KERAJAAN MALAYSIA

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN
DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA

KANDUNGAN
Bil.

Perkara

Muka Surat

1.

KANDUNGAN

i

2.

SENARAI LAMPIRAN

ii

3.

SENARAI APENDIKS

iii

4.

SENARAI JADUAL

iv

5.

TUJUAN

1

6.

DEFINISI

1

7.

PELAKSANAAN

2

Pegawai Yang Layak

2

Pegawai Yang Tidak Layak

3

Struktur Gaji Minimum - Maksimum

3

Prinsip Pemberian Kenaikan Gaji

3

Kaedah Pemindahan Gaji

3

Tarikh Pergerakan Gaji

5

Pergerakan Gaji Tahunan

5

Jadual Gaji Bagi Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat
Atau Tidak Menerima Opsyen Pertukaran Pelantikan

5

Pegawai Kekal Di Bawah Laporan Gaji JKK 1976 Atau
SSB

5

Elaun Dan Kemudahan

5

8.

TARIKH KUAT KUASA

6

9.

PEMAKAIAN

6

10.

PEMBATALAN

6

i

SENARAI LAMPIRAN
Bil.

Perkara

Muka Surat

A

Jadual Gaji Minimum - Maksimum

8

B

Contoh Kaedah Pemberian Kenaikan Gaji

75

C

Contoh Kaedah Pemberian Kenaikan Gaji Bagi Pegawai Yang
Berada Di Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang

77

D

Senarai Pegawai Menggunakan Jadual Gaji Khas Untuk
Penyandang

79

E

Contoh Kaedah Pemberian Kenaikan Gaji Bagi Pegawai Yang
Tarikh Pergerakan Gajinya Pada 1 Januari 2012

80

F

Contoh Kaedah Pemberian Kenaikan Gaji Bagi Pegawai Yang
Tarikh Kenaikan Pangkat Pada 1 Januari 2012

82

G

Contoh Perubahan Tarikh Pergerakan Gaji Bagi Pegawai Yang
Berada Di Matagaji Maksimum Melebihi Satu (1) Tahun

86

H

Contoh Pergerakan Gaji Tahunan Terhad Kepada Gaji Maksimum

87

I

Penetapan Kadar Dan Kelayakan Elaun Yang Dipinda

90

ii

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 92 2 Perenggan 46 Dan Lampiran K. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011 94 3 Perenggan 92 Dan Lampiran F.SENARAI APENDIKS Bil. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 96 iii . Perkara Muka Surat 1 Perenggan 68 Dan Lampiran F.

Perkara Kadar Peratusan Kenaikan Gaji Mengikut Kumpulan Perkhidmatan iv Muka Surat Gred Dan 4 .SENARAI JADUAL Bil. 1.

serta Kumpulan Pelaksana.00 hingga RM320.SARAAN 256/24/1 Jld. Bagi pegawai dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi. 1 . kenaikan gaji diberi sebanyak 7% hingga 9% dengan KGT berdasarkan pelarasan peratusan yang ditetapkan. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan Kerajaan sebagaimana diumumkan pada 8 Mac 2012 mengenai kenaikan gaji sebanyak 13% berdasarkan gaji Sistem Saraan Malaysia (SSM) dengan Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) antara RM80. DEFINISI 2.00 kepada pegawai dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional.3 Siri No. Dalam pekeliling perkhidmatan ini: “gaji baru” bermaksud amaun gaji yang telah diberi kenaikan mengikut peratusan yang ditetapkan berkuat kuasa 1 Januari 2012. : KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012 KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA TUJUAN 1.JPA.

4. kenaikan gaji hendaklah dilaksanakan atas gaji hakiki yang diterima. kenaikan gaji hendaklah dilaksanakan secara isyarat atas gaji hakiki. “Kumpulan Pelaksana” bermaksud Kumpulan Sokongan di bawah SSM. PELAKSANAAN Pegawai Yang Layak 3. 4. 4. Kenaikan gaji hendaklah diberi kepada pegawai yang sedang berkhidmat pada atau selepas 1 Januari 2012 termasuk yang berada dalam keadaan seperti berikut: 4.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan.4 pegawai yang cuti separuh gaji. 4.“gaji hakiki” bermaksud gaji yang ditetapkan di gred hakiki pegawai pada 31 Disember 2011. Gaji hakiki pegawai berkenaan hendaklah diselaraskan secara isyarat oleh Ketua Jabatan. 2 . gaji hakiki pegawai berkenaan hendaklah diselaraskan secara isyarat oleh Ketua Jabatan.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta. Pegawai tetap.5 pegawai yang cuti tanpa gaji. 4. kontrak (Contract of Service) dan Guru Sandaran layak diberi kenaikan gaji ini. Pegawai dibayar gaji setelah mengambil kira gaji baru yang telah diselaraskan apabila kembali bertugas. kenaikan gaji hendaklah dilaksanakan atas gaji hakiki dan pegawai dibayar separuh daripada gaji baru.3 pegawai yang cuti bergaji penuh. sementara. kenaikan gaji hendaklah dilaksanakan mengikut gred gaji jawatan peminjaman atau pertukaran sementara.

Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap kenaikan gaji pegawai tersebut. Peratusan kenaikan gaji sahaja dipanjangkan kepada pegawai Perkhidmatan Awam yang masih berkhidmat di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB).1 pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib buang kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 Januari 2012. Bagi maksud pemindahan gaji sebagai amaun gaji baru dalam JGMM pada 1 Januari 2012. serta Kumpulan Pelaksana yang berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2011 adalah digantikan dengan Jadual Gaji Minimum . gaji hakiki pegawai pada 31 Disember 2011 ditambah dengan kadar peratusan kenaikan gaji yang ditetapkan mengikut gred seperti di Jadual 1. Struktur Gaji Minimum .Maksimum (JGMM). Prinsip pemberian kenaikan gaji adalah berdasarkan gaji hakiki pegawai pada 31 Disember 2011 dan ditambah dengan kadar peratusan kenaikan gaji mengikut gred. 6. Prinsip Pemberian Kenaikan Gaji 9.2 pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 Januari 2012. JGMM adalah di Lampiran A. 3 .Maksimum 8. 7. Pegawai Yang Tidak Layak 7. Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 Januari 2012 layak menerima gaji baru. Kaedah Pemindahan Gaji 10. Jadual Gaji Sebaris bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Jadual Gaji Matriks bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Gaji baru tidak diberi kepada: 7.5.

4 gaji baru adalah seperti di . Pegawai yang tarikh kenaikan pangkat pada 1 Januari 2012. Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan senarai pegawai yang diberi gaji baru KUP menggunakan format seperti di Lampiran D kepada JPA. Contoh kaedah pemberian Lampiran F. Contoh kaedah pemberian gaji baru adalah seperti di Lampiran E. dan seterusnya diberi Pergerakan Gaji Tahunan (PGT) (tertakluk kepada keputusan Panel Pembangunan Sumber Manusia) dalam JGMM. Pegawai yang telah diluluskan Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) di bawah SSM oleh Bahagian Saraan. 13. 11. 14. Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) akan diberi gaji baru mengikut prinsip dan kaedah seperti di perenggan 9 dan 10. Contoh kaedah pemberian gaji baru KUP adalah seperti di Lampiran C.40 dan setaraf 13% Contoh kaedah pemberian gaji baru adalah seperti di Lampiran B.54 dan setaraf Pelaksana Gred 1 . VU4 dan setaraf 8% VU7 .Jadual 1: Kadar Peratusan Kenaikan Gaji Mengikut Gred dan Kumpulan Perkhidmatan Kumpulan Perkhidmatan Pengurusan Tertinggi Gred Gaji Kadar Kenaikan Gaji VU1 VU2 dan setaraf 7% VU3. hendaklah diberi gaji baru atas gred asal terlebih dahulu dan kemudiannya diberi PGT untuk tahun 2012 dalam JGMM gred asal dan diikuti dengan penetapan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat menggunakan JGMM. 12.VU5 dan setaraf 9% Pengurusan dan Profesional Gred 41 . Pegawai yang Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) adalah pada 1 Januari 2012 hendaklah diberi gaji baru terlebih dahulu.

Bagi pegawai yang masih berkhidmat di bawah saraan Laporan Gaji JKK 1976 atau SSB. Pergerakan Gaji Tahunan 16. Contoh PGT adalah seperti di Lampiran H. Sekiranya JGMM tersebut tidak terdapat dalam Lampiran A. JGMM adalah seperti di Lampiran A. Jadual Gaji Bagi Pegawai Yang Belum Memenuhi Syarat Atau Tidak Menerima Opsyen Pertukaran Pelantikan 17. Contoh perubahan TPG berkaitan adalah seperti di Lampiran G. di Jadual Gaji Sebaris atau di Peringkat 1 (P1) atau Peringkat 2 (P2) atau Peringkat 3 (P3) dalam Jadual Gaji Matriks di bawah SSM termasuk pegawai yang berada di Jadual Gaji KUP di perenggan 11. Penetapan kadar dan kelayakan elaun yang dipinda adalah seperti di Lampiran I. Ketua Jabatan hendaklah memohon JGMM daripada Bahagian Saraan. Ketua Jabatan hendaklah memohon skel gaji Laporan Gaji JKK 1976 atau jadual gaji SSB yang baru daripada Bahagian Saraan. bagi pegawai yang berada di matagaji maksimum melebihi satu (1) tahun perkhidmatan pada 31 Disember 2011. TPG diubah kepada 1 Januari. Walau bagaimanapun. Elaun dan Kemudahan 19. PGT pegawai adalah terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM. 5 . Bagi pegawai yang menerima opsyen pertukaran pelantikan tetapi belum memenuhi syarat pertukaran pelantikan mengikut pekeliling perkhidmatan yang berkaitan atau pegawai yang tidak menerima opsyen pertukaran pelantikan. Kenaikan gaji ini tidak mengubah TPG pegawai. Pegawai Kekal Di Bawah Laporan Gaji JKK 1976 Atau SSB 18. JPA. Mulai tahun 2012 dan seterusnya.Tarikh Pergerakan Gaji 15. Gaji baru ini tidak mengubah elaun dan kemudahan di bawah SSM kecuali elaun yang kadar atau kelayakannya adalah berdasarkan gaji atau lingkungan gaji. JPA.

TARIKH KUAT KUASA

20.

Pekeliling perkhidmatan ini hendaklah disifatkan berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012.

PEMAKAIAN

21.

Tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing, peruntukan

pekeliling perkhidmatan ini pada keseluruhannya dipanjangkan kepada semua Perkhidmatan
Negeri, Pihak Berkuasa Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan.

PEMBATALAN

22.

Dengan berkuatkuasanya pekeliling perkhidmatan ini maka jadual gaji dan

peruntukan-peruntukan pekeliling perkhidmatan berikut adalah dibatalkan:

22.1

jadual gaji bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah SSM sebelum
1 Januari 2012.

22.2

semua peruntukan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011
(Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan
Awam Persekutuan) kecuali perenggan 68 dan lampiran yang berkaitan seperti
di Apendiks 1.

22.3

semua peruntukan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011
(Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Kumpulan Premier dan
Kumpulan Pengurusan Tertinggi) kecuali perenggan 46 dan lampiran yang
berkaitan seperti di Apendiks 2.

6

22.4

semua peruntukan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011
(Pelaksanaan Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan
Pendidikan Persekutuan) kecuali perenggan 92 dan lampiran yang berkaitan
seperti di Apendiks 3.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(TAN SRI ABU BAKAR BIN HAJI ABDULLAH)
Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
Malaysia

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA
PUTRAJAYA
30 Mac 2012

Semua Ketua Setiausaha Kementerian
Semua Ketua Jabatan Persekutuan
Semua YB Setiausaha Kerajaan Negeri
Semua Pihak Berkuasa Berkanun
Semua Pihak Berkuasa Tempatan

7

LAMPIRAN

Lampiran A INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BIL 1 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN GRED A AA 2 3 4 BAKAT DAN SENI B SAINS C PENDIDIKAN DA 6 SISTEM MAKLUMAT 8 9 21 22 DGA A13 23 A14 24 A15 25 A16 26 A17 27 DS A18 28 DU A19 29 DUG A20 30 A21 31 A22 32 A23 33 A24 34 KB L LS M 8 18 A12 KX TADBIR DAN DIPLOMATIK 17 A8 A11 KP 11 16 A7 DC J PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN A6 DG KJ 10 15 19 G KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM 14 A5 20 F KEJURUTERAAN A4 A9 E PERTANIAN 12 13 A10 FT 7 A2 A3 DB DM EKONOMI A1 MUKA SURAT 11 DBA DH 5 LAMPIRAN A25 35 A26 36 A27 37 A28 38 A29 39 A30 40 A31 41 A32 42 A33 43 A34 44 A35 45 A36 46 A37 47 A38 48 A39 49 A40 50 A41 51 A42 52 .

Lampiran A INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BIL 12 13 KLASIFIKASI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN GRED N PENCEGAHAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN 15 MAHIR. SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIR 16 SOSIAL 17 A44 54 A45 55 NT A46 56 VUP A47 57 A48 58 Q R S PERUBATAN DAN KESIHATAN U UD 18 19 KEWANGAN W PENGUATKUASAAN MARITIM VUX X 9 A43 MUKA SURAT 53 NP P 14 LAMPIRAN A49 59 A50 60 A51 61 A52 62 A53 63 A54 64 A55 65 A56 66 A57 67 A58 68 A59 69 A60 70 A61 71 A62 72 .

Lampiran A INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 1 KETUA SETIAUSAHA NEGARA VU1 A63 MUKA SURAT 73 2 GRED UTAMA VU2 A63 73 A64 74 BIL PENGURUSAN TERTINGGI .AWAM GRED LAMPIRAN VU3 VU4 VU5 VU6 VU7 3 GRED KHAS VK2 VK3 VK4 VK5 VK6 VK7 10 .

006.72 P2 6.465.00 290.919.00 270.051.45 6.215.875.787.545.940.07 8.755.07 6.273.44 11 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.00 250.24 6.09 5.174.35 8.562.04 P2 6.54 5.74 7.421.236.639.02 P1 3.68 P2 3.051.68 P3 2.Lampiran A1 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303AA54000 A54 SSM303AA52000 A52 SSM303AA48000 A48 SSM303AA44000 A44 SSM303AA41000 A41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.569.00 .00 225.47 P1 5.43 P1 5.97 P1 2.502.916.94 7.469.92 P2 2.05 P2 5.25 8.03 5.160.

72 2.92 6.00 90.16 3.980.03 P1 836.50 3.983.885.856.121.22 2.590.Lampiran A2 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303AA38000 A38 SSM303AA36000 A36 SSM303AA29000 A29 SSM303AA26000 A26 SSM303AA22000 A22 SSM303AA18000 A18 SSM303AA17000 A17 SSM303AA14000 A14 SSM303AA12000 A12 SSM303AA11000 A11 SSM303AA04000 A4 SSM303AA03000 A3 SSM303AA01000 A1 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.28 P1 772.05 3.00 125.556.56 P1 836.60 2.044.63 2.89 P2 884.793.57 P2 1.847.98 5.112.354.958.24 4.12 1.91 P2 3.596.00 95.835.00 80.28 P1 1.00 145.702.24 2.99 5.03 P2 1.39 P1 937.70 P1 1.285.058.63 2.856.533.04 12 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 195.177.89 P2 934.556.51 P2 2.531.89 P2 1.355.693.22 2.28 2.65 P3 1.40 1.178.30 1.28 2.40 1.747.027.90 1.079.00 .81 P3 934.00 95.00 80.81 P1 3.983.835.29 1.72 2.076.00 115.961.43 P2 1.130.228.73 P3 1.94 5.228.606.89 2.03 P3 1.41 P1 937.24 3.713.03 P2 1.98 P3 870.506.70 P1 1.10 2.00 80.353.41 P1 1.177.71 3.63 P2 3.56 P1 1.76 P2 820.575.684.72 P2 2.39 2.00 80.133.00 180.822.958.133.90 1.26 3.130.06 P1 2.848.058.764.89 P2 997.00 80.

058.89 P2 997.353.70 P1 1.00 95.058.470.05 3.00 .354.65 2.112.556.835.10 2.28 2.99 5.Lampiran A3 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303AA36000 AA36 SSM303AA22000 AA22 SSM303AA18000 AA18 SSM303AA17000 AA17 SSM303AA13000 AA13 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.89 P2 1.98 5.00 95.285.96 2.00 90.556.41 P1 905.20 2.835.04 P3 991.63 2.39 P1 937.91 P2 3.28 2.41 P1 937.65 P3 1.01 13 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.856.590.713.355.71 3.961.63 2.693.51 P2 2.63 P2 947.00 115.121.

75 5.08 P2 2.958.469.883.403.683.75 5.31 6.578.88 P2 5.958.146.773.414.486.33 6.199.16 14 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.22 P3 6.41 7.46 7.65 5.414.51 P3 5.00 320.31 6.19 P3 3.47 7.525.75 8.89 6.925.153.846.48 7.83 P1 5.00 270.90 P3 6.149.034.525.24 5.00 270.41 P2 5.486.99 P1 3.Lampiran A4 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303BA54000 B54 SSM303BA53000 B53 SSM303BA52000 B52 SSM303BA51000 B51 SSM303BA48000 B48 SSM303BA47000 B47 SSM303BA44000 B44 SSM303BA43000 B43 SSM303BA42000 B42 SSM303BA41000 B41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.981.57 P1 4.889.578.57 P1 3.106.75 8.589.449.411.106.683.88 P2 5.89 6.326.16 P1 1.811.92 8.165.10 P3 2.45 6.00 225.41 P2 6.86 P2 6.83 P1 4.846.925.00 250.00 250.48 7.68 P2 3.46 7.147.41 7.68 P2 3.981.99 P1 1.92 8.889.15 P1 5.411.837.65 5.00 290.841.86 P2 6.165.146.773.147.00 290.86 7.883.449.00 .00 225.08 P2 2.15 P1 5.124.403.45 6.469.04 8.

34 3.64 P2 1.528.76 P1 3.967.66 P2 2.582.78 P1 2.00 155.00 3.14 4.849.853.502.35 P1 2.18 P2 995.79 4.76 P1 2.19 5.12 P1 838.69 2.502.689.713.82 3.245.959.572.00 90.57 4.967.00 .582.00 125.64 3.572.63 2.00 145.120.76 5.94 P3 1.971.46 P2 1.14 4.056.00 90.399.530.853.60 3.782.Lampiran A5 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303BA38000 B38 SSM303BA37000 B37 SSM303BA32000 B32 SSM303BA31000 B31 SSM303BA28000 B28 SSM303BA27000 B27 SSM303BA26000 B26 SSM303BA25000 B25 SSM303BA22000 B22 SSM303BA21000 B21 SSM303BA18000 B18 SSM303BA17000 B17 SSM303BA14000 B14 SSM303BA13000 B13 SSM303BA11000 B11 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.620.711.30 P2 2.733.666.14 P2 3.74 2.041.66 P2 2.64 3.23 2.57 2.545.34 3.35 P1 1.530.833.69 P1 935.84 3.647.76 3.81 P3 1.10 P3 1.80 P2 2.221.971.69 P1 1.142.92 2.14 P2 3.63 2.555.528.44 P3 2.82 3.95 15 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.367.00 3.582.76 5.70 P1 935.999.366.366.743.69 2.75 2.691.959.80 P2 2.429.999.64 P2 1.39 2.65 P3 3.84 3.98 3.481.367.352.57 2.582.00 115.00 115.78 P1 1.28 P1 1.601.58 2.00 145.46 P2 1.18 P2 1.733.97 3.51 P3 936.528.12 P1 1.352.28 P1 2.30 P2 2.666.120.446.833.419.98 3.70 P1 1.601.00 125.419.19 5.429.00 155.18 P3 2.555.037.221.713.57 4.41 5.743.680.00 95.056.711.00 80.00 180.00 95.83 P3 2.07 P2 886.92 2.

00 290.97 P2 3.750.33 P2 5.60 6.048.35 6.558.05 P2 2.198.35 8.27 P1 1.555.00 250.781.32 P2 6.38 5.Lampiran A6 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303CA54000 C54 SSM303CA52000 C52 SSM303CA48000 C48 SSM303CA44000 C44 SSM303CA41000 C41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.161.225.30 P1 3.914.872.939.71 P2 6.17 6.73 7.53 8.53 P3 2.001.43 P1 5.89 5.416.163.75 P1 5.911.935.00 225.540.00 270.00 .046.628.498.460.35 8.37 5.16 16 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.22 7.443.

373.00 .49 P2 3.668.Lampiran A7 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303CA38000 C38 SSM303CA32000 C32 SSM303CA27000 C27 SSM303CA26000 C26 SSM303CA22000 C22 SSM303CA17000 C17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.00 125.77 4.330.18 P2 1.998.18 P2 2.11 3.80 17 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.748.809.437.446.487.451.93 4.62 P1 1.22 3.85 P1 2.621.65 P2 2.95 4.48 P3 1.820.26 2.09 2.662.169.55 3.257.808.83 P1 2.72 5.00 115.00 155.327.04 P3 1.533.00 95.016.501.73 3.46 3.00 145.531.14 P1 932.586.73 5.14 P2 990.60 P1 2.050.725.678.15 2.10 P2 2.989.03 3.

57 18 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 225.00 .111.25 P3 2.85 3.894.726.218.28 3.78 P2 2.562.Lampiran A8 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM SSM303DA41000 GRED GAJI DA41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 2.329.20 3.

68 P3 960.15 1.77 2.64 P2 910.82 2.219.814.73 2.00 95.00 145.90 P1 862.044.056.360.733.263.52 P3 1.03 P1 927.521.498.06 2.74 1.73 1.439.84 P3 1.00 .97 1.Lampiran A9 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM SSM303DB29000 SSM303DB27000 SSM303DB17000 SSM303DB1000 GRED GAJI DB29 DB27 DB17 DB1 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 1.14 1.57 19 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 145.03 1.42 P2 985.57 1339.35 P2 1.159.29 P2 1.428.26 P3 1.80 2.00 80.361.278.360.957.169.72 P1 1.656.

887.434.21 20 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 145.242.79 P2 1.336.22 2.730.31 2.76 P3 1.Lampiran A10 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM SSM303DBA29000 GRED GAJI DBA29 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 1.807.55 2.00 .

954.885.04 3.57 3.Lampiran A11 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM SSM303DC41000 GRED GAJI DC41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 1.00 .24 2.26 P3 1.08 P2 1.878.806.031.183.84 21 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 225.

26 P3 2.39 P2 3.00 DG48 270.Lampiran A12 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DG54000 DG54 SSM303DG52000 SSM303DG48000 SSM303DG44000 SSM303DG41000 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.355.43 7.828.71 8.134.474.916.798.53 7.00 .59 320.062.789.81 P2 2.00 22 225.023.69 P1 3.78 5.130.372.18 8.31 5.417.60 7.730.80 P1 4.54 P1 1.00 DG44 DG41 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 250.15 P2 5.917.86 6.53 P2 6.34 P1 5.434.00 DG52 290.091.35 P2 6.15 6.88 6.370.408.23 5.839.921.537.612.

53 5.527.996.456.00 DGA34 165.689.793.72 4.29 3.00 DGA32 DGA29 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 155.45 P3 1.588.05 P2 2.00 .45 3.55 4.967.575.730.90 P2 3.810.39 P1 2.276.92 P2 1.23 P1 1.694.034.00 195.11 5.14 P1 3.336.634.Lampiran A13 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DGA38000 DGA38 SSM303DGA34000 SSM303DGA32000 SSM303DGA29000 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.71 4.228.28 4.25 P2 3.396.00 23 145.15 3.801.

26 P3 2.00 270.43 7.921.062.81 P2 2.60 7.80 P1 5.15 P2 5.130.80 P1 4.355.86 6.56 P3 6.00 DH44 DH43 320.00 225.370.795.53 P2 5.408.839.31 5.34 P1 5.53 7.81 P2 2.091.00 DH48 DH47 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 250.434.44 8.86 6.69 P1 4.370.54 P1 1.789.537.546.18 8.130.160.839.023.15 6.16 7.78 5.417.20 P3 5.062.00 250.69 P1 3.35 P2 6.917.71 8.091.103.00 DH52 DH51 270.408.59 P1 1.88 6.88 6.53 7.372.71 8.798.730.23 5.134.258.730.33 P3 3.372.474.916.798.916.921.434.828.Lampiran A14 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DH54000 DH54 SSM303DH53000 SSM303DH52000 SSM303DH51000 SSM303DH48000 SSM303DH47000 SSM303DH44000 SSM303DH43000 SSM303DH42000 SSM303DH41000 DH53 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.00 290.355.417.086.078.43 7.612.612.39 P2 3.828.78 5.537.134.39 P2 3.31 5.60 7.53 P2 6.54 P1 3.917.34 P1 5.41 7.00 24 225.89 6.00 .35 P2 6.758.45 P3 6.474.18 8.00 DH42 DH41 290.59 320.15 6.15 P2 5.

57 P3 2.634.26 P3 3.92 P2 1.336.15 3.034.28 4.37 4.527.28 4.23 P1 2.228.996.634.39 P1 2.25 P2 3.163.00 25 155.45 3.71 4.72 4.846.Lampiran A15 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DH34000 DH34 SSM303DH33000 SSM303DH32000 SSM303DH31000 SSM303DH29000 DH33 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.375.00 165.00 145.55 4.00 155.588.45 P3 1.00 DH32 DH31 DH29 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 165.15 3.72 4.336.527.25 P2 3.396.05 P2 2.730.93 4.00 .39 P1 3.689.71 4.512.967.23 P1 1.29 3.05 P2 2.730.793.967.575.801.996.228.396.

877.04 6.736.04 6.168.098.70 P2 5.00 DM46 DM45 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 290.70 P2 5.237.72 P3 3.02 7.57 P2 5.00 26 255.358.362.715.566.36 P3 5.163.664.58 320.59 P1 5.168.65 P1 2.Lampiran A16 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DM54000 DM54 SSM303DM53000 SSM303DM52000 SSM303DM51000 SSM303DM46000 SSM303DM45000 SSM303DM41000 DM53 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.453.37 8.15 6.566.28 P1 2.26 P3 2.89 8.72 5.89 8.471.453.795.474.877.968.00 255.000.07 5.985.233.00 225.28 P1 5.49 8.000.80 P2 2.968.163.00 P2 2.57 P2 5.74 7.736.21 P3 5.00 290.21 8.471.74 7.53 6.49 8.00 P2 3.411.233.130.02 7.74 7.789.65 P1 2.37 8.664.59 P1 5.120.895.00 .098.00 DM52 DM51 DM41 320.

87 P2 3.288.21 P1 2.475.97 4.53 4.99 4.037.396.75 3.606.555.54 4.456.66 3.70 P2 1.694.05 P1 1.11 4.08 P2 3.00 DM32 DM29 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 155.54 P3 1.055.Lampiran A17 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DM34000 DM34 SSM303DM32000 SSM303DM29000 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.398.027.00 27 145.43 165.789.587.818.00 .

57 P2 5.098.02 7.72 P3 3.233.74 7.89 8.664.21 8.795.736.163.59 P1 5.715.233.59 P1 5.411.664.21 P3 5.89 8.895.000.471.28 P1 2.00 P2 2.566.362.00 28 290.36 P3 5.04 6.65 320.37 8.49 8.168.74 7.00 .471.00 DS52 DS51 DS45 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.70 P2 5.28 P1 5.968.Lampiran A18 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DS54000 DS54 SSM303DS53000 SSM303DS52000 SSM303DS51000 SSM303DS45000 DS53 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.70 P2 5.49 8.000.968.57 P2 5.00 255.168.985.02 7.877.736.53 6.453.00 290.566.37 8.

562.26 6.902.51 7.010.240.00 DU52 DU51 DU45 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.00 .29 P3 6.Lampiran A19 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DU54000 DU54 SSM303DU53000 SSM303DU52000 SSM303DU51000 SSM303DU45000 DU53 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 6.29 8.26 7.86 P2 3.26 8.05 320.36 P1 3.494.65 P2 5.010.95 P2 6.178.65 P2 6.562.67 7.666.906.00 290.643.95 P2 6.146.36 P1 5.16 P3 3.95 P1 6.229.240.573.643.357.852.178.72 8.63 7.408.44 P3 6.00 29 290.72 8.29 8.67 7.595.00 255.852.000.81 8.146.281.81 8.573.95 P1 5.

312.175.60 P3 3.212.607.31 6.56 8.175.78 P1 5.238.92 8.29 P2 5.238.64 8.31 7.641.941.78 P2 6.93 P3 6.941.493.64 8.10 8.302.00 290.29 P2 6.56 8.571.32 P2 3.23 320.940.00 .00 30 290.92 8.78 P2 6.00 P1 5.78 P1 5.077.80 6.00 DUG52 DUG51 DUG45 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.903.425.00 255.641.28 P3 6.571.426.90 7.31 7.783.077.493.899.783.204.00 P1 3.01 7.Lampiran A20 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303DUG54000 DUG54 SSM303DUG53000 SSM303DUG52000 SSM303DUG51000 SSM303DUG45000 DUG53 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.

414.72 6.04 8.57 8.00 250.00 225.352.21 P2 6.00 .55 P1 3.00 270.836.471.Lampiran A21 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303EA54000 E54 SSM303EA52000 E52 SSM303EA48000 E48 SSM303EA44000 E44 SSM303EA41000 E41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.918.01 6.08 5.63 5.66 P2 2.795.39 7.367.10 P3 2.16 5.914.71 6.66 P1 4.431.39 P2 6.913.39 P1 1.369.727.46 7.088.19 P1 5.609.29 7.00 P2 5.405.534.00 290.825.24 P2 3.131.020.786.44 31 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.127.059.

61 3.391.82 P2 2.196.046.575.15 5.73 P2 1.817.95 P2 3.214.726.73 P2 986.85 2.00 155.806.21 931.67 2.497.664.166.47 32 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.97 P3 1.03 3.51 P1 1.41 P1 2.806.565.74 2.113.775.00 115.521.31 4.00 95.439.39 P1 833.527.43 P2 P3 881.81 3.77 3.63 P3 1.74 4.013.00 125.00 95.19 P1 2.658.03 2.629.94 P1 2.67 2.22 2.69 P2 2.484.326.76 P2 2.361.39 P1 928.00 80.527.04 2.046.14 3.00 145.214.730.Lampiran A22 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303EA38000 E38 SSM303EA32000 E32 SSM303EA27000 E27 SSM303EA26000 E26 SSM303EA22000 E22 SSM303EA18000 E18 SSM303EA17000 E17 SSM303EA11000 E11 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.62 P2 1.73 P1 928.80 3.323.74 2.992.00 .721.14 3.58 5.964.

555.23 5.00 290.48 P2 2.254.Lampiran A23 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303FA54000 F54 SSM303FA52000 F52 SSM303FA48000 F48 SSM303FA44000 F44 SSM303FA41000 F41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.83 P2 3.12 P1 2.57 P2 6.37 5.88 5.00 250.76 P2 5.78 6.413.28 P1 4.65 7.749.21 8.222.00 .462.196.458.496.145.861.160.75 P2 6.367.044.60 6.00 270.00 225.625.909.96 8.18 P1 5.999.56 33 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.53 P3 2.78 8.538.73 P1 3.553.911.59 6.59 7.779.933.

89 2.76 P1 3.590.03 P1 836.15 34 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 195.00 90.434.304.67 P2 3.00 .355.84 P1 1.826.76 5.69 3.745.23 P3 1.58 P1 1.17 P2 1.218.57 P2 1.90 2.551.43 4.574.72 2.24 2.909.066.429.02 3.Lampiran A24 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303FA38000 F38 SSM303FA32000 F32 SSM303FA29000 F29 SSM303FA14000 F14 SSM303FA11000 F11 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.00 145.71 P3 934.00 155.575.14 P2 3.666.19 5.702.77 4.116.11 P2 884.60 2.85 4.221.017.004.982.00 80.803.

46 P1 952.745.504.00 115.54 3.343.014.23 3.689.67 P2 1.722.Lampiran A25 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303FT26000 FT26 SSM303FT22000 FT22 SSM303FT17000 FT17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 2.98 P1 2.074.00 95.866.01 P2 2.012.89 3.532.854.53 3.01 3.66 2.00 .28 P3 1.08 P2 2.351.48 2.183.86 35 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 125.

78 P2 6.58 6.03 7.416.473.370.66 5.57 P2 5.53 7.68 P3 2.129.787.78 5.53 P2 6.39 P2 3.828.00 290.02 36 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.61 8.021.537.372.30 6.00 .74 5.796.434.86 7.71 8.091.133.610.24 P2 2.914.12 P1 3.80 P1 4.54 P1 1.00 270.062.730.00 250.837.Lampiran A26 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303GA54000 G54 SSM303GA52000 G52 SSM303GA48000 G48 SSM303GA44000 G44 SSM303GA41000 G41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.353.86 6.915.00 225.76 P1 5.919.407.

728.03 3.00 125.169.966.50 P1 831.395.777.00 .01 5.18 P2 2.Lampiran A27 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303GA36000 G36 SSM303GA32000 G32 SSM303GA27000 G27 SSM303GA26000 G26 SSM303GA22000 G22 SSM303GA18000 G18 SSM303GA17000 G17 SSM303GA14000 G14 SSM303GA11000 G11 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.83 P1 2.00 90.80 P1 932.00 115.050.697.725.07 2.809.632.00 80.10 P2 2.48 P3 929.85 3.14 P1 932.55 3.19 2.216.44 4.53 P2 2.88 P2 879.531.577.256.441.820.350.487.35 2.51 3.14 P2 990.47 3.200.15 2.14 P2 1.38 P2 3.662.65 P1 2.584.733.055.22 P1 1.567.09 2.330.36 2.03 P2 1.327.80 P1 1.00 95.04 P3 1.33 P2 1.15 2.92 37 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.58 5.569.050.523.00 155.01 4.994.71 2.531.46 3.22 3.26 2.155.00 95.00 145.668.61 P1 2.09 2.809.362.501.68 P3 1.

543.52 5.501.79 P3 6.359.753.914.17 7.78 8.792.44 P1 3.792.Lampiran A28 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303JA54000 J54 SSM303JA52000 J52 SSM303JA51000 J51 SSM303JA48000 J48 SSM303JA47000 J47 SSM303JA44000 J44 SSM303JA43000 J43 SSM303JA42000 J42 SSM303JA41000 J41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.02 P3 3.44 P1 5.11 P2 3.00 225.359.15 P2 5.47 P2 5.67 38 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.234.501.559.221.896.23 P3 5.559.00 290.76 7.89 P1 5.52 P1 2.00 270.568.419.581.76 5.15 P2 6.172.581.00 290.918.52 5.223.00 250.52 P1 3.900.601.43 6.419.91 6.463.17 6.17 7.00 250.36 7.78 8.172.72 2.515.248.49 8.515.918.72 5.568.221.11 P2 3.638.049.21 7.638.004.43 5.234.00 .49 6.224.00 270.00 225.46 P2 6.36 7.76 P2 2.47 P2 5.49 6.17 6.94 6.938.543.468.892.21 2.914.004.67 8.86 P1 5.86 P1 5.67 P1 P2 P3 2.

854.021.866.67 P2 1.058.207.504.689.808.723.03 P1 3.16 5.723.01 3.86 39 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 195.23 3.058.00 145.23 3.88 P3 2.330.722.42 P1 3.249.00 125.89 3.82 3.750.261.330.750.00 125.482.36 P3 1.183.98 P1 2.351.05 5.84 P3 2.46 P1 2.074.88 P2 1.516.505.47 3.587.914.521.600.012.Lampiran A29 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303JA38000 J38 SSM303JA37000 J37 SSM303JA36000 J36 SSM303JA35000 J35 SSM303JA30000 J30 SSM303JA29000 J29 SSM303JA26000 J26 SSM303JA25000 J25 SSM303JA22000 J22 SSM303JA21000 J21 SSM303JA17000 J17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.505.07 5.01 P2 2.08 P2 2.769.92 P1 2.00 95.28 P3 1.00 180.16 5.89 3.92 P1 1.00 5.817.90 4.249.689.532.183.089.00 145.690.504.351.85 3.15 3.10 P3 3.15 6.03 P1 3.92 P2 3.88 P2 1.53 3.745.54 3.817.90 4.66 P3 3.831.00 195.54 3.96 P2 3.92 P2 3.82 3.089.98 P1 2.587.08 P2 2.00 115.42 P1 1.15 6.53 3.96 P2 3.00 115.46 P1 952.532.622.343.05 5.482.745.014.66 2.00 .343.914.09 5.01 P2 2.00 180.854.021.48 2.07 5.

468.44 40 320.402.182.88 6.681.145.774.00 P1 3.52 P1 4.576.84 7.957.107.83 P2 6.91 7.35 8.Lampiran A30 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303KB54000 KB54 SSM303KB52000 KB52 SSM303KB48000 KB48 SSM303KB44000 KB44 SSM303KB41000 KB41 KADAR GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI TAHUNAN PERINGKAT GAJI MINIMUM P1 5.18 5.881.32 6.68 P2 3.29 P2 6.447.067.889.00 250.58 P1 5.032.43 8.523.436.00 270.411.839.53 P3 2.924.98 P1 1.845.00 290.88 6.484.51 P2 2.67 5.31 P2 5.980.65 5.89 7.00 .00 225.

530.265.Lampiran A31 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303KB38000 KB38 SSM303KB32000 KB32 SSM303KB29000 KB29 SSM303KB26000 KB26 SSM303KB24000 KB24 SSM303KB22000 KB22 SSM303KB17000 KB17 KADAR GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI TAHUNAN 5.343.94 2.00 6.00 95.28 P1 2.00 145.257.89 3.73 P2 3.865.678.86 P1 1.020.35 4.35 P1 P2 P3 935.45 P3 1.39 1.92 2.783.853.70 41 155.704.590.461.691.013.60 PERINGKAT GAJI MINIMUM P1 3.426.056.29 P2 2.815.57 995.555.00 120.00 125.00 .31 3.617.833.36 4.63 P2 3.48 P1 2.89 3.328.51 3.84 3.502.65 3.437.183.743.18 2.23 3.087.00 115.72 P1 3.49 195.363.443.47 P2 2.85 P1 2.82 3.55 4.125.694.15 P2 1.30 P2 2.

389.246.66 P2 3.460.49 42 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 250.56 4.213.432.095.00 .05 3.Lampiran A32 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM PANGKAT GRED GAJI SSM303KJ18000 Mejar KJ18 SSM303KJ16000 Kapten KJ16 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.99 4.49 3.71 P1 2.57 P2 2.773.00 225.027.

51 P1 801.477.71 P1 1.649.15 P1 1.64 P2 1.04 P2 1.00 105.83 1.48 2.651.200.866.69 P3 899.756.37 P2 1.42 2.82 2.30 2.568.07 P2 849.917.00 145.059.45 2.150.019.00 100.30 2.578.53 1.706.90 1.00 .63 P1 1.00 90.84 1.48 P2 1.86 P1 1.855.628.817.61 P2 1.82 P1 1.955.656.66 1.327.64 1.138.179.14 2.728.350.00 85.033.283.797.49 P1 1.83 P2 1.434.00 95.94 1.04 P2 1.78 2.595.Lampiran A33 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM PANGKAT GRED GAJI SSM303KJ14000 Leftenan KJ14 SSM303KJ12000 Leftenan Muda KJ12 SSM303KJ10000 Sarjan Mejar KJ10 SSM303KJ08000 Staf sarjan KJ8 SSM303KJ06000 Sarjan KJ6 SSM303KJ04000 Koperal KJ4 SSM303KJ02000 Lans Koperal KJ2 SSM303KJ01000 Prebet KJ1 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 1.574.800.16 43 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 160.06 1.727.81 2.00 80.

15 6.09 P2 2.726.14 6.470.00 225.125.532.403.834.00 225.09 P1 4.87 44 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.82 7.058.00 270.087.784.00 8.367.59 5.59 5.Lampiran A34 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303KP54000 KP54 SSM303KP52000 KP52 SSM303KP48000 KP48 SSM303KP44000 KP44 SSM303KP42000 KP42 SSM303KP41000 KP41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.607.98 P1 3.15 6.53 P3 2.125.62 P1 5.09 P2 2.87 P1 1.44 6.912.06 5.67 P2 3.350.130.412.72 7.018.916.43 P2 5.911.51 5.793.81 P2 6.823.429.00 250.46 8.911.00 .82 P1 1.470.130.00 290.89 7.64 P2 6.366.

482.693.02 P1 1.80 3.00 145.44 3.90 3.296.00 125.03 P1 836.730.90 2.414.00 90.526.961.00 80.60 2.97 2.03 2.33 3.391.355.590.164.74 3.11 P2 884.804.14 P3 1.57 P2 1.657.439.93 P3 1.332.017.15 45 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.78 P1 927.68 P1 1.58 5.662.116.64 P2 2.14 3.992.00 100.825.659.72 2.77 3.454.05 P2 2.20 2.59 P1 2.629.15 2.53 P2 1.32 2.75 P3 1.719.702.95 P2 3.00 115.71 P3 934.31 4.496.964.871.15 5.361.89 2.521.196.00 .10 3.00 155.70 P1 2.03 P2 985.81 P1 1.19 P1 2.815.321.00 95.Lampiran A35 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303KP38000 KP38 SSM303KP32000 KP32 SSM303KP27000 KP27 SSM303KP26000 KP26 SSM303KP22000 KP22 SSM303KP19000 KP19 SSM303KP17000 KP17 SSM303KP14000 KP14 SSM303KP11000 KP11 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.726.41 P2 1.24 2.14 2.218.044.325.354.99 P2 2.575.

00 P1 3.00 270.91 7.00 250.35 8.44 46 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.65 5.881.53 P3 2.89 7.182.957.88 6.43 8.29 P2 6.523.032.51 P2 2.889.845.468.145.83 P2 6.Lampiran A36 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303KX54000 KX54 SSM303KX52000 KX52 SSM303KX48000 KX48 SSM303KX44000 KX44 SSM303KX41000 KX41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.681.067.98 P1 1.00 225.52 P1 4.980.67 5.436.839.00 290.58 P1 5.31 P2 5.774.447.32 6.402.84 7.00 .18 5.88 6.411.576.107.484.924.68 P2 3.

056.11 3.188.42 P2 3.798.34 P1 1.71 4.18 P3 1.73 3.85 P1 2.533.446.373.04 P2 1.00 145.016.00 155.18 P2 995.16 P1 2.06 P1 1.00 120.693.27 P2 2.337.82 3.576.555.502.463.72 5.00 115.23 3.Lampiran A37 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303KX38000 KX38 SSM303KX32000 KX32 SSM303KX27000 KX27 SSM303KX26000 KX26 SSM303KX24000 KX24 SSM303KX22000 KX22 SSM303KX20000 KX20 SSM303KX17000 KX17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.678.92 2.84 3.00 125.60 P1 2.00 .265.138.65 3.22 3.998.837.00 100.39 2.691.70 P2 2.52 P1 935.94 P3 1.77 4.144.772.833.18 P2 1.91 3.067.151.183.04 4.743.28 P1 2.49 P2 3.586.451.49 3.70 47 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.73 5.57 2.853.419.530.30 P2 2.437.404.96 2.00 95.381.

889.460.452.248.24 P3 2.536.00 225.08 P2 2.62 7.78 6.469.08 5.149.581.61 7.109.02 P2 5.02 P2 6.00 290.778.55 P2 6.411.89 8.00 250.00 .407.57 5.489.55 48 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.68 P2 3.985.71 P1 3.03 6.65 5.886.31 P1 5.02 6.472.54 P1 2.00 270.962.97 P1 4.855.56 7.185.Lampiran A38 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303LA54000 L54 SSM303LA52000 L52 SSM303LA48000 L48 SSM303LA44000 L44 SSM303LA41000 L41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.356.850.686.08 8.

666.33 P2 1.499.40 P2 2.567.56 2.393.28 P3 1.99 3.630.51 3.00 .731.743.827.048.54 P2 3.808.29 4.00 95.198.994.00 115.Lampiran A39 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303LA38000 L38 SSM303LA32000 L32 SSM303LA29000 L29 SSM303LA26000 L26 SSM303LA22000 L22 SSM303LA17000 L17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.328.85 3.43 P1 930.167.86 5.75 3.34 P3 1.89 P1 3.00 125.60 P1 2.00 145.47 P2 2.44 2.546.485.45 P1 1.32 3.061.791.529.216.00 155.73 3.663.723.29 5.13 P1 2.66 P2 3.44 P2 988.72 4.10 49 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.325.819.65 3.660.38 2.299.

185.02 P2 5.00 250.886.686.962.855.469.71 P1 3.00 225.407.65 5.24 P3 2.55 50 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.62 7.460.54 P1 2.00 270.78 6.02 6.97 P1 4.109.536.985.356.Lampiran A40 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303LS54000 LS54 SSM303LS52000 LS52 SSM303LS48000 LS48 SSM303LS44000 LS44 SSM303LS44100 LS41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.08 8.489.472.08 P2 2.03 6.02 P2 6.248.581.889.31 P1 5.89 8.452.55 P2 6.411.00 290.56 7.57 5.00 .61 7.778.08 5.68 P2 3.149.850.

994.51 3.10 51 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.44 P2 988.67 3.325.808.198.40 P2 2.00 115.Lampiran A41 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303LS38000 LS38 SSM303LS32000 LS32 SSM303LS27000 LS27 SSM303LS26000 LS26 SSM303LS22000 LS22 SSM303LS17000 LS17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.45 P1 1.00 125.47 P2 2.00 155.660.048.328.54 P2 3.85 3.30 P3 1.38 2.529.567.666.216.00 145.362.00 95.422.29 4.59 P1 2.86 5.167.546.393.299.32 3.630.791.723.89 P1 3.492.13 P1 2.485.44 2.66 P2 3.34 P3 1.29 5.33 P2 1.061.74 3.731.43 P1 930.75 3.56 2.819.499.00 .85 3.72 4.

12 52 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.163.37 5.499.90 P2 5.785.877.80 5.35 8.10 8.73 7.62 P2 2.488.252.00 290.002.462.29 5.914.556.Lampiran A42 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303MA54000 M54 SSM303MA52000 M52 SSM303MA48000 M48 SSM303MA44000 M44 SSM303MA41000 M41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.416.912.00 270.752.361.541.628.936.88 6.00 225.51 6.92 8.43 P1 5.209.71 P2 6.87 P1 3.474.24 P3 2.047.82 P1 2.32 P1 5.558.79 7.97 P2 3.00 .89 P2 6.92 6.00 250.225.

723.909.347.00 270.86 P2 5.468.31 8.362.32 7.364.085.00 290.00 .43 8.910.25 7.91 5.00 6.782.411.87 6.52 P2 P3 2.47 P1 5.24 P2 6.52 P1 4.58 5.604.68 P1 1.49 P2 6.128.056.016.124.02 5.531.30 53 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.820.428.53 P2 3.41 P1 3.791.914.57 7.00 250.Lampiran A43 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303NA54000 N54 SSM303NA52000 N52 SSM303NA48000 N48 SSM303NA44000 N44 SSM303NA41000 N41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.00 225.831.402.94 2.96 6.

Lampiran A44 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303NA36000 N36 SSM303NA32000 N32 SSM303NA28000 N28 SSM303NA27000 N27 SSM303NA26000 N26 SSM303NA22000 N22 SSM303NA20000 N20 SSM303NA19000 N19 SSM303NA17000 N17 SSM303NA14000 N14 SSM303NA12000 N12 SSM303NA11000 N11 SSM303NA04000 N4 SSM303NA03000 N3 SSM303NA01000 N1 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.248.698.565.45 P1 927.94 P1 1.00 115.214.90 3.66 2.00 125.83 2.361.188.84 1.36 1.62 P2 1.83 1.130.41 2.057.833.662.15 5.77 3.70 P1 2.74 P2 849.004.84 2.62 P2 1.262.975.482.94 P1 2.82 P2 2.44 3.31 4.957.52 2.34 1.719.18 P3 899.89 P2 1.964.159.34 2.321.815.14 3.46 P1 801.99 P2 2.70 P3 1.057.908.130.06 P2 899.54 781.521.351.814.00 95.361.00 80.53 831.34 2.81 P2 1.00 80.06 P2 849.97 2.992.74 P2 899.248.00 145.66 2.46 P1 801.726.35 P1 801.164.586.74 4.496.41 2.526.00 100.814.97 P3 1.696.992.571.521.00 80.51 P1 1.05 P1 P2 P3 733.004.02 P1 1.391.80 3.565.33 3.14 P3 899.00 80.00 80.03 2.66 2.629.730.00 .66 2.804.975.196.81 P2 1.775.19 P1 2.05 P2 2.325.45 P1 1.84 2.657.14 3.782.262.15 2.56 2.439.93 P3 1.696.03 P2 985.95 P2 3.58 5.05 P1 801.00 100.84 1.80 3.68 P1 1.67 1.869.86 54 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.00 145.92 2.10 3.575.044.00 155.00 90.

816.439.95 P2 3.19 P1 2.374.391.74 4.992.97 P3 1.565.214.00 .31 4.Lampiran A45 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303NP40000 NP40 SSM303NP36000 NP36 SSM303NP32000 NP32 SSM303NP27000 NP27 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 4.575.20 P2 5.286.521.964.80 3.14 3.196.94 55 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 225.730.361.06 6.15 5.58 5.00 180.05 6.629.726.51 P1 1.62 P2 1.946.77 3.73 P1 3.775.00 145.00 155.82 P2 2.

964.10 3.164.82 P2 2.214.60 P3 2.99 P2 2.964.361.526.74 4.68 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.93 P3 1044.575.77 1.31 4.730.521.575.Lampiran A46 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303NT36000 NT36 SSM303NT32000 NT32 SSM303NT31000 NT31 SSM303NT27000 NT27 SSM303NT22000 NT22 SSM303NT17000 NT17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.74 4.214.82 P2 2.15 5.31 4.391.00 155.629.94 P1 2.321.775.51 P1 2.15 2.51 P1 1.00 56 95.80 3.726.96 4.58 5.14 3.842.657.662.95 P2 3.19 P1 2.565.325.97 3.03 2.726.439.00 145.44 3.00 .992.196.02 P1 927.00 155.62 P2 P3 1.392.97 2804.00 115.03 P2 985.

289.946.421.86 13.Lampiran A47 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENCEGAHAN KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN GRED GAJI GAJI MINIMUM SSM303VUP04000 VUP4 9.464.95 11.10 12.42 9% SSM303VUP06000 VUP6 7.52 8% SSM303VUP05000 VUP5 8.811.46 9% GAJI MAKSIMUM (Peratusan mengikut gaji pegawai) 57 .596.45 9% SSM303VUP07000 VUP7 7.449.445.15 14.

125.885.41 7.448.395.00 295.97 P2 6.805.448.81 P1 5.89 P1 3.441.675.11 7.45 P3 2.416.419.00 230.49 8.09 8.257.575.10 7.28 P3 6.257.508.419.125.769.166.22 P1 3.11 7.669.75 P3 5.19 P2 6.52 P1 5.419.81 P1 6.78 P2 4.00 275.19 6.992.25 8.01 6.12 6.328.675.51 P2 2.12 5.419.00 325.09 8.911.111.181.22 P1 5.395.123.17 8.00 230.00 255.805.123.Lampiran A48 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENCEGAHAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303PA54000 P54 SSM303PA53000 P53 SSM303PA52000 P52 SSM303PA51000 P51 SSM303PA48000 P48 SSM303PA47000 P47 SSM303PA44000 P44 SSM303PA43000 P43 SSM303PA42000 P42 SSM303PA41000 P41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 6.29 P1 2.758.863.97 P2 6.769.816.909.176.89 P1 2.17 9.00 275.00 .328.508.88 P2 5.01 6.98 6.06 P3 6.555.94 7.52 P1 5.78 P2 3.10 7.19 6.94 7.448.863.575.12 5.816.911.88 P2 5.176.25 8.555.00 255.29 58 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 325.135.19 7.166.17 9.885.00 295.19 P2 6.47 P3 4.51 P2 2.41 7.

918.53 4.24 P2 3.21 P1 1.030.32 P3 3.666.576.836.271.83 6.54 P2 3.254.55 4.755.271.39 59 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.62 3.55 4.21 P1 3.95 4.918.907.06 P3 1.148.52 P2 1.85 5.00 .576.70 4.813.72 P1 3.47 4.78 5.60 P3 3.666.554.554.121.83 6.784.00 170.00 180.039.Lampiran A49 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENCEGAHAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303PA38000 P38 SSM303PA37000 P37 SSM303PA32000 P32 SSM303PA31000 P31 SSM303PA29000 P29 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.54 P2 3.839.85 5.907.72 P1 3.00 170.53 4.733.24 P2 3.675.121.030.00 145.

909.00 250.160.458.60 6.196.044.67 P3 6.37 5.999.53 P3 2.861.888.75 P2 6.78 8.28 P1 5.65 7.367.59 7.749.177.592.75 P2 6.933.00 .23 5.779.48 P2 2.78 6.496.625.462.78 8.60 6.243.78 6.57 P2 5.21 P3 6.413.23 5.18 P1 5.145.28 P1 4.458.52 P3 5.909.160.76 P3 3.76 P2 5.73 P1 3.00 270.462.21 8.413.59 6.50 8.12 P1 3.222.76 P2 5.911.96 8.21 8.Lampiran A50 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303QA54000 Q54 SSM303QA53000 Q53 SSM303QA52000 Q52 SSM303QA51000 Q51 SSM303QA48000 Q48 SSM303QA47000 Q47 SSM303QA44000 Q44 SSM303QA43000 Q43 SSM303QA41000 Q41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.222.553.65 7.219.749.044.73 P1 4.18 P1 5.933.83 P2 3.88 5.538.911.48 6.18 7.779.884.999.12 P1 2.00 290.83 P2 3.56 60 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.00 270.625.555.390.254.00 320.172.49 7.96 8.00 225.00 290.57 P2 6.00 250.538.496.555.59 7.

00 95.10 61 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.44 P2 988.808.721.666.57 3.51 3.15 4.325.32 P1 2.779.569.05 P2 1.34 P3 1.443.00 145.19 3.23 P2 2.00 125.85 3.23 3.03 3.56 2.529.996.048.76 P2 2.484.38 2.61 3.328.93 P1 1.41 P1 2.497.167.578.00 115.08 P2 3.202.660.40 P2 2.735.44 2.72 4.634.43 P1 930.525.71 5.40 P3 1.730.396.817.218.00 .967.37 P1 2.00 155.28 5.364.Lampiran A51 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303QA36000 Q36 SSM303QA32000 Q32 SSM303QA27000 Q27 SSM303QA26000 Q26 SSM303QA22000 Q22 SSM303QA17000 Q17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.

00 80.56 P3 829.45 P3 890.767.37 P1 792.011.63 P2 779.93 2.43 3.411.11 P2 1.021.20 2.617.436.30 3.078.008.769.318.449.57 1.48 P2 1.81 P1 1.568.25 P2 1.815.00 80.33 2.48 P1 1.00 115.902.81 P1 1.595.76 P1 731.002.59 P1 1.00 80.767.60 1.856.68 1.43 P2 862.008.99 P2 840.483.66 1.120.00 80.53 2.97 P2 1.71 2.36 P2 1.43 1.36 P1 814.09 P2 2.029.33 P1 1.477.61 P2 1.120.135.706.00 80.75 1.84 1.688.74 2.917.376.42 2.09 3.69 1.137.35 2.00 95.00 80.220.135.36 3.23 P3 1.51 1.00 95.941.610.55 2.595.753.60 1.55 P1 980.941.43 1.60 1.97 P3 1.318.93 2.557.57 1.99 P2 890.340.00 90.239.277.06 2.00 .58 2.89 P1 1.976.Lampiran A52 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303RA24000 R24 SSM303RA22000 R22 SSM303RA17000 R17 SSM303RA16000 R16 SSM303RA14000 R14 SSM303RA12000 R12 SSM303RA11000 R11 SSM303RA09000 R9 SSM303RA08000 R8 SSM303RA06000 R6 SSM303RA04000 R4 SSM303RA03000 R3 SSM303RA01000 R1 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 1.43 P2 1.76 P1 792.71 1.071.43 P2 1.49 P3 912.450.89 1.610.107.572.334.00 80.00 80.36 P1 1.444.34 62 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 120.

00 270.00 6.24 P2 6.00 290.68 P1 1.00 7.01 6.409.056.085.015.74 8.781.345.30 6.Lampiran A53 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303SA54000 S54 SSM303SA52000 S52 SSM303SA48000 S48 SSM303SA44000 S44 SSM303SA41000 S41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.95 P2 2.00 225.364.907.29 P2 5.602.53 P2 3.400.428.45 5.790.913.39 P3 2.820.00 250.43 8.92 P2 6.908.127.91 5.74 7.25 7.52 P1 4.84 P1 3.00 .723.90 P1 5.362.466.73 63 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.122.531.37 5.830.

521.62 P2 1.814.68 P1 1.00 145.361.31 4.565.44 3.19 3.95 P2 3.80 3.94 P1 1.00 95.94 P1 2.15 5.214.82 P2 2.775.07 2.057.992.391.657.196.350.80 3.964.00 P1 2.19 P1 2.51 P1 1.494.50 P1 801.62 P2 1.726.Lampiran A54 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303SA38000 S38 SSM303SA32000 S32 SSM303SA28000 S28 SSM303SA27000 S27 SSM303SA26000 S26 SSM303SA22000 S22 SSM303SA17000 S17 SSM303SA14000 S14 SSM303SA11000 S11 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.00 80.044.34 P2 2.66 2.71 2.14 3.00 155.325.569.00 125.575.18 P3 899.97 2.718.526.15 2.77 3.83 2.584.84 2.00 90.521.262.97 P3 1.00 145.361.74 4.629.93 P3 1.02 P1 927.730.46 64 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.74 P2 849.159.03 2.164.62 3.99 P2 2.58 5.14 3.992.10 3.00 115.662.439.03 P2 985.565.480.804.697.00 .03 P2 1.321.

00 250.227.795.51 7.66 P1 3.36 8.795.185.899.259.562.92 8.04 P1 5.571.00 225.00 320.66 P1 2.900.58 5.62 P2 5.234.79 6.16 P3 3.00 290.546.00 225.422.00 270.36 7.08 5.504.31 6.64 6.05 6.917.62 P2 5.61 P2 6.04 P1 5.398.518.466.91 P2 2.641.92 8.59 P1 3.79 6.903.921.64 8.480.175.251.25 65 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.238.00 290.504.26 P2 3.54 P3 6.29 P2 6.757.00 P1 5.641.480.175.61 P2 6.422.39 P3 5.82 8.00 270.91 P2 2.00 P1 5.29 P2 5.052.052.00 .26 P2 3.007.08 5.226.941.31 7.259.367.941.59 P1 5.25 P1 2.571.917.007.518.31 7.80 P3 2.93 P3 6.238.66 5.82 8.757.234.921.00 250.31 6.66 5.51 7.90 7.64 6.562.466.546.605.Lampiran A55 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303UA54000 U54 SSM303UA53000 U53 SSM303UA52000 U52 SSM303UA51000 U51 SSM303UA48000 U48 SSM303UA47000 U47 SSM303UA44000 U44 SSM303UA43000 U43 SSM303UA42000 U42 SSM303UA41000 U41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.64 8.

073.286.94 7.18 P2 995.532.08 P2 2.00 90.886.028.022.80 5.08 5.695.498.572.256.19 2.829.76 2.82 5.31 P3 899.501.53 3.00 115.83 1.96 P3 2.11 P3 1.88 2.180.668.311.504.508.00 195.378.46 P1 1.289.781.356.58 3.838.36 P1 3.900.73 P2 1.31 6.289.378.287.23 3.022.66 1.353.71 P2 2.033.31 P2 3.578.07 4.056.07 4.91 3.454.03 P1 3.560.09 6.91 P1 1.294.00 2.54 3.183.286.00 4.06 2.63 P3 932.498.69 66 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 225.19 P2 932.721.713.00 80.573.98 P1 2.55 P1 935.85 P2 1.270.700.13 2.600.15 P1 5.713.39 2.70 P1 974.287.31 6.74 5.588.214.854.745.19 P1 835.84 1.Lampiran A56 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303UA40000 U40 SSM303UA39000 U39 SSM303UA38000 U38 SSM303UA37000 U37 SSM303UA36000 U36 SSM303UA35000 U35 SSM303UA32000 U32 SSM303UA31000 U31 SSM303UA29000 U29 SSM303UA26000 U26 SSM303UA24000 U24 SSM303UA22000 U22 SSM303UA19000 U19 SSM303UA17000 U17 SSM303UA14000 U14 SSM303UA12000 U12 SSM303UA11000 U11 SSM303UA03000 U3 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.88 2.31 P2 3.00 80.14 P2 4.829.851.00 155.599.00 120.72 P2 849.781.092.91 P1 835.89 P3 1.71 P2 2.00 180.00 180.85 P3 4.00 225.12 P3 5.06 2.92 2.03 P1 4.547.19 P2 883.214.89 3.72 P2 5.82 5.19 P2 1.177.694.14 P2 4.464.343.36 P3 3.00 80.80 5.00 125.92 6.94 7.810.72 P2 5.06 P1 1.270.390.256.82 2.00 100.40 2.91 P1 2.280.00 155.36 P1 2.91 P1 801.023.280.00 4.57 2.24 6.454.600.08 5.94 P3 1.88 2.20 P1 2.076.00 .05 2.139.076.475.15 P1 4.391.00 195.33 4.351.668.696.67 P2 1.00 145.01 P2 2.00 95.66 4.695.09 6.180.

234.466.259.04 P1 5.562.007.90 7.480.31 7.251.64 8.921.64 6.31 6.31 6.66 P1 3.25 67 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.900.007.757.571.92 8.571.00 270.64 6.917.518.31 7.66 P1 2.917.66 5.59 P1 3.175.941.227.05 6.795.367.00 270.641.921.61 P2 6.00 P1 5.51 7.518.641.Lampiran A57 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303UD54000 UD54 SSM303UD53000 UD53 SSM303UD52000 UD52 SSM303UD51000 UD51 SSM303UD48000 UD48 SSM303UD47000 UD47 SSM303UD44000 UD44 SSM303UD43000 UD43 SSM303UD41000 UD41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.82 8.36 7.00 290.64 8.795.466.80 P3 2.26 P2 3.226.08 5.62 P2 5.51 7.00 225.29 P2 6.398.422.175.54 P3 6.941.546.504.504.757.04 P1 5.00 320.66 5.39 P3 5.00 290.58 5.92 8.29 P2 5.238.61 P2 6.052.62 P2 5.00 250.185.59 P1 5.16 P3 3.93 P3 6.052.238.546.903.79 6.82 8.605.422.36 8.26 P2 3.899.91 P2 2.00 250.00 P1 5.00 .

31 6.51 P2 2.Lampiran A58 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303WA54000 W54 SSM303WA52000 W52 SSM303WA48000 W48 SSM303WA44000 W44 SSM303WA41000 W41 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 5.89 7.00 270.145.032.25 P1 4.53 P3 2.00 .29 P2 6.31 P2 5.576.59 68 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 320.00 290.84 7.468.35 8.18 5.773.00 P1 3.881.83 P2 6.99 P1 1.414.411.839.484.68 P2 3.105.957.523.145.447.889.402.163.00 225.681.16 8.845.00 250.924.58 P1 5.91 7.65 5.32 6.67 5.88 6.980.

07 P1 2.27 3.15 4.218.527.10 P3 1.75 P2 1.326.634.323.046.444.00 125.00 155.664.366.94 3.90 3.578.85 2.484.73 P1 928.967.Lampiran A59 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI SSM303WA36000 W36 SSM303WA32000 W32 SSM303WA27000 W27 SSM303WA26000 W26 SSM303WA22000 W22 SSM303WA17000 W17 PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM P1 3.570.658.497.32 P1 2.74 2.39 69 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN 180.166.806.71 5.00 145.28 5.526.730.396.76 P2 2.00 115.61 3.14 3.202.03 3.81 3.73 P2 986.67 2.23 P2 2.735.08 P2 3.93 P1 1.998.00 95.63 P3 1.817.72 4.00 .721.781.41 P1 2.69 P2 2.

946.10 12.449.Lampiran A60 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KOD GAJI KOMPUTER SSM PANGKAT SSM303VUX05000 SSM303VUX06000 SSM303VUX07000 KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN GRED GAJI GAJI MINIMUM Laksamana Maritim VUX5 8.45 9% Laksamana Muda Maritim VUX7 7.464.86 13.289.596.95 11.421.46 9% 70 GAJI MAKSIMUM (Peratusan mengikut gaji pegawai) .42 9% Laksamana Madya Maritim VUX6 7.

Lampiran A61
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM
KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM

PANGKAT

GRED
GAJI

SSM303XA26000

Laksamana Pertama Maritim

X26

SSM303XA24000

Kepten Maritim

X24

SSM303XA22000

Komander Maritim

X22

SSM303XA20000

Leftenan Komander Maritim

X20

SSM303XA18000

Leftenan Maritim

X18

SSM303XA17000

Leftenan Maritim

X17

71

KADAR
GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI
TAHUNAN
8,555.97
325.00
9,257.81

PERINGKAT

GAJI MINIMUM

P1

6,633.67

P2

7,199.98

P1

5,685.62

7,182.60

P2

6,195.45

7,789.22

P1

4,909.58

6,604.40

P2

5,285.51

7,096.49

P1

3,429.50

5,579.37

P2

3,737.01

6,025.40

P1

2,328.12

5,327.53

P2

2,635.62

5,837.50

P1

2,328.12

5,327.53

P2

2,479.21

5,579.96

P3

2,635.62

5,837.50

295.00
275.00
255.00
230.00

230.00

Lampiran A62
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGUATKUASAAN MARITIM
KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012
(RM SEBULAN)
KOD GAJI
KOMPUTER SSM
SSM303XA16000

SSM303XA13000

PANGKAT

Leftenan Madya Maritim

Leftenan Muda Maritim

GRED
GAJI
X16

X13

SSM303XA12000

Pegawai Waran I Maritim

X12

SSM303XA10000

Pegawai Waran II Maritim

X10

SSM303XA08000

Bintara Kanan Maritim

X8

SSM303XA06000

Bintara Muda Maritim

X6

SSM303XA04000

Laskar Kanan Maritim

X4

SSM303XA02000

Laskar Kelas I Maritim

X2

SSM303XA01000

Laskar Kelas II Maritim

X1

72

KADAR
GAJI MAKSIMUM KENAIKAN GAJI
TAHUNAN
4,512.38
170.00
4,915.77

PERINGKAT

GAJI MINIMUM

P1

3,030.55

P2

3,338.04

P1

1,608.56

3,859.53

P2

1,690.32

4,097.66

P3

1,775.64

4,343.05

P1

2,296.96

3,697.81

P2

2,544.04

4,062.34

P1

2,120.99

3,516.83

P2

2,368.06

3,881.37

P1

1,886.37

3,501.36

P2

2,111.60

3,835.43

P1

1,710.39

3,320.38

P2

1,935.62

3,654.45

P1

1,210.92

2,993.38

P2

1,378.00

3,347.78

P1

1,566.42

2,688.11

P2
P1
P2
P3

1,733.50
1,013.61
1,081.56
1,151.46

2,947.59
2,433.90
2,540.49
2,649.49

150.00

130.00
125.00
120.00
115.00
110.00
105.00

100.00

Lampiran A63
JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN AWAM
KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI MULAI 1 JANUARI 2012
(RM SEBULAN)
KADAR KENAIKAN
GAJI TAHUNAN

KOD GAJI
KOMPUTER SSM

GRED
GAJI

GAJI MINIMUM

SSM303VU01000

VU1

11,971.16

18,598.88

7%

SSM303VU02000

VU2

11,021.00

17,122.66

7%

SSM303VU03000

VU3

10,242.34

16,061.66

8%

SSM303VU04000

VU4

9,315.17

14,607.70

8%

SSM303VU05000

VU5

8,465.66

13,265.06

9%

SSM303VU06000

VU6

7,788.05

12,201.84

9%

SSM303VU07000

VU7

7,189.63

11,264.26

9%

GAJI MAKSIMUM

(Peratusan mengikut
gaji pegawai)

73

34 16.05 12.122.00 17.315.465.264.63 11.265.70 8% SSM303VK05000 VK5 8.66 13.788.189.66 7% SSM303VK03000 VK3 10.607.06 9% SSM303VK06000 VK6 7.17 14.201.Lampiran A64 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN TERTINGGI MULAI 1 JANUARI 2012 (RM SEBULAN) KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM SSM303VK02000 VK2 11.84 9% SSM303VK07000 VK7 7.26 9% GAJI MAKSIMUM (Peratusan mengikut gaji pegawai) 74 .021.66 8% SSM303VK04000 VK4 9.242.061.

2012 (diberi 1 KGT di Gred N17 iaitu RM95) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 75 Catatan TPG Gred N17.2011 1169.03 . 1169.75 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P1) dan dipindahkan ke JGMM P1.2012 1.1.75 1321.7.82 (P1T8) 1.RM2526. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.03 : RM95 Tarikh Gaji Sekarang Gred N17 (RM) Gaji Baru Gred N17 (RM) 31.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Julai : 13% : P1 : RM927. - 1416.12.82 (P1T8) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji. .Lampiran B CONTOH 1: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17 YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 13% DARIPADA MATAGAJI JGM KEPADA GAJI BARU JGMM Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum .

2012 (diberi 1 KGT di Gred VU5 iaitu 9% daripada gaji pegawai) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 76 Catatan TPG Gred VU5. - 12186.06 : 9% daripada gaji pegawai Tarikh Gaji Sekarang Gred VU5 (RM) Gaji Baru Gred VU5 (RM) 31.19 (Matagaji 4) 1.RM13265. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 9% di gred gaji asal dan dipindahkan ke JGMM.2012 1.12. 10256.87 11179.1.87 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 April : 9% : RM8465.66 . .99 (Matagaji 4) (diberi kenaikan gaji sebanyak 9%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.2011 10256.4.Lampiran B CONTOH 2: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI PEGAWAI GRED UTAMA A YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Kadar Kenaikan Gaji Gaji Minimum . Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.

TPG Gred N36.13 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P1) dan dipindahkan ke JGMM P1.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Januari : 13% : P1 : RM3391.54 (Gaji KUP N36-1) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.1. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di gaji KUP.2011 4603.1.RM5196.Lampiran C CONTOH 1: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N36 YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 13% DARIPADA MATAGAJI JGM KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) KEPADA GAJI BARU JGMM Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum . 1.2012 - 5201. (Gaji KUP N36-1) 1. 4603.13 5201.54 (gaji KUP) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 77 TPG Gred N36.2012 Catatan Pegawai berada di gaji KUP Gred N36.58 .54 (gaji KUP) 1. .12.1. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di gaji KUP.2013 - 5201.95 : RM180 Tarikh Gaji Sekarang Gred N36 (RM) Gaji Baru Gred N36 (RM) 31.

Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.64 (Gaji KUP S54-1) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji. terhad kepada Gaji Maksimum P1 RM7907.Lampiran C CONTOH 2: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI PEGAWAI PENERANGAN GRED S54 YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 13% DARIPADA MATAGAJI JGM KHAS UNTUK PENYANDANG (KUP) KEPADA GAJI BARU JGMM Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum .12.00 .2012 Catatan TPG Gred S54-1 berubah dari 1 Julai kepada 1 Januari kerana telah berada di gaji KUP melebihi setahun perkhidmatan.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Julai : 13% : P1 : RM5830. 6940.2012 - 7907.39 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa. (Gaji KUP S54-1) 1. . TPG Gred S54.1.2013 - 7907. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P1) dan dipindahkan ke JGMM P1.92 (diberi PGT di Gred S54 terhad kepada amaun Gaji Maksimum P1) 1.1. 1. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di Gaji Maksimum.92 (Gaji Maksimum P1) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 78 TPG baru Gred S54.RM7907.1.2011 6940.92 : RM320 Tarikh Gaji Sekarang Gred S54 (RM) Gaji Baru Gred S54 (RM) 31.92 dalam JGMM.39 7842.

Nama Pegawai No. Rujukan Jadual Gaji KUP Yang Diluluskan Sebab Diberi Gaji KUP Amaun Gaji Baru Setelah Diberi Kenaikan Gaji (RM) . Rujukan Surat Kelulusan JPA 79 No.Lampiran D Senarai Pegawai Menggunakan Jadual Gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012 Kementerian/ Jabatan : ……………………………………………… Bil. KP Gred Gaji No.

12.1.2011 4408.1.84 (P2T16) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji. Pergerakan Gaji keputusan PPSM.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Januari : 13% : P2 : RM2635.50 : RM230 Tarikh Gaji Sekarang Gred X18 (RM) Gaji Baru Gred X18 (RM) 31. 4408. Biasa mengikut Biasa mengikut TPG Gred X18. - 5211. .62 .2013 - 5441. Pergerakan Gaji keputusan PPSM.Lampiran E CONTOH 1: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI LEFTENAN MARITIM GRED X18 YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 13% DARIPADA MATAGAJI JGM KEPADA GAJI BARU JGMM YANG TARIKH PERGERAKAN GAJI SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum .71 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa.1. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P2) dan dipindahkan ke JGMM P2.84 (diberi 1 KGT di Gred X18 iaitu RM230) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 80 Catatan TPG Gred X18.84 (P2T16) 1.71 4981.2012 1.2012 (diberi 1 KGT di Gred X18 iaitu RM230) 1.RM5837.

2012 2069.57 1974.57 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa.75 1. TPG Gred Q17.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Januari : 13% : P3 : RM1048.2011 1747.1. .2012 - (diberi 1 KGT di Gred Q17 iaitu RM95) 2164. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.12.38 .10 : RM95 Tarikh Gaji Sekarang Gred Q17 (RM) Gaji Baru Gred Q17 (RM) 31. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P3) dan dipindahkan ke JGMM P3. (P3T15) 1.Lampiran E CONTOH 2: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI PEMBANTU PENYELIDIK GRED Q17 YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 13% DARIPADA MATAGAJI JGM KEPADA GAJI BARU JGMM YANG TARIKH PERGERAKAN GAJI SAMA DENGAN TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum .1.1.2013 - (diberi 1 KGT di Gred Q17 iaitu RM95) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 81 Catatan TPG Gred Q17.RM2808.75 (P3T15) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.75 1. 1747.

55 - - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa. - 5076. (P2T7) 1.RM6790.2012 1.1.1.2011 : 1 Januari 2012 : 1 April : 1 Januari 2012 : 1 Januari : P2 : RM3723.12.85 - Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat.Maksimum S44 Kenaikan Gaji Tahunan S44 Gaji Minimum .Lampiran F CONTOH 1: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI PEGAWAI PENERANGAN GRED S44 YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 13% DARIPADA MATAGAJI JGM KEPADA GAJI BARU JGMM DAN DINAIKKAN PANGKAT KE GRED S48 PADA TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Tarikh Kenaikan Pangkat TPG Gred Kenaikan Pangkat Peringkat Gaji Gaji Minimum .29 P2 RM5400.84 : RM270 Gaji Sekarang Gred S44 (RM) Gaji Baru Gred S44 (RM) Gaji Baru Gred S48 (RM) 4271.2012 (diberi 1 KGT di Gred S44 iaitu RM250) 82 Catatan TPG Gred S44 diawalkan (TPG asal 1 April).55 4826. .68 : RM250 : P1 RM4913.85 - (P2T7) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.00 . Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P2) dan dipindahkan ke JGMM P2.Maksimum S48 Kenaikan Gaji Tahunan S48 Tarikh 31.RM6364.74 .30 .RM7409. 4271.

TPG berubah dari 1 April ke 1 Januari mulai tahun berikutnya.4.85 (diberi 1 KGT di Gred S48 iaitu RM270) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 83 TPG Gred S48.2012 - - 5326.Tarikh 1. Penetapan Gaji Permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007). 1.1.85 TPG Gred S44.2012 Gaji Sekarang Gred S44 (RM) Gaji Baru Gred S44 (RM) Gaji Baru Gred S48 (RM) - 5076.2013 - - 5596.85 Catatan Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat.85 5326. Tiada Pergerakan Gaji Tahunan kerana telah diberi dahulu pada tarikh kenaikan pangkat ke Gred S48 pada 1 Januari 2012.1. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 1. .

2012 (diberi 1 KGT di Gred J22 iaitu RM115) Catatan TPG Gred J22 diawalkan (TPG asal 1 Julai). 3054.RM3532.54 .46 : RM115 : P1 RM2504.01 : P2 RM2745. (P2T11) 1.34 - - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa.Maksimum J26 Kenaikan Gaji Tahunan J26 : 1 Januari 2012 : 1 Julai : 1 Januari 2012 : P2 : RM2343.53 .RM3854.2012 1.Lampiran F CONTOH 2: KAEDAH PEMBERIAN KENAIKAN GAJI JURUTEKNIK GRED J22 YANG DIBERI KENAIKAN GAJI 13% DARIPADA MATAGAJI JGM KEPADA GAJI BARU JGMM DAN DINAIKKAN PANGKAT KE GRED J26 PADA TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Tarikh Kenaikan Pangkat Peringkat Gaji Gaji Minimum .40 - Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat.89 .Maksimum J22 Kenaikan Gaji Tahunan J22 Gaji Minimum . - 3566.1.34 3451.1. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P2) dan dipindahkan ke JGMM P2.40 - (P2T11) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.12.2011 3054. 84 .98 : RM125 Tarikh Gaji Sekarang Gred J22 (RM) Gaji Baru Gred J22 (RM) Gaji Baru Gred J26 (RM) 31.RM3689.

. Penetapan Gaji Permulaan di gred kenaikan pangkat berdasarkan kaedah penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007). 1.40 TPG Gred J22.7.2013 - - Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 85 3806.40 TPG Gred J26. (diberi 1 KGT di Gred J26 iaitu RM125) Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.2012 - - 3681. TPG berubah dari 1 Julai ke 1 Januari mulai tahun berikutnya. Tiada Pergerakan Gaji Tahunan kerana telah diberi dahulu pada tarikh kenaikan pangkat ke Gred J26 pada 1 Januari 2012.1.1.Tarikh Gaji Sekarang Gred J22 (RM) Gaji Baru Gred J22 (RM) Gaji Baru Gred J26 (RM) 1.40 Catatan Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat. 1.40 3681.2012 - 3566.

2012 (diberi 1 KGT di Gred VU7 iaitu 9% daripada gaji pegawai) 1. 9480. TPG Gred VU7. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 9% di gred gaji asal dan dipindahkan ke JGMM. Tiada lagi Pergerakan Gaji Tahunan kerana tertakluk kepada Gaji Maksimum RM11264. mengikut TPG asal di Gred VU7 telah diubah ke 1 Januari kerana telah berada di gaji maksimum melebihi setahun.2011 9480.10.26 : 9% daripada gaji pegawai Tarikh Gaji Sekarang Gred VU7 (RM) Gaji Baru Gred VU7 (RM) 31.12.RM11264. .1.1.2013 - 11264.90 10334.26 (gaji maksimum pegawai) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji 86 Catatan TPG Gred VU7 berubah dari 1 Oktober kepada 1 Januari kerana telah berada di matagaji maksimum melebihi setahun.90 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa. Pergerakan gaji biasa keputusan PPSM. - 11264.Lampiran G CONTOH PERUBAHAN TARIKH PERGERAKAN GAJI BAGI PEGAWAI GRED UTAMA C YANG TELAH BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM MELEBIHI SETAHUN DIBERI KENAIKAN GAJI 9% DARIPADA MATAGAJI JGS KEPADA GAJI BARU JGMM Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Asal Kadar Kenaikan Gaji Gaji Minimum .2012 1.26 (Matagaji 5) 1.63 .1.26 1.26 dalam JGMM.18 (Matagaji 5) (diberi kenaikan gaji sebanyak 9%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.2012 - 11264.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Oktober : 9% : RM7189.

Dalam hal ini.12.1.39 1.2011 2326.86 2629. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P3) dan dipindahkan ke JGMM P3.35 (P3T23) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji. terhad kepada Gaji Maksimum P3 RM2806. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.39 : RM95 Tarikh Gaji Sekarang Gred W17 (RM) Gaji Baru Gred W17 (RM) 31. Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji PGT : Pergerakan Gaji Tahunan 87 .RM2806.2012 - (diberi 1 KGT di Gred W17 iaitu RM95) 2806. PGT pegawai ialah RM82. 2326.4.35 1.67 .4. (P3T23) 1.39 dalam JGMM.2012 2724.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 April : 13% : P3 : RM1046.04 iaitu kurang daripada KGT penuh iaitu RM95.86 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa.2013 - (PGT pegawai di Gred W17 terhad kepada Gaji Maksimum P3) Catatan TPG Gred W17. TPG Gred W17.Lampiran H CONTOH 1: PERGERAKAN GAJI TAHUNAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W17 TERHAD KEPADA GAJI MAKSIMUM JGMM Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum . Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.

2013 - (PGT pegawai di Gred U26 terhad kepada Gaji Maksimum P2) Catatan Gaji pegawai sehari tarikh kuat kuasa.97 - (P2T8) 1.96 dalam JGMM.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Oktober : 13% : P2 : RM2745.2012 - (diberi 1 KGT di Gred U26 iaitu RM125) 3854. Dalam hal ini.1.93 1. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P2) dan dipindahkan ke JGMM P2.2011 3191. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM.RM3854.96 1.12.03 iaitu kurang daripada KGT penuh iaitu RM125. PGT pegawai ialah RM123. TPG Gred U26. Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji PGT : Pergerakan Gaji Tahunan 88 .97 3606.Lampiran H CONTOH 2: PERGERAKAN GAJI TAHUNAN JURUTEKNIK PERUBATAN GRED U26 YANG TERHAD KEPADA GAJI MAKSIMUM JGMM Tarikh Kuat kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum .96 : RM125 Tarikh Gaji Sekarang Gred U26 (RM) Gaji Baru Gred U26 (RM) 31.93 (P2T8) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) 3731. TPG Gred U26. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. terhad kepada Gaji Maksimum P2 RM3854. sebelum Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.53 .2012 3191.10.10.

39 7842.2012 - 7907.92 (diberi PGT di Gred S54 terhad kepada Gaji Maksimum P1) TPG baru Gred S54.1.28 iaitu kurang daripada KGT penuh iaitu RM320.92 dalam JGMM.2012 Catatan TPG Gred S54-1 berubah dari 1 Oktober kepada 1 Januari kerana telah berada di gaji KUP melebihi setahun perkhidmatan.RM7907. Tiada pergerakan gaji kerana pegawai berada di Gaji Maksimum.12. (Gaji KUP S54-1) 1.92 : RM320 Tarikh Gaji Sekarang Gred S54 (RM) Gaji Baru Gred S54 (RM) 31. PGT pegawai ialah RM65.2011 6940.00 .39 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa. Dalam hal ini. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. 6940. Diberi pemindahan gaji dari matagaji sekarang mengikut kadar peratusan kenaikan gaji 13% di gred dan peringkat gaji asal (P1) dan dipindahkan ke JGMM P1.Maksimum Kenaikan Gaji Tahunan : 1 Januari 2012 : 1 Oktober : 13% : P1 : RM5830. 1.64 (Gaji KUP S54-1) (diberi kenaikan gaji sebanyak 13%) Tarikh kuat kuasa kenaikan gaji.2013 - 7907.1.Lampiran H CONTOH 3: PERGERAKAN GAJI TAHUNAN PEGAWAI PENERANGAN GRED S54 TERHAD KEPADA GAJI MAKSIMUM JGMM Tarikh Kuat Kuasa Tarikh Pergerakan Gaji Kadar Kenaikan Gaji Peringkat Gaji Gaji Minimum .1. 1. .92 (Gaji Maksimum P1) Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji PGT : Pergerakan Gaji Tahunan 89 TPG Gred S54. terhad kepada Gaji Maksimum P1 RM7907.

35 .820.289.5% RM4. Syarat pertimbangan hendaklah mengikut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1984.329. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007.75 sebulan.74 .73 20.0% RM2.5% RM951.289.75 Sebulan Gaji pegawai yang layak dipertimbangkan Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas ‘C’ seperti di perenggan 2 Lampiran G.14 dan ke atas 12.5% RM1.029.63 17.RM1.015. Peratusan Daripada Gaji Yang Diterima RM6.029.329.73 22.13 15.611.0% RM951. Sarawak Atau Labuan Lingkungan gaji bagi menetapkan kadar Bayaran Insentif Wilayah di perenggan 1 Lampiran G.RM6.Lampiran I PENETAPAN KADAR DAN KELAYAKAN ELAUN YANG DIPINDA 1.015.RM2. serta Bayaran Insentif Penempatan Sabah. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 dipinda daripada RM1.74 . Sarawak dan Labuan di Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2010 dipinda seperti berikut: Lingkungan Gaji (termasuk Elaun Pemangkuan) 2.64 .0% Elaun Perjalanan Kenderaan Kelas ‘C’ Bagi Pegawai Yang Bergaji Kurang Daripada RM1.34 ke bawah 25. Bayaran Insentif Wilayah dan Bayaran Insentif Penempatan Sabah.RM4.28 kepada RM1. 90 .820.

3.625.s ke atas B Tidak kurang dari RM2.00 sebulan 1000 s.s ke atas C Tidak kurang dari RM1. Elaun Perjalanan Kenderaan Lingkungan gaji bagi maksud tuntutan Elaun Perjalanan Kenderaan di perenggan 3 Lampiran G.s E Kurang dari RM1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2007 dipinda seperti berikut: Kelas Lingkungan Gaji Sukatan Selinder A Tidak kurang dari RM2.75 sebulan Di bawah 175 s.820.45 sebulan 1400 s.333.820.75 sebulan Di bawah 1000 s.s 91 .75 sebulan Tidak kurang 175 s.s D Kurang dari RM1.820.

92 . ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. pegawai akan ditawar opsyen melanjutkan perkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. saya dengan ini membuat opsyen untuk *: i. Borang opsyen pelanjutan umur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran F.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun di bawah P. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.Apendiks 1 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 68. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. 56 tahun atau 58 tahun. Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011. Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012. Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraan paksa 55 tahun. ---------------------------------------------------------------------------------Lampiran F OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011) Kepada : (Ketua Jabatan) Tuan. umur persaraan paksa adalah 60 tahun.P.

tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. iii.6/2008 atau yang telah dilantik pertama kalinya pada atau selepas 1 Julai 2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun di bawah P.P. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2011 serta implikasi opsyen saya ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat ini adalah muktamad. Pegawai tidak boleh memilih umur persaraan paksa selain daripada itu. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. Kad Pengenalan Jawatan Tarikh : : : : : * Tandakan ( √ ) dalam mana-mana satu (1) petak yang berkenaan sahaja ** Potong mana yang tidak berkenaan Nota: Opsyen ini hanya untuk kekal umur persaraan paksa sekarang atau memilih umur persaraan paksa 60 tahun. Contohnya. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun di bawah P. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. sekiranya telah dipilih umur persaraan paksa 58 tahun pada tahun 2008 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 . pegawai tidak dibenarkan memilih umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun.Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun.P. 2. 93 .6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. Tandatangan Nama No. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.ii. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.

P. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. 56 atau 58 tahun. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. Borang opsyen pelanjutan umur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran K. pegawai akan ditawar opsyen melanjutkan perkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraan paksa 55. 94 . Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012. Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011.Apendiks 2 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011 Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 46. ---------------------------------------------------------------------------------Lampiran K OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011) Kepada : (Ketua Jabatan) Tuan. umur persaraan paksa adalah 60 tahun. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun di bawah P.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. saya dengan ini membuat opsyen untuk *: i.

ii. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 12 Tahun 2011 serta implikasi opsyen saya ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat ini adalah muktamad. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun di bawah P.6/2008 atau yang telah dilantik pertama kalinya pada atau selepas 1 Julai 2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. Pegawai tidak boleh memilih umur persaraan paksa selain daripada itu. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. sekiranya telah dipilih umur persaraan paksa 58 tahun pada tahun 2008 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 .Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. pegawai tidak dibenarkan memilih umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun. 95 . (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun di bawah P. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. Tandatangan Nama No. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. iii. Contohnya.P. Kad Pengenalan Jawatan Tarikh : : : : : * Tandakan ( √ ) dalam mana-mana satu (1) petak yang berkenaan sahaja ** Potong mana yang tidak berkenaan Nota: Opsyen ini hanya untuk kekal umur persaraan paksa sekarang atau memilih umur persaraan paksa 60 tahun. 2.P.

saya dengan ini membuat opsyen untuk *: i. ---------------------------------------------------------------------------------Lampiran F OPSYEN UMUR PERSARAAN PAKSA (Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011) Kepada : (Ketua Jabatan) Tuan. Borang opsyen pelanjutan umur persaraan paksa 60 tahun seperti di Lampiran F.Apendiks 3 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 Umur Persaraan Paksa 60 Tahun 92. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.P. Bagi pegawai yang dilantik pada atau selepas 1 Januari 2012. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun di bawah P. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 55 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. Merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011. pegawai akan ditawar opsyen melanjutkan perkhidmatan sehingga umur persaraan paksa 60 tahun. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. 56 tahun atau 58 tahun. 96 . Bagi pegawai yang kini tertakluk kepada umur persaraan paksa 55 tahun. umur persaraan paksa adalah 60 tahun.

tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. Kad Pengenalan Jawatan Tarikh : : : : : * Tandakan ( √ ) dalam mana-mana satu (1) petak yang berkenaan sahaja ** Potong mana yang tidak berkenaan Nota: Opsyen ini hanya untuk kekal umur persaraan paksa sekarang atau memilih umur persaraan paksa 60 tahun. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. Tandatangan Nama No. sekiranya telah dipilih umur persaraan paksa 58 tahun pada tahun 2008 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2008 . ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **. ATAU Bersara paksa apabila mencapai umur 60 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.ii.6/2008 atau yang telah dilantik pertama kalinya pada atau selepas 1 Julai 2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun.P.6/2008) Kekal bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun dan tertakluk kepada Akta Pencen 1980 [Akta 227] dibaca bersama Akta Pencen (Pindaan) 2011 / Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 [Akta 239] dibaca bersama Akta Pencen Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan (Pindaan) 2011 **.P. 2. 97 . tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 56 tahun di bawah P. Pegawai tidak boleh memilih umur persaraan paksa selain daripada itu. (Pilihan ini hanyalah bagi pegawai yang telah memilih bersara paksa apabila mencapai umur 58 tahun di bawah P. Saya sesungguhnya mengaku memahami akan segala kandungan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 13 Tahun 2011 serta implikasi opsyen saya ini dan saya sesungguhnya mengetahui bahawa opsyen yang telah saya buat ini adalah muktamad. iii. tertakluk kepada semua peruntukan Akta Pindaan tersebut. pegawai tidak dibenarkan memilih umur persaraan paksa 55 tahun atau 56 tahun. Contohnya.