You are on page 1of 4

Tajuk Umum Tugasan

TAJUK: 10.2 Nasionalisme di Malaysia Sehingga Perang Dunia Kedua. (Merujuk Tema 10 Huraian Sukatan Pelajaran dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 2) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

I. Membuat rujukan untuk mengumpulan maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku Ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. II. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks,buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan.

III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

(15 M) Menganalisis faktorfaktor pemangkin Nasionalisme.TAJUK: 10. Soalan: Perjuangan tokoh-tokoh tempatan menentang penjajahan British telah mencetuskan nasionalisme dalam kalangan rakyat di negara kita. Peringatan.2 Bab 2 Tingkatan 5. a) Sebab-sebab penentangan. Faktor .2 NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA.(15 M) b) Peristiwa penentangan di Tanah Melayu. 3. Tema/ Tajuk: 10. 2. Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Pejuangan Pemimpin Tempatan menentang British di Malaysia. Bincangkan. Format Pengenalan Aspek Memahami latar belakang gerakan nasionalisme di Malaysia.faktor Pemangkin Nasionalisme. Sabah dan Sarawak. Jelaskan faktor .faktor Pemangkin Nasionalisme 30 Markah Markah Penuh 5 Markah Isi dan Huraian Memahami perjuangan pemimpin tempatan menentang British.Pengenalan Jelaskan secara umum tentang gerakan nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua . Perincian 1.Perjuangan Pemimpin Temapatan Menentang British. 15 Markah .

• Harapan untuk masa depan Malaysia yang Kesimpulan Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. Kejayaan Malaysia dalam pelbagai keamanan pada hari ini. 10 Markah Mencipta/ Menjana Idea usaha-usaha Malaysia ke arah menghadapi cabaran di abad ke 21 bagi menjamin kedaulatan negara. Rumusan • Pengetahuan yang diperoleh • Iktibar kepada diri. Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia negara yang berdaulat dan maju 15 Markah Menilai kemajuan negara Malaysia pada masa kini 5. 8. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. 4. 5 Markah . Cabaran dan langkah menghadapi cabaran di abad ke 21 • Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke 21 bagi menjamin kedaulatan negara (5M) • Nyatakan langkahlangkah untuk mengatasi cabaran di atas. Langkah-langkah untuk mengekalkan kedaulatan dan kemajuan negara Malaysia.Mengaplikasi impian Malaysia sebagai negara yang berdaulat dan maju. nyatakan kejayaan Malaysia dalam mengekalkan keamanan pada hari ini. (5 M) 10 Markah Menghayati nilai-nilai 7. Nilai. nasionalisme 10 Markah Jelaskan nilai-nilai murni atau iktibar yang boleh dicontohi daripada perjuangan nasionalisme kepada genarasi kini.nilai murni atau murni / ikhtibar daripada iktibar daripada perjuangan pejuangan nasionalisme. bangsa dan negara. 6.

lebih cemerlang. .