You are on page 1of 15

KOMISIJA ZA RAUNOVODSTVO I REVIZIJU BOSNE I HERCEGOVINE ISPIT ZA STICANJE PROFESIONALNOG ZVANJA CERTIFICIRANI RAUNOVOA (ISPITNI TERMIN: MAJ 2012.

GODINE) PREDMET 8: REVIZIJA I SISTEMI INTERNE KONTROLE I - TEST PITANJA 1) Prilikom vrednovanja internih kontrola revizor koristi sljedee postupke: a) postizanje razumijevanja interne kontrole b) postizanje razumijevanja menadmenta c) procjena kontrolnog rizika d) procjene inherentnog rizika e) testovi kontrola f) ponovna procjena kontrolnog rizika g) odredjivanje uinka procjene kontrolnog rizika na dokazne testove 2) Kontrolni rizik treba da bude procijenjen kao maksimalan za neku ili sve izjave, ako: a) se kontrole i postupci najvjerovatnije ne odnose na te izjave b) se kontrole i postupci najvjerovatnije odnose na te izjave c) se ne raspolae sa dovoljnim brojem odgovarajuih dokaza d) nije vjerovatno da su politike i procedure efikasne 3) Tehnike prikupljanja dokaza za testove kontrola se sastoji od: a) postavljanja upita osoblju klijenta b) posmatranje obavljanja postupaka kontrole c) pregleda radnih prostorija d) posmatranje obavljanja postupaka kontrole e) detaljno ispitivanje dokumenata f) ponovno izraunavanje g) prikupljanje izjava uprave 4) Tehnike prikupljanja dokaza su: a) upiti b) intervjui c) posmatranje d) inspekcija e) izraunavanje f) konfirmacija g) zapisnici upravnog odbora klijenta h) analitiki postupci

5) Radni papiri: a) su direktno pomono sredstvo u planiranju, obavljanju i superviziji revizije b) sadre evidenciju o odgovornom revizorskom timu i naknadi c) sadre evidenciju dokaza prikupljenih tokom obavljanja revizije d) pomau pri optoj analizi posla obavljenog na reviziji e) slue radi prezentacije miljenja upravnom odboru klijenta 6) Opti principi eksterne revizije prema MSR 200 su: a) pridravati se Etikog kodeksa b) pridravati se Meunarodnih standarda revizije (ISA), c) pridravati se Meunarodnih standarda finansijskog izvjetavanja (IFRS) d) pridravati se Meunarodnih standarda angaovanja na pregledu (ISRE) e) razumno uvjerenje f) za FI je odgovorna uprava, a revizor za formiranje i izraavanje miljenja o FI 7) Osnovne vrste revizije su: a) revizija finansijskih izvjetaja b) dravna revizija c) revizija uinka d) revizija poslovanja e) interna revizija f) revizija odgovornosti g) revizija usklaenosti sa pravilima i propisima 8) "Detekcioni rizik" je a) rizik da e revizor otkriti greku koja postoji u tvrdnji, a koja moe biti materijalna, b) rizik koji predstavlja vjerovatnou da salda rauna ili klasa transakcija sadri znaajnu greku koje sistem onterne kontrole organizacije nije sprijeio ili otkrio c) rizik da e revizor ili revizorska firma biti oteeni zbog odnosa sa klijentom revizije d) rizik da revizor nee otkriti greku koja postoji u tvrdnji, a koja moe biti materijalna, bilo pojedinano ili kada se uzme zajedno sa drugim grekama 9) Revizor nije u mogunosti da izrazi pozitivno miljenje kada postoje ove okolnosti: a) ogranienje u pogledu obima revizije b) postoji razumno uvjerenje da je preduzee sposobno da trajno posluje, a ta informacija je objavljena u finansijskim izvjetajima c) razmimoilaenje sa upravom u pogledu prihvatljivosti raunovodstvenih standarda d) Ako revizor zakljui da kriminalna radnja ili greka ima materijalno znaajan efekat na finansijske izvjetaje, a taj efekat nije na odgovarajui nain odraen ili ispravljen u raunovodstvenim izvjetajima 10) Internu kontrolu ine sljedee komponente ili sastavni dijelovi: a) odbor za reviziju b) kontrolno okruenje c) proces procjene rizika d) informacioni sistem e) organizaciona struktura f) kontrolne aktivnosti 2

g) monitoring 11) Da bi finansijski izvjetaji bili prikazani realno i objektivno te u skladu sa opeprihvaenim raunovodstvenim naelima: a) izabrana se naela trebaju dosljedno primjenjivati u odnosu na prethodnu godinu b) izabrana naela treba odobriti odbor za revizijske standarde ili odgovarajue tijelo c) izabrana naela trebaju odraavati poslovne dogaaje na nain koji finansijske izvjetaje prikazuje unutar prihvatljivih granica d) izabrana naela trebaju objediniti naela kojima se koristi veina preduzea u toj oblasti 12) Finansijski izvjetaji preduzea sadre odstupanja od opeprihvaenih raunovodstvenih naela jer e u suprotnom s obzirom na neuobiajene okolnosti izvjetaji navoditi na pogreno miljenje. Revizor treba izraziti miljenje koje je: a) pozitivno, ali bez spominjanja odstupanja b) pozitivno uz dodatno objanjenje u vezi sa odstupanjem c) s rezervom, uz dodatno objanjenje u vezi sa odstupanjem d) s rezervom ili negativno, u zavisnosti od znaajnosti, uz dodatno objanjenje u vezi sa odstupanjem 13) Inherentni i kontrolni rizik razlikuju se od rizika neotkrivanja po tome: a) to su inherentni i kontrolni rizik elementi revizijskog rizika dok rizik neotkrivanja nije b) to se inherentni i kontrolni rizik mijenjaju ovisno o revizijskoj prosudbi dok se rizik neotkrivanja ne mijenja c) to se inherentni i kontrolni rizik razmatraju na nivou pojedinanih raunovodstvenih stavki to kod rizika neotkrivanja nije sluaj d) to su inherentni i kontrolni rizik funkcije komitenta i njegovog okruenja dok rizik neotkrivanja nije 14) Koja od izjava u pogledu nezakonitih radnji komitenta je tana: a) odgovornost revizora da otkrije nezakonite radnje koje imaju neposredan i znaajan uticaj na finansijske izvjetaje ista je kao i za pogreke i propuste b) revizija u skladu sa opeprihvaenim revizijskim standardima normalno ukljuuje posebno osmiljene revizijske postupke za otkrivanje nezakonitih radnji c) revizor razmatra nezakonite radnje vie sa stanovita pouzdanosti objavljivanja uprave, a manje sa stanovita njihove povezanosti sa ciljevima revizije d) revizor nema odgovornosti za otkrivanje nezakonitih radnji komitenta koje imaju posredan uticaj na finansijske izvjetaje 15) Koja od navedenih izjava o internoj kontroli je tana: a) odgovarajua interna kontrola prua razumno uvjerenje o tome da nee biti tajnih sporazuma izmeu zaposlenih b) postavljanje i odravanje sistema interne kontrole vana je dunost internog revizora c) izuzetno jak sistem interne kontrole dovoljan je razlog da revizor eliminie dokazne testove d) odnos trokova i koristi je primarni kriterij koji se treba razmotriti prilikom izrade sistema interne kontrole

16) Brojni faktori utiu na veliinu uzorka. Drei ostale faktore jednakim, to od sljedeeg e voditi veoj veliini uzorka: a) vee oslanjanje na internu kontrolu b) vea oslanjanje na analitike postupke c) manja oekivana uestalost pogrenog iskazivanja d) manji iznos doputenih pogrenih iskazivanja 17) U kojem dijelu revizije uobiajenih poslovnih dogaaja u vezi sa veleprodajom revizor poklanja najmanju panju posebnom odobrenju: a) u trenutku odreivanja popusta b) u trenutku prodaje robe za gotovinu c) u trenutku odobravanja odgovde plaanja d) u trenutku otpreme robe 18) Kojom od sljedeih kombinacija postupaka revizor moe vjerovatno dokazati poveanje dugotrajne materijalne imovine: a) ispitivanjem dokumentacije i fizikim ispitivanjem imovine b) ponovnim izraunavanjem obrauna i pisanim izjavama uprave c) posmatranjem poslovnih aktivnosti i usporedbom salda sa saldima prethodnog razdoblja d) metodom konfirmacije vlasnitva nad imovinom i provjerom pouzdanosti poslovnih dogaaja u razgovoru sa zaposlenicima 19) Kojom od sljedeih usporedbi revizor moe najtanije procijeniti rezultate poslovanja: a) usporedbom obaveza prethodne godine sa obavezama tekue godine b) usporedbom rashoda za plate prethodne godine sa planiranim rashodima za plate tekue godine c) usporedbom stvarnih prihoda tekue godine sa planiranim prihodima tekue godine d) usporedbom trokova popravki u garantnom roku u tekuoj godini sa potencijalnim obavezama tekue godine 20) ta se od navedene dokumentacije zahtijeva u postupku provoenja revizije: a) upitnik o internoj kontroli b) pismo o preuzimanju revizije c) standardni podjsetnik ili kontrolni upitnik d) komitentova pismena izjava

II - ZADACI Zadatak 1: Preduzee "A" Vaa revizorska kua je potpisala ugovor (pismo o angamanu) o obavljanju revizije finansijskih izvjetaja za 2011. godinu sa klijentom "A"a.d. iz oblasti tekstilne industrije. Ugovor je potpisan 20. marta 2012. godine. Preduzee "A" je sastavilo finansijske izvjetaje na dan 31.12.2011. godine, odnosno za poslovnu 2011. godinu od 01.01. do 31.12.2011. godine. U Izjavi Uprave stoji da su finansijski izvjetaji sastavljeni u skladu sa Meunarodnim raunovodstvenim standardima (koji se primjenjuju u BiH). Finansijski izvjetaji za 2011. godinu se sastoje iz: Bilansa stanja i Bilansa uspjeha, koji su predmet revizije (zanemarujui u ovom primjeru Izvjetaj o gotovinskom toku i Izvjetaj o promjeni na kapitalu). Bilans stanja i Bilans uspjeha su prikazani kako slijedi: PREDUZEE "A" BILANS STANjA Na dan 31.12.2011. godine 2011. AKTIVA Stalna imovina Nematerijalna ulaganja Nekretnine. postrojenja i oprema Dugoroni finansijski plasmani Svega stalna sredstva Tekua imovina Zalihe Potraivanja od kupaca Druga kratkorona potraivanja Gotovinski ekvivalenti i gotovina Svega obrtna (tekua) sredstva Ukupna aktiva PASIVA Kapital i rezerve Akcijski kapital Dravni kapital Nerasporeeni dobitak/(nepokriveni gubitak) Svega kapital i rezerve (U KM) 2010.

990.190 15.171.84 5 1.018.979 17.181.01 4 7.474.263 2.307.044 1.498 44.709 9.827.513 27.008.52 6

990.190 15.507.73 9 1.017.490 17.515.41 9 6.554.354 2.465.140 1.908 9.605 9.031.006 26.546.42 5

13.096.54 7 10.715.35 8 7.638 23.819.54 3

23.794.12 8 17.778 23.811.90 6

Dugorone obaveze Kratkorone obaveze Kratkorone finansijske obaveze Dobavljai Obaveze za zarade i naknade zarada Druge obaveze Obaveze za poreze i doprinose Svega kratkorone obaveze Ukupna pasiva

239.459

239.459

585.154 1.990.246 55.658 26.703 291.764 2.949.525 27.008.52 6

260.537 1.969.763 80.229 28.201 156.330 2.495.060 26.546.42 5

BILANS USPJEHA U periodu od 01.01. do 31. 12. 2011. godine - u KM 2011. 2010. Poslovni prihodi Prihodi od prodaje Promjena vrijednosti zaliha uinaka Ostali poslovni prihodi Svega poslovni prihodi Poslovni rashodi Trokovi materijala Trokovi zarada, naknada i ostali lini rashodi Trokovi proizvodnih usluga Trokovi amortizacije Nematerijalni trokovi Svega poslovni rashodi Poslovni dobitak/(gubitak) Finansijski prihodi i rashodi Finansijski prihodi Finansijski rashodi Dobitak redovne aktivnosti 2.405.443 -379.964 -282.625 -483.715 -381.571 3.933.318 753.918 1.851.633 -232.958 -200.729 -753.260 -635.695 3.674.275 719.305 3.495.777 368.270 823.188 4.687.235 3.046.192 1.280.330 67.056 4.393.580

6.723 -125.491 635.149

65.563 -127.824 657.044

Ostali prihodi i rashodi 6

Ostali prihodi Ostali rashodi Gubitak po osnovu ostalih prihoda i rashoda Prihodi i rashodi od usklaivanja vrijednosti imovine Prihodi od usklaivanja vrijednosti imovine Rashodi od usklaivanja vrijednosti imovine Dobitak po osnovu usklaivanja vrijednosti imov. Neto dobitak/(gubitak) Ukupni prihodi Ukupni rashodi

448.070 -825.589 -377.519

53.070 -516.649 -463.579

109.839 -359.833 -249.994 7.636 5.251.866 5.244.230

-0 -178.181 -178.181 15.284 4.512.213 4.496.929

Tokom revizije va revizorski tim je doao do sljedeih informacija i zakljuaka i sainio sljedee radne papire ili zabiljeke: Zabiljeka (RP) broj 1: Kako je revizorska kua potpisala Ugovor o reviziji finansijskih izvjetaja 20. marta 2012. godine, nije bilo mogue da prisustvujemo popisu zaliha 31.12.2011. godine. Od naeg klijenta "A", a.d. zatraili smo kontakt s prethodnim revizorom, tj. revizorom koji je vrio reviziju finansijskih izvjetaja za 2010. godinu. Odgovor naeg klijenta je bio da niti mogu, niti ele da stupe u kontakt s prethodnim revizorom, s obzirom da su neoekivano raskinuli ugovor o trogodinjoj reviziji finansijskih izvjetaja, poetkom januara 2012. godine. Pokuali smo stupiti u kontakt s prethodnim revizorom kako bi postigli dogovor o razgovoru i dobili informacije o njegovom prisustvu popisu zaliha 31.12.2011. godine. Meutim, prethodni revizor nije elio dati nikakvu radnu dokumentaciju niti da razgovara o klijentu. Pokuali smo alternativnim postupcima utvrditi stanje zaliha na dan 31.12.2011. godine, ali rezultati do kojih smo doli, nisu bili uvjerljivi da su zalihe iskazane na taj datum bile tane. Zabiljeka (RP) broj 2: Analizom starosne strukture potraivanja od kupaca, usaglaavanjem izvoda otvorenih stavki i konfirmacija, ustanovili smo da potraivanja od kupaca iskazana na dan 31.12.2011. godine sadre potraivanja starija od godinu dana u vrijednosti od 237.631 KM. Nije vrena ispravka vrijednosti ovih potraivanja. Rukovodstvo preduzea smatra da ne treba vriti ispravku vrijednosti, poto su sva ta potraivanja priznata od strane kupaca i vjeruje da e biti naplaena tokom 2012. godine. Odlukom Uprave preduzea kupcima koji nisu izmirili svoje obaveze, koje su starije od godinu dana, ne vri se pruanje usluga, dok ne plate dugovanja. Revizorskim ispitivanjem naknadnih dogaaja, utvrdili smo da je 10. marta 2012. godine okonan steajni postupak jednog od kupaca usluga naeg klijenta "A", iji dug prema naem klijentu je iznosio 31.12.2011. godine 331.250 KM. Prema saoptenju steajnog upravnika konana steajna kvota za nepovlaene povjerioce ovog steajnog dunika iznosi 47%.

Od Vas se zahtijeva: 1. Da za svaku od pretpostavljenih zabiljeki pojedinano (apstrahujui onu drugu) sastavite obrazloenje i formuliete odgovarajue miljenje revizora, u okviru Izvjetaja revizora. Nije potrebno da piete uvodni pasus i pasus o obimu revizije. Svaki pojedinani odgovor nosi po 10 bodova. (Ukupno: 210=20 bodova) 2. Da za zabiljeku broj 1, kao jedinu relevantnu, sainite cjeloviti Izvjetaj revizora. (Ukupno 10 bodova) O E K I V A N I O D G O V O R I: POD 1) Zabiljeka (RP) broj 1: Osnove za uzdravajue miljenje Prema datim pretpostavkama moemo konstatovati da nismo prisustvovali popisu zaliha na dan 31.12.2011. godine, poto je ugovor o reviziji finansijskih izvjetaja potpisan 20. marta 2012. godine. Nismo utvrdili da li je prethodni revizor prisustvovao popisu zaliha na dan 31.12.2011. godine, s obzirom da su na klijent i prethodni revizor pod neobjanjivim okolnostima, poetkom januara 2012. godine raskinuli trogodinji ugovor o reviziji finansijskih izvjetaja. U skladu sa Etikim kodeksom zatraili smo kontakt s prethodnim revizorom da utvrdimo da li postoji radna dokumentacija o popisu zaliha, ali nismo uspjeli stupiti s njim u kontakt niti dobiti radne papire. Pokuali smo alternativnim postupcima da utvrdimo stanje zaliha, ali u tome nismo uspjeli. Uzdravajue miljenje Zbog znaaja pitanja navedenih u Osnovama za uzdravajue miljenje, nismo bili u mogunosti da pribavimo zadovoljavajue revizijske dokaze, koji obezbeuju osnovu za izraavanje revizorskog miljenja. Shodno tome, ne izraavamo miljenje o finansijskim izvjetajima preduzea "A" a.d. za 2011. godinu. Ili Osnov za izraavanje miljenja sa rezervom Prema datim pretpostavkama moemo konstatovati da nismo prisustvovali popisu zaliha na dan 31.12.2011. godine, poto je ugovor o reviziji finansijskih izvjetaja potpisan 20. marta 2012. godine. Nismo utvrdili da li je prethodni revizor prisustvovao popisu zaliha na dan 31.12.2011. godine, s obzirom da su na klijent i prethodni revizor pod neobjanjivim okolnostima, poetkom januara 2012. godine raskinuli trogodinji ugovor o reviziji finansijskih izvjetaja. U skladu sa Etikim kodeksom zatraili smo kontakt s prethodnim revizorom da utvrdimo da li postoji radna dokumentacija o popisu zaliha, ali nismo uspjeli stupiti s njim u kontakt niti dobiti radne papire. Pokuali smo alternativnim postupcima da utvrdimo stanje zaliha, ali u tome nismo uspjeli. 8

Miljenje sa rezervom Po naem miljenju, osim za efekte koje na finansijske izvjetaje imaju injenice navedene u prethodnom pasusu, finansijski izvjetaji preduzea "A", a.d. na dan 31.12.2011. godine, daju istinit i fer prikaz finansijskog stanja i iskazanog rezultata. PRIHVATLjIVI SU I JEDAN I DRUGI ODGOVOR! (10 poena) Zabiljeka (RP) broj 2: Osnov za izraavanje miljenja sa rezervom Na osnovu datih pretpostavki moemo konstatovati da potraivanja od kupaca starija od godinu dana u iznosu od 237.631 KM nisu otpisana, jer uprava oekuje da e se ona naplatiti tokom 2012. godine, navodei da ih kupci ne osporavaju. Kako nisu date nikakve garancije da e se naplata potraivanja izvriti, smatramo da je trebalo izvriti otpis tih potraivanja u 2011. godini, a ako se naplate tokom 2012. godine da se to oprihoduje. Takoe, revizorskim ispitivanjem naknadnih dogaaja, utvrdili smo da je 10. marta 2012. godine okonan steajni postupak jednog kupca usluga iji je dug prema naem klijentu iznosio na dan 31.12.2011. godine 331.250 KM. Iz izvjetaja steajnog upravnika se moe vidjeti da konana steajna kvota za nepovlaene povjerioce ovog steajnog dunika iznosi 47%, tako da bi trebalo otpisati i srazmjerni dio tog potraivanja 53%, tj. 175.562 KM. Miljenje sa rezervom Po naem miljenju, osim za efekte koje na finansijske izvjetaje ima otpis potraivanja obrazloen u prethodnom pasusu, finansijski izvjetaji preduzea "A", a.d. na dan 31.12.2011. godine, daju istinit i fer prikaz finansijskog stanja i iskazanog rezultata,. (10 poena)

POD 2) UPRAVNOM ODBORU I VLASNICIMA PREDUZEA "A" A.D. Izvrili smo reviziju finansijskih izvjetaja preduzea "A" , a.d. koji obuhvata bilans stanja na dan 31.12.2011. godine i bilans uspjeha za period 01.01.-31.12.2011. godine, te napomene uz finansijske izvjetaje. Odgovornost rukovodstva za finansijske izvjetaje Rukovodstvo Preduzea odgovorno je za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvjetaja u skladu sa raunovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini. Ova odgovornost obuhvata: kreiranje, primjenu i odravanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvjetaja, koji ne sadre materijalno znaajne pogrene 9

informacije nastale usled kriminalne radnje ili greke; izbor i primjenu odgovarajuih raunovodstvenih politika, te korienje najboljih moguih raunovodstvenih procjena. Odgovornost revizora Naa odgovornost je da izrazimo miljenje o priloenom finansijskom izvjetaju na osnovu revizije koju smo obavili. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o raunovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine i Meunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalau da se pridravamo etikih principa, te da reviziju planiramo i izvrimo na nain koji omoguava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvjetaj ne sadri materijalno znaajne pogrene iskaze, odnosno greke. Revizija ukljuuje izvravanje postupaka za pribavljanje revizijskih dokaza, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskom izvjetaju. Odabrani postupci su zasnovani na profesionalnom prosuivanju revizora, ukljuujui i procjenu rizika od materijalno znaajnih greaka u finansijskom izvjetaju, nastalih usljed kriminalne radnje ili greke. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izvjetaja, sa ciljem osmiljavanja odgovarajuih revizorskih procedura, ali ne i u svrhu izraavanja miljenja o efektivnosti sistema interne kontrole pravnog lica. Revizija takoe ukljuuje ocjenu primjenjenih raunovodstvenih naela i znaajnih procjena izvrenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opte prezentacije finansijskog izvjetaja. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i da obezbeuju razumnu osnovu za izraavanje naeg miljenja. Osnove za uzdravajue miljenje Nismo prisustvovali popisu zaliha sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine, s obzirom da je taj dan prethodio danu kada smo prvi put imenovani za revizore Preduzea. Zbog prirode raunovodstvenih evidencija preduzea, nismo bili u mogunosti da se drugim postupcima revizije uvjerimo u stvarno stanje zaliha na dan 31.12.2011. godine. Uzdravajue miljenje Zbog znaaja pitanja navedenih u Osnovama za uzdravajue miljenje, nismo bili u mogunosti da pribavimo zadovoljavajue revizijske dokaze, koji obezbeuju osnovu za izraavanje revizorskog miljenja. Shodno tome, ne izraavamo miljenje o finansijskim izvjetajima preduzea "A" a.d. za 2011. godinu.

Ili Osnov za izraavanje miljenja sa rezervom Nismo prisustvovali popisu zaliha sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine, s obzirom da je taj dan prethodio danu kada smo prvi put imenovani za revizore Preduzea. Zbog prirode raunovodstvenih evidencija preduzea, nismo bili u mogunosti da se drugim postupcima revizije uvjerimo u stvarno stanje zaliha na dan 31.12.2011. godine. Miljenje sa rezervom

10

Po naem miljenju, osim za efekte koje na finansijske izvjetaje imaju injenice navedene u prethodnom pasusu, finansijski izvjetaji preduzea "A", a.d. na dan 31.12.2011. godine, daju istinit i fer prikaz finansijskog stanja i iskazanog rezultata. PRIHVATLjIVO JE I JEDNO I DRUGO MILjENjE! Mjesto, datum N. P. ovlateni revizor Preduzee za reviziju NP (10 poena)

Zadatak 2: Revizorski tim vri reviziju finansijskih izvjetaja za 2007 kod drutva ABC. Drutvo je iskazalo slijedei bilans stanja OPIS 2006. 2007 Nekretnine postrojenja i oprema 2.000.,000 5.000.000 Zalihe 3.000.000 3.000.000 Novana sredstva 4.000.000 2.000.000 AKTIVA 9.000.000 10.000.000 Kratkorone obveze 1.000.000 2.000.000 Dugorone obaveze 2.000.000 3.000.000 Dobit perioda 1.000.000 Kapital 4.000.000 4.000.000 PASIVA 7.000.000 10.000.000 Provedeni su svi dokazni postupci i nisu utvrene znaajne nepravilnosti. Meutim, revizorski tim mora raspraviti jo slijedeu spornu situaciju: Drutvo ABC je na licitaciji kupilo je za 400.000 KM imovinu koja se sastoji od graevinskog zemljita i graevine. U trenutku preuzimanja imovine izvrena je procjena fer vrijednosti od strane sudskog vjetaka. Imovina je fer procijenjena na sljedee iznose: zemljite 100.000 KM, graevina 400.000 KM. Raunovodstveno evidentiranje nabavke izvreno je na slijedei nain R.BR. OPIS 1 Zemljite Graevine Revalorizacija nekretnina iro raun D 100.000 400.000 P

100.000 400.000

Naa revizorska firma ima utvrenu slijedeu politiku utvrivanja znaajnosti (materijalnosti): Ukupna znaajnost se utvruje u visini od 2% ukupnih sredstava revidiranog preduzea. Raspored znaajnosti na pojedine pozicije vri se srazmjerno njihovoj veliini na dan 31.12.2007. Novana sredstva se ne 11

ukljuuju u raspored poetne znaajnosti jer je revizor ve izvrio konfirmaciju novanih sredstava sa bankom. ODGOVORITE: a) koliki je iznos poetne znaajnosti (materijalnosti) ? (2 boda) b) koliki je iznos poetne znaajnosti (materijalnosti) rasporeen na stalna sredstva? (2 boda) c) Prema Meunarodnom revizorskom standardu 700, revizor treba izraziti pozitivno miljenje kada zakljui da su financijski izvjetaji sastavljeni, u svim znaajnim odrednicama, u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvjetavanja. Meutim, ako revizor zakljui da, temeljeno na dobivenim revizijskim dokazima, financijski izvjetaji kao cjelina nisu bez znaajnog pogrenog prikazivanja ili ne moe prikupiti dostatne i primjerene revizijske dokaze da bi zakljuio kako su financijski izvjetaji kao cjelina bez znaajnog pogrenog prikazivanja, on e modificirati miljenje u revizorovm izvjetaju u skladu s MRevS-om 705. Da li e u sluaju koji je opisan u zadatku revizor izraziti pozitivno miljenje u skladu sa MRevS 700 ili revizor treba modificirati miljenje u skladu sa MRevS 705.? (2 boda) d) Prema Meunarodnom revizorskom standardu 705, taka 4.: Cilj revizora je da jasno izrazi odgovarajue modificirano miljenje o financijskim izvjetajima koje je nuno kada: revizor zakljui da, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, financijski izvjetaji kao cjelina nisu bez znaajnog pogrenog prikazivanja; ili revizor ne moe pribaviti dostatne i primjerene revizijske dokaze da bi zakljuio kako su financijski izvjetaji kao cjelina bez znaajnog pogrenog prikazivanja. Da li u navedenom zadatku ima osnova za modifikaciju revizorskog miljenja, u smislu citirane odredbe? Ako smatrate da ima, navedite zbog kojeg od navedenih faktora je nuno izraziti modificirano miljenje? (2 boda) e) Postoji li precjenjivanje ili podcjenjivanje elemenata finansijskih izvjetaja? Ako smatrate da postoji, opiite zbog ega to smatrate i navedite iznos precjenjivanja ili podcjenjivanja (2 boda) f) Trebate dati revizorsko miljenje o finansijskim izvjetajima ABC u skladu sa meunarodnim revizorskim standardima. Nije potreban cjelovit tekst revizorskog miljenja nego samo pasusi u kojima se izraava miljenje i eventualno pasusi u kojima se objanjava osnov za modifikaciju i pasusi u kojima se naglaavaju odreene injenice. (10 bodova) g) Kakvo bi revizorsko miljenje trebalo biti (i zbog ega) da je ukupna znaajnost bila utvrena u iznosu od 80.000 KM? (5 bodova) h) Kakvo bi revizorsko miljenje trebalo biti (i zbog ega) da je ukupna znaajnost bila utvrena u iznosu od 300.000 KM i da je na stalna sredstva rasporeena znaajnost u visini od 120.000 KM? (5 bodova) ODGOVOR

12

a) ukupna znaajnost iznosi 200.000 KM ( 10.000.000 x 2% = 200.000) (2 boda) b) znaajnost rasporeena na stalna sredstva iznosi 55.556 KM a prema donjoj tabeli (2 boda) OPIS Nekretnine postrojenja i oprema Zalihe Kratkorone obaveze Dugorone obaveze Dobit perioda Kapital PASIVA RASPORED Izraun ZNAAJNOSTI 5.000.000 55.556 5 / 18 x 200.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 18.000.000 33.333 22.222 33.333 11.111 44.444 200.000 3 / 18 x 200.000 2 / 18 x 200.000 2 / 18 x 200.000 5 / 18 x 200.000 4 / 18 x 200.000 2007

c) revizor treba modificirati miljenje u skladu sa MRevS 705. (2 boda) d) U zadatku ima osnova za modifikaciju revizorskog miljenja. Razlog: (prva alineja) financijski izvjetaji kao cjelina nisu bez znaajnog pogrenog prikazivanja; (2 boda) e) Postoji precjenjivanje ii podcjenjivanje elemenata finansijskih izvjetaja . Precijenjena su stalna sredstva za ukupan iznos od 100.000 KM, a za isti iznos nepravilno su iskazane revalorizacione rezerve. (4 boda) f) Miljenje s rezervom (10 bodova) Osnova za miljenje s rezervom Preduzee ABC nije pravilno izvrilo poetno vrednovanje nekretnina. Poetno vrednovanje izvreno je po fer vrijednosti nekretnina. U skladu sa MRS 16 Pojedinani predmet nekretnina, postrojenja i opreme, koji zadovoljava kriterije priznavanja kao imovina, treba mjeriti po njegovom troku. Zbog ove nepravilnosti precijenjena su stalna sredstva za ukupan iznos od 100.000 KM, a za isti iznos nepravilno su iskazane revalorizacione rezerve. Miljenje (s rezervom) Osim za efekte prethodno navedene injenice , po naem miljenju finansijski izvjetaji predstavljaju fer prikaz financijskog stanja privrednog drutva MNN na dan 31. 12. 200x., te njegova poslovnog rezultata i novanih tokova tada zavrene godine, u skladu sa Meunarodnim standardima financijskog izvjetavanja. Napomena (nije sastavni dio miljenja): Postoji greka od 100.000 KM koja je manja od ukupne znaajnosti (nije proimajua) pa revizor nee dati negativno miljenje. Meutim iskazat e miljenje s rezervom jer je greka iznad iznosa znaajnosti koji rasporeen na stalna sredstva g) Trebalo bi izraziti negativno miljenje jer greka znaajna na nivou cjeline finansijskih izvjetaja (5 bodova) h) Trebalo bi izraziti pozitivno miljenje jer greka nije znaajna niti na nivou cjeline finansijskih izvjetaja niti na nivou pozicije stalnih sredstava (5 bodova)

13

14

15