





















 






























ccs@tn.gov.in



www.tn.gov.in

©                                First Edition :    1000 copies                                                                                                                                                                                                                    "    "                                                                                     "         "                                                                        .

Guß ùNôp-®P Ø¥VôÕ. ®tTY¬u Øj§ûWLs ReL SûLL°p CÚd¡\Rô Guß úNôRû] ùNnÕ ùLôsÞeLs 3. RWUô] ReL S ûLûV ¨VôVUô] ®ûXdÏ YôeL ERÜm. T¬N°lTRtLôLÜm. ReLm YôeÏm úT ôÕ . Lp T§jR SûLLs YôeÏm úTôÕ LtL°u GûPûV Wº§p ùR°YôLd ϱl©Pf ùNôpÛeLs 1 ReL SûLLs . ReLjûRl Tt± V A ¥l TûP EiûULû[ ùR¬kÕ ùLôs[ úYiÓm. 2 LôWh Ut\ EúXôLeLs úNok§Úd¡u\] Guß ùTôÚs. ReLm Gu\ YôojûR 24 úLWh. ERôWQUôL 22 LôWh G]d ϱl©Óm úTôÕ. ReL SûLLs YôeÏYÕ. ReL BTWQj§p úLWh ϱdÏm úTôÕ. ARàPu úNojR Ut\ EúXôLeLû[j R®ojÕ Ï±dLlTÓ¡\Õ.ÖLoúYôo Y¯Lôh¥ ReL SûLLs YôeÏYÕ GlT¥? ªuàYùRpXôm ùTôu]pX. AÕ A§L ThNUôL 22 úLWhRôu CÚdL Ø¥Ùm. CkRd ÏZlTm ¿eL. 2.NkûR«p ÖLoúYôWô¡V ¿eLs LY²dL úYi¥VûY: 1. Re Lm YôeÏYRtÏ Ø u]ôp . £ X ù Nô tL û[ j ùR ¬k Õ ùL ôs YÕ ª LÜ m AY£VUôÏm. ReL SûL YôeÏm úTôÕ . CÕ EeLÞdÏ. ReLj§tÏ ªuàYÕm JÚ ÏQUôÏm. 10 LôWh ReLm G]d ϱjRôp. Ut\ EúXôLeLs 14 LôWh CÚlTRôLl ùTôÚs. ÖLoúYôWô¡V ¿eLs. L¦² ®tTû]dáPm (Commo dity Exch an ge) ê XU ôL Y ôe¡ ]ô Ûm . Lh¥l ùTôu GuTûRúV ϱdÏm BTWQl ùTôu Guß Ï±l©Óm úTôÕ. B]ôp YôeÏm úTôÕ ùTÚmTôXôú]ôÚdÏ ÏZl Tm HtTÓYÕ CVtûLVôL CÚd¡\Õ. R]dLôLÜm CÚdLXôm. ¿eLs EeLÞdÏl TZdLUô] LûP«p Yôe¡]ôÛm N¬. LûP«p ¿eLs SûL YôeÏm Øu AkRj ReL SûLûVj §Úl©d ùLôÓdÏm úTôÕ A YoL[Õ ¨TkRû]Lû[j ùR°YôLd ϱjÕd ùLôsÞeLs. Lh¥l ùTôu²p BTWQm ùNnV Ø¥VôÕ.

BURôTôj. G]úY CRû]f ºoTÓjÕYRtLôL. ©. úUÛm £X BiÓLs ùNu\ ©u]o. LtTû]ûV®P A§of£ RWdá¥VRôn AûUkÕ ®Ó¡u\].£ X NU Ve L° p Ei ûU f NmTYeLs. ØR-p SûLdLûPdLôW¬Pm ùNuß EeLs ×LôûWj ùR¬®jÕ ¨YôWQm AûPÙeLs. ètßdÏm úUtThP NYWu SûLLû[ AY¬Pm ùNnÕ YkRôoLs. NôRôWQ ÖLoúYôo úTôp ùNuß 15 LûPL°p 22 LôWh Guß ùNôpXlThP ReL SûLLû[ Yôe¡]ôoLs. HWô[Uô] ReL SûLLs AYoL°Pm CÚkR]. ©u]o A ûR úNôRû] NôûXdÏ.ReLj§p ùNl× LXk§ÚlTRôLd á±]o. AlúTôÕRôu AÚûU SiTWôp HUôt\lThP ®`Vm Es[eûL ùSp-dL² úTôp ùR¬kRÕ. ¬Noq Ye¡«p ûYjÕ. 2 ReL SûLLs 3 ReL SûLLs . G l úTôÕm ÑjR ReLj§úXúV (22 úLWh ) S ûLLs ùNnYôoLs. AY¬Pm ùNuß SûLLû[d Lôi©jÕ ×Õ úUôvR¬p S ûL ùNnVf ùNôu]úTôÕ AYoLÞdÏ Jo A§of£ Lôj§ÚkRÕ. ¿eLs ReLm YôeÏm úTôÕ aôp Uôod (Hall Mark) Øj§ûW ùTtßs[ ReL SûLLû[úV YôeL úYiÓm. Sm© úUôNm úTô] ®`VjûR Gi¦ Gi¦ YÚkÕYûRj R®W úYß Jußm AYoL[ôp ùNnV Ø¥V®pûX. ù Nu û] «p ª LÜ m × L r Yô nk R JÚ Ï Ó m Tm . ReLl Tj§WeLû[l ùTtß Ï±l©hP BiÓLÞdÏl ©\Ï SûLLû[l ùTtßd ùLôs[Xôm. TôWmT¬Vm ªdL SûLdLûPLû[ÙúU Sô¥f ùNpÛeLs 5.4. ùNpYkRo ÏÓmTm ReLs ÅhÓj §ÚUQj§tLôL Ye¡«-ÚkÕ SûLLû[ GÓjÕ YkRÕ. ReLs SûLLû[ A¯jÕ. ØmTôn. GlúTôÕ GlT¥ ×Lôo ùNnV úYiÓm GuTûR S ûLdLûPdLôW¬Pm ùR° YôL G ÝjÕ êXm ùTtß d ùLôsÞeLs 6. úRN TdRoL[ô] AkR ùNpYkRoLs. AlúTôÕ AYWÕ ULuLs LûPûV GÓjÕ SPjR BWm©jÕ CÚkR]o. A§L GûPÙs[ LPôdL[ôL (Yû[VpLs) ùNnÕ ¬Noq Ye¡«p ûYjRôoLs. EeLs SûLdLûPdLôW¬Pm ¿eLs ûYjÕs[ Sm©dûL EeLÞdÏj RWUô] ReLm ¡ûPdL Y¯ ùNnÙm. CkR SûLLû[ AYoL[Õ ÏÓmT SiTúW ùNnÕ ùLôÓjRôo. ARtÏ AWNôeLm Yh¥Ùm ùLôÓdÏm Gu\ §hPjûRd ùLôiÓ YkRôo. ¨VôVUô] ®ûX Es[ SûLd LûPLû[Ùm. ÏÓmT SiTWô] SûL ®VôTô¬ C\kÕ ®hPôo. 22 úLWh úNôRû] SPj§]ôoLs. ùLôpLjRô. A kR C WiÓ ÏÓmTeLÞm. SûL Yôe¡V ©u HúRàm Ïû\TôÓ ùRuThPôp Vô¬Pm.Gv T¬úNôRLoLs (Ck§V RWd LhÓlTôÓ AûUY]m) ùPp-. EeLs SûL«p HúRàm Ïû\TôÓ CÚdÏUô]ôp. ARuT¥ ùTôÕUdLs ReL°Pm CÚdÏm ReLjûR. AkR Bn®u T¥ TX CPeL°p ®tLlThP ReLj§u RWm ªLj RôrkúR LôQlThPÕ. SiT¬u ULuLs. ùNpYkRoL[ô] AYoL[Õ Åh¥p SûLLÞdÏ ùNôpXYô úYiÓm. ©u]o ÁiÓm AûR A¯jÕ ×Õ ¥ûN²p SûL ùNnV ®ÚlTlThÓ AkR SûL ®VôTô¬«u LûPdÏ ùNu\ôoLs. GeúL. LûR . £X BiÓLs ùNu\]. E eL s Rk ûR ù Nn Õ ùL ôÓ jR S ûL L° p G q Yô ß ùNl× LXk§ÚdÏm Guß úLhPRtÏ ReLÞdÏ GÕÜm ùR¬VôÕ Guß á± ûL®¬jÕ®hP]o. B]ôp NÁTj§p Ck§V RW ¨oQV AûUY]m (Bureau of Indian Standards) SPj§V Bn®u úTôÕ SûLVô[oLs ùTÚmTôXô]YoLs YgNLUôL SPkÕ ùLôsYRôL ùTôÕ UdLs LÚjÕ ùR¬®jÕs[ôoLs. ù_nléo. ùTeLðo. G]úY.I. ReLs SûLLû[f ùNnVf ùNôpYôoLs. ØR-V CPeL°p. SmSôh¥p 1970L°p ReLj§u ûL«Úl× ùYÏYôLd Ïû\kÕ CÚkRÕ. ªL ùS Úe¡V S i TÚUô] S ûL ®VôTô¬« PúU. ReLm YôeÏYRtÏ Ød¡Vj úRûY Sm©dûLVôÏm.1 22 LôWh ReL SûLLû[ YôeÏm úTôÕ Sm Sôh¥p TXÚm H Uô kÕ úT ôn ®Ó ¡\ ôo Ls . AlúTôÕ ©WRUWôL CÚkR ùUôWôo´ úRNôn A YoLs ùTôÕUdLÞdÏ Ko úYiÓ úLôs ®ÓjRôo. GpXô ReL SûLLÞdÏm Hall Mark ùNnVlTP úYiÓm Guß ReLj§tÏ RW¨oQVm ùNnRôoLs. JÚ èt\ôi¥tÏm úUXôL Sh×Pu TZ¡ YkR]o. AYoLs GlúTôÕm. ReL[Õ AiûP ÅhÓdLôWÚm. ùNuû]. ûaRWôTôj.

ReLd LXl TPm S ûPØ û\ «p C ÚkRÕ GuTÕRôu. G ¡l Õ. YPù Uô¯ èpL[ô¡V YôpÁ¡ CWôUôVQm. U²R YWXôt±p ReLj§u LiÓ©¥l× ×LrYônkR JÚ ûUp Lp XôÏm. UaôTôWRm. C k§VoLs Tp XôiÓ LÞdÏ Ø uúT ReL j§u TVû] A ± k §ÚkR ]o G uTÕ.Tj§WUôL TôÕLôdLlThÓ YkRÕ. úLW[ô. ReLj úRÓRp êXm LPp úTôdÏYWjÕ. ¿eLs áP CmUô§¬ HUôt\lTh¥ÚdLXôm. TiûPVLôX £kÕ NU ùY ° . Bv§úW-Vô®Ûm HWô[UôL ReLm ùYh¥ GÓdLlThPÕ. Bv§úW-Vô®p ùUpúTôou Utßm Ck§Vô®p úLôXôo ReL YVpLs EÚYô«]. Ej§W©WúRNm. ÀLôo Uj§V ©WúRNm. AûY ùLôXmTv LôXj§-ÚkÕ AÕYûW ùYh¥ GÓdLlThP ReLjûR ®P A§LUôL CÚkRÕ. AYoL[Õ ReL ùRô¯p ÖhT A±ûY ùY°lTÓjÕYRôL CÚd¡u\]. ùU NT hú Pô ªV ô SôL¬LeL°-ÚkÕ úRôi¥ GÓdLlThP ReLl ùTôÚhLs. A û Y A ù U¬ dL ô® Ûs [ Nôu©Wôu£vúLô. AÕ ÑjR ReLm (22 úLWh) G] ¨û]jÕ ªLÜm ùTÚûUlThÓ A¬V ùTôd¡`UôLd LÚ§ TôÕLôjÕ YkRôoLs. ØR-VYt±-ÚkÕ ùR¬V YÚ¡\Õ. 4 ReL SûLLs 5 ReL SûLLs . A WNoLs ReLs ùYt± ûV ùLôiPôÓ YRtLôL ReL SôQVeLû[ ùY°«hPôoLs. RªrSôÓ. C k§ Vô: Utù\kR SôÓLû[ ®P ReLj§u TVuTôÓ Ck§Vô®p A§Lm EQWlThPÕ. RtúTôÕ ReLjûR ARu RWjûR ¨oQVm ùNnÙm úLWh ÁhPo Gu\ LÚ® NkûRdÏ YkÕs[Õ. A§L ùNm× A§p LXdLlTh¥ÚkRÕ. AùU¬dLô®p SÅ] S L We Ls E ÚY ô« ]. Bv§úW-Vô SLWeL°Ûm ReLj úRÓ Rp úYhûP EkÕ Nd§VôL CÚkÕ S Å] CVk§WeLû[d LiÓ ©¥dL ER®VÕ. LoSôPLô. ×Õ EXLUô] AùU¬dLô®p Es[ L-úTôo²Vô®Ûm. Bk§Wô. C§-ÚkÕ Gu] ùR¬¡\Õ Gu\ôp êuß RûXØû\LÞdÏ Ø u]ôÛ m. Ï_Wôj.EXL YWXôt±p ReLm LûR 2 Ut ù\ ôÚ Ï Ó m Tj §p J Ú Re L Jh ¥V ôQ m êu ß RûXØû\L[ôL. ARu êXm AYoLs YôrkR LôXjûR N¬j§W B£¬VoLs ¨oQ«d¡\ôoLs. ¨X úTôdÏYWjÕ YWXôß LôQôYûL«p ùTÚ¡VÕ. C§LôN LôXj§-ÚkÕ ReL SûLLû[ NôUô²Vo A¦k§ÚkR]o. YôuáYo. úTôu\ A û]jÕ Uô¨XeL° Ûm A YWYo LXôfNôWj§tÏ HtT ReL SûLLs TôWmT¬VUôL ùNnVlThÓ YÚ¡u\]. ú Ut Ï B£ Vô . TjùRôuTRôm èt\ôi¥p ReLjúRÓRp úYhûP EfN LhPjûR AûPkRÕ. AUWúLôNm. SÅ] CVk§WeLs: Ck§Vô. AkR ÏÓmTj§u RûXYo ReL Jh¥VôQj§u RWjûR Eߧ ùNnYRtLôL LûPdÏ GÓjÕf ùNu\ôo. úLWh ÁhP¬p ReL Jh¥VôQj§p RWm ªLd Ïû\kÕ LôQlThPúTôÕ A§of£ AûPkRôo. ùPuYo.

(A kRkR SôÓL°pRôu Lô¡Rl TQm ùNpÛT¥VôÏm). UdLs ¿iP Sôs YôZ ReL TvTjûR ETúVô¡d¡\ôoLs. UQYû\ YûW. A¯dL Ø¥VôR RuûU ReLj§tÏs[Õ. Cußm. GeÏm ERYd á¥VÕ ReLmRôu. ARû] AdÏZkûRL°u YÚeLôXj§tÏ ØRÄPôLÜm. ReLm YôeÏYûRúV ªLÜm ®Úm×YôoLs. ÑW eLeL ° . ÏZkûRLÞdÏ úTôÓm úTôÕ. ÅÓL°Ûm Utßm GpXô TQm ×ZeÏm CPeL°Ûm ReLm Htßd ùLôs[lTÓm BTW QeLs Ck§Vd ÏÓmTj§p. AqY[ÜdLqY[Ü. NØRôVj§p Ko AeLUô¡®hPÕ. LôÕ ÏjÕm TZdLm. Cußm £X. ØR ÄÓ UdLs GußúU ØRÄÓ ùNnY§p BoYm Es[YoLs. Ñ h¥ G u ¡\ R ûXV ôT WQ m. SûLLs ùNnYÕ. CpXjRW£Ls TQm ¡ûPdÏmúTôÕ. Utßm Y¦L NêLm. LôWQm LôXjRôp A¯VôR. A û WO ôi ùN «u Ls . Yû[Vp. JÚ ÏÓmTj§u U§lûT EVojÕ¡\Õ. Gußm. Btßl TÓûL«u A¥«p ¡PkRôÛm UûX ØLÓL°p Uû\kÕ ¡PkRôÛm U²Ru Ru Bt\-]ôp ReLjûRd ùLôQo¡\ôu. º]ô®u “AdÏTgNo” ûYj§V Øû\«Ûm. “Lôtß s[ úTôúR çt±dùLôs” Gu\ TZùUô¯«uT¥. LôWQm AkRj ReLj§u Dol× Nd§Vô] ù_ô-l×Rôu. LôWQm AYNWj úRûYdÏ. úUô§Wm. ReLjRôÕLs EP-tÏ SuûU TVdÏm Gu\ Sm©dûL«p ReLm TVuTÓjRlThPÕ. Außm. B]ôp-GpXô SôÓL°Ûm. C p XeL ° p BTWQeL[ôL ®û[VôÓ m ReLm. Lô¡Rl TQm GqY[Ü EVokRRôL CÚkRôÛm GpXô CPeL°Ûm ùNpÛT¥VôLôÕ. ÏZkûR ©\kR§-ÚkÕ. G qY[ÜdùLqY[Ü ReLm ûL«Úl ©p C Úd¡\úRô.ReL TvTm : ReLm SûLLÞdÏ UhÓm TVuTPôUp EPp BúWôd¡Vj§tÏm TVuTÓ¡\Õ. ùTÚmTôÛm GpXôf NØRôVj§]¬PØm Es[Õ. AWN TWmTûWLs. ReLj§u ûL«ÚlûT A§Lm ùLôi¥Úd¡\Õ.Úk Õ ù Yh¥ G Ó dL l Th Ó . C k§Vf NØ RôV YôrdûL«p Ko AeLUô¡®hPÕ Gu\ôp AÕ ªûLVôLôÕ. UÚjÕY çVôLÜm. ReLRôp B] LôR¦. CÕ SuûU TVdÏm G]j ùR¬®dLlThÓ CÚd¡\ Õ. ùTiLÞm ReLØm Re L BT WQe Ls ù T¬Õm ùT ¬Õm TVu TÓ jÕ YÕ 6 ReL SûLLs 7 ReL SûLLs . ÏÓmT U§l× ReLj§u ûL«Úl×. AYoLsU§l× EVo¡\Õ. ÑWeLeL°-ÚkÕ LiÓ ©¥dLlThPôÛm. Ck§V CpXeL°p ReLj§u TeÏ BûP: ReLjûR èXôL CûZjÕ AûR ThÓPu úNojÕ N¬ûL úNûX ùSnYÕ GuTÕ Lôg£×Wm ùSNYô[oLÞdÏ TôWmT¬VUôL YkR LûXVôÏm.

8 ReL SûLLs 9 ReL SûLLs . ØRp YWÜ AYoLÞdÏ ReLUôLúY CÚdÏm. C k R WN ôV ]m ú Uô p Ó ( Re L BT WQ eL s ùN nV ) RV ô¬ l T Rt Ï TVu TÓ ¡\ Õ. AZLôL ª°Úm LôR¦«-ÚkÕ. ùNm× LXkÕ F§ TXl TX BTWQeLs ùNnRôoLs. AûNVô ùNôjÕdLû[ ®P AûNÙm ùNôjRô] ReLm ªLÜm. L¬úNojÕ. CÕ SûLL°u T[T[lûT A§L¬dLf ùNn¡\Õ. ùTô tLô ÑLs £X C pXeL°p ùTôtLôÑLs úNªl TûR YZdLUôLd ùLôi¥Úd¡u\]o. UZûX úUô§Wj§-ÚkÕ 800 ¡Wôm LôÑ UôûX YûW Cq®RúU ùNnRôoLs. SmSôh¥p úLhªVm. B]ôp RtúTôÕ TX YûL CVk§WeLs CYoLÞdÏ ER®VôL YkÕ®hP]. LiQô¥Ùm ùLôÓdLlTP úYiÓm. ¾Tô Y° £ -Lô YP Sôh¥p . AûY ùT¬-Vm. B ]ôp C Ru Õ Ls Ls LiLÞdÏ × XlTPô®hPôÛm Lôt± p LXkÕ ARû] ÑYô£dÏm ùTôtùLôpXoLÞdÏ £-úLô£v ÖûWÂWp úSôn Rôd¡ AYoLs YôrSôû[d Ïû\d¡\Õ. ReLjÕPu ùYs°. NVû]ûP ØR-p A¯jÕ®hÓ ©u]o ùRôh¥L°p ùLôhP úYiÓm. LôX¦ YûW LÝjR¦«-ÚkÕ. ¨dLp úTôu\ûY. NVû ]Ó SûL EÚYôdÏm ùRô¯-p NVû]Ó R®odL Ø¥VôR Ju\ôÏm. NVû]Ó LûWNûX çd¡ G¬YÕ BTjRô]Õ. ¾TôY°Vuß LQdûLj ùRôPeÏYôoLs. AlT¥ úNªjR LôÑLû[. Hù]u\ôp LPu ùLôÓlTYÚdÏ. AYoLs ReLm úYûX«p TÓm ÕVWeLs A§Lm. Bm. SmTLj RuûUûVd ùLôÓd¡\Õ. APÏ ûYjÕ. úLhªVm. ¨dLp CWiÓm TVuTÓjRlTÓ¡u\]. úUÛm AkR BTWQeLû[. ReLØm ùTôtùLôpXÚm EXúL ®VdÏm YiQm CkR ùTôt LûXOoLs. ùNpYj§u ùRnYUô] CXdϪVôL Y¯TÓ¡\ôoLs. CkRùRô¯-p ETúVô¡dLlTÓm úYß TX EúXôLeLÞm A§L Tô§lûT HtTÓjÕ¡u\]. úLhªVm CÕ TX EXL SôÓL°p RûP ùNnVlThP EúXôLUôÏm.ùTiLsRôm. úULûXYûW ªL úSoj§VôL ReL BTWQeLs ùNnÕ Es[jûR ùYuß ®Ó¡\ôoLs. DVm. Hù]u\ôp AûNVô ùNôjÕ¬ûUûV ¨oQ«lTRtÏ. Yh¥ ®¡Rm Ïû\YôLúY CÚdÏm. Øu]ô°p EªûYjÕ. B] ôp S m S ôh ¥p ùTÚm TôX ô] S ûL Vô[ oLÞ m. CûRj R®odL Li¥lTôL ùTôtùLôpXoLÞdÏ ØLê¥Ùm. B]ôp. ùTôtùLôpXoLÞm ùTô¥ ûYjÕ SûLLs ùNnÙmúTôÕ CRû]l TVuTÓjÕ¡\ôoLs. B]ôp ReLj§tÏ AmUô§¬ CpûX. AlT¥j ùRôPeÏØu AYoLs AûRj ReLm Yôe¡úV ùRôPeÏ¡\ôoLs. dúWôªVm. TôRWNm. LPu Yôe¡ Øuú]±VYoLÞmA§Lm EiÓ. AÕ úTôp ReLjûR APUô]m ûYjÕd ùLôiÓ LPu ùLôÓdLlTÓm úTôÕ. ùTôu²úX úRônkÕ. TpúYß Øû\Lû[d ûLVô[ úYiÓm.

EÚdÏØû \ EiûUVôL ReLj§u RWm ùR¬V úYiÓUô]ôp EÚd¡úV 10 ReL SûLLs 11 ReL SûLLs . ùTôÚhLû[. RtúTôÕ EXLUVUôdLp. TXÅ]m. EÚYôdLlThPÕ. AªXj§p ¿ûWf úNodLd áPôÕ. ®YNô Vl ùTôÚhLÞdÏ ‘Ad UôodÏm’ Ut\ ùTôÚhLÞdÏ ISI Ùm ùLôiÓ YWlThPÕ. A°dL. _ýWm. AYoLû[l TôÕLôdL úYi¥VÕ SûL ®VôTô¬L°u LPûUVôÏm. Ck§Vj RW ¨oQV AûUY]m Ck§Vj RW ¨oQV AûUY]m Gàm CkR ¨ßY]m ÖLoúYôo TôÕLôl©tLôL TôWôÞUu\ j§u êXm. CRuT¥ YojRLoLs. SmTLj RuûU RWm. TôÕLôl×.Hù]u\ôp CÕ 22 LôWh ReLjûR AlT¥úV ûYj§ÚdÏm. SmTLj RuûU êußm C§p APe¡VRôÏm. ¿ ¬p A ªX jû R £ ± Õ £ ± Rô L úN od L úYiÓúUùVô¯V. CkRj RWjûR “aôpUôod” Guß AûZd¡u\]o.. HUôtß m úS ôdúLôÓ ¨oQVm ùNnYÕ A §L¬jÕm. EûWLp-p ReLjûR EW£ ©u]o ARu úUp AªXjûRf úNojÕ. ùTôtùLôpXoLs ØLê¥Ùm LiQô¥Ùm A¦kÕ úYûX ùNnV úYiÓm GuTûR LhPôVUôdL úYiÓm. Tô ÕLô l× Øû\Ls ùTôtùLôp XoLs S UÕ Sôh¥u S PUôÓ m ùNp YeLs. EtTj§Ùm. EÚYôdÏm ApXÕ EtTj§VôÏm CPeLÞdúL ùNuß §¼o T¬úNôRû] SPjÕYÕm YZdLm. RûXY. EÚ YôdL Üm ùNn V úY iÓ m .Nôu± Rr RWlTÓ ¡\ Õ. ùTôÚhL°p. RôWô[UVUôdLp ùLôsûLT¥. TôÕLôl×. RWm. LûPL°p ReLj§u RWm Ïû\YRtÏ LôWQUô¡®hPÕ. B]ôp Cuß CkR ¨ûX Uô±®hPÕ. CÕ SôsYûW SûLL°u RWm ¨oQ«dLlTPôUúX CÚkRÕ. ¨\m UôßYûR ûYjÕ ReLj§u RWjûR ¨oQVm ùNnRôoLs. B]ôp LôXl úTôd¡p. ClT¥ RW ¨oQVm ùNnÙm §\ûU Ïû\kÕ ùLôiúP YkRÕm. CkR ¨ßY]m EÚYôdLlTÓm ùTôÚhLÞdÏ RW Øj§ûW RÚ¡\Õ. ùTôÚhLs JÝ eLô] Øû\«p EÚYôdLlTÓ¡\Rô. ¨oQ«dLlThP RWUô] êXl ùTôÚs APe¡ CÚd¡\Rô. úUÛm C Õ Li G ¬fNp . ¨dLp CÕ 18 LôWh ARtÏm Ïû\kR RWØs[ 14 LôWh ReL SûLLs ùNnYRtÏ TVuTÓ¡\Õ. UôoY-Ùm HtTÓjÕm. CRu Ød¡V úSôdLm. Ck§V RW¨oQV AûUY]m. Sm Sôh¥Ûm CRû]j RûP ùNnYúR ùTôtùLôpXoLÞdÏ ùNnÙm SuûUVôÏm. ùY°SôhÓ EtTj§Vô[oLÞm CkR Nôu±RûZl ùTt\ôL úYiÓm. YojRLoLÞdÏ JÚ LhÓlTôhûP ®§l TÕRôu. B]ôp CÕ FÕm ùTôÝÕ CRàûPV ×ûLLs Lôt±p LXkÕ LôhªVm Bdû^Ó EÚYô¡ AûR ùTôtùLôpXoLs ÑYô£dÏm úTôÕ TpúYß úSônLÞdÏ B[ô¡\ôoLs. Ck§V RW ¨oQVf NhPm 1986Cp ùLôiÓ YWlThPÕ. NhPm CVt±. ÖLoúYôÚdÏ RWUô] ùTôÚhLû[. ¨oQ«jRT¥Rôu. C Õ úTô X. SûLd LûPL° p A ªXjûR ®¯l×Q oÜPu ûLVô[ úY iÓ m. Guß TôojÕ Eߧ ùNnR ©u]úW Ø j§ûW. Guß A¥dL¥ Ck¨ßY]m. EûWLp Øû\ LôXm LôXUôL.

AR]ôp. ReLj§u RWjûR. ùLôsû[ XôTmRôu. EÚdÏm ûUVØm. Cl úTôÕ L¦²Ùm YkÕ ®hPRôp. AlT¥ GpúXôÚm SûL EÚdÏYR\Ï EPuTP®pûX. G ] úY . E XL R W ¨o Q V dú Lô hT ôÓ Lû [ A¥lTûPVôLd ùLôiPûY. aôp Uôod Øj§ûW T§dÏm ûUVØm. Administrative Office. Re L Yo jR Lj ûR l ùTôßjRYûW. C kR û UV eL s. Hall Mark BIS Nôu±Rr ùTt\ SûLVô[ÚdÏ HtTÓm SuûULs 3. ReL BTWQeLs Utßm ùTôÚhL°u RWj§p AYoLs ùLôiÓs[ Eߧ. ®§ Øû\Ls Á\lThPôp E¬Um WjÕ ùNnVl TÓYúRôÓ LÓm RiPû]Ùm EiÓ. ©u úLhTRtùLu]? XôTmRôu.org. 22541216. EXL ReLf NkûR«Ûm ¨ûXVô] CPm ©¥dLÜm.bisorg. Chennai . AYoLs ùRô¯p Li¦Vj§u ùY°lTôÓ 2.110 002. RWUô] ReLf NkûR YojRLoLs. 9.                Director General.in 1. ùRôPokR EߧúVôÓ RWjûR úUtùLôsÞmT¥ ùNnRp 4. Gp Xô SûLVô[oLÞm LhPôVUôL ReLs ReLl ùTôÚhLû[ “Hall Mark’ ùNnV úYiÓm. EXLj RWm YônkRRôL CÚdLúYiÓm. úU Ûm S m Ck§VoLÞdÏ GlúTôÕúU Wô£«p Sm©dûL EiÓ.600 113. Wô£Vô] YojRLoLs Guß ùTVo ùTtß ®ÓYôoLs. CeúL ®§Øû\Ls LÓûUVô]ûY. Re Ls ® tT û] dÏ û Yj §Ú dÏ m BTWQeLû[Ùm. ÖLoúYô¬u S m© dû Lû Vl ù Tß ¡\ ôo Ls .in Grams : Manaksanstha Chennai : Director. RWjûRl ùT¬RôL U§dÏm SûLVô[oLÞdÏm ùTôtùLôpXoLÞdÏm Ht\RôÏm. Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi . U] ¨û\Ü. IV Cross Road. CkRj §hPm. GpXôúU Õ¬R L§«p SPd¡\Õ. Manak Bhavan. Wô£Vô] LûP. JÚ LûP«p A Yo Ls R WU ô] R eL B TW Qm Y ôe ¡ U¡ rf £ A ûPkÕ®hPôp AYoLs YôrS ôs ØÝ YÕm A kRd Lû P« úX Rô u Re Lm Y ôe ÏY ôo Ls . CIT Campus. RWUô] LûPLs. 12 ReL SûLLs 13 ReL SûLLs . ReLl ùTôÚhLû[Ùm aôp Uôod¡u RW ¨oQVjûR ùNnÕ ùLôsYÕ LhPôVlTÓjRlTP®pûX. CqYôß ùNnÙmúTôÕ. ReL YojRLjûR ùRôPokÕ CXôTLWUôL SPjR ®Úm×m SûLVô[oLÞdÏm Ht\ §hPm CÕ.in email : infor@bis. 22542519 Fax : 91-44-22541087 email : sro@bis. EX¡tÏ B¦jRWUôL GÓjÕf ùNôpXp 5. AlT¥ CÚkRôpRôu AÕ Ck§V RW ¨oQV AûUY]jRôp Ae¸L¬dLlTÓm. RWjûRÙm. S U Õ A W Nô eL m Re L Nk ûR ûV J Ý e Ï TÓjÕYRtLôL NhPm ùLôiÓ YWlúTôYRôL Tj§¬ûLL°p ùNn§ ùY° Vô¡ C Úd¡\Õ. a ôpU ôo d RtúTôÕ BIS ReLj§u RWjûR. A¡X EXL A[®p LÓm úTôh¥«Ûm HtßU§«p ùYt±VûPRp ÖLoúYôodÏ SuûU GpXôYt±tÏm úUXôL ÖLoúYôo. India Tel : +91 11 23230131 11 23233375 Web : www. ¨oQ«lTRtLôL ‘Hall Mark’ G u\ Ø û\ûV S ûLVô[oLÞdÏ A Ø pTÓj§Ùs[Õ. çnûUûVÙm ReLl ùTôÚhLs BTWQeL°p. úUÛm. Tel: 044-22541442. B]ôp SûLVô[oLÞm ùTôt ùLôpXoLÞm RôUôLúY Ø uY kÕ . ¾®WUôL LûP©¥dL úYiÓm Gu\ GiQm EûPV SûLVô[oLÞdÏm Ck§Vj ReLf NkûR«Ûm. LôXm A§LUô¡ ®Óm.¾W úYiÓm Gu\ ¨ûX YkÕ ®hPÕ. Hù]u\ôp. ÖLoúYôúW AWNoLs.

CûYLs ReL SûL EtTj§«p ×ÕûU ùNVpTôÓLs. §\ûUûV Y[ojÕd ùLôs[ ®Úm×m. LÚjRWeÏLs. UdLs Utßm SûL LûPLôWoL°u §\ûUûV CÕ úUmTÓjÕ¡\Õ. CkR Uu\m 1987-Bm BiÓ ùRôPeLlThPÕ. CkR TôPj§hPm. ùTôtùLôpXoLÞm úNokÕ T¥dLXôm. ùTôtùLôpXoL°u Yô¬ÑLs úNokÕ T¥dÏm Yônl×m CeÏ RWlTÓ¡\Õ. ReL B TW Qe Ls E ÚY ôd Ïm Lp® û UV eL s HtTÓjRlThÓs[]. CdLp®j §hPm-êuß UôRj§-ÚkÕ JÚ YÚPm YûW Es [] . U ôQ Yo Ls ù TÚ m TV u AûPk§Úd¡u\]o. ÑßÑßlTôLf ùNVpTÓ¡\Õ. ùNuû]. T«t£ ûUVeLs GkR ùRô¯Ûm Y[of£ ùT\.CRu Ø d¡Vl T¦VôÏm. úNRôWjRÓ l ûTl Tt± Ùm LÚjÕdLs YWúYtLl TÓ¡u\].EXLj ReL RW ¨oQV AûUY]m World Gold Council EXL ReL AûUY]m EX¡p ×Lr ùTt\ ReLf ÑWeLeL°u ER®úVôÓ SPjRlTÓ¡\Õ. CjÕû\«p T¥jR ©\Ï. Design Y[of£ B¡VYt±p LY]m ùNÛjÕ¡u\]. EXL ReLj úRûY«p 75% éoj§ ùNn¡\Õ. CkR SôÓL°u NkûR. C R ]ô p . EÚYôdÏRp. úUÛm ®[mTWj§Ûm. úUmTôh¥tLôLÜm T¦×¬¡u\Õ. FdÏ®dLlTÓ¡u\]. úSoj§Vô] SûLLs E ÚY ôd ÏR p . CR]ôúXúV Ck§V SûLLs. CRu RûXûUVLm ù_²Yô®p Es[Õ. R²jRuûU ùTtß ®[eÏ¡u\]. T«t£ . ùNuû]«p úYôoph úLôpÓ ùL[u£p. C k ¨× Qo Ls . PôdPo RoUôUmTôs AWNôeL Tô-ùPd²d¡p. RLYp ùRôPo×Lû[ ReLf NkûR«p A§L¬jÕ A Ru êXm ùTôu ®VôTôWjûR JÝeÏTÓjÕm. CkR ùRô¯p ÖhTm Y[odLlTP úYi¥V Ju\ôÏm. 1995-p BWm©dLlThÓ 8 UôR A¥lTûPd Lp® §hPm CPm ùTt±Úd¡\Õ. CRu Ød¡V úSôdLUôYÕ. TZûU YônkR. ùRnYeLÞdÏ ùNnÙm SûLLs ©WjúVLUôL ùTôtùLôpXoL[ôp RVô¬dLlThÓ. EÚ dÏ Rp . RûXØû\ RûXØû\VôL ùTôtùLôpXoL[ôp ©uTt\lThÓ YÚ¡u\Õ. C Õ. Yû[Vp. . ØmTôn. ùLôpLhPô B¡V CPeL°p ùNVpTÓ¡u\]. úS oj§ûVÙm. ReLf NkûRûV ©WTXlTÓjÕYÕRôu. ®YôReLs. ÖLoúYôoLs HWô[m SûL EtTj§Vô[oLÞm HWô[m. CÕ R®W Nôu±Rr Lp®Ùm RWlTÓ¡\Õ. קV Ùd§Lû[ ûLVô[Üm. ReLf NkûRûV A©®Új§ ùNnYÕ. ReL SûLLs HtßU§«Ûm Ck§Vô Ød¡V TeûL Y¡d¡\Õ. C k §V ô® p S û LL s EÚ Yô dÏ m ûUVeLÞdÏf ùNpÛm úTôÕ. ùRô ¯pÖ hTm SmSôh¥p ReL SûL ùNnÙm ùRô¯p ÖhTm. BLúY ùNuû]«Ûm. ARtÏl T«t£ ûUVeLs A Y£ Vm. × Õû UV ô] Y ¯Ø û\ Ls . ReL Y¬Lû[d Ïû\jÕ. ReLf NkûR«p JÚØd¡V CPjûR Y¡d¡\Õ. EX¡úXúV Ck§Vô. Lôv¥e. Cuàm TXYtû\ Es[Pd¡VRôÏm. ùTôÕUdLÞdÏ ReLjûR.ùNÕdÏRp. Ck§Vô®p CRu AÛYXLeLs. 200dÏm úU tT hP S m Uô QY oL s C § p T« uß C l ú Tô Õ 14 15 ReL SûLLs ReL SûLLs . CkR LÚjRWeLeL°p. LôXm LôXUôL. CÚlTûR Sôm Cußm TX úLô®p SûLL°p LôQ Ø¥¡\Õ. ×Õ§p-. CkR TôPj §hPj§p. CÕ 17 SôÓL°p . A Ru RWjûRl Tt± V JÚ ®¯l×QoÜ HtTÓjÕYÕm CRu Ød¡V T¦VôÏm. EÚdÏ Øû\«p. ùNVp§hPm CkR AûUY]m AqYlúTôÕ LÚjRWeÏLû[Ùm T«t£ ùNVp§hPeLû[Ùm SPj§ YÚ¡\Õ. ReL BTWQeLs EÚYôdÏm Lp® TôPjûR A±ØLm ùNnÕ CÚd¡\ôoLs. úYûX Yônl×Ls A§Lm. C ußm ×ÕùUÚÏ Ïû\VôUp. ØmûT«p CkRd Lp® ûUVj§tÏ ‘vYoQWj]ÀPm’ Guß ùTVo. LÚjRW eÏLs. Tj§¬ûLLs êXUôL. SûLdLûPdLôWoLs ReLs ©W f£ û] Lû [ G ° §p ¾ oj Õd ù Lô s[ Ø ¥¡ \ Õ . Ø mûT«Ûm. RªZL AWÑPu CûQkÕ.

Ck§V S ûLLÞdÏ EXL ReLf NkûR«p JÚ R² C PØ m HtTÓj§Ùs[Õ. Ck§Vl ùTiU¦Ls ReLs YôrdûL Øû\dúLtT ReL ¥ûNuLû[ úRokùRÓ d¡\ôoLs. ReLs ùTôÚhLû[ Lôh£dÏ ûYd¡u\]o. ªLf £\kR 22 úLWh ReL BTWQj§tÏ vY oQô gN . TXYûL ReL ¥ûNuLs. C R û] U t\ CPeL°Ûm ¨ßY HtTôÓLs SPkÕ ùLôiÓ YÚ¡u\]. CRu êXm. ùRô¯p ÖhT Øuú]t\eLû[Ùm ùY°«Ó¡\Õ. 16 17 ReL SûLLs ReL SûLLs . CkR A¬V YônlûTl TVuTÓR§d ùLôiÓ. ARu ©u]o LpLjRô. ùTôtùLôpXoLÞm. ARu AZûL úUmTÓj§d LôhP ERÜm. EÚYôdLÜm Ø Vt £ G Ó jÕ d ùL ôs ¡\ Õ. ReLjûRl Tt± TX SpX ×jRLeLû[ ùY°«hÓ CÚd¡\Õ. AYoLs WNû]ûV A§LlTÓjÕYúRôÓ. Ck§V ùTiU¦Lû[ FdÏ®jÕ. Role Model Workshop . ùY°«PlThÓs[]. G kR S ûLVô[WôYÕ. CkR ûUVm. New Delhi ùY° «hPôoLs. CkR EXL ReL AûUYLm. C lúTôÕ LûPL° p ú`ôìmLÞdÏ A§L Ød¡VjÕYm ùLôÓdLl TÓ¡\Õ. Hù]u\ôp RWUô] ú`ôìm. CkR ReL AûUYLm. ×ÕûUÙm TZûUÙm CûQkÕ EÚYôdLlThP SûLLû[úV AYoLs A§Lm ®Úmס\ôoLs.A Yôo Ó E ¬U eLû [ Y ZeÏ ¡\ ôoL s. ‘Uô§¬’ LûPûVl TôojÕ®hÓ. CkR úTôh¥«uúTôÕ ùY°TÓjRlTÓ¡\Õ. AYoLÞm AqYôú\ ùNnÕ ùLôs[Xôm. LûP£VôL ùY°YkR ×jRLm The Indian Gold Jewellery Design Resource Book (1998-99) Gu\ ×jRLjûR National Institute of Fashion Technolgy. CkR ùTôÚhLôh£«p. ù Y° S ôÓ L° Û m ùNô kR ù Rô¯ .N¬Vô] TZdLeLs . LôXj§tÏ HtT A YoLs WNû]Ùm Uô±dùLôiÓ YÚ¡\Õ. ReLjûR Tt± A±V ûLVPdL ×jRLeLs.N¬Vô] CVk§WeLû[lTVuTÓjÕRp . Re Ljû Rl T t± A ú] L ùY ° ÂÓ Ls ùY°«hÓs[]. SûLdLûPdLôWoLÞm. UQUdLÞdLô] . ReLs §\ûUûV EX¡tÏ GÓjÕd LôhÓ¡\ôoLs.Uô§¬ EtTj§d LûP N¬Vô] Ø û\ «p S ûLLû[ EÚYôdÏRp . C Õ R® W Re L S û L ùTôÚhLôh£Ls AqYlúTôÕ SPjRlTÓ¡u\]. ãr¨ûXdÏ HtT BTWQeLs B¡VûY CûY. CÕ S û LV ô[ oL Þd Ï. SûLLû[j Õp-VUôL AÓd¡ ûYjÕ.the golden trend) Ck§V ùTiU¦Ls SûPØû\ YôrdûL Øû\dÏ HtT SûLLû[ ®Úm× ¡\ ôoLs.N¬Vô] ãr¨ûX .ùTôu BTWQeLs. ÖL oú Yô oL ° u L Új Õd Ls B Wô nk Õ ùY°«PlThPÕ. LiLû[d LYÚYúRôÓ. C k R BT WQ l úT ôh ¥ûV ê uß ® RU ôL l ©¬ jÕ CÚd¡\ôoLs. A§L GûPÙs[RôLf ùNnVlTÓY§pûX. ‘Lû P’ ûYdL úY iÓ m G uß ®ÚlTlThPôp.Û m. GoQôÏ[m ØR-V CPeL°p CkRl ùTôÚhLôh£ SPjRlThPÕ. úR£V úT`u ùPd]ôX´ ûUVjÕPu úNokÕ ùNVpTÓ¡\Õ. Ck§Vô®p TXTôLeL°p CÚdÏm SûL E¬ûUVô[oLs. EXLj ReL AûUYLm 1996-Bm BiÓ ùPp-«p Es[ ©WL§ û URô² p Rôu Ø Rp ‘ReL ùTôÚhLôh£ûV’ SPj§VÕ. úUÛm CkR ûUVm ×Õ ®tTû]Vô[oLû[. vY o Qô g NCÕ JÚ ReL ¥ûNu úTôh¥j §hPUôÏm. A ¦VÜm ÑLUôL C Úd¡\ Õ. §]Øm A¦Ùm ùTôu BTWQeLs. S ûL Vô [o . ùY°ÂÓLs C k R û UVm. CkR CPj§tÏf ùNuß. ReL Y¥YûUl×l Tô¦Ls (Design . R²jRuûU ùLôiPûYVôL. C l ú Tô h¥ L° u Ø ¥ ûY ¥ ûN u × j RL eL [ô L ùY°«Ó¡\ôoLs. úY ûX «Û m DÓ ThÓ C Úd ¡\ ôo Ls. Hù]u\ôp ‘EûPdúLt\ BTWQm’ GuTÕ ClúTôÕ TZùUô¯VôLúY B¡®hPÕ. ØuLôXj§p ùNnRÕ úTôp ClúTôùRpXôm ReL SûLLs. C§Ûs[ ¥ûNuLs. C kR × jRLj§p ùTôtùLôp XoLs.Ñtßl×\f ãr¨ûX CûRùVpXôm ¨û]®p ùLôiÓ JÚ Uô§¬ EtTj§ ûUVm Lô-ùLh (úLW[ô) AÚ¡Ûs[ Uôúa Gu\ CPj§p ¨ßYlThPÕ. 3 UôRj§tÏ JÚ Øû\.C k §V ô®Û m. CÕ R®W. JÚ Y¯ Lô hÓ m × j RL Uô L AûUk§Úd¡\Õ GuT§p NkúRLªpûX. GûP Ïû\kR SûLLû[úV ùTÚmTôXô] ùTiU¦Ls ®Úmס\ôoLs.

CûRd Lm©Ls ùNnVúY TVuTÓjÕ¡\ôoLs. EXL SôÓLs Aû]j§Ûm. ù Yt ± Vô [o Ls A±®dLlTÓ¡\ôoLs. úUtÏ B£ V S ôÓ L[ôL C ÚkRôÛm N¬. B£VôYôL CÚkRôÛm. £eLléo úTôu\ SôÓL°p . CkR EXL ReL AûUYLm. aôeLôe úTôu\ SôÓL°p 24 úLWh ReLúU B«WUô«Wm BiÓL[ôLl TVuTÓjRlThÓ YÚ¡\Õ. SûLVô[oL°PØm. SUÕ Sôh¥p ÏkÕU¦ CRtÏ ET úV ôL l T hP Õ.2 LôWh A[®úXúV ETúVô¡d¡\ôoLs. ÖLoúYôÚdÏ JÚ ùT¬V YWUôL AûUkÕ®hPÕ.CkR ReLl ùTôÚhLôh£. LôXm LôXUôL.66 NRÅRØm ÁRm Ut\ EúXôLeLû[Ùm ùLôiPRôÏm. _lTôu. ûN]ô. 19. Hù]u\ôp AYoLs ®R®RUô] TXYûL SûLLû[ TôoûY«Óm Yônl× ¡ûPd¡\Õ. úLW h 24 LôWh GuTÕ 100 NRm RWØs[Õ. Y ôW . ReLm Gu\ EúXôLm úLWh Øû\«úXúV A[ÅÓ ùNnVlTÓ¡\Õ.2 úLWh úTôofÑdLp Sôh¥p UdLs A¦LXuLû[ 19. ReLj RW BnÜ úLW h Gu\ôp Gu]? ReLjûR A[ÅÓ ùNnÙm úTôÕ úLWh Gu\ YôojûRûV . Re Lj §u R Wm A ± V C Õ ETúVôLlTÓjRlTP®pûX. úS¬ûPVôL EûWVôÓm NkRolTØm AYoLÞdÏd ¡ûPd¡\Õ. Uj§V ¡ZdÏ SôÓL[ôL C ÚkRôÛm. Ck§VôYôL CÚkRôÛm N¬. ùUô¯ úYßTô¥u± ETúVôLlTÓjÕ¡ú\ôm. CkR ®ûR. úUÛm AYoLs ùTôtùLôpXoLÞPàm. Hù]u\ôp 24 úLWh ReLm. ÖLoúYô¬ûPúV JÚ ùSÚdLjûRÙm C Q dLjûRÙm HtTÓjÕm. Bl©¬dLôYôL CÚkRôÛm . ¨Ù§p-. SûLVô[o. ReLf NkûRL°p ReLjûR GûP úTôÓYRtÏ TVuThPÕ. 18 ReL SûLLs 19 ReL SûLLs . ùTVo LôWQm CkR úLWh Gu\ YôojûR ‘LWôl’ Gu\ ®ûR«-ÚkÕ ùT\lThPÕ. º]ô. CkR EXL ReL AûUYLm. úUÛm ReLjÕPu úNodÏm EúXôLeL°]ôp ReLm YÛl ùTtßj §Lr¡\Õ. úLôVm×jço. SûL YôeÏm JqùYôÚ ÖLoúYôÚdÏm JÚ A§oxPd ál Tu YZ eL l TÓ ¡\ Õ. ùTôtùLôpXo. ùUuûUVô]Õm Yû[Ùm RuûUÙm ùLôiPRôÏm. ØmTôn ØR-V CPeL°p CmUô§¬ ùTôÚhLôh£ SPjR CÚd¡\Õ. ClT¥lThP ReLj§p UhÓúU BTWQeLs ùNnV Ø¥Ùm. ARôYÕ úYß GkR EúXôLØm LXdLôUp ùNnVlThPRôÏm. CkR ùTôÚhLôh£Ls ÑUôo JÚ UôRm SPdÏm. AÕ AùU¬dLôYôL CÚkRôÛm . CjRô-. ReLm RôWô[UVUôdLlTÓm ùLôsûLL°p Uôt\m ùLôiÓ YW ER®VÕ. ReLf NkûRûV JÝeÏTÓjÕm (agent) AûUlTôL ùNVpTÓ¡\Õ. CmUô§¬Vô] ùTôÚhLôh£Ls. §] . ÕÚd¡. 22 úLWh 22 úLWh GuT§p ReLj§u A[Ü 91. Bv§úW-VôYôL CÚkRôÛm . úUÛm.

¿¥jÕ EûZdÏm RuûUVôÛm. AYoLs ETúVô¡dÏm Øû\ûVÙm ©uTt± CÚd¡\Õ. Ru R²jRuûUûV Øt±Ûm CZdLôUp. AYWYo YôrdûL Øû\ûVÙm. CúXNôL CÚlTRôÛm. ReLj§u çnûU A[ÅÓ CkR CWiÓ YûLj ReLeL°Ûm Øû\úV ReLj§u A[Ü 41. Sm Ck§V UdLs 22 úLWh ReLjûRúV ®Úmסu\]o. 9 úLWhÓLû[ Øû\úV 750.67 18 750 75 14 583. H ù] u\ ôp A Yo Ls Ø Wh Ó j R] Uô L LÓ ûU Vô L EûZlTR]ôp 9. ÁiÓm ÁiÓm ×Õ úUôvR¬p SûLLs ùN nYR tÏ Bo Ym ùL ôiP YoL s.5 Õp-Vm Gu\ô p Gu]? 100 0 TÏ § Ñj RUôL C Úd ÏmúT ôÕ 2 4 úL Wh G uß á\lTÓ¡\Õ. 583. SmUYoLÞdÏ. êRÄÓ Gu\ A[®ÛúU Tôod¡\ôoLs. A¡X EXL A[®p. 916. AÕ UeL[j RuûU«u £u]UôÏm. Lh ûP LÞ dÏ 10 úL Wh R eL Ø m . JÚY¬u BÙhLôXm ØÝYÕm A¦Ùm ®RUôL AûUk§Úd¡\Õ. 18 úLWh. EQÜ. ReLj§u A[Ü 75 NR®¡Rm Rôu. ûL L¥ Lô We Ls . AùU¬dLô®p ùTÚmTôÛm 14 úLWh ReLjûR TVuTÓj§]ôÛm. ERôWQUôL S mSôh¥p SûLLs.7 41. úLWh Õp-Vm NR®¡Rm(%) 24 1000 100 22 916. A Õ GkR EúXôLjÕPu úNokRôÛm. 18 úLWh ReLm ®ûX«p 16% Ïû\kRÕ Gu\ôÛm. ùLôsûL«u ®û[YôL 18 LôWh ReLjûRÙm ®ÚmT BWm©jÕ C Úd¡ú\ ôm.67 NR®¡RØm. 18.3. J° ÅÑ¡\Õ. UdL[ôp ®ÚmTlThPôÛm. ETúVôLlTÓjRlTÓ¡\Õ. úUp SôÓL° p CRû] UdLs ®Úmס\ôoLs. AYoLs. ûYW SûLLû[Ùm ClúTôÕ 18 LôWh ReLj§p ùNnV BWmTj§p ùNnV BWm©jÕ CÚd¡\ôoLs. LôWQm 18 úLWh ReLs ùY°oUgN[ôL CÚdÏm.67 9 375 37.33 10 416. ClúTôÕ EXLUVUôdLp. AÕúTôXúY.3 58. 10. Hù]u\ôp .11 úLWh ReLúU N¬Vô]RôL CÚd¡\Õ. 14. IúWôl©V SôÓL°p 14 úLWh ReLúU SûLLs Utßm SôL¬L A¦ ùTôÚhLs ùNnYRtÏl TVuTÓ¡\Õ. Ck§V UdLs ®Úm© YôeÏYÕ 22 úLWhRôu. G]úYRôu Sôm 22 úLWh SûLLû[úV ªLÜm ®Úmסú\ôm. úUÛm AÕ ªLÜm CúXôNô]RôLÜm CÚdÏm.18 úLWh 18 úLWh ReLm Gu\ôp. úUûX SôÓL°p ARû] EúXôLm Gu\ A[®Ûm. 375 Õp-Vm Guß Ï±l©Ó¡ú\ôm. 1000 TϧLÞdÏ ÑjRj ReLm GqY[Ü GuTûRúV Õp-Vm Gu\ YôojûR ϱl©Ó¡\Õ. GÕ GlT¥ CÚkR úTô§Ûm ReLj§u RuûUúV AXô§Rôu. 10 úLWh. Sôm ùTôu úTôp ù_ô-dÏm UgNs ¨\jûRúV ®Úmסú\ôm.7. EûP. 11 úLWh ReLm TVuTÓjRlTÓ¡\Õ. CRtÏ LôWQm.7 Tϧ ÑjRUôL CÚkRôp 22 úLWh Guß Ï±l©Ó¡ú\ôm. 416.5 NR®¡RØm BÏm. Bl©¬dLô®p 9. B]ôp 18 úLWh ReLm . 37.3 NR®¡RUôÏm. úLWhûPj úRokùRÓlTÕ. AÕ Yôr®u C u± VûUVôR A mNeL[ô¡V. 20 21 ReL SûLLs ReL SûLLs . Eû\®Pm úTôp Ju\ô¡®hPÕ. LXôfNôWjûRÙm ©u Tt±VRôL CÚd¡\Õ.7 91. Ái Ó m Ái Ó m EÚdÏYRtÏ 22 úLWh ReLmRôu Ht\Õ. úUÛm Cû\Yû]úV Sôm BTWQl ùTôu Gußm Ñh¥l ùTôu Gußm AûZd¡ú\ôm. ReLjûR. 14 úLWh 14 úLWh ReLm Gu\ôp ReLj§u A[Ü 58.

6% 12 (80%) 3 3 1 5 3 2 4 1 1 5 2 0 3 4 3 1 1 1 2 10 NWôN¬ ReL çnûU ¨ûX% 8. NWôN¬ ReL çnûU ¨ûX% 15. ‘Hall mark’ Øj§ûW.74 8. ARu Ø¥ÜLs A§of£ RWjRdLRôL CÚkRÕ. Samples Purchased ®ûXdÏ Yôe¡V Uô§¬Ls RWm N¬VôL CÚkR Uô§¬Ls BIS RWj§tÏ RôrkRûY RWdÏû\Ü 1% 1-5% 5-10% 10-15% >15% ØmTôn ùNuû] ûaRWôTôj 2. 4.4 26.46 15. 3.Ck§V RW ¨oQV AûUY]m. 6. 2.4 RôrkR RWm 19. Th¥Vp . Samples Purchased ®ûXdÏ Yôe¡V Uô§¬Ls 15 15 15 15 RWm N¬VôL CÚkR Uô§¬Ls 0 2 3 0 15 100% 13 86.6% 1 2 2 7 5 3 2 2 1 4 11 (73.05 8. Ck§V ReLf NkûRûVl Tt± Ko BnÜ SPj§VÕ. 4.2 Gi Th¥Vp .6 19.6 18. Gi ùTôÚs 5.6 15 (100%) Source : Bureau of Indian Standards 5.9 17.1 Source : Bureau of Indian Standards 22 ReL SûLLs 23 ReL SûLLs .28 38.6 BIS RWj§tÏ RôrkRûY RWdÏû\Ü 1% 1-5% 5-10% 10-15% >15% 16.1 ùTôÚs Uô¨XeLs §p- 1. 3 2 12 80% 13 86.3%) 1 1 3 2 1 0 15 (100%) 2 2 1 10 Uô¨XeLs ù_néo ùTeLðo ALU ùLôpLjRô RôTôj 1. ùT\ôR ¨ßY]eL°PªÚkÕ Yôe¡V ReLj§u RWm ªLd Ïû\YôLúY CÚkRÕ. 15 15 15 15 3.

Th¥Vp . A¡X EXLj RWm YônkRûYVôL CÚd¡u\]. BIS Cu RWjûR Jj§ÚkRûYLs 14 BISCu RWj§-ÚkÕ RôrkRûY 106(88%) 1% 1-5% 5-ÚkÕ 10% YûW 10-ÚkÕ 15% YûW 15% úUp 16 15 14 18 43 NWôNW RWj RôrÜ (NR®¡Rj§p) 10. 4. CkR Øû\ 14Bm èt\ôi¥p Ce¡XôkÕ RûXSLWUô] XiP²p.Gv. LôolTúWh úXôúLô 24 ReL SûLLs 25 ReL SûLLs .I.3 Gi ùTôÚs ReLj§u RW AûPVô[m A¡X Ck§V Gi¦dûL 1.43 LôWh Es[RôLúY CÚd¡\Õ. ReLj§u RWjûR ¨oQ«l TRtLôL 2000YÕ BiÓ C mØ û\ ùLôiÓ YWlThÓs[Õ. R²xd Gu\ R²Vôo ¨ßY]m. RWdÏû\YôL. Øj§ûW ÏjÕm úNôRû]ûUVeL°Ûm(Hall Marking Centre) ReLs SûLLû[ TÏl× úNôRû]dÏ EhTÓj§ R² AûPVô[ Øj§ûW ùTtßd ùLôs[Xôm. CÕ ReLl ùTôÚs Nôu±Rr §hPUôÏm.09% 3.9% ªLj RWm RôrkR ReLl ùTôÚhLs 23. BIS Cj§hPjûR A±ØLm ùNnRÕ. Hu RWØj§û W? CmØû\ A±ØLlTÓjRlThPRtÏd LôWQm. ùTôtùLôpXoLs NûT«p A±ØLm ùNnVlThPÕ. Ck§Vj RW ¨oQV AûUY]m. C kR Ø¥®uT¥.UdLÞdÏ ®tTû] ùNnVlThÓ YkRÕRôu. ReLm. ReLs SûLL°p aôpUôod¡u ¥ûNu ©. C Rû] JÝeÏTÓjRúY.Ø ¥ ÜLs ùY° «Pl T hP] . 6. CRu êXm SûLVô[oLÞdÏ ûXNuv YZeLlTÓ¡\Õ. CkR úNôRû] ûUVeLs. Y¦Lf NkûR«p. ReLj§tÏ ‘aôpUôod¡e’ Ø û\ ûV A ± Ø Ll TÓ j§Ùs [Õ. R eL j§ tÏ j R² R W Ø j §û W ÏjRlTÓ¡\Õ. 22 LôWh G]d á± ®tLlTÓm ReLm 19. Cj§hPm ùLôiÓ YWlThPÕ. ReLj§u RWjûR ¨oQ«dÏm A§LôWjûRd ùLôÓjÕs[Õ. 5. 1972p ®Vu]ô £\l× áhPj§p GÓjR Ø¥ÜlT¥. Ck§Vô®p ùTôÕYôL. CkR SûLVô[oLs. Ck§Vj RW ¨oQV AûUY]j§u Ae¸LôWm ùTt\ ReL TÏl×f úNôRû] ûUVeL°Ûm (Assaying Centres) R² A ûPVô[m. ®ûXdÏ Yôe¡V Uô§¬Ls (Samples) 2. BnÜ ùN nR§p . (Hall Marking) a ôpUô o d¡e G p X ô S ô Ó L ° Û m. Ck§V AWNôeLm. 120 Source : Bureau of Indian Standards CûRj R®W. Ck§Vj RW ¨oQV AûUY]m JußdúL Ck§V ReL NkûR«p.

Ae¸LôWm ùTt\ SûLVô[¬u Nôu±Rr £u]m 26 ReL SûLLs 27 ReL SûLLs . R² AûPVô[ úNôRû] NôûX«u Øj§ûW A&HMC L OGO ©..I. SûLVô[oLs ØR-p. 2000 BiûPd ϱdÏm. ©u]o RϧVô]YoLÞdÏ ûXNuv YZeLlTÓm ©u]o SûLVô[oLs ©.I.Gv.I. Ae¸LôWm Cj§hPj§u T¥. R² AûPVô[f úNôRû]f NôûX Gi 4. AYoL°PªÚkÕ Uô§¬Lû[ Yôe¡ úNôRû] ùNnÙm.I. R² AûPVô[f úNôRû]f NôûXL°p ReLs SûLLû[d ùLôÓjÕ.©. aôpUôod Øj§ûW ùT\Xôm. R² AûPVô[f úNôRû]f NôûX«u £u]m YÚPj§u Øj§ûW Code Letter CkR LhPj§tÏs.TÏl×.. B]ôp SûLVô[oL°u ReLj§u RWm Ïû\kRôp AYoL[Õ ûXNuv WjÕ ùNnVlTÓm.Gv SûLVô[o ReL EtTj§ NôûXdÏf ùNuß. SûLVô[o £u]m 5..Õp-Vj§u Gi 3. úNôRû]dϬV LhPQeLû[d Lh¥. U§lÀÓ ùNnÕ. ERôWQUôL A Gu\ GÝjÕ ¡.1000 23 úLWh¥tÏ CûQVô]Õ 958 23 úLWh¥tÏ CûQVô]Õ 875 21 úLWh¥tÏ CûQVô]Õ 750 18 úLWh¥tÏ CûQVô]Õ 585 14 úLWh¥tÏ CûQVô]Õ 375 9 úLWh¥tÏ CûQVô]Õ ReL TÏl×. ©. aôpUôod¡p 5 Øj§ûWLs EiÓ 1.©. ØjRûW ùTt\ YÚPm               ùTt\ TÏl×. T§®tÏl ©u]ôp ©.Gv Ae¸LôWm ùTt\ ReL TÏl×.Gv EPu ReLs ùTVûWl T§Ü ùNnÕ ùLôs[ úYiÓm.D.Gv.I. GkR YÚPm ReLm TÏl× ùNnVlThPÕ Guß Ï±dLlTÓm. SûLVô[oLs Øj§ûW SûLVô[o £u]m ©.I. B GuTÕ 2001 BiûPÙm. GÝjÕLs AkRkR YÚPeLû[d ϱlTRôÏm.Gv Uôod 2. Utßm YÚm YÚPeL°p C.

ReL SûLLs ®VoûY ThÓ El× H± AÝdLô¡ ®Ó¡\Õ. ¡ùW¥h LôoÓ êXUôL SûLVô[oLs Ye¡L°p TQm ùTßm úTôÕ AYoLs JÚ £ß ùRôûLûVd LhPQUôL Ye¡dÏ LhP úYiÓm. B]ôp SûLVô°Ls. aôp Uôod Nôu±Rr ùTt\ SûLd LûPL°u ùTVoLs (ùNuû])                                                                                                                         28 ReL SûLLs                                                                                                                                29 ReL SûLLs . RtúTôÕ. ÖLoúYôo ®¯l×QoÜPu CÚkRôp CûRj R®odLXôm. AYoLú[ GfN¬dûLVôL ÑjRm ùNnYôoLs. Ye¡l TôÕLôl× ùThPLj§p SûLLs ûYdÏmúTôÕ SmªPm ùTôÚhL°u Th¥VûX ûYjÕd ùLôsYÕ ªLÜm SpXRôÏm.ReL BTWQeLû[ R²jR²úV Õ¦lûTL°p ûYdÏm úTôÕ SûLLs Juú\ôÓ Juß EWônkÕ úRnRp RÓdLlTÓ¡\Õ. CkR ElûTÙm AÝdûLÙm úTôdL. CÕúY. ®YWeLû[ ùR°YôLl T¥jÕ SôúU ARuT¥ ÑjRm ùNnVXôm. CRu êXm SûLLs TôÕLôl× ùTß¡u\]. úUÛm J qù Yô Ú Øû\ Tô ÕL ôl × l ù Th PL jû R ETúVô¡dÏmúTôÕm LY]jÕPu CÚlTÕ SpXÕ.SûLLû[ LôlÀÓ ùNnÕ ùLôsYÕ SpXÕ. ÖLoúYôo SûL ®VôTô¬L°Pm WºÕ úLhÓl ùTßYÕ SpXÕ.TôÕLôl× TôÕLôl× U²RoLÞdÏ UhÓUpXôUp ùTôÚsLÞdÏm AY£VUô] Ju\ôÏm. AlúTôÕ SûLVô[oLs JÚ £ß ùRôûLûV NoÅv Nôow Guß Yãp ùNn¡\ôoLs. Åh¥p Es[ Ød¡VUô] ùTôÚhLû[d ϱlTôL SûLLû[ TôÕLôl×Pu ûYjÕf ùNpYÕ SpXÕ. ReLm ARtÏ ®§®XdLpX. T¬fNVªpXôR LûPL°p SûLLs ùLôÓdLlThPôp AªXd LûWNûX TVuTÓjÕm úTôÕ ReLm úRnUô]m AûPV Yônl× CÚd¡\Õ.ÖLoúYôo.CÕ ªLÜm Ød¡VUô] Juß. Lp T§jR SûLLû[Ùm. SûLVô[¬Pm ¡ùW¥h LôoÓ êXm SûL YôeÏ¡\ôoLs. ¡ùW¥h LôoÓ :. ùY°ëo ùNpÛm úTôÕ. ÑjRm ùNnYÕ GlT¥?:. ÑÚdÏ Õ¦lûTLs:. ÖLoúYô¬PªÚkúR CkRj ùRôûLûV Yãp ùNn¡\ôoLs. B]ôp CÕ SmØûPV ReLj§tÏ Eߧ ùUô¯ ùLôÓd¡\Õ.ReLm . R®odL úYi¥VÕ. Sôm ReLm Yôe¡VRtÏ BRôWm. UWlùTh¥Ls :. ék§d ùLôhûP F\ûYjR ¿¬p ÑjRm ùNnRôp SûLLs ‘T°f’ Guß B¡®Óm. úUtá±V Øû\Ls Sôm SmØûPV ReLjûRl TôÕLôlTRtÏ HÕYôL CÚdÏm. AÕúY. Tô-x: . JÚ £±V ®tTû] Y¬ ùLôÓlT§p RY±pûX. WºÕ:.ReL ùYs°l ùTôÚhLs UWlùTh¥L°p ªLÜm TôÕLôl×Pu CÚd¡u\]. CuãWuv: . ReLj§tÏ     ®ûX (Maximum Retail Price) CpXôRRôp CÕ HtTÓ¡\Õ. JÚ úSôhÓl ×jRLm ApXÕ L¦²«p GpXô ®YWeLû[Ùm ϱ jÕ ûYjRôp TX YÚPeLÞdÏl ©u]Úm Sôm AûRl TôodL ER®VôL CÚdÏm. ReL BTWQeLû[ ÑjRm ùNnV RWUô] LXûYLs ¡ûPd¡u\]. £\kR Øû\«p TôÕLôdLlThP ReL SûLLs Cußm ùUÚÏ A¯VôUp CÚlTûRd LôQXôm. CÕ RYß. CÚm× ÀúWô ApXÕ ùTh¥«p ûYdÏmúTôÕ ‘Bd³úP`u’ Gu\ WNôV] Uôt\jRôp LßjÕl úTôYRtÏ Yônl× CÚd¡\Õ. NoÅv Nôow.SûLLû[ Tô-µtÏ ùLôÓdÏmúTôÕ SmTLUô] LûPLû[úV úRokùRÓdL úYiÓm. WºÕ ûYjÕd ùLôs[ Ø¥VôÕ úTô]ôp. ùTôÚhL°u BÙhLôXm ARu TôÕLôl ûTl ùTôÚ ß júR A ûU¡\ Õ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               30 ReL SûLLs                                                                                          31 ReL SûLLs .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Back Inner 33 32 ReL SûLLs                                                    ReL SûLLs .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful