http://legeaz.

net/legea-53-2003-codul-muncii/art-77#comment-5351

MODEL DE CONTRACT DE PRELUARE A DATORIEI Între: 1. ................domiciliat în ……..., CNP ........., în calitate de debitor în Contractul de împrumut autentificat sub nr ... de notarul public ... şi 2. ..................domiciliat în ……......, CNP ........., în calitate de nou debitor 3. ..................domiciliat în ……......, CNP ........., în calitate de creditor în temeiul art.1599 Cod civil, s-a încheiat prezentul contract de preluare a datoriei în următoarele condiţii: Subsemnatul .... - debitor transmit[1] numitului ..... - nou debitor obligaţia de restituire a împrumutului în cuantum de..... pe care o am faţă de creditorul ..... conform Contractului de împrumut autentificat sub nr .... de notarul public..... Obligaţia de restituire a împrumutului a fost garantată cu o ipotecă asupra imobilului proprietatea mea .... situat în ... înscris în Cartea Funciară nr ... a localităţii ... cu numărul cadastral ...şi consimt ca această garanţie să se menţină până la stingerea creanţei[2]. Subsemnatul ....- nou debitor preiau obligaţia de plăti împrumutul în cuantum de..... pe care debitorul... o are faţă de creditorul ..... conform Contractului de împrumut autentificat sub nr. ... de notarul public .... Prin efectul prezentului contract, îl înlocuiesc pe debitor cu privire la executarea obligaţiilor asumate de acesta faţă de creditor şi mă oblig să achit suma menţionată, la scadenţă , în condiţiile stipulate în actul mai sus amintit. Declar pe propria răspundere că sunt solvabil[3] şi mă oblig să probez creditorului situaţia mea financiară cu orice mijloace de probă va solicita acesta. Subsemnatul .... creditor sunt de acord cu preluarea de către noul debitor .... a obligaţiei de restituire a sumei pe care am împrumutat-o debitorului .... în baza contractului de împrumut mai sus amintit. Debitorul ....este liberat de obligaţiile asumate prin contractul de împrumut cu condiţia ca noul debitor să fie solvabil la data încheierii prezentului contract[4]. Mă oblig ca la data la care va îmi va fi restituită de noul debitor suma împrumutată , să dau chitanţă descărcătoare sub formă de înscris autentic , în baza căreia se va radia din Cartea Funciară dreptul de ipotecă asupra imobilului debitorului. Conform convenţiei părţilor, onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina....

.. art... Nou debitor... debitorul să-şi exprime acordul cu privire la menţinerea acestor garanţii. Citiţi mai mult: http://legeaz.. în toate cazurile.net/modele/model-contract-preluare-datorie . Obligaţia de întreţinere (nu şi creanţa de întreţinere..... Debitor.... în ... Pentru a evita orice interpretare legată de menţinerea garanţiilor creanţei (dacă există). [3] În general. dar creditorul trebuie să consimtă la preluare în ambele cazuri prevăzute de textul art.1605 Cod civil). se recomandă ca. din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial. [1] Preluarea datoriei este un mod de transmitere a obligaţiilor (de a plăti o sumă de bani sau de a executa altă prestaţie) prevăzut de art.1599 Cod civil.. acordul debitorului nu este necesar .. nou debitor) prezente în faţa notarului. [4] A se vedea. În cazul în care preluarea datoriei se realizează printr -un contract între creditor şi noul debitor.1601 Cod civil.. [2] În exemplul dat s-a avut în vedere cazul în care preluarea datoriei se realizează cu toate părţile (creditor.. debitor.Tehnoredactat la . exemplare s-au eliberat părţilor. . însă acordul creditorului poate fi dat şi ulterior.. printr-un act separat (art. orice obligaţie poate fi transmisă prin preluarea datoriei.1599 Cod civil. care este incesibilă) poate fi transmisă prin instituţia preluării datoriei... Creditor.. exemplare.