 Sampel mungkin boleh merupakan unit/objek/elemen/responden atau apaapa sahaja yang menjadi bahan pengukuran bagi mendapatkan data .

kelompok atau subset yang dipilih khusus untuk mewakili populasi dalam sesuatu kajian  .merupakan satu kumpulan.merupakan keseluruhan unit/objek/elemen/responden/ yang merupakan asas kepada bahan pengukuran pengkaji  Sampel .Populasi .

Persampelan adalah satu proses memilih sampel yang mungkin terdiri daripada unit/ objek/ elemen/responden dari satu populasi yang dikenal pasti dalam kajian dengan menggunakan kaedah dan teknik yang tertentu supaya hasil kajian dapat digeneralisasikan kepada keseluruhan populasi  Kerangka Polisi .kerangka populasi merupakan senarai maklumat lengkap yang boleh diperolehi mengenai sampel yang akan dipilih  .

membolehkan pengkaji memilih sampel yang bersesuaian dari satu populasi yang besar  membolehkan inferensi atau generalisasi dilakukan ke atas populasi berdasarkan keputusan kajian yang diperolehi  menyesuaikan dengan kos dan masa kajian  .

Persampelan kebarangkalian (probability sampling)  persampelan bukan kebarangkalian (non-probability sampling)  .

 merujuk kepada andaian bahawa setiap ahli dalam populasi mempunyai peluang atau kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai sampel .

Persampelan rawak mudah merujuk kepada andaian bahawa setiap unit/objek/ elemen/ responden mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel tanpa sebarang bias pemilihan  Setiap unit/objek/elemen/responden perlulah diberikan peluang untuk pilihan  pengkaji mempunyai satu senarai kerangka populasi yang lengkap dan setiap sampel akan dipilih secara rawak  .

nisbah sampel kepada populasi ialah 1 : 10 (100 : 1000)  Merupakan kaedah yang efisien  .Persampelan bersistematik menetapkan cara yang lebih mudah untuk mendapat atau memilih sampel  contoh.

pilih 50 lelaki & 50 wanita  .pemilihan responden dalam kelompok atau strata tertentu yang mewakili populasi kajian  sekiranya diandaikan wujud perbezaanperbezaan tertentu dalam kumpulan atau strata yang berlainan  kumpulan-kumpulan pembolehubah yang bermakna yang membolehkan pengkaji membuat perbandingan mengenai isu2 tertentu  Cth. perbezaan jantina.

kaedah ini pengkaji harus menentukan bilangan sampel yang perlu diambil berdasarkan kepada jumlah populasi  Pemilihan berdasarkan nisbah populasi  Jawatan A B C D Bil 100 300 350 250 Nisbah (1:5) 20 60 70 50 .

berstratifikasi bernisbah kadangkala menyebabkan jumlah sampel dalam sesuatu strata itu terlalu kecil  analisis statistik yang berkesan sukar dijalankan  dilakukan melalui proses yang sama seperti persampelan rawak berstratifikasi bernisbah  .

kumpulan. strata atau organisasi yang melibatkan unit-unit heterogeneous (pelbagai)  .kajian yang dilakukan memerlukan pengkaji mengambil sampel yang besar seperti kajian untuk sebuah negeri ataupun negara mahupun populasi yang besar  memerlukan pengkaji membuat perancangan dalam memilih sampel akhir  Rumpun di sini merujuk kepada entiti yang boleh berupa kelompok.

unit/objek/elemen/responden tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel.  Sampel dari populasi yang berbentuk homogeneous mungkin lebih sesuai menggunakan kaedah ini  .

boleh menjadi sampel tanpa perlu sebarang proses pemilihan secara rawak asalkan bersetuju untuk menjadi responden kajian. cepat dan berkesan  .  selalunya digunakan dalam fasa penerokaan sesuatu kajian atau bila pengkaji memerlukan sampel dengan segera atau mungkin tidak ada masa bagi membentuk kaedah persampelan lain  kaedah persampelan bagi mendapatkan maklumat mudah.Sesiapa sahaja dalam populasi yang dikenal pasti.

Persampelan bertujuan digunakan bagi mengumpul maklumat dari sekumpulan sampel yang khusus dan spesifik serta bertepatan dengan objektif kajian  merujuk kepada sesuatu perwakilan formal  memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam kajian dan tergolong dalam populasi kajian  Cth. pakar  .

. sebenarnya hanya menerapkan konsep stratifikasi dalam pemilihan sampel.

bermaksud mendapatkan jumlah sampel yang sedikit dahulu sebelum jumlah itu bertambah melalui maklumat nama dan lokasi sampel lain yang diberikan oleh sampel awal  Cth. pelacur  .

1 halaman 50.sampel yang terlalu besar akan menyukarkan pengkajian menjalankan kajian kerana akan memakan masa yang agak lama dan kos yang tinggi  sampel yang terlalu sedikit akan memberi kesan kepada analisis statistik serta kesahan sampel dalam mewakili populasi  Rujuk Krejcie dan Morgan (1970) jadual 4.  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful