You are on page 1of 26

BUKU

MANASIK HAJI

DIKELUARKAN

OLtrH
IV1AJLIS PER:TIMBANGAN

UKI SIK HAJI

DTKELUARKAN OLEH
MAJLIS PERTIMBANGAN

,(iI,::l, #;

& ;r,,

q,;# i; Klt
o //

tot(,1

.l , LtLr ,,,>.C lhJ\

r,

Vf:!,1&:
Haji
:

f/r//

Tel*r saya susun kitab Malasik


yang saya ben narna

't\7 i1 i

v--tJ')

itr'

'"rt,
-n--i,,

Untuk turtr:nan lHah Haii ke Mekk#r dan hrziardr ke Madinahnya Rosulullah SAW. Semoga bermanfa'at di dr-lnia dan akhinat serta mdrjx$ Haji Mabnn Amin.

Penp.rsun

: A Sholeh.
Bakalan peangaan

Nuli ndongo

EAB SUNATS-W}N9 LELUNGAN


Tumemp vrongkang arep lelungan adoh, disunnatake pamitan karo poro keluargo" poro sedulure, poro tonggo teparone, lan poro korno - kancane. Lan ugo disunnatake njaluk dongo pangestune. Luvvih - luwih tumerap \,ong kang arep lungo nglbadah Haji. Kejobo songko iku sakdurunge budal disunnatake sholat rong rekaat minongko kanggo tinggalan marang keluargane kang
ditinggal.

; >\r.-$U,':

/j/./

lu.

-lrt,' .&-t"f4ili

id',r;'41'rb, -e

L i;)l* f ,.t.-t . 6xI\rJ t <,-,,

#Vl

7)
rong rekaat kerono

fr,Ffr:H#.v,ffiffi " u "F"jrru^g;$"tA


i; j;i';-11"^W a Atr:tl FSi
)tj{.,LV;;q& 3F\+N,}"iW

okerono

Allah Ta'ala.

Rekaat aural moco surat Kafirun, rekaat kaping pincjo -* moco surat lhlas Rampung shoiat moco Ayai Kursi sepisan. paidahe diparirqi slamet sak bafine. Nuli mocxr Surat euraisyin sepisan, paidahe kelobo dipanngi arnan orak nemone keluuden ing perjalanan nuli moco /c t ./ / /, , )rja. -tJ ,o / 0 ,/ ,/ ,/ .r/ .r,. ! *a+}, E Paedahe Oiparingi biisa balimaneh tekan omahe

;h\,+W'#\'.J5

LtX,\Y'

Ub+J)d{) glti

&4

biidznillah.

):rte\/q;"ai;;?';'/i

Rampung dongo sakdurunge budaldiazani lan diqomati

SVNNATE

HAI

BAB

HP'.,1

SunnaleHaji =5: 1. Olehe nglakoni haii rganggo haji lfrod. 2. Thcmaf Qudum, tumerap raong kang haji lfrod' Tumerap u,ong kang Haii Tarnattu', orak disunnatake Thcmraf

sus$$LllAl!:
RukuneHaji =6: 1. lkhrom lan niat ikiom. 2. Wuquf ing 'Arafah. 3. Thouaf ifadlo,h. 4. Sa'i saking Shofa menyar Manaah. 5. Tahallul, hio iku kanti nyukur ramh;t utcn^o nggunting
rambut.

Qudum; nangirg niate keno dirangkep karo Thowaf rukun Umroh. Niat ingsun Thowaf ruklrn Umrofr fardlu kerono Allah, lan niat ingsun Thcnaaf Qudum sunnat kerono Allah
ta'ala.

_-"6. Tertib/uM, hio iku koyorrcrnerunrt ing ndwiur

iku

3. Shdat "sunnat thowaf rong rekaat sak wise thouaf rong rekaat sak uise thowaf. 4. Moco Talbiyyah. 5. Ngekehake rdmgo.

s6J!8E

HA,|!

Wajibe haji = 6: 1, ihrorni kudu saking miqot. Tegese sangking panggonan walese ihrom. 2. Nginep ing Muzdalifah malem targal 10. 3. Mbalang Jumroh 'Aqobah ing dino bodo lan mbalang Jumroh Ula, Jumroh W-rstho, lan Jumroh 'Aqobah ing dino - dino Tasyriq. 4. Ngineping Mino malem tgl 11 lan l2tumerapuongkang
nafar awal nginep tgl. 1 3 tumerap wangkarg nafar tsani.

Bedane rukun, uajib, lan sunnate haji, yen rukun menov\o ditinggal kudu ditakoni orak keno diganti ngganggo mbayar dam lan tahun mburi vrajib qodlo'. Yen wajibe haji meno'ro ditinggal keno diganti nganggo mbayar dam. Yen sunnate haji menouo ditinggal ora diwajibake mbayar dam.
KALIMAH TALBIYAH

6'6<,!;!
-,-":--r!;5
6

,ti6'i$(Jf5

5. Flgedohi larangan - larangan lhrom. 6. Thouaf \Ahda' kejobo uadon kang


J

arep bdi ngepasi hedl, mongko orak diuajibake Thotaaf \Ahda'.


t

rA 5J),;':1,t,,

$N*g

*
RUKUNE UMROH. Rukune Umroh :
SUNNATETHOVItrAF
:
:

RukuneUmroh=5:
1. lhrom lan niat ihrom. 2. Thowaf,

3. $a'i. 4. Tahaltul. 5. Tertib.

Sunnate thovrraf antarane 1. Nucup Hajar Aswad naliko arep mulai thowaf. yen orak biso nucup cukup isyaroh karo tangane nuli dicucup. Tumerap lnor vradm karg naliko thoraaf barerg bareng uong lanang akeh orak disunnatake nucup,

nanging cukup isyarat.

2. Ngusap rukun Yamani saben sakubengan.yen 3.


lhrom.

orak

IIAIIBE UMROH : WajibeUmroh=2:


1. lhrom saking miqot. 2, NUedohi sekabihane larangan

biso ngusap hio cukup isyaroh karo tangane tengen, Ngekehake ndungo, naliko nucup Hajar Aswad, arep thowaf, ing Multazam, ing ngarep lavrang Ka,bah, ing rukun syami, ing ngisore lalang mas, ing rukun iroqi,

ing rukun Yamani, ing antarane rukunyamani lan rukun hajar Aswad, lan ing rukun hajar aswad, lan ing
rukun Hajar Aswad. 4. Olehe thouaf nuli - nuli.

BAB THO\A'\F
$YAMTE

II{WF

5. Sholat sunnat thorraf rong rekaat utamane ing mburine


:

maqom lbrahim.
:

$yarat sahe Thcnaaf = 6 1. Nutupi ngurat. 2. Surci saking hadas lan najis kang orak dingapuro ing auke, sandangane lan panggonane. 3. Mulaine thovraf kudu saking rukun hajar asunad 4. Ka'bah kudu ono ing arah kiwane, 5. Olehe thcuaf kudu ing njero masjid. Dadi juze araake orak keno ing nduwre Sadzaruan (trisik ka'bah) S. Olehe thowaf kudu ambal ping piiu.

CARANE THO\MF

Carane thowaf, pertama nucup Hajar Asuad, utovro isyaroh karo tangane tengen nuli dicucup karo ndongo lan moco:

*t-allb/!rf

o/ /./.

tv!.z

ryl

_*.

Nuli sikile diedekake garis coklat kang kenceng rukun Hajar Aswad nuli madep menengen atine niat thovraf nuli mlaku karo moco

2. Olehe sa'i kudu ping pitu, lungo


pindo.

lan teko diitung ping

3. Olehe sa'i kudu


SUNATE: sunnate

sakvdsi thouaf.

t"luli moco lalbiyyah lan ndongo ing panggonan panggonan kang katerangake ing sunaate thcn af. menawo tekan ing Rukun yamani tangane isyaroh ,mengkorn nganti ambal ping pitu .ubengan ingkang te,rakhir, sikile kudu ngendaki garis.
PEPELENG

'1. Ngakeha'ke ndungo.

sa'i =3:

2.

Hususe turnrap wcng lanang nalikone ing shofa utomo

marwah munggah mendhuwor.

3. Hususe turnrap uong lanang olehe sa'i naliko tekan


ing nion

ijo malkune rondok cepet kanti jangkah kang

rempet.

Upomo naliko thorruaf kok pundake mingser sebab dltendang v\dlng, yen orak bso mundur perlu ngencengake pundake menyang Ka'bah hiyo lerus melakue \trae nanging mubenge ojo di itung. $akjerone thowaf umpomo wudlr'rne batal hiyo w-tdhu maneh, lan nggonnaliko w"rdulune batal mau dititeni, yen lvis wrdlu nuli mutugake etungane thomfe mulai saking nggon batal mau. Dadi orak mbaleni ngetung mulai pertama.

CAMNE:
Carane sa'i pertama nyedai shofa, nuli ndongo, tumrape

nong lanang rampung ndungc/ munggah menduwr, madep Qiblat nuli dungo maneh. nuli mlaku sakti tahe
nuli marwah kanti moco Talbiyyah. yen tekan nion iJo ndongo, tumrap uong lanang mlakune rondok cepet tekan nion sijine, nuli mlaku biasa tekan marwah, nuli ndongo, wcng lanang mungah, madep Qiblat nulai dongo maneh. mengkono" berarti oleh sak sa,inan, nuli bali menyang shofa, mengkono nganti ambal ping pitu.
tumrap uonglnadon kang orak disunatake mungah sikile

BAB SA'I
SYARATE:

kudu tansah ngedaki koyo nggon kang didedaki.


pertama.

Syaraie Sa'i=3: 1. hlulairte sa'i kudu saking shofa.

BAB WI'QUF
SYARATE: Syarate w.rquf ing arofah senajan karo mloka -mlaku,
10

Sene wektu mulaine keno w:quf hiyo iku molai lingsire

semgenge dinotg, 9tekan suh:he malem tg;10 Dzul


Hijah.

'

sut'talE: 'Sunaie wuqti rganti tekan bengine malam tg;10, lan sa$eroneng rnlr.rquf moco kalimat - kalima lan dongo
kqyo kang kasebut ing ngisor iki
:

:)GVt;Wlry,ii\63j;G

'-;'AW):;;';AI fi*1b,

n;.Vr" S :tr,: b\ G\ffii ;b .

ff

',i7-rs,

'/,

o)t

Fj'flw'to

o 3r, \'/

"

2\3*)\
3

,o-6SvrffGU\fr34#GVVy "5,-r"*;1tsu56;',t'U;l)*v
"

Y"!ig1,j*;;',tci6u;:,-x
s\,,(i1$'J\tW';;-A,t; fi y

-JF

f i:\i'r1si9j,L:;\

+fi$ 5 .pq,',*)fr\.a, i -#,

q;i5i,q.4ir{ d{'^"}\ si.$; **A.;\3


AJri'*I'4 CV
it/l' -\//,t/

./rn:-, ot /,.,.,rttj* i +p' *;>

uf;'s'a:,,!,i . g-+,11,tr6".)r,ii
( --''\ _rFa-U\i),

y, #i

"7:f ;-;;-/;j_v

:\.. X.Lrt9z 1z\" t'! r t7 C^^' E1 . Fr z,-/> .

#,;rufr,;-as,W
-Yx

-'4!i'iXJ' I 'tc>l

12
11

YX X4\tV
* *Y "

Duh Gusti, sakestu kurlo nyLr\Aon dateng tuuran kanti


Dzat tLrwan kang mulyo. lorno hluran kang rumiyen lan asmo tuwan kang agung. mugi tu$,an paring rahmat

^,

d^r',;("':'{ti*' :,} *, ;X;r'f#, e'Jii 4: iF,


\..

"ti(t

ta'dzim dateng gusti kulo nabi muhammad lan mugi tu\ an ngApunten dateng kulo , tiyang sepuh kaleh kulo, anak - anak kulo, poro sederek kulo, poro kerabat kulo,pora sanak kadang kulo. poro glru kulo, poro rencang kulo. poro esteri kulo, poro sanak kadang kulo.tiyang ingkang gadah hak dateng kulo, tiyarg ingkang nate kulo dholirni. utawi kulo auoni, sedayo muslimin - muslirnat ingkang taksih gesang lan sampun pejah, lan mugi turvan paring dateng kulo lan tiyang sedoyo uau kesaenan rxlonyo lan ahirat, kulo lan sedoyo tiyang wau tuiwan rekso sakrng sedayane bala ndonyo lan pekirrvuhi dinten Qiyamat, mugi kulo tuwan paringi ilmu kang manfaat lan ngamal -ngamal kang sae, tuuan rekso sakrng sedayane ma'siyat dhohir lan batin .luwan gampelaken rizqi kang halal lan jembar, tu\ /an cegah rahasiane tiyang. Jin gegremetan lan snese, lan mugi tur an mungkasi dateng kulo lan sedoyo tiyarq kala uau kanti pungkasan kang sae. BAB NGINEP ING MUZDALIFAI.I
SYARATE:

syarate nginep ing muzdalifah nganti kli$/at tengah


Itengi.

13

14

SUNATE

PEPELING

sunate nginep lng muzdalifah hio iku moco dongo lan


I * rgantongi

kikil pltu utouo punjol kanggo


BAB BAL.A,NG JUMROH

mbatang

jumruh'Aqobah.

SYARATE:

Naliko mbalang jumroh, orak keno diurakelake, mbdange orak sah. kejobo meno,no loro, utcnltc dipenjara mongko keno di uakelno raong liyo. Menorafr mbalang tumron Aqobah dino bodo diraakilake sebab loro. iku r,rong kang makilake ojo Tahallul ndisik selagine kang mbalangake durung rampung.

syafat sae balang jumro= 5 : 1. Olehe mbalang jumroh ono ing dino Tasyrik kudu
sahlrise lirgsire semgenge nanging yen mbalang aqobah dino bodo, wektune mudai tengah vrengi dene sunnale

FAB NGTNEP tNG M|NO


SYARATE

uektu

esuk.

2. l{arW dienggo mbalang kudu krikil. 3. C[ehe mbalang i<udu karo tangan lan kudu yakin onak kiluat. yen kliraat utorao marnang kudu mbaleni. 4. Siji -sijine iumroh kudu dibalang trng pitu. 5. Olehe mbalang kudu urut, legese kang perlama mbalang jumroh ulo, nuli mbalang jumroh \ alsto,
nuli mbalang jurnrofr, Aqobah,

Syarat sahe nginep rng mino hiyoiku kudu akeh bengine.lan olehe nginep kudu ing mino asline orak keno ing mino jadid. dadi ojo ngandel karo omongane raong kang kondo yen nginep ing mino jadid iku keno. CORO NGIBADA HA'I Ngibadah haji iku ono telung coro : 1 Haji ifrod. hiyo iku kang lr-rrnih utomo. Haji lfrod, hio iku ngibadahe haji dilakoni dhisik, yen vriis rampung lagi nglakoni ngibadah umroh. 2. Haji Tamatiu. hiyo iku umrohe dilakoni ndisik, yen uis rampung lagi ngetakoni ngibadah haji. Haji Tamattu,iki ora oleh kesunatan lan diraajibake mbayar dam. menovro vrongi orak klebu keluargo Mekkah. olehe ihrom Umroh ing bulan Syawraal,
\A/ERNANE DzulQo'dah lan Dzut Hijjah, lan mbatik mnyeng miqot naliko ihrom Umroh.

$l,htalE:
$unate mbalang jumroh hio iku moco takbir lan dongo:

3. Haji Qiroh, hio iku ngibadahe haji tan Umrohe diropel


dadi
siji. 16

Turnerap \AmnE k'ang nglakoni Haii Qiron uga diwajtbake rnbayar dam.

CARANE HAII TAMMAT!


g-'

Tit,
:

N"N\^,!_r*v'#)1

Niatingsun umroh tan ihrom umroh kerono Allah Ta'ala.

yen mator Turrrerap uong kang nglakoni haji Tammatru' diabani lan Aziz' Abdul mahur tekan lapangan Kihg diraengeni' a\ke langsLrng menyang fUekkah,nuli adus' sholat sunnat ihrom, sandangane ihroln dienggo nuli nrai ihrorn unrroh. Ngarrging merro\^o diabani merryang Madinah ndisik' ihrome mbesuk ue yen wis -budai songko Madinah lan nis tekan ing "BlR Au'l.
;

Merpwgwis telq ing MekkS lan barang-barange wis didokok ing Mktab nuli menyang Masjid perlu thamf rukun umroh. Niat ingsun thov'af , ferdlu kencno Allah Ta'ala. Rarnprng tho\^f nuli sholat sunnat thowaf rong releat. Niate q zl .'2t/' \rf-7 -, .',ar-'z/e2

o\-rd) q4:eLl,r 2uJ4"l

CARANE MENGKENE : Menovro arep dlbudalake songko Madinah nuli adus'

niaie:

,*

,' tL; 4l:,a.iJ'sD)N-,;"*,"\\ c:*-*t


\,r/'F,

1z j.t

,/.\1r / ")f

.r.,/./

iliiat ingsun adus kanggo ihrorr s innat kerono Allah


Ta'ala.

Nuli awake di*angeni, rambute clilengani sandangane lhrslm dienggo nanging ojo div'angeni malah mekruh Kesunnatane ojo nid ihrom ndisik. nuli sholat sunnat
ihrom rnng rekaat.
Niate

Niat ingsun sholat sunnat thoraraf rong rekaat kerorn Allah Ta'ala. Rekaat awal moco surat Kafirun, rekaat sani lTloco surat lhlas. Rampung sholat nuli Sa'i r:ampung .Sa'i nuli Tahtlul. Tumerap lnong lanang sunnate rambute dicukur, yen uong wad<fi digunting, paling sitik telung rambut, sunnate srsrh tangen karo madep Qiblat. cukup ditakoni deu,e atine niat Niat ingsun Tah.,llul kerono Allah Ta'ala
:

Banjur sandadgane ihrom diipocot ganti nganggo


sandangan biase.

;+D-b^il; C-JC ti) T1VY'')\L'd\


t b et.t/'

7rp$"fr#'
kerono

Ws rampung ngibadah Umrohe. Sak banjure nElnggu tekane tg. . I sak ierone nunggu

tg. 8 mau disunnfiake ngekeh - ngekehake thoruaf sunnat,

Niat ingsurr sholat sumat ihrom rong rekaat


F.liah Ta'ala.

Nuli budal rnenyang Mekkah. Yen wts tekan ing 'rBlR


At.

urnroh sunnat, $holat sunnat thd^raf, dzikir, rnoco Al Qur'an, ndongo; ziarah menyang maqorn - maqom Syuhada, Sholihitr, lan ngamal - ngamal kang bagus.
18

i", atrne niat


17

Menaw: ws teko tE : S,landi abant arep di berangkat eke rnenyang arofah per'lu iruquf ' nuli adus kanggo ihrorn awake di lrrangeni , rambute di lengani sanrJangane ihrom dienggo, nr-rli solat sunat ihrom' raplrng sholat nuli ngendak ing ngarep lawange omah kang di engont. atine niat. )-"(' ' "'-'-"i-'-Ao' .'7ti-,,,'A(, " ' Niar rnqJun haji lan ihronr haii kerolo allah Ta ala ngekeh BanJur berangkat menyang arofa . ing per;alanan ake TalbiYYah. Cno ing arofah niyat wr.quf, lan ngamalake koyo kang v*s katerangake ing bab ruquf.

banlur langsung mbalang lumroh aqobah. rampung mbalang nuli mbayar dam, yen durung biso' mbayar dam sak iki hiyo mengko wae, nuli Tahallul.
Niyat ingsun tahalul Dene carane koyok ing ngarep. Nuli sandangan ihrom di copot nga nggo sandangan biyasa, sak r,use tahallu ikj wis orak ono larangan ihrorn kejobo siji yoiku ngumpuli wadon. dene mengko yen wis lebar thowaf ifadloh lan sa'i tagi keno.
Tumrap vr,ongkarrg isih kuwat. orak kekeselen disunnatake enggal - enggal rnenyaang mekkah perlu thowaf. mulo

j,u,:\))l;'*)*.

t*-t

Menovr,rc

maghrib isih ing'arofah, solate maghrib dijarnak

koro ngisak kanti jamak taqdim. Yerr biso budal saking arofah menyang rhuzdalifah paro rondok wengi, supoyo tekan muzdalifah keiiwat tengah u,'engi, sebab biyasane yen tekan muzdalifah l*gi jam :23.00fiam 11 .ffi) iku supire ernoh ngentertt syukur gelem nunggu Yen i,rrnporno supire kapekso emoh nunggu hiyc mudun wae perlu nginep ing muzhalifah dene menyang rnirio umbal maneh utou,ro melaku. perjalanan kurang li:v,lh I km. ing muzdaiifah ngantongi kenkil olehe ngr:lek kerikil nganggo baterai lan ndungo Yen wis kelivrat tengah 'arengi banjur budal rnenyang mino. ono perialanan avr.rt saking A rofa terus ngekehake rnr:*o talbiyyah lan takbiran sebab malem bodo nganti tekan areb balang jumroh. yen ws tekan rng mtno
19

ing mekah nuli thonaf ifadloh. niat ingsun thowaf ifadloh kerono allah Ta' ala. rampung thoraaf sholat sunal thowaf. rampung solat nuli sa'i rampung sa'i nul! endang . endang menyang mino perlu nginep malem tg:fldlno tasyriq. rinane mbalang jumroh ulo,r lumroh wr"rstho, lan lumroh aqobah malem tg:12nginep maneh ing mino, nnane mbalang jumroh ulo, jumroh vwstho lan jumroh aqobah. Tumrap inong kang kepingin nafar anral (budal pertama) Sak wise mbalang jumroh aqobah. nuti rnengeten sitik kiro - kiro: 15 m supoyo ngedaki tanah mino nuli atine niyat: niyat irqqun nafar awai banjilr: melaku nuju menyang mekkah inq maktab. kabeh barange di govro. Wis rampunE hallrle kanti HAJI TAMATTU, menou/o arep budal menyang negaran wajib thowaf sepisan errgi<as hiyo iku thora,raf wada , niyat ingsun thorrraf Wada fardlu kerono alloh ta'ala.
saktekane
PEPELING

Tumrap raong kang orak biso


L9

nafar

awvr,al.

hiyo nafar

)n

';ar

nudal kang kaping pindo). meno\^/c ttatar

sanr

rnarern tg;13 kudu nginep maneh ing mino. nnane mbalang Aqodah. Dene kesunatane iku nafai :;ani. nambahi oleh ganlaran

CARANE

HA'I

IFROD

Tumerap wong kang arep ngelakoni Haji lfrod. sak wtse

koyo kang kasebut ing ngarep. Bengine budal ing Muzdalifah perlu rginep kam rqantongi ferit<it. Yen rus keliraat terqrah ueng nuli bedal menyang Mino, tekan ing kono langsung mbalang jumroh Aqobah. Rampung mbalang nuli Tahailul Niat ingsun Tahallul kercno Allah Taala, Ramg.rq Tahallul sandangane ihrom
kestrnrutan.

tekan lapangan motor mabur King Abdul Aziz. lan


diabani langsung rnenyang Mekkah. nuli adus. \rangenuangen, sandangan ihrom dienggo. sholat sunnat ihrom nuli niat ihrom haji. Nanging menovlo rnenyang Medinah di$k, niate ihrom yen ws budal saking Medinah. Menoruc wis budal sakrng Medinah lan wistekan ing "BlR ALl" atine niat

'"t*

si,
Qudlum.

a:i u

Niat ipgsun haji lan ihrom haji kerono Rttah Ta'ata Yen lus tekan ing Mekkah lan barang - barang ws didokok ing Maktab nuli menyang Mesjid perlu Thouaf
Niat ingsun Thowaf Qudum sunnat kerono Allah Ta;ala Rampung Thowap nuli sholat sunnat Thowaf Sakteruse nunggu tekane tg : 8 kanti tetep nyandang ihrom orak keno menggo sandangan biasa. lan njogo awake oyo nganti nerjang larangan ihrom. Sak jerone nunggu tQ 8 mau disunnatake ngekeh - ngekehake thowaf sunnat lan ngamal - ngamal kang bagus Yen wrs tg 8 lan dibani budal menyang Arofah nuli adus Niat ingsun adus kerono arep wtiquf sunnat kerono Allah Ta'ala. Nuli sandangan ihrom dienggo maaneh nanging ojo uangen - wangen. Tekan ing Arofah niat wuquf lan nglakoni kesunnatan 21

^*;ts;i't

t-

u;

dipocol ganti sandangan biasa. Sak w,ise Tahallul iki wrs orak ono larangan ihrom kejobo ngumpuli irong wadon kang isih dilarang. Nuli di sunnatake inggal inggaf, rnenyang MEKKAH perlu thowaf ifadloh. mulo saktekane ing mekkah nuli thowaf ifadloh. l.liyat irrgsun thouaf ifadhloh ferdu kerono alloh Ta' ala. rampung thowaf solat sunnat thowaf, rampung sholat nuli sa,i, rsmpung sa'i dikenakake ngump.rli uadon Nuli menyarrg mino perlu nginep ing malem tg:11ono ing mino karrg asli. rinane rnbalang jumroh ula, jumroh lta.istho lan jumroh aqobah. rnalem tg: 12 nginep maneh ing mino, rinane mbalang jumroh ulo, jumroh w-rstho lan jumroh aqobah. Tumerap vrong kang kepingin nafar avwr,al sak bakdane mbalang aqobah nuli mengetan sitik kiro -kiro 15 m supoyo ngedaki tanah mino nili niyat: Niyat ingsun nafar awal banjur melaku nuju menyang mekkah ing maktab karo barang -barange di govro kabeh. Sak wise barang - barange didokok ing Maktab nuli adus. Niat ingsun adus kanggo ihrom sunnat kerono Allah Ta'ala. Nuli ra,erarangen sandangan ihrom dienggo banjur busal menyang tanah halal hio iku menyang Ji ronah utowo mnyang Tan,irn. Tekan ing kono sholat sunnat ihrom rong rekeat. Nuli niat /nt?r: ':--( \,,/4, ) , / / lt (',!a{t: t '< - ,,., i CL; <)V a-rz i4n 4)t\6'r''>, -s-\s
:

of 49

22

Niat ingsun Umroh lan ihrom Umroh kerono Ailah Ta ala.

"

Banjur budal menyang Mekkah. tekan rng Maslid nuli Thowaf rukun Umroh. Niat ingsun thouaf , ferdlu kerono Allah Ta'ala. Rampung thowaf sholat sunnat thowaf rampung slrdat nuli Sa'i rnrli Tahallul. nial ingsun Tahallul
kerono alloh ta'ala. WIS RAMPUNG HAJINE KANTI HAJI IFROD Besok yen arep bali vrajib thowaf
PEPELING 1

<JY,

*.*rK)

t':;;rF'
mbaleni

{iat ingsun sholat ferdlu shubuh rong rekaat


lerono Allah Ta'ala

l. Tumerap vrong lanang dilarang


{

2 3 4
7.

nganggo jahitan koyoto sarung, katok. lan klambi, yen sabuk' srandal keno' Tumerapvrorq uadordilarang nutup rahi' tnong lanarg dilarang nutupi srah. yen payungan keno'

1. Naliko thowaf supoyo !'ong lanong kesenggol upng vradon wttdlune orak batal, wudlune kudu nganut
imam Hanafi. Ferdlune v*-rdlu menurut imam Hanafi iku ono= 4 1. Mbasuh rahi. 2. Mbasuh tangan loro sarto sikute. 3. Ngusap sebagtan sirah, paling sitik seprapat srrah 4. Mbasuh sikil loro sarto kemiren, Dadi orakdiwajib ake niyat lan orak diwajib akeurut. Mulo yen wrdlu nganut imam Hanafi. olehe ngusap
sirah paling sitik kudu seprapat sirah malah poro luwh Nanging w-rdlu kang nganut imam Hanafi ikt bactke

Lanang. vrrradon dilarang nyukur. mbedol' nggunting utov\o ngobong rambut' 5 Ngetoki kuku.
Jungkatan.

6. Lenganan

rambut.

Nganggo \ angen-wangen ono ing sandangan r'rtcnao ing awak jero, koyo mangan ar,rak, auak jobo uto\ diurenehi urewangen kang panganan utoran ngombe

udud kang kang isih nggondo sos. kejobo panganan kang asline pancen wangi koyo buah apel mongko keno'
koyoto panili utovro prambos. uto\

I 9

Nikah uto\o nikahake Tukaran utolrc ngelarakake liYan.

yen kanggo arep thoaaf vrae, dene yen kanggo sholat ' hiyo vr,r.rdlu koyo biyasane nganut imam syafi'i. 2. Menovro uktu sholat isih ing motor mabur, ing kono orak biso wudlu lan arak biso tayammum. hiyo.tetep solat, tanpo vrr..rdlu lan lanpo tayamummuqn, Qene sholate hiyo sak bisane. nanging yen uls tekan ing Zedah wajib mbaleni sholate. Niate
.

t t

l 0. Gepok senggol. pandeng-pandengan lanang karo

uadon luwih-luwih dewe, bojone karo kanti syahfat. senajan ngumpuli marang vrong wadon 11.Ngetok, mbedol uto\^o njabut tanduran wit-nitan, utovro sukele tanah mekkah. 12.Mateni. mburu, utouo ngurak kewan kang orak
24

23

diwajib ake mbayar dam. Turnrap wang ihrom kang ngumpuli mararq \ ong uadon senajan bojone devr,e ingkang kanti njarak. ws ngerti hukurne,lan orak uektu edari, kejobo harom,lanano"lan raradon hajine batal,lan u,onge lanang diuajib ake mLyar dam rupo sapi. yen orak ono sapi hiyo r,redus pitu, yen orak ono vredus hiyo regane sapi mau ditukokake bahan pangan nuli didumake marang poro fekir miskine tanah makkah. sena jan hajine batal nanging dirarajib ake nerusake sak rampunge, lan mbesuk tanun ngar.p di uaajibake haji maneh. Menouo mlanggare rupo rqamhlng, nyenggo kulite ra,ong uadon kanti syahfinat, utoun ngetokake mani tanti n1"rri lan wis ngerti hukume, mongko di raajibake mbavar dam rupo wedus, utovro mileh ngetokake bahan pang; telung sho = 6 kg, nuli di dumake marang upng miiXin 6, sijine 1/2 sho; uto$,o rnilih poso telung dinl Tumrap uong ihrom kang mlanggar tarangane ihrom, meno$o rnlanggare rcpo ngerusak koyoro: rnboOotafe rambut. ngetok kuku, mateni beburon lan,lrnbedol ,,nlt_ witan, senajan tate tetep diuajibake *buy"r. fiOyan nanging yen melanggare orak rupo ngeruraf, f.ovoto nganggo wangen-\ angen, ngango jahitan tumrap hlcng lanang, nutupi rahi tumrap eong vmdon y.n pun"." iai mongko diuajibake mbayar fidyah
25

mlarati, ing tanah hafal utovvc ing tanah harom turnrap raong ihrom kang mlanggar larangan-larangane inrOn, merlcho njarak. kejobo harom. ngurangi mabrure hajine. ugo dilvajib ake mbayar dam, kejobo mlanggare mau namung parxleng-pandergan kanti syahfat mongfo orat

Jelase mengkene. meno\,e mbodolake rambut siji utcnno ngetok kuku siji, fidyahe sak rnud = 1/2kg. meno loro. fidyahe rong mud = 1kg. menorrro telu, utorao ngango wangen-\,iangen. nutupr sirah, nulupi rahi, utovro nganggo lahitan, mongko diwajibake mbayar dam. dene dame keno rnilih hiyo rku:

a b

Wedus

Tuku bahan pangan telung sho di dumake marang f ekir / miskin 6 . sijine 1/2 sho Poso telung dino

diuajibake mbayar dam rupo w edus siji. yen orak kuwat mongko urajib poso 10 dino, kang 3 dinq dilakoni rng mekkah. kang 7 dino dilakoni ing omahe. nanging yen olehe ninggal wajibe haji rupo mung orak mbalang
lumroh siji ing dino tasynq. fidyahhe sak mud, yen jumroh loro rong mud. yen telu uedus siji koyo ing nduwur.

Menorap melanggare rupo nirggal inrajibe haji, mongko

BAB DONGO
OONGONE MELEBU KA'BAH

26

Duh gusti, puniko tanah harorn tuan lan tanah aman tuuan, milo mugi ngaramake tr-nnan ing daging kulo. rambut kulo lan kulit kulo saking neroko. lan mugi ngarnan ake ttnaan dateng kulo saking sikso tuv\6n uonten dinten iu$ran ngangiake poro kaurulo tuwan. soho mugi andadosake luwan dateng kulo saking kekasih tuan lan ahli ta'at daleng Tuan.
DONGANE ruGETI K,A''BAH

Duh gusti . sakestu kulo nyuw.rn dateng turvan ridho tur,nran soho suluargo, soho kulo nyulm;n parqrekso dateng tllwan saking bendu tr.nnan lan neroko'

-41t;ff;)#\,'d' ;;J\ Ai L:i "e', u $' irt,9!bVW*"\# 1; [ji]r


.

DONGO ING.SULIAZAM

aY.L{;:t$,;;t"yi;;5i)r".Ai6

Duh gusti, dalem punikc.r rnugr tuwan

tambahr

tiyang ingkang haji tan umroh dateng merikr. tuan tambahi keluhuran, keagungan. kemulyaan soho
kesahenan.

kebanggaan, keagungan kemulyaan lan ngalrehhaken soho mugi nambahi tuan dateng tiyang tuan ingkang ngeluhuraken lan mulya aken datem punika sangking

DONGANE SAKWSE IHROM

$;fr"a96s\i6*fi;ui
"+Ar'qfr1ff,
(r. z \r'- ., ?-./s / -ar;=\)s_t99 -J D\ + ./? 27
28

'y;e.*i' -l)4,1:
ci
-t I o) , ,,

Duh gusti.

duh gusti ingkang ngrumat dalem ingkang

kuno, mugi merdekaake Tuan dateng kulo. bapak kulo. poro ibu kulo, poro saderek kulo, soho anak kulo saking neroko. Duh pangeran kang kagungan sifat lumo. kemuliyaan, kenugerahan, peparing nikmat. peparing kesaean. Duh gusti, mugimbagusi Tuan dateng ptngkasan perkarrvis kr,rlo sedayane, soho mugi nebihake Tmn dateng kulo sakirg inane dunyo soho sikso akhirat. Duh gusti, sak estu kulo pinuko kaw"rlo Tuan soho anak turune kar,rn:lo Tuan kawulo ngadek ing ngandape lauang Tuan, netepi pemaido Tuan, ndepe - ndepe wsnten ngerso Tuan, kulo ngajeng - ngajeng kavr,elasan tuan. soho kulo ajreh dateng sikso Tuan, Hai pangeran ingkarg rumiyin kesaeanipun. Duh gusti. saestu kulo nyuwln dateng Tuan, mugiyo Tuan ngangkat sesebutan kulo, nyelehake doso kulo, nyaheni perkaws kulo. nuceake manah kulo, madangi kulo rnonten nglebete kubursr kulo nyuwun dateng Tuan dera.yat ingkang luhur sakirq suwargo.

Duh gusti. dalem puniko dalem Tuan, tanah

harorn

puniko tanah harom Tuan, kearnanarr Tuan, Panggenan puniko panggenan tiyang ingkang nyuwun pangrekso dateng Tuan saking neroko. Duh gusti, saeslu dalem fuan punikc sanget agung, Dzat Tuan puniko mulyo,

Tuan puniko langkung raelas - u,elase ingkang sami 'rrelas. milo mugi kulo Tuan rekso saking neroko soho saking syeitan ingkang dibeMoni. lan mugi ngaramake fuan rng daging kulo lan rah kullo vronten neroko,
ngamanake Tuan saklng pekrvrnrhe dinten qiyamat, sohO mugi nyekapi Tuan dateng kulo perongkosan dunyo lan
akhirat.

OUNGO ING RUKUN SYAMI


,

\,:# Y;4, 5 ;ft u'-\F;(dil


1:; "lt "aU+|r, l:. ";L U t;

J\;,' iJ *if;, ,f,i a-vil)rit' ,!i,b f;),;r:b &'ti, 2at.;G bj{s );vs['x, '-Xt[f:;4V, d-\u"',;r,(j
\'}
29

+ )t(iftw :)Ks,'d5fiy\ La: e-V; ftY, i){* L t1# tY', b

y;(?W,{fit;;tiLq

Duh Gusti. haji puniko mugi Tuan dadosake haji ingkang 'nabrur sa'i rngkang dipun wales. dosa ingkang dipun rgapunten. soho dagangan ingkang boten bobor. Duh )zat ingakang moho ngapunten Duh Gustl, Mugi Tuan rgapunlen. melasi lan melebur sangking doso ingkang

Tuan udaneni. saestu Tuan puniko moho luhur ugi rnoho mulyo.
30

DONGO ING NGISOR MIZAB

6iW : Uf ;;
g""oQ

j,#

I'v* ;1 frb','"$1
.

*, +-.',-,J,;i, r4r1, b 5, ;#i.* q(I\'


a

yr:q.;*-', 11;.
{rA\'rlJ$

Duh Gusti, mugi kulo Tuan payungi ing ngandapi Arasy Tuan uonten ing ngardap 'Arasy Tuan rnonten ing dintene mboten vronten aupaupen ke.iawi auFauopen tuan. Duh Gusti, mugi kula Tuan inumi ngangge gelase Kanjeng Nabi Muhammad SAW. sak inuman kang kula mboten bade ngorong sak bakdane salamine DONGO ING RUKUN 'IROQI

Duh Gusti, saestu kula nytrwun dateng tuan saking kufur, lan kula nytmun pangrekso dateng Tuan sakrng {ekii sakrng sikso kubur, saking fitnahe gesang an pejah soho kula nyu*rn pangrekso Tuan saking oo ! Dnten donyo lan akhirat.
DONGO ING HA.JAR AS\A'AD

b: ;i$: lgSp"s' +i|1'a pangrekso

Duh Eusti mugi kulo Tuan ngapunten kanthi rahmal Tuan, kulo nyuwrn pangrekso dateng Dzat ingkang ngurusi Hajar Aswad puniko sangking utang, fekir, 'upekrng dodo soho saking siso kubur.

Duh Gusti, saestu kula nyurmrn pangrekso dateng Tuan syirik, mamang, kufur, munafik, perpecahan.
a\llone budipekefti soho araone ngurusi dateng keluarga bondo soho anak.

DONGO ING MAQOM IBRAFIIM

DONGO JNG RUXUN YAMANI

at5rt.$iU1',:;\4Y,4;;,
31

JI

milo mugi Tuan ngapunten doso - doso kulo. Duh 3usti. saestu kulo.nyuwun dateng Tuan iman ingkang 'qnggeng ingkang bingahake manah kulo, keyakinan ngkang leres sahenggo kulo yakjn saestu mboten bade nerjang dateng kulo kejawi perkawis ingkang sampun Tuan pestr dateng kulo, soho kulo Tuan ridhani dateng nzkr rngkang Tuan bageake dateng kulo.Duh Dzat ingkang welas - welas ingkarg sami welas, Tuan puniko rrrgkang nguwasani avr,rak kulo uonten dunya lan akhirat,mugi mejahi Tuan daterg kulo khantinetepi islam,
<ulo,
-

soho mugi manggehake Tuan dateng kulo dateng tiyang tiyang ingkang sholih. Duh Gusti, ampun ninggali Tuan

:Ag'jEircg ji'-q*"LUr<+tG

\t:; atl tr; g'&,,8,):;v P

dateng kulo h.onten panggenan puniko doso, kejavr,i Tuan ngapunten, ampun ninggali susah kejav,i Tuan
rrrbenggangaken, soho ampLrn ninggali Tuan hajat kejalti Tuan sembadani soho Tuan nggampilaken, milo mugi Tuan nggampilaken perkaltis - perkawis kulo, Tuan jembaraken dodo kulo Tuan padangi manah kulo, soho Tuan pungkasi kasaenan ngamal - ngamal kulo. Duh Gusti mqi mejahi Tuan dateng kulo netepi lslam, mugi nggesangaken Tuan dateng kulo netepi lslam soho mugi manggehake Tuan dateng kulo dateng tiyang tiyang ingkang solih khanti mboten ino soho mboten

Duh

-ngudaneni sir kulo, Gusti, saestu Tuan puniko 'udzur Tuan kulo nampi Tuan mugi ngedeng kulo, mito penyuw:n maringi ngudaneni hajat kulo, milo muEi Tuan kulo, soho Tuan ngudaneni doso ingkang ltonten awak

.t-t;),aj Ur-f

difitnah.

DONGO ING DHUWJR SHOFA/MABIAAH

'f\'rji'frti{, j.dt'}(+i'' p,
Va;"';l{r'Air.'}\,iu."}a,:a'as:t
34

33

Jf:ry,4v< U"t;\u i,$


);3-\

#8*?<,1:11";&*;#.
tU

d^:ti i \i (A 43 LW,,JI .AL; ; i;,;,

bade nulayani janji. Saestu kulo nytnanrn daterrg Tuan <ados Tuan nedahake dateng kulo dateng lslam, mugiyo Tuan ampun nyopot lslam saking kulo sahinggo mejahi Tuan dateng kulo sohjo kulo netepi lslam.

poNco rNG ANTARANE NEON

IJO

<j);;rp+ Ki*,;irfiu,. a3'ai:3.dt, a,u,' rG i iii V;


o ..rt1'z/-/t'"

4 9*'r F,'" -;i"j3 ;''" f i _)'";" ; '"V,5 :'l;i1 ; A,V: Lt\,.q,'o';; . , b +g; ;f:it i',i:1,'A',;*L c\;i :'{t,g t I }' 3t * tti :'St1 &'As 6tU, b')i . ;($, i: )2"v
.

S,i'o'4'A,ErA,.V

;;*

l;t" i),3:*''4' '?*; 'a\, j ,rlA^,'V \j ,-r*riiyj,j6 qr, e*),'(:r'd, i,j.styl *:t tb,,, ftV 3:'uk V,;;t, *;ai*
\

'i:;$

Duh gusti mugi Tuan ngapunten, melasi, meilujengaken, pareng kemurahan soho mbr-pek saking doso ingkang Tuan udanani, saestu Tuan ngudanane doso kang kulo mboten ngertosi, estu Tuan puniko Allah kang moho menang tur moho mulyo. DONGO ING MUZDALIFAH

Jl;rr(ib3-*)Vh,Vt
.

?;;(W'#l;3.!i r t^'tr,u$ -t,\(1


//,,
y (r.)

,b!;t'a?ffi"*d;i
/tn r.z
o

r.?.-lt'-l:

Duh Gusti, sae$u Tuan dawlh Nyuurr.rno siro kabeh marang ingsun moko ingsun bakal nyebadani rnarang penyuu,unan. Saestu Tuan mboten
35

Duh gusti saestu puniko muzdalifah kempal ing mriki bahasa kang benten - benten ingkang nyuwun dateng
36

pacluko kabetahan rnau/erni wemi. milo kulo Tuan dadosaken saking tiyang ingkang dongo dateng Tuan lajeng panyuwune Tuan sembadani, soho tiang ingkang pasrah dateng Tuan lajeng Tuan cekapr. Duh dzat ingkang langkung u,elas - u,elase ingkang sann u,elas. DPUGO TEKAN MINO

{!'4;,K4'gU( $r6'jji
a;-L#Sar5;,

Sedayane puji kagungane Allah kanti puji kang kaihah, bagus tur diparingi berkah. Duh gusti kulo mboten ngetang pengalembono dateng Dzat Tuan. Duh gusti, dateng Tuan kulo pavah saking sikso Tuan kulo nyuwun kawelasan, dateng Tuan kulo remeh saking Tuan ajrih, milo mugr Tuan nampr lbadah kulo, ngathaken ganjaran lateng kulo, melasi ndedepe kulo, nampi tobat kulo, nyekedikaken kepleset kulo, nyembadani dongo kulo,

soho maringi penyuwunan kulo. Kulo ampun

Tuan

dadosaken saking golongane tiang ingkang sami doso,

Duh gusti puniko Mina, milo rnugi Tuan paring anugrah dateng kulo. kados Tuan pareng anugrah dateng poro kekasih Tuan soho poro tiyang ingkang ahli taat dateng
Tuan.

soho mugi kulo Tuan lelretaken dateng poro kauniio


rngkang sahe - sahe, Duh r nlase ingkang sami lrrelas
uelas,

Tumerape vrongkang arep mlebu kota Madinah, luwih disik disunatake adus. Niat ingsun adus kerono Allah Ia'ala. Naliko arep mlebu Madinah, sunat menganggo kang bagus lan u,ewangen. yen wis mlebu mesjid nuli sholat sunat Tahiyatal Masjid, yen biso manggon ing Roudhoh hiyo iku ing antarane mimbar lan maqome

Rosuiillah SAW. niate shotate

Niat ingsun sholat sunat Tahiyatal Masjid rong roka'at l(erono Allah Ta'ala. Rekaat avval moco surat Kafirun. rekaat sani rnoco surat lkhlas. Rampung sholat moco sholawat kang sak akeh - akehe. Rampung moco sholawat ndongo kang akeh. yen w,is

37

38

cukup nutt ztarah marang rnaqome Rosulillah SAW. rkanthi mlaku kang tambah, khusu lan moco sholauat. fYen wis tekan ing maqome nuli ngadek ngadepi raajahe {qnjeng Nabi khanti dingktuk nuli uluk salam
:

Duh Gusti, anggen fUo mriki puniko amp[n Tu'an damel ingkang lerakhir pinanggih Utusan Tuan SAW, mugi kulo tuan gampilake saget wangsul dateng tanah Harom Mekah Medinah, mugi kulo Tuan ngapunten
soho Tuan paringi selamet \ irrg dunyo lan akherat, soho kulo Tuan wangsulake^mten kanthi wilujeng tur pikantuk jarahan sebab rahmat Tuan. Duh langkrng *elas - welase rngkanh sami u,elas. Yen ws cukup nuli ziarah menyang Maqome Sayyidina Abu Bakar nuli uluk salam
:

li,ti)$8&X*r,A,,yi

-*r>.9

a 6/--<2 O?r.tzl rd_- y\C;tet grJ)V.Jl

,f; b\',";\ J).'$r," f:it i&


i

'"\eli +i f$i,.i.rt 4A c)\_ :u*ili;G:*;),,{;;iav;;; "5,\i:)Il c( 6 rc, .-_, li;j ; fu c;;t,;;f,"\K;)^4v fi\i A'
39

o.tl/. l_., ,, '-(

tu.#y"';eYS:utWiW'h' ' I )-j, S 3"r* c))''*:;5\'iE "


,

tV'tplt',rv *D,"A "io't ti;

"! i)LJ\ - \)t ?4, r),:*-, (--'-2.\

+, )'#r";^-t;i i\\'i)lii i')ti, 'r.u^,,u.,.',r. ,.t-/ r r:fUb:)i

Z(,, LrJ#ir ,/<r,.., ';.-"11P" ;;.,i'\ ?)',?)S(Pe \-il_

40 ,ai (i5&'

Yen wis cukup nuli ziarah marang Maqome Sayyidina Umar bin Khotob kanthi uluk salam salam :

81 Km.

2. Lungane ora lungo maksiat. 3. Solate kang diqosor kang patang rakaat. 4. Sholat qodho kang ketinggalan naliko ing omah. 5. Naliko lakbirotul lhrom kudu niat qoshor. 6. Ngerti .yen \ ,tcng lelungan adoh iku diolehake ngosor. 7. ara keno makmurn karo imam ingkang ora ngosor
sholate

ora mongso 8 dim perlu jama'ah ing masjid pirg {o snoJaten _pAgqg[q _lgyg-_dawqfre S_o*suliIIah SAW. : -)-r*s.),-

Fsrg

--),V-7r

o), 6 bt z o.t \/ aJi'Prhr\ct#+(P4


.;

a|br\J,cu )i. , 9,(.,

q,(,;1,::it_"avv'3;
<'):41D,\27\

.6W\u;?tW*i$i
o,,s

$opo vronge sholat ing mas.iidku iting 40 shofatan khanti ora gothang sak sholatan urahe, mongko uong mahu
munafiq.

dicatet bebas saking sikso lan bebas saking sifat BAB SHOLAT QOSHOR _LAN JAMA' SHOLAT
Tumerape raongkang lelungan adoh, diolehake ngosor sholate, tegese sholat kang patang rokaat dilakoni mung rong rokaat, asal nis netepi pitung syarat
:

Tumerap h,ong lelungan kasebut, kajobo diolehake ngoshor sholat ugo diolehake jama' sholate. Tegese nlamak sholat hiyo iku rong sholat dilakoni ing sak nektu. \Alcn dene njamak sholat iku keno rong coro : 1. Jama' Taqdim. Tegese shdat lr nornor loro dilakoni ing weRune sholat ingkang pertama. Contone koyo sholat Ashar dilakoni ono ing urcktu sholat Dzuhur. Sholat lsyak dilakoni ono ing vrrektu sholat Magrib, bareng - bareng karo sho{at Magrib. 2. Jamak Takkhir, Tegese sholat kang pertama dilakoni ono ing nektu sholat ashar bareng - bareng karo sholat ashar, Sholat Magrib dilakoni ono ing u,ektu isyak bareng - bareng karo sholat lsyak Dene sholat kang keno dijamak iku sholat Dzuhur karo sholat Ashar, sholat Maghrib karo sholat lsyak Dadi sholat Ashar ora keno dijamak kam sholat Magrib, sholat lsyak ora keno dijamak karo sholat Shubuh, sholat Subuh ora keno dijamak karo sholat Dzuhur.

42
11

SYARATE JAMAK TAADIM Syarate jamak Taqdim = 4


:

ing

perjalanan. vvates desane

dadi durung tekan ing

tapel

1, Naliko takbirotul lkhrom kudu niat niamak 2. Olehe nglakoni kudu urut. Jegese yen sholat Dzuhur
dijamak karo sl"rolat Asfrar, sholate dzuhur kr-du dilakoni ndi$ik, rarnpung lagi nglakoni sholat Ashar

Dene olehe nglakoni ngosor lan njama shctat, iku kerane yen rMs metu saking tapel uates desane. Dadi yen isih nong desane durung oleh ngosor lan niama.

3. Olehe nglakoni kudu

rryambung. Tegese yen wis

Niate nqosor lan niama

rampung olehe nglakoni sholat kang pertama mahu nulienggal 'enggal nglakoni sholat kang nomor loro' Dadi ora keno dipisah kanthi sholat s{rnat' utcuo dipisah vraktu kang s'rne. 4. Naliko lakbir sholat kang nomor loro, iku isih ing
perjalanan.

a;ra+l:\ocy8 IA\,\Z;i ' ''u' ;' '# J;, :;\Y'ri /; c'J C-)-4)t,),(_ L,,\-,
Niat rngsun sholat fardlu Dhuhur rong rekaat tak jama' karo Ashar jama' taqdim l)ama' tak khir qosor kerono Allah Ta'ala

.-\',

ty'"s.(

."or"

o/'

-o1

,l/t.

SYANATE JAMA: TAK KHIR Syarate jama tak khir = 2 :

1. Nalikowis manjing urektune sholat kang pertama,hio iku vrektu dhuhur atine niat :
Niat ingsun sholatku Dhuhur tak iama' tak khir karo sholat Ashar. Naliko wis manjing Wektu Magrib atine niat: Niat ingsun sholatku Magrib tak jama' tak khir karo

\iat

*:ifl I:iH.,

rngsun sholat ierdlu Ashar rong rekaat tak Jama' <arcr DhuhLrr .iama' taqdim I lama' tak khir qosor kerono

ajo nganti kentekan waktu Dhuhur

\llah

Ta'ala

utouro vveKu Magrib. Yen nganti meh entek vlektune kiro - kiro orak cukup karqgo sholat sak rekaet hio orak sah olehe niania sholat, hio banjur qodlo. 2. Naliko sholat kang nomer loro nganti salam, iku isih
43

ii't ir rtz't'( <)--1"-,2 .r/'u*;.;* J4Yl7? J :'

|
'-u-

_ \\ ,o1b h"J ,; // )1 (-*--Jw , . tjf'-;


\ // tr/ t-tt to

"

,c

44

Niat ingsun sholat ferdlu Magrib tak Jama' karo Ngisak jama' taqdim/jama tak khir qosor kerorre ldlah Ta'ala.
ro.. o,t\n\\r."'"t /

\v-& )Vi A ;-':,4 ,r, '1,,-l ; qr* '-j


t

z oz

JL--

.-dJ ;'

,. ? rj -,: /7 E 'r.n 5

-r':

u,",'nJn-*-'*,;; fr:,;-,,-:",;
ama' taqtJim I lama' tak khrr kerono

l; Allah

Masrib

Ta'ala.

Niatg niama' sholat oqak nEoshor

'ur,Yy,4,i:i1
d.ui"Au't-/iY
't+&VFls'6-;6'
Ta'ala.

'1

JARAK PELAKON LAN ARAHE Mekah - King Abdul Azis = 106 Km, arahe ngidul
ngulon

Niat ingsun sfrdat ferdlu Dfrunur tak jama' karo Ashar

jama taqdim{arna' tak khir kerono Allah

,'liat ingsun $dat ferdtu Adidttk Jarna' iaro Dhuhur jama' laqdim / jama' tak khir kerono Allah Ta'ala.

<)v^,>iu/{+
.\ /2 9,/ tr

2 Mekah - Medinah = 497 Km. arahe mengalor. 3 Mekah - Bir Ali = 403.200 m. arahe mengalor. 4 Mekah - Mino = 8 Krn. arahe ngetan ngidul 5 Mino - Muzdalifah = 8 Km, arahe ngetan ngidul. 6 Muzdalifah - Arofah = 8 Km. arahe ngetan ngidtll. 7 Mekah - Arofah = 25 Km. arahe ngetan ngidul' I Mekah - Tan'im = 6 Km. arahe ngalor ngulon. 9. Mekah - Jironah = 17 Km. arahe ngetan ngalor. 10 Shofa - Manarah = 400 m, arahe ngalor bener. 11 Jumroh ula - Jumroh Wustho = 128 m. 102 m. 12 Jumroh Wustho - Jumroh Aqobah = * - Mengkono kurang [nMhe

45

46

:.

PETA IIEGARA AR"AB

r.r

*&*i

lah ts"to 'Irqia '. {gl$th


DIt

iluzidel*.rb lanlan'l"ForEr