Prijedlog

Na temelju članka 24. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________ 2013. godine donijela

ODLUKU o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata

I. Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te se određuju zadaća i sastav Povjerenstva. II. Povjerenstvo čine: te članovi: Ivan Grujić, Ministarstvo branitelja, Mario Werhas, Ministarstvo obrane, mr. sc. Davor Vidiš, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Anamarija Kirinić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Petar Barišić, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, akademik Petar Strčić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jozo Ivanović, Hrvatski državni arhiv, Ivan Filipović, Hrvatski državni arhiv, mr. sc. Jelena Borošak Marijanović, Hrvatski povijesni muzej, mr. sc. Mladen Klemenčić, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, dr. sc. Vijoleta Herman Kaurić, Hrvatski institut za povijest, dr. sc. Filip Hameršak, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za povijest hrvatskog prava i države. prof. dr. sc. Andrea Zlatar Violić, ministrica kulture, predsjednica Povjerenstva

Povjerenstvo može, prema potrebi, u svoj rad uključiti i predstavnike drugih tijela i institucija.

2

III. Zadaća Povjerenstva je osmišljavanje i praćenje programa obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata, koji osobito obuhvaća: izradu digitalnog popisa poginulih, obilježavanje mjesta stradanja i groblja izvan Republike Hrvatske, organiziranje suvremene historiografske i politološke rasprave o značenju Prvoga svjetskog rata, izradu analize kulturoloških, muzeoloških i književnih segmenata koji tematiziraju Prvi svjetski rat. IV. Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo kulture. Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se iz državnog proračuna Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva kulture. Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu za svoj rad u Povjerenstvu. V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK Zoran Milanović

3

OBRAZLOŽENJE

Tijekom 2014. godine obilježava se Stogodišnjica Prvoga svjetskog rata te postoji želja da se na tu temu organiziraju različiti programi u suradnji s drugim zemljama iz regije, ali i šire. Pisma o potencijalnoj suradnji i programima Ministarstvu kulture uputile su Republika Mađarska i Republika Austrija, a inicijalni kontakti ostvareni su i s drugim zemljama. Slijedom navedenoga, potrebno je osnovati povjerenstvo za koordinaciju obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata, koje bi imalo zadaću osmišljavanja programa obilježavanja Stogodišnjice Prvoga svjetskog rata, te bi koordiniralo različite manje programe i događanja, s posebnim naglaskom na programe digitalizacije arhiva, te druge znanstveno-povijesne, književne i kulturne programe. Kroz Povjerenstvo ostvarila bi se suradnja nadležnih središnjih tijela državne uprave, kao i važnih institucija i stručnjaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful