You are on page 1of 3

JABATANI PELAJARAN PERAK JALAN TTIN ABDUL RAZAK 30640 rPOH, PERAK DARUL RIDZUAN.

Telefon : 05-501 5000 Fal<s : 05-527 7273 Portal : www.pelajaranperak.gov.my * PERAK SENTIASA DI PUNCAK KECEMERLANGAN-

SEGERA

Tarikh
Semua Pegawai Pelajaran Daerah Semua Pengetua/Guru Besar Sekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak Tuan/Puan,

Ruj.Kami : J.Pel.Pk.SULTT)4773 Jtd.7 I

27 Ogos 20L2

es)

URUSAN KENAIKAN PANGKAT TIME.BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BAGI TAHUN 2013

Sukacita saya diarah merujuk kepada surat Kementerian pelajaran Malaysia KP(PP)SULIT 0063/U1 JILID 15 (12) bertarikh 14 Ogos 2012 berhubung dengan
perkara di atas.

Dimaklumkan bahawa Jabatan Pelajaran Perak dalam proses menguruskan urusan kenaikan pa.ngkat bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah dan pegawai Perkhidmatan Pendjdikan Lepasan Diploma Tahun 2013. Pegawai yang layak adalah seperti di LAMPIRAN A.
Sehubungan itu, pihak tuan/puan 1: di bawah penyeliaan

2.

tuan/puan dengan melengkapkan borang hingga LAMPIRAN 89.

dikehendaki memperakukan semua pegawai di l.AMprRAN 81

4.

berikut:

OIeh kerana pihak Kementerian Pelajaran Malaysia akan menggunakan sistem epangkat sepenuhnya, maka pihak tuan/puan dikehendaki mefiistikan semua maklumat pegawai-pegawai yang layak dinaikkan pangkat Tahun 2013 dikemaskinikan. Maklumat-maklumat yang perlu dikemaskinikan dalam sistem epangkat adalah seperti

4.L 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4-7

Maklumat akademik;

Maklumat Pengisytiharan tahun 2009 ke atas);

hafta

(Surat kelulusan pengisytiharan hafta

Maklumat pengalaman bekerja (5 tahun terakhir); Maklumatperkhidmatan. Maklumat tempoh p.r.rl.un berdenda dan tatatertib fiika ada); Maklumat cuti; dan Maklumat markah prestasi (Tahun zoog,2010 dan 2011).

Selepas semua maklumat dikemaskini pihak tuan/puan selaku Ketua I' Jabatan hendaklah membuat pengesahan

fKIik' butang hantar pengesahan,).

,,

CINTAILAH BAHASA KITA''

(Sila catatkan rujukan pejabat ini apabila berhubung)

-2-

yang layak dalam urusan kenaikan pangkat secara time-based

6.

Bagi memudahkan jabatan ini membuat semakan dan memperakukan pegawai berasaskan jabatan ini (u.p kecemerlangan Tahun 2013 tuan/puan dikehendaki mengemukakan ke Unit Naik Pangkat) sebelum atau pada 14 September 2Ol2 dokumen-dokumen sepefti berikut:

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9


6.10

Borang LAMPIMN 81 hingga 89 (Mengikut mana berkenaan) Salinan diakui sah Kad Pengenalan di atas keftas A4; Salinan diakui sah surat pelantikan tetap Gred DGA29IDG4L

Salinan diakui sah surat pengesahan dalam perkhidmatan Gred


DGA29/DG41

Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DGA32/DGA34 (jika berkaitan)
Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG44 fiika ber:kaitan) Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG4B (iika berkaitan) Salinan diakui sah surat kenaikan pangkat Gred DG52 fiika berkaitan) Salinan surat kelulusan pengisytiharan harta tahun 2009 ke atas. Kenyataan Ketua Jabatan

i.

Markah LNPT - Tahun 2009,2010 dan 2011 (Pegawai yang sedang cuti belajar, cuti tanpa gaji, cuti sakit berpanjangan melebihi 180 hari pada tahun 2009, 2010 dan 2011 hendaklah
mengemukakan markah LNPT bagi tahun sebelumnya.

ii.
6.11

Salinan surat laporan tatatertib/keputusan tatatertib/surat pertuduhan/kes mahkamah jenayah/perintah kebankrapan


sekiranya pegawai yang pernah/sedang dalam tindakan tersebut.

Salinan kenyataan perkhidmatan yang lengkap dan kemaskini.

7.

Sebarang masalah jika ada, sila hubungi Unit Naik Pangkat di talian 5015059, 5015060, 5015061, 5015306 dan 5015064 untuk penjelasan selanjutnya.

-3tuan dalam perkara lni adalah sangat dihargai dan didahului dengan uc6pan
:

KerJasarna

terlina

lo$h.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

svrlv.ng maty$,perintah,

t"d

(RAZAK BrN HOHD NUR) Ketua Sektor ft:}tor Khidmat Pengurusan dan Pernbangunan Ulp. Pengarah PelaJiran Perak
AMr(/sAR