You are on page 1of 1

SENARAI TASKA DI SABAH TAHUN 2013 Bil Toddlers (2-3 thn): keseluruhan (Tarikh (Tarikh lahir lahir 2011)

2010) KOTA BELUD 1 2 3 4 5 6 7 8 TASKA SINAR SURIA TASKA SMILEY KID TASKA PERMAISURI TASKA HARMONI
TASKA ALAM RIA

Daerah

Bil

TASKA

8 5 4 6
7

13 4 4 4
9

TASKA NUR KASIH TASKA ST PHILIP TASKA PERMATA

5 2 0

1 1 6

JUMLAH

37

42