You are on page 1of 75

Alegacións á AAE “Modificación puntual del S.A.U.

-1 de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico” (A Portela – O Redollo, Cangas, Pontevedra).

Marzo 2013
Antonio Fernández Cordeiro, Alberto Pastoriza Barreiro e David Álvarez Graña

Documento: 2/2013: Alegacións á AAE “Modificación puntual del S.A.U.-I de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico” (A Portela – O Redollo, Cangas, Pontevedra). © Grupo de Anelamento ANDURIÑA. Marzo 2013.

Autores do documento e fotografías: Antonio Fernández Cordeiro (doutor en Bioloxía), Alberto Pastoriza Barreiro (técnico superior na xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos) e David Álvarez Graña (técnico superior na xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos).

Correo electrónico de contacto: anelamento.andurinha@gmail.com

Cita bibliográfica recomendada: Fernández Cordeiro, A., Pastoriza Barreiro, A. & Álvarez Graña, D. (2013). Alegacións á AAE “Modificación puntual del S.A.U.-I de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico” (A Portela – O Redollo, Cangas, Pontevedra). grupodeanelamentoandurinha.blogspot.com.es. Anduriña. Cangas. Grupo de anelamento

Índice do documento: Introducción…....................................…….…..………………………………….5 Posicionamento do grupo de anelamento Anduriña.......................................7 O ámbito da Modificación sitúase parcialmente dentro dun corredor ecolóxico identificado no Plan de Ordenación do Litoral............................8 A zona proposta presenta unha alta fraxilidade ao movemento de terras, con perigo de escorrentas con materiais alóctonos cara o sistema fluvial do río Presas.....................................................................................................9 Aumento das posibilidades de riadas augas abaixo da modificación puntual das NN.SS. de Cangas (S.A.U.-I).......................................................9 Sinerxías con infraestruturas existentes na zona proposta para a modificación puntual das NNSS de Cangas (S.A.U.-I).................................10 Impactos sobre a flora...................................................................................13 Introdución....................................................................................................13 Bosquetes de Carballo na zona proposta para a modificación puntual das NN.SS. de Cangas (S.A.U.-I).....................................................................15 Localización de exemplares arbóreos de gran interese...............................17 Impactos negativos sobre a fauna...............................................................19 Introdución...................................................................................................19 Impacto negativo sobre a poboación de anfibios.........................................21 Impacto sobre os réptiles..............................................................................23 Impacto sobre a mastofauna........................................................................23 Impacto sobre as aves.................................................................................24 Impacto sobre a ictiofauna............................................................................24 Representatividade da fauna vertebrada na zona de estudo........................25 Efecto barreira................................................................................................26 Incongruencias e erros nos documentos a exposición pública.................29 Análise e propostas de medidas preventivas, correctoras e

compensatorias..............................................................................................32 Medidas preventivas....................................................................................32

Medidas correctoras......................................................................................33 Conclusións....................................................................................................34 Solicitamos......................................................................................................35 Anexo I: fichas iconográficas........................................................................36 Anexo II: táboas...............................................................................................60 Bibliografía....................................................................................................... 73

Sr. ALCALDE DO CONCELLO DE CANGAS

Antonio Fernández Cordeiro (doutor en Bioloxía) con DNI XX.XXX.XXX, Alberto Pastoriza Barreiro (técnico superior na xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos) con DNI XX.XXX.XXX e David Álvarez Graña (técnico superior na xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos ) con DNI XX.XXX.XXX, no seu propio nome e como membros da asociación GRUPO DE ANELAMENTO ANDURIÑA, inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia, co nº 2008/0083, e con domicilio en rúa O Tobal 35, de Cangas, comparecen e como mellor proceda

EXPOÑEN: Que como cidadáns especialmente interesados na tramitación da Avaliación Ambiental Estratéxica (a partir de agora AAE) denominada “Modificación puntual del S.A.U.-I de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico (Clave 2011AAE1134)”, actualmente en período de información pública, desexamos formular en forma e prazo as seguintes

ALEGACIÓNS: 1. Introdución. O concello de Cangas é un exemplo claro da situación da franxa costeira das denominadas “Rías Baixas” onde a modificación da antiga diferen ciación entre o que era rural e o que era urbano desapareceu por completo. A maior parte da franxa costeira pontevedresa está formada por un espazo continuo que
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 5 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

presenta características que mesturan elementos do mundo urbano e do espazo rural. Pódese delimitar o centro dunha gran cidade como Vigo ou unha vila como Cangas, pero nesta zona xeográfica non é posible delimitar onde remata o urbano e comeza o rural ou viceversa. Isto é a consecuencia do “laisser faire”, a falta de planificación e ordenación efect iva de décadas pasadas, ou o máis lamentable, a falta absoluta de cumprimento da normativa polas Administracións Públicas. O modelo territorial imaxe da situación actual é o resultado do fracaso como sociedade. A evolución tendencial, sen intervención voluntarista, representada no territorio (Cangas é un bo exemplo) demostra como en ausencia de planificación pública os conflitos resólvense en beneficio do interese privado e do máis forte e cunha visión a curto prazo. Como tódolos problemas complexos o sistema territorial está formado por diversos factores que inciden de forma sinérxica; así atopámonos coa situación actual do concello de Cangas, froito da súa localización xeográfica peninsular, a súa proximidade a dous grandes núcleos de poboación como son as cidades de Vigo e Pontevedra, a localización nun litoral cun enorme atractivo turístico e de ocio e, por último, a deslocalización industrial do antigo motor económico da comarca (a industria pesqueira e conserveira). A situación de Cangas na península do Morrazo supón unha limitación natural á actividade humana, limitación obviada polos planificadores, e ademais agravada pola limitación de espazo físico (solo) producida pola orografía accidentada. A falla de ordenación e planificación de futuro e o crecemento anárquico dos últimos 30 anos desembocou na aparición de actividades desvinculadas do medio, localizadas fora de ordenación; un comportamento insostible que produce desequilibrios no territorio, ocupación e uso indebido do chan, degradación ambiental, destrución de recursos, externalidades negativas... Todo o comentado con anterioridade plásmase perfectamente na situación actual da denominada “S.A.U.-I” de O Redollo - A Portela, zona desenvolvida fóra de ordenación, e polo tanto alegal.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 6 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

a. Posicionamento do Grupo de Anelamento Anduriña. Dende a nosa organización conservacionista pensamos que a “Modificación puntual del S.A.U.-I de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico (Clave 2011AAE1134)” é a única forma de garantir que se preserven os postos de traballo e a renda dos traballadores do ámbito, prexudicados principais da desidia das Administracións Públicas. Pero entendemos que calquera modificación puntual das NNSS para legalizar e ampliar as actividades empresariais - industriais debe basearse:  Nun proceso de avaliación ambiental serio, realista, conforme á lexislación e comprometido coa veracidade dos datos científicos recollidos no informe de sustentabilidade ambiental (ISA).  Identificación e valoración veraz da biodiversidade presente no ámbito e zonas de influencia.  Identificación e valoración adecuada dos impactos ambientais negativos da modificación puntual das NNSS para o ámbito.  Na aplicación de medidas preventivas, correctoras e compensatorias.  No compromiso do promotor de acatar os resultados do proceso de avaliación ambiental estratéxica (AAE). Por este motivo informamos dos erros, omisións e manipulacións no ISA. E plantexamos a introdución de modificacións esenciais para acadar o desenvolvemento sustentable da zona de O Redollo - A Portela.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 7 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

2. O ámbito da Modificación sitúase parcialmente dentro dun corredor ecolóxico identificado no Plan de Ordenación do Litoral. Parte do ámbito sitúase parcialmente dentro dun corredor ecolóxico (ver infografía nº1) de vital importancia para unha correcta conectividade dos espazos naturais da península de O Morrazo. A Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad outórgalle unha grande importancia aos corredores ecolóxicos, espazos que “debido á súa disposición e ao seu estado de conservación, conectan funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, permitindo, entre outros procesos ecolóxicos, o intercambio xenético entre poboacións de especies silvestres ou a migración de especímenes desas especies” (artigo 3 da Lei 42/2007).

Infografía nº 1. Ortofotografía da zona proposta para a modificación puntual das NNSS de Cangas
denominada S.A.U-I (A Portela, Cangas), onde se observa a delimitación do corredor ecolóxico definido polo Plan de Ordenación do Litoral. Fonte: Google earth (© 2013 Google Inc.), Image © 2013 DigitalGlobe e elaboración propia.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 8 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

A mesma Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad , sinala que “estes corredores deben participar no establecemento da rede e uropea e comunitaria de corredores biolóxicos definidos pola Estratexia Paneuropea de Diversidade Ecolóxica e Paisaxística e pola propia Estratexia Territorial Europea. En particular, as Comunidades Autónomas poderán utilizar estes corredores ecolóxicos, ou a definición de áreas de montaña, co fin de mellorar a coherencia ecolóxica, e a conectividade da Rede Natura 2000”.

3. A zona proposta presenta unha alta fraxilidade ao movemento de terras, con perigo de escorrentas con materiais alóctonos cara o sistema fluvial do río Presas. As actividades de movemento de terras propostas polo promotor poden causar o arrastre de materiais alóctonos aos ecosistemas fluviais anexos ao ámbito, onde se localizan as especies de alto interese, producíndose a colmatación dos mesmos como xa se evidenciou coa construción da estrada autonómica CG4.1 (Corredor do Morrazo). Máis información sobre este tema no apartado 7.f. “Impacto sobre a ictiofauna” deste documento de alegacións. 4. Aumento das posibilidades de riadas augas abaixo da modificación puntual das NN.SS. de Cangas (S.A.U.-I). As obras proxectadas afectaran á cabeceira do sistema fluvial máis importante do concello, o río Presas, que se une a un quilómetro da costa co río Bouzós. O leito fluvial de escasa entidade está totalmente artificializado e innumerables construcións ocupan ilegalmente o Dominio Público Hidráulico e a zona de servidume. Os últimos 200 metros do río están soterrados no que actualmente é parte do casco urbano de Cangas, pero que antigamente era un sistema de marismas e zonas palustres de trasduna. Tódolos procesos de artificialización do sistema natural sumado á construción de novas infraestruturas e equipamentos no sistema de drenaxe do val de Coiro causaron un incremento
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 9 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

nos episodios de avenidas que se plasma en recorrentes inundacións nas zonas anteriormente ocupadas pola desembocadura do río. O proceso de urbanización proposto na “Modificación puntual del S.A.U.-I de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico (Clave 2011AAE1134)” prevé a impermeabilización (porcentaxe de terra que está cuberto por tellados, pavimento e cemento) dunha superficie de terreo potencial de arredor de 20 Hectáreas, así como o aumento da área abastecida por sistemas de recollidas de augas pluviais que en conxunto levarán a escorrenta ao leito do río con moita máis rapidez que en entornos naturais, aumentando ademais o caudal pola falta de retención (absorción) por parte do solo, agravando as inundacións que poidan acontecer no tramo final do río (rúas Atranco, Noria, etc). Polo exposto anteriormente, propoñemos:  Que a faixa do ámbito proposta polo promotor como “zona verde” sexa conservada no seu estado actual, respectando a totalidade da vexetación autóctona que axuda a absorber o exceso de auga e a filtrar a mesma.  Construción de depósitos de tormenta, adecuadamente dimensionados, ao final da canalización de recollida de augas pluviais da urbanización (o equipo redactor proxecta a construción de “aliviaderos tipo T.D.U.S.” que non teñen a capacidade adecuada para este fin), por suposto, esta infraestrutura deberá situarse fóra da denominada “zona verde”.

5. Sinerxías con infraestruturas existentes na zona proposta para a modificación puntual das NNSS de Cangas (S.A.U.-I). O equipo redactor do ISA non tivo en conta os efectos sinérxicos negativos das infraestruturas xa existentes no ámbito da modificación puntual das NNSS

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 10 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

(S.A.U.-I). Na infografía nº 2 detallamos a localización e trazado das infraestruturas, así como a tipoloxía das mesmas.

Infografía nº 2. Ortofotografía da zona proposta para a modificación puntual das NNSS de Cangas
denominada S.A.U-I (A Portela, Cangas), onde se observa as principais infraestruturas que producen efectos sinérxicos negativos. Lenda: En fonte amarela o trazado da estrada autonómica CG-4.1, en fonte vermello claro trazado da línea eléctrica de alta tensión entre Lourizán e Cangas, en fonte vermello escuro trazado das líneas eléctricas de media tensión que abastecen ao parque empresarial alegal de A Portela, en fonte laranxa a estrada autonómica PO-551. Fonte: Google earth (© 2013 Google Inc.), Image © 2013 DigitalGlobe e elaboración propia.

As fotografías nº 1 e nº 2 mostran o trazado do tendido de media tensión que interfire co bosque de ribeira de ameneiros do río Presas, bosque que ten a consideración de “hábitat de interese comunitario de conservación PRIORITARIA” e que forma parte do corredor ecolóxico do POL.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 11 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Fotografía nº 1. Tendido eléctrico aéreo de media tensión e instalación de transformación da zona proposta
para a modificación puntual das NNSS de Cangas S.A.U-I, atravesando o bosque de ribeira do río Presas e a proposta de zona verde sur-oriental. Fonte: Elaboración propia.

Fotografía nº 2. Tendido eléctrico aéreo de media tensión na zona proposta para a modificación puntual
das NNSS, atravesando o bosque de ribeira do río Presas. Fonte: Elaboración propia.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 12 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Polo exposto anteriormente, propoñemos a seguinte acción para compensar o deterioro ambiental no ecosistema PRIORITARIO do bosque de ribeira do río Presas (máis información no apartado 6.a. deste documento de alegacións):  Desmantelamento do tendido de media tensión que abastece de enerxía eléctrica na actualidade ao polígono industrial – empresarial alegal de O Redollo – A Portela (trazado en vermello escuro na infografía nº 2). Entendemos que esta medida compensatoria é totalmente factible posto que o futuro abastecemento eléctrico da MP (S.A.U.-I) será mediante sistemas de conexión soterrados na PO-551. Ademais na páxina 122 do ISA o equipo redactor indica que unha das “Medidas correctoras para la preservación paisajística” será “Las líneas eléctricas y telefónicas y demás que sean necesarias irán enterradas siempre que sea posible ”. Este tendido eléctrico está situado fóra do ámbito, pero está intrinsecamente relacionado coa MP (S.A.U.-I) polo que debe considerarse como un impacto negativo a corrixir e compensar.

6. Impactos sobre a flora. a. Introdución O apartado de vexetación do ISA ten enormes carencias e non elaboran ningunha lista de especies para avaliar os efectos prexudiciais da obra. Parece incrible que se obvie no apartado de “VEXETACIÓN” a formación de abelairas (Corylus avellana) que existe na zona asociado ao bosque de ribeira e como prolongación do mesmo ao afastármonos en perpendicular do leito do regato. As formacións arbóreas nas que a abelaira se comporta como especie dominate e estable son realmente singulares e escasísimas xa que só se dan nunhas condicións moi concretas de humidade, umbría e profundidade de solo que permiten a esta especie arbórea de porte arbustivo, ser capaz de dominar o substrato arbóreo acadando portes e idades realmente espectaculares. O
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 13 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

situado na zona de estudo é a mellor formación deste tipo que existe na comarca xunto con outro que se atopa en San Tomé de Piñeiro (Marín). De feito, os bosques de abelaira estables e maduros son considerados un dos tipos de bosque máis diversos da Península Ibérica no que a diversidade botánica se refire sobre todo nos substratos herbáceos e arbustivos. A maiores neste caso dase a circunstancia de que está asociado ao bosque de ribeira de ameneiros (ou directamente formando parte de el), bosque que ten a consideración de “hábitat de interese comunitario de conservación PRIORITARIA”, circunstancia que gravisimamente o equipo redactor obvia ( a pesar de que si falan do bosque de ribeira). Igual que é obviada a presenza de numerosas especies botánicas concretas que aparecen nesta zona pequena, pero cun grao de conservación excelente. Son especies escasísimas a nivel do Morrazo tales como: Oxalis acetosella, Chrysosplenium oppositifolium, Stachys sylvatica (con escasas localidades na provincia), Glechoma hederacea (non moi citada na provincia de Pontevedra), Phyllitis scolopendrium (fento sempre escaso e propio de zonas moi frescas e ben conservadas que xa Castroviejo citaba como escaso na súa tese sobre flora do Morrazo, ver apartado “Anexo I”: ficha nº 2), e moitas máis que pensamos que lle corresponde ao equipo redactor estudar. Asombrosamente afirman que Blechnum spicant non está na zona malia atoparse de forma abondosa. Algo que probablemente acontece con Osmunda regalis, aínda que estas dúas últimas especies non están consideradas por ningunha normativa legal e non sabemos a que vén citalas como exemplo da pouca entidade da formación de ribeira ou do seu estado de conservación. Pero se cadra, onde resulta máis desastroso e nefasto o capítulo de “VEGETACIÓN”, e no que queda máis de manifesto que con toda probabilidade non debeu existir ningún traballo de campo para a avaliación e análise dos valores presentes, é no plano nº 1.12 denominado “vegetación actual” onde se indica que todo o ámbito na zona oriental á estrada PO -551 é un “pastizal”, o que é totalmente falso. Observando as fotografías números 1, 2, 3 e as infografías números 1 e 2 podemos demostrar que unha parte considerable desta zona está poboada por Carballeiras e outras masa mixtas forestales (ver apartado 10 deste documento de alegacións).

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 14 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

b. Bosquetes de Carballo na zona proposta para a modificación puntual das NN.SS. de Cangas (S.A.U.-I). No ámbito aínda se atopan restos das antigas Carballeiras que poboaban a zona. Son bosquetes naturais que aínda quedan nas zonas máis refuxiadas da cabeceira do río Presas. Son formacións de alto valor biolóxico, ecolóxico, social, cultural e en definitiva patrimonial, xa que conteñen unha elevada biodiversidade e que poden desenvolver un papel moi importante na rexeneración dos ecosistemas e hábitats do val de Coiro e aledaños. Son carballeiras moi especiais debido á súa situación bioxeográfica, é dicir, na zona máis termófila e mariña do país (ao estar no sur de Galicia e nunha península). É por iso que se mesturan, nestes bosquetes de carácter europeo por excelencia, especies mediterráneas e as propias europeas contendo unha diversidade moito maior da que xa por si teñen normalmente as carballeiras. Podemos dicir, polo tanto, que son uns bosques únicos resultado dunhas características climáticas singulares e case exclusivas do Morrazo. Aínda que dominados por carballos (Quercus robur), na zona aparecen un elevado número de especies formando parte destas pequenas zonas boscosas. Esta diversidade refléxase obviamente aínda máis multiplicada no estrato arbustivo e herbáceo que sempre é mais diverso. Só por citar algúns exemplos, poderiamos atopar Corylus avellana, Ruscus aculeatus, Frangula alnus, Laurus nobilis, Pyrus cordata... A humidade ambiental e as temperaturas suaves destas carballeiras atlánticas favorecen que a flora de fentos sexa moi importantes, con especies comúns como Isoetes hystrix, Polystichum setiferum, Dryopteris dilatata, Dryopteris affinis, Athyrium filix-femina, Phyllitis scolopendrium (ver apartado “Anexo I”, ficha nº 2), Asplenium onopteris, Cystoteris sp., Blechnum spicant, Polypodium spp., etc. Participa nesta riqueza de fentos, algunha especie paleotropical, restos da flora que ocupaba estas zonas no Terciario. Este é o caso do fento subtropical Davallia canariensis (ver apartado “Anexo I”, ficha nº 1), que ten o seu hábitat óptimo nas illas como Canarias, Madeira e Azores, sendo unha especie escasa e considerada "outras
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 15 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

especies de interese que deben ser protexidas en maior ou menor medida", segundo o "catálogo de especies vexetais raras ou ameazadas de Galicia" elaborado polos botánicos de referencia en Galicia e que traballan nas universidades galegas, nomeadamente na de Santiago (Ortiz Rodríguez Oubiña & Pulgar) e se ben non é vinculante para a Administración, sirve para ilustrar a pouca dedicación na elaboración do apartado de “Vegetación”. Aparecen nestas carballeiras unha morea máis de especies moi interesantes, algunhas delas protexidas e endémicas cuxas descricións polo miúdo farían excesivamente longo este resumo dos valores botánicos pero que cumpriría facelo para amosar a riqueza patrimonial e singularidade no contexto europeo, galego e mesmo morracense que teñen os restos destes bosques. Estes bosquetes están incluídos tamén na Directiva 92/43/CEE, e polo tanto protexidos atendendo a súa escaseza, singularidade e grao de ameaza. Figuran nesta directiva coa denominación de “Bosques galaico -portugueses con carballo (Quercus robur) e cerquiño (Quercus pyrenaica)”, pola súa situación de conservación dramática. Polo exposto anteriormente, propoñemos as seguintes modificacións:  O trazado da estrada denominada na cartografía “vial 2” ocupa unha zona de Carballeira de importante valor ecolóxico, con exemplares de carballo (Quercus robur) de considerables dimensións (ver fotografía nº 3). Esta estrada debe modificar o seu trazado para conservar esta área; existen múltiples posibilidades, a nosa opción A é unha aproximación do trazado da estrada cara a edificación próxima (ver infografía nº 3), ou a opción B é realizala seguindo o trazado proposto na alternativa nº 2. Indícase na infografía nº 3 as opcións que propoñemos.  Modificación do perímetro da “zona verde” como se indica na infografía nº 3 para conservar a Carballeira afectada na proposta de trazado do “vial 2”.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 16 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Infografía nº 3. Opcións para a modificación do trazado da estrada denominada “vial 2” e
proposta de modificación do perímetro da “zona verde” para conservar unha Carballeira de alto valor ecolóxico. Fonte: Elaboración propia.

c. Localización de exemplares arbóreos de gran interese. Na zona afectada polo trazado da estrada denominada “vial 2” existen na actualidade exemplares da especie carballo (Quercus robur) de gran interese, entre eles destacar: o Carballo de A Feltreira: perímetro de 3,30 metros, diámetro de 102 centímetros e unha altura de 19 metros. Localización: Huso UTM 29,

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 17 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

coordenada “x”: 517.883 e coordenada “y”: 4.682.363. O exemp lar pódese ver na fotografía nº 3.

Fotografía nº 3. Exemplar de grandes dimensións da especie Carballo (Quercus robur) situado na
zona proposta para a modificación puntual das NNSS de Cangas S.A.U-I. Denominado “Carballo de A Feltreira”. Fonte: Elaboración propia.

Polo exposto anteriormente, propoñemos as seguintes modificacións:
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 18 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

 Modificación do trazado da estrada denominada na cartografía “vial 2” mediante algunha das opcións propostas no apartado anterior.  Modificación do perímetro da “zona verde” como se indica na infografía nº 3 para conservar os exemplares de carballo ( Quercus robur) lonxevos.  Conservación estrita da “zona verde” sen xestionala como unha zona de axardinamento ou área de lecer.

7. Impactos negativos sobre a fauna. a. Introdución. No apartado “2.6. Fauna” da páxina 55, lemos a seguinte explicación “Dentro de la disciplina medioambiental, a la hora de considerar la fauna, se suele hacer referencia al conjunto de especies animales presentes en un territorio determinado”. No documento non se explica en base a que documentos ou criterios científicos se apoian para establecer o “conjunto de especies animales presentes”, simplemente se enumera un número de especies totalmente arbitrario, que podería ser inferior ou superior segundo conveniencia do promotor da proposta de modificación puntual da S.A.U.-I e por suposto totalmente alleo á realidade da biodiversidade na zona de O Redollo – A Portela. Isto non é unha interpretación banal, o equipo redactor do ISA omite a presenza no ámbito de especies catalogadas como ameazadas na lexislación autonómica, estatal e europea (ver anexo II). O máis lamentable e incomprensible é que a propia Administración informa disto ao promotor na resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA) pola que se aproba o documento de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) da Modificación Puntual das NSP no S.A.U-1 do Concello de Cangas. No apartado 2.2. “Descrición da contorna” a SXCAA informa “Se consultamos o Sistema de Información Territorial e de Biodiversidade de
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 19 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Galicia (SITEB), atopamos que o ámbito constitúe unha pequena parte dunha zona máis ampla na que existen diversas especies vulnerables de flora e fauna pertencentes ao Catálogo galego de especies ameazadas segundo o Decreto 88/2007 do 19 de abril (modificado polo Decreto 167/2011), entre as que poden aparecer a saramaganta (Chioglossa lusitanica), rá patilonga (Rana iberica), a gatafornela (Circus cyaneus) ou diferentes morcegos (Myotis emarginata, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros)”. Só podemos definir como de DESPROPÓSITO que o promotor nin tan sequera atendera ás indicacións vinculantes da administración. Como exemplo, na páxina 55 do documento de ISA onde se especifica “ Una vez realizadas las consideraciones, en la zona objeto del presente estudio cabe esperar la presencia limitada de las siguientes especies animales ”. O máis intrigante desta frase é a utilización da expresión “cabe esperar”, o que demostra unha crenza ou opinión por parte do equipo redactor do ISA, pero os estudos deben sustentarse en datos científicos e NON en opinións ou crenzas. ¿Existe un traballo de campo que demostre cientificamente a relación de especies animais presentes no ámbito? Dende a nosa organización conservacionista pensamos que tódolos indicios indican que o traballo de campo NON existiu, e que simplemente se realizou unha “pésima” revisión bibliográfica, máis unha inspección rutinaria da zona de estudo por persoas neófitas, sen coñecementos na materia, algo de enorme gravidade e que podería invalidar o proceso de AAE. A lexislación sobre avaliación ambiental é clara cando indica que a dimensión xeográfica afectada polo proxecto non se debe limitar á superficie directamente afectada, ou que soporta o cambio de uso do solo, débese considerar a extensión que pode soportar efectos do posible impacto, polo que aseveracións que figuran no ISA como “La ausencia de masas de agua dentro del ámbito reduce la posibilidad de aparición de este tipo de especies (referíndose aos anfibios)” son, cando menos, irregulares. Dende a nosa organización entendemos que a zona de estudo inclúe toda a cabeceira do río Presas máis a ladeira oriental dos montes de Alto de Carballiño, Mesa dos Montes, Outeiro Agudo e Monte Curoto, e que abarca unha superficie aproximada de 100

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 20 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

hectáreas. Coincidindo coa resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, que no apartado 2.2. especifica a contorna do ámbito. b. Impacto negativo sobre a poboación de anfibios. Os anfibios son a clase de vertebrados menos numerosa (en Galicia existen 14 especies diferentes), pero cunha enorme importancia ecolóxica no ecosistema ao transportar a enerxía dende o medio acuático ao terrestre. Son uns bos bioindicadores da saúde dos ecosistemas que habitan. O equipo redactor do ISA non valora adecuadamente a presenza destes vertebrados no ámbito da S.A.U.-I. Toda referencia aos anfibios que atopamos no documento son dúas liñas de texto na páxina 55: “La ausencia de masas de agua dentro del ámbito reduce la posibilidad de aparición de este tipo de especies (anfibios)”. Existen nesta frase dous conceptos, un totalmente erróneo e outro relativo, comecemos por este último: É verdade que dentro do ámbito non existen masas de auga salientables, pero tal aseveración é totalmente incongruente se temos en conta que o ámbito limita en toda a zona oriental co río Presas, polo que, anfibios como a ra patilonga (Rana iberica) e a ra verde (Pelophylax perezi) utilizan o noiro occidental do río (dentro do ámbito da S.A.U.-I) para as súas actividades vitais. O concepto de relacionar só o medio acuático coa posibilidade da existencia ou non de exemplares desta clase de vertebrados é totalmente erróneo. Está claro que a especialidade dos autores do ISA non son os anfibios, pero poderían atopar unha pista da súa equivocación no propio nome destes vertebrados; “anfibios” procede do grego “amphi” (“ambos”) e “bio” (“vida”) e que significa “en ambos medios” en referencia a que os anfibios viven no medio acuático e tamén no medio terrestre, é máis, algúns anfibios só utilizan o medio acuático para reproducirse, pasando a meirande parte do seu ciclo vital fóra da auga. En O Redollo – A Portela atopamos 9 especies de anfibios, todas elas de carácter autóctono, 4 urodelos e 5 anuros. Axúntamos unha relación completa das especies presentes na zona (ver anexo II, táboa 2).

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 21 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Das especies mencionadas na táboa 2, en relación á singularidade e rareza, indicar a presenza dun endemismo noroccidental ibérico, case que exclusivo do territorio galego, a saramaganta rabilonga (Chioglossa lusitanica Barbosa du Bocage, 1864) e único representante do seu xénero na península Ibérica. Ademais existen poboacións de 3 endemismos ibéricos, o pintafontes común (Triturus boscai), ra das veigas (Discoglossus galganoi) e a ra patilonga (Rana iberica) (ver anexo I, ficha nº 4). Continuando coa argumentación, é constatable que non se estuda a afección ás especies de anfibios, nin tan sequera se indican as especies presentes e, por tanto, tampouco se establece a representatividade (alta segundo se pode comprobar na táboa nº 1) nin as ameazas á conservación das mesmas. En resume, non existe por parte do promotor intención de realizar un proceso de AAE serio e completo, máis ben concíbeno como un mero trámite administrativo. Ao non existir un inventario da zona, non se teñen en consideración documentos lexislativos de catalogación de especies ameazadas no proceso de AAE, o que entendemos que é extremadamente grave. Na táboa 2 indicamos as especies co seu estatus de conservación segundo a lexislación máis importante, pero tamén sería pertinente ter en conta os anexos da Ley 42/2007, do 13 de decembro, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad . Por exemplo, a ra das veigas Discoglossus galganoi está incluída no Anexo II (especies animais e vexetais de interese comunitario para cuxa conservación é necesario deseñar zonas especiais de conservación) e no Anexo V (especies animais e vexetais de interese comunitario que requiren unha protección estrita). O sapiño comadrón Alytes obstetricans está incluído no Anexo V. A saramaganta rabilonga Chioglossa lusitanica está catalogada nos Anexos II e V. O limpafontes verde Triturus marmoratus e a ra patilonga Rana iberica están no Anexo V.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 22 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

c. Impacto sobre os réptiles. Na zona do ámbito atopamos 13 especies de réptiles, todas autóctonas, dos cales 7 son saurios e 6 ofidios. Todas elas son especies eminentemente terrestres, exceptuando as dúas cobras do xénero Natrix que mostran costumes acuáticas. O equipo redactor do ISA só nomea 4 especies de réptiles (Lacerta lepida, Lacerta schreiberi, Podarcis bocagei e Natrix sp.), por suposto, nin tan sequera indica que dúas das especies nomeadas son endemismos. Na táboa 3 indícase a relación de especies de réptiles presentes, obtida da observación directa e dos datos bibliográficos. Para cada taxon indicase o nome científico, a súa categoría bioxeográfica, a súa inclusión ou non no Anexo II da Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat) e a categoría de ameaza segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (C.G.E.A.), o Catálogo Nacional de Especies Ameazadas (C.N.E.A.) e o Libro Vermello dos anfibios e réptiles de España. No tocante á singularidade, destacar a presenza dun endemismo noroccidental ibérico como é o lagarto das silveiras (Lacerta schreiberi) (ver ficha iconográfica nº 5 no anexo I) e dun endemismo ibérico a lagartixa galega (Podarcis bocagei) (ver ficha iconográfica nº 6 no anexo I). É importante mencionar por cuestións de conservación as poboacións localizadas dentro do ámbito da especie cobra viperina (Natrix maura), cunha redución de presenza do 50% das grellas estudadas en Galicia respecto a estudos anteriores dos anos noventa (SGHN), 2011. Toda esta información omítese no apartado 2.6. “Fauna” (páxina 55) do ISA, polo que o resultado da mesma tradúcese nunha valoración incorrecta do impacto á poboación de réptiles na zona de O Redollo – A Portela. d. Impacto sobre a mastofauna. Na táboa número 4 indícase a relación de taxons de mamíferos presentes na zona de O Redollo – A Portela, obtida da observación directa e dos datos
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 23 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

bibliográficos. Para cada especie indícase o nome científico, o seu carácter (autóctono ou alóctono) a súa categoría bioxeográfica, a súa inclusión ou non no Anexo II da Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat) e a categoría de ameaza segundo o Catálogo Galego de Especies Ameazadas (C.G.E.A.), o Catálogo Nacional de Especies Ameazadas (C.N.E.A.) e o Libro Vermello dos mamíferos terrestres de España. Atopamos 31 especies, que inclúen insectívoros, quirópteros, carnívoros, artiodáctilos e roedores. Con respecto á singularidade na zona atopamos catro endemismos ibéricos Microtus lusitanicus, Sorex granarius (ver anexo I, ficha nº 7), Talpa occidentalis, Microtus lusitanicus e Oryctolagus cuniculus. A importancia dun corredor ambiental en condicións é fundamental para este grupo, polas súas limitacións de desprazamento (unicamente terrestre). e. Impacto sobre as aves. As aves son o grupo de vertebrados que mostra unha maior riqueza específica na zona de O Redollo – A Portela. Non nos vamos a extender neste asunto porque nos levaría moito tempo (que non temos). Para máis detalles, ver a táboa nº 5, no anexo II deste documento de alegacións. f. Impacto sobre a ictiofauna A existencia no Morrazo de pequenos cursos de auga, sen conexión coas grandes cuncas fluviais, implica que estes ecosistemas deben considerarse (polo seu funcionamento) como illas nas que as poboacións de vertebrados presentes son xeneticamente diferentes ás do resto do país. A afección das obras da vía de alta capacidade do Morrazo provocaron a extinción de poboacións do peixe Chondrostoma arcasii en multitude de regatos, sen posibilidade de recolonización actual polo seu illamento. Un destes pequenos ríos foi o Presas, o mesmo que corre agora o risco coa nova intervención que se proxecta. Deberase garantir que as obras de adecuación dos terreos para o polígono industrial non acaden as augas, impedindo que os movementos de terras e o arrastre das mesmas remate no leito (o contrario
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 24 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

incumpriría a lei de Augas). O estrito control dos movementos de terra é o único xeito de garantir a supervivencia dos escasos individuos que non se viron afectados polas obras da citada vía e que aínda viven no río. g. Representatividade da fauna vertebrada na zona de estudo. O listado de vertebrados presentes na área de estudio (excluídos peixes) está constituído por 114 especies. Neste catálogo inclúense 9 especies de anfibios, 13 réptiles, 31 mamíferos e 61 aves. Na táboa número 1 detállase o número de especies presentes na área de estudo e a proporción que supón respecto á fauna presente en Galicia.

Nº ESPECIES

ZONA DE ESTUDO

GALICIA

PORCENTAXE

Anfibios Réptiles Mamíferos TOTAL

9 13 31 53

14 26 59 99

64,28% 50,00% 52,54% 53,53%

Táboa nº 1. Número de especies inventariadas na zona de estudo e
proporción respecto á herpetofauna e mastofauna presentes en Galicia. Elaboración propia.

A representatividade da fauna vertebrada é alta aínda que limitada pola obvia situación actual de degradación do ámbito.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 25 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

8. Efecto barreira Como comentabamos no apartado de “Introdución” deste documento de alegacións, o aumento da poboación residencial e o crecemento insostible e anárquico da malla urbana no concello de Cangas, acompañados da construción de infraestruturas sen a planificación adecuada, así como a nula concepción de medidas preventivas, correctoras e compensatorias no ámbito da redución de impactos ambientais e sociais nas distintas fases da vida das devanditas infraestruturas, crearon unha serie de ameazas para a conservación do patrimonio natural; en especial, os sistemas lineais de comunicación viaria, co seu efecto barreira para a fauna silvestre, en xeral, e o fenómeno coñecido como fragmentación do hábitat, revélanse como os factores que supoñen unha maior ameaza. Pero o efecto barreira non só incide nos sistemas naturais, tamén afecta gravemente á seguridade viaria, causando accidentes producidos pola colisión, ou pola evasión de colisión con grandes e medianos mamíferos (como o xabarín). Este impacto prodúcese pola superposición das redes viarias e a urbanización, que canalizan o fluxo de vehículos cara as zonas de residencia, traballo e ocio, coas redes de conexión ecolóxicas, que concentran a maior parte dos desprazamentos de fauna silvestre. O Morrazo é un sistema ecolóxico peninsular onde o desenvolvemento de infraestruturas e a progresiva perda de hábitat que acompaña ó desenvolvemento económico, forma nos ecosistemas unha fragmentación cualitativa que reduce o espazo dispoñible para a utilización dos organismos, limitando a capacidade de desprazamento da fauna e concentrándose en determinadas zonas, o que se denomina redes de conexión ecolóxicas embotelladas, dificultando a conectividade entre os distintos niveles biolóxicos (conectividade espacial). No caso concreto do ámbito da “Modificación puntual del S.A.U.-I de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico (Clave 2011AAE1134)”, atopámonos cun considerable efecto barreira. Este efecto defínese pola dificultade que teñen os animais para cruzar certas barreiras físicas (estradas, zonas urbanizadas, mallas perimetrais, …). A dificultade para superar estas barreiras e desprazarse entre os distintos fragmentos de hábitat conservados, poden
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 26 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

levar a extinción local de determinadas poboacións de fauna silvestre así como a producir un aumento na sinistralidade, con resultado de accidentes moi graves, con risco de morte. Na infografía nº4 obsérvanse dunha forma gráfica, as zonas de efecto barreira nas inmediacións da zona de O Redollo - A Portela (en cor vermella), a infraestrutura que máis potencia este efecto barreira é a estrada autonómica CG-4.1, con dous tramos en trincheira, un deles situado na ladeira do monte Liboreiro (Cangas-Bueu) e outro tramo nos montes de Menduiña (Aldán, Cangas), xunto a dous tramos sobre terraplén, un tramo sobre o val do río Presas (Coiro, Cangas) e outro tramo na parte superior do val do río Orxas (Aldán, Cangas) este último contén un paso de fauna inferior multifuncional (indicado na infografía cunha frecha verde situada en sentido sur-norte). A estrada CG-4.1 conta cun cerramento con malla cinexética que impermeabiliza o acceso de animais aos noiros e á calzada para asegurar a seguridade viaria, este cerramento perimetral xunto coas edificacións e cerramentos do parque empresarial de A Portela (S.A.U.-I) conduce ós animais cara ás zonas marcadas con frechas de cor verde na ortofotografía da infografía nº4, converténdoas en zonas de paso de fauna (unha delas atravesa a estrada PO-551 pola zona sur do ámbito da S.A.U.-I). O cruce de fauna atravesando a PO-551 produce unha mortaldade por atropelo e colisión con vehículos; un dos efectos máis notorios que se producen nas vías de transporte é a morte dos animais que intentan cruzar e perecen no intento (ver anexo I, ficha nº 8). As colisións afectan a un amplo número de especies, dende aves e morcegos, ata grandes mamíferos, e os atropelos de anfibios e réptiles teñen efectos moi notables na viabilidade das súas poboacións. Polo exposto compensatorias: anteriormente, propoñemos as seguintes medidas

 A consideración da área identificada como “ zona de paso de fauna vertebrada: A Portela”, área circundante á estrada PO-551 situada entre o ámbito da S.A.U.-I e o núcleo rural de A Madalena (ver infografía nº 4), como solo non urbanizable identificado como corredor ecolóxico transversal en futuros plans de ordenación urbana. Esta zona é a última
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 27 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

conexión biolóxica aceptable entre os montes do concello de Cangas e o resto de sistemas naturais de O Morrazo.

Infografía nº 4. Ortofotografía da zona de influencia de O Redollo – A Portela, onde se observa a
conectividade espacial dos sistemas ecolóxicos entre os montes das parroquías de Aldán e Darbo (zona suroeste da imaxe) e resto de montes de O Morrazo (zona noreste da imaxe). Lenda: En fonte verde as redes ecolóxicas embotelladas, en fonte vermella as barreiras que impiden a conectividade espacial ecolóxica. Fonte: Fondo Español de Garantía Agraría (Visor SigPac) http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ e elaboración propia.

 Permeabilización para a fauna vertebrada do tramo da estrada PO-551 ao sur do ámbito da S.A.U.-I seguindo as indicacións da seguinte referencia bibliográfica: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2006. Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documento para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 1 . O. A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 112 pp. Madrid.
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 28 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

As coordenadas entre as que se debería actuar son as seguintes: Coordenadas UTM. Internacional / Huso 29. Punto quilométrico “A”: X = 517743,63 / Y = 4682111,42 Punto quilométrico “B”: X = 517763,75 / Y = 4681491,94

9. Incongruencias e erros nos documentos a exposición pública.

No plano nº 5.1 denominado “Abastecimiento e hidrantes” aparece localizado o depósito de auga nunha zona proposta como “zona verde”. Esta ubicación proposta polo equipo redactor non respecta a resolución da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental (SXCAA) pola que se aproba o documento de referencia para a Avaliación Ambiental Estratéxica (AAE) da Modificación Puntual das NSP no S.A.U-1 do Concello de Cangas. No apartado 2.1. “Obxectivos e motivación para a elaboración da MP” a SXCAA informa “Protexer os ámbitos non susceptibles de desenvolvemento”.

Infografía nº 5. Fotografías realizadas aos planos a exposición pública no concello de Cangas. A fotografía
da esquerda detalla a ubicación do depósito de auga no plano nº 5.1, a fotografía da dereita detalla a localización da “zona verde” que o promotor propón para o ámbito no sector noroccidental (plano nº 3.2). Como se pode comprobar polas imaxes, existe unha superposición inadecuada. Fonte: Elaboración propia.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 29 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

O plano nº ISA 2 de “vegetación actual” non delimita correctamente a área de “VEGETACIÓN de PASTIZALES (Molinio Arrhenatheretea)” e ademais obviase a zona de bosque de carballos situada dentro do ámbito (sinalada en cor verde na fotografía da parte superior dereita da infografía nº 6 e n º 7, e que non aparece sinalada na cartografía do ISA da imaxe superior esquerda), así como, outras masa forestais mixtas da zona oriental de alto valor ecolóxico.

Infografía nº 6. Conxunto de imaxes: Na parte superior esquerda imaxe do plano nº2 do ISA “vegetación
actual”, debaixo (esquina inferior esquerda) imaxe da lenda do plano nº2 do ISA. Na parte superior dereita imaxe aérea da zona oriental do ámbito onde é perceptible a localización dunha masa forestal, debaixo (esquina inferior dereita) detalle da masa forestal detrás das instalacións empresariais. Fonte: Elaboración propia.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 30 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Infografía nº 7. Conxunto de imaxes: Na parte superior esquerda imaxe do plano nº2 do ISA “vegetación
actual”, debaixo (esquina inferior esquerda) fotografía do bosque de ribeira na zona oriental. Na parte superior dereita imaxe aérea da zona oriental do ámbito onde é perceptible a localización dunha masa forestal, debaixo (esquina inferior dereita) detalle da masa forestal detrás das instalacións empresariais. Fonte: Elaboración propia.

Nas infografías anteriores apreciase como o equipo redactor do ISA non sinalou na cartografía as masas forestais da zona oriental do ámbito, indicando erroneamente a zona como vexetación de “pastizal”. Polo exposto anteriormente, propoñemos as seguintes modificacións:
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 31 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

 Cambiar a localización proposta do depósito de cola de 4.000 m 3 fóra da “zona verde”, ou localizar a “zona verde” afectada polo depósito noutra zona do ámbito.  Modificación da cartografía do ISA para corrixir os erros e omisións indicados neste apartado. A saber, delimitación correcta da carballeira, bosque de ribeira e bosque mixto situados dentro do ámbito na zona oriental.

10. Análise e propostas compensatorias. a. Medidas preventivas

de

medidas

preventivas,

correctoras

e

No apartado “Medidas preventivas” do ISA deben ser modificadas e engadidas as seguintes observacións: 1) No referente á “Protección del área delimitada por el río das Presas” onde se especifica “Se ha previsto la preservación como zona verde del área situada en el sector oriental (…)“ debe indicarse que se garantirá a preservación do estado actual (incluída toda a flora autóctona) da área delimitada polo río Presas. “En las zonas verdes previstas en el sector oriental del ámbito (…)“ restrinxirase ao máximo a eliminación de vexetación autóctona establecida na actualidade, a retirada só estará xustificada tecnicamente por motivos de seguridade do ámbito da planificación. En NINGÚN caso realizaranse movementos de terras, recheos, modificacións dos perfiles naturais do terreo, acopios de materiais ou terra vexetal, nas zonas verdes coa excepción da intervención para a modificación ou retirada do sistema de saneamento adxacente ao río Presas (e neste caso, limitarase á área delimitada polo trazado do sistema de saneamento). O tránsito de maquinaria polas zonas verdes só se permitirá para a modificación ou retirada do sistema

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 32 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

de saneamento actual adxacente ao río Presas, ou para a eliminación de especies de flora alóctona. b. Medidas correctoras O equipo redactor do ISA propón unha serie de medidas correctoras no apartado 6.3. (páxina 120 e seguintes) que creemos deben ser modificadas e melloradas, principalmente en aspectos de compromiso e obrigación de execución por parte do promotor. A utilización de expresións como “se tratará”, “se procurará” e “puede ser conveniente” non compromete ao promotor á execución das medidas correctoras, por iso plantexamos as seguintes modificacións: 1) No apartado de “Medidas correctoras para la protección del sustrato geológico, geomorfológico y sustrato edáfico” debe puntualizarse que en ningún caso se acopiará, amontoará ou estenderá terra vexetal nas zonas verdes para evitar escorrentas ao sistema fluvial do río Presas. 2) No referente ás “Medidas correctoras para la gestión de la vegetación” (páxina 121) os autores indican que “Para favorecer el asentamiento de vegetación en aquellas zonas en que sea necesario, puede ser conveniente realizar operaciones de revegetación, utilizando para ello especies adaptadas a las condiciones edafológicas, de temperatura y de humedad existentes en la zona”. A expresión “puede ser conveniente” debe modificarse por “es conveniente y obligatorio”, ademais debe incluírse unha referencia a que esas especies serán sempre de carácter autóctono e preferiblemente relacionadas cos ecosistemas da zona. 3) Continuando coas “Medidas correctoras para la gestión de la vegetación ” (páxina 121) os autores do ISA indican que “se procurarán respetar todos los individuos vegetales existentes que no afecten a la ejecución de las obras, ni a la posterior fase de explotación del área industrial prevista ”. A expresión “se procurarán” debe ser sustituida por “se respetarán todos los individuos (…)” para obrigar ao promotor a manter a vexetación existente dentro das posibilidades técnicas. Ademais debe facerse unha mención
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 33 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

explícita a que a vexetación autóctona existente dentro das “zonas verdes” do ámbito respectarase SEMPRE e nas súas condicións orixinais, salvo circunstancias de forza maior debidamente xustificadas. Nos últimos meses estanse a cortar os grandes carballos dalgunha das parcelas que formarán parte desta zona verde - corredor ecolóxico. 4) O equipo redactor fai unha mención sobre as especies alóctonas “ se tratará de eliminar todos los pies de especies alóctonas presentes en el ámbito (…)”, pero para conseguir un verdadeiro compromiso do promotor para a eliminación destas especies alóctonas, o texto debe modificarse e cambiar “se tratará” por “Se procederá a eliminar (…)”. 5) No referente ás “Medidas correctoras para la preservación paisajística” debe facerse referencia á preservación da vexetación orixinal establecida nas zonas verdes para amortecer o impacto paisaxístico.

11. Conclusións A zona de O Redollo – A Portela posúe unha riqueza natural que cómpre preservar, como así se pon de manifesto coa información presentada neste documento de alegacións. Entre estas zonas de alta riqueza existen hábitats de conservación prioritaria, de enorme importancia. Polo comentado con anterioridade, dende a nosa organización estamos de acordo en que unha economía baseada na devastación do medio natural que a sustenta é insostible. Que os procesos de toma de decisións enfocados a garantir os interese duns poucos privilexiados dilapidan recursos públicos e non se traducen en melloras sensibles no benestar do conxunto da sociedade. Agora máis que nunca, é o momento de buscar solucións imaxinativas ao desenvolvemento de actividades para a satisfacción das necesidades humanas sen comprometer a posibilidade de que as xeracións futuras satisfagan as súas propias necesidades.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 34 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Polo exposto, SOLICITAMOS: Que teña por formuladas as presentes alegacións á AAE denominada “Modificación puntual del S.A.U.-I de las NNSS de Cangas para su desarrollo urbanístico (Clave 2011AAE1134)”, que se atopa en fase de exp osición pública.

Cangas, 20 de marzo de 2013

Asdo.: Antonio Fernández Cordeiro

Asdo.: Alberto Pastoriza Barreiro

Asdo.: David Álvarez Graña

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 35 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Anexo I: Fichas iconográficas
A continuación preséntanse un resumo de 8 fichas, de especies de flora e fauna observadas durante a realización dun traballo máis extenso de seguimento da biodiversidade na zona de O Redollo – A Portela para a Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). As fichas indican o proceso de determinación de cada exemplar, a categoría taxonómica á que pertence, o nome común, as súas características principais, imaxes para a identificación de visu, observacións, coordenadas de localización e xeoreferenciación.

Herbario iconográfico de la diversidad vegetal Ficha nº: de A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain). 1
Determinación espécimen Davallia canariensis (L.) Sm. Categorías taxonómicas
        Reino: Plantae División: Pterophyta Clase: Pteropsida Subclase: Leptosporangiatae Orden: Filicales Familia: Davalliaceae Género: Davallia Especie: Davallia canariensis

Imagen general

Nombre común
Castellano: puli-puli, cochinita. Galego: cabriña.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 36 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Proceso de determinación
1. Plantas sin semillas ni flores, con esporangios. 2. Plantas acuáticas o terrestres, arraigando en tierra. 3. Tallos no articulados. Hojas no verticiladas. 4. Hojas grandes, por lo menos mayores de 1 cm. 5. Hojas laminares, enteras o divididas. 6. Esporangios con anillo claramente diferenciado. 7. Frondes de un sólo tipo. 8. Frondes no traslúcidas, formadas por varias capas de células. 9. Frondes pinnatipartidas o 1-4 pinnatisectadas. 10. Frondes 1-4 pinnatisectadas. 11. Frondes con bordes más o menos planos. 12. Soros con indusio, o rodeados por una corola de pelos. 13. Plantas de tamaño variable, generalmente sin llegar hasta los 1,5 m. 14. Indusio en forma de copa, injerto en la lámina por la base redondeada. 15. Soros marginales, con indusio en forma de copa……………………… Davallia canariensis

Observaciones sobre las características de la especie
  Rizoma de 1,5 cm. De grosor, largo y a menudo serpenteante sobre troncos, recubierto por pelos castaños. Frondes, de 20-50 cm., llevan pecíolo tan largo como la lámina. Esta de color verde escuro, aparece varias veces dividida, con perfil casi deltoideo, 3 o 4 veces pinnada, con los segmentos de última orden hondamente recortados.   Los esporangios aparecen dispuestos en soros, envueltos por el indusio acopado, en el extremo de las últimas divisiones. Esporulación durante todo el año. Aparece en lugares frescos y húmedos a poca altitud, aparece como epífito sobre robles.

Imágenes complementarias

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 37 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Observaciones
  Fecha observación: 11/01/2012 Descripción del entorno: espécimen situado sobre la corteza de un roble vivo, en un bosque de robles. Zona muy húmeda y sombreada.  Coordenadas localización: 42º 17' 30,88'' N / 8º 46' 58,79'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 38 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Herbario iconográfico de la diversidad vegetal Ficha nº: de A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain). 2
Determinación espécimen Phyllitis scolopendrium (L.) Newman Categorías taxonómicas
        Reino: Plantae División: Polypodiopsida Clase: Filicopsida Subclase: Orden: Polypodiales Familia: Aspleniaceae Género: Phyllitis Especie: Phyllitis scolopendrium

Imagen general

Nombre común
Castellano: lengua de ciervo. Galego: lingua de cervo, cerviña.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 39 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Proceso de determinación
1. Plantas sin semillas ni flores, con esporangios. 2. Plantas acuáticas o terrestres, arraigando en tierra. 3. Tallos no articulados. Hojas no verticiladas. 4. Hojas grandes, por lo menos mayores de 1 cm. 5. Hojas laminares, enteras o divididas. 6. Esporangios con anillo claramente diferenciado. 7. Frondes de un sólo tipo. 8. Frondes no traslúcidas, formadas por varias capas de células. 9. Frondes enteras o lobuladas……………………………………………...Aspleniaceae 10. Frondes no pinnadas. 11. Frondes enteras, subenteras, bifurcadas o lámina linear. 12. Frondes enteras con lámina oblongo-lanceolada………..…………….Phyllitis scolopendrium

Observaciones sobre las características de la especie
    Frondes de 20-50 cm., con pecíolo de 1/3-1/2 de la lámina, verde, persistente en el invierno. Lámina de 10-40 cm., oblongo-lanceolada, de base cordada y bordes enteros, algo ondulados. Soros lineares, desiguales, de hasta 3 cm., recubiertos por indusio doble, de bordes enteros. Esporulación en abril-octubre. Bosque y bases de muros con sombra permanente.

Imágenes complementarias

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 40 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Observaciones
  Fecha observación: 11/01/2012 Descripción del entorno: espécimen situado debajo del dosel arbóreo del bosque de ribera del arroyo Presas. Zona muy húmeda y sombreada.  Coordenadas localización: 42º 17' 30,88'' N / 8º 46' 58,79'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 41 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Ficha iconográfica de la diversidad animal de A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain).
Determinación espécimen Meles meles Linnaeus 1758 Categorías taxonómicas
          Reino: Metazoa Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Superclase: Tetrapoda Clase: Mammalia Subclase: Theria Orden: Carnivora Familia: Mustelidae Género: Meles Especie: Meles meles

Ficha nº:

3

Imagen general

Nombre común
Castellano: tejón. Galego: teixugo.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 42 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Proceso de determinación
1. Animal bilateral con presencia de cuerda dorsal (notocordio)……….filo Chordata 2. Presencia de columna vertebral compuesta por vértebras, cuerpo claramente dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola…………………………………..……. subfilo Vertebrata 3. Cuatro extremidades ambulatorias o manipuladoras………………...superclase Tetrapoda 4. Animal de sangre caliente, con pelo y glándulas mamarias productoras de leche con la que alimenta a las crías. Vivíparos…………………………………………. clase Mammalia 5. Animales terrestres de tamaño muy variable, tienen garras afiladas y mínimo cuatro dedos en cada extremidad y caninos muy desarrollados con muelas carniceras, tienen seis incisivos y dos caninos en cada maxilar….……………………………………………..orden Carnivora 6. Posee un largo hocico y uñas no retráctiles………………………..…suborden Caniformia 7. Cinco dedos, con uñas afiladas y no retráctiles…………………..…familia Mustelidae 8. Patas semiplantígradas (parecidas a las de un oso en miniatura), marcan la planta, los cinco dedos y las uñas, en las patas delanteras de 1 cm. Los pies anteriores miden 5 cm de largo, sin contar las uñas, y 4,5 de ancho. Los pies posteriores, si marcan el talón miden 7,5 cm de largo, y si no marcan el talón miden 4,5 cm……..…………………………...Meles meles

Especie basada en el manual de Blanco, J. C. (1998). Guía de campo de los Mamíferos de España. Editorial Planeta S.A. Barcelona.

Observaciones sobre las características de la especie
  Mustélido grande, con hocico puntiagudo, orejas pequeñas, cola y extremidades cortas. Ningún otro mamífero europeo tiene una coloración parecida: La cabeza blanca, con dos conspicuas bandas negras laterales que abarcan los ojos y las orejas; el cuerpo es gris, y el pecho, el vientre y las extremidades, negros.    La longitud media de la cabeza-cuerpo en machos es de 81 cm, y en las hembras 78 cm. Peso de 12,6 Kg en machos y 11,3 Kg en hembras. Las patas, semiplantígradas, y sus huellas, parecidas a las de un oso en miniatura, son inconfundibles. Marcan la planta, los cinco dedos y las uñas, que en las patas delanteras son muy largas (1 cm).  Realizan madrigueras subterráneas.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 43 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

El tejón se distribuye por Europa y Asia, desde el Atlántico al Pacífico.

Imágenes complementarias

Observaciones
  Fecha observación: 29/02/2012 Descripción del entorno: madriguera y huellas situadas en el bosque de ribera del río Presas. Zona sombreada.  Coordenadas localización: 42º 17' 36,26'' N / 8º 46' 58,54'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 44 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Ficha iconográfica de la diversidad animal de A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain).
Determinación espécimen Rana iberica Boulenger 1879 Categorías taxonómicas
         Reino: Animalia Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Superclase: Tetrapoda Clase: Amphibia Orden: Anura Familia: Ranidae Género: Rana Especie: Rana iberica

Ficha nº:

4

Imagen general

Nombre común
Castellano: Rana patilarga. Galego: Ra patilonga, ra dos regos.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 45 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Proceso de determinación
1. Animal bilateral con presencia de cuerda dorsal (notocordio)……….filo Chordata 2. Presencia de columna vertebral compuesta por vértebras, cuerpo claramente dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola…………………………………..…….subfilo Vertebrata 3. Cuatro extremidades ambulatorias o manipuladoras………………... superclase Tetrapoda 4. Animal ectotérmico, con respiración pulmonar (branquial en estado larvario), sufre una transformación durante su desarrollo………………………………….clase Amphibia 5. Ausencia de cola en estado adulto, la cabeza ancha y deprimida sin cuello que la diferencie del cuerpo, las extremidades posteriores mucho más largas que las anteriores y adaptadas para el salto…………………………………………………………...…………...orden Anura 6. Extremo de los dedos sin discos adhesivos. 7. Sin espolones negros en el metatarso. 8. Sin glándulas parótidas visibles. 9. Extremidades posteriores muy largas. Piel lisa. Pupila horizontal y tímpano bien visible…………………………………………………………….………....familia Ranidae 10. Dedos que no finalizan en discos adhesivos. 11. Con máscara facial oscura muy conspicua entre el ojo y el tímpano. Sin línea vertebral. Color dorsal pardo, beis, anaranjado o grisáceo, pero nunca verde. 12. Pliegues dorsolaterales alejados en su recorrido. El talón sobrepasa el hocico si abatimos la pata trasera hacia adelante. La garganta se encuentra muy pigmentada de oscuro con una línea central clara…………………………………………………………..…….Rana iberica

Especie basada en la clave de Galán Regalado, P. y Fernández Arias, G. (1993). Anfibios e réptiles de Galicia. Edicións Xerais de Galicia. Vigo.

Observaciones sobre las características de la especie
     Rana de pequeño tamaño, aspecto estilizado y patas posteriores muy largas. El tímpano es poco visible y de pequeño tamaño (1/2 el diámetro del ojo). Los ojos son grandes con la pupila ovoidea y horizontal. Carece de glándulas parótidas. Las extremidades anteriores tienen 4 dedos y las posteriores 5 con palmeaduras. Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 46 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

     

Piel lisa o finamente granulosa, presenta pocas verrugas en la zona dorsal. Los machos adultos miden entre 29 y 40 mm de longitud cabeza-cuerpo, con un peso de que oscila entre 3 y 7 gramos. Las hembras de entre 37 y 53 mm con 4 a 18 gramos de peso. Actividad a lo largo de todo el año, fundamentalmente nocturna. Comportamiento muy ágil y buena nadadora. Realiza saltos muy largos para su tamaño. Especie por lo general muy silenciosa, su canto sólo se escucha durante el amplexus. Endemismo del noroeste Ibérico.

Imágenes complementarias

Observaciones
  Fecha observación: 09/03/2012 Descripción del entorno: espécimen observado en un campo de siega cerca del arroyo Presas. Zona húmeda y sombreada.  Coordenadas localización: 42º 17' 27,26'' N / 8º 46' 59,78'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 47 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Ficha iconográfica de la diversidad animal de Ficha nº: A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain). 5
Determinación espécimen Lacerta schreiberi Bedriaga 1878 Categorías taxonómicas
         Reino: Metazoa Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Superclase: Tetrapoda Clase: Sauropsida Orden: Squamata Familia: Lacertidae Género: Lacerta Especie: Lacerta schreiberi

Imagen general

Nombre común
Castellano: lagarto verdinegro. Galego: lagarto das silvas.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 48 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Proceso de determinación
1. Animal bilateral con presencia de cuerda dorsal (notocordio)……….filo Chordata 2. Presencia de columna vertebral compuesta por vértebras, cuerpo claramente dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola…………………………………..……. subfilo Vertebrata 3. Cuatro extremidades ambulatorias o manipuladoras………………... superclase Tetrapoda 4. Animal amniota, posee escamas epidérmicas de queratina…..……. clase Sauropsida 5. Mandíbula superior está rígidamente unida al cráneo, el maxilar inferior posee un cuadrado móvil (cráneo cinético), patas reducidas (o faltar totalmente), colas largas (que pueden ser autotómicas), órgano de Jacobson……………………………………..orden Squamata 6. Cuerpo sin cobertura (sin concha). 7. Zona ventral con varias filas de escamas. Ojos con parpados. Forma del cuerpo variable; pueden tener patas bien desarrolladas o atrofiadas o carecer de ellas. 8. Con patas, pueden ser muy pequeñas. 9. Cuerpo más o menos cilíndrico. Dedos largos y estrechos, sin laminitas. Ojos con la pupila redonda. Escamas de la cabeza en forma de grandes placas. 10. Cuerpo no alargado, con las extremidades bien desarrolladas. Escamas dorsales más pequeñas que las ventrales. Con poros femorales en los muslos…………familia Lacertidae 11. Tamaño mediano (70-150 mm de largo). Occipital menos ancha que la frontal. Sin ocelos azules en la espalda pero frecuentemente toda la garganta azul vivo. Vientre amarillo……………………………………………………………….Lacerta schreiberi

Especie basada en la clave de Galán Regalado, P. y Fernández Arias, G. (1993). Anfibios e réptiles de Galicia. Edicións Xerais de Galicia. Vigo.

Observaciones sobre las características de la especie
  Lagarto de tamaño mediano entre 72-110 mm de largo en machos, y 83-115 mm las hembras. Es muy característica la llamativa coloración azul cobalto de la garganta y los lados de la cabeza. La zona dorsal es verde en ambos sexos. Las manchas dorsales negras son finas y densas en los machos y grandes en las hembras. Vientre amarillo, muy manchado de negro en los machos.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 49 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

 

Actividad diurna. Temperatura corporal media de 31ºC. Especie endémica del occidente de la península Ibérica.

Imágenes complementarias

Observaciones
  Fecha observación: 09/03/2012 Descripción del entorno: ejemplar situado en un erial compuesto principalmente de zarzas. Zona húmeda y abierta.  Coordenadas localización: 42º 17' 17,46'' N / 8º 46' 58,64'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 50 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Ficha iconográfica de la diversidad animal de Ficha nº: A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain). 6
Determinación espécimen Podarcis bocagei Seoane 1885 Categorías taxonómicas
         Reino: Metazoa Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Superclase: Tetrapoda Clase: Sauropsida Orden: Squamata Familia: Lacertidae Género: Podarcis Especie: Podarcis bocagei

Imagen general

Nombre común
Castellano: lagartija de Bocage. Galego: lagartixa galega.

Proceso de determinación
1. Animal bilateral con presencia de cuerda dorsal (notoc ordio)……….filo Chordata 2. Presencia de columna vertebral compuesta por vértebras, cuerpo claramente dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola…………………………………..……. subfilo Vertebrata 3. Cuatro extremidades ambulatorias o manipuladoras………………... superclase Tetrapoda 4. Animal amniota, posee escamas epidérmicas de queratina…..……. clase Sauropsida 5. Mandíbula superior está rígidamente unida al cráneo, el maxilar inferior posee un cuadrado móvil (cráneo cinético), patas reducidas (o faltar totalmente), colas largas (que pueden ser autotómicas), órgano de Jacobson……………………………………..orden Squamata Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 51 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

6. Cuerpo sin cobertura. 7. Zona ventral con varias filas de escamas. Ojos con parpados. Forma del cuerpo variable; pueden tener patas bien desarrolladas o atrofiadas o carecer de ellas. 8. Con patas, pueden ser muy pequeñas. 9. Cuerpo más o menos cilíndrico. Dedos largos y estrechos, sin laminitas. Ojos con la pupila redonda. Escamas de la cabeza en forma de grandes placas. 10. Cuerpo no alargado, con las extremidades bien desarrolladas. Escamas dorsales más pequeñas que las ventrales. Con poros femorales en los muslos…………familia Lacertidae 11. Escamas dorsales pequeñas, granulares. Collar presente y bien marcado. 12. Collar de borde recto. Escamas temporales pequeñas, excepto una: la masetérica, cuando existe. Escamas ventrales de bordes paralelos. Color dorsal pardo o verde. 13. Garganta con manchas o puntos, por lo menos en la espalda. Placa masetérica generalmente pequeña o ausente. Color ventral nunca verde. 14. Cabeza no aplanada, con las órbitas oculares moderadamente sobresalientes. Garganta con puntos gruesos, abundantes o bien marcas irregulares. Lagartijas de constitución más robusta, con el cuerpo no deprimido y el color ventral muy variable, pero nunca rosácea. 15. Garganta con puntos negros. Diseño negro dorsal concentrado en las bandas dorsolaterales, formando líneas longitudinales generalmente continuas tanto en machos como en hembras. Color ventral amarilla……………………………………………………….Podarcis bocagei

Especie basada en la clave de Galán Regalado, P. y Fernández Arias, G. (1993). Anfibios e réptiles de Galicia. Edicións Xerais de Galicia. Vigo.

Observaciones sobre las características de la especie
    La longitud media es de 57 mm en machos y de 55 mm en hembras. Máximo de 70 mm. Es típico de esta especie su dicromatismo sexual. Actividad diurna. Está activa durante todo el año. Especie endémica del noroeste de la península Ibérica.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 52 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Imágenes complementarias

Observaciones
  Fecha observación: 24/03/2012 Descripción del entorno: observado soleándose en los restos de corta forestal depositados cerca de un camino. Zona húmeda y sombreada.  Coordenadas localización: 42º 17' 17,21'' N / 8º 46' 54,69'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 53 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Ficha iconográfica de la diversidad animal de Ficha nº: A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain). 7
Determinación espécimen Sorex granarius Miller, 1910 Categorías taxonómicas
          Reino: Metazoa Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Superclase: Tetrapoda Clase: Mammalia Orden: Insectivora Familia: Soricidae Subfamilia: Soricinae Género: Sorex Especie: Sorex granarius

Imagen general

Nombre común
Castellano: musaraña ibérica.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 54 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Proceso de determinación
1. Animal bilateral con presencia de cuerda dorsal (notocordio)……….filo Chordata 2. Presencia de columna vertebral compuesta por vértebras, cuerpo claramente dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola…………………………………..……. subfilo Vertebrata 3. Cuatro extremidades ambulatorias o manipuladoras………………... superclase Tetrapoda 4. Animal de sangre caliente, con pelo y glándulas mamarias productoras de leche con la que alimenta a las crías. Vivíparos…………………………………………. clase Mammalia 5. Animales de mediano o pequeño tamaño, con cinco dedos en pies y manos y con algunos caracteres poco especializados y evolutivamente primitivos..……..orden insectivora 6. Carece de arcos cigomáticos, la mandíbula inferior tiene un gran incisivo alargado, el incisivo tiene forma de gancho y rebasa el extremo anterior de los premaxilares y tiene menos de 22 dientes en la maxila……………………………………………………..familia Soricidae 7. Dientes teñidos de tonos rojos o pardo-rojizos (fundamentalmente las puntas) y el borde cortante del primer incisivo inferior tiene lóbulos más o menos patentes………...subfamilia Soricinae 8. Tiene 5 unicúspides superiores detrás del primer gran incisivo, el incisivo superior tiene dos cúspides de tamaño similar, y el incisivo inferior presenta tres lóbulos……………………………………………………………………….....género Sorex 9. Si el tercer unicúspide superior es menor que el segundo. Si distribuye por el sistema Central y hacia el noroeste de la Península incluida Galicia…………………………………………………………….…………...Sorex granarius

Especie basada en la clave de Blanco, J. C. (1998). Guía de campo de los mamíferos de España. Editorial Planeta S.A. Barcelona.

Observaciones sobre las características de la especie
    Musaraña de longitud de la cabeza y el cuerpo entre 50 mm y 72 mm. Peso: 5-8 gramos. Morfológicamente es indistinguible de S. araneus. Se considera su distribución geográfica para realizar la separación específica. El pelaje es de color marrón oscuro careciendo de banda mediodorsal oscura y el vientre es gris amarillento. Tiene las puntas de los dientes de color rojo aunque generalmente, a diferencia de S. araneus, Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 55 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

los incisivos superiores muestran una tonalidad más clara.  Hábitat: Ocupa ambientes forestales, ligada a ambientes húmedos, zonas con vegetación densa y cercanos a pequeños arroyos. Es frecuente en los pastizales húmedos. Endemismo ibérico.

Imágenes complementarias

Observaciones
  Fecha observación: 29/04/2012 Descripción del entorno: egagrópila encontrada en un camino agrícola, en una zona de campos de cultivo. De esa egagrópila se extrajo un cráneo, que es el que se determina en esta ficha.  Coordenadas localización: 42º 17' 21,60'' N / 8º 46' 56,81'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 56 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Ficha iconográfica de la diversidad animal de Ficha nº: A Portela, Cangas, Pontevedra (Spain). 8
Determinación espécimen Martes foina (Erxleben, 1777) Categorías taxonómicas
          Reino: Metazoa Filo: Chordata Subfilo: Vertebrata Superclase: Tetrapoda Clase: Mammalia Orden: Carnivora Suborden: Caniformia Familia: Mustelidae Género: Martes Especie: Martes foina

Imagen general

Nombre común
Castellano: Garduña. Galego: Fuiña.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 57 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Proceso de determinación
9. Animal bilateral con presencia de cuerda dorsal (notocordio)……….filo Chordata 10. Presencia de columna vertebral compuesta por vértebras, cuerpo claramente dividido en tres regiones: cabeza, tronco y cola…………………………………..……. subfilo Vertebrata 11. Cuatro extremidades ambulatorias o manipuladoras………………... superclase Tetrapoda 12. Animal de sangre caliente, con pelo y glándulas mamarias productoras de leche con la que alimenta a las crías. Vivíparos…………………………………………. clase Mammalia 13. Animales terrestres de tamaño muy variable, tienen garras afiladas y mínimo cuatro dedos en cada extremidad y caninos muy desarrollados con muelas carniceras, tienen seis incisivos y dos caninos en cada maxilar….……………………………………………..orden Carnivora 14. Posee un largo hocico y uñas no retráctiles………………………..…suborden Caniformia 15. Cinco dedos, con uñas afiladas y no retráctiles…………………..…familia Mustelidae 16. Mustélido de mediano tamaño, con cuerpo alargado, patas cortas y cola larga y poblada. El pelaje de color pardo o chocolate, es más claro en la cabeza y más oscuro en las patas y la cola, debajo del cuello tiene una gran mancha en forma de babero de color blanco puro. Borde externo del molar superior es convexo.……………………………………………. Martes foina

Especie basada en la clave de Blanco, J. C. (1998). Guía de campo de los mamíferos de España. Editorial Planeta S.A. Barcelona.

Observaciones sobre las características de la especie
       Presenta el aspecto característico de un mustélido mediano, adaptado al medio arborícola. Cuerpo alargado, cabeza estrecha y morro afilado, ojos y orejas relativamente grandes, extremidades cortas, cola larga y muy peluda. Existe la posibilidad de confundirla con la marta, pero esta tiene el babero de color amarillo anaranjado. Presenta un marcado dimorfismo sexual. Medidas corporales, cuerpo-cola: 420 530 mm (machos) y 380-460 mm (hembras). Peso: 1 100-2 500 g (machos) y 900-1 400 g (hembras). Ocupa gran diversidad de hábitats, en la zona de estudio se observa en bosque caducifolio. Distribución desde el sur de la península Ibérica hasta el norte de Polonia. Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 58 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Imágenes complementarias

Observaciones
  Fecha observación: 29/04/2012 Descripción del entorno: ejemplar localizado muerto en el arcén de la carretera autonómica PO-551 Zona abierta.  Coordenadas localización: 42º 17' 15,95'' N / 8º 47' 02,62'' W

Georeferenciación

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 59 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Anexo II: Táboas
ESPECIE CATEGORÍA BIOXEOGRÁFICA DIRECTIVA 92/43/CEE (DIRECTIVA HÁBITAT) CATEGORÍA DE AMEAZA
CATÁLOGO GALEGO (C.G.E.A.) CATÁLOGO ESPAÑOL (C.N.E.A.) LIBRO VERMELLO

ORDE: URODELA FAMILIA: SALAMANDRIDAE Chioglossa lusitanica Salamandra salamandra Triturus boscai Triturus marmoratus Endemismo noroccidental ibérico Eurosiberiana Endemismo ibérico Europea occidental Incluída Non incluída Non incluída Non incluída ORDE: ANURA FAMILIA: DISCOGLOSSIDAE Alytes obstetricans Europea occidental Non incluída IE IE NT VU IE IE IE IE IE IE VU NT LC LC

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 60 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Discoglossus galganoi

Endemismo ibérico

Non incluída FAMILIA: BUFONIDAE

IE

IE

LC

Bufo bufo

Eurosiberiana

Non incluída

-

-

LC

Rana iberica Pelophylax perezi

Endemismo ibérico Iberomediterránea

FAMILIA: RANIDAE VU Non incluída Non incluída -

IE -

VU LC

Táboa nº 2. Especies de anfibios presentes na zona de O Redollo – A Portela. Elaboración propia.

CATEGORÍA DE AMEAZA ESPECIE CATEGORÍA BIOXEOGRÁFICA DIRECTIVA 92/43/CEE C.G.E.A. ORDE: SQUAMATA SUBORDE: SAURIA FAMILIA: SCINCIDAE Chalcides striatus Iberomediterránea Non incluída IE IE LC C.N.E.A. LIBRO VERMELLO

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 61 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

FAMILIA: ANGUIDAE Anguis fragilis Eurosiberiana Non incluída FAMILIA: LACERTIDAE Timon lepidus Lacerta schreiberi Podarcis bocagei Podarcis hispanica Psammodromus algirus Suroeste europea Endemismo noroccidental ibérico Endemismo ibérico Iberomediterránea Iberomediterránea Non incluída Incluída Non incluída Non incluída Non incluída SUBORDE: OPHIDIA FAMILIA: COLUBRIDAE Coronella austriaca Coronella girondica Rhinechis scalaris Malpolon monspessulanus Paleártica Iberomediterránea Iberomediterránea Circumediterranea Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída IE IE IE IE IE IE LC LC LC LC IE IE IE IE IE IE LC NT LC LC LC IE IE LC

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 62 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Natrix maura Natrix natrix

Europea occidental Eurosiberiana

Non incluída Non incluída

IE IE

IE IE

LC LC

Táboa nº 3. Especies de réptiles presentes na zona de O Redollo – A portela. Elaboración propia.

ESPECIE

CARÁCTER

CATEGORÍA BIOXEOGRÁFICA ORDE: INSECTIVORA FAMILIA: ERINACEIDAE Europea occidental FAMILIA: SORICIDAE Paleártica Endemismo ibérico Europea occidental e norte de África Paleártica FAMILIA: TALPIDAE Endemismo ibérico

DIRECTIVA 92/43/CEE

CATEGORÍA DE AMEAZA
C.G.E.A. C.N.E.A LIBRO VERMELLO

Erinaceus europaeus Sorex minutus Sorex granarius Crocidura russula Crocidura suaveolens Talpa occidentalis

Autóctono Autóctono Autóctono Autóctona Autóctona Autóctono

Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída

-

-

DD LC NT LC DD DD

ORDE: CHIROPTERA FAMILIA: RHINOLOPHIDAE Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 63 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus euryale Myotis daubentoni Pipistrellus pipistrellus Eptesicus serotinus Plecotus auritus Plecotus austriacus

Autóctono Autóctono Autóctono Autóctono Autóctono Autóctono Autóctono Autóctono

Paleártica meridional Paleártica Paleártica meridional FAMILIA: VESPERTILIONIDAE Paleártica Europea e norte de África Paleártica Eurasia Eurasia e norte de África ORDE: CARNIVORA FAMILIA: CANIDAE Holártica FAMILIA: MUSTELIDAE Paleártica Norteamérica Paleártica meridional Paleártica FAMILIA: VIVERRIDAE

Incluída Incluída Incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída

VU VU VU IE IE IE IE IE

IE IE IE IE IE IE IE IE

-

Vulpes vulpes Mustela nivalis Mustela vison Martes foina Meles meles

Autóctono Autóctono Alóctono Autóctona Autóctono

Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída

-

-

LC DD NE LC LC

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 64 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Genetta genetta

Autóctono

ORDE: ARTIODACTYLA FAMILIA: SUIDAE Paleártica ORDE: RODENTIA FAMILIA: SCIURIDAE Paleártica FAMILIA: MURIDAE Paleártica Paleártica Endemismo galo-ibérico Eurasia Endemismo ibérico FAMILIA: GLIRIDAE Paleártica ORDE: LAGOMORPHA FAMILIA: LEPORIDAE

Non incluída

-

-

LC

Sus scrofa

Autóctono

Non incluída

-

-

LC

Sciurus vulgaris Apodemus sylvaticus Rattus rattus Rattus norvegicus Mus domesticus Arvicola sapidus Microtus agrestis Microtus lusitanicus Eliomys quercinus

Autóctono Autóctono Autóctono Alóctono Autóctono Autóctono Autóctono Autóctono Autóctono

Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída Non incluída

-

-

LC LC DD NE LC VU LC LC LC

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 65 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Oryctolagus cuniculus

Autóctono

Endemismo ibérico

Non incluída

-

-

LC

Táboa nº 4. Especies de mamíferos presentes na zona de estudo. Elaboración propia.

CATEGORÍA DE AMEAZA ESPECIE STATUS DIRECTIVA 79/409/CEE ORDE: CICONIIFORMES FAMILIA: ARDEIDAE Ardea cinerea Invernante Non incluida ORDE: ANSERIFORMES FAMILIA: ANATIDAE Anas platyrhynchos Residente Anexo II e III ORDE: FALCONIFORMES FAMILIA: ACCIPITRIDAE NE IE IE NE C.G.E.A. C.N.E.A. LIBRO VERMELLO

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 66 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Accipiter gentilis Accipiter nisus Buteo buteo

Residente Residente Residente

Non incluida Anexo I Non incluida FAMILIA: FALCONIDAE

IE IE IE

IE IE IE

NE NE NE

Falco subbuteo

Estival

Anexo I ORDE: CHARADRIIFORMES FAMILIA: SCOLOPACIDAE

IE

IE

NT

Scolopax rusticola

Invernante

FAMILIA: LARIDAE

-

-

NE

Larus michahellis

Residente

Anexo II ORDE: COLUMBIFORMES FAMILIA: COLUMBIDAE

-

-

NE

Columba palumbus Streptopelia decaocto Streptopelia turtur

Residente Residente Estival

Anexo I, II e III Anexo II Anexo II ORDE: STRIGIFORMES

-

-

NE NE VU

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 67 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

FAMILIA: TYTONIDAE Tyto alba Residente Non incluida FAMILIA: STRIGIDAE Strix aluco Residente Non incluida ORDE: CAPRIMULGIFORMES FAMILIA: CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus Estival Anexo I ORDE: APODIFORMES FAMILIA: APODIDAE Apus apus Estival Non incluida ORDE: PICIFORMES FAMILIA: PICIDAE Picus viridis Dendrocopos major Residente Residente Non incluida Anexo I FAMILIA: HIRUNDINIDAE Hirundo rustica Estival Non incluida IE IE NE IE IE IE IE NE IE IE NE IE IE NE IE IE NE IE IE NE

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 68 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Delichon urbica

Estival

Non incluida FAMILIA: MOTACILLIDAE

IE

IE

NE

Anthus pratensis Motacilla cinerea Motacilla alba

Invernante Residente Residente

Non incluida Non incluida Non incluida FAMILIA: TROGLODYTIDAE

IE IE IE

IE IE IE

NE NE NE

Troglodytes troglodytes

Residente

Non incluida FAMILIA: PRUNELLIDAE

IE

IE

NE

Prunella modularis

Residente

Non incluida FAMILIA: TURDIDAE

IE

IE

NE

Erithacus rubecula Phoenicurus ochruros Saxicola torquata Turdus merula Turdus philomelos Turdus iliacus

Residente Residente Residente Residente Residente Invernante

Non incluida Non incluida Non incluida Non incluida Anexo II Anexo II

IE IE IE -

IE IE IE -

NE NE NE NE NE NE

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 69 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

FAMILIA: SYLVIIDAE Sylvia borin Sylvia melanocephala Sylvia communis Sylvia atricapilla Hippolais polyglotta Phylloscopus trochilus Phylloscopus collybita Phylloscopus ibericus Regulus ignicapilla En migración Residente En migración Residente Estival En migración Invernante Estival Residente Non incluida Non incluida Non incluida Non incluida Non incluida Non incluida FAMILIA: MUSCICAPIDAE Muscicapa striata Ficedula hypoleuca En migración En migración Non incluida Non incluida FAMILIA: AEGITHALIDAE Aegithalos caudatus Residente Non incluida IE IE NE IE IE IE IE NE NE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE IE NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 70 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

FAMILIA: PARIDAE Lophophanes cristatus Periparus ater Cyanistes caeruleus Parus major Residente Residente Residente Residente Non incluida Non incluida Non incluida Non incluida FAMILIA: CERTHIIDAE Certhia brachidactyla Residente Non incluida FAMILIA: CORVIDAE Garrulus glandarius Pica pica Corvus corone Residente Residente Residente Anexo II Anexo II Anexo II FAMILIA: STURNIDAE Sturnus vulgaris Sturnus unicolor Invernante Residente Non incluida FAMILIA: PASSERIDAE Passer domesticus Residente Non incluida NE NE NE NE NE NE IE IE NE IE IE IE IE IE IE IE IE NE NE NE NE

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 71 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

FAMILIA: FRINGILLIDAE Fringilla coelebs Serinus serinus Chloris chloris Carduelis spinus Carduelis cannabina Pyrrhula pyrrhula Residente Residente Residente Invernante Residente Residente Anexo I Non incluida Non incluida Non incluida Non incluida Non incluida FAMILIA: EMBERIZIDAE Emberiza cirlus Emberiza cia Residente Residente Non incluida Non incluida IE IE IE IE NE NE IE IE IE NE NE NE NE NE NE

Táboa nº 5. Especies de aves presentes na zona de O Redollo – A Portela. Fonte: Martí R. y del Moral J. C. (Editores) Atlas de las aves reproductoras de España (Ministerio de
Medio Ambiente e Sociedad Española de Ornitología), 2003. Madroño A., González C., Atienza J. C. (Editores) Libro rojo de las aves de España (Ministerio de Medio Ambiente e Sociedad Española de Ornitología), 2004. Sociedade Galega de Historia Natural Atlas de vertebrados de Galicia (Consello da Cultura Galega), 1995. Elaboración propia.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 72 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Bibliografía
BLANCO, J. C. 1998. Mamíferos de España. Tomos I e II Ed. Planeta. Barcelona. CAMPRODON I SUBIRACHS, J. & PLANA BACH, E. (Editores). 2001. Conservación de la biodiversidad y gestión forestal. Ed. Universitat de Barcelona. Barcelona. CONDE TEIRA, M. A. 1999. Nomes galegos para as aves ibéricas. Chioglossa, 1: 121-138. A Coruña. CRAMP, S. & SIMMONS, K. E. L., 1983. Handbook of the Birds of Europe, The Middle East and North Africa: The Birds of the Western Palearctic . Vol. III. Oxford University Press. Oxford. DÍAZ, M., ASENSIO, B. & TELLERÍA, J. L. 1996. Aves Ibéricas I. No Paseriformes. Ed. J. M. Reyero. Madrid. DÍAZ, M., ASENSIO, B. & TELLERÍA, J. L. 1999. Aves Ibéricas II. Paseriformes. Ed. J. M. Reyero. Madrid. DOMÍNGUEZ, J., TAPIA DEL RÍO, L., MARTÍN, G., ARENAS, M., QUINTERO, I., REGO, L.E. & VIDAL, M. J. 2003. Atlas de las aves nidificantes de los Archipiélagos de Cíes y Ons. Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. GALÁN REGALADO, P. & FERNÁNDEZ ARIAS, G. 1993. Anfibios e Réptiles de Galicia. Ed. Xerais. Vigo. HERVELLA, F. & CABALLERO, P. 1999. Inventario piscícola dos ríos galegos. Consellería de Medio Ambiente, Xunta de Galicia. Santiago de Compostela. JAVIER PALOMO, L. & GISBERT, J (Editores). 2002. Atlas de los Mamíferos Terrestres de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos e Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Murciélagos. Madrid.
Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 73 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

MADROÑO, A., GONZÁLEZ, C. & ATIENZA, J. C. (Editores). 2004. Libro Rojo de las Aves de España. Dirección General para la Biodiversidad-Sociedad Española de Ornitología. Madrid. MARTÍ, R. & DEL MORAL, J. C. (Eds.) 2003. Atlas de las Aves Reproductoras de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2006. Prescripciones técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales. Documento para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 1. O. A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. 112 pp. Madrid. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. 2008. Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas correctoras del efecto barrera de las infraestructuras de transporte. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 2. O. A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 138 pp. Madrid. MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO. 2010. Prescripciones técnicas para la reducción de la fragmentación de hábitats en las fases de planificación y trazado. Documentos para la reducción de la fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transporte, número 3. O. A. Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 145 pp. Madrid. PLEGUEZUELOS, M. J., MÁRQUEZ, R. & LIZANA, M. (Editores científicos). 2004. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España . Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetológica Española (3ª impresión). Madrid. S.G.H.N. 1995. Atlas de vertebrados de Galicia. Tomos 1 e 2. Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 74 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (SGHN), 2011. Atlas de Anfibios e Réptiles de Galicia. Sociedade Galega de Historia Natural. Santiago de Compostela, 112 pp. SVENSSON, L., MULLARNEY, K. & ZETTERSTRÖM, D. 2009. Guía de aves, España, Europa y región mediterránea. Ed. Omega. Barcelona. ZAMORA, J. (Coordinador). 2005. Los tipos de hábitat de interés comunitario de España. Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente. Madrid.

Grupo de anelamento ANDURIÑA. Entidade Científica sen ánimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carácter Ambiental da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 2008/0083. 75 de 75

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) • E-mail anelamento.andurinha@gmail.com