ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΣΙΚΔ΢ ΣΗ΢ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ΢ ΔΝΩ΢Η΢

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΣΗΣΗ: ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΢ΣΑΤΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟ΢
Α.Μ 280365

Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ
 Αξθηηθφιεμν
 Δηζαγσγή
 Κεθάιαην 1: Η ΚΑΠ απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΚ εσο ην 1992
1.1 ΢ηφρνη ηεο ΚΑΠ
1.2 Υξεκαηνδφηεζε ηεο ΚΑΠ
1.3 Η ζεκαζία ηεο γεσξγίαο
 Κεθάιαην 2: Η ΚΑΠ απφ ην 1992 θαη έπεηηα – Νεα ΚΑΠ
2.1: Οη ζπλζήθεο πξηλ ηνλ«Γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο»
2.2: Ο «Γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο»
2.3: Πξφγξακκα Γξάζεο ή Agenda 2000
2.4: Δλδηάκεζε επαλεμέηαζε θαη Νέα ΚΑΠ
 Κεθάιαην 3: Η Νέα ΚΑΠ θαη ε Διιάδα
3.1: Οη ζπλέπεηεο ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξψπεο
πξνο Αλαηνιάο ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο
3.2: Σα νθέιε θαη νη δεκίεο ηεο Διιάδνο απφ ηελ
Νέα ΚΑΠ
 ΢πκπεξάζκαηα
 Βηβιηνγξαθία

Π.Ο.Δ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ ΔΓΣΔ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ ΔΓΣΑΑ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ΔΣΔπ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ΠΟΔ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ GATT Γεληθή ΢πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ ΑΔΠ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξνηφλ ΠΟΠ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο ΠΓΔ Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο .Δ Δπξσπαηθή Έλσζε Δ.ΑΡΚΣΙΚΟΛΕΞΟ ΚΑΠ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ΚΓΠ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή Δ.Γ.Κ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα Δ.Σ.

ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ Ο γεσξγηθφο θαη αγξνηηθφο ηνκέαο απαζρνινχλ ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο αηψλα. απαξαίηεηα γηα ηελ δηαβίσζε. αιιά έρεη ιηγφηεξν γφληκν έδαθνο. Η ζεκαζία ηνπ ηνκέα απηνχ εξρφηαλ ζπρλά ππθλά ζην επίθεληξν κεηά απφ πεξηφδνπο καθξνρξφλησλ πνιέκσλ. ελψ ην Βέιγην αληηκεησπίδεη δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα. σζηφζν δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο γηα ην αλ ζα ππήξρε θαηαλάισζε. Η γεσξγία απνηειεί ζεκαληηθφ ζεζκφ γηα ηελ Δ. λα πξνζηαηεπηεί ην πεξηβάιινλ θαη ηα δψα. ην 1955. έθεξαλ ζε πξνηεξαηφηεηα ην δήηεκα απηφ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δπηζπκνχλ ηελ παξαγσγή πεξηζζνηέξσλ εγρψξησλ πξντφλησλ. Η Οιιαλδία είλαη ίζσο ε κνλαδηθή ρψξα πνπ απνηειεί αγξνηηθφ εμαγσγέα θαη φρη εηζαγσγέα. . Γελ είλαη ηπραίν ην φηη ζρεδφλ νη κηζέο εηήζηεο δαπάλεο θαηαβάιινληαη ζηελ γεσξγία. Σα επξσπατθά θξάηε αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα. αγξνηηθφ λφκν πνχ ζα εληζρχεη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη θαη επέθηαζε ηελ νηθνλνκία. ζεκέιην ιίζν ηεο Κεληξηθήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. Η Γεξκαλία. δηαζέηεη πιεζπζκφ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Η ΚΑΠ απνηειεί ην απφζηαγκα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο λα εμαζθαιίδνπλ επαξθείο πνζφηεηεο πνηνηηθψλ ηξνθίκσλ. Η αλάγθε γηα δηαζθάιηζε. φπσο είλαη ηα ηξφθηκα. Γαιιία θαη Γεξκαλία παξακέλνπλ αζηαζείο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Ο αγξνηηθφο απηφο λφκνο ζα απνηειέζεη θαη ηελ πεγή έκπλεπζεο ησλ ηδεψλ ηεο ΢πλζήθεο ηεο Ρψκεο γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. απηάξθεηα θαη θαηαλνκή εηδψλ πξψηεο αλάγθεο. θαζψο θαη ην φηη νη ππνπξγνί γεσξγίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλαληνχληαη πνιχ πην ζπρλά ζε ζρέζε κε άιινπο ππνπξγνχο. λα ηνλψζνπλ νηθνλνκηθά ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη. πξσηνζηαηνχζα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο. φπνπ κέζα ζηηο θαηαζηξνθέο επιήγεζαλ θαη ηα γεσξγηθά πξντφληα. φπσο ηνπ Ά θαη ΄Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.Δ θαζψο κε ηελ γεσξγία ζπλδένληαη αξθεηνί θιάδνη πνπ εμαξηψληαη απφ απηήλ. ζα ζέζεη ζην γεξκαληθφ θνηλνβνχιην. Η Ιηαιία ζέηεη επίζεο σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Πξφβιεκα ρακειήο γνληκφηεηαο θαη βαξέσο θιίκαηνο αληηκεησπίδεη θαη ην Λνπμεκβνχξγν.

Δλ ηέιεη. ε ΚΑΠ ζα απνηειέζεη έλαλ ηδηαίηεξν ζεζκφ ηεο Δ. νη θεληξηθνί ππιψλεο ηεο ΚΑΠ παξέκεηλαλ ίδηνη. ΢ην δεχηεξν θεθάιαην ζηελ πνξεία ηεο έσο ησλ εκεξψλ καο θαη ζα θιείζνπκε κε έλα ηξίην θεθάιαην ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο. Παξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο. ΢ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηα κείδνλα δεηήκαηα πνπ επηιχεη ε ΚΑΠ. κε βάζε ηελ Νέα ΚΑΠ ζα πξηκνδνηεζεί θαηά πνιχ ε Διιάδα θαη ε ζθαίξα ελδηαθέξνληνο ζα ζηξαθεί φρη ζηα πξνηφληα σο πνζφηεηα αιιά ζαλ πνηφηεηα θαη ζηνλ ίδην ηνλ αγξφηε. ζηα ζεκεία ζηαζκνχο θαηά πεξηφδνπο. . ζηηο ζπλερείο εμειίμεηο θαζψο θαη ζην κέιινλ ηεο πνιηηηθή απηήο. ζηελ Αηδέληα 2000 πνπ ζα νξηζηνχλ ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζα πξνθχςεη ε λέα αγξνηηθή πνιηηηθή.Δ κε ζπλερείο πξνθιήζεηο θαη κεηαβνιέο.Η ΚΑΠ απφ ηδξχζεσο ηεο κέρξη ησλ εκεξψλ καο έρεη γλσξίζεη πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο. Απφ ην 1992 θαη έπεηηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ε «agenda 2000» θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2004 έσο ησλ εκεξψλ καο. νξφζεκν έηνο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ αθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο. ΢ην πξψην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πνξεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ έσο ην 1992. απ ηηο νπνίεο ζεκαληηθφηεξεο ίζσο ήηαλ απηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ «γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο» πνπ μεθίλεζε ην 1986 θαη ηειείσζε ην 1992. ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο .

ηδίσο κε ηελ αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ γεσξγία.Α. Πξνηνχ σζηφζν παξνπζηάζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο ΚΑΠ. ε Κ. θαλφλσλ θαη ππιψλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ νη κεηέπεηηα αιιαγέο.Π. ζε ηηκέο ινγηθέο πξνο ηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα Πεξεηαίξσ.Π βαζίδεηαη ζηελ ΢πλζήθε ηεο Ρψκεο. Σα άξζξα 39-44 θαζνξίδνπλ ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΚΑΠ1. ΢ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αλαθέξακε φηη ην λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζε ζην γεξκαληθφ θνηλνβνχιην ην 1955 απνηέιεζε ηελ βάζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΑΠ2. Η ζπλζήθε απηή απνηειείηαη απφ κία ζεηξά άξζξσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Οη πξνηάζεηο ηνχ λνκνζρεδίνπ πξνέβιεπαλ: α) Άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αγξνηψλ θαη ε γεσξγία λα απνηειέζεη κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. γ) λα ζηαζεξνπνηεί ηηο αγνξέο δ) λα εμαζθαιίζεη ηνλ αλεθνδηαζκφ 1 .europa. κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Κ.Κεθάιαην 1: Η ΚΑΠ από ηελ ίδξπζε ηεο ΕΟΚ έωο ην 1992 1. Όπσο πξναλαθέξζεθε.1 ΢ηόρνη ηεο ΚΑΠ Σν έηνο 1957 ηδξχεηαη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) κε ηελ ζπλζήθε ηεο Ρψκεο.νομοκεςία 2 Βλ. κε βάζε ην άξζξν 39 (ην νπνίν κεηεηξάπε ζε άξζξν 33): α) Να απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεσξγίαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ.Α. ηδίσο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.pdf . β) Αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο γ) ΢ηαζεξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ ηηκψλ δ) Δμαζθάιηζε πξνκεζεηψλ ζε ηξφθηκα. Σν έηνο 1962 αξρίδεη ε εθαξκνγή ηεο. το πλιρεσ κείμενο για τθν ΢υνκικθ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ http://ec. ε νπνία παξέρεη ην γεληθφ πιαίζην αξρψλ. ζηελ ζπλζήθε ηεο Ρψκεο.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_el. είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα δηεπθξίλεζε γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. β) λα εμαζθαιίδεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα δίθαην βηνηηθφ επίπεδν ζηνλ γεσξγηθφ πιεζπζκφ. Rosemary Fennell – Η κοινι αγροτικι πολιτικι . κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο αλαπηχμεσο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο αξίζηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.

Σν ηακείν απηφ επηθνξηίζηεθε ηελ ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηεί ηηο θνηλνηηθέο δαπάλεο γηα ηηο γεσξγηθέο αγνξέο. ΢πκπεξαζκαηηθά.ε) λα δηαζθαιίδεη ινγηθέο ηηκέο θαηά ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. ην 1962 ζα ηδξπζεί ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Δ.Π. ηηκέο. Έηζη δηαηεξείην κία ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ επλννχζε θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. 1.Γ. πξνο ηνλ θαηαλαισηή. ν παξαγσγφο κπνξνχζε λα παξάγεη πεξηζζφηεξν θαη λα απμήζεη έηζη ην εηζφδεκά ηνπ. Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. εμαζθαιίζηεθε απηάξθεηα ζε γεσξγηθά πξντφληα (ε νπνία άξρηζε λα δηαθαίλεηαη θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 80)3 θαη ε αγνξά εληφο ηεο ΔΟΚ ήηαλ πξνζηαηεπκέλε απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ .Σ. Η πνιηηηθή απηή ιεηηνχξγεζε επηηπρεκέλα γηα κία ζεηξά εηψλ έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_el. Οη εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ πίεδαλ ηηο επξσπατθέο ηηκέο ψζηε λα κελ μεπεξάζνπλ ην αλψηαην φξην. ηα ηξφθηκα θπθινθνξνχζαλ ζε ινγηθέο. επάξθεηα. ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε. Η δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ θαη ε ξχζκηζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ επαθίεηαη ζε έλαλ κεραληζκφ. ηελ έξεπλα θαη ηηο γεσξγηθέο γλψζεηο (άξζξν 41 – α). Οη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. αθνχ κε ρακειέο ηηκέο πξντφλησλ. αχμεζε εηζνδήκαηνο.europa.pdf . κε βάζε ην άξζξν 40.2. βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο γεσξγηθνχ ηακείνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εγγχεζεο (άξζξν 40 παξ. φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 40 παξ. νη ιέμεηο θιεηδηά γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ νπζία ηεο ΚΑΠ είλαη: παξαγσγηθφηεηα. Δίρε επηηεπρζεί βειηίσζε ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ. ζηαζεξφηεηα. Σα έζνδα ηνπ ηακείνπ απηνχ πξνέξρνληαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο.2 Υξεκαηνδόηεζε ηεο ΚΑΠ Η εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο.Δ). πξνυπνζέηεη: α) θνηλνί θαλφλεο αληαγσληζκνχ β) ππνρξεσηηθφο ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ νξγαλψζεσλ αγνξάο γ) επξσπατθή νξγάλσζε αγνξάο Με εηδηθέο ξπζκίζεηο πξνβιεπφηαλ ν θαζνξηζκφο αλψηαηε θαη κία θαηψηαηε ηηκή γηα ηα πξντφληα ησλ παξαγσγψλ δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Πξάγκαηη.3). Σν ηακείν απηφ 3 http://ec.

πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη θπξίσο ηα εζληθά ηακεία. 1. Σνλ Ινχλην ηνπ 2005 νη ππνπξγνί γεσξγίαο απνθάζηζαλ κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΚΑΠ. νη νπνίεο ζα έκπαηλαλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ην 2007. κε κία επηηπρεκέλε 4 Περί ανταγωνιςμοφ και αρχών τθσ GATT δεσ κεφ. Οη ιφγνη απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ ηνλ θαζηζηά ζεκαληηθφ είλαη πνιινί θαη έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζε θάπνηνπο εμ απηψλ.3 Η ζεκαζία ηεο γεωξγίαο Ο ηνκέα ηεο γεσξγίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ agenda ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο.Γ. θαζηζηψληαο ηελ έλα κείδσλ δήηεκα ζηηο ζπδεηήζεηο ράξαμεο πνιηηηθήο.ρσξίδεηαη ζε δπν μερσξηζηνχο ηνκείο. Σν Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Εγγπήζεωλ (Ε. ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζα παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηεο GATT πεξί αληαγσληζκνχ4.Π. Σν Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ ρξεκαηνδνηεί άιιεο δαπάλεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. δηεθδηθεί ζρεδφλ ηνλ κηζφ εηήζην πξνυπνινγηζκφ .Τ. Τπάξρνπλ αξθεηνί θιάδνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα ε έκκεζα κ’ απηήλ. πέξαλ απηψλ ησλ δχν ηακείσλ. θηεληαηξηθέο δαπάλεο.2 . ην Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Εγγπήζεωλ (ΕΓΤΕ) θαη ην Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΕΓΤΑΑ).Ε) δίλεη ηελ ζέζε ηνπ ζε δπν μερσξηζηά ηακεία. Η επηηπρία ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Οη πφξνη. ε γεσξγία. Σα Σακείν Δγγπήζεσλ θαη ην Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ. Σν πξψην αλαιακβάλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πιεξνθφξεζεο. ΢ηφρνο ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. Καηά δεχηεξνλ. φπνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ γεσξγία. άκεζεο πιεξσκέο θαη γηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Δπηπιένλ δε. Σν ΔΓΣΔ έρεη σο ζηφρν κέηξα άκεζεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο θαη ην ΔΓΣΑΑ επελδχεη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε.

Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ηνπο εμήο:  Τπέξκαρνη κίαο ηζρπξήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. απνζαξξχλνληαο ηνπο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ γεσξγία. φηαλ ζα εκθαληζηνχλ πιενλάζκαηα ζηελ επξσπατθή αγξνηηθή αγνξά. Η πιένλ ζεκαληηθή απφ ηηο νκάδεο απηέο είλαη ε copa – cogeca. Η ζεκαληηθή. ηεο νπνίαο ε ζπκκεηνρή ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή αλέξρεηαη ζην 22. 25% εν ζτει 1958 (Πολιτικζσ και διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ Γαιιία. κε ζηφρν ηελ πνιηηηθή ζηήξημε. 578) . Ωζηφζν ε ζεκαζία ηεο παξακέηξνπ απηήο ζα πάςεη λα είλαη ζεκαληηθή. ςελ. κε ηα έσο ηφηε δεδνκέλα (θαη ζπλεπψο θαηά ηπρφλ κεηαξξπζκίζεσλ απηήο) είλαη θαηεμνρήλ ηα θξάηε κε ηα κεγαιχηεξα νθέιε απφ απηήλ. κε θίλεηξν έλα αμηνπξεπέο εηζφδεκα πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη ηελ ζπλερή ελαζρφιεζε. κε έλα επξχ δίθηπν ηελ κεγαιχηεξε παξνρή πφξσλ. δεκηνπξγψληαο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο.αγξνηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί επάξθεηα θαη εθνδηαζκφο αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο.  Σν ζχλνιν ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ επξσπατθή δψλε αλέξρεηαη ζην25% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ5 ην 1958 θαη 5% ην 2002.  Η δεκηνπξγία επαξθνχο πνζφηεηαο ηξνθίκσλ νδεγεί ζε ζρεηηθή απηάξθεηα απνηξέπνληάο ηηο εηζαγσγέο. 5 Και πάλι με τα τότε δεδομζνα. Πην αλαιπηηθά.5%. σζηφζν.  Οη αγξφηεο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ γεσξγία. απηή κείσζε δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ςήθνο δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ πνιηηηθή επηξξνή.  Οη νξγαλψζεηο ησλ αγξνηψλ είλαη αξθεηέο θαη απνηεινχλ έλα κεγάιν πφιν άζθεζεο πνιηηηθήο επηξξνήο. Οη θπβεξλήζεηο είλαη πξφζπκεο λα αθνχζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη λα ζπληαπηίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Αχμεζε ησλ ηηκψλ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ελψ κείσζε ζα κεηψζεη ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα. Οη δε εηζαγσγέο ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο δεκηνπξγεί εμάξηεζε απφ ηξίηεο ρψξεο. κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο:  Η γεσξγία απνηειεί έλαλ ηνκέα ηνπ νπνίνπ ε επηηπρία δελ επαθίεηαη κφλν ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα αιιά θαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Σπρφλ αθαηάιιεια θαηξηθά θαηλφκελα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο ε ζεκαληηθή αχμεζε. Δπεθηείλνληαο ηελ αλάιπζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο ΚΑΠ.

2 Ο Γύξνο ηεο Οπξνπγνπάεο Σν 1986 ζπλήιζε ζηελ Οπξνπγνπάε ν 8νο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο GAAT. ζηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ θξαηψλ κειψλ. . είηε αρξεζηεχνληαλ.Νέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 2. κείσζε δειαδή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ  Β) Δθηαηηθνπνίεζε. ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ζα αθνινπζήζεη ν «γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο» κε ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή. κε ηελ ζπκκεηνρή 110 ρσξψλ. 2. 616 ΢υνταξιοδότθςθ αγροτών ςε θλικία 55-65 ετών. Η κείσζε ηεο παξαγσγήο ζα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξνρή απνδεκίσζεο ζηνπο γεσξγνχο. ε δηεζλήο πνιηηηθή θαηέθξηλε ηελ Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα γηα ζηξέβισζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ γεσξγηθά πξντφληα. Νζα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα αλάινγε κείσζε ηεο παξαγσγήο  Γ) Πξφσξε ζχληαμε ησλ αγξνηψλ7  Γ) ΢ηξνθή πξνο άιιεο θαιιηέξγεηεο Σα κέηξα απηά δελ απέδσζαλ καθξνπξφζεζκα. Σα κέηξα απηά πεξηειάκβαλαλ:  Α) Αγξαλάπαπζε.1 Οη ζπλζήθεο πξηλ ηνλ «γύξν ηεο Οπξνπγνπάεο» Σα ρξφληα ηεο επκάξεηαο θαη ηνπ ζξηάκβνπ ηεο ΚΑΠ δελ άξγεζε λα δηαδερζεί ε απνγνήηεπζε θαη ν ηξηγκφο ζηελ λνκνζεζία ηεο. Ωζηφζν. Η ΔΟΚ αγφξαδε ηα επξσπατθά πξντφληα ζε πνιχ πςειέο ηηκέο θαη ηα πνπινχζε ζηελ δηεζλή αγνξά ζε αξθεηά ρακειέο. ςελ. Σν 1988 ζα ιεθζνχλ κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο θαη κείσζεο ηεο παξαγσγήο6. ζηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ. Δπηπιένλ δε.Κεθάιαην 2: Η ΚΑΠ από ην 1992 θαη έπεηηα . Ήηαλ ε 6 7 Βλ. πνπ είηε παξέκελαλ ζηηο απνζήθεο. Οη παξάγνληεο απηνί είραλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πιενλαζκάησλ. δεκηνπξγήζεθαλ εθ λένπ πξνβιήκαηα πνχ νθείινληαλ ζηελ ππεξπαξαγσγή ηξνθίκσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη νη αξρηθνί ζηφρνη απέδσζαλ θαξπνχο.

Η ελέξγεηα απηή απαηηνχζε ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο. ην 1994 απφ 125 ρψξεο. ηδηαίηεξα ζηα αγξνηηθά πξντφληα9. ην δεχηεξν λα νθείιεη λα αληαπνδψζεη απηήλ ηελ θίλεζε. ε δπλαηφηεηα δειαδή αλ έλα θξάηνο κείσλε ηνπο δαζκνχο ελφο πξντφληνο ελφο άιινπ θξάηνπο. Οη αξρέο ηεο ΢πκθσλίαο ηεο GATT δέζκεπαλ ηα θξάηε γηα: 1) βειηίωζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο μέλεο αγνξέο. ΢ηφρνη ηεο ΢πκθσλίαο ηεο GATT ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ. Η πξψηε θάζε νινθιεξψζεθε ζηελ Γελεχε ην 19898. φηη νη δαζκνί πξέπεη λα κεησζνχλ θαηά 36% κε πεξηζψξην πιήξνπο εθαξκνγήο ηα έμη (6) έηε. Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον – κεφ. Μέζα ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη αλήθνπλ: α) πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί εηζαγσγψλ. αμοιβαιότθτα. Παξάκεηξνο ηεο ΢πκθσλίαο ήηαλ λα κπνξεί λα ζπλππάξμεη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη ε εζσηεξηθή απηνλνκία ζε δεηήκαηα εκπνξίνπ. θαζνιηθή δαζκνπνίεζε θαζψο θαη ακνηβαηόηεηα10. Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Η ηειηθή ζπκθσλία ππνγξάθεθε ζην Μαξαθέο. κέηξα πνζνζηψζεσλ παξαγσγήο γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα πιενλάζκαηα. ζνασ επίςθσ μεγάλοσ τομζασ που απαςχόλθςε τισ ςυνομιλίεσ ιταν αυτόσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ. 9 .139) 11 Ωςτόςο προβλζπεται θ δυνατότθτα επιβολισ πρόςκετου δαςμοφ αν το ειςαγόμενο προϊόν υπερβεί το 125% τθσ ειςαγωγισ τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ. ππφ ηελ έλλνηα φηη ε αχμεζε ηνπο πξνυπνζέηεη 8 Βλ. ςελ.πξψηε θνξά φπνπ ν ηνκέαο ηεο γεσξγίαο ζπκπεξηειήθζε ζηηο ζπλνκηιίεο. κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. κε κείσζε ησλ δαζκψλ ζην 24% ζε δέθα (10) έηε11. δφο βαςικζσ αρχζσ τθσ GATT. Όινη δε νη δαζκνί είλαη δεζκεπκέλνη.2 ΢τον γφρο διαπραγματεφςεων. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη. όπου επιβλικθκαν ποςοςτώςεισ ςτισ εξαγωγζσ (πολυινικι ςυμφωνία) 10 Διαφάνεια. θαηάξγεζε αληηζηαζκηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα εηζαγφκελα θαη αληηθαηάζηαζε κε ζηαζεξνχο δαζκνχο. κεηψλεηαη ν δαζκφο γηα πξντφληα πνπ δελ εηζάγνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ. (Οικονομικόσ παράγοντασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. β) κεηαβιεηνί δαζκνί. ηελ αληηθαηάζηαζε δειαδή ησλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ κε νκνηφκνξθνπο δαζκνχο. ρσξίο λα εγθαηαιεθζεί πιήξσο ν εζληθφο έιεγρνο ζηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο θαη ε κείσζε ησλ δαζκψλ. Οη ιχζεηο πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ ήηαλ ε κείσζε ησλ δαζκψλ ζε μέλα αγξνηηθά πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο.

κέηξα φπσο ε ρνξήγεζε ηξνθίκσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. ε αλζξσπηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ παξνρή ηξνθίκσλ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ «γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο» είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Εκπνξίνπ (ΠΟΕ). γ) ειάρηζηεο ηηκέο εηζαγσγήο. 12 Και ς αυτιν τθν περίπτωςθ. Δμαηξνχληαη ηεο κείσζεο α) ηα κέηξα ζηήξημεο πνπ αθνξνχλ θάησ απ ην 5% ηεο αμίαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θάζε ρψξαο β) δηαξζξσηηθά κέηξα πνπ δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην εκπφξην θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Ο ΠΟΔ έρεη αξκνδηφηεηεο δηαηηεζίαο θαη δηθαίσκα επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε θξάηε πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο GATT. Γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο νη επηδνηήζεηο κεηψλνληαη θαηά 36% θαη νη πνζφηεηεο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαηά 21% ζε δηάζηεκα έμη (6) εηψλ. οι μείωςθ για τισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ διαφζρει.3% ςε δζκα ζτθ. «ο οικονομικόσ παράγοντασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ» ςελ. θαηά ην 6ν σζηφζν νθείινπλ λα είλαη ζπλεπή πξνο ηελ νδεγία. Έηζη κεηψλεηαη ε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαηά 20% ζε δηάζηεκα έμη (6) εηψλ12 κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ πεξίνδν 1986 -1988. σο αηηία πιήμεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. γηα φζα θξάηε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΠΟΔ θαη ζπλεπψο απνδέρνληαη δεζκεπηηθά ηηο ζπκθσλίεο ηεο13. 148 . απνδεκηψζεηο ζε γεσξγνχο πνπ ε παξαγσγή ηνπο πιήηηεηαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Σα θξάηε δχλαληαη κέζα ζην δηάζηεκα ησλ πέληε εηψλ λα ππεξβνχλ ην θαζνξηζζέλ εμαγσγηθφ φξην. 13 Βλ. Δμαίξεζε ζηελ κείσζε απνιακβάλνπλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 3) Μείωζε ηωλ εμαγωγώλ Πξνβιέπεηαη ε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ πξνο εμαγσγέο. Απφ ηνλ θαλφλα εμαηξνχληαη επίζεο νη επηδνηήζεηο γηα δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ.πξνεηδνπνίεζε. δ)πεξηνξηζκνί εμαγσγψλ. ςτο 13. 2) Μείωζε ηεο εζωηεξηθήο πξνζηαζίαο ΢ηα πιαίζηα ηνπ γχξνπ ηεο GATT απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα.

 Καηά ην 1996 πξνθιήζεθαλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο ησλ βννεηδψλ θαη ηεο αλίρλεπζεο δηνμηλψλ ζηηο δσνηξνθέο. Μηα απ ηηο αιιαγέο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ Αηδέληα 2000 ήηαλ ε κεηνλνκαζία ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο (ΚΓΠ) ζε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 14 Η οποία ζωσ τότε ονομαηόταν Κοινι Γεωργικι Παραγωγι. σζηφζν. απμήζεθε ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ θαη πξνσζήζεθε ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ. ΢ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε:  Σελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ πνιιά θξάηε γηα κείσζε ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ ΚΑΠ.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑ΢Η΢ 2000 Η «AGENDA 2000» Σν πξφγξακκα δξάζεο 2000 θηλείηαη ζηα πιαίζηα αλακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Π. Οη ηηκέο. γηα άλνηγκα ηεο γεσξγηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. 2.Δ γηα ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαηφπηλ εληνιήο ηεο ΢πλφδνπ θνξπθήο ηνπ Δπξσπατθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1995. Βέβαηα θάηη ηέηνην δελ κπνξνχζε λα γίλεη.  Η Κνηλφηεηα δερφηαλ ηεξάζηηεο πηέζεηο απφ ηξίηα θξάηε. Η Δπηηξνπή φθεηιε λα θαηαξηίζεη έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο ηεο Δ.  Η δηεχξπλζε πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο ζα έθεξλε πξνβιήκαηα ζηνλ πξνππνινγηζκφ. κε θχξην πξσηαγσληζηή ηηο Η. αλ θαη κεηψζεθαλ. πνπ αληηζηνηρνχζε ζρεδφλ ζηνλ κηζφ. Η αλλαγι ΚΑΠ κα ζρκει με τθν ατηζντα 2000. Οη γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο θηλήζεθαλ νη λέεο κεηαξπζκίζεηο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο ηνπ Γχξνπ ηεο GATT.Με ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ14 ην 1992 απνδφζεθε κείδνλα ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. παξέκελαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηηο δηεζλείο. .Α. ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ δηεχξπλζή ηεο πξνο αλαηνιάο.Δ. ν νπνίνο έπξεπε λα απμεζεί δξακαηηθά πνιχ.

Οη γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο θηλήζεθε ην πξόγξακκα δξάζεο 2000 είλαη νη εμήο: 1)Μείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιένλ αληαγσληζηηθά ζηελ δηεζλή αγνξά. http://ec.Δ επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζεηξά κέηξσλ φπσο:  Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αγξόηεο πνπ ηξνπνπνηνύλ ηηο γεωξγηθέο κεζόδνπο ηνπο. Νζα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.(ΚΑΠ)15. 2)Οηθνινγηθή γξακκή θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε αλάινγεο γεσξγηθέο κεζφδνπο16.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_el 16 .europa.618 Μία γραμμι που είχε ιδθ οριςτεί από τον Γφρο τθσ Ουρουγουάθσ και τώρα αποφαςίηεται θ ενίςχυςι τθσ. 3) Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ  Καζνξίδνληαη θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηωλ ηξνθίκωλ θαη ηωλ δωνηξνθώλ  Αλεμάξηεηεο θαη δηαζέζηκεο ζην θνηλό επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο  Δξάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ θαλόλωλ θαη ηνλ έιεγρν ηωλ δηαδηθαζηώλ  Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο ζηνπο θαηαλαιωηέο λα επηιέγνπλ ειεύζεξα κε βάζε πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζύζηαζε ηωλ ηξνθίκωλ17  Μέηξα γηα ηελ ζηξνθή πξνο ηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα 15 Βλ. Η Δ. 17 Βλ.  Χξεκαηνδόηεζε κέξνπο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  Επηπιένλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αγξόηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νηθνινγηθέο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο βάζεη ηωλ πεξηβαιινληηθώλ λόκωλ. επεθηείλνπλ ην θπζηθό ηνπίν κε ηελ δεκηνπξγία ηερληηώλ ιηκλώλ θαη ηελ δελδξνθύηεπζε. ηελ κείωζε ηωλ θαιιηεξγνύκελωλ εθηάζεωλ θαη ρξεζηκνπνηνύκελωλ δώωλ. ςελ. θαζψο πιένλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λέεο κέζνδνη εηζνδεκάησλ.

Ωο απνδεκίσζε γηα ηελ κείσζε εηζνδήκαηνο παξέρεηαη βνήζεκα αλάινγα κε ηελ θαιιηεξγνχκελε γε θαη ην πιήζνο ησλ δψσλ πνπ αμηνπνηνχληαη. βάζεη ηεο αξρήο crosscompliance18. νξίζηεθε επαλεμέηαζε ηνπ ζηα κέζα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006.117 .4 Ελδηάκεζε επαλεμέηαζε θαη Νέα ΚΑΠ Καηφπηλ πξνθαζνξηζκνχ ζην Πξφγξακκα 2000. Λνγφηππα πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη πξνζηαηεπόκελεο γεωγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΕ) 4)Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζνδεκάησλ ζηελ χπαηζξν. Απνδεκίσζε παξέρεηαη επίζεο γηα ηηο εθηάζεηο πνπ παξακέλνπλ αθαιιηέξγεηεο κε ππνρξεσηηθή αγξαλάπαπζε θαη εμηζνξξνπείηαη κε απηήλ ησλ ειαηνπαξαγσγψλ. ζηηο 10 Ινπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε «ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηεο 18 Βλ. 2. Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον. νζπξίσλ θαη δεκεηξηαθψλ απφ ην έηνο 2002 θαη έπεηηα. Πξάγκαηη. Η ηηκή παξέκβαζεο ζηα ζηηεξά κεηψλεηαη θαηά 15%. Η ηειηθή κνξθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο agenda 2000 απνθαζίζηεθε ζηελ ΢πλνδν ησλ Πξσζππνπξγψλ ζην Βεξνιίλν. Μείσζε ηηκψλ ζηήξημεο γηα ην βφεην θξέαο θαηά 20% κέρξη ην 2002. Η ππνρξεσηηθή αγξαλάπαπζε δηαηεξείηαη ζην 10%. ΢ην γάια κεηψλεηαη ζηαδηαθά ε ηηκή παξέκβαζεο θαηά 15% θαη δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο πνζνζηψζεσλ. 2. Καη εδψ κέξνο ηεο επζχλεο αλαιακβάλνπλ ηα ίδηα ηα θξάηε θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Η απνδεκίσζε παξέρεηαη κε γλψκνλα ηα ζηξέκκαηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ. Οη αγξφηεο έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο κφλν αλ θαη ζηνλ βαζκφ πνπ αθνινπζνχλ ηελ γξακκή απηή. ςελ. Γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 1. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.

Οη επελδχζεηο γηα κεηαπνίεζε θαη εκπνξία πεξηιακβάλνληαη ζηηο εληζρχζεηο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Παξάιιεια παξέρεη θίλεηξα γηα λα εληζρπζεί ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε ηελ γεσξγία. κε απηνχο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ agenda 2000. ελψ απφ ην 2007 ηα θξάηε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα ζηνπο αγξφηεο. Οη ζηφρνη απηήο παξακέλνπλ αλαιινίσηνη. Απφ ηα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη παξακέλνπλ ην 80% ζηα θξάηε κέιε θαη ην ππφινηπν δηαλέκεηαη ζ απηά αλαιφγσο ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα.anko. Έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ πξνππνινγηζκνχ κέζσ εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο20. Η ζπκκεηνρή ε φρη ησλ αγξνηψλ ην 2010 ζα εμεηαζηεί αλ ζα είλαη ππνρξεσηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αλαζεσξήζεσλ είλαη ν κεγάινο αξηζκφο επηδνκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο αγξφηεο. ΢ηαδηαθή κείσζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ γηα ηηο κεγάιεο εθηάζεηο. Νζα Ευρωπαικι Ζνωςθ www. Θα ηνπο παξέρεηαη εληαία ελίζρπζε. Η Νέα ΚΑΠ πηνζεηείηαη ην 2003. Δθαξκνγή ελφο λένπ «ζπκβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο» πνπ παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο αγξφηεο γηα ηηο νξζέο γεσξγηθέο κεζφδνπο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο Νέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο είλαη: Η πνιηηηθή ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ επηθεληξψλεηαη πιένλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ παξαγσγνχ. 19 20 Βλ. Η ζπκκεηνρή ησλ αγξνηψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Με απηά ηα πνζά ρξεκαηνδνηείηαη κέξνο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Οη αγξφηεο απφ ηελ άιιε νθείινπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα κέηξα πεξηβαιινληηθήο θαη δσηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ. Με ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ επηδνκάησλ19.Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο».gr . κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ κέζν φξν ησλ πξνηφλησλ πνπ παξήγαγε απφ ην 2000 έσο θαη ην 2003. ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ.

Οη εηζαγσγέο καο ζην δηάζηεκα 1995 – 2000 παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 28. ιαραληθά. Βέβαηα ε Διιάδα έρεη θαη νθέιε απφ ηελ δηεχξπλζε θαζψο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ζα πεγαίλεη πξνο ηηο αλαηνιηθέο ρψξεο.6%.Κεθάιαην 3: Η Νέα ΚΑΠ θαη ε Ειιάδα 3. Βλ.Δ έρνπλ έθηαζε ίζε κε ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο έσο ηφηε Δ. Σν δε ΑΔΠ ηνπο είλαη πεξίπνπ ίζν κε ην 40% ηεο Δπξψπεο ησλ 15. 3 . Οη ζπλέπεηεο απηέο ζα εκθαληζηνχλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη κε δεδνκέλε ηελ κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ εηζνδεκάησλ κεηαμχ ησλ λέσλ θξαηψλ21 ε ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα αθνινπζνχλην ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ αβέβαηε θαη δπζκελήο. Οη λέεο ρψξεο δηαζέηνπλ κεγάιν κέξνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. θαη πιεζπζκφ ην ¼ ηεο ηδίαο.1 Οη ζπλέπεηεο ηεο δηεύξπλζεο ηεο Επξώπεο πξνο Αλαηνιάο ζηνλ θιάδν ηεο γεωξγίαο Η ζπλερήο αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο ζα θέξεη ηελ Διιάδα αληηκέησπε κε νξηζκέλα πξνβιήκαηα. θαζψο νη λενεηζειζείζεο δηαζέηνπλ ρακειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη απμεκέλε ελαζρφιεζε κε ηελ γεσξγία παξέρνληαο κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πξνππνινγηζκνχ πξνο απηέο. Σα πξνηφληα πνπ εμήγαγε θπξίσο ε Διιάδα ήηαλ θαπλφο. κεφ.Δ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ παξνρή θνλδπιίσλ πξνο ηελ ρψξα καο. Ο ηνκέαο κε ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλέο επηπηψζεηο είλαη απηφο ησλ εμαγσγψλ. Η αληαγσληζηηθφηεηα ζα ζεκεηψζεη κείσζε κε ηηο ρακειέο ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ εμ αλαηνιψλ πξνηφλησλ. Γηα ην ίδην δηάζηεκα αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη νη εμαγσγέο καο πξνο ηηο λέεο ρψξεο ζε πνζνζηφ 102%22. ηδηαίηεξα ζηα γαιαθηνθνκηθά θαη ην θξέαο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνπλ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ ζηήξημε κέζσ θνλδπιίσλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ ΚΑΠ ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. θξνχηα θαη θαξπνί. Σα δέθα λέα θξάηε πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δ. 21 22 Η Κφπροσ ζχει μεγαλφτερο ειςόδθμα από τθν Ελλάδα και θ Βουλγαρία Ρουμανία το χαμθλότερο.Δ ησλ 15. βακβάθη. Σα δηαηηζέκελα πνζά πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ. Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον.

ηα νπνία ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2004 θαη εγθξίζεθε θαζεζηψο ίζεο κεηαρείξηζεο κε απηά ησλ βνξείσλ ρσξψλ.anko. ζα πιήμεη νηθνλνκηθά κεγάιν κέξνο ησλ αγξνηψλ.3. ην ειαηόιαδν θαη ην βακβάθη.  Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ κέηξσλ βαζίδεηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε απφ ηελ κείσζε εληζρχζεσλ ζηηο κεγάιεο εθκεηαιιεχζεηο. ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Πέξαλ ησλ ζεηηθψλ απηψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα.gr . Η ζηαδηαθή κείσζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζίηνπ. Οη λέεο ξπζκίζεηο εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν έσο ην 201423. Η κείσζε απηή είλαη ζπλεπψο κεδακηλή έσο αλχπαξθηε (φπσο γηα ηελ αγξνηηά ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ)γηα ηελ Διιάδα.000 ηφλνπο κέρξη ην 2015. Δμαζθαιίζηεθαλ δε πφξνη ζηήξημεο γηα απηά κέρξη ην 2013.2 Σα νθέιε θαη νη δεκίεο ηεο Ειιάδνο από ηελ Νέα ΚΑΠ Με βάζε ηελ Νέα ΚΑΠ. εσο ην 2006. Δπίζεο ε κείσζε ησλ ηηκψλ ζην γάια έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο 23 www.  Η θνηλνηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο γηα πεξηβαιινληηθά κέηξα αλέξρεηαη ζην 85%  Με βάζε πξφηαζε ηνπ 2010 νη αγξφηεο ππνρξενχληαη ζηελ ζχλαςε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα απνδεκηψζεηο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ ηεο θαιιηέξγεηαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Παξάιιεια βέβαηα ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην ζθιεξφ ζηηάξη κεηψλεηαη.  Κάπνηα απφ ηα κεζνγεηαθά πξνηφληα κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ν θαπλόο. ε νπνία άξρηζε λα ηζρχεη ζηελ Διιάδα απφ 1-1-2006.  Απμάλεηαη απφ 55% ζε 60% νη επηδνηήζεηο γηα επελδχζεηο ησλ λέσλ αγξνηψλ.  Γηα ην αγειαδηλφ γάια απνθαζίζηεθε αχμεζε ηεο πνζφζησζεο θαηά 120. Η Διιάδα σζηφζν δηαζέηεη πνιιέο εθηάζεηο κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ. απνθνκίδνληαη ηεξάζηηα νθέιε πξνο ηελ Διιάδα.

. ην ειαηφιαδν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ελφο αηζρξνχ παξαδείγκαηνο πινπηηζκνχ κε αζέκηηεο κεζφδνπο ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε.Τπήξμαλ νπθ νιίγεο πεξηπηψζεηο αγξνηψλ πνπ εηζέπξαμαλ ηα πξνβιεπφκελα θνλδχιηα κε εμαπάηεζε θαη πιαζηά δηθαηνινγεηηθά. .Η κεηαβίβαζε ηεο γεο ζπλνδεχεηαη απφ ην δηθαίσκα ελίζρπζεο. θπξίσο κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ. .000 επξψ.΢ηελ Διιάδα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο δηθαηνχρσλ δηεθδηθεί κηθξφηεξα κεξίδηα.Έιιελεο θηελνηξφθνπο. ζα ζεκεηψζνπλ κείσζε ησλ εληζρχζεσλ θαηά 3% ην 2005 θαη 5% απφ ην 2007 έσο ην 2013.Μεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη βαζηζηεί ζηηο λέεο επηδνηήζεηο ηεο ΚΑΠ. ηνλ θαπλφ. Ωζηφζν αλ ν ηδηνθηήηεο δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο.Βάζεη ησλ λενηέξσλ κεηαξξπζκίζεσλ νη γεσξγηθέο εθηάζεηο κε εηζπξάμεηο άλσ ησλ 5. Κξηηηθή έρεη αζθεζεί επίζεο ζε πνιιά ζεκεία ηεο Νέαο ΚΑΠ. Αλ φρη. . . ηφηε ν δηθαηνχρνο δελ δχλαηαη βάζε ινγηθήο λα ζηεξεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο ιφγσ ηνπ πξψηνπ.Η αζηάζεηα ησλ ηηκψλ πνπ νθείιεηαη ζηελ επεξξνή απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο. νη επελδχζεηο ζα βξεζνχλ αληηκέησπεο κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο ειιεηκάησλ θαη άλνδν ηεο αλεξγίαο. Πιήζνο επηρεηξήζεσλ έρεη ζηεξηρηεί ζηα πξνγξάκκαηα γηα ην βακβάθη. Καη επέθηαζε νη γεσξγνί δελ απνιακβάλνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ην εηζφδεκά ηνπο κπνξεί λα κελ επαξθεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο. . . Απφ ηελ άιιε ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πφιεηο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο.Με κηα αγξνηηθή πνιηηηθή πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη είλαη ακθίβνιν ην αλ ζα ζπλερηζηνχλ νη εληζρχζεηο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιινί αγξφηεο λα ζθέθηνληαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη εθηάζεσλ.

ζεσξψληαο ηεο επηδήκηεο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο αγξφηεο. ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο απηήο ήηαλ ε παξαγσγή πιήζνπο αγαζψλ θαη ε επάξθεηα. ε αγξνηηθή πνιηηηθή απνηειεί ηνκέα απμεκέλνπ θαη ζπλερνχο ελδηαθέξνληνο. Η ΚΑΠ είλαη έηζη δηακνξθσκέλε ψζηε λα εμππεξηεί βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη δελ δίλαληαη λα ζηεξίμνπλ επηρεηξήζεηο κε καθξνπξφζεζκεο βιέςεηο. νχηε ζηαζεξφηεηα βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αγξνηψλ. ε Νέα ΚΑΠ θέξλεη πνιιά ζεηηθά θαζψο. φπσο ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο δηαδξακαηίδνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ζε κία Δπξψπε πνπ ζπλερψο επεθηείλεηαη απ ηελ άιιε. κέρξη ην 1992. ζηφρνη ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ μεθίλεζε κε ηνλ Γχξν ηεο GATT θαη ηελ agenda 2000. Πξάγκαηη. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο. Η Νέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή απνξξνθά κηθξφηεξα πνζνζηά απφ ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνππνινγηζκφ. Ωζηφζν βαζηθέο αξρέο φπσο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. θαζψο ε πνιηηηθή δηεπζέηεζή ηνπ θαιχπηεη ηηο πξψηεο αλάγθεο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη απμάλεη ηελ ηζρχ ηεο Έλσζεο. Οη δηαξθείο κεηαξξπζκίζεηο θαλεξψλνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. Δπεηδή φκσο ππάξρεη έλα πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ πνπ δελ άπηνληαη ηεο αλζξσπίλεο ζθαίξαο επηξξνήο απ ηελ κία. Αξρηθά. ε ηζηνξία ηεο ΚΑΠ καο έρεη δηδάμεη φηη ηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελα πξνγξάκκαηα δελ απνηεινχλ θαη ερέγγπα ζηαζεξφηεηαο. ζηφρνη νη νπνίνη νδήγεζαλ ζε ππεξθνξεζκφ ηεο αγνξάο ζε πξνηφληα θαη αζέκηηα κέζα παξαγσγήο πνπ απεηινχζαλ ην πεξηβάιινλ. . ΢ήκεξα πξνηεξαηφηεηα έρεη ν αγξφηεο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξ φια απηά δελ είλαη ιίγεο νη θσλέο πνπ αληηηίζεληαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. ηα νπνία ζα κεησζνχλ ζην 1/3 έσο ην 2015. πέξαλ ησλ γεληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επλννχλ πνιιά θξάηε. πνπ ε Διιάδα δελ δηαζέηεη θαη αθ εηέξνπ απμάλνληαη ηα θνλδχιηα γηα βαζηθά εμαγσγηθά πξνηφληα ηεο κέρξη ην 2013 θαη απμάλεηαη θαηά πνιχ ε πνζφζησζε ηνπ γάιαηνο.΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ Απφ ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ηεο ΚΓΠ έσο ησλ εκεξψλ καο. αθ ελφο κεηψλνληαη νη επηρνξεγήζεηο γηα κεγάιεο εθηάζεηο. θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηεο ΚΑΠ ζηα λέα δεδνκέλα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  Πολιτικι και διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαικι Ζνωςθ – Neil Nuggent – εκδοςεισ ΢αββάλασ 2009  Νζα Ευρωπαικι Ζνωςθ.Κζντρο προγραμματιςμοφ και οικονομικών ερευνών.gr (Αναπτυξιακι Δυτικισ Μακεδονίασ) . 2005  Ο οικονομικόσ παράγοντασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ – Spyros Economides.εκδόςεισ Θεμζλιο 2007  Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον – Αναςταςίασ Λαμπροποφλου.eu  europedia.europa.eu  anko. 50 χρόνια – Ναπολζων Μαραβζγιασ.moussis.eu (βαςιςμζνο ςτο βιβλίο του Νικολάου Μοφςθ «Η πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ ευρωπαικισ ζνωςθσ. οικονομία. Peter Wilson – εκδόςεισ Θεμζλιο2007  Η Κοινι Αγροτικι Πολιτικι – Rosemary Fennell – εκδόςεισ Θεμζλιο Διαδυκτιακοί τόποι  ec. Μιχάλθσ Σςινιςιηζλθσ. οργάνωςθ και πολιτικζσ. πολιτικζσ)  europa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful