Spre deosebire de animal a cărui comportament se află sub impulsul biologicului. şi care se transmit de la o generaţie la alta prin ceea ce numim tradiţie. al instinctului. Vis-a-vis de această clasificare antropologii situează pe două poziţii: 1. din aptitudini. comportamentul uman este condiţionat cultural. Cultura materială este alcătuită din toate obiectele fizice făcute de om → în engleză artefact ex. În definirea culturii de către antropologi există un sens tehnic disociat de sensul curent al conceptului. . Antropologii mai împart cultura materială şi cultura non-materială sau spirituală.. Cultura non-materială sau spirituală se constituie din toate abilităţile umane din obiceiuri în norme. În ştiinţele socio-umane adeseori cei doi termeni se utilizează unul în locul celuilalt. cei care cred că antropologia trebuie să abordeze atât cultura materială cât şi cultura non-materială.: un topor. dat lui Ioan Godea. unele acţiuni automate sau reflexe apoi omul are şi el anumite necesităţi fizice a cărei satisfacere depinde supravieţuirea ( foamea. Dacă toţi oamenii simt nevoia de a se hrăni. acest sens curent al termenului de cultură având un sens selectiv şi implică o judecată de valoare. Alţi antropologi exclud cu totul obiectele materiale din definirea culturii şi mai departe din obiectul antropologiei culturale. limbi etc. Alimente prescrise şi consumate în unele societăţi pot fi interzise în alte societăţi. Alţii includ cunoaşterea tehnică referitoare la perfecţionarea de către om a produselor materiale în conceptul de cultură dar nu şi produsele acţiunii lor. cei care reduc conceptul de cultură la cultura non-materială sau spirituală. setea. Cultura – concept şi problematică Cum este şi firesc conceptul de cultură deţine un loc central în preocuparea antropologilor culturali. morală. un lexicon bibliografic ilustrat. Elementele comportării care asigură supravieţuirea la ore sunt însuşite după naştere în mediul cult în care trăieşte. Sociologii consideră că societatea cuprinde şi cultura în vreme ce antropologii culturali privesc societatea ca pe o parte a culturii. Fără a absolutiza acest lucru antropologul afirmă că spre deosebire de animale omul este în principal liber în raport cu modelele de comportament înnăscute sau instinctive. …. Ex.„Etnografia română contemporană”. Uneori sunt repartizate culturile materiale şi obiectele naturale utilizate de om sau care au o anumită semnificaţie pentru el fără a fi produse sau modificate de el. Antropologia culturală foloseşte termenul de cultură în sens tehnic diferit de sensul curent ce se referă mai ales la buna educaţie. de aceea antropologii spun că destinul speciei umane se află sub imperiul culturii. vas. 2. din valori. maniera în care foamea este satisfăcută variază în funcţie de specificul culturii. Raţiuni politice religioase determină indivizii sau grupurile umane să ţină regimuri alimentare foarte stricte. înainte ca omul să fie supus socializării. Există şi în cazul omului mai ales în copilărie. Antropologii au făcut diferenţe între conceptul de cultură şi cel de societate.

Cultura populară identificată cu cultura comercială.(şi lumea greco-romană avea propria conştiinţă reprezentativă .occidentală . Totuşi cultura poate fi definită la modul cel mai general ca fiind modul de viaţă propriu al unor oameni într-un mediu înconjurător. păstrate de-a lungul timpului de membrii comunităţii sau grupului. 3. etc.islamică . În istorie. proverbe. Tot el arată că la nivelul faliilor ce marchează limitele acestor civilizaţii.cultura cultă În principal antropologia culturală nu face distincţia dintre ele. Este imposibil astăzi ori să dai ori să selectezi din numărul foarte mare o definiţie a culturii care să reziste criticilor.cultura populară . poveşti. 2. Deseori conceptele de cult sau civil sunt privite ca unul sau acelaşi lucru.civilizaţie). chiar războaie.Curs8 2006 10 mai O altă perspectivă dihotonică asupra culturii distinge: . mituri. Societăţile civilizate sunt privite ca fiind diferite de cele primitive.latino-americană . . creat de om şi format din produsele materiale şi nonmateriale transmise de la o generaţie la alta. Realizările artistice. După el există astăzi. Cultura populară identificată cu cultura claselor de jos 5. Termenul de civilizaţie a fost introdus de gânditorii francezi ai secolului al XVIII-lea pentru a-l opune celui de barbar.. Spunând că ordinea mondială depinde de raporturile dintre civilizaţii. modernitatea şi caracterul lectrizat. perfecţiunea individuală în vreme ce civilizaţia e privită ca un proces de dezvoltare materială. În definiţia acestor două ramuri s-au cristalizat mai multe puncte de vedere: 1. tradiţiile. În Germania s-a făcut disocierea între kultur(termen german) şi civilisation (termen francez) sub influenţa romantismului. cântece. cultura a fost privită ca fiind depozitarea celor mai deosebite forţe umane.ortodoxă .sinică .africană. Cei care identifică cultura populară cu folclorul. ele având ca elemente distinctive stabilitatea. definind-o ca o literatură tradiţională în care se regăsesc viziuni asupra lumii. există pericolul apariţiei unor ciocniri.indiană . ca un drum spre societatea urbană. în lume. Parţial această definiţie se regăseşte în definiţiile date de-a lungul vremii de mari antropologi culturali: Edward Taylor definea cultura ca fiind un întreg deosebit de complex care include: arta. următoarele civilizaţii: . legende. de piaţă 4. alte capacităţi şi obişnuinţe acumulate ca membru al societăţii. obiceiurile. Cultura populară văzută ca o cultură a societăţii preindustriale. După Samuel Huntington. Cultura populară identificată cu cultura de masă. termenul defineşte un grup uman cu înalte trăsături culturale şi mai ales cu un înalt nivel al identităţii culturale. termenul civilizaţie este folosit în mod obişnuit pentru a descrie un stadiu particular al devenirii societăţii.japoneză . În definiţia culturii s-a interpus şi relaţia sau conceptul de civilizaţie. credinţe.

au un mare rol în societăţile tradiţionale. a fi într-o stare fizică bună . Pentru actele nelegale normele prevăd pedepse fixe. reguli ce nu pot fi violate iar cel ce le face este sancţionat. influenţate social. conformitatea. democraţia. Nimeni nu ştie când s-au instituţionalizat aceste reguli dar respectarea lor este foarte strictă. Ea se exprimă printr-o mare varietate de ştiinţe. Obieciurile propriu-zise. umanismul. 2. normele unei societăţi inclusiv legile sunt o expresie a sistemului de valori alcătuit din idei împărtăşite social cu privire la ce e bine. Despre legi se ştie când şi de către cine au fost elaborate. Este experienţa de zi cu zi a oamenilor în baza unor constatări empirice şi a unor credinţe tradiţionale.Unele violări sunt aproape de negândit şi tratate ca nişte tabuuri. O altă definiţie este cea din perspectivă simbolică. activitatea şi munca. Unele legi sunt obiceiuri tradiţionale formalizate. individualismul şi superioritatea rasială etnică. referitoare la modul de a se îmbrăca. fabricate de om. Regulile sau normele se împart în norme sociale tradiţionale. Legile sunt coduri de comportament îndelung elaborate şi purtând girul unor instituţii nespecializate. drept şi frumos şi de dorit. El defineşte cultura ca un ansamblu de comportamente învăţate. naţionalitatea şi patriotismul. Toate societăţile. O anchetă efectuată în anul 1982. Ele sunt căi de gândire. Valorile. explicată şi interpretată de membrii unui grup. a avea o viaţă bună în familie 2. progresul. limba. Robin Williams. la folosirea unor anumite etichete. Cunoaşterea populară: (simţul comun)se compune dintr-un ansamblu de explicaţii şi interpretări a unei varietăţi de fenomene de la cele ale naturii la acţiunea socială şi comportamentul individului într-o formă neelaborată. ştiinţa. obiectele materiale. este autorul uneia din cele mai cunoscute grile de valori ale societăţii americane. Credinţele: sunt idei subiective ce nu pot fi verificate. Valorile sunt importante şi prin faptul că ele dictează conţinutul normelor spirituale. b) Componenta normativă: cuprinde ansamblul de reguli referitoare la modul în care oamenii trebuie să acţioneze în anumite situaţii. cunoaşterea populară 2. Cunoaşterea ştiinţifică: reprezintă un ansamblu de observaţii. credinţele 1. Regulile sunt învăţate de oameni în procesele de inculturaţie. cultura fiind privită ca un sistem de civilizaţii acceptate. relativ obiective şi care pot fi verificate prin experimente. egalitatea. ce serveşte ca un izvor de reţete sau linii călăuzitoare dintr-o societate oarecare. ● Componentele culturii a) componenta cognitivă cu trei subcomponente: 1. Stă la baza tehnologiei şi e utilizată pentru mediul înconjurător şi pentru rezolvarea problemelor sociale. El aşază pe loc de frunte performanţele şi succesul. 3. cunoaşterea primară. etc. de a vorbi. Cele pozitive sunt recompensate pentru cei ce le păstrează iar cele negative presupun pedepse pentru cei ce le violează. eficienţa. cunoaşterea ştiinţifică 3. În societăţile premoderne valorile spirituale religioase sunt mai importante decât cele materiale. progonatismul. teze şi teorii despre natură. libertatea. religia. acţiune şi comportament cerută membrilor grupului în anumite situaţii specifice. dă următorul clasament al valorilor americane: 1.După Zdenek Salzmang ar trebui adăugate acestei liste şi organizarea politică. ce a caracterizat omenirea pe tot parcursul istoriei ei. epocile au sisteme de valori proprii. societate şi om. confortul material.

a trăi corespunzător propriilor posibilităţi 7. a avea casă frumoasă. După Leslie White simbolul e cel care l-a transformat pe antropoid în om. o . Un semn dat prin gesturi. a avea un venit mare 18. libertatea de a face ce vrei 6. o judecată de valoare pe care o poartă în sine. Simbolul este un sens sau un semnal ce reprezintă altceva decât propria lui substanţă fizică. Ex. etc.: şarpele – simbol al ispitei malefice cercul – simbol al timpului fără început şi fără sfârşit flacăra – simbol al nemuririi negru – culoare de doliu. Calitatea de simbol atribuită semnalului e rezultatul unui proces de simbolizare care atribuie semnificantului o informaţie. fericirea şi satisfacţia personală 5. ( !)(gestul însoţit de vorbă este un act de cultură ) Semnul are o structură formată din semnificant şi semnificat.. o culoare. Întreaga componentă umană este independentă de folosinţa simbolurilor.3. a avea un loc de muncă interesant 8. Simbolurile ambivalente sau cu semnificaţii multiple. a avea destul de mult timp liber 19. Pentru Leslie White simbolul poate fi definit ca un lucru a cărui valoare sau semnificaţie a fost atribuită lui de cei care l-au folosit sau care îl folosesc. Ceva pentru care există un context pentru o acţiune. miros. a fi activ la Biserică 16. Toate culturile au fost generate şi s-au perpetuat prin folosinţa simbolurilor. o atenţionare. a avea un sentiment al realizărilor 9. Componenta umană în esenţă este de asemenea una simbolică. Curs9 17 mai 2006 ●Componenta simbolică a culturii: Cultura este foarte importantă pentru antropologi încât cultura a fost definită chiar ca o sumă de simboluri. a avea o imagine bună despre sine 4. a-i ajuta pe oamenii nevoiaşi 12. a fi recunoscut social. Simbolul poate fi un obiect material. pentru a transmite o comană. a urma voinţa lui Dumnezeu 10. lumină. a avea mulţi prieteni 11. Termenii şi relaţiile ce constituie componenta simbolică a culturii fac obiectul unei discipline particulare precum semiotica (teoria generală a semnelor ) şi a simbolizării. a avea o viaţă emoţionantă şi stimulantă 14. Semnele sunt adesea împărţite în naturale şi convenţionale. o stare sufletească. Semnificaţia simbolului este conferită de grupurile care le folosesc. mişcarea unui obiect. maşină frumoasă şi alte bunuri 17. a urma strict un cod moral 15. Un alt termen legat de componenta simbolică a culturii este semnalul. sau semantica. sunet. De pildă culoarea roşie a semaforului este un semnificant iar pericolul pe care-l semnalează este semnificatul. a munci pentru a îmbogăţi America 13. căruia o s-au dat mai multe definiţii: Un semn comunicat de la un individ la altul.

religiei. Cele mai multe dintre elemente sunt fapte esenţiale. locuinţei. Hermeneutica – este ştiinţa interpretării textelor în care sunt inscrise simbolurile. Alţi gânditori acordă o mare importanţă valorilor şi normelor culturale în împărţirea ţărilor în două categorii: cele cu succes economic cele incapabile de o asemenea performanţă După 1989 s-au făcut proiecţii de extindere. de dezintegrare şi conflict în perioada de după războiul rece. o credinţă (despre eficacicatea informaţiilor agrare) sau o atitudine (convingerea că sapa este o unealtă mai eficace decât un băţ de plantat). confecţionării îmbrăcăminţii. Trăsăturile culturale sau complexele sunt părţi ale unui întreg Leslie White a sugerat că din raţiuni analitice o cultură poate fi privită din trei părţi: ideologia tehnologia realitatea societăţii Fiecare dintre acestea pot fi privite ca subsisteme ale sitemului numite culturi. mitologiile şi teologiile. Viitoarele războaie vor fi între naţiuni şi grupuri de civilizaţie diferite. Sistemul ideologic se compune din idei. unităţi de comportare învăţată . Curs 10 (continuare la cursul 9) 24 mai 2006 Pornindu-se de la ipoteza lui Max Webber ce considera spiritul protestant răspunzător de dezvoltarea capitalistă a unor spaţii europene ( regimurile din . marea diviziune între popoare şi sursa dominantă de conflict va fi cea culturală. Un prim element este dat de trăsăturile culturii. Politicile globale trebuie să se configureze de-a lungul faliilor de civilizaţie. Cultura şi identitatea culturală formează modele de coeziune. etc. transportului sau petrecerii timpului liber. literaturile filozofice. asocierii economice. „cărămizi” cu ajutorul cărora se constituie modelele complexe de comportare ale unor grupuri distincte de oameni. relaţiilor de rudenie.ramură a lingvisticii preocupată de studiul natural. credinţe. structurii şi în special de dezvoltarea şi schimbul semnificaţiei cuvintelor. legendele i se încadrează. Acestui subsistem tehnic îi aparţin unele necesiţăti obţinerii hranei. Subsistemul forţelor sociale încadrează suma modelelor aşteptate şi acceptate în relaţiile interpersonale. Un alt element îl constituie extensiunile cele mai mari în care se regăsesc trăsăturile de bază. elemente de cunoaştere a culturii. Elementele structurii şi manifestării culturii: Cultura se prezintă ca o reţea de elemente cu trăsături specifice şi interraţionale cuprinse în ansambluri complexe. sursa fundamentală de conflict în această nouă lume nu va fi în primul rând ideologică sau în primul rând economică. sunt culturile propriu-zise. politicii militare. Sistemul tehnologic este un obiect material împreună cu tehnicile de confecţionare şi de folosinţă ale acestora. Al treilea element se referă la ariile culturale (trăsăturile culturale omogene). ● Rolul culturii: Samuel Huntington într-un articol publicat în 1993 afirma că după 1989. O trăsătură culturală poate fi un obiect. o tehnică. Al doilea element se referă la complexul cultural (totalitatea trăsăturilor interraţioanale între ele conferite de statutul agrar al unei societăţi ori ale unui sistem magico-religios).

Tradiţiile sunt precare în părţile de sud ale Italiei. pe baza unor prejudecati. grupa). ori dimpotriva intr-o bariera. Prin continutul si functiile sale. comunitate. iar unei ţări îi trebuie secole. Instituţiile funcţionează acolo unde trebuie. Antropologul Putman a realizat acest fenomen pentru Italia. electoratul.) in conflictul din Irak. sarbi-albanezi. . economice ale culturii. s-au diferentiat 2 directii : 1. indivizii. Privind relatiile dintre occident si islamul. Acelasi prejudecati am marcat si marcam inca despre perceptia europeana asupra civilizatiei chineze. valorile islamice sunt privite in mod rutinar ca fiind in opozitie cu cel occidental. de ex Max Veber a sustinut ca insistenta confucianismului asupra supunerii fata de autoritatea parinteasca. l-a redescoperit rationalismul lui Aristotel prin intermediul gangitorilor arabi. In ceea ce priveste discutiile asupra rolul lui. intre israelieni-palestiniei. [omul este donimat de mediul cultural de unde provine >> influenteaza deciziile lui >> mentalitate] [rolul antropologiei nu e teoretic >> trebe sa ne ajute in pricesul de abordare] Diferentele culturale sunt usor decelabile (……………………………. drept disjunctii. cultura e partea decisiva. Un alt cercetător considera dispreţul pentru comerţ şi industrie un fapt obişnuit. liderii politici. poate avea consecinte catastrofale. Democraţie nu e ceva ce se poate pune ca o frână. azi sunt ganditori care spun ca : tocmai acele rele descoperite de max veber sunt calitatile care au reprezenat Japonia si proponeaza azi China. antiinovatie. Omul occidental a dobandit constiinta mitologica a superioritatii sale si ca atare trateaza pe orice alt apartinator a altei culturi de pe acesta pozitie. Alţi analişti s-au dovedit sensibili la legăturile dintre factorii culturii şi sistemele politice. omul medieval european a fost adesea surclasat de cel apartinand culturii islamice si asta stim foarte bine. in baza absolutizarii componentelor tehnice. Curs 11 31 mai 2006 Alte interpretari pun accentul pe rolul culturii asupra procesului de derulare a deciziilor. neglijeaza procedurile de schimbari sociale sau poate privi elementele schimbarii sale. L. Din aceasta perspectiva cultura se poate constitui intr-un suport in intrelegerea reciproca dintre oamenii sai. In evul mediu. Apoi universitatile au aprut si in Europa. inhiband succesul economic. fata de cea statala descurajeaza competitia. central a naturii omului si a lumii lui. ca Europa care l-a dat pe Aristotel. in lumina fondului lor cultural. ea fiind parte din viaţa socială a unei ţări.Spania şi Grecia mai dezvoltate decât cele catolice ). natiunile privesc problematica asupra caruia trebuie sa decida.analizeaza componenetele unei culturi in legatura cu functiile pe care le joaca in mentinerea ordinii naturale a intregului (societate. dupa exemplul scolilor superioare arabe sin Spania sau alte zone. Acesta teorie functionalista subliniind cum anumite elemente de cultura se potrivesc intre ele in cadrul unui tot la un moment dat. A arătat vizavi de Italia că democraţia e pe departe dezvoltată. In fata unor acte de decizie. secole de-a rândul atât în Spania şi America Latină. fiind prezente şi tradiţiile clanurilor ( mafiilor). care sa nu tina seama de toate aspectele culturale. Ea ne ajuta sa intelegemde ce o trasatura culturala particulara e prezenta intr-o societate si absenta in alta. Deaceea luarea unor decizii actuale in legatura cu islamul. decenii ca să instituie democraţie. Spre deosebire de el. Teoria functionalista . Harrison a explicat sărărcia din America Latină în opoziţie cu realitatea Japoniei şi Coreei prin valorile culturii. un fost Prim-ministru al Singaporei a susţinut că valorile culturii asiatice au contribuit la dezvoltarea economică a regiunii. (era legat de confuncianism).

Poate fi functional pt o societate. Ei privesc normele si valorile proprii ca fiind inevitabile si obligatorii. Nu ex………………… un criteriu universal la care sa apelam la interpretarea culturilor.spunem toti. conflictele dintre grupuri. sa le priveasca drept mijloace de adaptare a grupurilor la mediul inconjurator. refuzand sa creada caracterul lor optional. conform carora moralitatea lor. descurajaza …………………… din extinderea cosmopolitismului.3.sustine ca cultura nu poate fi judecata in mod arbitrar. Este interesant ca daca in mod curent etnocentrismul este propriu societailor izolate. formele casatoriei lor. insa poate incuraja rasismul. analizand elementele structurale in contextul mediului inconjurator total. Exagerat. . in care exista societate. contribuie la mentinerea increderii in propriile traditii. avand cunostinte putine despre alte culturi. nu exista logica sa confirme adevarul un asemenea judecati. conceptiile despre frumusete sunt cele mai juste/adecvate/bune dintre toate alternativele posibile. Teoria ecologica – multi antropologi din diverse generatii au incercat sa explice diversitatea culturii. Daca aproape toti oamenii nutresc sentimentul ca standardele proprii sunt superioare. El a supravietuit si in societatile cele mai dezvoltate.??? 4. confrom standardurilor altor culturi. Relativismul cultural. Trebuie sa subliniem ca etnocentrismul nu are doar conotatii negative(!). Religia noastra este singura credinta adevarata. Oamenii apartinand tuturor culturilor sunt predispusi sa ………………………… ca fiind sine intelese judecatile de valoare. mentine solidaritatea in cadrul grupului. [Blaga –satul e simbolul vesniciei] de aceea mai multi oameni sufera de etnocentrism. Relatia culturala cere ca modul de viata total al unei societati sa fie inteles doar in termenii propriilor norme si valori. au tendinta de a judeca celelalte culturi prin prisma standardelor proprii. O asemenea raportare analizeaza 3 aspecte: a. In acelasi context al rolului culturii trebuie analizata raportarea axiologica fata de culturi. [absolutizarea punctului de vedere].) etnocentrismul: cei mai multi indivizi de pe Terra işi traiesc viata in cadrul unei singure culturi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful