ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΣΙΚΔ΢ ΣΗ΢ ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ΢ ΔΝΩ΢Η΢

ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΣΗΣΗ: ΓΔΩΡΓΙΟ΢ ΢ΣΑΤΡΙΑΝΟΠΟΤΛΟ΢
Α.Μ 280365

Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΓΙ΢ΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙ΢ΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙ΢ΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟ΢ΙΑ΢ ΓΙΟΙΚΗ΢Η΢

ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ
 Αξθηηθφιεμν
 Δηζαγσγή
 Κεθάιαην 1: Η ΚΑΠ απφ ηελ ίδξπζε ηεο ΔΟΚ εσο ην 1992
1.1 ΢ηφρνη ηεο ΚΑΠ
1.2 Υξεκαηνδφηεζε ηεο ΚΑΠ
1.3 Η ζεκαζία ηεο γεσξγίαο
 Κεθάιαην 2: Η ΚΑΠ απφ ην 1992 θαη έπεηηα – Νεα ΚΑΠ
2.1: Οη ζπλζήθεο πξηλ ηνλ«Γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο»
2.2: Ο «Γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο»
2.3: Πξφγξακκα Γξάζεο ή Agenda 2000
2.4: Δλδηάκεζε επαλεμέηαζε θαη Νέα ΚΑΠ
 Κεθάιαην 3: Η Νέα ΚΑΠ θαη ε Διιάδα
3.1: Οη ζπλέπεηεο ηεο δηεχξπλζεο ηεο Δπξψπεο
πξνο Αλαηνιάο ζηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο
3.2: Σα νθέιε θαη νη δεκίεο ηεο Διιάδνο απφ ηελ
Νέα ΚΑΠ
 ΢πκπεξάζκαηα
 Βηβιηνγξαθία

ΑΡΚΣΙΚΟΛΕΞΟ ΚΑΠ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ΚΓΠ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή Δ.Π.Ο.Κ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα Δ.Γ.Δ Δπξσπαηθή Έλσζε Δ.Σ.Δ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ ΔΓΣΔ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ ΔΓΣΑΑ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ΔΣΔπ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ ΠΟΔ Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ GATT Γεληθή ΢πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ ΑΔΠ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξνηφλ ΠΟΠ Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο ΠΓΔ Πξνζηαηεπφκελεο Γεσγξαθηθήο Έλδεημεο .

Η γεσξγία απνηειεί ζεκαληηθφ ζεζκφ γηα ηελ Δ. κε βάζε ηηο ηειεπηαίεο κεηαξξπζκίζεηο. πξσηνζηαηνχζα ζηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. έθεξαλ ζε πξνηεξαηφηεηα ην δήηεκα απηφ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. θαζψο θαη ην φηη νη ππνπξγνί γεσξγίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ζπλαληνχληαη πνιχ πην ζπρλά ζε ζρέζε κε άιινπο ππνπξγνχο. Γαιιία θαη Γεξκαλία παξακέλνπλ αζηαζείο ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. αγξνηηθφ λφκν πνχ ζα εληζρχεη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη θαη επέθηαζε ηελ νηθνλνκία. δηαζέηεη πιεζπζκφ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Η Οιιαλδία είλαη ίζσο ε κνλαδηθή ρψξα πνπ απνηειεί αγξνηηθφ εμαγσγέα θαη φρη εηζαγσγέα. ζεκέιην ιίζν ηεο Κεληξηθήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο. ελψ ην Βέιγην αληηκεησπίδεη δηαξζξσηηθφ πξφβιεκα. Δπηζπκνχλ ηελ παξαγσγή πεξηζζνηέξσλ εγρψξησλ πξντφλησλ. . ζα ζέζεη ζην γεξκαληθφ θνηλνβνχιην.ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ Ο γεσξγηθφο θαη αγξνηηθφο ηνκέαο απαζρνινχλ ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα πεξηζζφηεξν ηνπ ελφο αηψλα. απηάξθεηα θαη θαηαλνκή εηδψλ πξψηεο αλάγθεο. Η αλάγθε γηα δηαζθάιηζε. Η ζεκαζία ηνπ ηνκέα απηνχ εξρφηαλ ζπρλά ππθλά ζην επίθεληξν κεηά απφ πεξηφδνπο καθξνρξφλησλ πνιέκσλ. Η ΚΑΠ απνηειεί ην απφζηαγκα ηεο πξνζπάζεηαο ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο λα εμαζθαιίδνπλ επαξθείο πνζφηεηεο πνηνηηθψλ ηξνθίκσλ. Γελ είλαη ηπραίν ην φηη ζρεδφλ νη κηζέο εηήζηεο δαπάλεο θαηαβάιινληαη ζηελ γεσξγία.Δ θαζψο κε ηελ γεσξγία ζπλδένληαη αξθεηνί θιάδνη πνπ εμαξηψληαη απφ απηήλ. σζηφζν δηαηεξνχλ επηθπιάμεηο γηα ην αλ ζα ππήξρε θαηαλάισζε. Σα επξσπατθά θξάηε αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα. αιιά έρεη ιηγφηεξν γφληκν έδαθνο. Πξφβιεκα ρακειήο γνληκφηεηαο θαη βαξέσο θιίκαηνο αληηκεησπίδεη θαη ην Λνπμεκβνχξγν. φπσο ηνπ Ά θαη ΄Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. φπνπ κέζα ζηηο θαηαζηξνθέο επιήγεζαλ θαη ηα γεσξγηθά πξντφληα. Η Γεξκαλία. Η Ιηαιία ζέηεη επίζεο σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο. Ο αγξνηηθφο απηφο λφκνο ζα απνηειέζεη θαη ηελ πεγή έκπλεπζεο ησλ ηδεψλ ηεο ΢πλζήθεο ηεο Ρψκεο γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. λα πξνζηαηεπηεί ην πεξηβάιινλ θαη ηα δψα. ην 1955. φπσο είλαη ηα ηξφθηκα. λα ηνλψζνπλ νηθνλνκηθά ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη. απαξαίηεηα γηα ηελ δηαβίσζε.

ζηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο . Απφ ην 1992 θαη έπεηηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ε «agenda 2000» θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2004 έσο ησλ εκεξψλ καο.Η ΚΑΠ απφ ηδξχζεσο ηεο κέρξη ησλ εκεξψλ καο έρεη γλσξίζεη πνιιέο κεηαξξπζκίζεηο. απ ηηο νπνίεο ζεκαληηθφηεξεο ίζσο ήηαλ απηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ «γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο» πνπ μεθίλεζε ην 1986 θαη ηειείσζε ην 1992. νξφζεκν έηνο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ αθνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ν γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο. ΢ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαθεξζνχκε ζηα κείδνλα δεηήκαηα πνπ επηιχεη ε ΚΑΠ. ΢ην δεχηεξν θεθάιαην ζηελ πνξεία ηεο έσο ησλ εκεξψλ καο θαη ζα θιείζνπκε κε έλα ηξίην θεθάιαην ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο. ζηηο ζπλερείο εμειίμεηο θαζψο θαη ζην κέιινλ ηεο πνιηηηθή απηήο. ζηα ζεκεία ζηαζκνχο θαηά πεξηφδνπο.Δ κε ζπλερείο πξνθιήζεηο θαη κεηαβνιέο. Παξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο. . ε ΚΑΠ ζα απνηειέζεη έλαλ ηδηαίηεξν ζεζκφ ηεο Δ. κε βάζε ηελ Νέα ΚΑΠ ζα πξηκνδνηεζεί θαηά πνιχ ε Διιάδα θαη ε ζθαίξα ελδηαθέξνληνο ζα ζηξαθεί φρη ζηα πξνηφληα σο πνζφηεηα αιιά ζαλ πνηφηεηα θαη ζηνλ ίδην ηνλ αγξφηε. ΢ην πξψην θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηελ πνξεία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ έσο ην 1992. νη θεληξηθνί ππιψλεο ηεο ΚΑΠ παξέκεηλαλ ίδηνη. ζηελ Αηδέληα 2000 πνπ ζα νξηζηνχλ ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζα πξνθχςεη ε λέα αγξνηηθή πνιηηηθή. Δλ ηέιεη.

Η ζπλζήθε απηή απνηειείηαη απφ κία ζεηξά άξζξσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. Όπσο πξναλαθέξζεθε. ε νπνία παξέρεη ην γεληθφ πιαίζην αξρψλ. ΢ηελ εηζαγσγή ηεο παξνχζεο εξγαζίαο αλαθέξακε φηη ην λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζε ζην γεξκαληθφ θνηλνβνχιην ην 1955 απνηέιεζε ηελ βάζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο ΚΑΠ2.europa. το πλιρεσ κείμενο για τθν ΢υνκικθ για τθ λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ http://ec.νομοκεςία 2 Βλ. β) Αχμεζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγηθφηεηαο γ) ΢ηαζεξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ ηηκψλ δ) Δμαζθάιηζε πξνκεζεηψλ ζε ηξφθηκα. Οη πξνηάζεηο ηνχ λνκνζρεδίνπ πξνέβιεπαλ: α) Άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αγξνηψλ θαη ε γεσξγία λα απνηειέζεη κνριφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. ηδίσο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_el. Σν έηνο 1962 αξρίδεη ε εθαξκνγή ηεο. θαλφλσλ θαη ππιψλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ νη κεηέπεηηα αιιαγέο. κε βάζε ην άξζξν 39 (ην νπνίν κεηεηξάπε ζε άξζξν 33): α) Να απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο γεσξγίαο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο πξνφδνπ. ε Κ.Α.Α. θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη ηεο ΚΑΠ. γ) λα ζηαζεξνπνηεί ηηο αγνξέο δ) λα εμαζθαιίζεη ηνλ αλεθνδηαζκφ 1 . Σα άξζξα 39-44 θαζνξίδνπλ ηελ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΚΑΠ1. ζηελ ζπλζήθε ηεο Ρψκεο. ηδίσο κε ηελ αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ γεσξγία. Rosemary Fennell – Η κοινι αγροτικι πολιτικι .Π. κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Κ.Κεθάιαην 1: Η ΚΑΠ από ηελ ίδξπζε ηεο ΕΟΚ έωο ην 1992 1.Π βαζίδεηαη ζηελ ΢πλζήθε ηεο Ρψκεο.1 ΢ηόρνη ηεο ΚΑΠ Σν έηνο 1957 ηδξχεηαη ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) κε ηελ ζπλζήθε ηεο Ρψκεο. κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο αλαπηχμεσο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαζψο θαη ηεο αξίζηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.pdf . είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα δηεπθξίλεζε γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο ζεκαζίαο. β) λα εμαζθαιίδεη θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν έλα δίθαην βηνηηθφ επίπεδν ζηνλ γεσξγηθφ πιεζπζκφ. ζε ηηκέο ινγηθέο πξνο ηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα Πεξεηαίξσ. Πξνηνχ σζηφζν παξνπζηάζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο.

αθνχ κε ρακειέο ηηκέο πξντφλησλ. ν παξαγσγφο κπνξνχζε λα παξάγεη πεξηζζφηεξν θαη λα απμήζεη έηζη ην εηζφδεκά ηνπ. Πξάγκαηη. Δίρε επηηεπρζεί βειηίσζε ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ. Σν ηακείν απηφ 3 http://ec. νη ιέμεηο θιεηδηά γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ νπζία ηεο ΚΑΠ είλαη: παξαγσγηθφηεηα.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_el. 1. Η δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ θαη ε ξχζκηζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ επαθίεηαη ζε έλαλ κεραληζκφ. βαζίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο γεσξγηθνχ ηακείνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη εγγχεζεο (άξζξν 40 παξ.ε) λα δηαζθαιίδεη ινγηθέο ηηκέο θαηά ηελ πξνζθνξά αγαζψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη δηαηεξείην κία ζηαζεξφηεηα σο πξνο ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πνπ επλννχζε θαη ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. Σα έζνδα ηνπ ηακείνπ απηνχ πξνέξρνληαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη αληηζηαζκηζηηθέο εηζθνξέο.europa. ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε.Π. ΢πκπεξαζκαηηθά. κε βάζε ην άξζξν 40. επάξθεηα. εμαζθαιίζηεθε απηάξθεηα ζε γεσξγηθά πξντφληα (ε νπνία άξρηζε λα δηαθαίλεηαη θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 80)3 θαη ε αγνξά εληφο ηεο ΔΟΚ ήηαλ πξνζηαηεπκέλε απφ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ . Σν ηακείν απηφ επηθνξηίζηεθε ηελ ππνρξέσζε λα ρξεκαηνδνηεί ηηο θνηλνηηθέο δαπάλεο γηα ηηο γεσξγηθέο αγνξέο. Η πνιηηηθή απηή ιεηηνχξγεζε επηηπρεκέλα γηα κία ζεηξά εηψλ έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80. πξνυπνζέηεη: α) θνηλνί θαλφλεο αληαγσληζκνχ β) ππνρξεσηηθφο ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ νξγαλψζεσλ αγνξάο γ) επξσπατθή νξγάλσζε αγνξάο Με εηδηθέο ξπζκίζεηο πξνβιεπφηαλ ν θαζνξηζκφο αλψηαηε θαη κία θαηψηαηε ηηκή γηα ηα πξντφληα ησλ παξαγσγψλ δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. ηα ηξφθηκα θπθινθνξνχζαλ ζε ινγηθέο. αχμεζε εηζνδήκαηνο.2 Υξεκαηνδόηεζε ηεο ΚΑΠ Η εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο.Δ).Σ.2. ην 1962 ζα ηδξπζεί ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (Δ.Γ. φπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 40 παξ.3).pdf . Οη εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ πίεδαλ ηηο επξσπατθέο ηηκέο ψζηε λα κελ μεπεξάζνπλ ην αλψηαην φξην. ηηκέο. ηελ έξεπλα θαη ηηο γεσξγηθέο γλψζεηο (άξζξν 41 – α). πξνο ηνλ θαηαλαισηή. δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. Οη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ. Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ. ζηαζεξφηεηα.

κε κία επηηπρεκέλε 4 Περί ανταγωνιςμοφ και αρχών τθσ GATT δεσ κεφ. ην Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Εγγπήζεωλ (ΕΓΤΕ) θαη ην Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΕΓΤΑΑ). Οη πφξνη. πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) θαη θπξίσο ηα εζληθά ηακεία.Π. δηεθδηθεί ζρεδφλ ηνλ κηζφ εηήζην πξνυπνινγηζκφ . Σνλ Ινχλην ηνπ 2005 νη ππνπξγνί γεσξγίαο απνθάζηζαλ κεηαξξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΚΑΠ. Τπάξρνπλ αξθεηνί θιάδνη πνπ ζπλδένληαη άκεζα ε έκκεζα κ’ απηήλ. Η επηηπρία ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ επηηπρία ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Σν Επξωπαϊθό Γεωξγηθό Τακείν Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη Εγγπήζεωλ (Ε. ε γεσξγία. Σν ΔΓΣΔ έρεη σο ζηφρν κέηξα άκεζεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο θαη ην ΔΓΣΑΑ επελδχεη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. φπνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ γεσξγία. άκεζεο πιεξσκέο θαη γηα κέηξα αγξνηηθήο αλάπηπμεο. πέξαλ απηψλ ησλ δχν ηακείσλ. Σν πξψην αλαιακβάλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ πιεξνθφξεζεο.3 Η ζεκαζία ηεο γεωξγίαο Ο ηνκέα ηεο γεσξγίαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ agenda ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο.Γ. Σν Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ ρξεκαηνδνηεί άιιεο δαπάλεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο.2 . Δπηπιένλ δε. Οη ιφγνη απηήο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο πνπ ηνλ θαζηζηά ζεκαληηθφ είλαη πνιινί θαη έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζε θάπνηνπο εμ απηψλ. νη νπνίεο ζα έκπαηλαλ ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ην 2007. θαζηζηψληαο ηελ έλα κείδσλ δήηεκα ζηηο ζπδεηήζεηο ράξαμεο πνιηηηθήο.Ε) δίλεη ηελ ζέζε ηνπ ζε δπν μερσξηζηά ηακεία. ΢ηφρνο ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ. 1. Καηά δεχηεξνλ.Τ. Σα Σακείν Δγγπήζεσλ θαη ην Σακείν Πξνζαλαηνιηζκνχ. θηεληαηξηθέο δαπάλεο. ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζα παξαβηάδνληαη νη αξρέο ηεο GATT πεξί αληαγσληζκνχ4.ρσξίδεηαη ζε δπν μερσξηζηνχο ηνκείο.

κε ηα έσο ηφηε δεδνκέλα (θαη ζπλεπψο θαηά ηπρφλ κεηαξξπζκίζεσλ απηήο) είλαη θαηεμνρήλ ηα θξάηε κε ηα κεγαιχηεξα νθέιε απφ απηήλ.  Η δεκηνπξγία επαξθνχο πνζφηεηαο ηξνθίκσλ νδεγεί ζε ζρεηηθή απηάξθεηα απνηξέπνληάο ηηο εηζαγσγέο. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ηνπο εμήο:  Τπέξκαρνη κίαο ηζρπξήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο. απηή κείσζε δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη ςήθνο δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ πνιηηηθή επηξξνή. Αλαθέξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ Γαιιία.  Σν ζχλνιν ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ ζηελ επξσπατθή δψλε αλέξρεηαη ζην25% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ5 ην 1958 θαη 5% ην 2002. κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηα εμήο:  Η γεσξγία απνηειεί έλαλ ηνκέα ηνπ νπνίνπ ε επηηπρία δελ επαθίεηαη κφλν ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα αιιά θαη ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο.αγξνηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί επάξθεηα θαη εθνδηαζκφο αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο. 5 Και πάλι με τα τότε δεδομζνα. 578) . Οη δε εηζαγσγέο ζε βαζηθά είδε δηαηξνθήο δεκηνπξγεί εμάξηεζε απφ ηξίηεο ρψξεο. Αχμεζε ησλ ηηκψλ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ελψ κείσζε ζα κεηψζεη ηα γεσξγηθά εηζνδήκαηα. κε θίλεηξν έλα αμηνπξεπέο εηζφδεκα πνπ ζα ηνπο επηηξέπεη ηελ ζπλερή ελαζρφιεζε. Σπρφλ αθαηάιιεια θαηξηθά θαηλφκελα κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο ε ζεκαληηθή αχμεζε. κε έλα επξχ δίθηπν ηελ κεγαιχηεξε παξνρή πφξσλ. σζηφζν. κε ζηφρν ηελ πνιηηηθή ζηήξημε. Ωζηφζν ε ζεκαζία ηεο παξακέηξνπ απηήο ζα πάςεη λα είλαη ζεκαληηθή. ςελ. 25% εν ζτει 1958 (Πολιτικζσ και διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. ηεο νπνίαο ε ζπκκεηνρή ζηελ γεσξγηθή παξαγσγή αλέξρεηαη ζην 22. Η πιένλ ζεκαληηθή απφ ηηο νκάδεο απηέο είλαη ε copa – cogeca. Οη θπβεξλήζεηο είλαη πξφζπκεο λα αθνχζνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη λα ζπληαπηίζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. απνζαξξχλνληαο ηνπο απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ γεσξγία.  Οη νξγαλψζεηο ησλ αγξνηψλ είλαη αξθεηέο θαη απνηεινχλ έλα κεγάιν πφιν άζθεζεο πνιηηηθήο επηξξνήο.5%.  Οη αγξφηεο πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ γεσξγία. Δπεθηείλνληαο ηελ αλάιπζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο ΚΑΠ. δεκηνπξγψληαο δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο. Η ζεκαληηθή. φηαλ ζα εκθαληζηνχλ πιενλάζκαηα ζηελ επξσπατθή αγξνηηθή αγνξά. Πην αλαιπηηθά.

Παξά ην γεγνλφο φηη νη αξρηθνί ζηφρνη απέδσζαλ θαξπνχο. ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ζα αθνινπζήζεη ν «γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο» κε ζεκαληηθέο αιιαγέο γηα ηελ αγξνηηθή πνιηηηθή. 616 ΢υνταξιοδότθςθ αγροτών ςε θλικία 55-65 ετών. ςελ. 2.1 Οη ζπλζήθεο πξηλ ηνλ «γύξν ηεο Οπξνπγνπάεο» Σα ρξφληα ηεο επκάξεηαο θαη ηνπ ζξηάκβνπ ηεο ΚΑΠ δελ άξγεζε λα δηαδερζεί ε απνγνήηεπζε θαη ν ηξηγκφο ζηελ λνκνζεζία ηεο. κε ηελ ζπκκεηνρή 110 ρσξψλ. Ωζηφζν. είηε αρξεζηεχνληαλ. Ήηαλ ε 6 7 Βλ.Νέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 2.2 Ο Γύξνο ηεο Οπξνπγνπάεο Σν 1986 ζπλήιζε ζηελ Οπξνπγνπάε ν 8νο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο GAAT.Κεθάιαην 2: Η ΚΑΠ από ην 1992 θαη έπεηηα . πνπ είηε παξέκελαλ ζηηο απνζήθεο. ζηελ ππεξβνιηθή αχμεζε ησλ ηηκψλ. Η κείσζε ηεο παξαγσγήο ζα αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξνρή απνδεκίσζεο ζηνπο γεσξγνχο. Σν 1988 ζα ιεθζνχλ κέηξα ζηαζεξνπνίεζεο θαη κείσζεο ηεο παξαγσγήο6. δεκηνπξγήζεθαλ εθ λένπ πξνβιήκαηα πνχ νθείινληαλ ζηελ ππεξπαξαγσγή ηξνθίκσλ. ε δηεζλήο πνιηηηθή θαηέθξηλε ηελ Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα γηα ζηξέβισζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ γεσξγηθά πξντφληα. . Οη παξάγνληεο απηνί είραλ σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία πιενλαζκάησλ. κείσζε δειαδή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ  Β) Δθηαηηθνπνίεζε. Νζα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. ζηελ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ αχμεζε ησλ θξαηψλ κειψλ. Σα κέηξα απηά πεξηειάκβαλαλ:  Α) Αγξαλάπαπζε. κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα αλάινγε κείσζε ηεο παξαγσγήο  Γ) Πξφσξε ζχληαμε ησλ αγξνηψλ7  Γ) ΢ηξνθή πξνο άιιεο θαιιηέξγεηεο Σα κέηξα απηά δελ απέδσζαλ καθξνπξφζεζκα. Η ΔΟΚ αγφξαδε ηα επξσπατθά πξντφληα ζε πνιχ πςειέο ηηκέο θαη ηα πνπινχζε ζηελ δηεζλή αγνξά ζε αξθεηά ρακειέο. Δπηπιένλ δε.

Όινη δε νη δαζκνί είλαη δεζκεπκέλνη. ην 1994 απφ 125 ρψξεο. Ιδηαίηεξε κλεία γίλεηαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 9 . ην δεχηεξν λα νθείιεη λα αληαπνδψζεη απηήλ ηελ θίλεζε. (Οικονομικόσ παράγοντασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ. κε κείσζε ησλ δαζκψλ ζην 24% ζε δέθα (10) έηε11. ππφ ηελ έλλνηα φηη ε αχμεζε ηνπο πξνυπνζέηεη 8 Βλ. θαηάξγεζε αληηζηαζκηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηα εηζαγφκελα θαη αληηθαηάζηαζε κε ζηαζεξνχο δαζκνχο. ε δπλαηφηεηα δειαδή αλ έλα θξάηνο κείσλε ηνπο δαζκνχο ελφο πξντφληνο ελφο άιινπ θξάηνπο. Η ελέξγεηα απηή απαηηνχζε ηελ χπαξμε δηαθάλεηαο. Οη ιχζεηο πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ ήηαλ ε κείσζε ησλ δαζκψλ ζε μέλα αγξνηηθά πξντφληα απφ ηξίηεο ρψξεο. ςελ. ηδηαίηεξα ζηα αγξνηηθά πξντφληα9. Δηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη. Η πξψηε θάζε νινθιεξψζεθε ζηελ Γελεχε ην 19898. β) κεηαβιεηνί δαζκνί. κέηξα πνζνζηψζεσλ παξαγσγήο γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ ηα πιενλάζκαηα. όπου επιβλικθκαν ποςοςτώςεισ ςτισ εξαγωγζσ (πολυινικι ςυμφωνία) 10 Διαφάνεια.πξψηε θνξά φπνπ ν ηνκέαο ηεο γεσξγίαο ζπκπεξηειήθζε ζηηο ζπλνκηιίεο.2 ΢τον γφρο διαπραγματεφςεων. ΢ηφρνη ηεο ΢πκθσλίαο ηεο GATT ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ. δφο βαςικζσ αρχζσ τθσ GATT. Οη αξρέο ηεο ΢πκθσλίαο ηεο GATT δέζκεπαλ ηα θξάηε γηα: 1) βειηίωζε ηεο πξόζβαζεο ζηηο μέλεο αγνξέο. κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον – κεφ. ηελ αληηθαηάζηαζε δειαδή ησλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ κε νκνηφκνξθνπο δαζκνχο. θαζνιηθή δαζκνπνίεζε θαζψο θαη ακνηβαηόηεηα10. Παξάκεηξνο ηεο ΢πκθσλίαο ήηαλ λα κπνξεί λα ζπλππάξμεη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία θαη ε εζσηεξηθή απηνλνκία ζε δεηήκαηα εκπνξίνπ. ζνασ επίςθσ μεγάλοσ τομζασ που απαςχόλθςε τισ ςυνομιλίεσ ιταν αυτόσ τθσ κλωςτοχφαντουργίασ. Η ηειηθή ζπκθσλία ππνγξάθεθε ζην Μαξαθέο. ρσξίο λα εγθαηαιεθζεί πιήξσο ν εζληθφο έιεγρνο ζηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο θαη ε κείσζε ησλ δαζκψλ. φηη νη δαζκνί πξέπεη λα κεησζνχλ θαηά 36% κε πεξηζψξην πιήξνπο εθαξκνγήο ηα έμη (6) έηε. Μέζα ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη αλήθνπλ: α) πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί εηζαγσγψλ. κεηψλεηαη ν δαζκφο γηα πξντφληα πνπ δελ εηζάγνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ. αμοιβαιότθτα.139) 11 Ωςτόςο προβλζπεται θ δυνατότθτα επιβολισ πρόςκετου δαςμοφ αν το ειςαγόμενο προϊόν υπερβεί το 125% τθσ ειςαγωγισ τθσ προθγοφμενθσ τριετίασ.

3% ςε δζκα ζτθ. δ)πεξηνξηζκνί εμαγσγψλ. 2) Μείωζε ηεο εζωηεξηθήο πξνζηαζίαο ΢ηα πιαίζηα ηνπ γχξνπ ηεο GATT απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζηα αγξνηηθά ηνπο πξντφληα. Γηα ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο νη επηδνηήζεηο κεηψλνληαη θαηά 36% θαη νη πνζφηεηεο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ θαηά 21% ζε δηάζηεκα έμη (6) εηψλ. Απφ ηνλ θαλφλα εμαηξνχληαη επίζεο νη επηδνηήζεηο γηα δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. 3) Μείωζε ηωλ εμαγωγώλ Πξνβιέπεηαη ε κείσζε ησλ επηδνηήζεσλ πξνο εμαγσγέο. οι μείωςθ για τισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ διαφζρει. θαηά ην 6ν σζηφζν νθείινπλ λα είλαη ζπλεπή πξνο ηελ νδεγία. 13 Βλ. 148 . ςτο 13. ε αλζξσπηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ παξνρή ηξνθίκσλ. γηα φζα θξάηε ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ΠΟΔ θαη ζπλεπψο απνδέρνληαη δεζκεπηηθά ηηο ζπκθσλίεο ηεο13. 12 Και ς αυτιν τθν περίπτωςθ. απνδεκηψζεηο ζε γεσξγνχο πνπ ε παξαγσγή ηνπο πιήηηεηαη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Δμαηξνχληαη ηεο κείσζεο α) ηα κέηξα ζηήξημεο πνπ αθνξνχλ θάησ απ ην 5% ηεο αμίαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θάζε ρψξαο β) δηαξζξσηηθά κέηξα πνπ δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην εκπφξην θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο.πξνεηδνπνίεζε. γ) ειάρηζηεο ηηκέο εηζαγσγήο. «ο οικονομικόσ παράγοντασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ» ςελ. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ «γχξν ηεο Οπξνπγνπάεο» είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Εκπνξίνπ (ΠΟΕ). Έηζη κεηψλεηαη ε ζηήξημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαηά 20% ζε δηάζηεκα έμη (6) εηψλ12 κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ πεξίνδν 1986 -1988. κέηξα φπσο ε ρνξήγεζε ηξνθίκσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Σα θξάηε δχλαληαη κέζα ζην δηάζηεκα ησλ πέληε εηψλ λα ππεξβνχλ ην θαζνξηζζέλ εμαγσγηθφ φξην. σο αηηία πιήμεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ο ΠΟΔ έρεη αξκνδηφηεηεο δηαηηεζίαο θαη δηθαίσκα επηβνιήο πξνζηίκσλ ζε θξάηε πνπ παξαβηάδνπλ ηνπο θαλφλεο ηεο GATT. Δμαίξεζε ζηελ κείσζε απνιακβάλνπλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο.

 Η δηεχξπλζε πξνο ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο ζα έθεξλε πξνβιήκαηα ζηνλ πξνππνινγηζκφ.Με ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο ΚΑΠ14 ην 1992 απνδφζεθε κείδνλα ζεκαζία ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. αλ θαη κεηψζεθαλ. 2. Οη ηηκέο. παξέκελαλ ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηηο δηεζλείο. πνπ αληηζηνηρνχζε ζρεδφλ ζηνλ κηζφ.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑ΢Η΢ 2000 Η «AGENDA 2000» Σν πξφγξακκα δξάζεο 2000 θηλείηαη ζηα πιαίζηα αλακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.  Η Κνηλφηεηα δερφηαλ ηεξάζηηεο πηέζεηο απφ ηξίηα θξάηε. ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ δηεχξπλζή ηεο πξνο αλαηνιάο. γηα άλνηγκα ηεο γεσξγηθήο αγνξάο ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο. σζηφζν. Μηα απ ηηο αιιαγέο πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ Αηδέληα 2000 ήηαλ ε κεηνλνκαζία ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο (ΚΓΠ) ζε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή 14 Η οποία ζωσ τότε ονομαηόταν Κοινι Γεωργικι Παραγωγι. Η αλλαγι ΚΑΠ κα ζρκει με τθν ατηζντα 2000.  Καηά ην 1996 πξνθιήζεθαλ ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ ιφγσ ηεο ζπνγγψδνπο εγθεθαινπάζεηαο ησλ βννεηδψλ θαη ηεο αλίρλεπζεο δηνμηλψλ ζηηο δσνηξνθέο. Οη γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο θηλήζεθαλ νη λέεο κεηαξπζκίζεηο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο ηνπ Γχξνπ ηεο GATT. . κε θχξην πξσηαγσληζηή ηηο Η. Βέβαηα θάηη ηέηνην δελ κπνξνχζε λα γίλεη.Δ γηα ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαηφπηλ εληνιήο ηεο ΢πλφδνπ θνξπθήο ηνπ Δπξσπατθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1995. ΢ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε:  Σελ πίεζε πνπ αζθνχζαλ πνιιά θξάηε γηα κείσζε ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ θνλδπιίσλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηελ ΚΑΠ.Α. ν νπνίνο έπξεπε λα απμεζεί δξακαηηθά πνιχ.Δ. Η Δπηηξνπή φθεηιε λα θαηαξηίζεη έλα πξφγξακκα δξάζεο γηα ηηο κειινληηθέο πξνθιήζεηο ηεο Δ. απμήζεθε ην εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ θαη πξνσζήζεθε ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ.Π.

(ΚΑΠ)15.Δ επηδηψθεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζεηξά κέηξσλ φπσο:  Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αγξόηεο πνπ ηξνπνπνηνύλ ηηο γεωξγηθέο κεζόδνπο ηνπο. ςελ. ηελ κείωζε ηωλ θαιιηεξγνύκελωλ εθηάζεωλ θαη ρξεζηκνπνηνύκελωλ δώωλ. θαζψο πιένλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λέεο κέζνδνη εηζνδεκάησλ. http://ec. Οη γξακκέο πάλσ ζηηο νπνίεο θηλήζεθε ην πξόγξακκα δξάζεο 2000 είλαη νη εμήο: 1)Μείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ πιένλ αληαγσληζηηθά ζηελ δηεζλή αγνξά. Νζα Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 17 Βλ.618 Μία γραμμι που είχε ιδθ οριςτεί από τον Γφρο τθσ Ουρουγουάθσ και τώρα αποφαςίηεται θ ενίςχυςι τθσ. 3) Έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ  Καζνξίδνληαη θαλόλεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηωλ ηξνθίκωλ θαη ηωλ δωνηξνθώλ  Αλεμάξηεηεο θαη δηαζέζηκεο ζην θνηλό επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο  Δξάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ θαλόλωλ θαη ηνλ έιεγρν ηωλ δηαδηθαζηώλ  Αλαγλώξηζε δηθαηώκαηνο ζηνπο θαηαλαιωηέο λα επηιέγνπλ ειεύζεξα κε βάζε πιήξεηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηε ζύζηαζε ηωλ ηξνθίκωλ17  Μέηξα γηα ηελ ζηξνθή πξνο ηελ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα 15 Βλ.  Χξεκαηνδόηεζε κέξνπο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο  Επηπιένλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηνπο αγξόηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νηθνινγηθέο κεζόδνπο θαιιηέξγεηαο βάζεη ηωλ πεξηβαιινληηθώλ λόκωλ. 2)Οηθνινγηθή γξακκή θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε αλάινγεο γεσξγηθέο κεζφδνπο16.europa. επεθηείλνπλ ην θπζηθό ηνπίν κε ηελ δεκηνπξγία ηερληηώλ ιηκλώλ θαη ηελ δελδξνθύηεπζε. Η Δ.eu/agriculture/publi/capexplained/cap_el 16 .

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Η ηηκή παξέκβαζεο ζηα ζηηεξά κεηψλεηαη θαηά 15%. Πξάγκαηη. Η ηειηθή κνξθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο agenda 2000 απνθαζίζηεθε ζηελ ΢πλνδν ησλ Πξσζππνπξγψλ ζην Βεξνιίλν. νξίζηεθε επαλεμέηαζε ηνπ ζηα κέζα ηεο πεξηφδνπ 2000 – 2006. Ωο απνδεκίσζε γηα ηελ κείσζε εηζνδήκαηνο παξέρεηαη βνήζεκα αλάινγα κε ηελ θαιιηεξγνχκελε γε θαη ην πιήζνο ησλ δψσλ πνπ αμηνπνηνχληαη. Γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο πνιηηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 1. 2. 2. ςελ. Καη εδψ κέξνο ηεο επζχλεο αλαιακβάλνπλ ηα ίδηα ηα θξάηε θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ΢ην γάια κεηψλεηαη ζηαδηαθά ε ηηκή παξέκβαζεο θαηά 15% θαη δηαηήξεζε ηνπ θαζεζηψηνο πνζνζηψζεσλ. Η ππνρξεσηηθή αγξαλάπαπζε δηαηεξείηαη ζην 10%. Οη αγξφηεο έρνπλ δηθαίσκα απνδεκίσζεο κφλν αλ θαη ζηνλ βαζκφ πνπ αθνινπζνχλ ηελ γξακκή απηή. νζπξίσλ θαη δεκεηξηαθψλ απφ ην έηνο 2002 θαη έπεηηα. Μείσζε ηηκψλ ζηήξημεο γηα ην βφεην θξέαο θαηά 20% κέρξη ην 2002. Λνγφηππα πξνζηαηεπόκελεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη πξνζηαηεπόκελεο γεωγξαθηθήο έλδεημεο (ΠΓΕ) 4)Γεκηνπξγία ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζνδεκάησλ ζηελ χπαηζξν. ζηηο 10 Ινπιίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε «ελδηάκεζε επαλεμέηαζε ηεο 18 Βλ. βάζεη ηεο αξρήο crosscompliance18.4 Ελδηάκεζε επαλεμέηαζε θαη Νέα ΚΑΠ Καηφπηλ πξνθαζνξηζκνχ ζην Πξφγξακκα 2000.117 . Η απνδεκίσζε παξέρεηαη κε γλψκνλα ηα ζηξέκκαηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ. Απνδεκίσζε παξέρεηαη επίζεο γηα ηηο εθηάζεηο πνπ παξακέλνπλ αθαιιηέξγεηεο κε ππνρξεσηηθή αγξαλάπαπζε θαη εμηζνξξνπείηαη κε απηήλ ησλ ειαηνπαξαγσγψλ.

κε απηνχο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζηελ agenda 2000.gr . ελψ απφ ην 2007 ηα θξάηε ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ηέηνηα ζπζηήκαηα ζηνπο αγξφηεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο Νέαο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο είλαη: Η πνιηηηθή ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ επηθεληξψλεηαη πιένλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ παξαγσγνχ. ΢ηαδηαθή κείσζε ησλ άκεζσλ εληζρχζεσλ γηα ηηο κεγάιεο εθηάζεηο. Η Νέα ΚΑΠ πηνζεηείηαη ην 2003. Παξάιιεια παξέρεη θίλεηξα γηα λα εληζρπζεί ε ζπλερήο ελαζρφιεζε κε ηελ γεσξγία.Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο». ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Απφ ηα πνζά πνπ εμνηθνλνκνχληαη παξακέλνπλ ην 80% ζηα θξάηε κέιε θαη ην ππφινηπν δηαλέκεηαη ζ απηά αλαιφγσο ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ κέζν φξν ησλ πξνηφλησλ πνπ παξήγαγε απφ ην 2000 έσο θαη ην 2003. Δθαξκνγή ελφο λένπ «ζπκβνπιεπηηθνχ ζπζηήκαηνο εθκεηάιιεπζεο» πνπ παξέρεη ζπκβνπιέο ζηνπο αγξφηεο γηα ηηο νξζέο γεσξγηθέο κεζφδνπο.anko. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ αλαζεσξήζεσλ είλαη ν κεγάινο αξηζκφο επηδνκάησλ πνπ παξέρνληαη ζηνπο αγξφηεο. Έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ πξνππνινγηζκνχ κέζσ εγθαηάζηαζεο κεραληζκνχ δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο20. Οη επελδχζεηο γηα κεηαπνίεζε θαη εκπνξία πεξηιακβάλνληαη ζηηο εληζρχζεηο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Νζα Ευρωπαικι Ζνωςθ www. Με ηήξεζε ησλ θαλφλσλ απηψλ ζπλεπάγεηαη κείσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ επηδνκάησλ19. Θα ηνπο παξέρεηαη εληαία ελίζρπζε. Η ζπκκεηνρή ε φρη ησλ αγξνηψλ ην 2010 ζα εμεηαζηεί αλ ζα είλαη ππνρξεσηηθή. Οη ζηφρνη απηήο παξακέλνπλ αλαιινίσηνη. 19 20 Βλ. Με απηά ηα πνζά ρξεκαηνδνηείηαη κέξνο ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο. Η ζπκκεηνρή ησλ αγξνηψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Οη αγξφηεο απφ ηελ άιιε νθείινπλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα κέηξα πεξηβαιινληηθήο θαη δσηθήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ηεο αζθάιεηαο ηξνθίκσλ.

21 22 Η Κφπροσ ζχει μεγαλφτερο ειςόδθμα από τθν Ελλάδα και θ Βουλγαρία Ρουμανία το χαμθλότερο. ιαραληθά. Γηα ην ίδην δηάζηεκα αχμεζε παξνπζίαζαλ θαη νη εμαγσγέο καο πξνο ηηο λέεο ρψξεο ζε πνζνζηφ 102%22. Ο ηνκέαο κε ηηο κεγαιχηεξεο πηζαλέο επηπηψζεηο είλαη απηφο ησλ εμαγσγψλ. Σα δέθα λέα θξάηε πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δ.6%.Κεθάιαην 3: Η Νέα ΚΑΠ θαη ε Ειιάδα 3. ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ ζηήξημε κέζσ θνλδπιίσλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ ΚΑΠ ζα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο. Σα πξνηφληα πνπ εμήγαγε θπξίσο ε Διιάδα ήηαλ θαπλφο. ηδηαίηεξα ζηα γαιαθηνθνκηθά θαη ην θξέαο ζηνπο νπνίνπο εκθαλίδνπλ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. βακβάθη. Η αληαγσληζηηθφηεηα ζα ζεκεηψζεη κείσζε κε ηηο ρακειέο ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ εμ αλαηνιψλ πξνηφλησλ. θξνχηα θαη θαξπνί. Σα δηαηηζέκελα πνζά πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δ. Βέβαηα ε Διιάδα έρεη θαη νθέιε απφ ηελ δηεχξπλζε θαζψο έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ζα πεγαίλεη πξνο ηηο αλαηνιηθέο ρψξεο.1 Οη ζπλέπεηεο ηεο δηεύξπλζεο ηεο Επξώπεο πξνο Αλαηνιάο ζηνλ θιάδν ηεο γεωξγίαο Η ζπλερήο αλαζεψξεζε ηεο ΚΑΠ θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπαηθήο Έλσζεο ζηηο αλαηνιηθέο ρψξεο ζα θέξεη ηελ Διιάδα αληηκέησπε κε νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Οη ζπλέπεηεο απηέο ζα εκθαληζηνχλ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ.Δ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ παξνρή θνλδπιίσλ πξνο ηελ ρψξα καο. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη κε δεδνκέλε ηελ κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ εηζνδεκάησλ κεηαμχ ησλ λέσλ θξαηψλ21 ε ελαξκφληζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζα αθνινπζνχλην ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ αβέβαηε θαη δπζκελήο. Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Οη εηζαγσγέο καο ζην δηάζηεκα 1995 – 2000 παξνπζίαζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 28. κεφ. θαζψο νη λενεηζειζείζεο δηαζέηνπλ ρακειφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη απμεκέλε ελαζρφιεζε κε ηελ γεσξγία παξέρνληαο κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πξνππνινγηζκνχ πξνο απηέο. 3 . Σν δε ΑΔΠ ηνπο είλαη πεξίπνπ ίζν κε ην 40% ηεο Δπξψπεο ησλ 15.Δ έρνπλ έθηαζε ίζε κε ην 1/3 ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο έσο ηφηε Δ. Οη λέεο ρψξεο δηαζέηνπλ κεγάιν κέξνο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.Δ ησλ 15. Βλ. θαη πιεζπζκφ ην ¼ ηεο ηδίαο.

3.  Κάπνηα απφ ηα κεζνγεηαθά πξνηφληα κε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη ν θαπλόο. Η νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ην ζθιεξφ ζηηάξη κεηψλεηαη.gr . ην ειαηόιαδν θαη ην βακβάθη.  Η ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ κέηξσλ βαζίδεηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε απφ ηελ κείσζε εληζρχζεσλ ζηηο κεγάιεο εθκεηαιιεχζεηο. Πέξαλ ησλ ζεηηθψλ απηψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. ηα νπνία ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2004 θαη εγθξίζεθε θαζεζηψο ίζεο κεηαρείξηζεο κε απηά ησλ βνξείσλ ρσξψλ. εσο ην 2006. ζα πιήμεη νηθνλνκηθά κεγάιν κέξνο ησλ αγξνηψλ. Παξάιιεια βέβαηα ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. ππάξρνπλ θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ γεσξγία θαη θηελνηξνθία. απνθνκίδνληαη ηεξάζηηα νθέιε πξνο ηελ Διιάδα.2 Σα νθέιε θαη νη δεκίεο ηεο Ειιάδνο από ηελ Νέα ΚΑΠ Με βάζε ηελ Νέα ΚΑΠ. Δπίζεο ε κείσζε ησλ ηηκψλ ζην γάια έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηνπο 23 www. Η Διιάδα σζηφζν δηαζέηεη πνιιέο εθηάζεηο κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δμαζθαιίζηεθαλ δε πφξνη ζηήξημεο γηα απηά κέρξη ην 2013.anko. ε νπνία άξρηζε λα ηζρχεη ζηελ Διιάδα απφ 1-1-2006.000 ηφλνπο κέρξη ην 2015.  Η θνηλνηηθή ζπκκεηνρή ζηηο δαπάλεο γηα πεξηβαιινληηθά κέηξα αλέξρεηαη ζην 85%  Με βάζε πξφηαζε ηνπ 2010 νη αγξφηεο ππνρξενχληαη ζηελ ζχλαςε αζθαιηζηηθήο θάιπςεο γηα απνδεκηψζεηο ζε πεξίπησζε θαηαζηξνθψλ ηεο θαιιηέξγεηαο απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Οη λέεο ξπζκίζεηο εμαζθαιίδνπλ ζηήξημε ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν έσο ην 201423. Η κείσζε απηή είλαη ζπλεπψο κεδακηλή έσο αλχπαξθηε (φπσο γηα ηελ αγξνηηά ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ)γηα ηελ Διιάδα.  Απμάλεηαη απφ 55% ζε 60% νη επηδνηήζεηο γηα επελδχζεηο ησλ λέσλ αγξνηψλ.  Γηα ην αγειαδηλφ γάια απνθαζίζηεθε αχμεζε ηεο πνζφζησζεο θαηά 120. Η ζηαδηαθή κείσζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζίηνπ.

νη επελδχζεηο ζα βξεζνχλ αληηκέησπεο κε ζνβαξνχο θηλδχλνπο ειιεηκάησλ θαη άλνδν ηεο αλεξγίαο.Βάζεη ησλ λενηέξσλ κεηαξξπζκίζεσλ νη γεσξγηθέο εθηάζεηο κε εηζπξάμεηο άλσ ησλ 5.Μεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρεη βαζηζηεί ζηηο λέεο επηδνηήζεηο ηεο ΚΑΠ.Η κεηαβίβαζε ηεο γεο ζπλνδεχεηαη απφ ην δηθαίσκα ελίζρπζεο. Ωζηφζν αλ ν ηδηνθηήηεο δελ ηεξεί ηνπο θαλφλεο. Αλ φρη.Η αζηάζεηα ησλ ηηκψλ πνπ νθείιεηαη ζηελ επεξξνή απφ ηηο δηεζλείο ηηκέο. Πιήζνο επηρεηξήζεσλ έρεη ζηεξηρηεί ζηα πξνγξάκκαηα γηα ην βακβάθη. . ην ειαηφιαδν. ηφηε ν δηθαηνχρνο δελ δχλαηαη βάζε ινγηθήο λα ζηεξεζεί ηνπ δηθαηψκαηνο ιφγσ ηνπ πξψηνπ. .Με κηα αγξνηηθή πνιηηηθή πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη είλαη ακθίβνιν ην αλ ζα ζπλερηζηνχλ νη εληζρχζεηο. Απφ ηελ άιιε ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζηηο πφιεηο ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ζε αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Καη επέθηαζε νη γεσξγνί δελ απνιακβάλνπλ θάπνηα ηδηαίηεξε ζηαζεξφηεηα θαη ην εηζφδεκά ηνπο κπνξεί λα κελ επαξθεί γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπο. . Κξηηηθή έρεη αζθεζεί επίζεο ζε πνιιά ζεκεία ηεο Νέαο ΚΑΠ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνψζεζε ελφο αηζρξνχ παξαδείγκαηνο πινπηηζκνχ κε αζέκηηεο κεζφδνπο ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. ζα ζεκεηψζνπλ κείσζε ησλ εληζρχζεσλ θαηά 3% ην 2005 θαη 5% απφ ην 2007 έσο ην 2013.Τπήξμαλ νπθ νιίγεο πεξηπηψζεηο αγξνηψλ πνπ εηζέπξαμαλ ηα πξνβιεπφκελα θνλδχιηα κε εμαπάηεζε θαη πιαζηά δηθαηνινγεηηθά. .΢ηελ Διιάδα ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αγξνηηθψλ εθηάζεσλ θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξνο αξηζκφο δηθαηνχρσλ δηεθδηθεί κηθξφηεξα κεξίδηα. . θπξίσο κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ. ηνλ θαπλφ.Έιιελεο θηελνηξφθνπο. .000 επξψ. . Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιινί αγξφηεο λα ζθέθηνληαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαη εθηάζεσλ.

΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ Απφ ηελ πεξίνδν δεκηνπξγίαο ηεο ΚΓΠ έσο ησλ εκεξψλ καο. νχηε ζηαζεξφηεηα βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ αγξνηψλ. ΢ήκεξα πξνηεξαηφηεηα έρεη ν αγξφηεο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ζεσξψληαο ηεο επηδήκηεο γηα ηελ Διιάδα θαη ηνπο αγξφηεο. Παξ φια απηά δελ είλαη ιίγεο νη θσλέο πνπ αληηηίζεληαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο. Ωζηφζν βαζηθέο αξρέο φπσο ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αγξνηψλ θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο. πνπ ε Διιάδα δελ δηαζέηεη θαη αθ εηέξνπ απμάλνληαη ηα θνλδχιηα γηα βαζηθά εμαγσγηθά πξνηφληα ηεο κέρξη ην 2013 θαη απμάλεηαη θαηά πνιχ ε πνζφζησζε ηνπ γάιαηνο. φπσο ηα θαηξηθά θαηλφκελα θαη νη πνιηηηθέο εμειίμεηο δηαδξακαηίδνληαη κε γνξγνχο ξπζκνχο ζε κία Δπξψπε πνπ ζπλερψο επεθηείλεηαη απ ηελ άιιε. Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδνο. Η Νέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή απνξξνθά κηθξφηεξα πνζνζηά απφ ηνλ Κνηλνηηθφ Πξνππνινγηζκφ. Δπεηδή φκσο ππάξρεη έλα πιήζνο άιισλ παξαγφλησλ πνπ δελ άπηνληαη ηεο αλζξσπίλεο ζθαίξαο επηξξνήο απ ηελ κία. θαζψο ε πνιηηηθή δηεπζέηεζή ηνπ θαιχπηεη ηηο πξψηεο αλάγθεο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ θαη απμάλεη ηελ ηζρχ ηεο Έλσζεο. ηα νπνία ζα κεησζνχλ ζην 1/3 έσο ην 2015. αθ ελφο κεηψλνληαη νη επηρνξεγήζεηο γηα κεγάιεο εθηάζεηο. θξίλεηαη ζθφπηκε ε ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηεο ΚΑΠ ζηα λέα δεδνκέλα. Πξάγκαηη. . ε Νέα ΚΑΠ θέξλεη πνιιά ζεηηθά θαζψο. ζηφρνη νη νπνίνη νδήγεζαλ ζε ππεξθνξεζκφ ηεο αγνξάο ζε πξνηφληα θαη αζέκηηα κέζα παξαγσγήο πνπ απεηινχζαλ ην πεξηβάιινλ. Αξρηθά. κέρξη ην 1992. ε ηζηνξία ηεο ΚΑΠ καο έρεη δηδάμεη φηη ηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελα πξνγξάκκαηα δελ απνηεινχλ θαη ερέγγπα ζηαζεξφηεηαο. ζηφρνη ε πηνζέηεζε ησλ νπνίσλ μεθίλεζε κε ηνλ Γχξν ηεο GATT θαη ηελ agenda 2000. ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο απηήο ήηαλ ε παξαγσγή πιήζνπο αγαζψλ θαη ε επάξθεηα. ε αγξνηηθή πνιηηηθή απνηειεί ηνκέα απμεκέλνπ θαη ζπλερνχο ελδηαθέξνληνο. Η ΚΑΠ είλαη έηζη δηακνξθσκέλε ψζηε λα εμππεξηεί βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη δελ δίλαληαη λα ζηεξίμνπλ επηρεηξήζεηο κε καθξνπξφζεζκεο βιέςεηο. Οη δηαξθείο κεηαξξπζκίζεηο θαλεξψλνπλ ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο. πέξαλ ησλ γεληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επλννχλ πνιιά θξάηε.

gr (Αναπτυξιακι Δυτικισ Μακεδονίασ) . 50 χρόνια – Ναπολζων Μαραβζγιασ. πολιτικζσ)  europa.eu (βαςιςμζνο ςτο βιβλίο του Νικολάου Μοφςθ «Η πρόςβαςθ ςτο δίκαιο τθσ ευρωπαικισ ζνωςθσ.eu  anko.eu  europedia.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  Πολιτικι και διακυβζρνθςθ ςτθν Ευρωπαικι Ζνωςθ – Neil Nuggent – εκδοςεισ ΢αββάλασ 2009  Νζα Ευρωπαικι Ζνωςθ. Peter Wilson – εκδόςεισ Θεμζλιο2007  Η Κοινι Αγροτικι Πολιτικι – Rosemary Fennell – εκδόςεισ Θεμζλιο Διαδυκτιακοί τόποι  ec. 2005  Ο οικονομικόσ παράγοντασ ςτισ διεκνείσ ςχζςεισ – Spyros Economides. οργάνωςθ και πολιτικζσ.Κζντρο προγραμματιςμοφ και οικονομικών ερευνών. Μιχάλθσ Σςινιςιηζλθσ.εκδόςεισ Θεμζλιο 2007  Η ελλθνικι γεωργία ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό περιβάλλον – Αναςταςίασ Λαμπροποφλου.europa.moussis. οικονομία.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful