You are on page 1of 2

日前,弟子通惠,提起廣州某房舍的地板發熱,溫度高至可以煎熟鷄

蛋,經地質專家查察,懷疑該區「地層」有移動的可能,日後,可能會發生
地裂,地下熱氣湧出的危機,由於香港與廣州是毗鄰之地,通惠很擔心香
港會否受波及,一旦出現這些「天然異象」境況堪虞。

佛經有云:三界如火宅

何謂三界

三界梵語 trayo dhātavah。並非單指天、地、人就為之三界。依佛經所說其


實是指眾生所居之欲界、色界、無色界。此乃迷妄之有情在生滅變化中流轉,
依其境界所分之三階級;是迷於生死輪迴等生存的境界之分類,故稱作三
有生死,或單稱三有。又三界迷苦之領域,如大海之無邊際,故又稱苦界、
苦海。

(一)欲界,即具有婬欲、情欲、色欲、食欲等有情所居之世界。上自第六他化
自在天,中包括人間界之四大洲,下至無間地獄等二十處;因男女參居,
多諸染欲,故稱欲界。

(二)色界,色為變礙之義或示現之義,乃遠離欲界婬、食二欲,而仍具有清
淨色質等有情眾生所居之世界。此界在欲界之上,已無有欲染,亦無女
形,其眾生皆由業力所化生;其宮殿高大,是由色之化生,一切均殊
妙精好。又因其尚有色質,故稱之為色界。此界是依禪定之深淺粗妙而
分作種四級別,從初禪梵天,共有十八天。

(三)無色界,此界之天人唯有受、想、行、識四心而無物質之有情所住之世界。
此界無一物質之物,亦無身體、宮殿、國土,唯只以心識住於深妙之禪定
之中,故稱無色界。此界是在色界之上,是共有四天;空無邊處天、識無
邊處天、無所有處天、非想非非想處天,故又稱四無色、四空處。

 又論三界可細分為二十五有界,而此三界之果報有優劣、苦樂等差別,
仍是屬迷界,亦是眾生生死輪迴之趣,故為聖者所厭棄者。仍要遭受未了
等業報苦果,如:地、水、火、風等之災害亦無能避免者。
例如:我們世人常有見遇的,除了生、老、病、死,這四大必然要受之苦外,
更有那等令人們無法或難免的山崩地震和各種水與火風的災難等。故可見
於法華經譬喻品內〈大九‧一四下〉曰:「三界無安,猶如火宅;眾苦充滿,
甚可怖畏。」又於化城喻品〈大 九‧二四下〉亦有云:「能於三界獄,勉出諸
眾生。」即勸三界諸有情莫以三界為安,當勤求解脫 。
 又有薩滿教基本觀念之一,是主張宇宙分為上、中、下三界。依各族而說
法稍異。如蒙古族薩滿教認為上層世界為神靈世界,中層世界為人類、動
物之居地,下層世界為死神與魔鬼聚集之世界,即地獄。在中層世界與下
層世界間,復有一不可知之世界,為人死後之去處等云。

國際聯密佛教慈航會 Web site:www.ubms.org