You are on page 1of 9

‫قوانین‪:‬‬

‫‪-1‬استفاده از این مقاله در هر صورت با ذکر منبع و نویسنده بال مانع است‬
‫‪-2‬حق تصرف وتلخیص در این مقاله به شرط آن مقدور است که موضوعات بدون تغییر مفاد لحاظ گردد‬
‫‪-3‬شرط کوتاه کردن این مقاله در صورتی است که ‪ ،‬خواننده را به اشتباه وا ندارد‬
‫‪-4‬دریافت این مقاله به هر نحو به منزله قبول حقوق مذکور می باشد‬

‫بهزاد افشار‬
‫‪WWW.BEHZADAFSHAR.BLOG.COM‬‬
‫جهان دانش | علوم زمین و فضا‬
‫»به‪.‬آ«‬

‫ما و جهان چگونه بوجود آمدیم؟‬
‫نظریات و حقایقی درباره ی چگونگی تشکیل هستی و زمین‬

‫کد مقاله‪920125 :‬‬

‫‪All right >> Beh.A<< reserved©2013‬‬

‫مقدمه‪:‬‬
‫در اول تمام جهان یک گویی کوچک تر از حتی هسته ی اتم بود که با یک جاذبه‬
‫شروع به گداخته شدن کرد و بیگ بنگ ( مه بانگ ) (انفجار بزرگ) اتفاق افتاد که ‪،‬‬
‫تاریخ کیهان در ‪ 8‬مقطع کامال نامساوی تقسیم شد‬
‫مه بانگ یک نظریه است که تقریبا به اثبات رسیده ‪ .‬نتایج ‪ 3‬رصد مهم طی‬
‫قرن گذشته به ستاره شناسان کمک کرد تا اطمینان حاصل کنند که جهان با بیگ بنگ آغاز‬
‫شده است اولین آنها این است که جهان در حال انبساط است – بدین معنی که فضای میان‬
‫کهکشان ها در حال بزرگ و بزرگتر شدن است – این مشاهده منجر به این حدس شد که قبل از‬
‫انبساط همه چیز در جایی کنار هم قرار داشته است ‪ .‬دوم اینکه این نظریه به خوبی قادر‬
‫به توضیح فراوانی هلیم و دتریم ( ایزوتوب هیدروژن ) در جهان است ‪ .‬دما و چگالی و‬
‫محیط منبسط شونده جهان اولیه شرایط خوبی برای تولید این هسته ها با فراوانی که‬
‫امروز شاهد آن هستیم می باشد ‪ .‬دلیل سوم اینکه ستاره شان موفق به رصد تابش پس‬
‫زمینه کیهانی – تابش بس از انفجار اولیه – از هر سمت کیهان شده اند ‪ .‬تابش پس زمینه‬
‫کیهانی دلیل قاطعی بر تایید آغازی این چنین – با یک انفجار‪ -‬برای جهان است ‪ .‬آقای‬
‫استفان هاوکینگ در این مورد می گوید ‪ :‬این اکتشاف بی نظیر ‪ ،‬اکتشاف قرن‬
‫است‪.‬‬
‫مرحله نخست ( از ‪ 0‬تا ‪ 10 -33‬ثانیه)‬
‫این مساله هنوز برایمان کامال روشن نیست که در این نخستین اجزای ثانیه ها چه چیزی‬
‫تبدیل به گلوله آتشی شد که کیهان باید بعدا از آن ایجاد گردد ‪ .‬یک نیرویی که بتواند‬
‫گلوله را به گلوله ی آتشین تبدیل کند نیاز بود ‪ .‬و احتماال با یک جاذبه این اتفاق‬
‫افتاد که باعث انفجار بزرگ شد‪.‬‬
‫مرحله دوم ( از ‪ 10 -33‬تا ‪10 -32‬ثانیه )‬
‫نخستین سنگ بناهای ماده مثال کوارک ها و الکترون ها و پاد ذره های آنها از‬
‫برخورد پرتو ها با یکدیگر به وجود می آیند‪ .‬بخشی از این سنگ بناها دوباره با‬
‫یکدیگر برخورد می کنند و به صورت تشعشع فرو می پاشند‪ .‬در لحظه های بسیار‬
‫اولیه ذره های فرا سنگین ‪ – x‬نیز می توانسته اند به وجود آمده باشند‪ .‬این‬
‫ذره ها دارای این ویژگی هستند که هنگام فروپاشی ماده بیشتری نسبت به پاد ماده و‬
‫مثال کوارک های بیشتری نسبت به آنتی کوارک ها ایجاد می کنند‪ .‬ذره های ‪ x‬که تنها در‬
‫همان نخستین اجزای بسیار کوچک ثانیه ها وجود داشتند برای ما میراث مهمی به جا‬
‫گذاردند که عبارت بود از ‪ ” :‬افزونی ماده در برابر پاد ماده“‬
‫مرحله سوم ( از ‪ 10 -32‬ثانیه تا ‪ 10 -6‬ثانیه )‬
‫کیهان از مخلوطی از کوارک ها – لپتون ها – فوتون ها و ذره های‬
‫دیگر تشکیل شده که به ایجاد و نابودی یکدیگر مشغول بوده و همچنین خیلی سریع در حال‬
‫از دست دادن دما هستند‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫مرحله چهارم ( ‪ 10 -6‬ثانیه تا ‪ 10 -3‬ثانیه )‬
‫کمابیش همگی کوارک ها و پاد کوارک ها به صورت پرتو ذره ها به‬
‫انرژی تبدیل می شوند‪ .‬کوارک های جدید دیگر نمی توانند در دماهای رو به کاهش به‬
‫وجود آیند ولی از آن جایی که کوارک های بیشتری نسبت به پاد کوارک ها وجود دارند‬
‫برخی از کوارک ها برای خود جفتی پیدا نکرده و به صورت اضافه باقی می مانند‪ .‬هر ‪3‬‬
‫کوارک با یکدیگر یک پروتون با یک نوترون می سازند‪ .‬سنگ بناهای هسته اتم های آینده‬
‫اکنون ایجاد شده اند‪.‬‬

‫‪www.daviddarling.info‬‬

‫مرحله پنجم ( از‪ 10 -3‬ثانیه تا ‪ 100‬ثانیه)‬
‫)الکترون ها و پاد الکترون ها در برخورد با یکدیگر به اشعه تبدیل می شوند‪ .‬شماری‬
‫از الکترون ها باقی می ماند زیرا که ماده بیشتری نسبت به پاد ماده وجود دارد‪ .‬این‬
‫الکترون ها بعدا مدارهای اتمی را می سازند‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مرحله ششم ( از ‪ 100‬ثانیه تا ‪ 30‬دقیقه )‬
‫در دما هایی که امروزه می توان در مرکز ستارگان یافت نخستین هسته های اتم های سبک و به‬
‫ویژه هسته های بسیار پایدار هلیم در اثر هم جوشی هسته ای ساخته می شوند‪.‬‬
‫هسته اتم های سنگین از قبیل اتم آهن یا کربن در این مرحله هنوز ایجاد نمی شوند‪ .‬در‬
‫آغاز آفرینش عمال تنها دو عنصر بنیادی که از همه سبک تر بودند وجود داشتند‪:‬‬
‫هلیم و هیدروژن‬
‫مرحله هفتم ( از ‪ 30‬دقیقه تا ‪ 1‬میلیون سال پس ازآفرینش )‬
‫پس از گذشت حدود ‪ 300000‬سال گوی آتشین آنقدر دما از دست داده که هسته اتم‬
‫ها و الکترون ها می توانند در دما یی در حدود ‪ 3000‬درجه سانتی گراد به یکدیگر‬
‫بپیوندند و بدون اینکه دوباره بی درنگ از هم بپاشند اتم ها را تشکیل دهند ‪ .‬در‬
‫نتیجه آن مخلوط ذره ای که قبال نا مرئی بود اکنون قابل دیدن می شود‪.‬‬

‫مرحله هشتم ( از یک میلیون سال پس از آفرینش تا امروز )‬
‫از ابرهای هیدروژنی دستگاههای راه شیری‪ ،‬ستارگان و سیاره ها به وجود‬
‫می آیند‪ .‬در درون ستارگان هسته اتم های سنگین از قبیل اکسیژن و آهن تولید‬
‫می شوند‪ .‬که بعد ها در انفجارهای ستاره ای آزاد می گردند و برای ساخت ستارگان و‬
‫سیاره ها و زندگی جدید به کار می آیند‬
‫در آغاز ساخته شدن کیهان نوترون ها‪ ،‬پروتون ها و الکترون ها تنها سهم‬
‫ناچیزی از مقدار ماده را داشتند و این فوتون ها بوده اند که انحنای فضا‪ -‬زمان را به‬
‫وجود می آوردند‪.‬‬
‫همه چیز در حال گردش است‪ .‬زمین به گرد خورشید می چرخد و ماه به گرد‬
‫زمین‪ .‬زمین و همه ی سیاره ها ی منظومه خورشیدی نیز به دور ستاره بزرگ خورشید می‬
‫چرخند‪ .‬منظومه خورشیدی ما که در یکی از بازوهای کهکشان راه شیری قرار دارد به گرد‬
‫هسته مرکزی راه شیری می چرخد‪ .‬کهکشان راه شیری در خوشه ای به نام گروه محلی قرار‬
‫دارد‪ .‬همگی کهکشان های گروه محلی نیز به دور مرکز گروه محلی می چرخند‬
‫از گرد هم آمدن گروه ها و خوشه های بسیاری همچون گروه محلی‪ ،‬مجموعه‬
‫بسیار بزرگ تری به نام «ابر خوشه» تشکیل می شود‪ .‬جهانی که ما در آن زندگی می کنیم‬
‫از میلیون ها ابر خوشه تشکیل شده است‬
‫صدهزار سال پس از تشکیل عالم‪ ،‬دمای کیهان هشت هزار کلوین بود در حالی که‬
‫نهصد هزار سال بعد دمای جهان به سه هزار درجه کلوین کاهش یافت‪ .‬در این زمان به دلیل‬
‫افت دما و خنکی نسبی ای که به وجود آمده بود پروتون ها و الکترون ها با یکدیگر درهم‬
‫آمیخته شدند تا این که اتم های خنثی هیدروژن را به وجود آوردند‪ .‬کیهان در این زمان‬
‫(یک میلیون سالگی) برای نخستین بار شفاف شد که با وقوع شفافیت فوتون های زمینه‬
‫میکرو موجی کیهانی در تمام عالم گسترش یافتند‪ .‬در این هنگام بخش هایی از کیهان که‬
‫‪3‬‬

‫مقداری از میانگین چگال تر بودند تبدیل به خوشه ها‪ ،‬ابر خوشه ها و کهکشان ها شدند‬
‫و بخش های کوچک و کم تراکم تر باقیمانده تبدیل به فضای میان ابر خوشه ها شدند‪.‬‬
‫طی یک دوره چند میلیون ساله ابر های گازی به وجود آمدند که هسته آغازین‬
‫تشکیل ستارگان بودند‪ .‬کهکشان راه شیری در یک ابر چر خنده کم سرعت از هیدروژن و‬
‫هلیوم که در حدود ‪ 100‬کیلو پارسک (‪ 326‬سال نوری) پهنا دارد تشکیل شد‪ .‬البته هنوز‬
‫معلوم نیست که کهکشان ما از یک ابر بزرگ گازی تشکیل شده یا آن که شماری از ابرهای‬
‫کوچک که با یکدیگر درهم آمیخته شده اند‪ .‬در راه تکمیل و گسترش کیهان در مرکز کهکشان‬
‫راه شیری دو مرکز بسیار پرانرژی که سیاه چاله هستند به وجود آمد که به نوعی نقطه‬
‫تعادل و جاذبه گردشی کهکشان است‪ .‬بیش از ‪ 3/5‬میلیارد سال پیش منظومه خورشیدی ما در‬
‫درون یکی از ابرهای گازی کهکشان راه شیری زاده شد‪ .‬در آغاز بخش هایی از این ابر‬
‫بزرگ شروع به متراکم شدن کرد و بر اثر کشش گرانشی فشرده شد تا به صورت یک توده کروی‬
‫شکل درآمد‪ .‬پس از صد هزار سال خورشید به صورت یک کره بسیار کوچک زاده شد‪ .‬خورشید‬
‫کوچک پیاپی داغ تر و گرم تر می شد و به سرعت به گرد خود می چرخید‬

‫‪www.foxnews.com‬‬

‫طبق نظریه ی ‪ CPH‬همه ی ذرات موجود در جهان از ‪ CPH‬تشکیل شده‬
‫اند و ‪ CPH‬همواره با مقدار سرعت ثابت حرکت می کنند و هنگامیکه یکدیگر را جذب می‬
‫کنند مقداری از این سرعت ثابت به حرکت دورانی تبدیل می شود که آن را اسپین می‬
‫نامند به طوری که طبق نظریه ‪ CPH‬پس از مه بانگ ‪ CPH‬ها به همه ی اطراف جهان پراکنده‬
‫شدند که با سرعت ثابت ‪ c>V c‬به حرکت خود ادامه می دادند‪ .‬بتدریج ‪ CPH‬ها یکدیگر‬
‫را جذب کردند و به انرژی تبدیل شدند و انرژی نیز به ماده و پاد ماده تبدیل شد‪.‬‬
‫بتدریج غبار های آسمانی تشکیل گردید و ستارگان و کهکشانها پدید آمدند‪ .‬از آنجایی که‬
‫همه ی اجسام و ذرات موجود در جهان از ‪ CPH‬تشکیل شده اند و این ‪ CHP‬ها در‬
‫‪4‬‬

‫ساختمان ماده دارای حرکت دورانی یا اسپین هستند‪ ،‬لذا هر انفجاری که در جهان صورت‬
‫گیرد‪ ،‬مقداری از حرکت دورانی یا اسپین ‪ CPH‬ها به حرکت انتقالی تبدیل می شود ‪ .‬چون‬
‫بیشتر ماده ی موجود در جهان در ستارگان در حال انفجار است‪ ،‬لذا بطور مداوم‬
‫حرکت دورانی ‪ CPH‬ها به حرکت انتقالی تبدیل می شود و این امر موجب انبساط و در عین‬
‫حال شتاب جهان می شود‬
‫همان طور که گفتیم جهان در حال انبساط است ستاره شناسی به نام وستو‬
‫سلیفر متذکر شد که تعداد کهکشان هایی که از ما دور می شوند بیشتر از آنهایی هستند‬
‫که به ما نزدیک می شوند ‪.‬ستاره شناسان با استفاده از نور دریافتی از یک کهکشان‬
‫قادرند دریابند که یک کهکشان به ما نزدیک یا از ما دور می شود ‪ .‬اگر طیف نوری‬
‫کهکشان به سمت طول موج کوتاه تر انتقال یابد – انتقال به آبی – کهکشان در حال نزدیک‬
‫شدن به ماست ‪ ،‬مثال معروف این مطلب تغییر طول موج صدای یک آمبوالنس در حال نزدیک‬
‫شدن به ما است ‪ .‬اگر طیف نوری کهکشان به سمت طول موج بلند تر انتقال یابد – انتقال‬
‫به سرخ – کهکشان در حال دور شدن از ماست ‪ ،‬همان طور که طول موج صدای یک آمبوالنس که‬
‫در حال دور شدن از ما است افزایش می یابد ‪ .‬میزان انتقال به سرخ یا آبی بستگی به‬
‫سرعت دور شدن یا نزدیک شدن کهکشان دارد ‪ .‬بنابراین وستو سلیفر مشاهده کرد که بیشتر‬
‫کهکشان ها دارای انتقال به سرخ هستند تا انتقال به آبی ‪.‬‬
‫در سال ‪ ، 1121‬ادوین هابل (‪ )Edwin Hubble‬کشف کرد کهکشان هایی که در‬
‫فاصله ی بیشتری از ما قرار دارند با سرعت بیشتری از ما دور می شوند ‪ ،‬این سرعت‬
‫متناسب با فاصله است ‪ .‬به عبارت دیگر کهکشان هایی که در فاصله دور تری نسبت به ما‬
‫هستند دارای انتقال به سرخ بیشتری نیز می باشند ‪ .‬کهکشان های دور دست فاصله ای در‬
‫ابعاد میلیون و میلیارد سال نوری با ما دارند و این به این معناست که ما به گذشته‬
‫ای در ابعاد میلیون یا میلیارد سال نوری نگاه می کنیم ‪ .‬در حین سفر نور کهکشان ها‬
‫به سمت ما طیف نور از طول موج های کوتاه تر به سمت طول موج های بلند تر – انتقال به‬
‫سرخ – انتقال می یابد ‪ .‬این انتقال به سرخ در اثر انبساط ساختار فضا است‪ .‬اگر طول‬
‫موج دو برابر شود ‪ ،‬جهان می باید با ضریب ‪ 2‬منبسط شود‪ .‬بنابراین کشف هابل این بود‬
‫که عامل انبساط به نحوی با مسیر طی شده توسط نور در ارتباط است ‪ ،‬معادل با اینکه‬
‫شما به چه میزان به گذشته نگاه می کنید ‪ .‬این مطلب بیان گر این است که هر چه در‬
‫زمان به عقب و عقب تر برگردیم جهان کوچک و کوچکتر است ‪ .‬با سفر به گذشته ی یک جهان‬
‫منبسط شونده خواهیم دید که فاصله ی میان کهکشان ها در حال کاهش و چگالی جهان در حال‬
‫افزایش است ‪.‬‬
‫این روند تا جایی ادامه پیدا می کند که تمامی ماده جهان در حجمی بسیار‬
‫کوچک متراکم می شود ‪ ،‬که نتیجه این روند چگالی باور نکردنی جهان اولیه – لحظه مه‬
‫بانگ – است ‪ .‬با تقسیم فاصله ی کهکشان بر سرعت ذاتی آن قادر به تخمین طول عمر جهان‬
‫خواهیم بود ‪ .‬با این روش می توانیم تخمین بزنیم که در چه زمانی فاصله ی ما تا دیگر‬
‫کهکشان ها صفر بوده است ‪ .‬محاسبات نشان می دهند که بیگ بنگ در حدود ‪ 10‬تا ‪ 15‬میلیون‬
‫سال قبل – ‪ 3‬برابر عمر زمین – اتفاق افتاده است‬
‫یکی از راه های تست کردن این تخمین این است که به دنبال کهن ترین جسم در‬
‫کیهان باشیم این جسم می باید سنی در حدود ‪ 10‬تا ‪ 15‬میلیارد سال داشته باشد نه بیشتر‬
‫‪ .‬روش دیگر بررسی فعالیت های رادیو اکتیوی ایزوتپ های اورانیوم است ‪ .‬می‬
‫دانیم که کهن ترین ایزوتوپ های تشکیل شده توسط فعالیت های هسته ای ابر –نو اختر ها‬
‫‪5‬‬

‫‪ 10‬میلیارد سال سن دارند ‪ .‬با استفاده از مدل های امروزی تحول ستاره ای می دانیم که‬
‫کهن ترین ستاره های موجود در کهکشان را شیری در حدود ‪ 10‬میلیارد سال سن دارند ‪.‬‬
‫سنین به دست آمده با تخمین ‪-‬های ما مطابقت دارند‬
‫اجزای سازنده ی مه بانگ ‪ :‬تنها حدود ‪ 3‬درصد کیهان از ماده ‪ ،‬به شکلی که‬
‫ما می شناسیم تشکیل شده است ‪ ،‬یعنی ماده معمولی که ما می شناسیم و در آزمایشگاه‬
‫وجود دارد‪ ،‬تنها ‪ 3‬درصد همه ی عالم را می سازد‪ 23 .‬درصد کیهان را ماده تاریک سرد‬
‫تشکیل داده (کاواک) که دانشمندان داده های خیلی کمی درباره اش دارند و ‪ 33‬درصد‬
‫مانده را انرژی تاریک شگفت انگیز تشکیل می دهد که تقریبا تنها چیزی که در موردش می‬
‫دانیم ‪ ،‬این است که وجود دارد‬
‫عمر جهان‪T=13.7 x 1012 years =4.3 x 1020 s:‬‬
‫شعاع جهان‪R=1.6 x 1026 m :‬‬
‫‪3‬‬
‫حجم جهان ‪V=17.1 x 1078 m :‬‬
‫چگالی جهان ‪D=10-18 kg/m3 :‬‬
‫جرم جهان ‪M =(density)x(volume) :‬‬
‫‪M= 17.1 x 1060 kg‬‬
‫با مشخصات موقعیت زمین آشکار است که سیاره های منظومه ی خورشیدی یک سر‬
‫گذشت یک سان داشته اند‬
‫طبق نظریه ی الیب نیز (دانشمند آلمانی) زمین زمانی جسم داغ بوده و‬
‫بوفن گفت زمین و سایر سیارات این منظومه از لخته های خورشید به وسیله ی ستاره ی‬
‫دنباله دار جدا شده اند‪.‬‬
‫و نظریه ی دیگری توسط کانت که یک توده ی ابر مانند متراکم شده و خورشید‬
‫تشکیل شده و باقی مانده ی ابر به سیاره ها تبدیل شدند که به دور خورشید می چرخند‪ .‬و‬
‫الپالس این نظریه را تکمیل کرد گاز ها یک حرکت دورانی داشتند و تحت جاذبه قرار‬
‫گرفتند و به صورت عدسی درآمدند و مرکز این توده یا مه خورشید را تشکیل داد و در‬
‫اطراف خورشید سیاره ها تشکیل شد‪.‬‬
‫‪www.rasekhoon.net‬‬

‫از حدود ‪ 3.6‬میلیارد سال پیش تا حدود ‪ 3‬میلیارد سال پیش زمین پوشیده ار‬
‫مواد مذاب بود اندک اندک سطح سیاره ی زمین سرد شد و بخار آب های موجود در جو‬
‫شروع به سرد شدن کرد و بارش باران در طی سال های متمادی باعث به وجود آمدن‬
‫اقیانوس ها شد‪ .‬در کره ی زمین یک باره مقدار زیادی مواد آلی پدید آمد‪ .‬این‬
‫ملکول ها در اثر انرژی حاصل از تابش خورشید ‪،‬انفجار های آتشفشانی رعد و برق پدید‬
‫‪6‬‬

‫آمد(سوپ بنیادین)‪ .‬در آن زمان جو زمین عاری از اکسیژن بوده ولی پر از نیتروژن ‪،‬‬
‫هیدروژن ‪ ،‬بخار آب ‪ ،‬آمونیاک و متان بود ‪ .‬بعد از قرار گرفتن عناصر نام برده در‬
‫شرایط رعد و برق و انفجارهای آتشفشانی این عناصر به عناصر تشکیل دهنده ی حیات‬
‫مانند‪ :‬آمینو اسید ها ‪ ،‬اسید های چرب و کربو هیدرات ها تبدیل شدند‪.‬‬
‫بعد گروهی دانشمندان اعالم کردند که عناصر حیات در حباب های درون‬
‫اقیانوس ها تشکیل شده –الگوی حباب‬
‫‪ -1‬گاز های آتشفشانی در زیر آب درون حباب ها‬
‫محبوس می شدند‪.‬‬
‫‪ -2‬گاز های درون حباب ها واکنش های شیمیایی‬
‫انجام می دهند و اشعه ی ما وراء بنفش نمی توانسته بر متان و آمونیاک اثر گذارد‬
‫‪ -3‬گاز ها به درون اتمسفر تزریق می شدند‬
‫‪ -3‬گاز ها واکنش های شیمیایی دیگری انجام می‬
‫دادند‬
‫‪ -5‬ترکیب ساده و پیچیده وارد آب شدند‪.‬‬

‫‪Encarta 2009‬‬

‫کسی نمی داند اولین جاندار در چه زمانی تشکیل شده‬
‫ولی اولین یوکاریوت حدود ‪ 1.5‬میلیارد سال پیش پا به عرصه گذاشت‪.‬‬
‫سیانو باکتری ها اولین سلول های فتوسنتز کننده که شروع به‬
‫اکسیژن سازی کردند‪ .‬نوعی پروکاریوت‬
‫به نظر می رسد اولین پر سلولی ها بین ‪ 600‬ملیون تا ‪ 1‬میلیارد سال پیش روی داد‬

‫‪7‬‬

‫منبع‪:‬‬
‫ویکی پدیا‬
‫‪Encarta‬‬
‫‪Britannica‬‬
‫زیست دوره ی پیش دانشگاهی چاپ چهارم ‪1384‬‬

‫قوانین‪:‬‬

‫‪-1‬استفاده از این مقاله در هر صورت با ذکر منبع و نویسنده بال مانع است‬
‫‪-2‬حق تصرف وتلخیص در این مقاله به شرط آن مقدور است که موضوعات بدون تغییر مفاد لحاظ گردد‬
‫‪-3‬شرط کوتاه کردن این مقاله در صورتی است که ‪ ،‬خواننده را به اشتباه وا ندارد‬
‫‪-4‬دریافت این مقاله به هر نحو به منزله قبول حقوق مذکور می باشد‬
‫‪All right >> Beh.A<< reserved©2013‬‬

‫‪8‬‬