You are on page 1of 52

E L

H V E

E L L

H A C C V E D A D

H S E Y N

s t a n b u l 1432/2011

EL HVE
E L L H A C C V E D A D

H S E Y N

E d i t r : a f a k T U N R e d a k t e / Ta s h i h : H z r E R C A N

Bask Tarihi 1432 / 2011

letiim
h t t p : / / h u v a l l a h u . c o m

ellhuve@mynet.com ellhuve@hotmail.com

Basm Yeri: Seil Ofset Matbaaclk ve Ambalaj Sanayi Ltd. ti. Tel. (90) 212 - 629 06 15 pbx

ISBN: 978-605-60630-9-1

N D E K L E R

1. DBCE................................................................................................1-13

2. HVE.................................................................................................15-32

3. HVE ALLAH ......................................................................................33-49

4. KUR'AN-I KERM'DE HVE ..................................................................51-78

5. HZ. MUHAMMED'N HVE'Y BEYANI ...................................................79-91

6. VELYETN HVE ANLATIMI..............................................................93-100

7. HVE'NN BU ZAMANDAK AILMASI...............................................101-117

8. HATME...........................................................................................119-123

9. LGATE........................................................................................125-130

10. YAYIMLANMI ESERLER.................................................................131-133

Bu kitabmzn daha iyi idrak edilmesi iin, daha evvel yazm olduumuz kitaplarmzn tetkik edilmesi terakkiye vesile olacaktr. Bu kitabn okunup anlalmas da yaymlayacamz "Kur'an- Srr- lh " kitabmzn daha iyi idrak edilmesine zemin hazrlayacaktr. Kitaplarmz manevi yolda terakki etmek isteyen gnller iin yazlmtr.

D B C E

B S M L L A H R R A H M A N R R A H M

Allah ve Hve lafzlar ilh kudreti iaret eden ifadelerdir. Hve, ilh kudreti iaret eder. Ancak Hve isim deildir. Allah, Hvenin ismidir. Bu kitapta Hve lafzndaki ve Allah ismindeki hususiyetler ifade edilmeye gayret edilmitir. Allah ismi ilh kudretin tatbikat ismidir. Tatbikattaki btn isimler Allah ismine baldr. nsanlarn zikrettii; tanr, ilh, tengri god vb. isimler Allah ismini tam mns ile karlayamaz. Geri o isimlerle de yaratc kudrete niyet edilmi olmaktadr. Ancak kii hangi ismi zikrediyorsa o ismin makam ve feyzinden nur alr. Peygamberimizin bildirdii Allah ismini zikredenin feyzi de tam olur. Kuranda zikredilen Hve , haddizatnda umumiyetle sadece bir zamir olarak kabul edilmektedir. Ancak dikkat edilirse Kurandaki kelimeler, harfler ve noktalarn dahi pek ok mn ifade ettii vriddir. Bu cmleden olarak elbette ki Kuran on be asrdr ifade ve tefsir edilmesine ramen ondaki mn ve hususiyetlerin namtenahi olduu grlmektedir. Bu ba1

H V E

kmdan Kuran tam olarak ifade etmek mmkn grlmemektedir. Kyamete kadar da kim olan Kur'an'n her devre hitap eden hususiyetler tad grlmektedir. Ancak K u r a n a n l a m a n n v e b i l m e n i n d o r u d a n d o r u y a A l lahn bir ikram olduunu dnmek daha yerinde olur. Bugnn insanlarnn gnlk yaamdaki konulardan ziyade dnya d olaylar ve anlaylar ihtiva eden bir noktaya geldikleri grlmektedir. Zamanmzdaki insanlarn tekml artk dnya snrlarnn dna kmaktadr. Rabbimiz yaknlk ltfettii zamann ilh gnllerine Kurann o zamana hitap edecek hususiyetlerini a p b i l d i r m i t i r. B u g n i i n d e , K u r a n d a g e e n H ve lafznn hususiyetlerinin ltfedildii grlmekted i r. A s l n d a O z a m i r i o l a r a k t a r i f e d i l e n H v e , h a k i k a t - i ilhyeyi iaret eden ok byk bir hususiyettir ve Kuranda pek ok yette gemektedir. Kuranda geen Hve/Hu lafz, kudret-i ilhyeyi iaret etmenin yannda iaret zamiri, ahs sfat ve cmledeki yerine gre muhtelif anlamlarda kullanlmaktadr. Ancak kitaplarmzda zikrettiimiz yetlerdeki H ve/Hu lafz ilh kudretin ztiyyetini iaret eder. uras muhakkaktr ki, her varlk Hveden neet ettiinden, Allahmz Kuranda zikrettii btn varlklarn yaratl kayna olarak Hveyi gstermitir.
2

H V E

Allahmz Hve lafz ile Kuranda zikredilen her varlktaki tecellisini iaret etmektedir. nk mspet olsun menfi olsun her varln, her dncenin, her arzunun yaratl menei yine kendisidir. Bugn yle bir alma var ki, bu almay idrak hi de kolay deildir. Bugn bu almalarn da hususiyetleri almaktadr. Hve, Allah'n ztiyet-i ilhyesini iaret etmektedir. Btn isim ve varlklar Ondan yaratlmtr. Mspetin feyzi Hve'den olduu gibi menfinin de feyzi yine Hve'dendir. L Mevcude ll Hu / Hu'dan baka mevcut yoktur hkmnce byledir. Nitekim Kur'an'da buyrulmutur: Ftr sresi 6. yetinde; "eytan phesiz sizin dmannzdr. Siz de HU'yu dman tutun. eytan HU'nun hizbini (taraftarlarn) cehennem ashab olmaya davet eder. " Ysn sresi 60. yetinde; "Ey demoullar! Size eytana tapmayn, nk HU sizin apak bir dmannzdr" demedim mi?" buyrulmaktadr.

H V E

Her varlk, mspet menf her ey Deryay Nuru Muhammed'den halkolunmutur. Bir varln O'nu inkr etmesi olmaz. Mspeti de menfiyi de yaratan Hu, her varlktan grnr. Her varlk kendisine ltfedilen ilh feyz devam ettii mddete varlktr ve her varlk kendisine verilen ismin ifadesidir. Eer bu feyz cereyan olmazsa varln grnmesi olmaz. Allah'n inkr edenlere Yevm-i Kyamette kelm eylememesi o varlktaki ilh feyzin kesilmesini iaret etmektedir. L Mevcude ll Hu dnldnde, hi bir i s m e H V E d e n a y r b i r v a r l k a t f e d i l e m e z . s i m l e re H veden ayr bir varlk (vcud) verildii zaman H venin dnda ikinci bir varlk dnlm olur; bu takdirde mekre dlm olunur. Mekir de makbul olmaz. Hve, bugne kadar hususiyede kalmtr. Bu husus Hvenin Allahn ztyet-i ilhyesi ile ilgili olmasndan kaynaklanmaktadr. Onu anlamak hususi bir idrak gerektirir. nk yaratc ilh kudret, Hve ile ztyet-i ilhyesi hakknda ok ileri bilgiler ltfetmektedir. Hve daima hususiyede kalmtr. Bugn almasn a r a m e n y i n e d e h u s u s i y e d e d i r. M a a l e s e f i n s a n l a r H venin bu zamandaki ltuflarna kar ilgisizdirler. Allah'n bu son devirde insanlara ltfedecei en
4

H V E

byk bir rahmet de Hve'nin hususiyetini amasdr. Niye bugne kadar beklendi de imdi ald? Eer din yaamn arlkl olduu eski zamanlarda bu hususiyet alm olsayd pek ok tepkiyle karlanabilirdi. Ancak bugn bu konu insanlar tarafndan normal ve natrel karlanmaktadr. Bugn Allah kendi ztyet-i ilhyesini her zamanda atndan daha ileri olarak umuma amakta, buna ramen insanlar nem vermemektedirler. Son zamanda Allahn Hve arzusu ile insanlar Hve lafzn yazmaya, izmeye balad. Her varlk makamna gre Hveyi zikretti; camilerde levhalarda Hve yazld. Allahn bu zamandaki Hve arzusunun insanlardaki tatbikat herkesin makamna gre tecelli etmektedir. Her eyin dn noktas Hve olduu iin gerek tevhid Hvedir. Kuran Kermin bugne kadarki tefsirlerinde her zaman ve makama hitap eden ok deiik anlamalar ve yorumlar olabilir. Lkin Hve sr rnn almas ile Kurandaki tevhid-i ilh yle bir ekilde ortaya kmtr ki btn deiik gibi grnen mnlar tam bir tesand iinde birlemilerdir. Hibir varlk, dnce ve tahayylt, Allahn ztyet-i ilhyesine yani Hveye tebih edilemez. H ve hepsinden mstanidir ve hibir ey ile de tebih edilemez, nk btn isimleri kapsar. Onun iin Hve
5

H V E

hibir or tak kabul etmeyen bir lafzdr ve Allahn ztyet-i ilhyesini iarettir. Onun iin Rabbimiz Hve ile dua etmeyi ztyet-i ilhyesini am olduu velyetine ltfetmitir. nk Hve, tam tevhidi gstermektedir. Bu srdan hissement olan gnller Allahn arzu buyurduu ekilde anlam ve anlatmtr. Btn isimlerin Allaha ait olduunu tasdik, L i l lahil Vahidil Kahhar dr. Btn isimlerin Allah isminde cem olmasdr. simler, insanlarn Allahn ilmini idrak etmesi iindir. nklb- Kebire, yani L i l lahil Vahidil Kahhara giderken, L Mevcde ll Hu idrakinin daha vazh anlalaca grlmektedir. Rabbimiz Kuran- Kermde Hveyi hususiyede tutmutur. Hvenin anlam ve almas nklb- Kebire yakn bildirilmitir. Hz. Sreyya Beyefendinin buyurduu gibi, Mrid mam / Reis-l M r i d n l e r d e H v e s r r a l mtr. Onun iin Hz. Sreyya; Bizi ancak t a m e r ( Hvenin ald bir gnl) anlar ve anlatr buyurmutur. Hvenin alp zuhur ettii gnl noktas ayn zamanda sm-i Azamdan hissemenddir. Maneviyat kiisel arzulara gre dnyay dzenle6

H V E

mek deil, Allahn dsturuna uymaktr. Baz din adamlar vaazlarnda velyet dndaki gemi ulemann szlerini anlatmaktadr. Lkin bu szler insanlar zerinde geerli olmamaktadr. Fakat velyet makamnn sz her zaman iin geerli olmaktadr. Hve, ztyet-i ilhyesini herkese bildirmez. Ancak arzu ettii gnllerde tatbikata koyar. Hve; Bana ulamak istiyorsanz, Allah ismimi zikredin buyurmaktadr. Allah ismini zikretmekle tabu olarak zikredilen btn ilh isimleri ksfa urar. Bylelikle insanlarn uydurduu hibir ismin geerlilii kalmaz. lh varlk dnld zaman, o azamet-i ilhyeyi kelimelerle ifade etmek mmkn deildir. Ancak Onun ald gnl noktasnn himmeti ve tatbikat ile bilgi sahibi olunur. Kuranda Hu/Hve lafz ayn zamanda peygamber ve veli olan gnl noktalarn iaret eder. yetlerde Huya talimat verdik buyrulmaktadr. Kelimeler ile o azamet-i ilhyeyi ifade edemiyoruz. Hu, Allahn ilh arzusunun tecelli ettii makamdr. Peygamberimiz; M arefnke hakka ma'rifetike ya Maruf / Senin marifet-i hakikatine hakkyla arif olamadk ey Maruf buyurmulardr.
7

H V E

Maruf , bilinmek istenen ilh kudrettir. Ancak her eyden mnezzehtir. Maruf, (bilinmek istenen hususiyet) kelimesini zikretmekle Peygamberimiz Allahn o arzusuna iltica etmitir. Mcdele sresi 22. yetinde; " Allaha ve ahiret gnne iman eden hibir topluluu Allah' ve resuln tahdid edenlere (bakaldran, muhalefet edenlere) meveddet besler bulamazsn. Babalar veya oullar veya kardeleri veya (hsmlar, hemerileri....) olsalar bile! te onlarn kalblerine iman yazm ve HU'dan bir ruh ile el vermitir. (desteklemitir) Ve onlar altlarndan rmaklar akan cennetlere dhil eyler. Kalcdrlar orada. Allah onlardan raz, onlar da HU'dan razdrlar. te onlar " hizbullahtr ." Dikkat! Muhakkak ki hizbullah... Onlardr mflihun (felaha erenler) buyrulmaktadr. " Gnl sahibi ", Hu'dan bir ruhtur. " Hizbullah ", Allah'n taraftar, yani velyettir. Bir gnle mlaki olunca onu destekleyen Hve'dir. Maneviyatta devaml olanlar, artk iman ve idrakte de daimidirler ve kurtulua ererler. Manevi yetimede, itiraz eden hsm-akraba ile de bir mcadele yaanmaktadr.
8

H V E

Bakara sresi 132,133,136. yetlerinde yle buyrulmaktadr: "brahim kendi oullarna vasiyet ettii gibi Yakub da vasiyet etti: "Oullarm Allah sizin iin ed-din i seti ancak Mslman olduunuz halde lnz" (132) "Yoksa siz, Yakub'un vefat annda, orada ahidler miydiniz? Oullarna: "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" demiti de, onlar: "Senin ilahna ve babalarn brahim, smail ve shak'n ilah olan tek bir ilaha (lah- Vahide) ibadet edeceiz; bizler Hu'ya teslim olanlarz (Mslmanlarz)." demilerdi." (133) "Deyin ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, brahim, smail, shak, Yakub ve torunlarna indirilene, Musa ve sa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hi birini dierinden ayrdetmeyiz ve bizler Hu'ya teslim olanlarz (Mslmanlarz)." (136) Allah dininin anlatld bu yetlerde; Biz Hu noktasna Mslmanlarz buyrulmas zamann Hu noktasna teslim olmay iaret etmektedir. Btn pey9

H V E

gamberler birbirini tasdik ettii halde, insanlar bir olan dini paralarsa elbette yanl olur. Bakara sresi 137. yetinde; "Onlar da, sizin Hu'ya iman ettiiniz gibi iman ederlerse muhakkak hidyete ermi olurlar. ayet (HU noktasndan) yz evirirlerse; (o zaman) onlar ikaka (ekimelere-anlamazlklara) derler." buyrulmaktadr. Bu yet HU noktasndan yz eviren ehl-i zhirin halini de iaret etmektedir. Zamann nsanna itiraz ve red, insanlar ekimelere, anlamazlklara drr. Hu noktasna iman esastr. Hu noktas zamana gre nasl tarif ederse yle iman edilmelidir. Zamann nsanna iman ile terakki hsl olur. Allahmz, Hz. Muhammed (s.a.v) ile indirdii slma gre kullarn muhakeme edecektir. Kullar ise kendi akllarna gre davranmak istiyorlar. Bunlar nd-i Baride makbul tutulmuyor. Bugn iman noktasnda yanllklar vardr. Hlbuki Allahn ilhi nizamndaki hususiyetinin meydana kmas lazmdr. Bizim almalarmzdaki niyetimiz budur.

10

H V E

Allahmz ilh arzu ve beyanlarn her zamanda Zamann Sahibine inzal buyurmutur. nneh almun bi ztssudur /Sadrlarn zt ile bilici srr ile bu arzu ve ilhamlar btn insan kalplerinde irak bulur. Yedi semalar ve Sidret-l Mntehann y a r a t l m a s D e r y a y N u r u M u hammed iledir. Her varlk Ona tbidir. Peki, bunlardan baka lemler, varlklar var mdr? lem-i m haber verilmi ancak bahsedilmemitir. lem-i m Allahn zt lemidir. Allahn baka arzu ve tatbikatlar var mdr? Elbette vardr, tahdit edemeyiz. On sekiz bin lem, yirmi alt bin lem buyrulmutur. Ancak Hve btn bu lemler ve varlklarla da kstlanamaz. Hve zamirini Onun sonsuzluunu iaret etmek iin zikrediyoruz. Hve zamiri Onun sonsuzluunu ve azamet-i ilhyesini ifade edemez, ancak iaret eder. Peygamberlerdeki ve velilerdeki hakikat-i ilhyeyi Rabbimiz Kuranda Hve lafz ile iaret buyurmulardr. Kurandaki sr bu ekilde ifade buyrulmutur. Nasl ki Hveyi tam olarak bilmek mmkn deildir, o halde peygamber ve velileri, yani zamann gnllerini de tam olarak bilmek mmkn deildir. Hz. Pir Abdlkadir Geylnnin tac drt dilimdir. Terk-i Dnya, Terk-i Ukba, Terk-i Hesti ve Terk-i Terk ...
11

H V E

Terk-i Hesti; btn heveslerden gemektir. Onu varlklar ile tahdit etmemektir. Terk-i Terk; (Terk etmeyi de terktir) Onu ifade etmek mmkn deildir, anlamndadr. Bizim insan varlmzla Onu ihata etmemiz mmkn deildir. Acizliimizi idrak ve ikrar ediyoruz ki, bu Ona olan imanmzdr. Terk-i Terkin bir anlam da kulun kendini aciz grp tevazuya gelince, Allahn tecelli ederek feyzini ltfetmesidir. Bu, ayn zamanda zillet hlini de iaret eder. Hve konusunun bu lemde telaffuz edilmesi icap etmektedir. Bugn hl Peygamberimiz iin geldi-gitti denilmektedir. Peygamberimiz her zaman iin meriyyettedir. nk O Hvenin grnmesidir. Varlklar Deryay Nuru Muhammedden halk olduklarn idrak edip ikrar ederlerse, o zaman hakikate varm olurlar. Deryay Nuru Muhammedin asliyyeti anlatld zaman Hveyi iaret etmi oluyoruz. Gemi peygamberler devrinde Hveden grnen peygamberlere yaplan itiraz o kavimlerin kyameti olmu ve helk edilmilerdir. Bugn Hve hususiyeti umuma almaktadr. Ancak insanlarn ekserisinin reddi veya kabul bir yana, bu hususiyetle ilgilenmemekte olduklar grlmektedir. Bu da bir takdir olsa gerekir.

12

H V E

Bugn insanlar kyameti arzu eder duruma gelmilerdir Bu, Allahmzn nklb- Kebir arzusunun yaklamakta olduunun bir iareti olsa gerekir. Hve, Allahmzn ztyet-i ilhyesini iaret eden namtenahi azim bir hususiyettir. Hve kitabnn yazlmas ile Hve konusu nihayet bulmaz. Hve bu kitapta yazlanlar kadardr demek hatadr. Hvenin arzularnn nihayeti sz konusu olmadndan bu kadar dem e k i l m - i ilhyi kstlamak gibi olur ki, asla makbul olmaz. Hve ile ilgili ilim ltfedildikten sonra artk btn fiiliyatn Hveye ait olduunun ns tarafndan bilinmesi icap eder. Hveyi daha iyi anlamak, Onun ztyet-i ilhyesini daha iyi idrak etmek demektir ki, onun iin de bu esfele safiln leminin nihayet bulmas ve bu yeni ilim ve idraki kaldracak evsafta yeni bir lem tatbikatnn balamas icap etmektedir. Gelmi gelecek her ey HUnun arzularnn tecellileridir. Sadece bu izah bile yaratlm her varln zerindedir.
Huve't-tevfiku'r Refk
ELL HACC HSEYN VEDAD

13

H V E

B S M L L A H R R A H M A N R R A H M

Allah'mz; " Knt kenzen mahfiyyen, feahbebt en urafe fehalektl halka liurafa bihi... Ben gizli hazineydim bilinmekliime muhabbet ettim de halk yarattm HU ile bilineyim diye " buyurmulardr. Bu yaratmadaki zellik Allahn ilh isimlerinin hususiyetlerinin tahakkuk etmesidir. Allahmz; Kendimden kendime bilinmek istediim ey, Bende zuhur eden hususi isimlerimin iinde olan hikmet-i ilhyenin tatbikatn grmemdir. buyurmaktadr. Bu lem velyet ile balamtr. Hz. deme Allah kalben hitap etmitir; velyet budur. Allahmzn; 'Muhakkak ki ben Arz'da (yeryznde) bir halife klacam, (Bakara 30) hitab velyet arzusundan kaynaklanmaktadr. Hz. dem yaratldktan sonra dnya mnsn bulmutur. Nihayette de Srr- dem ile velyetin bilinmesi, yani Allahn bu konuyu bildirmesi vardr. O yzden Hveyi Rabbimiz arzu buyurduu gnl noktasnda
15

H V E

aarak arzu buyurduu gnllerde yansmalarn tatbik eylemitir. L ilhe illallah Muhammedun Reslullah beyannda ilk defa L ilhe illllah buyuran H vedir. Allah; Muhammedun Reslullah beyan ile Deryay Nuru Muhammedi zikretmitir. Bu ilh tertibin izah; Hvenin, Allah ismi ile tatb i k a t y a p a c a n a v e t a t b i k a t n M u hammedun Reslull a h i l e m e y d a n a k a c a n a i a r e t t i r. R e s l u l l a h , A l lahn Resl ismi ile Hveyi idrak etmeleri iin ilim ltfettii gnl noktas olarak da dnlmelidir. Bu tatbikat Hve ile balad ve Hve ile nihayete erecektir. Nihayetinde her ey Ona dnecektir. nk her ey Onun kendinden kendine olan akdr. Ak ile yaratt ve ak ile btn varlklar kendinde toplamaktadr. O yaratt varlklarda aknn hissiyatn duyar, tecellisini g r r. B t n l e m l e r d e l i s a n l a r d e i i k o l a b i l i r a m a H ve deimez. Hve kendisindeki sonsuz zenginlii temaa etmek istedi ve btn bu lemleri " Kn " emr-i ilhsi ile halkeyledi. kinci " Kn " emri ile her ey asliyetine dnecektir. Kendi zenginliini temaa eden Hve, bunu kendisinde cem eylediinde yeni bir yaamn balangcn var eyleyecektir.
16

H V E

Hve'nin kendisinde toplanan varlklardaki idrak esasta Hvenin onlar ilk yaratl arzusundaki (Musavv i r ) l t f e t t i i i d r a k t i r. H v e o n l a r y i n e k e n d i s i n d e cem eylediinde kendinden kendine olan idraki tam a m l a n m o l m a k t a d r. Ya n i b u i d r a k H venin; bilinmekliimi arzu ettim, lemleri yarattm ilh beyanndaki arzudur. Bu, mevcut biliin daha ileri bir almas olarak yeni bir yaam tatbikat zuhur edecektir. Kendisinden kendisine sonsuz bir kudret, enerji ve varlktan bahsetmek icap ettii zaman Hve lafzn zikrediyoruz. Ancak o kudret-i ilhye kendi varlndaki hususiyetleri ve namtenahi arzularn temaa etmek iin kendisinde bulunan namtenahi enerjilerin bazlarn isimler vererek tekilatlandrmtr ki, o isim verdii varla ferdiyet yani ahsiyet ltfetmitir. Bylece kendindeki ilh arzul a r n b a z l a r n b e l i r g i n h a l e g e t i r m i t i r. t e b u F e r i d r rahman srrdr ki, Rahmann verdii ferdiyetin mnlarndan biridir. Bu isimler, bu idrake gelip de F e r i d r r a h m a n gnlnden helllik dileyerek aff- mafiret isterlerse, o isimler mahf halde kalmayp tekrar ilh enerji ile birleip ferdiyet alarak grnrler. te bu F e r i d r r a h m a n n bir anlamdr. Onun iin o isimden helllik ist e r l e r k i , Ra h m e t e n l i l l e m n o l a n f e r d , b i z z a t H venin kendisidir.

17

H V E

Zamir olarak ifade edilen Hve, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) tarafndan Kuran- Kermde belirtilmi ve Hvenin hususiyeti anlatlmtr. Hve hibir isim ve varlk ile tespit, takdir ve tahdit edilemeyecek ilh hususiyettir. lh yaratc kudret btn isimlerin yaratcsdr. Sadece bir isimle belirtilirse eksik telaffuz edilmi olur. nk btn isimler tespit ve tarif iindir. Btn varlklarn cevher-i esas kendisi olduuna gre Onu herhangi bir isimle deerlendirmek mmkn deildir. Bu bakmdan Rabbimiz velyet makam tarafndan kendisinin Hve/Hu olarak iaret edilmesini arzu buyurmutur. Bu durumda Hve ilk defa Sevgili Efendimiz tarafndan telaffuz edilmi ve anlatlmtr. Sevgili Efendimiz Hve srrnn hususiyetlerini va'z eylerken bu lemin yaantsn anlatm, ayrca ilh lemin yaantsn iaret etmi ve varlk leminin yaratlmasndan evvelki durumu da haber vermitir. Yani ilh k u d re t ; " B e n i b u e k i l d e z i k r e d i n " b u y u r m a d a n e v v e l ki durumu bizlere haber vermitir. Hve, Arapada O demektir. Trkede de O zamiri isim ve sfat olmad halde iaret zamiri olarak ifade edilir. Bu anlatm gramer bakmndandr. Tbii ki Peygamberimiz Hve yi zikrettii iin biz de Hveyi zikrediyoruz.
18

H V E

Hve/Hu (O zamiri) hem Allah iaret etmekte hem de Onun hibir ey ile kyaslanamayacak bir hususiyet olduunu iaret etmektedir. Hve'nin ztyet-i ilhyesindeki husus u olsa gerekir; Hvenin kendisinin bilinmezlii sebebiyle " O " zamiri ile mtalaa edilmitir. Hve bilinmeye kalklrsa bu lem Hve'nin ifade ettii mnnn eklini almak zorunda kalr. Onun iin ilh program icab tam olarak almamtr. Alrsa lemlerin irazesi bozulur. Kuran'da nklb- Kebir gnne byk nem verilmitir. nklb- Kebirde btn varlklar Hve idrakine gelecekler ve her eyden mnezzeh olan ilh kudreti temaa edeceklerdir. O zaman Hve tebeddlat ile lemleri deitirmi olacaktr. Tanr, ilh ve benzeri kudret-i ilhye isimlerinin hakikati anlalnca mevcut nizam da tebeddl etmi olacaktr. Bu, Hve'nin kendinden kendine bilinmekliini arzu etmesinin bir tatbikat olsa gerekir. nsan ahirete gmeden kendi varlndan vazgemez. Daima kendi varln ortaya koymaya alr. Ancak Allahn ltfettii hususi gnller mstesnadr. Onlar Hakkn ltfu ile daima tevazudadrlar. nklb- Kebirde Hve'deki hususiyet aldnda, btn lem bu arzuya mnkalib olarak tebeddlta urayp deiecektir. Bu azim bir konu olsa gerekir. Bu du19

H V E

rumda Hve nasl anlatlabilir? Bu, mmkn deildir. Bugn nklb- Kebir'e gidilirken Hve'yi kabul eden insanlarn bir avu kalm olduu grlmektedir. Bu lemleri yaratan Hve'nin bizim bu semmzla birlikte yedi sema halkeyledii dnldnde bugne kadar bilinen lemler ile o sonsuzluu ifade etmenin mmkn olmad grlecektir. Sonsuz lemleri insanlar kendi sfat varlklarna gre deerlendirmeye kalkmaktadrlar. Nitekim yakn zamana kadar maddenin en kk halinin Atom olduu dnlrken, atomlarn iinde de proton ve ntronlarn ve bunlarn da iinde kuarklarn olduu kefedilmitir. Bunun tesinde de namtenahi varlklar olduu dnlebilir. Bu durumda lemlere gre o varlklar kadar dhi bir varlmzn olmamas sz konusudur. O zaman varlmz nasl ispat edeceiz? Bunu idrak etmek ve ifade etmek de mmkn deildir. Bir insan kendisini karsndaki bir insana ne kadar anlatabilir? Kendisindeki hsletleri, duygular, sevinleri, zntleri, fikirleri ne kadar anlatabilir? Bugn anlatlmak istenen, kiinin duygu ve fikirlerinin gelecekte de deiebileceidir. Peki, kii kendini anlatamazken, her an yeni bir anda olan Allah nasl anlalacaktr?

20

H V E

nsan kendisini tanmakla Allah tanmaya balar. nk insann asliyyet-i ilhyesi Allahtr. Kurandaki Hve, sfata iaret eden bir kelime deildir. Hve, hibir sfat ifade ve iaret etmeyen, ancak Kudret-i Ztyyet-i lhyyeyi, yani Hakkn kendisini iaret eden bir lfzdr. Allahn vasflar saymakla bitmez. Dier lemlerde Allahn kendisini nasl anlattn bilemeyiz. lemlerdeki isimlerinin tarifini bilemiyoruz. teki lemlerde de O n u z i k re t m e k i i n , h i b i r i s i m l e k s t l a m a m a k i i n H ve olarak zikrediyoruz. Onu hibir ey ile deerlendiremeyiz. nk ne denirse zaten Odur. Hveyi hibir sfat ile idrak edemeyeceimizi bize ltfettii iin Rabbimize krediyoruz. Rabbimiz belki dier lemlerde de Hve lfz ile kendisinin zikredilmesini arzu buyurmutur. nsandan arzu eden Allahtr. Bir kii ne arzu ediyorsa, o arzu da Allahn ondaki tecellisidir. Tekvr sresi 29. yetinde; "lemlerin Rabbi Allah dilemedike siz dileyemezsiniz" buyrulmaktadr.

21

H V E

Allahmz devaml olarak yaratmadadr. Bu dnyadaki varlklarn adedi, gelmi gemi saysz varlklarn hesab bilinemez. u kk dnyamzda bu kadar namtenahi yaratma var ise, lemlerde nasl bir tatbikat vardr, bunlar da bilmek mmkn deildir. Yaratlann yaratan grmesi de mmkn deildir. nk Bir den yaratlm olanlar Onu gremezler. Yaratlm olan, hereyi Bir hle getiremez. Ama onlar yaratan, her an onlar kendinde bir btn olarak bilir, grr ve iitir. Mcdele sresi 1. yetinde; "...Muhakkak ki Allah Semidir, Basirdir." buyrulmaktadr. Yaratlm varlklar birbirini bilir ama Yaratan bilmesi her eyi cem etmesi ile olabilir. Onun iin de kudret icap eder. Hususiyede her eyi bir bilen ise, her eyin kendi olduunu idrak eder ve o gnl asln bir paras olduunu grr. O zaman da Onu tam mns ile bilemez. O, dnyada Hve olarak iaret ediliyor. Dier lemlerde nasl ifade edildii bilinmiyor. O lemlerde hangi ifade ile bildirildi ise yle bilinmektedir. Bu, u olsa gerekir: Hve tam olarak bilinemez

22

H V E

Lokmn sresi 26. yetinde; "Semvatta ve arzda olanlar Allah'ndr. phesiz Hve mstanidir (Ganiy), vlmee layktr (Hamd)" buyrulmaktadr. Hve'yi mspet ve menfi ile de tahdit etmek mmkn deildir. Hve vlmeye layktr. lemde Cell-Ceml her ey vardr ama Hve her tatbikatn zerinde, her eyden mstanidir. nsanlar Allah' dnyev yaama gre deerlendiriyorlar. Ancak Hve btn bu deerlendirmelerin fevkindedir. Hve btn bunlardan mstanidir. Yaadmz lemin icaplar ile Hve'yi deerlendirmek mmkn deildir. Rabbimiz her varlkta bir ekil, suret, merep, nee ve karakter ile zuhur etmitir. Onun iin her varlk kendindeki hle gre Onu idrak eder. Ancak Hvenin yaknlk ltfettii gnller mn olarak gzel bir hususiyete ermilerdir. Nitekim Kuranda peygamber ve v e l i l e r i n H veden grnd beyan edilmitir. Ona bir vcut atfedilemez. nk btn vcutlar Onundur. Sonsuz azamet-i ilhyeyi idrak mmkn deildir. Bir takm insanlarn tanr diye taptklar kendileri
23

H V E

gibi yaratlmtr. Hz. Abdlkadir-i Geyln; Kendi gibi lmlye tapan melundur buyurmulardr. Tatbikatta ilk isim olarak Allah ltfedilmitir. Btn isimler Allah isminden sonra ifade edilmitir. Maneviyat- hususiye ise Hve ile iaret etmektedir. Allah ve Deryay Nuru Muhammed isimleri alemlerdeki tatbikat isimleri olarak Hve'nin isimleridir. Bu isimler btn varlklar zerinde hak ve hkm sahibidir. Hve her isme bir hususiyet vermitir. Nizam, adalet, yarglama, mkfat ve ceza, mspet ve menfi her ey Allah ismine baldr. O halde Allah ismi Hve'nin nizamnn tatbikat ismidir. Onun iin Allah ismi sm-i Cmidir. Hve, Allah ismi ile kendisinin zikredilmesini arzu buyurur. Har sresinde; Hve Allahullezi l ilhe ill Hve / Hve Allahtr ki Hveden baka ilh yoktur buyrulmaktadr. Yine; Lehul esm-l hsn / Gzel isimler Hunundur . buyrulmaktadr. En gzel isimlerden iaret edilen zt velyet isimleridir. Peygamberimizin; Grldklerinde Allah hatrlanr buyurduu gnllerdir. O hlde Hve, velyet isimleri ile kendisine iltica edilmesini sevmektedir. nk o isimler Allahn arzularn ifade etmektedir. O isimleri zikretmekle Allahn arzularn zikretmi oluyoruz. Terak24

H V E

ki etmek iin o isimlerden nur ve feyz alnmas ve o isimlerin idrak edilmesi icap eder. Allah'n ztyet-i ilhyesini Hve'den ayrmak mmkn deildir. Esm-i Celleden Allah grnr, ancak onlar ayn zamanda tatbikat isimleridir. Misal olarak " Adl " ismi Allah'a ait bir isimdir. Adalet tatbikatnn zuhur ettii bir isimdir. Allah'n isimlerini birbirlerinden tefrik etmemek gerekir. Allah ismi ile Hve lafzn tefrik etmemek gerekir. Hve, velyet noktasnda Allah'mzn fiili icrasn meriyyete koyduu husus i y e t t i r. H v e , t a t b i k a t n o k t a s n d a m a b u d i s m i o l a r a k A l lah ismini ltfetmitir. Tatbikatta btn ilerin neticelenmesi Allah isminde olur. " El Kahhar " (kahreden) ve "el Afvv " (balayan) Allah isminde tatbikat bulur. Hve'nin ztyet-i ilhiyesinde ise varlklarn hususiyetleri ve hakikatleri aa karak bu noktada her ey mecz olur, birleir ceza ve af isimleri artk bu noktada tatbikat grmez. Allahn ltfu ile ilh yolda yetimi olan peygamber ve veliler Hveden baka ilh olmadn ifade etmilerdir. Hveyi velyet idrak edebiliyor. nk Hve velyette alarak kendisini anlatyor. Velyet Hve ile dua ediyor. Ama ehl-i zahire velyet nasip buyrulmadndan Hve konusunda suskun kalmaktadrlar. Dnya sfattr, insanlar sfatdir. Velyet Hveyi
25

H V E

zikreder. Velyet ztyyetten grnd iin Hveyi Onun bildirdii kadaryla idrak etmitir. Sfat ehli Onu zaten kavrayamaz. Cismaniyet alm olanlarn Onu grerek kavramalar mmkn deildir. Ancak srn (eserlerini) temaa edip Onu idrak etmeye alrlar. Onu akl yoluyla ve dnce ile bilmek mmkn deildir. Varlklarn bu kavraya sahip olsalar dhi idrak edememelerinin sebebi u olsa gerekir: Bir varl mahede edebilmek ve bir varlk hakknda tam bir bilgi ve kanaat sahibi olmak iin o varl her halinde grmek icap eder. Grmek iin de Onun dnda bir varlk olmas lazmdr. Bu da mmkn deildir. nk btn varlklar Allahn yani Hvenin ztyet-i ilhyesi iinde olan varlklardr. Dna klmas mmkn olmad iin tam olarak kavramak mmkn deildir. Onun d d i y e b i r e y y o k t u r. O n u i d r a k e d e b i l e c e k o l a n H venin kendisidir. O, btn varlklar grcdr, O btn varlklar sarcdr. Varlklar da Onun iindedir. nk btn varlklar kapsayan Hvedir. Binaenaleyh O, insanlar idraktedir, ama insanlar Onu tam idrake gelemezler. Sarc nur Hvenin nurudur. Btn velyeti saran nur Odur. Bu nurun bir insan olarak grnmesi gerekir. Allahn tatbikatnda Onun arzusunun kemliyetinin bir insan olarak grnmesi vardr. O ismin kemlat bugn tam alm oluyor. Bu tatbikatlar Allahn kendisinden kendisine olmaktadr.
26

H V E

Enm sresi 103. yetinde; "Gzler (basarlar, grler, basiretler...) Hu'yu idrak edemez; Hve gzleri idrak eder; Hve Latif'tir, Habrdir. " buyrulmaktadr. Vahdet-i vcd kelimesi dnya deerlendirmesi iindedir. Bu dnyann dnda hangi kelime ile tarif olacaktr? Vcud kelimesi ile hep madde lemi itibara alnmtr. Varlk kelimesi de Allahn namtenahiliine bir yerde snr izmek demektir, Onu tarifte eksik kalmaktadr. Btn varlk lemlerinde Hvenin ztiyetini ifade eden bir kelime yoktur. Herkes mevcut olduu lemin ifadesi ile Hakk deerlendirmitir. O n u n i i n t a m t e v h i d de olarak hib i r e y v e vasfla O deerlendirilemez. Allah arzu buyurduu gnllerde kendisini nasl ifade eder? Allahn arzu buyurduu gnllerde kendisinden kendisine bir ifadesi vardr. Bu yzden Onu bir e k i l d e d e e r l e n d i r m e k m m k n d e i l d i r. O n u n i i n A l lah, Hveyi ltfetmi ve; Benim ztyyetimi Hve ile zikredin, yle kabul ederim buyurmutur. Allahn ztyyetini nasl vasfedeceiz? Bunu bilemeyeceimiz iin Hve lafz ltuf buyrulmutur. Hve,
27

H V E

her eyden mnezzeh olan Allahn ztyyetini iaret etmektedir. Her trl sfat ve vasfn zerinde olarak Hve lafz ile zikir makbul olmaktadr. Sfat, zt gremez. Hve, grlmekten mnezzehtir; Allah, grlmekten mnezzehtir. Gren, grlen hepsi sfattr. Hve'yi idrak mmkn deildir. Bir varl idrak etmek o varl grmekle veya muhayyile etmekle mmkndr. Hve, muhayyile edilmekten de mnezzehtir. Allah, idraki idrak olarak kullanmak iin vermitir. Ama idrakin sahibi Odur. nsana btn verilenler, kullanlmak iin riyyet olarak verilmitir. Btn dnceler Onundur . Btn bu insana verilenlerin Allah tarafndan riyyet olarak verildiini idrak edene - o zaman - bu gzellikleri ltfeder ve geri almaz. Basiret, kendi vcudunun da Allah'a ait olduunun idrakine varmaktr. Mesela rya gren ryasna sahip midir? Hveye iman kati bir iman gsterir. nk Kuranda Allahn dunundaki eylere dua edilmemesi emrolunmutur. Enm sresi 56. yetinde; "Ben Allah dnundan davet ettiklerinize
28

H V E

ibadet etmekten nehyolundum," de. "Ben de sizlerin havalarnza tb olmam; zira o takdirde ben dallete dm ve hidayete erenlerden olmam (olurum)" buyrulmaktadr. Varlklar bugnk cismaniyetlerini brakp herhangi bir ekle ve emale girseler bile, yine de Onu idrak etmeleri mmkn deildir. nk her ekil Allahtan hsldr. ekiller Allahn dna kamayacana ve Allahn batn varlnda olduuna gre, Allah hibir ekilde ne akl, ne mantk ve ne de tahayyl ile tam mnsyla idrak etmek mmkn olmayacaktr. sr sresi 46. yetinde; "Ve (onlarn) kalbleri zerine, HU'yu anlamalarn (engelleyen) kabuklar, kulaklarna da bir arlk koyduk. Sen Kur'an'da Rabbini VAHDEHU (bir ve tek HU olarak) zikrettiin zaman, (mrikler) nefret ederek arkalarn dnerler." buyrulmaktadr. yette mriklerin vahdet ehlini kabul etmedikleri beyan edilmektedir. Nitekim ikilik ehli denilen ehl-i zahir Allah ayr, peygamber ayr diyerek velyeti, yani vahdet ehlini kabul etmezler.

29

H V E

Yaamn hususiyetini ve varlklarn idraki iin dnyaya gelmi insan, mspeti ve menfiyi idrak edip, Allaha hesap verecek ve sonra Hveye dndrlecektir. Mspet ve menfi idraki ile yaamn mnsn tam idrak etmek lazmdr. nk kii mspeti ve menfiyi grerek Hveyi idrak iin dnyaya gelmitir. Hveyi bir nebze idrak iin yasak edileni menfi olarak grmek icap eder. Yasak olan zaten insan yaratlna ters der. Uyuturucu ve iki yasak edilmitir. Allahn yasaklamasnda muhakkak hayr ve rahmet vardr. Hz. demden beri de byledir. Bu, Hve menfiyi makbul tutmuyor demektir. Mspet ve menf her ey ' Hve 'den meydana gelmitir ve Allah isminin zamiri olan ' Hve ' ye aittir. Tertib-i ilh icab doruyu da, yanl da, kiinin bulunaca terakk noktasn da tayin eden Hvedir. Hve noktasnda mspet ve menfi gibi ztlk tatbikatlar grlmez. Bu noktada menfi grnme olmaz. Tekmil isimlerin zuhur bulmas Allah isminin grnmesi ile ortaya kmtr. Allah'ta her trl ismin tatbikat vardr. Allah isminde mspet ve menfinin tatbikat grmesinin sebebi, bu isimlerdeki kemlat noktalarnn tahsil edilerek gzel bir idrak noktasna gelmek iindir. Hve isimlerden mnezzeh bir nokta olduundan bu noktada sfat tatbikat olmaz.

30

H V E

Her isim, hem ilh bir icray, hem de ayn zamanda o icrann vcut bulduu ilh varl ifade eder. lh varln sadece bir isimle ifade edilmesi, o varl o ismin mazhariyetinde brakabilir. Ancak Hve, bilinen ve bilinmeyen btn isimleri kapsamaktadr. Onun iin Arapa'da ' O' manasna gelen ' Hve ' zamiri kullanlmtr. Zamir kelimesi, bir eyin zatn ve i yzn ifade eder. Zamir ayn zamanda varln niyeti, vicdan, kalbi ve gaybna da dellet eder ve btn isimlerin makamlarnn kendisi ile kim olduunu iaret eden Hve, ismin yerini tutan rumuzt harflerindendir. Hve btn isimlerin hakikat-i ilhyesini ifade eder. Bu srr iareten Sevgili Efendimiz; " Ya Maruf! Seni lykyla hamdedemedik. Sen kendini hamd ettiin gibisin" buyurmulardr. Hve'nin isim alm hali Allah'tr. Allah ismi kullara bir rahmet olarak ltfedilmi, Hve mahfi kalmtr. Velyette yaknlk bulduktan sonra Hve lisann kullanm a k a n c a k o k i l e r i t e r a k k i l e r d e m m k n d r. n k H ve'yi idrak ve zikretmek ok hassas bir konudur. Velyet iin Hve ok hususiyededir. Hve, mstesnadr, her eyden mnezzehtir. Niye bugn bu konular amamz isteniyor?

31

H V E

nsanlarn ou Allah ismini bile anmyor; Hve'yi ise bir avu insan zikrediyor. Kuran'n bu hususiyetlerini aacak kimse kalmazsa ne olur? Hve imdiye kadar umuma bu kadar ileri ifade edilmemiti. Ancak Allahmzn hususiyede yaknlk ltfettii gnllerde mahfuz idi, Rabbim Onu da ayor, o zaman i hatme ermi olmaktadr. Dnyada Allah dininin program tamamlandnda dnya hayat sona erer.

32

H V E

A L L A H

B S M L L A H R R A H M A N R R A H M

Allahmzn btn isimlerinin kullukta bir mukabil ismi vardr. Alim /Malm, Kadr /Makdur, Mabud /Abid gibi... Ancak Hvenin mukabili velyettir ki, Onun hususiyetidir. HVE , her trl isimden, isimlendirmeden, sfattan ve vasftan mnezzeh olduundan varlklar kendisini bilsin ve tansn diye " ALLAH " ismini ltfetmitir. Ancak ulema-i rsm Allah ismini yaratc ilh kudreti tenzih ediyoruz diyerek mtel (akn) bir anlay ve idrak ile mevhum Allah anlayn ortaya koymulardr. nsanlar Allah' dnyaya gre dnp maddi olarak tespit etmilerdir. Yani yaam iindeki bir maddeye tekabl ettirerek anlamaya almaktadrlar. Yaayan bir simge halinde mtalaa edip tasvir etmeye almaktadrlar. Ulema-i rsm Allah iin selb ve subut deliller ortaya koymulardr. Kendi icad ettikleri tariflere uymad takdirde Allah olamaz hkmn vermilerdir. Btn bu tarifler aslnda dnyev varlklar esas alnarak yaplmtr.

33

H V E

Ulema-i rsm Allah ycelttiini dnerek Onu selb ve subut deliller ile tenzih etmeye gayret etmitir. Lkin ycelteyim derken farknda olmadan naks klma durumunda kalmlardr. Allahn dnda bir kuvvet olmal ki, Allahn Allahlnn delillerini sylesin. Peygamberimiz; Ya Maruf Sen kendini vdn gibisin buyurarak insann aciz olduunu ifade etmilerdir. Hibir peygamber ve veli Allaha sbut deliller icat etmemitir. Bu bak as ile okunursa bu kitabmz feyz verir. Hve hususiyede tutulmutur. Eer Allah Onu asayd, Ona da subut deliller getireceklerdi. Allah iin subut deliller getirmek ilh ilim ve irfanda eksiklik olarak addedilir. Onun iin Rabbimiz; Beni hibir ekle benzetmeyin ve dnmeyin. Ben bir insan yaratacam. Beni ararsanz insanda arayn buyurmulardr. Allahn ztyet-i ilhyesine glge drecek kelimeleri kabul etmek mmkn deildir. Bu gibi mlahazalar Rabbi bilmek hususunda eksikliktir. Allah iin sylenen selb ve subut delillere uymuyorsa Allah olmayacak mdr? Belki o zamanki artlarda yle konumak lazmd, ama bugn bakadr. Hlbuki Kuranda Hz. brahim kssasnda bu fikir ilenmitir. Hz. brahim yldza, aya, gnee, geceye ve gndze bakt ve Kaybolan
34

H V E

Rabbim olamaz" buyurdu. Zaten bu ifadeyi Hz. brahime Allah ilham buyurmutur. Hve mevcut varlklar ile kendi arasnda Allah ism-i celilini koymutur. (Bu cmle bir anlatm ve idrak iindir). Rahmeten ll lemn olan Allah ismi olmasayd insanlar itirazlarndan dolay hemen ceza grrlerdi. Allah ismi, her insann yaratcsn idrak edip anlamas iin bir ifadedir. lh yaratc bir nebze olsun idrak edilip anlalmas iin anlama kapasitesi ltfettii insana Allah ismi ile rahmet ltfetmektedir. Allah, baka isim ve kelimelerle (ilah, god, tengri gibi) ifade edilmeye kalkldnda ise, bu hususiyetin tesirinin olmad idrak edilmelidir. Btn varlklar Allah'tan grnmtr, ama Allah her varlkta onlara ltfettii makama gre tecelli etmitir. Elbette Hz. Muhammed (s.a.v) Allah'n bir grnmesidir. Btn varlklar da Allah'n grnmesidir. Ama varlklar arasnda makam ve tecelli farklar vardr. Allah lafzn btn varlklar zikreder. Allah ismi yaratan kudretin ismidir. Rabbimiz Kur'an' Kerm'de; " Hesap grc olarak Allah kfidir; Sonra dnnz yine Hve'yedir " buyurmaktadr. " Sizler hesap verecek ve Allah'a dneceksiniz " denebilirdi. Ancak o ekilde ifade buyrulmam ve Hve hususiyede tutulmu35

H V E

t u r. Ve l y e t h u s u s i y e d e t u t u l a n H v e ' y i z i k re t m i t i r. H ve hibir eyle tahdit edilmeden bizi yaratan ilh kudreti i a re t e d e n b i r z a m i r d i r. G n a h v e s e v a p h e s a b H ve'nin ismi olan Allah'a verilecektir. tiraz ve yanl H v e ' y e y a p l r s a o n d a d n y o k t u r. O n u n i i n ; H ve'yi Allah ismi ile zikrediniz arzusu zuhur etmitir. " Allah ," ilhi yaratcnn lemleri var ederken kulland tatbikat ismidir. Herkes, her makam sahibi, kendi makam idrakinde Allah'a hesap verecektir. Hve'ye gelindiinde ise her ey, her nokta Hve'ye ait olduundan makam tatbikat ortadan kalkar. Hve noktasnda maksat hsl olduundan ve hedefe ulaldndan artk makam tatbikat grlmez. Allah ism-i celilini, ancak Hve zatiyet-i ilhiyesi ile tarif ve tavsif edebilir. Btn isimler Allah'a aittir ancak Allah'n btn isimlerde tecelli zuhuru vardr. Btn varlklar isim ald iin sfat olur, Hve ise isimlerden mnezzehtir. Bu bakmdan Hve isimler ile ifade edilemeyecek varlklar da kapsamaktadr. Ahzb sresi 39. yetinde; "Onlar ki, Allah'n risaletlerini tebli ederler ve (ancak) 'HU'dan korkarlar ve Allah'tan baka kimseden korkmazlar. Hesap grc olarak Allah kfdir." buyrulmaktadr.
36

H V E

En'am sresi 60. yetinde ise; "Sonra dnnz HU'yadr" buyrulmaktadr. dem'i amurdan grerek secde etmeyen blis, her varln hakikatinin Allah olduunu grememitir. amur da O'ndan, ate de Ondan, ruh da Ondan her ey O'ndan hsldr. Ancak itiraz yapan blis bir daha d e m ' d e k i s r r - h u s u s i y e m u t t a l i o l a m a m t r. A l lah'mz; "Ben yeryznde bir halife klacam " buyurduunda da; " Biz seni hamd ile tespih ederken kan dkc birini mi yaratacaksn" diyerek itiraz eden melekler de dem'i grememilerdir. Onlarn secdesi artk dem'i temsil eden Beyt-l' Mamur 'a olacaktr. Bu secde af dourmutur, ancak bir daha dem'e muttali olamamlardr. Meleklerin itiraz Allah ismine kar yaplmtr. Bu sebeple daha sonra af zuhur etmitir. Ancak daha ileri terakkiden mahrum kalmlardr. blis'in itiraz ise dem'e yani HVE'ye olduu iin lnetlenmitir, af zuhur etmemitir. Burada Rabbimizin Kur'an'da bahsetmi olduu Hve'nin hususiyeti ortaya kmaktadr. Hve Allah'n ztyet-i ilhyesidir. O'nu her eyden tenzih ederek zikretmi olduumuz hususiyet-i ilhi37

H V E

yedir. Hve'yi bizlere aan ve anlatan Sevgili Efendimizdir. Ancak Onu en ileri noktada bilmesine ramen; " Ya Maruf Senin hakikatini arif olamadk" buyurmutur. O zaman yaratc kudret, Hve olarak da tarif edilemez; ancak Hve ile iaret edilmitir. Allah'n isim verdii varlktaki tecellisi ne ise o varlktan o zuhur eder. Kiinin baka bir varlk gibi olmay arzu etmesi kendi varlnn dnda olmay icap ettirir ki, bu da Allah'n nizamna uymaz. Allah'n nizamnn dna kmay istemek, Allah'n arzuyu ilhsinin dna kmay istemektir ki, mmkn deildir. lh kudretin tatbikat ile kendinden kendine bilinmekliini istemesi vardr. Hve bu arzunun tatbikatn isimleri ile yapmay murat etmitir. Bu tatbikatta kendis i n i n A l l a h i s m i i l e z i k re d i l m e s i n i a r z u b u y u r d u . B u , H venin rahmeti icabdr. Bir kimse Hveye itiraz ederse o asla kabul edilmez. nk o taktirde Hve kendinden kendine itiraz etmi gibi olur ki bu mmkn deildir. Bir baka adan bakldnda kiinin bu itiraz kendini inkr gibi olur. Manevi yolda kiinin kendi elini pmesi, Hvenin kendisinden kendisine olan muhabbetinin bir ifadesi olsa gerekir. Onun iin Allah ismi varlklar iin rahmet ismi olmutur. Kulun itiraz olursa Allah
38

H V E

ismine olmaktadr. Allah ismi itiraz eden kula rahmeti icab bir mhlet vermektedir. Belki kul itirazndan vazgeip tvbe edebilir. Hlbuki Hve kendisini Allah ismi ile bildirmemi olsayd o zaman Hveye olan itiraza bir mhlet verilmesi asla olamazd. Nitekim gemi peygamberlere olan itiraz aslnda Hveye olduu iin itiraz eden kavimler helk olmutur. lh kudrete yani Hveye olan bir itirazda otomatik olarak bir negatif iaret verilir. Burada hi kimsenin bir mdahalesi de olamaz. Onun iin Rabbimiz; "Kyamet kopmadan tvbe ediniz," buyuruyor. Kyamet ise btn varlklarn lmdr. Hve noktasna Onun asliyyetini bilmeden itiraz edene gelince; ceza grmez ama maneviyat yolunda devreden kartlr. Bir daha maneviyata dnemez. Hve noktasna Onun asliyyetini bilmese dahi yaknlk duyan, hizmet edene gelince; ona hayrdan nasip verilir. Peygamberimiz Hve konusunu hususiyede tutmasayd itirazlar sebebiyle helk edilen gemi kavimlerin dtkleri duruma kendi mmeti de debilirdi. Peygamberimiz Mirata mmeti iin rahmet dilemitir.

39

H V E

Fetih sresi 3. yetinde, "Ve Allah sana aziz bir yardmla yardm eylesin" buyrulmaktadr. Bu beyan Hve'ye aittir. sim ve sfatlardan mnezzeh olan Hve " Allah " ismi ile fiili icrasn yapacan ve yardm edeceini beyan buyurmaktadr. Allah'tan neet eden isimler birbirine tbidir. nsanlarn hepsinin taplacak varlk olarak dndkleri anlaylarn tamam " Allah " isminde toplanr. O halde burada sz edilen yardm, Allah'n rahmetinden kaynaklanan ve " Allah " isminin izzet ve hususiyetindeki bir y a r d m d r. Ya n i b t n i s i m l e r i n h a k i k a t - a s l i y y e s i o l a n A l lah isminin dnyada tatbikat byledir. Hve, fiil icra ismi olan Allah ismi ile yardmda bulunmaktadr. " Allah " ismi Rabbimizin mmet-i Muhammed'e, y a n i i m a n t a m o l a n g n l l e re b i r l t f u i l h i s i d i r. Ve A l lah iman tam olan gnllere azap etmez. M'minler bir kusur ilemi olsalar dhi Allah ismini zikrederek balanmay umarlar. O halde Allah isminin yerine baka bir isim zikredilmesi doru deildir. Allah ismi ilh bir anahtardr. Allah ismi zikredildii zaman ilh ilticann kaps alr; iltica ve tvbe kabul edilir. Dier tanr, ilah ve benzeri isimlerin byle bir tatbikat yoktur. Allah ismi tvbeleri kabul eder.
40

H V E

Hd sresi 101. yetinde; "Ve Rabb'inin emri geldiinde Allah dununda dua ettikleri ilahlar kendilerine hi bir ey kazandrmad. Ve ancak ziyanlarn ziyade eyledi." buyrulmaktadr. Yunus suresi 18. yetinde; "Ve Allah dununda kendilerine ne zarar verebilecek ne de fayda salayacak olanlara ibadet ederler ve " Bunlar Allah indinde bizim efaatilerimizdir, " derler. De ki, " Siz Allah'a semavatta ve arzda bilmediini mi haber veriyorsunuz?" Hu sbhandr ve onlarn irk ettiklerinden ycedir." buyrulmaktadr. Hve yle bir kudret-i ilhiyedir ki, ancak bildirdii kadar bilinir. Tam olarak anlamak mmkn deildir. Bir kii bu kudret-i ilhiyenin ztiyet-i ilhyesine taalluk edecek herhangi bir ifade, serzeni, dnce, niyet yapt takdirde bu, kudret-i ilhyenin ztyet-i ilhyesinde vcud bulur. nk vcud birdir. Bir ufak itiraz olursa o, kudret-i ilhyenin ztnda itiraz olur. Onun iin Hve; "Siz beni Allah ismimle z i k r e d i n i z " b u y u r d u l a r. Ve y i n e b u y u r d u l a r k i ; " H ve'ye itiraz etmeyecek bir idrake geliniz." Bu,
41

H V E

Hve'nin sonsuz bir rahmetidir. Onun iin nce Allah ismine hesap verilecek ve Hve'ye dnlecektir. Velyet hibir zaman kudret-i ilhyenin ztna glge drecek bir noktaya tevessl etmez. Velyetin zahirden ayrld nokta budur. Allah'n yalnzlndaki muazzam tevhid bu yazdan idrak edilmelidir. Hd sresi 7. yetinde; " Hu'nun Ar' su zerinde iken, hanginizin daha gzel amel ileyeceini imtihan etmek iin, semavat ve arz alt gnde yarat a n H ve'dir..." buyrulmaktadr. Btn insanlar imansz ise kim imtihan olacaktr? Yani gzel i yapan imanl insanlarn dnyadan gmesi ile yukardaki yette iaret edilen mn ortadan kalkaca iin artk nklb- Kebire varlacak demektir. Gnmzde insanlar teknik olarak ok daha g e n i b i r d n c e y e s a h i p o l d u k l a r n d a n A l lah anlay bakmndan da ileri olmaldrlar. Allah'n halkeylemi olduu bu lemde Allah' tahdid ederek konumamaldr. Hve kendisini bir gnl ile aar. Bu anlatm da Hve'nin arzu buyurduu nispete olur. Herhangi bir eyle Hveyi belirlemek olamaz? nk hibir ey O'nun dengi deildir; O'nun benzeri deildir. Ve hibir ey O'na kyas edilemez.
42

H V E

ura sresi 11. yetinde; " HU'nun benzeri (misli) gibi (hibir) ey yoktur" buyrulmaktadr. Peki, neden benzetmek mmkn deildir? Rabbimiz bu dnyay yaratt ama bilmediimiz nice lemler var Bizler bu feza iindeki yldzlardaki yaamn daha ne olduunu bilmezken, yedi semann namtenahi makamlar ihtiva eden yaamlar zerindeki bir hususu dnmek mmkn deildir. Ondan baka bir ikinci varlk yoktur ki benzeri olsun! lh kudreti hibir ey ile kyaslamayarak, tebih etmeyerek, hi bir kayt ve hudut dnmeyerek, Onu hi bir niyetle ima bile etmeden Ona ancak Peygamberimizin bildirdii gibi iman etmelidir. Her varlk mstakil bir varlktr. Bu bakmdan HUya benzetme yapmak mmkn deildir. Btn varlklar ancak HUnun arzularnn tecellileridir. Ynus sresi 55-56. yetlerinde; "D i k k a t e d i n s e m a v a t t a v e a r z d a k i l e r muhakkak ki Allah'ndr. Dikkat edin muhakkak ki Allahn vaadi Haktr. Ve lkin (halkn) ekserisi bilmezler. hya eden ve l-

43

H V E

dren Hve'dir ve Hu'ya dndrlyorsunuz." buyrulmaktadr. Allah ismi Hvenin tatbikat ismidir. Hve peygamberler ve veliler ile ztyetini anca halkn bir ksm itiraz etmitir. Hveyi kabul eden, Allahn tatbikatn da kabul etmektedir. Bu, velyetin makamdr. Ancak insanlarn ekserisi Allah ismini kabul ederler ve Hveyi tanmazlar. Bu da onlarn makamn gstermektedir. Uluhiyet Allah'a mahsustur, blnmez. Hi kimse Allah olamaz. Allah insandan grnr. Hz. mam- Ali'ye; "Sen Rabbimizsin " dediler. Hz. mam- Ali bu sz kabul etmedi ve onlar cezalandrd. Allah btn varlklardan ltfettii makama gre grnmtr. Allah velyet isimleri ile kendini anlatyor. Kullar hata ilemesin, Hveye itirazda bulunmasnlar diy e H ve Allah ismini buyurmu, Allah ismini ortaya koymutur. Ancak insanlar cismaniyete Allahlk vermeye kalkyorlar. Btn serzeniler itirazlar Allah ismine yaplr. Onun iin Allah ismine hesap verilecektir. Gemi
44

baz

kimselerde

zuhur

eden;

Ben

H V E

Hakkm sz deil de, Hakk bende zuhur etti ifadesi ilh terbiyeye daha uygun olur. Hve ancak yaknlk ltfettii ve hi itiraz etmeyecek olan velyete almaktadr. O bakmdan Hve hususiyededir. nsanlarn kabulde zorluk ekmesinden dolay H ve hususiyededir. Hve ilk gnden beri peygamberlerde ve velilerde zuhur etmitir. Ancak insanlar ilh kudreti kendi akllarna gre aramlar ve eitli eylere tapmlar ve Hveden grnen peygamberlere itiraz etmilerdir. Bu hl nd-i Bride makbul olmamtr. Sevgili Efendimize gelinceye kadar bu hl devam etmitir. Efendimiz, kendisindeki rahmet icab ilh kudrete Allah ismi ile dua edilmesini arzu buyurmutur. Dolaysyla Allaha itiraz sevap ve gnah ile deerlendirilmitir ki bu, Peygamberimizin kendisinin Rahmeten Ll lemn olduunu gstermektedir. nk Hveden grndn syleseydi daha evvelki peygamberlerde olduu gibi btn itiraz edenler helk olacakt. Bugne kadar Allah ismine ibadet ve kulluk edilmi, ancak velyet gnlleri hari olmak zere Hve hususiyeti mtalaa edilmemitir. Almad iin de bilinmemitir. Ancak Hatml Velyet arzusu ile Hve kendini amaktadr. Hve her isimden mnezzehtir. nk her isim zaten Hveden hsl olmutur.
45

H V E

nsan Allah'n arzularnn tecellisidir. Peygamberimizin; "Beni gren Hakk grd," beyan Hakka gre Hve'nin hereyden tenzih edilmesini gerektirir, nk Hve varlklarla mukayyet deildir. Bu ilh beyanda Hz. Muhammed (s.a.v) Hveyi rtl olarak amtr. Ancak bu beyandan sonra Hz. Muhammede (s.a.v) son derece sayg duyulmas ve dikkat edilmesi gerekir. Hz. Sreyya; Bundan sonraki tecellilerde velyet dorudan Allahtan ilham ve beyan alacaktr buyurmutur. Bu, Hvenin alacana iarettir. Bu, ilh dnn, yani Hveye dnn baladna bir iaret olsa gerekir. Hristiyanlar Hz. sa'ya uluhiyet vererek maneviyat maddiyata tahvil ettiler. Varlklar, Allah'n onlara verdii r u h v e m a d d i s f a t l a r a g re d e e r l e n d i r i l i r. Va r l k l a r A l lah'n deerlendirmesine gre idrak etmek icap eder. Allah ve kul bir btndr. Biz Allah'tan hslz. Btn yaratln program ismi Allah'tr. O ilh kudretin ismi Allahtr. Ancak isimlerden mnezzeh olarak o ilhi kudreti nasl tanyabiliriz? Hve o kadar namtenahi ki, onu idrakten o kadar aciziz ki... O ilh kudre t A l l a h i s m i i l e b i z l e r i y a r a t m t r. " K u l l a r m s n z ; A l lah ismime tapnz. O isim ile
46

H V E

tapmak, Bana tapmaktr, " buyurur. nk O, yani Hve hereyden o kadar mnezzeh ki! Onun iin velyette makam itibar ile, "Siz Hve'yi zikrediniz" buyrulmutur. slm gzel ahlktr, zulmetmemek gerekir. Manevi olan her noktadan ikaz alr. Her insan Allahn ondaki tecellisini syler. Hve ile Onun namtenahiliini bildirdii kadar ile idrak ediyoruz. Ancak Onun namtenahiliinin ne olduunu da bilemiyoruz. O ilh kudreti hayranlk iinde daha ileri ilim ve irfan ile tanmak istiyoruz. Onun ztyet-i ilhyesini dnyoruz. Onu tanma arzusu aktr. Ona kar herhangi bir yanl dnce iinde olmak istemeyiz. Aksi halde ilh kudret indinde aleyhte bir nokta olur. Sadece Ona olan akmz dnyoruz. O ak kiiyi temizler. Her eyden r olarak akn ortaya karr. G e m i p e y g a m b e r l e r d e H veden grndler. O peygambere inananlar Hveye iman etmi oldular. Onun iin Allah, Hveye iman edenlere rahmet etti. O zaman tvbe makam peygamberde idi. Peygamberimizden sonra tvbe nasl olacaktr? Hz. Muhammed (s.a.v) ile Allah ismine tvbe kabul buyruluyor. Allah ismi Hvenin alp beyan edilip anlatlmasn salayan bir isimdir. nk Hve zamir olarak b47

H V E

tn isimleri kapsad iin ilh varln ztyet-i ilhyesini anlatan, kendisini iaret eden isimler (Esm-l Hsn) vardr. O isimler velyet isimleridir; o isimler fiiliyatta olan zamann sahipleridir. Hayy (diri) olan gnl noktas, ayn zamanda kyamda olmaktadr. Kyam olmas lazm gelir ki, Kayyumdur. Yani ilh arzu o gnlden (Zamann Sahibi) neet etmektedir. Namazn Benden Bana, krn Benden Bana zuhur eden gnl noktalarnn ilh kimdir? O makamda herey kendisinden kendisinedir. nsanlar Allah ismini tanyorlar, dorudur. Hve Allahtr. Allah ismi btn varlklardaki tatbikat ismidir ki sm-i Azamdr. A l l a h H v e n i n a r z u s u n u t a t b i k e d i y o r. n k A l lah ismi Hvenin fiiliyat ve icra ismidir ki Hve, Allah ismi ile icra ve tatbikatn yapmaktadr. Hve daima bilinmezlii, lem-i gayb iaret eder. Allah isminin risalet noktalar ile beraberlii ve ilham vardr ki, velyettir. Bilinmezlii dndmz zaman; bu azamet-i ilhyede seyyareler, feza ve yedi kat sema gibi namtenahi yaratl hususiyetleri bile daha kavranamam k e n H ve'nin gizli tuttuu ve bu yaratlm lemler ile kyas olamayacak namtenahi ilh lemler hakknda ne dnlecektir?

48

H V E

Hvenin Esfele Safilindeki seyyarelerde ve lemlerde risalet noktalar olarak grnmesi bir ve ayn arzudan zuhur etmektedir ki bu arzu velyettir . nk o gnller sadece ve sadece Rabbin ztyet-i ilhyesini temsil etmektedir. Allah o gnllerde btn varlklarn n e e s i n i t a d a r. B i r t e l z e r i n d e e i t l i f re k a n s l a r d a k i yaynlar gibi. Bu da Hveyi artrmaktadr ki, btn isimler ondan intiar etmektedir. Allah'mz ilh hakikatini tam mns ile asa dahi insan idrakinin onu tam ve hakk ile kavramas mmkn deildir. Gnl leminin sonsuz olduu muhakkaktr. Bu idrak akl ile maddi anlamda deil, ilh ak ile iman kazanlm gnllerdeki tecelliyi gsteren bir hususiyet olsa gerekir. Burada idrakin ruhen olduu grlmektedir. Dnyev anlayta olan kiilerin bunu idraki mmkn deildir. Hve anlay byle bir hususiyet tar.

49