P. 1
Akeres Habayis Thursday 04.18.13

Akeres Habayis Thursday 04.18.13

|Views: 114|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on Apr 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

email: AkeresHabayis@GitMorgen.

com To advertise call: 7183887744
העיקש
7:38 ............................................
תאצ
)72( םיבכוכה
8:50 ............................................
■ April 18, 2013 • ק"פל ג"עשת רייא 'ח • םישודק-ירחא 'רפ גאטשרענאד ■
טנייה
59°- 54°
טנעקלאווראפ
ןגראמ
69°- 51°
ןטניוו/טנעקלאווראפ
ד"סב
• Classified $10 ■ Small Box $25 ■ Inch $50 •
Seeking mature, energetic, organized, experienced sales lady to manage a childrens retail store.
Must be computer literate. From 10:00 to 4:00 Sunday thru Thursday. Please call 718-388-4590
Full time female customer service position available in heimishe office in Jersey City. Proficiency in
Quickbooks and good phone skills required. Generous pay. Please fax resume to: 866-829-6055.
718-387-6263 טפור ,ץאלפ ןפיוא ןטפעשעג עלא ,הוקמ ,םינינמ .ס'ואלעגנאב םורדעב 1-2 לבעליעווע - אלעסיטנאמ
347-228-4878 טפור עטיב ,הרותה ראב פמעק ןיא ןסע טימ ןעגנידראפ וצ סואלעגנאב ס'םורדעב 2-3 - קירדלעש קאל
Att. Graduates: Hamaspik is seeking direct support professional staff to work in a group home in Williamsburg
with special need girls. Hours: Monday thru Thursday: 3:00-8:00 and Sunday 2:00-8:00. Drivers License a plus.
Also seeking for early morning hours 6:00-9:00 and a Shabbos staff. Please call 718-387-7088 x201.
NYSHA Article 16 Clinic in Williamsburg is looking to hire an administrative assistant
to work 25 hours a week. Please call 718-302-3333 ext. 301.
Att. Graduates: Hamaspik's Day Habilitation Program is looking to hire Girls
to work full time as direct care staff. Drivers license a must. Call (718) 302 3333 ext. 101.
Fax your resume to (718) 302 3341 or email it to dayhab@hamaspikkings.org.
Hamaspik is looking for a girl to do res hab with a 10 year old girl in Williamsburg,
Sunday thru Friday 2 hours a day. Marcy and Wallabout area. Please call 718-431-8400 ext. 412.
גנולייטפא סליקסטעק
סנעדישראפ
טייהנגעלעג טעברא
Jobs at Hamaspik
718-305-5435 טפור ,רעטנעגעג עש'ידרח עלא ןיא תוריד ערענעלק/ערעסערג עמעווקאב עכילרעה רמועב ג"ל םילשורי
all cash deal ,זיירפ Reasonable א רעייז ראפ ןפיוקראפ וצ .ווע ןאשזיוויד ףיוא הריד םורדעב 2 עכילרעה - ס"מוו
718-522-2750 טפור עטריסרעטניאראפ טסנרע ראנ ,םורא םישדח 8-12 ןיא ןפומוצניירא ןיא גיטראפ ןייז טעוו
,הוקמ/להוש וצ טנאנ .ןגיוצעגראפ לפאק ,ךילטנכעוו ףיוא ךילגעמ ,ןעגנידראפ וצ הריד םורדעב 2 עטאווירפ - ימאימ טראנ
718-782-2085 .געט 30 ראפ זיירפ לשעפס ,זיירפ עכילגנעגוצ ,הציחמ טימ לופ ,רעטנואק טינערג טגאמראפ ,ס'דנוארג ענייש
גנולדנאהראפ תוריד
)רעיירב( א"טילש יוועל ףסוי ברה בוך לזמ א"טילש גרעבנירג השמ ברה
פ"ב - 'יחת תרמ הלכה
יסנאמ - ו"ינ השנמ 'ילא רמכ ןתחה
)חקור( א"טילש רגיא ליבייפ ברה בוך לזמ )ץיוורוה( א"טילש ןאמדלעפ בקעי ברה
פ"ב - 'יחת אצמאלש תרמ הלכה פ"ב - ו"ינ ליצעג רמכ ןתחה
)שטייד( א"טילש ץ"כ ןתנוי ברה בוך לזמ )דלעפנייוו( א"טילש ץיוורוה בקעי ברה
שובטעלפ - 'יחת הניד לדייא אצמאלש תרמ הלכה פ"ב - ו"ינ לאקזחי אדוי רתלא רמכ ןתחה
םיכודיש
ןתחה דצ ןושש לוק הלכה דצ החמש לוקו
ו"יה ראגנוא לאקזחי 'ר בוך לזמ )שטיוואקמיס( ו"יה רעלדא ארזע השמ 'ר
פ"ב - 'יחת תרמ הלכה
פ"ב - ו"ינ ךלמילא רמכ ןתחה
)ןייטשדלאג( ו"יה סייוו 'יעשי 'ר בוך לזמ )ןאמדלאג( ו"יה רעגרעבצרעוו םוחנ םייח 'ר
ס”מוו - 'יחת רתסא תרמ הלכה י"ק - ו"ינ םהרבא רמכ ןתחה
EZ Talk רמועב ג"ל Special! Buy now Approved Link Kosher Phone.
Get FREE Wrist Band - Please call 718-384-4385
Doing Returns on Thursdays. Schedule by 1PM - 718-302-3300 -
פ"ב / ס"מוו - "טקישעג"
845-782-4048 טפור י"ק ןופ/וצ ןוא .גאט א לאמ 2 פ"ב ןוא ס"מוו ןשיווצ ס'ירעווילעד עכילגעט - רעשזנעסעמ לענש
845-445-4666 טפור ,ספירט טנעטסיד-גנאל ידעטס ןעמענוצנא טיירג זיא ןעוו-ינימ עמעווקאב טימ ןאמרעגניא דסנעיריפסקע
QUALITY CLEANERS Sale! 99¢ a shirt 718-218-4661שטיוואמארפ לאוי
646-523-8556 טפור עטיב ,ןגעוו עדייב $22 זיולב ןעוו ינימ ,$18 זיולב ןגעוו עדייב פ"ב וצ ס"מוו ןופ סיוורעס ראק עגיליב
347-432-3562 Excellent Mice Proofing טפור ?roches/ants רעדא ןזיימ ריא טאה
Silverally - Repair, Polish, Lacquer, Antique, Free Pick up & Delivery. Call 347-560-4258 lv. msg
347-403-9933 טפור עטיב ןכיורבעג גניבמאלפ ערעייא עלא ראפ
718-782-0285 טפור ,טריטנאראג טייהנדירפוצ • ןזיירפ עטסעב • ןטנאמייד - רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate 917-586-3774
!טריטנאראג טייהנדירפוצ 718-913-4683 ןיוש טפור ?תואיפ רעדא ראה ריא טרילראפ
!טנוזעג רעייז 718-705-8008 טפור געט 30 ןיא 30LB טרילראפ !גאוו ןרילראפ וצ טייצ זיא טצעי
HANDYMAN
Plumbing Plumbing
QUALITY CLEANERS
To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com
ןיירא סע טגנערב !קעווא טשינ סע טפראוו ?ןסירוצ תיציצ רעייא ךיז טאה
!יינ יוו שממ ןפינקרעביא סע ךייא ןלעוו רימ שטניל 27 סרענילק יסראמ וצ
רעטיסיבעב
רעדניק ערעייא רעביא טזאל
רעטיסיבעב ענעבעגעגרעביא ןא ייב
• טכאנרעביא • גאט :ראפ
שדוח • ךאוו • תבש
סיוורעס עכילפעה - ןזיירפ עטוג
718-384-3701 :טפור
א"טילש לבעל םהרבא 'ר ח"הרה ייב
ץ“דיבה ירבח וניתובר תמכסהב
א"בבות ק"היע םילשורי תידרחה הדעה
718-977-5459
שזדעסעמ א טזאל
ןעמאנ רעפ $50 :זיירפ
credit card accepted
ןשעלוצסיוא
ערה ןיע
525 DEKALB AVE.
By Bedford and Skillman
347-770-9666
,,,e,, -,¸,´, ~ -~¡ ,e·¡ ,,¡,¸ -··
··,··~ ,~, .,. ,,¡,¡ -·· -~¡

ס
ו
כ
ן
י
מ
ו
ח
נ
ת !ףליה רעייא ןפראד רימ !אי
Ext ent ed Ti l l Mot zei Shabbos
EARLY BIRD SPECIAL
תבש יאצומ זיב רעדרא לעפאר רעייא טלעטשאב
סטעקיט טלעפאד טמוקאב ןוא - טכאנייב 1:00
:םוטאד םעד טקנעדעג
Chinese Auction
סאלאפ ןדע ןופ ןלאז יד ןיא
:ןעיורפ
April 21 ,רומא 'רפ גאטנוז
:ךעלדיימ
April 22 ,רומא 'רפ גאטנאמ
:טפור ,רעבמאנ ןיילטאה ן'פיוא סלעפפאר רעייא ןיוש טלעטשאב
718-534-5050
Surelles
Skirts
Will Be This Coming
MONDAY - 1 DAY ONLY!
at החמשו ןושש Hall • 213 Lee Ave. • from 12:30-8:30
n e w s k i r t s a r r i v e d !
t h e
Tichel Place
Pre רמועב ג"ל SALE
On All Tichlech!
MONDAY, April 21
Hours: 11-8pm- 718-302-4905
Not
Sunday
$1595 לשעפס םיאנת
with coupon additional $300 OFF!
לאה ארטיינ
535 Bedford
For reservation call:
718-782-7272
ןא ריא טאה
Home Equity
chase bank of america ןופ
or city bank
סע טנעק ריא
!ןשיוופא טצעי
רעללאד ןפיוא טנעס 0 ראפ
רעללאד ןפיוא סטנעס רעדא
718-306-9314 טפור
Professional Makeup
Artist on premises
Exclusive Full Line
of Long Lasting
Careline Makeup
• Manicure
• Pedicure
• Facial
• Waxing
• Tinting
Professional Acne Treatment
Spring
Facial
with organic
vitamins essential
$79.99

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->