Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

„Investeşte în oameni!”

Didactica Specialităţii
2.3. Forme de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice Lector univ. drd. ing. Chicioreanu Teodora Daniela

. .din punctul de vedere al modalităţii de participare a elevilor la rezolvarea sarcinilor de instruire: în colectiv. terenuri şcolare. Organizarea mediului de instruire necesită respectarea următoarelor reguli generale: . Organizarea procesului de învăţământ la o disciplină şcolară poate fi abordată din şapte perspective: .). activităţi productive.a. .din punctul de vedere al duratei de timp: lecţii independente. excursii didactice etc.din punctul de vedere al cadrului organizatoric în care se desfăşoară procesul de învăţământ: lecţii. săli şi terenuri de sport. poligoane etc. . . vizite cu caracter didactic.să beneficieze de un caracter dinamic (exemplu: desfăşurarea instruirii pe colective mari sau pe grupe de elevi prin adaptări rapide ale mobilierului şcolar) . vizionări etc.din punctul de vedere al modalităţii în care elevii îşi desfăşoară activitatea: dirijat (de profesor sau de un program) sau independent. vizite documentare.din punctul de vedere al mediului (spaţiului) de instruire în care se desfăşoară procesul de învăţământ: clase. ateliere şcolare. 2. . lucrări practice. lecţii grupate.Forme de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice 1. activităţi cu durată mare (activităţi practice. lucrări de laborator. În proiectarea didactică elementele organizatorice care necesită a fi stabilite cu cea mai mare precizie sunt mediul de instruire şi modul de participare a elevilor. amfiteatre.să dispună de un minimum de mijloace de învăţământ care să permită desfăşurarea unui învăţământ activ. . pe grupe sau individual. . . echipamente tehnice pentru proiecţii statice şi/sau dinamice ş.din punctul de vedere al modului de participare a profesorilor în cadrul procesului de învăţământ desfăşurat în şcoală: profesor individual şi echipe de profesori.din punctul de vedere al sarcinilor de lucru date elevilor spre rezolvare: frontală sau diferenţiată (cu cazul particular: singulară). . .să aibă un caracter specializat în raport cu specificul disciplinei de învă-ţământ şi să ofere posibilitatea practicării unor modele variate de tehnologii educaţionale.). cabinete şcolare. laborato are şcolare. excursii didactice.să asigure condiţiile de microclimat corespunzătoare învăţării elevilor şi să dispună de un minimum de posibilităţi tehnice care să faciliteze procesul de comunicare didactică (exemplu: modalităţi de comandă centralizată a obscurizării încăperii.

Participare individuală Efectuarea unei sarcini de instruire de către un singur elev. Sarcini diferenţiate Sarcini de instruire diferite care se repartizează spre efectuare fie la grupe mici.a. . fie individual. Astfel. pe grupe sau individual). Se men-ţionează că în proiectele de instruire aceste forme de organizar e trebuie să apară în succesiunea sarcina/participarea/desfăşurarea activităţii. 1 2 Termenul Sarcină frontală Semnificaţia pedagogică 3 4 5 6 7 8 Sarcină de instruire care se cere a fi efectuată de toţi elevii.modalitatea în care participă elevii la efectuarea sarcinii de instruire (colectiv. crt. Participare pe grupe Efectuarea unei sarcini de instruire de către o grupă de elevi. programe proiectat pe ecran. Semnificaţia pedagogică a acestor termeni este redată în tabelul următor Nr.modalitatea în care îşi desfăşoară elevii activitatea (dirijată de profesor/de un program sau independentă). .tipul de sarcină de lucru dată elevilor (frontală sau diferenţiată). Activitate dirijată prin Efectuarea sarcinii de instruire sub îndrumarea unui material (scris. produs informatic ş. Activitate Efectuarea sarcinii se face de elev fără vreun sprijin care să-I direcţioneze independentă rezolvarea. Este imperios necesară precizarea că formele de organizare menţionate nu se distribuie separat. de exemplu: frontal/colectiv/independent. Combinarea acestor variante conduce la 15 forme diferite de organizare a instruirii pentru fiecare moment distinct din desfăşurarea lecţiei. Activitate dirijată de Efectuarea sarcinii de instruire sub conducerea directă a profesorului care profesor dirijează desfăşurarea întregii activităţi. ci se asociază. Modul de participare a elevilor se organizează stabilindu-se concomitent: .). Participare colectivă Efectuarea de întregul colectiv de elevi a unei sarcini de instruire. o activitate didactică va folosi . diferenţiat/pe grupe/dirijat de profesor etc.3. Formele de organizare a activităţii se precizează în proiectul de instruire pentru fiecare moment al etapelor ciclurilor de instruire pentru un obiectiv pedagogic operaţional.

Organizarea colectivă a procesului de învăţare reprezintă cel mai obişnuit mod de participare a elevilor la procesul de învăţământ. 5. pe grupe sau individual). Acest mod de organizare implică următoarele cerinţe:  Precizarea componenţei grupurilor. Organizarea instruirii poate fi abordata din patru perspective: 1 Repartizarea sarcinilor 2 Participarea la efectuarea sarcinilor 3 Dirijarea activitatii elevilor 4 Desfasurarea activitatii didactice Neridijat ( independent) Sarcini frontale Colectiv Dirijat prin profesor Lectie (in scoala) Activitati practice (lucrari) Activitati productive Pe grupe Sarcini diferntiate Individual Dirijat prin echipe de profesori Activitati de evaluare Dirijat prin programe de instruire (resurse materiale) Vizita didactica Excursie didactica 4. Constituirea grupurilor se poate realiza prin adeziune liber consimţită a elevilor sau poate fi dirijată de . elevii vor par-ticipa la rezolvare în anumite forme (colectiv. Existenţa unei comunităţi de scopuri ca şi participarea la rezolvarea aceloraşi sarcini determină colaborarea reciprocă şi conştientă a elevilor. iar activitatea lor de rezolvare va fi dirijată (de profesor sau de un program) sau vor lucra independent. când profesorul lucrează simultan (frontal) cu întregul colectiv al clasei de elevi aplicând atât metode de învăţământ corespunzătoare acestei situaţii (expunerea. Organizarea învăţării pe grupe reprezintă acea modalitate în care elevii dintr-o clasă sunt împărţiţi pe colective restrânse (echipe. cât şi procedee de conexiune inversă. grupe de lucru) care au de rezolvat o situaţie de învăţare comună în aşa fel încât comportamentul fiecărui elev este motivat atât de activitatea comună. demonstraţia).o anumită modalitate de transmitere a sarcinii de lucru (frontală sau diferenţiată). conversaţia. cât şi de reacţiile individuale ale celorlalţi membri ai grupului.

dirijarea permanentă a activităţii grupelor.obţinerea independentă de informaţii şi prelucrarea lor. cabinet. prezentarea-analiza-aprecierea rezultatelor obţinute de fiecare grup în faţa întregii clase şi sinteza finală. în vreme ce grupele constituite ad-hoc pot fi mai mari. Modul de constituire a grupelor mici de elevi (grupuri cu patru elevi)  Precizarea mărimii grupelor . . poate pr opune componenţa unor grupe echilibrate intectual. laborator pot număra doi sau patru membri. Aceasta depinde de stabilitatea grupei şi de mediul de instruire. un grup care se organizează pentru o perioadă de timp mai îndelungată poate curpinde de la doi la şase membri. amplasarea maşinilor şi utilajelor.profesor. În ceea ce priveşte interveţia profesorului aceasta se poa te manifesta în trei feluri şi anume: . Grupele care îşi desfăşoară activitatea şcolară în încăperi de tip sală de clasă.intevenire sporadică în activitatea grupelor. . În activităţile sportive sau artistice. Conţinutul sarcinilor de lucru pentru fiecare grupă poate fi identic. realizarea sarcinii. prezenţa unei activităţi pe bandă rulantă etc. Astfel. . O grupă bine organizată reuneşte elevi cu performanţe şcolare neomogene dar relativ apropiate Fig. după o perioadă de testare.  Proiectarea didactică în condiţiile organizării activităţii pe grupe mici necesită ca lecţia să aibă o succesiune relativ stabilă de etape şi anume: alcătuirea grupelor. împărţirea responsabilităţilor. repartizarea situaţiilor de învăţare (a sarcinilor de lucru) pentru fiecare grupă. aptitudinal şi caracterial. Învăţarea pe grupe oferă un cadru larg pentru aplicarea unor metode şi procedee de învăţământ cum ar fi: . componenţa grupelor este condiţionată de specificul activităţii.acordarea libertăţii totale a elevilor în activitatea desfăşurată. Din punct de vedere psihopedagogic cea mai utilă este formarea grupurilor de către profesor care. asemănător sau diferit. în ateliere dimensiunea grupelor este condiţionată în mare măsură de procesul tehnologic.

Asigurarea unui câmp mai larg de manifestare a aptitudinilor individuale.participarea la expunerea sistematică sau demonstrarea de către elevii unei grupe a elementelor de conţinut pentru ceilalţi elevi ş. O caracterizare rezumativă a activităţii de grup este redată în tabelul următor.a. 2. 9.descoperirea de relaţii cauzale prin observarea unui fenomen -procesobiect. Dotarea cu mijloace de învăţământ să corespundă activităţii şi obiectivelor urmărite.efectuarea de activităţi independente prin folosirea diverselor mijloace de în-văţământ cu scopul investigării. Caracterizarea activităţii de grup Elementul definitoriu Eficienţa Caracterizare O activitate eficientă în grupe de elevi implică respectarea următoarelor reguli principale: 1. 8. Dezvoltarea capacităţii de a lua decizii autonome şi a şi asuma responsabilităţi personale. Perioadele de instruire pe grupe să fie dispuse în alternanţă echilibrată cu formele de învăţare individuală sau colectivă. Totalitatea sarcinilor oferite să reprezinte o parte bine precizată din conţinutul de instruire. Intervenţia profesorului să fie discretă dar prezentă în momen-tele cheie. în care colaborarea fiecărui participant să conducă la rezolvarea sarcinii cerute. Sinteza finală să fie organizată ca un moment distinct al lecţiei.rezolvarea de probleme repartizate diferenţiat pe grupe. . În interiorul grupei să poate fi desfăşurată o diviziune a muncii. 4.oferirea conexiunii inverse pentru elevii unei grupe. .. Planificarea activităţilor să corespundă timpului acordat (estimat). Educarea elevilor timizi şi izolaţi pentru integrarea mai uşoară în colectiv. 1. 4. . 3. Situaţiile de învăţare oferrite să fie în acord cu posibilităţile de rezolvare ale grupelor. Sarcinile să fie formulate atractiv pentru a capta şi stimula interesul elevilor. 3. . 7. într-o succesiune dirijată de profesor care să asigure înţelegerea conţinutului. 5. 6.efectuarea de exerciţii pentru consolidarea comportamentelor sau deprin-derilor în curs de formare. Grupele să-şi prezinte rezultatele în cadrul aceleiaşi lecţii. Pregătirea elevilor pentru cooperare şi muncă. 10. stimularea Avantaje . 2. .

fişe de activitate independentă multiplicate şi un grup de mijloace specifice diciplinei oferite pe masa de luctu a elevilor aflaţi într-un cabinet şcolar. . . Riscul încetinirii ritmului de dezvoltare intelectuală a elevilor cu performanţe slabe. elevii lucrând în colectiv şi dirijat de profesor. Familiarizează elevii cu munca de cercetare. ceea ce conduce la „efectul de avalanşă“ în acumularea progresivă a lacunelor în pregătire. 2. favorizînd neangajarea în activitate şi lenea de a gândi. 6.aplicarea de procedee didactice care să activeze maximal elevii şi să le asigure modalităţi facile de conexiune inversă (exemple: instruirea prin descoperire dirijată şi programată. 5.să fie eliminată contradicţia dintre ritmurile inegale de lucru ale elevilor şi timpul afectat acestei activităţi în lecţie. Reprezintă un mediu prielnic a pentru creşterea indeciziei de a duce voluntar la bun sfârşit sarcinile de instruire. instruirea asistată de calculator ş.să se asigure conexiunea inversă pentru toţi elevii şi în momentele solicitate de fiecare dintre ei. atunci recomandabile sunt sarcini de lucru frontale. 7. Stabilirea formelor de organizare şi participare a elevilor este dependentă direct de situaţia de învăţare proiectată. cât şi pentru elevii al căror nivel de performanţă trebuie ridicat . când se folosesc: . Organizarea învăţării individuale în economia unei lecţii pretinde rezolvarea prealabilă a următoarelor probleme: . . atunci se preferă sarcini diferenţiate transmise unor grupuri de elevi care lucrează dirijat de fişele respective.prevederea. în cadrul proiectului de instruire. capabilă a fi realizată în mare măsură la nivelul instituţiilor şcolare şi cu polifuncţionalitate pedagogică.a. 1. . . Căile principale prin care se pot rezolva aceste deziderate sunt: . pentru a se asigura condiţii unitare de instruire-învăţare fiecărui elev.asigurarea unui fond de situaţii de învăţare suplimentare atât pentru elevii cu ritmuri rapide de lucru şi performanţe notabile. .să se dispună de o bază materială suifiecientă calitativ şi c antitativ. . De pildă.manualul sau o folie de retroproiector activitatea având loc în clasă. Riscul fragmentării în achiziţia de cunoştinţe şi/sau de formare incompletă a noţiunilor.Limite comunicării şi productivităţii gândirii.asigurarea unei baze materiale cu structură simplă. de activităţi individuale în frag-mente cu dimensiuni care să nu conducă la decalaje importante de timp între elevi. 3. dacă situaţia de învăţare se referă la achiziţionarea de noi cunoştinţe.). care pot profita de munca şi rezultatele celorlaţi colegi. de mijloacele de învăţământ care o sprijină şi de mediul de instruire în care are loc activitatea de învăţământ.

2003 Bucuresti. pag 567-616  (*) Aceste materiale sunt cu titlu de prezentare.. capitol 6 Pedagogie . V. Bucuresti. Paginile scanate sunt puse la dispoziţia cursanţilor cu scopul de a le forma competenţe specifice. Popescu . Consideraţii similare se pot face şi pentru activităţile practice. atunci sarcinile sunt frontale. Aprofundări (*)  Forme de organizare şi desfăşurare a activităţii didactice la disciplinele tehnice . Mircescu. modul de abordare al formelor de organizare fiind. teorii şi valori pedagogice autentice . Editura Printech. o atitudine adecvată faţă de profesia didactică şi de a promova concepte.coordonator M. acelaşi.Gabriela Oproiu. . elevii organizaţi în grupe unde lucrează independent. sarcinile pot fi diferenţiate. în principiu. elevii lucrează individual şi sunt dirijaţi de programul pe calculator. capitol 18.un set de probleme pe care elevii le găsesc pe masa de lucru într -un cabinet şcolar.CD-uri multimedia oferite elevilor care lucrează fiecare la un calculator dintr-o sală specializată. 2003.Editura Printech.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful