Penghayatan terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan kurang mendapat perhatian baik Guru dewasa kini seakan-akan kurang

memahami FPK ini dengan jelas sedangkan setiap guru perlu menjadikan FPK sebagai panduan dalam mendidik generasi muda. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan guru lemah dalam menghayati FPK. Antaranya ialah pemilihan kerjaya. Guru merupakan antara kerjaya yang menjadi pilihan pelajar. Sesetengah individu pula menganggap kerjaya guru ini sebagai pilihan terakhir kepada golongan siswazah terutama bagi mereka yang gagal memperoleh sebarang pekerjaan. Gagal meminati bidang kerjaya sebagai guru tetapi tetap memilih guru sebagai kerjaya antara penyebab sesetengah guru gagal memahami FPK. Hal ini kerana, sesetengah individu hanya memilih guru sebagai kerjaya bukanlah kerana cintanya dalam bidang pendidikan tetapi disebabkan faktor jaminan pekerjaan selepas graduasi serta syarat kemasukan yang longgar. Apabila asas pemilihan kerjaya itu bukan kerana minat akan profesion tersebut, maka proses mempelajari serta memahami intipati kandungan kursus pendidikan kurang difahami, sebaliknya hanya belajar sekadar untuk peperiksaan. Faktor lain yang menyebabkan guru lemah dalam menghayati FPK adalah tanggungjawab di mana tanggungjawab yang digalas oleh seseorang guru adalah besar kerana proses awal pembentukan seseorang individu adalah bermula di sekolah di mana gurulah insan yang akan menjalankan tugas tersebut. Pelbagai tanggungjawab yang digalas oleh guru semasa di sekolah samada berkaitan dengan akademik atau tidak. Dalam kesibukan mengajar, mereka juga menjadi kaunselor menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang berada di bawah pengawasan mereka selain menjalankan tugas seperti mengisi kad maklumat pelajar, mengisi borang pinjaman buku teks, mengisi kad kesihatan dan sebagainya Tugas guru yang semakin bertambah boleh dikaitkan dengan faktor kurangnya kefahaman guru terhadap FPK dalam melaksanakan tugasnya. Apabila tanggungjawab yang digalas oleh seseorang guru bertambah, maka fokus terhadap proses pengajaran turut terjejas. Oleh yang demikian, sesetengah guru kurang membuat persediaan yang secukupnya sebelum memulakan sesi pembelajaran dan pengajaran. Kurangnya persediaan yang rapi akan menyebabkan guru tersebut hanya sekadar menyampaikan ilmu sahaja tanpa cuba memasukkan elemen yang berkaitan dengan kehendak FPK.

berprgetahuan. Antaranya. Hal ini di mana tempoh pelaksanaan pendidikan wajib adalah selama enam tahun iaitu tempoh pendidikan rendah dan pendidikan wajib dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003 yang meliputi murid Tahun 1 dan bermula tahun 2004. Menyedari hakikat tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat bagi memakmurkan dan memajukan negara. Oleh yang demikian. pendidikan wajib meliputi murid di Tahun 2. Rangka rancangan pembangunan negara yang dirancang begitu teliti dan sistematik ini telah berjaya melahirkan modal insan yang berkemahiran dan bertaraf dunia. pembaikan sahsiah diri dan juga penambahan ilmu pengetahuan. kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa tindakan proaktif. . Tambahan pula. agama mahupun umur. Ini dapat dilihat dari peruntukan tahunan yang meningkat dalam sektor pendidikan walaupun berlakunya kemelesetan ekonomi negara dan global. rohani.menggubal beberapa dasar dan meletakkan kompenen pendidikan sepanjang hayat sebagai terus utama dalam perancangan pembangunan negara. Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) ataupun pembelajaran sepanjang umur yang bermaksud aktiviti pelajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan sepanjang hayat khususnya orang dewasa bukanlah sesuatu yang baru di Malaysia malah digalakkan kepada semua masayarakat tanpa mengira lapisan bangsa. sudah jelas bahawa pendidikan adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbangdan harmonis dari segi intelek. berkualiti. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3) bagi tempoh 2001-2010 dan Dasar Wawasan Negera (DWN) adalah antara rangka pembangunan negara jangka panjang bagi menghadapi cabaran globalisasi.PENDIDIKAN BUKAN EKSKLUSIF Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. PSH ini dianggap bermanfaat kepada individu kerana ia dapat membaiki kehidupan seseorang menerusi peningkatan kemahiran kerja. emosi dan jasmani. Sebagai contoh. Pembiayaan sektor pendidikan adalah menjadi keutamaan kerajaan sejak sekian lama. kerajaan telah menetapkan bahawa pendidikan adalah wajib bagi semua dan ini telah termaktub dalam Akta Pendidikan 1996.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful