You are on page 1of 1

Grupa B

1. rok iz Matematike 3, 2012./13.

ime i prezime

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. (25) Rije²ite matri£nu jednadºbu

(AXB )−1 + Aτ B 2 + B −1 X −1 = 0,
gdje je

A=

1 −1 0 1

,B=

−1 1 1 2

.

2. (25) Odredite svojstvene vrijednosti, njihove algebarske i geometrijske kratnosti, te pripadne svojstvene vektore matrice

 1 4 −2 A =  0 5 −2  . −1 4 0
3. Odredite rje²enje diferencijalnih jednadºbi (a) (25)

y 2 dx + (e2x − y )dy = 0
(b) (25)

y − 9y = e3x cos x
4. (30) Simetri£na kocka se baca jednom, a zatim jo² onoliko puta koliko je pokazalo prvo bacanje. Ako su ukupno pale 2 petice, kolika je vjerojatnost da je jedna od njih pala u prvom bacanju? 5. (20) Slu£ajna varijabla

X

ima razdiobu

X∼
Odredite

−3 −1 0 1 2 0.25 + 0.2c c2 0.2 + 0.25c 0.2 + 0.3c 0.1
te

c i E(X ),

P (X < 1|X ≥ −1).

6. Za podatke dane u tablici Xi fi

−9, −6] 2

−6, −3] 5

−3, 0] 13

0, 3] 24

3, 6] 39

6, 9] 11

9, 12] 6

(a) (10) Odredite aritmeti£ku sredinu i varijancu uzorka (b) (10) Nacrtajte histogram i poligon relativnih frekvencija (c) (30) Koristeci Pearsonov

χ2 −test

testirajte da li podaci dolaze iz nor-

malne razdiobe na razini zna£ajnosti od

5%.