SADRŽAJ
PREDGOVOR
PRVI D I O P R E G L E D

7
U

NEVIDLJIVA VLADAŠ I Kl SE POPUT HOBOTNICE BANKARSTVO I POLITIKA PRIPADAJU ISTOJ BRATOVŠTINI ULOGA HOLLYWOODA 1 M A S O V N I H M E D I J A POSTOJI METODA U „LUDILU" BOEMSKO DRUŠTVO 1LUMINATI NOVI SVJETSKI POREDAK UROTA SVJETSKE REVOLUCIJE PRIPREME ZA BOŽJE U J E D I N J E N O KRALJEVSTVO KONTROLA PROTOKA INFORMACIJA BAKLJA ILUMINACIJE VLADE NE ClNE GREŠKE. ONE T O Č N O ZNAJU ŠTO RADE TAJNA DRUŠTVA IZAZIVAJU A N I M O Z I T E T KATOLIKA 1 ŽIDOVA POZADINA R E L I G I J S K I H SIMBOLA N E W YORK - DRŽAVA CARSTVO RELIGIJA I POLITIKA AMERIKA JE POSLOVNA KORPORACIJA HOLLYWOOD - Č A R O B N I ŠTAP NA)BOLJA PRIČA IKAD ISPRIČANA PLANIRANI RASPAD JUGOSLAVIJE SLOBODA JE U U M U , ZATO NJEGA DRŽE POD KONTROLOM NAŠ SVIJET VRVI M A S O N S K I M S I M B O L I M A KONTROLA N A M E T A N J E M STRAHA VAŽNOST RAZUMIJEVANJA SIMBOLA I ZNAKOVA S I M B O L I I ZNAKOVI KRŠĆANSTVA

13 14 15 19 20 22 24 26 30 32 34 36 38 43 47 52 55 56 58 62 64 65 67 70 71

117 ..I 10 glasila....102 . Poznati radijski voditelj George N o o r y i m a o je o s o b n u čast da ga u p o z n a ti­ jekom dodjele životne nagrade na konferenciju u San Joseu.205 INTERVJU O RELIGIJI I POLITICI .. riječ je s a m o o v r h u sante ledenog brijega. R asprave o tajnim d r u š t v i m a i skrivenim k o n t r o l o r i m a svije­ ta d a n a s su dio d r u š t v e n o g fenomena. Irski istraživač alternativne povije­ sti Michael Tsarion i danas se sjeća velike t r e m e prije nego se odlučio okrenuti Jordanov telefonski broj koji je u t i m v r e m e n i m a prije interneta teškom m u k o m našao.. Nikada prije nije vidio toliku razinu poštovanja koja se iskazuje j e d n o m istra­ živaču...121 .CARSTVO BOŽJE D R U G I D I O INTERVJUI INTERVJU O RELIGIJI I POLITICI INTERVJU O RELIGIJI I POLITICI PRVI DIO DRUGI DIO 80 83 88 91 93 94 96 .MUNICIJA PROTIV NARODA KRŠĆANSTVO ..159 .....109 P R E D G O V O R . Suvremeni istraživači s p o n o s o m će istaknuti Jordana Maxwella.100 .SUNĆEV ROĐENDAN SUNCE JE SVJETLO I ISTINA ČETIRI BOGA STAROG ZAVJETA KRUNA OD TRNJA KRAJ SVIJETA JE KRAJ DOBA RIBA SIMBOLIZAM PROLIVENE KRVI SATURN . podrijetlo svjetskih religija i okultni simbolizam. Z a b r i n u t i istraživači razmjenjuju informacije. IZGUBLJENOG KOVČEGA I SVETOG GRALA NOVAC . časopise i knjige u kojima p r e d a n o razotkrivaju destruktivne namjere svjetskih m o ć n i k a .MASONSKI KONCEPT POTEKAO IZ EGIPTA BIBLIJSKI KOD PREDSTAVA U LUGU BOHEMIAN TRI STUPA NOVOG SVJETSKOG PORETKA DANAŠNJI NOVI POREDAK JE HITLEROV NOVI POREDAK ZGRADA MOĆI U ŠVICARSKOJ BORBA STAROG I NOVOG PORETKA KONAĆNI CILJ ..104 .125 . objavljuju . Više od 40 godine proučava tajna društva.113 ...TREĆI DIO INTERVJU O IZVANZEMALJSKOJ KONTROLI ČOVJEČANSTVA ZNAKOVITI CITATI POJMOVNIK . Trans p a r e n t n o s t d r u š t v e n i h sustava sve se više urušava.143 ..118 .123 . ufologiju.107 .201 . prate svjetske događaje.ČETVRTI BOG BOŽJI POSREDNICI I OBIČAN ČOVJEK SIMBOLI DAVI DOVE ZVIJEZDE.115 .169 . au­ tora i pionira koji je udario temelje tog pokreta. Njegove podatke rabe i ostali popularni istraživači p o p u t Davida Ickea i Zecharie Sitchina. Internetski forumi p r e p u n i su takvih t e m a .. Svakodnevni politički i e k o n o m s k i skandali diljem svijeta o d a ­ v n o su probudili skepticizam čak i k o d prosječnih g r a đ a n a ..... Uvijek će r a d o istaknuti veliku zahval­ nost prema njegovim radovima koji su mu u konačnici poslužili kao životna inspiracija da se posveti istom području istraživanja. Naravno........ N o o r y ističe kako je Jordan j e d a n od onih ljudi s kojima biste zasigurno željeli provesti večer u razgovoru o tajnama Planeta.

Kerry i Bili p o n u d i l i su p l a t f o r m u za r a z o t k r i v a ­ nje p o v j e r l j i v i h s p o z n a j a i d o k u m e n a t a k a k o b i d r ž a v n i d u ž n o ­ snici. „Ako ne možete pojmiti poredak. Razumije se s a m o po sebi da se riječi izgovorene u j a v n o m govoru tijekom predavanja ili intervjua koji su k o r i š t e n i u ovoj knjizi n i ­ k a k o ne m o g u u s p o r e d i t i s g r a m a t i č k o m kvalitetom p i s a n e riječi. J o r d a n n a p o m i n j e k a k o j e o d tog d a n a p o č e o preispitivati „vjerske i s t i n e " koje p r o p o v i j e d a j u religije. znanstvenici i p r i p a d n i c i tajnih d r u š t a v a j a v n o r a z o t k r i l i svoje s p o z n a j e . N o . Vatra je fizička manifestacija. U r a z g o v o r u od 19. lako su časne sestre prije o b r e d a upozorile da je riječ s a m o o f o r m a l n o m dijelu pa je najbolje da se pitanja u o p ć e ne posta­ ve. kada je i m a o 10 godina. opet je znati­ željno u p i t a o Jordan. R a z o t k r i v a skrivene n a m j e r e m o ć n i k a koji stoljećima k o n t r o l i r a j u Z e m l j u .JORDAN M A X W I I I PREDGOVOR Od najranijih dana pokazivao je b u n t o v n i č k u c r t u i znatiželju za religiozne t e m e . s i m b o l e . napominje Jordan.. g o d i n e . ako duh ne može gorjeti?". J o r d a n je i s t a k n u o k a k o n e m a v r e m e n a za pisanje knjiga b u d u ć i da svo svoje vrijeme p r o v o d i po d r ž a v n i m a r h i v i m a diljem svijeta gdje pregledava i traži povijesne d o k u m e n t e . a u t o r i t a t i v n o je o d g o v o ­ „A zašto se onda ljudi uopće boje pakla. Da bi m n o g i m i s t r a ž i v a č i m a . Zahvaljujući a r g u m e n t i m a . ako ih b u d e . n a k o n o b r e d a k r i z m e biskup se obratio djeci kako bi odgovorio na njihova pitanja.MREŽA M O Č I . Radovi su mu k o r i š t e n i i u p o p u l a r n o m d o k u m e n t a r c u . tada će vas progutati Novi svjetski Izgubit ćete svoju zemlju i slobodu". rujna 2 0 0 1 . T i j e k o m karijere d a o je više od 600 r a d i j s k i h i v i d e o intervjua. Čitatelji će z b o g toga zamijetiti da se k o d o d r e đ e n i h dijelova iste t e m e n e k o l i k o p u t a ponavljaju. znači li to da bih ga mogao opeci bakljom i povrijedili?". N j e g o v o d u g o g o d i š n j e i s t r a ž i v a n j e o k u l t n o g s i m b o l i z m a i „ N o v o g svjetskog p o r e t k a " u p o z o r a v a na p o t e n ­ cijalnu o p a s n o s t i s u d b i n u koja je p r i s i l n o n a m e t n u t a ljudskoj vrsti. Njegova predavanja i in­ tervjui predstavljaju ekskluzivne i p o s e b n e događaje.Zeitgeist" iz 2007. Primjerice. J o r d a n se p o s e b n o u s m j e r a v a na tajnu s k u p i n u I l u m i n a t a koja se n a v o d n o zalaže za stvaranje g l o b a l n e p l a n e t a r n e vlade. g o d i n e . kako svijet funkcionira. g o d i n e koji je u s v o m d o m u u Los Angelesu d a o za Kerry Cassidy i Billa Ryana. gdje a u t o r pažljivo i marljivo piše svoj tekst. ri­ ječi i i z r a z e koji se k o n s t a n t n o ponavljaju u j a v n o m životu. p r e p o z n a o j e m n o g e u z o r k e . travnja 2005. Jordan se svejedno o b r a t i o biskupu. P r e d a ­ vanja o t a j n o j s k u p i n i I l u m i n a t a o d r ž a v a o je j o š t i j e k o m 1960-ih g o d i n a . S h v a t i o j e d a s u p r a v i f u n d a ­ m e n t a l n i o d g o v o r i skriveni o d u o b i č a j e n i h shvaćanja vjernika. srdito je povikao zbunjeni biskup n a k o n nekoliko tre­ nutaka tišine. fotografijama i d o k u m e n t i m a p u b l i k a shvaća ozbiljnost t e m e o kojoj p r o g o v a r a . H r v a t s k o izdanje „ M r e ž e m o ć i " s m o ažurirali i a k t u a l n i m m a t e r i ­ j a l i m a p o p u t intervjua iz rujna 2009. snaga i b o g a t s t v o informacija koje J o r d a n iznosi u gorjela potrebno nam je drvo rio biskup. „šuti i sjedi!". a u t o r e k u l t n o g projekta Camelot. Anđeli su sastavljeni od duha pa ih se onda ne može ozlijediti vatrom". ako nakon smrti ostaje samo duh? Čemu uopće taj strah. za p o p u l a r n u a m e r i č k u r a d i o emisiju „Coast to Coast". u p i t a o je m l a d i Jordan. U p r a v o je to razlog zašto knjiga „ M r e ž a moći". ustvari predstavlja kompilaciju njegovih j a v n i h predavanja i gostovanja. Redatelj Peter Joseph u filmu je koristio dijelove iz J o r d a n o v o g predavanja „ U n u ­ tarnji svijet o k u l t n o g a " iz 2002. ili papir. koju d r ž i t e u r u k a m a . P r o p u t o v a v š i cijeli svijet i razgovarajući s . „Naravno da to nije moguće. koji r a z o t k r i v a u r o t e te govori o podrijetlu k r š ć a n s t v a i t e r o r i s t i č k i m n a p a d i m a od 11. „Ako pretpostavimo da se pokraj mene ukaže anđeo. N a g l a š a v a k a k o n a š e d r u š t v o uvijek r a d i iste g r e š k e j e r ljudi n e u č e povijest na pravi n a č i n .

vjerujemo. plus za sve n a s . prvi engleski premijer. svijetom nego persone potpuno drukčije što zamišljaju ljudi koji nisu iza kulisa. Giuliano Marinković Zagreb. s m a t r a m o da je n a š a misija uspjela.JORDAN MAXWELL j a v n i m n a s t u p i m a p r e v a g n u l i su u našoj o d l u c i da knjigu i p a k obja­ v i m o u s p r k o s p o v r e m e n i m t e š k o ć a m a d a izgovorene riječi p r e t o č i ­ mo u p r e g l e d a n tekst. upravljaju dragi moj Coningsby. — Benjamin Disraeli. Čitatelji će u p o z n a t i j e d i n s t v e n o g i v a ž n o g a u t o r a što je. Imajući to u vidu. 4. PRVI D I O PREGLED Vidite.MREŽA M O Ć I . veljače 2010. u svojoj knjizi Coningsby .

G o d i n e 1922. Malo. čini se da postoji m e t o d a u "ludilu" koje vlada svijetom. Naši lideri ne vode. S vi s m o se b a r e m j e d n o m zapitali postoji li iza svega što vidi­ mo i doživljavamo u svijetu n e k a vrsta r a c i o n a l n o g plana. oni zavode. Taj plan ne uključuje ni m n o g e naše političare zbog čega se oni p o ­ n e k a d osjećaju b e s p o m o ć n i m a i progovaraju o t o m e . vješto se prikriva. Na čelu te h o b o t n i c e su Rockefeller Standard Oil i m a l a skupina m o ć n i h b a n k a r s k i h kuća koje n a z i v a m o m e đ u n a r o d n i b a n k a r i .NEVIDLJIVA VLADA SE P O P U T ŠIRI H O B O T N I C E Americi v o d e isti ljudi. n a r a v n o . države i nacije. Mi.. zatvoreno d r u š t v o m o ć n i h m e đ u n a r o d n i h b a n k a r a praktički upravlja v l a d o m Sjedinjenih Država k a k o bi realiziralo svo­ je sebične ciljeve. Imaju vlastiti plan koji ne uključuje vas. jer sada shvaćamo da i Republikansku i D e m o k r a t s k u stranku u . z n a m o da se ne m o ž e m o p o u z d a t i u istinoljubivost svojih vođa. njujorški g r a d o n a č e l n i k J o h n F. Postoji z n a n o s t koju oni slijede. Kao što s a m već m n o g o puta rekao. O n i praktički kontroliraju obje političke stranke." O n o što ja mislim je da o s i m što kontroliraju obje stranke kontroli­ raju i m n o g e d r u g e stvari u svijetu. Hylan je rekao: "Prava pošast naše republike nevidljiva je vlada koja p o p u t divovske h o b o t n i c e širi svoje ljigave krakove š i r o m grada. Poput prave h o b o t n i c e .. d a n a s z n a m o da su obje suprotstavljene strane u svjetskim s u k o b i m a uvijek financirali isti ljudi. Na temelju rada m n o g i h povjesničara koji su svoj život posvetili istraživanjima. Isti novac financira obje strane.

organizaciji koja je dovoljno velika. u o v o m ili o n o m obliku. Pennsylvania je i d a n d a ­ nas p o z n a t a kao "Keystone state". Najbolji o p ć i n a z i v koji m o ž e m o d a t i toj b r a t o v š t i n i . t a k o nazvan po luku koji Sunce opisuje n a k o n što se ujutro p o č n e dizati iznad obzora. odvjetnici i t a k o dalje imaju p o s e b n e b r a t o v š t i n e . Me­ đ u n a r o d n i crveni križ iz L o n d o n a povezan je s Američkim crvenim križem koji potječe od Crvenog križa svetog Jurja. S l o b o d n o zidarstvo je. u stvari su osnovali Slobodni zidari. silovanja i k r i m i n a l a svih vrsta? Zašto nas Hollywood n e p r e s t a n o obasipa filmovima u kojima se prikazuju nasilje i užasna krvoprolića? A z a t i m nas razuvjerava. zašto Hollywood k o n t i n u i r a n o b o m b a r d i r a n a š u zemlju i ovaj svijet lošim filmovima p u n i m a nasilja. Ne govori­ mo o S l o b o d n i m z i d a r i m a iz vašeg susjedstva. od n a s se n e očekuje d a t o z n a m o j e r t o nije n a š a briga. S l o b o d n o z i d a r s k i stupanj kraljevskog luka je k o n t i n u ­ irano. Zašto Crveni križ. Svjetski s u k o b i zahtijeva­ j u svjetske b a n k e i m e đ u n a r o d n e n o v č a n e fondove. Mogli biste se zapitati i o b i o l o š k o m ratu koji se d a n a s odvija u svijetu. utemeljile svoj Ustav u Philadelphiji. je Slobodno zidarstvo. N o . Križ na britanskoj zastavi. Zapitajte se zašto. također je j e d a n oblik masonske institucije. p r e d o d ž b a da je n a š u zemlju osnovalo m n o š t v o Slo­ b o d n i h zidara i rozenkrojcera. Ban­ k a r s t v o i p o l i t i k a p r i p a d a j u istoj b r a t o v š t i n i . I s t o vrijedi za b a n k a r s k i svijet. dovoljno stara i d o ­ voljno m u d r a da djeluje u p o z a d i n i svih svjetskih vlada. p o p u t m n o g i h zemalja prije nas i m n o g i h poslije n a s . bilo bi d o b r o da najprije u s t a n o v i m o da ovdje ne g o v o r i m o o plavom m a s o n s t v u ili o m a s o n s k i m ložama u vašim g r a d o v i m a . i z m e đ u ostalih. D a n a s i n t e n z i v n o djeluje š i r o m svijeta. p r i s u t a n u svijetu sa svojim slobodnozid a r s k i m nastojanjima. Koja je svrha prikazivanja tolikog nasilja.M e đ u n a r o d n i crveni križ je slobodnozidarska orga­ nizacija. odigralo o d r e đ e n u ulogu u gotovo svakoj vladi u s p o ­ stavljenoj na svijetu. koja upravlja n a š o m z e m l j o m . crveni križ. sve to je doista povezano. Dakako. m o ž e ići iza ne­ prijateljskih linija u d o b a rata. te je P h i l a d e l p h i a postala " ke­ ystone " ( k a m e n temeljac) kraljevskog luka. M e đ u t i m . Na primjer. k o n z i s t e n t n o će se razotkrivati k r o z cijelu knjigu. tvrdeći da filmovi o p ć e n i t o nemaju utjecaja na m l a d e ljude. Sve s t r u č n e s k u p i n e imaju svoje b r a t o v š t i n e . d o k je očito da to z a s i g u r n o nije t o č n o : sve s n i m k e i filmovi utječu na ljud­ ski u m . . i uvijek vrlo aktivno. ULOGA HOLLYWOODA 1 MASOVNIH MEDIJA U o v o m t r e n u t k u mogli biste si postaviti neka vrlo važna pitanja. u svakom sukobu. D a . Nastavite čitati dalje i vidjet ćete o n o što je sasvim očito u p o g l e d u naziva "keystone".BANKARSTVO I POLITIKA PRIPADAJU ISTOJ B R A T O V Š T I N I S u k o b i zahtijevaju n o v a c i s u r a d n j u . užasa i stravičnih krvoprolića u i g r a n i m filmovima? Postoji razlog za to. Sjedinjene Države su. U različi­ t i m v r e m e n i m a i u r a z l i č i t i m d r ž a v a m a nazivaju je r a z l i č i t i m i m e ­ n i m a . Naziva je se tako zato što su Pennsylvaniju ute­ meljili članovi m a s o n s k e lože škotskog obreda. u sa­ veznoj državi Pennsylvaniji. AIDS se pojavio n i o t k u d a i raširio se h o m o s e k s u a l n o m zajednicom. k a o što sam napisao. č e m u svatko od nas treba promisliti. M e đ u n a r o d n i crveni križ. m o g u doći iza neprijateljskih linija. za trajanja sukoba? Postoji razlog. U organizaciji škotskog o b r e d a postoji stupanj kraljevskog luka (Ro­ yal a r c h ) . Našu zemlju. P i t a m o se: " Z a š t o a m e r i č k u zastavu presavijamo u t r o k u t ? " Kakve veze i m a p i r a m i d a o d n o s n o t r o k u t na našoj novčanici od j e d n o g dolara s a m e r i č k i m sustavom upravljanja? M o r a m o se podsjetiti da je n a š Ustav ratificiran u Philadelphiji. n a š o m p o l i t i k o m i n a š i m m o n e t a r n i m sustavom. stupanj kraljevskog luka je. O n i uvijek. B r a t o v š t i n a p o l i t i k e i b a n k a r s t v a već g o d i n a m a je p o z n a t a l j u d i m a i z n u t r a . T k o su Slobodni zidari? Za­ što se slobodnozidarski amblemi i simboli nalaze na zastavama diljem svijeta i na svim stranama svjetskih sukoba? Mogli bismo se zapitati o c r v e n o m križu . M n o g o je toga u pogledu te k o n c e p t u a l n e premise u ovom materijalu o . Bolje v a m je da razmislite o t o m e . Pennsylvaniju se naziva "Keystone sta­ te" (temeljna država). G o v o r i m o o svjetskoj bratovštini. Na primjer. u p o z a d i n i bratovština i u p o z a d i n i m e đ u n a r o d n i h m o n e t a r n i h sustava svijeta. Liječnici. ako niste znali.

Postoji li neki smisao u stvarima koje se d a n a s događaju? Inačica kraljevskog luka -"portalni" luk u St. z a b a v n i p a r k o v i . d r o g e . T o t r a j n o o d v r a ć a n j e p o z o r n o s t i o s i g u r a v a d a n e p o s t a n e t e s m e t n j a v a ž n i m l j u d i m a t i m e što ć e t e p r e v i š e razmišljati! Bolje v a m j e d a s e p r o b u d i t e i shvatite d a p o <0 SLAV. Z b o g t o g a su se u našoj zemlji i n a š e m svijetu toliko raširili masovni mediji. A k o ste plaćeni da n a p r a v i t e n e š t o za vladu. K a d a t o s h v a t i m o . Ključna stvar je da v l a d a dobiva u p r a v o o n o što je n a r u č i l a . a neki n a m j e r n o polaze krivim p u t e m . svake večeri. Louisu u Missouriju n o s t na naša d r ž a v n a sveučilišta i škole.Što to homoseksualci čine a da to n i s u činili proteklih šest tisuća go­ dina? Zašto s m o sasvim i z n e n a d a . G l a v n a s v r h a svega toga je o d v r a t i p o z o r ­ n o s t l j u d s k o m u m u i zabaviti ga. dobili AIDS? Postoji Li kakva veza i z m e đ u AIDS-a i legionarske bolesti? Imaju li s t i m ka­ kve veze biološki p o k u s i koje p r o v o d e CIA. o b r a z o v n e u s t a n o v e koje financira vlada. od kojih neki p o đ u krivim p u t e m . ometajuće b l e b e t a n j e televizijskih s a p u n i c a . o n i će izvući iz vas t o č n o o n o što s u platili. m o r a m o o b r a t i t i p o z o r smislice siluacijskih k o m e d i j a . t a d a bi to promijenili. Logika će v a m reći da o n o što izlazi iz tih škola visokog o b r a z o v a n j a nije u skladu s o n i m e što je država i savezna vlada željela. a l k o h o l i sve d r u g e vrste zabave. N e žele d a vi. previše razmišljate. zaglupljujuće b e ­ Slobodnozidarski kraljevski luk Imajte t a k o đ e r n a u m u d a v l a d a uvijek dobiva t o č n o o n o što plaća. Da ne dobivaju o n o što su že­ ljeli. u 1980-ima. Dobivaju t o č n o to što su platili! N e žele d a v a m djeca b u d u o b r a z o v a n a . NS A i sve d r u g e vladine agencije o kojima ništa ne z n a m o ? Je li m o g u ć e da se vrše nekakvi biološki pokusi. s a m o da bi se vidjelo koliko se daleko m o ž e ići. i r a z m o t r i t i kakve u č e n i k e i kakvu r a z i n u o b r a z o ­ vanja p r o i z v o d e te škole koje vlada financira. n i bilo t k o d r u g i . game-showovi. £ .

Pronaći će vas i izaći će s v a m a na kraj. M e đ u t i m . promijenila je svoje kamufiažne boje iz t a m n o z e l e n i h i s m e đ i h u svijetlo-žućkastosmedc. Americi nema Svjesni frustri­ zakona i su da su ljudi u r a n i jer znaju da reda. NATO. Postoji m e t o d a . ti ljudi. zašto proizvode takve filmove? Sadrže li oni kakvu p o r u k u ? Reći ću v a m zašto. zajedno sa svojim saveznicima iz NATO-a. v a m a iza leđa. No. svi s m o p r e v i š e z a u z e t i tom grozničavom zabavom i svim t i m o m e t a n j i m a p a ­ žnje. zrakoplovstvo. p o p u t pijeska.stoje ljudi koji upravljaju i m a m o zakon i red. No. p o p u t k o m u n i s t i č k o g pokreta. vjerujte mi. p r o n a ć i će vas m a k a r se sakrili u amazonskoj p r a š u m i . vara i obmanjuje vlast u njegovoj državi. u Švicarskoj i u L o n d o n u ? Ka­ kvu ulogu su imali u financiranju Hitlera? Sam Bog zna što su još. N o . No. tko je financirao Lenjina. na kraju jedna m o ž e s t i m u vezi učiniti? Pojedinac ne m o ž e učiniti ništa. d a n a s znamo da većina ameri­ čkih g r a đ a n a s u m n j a d a s e n e š t o p o p u t toga d o g a đ a . iz nekog razloga ne m o ž e izaći na kraj s d r o g a m a i s k r i m i n a l o m na ulicama. Iz nekog razloga. A ako vi ne plaćate svoj porez na d o h o d a k . Vrlo je je­ d n o s t a v n o . tko je financirao k o m u n i s t i č k u revoluciju? Mogli biste se zapitati i koju ulogu su u t o m e imali američki Wall Street i m e đ u n a r o d n i bankari u N e w Yorku. ova vlada nije se dočepala Adolfa Hitlera zato što je tako htjela. preživjeti što i živjeti osoba svoje živote. Protiv sebe je i m a o najveću m o r n a r i c u . Mogli biste se t a k o đ e r zapitati o j e d n o j stvari iz ranih s e d a m d e s e t i h . Zašto? Z a t o što je ova vla­ da. Organizacija Sjevernoatlantskog ugo­ vora. p o t i h o su to promijenili. a zatim se usamljeni pojedinac s a m m o r a zauzeti za ispravnu stvar jer je cjelokupan sustav k o r u m p i r a n ? Što mislite. i napravit će primjer od vas. snimaju filmove u kojima v a m ukazuju na problem. k o p n e n u vojsku i tajne službe koje su djelovale diljem svijeta. On je i m a o sta­ jaću vojsku. D o k n i t k o nije gledao. ni planirano Nije da POSTOJI M E T O D A U „LUDILU" A m e r i č k a vlada najmoćnija je vlada u povijesti svijeta. Ako vlast to nije željela toga ne bi bilo u mjeri u kojoj je d a n a s p r i s u t n o . znala da će biti rata na p o d r u č j u u kojem će trebati svijetlu. ne još! P l a n i r a n o je da i m a m o k r i m i n a l . d o b r o u p u ć e n o društvo na nacionalnoj razini m o ž e učiniti m n o g o . droge. Dakle. Kao prvo. n e m o ­ ral. a i. š i r o m svijeta financirali. zlostavlja. a zatim prave filmove u kojima v a m p o k a ­ zuju rješenje p r o ­ blema. to je tako n a m j e r n o napravljeno. Trockog. Mišljeno je da to i m a m o . N a d a l j e . i vi to znate. Taj razlog postoji i to je o n o o č e m u ovdje želimo govoriti. pravilnost u "ludilu". Mogli biste se t a k o đ e r zapitati o d a k l e su k o m u n i s t i č k a vlada i Adolf Hitler dobivali novac? T k o je financirao Staljina. O n i su se m o ­ gli d o č e p a t i Adolfa Hitlera prije nekoliko desetljeća. Z a m i s a o je bila da oni koji upravljaju o p ć o m zavjerom iskoriste razlike u te dvije takozvane ideologije (marksizam/fašizam/soci- . z a u z e t i s m o p o k u š a ­ vajući krajeva. ti zavjerenici. Zašto Hollywood proizvodi igrane filmove kao što su Smrtonosna želja ili Prljavi Harry u kojima se uvijek prikazuje kako o b i č n o g gra­ đ a n i n a zlorabi. ubojstva i sve d r u g e stvari koje nas opsjedaju. ž u ć k a s t o s m e d u kamuflažu. v a š i m ž i v o t o m a da vi to i ne z n a t e .

Vrlo je j e d n o s t a v n o . poslušajte ove istaknute ljude: D a n a s se totalna d i k t a t u r a u Sjedinjenim D r ž a v a m a m o ž e p r o ­ voditi na s t r i k t n o legalan način. političari. koji ne poštuju k o n v e n c i o n a l n e n o r m e ponašanja. Njih se ispravno s m a t r a a m e r i č k i m tajnim establishmentom. Naše sada slavno Vijeće za vanjske poslove. Prisustvuju mu najmo­ ćniji ljudi svijeta. no j e d n a k o tajna američka organi­ zacija kojoj p r i p a d a naš bivši predsjednik George Bush je.je li moguća vladavina ljudi? . bratovština Lubanja i kosti. golema skupina jakih svjetskih ličnosti. op. b u d u ć i da i o n a obitava u t a m i . B o e m s k o društvo. 1 9 6 3 . Zahvaljujući golemoj fi­ nancijskoj p o t p o r i te o s o b n o j . CIA. cija za suzbijanje d r o g e DEA.) kako bi i o m o ­ gućili (iluminatima. industrijalci. intelektualnoj k a r i z m i . Ideja je bila da se status quo p o r e m e t i uspostavljanjem kennedyjevske r i m o k a t o l i č k e N e o s p o r n o je da vladaju elite. p o v e z a n i p u t e m članstva u b r a t o v š t i n a m a koje koriste k r v n e loze. J o h n Fitzgerald K e n n e d y p o s t a o je predsjednik. BOEMSKO DRUŠTVO Posljednja dva tjedna mjeseca u mjesecu srpnju svake g o d i n e u sje­ vernoj Kaliforniji održava se tajni sastanak. Naziv " b o e m s k i " u rječniku je definiran kao "zajednica ljudi čiji su običaji i ponašanje upadlji­ vo drukčiji od o n i h koje d r u š t v o očekuje o d n o s n o prihvaća. Počevši o d engleskih kraljeva E d w a r d a II i E d w a r d a III. Očito je da vi tu n e m a t e pravo glasa. bratovština Lubanja i kosti koja je sastavljena od bivših s t u d e n a t a sveučilišta Yale. g o d i n e n a simpoziju p o d naslovom: Elita i biračko tijelo . Ta skupina je izravno povezana s e u r o p s k i m vladajućim elitama i često je se naziva " b o e m s k o društvo". U B o e m s k o m gaju j e d n o m godišnje održava se sastanak na kojem se na svjetskoj razini o d r e đ u j e plan manipulacija koje se tiču vaše b u d u ć n o s t i . Ne vjerujete li m e n i da A m e r i k o m upravlja "elita". i m e n o m . agenJoš j e d n o m . Z n a č a j n o j e s p o m e n u t i d a je K e n n e d y bio j e d i n i p r e k i d u t o m slijedu. Vlada dobiva o n o što želi. a da za to ne znaju Kongres. P o p u t svih d r u g i h kraljevstava. — Senator William Fullbrighl. u stvari.birokratska elita. Izvana i m a m o vladavinu prava. No. d v a d e s e t i o s a m od č e t r d e s e t i dva p r e d s j e d n i k a p o v e z a n i su e n g l e s k o m krvlju. svi su p o v e z a n i s m o ć n i m e u ­ r o p s k i m aristokracijama. predsjednik ili n a r o d . Većina od č e t r n a e s t o r i c e koji nisu bili u k r v n o m s r o d s t v u bili su. kao i m n o g o k u l o a r s k o g političkog m a n e v r i r a n j a njegovog o c a Joea Kennedyja. bivši predsjednik senatskog O d b o r a z a vanjske poslove.i m e đ u s o b n o uništenje. bankari. uz s a m o n e k o l i c i n u i z n i m a k a . a m e r i č k a elita m o ć i oslanja se na obi­ teljsku krv. sovu. On je n a m j e r n o n a s t o ­ j a o p r e k i n u t i tu dinastiju m o ć i u A m e r i c i . u n u ­ t a r naše vlade i političkog sustava djeluje j e d a n drugi oblik vla­ davine . predstavljeno je u B o e m s k o m gaju ( B o h e m i ­ an Grove) zajedno s članovima Bilderberške skupine. — M y r o n Pagan Zašto se u ovu zemlju s v a k o d n e v n o u n o s e d r o g e i zašto s t i m u vezi ne uspijevamo učiniti ništa? Zašto ne m o ž e m o učiniti ništa glede i m i g r a n a t a koji m a s o v n o prelaze p r e k o granice? Reći ću v a m zašto. elita se uvelike oslanja na k r v n o podrijetlo. Podrije­ tla a m e r i č k i h p r e d s j e d n i k a i njihove k r v n e loze m o g l e bi p o p u n i t i čitavu knjigu. M o ž e t e biti sigurni.a. Još mračnija. Ti ljudi sebi su odabrali p r i k l a d a n simbol. Isto kao i mafijaška s t r u k t u r a m o ć i . — S e n a t o r William Jennet. Postoji m e t o d a u "lu­ dilu" i mi ć e m o v a m je objasniti. m o ć n e zvijezde iz šoubiznisa.a. 1954. mafija i p o r e z n a služba IRS s a m o su neke od skupina koje tvore pravu m o ć u p o z a d i n i američkog trona. vla­ da iza a m e r i č k e vlade. Sja­ jan primjer istinske demokracije koja se p r o v o d i u tami." Nije ni č u d o da ih ne za­ n i m a vaše mišljenje. j e d a n s d r u g i m u srodstvu.) da podijele sve veće dijelove čovje­ čanstva na suprotstavljene t a b o r e tako da ih se m o ž e n a o r u ž a t i i ispiranjem m o z g a uvući u b o r b u . Uključujući p r e d s j e d n i k a Busha i p o t p r e d s j e d n i k a Q u a y l e a koji su t a k o đ e r .jalizam n a s u p r o t demokracije/kapitalizma. op.

Štoviše. Ne m o ž e t e govoriti o I l u m i n a t i m a bez razumijevanja jezuitskog reda katoličke crkve. Govori o izvorima revolucionarnosti. R a n e organizacijske revolucionarne ideje potekle su više iz pitagorejskog misticizma nego iz p r a k t i č n o g iskustva. Ban­ karska dinastija Rothschild. jer je sam A d a m Weishaupt. Taj projekt zvao se demokracija. sva tijesno p o v e z a n a s u s p o n o m Kennedyjeve obitelji na vlast. demokracija je u stvari vrlo iskvareni oblik vladavine jer se ljude m o ž e o b m a n u t i . reklo bi se i izbjegavalo. Ovdje je Billington govorio k o n k r e t n o o organizaciji bavarskih Iluminata. koja stoji iza vlasti u Europi. no sada je to već vrlo star i izlizan projekt. Njemačkoj. stranici knjige Billington n a v o d i da se priča o tajnim d r u š t v i m a n i k a d n e ć e m o ć i rekonstruirati u p o t p u n o s t i . p r e m d a m o g u biti i jesu glavna snaga svake vlade. U Bavarskoj je p r o m i c a o r e v o l u c i o n a r n u r a d i k a l n u m i s a o u p e r e n u protiv Crkve te je p o k l o n i o svijetu o n o što je postalo p o z n a ­ to k a o revolucionarna tradicija. jer nas d o s t u p n i dokazi o p e ­ t o v a n o v o d e u teritorij koji je j e d n a k o o d b o j a n kako s u v r e m e n i m povjesničarima na istoku tako i o n i m a na zapadu. A d a m Weishaupt utemeljio je svoj red 1. Nadalje. U osnovi. A d a m Weishaupt t a d a je postavio m a m a c za kontrolu n a d g o l e m i m brojem ljudi diljem svijeta. svibnja 1776. ILUM1NAT1 U našoj diskusiji o tajnim d r u š t v i m a . u Sovjetskom Savezu i d r u g i m k o m u n i ­ stičkim zemljama zato što se 1. D v a p u t ! Službena policijska evidencija pokazala je da se n e p o s r e d n o prije i poslije Kennedyjevog ubojstva d o g o d i l o čak s t o t i n u ubojstava. p o p u t m n o g i h d r u g i h prije njega. Taj d a t u m je važan. 87. Ne namje­ r a v a m o na Humiliate potrošiti m n o g o vremena. unajmila je A d a m a Wieshaupta da za svijet tog v r e m e n a formulira strategiju za ostvarivanje o d r e đ e n i h ciljeva m o ć n i k a . Francuskoj i Italiji. u stvari bio jezuitski svećenik. s m a t r a o v a ž n i m d a t u m o m z a sve k o m u n i s t i č k e revolucionare. tek onoliko koliko je p o t r e b n o da se s njima u p o z n a t e ukoliko niste nikad čuli za tu organizaciju. Knjiga je i z n i m n o važna za razumijevanje radikalnih revolucionarnih p o k r e t a današnjice i njihovog nastanka. godine. izrasla iz o k u l t n o g S l o b o d n o g zidarstva.dinastije te da se tako p o r u č i s l o b o d n o z i d a r s k i m s n a g a m a ovog svijeta da nisu s p r e m n i na s u r a d n j u i igranje po pravilima. Knjigu Fire in the Minds of Man napisao je James Billington. utemeljitelj I l u m i n a t a . vladavi­ na n a r o d a . Želio bih s v a m a podijeliti nekoliko njegovih misli koje se tiču tajnih izvora organizacijskih ustroja po kojima su organizirane tajne organizacije to jest tajna društva diljem svijeta. razlog t o m e je što ljudi. Kada su se o p r a v d a n o osjetile u g r o ž e n i m a . To je društvo I l u m i n a t a . koja je internacionalizirana p o d N a p o l e o n o m . U nastavu ću pokušati pokazati da je s u v r e m e n a revolucionarna tradicija. Na . A d a m Wieshaupt je. N o . To ćete pronaći. kao što sam rekao. G o d i n e 1776. svibnja. 'biti u svjetlu'. Valja n a p o m e n u t i da većinu tog materijala m o ž e t e p o d izrazom " I l u m i n a t f p r o n a ć i u svakoj knjižnici i svakoj enciklopediji. Taj plan je p o s t a o p o ­ znat kao "plan Iluminata". Prvi svibanj. a naslov joj je Fire in the Minds of Man (Vatra u u m o v i ­ ma ljudi). u svakoj enciklopediji. u konačnici n e m a j u nikakvu vlast n a d bilo k o j o m v l a d o m . shvaćao da demokracija nikad nije funkcionirala i da nikad neće funkcionirati. Postoji j e d n a vrlo važna knjiga na koju bih vam želio skrenuti p o ­ zornost. e t a b l i r a n e a m e r i č k e k r v n e loze uklonile su kennedyjevsku prijetnju. a p o s e b n o bavarski Iluminati. Tu p r i č u ozbiljno se zanemarivalo. n a r a v n o . iako se izvana demokracija čini najbo­ ljim od svih m o g u ć i h svjetova. S l o b o d n o m zidarstvu i tajnim r e d o v i m a o p ć e n i t o želim govoriti o j e d n o m društvu koje vam je m o ­ žda p o z n a t o ili ste za njega čuli. on nije bio tek običan jezuitski svećenik. u j u ž n o j ju je Njemačkoj osnovao čovjek po i m e n u A d a m Wieshaupt. pravi inovatori nisu bili toliko politički aktivisti koliko liberalni intelektualci na koje je velik utjecaj imala njemačka m i s a o r o m a n t i z m a općenito. Izraz " I l u m i n a t i " očito potječe od riječi " i l u m i n i r a t i " i znači 'biti prosvijetljen. Ujedno otkriva tko financira te p o k r e t e i koja je njihova prava svrha. On je svoje planove formulirao u o d n o s u p r e m a kući Rothschild u Engleskoj. d a n k a d a je A d a m Weishaupt o s n o v a o iluminate.

Svijet stoga može iskoristiti priliku (krizu u Perzijskom zaljevu. I upravo to je Hitler namjeravao učiniti. d o k r a z m a t r a m o simbole I l u m i n a t a i simbole s l o b o d n o z i d a r s k i h redova u svijetu. kako biste otkrili ka­ kav je to p o d u h v a t uspio. a u p o d n o ž j u p i r a m i d e vidjet ćete rimski broj tisuću s e d a m sto s e d a m d e s e t i šest te riječi Annuit Coeptis. obiteljska uporišta m o ć i u Europi. D o k su se naši vojnici p r i p r e m a l i za odlazak na Bliski istok. Božjeg sina. N O V I SVJETSKI P O R E D A K N a s t a v i m o s t e m o m I l u m i n a t a i njihovim simbolima. Na stražnjoj strani novčanice od j e d n o g dolara s lijeve s t r a n e vidjet ćete p i r a m i d u sa "svevidećim okom". da biste uspostavili novi svjetski p o r e d a k najprije m o r a t e uništiti stari. sadašnji predsjednik Sjedinjenih Država Želio b i h v a m prenijeti j e d n u p o a n t u iz te knjige. N a k o n toga govori d a j e mitski m o d e l za revolucionare u vrijeme Marxa i Lenjina bio Prometej koji je u k r a o vatru od bogova kako bi je koristilo čovječanstvo. o s n i v a č i d e m o k r a c i j e u n a š e m s u v r e m e n o m d o b u shvatili s u d a s e ljude m o ž e i z m a n i p u l i r a t i d a p r i h v a t e što g o d o n i žele d a ljudi p r i h v a t e .Novus Ordo Seclorum. . t o j e v l a d a v i n a n a r o d a .Novi svjetski p o r e d a k ! M o r a m o u p a m t i t i da je Njemačka d o m o v i n a poj­ ma novog svjetskog poretka. N o . V l a d a v i n a svjetine. "okracija" z n a č i vladati. zidara u vladi. M o g l i biste reći da je d e m o k r a ­ cija k a d a t r i d e s e t i p e t bijelaca objesi j e d n o g c r n c a . P r e v e d e m o li to u a m e r i k a n i z i r a n i j i politički rječnik. Glavna p o b u d a Adolfa Hitlera bila je uspostava "novog svjetskog p o ­ retka". To nas d o v o d i do s l o b o d n o z i d a r s k i h loža u južnoj Njemačkoj i njihovim vezama s f r a n c u s k o m revoluci­ j o m . Radi se o j e d n o j vrlo staroj i drevnoj strategiji S l o b o d n i h zidara. meksičkoj revo­ luciji i američkoj revoluciji. što z n a č i 'svjetina'. Z a t i m . pročitajte natpis ispod p i r a m i d e . nešto vrlo zanimljivo i važno. S l o b o d n i h zidara u b a n k a r s t v u i Slobodnih zidara u bratovštinama koji su povezani i surađuju j e d n i s d r u g i m a . D e m o s . u zatim u s p o ­ staviti Novi svjetski p o r e d a k . — G e o r g e Bush. što u prijevodu znači "novi p o r e d a k svijeta" . o k o m H o r u s a . 'Annuit' se p r e v o d i kao 'poduhvat'. egipatskog boga svjetla. To im je bila glavna t e m a . d a k l e z n a č i V l a d a v i n a svjetine'. o d n o s n o svjetlost. annuit coeptis znači "naš p o d u h v a t koji je sada uspio". Uvijek postoje dvije strane.o k r a c i j a ili d e o m o k r a c i ja. Na šestoj stranici Uvoda knjige stoji: Europske aristokracije prenijele su svoje skih oltara u masonske lože. n i s m o bili svje­ sni o n o g a što se doista događa na Bliskom istoku. Dovoljno je reći da su Slobodni zidari u enorm n o j mjeri bili angažirani u francuskoj revoluciji. na sna­ ž n o simboličan način. uništiti svu staru aristokraciju. To n e m a nikakve veze s naftom niti ima bilo kakve veze sa s u k o b o m koji bi se A m e r i k e trebao ticati. ugljenara koji su radili protiv Habsburgovaca. m e đ u t i m o njihovim tajnim p l a n o v i m a ne z n a m o ništa. Fire in the Minds of People. k a o i u svim d r u g i m revolucijama koje su se odvijale širom svijeta. ponovno se pojavio nanovo kovali uspostaviti zlatno urote protiv jezuita. m e đ u t i m ovdje n e ć e m o u to ulaziti. u Zaljevski rat. ) da ispuni davno dano obećanje o Novom svjetskom pore­ tku u kojem će se različite nacije ujediniti oko zajedničkog cilja i ostvariti univerzalne težnje čovječanstva. sekte i okultni pokreti o kojima ništa ne z n a m o . Da su rat isplani­ rala tajna društva. Prometejska vjera revolucionara upotrebljavala je p l a m e n . Postoji vrlo m n o g o primjera S l o b o d n i h op. a coeptis' k a o o k r u n j e n uspjehom'. Dakle. a.D e m o k r a c i j a potječe od riječi demos. Postoji o g r o m n a količina p o d a t a k a o toj temi. D e m o s okracija. koji je kod u središtu doba: u zlato. i a k o t o m o ž e d o b r o izgledati n a p a p i r u . N o . To je d e m o ­ kracija. francuskih i kod talijanskih filadelfijanaca koji su se urotili protiv Napoleona. Simbol tajnog društva pronaći ćete na novčanici od j e d n o g dolara. nastojali koji su Plamen obećavao pretvoriti drozgu "krugova" koji su bavarskih Iluminata upaljene svijeće s kršćan­ okultnih alkemičara.

m o ž d a je p o t r e b n o da vam predoči­ mo n e k e doista informativne. braka. Ta slika u s a đ e n a je d u b o k o u svijest te se i s t o v r e m e n o tumačila kao ne­ što stvarno što će naposljetku proizvesti novu stvarnost. godine. uključujući o n e na viso­ k i m d u ž n o s t i m a . zvuče d o b r o . Čini se da U R O T A SVJETSKE R E V O L U C I J E Dakle. Kaže: Budući da se m n o g e inteligentne osobe. neki od vas su sada m o ž d a svjesni ovog materijala o kojem raspravljamo. K o m u n i z a m je s i n o n i m za svjetsku revoluciju i nastoji dovesti do uništenja svih nacija. koji je 1953. a sljedeći će o d l o m a k d o d a t n o pokazati koliko je v a ž n o da znate za to kao i da proučite taj d o k u m e n t . kako se čini. a neki m o ž d a nisu. ne čini se da funkcionira d o b r o . bavi se t e m o m k o m u n i z m a i tajnih k o m u n i s t i č k i h društava 1953. I m a m neke k o m e n t a r e Georga W a s h i n g t o n a koje ću ovdje podijeliti s vama. Nije se radilo u uravnoteženoj složenosti nove a m e r i č k e federacije. M e đ u t i m . koja je bila nje­ gova svrha te kako utječe na svjetska društva. Razmislite o direktnijoj milenijskoj pretpostavci koja kaže da po svitanju "novog d a n a " s u n c e neće nikad zaci. Primjerak tog izvještaja m o ­ žete pronaći i za vlastito istraživanje. nisu. George W a s h i n g t o n je s p o m i n j a o Iluminate. vjerodostojne p o d a t k e o njemu. na Humiliate. m e đ u t i m . priva­ t n e i m o v i n e te svih političkih i građanskih sloboda. da bih vam p o k a z a o da ovo nije s a m o naše viđenje stvari. Rusija tek zauzima n e s r e t n o mjesto p r v e žrtve k o m u n i z m a . Nova stvarnost koju su nastojali stvoriti bila je r a d i k a l n o sekularna i izrazito jednostavna. religije. U j e d a n a e s t o m izvještaju D r ž a v n o g istražnog o d b o r a za obrazovanje. O p t i m i s t i č n i s m o da će knjige p o p u t Fire in the Minds of Men p o m o ć i o p ć o j populaciji da p o s t a n e svjesna o k u l t n i h sila koje upravljaju n j i h o v o m v l a d o m i njihovim životima. stoji: Takozvani m o d e r n i k o m u n i z a m očito je ista prijetvorna i s m r t o ­ n o s n a svjetska zavjera za uništenje civilizacije koju je 1. P o p r i m i o je različite oblike u različitim državama. koji sugerira da sunce izlazi nad n o v o m e r o m u kojoj će t a m e zauvijek nestati. vratit ć e m o se u povijest sve do utemelje­ nja Sjedinjenih Država.. No. a ja sam I l u m i n a t e spominjao ranije u ovoj knjizi. ukidanja domoljublja.. u vezi s d e m o k r a t s k i m d r u š t v i m a E u r o p e . g o d i n e objavio kalifornijski senat. koji je u stvari autokratska s a m o n a m e t n u t a diktatura male skupine s a m o d r ž a č k i h revolucionara. oka na vrhu p i r a m i d e koje sve vidi. Pečat koji v i d i m o n a a m e r i č k o j n o v č a n i c i o d j e d n o g d o l a r a okul­ t n i j e p e č a t o k u l t n o g d r u š t v a koje r a d i n a o s t v a r i v a n j u o k u l t n o g p l a n a . no n a d a m o se da će u s k o ­ ro velik broj ljudi u ovoj zemlji s a z n a t i za to. Dopustite da d a m j e d a n primjer. svibnja 1776. A za to postoji razlog.Evo p o e n t e . Kao što s m o rekli. Na stranici 168. U ranoj fazi francuske revolucije r o đ e n je "sunčev m i t o revoluciji". D e m o k r a t s k a društva. no u osnovi je još uvijek tajna vladajuća snaga današnjeg svijeta. upoznale s p r a v o m p r i r o d o m i ozbiljnošću k o m u n i z m a . dovoljno v r e m e n a da razumijete kako je taj red funkcionirao. obitelji. K o m u n i z a m i Rusija ni u k o m slučaju nisu s i n o n i m . jer on djeluje i danas. na stranici 169. govori se o I l u m i n a t i m a . kada čovjek pobliže r a z m o t r i što ta demokracija znači i kako zapravo funkcionira. na površini. iznad natpisa Novus Ordo Seclorum. Nije n a m cilj potrošiti previše v r e m e n a na taj k o n k r e t n i red Slobo­ d n o g zidarstva. nego okultnoj jednostavnosti njezinog velikog pečata. Cilj mu je uspostavljanje svjetske diktature takozvanog proletarijata. Posvetit ć e m o im. Sada većina nas nije toga svjesna. Sljedeći članak je članak Velike p o ­ rote savezne države Pennsylvanije objavljen u 1800-ima koji se bavi S l o b o d n i m zidarima i I l u m i n a t i m a te p r o b l e m i m a s kojima se suo­ čavaju u saveznoj državi Pennsylvaniji. Nešto dalje. g o d i n e u Bavarskoj p o k r e n u o tajni red I l u m i n a t a i koja je u k r i t i č n i m v r e m e n i m a prije usvajanja našeg saveznog Ustava dizala svoju prastaru glavu ovdje u našim kolonijama. .

. našim institucijama i n a š i m životima. imaju s v a k o d n e v n e životne brige." To bi m o g l o objasniti zašto d a n a s . O n o o č e m u je George Washington govorio bila je p u k a činjenica . nego da su utemeljitelji de­ m o k r a t s k o g društva u Americi. To je previše očigledno da bi bilo sporno. umjesto toga. D e m o k r a t s k a stranka. t a k o da ljudi nemaju nikakvog utjecaja. neki potajni neprijatelj. D a n a s z n a m o d a s e n a o d r e đ e n i način m a n i p u l i r a n a š o m v l a d o m . vlada ne o d g o v a r a k a d a ljudi p r e d nju iznesu o d r e đ e n e zahtjeve. o n o što ne z n a m o je da postoji tajni plan. b r i n u kako će p r e h r a n i t i svoju djecu i šalju svoje političke zastupnike u Washing­ ton da se b r i n u za njihove interese. Dakle. "A d e m o k r a t s k a stranka". utječu na to što vaša djeca uče." I zatim je nastavio da ne vjeruje da su svi Slobodni zidari umiješani u tu zavjeru. m o g u ć e da m i s l i m o da ne utječu na nas na privatnoj razini. Ljudi nešto zahtijevaju. Neki poslanik. k a d a političari stignu o n a m o . kada je u n e k i m dijelovima a m e r i č k i h kolonija došlo do n e m i r a i nezadovoljstva. M e đ u t i m . kazao je G e o r g e W a s h i n g t o n . godine. a vlada ne odgovara zato što je čitava koncepcija d e m o k r a t s k o g procesa u Americi n a m j e r n o smišljena da odvoji ljude od njihove vlade. u kojemu ga se upozorava na djelovanje s l o b o d n o z i d a r skog pokreta u Americi i u kojem se taj k o n k r e t n i s l o b o d n o z i d a r s k i da je n e t k o iznio o p t u ž b u da I l u m i n a t i djeluju u Americi. oni su već članovi o d r e đ e n e bratovštine i cijela je vlada već zbrinuta. kako je d a n a s u Americi nazivamo. g o d i n e . što smjera ovaj pisac k a d a p r e p o r u č a ovakve mjere? Može li on biti prijatelj voj­ ske? M o ž e li on biti prijatelj ove zemlje? Nije li on. U toj vezi je značajno da su još 1783. godine.. To je p o e n t a koju . nego da su to mogli učiniti pojedinci u njima. Utječu na vašu djecu u školi. u kolonijalnoj vojsci raspačavani a n o n i m n i subverzivni materijali s ciljem poticanja nezadovoljstva i p o b u n e . ili i n s t r u m e n t upotrijebljen za utemeljenje d e m o k r a t s k o g društva u Sjedinjenim D r ž a v a m a m o g a o imati te ciljeve na u m u . G e o r g e Washington o d m a h je sazvao vojsku i u svom govoru p r e d vojskom upotrijebio ove znakovite riječi. Sam G e o r g e W a s h i n g t o n bio je Slobodni zidar.. ili d a j e utemeljitelj. No. "kanila je razdvojiti n a r o d od njihove vlade." U sljedećem o d l o m k u izvještaja kalifornijskog Senata stoji: p o k r e t naziva I l u m i n a t i m a . Upravo su­ p r o t n o . Snimljeni su m n o g i filmovi u kojima se o t o m e j a v n o govori.je zavjera svjetske revolucije bila d o b r o organizirana da stalno p o z o r n o m o t r i ne bili li iskoristila svaku priliku koja joj se pruža ili koju njezini zavjerenici m o g u stvoriti. ali utječu. n i t k o nije zadovoljniji od m e n e zbog te činjenice. proširili u Sjedinjene Države. Ž e l i m o r a z m o t r i t i te tajne p o k r e t e u svijetu i razumjeti kako oni utje­ ču na naše privatne živote. nastojale širiti dijabolične n a u k e i p o g u b n a načela potonjeg. n i t k o nije zadovoljniji od m e n e zbog te činjenice. kao društva. Čak G e o r g e W a s h i n g t o n u svojim o s o b n i m p i s m i m a spominje Humiliate i S l o b o d n o zidarstvo. G e o r g e W a s h i n g t o n jc rekao: " U p r a v o s u p r o t n o . nalazi u g r a d u N e w Yorku. Kao o d g o v o r na p i s m o koje je G e o r g u W a s h i n g t o n u p o s l a n o 1798. k a d a g o v o r i m o ovoj zemlji. G e o r g e W a s h i n g t o n je u svom obraćanju vojsci rekao: "Bože m o j . te da je zapravo k a n i o odvojiti n a r o d od njihove vlasti. Z a m i ­ sao koju sam htio saopćiti je da ne vjerujem da su lože S l o b o d n o g zidarstva u ovoj zemlji. što je previše o č i g l e d n o da bi bilo s p o r n o . imali na u m u ostvarivanje projekata Ilumina­ ta.. Postoji m e t o d a u "ludilu". George Washington je u p i s m u ovako odgovorio pošiljatelju: Nije mi bila namjera sumnjati u to da su se d o k t r i n e I l u m i n a t a .jasno je da je G e o r g e W a s h i n g t o n s m a t r a o da se središte te tajne zavjere. našim n o v c e m . ako su p o d l o ž n e podjeli. utječu na o n o što vi svakog d a n a i svake večeri saznajete p u t e m televizije. u d e m o k r a t s k o j zemlji kao što je to Amerika. U p a m t i t e da je to bilo 1783. m o ž d a iz N e w Yorka.. principi jakobinstva.. tako da ljudi n a p o r n o rade svakog d a n a .

ovdje želimo objasniti: kada pošaljete političare u W a s h i n g t o n . tisuću g o d i n a vladavine Novog svjetskog poretka: No. m l a d o g Marxa. Britaniju se naziva Božje kraljevstvo. Z a t i m . Cijela ta p r e d o d ž b a o s u n c u koje se diže n a d n o v o m e r o m . organiziralo i vodilo iz N e w Yorka tada neće biti n e d o k u č i v a tajna zašto ispred Rockefel­ ler Plaze i m a m o lik tog boga titana . Kako p r i k l a d n o ! A k a d a čovjek shvati da se sovjetsku k o m u n i s t i č k u stranku financiralo. s t o t i n a g o d i n a . kako se čini. D a n a s m o ž e m o vidjeti k a k o to . Na njegovoj 13. Kao što često s p o m i n j e m . Zanimljivo je da se u g r a d u N e w Yorku. Taj izvještaj govori o integracijskim k o r a c i m a p r e m a Bri­ tanskoj uniji.koji se stalno ponavljao je P r o metej koji je u k r a o vatru b o g o v i m a i d a o je čovječanstvu. Engleska je izabrana da z a u z m e Jahvino "vladajuće prije­ stolje" d o k se ne vrati Isus ( p r e m a njihovim pravilima nasljeđivanja kraljevske časti). P o n o v n o citiram iz šeste stranice Uvoda: Mitski m o d e l za revolucionare . govori o dolasku tisućgodišnjice. Na d o n j e m dijelu vijenca koji o k r u ­ žuje p i r a m i d u p r o n a ć i ć e t e riječi " N o v u s O r d o Seclorum". M e đ u n a r o d n i r a z d o r i sukobi koji se događaju ši­ r o m svijeta dio su p r i p r e m e svijeta za Božje ujedinjeno kraljevstvo. postojala je i direktnija milenijska pretpostavka koja kaže da po svitanju novog dana sunce neće nikad z a c i . u k o m p l e ­ ksu Rockefeller Plaza. a s a d a to slijedi P r e d s j e d n i k . u nastavku Uvoda. U ranoj fazi fran­ cuske revolucije rođen je "sunčev mit o revoluciji" koji sugerira da sunce izlazi n a d n o v o m e r o m u kojoj će t a m e zauvijek nestati. g o d i n e . Isti s i m b o l se n a l a z i i na l i t e r a t u r i d r u g i h organizacija koje zagovaraju svjetsku v l a d u i svjetsku religiju. D o p u s t i t e mi da p r o đ e m kroz j e d a n d r u g i izvještaj Kongresa koji je objavljen još 1940. Sada r a z u m i j e m o da je cijela koncepcija Novog svjetskog poretka P R I P R E M E Z A BOŽJE U J E D I N J E N O KRALJEVSTVO U našoj diskusiji o I l u m i n a t i m a želimo također. n a r a v n o .r a n e r o m a n t i č a r e . nalazi golemi kip Prometeja. na s a m o m ulazu u Rockefeller Plažu. P r o metejska vjera revolucionara u m n o g i m je p o g l e d i m a nalikovala o p ć e m m o d e r n o m uvjerenju da će z n a n o s t izvesti ljude iz t a m e u svjetlost. Želim se vratiti na uvod knjige Fire in the Minds of Men zbog nečega za što mislim da će v a m biti j a k o zanimljivo. to daje p o v o d a rasizmu u d a n a š n j e m svijetu. milenijska je pretpostavka. A mi u ovoj zemlji se o n d a p i t a m o zašto ostatak svijeta. svjetskoj državi. podijeliti s vama odgovarajući dio izvještaja Kongresa Sjedinjenih Država. M n o g o je toga što t r e b a m o znati o s i m b o l i m a na novčanici od j e d n o g dolara. o n o ­ voj zori. stranici stoji: D o p u s t i t e m i d a v a m s k r e n e m p o z o r n o s t n a č i n j e n i c u d a ćete na reversu velikog p e č a t a Sjedinjenih D r ž a v a . koji se pojavlju­ je na našim novčanicama od jednog dolara. a A m e r i k a u t o m e ima ključnu ulogu. p r e k o Britanije i Amerike. što svijetu p r u ž a p r i k l a d n u rasističku filozofiju. koji v o d e do r a z d o r a u svijetu. milenija. Ruse Lenjinovog v r e m e n a . u novije v r i j e m e to je č i n i o P h i l i p Drew. Taj j e n o v i p o r e d a k z a g o v a r a o C l i n t o n Roosevelt prije n e k o l i k o revolucionarna ideja koja se razvila iz S l o b o d n o g zidarstva. pronaći simbol b r i t a n s k o . kada g o v o r i m o o dolarskoj novčanici i simbolu na stražnjoj strani dolarske novčanice.Prometeja. "državi carstvu". Kao što s m o otkrili ranije. Do uspostave Božjeg kraljevstva dolazi. Ujedi­ njeno Kraljevstvo. ne m a r i osobito za A m e r i k u .i z r a e l s k e svjetske federacije. James Billington u svojoj knjizi Fire in the Minds of Man objašnjava da je to simbol svjetskih revolucionara. oni k o m o t n o m o g u ostati k o d kuće jer su o djelovanju vlade već odlučila tajna društva i bratovštine o kojima ništa ne znate.

kao i o t o m e što to znači za vas. . kada su se pojavile interesne skupine s velikim koli­ č i n a m a novca. u svake n o v i n e postavljen je u r e d n i k koji će nadzirati i uređivati informacije p o v e z a n e s . N o . g o d i n e interesni krugovi povezani s b a n k a r s k o m k u ć o m J. Neki od crnih Slobodnih zidara koji su naposljetku prihvaćeni u red su. Bush je zagovarao ula­ zak u krizu Zaljevskog rata. N o v i n e igraju važnu ulogu u t o m e da n a m p r e n o s e s a m o o n o što oni koji su na vlasti žele da z n a m o . militarizma. američki kongresmen. Mislili ste da je to bila s a m o k o m u n i s t i č k a ideja ili koncepcija? Promislite dvaput. u novinskim izrescima o z n a č e n i m a kao Novi svjetski p o r e d a k .. K o n t r o l i r a n e informacije. Zahvalni s m o zinu i Washington Postu. d r u g i m velikim n o v i n a m a čiji direktori su prisustvovali sada n a m se počinje p o d a ­ stirati ideja N o v o g svjetskog poretka. Postignut je s p o r a z u m . politika vođenja novina je kupljena i d o g o v o r e n o je da će se plaćati svakog mjeseca. te da se svijet sada preobra­ žava u Novi svjetski p o r e d a k . New York Tirnesu. gradonačelnik Atlante Andrew Young. U ožujku 1919. To je zanimljiva koncepcija. pokojni Harold Washington. početkom n a š i m sastancima i poštivali d a n a obećanja o diskreciji gotovo četrdeset godina. U stvari. A 1917. P. M o r g a n . jer o n o što se d o g a đ a l o u b l i s k o i s t o č n o m Zaljevskom r a t u bilo je u p l a n u slobodnozidarskog pokreta. koji je u tri m a n d a t a bio gradonačelnik Newarka u New Yerseyu. N a d n a c i o n a l n a vladavina intelektual­ ne elite i svjetskih b a n k a r a svakako je poželjnija od n a c i o n a l n o g s a m o o d r e đ e n j a koje se prakticiralo u prošlim stoljećima. sada je n a š r a d m n o g o sofisticiraniji i s p r e m a n je za p u t p r e m a svjetskoj vladi. financijske politike i d r u ­ gih stvari unutarnje i m e đ u n a r o d n e p r i r o d e koje su se smatrale ključnima za interese kupaca. Kenneth Gibson.Oscae Callawayx. utemeljitelj Trilateralne komisije u govoru na sastanku Trilateralne komisije u lipnju 1991.. Slobodno zidarstvo je uredilo da financijski kontrolira razli­ čite segmente društva u zemlji i inozemstvu. U p o z a d i n i toga rekao je da Zaljev vidi k a o ispit N o v o g svjetskog p o r e t k a . gradonačelnik Chicaga. Jesse Jackson. Taj isti " N o v i svjetski p o r e d a k " nalazi s e n a stražnjoj s t r a n i n o v č a n i c e o d j e d n o g dolara izrijekom je n a p i s a n ispod p i r a m i d e koja je na n o v č a n i c i od j e d n o g dolara.o t v o r e n o koristi predsjednik George Bush. Bilo bi n a m n e m o g u ć e razviti naš plan za svijet da s m o tijekom tih g o d i n a bili izloženi s n a ž n i m svjetlima publi­ citeta. KONTROLA PROTOKA INFORMACIJA Kontrola nad a m e r i č k i m n o v i n a m a vuče korijene iz p o č e t a k a indu­ strijskog d o b a . na primjer. m e t a l n o m industrijom. Utvrdili su da je dovoljno kupiti 25 najvećih novina. k a o što je ranije vnim izvještavano u dne­ novinama. Želim govoriti o t o m e . Time Maga­ pitanjima pripravnosti. —David Rockefeller. godine 1992. Stvar je u t o m e da se o n o što d o p i r e d o n a s k o n t r o l i r a . za nju m o r a t e znati. Shvatili su da crni pokreti ove zemlje postaju dio glavne struje u Americi te da se stoga javlja potreba da se uvr­ ste i u plan uklope crni vođe. b r o d o g r a d n j o m i p r o i z v o đ a č i m a b a r u t a okupili su 12 ljudi na visokim funkci­ j a m a u n o v i n s k o m svijetu i angažirali ih da o d a b e r u dovoljan broj najutjecajnijih novina u Sjedinjenim D r ž a v a m a koje će biti d o s t a t n e za g e n e r a l n u k o n t r o l u n a d politikom d n e v n o g tiska.

Vaša apoteka na uglu t a k o đ e r je p o d utjecajem S l o b o d n o g zidarstva. da bi naposljetku postali alumni. n a š o m v l a d o m . i sve je to p o v e z a n o s k o n ­ trolom n a d obrazovanjem u ovoj zemlji. Slobodni zidari koristili za žbukanje.n a d svime. bili krugovi prijatelja u slobodnozidarskoj ligi. kada d i p l o m i r a t e na sveučilištu postajete alurnni. M o d e r n a a m e r i č k a kovanica od deset centi ima na sebi baklju iluminacije. budući da je z v o n o (eng. našim novcem. Njemačka. Takve četvrtaste kape su. tajnih društava. tako da je d a n a s simbol organizacije Olimpijade pet krugova. automobilska industrija Audi ima s a m o četiri kruga zato što u taj projekt nije uključena A m e r i k a . a A m e r i k a je j e d a n od njih. d r e v n i b o g iz doline Me­ zopotamije. Krugove se zvalo prijateljima. D a k a k o da i na s i m b o l i m a i g r b o v i m a svih koledža i sveučilišta n a l a z i m o ba­ klje koje su simbol iluminacije I l u m i n a t a . kada d o đ e t e na koledž ili sveučilište. nego " i l u m i n i r a n i " a u t o m o b i l od I l u m i n a t a . Italija. Baldja se nalazi i na logu naftne k o m p a n i j e Amoco Oil. Olimpijcima. ispred Rockefeller Plaze vidjet ćete kip Prometeja koji u ruci drži p l a m e n . baklju. b e z sumnje. Ne aluminijski. o k u l t n i h redova i politike. n a r a v n o . ili čak kada m a t u r i r a t e u srednjoj školi. vatru revolucije. Nadalje. ukratko . k o n t r o l o m n a d našim vjer­ BAKLJA I L U M I N A C I J E U S l o b o d n o m zidarstvu E u r o p e skupine se nazivalo k r u g o v i m a . Kovanica od deset centa. pripre­ ma svoj iluminijski a u t o m o b i l (eng. d a k a k o . simbol slobode. N a r a v n o . simbol Bratstva zvona. izla­ zite u procesiji odjeveni u c r n u halju. prosvijetljeni. Vidimo da Slobodno zidarstvo za ostvarivanje svojih ciljeva koristi sve rase. Utemeljitelji naše države vjerojatno se o k r e ć u u g r o b u kada gledaju koliko s m o se udaljili od svoje svrhe i svoje misije u svijetu. na kovanici od deset centa s b o g o m M e r k u r o m na naličju postoji ba­ klja iluminacije. pri č e m u c r n a boja označa­ va boga Hebreja Safrona. tako da je to razlog što nosite četvrtastu ravnu k a p u k a d a diplomirate. što je očito izvedeno od " a l u m i n a t i " o d n o s n o "iluminati". T i m e se ističe da d o l a s k o m na sveučilište posta­ jete i l u m i n i r a n i . pet s l o b o d n o z i d a r s k i h krugova prijatelja. olim­ pijska baklja. Engleska i A m e r i k a su pet krugova prijatelja. To je glasovito z v o n o slobode s istom p u k o t i n o m . i l l u m i n u m car). dio grupacije General Motors. Chevrolet. u stvari Bel. p r o n a đ e n o je u Moskvi. kao što s m o rekli. našim životima. s istom p u k o ­ t i n o m . bell). . do toga da s m o postali s a m o pijuni u igri. baklja je boga Prometeja. Kip slobode drži baklju. Njih se nazivalo e u r o p s k i m Slobo­ d n i m zidarstvom. Ugrožena je naša sloboda. I p o n o v n o . O n o postaje p o z n a t o kao simbol. boga koji je u k r a o vatru b o ­ govima i d a o je ljudima. sudac Vrhovnog suda T h u r g o o d Mar­ shall te gradonačelnik distrikta Columbia M a r i o n Barry. Francuska.državni senator Julian Bond. U stvari. u N e w Yorku skim razmišljanjem. Baklja. naravno. Sve je to p o v e z a n o sa S l o b o d n i m zidarstvom. Nalazi se na vrlo m n o g o mjesta. onaj kojega z o v e m o Belzebub o d n o s n o Jahve. Pogle­ dajte z v o n o slobode. T o m p r i g o d o m na glavi nosite četvrtastu k a p u s r a v n i m v r h o m . I d e n t i č n o zvono. Postojalo je pet k r u g o v a prijatelja. Krugovi su. Tu je i danas.

naravno. umjesto da je samo pokušavate zara­ diti. postajemo još svjesniji. samo i d e m o za njima i slažemo se zato što ne z n a m o o svemu t o m e ništa više od onoga što vidimo na televiziji. Ne odlučuju one što će činiti svakog jutra kada se p r o b u d e . stotine tisuća ljudi ne možete si priuštiti da čekate do posljednje m i ­ nute kako biste odlučili što ćete učiniti. kao što sam već spomenuo. za promjenu. za njihove skrivene programe. Kada se sjetimo da je A b r a h a m Lincoln bio prvi predsjednik koji je u 1860-ima p r e k i n u o sve diplomatske veze s Vatikanom. Kao što sam rekao ranije. našoj vladi i vladama svijeta jednostavno fascinantno. O N E T O Č N O Z N A J U Š T O RADE Čovjek treba razumjeti da General Motors. Morate imati planove za nj.Previše je simbola i jedno­ stavno je previše stvari koje se zbivaju na ovom svijetu a da mi u ovom u ž u r b a n o m vremenu u kojem živimo o njima ne z n a m o ništa. To. D i p l o m a t s k e veze i z m e đ u Vatikana i Sjedinjenih Država VLADE N E Č I N E GREŠKE. za n a r e d n u godinu. za koje biste trebali znati. m o r a t e usmjeriti p o ­ zornost ljudi na o d r e đ e n e stvari kako biste ih naveli da idu u smjeru u kojem želite da idu i da surađuju. Državni b r o d je prevelik da bi promijenio smjer preko noći. To što pokušavamo učiniti ima svoju svrhu. pokušavamo poslati svje­ sni da postoji golemi svijet materijala koji bi vas trebali zanimati. Otkrit ćete da je m n o g o toga što smo istražili i prikupili o taj­ nim društvima. m o r a t e upra­ vljati ljudima. za naredni tjedan. Pogledajte dolarsku novčanicu. p o p u t poslušnih ovaca. No. Zapitajte se zašto ova zemlja funkcionira tako kako funkcionira i koja je svrha stvari koje se događaju. A mi. zašto r a d i m o to što r a d i m o i da p r e p o z n a m o kuda to idemo. tako da naši gospodari moraju upravljati našim razmišljanjem za nas i unaprijed nas pripremiti za planove koje namjeravaju provesti. Pretpostavi­ mo daje krajnje vrijeme da si u z m e m o vremena i osvrne­ mo se oko sebe i opazimo gr­ bove moći. Morate koncentrirati svoju m o ć . Ford Motor Company i sve druge kompanije industrijaliziranog svijeta imaju t o č n o o d r e đ e n plan. pogle­ dajte njezinu stražnju stranu i slobodnozidarske ambleme na njoj. a naš je cilj da vam po­ n u d i m o taj materijal. Velike. Pogledajte je j e d n o m . Vrijeme je da p r o n i k n e m o u taj tajnoviti svijet u kojem živimo i istražimo tko smo. Kada na platnoj listi imate . pogledajte pre­ dnju stranu i slobodnozidarske ambleme na njoj. vrlo velike m e đ u n a r o d n e kompanije moraju imati planove za sutrašnji dan. stvara temelj za rasizam u da­ našnjem svijetu. Mi u Americi s m o vrlo velik i m o ć a n narod. opazimo grbove i pečate naše vlade. ne pokušavamo sve opširno objasniti jer je­ dnostavno to nije moguće u ovom kratkom izdanju.

Kao što sam ranije s p o m e n u o . O n i su. s kršćanstvom tipa Jehovinih svjedoka. jer je S l o b o d n o zidarstvo u stvari u velikoj mjeri židovsko. Jehovini svjedoci. Masonic Revealed in the Light and the Faith of Jehovah ( M a s o n s t v o objašnjeno u svjetlu i vjeri Jahve). iako sami toga nisu svjesni. a i T A J N A DRUŠTVA IZAZIVAJU A N I M O Z I T E T KATOLIKA 1 Ž I D O V A Postoje zanimljive knjige o t o m e kolika je povezanost S l o b o d n i h zi­ d a r a s n a š i m d r u š t v i m a . Ronald Reagan o t p u t o v a o u E u r o p u da o d a počast žrtvama rata. zajedno s m o r m o n i m a . R o n a l d Reagan je smi­ šljeno išao na Bitsburg. Kod predsjednika ne postoji nešto što b i s m o nazvali pogreška. da se tako izrazim. N o . S l o b o d n o zidarstvo oduvijek je znalo da je Rim njegov najveći neprijatelj u Z a p a d n o j civilizaciji. u Europi. Zapanjili biste se kada biste z n a h koliko često se to događa. O n i su prevareni. u elemen­ tima p o v e z a n i m a s kršćanstvom. O n i imaju ideju. To su u d a r n e snage. o d n o s n o b a r e m n a n i j e tako bilo rečeno. S l o b o d n o g zidarstva koje za kraljevstvo šire p o r u k u ostatku ovog n a r o d a da pri­ hvatimo njihovo m a s o n s k o kraljevstvo. kao što s m o rekli. Proučavali s m o knjigu p o d na­ slovom Teachings of Freemasonry (Učenja o S l o b o d n o m zidarstvu). ali su previše p o n o s n i ili previ­ še a r o g a n t n i da prepoznaju prijevaru. nažalost. te s l o b o d n o z i d a r skog dvoglavog orla s Engleskom. ili d a j e vlada napravila pogrešku. b o d n o z i d a r s k e simbole na najvišim religijskim r a z i n a m a . M n o g o je izrečenih alu­ zija i stvari koje n a v o d e čovjeka na shvaćanje da se na Bliskom istoku d o g a đ a nešto više od o n o g što n a m se govori. adventistima s e d m o g d a n a i. religijama i političkim liderima. O n o što o n i rade i k a m o idu uvijek je p o m n o isplanirano i uvijek za to postoji d o b a r razlog. to n e m a velike veze s naftom i n e m a praktički nikakve veze s prijetnjom Sjedinjenim Državama. Sadržaj potonje otkriva Knjigu Jehovinu i knjigu Jehovinog kraljevstva na Zemlji. O n i znaju što rade i često imaju skrivene namjere koje j e d n o s t a v n o ne m o g u obja­ viti. najmanje tri puta. Engleska i Rim upotrebljavaju slo- )8 39 . Sve su to p o m n o isplanirani potezi. Zar Ronald Reagan nije z n a o da odlazi na nacističko groblje? N a r a v n o da je znao. na privatnu audijenciju kod pape. Z a t o je uvi­ jek postojao animozitet i z m e đ u Katoličke crkve i j u d a i z m a . Zaljevska kriza iz 1990-ih s a m o je još j e d a n p r o r a č u n a t i plan u m r e ž i svjetskih planova. a m e r i č k i m m a s o n s k i m kultovima jorškog o b r e d a ne­ prestano se šire. cilj. uključujući veze i z m e đ u Malteškog reda s p a p o m i R i m o m . nije bio glup. Ili. Reaganov sljedeći službeni k o r a k bilo je putovanje u E u r o p u . nemaju p o j m a što čeka ovaj svijet. On je n a n o v o uspostavio sve diplomatske veze s Vatikanom. Kada v i d i m o o d r e đ e n e stvari koje se događaju na svjetskoj sceni i k a ž e m o d a j e predsjednik napravio pogrešku. Završio je na groblju Bitsburg. A zatim je. bolje rečeno. I m a m o knjige kao što su Christian by Degrees (Kršćanin po stupnjevima). m o r a t e znati da vlada zemlje veličine Sjedinjenih Država ne čini pogreške. Testa­ ment for a New World (Zavjet za novi svijet). mjestu na kojem su p o k o p a n i nacistički SS časnici. V i d i m o da Jehovino kraljevstvo na Zemlji više nije m a s o n ­ sko kraljevstvo. The Seven Books Conta­ ining a Sense of Spiritual Wisdom (Sedam knjiga d u h o v n e m u d r o s t i ) koje su n a m dali Vitezovi templari. Ži­ dovi su stoljećima progonjeni na Starom k o n t i n e n t u . i na k o r i c a m a knjige pronašli s m o židovsku Davidovu zvijezdu. p o p u t britanskog Ujedinjenog kraljevstva. s g r b o m Vitezova templara. Prijetnje svakako postoje. Kasnije je p a p a bio d o m a ć i n d r u g i m sastancima.MREŽA M O Č I .JORDAN MAXWELL l'RVI DIO l'RICLLD ostale su p r e k i n u t e sve do dolaska predsjednika Reagana na vlast. ali ne u mjeri u kojoj ljudi vjeruju. preteče Novog svjetskog poretka. jer u konačnici ovoj zemlji doista m a l o toga m o ž e zaprijetiti. n a r a v n o . t a k o da ne rade pogreške. po prvi put n a k o n Lincolna.

Kao što s a m ranije r e k a o . a to je Afrikanersko stvo. sada z n a m o da. U K o n g r e s u p o č i v a a m e r i č k i s i m b o l m o ć i koji je u rječniku p o ­ z n a t k a o fascio. kao što i visokorangirani katolički kardinali nose kipu. sve to predsta­ vlja Slobodno zidarstvo. p r e p o z n a t i stvari koje su od nas skrivane u tami. axis powers). Osim toga. p o p u t sove. Obratite svakako pozornost i na to da papa i kler nose kapu koja potječe od Slobodnih zidara. n a š i lideri s u najbolje što m o ž e t e k u p i t i n o v c e m . papinska kapa. i k a o što je č a k i m a g a z i n Times o č i t o m o r a o p r i z n a t i . papa nosi kipu (jarmulku). Smjerno p r e d l a ž e m o da je vrijeme da se p r o b u d i t e i suočite s najoFascio (simbol za svijet fašizma) predstavljen je snopom pruća koji tvori dršku sjekire zbiljnijim p r o b l e m i m a s kojima se s u o č a v a m o kao s l o b o d n o društvo. s i m b o l d r e v n o g svećenstva i z d r e v n i h v r e m e n a . S n o p p r u ć a je kao s i m b o l k o r i s t i l o s v e ć e n s t v o iz Axa u d r e v n o m svijetu te A d o l f Hitler. Sjekira (engl. u stvari potječe od drevne židovske kape. koje se često n a z i v a l o "nedodirljivima". u svjetlu rečenoga. Poznata pjesma iz 1960-ih nosi naslov " Z n a li itko koje je vrijeme". . s obzirom na o n o što se događa u Južnoj Africi ne iznenađuje pre­ više što je najveći prijatelj Južne Afrike Izrael. p o v e z a n i s o r g a n i z a c i j a m a n a l i k mafiji. Mislim da bi neke od onih koji su zabrinuti zbog ra­ snog problema u svijetu moglo zanimati da postoji još j e d n o tajno slobodnozidarbrat­ sko bratstvo moći. g e n e r a l F r a n c o i M u s s o l i n i . s n o p p r u ć a . ali ne zbog religije nego zbog tajnih društava koja djeluju iza kulisa obje organizacije.d a n a s i m a m o ostatke a n i m o z i t e t a i z m e đ u j u d a i z m a i katoličkog p o ­ kreta. dakako. prsni sa Slobo­ možemo masonske oklop i pregača također se često povezuju i svećenicima i druge d n i m zidarstvom. 1. ax) objašnjava zašto su se u D r u g o m svjetskom r a t u H i t l e r o v e sile zvale Sile o s o v i n e (engl. Moglo bi vas zanimati da papin ukras za glavu. kada vidimo druge vjerske pokrete diljem svijeta i nji­ hovu odjeću. Dakle. k a o i m n o g i d r u g i p o d z e m n i fašistički p o k r e t i . Krajnje je vrijeme i m o r a m o . To neće biti teško jer istina se svo vrijeme skrivala n a m a p r e d n o s o m . Osim toga. Na papi vidjeti odore. S n o p p r u ć a nije n i š t a d r u g o n e g o d r e v n i s i m b o l .

rasističke su ideologije koje p r o ž i m a ­ ju z a p a d n i svijet. a o d a t l e d o l a z i život. .ju p r a v o r a z u m j e t i i očekivati od n a š i h v o d a da o b j a s n e istinu. O n i su uvijek bili glavni. O n i imaju vlastiti p l a n : namjeravaju nastaviti s o v i m svijetom k o n t r o l e i d o m i n a c i j e . Tajna d r u š t v a i s u b ­ verzivni p o k r e t i r e s t r u k t u r i r a j u n a š svijet. D r u g i m riječima. a u to vrijeme ga se na s t a r o h e b r e j s k o m n a z i v a l o "svetinja n a d svetinjama". K a o što s a m ranije naveo. n e g o sa ž i v o t o m i s m a t e r n i c o m . k a ž e s e d a m u š k a r a c vlada o d n o s n o d o m i n i r a šiljastim l u k o m . to je ženska r o d n i c a . imaju šiljasti luk. i m a m o najbolje vjerske i p o l i t i č k e v o đ e koje se m o ž e kupiti n o v c e m . P O Z A D I N A RELIGIJSKIH SIMBOLA Crkve. k o r i s t e ć i r a z n o r a z n e k r i n k e i o p r a v d a n j a za svoje s m i c a l i c e . te da imasvećenici. gotovo sve crkve u koje ćete ikada ući. za otkrića o kojima se govori u ovoj knjizi postoji ade­ kvatna d o k u m e n t a c i j a . a d a n a s izgleda izvjesno d a n a m n e ć e biti o s i g u r a n o t o n e o t u đ i v o p r a v o koje i m a m o k a o a m e r i č k i g r a đ a n i . T o n e m a n i k a k v e veze s a svetošću. I s k r e n o s e n a d a m d a ćete u p o z n a t i n e k e o d tih o p s e ž n i j i h k o n c e p c i j a i ideja koje će v a m biti svježe i n o v e za istraživanje. O v a zemlja temelji s e n a p r e m i s i da g r a đ a n i p o j e d i n c i imaju p r a v o z n a t i istinu. o d n o s n o z a v o d e . T o j e p o v e z a n o sa s e k s o m i stoga su šiljasta v r a t a na crkvi p o v e z a n a s šiljastim lu­ k o m ž e n s k i h b e d a r a . da b u d e t e k a p i t a l n i p r o i z v o d njihovog k o n t r o l i r a n o g sustava i da n i k a d ne postavljate pitanja! M i s l i m d a j e krajnje vrijeme d a n a š a zemlja p o č n e postavljati p i ­ tanja o l j u d i m a koji n a s v o d e . osli­ kane p r o z o r e ili šiljasta vrata. Sve od J e h o v i n i h svjedoka pa do m o r m o n a . Dakle. Z a t o već dvije t i s u ć e g o d i n a u k r š ć a n s t v u s l u ž b u vrše isključivo P r o d a l i su vas t a j n o m p l a n u koji se d u g o v r e m e n a skriva iza ku­ lisa. s a d a ste vidjeli tek blijedi o b r i s . D e f i n i t i v n o j e v r i j e m e d a p o č n e m o ozbiljnije r a z m a t r a t i ta pitanja. s v e t i m s v o d o m . s n j i h o v i m c i o n i s t i č k i m n a c i o n a l n i m p a r k o m i n o v i m svjetskim p o r e t k o m . snošaj se s m a t r a o najbližim p u t e m kojim m u š k a r a c ili žena m o g u d o ć i d o Boga. lukovi su šiljasti zbog žene. D a k l e . što o č i t o ne uključuje vaše mišljenje. Sve što se od vas očekuje je da n a p o r n o r a d i t e i p l a ć a t e p o r e z e . zato što ima na sebi halju žene. Od svojih lidera i s t i n u n i s m o d o č e k a l i . Želite li ovo b r d o d o k a z n o g materijala potkrijepiti d o d a t n i m istra­ živanjem. dugu c r n u halju žene. m o j e ili o n o n a š i h susjeda. Svećenik i m a na sebi dugi c r n u halju. N i s u željeli a ne žele ni d a n a s svećenice zato što n e priliči d a žena b u d e " u " ž e n i . N a j m a n j e želim n a m e t a t i v a m t u m i s a o . O č i t o je da se tako golemi o p s e g istraživa­ nja n e m o ž e n a p r i m j e r e n n a č i n o b u h v a t i t i u o v o m s k r o m n o m izdanju. to je najbliže Bogu što ć e t e d o ć i . Nadalje. Svetinju nad s v e t i n j a m a uvijek s e s m a t r a l o m a t e r n i c o m . Ulazi u šiljasti luk.

Nije veliko svjetlo. Sveti broj na s t a r o e g i p a t s k o m jeziku.IORDAN MAX WE LI l'RVI DIO l'KKTEI) Oduvijek se. s e d a m veli­ kih b o g o v a d r e v n o g svijeta n a n e b e ­ sima. i Isus. a u Bibliji je bilo ljudi kao što su Jošua. N a h e ­ b r e j s k o m riječ o p a ­ tica z n a č i "riba".koji je najveća j e d i n i ­ c a d o koje m o ž e t e ići. b r o j Boga. to su bili ljudi p o v e z a ­ ni s t i m z n a č e n j e m r i b a / o p a t i c a u Bi­ bliji. To p o ­ d r a z u m i j e v a ž i d o v s k a riječ za tet r a g r a m a t o n (četiri slova J H W H ) . n e g o m a l o svjetlo. N a š sustav brojanja u A m e r i c i ide do d e s e t i staje. D a k l e . Slovo " I " i slovo "O". n e g o s E g i p t o m ." j e r je Bog bio i m u š k o i ž e n s k o . i z v o r n o je Bog b i o Jove (Jupi­ t e r ) . Svijeća je svjetlo. love). ili Jehova je h e r m a f r o d i t . smatralo da se sva Božja m u d r o s t nalazi u ženama. D a n a s s l u š a m o da je Bog lju­ bav (engl. još od drevnih vreme­ na. U mnogim Jahve slučajevima i m a t e s e d a m svjetala n a n e b e s i m a . sin o p a t i c e .h e b r e j ­ ski Bog je i m u š k o i ž e n s k o . Svijećnjak za s e d a m svijeća p r e d ­ stavlja s e d a m svjetala d r e v n o g svi­ jeta. i s a d a je Bog ljubav (love). što je Grcima zna­ čilo " m u d r o s t " . Z a t o Biblija kaže da je Bog n a p r a ­ vio čovjeka na vlastitu sliku. v a l o ju se "Sol i ja". bio je I O . n e m a veze s B o g o m .MREŽA M U C I . S e d a m zvijezda vodilja. Tijekom v r e m e n a "J" se promijeni­ lo u "L". Nazi­ u ženskom. N o . no Bog nije "love". Dakle. D a n a s i m a m o 10 broj d e s e t . Još jedna ženska riječ j e "opatica". " m u ­ š k o i ž e n s k o s t v o r i ih. j e r je d e s e t sveti broj. i z a t o •u 45 . sin ribe.

Dakle. Ja inače volim Englesku.) na hebrejskom znači 'ugovor' ili 'spis'. do samih p o ­ četaka. . Odatle proizlazi da je Brit-ish zapra­ vo zavjetni čovjek' ili sveti čovjek'. tada će vam neke stvari postati kraj­ nje zanimljive.iz crne Afrike. Ozirisa i Horusa. Ta tri božanstva nazvana su svetom obitelji. Engleska kraljev­ ska obitelj potječe od izvornih egipatskih božanstava: Iziđe. a kraljevsku obitelj danas i m a m o i u Engleskoj. ustanovit čete da Engleska n e m a veze ni sa čime kraljevskim. kra­ ljevska obitelj u Engleskoj vuče svoju lozu. britan­ ski. sveti spis'. op. Na primjer.DRŽAVA C A R S T V O Naša je zemlja. riječ Brit označa­ va ugovor. ali i kultura. prev. A hebrejska riječ za čovjeka je ish. Odatle i ideja da je engleski kralj tako sveta oso­ ba.N E W Y O R K . povezana s engleskom." Ali to je hebrej­ ska riječ. Riječ Brit-ish (engl. O v o se smatra vrlo bitnom stvari. Pratite li to unatrag. volim engleski n a r o d . iz stvarnih božanstava Egipta. s a m o v a m govorim što su moja istraživanja pokazala poslije godina i godina proučavanja knjiga i drugih akademskih izvora. ali o tome javno ne govorimo jer takvu temu ne želimo načeti. Dakle. Vjerovali ili ne. njihova kraljevska loza potječe upravo o d a n d e . zavjet. kraljevskom obi­ telji. A kada steknete cjelovitiju sliku o ko­ rijenima svega toga. svoju takozvanu kraljevsku krv. jer je on Brit-ish o d n o s n o »sveti čovjek. jer engleskoga kralja drže j e d n i m od najsve­ tijih ljudi na Zemlji.

A d v e n t i s t i s e d m o g d a n a .p r o v o d e .j e r sve se u p r a v o na to s v o d i . „VVhitehalla" (engl. Bilo bi bolje da p o k u š a m o d o k u č i t i tko su p r a v i z l o č i n c i . Za J e h o v i n e svjedoke to je Kraljevska d v o r a n a (točnije. No." M e đ u t i m . j e r stari v l a s t o d r š c i žele n a s t a v i t i svoju v l a d a v i n u n a d svijetom upravljajući iz S t a r o g svijeta. op. ili bilo gdje d r u g d j e u A m e r i c i . j e d n a vrlo lijepa p r i č a . r e c i m o . To n e m a n i k a k v e veze s bilo č i m e s v e t i m . z a t i m A d v e n t i s t i s e d m o g a d a n a . p o p u t n a š e Bijele kuće.k a o i r a z n e vjerske sekte . I . vidjet ć e m o da o n o nije n i š t a d r u g o doli e k l e k t i č n i j u d a i z a m . n o r m a l n o m S l o b o d n o m z i d a r s t v u . bijela d v o r a n a . ili Andrew. m o ž e m o reći da su sve te g r u p a c i j e . Vi sjedite na Davidovu prijestolju. mesija Ujedinjenog Kraljevstva . Stoga će n a d o l a z e ć i m kraljevstvom vladati bijeli ljudi. To je ideologija koja izranja iz N o v o g svjetskog p o r e t k a . Ne g o v o r i m 0 m a s o n i m a koji su vaši susjedi. G o v o r i m o j e d n o m i z n i m n o taj­ n o m . kraljevstvo Božje. kanter­ berijski nadbiskup izgovara nešto u ovom smislu (parafraziram): „Vi prihvaćate ovaj položaj engleskoga kralja u ime Jehove. S l o b o d n o z i d a r s t v o u svojoj biti nije ž i d o v s k o . kao i vjerskim s k u p i n a m a . zato što je o v o zemlja bijelog čovjeka. a W h i t e h a l l je. ali i u o v o m . ali i m a velike veze s p o l i t i k o m .) i z g r a d a U j e d i n j e n i h n a r o d a pa postaje j a s n o da je c a r s t v o k o j i m žele v l a d a t i iz N e w Yorka cijeli svijet. D a k l e . N i k a d a ih n e ć e t e vidjeti. Takva p r e d o d ž b a p o v e z a n a je s m j e s t o m o d a k l e dolazi­ mo (iz Engleske) te s Božjim k r a l j e v s t v o m i U j e d i n j e n i m Kraljev­ s t v o m . ovdje nailazimo na ozbiljne probleme. da bismo u p o t p u n o s t i razumjeli izraz „ujedinjeno kraljevstvo" Božje m o r a m o se vratiti sve do v r e m e n a sta­ rog Egipta. K a d a r a š č l a n i m o dijelove S l o b o d n o g zidarstva.i z r a e l s k i m m a s o n s k i m k u l t o v i m a . pre v. gdje o p e t i m a m o „kraljevstvo". p r o d a j e se pažljivo z a p a k i r a n a p r i č a o Isusu. Vlada Sjedinjenih D r ž a v a stoluje u „Bijeloj kući". već o b l i k j u d a i z m a koji se služi j u d a i s t i č k i m s i m b o l i m a i z n a k o v l j e m .). i n a č e . kristadelfijanci. a ovaj će na nj odgovoriti. ali j e z a s n o v a n o n a s t a r o m ž i d o v s k o m k a b a l i s t i č k o m s u s t a v u . n e m o j m o o p a k o s t 1 zlo t r a ž i t i u mafiji.M o r m o n s k a crkva. u p r a ­ vljani i f i n a n c i r a n i od s t r a n e S l o b o d n i h z i d a r a iz r e d o v a Jorškog o b r e d a . Empire. iz tajnih d r u š t a v a nastalih na z a s a d a m a d r e v n i h religija čije đavolske p l a n o - ve ta tajna d r u š t v a . U N e w Yorku su. n i t i ćete s n j i m a i m a t i bilo k a k v o g i z r a v n o g k o n t a k t a . n e š t o p o p u t R i m s k o g carstva. s m j e š t e n i z g r a d a E m p i r e State B u i l d i n g ( E m p i r e State je engl. č u t i . na c r n c e ne gleda suviše b l a g o n a k l o n o . To je j e d a n oblik j u d a i z m a . O n o što ljudi ne znaju je da n a s p o m o ć u te p r i č e z a p r a v o o b m a n j u j u i o d v l a č e od istine.svi S l o b o d n i zidari koje z n a m d o b r i su ljudi.tko će p o s j e d o ­ vati n a s i n a š e obitelji. a to su o n i koje n i k a d a n e ć e t e vidjeti. ili netko treći postaje kralj. Religij­ skim „ u d a r n i m jedinicama" i ljudima u v e d e n i m u masonski red. u kojoj princ Charles. op. j e r J e h o v i n i su svjedoci i njihova m o r m o n s k a b r a ć a . m l a d o m prestolonasljedniku. D v o r a n a Kraljevstva. d o k e n g l e s k a vlada upravlja iz tzv. Iz tog se razloga u M o r m o n s k o j crkvi. Toliko su ukorijenjeni u d r e v n o m svijetu. N a k o n pročitanog teksta o b r e d n o g uvođenja na položaj kralja. k a o što s a m r e k a o već m n o g o p u t a d o s a d . A ovo je Jehovino prijestolje. slijedom toga. N a djelu j e n a d m e t a n j e n e k i h vrlo b o g a t i h obitelji o k o toga tko ć e n a s d r ž a t i u šaci . n i p o š t o s a m ju­ d a i z a m . op. I m a m o i filozofiju nasilja p r i s u t n u u R i m u .i z r a e l s k i m a s o n s k i kultovi. s i m b o l m o ć i j e r ta je d v o ­ r a n a p o p u t m a s o n s k e d v o r a n e .ujedinjenog kraljevstva Božjeg. O r g a n i z i r a n i . Svjetska crkva Božja i d r u g e slične s k u p i n e b r i t a n s k o . n a k o n što b u d e s a s v i m r a z o t k r i v e n o i ogoljeno. kristadelfijanci i m n o š t v o d r u ­ gih k u l t o v a i s k u p i n a koje m o ž e m o s m a t r a t i b r i t a n s k o . o k u l t n o m d r u š t v u koje vlada svijetom iz sjene. prev. H t i o b i h p o s e b n o naglasiti d a ovdje n e g o v o r i m o u o b i č a j e n o m . D a k l e . O n i p r o p o v i j e d a j u l j u d i m a d a d o l a z i j e d n o n o v o kraljevstvo i Novi svjetski p o r e d a k u k o j e m će bijelci v l a d a t i svijetom.). Kanterberijski nadbiskup pročitat će svoj „obred uvođe­ nja" kralju tj. i Vi ste.izrasle na t e m e l j i m a S l o b o d n o g zidar­ stva. Cijeli taj plan u v o đ e n j a N o v o g svjetskog p o r e t k a s a m o j e p a r a v a n z a j e d a n vrlo o p a k i p o k r e t čiji je cilj v l a d a v i n a n a š i m svijetom. z n a č i carstvo'. d v o r a n e loža ili p a k s i n d i k a l n e d v o r a n e . prev.ceremonija krunidbe. naziv za d r ž a ­ vu N e w York. n a s u p r o t v l a d a v i n e koja će p r o i z a ć i iz N o v o g svjetskog p o r e t k a .m o l i o b i h vas d a t o i m a t e n a u m u .

D o d d u p i t a o : „ P o k a k v i m ste to d i r e k t i v a m a djelo­ vali?" p r e d s j e d n i k G a i t h e r je o d g o v o r i o : .kao što je AIDS. s njihovim s t o t i n a m a milijuna dolara o kojima ne z n a m o ništa. čovjek po i m e n u Rowan Gaither. nego s tajnim d r u š t v o m muškaraca pod nazivom Libanonski cedrovi. N a S r e d n j e m i s t o k u postoji tajno d r u š t v o p o d n a z i v o m L i b a n o n s k i c e d r o v i . To n e m a n i k a k v e veze s c e d r o v i m a . koju neki smatraj u blagoslovom jer savršeno odgovara njihovim skrive­ n i m interesima . Ujesen 1953. bolest p r e n o š e n a krvlju. bolje n a m j e d a t o o t k r i j e m o i p r o d r e m o d o d n a . g o d i n e . ali to je j o š d a l e k o od p r a v e i s t i n e . Tako je. te su se d i r e k t i ­ v e temeljile n a t o m e d a m o r a m o iskoristiti n a š e ovlasti davanja p o t p o r a n a takav n a č i n d a s e n a š e Sjedinjene D r ž a v e p r o m i j e n e o n o l i k o koliko j e p o t r e b n o z a j e d n o k o m o t n o z d r u ž i v a n j e s a So­ vjetskim Savezom. nešto o č e m u n e m a m o pojma? Želio b i h da čitatelj shvati da ovdje ne n a s t o j i m kritizirati ničiju vjeru ili religiju. predsjednik Fordove zaklade..) ili s E u r o p s k o m gospo­ d a r s k o m u p r a v o m vođeni s m o direktivama iz Bijele kuće. To je povjerenstvo oformljeno s ciljem da se istraži poslovanje zakla­ da.G. j e r svi s m o m i z a j e d n o na o v o m p l a n e t u . svi mi koji o b n a š a m o d u ž n o s t i na razini kreiranja politike u n a š i m o d n o ­ sima s OSS-om ( p r e t e č o m CIA-e." Ja nisam s p r e m a n pretrpjeti svoju vlastitu katastrofu." Odvija li se. d a j e d n o s t a v n o n e m o ž e t e z n a t i tko su. A k o v j e r u j e m o u n e š t o što nije i s t i n i t o . D o d d . sastao se s N o r m a n o m D o d đ o m i rekao mu ovo: . j o r d a n s k i kralj H u s s e i n d u b o k o u p l e t e n u djelovanje m a s o n s k o g r e d a . N e t k o n a s p o p r i l i č n o iskorištava. bilo bi p o ž e l j n o da s a d a s a z n a m o za to. i svih o n i h zaklada s istočne obale. u t o m N o v o m svjetskom p o r e t k u . N a d a m se da ću to uspjeti postići. M n o g i d a n a š n j i s u k o b i na S r e d n j e m istoku p o v e z a n i su s m a s o n ­ s k i m r e d o m . T k o j e t o o d l u č i o ? R a z m i s l i t e m a l o . N e k e n a z n a k e toga vidljive su u filmu JFK. Kako je zabilje­ ženo. op. tih k r a s n i h hvalevrijednih zaklada. a a k o s m o d i o n e č e g a što nije istinito. Mi i d a n a s djelujemo po tim direktivama iz Bijele kuće. g o d i n e . t i m d i ­ vnim stablima.U biti..o d r a z su ideologije iz d r e v n i h v r e m e n a . g o d i n e N o r m a n D o d d je bio direktor Reesevog povjerenstva. J e d n a od njihovih skupi­ na zove se L i b a n o n s k i c e d r o v i . J e d n a bolnica u Los Angelesu zove se Cedars of Lebanon (Libanonski cedrovi). Stvari koje se događaju o k o nas . N a s t o j i m p r o d r i j e t i do srži o n o g a što se d o g a ­ đa u d a n a š n j e m svijetu. p o p u t Rockefellerove zaklade i Warburgove zaldade. . B a n k o v n a d j e l a t n o s t u s p o s t a ­ vljena je 1099. i to je m a s o n s k a s k u p i n a . prev. Š t o u vezi t o g a m o ž e m o p o d u z e t i ? Američki novinski izdavač William R a n d o l p h Hearst je rekao: „Sva­ tko tko razmišlja svojom glavom i ima smjelosti p o s t u p a t i za d o b r o ­ bit čitave zemlje uvijek se s m a t r a r a d i k a l o m od s t r a n e o n i h koji su zadovoljni stagnacijom te su s p r e m n i pretrpjeti vlastitu katastrofu. n a primjer.d a n a š n j e m . K a d a ga je g. O b r a z a c p o r e z a na d o b i t potječe d a k l e iz 1099.

P o n e k a d je. Ličio Gelli. n e p r e s t a n o g o v o r i o bivši p r e d s j e d n i k G e o r g e Bush stariji. predstavljala „ N o v i svijet". Gelli se n a p o s l j e t k u v r a t i o u Italiju tijekom 1960-ih i t a d a se p r i d r u ž i o r e d u G r a n d e O r i e n t e ( k a k v o g ga znaju u Italiji). Gelli ju je u č i n i o najnasilnijom i najmoćnijom tajnom političkom organizacijom u Italiji. fašističkih. Njegovi s u članovi n e k i o d najznačajnijih d e s n i ­ č a r s k i h . V a t i k a n je d o m i n i r a o u E u r o p i . Uz podršku G r a n d e O r i e n t e a Gelli j e o s l o b o đ e n s u m n j i z a r a t n e z l o č i n e z a koje je bio o p t u ž e n . vjerujte. u p r a v o p o p u t V a t i k a n a . k a d a bi d o š a o u Sjedinjene D r ž a v e u posjet n a š o j obitelji. U m e đ u n a r o d n i m o d n o s i m a V a t i k a n je oduvijek bio u stanju izra- .ziti t u g o l e m u m o ć . O d r a s t a o s a m slušajući o t i m s t v a r i m a z a j e d n o s d r u g i m č l a n o v i m a svoje u ž e obitelji. u p o ­ č e t k u . Iza s c e n e je o p e r i r a o j e d a n RELIGIJA I POLITIKA G o d i n e 1959. O v o je zaista t a k o . a z a t i m je bio prisiljen pobjeći u A r g e n t i n u gdje je p o d r ž a v a o d i k t a t o r a J u a n a P e r o n a . Postoje i fotogra­ fije R o n a l d a R e a g a n a u d r u š t v u Licija Gellija. n a v o d n o . a E u r o ­ pa je d o m i n i r a l a u svijetu. j e d a n vrlo m a l i svijet. E u r o p a je bila „Stari svijet". m a s o n s k i h figura cijele E u r o p e . P o j a s n i o bih n e š t o što bi v a m m o g l o biti p r i l i č n o zanimljivo. d o m i n i r a o je Vatikan. M e đ u t i m . ali o n e s u često s k r i v e n e . k a o u o s t a l o m i A m e r i k a . z a p o č e o s a m s i s t r a ž i v a n j e m religijsko-političke filozofije. Stal­ no s l u š a m o o t o m e N o v o m svjetskom p o r e t k u o k o j e m je. j o š k a o k l i n a c s a m s l u š a o o ta­ k v i m s t v a r i m a i f a s c i n a n t n i m t e m a m a u vezi tajnih d r u š t a v a te r a z n i h b r a t s t a v a i loža. j e r čovjek koji je bio Veliki m e š t a r tog m a s o n s k o g r e d a (P-2). Z n a m da ljudi u g l a v n o m ne znaju m n o g o o V a t i k a n u . I z m e đ u E u r o p e i A m e r i k e p o s t o j e b r o j n e v a ž n e s p o n e . P a ­ p i n s t v o igra vrlo. č i n i j e d a n m a s o n s k i r e d i. E u r o p a je. p o z v a n j e tijekom p r e d s j e d n i č k e k a m p a n j e R o n a l d a R e a g a n a da p r i s u s t v u j e njegovoj i n a u g u r a c i j i . a A m e r i k a je ( n a r a v n o . z n a o sjediti i s a t i m a g o v o r i t i o s v e m t o m s p l e t k a r e n j u u sferi vanjskih p o s l o v a v a t i k a n s k e d r ž a v e . K a o Veliki m e š t a r lože P-2.što je vidljivo na p r i m j e r u Gellija i R e a g a n a . što se p r e t v o r i l o u c j e l o ž i v o t n o p o m n o istraživanje te t e m e . u E u r o ­ pi. što čovjek o t o m e više istražuje. v r l o v a ž n u u l o g u u m e đ u n a r o d n o j politici. U D r u g o m svjet­ s k o m r a t u Gelli je p o d r ž a v a o fašista Mussolinija. I z m e đ u t i h organizacija i svjetskih vlada o č i t o p o s t o j e „ p o l i t i č k e v e z e " . zanimljiva s u i d o g a đ a n j a u n u t a r o k u l t n o g m a s o n s k o g r e d a koji djeluje p o d n a z i v o m P-2 ili P r o ­ p a g a n d a D u e . J e d a n bivši a m e r i č k i obavještajac koji se u v u k a o u r e d o v e t e s k u p i n e n a z v a o j e P-2 „ d r ž a v o m u n u t a r države". iako je Va­ t i k a n vrlo o s e b u j n a i m o ć n a d r ž a v a . i s p o d p o v r š i n e . n a k o n što je o t k r i v e n a ) . U „ S t a r o m svijetu". Na p o v r š i n i i h o b i č n o n e v i d i m o . ta se činjenica p o k a z u j e sve t o č n i j o m . u p o l i t i č k o m smislu. u biti. P o ­ n e š t o o t o m e i p a k z n a m . Silu u p o z a d i n i V a t i k a n a . Č e l n i c i d r ž a v a iz cijeloga svijeta d o l a z e u Vatikan p o k l o n i t i se p a p i . š t o je jedan od masonskih redova Slobodnog zidarstva. D a k l e . K a d a s a m bio m a l i . j e d a n o d članova m o j e obitelji b i o j e d i o t i m a u U r e d u v a t i k a n s k o g d r ž a v n o g tajnika u V a t i k a n u .

p l a ć e n i religijski p r e d v o ­ d n i c i koji predstavljaju B o g a u i m e vlasti. ali i politički. sila u p o z a d i n i v a t i k a n ­ skog prijestolja u p o s l j e d n j i h t i s u ć u i p e t s t o ili t i s u ć u i š e s t o go­ dina poznata je kao „Stari svjetski p o r e d a k " . p o g l e ­ dajte s i m b o l e (logo) n a f t n i h k o m p a n i j a . p o ­ znat kao red stanovitog bratstva. I to je taj „ N o v i svjetski p o r e d a k " . Božjoj volji ne smijete r e m e t i t i pla­ n o v e niti se s n j o m valja petljati. američke vojne snage unajmljuju kapelane. k a d a s e v j e n č a v a t e . D r ž a v n a politika je zapravo biznis. o n i t a d a g o v o r e o p o r e t k u n e k o g b r a t s t v a . s i s t u r e n i m V a t i k a n o m k a o p a r a v a n s k o m o r g a n i z a c i j o m . u p a m t i t e da u svijetu. m n o g o vara­ nja i smicalica i m a m o i u politici i u religiji. U s t v a r i . u o d r e đ e n o m r a z d o b l j u d r e v n o g a svijeta vlast je bila re­ ligija. U n u t r a š n j o s t crkve uvelike podsjeća na sudnicu. I z v o r n i h t r i n a e s t kolonija n i s u se nazivale kolonije. što j e m a s o n s k i k v a d r a t koji d a t i r a iz v r e m e n a J a z o n a i ARCO-naughta (engl. D a k l e . Postoji d u b o k a p o v e z a n o s t i z m e đ u religije i p o l i t i k e . n e t k o ga i zarađuje. O n i h s i m b o l a koji odražavaju neki s m i s a o ima ogra­ ničen b r o j . A p r e k o n a s vladaju i svijetom. Ali. biznis koji je p r i s u t a n o d a v n a . Zvale su se k o m p a n i j e . n a k o n o s n u t k a Sjedi­ n j e n i h D r ž a v a . koji je p r e d s t a v l j a o religiju.MREŽA M O Ć I . O n i su. Dakle. n e i d e t e p r e d Boga t r a ž i t i d o z v o l u z a vjen­ čanje. naught je 'ništica'. na k u t i j a m a c i g a r e t a i na prehrambenim proizvodima te zaštitnim znakovima automobila. N a i v n o m i s l i m o d a s u u S j e d i n j e n i m D r ž a v a m a s t v a r i o d u v i j e k bile o v a k v e . Pa tako i m a m o p r e d s j e d n i k a i p o t p r e d s j e d n i k a n a š e k o r p o r a c i j e . negdje i z v a n s c e n e . t o g a z a p r a v o n i s m o svjesni. Taj „ N o v i svjetski p o r e d a k " v o d i se iz n a š e zemlje. i v j e r u j e m o k a k o su d r ž a v a i C r k v a o d v o j e n e . . Sada i m a m o religijskop o l i t i č k e r e d o v e b r a t s t a v a koji vladaju n a š o m z e m l j o m . O n i u vojsci p o s t a j u č a s n i c i . A m e r i k a je veliki biznis. ili n e k o g m a s o n s k o g p o r e t k a . što j e vidljivo iz p r o s t o r n o g u r e đ e n j a crkve. D a k l e . T a m o š n j i s i m b o l i su p o p u t slova s v o j e v r s n e a b e c e d e . D a n a s . sve su to k l a s i č n i p r i m j e r i o v o g a o č e m u g o v o r i m . u n a š e m m o d e r n o m svijetu. d a k a k o . Bio j e t o j e d a n s t a r i m a s o n s k i r e d . p r e m a k o r p o r a c i j s k o m pra­ vu. N o . Iz tog razloga. s i m b o l A R C O . t o nije t o č n o . Vatikan. n e o d l a z i t e B o g u n a r a z g o v o r . A a k o vaš b r a k p r o p a d n e . A religija je bila vlast. a p r v o t n o je ustanovljena k a o p o s l o v n a korporacija. d o b i t ćete i čitavu p r i č u . Sjedinjene A m e r i č k e Države. č i t a v o m svijetu. prev. O v i s i m b o l i su p r i k a z i o čijem p o d r i j e t l u o b i č n o ne z n a m o d o v o l j n o . T r e b a u p a m t i t i d a . Ili je b a r e m predstavljala. t o z n a č i d a o n n e k a m o odlazi. na primjer. U k r u g o v i m a p o z n a v a l a c a ove t e m a t i k e . p o p u t n e k o g s v e ć e n i č k o g p o r e t k a . Svi koriste iste simbole. jer č a k i a m e r i č k o p o ­ duzeće m o ž e imati g u b i t k e i slične p r o b l e m e .naše države. I o b r a t n o . već i d e t e n a s u d j e r s e t a m o n a l a z i p r a v a m o ć i vlast. P o t o m su nas. N i p o š t o nije slučajno da znaju biti religijski. A. vršeći o d a n d e utjecaj n a e u r o p s k u p o l i t i k u . n a z v a l i „ N o v i m svijetom". AMERIKA JE P O S L O V N A KORPORACIJA S m a t r a se da su z n a k o v i i s i m b o l i u g n i j e ž d e n i d u b o k o u n u t a r ko­ lektivne svijesti. A a k o g a n e t k o gubi. op. T a k o đ e r se koriste u r e k l a m n i m k a m p a n j a m a . D a . a t e k n a k o n t o g a m o ž e t e s B o g o m p o p r i č a t i o u l a s k u u b r a k . a r g o n a u t a . P o n o v n o i s t i č e m d a postoji veza i z m e đ u C r k v e i D r ž a v e . K a d a čujete o n e k o m financijskom gubitku. O s i m toga. Ta država. z n a m o da. D a n a s i m a m o n p r . Ali. b i o je nedodirljiv. k a d a č u j e m o riječ „ p o r e d a k " . d a k l e . O b i č n o k a ž e m o d a s m o i z v a n o k v i r a t i h m o ć n i h o r g a n i z a ­ cija. ili j e d a n o d s v e ć e n i č k i h r e d o v a . predstavlja j e d n o p o d u z e ć e . O b r a ć a t e s e D r ž a v i koja v a m izdaje d o z v o l u . svaka k o r p o r a c i j a m o r a i m a t i p r e d s j e d n i k a i p o t p r e d s j e d n i k a . m o r a t e znati da k a d a kažete religijsko-politički p o ­ k r e t n i k a d a u svijetu nije b i l o n e k o g religijskog p o k r e t a koji se b a r e m u m a n j o j m j e r i nije b a v i o p o l i t i k o m . Konce je vukla upravo ta mala s k u p i n a ljudi. u A m e r i c i .JORDAN MAXWELL m a s o n s k i red. a a k o ih sastavite u v e ć e m broju. kola m n o g o novca. č a k i u n a š o j ze­ mlji.) tj. K a d a ih sa­ stavite o n i će t v o r i t i n e k u riječ. n i k a d a nije b i l o p o l i t i č k o g p o k r e t a koji d o n e k l e n e b i b i o religijski. Bio j e t o „ p o r e d a k S t a r o g a svijeta". t a k o da će ih svatko htjeti koristiti.

Č A R O B N I ŠTAP P o g l e d a j m o n e k e od g l a v n i h svjetskih religija i p o k u š a j m o d o k u ­ čiti što se u i s t i n u d o g a đ a . u Washingtonu. Naša zemlja je u g a d n o m gospo­ d a r s k o m škripcu s a m o zato što n e t k o zgrće sav taj novac. Doista je t a k o : sve se svodi na to da je ta o g r o m n a svota novca upravo prešla u d r u g e ruke. Ista se čarolija tj. Ali tisuće godina prije negoli se he­ brejski n a r o d u o p ć e p o ­ javio imali s m o „Kovčeg Biblijski Zavjetni kovčeg potječe od drevnog egipatskog „Kovčega zakona i prava" Kada nastupi veliki slom b u r z e dionica i svatko gubi svoj uloženi novac. n e t k o drugi upravo je zaradio m n o g o novca. upravo kao što d a n a s v i d i m o na slikama Zavjetnog kovčega dre­ vnih Hebreja. što se upravo d a n a s i događa. usred Washingtona. Ljudi ove zemlje ne odlučuju ni o čemu bitnom. Taj je kovčeg sim­ bolizirao vrlo m o ć n u silu pomoću Dolaskom koje je Egipat uspijevao vladati svijetom.zuju j e d n u o k u l t n u p r i č u . zapadnjačkog čovjeka prihvaćeni su egi­ patski koncepti i ideje. iza scene. politički ustroj u ovoj zemlji istovjetan je političkom ustroju m n o g i h zemalja drevnoga svijeta. trebate znati da film koji se vrti na ekranu svijeta nije o n o što se uistinu događa. Č a k i naši filmovi oslikavaju i p r i k a - Osim toga. a datira još iz drevnog Egipta. na poleđini novčanice o d j e d n o g d o ­ lara v i d i m o p i r a m i d u sa . Nikada i nisu. kao npr. C. holly wood). Mislim da svi razumijemo zlatno pravilo: „Onaj tko drži cjelokupno zlato. iza ekrana. stvara pravila". Bila je to kutija s dvije ručke. uz dva krilata anđela. gdje postoji obelisk. Mislim da to i ne m o r a m učiniti. magija odvija i danas. A p o m o ć u č a r o b n i h š t a p o v a o b m a n j i v a l i bi ljude ili bi ih n j i m a znali z a č a r a t i . jer određeni ljudi. D. d r e v n i keltski d r u i d i imali su č a r o b n e š t a p o v e . Nekoć je postojalo nešto što se nazivalo „Kovčegom prava i zakona". Ja i m a m vlastito mišljenje o tome tko zgrće sav taj novac. U d a n a š n j i m filmovima p r i s u t n a j e g o l e m a k o l i č i n a s i m b o l i k e . H O L L Y W O O D . Njegovo je zna­ čenje vrlo duboko. režiraju d r a m u ili film o kojem većina ne zna gotovo ništa. N a p r i m j e r . No. Stoga se naši g o s p o d a r i j o š uvijek služe H o l l y w o o d o m ( č a r o b n i m š t a p o m ) d a bi m a n i p u l i r a l i n a š i m m i s l i m a i p r i p o v i j e d a l i n a m r a z n e p r i č e . Po našem shvaća­ nju. prava i zakona " d r e v n o g Egipta. ali ga ovdje neću iznijeti. Č a r o b n i š t a p o v i uvijek su se izrađivali od d r v e t a b o ž i k o v i n e (engl.

Većina ljudi nije u p o z n a t a s t o m činjeni­ c o m . Ovime se nipošto ne umanjuje biblijska priča. religijski i filozofski sustavi potječu iz Egipta. posebno ne u Americi. Ne. sin p a n t e r e . n a d o ­ lazećim n o v i m Egiptom. e s e n s k e religije. Taj je čovjek bio učitelj iz r e d o v a e s e n a .P R E G I E D svevidećim o k o m . Slobodu govora dosita i m a m o . nikako. Zanimljivo je da u prvih četiri stotine g o d i n a n e m a nikakvih prikaza čovjeka razapetog na križu. što je istina. Uvijek je prikazivan kao janje ili ovca koja nosi križ. U tadašnjem kršćanstvu nigdje nije bilo nikakvog simbola. N o . U ezoterijskim k r u g o v i m a širom svijeta A m e r i k a se naziva n o v i m Egiptom. niti ga želim osporavati. Običavamo reći da i m a m o slobodu misli i slo­ b o d u govora. Č a k su i B a b i l o n c i imali svoga svetog čovjeka koji je sišao sa svete g o r e n o s e ć i n j i h o v e k a m e n e p l o č e . Svi američki politički. ili Jošua. O n d j e je n a s t a o kon­ cept čovjeka pribijenog na križ. Ali. Tek je u šestom stoljeću na j e d n o m od velikih e k u m e n s k i h sabora o d l u č e n o da b i s m o trebali i m a t i prikaze čovjeka na križu.J O R D A N MAX Wl: LI PRVI DIO .do određe­ ne mjere. Njegovo p r a v o i m e na h e b r e j s k o m bilo je J e h o š u a B e n . Čovjek p o i m e n u Isus j e s i p o s t o j a o . A p i r a m i d e n a l a z i m o u Egiptu. o . že­ lim reći da prava zbivanja nisu n u ž n o onakva kakvima s m o ih d o s a d smatrali. No ima nekih stvari koje u širem društvu nisu prihvaćene. želim reći da je vjerska filozo­ fija koju n a z i v a m o k r š ć a n s t v o m n e k o ć već postojala. niti joj se time ruši vje­ rodostojnost. u n u t a r R i m s k o g a c a r s t v a izrasla je reli­ gija koju d a n a s z n a m o p o d n a z i v o m kršćanstvo.MREŽA M O Ć I . NAJBOLJA P R I Č A IKAD I S P R I Č A N A Najprije bih želio naglasiti da kršćanstvu ne n a m j e r a v a m tražiti m a n e . I z b o g toga se Biblija s m a t r a „ n a j b o l j o m i k a d a i s p r i č a n o m p r i ­ čom". ali i veliki iscjelitelj itd. Živio je otprili­ ke četiri s t o t i n e g o d i n a prije r o đ e n j a biblijskog Isusa. u s t v a r i . koji j e u m r o n a u s p r a v n o m d r v e t u i koji j e p o k o p a n t e j e u s k r s n u o n a k o n tri d a n a itd.ta­ kav je čovjek zaista p o s t o j a o . ili slike s p r i k a z o m čovjeka kako visi na križu. To je povijesna činjenica . Ipak. Ž e l i m i s t a k n u t i d a j e k r š ć a n s t v o bilo. ili znaka. I o n i su i m a l i svog Mesiju koji j e u m r o n a k r i ž u . Bio je veliki učitelj. O s n o v n a tema kršćanstva javlja se u svim d r e v n i m carstvima . To ne znači da Isus nije bio Krist. Religija ima svoj historijat kojeg ne istražujemo tako često. U svijetu se događaju neke vrlo bitne stvari o kojima nas n i t k o ne obavještava.P a n d i r a .osobito u Egiptu. drukčiji izraz j e d n e m n o g o d r e v n i j e vjerske filozofije koja i m a sve n a z n a k e j o š j e d n e p r e p r i č a n e p r i č e .

što o o d r e ­ đenoj stvari ljudi više govore. D a k l e .) .MREŽA MOGl -JORDAN M A X W I I I PRVI DIO . religija i politika vrlo su eksplozivne t e m e i m n o g i politički i vjerski vode ne žele da o njima govorite. prije m n o g o godina. a to je da b u d e napisana kao priča.z a p r a v o . m n o g o p u t a p o n a v l j a n a . i novcu. U k r š ć a n s k o m n a u k u ne vidim ništa loše ili p o g r e š n o . H o ć u reći kako je ipak sazrijelo vrijeme da raspravljamo o religiji i o politici.r a z u m j e l i biste o s n o v n a n a ­ čela o k o j i m a se raspravlja i ne biste o l a k o p r i h v a ć a l i o n o što v a m o d r e đ e n a p r i č a p o d a s t i r e . u o d r e đ e n o m r a z d o ­ blju. Ne k a ž e m da Biblija nije Božja riječ. Ali m o r a t e shvatiti d a j e t o r e c i k l i r a n a p r i č a . u Bibliji i m a vrlo z a n i m l j i v i h p o v i j e s n i h p o d a t a k a .. Jesu li svi ti ljudi iz biblijskih v r e m e n a išli u o k o l o s kaze­ t o f o n o m ili u d r u š t v u s u d s k i h s t e n o g r a f a te su provjeravali sva­ ku p o j e d i n u riječi koju je i z g o v o r i o svaki p o j e d i n i p r o r o k . D a k a k o . p r i h v a t i t e li da je o n a u p r a v o to . to će ju više istraživati. Mislim da i z m e đ u to dvoje postoji j e d n a vrlo bitna veza te da je krajnje vrijeme da tu vezu pobliže p r o m o t r i m o . i što se više o nekoj t e m i raspravlja više informacija o toj temi izlazi na površinu. i s a m se p r i d r ž a v a m tog n a u k a i vjerujem da su ta uče­ nja vrlo k v a l i t e t a n i t e m e l j a n k o n c e p t o n a č i n i m a p o s t u p a n j a u životu. a s d r u g e stari svjetski p o r e d a k . k a m o je išao i što je govorio? Z a r su i m a l i k a z e t o f o n e i slične uređaje? K a k o m o ž e m o z n a t i je li svaka p o j e d i n a i z g o v o r e n a riječ bila u p r a ­ vo ta riječ? Ili.što b i h n a z v a o p r a v i m r a z u m i j e v a n j e m k r š ć a n s t v a . Ja s a m o ne vjerujem da je to jedina b o ž a n s k a knjiga na o v o m e svijetu.Arthur Schlesinger mladi u časopisu Foreign Affairs (srpanj/kolovoz 1995. Štoviše." Što i m a lošeg u pretresanju ovih ili o n i h tema? N a i m e . i riječima.PREGI ED kojima se jednostavno ne govori. I z b o g toga i m a m o okršaje š i r o m svijeta. Sasvim je r a z u m n o i l o g i č n o postavljati pitanja. D a k l e . uopće me nije briga. O ci­ jelom ovom iznesenom materijalu vođene su žučne rasprave. U mojoj obitelji..p r i č a . p o d u d a r a li se svaki p o j e d i n i d o g a đ a j sa s v a k o m p o j e d i n o m riječi? Postoji s a m o j e d a n n a č i n na koji se e l e m e n t i n e k e knjige p o d u d a r a j u i bivaju u s k l a đ e n i u vidu lijepe u p o t p u ­ njene p r i č e . želim reći da je Biblija n a p i s a n a k a o v r l o lijepa p r i č a . d o m i n i r a o Vatikan te da se v o d i o svjetski rat . Politika i religija bile su neprimjerene teme i o njima se nije govorilo. . Naime. vo­ dila su se dva svjetska rata . O t o m e se toliko raspravlja da većina ljudi u j e d n o m trenutku zna o d m a h n u t i r u k o m i reći: „Ma. Sada kada sam m n o g o stariji razumijem i zašto.i z m e đ u m o ć n i h t a j n i h d r u š t a v a r a d i p r e v l a s t i na o v o m n a š e m p l a n e t u . ili su provjeravali svaki lik iz Biblije. shvatite li je na p r a v i n a č i n . D o j e d n o g novog svjetskog p o r e t k a n e m o ž e m o doći ukoliko n e p l a t i m o cijenu u krvi. Uvjerenja s a m da su se iz tog razloga vodili svjetski ratovi. S j e d n e s t r a n e stoji N o v i svjet­ ski p o r e d a k . što je r a d i o . t r e b a u z e t i u o b z i r da je svijetom. Nadalje. j e d n o s t a v n o n i s m o razgovarali o religiji i politici.

Tijekom cijele povijesti čovječanstva o g r o m n u većinu ljudi o b m a ­ njivala je nekolicina koji imaju m o ć .ili č i t a v o m g r u p a c i j o m ljudi u p o j e d i n o j zemlji . Kasnije ć e m o .. i bit ću letargičan i sretan. Uspjeli su za­ u z d a t i m o ć n u vojsku Adolfa H i t l e r a n a d r u g o j s t r a n i svijeta. O n i su nahuškali Ameriku.ako ne i suradnju . d o p u ­ š t a m o da se ta užasna dvoličnost n e s m e t a n o nastavlja. Sjetite se da su prije g o t o v o š e z d e s e t g o d i n a Sjedinjene D r ž a v e riješile p r o b l e m kojeg je predstavljala n a c i s t i č k a N j e m a č k a . j e d n o ­ s t a v n o n i s u u m o g u ć n o s t i riješiti sve te ozbiljne p r o b l e m e . Ali r a z u m i logika n a m e ć u m o g u ć n o s t d a se to i p a k d o g a đ a .P L A N I R A N I RASPAD JUGOSLAVIJE U svojoj zbirci i m a m dvije knjige.d o b r a .k a o što je bio S a d d a m H u s s e i n . Teren za p r o v e d b u takvih tajnih planova pripremaju pisani i d r u g i mediji svojim izvještajima.ukoliko žele da se k r i m i n a l m a k n e s ulica i izbjegnu sve tadašnje nevolje. Nije me briga ni za što. Jučer je taj tip bio naš dvolični neprijatelj. od kojih je j e d n a tiskana 1969. U l j u d s k i m u m o v i m a m o r a t e izazvati t a k v u m a h n i t o s t koja će o p r a v d a t i s t u p a n j e u rat s l o m i t o m g r o z o m o r ­ n o m o s o b o m . n e k e s u p o v e z n i c e u n u t a r svega što s e d a n a s zbiva d o i s t a z a m j e t n e j e r su takva d o g a đ a n j a u Jugoslaviji n e k i vrlo u p u ć e n i ljudi bili predvidjeli.trebaju s a m o izabrati nje­ ga i sve će se lijepo srediti s a m o od sebe. Sjedimo p o p u t kakvih n e p o ­ k r e t n i h naivčina. to se d o g a đ a uz njihov prista­ n a k ili p a k dopuštaju da se to d o g o d i na političkoj razini. godine. čini s e d a n e m o g u riješiti p r o b l e m t r g o v i n e d r o g o m i n e m o g u riješiti p r o b l e m k r i m i n a l a n a u l i c a m a . a d r u g a 1972. a n a k o n toga ih vidite k a k o j e d a n d r u g o g a tapšaju po l e đ i m a i. D r u g i m riječima. N a v o d i se k a k o će oni ( m a t k o o n i ' bili) stupiti na s c e n u i izazvati veliku p o m u t n j u i k a o s te da će o n d j e n a m j e r n o p o r e m e t i t i sta­ tus quo. sav k r i m i n a l koji je p r i s u t a n i sva trgovina d r o g o m koja se d a n a s odvija u svijetu. a d a n a s je naš dragi prijatelj čije planove mi svesrdno p o d r ž a v a m o . zakotrljavši lavinu energije koja se pretočila u rat sa S a d d a m o m . prosječna američka javnost .vrlo m o ć n e s k u p i n e ljudi koji imaju svoje razloge da to p o d u p i r u . Ž e l i m n a p o m e n u t i k a k o ne vjerujem da je cijeli svijet p o d p o s v e ­ m a š n j o m k o n t r o l o m . kao i n e r e d i p o m u t n j u . Adof Hitler je uvjeravao njemački n a r o d da . Ista se stvar dogodila u nacističkoj Njemačkoj. svaka d r ž a v a p r i k a z u j e svoje n a d o l a z e ć e neprijatelje k a o b e š ć u t n e ubojice koji ubijaju b e b e i vrše slične g r o z o t e . ili 1973. čuti kako je predsjednik postigao n e k i dogovor s t o m o s o b o m i d a o joj pedeset milijardi dolara (našeg novca). Uza sve u l o ž e n e n a p o r e . zapravo.svakojake ideje kojima nas žele odvući od prave istine. Kada o t o m e bolje r a z m i s l i m o vidi­ mo da je tu došlo do nekakvog poslovnog dogovora. r e c i m o . i da će sve to i m a t i veze s n a d o l a z e ć i m N o v i m svjetskim p o r e t k o m . Dakle. reći ć e o n i . U nje­ mu se pojavljuje j e d a n televizijski k o m e n t a t o r koji kaže da je opće­ niti stav ljudi sljedeći: „Samo me pustite na m i r u . Imajte t o n a u m u k a d a . A m i . M o ž d a to čine zato da bi nas držali u stanju s m r t n o g a straha i zabrinutosti glede b u d u ć n o s t i . Prije nekoliko godina p r i k a z i v a n j e film p o d n a s l o v o m Mreža. pa b i s m o ispred n a š i h k u ć n i h travnjaka s l o b o d n o mogli izvjesiti natpis: „ S l o b o d n o d o đ i t e . S a m o mi dajte da uživam u m o j i m radijalnim g u m a m a . u pivu." . ako se nešto događa. D a k l e .obmanjuje od s a m o g a p o č e t k a . zajednički odlaze do svojih lokalnih m a s o n s k i h loža. s m a t r a m da se politi­ čki v a ž n e stvari ne zbivaju slučajno tj. u n a t o č svemu. u mojem daljinskom upravljaču i televiziji. čekaju vas vaši o d a n i naiv­ č i n e ! " D a n a s se američka javnost . O s o b n o m i s l i m d a n e m a m n o g o stvari koje bi se d o g a đ a l e slučajno. U njima se govori o t o m e kako će Jugoslavija biti r a s k o m a d a n a i podijeljena i z m e đ u tajnih d r u š t v a . čujete p r e d ­ s t a v n i k e vlasti da g o v o r e o k r i m i n a l u i d r o g a m a . kako b i s m o prihvatili sve što n a m oni p o n u d e . stara. na vijestima i inače sluša­ mo o r a z n o r a z n i m strašnim i zlim ljudima. Naravno. da se slučajnost u t a k v i m s t v a r i m a n e d o p u š t a . Mi smo. odvijaju se uz znanje i p r i s t a n a k . Svaki p u t i uvijek k a d a n e k a zemlja s t u p a u rat ili se p r i p r e m a za n e k i b u d u ć i r a t . pak. a s v i m e upravlja j e d n a m a l a s k u p i n a ljudi. vjerojatno. O n i imaju m o ć da stanu na kraj svemu što žele kada g o d im se prohtije. n a s a m a r e n i i o b m a n u t i . N i š t a se ne d o g a đ a slučajno. Mogli b i s m o to nazvati b e z o č n o m p r o p a g a n d o m koja n a m se p o t u r a l a u obliku VI­ JESTI! U obliku večernjih vijesti.

Strepe od naše sposobnosti da b u d e m o svoji i razmišljamo vlastitom glavom. I držat će vas p o d k o n t r o l o m ! Ne k a ž e m da se ljudi ne bi trebali zabavljati. ZATO N J E G A D R Ž E POD KONTROLOM S m a t r a m da se prava sloboda nalazi u u m u . Većina ljudi misli da tih trinaest zvijezda predstavlja p r v o t n i h trinaest kolonija. ili četiri.Dr. Ako veći dio stanovništva i n a d e v r e m e n a za . Na toj dolarskoj novčanici naći ćete orla koji potječe od drevnog koncepta mitske ptice feniks. prekopajte m a l o po policama i pročitajte nešto o o k u l t n o m svijetu.k a k o bi ljudi bili sretni i zadovoljni. m o r a t e pla­ titi porez. o t o m e kako s m o izmanipulirani. našeg razmišljanja. dokolicu. Naš svijet i životi puni su simbolizma.porcije seksa. M o g a o bih v a m dati popis doslovno stotina vrlo informativnih i zanimljivih djela na tu t e m u . bilo bi p r i m j e r e n o i da se obrazujete. tada možete krenuti tim t r a g o m kako biste saznali što se zapravo događalo. Ali. neka invazija „izvanzemaljaca"].Svaki d a n vladajuće s t r u k t u r e d r ž e nas sve čvršće u šaci . Bilderbergeška konferencija. Tih dvanaest apostola predstavljalo je temelje novoga doba. da b u d e m o samostal­ ni i da sami o d l u č u j e m o o vlastitoj sudbini. Sutra bi na tome bila zahvalna! Posebno bi se to p o ­ kazalo točnim kada bi ljudima bilo rečeno da postoji neka prijetnja izvana. a konce povlače iza scene. Kao prvo. iznad kojeg se nalazi trinaest zvijezda. a Isusa se S L O B O D A JE U U M U . NAŠ SVIJET VRVI M A S O N S K I M SIMBOLIMA Danas postoji cijela mreža isprepletenih tajnih organizacija i bratstava. O t i đ i t e u knjižnicu. 1991. A. Njima broj trinaest nije n i m a l o nesretan. plaćati kredit za stan. Po m o j e m mišljenju. j e d n o g a d a n a slobode više ne b u d e . Suočen s takvim scenarijem. Z a o k u p i t će v a m p o z o r n o s t r a z n i m stvarima da im ne biste stajali na putu. Vlasti se najviše boje upravo toga: našeg u m a . Broj trinaest se o d n o s i na Isusa i njegovih dvanaest apostola. ili deset? Kada spoznate da je broj trinaest vrlo važan. P o b r i n u t će se da v a m b u d e na raspolaganju obilje droge i obilje zabave . zašto su morali imati trinaest kolonija? Zašto nije bilo dvadeset i sedam ko­ lonija. Vama m o ž d a jest. proučavate i da sami istražujete ovo o č e m u govorim. O n d j e se javlja prava sloboda. Upravo od toga strahuju vladajuće s t r u k t u r e te ne žele da takvu m o ­ gućnost dobije svaki g r a đ a n i n svijeta. tražeći zauz­ vrat od Svjetske Vlade da zajamči zaštitu njegove dobrobiti. bilo stvarna ili javno razglašena. vlasti se nadaju da nećete imati v r e m e n a . A upravo se to d a n a s događa u našoj zemlji. Pokušavaju vas držati u s t a l n o m stanju zaokupljenosti ovim ili o n i m : m o r a t e platiti režije. godine]. d o ­ brovoljno će se odreći svojih osobnih prava i sloboda. kao i rozenkrojceri. Učinite o d r e đ e n i n a p o r i pokušajte istražiti stvari koje ovdje iznosim. Evians. prepustivši je saveznim vlastima. Henry Kissinger. Tih trinaest zvijezda raspoređeno je u obliku Davidove zvijezde ili heksagrama. koja bi ugrožavala sam naš o p s t a n a k Tada bi svi narodi svijeta preklinjali vlasti da ih izbave iz toga zla.-u iz 1991. suštinski broj Slobodnih zidara. čitate. Amerike bili slobodni zidari. P o n o v n o ću se poslužiti primje­ rom novčanice od j e d n o g dolara na čijoj poleđini i m a m o veliki ameri­ čki žig.p o m a l o . Učinit će sve da vas spriječe da promišljate dublje i pomnije. oni će vas obasuti zabavom kako bi vašu pažnju odvukli na sasvim d r u g u s t r a n u . . Francuska. razmišljati o n e k i m a od stvari o kojima g o v o r i m o u ovoj knjizi. Kada su ovu zemlju dijelili u trinaest kolonija znali su što rade. d r o g e i rokenrola . već s m o izgubili veći dio svoje stvarne slobode. On vrvi okultnim znakovljem. Slobodu d o n o s i nešto što je p o v e z a n o s n a š i m u m o m i n a š o m d u h o v n o š ć u . m a l o . U m o z g u i intelektu. te da su m n o g i Očevi d o m o v i n e tj. A što n a s tek čeka? Najbolje je to opisao H e n r y Kissinger: Amerika bi danas bila zgrožena kada bi postrojbe UN-a ušle u Los Angeles kako bi uspostavile red [govori o neredima u L. ili da nećete ni namjeravati. osobito u d o m e n i politike i religije. recimo iz svemira [tj. a n a k o n što i u z m o g n e t e srediti sve te stvari o k o preživljavanja. Svjetska je m o ć čvrsto u njihovim r u k a m a .sve dok. Nepoznatog se plaši svaki čovjek.

Mislim da se k r i m i n a l u ovoj zemlji d o p u š t a sa sasvim o d r e đ e n o m s v r h o m . Neki su se ljudi bavili s a m o t i m e te su n a ­ zivani ciglarima tj. Na parceli na kojoj još uvijek stoji neka stara straćara ne m o ž e t e izgraditi n e b o d e r . z i d a r i m a . ili k o n c e p t u a l n a zamisao gradnje p o m o ć u cigala. ali ta z a m i s a o potječe još iz d r e v n o g Egipta i d r u g i h d r e v n i h civilizacija. O d r ž a l i su se tijekom svih povijesnih mijena u n u t a r kojih su počeli l j u b o m o r n o čuvati vlastita postignuća i o n a svojih kolega. Današnje S l o b o d n o zidarstvo ( m a s o n s t v o ) započeto je 1717. brojem trinaest prožeta je p o l e đ i n a novčanice a m e r i č k o g dolara. To se čini n a m j e r n o . O s i m toga. ali to nitko ne želi glasno izreći.uspoređuje sa zaglavnim k a m e n o m : „ K a m e n što ga odbaciše gradi­ telji p o s t a d e k a m e n zaglavni. K O N T R O L A N A M E T A N J E M STRAHA No. kamen zaglavni. tada n a m je jasnije zašlo d a n a s Slobodni zidari kažu za sebe da su oni s u v r e m e n i graditelji svijeta. n e m o g u se oteti dojmu da postoji neka dobra sila (nešto stoje vrlo. da tako k a ž e m o . dolazi od j e d n e grčke riječi koja znači „vrh piramide.. simbo­ lima i h e r a l d i č k i m z n a k o v i m a različitih zemalja i različitih m e đ u n a - r o d n i h organizacija. Otiđite s a m o u knjižni­ cu i prolistajte p r i r u č n i k e o zastavama. Istu stvar i m a m o i d a n a s . egipatske p i r a m i d e . upravljaju m e đ u n a r o ­ d n i m o d n o s i m a u cijelom svijetu. To je p o z n a t o s a m o Slo­ b o d n i m z i d a r i m a visokoga stupnja." U N o v o m zavjetu Isus se dvaput na­ ziva kamenom zaglavnim. g o d i n e m n o g i okultni redovi i m n o g i redovi graditelja u okviru m a s o n s t v a okupili su se u L o n d o n u i započeli o n o što na­ zivamo S l o b o d n i m zidarstvom u današnjim razmjerima. bila je građevinska djelatnost. straćaru najprije m o r a t e srušiti. S m a t r a m da bismo trebali istražiti neke vrlo n e u g o d n e stvari tj. M o ž d a to naslućuje m n o g o ljudi. O n i su bili zidari i ciglari.sasvim nova civilizacija u kojoj ljudska bića neće više biti ista vrsta ljudi kakva su bili ranije. kako b i s m o usposta­ vili „Novi svjetski poredak". ulazile u udruženje graditelja. nesumnjivo važne spone koje se m o g u ustanoviti i z m e đ u uličnoga k r i m i n a l a i elitisti­ čkih grupacija koje upravljaju o v o m zemljom. na ovaj ili onaj način. Dje­ latnost zidara. npr. vrlo visoko) koja izuzetno m u d r o i pronicljivo istražuje načine postiza­ nja određenog cilja. O n i stvaraju naše religije. a simbolizira Isusa. što me navodi da se z a p i t a m : o d a k l e našoj mladeži znanje o t i m simbolima? Po m o ­ jem mišljenju. Vjerujem da se u našem današnjem svijetu zbiva nešto . 1717." I zbog toga na lijevoj strani p o l e đ i n e novčanice o d j e d n o g dolara i m a m o m a l u p i r a m i d u iznad velike p i r a m i d e . t r e b a m o se zapitati. ne dopuštajući pridošlicama ulazak u vlastite re­ dove. postoji o d r e đ e n a veza i z m e đ u o k u l t n o g S l o b o d n o g zidarstva te širenja nasilja i k r i m i n a l a u našoj zemlji. Ipak. Ne grade oni s a m o zgradu u kojoj živite i u kojoj ra­ dite. Svekolikim nasiljem i ra­ zaranjem kojem d a n a s n a z o č i m o razara se stari p o r e d a k i p r i p r e m a novi. Kasnije. U n a š i m g r a d o v i m a svako m a l o nailazimo na grafite brojnih c r n a č k i h i meksičkih bandi. M o r a m reći da Iluminati. u svojoj ulozi S l o b o d n i h zidara. Zanimljiva je činjenica i da su m n o g i grafiti koje v i đ a m o u velikim g r a d o v i m a širom ove zemlje slobodnozidarski simboli. Uređuje se j e d a n Novi svjetski p o r e d a k . Usmjerava nas se ka n o v o m e d o b u . U biti. Sklon sam vjerovati da to biće ili entitet izvire iz du­ hovnog svijeta. To je kamen zaglavni. d r ž a v n i m grbovima. koje dopuštaju da se sve to događa. O n o g a tko gradi p o m o ć u cigli još i d a n a s nazivamo ciglarom. Imali su „sindikate". Tisuće g o d i n a sačinjavale su ga m n o g o b r o j n e s k u p i n e koje su. Sve su to s l o b o d n o z i d a r s k i simboli. Taj izraz. k a m o to vodi? K a m o to tajni redovi koji upravljaju v e ć i n o m važnih političkih i religijskih događaja u svijetu pokušavaju odvesti ovaj planet? Mislim da se s t o t i n a m a g o d i n a odvi­ ja j e d a n k o o r d i n i r a n i pokušaj da se u svijetu uvede Novi svjetski p o ­ redak . naše političke vrhuške. i sve d r e v n e h r a m o v e . M n o g i od tih grafita odišu s n a ž n o m m a s o n s k o m s i m b o l i k o m . ta p i r a m i d a ima trinaest razina. Danas p o s v u d a i m a m o ratove i krvoprolića kako bismo uništili u p o ­ rišta starih vlastodržaca u različitim d r ž a v a m a . Njihova pojava datira iz najdrevnijih v r e m e n a kada su ljudi podizali građevine od cigala. oni grade ustrojstvo svijeta. S l o b o d n o zidarstvo vrlo je drevni red o d r e đ e n o g a bratstva. Z n a m o li da su drevni zidari gradili svoj svijet od cigle. p o d njihovim r a z n i m k r i n k a m a i i m e n i m a .

m o ž e m o zateći u ratovima u kojima ć e m o ubijati . da izražavaju vlastite poglede na svijet i da upravljaju vlastitom sudbinom. Sve d r u g o je sasvim u redu. i još više kontrole. zbog gubitka individualnosti i gubitka ljudskih sposobnosti. Sretan sam što u ovoj zemlji i m a m o barem priliku da jedni s drugima r a z u m n o raspravljamo o raznim stva­ rima i da m e đ u s o b n o izmjenjujemo mišljenja. Riješite se straha i educirajte se. To je njezino značenje. n e g o laka meta. Mislim da u tome leži onaj pravi problem. Ključna je stvar to da. tada ćete vidjeti da v a m neki vrlo lukavi ljudi nisu rekli što čine i kako to čine. bez obzira što vjerujete. Informirajte se najpodrobnije što možete. Većina ljudi kada čuju riječi okultno o d m a h pomisli na d e m o n e i sablasti. Otiđite u knjižnicu i pronađite knjige o okultnoj povijesti ovoga svijeta. m e đ u t i m . potresima itd. p o m o ć u straha. jer taj proces ne razumijete. M e đ u t i m . mislim da se osobni razvoj guši. To je prilično d o b r o funkcioniralo stotinama godina. Smatram da sada nekolicina ljudi nastoji zadobiti sličnu m o ć i kontrolu nad ostalim ljudima. Ljudi koji prihvaćaju vlast (autoritet) kao istinu vrlo teško prihvaćaju autoritet istine. Danas u svijetu i m a m o vrlo so­ fisticiranu i vrlo funkcionalnu tehnologiju. skrivenim aluzijama iza sim­ bola iz naše svakodnevice. da ne k a ž e m jezovitim. Jako me zanima koliko je takvih opasnosti uzrokovano ljudskom r u k o m . postoji j e d n a istina u s k l a đ e n a s vašim i svačijim srcem. Da ne spominjemo kako i sama priroda može biti zastrašujuća. Ali taj je sustav postao teško održiv kada su ljudi ustanovili da Zemlja nije središte Sve­ mira. Kako se ljudi u današnje vrijeme ne boje da će otići u pakao. U sve većoj mjeri strukture moći iz pozadine diskretno navode ljude da o kontroverznim stvarima ne govore previše. budisti. tada ste isti kao o n i h i n d u s i . kljuka ih se strahom od sveopćeg uništenja posredstvom svjetskih ratova. A istinu ne prati uvijek autoritet. zastrašujućim. O n i su živjeli za Crkvu. ali je m o r a t e potražiti. i sve što naša izabrana vladajuća tijela kažu da trebamo učiniti. a ljude je kontrolirala Crkva. Obično idemo linijom manjeg otpora. i sve što vlasti kažu da trebamo učiniti. Ako. pa čak i invazije od strane izvanzemaljaca. Vi niste ništa d r u g o . samostalnosti i slobode mišljenja. ili kao o n i tupoglavi radikali koji b e s p o g o v o r n o slijede sta­ jališta svojih v o đ a i p o s l u š n o dižu z g r a d e u zrak. Crkve nikada ne prolaze dobro u okruženju gdje je ljudima o m o g u ć e n o da budu samostalni i samosvojni. Sve što je skri­ veno jest o k u l t n o . Crkva je tada počela gubiti velik dio svoje vjerodostojnosti i moći. Ali ta d u h o v n a sila također je upregnula i ljude. Ta i oni su samo ljudi. Smatralo se da je Zemlja središte Svemira. I m a o bih p r i t o m e j e d n u opasku. m u s l i m a n i i svi drugi ljudi diljem svijeta koje osu­ đujemo. jer na taj se način razvija­ mo i rastemo. O n i pokušavaju povratiti m o ć kroz nove svjetovne m e t o d e jer su ljudi „zaraženi" idejom samo­ stalnosti i slobode te prava na drukčije mišljenje. Dovoljno je stvari oko nas na temelju kojih se neki bri­ ljantni umovi mogu domisliti nečega što će sve nas n a s m r t preplašiti. mi činimo. m r a č n i m . a ne u pakao. Temeljni. plan je na­ metanje kontrole. sve što Crkva kaže da t r e b a m o uči­ niti. ili kakve druge strašne katastrofe. kao i takvi fundamentalisti. Ali o k u l t n o nudi nešto što je vrlo o p a s n o . k r e n e t e linijom manjeg o t p o r a . G o v o r i m o skrivenim silama u p o z a d i n i vlasti. To je još j e d a n od n a č i n a na koji bivamo m a n i p u ­ lirani jer n a m se n e p r e s t a n o govori k a k o je sve što je o k u l t n o pove­ zano s n e č i m tajanstvenim. Autoritet ne prati uvijek istina. kažu. Zabrinut sam za budućnost. i da v a m zacijelo šalju neke g a d n e uroke. skrivenim silama u p o z a d i n i religije. ponavljaju v a m . I mi se. Sve je drugo bilo uobičajeno. ili nekog geološkog pustošenja. Jedino su se mogli nadati da će naposljetku otići u raj. m o ć n e ljude. Postoji j e d n a činjenična istina koja se m o ž e t o č n o odrediti. mi činimo. ali ne n u ž n o kroz Crkvu. Iz toga proizlazi da Cr­ kva neće dobro proći. Jedna od osnovnih poruka koju želim prenijeti jest da se trebamo riješiti straha. Riječ o k u l t n o ' znači skriveno'. A ti moćni ljudi često postanu pohlepni te zapnu u ostvarivanju „uzvi­ šenih ciljeva". sa svojim vulkanskim erupcijama. govore n a m : religija je npr. a m o ć ljude opija. Zakoračimo na trenutak unatrag i zamislimo Vatikan kakav je bio ne­ gdje oko 600. godine. ako o svemu prihvaćate gledišta svojih vladajućih s t r u k t u r a i ako pri­ hvaćate u s k o g r u d n o religijsko gledanje na stvari. Riječ „ o k u l t n o " mediji strašno iskrivljuju. mi činimo.MREŽA M O Č I • JORDAN MAXWELL l'RVI DIO PRI 1 I I I ) duhovno. Mislim da se ljudski u m o ­ vi sada namjerno preobličuju i reprogramiraju kako ljudi ne bi morali m n o g o razmišljati. a tajni. Ako shvatite što se d o g a đ a . posve u redu.

m o r a m o se suočiti s o n i m e što se d o g a đ a u svijetu o k o nas. i napravite svoju d o m a ć u zadaću. Ako ne znate čitati znako­ ve ili simbole ne znate što o d r e đ e n a priča skriva. Ja sam s a m o običan čovjek.svi g r a đ a n s k i v o đ e . p o p u t riječi. takva je osoba obično svjesna da ne zna sve. doslovan način. recimo. zna ne zna zapravo ništa. Ništa č u d n o .p r e d a n i k r š ć a n i j e r i d u u c r k v u i o p ć e n i t o su d o b r i ljudi. s p r e m n i h ustati i boriti se za istinu. Prije negoli ovu t e m u detaljnije izlo­ žim želim naglasiti kako s m a t r a m neprihvatljivim da bilo tko stavlja bilo koga drugoga u uski pretinac. a to je o n o što i m a m o d a n a s : nerazumijevanje na kvadrat. U r u š a v a s e s v u d a o k o n a s . Uživam u o n o m e čime se bavim. T a l m u d kaže: „Gdje n e m a znanja. uz dublje razumijevanje p o t r e b e da čovjek bude d o b r o obaviješten. Na poseban se način to očituje u religiji. i to z a t o š t o je i z g r a đ e n na l a ž i m a . niti sam nacist. J e d n a od najvećih laži ili p o g r e š n i h p r e d o d ž b i . Jer. Stoga. VAŽNOST RAZUMIJEVANJA SIMBOLA I ZNAKOVA U o v o m k o n k r e t n o m v r e m e n u u kojem živimo. O b i č a n sam čovjek koji ima nešto za reći. Postoji m o g u ć n o s t da n a š u s l o b o d u govora vrlo skoro izgubimo. U o n o m e što se naziva religijom nalazimo m n o š t v o stvari koje upućuju na to da religija nije ništa d r u g o doli politika. a n a r o č i t o s n a š i m p r a v i m a kao s l o b o d n i h g r a đ a n a . ili da m e n e . Ne p r i p a d a m niti jednoj političkoj stranci. G. prije ili kasnije.ljude. tu n e m a ni razumijevanja. k o n g r e s n i c i . U stvari. Wells je rekao da „civilizacija nije ništa d r u g o doli u t r k a i z m e đ u edukacije i katastrofe. Katastrofa nas vreba iz svakog kutka globusa. Ne na nasilan. Z n a ­ kovi su. s e n a t o r i i svi ostali . poštujući slobodne etičke standarde. učitelj i istraživački pisac.kršćanstvo. a nisam ni rasist. kako bi se vaše razmišljanje temeljilo na istini. o n i heraldički. m o ­ r a m o p r i z n a t i d a s e n a š s u s t a v vlasti r a s p a d a . a religija politika. istraživač. z n a m da će svatko tko pokuša objelodaniti činjenice o zakulisnoj naravi svijeta u kojem živimo biti kuden i osuđivan. Sma­ t r a m da postoji dovoljno ljudi koji žele saznati istinu. ukoliko me ne poznajete ne možete znati moje stvarne nakane. Predsjednik W o o d r o w Wilson j e d n o m je rekao: „Ako si želite stvoriti neprijatelje dovoljno je da postojeće stanje pokušate promijeniti. t o m u sam posvetio preko trideset i pet godina svoga života. i stoga s m a t r a m da je vrijeme da svoja istraživanja predstavim javnosti. dakako. svi s m o mi p o s a d a . nego o b o r u ž a n i višim m o r a l n i m vrijednostima. Naše slobode p o m n o se nadgledaju i n e p r e s t a n o kontroliraju. U slučaju onoga tko zna. H. ili ima o d r e đ e n e dublje spoznaje. politika je religija. o d n o s n o da me procjenjuje na temelju m o g sustava vjerovanja i da prosuđuje moje stvarne nakane. Nikada na Zemlji nije bilo nekog vjerskog pokreta koji nije bio i p o m a l o politički. o d n o s n o u vrlo skoroj b u d u ć n o s t i . primjerice. stoga n e m a m nikakvih posebnih n a k a n a niti motiva. dakle . A onaj tko misli da sve SIMBOLI 1 Z N A K O V I KRŠĆANSTVA U ovoj zemlji k r š ć a n s t v o je d a n a s p r i l i č n o z a s t u p l j e n o . Pokušat ću objasniti j e d a n od glavnih p r o b l e m a i tragedija današnje­ ga svijeta. Jedan od najvažnijih načina spoznavanja bilo čega u n a š e m današnjem društvu o d n o s i se na simbole i znakove. I o b r a t n o . svrstava u ovu ili o n u kategoriju. Na o v o m p l a n e t u n e m a p u t n i k a . Jesmo li imalo drukčiji od z a d r t i h i nasilnih f u n d a m e n t a ­ lista ciko č i n i m o isto što i oni? Važno je da sačuvate vlastitu o s o b n o s t kao inteligentna i r a z u m n a ljudska bića." Ima­ jući to u vidu.uz v e ć u d o z u š i r o k o g r u d n o s t i . V i d i m o d a s u p r e d s j e d n i c i . nikada nije bilo nekog političkog p o k r e t a koji u sebi nije sadržavao zrnce politike." A ako n e m a razumijevanja n e m a ni znanja. Jer. sloboda govora i izražavanja postat će silno bitna. kada z n a m o n a k a n e o n i h koji žele uvesti Novi svjetski p o r e d a k . da m n o g i od njih n i s u d o b r i . ne dovodeći u pitanje autoritet vlasti jer vlast čini to što čini u i m e Božje. M e đ u t i m . p o š t e n p o l i t i č a r u d a n a š n j e vrijeme jest onaj koji nije p r i m i o m i t o n i t i bilo što d r u g o što nije z a r a d i o . Htio bih se usredotočiti na religiju koja je u našoj zemlji najistaknutija. g o v o r i m o li o d o b r i m l j u d i m a u s t a n o v i t će se. Ja nisam komunist. što m o ž e ­ m o vidjeti i n a televiziji. Vrijeme je da ljudi s p o t r e b n i m z n a n j e m progovore. zbog čega s m o životno za­ interesirani za o n o što se u o v o m e svijetu d o g a đ a . ovdje ." A to je o n o što n a m se približava. Htjeli se mi poza­ baviti t i m e ili ne.

s a m o potencijalno strašnim p r o b l e m i ­ m a . Kada p o č n e t e uviđati k a k o su takve filozofije nastajale u ljudskom u m u i kako su se razvijale. zanimljivo je zašto su drevni ljudi vjerovali da Bog ima atribute oca. tek je s pojavom r a n o g Rimskog carstva naglasak stavljen na m u š k a r c a . o n d a m o ž d a Sunce/Sin o p o n a š a Boga. Nitko ne m o ž e vidjeti Boga. Nisu imali u g o d n e . ali su vjerovali da je o n o Božji proizvod. oni su shvatili da to sunce ne pripada nikome. Božji izdanak.b i s m o m o g l i ubrojiti i n e k e n e s p o r a z u m e ili n e r a z u m i j e v a n j a vjerojatno je istina o k r š ć a n s t v u . ili na nebesima. to je bila njihova spoznaja o s u n c u (tu riječ koristim u današnjem njenom smislu). da m o ž d a Bog izgleda vrlo slično suncu ili je sunce vrlo nalik Ocu. p r e m a najpouzdanijim materijalima i dre­ v n i m povijesnim zapisima. Kao što sam s p o m e n u o . d r e v n i su ljudi znali da n i t k o nikad nije vidio Boga. Jer kada bi s u n c e zašlo n i č e m u se d o b r o m niste mogli nadati. da je prvi neprijatelj čovjeka bila t a m a . Prva stvar za koju je čovjek uvidio da ga plaši bila je obična t a m a . postaje v a m jasnije zašto su se toliko radovali izlasku te svjetlonosne kugle (sunca) i zašto su ga iščekivali s velikim nestrpljenjem. ili kako je god mi nazvali. što je značilo da je Sin Božji na nebesima. tek k a d a se u p o z n a t e s izvorištem kršćanstva te kako je o n o organizirano i zašto poučava t o što p o u č a v a . Bio je to vrlo negostoljubiv svijet težak za život. Kao što rekoh. dakako. tek t a d a ć e t e m o ć i r a z u m j e t i m e n t a l i t e t koji iza njega stoji. O n i su vjerovali da Oca ni­ tko nikada nije vidio. Uvidjeli su da sunce nije Bog. ako ste se ikada našli vani. i da Boga n i t k o ne m o ž e vidjeti. O n o što je bilo svijetlo smatralo se d o b r i m . svjetlost je bila dobra. temeljenih na ž e n s k o m p r i n c i p u . i drevni su ljudi to shvaćali. dakako. osobito u Europi. P r e m a tome. S p o m e n u t u opreku često susrećemo jer se sociološki prenosi u naše društvo u kojem se često spominje rat između svjetlosti i tame.postaje v a m jasnije kako je ta filozo­ fija postala filozofija „rata" i z m e đ u svjetlosti i t a m e . a kamoli n a k o n zalaska sunca. u d o b a d r e v n o g a svijeta. a njihova djeca p a k svojoj djeci . bit će v a m jasnije što su svake noći željno iščekivali naši rani preci prije petnaest tisuća g o d i n a . a t a m a loša. to­ ple d o m o v e i a u t o m o b i l e i slične stvari koje bi ih zaokupljale. Tako je ovo p r v o b i t n o razumijevanje postalo osnova antagonizma između svjetlosti i tame. Stoga su mislili. te kako su njihova djeca. Usput govoreći. Razlog . N a i m e . U o n a divlja v r e m e n a u negostoljubivom svijetu ljudi su živjeli u s t r a h u i hladnoći. b u d u ć i da su ljudi najdrevnijih v r e m e n a povezivali stvaranje čovjeka. da pripada nebesima. a j e d a n od primjera je Sofijina svetkovi­ na k o j o m se slavila ženska m u d r o s t . Č a k su i Grci m n o g e stvari posudili od Afrike. pa život nisu tratili gledajući TV. I. jer svjetlost je obično označavala m i r te je bila dobra. Ovdje g o v o r i m o o b j e l a č k o m m e n t a l i t e t u . tadašnji su ljudi smatrali p o t o m k o m Oca koji je stvorio Nebesa. rastući. Za naše prve čovjekolike p r i m a t e n o ć n o je d o b a stoga p o s t a l o g r o z o m o r n o doba. i tadašnjih uvjeta. na o t v o r e n o m . u studenoj noći. ali ako ste vidjeli Sunce/Sina. nisu bili glu­ pi. Svako jutro stajalo bi na nebu. budući da sin zna jako nalikovati ocu. Kuglu na nebu. ili da pripada Bogu. O n o je bilo najbliži simbol što su ga mogli dokučiti a koji bi predstavljao božan­ stvo na nebu. Da­ kle. ta velika kugla koja d o n o s i svjetlo d a n a . Ponavljam. Od p o č e t k a je bilo očito. stvaranje Zemlje. Tada je sve bivalo još strasnije. Nikada nisu smatrali da je sunce Bog. a preživljavanje je bilo pothvat. A o n o što je bilo t a m n o s m a t r a n o je lošim. Za razliku od afričkih vjerovanja. Tada će v a m biti razumljivo da su jedva čekali da izađe sunce. g o v o r i m o o stanju prije deset do petnaest tisuća g o d i n a . o n d a ste vidjeli i Oca. Nije bilo televizije koja bi im zaokupljala p o z o r n o s t . Naravno. o n o je bilo Sin ili izdanak Oca. ali ako Sunce izgleda p o p u t Boga. počela usvajati iste filozofije i ideje koje su kasnije prenosila svojoj djeci. k a d a ste vidjeli Sunce/Sina. o n d a ste m o ž d a vidjeli Oca. Dakle. grabežljive životinje. sunce je bilo svjedost svijeta. M o r a m o uzeti u obzir da prije deset ili petnaest tisuća g o d i n a . Kada se bolje u p o z n a t e s t a k v o m v r s t o m svijeta. Najprije bih i z n i o n e k o l i k o u v o ­ d n i h ali n u ž n i h riječi o toj religiji. te je o n o bilo Sin Božji. te je bilo teško skrpati kakvu-takvu egzistenciju. jer iz grmlja su vrebali neprija­ telji tj. I za danjeg svjetla nije baš bilo najugodnije. s Majkom. Kao što sam rekao. tadašnji ljudi nisu imali p o g o d n o s t i i uređaje kakve mi d a n a s i m a m o . Odrasli ljudi v e ć i n o m su umirali u dobi i z m e đ u dvadeset i p e t i trideset go­ dina.

d r e v n i s u ljudi s m a t r a l i d a S u n c e . H o r u s . j e r d r e v n i su E g i p ć a n i s m a t r a l i d a d o k l e g o d S u n c e b u d e j u t r o m izlazilo.z b o g kojeg su drevni ljudi vjerovali u ovu postavku . Slavili su svjetlost koju su n a m njih dvoje p o d a r i l i . N a k o n izlaska sunca sve je postajalo vidljivije. On je naš spas. D r e v n i bi ljudi s olakšanjem o d a h n u l i vidjevši da s u n c e izlazi i diže se. b a r e m d o k s e S u n c e b u d e d i z a l o n a n e b u ! D r u g i m riječima. o č i g l e d n o . E g i p ć a n i su n a d j e n u l i i m e H o r u s . O c u itekako t r e b a m o zahvaliti što je poslao Sunce/ Svog Sina. da je otac . Sin Božji je n a š Spasitelj. d o t l e će biti života. I rekli su da će u j u t r o svi E g i p ć a n i u s t a t i da bi vidjeli izlazak S u n c a . P o d r u č j e kojeg d a n a s n a z i v a m o Izrael u d r e v n a se v r e m e n a nazi­ valo K a n a a n . M i . s o b z i r o m da se u z d i g a o . svi bi o d a h n u l i . Život je.b u d u ć i da su neki drevni n a r o d i vjerovali da Bog ima m u š k e značajke tj. daje svoju energiju da b i s m o mi m o g l i živjeti. te će vidjeti k a k o Sunce/Sin izlazi i u z d i ž e se. Smatrali su to spasenjem koje im p r u ž a P r i n c m i r a . ili d o n o s i život Majci Zemlji. Dakle. s a m o a k o s e u z d i g n e . Ukoliko Sunca ujutro ne b u d e mi s m o mrtvi. S u n c e . O n o / O n j e n a š Spasitelj. op. Tamošnji ljudi zvali su se K a n a a n c i . Imali su tradiciju održavanja velike s v a d b e n e svečanosti i z m e đ u Boga O c a i Majke Zemlje. d a k l e . O n o / O n je naše Spasenje.). i j e d i n o o n d j e i m a života vječnog. a zvali su je S v a d b e n o m s v e t k o v i n o m K a n a a n a . Koncept Boga k a o Oca povezan je. I z b o g toga j o š i d a n a s s u n c e izlazi na horizontu (engl. z a t i m .bila je kiša. s p a d a n j e m kiše. što je vrlo zanimljivo. o d n o s n o u s k r s n u o . jer su se t a d a osjećali sigurniji. N a r a v n o . Sva­ d b e n u svetkovinu K a n a a n a . B o ­ žjega Sina ( t o p o d s j e ć a na u s k r š n j u m i s u u osvit z o r e ) . j e d e m o ta živa bića da b i s m o d o b i l i n j i h o v u energiju. mogli su vidjeti sve životinje. kada je Majka Zemlja o p l o đ e n a t e k u ć i n o m Oca s N e b a tada rada sve životne oblike. T a k o su i d r e v n i n a r o d i vjerovali da je Sin Božji d a o svoj život da b i s m o mi m o g l i živjeti. . zaštićeniji. n i k o g a n e ć e m o ć i spasiti u k o l i k o s e u j u t r o n e pojavi n a o b z o r u . m a k a k o č u d e s n o bilo. S u n c e n a m daje život. Život će. S u n c e daje vječni život na Zemlji. prev. Štoviše. Kada bi s u n c e doista izašlo. n a r a ­ v n o . Pri t o m e je Majka Zemlja s i m b o l i č n o za­ molila Božjeg Sina da joj da m a l o v o d e u obliku kiše k a k o bi g r o ž đ e m o g l o rasti i o m o g u ć i t i ljudima da o d r ž e svetkovinu vina tj. T o m izaš i o m . dakle. zauvijek postojati. j u t a r n j e m S u n c u . O n o daje energiju svim živim b i ć i m a . Ljudi će izaći da vide H o r u s a i Njegov uzlazak.r i s e n = izašli H o r u s . a daje n a m i n a š u energiju. jer On je naš život. predstavljalo Sunce/Sin. Doživljavali su je kao Očevu t e k u ć i n u koja daje život. Ta vrlo d r e v n a svetkovina odvijala se u proljeće. N a r a v n o .

z n a t ćete da je njegovo i m e bilo Set. a navečer ste i m a l i Seta. dakle n o v o r o đ e n o dije­ te. O d a t l e n a m izvorni k o n c e p t trojstva. O d a t l e potječe engleska riječ hours (sati. Jedan predstavlja svjetlost. n a r a v n o d a j e n a k o n zalaska s u n c a nastupila t a m a . ali to je o s n o v a o n o g a što d a n a s n a z i v a m o k r š ć a n s t v o . ujutro ste i m a l i Božjeg Sina/Sunce. Tijekom povijesti religija je prolazila k r o z r a z n e mijene i zaokrete.H o r u s a i Seta. . U o s t a l o m . 1 P r e m a t o m e .Kao što s m o rekli. lošim. i m a m o dva b r a t a . Bog je i m a o i d r u g o g a sina. N a š e t a k o z v a n o trojstvo potječe u p r a v o o d a t l e .).n a k o n zalaska sunca. D v a n a e s t s e g m e n a t a njegovog životnog vijeka odvijalo se za danjega svjetla. D a k l e . op. Tako su H o r u s a zvali „ o n i m najvišim". Koji je drugi naziv za nebo? Drugi naziv je nebesa (na engleskom je ta distinkcija uočljivija: sky vs. to je jedina priča ikada ispričana. b u d u ć i da je to najviša t o č k a na n e b u . prev. o d r a s l i h i u m i r u ć i h osoba. Z a t i m . ustanoviti da je to najstarija priča ikad ispričana. Uvijek m e i z n e n a đ u j e koliko m n o g o ljudi poznaje k r š ć a n - stvo. u t o m položaju. Bibliju ne n a z i v a m o najvećom z b i r k o m ikada skupljenih činjenica. heaven. To je najveća priča ikad ispričana zato što ćete. k a d a bi j u t r o m izašlo. izlazilo na horizontu.) . Stoga je. u dvanaest sati. stoga su govorili da se Božji Sin/Simce nalazi 1 U engleskoj riječi za suton. p o d n e i večer. H o r u s a . nazivali H o r u s o m . s u n c e se nalazilo visoko iznad p i r a m i d e . prev. To ga je. Ukoliko s o v i m niste u p o z n a t i n e m o ž e t e sasvim r a z u m j e t i o d a k l e p o t j e č u t e priče. r a v n o p r a v n o g p r v o m e . Na p i r a m i d i nije bilo nikakve sjene. Sunce i Set. dakle. Kasnije je poistovjećivan sa sablasti koja ljudima radi o glavi. j e r je s t a m o m dolazio Set. N e . Sada. n a r a v n o . p r e m a e g i p a t s k o m n a č i n u razmišljanja. a Set je. u Egiptu su s u n c e . u p o d n e . ili tri životna vijeka u čovjekovu životu. činilo. a m o ž e m o ju nazvati astroteologijom ili pak proučavanjem i štovanjem nebesa. gdje potonja riječ označava i 'raj'. bio onaj zli sin. ako i s a m i po t o m e malo pročeprkate. a d r u g i t a m u . n a z i v a m o j u „najvećom i k a d a i s p r i č a n o m pričom". S u n c e je. Pola od 24 sata činilo je 12 sati vladavine svje­ tla. Kod ljudi i m a m o p o j a m n o v o r o đ e n i h . z a t i m ste u p o d n e imali „ o n o g najvišeg". no taj je sin bio loš. ali ne znaju da je k r š ć a n s t v o n a s t a l o p r e p r i č a v a n j e m j e d n i h te istih d a v n i h priča koje su se p r e n o s i l e tijekom v r e m e n a . i to ga je činilo zlim. T a k o đ e r je zanimlji­ vo. što tada gledate? Gledate nebo. dakle. b u d u ć i da je t a k o m r a č a n . Ustvari. da je postojalo i d r u g o Sunce/Sin. I z v o r n o trojstvo u Egiptu bila su tri životna vijeka s u n c a . Izlazio bi k a o P r i n c t a m e tek k a d p a d n e m r a k . Izađete li navečer van i pogledate uvis. Poznajete li egipatsku mitologiju. H o r u s je bio p o č e t a k ili s u n c e koje se diže na h o r i z o n t u . pa su t a k o znali da je d v a n a e s t sati. op. Točno u p o d n e sun­ ce je visoko na nebu/u raju. prev. nazivan „ o n i m najvišim". sunsef. U Egiptu. Jutro. op. dakle. Dakle. to je mjesto na kojem se nalazi sunce.od i m e n a H o r u s . Bio je m r a ­ č a n . sadržana su imena oba Božja sina: Sun tj.

Prema tome. s obzirom na to da se uzdigao. U stvari. U svaku od tih kuća zodijaka ili u svako od tih sazviježđa zodijaka Sunce ulazi na tridesetom stupnju. imao je dvanaest pomagača ili dvanaest apostola. naš Spasitelj. u podne. Božji h r a m . u m n o g i m knjigama m o ž e m o naći podatke o barem petnaest drugih većih religija koje su Sina Božjeg nazvale „svjetlom svijeta" u istom kontekstu. Ustvari. sunce je bilo u najvišem položaju. Božji Sin. Iz toga slijedi da su vrijeme pratili p o m o ć u o k r u g l i h ka­ lendara kakve d a n a s z o v e m o „ s u n č a n i m satovima". te da umi­ re u trideset i trećoj. je Šesnaest svjetskih razapetih spasitelja (The World's Sixteen Crucified Savi­ ors) Kerseya Gravesa.na nebesima/u raju. on se nalazi u h r a m u . unutar iste vjerske filozofije koja je nastala u svrhu štovanja Božjeg Sunca. u dvanaest sati. Azteci i Maje i drevni Meksikanci imali su okrugle s u n č a n e kalendare. Okrugli k a l e n d a ­ ri potječu upravo odatle. Život vječni potjecao je od Božjega sunca. u n u t a r svo­ ga svjetonazora. To je jako. „životnim k r u g o m " kojeg je prikazivalo ili predsta­ vljalo sunce. Toliko su. koja mi trenutno pada na pamet. To je odlična knjiga za takvu vrstu proučavanja. jer bi svaki od njih p o m a g a o s u n c u da obavi svoj p o s a o na Zemlji u o d r e đ e n o m mjesecu. najmanje se petnaest drugih većih religija poslužilo tom pričom. jako staro znanje. dakako. ti određeni mjeseci nazivani su kućama zato što su. O n o je bilo krug na nebu. Svakog od tih mjeseci zvali su s u n č e v i m p o m a g a č e m . Jedna od knjiga u kojima je to zabilježeno. U dvanaest sati. Babilonci počeli razvijati o n o što su zvali astrologijom. znali. A s u n c e je bilo okruglo. i zato su govorili da je Sin Božji imao dvanaest godina kada je bio u Božjem h r a m u . a točno u podne. a napušta ga u trideset i trećem stupnju. Tako je svaki pojedini mjesec postao „kuća". bila su nebesa. kada u m r u . govorili su da Sun­ ce/Sin počinje sa svojim poslanjem u tridesetoj godini života. . Takvi su i svi današnji s u n č a n i kalendari koji se sastoje od dvanaest dijelova. Kasnije. Da. Sunce. Naravno da nisu vjerovali kako će. Egipatski s u n č a n i kalendari bili su okrugli i podijeljeni na dvanaest dijelova. Prema tome. ipak. Stoga su drevni n a r o d i život smatrali rotirajućim k r u g o m . otići s Božjim suncem na nebo/u raj. Iz tog je razloga on imao dvanaest godina kada je bio u h r a m u . a prikazuju ne s a m o dvanaest sati nego i dvanaest mjeseci. svjetlo svijeta.

e. ljudi koji su živjeli u o k o l o na b r d i m a . stanovni­ ka planine. . Malo se. potječe iz tih d r e v n i h vre­ mena. SUNČEV ROĐENDAN S m a t r a m da ima m n o g o zanimljivih stvari koje treba iznijeti kada g o v o r i m o o religiji. Biti k r š ć a n i n o m bilo je nešto uzvišeno. religija se smatrala n e č i m j a k o sofisticiranim. jer u Rimu. t a d a je svatko m o g a o postati k r š ć a n i n o m . svi su stremili ka t o m e da p o s t a n u k r š ć a n i N a r a v n o . i stoga O n i su bili tek obični p u č a n i i ljudi iz r a d n i č k o g a sloja koji su. ili n i m a l o . Riječ pogan. ili nekoga tko živi izvan grada. sofisticiranosti. to su bili pogani. U tadašnjem dobu. n a p r e d n i m i m o d e r n i m . dakle. ljudima koji su se bavili obrađivanjem zemlje. J e d n o m kada je ta religija prihvaćena u p o t p u n o s t i . n a k o n što je kršćanstvo prihvaćeno. O n i nisu išli u k o r a k s n o v i m t r e n d o v i m a . u R i m u su vas smatrali vrlo inteligentnim. Svatko tko se nije p r i d r u ž i o „ m o d e r n o j ekipi" u R i m u i novoj religiji s m a t r a n je p o g a n i n o m . Č i m je Cezar p o s t a o k r š ć a n i n o m . Riječ „ p o g a n " zapravo. pak. poljodjelci. nazvani p o g a n i m a . nalazilo izvan gradova. što ima negativan prizvuk. Taj naziv nadijevan je oni­ ma koji žive gore u p l a n i n a m a . T i m d r e v n i m religijama kršćanstvo je uvijek da­ valo etiketu poganstva (neznaboštva). ljudima koji nisu znali za to p o m o d n o vjersko učenje kojeg je „izmud r o v a o Rim" i pretvorio ga u novi sustav vjerovanja.je kršćanstvo postalo državna religija. Tako je to postala p o g r d n a primjedba o u b o ­ gim ljudima sa sela. s i r o m a š n i seoski ljudi iz okolice Rima koji su živjeli istim n a č i n o m deset tisuća godina. ako biste postali k r š ć a n i n o m . eto. označava nekoga tko živi u prirodi.

t o č n o k r o z k r u g pa sve do d n a . to su p u k e živo­ t n e činjenice. pri kojem se m o r a t e krstiti p o d v o d o m da biste se mogli p o n o v n o roditi. D r e v n i s u ljudi i m a l i v r e m e n a p r o m a t r a t i stvari o k o sebe t e s u u s t a n o v i l i zanimljivost tijekom z i m e . p r o s i n c a . N a r a v n o . Sunce/Sin je bilo svjetlo i istina. v r a t i m o se sada s u n č a n o m satu. p r o s i n c a s u n c e s e k r e t a l o p o s t o j a n o . Svaki d a n s u n c e s e p o m i c a l o n a m a n j e m djeliću s u n č a n o g a sata.. sve to ima svoju svrhu. dobit ćete križ: na j e d n o j s t r a n i i m a m o proljetni ekvinocij ( r a v n o d n e v i c a ) . Z a t i m su o p a z i l i da s v a k o j u t r o tijekom tri d a n a . Slijedom toga. A k o z a t i m n a c r t a t e j o š j e d n u r a v n u c r t u s d r u ­ ge s t r a n e i p o v u č e t e je skroz na d r u g u s t r a n u . n a d a n Sunčevog „ r o đ e n d a n a " . da bi se na k o n c u zaustavilo. N o .22. Dakle. . a na d r u ­ goj z i m s k i ekvinocij. Eto zašto gotovo sve crkve p o r e d kojih prolazite imaju na tornju k r u g na k r i ž u . p r o s i n c a zapazili s u d a s e S u n c e p o m a k n u l o u s u p r o t n o m s m j e r u za j e d a n s t u p a n j te su p r e t p o s t a v i l i da je sada. pa su se n j e m u m o r a l i p r i ­ lagoditi k a k o bi oformili svoje vjerske filozofije i ideje iz o n o g a što im je bilo d o s t u p n o . m o r a d a j e m r t v o . A k o u z m e t e taj o k r u g l i kalendar. kada ste prvi p u t rođeni. Sunce je r o đ e n o 25. Nisu m o g l i natjera­ ti s v e m i r da učini o n o što su o n i željeli. Tada su rekli: „ H v a l a B o g u da se zaustavilo j e r da se n a s t a v i l o k r e t a t i . sasvim bi n e s t a ­ lo. Ljudi to i n a č e ne primjećuju. . a ne s rijekom J o r d a n ! To nije i m a l o nikakve veze s rijekom Jordan ( o s i m n a s i m b o l i č a n n a č i n ) . vrlo p o z o r n i . p r o m a t r a l i k a k o stvari funkcioniraju. M i s m o d a n a s p r e z a u z e t i d a b i s m o i č e m u m o g l i p o s v e t i t i dublju p o z o r n o s t . S v a k o d n e v n o k r e t a n j e s u n c a m o g l i ste u t v r d i t i gledajući n a s u n č a n i sat. k a o što s m o rekli. Odakle to potječe? Od činjenice da je vašoj majci. Tako su se na svijetu pojavile i r a z n e filozofije. a k r u g je Sunce/Sin koji umire na križu. Zašto? Poznat vam je uobičaje­ ni kršćanski vjerski obred. Ljudi su j e d n o s t a v n o p r o m a t r a l i svijet o k o sebe. p r e t p o s t a v l j a l i s u d a j e S u n c e z a s i g u r n o m r t v o . On je bio o k r u g a o zato što je s u n c e bilo okruglo. Vidjet ćete da je itekako pove­ z a n o s već r a z m o t r e n i m materijalom. d o n o s e ć i n a š u z i m u . k a l e n d a r je bio podijeljen u d v a n a e s t d i ­ jelova. Svjetlo se uvijek vezivalo uz istinu. ili na d v a n a e s t p o m a g a č a S u n c a . ili dvanaest p o m a g a č a (ili apostola) i p o d i ­ jelite taj k r u g o d točke z i m s k o g suneostaja ( s r e d i n u z i m e ) . S U N C E JE SVJETLO I I S T I N A A sada m a l o više o Suncu. da biste se p o n o v n o rodili to znači da m o r a t e uroniti p o d vodu. ali sljedeći p u t pogledajte m a l o bolje i s i g u r n o ćete ga n a ć i . p r o s i n c a svečano slavimo Sina Božjeg. 2 5 . o k o d a t u m a k o ­ jeg d a n a s z o v e m o z i m s k i m solsticijem ( s u n e o s t a j e m ) .o n o j o š uvijek stoji na i s t o m mjestu. p o s v e m u s u d e ć i . Z a t o s u razmišljali o v a k o : sve što s e n e k r e ć e . a k o s e k a n i t e p o n o v n o roditi m o r a t e s e p o n o v n o vratiti p o d vodu. 23. Na d r e v n o m kalendaru kada odijelite zimski i ljetni solsticij od jesenskog i proljetnog ekvinocija. j e r s u bili. te su se n j i m a m o r a l i prilagoditi. D a n a 2 5 . prosinca. M a d a ovo m o ž e zvučati kao prežvakavanje s u h o p a r n e religijske filozofije. oživjelo. K a k o s e s u n c e k r e t a l o sve više p r e m a j u g u . Ali prije toga su bili rekli da je Božje Sunce/Sin u m r l o .No." D a k l e . Nije se p o m a k l o n a p r i j e d . P r e m a t o m e . n a d a n 25. Dakle. stoga bih vas molio da otrpite ovo t r e n u t n o izlaganje jer u b r z o će postati m n o g o zanimljivije. krštenje je bilo p o v e z a n o s M a j č i n o m v o d o m . I to 22. i 24. a laž je uvijek bila djelo t a m e . te da je tri d a n a bilo m r t v o . m o r a o pući vodenjak. Sve d o 22. Njime se m o g l o pratiti protjecanje mjeseci jer je s u n č a n i sat podijeljen u dvanaest j e d n a k i h dijelova. p r o s i n c a bio j e Sunčev/Sinovljev r o đ e n d a n . primijetili su da ide sve dalje i dalje. Krug je Sunce koje u m i r e na križu zodijaka. a nije se ni v r a t i l o d r u ­ g i m p u t e m . U t o m e n e m a nikakvih konotacija svetosti. z a razliku o d n a s . s d v a n a - est z a s e b n i h mjeseci. S u n c e je stalo. P r e m a t o m e . iz čega p r o i z l a z i da i m a ­ mo i d v a n a e s t a p o s t o l a Božjega Sina. Tada ste prvi p u t zašli p o d vodu. Stoga su svake godine govorili da je Sunce „ p o n o v n o rođeno". dobivate križ na krugu. Sada i m a t e k r u g na kojem se nalazi križ. stići ćete do točke koja označava ljetni suneostaj (solsticij). D r e v n i n a r o d i zamijetili su n e š t o v r l o zanimljivo. Kao što rekosmo. No.

Ustvari, o Sinu je rečeno da je On istina i svjetlo. Uzgred, iz tog razlo­ ga u n a š e m d a n a š n j e m p o r o t n i č k o m sustavu u Americi i m a m o dva­ naest p o r o t n i k a (ili Sunčevih „ p o m a g a č a " ) koji p o m a ž u da se istina iznese na svjetlo d a n a . K a ž i m o n e k o l i k o riječi i o z i m s k o m e d o b u . Z i m a je uvijek p o ­ vezivana sa s m r ć u , z a t o što z i m i sve z a m i r e . D a k l e , z i m a se p o ­ vezivala sa s m r ć u i stoga što S u n c e u m i r e u z i m s k o d o b a . To je vrlo v a ž n o istaći j e r t a d a š n j i su ljudi govorili da k a d a S u n c e 22. p r o s i n c a u m r e , d a o n o t a d a „prelazi n a d r u g u stranu". M i i d a n a s k o r i s t i m o taj izraz u vezi u m i r a n j a . 2 S u n c e bi p r e m i n u l o z i m i , a ušlo u n o v i život u proljeće. Z i m i se S i n / S u n c e v r a ć a o u život, a v r a ć a o je i život na Z e m l j u . D a k l e , On se p r e m j e š t a o , p r e l a z i o na d r u g u s t r a n u itd. D r e v n i E g i p ć a n i o d r ž a v a l i su s v e t k o v i n u p r v o g d a n a proljeća, a nazivali su je P r e l a s k o m (engl. pass over = p r e l a z a k p r e k o , što je i n a z i v za židovski vjerski b l a g d a n p a s h u ; op. prev.). Slavili su P r e ­ lazak, z a t o što je S u n c e p r e š l o iz z i m s k o g stanja s m r t i u novi život u proljeće. O d a t l e p o t j e č u o b r e d i p a s h e . Na prvi d a n proljeća sve što je bilo m r t v o o d j e d n o m bi oživjelo. D a k l e , Božje Sunce/Sin k a o s i m b o l vječnoga života sve na Z e m l j i v r a ć a u život. K a o što s a m r e k a o ranije, taj novi život n a m i j e n j e n je Zemlji, a ne čovjeku p o j e d i n c u . K o n k r e t n i mjesec u k o j e m se On v r a ć a u proljeće s n o v i m ž i v o t o m n a l a z i o se, u v e ć i n i d r e v n i h k a l e n d a r a , u z n a k u Djevice (Virgo). Stoga se n a v o d i l o k a k o je Božjeg S i n a / S u n c e r o ­ dila djevica. P o j a m d j e v i č a n s k o g začeća i r o đ e n j a , k a o što v i d i m o , korijen v u č e o d a t l e . M o ž e m o to gledati i na d r u g i n a č i n : Božje Sunce/Sin h r a n i svoje sljedbenike. U j e d n o j se priči n a v o d i k a k o je Sin Božji n a h r a n i o svoje sljedbenike d v j e m a r i b a m a . Svatko tko z n a b a r e m o n o o s n o ­ v n o o astrologiji z n a da su dvije ribe s i m b o l d o b a Riba. Sada­ šnje d o b a Riba, s i m b o l i z i r a n o dvjema r i b a m a , traje n e š t o d u ž e o d dvije t i s u ć e g o d i n a . U p r a v o s e s a d a p r i b l i ž a v a m o kraju t o g d o b a . Ako u z m e t e d a j e d v a n a e s t a p o s t o l a predstavljalo d v a n a e s t mjese­ ci u g o d i n i , ili d v a n a e s t sati danjega svjetla, i d v a n a e s t sati n o ć n e t a m e - t a d a ćete uvidjeti da je svaki od t i h d v a n a e s t a p o s t o l a , ili mjeseci, p r i d r u ž i v a n o d r e đ e n o m a s t r o l o š k o m sazviježđu: n p r .
1

U engleskom je jeziku to uočljivije: pass over, pass on, pass away, što doslovno znači prijeći,

premjestiti itd., odnosno, u proširenom smislu, umrijeti; op.prev.

R a k u , Strijelcu itd.

«S-I

85

Staro d o b a Riba, kada je Sin Božji h r a n i o svoj n a r o d dvjema ribama, trajalo je n e š t o d u ž e od dvije tisuće godina. P r e m a a s t r o n o m s k o m gledanju na stvari, vladavina svakog od sazviježđa traje otprilike dvije tisuće godina. Vladavina sazviježđa Riba započela je prije o k o dvije tisuće godina, p o d v l a d a v i n o m Rima. A Rim je, kako je reče­ n o , vladao u d o b a Riba, za vladavine dviju zodijačkih riba, i o t u d a potječe naša zamisao da je Sin Božji n a h r a n i o ljude dvjema ribama. Završetak ovog d o b a t a k o đ e r obilježava p r o m j e n a vlasti: „Novi svjet­ ski p o r e d a k " p r e u z i m a vlast iz ruku „Staroga svijeta" - Rima - na svršetku ovog d o b a Riba.

N a k o n egipatske vladavine ojačala je m o ć Rima koji je preuzeo m n o ­ ge egipatske ideje i običaje. To se događa stalno i svuda; svi posuđuju jedni od d r u g i h . Mi mislimo da ne p o s u đ u j e m o , ah to ipak č i n i m o . Jedan redatelj s n i m i n e k i izvanredni film, i o d m a h se n a đ u četiri druga filmska autora koji s n i m e vrlo slične filmove, po osnovnoj ide­ ji, o v o m e p r v o m . Dakle, svi p o s u đ u j u j e d n i od d r u g i h , što vrijedi i za religiju. Jedino treba ustanoviti tko je i m a o onaj izvorni koncept. Sve je to p o č e l o u Egiptu, a Egipat se nalazi u Africi, postojbini c r n a c a . Svako p o j e d i n o od tih sazviježđa zodijaka traje oko dvije tisuće godi­ na, a Božji Sin/Sunce, svjetlo svijeta, ulazi u d o b a Riba s n a s t u p a n j e m vladavine Rima. Z b o g toga, i ničega d r u g o g , p a p a na glavi ima k a p u u obliku ribe tj. m i t r u sličnu ribi. Papinska kapa zapravo je simbol boga D a g o n a koji je od struka n a n i ž e izgledao p o p u t ribe (ili je, kao na slici u ovoj knjizi, i m a o p o k r o v na glavi u obliku ribe; op. prev.). N a l a z i m o se na kraju tog aslrološkog razdoblja p o d kojim je Božji Sin/Sunce vladao svijetom u d o b u Riba nekih dvije tisuće godina. Inače, takvo doba, ili eon, traje nešto d u ž e od dvije tisuće godina. To znači da se nalazimo preko dvije tisuće godina u d o b u Riba. Na vrata n a m kuca sljedeće doba, a to je - konzultirate li bilo koju astrološku kartu - d o b a Vodenjaka. Kada Mesija p o n o v n o d o đ e (kako su Isusa pitali njegovi učenici u Lukinom evanđelju, 22:10), u kakvom će obli­ čju biti? 3 . On ih upućuje da odu u grad, u kuću čovjeka koji nosi krčag vode. Dakle, ovdje i m a m o Sunce/Sina, čiji su simbol ribe, a preosta­ li astrološki „znakovi" (12 „učenika") pitaju ga što će učiniti sljedeće, kada se p r i m a k n e svršetku d o b a Riba. Mi sada ulazimo u d o b a čovjeka koji nosi krčag. Čovjek s krčagom je simbol Vodenjaka. O p e t ću p o n o ­ viti da je Biblija p r e p u n a astroloških konotacija, iako se na prvi pogled čini da astrologije u Bibliji nema. No, kada toj svetoj knjizi pristupite na ponešto drukčiji način, astrološka simbolika postaje očigledna i na­ lazite je posvuda. Biblijski pisci znali su točno što rade.
3

U Lukinom evanđelju nalazimo pak, malo drugačiju verziju n a v e d e n o g događaja. Naime,

tu se radi o pripremanju pashe, objeda u čast Dana beskvasnog kruha. No, možda g. Ma­ xwell naprosto iznosi dublje značenje Isusovog naputka svojim učenicima (da prostor za blagovanje pashe pronađu u gradu, u kući čovjeka s krčagom vode); op. prev.

Naravno, na nedjeljnoj misi svećenici o t o m e ne govore. Astrologija se u kršćanstvu osuđuje kao nevaljala pseudoznanost. Kršćani kažu da je astrologija loša i opaka i - vražja. D o d a m o li slovo ,,d" engleskoj riječi za zlo (ev/7), dobit ć e m o vraga ili đavla (devil). Izbacimo li slovo ,,o" iz engleskog pridjeva good (dobar), dobit ć e m o riječ God (Bog). U Sta­ r o m zavjetu Mojsije savjetuje ljudima da se klone zvjezdoznanaca tj. onih koji m o g u predvidjeti b u d u ć n o s t proučavajući položaj zvijezda. Željelo nas se odvratiti od bilo kakvog šurovanja s astrologijom. Eto, ni Mojsije ju nije prakticirao, i zahtijevao je od svojeg n a r o d a da izbjegava ljude koji znaju protumačiti položaje zvijezda.

semitskih bogova, koji su p a k povezani s p l a n e t o m Saturn. Ali pri­ r o d n o je da Mojsije, b u d u ć i da je bio štovatelj l u n a r n o g Boga, Ela, nije h t i o ni blizu d r u g i m s k u p i n a m a iz iste ulice ili iz susjedne četvrti koji su štovali drugačijega Boga ili ( n e daj Bože) zvijezde. Upravo je iz toga razloga Mojsije savjetovao svoje sljedbenike da se k l o n e što­ vatelja zvijezda. N a k o n zalaska sunca pojavljuje se mjesec. Z b o g toga je Mojsije sve svete d a n e slavio u s u t o n , jer tada se na n e b u uzdiže mjesec. Jedan od glavnih razloga za štovanje Mjeseca (lune) od stra­ ne Mojsijevih sljedbenika bilo je to što je Mjesec i m a o k o n t r o l u n a d m e n s t r u a l n i m c i k l u s o m žene. Budući da su bili štovatelji, ili p o k l o ­ nici, seksa, to je j e d a n od glavnih razloga za štovanje Mjeseca. Stare l u n a r n e kultove sačinjavali su poklonici seksa. Ovime dolazimo do teme obrezivanja. No, kakve veze s Bogom ima re­ zanje u d n e navlake (kožice tj. prepucija) na penisu dječaka? Apsolutno nikakve; ta je praksa povezana isključivo sa seksom. To je pravi razlog petljanja oko dječakova penisa. Dječake su obrezivali zato što su usta­ novili da se muškarac seksualno uzbuđuje brže kad mu je odstranjen prepucij negoli kada nije. Taj obred nije izvorno hebrejska tvorevina: susrećemo ga još kod čovjeka iz k a m e n o g doba. Egipćani su činili istu stvar, pripremajući dječake za seksualno poklonstvo. U današnjim svetim spisima, u kršćanskom kontekstu, i m a m o Isusa, ili Sina Božjeg, koji kaže: ,,U kući Oca mojega ima m n o g o stanova". Ovdje i m a m o problem, jer u Bibliji n e m a m o točan prijevod te rečenice. U Bi­ bliji po verziji kralja Jamesa (općeprihvaćena verzija Biblije u engl. go­ v o r n o m području; op. prev.) mnoštvo je primjera pogrešnih prijevoda. Donekle je to i shvatljivo, jer stari Britanci, stari anglosaksonski Britanci, nisu bih toliko revni u učenju hebrejskog i grčkog. Trudili su se koliko god su mogli, ali ipak bi im se često zalomio pogrešan prijevod. O n i su toga bili svjesni. Prijevod bi, u o d n o s u na izvornik, trebao biti ovaj: ,,U prebivalištu Oca mojega ima m n o g o kuća." Pa, naravno, mi z n a m o ba­ rem za njih dvanaest - dvanaest kuća zodijaka. Dakle, u prebivalištu Oca mojega ima mnogo kuća. To je o n o što n a m je preciziralo Božje „Sunce". Z n a m da je kralj James bio krasan čovjek, ali njegovi slugani naprosto nisu znali hebrejski i grčki dovoljno d o b r o da bi mogli d o b r o prevoditi.

Č E T I R I B O G A S T A R O G ZAVJETA
Prava je namjera bila povezana s ovime: u Starom se zavjetu s p o m i ­ nju četiri zasebna i različita boga, ali čitatelji toga u o p ć e nisu svjesni. Razlog t o m u su makinacije svećenstva koje je sastavilo taj Stari za­ vjet, a b u d u ć i da niste bili ondje, ta v a m činjenica ostaje n e p o z n a t a . Svećenstvu je bilo p o z n a t o postojanje četiriju različitih božanstava. J e d n o od četiri božanstva bilo je Sunce ili Solar. O d a t l e s m o dobili i i m e kralja S o l o m o n a . Sol je latinska riječ za Sunce, Om je h i n d u s k a riječ za Sunce, a On je bio grad Sunca u Egiptu. Dakle: S o l - O m - O n . Ovdje i m a m o tri i m e n a z a j e d n o te isto božanstvo. Razmislite o t o m e sljedeći p u t a kad upalite svjetlo. 1 Dakle, j e d a n od bogova iz Starog zavjeta bilo je Sunce. D r u g i m a se pristupalo p u t e m vladajućih kul­ tova toga d o b a . Jedan od njih bio je zvjezdani kult. Stara hebrejska zvjezdana skupina povezivala se sa svojim B o g o m p r e k o zvijezda. Z a t i m je postojao Mjesečev kult, ili l u n a r n i kult, čiji je v o đ a bio M o sije. P r e m a t o m e , i m a m o Sunčev kult, zvjezdani kult i Mjesečev (ili l u n a r n i ) kult koji su povezani s trojicom tih starozavjetnih bogova ( u b r z o ć e m o doći i do četvrtog). Mojsije je bio hebrejski vođa l u n a r n o g kulta, a Jehova, ili Jahve, bijaše l u n a r n i Bog. Prije toga imali s m o Ela, čime se v r a ć a m o do d r e v n i h

1 1

Autor se poigrao riječima: izraz za 'upaliti svjetlo' na engleskom je flip on (the light

switch); op. prev.

vi t a d a ubijate Sina Božjeg. S i m b o l S u n c a koristili su. i k o r i s t e . d a k l e . m i r n o le- iznijeto o n o što se oduvijek povezuje sa svjetlošću. (golgota na a r a m e j s k o m i g r č k o m z n a č i ' l u b a n j a . Božji je Sin spavao. g o t o v o p o s v u d a . žal za p r o š l o š ć u i s t r a h od b u d u ć n o s t i . vladarom svih vladara. U g a s n u ć e ( s m r t ) svjetla uvijek s m o stavljali i z m e đ u dva r a z b o j n i k a . da ste prosvijetljeni. na G o l g o t i . vi t a d a . svi. Tada su Sunče­ ve zrake kraće. a k o ima obla­ ka. Da bi vidjeli p r i m j e r ovog s i m b o l i z m a dovoljno je preletjeti i z n a d Kipa s l o b o d e . svjetlo istine. Na oblaku.) O n d j e se n a l a z i n a š m o z a k . „ P r o s t o r lubanja" je mjesto na k o j e m s m o u s m r t i l i i s t i n u i svjetlo. a izdao ga je. P r e m a t o m e . Juda. Tvrdi se t a k o đ e r da će se Božje Sun­ ce/Sin vratiti na isti n a č i n kao što je otišlo. Ovdje. i z a t o ga se n a z i v a kraljem svih kraljeva. te ono/on umi­ re. Pa. iskusni m o r n a r i . p o č i n i t i s a m o ­ ubojstvo. U Bibliji postoji p r i č a o Božjem Sinu za vrijeme n e v r e m e n a . je Sin izdan. govo­ rimo o astrologiji. vladari. h e r a l d i ­ čke z n a k o v e . jer je bila toliko žestoka. O t i š a o je na oblaku i v r a ć a se na oblaku. prev. O b i č n o je to n a č i n na koji S u n c e zalazi.u n u t a r lubanje.a svakojaki v l a d a r i i institucije š i r o m svijeta stavljale su ga na svoje zastave. S u n c e su koristili kraljevi. m o ć n i c i . rekli su da je Božje Sunce/Sin ubijeno. da blistate.„ P r o s t o r u lubanja". a oluja je bila t a k o silna da su ljudi na b r o d u . o d n o ­ sno mjesec studeni. U p r a v o t a k o isključujete svjetlo istine u svojem u m u . j e d n o s t a v n o htjeli umrijeti. ili Škorpion. Biblija kaže da će svako o k o vidjeti Božjeg sina kad se vrati. Božji Sin je. Sin Božji. m o r a t e biti ili m r t v i ili slijepi da ne vidite s u n c e . s i m b o l e . O b i č n o ujutro. k a d a u svojoj glavi. policijske z n a č k e . op. velike oluje. Na isti n a č i n . Svjetlo istine. dakako. m e đ u t i m . izlazi na oblaku. uvijek s e r a z a p i n j e i z m e đ u dva r a z b o j n i k a .Kasnije vidimo da vni Egipćani: ako ne marite za istinu kada vam ju netko podastire i o t k r i v a . se također Svjetlost povezi­ vala i s govorenjem istine o n e č e m u : ako o određenoj znate stvari tada mnogo ljudi kažu da ste sjaj­ ni. Mnoge i lje svjetlo ćemo današnje istine bo­ koncepte. Skra­ ćena je bila i Samsonova kosa: zrake Sun­ ca/Sina skraćuju se zimi. ubijate istinu. na oblaku. ili jesen kao godišnje doba. I ovdje k r u n a od trnja nije ništa više od s i m b o l a Sunčevih zraka. Kao što su govorili d r e - . I m a m o . k a k o su je zvali. K a d a s u n c e navečer zalazi m o ž e t e otići do o c e a n a i vidjeti s u n c e k a k o h o d a p o vodi. Bibliji nije U dokraja KRUNA OD TRNJA Za S u n c e se t a k o đ e r tvrdi da je u m r l o s k r u n o m od trnja. te Bibliju razumjeti kada p o m n i j e prou­ č i m o neke stvari iz d r e v n o g a svijeta. z a p r a v o . u s v o j e m u m u . Što zapravo vidite? Vidite o d r a z S u n c a koje u m i r u s k r u n o m od trnja. gasite (ubijate) svjetlost istine. u s m r ć e n o . opet.

o s o b n o vjerujem d a ć e s e d o g o d i t i n o v o d o b a koje n e ć e biti o n a k v o kakvo su oni za n a s p l a n i r a l i . a On je spavao. bili su n a s m r t uplašeni. A ujedno i k a k o se to razvi­ lo u političku ideologiju i . znali su da sunce kontrolira more. p o ­ sljednjim d a n i m a d o b a Riba. dakako. simbol d o b a p o d O v n o m .astrološke aspekte Biblije uzete iz d r e v n i h va. Valja znati da sunce kontrolira vrijeme. T a k o je to još j e d n a priča o fizičkom s u n c u . pokazati astroteologiju . p o g r e š n i m prijevodom. n a k o n 2000. učinili su to n a m j e r n o . godine. k a d a su štovali zlatno tele. Baš kao i d r u g e pogreške u prijevodu. lihvarenje. P o s e b n o je važna veza simbola dviju riba (koji predstavlja astrološko d o b a Riba) s d o b o m koje dolazi. Ukoliko ne razumijete o n o što su govorili stari Egipćani n i k a d a nećete znati razliku. promijenili kraj d o b a u kraj svijeta. i stvari će se rješavati n a n o v n a č i n . O v a n . Bilo je to vrijeme kada su stari Hebreji puhali u ovnujski rog kako bi objavili p o č e t a k godine. Ovnujski rog bio je Aries. kontrolira olu­ j e n a m o r u . p r e r u šena u zanimljivu p a r a b o ­ lu koja će n a m s v i m a p r u ­ žiti n a d u u p o v r a t a k našeg «Spasitelja». M e đ u t i m . s a m želio iznijeti pozadi­ n u . 1 to je sve. žrtve­ no janje ili ovan. KJIAJ SVIJETA JE KRAJ D O B A RIBA Završio bih ovaj dio izlaganja s još nekoliko relevantnih veza sa sim­ bolima. M o r a m o ga počistiti! Doba koje je p r e t h o d i l o R i b a m a bilo je d o b a O v n a (Aries). to je obična priča. Ovdje leži odgovor zašto živimo «u posljednjim đ a n i m a » . O n i su. Time dolazimo šćanstvo do kraja Samo rasprave o o n o m e što kr­ otkriva. eksploataciju i o s t a l o što traje posljednjih dvije tisuće g o d i n a . Stari Hebreji ubijali bi janje zato što j e o n o predstavljalo p a s h a l n o janje. Stari na­ rodi su to znali. asocijacija u vezi s tajnim d r u š t v i m a . potječe iz starog Egipta i samo je još j e d n a «priča». č u o s a m za ljude koji čvrsto spavaju. Štovali su Sunce simbolizirano zlatom.ž a o dolje u b r o d u i spavao. u sljedećem razdoblju i m a m o Bika. I razlog zašto ć e m o imati n o v o d o b a . N i k a d a nije bilo Sudnjeg dana. T o n e ć e uključivati o n a k v u m a n i p u l a c i j u . To je tako j e d n o s t a v n o . m e đ u t i m . gledišta i vrijednosti i. To je Sudnji d a n koji. i ako to razumijete o n d a m o ž e t e nastaviti živjeti i ne biti bolesni od brige zbog toga što će vam se dogoditi kada u m r e - . Svi d r u g i na b r o d u spre­ mali su se umrijeti. posebno teksto­ egipatskih vodi do n e k i h p o l a z n i h pretpostavki. Sudi vam se upravo sada. a tele je predstavljalo Bika (Taurusa). P o t o m .i kako su se ti simboli i poslovice razvili izravno u današnje razmišljanje. jer s i n e m o ž e m o p r i u š t i t i još dvije t i s u ć e g o d i n a o v a k v o g s m e ć a . jer k a d izađe oluje p r e s t a n u . A odatle potječe pojam ovna ili jaganjca Božjeg. Da. Z a t i m i m a m o Sudnji d a n kada će svi biti vraćeni u život kako bi im bilo s u đ e n o . Sad. ali čovjek je nastavio spa­ vati usred te s t r a š n e oluje i nije ni č u o da bjesni. A d a n koji upravo živite vaš je sudnji d a n . M i s l i m da postoji n e t k o ili n e š t o više od «uzvišenih» ovoga svijeta. dola­ zimo do kraja j e d n o g doba.

O d a t l e p o t j e č e o n o što se zvalo K a n s k i Baal. U Egiptu je Sunce vruće. Zapravo. K a n s k o g Baala. Ali u Bibliji su to radili: s a m o bi odsjekli glavu nekoj j a d n o j životinji i pustili joj k r v da isteče. O n i bi n a p r a v i l i k o l a č Baalu. O s l o b o d i t e se tih blagoslova. što bi bilo kad biste se j e d n o g d a n a vratili kući i vidjeli svoju djecu kako piju v i n o i jedu k r u h . vratite se n a t r a g u školu i otkrijte da su nas prevarili! Kako bilo. a o n i bi v a m odvratili: «Pa u p r a v o s m o pili m a l o vaše krvi i jeli m a l o vašeg mesa»? Rekli biste: «To je b o l e s n o ! Što ta djeca rade?» Pa. Reći ć u još j e d n o m . a k o m e s e m o ž e svrstati m e d u ra­ d i k a l n e p o toj definiciji. Me­ đ u t i m . ili bloedsain. to je zato što ne z n a m o što te riječi znače. blessing ili blood. bilo koga vri­ j e đ a t i . Ljudi bi mislili da je to stravično. To je bio blagoslov. vruće je. Riječ 'blessing' potječe od riječi blood (krv). imaju n e k a k v u gozbu. o n d a s a m r a d i k a l a n j e r j e d i n o što ž e l i m j e d o ć i d o s u š t i n e stvari. Odsjekli bi glave janjadi. i pitali ih što rade. Jer to je o n o što je hel značilo . Misa je u k r š ć a n s t v u slavljenje Kristove k r v i koja je p r o l i v e n a iz njegovog tijela. vrlo je star k o n c e p t : n e k i od najstarijih r i t u a l a na svijetu slavili bi Boga. Svi traže blagoslov. to je hel-met (kaciga). To vodi podrijetlo iz starog svijeta. na Bli­ s k o m istoku i širom cijelog svijeta.PREG1 I D te. ni na koji n a č i n . U Egiptu je vruće! O n i su s m a t r a l i da k a d a Sunce navečer zađe. to je bio blagoslov. m n o g o više n e g o u d r u g i m zemljama. ništa ne bi m o g l o biti odbojnije nego biti o k u p a n u krvi janjeta. Ne želim. U m o m u m u to j e d n o s t a v n o ne p o ­ buđuje asocijacije na nešto sveto. O č i g l e d n o . M o ž e zvučati vrlo svelo. ali kako to n a m a d a n a s izgleda? Baš kao što je rekao Dick G r e ­ gory. a ne hell. kad je trebalo žrtvovati životinje i n a k o n toga ste trebali izliti krv. n a k o n čega bi ga izre­ zali i pojeli. U s p u t r e č e n o . a zatim bi krvlju prskali n a r o d kao veliki blagoslov. m o r a t a k o đ e r biti vruće d o k prolazi kroz Zemlju. N e k a k o mi se čini da je to ideja čiji su d a n i odbrojani. Pojeli bi tijelo Baalovo. Zgrozili b i s m o se da. što znači prolijevanje krvi. ali prilično je s i g u r n o da nećete ići o n a m o gore s Božjim s i n o m . kršćani će v a m reći da su o k u p a n i u krvi Jaganjčevoj. P o t o m bi je prskali po sebi. I to je bio blago­ slov. riječ hell ( p a k a o ) nordijskog je podrijetla i pisala se hel. Ako o d e t e u zemlju. Živjeli su u K a n i . U stvari. To je razlog zašto križari nisu mogli dočekati da se vrate i kažu papi da su pobili sav n a r o d . Dakle. a k o j e t o o n o što r a d i m .n e t k o t k o želi d o ć i do srži stvari.MREŽA M O Ć I . vidi­ mo neku životinju s o d s j e č e n o m glavom i njenu krv na cesti. Pijenje krvi uvijek je išlo uz jedenje m e s a Boga. kao engleska ili velška riječ. Tako s m o t i m k r v o p r o l i ć i m a p o ­ t p u n o blagoslovljeni diljem svijeta. S a m o ž e l i m d o ć i d o biti stvari. A k o zakopate n e š t o u r u p u i pokrijete to. učitelj. ako u m r e t e i o d e t e u zemlju m o r a biti vruće. P r e d o d ž b a da je u paklu v r u ć e potječe od činjenice da je Sunce v r u ­ će. Nećete otići na n e b o s Božjim S i n o m .J O K D A N MAXWELL PRVI D I O . N i s a m r a d i k a l a n . k a d a v u l k a n i izbacuju usijanu m a s u to t a k o đ e r dokazuje d a j e zemlja zaista vruća. ili ubijanja. t o j e u p r a v o o n o što znači riječ ' r a d i k a l a n ' . Ne z n a m k a m o ćete otići. to je upravo o n o što su visoki svećenik u s t a r o m Izraelu i stare hebrejske religijske filozofije radili. idete u p a k a o i t a m o je vruće. M o r a m o definirati izraze i obrazovati se o t o m e odakle t o č n o potječu naša vjerovanja. toga bi ispustili k r v i krvlju poprskali žrtvu. Sad. Označavala je mjesto gdje n e š t o pokapate. p o p u t groba. N o . d a v n o prije Izraela. to je hel na s k a n d i n a v s k o m jeziku. Boga. vozeći se cestom. jer je to bio divan blagoslov. a z a t i m bi ga izrezali i pojeli. o d e t e li u p a k a o i u m r e t e . To zvuči kao žrtvovanje životinja i o k r u t n o s t p r e m a njima. P r i m j e r i c e .nešto pokriti. ili prolijevanja krvi. stavite li nešto na glavu k a k o biste ju pokrili. n a k o n "•I 95 . I to je vrlo sveto d o k ne razmislite m a l o o t o m e i zamislite si kako je bilo vidjeti starca cijelog p o p r s k a n o g krvlju. Prolili su m n o g o krvi. n e želim n a p a d a t i religiju. Isto tako. to je upravo o n o što su ti ljudi radili u starim v r e m e n i m a tijekom S I M B O L I Z A M P R O L I V E N E KRVI Sada pogledajmo riječ blessing (blagoslov). D a k l e . Dakle. j a s a m p r e d a v a č . Zemlju se d a n a s blagoslivlja širom svijeta. Jedenje tijela. Kasnije im se to toli­ ko svidjelo da su p o č e l i j e d n i d r u g e jesti. Baal je u s t a r o m s e m i t s k o m ili sirijskom sustavu vjerovanja bio Bog. Događaju se nova krvoprolića u i m e religije u Irskoj. Svaki p u t k a d a bi došlo do puštanja krvi. K a n i b a l ! Jer su ljudi iz K a n e jeli B a a l o v o m e s o .

J O R D A N MAXWELL PRVI DIO . kako je bio drevni Bog. Nisam bio tamo.MREŽA M O Ć I . uspiju li to dokazati. a p s o l u t n o p o d utjecajem j e d n o g starijeg carstva . u o v u zemlju dolazi više ljudi n e g o što će ikada otići. M e đ u t i m . C r n c i ne o d l a z e iz ove zemlje. Bilo je to o p o n a š a n j e G o s p o d i n a . Većina će ljudi čuti o n o što žele čuti. D a ­ kle. Mjesečev Bog. p o p u t ruskog srpa. El. Sad ću se vratiti na četvrtog. U Egiptu je j e d n o od izvornih božanstava bila Izida. ukratko. prev.ČETVRTI BOG Povrh toga. Pili su k r v svojeg Boga. Velik broj ljudi razmatra m o g u ć n o s t da je prvih pet knjiga Biblije . koji je vladao kao «kralj kraljeva i g o s p o d a r g o s p o d a r a « . Č a k i u srednjem vijeku. n a r a v n o . To je razlog zašto d a n a s . S a t u r n o v prsten. prim. S a t u r n o v simbol bio je srp. bilo p o ­ vezano sa S a t u r n o v i m o k r u g l i m p r s t e n i m a . počinjete uočavati riječi koje su p o v e z a n e sa S a t u r n o m . jeli su njegovo m e s o . t a k o da o d a t l e i m a m o taj stari k o n t e k s t t a m e i svjetla. o n o što želim reći je da se branitelji današnjeg k r š ć a n ­ stva zovu apologeti. imali s m o još i Saturna. Razmislite o t o m e . To je u najmanju r u k u m o g u ć n o s t . zvali su ga ugaritski bog. a na v r h u srpa nalazio se križ. S a m o su kraljevi nosili o k r u g l u k r u n u od trnja. ali nabrojao s a m s a m o tri. Sunčev Bog i. stupate u b r a k s p r s t e n o m . to radite p r e d Bogom. Dakle. Ali u n e k o m t r e n u t k u m o r a t ć e m o se suočiti sa s t v a r n o š ć u u kojoj se d a n a s n a l a z i m o . El.Egipta. ne z n a m . naravno. S p o m e n u o sam da su postojala četiri Boga.napisala žena. a Hebreji su umjesto toga nosili jarmulku. kada stupate u brak. Kraljevi su nosili okrugle k r u n e . prikazivali kao cr­ n o g . Izida je bila muški/ženski izvor znanja i m u d r o s t i . U stvari. j e d a n je stari filozof j e d n o m rekao da vjernost s t a r o m m i t u n i k a d a nije slomila lanac ili oslobodila ljudski u m . To je razlog zašto d a n a s kraljevi vladaju po « b o ž a n s k o m pravu». Jer n i t k o ne odlazi iz ove zemlje. iz nekog razloga. a ovdje bih želio nešto dodati. Sat u r n o v prsten. S a t u r n u pripisivali c r n u boju. Stari su n a r o d i . «Ja sam kralj. O n o što ć e m o m o r a t i napraviti je o t k r i t i gdje leže p r o b l e m i i biti o t v o r e n i j e d n i p r e m a d r u g i m a . kad se više udubite u Sveto p i s m o i proučite riječi i izraze. Sve je s p o m e n u t o .)? Bez svake sumnje. ne zato što je to bolje predstavljalo Sunce nego zato što su bili viši ili moćniji. Sin/Sunce koji ujutro izlazi P r i n c je svjetla. Saturna su oduvijek. I. Ne žele čuti ništa s č i m e se ne slažu. A i m a li kršćanstvo d a n a s m n o g o toga za što bi se trebalo ispričati (engl. izravno ispod Boga. Postojao je zvjezdani Bog. To je zanimljivo. Iz tog razloga. a bijelci n e ć e otići k a k o bi se vratili u Englesku. kako d a n a s z o v e m o Palestinu. ali vidim da se u ovom trenutku odvijaju neka vrlo kvalitetna istraživanja i objavljuju neki vrlo dobri materijali o toj temi. U to vrijeme p o d r u č j e koje d a n a s z o v e m o Bliski istok bilo je totalno. m o g u vladati zemljom. A židovska kapica jarmulka bila je okrugli prsten koji se nosi na glavi. I ako d a n a s o d e t e u knjižnicu vidjet ćete da je a s t r o n o m s k i simbol za planet Saturn srp s križem na vrhu. za vašeg Boga Saturna. Z a t o je uvijek prikazivana kao Majka SATURN . m e đ u t i m . te o P r i n c u t a m e . ranije sam s p o m e n u o da s m o u Starom zavjetu imali če­ tiri boga. apologize. slučajno. Vratimo se S a t u r n u .l'REGI ED svojih žrtvenih o b r e d a . a vi niste!» To je temelj za tiraniju. Nosite Božji prsten. U frazama prilikom vjenčanja t a k o đ e r se m o ž e vidjeti kakve to veze i m a sa S a t u r n o m . C r n c i ne o d l a z e iz ove zemlje k a k o bi se vratili u Afriku. U ovom trenutku objavlju­ je se m n o š t v o d o b r i h znanstvenih materijala na sveučilištima diljem svijeta. a simbol tog Boga je prsten. A simbol tog Boga je p r s t e n koji j e d n o d r u g o m stavljate na prst. o d a k l e potječe n e z n a n j e i o d a k l e cijela ta ideja o t o m e da je t a m n o i c r n o loše. Ali da se v r a t i m o na Saturna. Sjeverno p o d r u ­ čje Palestine bila je Sirija i bila je p o v e z a n a s Božjim i m e n o m . što je značilo da k r i ž pobjeđuje srp. katolički svećenici brijali su k r u g na glavi. Saturn je vrlo . Tako k a d a stupate u brak. itd. ili ugaritski Bog Sirije. N e k i vrlo kvalitetni profesori sada se posvećuju istraživanju pisanja Petoknjižja i djela iz Biblije. zanimljiv četvrti Bog koji je na neki način skriven u Svetom pismu. Jer su o n i tako rekli. slika povijesti svijeta će se stvarno promijeniti. zato što su se postavili za kralja. To su s a k r a m e n t n i o b r e d i koji se odvijaju u današnjim c r k v a m a .Peloknjižje . a trnje je o n d a bilo o k r e n u t o p r e m a u n u t r a i postalo kraljevska k r u n a . biti iskreni. i d o ć i do istine kako b i s m o otkrili o d a k l e potječu r a s i z a m i netrpeljivost. u h r a m o v i m a . a ne s a m o u ovoj zemlji.

ali šaljete vašu m o l i t v u po Božjem S u n c u . Božjeg Sunca/Sina. Na cijelom filozofije. od čega potječe crna akademska kapa koju nose diplomirani studenti. Na kraju službe izgovarali bi 'Amen'. kad ste vidjeli Sun­ ce. N a k o n dolaska A h k n a t o n a štovanje se p r o m i ­ jenilo u štovanje A m e n Raa. m o l i t e se Simbol koji se za Saturna kori­ stio u religijskom kontekstu bio je kvadrat.R a u . bio je p o d prevlasti Egipta.koja drži dijete. D o m Meke je kockasta. Kvadrat i kocka. a m o ž d a ga nitko n i k a d a ni neće vidjeti. U svakom slučaju. b u d u ć i da im je davao sav život. o t u d a potječe pjesma Marija je imala m a l o janje. z v a n o Isus. to je j e d n o s t a v n o pove­ zano s b o j o m koja se pripisivala tom k o n k r e t n o m planetu. Takve su kape. igrale važnu ulogu i u «masonstvu» . koji je kvadrat. A m e n . crna kutija. što je razlog zašto je u Meki ve­ lika crna kockasta kutija. jer su slali moli­ tvu Bogu p r e k o A m e n Raa. A m e n .R a . Sunca. Božji «sin». Sa­ izravno O c u . janje Boga. dakako. I bila je c r n a .od Amen-Raa. Usput rečeno. «Kvadrat» je također bio simbol povezan sa Saturnom. O t u d a ima­ mo Sunčeve zrake . A k a d se molite O c u . Amen-Raa Sveta crna kocka u Meki koju posjećuju muslimanski hodočasnici. jer je Marija imala m a l o «janje». Crna je bila boja planetaboga Saturna su štovali u h r a m o v i m a kao Božje Sunce/Sina. stoje isti aspekt Marije koja drži dijete. Zato što je to p o v e z a n o sa sim­ b o l o m Saturna. Z a t o na kraju molitve kažete Amen'. Tako je Izida bila p r v o glavno božanstvo. t u r n . Stari Egipćani govorili su da nitko nije vidio Boga. vidjeli ste O c a . M e đ u ­ t i m . za njih je bio o s o b n i spasitelj. koji je bio El. Zato bi rekli 'Amen kad bi poslali m o l i t v u p r e k o Božjeg Sunca/Sina. tom ideje području i naro­ di bili su p o d utjecajem Egipta. N e m a to veze sa c r n i m zbog crnaca.

ne m o ž e t e ući kroz kapiju. Ista stvar događa se u sudnici: uđete i dio ste običnih ljudi koji sjede tu u publici. Egipat bi se izdigao iz voda i bio bi na­ novo rođen s novim životom. O n d a d o đ e t e do četvrtaste c r n e kape koju studenti na sveučilištu ili u srednjoj školi nose kada diplomiraju. To je bilo vrijeme s t r a š n i h razaranja. a k o ta voda ne d o đ e ništa n e ć e rasti. To je ista c r n a boja halje koju nosi sudac kada se sprema strpati vas u zatvor. da je on bio Bog j e d n o g od m n o g i h različitih semitskih plemena. Boje Saturna. Odatle potječe Arka od N o e ili N o i n a arka. O n a m o m o ž e ući s a m o svećenik i vršiti obred za vas. Arghanoa je bila donja četvrt Mjeseca kad su dolazile kiše. ili skupina. Izgledao je p o p u t m a ­ log čamca. T a k o su u Egiptu dolazile v o d e k a o s a i d o g a đ a l o se razaranje svijeta. nije i m a l a go­ tovo n i m a l o kiše. koja je bila m o k r i mjesec. Arghanoa. a jedan od njegovih simbola bio je kvadrat. Svećenik izlazi pred oltar odjeven u c r n o i vodi obred za vas. To je ra­ zlog zašto crkve i sudnice danas izgledaju isto: kada odete u crkvu t a m o sjedite s običnim ljudima na sjedalima na crkvenim klupama. ako mislite da je sve m r t v o sada.i čovjeka. zajedno s t i m s t r a š n i m r a z a r a n j e m dolazio je i n o v život. to bi b i o temelj c j e l o k u p n o g n o v o g života u Egiptu. To je bio Mjesec u donjoj četvrti. Odvjetnici. O n i su tu proslavu zvali dolazak velike poplave. Vi ostajete izvan. koja vas odvajaju. s o b i č n i m ljudima. a brdoviti krajevi imali bi m n o g o kiše. N a k o n što bi se v o d e p o v u k l e i nataložile m i n e r a l e i hranjive tvari. Tako bi se j e d n o m godišnje Nil izlio iz k o r i t a . Simbol te proslave bila je mjesečeva četvrt. ili p r e m a sjevernoj Africi. p o p l a v a je vrijeme razaranja. starog semitskog Boga. t a d a ćete doista biti m r t v i na toj v r u ć i n i . i sve su se kiše slijevale u Egipat. Noina Arka. odvjetnici su posrednici između «Boga» . bez Nila. Z a t o što c r n a boja predstavlja Saturna. Kad bi u proljeće došle kiše vode bi p o t e k l e i p r e m a jugu.BOŽJI P O S R E D N I C I 1 O B I Č A N ČOVJEK Zanimljiva je stvar da je središnja Afrika bila blagoslovljena s m n o ­ go kiše. Ta donja četvrt Mjeseca u Egiptu bila je p o z n a t a k a o arghanoa. p o p u t vas i m e n e . jer se u Egiptu tako radilo. To je kvadrat na glavi studenta i o b i č n o je crn. to je zapravo Egipat­ ska Noina Arka. čekajte da vidite k a k o će biti bez kiše. ih vrata. m a l o g k a n u a . Velika p o p l a v a preplavila bi Egipat koju su o n i uvijek zvali «vode kaosa». Oltar je uvijek uzdignut na barem tri stube. No. Govorili bi t a d a da je Egipat. Pa. N a i m e . logično. j e d n o g od drevnih hebrejskih bogova. p o p u t m a l o g čamca. tu je ograda. bio «iznova r o đ e n » . a donja Afrika. Z a t o je ondje bila pustinja. M e đ u t i m . koja je bila Sjeverna Afrika. ali ne možete otići na uzdignuti dio. . m o n s u n s k e kiše. Oltar je uvijek bio uzdignut kako bi n a r o d m o g a o vidjeti predsta­ vnika Boga odjevenog u crno. b u d u ć i da nije m o g a o zadržati toliku količinu vode. za koju s a m r e k a o da je bila pustinja. koji su vaši glasnogovornici. u j u ž n u Afriku. on je p o s r e d n i k i z m e đ u vas i Boga. ne m o ž e t e ulaziti kroz vratašca. Eto odakle sve to potječe u n a š e m današnjem društvu. d o k je središnja Afrika bila vrlo visoka. A kada dublje proučile Saturna počinjete shvaćati da je njegova boja crna. m o g u ući kroz vrata kako bi za vas išli razgovarati s «Bogom» i vidjeti m o g u li vas izvući. Počela bi p u n i t i pritoke.ili «suca» koji v a m sudi .

a njegov je simbol bila šestokraka ili Davidova zvijezda. Ta ista p i r a m i d a na poleđini američkog dolara n e m a vršnog k a m e n a . Bolje vam je da napravite svoju zadaću i otkrijete u či­ j e m su vlasništvu te naftne kompanije. Nacisti predsta­ vljaju Europu. ne traže ga u Jeruzalemu. logotipa korporacije Shell Oil. ali je prikazan iznad p i r a m i d e i nije s njom povezan. Taj je križarski p o h o d vrlo jednostavan. prevariti. zajedno s «novosvjetskim» A m e r i k a n c i m a koji također traže Kovčeg. na str. Z a t o što je to isti križarski p o h o d . Tada ćete razumjeti zašto se radnja Spielbergovog filma odvija u Egiptu. I Z G U B L J E N O G K O V Č E G A I S V E T O G GRALA Proanalizirajmo riječ 'šerif. Nije riječ o slučajnosti.Hiderova i o n a Indiane Jonesa . s angloameričkim bijelcima koji traže Izgublje­ ni kovčeg zajedno s nacistima. 'Za­ glavili k a m e n ' grčka je riječ koja znači «vrh piramide«. O n a potječe od riječi sharif (kao O m a r Sharif). prim. Traže ga u Egiptu zato što je Kovčeg odatle došao. Ukoliko ne razumijete ta dva tada za­ s i g u r n o ne m o ž e t e razumjeti ni posljednji «Indiana Jones i posljednji križarski pohod». i da je bio isklju­ čivo egipatska ideja. Iz te iste perspektive g l e d a m o dolje na ARCO-ovu «piramidu». To je p i r a m i d a gledana odozgo. ali n e ć e m o ga još d u g o gledati b u d u ć i da ga je upravo kupio Mobil. a svi z n a m o kakav je to osjećaj biti prevaren (igra riječi: engl. Gdje te dvije tajne skupine .zmislimo o poruci koju n a m krajnje suptilno šalje kompanija ARCO. to double cross = d v o s t r u k i križ. pa većina ljudi to ne shvati.šestokraku zvijezdu. Gledajući dolje p r e m a p i r a m i d i v i d i m o da n e m a vršnog k a m e n a . To nije školjka. počinjete uviđati kako su svi ti simboli povezani. Upravo to šerif da­ nas nosi . Vrlo velik broj odgovora u vezi s religijom i njenim izvorima potječu iz Egipta. vršni k a m e n na piramidi je «zaglavni k a m e n » . O n i otimaju Zavjetni kovčeg. ARCO-ov logotip na prvi je pogled kvadrat. Ne razumijete li prvi križarski p o h o d u srednjem vijeku nećete razumjeti ni posljednji križarski p o h o d . P o t o m saznate tko su bili ljudi iza stare Bi­ blije i stvari v a m se p o č n u razjašnjavati. Isusa u Bibliji t a k o đ e r zovu « k a m e n zaglavili što ga graditelji odbaciše». Spielbergov film o Izgubljenom kovčegu zajedno sa sljedećim. na t r e n u t a k i ra- T k o vlada svijetom. istražio sam. «Ind i a n a Jones i Ukleti h r a m » . Svi s m o vidjeli Exxonov znak. Pažljivo pogledajte. i traje j a k o dugo.). Naime. i sad ću vam ga objasniti. 23 p o d naslovom «Kovčeg» vidjet ćete predivan kovčeg. koji ga također traže. Ali to vam nisu u p o t p u n o s t i objasnili u filmu. SIMBOLI DAVIDOVE ZVIJEZDE. Istina je da ima nešto u toj ideji o Izgubljenom kovčegu i Svetom gralu. t a m o je. Kada svega ovoga p o s t a n e t e svjesni otvarate cijelo novo p o d r u č j e razmišljanja. simboli na našim ulicama sada počinju p o p r i m a t i p o s e b n o značenje kada shvatite da potječu iz d r e v n e Biblije. Ne traže ga u Izraelu. i oni to znaju. Z a s t a n i m o . Sharif je bio z a k o n o d a v a c u svijetu starog Egipta. jer je Europa «Stari svijet». na zastavama m n o g i h zemalja i d r u g i m v a ž n i m logotipovima i znakovlju. napravljen u Egiptu. ali pogledate li u enciklopediju ili odete u bilo koju knjižnicu i pogledate Smithov biblijski rječnik. prev.traže Kovčeg? Traže ga u Egiptu. T a m o piše da je Kovčeg bio egipatski kovčeg. To isto izlazeće Sunce p o p u l a r a n je okultni simbol koji se m o ž e naći diljem svijeta. ali pogledajte opet. Podrobnije bih ovdje objasnio ARCO-ov simbol. bez «ugaonog kamena» koji je ovdje? T k o posjeduje naftne kompanije? A tko posjeduje vas?? Prijeđimo sada na film Stevena Spielberga «Otimači Izgubljenog kov­ čega«. To je izlazeće Sunce s rašire­ nim z r a k a m a i s a m o je p r e r u š e n o u školjku. . dakle. Posljednji križarski p o h o d . Tek malobrojni razumiju da Exxonov logo zapravo predstavlja «dvostruki križ» S l o b o d n i h zidara. P o p u t z n a k a školjke. U Bibliji dvanae­ storicu apostola nazivaju dvanaest u g a o n i h k a m e n o v a Crkve. doista vlada. p r u ž a n a m tragove.

M U N I C I J A PROTIV NARODA P o g l e d a m o li o k o sebe vidjet ć e m o da i m a m o isključivo p r o b l e m e . Želite li proučiti a m e r i č k e religije pogledajte p o d m a s o n s k e p o k r e t e jorškog obreda. Kalež je Zemlja života. Tu vrijedi pravilo da šačica ljudi i m a n a d z o r n a d m n o g i m a . «Kum 111» govori o tajnom d r u š t v u m a s o n a koje djeluje iz Vatikana. jer novac je m o ć . o n d a nije bitno. To je isti onaj Novi svjetski p o r e d a k o kojem je j a v n o govorio predsjednik Bush. a ta je šačica vrlo često povezana s tajnim d r u š t v i m a i k r u p n i m kapitalom. to će vas preplašiti! Sada d o l a z i m o do nečega što je prilično relevantno za cijelu ovu raspravu. To su vrlo m o ć n a k r i m i n a l n a tajna društva i n a s m r t bi vas uplašila. Russel je i sam bio m a s o n jor­ škog obreda. a p r e m a d r e v n i m učenjima taj je kalež bio Zemlja. Tada ih još nije bilo. bit ćete blagoslovljeni prolijevanjem sve te krvi. istom N o v o m svjetskom poretku o kojem d a n a s slušamo. Krv na Zemlji je u Svetom gralu. jer svaki p u t kad čujete o bilo č e m u što se d o g a đ a u o v o m svijetu. Kasnije se vratio u A m e r i k u i p r o m i c a o o n o što je zvao Jehovinim svjedocima te njihov k o n c e p t Novog svjetskog poretka. koji su kasnije postali p o z n a t i k a o Jehovini svjedoci. Paravanske organizacije uvijek djeluju svima naočigled. Sveti gral bio je kalež. m o ž e t e biti sigurni da to nije bitno. I to će biti naš blagoslov. Kalež je Zemlja. institucije i crkve s a m o «paravani» za o n e koji drže vlast. O n i i d a n a s djeluju u svijetu. . O n i u Americi već više od sto g o d i n a propovijedaju o N o ­ vom svjetskom poretku.i vidjeli to u našoj zemlji . Ali to zapravo nije mjesto o d a k l e su m a s o n i djelovali tijekom vati­ kanskih početaka u trećem i č e t v r t o m stoljeću. tako da onaj tko kontrolira Zemlju. D r u g e utjecajne skupine često su upravljale Vatikanom.da su brojne javne orga­ nizacije. U filmovima se n u d i m n o š t v o informacija o tim tajnim bratstvima. Jer ako ste čuli za to. Zanimljivo je kako sve te u p r a v o s p o m e n u t e skupine očigledno kori­ ste m a s o n s k e simbole koji su blisko povezani s njihovim organizaci- NOVAC . O v a p r e d o d ž b a vuče podrijetlo od o n e stare ideje o prolijevanju krvi. Trebali b i s m o razumjeti da postoje vrlo m o ć n a tajna d r u š t v a koja djeluju u svijetu i za koja n i k a d a niste čuli. G o v o r i m o o ratu. To je isti Novi svjetski p o r e d a k o kojem m o r m o n i govore na svojim skupovima. u usporedbi s kojima je mafija p o p u t dječjeg vrtića. O n i koje z a n i m a više informacija o tajnim organizacijama iza Vati­ k a n a mogli bi otići u knjižnicu i potražiti Encyclopediu Britannicu ili bilo koji drugi d o b a r izvor p o d a t a k a i pogledati što piše o Malte­ škim vitezovima. O n o za što niste čuli. a religijske institucije bile su tek vanjske fasade za te skupine na vlasti. O d u v i ­ jek s m o znali . Klasičan je primjer Charles Taze Russell.Trebali b i s m o pažljivo gledati tko je vlasnik tih velikih kompanija. Tako je. Ti križarski p o h o d i odvijaju se i z m e đ u nekih vrlo m o ć n i h tajnih d r u ­ štava u svijetu. osnivač M e đ u n a r o d n i h biblijskih studenata. rasizmu i z a v a d a m a i z m e đ u n a r o d a š i r o m svijeta. Što je u z r o k tome? Velike k o m p a n i j e zarađuju na velikim s u k o b i m a . Otišao je u Englesku i u p o z n a o Louisa iz kuće R o t h s c ­ hild i cionističke vode. koja sadržava sav život. U t o m smislu m o ž e m o razumjeti što se p o d r a z u m i j e v a p o d N o v i m svjetskim p o r e ­ t k o m i m e t o d a m a koje se koriste za njegovo uspostavljanje. Važniji holivudski filmovi p o n e k a d n a m daju tragove zato što te iste velike k o m p a n i j e posjeduju i filmske studije. To je isti Novi svjetski p o r e ­ d a k čijem se ostvarenju raduju adventisti s e d m o g dana. Sve se uvijek svodi na novac. d o k iza njih postoji novac i stvarna sila iza kulisa. k o n t r o ­ lira Sveti gral i kontrolira svu Svetu krv. prolijevat ć e m o krv kako b i s m o stekli kontrolu. Zašto ć e m o prolijevati krv? Pa. Bore se za Sveti gral. Sveta krv je u Svetom gralu. a krv ste vi. d o k kalež sadržava svu krv.

m o r m o n i . a m e ­ r i č k o m e k o n o m i j o m . Razni Patovi R o b e r t s o n i (istaknuti kršćanski propovjednik) sa svih kršćanskih radijskih i televizijskih kanala p o ­ zdravljaju n o v o tisućljeće zato što se G o s p o d i n vraća.t i m e otplaćujući i vraćajući svoju i n t e r n a c i o n a l n u političku podršku. iskoristiti neke od sloboda koje ste mislili da imate. S a m o i z n o s i m p o v i j e s n e činjenice..j a m a . ali G o s p o d i n se i treba vraćati. (To se temelji na t o m n o v o m novcu iz tog v r e m e n a . U s p u t r e č e n o . ali je «naš pothvat sada uspješno dovršen». G o s p o d i n se m o ž d a neće vratiti. na latinskom. u Svicima s Mrtvog mora i m a e l e m e n a t a koji m o g u izazvati vrlo ozbiljne p r o b l e m e s k r š ć a n s t v o m i j u d a i z m o m . KRŠĆANSTVO-MASONSKI KONCEPT POTEKAO IZ EGIPTA Kršćanstvo je masonski koncept. I p o t p u n o s m o ovladali a m e r i č k i m n a r o d o m . Oprostite. adventisti s e d m o g d a n a i Jehovini svjedoci . ali m a ­ len b r o j ljudi p r o u č a v a o č e m u o n i zaista govore. Vrijeme j e d a s e o t v o r i m o spoznaja- . p o k r e n u o projekt koji se zvao «The N e w Deal».natječu za religiju koja će doći na vlast zajedno s N o v i m svjetskim p o r e t k o m . Briljantno. M e đ u t i m .i do današnjeg d a n a piše na poleđini novčanice od j e d n o g dolara. to je razlog zašto s m o imali t o l i k o p r o b l e m a s d o b i v a n j e m Svitaka s Mrtvog mora jer. znate. pažljivo je za njega unaprijed smišljalo Vijeće za vanjske o d n o s e . New Deal je u osnovi razotkrio da s m o n e k a d a bili Amerika. kako se čini. Neki od m a s o n s k i h simbola koje oni koriste stavljeni su 1934. N e o s u đ u j e m n i k o g a t k o j e ž i d o v s k e ili k r š ć a n s k e vjere. Većinu njegovih misli. S u p r o t n o o n o m e š t o v j e r o j a t n o mislite.) O n i su p r a k t i č n o rekli: «Izmijenili s m o A m e r i k u iz sustava s l o b o d n o g p o d u ­ zetništva i sad s m o u svjetsko b a n k a r s t v o uveli M M F .» Franklin Roosevelt je. njegove političke municije. Čini se da se te vjerske skupine . s m n o g o entuzijazma. k a o što ti i ja z n a m o . To su novčanice Saveznih rezervi. U t r e n u t k u pisanja ove knjige Anđeoski svitak ostaje p o d ključem u s a m o s t a n u u N j e m a č k o j . k a k o n a m govori povijest. nisu objavljeni svi Svici s Mrtvog mora. u p r i v a t n o m pi­ s m u prijatelju po i m e n u p u k o v n i k H o u s e od 2 1 . C e m e n t se stvrdnjava o k o vaših stopala. da financijski e l e m e n t i iz velikih centara posjeduju vladu još o d d a n a A n d r e w a Jacksona. p r e m a tvrdnjama njegovog zeta. To je razlog zašto m n o g i od kultova i p o k r e t a š i r o m A m e r i k e p r o m i č u Novi svjetski p o r e d a k .» F r a n k l i n o m D. on je ispaljivao tu pripremljenu «municiju» p o s r e d cilja koji ništa nije slutio . a te je simbole na novčanice stavio Franklin D. s t u d e n o g 1933. ali pripazite na taj N o v i svjetski p o r e d a k . s a m o još toga niste svjesni. T i j e k o m r a n o g k r š ć a n s t v a m a s o n s t v o još nije slu­ ž b e n o p o s t o j a l o u s a d a š n j e m obliku. p a b i n e k i m a m o g l o biti od p o s e b n o g interesa da ostanu zaključani. Pokušajte se p o m a k n u t i . P u k o v n i k u je p o r u č i o : «Prava je istina. Ako n a m se d o g o d i Novi svjetski p o r e d a k doći će do m n o g i h p r o m j e n a . Roosevelt. a dijelom stari E s e n i koji su živjeli na Bliskom istoku..a m e r i č k o g n a r o d a . p o p u t preciznog topa. Trebat će im službena religija. Ali nije. po m o m mišljenju. nije se t i m e hvalio. Rooseveltom su. Evo što je m e n i p o z n a l o . U njoj je zapisao: «Dugo sam s m a t r a o da je F D R sam d o š a o do m n o g i h misli i ideja za d o b r o b i t ove zemlje. manipulirali od prvog d a n a . A po m n o g o č e m u Novi svjetski p o r e ­ d a k je već ovdje. g o d i n e na n o v č a n i c u od j e d n o g dolara. Velik d i o Svitaka je objavljen. Sjedinjenih Država. Svi o n i pozdravljaju dolazak n o v o g tisućljeća i pokušavaju se izboriti za d o b a r položaj d o đ e li do promjena. O n o što je o s t a l o s k r i v e n o m o g l o bi n a n i j e t i š t e t u t i m s u s t a v i m a vjerovanja. S n o v i m tisućljećem započinje novo tisućugodišnje razdoblje za koje oni smatraju da ima n e k u značajnu vezu s biblijskim p r o r o č a n s t v o m . ali se k r š ć a n s t v o temelji na m a s o n s k i m k o n c e p t i m a i i d e j a m a koje su dijelom stvorili Egipća­ ni. Američki n a r o d nije ni z n a o što se d o g o d i l o s njegovim pravima».M e đ u n a r o d n i m o n e t a r n i fond.g r u p a za svjet­ sku valutu. M n o g e od naših sloboda više ne postoje. Mnogi masonski koncepti pote­ kli su iz Egipta. Lideri svjetske vlade i njima uvijek bliski b a n k a r i sada su stekli p o t p u n u k o n t r o l u n a d n o v č a n o m i k r e d i t n o m mašinerijom SAD-a i to osnivanjem privatne b a n k e Sa­ veznih rezervi. C u r t i s Dali napisao je knjigu p o d na­ slovom My Exploited Father-in-Law (Moj izrabljeni tast).

i čitanju o n o g a što v a m je izravno pred o č i m a . u obliku u k o j e m je stigla do n a s . Priča p o t j e č e od Boga. k r š ć a n s t v o je u o s n o v i p r e p r i č a v a n j e najstarije p r i č e koju je svijet i k a d a u p o ­ z n a o . o n j e živio s t o t i n j a k g o d i n a prije n e g o što bi živio Isus iz N o v o g zavjeta. nije isti Isus koji je h o d a o Z e m l j o m . Svatko m o ž e p r o č i t a t i p o r u k u o Isusu. politički sustav. Najvje­ rojatnije je Bog p r e d s t a v i o tu informaciju na taj n a č i n k a k o biste i . ili k a o n a r o d . te s t v a r n o g . i koju u s v a j a m o . P o r u k a govori j e d n u stvar. religija. Sve je tu. ali to je m e t a f i z i č k a p a r a b o l a . n e g o sam o t o m e i r a z g o v a r a o s m n o g i m s t r u č n j a c i m a koji me uvjeravaju da je to istina. ne z b i r k a činjenica. M n o g o toga u N o v o m zavjetu ne d r ž i v o d u . A sve što je p o t r e b n o je pažljivo gledati i misliti. ali da je i m e Krist s a m o naslov te da on nije i m a o taj naslov tijekom ži­ vota. U k r a t k o . o o n o m e koga k r š ć a n s t v o zove Krist. To je o n o o č e m u ovdje g o v o r i m . D o š a o s a m d o o d g o v o r a n a o v o pitanje. ali je p o s t a l a ' z a g a đ e n a ' k a d ju je čovjek u z e o u svoje r u k e i u n i š t i o cijeli p r i n c i p . primatelj p o r u k e će d o b i t i posve drukčiju p o r u k u . N e s a m o što ju ja v i d i m . i Starim i N o v i m zavjetom. Jedna p o r u k a šifrirana j e u n u t a r d r u g e . p r i č u o k r š ć a n s t v u n e prihvaćaju. svećenstva.MREŽA M O C I .PREG1 ED ma o p o d r i j e t l u svega što nas o k r u ž u j e k a o i o d a k l e potječe n a š a k u l t u r a . koristeći njihov jezik. U S v e t o m p i s m u postoji šifrirana p o r u k a . S a m a p r i č a vrlo je prosvjetljujuća i p o t r e b n o ju je iznositi sve d o k r a z u m i j e t e o č e m u se z a p r a v o govori. Ne g o v o r i m o s t v a r i m a kao što je o n a k r i p t i č n a knjiga Biblijski kod. ili Isus. njihov j e z i k i njihova knjiga. M e đ u t i m . a u t e n t i č n o g Isu­ s a koji j e h o d a o z e m l j o m . b r o j n e s u njezine v r i j e d n o s t i . Cijela priča iz N o v o g zavjeta n a p i s a n a j e n a t a k a v n a č i n d a n a m p r e n e s e metafizički š i f r i r a n u povijest. Su­ vremeni znanstvenici sada n a m govore da grad Nazaret ne samo što nije ni p o s t o j a o za života j e h o s h u e B e n . «Isus N a z a r e ć a n i n » živio je stotinjak g o d i n a prije o n o g a o kojem č i t a m o u Bibliji. Z n a m da o n o što j a z n a m o n i znaju.P a n d i r e n e g o nije p o ­ stojao č a k ni u vrijeme koje se p r i p i s u j e n o v o z a v j e t n o m Isusu. pa Ž i d o v i znaju z a t o g čovjeka Isusa. što piše u s t a r o m T a l m u d u .JORDAN MAXWT'l I PRVI D I O . baveći se n o v c e m u m j e s t o ljubavlju i Bo­ g o m . M e đ u t i m . P r e t p o s t a v l j a m da biste trebali razgovarati s Bo­ g o m da biste saznali o d g o v o r na to m o n u m e n t a l n o pitanje.i u p r a v u su . s i g u r n o za to p o s t o j i razlog. Postoji velika razlika i z m e đ u n a š e p r e d o d ž b e o Isusu iz k r š ć a n s t v a . na Bliskom istoku. Što g o d stari Hebreji bili p o j e d i n a č n o . G o v o r i m o o religiji koja je n a ­ v o d n o n a s t a l a u njihovoj zemlji. Z b o g toga d a n a s Ž i d o v i n e p r i h v a ć a j u Isusa k a o K r i s t a ili Mesiju. BIBLIJSKI K O D Što mislim p o d t i m e «šifrirana»? U vojsci ili d r u g i m obavještajnim organizacijama m o ž e t e p r i m i t i p o r u k u koja p r e n o s i vrlo važne p o ­ d a t k e . nisu bili glupi. To je najveća p r i č a i k a d a i s p r i č a n a . ali s a m o m a l o b r o j n i ljudi m o g u čitati šifriranu p o r u k u . D a k l e . N o . ne b i h z n a o reći. Što se tiče religije. Šifrirana je na n a č i n da postoji još j e d n a dublja p r i č a koja se ra­ z o t k r i v a u n u t a r s a m e Biblije.P a n d i r a . O n a je u m e đ u v r e m e n u i n t e l i g e n t n o d i s k r e d i t i r a n a . ne razmišljajući svojom glavom. Bili su o n d j e . p r a v i l n o p r e v e d e n o m . G o v o r i m o o b i č n o m je­ ziku. s i m b o l i č n a p r i č a . U k o l i k o o n i ne p r i h v a ć a j u p r i č u . to je razlog zašto Židovi ne pri­ hvaćaju tu biblijsku n a p i s a n u p r i č u o n o v o z a v j e t n o m Isusu. P r i č a s a m o g k r š ć a n s t v a . ali većina ljudi to ne primjećuje zato što ili shvaća­ ju stvari previše d o s l o v n o . ali a k o u z m e t e svako šesto slovo iz p o r u k e i sastavite ih. zašto je priča n a p i s a n a u šifriranom obliku. to je bila njihova zemlja. o n i su i z n i m n o m u d r i na t o m p o d r u č j u semitske teologije i znaju šifriranu p o r u k u . volio b i h z n a t i zašto. ili slijepo prihvaćaju o n o što im govore da vjeruju. piše u židovskoj l i t e r a t u r i . R a z g o v a r a o sam o t o m e m n o g o p u t a s r a b i n i m a s p o d r u č j a teologije. n e g o p r i č a . a o n i ju ne prihvaćaju. Njegovo i m e nije bilo Isus Krist već J e h o s h u a B e n . P r i t o m n e t v r d i m d a j e t a priča loša. o n o što ć e v a m Ž i d o v i reći .jest da je p o s t o j a o čovjek po i m e n u Isus. u N o v o m zavjetu k a o i u S t a r o m zavjetu. a k o o n i n e p r i h v a ć a j u t u p r i č u . Bili su i jesu vrlo d o b r o u p u ć e n i . T o j e o n o što go­ v o r i m u vezi s Biblijom. N a i m e . H e b r e j i p r i č u o Isusu n i s u p r i h v a ć a l i k a o i s t i n i t u .

Na prvi pogled postoje . T i j e k o m cijelog d a n a festivala nije vidjela nije­ d n o g d r u g o g o b o j e n o g čovjeka. i r a z g o v a r a t i o p o s l o v i m a . Kalifornijsko Sveu­ čilište ili Stanford. Evo j e d n o g p r i m j e r a . Č v r s t o se držite o n o g a što je istina. Isto t a k o . To se n i k a d a neće d o g o d i t i . M o r a t e doista željeti to razumjeti. lštile i bit će v a m d a n o . N e m o j t e očekivati da će se n e t k o pojaviti i odvesti vas k Bogu. p o l i t i č a r i i postoji s v e ć e n s t v o . Razmislite o t o m e ! J e d n o m d r u g o m p r i l i k o m .s a m i uložili p o n e š t o t r u d a da biste shvatili p o r u k u . Ne t v r d i m da su svi ti ljudi u k l j u č e n i u p o l i t i k u v l a d e svjesni tog p l a n a . zašto ne objavljuju istinu o t i m s i m b o l i m a ? Religi­ ja i politika ista su stvar. Svi o n i djeluju p o t o m s k r i v e n o m o b r a s c u s i m b o l a i a m b l e m a . k a k o b i s m o otkrili istinu o t o m e kakvi su njihovi p r i m a r n i skriveni ciljevi. ali i m a ih n e k o l i c i n a na najvišim r a z i n a m a koji znaju i i m a ­ ju tu kontrolu nad o p ć o m populacijom. Je li to «piknik»? Što se s t v a r n o d o g a đ a na t i m ljetnim p r e d s t a v a m a ! T a k o đ e r je saznala da su p o j e d i n e p r o s t i t u t k e bile j e d i n e ž e n e kojima je bio d o p u š t e n ulaz u k o m p l e k s . d o k to ne učinite. Tražite i naći ćete. N a k o n prisustvovanja događaju sve ih p o n o v n o p o k u p i vlak k a k o bi ih vratio do njihovih vozila. Tu se s v e ć e n s t v o m o ž e sastajati s p o l i t i č a r i m a . N a š a j e v l a d a j e d n a k o religijska k a o što j e bio Ajatolah H o m e i n i . ili bilo koja d r u g a vlada na svijetu. Cijela ideja je u t o m e da treba p r o u č a v a t i i dokazivati sve stvari. j e d n o m godišnje tijekom zadnja dva tjedna u srpnju. S a m o politički i profesi­ o n a l n o najmoćniji dobivaju poziv da se priključe o v o m isključivo m u š k o m k l u b u . Cijela stvar je u t o m e da napravite svoju z a d a ć u . To je s k u p i n a ljudi koji o d l a z e na o g r o m n a okupljanja koja zovu «piknici» u lugu B o h e m i a n u sjevernoj Kaliforniji. uključujući e n g l e s k u kraljevsku obitelj. Z a š t o naši svjetski religijski lideri ne raspravljaju o svim tim skrive­ n i m p l a n o v i m a . kucajte i otvorit će v a m se. kao kad o d e t e u r o b n u kuću. ili S a d d a m H u s s e i n . A a k o se v r a t i m o na n a š u v l a d u Sjedinjenih D r ž a v a . tko ć e k o g a p o d u p r i j e t i tijekom poli­ tičkih i z b o r a . Tijekom tog razdoblja o n i otvaraju B o h e m i a n n a s a m o j e d a n d a n z a žene članova. N e m a i n s t a n t istine. Simboli i a m b l e m i su temelj svakog otkrivanja. na temelju čega je m o r a l a p r e t p o s t a v i t i da je to bio j e d i n i «simbolični» c r n a c kojem je d o p u š t e n ulaz na p o d r u č j e luga. T a k o đ e r je. predstavlja­ jući s a m o sveučilišta k a o što su Yale. z a k o n o d a v n i o g r a n a k . Ne z n a t e li čitati s i m b o l e n e ć e t e znati o č e m u priča zaista govori. N a d o ­ lasku po svakog dolaze vlakićem. o s i m a k o n e t k o nije d o i s t a bio ondje p r i s u t a n i doživio o n o što je o n a m e n i otkrila. Ali. Teško da ćete čuti takve informacije. p r e d s j e d n i k . već m o r a t e istinski željeti d o k u č i t i značenje iza t i h šifriranih riječi. M o ž d a bi se n e t k o trebao infiltrirati u ovo bratstvo. ištite i dobit ćete. k a o . k a d j e bila p r i s u t n a k a o gošća z a ve­ čerom na otmjenom imanju Tiburon. s u d s k i o g r a n a k . baš k a o k o d vožnje u D i s n e y l a n d . p r i m j e r i c e . U A m e r i c i postoji vrlo tijesna veza i z m e đ u p o l i t i k e i religije. djeluju iza kulisa. N e m o j t e s a m o prihvaćati stvari kakve jesu. Moj p o z n a n i k ima prijateljicu koja je u d a n a za člana d r u š t v a B o h e ­ m i a n . prisustvujući n e k i m od događaja toga d a n a . Čovjek koji je vozio vlak kojim je o n a stigla bio je c r n a c . Velika kraljevska obitelj b r i t a n s k o g n a r o d a nije n i š t a više od p o l i t i k e . n i k a d a nije bilo religijskog p o k r e t a koji nije bio d o n e k l e politički. baš k a o što su o n i stoljećima ra­ dili s d r u g i m č a s n i m s k u p i n a m a . domaćica je s prisutnima PREDSTAVA U L U G U B O H E M I A N U A m e r i c i i m a m o p o l i t i č k u instituciju koja v o d i n a š u v l a d u . N e ć e t e ju tek t a k o dobiti. m a ­ s o n s k i r e d o v i . koja m o r a j u ostaviti d a l e k o od glavnog k o m p l e k s a u lugu. n i j e d n o g p r i p a d n i k a d r u g i h rasa. i z v r š n i o g r a n a k . ne d o g a đ a se s a d a i n i k a d a n e ć e biti t a k o j e d n o s t a v n o . u d v o r a n a m a loža n j i h o v i h bratstava. P r i t o m o n i djeluju j e d n i n a d r u g e m n o g o dublje nego što m o ž e t e zamisliti.svi su u t e m e l j e n i na religiji. K o n g r e s . H a r v a r d . b r a t s t v a i tajna d r u š t v a . Naši n a s v o d e d o v o d e u z a b l u d u : svi s m o mislili da se odvajanje religija od države već d o g o d i l o . P o g r e š n o ! Na licu Zemlje n i k a d a nije bilo političkog p o k r e t a koji nije bio d o ­ nekle religijski. utvrdila da su glavni uzvanici bili bivši s t u d e n t i visokoškolskih institucija.

svi bili članovi društva Bohemian. pred krijesom. svi s m o vidjeli sovu koja gleda na lice n o v č a n i c e od j e d n o g d o l a r a . T o j e i z v a n r e d n o o r g a n i z i r a n o v r i j e m e za v a ž n a povezivanja n a j m o ć n i j i h ljudi u A m e r i c i d a n a s . s a š m i n k o m . T R I STUPA N O V O G S V J E T S K O G P O R E T K A M e đ u t i m . beznačajne države. S u v i š n o je reći.z a p o č e l a r a s p r a v u koja je p o s t a l a p r i l i č n o v a t r e n a o t o m e da se ž e n a m a nikada ne dopušta da u d u u posvećene dvorane kluba Bohemian. Kako bi v a m se sviđalo da ste kralj Perdonije. Na temelju broja ljudi koje vlada i m a p o d k o n t r o l o m . elitisti i v i s o k o o b r a z o v a n i . ljudi su ti koji imaju m o ć ! U t o m e je bit. u u n i f o r m a m a u k o j i m a izgledaju k a o članovi Ku Klux K l a n a . s v e l i k o m . cijelom ž e n s k o m o p r e m o m . i razgo­ varate s kraljem Kine? Tu postoji strašna razlika. D o m a ć i c a j e p r e d l o ž i l a p o k r e t a n j e g r u p n e t u ž b e p r o t i v ovog k l u b a z b o g s p o l n e d i s k r i m i n a c i j e . M o ž d a ćete tu p r o n a ć i odgovor. k a k o s l o ž n o stoje na p l a t f o r m i . Z a k l j u č a k koji se m o ž e izvesti je da se u ovoj zemlji n e š t o d o g a đ a . svi su u k l j u č e n i m u š k i članovi bijelci. To je specifično b r a t s t v o k o j e m o n i p r i p a ­ daju i koje p o d r ž a v a j u . O r g a n i z i r a n a je to zabava za te ljude t i j e k o m ta dva t j e d n a krajnje b o g a t o g d r u ž e n j a . I n a r a v n o .s o v o m . Gerald Ford. Vratimo se najprije na travanj 1994. odatle potječe m o ć u Americi. ž e n s k i m n a k i t o m . označivši završetak najambicioznijih trgovinskih pregovora u n a š e m stoljeću. Moja prijateljica ispričala je da je o d g o v o r i l a o v i m riječima: «Najvjerojatnije ni za sto g o d i n a ovaj ' k l u b s t a r i h pajdaša' n e ć e d o p u s t i t i d a s e p r a v i l o o z a b r a n i p r i s t u p a ž e n a m a p r o m j e n i u k o r i s t ž e n a . dovest će do stvaranja . t i m e s i m b o l i z i r a j u ć i m u d r o s t . t a k o da m o g u biti u k l j u č e n e u ovu isključivo m u š k u sferu. d o k je čeka­ la da se on pojavi izašla su dva m u š k a r c a o d j e v e n a p o t p u n o k a o ž e n e . čovjek s e m o r a m p i t a t i . i pogledajmo dio oglasa preko cijele stranice koji je m a r o k a n s k a vlada objavila u The New York limesu. Kad ga je u p i t a l a o č e m u se radi. smještenom u jednoj prestižnoj zgradi u p r e d g r a đ u San F r a n c i s c a . koje koštaju tisuće i tisuće dola­ ra. Žele li ljudi zaista N o v i svjetski p o r e d a k ? Pogledajte što se d o g o d i l o u Seattleu krajem 1999. što bivši p r e d s j e d n i c i Sjedinjenih D r ž a v a k a o što s u J i m m y C a r t e r . sa svog v i s o k o g položaja u g o r n j e m d e s n o m k u t u . Nije tajna da sova s i m b o l i z i r a m u d r o s t z a t o što vidi u m r a k u . a i svijetu. D r u g o m p r i l i k o m . I m ­ plikacija toga je da ti n a š i lideri znaju n e š t o što vi ne z n a t e .o t p r i l i k e o s a m . z n a n e š t o što vi ne z n a t e . iz više klase. za koju sada z n a m da je profesionalno dizajnirana scena. njen t a d a š n j i s u p r u g g r u b o joj je o d b r u s i o : «Gledaj svoja p o s l a » ! Kasnije je s a z n a l a da se m u š k a r c i odijevaju u ž e n e i g l u m e sve ž e n s k e u l o g e tijekom p r i p r e m e go­ dišnjih p r o g r a m a « p i k n i k a » u lugu B o h e m i a n . a n g a ž i r a j u se najslavnije m u š k e zvijezde. D a k l e . Svaki o d p r e d s j e d n i k a nosi p e l e r i n u s l i č n u o n i m a koje vidite n a s k u p o - v i m a Ku Klux Klana. z a j e d n o s b r o j n i m n a c i o n a l n i m p r e d s j e d n i c i m a k o r p o r a c i j a iz filmske i televizijske i n d u s t r i j e . R i c h a r d Nixon. j e r sova «vidi». i s p r e d velikog krijesa.d e v e t m e t a r a v i s o k o m . i prisutnih žena. . cijeli j e d a n r e d p r e d s j e d n i k a . u k o j e m se štuje sova k a o s i m b o l m u d r o ­ sti. k a d j e m o j a prijateljica otišla p o svog bivšeg s u p r u g a koji je bio na s a s t a n k u u k l u b u B o h e m i a n . ili neke d r u g e n e p o z n a t e . d o k u r e đ u j u v r l o o t m j e n o d i z a j n i r a n e s c e n s k e dekoracije. O s o b n o s m a t r a m d a m i u ovoj zemlji n e m a m o k o n t r o l u . n a r a v n o . O n i t o r a d e u p o n o ć . O d a t l e zaista potječe m o ć . I m a m fotografije u boji svih bivših p r e d s j e d n i k a Sjedinjenih D r ­ žava koji su t a d a živjeli.u M a r o k u . štujući sovu. k o s t i m e i sve d r u g o š t o je p o t r e b n o za postavljanje b o g a t o k r e i r a n i h p r e d s t a v a . bit je u t o m e da su ljudi izvor m o ć i vlade. sa s e d a m s t o p o d a n i k a . Za te k r a j ­ nje r a s k o š n e z a b a v n e p r e d s t a v e . D o s a d b i n a m t o s v i m a t r e b a l o biti j a s n o .Svjetske trgovinske organizacije. s n e r e d i m a o k o Svjetske trgovin­ ske organizacije. Ronald Reagan i George Bush ondje rade? To su sve živi p r e d s j e d n i c i koji t a m o s l o ž n o stoje. Ljudi su uvijek imali m o ć .» Uslijedila je vrlo žu­ č n a r a s p r a v a i z m e đ u o s t a l i h m u š k a r a c a koji su. U njemu su naja­ vili formiranje Svjetske trgovinske organizacije rekavši: Posljednji čin urugvajskog kruga pregovora.

Ljudi su prekinuli njihov skup i doveli do nji­ hovog otkazivanja (iako p r i v r e m e n o ) . nekolicina je m o ž d a znala zašto je p o k r e n u t a Svjetska trgovinska organizacija i t n i m žrtvama. u o v o m trenu. Kad bi se n a r o d . Novi svjetski p o r e d a k vrlo n a n i j e bli­ zu. Dakle. i p o b r i n i t e se da na svakom uglu imaju p r o d a v a o n i c u alkoholnih pića. Pobrinite se da su zabavljeni obiljem alkohola. bolje je da ga prije loga drogirale. Nafiksate ga. R o n a l d Reagan nije išao u Bitburg kako bi o d a o počast našim ra­ Većina onih koji su sudjelovah u n e r e d i m a u Seattleu s a m o je htjela imati siguran p o s a o i prehranjivati svoju obitelj. Pazite da imaju dovoljno droge. Čuvaju ga u obitelji.trećeg stupa Novog svjetskog poretka. m n o g o zabave. m o g u imati veli­ kog utjecaja. Da sam ja Ž i d o v bio bih izvan sebe od bijesa što pred­ sjednik Sjedinjenih Država odlazi u Njemačku na nacističko groblje . Kao što je rekao Cezar. zato ne zagovaram nerede. zajedno s Ujedinjenim narodima i M e đ u n a r o d n i m m o n e t a r n i m fondom.on bi to napravio. bez obzira koliko bio uzvišen u principima. D A N A Š N J I N O V I P O R E D A K JE H1TLEROV NOVI POREDAK Ovdje bih opet želio naglasiti nešto vrlo važno. n e t k o se s p r e m a o k o m i t i na nas. Još uvijek su živi i još uvijek rade. ali s a m o ako su informirani. A oni koji nisu više živi predali su taj p o s a o svojim r o đ a c i m a . bijeli. A političari znaju da ako su ljudi u z n e m i r e n i tre­ ba im dati o n o što žele. m o ž e t e biti sigurni. gra­ deći nešto što se zove Novi svjetski poredak. znanjem i m o ć i još su uvijek živi. U t r e n u t k u d o k ovo pišem pojedinci koji su p o d u p i r a l i Hitlera n o v c e m . Ljudi. nisu se s lime slagali.kad bi toliki broj ljudi zahtijevao od g r a d o n a č e l n i k a da izađe iz svog ureda p r e d javnost i potpiše nešto danas. Mislite li nekoga silovati. Brinu se da i m a m o m n o g o alkohola. skupio u središtu Los Angelesa. to je na kraju postalo nacističko groblje i Židovi su se m a l o uzrujali. to je razlog zašto nas drogi­ raju. D a . r e c i m o tri i pol milijuna ljudi.crni. dakle. ukoliko zajednički djeluju i suzdržavaju se od nasilnih p o s t u p a k a . Današnji Novi svjetski p o r e d a k isti je onaj o čijem je uspostavljanju govorio Adolf Hitler s njegovim «novim p o r e t k o m « . da ne moraju čak ni izlaziti kako bi ju nabavili i donijeli kući. imaju Michaela Jordana. košarkaškim u t a k m i c a m a . dajte im k r u h a i igara. zatvorivši sve ceste . M e đ u t i m . žuti . cr­ veni. u m i r e n i n o g o m e t n i m u t a k m i c a m a . Nasilje daje lošu reputaciju svakom p o k r e t u . jer ljudi to zahtijevaju. n e š t o što ljudi zahtijevaju .

zvana kolumbijska frakcija. O k o na v r h u novčanice isto je o k o koje je p r i k a z a n o na simbolu televizije CBS. Riječ je o zase­ b n o m distriktu koji u o p ć e nije dio Amerike. Z a t i m . I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d . ali kako sada izgleda. U m r o je o d m a h n a k o n toga. ldasičan primjer o n o g a o č e m u govorim u vezi s medijima stoji na p o l e đ i n i novčanice od j e d n o g dolara. O d a t l e potječu raketoplan C o l u m b i a . ili svjetski bankari. koja se p l a n i r a već generacijama i nevjerojatno je zla u svojim n a m j e r a m a . pogle­ dajte p o č e t a k vrlo pažljivo. Uvjeren s a m da postoji takva spletka. CBS je svevideće oko što vodi podrijetlo od s k u p i n e m a s o n a koja je u ovu zemlju stigla prije donošenja našeg ustava. nije čak ni dio naše ze­ mlje. A d a m Clayton Powell. p o z n a t i kao kolumbijska frakcija. O n i to razumiju. O n i su utemeljili sveučilište C o l u m b i a .Član Kongresa Larry P. trodijelna građevina.. no ne govore ništa jer je previše zastrašujuće i o p a s n o po njih javno se t i m e baviti. j e d n a od s p o m e n u t i h skupina u m e đ u v r e m e n u je odselila. što izgleda p o p u t Mercedesovog a m b l e m a . njihovo terensko sjedište nalazi se u N e w Yorku. prvi crni član Kongresa iz N e w Yorka.koji n a v o d n o znači i m p o s s i b l e Mission Force» (Snage n e m o g u ć e misi­ je). Naši n a m mediji ne govore ništa. U t o m e je p o r u k a . Jedna trećina te zgrade svjetsko je sjedište Ujedinjenih n a r o d a . Pokušavam li reći da je to zavjera? Da.. M n o g i misle da je svjetsko sjedište Ujedinjenih n a r o d a smješteno u N e w Yorku. Motiv Rockefellera i njihovih saveznika je stvoriti svjetsku vla­ du k o m b i n i r a n j e m superkapitalizma i k o m u n i z m a p o d j e d n o m k a p o m . U svijetu postoje tajna društva koja imaju veliku m o ć n a d n a m a . p r e m a njegovim riječima. Glavna organizacija Ujedinjenih n a r o d a ima sjedište u Švicar­ skoj gdje su smještene banke. To je p o d r u č j e koje se zove distrikt C o l u m b i a . i o n o djeluje u Švicarskoj. Ali p o a n t a je u t o m e da shvatite tko vodi igru na najvišim r a z i n a m a i zašto je bilo toliko važno imati sve tri organizacije zaje­ d n o u istoj zgradi tijekom svih tih g o d i n a . M e đ u n a r o d n i m o n e t a r n i fond. ZGRADA M O Ć I U ŠVICARSKO) T k o su masoni? To bratstvo p o v e z a n o je s r a z i n a m a koje idu viso­ ko i z n a d o n i h p o z n a t i h javnosti (većina članova to ne zna). U Švicarskoj postoji enorm n o velika m e đ u n a r o d n a zgrada koja je podijeljena na tri dijela. Takav je bio r a s p o r e d tijekom niza godina. a zadnja tre­ ćina p r i p a d a m a s o n i m a . i bilo bi v a m bolje da otkrijete što stoji u pozadini. Postoja­ le su veze i z m e đ u Mussolinija. svjestan da će umrijeti. Vatikana i Japana. naša vlada. poginuo u Boingu 747 Korean Airlinesa koji su srušili Sovjeti U našoj zemlji postoje o g r o m n i p r o b l e m i koji se nikada neće riješiti zato što je pravi p r o b l e m iza kulisa. i k o n a č n o je to n e t k o i učinio. . U stvari. Na e k r a n u će se pojaviti z n a k I M F . a naši političari to znaju. djelujući iza kulisa tijekom osnivanja ove zemlje. IMF. naša takozvana vlada.. Jednostavna istina iza te činjenice jest da je u ovoj zemlji postojao dio teritorija koji je j e d n a vrlo m o ć n a skupina m a s o n a . bio je briljantan čovjek koji je prije m n o g o g o d i n a u p o z o r i o na to u emisiji Davida Prosta. Svi s e n a t o r i i svi članovi Kongresa moraju biti u p o z n a t i s t i m vezama. Bolje za vas da to otkrijete. N e t k o je m o r a o p u h n u t i u zviždaljku. Sjećate li se serije Nemoguća misija'? Budete li gledali reprizu. a zvali su se Kolumbijci.kako bi. Nije j e d a n političar u m r o na z a g o n e t a n način zato što je g u r a o n o s gdje mu nije mjesto.s t r o k u t o m i m u t a r kruga. « O d a o p o č a s t r a t n i m žrtvama». 1976. Tako izgleda ta zgrada. Impossible Mission Force. McDonald. Č a k je i u toj televizijskoj emisiji rekao da će ga ubiti. To nije točno. M o g u v a m dati i m e n a s e n a t o r a i k o n g r e s m e n a koji su go­ vorili o t o m s k r i v e n o m p l a n u . kad su Židove zatvarali u nacističke koncentracijske logore. I m n o g i drugi su ubijeni. To je pitanje praktičnosti za o n e koji su s t v a r n o na vlasti. S a m o nastavlja eskalirati kako ide p r e m a gore. nalaze se u drugoj trećini te zgrade. Vatikan je gledao na d r u g u s t r a n u tijekom D r u g o g svjetskog rata. ostavila po strani. m e đ u n a ­ r o d n o g opsega. sve p o d njihovom kontrolom. Columbia Pictures i Columbia Broad­ casting. CBS sa svevidećim o k o m na p i r a m i d i kao njihovom simbolu.

A američki n a r o d n e m a blagog pojma o t o m e što mu se događa kao slobodnim građanima. Prvo građanstvo koje čovjek m o ž e imati u ovoj zemlji je da b u d e g r a đ a n i n Sjedinjenih Država. p o p u t Get Smart. o r g a n i z i r a n o g k r i m i n a l a . Što su n e p r e s t a n o radili u toj seriji? Stalno su o b m a n a m a uklanjali vode s vladajućih položaja. izvodili atentate. koliko će ljudi kupovati automobile. M a s o n s k e obitelji u Euro­ pi. stare obitelji Habsburgovaca. koji je sila iza sustava Saveznih rezervi. to se temeljilo na n e č e m u što se zove m e đ u n a r o d n o p o m o r s k o m o r n a r i č k o pravo. te Al­ b e r t Pike iz Škotskog o b r e d a . govoreći vam što rade. Te m o ć n e m u š k e figure moraju znati što će raditi dvadeset g o d i n a u n a ­ prijed. Dakle. piju šalicu kave i pitaju se što će d a n a s raditi. Cijeli establišment u Americi je kompanija. lako je uočiti da ista organizacija upra­ vlja objema s t r a n a m a . S a m a mafija je m a s o n s k i red. Stvaraju kaos. Moraju biti u stanju napraviti projekciju kako će ekonomija izgledati za dvadeset g o d i n a . r a s i z a m . M e đ u t i m . u vrijeme kad je ova zemlja o s n o v a n a a ustav napisan. Prave čak i komedije o t o m e . To je o n o što n a m govore da b i s m o trebali biti. ne znajući tko ih je unajmio. Zvuči v a m s u l u d o ? Mafija je bila p o v e z a n a s tajnim d r u š t v i m a koje su o s n o v a l i G i u s e p p e Messini i G a r i b a l d i . Na j e d n o j strani imate Kaos a na drugoj Kontrolu.( M e đ u n a r o d n i m o n e t a r n i fond). N e p r e s t a n o se natječu za vlast. Tako se oduvijek radilo. Rothschildi. Nalazi se u svakoj e n c i k l o p e d i j i . m a s o n s k a obitelj. b u d u ć i da korporacije odlučuju tko će voditi posao. čak ni kad n a m to napisu na televiziji. ali ne m o ž e m o birati. p o d svaku cijenu. ustavno utvrđena razlika na sudu. N a m j e r n o nas se drži u neznanju o ostale dvije vrste. D a n a s to pravo z o v e m o svjetsko pravo. N o v o je u ovoj fazi I 18 I 19 . Ako ste g r a đ a n i n Sjedinjenih Država ni­ ste g r a đ a n i n Sjedinjenih A m e r i č k i h Država. što je nešto sasvim drugo. koliko će stakla biti d o s t u p n o . O n i s a m o r a d e svoj posao. kako bi ostvarili neki plan. p r o b l e m i u Sjevernoj Irskoj l a k o bi m o g l i biti p r o u z r o č e n i s u p r o t s t a v l j e n i m m a s o n s k i m r e d o v i m a . D a k l e .to je IMF. Trebate razumjeti da. M e đ u n a r o d n i m o n e t a r n i fond. A ti ljudi rade to pred vašim n o s o m . Ratovi. Novi svjetski poredak koji je n a s t a o prije dvije stotine g o d i n a u ju­ žnoj Njemačkoj. a to je biti g r a đ a n i n Sjedinje­ nih A m e r i č k i h Država. što z n a č i «Red iz k a o ­ sa«. p o m a g a l i ljudima da p o b j e g n u ili radili d r u g e prljave p o ­ slove. G o v o r e n a m da i m a m o pravo glasati. A ukoliko n e t k o otkrije tko doista povlači k o n c e a g e n t i m a se kaže «poricat ć e m o sve veze s vama». sve u ratu za m o ć . stalno su radili za neku vladu. Postoji i druga vrsta. jer imaju milijun ili BORBA S T A R O G 1 N O V O G PORETKA Simbol i m o t o m a s o n a je Ordo Ab Chao.to je čisti m a s o n s k i red v o d e n kao obitelj. O P A M E T I T E SE! O n i vam nešto govore. Upravo sada proživljavamo tu dilemu. ali agenti ne trebaju p o u z d a n o znati t k o je to. n a r o d u u Americi govori se s a m o o j e d n o m . A gledate li p o z o r n o emi­ siju i ignorirate glupiranje. Ne m o ž e t e zamisliti čel­ nike General Motorsa ili k o m p a n i j e Ford Motor kako ujutro ustaju. k a o kompanija. zatim ga p o ž u r e «kontrolirati». ali mi to j e d n o s t a v n o ne v i d i m o . koje žele da izglasamo. i z m e đ u E n g l e s k e i irskih b a n d i . N u d e n a m k a n d i d a t e koje su izabrale korporacije. kako će voditi posao. U Americi postoje tri vrste g r a đ a n a . Ujedinjeni n a r o d i djeluju pod M e đ u n a r o d n i m sudom pravde i to je m e đ u n a r o d n o pomorsko m o r n a r i č k o pravo d a n a s . Z b o g toga i m a m o predsjedni­ ka i p o t p r e d s j e d n i k a . ali n e m a m o pravo birati. Svi korporacijski zakoni kažu da m o r a t e imati predsjednika i potpredsjednika. Postoji vrlo k o n k r e t n a razlika u t o m e gdje se nalazi vlast i uvjerenju da z n a m o što se d o g a đ a na našim naci­ o n a l n i m izborima. To su stare obitelji koje predstavljaju utjecajne skupine i kontroliraju vlasti u svijetu već ti­ s u ć a m a godina. koji siluje našu zemlju i uništava našu ekonomiju. Pa . želim reći da su sve te stvari koje g l e d a m o na svjetskoj p o z o r n i c i spletkarski organizirane i v o đ e n e iza kulisa. jer m o ž e m o glasati. što želim reći? Postoji svjetski p o k r e t koji f i n a n c i r a . «IMF» ih pošalje na misi­ ju koju moraju obaviti. Čiju moć? Naravno. i to je istina. To je o n o što se d a n a s d o g a đ a u svijetu. o r g a n i z i r a i upravlja svjetskim ka­ o s o m . Naša vlada o s n o v a n a je kao poslovna kor­ poracija. koliko će nafte biti. Legalno.

Više sile ne žele da Charles b u d e kralj. razumije se. s tim skrivenim p l a n o m koji uklju­ čuje tolike svjetske tajne d a j e to prosječnom u m u nezamislivo? Imajte na u m u da je to o čemu govorimo Stari svjetski p o r e d a k Europe. E u r o p a je d o m i n i r a l a svijetom. Vlade današnjeg v r e m e n a moraju izlaziti na kraj ne s a m o s d r u ­ g i m vladama. organizirale i vodile iz Amerike kako bi uništio Stari svjetski p o r e d a k Europe.P R E C I E D više ljudi na p l a t n o m spisku. koji djeluje u suradnji s N e w Yorkom. d a k a k o . Za razliku od Starog svjetskog p o r e t k a . pa zato razbijaju njegov b r a k i p o ­ sljedično postižu to da on izgleda kao glupan. Bili su veliki preteče prosvjetiteljstva. jer su Englezi loza koja potječe od starih keltskih na- roda nordijske rase. ali d a n a s Novi svjetski poredak ( P o r e d a k novog svijeta) p o l a k o nagriza tu m o ć starog svijeta. M n o g e naše enciklopedije i rječnici potječu od tajnog d r u š t v a m a s o n a s juga Francuske. Već znaju tko će biti predsjednik. položit će zakletvu p r e d . što sam već objasnio. I to je. Svi lideri svjetskih vlada znaju da se odvija igra. Većina m a s o n a zna za to. Prije tri stotine g o d i n a zvali su se Enciklopedisti ili stari Vitezovi t e m p l a r i F r a n c u s k e i bili su neprijatelji Rimske crkve. K O N A Č N I C I L J . Izgleda da p r i n c A n d y ne surađuje kao što bi trebao.to su bile utjecajne g r u p e . Bio je pijun u igri. to je p o t p u n o različito. već znaju kojim ć e m o s m j e r o m ići. Stare e u r o p s k e obite­ lji.MREŽA M O Ć I . ukinula mu je opskrbu i Hitler je p r o p a o . d o k 'Britanac' znači «čovjek zavjeta» ili «sveti čovjek». pa su uništili njegov brak i t a k o đ e r r a d e na t o m e da on i s p a d n e budala. Čini se j a s n i m da će njegov prvi sin postati kralj. Koji je njihov k o n a č n i cilj danas? K o n a č n i im cilj ostvariti Carstvo Božje. a on neće biti izabran do jeseni te godine. P r i n c Charles. M o r a t e razumjeti da je Amerika u r u k a m a onoga što u Americi zovemo Novi svjetski p o r e ­ dak. Već je ondje.C A R S T V O BOŽJE Vrlo m a l o se promijenilo do današnjeg d a n a . u njima već piše o p r e d s j e d n i k u koji će biti izabran u toj predsjedni­ čkoj godini. To uključuje sve svjetske vode. Vatikan je d o m i n i r a o E u r o p o m zaje­ d n o s t i m obiteljima. R o m a n o v i . kada idu u tisak u proljeće. To je danas dokazana činjenica. Ali u g l a v n o m je britanski. O n i kontroliraju cijelu stvar. S m a t r a m o da su naši lideri divni ljudi. Kako to rade? U k a s n o proljeće. koja je d o m i n i r a l a svijetom. n e t k o t k o je bio vrlo bistar već je to shvatio. To je n o v a igra koja p r e u z i m a kontrolu. K r u p p o v i . zbog čega su E u r o p u nazvali Stari svijet. N i t k o to nije primijetio. Britanski premijer Benjamin Disraeli. To je razlika kao n o ć i d a n . do tog izdanja. a n a š a vlada djeluje na isti n a č i n . držali u neznanju u pogledu tog skrivenog plana. sustav m o ć i koji se n e o d r e đ e n o zove Novi svjetski poredak. Hitlera su.J O R D A N MAX W i l l PRVI DIO . Adol­ fa Hitlera velike su korporacije tajno financirale. radeći složno. U stvari. Iza te dvojice m u š k a r a c a stoje vrlo m o ć n a tajna društva. Kad je Hitler postigao o n o što je trebao ostvariti. P r i n c C h a r l e s n i k a d a neće postati kralj j e r se ne bi slagao s n a č i n o m kako t a m o stvari funkcioniraju. o n i su bili ti koji su n a m dali enciklopedije i rječnike. napravio pu­ stoš u t u đ e m dvorištu. d r ž a v o m carstvom. s carevima. američka mu je industrija ukinula naftu. ali bolje da pričekate ostatak priče. gdje je sjedište tog Novog svjetskog poretka? Sjedište mu je u Britaniji i Americi. 1876. P r i n c A n d r e w je vojvoda od Yorka. To je golema i složena b o r b a koju n i k a d a ne v i d i m o na površini. sila zvana Euro­ pa. Što da sad radimo. zato im je bolje da rade svoju z a d a ć u . M o ž e t e ići u n a t r a g svake četiri g o d i n e po m n o g i m enciklopedijama koje su bile tiskane g o d i n u d a n a prije predsjedničkih izbora. Dakle. i pročitati da je predsjednik već n a v e d e n po i m e n u gotovo g o d i n u d a n a prije izbora. Z a t o su ga moćnici industrijskog kompleksa koristili d o k nije ostvaren njihov tadašnji konačni cilj. ili tko već b u d e kralj. v o đ a Jorškog o b r e d a Engleske. Postoji velika razlika i z m e đ u engleskog i britanskog. m a s o n s k a tajna društva iza tih m o ć n i h starih obitelji. to je razlog zašto v a m o n i m o g u reći t k o će biti predsjednik g o d i n u prije nego što je izabran. što ć e m o sa svim tim informacijama. uključivalo sile iza nje. kraljevima i m i n i s t r i m a . kad se enciklopedije tiskaju. Bolje v a m je da stanete u red. nego i s taj­ n i m d r u š t v i m a koja p o s v u d a imaju svoje b e s k r u p u l o z n e agente i m o g u u posljednji tren p o r e m e t i t i sve vladine planove.

N a r o d ove zemlje m o r a se p r o b u d i t i i prestati ovisiti o v o d s t v u cr­ kava ili o velikim institucijama visokog školstva da ga uče istini. Ž e l i m o li spasiti ovu zemlju. iz najširih slojeva.b a r e m ne na Zemlji . Papa u R i m u kaže: «Hej. 1952. citirano u magazinu Time.Strobe Talbot. Ovdje se događa nešto od i z n i m n e važnosti. i do v r e m e n a Isusovog povratka vi ste kralj Božjeg kraljev­ stva. 17. sviđalo se to v a m a ili ne. Viomas Paine Clintona. obrazujući se. O n o što g o v o r i m o o crkvama i vladi s ove s t r a n e Atlantika p o v e z a n o je s crkvama i v l a d o m u Engleskoj. zamjenik ministra vanjskih poslova predsjednika 1992. ako ne i svijet. 20. bliski prijatelji i s u r a d n i c i b u d e se i otkrivaju da se vlada n e ć e uvi­ jek b r i n u t i o njima.Izjava člana Vijeća za vanjske odnose (CFR) Jamesa Warburga pred Senatskim odborom za vanjske odnose. M o r a m o se temeljito i n f o r m i r a t i i p r e o t e t i ze­ mlju i n a š u s l o b o d u od silnika. srpnja DRUGI DIO INTERVJUI Pravi vladari VVashingtona su nevidljivi i vla­ daju iza kulisa. Od svih tiranija koje utječu na čovjeka naj­ Imat ć e m o svjetsku vladu. na postoji Božje kraljevstvo . . zapravo. globalnu vlast. Sve su njih utemeljili g o s p o d a r i našeg svijeta g l a d n i m o ć i . a religija n a s nastoji p r a t i t i i poslije s m r t i i slijediti u vječnost. sve će države priznavati j e d n u . ljudi se m o r a j u p o k r e n u t i o d o ­ zdo. Taj novi kralj ponavljat će za njime sljedeće riječi: «Kada prihvatite ovaj položaj kralja Engleske za Jehovii. sjedate na prijestolje Davidovo za Isusa Krista. ovdje nešto ne štima. T k o će biti kralj Božjeg kraljevstva? Pa.to je politika na najvišoj m o g u ć o j razini. O n o što na kraju dobijete je zavjera n a d zavjerama. . veljače 1950. Nacionalni suve­ renitet ipak nije bio tako d o b r a ideja. za Boga Starog zavjeta. i bilo bi n a m bolje da se p r o b u d i m o . U sljedećem stoljeću nacije kakve p o z n a j e m o bit će zastarjele. osvajanjem ili p r i s t a n k o m . g o r a je tiranija religije. Sve d r u g e tiranije se zaustavljaju na svijetu u k o j e m ž i v i m o . njihove obitelji.canterburyjskim n a d b i s k u p o m . . ja bih trebao biti Kristov vikar. u to je uključena i naša ekonomija. Pojedinci.Sudac Vrhovnog suda Felix Frankfurter. godine .* Zato imate veliku b o r b u za prevlast i z m e đ u Starog svijeta Rima p o d p a p o m te Novog svijeta p o d Engleskom i Ame­ r i k o m .

Predsta­ vite se ukratko. subverzivnim p o k r e t i m a i političkim i n t r i g a m a iza religijskih p o k r e t a i ostavljao me bez riječi d o k bi objašnjavao o k u l t n e simbole i oznake. . osjećao sam da je moja obveza progovoriti o t o m e . Kada bi se vratio u A m e r i k u satima bi n a m pričao o tajnim d r u š t v i m a . Pojavio se u tri televizijske emisije CBS-a: D R E V N I BIBLIJ­ SKI MISTERIJI. Ujak moje majke je radio u vatikan­ skom ministarstvu u n u t a r n j i h poslova. tko je Jordan Maxwell? Jordan Maxwell: Mislim da sam običan čovjek koji se bavi neobi­ č n o m idejom: o b i č n o ljudsko biće koje traži i z n i m n o znanje. Drži predavanja o d r e v n i m religi­ jama. prvi i drugi d i o i D R E V N I SVJETSKI MISTERI­ JI. D o k sam o d r a s t a o nastavio sam istraživati ta skrivena p o d r u č j a .INTERVJU O RELIGIJI DIO I POLITICI . u obitelji s m o imali federalnih sudaca pa sam o d r a s t a o slušajući stvari o koji­ ma političari govore iza zatvorenih vrata. Ovdje ga intervjuira Paul Tice. G o d i n a m a sam čekao da se n e t k o pozabavi tim pitanjima. O d r a s t a o sam uz tu vrstu znanja. stvari koje su posve razli­ čite od o n i h o kojima govore javno. Moj djed je bio k o n g r e s n i k iz države Floride. Znanje sam p o č e o stjecati vrlo mlad.PRVI Jordan Maxwell je pisac i učitelj. Paul Tice: Neki ljudi m o ž d a nisu u p o z n a t i s Vašim r a d o m . pisac i svećenik gnostičke crkve iz San D i e g a . Budući da se n i t k o nije javio. Ovaj intervju je prvi put objavljen p o d n a s l o v o m „O religiji i politici".

primjerice. U svijetu n i k a d a nije bilo političkog p o k r e t a bez elemenata religije i religijskog p o k r e t a bez e l e m e n a t a politike. Z a t o je Isus rekao da m n o g i imaju oči. v l a d e i religije tu s a m o k a k o bi n a s p o m o ć u njih k o n ­ t r o l i r a l i . vidjeti čovjeka s v r č e m v o d e i otići u njegovu k u ć u . Što su. ali nisu vidjeli.10. ne m o ž e t e vjenčati u crkvi ako n e m a t e dozvolu za brak. M n o g i su čitali Bibliju i slušali propovijedi u crkvi t i s u ć a m a g o d i n a i gledali očima. Stoga i m a t e o d g o v o r n o s t .MREŽA M O Č I . ali i poli­ tika je j e d n a k o v a ž n a . n e d o s t a c i kršćanstva? Jordan Maxwell: Kršćanstvo je na odlasku bez obzira na n e d o s t a t k e . a mi sada u l a z i m o u d o b a Vodenjaka. kada dvanaest apostola ili dvanaest zodijačkih z n a k o ­ va pitaju Božje „Sunce". U p r i r o d i p t i c e i životinje imaju p o t p u n u s l o b o d u . da svi i m a m o s l o b o d e . C r k v e i v l a d e koje je s t v o r i o čovjek tu s u k a k o b i vas k o n t r o l i r a l e . U d r e v n o m svijetu nije bilo razlike. T v r d i m da u l a z i m o u n o v o d o b a u k o j e m će se cijelo čovječanstvo m o r a t i o s l o b o d i t i svih institucija i uvidjeti da s m o svi Božja stvorenja. lakše ć e m o uočiti takve poveznice u d a n a š n j e m društvu. po Vašem mišljenju. Želio bih reći kako v a m za razumijevanje d u h o - . U astro­ logiji se svaka sila koja je vladala p o j e d i n o m konstelacijom nazivala „ G o s p o d i n o m " ili „Gospodarom".da misle u m j e s t o n a s . Religija i p o ­ litika stoga su j e d n a te ista stvar. a ne vide. U cijelom u n i v e r z u m u v l a d a s l o b o d a . k a m o i d e t e . Na z a p a d u je. mislite li da sve znate sva­ kako se osigurajte da doista b u d e tako. Isusa. n e s a m o p r e m a svojoj d u h o v n o j s t r a n i ( i n f o r m i r a t i se i u z e t i svoj život iz r u k u svojih g o s p o d a r a n a z a d u svoje r u k e ) već i p r e m a s v o m Stvoritelju. k a m o će otići kada n a p u s t i konstelaciju Riba. o p ć e n i t o govoreći. a ako je vaša svjetlost u v a m a tako t a m n a . Kralj ili p l e m e n s k i poglavar uvijek je bio p o s r e d n i k i z m e đ u Boga i svog n a r o d a . I uši. Ne m o ž e t e otvoriti crkvu bez vladinih dozvola i d o k u m e n a t a . svjetlost svijeta. 22. Trebali b i s m o i m a t i s l o b o d e koje imaju i d r u g a bića. Kada to z n a m o . a ne čuju. Zašto? Jordan Maxwell: D r a ž e mi je u s r e d o t o č i t i se na religiju. k a k o g l e d a t e na stvari i u što vjerujete. M o ž e t e se vjenčati pred Bogom ako imate dozvolu od države. kakva li će tek t a m a biti. općenitoj razini d o k iza kulisa takva razgrani­ čenja ne postoje? Jordan Maxwell: T o č n o tako.| O I U ) A N MAXWELL I N T E R V J U O R E L I G I J I I P O L I T I C I . K a k o b i k o n t r o l i r a l i što mislite. S l o b o d e s k o j i m a s m o s t v o r e n i n e ć e m o i m a t i d o k n e p r e s t a n e m o klečati i p o č n e m o misliti za sebe. N e m a gotovo nikakve granice izme­ đu Crkve i države jer se. zaista ste u m r a k u . A k o ne postupite na taj n a č i n . Paul Tice: N o . političke institucije o s n o v a o isti „ a p a r a t " koji je o s n o v a o religijske p o k r e t e . Kršćanstvo je u posljednjih 1600 g o d i n a ( o d k a d a je formalizirano) kao svoj simbol koristilo dvije ribe astrološkog znaka Riba. S a m o s m o m i u z a t v o r u i n a n a m a leži 90 p o s t o krivnje za t o . težište Vašeg rada prije je na religiji nego na politici. ali n i s u čuli. I slušali su propovijedi ušima. Božje „Sunce" kaže kako će o n i otići u grad. D o p u s t i l i s m o d r u g i m l j u d i m a . v l a d a m a i i n s t i t u c i j a m a . religija i politika su bile ista stvar.n a š i m c r k v a m a . n e m a j e d i n o k o d čovječanstva. Koja je veza i z m e đ u religije i politike? Jordan Maxwell: Vratite li se na p o č e t k e ljudske povijesti. To je kuća Vodenjaka. M o j cilj je uvjeriti ljude k a k o su sve ljudske institucije. „ G o s p o d i n a " su predstavlja­ le dvije ribe. B o ž a n s k o m b i ć u koje vas je stvorilo i koje je s v i m svo­ j i m s t v o r e n j i m a d a l o s l o b o d u . U Evanđelju po Luki. U N o v o m zavjetu postoji k o d i r a n a p o r u k a jer je gotovo cijeli Novi zavjet napisan u alegorijskom smislu. Paul Tice: Jesu li o n d a kršćanski fundamentalisti najdalje od istine zato što misle kako znaju cijelu istinu? To želite reći? Jordan Maxwell: U Bibliji je Isus rekao da kad mislite kako ste u svjetlu zapravo ste u tami. Paul Tice: Često govorite o k r š ć a n s t v u k a o o ključnoj točki tih n u ­ Paul Tice: Želite reći da u n a š e m d r u š t v u podjela na C r k v u i državu postoji s a m o na široj. S l o b o d e žnih p r o m j e n a . Bit t i h riječi je da.PRVI D I O Paul Tice: Većina Vašeg rada vezana je za religiju iako su se neki članovi Vaše obitelji bavili p o l i t i k o m .

On je rekao kako svi i m a m o istog Boga. P a u l Tice: Znači li to da Vi znate d u h o v n u istinu? Želite li reći da imate m o n o p o l nad istinom kao što tvrde i m n o g e religije? J o r d a n Maxwell: Vjerujem da sam na svom p u t u do istine i m n o g i će sa sličnim spoznajama naći svoj p u t do istine. Istina je na odjelima za filozofiju i religiju. Vlade i Crkve su preotele mjesto Boga koji postoji i koji na to mjesto i m a pravo. J o r d a n Maxwell: Z a t o na s u d u ne tražite od nekog da „kaže istinu". vladi i crkvama a ne Velikom d u h u . P a u l Tice: To me podsjeća na govor poglavice Seattlea tiskan u knjizi koju ste s p o m e n u l i u knjizi „Knjiga koju vaša crkva ne želi da proči­ tate" (The Book Your Church Doesn't Want You To Read). p r e d a v a o u d v o r a n a m a i p r e d r a z n i m s k u p i n a m a ljudi. po Vašem mišljenju. osobito na Z a p a d u . Nešto što je istina za vas ne m o r a biti istina i za m e n e . O n i koji imaju što za izgubiti doživjet će me kao antikristovog slugu. d a n a s s m o svi. kada se suočite s du­ h o v n o m istinom. Bez obzira J o r d a n Maxwell: Istina. Ka­ kav dojam ste..vnosti treba p o n i z n o s t i . P a u l Tice: Vaša karijera napreduje i Vaš r a d je svugdje zapažen. T r e b a m o biti toliko p o n i z n i da m o ž e m o pri­ znati kako postoji m o g u ć n o s t da n i s m o ispravno tumačili Bibliju. To sam uvijek govorio. na to govorite li istinu ili ne.o t v o r e n o g u m a ? J o r d a n Maxwell: Tako je. Sada k o n a č n o v i d i m o rezultate tog licemjerja. izručili naša tijela. Amerika. Na taj su način vlada i Crkva povezane. kako svi obrazovani ljudi znaju. No. oni koji su zaposleni i boje se kako će izgubiti posao. P a u l T i c e : Ah ako ste u pravu. J o r d a n M a x w e l l : To je posve t o č n o . T r a ž i m o s a m o o n o što se m o ž e poduprijeti činjenicama. P a u l T i c e : To je istina. stvari koje saznaju ostavljaju na njih s n a ž a n dojam. u m o v e i n o v a c politici. Nisu neprijateljski raspolo­ ženi. N j e m u čovjek duguje svoju prvu i j e d i n u o d a n o s t i p r i p a d n o s t . To više nije s a m o t e m a razgovora već i razlog za zabrinutost. Razlog t o m e je. subjektivna p r i r o d a istine. Kao što je G e a r l d Massey napisao: „ Z a s i g u r n o je teško o n i m a koji su prihvatili autoritet k a o istinu. htjeli biste da i Vama ljudi pristupaju na takav na­ čin . sada je na koljenima jer je toliko njezinih g r a đ a n a ostalo bez novaca i služi d r u g e „gospodare". krećete iz nepovolj­ ne pozicije. P a u l T i c e : Naša zemlja je t a k o đ e r vrlo z a d u ž e n a . M o ž d a n i s a m u pravu. o n a n e m a nikakve veza s tim autoritetima. a ne istinu kao autoritet".velikoj stvoriteljskoj sili u n i v e r z u m a koja n a m je dala život i slobodu. od kojih su m n o g i bili p o b o ž n i kršćani a većina je imala pozitivan stav p r e m a m e n i i o n o m e što govorim. Sve političke s t r a n e vide da je A m e r i k a u ve­ likim p r o b l e m i m a . I m a t e li p r e d r a s u d e . O n i koji su prihvatili autoritet Crkve i države k a o istinu otkrit će da. Dijele isti „teritorij". razgovarao s a m s ti­ s u ć a m a ljudi. O n i koji iskreno traže istinu i znanje nikada ne bježe od izazova učenja. J o r d a n Maxwell: A k o sam u pravu to znači da je cijeli a u t o r i t a r n i sustav o k o n a s u krivu i uzurpira mjesto koje p r i p a d a n a š e m Stvori­ telju.. M o ž d a nisam u pravu. Kako biste se osjećali da ste na s u d u o kojem ovisi vaš život i o t o m e odlučuje 12 p o r o t n i k a ? P a u l T i c e : Z n a č i . O n i koji imaju svoje interese u o n o m što se događa. N o . ostavili na C r k v u i javnost? J o r d a n Maxwell: N e m a s u m n j e kako će me m n o g i iz Crkve doživjeti kao antikrista ili b a r e m antikristovog slugu. Rekao je da ga kao arheologa zanimaju činjenice a ne istina. U filmu „ I n d i a n a Jones i posljednji križarski p o h o d " I n d i a n a svojim u č e n i c i m a kaže da su u k r i v o m r a z r e d u ako žele naći istinu. j e d n a od najvećih zemalja ikad na svijetu. Barem poslušajte što i m a m za reći prije nego iznesete svoj sud. N a u č i o sam kako istina m o ž e sta­ jati s a m a za sebe i ne treba joj p o t v r d a neznanja i zadrtosti. Američki Indijanci su ga zvali „Veliki d u h " i većina d r e v n i h n a r o d a je znala da postoji. Jer ako ova zemlja p r o p a d n e i d o đ e Novi svjetski p o r e - .

propovjednicima. O n i nisu veći d u h o v n i autoritet od bilo kog drugog. Paul Tice: Što m o ž e m o učiniti k a k o b i s m o to izbjegli? P o t r e b n a n a m je nada. To je stara priča o žabi koju se stavi u lonac s h l a d n o m v o d o m koji se o n d a polako o d o z d o zagrijava. počevši s Rimokatoličkom crkvom od 325. Najprije se m o r a m o dovoljno d u h o v n o p r o b u d i t i da shvatimo k a k o d u g u j e m o svoje misli. vladi. već je kasno.. U Bibliji Isus kaže: „Ne m o ž e d o b r o stablo donijeti zlih plodova". Amerikanci nikada ne bi nasjeli na tu priču da se sve ovo dogodilo prije 50 godina." Jordan Maxwell: Upravo tako djeluju oni na v r h u i uzimaju n a m slo­ b o d e .. d u h o v n o i intelektu­ a l n o prosvjetljenje u cijelom svijetu. o n d a su i protestanti koji su se odcijepili od Rima p o t o m c i te iste Crkve. I ja bih rekao da je to nemoguće. d r ž a v o m i religijom i n a m a n a s t a v i m o li biti dio tih institucija. Jordan Maxwell: O d m a h bi to osjetila i ne biste ju mogli nasamariti. svećenicima. Ako je to istina.dak. Paul Tice: Rekli ste da su vlada i religija bile neuspješne. Paul Tice: A k a d a bi ju o d m a h stavili na jaku vatru. u z r o k naših najdubljih p r o b l e m a ? Jordan Maxwell: T o č n o to govorim. b i r o k r a t i m a ili n e k o m d r u g o m ljudskom biću na o v o m planetu. Rodit će se d r u g i Adolf Hitler. mislim kako će s njom p r o p a s t i i sloboda. Ljudi koji su umrli prije 50 godina okretah bi se u grobovima da m o g u vidjeti što se danas događa s njihovom voljenom zemljom. To me p o d ­ sjeća na dva citata iz Vaše knjige „Knjiga koju vaša crkva ne želi da pročitate" vezana za religiju. Postajete toliko i z m o r e n i od materijalističke želje za svim tim što s m o s p o m e n u l i da šutite sve dok dobivate o n o što vas usrećuje. Jordan Maxwell: Vjerujem da se neka vrsta tiranije slična onoj u na­ cističkoj Njemačkoj sprema i Americi. odlu­ ke i živote svojoj d u h o v n o j strani i svom Stvoritelju a ne C r k v a m a . Kada to uvidi. Kada dobivale pornografiju. treba pažljivo pro­ učiti. ta suša u kojoj se n a l a z i m o . Crkva vas ne m o ž e pretvoriti u d u h o v n u osobu. naši „ g o s p o d a r i " u ovoj zemlji znaju. James M a d i s o n je j e d n o m o politici rekao: „Vjerujem da postoji više slu­ čajeva smanjenja sloboda p o m o ć u p o s t u p n o g i tihog prisvajanja od s t r a n e m o ć n i k a nego p o m o ć u nasilnih i i z n e n a d n i h otimanja. k a o što su i svi tirani prije njih znali. Da s m o d u h o ­ v n o b u d n i i živi nikada ne bismo dopustili stvari koje se događaju u našoj zemlji i svijetu. Vrijeme je da svi koji vole isti­ nu priznaju k a k o su n a s organizirane religije i vlade iznevjerile. etički i na svaki drugi n a č i n s a m o s t a l n i i niste ničiji rob. To je p r v o što m o r a m o napraviti jer sada ne posta­ j e m o siromašniji s a m o financijski već i intelektualno i d u h o v n o . Ako je katoličanstvo . P r o b l e m i s kojima s m o suočeni u cijelom svijetu su d u h o v n i p r o b l e m i a ne politički. O n i nas nisu vodili nego navodili na krivi put. N a m j e r n o su nas navodili na krivi put. n i k a d a se nećete suprotstaviti o n o m e tko v a m to pruža o s i m ako ste m o r a l n o . etičnost i s k r u p u l e za užitak i n o v a c više nećete biti prijetnja i nećete m o ć i braniti svoju slobodu. Vjerujem da u o v o m u n i v e r z u m u postoji vladajuća sila koja će se pozabaviti s o v o m v l a d o m . da su naši dugovi izvan kontrole i da n e t k o m o r a n a d n a m a vladati čeličnom šakom? Jordan Maxwell: To će se i d o g o d i t i ne b u d e m o li krajnje oprezni. alkohol ili što god vas n a v o d i da šutite. Paul Tice: Želite reći da je to d u h o v n o neznanje. N o . h o v n i autoritet? P i t a m se je li to zato što s m a t r a t e kako Crkva ne m o ž e p o m o ć i da ostvarite svoje d u h o v n e potencijale? Jordan Maxwell: To je jedan od razloga. godine. Paul Tice: Zašto ste rekli da Crkva ne m o ž e predstavljati najviši d u ­ Paul Tice: Što bi se dogodilo da ova zemlja p r o p a d n e . da ako vas uspiju navesti da p r o d a t e svoju m o r a l n o s t . Voda se p o s t u p n o grije a žaba ne zna da ju kuhaju. Tada ste ovisni o nji­ h o v o m alkoholu. njihovim d r o g a m a . R o b e r t Ingersoll je izjavio: „Religija ni­ k a d a ne m o ž e popraviti čovječanstvo jer je religija ropstvo". Također bih rekao đa današnju organiziranu Crkvu. filmovima i ostalim oblicima zabave.

Božjim S U N C E M koje ima 12 p o m a g a č a ili 12 zodijačkih znakova. u Postanku 1. s a m o i h t r e b a p o t r a ž i t i . M e đ u t i m . Vještica je to i uradila. P a u l Tice: Č e s t o citirate Bibliju. u četiri glavna Evanđelja. Svatko tko b a r e m nešto zna o životinjskom carstvu će v a m reći da su ovce najgluplje životinje na svijetu. iscrpili su n a š e financije. krali su od n a s . m n o g i prijevodi Biblije ne uključuju ispravan prijevod riječi Mazzaroth koja znači „zodijak". a jedan od njih je bila podjela m o ć i Crkve. U Bibliji kralja Jamesa t a j e riječ ostavljena u i z v o r n o m obliku i nije prevedena. C r k v e su n a m j e r n o d r ž a l e ljude u t o m s n u i davale im n a d e u „Boga koji će doći". P a u l T i c e : Biblija kaže k a k o je kralj Šaul protjerao sve vještice i vješce iz zemlje. I d e m o ka p o t p u n o j p r o p a s t i i k o l a p s u . P a u l Tice: Znači. Ne znaju ništa i pratit će svakoga tko naiđe.14 piše: „Neka b u d u svjetlila na svodu n e b e s k o m da luče d a n od noći. Č u o sam da se u N o v o m zavje­ tu. imaju vjere i n a d a j u se boljem s u t r a . Z a t o se Isus naziva Božjim s i n o m . i mi se s a d a n a l a z i m o u i s t o m p o l o ž a j u k a o i R i m s k o c a r s t v o p o č e t k o m četvr­ tog stoljeća prije svog r a s p a d a . o n i su k r i m i n a l c i . g o v o r e ć i im da ne p r u ž a j u o t p o r . d a n i m a i godinama". v o đ e prosvjetljenja s v r e m e n o m je smaknula Crkva.9 j a s n o piše kako je Bog stvorio nebesa tj. primjerice. Kada sagledate Crkvu u t o m kontekstu . D r ž i m da su dva najveća neprijatelja s l o b o d n o g čovjeka vlada i religija. zodijak. Posve nevaljalo d r v o kojem je trebalo tri stoljeća kako bi se organiziralo zbog spleUcarenja i m e đ u s o b n i h razmirica. Ipak. No. Ljudi će se kadtad p r o b u d i t i i o t k r i t i da im n j i h o v e crkve to n i s u rekle. Kad s m o iz m r a č n o g d o b a izašli u d o b a prosvjetljenja. govorite: „ P r o b u d i t e se da vas ne bi pojeli"? . Crkva nas guli. To je zanimlji­ vo. nalaze m n o g a proturječja. To je istina. u Postanku. Ne r a z u m i j e m o značenje Biblije i m o r a m o prevladati to ne­ razumijevanje koje n a m je n a m e t n u l a Crkva. kršćanstvo kaže da to nije bio Samuel nego d e m o n .8 i Knjizi o Jobu.kao politički pokret koji igra svoju ulogu u većem planu . O v u zemlju su p r o d a l i n e p r i ­ jateljima. A m e r i k a posljednjih 30-40 g o d i n a p r o p a d a . Četiri retka kasnije traži da mu se dovede vještica. a to je slučaj i u današnje vrijeme. A m o s 5.18 i Job 9. Postoji još i n f o r m a c i j a koje s u n a m u s k r a ć e n e ili s k r i v e n e . J o r d a n M a x w e l l : T o j e t o č n o . Jordan Maxwell: Da. O n i su r a v n o p r a v n i p a r t n e r i u tiraniji u kojoj živi­ mo. O v o što n a ­ m j e r a v a m reći s l o b o d n o m o ž e t e citirati: najgori zločinci koji s u i k a d a p o s t o j a l i na svijetu su d a n a s u A m e r i c i . Z a t o se kršćani nazivaju ovcama. Na M a r t i n a Lutera su. U Jobu 38. utjecali zlonamjerni ljudi od kojih su neki bili m a s o n i kako bi se postigli o d r e đ e n i politički ci­ ljevi. o n d a su po citatu iz njihove teologije i protestanti je­ d n a k o loši jer nevaljalo stablo ne m o ž e donijeti d o b r e plodove. P a u l T i c e : Z n a č i . bez obzira na to što u Bibliji piše da je vještica prizvala Samuela koji je o n d a razgovarao sa Šaulom. Nije r e č e n o da se radilo o d e m o n u ili d u h u . Crkva bi uvijek s m a k n u l a o n o g tko je išao protiv Cr­ kve ili vlade. Organizirano je i kontrolirano od strane ljudi „iza kulisa". Koji je Vaš stav o njoj? Jordan Maxwell: Cijeli Novi zavjet je astrološka priča. Ti znaci su znakovi zodijaka. Želim reći da je zapadnjačka religija kakvu mi poznajemo zapravo politički pokret. svaki farmer će v a m to reći. da b u d u znaci b l a g d a n i m a . Job 37. vodit' Medvjeda s njegovim mladima". P a u l T i c e : Ponavlja li se taj Crkvin mentalitet u povijesti? J o r d a n M a x w e l l : Ponavlja se n e p r e s t a n o . O n i nisu p o l i t i č a r i i v o đ e . Vode o v u zemlju k a o p o l i t i č a r i n a d r ž a v n o j razini i o s o b i t o n a f e d e r a l n o j . u pravo vrijeme izvesti D a n i c u . tu ima proturječja. Na s a m o m početku. Vlada n a s guli.shvaćate zašto su religija i vlada ista stvar.32 piše: „Možeš li l a n c e m vezati Vlašićc i razdriješiti spone O r i o n u .„nevaljalo stablo". Šaul je otišao vještici iz E n d o r a kako bi prizvao m r t v o g Samuela. U cijeloj Bibliji se spominje kako je Bog stvorio 12 znakova zodijaka. kralj Šaul. O v c e su prilično glupe životinje. da slušaju v l a d u . s o b z i r o m da n a m je rečeno da se ne b a v i m o p r o r i c a n j e m b u d u ­ ćnosti ili astrologijom. Jer ovce o d e r e t e i pojedete.

k a m o da šaljete djecu u školu. I to je to. Sve velike m e ­ dijske kompanije imaju svoje glavne u r e d e u N e w Yorku. Njezin d o p r i n o s je prihvaćen tek kasnije. To je prilično očito. O n i su neprijatelji ne s a m o ljudi već i Boga. M o r a t ć e m o vratiti i našu zemlju i našu duhovnost. kakvu h r a n u i v i t a m i n e trebate. J o r d a n Maxwell: N a r a v n o . Kada d a n a s ulazite u b a n k u i obavljate bilo kakvu transakciju. Pri­ mjerice. To su vrlo m o ć n e obitelji koje upravljaju gotovo cijelim Flollywoodom. To ne zna­ či da m o g u ulaziti u vaše spavaće sobe. raspodjelu r o b e te zakon i red. Hollywood je u Kalifoniji. od s t r a n e četiri ili pet obitelji koje žive u N e w Yorku. Merlin i stari keltski čarobnjaci koristili su č a r o b n e štapiće koji su bili napravljeni od božikovine (eng. U vašem djelu „Knji­ ga koju vaša crkva ne želi da pročitate" spominjete Ivanu O r l e a n s k u i kako ju je Crkva spalila i diskreditirala da bi je 500 g o d i n a kasnije proglasila sveticom. Z a t o bolnice koriste m a s o n s k e znakove i simbole. od vitezova Templara. dio ste su­ stava koji je o t p o č e o o k o 900. To znači da n a m je trebala pružiti zaštitu. P a u l Tice: To se događa m n o g o češće n e g o što to ljudi misle. Jedan od s r o d n i h redova su i vitezovi Hospitalci. što da mislimo i zabavlja nas. razmišljanja i slobode. a svoje će pogreške uvidjeti tek kasnije. govoriti v a m što da mislite. a to nije slučajnost. k a m o da idete. no financira se s istočne obale. Kako ć e m o to napraviti? J o r d a n Maxwell: Kao što s a m već rekao.pokazuje n a m kako da g l e d a m o na stvari. će d o ć i do svog cilja. oni su glavnu krivci. slobode i zemlje. . prije ili kasnije.što se m o ž e dokazati na bilo kojem s u d u . m o r a m o se p r o b u d i t i jer ljudi niti ne znaju da su to izgubili. Što se d o g a đ a iza kulisa i sa čim s m o sada suočeni? J o r d a n Maxwell: U šaci s m o m o ć n i h tajnih društava i bratovština koje svim silama žele vladati n a d n a m a i cijelim svijetom. Vaši gospodari će nastaviti raditi o n o što su oduvijek radili i. Jedan od njihovih ciljeva je uništenje a m e r i č k o g n a č i n a života. koje lijekove trošite .to je sve dio tiranskog sustava kontrole koji p r o ž i m a naše živote. Tu u igru ulaze novac i banke. Mislim da su i oni najneinlormiraniji već to shvatili. P a u l T i c e : Mislite li da je naša zemlja n a m j e r n o p r o d a n a zbog u r o t e čiji je cilj j e d n a svjetska vlada? J o r d a n Maxwell: Uopće ne s u m n j a m u to. g o d i n e poslije Krista. Kako biste ostali uspavani ne m o ­ rate raditi ništa. P a u l T i c e : Znači. zato k a ž e m da s m o p r o d a n i . M e đ u n a r o d n i m o n e t a r n i sustav koji su utemeljili Templari teži p o ­ t p u n o m dokidanju sloboda u cijelom svijetu.u r u k a m a tajnih društava i bratovština koje potječu od Srednjeg vijeka i viteških redova. Mislim da s m o o s u đ e n i na ponavljanje povije­ sti sve d o k to ne n a p r a v i m o kako treba. J o r d a n Maxwell: O v a Crkva. kada su b a n k e počele djelovati na m e đ u n a r o d n o j razini. bolnice i industriju zabave. P a u l T i c e : Dakle. a to je uništenje vaše d u h o v n o s t i .J o r d a n Maxwell: Tako je. P a u l Tice: Govorili ste o silama iza kulisa. D a n a s su sve b a n k e u r u k a m a templarskih m a s o n s k i h redova. m o r a m o se najprije p r o b u d i t i . Vlada je u ovoj zemlji uspostavljena kako bi za ljude odrađivala o n o što oni ne m o g u sami. vlada i sile iza njih j e d n a k o djeluju i danas. U l o m e su glavnu ulogu imali Vitezovi S o l o m o n o v o g h r a m a poznatiji kao Templari. Isti ljudi kontroliraju bankarstvo. b a n k e i novac su imali veliku ulogu u tome? J o r d a n Maxwell: Ne da su i m a h ulogu o t o m e . Naša vlada i A m e r i k a n e d v o j b e n o je . Financiraju i or­ ganiziraju medije tako da vidite s a m o on što oni žele da vidite. P r o p a d n e li Amerika. N a š o m v l a d o m se m a n i p u l i r a iz višeg izvora. P a u l Tice: Želite reći da m o r a m o n a t r a g uzeti i našu zemlju i našu d u h o v n o s t od m r a č n o g pokreta koji n a m p o s t u p n o u z i m a sve više. Radi se o m a s o n s k o m redu koji je organizirao i financirao bolnice i zdravstvenu zaštitu u cijelom svijetli. holly wood) pa zato i d a n a s i m a m o Hollywood koji na nas baca čarolije .

U onaj će d a n biti ž r t v e n i k Jahvin u s r e d zemlje egipatske i stup p o s v e ć e n Jahvi blizu g r a n i c e njegove". Uvijek ćete otkriti da ne b r i n u za ljude koje predstavljaju već isključivo za sebe. jesu li ljudi toliko slijepi da to ne m o g u i sada vidjeti? Jordan Maxwell: Nisu slijepi već zadrti. M o r a m o razumjeti da s m o svi s u o č e n i s istom o p a s n o š ć u . govori o velikoj egipatskoj p i r a m i d i j e r se o n a nalazi na sredini Egipta. " Bit je da se m o ­ r a m o riješiti p r e d r a s u d a . T k o se najviše drogira? Mladi. Ni j e d n a laž ne m o ž e živjeti vječno. Tu se radi o j e d n o j stvari a ne dvije jer se dalje n a v o d i : „To će Jahvi n a d Vojska­ ma biti z n a k i svjedočanstvo u egipatskoj zemlji. o d m a k n e m o se od alkohola i zabave i p o g l e d a m o t k o s m o d o i s t a i k a m o i d e m o (a ne s p r e m a n a m se n i š t a d o b r o ) jer k a m o g o d išli. Mislim da će neprijatelji kad-tad biti razotkriveni. Paul Tice: Lobisti im plaćaju i o n i rade što im je r e č e n o . Uvjeren sam da to vrijedi i u o v o m slučaju. stići ć e m o vrlo b r z o . n o g o ­ m e t ." Ti zli ljudi vladaju i u n a š e vrijeme.marljivo rade iza kulisa kako bi uništili naš m o r a l . Kada su došli po p r o t e s t a n t e ja se n i s a m b u n i o jer nisam protestant. U Izaiji 19.uključujući Templare i Hospitalce .|ORI)AN M A X W I I I .filmovima. naša vlada ima neprijatelja kojeg se s m r t n o boji. A m e r i k a je posljednje uporište s l o b o d e u svijetu. u stva­ ri. m o ž e zaključiti da je Božja volja da p i r a m i d a t a m o stoji. U ovoj zemlji svi s m o j e d a n n a r o d i tako se m o r a m o p o n a š a t i . . a to je da s m o n a s a m a r e n i . djeca ne znaju j e d n o s t a v n e zemljopisne činjenice i sli­ čno. Z a t o se m o r a m o svi ujediniti kao n a r o d bez „ p o m o ć i " političara ili Crkve. Još j e d n a fraza na istom mjestu je Annuit Coeptis što znači „ N a š je p o t h v a t o k r u n j e n uspjehom".MREŽA MOČI . To nije Rusija. Paul Tice: Znači. M a r t i n Luther King to je najbolje rekao: „Bit ć e m o uspješni u ovoj borbi jer i m a m o k o z m i č k u pratnju".19 stoji: . Kada su došli po Židove nisam ništa rekao jer nisam Židov. Vrijeme je da isključimo televizije. Djeluju i javno i tajno. Sile koje nas d r ž e u poslušnosti bezbroj­ n i m zabavama . Ta tajna društva . po Bibliji. Mislite li kako se tu radi o n a m j e r n o m zaglupljivanju? Jordan Maxwell: Sigurno.PRVI D I O propast će sloboda u cijelom svijetu. A m e r i ­ ka je u velikoj nevolji. N o . Ljudi koji se d a n a s zauzimaju za s l o b o d u i ljudsko dostojanstvo imaju k o z m i č k u pratnju Stvoritelja koji n a m je svima d a o život. Platon je j e d n o m rekao: „Cijena koju d o b r i ljudi plaćaju za nemiješanje u javne poslove je vladavina zlih ljudi. sloboda­ ma i razmišljanjem. Kada na djecu utječete od male­ na neće steći r a d n e navike i neće se m o ć i k o n c e n t r i r a t i . na granici donjeg i gornjeg Egipta." Ovdje se. k o n a č n o bi shvatili p o r u k u . No. zadrtosti i gluposti. a govore n a m da je sve u redu. T a k o se. Ž e l i m reći da se na p o l e đ i n i dolara r a d i o vrlo d u b o ­ k o m s i m b o l i z m u . Apostoli se nazivaju sličnim i m e n o m .. video igrama. o d b o j k u i ostale igre s l o p t o m . k o š a r k u . To je p r i m j e r o g r o m n e količine ezoterijskog znanja koje se od n a s skriva. Taj p o t h v a t je Novi svjetski p o r e d a k ili Novus Ordo Seclorum. televizijom. Najveći neprijatelj a m e r i ­ čke vlade ste vi. Vi ste d u h o v n a j e d i n k a sa svojini pravima. Zagla­ vili ili k r u n i d b e n i k a m e n je onaj koji se nalazi na v r h u p i r a m i d e . Kao u onoj staroj izreci: „ Kada su došli po katolike nisam se b u n i o jer n i s a m katolik. ali zaglavni ili k r u n i d b e n i k a m e n drukčiji je od o b i č n o g k a m e n a . I N T E R V J U O R E L I G I J I 1 POLl'I I Cl . Isusa se nazi­ va k r u n i d b e n i m ili z a g l a v n i m k a m e n o m što na g r č k o m znači „vrh p i r a m i d e " . Pogledajte a m e r i č k e lidere. kada bi ljudima oduzeli svu zabavu. Vjerujem da o n i koji to vide imaju ko­ zmičku pratnju. o n e koji su n a v o d n o glasnogovornici n a r o d a . p o v r a t a k nacizma ili bliskoistočni fanatici. Jordan Maxwell: T o č n o . N o r m e za te­ stove su niže. Kada su došli po m e n e nije bilo nikog da mi p o m o g n e i zaštiti m e . a l k o h o l o m i dijeljenjem k o n d o m a u školama. Z a t o se te stvari p o l a k o uništavaju u n a d i da vi to n e ć e t e opaziti. Pojavilo se m n o š t v o informacija o povezanosti o d r e đ e n i h obavještajnih agen­ cija s t r g o v i n o m d r o g o m u Americi. Paul Tice: Naš obrazovni sustav t a k o đ e r se degradira. što i piše n e p o s r e d n o i s p o d . etiku i zemlju te uspostavili Novi svjetski p o r e d a k ili Novus Ordo Sector um koji se nalazi na p o l e đ i n i dolara. U Bibliji se Isus d v a p u t naziva z a g l a v n i m k a m e n o m kojeg su graditelji odbacili. Z a n i m l j i v o je i postojanje p i r a m i d e na d o l a r u .

Troškovi NEA-e narasli su za 300 posto u o d n o s u na šezdesete godine prošlog stoljeća. a danas je se odriče zbog njenog rada na „modificiranju vrijednosti". vrši n a d z o r r a d n e snage i n a v o d n o više sliči poli­ tičkoj skupini jer je z a n i m a isključivo m o ć i novac a ne obrazovanje. Naša zemlja je na istom p u t u kao i Rim u d o b a svoje propasti. Neprijatelj svih d o b r i h i p o š t e n i h ljudi je vlada. Izgleda da djeca ne žele učiti. Proveli ste j e d a n d a n s njim. To je doista zastrašujuće. P a u l Tice: No zar ne postoje sile u našoj vladi koje su na našoj strani? Sjećam se vrlo p o u z d a n o g izvora iz naše vlade koji se nazivao „go­ s p o d i n Mike". Jesu li i oni umiješani u zavjeru protiv Amerike? J o r d a n Maxwell: Z a s i g u r n o . Ljudi koji su informirani znaju koliku m o ć imaju i ne žele ju p r e d a t i d r u g i m a . Suočeni s m o s k r a h o m za­ p a d n e civilizacije. D o k se cijelo carstvo ruši­ lo p o d t e ž i n o m vlastite prljavštine i korupcije. Ja bih radije u m r o uspravan n e g o na koljenima.N E A ) . N a š u djecu se sustavno zaglupljuje. P a u l Tice: Ne s a m o da će se organizirati već i informirati. veliki pjesnici i m a t e m a t i č a r i i d r u g i veliki u m o v i koji su A m e r i k u učinili najvećom i najvažni­ j o m zemljom svijeta. William Coulson bio je jedan od njenih osnivača prije 30 godina. J o r d a n Maxwell: Svjestan sam da postoje drugi koji su svjesni i bu­ d n i i u d r u ž u j u se kako bi nešto napravili. Ili crtice i sport. I d o b r o im ide. Dr. Sjetite se v r e m e ­ na iz serije „Mala kuća u preriji". J o r d a n Maxwell: Da. a ukoliko se to d o g o d i postoje veliki izgledi da će i ostatak svijeta p o t o n u l i u m r a č n o doba. car nije činio ništa. P a u l T i c e : Što biste rekli tipičnim d o m o l j u b i m a koji bi Vam rekli da ne m o r a t e ovdje živjeti i da s l o b o d n o m o ž e t e odseliti ako Vam ne odgovara? J o r d a n Maxwell: Sigurno su isto govorili i u R i m u d o k je p r o p a d a o u č e t v r t o m stoljeću. Ne vjerujem da je N e r o n ikada svirao liru. Ne z n a m o kojim se orga­ nizacijama radi. P a u l Tice: Mogli bismo reći da najveći dio odgovornosti leži na Na­ cionalnoj udruzi za obrazovanje (National Education Association . Vrijeme je za i n d i v i d u a l n o s t i slobodu. . oni koji njome manipuliraju i Crkve. baš kao što i d a n a s govore u Americi. N E A kontrolira gotovo cijeli sustav državnog obrazovanja u Americi i stječe se dojam da ju uopće nije briga za djecu. To je j e d i n o što ne m o g u dopustiti. N i t k o to ne želi vidjeti. P a u l T i c e : Nije li N e r o n svirao liru d o k je Rim gorio? J o r d a n Maxwell: Pa m o ž d a je doista i svirao liru. Govori se da žele s a m o novac i m o ć . informirati se nešto je najopasnije što m o ž e t e učiniti.N e m a s u m n j e da se d o g a đ a zaglupljivanje svih n a r o d a u svijetu. Kada su ljudi informirani ne m o ž e ih se kontrolirati ni plašiti. Z n a m da se vlada p a n i č n o boji da će ti ljudi isključiti televizije i organizirati se. G o v o r i o je o t o m e k a k o postoje dvije strane u našoj vladi. Jedna se b o r i za naše slobode a d r u g a želi vladati svijetom na n a č i n koji ste izložili. o p ć e n i t o govoreći. devetnaestog i p o č e t k a dvadesetog stoljeća gdje su svi razredi sjedili u j e d n o j učionici. P a u l T i c e : Radije gledaju MTV. N a v o d n o pedeset p o s t o m a t u r a n a t a srednjih škola ne zna naći SAD na n e o z n a č e n o j karti svijeta. A sada i m a m o škole s k l i m o m i r a č u n a l i m a a. To je j e d n a od četiri najmoćnije udruge u Americi. Kao i k o d svih d r e v n i h carstava i ovdje je došlo vrijeme svođenja r a č u n a . djeca nisu dovoljno p a m e t n a da bi s a m a našla put do kuće. J o r d a n Maxwell: Da. Financira američko školstvo. To je najneinformiranija i najneukija generacija u povijesti ove zemlje. Kada ti ljudi o d r a s t u neće znati za što bi se zauzeli i borili. t r e b a o je. Taj rad je izravno povezan sa z l o p o r a b o m droga i devijantnim seksualnim ponašanjem mladih. Ako nije. a rezultati učenika b i t n o su lošiji. ali z n a m da sam na svojim predavanjima u p o z n a o o b i č n e ljude koji razumiju što govorim i znaju da je to istina. naj­ veće i najmoćnije mjesto na svijetu". za spoznaju da su religija i vlada neprija­ telji svih d o b r i h ljudi. Iz takvih učionica su izašli k a p e t a n i i kraljevi industrija. S i g u r n o su m n o g i govorili: „Ipak je to Rim. Mi sada sviramo: m i s l i m da se tu radi o simboličnoj priči.

On je s a m o simbol koji je m o ć a n isto koliko i vi. Federalna vlada Sjedinjenih Država i n o z e m n a je korporacija. d r ž a v n o g ili ikakvog poreza na d o h o d a k . A m e r i k a je čvrsto spavala i nije to ni primijetila." G o s p o d i n e Maxwell. godine. napišite ček i pošaljite ga a m e r i č k o m Ministarstvu financija. Kada prihvatite k a r t i c u socijalnog osiguranja ili o s o b n u iskaznicu postajete franšiza tvrtke. Kada na kraju g o d i n e dobijete r a č u n za federalni porez. a ne sluša d r u g e ljude. SAD je obična tvrtka. . Vi ste opasan čovjek. Božju volju poistovjećuje s vla­ stitim srcem. federalna vlada u A m e ­ rici je i n o z e m n a korporacija. Sustav federalnog p o r e z a je n a s t a o 1934. Vaši fe­ deralni p o r e z i ne idu ovoj zemlji. Ne bih želio završiti s tako d e p r i m i r a j u ć o m p o ­ r u k o m . On vjeruje svojim vizijama. mogli su na p o l e đ i n u dolara napisati Annuit Coeptis ili „Naš p o t h v a t je okrunjen uspjehom" što znači „Preuzeli s m o Ameriku. Federalna vlada u W a s h i n g t o n u u stvari je tvrtka. ali to su činjenice i m o r a m o se p r o b u d i t i . A m e r i k a je postala financijski najmoćnija zemlja u razdoblju od 1776. Ta­ k o đ e r m o r a t e imati u vidu da američki predsjednik nije zakonski i vaš predsjednik. želio bih završiti riječima katoličkog redovnika T h o m a s a M e r t o n a : „Najopasniji čovjek na svijetu je intelektualac ko­ jeg nitko ne usmjerava. Korporacijski zakon kaže da sve korporacije m o r a j u imati predsjednika i potpredsjednika. federalnom v l a d o m Sjedinjenih Država. P a u l Tice: Tada je u n i š t e n i zlatni s t a n d a r d ? J o r d a n Maxwell: Točno. N a s a m a r e n i s m o u političkom i u religijskom smislu. plaćate O d b o r u za franšizni porez. On sluša svoj u n u t a r n j i glas. oni idu korporaciji o kojoj govori­ m o . O n i će v a m ga vratiti uz k o m e n t a r da ne dugujete ništa njima već korporaciji Federalnih Rezervi koja je p r i v a t n o vlasništvo. On je s a m o rob u ro­ bovlasničkoj državi i služi o n i m a iza prijestolja." Svi s m o n a s a m a r e n i . Vi postajete član fede­ r a l n e korporacije u zasebnoj državi i franšiza ste federalnog sustava u W a s h i n g t o n u . J o r d a n Maxwell: Hvala. on i m a još manje m o ć i .-35. P a u l Tice: Jordane. o s n o v a n a u skladu s korporacijskim p r a v o m . Te g o d i n e su i simboli o kojima s a m govo­ rio stavljeni na p o l e đ i n u dolara. Ukoliko se ne p r o b u d i m o d o g o d i t će n a m se p o t p u n a katastrofa. P a u l Tice: M o ž e m o li o n d a reći da s m o mi unajmili tu tvrtku da vodi ovu zemlju? J o r d a n Maxwell: Da. Kada plaćate p o r e z e u Kaliforniji. Svi ratovi d o s a d bili su s a m o preuzimanja ili pokušaji preuzimanja m e đ u m o ć n i m m o n e t a r n i m gigantima iza kulisa koji se služe o v o m k o r p o r a c i j o m tj. a ratovi s a m o preuzimanja. g o d i n e bez federalnog. O n a n e m a nikakve veze sa saveznim d r ž a v a m a . do 1935. Kada su uspjeli Federalne Rezer­ ve nelegalno staviti na m o ć a n položaj. Štoviše. O n a je korporacija.Predsjednik ne radi ništa jer ne m o ž e ništa. P r e m a p o m o r s k o m zakonu.

N o . Rita D y s o n : Jordane. Stoga s a m o d r a s t a o slušajući o i n t r i g a m a . U d o b i od 17 g o d i n a o d l u č i o s a m o t k r i ­ ti što stoji iza svih tih pitanja i p o č e o s a m istraživati teologiju i o k u l t n e teologije. P o d a n t o l o g i j o m p o d r a z u m i j e v a m v e ć i n u stvari koje šira j a v n o s t ne z n a o religiji i koje bi C r k v a najradije sakrila. p o l i t i c i i z a k u l i s n i m d o g a đ a n j i m a u svjetskim religijama. m o j p r a d j e d k o n g r e snik. Svi s m o svjesni k o l i k o vjerovanja ljudi m o g u biti kriva. Ne vjerujem da je m n o g o ljudi u n a š o j z a p a d n o j religiji g l e d a l o o d a k l e d o i s t a d o l a z e njihove zamisli i p o j m o v i . Intervjuirali su me Rita D y s o n i Ralph Walker. o s o b i t o na Z a p a d u . U to v r i j e m e svijetom je v l a d a l o štovanje n e b e s a . M i i m a m o . ja s a m Jordan Maxwell.INTERVJU O - RELIGIJI DRUGI I POLITICI DIO D o b a r dan. O s i m p o l i t i č k o g a s p e k t a z a p a d n i h religija. Jordan Maxwell: M o j djed je b i o senator. Reakcija na te intervjue n a k o n njihovog izlaska bila je tako nevje­ rojatna da s a m ih m o r a o ovdje uvrstiti. Toliko toga što su n a s religije učile. p r o b l e m u teologiji je da p o s t o j e dvije vrste činje­ n i c a : o n e koje t r a ž i t e i o n e koje izmislite. F a s c i n i r a l i s u m e n e k i o d n a j m o ć n i j i h p o k r e t a na svijetu. o v o je prijepis dva n e d a v n a zasebna intervjua. s p a d a u p o l i t i č k u p r o p a g a n d u . f a s c i n i r a n s a m i a n t o ­ logijom religija. recite n a m nešto o sebi. P r i m j e r i c e . i m a m dva još živa ujaka koji su f e d e r a l n i suci. j e d n a o d m e n i n a j d r a ž i h t e m a j e astroteologija koja je najstarija religija svijeta i p o t j e č e iz v r e m e n a i z m e đ u p e t o g i s e d m o g tisućljeća prije Krista.

baš k a o što je Mojsije p r e k r š i o z a k o n . K a d a s v e ć e n i k u đ e nosi d u g u o d o r u i svi ustaju iz p o š t o v a n j a p r e ­ ma n j e m u . a mi to n i s m o ni znali. Priča postaje f a s c i n a n t n a k a d a ljudi shvate da se naša vlada temelji na religiji. Svi naši sudski procesi temelje se na e n g l e s k o m ili b r i t a n s k o m o b i č a j n o m z a k o n u . Večeras m e istok toliko n e z a n i m a . a d r u g i imaju mitologiju. Ispitajte p o d r i j e t l o z a p a d n i h religija i p o g l e d a j t e z a k u l i s n e veze religije i vlade. D a v i d o v u zvijezdu tj. Jordan Maxwell: uopće. Isto je u svakoj s u d n i c i gdje se svi m o r a j u dići k a d a u d e s u d a c . Rita D y s o n : Želite reći da bi ljudi trebali početi gleda­ ti na stvari na drugi način. Postoje b r o j n e p o v e z n i c e . sve to p o ­ tječe o d n e k u d . I o l t a r i s u d a c su p o v i š e n i za tri reda što predstavlja tri stupnja m a s o n s t v a . Rita D y s o n : N o . usmjeravaju činjenica da filozofije koje n e poštujete z a k o n e u A m e r i c i govori se da ste prekršili z a k o n . Ž e l i m reći da je m o g u ć e da s m o svi u krivu. Gerald napisao Massey. D a t ću v a m j e d a n p r i m j e r p o v e z a n o s t i religije i vlade. " To se d o g o d i l o sa zapadnom civilizacijom. K a d a s u d a c i z a đ e o d j e v e n je u d u g u c r n u o d o r u baš ako i d i p l o m c i fakulteta. Z a n i m a m e zapa­ dni način naše kada živote. Ljudi uvijek uzimaju zdravo za gotovo da je tako oduvi­ jek bilo i uvijek će biti. j e d a n od najvećih egiplologa je: „Bit će teško o n i m a koji su prihvatili a u t o r i t e t k a o istinu a ne istinu k a o au­ t o r i t e t . N i s u u p r a v u . života: religija. K a d a u đ e t e u crkvu vidjet ćete da je o l t a r p o v i š e n za tri r e d a . Ž u p l j a n i sjede na i s t o m m j e s t u k a o i ljudi u s u d n i c i : o d v o j e n i o g r a d o m i s a m o o d v j e t n i k m o ž e ići iza o g r a d e i govoriti u vaše i m e . h e k s a g r a m . Sve to potječe iz j u d a i z m a . P r e m a n a š e m u s k o g r u d n o m razmišljanju ostali su u k r i v u j e r ne dijele n a š a vjerovanja i p r e d o ­ d ž b e z a t o što ne r a z u m i j u . U v e ć i n i crkava o k o o l t a r a postoji o g r a d a iza koje m o ž e ići s a m o svećenik. ali nas ne r a z u m i j u . Šerif nosi š e s t o k r a k u zvije­ zdu. Su­ d a c vas g l e d a s visoka i predstavlja z a k o n u s u d n i c i . Jordan Maxwell: N a r a v n o .D R U G I DIO teologiju.MRI:'/A MOĆI•• JORDAN MAXWELL INTERVJU O R E L I G I J I 1 P O L I T I C I . . Svećenik vas gleda s v i s o k a i predstavlja Boga koji je z a k o n . Ne postoji čovjek na svijetu koji je toliko i n f o r m i r a n da ne m o ž e pogriješiti.

i z a d r t o s t t r e b a im reći 'Ne'. U časopisu Washington Post iz 1991. Rita D y s o n : Ali ako. Z a t o se r a s p a o Sovjetski Savez. Bez o b z i r a na to o d a k l e dolaze neznanje. Jordan Maxwell Stvari se stalno mijenjaju. tako ste odgajali svoju djecu i provlačili se kroz život. a za religiju n e m a m v r e m e n a . Bila je pokretač svakog subverzivnog pokreta iz 19. a drugi drukčijim i m e n o m . W i n s t o n Churchill je u razgovoru s l o n d o n s k i m tiskom izjavio: „Od v r e m e n a Spartaka. no sad više nije. Što o n d a ? Vjerovali ste. s a m o reci ne tiraniji. g o d i n e Brent Scowcroft je izjavio: „Vjerujem da s t v a r a m o Novi svjetski p o - . Provlačili ste se jer je to tad bilo najugodnije. Ta urota je odigrala prepoznatljivu ulogu u tragediji Francuske revolucije.J O R D A N MAXWELL INTERVJU O RELIGIJI I P O L I T I C I • D R U G I DIO Rita Dyson: U redu. Kako biste s a m i sebe klasificirali? Jeste li religiozni o d n o s n o d u h o v n i ili m o ž d a agnostik? Jordan Maxwell: Ja sam običan čovjek koji se bavi n e o b i č n i m tema­ m a . knjizi. Rita D y s o n : U redu. i glupost. Rusi su trebali znati i shva­ titi tko doista njima upravlja.. Kada tako p o s t u p a t e p r e d a ­ jete svoju s u v e r e n o s t vladi. vide j e s a m li u p r a v u i p r o s u d e s a m i . Vrlo sam produhovljena osoba. Imate toliko m n o š t v o informacija da Vas m o r a m na trenutak zaustaviti kako bih dobila od Vas druge informacije. I sada ta skupina iznimnih ljudi iz podzemlja velikih američkih i europskih gradova drži ruski n a r o d u šaci i postali su neprikosnoveni gospodari tog o g r o m n o g carstva". Trebate proučavati i vidjeti o t k u d a stvari potječu. Možda m o ž e m o naučiti nešto iz iskustva Rusije. n i s a m političar niti v o d i m svoju crkvu. to r a d i t e s a m i . Jordan Maxwell: U redu. Kako se usuđujete sumnjati u Karla M a r x a i k o m u n i s t i č k i manifest. Pogledajte k a m o su ih ti novi go­ spodari odveli: u kaos. Svaki p u t k a d a predajete svoju d u h o v n o s t i a u t o r i t e t n i t k o vas na to ne prisiljava. a sada ih v o d e u Novi svjetski p o r e d a k . Wieskopfa. s a m o reci ne o r g a n i z i r a n o j vladi. Kako se u s u đ u j e t e sumnjati u a u t o r i t e t ! " Želio bih reći da je j e d n a od glavnih p o r u k a Isusa iz Biblije preispitivanje au­ toriteta. Jordan Maxwell: Želim reći da treba s a m o s t a l n o istraživati. A zašto? Z a t o što niste istraživali i niste se zauzimali za o n o što je ispravno kada ste trebali. s i g u r n o ste de­ m o n . reci ne o r g a n i z i r a n o j religiji. S m a t r a m se čovjekom koji cijeni istinu i koji će se za nju boriti. „Kako se usuđujete sumnjati u Kuran. Rita D y s o n : Pitat ću Vas nešto. Crkvi. Trockog. Ništa ne p o d u p i r e . stolje­ ća.MRL:ZA M O C I . Mislim da i m a m o izravnu vezu sa svojim Stvoriteljem i ne treba n a m n e t k o drugi kako bi i z m e đ u nas posredovao. " Kako biste na to odgovorili? Jordan Maxwell: Rekao bih da su isto govorili i o S a l m a n u Rushdieju. p o t r a t i li vrijeme. p r e d o d ž b i ili bilo č e m u d r u g o m e i postajete r o b . Sve što t r a ž i m je da i ostali m a l o istraže. I što se dogodi? Vaš se život ruši o k o vas. Vjerujem u vrlo s n a ž n u d u h o v n u silu koja vlada ovim svijetom. Karla Marxa. Želio bih vidjeti d u h o v n u revoluciju u ovoj državi gdje bi ljudi govorili „ s a m o reci n e " : s a m o blija bila cijeli njihov život? Velikom broju ljudi Biblija svakog d a n a p o m a ž e da nastave sa životom. Sve što je organizirao čo­ vjek s i g u r n o se ne dotiče Boga. Č i m će je zamijeniti? Jordan Maxwell: Pitajte Ruse u današnjoj Rusiji kako je to kad vas varaju. I z n i m n o poštujem d u h o v n o s t . Rita D y s o n : Što će se dogoditi kad saznaju? Što s o n i m a kojima je Bi­ Rita D y s o n : Jeste li tragatelj za istinom? Jordan Maxwell: Mislim da me te riječi najbolje opisuju.. R e c i m o da n e t k o kaže: „Kako se usuđujete su­ mnjati u Bibliju? Kako se usuđujete tako govoriti. Rose Luxemberg i E m m e G o l d m a n ta urota se polako i sigurno širi. i m a m vrlo visoke d u h o v n e vrijednosti i eti­ ku. Ili u M a o a i njegovu M a l u c r v e n u knjigu. Rita D y s o n : Ništa ne živi zauvijek. Želim reći da se treba suočiti s n e u g o d n o m činjenicom da ništa ne živi zauvijek. kad uvidite da vaša vlada nije najmoćnija i najdivnija na svije­ tu i kada svjedočite n j e n o m r a s p a d u . religiji. Kršćani je zovu Bog. G o d i n e 1922.

čija je priča bila posve jednaka. i m a o dvanaest apostola i u m r o s k r u n o m od trnja na glavi. Rita D y s o n : Mislite li da su religija i politika povezane s N o v i m svjetskim p o r e t k o m i tim globalnim ujedinjenjem o kojem s m o to­ liko slušali? Jordan Maxwell: Možete se kladiti da je to istina. ljudska rasa u cjelini je u nevolji.. Mislim da to treba istražiti. to je povijest. Rita D y s o n : Nije li ovo što sam u p r a v o s p o m e n u l a u Bibliji? Jordan Maxwell: Jest.on je bio veza i z m e đ u n a r o d a i Boga. T h o m a s Jefferson je to napisao. Jordan Maxwell: To nije nagađanje. sa svim dozvolama. a u m n o g i m slučajevima ni bez crkve. u m r o na križu.iza kulisa poli­ tike. platiti n a k n a d e i sve te zakonske stvari kako biste prošli birokratski aparat vlade i osnovali svoju crkvu. Ako vaš brak ne uspije ne obraćate se B o g u već sucu u sudnici. Naša zemlja je u nevolji. Z a t o se d a n a s ne m o ž e t e vjenčati bez odobrenja vlade. Mi u Americi na svakojake s m o načine pokazivali p o t p o r u n a š i m vojnicima na Bliskom istoku. religija i novca. a to je veza vlada i religije u današnjoj Americi. Treba pogledati iza kulisa naših autoriteta u svijetu . Mesija je d o š a o na Zemlju. Ta podjela ne postoji. Tada vas svećenik m o ž e vjenčati. Kažem v a m da se n e š t o događa i z m e đ u politike i religije. Jordan Maxwell: Dovoljno je pročitati Bibliju i m a l o razmisliti o t o m e što u njoj piše.redak iz propasti a n t a g o n i z m a Sovjetskog Saveza i SAD-a. D o p u s t i t e da Vam postavim j e d n o pitanje. Ajatolah H o m e i n i i S a d a m H u s e i n religijski su vode koji su bili fanatično opasni. Želim reći d a j e nije niti p o t r e b n o pročitati. Prijeđimo na d r u g u t e m u . osvetoljubivo. U knjizi „Knji­ ga koju vaša crkva ne želi da p r o č i t a t e " postoje biblijski m o d e l i i biblijski m o r a l . Jeste li znali da je postojalo još petnaest velikih religija čija su učenja bila j e d n a k a kršćanstvu? Većina to ne zna. I drugi pisci su pridonijeli toj knjizi. Reći ću v a m još nešto p r e m a č e m u sam sumnjičav. O n i nisu odvojeni. a to što se događa su novac i m o ć . n e p r a v e d n o i hirovito. to je povijest. Rita D y s o n : U redu. Vrlo sam sumnjičav. Činjenica je da brojne ljude u svijetu vode religijski vođe. o n i su j e d n o . M o r a m o željeti proučiti događanja u ovoj zemlji u posljednja dva stoljeća i m o r a ­ mo biti otvoreni. Razmislite o t o m e . Rita D y s o n : Nevjerojatno. Z n a t e li da je postojalo još petnaest velikih religija. ne m o ž e t e se vjenčati ukoliko n e m a t e dozvolu države. Rita D y s o n : Doista? . Ako želite osnovati crkvu m o r a t e dobiti dozvo­ lu od vlade. Postojalo je još petnaest velikih teoloških religijskih pokreta prije kršćanstva. U toj crkvi. naše obitelji su u nevolji. Jordan Maxwell: Mislim da ćete složiti sa m n o m da je to o n o što n a m je p o t r e b n o . a ne z n a m o što t o č n o t a m o rade. o k r u t n o . M o g u nas izrabljivati ukoliko ne želimo otvoriti srce i um i suočiti se s činjenicama. istraži­ vač i pisac. strica i opljačkao svog brata. T k o je bio Jehova? I z n i m n o biće. G o v o r e n a m da su crkva i država odvojene. politiku i novac. jer je u d r e v n o m svijetu kralj predstavljao i svjetovnu i d u h o v n u m o ć . T k o je bio Jakov? Još j e d a n patri­ jarh koji je zadobio Božju n a k l o n o s t jer je prevario svog oca. Takav s a m kao učitelj. T k o je bio A b r a h a m ? P o r e m e ć e n i barbarski patrijarh koji se oženio svojom s e s t r o m a o d r e k a o se svoje žene. Sve se svodi na tri p r o b l e m a zaje­ dnička svim ljudima na svijetu: religiju.." H t i o bih naglasiti da je sve p l a n i r a n o i j e d n a svjetska vlada nije mogla funkci­ onirati prije toga. Rita D y s o n : U redu. To je biblijski moral. Sumnjičav sam p r e m a šesnaestoj religiji koja je kopija ovih p e t n a e s t i tvrdi za sebe da je istinita. Vaš um je kao p a d o b r a n : ne radi ako nije otvoren. Rita D y s o n : K a d a se to d o g o d i ljudi će doživjeti n o v u renesansu. Jordan Maxwell: Ja to nisam napisao. r o d i o se u jaslicama.

s u a u t o r je naše knjige. a s p o m e n i k G e o r g e u Wa­ s h i n g t o n u m u š k i . R i t a D y s o n : Htjela sam s p o m e n u t i i T i m a Allena. M o r a t e z n a t i k a k o čitati s i m b o l e . Od objavljivanja knjige postali s m o prijatelji. Taj s p o m e n i k je egipatski obelisk koji predstavlja m u š k u erekciju. U knjizi „Knjiga koju vaša crkva ne želi da p r o ­ čitate" stoji Vaš članak p o d naslovom „Astroteologija". mislim da bih to m o g a o d o k a z a t i i na s u d u .D R U G I DIO J o r d a n M a x w e l l : Kad bih i m a o priliku. M i s l i m o da su ti i n s t r u m e n t i i simboli č u d e s n i . To je izvorni s i m b o l i z a m . s e k s o m i p o l i t i č k o m m o ć i . znakove i termine.J" pa je t a k o n a ­ s t a o Jon. Pogledajmo s i m b o l i z a m . I v a n ) . mislim da je bio nevjerojatan čovjek. Otkrivenje je već b i l o u optjecaju. JM: Pričekajte da na vidjelo izađe prava istina o religiji i politici u Americi. R i t a D y s o n : Počeli s m o c i t a t o m T h o m a s a Painea. J o r d a n Maxwell: Naravno. D o g a đ a se toliko toga da ne znaju gdje bi se okrenuli. Tek ćete tada vidjeti što je nevjerojatno. K a d a se to p r e v e d e na e n g l e s k i Jon p o s t a j e John ( e n g . no u p r i j e v o d u s l a t i n s k o g slovo . I Ci 111 I P O L I T I C I . To se m o ž e d o k a z a t i u svakoj d o b r o j knjižnici. Ž e l i m se suočiti s e s t a b l i š m e n t o m jer mislim da je došlo vrijeme za istinu. Mislim da s m o svi i z m a n i p u l i r a n i i izrabljivani i vrijeme je da se s u o č i m o s pravom istinom. Primjerice s p o m e n i k G e o r g e a W a s h i n g t o n a u W a s h i n g t o n u . Steve Allen je briljantan pisac.. O n s e z v a o I o n . R i t a D y s o n : U redu. T i m L e e d o n i ja s m o urednici knjige. . To je p r i č a . J o r d a n M a x w e l l : S i m b o l i su s v u d a u Bibliji. R i t a D y s o n : T a k o đ e r mislim da p u n o njih nije zadovoljno s o n i m što dobivaju u crkvi. Z a t o n a m d a n a s g o v o r e k a k o j e I v a n n a p i s a o Otkrivenje. Naj­ v e ć o m p r i č o m .A M O C I . J o r d a n Maxwell: Da. a ja s a m napisao i taj članak. p o J o n s k o m m o r u . J o r d a n Maxwell: Već sam ih p u n o p u t a doživio. Ivan nije n a p i s a o Otkrivanje. p o z n a t o g zaba­ R i t a D y s o n : Osjećaju da nešto nije u redu. J o r d a n Maxwell: Da. Istražite m a l o i o t k r i t ćete d a j e m n o g o toga što s m a t r a m o svetim i p r a v e d n i m ni­ šta više od religije. Lagali su n a m . Z a t o Bibliju nazivaju n a j v e ć o m p r i č o m ikad i s p r i č a n o m . Jeste li z n a l i da Ot­ krivenje n i s u n a p i s a l i k r š ć a n i ? Otkrivenje je o t p r i l i k e p e t stoljeća starije od k r š ć a n s t v a . ali n i t k o se ne želi suočiti s e s t a b l i š m e n t o m . Zacijelo volite T h o m a s a Painea jer ga citirate i u svojim djelima. J o r d a n M a x w e l l : Z a t o što s t v a r n o n e š t o nije u r e d u . J o r d a n Maxwell: D a .JORDAN MAXWKL1 I NT l: RVJl J O R l l . R i t a D y s o n : Jeste li s p r e m n i na negativne reakcije? R i t a D y s o n : Mislim da velik broj ljudi funkcionira u n e k o m polusnu. O n o j e n a p i s a n o d a v n o p r i j e Kri­ stovog rođenja. M n o g o ljudi je s t i m u p o z n a t o . R i t a D y s o n : Napisao je: „Kršćanstvo je parodija štovanja Sunca u R i t a D y s o n : I u Bibliji ima simbola? kojoj su čovjeka kojeg su nazvali Krist stavili na mjesto Sunca i što- . R i t a D y s o n : Nevjerojatno. J o r d a n Maxwell: Naravno. seksa i novca. On povezuje „vodu života" koja je kod njegovog p o d n o ž j a i ovalni u r e d . T r e b a otići u knjižnicu i t a m o p r o v e s t i cijeli d a n čitajući o teologiji i uvidjet ćete da ljudi već t i s u ć a m a g o d i n a znaju da su te p r i č e s a m o pri­ če. To je p o v e z a n o s religijom. Ja želim. Oval predstavlja ženski p r i n c i p . a ne najvećim s k u p o m činjenica ili najvažnijom k n j i g o m na svijetu. t a k o da g a nije n a p i s a o n i k a k a v Ivan. vljača i bivšeg voditelja emisije The Tonight Show koji je t a k o đ e r su­ djelovao u pisanju te knjige.MRI7. I " je p o s t a l o .

Č i n i se da to svi znaju. ali što s A d a m o m i Evom? N e m a A d a m a i Eve? Što s Kristom? J o r d a n M a x w e l l : N e . J o r d a n Maxwell: Z a t o što je to klasičan k o m e n t a r o astroteologiji. Astroteologija je temelj svih religija svijeta. p r i n c a t a m e . J o r d a n M a x w e l l : Religijom... R i t a D y s o n : D o b r o . O n o što je T h o m a s Paine htio istaknuti i što ja želim istaknuti je da cijeli koncept Božjeg sina. O n o izlazi/uzlazi svakog jutra.vali ga na isti način kako je nekad štovano Sunce. a izlazio je n a k o n zalaska sunca. Razlog r a d i kojeg Ži­ dovi n e prihvaćaju k r š ć a n s t v o p r i l i č n o j e j e d n o s t a v a n . z n a n j e . Egipćani su govorili da je n o v o r o đ e n o s u n c e svakog j u t r a H o r u s . k a k o su vlada i religija m a n i p u l i r a l e n a m a i izrabljivale nas. to nije istina. J o r d a n Maxwell: Ne vjerujem da su Crkva i država odvojene. Z a d r ž a l o se to sve do F r a n c u s k e revolucije. S a m o n e ž i d o v i t o n e znaju. Njegovo i m e je bilo Set. N e . R i t a D y s o n : U n a š e m posljednjem razgovoru ste rekli kako Crkva govori o odvojenost Crkve i države. Tebi i Heliopolisu (kao što m u s l i m a n i još uvijek rade) i pozdravljali bi dolazak n o v o g sunca. Kada sam bio u N e w Yorku u emisiji A B C . ali ja t v r d i m da to nije istina. N e t v r d i m k a k o u Bibliji n e m a d o b r e d u h o v n o s t i . Crkva i država bile su p o v e z a n e . Crkva kakvu da­ n a s p o z n a j e m o na Z a p a d u o r u đ e je i p a r t n e r vlade. no DA to nije istina. u svim d r e v n i m d r ž a v a m a kralj j e bio p o s r e d n i k i z m e đ u svog n a r o d a 1 Boga. zamisli. Ž e l i m r a z o t k r i t i zakulisne veze koje će n a m p o k a z a t i . p r e d o d ž b i .N e w York s B o b o m G r a n t o m t r e b a o s a m sudjelovati s a m o p o l a sata. To je moja n a m j e r a : i n f o r m i r a t i ljude o podrijetlu vlade. Tada bi svijet bio p o d v l a d a v i n o m princa t a m e . Od s a m i h početaka ljudske povijesti čo­ vjek je štovao nebesa. To je j e d i n o spasenje koje n a m j e o s t a l o . O n i znaju 0 č e m u s e r a d i . On nije bio s a m o kralj. To r a d i m o i mi na Uskrs. teologije. religije i sustava vjerovanja. Pitali ste me k a k o me ljudi prihvaćaju. izlazak H o r u s a . č a k i u slučaju papinstva u Europi. a to se n e ć e d o g o d i t i . On bi izlazio n o ć u i vladao svijetom kada bi Božje suce u m r l o i otišlo. n e i n f o r m i r a n i m a i n e n a č i t a n i m a . Egipćani su vjero­ vali da Božje s u n c e ima zlog brata. S a m o k a ž e m kako je izvrnuta i korištena od strane političkih m o ć n i k a kako bi n a s ostavili n e u k i m a . Ž e l e da većina ljudi b u d e o v i s n a o G o s p o d i n u koji bi se t r e b a o v r a t i t i i p o m o ć i n a m . O n e su k a o dvi­ je r u k e koje u m u p o m a ž u u obavljanju posla. R i t a D y s o n : Vlada je u velikoj mjeri povezana s. M n o g i k r š ć a n i n a p r e č a c zaključuju d a Židovi n e prihvaćaju Isusa z a t o što su m r z i l i Mesiju. velikim t v r t k a m a . ali se . D a . O t u d potječe riječ „ h o r i ­ z o n t " . D a n a s u A m e r i c i v o l i m o vjerovati da su Crkva i država razdvojene. no to se p r e t v o r i l o u t r o s a t n i intervju. a „astro" je štovanje nebesa." Zašto ste odabrali T h o m a s a Paine? I recite još nešto o astroteologiji. ve­ likim k a p i t a l o m i velikim religijama. Jer je Sun­ ce uzašli spasitelj. M o r a m o se p r o b u d i t i i shvatiti da je to p r i č a i vidjeti što n a m p r i č a govori. p o ­ tječe od k o n c e p t a Božjeg sunca koje je bilo uzašli spasitelj. R i t a D y s o n : Izlazak H o r u s a ? J o r d a n M a x w e l l : D a . vlada i religija. Z a t o mi u z a p a d n i m civilizacijama g o v o r i m o da poslije s m r t i o d l a z i m o na n e b o . Vratite li se na p o č e t k e čovječan­ stva. jer n i s m o o t o m e čitali. Z n a j u d a j e t o s a m o priča. M n o g i u našoj zemlji i n s t i n k t i v n o znaju da se n e š t o d o g a đ a s n a š o m v l a d o m . I m a m o uskršnje zornice. Teologija je štovanje religije. Prije k r š ć a n s t v a je p o s t o j a l o 15 religija koje su i m a l e istu p r i č u . Reakcije su u najvećoj mjeri bile pozitivne. R i t a D y s o n : Što znači prefiks „astro"? J o r d a n Maxwell: Astroteologija. vaša o s o b n a d u h o v n o s t i p o t r a g a za p r a v o m i s t i n o m . To je d r e v n a p r i č a koja d o l a z i od najveće p r i č e ikad ispriča­ n e . Svakog bi jutra odlazili u h r a m o v e u Karnaku. N a r a v n o . z a t o Ž i d o v i ne žele sudjelovati u k r š ć a n s t v u . Najvažnije je o b r a z o v a n j e . on je bio veza i z m e đ u svog n a r o d a i Boga. Prihvaćaju me vrlo d o b r o .

J o r d a n Maxwell: Povijest E u r o p e p u n a je primjera utjecaja papinstva i p a p a na e u r o p s k e vladare. radiju. Je li to vaš cilj: p o v r a t a k bitka i nevinosti čovjeka? J o r d a n Maxwell: Da. to d o n e k l e kvari ljepotu božanske esencije. J o r d a n Maxwell: Zasigurno. Z n a m o da se to dogodilo. Stoga ne mislim da su crkve p o t r e b n e . što se vidi na n a š e m dolaru. Ne vidim ništa d u h o v n o u crkvenoj televiziji. U Americi i m a m o svoje religijsko-političke temelje i to n a z i v a m o n o v i m svjetskim p o r e t k o m . I m a m o najbolje političke i religiozne lidere koji se m o g u kupiti n o v c e m i dosta mi je toga. što će ostati od m o r a l n i h smjernica? Ostat ć e m o bez njih? J o r d a n Maxwell: M o r a m o napraviti razliku i z m e đ u religije i d u h o ­ vnosti. . I nekorištenje religije kao zabave. vjerujem da u svima n a m a postoji b o ž a n s k a esencija tako da s d u h o v n o š ć u n e ­ m a m problema. R i t a D y s o n : 1 odbacivanje organizirane religije? J o r d a n Maxwell: Da. Vjerujem u Boga ili stvoritelja. Vjerujem u Boga ili stvoritelja. n o v c e m i religijom. zašto biste p o - mogli Crkvi danas? Zašto bi u o p ć e išli u crkvu i slušali svećenika ako ćete se u i d u ć e m životu vratiti i sve to prolaziti ispočetka? Stoga sma­ t r a m da je to Crkva izbacila k a k o bi ljudi ostali podčinjeni religiji. Iza kuli­ sa postoji m n o š t v o veza i z m e đ u velikih religija. d o d a n i su. R i t a D y s o n : Bila bi to velika p r e o b r a z b a za ljude. J o r d a n Maxwell: Da. R i t a D y s o n : Mislim da d o n e k l e r a z u m i j e m što govorite. R i t a D y s o n : M o g u li Vas nešto pitati? Vjerujete li u reinkarnaciju? Kakav je stav Biblije o tome? J o r d a n Maxwell: Mislim da za to i m a dosta a r g u m e n a t a . I s a m s a m i m a o m n o g a d u h o v n a iskustva koja su me uvjerila da n i s a m sam na svijetu i da postoji i d u h o v n i svijet. n a r a v n o . R i t a D y s o n : Što se d o g o d i s čovjekom kada p o s t a n e prosvjetljeniji? Ne m o g u zamisliti kako bi ljudi živjeli bez crkve. financija i vlade. Ja sam vrlo produhovljena osoba. O n a je opća antologija svega u religiji što v a m Crkva želi zatajiti. no u srednjem vijeku to je izbačeno. D o j a m je da crkva ljudima m n o g o znači i m n o g o toga p r u ž a . Bez sumnje. Što ako ljudi prihvate ovo što govorite tj. R i t a D y s o n : Zašto ste uvjereni da svi i m a m o b o ž a n s k u esenciju? J o r d a n Maxwell: Previše se toga d o g o d i čovjeku na temelju čega z n a m o da u životu postoji nešto više od nas. Nju m o r a m o zadržati.još n i t k o s t i m nije p o z a b a v i o i iznio činjenice o religiji i vladi te njihovoj financijskoj p o v e z a n o s t i . Ne n a p a d a m d u h o v n o s t . R i t a D y s o n : U redu. da se m o r a l n e smjernice naše vlade temelje na religiji? Riješite li se religije. To je p r o m i d ž b a religije koja na sve m o g u ć e n a č i n e p o d u p i r e vladu. N a i m e . Kako bi se ta crkva mogla promijeniti? Bismo li u o p ć e imali crkvu? J o r d a n Maxwell: Je li bilo crkava u d o b a A d a m a i Eve? Jesu U prvi ljudi u d r e v n o m svijetu imali crkve? Želim reći da postoji velika ra­ zlika i z m e đ u religije koja treba crkvu. R i t a D y s o n : Na to ukazuje p o v e z a n o s t vlade i povijesti Crkve. Vjerujem da su dijelovi vezani za reinkarnaciju izbačeni jer je Crkva vjerovala k a k o bi ljudima štetilo vjerovanje u b u d u ć e živote. Mislim da s m o svi imali brojna iskustva koja dokazuju da u n a š i m životima postoji neka vrsta d u h o v n e d i n a m i k e . I u N o v o m i u Starom zavjetu nalazilo se dosta toga što p o d u p i r e reinkarnaciju. ako se stalno p o n o v n o rađate. Jordane. novac i organizaciju i du­ hovnosti koja je i z m e đ u vas i vašeg Stvoritelja. To se naziva starim svjetskim p o r e t k o m . kler. R i t a D y s o n : Da. da su m n o g i dijelovi Biblije izbačeni a neki. O t o m e p i š e m u knjizi „Knjiga koju vaša crkva ne želi da pročitate". koji nisu bili dio originalnog teksta. N e m a m p r o b l e m a s d u h o v n o š ć u već s v l a d o m .

To je stoga što s i m b o l i n e š t o znače. Vatra seksualnog čina je u sredini ljudskog tijela. Dakle. i zato vulkan predstavlja spolni o d n o s ili d o ­ lazak vatre života koja d o n o s i novi život svijetu. Zašto to ne bi vrijedilo i za nas? R i t a D y s o n : Jesu li simboli potekli od m a s o n a ? J o r d a n M a x w e l l : D a . b r d o se dimilo i treslo. Biblija opisuje Jahvu k a o stup oblaka danju i stup ognja n o ć u . R i t a D y s o n : Često sam razmišljala o svastici. Od Arapa o č e k u j e m o da to učine. Z n a č i . A m e ­ rički Indijanci i budisti t a k o đ e r svastiku smatraju svetim s i m b o l o m . stric m o j e majke je r a d i o u v a t i k a n s k o m M i n i s t a r s t v u vanjskih poslova. Na d r u g i m se mjestima u Jobu 38 spominje oluja. što stoji u Izlasku 13. J o r d a n Maxwell: Z a t o d a n a s na većini m u š k i h z a h o d a u h o t e l i m a i r e s t o r a n i m a vidite trokut na vratima. U Knjizi o Jobu. glasa Jahvinog. i to je s v a k a k o t o č n o . Nije li slična križu? J o r d a n Maxwell: Svastika potječe iz Indije. Z n a m o da se z a p a d n e religije temelje na m n o g o starijoj Bibliji tj. ali i m n o g i drugi n a r o d i . Izgleda kako čak i izvorni Jahve. Vulkan je stoga bio vrlo važan simbol za d r e v n e n a r o d e . Riječ „vulkan" dolazi iz latinskog jezika od starog r i m s k o g boga Vulcana ili Vulcanusa koji p a k potječe od kretskog boga Velchanusa. Hebrejska riječ za g r o m znači i „Božji glas ili glasovi". . Starom zavjetu. Mislim da je za svakog čovjeka na svijetu d o b r o preispitati svoja vjerovanja. Vulkani su bili vrlo važni jer su predstavljali život i stvaranje. a i tu postoje se­ ksualne konotacije. Bogom vulkana. Svakih n e ­ k o l i k o g o d i n a bi n a s posjetio i d a n i m a p r i č a o o i n t r i g a m a iz svijeta religije i politike. z n a k o v i m a . Izraelci su bili na b r d u Sinaj koje je bezbroj p u t a p r i k a z a n o u b r o j n i m biblijskom tekstovima kao vulkan. Jehova je v o d i o Izraelce do b r d a Sinaj i t a m o ima d a o svoj Z a k o n . D o z v o l i t e m i d a o b j a s n i m zašto s a m s e p o č e o baviti s i m b o l i z m o m . a n e m a j u p o j m a što znače. stih 38. J o r d a n Maxwell: Mislim da će se to dogoditi. A k o m i n e vjerujete. b r a t o v š t i n a m a . P l a n i n a Sinaj na kojoj ga je Mojsije susreo bila je d o m midjanskog boga kojeg se u prvoj midjanskoj d o m o v i n i izjednačava­ lo s l o k a l n i m l u n a r n i m b o g o m po i m e n u Sin. R e č e n o je d a j e na brdu Sinaj Jehova izvodio znakove. U Bibliji je Isus r e k a o da će m n o g i gledati ali n e ć e vidjeti. k a o i od h i n d u sa. o d a k l e i potječe naziv p l a n i n e Sinaj. K a o što s a m prije objasnio. Ljudi gledaju s i m b o l e svaki d a n . G o v o r i o bi o s i m b o l i m a . Simboli imaju svoja značenja koja većina ljudi ne p o z n a . kao i bilo koja d r u g a impresivna i zastrašujuća p r i r o d n a manifestacija. R i t a D y s o n : Da. bio je štovan od s t r a n e ljudi počevši od najranijeg k a m e n o g d o b a . Vulkan. v i d i m o da se g r o m kod Hebreja s m a t r a o Bo­ žjim glasom. Brdo Sinaj na kojem su Izraelci susreli Jahvu zapravo je vulkan. D o k se ori Jahvin glas čuju se g r o m o v i i na Božju zapovijed lete m u ­ nje. Želio bih s p o m e n u t i temelje z a p a d n i h religija. Trokut predstavlja p i r a m i d u gdje pira znači „vatra" a mida „sredina". i m a m o boga koji izgleda kao stup oblaka danju i stup ognja n o ć u i Izraelce u pustinji sa svojim p r i k a z o m boga." Stoga v i d i m o kako su m u n j e i g r o m o v i povezani sa starim v u l k a n s k i m b o g o m tj. g o v o r i m o o Bogu Starog zavjeta sa svojim g r o m o v i m a i m u n j a m a . Ti razgovori su bili vrlo zanimljivi. z a m i ­ slite što bi se d o g o d i l o k a d a bi n e t k o u š a o u sinagogu sa s v a s t i k o m . Piše da su oluja i oblaci u Božjem šatoru i slušaju zapovijed g r o m a . j e d a n od bogova Starog zavjeta. Simboli s u vrlo važni. O n i imaju vrlo s n a ž n a značenja s kojima većina nije u p o z n a t a . Mislim da nas događaji u svijetu primoravaju da se p r o b u d i m o i preispitujemo naše temelje i sustave vjerovanja. I m e potječe od starog mjesečevog boga Sina po kojem je p l a n i n a dobila ime. potječe od vulkan­ skog boga. i m n o g i su saznali da su Mojsije objave doista Božje riječi. tajnim d r u š t v i m a . Na hebrejskom ta referenca kaže: "Bog p r e k r a s n o g r m i svojim glasom.21-22. Č a k i u d r e v n o j prošlosti na Bliskom su istoku štovali vulkane. Njemačka svastika je h i n d u s k i simbol koji su preuzeli nacisti. Z a m i s l i t e reakciju Ž i d o v a k a d a bi vidjeli tu svastiku.R i t a D y s o n : Kad bi se to dogodilo. r a t o v i m a i revolucijama.

no vrlo m a l o ljudi je obratilo p o z o r n o s t na simbolizam na poleđini. Novus znači „nov". dobit ćete priču. M n o g i naši simboli dolaze izravno iz Babilona. na lijevoj strani se nalazi č a r o b n i krug. R a l p h W a l k e r : Taj izraz d a n a s često čujemo.Novus Ordo Seclorum. svjetovan. Ordo „ r e d " a Seclorum znači „se­ kularan" tj. To se o d n o s i na starog kretskog boga tj.o n e koje m o ž e t e naći i o n e izmišljene. Klasičan primjer je novčanica od j e d n o g dolara. n e ­ ćete razumjeti priču.25) n a v o d n o obja­ šnjava o d a k l e potječe c r n a rasa koja je nastala radi kletve. Kao što s a m rekao.TREĆI U s l j e d e ć e m i n t e r v j u u s J o r d a n o m M a x w e l l o m r a z g o v a r a o je Ralph Walker R a l p h W a l k e r : D o p u s t i t e m i d a v a m predstavim Jordana Maxwella. P o g l e d a m o li p o l e đ i n u dolara. Tu se radi 0 groznoj zloporabi Biblije i s m a t r a m da je to p r e o p s e ž n a t e m a da bismo je sada otvarali. Treba istraživati jer ćete doći do zaključka da o n o što n a m je predstavljeno kao sveto zapravo to nije. kao primjerice vaše svjetovno obrazovanje ili vaš svjetovan posao. J o r d a n Maxwell: Tajna društva vrlo su o p s e ž n a t e m a kojom se veći­ na ljudi nije bavila.Na k o r i c a m a židovske Tore često je p r i k a z a n simbol blagoslova. INTERVJU O RELIGIJI DIO I POLITICI . I z n a d oka stoji natpis Annuit Coeptis što znači „Naš pothvat je o k r u n j e n uspjehom". Kada se p o č n e t e baviti K a n n a n o m i Babilo­ n o m vidite k a k o babilonsko carstvo još i d a n a s utječe na nas. a mi je slijepo p r i h v a ć a m o . To je simbol rabinskog blagoslova kojim rabini blagoslivljaju vjernike. Servirana n a m je velika količina teologije. Ako s m o je­ d n a nacija p r e d z a k o n o m zacijelo se radi o zakonu vulkanskog boga iz Starog zavjeta. Želim reći da kada n a đ e m o temelje a m e r i č k i h i e u r o p s k i h religija p r o n a ć i ć e m o temelje naših političkih p o k r e t a . Ako ne znate čitati simbole. blagoslova vulkanskog boga Vulkana. postoje dvije vrste činjenica u teologiji . mislim k a k o je povlastica obrazovati ljude i objasniti im o t k u d stvari potječu. Radi toga Spock iz „Zvjezdanih staza" daje p o t p u n o j e d n a k „blagoslov" i radi toga je on Vulkanac. O k u l t n i simboli su p o p u t slova abecede: spojite li ih. R i t a D y s o n : M o g u li Vas nešto pitati? Sto je s N o o m i k a n a a n s k o m kletvom? J o r d a n Maxwell: Kanaanska kletva (Postanak 9. R a l p h W a l k e r : O kakvom se pothvatu radi? J o r d a n Maxwell: Naziv p o t h v a t a se nalazi ispod p i r a m i d e . pa ako i postoji „ k a n a a n s k a kletva" mi je i d a n a s osjećamo. Za nešto tako v a ž n o kao što su tajna društva koja našim d r u š t v o m upravljaju iza kulisa vrlo je v a ž n o shvatiti k a k o su nastala i kakvim se s i m b o l i m a služe. R i t a D y s o n : Kako bi razumjeli što se događa? U redu. Svi s m o je imali u d ž e p u . ne mislite kako će ljudi t i m e nešto izgubiti? J o r d a n Maxwell: Ne. Stoga m o r a m o shva­ titi k a k o su naša religija i politika j e d n a te ista stvar. D a n a s se u W a s h i n g t o n u m n o g o govori o N o v o m svjetskom poretku. Visoki izraelski svećenik često bi dizao r u k e u z n a k Jahvinog bla­ goslova tj. . Vulcanusa koji se kasnije pojavljuje u Starom zavjetu p o d i m e n o m Jahve. R i t a D y s o n : Z n a č i . U n u t a r k r u g a se nalazi p i r a m i d a iznad koje je svevideće oko. Cijeli izraz znači „Novi svjetski poredak". Očarali ste me 1 mislim da s m o p o č a š ć e n i što ste podijelili ove informacije s n a m a .

U W a s h i n g t o n u postoji obelisk i Bijela kuća. a s blokovima su radili zidari od kojih potječu današnji Slobo­ d n i zidari tj. Ralph Walker: O d r a ž a v a li se na povijest a k o je nekoliko a m e r i č k i h predsjednika p r i p a d a l o m a s o n i m a ? Jordan Maxwell: Takvih je bilo m n o g o . to je posve d r u g a priča. Važno je razumjeti što predsjednik misli k a d a govori o N o v o m svjetskom p o r e t k u . G o t o v o svi m a s o n i znaju da m a s o n s t v o potječe iz d r e v n i h v r e m e n a . O n a je upravljala svijetom gotovo 2000 godina. Ralph Walker: Želite reći da s u v r e m e n o d r u š t v o potječe od Velike piramide? Jordan Maxwell: Da. svetu sion- . A m e r i k a se naziva N o v i m svijetom i. Ako se središte m o ć i nalazilo u Europi. N a r a v n o . vidjet ćete da je projektiran kao o g r o m n a p i r a m i d a sa z g r a d o m Capitola u t r o k u t u na vrhu.d o m i n i r a l a E u r o p o m a E u r o p a je d o m i n i r a l a svijetom. Ralph Walker: Imaju li Križarski ratovi veze s tim? Jordan Maxwell: Z a s i g u r n o . Ralph Walker: Neki gledatelji se s i g u r n o pitaju zašto je natpis na l a t i n s k o m a ne na n e k o m afričkom jeziku. a R i m je d o m i n i r a o E u r o p o m . od prvih egipatskih dinastija. Ako se sjećate. Zanimljivo je zašto se taj simbol Novog svjetskog p o r e t k a nalazi ispod egipatske piramide. Stari svijet je E u r o p a . Ispred Kleopatrine igle postoji dugačak kanal. E u r o p a je d o m i n i r a l a svijetom. Zapravo. On je bio povezan s izgubljenim kovčegom i zato i m a m o film „ I n d i a n a Jones i o t i m a č i izgubljenog kovčega" u kojem traže Zavjetni kovčeg. ne m o ž e t e razumjeti posljednji križarski p o h o d ako ne znate ništa o pr­ vome. Ako letite iznad W a s h i n g t o n a ih ako pogledate slike iz vašingtonske knjižnice. a jezik je latinski. Glede toga. Tako je već go­ tovo 2000 godina R i m ili Rimska crkva. p i r a m i d e su sagrađene od blo­ kova. S t a r o m svijetu. Jordan Maxwell: S p o m e n i k G e o r g e u W a s h i n g t o n u je egipatska Kle­ o p a t r i n a igla. ali s korijenima u staroj afričkoj religiji. m a s o n s k i krug. dakako. U tajnim d r u š t v i m a A m e r i k a se naziva „Novi Egipat" te su stoga naši simboli egipatski. i na kraju se nalazi čarobni. osim nekoliko osoba koje su bili Rozenkrojceri i nekoliko koji su pripadah drugim bratovšti­ nama. N o . Radi se o posve afričkom simbolu koji je n a k n a d n o u n e s e n u Bibliju gdje se naziva Zavjetnim kovčegom. brojni osnivači Sjedi­ njenih Država i potpisnici Ustava bih su masoni. M n o g o njihovog s i m b o l i z m a potječe iz Egipta. Novi p o r e d a k se trebao temeljiti na elitizmu. m a s o n i . tajnim d r u š t v i m a i bratovštinama i njihovim s i m b o l i z m o m . Z a t o bi filmovi Stevena Spielberga i Georgea Lucasa kao primjerice „ I n d i a n a Jones i posljednji križarski p o h o d " trebali biti p o s e b n o zanimljivi istraživačima. Postoji razlog za veliku ulogu koju je Egipat o d i g r a o u Americi. To bi bila nova Afrika ili „Novi Egipat". Obelisk je Kleopatrina igla. A u stvari potječe iz Egipta i m n o g o je stariji simbol. Sve je p o v e z a n o s o k u l t n i m . P i r a m i d e se na­ laze u Egiptu. bilo bi zanimljivo istražiti Sionski priorij.Jordan Maxwell: Točno. Jordan Maxwell: Vrlo d o b r o pitanje jer se radi o afričkom simboli­ z m u . u njemu su djelovala tajna društva i bratovštine k a o što su m a s o n i ili kler. misticizmu i filozofiji. o t k r i o ju je Kristofor K o l u m b o . Ralph Walker: Poznat je kao s p o m e n i k Georgeu W a s h i n g t o n u . rijeka Stiks. kroz svoje d r e v n e i bratske k u ć e .

Z a t o je G e o r g e Bush doveo t r u p e na Bliski istok: želio je pokazati tko je doista m o ć a n t a m o i tko k o n t r o l i r a Bliski istok. albigenzi i križari. U 35 g o d i n a koliko se bavim ovime susreo sam m n o š t v o ljudi koji su izašli iz tih društava i počeli otkrivati n e k e stvari koje se događaju iza kulisa. Rim ili današnja Rimska crkva bila je moć Europe i predstavljala je stari svjetski poredak. R a l p h W a l k e r : Koristimo t e r m i n „tajna društva". a na d r u g o j trinaest listova i trinaest maslina na maslinovoj grančici. 100 g o d i n a kasnije. R a l p h W a l k e r : Što označuju masline? R a l p h Walker: Zamoljen s a m da p o s t a v i m ovo pitanje: što je s D e ­ mokratskom i Republikanskom strankom? Jordan Maxwell: Najvažniji je broj trinaest. I z n a d orla se nalazi trinaest zvijezda. D a n a s je svijet u vlasti tih tajnih društava. Bliskim istokom d o m i n i r a j u vrlo m o ć n e bratovštine i tajna društva. Južna Francuska oduvi­ jek je bila vrlo mistično mjesto za okultna društva kao što su katari.A MOCI . Stoga p o r e d a k koji sada iz sjene vlada A m e r i k o m nosi naziv „novi poredak". Cilj mu je bilo odvajanje n a r o d a od vlade.I. Vratit ću se u vri­ j e m e W o o d r o w a Wilsona. stari simbol feniksa tj. Jordan Maxwell: Ross Perot se n e d a v n o pojavio.Z. k a d a s a z n a m o da je ne­ tko napisao knjigu i kada otkrijemo zašto su se neke stvari događale tako kako su se događale. s a m o p r e n o s i m . godine. Morate znati da je W a s h i n g t o n vrlo v a ž n o mjesto u tajnim aktivnostima u svijetu. Jordan Maxwell: O v o n i s a m ja napisao. neka su polu tajna. R a l p h W a l k e r : S p o m e n u t ću Rossa Perota. I N T E R V J U O RELIGIJI I POLITICI . " To je doslovni citat iz spisa New Freedom iz 1913. na je­ d n o j strani ima trinaest strijela. I njegove veze s o k u l t n i m redovima. sveobuhvatna i sveprisutna da je se m o ž e kuditi s a m o š a p a t o m . d a k a k o . suptilna. To je o g r o m n a t e m a čiji se brojni aspekti m o g u vidjeti u filmovima i H o l l y w o o d u . Je­ d n o m je izjavio nešto vrlo znakovito. S dolaskom Amerike i m a m o novi svjetski poredak i središte moći elite koje se nalazi u Americi i koje predstavlja „novi poredak". 60. R a l p h W a l k e r : Želite li reći da je ta m o ć p r e d a n a Americi? J o r d a n Maxwell: Točno. izdizanja iz pepela uništenja. Rekao je: „Otkad sam se p o č e o baviti politikom ljudi su mi se počeli povjeravati privatno. N e ­ k a d čujemo za to 50. trinaest pera na krilima. t a m o ć j e p r e d a n a Americi. Dopustite mi da se vratim na tvrdnju da Rim dominira E u r o p o m a Europa svijetom. isprepletena. Neki od najmoćnijih A m e r i k a n a c a u trgovini i proizvodnji nečega se boje. Rekao je da je to d r u š t v o subverzivni p o k r e t u n u t a r repu­ blike. O r a o je. g o d i n e s p o m e ­ n u o kako u W a s h i n g t o n u djeluje tajno društvo. Novi svjetski p o r e d a k jer je A m e r i k a novi svijet. R a l p h W a l k e r : Ili su je preoteli? J o r d a n Maxwell: Z a p r a v o su je preoteli i preselili središte m o ć i iz E u r o p e u Ameriku. Znaju da postoji snaga do te mjere organizirana. p o z o r n a . Na poleđini novčanice na desnoj strani nalazi se orao. Kada r a z u m i j e m o simbolizam na novčanici dolara v i d i m o tek k o m a d i ć cijele slike. To je S-I-O-N a ne Z-I-O-N. Nazvao ga je D e m o ­ kratsko društvo koje je kasnije postalo p o z n a t o kao D e m o k r a t s k a stranka. I d a n a s šaljete izgla­ sane v o đ e u Washington i p r i t o m ne znate da su oni članovi bratov­ ština i tajnih društava koja djeluju u suradnji s tajnim d r u š t v i m a u W a s h i n g t o n u .TREĆI DIO sku kuću. ali George W a s h i n g t o n je u dva svoja pisma svećeniku iz 1794. Trinaest oblačića se nalazi o k o trina­ est zvijezda. trinaest p r u g a na štitu. R a l p h W a l k e r : Kakav simbolizam d a n a s rabe ti okultni redovi? Jordan Maxwell: Prvo m i padaju n a p a m e t okultni simboli n a d o ­ laru. no jesu li o n a d o ­ ista tajna? J o r d a n Maxwell: Nisu sva tajna. Potječe od r i m s k i h simbola čije podrijetlo seže još dalje u prošlost. Poredak starog svijeta. Radi se o vrlo m o ć n o m tajnom društvu koje i danas postoji na jugu Francuske. Zašto broj trinaest d o ­ m i n i r a d o l a r o m ? Z a t o što je trinaest vrlo m o ć a n mistični broj za taj- .JORDAN MAXWEI.MRl.

Primjerice. kako je završio na a m e r i č k o m dolaru. To je bio san Cecila Rhodesa: for­ miranje tajnog društva koje bi m o g l o vladati svijetom iza kulisa i to tako uspješno da to n i t k o n i k a d a ne bi shvatio. a gdje su novac i politika . ali z n a m da je taj simbol postojao 1774. i već su odlučili k a k o će to napraviti i s k i m će započeti rat. prev. D a n a s to oko na poleđini novčanice predstavlja Isusa tj. Ralph Walker: To nas d o v o d i do m o g sljedećeg pitanja. Broj trinaest se temelji na Isusu i dvanaest apostola. Vrlo m o ć n i i inteligentni ljudi v u k u konce Republikanske i D e m o ­ kratske stranke. Kakav je utjecaj tajnih društava na a m e r i č k u s u v r e m e n u politiku? Jordan Maxwell: Tajna društva su srž.). Republikanska stranka je je­ d n a ruka. Isusu. R a z m o t r i m o na t r e n u t a k tu tvrdnju.tu je i religija. O k o zapravo p o ­ tječe od H o r u s a koji je u s t a r o m Egiptu predstavljao Sunce. krv i m o z a k s u v r e m e n e Ame­ rike. Prije dvadeset g o d i n a n a p i s a n e su knjige koje su govorile k a k o će tajna d r u š t v a r a n i h devedesetih g o d i n a dvadesetog stoljeća rasko­ m a d a t i Jugoslaviju (i Balkan). Z a k l a d a R h o d e s dolazi od Cecila R h o desa iz Južne Afrike. Zašto s m o imali baš trinaest kolonija? Zašto ne četrdeset i dvije ili deset ili stotinu dvadeset i sedam? Z a š t o baš trinaest? Ralph Walker: M o ž d a bi n e t k o rekao da je trinaest n e s r e t a n broj. P r e m a sta­ r o m kabalističkom t u m a č e n j u Biblije. To je o g r o m n a t e m a . Bill C l i n t o n je vrlo o b r a z o v a n čovjek i stipendist zaklade R h o d e s . Posto­ jala je organizacija. Volimo razgova­ rati o n a š e m pravu glasa a n e m a m o pravo birati: o t o m e odlučuju on koji imaju m o ć . Ralph Walker: Č i n i se da je to m o g u ć e . Z a t o u Americi i m a m o pravo glasa. U Jugoslaviji su sada na djelu m o ć n e sile (ovaj razgovor vođenje početkom devedesetih prošlog stoljeća. M o r a t e znati da gdje je politika tu je i novac. a D e m o k r a t s k a druga. da­ kako. ali za vas! Trinaest je n e s r e t a n za vas zato što je to sveti broj.na društva. Božjeg sina. m o ć će uvijek imati oni iza kulisa. Isus se opisuje kao zaglavni k a m e n koji graditelji odbaciše. Nije v a ž n o tko je predsjednik. trinaest je n e s r e t a n broj. Zaglavni ili k r u n i d b e n i k a m e n na g r č k o m označava v r h p i r a m i d e . op. a m o z a k su tajna društva iza kulisa. oko n a v r h u p i r a m i d e p r i p a d a Isusu. Tu p o ­ stoji p o r u k a . Ralph Walker: Znate li tko je osmislio taj simbol na poleđini dolara? Jordan Maxwell: N i s a m siguran tko ga je osmislio. O s o b i t o zato što potječe od starog njemačkog tajnog društva. Cecil R h o d e s je izjavio kako će svoje milijune dolara povjeriti tajnom d r u š t v u koje bi m l a d e bijelce učilo kako se d o m o ć i m o ć i i upravljati svijetom. Ljudi to j e d n o s t a v n o ne razumiju. tajno d r u š t v o ili bratovština p o d nazivom Illuminati koji je isti simbol koristila u s v o m z a š t i t n o m znaku. Imaju li tajna društva utjeca­ ja na događaje u Europi? Jordan Maxwell: Naravno. g o d i n e u Bavarskoj. To je pitanje. Dvanaest Isusovih sljedbenika u N o v o m su se zavjetu nazivali zaglavnim k a m e n o v i m a Novog svijeta. Jordan Maxwell: To je t o č n o . Tajna d r u š t v a su u p l e t e n a u sve što se u svijetu d o g a đ a . na jugu Njemačke. Još uvijek ga m o ž e t e vidjeti u e u r o p s k i m knjižnicama i muzejima. Z a t i m bi se trebali p o č e t i baviti b r a t o v š t i n a m a koje predstavljaju m o ć iza prijestolja u Americi. Prije dvadeset g o d i n a su n a p i s a n e te knjige o . Pitanje je.

Razumijete li priču i n a r a v n o simbole. Tu je prava sloboda. znat ćete tko će što napraviti. Bio sam u dvosatnoj emisiji na A B C . i s n e p o z n a v a n j e m simbola jer ne razumijete igru koju igraju. svemirski šatl C o l u m b i a ? I n a r a v n o simbol CiJS-a je svevideće oko. Siguran sam da ste većinu in­ formacija kojima raspolažete prikupili u Sjedinjenim Državama. Što A m e r i k a n c i m o g u napraviti? Što m o g u napravili ljudi koji žele promijeniti situaciju i razotkriti tajna društva? Jordan Maxwell: Reći ću s a m o ovo. Odlučivalo se tko će vladati svijetom: Stari svijet Rima ili Novi svijet Anglo-Amerike. Ralph Walker: I m a m j e d n o pitanje. Želio bih skrenuti pozor­ nost na nešto što s m a t r a m osobito v a ž n i m . Ja svojim r a d o m ciljam na p r o ­ b r a n u manjinu. Kada će novi engleski kralj biti okrunjen. i koje ne znate. Jordan Maxwell: Točno. Vjerujem d a j e najvažnije informi­ rati se.Božjim ujedinjenim kraljevstvom. Pokoriti vas m o g u bez takve slobode i sa stvarima koje ne razumijete. O n a je u intelektu. Jordan Maxwell: N a r a v n o . Ralph Walker: N a l a z i m o se u svijetu sa s i m b o l i m a i slikama koje se b r z o izmjenjuju i zato n i t k o ne istražuje njihovu povijest i značenje. Božje kra­ ljevstvo i stoga ste Vi mesija n a d Ujedinjenim kraljevstvom . Ralph Walker: O v o je ipak d o b a informacija a mi se n a l a z i m o u pri­ jestolnici informacija. R i m u je to smetalo. Z n a m da se ponavljam. o n e kojima je doista stalo do njihova života. To jc s a m o j e d a n primjer. . Upravo s m o radili emisiju za CBS. Los Angelesu. a riječ „ d v o r " se o d n o s i na m a s o n s k u d v o r a n u i d v o r a n u lože." Razumije se. M o ž d a će vas z a n i m a t i tko kontrolira d o ­ tok informacija m a s a m a .N e w York i bilo je vrlo uzbu­ dljivo. R i m je oduvijek i m a o p r o b l e m a s t v r d n j o m da je Engleska središte Božjeg kraljevstva. Ralph Walker: Z n a m da ne želite reći k a k o n a m se spremaju s a m o loše stvari. Engleskom se vlada iz Whitehalla (Bijeli dvor/Bijela dvo­ r a n a ) .o m se vlada iz Bijele kuće. P o č n i m o primjećivati i čitati simbole.Jugoslaviji. Ka­ kve planove imate za b u d u ć n o s t ? Jordan Maxwell: Radit ću na nekoliko televizijskih i radio p r o g r a m a . Jordan Maxwell: Uvala vama. To je d u h o v n a i inte­ lektualna sloboda. hvala što se podijelili svoje važne i fascinan­ t n e spoznaje s n a m a . Papa je uvijek mislio da je on Kristov vikar i to je bio temelj dva svjetska rata. A sudjelovao sam i u b r o j n i m radijskim p r o g r a m i m a ovdje u Los Angelesu. Zašto se n a š o m zemljom vlada iz o k r u g a C o l u m b i a i zašto i m a m o Columbia Broadcasting System (CBS). Iznenadili biste se koliko materijala postoji. Sjedi­ te na D a v i d o v o m prijestolju. Vrlo ste p o z n a t i predavač. Velik broj ljudi misli da je to t e m a o kojoj m o ž e t e biti informirani s a m o ako ra­ dite u vladi ili djelujete iza kulisa. N a d a m se da ću uskoro raditi i emisiju za NBC. kenterberijski n a d b i s k u p će mu pročitati sljedeće o b r e d n e zavjete: „Prihvaćate mjesto kralja Engleske za Jehovu. postoji o g r o m n a količina materijala. ali S A D . A m e r i k o m se vlada iz Bijele kuće. Sve­ učilište C o l u m b i a . Ralph Walker: Uskoro ćete napisati knjigu i predavati po južnoj Kaliforniji? Jordan Maxwell: Da. Ako se bavite takvom vrstom istraživanja m o ž e t e predvidjeti što će se dogoditi. do nji­ hove zemlje i do njihove slobode. Završit ću zaključkom da se o t o m e još i d a n a s odlučuje. To su simboli i znakovi koji nešto znače. Ralph Walker: Jordane. O v o je Jehovino prijestolje. a ne c r n e . Engleskom se vlada iz Whitehalla. baš kao i na dolaru. s a m o treba znati gdje ga tražiti. sudjelovao sam u posebnoj emisiji CBS-d na temu „ D r e v n i biblijski misteriji".

Ljudi koji upravljaju ovim planetom čuvaju prava znanja i mudrosti . autori k u l t n o g projekta Camelot. Istraživač D a v i d Wilcock također je bio prisutan na t o m t r o s a t n o m razgovoru. Kerry Cassidy: N e m a sumnje da Vam mnogi istraživači duguju veli­ ku zahvalnost zbog istraživanja tajnih društava.INTERVJU O IZVANZEMALJSKOJ ČOVJEČANSTVA K O N T R O L I U rujnu 2 0 0 9 . Vi ste čudesan um i naše nacionalno blago. Kerry i Bili p o n u d i l i su platformu za razotkrivanje povjerljivih spoznaja i d o k u m e n a t a kako bi državni dužnosnici. Odlučio sam cijeli život posvetiti proučavanju „okul­ tnog svijeta". Riječ „okultno" jednostavno označava nešto skriveno. znanstvenici i pripadnici tajnih dru­ štava j a v n o iznijeli svoje spoznaje. I z n i o je rezultate dugogodišnjih istraživanja o k u l t n o g s i m b o l i z m a u ko­ j e m se najavljuje „ N o v i svjetski poredak" i sudbina ljudske vrste. intervjuirali su Jordana Maxwella u njegovu d o m u u Los Angelesu. Oduvijek sam bio zainteresiran za tajnovite strane života kojih većina ljudi nije ni svjesna. Kao dijete provodio sam većinu vremena u knjižnici dok su se ostala djeca igrala. g o d i n e Kerry Cassidy i Bill Ryan. Jordan je g o v o r i o o skrivenim namjerama m o ć n i k a koji stoljećima kontroliraju Zemlju. Iluminata i moćnih skupina koje djeluju iza scene. Odrastao sam razmišljajući na taj način. Možete li nam se pobliže predstaviti? Jordan Maxwell: Sebe smatram običnim čovjekom koji prati svjet­ ske događaje iza scene jer stvari oko nas zaista funkcioniraju na takav način.

predsjednik SAD-a odlazi na otvaranje u t a k m i c e i baca p r v u loptu. što z n a č i da vi p l e š e t e k a k o o n i sviraju. o d v j e t n i c i i r e l i g i o z n e v o d e . M o ž e m o to usporediti sa štapićem dirigenta u orkestru gdje svi m o r a j u p r a t i t i r i t a m svoga „ g o s p o d a r a " . Ljudi n a k o n gledanja filma razmišljaju o r e a k c i j a m a g l u m a c a . Bill R y a n : D r u g i m riječima. J e d a n od najvažnijih s i m b o l a u n j i h o v o m s u s t a v u m a g i č n i j e štapić koji izgleda p o p u t štapića č a r o b n j a k a Merlina. A istina je da te ljude u o p ć e nije briga za n a s . Primjerice. M o ć n i c i u p r a ­ vljaju s v a m a . Sve je to s a m o p o l i t i k a . Uvidio sam da to rabe i n a r o d i u Indiji te vlade diljem svijeta. Sovjeti su rabili iste riječi i izraze koje su koristili Hitler. Cijela s u p e r s t r u k t u r a civilizacije z a p a d n o g svijeta sastavljena je od b r i l j a n t n i h prijevara k a k o bi usmjerili u m o v e ljudi d a služe svojim g o s p o d a r i m a . suci. U to sam se vrijeme već u p o z n a o s izrazima koje su rabili k o m u n i s t i . D a n a s se na televiziji i kanalu History emitiraju r a z n e vrste hollywoodskih filmova gdje se s p o m i n j u Iluminati. D o p u s t i t e da n e š t o o p š i r n i j e poja­ s n i m cijelu p o z a d i n u . K e r r y C a s s i d y : Prikazuje li taj simbol dvije planine i izlazeće Sunce? J o r d a n Maxwell: Upravo tako. n a k o n čega sva djeca gledaju tu be­ značajnu. Britanci i A m e ­ rikanci. G o d i n e 1966. Takvo p o n a š a ­ nje o d j e d n o m postaje u o b i č a j e n o u s t v a r n i m s i t u a c i j a m a . Francuskoj i Njemačkoj. zabavljate se i gledate košarku. Americi. Tre­ bate uložiti 25 do 30 g o d i n a istraživanja da biste shvatili pravu va­ žnost toga što vidite. Ponaša se p o p u t oca. i to m n o g o više nego što biste pomislite. s r e d i š t e filmske i n d u s t r i j e . D r u i d i s u bili svećenici. M e đ u ­ ljudski o d n o s i o š t e ć e n i s u u p r a v o z b o g H o l l y w o o d a o d a k l e dolazi m n o š t v o besmislica. S i m b o l i č k i to z n a č i da se izrađuju u H o l l y w o o d u (engl. Svi predsjednici SAD-a t a k o đ e r su na svojim inauguracijskim govo­ r i m a rabili iste riječi i t e r m i n e . E u r o p a i A m e r i k a pravi su pri­ mjer d r u i d s k e države. E u r o p o m j e o d d a v n i ­ n a d o s l o v n o v l a d a l o s v e ć e n s t v o d r u i d a . Svi su t a d a s r e t n i j e r su naši n a c i o n a l n i lideri t a k o đ e r došli na u t a k m i c u . . riječi. vidjeti nije dovoljno. Ljudi j e d n o s t a v n o više ne znaju k a k o se t r e b a p o n a š a t i . Taj simbol koriste sve velike nacije u svijetu. „ Č a r o b n i " d r v e n i štapići uvijek se i z r a đ u j u od „svetog stabla". t e r m i n i i p r i č e osmišljeni su u p r a v o na taj n a č i n . Primjerice. M e đ u t i m . Hollyw­ o o d . seksa i d r o g e . „svetoj š u m i " ) . g o d i n e u G l e n d a l e u u Kalifor- niji istraživao sam k o m u n i z a m z a j e d n o predavanje koje sam pripre­ m a o . M o ć n i c i koji upravljaju p l a n e t o m žele n a s uvjeriti k a k o su o n i p o p u t nas. Cijeli filmski sustav p r o i z v o d i p r i č e o k o j i m a razmišljate. K e r r y C a s s i d y : Na koji način filmovi razotkrivaju skrivene namjere Iluminata? J o r d a n Maxwell: To se izražava u simbolima. nacisti. Izgubili su svoju č o v j e č n o s t . zahvaljujući Vama te su spoznaje ušle u p o p u l a r n u kulturu? J o r d a n Maxwell: Ako o n e č e m u u p o r n o govorite više od 40 g o d i n a n e t k o će vas naposljetku i čuti. O n i žele da se posvetite svom poslu.jer smatraju da vi to ne trebate znati. No. saznao sam za postojanje I l u m i n a t a . nasilja. M e đ u t i m . Na taj se način obmanjuje ljude. To je tajni simbol kojega ljudi nisu svjesni. kada sam ugledao taj sovjetski simbol u enciklopediji svijeta k o n a č n o sam shvatio da je takav simbolizam p r i s u t a n na glo­ balnoj razini diljem svijeta. 1967. N i k a d a nisam nasjeo na to. n e v a ž n u igru l o p t o m . O t v o r i o sam enciklopediju svijeta gdje sam vidio n a c i o n a l n i grb Sovjetskog Saveza i sovjetsku zastavu. služi k a o d r u i d s k a baza. m e n i j e j a s n o o č e m u je tu riječ. S i m b o ­ li. nacisti i fašisti. Počeo sam održavati predavanja na t e m u I l u m i n a t a te m a s o n s k i h redova u Veli­ koj Britaniji. iako se nalazi t o č n o ispred njih K e r r y C a s s i d y : I m a m osjećaj d a j e Vama poznat p o t p u n i smisao tog simbola? Kada ste došli do p o t p u n o g značenja? J o r d a n Maxwell: P o č e t k o m 1990-ih s n i m i o sam d o k u m e n t a r n e „Mreža m o ć i " gdje sam objasnio kako m o ć n i c i p o m o ć u o k u l t n i h i m a g i č n i h simbola manipuliraju svijetom.

Svi su rabili iste riječi i t e r m i n e . po Vašem mišljenu.svi su znali da kršćanstvo prepričava priče iz starih kultura. a. D r e v n i svijet. Kada invazija k r e n e oni počinju izranjati iznad površine. Svjetske božje crkve i M o r m o n ske crkve. kristadelfijanaca. Je li tu m o ž d a riječ o M a r d u k u (op. K e r r y C a s s i d y : Taj simbol povezuje se i s j a p a n s k i m s i m b o l o m crve­ nog Sunca. u vrijeme d r e v n o g svijeta. U v r e m e n u njegova dolaska svanut će Sunce za „Novus ordo seclorum" tj. stoljeću k a d a je rimski car Konstantin legalizirao vjeru. K e r r y C a s s i d y : Koji su to termini? J o r d a n Maxwell: T e r m i n se o d n o s i na „zoru novog doba". mitski bog Babilona)? J o r d a n Maxwell: Veoma ste blizu. p o p u l a r ­ na o b r a d a priča iz d r e v n i h kultova. Toliko je ljudi nasjelo na ideje različitih religioznih redova p o p u t Jeh o v i n i h svjedoka. simbo­ li. što se p o s e b n o o d n o s i na z a p a d n i svijet. D o l a z i li taj v l a d a r da p o n o v n o p r e u ­ z m e k o n t r o l u ? Je li. u vrijeme prije Krista tj. riječi. O t o m e govori i Steven Spielberg u filmu „Rat svjetova" gdje izvanzemljani čekaju ispod zemlje. ali ne shvaćaju što to sve uključuje. kršćanstva i islama. Taj k o n ­ cept označava izlazak Sunca i z m e đ u dvije planine. Svi predsjednici SAD-a rabili su isti t e r m i n još od v r e m e n a George Washingtona. U a n t i č k o m R i m u pjesnika je i m e n o v a o rimski dvor da piše poeziju za Cezara. po m o m mišljenju. Postoji skrivena namjera koja se na Zemlji p r o v o d i već tisućama g o d i n a . izrazi i teologija prisutni su t i s u ć a m a g o d i n a . Kršćanstvo je. ovdje je riječ o n e č e m u još većem. D i o je to velikog svjetskog p o k r e t a koji se d u g o v r e m e ­ na planira. Izraz „Novus ordo seclorum" na naličju dolarske novčanice potječe još od rimskog pjesnika Vergilija. No. što se u j e d n o p o ­ vezuje i s p o č e t k o m kršćanstva u 4. . njegova uloga pozitivna ili negativna? J o r d a n Maxwell: Mislim d a j e riječ o v e o m a negativnim n a m j e r a m a . Kada u đ e t e u tu temu. K e r r y C a s s i d y : Z n a č i li to da se on vraća k a k o bi sjeo na prijestolje i zavladao svijetom? Biste li n a m to mogli pojasniti? Dolazi li on na­ trag u letjelici? J o r d a n Maxwell: Ne bih se n i m a l o i z n e n a d i o da su izvanzemljani već ovdje i da čekaju svoj t r e n u t a k . što se tisućama g o d i n a skriva od ljudi. D a n a s je to dio „Novog svjetskog poretka". kraljevi i vladari . Cijela s u p e r s t r u k t u r a z a p a d n e civilizacije nasjela je na te d r e v n e predaje budući da ljudi ne shvaćaju njihovo podrijetlo. šeću h o d n i c i m a P e n t a g o n a . d r e v n i m b o g o v i m a starih S u m e r a n a i Babilonaca.K e r r y C a s s i d y : O d n o s i li se to na u s p o n Novog svjetskog poretka? J o r d a n Maxwell: Točno. K e r r y C a s s i d y : Istraživač R o b e r t D e a n tvrdi d a izvanzemljani već K e r r y C a s s i d y : I m a li Sunce n e k a k v u o k u l t n u važnost? G o v o r i m o li tu o izvanzemljanima Anunakijima i njihovim namjerama? J o r d a n Maxwell: Upravo se o t o m e radi. k o n t r o l u svijeta? J o r d a n Maxwell: On će preuzeti cijelu Zemlju i s u d b i n u ljudskih obitelji. g o v o r i m o o n o v o m kralju koji će preuzeti K e r r y C a s s i d y : I sam i m a m n e k e pretpostavke po t o m pitanju. J o r d a n Maxwell: Z n a m . m o r a t e istražiti korijene judaizma. M n o g i koriste izraz „Novog svjetskog poretka". K e r r y C a s s i d y : Dakle. Tada će svanuti i nova civilizacija. Njegovi izrazi zasnovani su na a n t i č k o m R i m u i Grčkoj te A n u n a k i ­ jima. ali to je d r u g a t e m a . Četrdeset sam go­ d i n a p r o m a t r a o kako se cijela situacija p r i p r e m a . Ideja datira daleko u prošlost. G o s p o d a r i svijeta. Spielberg n a m s i m b o l i č n o govori kako su izvanzemljani već tu. Sunce se našlo u p o z a d i n i i na inauguraciji predsjednika Obame. za Novi svjetski p o r e ­ dak. Vergilije je u pjesmi Eneida pisao o v r e m e n u kada će doći veliki svjetski vladar koji će imati ču­ d e s n u m o ć . U to je prilično uključen i arapski svijet. veću od bilo kojeg čovjeka.

m e đ u t i m . Rabin mi je pojasnio da Bog ustvari govori n e k o m e da će „ O M oblikovati čovjeka na svoju sliku i priliku". Ljudska vrsta p o l a k o se ali s i g u r n o pri­ p r e m a z n a n s t v e n i m m e t o d a m a na mutaciju. Ri­ ječ je o p o n o v n o m oblikovanju i imitiranju čovjeka. Z n a m o da su diljem svijeta. A b r a h a m ih je z a m o l i o da o s t a n u na večeri. Siguran s a m da za sve s p o m e n u t o postoje d u h o v n e interpreta­ cije.8 m e t a r a . On mi je rekao kako Židovi i kršćani p o g r e š n o t u m a č e taj dio u Svetom p i s m u . Z a t o u 1. Bit će to kraj sustava slobode i pravde. P i t a m se što te p l a n i n e simboliziraju? G o v o r i m o li tu o So­ vjetskom Savezu i SAD-u istovremeno? Jesu li to te p l a n i n e gdje će svanuti Sunce ili ovdje g o v o r i m o o p l a n e t i m a ? . Kerry Cassidy: Niste li j e d n o m rekli da to neće početi u b u d u ć n o s t i nego da je sve to već u tijeku? Iza scene genetske modifikacije ljudi već se provode? Jordan Maxwell: Da. U Knjizi Postanka piše da su se upuštali u veze sa ž e n a m a koje su zatrudnjele. opet je riječ o m n o ž i n i . Njegovo je i m e bilo Og od Bašana. ali isto tako s m a t r a m da i m a i doslovne utemeljenosti u priči. poglavlju Knjige Postanka piše da je Bog rekao „stvorimo ljude na svoju sliku i priliku". U Bibliji piše da je P o t o p pre­ živio j e d a n Nefil koji se m o g a o dalje razmnožavati. Kerry Cassidy: Je li tu riječ o Nefilima (op. N o . posjetitelj koji je ostao bio je „Bog" i „stvoritelj" ljudskog bića. Sve to upućuje da je stvoritelj izgledao p o p u t nas u fizičkom obliku. trebate se zapitati s k i m to Bog ustvari razgovora? Sam sa s o b o m ? On prije svega kaže „stvorimo lju­ de". M e đ u t i m . A b r a h a m u je povjerio p r o r o č a n ­ stva. I m a i o n i h čija visina seže do 3. Koristim taj naziv u n e d o s t a t k u boljeg izraza. U 19. tekst koji govori o šetnji u he­ brejskom izvorniku ustvari označava zvukove koraka prilikom gaže­ nja lišća. M n o g i smatraju kako je Bog rekao da će stvoriti stvorenje koje će prozvati čovjekom. Sve to upućuje na zaključak da je Zecharia Sitchin u pravu. Mi sada izgledamo kao o n i . oni upravljaju ovim p l a n e t o m . „Bogovi" imaju planove da nas pretvore u nova bića. Onaj koji treba doći želi m u t i r a t i ljudsku vrstu. U p o e t s k o m smislu smatra se k a k o je Bog vjerojatno bio s A d a m o m i Evom na d u h o v n o j razini. Vjerujem da je njegova namjera da čovječanstvo o d v e d e u novi stil života. Sveto p i s m o govori o njima kao o privlačnim m u š k a r c i m a . Z e c h a r i a Sitchin ih naziva A n u n a k i j i m a . Uvjeren s a m da su to bili izvanzemljani. To se ne o d n o s i na d o s l o v n o stvaranje čovjeka jer on već postoji. M e đ u t i m . što znači da su nas posjetili entiteti od n e k u d drugdje . Postoje entiteti koji su došli od n e k u d drugdje. P o t p u n o s a m siguran da je riječ o izvanzemljanima koji izgledaju p o p u t ljudi. bića navodnog divov­ skog rasta koja se spominju u Knjizi Postanka)? Jordan Maxwell: M n o g i kršćani kažu da su Nefili izumrli u P o t o p u . a. Tu p o r u k u imate još u Sta­ r o m zavjetu u 18. Poslije večere dvojica gostiju otišla su dalje za svojim p o s l o m . a pojedini č a k i do 6 m e t a r a . Svega će toga nestati.bogovi. Više neće biti prostora za to.5 m e t r a . P r o r o k A b r a h a m kaže da su tri čovjeka došla do njegova tabora. O n i ne izgledaju p o p u t n a s jer su nas stvorili „na svoju sliku i priliku". To me ne bi n i m a l o iznenadilo. To.bez obzira kako ćete ih nazvati . p r o n a đ e n i kosturi koji su z n a t n o viši od današnjih ljudi. itd.Kerry Cassidy: K a m o nas to vodi? Kakvo značenje u svemu t o m e predstavlja Sunce? Jordan Maxwell: Priča dolazi iz pretpovijesnog d o b a i d o m i n i r a svim k u l t u r a m a svijeta. D a k l e . Kasnije u Knjizi Postanka piše kako je „čovjek postao dio onih koji su ga stvorili". Riječ je o A b r a h a m u i Sari. anđeli. poglavlju piše da su ta dva anđela otišla p r e m a S o d o m i i G o m o r i . Prije m n o g o g o d i n a razgova­ r a o s a m s r a b i n o m M a r v i n o m A n t e l m a n o m iz Massachusettsa. d u b o k o u zemlji. poglavlju Knjige Postanka. i 2. U Knjizi Postanka t a k o đ e r piše k a k o je Bog šetao s A d a m o m i E v o m . Da­ kle. to je već počelo. nije o n o što kaže Biblija. Izgubit ć e m o emocije i međuljudske o d n o s e . a po m o m s k r o m n o m mišljenju. Kerry Cassidy: Taj novi vladar će dakle vladati i z m e đ u te „dvije pla­ nine". Izgubit ć e m o čovječnost. on govori u m n o ž i n i . Neki su bili visoki i do 4. N e ć e m o više m o ć i izražavati ljubav i nježnost p r e m a d r u g i m ljudima.

Jedan o d m e n i najdražih predavača n a tu t e m u je William Henry. to m o r a biti v a ž n o čim Hollywood k o n s t a n t n o proizvodi filmove na tu t e m u . a to je p o v e z a n o i sa zvjezdanim p o r t a l i m a . M n o g e knjige o religijama Bliskog istoka prikazuju sliku hebrejskog boga Šamaša na kojima se t a k o đ e r vidi Sunce i z m e đ u istočnih planina. O t o m e su govorili i nacisti. Isti m o t i v i m a m o i na zapisima u glini iz S u m e r a i Babilona. Simboli koji se koriste u SAD-u isti su oni simboli koji potječu od Anunakija. je na franšizi Emmerichovog filma nekoliko televizijskih serija zasnovano „Zvjezdana vrata"). I m a o s a m prilike čuti stvari koje m n o g i ljudi ne znaju. što je v e o m a važno. specijalnih p o ­ strojbi A m e r i č k e vojske. simbol tog vladara prikazivat će izlazak Sunca i z m e đ u „istočnih planina". Uostalom. J o r d a n M a x w e l l : I m a o sam privilegij da b u d e m u društvu i z n i m n i h ljudi koji p r o v o d e izuzetna istraživanja. Ukoliko će n e t k o m u t i r a t i našu vrstu tada g o v o r i m o o p o t p u n o novoj kulturi. Poznat je i kao idejni začetnik zelenih beretki. S m a t r a m da SAD n i k a d a neće napustiti Irak jer moraju kontrolirati taj portal. Što kažete na tvrdnje Zecharie Sitchina o A n u n a k i jima? Spominje se i skupina Anunakija koja je otišla na Mars. Veoma je važan taj simbolizam. Onaj tko nas je stvorio već je z n a o da će nas u dalekoj b u d u ć n o s t i odvesti na sljedeću razinu. izraze i simbole. t a m o su otvoreni portali. Babilonu. P i t a m se z b o g čega je M a r s toliko važan? I m a li smještaj Velike p i r a m i d e veze s M a r s o m ? J o r d a n Maxwell: Kao što vjerojatno znate. O n i su bili veliki igrači u toj temi. Richard H o a g l a n d p o z n a t je kao istraživač te t e m e . Č a k postoje i televizijske serije koje se zovu „Zvjezdana vrata" (op. film Rolanda Emmericha „Zvjezdana vrata" iz 1994. vjerujem da je to j e d a n od razloga zašto je i vlada SAD-a d a n a s u Iraku. Ajsora te antičke Gr­ čke i Rima. S r e d i n o m 1980-ih u Arizoni s a m vodio d u g a č a k razgovor s Virgilom A r m s t r o n g o m koji je radio za vojsku i CIA-u. a p o s e b n o u Egiptu. Sudjelovao s a m na nizu predavanja zajedno s Al Bielekom i P r e s t o n o m N i c h o l s o m u Philadelphiji. feničanskih Kanaanaca. Spominje se da u Iraku postoji i zvjezdani portal. Dalde. Njegov rad utjecao je i na m e n e pa sam p o č e o razmišljati o toj teoriji. već i u p r o s t o r u . Ja sam p o t p u n o uvjeren da je M a r s naseljen i da su t a m o smješteni ljudi p o p u t nas. Budući da je sve p o v e z a n o s Babilonom. Z n a m da i Hollywood s n i m a filmove o zvjezdanim p o r t a l i m a (op. Njegovo je pravo i m e A r t h u r N e w m a n .J o r d a n Maxwell: Mislim da je značenje još dublje. pa su izvanzemljani mogli doći do nas. K e r r y C a s s i d y : Utvrdili s m o da postoji d o m i n a n t a n simbol koji se nalazi u svim aspektima života i religije čije pravo značenje m n o g i još uvijek ne shvaćaju. ne s a m o u v r e m e n u . Tvrdi da je bio na M a r s u . a kasnije i A m e r i k a . Preston ima d o b r e informacije na tu t e m u . Rekao mi je k a k o je u to vrijeme na M a r s u bilo smješteno nekoliko tisuća ljudi. Koliko ja razumijem. Cijela s u p e r s t r u k t u r a civilizacije rabi iste riječi. Putovanja kroz vrijeme provodila su se u M o n t a u ku. K e r r y C a s s i d y : On je uključen u istraživanje projekta Montauk i p o ­ kusa Philadelphia. godine). a. Prihvatili su moje d r u š t v o što mi je o m o g u ć i l o da s a z n a m stvari koje se događaju iza scene. Jeste li čuli za tu teoriju? J o r d a n Maxwell: N a r a v n o . S u m e r u . a. N a v o d n o su S a d d a m a Husseina m o r a l i ukloniti jer ga je on p r o n a š a o . I m a li to veze s p l a n i r a n i m genet­ skim inženjeringom i n a č i n o m njihova dolaska na Zemlju? J o r d a n Maxwell: Mislim da u svemu t o m e ima o d r e đ e n e u t e m e ljenosti. s a m a riječ „Kairo" ozna­ čava d r u g i naziv za Mars. U svim d r e v n i m k u l t u r a m a uvijek je p o s t a o teološki k o n c e p t d v o s t r u k i h stupova. Kaže se k a k o će se p o m o ć u njega Anunakiji vratiti na Zemlju. uvijek n a l a z i m o simbol dva stupa. K e r r y C a s s i d y : Slažem se i da i m a velike utemeljenosti u toj temi. Oduvijek su bili zainteresirani za Babilon koji je bio smješten na p o d r u č j u današnjeg Iraka. Sve jc to preuzela d r e v n a Britanija. Rabili su simbole i izraze o kojima govorim. N e d a v n o je istupio i p r i z n a o svoje pravo ime. K e r r y C a s s i d y : To se poldapa i s našim očevicem H e n r y D e a c o n o m . U R i m s k o m carstvu. .

Poigravao se m o j i m e m o ­ cijama. O t v o r i o je knjigu i stavio r u k u na j e d n u stranicu. Sada s a m se zaista uplašio. o d g o v o r i o je. Z n a t e . Svidio mi se taj osjećaj koji ne m o g u opisati. Kada sam ga ugledao dobio s a m nevjerojatan osjećaj eufbričnog. Tada ćeš znati svoju misiju. i on je to znao. bio je u pravu. O t i š a o sam s njim. N o . svojom djevojkom i n j e z i n o m s e s t r o m . D o d a o je da sam te večeri na v e r a n d i zamolio Boga da mi d o p u s t i t i učiniti nešto vri­ j e d n o i v a ž n o u životu. Počeo sam se osjećati bolje u njegovu društvu. ali sve sam to n e k a k o preživio. Potvrdio mi je da ću dobiti priliku. S p o m e n u o je i kako sam j e d n e večeri ustao iz kreveta i sa stražnje v e r a n d e kuće gledao p u n mjesec. D o k s m o h o d a l i pre­ ma njezinoj kući otac joj je baš u t o m t r e n u t k u slučajno izišao. to me je u z n e m i ­ rilo. č u d n o g i p r e k r a s n o g dojma. Č a k je i u Engleskoj postojalo Fortovo d r u š t v o koje je bilo p o s v e ć e n o radovi­ ma Charlesa Forta. Uskoro s m o počeli zajedno izlaziti. Saznao sam da je živjela s a m o dvije ulice od m e n e . debeloj knjizi. G o d i n e 1959. On je sjeo na j e d a n kraj naslonjača. N a p o m e n u l a je da je njezin otac v e o m a važan i zanimljiv čovjek te da mi želi nešto reći. a ja na drugi. Potvrdio sam mu da je to istina. Bila je to knjiga „ P o t p u n i radovi Charlesa Forta". Tog t r e n u t k a zasuzile su mi oči. I to je bilo t o č n o . O n d j e je bila m l a d a djevojka. o d g o v o r i o je. S a m o je j e d n o sjedalo k o d blagajne bilo s l o b o d n o . j e d a n za d r u g i m . Zamijetio sam da ima veliku m o ć s a m o kontrole jer j e z n a o t o č n o što radi. ali pod uvjetom da ne traju dulje od m i n u t e i pol. d o k je supruga bila u kuhinji. Jedne noći došla je do m e n e rekavši da me njezin otac želi u p o z n a t i . Tada mi je r e k a o da s a m oduvijek bio z a i n t e r e s i r a n za N L O . s 19 godina d o š a o sam u Los Angeles sa svega s e d a m dolara u džepu. bio sam budalast m o m a k . Svaki od njih za m e n e je bio posve zadivljujuć. Budući da sam ja živio dvije ulice bliže. Voditelj G e ­ orge N o o r y govori v e o m a brzo. z n a o je t o č n o što radi. M a h n u o n a m j e d a m u p r i d e m o pa s m o ušli u kuću. Kao da nije bio s ovoga svijeta. iako ih nisi vidio. Sjeo sam uz nju pa s m o po­ čeli razgovarati. Djevojka je sjela na p o d jer je t a m o bio k a m i n . Pitao me želim li večeras vidjeti N L O . Zvučalo je zanimljivo pa sam na kraju ipak otišao s njom. a z a t i m je p o č e o o t v a r a t i usta. „Kada dođe vrijeme da učiniš ono zbog čega smo te ovamo doveli znat ćeš što treba uraditi. pa p o č e o čitati tekst koji me je o b o r i o s n o g u . Složio s a m se pa je z a g o n e t n o d o d a o da mi on to m o ž e o m o g u ć i t i . Rekao m i je da ima knjigu koju želi da p r o č i t a m jer će tako početi moje putovanje. Zainteresiran je za sve priče. Kada je osjetio da s a m se d o ­ voljno smirio o p u š t e n o mi je rekao da se prisjetim svojih 18 g o d i n a života na Floridi. Još uvijek n i s a m i m a o svijest o t o m e tko sam i k a m o idem u životu. no n i s a m č u o . Logično. P o g l e d a o je u n e b o . Pročitao je t r i mala odjeljka teksta. Riječ je o fascinantnoj. no svejedno su pazili na tebe". Sve je to bila istina. Bit ćeš zaštićen bez obzira gdje se budeš nalazio". o n a bi uvijek n a k o n rastanka otišla p r e m a svojoj kući. Z a č u đ e n o s a m ga upitao k a k o sve to zna. Nekoliko mje­ seci kasnije n a š a o sam p o s a o . No. Mislim da sam to j e d n o m s p o m e n u o i u radijskoj emisiji „Coast to Coast". U s n e su se micale kao da s n e k i m razgovara. pa su stvari k r e n u l e nabolje. kao da s a m bio u p r i s u t n o s t i velikog p r o r o k a ili d u h o v n o g čovjeka. Rekao mi je da sam tada zagrebao n o k t i m a zelene daske kako bih p o m i r i s a o njihov neobičan miris. Jednog jutra d o k sam bio u sjevernom Hollywoodu ušao sam u restoran u kojem je bila velika gužva. ali nije izgovarao riječi. To me je uplašilo. N a s četvero s m o izišli. „Znam jer su 'Oni' bili tamo. pa nika­ da n i s a m uspio vidjeti gdje t o č n o živi. Tako s m o čavrljali o n e v a ž n i m stvarima pa je i n a p e t o s t popustila. Kada sam ga upitao tko su to „ O n i " odgovorio mi je da to t r e n u t n o nije važno.e na bliskoj udaljenosti.e i ostale stvari izvan ovoga svi­ jeta. ali će se to dogoditi tek u kasnijim g o d i n a m a života. Važno je da sam sada u Los Angelesu jer su me „ O n i " o v a m o doveli. a ja nisam htio pokazati strah p r e d svojom djevojkom. Bilo je negdje o k o p o n o ć i . U p i t a o me je kako mi se sviđa Kalifornija i moj posao. Pitao me je sjećam li se kako je moj otac radio sa zelenim d a s k a m a koje su č u d n o mirisale jer je u to vrijeme gradio n o v u stražnju v e r a n d u kuće. što s a m mu p o t v r d i o . Mi smo te doveli ovamo. pa sam rekao da to ne želim.K e r r y C a s s i d y : Je li istina da Vam je n e t k o rekao da imate misiju koju ćete p r e p o z n a t i tek u kasnijim g o d i n a m a života? Jeste li sada došli do te točke? Možete li n a m reći nešto više o t o m e ? J o r d a n Maxwell: Mislim da vam to m o g u ispričati.

s d r a g i m prijateljem H a k i m o m . U p o z o r i o me da b u d e m o p r e z a n . P o t o m su odletjeli u pravcu sjevera. Moje je d u b o k o uvjerenje da još uvijek nisam s p o z n a o p o t p u n u sliku. Sve je bilo s p a k i r a n o . Kerry Cassidy: I m a t e li saznanja kojoj je vrsti izvanzemljana pripa­ d a o o t a c Vaše djevojke i s kojeg je planeta došao? Je li bio p r i p a d n i k Anunakija. pa sam m o g a o vidjeti da su letjelice izgledale p o ­ p u t diska. P r e n i o je p o r u k u da „Oni" sada odlaze. u p i t a o je. a on je gledao u m e n e . Mi'smo ovdje već dugo vremena. veličine p o p u t p u n o g mjeseca. Kuća je bila p o t p u n o o t v o r e n a . Djevojka mi n i k a d a nije s p o m e n u l a d a n a m j e r a v a otići. sada z n a m da je moje svakodne­ v n o proučavanje i čitanje u knjižnicama tijekom 48 godina istraži­ vanja i m a l o svrhu. Zastrašujuće mi je p r o m a t r a t i k a m o svijet ide jer ja već z n a m simbole. Tada je o p e t p o g l e d a o p r e m a gore i p o č e o otvarati usta. zar ne?". p o p u t pite koja je narezana u 6 do 8 dijelova. Zaista s a m u g l e d a o tri p r e k r a s n e „stvari" koje su svijetlile. bila je riječ o 6 do 8 boja jer je na svakom dijelu bila druga boja. Još uvijek mi nije bilo j a s n o o č e m u govori. Kada d o đ e vrijeme znat ću dovoljno o toj t a m n o j t e m i jer i m a m dovoljno znanja da bih m o g a o na kraju shvatiti zna­ čenje cijele priče. J e d n o s t a v n o su nestali. T a k o se i d o g o d i l o . no pružila mi se prilika da b u d e m u d r u š t v u fascinantnih ljudi kako bih n a u č i o velike i fascinantne stvari. Poznajem povijest tajnih društava i p o k r e t e b a n k a r a . k e m i t s k i m sve­ ć e n i k o m iz Egipta. p o g l e d a o s a m u svoju djevojku. N i k a d a m i nisu najavili o d l a z a k . Uglavnom. no isto je t a k o naglasio da ću biti p o d zaštitom. K a d a se o s v r n e m na to iskustvo m o g u reći da me je „ O n " o t p r a t i o n a moje ž i v o t n o putovanje. O t a c je t a d a r e k a o da će „ O n i " d o ć i iz smjera p a r k a Griffith za n e k o l i k o m i n u t a . „To smo bili 'Mi'. iako još uvijek n i s a m siguran o č e m u je u k o n a č n i c i riječ. Bio s a m p o t p u n o h i p n o t i z i r a n i oduševljen tim p r e k r a s n i m p r i z o r o m . Njezina sestra t a k o đ e r m e j e gledala. O t o m e s a m razgovarao sa Zecharia Sitchin o m i ostalim istraživačima koji znaju dosta u t o m području. ali ne toliko brzo da bi se stopile j e d n a u d r u g u . Primjerice. U letu su napravili formaciju p o p u t trokuta. no k r e ć e m se p r e m a t o m e . O d g o v o r i o sam da jesu. Nije bilo nikakvog zvuka. Tada s a m p o g l e d a o u njega. N a p o m e n u o je da ovdje i m a m i v e o m a m o ć n e neprijatelje j e r „ O n i " znaju t k o s a m i što n a m j e r a v a m učiniti. H a k i m me je blagoslovio u kra­ ljevskoj odaji u n u t a r p i r a m i d e gdje je izvršio cijeli molitveni ritual. Boje su kružile. ali ću ih o p e t j e d n o m sresti. a o n a je zurila u m e n e . Sve to još uvijek ne ra­ z u m i j e m u p o t p u n o s t i . Satima s m o p r i v a t n o razgovarali o stvarima koje će mi se dogoditi. Primjerice. Svaki je dio i m a o drukčiju boju koja je podsjećala na laser. Kerry Cassidy: Vjerujete li da ste došli do točke kada m o ž e t e shvatiti svoju misiju? jeste li dobili noviju p o r u k u u t o m smislu? Osjećate li da ste krenuli pravim p u t e m ? Jordan Maxwell: Osjećam da s a m na n e k o m p o č e t k u jer još uvijek n i s a m siguran što sve to znači. N a k o n tog iskustva često b i h vikendi­ ma posjećivao tu obitelj. Dalde. bila je to nekakva titrava n a r a n č a s t a i ružičasta boja. Z n a m da i m a m neke vrijedne stvari koje će zaista zaprepastiti ljude kada ih vide. Odabrali smo tebe prije mnogo godina dok si bio još malo dijete jer imamo misiju za tebe". N o ć u bismo sjedili k o d p i r a m i d a razgovarajući o d r e v n o m k e m i t s k o m svećenstvu. tj. D o k s a m ga t a k o p r o m a t r a o k a k o se o b r a ć a zvijezda­ m a . G o v o r i o mi je o različitim izvanzemaljskim ž i v o t n i m oblicima koji n a s p o ­ sjećuju. P o t p u n o sam siguran da se u m e n i ne krije ništa p o s e b n o . što se kasnije doista i dogodilo. Djevojke bi otišle s m a j k o m u šetnju. riječi i izraze. Bilo je p r e k r a s n o . N e k a d a s m o znali otići d a l e k o u pustinju.nikakav zvuk. Nordijaca ili Plejađana? I m a t e li bilo kakve spoznaje? . N i s a m ga r a z u m i o pa mi je r e k a o da to sada nije v a ž n o jer ću već d o z n a t i što t r e b a m učiniti. a u n u t r a nije bilo nikoga. Izraz na licu govorio mi je k a k o je to uobičajeno za njezinog oca. a ja bih šetao s njim. Kada s m o se vratili u kuću pitao sam ga što s m o to gledali. samo ti to nisi znao. Jednoga j u t r a o t i š a o s a m p o n o v n o do njih. o d g o v o r i o je. „Lijepi su. Stajao sam i gledao te lijepe titrave boje koje se vrte bez ikakva zvuka. pokušavajući o d g o n e t n u t i k a k o j a t o sve p o d n o s i m . Zaustavili su se t o č n o iznad naših glava. Sjedio sam i razgovarao s m n o g i m ljudima diljem svijeta. Ja sam još uvijek na svojoj misiji.

Ne slažem se jer z n a m što sam vlasti­ t i m o č i m a vidio. ispravite me ako gri­ ješim. Ne m o g u shvatiti kada ljudi kažu da je tu riječ o n a p r e d n o j tehnologiji naše vlade. O svemu su promislili n a k o n čega su intervenirali poput b a n d e kako bi preokrenuli to prekrasno stvaranje izvornih bogova. Shvatili su da su ovdje stvorena bića. ali to je d r u g a priča. Žele odvesti ljudsku vrstu od p r i r o d n e evolucije društva i ljudskosti u p o t p u n o n o v u vrstu civilizacije. Dogodilo mi se previše č u d n i h stvari koje su nedvojbeno bile izvan ovoga svijeta. kad s a m bio u njegovoj prisutnosti. a t a m o bi se n a k o n toga dogodila neka užasna. O s n o v n i dizajn naših izvornih stvoritelja bio je prelijep. godine. „go­ s p o d a r a svemira".Jordan Maxwell: Ne. M o ­ r a m o p o n o v n o obnovili svoju ljudskost jer naša vrsta gubi osjećajnost. Zaista bi moglo biti povezano. Naravno. izvorno viđenje dogodilo se 1959. No. O n i nas žele mutirati po svojim željama. mistične. Slična iskustva imao sam i prije nekoliko godina. Moja je uloga u toj kozmičkoj d r a m i da p o m o g n e m ljudima da osvijeste svoju ljudskost kako bi spoznali što nas čeka. Na­ ime. Vjerojatno radije ne biste željeli znati što im je na u m u . M o ž e t e li još nešto reći o toj novoj vrsti ljudi na čijem se stvaranju radi? Rekli ste da o n i vjerojatno neće imati osjećaje. Sve to provode i m o ć n i ljudi u SAD-u i diljem svijeta. Kerry Cassidy: Vrijedilo je čuti takav k o m e n t a r . bio je to izuzetan osjećaj. zar ne? Jordan Maxwell: Kada bi mi prijetila o p a s n o s t to mi se stalno doga­ đalo. P o t p u n o sam uvjeren u to zbog mojih iskustava u Rachelu. Moje je oso­ b n o mišljenje da se u tajnoj bazi „Area 5 1 " u Nevadi nalaze izvanze­ maljski oblici života. rečeno mi je da su entiteti ili bogovi koji su nas stvorili imali n e ­ prijatelje u svemiru koji su sada došli o v a m o i promatraju što se doga­ đa. N e m a t e pojma kako će to loše završiti. Kako se to uklapa u Vaše ostale teme? Z a j e d n o s m o bili u Egiptu s W i l l i a m o m H e n r y j e m k a d a sam s Vama obavila k r a t a k intervju. kada pogledate djecu i male životinje postane vam jasno da su ljudi i životni oblici stvoreni da b u d u prelijepi i šarmantni. J e d n o s t a v n o bih otišao u s u p r o ­ t n o m smjeru. Za sada sam s p o m e n u o samo jedno. Ispričali ste mi neke osobne priče u kojima ste zaista bili zaštićeni. Sve će to nestati. Izgledali su p o t p u n o obično. U t o m t r e n u t k u n i s a m to znao. kako Vam se n e d a v n o nešto d o g o d i l o u pustinji? Jordan Maxwell: Točno. T k o god nas je stvorio. okultne. Kerry Cassidy: Mislim da ste mi n e d a v n o rekli. no lako je m o g u ć e da je sve to povezano. Kerry Cassidy: Je li zaista riječ o drugoj priči? Nije li m o g u ć e da je to p o v e z a n o i s d r u g i m iskustvima? Jordan Maxwell: U pravu ste. T a m n e sile svijeta vode nas n o v o m stazom u drukčiji svijet. prisutni izvanzemljani koji predstavljaju neprijatelje ljudske vrste. U o d r e đ e n i m t r e n u c i m a bilo Vam je rečeno da napustite o d r e đ e n u prostoriju. . Kerry Cassidy: Jesu li njegova djeca imala drukčiju auru? Jesu li ostavljali drukčiji dojam? Jordan Maxwell: Ne. Izgledao je kao običan čovjek kojeg biste sreli na ulici. Po t o m e s a m z n a o da to nije običan čovjek. Više neće biti mjesta za pravdu te intelektualnu 1 d u h o v n u slobodu. Jeste li sada s p r e m n i nešto više reći o kulminaciji simbola i t e m a o č e m u ste govorili i na p o č e t k u ovog razgovora? Je li m o g u ć e da se n a l a z i m o p r e d raspletom? Jordan Maxwell: Osjećam da se svrha m o g istraživačkog rada o d n o s i na n o v u mutaciju koja je prisilno n a m e t n u t a ljudskoj vrsti od tzv. opasna situacija. I m a o sam 36 izuzetnih iskustava. Kerry Cassidy: Vama je m n o g o puta rečeno da ćete biti zaštićeni. Moja je zadaća da u p o z o r i m svijet da s m o zavedeni od neke izuzetno m o ć n e . I m a o sam i veoma dojmljivo iskustvo u pustinji Nevade. Oso­ ba koju ste upoznali i koja Vas je povela na to putovanje također pripa­ da vrsti koja posjećuje Zemlju i koja pazi na Vas. izvan­ zemaljske tehnologije. P o t p u n o sam uvjeren da su sada na Zemlji. u nedostatku boljeg izraza. Riječ je 0 životu u p r e k r a s n o m svijetu s prelijepim stvarima koje uzdižu d u h . Ako to ima ikakve veze s vladom o n d a to j e d i n o znači da su Sjedinjene Države u d o g o v o r u s izvanzemljanima.

Moji prijatelji u H o l l y w o o d u rekli su mi da je 50 milijuna posjeta v e o m a d o b a r rezultat u filmskim krugovima. Stvari koje mi je rekao bile su zapanjujuće. K e r r y C a s s i d y : Taj je film zasnovan na Vašem radu? J o r d a n Maxwell: Cijeli je taj film zasnovan na m o m radu. Tako je i bilo.. pa je bolje da t a k o i ostane.. No tada bih p r i m i o telefonski poziv ili bi mi n e t k o pristupio. N a p o m e n u o je da je d o k u m e n t a r n e zasnovan n a m o m r a d u jer j e pratio moja istraživa­ nja. K e r r y C a s s i d y : Jeste li voljni razgovarali o Vašem susretu sa Z e c h a ­ ria Sitchinom? Tada ste ga pitali da Vam povjeri neke tajne jer ste s njim d u g o godina surađivali. rujna. Francuskoj.K e r r y C a s s i d y : Znači. zar ne? J o r d a n Maxwell: Točno. Svaka video snimka uglavnom ima brojač da biste mogli vidjeti koliko je ljudi pogledalo film. Ako i m a t e 50 milijuna ljudi koji gledaju vaš rad t a d a je to velika stvar za Hollywood. Voditelj Jeff Rense ugostio je Petera Josepha. z n a m da me štite. a j e d a n je n e d a v n o i p r e m i n u o . za taj je film brojač uklonjen. . K e r r y C a s s i d y : Mislim da je to važan trag koji bi u m n o g o m e p o m o ­ gao ljudima. K e r r y C a s s i d y : Smatrate da se to Zechariji ne bi svidjelo? J o r d a n Maxwell: Jednostavno. Prijetili su mi životom. Uvjerili bi me da su moje brige riješene. Sakupio je cijeli moj rad o religiji.. Rekli su mi da ne b r i n e m zbog toga jer me više neće nitko ometati. Sve je to priku­ pio n a k o n čega je napravio dvosatni d o k u m e n t a r n e „Zeitgeist". Joseph je rekao kako film da­ nas vjerojatno i m a više od 50 milijuna posjeta. drevnoj teologiji. Bio je to o s o b a n razgovor. J o r d a n M a x w e l l : I z n i m n o m o ć n i ljudi n a v e o m a v i s o k i m p o l o ž a ­ jima. Neki od njih o s o b n o su Vam se obratili jer su Vas štitili. Rekao mi je i neke stvari o m e n i . m o ž e m o reći da postoje sile dobra? Z o v e m o ih „bijelim šeširima" i oni djeluju iza scene. Pitao s a m ga j e d n o m prilikom neka v e o m a o s o b n a pitanja o njegovu radu. Volio bih da gledatelji projekta Camelot znaju za Vaše sudjelovanje u „Zeitgeistu". No. što me je zaprepa­ stilo. I evo. To mi se dogodilo m n o g o p u t a kada bih d o b i o ozbiljne prijetnje zbog svog istraživanja. Veoma mi je drag prijatelj. Od tada je snimljeno još 6 filmova koji predstavljaju moj r a d na profesionalan način. J o r d a n M a x w e l l : Ne želim razgovarati o t o m e jer. Zadnje sam čuo da je zbog „Zeitgeista" Google po prvi p u t uklonio brojač posjeta.Rade za „svjetlo"? J o r d a n Maxwell: D a . bio je to privatni razgovor. Mislim da je brojač isključen negdje oko brojke od 28 milijuna posjeta i to je bilo negdje prije godinu i pol dana. Nisam znao ništa o tom projektu u to vrijeme. ja s a m još uvijek ovdje. U Nje­ mačkoj je na nacionalnoj m r e ž i e m i t i r a n j e d n o s a t n i p r o g r a m o m e n i gdje je govorio i A r n o l d Schwarzenegger. m o g u reći da je Z e c h a r i a Sitchin fasci­ n a n t a n . Dakle. Jeste li s p r e m n i govoriti o tome? J o r d a n Maxwell: Ne. Kon­ taktirali su me visoki d u ž n o s n i c i iz Washingtona. Postojala je opasnost da ne b u d e m još d u g o na ovom svijetu. „Zeitgeist" je dvosatni d o k u m e n t a r n e kojeg je napravio Peter Joseph iz New Yorka. Izgleda da cijeli p o k r e t o teorijama urote ne bi d o š a o do ove točke da nije bilo Vašeg utjecaja. K e r r y C a s s i d y : . Ljudi bi mi znali javiti da je o m e n i napravljena j e d n o s a t n a emisija u Engleskoj. itd. i si 185 . oni se nalaze na strani „svjetla"... briljantan i d o b r o ć u d a n čovjek. I m a o je stajalište o m o m r a d u . I doista sam svjedočio situacijama gdje su me zaštitili ljudi na najvišim pozi­ cijama. D a v i d Wilcock: Gdje bi d a n a s bio pokret istine da nije bilo Vas? Ovdje govorim o d o k u m e n t a r c u „Zeitgeist" koji je najmanje g o d i n u d a n a bio na prvih p e t mjesta na servisu Google Video.. Ja n i s a m niti z n a o za to. Bio sam v e o m a uplašen jer sam z n a o kako to m o ž e završiti. federalnim r e z e r v a m a i besmislicama o događaju od 11. j e d a n od njih mi je rekao da i m a m v e o m a m o ć n e prijatelje koji me štite. još sam uvijek živ. No.

MREŽA M O Ć I -1 OR EM N MAXWELL

INTERVJU O IZVANZEMAIJSKOJ KONTROLI ČOVJEČANSTVA

Kerry Cassidy: Možete li b a r e m u o p ć i m c r t a m a reći o č e m u ste ra­ zgovarali? Je li bilo riječi o ratu koji se odvija na d u h o v n o j razini za srca i u m o v e ljude? Jordan Maxwell: Da, o k o toga n e m a sumnje. Zaista se odvija d u h o ­ vni rat. Hollywood p r o d u c i r a filmove p o p u t „Rata svjetova" Stevena Spielberga. Steven Spielberg i G e o r g e Lucas predstavljaju svašta, no glupost nije j e d n a od njih. Steven Spielberg pokušava v a m prenijeti p o r u k u . U j e d n o m od intervjua od prije nekoliko g o d i n a izjavio je da ne s n i m a filmove s a m o zbog zabave. On želi naglasiti važne teme. Njegov je r a d genijalan. Živio s a m d u g o u sjevernom H o l l y w o o d u pa i m a m m n o g o prijatelja u industriji. G o t o v o sva najveća i m e n a u H o l l y w o o d u znaju tko sam ja i r a b e moje materijale. N o , Steven Spi­ elberg j e d a n je od najdomišljatijih ljudi. Veoma je precizan i točan. Rabi k o s t i m e i izraze u filmovima koji su u skladu s t e m o m . Veoma cijenim što stavlja male stvari koje n i k a d a nećete vidjeti ako ih ne tražite, a koje su zaista zapanjujuće. Ne gledate li p o z o r n o n i k a d a nećete uvidjeti njegov pravi genij. O b o ž a v a m gledati njegove filmove jer z n a m što t r e b a m tražiti. Kerry Cassidy: Znači li to da on rabi simbolizam u svojim filmovima? Jordan Maxwell: N a r a v n o . Ista je stvar i s G e o r g e L u c a s o m koji je t a k o đ e r briljantan. On je bio p o d velikim utjecajem Josepha C a m p bella. C a m p b e l l je bio v e o m a d r a g čovjek. Volim ga slušati d o k obja­ šnjava mitologiju i simbole d r e v n i h n a r o d a . Kerry Cassidy: Jeste li ga poznavali? Jordan Maxwell: Nažalost n i k a d a n i s a m i m a o prilike u p o z n a t i Jose­ pha Campbella. Kerry Cassidy: A A r t h u r a C. Clarkea? Jordan Maxwell: Nažalost n i s a m i m a o prilike u p o z n a t i ga m a d a b i h volio da se to dogodilo. Nekoliko s a m p u t a i m a o p r i g o d u biti u d r u š t v u važnih ljudi, ali tada n i s a m bio u m o g u ć n o s t i putovati zbog novaca i depresije. Prije dosta g o d i n a bio sam u o d b o r u organizacije

u H o l l y w o o d u koja se zvala „UsofA" što znači „Ujedinjene američke senzibilne osobe". Organizacija je o s n o v a n a u B u r b a n k u , a u njoj su n u m e r o l o z i , astrolozi i ljudi iz ostalih ezoteričnih disciplina b i h za­ j e d n o okupljeni. G o s t o v a h s m o u r a z n i m emisijama. O s i m toga, je­ d n o m godišnje organizirali s m o dijeljenje n a g r a d a kako b i s m o izra­ zili poštovanje o d r e đ e n i m filmskim zvijezdama za njihove aktivnosti p o p u t pomaganja g l a d n i m a i slično. Kerry Cassidy: Jeste li bili uključeni u otkrivanje o s u m n j i č e n i h oso­ ba za ubojstvo i o k u l t n e događaje? Jordan Maxwell: Da. Svaka dva tjedna sastajali b i s m o se o k o 21 sat u b r d i m a H o l l y w o o d a . T a m o je bila g o l e m a kuća koju je p o s j e d o ­ vala p r e m i n u l a filmska zvijezda. O n a m o bi dolazilo p e d e s e t a k ljudi svaka dva tjedna. Na j e d a n s a s t a n a k došli su ljudi iz različitih disci­ plina i e z o t e r i č n i h z n a n o s t i . U n e k o l i k o situacija posjetio nas je še­ rif i ljudi iz policijskog o k r u g a Los Angelesa. Donijeli bi veliku c r n u p l o č u sa slikama slučajeva o k o j i m a su željeli razgovarati. Pokazali bi n a m o s o b u koja je oteta, tijelo koje je p r o n a đ e n o i slično. T a d a bi detektiv n a p i s a o sve v a ž n e informacije koje je policijski odjel p r i k u p i o . Svaka s k u p i n a na s a s t a n k u razmjenjivala je informacije s d r u g o m s k u p i n o m . Primjerice, astrolozi bi bili u j e d n o j s k u p i n i pa bi sjedili zajedno. Kerry Cassidy: U kojoj ste vi skupini? bili Jeste li bili vidovnjak? Jordan Maxwell: Ne. Ja sam bio s a m o uz ljude koji su organizirali događaj jer s a m bio u njihovu o d b o r u . Kao što s a m rekao, imali s m o ceremonije uručivanja n a g r a d a različitim ljudima ako su učinili neke d o b r e stvari za čovječanstvo. U r u č i o s a m n a g r a d u i Manly P a l m e r Hallu za njegov rad i d o p r i n o s svijetu. Vjerujem da je on bio j e d a n od najfinijih i najdražih ljudi koje sam ikada u p o z n a o . Ne s a m o d a j e bio š a r m a n t a n i briljantnog u m a već je bio i j e d a n od najljubaznijih ljudi. Bio je izuzetan učitelj. N i k a d a nije ništa p r o m o v i r a o , isključivo educirao. Objašnjavao je značenje vijesti i o d a k l e što potječe. Ljudi su ga prozivali r a z n i m i m e n i m a jer je bio m a s o n . Ja s a m ga o s o b n o

znao, a bio sam i u njegovu d o m u . Kada je u m r o ostavio mi je pre­ k r a s a n p o k l o n . Sve svoje istraživačke d n e v n i k e ostavio je m e n i . Bio s a m š o k i r a n k a d a su me nazvali iz D r u š t v a za filozofska istraživanje u Los Angelesu. Njihov predsjednik O b a d i a h H a r r i s rekao m i j e tada da je Hali p r e m i n u o te da je ostavio nešto za m e n e . D o v e z a o s a m se tog istog d a n a iz San Diega u Los Angeles kako bih to preuzeo. T a m o su bili svi istraživački dnevnici koje je M a n l y P a l m e r Hall imao. Sma­ t r a m t o m o n u m e n t a l n i m p o k l o n o m o d veoma m o ć n o g čovjeka. K e r r y C a s s i d y : Jeste li u t i m materijalima našli zanimljive tragove koje vrijedi slijediti? J o r d a n Maxwell: Bio je to golem materijal.. M a n l y Palmer Hall j e d a n je od najvećih učitelja koje je svijet ikada u p o z n a o . Po m o m skro­ m n o m mišljenju, nije postojao čovjek koji se m o g a o mjeriti s njim u bilo kojem v r e m e n u . Ostavio mi je m o ž d a 70 do 80 knjiga o ezo­ teričnim t e m a m a iz cijelog svijeta. Tu je i šest a u d i o predavanja u trajanju od 90 m i n u t a o 46 ezoteričnih t e m a iz cijelog svijeta. Kerry Cassidy: Prekrasno. J o r d a n Maxwell: Isto tako tu je i tisuće ostalih predavanja. Srećom, d o b i o sam sve što je ikada napravio. Digitalizirao sam svako njegovo predavanje. Bio je to m o n u m e n t a l a n posao. On je uistinu bio prekra­ san učitelj i briljantan čovjek. No, on nije jedini. Ima i d r u g i h ljudi o kojima mislim na isti način. K e r r y C a s s i d y : Malo ć e m o promijeniti t e m u . Što mislite o t r e n u t n o j administraciji predsjednika O b a m e ? J o r d a n Maxwell: Ja nisam politički orijentiran. Mislim da ću vrlo pa­ žljivo birati riječi jer mi se O b a m a sviđa kao osoba. On zrači o s o b n o ­ šću. Volio bih s njim sjesti i porazgovarati. Djeca su mu prekrasna. Njegova je supruga v e o m a inteligentna d a m a . Dakle, n e m a m ništa protiv O b a m e ili njegove obitelji. Mislim da su v e o m a zanimljivi lju­ di. No, on predstavlja snage kojima je o k r u ž e n , a to me zastrašuje. Ži­ vim u s t r a h u zbog o n o g a što dolazi jer, nažalost, z n a m m n o g o toga.

K e r r y C a s s i d y : Govorite li o r a t u i n a m j e r a m a koje uključuju Treći svjetski rat? J o r d a n M a x w e l l : T o j e uvijek m o g u ć e , n o d o p u s t i t e m i d a s e vra­ tim korak unatrag. N a p o m i n j e m da n e m a m ništa protiv O b a m e u s m i s l u njegove o s o b n o s t i . N e m a m n i š t a p r o t i v njega i njego­ v e obitelji. N o , već s a m v a m u o v o m r a z g o v o r u s p o m e n u o v a ž a n s i m b o l koji se provlači k r o z povijest. Jeste li i k a d a vidjeli p r v u verziju televizijske serije ,,V"? Kerry Cassidy: Naravno. J o r d a n Maxwell: Televizijska kuća ABC upravo radi na novoj verziji serije ,,V". Bio sam šokiran k a d a sam s a z n a o za to. Mislim da mi je n e t k o iz Hollywooda poslao e-rnail sa slikom nove verzije. U seriji i m a t e izvanzemljane koji se nazivaju „posjetiteljima" (op. a. naslov ,,V" dolazi od „Visitors" što znači „posjetitelji"). O n i izdaju priopćenje u kojem objašnjavaju - citiram - njihov „Novi svjetski poredak" koji d o n o s e planetu. Kada s a m to vidio koljena su mi počela klecati pa sam m o r a o sjesti jer mi je to bilo toliko š o k a n t n o . Njihovo priopćenje zove se „zora novog dana". Dakle, o n o što istražujem posljednjih 40 g o d i n a sada će se naći i u seriji „V". Disney i ABC žele n a m n e š t o p o ­ ručiti. S tim n a m se p o r u k a m a u n o s e r a v n o u lice. Kažem v a m , to će postati najvažniji simbol u o č i m a javnosti diljem planeta. Vjerujem da o v i m svijetom vladaju izvanzemljani koji će taj simbol predstaviti cijelom svijetu. N a d a m se da će se ljudska vrsta p r o b u d i t i . Moje je mišljenje da će se 2012. g o d i n e d o g o d i t i buđenje cijelog svijeta. Svi će uvidjeti da se ta drevna ideja koju n i s m o mogli razumjeti provlači d u g o v r e m e n a . Kada moj planirani d o k u m e n t a r n e o d tri sata b u d e završen taj simbolizam bit će razjašnjen. Objasnit ću simbolizam O b a m e , Jimmy Čartera, Busheva i svih predsjednika. Razotkrit ću pravo značenje i podrijetlo s u p e r s t r u k t u r e z a p a d n e civilizacije. Sma­ t r a m da će to zaista izazvati veliku senzaciju jer o t o m e n i k o m e do sada n i s a m govorio. O b a m a rabi iste izraze i simbole koje su k o m u ­ nisti, nacisti, fašisti, Babilonci, drevni Egipćani, m a s o n i i tajna d r u š ­ tva diljem svijeta rabili. N i s a m m o g a o vjerovati da je taj m o ć a n tajni

simbol n a š a o svoje mjesto sada i u seriji „V". Z b o g toga želim snimiti dokumentarac na tu temu. K e r r y C a s s i d y : Jeste li saznali n e š t o više o seriji? Kakav je zaplet? J o r d a n Maxwell: N i s a m još uvijek vidio n o v u seriju, ali staru sam verziju p o g l e d a o m n o g o puta. „Posjetitelji" su predstavljeni k a o p r e k r a s n i ljudi, ljubazni i š a r m a n t n i . Sjećate li se žene koja je bila n a d r e đ e n a posjetiteljima? Otišla je u prostoriju gdje je skinula lice ispod kojeg se k r i o reptilski izvanzemljanin. O s o b n o sam doveo Davida Ickea u A m e r i k u . P o t p u n o s a m uvjeren da postoje reptili. Hvala Bogu, n i s a m niti j e d n o g vidio, ali vjerujem da su ovdje. To ne govorim zbog Davida Ickea ili zbog C r e d o M u t w a e kojeg inače volim slušati. M u t w a e je p r e k r a s a n , fascinantan čovjek. David Icke t a k o đ e r je u r a d i o sjajne stvari. Dakle, na temelju svog istraživanja vjerujem da su reptilski izvanzemljani ovdje. Bio sam u d r u š t v u naj­ manje o s m e r o ljudi s takvim iskustvima. Svatko od njih ima izuzetan kredibilitet. Jedan je bio zrakoplovni pilot vodeće tvrtke. Razgovarao s a m i s v e o m a bogatim čovjekom u Las Vegasu (op. a. riječ je o Robertu Bigelowu) koji kupuje i prodaje komercijalne hotele, zgrade, itd. Vrlo religiozan kršćanin, ah i v e o m a inteligentan. Ispričao mi je svoj osobni susret s reptilskim izvanzemljaninom. Dogodilo se u Coloradu. Razgovarao sam i s m l a d o m ž e n o m N a n c y koja me je šokirala u mojoj radio emisiji. I m a o s a m r a d i o emisiju na postaji KPFK ovdje u Los Angelesu. Jedne noći u eter mi se javila Nancy koja je šokira­ la publiku. Nevjerojatno je ženstvena i š a r m a n t n a d o k i s t o v r e m e n o govori o stvarima koje zapanjuju u m . Njezin je otac bio u zrakoplov­ stvu. Zapovijedao je p o s t r o j b o m koja je prikupljala srušene ostatke NLO-a. Gdje g o d bi se na svijetu dogodila izvanzemaljska aktivnost on bi prvi izlazio na teren. Način rada uvijek je bio isti. U kući su imali obiteljski telefon, ali tu je bio i d r u g i telefon koji n i t k o d r u g i nije s m i o koristiti. Kada bi taj telefon zazvonio, bez obzira na vrije­ m e , bilo da su dva ili tri sata ujutro, njezin bi se o t a c o b u k a o sa spre­ m n o m a k t o v k o m u roku od 10 m i n u t a . N a k o n 10 m i n u t a po njega bi došlo vozilo. Vojska bi pokucala na vrata i on bi otišao s njima. N i t k o

nije z n a o k a m o bi odlazio jer to nitko niti nije t r e b a o znati. Dalde, on je zapovijedao tim operacijama. D o k je bila dijete otac joj nije o t o m e govorio. Kasnije joj je n e k e stvari ispričala majka. N a n c y mi je ispričala iskustvo s reptilskim izvanzemljaninom koje je o s o b n o doživjela. Priča je toliko č u d e s n a da v a m je m o r a m ispričati. O t a c joj nikada nije dozvoljavao da u kući o s t a n e sama. Č i m bi o t a c n a p u s t i o kuću o d m a h bi stigla vojska koja bi čuvala cijeli posjed. Čak i kad bi otišao do tržnice vojska je nadzirala kuću iz automobila, j e d n e noći negdje u Los Angelesu majka i o t a c spremali su se za zabavu k o d su­ sjeda. N a n c y je t a d a imala o k o 13-14 g o d i n a pa je upitala oca m o ž e li ostati s a m a k o d kuće. O t a c je bio protiv, no majka ga je nagovorila da N a n c y ipak ostane. Bila je u spavaćoj sobi gdje je češljala kosu. O n d j e je bilo ogledalo na kojem je mogla vidjeti o r m a r s francuskim vratima. O d j e d n o m su se vrata o r m a r a otvorila i o n a je ugledala reptilskog izvanzemljanina. Kaže da se m o r a o sagnuti da bi m o g a o izići, a o n d a je stao uspravno. Izgledao je p o p u t s n a ž n o g odraslog čovjeka, no tijelo i glava bili su reptilski. Reptil je gledao u nju, d o k ga je o n a gledala u ogledalu. Počeo se kretati p r e m a njoj bez da je m i c a o noge. Jednostavno je polako lebdio. Poskočila je i vrisnula od straha.. Potrčala je niz h o d n i k u k u p a o n i c u gdje je zaključala vrata. Otvorila je prozorčić i počela vrištati. Svi su je u susjedstvu o d m a h čuli. Čula je h o d a n j e reptila u h o d n i k u jer je bio v e o m a težak. P o č e o je grebati po v r a t i m a k u p a o n i c e i režati p o p u t dinosaura. Č i m se otac sa susjedima približio v r a t i m a kuće, reptilski izvanzemljanin pobje­ gao je n a t r a g u spavaonicu, gdje je nestao. O t a c je vidio o g r e b o t i n e na v r a t i m a k u p a o n i c e . Rekao joj je da je to biće nije htjelo povrijediti već da su s a m o prenijeli p o r u k u . To je bio razlog zašto otac nije želio da N a n c y ikada ostane s a m a u kući. Izvanzemljani su zaprijetili da će reagirati ako zrakoplovstvo nastavi zabadati n o s u njihove poslo­ ve. Upravo je iz tog razloga cijeli posjed bio p o d vojnim n a d z o r o m . Takve priče č u o s a m od važnih i kredibilnih ljudi pa vjerujem da tu nečeg ima. O s o b n o n i s a m vidio izvanzemljanina, niti to želim. N o , z n a m dovoljno da m o g u zaključiti da na Zemlji postoje životni oblici koji nisu odavde.

Slao sam im članke kako bih ih u p o z o r i o na koje simbole. Glas mi je p o n o v n o rekao da p o t r č i m jer s a m u nevolji. Bio s a m prilično d o b r o u p u ć e n u te događaje. Nekoliko mjeseci kasnije ista mi se stvar dogodila u Los Angelesu. Glas mi je rekao da m o r a m brzo pretrčati p r e k o glavne ceste p r e m a hotelu. a tako je zaista i bilo. Svi veliki filozofi pitah su se j e s m o li mi fizička bića koja u sebi imaju d u h ili s m o mi d u h koji je p r e u z e o fizičko tijelo. To je o n o što mislim. Bacio s a m svežanj novčanica na blagajnu n a k o n čega sam zapeo za stolice. Z b o g toga su o k r u ž e n i vojskom i zaštitom. N e š t o mi je govorilo da m o r a m pobjeći jer ću inače umrijeti. Uvjerio me je da a u t o m o b i l a u t o m t r e n u t k u neće biti. Bez obzi­ ra koji je k o n c e p t ispravan. vjerujem da rat v o d e neprijatelji o n o g a koji nas je stvorio. izraze. Za I l u m i n a t e sam saznao. a ja sam i s t o v r e m e n o d o b i o električni naboj koji mi je p r o š a o cijelim tijelom kao da sam d o b i o strujni u d a r od utičnice u zidu. Pripovjedač je bio M y r o n Fagan. Počeo s a m razmišljati o t o m e što s a m u r a d i o i kako da to objasnim supruzi i prijateljima. O t i š a o sam iza hotela kada mi je glas rekao da s a m siguran. ali je s i g u r n o da se tu n e š t o događa? J o r d a n Maxwell: Upravo tako. S a m o v a m iznosim o n o što sam vidio vlastitim o č i m a i što mi se dogodilo u životu. bilo je užasno jer n i s a m z n a o da će se to dogoditi pa s a m p o b a c a o stvari sa stola i poskočio. g o d i n e p o č e o govoriti. Potr- čao s a m p r e m a Fairfaxu. To su zla bića. Koje bi još stvari ljudi trebali znati u smislu s v e o b u h v a t n e slike koju ste stvorili? J o r d a n Maxwell: Poručio bih ljudima da b u d u svjesni rata koji se vodi za njihove duše. ali vam govorim što se dogodilo. To v a m je nešto p o p u t n e d o u m i c e o kokoši i jajetu. Primjerice. Glas mi se tada opet obratio. predsjednik i prva d a m a t a k o đ e r imaju m o ć n e neprija­ telje. Trčao s a m dvije ili tri ulice dalje d o k n i s a m ostao bez d a h a . O n i m a koji su skeptični p r e p o r u č i o bih da detaljno pogledaju što ja n u d i m prije nego d o n e s u sud jesam li ili n i s a m lud. Sjedili s m o u restoranu p r e k o p u t a glavne ceste gdje je bio hotel Hil­ t o n Village. Kad sam bio k o d blagajne perifernim v i d o m u o č i o sam dva čovjeka kako ulaze.K e r r y C a s s i d y : O v o je zaista č u d e s a n intervju. K e r r y C a s s i d y : T a k o đ e r ste govorili i o reptilima čije namjere nisu p o t p u n o jasne. organizacije i tajna d r u š t v a moraju obratiti p o z o r n o s t . Ustao sam i došao do vrata. Pretpostavljam da s m a t r a t e da je riječ o 2012. Prije m n o g o g o d i n a ja. G o t o v o s a m p a o . a koje posjedujem. Sjeo sam na p o d d o k mi je srce u d a r a l o k a o ludo. M o r a m trčati brzo. Pogledajte što sam p r i k u p i o u zadnjih 40 godina. I m a stvari koje još n i s a m rekao. n i s a m se o k r e n u o da to izravno p o g l e d a m . g o d i n e kada je A n t h o n y H i l d e r p r o d u c i r a o seriju ploča p o d n a z i v o m „Iluminati". K e r r y C a s s i d y : Tijekom razgovora govorili ste o simbolu koji p o ­ ručuje svijetu da dolazi „Novi svjetski p o r e d a k " kada će se vratiti „ S u n c e " da p r e u z m e kontrolu u bliskoj b u d u ć n o s t i . ljude. N i s a m to učinio svojoj voljom. Bio s a m i z m e đ u ulica Fairfax i Wilshire Boluevard u m a l o m kafiću . Sjeo s a m d o k mi je srce kucalo k a o ludo. kao što s a m rekao. godini? J o r d a n Maxwell: Upravo tako. moja s u p r u g a i nekoliko prijatelja otišli s m o prvi p u t na Havaje. Mislim da je v a ž n o publici još j e d n o m naglasiti da ja n i s a m neki svjetski autoritet za bilo koju t e m u . posebice u Americi. Ostavio s a m s u p r u g u i prijatelje za stolom. N o . Dakle. J o h n n y s " . a iste primjere i m a m o i u vladi. 1967. bilo je to van moje volje. N e m a m p o j m a što sve to znači. K e r r y C a s s i d y : Z n a č i li to da bi taj „kralj" koji dolazi m o g a o biti reptil? J o r d a n Maxwell: Ne z n a m . izuzetno . U t o m me t r e n u t k u p o ­ godio električni šok. Njihovo je d r u š t v o razotkrivalo sve k o m u n i s t i č k e aktivnosti u svijetu. Pogledajte moja istraživanja o „ N o v o m svjetskom p o r e t k u " o č e m u sam još 1960. Te sam g o d i n e slao pisma D r u š t v u Johna Bircha u B e l m o n t u u Massachusettsu koje je bilo o s n o v a n o g o d i n u d a n a ranije. Tada mi je glas rekao da se m o g u smiriti jer sam siguran. O d m a h sam p o t r č a o p r e m a stražnjim vratima restora­ na. O d j e d n o m je n e t k o ušao u n u t r a . Glas mi je govorio da trčim jer mi je život u o p a s n o s t i . Sjećam se da sam vikao da ne m o g u to napraviti zbog gustog p r o m e t a a u t o ­ mobila. No.

a u t o r i m a . t k o u o p ć e dodjeljuje b o ž a n s k o pravo kraljevima? N a r a v n o . kraljevima i vladarima. K e r r y C a s s i d y : .dok bi c r n o označavalo ljude s plavom k o s o m p o ­ p u t Kelta. Jezuiti su u osnovi Iluminati. M o r a t e imati na u m u da je najmanje 2300 g o d i n a Rim d o m i n i r a o E u r o p o m .zanimljiv čovjek. . Kada g o v o r i m o o I l u m i n a t i m a govo­ r i m o o t a m n i m kriminalističkim stvarima koje se odvijaju na Zemlji. SS i Gestapo. Židovi su diljem E u r o p e ubijani od Vatika­ na. U s c e n a m a kada n e t k o u m i r e ili će n e t k o biti ubi­ j e n uvijek se pojavljuju crvena. J o r d a n Maxwell: Vjerujem da i s t i m i m a veze. Kraljevi i vladari vladali su po b o ž a n s k o m pravu koje se zove b o ž a n s k o pravo kraljeva. Radio je u bolnici M a r t i n a Luthera Kinga. U nacističkoj Njemačkoj taj je r e d i m a o simbol lubanje s p r e k r i ž e n i m kostima. Objašnjavao je k a k o se boje lubanje s m r t i rabe u filmovima.. crnačke b a n d e koriste s u p r o t a n simbol drukčijeg m a s o n s k o g reda iz E u r o p e . . Vatikan je dio tamnog plana koji se d o g a đ a na Zemlji. Kada mi ljudi p o č n u govoriti o m o ć n i m Ž i d o v i m a o d g o v a r a m im da to moraju bolje istražiti. Mislim da e u r o p s k o S l o b o d n o zidarstvo želi uništiti A m e r i k u koja je o s n o v a n a p o p u t korporacije u p r i v a t n o m vlasništvu. M e đ u t i m . bijeloj i crnoj. O n e simboliziraju najveću t a m u i najdublju p r i s u t n o s t zla. Taj su simbol rabile nacističke organizacije. zabavljača iz filmske industrije. M o r a t e 45-48 g o d i n a putovati po svijetu i razgovarati s piscima. p i t a m se biste li htjeli to k o m e n t i r a t i ? Koja je važnost u spajanju crvenoga i crnoga? J o r d a n Maxwell: To je zanimljivo. K e r r y C a s s i d y : Sljedeće pitanje p o l a k o nas uvodi u d r u g u t e m u . n a r a v n o .. Vjerujem da Vatikan pred­ stavlja organizaciju najvećeg zla koja d a n a s postoji na Zemlji. bijela i c r n a boja. Vjerojatno i s a m i članovi b a n d i ne shva­ ćaju poveznice s t i m s i m b o l i m a . riječ je o 19-1 195 . K e r r y C a s s i d y : Kakva je uloga Vatikana u svemu tome? J o r d a n Maxwell: Upravo sam to htio reći. katoličke masonerije. d r ž a v n i m v o đ a m a . p o p u t tajnog društva „Lubanja i kosti". p r i n č e v i m a . Kada bi Vatikan bio uklonjen s lica Zemlje mislim da bi se diljem svijeta č u o u z d a h olakšanja. Te s n i m k e su i d a n a s upečatljive. Da biste to shvatili m o r a t e uložiti sve moje g o d i n e istraživanja u knjižnicama i istraživačkim d r u š t v i m a . v o d e n e i financirane iz E u r o p e kako bi uništile našu a m e r i č k u k u l t u r u . O t o m e m o ž e m o razgovarati d a n i m a . Vatikan d o m i n i r a cijelom E u r o p o m .vjerujem da bi m o g l o imati veze . tj. K e r r y C a s s i d y : D r u g i m riječima. Lju­ di koji su osnovali b a n k a r s k e organizacije p o p u t Bank of A m e r i c a i U n i o n Bank potječu od Malteških vitezova.. Taj je d o k t o r d o š a o iz Chicaga s a m o zbog tog gostovanja na kojem je bilo 25-30 ljudi. To je s a m o m o j e mišljenje. Bio sam na predavanju prije m n o g o g o d i n a koje je v o d i o j e d a n d o k t o r A f r o a m e r i k a n a c . G o v o r i m o o Vatikanu i Malteškim vitezovima koji su postavili šest osnivača CIA-e. p r e d a v a č i m a i učiteljima. P o t p u n o će vas zapanjiti. O d r ž a n o je u knjižnici sa slajdovima. To je moje o s o b n o mišljenje. Primjerice. Ustvari riječ je o tri boje: crvenoj. Z b o g toga vjerujem da su a m e r i č k e b a n d e organizirane. O n i su bili katolici i članovi Malteških vitezova. rekli su mi da m o r a m biti na t o m p r i v a t n o m p r e ­ davanju. J o r d a n Maxwell: . Ne z n a m jeste li ikada čuli za ploče o I l u m i n a t i m a . . Zaboravio s a m reći da je d o k t o r na predavanju govorio i o e u r o p s k i m m a s o n s k i m r e d o - vima. G e s t a p o se još naziva i r e d o m „lubanje smrti". U Hollywodu te boje označavaju lubanju s m r t i . Iako se još uvijek tiče Iluminata. Predavanje je bilo fascinantno.. K e r r y C a s s i d y : To bi m o g l o biti v a ž n o i u smislu okultnoga i o d r e ­ đ e n e genetike? J o r d a n Maxwell: O d r e đ e n e genetike? Da. meksičke b a n d e iz Los Angelesa i b a n d e diljem svi­ jeta koriste m a s o n s k e simbole iz o d r e đ e n o g e u r o p s k o g m a s o n s k o g reda. crvena boja odnosila bi se na crve­ nokosu osobu s određenim tipom D N K . . Neki od mojih afroameričkih prijatelja. I s t o v r e m e n o . Izvorni izraz za I l u m i n a t e potječe iz religioznog reda u Španjolskoj koji je kasnije p o s t a o o n o što z o v e m o jezuitima.

što znači da E u r o p a 2300 g o d i n a d o m i n i r a Z e m l j o m . Njemačkoj i Britaniji. krijumčarenje ljudi. bijelom robiju. Jordan Maxwell: To ne z n a m jer n i s a m bio t a m o . Izravno je povezana s n a c i z m o m . krijum­ čarenje droge. Č a k je i p r o d u c e n t Francis Ford C o p p o l a na p o č e t k u „ K u m a 3" p r i k a z a o pomazanje Michaela C o r l e o n e a od kardinala koji je član Malteških vitezova u Katoličkoj crkvi u N e w Yorku. N e m a ništa sveto u religiji i točka. ne zaboravite da je to ipak novac Vatikana. Dakle. Članovi moje obitelji bili su v e o m a privrženi katolici. unajmljenim ubojstvima te o Siciliji i Korzici. U t o m k r u g u d r o g e vrte se katolička d r u š t v a i Malteški vitezo­ vi. Povezani su s kartelima droge u K o l u m ­ biji. Vatikan n a m je d a o mafiju. M o r a t e istraživati k a k o biste bolje shvatili povijest svijeta. M e n i je trebalo 48 g o d i n a da d o đ e m do tog stupnja znanja. Svjetski je p o z n a t a ljudima koji istražuju k r i m i n a ­ lističke organizacije. Primjerice. slave političare. bez obzira koji to entiteti bili. Moje je mišljenje da ljudska vrsta ne m o ž e biti sigurna. Tijekom njegova kratkog prebjega svjedočio je za nas. N a n c y Polouse. Vratimo se t e m i o kojoj s m o prije razgovarali. Zašto? Z a t o što papa predstavlja Boga. Ako se d o g o d i nekakva afera uvijek m o ž e t e optužiti Židova. kra­ ljeve i g o s p o d a r e . na u d a r n i m se vijestima klanja i ljubi p r s t e n r i m s k o g p o ­ glavara Crkve. ložu „ P r o p a g a n d a Due". N o . Što n a m to govori? N e m a ništa sveto u Svetom ocu. G o v o r i o je da se ispod Vatikana nalazi velika reptilska baza. Nevjerojatna je to razina djelovanja koju većina ljudi teško m o ž e p r e p o z n a t i . Č u o s a m za njega dosta puta. kontroliraju ljudsku v r s t u i postavljaju institucije edukacije. droga. Sveti otac i R i m svime upravljaju. predsjednica predstavničkog d o m a a m e r i č k o g Kongresa. reptilske uloge i Vatikana koji sve to p r e d v o d i . Tijekom katoličke mise imate svećenika koji l o m i k r u h i ulijeva vino koje se radi od grožđa. Izraelu i Vatikanu. Rim i Vatikan d o m i n i r a j u E u r o p o m . pornografija. Želim reći nešto o filmovima D a n a Browna. terorizam. Židovi ne upravljaju svijetom. predsjednik Bush ljubi prsten Svetog oca. Obožavaju Svetog oca. Ljudi koji su osnovali našu veliku naciju okrenuli bi se u g r o b u zbog te izdaje i k r i m i n a l a . Ne z a b o r a v i m o ni m a s o n s k i red P2 tj. osobi koja z a u z i m a prijestolje i predstavlja simbolizam o kojem ste govorili? J o r d a n Maxwell: To ne z n a m . Upravo s u p r o t n o . krijumčarenju d r o g o m . Malteškim vitezovima i jezuitima. Bankara Rothschilda i m e n o v a o je Vatikan kako Katolička crkva nikada ne bi mogla biti u p l e t e n a u sve te „strašne financijske stvari". Cijela ta božanska ideja seže do Svetog grala. nasilje i pedofiliju. N o . j a s n o mi je da je Vatikan najveća kriminalistička organizacija na Zemlji.sve to spada p o d P2. Kerry Cassidy: Izgleda da postoji nekakva veza i z m e đ u namjera Ilu­ m i n a t a . nasi- lje . ali ne bi me izne­ nadilo ako je istina. Dakle. P2 je izravno povezana sa s k u p i n o m O p u s Dei. Svjetske organizacije. P o ­ gledate li povijest obitelji Rothschild. Dalde. A m e r i k a n i k a d a neće biti sigurna jer toliko milijima ljudi j e d n o s t a v n o voli prljavštinu i izopačenost svijeta u kojem živimo. Kerry Cassidy: Ne z a b o r a v i m o ni n e s t a n k e djece. ali ne bi me iznenadilo. n a r a v n o . S l o b o d n o g zidar­ stva i Malteških vitezova. O n i p r o m i č u desničarske o d r e d e s m r t i u C e n t r a l n o j i Južnoj Americi. R o d i o sam se i odgajan sam kao katolik. Sada ti isti ljudi imaju obraza nazivati se a m e r i č k i m v o đ a m a . Kerry Cassidy: O p e t se vratio s v o m r e d u jer su ga mučili. U rimsko-katoličkom redu krije se prava priča jer tu u l a z i m o u d o m e n u mafijaša. shvatit ćete da oni predstavljaju Vatikan. M o ž d a tu m o ž e m o naći odgovore o toj tzv. Ako p a p a kaže da je ta obitelj sveta i da treba vladati o n d a on to m o ž e napraviti po b o ž a n s k o m pravu. Papa dodjeljuje božanska prava o d r e đ e n i m obiteljima i ljudima u Francuskoj. Ta je loža s p o m e n u t a i u „ K u m u 3" čak dva p u t a . . C r v e n o vino predstavlja žrtvu krvi. riječ je o o r g a n i z i r a n o m k r i m i n a l u . Jeste li čuli za Lea Zagamija? Jordan Maxwell: Da.papi. To je n a č i n na koji g o s p o d a r i . religije i vlade. želite li govoriti o u r o t a m a i zlu nemojte govoriti o Ž i d o v i m a . b u d u ć i da poznajem povijest.

To je moje osobno mišljenje. Takvi ljudi štite i nas u projektu Came­ lot kao i naše ostale očevice. sve je to p o k r a d e n o . J o r d a n Maxwell: Sada je tu i n o v o djelo. Tijekom Američke revolucije samo se tri posto stanovništva zaratilo protiv britanskih gospodara kako bi nam donijeli slobodu. N e m a nikakve n a d e za Ameriku i svijet. nepismeni. Usmjereni su samo na sebe i materijalizam. N e m a niti jednog doba u povijesti ljudske vrste gdje su se ljudi ih nacija toliko uzdignuh da su zahtijevali slobodu i pravdu za sve. zar ne? J o r d a n Maxwell: Ma p o k r a o je cijelu priču.i „Da Vincijev kod". K e r r y C a s s i d y : U k r a o je iz knjige „Sveta krv. a. ljudi svake nacije uvijek podupirali diktatora. Mislim da se zove „Skriveni simbol" „Tajni simbol" ili nešto slično (op. a zvala se „Sveta krv. b u d u ć i da r a z g o v a r a m o o istim stvarima. m a s o n s k i m r e d o v i m a u Europi i Vitezovima Svetog grala. On je običan paravan za v e o m a m o ć n e m a s o n s k e redove u Europi koji postavljaju temelje za „Novus Ordo Seclorum". Moje je s k r o m n o mišljenje da je D a n Brown obični žigolo. sve je to D a n Brown u k r a o od troje ljudi iz E n ­ gleske: Baigenta.. Amerika je jednostavno gotova. Bill R y a n : . To je o n o što mislim. Sve te njegove priče. David Wilcock: Zašto je o n d a o t a c Vaše djevojke prizvao N L O i govorio Vam sve te stvari ako za nas n e m a n a d e ? Je li Vam on p o t v r d i o da ć e m o na kraju izgubiti u t o m ratu? . pa je zaista velika čast biti u Vašem d r u š t v u . K e r r y C a s s i d y : Postoje ljudi koji Vas štite. Mislim da se ljudi trebaju u p o z n a l i i s Vašim ostalim radovima. Troši se silni novac da bi nas se uvjerilo kako je D a n B r o w n sjajan. Č i m je prihvatio novac. objavljena je knjiga koja je postala uspješnica u N e w Yorku. briljantan i inteligentan. Bai­ gent. Taj primjer n e m a m o čak ni u Americi. „ D a Vincijev k o d " i „Anđeli i d e m o n i " . a ja ne volim ljude koji k r a d u . N e m a m nikakvog poštovanja p r e m a t o m čovjeku jer je riječ o plagijatoru i lopovu. N a d a j m o se da će posjećivati konferencije na kojima gostujete. Mislim da svje­ tlo na kraju tunela označava vlak koji n a m se približava. to se nikada više neće dogoditi.. Jednostavno ljudi su previše glupi. postoje „bijeli šeširi" jer s m o s v r e m e n a na vrijeme u k o n t a k t u s t i m ljudima. G o d i n e 1980. to znači da spava s neprijateljem. Dakle. „Izgubljeni simbol"). D o k u m e n t a r n e koji ću raditi sa svojim p r o d u c e n t o m nazvat ć e m o „Skrivena tajna" ili „Tajni simbol". Sveti gral". Bez ikakve p r i p r e m e govorili ste na našoj Camelot konferenciji „Awake a n d Aware" ovdje u Los Angelesu. Mislite li da je m o g u ć e zaustaviti Iluminate? J o r d a n Maxwell: Kategorički tvrdim da je to nemoguće. Ustvari. Vjerujem da dijelite sve više informa­ cija. neinformirani. N e m a m nikakvog poštovanja p r e m a njemu. A sada i D a n Brown izlazi sa sli­ č n i m naslovom. Sve su to besmislice.Baigent. a njihovo je istraživanje besprijekorno. Leigh i Lincoln bili su izuzetni pisci. Leight 1 Lincoln . Mislim da D a n B r o w n nije ništa više od plaćeničkog sluge. To ste n a m nekoliko puta s p o m e n u l i tijekom razgovora. Iznijeli su cijeli k o n c e p t m a s o n s k i h tajnih društava koji djeluju u svijetu.po prvi su p u t iznijeli p r i č u o Vitezovima t e m p l a r i m a . u svakoj državi. P o t p u n o sam uvje­ r e n da I l u m i n a t i r a b e ljude p o p u t njega koji se ne protive o g r o m n o j zaradi. Bila je na v r h u liste mjese­ cima. Piše knjige 0 t e m a m a koje njegovi g o s p o d a r i iza scene žele predstaviti javnosti. Smatrate li da će Iluminati i ljudi iza scene biti uspješni u preuzimanju Amerike? J o r d a n Maxwell: P o t p u n o se slažem. Tri Britanca .. tako da ih nije briga.K e r r y C a s s i d y : „Anđeli i d e m o n i " i. Leigha i Lincolna. egoistični i ignorira­ ju podatke. O v o je zaista bilo nevjerojatno putovanje na koje ste nas poveli. „zoru novoga dana" i „svitanje Sunca" koje dolazi.. K e r r y C a s s i d y : Posljednje pitanje. Sveti gral". kao što ste n a m rekli. No. Skupina koja Vas štiti očigledno ima č u d e s n e m o ć i . Mislim da je p o t p u n o u pravu. Veliki europski ekonomist Ludwig Von Mises rekao je u jednoj svojoj knjizi da su u svako doba.

To je taj simbolizam i grb o kojem ste govorili da najavljuje događaje. Hvala vam. O v i m sustavom bi na feudalistički način vladale središnje svjetske b a n k e kroz s p o r a z u m e do kojih se došlo na tajnim p r i v a t n i m s a s t a n c i m a i konferencijama. N o . o n i m a koji se iskreno b u d e i shvaćaju događaje na d u h o v n o j razini. Jordan Maxwell: Želim odgovoriti na to pitanje.MRI. P u n o Vam hvala na svemu. Ne vjerujem da je moja misija da ikoga spasim.ZA M O C I . v e o m a mala niša. T a k o đ e r se n a d a m da sam u krivu. Vrh sustava je Banka za m e đ u n a r o d n e n a g o d b e u Baselu u Švicarskoj. Vijeće za i n o z e m n e o d n o s e je establishment. Radi se o privatnoj banci koju posjeduju i kontroliraju svjetske sredi­ šnje b a n k e koje su t a k o đ e r p r i v a t n e korporacije. Kerry Cassidy: Mislim da je nova o b r a d a serije „V" na neki način signal stanovništvu. Ne s a m o da i m a utjecaj Kerry Cassidy: Hvala Vama. Činjenica je da ste živi. Rast financijskog kapitalizma o m o g u ć i o je centralizaciju svjetske e k o n o m s k e kontrole i u p o r a b u te m o ć i za izravnu dobrobit financi­ jera i neizravnu štetu za sve ostale e k o n o m s k e skupine. posljednji pokušaj da se ljudi p r o b u d e glede vje­ rojatnih nadolazećih događaja. i to ništa manje od stvaranja svjetskog sustava financijske k o n t r o l e u p r i v a t n o m vlasništvu koji bi m o g a o d o m i n i r a t i političkim sustavom svake zemlje i e k o n o m i j o m cijelog svijeta. 1966. Pokušavam p o ­ m o ć i o n i m a koji žele saznati i proširiti znanje. Ja s a m tu s a m o da p o m o g n e m o n i m a koji žele znati. Ne vjerujem da Amerika i ljudska vrsta m o g u biti spašene od onoga što dolazi. Z b o g toga je p o n e k a d p o t r e b n o izreći teške riječi da bi se ljudi zaista p r o ­ budili.Bivši k o n g r e s n i k John Rarick 1971. Z b o g toga pokušavam učiniti sve što m o g u .JORDAN MAXWLI. Vi i mi i m a m o misiju. da sjedite i razgovarate ovdje s n a m a .) *** . To je m a l i d i o ljudi. knjiga "Tra­ gedija i n a d a : povijest svijeta u n a š e m d o b u {Tragedy and Hope: A History of The World in Our Time. g o d i n a ZNAKOVITI CITATI Snage financijskog kapitalizma imale su još j e d a n dalekosežan cilj. Vjerujem da je to d i o Vaše misije. Kerry Cassidy: Vi ste čovjek koji pokušava p r o b u d i t i ljude. . već ujedno predstavlja i koristi pojedince kako bi vršili pritisak o d o z d o ne bi li opravdali o d l u k e s najviših razina radi kojih je SAD od suverene ustavne republike postala servilna država-članica globalne diktature. Iza Vas stoji nevje­ rojatna snaga.I Jordan Maxwell: Ne. o č e m u niste mogli sanjati ni u najodvažnijim s n o v i m a vaše filozofije.Profesor Carroll Quigley na Sveučilištu G e o r g e t o w n . . M a c m i l l a n C o m p a n y . najvišim položajima u vladi o d a k l e m o g u vršiti pritisak p r e m a dolje. Želim Vam zahvaliti u i m e projekta Camelot. n a d a m se da ste u krivu po pitanju k o n a č n o g suda ljudske vrste. Jordan Maxwell: Dijelim Vaše mišljenje. Ja s a m o želim p o m o ć i o n i m a koji žele znati. Čovjek koji je razgovarao s Vama prije toliko g o d i n a i p o v e o Vas na to putovanje i dalje je s Vama. Vi ste bri­ ljantan čovjek i ovdje ste postavljeni s razlogom. To znači da se d o g a đ a nešto silno veliko. i m o ć na ključnim.

a .. izvadak iz članka u časopisu New York Times (siječanj 1991. citiran u knjizi International Understanding: Agen­ cies Educating for a New World (1931..kada se borba počne gibati p r e m a svjetskoj socijalnoj demokraciji zacijelo će biti velikih otezanja i razočaranja prije nego postane učinko­ vit i blagotvoran svjetski sustav. m o r a m o imati na u m u nesreću generacije nezadovoljnika od kojih će m n o g i biti galantni i profinjeni ljudi. M.Mihail G o r b a č o v u govoru p r e d U N . a ništa nije govorio o m o g u ć n o s t i b u d u ć i h k o n t a k a t a te je s a m o p o ­ navljao stav s kojim je d o š a o u Kinu a to je zajednički interes obiju zemalja . g o d i n a ) 1927. . u p o r n i h i dugotrajnih n a p o r a .Richard Nixon u časopisu Foreign Affairs (listopad 1967. Ako ć e m o se ikada približiti t o m v r e m e n u . g o d i n a ) ** * Ne b u d e m o li slijedili svoje m o r a l n e smjernice i zauzeli se za ljudski život. . Wells u knjizi „Novi svjetski p o r e d a k " (1939.dr. ovo bezakonje će zaprijetiti m i r u i demokraciji Novog svjet­ skog p o r e t k a čije početke sada n a z i r e m o .izgradnja m i r a i Novog svjetskog poretka.i umrijet će protestirajući protiv njega. Bezbrojni ljudi.Predsjednik George Bush (siječanj 1991. Sadašnja m e đ u n a r o d n a situacija nepovjerenja i straha m o ž e se ispraviti isklju­ čivo p o m o ć u formule j e d n a k o g statusa koja bi se k o n s t a n t n o primje­ njivala u svakoj fazi m e đ u n a r o d n i h k o n t a k a t a sve d o k se p a u č i n a starog poretka ne ukloni iz u m o v a ljudi u svim zemljama. g o d i n a ) *** Globalni n a p r e d a k je m o g u ć s a m o kroz p o t r a g u za o p ć i m k o n s e n z u ­ s o m u kretanju ka N o v o m svjetskom p o r e t k u . .H.. . godine) *** S v r e m e n o m je postalo j a s n o da se za g o s p o d i n a Busha Novi svjetski Sve veća koherencija azijskog r e g i o n a l n o g razmišljanja odražava se u tendencijama p r e m a razmatranju savezništva i p r o b l e m a u regional­ n i m uvjetima i razvijanju regionalnih pristupa p o t r e b a m a razvoja i stvaranju novog svjetskog p o r e t k a . G. g o d i n e ) p o r e d a k temelji na zajedničkim ciljevima i interesima SAD-a i SSSRa koji bi bili toliko snažni i trajni da bi te dvije države mogle djelovati k a o t i m u Vijeću sigurnosti U N .A...o m (prosinac 1988. . Rosenthal. g o d i n a ) *** *** .*** Ako postoje oni koji misle kako ć e m o o d m a h požuriti u Novi svjetski p o r e d a k p o t a k n u t i p o t p u n i m razumijevanjem i b r a t s k o m ljubavlju zacijelo će se razočarati. g o d i n a ) . . ovoj d u g o sanjanoj viziji za koju s m o tako d u g o radili.. to će biti n a k o n strpljivih.Izvadak iz članka u časopisu New York Times (veljača 1972. Kada ć e m o htjeti procijeniti njegova obećanja. će mrziti novi svjet­ ski poredak. . predsjednik Svjetske federacije o b r a z o ­ vnih zu u d r u g a (World Federation of Education Associations) u kolovo­ *** On (predsjednik Nixon) je govorio o p r e g o v o r i m a kao o p o č e t k u . Augustus O. T h o m a s . godine.

163-164 Britanci 89..Član Vijeća za i n o z e m n e o d n o s e Richard N. 1 3 6 . 1 1 1 . čak i ako njegovu popularizaciju dijeli s G o r b a č o v o m . 137 Bratovština Afrikanerska 40 Bratovština Budisti 6 9 . Zaboravite na Hitlerov poziv na novi poredak. 2 0 . 115 CFR 122 Churchill. 122. g o d i n e ) C Carska država 47 Carter. 189 Balkan 165 . 134-135. . 149 Albigenzi 162 Allen. 102-104 Asteci 7 8 Astroteologija 143. 5 3 . 25 Belzebub 35 Biblija kralja Jamesa 8 9 . g o d i n e ) *** Novi svjetski p o r e d a k m o r a t će se graditi o d o z d o l p r e m a gore a ne o b r n u t o . da se p o s l u ž i m p o ­ z n a t i m o p i s o m realnosti Williama Jamesa. W i n s t o n 147 Cionist 105 C o l u m b i a Broadcasting System 167 B Baal 95 Babilon 176 Babilonci 58. godine) Adventisti s e d m o g dana 4 8 A I D S 15-16.*** . 3 1 . 50 Ajatolah H o m e i n i 110.. . 3 2 . G a r d n e r u članku za časopis Vijeća za i n o z e m n e o d n o s e Foreign Affairs (travanj 1974. 156 Američki predsjednci 2 1 . 156 Bratovštine 1 4 . godine) *** A Novi svjetski p o r e d a k koji se sada razvija m o r a se usredotočiti na svijet demokracije. -William Safire u časopisu New York Times (veljača 1991. 162 B o h e m i a n Grove 2 0 Bohemijski klub 112 Bohemijsko društvo 2 0 . 1 4 1 .1 1 2 Božje kraljevstvo 30. 203 Obnavljanje povelje o n e n a o r u ž a n j u opisano je kao v a ž n o za " d o b r o ­ bit cijelog svijeta i Novog svjetskog poretka". George 20. m i r a i p r o s p e r i t e t a za sve. 161 Amoco 35 A n đ e o s k i svitak 107 Anglosaksonci 89 Annuit C o e p t i s 2 4 . 171 Britanija 176 Britanac 121 Bush. 162. b u č n a zbrka". . ali i kraj n a c i o n a l n e suve­ renosti koju će k o r a k po k o r a k uništavati. Franklin D e l a n o Roosevelt tu je frazu u p o r a b i o ranije. 78.Egipatski predsjednik H o s n i M u b a r a k u časopisu New York Times (travanj 1995. 1 6 5 Bilderberška konferencija 64 Bitsburg 38 Bliski istok 25. Jimmy 113 Centar Rockefeller 1 3 . čime će se postići m n o g o više nego s t a r o m o d n i m frontalnim n a p a d o m . 25. Izgledat će kao "glasna. Steve 151 Aluminati 35 Alumni 35 A m e n 98-99 Amen-Ra 99 A m e r i č k a Federacija 26 Američka revolucija 24 Američki Crveni križ 15 Američki Indijanci 129. 159 Antigua 101 A R C O 55.to je Bushevo "dijete". 1 3 2 Bijela kuća 1 6 0 .151-152 POJMOVNIK Bavarski Iluminati 2 3 . 97.Nelson M a n d e l a u časopisu The Philadelpliia Inquirer (listopad 1994. 113. 3 5 Cezar 80.

127 Drevni misteriji 125 H Habsburg 25 Hebreja 35. 2 2 .198-199 E Egipatska N o i n a arka 100 Egipatski 78. 130 H o l l y w o o d 15. 56. 129. 1 1 0 . 131-132. G e o r g e 186 Ljetni solsticij 83 I IO 45 Ion 151 IRS21 Iislamski 173 Isus Krist 3 0 0 . 1 9 6 Kuran 146 D Dagon 86 Davidova zvijezda 101-102 Demokratska stranka 29.7 4 Malteškog reda 38 Marx. dr. 1 1 9 . 49 Judaizam 39-40. 1 0 8 . 1 6 2 Kršćani 88. 1 3 1 . 157 Heliopolis 152 Hindusi 69. 97 Jehošua Ben-Pandira 58 Jehova 4 4 .3 0 . 107. 152 H o r u s koji uzlazi 7 4 .2 7 . 25 F FDR 106 Eord m o t o r i 3 6 . 18. 27 D e m o k r a t s k o društvo 27. 58. 148. 1 4 7 Mason 105. 189 M Mafija 118 Magija 57 Majka zemlja 7 3 .2 3 . 153-155 Crveni križ 15. 1 4 9 Iluminatima 2 0 . 1 6 1 . 1 4 3 . 1 1 7 . 176177. 68. 58-59. 18 General M o t o r s 35-36 G e o r g e Washington 27-29. A d o l f 1 9 . 115. 163 Demokracija 23-24. 1 5 7 . 157 Jehovina knjiga 39 Jesenski ekvinocij 83 Jezuiti 195 Jezuitski 23 JFK 50 Jonsko m o r e 151 Jošua 4 4 . 1 0 5 . 9 0 . 57.3 3 Kralj H u s s e i n 50 Kralj kraljeva 97 Kralj Saul 1 3 2 . 1 7 4 Evanđelje po Luki 127 Exxon 103 L Legionar 16 Libanonski cedrovi 50 L o n d o n Press 147 Lucas. 9 7 . 4 9 . 1 4 7 . John 2 1 . 121. Sadam 6 3 . 1 4 6 . 1 3 2 .7 6 Husein. 1 8 9 M a s o n s k e lože 14. 74-76. 4 9 . 107.9 8 Izlazak 152 Izrael 40.107 M a s o n jorškog obreda 105 Masoni 1 0 5 . 88. 1 5 5 . 2 9 . 58 Juda 90 Judaistički 39. 1 5 3 G Garibaldi 118 General Franco 41 . 135. 6 6 . 171. 163 Golgota 91 G o s p o d a r g o s p o d a r a 91 Gradonačelnik Atlante 33 Gradonačelnik Chicaga 33 gradonačelnik distrikta Columbia 34 Grande Oriente 53 I Jahve 35. 127. 151. Martin Luther 137 Kip s l o b o d e 3 5 . 156. 44.2 2 Kanterberijski nadbiskup 48 Keystone State 14-15 King. 170. 136. 1 1 3 .3 6 Kissinger. 39. 1 9 6 Francuska revolucija 2 4 . 127 Kršćanstvo 39.1 3 3 Kralj S o l o m o n 88 Kraljevska dvorana 48 Kraljevski luk 16 Kretski 157-158 Kristofor K o l u m b o 161 Križari 9 4 .1 5 8 Jakobinizam 2 9 Jarmulka 40. 173 K Kana 95 Kanaan 7 4 Kanaanci 7 4 Kanaanska kletva 158 Kaos 118 Komunistički manifest 146 Komunizam 27 Kongresni izvještaj 30 Kontrola nad A m e r i k o m 3 2 . 127. 3 1 . 2 6 . 66. 108. 8 8 . H e n r y 64 Kleopatra 160 Knjiga o Jobu 132 Kolumbija 167 Komunisti 171. 156 Hitler. 74 Izraelci 157 Katari 162 Katastrofa 70 Katoličanstvo 131 Katolička crkva 196 Katolički kardinali 40 Kelti 194 Kennedy. Karl 25. 9 3 . 145. 4 1 . 93 D o b a Vodenjaka 87. 164 Isus Nazarećanin 108 Italija 3 3 . 9 7 . 163 Demos-okracija 2 4 Djevica 84 D o b a Riba 84-87. 2 0 4 Egipatski b o g svjetla 24 El 97-98 Enciklopedija Britanika 105.193-195.185-186 Horus 47. 172 Kruna od trnja 91 K u K l u x Klan 113 Kuća Rothschild 22. 6 2 .MREZA M O C I .1 3 4 . 146 Kršćanska religija 107 Kršćanski 8 3 . Endor132 Engleska kraljevska obitelj 47 Eseni107 Europsko m a s o n s t v o 118 Evom 1 5 3 .3 4 Ivana Orleanska 134 Izgubljeni k o v č e g 103 Izida 4 7 .JORDAN MAXWELL POJMOVNIK C o l u m b i a Pictures 117 Crkva 54. 4 4 .

3 1 . 120. 115 Religija 5 1 .1 0 7 . Ronald 38. 25 N A T O 19 N B C 166 N E A 138 N e b e s a 73 N e m o g u ć a misija 117 Neredi u Los Angelesu 115 N e w deal 106 N e w York 32. 194 Napoleon 23. 105 M a s o n s k i red 49. 1 4 7 . 1 3 0 Republikanska stranka 164 Revolucija 26. Cecil 165 Riba 8 4 . Albert 118 Piramide 160 Pitagorejski 23 Platon 137 Porota 26 Posljednji križarski p o h o d 103 Postanak 158 Postrojba za n e m o g u ć e misije (IMF) 117118 Princ A n d r e w 3 3 . 6 7 . 1 8 3 . 132 N o v u s O r d o S e c l o r u m 24. 111 Svici s M r t v o g mora 107 Svjetska vlada 1 3 5 . 1 6 0 . 4 8 . 2 0 1 . Richard 113. 161. 119-121 N o v i zavjet 127. 198 Princ t a m e 76 Prljavi Harry 18 Proljetni ekvinocij 83 Prometej 25. 1 1 8 . 1 5 3 . 5 3 . 5 9 . 35. 1 1 8 . 28. 78 Š Škotski obred 118 T Tajna društva 3 5 . 175-176. 31 Protestanti 131-132 Prvi svibanj 23 Spielberg. 167. Louis 17 Stari svijet 5 3 . 3 1 .2 0 3 N o i n a arka 100 Nordijski 181 N o v i svjetski poredak 9. 199 Rhodes. 138. 167 Stari svijet Rima 167 Stari svjetski poredak 54. 153. 113. 198 Sveučilište C o l u m b i a 167 Sveučilište Yale 20. 4 2 . 1 2 6 .3 2 .1 0 2 Shell 101-102 Sile o s o v i n e 41 Sinaj 157 Sion 161-163 Sjekira 41 Sofijina g o z b a 44 Sol 8 8 Solomon 88 Sovjetski savez 2 3 . 1 1 3 . 87 Perzijski zaljev 25 Petoknjižje 96 Pike. 1 0 3 . 30. 121 Stipendist Zaklade Rhodes 165 Stupnjevi 39 sustav Federalnih Rezervi 140 Svećenstvo 4 1 . 1 7 5 Spasitelj 74. D a v i d 13. 1 1 0 . 6 1 . 2 0 2 . 196 Mazzaroth 132 M e đ u n a r o d n i crveni križ 15 Meka 99 Meksička revolucija 24 M e r c e d e s 117 Merlin 135 Mezopotamije 35 Mihail G o r b a č o v 2 0 3 Milenij 31 Misa 9 5 Mjesec 8 9 . 4 8 .3 3 . 24. 35 R o m a n o v i 120 Rothschildi 118 Rozenkrojceri 161 S A D 106. 147.5 3 . 31 Prometejski 25.2 0 4 Tonight S h o w 151 Trilateralna komisija 32 U Ugaritski B o g 97 Ujedinjeni narodi 119 Ujedinjeno kraljevstvo 30 Ukleti hram 103 Uskrs 152 Ustav 14-15 . 2 0 3 . 196 Papinski 40 Papinstvo 52 Pashe 84. 148. 167. 166. 5 4 . 152 Mussolini 41 N N a c i o n a l n a udruga za obrazovanje 138 Nacistička Njemačka 62 Nacistički časnici SS-a 38. 49. 2 0 3 N i x o n . 70.Masonski 37. 170-172.4 9 . 1 5 9 . 135 Tetragramaton 44 Times Magazine 4 1 . 107. 94 Palestina 97 Papa 122. 133 Rockefeller. 1 4 8 o O d b o r Reese 50 O d b o r za franšizni porez 140 Okrug C o l u m b i a 5 9 Olimpijade 34 Olimpijski 34 O r d o ab C h a o 118 OSS 5 0 Otkrivenje 151 Oziris 4 7 I' Pakao 68. 111. 9 3 . 140. 164-165 Talmud 70 Templari 39. 100 M M F 106 Mobil 102 M o r m o n s k a crkva 48 M r a č n o doba 138 M u s l i m a n i 69. 159. 1 2 0 . 3 2 . 1 0 5 . 127 Rimokatolička crkva 131 Rimsko carstvo 4 9 . 26. 1 2 1 Princ Charles 121-122 Princ mira 75 Princ svjetla 96 R Rabini 1 5 8 . 196 M a s o n s k i jorškog obreda 39. 1 1 1 . 1 7 4 Rak 85 Reagan. 8 6 . 53-55. 2 0 3 S Samuel 133 Sharif 1 0 1 . Steven 173. 170 Sveti gral 104. 186 S p o m e n i k Georgeu Washingtonu Središnja Afrika 100 Srednji vijek 135 St. 136. 48.5 2 . 4 7 .8 7 . 5 1 .

167 Wilson.Vanjski poslovi 20-21 Velika piramida 6 6 . 4 9 . 89. 1 6 1 Veliki d u h 129 Vijeće sigurnosti 2 0 3 Vijeće za i n o z e m n e o d n o s e 201 Vitezovi Hospitalci 135 Vlada starog svijeta 86 Vojvoda od Yorka 121 Vulkan 157 VV Wall Street 19 Weishaupt. 104 Zaklada Ford 50 Zaklada Rockefeller 50 Zaklada Warburg 50 Zaljevski rat 25. 8 3 . A d a m 2 3 Whitehall 48. 132 Zvjezdane staze 158 Zvono slobode 35 Ž Židovska Davidova zvijezda 39. 87. 33 Zapadnoj civilizaciji 39 Zavjet 39 Zgrada Capitola 160 Zimski solsticij 83 Z n a k o v i 55. 167 Zodijak 7 7 . W o o d r o w 7 0 Z Zaglavni k a m e n 102. 87. 101-102 Židovska 'Fora 158 Židovski 40.7 9 . 132.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful