You are on page 1of 4

Firmy a ich ldri

Preo firmy potrebuj osvietench ldrov a kde ich njs? Preo potrebujeme firmy a o mu urobi preto, aby sme ili v lepej krajine?
Cieom workshopu bolo, aby astnci inpirovali firmy, o konkrtne by mohli robi v oblasti spoloenskej zodpovednosti a tak rozrili ich vnmanie zodpovednosti voi okolitmu prostrediu. Workshop viedli: Jn Orlovsk, Michal Hrabovec Facilittor: Ivan Jek Zpis: Jana Vlaiov Po devdesiatmintovej moderovanej diskusii spojenej s otzkami pre zstupcov firiem, sme spolu identifikovali hlavn problmy. Na zver mali astnci ete monos zanecha psomn odkazy lenom Business Leaders Fra.

Vstupy z moderovanej diskusie:

a) Vytvori priestor pre zamestnancov, aby sa venovali tomu, o ich bav/zaujma ako prklad bola uveden spolonos Google, kde maj zamestnanci povolen, aby ist as pracovnho asu venovali tomu, o ich bav a to prina viu motivciu a nadenie aj do ich zamestnania a prce na pracovisku. Tieto snahy boli napr. aj u ns, ale naprklad ich zastavil vy manament, napriek snahm HR presadi, aby sa zamestnanci 2 dni v roku mohli venova dobrovonckym aktivitm. Zstupca inej firmy uviedol, e zamestnanci mali monos tmto spsobom vyui da za tde, ale o tieto aktivity malo zujem iba mlo z nich (kad z asu na as nieo urob, ale urite nie asto). Je dleit, aby manament umonil zapjanie zamestnancov, ale vemi dleit je aj to, aby sa zapjal aj samotn manament. b) Vytvorenie priestoru na podporu dobrch vec - sksenosti Anasoftu hovoria, e udia radi podporia dobr vec, treba im vak veci k tomu pripravi (ak firma zorganizuje napr. zbierku stravnch lstkov pre rodinu v ndzi, takmer vetci sa zapoja, ak ale len pouke napr. na projekt alebo organizciu, ktor by bolo dobre podpori, ale je u na zamestnancoch, aby spravili ten krok, e napr. preved prostriedky, odozva je menia). c) Rozri cause-related marketing (napr. prepojenie Dobrho anjela a Martinusu cez Anjelske drobn, a pod.) Vemi pekn spoluprce, kde sa d aj prostrednctvom vemi drobnch peaz vyzbiera vemi vea. d) Umoni zamestnancom ale aj uom zvonka firmy prichdza s uitonmi npadmi, s npadmi ako pomc, i s tmami hodnmi podpory. Aj pri tchto snahch firmy bojuj s nezujmom zamestnancov zistili, e zamestnanci sa viac zapjaj alebo zaujmaj o nejak tmu, ak sa ich nejako konkrtne tka preto vznikli napr. zamestnaneck granty.

e) Potreba ldrov vo firmch (kritick masa nemus by vina sta mlo zaplench ud, ktor vedia vyvola zujem alch a inpirova, iniciova ich zujem pre aktivitu) preto je treba vzdelva predstaviteov manamentov vo firmch. Zaujmav by mohol by naprklad seminr pre marketrov, kde im udia z obianskej spolonosti uku, e meranie vstupov obianskych iniciatv a aktivt naozaj niekedy je ako hra hokej s futbalovou loptou. Vzdelvanie je potrebn pre to, e udia z firiem za vetkm hadaj sla a meratenos, lebo ni in nepoznaj. Rovnako absurdn je poiadavka vade vidie svoje log, ak nieo podporia. Je zvrten (a s tm shlasili aj prtomn zstupcovia firiem), ke sa na PR k projektu pouije viac prostriedkov ako na samotn aktivitu. f) K vzdelvaniu me pomc aj renie dobrch prkladov (napr. firma, ktorej vkonnos klesala a snaila sa situciu vyriei rznymi team-buildingovmi aktivitami, pozvala umelcov, ktor sa zaali o zamestnancov zaujma, zaali o nich nata filmy vaka tomu zamestnanci zmenili svoje postoje a videnie, vkonnos narstla takmer okamite o 20 %) g) Na Slovensku potrebujeme osvietench a odvnych ldrov, ochotnch podpori aj nron tmy a veci, ktor nemusia by meraten, ale ovplyvuj kvalitu ivota (kultra, udsk a obianske prva, ...). h) Odporanie presun v tejto oblasti na zamestnancov aj as zodpovednosti (ak s zodpovedn, s aj aktvni) monosou je poui online portl alebo kreatvny hub pre zamestnancov, aby napr. hlasovali o tme alebo aktivitch, ktorm sa bude firma v oblasti filantropie venova, a pod. i) Inpirova ldrov, aby sa zapjali do synergickch aktivt na globlnej rovni spjanie ud, firiem, neziskoviek, ktor sa venuj rovnakej tme. j) Spjanie a networkovanie rznych aktrov na miestnej ale aj vych rovniach (spoluprca koly s miestnym divadlom a kultrnymi organizciami, prepojenie s retaurciou vaka otvraniu sa novm npadom a spoluprci s almi organizciami, intitciami a umi doku by aktivity spen). k) Ndej v mladej genercii dnes sa vemi vea mladch ud popri prci venuje aj inm aktivitm treba im da priestor. Zaujmav me by napr. podpora mladch ldrov zo strany firiem (nielen fungujcich v oblasti zujmu danej firmy, ale aj mimo tohto psobenia); budovanie vzahov mladch ud a firiem (nvtevy, ste, a pod.) l) Vzva pre oblas vzdelvania a odbornej prpravy vetko, o robia udia a d sa automatizova me by asom nahraden strojmi, a preto sa treba zamera na to, m sa udia lia od strojov. m) Vemi dleit je aj to, aby MVO hovorili o tom, o robia a preo je to dleit; musia da o sebe vedie, lebo inak podporu nezskaj.

Identifikovan problmy:

Aktivisti funguj tlom ad hoc (s flexibiln, reaguj na aktulne potreby, km firmy funguj inak viac plnuj a nie s a tak flexibiln. Myslenie ud a nastavenia v spolonosti, ktor asto brnia aktvnym obanom naplno rozvin svoje aktivity, sa ako men a ak aj tieto snahy s, zmena nastva pomaly a postupne. Vea ldrov a podnikateov nechpe, e vea dopadov projektov a obianskych aktivt sa vemi ako meria, hoci maj vplyv a vznam je treba zmeni ich pohad na meratenos a vnmanie prnosov obianskych aktivt. Problm s vekmi korporciami na Slovensku je v tom, e CEO tchto firiem, ani ich prbuzn na Slovensku neij, ani nikdy i nebud, preto je ak presvedi ich, aby prispievali k zmenm v naej spolonosti.

3
I) II) III) IV) V) VI)

Odkazy pre Business Leaders Forum:


Akch zamestnancov si vychovte, takch budete ma. Ke sa filantropicky zachovte, spechy budete a. Podpora nielen mladch, novch, inovatvnych, ale aj organizcie a projekty, ktor psobia dlhodobo a psobia v sektore/ spolonosti roky. Nedvajte uom peniaze, ale priestor. uom, ktor si priestor njdu sami, dajte peniaze. 2924858225/1100 ...akujeme ;) (et o.z. Backspace) Ldri by mali s prkladom. Da zamestnancom monos vytvra projekty; hada ud, ktor rozvlnia t hladinu; zamestnva takch ud, ktor u maj vntorn motivciu k takmto aktivitm.

VII) Neb sa spoluprc s dlhodobm, v krtkom horizonte navonok nemeratenm inkom. VIII) Ldri, chote sa pozrie ako to robia inde, a berte si dobr prklady a inpircie. IX) s medzi zamestnancov, pova ich, zisti, omu a venuj a o ich bav. Dleit je, aby firmy vytvrali priestor na realizciu zamestnancov. Ak firma bude podporova cielene jednu mylienku, jeden smer, spolonos to zist a ocen (a viac ako ke uvidia logo). Zapojte viac zamestnancov do rozhodovania (cez intern online portl s monosou hlasovania, pridvania iniciatv a pod.), manament je dnes prli centralizovan. Majte viu odvahu podpori aj menej atraktvne tmy, ktor maj silu vyriei nejak problm v spolonosti.

X)

XI)

XII) Firemn ldri by mali chodi viac predna medzi tudentov vysokch, ale aj strednch kl a ochotnejie komunikova so tudentmi V pri psan zverench prc.

XIII) Zamera sa na zdruovanie ud naklonench pre dobrovonctvo, robi pre nich trningy v rmci team-buildingovch aktivt, hada medzi nimi ldrov. XIV) Ukte svoju podporu mladm kreatvnym uom, tudentom umenia, dizajnrom, lebo s to prve oni, ktor tvoria imid mesta, v ktorom ij. Bez umelcov, dizajnrov je mesto len smetiskom panelkov, v ktorom ij udia bez snov, npadov a cieov. XV) Podpora mladch vaa budcnos. Je dleit sa ukza mladmu loveku ete pred zamestnanm. XVI) Hovorte spolone o rovnosti anc a verejne sa prihlste k potrebe rieenia socilne slabch rmskych komunt. Vaka! XVII) Poveda uom z 3.sektora ako robi charitu, filantropiu, umenie viac sexy pre biznis. o od ns oakvate vy? XVIII) ide. XIX) r know-how z toho, o ti rob rados. XX) Podporova mladch ldrov aj mimo firmy a tm ich tam prilka. Firmy by mali zmeni poiadavky na svojich novch zamestnancov buduj svojich novch zamestnancov buduj si vlastn tm, preto by sa mali zaujma kto s = ak chc rozhba obianske aktivity, treba si vybera aktvnych ud, ktor maj tendenciu rozma v tchto dimenzich. Poukza na dobr a pozitvne veci. Mal kroky namiesto vekch