You are on page 1of 4

Tajuk Umum Tugasan

TAJUK: 10.2 Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua. (Merujuk Tema 10 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 2) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

I. Membuat rujukan untuk mengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku Ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

TAJUK: 10.2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA. Tema/ Tajuk: 10.2 Bab 2 Tingkatan 5. Soalan: Perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang penjajahan British telah mencetuskan nasionalisme dalam kalangan rakyat di negara kita. Bincangkan.

Peringatan; Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami latar belakang gerakan nasionalisme di Malaysia. Perincian 1.Pengenalan Jelaskan secara umum tentang gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua . 2.Perjuangan Pemimpin Temapatan Menentang British. Pejuangan Pemimpin Tempatan menentang British di Malaysia. a) Sebab-sebab penentangan.(15 M) b) Peristiwa penentangan di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.(15 M) Menganalisis faktorfaktor pemangkin Nasionalisme. 3. Faktor - faktor Pemangkin Nasionalisme. Jelaskan faktor - faktor Pemangkin Nasionalisme 30 Markah Markah Penuh

5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami perjuangan pemimpin tempatan menentang British.

15 Markah

Mengaplikasi impian Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan maju.

4. Langkah-langkah untuk mengekalkan kedaulatan dan kemajuan negara Malaysia. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia negara yang berdaulat dan maju

15 Markah

Menilai kemajuan negara Malaysia pada masa kini

5. Kejayaan Malaysia dalam pelbagai keamanan pada hari ini. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kejayaan Malaysia dalam mengekalkan keamanan pada hari ini. 10 Markah

Mencipta/ Menjana Idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran di abad ke 21 bagi menjamin kedaulatan negara.

6. Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21 Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kedaulatan negara (5M) Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas. (5 M)

10 Markah

Menghayati nilai-nilai 7. Nilai- nilai murni atau murni / ikhtibar daripada iktibar daripada perjuangan pejuangan nasionalisme. nasionalisme 10 Markah Jelaskan nilai-nilai murni atau iktibar yang boleh dicontohi daripada perjuangan nasionalisme kepada genarasi kini. 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara. Harapan untuk masa depan Malaysia yang

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

5 Markah

lebih cemerlang.