P. 1
1 Lenh Tat CAD

1 Lenh Tat CAD

|Views: 0|Likes:
Published by Vũ Trường

More info:

Published by: Vũ Trường on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

AutoCAD Command th©n tÆng em

PhÝ m T¾t 3A 3DO 3F 3P Tªn LÖnh 3DARRAY 3DORBIT 3DFACE 3DPOLY môc ®Ých T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu tïy chän T¹o ra 1 m¹ng 3 chiÒu T¹o ra 1 ®a tuyÕn bao gåm c¸c ®o¹n th¼ng trong kh«ng gian 3 chiÒu A
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. 2. 3. 4.

A ADC AA AL AP AR ATT -ATT ATE B BO BR C CH -CH CHA COL CO, cp D DAL DAN DBA DCE to DCO

ARC ADCENTER AREA ALIGN APPLOAD ARRAY ATTDEF -ATTDEF ATTEDIT BLOCK BOUNDARY BREAK CIRCLE PROPERTIES CHANGE ChaMFER COLOR COPY

VÏ cung trßn TÝnh diÖn tÝch vµ chu vi 1 ®èi tîng hay vïng ®îc x¸c ®Þnh Di chuyÓn vµ quay c¸c ®èi tîng ®Ó c¨n chØnh c¸c ®èi tîng kh¸c b»ng c¸ch sö dông 1, 2 hoÆc 3 tËp hîp ®iÓm §a ra hép tho¹i ®Ó t¶i vµ hñy t¶i AutoLisp ADS vµ c¸c tr×nh øng dông ARX T¹o ra nhiÒu b¶n sao c¸c ®èi tîng ®îc chän T¹o ra 1 ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh T¹o c¸c thuéc tÝnh cña Block HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña Block B T¹o Block T¹o ®a tuyÕn kÝn XÐn 1 phÇn ®o¹n th¼ng gi÷a 2 ®iÓm chän C VÏ ®êng trßn b»ng nhiÒu c¸ch HiÖu chØnh th«ng sè kü thuËt HiÖu chØnh text, thay ®æi R, D V¸t mÐp c¸c c¹nh X¸c lËp mµu dµnh cho c¸c ®èi tîng ®îc vÏ theo tr×nh tù Sao chÐp ®èi tîng

14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22.

23. 24. 25. 26. 27.

28.

D DIMSTYLE T¹o ra vµ chØnh söa kÝch thíc ë dßng lÖnh DIMALIGNED Ghi kÝch thíc th¼ng cã thÓ c¨n chØnh ®îc DIMANGULAR Ghi kÝch thíc gãc TiÕp tôc 1 kÝch thíc ®o¹n th¼ng, gãc tõ ®êng nÒn DIMBASELINE cña kÝch thíc ®îc chän T¹o ra 1 ®iÓm t©m hoÆc ®êng trßn xuyªn t©m DIMCENTER cña c¸c cung trßn vµ ®êng trßn TiÕp tôc 1 ®êng th¼ng, 1 gãc tõ ®êng më réng DIMCONTINUE thø 2 cña kÝch thíc tríc ®©y hoÆc kÝch thíc ®îc chän 1

29.. Polar tracking VÏ c¸c môc v¨n b¶n(hiÓn thÞ v¨n b¶n trªn mµn h×nh gièng nh lµ nã ®ang nhËp vµo) X¸c lËp phÐp chiÕu song song hoÆc c¸c chÕ ®é xem c¶nh E Xo¸ ®èi tîng §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ chØnh söa néi dung v¨n b¶n . 54. 55. 41. ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh VÏ elip KÐo dµi ®èi tîng Tho¸t khái ch¬ng tr×nh Lu b¶n vÏ sang d¹ng file kh¸c (*. 38. 43. 34. 52. 44.) T¹o ra vËt thÓ r¾n b»ng c¸ch ®ïn xuÊt ®èi tîng 2 chiÒu ®ang cã Nèi hai ®èi tîng b»ng cung trßn §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ ®a ra danh s¸ch ®Ó chän ®èi tîng dùa trªn thuéc tÝnh cña nã G §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ t¹o ra mét tËp hîp c¸c ®èi tîng ®îc ®Æt tªn ChØnh söa tËp hîp c¸c ®èi tîng HiÓn thÞ hép tho¹i qua ®ã cã thÓ cho c¸c ho¹t ®éng vµ x¸c lËp mµu còng nh kÝch cì cña chóng T« vËt liÖu §Þnh nghÜa kiÓu t« mÆt c¾t kh¸c HiÖu chØnh cña t« vËt liÖu T¹o l¹i m« h×nh 3D víi c¸c ®êng bÞ khuÊt I ChÌn mét khèi ®îc ®Æt tªn hoÆc b¶n vÏ vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh ChØnh söa khèi ®· ®îc chÌn Më ra hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn ®é s¸ng t¬ng ph¶n. 48. 50. 40. 60. 49. ®é ®ôc cña h×nh ¶nh trong c¬ së d÷ liÖu b¶n vÏ Më hép tho¹i chØ ra tªn cña h×nh ¶nh còng nh 2 42. 39. 30. 45. 35. 33. 57. 37. 47. 36. 53. 32. 61. 46. DDI DED DI DIV DLI DO DOR DOV DR DRA DS DT DV DIMDIAMETER DIMEDIT DIST DIVIDE DIMLINEAR DONUT DIMORDINATE DIMOVERRIDE DRAWORDER DIMRADIUS DSETTINGS DTEXT DVIEW Ghi kÝch thíc ®êng kÝnh ChØnh söa kÝch thíc §o kho¶ng c¸ch vµ gãc gi÷a 2 ®iÓm §Æt mçi 1 ®èi tîng ®iÓm vµ c¸c khèi däc theo chiÒu dµi hoÆc chu vi ®èi tîng T¹o ra kÝch thíc th¼ng ®øng hay n»m ngang VÏ c¸c ®êng trßn hay cung trßn ®îc t« dµy hay lµ vÏ h×nh vµnh kh¨n T¹o ra kÝch thíc ®iÓm gãc ViÕt chång lªn c¸c tuyÕn hÖ thèng kÝch thíc Thay ®æi chÕ ®é hiÓn thÞ c¸c ®èi tîng vµ h×nh ¶nh T¹o ra kÝch thíc b¸n kÝnh HiÓn thÞ DraffSetting ®Ó ®Æt chÕ ®é cho Snap end Grid. 56.. G -G GR H -H HE HI GROUP -GROUP DDGRIPS BHATCH -HATCH HATCHEDIT HIDE 58. 59. E ED EL EX EXIT EXP EXT F FI ERASE DDEDIT ELLIPSE EXTEND QUIT EXPORT EXTRUDE FILLET FILTER 51. I -I IAD IAT INSERT -INSERT IMAGEADJUST IMAGEATTACH .wmf. 31.

78. 84. 74.62. 83. 90. O OP OS OFFSET OPTIONS OSNAP 91. ICL IM -IM IMP IN INF IO L LA -LA LE LEN Ls. 71. 73. 81. 63. 82. 85. 70. 65. P -P PAN -PAN . 77. 76. 66. 87. 88. 79. 89. 80. 68. 72. 64. 92.LI Lw LO LT LTS M MA ME MI ML MO MS MT MV IMAGECLIP IMAGE -IMAGE IMPORT INTERSECT INTERFERE INSERTOBJ LINE LAYER -LAYER LEADER LENGTHEN LIST LWEIGHT -LAYOUT LINETYPE LTSCALE MOVE MATCHPROP MEASURE MIRROR MLINE PROPERTIES MSPACE MTEXT MVIEW tham sè T¹o ra 1 ®êng biªn dµnh cho c¸c ®èi tîng h×nh ¶nh ®¬n ChÌn h×nh ¶nh ë c¸c d¹ng kh¸c vµo 1 file b¶n vÏ AutoCad HiÖu chØnh h×nh ¶nh ®· chÌn HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp nhËp c¸c d¹ng file kh¸c vµo AutoCad T¹o ra c¸c cè thÓ tæng hîp hoÆc vïng tæng hîp tõ phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ T×m phÇn giao cña 2 hay nhiÒu cè thÓ vµ t¹o ra 1 cè thÓ tæng hîp tõ thÓ tÝch chung cña chóng ChÌn 1 ®èi tîng liªn kÕt hoÆc nhóng vµo AutoCad L VÏ ®êng th¼ng T¹o lípvµ c¸c thuéc tÝnh HiÖu chØnh thuéc tÝnh cña layer T¹o ra 1 ®êng kÕt nèi c¸c dßng chó thÝch cho mét thuéc tÝnh Thay ®æi chiÒu dµi cña 1 ®èi tîng vµ c¸c gãc còng nh cung cã chøa trong ®ã HiÓn thÞ th«ng tin c¬ së d÷ liÖu cho c¸c ®èi tîng ®îc chän Khai b¸o hay thay ®æi chiÒu dµy nÐt vÏ HiÓn thÞ hép tho¹i t¹o vµ x¸c lËp c¸c kiÓu ®êng X¸c lËp thõa sè tØ lÖ kiÓu ®êng M Di chuyÓn ®èi tîng ®îc chän Sao chÐp c¸c thuéc tÝnh tõ 1 ®èi tîng nµy sang 1 hay nhiÒu ®èi tîng kh¸c §Æt c¸c ®èi tîng ®iÓm hoÆc c¸c khèi ë t¹i c¸c møc ®o trªn mét ®èi tîng T¹o ¶nh cña ®èi tîng T¹o ra c¸c ®êng song song HiÖu chØnh c¸c thuéc tÝnh Ho¸n chuyÓn tõ kh«ng gian giÊy sang cæng xem kh«ng gian m« h×nh T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n T¹o ra c¸c cæng xem di ®éng vµ bËt c¸c cæng xem di ®éng ®ang cã O VÏ c¸c ®êng th¼ng song song. 67. ®êng trßn ®ång t©m Më menu chÝnh HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c chÕ ®é truy chôp ®èi tîng ®ang ch¹y P Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ Di chuyÓn c¶ b¶n vÏ tõ ®iÓm 1 sang ®iÓm thø 2 3 69. 75. 86.

R RA RE REA REC REG REN REV RM RO RPR RR REDRAW REDRAWALL REGEN REGENALL RECTANGLE REGION RENAME REVOLVE DDRMODES ROTATE RPREF RENDER 115.kiÓu UCS. 94. 109. S SC SCR SEC SET SHA SL SN StrETCH SCALE SCRIPT SECTION SETVAR SHADE SLICE SNAP . 121. 120. 118. 111. 105. hiÖn thùc trong khung 3D hoÆc trong m« h×nh cè thÓ S Di chuyÓn hoÆc c¨n chØnh ®èi tîng Phãng to. Grid. 110. 113. 107. 108. 117. 104. Snap Xoay c¸c ®èi tîng ®îc chän xung quanh 1 ®iÓm nÒn HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp x¸c lËp c¸c tham chiÕu t« bãng HiÓn thÞ hép tho¹i tõ ®ã t¹o ra h×nh ¶nh ®îc t« bãng. ®trßn VÏ ®iÓm VÏ ®a gi¸c ®Òu khÐp kÝn HiÓn thÞ menu thuéc tÝnh HiÓn thÞ chÕ ®é xem 1 b¶n vÏ tríc khi ®a ra in §a ra hép tho¹i tõ ®ã cã thÓ vÏ 1 b¶n vÏ b»ng m¸y vÏ. 101. m¸y in hoÆc file Ho¸n chuyÓn tõ cæng xem kh«ng gian m« h×nh sang kh«ng gian giÊy Xo¸ bá c¸c tham chiÕu kh«ng cßn dïng ra khái c¬ së d÷ liÖu R Lµm t¬i l¹i mµn h×nh cña cæng xem hiÖn hµnh Lµm t¬i l¹i mµn h×nh cña tÊt c¶ c¸c cæng xem T¹o l¹i b¶n vÏ vµ c¸c cæng xem hiÖn hµnh T¹o l¹i b¶n vÏ vµ lµm s¸ng l¹i tÊt c¶ c¸c cæng xem VÏ h×nh ch÷ nhËt T¹o ra 1 ®èi tîng vïng tõ 1 tËp hîp c¸c ®èi tîng ®ang cã Thay ®æi tªn c¸c ®èi tuîng cã chøa c¸c khèi. c¸c kiÓu kÝch thíc.93. kiÓu ®êng. 95. 116. 97. 99. 119. 112. c¸c líp. 106. 98.view vµ cæng xem T¹o ra 1 cè thÓ b»ng c¸ch quay 1 ®èi tîng 2 chiÒu quanh 1 trôc §a ra hép tho¹i qua ®ã cã thÓ x¸c lËp c¸c trî gióp b¶n vÏ nh Ortho. PA PE PL PO POL PRO PS PRE PRIN T PS PU PASTESPEC PEDIT PLINE POINT POLYGON PROPERTIES PREVIEW PLOT PSPACE PURGE ChÌn d÷ liÖu tõ Window Clip-board vµ ®iÒu khiÓn d¹ng thøc cña d÷ liÖu. 102.sö dông OLE ChØnh söa c¸c ®a tuyÕn vµ c¸c m¹ng líi ®a tuyÕn 3 chiÒu VÏ ®a tuyÕn ®êng th¼ng. 100. 114. 96. 122. thu nhá theo tû lÖ Thùc hiÖn 1 chuçi c¸c lÖnhtõ 1 Script Sö dông mÆt giao cña 1 mÆt ph¼ng vµ c¸c cè thÓ nh»m t¹o ra 1 vïng LiÖt kª tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ thay ®æi cña biÕn hÖ thèng HiÓn thÞ h×nh ¶nh ph¼ng cña b¶n vÏ trong cæng xem hiÖn hµnh C¸c líp 1 tËp hîp c¸c cè thÓ b»ng 1 mÆt ph¼ng H¹n chÕ sù di chuyÓn cña 2 sîi tãc theo nh÷ng møc ®îc chØ ®Þnh 4 103.

136. 144. V VP -VP W WE VIEW DDVPOINT VPOINT WBLOCK WEDGE 146. 134. 140. X XA XB XC XL XR EXPLODE XATTACH XBIND XCLIP XLINE XREF . 149. 128. 147. 130. 131.vÏ c¸c ®êng cong liªn tôc HiÖu chØnh spline HiÓn thÞ hép tho¹i cho phÐp t¹o ra c¸c kiÓu v¨n b¶n ®îc ®Æt tªn T¹o ra 1 vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp T¹o ra 1 ®o¹n v¨n b¶n §Þnh chuÈn b¶ng víi hÖ to¹ ®é cña 1 b¶n vÏ trªn giÊy HiÓn thÞ che dÊu ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c thanh c«ng cô T¹o dung sai h×nh häc T¹o ra 1 cè thÓ h×nh vµnh khuyªn C¾t tØa c¸c ®èi tîng t¹i 1 c¹nh c¾t ®îc x¸c ®Þnh bëi ®èi tîng kh¸c U §a ra hép tho¹i qu¶n lý hÖ to¹ ®é ngêi dïng ®· ®îc x¸c ®Þnh trong kh«ng gian hiÖn hµnh §a ra hép tho¹i cã thÓ chän 1 hÖ to¹ ®é ngêi dïng ®îc x¸c lËp tríc Chän c¸c d¹ng thøc to¹ ®é chÝnh x¸c cña to¹ ®é vµ gãc T¹o ra vïng tæng hîp hoÆc cè thÓ tæng hîp V Lu vµ phôc håi c¸c c¶nh xem ®îc ®Æt tªn ®a ra hép tho¹i x¸c lËp híng xem 3 chiÒu X¸c lËp híng xem trong 1 chÕ ®é xem 3 chiÒu cña b¶n vÏ ViÕt c¸c ®èi tîng sang 1 file b¶n vÏ míi T¹o ra 1 cè thÓ 3 chiÒu víi 1 bÒ mÆt nghiªng vµ 1 gãc nhän X Ng¾t 1 khèi ®a tuyÕn hoÆc c¸c ®èi tîng tæng hîp kh¸c thµnh c¸c thµnh phÇn t¹o nªn nã §a ra hép tho¹i cã thÓ g¸n 1 tham chiÕu ngo¹i vµo b¶n vÏ hiÖn hµnh Buéc c¸c biÓu tîng phô thuéc cña 1 Xref vµo 1 b¶n vÏ X¸c ®Þnh 1 ®êng biªn Xref vµ tËp hîp c¸c mÆt ph¼ng nghiªng T¹o ra 1 ®êng më réng v« h¹n theo c¶ 2 híng HiÓn thÞ hép tho¹i ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c tham chiÕu ngo¹i vµo c¸c file b¶n vÏ 5 137. 135. 150. SO SP SPL SPE ST SU T TA TH TI TO TOL TOR TR SOLID SPELL SPLINE SPLINEDIT STYLE SUBTRACT MTEXT TABLET THICKNESS TILEMODE TOOLBAR TOLERANCE TORUS TRIM T¹o ra c¸c ®a tuyÕn cè thÓ ®îc t« ®Çy HiÓn thÞ hép tho¹i cã thÓ kiÓm tra c¸ch viÕt v¨n b¶n ®îc t¹o ra víi Dtext. 139. 145. UC UCP UN UNI DDUCS DDUCSP UNITS UNION 141. 124. 142. 143. text. Mtext T¹o ra ¼ cung. 151. 148. 125.123. 133. 126. 132. 138. 129. 127.

152. Z ZOOM T¨ng hay gi¶m kÝch thíc cña c¸c ®èi tîng trong cæng xem hiÖn hµnh Chóc em häc tËp tèt 6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->