Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Studiu de caz asupra contabilitatii unei primarii

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA REFORMEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ În vederea armonizării legislaţiei interne cu legislaţia existentă în ţările Uniunii Europene, Parlamentul României a adoptat legea organică în materie, care a intrat în vigoare la data de 23 mai 2001, lege prin care a fost abrogată legea administraţiei publice republicane. Prin această nouă lege au fost statutate noi reglementări menite să răspundă exigenţelor unei democraţii autentice şi principiilor statului de drept, în concordanţă cu legislaţia Uniunii Europene. Cu privire la principiile care guvernează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale, se constată că administraţia publică din unităţile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Privitor la principiul autonomiei locale, unul din principiile fundamentale ale administraţiei publice, şi care reflectă creşterea gradului de descentralizare administrativă, se precizează că autonomia locală este numai administrativă şi financiară. Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii aparţin comunei, oraşului sau judeţului. Autonomia administrativă priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale, iar autonomia financiară priveşte dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a gestiona în numele şi

Pagina 1 din 64

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

în interesul colectivităţilor resursele care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului sau judeţului. În acest context, gradul de descentralizare administrativă, prin consacrarea autonomiei financiare a autorităţilor administraţiei locale, se reflectă în principal prin existenţa unor reglementări importante în materie. De asemenea, executivul a aprobat strategia Guvernului privind accelerarea reformei în administraţia publică, urmând ca finanţarea să se efectueze în limita fondurilor ce vor fi aprobate anual, prin legea bugetului de stat, cu această destinaţie.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Conducerea democratică locală presupune ca activităţile autorităţii publice locale să se bazeze pe politici publice solide, orientate către cetăţean şi pe proceduri interne adecvate. În ultimii 11 ani, autorităţile locale s-au ocupat mai mult de activităţile cotidiene sau de cele pe termen scurt. Reforma în administraţia publică locală se bazează pe creşterea autonomiei colectivităţilor locale prin realizarea, atât a autonomiei decizionale, cât şi celei financiare. Scopul acestei strategii este de a planifica şi de a duce la îndeplinire, în mod concertat, următoarele funcţii: să îmbunătăţească managementul în administraţia locală, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea de planificare şi cea contabilă; să îmbunătăţească mecanismul de stabilire a bugetelor locale; să planifice şi să dezvolte mecanismul investiţional la nivelul oraşelor şi judeţelor; să reorganizeze mecanismul de creditare în vederea realizării de investiţii; să separe funcţiile administraţiei centrale de cele ale administraţiei locale; să asigure dezvoltarea parteneriatului public-privat; să faciliteze procesul de dezvoltare economică locală; să asigure o mai bună reprezentare a intereselor cetăţenilor în procesele de luare a deciziilor. Dezvoltarea strategiei la acest nivel are la bază următoarele principii: autonomia locală; descentralizarea serviciilor publice;
Pagina 2 din 64

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

asigurarea separării funcţiilor şi responsabilităţiilor consiliilor locale şi ale primărilor de cele ale prefecţilor, ceea ce are ca rezultat un management stabil; unificarea resurselor administraţiilor locale cu o capacitate administrativă mai mică, în vederea reducerii poverii fiscale asupra bugetului local; scăderea ponderii surselor alocate de la bugetul de stat şi creşterea ponderii veniturilor din taxele şi impozitele locale; asigurarea transparenţei în alcătuirea bugetelor locale, astfel încât cetăţenii să poată supraveghea acest mecanism şi totodată să poată solicita justificarea modului în care au fost cheltuite fondurile; cooperarea şi coordonarea între administraţia centrală, administraţiile locale şi diversele asociaţii în scopul dezvoltării locale; consultarea cetăţenilor în problemele de interes deosebit. Scopul reformei în administraţia publică locală este de a o face pe aceasta capabilă săşi îndeplinească funcţiile, astfel încât să contribuie la dezvoltarea economică şi socială în regiune. Prin activitatea ei, administraţia locală trebuie să se orienteze către satisfacerea nevoilor cetăţenilor prin asigurarea unor servicii publice de calitate. Strategia de dezvoltare a unei colectivităţi locale reprezintă determinarea scopurilor şi a obiectivelor pe termen lung a colectivităţilor, adoptarea de politici locale şi alocarea de resurse pentru atingerea acestora, ţinând cont de nevoile, aşteptările şi dorinţele cetăţenilor şi de componentele sistemului politic local.

1.1.2. RISCURILE ŞI CONDIŢIILE PRELIMINARE PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Problema principală legată de reforma administraţiei publice o constituie managementul reformei în procesul de aplicare a acesteia în practică. Reforma administraţiei publice urmăreşte schimbarea unor procese şi structuri complexe, şi, mult mai important, a modului de gândire. Un risc important în realizarea reformei administraţiei publice este aglomerarea sarcinilor cotidiene, rămânând astfel puţin timp pentru a căuta noi soluţii la disfuncţionalităţile apărute.

Pagina 3 din 64

integrarea furnizării serviciilor. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A UNEI ADMINISTRAŢII ORIENTATE CĂTRE CETĂŢEAN Scopul acestei strategii este să definească şi să îndeplinească următoarele funcţii: îndreptarea atenţiei de la contribuţii către rezultate şi conştientizarea într-o mai mare măsură a necesităţii unei administraţii publice orientate către furnizarea de servicii publice de calitate. aplicarea unui sistem de standardizare a serviciilor menit să definească cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească acestea.Vizitati www. stabilirea unor standarde pentru servicii pentru organizaţiile care furnizează servicii publice. Totodată sporirea importanţei rezultatelor mecanismelor de consultare a cetăţenilor este o premisă pentru determinarea mai exactă a nevoilor cetăţenilor. schimbarea mentalităţii birocratice.1. utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicării. În consecinţă. pentru ca reforma administraţiei publice să aibă succes este necesar ca un număr mare de grupuri ţintă (în particular persoane cheie de la nivele de conducere şi decizie) să-şi exprime sprijinul şi angajamentul în recunoaşterea necesităţii schimbărilor şi în implementarea acestor schimbări. cursuri si referate postate de utilizatori. Este necesar ca persoanele care pregătesc schimbarea să aibă capacitatea de a analiza întreaga strategie şi să dorească să discute dacă ideile şi conceptele noi sunt aplicabile sistemului administrativ românesc. Măsurile de realizare a unei administraţii orientate către cetăţean sunt: crearea mecanismelor de consultare efectivă a cetăţenilor. 1.3.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 4 din 64 .tocilar. Dezvoltarea acestei strategii se bazează pe următoarele principii: crearea unor administraţii apropiate de cetăţeni. în scopul creşterii gamei de servicii. generalizarea sistemului ghişeului unic. asigurarea permanenţei în prestarea serviciilor. acordarea de premii pentru calitatea serviciilor oferite în vederea creşterii motivaţiei prestatorilor de servicii.

ROLUL CONSILIILOR LOCALE ÎN ASIGURAEA AUTONOMIEI LOCALE 1. Acestea sunt persoane juridice care au capacitate deplină. preşedintele de şedinţă va supune validării mandatul supleantului acestuia de pe lista partidului.2. întrucât dispun de bunurile domeniului public de interes local şi au iniţiativa în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale.tocilar. Consiliile locale sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal. Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL Unităţile administrativ-teritoriale sunt comunele. subsecretar de stat şi cele asimilate acestora. oraşele şi judeţele. al serviciilor publice de interes local sau judeţean. Incompatibilitatea intervine numai după validarea mandatului. al serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale: calitatea de angajat în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale respective sau în cadrul aparatului propriu al prefectului din judeţul respectiv: funcţia de manager sau membru în consiliul de administraţie al regiilor autonome ori conducător al societăţilor comerciale înfiinţate de consiliile locale sau de consiliile judeţene: calitatea de primar: calitatea de senator. egal. dacă acesta nu a optat pentru calitatea de consilier.Vizitati www. direct. raportată de Institutul Naţional de Statistică şi Studii Economice. alianţei politice sau a alianţei electorale respective. deputat. în şedinţa de consiliu următoare. în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale. Calitatea de consilier este incompatibilă cu funcţia de prefect sau subprefect: calitatea de funcţionar public în aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale: calitatea de funcţionar public în aparatul propriu de specialitate al consiliului judeţean. secretar de stat. ministru. secret şi liber exprimat. Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale – ca autorităţi deliberative şi primarii – ca autorităţi executive. al prefectului.1. în funcţie de populaţia comunei sau a oraşului. Pagina 5 din 64 . cel în cauză trebuind să opteze în termen de 10 zile. după care. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.2. 1.

în aceleaşi condiţii. tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei. asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. în aceleaşi condiţii.ro ! Arhiva online cu diplome. Pentru validarea mandatelor. prin ordin. 1. Persoana în cauză nu participă la vot. chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată. pe întreaga durată a mandatului. Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică. se va proceda la o nouă convocare. Constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor. consiliile locale aleg prin vot deschis. fără motive temeinice. în cazul în care nu se poate asigura această majoritate şedinţa se va organiza.2. La şedinţa de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul său. Lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier. la convocarea prefectului. cursuri si referate postate de utilizatori. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI LOCAL Pagina 6 din 64 . Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la ultima convocare datorită absenţei.2. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” După validarea mandatelor şi depunerea jurământului de cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local. Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune consiliului local validarea sau invalidarea mandatelor. dintre membrii lor. peste 3 zile. consilierul care a condus şedinţa declară consiliul legal constituit. prefectul va declara vacanţe. organizânduse alegeri pentru completare. locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei convocări anterioare. peste alte 3 zile. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi. de către prefect. în condiţiile legii privind alegerile locale. depun în faţa consiliului local următorul jurământ în limba română: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac. a consilierilor. dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective. pentru şedinţa de constituire. în termen de 30 de zile. se face de către prefect. Consilierii ale căror mandate au fost validate. precum şi primarul. cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă.tocilar. o comisie formată din 3-5 consilieri. cu bunăcredinţă.Vizitati www. Dacă nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită.

după caz. hotărăşte asupra privatizării acestor societăţi comerciale. în condiţiile legii. aplică sancţiuni disciplinare. persoanelor pe care le-a numit. de organizare şi amenajare a teritoriului. respectiv viceprimarii. la propunerea primarului. studii. hotărăşte vânzarea. în limitele normelor legale. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. în condiţiile legii. hotărăşte asupra înfiinţării şi reorganizării regiilor autonome de interes local. în toate problemele de interes local. în condiţiile legii. aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar. cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice locale sau centrale. exercită. prognoze şi programe de dezvoltare economicosocială. aprobă statutul comunei sau oraşului. înfiinţează instituţii publice.ro ! Arhiva online cu diplome. Consiliul local are următoarele atribuţii principale: alege din rândul consilierilor viceprimarul. numărul de personal din aparatul propriu. precum şi a serviciilor publice de interes local. urmăreşte. aprobă bugetul local.Vizitati www. precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului. aprobă. conducătorii serviciilor publice de interes local. Pagina 7 din 64 . statutul de funcţii. concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei. în condiţiile legii. Consiliul local are iniţiativa şi hotăreşte. precum şi pe cei ai instituţiilor publice din subordinea sa. în numele unităţii administrativ-teritoriale. regională.tocilar. instituie cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege. numeşte şi eliberează din funcţie. precum şi taxe speciale. norme de organizare şi funcţionare pentru instituţiile publice de interes local. concesionare sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei. inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană. zonală şi de cooperare transfrontalieră. în condiţiile legii. toate drepturile acţionarului la societăţile comerciale pe care le-a înfiinţat. precum şi ale regiilor autonome de interes local. împrumuturile. societăţi comerciale şi servicii publice de interes local. virările de credite şi modul de utilizare a rezervei bugetare. controlează şi analizează activitatea acestora. avizează sau aprobă. stabileşte impozite şi taxe locale. în condiţiile legii. documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism. în condiţiile legii. hotărăşte darea în administrare. ale instituţiilor şi serviciilor publice. după caz. administrează domeniul public şi domeniul privat al comunei. stabileşte. organigrama. cursuri si referate postate de utilizatori. în condiţiile legii.

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

numeşte şi eliberează din funcţie membrii consiliilor de administraţie ale regiilor autonome din subordinea sa; analizează şi aprobă documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele materiale şi financiare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi fenomenelor meteorologice periculoase; stabileşte măsurile necesare pentru construirea, întreţinerea şi modernizarea drumurilor, podurilor, precum şi a întregii infrastructuri aparţinând căilor de comunicaţii de interes local; aprobă, în limitele competenţelor sale, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local şi asigură condiţiile necesare în vederea realizării acestora; asigură condiţiile materiale şi financiare necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor şi serviciilor publice de educaţie, sănătate, cultură, tineret şi sport, apărarea ordinii publice, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, de sub autoritatea sa; urmăreşte şi controlează activitatea acestora; hotărăşte, în localităţile cu medici sau cu personal sanitar în număr insuficient, acordarea de stimulente în natură şi în bani, precum şi de alte facilităţi, potrivit legii, în scopul asigurării serviciilor medicale pentru populaţie; asemenea facilităţi pot fi acordate şi personalului didactic; contribuie la organizarea de activităţi ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement; hotărăşte cu privire la asigurarea ordinii publice; analizează activitatea gardienilor publici, poliţiei, jandarmeriei, pompierilor şi a formaţiunilor de protecţie civilă, în condiţiile legii, şi propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora; acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale; contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială; asigură protecţia drepturilor copilului; aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local; înfiinţează şi organizează târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora;

Pagina 8 din 64

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local; hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local; hotărăşte înfrăţirea comunei cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări; hotărăşte cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi cu aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune; sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase; asigură libertatea comerţului şi încurajează libera iniţiativă, în condiţiile legii; conferă persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, titlul de cetăţean de onoare al comunei.

1.2.3. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. Se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului. Convocarea consiliului se face în scris cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare. Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştiinţa locuitorilor comunei prin orice mijloc de publicitate, în limba română şi în limba minorităţilor, acolo unde este cazul. Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie. Prezenţa este obligatorie. Şedinţele consiliului local sunt conduse de un consilier şi sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al comunei, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţii şi amenajarea
Pagina 9 din 64

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. În legătură cu aceste probleme, primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum. Lucrările consiliului se desfăşoară în limba română. Acolo unde consilierii aparţinând minorităţilor reprezintă cel puţin o treime din numărul total, şedinţele se pot ţine în limba minorităţilor, dar există obligativitatea asigurării unui translator pentru limba română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română. Dezbaterile şi şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier, se consemnează într-un proces verbal, semnat de consilierul care conduce şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale. Consilierul care conduce şedinţele de consiliu, împreună cu secretarul unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate. Procesul verbal nu va fi citit în şedinţa următoare, se instituie obligaţia secretarului de a pune la dispoziţia consilierilor, înaintea fiecărei şedinţe, în timp util, procesul verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului. În situaţia în care consilierul care a condus şedinţa nu poate sau refuză să semneze o hotărâre, aceasta va putea fi semnată de 3-5 consilieri. Secretarul poate să refuze contrasemnarea hotărârii în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau depăşeşte competenţele ce revin consiliului local. În acest caz, secretarul are obligaţia să-şi motiveze refuzul în faţa consiliului local, refuzul va fi consemnat în procesul verbal. Hotărârile privind bugetul local, precum şi cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget local, dar nu mai târziu de 30 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat. Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptării. Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Pagina 10 din 64

din proprie iniţiativă sau la iniţiativa primarului. Consilierii răspund solitar pentru activitatea consiliului local şi pentru hotărârile pe care le-au votat. la cerere. Primarul este obligat ca prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate.Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească. DIZOLVAREA CONSILIULUI LOCAL Pagina 11 din 64 . consilierii sunt în serviciul colectivităţii locale. perioada de verificare şi obiectivele verificării se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate. Locuitorii satelor care nu au consilieri aleşi în consiliile locale vor fi reprezentaţi la şedinţele de consiliu de un delegat sătesc. Consiliul local poate stabili diminuarea cuantumului indemnizaţiei. comisii speciale de analiză şi verificare pe perioadă determinată.4. constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii. 1. care va fi făcut public. în concordanţă cu posibilităţile financiare. Votul acestora are caracter consultativ.2. informaţiile necesare în vederea exercitării mandatului. Cu privire la delegatul sătesc.Vizitati www. Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. consilierul primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii şi are dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului. Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţa publică. delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu. Competenţa comisiilor speciale. să pună la dispoziţia consilierilor.ro ! Arhiva online cu diplome. convocată şi organizată de primar şi desfăşurată în prezenţa primarului şi viceprimarului. În unităţile administrativ teritoriale în care cetăţenii unei minorităţi naţionale au o pondere de peste 20%. de la data comunicării. iar cele individuale. trebuie reţinut faptul că şi acesta beneficiază de indemnizaţia de participare la şedinţele de consiliu şi de decontarea cheltuielilor ocazionate de îndeplinirea mandatului dat de cetăţeni.tocilar. iar hotărârile cu caracter individual se comunică numai la cerere şi în limba maternă. În exercitarea mandatului. Consiliile locale pot organiza. hotărârile cu caracter normativ vor fi aduse la cunoştinţa publică şi în limba maternă a minorităţilor. La discutarea problemelor privind satele respective. cursuri si referate postate de utilizatori. Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate. în termen de 20 zile.

cursuri si referate postate de utilizatori. Consiliul local se consideră dizolvat de drept în cazul în care nu se întruneşte timp de 3 luni consecutive sau nu a adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre sau în cazul în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi. în termen de 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Stabilirea datei pentru noile alegeri se face de către Guvern. În acest caz procedura nu se mai efectuează. viceprimarul sau. Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 zile. SUSPENDAREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI DE CONSILIER Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv.ro ! Arhiva online cu diplome. bazată pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă. la propunerea motivată a prefectului. de către secretar. primarul. Prefectul ia act de dizolvarea consiliului local şi propune Guvernului organizarea de noi alegeri. Dizolvarea consiliului local se face prin hotărâre a Guvernului. la propunerea prefectului.5. viceprimar sau. în termen de10 zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. de la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă.. Consilierii interesaţi pot ataca ordinul prefectului în termen de 10 zile de la comunicare sau de la luare la cunoştiinţă. Consiliul local poate fi dizolvat dacă a adoptat. secretarul va rezolva problemele curente ale comunei.Vizitati www. în absenţa acestora. Aceste situaţii sunt comunicate prefectului de către primar. Partea I a dizolvării precedentului consiliu sau. Hotărârea de dizolvare poate fi atacată de oricare dintre consilieri la instanţa de contencios administrativ.tocilar. după caz. iar introducerea acţiunii suspendă executarea măsurii de dizolvare. Până la data constituirii noului consiliu local. potrivit competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin. Partea I. introducerea acţiunii suspendă executarea măsurii de dizolvare. cel puţin 3 hotărâri care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. În acest caz procedura prestabilită prevăzută de lege nu se mai efectuează. prin care a fost respinsă acţiunea consilierilor. 1. în absenţa acestora.2. Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileşte de Guvern. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către parchet sau de instanţa Pagina 12 din 64 . la propunerea prefectului. într-un interval de cel mult 6 luni.

viceprimarul. constată suspendarea mandatului. Dacă hotărârea consiliului local a fost atacată de consilier la instanţa de contencios administrativ. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. instituţie publică cu activitate permanentă. Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de consiliul local.ro ! Arhiva online cu diplome. prin ordin. după validarea mandatului. procedura prealabilă nu se mai efectuează. pierderea drepturilor electorale. imposibilitatea executării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. incompatibilitate. care execută hotărârile Consiliului local şi soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale.Vizitati www. constatarea. 1. punerea sub interdicţie judecătorească. lipsa nemotivată de la 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului local. cursuri si referate postate de utilizatori. la iniţiativa primarului sau a oricărui consilier. constituie Primăria comunei. iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă. Suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei. ORGANIGRAMA DE STRUCTURĂ LA PRIMĂRIA COMUNALĂ Primarul. În cazul în care consilierul suspendat a fost găsit nevinovat.tocilar. la o pedeapsă privativă de libertate. în termen de 10 zile de la comunicare. acesta are dreptul la despăgubiri în condiţiile legii. deces.3. Structura serviciilor publice ale Consiliului comunal este redată în figura următoare: Pagina 13 din 64 . de judecată prefectului care. prin hotărâre. condamnarea. Mandatul de consilier încetează de drept în următoarele cazuri: demisie. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ teritorială. secretarul comunei împreună cu aparatul propriu al Consiliului local.

în camera de consiliu a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna. Rezultatul validării sau invalidării alegerii primarului se comunică prefectului şi se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau. amenajarea teritoriului. Primarul depune în faţa Consiliului local jurământul. Urbanism. Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 zile de la data desfăşurării alegerilor.Vizitati www.tocilar. PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL locală şi autoritatea contabilitate. Pagina 14 din 64 .1. Primarul şi viceprimarul primesc. după caz. Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. pe toată durata exercitării mandatului. de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. Primarul reprezintă comuna în relaţiile cu alte autorităţi publice. la solemnităţi. de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei. de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.3. cu persoanele fizice sau juridice române sau străine. Eşarfa va fi purtată. contractul de muncă al acestora la instituţiile publice. companii naţionale. regii autonome. cursuri si referate postate de utilizatori. societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau la societăţile comerciale de sub autorizarea consiliilor locale sau judeţene se suspendă de drept. precum şi în justiţie. 1. Primarul care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept. Semnul distinctiv al primarului este o eşarfă în culorile drapelului naţional al României. pe care îl conduce şi îl controlează. recepţii. o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. Consiliul comunal Secretariat Primar Viceprimar Administraţi Starea civilă Buget. ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor. respectiv de viceprimar. a publică şi finanţe. secretariat tutelară impozite şi administrativ taxe Comuna are un primar şi un viceprimar aleşi în condiţiile legii. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale.ro ! Arhiva online cu diplome. controlul şi disciplina în construcţii Primarul participă la şedinţele Consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul Pe toată durata exercitării mandatului de primar. societăţi naţionale. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale. în mod obligatoriu. într-o şedinţă extraordinară.

ro ! Arhiva online cu diplome. asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. cu privire la problemele locale de interes deosebit. încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată Consiliului local cele constatate. gardienilor publici. împreună cu organe de specialitate ale statului. precum şi a hotărârilor Consiliului judeţean. Pe baza hotărârii Consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. precum şi punerea în aplicare a legilor. verifică. În acest scop poate mobiliza populaţia. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă.Vizitati www. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. a prevederilor Constituţiei. Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Consiliului local. a decretelor Preşedintelui României. agenţii economice şi instituţiile publice din comună. exercită funcţia de ordonator principal de credite. jandarmeriei. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre. prin intermediul poliţiei. poate propune Consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. cursuri si referate postate de utilizatori. informări privind starea economică şi socială a comunei. anual sau de câte ori este necesar.tocilar. precum şi informării asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului local. îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale ministerelor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. catastrofelor. epidemiilor sau exploziilor. incendiilor. conform angajamentelor contractuale. Pagina 15 din 64 . prezintă Consiliului local. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. din oficiu sau la cerere.

conduce serviciile publice locale. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes public. îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă. Pagina 16 din 64 . în condiţiile legii. propune Consiliului local spre aprobare.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori. ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. proprietate a comunei. exercită controlul asupra activităţilor din târguri. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. propune Consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor regiilor autonome. numeşte şi eliberează din funcţie persoanalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei. oboare. statutul de funcţii. asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. cu sprijinul serviciilor de specialitate. în condiţiile legii.Vizitati www. pieţe. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei. industriale sau de orice fel.tocilar. ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localităţii şi îl supune spre aprobare Consiliului local. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. la ordinea şi liniştea publică. organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerilor apelor mari. numărul de personal şi regulamentul de organizare a aparatului propriu de specialitate. ia măsuri pentru depozitarea deşeurilor menajere. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. organigrama. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. instalarea semnelor de circulaţie. ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. emite avizele. asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii Consiliului local. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. cu excepţia secretarului.

nu pot fi delegate. prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă. În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă. În ceea ce priveşte cazurile de încetare a mandatului de primar.Vizitati www. a fost condamnat. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. În exercitarea atribuţiilor sale. În acestă calitate poate solicita. Primarul deleagă viceprimarul prin dispoziţie emisă în cel mult 30 de zile de la validare. a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate. incompatibilitate. prin lege organică. concursul şefilor serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale. Atribuţiile de ofiţer de stare civilă pot fi delegate viceprimarului. Mandatul primarului poate fi prelungit. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. care au fost anulate de instanţa de contencios administrativ prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă. exercitarea unora din atribuţiunile ce îi revin. Celelalte atribuţii care îi revin primarului. demisie. legea prevede: când în exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege a emis 3 dispoziţii cu caracter normativ. Pagina 17 din 64 . în caz de război sau de catastrofă. după validare. primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna în care a fost ales. precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege. într-un interval de 3 luni. imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive. dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul propriu de specialitate. punerea sub interdicţie judecătorească. inclusiv prin intermediul prefectului. primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual.tocilar. la luarea măsurilor de protecţie civilă. secretarului sau altor funcţionari cu competenţe în acest domeniu. Mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de primarul nou ales. la organizarea şi desfăşurarea alegerilor. ca reprezentant al statului. la o pedeapsă privată de libertate. Primarul îndeplineşte şi ale atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte normative. precum şi însărcinările date de Consiliul local. când se constată.

precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia.ro ! Arhiva online cu diplome. la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului.tocilar. În acest caz. Cheltuielile necesare în vederea desfăşurării referendumului sunt suportate din bugetul local. la cererea motivată a 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot. un consilier care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului. consiliul local deleagă un consilier care va îndeplini atât atribuţiile primarului cât şi ale viceprimarului. prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie. adresată prefectului. Referendumul se organizează prin grija prefectului. Mandatul viceprimarului încetează de drept în aceleaşi condiţii ca în cazul primarului. Legea introduce ca posibilitate de încetare a mandatului primarului înainte de termen şi rezultatul unui referendum local. până la încetarea suspendării. deces. iar dispoziţiile privind suspendarea primarului sunt valabile şi pentru viceprimar. atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate de drept de viceprimar. pierderea drepturilor electorale. Ordinul nu poate fi atacat. procent ce trebuie realizat în fiecare din localităţile componente ale comunei.Vizitati www. Viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar. Viceprimarul se alege din rândul membrilor Consiliului local. care în termen de 60 zile va hotărâ data organizării referendumului. care prin ordin constată suspendarea (deci nu îl suspendă) mandatului primarului. În acest caz. din rândul membrilor săi. măsură ce trebuie de îndată comunicată de către parchet sau de către instanţa judecătorească prefectului. cursuri si referate postate de utilizatori. consiliul local va delega prin hotărâre. pe durata mandatului consiliului. organizat în condiţiile legii. primarul găsit nevinovat având dreptul la despăgubiri. Consiliul local ia act de încetarea mandatului şi alege un nou viceprimar. Primarul poate fi suspendat numai în cazul în care a fost arestat preventiv. Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de Consiliul local. atât primarul cât şi viceprimarul. În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie. în acelaşi timp. Măsura suspendării durează până la încetarea situaţiei de arestare. Pagina 18 din 64 . Referendumul este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. În caz de vacanţă a funcţiei de primar. cu sprijinul secretarului şi al aparatului propriu de specialitate al consiliului local. Prefectul transmite propunerea de organizare a referendumului Guvernului.

coordonează compartimentele şi activităţile cu caracter juridic. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat. iar numirea se face de către prefect. secretarul general al prefecturii.2. de stare civilă. asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora.Vizitati www. în acelaşi timp. avizează pentru legalitate hotărârile primarului. autoritate tutelară şi asistenţă socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local. consiliul local va alege un nou viceprimar. secretarul general al judeţului şi 2 reprezentanţi desemnaţi de consiliul local respectiv. care se comunică de primar în termen de cel mult 3 zile de la rămânerea definitivă a rezultatului concursului sau examenului.3. Secretarul comunei este funcţionar public de conducere. atât funcţia de primar cât şi cea de viceprimar. Concursul sau examenul se organizează de primar în termen de 30 zile de la data la care postul a devenit vacant. Dacă devin vacante. SECRETARUL Fiecare comună are un secretar salarizat din bugetul local. acesta îndeplinind atribuţiile primarului până la alegerea unui primar nou. Ordinul de numire se emite de prefect în termen de cel mult 10 zile de la primirea rezultatului concursului sau examenului. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie. urmăreşte rezolvarea corespondenţei în termenul legal.tocilar. sub sancţiunea elibărării din funcţie. soţie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau viceprimarul. Secretarul nu poate fi membru al unui partid politic. 1. Din comisia de concurs sau de examinare vor face parte în mod obligatoriu primarul. avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local.ro ! Arhiva online cu diplome. pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local. Secretarul are următoarele atribuţii principale: participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului local. în funcţia de secretar al comunei poate fi numită şi o persoană cu alte studii superioare sau cu studii liceale atestate prin bacalaureat. cursuri si referate postate de utilizatori. contrasemnând hotărârile pe care le consideră legale. cu studii superioare juridice sau administrative. Pagina 19 din 64 . În mod excepţional. Funcţia de secretar se ocupă pe bază de concurs sau de examen. Secretarul nu poate fi soţ.

Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din serviciile publice ale comunei se fac de conducătorii acestora. SERVICIILE PUBLICE ŞI APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE Serviciile publice ale comunei se înfiinţează şi se organizează de consiliul local în principale domenii de activitate. în termen de cel mult 10 zile. cursuri si referate postate de utilizatori. Consiliul local poate recomanda motivat primarului eliberarea din funcţie a conducătorilor compartimentelor din aparatul propriu de specialitate al consiliului local.ro ! Arhiva online cu diplome. potrivit specificului şi nevoilor locale. pe baza concluziilor reieşite din desfăşurarea unei cercetări administrative. în afara celor cu caracter secret. dacă legea nu prevede altceva. Funcţionarii din cadrul serviciilor publice ale comunei şi din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale se bucură de stabilitate în funcţie. pentru administrarea acesteia fiind angajată o bibliotecară. ca urmare a iniţiativei primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor. legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor şi actelor originale. instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar. serviciul de asistenţă socială. stabilite de primar. 1. numai la propunerea consiliului local. eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local. serviciul de asistenţă socială înfiinţat pentru ajutorarea persoanelor cu handicap grav de gradul I. În cadrul Primăriei Denta avem: biblioteca.3. Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din aparatul propriu de specialitate al consiliului local se fac de către primar. Eliberarea din funcţie sau sancţionarea disciplinară se fac de către prefect. cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune.3. Pagina 20 din 64 . asigură comunicarea către autorităţile. asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ. adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Secretarul poate coordona şi alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale sau alte însărcinări.Vizitati www. unde există un asistent social.tocilar.

asociaţiile de locatari. în mod unilateral. precum şi asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente pot conduce contabilitatea în partidă simplă.tocilar. câte unu pentru celelalte două sate care intră în componenţa comunei Denta. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub autoritatea lor. autofinanţatele. doi în Denta şi ceilalţi doi. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL Primarul comunei. evidenţa patrimoniului public şi a celui privat al consiliilor comunale. În raporturile dintre cetăţeni se foloseşte limba română. şi în limba maternă şi vor primi răspunsul atât în limba maternă cât şi în limba română. potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanţelor care asigură înregistrarea operaţiunilor privind: evidenţierea corectă a veniturilor proprii încasate şi a plăţilor efectuate în numerar sau din contul de disponibil al bugetului local. care au în componenţă două posturi de maşinişti pompe apă. cu condiţia să asigure: înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a operaţiilor patrimoniale în funcţie de natura lor. în raporturile lor cu autorităţile se pot adresa oral sau în scris. 82 din 1991. În acest sens.Vizitati www. Contabilitatea primăriilor comunale este reglementată de Legea contabilităţii nr. paza. unde sunt angajaţi patru paznici. unităţile de cult. Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română. în calitate de ordonator principal de credite. răspunde pentru organizarea şi conducerea contabilităţii consiliilor locale. în posturile care au atribuţii privind relaţii cu publicul. fără utilizarea unui cont corespondent. Pagina 21 din 64 . 1. precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. care prevede: “Consiliile locale comunale.4. vor fi încadrate sş persoane care cunosc limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective. numai în debitul sau creditul unor conturi. un şofer şi trei muncitori în construcţii. În localităţile în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor. evidenţa transferurilor din bugetul de stat şi a fondului de tezaur constituit. a fondurilor cu destinaţie specială constituite potrivit legii. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome.

Patrimoniul unităţilor administrativ teritoriale este constituit din bunuri mobile şi imobile. pe lângă bugetul propriu al primăriei şi bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare organizate la nivelul comunei şi a fondurilor cu destinaţie specială. clădirile. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. primăriile comunale au prevăzut. Toate bunurile aparţinând comunei sunt supuse inventarierii anuale.tocilar. bugetul de venituri şi cheltuieli centralizat. stabilirea totalului debitului şi al creditului. aflate sau intrate în proprietatea lor prin căile şi mijloacele prevăzute de lege. pentru a întocmi concomitent cu activitatea de contabilitate şi pe cea de şef compartiment financiar contabil al comunei. în vederea asigurării integrităţii patrimoniului public şi privat al comunei. Contabilitatea primăriilor comunale organizată în partidă simplă se conduce cu ajutorul registrelor specifice activităţii primăriilor. a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor cu destinaţie specială. în statutul de funcţiuni. Principalele atribuţii ale contabilului primăriei comunale sunt: întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie a primăriei şi bugetul centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei. pieţele. În acest sens. altele decât cele menţionate anterior. monumentele de interes public local.Vizitati www. precum şi al soldului fiecărui cont. al bugetului fondurilor speciale şi a mijloacelor extrabugetare. care aparţin domeniului public de interes local. De asemenea. pădurile şi locurile care nu aparţin domeniului public de interes naţional şi alte bunuri dobândite de comună. respectiv obligaţiile cu caracter patrimonial. întocmindu-se un raport asupra situaţiei acestor bunuri. Bunurile domeniului public de interes local cuprind terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public local. ţine evidenţa execuţiei bugetului comunal. taxe şi alte venituri cuvenite bugetului comunal de la organele fiscale ale consiliului local (agentul Pagina 22 din 64 . reţelele stradale. organele financiar contabile răspund de respectarea disciplinei financiare şi bugetare privind utilizarea eficientă a fondurilor alocate. alături de celelalte organe ale primăriilor comunale. Organele financiar-contabile din cadrul primăriilor comunale au un rol deosebit în organizarea contabilităţii privind execuţia bugetului comunal. precum şi din drepturile. un contabil cu studii medii de specialitate. Domeniul privat al comunei este alcătuit din bunurile mobile şi imobile. primeşte centralizatoarele borderourilor desfăşurătoare de încasări din impozite. domeniului privat al acesteia. parcurile publice. prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii.

fiscal). făcând propuneri pentru recuperarea pagubelor din domeniu public. asigură efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturile deschise la trezoreria operativă. pe care le înregistrează în registru de partizi-venituri al comunei. confruntă zilnic carnetul chitanţier cu borderourile desfăşurate ale încasărilor întocmite de agentul fiscal. urmăreşte încadrarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare. păstrează. efectuează periodic controlul gestiunilor de valori materiale. cursuri si referate postate de utilizatori. Pagina 23 din 64 . efectuează cel puţin o dată pe lună controlul inopinant al casei şi întocmeşte un proces verbal de constatare. a mijloacelor extrabugetare şi a fondurilor speciale legal constituite la nivel comunal la termenele stabilite. asigură păstrarea în bune condiţii a arhivei. întocmeşte lunar statele de plată ale salariilor şi altor drepturi cuvenite personalului primăriei şi consilierilor comunali.Vizitati www. compensare şi virare a plusurilor de încasări. organizează şi exercită controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor pe bază de documente.tocilar. prin care se reflectă modificări ale patrimoniului primăriei.ro ! Arhiva online cu diplome. prin virament de la terţi. eliberează şi conduce evidenţa carnetelor chitanţiere şi asigură păstrarea tuturor documentelor privind încasările şi vărsămintele efectuate de casier. răspunde de desfăşurarea lucrărilor de inventariere. după ce au fost verificate de către operatorul de rol. informând consiliul comunal asupra abaterilor constatate cu acest prilej. întocmeşte formele de restituire. face propuneri pentru virări de credite şi solicitarea unor alocaţii suplimentare de credite pentru efectuarea unor activităţi noi care apar pe parcursul trimestrului. din popriri sau alte încasări ce reprezintă venituri ale bugetului local. întocmeşte darea de seamă contabilă asupra execuţiei bugetului comunal. de valorificarea rezultatelor inventarierii. întocmeşte situaţii operative privind încasările realizate la principalele impozite şi taxe din perioadele determinate. întocmeşte actele justificative şi documentele contabile. de întocmirea formelor legale privind casarea şi declasarea bunurilor materiale. contabilul primăriei comunale discută cu operatorul de rol asupra veniturilor încasate direct în contul de disponibil al bugetului local. aprobate potrivit bugetului primăriei pe structura clasificaţiei bugetare.

la încheierea şi aprobarea contului de execuţie bugetară. deci şi Primăria Denta. Ordonatorii principali de credite Pagina 24 din 64 .Vizitati www. taxe şi alte venituri fiscale. cursuri si referate postate de utilizatori. primarii sunt ajutaţi de funcţionarii de specialitate financiar-contabilă.tocilar. Operaţiunile specifice de elaborare a bugetelor locale sunt cele de fundamentare a veniturilor şi a cheltuielilor în corelaţia pretinsă de cerinţa echilibrului bugetar. anualităţii şi publicităţii. aprobării şi execuţiei bugetare stau principiile autonomiei locale. corelat cu resursele bugetare posibil de mobilizat ale tuturor autorităţilor. echilibrului. cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. La baza elaborării. la execuţia bugetului. îndeplineşte orice atribuţii legate de activitatea financiar-contabilă a comunei. fiecare unitate administrativ-teritorială. venituri nefiscale. Elaborarea proiectelor bugetelor locale este de competenţa primarului. venituri de capital. Elaborarea proiectelor bugetelor locale este supusă cerinţelor de “dimensionare” a cheltuielilor bugetare în funcţie de priorităţile şi necesităţile reale. precum şi la controlul bugetar. CAPITOLUL 2 FUNDAMENTAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR LA PRIMĂRIA DENTA Procesul bugetar este definit ca un ansamblu de activităţi şi operaţiuni integrate coerent şi convergent referitoare la elaborarea proiectului de buget şi la aprobarea acestuia. transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat şi venituri cu destinaţie socială. Potrivit legislaţiei în vigoare.ro ! Arhiva online cu diplome. Prin bugete locale se înţelege bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ teritoriale. realităţii. îşi întocmeşte bugetul local în condiţii de autonomie. Resursele financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale se constituie din impozite. cote adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale. În exercitarea acestor atribuţii. serviciilor şi instituţiilor publice locale din fiecare comună. Formarea şi utilizarea resurselor financiare publice locale şi contul de execuţie a bugetelor locale sunt supuse controlului Curţii de Conturi.

tocilar. Evaluarea directă a impozitelor pe venit se face în felul următor: suma impozitului este calculată asupra veniturilor încasate pe durata anului elaborării proiectului de buget. efectele modificărilor legislaţiei fiscale intervenite în anul în curs. Metoda evaluării directe constă în evaluarea randamentului probabil. precis determinate. creşterea previzionată a PIB în anul în curs. servind la înscrierea în bugete a veniturilor în funcţie de provenienţa lor şi a cheltuielilor în raport cu obiectivul sau cu funcţia căreia îi sunt destinate aceste cheltuieli şi cu caracterul economic al operaţiunilor în care acestea se concretizează. elaborează şi prezintă. se porneşte de la execuţia certă a veniturilor pe primele 4-5 luni ale anului în care Pagina 25 din 64 . detaliat pe obiective şi pe ani de execuţie. veniturile şi cheltuielile atât în faza de elaborare şi aprobare a bugetelor respective. cursuri si referate postate de utilizatori. 2. o prognoză a acestuia pe următorii 3 ani. alte venituri şi alte venituri cu destinaţie specială. Evaluarea veniturilor şi cheltuielilor publice locale se efectuează pe baza structurii clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. precum şi din cote şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale şi din transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat. o dată cu proiectul anual al bugetului local. cât şi în faza de execuţie bugetară. taxe.1 FUNDAMENTAREA PĂRŢII DE VENITURI CONFORM CLASIFICAŢIEI BUGETARE Veniturile bugetelor locale se formează din impozite. Clasificaţia bugetară îndeplineşte rolul de schemă organizatorică privită prin prisma previzionării şi execuţiei bugetare. Evaluarea veniturilor bugetului local se poate realiza cu ajutorul următoarelor metode: Regula anului penultim. elaborată de Ministerul Finanţelor. Metoda evaluării directe. fiind utilizată în mod obligatoriu pentru gruparea sistematică a veniturilor şi cheltuielilor pe toate verigile sistemului bugetar. Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către consiliile locale.Vizitati www. În acest sens. Aceasta grupează într-o ordine obligatorie şi după criterii unitare. precum şi programul de investiţii publice. În calculul previzional intervin trei elemente fundamentale: ultimele cifre cunoscute despre randamentele fiscale.ro ! Arhiva online cu diplome.

staţii de epurare pentru ape uzate. Consiliile locale având posibilitatea să majoreze aceste impozite în funcţie de necesitaţi. se aplică randamentele probabile ale impozitelor. Acestea sunt corectate cu procentul de creştere a impozitelor pentru a se obţine volumul încasărilor bugetare pentru anul viitor. taxa asupra mijloacelor de transport. Total 1 2 3 4 5 6 7 Numărul populaţiei Lungimea străzilor Lungimea drumurilor Numărul locuinţelor Lungimea reţelelor de canalizare şi apă Numărul populaţiei şcolare din învăţământul preuniversitar Numărul unităţilor administrativ teritoriale Denumirea criteriului Procent de repartizare 100 10 8 17 5 10 45 5 Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale pentru categoriile de obiective şi lucrări de investiţii finanţate din transferuri sunt următoarele: reţele. staţii de pompare şi rampe de gunoi. Pagina 26 din 64 . dar necesită multe calcule şi cheltuieli importante pentru aplicarea sa. Această metodă de evaluare a veniturilor bugetului local este mai apropiată realităţii. colectare. iar pentru restul lunilor se estimează veniturile probabile prin progresia medie a veniturilor pentru întregul an. crt. se elaborează proiectul de buget.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. alimentări cu apă. Impozitul minim pe clădiri şi terenuri se stabileşte de către Guvern. Alăturat veniturilor curente. Anexa 12). volumul cheltuielilor ce se preconizează a fi făcute. obţinându-se încasările fiscale ale anului în care se elaborează proiectul de buget. La aceste venituri probabile. pentru echilibrarea bugetelor respective. cote şi sume defalcate din impozitul pe salarii şi pe venit pe baza criteriilor de determinare. Aceste criterii ţin seama de: Nr. separat pentru persoane fizice si pentru persoane juridice (Anexa 11. impozitul pe terenuri.Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru evaluarea veniturilor se folosesc declaraţiile de impunere privind impozitul pe clădiri. În cadrul Primăriei Denta. unităţile administrativ-teritoriale mai primesc. centrale şi puncte termice.

ro ! Arhiva online cu diplome. structura veniturile este după cum urmează: I.alte impozite şi taxe de la populaţie. bugetul de stat asigură sumele cu care s-a angajat la finanţarea programelor. d) Alte impozite directe: Pagina 27 din 64 . În baza acordurilor încheiate cu organismele internaţionale. Aceste lucrări au fost sistate anul trecut. drumuri şi poduri locale. lucrare finalizată la sfârşitul anului trecut. pasaje denivelate în localităţi. în baza propunerilor autorităţilor locale sau judeţene. datorită sistării acordării de fonduri. s-au primit fonduri pentru repararea podului peste Bârzava. la nivelul fundamentat anterior. din resurse constituite în acest sens şi din alocaţii de la bugetele locale. Venituri fiscale: A 1. .impozitul pe terenuri de la persoane fizice. se efectuează de Ministerul Finanţelor. Obiectivele de investiţii aflate în competenţa de finanţare a autorităţilor locale se vor acoperii financiar din fondurile proprii ale unităţilor.impozitul pe clădiri de la persoane fizice. În cazul comunei Denta. lucrări tehnico edilitare conexe ansamblurilor de locuinţe. . canalizări.Vizitati www. de asemenea s-au primit fonduri pentru introducerea apei în satul Roviniţa. din credite bancare. cursuri si referate postate de utilizatori. Aprobarea şi repartizarea pe judeţe a sumelor destinate participării bugetului de stat la finanţarea programelor de investiţii cu finanţare parţială din împrumuturi externe şi din transferuri aprobate cu această destinaţie. amenajări hidrotehnice de interes local. formate din A. lucrări pentru introducerea şi extinderea de reţele de gaze naturale în localităţi. în intravilan. impozitul pe veniturile din închirieri. locaţii de gestiune şi arendări.impozitul pe teren de la persoane juridice.tocilar. subînchirieri. La Primăria Denta. Impozite directe: a) Impozite şi taxe de la populaţie: . străzi. taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice. b) Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat c) Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice: . .impozitul pe clădiri de la persoane juridice. Venituri curente.

cărămidă nearsă sau alte materiale. taxe extrajudiciare de timbru. Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit: .construcţii anexe în afara corpului principal al clădirii din: . . cu încălzire centrală sau fără.Vizitati www. cu instalaţii sau fără.vechimea clădirii. piatră.beton sau clădire din beton armat. . .lemn. beton. Diverse venituri: . taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele juridice.cote defalcate din impozitul pe venit .venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate. cu instalaţii sau fără.materialul din care este construită şi utilităţile avute: . cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale .venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată. imputaţii şi despăgubiri .vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate B 2. B. .cărămidă arsă. A 2.ro ! Arhiva online cu diplome.sume alocate de la consiliul judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale În vederea determinării impozitului pe clădiri se are în vedere: . potrivit dispoziţiilor legale .încasări din alte surse II Prelevări din bugetul de stat A. Vărsăminte de la instituţiile publice .cărămidă arsă sau piatră. Venituri nefiscale B 1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru bugetele locale B. Pagina 28 din 64 . alte încasări din impozite directe. Impozite indirecte a) Alte impozite indirecte: taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare.

. reprezentând taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice şi 153. pe baza declaraţiilor de impunere privind impozitul pe teren.757 mii lei. Din închirierea sălii Căminului cultural.lemn. . . .cărămidă arsă.grosimea pereţilor. La determinarea taxei asupra mijloacelor de transport se are în vedere capacitatea cilindrică a acestora.2 FUNDAMENTAREA PĂRŢII DE CHELTUIELI CONFORM CLASIFICAŢIEI BUGETARE Pagina 29 din 64 . reprezentând impozitul pe clădiri de la persoane juridice. .suprafaţa totală ocupată de clădiri şi alte construcţii.730 mii lei.680 mii lei.ro ! Arhiva online cu diplome. . . În urma însumării valorilor din declaraţiile de impunere privind taxa asupra mijlocelor de transport depuse de persoanele fizice şi juridice din comună s-a estimat pentru anul 2002 un venit de 39. de la persoanele fizice este de 253.000 mii lei.netentuite şi nepavate.categoria de folosinţă. reprezentând impozitul pe clădiri de la persoane fizice şi 153.mansarde locuibile.Vizitati www.subsoluri locuibile. Conform declaraţiilor de impunere depuse de locuitorii comunei s-a ajuns la suma de 181. Pentru determinarea impozitului pe teren se are în vedere: .757 mii lei. iar de la persoanele juridice de 22. 2. piatră.tocilar. .lemn.886 mii lei. cărămidă nearsă. se estimează a se obţine un venit în valoare de 4. Venitul preconizat a se obţine. cursuri si referate postate de utilizatori. . .pivniţe în corpul clădirii: .clădiri servind pentru ocupaţii profesionale cu pereţi din: .suprafaţa de teren ce nu este ocupată de clădiri sau ale construcţii.205 mii lei. cărămidă nearsă. .garaje în subsolul clădirii.tencuite sau pavate. . reprezentând taxa asupra mijlocelor de transport deţinute de persoanele juridice. beton. calculată în lei /mp.existenţa sau inexistenţa scărilor sau lifturilor de serviciu.

Pagina 30 din 64 . cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor respective. de muncă sau băneşti pentru realizarea activităţilor şi pentru satisfacerea trebuinţelor unităţilor administrativ-teritoriale. Fundamentarea cheltuielilor care se înscriu în proiectele bugetelor locale este supusă cerinţei de dimensionare a cheltuielilor în funcţie de necesităţile reale ale autorităţilor publice. din bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare. cheltuielile de întreţinere şi gospodărire.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Finanţarea cheltuielilor din bugetele locale se asigură prin deschideri de credite de către ordonatorii principali de credite. reparaţiile curente şi capitale. iar o dezvoltare analitică a titlurilor de cheltuieli pe articole şi aliniate este necesară pentru reflectarea unitară în contabilitate a acestora. în limita maximă până la care se pot angaja şi efectua cheltuieli. Cheltuielile bugetare reprezintă un consum de mijloace materiale. în bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare. cheltuielile materiale şi servicii. Clasificaţia economică grupează cheltuielile după cum urmează: A Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale şi servicii Transferuri B Cheltuieli de capital Cheltuieli de capital În cazul clasificaţiei economice titlurile se referă la grupe mari de cheltuieli. cheltuielile cu salariile şi alte drepturi salariale pentru deplasări în interes de serviciu. serviciu public de inters local ca şi pentru primării. precum şi celelalte cheltuieli băneşti cu caracter funcţional pentru fiecare instituţie. cărţile şi publicaţiile.Vizitati www. Creditele bugetare reprezintă suma aprobată în bugetele locale. obiectele de inventar. cursuri si referate postate de utilizatori. în limita şi cu destinaţia stabilită prin bugetele respective. în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetele locale şi potrivit destinaţiei stabilite în raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziţie anterior. Evaluarea cheltuielilor bugetelor locale cuprinde. ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. potrivit clasificaţiei economice.

01 Salarii de baza (Sb) – reprezintă necesarul de fonduri pentru salarizarea angajaţilor primăriei şi se determină pe baza următoarelor elemente: .123.numărul mediu de salariaţi (N) . Cheltuieli de personal Articolul 10.indemnizaţia medie de conducere realizată în anul de bază influenţată cu eventualele modificări prevăzute pentru anul în curs.510 lei 10. vom avea următoarele categorii şi articole de cheltuieli: A Cheltuieli directe TITLUL I.400 lei 10. Cheltuieli cu salariile care cuprinde următoarele aliniate: 10..423. Relaţia de calcul este: IC = Nc x Imc x 12 luni IC = 4 x 562.salariul mediu din anul de bază modificat cu influenţa majorărilor de salarii previzionate pentru anul de plan (Smb) Evaluarea acestor cheltuieli se face potrivit relaţiei: Fd Sb = N x Smb x 12 luni Fd Sb = 53 x 2.salariile tarifare aferente salariaţilor (Fd. .p) – cuprinde premiile cuvenite salariaţilor sub formă de gratificaţii anuale şi este determinat de : . Cheltuielile ocazionate cu sporul de vechime sunt în funcţie de vechimea personalului angajat şi cuantumul sporului de vechime aferent acestuia. salariaţii beneficiază de un spor de vechime.07 Fond de premii (Fd.Vizitati www.541.150 x 15% x 12 = 231.976. Potrivit structurii clasificaţiei economice.03 Indemnizaţii de conducere (IC) – reprezintă drepturile băneşti cuvenite persoanelor care îndeplinesc funcţii de conducere în cadrul primăriei şi se calculează în funcţie de : .04 Spor de vechime (Spv) – pentru vechimea în muncă.168.000 lei 10. cursuri si referate postate de utilizatori.numărul persoanelor cu funcţii de conducere (Nc).150 x 12 = 1.ro ! Arhiva online cu diplome.423. calculat la salariul de bază.000 x 12 = 26. Pagina 31 din 64 . Spv = Smb x procent mediu x 12 Spv = 2.tocilar.Sb).

400 + 26.tocilar. Pagina 32 din 64 .300. transferuri (D) cuprinde fondurile băneşti necesare acoperirii cheltuielilor ocazionate de aceste deplasări în ţară şi străinătate.822.510 + 30.33% Formula de calcul este: CAS = Chs x 23.378 x5% = 101.541. Aceste fonduri se fundamentează în funcţie de: . în interesul serviciului.p = Fd.468 lei 10.800.976.960.300.33% CAS = (1.33% CAS = (Fd Sb + IC + Fd Spv + Fdp) x 23.000 1.cotele de acordare a gratificaţiilor (C%).ro ! Arhiva online cu diplome.123.33% = = 426. cursuri si referate postate de utilizatori. detaşări.032. sub formă de indemnizaţie.519 lei Articolul 13 Deplasări.cheltuielile cu salariile (Chs).644. Indemnizaţie consilieri = 15% x indemnizaţie primar = 1. Relaţia de calcul va fi: Fd.Vizitati www.890.541.000 x 13 x 12 = 202.Cota de CAS de 23.cota de 5% Se utilizează formula de calcul: Cfd somaj = Chs x 5% Cfd somaj = 2.000 lei Articolul 11 Contribuţii pentru asigurările sociale de stat (CAS) şi care reprezintă contribuţia consiliului local la constituirea fondului pentru asigurările sociale şi se determină în funcţie de: . . .Cheltuielile cu salariile (Chs) .numărul de persoane care se deplasează (Nr).468) x 23.08 Alte drepturi salariale – sumele cuvenite consilierilor primăriei.400 x 2% = 30.123.000 + 231.822.085 lei Articolul 12 Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj (Cfd) – reprezintă contribuţia consiliului local la constituirea fondului de ajutor de şomaj şi se determină în funcţie de: .168.Sb x C% Fdp = 1.

302.costul cu cazarea pentru o persoană pe zi (Kcaz). autofinanţaţi. consum de apă rece hidrofor (mc). canal. Se evaluează pe bază de deviz ce cuprinde consumul de apă caldă (mc).518. . Pagina 33 din 64 . încălzire (mp). .000 lei Articolul 14 Constituirea fondului iniţial de asigurări de sănătate (CASS). telefon.032. . pază. a rezultat că pentru acoperirea cheltuielilor privind personalul. este necesar un fond de 3. . Această contribuţie se calculează pe baza relaţiei: CASS = Venit salarial x 7% CASS = 2.890. 24. alte materiale şi prestări de servicii necesare consiliului local. este de 53 din care : consilieri 1 10 19 10 cultură administraţie asistenţă socială gospodărie comunală.numărul de zile de deplasare (Nzi).326 lei Numărul total de salariaţi. potrivit statului de funcţiuni aprobat.costul transportului pe o persoană (Ktr).Vizitati www. furnituri de birou.ro ! Arhiva online cu diplome.costul diurnei pentru o persoană pe zi (KD).710 mii lei TITLUL II Cheltuieli materiale şi servicii Articolul 24 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărire . În urma calculelor făcute. în anul 2002.378 x 7% = 142.913. în cazul nostru fiind vorba despre fondurile necesare achiziţionării de lemne pentru încălzit. Relaţia de calcul este următoarea: Cheltuieli de deplasare (D) = Nr x Nzi x Ktr x KD x Kcaz Cheltuieli de deplasare = 814.tocilar. lemne de foc (mc). salubritate.cuprinde fondurile băneşti necesare pentru buna funcţionare a consiliului local.01 Încălzit – cuprinde fondurile băneşti necesare achitării furnizorilor de energie termică. materiale pentru curăţenie. iluminat şi forţa motrică. poştă. reprezentând plăţile pentru încălzit. apă. cursuri si referate postate de utilizatori. Fondul iniţial de asigurări de sănătate este o cotă de 7% aplicată asupra fondului de salarii şi suportată din cheltuieli.

24. etc. canal. cheltuieli cu abonamentele telefonice pentru 12 luni. covoare.04 Poştă. 24. Articolul 28 Reparaţii capitale – se fundamentează pe baza devizelor pentru reparaţii capitale la imobilul Consiliului local. achitarea taxelor de canalizare şi gunoi. salubritate – fondurile băneşti necesare pentru plata furnizorilor de apă rece menajeră. Devizul va cuprinde energia electrică livrată. materiale şi plata lucrărilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi. cursuri si referate postate de utilizatori. maşină de scris). materiale pentru apărarea locală.tocilar. erc.02 Iluminat şi forţa motrică – cheltuieli care se vor efectua pentru plata energiei electrice. 24. 24. calculator. creioane. cheltuieli aferente impulsurilor telefonice. perii. materiale pentru corespondenţă (plicuri. canal (mc). cheltuieli pentru abonamentele radio şi TV. valoarea materialelor necesare asigurării iluminatului: tuburi neon. mături. startere. timbre) 24. întreţinerea aparaturii de birou (xerox.Vizitati www. Articolul 27 Reparaţii curente – fonduri pentru efectuarea reparaţiilor la mijloace fixe din patrimoniul primăriei: clădire sediu – spaţiu administrativ. aspiratoare praf. cabluri. Articolul 25 Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional – fonduri băneşti pentru achiziţionarea carburanţilor şi lubrifianţilor pentru autovehicule. devizul cuprinzând apa rece menajeră (mc). Articolul 29 Cărţi şi publicaţii – fondurile necesare procurării de reviste şi publicaţii de specialitate. mobilier birou. Articolul 26 Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată – fondurile băneşti pentru achiziţionarea de obiecte de inventar cu caracter funcţional sau de uz administrativgospodăresc: feţe de masă. radio – cheltuielile necesare pentru plata abonamentelor telefonice. becuri. Pagina 34 din 64 . prize. săpun.07 Alte materiale şi prestări servicii – costul serviciilor de deratizare şi dezinfecţie. acesta cuprinzând panglica maşină scris. tix. telefon. hârtie de scris. prevenirea incendiilor.03 Apă. tencuială. etc.ro ! Arhiva online cu diplome. acoperiş. radio şi cheltuieli pentru corespondenţă.06 Materiale pentru curăţenie – fondurile băneşti necesare achiziţionării de materiale pentru curăţenie: detergenţi. piese de schimb şi diverse alte materiale pentru întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor. Articolul 30 Alte cheltuieli – fondurile necesare desfăşurării activităţii de protocol şi pentru specializare profesională (informatică). gunoi (tone). devizul cuprinde numărul de posturi telefonice. hârtie xerox. etc.05 Furnituri de birou – fondurile băneşti necesare achiziţionării rechizitelor de birou şi se evaluează pe bază de deviz. cartuş imprimantă. dosare. 24.

831 mii lei 15.000 mii lei În bugetele locale nu se pot înscrie şi nu se pot aproba cheltuieli fără asigurarea resurselor financiare corespunzătoare.ro ! Arhiva online cu diplome.328 mii lei 3.540 mii lei 37. În urma estimărilor făcute. fondul pentru cheltuieli materiale şi servicii a fost estimat la 647. pentru bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordonate.ajutoare. Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare se aprobă de către consiliul local pe baza justificărilor corespunzătoare ale ordonatorilor principali de credite şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor. iniţiatorii au obligaţia să prevadă şi mijloacele necesare acoperirii golurilor de venituri sau sporului de cheltuieli. precum şi de obiectivele propuse pentru anul 2002. Pagina 35 din 64 . În cursul execuţiei bugetare. alocaţii şi indemnizaţii .139 mii lei.tocilar. TITLUL V Transferuri Articolul 40 Transferuri neconsolidate S-a estimat un fond de 948.Vizitati www.alte transferuri B Cheltuieli de capital Articolul 72 Investiţii ale instituţiilor publice 85. Virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite. Alocaţiile pentru cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virări de credite bugetare. ţinând cont de cheltuielile făcute în anul penultim. Cheltuielile prevăzute în capitole şi articole de cheltuieli au o destinaţie precisă şi limitată.000. începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar.mii lei 719.drepturile asistentului personal pentru copii şi adulţi cu handicap grav . în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin bugetele locale. de inflaţie. şi se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor.burse . începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. cursuri si referate postate de utilizatori.640 mii lei din care: .

culturale a localităţilor.3 ÎNTOCMIREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2002 Bugetele locale. cuantificând resursele financiare şi cheltuielile finanţate din acestea. Bugetul local este un act intervenţionist al statului pe plan local.1. În această calitate ele îndeplinesc un rol complex de stabilire. 2. FINANŢAREA PRIMĂRIILOR COMUNALE Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale comunale sunt primarii. Bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sunt componente principale ale finanţelor publice.1.Vizitati www. care grupează procedeele şi mijloacele de constituire şi întrebuinţare a fondurilor băneşti de interes public. urmărind totodată asigurarea echilibrului pe toată durata anului. la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. cursuri si referate postate de utilizatori. Bugetul local îndeplineşte rolul financiar de mobilizare a resurselor şi de redistribuire a acestora în funcţie de sarcinile ce revin fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. datorită acţiunii sale asupra structurii economice. CAPITOLUL 3 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ LA PRIMĂRIA DENTA ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII OPERAŢIILOR DE TREZORERIE 3. Aceste bugete se constituie de conducere.ro ! Arhiva online cu diplome. asigură dezvoltarea economico-socială într-un cadru echilibrat. coordonare şi autorizare a veniturilor şi cheltuielilor anuale pe plan local. Pagina 36 din 64 . De asemenea. care ţine cont de numeroasele implicaţii socio-politice ale veniturilor şi cheltuielilor bugetare.tocilar. în calitate de planuri financiare publice cu titlu executoriu. sociale. În Anexa 1 este prezentat bugetul pe anul 2002 pentru Primăria Denta. bugetele locale sunt parte integrantă a sistemului bugetar naţional.

Exerciţiul bugetar este anual. . pe baza cererii de deschidere cu defalcare pe cheltuieli curente şi de capital.ro ! Arhiva online cu diplome. .din TVA – pentru salariile din învăţământ. După analizare şi aprobare de către primar. fiind deschis la 1 ianuarie şi se închide la 31 decembrie pe baza: . Finanţarea cheltuielilor din bugetele locale ale comunelor se asigură prin deschideri de credite de către ordonatorul principal.cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. cursuri si referate postate de utilizatori. din cote.cotele adiţionale la unele venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale. Deschiderea creditelor din bugetul comunal se face de către ordonatorul principal de credite.dispoziţiei bugetare. numai după deschiderea creditelor bugetare.veniturile proprii ale comunelor prevăzute în bugetul local. . Primăriile comunale sunt finanţate din: .notei justificative privind solicitarea de sume defalcate din impozitul pe salarii. .notei de finanţare privind determinarea necesarului de credite bugetare. cu respectarea dispoziţiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor. primarul comunei. . ele se fac prin unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. . la care are contul deschis primăria (Trezoreria Deta).din impozitul pe salariu – pentru salariile şi cheltuielile materiale ale primăriei. Consiliul judeţean alocă sume folosibile pentru ajutoare sociale şi ajutoare pentru persoanele cu handicap grav. acesta transmite cererea bugetară la trezoreria teritorială. întocmită de contabilul comunei. De asemenea.transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat. în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul comunal şi potrivit destinaţiei stabilită în raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispoziţie anterior. .Vizitati www. Nota de finanţare privind determinarea necesarului de credite bugetare (Anexa 2) se elaborează lunar de către contabilul comunei pentru ordonatorul principal de credite şi cuprinde următorii indicatori: Pagina 37 din 64 . Plăţile care reprezintă cheltuieli se efectuează în limita prevederilor din bugetul comunal cu repartizarea pe trimestre.tocilar. Pentru echilibrarea bugetului local se primesc sume de la Consiliul judeţean.bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat. .comunicării către trezoreria locală a creditelor deschise din bugetul local pe lună. Primăria Denta primeşte cote defalcate după cum urmează: .

venituri bugetare pe structura clasificaţiei bugetare. spaţii comerciale.credite bugetare solicitate a fi deschise.alte operaţiuni finaciare ale ordonatorilor de credite bugetare dispuse de aceştia.credite bugetare deschise de la începutul anului. pază obştească. Aceste deschideri se fac conform notei precedente care se depune la trezorerie.Vizitati www. precum şi din taxe: apă. Deschiderea creditelor bugetare prin trezorerii declanşează practic execuţia de casă a bugetelor locale. . .venituri proprii prevăzute a se încasa de la începutul anului. . Nu se poate face nici o operaţie prin trezorerie dacă nu au fost deschise credite la toate conturile. cel târziu până în data de 20 a lunii precedente celei pentru care se face deschiderea de credite. . . Nota de finanţare se semnează de către şeful compartimentului finaciar contabil şi se aprobă de primar. coşerit.venituri ce urmează a se încasa în luna pentru care se solicită deschiderea de credit.tocilar. salubritate.cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate şi a destinaţiei stabilită pentru realizarea obiectivelor propuse. Înregistrările în aceste registre sunt efectuate pe bază de documente justificative de către contabilul primăriei.2. .1. reţineri. evidenţiindu-se în conturi distincte (Anexa 3): . case de stat. păşunat. amenzi şi contravaloarea serviciilor prestate. 3.registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe.cheltuieli ce urmează a se efectua în luna pentru care se solicită deschiderea de credite.cheltuieli efectuate de la începutul anului până la finele lunii.registrul pentru evidenţa datoriei publice locale. .veniturile extrabugetare şi cheltuielile dispuse din acestea. . CONTABILITATEA OPERAŢIILOR BĂNEŞTI PRIN CASIERIE Mijloacele băneşti ale primăriei provin din veniturile proprii încasate în numerar prin casierie.ro ! Arhiva online cu diplome. . cursuri si referate postate de utilizatori. imputaţii. Pagina 38 din 64 . . ridicări de numerar din conturile deschise la trezoreriile locale. executări de lucrări. . chiriile pentru terenuri.venituri încasate de la începutul anului până la începutul lunii. .

taxelor şi a altor drepturi cuvenite statului. precum şi de înregistrare în evidenţele nominale (registru rol unic). după care se semnează de contabilul şef.numărul casei şi numărul rol. cheltuieli de judecată. întocmit de casierul primăriei sau de agentul Pagina 39 din 64 . Chitanţa este un document cu regim special care se ridică de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de Stat de către contabilul-şef al primăriei comunale. . copiere.numărul chitanţei emise şi data. indemnizaţiile de naştere. iar exemplarul 2 rămâne în carnet la emitent. taxă de timbru. Efectuarea plăţilor prin casierie se efectuează prin întocmirea dispoziţiei de plată. etc. chirii case de stat. cursuri si referate postate de utilizatori. restituirea lor. Borderoul desfăşurător al încasărilor (Anexa 4) se întocmeşte zilnic pe baza cotoarelor chitanţierelor emise de către agentul fiscal şi cuprinde informaţii cu privire la: . Documentele care stau la baza efectuării acestor încasări sunt chitanţa şi Borderoul desfăşurător al încasărilor. Chitanţa constituie documentul justificativ de întocmire a Borderoului desfăşurător al încasărilor. specificându-se în registrul de evidenţă a carnetelor chitanţiere. respectiv. În acest registru se deschid partizi separate pentru fiecare tip de carnete chitanţiere în parte. ajutoare sociale şi alte plăţi. prin care se efectuează operaţiunea de încasare prin casierie a impozitelor. iar casierul semnează de primirea carnetelor chitanţiere. 1 la numărul ultima filă.tocilar. taxe de păşunat. . predarea. La sfârşitul zilei se sintetizează atât încasările cât şi plăţile în ordinea cronologică în care au avut loc operaţiunile în registrul de casă. Evidenţa carnetelor chitanţiere primite. Pe baza Borderoului desfăşurător al încasărilor se întocmeşte de către casier Registrul de casă şi se predă ca anexa la contul casierului. . exemplarul 1 se remite contribuabilului. Chitanţa se întocmeşte în 2 exemplare. Nu se eliberează noi carnete chitanţiere până nu se face decontarea celor folosite. la contabilul primăriei. predate şi întrebuinţate se ţine de către contabililul-şef al primăriei cu ajutorul unui Registru de evidenţă a carnetelor-chitanţiere.natura încasărilor: impozit pe clădiri. Pe ultima pagină a fiecărui carnet chitanţier se înregistrează numerotarea carnetelor de la nr. Borderoul desfăşurător al încasărilor este prezentat în Anexa 4. Prin intermediul casieriei se efectuează plăţi pentru salariile personalului primăriei.ro ! Arhiva online cu diplome.numele şi prenumele contribuabilului.Vizitati www.

sau se efectuează plăţi cu respectarea dispoziţiilor legale.000.000 lei. Zilnic. iar la acesta se anexează borderourile desfăşurătoare de încasări. avansuri spre decontare. Conform planului de casă stabilit de către Trezoreria judeţeană. cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. precum şi numerarul ridicat de la Trezoreria locală pe baza CEC-ului de numerar se înregistrează în coloana 11 “Încasări” a registrului de casă. Casierul sau agentul fiscal exercită o funcţie gestionară şi este numit prin decizia primarului comunei. Conducătorii unităţilor administrativ teritoriale răspund de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de casierie.Vizitati www. stabilind soldul casieriei care se raportează pe fila din ziua următoare. iar numărul filelor din registrul de casă trebuie să fie certificate de primarul comunei şi contabilul şef. Suma totală a încasărilor. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. după care se defalcă pe surse de venituri. casierul primăriei sau agentul fiscal totalizează operaţiile de încasări şi plăţi. Plăţile efectuate prin casierie pentru salarii. pe ultima filă din registru. precum şi toate documentele privind efectuarea plăţilor în numerar şi vărsăminte la trezoreria locală. Suma maximă pe care are voie să o păstreze în casierie este de 10. Sumele depuse la trezoreria operativă sunt consemnate în foaia de vărsământ (anexa 6). Primul exemplar al registrului de casă se detaşează. procurări de materiale şi depuneri la trezoreria operativă. urmărind dacă soldul înscris în registrul de casă este stabilit sau dacă sumele încasate au fost depuse în termen la trezoreria locală.tocilar. încasările în surplus se depun la trezoreria operativă care deserveşte comuna. Contabilul şef al primăriei verifică documentele de încasări şi plăţi preluate de la casier sau agentul fiscal. fiscal. Registrul de casă (Anexa 5) trebuie să fie numerotat şi sigilat. sub semnătură în registrul de casă. Periodic are loc confruntarea primului exemplar cu exemplarul al doilea rămas la dosar. se înregistrează în coloana 12 “Plăţi” a registrului de casă. după care se defalcă pe destinaţii potrivit clasificaţiei bugetare. Aceste documente se predau la compartimentul financiar-contabil în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua zi. Pagina 40 din 64 . conform Borderoului desfăşurător al încasărilor. în vederea asigurării gospodăririi raţionale a mijloacelor băneşti. Sumele încasate se păstrează în casieria primăriei până la depunerea lor la Trezoreria locală. În cazul operaţiunilor de plăţi se verifică dacă sumele înscrise în registru de casă corespund cu cele înscrise în documentele de plăţi prezentate şi dacă există semnătura primitorului.

3. gaze naturale. se ţine numai cu ajutorul extrasului de cont primit de la trezoreria operativă la care sunt deschise conturile respective. Operaţiile care privesc mijloacele extrabugetare şi fondurile cu destinaţie specială se evidenţiază distinct pentru fiecare cont de disponibil în câte o partidă din “Registrul pentru Pagina 41 din 64 . contabilul nu ridică extrasul de cont. La ridicarea extraselor de cont. termică.tocilar. deschizându-se primăriei: . Evidenţa plăţilor din conturile de disponibil ale primăriei în contul altor unităţi patrimoniale pentru plata unor prestări de servicii pentru: consumul de energie electrică. care privesc execuţia bugetului comunal. În contul de disponibil pentru mijloace bugetare se concentrează toate veniturile încasate potrivit bugetului comunal aprobat. apă-canal. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www.3. se ţine cu ajutorul “Registrului pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţii”.conturi de disponibil pentru fonduri cu destinaţie specială. care reprezintă plăţi de casă şi cheltuieli efective. . CONTABILITATEA OPERAŢIILOR BĂNEŞTI PRIN TREZORERIA OPERATIVĂ Execuţia de casă a bugetului comunal se efectuează prin trezoreria locală. Evidenţa operaţiunilor efectuate prin conturile de disponibil. în limita disponibilului existent în cont. În caz contrar. Dacă corespund cu datele din evidenţele anexate. solicitând lămuriri şi informaţii suplimentare pe care trebuie să le aibă în vedere trezoreria operativă în operaţiunea de refacere a extrasului de cont.1. contabilul primăriei are obligaţia să verifice concordanţa dintre sumele înscrise în acestea pe debit şi credit cu cele prevăzute în documentele anexate. Acest registru ţine evidenţa pentru înregistrarea în contabilitatea primăriei comunale a operaţiunilor privind mişcarea sumelor în conturile de disponibil deschise la trezoreria finanţelor publice. contabilul ridică extrasul şi procedează la operarea lor în contabilitatea proprie.conturi de disponibil pentru mijloace bugetare ale bugetului comunal. . Înregistrările făcute în conturile primăriei pe baza extraselor de cont şi a documentelor justificative anexate sunt efectuate în aceste partizi din registru. din care sunt efectuate plăţi pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute în bugetul comunal pe destinaţii. convorbiri telefonice se efectuează pe bază de ordin de plată Contabilitatea operaţiilor băneşti “fără numerar”. În acest scop se deschide câte o partidă pentru fiecare cont al comunei.ro ! Arhiva online cu diplome.conturi de disponibil pentru mijloace extrabugetare ale bugetului comunal.

etc). obiecte de inventar aprovizionate sunt efectuate pe baza ordinului de plată. În legătură cu partizile de creditori şi furnizori. respectiv debitori. Contabilitatea decontărilor cu debitorii şi cu creditorii se realizează cu ajutorul “Registrului pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţii”. a dispoziţiei de plată pentru virarea contribuţiei la asigurări sociale. clienţi. Plăţile din aceste conturi către agenţii economici pentru materiale. respectiv numele şi prenumele în cazul persoanelor fizice. precum şi cu ordonatorii terţiari de credite. cursuri si referate postate de utilizatori. creditorilor. evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţii”. Decontările cu debitorii provin din acordarea avansurilor spre decontare din sumele imputate pentru pagube produse domeniului public. 3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII DECONTĂRILOR LA COMUNE Primăriile comunale au relaţii de decontare cu debitorii. În ceea ce priveşte partizile de decontări. spitale. Pentru evidenţa decontărilor cu ordonatorii terţiari de credite din subordinea primăriei privind finanţarea acestora.tocilar. pentru garanţii reţinute. Decontările cu creditorii evidenţiază sumele datorate unor persoane fizice sau juridice pentru salarii neridicate. în care se deschid partizi pentru fiecare debitor. în coloana 4 “Credit” se înregistrează sumele datorate acestora iar în coloana de “Debit” se înregistrează sumele achitate pentru lichidarea obligaţiilor faţă de aceştia. Operaţiunile privind decontările cu debitorii şi creditorii comunei se înregistrează pe baza documentelor justificative care generează raporturile de drepturi şi obligaţii.ro ! Arhiva online cu diplome. În partizile deschise în registrul pentru evidenţa debitorilor. iar în coloana “Credit” se înregistrează sumele încasate de la debitori sau justificate. clienţii. semnate de primar şi contabilul primărie.2. sau din alte sume datorate de agenţii economici sau de persoane fizice. în cazul avansului spre decontare acordat-suma eliberată drept avans. creditorii şi furnizorii. creditori şi furnizori. se utilizează tot “Registrul pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor Pagina 42 din 64 .Vizitati www. finanţaţi din bugetul comunei (şcoli. furnizorilor. servicii prestate sau lucrări executate. operaţiile se înregistrează astfel: În coloana 3 “Debit” din registru se înregistrează în cazul debitorilor-suma debitului. creditor sau furnizor cu care primăria comunală are relaţii de decontare. se înscriu denumirea instituţiei sau a unităţii patrimoniale şi sediul ei.

primăriile comunale stabilesc taxe speciale ce se încasează numai de la locuitorii care se folosesc de serviciile prestate.Vizitati www. aşezarea şi urmărirea încasării veniturilor bugetelor comunale se realizează prin organele fiscale proprii subordonate Ministerului Finaţelor sau ordonatorului de credite. se relevă importanţa deosebită pe care primăriile comunale trebuie să o acorde mobilizării la un nivel maxim a veniturilor care revin bugetului comunal. În cadrul părţii I din registru se deschid partizi distincte pentru operaţiile de decontări privind finanţarea pentru fiecare ordonator terţiar de credite în parte.ro ! Arhiva online cu diplome. taxe. În coloana debit se înregistrează sumele puse la dispoziţia lor. Constatarea. din care se alimentează conturile de disponibil ale primăriilor comunale pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin bugetul comunal. Serviciile publice speciale pe care primăriile comunale le pot organiza şi pune la dispoziţia unui anumit segment al populaţiei pot să acopere sectoare foarte diferite ale nevoii sociale şi în această direcţie autorităţile locale au o deplină autonomie decizională.tocilar. Acestea se depun în conturile de venituri ale bugetului local deschise la trezoreria operativa. 3. operaţii”. alte venituri prevăzute în legislaţia în vigoare. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII VENITURILOR Buna funcţionare a unei primării comunale depinde de încasarea la timp a veniturilor proprii cuvenite acesteia din impozite. Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul locuitorilor. Încasarea veniturilor proprii ale bugetului comunal se face prin intermediul agenţilor fiscali din cadrul primăriei sau prin intermediul casierului primăriei. venituri care îi permit efectuarea cheltuielilor de funcţionare. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte pentru a acoperi cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere a acestor servicii. Concordanţa înregistrărilor în cadrul partizilor cu cele din evidenţa ordonatorilor terţiari se realizează trimestrial pe baza dărilor de seama contabile întocmite de ordonatorii de credite terţiari. Contabilitatea este menită să oglindească realizarea tuturor veniturilor conform evaluării bugetare făcută în bugetul comunal. Pagina 43 din 64 . precum şi celorlalte venituri extrabugetare previzionate în bugetul comunal. În acest context. iar în coloana de “Credit” cheltuielile preluate de la aceştia.3. cursuri si referate postate de utilizatori.

Partea I – pentru evidenţa veniturilor bugetului local şi a primelor de asigurare (autoturisme.tocilar. în ordinea numărului de casă. În cuprinsul registrului se deschide câte o partidă distinctă pentru fiecare gospodărie în parte. care se întocmeşte de organele fiscale din cadrul primăriei. există mai multe feluri de debite ale aceluiaşi plătitor. grupate potrivit naturii impozitelor şi taxelor. pe subdiviziunile bugetului aprobat pentru fiecare activitate extrabugetară. soldul rămas de plata (S) şi distinct majorările de întarziere (M). . Debitele restante la finele anului se raportează ca rămăşiţe în anul următor. Pentru faptul că în registrul amintit veniturile se grupează într-o singură partidă. . Evidenţa nominală a contribuabililor care au de plată la buget sume provenite din amenzi.Partea a II-a – pentru evidenţa veniturilor extrabugetare în cuprinsul căreia. pentru evidenţa sumelor încasate în contul primelor de asigurare. Evidenţa nominală (analitică) pe plătitori se ţine cu ajutorul “Registrului Rol contribuabil” care se întocmeşte de organul fiscal .ro ! Arhiva online cu diplome. etc. cursuri si referate postate de utilizatori. pentru răspunderea civilă auto de la cetăţeni. Se organizează de către organele financiar contabile ale comunei. La partida respectivă se înscriu în coloane separate. sumele încasate (C). cum sunt: impozitul pe clădiri şi terenuri. o contabilitate analitică pe plătitori a veniturilor bugetului comunal şi o evidenţă centralizată pe surse de venituri. percepute de la contribuabilul în cauză. autovehicule) în cuprinsul căreia se deschid partizi distincte pentru fiecare capitol şi subcapitol de venituri conform clasificaţiei bugetare. prin efectul legii. despăgubiri din cheltuieli de judecată şi penale. pe o perioadă de 5 ani. Evidenţa veniturilor în cadrul registrului se organizează în partizi analitice grupate distinct pe următoarele părţi: . impozit pe venitul agricol. fiind ţinut pe satele aparţinătoare comunei precum şi pentru orice fel de contribuabil. contabilitatea se organizează şi conduce în partizi distincte. La sfârşitul primei părţi. se deschid partizi distincte pentru primele de asigurare. etc se întocmeşte de către contabil sau operatorul de rol cu ajutorul documentului numit “Registrul rol alte venituri”.Vizitati www. Evidenţa centralizată a veniturilor la comune se organizează şi conduce cu ajutorul “Registrului pentru evidenţa veniturilor” ( Anexa 7). imputaţii. În acest registru se înscriu toate gospodăriile din comună în ordinea numerelor de casă. taxe asupra mijloacelor de transport. toate sumele datorate (D).Partea a III-a – pentru evidenţa fondurilor cu destinaţie specială în cadrul căreia contabilitatea se organizează şi conduce în partizi distincte pe subdiviziunile bugetului Pagina 44 din 64 .

Adresa confirmare debite se întocmeşte în două exemplare de către contabil sau operatorul de rol.listele de rămăşiţă pentru debitele restante.Dispoziţia de impunere-înştiinţare de plată privind veniturile din activităţi independente.Procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor pentru amenzi de circulaţie.Hotărârile judecătoreşti pentru diverse sume care fac obiectul debitării. după caz. Înregistrările în “Registrul rol contribuabil” şi în “Registrul pentru evidenţa veniturilor” se efectuează pe baza următoarelor documente: . . iar exemplarul 2 rămâne la unitatea fiscală care a confirmat debitul. circulă de la organul fiscal la contabil sau operatorul de rol. Un exemplar însoţeşte actele pe baza cărora se face debitarea pe anul curent.Vizitati www. aprobat.în partea de sus a partizii se înscrie denumirea venitului. . altele decât cele care intră în impozitul pe venit. despăgubiri şi alte amenzi. precum şi scăderile aprobate. cu defalcarea pe trimestre.în coloanele 6-9 se înscriu sumele încasate din debitele din anul curent şi din rămăşiţă. . . Exemplarul 1 se expediază unităţii care atrimis debitul pentru înregistrarea scăderii lui din evidenţă. evaluarea bugetară a venitului conform bugetului comunal aprobat anual. . reprezintă documentul de calcul al impozitului datorat de persoanele ce desfăşoară activităţi independente. după caz. Pentru fiecare partida se rezervă numarul de file corespunzator evidenţei operaţiunilor pe întregul an.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. întocmite pe baza situaţiei din evidenţa nominală la sfârşitul anului de organele fiscale comunale. pentru confirmarea debitelor primite spre urmărire şi încasare de către unităţile fiscale de la alte unităţi. inclusiv majorările de întârziere încasate. iar în coloana 8 se înregistrează încasările de venituri fără debit. Registrul cuprinde următoarele date: . cheltuieli de judecată şi alte sume. cursuri si referate postate de utilizatori. iar exemplarul al doilea rămâne la cotor. .înregistrările de debite se realizează pe baza “Borderoului de debite-scăderi” care se întocmeşte de inspectorii din cadrul primăriei comunale.în coloana 10 se evidenţiază încasările în numerar din totalul încasărilor. . Se întocmeşte în 2 exemplare de organul fiscal din cadrul Pagina 45 din 64 .în coloanele 3-5 se înscriu debitele stabilite pe anul curent şi din rămăşiţă. capitolul şi subcapitolul venitului din clasificaţia bugetară. pe baza datelor din declaraţia de impunere. . în două exemplare.

ro ! Arhiva online cu diplome. se deschide câte o partidă distinctă în partea a II-a în “Registrul pentru evidenţa veniturilor”. veniturile se totalizează cumulat de la începutul anului. . Pentru fiecare din aceste fonduri. . constituite la nivelul primăriei comunale. întocmit zilnic de agentul fiscal sau casierul încasator. . veniturile se înregistrează pe poziţii nominale în Registrul Rol contribuabil. la finele perioadei. Înregistrările de încasare a veniturilor de la contribuabili din impozite şi taxe se fac pe baza următoarelor documente: . . potrivit documentelor de debitare şi încasare.venituri de la dărace de lână. Pe baza documentelor de încasare a veniturilor cuvenite primăriilor comunale. pentru fiecare venit extrabugetar.tocilar. se deschide câte o partidă rezervată în partea a doua. Agenţii fiscali înscriu plătitorii de impozite şi taxe în extrasul de rol. Fondurile cu destinaţie specială. . Pentru evidenţa veniturilor extrabugetare ce se constituie la nivel comunal.borderoul desfăşurător al încasărilor. pentru care nu se constituie în prealabil debite. târguri şi oboare. se înregistrează în Registrul pentru evidenţa veniturilor. sunt: . Evidenţa veniturilor fără debit încasate de la populaţie se face pe baza chitanţierelor şi a extraselor de cont pentru sumele încasate prin trezorerie din popriri şi a documentelor anexate. . În cadrul acestuia. cursuri si referate postate de utilizatori.notele de virare întocmite de contabil pentru virarea plusurilor de încasări. în care sunt evidenţiate debitele datorate de contribuabili şi încasările făcute în contul acestora. etc. care sunt utilizate pentru încasarea impozitelor şi a taxelor în numerar de la contribuabili.sumele primite de la bugetul statului pentru pietruirea drumului şi alimentarea cu apă a satelor. primăriei comunale.Vizitati www. iar totalul lor pe surse de venituri. etc. . în registrul pentru evidenţa veniturilor.venituri de la băile publice. . după cum urmează: .alte fonduri speciale.venituri de la căminul cultural.ordinul de plată pentru restituirea plusurilor de venituri încasate. potrivit clasificaţiei bugetare. originalul predându-se contribuabilului iar copia rămâne la dosarul fiscal al contribuabilului. în care se evidenţiază sumele încasate pentru Pagina 46 din 64 .chitanţierele.paza obştescă comunală.venituri din pieţe.

Partea a II-a pentru evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective efectuate din mijloace extrabugetare. din care: . Evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective în cadrul registrului pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţiuni se organizează în partizi analitice. împărţite astfel: . în limita cărora se pot efectua cheltuielile respective. Deschiderea creditelor bugetare se face de către ordonatorul principal de credite – primarul comunei – către trezoreria finanţelor publice locale. Creditele bugetare por fi aprobate doar dacă cuantumul lor nu depăşeşte prevederile înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei. Pe baza registrului pentru evidenţa veniturilor.cheltuieli de capital.cheltuieli curente. pentru realizarea acţiunilor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei. . Plăţile de casă şi cheltuielile efective se înregistrează zilnic de către contabilul comunei în ordine cronologică. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR Contabilitatea cheltuielilor bugetare la primăriile comunale se ţine cu ajutorul “Registrului pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţii”. subcapitole.Partea I pentru evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective efectuate din mijloace bugetare.ro ! Arhiva online cu diplome. Pentru efectuarea plăţilor în vederea finanţării acţiunilor înscrise în bugetul primăriei este necesar ca mai înainte să fie aprobate credite bugetare. În acest registru se înregistrează plăţile de casă. în baza documentelor justificative pe capitole. . cursuri si referate postate de utilizatori. grupate distinct în următoarele părţi: . .cheltuieli materiale. respectiv cheltuielile efective potrivit bugetului aprobat. 3.4. articole şi aliniate.Vizitati www.Partea a III-a pentru evidenţa plăţilor de casă şi a cheltuielilor efective efectuate din fonduri cu destinaţie specială. constituirea fondurilor respective. . Pagina 47 din 64 .cheltuieli de personal. primăria întocmeşte trimestrial un centralizator al veniturilor încasate din impozite şi taxe şi alte venituri ale bugetului comunal denumit “Cont de debit încasări”. potrivit anexei 2.tocilar. de către contabilul primăriei comunale.

avansurile spre decontare. se înscriu plăţile de casă efectuate din contul de finanţare în cazul primăriilor comunale finanţate prin trezorerii ale finanţelor publice. În cadrul fiecărei părţi se deschid partizi distincte pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare economice. cum sunt: şcolile.Vizitati www. Aceste date se înregistrează după bugetul aprobat. a camerelor de cazare în comune. grădiniţele de copii. subcapitole. după ce în prealabil au fost vizate pentru controlul financiar preventiv de către contabilul primăriei şi aprobate de primar.în coloana 3 “Debit” din registru. Pagina 48 din 64 . În partizile deschise pentru evidenţa cheltuielilor.în coloana 4 “Credit” din registru. creşele. ridicările de numerar din contul de la trezoreria finanţelor publice pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal. a muzeelor. dispensarele medicale umane şi veterinare. eventualele reconstituiri ale mijloacelor băneşti. şcolilor populare de artă. telex. De asemenea. plata bunurilor de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar achiziţionate. iluminatul public.tocilar. Plăţile de casă şi cheltuielile efective aferente activităţilor extrabugetare din comune. cu repartiţia pe trimestre a acestora pe capitole. se înregistrează plăţile de casă care sunt în acelaşi timp şi cheltuieli efective. Tot în Partei I din registru se înregistrează plăţile de casă şi cheltuielile efective efectuate din mijloacele bugetului comunal pentru finanţarea activităţilor desfăşurate de unităţile bugetare din subordinea comunei. . etc. Operaţiunile pentru evidenţa cheltuielilor se înregistrează astfel: . decontarea cheltuielilor făcute din avansuri spre decontare. menţionându-se data şi felul documentului de plată. bibliotecile comunale. în partea de sus a fiecărei partizi se înscriu creditele bugetare anuale.. explicaţia operaţiunilor. ocazionate de întreţinerea şi funcţionarea caselor de cultură. cum sunt de exemplu: valoarea materialelor aprovizionate şi achitate furnizorilor. articole şi aliniate. etc.). sumele plătite care nu reprezintă în acelaşi timp şi cheltuielile efective. În această calitate se impune acordarea unei atenţii deosebite asigurării utilizării cu maximă eficienţă a fondurilor bugetare alocate prin bugetul comunal. etc. cursuri si referate postate de utilizatori. etc. respectiv diminuări ale cheltuielilor efective se înscriu în roşu. precum şi modificările ulterioare ale creditelor anuale sau trimestriale intervenite în acelaşi an bugetar. în coloanele corespunzătoare. ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite. Cheltuielile se efectuează numai pe bază de acte justificative.ro ! Arhiva online cu diplome. etc. se înregistrează în Partea a II-a din registrul pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţiuni. ca de exemplu: plata serviciilor prestate şi a lucrărilor efectuate (convorbiri telefonice.

concediile de odihnă. acesta putând fi negociat. unde este consemnat timpul lucrat efectiv de salariat şi se va întocmi statul de plată. Se adaugă cheltuielile profesionale iar suma lor se scade din total salarii brute rezultând totalul veniturilor nete. Pe baza Condicii de prezenţă se întocmeşte Foaia colectivă de prezenţă. pentru fiecare subdiviziune a clasificaţiei funcţionale şi economice pe capitole şi subcapitole şi pe fiecare activitate în parte. Pagina 49 din 64 . subcapitole. Fiecărei părţi din registrul pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţiuni i se rezervă un număr suficient de pagini. fiind stabilit de Consiliul judeţean. În registrul pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţiuni. cheltuielile se totalizează şi se centralizează pe capitole. aliniate şi se întocmeşte “Darea de seamă contabilă” pentru raportarea executării bugetului comunal. 3. rezultând total salarii brute. Pe statul de plată este trecut salariul de bază. Încadrarea primarului se face odată cu confirmarea sa în postul de primar iar salariul este stabilit de către Guvern. În cadrul Primăriei Denta avem 13 consilieri. angajaţi pe bază de convenţie civilă. al contabilului şi al personalului din sectorul administrativ (funcţionari publici) este în sumă fixă (nu se negociază).Vizitati www. CASS 7% şi şomajul de 1% (la salariul de bază plus sporurile permanente: indemnizaţie de conducere. care va fi semnată de către primar şi adusă la cunoştiinţa persoanei angajate împreună cu postul pe care îl va ocupa şi salariul de încadrare. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SALARIILOR Încadrarea personalului în cadrul activităţii extrabugetare se face pe baza Dispoziţiei privind încadrarea.ro ! Arhiva online cu diplome. La acestea se calculează contribuţia salariatului la asigurările sociale în cuantum de 11. la sfârşitul fiecărui trimestru sau la cererea primarului. articole. salariul lor fiind de 15% din salariul primarului. Data angajării este data confirmării în funcţia de consilier. sporurile de vechime (în funcţie de numărul de ani lucraţi).188. Tot Guvernul stabileşte şi salariul viceprimarului. indemnizaţiile de conducere. pe grade şi trepte de salarizare. concediile medicale.5. numărul acestora fiind determinat de numărul de locuitori din comună – 3. Salariul secretarului. cursuri si referate postate de utilizatori. primele.67%.tocilar. spor de vechime).

rest de plată.tocilar. precum şi deducerile suplimentare. Materialele se achiziţionează din mijloacele bugetului comunal. a contribuţie de asigurări sociale (pe dischetă) şi a contribuţiei pentru asigurările de sănătate.000 lei.600. pe bază de semnătură individuală. Statul de plata cu drepturile de salarii cuvenite personalului se înregistrează în “Registrul pentru evidenţa cheltuielilor şi a altor operaţii”. fiind destinate atât consumului propriu cât şi pentru necesităţile instituţiilor bugetare din subordinea lor. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MATERIALELOR Primăriile comunale gestionează însemnate cantităţi de materiale.Vizitati www. se face prin scăderea din total salar brut a valorii contribuţiei salariatului la CAS. Unitatea administrativ-teritorială plăteşte la total salarii brute CAS 23. se întocmeşte apoi Situaţia recapitulativă privind plata salarilor pe luna respectivă (Anexa 9). venit bază calcul.5% pentru fiecare membru al familiei aflat în întreţinere şi care nu beneficiază de venituri mai mari decât specifică legea.6.33%. se aplică grila de impozitare stabilită de Guvern obţinându-se impozitul pe salariu. Pentru determinarea impozitului pe salariu din total venituri nete se scad deducerile personale. Plata contribuţiilor către bugetele statului se face cu ordin de plată de trezorerie. Determinarea salariului net. Pornind de la statele de plată. 1. Urmează apoi încasarea banilor de către casierul comunei pe baza Cecului pentru ridicarea de numerar. CASS şi şomaj.ro ! Arhiva online cu diplome. Până la data de 20 ale lunii următoare celei în cauză se depun declaraţiile privind contribuţia salariaţilor şi a unităţii la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj. din mijloace extrabugetare şi fonduri cu destinaţie specială sau se primesc fără plată în cadrul acţiunilor centralizate. Aceasta este depusă la trezoreria locală unde este verificat modul de calcul al salariilor şi valoarea dărilor generate de acestea către bugetele statului. Se complectează cererea de deschidere a creditului privind cheltuielile cu salariile personalului. Salariile sunt plătite în numerar prin casieria primăriei. La valoarea astfel determinată. Pagina 50 din 64 . 3. impozitul pe salariu şi avansul acordat. 0. de gamă variată în funcţie de specificul activităţii. cursuri si referate postate de utilizatori. CASS 7% şi şomaj 5%.

pe grupe de materiale pentru fiecare fond din care au fost procurate (de la bugetul comunal. . notei de recepţie şi constatării de diferenţe. . de declasare a unor bunuri materiale. . cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. din fonduri cu detinaţie specială): .materiale de întreţinere şi gospodărire. .furajele produse pe păşunile comunale. din fonduri extrabugetare. . spitale. Materialele se recepţionează de către acestea pe baza documentelor însoţitoare. se înregistrează pe baza bonului de predare-transfer-restituire.alte materiale.medicamente şi materiale sanitare. .alimentele necesare preparării hranei la unităţile de învăţământ. pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale precum şi pentru lucrările de investiţii.materialele constatate plus de inventar se înregistrează pe baza “Procesului verbal întocmit de comisia de inventariere”.materialele primite de la unităţile ierarhic superioare. înregistrate pe baza bonului de predare-transfer-restituire. cantine pentru elevi.materialele care se aprovizionează centralizat prin organul judeţean de specialitate şi sunt expediate de furnizori direct primăriilor beneficiare.Vizitati www. loturile zootehnice şi seminţele de pe loturile semincere se înregistrează pe baza unui proces verbal în care se evaluează aceste furaje şi seminţe la “costul lucrărilor executate”. .materiale cu caracter funcţional. Căile de intrare a materialelor şi documentele pe baza cărora se înregistrează.materialele ieşite din gestiune pentru consumul curent se înregistrează pe baza “bonului de consum”. . Prima parte a registrului de materiale cuprinde o evidenţă global-valorică.materialele destinate vânzării se înregistrează pe baza “avizului de expediere” care stă la baza întocmirii facturii. .alimente şi furaje. case de copii. . .materialele rezultate din casarea mijloacelor fixe sau scoaterea din folosinţă a obiectelor de inventar se înregistrează pe baza procesului vebal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe. Pagina 51 din 64 . . Contabilitatea materialelor se ţine cu ajutorul “Registrului de materiale” potrivit anexei 10. . care se înregistrează pe baza: facturilor fiscale.tocilar.materialele rezultate din prelucrare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale sau din producţie proprie. sunt: . se înregistrează pe baza “listei zilnice de alimente”.materialele achiziţionate de la furnizori sau de pe piaţă.

la preţurile de înregistrare rezultate din documentele de recepţie. pentru a proceda la rectificarea cheltuielilor efective.ro ! Arhiva online cu diplome. .tocilar. Pe întreaga durată a anului. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. Stocurile de materiale stabilite prin inventariere la finele anului se confruntă cu soldurile rezultate din evidenţa global-valorică a primăriei comunale şi se raportează prin darea de seamă contabilă anuală privind execuţia bugetului comunal. Materialele eliberate unităţilor fără contabilitate proprie (şcoli generale. se înregistrează intrările şi ieşirile valorice rezultate din documentele justificative. Unităţile beneficiare de materiale organizează şi conduc evidenţa cantitativă pe feluri de materiale. Stocurile de materiale stabilite prin inventariere la sfârşitul anului se comunică organelor de specialitate ale consiliilor judeţene. la ieşiri şi concomitent la intrări şi evidenţiate în poziţii global-valorice deschise pe unităţi şi pe grupe de materiale. biblioteci comunale. la costul de producţie. La grupa “Produse rezultate din activitatea instituţiilor” se înregistrează produsele obţinute din activitatea economică organizată de primării şi de unităţile finanţate din bugetul comunal fără contabilitate proprie. Aceste instituţii subordonate primăriei comunale întocmesc trimestrial “Situaţii centralizatoare”. care cuprind cantităţile şi valoarea materialelor consumate. Încadrarea materialelor pe grupele menţionate se face potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. iar în cazul celor din producţie proprie. Grupele de materiale menţionate anterior corespund conturilor analitice din planul de conturi pentru instituţiile publice. pe care le evidenţiază cantitativ în partizi deschise pe feluri de materiale. Materialele se înregistrează atât la intrări cât şi la ieşiri. înregistrându-se totalul valoric al materialelor din grupa respectivă stabilit la sfârşitul perioadei precedente. nu se înregistrează pe cheltuieli în contabilitatea primăriei comunale. În evidenţa primăriei comunale de care aparţin aceste unităţi. cămine culturale. Pagina 52 din 64 .) sunt înregistrate în registrul de materiale. circumscripţii sanitare şi veterinare. separat pe fondurile din care sunt procurate materialele şi pe gestionari.produse rezultate din activitatea instituţiilor. etc. Materialele astfel achiziţionate şi date în consum. Unităţile fără contabilitate proprie pot primi direct materiale de la organele de specialitate ale consiliilor judeţene. materialele se evidenţiază în partizi global-valorice deschise în cadrul aceluiaşi registru de materiale. Partea a doua a registrului de materiale cuprinde o evidenţă analitică cantitativvalorică pe feluri de materiale deschisă în cadrul fiecărei grupe menţionate mai sus. Asigurarea integrităţii patrimoniale a stocurilor de valori materiale aflate la unităţile fără contabilitate proprie se realizează prin verificarea periodică a gestiunii de către contabilul primăriei.

perforator. Pagina 53 din 64 . de la organele judeţene de specialitate. inclusiv taxa pe valoarea adăugată şi cheltuielile de transport aprovizionare. patent. se poate organiza aprovizionarea centralizată a acestora prin organul judeţean de profil: inspectoratul şcolar judeţean. Contabilitatea obiectelor de inventar în folosinţă se ţine cu ajutorul “Registrului de materiale” global-valoric de către contabilul primăriei. pe unităţi subordonate. cursuri si referate postate de utilizatori. găleţi. împreună cu lista obiectelor de inventar care urmează a se achiziţiona. a instrumentarului medical sau muzical.7. contabilul primăriei comunale este obligat să confirme în termen de 3 zile primirea şi înregistrarea acestora în patrimoniul comunei. Acest fapt impune ca primăriile comunale să vireze unităţilor respective mijloacele băneşti necesare. la preţul de facturare. întocmit cu ocazia inventarierii. etc Obiectele de inventar se înregistrează în contabilitatea primăriei comunale. care deservesc partea de întreţinere. cămine culturale. Obiectele de inventar cuprinse în evidenţa global-valorică desfăşurată pe fiecare unitate se consemnează în exemplarul “Listei de inventariere” de la contabilitate. etc.ro ! Arhiva online cu diplome. Pentru obiectele de inventar achiziţionate şi primite de şcoli. Gestionarea şi contabilitatea obiectelor de inventar la primăriile comunale se ţine după aceleaşi reguli şi pe baza documentelor prevăzute la contabilitatea materialelor. 3. pentru partea de birouri. etc). sub formă de sume de mandat. dispensare medicale. Pentru unele obiecte de inventar de natura aparaturii sanitare sau didactice. etc. filiere. fierastrău. mături. etc pentru curăţenie.tocilar. Formularul “Bon de transfer-restituire” serveşte ca document de însoţire a bunurilor pe timpul transportului cât şi pentru descărcarea gestiunii unităţii predătoare şi încărcarea gestiunii unităţii primitoare a obiectelor de inventar.Vizitati www. menghină. acesta se predă contabilului primăriei. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII OBIECTELOR DE INVENTAR Ca obiecte de inventar în cadrul Primăriei Denta întâlnim scule (ciocan. direcţia sanitară judeţeană sau printr-o unitate specializată. perii. După înregistrarea bonului în evidenţa operativă. Confirmarea primirii obiectelor de inventar se face pe baza “Bonului de transferrestituire” primit de la organul judeţean de persoana împuternicită pentru ridicarea obiectelor de inventar. capsator. calculator de birou. inspectoratul pentru cultură. pile.

de contabilul primariei. . circumscripţii sanitare. Registrul serveşte ca document de evidenţă a numerelor de inventar atribuite mijloacelor fixe în folosinţă. biblioteci. Acesta consemnează intrările şi ieşirile cantitative de obiecte de inventar.04 Mijloace de transport. Pagina 54 din 64 . . . şcoala. finanţate din bugetul comunal. etc. evidenţa operativă a obiectelor de inventar se conduce cu ajutorul celui de al doilea exemplar al “Listei de inventariere” de către responsabilul locului de folosinţă. clădiri care adăpostesc sediul primăriei. utilaje de lucru. ca mijloace fixe. 3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII MIJLOACELOR FIXE Primăria Denta deţine. veterinare. cămine culturale sau alte unităţi situate pe raza primăriei. tractor. fără organe proprii de contabilitate. mijloace de transport auto.013 Mijloace fixe. căminul cultural.Prima parte a registrului este destinată contabilităţii sintetice global-valorice a mijloacelor fixe. rezervându-se fiecărei unităţi numărul de file corespunzătoare pentru înregistrarea tuturor obiectelor date în folosinţă. .ro ! Arhiva online cu diplome. organizată şi condusă în partizi distincte pe fiecare categorie prevăzută în clasificarea fondurilor fixe: . La locurile de folosinţă.tocilar.02 Echipamente tehnologice (maşini. precum şi un număr de 7 case sociale rezervate persoanelor foarte sărace din comună. Pentru evidenţa global-valorică. Registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe se întocmeşte într-un exemplar. inclusiv a mijloacelor fixe aflate în folosinţa instituţiilor fără organe proprii de contabilitate.Vizitati www. La nivelul primăriilor comunale. contabilitatea mijloacelor fixe se ţine la valoarea de inventar cu ajutorul “Registrului pentru evidenţa mijloacelor fixe” aflate în administrarea primăriilor. a dispensarului uman şi a celui veterinar.011 Terenuri. în cadrul registrului de materiale se deschid partizi separate. precum şi pentru evidenţa locurilor de folosinţă a mijloacelor fixe la şcoli generale. asigurând o concordanţă cu exemplarul existent la contabilitatea primăriei. şi este sistematizat astfel: . utilaje şi instalaţii de lucru).8.01 Construcţii. pompe de apă. cursuri si referate postate de utilizatori.

aparatură birotică. case de cultură. terenurile de sport şi joacă pentru copii. precum şi drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial Aparţin domeniului public de interes local al comunelor şi oraşelor: . cum sunt: cărţile din biblioteci. se pot folosi mai multe registre.terenurile şi clădirile de interes public.zonele de agrement: parcurile publice.06 Mobilier. biblioteci. spitale.Partea a II-a a registrului pentru evidenţa mijloacelor fixe este rezervată contabilităţii analitice a mijloacelor fixe aflate în folosinţa primăriei comunale şi a unităţilor subordonate fără organe proprii de contabilitate. zonele verzi şi de agrement. săli de sport. cămine culturale. serviciile publice ale comunei sau oraşului. discuri şi benzi. cămine de bătrâni. fără desfăşurare analitică. . grădiniţe. Pagina 55 din 64 . . şcoli. în Partea I a registrului pentru evidenţa mijloacelor fixe. . în cadrul fiecărei categorii de mijloace fixe.tocilar. cât şi al celor care vor fi procurate şi date în folosinţă. case de copii. Pentru aceasta se ţine o evidenţă tehnico-operativă pe obiecte: vloume. Deschiderea registrului şi sistematizarea partizilor pe categorii de mijloace fixe se face în funcţie de numărul mijloacelor fixe existente în patrimoniul comunei.căile de comunicaţie: drumurile comunale şi străzile. dispensare medicale şi veterinare. O particularitate distinctă prezintă contabilitatea mijloacelor fixe de natura obiectelor asimilate mijloacelor fixe. locurile şi pasajele. domeniului privat al acesteia. În cadrul fiecărei categorii de mijloace fixe se deschid partizi distincte pentru contabilitatea bunurilor care alcătuiesc patrimoniul public şi bunurile ce constituie patrimoniul privat al comunei.Vizitati www. casete. muzee. stadioane. . grupate distinct de cele ce reprezintă proprietatea privată a statului. cursuri si referate postate de utilizatori. bunurile mobile şi imobile ce aparţin domeniului public de interes local. policlinici.ro ! Arhiva online cu diplome. podurile. potrivit prevederilor Ministerului Culturii. casetele cu înregistrări stereo-audio şi video imprimate definitiv şi valorile de muzeu. case memoriale. etc. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale. Partizile analitice se deschid pentru fiecare mijloc fix în parte. cantine de ajutor social. tablouri şi valori de muzeu şi expoziţie. pasajele şi trotuarele aferente acestora. Constituie patrimoniu al unităţii administrativ-teritoriale. Dacă este cazul.. unde îşi desfăşoară activitatea primăria. atribuindu-se şi numere de inventar pentru mijloacele fixe intrate. discurile şi benzile de magnetofon. Contabilitatea acestora se ţine numai global-valoric.

sunt reflectate în evidenţa tehnicooperativă. În coloana 11 se evidenţiază locul de folosinţă a mijlocului fix respectiv. în care se înregistrează cantitatea şi locul unde se găsesc obiectele respective. Domeniul privat al comunei cuprinde bunurile mobile şi imobile. pe rânduri separate. inclusiv lucrările anexe.în coloana 2 se înscrie denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice ale acestuia. talciocurile.alte bunuri mobile şi imobile care sunt. . . data dării în folosinţă. felul şi numărul documentului. Obiectele de utilitate publică aflate în parcuri. valoarea de inventar a mijloacelor fixe intrate. a accesorilor şi amenajărilor anexe care privesc mijlocul fix. târgurile şi oboarele. Atribuirea numerelor de inventar se face concomitent cu deschiderea partizilor analitice respective şi înregistrarea celorlaltor date. păşunile. grădinile botanice şi zootehnice. provenienţa. . ieşite şi soldul valoric.pădurile. numărul bucăţilor şi valoarea instalaţiilor. . altele decât cele care aparţin domeniului public. Pagina 56 din 64 . Toate bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale. canal şi termoficare. Registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe conţine următoarele date: . intrările sau ieşirile de mijloace fixe din gestiune. înregistrează pe anul în curs. lacurile. băncile. .în coloanele 8-10 se înscriu datele privind denumirea. rezervaţiile naturale. .. precum şi salariatul responsabil de mijloacele fixe luate în gestiune. indiferent din ce domeniu fac parte.pieţele agro-alimentare. sunt supuse inventarierii anuale şi prezentării anuale a unui raport asupra situaţiei bunurilor primăriilor locale.procurării mijlocului fix. codul de clasificare. datele privind mişcarea mijloacelor fixe: data achiziţionării . numărul de fabrică şi seria. inclusiv construcţiile aferente. şi nu au fost declarate de interes naţional.Vizitati www. aflate sau intrate în proprietatea acestora prin căile şi mijloacele legale. . respectiv numărul de inventar atribuit. În coloanele 3-7 se înregistrează. din care unul rămâne la contabilul comunal şi unul se predă salariatului responsabil. de uz sau de interes local. durata normală de serviciu. cursurile de apă locale. cursuri si referate postate de utilizatori.reţelele de apă. diverse panouri pentru publicitate.ro ! Arhiva online cu diplome. Contabilul comunal. în listele de inventariere. Această listă se întocmeşte în două exemplare. Evidenţa operativă a mijloacelor fixe se ţine cu ajutorul “Listei de inventariere”. marca.monumentele arhitecturale şi istorice.tocilar. care a luat în primire bunurile respective. etc. potrivit legii sau prin natura lor.în coloana 1 se înscriu date pentru identificarea fiecărui mijloc fix. pe străzi sau drumuri publice: coşurile de hârtii.

.proces verbal de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe. . cursuri si referate postate de utilizatori. prin transfer către alte primării.proces verbal de recepţie finală.tocilar. În contabilitatea primăriilor comunale. Intrarea mijloacelor fixe în contabilitatea primăriilor comunale se efectuează în toate cazurile pe baza următoarelor documente.mijloacele primite prin transfer se înregistrează la valoarea consemnată în documentele de transfer. în funcţie de natura mijloacelor fixe achiziţionate: .proces verbal al comisiei de inventariere. Ieşirea mijloacelor fixe din patrimoniul primăriei comunale se face pe următoarele căi: prin scoaterea din funcţiune.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 57 din 64 .cheltuielile pentru reparaţii curente şi capitale nu modifică valoarea de inventar a mijloacelor fixe. mijloacele fixe sunt înregistrate la valoarea de inventar.proces verbal de recepţie.contractul de închiriere. mijloacele primite prin donaţie se înregistrează la valoarea estimată conform normelor în vigoare. de declasare a unor bunuri materiale.contract de închiriere.bon de mişcare a mijloacelor fixe. . . prin vânzare sau prin dare cu chirie pe baza următoarelor documente: . . Primăriile comunale achiziţionează mijloacele fixe din fonduri alocate pentru investiţii din bugetul comunal sau fonduri extrabugetare. se atribuie numere de inventar care se înscriu în toate documentele de evidenţă şi în Registrul pentru evidenţa mijloacelor fixe.proces verbal de punere în funcţiune. . pe categorii. . care cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei investiţii.cărţile achiziţionate pentru biblioteci sunt înregistrate la valoarea de procurare fără cheltuielile de transport şi cele ocazionate cu legatul lor. . Pentru identificarea mijloacelor fixe achiziţionate sau primite prin transfer.Vizitati www. inclusiv cheltuielile de montare şi punere în funcţiune: . din fonduri cu destinaţie specială sau prin transfer de la alte unităţi administrativ-teritoriale. constatare de lipsă la inventariere. . în ordinea cronologică a intrării. mijloacele fixe constatate plus sau mijloacele fixe independente rezultate în urma casării se contabilizează la valoarea stabilită prin documentele de evaluare.proces verbal de recepţie provizorie.

ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ACTIVITĂŢILOR EXTRABUGETARE Potrivit legii. categoriile de venituri. folosindu-se aceleaşi registre ca şi pentru evidenţa execuţiei bugetului comunal . . Contabilitatea activităţilor economice extrabugetare se organizează şi conduce de contabilul primăriei în mod distinct pe fiecare activitate.venituri din vânzarea lemnelor pentru foc. pentru apa menajeră care se plăteşte pe mc.păşune – s-a stabilit o taxă pentru fiecare tip de animal care foloseşte păşunea.tocilar. . natura cheltuielilor precum şi sistemul de organizare şi funcţionare a acestor activităţi. Veniturile extrabugetare la primăria Denta sunt formate din taxe locale formate din: . la înfiinţarea unor activităţi finanţate integral din venituri extrabugetare. În cazul în care. Valoarea de inventar a mijloacelor fixe se poate modifica numai pe bază de hotărâri ale Guvernului României. Bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate integral din venituri extrabugetare se întocmesc o dată cu bugetul instituţiei şi se aprobă o dată cu bugetul comunei. de asemenea. 2 maşinişti. trei muncitori în construcţii. acestea nu dispun de fonduri suficiente.venituri din prestări de servicii în construcţii. botezuri.000 lei / an pentru fiecare locuinţă din comună. număr de persoane şi grad de utilizare (dacă este trasă în curte.pompieri – pentru a putea plătii în caz de incendiu formaţia de pompieri din Deta. sa instituit o taxă de 15. 3. .taxa pentru transportul şcolar – primăria dispune de un microbuz care transportă elevii la Deta. comuna dispunând de pădure. spectacole. de exemplu pentru o vacă se percepe o taxă de 150. domeniul de activitate. . Cheltuielile sunt formate din salariile pentru personalul încadrat la autofinanţate.cultura – închiriere cămin cultural pentru nunţi. primăriile comunale pot aproba înfiinţarea de activităţi integral finanţate din venituri extrabugetare pe lângă unele instituţii şi srevicii publice.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.taxa pentru apa folosită – taxa pentru apa de ploaie. .000 lei. pe baza unor documentaţii temeinic Pagina 58 din 64 .9. .Vizitati www. sau în casă). Primăriile stabilesc. cheltuieli materiale generate de activitatea de autofinanţare. un şofer.

gatere..Vizitati www. Contabilitatea veniturilor din activităţile extrabugetare se ţine cu ajutorul “Registrului pentru evidenţa veniturilor”.ro ! Arhiva online cu diplome. În registrul de materiale. trezoreria finanţelor publice deschide conturi separate pentru fiecare activitate. se deschid partizi distincte pentru fiecare activitate. la partida fiecărei activităţi economice sau de prestări de servicii (cămine culturale. Împrumuturile trebuie rambursate integral în termen de un an de la data acordării. se raportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie sau se preia ca venit la bugetul local comunal. În partea a II-a a registrului.tocilar. Soldurile anuale. Unele particularităţi prezintă contabilitatea cheltuielilor de producţie. cursuri si referate postate de utilizatori. camere de cazare în comune. fundamentate pot beneficia de împrumuturi temporare din bugetul comunal pe bază de convenţie. rezultatele din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare. pentru plăţi efectuate. valoarea materialelor consumate şi a obiectelor de inventar date în folosinţă. De asemenea. Documentele de obligaţii contractuale. Pagina 59 din 64 . cheltuielile vor fi efectuate în limita veniturilor realizate. etc. se înregistrează drepturile de salarii cuvenite personalului din aceste activităţi. a lucrărilor executate şi a serviciilor prestate se ţine cu ajutorul registrului de materiale. cărămidărie. Pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor privind activităţile economice de producţie şi de prestări de servicii. precum şi alte operaţiuni privind patrimoniul unităţilor economice şi de prestări de servicii se aprobă de primarul comunei. care cuprinde în partea I o evidenţă global-valorică a produselor rezultate pe fiecare activitate economică organizată de primării. iar în partea a doua o evidenţă analitică cantitativ-valorică pe feluri de produse. şcoli populare de artă. produsele obţinute se înregistrează la “intrare” pe baza notelor de predare la preţul de vânzare legal aprobat. În coloana de “ieşire”se înscriu datele din facturi sau chitanţe fiscale cu produsele vândute cantitativ şi valoric. creditele bancare primite şi împrumuturile de trezorerie pentru continuarea activităţilor economice şi de prestări de servicii. pieţe. împletituri de răchită. după deducerea sumelor încasate anticipat şi a obligaţiilor de plată. păşuni comunale. corpurile gardienilor publici. la cererea primăriilor. În situaţia nerealizării veniturilor prevăzute în bugetele activităţilor finanţate integral din venituri extrabugetare. Evidenţa produselor rezultate. care se ţine cu ajutorul “Registrului pentru evidenţa cheltuielilor”. balastieră. pe surse de venituri potrivit clasificaţiei bugetare. În această parte se evidenţiază. târguri şi oboare. Partea a II-a. unităţi cu volum mic de producţie şi prestări de servicii. precum şi amortizarea aferentă mijloacelor fixe utilizate şi celelalte cheltuieli de producţie.

Situaţia soldurilor se întocmeşte pe baza datelor evidenţiate în registrele contabile în partidă simplă. atât pentru partea de venituri. oferind posibilitatea cunoaşterii felului în care s-a respectat disciplina bugetară şi financiară. în acest fel se oferă posibilitatea înregistrării datelor în bilanţurile centralizate la nivelul organelor financiare superioare. Darea de seamă contabilă se compune din următoarele formulare: 1. conduse la nivelul primărie comunei Denta. ca lucrare de sinteză generală.furnizează datele necesare în evaluarea şi previzionarea bugetară. care evidenţiază. privind elementele patrimoniale. . când are loc încetarea tuturor operaţiunilor aferente bugetului comunal încheiat. într-o structură specifică cu bilanţul în contabilitatea în partidă dublă. prin informaţiile pe care le conţine. sunt obligate să întocmească trimestrial şi anual Darea de seamă contabilă.constituie un instrument de analiză şi control cu privire la execuţia bugetară. . Informaţiile din respectivul cont se compară cu datele de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlul Financiar de StatTrezoreria operativă. Pagina 60 din 64 .ro ! Arhiva online cu diplome. modul de desfăşurare a activităţii organelor financiare ale primăriilor privind execuţia bugetară şi de închidere a exerciţiului financiar. trimestrial şi anual.Vizitati www. Rolul dărilor de seamă contabile constau în principal în următoarele: . . Ordonatorii de credite principali şi terţiari. întocmesc la sfârşitul fiecărei luni din trimestru contul de execuţie al bugetului comunal privind execuţia bugetului. Situaţia soldurilor care cuprinde informaţiile de la începutul anului şi până la sfârşitul perioadei de raportare.tocilar. cât şi pentru cea de cheltuieli. a unor necorelări de indicatori precum şi a altor lipsuri manifestate în activitatea primăriei comunale. prin organul financiar-contabil propriu. cursuri si referate postate de utilizatori. finanţaţi din bugetele locale. Primăriile comunale.permit cunoaşterea modului de gospodărire a mijloacelor materiale şi băneşti din patrimoniul primăriei şi al instituţiilor publice subordonate acestora. CAPITOLUL 4 ANALIZA DĂRII DE SEAMĂ Exerciţiul bugetar se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.dau posibilitatea sesizării unor deficienţe.

Pasiv A. Mijloacele bugetului local: 2.2002 este prezentată în Anexa 13.1 Disponibilităţiile bugetului local. Venituri curente: A. Prelevări din bugetul de stat La partea de venituri se cuprind informaţiile referitoare la prevederile anuale. 3. Fonduri. 3.ro ! Arhiva online cu diplome. 3. cursuri si referate postate de utilizatori. Venituri nefiscale IV. finanţări de la buget. prevederile trimestriale definitive cumulate şi încasările realizate la finele trimestrului de raportare pe capitole şi subcapitole. A2. Bugetele instituţiilor: 3. decontări şi alte surse. Pagina 61 din 64 .Vizitati www.1 Disponibilităţi băneşti. Bugetele instituţiilor: 3. 2. Venituri. 2. Impozite indirecte. 3.4 Cheltuieli. 2. Total Activ Surse . B. 2. B.tocilar. astfel: I. potrivit clasificaţiei bugetare. Situaţia soldurilor: Mijloace . Sursele bugetului local. Venituri fiscale: A1. Darea de seamă pe trimestrul I . Mijloace fixe. Mijloace băneşti.Activ A.4 Mijloace cu destinaţie specială şi credite bancare. Ea cuprinde informaţii despre: 1.2 Cheltuielile bugetului local comunal. Contul de execuţie a bugetului local – se întocmeşte trimestrial şi anual şi cuprinde informaţii privind execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului local.2 Venituri extrabugetare. B. Impozite directe. cheltuieli şi materiale. decontări. terenuri ţi obiecte de inventar.

Cultură. datele se completează din Registrul de venituri şi Registrul de cheltuieli al comunei. .Transporturi şi comunicaţii. I. . alocaţii. Excedent/Deficit Cheltuielile se completează sub forma plăţilor de casă efectuate.Transferuri XVII.Vizitati www. Transporturi şi comunicaţii. 3. Cheltuieli social-culturale: . Venituri curente: D. J. raportate atât la prevederile anuale de credite bugetare aprobate. cursuri si referate postate de utilizatori. pensii şi ajutoare şi indemnizaţii. . Cheltuieli .cămine culturale .Alte acţiuni economice. Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare. IV. H. .tocilar. Se întocmeşte trimestrial şi anual şi cuprinde informaţii privind indicatorii de venituri şi cheltuieli: I. Anexa 10. Cheltuielile bugetului local pe destinaţii: I. . Pagina 62 din 64 . Pentru întocmirea acestui cont de execuţie. . Servicii publice generale III. Alte acţiuni economice. locuinţe. Alte acţiuni XI.Agricultură şi silvicultură. Servicii şi dezvoltare publică. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret.ro ! Arhiva online cu diplome. cât şi la prevederile trimestriale cumulate. Agricultură şi silvicultură. Cultură.Excedent/Deficit. mediu şi ape VI.învăţământ. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret.sănătate. religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret .cultură.asistenţă socială.

mărind în mod artificial diferenţa dintre încasările previzionate şi cele realizate. Pagina 63 din 64 . imputaţii şi despăgubiri. Legislaţia anterioară prevedea prescrierea acestor sume după un anumit număr de ani. venitul lor fiind pensia de cooperator. şi cheltuielile pe care Primăria le-a putut face au fost mult mai mici. cele mai slabe încasări s-au constatat la venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată.ro ! Arhiva online cu diplome. acum. Au existat însă şi excepţii cum ar fi încasarea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoanele fizice. oameni care trăiesc la limita subzistenţei. constatându-se o creştere a legalităţii. Unul din principale motive care au dus la existenţa acestei situaţii este valoarea mare a rămăşiţelor reportate din anii precedenţi. Comuna are foarte mulţi oameni săraci. unde s-a încasat aproape dublu faţă de sumele previzionate.Vizitati www. rămăşiţele se preiau anual. Acest lucru s-a datorat achiziţionării de către persoane fizice de autoturisme. nici planul de amenzi şi sancţiuni nu a fost realizat. Primăria a trimis somaţii de plată. Nerealizând veniturile scontate.tocilar. acest lucru nemaifiind posibil. În general. precum şi taxele şi tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare. Capitolul Prelevări din bugetul de stat ne relevă faptul că previziunile au fost în general mult mai mari decât realitatea. încasarea impozitelor şi taxelor a fost deficitară. O situaţie critică o înregistrează încasările privind impozitul pe terenuri de la persoane juridice. multe din dosarele aflate pe rol nesoluţionându-se la termenele preconizate. În cadrul capitolului Venituri nefiscale. Din analiza dării de seamă se constată că pe primul trimestru al anului 2002 totalul veniturilor ce au fost previzionate a se încasa este mai mare decat veniturile realizate. Motivul este tot achiziţia de autovehicule. O depăşire foarte mare avem la încasări din alte surse. a făcut vizite acestor familii în încercarea de a recupera o parte din sumele neîncasate. Depăşire se constată şi la achitarea taxei auto de către persoanele juridice. De asemenea. cursuri si referate postate de utilizatori. singura depăşire considerabilă înregistrându-se la cote defalcate din impozitul pe venit.

Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. Pagina 64 din 64 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful