Avrupa Birli¤i’nde MASKEL‹ BALO

DAYATMALAR, GERÇEKLER

ATOYay›nlar› No:74 ATOWeb:www.atonet.org.tr Tel: 0 312. 285 79 50 (10 Hat)

fiubat 2004 ANKARA

Dizayn • Bask› GRAF‹KERLtd. fiti. Meflrutiyet Caddesi 26/14 06640 K›z›lay / ANKARA Tel: 0.312 417 63 93 • 417 42 61 • 417 90 41 Fax: 0.312 425 64 87 E-mail: grafiker@grafikerltd.com

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

‹Ç‹NDEK‹LER
Girifl.......................................................................1 Avrupa Birli¤i Nedir?............................................5 Atatürk’ün, Ba¤›ms›zl›k ve Avrupa Hakk›ndaki Düflünce ve Söylemleri.........7 Avrupa Birli¤i H›ristiyan Birli¤i mi?...................13 Avrupa Birli¤i H›ristiyan Kulübümüdür?...........17 Oyalaman›n Belgesi............................................19 Gümrük Birli¤i Anlaflmas›..................................25 Tek Yanl› Yükümlülükler.....................................29 Hayaller ve Gerçekler.........................................36 Gümrük Birli¤‹’nin Faturas›...............................45 Kaçan F›rsatlar Kullan›lmayan Haklar..............47 Avrupal› Siyasetçilerin Türkiye’ye Bak›fl Aç›s›.........................................49 Avrupa Parlamentosu Kararlar›.........................56 Türkiye’nin Dinine ve Bütünlü¤üne Yönelik Sald›r›lar.................................................65
iii

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

G‹R‹fi

A

vrupa, Türkler taraf›ndan kurulan her devleti, H›ristiyanl›¤›n ve büyük Avrupa hayalinin önünde bir tehdit olarak alg›lam›flt›r. Ve bu tehditi ortadan kald›rmak ad›na, gücü nispetinde çaba harcam›fl ve amac›na ulaflmak için

her yol ve yöntemi mübah saym›flt›r. Avrupa’n›n Türklere yönelik önyarg›lar›n›n, dünden bugüne ortadan kalkt›¤›n› ya da azald›¤›n› söylemek fazlas›yla safdillik olur. Çok de¤il daha 80 y›l öncesi yaflad›klar›m›z ortadad›r. Bu yüzden Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’ye yönelik aç›klamalar›na ve düflüncelerine bu perspektiften bakmakta yarar vard›r. Kökeninin “Helen kültürüne, Roma hukukuna ve H›ristiyanl›¤a” dayand›¤› bizzat en yetkili a¤›zlar›ndan seslendirildi¤i halde, Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’yi tam üye olarak kabul edece¤ini varsaymak son derece anlams›zd›r. Bir kez daha vurgulayal›m ki Avrupa, tarihinin hiçbir döneminde Türkleri
1

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

kendisinden birisi olarak görmemifltir. Kurulan her Türk devleti Avrupa için önce bir “pazar” sonra ortadan kald›r›lmas› gereken bir “tehdit”dir. Kat›l›m Ortakl›¤› belgesinde “Türkiye AB’ne di¤er aday ülkelere uygulanan ayn› kriterler temelinde Birli¤e kat›lmas› mukadder bir aday ülkedir” dendi¤i halde; mali yard›m konusunda, K›br›s konusunda, az›nl›klar konusunda, Gümrük Birli¤i anlaflmas› hükümlerinde, Avrupa Parlamentosu kararlar›nda Türkiye eflit de¤il; “Has›m” muamelesine tabi tutulmaktad›r. Di¤er ülkelere milyonlarca dolar yard›m yapan AB, Türkiye’ye Gümrük Birli¤i anlaflmas› ile vermeyi kabul etti¤i üç befl dolarl›k yard›m› Yunanistan’›n vetosunun arkas›na saklanarak vermemektedir. AB baflka ülkelerdeki az›nl›klar konusunda hemen hiçbir ifllem yapmazken; Türkiye’deki az›nl›klar›n hamisi gibi hareket etmektedir.
2

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

AB; kabul edilmifl anlaflmalar›n gere¤i olan serbest dolafl›m hakk›n› Türkiye’ye kulland›rmamaktad›r. Tam üye olmadan Gümrük Birli¤i’ne giren tek ülke Türkiye’dir. E¤er AB, koydu¤u üyelik kriterleri konusunda samimi ise neden di¤er ülkeleri önce tam üye yapm›fl ve bilahare Gümrük Birli¤i’ne dahil etmifltir? Neden baflka ülkelere gösterdi¤i hoflgörüyü Türkiye’den esirgemifltir? Örne¤in Yunanistan tam üye oldu¤unda Türkiye’den daha m› demokratikti? ‹spanya bizden daha m› geliflmiflti? AB, 1963 tarihli Ankara Antlaflmas›’nda vermifl oldu¤u yaz›l› taahhütlere ra¤men, bunlar› çi¤nemekte en ufak bir sak›nca görmedi. Bak›n›z bugün Gümrük Birli¤i’nin Türkiye’ye büyük kay›plar verdirdi¤ini en yetkili a¤›zlar söylemifl ve yeniden ele al›nmas›n› zaruri görmüfllerdir.
3

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Biz Avrupa Birli¤i karfl›t› de¤iliz. Ancak Avrupa Birli¤i’nin bir “medeniyet projesi”, bir “kurtulufl projesi” olarak lanse edilmesinden rahats›z›z. Tam üye olamayaca¤›m›z› bile bile, AB’nin her türlü dayatmas›n› kabullenmenin, Türk halk›n›n onurunu zedeledi¤ini düflünüyoruz. AB, Türkiye’ye baflka gözle bak›yor. AB, Türkiye’yi sadece Pazar olarak istiyor. Art›k bunu anlamam›z ve politikalar›m›z› bu do¤rultuda oluflturmam›z laz›m. AB’nin bugüne kadar Türkiye’den istediklerini alt alta s›ralasak, san›r›m en koyu AB taraftarlar› bile bize hak verecektir. Hür, ba¤›ms›z ve ça¤dafl bir ülkede yaflamak için AB’ye gereksinimimiz yok. Türk insan› en umutsuz oldu¤u dönemlerde dahi tarihin ak›fl›n› de¤ifltirmeyi baflarm›fl bir millettir. Bu kitap, AB’nin Türkiye ile ilgili görüfl ve düflüncelerini ortaya koymak kamu otoritelerini ve kamu oyunu bilgilendirmek amac›yla haz›rlanm›flt›r. Umar›m, faydal› olur. Sayg›lar›mla, Sinan AYGÜN
Ankara Ticaret Odas› Baflkan›

4

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ NED‹R?
Avrupa Birli¤i, co¤rafi, kültürel, ekonomik, siyasi ve askeri bir birliktir. Tüm sömürgelerini kaybetmifltir. Ham madde, ucuz ifl gücü, Pazar ihtiyac› vard›r. Petrol ve di¤er stratejik kaynaklara sahip de¤ildir. NATO d›fl›nda askeri gücü yoktur. Üyeler aras› rekabet yerine durgunluk vard›r. D›fl politikas› belirgin de¤ildir. Üyeler aras›nda farkl› uygulamalar vard›r. Nüfusu: 370 milyon, Avrupa’n›n nüfusu giderek yafllanmaktad›r ve do¤urganl›k oran› düflük oldu¤undan önümüzdeki 25 ve 50 y›ll›k süreçlerde AB nüfusunun önemli ölçüde azalmas› beklenmektedir. Yap›lan tahminlere göre 2050 y›l›nda Almanya’n›n flimdiki nüfusu %3.2, ‹talya’n›n %6, ‹spanya’n›n %9.6 azalacakt›r. D›fl Ticareti: Dünya ithalat›n›n %21’ini, dünya ihracat›n›n %20’sini tek bafl›na yap›yor.

5

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Ticaret: Dünya ticaretinin %40’›n› tek bafl›na gerçeklefltiriyor. Kuruluflu: 1958 Roma Andlaflmas› Üye Say›s›: 15 Almanya ‹rlanda ‹spanya Avusturya Belçika ‹sveç Danimarka ‹talya HEDEFLER : Avrupa’da bar›fl›n sa¤lanmas› Tek bir iç pazar yaratma ve böylelikle ekonomik bütünleflmeyi gerçeklefltirme Siyasi birli¤e ve tek Avrupa devleti idealine ulaflma.
6

Fransa Lüksemburg Hollanda Portekiz ‹ngiltere Yunanistan Finlandiya

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

ATATÜRK’ÜN, BA⁄IMSIZLIK VE AVRUPA HAKKINDAK‹ DÜfiÜNCE VE SÖYLEMLER‹

(

Afla¤›da yer alan sözler Ulu Önder’in çeflitli vesilerle yapm›fl oldu¤u konuflmalar›ndan al›nm›flt›r.

)

Türk Devletinin ba¤›ms›zl›¤› mukaddestir. Ba¤›ms›zl›k ve özgürlük benim karakterimdir. Tam ba¤›ms›zl›k, bugün bizim üzerimize ald›¤›m›z vazifenin temel ruhudur. Bu vazife bütün millete ve tarihe karfl› yüklenilmifltir. Ne kadar zengin ve refaha kavuflmufl olursa olsun ba¤›ms›zl›ktan mahrum bir millet medeni insanl›k karfl›s›nda uflak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye maruz olamaz. Yabanc› bir devletin himaye Tam ve deste¤ini ba¤›ms›zl›k, kabul etmek insanl›k bugün bizim özelliklerinden üzerimize mahrumiyeti, ald›¤›m›z beceriksizli¤i ve miskinli¤i vazifenin itiraftan baflka temel bir fley de¤ildir.

ruhudur.

7

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Esas, Türk milletinin haysiyetli ve flerefli bir millet olarak yaflamas›d›r. Bu esas ancak tam ba¤›ms›zl›¤a sahip olmakla temin olabilir. Bu millet ba¤›ms›zl›ktan uzak yaflamam›flt›r, yaflayamaz, yaflamayacakt›r. Bir milletin iktisad› yabanc›lar›n eline b›rak›lamaz. Bugün bütün dünyay› etkileyen, milletimizin hayat›n› ve ülkemizi tehdit alt›nda bulunduran en güçlü geliflmeler, Türkiye'nin zarar›na gerçekleflmifltir. E¤er güçlü bir Türkiye varl›¤›n› sürdürseydi, denilebilir ki ‹ngiltere'nin bugünkü siyaseti var olmayacakt›. Türkiye, Viyana'dan sonra Peflte ve Belgrat'ta yenilmeseydi, Avusturya/Macaristan siyasetinin sözü edilmeyecekti. Fransa, ‹talya, Almanyada, ayn› kaynaktan esinlenerek hayat ve siyasetlerini gelifltirmifller ve güçlenmifllerdir.
8

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

... Bir fleyin zarar›yla, bir fleyin yok olmas›yla yükselen fleyler, elbette, o fleylerden zarar görmüfl olan› alçalt›r. Gerçekten de Avrupa'n›n bütün ilerlemesine, yükselmesine ve uygarlaflmas›na karfl›n, Türkiye gerilemifl, düfltükçe düflmüfltür. Türkiye'yi yok etmeye giriflenler, Türkiye'nin ortadan kald›r›lmas›nda ç›kar ve hayat görenler, zararl› olmaktan ç›km›fllar, aralar›nda ç›karlar› paylaflarak, birleflmifl ve ittifak etmifllerdir. Ve bunun sonucu olarak, birçok zekalar, duygular, fikirler, Türkiye'nin yok edilmesi noktas›nda yo¤unlaflt›r›lTürkiye’nin m›flt›r.

ortadan Ve bu kald›r›lmas›nda ç›kar yo¤unlaflma, ve hayat görenler, yüzy›llar geçtikçe oluflan zararl› olmaktan kuflaklarda, ç›km›fllar, adeta tahrip edici aralar›nda ç›kar bir gelenek biçimine paylaflarak, dönüflmüfltür. birleflmifl ve Ve bu gelene¤in, ittifak Türkiye'nin etmifllerdir. hayat›na ve
varl›¤›na aral›ks›z
9

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

uygulanmas› sonucunda, nihayet Türkiye'yi ›slah etmek, Türkiye'yi uygarlaflt›rmak gibi birtak›m bahanelerle, Türkiye'nin iç hayat›na, iç yönetimine ifllemifl ve s›zm›fllard›r. Böyle elveriflli bir zemin haz›rlamak güç ve kuvvetini elde etmifllerdir. ...Oysa güç ve kuvvet, Türkiye'de ve Türkiye halk›nda olan geliflme cevherine, zehirli ve yak›c› bir s›v› Oysa katm›flt›r. hangi istiklal Bunun etkisi vard›r ki alt›nda kalarak, milletin en çok yabanc›lar›n da yöneticilerin nasihatlar› ile, zihinleri yabanc›lar›n tamamen bozulmufltur. planlar›yla

yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemifltir.

Art›k durumu düzeltmek, hayat bulmak, insan olmak için, mutlaka Avrupa'dan nasihat almak, bütün iflleri Avrupa'n›n emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa'dan almak gibi birtak›m zihniyetler ortaya ç›kt›. Oysa hangi istiklal vard›r ki yabanc›lar›n nasihatlar› ile, yabanc›lar›n
10

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

planlar›yla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemifltir. Tarihte, böyle bir olay yaratmaya kalk›flanlar, zehirli sonuçlarla karfl›laflm›fllard›r. ‹flte Türkiye de, bu yanl›fl zihniyetle sakat olan baz› yöneticiler yüzünden, her saat, her gün, her yüzy›l, biraz daha çok gerilemifl daha çok düflmüfltür. ...Bu düflüfl, bu alçal›fl, yaln›z maddi fleylerde olsayd›, hiçbir önemi yoktu. Ne yaz›k ki Türkiye ve Türk halk›, ahlak bak›m›ndan da düflüyor. Durum incelenirse görülür ki, Türkiye Bilelim ki, Do¤u 'maneviyat›'yla sona eren bir yol ulusal üzerinde benli¤ini bulunuyordu. bilmeyen Do¤u’yla Bat›’n›n birleflti¤i yerde uluslar, bulundu¤umuz, baflka uluslara Bat›'ya yaklaflt›¤›m›z› yem olurlar. zannetti¤imiz takdirde, as›l
11

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

mayam›z olan do¤u 'maneviyat›'ndan tamam›yla soyutlan›yoruz. Hiç flüphesizdir ki bu büyük memleketi, bu milleti, çöküntü ve yok olma ç›kmaz›na itmekten baflka, bir sonuç beklenemez bundan. ... Bu düflüflün ç›k›fl noktas› korkuyla, acizlikle bafllam›flt›r. Türkiye'nin, Türk halk›n›n nas›lsa bafl›na geçmifl olan birtak›m insanlar, galip düflmanlar karfl›s›nda, susmaya mahkûmmufl gibi, Türkiye'yi ât›l ve çekingen bir halde tutuyorlard›. Memleketin ve milletin ç›karlar›n›n gere¤ini yapmakta korkak ve mütereddit idiler. Türkiye'de fikir adamlar›, adeta kendi kendilerine hakaret ediyorlard›. Diyorlard› ki "Biz adam de¤iliz ve olamay›z. Kendi kendimize adam olmam›za ihtimal yoktur." Bizim can›m›z›, tarihimizi, varl›¤›m›z› bize düflman olan, düflman oldu¤undan hiç flüphe edilmeyen Avrupal›lara, kay›ts›z flarts›z b›rakmak istiyorlard›. 'Onlar bizi idare etsin' diyorlard›.
Kaynak : Meclis konuflmas›ndan. ‹fl Bankas› Kültür Yay›nlar›: TBMM Gizli celse zab›tlar› cilt-3, 6 Mart 1922

12

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ HIR‹ST‹YAN B‹RL‹⁄‹ M‹?

A

vrupa Birli¤i’nin lacivert zemin üzerine daire fleklinde dizilen sar› 12 y›ld›zdan oluflan bayra¤›, 25 Kas›m 1955 tarihinde 10 üyeden oluflan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde al›nan karar ile kullan›lmaya bafllanm›flt›r. 31 y›l sonra Avrupa Toplulu¤u 26 May›s 1986 tarihinde Brüksel’de ald›¤› bir kararla bunu AB resmi bayra¤› olarak kabul etmifltir. AB üye say›s› de¤ifliyor, fakat bayraklar›ndaki y›ld›z say›s› de¤iflmiyor. fiu an AB üye say›s› 15 oldu¤u hâlde bayraktaki y›ld›z say›s› 12 olarak kalm›flt›r. 1958: AET Kurulufl: Belçika, Almanya, Fransa, ‹talya, Lüksemburg ve Hollanda: 6
13

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

1970: Yeni Üyeler: Danimarka, ‹ngiltere ve ‹rlanda: 9 1981: Yunanistan: 10 1986: ‹spanya ve Portekiz: 12 1995: Finlandiya, Avusturya ve ‹sveç: 15 2004 Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Malta, Macaristan ve Güney K›br›s: 25 2007: Romanya ve Bulgaristan: 27 AB bayra¤›n›n “üye say›s› kadar y›ld›z içerdi¤i” yolundaki tezlerin aksine hala neden 12 say›s›nda ›srar edildi¤ine iliflkin hiçbir resmî aç›klama yoktur. Avrupa Komisyonu Baflkan› Romano Prodi, 8 May›s 2002 tarihinde Hollandal› sanatç› Rem Koolhaas’a yeni AB bayra¤› için görev verdi.

Ancak AB üyesi bütün ülkelerin bayrak renklerinden oluflan yeni bayrak kabul edilmedi. Çünkü bütün bilgiler ve yorumlar, AB bayra¤›n›n bir H›ristiyanl›k simgesi oldu¤u noktas›nda dü¤ümleniyor.
14

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

AB bayra¤›n›n tasar›m›n› yapan koyu bir Katolik olan Arsene Heitz, dizayn› haz›rlarken Meryem Ana figüründen esinlendi¤ini aç›klam›flt›r. “Gökte ulu bir belirti görüldü. Günefli kuflanm›fl bir kad›n, ayaklar›n›n alt›nda ay, bafl›nda 12 y›ld›zdan bir taç”. (Vahiy 12-1)

15

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Meryem Ana’n›n bafl›ndaki taçtan ayr› olarak, geleneksel mavi pelerinini de, AB bayra¤›n›n zemin rengidir. AB bayra¤›ndaki 12 y›ld›z Hz. ‹sa’n›n 12 havarisini temsil etmektedir. Havariler Hz. ‹sa’n›n, ‹ncil’i yaymak ve vaaz vermekle görevlendirdi¤i yard›mc›lar›d›r. Havarilerin isimleri: Petrus, Andreas, Yuhanna, Büyük Yakub, Filip, Thomas, Bartholomaeus, Matthias, Küçük Yakub, fiemun, Yehuda, Taddeus.

AB bayra¤›ndaki 12 y›ld›z Hz. ‹sa’n›n 12 havarisini mi temsil etmektedir?

16

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

AVRUPA B‹RL‹⁄‹ HIR‹ST‹YAN KULÜBÜMÜDÜR?

A ‘AB’nin dini H›ristiyand›r’
vrupa Birli¤i’nin anayasas›na ifadesi yaz›lmal›d›r.” Papa 2. John Paul • “H›ristiyan dünya görüflü ve H›ristiyanl›k de¤erlerinin olmad›¤› bir Avrupa benim Avrupam de¤ildir” Helmut Kohl-Almanya Baflbakan› •

“AB bir H›ristiyan Kulübüdür”
Valery Giscard D’estaing’ Fransa eski Cumhurbaflkan› Avrupa Konvansiyonu Baflkan› •

“Müslüman Türkiye’nin AB’ye girmesi kimli¤imize gölge düflürür.
Bu üyelik yan yana büyüyen H›ristiyan gelenekleriyle flekillenen Avrupa medeniyetlerinin temelindeki ittifaklar› sarsar. Unutulmamal› ki Avrupal› fikri bafll›bafl›na düflman Türklere ve Türkiye’nin bafl›n› çekti¤i ‹slam dünyas›na
17

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

karfl› geliflti. Ankara ile yak›n iliflkiler gelifltirmeye evet ama farkl› tarihi ve kültürel gerçekler farkl› kalmal›d›r.” L’Avvanire Katolik Kilisesi Yay›n Organ› •

“AB üyeli¤i, yaln›zca Avrupa-H›ristiyan gelene¤ine sahip ülkeler için sözkonusu olabilir.
Müslüman Türkiye ve Asyal› Rusya AB üyesi olamaz.” Wolfgang Schaeuble Almanya CDU/CSU Koalisyonu Meclis Grubu Baflkan›

18

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

OYALAMANIN BELGES‹

D

animarkal› gazeteciler Thomas Lauritzen ve Michael Ulveman taraf›ndan kaleme al›nan “Spidsen For Europa” yani Avrupa’n›n Zirvesi’nde adl› kitap...

Kitab› yazan gazeteciler, ellerindeki bütün bilgileri Danimarka Baflbakanl›¤›, D›fliflleri Bakanl›¤› ve toplant›lara giren üst düzey bürokratlarla yap›lan röportajlar sonras› toparlad›lar. Hata yapmamak için kitab›n son hali bu bürokratlara okutuldu. Kitapta yer alan iddialar yalanlanmad›¤› gibi yetkililer, gazetecilere olan biteni anlatt›klar› için birbirlerini suçlad›lar. Kitap birbirinden ilginç diyaloglar içeriyor: 12-13 Aral›k 2002 tarihinde yap›lan Kopenhag Zirvesi... Danimarka Baflbakan› Anders Fogh Rasmussen zirve öncesi 14 AB üyesi ülkenin baflkentlerini ziyaret ediyor. Ve bu ziyaretlerde tüm baflkanlar yaln›z kald›klar›nda Rasmussen’e “Türkiye’ye tarih vermeyelim” diyorlar.
19

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Öyle bir üyelik yolu bulal›m ki, Türkler hiçbir zaman AB’ye üye olamas›nlar...

Almanya D›fliflleri Bakan› Joschka Fischer de Baflbakan› Gerhard Schröder gibi Türkiye’nin AB üyeli¤ine karfl›...

Hatta “Türkiye’nin üyeli¤i felaket olur” diyen Fischer zirve öncesi Möller’le yapt›¤› ayaküstü bir sohbette “Türkiye için bir ‘B’ plan› düflünmeliyiz. Öyle bir üyelik yolu bulal›m ki, Türkler hiçbir zaman AB’ye üye olamas›nlar” diyor. Kitab›n ç›k›fl noktas›n› Kopenhag Zirvesi öncesi AB dönem Baflkan› ve Baflbakan Anders Fogh Rasmussen ile D›fliflleri Bakan› Per Stig Möller ile bürokratlar› aras›nda geçen ve gizlice kameraya kaydedilen konuflmalar oluflturuyor. Sonradan deflifre edilen ses ve görüntü kay›tlar›na göre:

(Tayyip Erdo¤an’›n Kopenhag ziyareti öncesi...) Rasmussen: Türkiye zirvenin ana maddelerinden birini oluflturuyor. Möller: Türkiye uzun süre bekletilirse, bu bekleyifl Türkiye’yi ‹slam dünyas›na itebilir. Almanlar’›n içeride ve d›flar›da söyledikleri birbirini tutmuyor.
20

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Joschka Fischer ile görüfltüm. 12 saat içinde üç kez fikir de¤ifltirdi. Önce Türkiye’nin birli¤e tam üyeli¤ini istemediklerini, Türkiye’nin d›flar›da tutulmas› gerekti¤ini söyledi. Sonra benden kendisi için Türkiye’ye karfl› bir oyalama formülü bulmam› istedi, daha sonra da ‘unutal›m’ dedi. Rasmussen: Tarih konusunda çok dikkatli olmam›z gerekiyor. Bir çok konuyu dikkate almal›y›z. Tarih için tarih istiyorlar. Birlik içinde de¤iflik görüfller var. fiartl› tarih verilmesini isteyenler var. Baz›lar› Türkiye’nin AB’ye yaklaflt›r›lmas›n› istemiyor. Baz›lar› bugünkü durumun devam etmesini istiyor.
(Ziyaretten sonra Baflbakanl›k binas›nda zirve haz›rl›klar›)

Rasmussen: Türkler zirveyi Türk zirvesi yapmak istiyorlar. Bürokratlar: Biz bugünkü durum üzerinden politika yürütelim. Mevcut rayda yürütelim. Sonra bunun kavgas› olabilir. Tarih için tarih verilebilir.
21

Baz›lar› Türkiye’nin AB’ye yaklaflt›r›lmas›n› istemiyor. Baz›lar› bugünkü durumun devam etmesini istiyor.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Rasmussen: Normal prosüdür uygularsak, 2004’ten önce bir de¤erlendirme yapmam›z gerekiyor. •••
(Zirve’nin birinci günü. Baflbakanl›kta bürokratlar Abdullah Gül’ün randevu talebinde bulundu¤unu söylüyorlar. Baflbakan Rasmussen ise vaktinin olmad›¤›n› belirterek, randevu talebini kabul etmiyor. Ancak bürokratlar Bush’un defalarca telefon ederek, Türkler’in Birli¤e bir an önce al›nmas› konusunda ›srarl› davrand›¤›n› söylüyorlar.)

Bürokratlar: Abdullah Gül’e k›sa da olsa bir zaman ay›rman›z gerekiyor. Sonras›n› düflünün. Bu bir yat›r›md›r. Rasmussen: Peki k›sa bir görüflme olur. Bush ile görüfltüm. Ama taleplerini kabul etmedim. Öyle herkesin söyledi¤ini yapmam›z mümkün de¤il.
22

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

(Rasmussen, Abdullah Gül ile görüflüyor. Daha sonra 15 ülke Türkiye’ye 2004 aral›k ay› tarihinin verilmesi konusunda anlafl›yor. Toplant›dan sonra Baflbakan Rasmussen, Möller ve bürokratlar ile görüflüyor.)

Rasmussen: Bu karar› Türkler bas›ndan ö¤renmesin. Bas›ndan önce D›fliflleri Bakan› Möller karar› Türk meslektafl›na söylesin.
(Karar Türk D›fliflleri Bakan› Yaflar Yak›fl’a anlat›ld›ktan sonra Baflbakan Möller ve bürokratlar› ile tekrar bir araya geliyor.)

Rasmussen: Türkler ne dediler, karar› nas›l karfl›lad›lar? Möller: Çok flafl›rd›lar. Hayal k›r›kl›¤›na u¤rad›lar. Onlara durumu anlatmaya çal›flt›m. Sen (Rasmussen’e diyor) onlara tarih konusunda ›srarl› olmamalar› için çok söyledin. Çok sars›ld›lar. Rasmussen: ‹sterlerse 2004’ü bir tarih olarak kabul etsinler. Möller: Bunu bir zafer olarak kabul ettiremeyiz. Türk meslektafl›m Türkiye’nin dostlar› ile görüfltüklerini ve dostlar›n›n ümit verdi¤ini, verilen karar› anlayamad›¤›n› söyledi. Karar› Gül’e bildirecek.
23

15 ülke Türkiye’ye 2004 aral›k ay› tarihinin verilmesi konusunda anlafl›yor.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Rasmussen: Masada onlar›n dostlar›ndan hiç biri yoktu. Kimse Türkiye’yi desteklemedi. Ben onlara tarih konusunda ›srarl› olmamalar›n›n Türkiye’nin yarar›na olaca¤›n› anlatmaya çal›flt›m, anlamad›lar. Tarih konusunda ›srar ettiler. fiimdi Türkiye’nin durumu sadece 2004 Aral›k zirvesinde görüflülecek. Türkiye’yi birli¤e istemeyenler, o zaman da bir bahane bularak karfl› ç›kacaklar ve bu ifl uzayacakt›r. Tarih verilmeseydi, 1999’dan beri devam eden durum devam edecek ve 2003 y›l› içinde ve 2004 y›l› ilk 6 ay›nda Türkiye’nin durumu sürekli ele al›nacak ve müzakere flans› do¤acakt›. fiimdi 2004’e kadar Türkiye konusu kapanm›flt›r.
24

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

GÜMRÜK B‹RL‹⁄‹ ANLAfiMASI
3 Aral›k 1995 tarihinde Avrupa Parlamentosu’nda yap›lan oylamada 343 lehte, 149 aleyhte ve 36 çekimser oyla Türkiye-AB Gümrük Birli¤i onaylanm›flt›r. AB’nin Avrupa Parlamentosu’nun onay›na sundu¤u anlaflma, Anayasam›z›n 87 ve 90. maddelerine göre TBMM’ne getirilmesi gerekirken Meclis’ten kaç›r›lm›flt›r. Gümrük Birli¤i anlaflmas›, dönemin Baflbakan› Tansu Çiller taraf›ndan imzalanm›flt›r. Kamuoyuna çok büyük bir zafer gibi sunulan Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, Resmi Gazetede YAYINLANMAMIfiTIR. Gümrük Birli¤i anlaflmas› konusunda Bakanlar Kurulu’nun da herhangi bir karar› yoktur. Yap›s› itibariyle “Milletleraras› Anlaflma” statüsünde olan Gümrük Birli¤i anlaflmas›n›n Türk Mer’i Mevzuat›nda yeri yoktur.

1

Kamuoyuna çok büyük bir zafer gibi sunulan Gümrük Birli¤i Anlaflmas›, Resmi Gazete de yay›nlanmam›flt›r.

25

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Gümrük Birli¤i Anlaflmas› üzerinde çal›flan D›fliflleri görevlileri ve teknokratlar “GB Anlaflmas› Türkiye’nin AET üyeli¤ini içeren 1963 tarihli Ankara Anlaflmas›’n›n bir uzant›s›d›r, yeni bir düzenleme gerektirmez” görüflünü savunmufllard›r. Oysa ki, 25 Mart 1957 tarihli Roma Anlaflmas›’ndan vücut bulan AET’nin yap›s›, ismi, kapsam› 1992 y›l›nda Maastrich Zirvesi’nde imzalanan Avrupa Tek Senedi ile Avrupa Birli¤i’ne dönüflmüfltür. Bu köklü dönüflüm ve de¤iflim üye ülkelerde halk oylamalar› yap›lmas›n› ve yeni durumun Avrupa ülkeleri parlamentolar›n›n onaylar›na sunulmas›n› zorunlu k›lm›flt›r. Bu kapsamda, Türkiye’nin AB ile Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n› içeren 1/95 no’lu Ortakl›k Konseyi Karar› da Avrupa Parlamentosu’nun onay›na sunulmufltur. Bunlar “Yeni bir durumun” varl›¤›n›n aç›k kan›t›d›r.
26

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Gümrük Birli¤i bir anlaflma m›d›r yoksa bir ara karar m›d›r?

Ortak Gümrük Tarifesi-OGT’ye uymakla kendi kendimizi gümrük vergisi alma ya da bir tarife koyma hakk›m›z› Avrupa Birli¤i organlar›na devrettik.

GB Anlaflmas›na imza koyan dönemin Baflbakan› Tansu Çiller’e göre “kapsaml› bir anlaflmad›r”... Konunun birincil muhatab› Gümrük Müsteflarl›¤›’na göre Gümrük Birli¤i anlaflmas› sadece 95/1 kod ad›yla an›lan bir kaynak olmaktan öte bir anlam tafl›mamaktad›r.

Gümrük Birli¤i’nin gereklerini ve maddelerini içeren tek resmi kaynak DPT taraf›ndan 2001 y›l›nda ç›kar›lan Türkiye-Avrupa Toplulu¤u Ortakl›k Konseyi Kararlar› adl› yay›nd›r. Gümrük Birli¤i’ne girilerek bir Anayasa suçu ifllenmifltir. Ortak Gümrük Tarifesi-OGT’ye uymakla kendi kendimizi gümrük vergisi alma ya da bir tarife koyma hakk›m›z› Avrupa Birli¤i organlar›na devrettik.
27

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Avrupa Birli¤i bizim d›fl›m›zda Ortak Gümrük Tarifesi’ni belirliyor, biz de OGT’de belirlenmifl olan tarifeden gümrük vergisi al›yoruz.

28

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

TEK YANLI YÜKÜMLÜLÜKLER

G

ümrük Birli¤i anlaflmas›, 19. yüzy›lda Avrupal›lar›n sömürgelerle yapt›klar› anlaflmalar›n ayn›s›d›r. GB yeni bir kapitülasyon anlaflmas› ve Lozan’›n inkar›d›r.

1.

64 maddelik anlaflmada deniliyor ki:

“AB’nin d›fl ticaret politikas›, Gümrük Birli¤inin ayr›lmaz bir parças›d›r.” Türkiye, madem ki Gümrük Birli¤ine dahil olmaktad›r, o halde, AB’nin d›fl ticaret politikas›na da uymakla “yükümlüdür”. AB’nin d›fl ticaret politikas› neleri kaps›yor? Hemen hemen her fleyi... AB’nin üçüncü ülkelerle yapt›¤› ve yapaca¤› ticaret anlaflmalar›, üçüncü ülkelere
29

Gümrük Birli¤i yeni bir kapitülasyon anlaflmas› ve lozan’›n inkar›d›r.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

uygulayaca¤› ticari ambargolar›, ihracat›n teflviki ile ilgili bütün bu uygulamalar› ve politikalar› tam üyelerin ulusal ç›karlar› do¤rultusunda, tam üyelerin yer ald›¤› AB üst kurulufllar› belirliyor. Türkiye tam üye olsa idi, bu politikalar›n ve uygulamalar›n belirlenmesine kat›lacak, gerekirse veto hakk›n› kullanacak ve “kendi ulusal ç›karlar›n›n AB d›fl iliflkilerine yans›mas›nda etkili olabilecekti”. Ancak 6 Mart anlaflmas›na göre, Türkiye’ye sadece bilgi verilecek ve görüflü al›nacakt›. Karar mekanizmalar›nda Türkiye bulunmuyordu. Bu durumda Türkiye, g›yab›nda belirlenen d›fl ticaret politikalar›na uymakla yükümlü oluyor. Türkiye’nin, Gümrük Birli¤ine girince, AB’nin d›fl ticaret politikalar›na uymas› zorunlulu¤u, “Türkiye’nin, genelde d›fl iliflkilerinin Brüksel taraf›ndan yönlendirilmesi” anlam›na geliyor.
30

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye’nin, AB’nin bugüne kadar üçüncü ülkelerle imzalam›fl oldu¤u ve ileride de imzalayaca¤› “ticaret anlaflmalar›na uyma zorunlulu¤u; 16. maddeye göre Türkiye, AB’nin otonom rejim ve imtiyazl› ticaret anlaflmas› olarak” üçüncü ülkelerle yapm›fl oldu¤u bütün anlaflmalara 5 y›l içinde uymay› taahhüt etmektedir. Tam üye olmayan Türkiye, Gümrük Birli¤ine kat›ld›¤› ve Gümrük Birli¤i sistemine dahil Tam üye olmayan oldu¤u için, Türkiye, kendi g›yab›nda imzalanan bu Gümrük Birli¤i’ne anlaflmalara, aynen kat›ld›¤› için AB tam üyeleri gibi, kendi g›yab›nda uymakla yükümlü olmaktad›r. imzalanan bu

2.

anlaflmalara, aynen AB tam üyeleri gibi, uymakla yükümlü olmaktad›r.

Bu anlaflmalar, Türkiye’nin ulusal ç›karlar› ile ters düflebilir. Nitekim, AB ile K›br›s Rum Yönetimi aras›nda serbest ticaret anlaflmas› (imtiyazl› ticaret anlaflmas›) imzaland›¤›ndan
31

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye de kademeli olarak, 5 y›l içinde, K›br›s Rum yönetimi ile, karfl›l›kl› gümrüklerini s›f›ra indirmek durumunda kalmakta idi. Yar›n Azerbaycan ile Ermenistan aras›nda yeni bir ihtilaf ç›kabilir ve AB, kendi politikas›na göre, Azerbaycan’a ticaret ambargosu koyabilir veya Ermenistan ile Rumlarla oldu¤u gibi, gümrüksüz ticaret anlaflmas› yapabilir. GB içinde bulunan Türkiye, AB’nin bu uygulamalar›na uymakla yükümlüdür. E¤er uymazsa, AB karfl› önlem alma hakk›na sahiptir (müeyyide uygular, madde 16) Ticaret anlaflmalar›na Türkiye’nin uyma zorunlulu¤u, Türkiye’nin ulusal politikas› ile ters düflebilir. Türkiye ise, karar organlar›nda yer almad›¤› için bu kararlar›n al›nmas›nda bir etkiye sahip de¤ildir.
32

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

3.

Türkiye üçüncü ülkelerle tercihli ticaret anlaflmas› yapma hakk›na sahip de¤ildir. Yapabilmesi için anlaflman›n GB sistemini hiç etkilememesi gerekir. Ya da AB’nin o ülke ile benzer bir anlaflmas›n›n bulunmas› gerekir. Örne¤in, Türkiye ihracat kredisi vererek ticaret yapmak istiyorsa (özel nedenlerle), Türkiye’ye giren mal, Türkiye Gümrük Birli¤i içinde oldu¤u için, AB gümrük sisteminin iflleyiflini etkiler.

Türkiye, örne¤in bir Türk Cumhuriyeti ile (Asya’da) özel nedenlerle böyle bir iliflki içine girmek isteyebilir. Ancak bu durum AB’nin müdahalesine yol açar. Çünkü Türkiye’ye 3. ülkelerin mal satmas› veya almas› için imtiyazl› bir durum yaratm›flt›r (imtiyazl› ticaret anlaflmas› imzalam›flt›r). Bir AB üyesi (veya firmas›), AB Yüksek Adalet divan›na baflvurarak Türkiye’nin bu uygulamas›n› durdurabilir. Türkiye, AB’nin 3. ülkelerle imzalad›¤›

Türkiye, AB’nin 3. ülkelerle imzalad›¤› imtiyazl› ticaret anlaflmas›na uymakla yükümlüdür.
33

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

imtiyazl› ticaret anlaflmas›na uymakla yükümlüdür. AB’nin imzalad›¤› anlaflman›n, GB’ni ne flekilde etkiledi¤ini (olumlu-olumsuz) tart›flamaz. Çünkü bu anlaflma tam üyelerin kat›ld›¤› organlar›n ald›¤› bir kararla yap›lm›flt›r. Buna karfl›l›k Türkiye, bir 3. ülke ile imtiyazl› bir ticaret anlaflmas› yapt›¤› zaman, “bunun GB sistemini olumsuz etkilememesi gerekir” fleklinde bir hüküm vard›r ve e¤er böyle bir etki görülür ise bu anlaflma uygulanamaz. Bu konuda da tek yanl› olarak bir ba¤›ml›l›¤›n (veya çifte standard›n) ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz.

Madde 64’e göre Türkiye, AB Adalet Divan›’n›n, Gümrük Birli¤i ile ilgili olarak ald›¤› bütün kararlara (içtihatlara) ve ileride alaca¤› kararlara, kesin olarak uymakla yükümlüdür.
34

4.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye, AB Adalet Divan›’n›n, Gümrük Birli¤i ile ilgili olarak ald›¤› bütün kararlara ve ileride alaca¤› kararlara, kesin olarak uymakla yükümlüdür.

Öyle ki, bu kararlar, TBMM’nin iradesinin üzerindedir. AB hukuk düzeni bunu gerektiriyor. Ancak AB hukukunu yapanlar tam üyelerdir. Adalet Divan›’nda tam üyelerin hakimleri oturmaktad›r.

35

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

HAYALLER VE GERÇEKLER
• Avrupa Parlamentosu, 13 Aral›k 1995 günü Türkiye’nin Gümrük Birli¤i’ne kat›lmas›na karar verdi. Bu karar Ankara, ‹stanbul ve ‹zmir’de havai fiflek gösterileri ile kutland›. Tüm okullarda saat 14.00’te ayn› anda bafllayan törenler yap›ld›. Valilikler, hafta içi olmas›na karfl›n göndere bayrak çekti.

Gümrük Birli¤i ekonomi ve ticarette Türkiye’nin de¤il Avrupa’n›n yarar›na iflleyecektir.

• Gümrük Birli¤i, AB’ye girmek için verilen bir ödündür. Hiçbir AB ülkesi, tam üye olmadan Gümrük Birli¤i’ne girmemifltir. Türkiye, nimeti almadan külfeti kabul etti. • Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Sözcüsü Anne Van Lencker o günlerde “Gümrük Birli¤i Türkiye’de orta ve küçük iflletmeler düzeyinde ifl kayb›na neden olacak ve Türkiye k›sa vadede s›k›nt› yaflayacakt›r” demiflti.
36

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

• Avrupa Parlamentosu Gümrük Birli¤i Protokolü’nün onaylanmas›ndan 34 gün önce 9 Kas›m 1995’te flu karar› alm›flt›: “Gümrük Birli¤i Protokolü, AB’ye büyük yararlar sa¤layacakt›r. Türkiye’ye ihracat artacakt›r. Tekstil gibi AB’nin duyarl› oldu¤u sektörlerde AB’nin elinde gerekli önlemler vard›r. Gümrük Birli¤i Protokolü bu olana¤› AB’ye vermektedir. Gümrük Birli¤i’ne sokulmufl bir Türkiye ile K›br›s sorunu daha kolay çözülür.” • Avrupa Parlamentosu’nun Yunan üyesi Yannos Kranidiotis, “Gümrük Birli¤i, ekonomi ve ticarette Türkiye’nin de¤il Avrupa’n›n yarar›na iflleyecektir” demiflti.

Gümrük Birli¤i Türkiye için kötü bir hediye.
37

• Avrupa Parlamentosu üyesi Daniel John-Bendit, “Gümrük Birli¤i Türkiye için kötü

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye, büyük tavizler verdi¤i çok haks›z bir anlaflmaya imza att›. Bu anlaflma yeniden düzenlenmezse Türkiye’nin ekonomisi aç›s›ndan bir felaket olur.

bir hediye. Ekonomik alanda güçlük çekecek olan Türkiye, politik birli¤in nimetlerinden de yararlanamayacak” demiflti.

• Avrupa Parlamentosu Yefliller Grubu Baflkan› Alman Parlamenter Claudia Roth, “AB içinde hiç kimse, Gümrük Birli¤ini tam üyelik için bir araç olarak görmedi. Kimse gümrük birli¤ini böyle gördü¤ünü söylemedi. Siz öyle alg›lad›n›z. Ya da böyle pazarland› Türk kamuoyuna.” Fransa’n›n Ankara eski büyükelçisi Eric Routeau, “Türkiye, büyük tavizler verdi¤i çok haks›z bir anlaflmaya imza att›. Tansu Çiller oy kaybeden partisine ‘çeyiz’ getirmek kayg›s›yla, pazarl›k etmeye cesaret edemedi. Bu anlaflma yeniden düzenlenmezse, Türkiye’nin ekonomisi aç›s›ndan bir
38

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

felaket olur. Avrupa pazar istiyordu, istedi¤ini fazlas›yla elde etti.” • 1993-1999 y›llar› aras›nda AB Komisyonu’nda Türkiye masas› flefi olarak görev yapan Benoit Hambückers, “Gümrük Birli¤i sürecinde Avrupa Birli¤i kazan›rken, Türkiye ekonomik olarak kaybetti.” • Gümrük Birli¤i anlaflmas›yla Türkiye’nin u¤rad›¤› kay›plar çok çabuk ortaya ç›kt›. Ucuzlayacak denilen hiçbir ürün ucuzlamad›¤› gibi gerçek bir “ithalat patlamas›” yafland›. Türkiye, beyaz eflya, elektrikli ev araçlar›, otomobil, TV, müzik seti baflta olmak üzere her türlü tüketim mallar›n›n ak›n›na u¤rad›. Türkiye’nin en iddial› üretim dal› tekstil ve konfeksiyonda ihracat azald›. A¤aç iflleri, deri sanayi, tar›m, mobilyac›l›k zor duruma düfltü. Tekstilde ithalat bir y›l önceye göre yüzde 56 artarken ihracat yüzde 4.6 geriledi. ‹hracat-ithalat dengeleri altüst oldu. 6 ay içinde Almanya’dan yap›lan ithalat yüzde 77.5 artt›, ihracat yüzde 1 düfltü. Fransa’dan ithalat yüzde 88.3 artt›, ihracat yüzde 6.1 düfltü. ‹talya’dan ithalat yüzde 86.8 artt›, ihracat yüzde 11.1 düfltü. ‹sveç’ten ithalat yüzde 92.9 artt›, ihracat yüzde 1 artt›. • Türkiye, Avrupa kökenli mallarla dolarken AB ülkeleri, Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n›n koflullar›na uymamaktad›rlar. Türkiye’nin
39

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

tar›msal ürün ve tekstil a¤›rl›kl› az say›da ithal ürününe tarife d›fl› engeller ve kotalar konulmakta, antidamping soruflturmalar› aç›lmaktad›r. AB’nin karar organlar›nda yer almayan Türkiye, al›nan kararlara itiraz da edememektedir. • Gümrük Birli¤i’nin verdi¤i zararlar konusunda flu örnekler verilebilir. – AB’nin 1998 y›l›nda tek tarafl› olarak ald›¤› kararlar gere¤ince 1 Temmuz 1998 tarihinden itibaren Türkiye’ye aç›lm›fl olan 15 bin tonluk s›f›r gümrüklü domates salças› kotas› hiçbir gerekçe gösterilmeden durduruldu. – Ayn› günlerde, daha önce aç›laca¤› bildirilen 9 bin 60 tonluk ilave f›nd›k kotas› aç›lmad›. – 16 Haziran’dan beri yürürlükte olan 14 bin tonluk gümrüksüz karpuz kontenjan› kald›r›ld›. Bu ürünlerin AB ülkelerine ancak gümrük ödeyerek ihraç edilebilece¤i bildirildi. – Ayn› y›l midye, istiridye, kum
40

Avrupa Birli¤i, 1999 y›l›nda Türk demir çeli¤ine anti damping soruflturmas› bafllatt›.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

midyesi gibi kabuklu deniz ürünleri ile taze bal›k ihracat› tamamen yasakland›. – Avrupa Birli¤i, 1999 y›l›nda Türk demir çeli¤ine antidamping soruflturmas› bafllatt›. Oysa, soruflturma bafllat›lmas›n› gerektirecek hiçbir ticari sorun yoktu. Gösterilen gerekçe, Avrupa’ya ihraç edilen kangal demir ba¤lant› parçalar›n›n düflük fiyatla sat›l›yor olmas›yd›. Gerçek neden, Türkiye’nin AB ülkelerine yapt›¤› ihracat› yüzde 529 art›rarak 24.741 tona ç›karmay› baflarm›fl olmas›yd›. – AB ülkeleri benzer kararlar›, daha yo¤un olarak tekstil ürünlerine karfl› uygulad›lar. Getirilen tarife d›fl› engellerle haz›r giyim ihracat›nda ciddi düflüfller meydana geldi. – Türkiye aç›k pazar haline getirilirken AB pazar›ndan d›flland›. Azgeliflmifl ülkelerin zarar›na iflleyen çifte standartl› bu uygulama gerçekte küreselleflmenin de¤iflmez özelli¤idir. Uluslararas› ticaretin her alan›na yay›lm›fl olan “Güçlü olan hakl›d›r” ilkelli¤ine dayanmaktad›r.
41

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

1 Ocak 1996’da yürürlü¤e giren Gümrük Birli¤i döneminin ilk 11 ay›nda Hazine’nin vergi fon kayb› 2 milyar dolara, d›fl ticaret a盤› bir y›l içinde 20 milyar dolara yaklaflt›.

– Türkiye’nin Gümrük Birli¤i anlaflmas›yla üçüncü ülkelerle olan d›fl ticaret dengeleri de k›sa süre içinde bozuldu. Türkiye, yaln›zca AB ile kendisi aras›ndaki gümrükleri s›f›rlamakla kalmad›, buna ek olarak, AB d›fl›ndaki ülkelere uygulad›¤› gümrük tarifelerini de, AB’nin kendi d›fl›ndaki ülkelere uygulad›¤› ortak gümrük tarifesi ile eflitlemeyi (yani düflürmeyi) kabul etti. Bu yüzden d›fl dünyaya aç›labilen s›n›rl› say›daki ihraç ürünümüz

korumas›z kald›. – 1 Ocak 1996’da yürürlü¤e giren Gümrük Birli¤i döneminin ilk 11 ay›nda Hazine’nin vergi ve fon kayb› 2 milyar dolara, d›fl ticaret a盤› bir y›l içinde 20 milyar dolara yaklaflt›. Bu aç›k, o güne kadar Cumhuriyet tarihinin bir y›l içinde gördü¤ü en büyük d›fl ticaret a盤›yd›. – D›fl ticaret a盤›, Gümrük Birli¤i uygulamalar›ndan sonra gerçek bir
42

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

patlama yaflad›. 1996 y›l›nda 19.6, 1997 y›l›nda 21.2, 1998 y›l›nda 21, 2000 y›l›nda ise tam 27.2 milyar dolar oldu. D›fl ticaret dengelerinin ithalat lehine bozulmas› yüzünden yerli üretim zora girdi. – D‹E’nin verilerine göre ihracat›n ithalat› karfl›lama oran› 1950 y›l›nda yüzde 92.2 iken bu oran 1960’ta yüzde 68.6, 1970’te yüzde 62.1, 1980’de yüzde 62, 1990’da yüzde 58.1, 1996’da yüzde 54.1, 2000 y›l›nda yüzde 50.6’ya düfltü. – Türkiye, 1990-1995 y›llar›n› kapsayan dönemde ortalama olarak y›lda 25.8 milyar dolarl›k ithalat yap›yordu. Bu ithalat, Gümrük Birli¤i’nden Türkiye sonra 5 y›l içinde Gümrük y›ll›k ortalama 46.8 Birli¤i’ne milyar dolara ç›kt›.

girdikten sonraki 5 y›ll›k dönemde toplam 117 milyar dolar d›fl ticaret a盤› verdi.

– Türkiye, Gümrük Birli¤i anlaflmas›yla organlar›nda yer almad›¤›, bu nedenle kararlar›nda söz sahibi olmad›¤› bir d›fl örgütün ald›¤› bütün kararlara uymay› önceden kabul etmifltir. Türkiye’nin karfl› oy verme, kabul etmeme ya da erteleme gibi haklar› yoktur.
43

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

– Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelerle yapt›¤› veya yapaca¤› bütün anlaflmalar› kabul etmifltir. (16. ve 55. maddeler) – Türkiye, Gümrük Birli¤i anlaflmas›yla herhangi bir dünya ülkesiyle AB’nin bilgi ve onay› d›fl›nda ticari anlaflma yapmamay› kabul etmifl, yapmas› durumunda AB’ne bu anlaflmay› engelleme yetkisi vermifltir. (56. madde) – Türkiye, Gümrük Birli¤i anlaflmas›yla AB’nin Gümrük Birli¤i ile ilgili olarak alaca¤› bütün kararlara paralel yasalar ç›karmay› kabul etmifltir. (8. madde) – Türkiye, Gümrük Birli¤i anlaflmas›yla AB Adalet Divan›’n›n bütün hukuki kararlar›na tam olarak uymay› önceden kabul etmifltir. (64. madde)

44

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

GÜMRÜK B‹RL‹⁄‹’N‹N FATURASI
Gümrük Birli¤i Sonras› AB ile D›fl Ticaret (Milyar $) Dönem 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003-Eyl TOPLAM ‹hracat 11,5 12,2 13,5 14,4 14,4 16,1 18,1 17,4 117.6 ‹thalat 23,1 24,9 24,1 21,4 26,4 18,3 23,1 22,0 183,3 Aç›k –11,6 –12,6 –10,6 –7,1 –12,0 –2,2 –5,1 –4,6 –65,8

1996-2003 döneminde, AB ile Türkiye aras›ndaki d›fl ticaret a盤› 65.8 milyar dolar... AB üyesi ülkeler bizden ald›klar›ndan çok daha fazlas›n› bize sat›yorlar. Türkiye-AB ticaretinin Gümrük Birli¤i yoluyla serbestlefltirilmesi, uzun dönemde Türkiye’nin AB yönlü ticaretini ülkemiz aleyhine olumsuz etkilemifltir. Gümrük Birli¤i’nin bafll›ca etkisi ithalat art›fllar›n›n al›p bafl›n› yürümesi olmufltur. Bu art›fl d›fl finansman ve borçlanma gere¤ini fliddetlendirdi.
45

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye Gümrük Birli¤i’nden kaybederken, AB üyesi ülkeler kazançl› ç›km›flt›r. Bizim a盤›m›z o ülkeler için kazanç demektir, net döviz girifli demektir. Türkiye daha fazla d›fl borçlanmaya baflvurdu¤undan AB ülkeleri ve ABD, Türkiye’nin s›rt›ndan faiz geliri elde etmifllerdir. Daha da vahimi, AB ve ABD açt›klar› krediler karfl›l›¤›nda Türkiye’den ek ekonomik ödünler ve siyasal ödünler koparm›fllar, koparmaya da devam etmektedirler.

Türkiye daha fazla d›fl borçlanmaya baflvurdu¤undan AB ülkeleri ve ABD, Türkiye’nin s›rt›ndan faiz geliri elde etmifllerdir.
46

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

KAÇAN FIRSATLAR KULLANILMAYAN HAKLAR

B

ütün bu olumsuzluklara ve kay›plara ra¤men Türkiye’nin Gümrük Birli¤i ile ilgili olarak “kullan›lmayan haklar›” var.

Türkiye ile AB aras›nda imzalanan 1/95 say›l› Ortakl›k Konseyi karar› taraflar aras›nda korunma önlemleri uygulanmas›na olanak tan›maktad›r. Katma Protokol 60. madde “Türk ekonomisinin bir sektörünü ve d›fl mali istikrar›n› tehlikeye düflürecek ciddi bozukluklar veya Türkiye’nin bir Bütün bu bölgesinin ekonomik olumsuzluklara durumunun ve kay›plara ra¤men bozulmas› fleklinde güçlükler Türkiye’nin belirlemesi halinde Gümrük Birli¤i ile Türkiye gerekli ilgili olarak korunma tedbirlerini “kullan›lmayan alabilir. Söz haklar›” konusu tedbirler ve bunlar›n uygulama var. usulleri Ortakl›k Konseyi’ne gecikmeden bildirilir”
47

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Anlaflma hükmü bu kadar aç›kken; 1. Ne Güneydo¤u Anadolu bölge ekonomisinde 100 milyar dolara yak›n kayba neden olan 10 y›ll›k terörle mücadele döneminde... 2. Ne 40 milyar dolara yak›n zarara yol açan Marmara depremlerinde... 3. Ne de 275.000 esnaf›n iflas›na, 59 bin flirket, 20 bankan›n kapanmas›na, iflsizli¤in yüzde 8’den yüzde 13’e ç›kmas›na neden olan milyarlarca dolarl›k kayba sebebiyet veren ekonomik krizlerde... Türkiye bu hakk›n› kullanmad›...

275.000 esnaf›n iflas›na, 59 bin flirket, 20 bankan›n kapanmas›na, iflsizli¤in yüzde 8’den yüzde 13’e ç›kmas›na neden olan milyarlarca dolarl›k ekonomik kayba sebebiyet veren krizlerde Türkiye bu hakk›n› kullanmad›.

48

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

AVRUPALI S‹YASETÇ‹LER‹N TÜRK‹YE’YE BAKIfi AÇISI
lmanya eski Baflbakan› Helmut Schmidt, Uluslararas› Al›flverifl Merkezleri Konseyi’nin 8 Nisan 2000 günü Berlin’de düzenledi¤i toplant›da flunlar› söylemiflti: “Avrupa’n›n gelece¤inde ne olursa olsun Türkiye’nin yeri yoktur. 70 milyon Türk vatandafl›n› Avrupa içinde dolaflt›ramay›z. Avrupa’n›n ‹ran, Irak, Suriye gibi ülkelerle s›n›r komflusu olmas›n› kabullenemeyiz. Türkiye ile ekonomik iliflkilerimizi Avrupan›n sürdürmeliyiz. gelece¤inde Genç ve h›zla ne olursa olsun büyüyen nüfusun sat›n alma Türkiye’nin gücünden yeri yoktur. faydalanmal›y›z. 70 milyon Bu ülkeye ihracat›m›z› Türk vatandafl›n› sürdürmeliyiz. Avrupa içinde Ticaretimizi dolaflt›ramay›z. gelifltirmeliyiz. Ancak bu ülkenin globalleflmenin temel
49

A

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

prensiplerine sahip olmad›¤›n› ve uluslararas› kardeflli¤i içine sindiremedi¤ini de görmeliyiz.” • Fransa eski Cumhurbaflkan› Valery Giscard d’Estaing, “Bugün Avrupa’da hiçbir lider Türkiye’yi AB’nin içinde görmek istemiyor. Yar›n için de böyle bir niyetleri bulunmamaktad›r. Türkiye’ye haks›zl›k ediliyor. Çünkü Türkiye AB taraf›ndan aldat›l›yor. Helsinki’de aday yap›lmas› Türkiye’ye bofluna umut vermektir. Yunanistan aday üyelik sayesinde Türkiye’den istediklerini elde etmenin peflindedir. Türkiye’ye Türkiye’nin AB içinde yeri haks›zl›k olmayacakt›r” ediliyor. demiflti.

Çünkü Türkiye AB taraf›ndan aldat›l›yor.

• Almanya eski Baflbakan› Helmut Schmidt, 2001 y›l› bafl›nda yapt›¤› bir aç›klamada, “Türkiye’ye adayl›k statüsü verilmesi hatad›r.
50

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye’ye adayl›k statüsü verilmesi hatad›r. Hatta Sevr anlaflmas›n›n imzalanm›fl olmas›na karfl›n Türkiye’nin bölünmemifl olmas› da bir hatad›r.

Hatta Sevr Anlaflmas›’n›n imzalanm›fl olmas›na karfl›n Türkiye’nin bölünmemifl olmas› da bir hatad›r” demiflti. • Almanya eski D›fliflleri Bakan› Hans Dietrich Genscher, yapt›¤› bir konuflmada flunu söylemiflti: “Türkiye için bir ‘Yugoslavya Modeli’ öngörülmektedir”

• Almanya eski Baflbakan› Helmut Schmidt, “Avrupa’n›n Kendini ‹damesi 21. Yüzy›l için Perspektifler” adl› kitab›nda flu görüfllere yer verdi: “Türkiye’nin nüfusu flu anda 65 milyon. 35 y›l içinde bu say› 100 milyona ç›kacak. 21. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Türkiye’nin nüfusu Fransa ve Almanya’n›n toplam› kadar olacak. Türkiye’yi AB’ye almak isteyenlerin bu rakam› ak›llar›nda tutmalar› laz›m. Türkiye ile Avrupa aras›ndaki kültürel
51

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye’nin tam üyeli¤inin AB’nin kimli¤ini büyük ölçüde de¤ifltirece¤i aç›kt›r.

farklar Rusya ve Ukrayna ile aram›zdaki farklardan çok daha derindir.”

• Almanya ‹çiflleri Bakan› Otto Schily, tiraj› günde 435 bin olan Süddeutsche Zeitung gazetesinde, 2002 y›l› Temmuz ay›nda yay›nlanan demecinde flunlar› söylemifltir: “Almanya’da homojen bir Türk az›nl›k toplumu istemiyorum. Kreuzberg homojen de¤ildir, ancak baz› yerlerde etnik konsantrasyon yo¤undur, iflte oralar tehlikeli olabilir, bunu de¤ifltirmek gerekir. Az›nl›klar›n korunmas›yla ilgili maddelerin anayasaya konulmas› reddedilmiflti ve böyle kalacakt›r.” • Almanya’n›n eski Ankara Büyükelçisi Dr. Hans Lohain Vergau ise bir konuflmas›nda flu görüfllere yer vermifltir: “Türkiye’nin tam üyeli¤inin AB’nin kimli¤ini büyük ölçüde Türkiye de¤ifltirece¤i aç›kt›r. Türkiye hiç bir aday hiçbir aday grubuna grubuna girmemektedir. girmemektedir.”
52

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türklere, ileride bir gün Avrupa’n›n parças› olacaklar› yolunda 30 y›ld›r söz vererek hiç dürüst bir davran›flta bulunmad›¤›m›z› düflünüyorum.

• Almanya ‹çiflleri Bakan› Otto Schily, Almanya’da yaflayan Türkler için ise; “En iyi entegrasyon, asimilasyondur” demiflti.

• Avrupa Birli¤i D›fl ‹liflkiler Komitesi Baflkan› Tom Spencer, Amerikan Down Jones haber ajans›na flunlar› söylemiflti: “Türklere, ileride bir gün Avrupa’n›n parças› olacaklar› yolunda 30 y›ld›r söz vererek hiç dürüst bir davran›flta bulunmad›¤›m›z› düflünüyorum. Çünkü gerçek, AB’nin Türkiye’yi üye olarak kabul etme yolunda hiçbir niyeti olmad›¤›d›r. Türklere gerçek niyetimizi anlatmam›z daha dürüst bir davran›fl olur.”

• Fransa Meclisi D›fliflleri Komisyonu Baflkan› François Loncle, Nice Zirvesi’nde flunlar› söylemiflti: “Tarihi ve özellikleri dikkate al›n›nca Türkiye AB’ye hiçbir zaman giremez.”
53

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

• AB’nin Genifllemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen, “Türkiye’nin AB üyeli¤ine al›naca¤›n› sanm›yorum” demiflti.

Türkiye’nin AB üyeli¤ine al›naca¤›n› sanm›yorum.

• AB’nin Genifllemeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen, 21 Mart 2002’de Yunanistan Parlamentosu’nda yapt›¤› konuflmada, “Türkiye AB’nin ileri sürdü¤ü flartlar› yerine getirmedi. ‹lerleme var ama yeterli de¤il, flartlar›m›z yerine getirilmeden üyelik müzakerelerinin bafllamas› sözkonusu de¤il. ‹nsan haklar›na sayg› ve dini özgürlükler kesinlikle sa¤lanmal›d›r. Biz tek uluslararas› kimlikli bir Biz tek K›br›s istiyoruz. uluslararas› Türkiye’nin, Rum kesiminin kimlikli bir AB’ye girmesine K›br›s iliflkin tehditlerinden istiyoruz. etkilenmiyoruz. Bunu aç›kça gösterdik.
54

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Türkiye bu tür tehditlerin kendisine zarar verece¤ini bilmelidir. Bunlar› yapmas› kendi üyelik sürecinin önünü keser” demiflti. • Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Sözcüsü Gümrük Birli¤i Anlaflmas›’n›n imzaland›¤› günlerde “Gümrük Birli¤i Türkiye’de orta ve küçük iflletmeler düzeyinde ifl kayb›na neden olacak ve Türkiye k›sa vadede s›k›nt› yaflayacakt›r” demiflti. • Avrupa Parlamentosu’nun Yunan üyesi

Gümrük Birli¤i Türkiye için kötü bir hediye. Ekonomik alanda güçlük çekecek olan Türkiye, politik birli¤in nimetlerinden de yararlanamayacak.

“Gümrük Birli¤i, ekonomi ve ticarette Türkiye’nin de¤il Avrupa’n›n yarar›na iflleyecektir” demiflti. • Avrupa Parlamentosu Üyesi “Gümrük Birli¤i Türkiye için kötü bir hediye. Ekonomik alanda güçlük çekecek olan Türkiye, politik birli¤in nimetlerinden de yararlanamayacak” demiflti.

55

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

AVRUPA PARLAMENTOSU KARARLARI

A

vrupa Parlamentosu, AB üyesi 15 ülkenin toplam 626 seçilmifl parlamenteri ile dünyan›n en büyük parlamentosudur. Siyasi amaçlarla tarihi gerçekleri sapt›ran kararlar alan Avrupa Parlamentosu’nun kararlar›n›n yapt›r›m gücü bulunmuyor ancak belgeleri ve kararlar›, dünya çap›nda “dayanak” gösteriliyor, bunlardan al›nt›lar yap›l›yor. Türkiye’nin AB üyeli¤i gündeme geldi¤i zaman, Avrupa Parlamentosu’ndan onay istenecek olmas› bu kurumun Türkiye için tafl›d›¤› önemi art›r›yor.

Avrupa parlamentosu’nun son 10 y›l içinde ald›¤› kararlar incelendi¤inde hemen hemen tümünde K›br›s, Ege, Ermeni soyk›r›m› tasar›lar› gibi konulara giriliyor.
56

TÜRK‹YE ALEYH‹NE KARAR VE RAPORLAR
Avrupa Parlamentosu’nun son 10 y›l içinde ald›¤› kararlar

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

incelendi¤inde hemen hemen tümünde mutlaka K›br›s, Ege, Ermeni Soyk›r›m› tasar›lar›, Güneydo¤u, Fener Patrikhanesi gibi konulara giriliyor.

ATATÜRK
“Türk devletinin temel felsefesi olan Kemalizm, Türk devletinin bütünlü¤üne yönelik ölçüsüz bir endifle kayna¤› oluyor. Kemalizm, Türk kültürünün ve milliyetçili¤inin homojenli¤i üzerinde duruyor. Devletçilik, ordunun güçlü rolü, dine karfl› çok kat› bir tav›r gibi yaklafl›mlara öncelik veren Kemalizm felsefesi, Kemalizm Türkiye’nin AB’ye kat›l›m›na felsefesi, engel Türkiye’nin oluflturuyor.”

AB’ye kat›l›m›na engel oluflturuyor.

25 Mart 2003 Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu

57

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

TSK
“Türk halk›, Türk Silahl› Kuvvetleri’ne (TSK), parlamento dahil birçok kurumdan daha fazla güveniyor. Bu, TSK’n›n, ço¤ulcu demokrasiye do¤ru geliflimi frenleyen bir rolünün oldu¤unu gösteriyor.”
25 Mart 2003 Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporu

KIBRIS
Türk hükümetinden, özellikle K›br›s’tan iflgalci askeri güçlerin geri çekilmesini ister.
19 Eylül 1996 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Türkiye’den, Ada’n›n askerden ar›nd›r›lmas›n› sa¤lamak amac›yla K›br›s’taki askeri güçlerini çekmesini ister.
17 Eylül 1998 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Türkiye, K›br›s Cumhuriyeti topraklar›n›n yüzde 37’sini yasad›fl› bir biçimde iflgal etmektedir.
10 fiubat 2000 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Türk hükümetine, Kuzey K›br›s’taki iflgal güçlerini geri çekme ça¤r›s›nda bulunur.
15 Kas›m 2000 - Avrupa Parlamentosu Karar› 58

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

“ERMEN‹ SOYKIRIMI”
Türkiye’nin Ermeni soyk›r›m› yapt›¤›n› Türkiye’nin ilân eder ve Türk Ermeni soyk›r›m› hükümetinin bunu yapt›¤›n› ilan kabul etmesini ister. Türkiye’nin bu eder ve Türk olguyu hükümetinin reddetmesinin bunu kabul Avrupa Birli¤i üyeli¤inin kesin etmesini ister. engeli oldu¤unu aç›klar. Türk hükümetine ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, özellikle modern Türkiye devletinin kurulmas› öncesinde Ermeni az›nl›¤›n maruz kald›¤› soyk›r›m›n kamuoyu önünde kabulü ile, Türk toplumunun önemli bir parças›n› oluflturan Ermeni az›nl›¤a taze bir destek vermesi ça¤r›s›nda bulunur.
15 Kas›m 2000 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Soyk›r›m›n Avrupa Parlamentosu ve baz› AB ülkeleri taraf›ndan tan›nmas›, Birinci Dünya Savafl› sonunda Türk rejiminin baz› sorumluluklar› soyk›r›m nedeniyle a¤›r cezalara mahkum etmifl olmas›, bu sorunun Türkiye taraf›ndan sonuçland›r›lmas› için AB’nin getirece¤i bir öneriye temel oluflturabilir.
27 fiubat 2002 - Avrupa Parlamentosu Karar› 59

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

PKK VE ÖCALAN
Türk hükümetine, PKK’ya ve di¤er Kürt örgütlerine, Kürt konusuna fliddete dayanmayan ve siyasî bir çözüm bulmalar› için ellerinden gelen tüm çabay› göstermeleri için ça¤r›da bulunur.
13 Aral›k 1995 Avrupa Parlamentosu Karar›

Türk hükümetine , PKK’ya ve di¤er Kürt örgütlerine, Kürt konusuna fliddete dayanmayan ve siyasi bir çözüm bulmalar› için ellerinden gelen tüm çabay› göstermeleri için ça¤r›da bulunur.

PKK baflkan› taraf›ndan tek tarafl› olarak ateflkes ilân edilmesini memnuniyetle karfl›lar.
18 Ocak 1996 Avrupa Parlamentosu Karar›

Türk Silâhl› Kuvvetleri’nin Türkiye’nin Do¤usunda son zamanlarda gerçeklefltirdi¤i askerî operasyonlardan ve PKK taraf›ndan 15 Aral›k 1995 tarihinde ateflkes ilân edilmifl olmas›na ra¤men bar›flç›l bir çözüm sa¤lama çabalar›n›

60

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Bay Öcalan’a verilen cezay› lanetler ve ölüm cezas›n›n kullan›lmas›na kesin muhalefetini tekrarlar.

reddetmesinden büyük kayg› duymaktad›r.
20 Haziran 1996 Avrupa Parlamentosu Karar›

Türk Silâhl› Kuvvetleri’nin Türkiye’nin Do¤usunda k›sa bir süre önce sürdürdü¤ü askerî operasyonlardan ve Kürdistan’daki anlaflmazl›¤a bar›flç›l bir çözüm bulma yollar›n› aramay› reddetmesinden büyük kayg› duymaktad›r.
19 Eylül 1996 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Bay Öcalan’a verilen cezay› lanetler ve ölüm cezas›n›n kullan›lmas›na kesin muhalefetini tekrarlar. Türkiye’yi Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin Bay Öcalan için alaca¤› karara uymaya ça¤›r›r. Bay Öcalan’›n idam›n›n Avrupa’da güvenlik ve istikrar aç›s›ndan önemli etkilerinin olaca¤›na ve Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’yle bütünleflme sürecine zarar verece¤ine inan›r.
22 Temmuz 1999 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Kürt halk›n›n siyasal, kültürel, sosyal haklar›n› tan›yan bir çözüm bularak Türkiye’deki anlaflmazl›klar›n nedenlerine çözüm bulmal›d›r.
22 Temmuz 1999 - Avrupa Parlamentosu Karar› 61

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Konseye ve üye devletlere Kürtlere karfl› insan haklar› ihlalleri sorununun BM ‹nsan Haklar› Komisyonunda gündeme getirme ça¤r›s› yapar.
10 fiubat 2000 Avrupa Parlamentosu Karar›

Avrupa Parlamentosu Sakharov Ödülü sahibi Leyla Zana’n›n ve düflünceleri nedeniyle hapse at›lm›fl olan Kürt kökenli eski milletvekillerinin serbest b›rak›lmalar›n› talep eder.
15 Kas›m 2000 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Türk Silahl› Kuvvetleri Güneydo¤u Anadolu’da Kürtlere karfl› sürdürdü¤ü operasyonlar› durdurmal›d›r.

Avrupa Parlamentosu Türk hükümetinden, Güneydo¤u Anadolu’da köylerinden ayr›lm›fl yaklafl›k 500 bin kiflinin evlerine dönmesine garanti etmesini talep eder.
6 Temmuz 2001 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Türk Silahl› Kuvvetleri Güneydo¤u Anadolu’da Kürtlere karfl› sürdürdü¤ü operasyonlar› durdurmal›d›r. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tüm Kürt örgütleri ile görüflmelere bafllamal› ve Kürtlere haklar› tan›nmal›d›r.
20 Haziran 2002 - Avrupa Parlamentosu Karar› 62

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Do¤u Ege’de Kardak adas› ile ilgili olarak Türkiye’nin provakatif askeri operasyonlar›ndan kayg› duymaktad›r.

Avrupa Parlamentosu, Kürtçe e¤itim isteminde bulunan ö¤rencilere karfl› adli giriflimlere son verilmesini ister, Türk Devleti’nin, gelecekte, Türkiye’deki bütün az›nl›klar›n yasal haklar›n› garanti alt›na alaca¤›n› ümit eder.
27 fiubat 2002 Avrupa Parlamentosu Karar›

Genifllemeden sorumlu Avrupa Komisyonu Baflkan› Roman Prodi ad›na Türkiye Masas› fiefi Alain Servante taraf›ndan PKK Baflkanl›k Konseyi’ne yaz›lan mektuptan: “Derin sayg›lar›m› sunar›m”
20 Kas›m 2000

EGE SORUNU
Do¤u Ege’de Kardak adas› ile ilgili olarak Türkiye’nin provakatif askeri operasyonlar›ndan kayg› duymaktad›r.
15 fiubat 1996 - Avrupa Parlamentosu Karar›

Türkiye’nin Avrupa Birli¤i’nin bir üye devleti olan Yunanistan’›n egemenlik haklar›n› tehlikeli bir biçimde ihlâl etmesinden ve
63

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Ege’deki askerî gerginli¤in artmas›ndan Egedeki askeri ciddî biçimde gerginli¤in kayg› duymaktad›r. Yunanistan’›n artmas›ndan kayg› s›n›rlar›n›n duymaktad›r. ayn› zamanda Avrupa Birli¤i’nin d›fl s›n›rlar›n›n parças› oldu¤unu vurgular.
15 fiubat 1996 - Avrupa Parlamentosu Karar›

PATR‹KHANE
Dünyan›n her taraf›ndaki milyonlarca Ortodoks H›ristiyan için Konstantinopolis’teki patrikhanenin önemini göz önünde bulundurarak, Türk yetkililerine ça¤r›da bulunur.
24 Ekim 1996 Avrupa Parlamentosu Karar›

Patrikhaneye do¤rudan ba¤l› olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun derhal yeniden aç›lmas› ça¤r›s›nda bulunur.
24 Ekim 1996 Avrupa Parlamentosu Karar› 64

Patrikhaneye do¤rudan ba¤l› olan Heybeliada Ruhban Okulu’nun derhal yeniden aç›lmas› ça¤r›s›nda bulunur.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

TÜRK‹YE’N‹N D‹N‹NE VE BÜTÜNLÜ⁄ÜNE YÖNEL‹K SALDIRILAR
ozan antlaflmas› sadece Rum, Ermeni ve Musevileri az›nl›k saymaktad›r. Ancak AB; Kürtleri, Lazlar›, Çerkezleri vs. ayr› az›nl›klar olarak kabul etmektedir. • Avrupa Birli¤i 2001 ilerleme raporunda alevi yurttafllar›m›zdan “Müslüman az›nl›k” olarak bahsedilmektedir. • AB ülkelerinde aç›kça Alevi-Sünni ayr›m›n› güçlendiren politikalar izlenmektedir. • Avrupa’da ve ülkemizde özellikle Alevi yurttafllara yönelik yo¤un H›ristiyan propagandas› yap›lmaktad›r. • Alman Alevili¤i ve Alman ‹slam› gibi yeni ak›mlar
65

L

Avrupa’da ve ülkemizde özellikle Alevi yurttafllara yönelik yo¤un H›ristiyan propagandas› yap›lmaktad›r.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

TV yay›nlar› kabloya indirilmekte ve çanak antenler giderek yasaklanmaktad›r. Böylece 3. jenerasyon Türklerin Türkçe ö¤renmeleri engellenmekte, asimilasyon kolaylaflmaktad›r.

yarat›larak Türk kimli¤i silinmeye çal›fl›lmaktad›r. • Türklerin asimilasyonu için en önemli direnç noktas› dindir. • Din dersleri Almanca ö¤retilmektedir. Böylece dil-din iliflkisi kaybedilmekte ama Almanlaflmak ile dinin kaybedilmedi¤i düflünülmektedir.

• Türk televizyon yay›nlar›n›n engellenmesi ve gazetelerin Almanca ç›kart›lmas› hedeflenmektedir.

• TV yay›nlar› kabloya indirilmekte ve çanak antenler giderek yasaklanmaktad›r. Böylece 3. jenerasyon Türklerin Türkçe ö¤renmeleri engellenmekte, asimilasyon kolaylaflmaktad›r. • Papa II. John Paul - 1991: “Dinler aras› diyalog kilisenin bütün insanlar›, kiliseye döndürme amaçl› misyonunun bir parças›d›r.
66

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Bu misyon asl›nda Mesih’i ve ‹ncil’i bilmeyenlere ve di¤er dinlere yöneliktir.” • Papa II. John Paul - 1999: “Birinci bin y›lda Avrupa H›ristiyanlaflt›r›ld›. ‹kinci bin y›lda Amerika ve Afrika. Üçüncü bin y›lda ise Asyay› H›ristiyanlaflt›ral›m. Asyay› H›ristiyanlaflt›rman›n yolu Türkiye’den geçmektedir.” • Türkiye’de halen 136 bin Katolik misyoner, 106 bin AB misyoneri yo¤un flekilde çal›flmaktad›r. • Afrikal› Lider Iomo Kenyatta: “H›ristiyanl›k Afrika’ya geldi¤inde topraklar›, H›ristiyanlar›n ise ‹ncilleri vard›. H›ristiyanlar bize gözlerimizi kapayarak dua etmesini ö¤rettiler. Gözlerimizi açt›¤›m›zda, onlar bizim topraklar›m›z›, biz ise onlar›n ‹ncillerini Ekonomik alm›flt›k.”

zorluklar› olan Türkiye’ye AB’deki iflçilerin tasarruflar›n› yollamas› engellenmektedir.

• Ekonomik zorluklar› olan Türkiye’ye AB’deki iflçilerin tasarruflar›n› yollamas› engellenmektedir.

67

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

• TC Merkez Bankas›’n›n Almanyadaki etkinlikleri s›n›rland›r›lm›flt›r. • Yeniden canland›r›lmak istenen Sevr haritas›na göre Türkiye 7 ayr› eyalete bölünmektedir: - Kürdistan - Ermenistan - ‹yonya - Klikya - Pontus - Marmara - Anadolu • Yunanistan yurt içi ve d›fl› 176 adet Pontuslular derne¤i kurdurtmufltur. - Güney Yunanistan Pontuslular Derne¤i - Gürcistan Yunanistan Pontuslular Derne¤i - Avustralya Yunanistan Pontuslular Derne¤i - Rusya Yunanistan Pontuslular Derne¤i - K›br›s Yunanistan Pontuslular Derne¤i - Almanya Yunanistan Pontuslular Derne¤i - Pan Helenik Federasyonu - Kazakistan Elen Cemaatleri Federasyonu - Ermenistan Pontuslular Derne¤i
68

Yeniden canland›r›lmak istenen Sevr haritas›na göre Türkiye 7 ayr› eyalete bölünmektedir.

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

- ABD Pontus Dernekleri Federasyonu - Kanada Pontus Dernekleri Federasyonu • Her y›l, Pontus Helenizm Kongreleri düzenlenmektedir. Bu kongrelere Baflbakan dahil tüm üst düzey Yunan devlet yetkilileri kat›lmaktad›r. • 24 fiubat 1994 tarihinde Yunan parlamentosu 19 May›s gününü “Pontus Soyk›r›m›n› Anma Günü” olarak kabul etmifltir. • K›br›s Rum Yönetimi de ayn› tarihi “Pontus Soyk›r›m›n› Anma Günü” olarak kabul etmifltir. • 19 May›s her iki ülkede de milli bayramd›r. • Bu tarihte tüm e¤itim kurumlar›nda konuflmalar yap›lmakta, kiliselerde ayinler düzenlenmektedir. • Türkiye’nin Pontus soyk›r›m›n› tan›mad›¤› sürece AB’ye al›nmamas› propagandas› yap›lmaktad›r. • Pontus Dernekleri Do¤u Karadeniz Bölgesine “unutulmayan, kaybolan vatanlara gezi” ad› alt›nda periyodik turlar düzenlemektedir.

Türkiye’nin Pontus soyk›r›m›n› tan›mad›¤› sürece AB’ye al›nmamas› propagandas› yap›lmaktad›r.

69

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

• Bizans› yeniden canland›rmak için toplant›lar yap›lmaktad›r. • Bizans topraklar›ndan sonra “Türkleri Asya steplerine atal›m, Ayasofya’y› kilise yapal›m” sloganlar› at›lmaktad›r.

• Yunanistan Kültür Bakan› Melina Mercuri 1982 y›l›nda “Anavatanlar› Kurtarma Dünya Komitesi” ad›na da¤›tt›¤› kartpostalda bulunan haritada Türkiye’yi Pontus, Ermenistan ve Kürdistan olarak üçe bölmüfl, Ege bölgesini Yunanistan’a Hatay’› da Suriye’ye vermifltir.

Türkleri Asya steplerine atal›m, Ayasofyay› kilise yapal›m.

• 2001 y›l›nda Paris’te J. Chirac’›n himayelerinde yap›lan Bizans toplant›s›na 200’den fazla Bizans uzman› kat›lm›flt›r. Burada; ‹stanbul surlar› içerisinde

70

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

Ortodoks bir dini devlet kurulmas›, Ayasofya’n›n yeniden kiliseye çevrilmesi kararlaflt›r›lm›flt›r. • Halen Fransa’da 100’ü aflk›n Bizans’la ilgili vak›f, dernek ve enstitü vard›r. • Patrik Bartholomeos, “Yeni Roma’n›n ve Konstantinapol’ün Baflpiskoposu ve Evrensel Patri¤i” ünvan› kullanmaktad›r.

71

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

72

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

NOTLAR

73

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

NOTLAR

74

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

NOTLAR

75

Avrupa Birli¤i’nde Maskeli Balo Dayatmalar, Gerçekler

NOTLAR

76

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful