You are on page 1of 23

Gio n Tin hc t chn lp 9 Ngy dy: ......./....../......

Tun: 01; Tit 01 Tn bi dy

Bi 1: T MY TNH N MNG MY TNH


I. Mc tiu 1.Kin thc - Gip Hs hiu v sao cn mng my tnh. - Bit khi nim mng my tnh l g. - Cc thnh phn ca mng: cc thit b u cui, mi trng truyn dn, cc thit b kt ni mng, giao thc truyn thng. 2. K nng - Bit mng my tnh l g, phn bit c cc thnh phn ca mng. 3. Thi - Nghim tc trong hc tp, c tinh thn hc hi, sng to . II. Chun b - GV: Sch gio khoa, gio n. - HS: Sch gio khoa, v, vit, thc k. c SGK trc khi ln lp. III.Tin trnh ln lp: 1. n nh lp (1) 2. Kim tra bi c (Thng qua) 3. Bi mi * Gii thiu bi (2) cc lp di cc em c hc mt s phn mm ng dng nh: Microsoft Word, Microsoft Excel, Turbo Pascal. Hng ngy, cc em thng hay trao i vi bn b bng cch Chat v gi Email, cc em c bao gi thc mc l ti sao ngi ta li c th lm c nh vy khng. Mun bit cu tr li th cc em s hiu r hn trong chng trnh lp 9, bi u tin chng ta s tm hiu l bi 1 ca chng 1: T my tnh n mng my tnh. * Tin trnh bi dy: Tg Hot ng gio vin Hot ng hc sinh Ni dung 13 Hot ng 1: Tm hiu v sao cn mng my tnh 1. V sao cn mng my tnh: - Hng ngy, em thng - Son tho vn bn, tnh - Ngi dng c nhu dng my tnh vo cng vic ton, nghe nhc, xem cu trao i d liu g? phim, chi game,.. hoc cc phn mm. - Vi cc my tnh n - Em thy rng my tnh l, kh thc hin khi cung cp cc phn mm thng tin cn trao i phc v cc nhu cu hng c dung lng ln. ngy ca con ngi, nhng - Nhu cu dng chung cc em c bao gi t t cu cc ti nguyn my tnh hi v sao cn mng my tnh khng. Cc em hy - L do cn mng my tnh nh d liu, phn mm, my in, t nhiu my tham kho thng tin trong l: tnh. SGK v cho bit nhng l do +Ngi dng c nhu cu v sao cn mng my tnh? trao i d liu hoc cc Gio vin V Thy Kim Hu
1

Gio n Tin hc t chn lp 9 phn mm. + Vi cc my tnh n l, kh thc hin khi thng tin cn trao i c dung lng ln. - Nhu cu dng chung cc ti nguyn my tnh nh d liu, phn mm, my in, t nhiu my tnh. - Nhn xt. - Lng nghe v ghi bi. 23 Hot ng2: Tm hiu khi nim mng my tnh - Cho hs tham kho thng - Mng my tnh l tp hp tin SGK. Mng my tnh l cc my tnh c kt ni g? vi nhau theo mt phng - Nhn xt. thc no thng qua cc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho php ngi dng chia s ti nguyn nh d liu, phn mm, my in, - Em hy nu cc kiu kt - Kiu kt ni hnh sao, ni ph bin ca mng my kiu ng thng, kiu tnh? vng - Mi kiu u c u im Quan st v nhc im ring ca n. 2. Khi nim mng my tnh: a) Mng my tnh l g? Mng my tnh l tp hp cc my tnh c kt ni vi nhau theo mt phng thc no thng qua cc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho php ngi dng chia s ti nguyn nh d liu, phn mm, my in, Cc kiu kt ni mng my tnh: - Kt ni hnh sao. - Kt ni ng thng. - Kt ni kiu vng. b) Cc thnh phn ca mng. - Cc thit b u cui nh my tnh, my in, - Mi trng truyn dn cho php cc tn hiu truyn c qua (sng in t, bc x hng ngoi). - Cc thit b kt ni mng(modem, b nh
2

- Em hy nu cc thnh phn ch yu ca mng? - Cc thnh phn ch yu ca mng l: cc thit b u cui, mi trng truyn dn, cc thit b kt ni mng, giao thc truyn - Nhn xt v gii thch, thng. thng tin thm v cc thnh phn ch yu ca mng. Gio vin V Thy Kim Hu

Gio n Tin hc t chn lp 9 tuyn) - Giao thc truyn thng: l tp hp cc quy tc quy nh cch trao i thng tin gia cc thit b gi v nhn d liu trn mng. 4. Cng c (5) * Cu hi Mng my tnh l g? C cc kiu kt ni mng c bn no? Hy nu cc thnh phn ca mng? * Tr li Mng my tnh l tp hp cc my tnh c kt ni vi nhau theo mt phng thc no thng qua cc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho php ngi dng chia s ti nguyn nh d liu, phn mm, my in, Cc kiu kt ni mng my tnh: - Kt ni hnh sao. - Kt ni ng thng. - Kt ni kiu vng. Cc thnh phn ca mng. - Cc thit b u cui nh my tnh, my in, - Mi trng truyn dn cho php cc tn hiu truyn c qua (sng in t, bc x hng ngoi). - Cc thit b kt ni mng(modem, b nh tuyn) - Giao thc truyn thng: l tp hp cc quy tc quy nh cch trao i thng tin gia cc thit b gi v nhn d liu trn mng. 5. Dn d (1) - V nh hc bi, xem li cc v d v c trc phn tip theo ca bi hc. Rt kinh nghim: ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... -------------------------- -------------------------

Gio vin V Thy Kim Hu

Gio n Tin hc t chn lp 9 Ngy dy: ......./....../...... Tun: 01; Tit 02 Tn bi dy

Bi 1: T MY TNH N MNG MY TNH(tt)


I. Mc tiu 1.Kin thc - Bit mt vi loi mng my tnh thng gp: mng c dy v mng khng, mng cc b v mng din rng. - Bit vai tr ca my tnh trong mng. - Bit li ch ca mng my tnh. 2. K nng - Nhn bit c mt vi loi mng my tnh thng gp. 3. Thi - Nghim tc trong hc tp, c tinh thn hc hi, sng to . II. Chun b - GV: Sch gio khoa, gio n. - HS: Sch gio khoa, v, vit, thc k. c SGK trc khi ln lp. III.Tin trnh ln lp: 1. n nh lp (1) 2. Kim tra bi c (Thng qua) 3. Bi mi * Gii thiu bi (2) tit trc cc em c bit mng my tnh l g v cc thnh phn ca mng cng nh mt s kiu kt ni mng c bn. i vi mng my tnh chia ra bao nhiu loi v mi loi c nhng li ch cng nh c im g? Chng ta tm cu tr li trong tit hc ny. * Tin trnh bi dy: Tg Hot ng gio vin Hot ng hc sinh Ni dung 13 Hot ng 1: Tm hiu v vic phn loi mng my tnh 3. Phn loi mng - Cho hs tham kho thng - Mng c dy v khng my tnh tin trong sgk. Em hy nu dy, mng cc b v mng a) Mng c dy v mng khng dy mt vi loi mng thng din rng. - Mng c dy s dng gp? mi trng truyn dn l cc dy dn (cp - u tin l mng c dy v xon, cp quang). mng khng dy c phn - Mng khng dy s chia da trn mi trng truyn dn. Vy mng c - Mng c dy s dng dng mi trng truyn dy s sng mi trng mi trng truyn dn l dn khng dy (sng truyn dn l g? cc dy dn (cp xon, cp in t, bc x hng ngoi). quang). - Mng khng dy s sng - Mng khng dy s dng mi trng truyn dn l mi trng truyn dn g? khng dy (sng in t, bc x hng ngoi). Gio vin V Thy Kim Hu
4

Gio n Tin hc t chn lp 9 - Lng nghe v ghi bi. - Mng khng dy cc em thng nghe ngi ta gi l Wifi cc tim Cafe. Mng khng dy c kh nng thc hin cc kt ni mi thi im, mi ni trong phm vi mng cho php. Phn ln cc mng my tnh trong thc t u kt hp gia kt ni c dy v khng dy. Trong tng lai, mng khng dy s ngy cng pht trin. - Ngoi ra, ngi ta cn phn loi mng da trn phm vi a l ca mng my tnh thnh mng cc b v mng din - Mng cc b(Lan) ch h rng. Vy mng cc b l thng my tnh c kt g? ni trong phm vi hp nh mt vn phng, mt ta nh. - Mng din rng(Wan) - Cn mng din rng l g? ch h thng my tnh c kt ni trong phm vi rng nh khu vc nhiu ta nh, phm vi mt tnh, mt quc gia hoc ton cu. - Lng nghe v ghi bi. - Nhn xt v gii thch thm: cc mng lan thng c dng trong gia nh, trng ph thng, vn phng hay cng ty nh. b) Mng cc b v mng din rng - Mng cc b (Lan Local Area Network) ch h thng my tnh c kt ni trong phm vi hp nh mt vn phng, mt ta nh. - Mng din rng (Wan - Wide Area Network) ch h thng my tnh c kt ni trong phm vi rng nh khu vc nhiu ta nh, phm vi mt tnh, mt quc gia hoc ton cu.

Gio vin V Thy Kim Hu

Gio n Tin hc t chn lp 9

Cn mng din rng thng l kt ni ca cc mng lan.

23

Hot ng2: Tm hiu vai tr ca my tnh trong mng - M hnh mng my tnh - L m hnh khch ph bin hin nay l g? ch(client server). - Theo m hnh ny, my -Chia thnh 2 loi chnh l tnh c chia thnh my my ch (server) v my loi chnh. l nhng loi trm (client, workstation) no? - My ch thng l my -My ch thng l my nh th no? c cu hnh mnh, c ci t cc chng trnh dng iu khin ton b vic qun l v phn b cc ti nguyn trn mng vi mc ch dng chung. - My trm l my nh th - My trm l my s dng no? ti nguyn ca mng do my ch cung cp. - Nhn xt v gii thch c th cho HS nm ni dung

4. Vai tr ca my tnh trong mng M hnh mng my tnh ph bin hin nay l m hnh khch ch (client server): - My ch (server): L my c cu hnh mnh, c ci t cc chng trnh dng iu khin ton b vic qun l v phn b cc ti nguyn trn mng vi mc ch dng chung. - My trm (client, workstation): L my s dng ti nguyn ca mng do my ch cung
6

Gio vin V Thy Kim Hu

Gio n Tin hc t chn lp 9 ny. Hot ng3: Li ch ca mng my tnh - Y/c HS c thng tin trong SGK v cho bit li ch ca - Li ch ca mng my mng my tnh l g? tnh l: - Dng chung d liu. - Dng chung cc thit b phn cng nh my in, b nh, cc a, - Dng chung cc phn mm. - Trao i thng tin. - Ni ti li ch ca mng my tnh l ni ti s chia s (dng chung) cc ti nguyn trn mng. - Nhn xt v gii thch thm tng li ch. cp. 5. Li ch ca mng my tnh - Dng chung d liu. - Dng chung cc thit b phn cng nh my in, b nh, cc a, - Dng chung cc phn mm. - Trao i thng tin.

4. Cng c (5) * Cu hi Ngi ta phn loi mng my tnh nh th no? Nu cc li ch ca mng my tnh. * Tr li + Mng c dy v mng khng dy - Mng c dy s dng mi trng truyn dn l cc dy dn (cp xon, cp quang). - Mng khng dy s dng mi trng truyn dn khng dy (sng in t, bc x hng ngoi). + Mng cc b v mng din rng - Mng cc b (Lan - Local Area Network) ch h thng my tnh c kt ni trong phm vi hp nh mt vn phng, mt ta nh. - Mng din rng (Wan - Wide Area Network) ch h thng my tnh c kt ni trong phm vi rng nh khu vc nhiu ta nh, phm vi mt tnh, mt quc gia hoc ton cu + Cc li ch ca mng my tnh: Dng chung d liu; Dng chung cc thit b phn cng nh my in, b nh, cc a,; Dng chung cc phn mm; Trao i thng tin. 5. Dn d (1) - V nh hc bi, xem li cc v d v c trc phn tip theo ca bi hc. Rt kinh nghim: ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Gio vin V Thy Kim Hu
7

Gio n Tin hc t chn lp 9 -------------------------- -------------------------

Ngy dy: ......./....../...... Tun: 02; Tit 03 Tn bi dy

Bi 2: MNG THNG TIN TON CU INTERNET


I. Mc tiu 1.Kin thc - Bit internet l g? - Bit mt s dch v trn Internet: T chc v khai thc thng tin trn Internet, tm kim thng tin trn Internet, hi tho trc tuyn, o to qua mng, thng mi in t v cc dch v khc. 2. K nng - Bit internet l g, thc hin c vic T chc v khai thc thng tin trn Internet, tm kim thng tin trn Internet. 3. Thi - Nghim tc trong hc tp, c tinh thn hc hi, sng to . II. Chun b - GV: Sch gio khoa, gio n. - HS: Sch gio khoa, v, vit, thc k. c SGK trc khi ln lp. III.Tin trnh ln lp: 1. n nh lp (1) 2. Kim tra bi c (5) * Cu hi Mng my tnh l g? C cc kiu kt ni mng c bn no? Hy nu cc thnh phn ca mng? * Tr li Mng my tnh l tp hp cc my tnh c kt ni vi nhau theo mt phng thc no thng qua cc phng tin truyn dn to thnh mt h thng cho php ngi dng chia s ti nguyn nh d liu, phn mm, my in, Cc kiu kt ni mng my tnh: - Kt ni hnh sao. - Kt ni ng thng. - Kt ni kiu vng. Cc thnh phn ca mng. - Cc thit b u cui nh my tnh, my in, Gio vin V Thy Kim Hu
8

Gio n Tin hc t chn lp 9 - Mi trng truyn dn cho php cc tn hiu truyn c qua (sng in t, bc x hng ngoi). - Cc thit b kt ni mng(modem, b nh tuyn) - Giao thc truyn thng: l tp hp cc quy tc quy nh cch trao i thng tin gia cc thit b gi v nhn d liu trn mng. 3. Bi mi * Gii thiu bi (2) bi trc cc em c tm hiu v mng my tnh, cn mng thng tin ton cu Internet th sao. C v cc em s hiu r hn trong bi hc hm nay: Bi 2. Mng thng tin ton cu Internet. * Tin trnh bi dy: Tg Hot ng gio vin Hot ng hc sinh 17 Hot ng 1: Tm hiu internet l g? - Y/C hs tham kho thng tin trong SGK. Em hy cho Internet l mng kt ni bit Internet l g? hng triu my tnh v mng my tnh trn khp th gii, cung cp cho mi ngi kh nng khai thc nhiu dch v thng tin khc nhau. - Em hy cho v d v nhng c, nghe hoc xem tin dch v thng tin ? trc tuyn thng qua cc bo in t, i hoc truyn hnh trc tuyn, th in t, trao i di hnh thc din n, mua bn qua mng,.. -Nhn xt. -Theo em ai l ch thc s Mng Internet l ca ca mng internet? chung, khng ai l ch -Mi phn nh ca Internet c cc t chc khc nhau qun l, nhng khng mt t chc hay c nhn no nm quyn iu khin ton b mng. Mi phn ca mng, c th rt khc nhau nhng c giao tip vi nhau bng mt giao thc thng nht (giao thc TCP/IP) to nn mt mng ton cu. - Nu nh em ni mng Gio vin V Thy Kim Hu Ni dung 1. Internet l g? Internet l mng kt ni hng triu my tnh v mng my tnh trn khp th gii, cung cp cho mi ngi kh nng khai thc nhiu dch v thng tin khc nhau nh Email, Chat, Forum, - Mng Internet l ca chung, khng ai l ch thc s ca n. - Cc my tnh n l hoc mng my tnh tham gia vo Internet mt cch t ng. y l mt trong cc im khc bit ca Internet so vi cc mng my thc s ca n. tnh khc. - Khi gia nhp Internet, v mt nguyn tc, hai my tnh hai u tri t cng c th Cc my tnh n l kt ni trao i hoc mng my tnh tham thng tin trc tip vi gia vo Internet mt cch nhau. t nguyn v bnh ng.

Gio n Tin hc t chn lp 9 Internet, em c sn sng chia s nhng kin thc v hiu bit c mnh trn Internet khng? - Khng ch chng ta m c rt nhiu ngi dng sn sng chia s tri thc, s hiu bit cng nh cc sn phm ca mnh trn Internet. Theo em, cc ngun thng tin m internet cung cp c ph thuc vo v tr a l khng? - Chnh v th, khi gia nhp Internet, v mt nguyn tc, hai my tnh hai u tri t cng c th kt ni trao i thng tin trc tip vi nhau. Tr li theo suy ngh.

Cc ngun thng tin m internet cung cp khng ph thuc vo v tr a l.

- Tim nng ca Internet rt ln, ngy cng c nhiu cc dch v c cung cp trn Internet nhm p ng nhu cu a dng ca ngi dng. Vy Internet c nhng dch no Gii thiu mc 2. 15 Hot ng2: Tm hiu mt s dch v trn internet: t chc v khai thc thong tin trn internet; Tm kim thng tin trn internet Em hy lit k mt s dch Mt s dch v trn v trn Internet? Internet: - T chc v khai thc thng tin trn Internet. - Tm kim thng tin trn Gio vin V Thy Kim Hu

2. Mt s dch v trn Internet a) T chc v khai thc thng tin trn Internet. Word Wide Web(Web): Cho php t chc thng tin trn
10

Gio n Tin hc t chn lp 9 Internet. - Hi tho trc tuyn. - o to qua mng. - Thng mi in t - Cc dch v khc. - u tin l dch v t chc v khai thc thng tin trn Internet, y l dch v ph bin nht. Cc em rng mi khi cc em g mt trang web no , th cc em thy 3 ch WWW u trang web. Chng hn nh www.tuoitre.com.vn. Vy cc em c bao gi thc mc mc l 3 ch WWW c ngha g khng. Cc em hy tham kho thng tin trong SGK v cho c bit dch v WWW l g? Internet di dng cc trang ni dung, gi l cc trang web. Bng mt trnh duyt web, ngi dng c th d dng truy cp xem cc trang khi my tnh c kt ni vi Internet. b) Tm km thng tin trn Internet - My tm kim gip tm kim thng tin da trn c s cc t kha lin quan n vn cn tm. - Danh mc thng tin (directory): L trang web cha danh sch cc trang web khc c ni dung phn theo cc ch . Lu : Khng phi mi thng tin trn Internet u l thng tin min ph. Khi s dng li cc thng tin trn mng cn lu n bn quyn ca thng tin .

- Nhn xt. - Cc em c th xem trang web tin tc VnExpress.net bng trnh duyt Internet Explorer.

Word Wide Web(Web): Cho php t chc thng tin trn Internet di dng cc trang ni dung, gi l cc trang web. Bng mt trnh duyt web, ngi dng c th d dng truy cp xem cc trang khi my tnh c kt ni vi Internet.

- Dch v WWW pht trin mnh ti mc nhiu ngi hiu nhm Internet chnh l web. Tuy nhin, web ch l mt dch v hin c nhiu ngi s dng nht trn Gio vin V Thy Kim Hu
11

Gio n Tin hc t chn lp 9 Internet. - tm thng tin trn Thng dng my tm Internet em thng dng kim v danh mc thng cng c h tr no? tin. - My tm kim gip em lm My tm kim gip tm g? kim thng tin da trn c s cc t kha lin quan - V d cc em c th s n vn cn tm. dng Google vi t kha thi Olympic ton tm thng tin lin quan n cuc thi Olympic ton. ? Danh mc thng tin l g? Danh mc thng tin l trang web cha danh sch cc trang web khc c ni dung phn theo cc ch .

V d danh mc thng tin trn cc trang web ca Google, Yahoo.

- Khi truy cp danh mc thng tin, ngi truy cp l th no? - Ngi truy cp nhy chut vo ch mnh - Yu cu hs c lu trong quan tm nhn c SGK. danh sch cc trang web c ni dung lin quan v truy cp trang web c th c ni dung. 4. Cng c (5) * Cu hi 1: Internet l g? im khc bit ca mng internet so vi cc mng LAN, WAN. 2: Em hy lit k mt s dch v trn Internet? * Tr li Gio vin V Thy Kim Hu
12

Gio n Tin hc t chn lp 9 1. Internet l mng kt ni hng triu my tnh v mng my tnh trn khp th gii, cung cp cho mi ngi kh nng khai thc nhiu dch v thng tin khc nhau nh Email, Chat, Forum, 2. Mt s dch v trn Internet: T chc v khai thc thng tin trn Internet; Tm kim thng tin trn Internet; Hi tho trc tuyn; o to qua mng; Thng mi in t; Cc dch v khc. 5. Dn d (1) - V nh hc bi, xem trc phn cn li ca bi hc ny. -------------------------- -------------------------

Ngy dy: ......./....../...... Tun: 02; Tit 04 Tn bi dy

Bi 2: MNG THNG TIN TON CU INTERNET(tt)


I. Mc tiu 1.Kin thc - Bit mt s dch v trn Internet: T chc v khai thc thng tin trn Internet, tm kim thng tin trn Internet, hi tho trc tuyn, o to qua mng, thng mi in t v cc dch v khc. - Bit lm th no kt ni Internet 2. K nng - HS thc hin c mt s dch v trn Internet: T chc v khai thc thng tin trn Internet, tm kim thng tin trn Internet, hi tho trc tuyn, o to qua mng, thng mi in t v cc dch v khc. 3. Thi - Nghim tc trong hc tp, c tinh thn hc hi, sng to . II. Chun b - GV: Sch gio khoa, gio n. - HS: Sch gio khoa, v, vit, thc k. c SGK trc khi ln lp. III.Tin trnh ln lp: 1. n nh lp (1) 2. Kim tra bi c (thng qua) 3. Bi mi * Gii thiu bi (2) Ngoi cc dch v cc em hc tit trc i vi internet cn rt nhiu dch v v ng dng khc na, l cc dch v v ng dng no chng ta cng tm hiu trong tit hc ny nh. * Tin trnh bi dy: Tg Hot ng gio vin Hot ng hc sinh Ni dung 11 Hot ng 1: Tm hiu mt s dch v trn internet: Th 2. Mt s dch v trn in t; Hi tho trc tuyn. Internet Gio vin V Thy Kim Hu
13

Gio n Tin hc t chn lp 9 - Hng ngy cc em trao i thng tin trn Internet vi nhau bng th in t(Email). Vy th in t l g? - Th in t (E-mail) l dch v trao i thng tin trn Internet thng qua cc hp th in t. - S dng th in t em c th nh km cc tp(phn mm, vn bn, m thanh, hnh nh,..). y cng l mt trong cc dch v rt ph bin, ngi dng c th trao i thng tin cho nhau mt cch nhanh chng, tin li vi chi ph thp. c) Th in t - Th in t (E-mail) l dch v trao i thng tin trn Internet thng qua cc hp th in t. - Ngi dng c th trao i thng tin cho nhau mt cch nhanh chng, tin li vi chi ph thp.

d) Hi tho trc tuyn Internet cho php t chc cc cuc hp, hi tho t xa vi s tham gia ca nhiu ngi nhiu ni khc nhau. - Y/c hs nghin cu SGK v - L cc cuc hp, hi tho cho bit th no gi l hi t xa vi s tham gia ca tho trc tuyn? nhiu ngi nhiu ni khc nhau, ngi tham gia ch cn ngi bn my tnh ca mnh v trao i, tho lun ca nhiu ngi nhiu v tr a l khc nhau. Hnh nh, m thanh ca hi tho v ca cc bn tham gia c truyn hnh trc tip qua mng v hin th trn mn hnh hoc pht trn loa my tnh. - Nhn xt, gii thch v cho v d hs d hnh dung. 10 Hot ng2: Tm hiu ng dng khc trn internet - Y/c hs nghin cu thng Gio vin V Thy Kim Hu

3. Mt vi ng dng khc trn Internet


14

Gio n Tin hc t chn lp 9 tin trong SGK v cho bit - o to qua mng l dch - Ngi hc c th truy v nh th no ? cp Internet nghe cc bi ging, trao i hoc nhn cc ch dn trc tip t gio vin, nhn cc ti liu hoc bi tp v giao np kt qu qua mng m khng cn ti lp. - Nhn xt. - Thng mi in t l dch - Cc doanh nghip, c v nh th no ? nhn c th a ni dung vn bn, hnh nh gii thiu, on video qung co, sn phm ca mnh ln cc trang web. - Khi mua bn trn mng - Bng hnh thc chuyn mt sn phm no , ngi khon qua mng. ta thanh ton bng hnh thc no ? - Kh nng thanh ton, chuyn khon qua mng cho php ngi mua hng tr tin thng qua mng. Cc din n, mng x hi hoc tr chuyn trc tuyn(chat), tr chi trc tuyn(game online). 15 Hot ng3: Tm hiu cch kt ni internet - Y/c hs nghin cu thng tin trong SGK v cho bit - kt ni c Internet, - Cn ng k vi mt nh u tin em cn lm g? cung cp dch v Internet(ISP) c h tr ci t v cp quyn truy cp Internet - Em cn cn thm cc thit - Cn c Modem v mt b g na khng? ng kt ni ring (ng in thoi, ng truyn thu bao, ng truyn ADSL, Wi - Fi) - Nh cc thit b trn cc my tnh n l hoc cc Gio vin V Thy Kim Hu a) o to qua mng Ngi hc c th truy cp Internet nghe cc bi ging, trao i hoc nhn cc ch dn trc tip t gio vin, nhn cc ti liu hoc bi tp v giao np kt qu qua mng m khng cn ti lp. b) Thng mi in t - Cc doanh nghip, c nhn c th a ni dung vn bn, hnh nh gii thiu, on video qung co, sn phm ca mnh ln cc trang web.

4. Lm th no kt ni Internet - Cn ng k vi mt nh cung cp dch v Internet(ISP) c h tr ci t v cp quyn truy cp Internet. - Nh Modem v mt ng kt ni ring (ng in thoi, ng truyn thu bao, ng truyn ADSL, Wi - Fi) cc my tnh n l hoc cc mng LAN, WAN c kt ni vo h thng mng ca ISP ri t kt
15

Gio n Tin hc t chn lp 9 mng LAN, WAN c kt ni vo h thng mng ca ISP ri t kt ni vi Internet. cng chnh l l do v sao ngi ta ni Internet l mng ca cc my tnh. - Em hy k tn mt s nh - Tng cng ti bu chnh cung cp dch v Internet vin thng vit nam vit nam? VNPT, Viettel, tp on FPT, cng ti Netnem thuc vin cng ngh thng tin. - Nhn xt. - Cho hs tham kho thng tin trong sgk. ng trc - ng trc Internet l Internet l g? cc ng kt ni gia h thng mng ca nhng nh - H thng cc ng trc cung cp dch v Internet Internet c th l h thng do cc quc gia tren th cp quang qua i dng gii cng xy dng. hoc ng kt ni vin thng nh cc v tinh. -Y/c hs c phn ghi nh, - Thc hin theo y/c ca sua c bi c thm 1 GV 4. Cng c (5) * Cu hi Lm th no c th kt ni vi internet? Th no l ng trc internet? * Tr li * kt ni vi internet ta cn thc hin - ng k vi mt nh cung cp dch v Internet(ISP) c h tr ci t v cp quyn truy cp Internet. - Nh Modem v mt ng kt ni ring (ng in thoi, ng truyn thu bao, ng truyn ADSL, Wi - Fi) cc my tnh n l hoc cc mng LAN, WAN c kt ni vo h thng mng ca ISP ri t kt ni vi Internet Internet l mng ca cc my tnh. * ng trc Internet l cc ng kt ni gia h thng mng ca nhng nh cung cp dch v Internet do cc quc gia trn th gii cng xy dng. 5. Dn d (1) - V nh hc bi, tr li cc cu hi v bi tp trang 18 SGK. Rt kinh nghim: ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................... Gio vin V Thy Kim Hu
16

ni vi Internet Internet l mng ca cc my tnh. ng trc Internet l cc ng kt ni gia h thng mng ca nhng nh cung cp dch v Internet do cc quc gia trn th gii cng xy dng.

Gio n Tin hc t chn lp 9 ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... -------------------------- -------------------------

Ngy dy: ......./....../...... Tun: 03; Tit 05 Tn bi dy

Bi 3: T CHC V TRUY CP TRN INTERNET


I. Mc tiu 1.Kin thc - HS bit cch t chc thng tin trn Internet, bit cch truy cp Web. 2. K nng - HS thc hin c truy cp web. 3. Thi - Nghim tc trong hc tp, c tinh thn hc hi, sng to . II. Chun b - GV: Sch gio khoa, gio n. - HS: Sch gio khoa, v, vit, thc k. c SGK trc khi ln lp. III.Tin trnh ln lp: 1. n nh lp (1) 2. Kim tra bi c (5) * Cu hi 1: Internet l g? im khc bit ca mng internet so vi cc mng LAN, WAN. 2: Em hy lit k mt s dch v trn Internet? 3. Lm th no c th kt ni vi internet? Th no l ng trc internet? * Tr li 1. Internet l mng kt ni hng triu my tnh v mng my tnh trn khp th gii, cung cp cho mi ngi kh nng khai thc nhiu dch v thng tin khc nhau nh Email, Chat, Forum, 2. Mt s dch v trn Internet: T chc v khai thc thng tin trn Internet; Tm kim thng tin trn Internet; Hi tho trc tuyn; o to qua mng; Thng mi in t; Cc dch v khc. 3. - Cn ng k vi mt nh cung cp dch v Internet(ISP) c h tr ci t v cp quyn truy cp Internet. Gio vin V Thy Kim Hu
17

Gio n Tin hc t chn lp 9 - Nh Modem v mt ng kt ni ring (ng in thoi, ng truyn thu bao, ng truyn ADSL, Wi - Fi) cc my tnh n l hoc cc mng LAN, WAN c kt ni vo h thng mng ca ISP ri t kt ni vi Internet Internet l mng ca cc my tnh. * ng trc Internet l cc ng kt ni gia h thng mng ca nhng nh cung cp dch v Internet do cc quc gia trn th gii cng xy dng. 3. Bi mi * Gii thiu bi (2) Qua cc tit hc trc cc em bit nhiu v li ch ca internet vy thng tin trn internet c t chc nh th no, chng ta cng tm hiu qua tit hc ny. * Tin trnh bi dy: Tg Hot ng gio vin Hot ng hc sinh Ni dung 13 Hot ng 1: Tm hiu t chc thng trn Internet 1. T chc thng tin trn internet. - yu cu hs c thng tin c thng tin SGK a. Siu vn bn v SGK trang web Siu vn bn l loi vn - vi hng triu my ch lu bn tch hp nhiu thng tin, Internet l mt dng d liu khc nhau kho d liu khng l. Thng nh: vn bn, hnh nh, tin trn internet thng c m thanh, video v t chc di dng siu vn cc siu lin kt n bn. - Theo em t chc thng tin Siu vn bn l loi vn cc siu vn bn khc di dng siu vn bn l bn tch hp nhiu dng d nh th no? liu khc nhau nh: vn - Siu vn bn c to bn, hnh nh, m thanh, ra nh ngn ng video v cc siu lin HTML (Hyper Text kt n cc siu vn bn Markup language ngn ng nh du siu khc. vn bn). - Nhn xt - Siu vn bn c to ra Siu vn bn c to bng ngn ng g? ra nh ngn ng HTML (Hyper Text Markup language ngn ng nh du siu vn bn). -Trang web l mt siu vn bn c gn a ch truy cp trn Internet. a ch truy cp ny c gi l a ch trang web b. Website, a ch website v trang ch. - Website l mt hoc
18

- Nhn xt - yu cu hs quan st H15 quan st l mt trang web s dng siu vn bn.

Gio vin V Thy Kim Hu

Gio n Tin hc t chn lp 9 nhiu trang web lin quan c t chc di mt a ch truy cp chung. - a ch truy cp chung c gi l a ch ca website Trang web l mt siu vn bn c gn a ch truy cp trn Internet. Website l mt hoc nhiu trang web lin quan c t chc di mt a ch truy cp chung. tr li - Mt s a ch: + Mng ca b gio dc v o to: www.edu.net.vn. + Bo dn tr: www.dantri.com + vietnamne.vn. + vi.wikipedia.org +www.answers.com + www.nasa.gov - Khi m mt website trang u tin c gi l trang ch. a ch ca website cng chnh l a ch ca trang ch ca website.

Hnh 15: Trang web c a ch vnschool.net/vuihoche2009/i ndex.htm - Th no l mt trang web ? - Nhn xt - Website l g ?

trang ch (Homepage) - Nhn xt - a ch Website l g ? - Em hy nu mt vi v d v a ch trang web - Nhn xt. - Khi truy cp vo mt websit, bao gi cng c mt trang web c m ra u tin. Trang c tn l g ? - a ch ca website cng chnh l a ch ca trang ch ca website. 8 Hot ng2: Tm hiu trnh duyt Web - yu cu hs c thng tin c thng tin SGK sgk - Mun truy cp vo cc Phi s dng phn mm trang web ngi dng phi trnh duyt web (web lm nh th no? browser) - Th no l trnh duyt trnh duyt web l mt web? phn mm ng dng gip ngi giao tip vi h thng www: truy cp cc Gio vin V Thy Kim Hu

2. Truy cp web a. Trnh duyt web. - Trnh duyt web l mt phn mm ng dng gip ngi giao tip vi h thng www: truy cp cc trang web v khai thc cc ti nguyn trn internet.
19

Gio n Tin hc t chn lp 9 trang web v khai thc cc - Mt s trnh duyt - Nhn xt ti nguyn trn internet. web: - Em hy nu mt s trnh + Internet Explorer. duyt web m em bit? + Mozilla Fiefox. . + Internet Explorer. - Nhn xt + Mozilla Fiefox. 10 Hot ng3: Tm hiu cch truy cp trang Web - yu cu hs c thng tin - c thng tin SGK SGK - truy cp trang web a ch cc trang web ngi s dng cn phi bit . ci g? - Trnh by cc bc truy + Nhp a ch ca cp c mt trang web trang web vo a ch v trn internet? Nhn Enter. - Nhn xt - Mun m trang web ca - Nhp a ch ca trang vietnamnet.vn ta thc hin web (vietnamnet.vn ) vo nh th no? a ch v Nhn Enter. - yu cu hs quan st H18 quan st l mt trang web ca vietnamnet.vn b. Truy cp trang web Mun truy cp vo mt trang web ta lm nh sau: + Nhp a ch ca trang web vo a ch + Nhn Enter.

4. Cng c (5) - Y/c hs c v tr li cc cu hi 1,2,3,4 trong SGK. 5. Dn d (1) - V nh hc bi, c trc phn cn li ca bi hc ny. -------------------------- -------------------------

Gio vin V Thy Kim Hu

20

Gio n Tin hc t chn lp 9

Ngy dy: ......./....../...... Tun: 03; Tit 06 Tn bi dy

Bi 3: T CHC V TRUY CP TRN INTERNET(tt)


I. Mc tiu 1.Kin thc - HS bit cch tm kim trn internet bng cc t kha. 2. K nng - HS thc hin c tm kim trn internet bng cc t kha. 3. Thi - Nghim tc trong hc tp, c tinh thn hc hi, sng to . II. Chun b - GV: Sch gio khoa, gio n. - HS: Sch gio khoa, v, vit, thc k. c SGK trc khi ln lp. III.Tin trnh ln lp: 1. n nh lp (1) 2. Kim tra bi c (thng qua) 3. Bi mi * Tin trnh bi dy: Tg Hot ng gio vin Hot ng hc sinh Ni dung 13 Hot ng 1: Tm hiu cch tm kim thng tin trn 3. Tm kim thng tin internet trn internet a. My tm kim - yu cu hs c thng tin c thng tin sgk - My tm kim l cng SGK - My tm kim l nh th My tm kim l cng c h tr tm kim thng tin trn Internet no? Gio vin V Thy Kim Hu dnh
nhp t kho

21

Gio n Tin hc t chn lp 9 c h tr tm kim thng theo yu cu ca ngi tin trn Internet theo yu dng. - Nhn xt cu ca ngi dng. - Em hy nu nhng my - Mt s my tm kim tm kim thng tin m em ph bin: *Google: bit? *Google: http://www.google.com.vn http://www.google.com .vn *Yahoo: *Yahoo: http://www.yahoo.com http://www.yahoo.co *Microsoft: http://www.bing.com m *Microsoft: *AltaVista: http://www.altavista.com http://www.bing.om - Nhn xt *AltaVista: - Gii thiu mt s my tm quan st. http://www.altavista.c kim. om b. S dng my tm kim

- My tm kim thng tin da trn ci g? - Em hy trnh by cc bc thc hin tm kim thng tin trn my tm kim l Google? - Nhn xt - Khi g xong t kho v nhn Enter th mt danh sch cc trang web cho ngi dng la chn nhng Gio vin V Thy Kim Hu

Da trn cc t kho + Truy cp vo my tm kim Google. + G t kho vo nhp t kho. Nhn phm Enter hoc nhy nt tm kim.

Mun tm kim thng tin trn my tm kim ta thc hin nh sau: * Truy cp vo my tm kim Google. * G t kho vo nhp t kho. Nhn phm Enter hoc nhy nt tm kim. Kt qu tm kim s c lit k di dng danh sch lin kt.

22

Gio n Tin hc t chn lp 9 thng tin ph hp vi yu cu ca mnh. - Tm kim vi t kho my tnh Quan st

- Tm kim thm vi mt s t kha khc cho hs quan Quan st st. Hot ng 2: Tm hiu cc cu hi v bi tp

* Cu hi v bi tp

4. Cng c (5) -Y/c hs c phn ghi nh trong SGK v hi li mt s thng tin trong bi hc. 5. Dn d (1) - V nh hc bi, c trc phn cn li ca bi hc ny. Rt kinh nghim: ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... -------------------------- -------------------------

Gio vin V Thy Kim Hu

23