You are on page 1of 3

S gd&t thi nguyn Trng thpt yn ninh

M II
H tn:

thi hc k I
Mn: Ho 12 ( thi gian 45 pht)
Lp.

I. Phn trc nghim (4 im):


Cu 1: ng vi cng thc phn t C4H9NO2 c bao nhiu amino axit l ng phn ca nhau? A 3 B 6 C 5 D 4 Cu 2: Trong cc tn gi di y, tn no ph hp vi cht CH3-CH-CH3? A Isopropylamin B Isopropanamin C Etylmetylamin Cu 3: Cht khng tham gia phn ng thu phn l:
A Saccarozo B Fructozo

N H2

D Metyletylamin D Xenlulozo

C Tinh bt

Cu 4: Nhm vt liu no c ch to t polime thin nhin? A Nha bakelit, t tm, t axetat. B T visco, t tm, phim nh ; C T visco, t tm, cao su buna, keo dn g ; D Cao su isopren, t visco, nilon 6, keo dn g; Cu 5: C ba cht hu c: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH, CH3[CH2]3NH2. nhn ra dung dch ca cc hp cht trn, ch cn dng thuc th no sau y? A HCl B Qu tm C NaOH D CH3OH/HCl Cu 6: Dung dch no di y lm i mu qu tm thnh ? A H2NCHCOOH B NH2CH2COOH C C6H5NH2 D CH3CH2CH2NH2 Cu 7: Khi t chy hon ton mt hp cht hu c thu c hn hp kh CO2 v hi nc c t l mol l 1:1. Cht ny c th ln men ru. Cht l cht no trong cc cht sau? A Fructozo B Saccarozo C Axit axetic D Glucozo Cu 8: Cho 4 dung dch: Glucozo, glixerol, fomanehit, etanol. C th dng thuc th no sau y phn bit c c 4 dung dch trn? A Cu(OH)2 B Nc brom C Na kim loi D Dung dch AgNO3 trong NH3 Cu 9: trung ho mt lng axit bo t do c trong 14 gam cht bo cn 15ml dung dch KOH 0,1M. Ch s axit ca cht bo l:
A 14
| CH2CH2 COOH

B 6

C 7

D 12

Cu 10: C 3 ho cht sau y: Etylamin, phenylamin, ietylamin v amoniac. Th t tng dn lc bazo c xp theo dy: A Phenylamin < amoniac < etylamin < ietylamin. B Phenylamin < etylamin < ietylamin < amoniac. C Etylamin < amoniac < phenylamin < ietylamin. D Amoniac < etylamin < phenylmin < ietylamin. Cu 11: Hp cht X c cng thc cu to CH3CH2COOCH2CH3. Tn gi ca X l:

A Metyl propionat.

B Etyl axetat.

C Propyl axetic.

Etyl propionat. Cu 12: T tm v nilon-6,6 u A Cha cc loi nguyn t ging nhau trong phn t B Thuc loi t tng hp C C cng phn t khi D Thuc loi t thin nhin Cu 13: phn bit cc dung dch glucozo, saccarozo v anhit axetic c th dng dy cht no sau y lm thuc th? A HNO3 v AgNO3/NH3 B Nc brom v NaOH C AgNO3/NH3 v NaOH D Cu(OH)2 v AgNO3/NH3 Cu 14: ng vi cng thc phn t C4H8O2 c bao nhiu este ng phn ca nhau? A 3 B 5 C 4 D 2 Cu 15: Cht tc dng vi Cu(OH)2 to sn phm mu tm? A Tinh bt B Xen lulozo C Anhit axetic D Peptt Cu 16: Pht biu no sau y khng ng? A Polime tng hp c to thnh t phn ng trng hp hoc trng ngng. B Polime l hp cht c phn t khi ln. C Nhng phn t nh c lin kt i hoc vng bn c gi l monome. D H s n mt xch trong cng thc polime gi l h s trng hp.

II. Phn t lun (6 im):


Cu 1: t chy 11gam este X n chc thu c 11,2 lit CO2 (kc) v 9 gam H2O. a) Xc nh CTPT ca X. b) un 8,8 gam X trong dung dch KOH va n khi phn ng hon ton thu c 4,6 gam mt ancol Y v mt lng mui Z. Vit CTCT ca X v tnh khi lng ca Z. Cu 2: Vit phng trnh phn ng ho hc ca phn ng polime ho cc monome sau: a) CH2 = CH2 b) NH2-[CH2]10-COOH c) CH2 = CHCl d) CH2 = CH

p n : 1. C 2. A 3. B 4. B 5. B 6. A 7. D 8. A 9. B 10. A 11. D 12. C 13. D 14. C 15. D 16. C