You are on page 1of 7

SJK (TAMIL) GELANG PATAH KG.

BUKIT TEMPURUNG, 81500 GELANG PATAH, JOHOR Tel/ Fax: 07-5104266 Tarikh: 16.01.2013 Ruj.Kami: JBD1025/ 600-3/2/1(07)

Panitia Bahasa Malaysia SJK(T) GelangPatah Kepada : SemuaGuru Bahasa Malaysia Tuan/Puan, JEMPUTAN MESYUARAT PANITIA BAHASA MALAYSIA KALI PERTAMA 2013 Denganhormatnyaperkara di atasdirujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa mesyuarat tersebut akan diadakan mengikut ketetapan berikut : Tarikh : 17 Jan 2013 Masa : 1.30 petang Tempat : Bilik Guru Pengerusi : En. Mohd Aizat Bin Zulkifli 3. Agenda mesyuarat : 3.1 UcapanAluanPengerusi 3.2 Aktiviti Tahunan dan Sasaran Tahunan 3.3KSSR / Program Linus / Protim 3.4Kontrak Latihan(Plan-J)Murid dan B uku Latihan Murid 3.5Analisis Keputusan UPSR 2012 3.6 Hal-hal lain 4. Sehubungan itu, tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat tersebut. 5. Kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. Saya yang menurut perintah,

.. (EN. MOHD AIZAT BIN ZULKIFLI) Ketua Panitia Bahasa Malaysia

PANITIA BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GELANG PATAH, KG. BUKIT TEMPURUNG, 81550 GELANG PATAH MesyuaratPanitiaBahasa Malaysia Kali Ketiga /2012 Tarikh : 10 Ogos2012 Masa : 2.00petang Tempat : BilikProfesionalSJK(T) GelangPatah EDARAN SURAT JEMPUT MESYUARAT BIL NAMA 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 PuanMalarkodi A/P Neelamekam EncikLingeswaran A/L Krishnan EncikMohdAizat Bin Zulkifli PuanThavamalar A/P Tangaraju Cik Yamuna Jothi A/P Enkatasamy

JAWATAN Guru Besar GPK1 Pengerusi Setiausaha AJK

T/T

TARIKH

PANITIA BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GELANG PATAH, KG. BUKIT TEMPURUNG, 81550 GELANG PATAH MesyuaratPanitiaBahasa Malaysia/2012 Tarikh : 10 Ogos2012 Masa : 2.00petang Tempat : BilikProfesionalSJK(T) GelangPatah EDARAN MINIT MESYUARAT BIL NAMA 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 PuanMalarkodi A/P Neelamekam EncikLingeswaran A/L Krishnan EncikMohdAizat Bin Zulkifli PuanThavamalar A/P Tangaraju Cik Yamuna Jothi A/P Enkatasamy

JAWATAN Guru Besar GPK1 (PenyelarasKurikulum) Pengerusi Setiausaha AJK

T/T

TARIKH

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL GELANG PATAH KG. BUKIT TEMPURUNG, 81550 GELANG PATAH, JOHOR

MINIT MESYUARAT INDUK KURIKULUM KALI KETIGA / 2012 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarikh : 10 Ogos2012 Hari : Selasa Tempat : BilikProfesionalSJK(T) GelangPatah Masa : 2.00petang Pengerusi : EncikMohdAizat Bin Zulkifli Kehadiran :1. Cik Yamuna Jothi A/P Enkatasamy 2. PuanThavamalar A/P Tangaraju

Agenda mesyuarat : 1 UcapanAluanPengerusi 2 Post Mortem MingguBahasa Malaysia 2012 3 KSSR / Program Linus / Protim 4KontrakLatihan(Plan-J) MuriddanBukuLatihanMurid 5AnalisisUjian UPPM 3 6 Hal-hal lain

1.0 UcapanAluanPengerusi 1.1 EncikMohdAizat Bin Zulkifliselakupengerusimengucapkansalamdanterimakasihsertamengalualukankehadiransemuaguru bahasa Malaysiadalammesyuarat kaliketigatahun2012. 1.2 Beliaujugamemaklumkanbahawatujuanmesyuaratinidibuatadalahuntukmembincangkan beberapaperkara yang berkaitandenganpanitiabahasa Malaysia. Beliauberharapsemogasemuaguru bahasa Malaysiadapatmeningkatkanprestasiselepasbeberapaujiandanpeperiksaanmenunjukkanpening katan yang baiksertaberharappara guru Bahasa Malaysia memikultanggungjawabdenganlebihbaiklagidanmengekalkankomitmen yang tinggi.

2.0

POST MORTEM MINGGU BAHASA MALAYSIA 2012

2.1 Pengerusimengucapkanribuanterimakasihdansetinggipenghargaanterhadappara guru Bahasa Malaysia yang bertungkuslumusmenjayakan program MingguBahasa Malaysia denganjayanya. Hal iniberlakukeranaprogram tersebutberjalandenganlancardantelahberjayamemberiimpakpositifkepadamurid-murid. Tindakan: Makluman

3.0

KSSR / Program LINUS/PROTIM

3.1 Pengerusiberharap guru bahasa Malaysia tahun 1dantahun 2untuksentiasamengemaskini fail PBSBahasa Malaysiadan fail KSSR bahasa Malaysia tahun 1dantahun 2. Guru bahasa Malaysia tahun 1 dan guru-guru bahasa Malaysia yang digalakkanuntukmencarilebihbanyakbahanmenerusi internet dan media cetakan. Tindakan : Guru terlibat

3.2 Bagi program LINUS pula pengerusimemaklumkanbahawasaringan 2 dansaringan 5 telahdijalankandenganjayanya. Pengerusimengucapkantahniahkepada guru-guru yang terlibat.Keputusansaringantelahdikemaskinidalamlamansesawang NKRA. Tindakan : Guru terlibat 3.3 Manakala program ProtimuntukTahun2012akanditeruskanmelibatkanmuridmuridTahun 4, 5, dan 6 yang lemahdalamBahasaMelayudanMatematik. Pengerusimengingatkan guru-guru yang terlibatdengan program PROTIM supayacaknatentangtarikhdanbahan yang diberioleh PPD agar kelewatansaringan PROTIM sebeluminitidakberulang. Tindakan : Guru terlibat

4.0 KontrakLatihan (Plan-J) Dan BukuLatihanMurid 4.1 Pengerusiberharapsemua guru matapelajarandapatmencapai KPI yang ditetapkan agar murid-muridmendapatlatihan yang secukupnya.

4.2 Manakalauntukbukulatihanmuridpengerusimengharapkan guru memberipenekanankepadabeberapaperkaraiaitu :a. b. c. d. Membuatpembetulan Menulisharidantarikh Mengemaskinimaklumat di bahagianindeks (kulitbuku) Keseragamanbukulatihan (contohnyamelekatkanstikerberwarna)-supayalebihmenarik.

4.3 Buku-bukulatihanhendaklahdihantarkepada guru besaruntukdibuatpenyemakansekurang-kurangnyadua kali setahun. Tindakan :Semua Guru

5.0

AnalisisUjianUPPM 3

6.1 Guru bahasa MalaysiatahunenammembentangkankeputusandanmenganalisiskeputusanujianUPPM 3. Secarakeseluruhannya, keputusanujianmenunjukkanpeningkatan yang baik. Tindakan :Puan T. Thavamalar

6.0

Hal-Hal Lain

6.1 Pengerusimengingatkankepadapara guru bahasa Malaysia untukmenghantarkertassoalanbagiujianbulananOgosselewat-lewatnya 18 Ogos2012kepada PK Kurikulum, En. K. Lingeswaran. 6.2 Pengerusimengucapkanterimakasihkepadasemua AJK keranadapatmeluangkanmasauntukhadirdalammesyuarat. Tindakan :Semua AJK Mesyuaratditangguhkanpada jam 2.30petang.

Disediakanoleh,

Disemakoleh,

(En.MohdAizatZulkifli) Malaysia

(EN.Lingeswaran A/L Krishnan)KetuaPanitiaBahasa GPK1/PenyelarasKurikulum