PRIJEDLOG VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 87. stavka 1.

Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008 i 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2013. godine donijela ODLUKU o davanju suglasnosti Gradu Benkovcu za zaduženje kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb

I.
Daje se suglasnost Gradu Benkovcu za zaduženje kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Zagreb, u iznosu od 2.100.000,00 kuna, na rok otplate kredita od sedam godina u što je uključen i poček u trajanju od godinu dana, u 24 tromjesečne rate, uzfiksnukamatnu stopu od 7,25% te jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini od 0,5% iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti zafinanciranjeizgradnje infrastrukture u Poslovnoj zoni Sopot, sukladnp O dluci Gradskog vijeća o dugoročnom kreditnom zaduženju Grada Benkovca, KLASA: 400-01/12-01/20, URBROJ: 2198/27-01-13-3 od 21. siječnja 2013. godine. II. Radi ostvarenja zaduženja iz točke I. ove O dluke, zadužuje se Grad Benkovac da izradi planove proračunske potrošnje za godine u kojima treba planirati sredstva za otplatu kredita. III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. KLASA: URBROJ: Zagreb, PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful