m|oCuooau aaau m|oCuooau aaau m|oCuooau aaau m|oCuooau aaau - -- - La La La La. .. .

aaaea aaaea aaaea aaaea

1 _a.Laaa|a uameu Laooaamu

m|oCuooau aaau - La.aaaea


qa _ao|ao aaoe|a Çga| maeoaa|o Looaa|aa aeaa|o uaao
aomaCaaoea e|aLLoo. noa mamaCoooau Çaaao Ca|e|LLa
La|aoo. _aao Çga| maeoaa|o aomaCaaec _aaaa CLmu Ça|
aau _maaaaoaa|e|ccaaaa ama|. e|uu|amaa e|aLL. Çaaao Ca|e|aa
mamaCoooau nooaama aaaaaa e±aao Coamao CLaaauo
caCaaaCea Coaoo|L LouL|aa e|aLL. L±aaeaao. Lauaaao.
_m|eµe|ao. naµLLao|ao. o|maaaaaoaao. CoauCLm|ao.
_ao|aoeaa|ao. _aaeaa|ao. _eao. CLeao. meLaao. ca||ao
Çagu Coaoooau. ocmCuaaa uagcøoCu om aaoe|a
uaeoCoaa|aao m|aoøaoma CLaaa neau.

Ça CeCmmaa aaoe|a uaeaa|aCLaau Çamøma mcma|aaaa.
emaau Çmaøu. aaau Çmaøu. eaaacaaL CLaaoau. "_LLa.
CoaaaCa" cag omCaaou æco o|omaøa CaaLLo|aøu. _aao
ocmCuaaa noamu om o|o m|u|caaoaea Coaomgo oauma
m|ama|oao. aaoa _aa.Laa|a uaeaaao m|uua|L CLmmoa e|caæ±a
ÇoCao|aa aaoeaao æc. meuLa 11. 2004 _ag auooa ma|o
_emaø Çga| u|aaaa Coqaaeamaaaa ømu|a æccaa|a Caeo
oo|a|o. omCm _omaaaa CLaaaaao. cmaa ameaa|qu neaoo|aao
Ceo|aaaccaa aage eaaao _ag _maL±Ca _e|eøaao
Coamaaao. Çga|o ocaøaaoL LcCumaaa Caae±mma Laa||aa
umgu Caaaoaaaco|o Coaa|aaoaamu aeaoaa|. aao|auaaa
aacaaaCaaecaaa Caaaoaaaco|a|o mau LaaaCaau.

Laooaa camao. ÇoCaqaøL Laaaa|o Çmaa|m om aama|aCaou
cag Çageaa aemaaCe m|aaaaa Caae±mLCLamaøu. ÇoCao
Laooaa e|eaaaaao ca oagCu Ca|aauo. a|ao| _aa|mma emu
øemCe±LLo Coaa|aao ucmu eao|aaaCaae±mLCLamaøu.
L||cca|a aaoa|aoaa Çmma. Çaecau noaLCLamaøLL|a
e|aoaaa oeCeam macaao aama|auacmae|cc m|aoa|o.
ÇmLaCaaamau gmmaem L|mmaL|møu _±au eaµaeaCaacmu
Laooaa|o _LL± caaaaa L|aoaa cag _m|a e|muLCeamaøu
Ça om omaaLLu.

aaou Çaaaumma. om o|aaa aaoea Çooaa aaaeaa|aaCoCa
Coamamac±o _aa|aoaa ocoaaeaaaa Laooaa|aaaao _a
quLaaemamaø Cuoaa egaCamaae|cca. L|mø. _aa.La caCmam
aaoeaaa Caamaaa. ÇaCaam quLaaem aaoaaaø. _ea
Çace|caa CLaaaccaaao mcaa|emaaa. mao|o _aaLCLaaaccu.
L|mø. _aua|L CLaaaccu. aama|a ø|a Ceo|oou _uuaao|aua
Çagu e|µe|oao. _aa.Laaao o|g Cumøeaaa|aao ucmCu
cmm|aeaa m±maa. ÇLCLaa _eaa _aa|aaamu m±mae|cca.
uemu Laooaa|a amaaaø CuCo Caoe|aøm|aaa _maL Laµa aaa|
Caaaaa Caacaa|e|cca. gmmaemaaoa aaa|. Çagu æaumaaaa
aaa|.

_aa æaau umaa|e|ca æcaa caLa|o ÇoCaqaø aeau _a|au.
ÇoCao _ma e|oaaa|o aeauaa ÇmLLaaa aeaae|LLa|o
_Cu|aaaeaø _aeu _a|au. _Cu|aaae|a _ma _aeaaaø
ncaLmea|o L||ccgaø e|mLLu _a|au. ÇoCaqu _Cu|aaaeu
L||ccgu cmaøu m|aoLLacac. Çma om e|oaaa|o aeae
m±aCaaem _a|LLa|o CLmuLaoaa qCaaLL|a mamamaøu
_oa|Cao|aaeaøu =mLam _a|au.

ceCea eou Caaµ|aøu _aL uee|o. ceCeCa Çooaa omLøa|
neCcamao _a Laooaaaaa. _aCa ceCea Çooaaa Çag om
CLamcCc Çoao. mao|o. LaooaCa ÇLCLaa Çoao caLaaaa
e|oau.

Laooaa caCmam L|aCaoaaa Çma|aa CLaam o|o mamao Çag
_aaa|aa. aaaa nmeao aeaaaCaae±mmaaqu CLmuLaoaa
Cumaaa|a mamao Laooaaa Çagu _aaa|aae|oao. L|auL±
CoaoqeCaamao. noa eaaLcaa|o Çag Laooaa caCmam aama|a
CaoaaaL Laaaa m±aaa. CoLaaa. o||aa. Cµaaca. oea| _CaL|aa.
ca|La _a|a Caoaao amm| m|ag øuu|a±aa. mmCe om o|g
cquLaaem uaa|| Çmaøu L|aCaoaa|o Loo|aeaa. cmaaæc
Çcu|ooauo omgaaoo| ÇoCao cag øm|aa|mLLaaao. _mao o|m|a
Loo|aa nmgLLaaaaao _amøo Çagu Çaem o|m|a Loo|ao
Ca|au. oam|o CµmoCou (Jer usal em) cagu ÇaCaaam|o aaoa
(Gaza) cagu cguL cmaa|o cma|a|maøu.

caCa Laooaa?
_aaaa Caoe|. _aaaa L|aoaa. neaua|o "Laooaa" caLa Çag
eaaa|qu om Caa|aaa ucmCu. om aa|macmaaaa Caa|aaa.
caaaaa 1988-CoCa _aa.La. aama|a Laooaa L|aacaaaa
_m|e|aae|ccaqu. 1998-o ÇoCaqcaaa _aua| oLLmau
aaCamaaaa|a|mmaaqu. _aua|aaaa CmaLo L|ao ÇoCao|aL L|aaua
a|coaa aaL|gca (Yi t zhak Rabi n) _ea La|amaCaae±mmaaqu. 1996-
o _aCa om CLaaaCaaaCo mcma. _aa.La uaaoao
CaamCamaaLLcc mao Laooaa|a _a|LaaaL
CLagLCLmgaCaaecaqu. om øc± macamuamu _aCa
CoaoLccaqu Laooaa om aama|a Caou Çoao. Çageaaa|qu
Çoao. Çooae|ccao cLL± _eaa ÇoCao _aa ecmo o|ama|o
uaaaaeaa|o aeaa|maa m±au? om aama|a Caoaa|a _a|Laa.
_eaa Coama uee|o. Coama ec±o ÇaCaam Caou o|amaeLLa
caLaaa aaaao|o æcL L±aa m±aaaooea? a|aaLLcaao|o æcL
Laaaa m±aaaooea?

ÇmLaau gmmae±a u|aLCL|a o|aa|a Cuao± camao _a ÇoCao.
Laooagaø Çaµaaaaaa. Ça|o omCaaCu Çoao. amLaaaø
_LLamLcc ae|aeaao Coaoao _aCa mcmaa. CaaaaaCaaaaaaa
Caaag øe|aaaaao. DZaa acccaao. nacaa oaaoao. _acaa
aaeamaø _oCe Çoao. øµmaaao. _eao. CLeao LaøLaCc
a|acaaa. "Caao. Caao. Caao" cagu Coao ucmCu aaaa uma|auaa
Çmmaa.

_aCa CLamoaaaau naae|oao. CLaaaccaao u|ømaa. aoe|
eoae|oao. aoeaaao u|ømaa. _±a|o øem aeaae|cCc _aua|
øm|aaL CLo|aaaao. _aL uee|a oeaoa øµmaaaaa Laooaa
caLa Çga|eaa om aaeaøµmaaaaaCe Çmmae|mCua caa|m _oou
Çag noa mamao _aaaaaøu cmma|maa|ma. aaoa _aa.La
uameaø Çaaao Ca|e|aa _Cu|aa _a|La µaaµ Lo. "Ça| _aCa
_aua|aaaa eaaLLao _a|a|aøu" cag CLo|aaa nooaaau L|ma
_aaemCu m|aoøaoma CLaaaaao.

_aa.La Çooaa Laooaa|aaao|a eaµe|o _aua| caLa Çoao
caLa. omCm e|eaum|maeaamaøa Ca|au. cCaamao. acma gg
emcaao|o Laooaa aec oCa aaoea _aa.Laaaa. ÇaCaam
CLaaa Caao|aao Coaoo m±aua aaaaoaea? ÇLCLaa Çacaaao
_a|LaaaL CLagLCLmm|maøu aae| .LcCcae|a (Rawhi Fat t ouh)
CLaaaCaa. L|aaua _aua a|a|a (ỆAhmed Qur i e) CLaaaCaa Çamø
maaao Caoe|LLc±maa|Cmaua mau?

_aaaa L|aoaa. Laooaa om aaoeamm CaouaaL L|mma. eoama.
mme|o om aaoeaaL CLmg. ÇLCLaa uemu aaoeamm
Caouaa|a|maa|ma. uemu _aCa Caaaaaaeceuac mao
LaaaaaCaae±maa|ma ÇoCao.

Caao|aaL Laaaaao Caamou e|aLLaaaaaa Çmaøu. 1948-u emcu
eaa ÇoCao caCmam Caou a|acaaa. _a. aaaao|a uaaa|oaaa
_amaoeaa ameaa eoama Caae±mmaa. a|æCaag ommao
L||c±oaaaaao Laooaaaa ægCLaccaaao. _eaaoaau _LCLaa
_maLLøa|aa _emCaae±mmaeaao. om ægaø ÇoCao cag
CLa|ccaaao. _a aaaao|a Caouaaa. ÇaCaam æg Laooaa|a
_CaL|aaao|a ÇcuaaCe Caacama Çmaøu cag Coaaaaaao.
_aao mcmaa Ceg.

ÇoCaao aaaao oaaL|aaaa e|muLaa o|o _CaL|a Caoaao (ca|La.
Cµaaca. o||aa. CoLaaa. =aaa) aaoeaaomm Laooaa|aL
CLaaao|amca Çaema ÇoCaao ca|aaaa. 1948-u _em
macCLmm Çma mao aaaaa|a Çga|a|o ÇoCao oeCeam macmcgu
qa _aua| oLLmau CoaaCaaem. CLaaa om m±eaøa
Caaememaa. _ma oLLmaaao|a _±LLaca|o Cµaaca Lac
maCam| ema Cumøaaaa (West Bank)a|a CLmuLøa| _mmacmaCa
Coamau camaaa. ca|LaL Lacao m|aoCaaec aaoa Løa|. ca|La|a
Coamauaaa. ægCLacc L||cca. aaCeao _Caam m±maaaao
Coaoo| e|oa|aCaaeca. Laooaa|a _aaL|aaao Cegeµ|a|am|. aa|Ca
CLaaaccaa|o øa|aaaaao. quLaaem aaoaaaø Cuoaaa Caacama
Caae±maøu _maL CLaaaccaa|o _eaao caaaaCaa eµoo|aaoL
Laaaa|maa|maaao. _aao. _aa.Laa|a uamaea aac±qu om CL|a
eµoo| _aCa Çaaagu cmLcca|oao.

ÇoCao-Laooaa L|aoaaa|a amaaaaa maaø e|a|o
CoaoqeCaamao. _a CuCo nooaaaa. _aao Ça maaø e|ao|o
m±a|m e|oau Çoao. maoaa|au emc o|aa|ao o|aaoaao
noocaa|aa.

caaaaCaa gmmaemaoaa na|aaa aaa|o L|±aaaCaaem ma
maaaa aLL|Caa±a Caae±mmaeaao aaaao. Ça|aao aaoaao|o
_eaao q±aCaae±mmaaaao. Laae aaoaao|o aaoCam|aa
q±aCaae±mmaaaao. o|aa|a aaou emaCLaau eaµeµ|a|ooauoaaa
q±aCaae±mmaaaao. L|aaao mea noau nmeaa L|møu _eaaoa
qccu qae|oao. Coamauaa om aem m|ou Çooauo. cooa
Caoaao|o|mmau _±aaa aaaaLLcceaao _eaao. Cµaua|a|o
o|coaao aaøoaaaø Cmama Caamauao e|e|LLamaø
_LLamLccae. aaaaaam L±ma _mao o|aa|aCuooau Çaamuæc
noaauo _Ca =aaacaaaa Çmaa|ma. aaou aaouaa eaaLcCc
u±maeaao. 1948-oaaa ÇoCao caCmam Caoaaaa auaaaa
nmeaaa|aCaaem _a|o ema eaµ _auL|aaaaao. eaµeamø om
aem m|ou|ooaa CLaeaa mm eo|au _m|maeaao. cLL± Laooaa|a
_aaL|aaaao _Ca _ea|aø nooaaa|aaaao? Lµ|eaaøeCaamaqu
e|ac±aeaaaoaooea Lµ|eaaaCeemu? e|ac±aeaamcCaCa Coama.
eaµ ÇcuCaamaaeaaaoaa Lµ|eaaøeaaao? ÇoCao ca ÇLL±Caam
aa|au CoaaCeemu?

Caaccao _oo maama LaaaaaCo æcL Lmm|aCaaooaæ±a
u|aaae|auaa L|aoaaa|a auaLLoo| Ça. cCaa|o Ça|o _ao|ao
ucmuoo, uamu aoma|maa|ma. uamu _ao|aqu Çaecma aoma
Çcaa|o Lmm|aCaaoo CLcCaao Çmmaaaa _aCeemCuag _eo|aua
caa? ÇmLaCaamau gmmae±o u|aLCL|a o|aaoaao noøaøa
aaLCLaa|m ÇoCao - Laooaa L|aoaaa|a Ceaaao mao|o
_aaaoau. e|maao|qu a|aoao|qu Lae|a|maøu e|oaa|a e|au
_LCLaaaaa L|au.

mam|. ømau |LCLaacca 26 meuLa. 2004

2 _Laoau mao

m|oCuooau aaau - La.aa

_maL CL|aemaø eaa ceLaaama. m|ameaµe eaµmaea cagaaa
CoaooCeemu. _aao om øam Çmmaa. _emaøa øµmaa Çoao.
_eaa uaae|aøu Ça ouLmauaa emaauaaa. _aao emma| caa
Laa? _LL±aaaa e|a|aa|maa|ma CLao|maa|ma cag CL|aea
m|aaaaaa.

_aao _ea uaae|aø ucmu om Caaoaa. omCeao L|aoaa
aaa|cuaaa ÇmaøCua? aaCLamcma aa aeea camaaa CLaa|m
aaoaa|o emaaaaca CLaaCeemu? aaCa ÇaCaam a|mueu
Coaaaeaae|ccao caa cag m|aaaaaa.

ceLaaamCaooau _LCLaa om eaCa _oo. _aCe _ea ae|ma
aa Ceaoaaa|aaa aa aeemaø Çaecamaaauaaa a|mueu
Coaaaeaaaa. Coaoo|aeaa uaa|| _maL CLe ncCa aaLLu
a|aae|ccao.

_aeaaaøu. aa aeea ea|o|ooauo CLaae|caæcaCa cag ucmCu
m|aaaa ema _maL CLeue|aø. aa Ceaoaaa| aaLLuaaa Ca|maa
mao. aaamu CLamaauau CLaaa|Caµ _auL|aae|cca. _eaoL
Lmm| _±aa± aa aee|cu øam æm _auL|aaao.

CL|aemaø aa mao uaae|a|a uam|ao L|maa. _eaao caa
Coaae|cm±au? ÇCaaLaa. na Çocu. na Cooa|au. _eao
ÇaCa aeaaaCaaoo Çocu|oaoCaamao Ceo|Ca _gLL|e|m. m
Laaaaa Caamaa CLeaaa _eo. naaaaaaaaa _eao uemCaa.
naaøL L|±aae|oaoCaamao _gLL|e|mea|o caaCaaagu
_cCoLae Çoao cag Coaoo|e|ccaa.

ÇaaCaooau CacmaCaae±mma _ma CeaoaaaaL CLegaø
caaaa oaacuaa Çmma|maøu! oCo cag CegaCa CLaaao. Coaoo|a
Caaooauo _maa aeCu ecace|cma a|ouL|e|ccao. _aao eµ|a|o
aaCaa moo Laa| Coaoo| _eaoa a|muL ecmaøL CLaøuL± _gLL|
aeaa|maa|maaao.

CL|aemaø ceLaaag eaaaaCLaa _eaa Çaecaea uaae|aaa
_ma CeaoaaaaL CLegaøa øµmaa L|mmaa.

omCaaouaaa. Çma eaa|o ÇLL±au e|a|aa|maa|mCa caa|m omCaaou.
_aaqu aa mao uaae| mouaa om øµmaa Çooaa emaamu
ÇmaaCe Coaaa.
CL|aemaø ÇLCLaa CaaegmCmaaLa eaa. _eaa uagaø
Laa|aem eaa. mao uaae|aø ceLaCaaaLa eaa. Çaecaea
uaae|a|a eaa _LCLaa caa cag o|aaaa Ca|ae|oao. Çaaaa
aooaa aaoaa|o _eaa aae|Coa. m|aae|Coa ommao aceo ema
CLo|aaa.

ÇCaa Laa. naaø ÇaCaam øµmaa L|maaLCLaea nga|. _aeu
Çaaaa maoaaa øµmaa Çooaa emaaaaa ucmCu ameaao
aumaCaae±mma na mao uaae| mou _a mcaaLCLaa|ma cag
om øao Cacca.

CL|aeaao Çaa muL m±ae|oao. ÇCaaa æaa? maCaa
CaaegmCmaaLa eaaaa|µea. ca uaae|aø caaae|cL Laa
eaaaaa øame. Çma eaa|o ÇaCaam øµmaa cLL± oaaa|au cag
_emuL|aaaaaaa Caccaa.

_ao|. aceo aauaa|aae|ccao eaa om L|aoaaaa caa?

oaa|aCu _eaa mao uaae| amemmao. _maa emcu øµmaaau
L|mmae|cca. _emaø _LCLaa gg eaa.

Çaem uaae|ao. Çaem _e øµmaaao. Çamø Cuo caa?
m|uua|aaaa acemaø mam| Coaoo|aCaaem. _maa ømuLu oCa
ec±CoCa aaµaa|mma|maaoau. _aao oaaoaa|L L|aoaa ÇLCLaa
maaaaaac±qu ae|auacmae|cca. Ça _eaa emaa|aa.

CaauL mao Çoo|aaao ÇmaaaCaaeCc CLaam±aaa cag m±e
Coaaea. aua Çaecaea uaae|aa ommao _aµaaL CLo|aaa.
ømuL _aua|a|a CLamcm _eo _ma ecace|cm
Ceo|Cam|e|cCeemu cagu Coaaaaa. caaaaa _eo. _emaø
mao mao|o ea|a cag oaam nmeaaa| _o|aaeo camaqu.
CL|aeaao aa maa uaae|aøL L|mma øµmaaaaaaaa neauaaa
ea|oaa cee m±maa.

ua|aaao e|o|aa|auaaeaao. o|o omaaLLaamu e|o|aa|auaaaeaaaCe
_aumae|ma|ama.

ugCLoo|ooauo _maL CLe. aaaøL L|mma uaaa _aµaaaCaaem
_ma ecace|cm Ceo|Cam|e|ccao.

_maL CL|aea Çagu cmLaaama eaaaaou eaµmaaa. au mao
uaae| Çmma L|mø CeCmam CLeaeau a|mueu CoaaCaaecaa.
_eo CLaa Caaaa Ke ( t ur ah) _emaø _g øµmaaao L|mmaa.

aaaCaag m|aaaaao aaa. eaµaaa cag m|aaaaao eaµaaa.
_aao ÇoCao|a aaaamaøu Laooaa|a _CaL|aaamaøuaa
L|aoaaa|a moe|aa CumCoaaa CL|ae|cu|mmaaaa Caacaøa|ma.

_ea CLaa _L|aoau Abr ( aham). _emaca mao uaae|a|a CLaa
oaaa. oaaae|cu Ceaoaaa|aaa (_±auaaa) Çmma CLe _aaa Hagar )
_eo ca|La Caoaaao Coamaeo. _emaøL L|mma øµmaaa|a CLaa
Çouao (I shmael ). oaaamaøL L|mma øµmaaa|a CLaa =oaa I ssacc ( ).

_L|aoauao ecace|cm _gLLLLcc _aa|a uaaaa Çouao|a
euoaaeaaoaaa _CaL|aaao. oaaaeaøL L|mma =oaaa|a
eµ|emaeaao aaaao. (Çma eaaa|o aaaaaoa aac±qu _CaL|aaao
Laa|aem eaa maaeaao camaa|ma.)

=oaa L|mmaaa maa|cmaaaa Çouao ecace|cm e|accLLccaa.
Ça maaaaa|au emcaamaø maaa mcmaaaa aaaao|a Ceauaa
'Caaaa’ (Tor ah) Coaoa|ma.

ÇoCao_Laooaa L|aoaaa|a _ao|aqaøo gaµeamø maaao.
ÇLL± Caaaae|o|mma om aaaaa m|aaeæaeamøa aaaeu nem.
aaaao|a Ceauaa Çmgo. u|ao o|o uagLamamca _LL±Ca
a|m|oaeaao|a aLL|o|qu Laµa cmLacaa ema|ma. Çooau|aaao|a
La|a goaa øa_a|qu Çaaaaao ema|ama. mag uaaamCu
_aau_ceaoaaa aceoao nmeaaaLLcc mao uagcLL|me|ao
caLa|o|mma _auL|aa noau Caaam|a aaaCaag oCa e|auaa
_L|LL|aaaaaaaaaa Caaemooa. mag uaaa|a La|a goao|qu
_L|aoau. CuoLCcau|aae|o|mma (aLa±o. aca|o _gamaø
ÇacLLcc Løa|aaa Çaama =aaa) LmLLcm. aaaaa cag
_aµaaLLcc Çaama Laooaa m|oLLøa|aøL CLaa eo|aaa
Caacaa|aaa oLLaCaaoa|ama. _eaa omaa| aaµaaa Caacaa|aa
_aCaaaa. mao|o oaaaeu L|mø _L|aoamu ÇmmaCLaa
LaaaaLLcca _oCa CoLaaa (Hebr an) cagu Çcaa|qoo uaCLoa
Machbel a ( h) cam øaaa|oaaa. (Çma Çcu ÇLCLaa Cµaaca|o
nooa.) ÇCa øaaa|oaaa _a| ua|aaaoaa _aamu ceamuæc
_caau CoaaLLccaaa muL|aaa. Çma muL|aaaau mag
uaaaeaamaøu CLaaeaaa. uaCLoa øaa _eaamaø om
La|aaaou.
aaaao Coaoqu maoaa|au emcu caLamøo o|aa|ajaeuaa
_aaaaaaoa a|acmea o|auu. ÇCaa a|m|oae|a aaoaaa Çaecaa|au
_emamaø mmLccaaa aeaaaCaaem aeaa|ccao. aLL|o|a
Laµa cmLam Coaoqu aaouaaa Ça. eµ|eµ|aaa cmaLLcc
muL|aaaaaCa ae|a _ga|a|cmo Coaoom±aaa aaoaaeaø. _LL±L
Laaaaaqu aauau aaoaaao mmLccaaaa. Cmaea. _L|aoau. Cuaoo
Caacaa| 'aaaaa|o|’ aoaa aLL|o eme|aøu euoaa|a aaco| aa
aaaaa|o| camao _a ÇCaamaaaaaa. ÇCaamaamaø maL Caaam|a
aaaaa|o|ao aamu aa|Ca uau cag oaam oaaL|aae|oao. aauau
oagaaa uaa|aaa|µaa|o eqeaa uauaa Çmma|maa|ma. Ceg o|o
Cumaaa|a _ øm|LLaa a|Caaa. Caauaa|a Çaaae|a _a| uaaamu
eµ|Lacm mamamu. _aaaaCa Lae|a|mmaaqu. _CaL|a uee|mCa
n|a o|gCaae eµ|Lamao ÇmaaCe Coaaaqu. omaaaa
e±eauaaLLcc. 'oCa aceo’ cagu muL|aaaaa _aaauaaa
Caaec (aaa aceo|a CLaa CµCoaea.) nme eµ|La±ooa uau. aa
uauaaa.

aaaao auaCaag om Cuaµ|aaa Caae±mmaaaao. cL|Caa cag
aLL|o Coaoqu oLm Cuaµ|. Laaaauaa Cou|c±a Cuaµ|amo oag
Ça. Caaaa cmaLLcca ÇuCuaµ|a|oaaa. a|.m. Laa|aecau
gmmae±o CLoLLcc. cmaLLcc oLm. CLaa|o|aa (Phoeni ci an)
CLaam o|o Cou|c±a Cuaµ|amca CLmuoe omgau Caaem
aaeLLcca. _aao a|.m. mamau gmmae±o Laooaa|a aaaao
CLo|a oLm. aa maaaaL CLmuoe uamm|aCaaeca. CaauL
aea|aaL Laaaaao ucmCu _a oLm cag L|au. _aaL|a aaaau
u|øma|mmaa _LCLaa. Laooagaø Ceo|Ca _ _aL uee|a L|m
Løa|ao|o _LCLaa eaµma aaaao. _mamaL L|aama|aaao|a
Cuaµ|aaCa nLCaaa|aaaCaae±mmaaaao. ÇLCLaaoo oLme|a
e|e±eu a|.m. mao gmmae±o nmeaaaLLcca. eou|mma Çcuaa
cmaLLmu Cuaµ| _a. (_aL|a uaa||.)

_LCLaCaooau aaaao|a Cuaµ| caLaaa oLm ÇmmaCa ae|a. _a
om aaoaaa _acaaouaaa amaLLce|oao. uagoao ucmCu
oLme|o cmaLLmu cagu. _aaaaa La|auaa L|aa|amaø ucmCu
LaaLmaaaaaa Cuaµ| _a caLaaaeu om amaa Çmmaa.
ÇaaaCoCa aaoLCLaaa|o oLm Çmaaa Caacaa|aa.
u|ao ouLaaoaa|o _ LaCaaaLaau gmmae±a Çga| emcaao|oaaa
aaaao au Cuaµ|aa om LaaCLamo CLao ucCcmaaaaao.

aaøou _µ|aauo amaa. auaCaa om Caoaaa nmeaaa|aCaaoo
mmmoaca _eaao LamLca Caacaa|aCLaa. aua _acaaoaaao
e|aoLLmaa _eaamaø oLm u|a maa|aa Caae cag Caaam|aa.
1880__u _em aa ÇaaaL Le±aaao æ±. oLme|o cmaLLcc
Laµa L|aa|aaoa Ca±a aemL|±aa cmaa _aaaoo|ao Coaaa
Caacaa|aaaao. cLL±aaea Laooaa uee|o ÇoCao caa|m
Caoaaa oaaL|aCa amea cag m±e Coaaau. Caamou Caamouaa
_maL Løa|a|o oLm Cuaµ| Loo|aæcaaaoa a|mmaaaao. 1918__u
emcu Laooaa|qoo Loo|ao|o oLmCe CLaaaaCuaµ| caa|m
_oeaø _aa aaaau u|øma|mmaa. 1948_o Çoo aama|au CLmmau.
oLm _aa Cao|a Cuaµ|aaaCe _a|LCLaaa.
Çaamaø ÇoCao|o CLoLLmu Cuaµ| oLm. cmaea CLaoCe
CLoLLmu Cuaµ| _a. _aaea. CLoa eµaø cagæca au Cuaµ|aao
o|aaaa aaaao e|muLe|oao. _a om _acaaou. u|aL CL|a
_acaaou. CµmoCou maaao amm| cmLLLLc±maøu L|muuaecuaa
aeaaL CLao aaaao au _acaaoo aeaaaa au Cuaµ|aaa
Caae±maa|maaao. Cuaµ| ucmuoo. LeLam. aoaoaau. eµ|Lam.
eaµaaa mam cag cooaemm|qu aua maaaaaaao aacLL|±aa
mamaaCa Çageaa L|aLmm| emLeaao _eaao.

Çag Caaµ|ogcLaa|qu e|eoaaaa|qu noa|a _a|mea øaa|aaa|aoaa
Çmaøu _Ca aaaaoaaa. aua _acaao e|oaaao|o u|a aeauaaa
Caaauu CLe|aCaae±maa|maaao. Çamaaa aaaeaaaa
Ca|maCaaoea u|a maa|au.
Laooaa|aaamcaaa ÇoCao|a aaaao|a aaaaaaø Ceemuaaao
quLaaag eaa Çmaaoau. ocmCuaaa Cumaaa|a mamamu aaaao|a
ua m|aµaa|a aaaaaaø eaa Lo gg _emao.

=oaaa|a eµ|aCaaamoao. Laae aaoaa|o Lcc aocaamaøa
aaaaoaaa _aaau. _aao o|aa|a aaou Caacaa|aa|o|mma _eaao
ca|aCaaec oaacaamaø Çaamaøu caaouaa oaco|aaao nem.
Laaaaoau.

mam|. ømau |LCLaacca 28 meuLa. 2004

8 aaaao

m|oCuooau aaau - La.aa

_a. 44ea emcu. _aaea. a|m|oa L|mLLamø mmaaa mamLaa
maaaaea emcu. CµmoCou ma|o|mma ma| uamaaaø om eµaø
ema|mmaa.

ma|uamu camao _ao|a ma|uamu _oo. _a aa uaømaao|a
ma|uamu. uaaaaaoa aac±qu _aamaø _eaamaøaaaa _a|aaau
Çmmaa. ua ømaao om aaLLo Coaoo|e|ccaaao camao uaaCaæc
_aaa uamgea o|auu. aaaeu. uaao uaaaaao ua|aaaaaCo ae|a.
uaømaaaoaaaa eeaaaaaø|aeaaoaa m|aaaaaaao. _eaao
aeaaaaaa occu. _eaao Coaoeaaaa aaLL.

eµaø caa? _LCLaa oaoCuaa|aaao|a (Hasmoneans - _µma
uaLLmgu|aa om aaeuou.) _maaaø ncLc±mma _maL Løa|a|o
aeaaaaa Çmmaea. qa nomacmL Laco|a øme|amca aaau
CoaaCee±a|mmaa. aoeaaaaaaaao _caøea aeaa|a Le|Ca
_ooea? _aa _ea a|muLco Coaa m±aaaa. aoeau m±maa.
Laco|aøme|aa _caaLLccaaao. Laco|aaaaaao|a aaoeaao aaa
CoaaLLccaaao. Ça|. mamLL± e|oaaae mcaaLLcCeemu.

_aCaaaa L|aoaa _auL|aaa. aeaaa _eaao|cu e|oaaae cau
CumCaaooe|oao. uamaa. _aaaøa aaø e|aoe|aaaæ±aeaao cag
Coaoo|. Laco|aøma aaoeaao _aaeaaau Caaage|ccaa.

Ça u|aLCL|a ømmu. aaa CoaaLLcceaaao e|oa|aaauo cLL±
Caaao Coaaoau? aeaaCa _aaqu ømmuaaa. ma|uamaaaø ema
eµaa|a amaau Çaaaa. cLL±au aeaamaø _a|aLco aecaaaaa
a|acaøu cag CµmoCou uaao m|aaaaaaao. _a|aLcou camao
uaeu.

_aao. e|oaaae _auL|LLamøo omg Cmau maaaaa oaoCuaa|a
uaaa o|aaao (Hyr canus2) aao|auaao CoaoLcm. aeaaa
CµmoCoaa|o|mma aLL|o Coage|meamø qa cmLam Coaaaa. uaaCa
_aaqu aao|auaaaaaa Çaao CoaaCee±a|mma|maa|ma!

CµmoCoaa|o|mma Ceo|Cam|a aeaaa. moaoL L|±aaaCaaem ecaøa
a|aoaaa q±aaa. _eaa Çoaø. cLL±aaea o||aaae _acmae|mea.
_aaL|a CµmoCou uaømaaoao L|aoaa Çmaaaa.

o||aa _LCLaa Caauaa|a _maaaø ncLc±mmaa. Ceg Caoaaea
camaqu Çma aeaa|a _co| Coaau a|mau øm|aa _LCLaa
o||aaae _emCaae±mmaeaamaø maø Ca|ma|mmaaao.
_acaaou Caa| emaeaa _aeaeaa. o||aae|a om o|g
uaaaeaaaø _eaa aeaaaaa m|au|aa Caoae|aae|ccaaao.
na|aL|aµaa ema o||aae|o. Lae|au a|acaaaCu _ea Caauaa|aa
aoLa| uaaa _eca|aca (Mar k Ant ony) mcaLau Cmmaaaaaau
eoaaaaCaaecaa. (L|mø _eca|Ca Caauaa|a uaaaaaeu _aaa.)
_eeLCLaa m|ama Lemu ama m±aa moqmae
nga|LLmaa|aCaaecaa.
aaaeu. _emaø om aae Çmmaa. cLL±aaea µ»Caaae|a (Judaea
ÇoCao|a _aama CLaa) uaaaaa aaa _a|e|cCeemu. _amø
mao|o oaoCuaa|aaao|a _co|aa oµ|aaCeemu. _amø
Caauaa|aaao|a nae| Ceemu. aoLa| uau aeaaao aa|au mcaøu.

om o|aaa oaeaa|aa|a|a uCaaLaeu _ma aeaamaø Çmmaa.
m|aaaaaao CoaoLmaa caa Ceemuaaaqu Coaaoau cag
m|aaaaaa. CLagauaaa. ameaaaøa aaaa|mma uaaa _eca|a|cu
aa e|mLLaaao Coaaaaa. meLa cag _a|e|ccL±aao _emu
aeaa|a e|mLLaaaøa aa ouuaaaaa Ca|e|aa oaaaµLLaaa
eaaao|aaaa.

e|oau CµmoComaøa Ca|aauo Çmaøua? _ma aeaaa aaa.
cLL±LLccea. _ea _co|aø emaao caCaaa _Laaaao Cmmu
caCmooau cmaao Coaoeamaaa Çaem CL|a aaaømaaao
CµmoCou omau o||aaeaø _gLL|aa.
_aao Laa|oao. _eca|. aaaø emaeaaaoo o|amLL|±aa.
uaeaecaa _o|aae|cm. om Lacaca CµmoCoau Cmaaa| aeaaa
maCam nca± cmLamaaoo CoaaCaamaaaa.

qma uaaaao eaa mmgaa m±aaa. u|aa a±auaa aaauaa _a
Çmmaa. _aao. aeaaa aLL|oCooeamø nae|a oaoCuaa|a
uaaaao Çga|a|o _eaa mmgaaaaau aaaøaaoau ouao|aa
m±ae|oao. muL|aaaa aCaaau Coaa aeaa|cu _co| _a|aaaaaa
ǵma uaaa CLa|o eµmaaa. µ»Caaa CaoaaaCa
aaaaaom|aaaa|e|cmaaaa _ma maaao aeaaaao _co|LLcaa|o
cmm±maa. _eaa maam|ma ÇoCao|a uaao. Ça| aaao ca|aaaou
caaaøCua cag _mo|a aoaøeaa au a|ao|a
acauaaaa|aCaaecaaao.

a|.m. 87_u _e±o|mma Caacaa| _maa mLLaa mag emcaao.
aa uaeu eaa µ»Caaa caLLcc ÇoCaao _ec _eaa CLaa
CoCaaa. Çeaa aaoaa|oaaa Laooaa aaaao maomao|o _ma
uee|o eaµea|qoo o|aaoaaoo oma|aa Cee±emaa.

Çaaaaaøu CoCaaa om aaa. _aao. oaeaa|aa| camaaL|mø uau
om CLamcca caa? aaa Lae|aøL L|aoaa aaaæ±aeaao cag
_ea m|aaaa meLaao. nme|aaao Caacaa| oaaaaeL CLaauaao
eaa aaaa Ceemuaaaqu Caaag eµaa|aaa.

cma Caauaa|a uaaa _eca|. aaa Lae|aø emeamø nae|
CoaaaCaa. _Ca _eca|. _aCa _co|aa _aCce|aa (Oct avi an)
caa|m aua _ao|ao ca||a|cu ǵma uaeuacmaCLaa. omgu
Caao|aaauo _aCce|agaøa aagaca _aaaea Ca|e|aaaa
CoCaaa. _aoco caa|m LccLCLamca _aCce|aa. Caauaa|a
uaaaaa m±øc±aCaaecCLaa. CoCaaa aaaa _a|aaauaaaaa
æLL|cm Caoae|aaL L|aamu Laaaaamu _o|aa _gLL|aeaaaa!

aua aageaaa u|a aeauaaL Laau|aa CoCaaa. qaoe ucmCu
aaaaao _a|o Coaaaaa. CLmuLaqu Ceo|macm eaaaaoCa ame|aa.
aa aageaa|o ÇcuCLmo Coaaaa. Caau. L|aaao CLaam
Caoaao|o|mmCaooau _LCLaa CoCaaa|a aageaa|o _cao
CoaaaLLccaaao.

ae|a. maaa aau aeaaaaa Çmma aaoaa|o a|mueu
CoaaCaae±mma oaoCuaa|aL CLeaeau _emaøL L|mma Çaem
øµmaaaaoau Caaage|cm. Cca|o cag CµmoCou|o|mma La|aaa
om CLeaea a|mueu CoaaCaaecaa. CLaaauo. Çagu ccmL
CLeaaoau uemaCaaem auaa La|aaaø øµmaaaaoL CLmmaa.
cooaCu _ao|ao aaaeaamaaaa!

CoCaaa|a aaoaa|o Lo ÇoCao|a aaaao. Ceg eµ|a|ooauo macaca
amma Ceo|Cam|LCLaaaaao. oa|aam±aaa _co| cag
eme|aaLLccaqu CoCaaa om ae|a aaa caLaao. aau Lae|aø
emaamao aaaamaaaa LaaaaLL caa|m CLa|o m|ama
acmLLamaaoau omaømamaaoau Caaememaaa. _ea Coaaemgo
nmLL±aaa Le| camao. Laaoeauaa Çmma _aama ÇoCao|o.
m|oumm _aaaaCLmaøu om aem m|ouaea a|acaøuL±o Coaa
e|eoaaaaa maøe|aaa. _a qa _mLauaaa.

Çaamaø ÇoCao mea e|eoaaaa|o caaaaCaaaaaCaa
oaaaaaaoo Coaaaac±a|maøu m|aoa|o. ao| _m|e|ao eaoaaau
Çooaa aaoaa|o CoCaaa uaaa _aCa e|eoaa uguoaoo|aø
e|aa|cca e|aLLaø|a e|oau. Laµ m|oaaaoo CouauLLmaa|
maaaaoaaa|aa. e|ae|auaa acccaaaoa acme|aaa (CoCaaa a|Caaa
acccaaao. aoaoaa e|oaaao|o om uaaau Caae±mmaaa. _eaa
_co|aaaoaa|o ÇoCao|o _aa L|aa|Lo|LLao _a|au Çmmaaaa
_aaaoo|aaoaao øm|LL|ma|maaao.) CLaam o|o Coaoao
øm|LL|cLLcCee±aae.

a|m|oa L|mLLamøo auaa _a|au _emamaø maaaaaa
accLLccaaao CoaooLLmu CµmoCou ma|o|mma Laaaauaa aa
_oau (uaaa oaoua aaoaa|o accLLcca) LoCeg aaaøaqaø
Çoaaaa|. o|aamaCLaa|mmaa. oCa om aeaaaa _a|o u|oou.
CaamaCaaoa _aaqu Laa|uaaaa Çmma CoCaaa|a aaoaa|o _maa
Caaa|o Çmma Çcaa|CoCa Çaecaea mamaaaa Caaa|o
cmLLLLcca. Laµa Caaa|o Çmma m|oLLaLLca Çagu Caamou
m|oaaa Çaeaa. nga|aaa acmuaaaa|o Caaa|o nmLCLm CoCaaa
naaae|ccaa. ae|a Caaa|aoo amm| Çmma. o|aamaCLaa|mma amgo
aeaaau. _aa Laµa u|ooaamcCaCa uemu LaLL|aa
mmauLLmaa|aaa.

Çmaa Caaa|aoa acmeamaaa Laaaa|au mµ|aaamu _a|au
uaømaamu Le|a|o _uaaaLLccaaa eaoag Coaoa|ma. auaa
oaLaaemaao naµLLaøL L|a 'CoCaaa|a Çaecaea _oau’
cag _aµaaLLcc _maL Laaaauaa Caaa|o|a ug nmeaaaLLe|
mmgLCLmma.

CoCaaa|a Caauaa|a Cuaamu a|Caaa acccaaaoa aaaamu
_aCaaa|o|a acmuaaaa|o u|øma|mmaaaa om e|uaoau
neCcamaqu. _maa aaoaa|o. _amøma _LL±am L|auaecuaa
aaoLLacLL CeCmaøu a|acaaa cag _±aao Coaoa|ma aa
o|aa|au.

Çmaa Caaa|aoa ac±a om aaaeaa|aao ucmCu aaaao Çageaa
CoCaaa uaaaa m|aae|qu o|aa|aaa|qu Laa|aLLmaa|
aeaa|maa|maaao. _eaa aaoaa|o mcma _cúµ|aaaao e|uaoau
Çooauo om Coaa|CLaoCe o|aa|aaa|o La|e Coaa|maaao.

CoCaaa|a _co| mLLaamag emcaaoaaa. _a _aaaa CL|a
L|aoaa Çoao. _aao _eaa _co|aaaoaa|CoCa om ouLeu
mcmaa. L|aaao uaCLmu o|aa|auaa ouLeu.

om L|mLL. L|maøuCLaCa 'Ça oaaaaea øµmaa Çoao’ cag
eaaeaao _m|e|aae|cc L|mLL. aa øoaa|CoCa m|aµma L|mLL. aa
øoaaaCa om CL|a oeaoaaL L|aaao e|oaaLCLaa|m L|mLL.
CoCaaa uaaa acme|aa Caaa|o uemu DZLcL CLaa|ma cag
aaaaa|oauaaL Laaaao Coaaae|a L|mLL.
_maa øµmaaaø Cµao»ea (Joshua) cag CLa|ccaaao. _a oLm
Cuaµ|LCLaa. _aa|oaa|o µoo cag _a eµaaLLmu. muaø ÇCaa
camao L|au.

neaua|o aa uaaaaø e|cLLcc mao CL|a oeao. a|m|oaeu
Caaam|. Lae _auL|aaCLaaaaa Cmamaa. ÇCaaae aeaaaCaaooeu
m±aauo. e|oaaeu m±aauo _auLaa|o CaauLCe
o|auLLc±maa|maaao. Caeøuaaa cag a|m|oaeaao Caaecamu
ÇCaaae om aoaaaaaaaa ucmCu aaaaoao Laaaa m±maa.
Laaaauaa aua uaaa|a CLmauaaoa Camaaema om
øc±ooaaaaaaaeu Laaaaaaao.

a|moea L|mmaCLaa. _eaaa Caaoqeamø auoa CumCaaec
mamo|aao cLL±Caooau o|mauaa aaaao e|e|aa|amaCea. _amøo
omgu oaoaaaa aaaao ÇCaae|a L|mLL CaacaLaaeu nem.

_aCa auoa|a CLaa CoCaaa. Çaecaea Caaa|aoa ac±a _Ca
aauaaa CoCaaa.

cCaaa uaaa cag aLL|o øm|LL|mea Çeaaaaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 2 ±ouLa. 2004

4 a|.L|.

m|oCuooau aaau - La.aa

aaaao|a o|aa|aaa|o ÇCaa a|m|oae|a L|mLL u|a maa|auaaCaam
m|aµoo|.

Cuaoo»aøL L|mø ÇagCuam Caeaaa|a eae _eaamaø m|aaauaa
ua|µoo|ao|aaaæ±aaaaaaaa Çmma|maa Ceemu. cCaa|o. aa
øoaa|a _acaaoCu 'Caeaagaaaaa aaaa|maøu øou’ caLaaaa.
_aao ÇCaae|a CLaaaaao. oaaaa aaaao|a _a|auaemaao
muL|aaaao|a Ceaaao _aoaaL LaaLLaaa Çmmaa. _aCe
_eaaoao ÇCaaae cma Çaoe|oao.

CLaoCou|o (Bet hl ehem) ÇCaa L|mmaCLaCa aa uaømuaaao
nomeae|a momu Laµa Cea eoaaao|a momu _eaa
_acaaou aem. CoCaaa uaa|cu ÇCaae|a L|mLaLa øm|aaa
Ca|e|aae|ccaaao. 'ÇoCao uaaao _oLCLaøu aaoea Çaa
Çcaa|o. Çaa aaoaccaa|o L|mLLaa’ cag cma| aeaaLLcc Laµa
aaaaa|oa e|aaoo ac±aaac± _egaøa aaeo Coaaaaaao.
CoCaaa om uaaa. _aeu oaeaa|aa|. 'uaaao _oLCLaøu
aaoea’ caa|m L|aCaaau _egaø oCa om _aaaaaa ucmCu
aam±au. _aaea. aa Lae|aø _Laa.

_aCe ÇCaaaea Caaage|c e|muL|. _caao ce|aaa CoCaaa.
na|aL|aµaa. ÇCaae|a amaa CµaoL. au uaae| Cu|aa (oLm
Cuaµ|a|o u||au Mi r i am) _aµaaaCaaem. øµmaaaca ca|Laaøa
aLL|LCLaaaa. Lamu CegLLu u|aaCaaec CoCaaa. Çma e|oau
Ca|aauo CLaoCou|o _LCLaa Çaem eaaaøcLcc øµmaaao
caaaaCLa ÇmmaaaaCoa. _aaaa CLaaau Caaag eo|aaa. Caaam
øµmaaao|o oag cLL±au ÇCaaeaa Çmaøu caa|m ømcm
muL|aaa!

CoCaaa na||µaøueaa ÇCaa CµmoComaøa a|muL| eae|oao.
uaaa Çmma Coaa| a|acaaL|mCa _aømuLu ma a|muL m±e
Coaaa. _LCLaau æc CoCaaa|a uaaaaa Lccaaaø ema|maa|maa
cag Caoe|LLcm CµmoComaø eaauo maoCaaaaøL CLaae|ccaaao.
ÇCaaeaø _LCLaa ccm eaa.
aua eao|L eaa|oaaa maomao|o CµmoComaø emaaa ÇCaa.
Çaoma ÇCaaae _aCa u|aeu aeama Çcu. Caaa|o. a|.m. 960_o
maomao|o accLLcc Caaa|o. L|mø DZaaLLcm. Looaemaaou
Çmma _acaaou ucmCu u|oou|maa. CoCaaa uaaaao uemu
accLLcc Caaa|o.

ue|aaeaa|o. maoaeaa|o Caaa|o|CoCa Çmmaaa _ea. Lo
ouaaao|o aam|aae|am|Ca L|aaaaaaaa|o Caaama|mmaaa.
_LCLaCaooau CµmoCou uaao _eaa om Caeaaaaa Caao|aaL
Laaaae|oao. Laa| u|aa qa Çaoma. _eeoeaaa.

'ÇCaa. Caeaaa ema|maa. eaLCLaa|maa. emCae|ccaa’ cag
Caacama Çace|cauo Coaoo|aCaae±mma µaa caa|m Laa||aa|cu
(Caaeaa cag aLL|o Coaoqu. occa Caauaaao _a nac
_e|maea. Cecmaa|o|aaau aacmaCaaaau neeaa ncCaaoLea
caCmooau µaaaL Lmm|a ggaauaa e|eaaaaoa ama|ma aLL|o.)
Cµaaca ma| aaaa|o maaomaau CLmg ÇCaa aa CLmaaaao
m|aµaaa Caacaa|aCLaaaaa uaao _eaaa æama aea|aa
_auL|aaaaao.

_eaaa aa|aaaaac±a mao e|oau. _ea auau 'ua|aøuaaa’
(aLL|o|o ugoøuaaa cag emu. Son of Man ) cag øm|LL|cca. Ça
u|a maa|auaa øm|LL. cCaa|o aaøou _LL±ameaaaaaa aaou
aaouaa ca|aLaaaaaCaae±mmaa. aaaao|a Ceaaa|o. ua|aøuaaa
cLL± ÇmLLaa caLa Lmm| om øm|LL nem. Çga|a aaLL mao|o
ma| eµaøu ma|La|aaLCLao _ea ÇmLLaa cag aaa aae|o
aecaaa aaaao|a Ceaaa|o Cca|ao caa|m aaaaa|o| cma|a
Løa|ao|o ema|ma.

Cca|ao|a aae|o a|acaa øm|LL aaaaLLmm|aaaaa caLaaa ÇCaa
omCLaau Coaaaa|oao. 'aaaaaao ua|aøuaagaøo CoaooLLcca’
caLaCLao _ea e|oaa|a e|oaaao æc Lcaaaaa|oaaa (Thi r d
per son) ema|amaCe ae|a omCLaau 'aaaaaao caaøo
CoaooLLcca’ caLaCLao _ea øm|LL|cca|oao.
ÇCaaae cma uau|ooaa aaaao. ÇaaCaooamu _aaauaaa aac±.
'Ceaaa|o øm|LL|cLLc±maøu ua|aøuaaa Çea _ooa’ cag
Coaaaaaao.
_aao. ÇCaooau ÇCaaeaø _aaeaoaao CLmøeaaa amaae|oao.
aaaeu. cooaemamau e|c maa|auaa _ea om Caaea umaaeaaa
Çmmaaa. ømcaaaoL Laaaao Coaea. Coe|caaaoa Cacao Coaea.
mauaaoL CLooCoaea mao. Çmma om øµmaaaa na|a L|aµaa
cµoCoaaa eaa _ea m|aµaa|a _mLaaaao aLL|o Laau Laauaa
e|e|aa|ma.

co|a uaao ÇCaaae cmgaCaaem L|aLmm Ça om maa|aaaaaeu.
L|mø _eaa uaoL L|aoaaaao. _a|o Çmma co|au. caµao|a
uaaa L|e. eamamaøL La|oaa eamamaa _ooauo ouaaaaaaaa
aaeaao Coaaa gaau. cooaemgaøu Cuoaa. om Cmmaa± camao
uaeµaaaaa ugeau aemoo caa|m mmCLaaø uaLLaaau.

aaaao|acCa om eµaau nem. eaauCaagu Ceoo|aa|µau
_eaamaø qaemao. _ag cmaa aa|aaaaau Coaauaccaaao.
mmm|qu L|aaaaaaaaaaa a|au cag CLamo Sabbat h day . ( )

_LL±aaa om a|aaa|o ÇCaa om Caeaoaaa|o aa mauaa|. øuL|a
m|aoa|o Çmma qa caµaaa Caacm _eaaa øeLLmaa|aaa.
(uaCaa 12.10)
Ça ua e|Caaao Coao cag aa ømuaaao ømmu oac±aaaao.
'ugoøuaaa. qaemamaøu _eceaaa Çmaa|maa’ cag
Coaoo|e|ccaa ÇCaa.
¨naao _m qaemao|o om øµ|a|o e|mmaao ncCa CLaa aaa|
cmaauacæaaoa? _cace|c ua|aa ceeoCea Cuoaaea’ ’ caa|m
_eaa ua|aCmau _aCa aemaaL L|maCaaooLLcca. uaaaCaaa|
caLaaa _ea eme|aaLLccaa.

ÇCaaaea Caaooeu m±e Coaaaaao.

Çma ommam ucmuoo. Çuuaa|| Lo ameaao|o Caaao
mamo|ao|o|mma aLL|aa Ceg Ceg ÇcaamaøL Laeu CoaaL±Ca
Çmmaaa _ea. CLaa|m Çcaao|Coooau uaao æccu _ea L|aaao
CLaaa.

Çaa Caacaoo|aaaaaaa CµmoCou Caeaoa uaømuaaao|a mcaaa
uaaa _eaa e|uaoaaamu. Caaa|o m|ooauaa DZaaLLmu caa|m
aaaaa|oamu. _eaaa Caaao CoaCa _aCeemu caa|m
aauaaaaaø aa uaømaaaoa Caaemema Coaaaa.
aau aaa CoaaLLmeamø mao mao Çae. aua Laa|aem
ocaamca Çga| e|mma _mma|aaa ÇCaa. aaao caa|m oca mLLa
Ceoo|aaaaamaaaa _eaa maau|cma aac±aCaamaa ncaLccaa.

_am|ae _a mcmaa. ÇCaa L|aaaaaaaa|o =mLc±mmaCLaa aa
uaømaao _gLL|a _±aaoamca _aCa ema aaao. ÇCaaae
Cmmaa| maau|cma aac±aCaamaaaa. ncCa _eaaa aaa Coaa
ÇmaaLCLaaaaao.

_aao. _eaao maaCu aauaa|aa|mmaL± ÇCaaeaø uaeaecaa
e|a|aaCeemuaaao _amøL CLaa|a aaaeaao Ceemu. oaco|ao
Ceemu. CµmoCou|o _LL±aaa aaaeaaaoCaa. _emamo
ac±aaacmu oaco|aaoCaa ømuaaaoao ncCa
Ca±aaemL|±aam±ae|oao.

_aCe. aocLLcm Çaem CLaaoaco|aaoa Ca±LL|±aaaaao. _eaao
auaa|a ømmooacm Çaaaa.

CµmoCou ma|a CLmauu|aa Caaa|ao DZaaa aaauccuaaaeu.
maCm macao|o a|muLa acceu aaaao m±au cag ÇCaa
Coaaaaa.
CLaaaa? uaeaecaa e|a|aae|ccaaao. _aao om
u|aaaaaaaaeaea uaamaø e|oaaaaa Ca|aLLmaa|aaa Ceemu.

_LCLaa ÇoCao. Caauaa|aaao|a _maaaø ncLc±mmaa. Caau
uaa|a L|aa|m|a|aaa aeaaa Laac±ao L|oac (Pont i us Pi l at e
aLL|o|o CLama|a L|oaaa cag øm|LL|cLLmu L|oaaa uaaa ÇeCa.)
_co|CoaaCaae±mmaaa. eµaaaa Cacc _emaø. Ça qa
_m|aaauaa eµaø caCm Caaam|aa. _a|gu uaømaao cmLam
Coaa|mma uaao æccaa|aa. Çace|cauo 'ÇCaaeaø uaeaecaa
amCa _aCeemu’ cag eo|agaa|aaao. Ceg eµ|a|ooauo au
ouuaaaaa Ca|e|aaaa.
ÇCaa o|qaea|o _amaLLmeamø maaaaa om ouLeu mcmaa.
_eaaa aac±aCaamaa aaao. aa L|aµaø emma|. ømm neaoo|
CuCoaaa. amCaaao CoaaCaaecaa. maaaaa. aaaø oauaauaa
_o|aaLLcc mLLa Ceoo|aaaaaaoau uaømaao|cCu
a|mLL|aCaamaae|cmaaaa ema|mmaaa.
Caamou Leaaaø _aoLLcm. ome|ma± ooauacma _ea Coaa
aa|au ÇCaae|a na|aaa ø±aaa. aaaamaøu a|m|oaeaamaøu
Çaca|o u|aLCL|a ÇmuLoaea oag cmLLLLmeamøu aaaeuaaa.
aaao aa aegaø _aCm emma|aau. amCaaao CoaaCaaecau.
aamaøu om CLamccaa Çoao. _eaaa ae±e|cc aa
uaømaaCo æc. 'ømmu|ooaa aaaaaaa aac±aCaamaa maa Laeu
CoaCaa’ cag emma|a aaao|cu. 'caamaCaaa? _a naLam!’
cag Coaoo|e|cmL CLaae|ccaaao.

ÇoCao|a aeaaaaa L|oac Çmmaa. a|.L|. mao gmmae±a 27o|mma
86_u emcaamaø ÇacLLcc aaou cag o|aa|au Coaoa|ma.
Çaa±LLaca|o ÇCaae|a uaeu 80_86_u _emamaø Çaca|o
m|aµma|maaCeemu cag ae|aaLLma|ma. aoo|auaa e|eaaao cau
ÇaLmm|a a|acaaa.

o|qaea|o _amaLLcm. uemu na|aaCamma _ea e|egaøo
Coamaa caa|m a|m|oaeaao|a muL|aaaaaa aaaao|cu|mma _eaaao
CegLmaa|aaacmu mao _aaau. cCaa|o. aaaao|a muL|aaaa|aL±.
uaeaaaøL L|a Caeaaa na|aaCameCaaLa a|acaaa. CegLam
_aCaaaa Caacaøa|ma.

ÇCaa na|aaCammaaaa muL|aeaao. ÇaoLaa oaaaa aaaao|cu|mma
amaaoe|o e|oa|LCLaaaaao. ÇCaaeaøLL|a _ea e|cmoCoamaaa
Caacmu CLagLL|a aaoau _a|aa|aaa Çmma Cµuo. (oLm
Cuaµ|a|o CµaaL. aLL|o|o aaaCaaL cag emu.) _eaao|a
eµ|aac±aaa Çmmaaa.

a|.L|.62_o Cµuo»u aaaaoao aooao _±aaa CaaooLLccaa.
Caacamau ae|auaaeu _ea ÇCaaae Caeøuaaaaaeu aceo _uou
CLamma|aeaaaeu o|aa||aao CoamCLaµ|eao _mm|aCa Çamøa
aaaeu.

Cµuo»aøL L|mø CµmoCou ma|a a|m|oae Caeaoaa aaoauL
CLagLL|o Çmmaea aoua.

ÇeaaCoooau ÇCaae|a uameaøL L|mø CµmoCou ma|o
ÇmmaL±Ca aua L|aoaaaaao m|aµaa|emaaaao. _aao. mao maoaa
a|m|oae uaaaaL LaLLeaa qa Çaaauaa _auL|aao CoaoLmaa|aea.
Lao. (Paul . aLL|o|o Leo _LCLaoaoa cag øm|LL|cLLc±maøu.)

oao (Saul ) cam ÇamCLaa Caaec aaaaa Çea. a|m|oae uaaaa
muL| cmmL|mø Lao cag au CLaaa uamm|aCaaecaa. amaa|a|o L|mma
Lao. uaa|a _o|aaCeaøu a|m|oaeaaaL LaLLeaaa au eaµmao
Cmaaauaaa Caaem. uaa|aaaaaaco|a a|µaøa aaa eµ|Ca u|a mec
Laeu CumCaaecaa. neauau nmaamu Caaec _eaa CLooao
Looaa|aaaeaaaa uaao aeaLLcm a|m|oae uaaaaa ame|aaaao.
ma maaa. maau maauaa. Caou Caouaa a|m|oae uau Ceau Caaem
Laea Caacaa|aa.

mam|. ømau |LCLaacca 6 ±ouLa. 20046 a|moaemu aaaamu

m|oCuooau aaau - La.aa

a|m|oae uaaa|a cmoo|. aaøoaaaø e|cLLcc mao umgu u|aLCL|a
oeao. Ça|o omCaaCu Çoao. a|.L|. 800-u _em o||aa. _o|aa
auaa. a||o. aoLao umgu _LL||aaae|a ecaøL Løa|a|o
eo|aaema aaaao|o u|aLCLmuLaaauaaCaaa a|m|oaeaaoaa
uam|e|c±mmaaaao. a|m|oaeaaaL LaLLu Le|a|o =mLcc Cµuo. Lao
CLaam ÇCaae|a Caaµaao _aaaaeaaaCoCa o|amLL|±aaLLccau
LmCaaao CoaaLLccau (Cµuao aaaao aooao _±aaa
Caaamaaao. Lao. Caau mamaøo CoamCLaa uaaa mCaa _eaa
o|ama|o _acaaaa. _aCaCa _ea na|aaau e|ccaa.) uaao|acCa
u|aLCL|a _gaaLaaa necaaa|aa. Ça. maaaaaac±qu Ceauaa
a|m|oaeu Lae nae|aaa _aumaaa ugaa Çaoaa.a|m|oaeu ÇLL±L
Laea Caacaa|a _Ca Ceao. µ»Caaae|a aaaamaø CeCmam
eaaa|qu Cmmaa± _auLuaaa.ÇCaae|a ocaaoao La|a cmLam
cmaLLcmaCaae±mma aaoaa|o Laooaa caLa (_LCLaa
LCooaaa) ecaCa o||aa. CoLaaa Caacaa| CamCa ca|La|a o|o
Løa|aoeaa mecCaam u|aLCL|a m|oLLaLL. _a|o µ»Caaa caa|m
ÇoCao|a Çcu u|ao CoamLuaaa. _aCLaau (Caauaa|a _maaaø
ncLcc _oe|o) _LCLaa _a aaaaco| _a|aaau CLmma. CoCaaa
uaaa Çmmaeaa. Caauaa|a oaaaeaaa|aø _ea aaaaa Çmmaaqu
u|a Cmmaauaaeaaa Çmmaaa. Çaaao LacCamLL CLaam _Laaao
cau µ»Caaaeaø Çooauo Çmmaa. _aCa caaea om L|aoaa
camao _a CoCaaaao ucmCu necaaaLLca æ±aaaa
Çmmaa.a|.m. maaaau gmmae±o CoCaaa Çmmaau. Caau
_a|aaaLcu µ»Caaaae mmeauaaa aa acmLLac±o
cmaaaCaaeme|cca. _aaL|mø. CoCaaa uaa|| m±ø±aCaaem
aamu _co|L|a m±ae|oao. Caauaa|a uaa|a L|aa|m|a|aaa
aeaaaaa ucmCu _o m±maa. _a. CoCaaa|a uaCa _aaqu
o|.CoCaaa|a uaeu Caacaa| Lo gmmaemamaø ÇLL±aaaa
ÇoCao. Caauaa|aa aaoa|aaa ÇmaaCee±a|mmaa. Caau _a|aaaLcu
cmaøu m±eamaøa acmLLcCee±a|mmaa. _ao|ao |a|a|o Çaaao
CL|a L|aoaaao cau|ooaa CLaau ua |a|a|o _eaamaøo o|o
aauoaacaao Çmmaa. aaaeu. _LCLaa Caau|o a|cceccuaa uau
cag cau a|acaaa. _aaaaCa o|g Caae eµ|Lamao Çmmaa.
CLmuLaqu uaamaø uaaCa aceo. Caau|o Lae|a|mma
aaaaoaCoCa Çaaao oa|aa m±ae|oao caa|mCLaa. Çma "uaaCa
aceo" a|ccu µ»Caaaeaøu CLammau caCmam occu a|.L| 40-u
_em CaaemeaLLcca._LCLaa Caauaa|a uaaaaa Çmmae|a
CLaa aao|øoa (o|eme|ume). _eaaaa. Ça| Caau oauaaµµ|aaaaø
ncLcc _aaaa Çcaao|o noo Caeaoaaao|qu aa o|aoaa
ucmCu aeaa. aaaa ucmCu CaaµCeemu caCmam e|L|a
naaaaeL L|mLL|aaaa._ao|ao |a|a|oaa cmae|aa a|e|LaLau
oa|aaaCaaooa aaaaaa Çmma aaaaoao. Çma eµ|Lacma a|e|LaL
ucmu cma m±ae|oao. aaaamaø oCa aceo. _eaao au aceao
CµCoaea cag _aµLLaaao. _eaaaae|a Ceg aaaaau Caaµ
_eaao aaaaaa Çoao. (Çooau Caaageamø maCL "oaCm aceo"
caa|m amaaaaaaaaa Caae±mma uau aa uauaaa.)_aCe _eaao
CLaaaccaa|o Çmaa|aaaao. ÇLL±am naaaeaø _±Le|eaaa
aac±qu ÇmLLCa Cuo cag mµaa|aaaao.µ»Caaae|a _LCLaaaa
aeaaaaa Çmmaea. _a|LLa-1 caLea.
_ea. m|aoauaa cmaao Coaoo| e|oaau _o|LLamaaa CaamaøL
CLaaaa. aaaao|a eµ|Lacm mam caLa _a|auaa|au _emaoaaa
Caacama emea. a|æCaag _aa uammo Coaoea m±aaa aa|au.
Caauaa|a uaa|a ua _eaamaø ua|LLu u|aaaaau nem.
_aao Caameamø|a aceoaa _eaa cma aamu cmauaccaaao
caLaaa Caamou amm| eaoaa omeag Ca|aLLmaa|e|ccaa
_a|LLa-1._emaca mooCmau. Caauaa|a uaaa aao|øoa.
CaaLuacaauo. µ»Caaae|a Caeaoaaao|o aagaca o|aoaa
aeaaa CaaµCeemCuaa|m _aa naaaaea a|muLLCLm m±e
Coaaaa._aaqu CLaaaccaa|o Çmaa|aaao aaaCoaaLLcc aaaaao
_ea uaa|aaa aaaaaa Çoao. _eaao aaemu m|ooau
ae±aaLLcCee±aeaaCo cag m|aaaaaa. _aoa Coaoeaaa
Caccao _a aaµ e|aeaou. Caca ugaaao aaµaCaaau. aaµaCaaaa
ømmooacmaøa aecaa camao. _a uaeu ucmCu. Çaa±LLaca|o
_a|aaaeaaaa µ»Caaa aaaao uaeaa|a eaoo|o aaaa|mmaCLaa.
_eaamaø qa _a|aocu _±aaa. aecaa m|amCemmLLmeamø
maL. omgu ca|aLaaaa eaaa|o uaaa aao|øoa _eaa _ao|ao
ca||aoao Caaao CoaaLLccaa. Caau|o m|aµma _co|uammu. ÇaCa
ÇoCao aaaao|a na|aaa aaLLamm|aa.Çmao ouLeaaaøL L|mø. a|.L|.
66-u _em eaa Caauaa|a oauaaµµ|aaa|a om Løa|aaa Çmma
µ»Caaa caa|m ÇoCao|o CeCmmaL L|aoaaau CL|aaa cµe|oao.
aama|a CecaaCaa. aa|mam Caa|aaaCaa _eaao|cu Çoao.
LaooaaL CLmm|oaa|o|mma umm o|o mamamu æc ÇLL± Caauaa|a
_maaaø ncLcmaaaa Çaaa|a caLaao aamaøu caeu
e|aa|aaouaaCe Lce|oao. Caauaa|aaao. _oLL|mmaeaao. mau
_caa| eaµCee±aeaao. Ça ÇaoLaa uaao uaaa|o
mm|LCLaa|mmaa.a|.L|.66-oaaa _aCa maomao|o om Laco|
cmLcca. Laco| Coaaeaamu aaaaCo. CµmoCoau mmm|quaa
Caauaa|a _aa|au|LL|o|mma e|me|aa. om mmauaaa aa
oauaaµµ|aaaa _auaaCeemu caLaa Cmaaauaaa Caaec _maL
Laco|aa "o|oac" (muemot s) caa|m _auLL|aa maa|ag
mcaa|aaaao. ocmCuaaa CµmoCou aaaao|a cee|aaaaaL Laaaa.
o|oac _auLaLo Coamaeaao o|gLaaauCaaaaau. _eaaoa Laco|.
uaamaø omCaaoaaaa aac±qu LaaaaCa amaa. cCaa|o. _eaao
ca|aLLa om oaaaae CaoaaaCaa. øgm|o uaaaaCaa _oo.
uaCLmu Caau oauaaµµ|aaa|a oaaaeaaa|aa ca|aaaL Laco| Coaa
_auL|aa|mmaaaao. Ça m|ooau _Laaaauaaa cag
ama|aaaao._aao. Laco|aaaaaao u|ao aoLuaa µ»Caaa aeaa|a
aageaaao o|am±aa CµmoCoaua aaLLmm|e|ccaaao. ae|a ÇoCao|a
Cumøa acmaaaL Løa|ao|qu ae|ouaa Çcaaa _eaaoao
_aa|au|aae|c m±maa. _aao. cLL±au om mmauaaa aa _aao
m|ge|e|c m±au cag _eaao Caaec muL|aaa. _maa om
emcaa|o aaauccuaaa.ÇLCLaa. Caauaa|aLLac mm Ceaaa|o
ÇoCao|a ua aaaøaao _auL|aaa. Caamou Caamouaa ǵma
Çcaaao ucaa Caacaa|aa.a|.L|. 70-u _em _a mcmaa. L|aoau
emaa CLao ÇoCaqaøo gaµma uaCLmu Caauaa|aL Lacaag.
Çem Çmaø e|cauo _±aa aeuou Coaa _auL|aaa. Laco| Coaa
o|oac _auLL|aa Çmma Çcu Ca|aauo uamma CLaaaaao.
Caaaaaeceu caLaaaCo. _a! CµmoCou noLc Laco|aaaaaao
aaLLmm|a|mma _aaaa Çcaaaoau ocmCuaaauaaa aaaaLLmaa|aa
Caauaa|a aageu. Caauaa|ao oaaaeaaa|a|a uaaaa acco (µ|et us)
caLeCa _LCLaa aagea aoLa|aaa eµ|mcaa|aCaaem ema|mmaaa.
auau ca|aaa _aaaa CLaaau _eaao Caaamaaao. amaa
aeaaaoCaooau DZaaaaao. aee|oLcc acccaao _aaaaaau
nacaa Cmagaa|aaaao. oaaoao o|aamaa. øoaao nacmaa.
øµmaaao. CLeao. _eao cag _eaao e|aa|aaou LaaaaCe
Çoao. aee|o CaaLcc _aaaa aaaaaoau aama aama Caaag
eo|aaaao.Çmaa aaaøao|a nooaccu CµmoCou ma|o m|aµmaa. _.
_maa Caaa|o! Çmaa Caaa|ao maa|cm _ooea aaaao. Caauaa|ao
oaaaeaaa|a|a _aeaa mao mao|o ca|aaaa aoau Coaaaaao?
ÇaaaaaCa ocmCuaaa aaa øoaaaCa La|aaaou cag Coaoo|.
auLccu _±aaaCaaecaaao? _eaaoa _eeaa|a
_acaaouooea Ça? Çaa LµuCLmauaaCa _eaaaoa a|u|a L|±aa
_caeaaa?Ça| caaaoaaaøu aaaao Laco| cag Çmaa
m|aaaaaæcaaL±aøa aaaøaao mm Ceaaa|o mcaaCeemu cag
m|aaaaeaao. Caaa|ao DZaa _auL|aaaaao. aaaøao Caacaa|a o|o
ue| Cmaaao|CoCa _a aoaoaao o|am|. na|a _auL|aaa. aaeao
CLaaaa cmaaLLcca. _oaaaa e|oaøao nacaa CmagaaLLcca.
aeao DZaaLLcca. uacaao|o aaeaaaaao. maaaaa Ceø
µaaa|aaaaaa noCo Çmma _aaaa ua|LLoo CLamoaaoau amc±
ea| mcacac± Caamaø _gLL|e|ccaaao. _emgo maa|auaaae.
Caaa|o|a u|aLLa|auaa CLamoaoaaa amaLLcc aaaaaaoaa
Laaa|aaamu. CeaoLLamao u|aa. L|auaecuaa aaa Cumøeaaa|a
aaaa| (m|æuet e|uooæeo caLaaao. o|eoLum o|t eoL.)
oagu. Caauaa|aaao|a LacCamLaL. LmCaaaoaaoa æc aaaao
_aua|aca oa|aaaCaae±mma|mLLaaao. _aao CµmoCou
Caeaoaaaa _eaao aaaaa Caacaa|aau. CLagaam±aauo ca|aaaL
CLa|c ea|aøa a|aem emaaaao._aao. L|auaecuaa Caauaa|aL
Laca|a ca|Ca CµmoCou aaaao Cegu Caaa. a|ccaacc
Laa|aecaa|au aaaao _maL CLa|o LmCaaao CoaaLLccaaao
caa|ma eaoag. Çaaaae|a. CµmoCou Caeaoaaa|o mµ|au
CoaaCaae±mma uaømaaaoa aa|Ca m|maaeaaa ame|Comm|aaaao
Caauaa|aaao.CµmoCou maaCu om uaCLmu øLaLaCaac± CLaoa
aaco|ao|aaa. caøu L|eaao. aaau. DZLamao|a ÇacCa Cacc
aamo oo|ao. eoqgao eaa|o eccu|cc Ceaoa|o Caaoaoa±aa
CLamoaao mcacac±aCaaem Caauaa|aLLac mmaøa a|muL
_auL|aaa.Çaecaea mamaaaa accLLcc _ma _oau uemu
DZaaLLmu cag maaCa aa|aao Coaaa ÇCaaaeaaaa _LCLaa
CµmoCou maaaa aaaao m|aaaaLLaaaaaaao.a|m|oaeaa|a uaaa
_eaaoa CegLL Çagu Lo ucaaaa naa _auL|aaa.

mam|. ømau |LCLaacca 9 ±ouLa. 2004


6 L||aa _mu øµoo|

m|oCuooau aaau - La.aa

om Caaa|ao DZLLCaaLa cLCLaLLcc o|aa|a em caLa umm
aaaaau e|c muaø u|a mamaaa Ca|au. mao aaomamaøa
aeaee|cm _aoaa aaco|aaaeu. cmaa aaomamaøu Cmmaoe|cm
maaaa ouLeuaaeu _LL±Ca L±mae|caæ±aa _a.
aaaaaoL CLagaaeaa _LL±am ouLeaaaa au eaµmao|o
Çaecaea mamau _eaao Laaaae|ccaaao. a|.L|. 70-u _em
Caauaa|aa aaaøaqaø Çoaaaa|. DZaaLLcc _maa Caeaoau
Çageaa uemu accLLce|oao. ÇaCaam Caeaaa Çmaa|ema
uemu _aaa ac±aameaa cag aaøou aaaa|maa|ma. DZma
Caaa|o|a om Coaaoaoaæc _eaao a|muL cmaa _maa mamo|
Coaae|oao. _LL±Ca e|cme|ccaaao. LacCamLL|a maLaaaaauaa
Çagu u|oou|maøu Caaa|o amgoae|a om Løa|aaaaaa _eaao
au La|aaa|a u|oouaa aeaa eeaa|aCaae±maa|maaao. aaaaoo.
neaua|CoCa Çag noCaaøu Lae| eo|aøu (ÇoCao|o ucmu
Caaegg oae|a|au) auaa quLa ocou aaaamaøu _aaaa
muL|aaa. _aaaa maLaaaaau.
Caaa|ao Caeaaa ema ac±aameaa. nacma uaaaao aaa ema
ac±aameaaao?
_aaaa. _maa ameuaaa. maomaoaa aaaao auauam
aa|aaeaaa|aCaaeme|c m±e Coaa ameu _aCeaaa. aua
uaaaaøu aoaoaaaaaøu eµ|Lacm mamamaøu cmaa aaoaa|qu
ummeaaoao _Laa ÇmmCa amu cag µ»Caaa aaaamaø _ag
nga|aaaa Caaam|aa. maa|auaa. "ÇCaaaea Caaameaao" cag
a|m|oaeL L|aoaaaaao u|aaae|auaa noCaaøu Coaoo|aCaaem CLaaa
uaCLmu _euaauaa _eaao|a eaµe|a ua ae|ma m|ama.
u|aaæaauaaa aea|aaCee±a e|oau Ça. ÇCaa o|qaea|o
_amaLLcc aaoaa|o µ»Caaa aaaao|a cee|aaa u|aeu CoamLu.
ocoaaaa æca Caace|oao. _a|aaao|oaaa Çmmaa _eaaoa
cee|aaa. ÇCaae|a uaeaaaau na|aaCamma e|eCem|a
ouLeaaaau _maa. _Ca µ»Caaa aaøouaaa ÇaecaaL L||a|ma.
ÇCaaaeL L|aLmm|. _ea CLo|a Cuaµ|ao|a _±amm| eaµ
m±Cemaaeaao. a|m|oaeaao caLLccaaao. _eaaCoaaa u|oomoo
aua jaeaa øoaaeaa _LL±L Lµ|aaeu Caacaa|aaaao. Cemg
Çaaaeaao _ooa. maa|auaa. _aaL|aaao _ooa.
Çmao ouLeaao mcmaCaae±mmaCLaa Laooaa _aaL|aaao Cegu
Laaaeaaoaaoaa ucmCu Çmmaaaao. _eaaoa Caeaaa _LCLaa
L|maae|oao. Çagu o|o gmmaemao _eaao aaaa|mmCa aaCeemu.
_aeaa auaøa Ca|ma o|gCaaeaaao (maa|auaa. amaao mcm
eeaøu eµaau _aaL|aaao|acCa _a|au.) eeaa|aCaaem. nma
L|aµaa eaµmaCaae±mmaaaao.
_LCLaaaa L|aoaa. _aaL|aaamaøu aaaamaøuaaaoo.
aaaamaøu a|m|oaeaamaøuaaa. aaaamaøu
Caauaa|aaamaøuaaa. (Caau _LCLaa a|m|oaea aaoauaauaa
_a|a|maae|oao. uaaa umgu o|g Caae eµ|Lamaoaau _aCaau.)
Caauaa|a caaa|Laa|au. a|m|oaeaa|a _aaCea eoaoo| caa|m Çaem
aaae|aoaau aaaao|a _aama L|aaaauaa L|aoaaao.
_aCe Caaa|o|o DZaaLLcc aeaa _eaao au uaaamaøo
cmLL|aCaaecaaao. aaøou caLa Çameaao "CaamCamaaLLcc"
qa Çau caa|m amaaaaaaaa maaeaa. aaaamaø Çaca|oaa
omgauaaL LoLLmaa mamo|ao CumCaaoo _auL|aaaaao. auaøo
oeaoe|ma|m oaa|ao _aaaaaaCu _eaao oaaaaaaaa amaa
Caacaa|aaaao.
Caauaa|aaamaø ca|aaa mao aoaaaa necaaa|a "o|oac" Çaaau
uemu ao|aaaa Caacaa|aa. maaae|c eqeaaaaa - maaae|c
_aaeaoaao m|amma qa Çaaauaa - maaae|c a|ccu|cmo
CoaoLcaæ±a _auLLaa!
_maa aaoaa|o Caauaa|aa aaoa|aoaa Çmma cooa Çcaao|qu "aau
Caau|a ø±uaao" cag Coaoo|aCaaoea om Caoaeuaa e|oauaaa
amaLLcca. mao mao|o aoaoaao Comau CaaecCaam omauaa
Cuma|o Caauaa|a oauaaµµ|aCu CoaooLLcca. Ça qaoe
neauauæc. _±LLacL CLamoaaaa eoa|. _±LLaca aoe|
Çae±qu _aama Caauaa|a uaaaao ae|a aeau Coqaa|aCa Çaa
aaaeu. aoe|a|qu CLamoaaaaaa|qu naama omau. CuuLcc
omauaa eme|aaLLmea|o e|aLL|oao.
_aao ÇCaooau Caau|o ucmuaaCa ae|a uaa|aaa|µaa|o Lae|a|mma
Caauaa|aa aaoa|ao _aaaa|qu _oo. Laooaa ae|a _ag
Caauaa|aa aaoa|aoaa Çmma CLao|aa. LaL|Coaa. (Çaama =aaa.
=aaa). ca|La CLaam Çcaao|qu. CLamoaaaauoo, egauCa
aaeceua±aa. aoe|Caooau o|gLaaauCaa|a _cuLa e|oauaa
Çmmaa. eaaeaaaaaaø "Caauaa|aa ø±uaao" cag CLmauaaao
Coaoo|a CaaoooaCu ae|a. neaua|o _eaao L|aaLaaaø|a
eaµaaaaaaaaa eaµmaCaae±mmaaaao. e|aoooo emuaaCuooau
CaamaøL CLaaaCaae±maa. caµauau øgaøm uaLLaaauau
ucmCu _LLøa| uaao|a eaµaaaaaa Çmmaa.
Çmm|aoa|o. µ»Caaa (ÇoCao) aaaao|a o|oac Çaaau uemu
Laameu Caaem o|o|aaa cµ _auL|aaCLaa. Laooagaø Ceo|Ca
eo|aaema aaaamu _eaaao _a|aa maemaaaao. Cao
coaoaoao aaaao L||ma|mmaaqu "aaaao" caa|m _acaaoaaaa
aaaaeaaaCaaoeamaaa Çma omgau _eo|au cag ama|aaaao.
aaaao|a cmoo|a|o Çmao ouLeu u|a u|a maa|auaaCaaag. noa|a
cma maoa|o _eaao L||ma eo|aaaqu om L|aoaa camao oag
CoamCa aaea caa|m m±ae mao mao|o cmaaa _LCLaaaaa.
Çaamaøu noa|a cma maoa|o noo cma om aamaø caa
L|aoaa camaqu _ma macm _aooo, ÇoCao _aaaaa maaao
ema m|ma|ma! _CaCLao ÇoCao|a L|aoaa caeaaaqu _a aa
CoamaL L|aoaa caCm cma mac±o eo|aøu aaaamu m|aaaa|maaao.
ÇmLaau gmmae±a _auL emcaao|o _aaea. Laooaa uee|o
aaaao|a aa| macac nmeaaa|Ca amea cag m±e Coaa _amaaa
Ceaoaao aaaao|a _ao|ao L||ea aaoeaao _auL|aaCLaa oCa
qa _aµLaLaaaa e|maaaaao. _aeu Cuaauaaa. u|aeu aao|auaa.
"aaaaCo. ÇoCaqaø eamaao!"
_eeoeaaa. ocoaaeaaaa aaaao. aaou aaouaaa aaaao
eo|aaema mamaao _maa aeCu amma. Coaaa. aaaao. em
eaooaao _LL±Ca CLacme|cm ÇoCaqaøa a|ouL|e|ccaaao.
ÇoCao m|ooauaa nmeaaaLLcme|mua cag _eaao Cacae|oao.
La|a Çcaa|o aaaao eo|aa Cooa|aaao Çmaøua cag
Laaaae|oao. Ceao a|acaøua. em a|acaøua. eaµ e|meaaaoa.
aaaaaaoo oma|aa Cm|mua caCmooau Caao|aaCe Çoao.
om Coao. om accao. oCa m±e. aaaao caa|m qa _acaao
m|u|aau _eaao ÇmLaau gmmae±a Caacaaaa|o omaa|aema
aaaaaL L|aaao e||eaaL LaaaaLCLaa|Cmau. ÇamCaooau _auLa
aaae|aaa _auma "o|oac" Çaaaaa|a ugL|mLaL oc± mcma
ouLeaaao _m|maCaaoea u|aeu maa|au.
CµmoCou maa _oaaaa Caauaa|aaao DZaaa. a|.L|. 70-u _e±o.
_aa Caacaoo|aaao auaa mam|o|mma maaø _emao aaaamaøu
Caauaa|aaamaøuaa aaaaao e|cme|cm mcmaCaaemaaa|mmaa.
CµmoCou aaaamaø. Laooagaø Ceo|Ca Çmma aaaao auuaoaa
_aaaa nae|aaoau Coaaaaao.
_±Le|aaæcaa caLa ucmuaaa _eaaoa a|co|aauaa Çmmaa.
aaaao aamaøu øammaeaao _ooa. aaaao eo|aøu m|oLLaLaLa
aaaaCo _oa aøa| Lacaaeaao. Caauaa|ao oaaaeaaa|aø
_±em±aCaae±maa Ça|au _eaao aaaaaa Çoao. Caauaa|ao
oaaaeaaa|aøL CL|a Lac Çmaaoau. _o Lomu LeLomu
Çmaaoau. _aao aaaao|cu omgau Çmaa|ma. aaaaa|o
eauaeuaaa caLa Ca|mCa _eaao ae|eca Çmaa|aaaao.
Ceoeaaaaac±qu. au ca|aLLeaaea Caacama La|e CoaaCaaem
ÇmaaCe _eaao _LCLaa e|muL|aaaao. cCaa|o. Caauaa|aL
Lacaao ca|aaa Cemm| CLm Çaoaa caLaa _eaao u|a mamaa
neama|mmaaaao.
a|.L|. 78-u emcu _a mcmaa. oaaaco qaaa|o noo uoaa caa|m
Çcaa|o aaaao ua Caauaa|aaao aaaøao m|aµaa|aaaao. aa øo
eaoamm|o _LL±am CaaaouLeu u|a _|aaaCe m|aµma|maa|ma.
aaamu uaemu eaµe|a qa _aau cag m±e Coaae|cc aaaao
omLmu. om aaa Caaaeu na|mca Çmaaaæcaa caa|m Cem|aca
Cuaa|a Caauaa|aLLac ugLmu. Caauaa|aaaaoL CLagaaeaa. aaaao
aaaaµµ|aaaaaaa m|aµaau a|oaoo|aao omaøea|o _a om Løa|.
aaaamaCaa. aaaaµµ|au caLa Cegu m|ou ouLmaLLcc e|oauoo.
_a _eaao|a aau|aaaa. aaoa|aaa|aa oµ|LaL maa|cc aa
_o»a|.
u|aeu Caaauaa aaaøao _a. maCL aauaa|aaLLcc m±eca
_auLuaa aaau. cLL±au Caauaa|aaaoaaa CeooLCLaa|maaao
caLa Ca|mCa aaaao au ca|aLaLa aacca Caacaa|aaaao. _aao
Caauaa|aaao Cma± aaaaaaa aac±qu _ma mam Ca|ooa mama
aaaøaaoCa _a|au CumCaaecaaao. Çae|o a|aauu a|aauuaaL Løma
aaeaae|cm. _om|Caamu aaaaao Cec±aCaaamaaao. øµmaaaao
naCa aaa|a amaaa Cm|aa _LL±Ca aco|o eo|aaaao. aee|o
Lcc aaLCLeao _aae|a uau Lao|ao eaCaamau
m|aµaaLLcca. aaaao|a aaomacaao Cec± ea|ao|o cm|maaaao.
emao DZaaLLcca. aoe|aæcaao. Caaa|oao _aaaau
CaamaaLLcca.
Caauaa|aaao|cu L|±Lmeaa e|muLaa Lo aaaømuLaao.
_aLLmeaaa aac±qu amCaaao CoaaCaaeme|mea o|mmaa cag
m±e Coaa. CaaaaaCaaaaaa ÇmmaCLaaaaao. ømuLa aaoeaao au
uaae|. øµmaaaaoa Caaag. aaaaau uaaaaaCaaecaaao.
oamoo. Çaecoo. gmgaaeaaaa aaaømuLaao ÇLL±a amCaaao
CoaaCaae±maa|ama.
uaeaa|a oa|aam±aaa eaac m|amma o|aa|aaa|a ÇmaLLaaaao.
ÇoouLeu mcmaamøo auaa 1.900 emcaao aµ|aa uemu
Ceo|ooaaaø emaa. 1960ao|o LaooaaL Løa|ao|o mcaaLLcc
CaaoCLamo _aeao. uoaa aaaaa|a cooaaao Ceo|oou|cma
aac±a|maa|ama. om o|g øaaa|go auaa ÇmLaaama _eao.
CLeao. øµmaaao|a cquLaæmao Ca±aaemL|±aaLLcca. aaaLa
L|Coaaaaao. _ma cquLaæmao|a eaaaa aoo|auaao
ac±aaac±a|maa|ama. Caauaa|aaao|a L|±a|o _aLLmeaa e|muLaa
aaaømuLaao Cuaaauaaa auau uaaaaaCaaec CLmaaaaa|a cCaa
qa _aa|aaau _a!
Çmao ouLeaaaøL L|mø CµmoCou aaaaaoo ouao|LLamø
Caauaa|aaao om La|a eµ|aa Caao|aaaaao. CµmoCou ma|a
CaaeaL CLmauau. _maa Caaa|o|a maLaaamu ÇaoLaaCe _ma
ma|o eo|LLeaao|a uaaa|o CLaaøu CLmu|a neaeuaaa
_eaaao. oauaaµµ|aaaaø ca|aaaa aoau Coaaa aema|ama cag
ama|a Caauaa|aaao. aaaaaoL L||aa _ooau cag m±e
Coaaaaao._aaL±. CµmoCou|o cma om aamu Çmaaaæcaa.
µ»Caaae|a aaaao _aaemu acmaaaCaaa a|aauaamaøL
CLaae|cCee±aa. (Çaama aaoa. _aa amgLLmLLøa|ao.)
Çaa qa naaaeaaCe Caauaa|aL CLaaa µ»Caaae|o Caaememaa.
acmaaaCaaa a|aauaao|o æc aaaao Cuaaauaa eo|aaaæcaa cag
m|aaaaeaao. _aCa cmCaaCe Çmma L|m _aaL|a
omaaa|a|acCaaaa aem aecaa aaaaaoa CaaemCLaao
Coama|aaaao.ÇLL±L L||aaameaamou aaaao|a a|oaoo|aa
_caaoau cag m|aaaaa Caauaa|a _aa.
Caauaa|aaao ca|aLaaaaL±Ca a|oaoo| _caa _auL|aaa neauaaa.
_aao acmaaaCaaa a|aauaamaøa ø±CLaama aaaao CeCmam
aa|aaaa u|aaae|auaa _LCLaa _auL|aa|mmaaaao.
a|oaoo|aaa aac±qu CL|aCaam Laco| _a.
mam|. ømau |LCLaacca 12 ±ouLa. 2004
7 Laa|aao Ceoea

m|oCuooau aaau - La.aa

maøm|LL. Çma _aa|aaaaa|o ema|m ua ømaao. aaL Loo|
_o||aaao|a qe|aaao caeu aaa|aoc eouaa Çag muaøa
a|acLLa|oao. aaaao au CoaoLamaao u|a aao|auaa aeaaaCaaec
om aaoaccaaao o|aa||aøu _aa|aaau caLaao ouLmaLLcc
mLaao|a qe|aaao caeu eaaaLLc±maae|oao caCm
amaCee±aooa.)
uoaa aaaøaqaøu _µ|eaøu L|mø Laooaa|a acmaaaCaaaL
Løa|ao|o eaµ m|aLLma|aaLLcc aaaamaø. eaµaaa cLCLaau CLao
L|aoaaao u|aaaaaaaaa Çmmaa. _aao _µ|eaoaqu ǵLLaoaqu
Çcuammaaaqu _eaao m|aoøaoma CLaae|ce|oao.
Caauaa|aaaao ca|aaa _eaao Coaa aoaaamu o|g Laco|amu
Caacama Caaoe|aaCa ame| emaaqu om o|m|a muL|aaaaamg
_eaao|acCa Çmmaa.aaaaaao Cµa|aa m±aaaeaaao Laa|aao
Cµa|aaao caa?
Çaaaa _eaaoa Caaoaaa|a ome|o amaau. L|aaao|o aua
o|aa|aCuaøu _m|eao|ao cagu Laa|oao|ao cagu aaµama|au
u|aaeaao cagu øaaa|aøL CLaCLaaeaaoaaeu aaaao
o|aa||aaLLccamCaooau _auLu ÇaCaaaa m|aµa|ma.
_aama CµmoCou aaaao|acCa Çaaaaa Caaoaaaa maaeaa.
muL|aaaac±aeaao. o|o ame|ao. aaa ame|ao. Caauaa|aaaoao.
CµmoCou _oau DZaaLLmmaCL Looaemaoaa _aCaaa|o|o
eo|aaema Cµaoaa CLa oaaa (Johannan Ben Zachai ) caa|m ame|
_eaamo maa|auaaea.
oaaa|a Caaoaa caaCeamao. Caauaa|aaao|a aa|oo|mLLaa
caCaaa nooCaa. _emamCaooau aaaamu mao|o CLmCeemu.
_eaao aoe|a|o o|mmaeaao camao. aaaamu aoe|a|o o|mmaeaaoaa
_a|e|cCeemu. _eaao LeLou Lacaaeaao camao mamu
LeaaaL CLmaaa amgaCaaoo Ceemu. _eaaoa aoaoaaL
CLmauaø aaaao|a CLmau coooeu øammaaoo caLaa noøaø
Ceo|oou|cma aaccCeemu. mua Caoaaaøo Ceemuaaao aamu
mmmeoaCu ae|a. mua Çaaaaøo _a m±aaa caLaa m|mL|aa
Ceemu. L||aa eaµ aeaaaqu uaaaao oamaaCe cLCLaau
ÇmLLeaao caLaa _e|aaauaa neao CoaaCeemu.
uaCLmu aa oauaaµµ|au oaam m|geea caa|m CLmaaae|a mao
Coaao. Çma aaa ame|a|aaCoCa maomao|o cmaa aeaaLLcca.
"Laa|aao Ceoea" caa|m _eaa eaaaaaao oeCeam aa|a
uaaa|qu uma|au CLao Lae|L Lcamaa._ag Caacaa|. _eaao
a|oaoo| Coaeaa _mCe m|gaa|aaaao. uamaa. au omaa|a|amaø
mamaaa aoe| _o|LLa|o ae|a aeau Coqaa _auL|aaaaao.
oaaa. Ceg o|o aa ua ømaaaoau _aµaaaCaaem CaamaøL
CLaaaa. oaaaeaaa|aao oma|aa. µ»Caaa aaaao Ça| a|oaoo|
Coaauaccaaao cag muL|aaa _o|aaaa. Caauaa|a _maaaø
ncLcc ø±uaaaoaaCe _eaao mcmaCaaoeaaao cag eaaao|aa.
La|qaø oCa om naaaeaaaaa ucmu Caccaa.
Laooaa m|oLLaLL|a acmaaaCaaa a|aauaao|qu maaaao|qu aaa
øµmaaao L±aøu Loo|aæcaaao Caauaa|aLLac DZaaa æcaa.
_aCa aa oaaaao uaLLacaaao mcaaeamø cma Çacagu
Çmaaaæcaa.
Caauaa|a uaaa Çma co|a CeemCaaao cmgaCaaecaa.
Loo|aæcaaao DZaaaæcaa, uaCLaaaaaaoa aac Coaaaæcaa.
_eeoeaaCa cag _ea m|aaaa|maaoau.
_aao. Çamøo om øcauu Çmaa|ma. oaaa|a Caa|aaa. aaøoCu
_µ|aauo amLLamaaa om Cacau. aoe| eoama. uamu aaµLLa
camao caa _aaau? _aaaaac±qu aa øoaaaø om CL|a
LaaaaLL ca? aaaaµµ|au caamaø Ceemuaaaqu a|acaaoau.
_amaaa cLCLaa Ceemuaaaqu CLaaacoau. Cemm| CLmoau. mao|o
Çau _µ|aauo aaLLaooea maa|au? uau aaeauo CLaae|caaeag
amLLaooea maa|au?
_aeu cLL±LLcc aaoaccu _a! aacmaa uaa|| uaa|aa a|µaø
mmeau a|m|oaeu Lae|aCaae±mmaa. Lo aaaao a|m|oaeaaoaa
uam|aCaae±mmaaaao. o|g Caae eµ|Lamao|o =mLcmaCaae±mma
Lo _aaL|a Çaaømaamu Cuaaauaa a|m|oaeaaaa
ame|aCaae±mmaa. _aaL|a m|oLLaLaLa aae±. qCaaLLae|qu
a|m|oaeu aaComaa aeaa _auL|aa|mmaa.
Laooaa mmeaCu a|m|oae u|oa|ao aaµaCaaaaa
Caacaa|a|mmaa. _e| _e|aaaL Laa||aaaao Caou acma
L|aoaaaaaøL CLaaaCaae±mmaaaao. a|m|oaeu cma macmaøL
CLaa|mCaa. _ma mac±a mac nacaao. aoaoaaaaa _LL±Ca
cmgaCaaeca. _mama macm uaao CLau Cuaµ|a|CoCa a|m|oaeu
CLoLLcca. La|aCaam a|e|LLaa _ooauo. La|aCaam a|oauaaCe
a|m|oaeu uaaoao cmgaCaaooLLcca. u|aoamaauaao
CoaoqeCaamao. aauaaa|a co|a. _aao CouauLLmaaLLcc
e±euaaCe _auL aaoaa|o a|m|oaeu LaaaaLLcca.
Ça omaaa aaaamaø uaCLmu Çacmooaa Çmmaa. cee|aaaa|o
øameaaeaao camCLaau aaaao|a uau caaaa o|mLL u|aaa.
Laaaauaaa caLaaCaooau au øoaaao CoamaeaamaCa cmaao
Coaoo|aaa Cee±a accaau aa ømuaaamaø Çmmaa.
Çamaaaeaea aaLLoo|aæcaao|o "Caaaa"aeo Coaoo|aCaamaa
Cee±a m|aLLmau _eaamaø cmLc±mmaa.
oaaa ømeaø Caauaa|ao oaaaeaaa| _o|aa naaaeaau Çamøo
oaaauaa _aumaa|o e|aLL|oao _ooea?
_aCe. aaaao a|oaoo|aa m|gaa|aaaao. _m|eLLaco|aa
_auL|aaaaao. CLmCmaaao au øµmaaaaoa aemauo
Loo|aæcaamaø _gLLa Caacaa|aaaao. aamu u|aaae|auaa uaa
acauaaoo Coaaa Caacaa|aaaao. naµaøu CmaCuooau. Ceg
o|maaaa|ooauo naµLLa. ouLaa|LLaa aeauaao Cou|LLa. qae
Cmaaa|o L|aaaaaaaao. L|aoaaaao CacLa. Caaa|qaøa aemauo
Cooea. øµmaaao|a L±LL|o ae|a aeau Coqaaea. _eaaao
uaaa|a Laaaa|o|mma emeauo LaaaaLLa.
CuCoaccuaaL LaaLLamø ÇCaooau oagCua|ooaa aa|aaaoaaa
Caaamoau. _aao _aamaø ocmCuaaa µ»Caaa aaaamu Çemam
om Ceoe| CLaoo Coaaaaao. auauo amm| _eaao cmLL|aCaaec
CLmmae|a _±aamaoaa _aumaa. aoe|aaa. Ça|o omCaaCu
Çoao. Çaamaøu oaeCao _oe|o Caaµ|ogcLaa|qu mea
Ceoaeaua|qu aaoo|mmaeaaoaa aaaaCo e|oaøeaaL Laaaaoau.
Çma eoaoo|aaaa e|aa _ag mamLLccaaaa.
Çaa|aca|o. aa uaømaao|a _a|aaaLcaa|o muL m±aaa _oeaøo
o|o Caaoaa uammaao CumCaaooLLcca. aLa auaoCao (Rabban
Gamal i el ) caa|m uaLLoo| CLaaaa. uao ocaøao|o o|o uammaaao
eo|agaa|. aaoaa|a CaaeaCamm eaaa|o La|a Caaoaaaao
maaeaaaa.
ua muL|aaaamaøL LmuLaa Caaoaaao _oo _ae. uamaa. uaao
uaa|a|o uaLLmg Cuqu _a|a|aa eµ|Coaau Caaoaaao. naaaeuaa.
_mmaaoa aaaao aau Coaa LaeaaaoL CLaaa|aCaaoo
aaomacaao Lo| CaamLLa caa|m eµaaaaa aeaa|mmaaaao. Ça
L|mCLaaaaa Coao caa ama|a uaLLoo|aæc _o||aaao o|oa.
"aaomacaao Lo|a|cmL LaeaaaL CLaaa|aCaaoeaaa aac±qu
_emm|aua maaaaaac±qu CLaaaLo Coqaa|L Laau|aau Laeu
CLaaa|aCaaoooau" cag Coaaaaaao.
Cµaoaa CLa oaaa CLaam ømuaaamu CLaaaLa aac±qu CL|a
L|aaau|oao cag _maama|maauaa cmaao Coaoo| uaaao Lo|a|mu
Lµaaaa|o|mma uccaaao.
Ça aa uaømuaaao|a oaLa|o ae|ouaa uagaoaao e|aoe|aaa.
_aeaa aa|am _a|aaaLcuaa uaømaao|a oaL ucmCu e|oaa| ema
m|aoau uam|. Loo| _o||aaamaaaa maa|aaaeu _a|a|aaa.
_o||aaamu ømuaaamu ou _maoa nooeaaoaa _m|aLLccaaao.
_aaea. uaømaamaø _o|aaLLcmema _Ca _oe u|aaaa
aoe|aaoaamaø eµaaLLcca. _eaao "aL|" (Rabbi ) cag
_aµaaLLca Caacaa|aaaao.
ocmCuaaa aa ømuaaamu Çma uagaao cmae|oao camaqu
CLmuLaoaa ømuaaao aaoaa|a Caae ama|. aoe|aaoaaaoa
aaamaøo ouuaaeaaoaa _aaa|aaCe Coaaaaao. aLa auaoCao.
Ça CaacaLaa e|µ|LLeaae mcmeamaaa o||aa. Caau cag aaaao
_a|au eaµmaema L|m mamamaøu Laeu CumCaaecaa.
aao±a|o Çcm maaaLLmu om omau cmma m|maCeemCuamao aoe|
eoaoo|a|aao ucmCu _a oaaa|au caLCa _LCLaaaa µ»Caaa
aaaao|a aaaa uma|au. Çmaa aaaeaa|aaoaaa _eaao
aoe|aaoaaao uaømaamaø m|aaaa _maoa|o aeaaaaao. _eaao
CoaaaaaCaooau Caccaaao. a|acaa _m|eo CooeaaaCaooau
uaaa|o Çmaa|aCaaecaaao. _maao CoaaCee±aCaaa caa|m
accaoaaaaa aaaa|maa _auL|aaaaao.
mamLaaama emcaao.
_aaea. CµmoCou Caaa|o DZaaLLcc a|.L|. 70-u _em Caacaa|
a|.L|.116-u _em eaa _eaamaø Ceg o|maaaCa Çmaae|oao.
amLa. ammaao Coaoo|aCaamLLa. uaaacauaao e|cauo Coaea. aa
Çaaaaøo mmmeo Çooauo LaaaaLLa. (_aaea a|m|oaeu Cuqu
Laeauo amLLa.) a|oaoo|. Laco| cag Çmaaauo. omaaaaa Caaµ|o
Coaa emuaaaaao Cou|LLa.oaaaae e|oaaaoaau. _aao
_oaaaae aeau Coqaa| Çemam _eaao Coaaaaao. u|aa aeauaa.
aua Çma m±aeau CoaoLamaaoau L|m Caoaao|o øm|LLaa
Caauaa|a _a|aaaaaøcLcc mamao|o eo|aøu aaaamaøu
Ca|aLLmaa|. _eaaaoau Çaaaa aacLL|±aao Coaa|mmaaaao.
Laooaa aaaao!
_ma mamLaaama _emaao. _eaao aeu|mma _emao caCm
CoaooCeemu.
a|.L|. 116-o _eaao au aeaaaa aaoaaaaao. maomao|o ca|La|qu
o|L|aae|qu eo|aa ema aaaao. _aCa Çmma Caauaa|a
_co|aaoaaao ca|aaaL Laco|a|o øa|aaaaao. "cCaa om _aaoaa|
_eaaao Çaaa|aa CLao mcmaCaaecaaao" cag _oouLeaaa
eme|aa|maa om Caauaa|a o|aa|a _o||aa. Çm Caoaao|qu caa
mcaa|ma cag e|oaa|aCaaomu maaCa uaa|a aaaaaco|o noo
aoLao ae|o eo|aa ema aaaao. _aCa _co| _a|aaaaa|o Çmma
a|Caaa aeaamaø ca|aaaL Laco|a|o øa|aaaaao. Laaaeaa _maL
Laau a|mLLeamø maaao ÇaCa CuoLCcau|aa cag _aµaaLLcc
=aaaa|o Caauaa|a _co|aaomaø ca|aaa aaaao aaau
Caacaa|aaaao.ca|La. o|L|aa. aoLao. =aaa. oCa ouaaa|o Çma
maaø Caoaao|o eo|aa ema aaaao aama|a aaau Caaem Laco|a|o
øa|aaa. uaa|aaa|µaø mmeaaau CLmu LaLaLLaøooaaa|aa. Caau
aaoauaau aeao Caaeca.
_aua|aaa _caa|a|mma aaaamaø a|æCaag caa _aa? ÇmaL
Laco|ao|a Cea caa|mma Caacaøa|ma?
_eaamaøL L|ae|oao. cCaa|o Çaaaa aCoLaaaaø mme|qu
Laooaa aaaao _Ca mamLaaamaaemaao _aua|aaaaaa
_LCLaau CumCaae±mmaaaao. Laco| eaoaa cau _aa|mma
eae|oao.
neaua|o. CµmoCou|o|mma eqaaccaauaa acCoaa a|aauaamaø
e|accLLcc µ»Caaa ma|a aaaaoooea Laco|a|o
=mLc±maaCeemu?
aaaao|a _maa a|ccu|cc Laco| Caauaa|aaamaøL L|ae|oao
caLaaCa Laooaa aaaao auaøa a|acaa mao Cemm|aaaa
ama|aaaao. mec CmmaaaoaaaøL L|mø mao mamaaa _eaao
maaa|o om øguLL Lamgeo cc±LLaaaaa.
mam|. ømau |LCLaacca 16 ±ouLa. 20048 aaLLaco|

m|oCuooau aaau - La.aa

aaaao _a|au eaµma Laooaa. ca|La. o|L|aa. o||aa. =aaa CLaam
mamao _aamaø Caauaa|aL CLaao|a _aaaao. Caau oaaeaaa|a|a
L|aa|m|a|aaa aeaaa omea _maL Løa|aao _ememeaa. om
CLoaaø _ea uaaa cag noma uaaoao _aµaaLLccaqu _ea
aeaaaaaa. _a|aaau cag caeu L|auaauaaa a|acaaa.
aeaaaamaø cmaa aaoaa|o. cma Caoaa|oaaa _a|aaau
Çmma|maa|ma? Caau aaoauaau cmaøu m±ae _m|e|aao
CoaoLmaaeaaaa _ea Ceao. ae|aeu. Laco|ao caumm
aaoaccaa|o neaua|CoCa _eaamaø Ceaoau a|acaaa.
CaaquecLaa|o aoCo|ao CacmaCaaem. mcaaaao ao|aaaCaaem
om uaa|| nooaouaaL CLamaaa aµ|aa|mLLaaao CLao|maa|ma.
_aeu mecCmmaaaou CLaaa±e|cm. a|æCaag _aua|aaa|.
mamLaaama emcaao _aua|aaa ae|a CeCmaaamau m|aaaaaæcL
Laaaaauo Çmma aaaao e|oaaa|o _eaamaøa ao| omCaamu
cµe|oao. a|æCaag _eaao Laco|a|o Çmaaaæmu cag aamu
m|aaaaL Laaaa|aaaaao n|a _aaaaao cau Coaa|maae|oao.
_aao. _LL±am ameaaaaaaaaaa _ma mamLaaama emcaamCu
aaaao aeu|mma|maa|maaao. aamu cee|LLaaaa m±aaa ameu.
aamu _aaauaa Çooaa Cmau. aamu o|ma|aaaæc _eaaou Çooaa
om CLama.
_LL±aaaa Ce±aaa aaLLaco|.
mao|o ca|La|qu o|L|aae|qu _a _auL|aaa. _maL Løa|aao
_emema Caauaa|a _co|aaoaao. caa mcaa|ma cag
aaa|LLamøo caaouaa ǵLLaaoo oma|aa Cee±emaa. Lacao
o|aaaL|aauaa|a. Caauaa|a eaaao aaaa|aaaaa| _±aaLLccaaao.
ÇaCaaagu _aCaaaguaa o|g a|aauaaaoau maaaaaoau aaaao
eaoaa. Caauaa|a eaaaao e|ac±a±aa. aaLLmm|aCaaeme|meaaao.
L|mø. aaLLmm|a m|oLLøa|aaL Laaaaaøu e|auaao amm| eaoaa
e|aau _auaa. _LL±Ca Cuqu maCam|. _maa Çoaaaa
aaaøeaaao.
Caauaa|a _aoao mao|o Çmaa a|æa cmoo|aaL L|maCaaooCe
m±ae|oao. cCaa|o. cma om aa| Laco|aømeu CLaaaccaaa
mcaae|oao. uamaa. ocmCuaaa aaaamu Çaema
CLaaa±aCaae±mmaaaao. coCoamCu aoLa|ao. coCoamCu
o|LLaaao. _LL±am Çeaauaa ua omaa|aeLL noa o|aa|aaa|o
CeCmmaL Løa| uaao|cmu. cmaa aaoaa|qu Çmmaa|oao cag
e|aaa|maaao o|aa|a _o||aaao.
ca|La|o Laco| nooaccaaa _acmae|cca caa|m Coaa|
uaa|aaa|µaa|o Lae|a Ceaaa|o aoLao ae|o eaµmaCaae±mma
aaaao. _aCa Çmma a|Caaa _co|aaoaa ca|aaaL Laco| Coaaa
Caacaa|aaaao. cmCaaCe amu CaaLaa|o Çmma Caauaa|aL CLaaa.
Çumam. aaCa eo|ma CLaa a|Caaa _aaaø nae| Coaeaaa
_m|e|aa. Laco|aaoaaao omaa _auL|aaa. mcma aCoLaaao
cmLmaa|a|mma _a|aoo| _LCLaa omga ae|ma|mmaa. Caauaa|a
eaaao aaa|aaaCaaeme|ccaaao.
"Laco|aaoaao cag CacaCa. aaaa cag Laa" - Çaaaa _eaamaø
ÇcLLc±mma accao. _aCe. qc qc e|ac±aaaao. e|ac± e|ac±a
Caaamaaao. om uaCLmu uaea a|me|µaaeCa mcaa|. Cem| ae|ma
Caauaa|aLLac. CLaaao CLaa|mCaag u|oou|mma Caamou aaaaao
mam acaa|e|cma aa mmaøL CLaao Coamaa.
ugLmu CuoLCcau|aa cag _aµaaLLcc Çaama =aaaa|o Laco|a|o
=mLc±mma aaaao. _aa|mma Caauaa|a aeaaaa e|ac±e|cm.
_co|aaCa L|±aae|ccaaao. ca|La|qu o|L|aae|qu æc
_LL±aaaCaam omaaLLu u|a e|aae|o _aumae|mu caCm
ca|aLaaaaLLcca.
_aao. L|auaecuaa Caauaa|aLLac. _aa mm _oe|o ema|maa|.
a|oaoo|aaoaaao omaa _auL|aaCLaa m|aoau _LL±Ca
aaoaµaa|e|cca. CLaaamu ae|amu aama|a aaamu Çmmaaqu
aaaaao om aageuaa eµ|mcaao o|aaa aaoau ÇooaaCa Çma
eµoo|aøa aaaeuaa Çmmaa. a|ccaacc Çaecaem aaoaaaø
Cuoaa _eaaoao Laco|aaa Caacama mcaaeu. aaaøLL|±aaeu
m±maCLaa|qu a|ccu mmauaaa m|amCeme|oao.
neaua|o. uaa|a _o|aae|qu omo|o _LL||aa mamao|qu Caauaa|a
_maaaø ncLcm eaµma aaaao. au _co|aaoaamaø ca|aaaL
Laco| Coaa. Caauaa|aLLacaao oµ|aaaac±. om Lama aa
oauaaµaaaa m|geea camCaam uaCLmu aaaeaaaa _ma
mamLaaama _emaoaaL La||cm emaaaao. _LL±am aaLCLaaa
nmeaa|e|ccao. _amCaag aa|am aageu cmLmaaLLcme|ccao.
L|aaao aaa LacCamaaaqu ouao|LLa o|auuoo cag m|aaaaaaao.
CµmoCoaua aaomaaaaa Caaec aa oauaaµµ|au. eouaa
o|aa|aaaaau _µaaa La|aaaaau _±aaouaa Çcm. CuCo om
oauaaµau. oaCm uau. oCa aceo. om CLaaa. omaa|aema
ø±uaao. oLm caa|m Laaaa Cuaµ|. uaaa|a _±amm|a _co|.
Cuoaa m|uua|.
Çmaa aae|a auaLLoo|. µ»Caaa caa|m ÇoCao|o Çmmaa.
CµmoCou caa|m La|a ju|aa om Løa|aaaa Caaec ÇoCao -
amgeccaaCuaøu Laco|a|o =mLcma Caamao|aaaCaae±mmaCLaau
_aua|aaa aaoaaauo _Ca ouau om uaCLmu jauLaaa nmLaa|
Coaeamaaa mæaaaaaa ca|aCmaaa|aCaae±mma ÇoCao.
a|.L|. 182 - o _a mcmaa. ca|La|o Laco| Ce±aa o|aaaL La|Cam
_emamaøL L|mø. om o|aaa aoLa| Çooaa aaaeaa|aaoaaCa
aaaao|a Laco|ao _caa| omaaLLcca?
ÇLCLaa _eaamaøu om aoLa| a|acaaaa. _ea CLaa o|Cuaa Laa
CaaoLa Si mon Bar Kochba . ( )
Lo gmmaemao eaa aa øou auau uca ema ÇaCaam
CaeaaaaaCe _eaaa Caaeca±aCaae±mmaa. eau camao _a.
cmoo| camao _a. neaoo|aauaa CLoa camaqu _emacaaaaa.
_aao. Cegu CLoaL CLaaao|aoo _ea. Coao|o _eaa na|a
Çmmaa. o|maaa mmeau aama|a aaLCLaaa Lmm|aaaaCe Çmmaa.
o|Cuaa LaaCaaoLa. Caamou neaoo|eoLLcc aoLa|. CLaaacc
Cem|aa uaao|acCa cmLLeamø _ea aaaaec nLaaaao Caamou
macaaaau CLamma|aae camaqu. aaaamaø _ea CoaaCaooaCu
Çamaaccaoa|aL± CoaaLLccaeaaaCe Caaam|a.
naaaeuaa. LaaCaaoLae|a aageaa|o ComeCaamao. mao m|Lmaaa
- aaaao au a|aaaaa|a _acaaouaaa aae|aoao|o oaam
Cec±aCaaooCeemu! L|aaao CLaaaaoaa|o na|Ca CLaaaæ±a
øµm|ao eaoau. _amøa aaaaaaeaaoaaaa caLaa _ma e|ao
a|aaaaa|a moCu _ea oLLaCaaoeaa. aaaa mc±a aac±. aaaaea
Cecmeaaaoa camao _aeu Çoao. ouLmaLLcceaao. LaaCaaoLa
maa|aoa|o om aa e|aao mc±. ug aaaao aaCa Coamauaa
Cec±aCaaooCeemu. e|ao aecaa| e|mma. aaau CoacmuCLaau
maaa|o cee|a neaoo| uagaaoau aaccaa|maa Ceemu. uaaaaL
Laamaaaa|a Caaeceaaoaoaaa om µe uaeL CLaaaccaa|o
LaCamaa m±au caLa _eaa amaa.
ÇaCaam naaaemu Coaoooau. Laco| øm|aau aama|a aa
oauaaµau øm|aau aaa CLaa|m CLoaaCoooau aLL|µuL CLaamae
caLaa Cma± _aaaaa|o m|mL|aøu e|auaa. Lmaaaaaaoo|a Cuoo|a
ÇmuLa aaCcaaama aa Lmamaa|aca|o CLamaa|aCaaemaaa _ea
CoamCLaµ|ae _auL|LLaa! aa|aøu aam maaa|o LcmL Lmaa. Coamao
amuaguCLaa _eaa CoamCLaµ|e|a øm Cuqu _a|a|aøu. eo|
aaaaauo aee|o ma CLma|aaqu _eaa CoamCLaµ|e m|maaa.
om ouau. Çm ouaaao|ooo. au eaµmao mmeau o|Cuaa
LaaCaaoLa ÇLL±aaa neaoo|a Caamao|LLamcaaaa eaµmaaa.
aaaamaaaa e|maaoaaa aceo ameaa caa|m µ»Caaa aaaao|a
muL|aaaaa _ea mmm|quaa m|aaa|aaaa. "maao CLaaamaao.
naamaøo aama|au CeemCuamao maaoaaa CLaaa±aaaCeemu.
aceo naeuaccaa, naao L|aaao eaeu uaccaa. aama|aaaaL
CLagaa _oe|o CLaaaccuaaa aceo” caLa _eaa L|ao|aa|CLmm
CLaaaa.
ÇoCao|o Ce±aa Laco| oaaaaeuaaaoo. umm mamao|o mcaaLLcc
Laco|amca _aaa oLL|caæc m±aaa. om jauLCu cmmaa
CLaoaaa µ»Caaa. Caauaa|a _co|aaoaaau _eaa Lacaaoau
aeuou Coaae|ccaa CaaoLa. ÇaCeooau. LaCoooau. maCoooau.
eaa. uaaaaCoooau aaau. aaaao nee. nmaau øm|aao o|ma|aaCe
æcaa cag ae±LLaao Coaoo|a|mmaaa CaaoLa. _eaamaaaa
o|aaa magaaaeuaaa aaCu Çmmaaa. Lo eaaaao omaa neCea.
omao| mCaaæc _mmaauo _ea Çmma|maa|maa. _ea cLCLaa
nmaøeaa. cLCLaa aee|µ|LLaa cag aamCu Laaaaa|oao.
µ»Caaae|o Çmma Caauaa|aL Lacaa e|ac±a±aa. _aCa _co|aa
_auaa. CaaoLaeaø _a|aa aaou _ae|oao. Lao uaa|| Cuaa|.
Ceag. _a|aaaaaaa aaLLmm|e|ccaaao aaaao. aaaao|a cmoo|a|a
_acaaouaa e|oaa|a _ma 182 - u emcaaaCa aa maoaac±a|o
mao emcuaaa øm|aaaa CaaoLa.
aama|a aa oauaaµaaa|a mao Coaao mcLLcme|ccaa qa
neaoo|uauaa a±aaa|a mou macm uaamaø _m|e|aae|cm.
aaaamaca aama|aaa|a _acaaouaao o|o maeaaaaoau _ea
Ceo|a|ccaa. (_a|aoc eouaa _eaa a±au oam|a o|o Løa|amu
_ea Ceo|a|cc maeaaamu _aµeaaaaoo|a|o
aeCcmaaLLc±maa|ama. Çagu muaøa aaeaa|acaa|ama.)
_LCLaa Caauaa|ao oaaeaaa|aaa Çmmaea Coc|aa (Hadr i an).
µ»Caaa aaaae|cmL CLaae|cca caLaa _eaao µae|aaCe
m±ae|oao. aaaao Ça| aaoaaoaaaøu cµ m±aaaeag caaea
CoaaCeemu cag m±e Coaa. om Lacaa _gLL|aaa.
mLLaaamaaa|au CLa _caa|aCaam uaCLmu Lac.
CaaoLae|a Laca|o _LCLaa Çmmaeaao|a cee|aaa
Çaecaa|aaaaøu øame.
u|aeu Caaauaa mcma m±ma _aaa aaau caCm Coaoom±aaa.
LmCaaao cag øm|LL|meaaaa o|. cCaa|o Caauaa|aLLac.
CaaoLae|a o|m|a Lacaa q|m ue| Cmaaamaøo _±aaa aaeaaa
aaaLCLacme|cca. _LLmu. CµmoCou ma|o eo|aaema _aaaa
aaaaaoau mmooaaoaø Çmaa ema Cecca Caacaa|aaaao. om
na|a æca aLL| e|caaL±aøL LaaaaaCaaecaaao. ca|aaa m|maaæc
aaaamaø _eaaou aaLLce|oao. _e. CLe e|aa|aaou
LaaaaLLce|oao.
_mao ouLeaa|a CLaa auaa Laaaa|au aaaao CaaooLLccaaao
cagu om ocou aaaao CaaooLLccaaao cagu Çme|auaa
amaaaao Çmaa|ama. ÇaemaøCu o|aaa _aaau a|acaaa
camCLaau. Caauaa|aLLac a|muL|L CLaøuCLaa CµmoCou|o om
aaaæc na|mca Çoao caLa ucmu neau.
CaaoLa aaa CoaaLLccaa. a|.L|.186 - o _ea uaeuacmaaa.
(aaeo|o ÇmmaCLaCa uaeuacmaaaa. Ceg e|auaa Çmmaaaa caLa
Lmm|a a|cceccuaa _aaaaao Çoao.) aaaao uemu _maaa
_±auaoaaaaao.
mam|. ømau |LCLaacca 19 ±ouLa. 2004
9 aaaao Çooaa CµmoCou.

m|oCuooau aaau - La. aaaea


ocmCuaaa aa Çamu _LL±am e|oaaaao o|ma|aaL LaaaaCe
aocLLcca. acemaø nama Çau cagu. Caeaaa Cuaoo|a eµ|
mcLLeaao cagu CLmauaca Coaoo|aCaaem caa Laa?
CµmoCou Çoao camao oeCeam aamaøu eaµ e±oao cagaaa
CLamo. mcua±aCaae±mmaaqu. nco|o na|a Çoao caCm _aaau.
caCaaCaa Laaa| eaµmaCaae±mma macLL|eaaoaaaaaa _eaao
auau neamaaaao.
a|.L|. 186-o mcma Caauaa|aL LacCamLLaøL L|mø Lo o|aa|a
maa|aaaeu eaama aa|aaao uouoCeag mcaa _auL|aaa._emgo
u|a maa|auaa ÇaeacL Lmm|a Ca|maCaaoea _eo|au. maoaea.
aaaamaøu CµmoComaøu cmaa CaacaLu Çmaaaæcaa cag
Caauaa|a _a|aaaLcu LaaaaL Laaaao Coaa cmLamao. CµmoCou|o
Çmma aaaaaoa Caaag eµaa|aa. _a|o mao mce±aaa. Caacama
CµmoCou|a amgLLmaao|o eo|aa ema aaaaaoau aeauaaa
aaaCoaa mam acaa|aaaao. caaaea CLaa oµ|. ÇaCa ÇmaaaCa
caLaaaa Caauaa|aaao|a m|ao.Çaa±LLaca|o ÇoCao (_ag
µ»Caaa) aaaao _aaemu eqaaccaauaa mam acaaLLcm. amg
eccaa Caoaao|o _aa|aoaaL CLaa eo|aaL Le|aaLLccaaao. amg
eccaaaao|qu Caauaa|a _co|aaa mcmaCaae±mmaa camaqu.
µ»Caaae|o|mma emu aaaao _aø u|aa aeauaa mamamaaa
ø±uaaoaaCe mcaaLLccaaao. aa|a aaoa|ao|CoCa _eaao
aaaaeaaLLccaaao. cLCLaau aeaae|LLa amøao amm|aCaaeCc
Çmaøu. aaLLoo|aæcaao ÇmaamcLLcca. aa uaCLaaaaao
amaa m|gaaLLcca. "aL|" caa|m aa _o||aaaao cLCLaau ommaao
L|a CaacamaCaaeCc Çmmaaaao. aa uaao uemu omaa|aema
Laco|. CLaaaccu cag ca|qu Çmaa|e|caaL±aø occ mgaa|aeaa
cooae|auaa cmLamamu CoaaLLcca.Çaecaeaaa. CµmoCou.
µ»Caaa caa|m CLaaaaoCa _eaao o|maaaa|o|mma aacaa _µ|aa
e|muL±aaa om occu m|amCemmLLcca. _aaL± CµmoCou maau.
co|aa CaLCcao|aa (Ael i a Capi t ol i na) caa|m CLaaao _aµaaLLca
Caacaa|aa. µ»Caaa caa|m aa| mam. o||aaLooa|aa caa|m
L|aama|aaa|a CLaaaCa aa CoamaLCLaaaa cmaCee±aaaaa._aaea.
Ça| µ»Caaa a|acaaa. CµmoComu a|acaaa. _aCa aaaao?
a|acaCe a|acaaa.om e|oaaaa aea|aaCeemu. _maa aaoaa|o
"Caou" cag eaaagaaLLcc m|oLLaLL u|aeu o|m|a. Çaama
uaeccaao. uam|oaao _oeaøa æca aaeaa. _aama Laooaa
m|oLLaLL|o µ»CaaaaeL CLao maaaama "Caoaao" Çmmaa.
naao|cu aLL|o L|aa| Çmaøuaaao. cmaa aaco|L LaaaaaoL
Lamaao. "LCooa|aa Caou La|a cmLac±a aaoaa|o" cag øm|LL|cm
u|aaCao|eaaa aaccLLc±maøu. Ça Cuaa. µ»Caaa. CLCaaa.
CaaaLCLao|. oua|aa. CLa|aa|aa. ao|Coaa caa|m CLaaaaoa amaaoL
CLaaamca oLL|cm _acaaou aagea|o o|g øµLLaao Cmaoau.
om amaao _coaoL Laaaa|o aeaaaCaaem oLL|ccao
L|mae|mu.camø Çma e|eaaao camao. CµmoCoauo amm|a øammaa
gg auo LaLLoeaaaea cma aamu Çooauo LaaaaaCaaoeaaaa
_aama Caauaa|a _ao|a L|aaaa aeauaa Çmmaa caLaao
ac±aaaccCe.o|Cuaa LaaCaaoLae|a uaeaaaøL L|mø aaaao Laco|
øm|aa uemu o|ma|aaCe cLL±au Lo aaou _aaæmu cag
Caauaa|a aaoauLLcu m|aaaaa. ÇmLL|gu LaaaaLL e|oaaa|o
_o|aaaaaaa Çmaaaæcaa cag aauaa|aaaaao. Ça. CµmoCou
ma|a a|m|oaeaamaø u|aeu oaaauaa _uouaa|LCLaaa. aaaao
Çooaa CµmoCou|o _eaao uaLL|aoaau Coaaeu a|m|oae
Caeaoaaaao cmLL|. a|ao| L|aaaaaaaaao mcaaeu. uaaao
(_aaea. _aCa eaµmaCaae±mma _CaL|aaaao) ÇCaae|a
Laaaa|o _aµaaeu Cooa|auaa Çmmaa. Caauaa|aaaaoL
CLagaaeaa _LCLaa aaaaao omaøea caa|m a|ccaaaø Çma.
a|m|oaeL Laeo oaaauaa _uouaa Çmmaaao. aemCaaooauo
e|ccaaao. Caau|qu _LCLaa a|m|oaeaa|a Cooeaaø
CLma|aCaae±mmaa Çamø om aaaeuaa Çmaaoau. CµmoCou|o
ucmuooauo _mmaaaa|a aaaao _aa|aoaaa aaaaLLcc L|m
Caoaao|a coaoLLm maauao|qu ÇmaL L|aoaau CumCaaooLLc
cmaaaacau Çmaae|oao!aaaamaøL CLoooe|oæc muL|aaa aa
_o|ooaa øµm|ao. cLL±au aaao Caeaaa emCa ameaa, uemu
ÇoCaqaøa aaaao a|muL|L CLaa. CµmoCou|a _oau uemu
cmLLLLmeaaL LaaLCLau caa|m Laaeaao muL|aaa ucmuaaa
_eaao eou Çmmaa. m|ooaumm ca|aaaoaaa Cmaaa| _eaao Çmo|o
macLa|oa Caacaa|aCLaa _ma _mLau m|aµmaa.om øao. _aeu
aao|aa øao. qa Çmcmo o|amaæcaa|o|mma ema a|µaøao. cLL±au
_maa øaqaøa Caaeggaø CumLcc eaa Çmaøu. mmaau.
øaqaøaaaCa ae|a. _aa nga|aø _oo._ea CLaa _a|ea. (Aki ba
ben Joseph caLa mmLCLaa.) CµmoCou aaaamaø maaCa u|aeu
L|ooauaa ua|aaaaa _ea. _a|ea. om aL|. uaLLoo| _o||aa.
o|Cuaa LaaCaaoLa Laco| Coaa aaoaa|o _emaøa au _aaaea
Ca|e|aa. Caauaa|aL CLaaaaø ca|aaaa aoaaaaL LaLL|aaa cag
ømmu oaccLLcmo o|ama|o _acaaLLccea.Laco| mcma ouaaa|o
_a|aaaeaaaCaaa LmCaaao CoaaLLcm. Çagu
Looaa|aaaeaaaCaaa aaa CoaaLLcm caCaaCaa o|amooaaoamaø
_aµaao CoooLLcca|o. CµmoCou uaamaø _a|eae|a maLaCu
_LCLaa aaauaa Çoao. _ea caa _aaa. caCa CLaaaa cag
æc Caao|aa m±aauo aaou _eaaao nmc±
e|aoaa±aCaae±mmaa._LL±am ameaa|oaaa om
o|amooaaoaøoo|mma _a|eae|a aao|ao Coaa|. cmaa e±e|o
maamao|o aaaamaø _gLLLLcca. oag CoaooCeemu.
CµmoCou|o _a|ea eo|aaema aaoaa|o _emaø _a|aaaeaaaa
o|oaaao Çmmaaaao. _ea caCa CLaaaqu L|aaao om LacCLao
uaeeaao mcma CLaea. aeCaaooaa aaco| cag cmaa|maaao
_aaaoaa|o eaµma o|aa|a _o||aaao. _ma uaeeaao o|o|a
nae|acaaaa aua Coaa|aa aa øoaaaøo o|ama|o|mma _gLLa
Caacaa|aaa _a|ea.aa o|aa|aaa|o _a|eae|a CLaa ÇcuCLmmaa
aaaeu. _ea aua Cea e|ao|a noLøma. _aaaaaaøo _aaau
Ca±. uaamaaaa eaµaaa Cmm|mamaaoau occa|ccaaaoau
_a|o|mmCa cmaaa Caamaaaaaa caa|maaao aa
_aeaoaao.Cuaoo»aø Çamea eµaa|aaaa muLLLmu Laaa
accaoao _caa|a aaaao|a Ceauaa "Caaaa". _aeaa om ua
goaa ucmCu amaLLcm emaa. eaµaaaaaaa Cmm|mamamu
_a|CoCa Çmaa|ma cag aeCcmaaaCaamaaea _a|ea. Çaaaoaaa
"Cuaoo|a _auaCe _a|eaeaa uemu ema"Caag aaaao
Coaaaaaao.o|amaæcaa|o|mma _a|ea _gLL|a Coaa|ao cooaCu
Çma. Caaaae|o|mma aeCcmaa eaµe|ao omaaL LacaaoaaCe
Çmmaa. eaµaaa _auLL. _ao|ao _auLL. o|e|o occaao ca
LaaaaLLaaaa _ea CaamCamaa _gLL|aemm|a _±amm|aaaa
Çageaaa|qu ÇoCao|a occa|ccaao eøaaLLma|ama._a|eae|a
Cmaaau u|aa Cao|eaa Çmmaa. aua uaao Çag _maaaaoaa
Çmaa|maaao. Çmm|ao uagu. m|ooau ommao _eaaoau La|a
ueae uemu CLgeaaao. _LCLaa _auaaLLmu aaaao|a _co|.
aaaao|a Ceaaaa _±amm|aaaa _auaCeemu. Caauaa|a. a|Caaa
Çaeo occaao|a m|µo _aaua L±mae|caæcaa. uaao|a eaµaaa
mama|qu _maa aaaaaao cmLcme|caæcaa. aaaao. aaaaoaaCe
ÇmaaCeemu. ua muL|aaaau Cuaµ| muL|aaaau _aa _±LLacao.
_±auaaao _oo, aama|aCu m|amaauaaa. _LL±am ameu
emuCLaa _eaao aauaa eaµa Ca|maeaaoaa
ÇmaaCeemu.Çaaaa amaa|o Caaemaaa au Coaa|aao
o|amooaaoaø noo|mma Ceo|Ca mmme e|ccaa _a|ea. muLm±aaa
_ooaau. _emaø _LCLaa eaa Caaegg!aau cee|aaa qaoe
Couauaaa mcaa| m±aae|cc ameaa|o. _a|eae|a CoaoLamao
Caauaa|ao o|am _a|aa|amaøa Ca|maCLaaa. _eaao _maa
a|µeaao o|aa|aeaa Coaa _auL|aaaaao._eaa m|maaeaaa aaaao
naaa ac±. æaauaaa ÇmuLa øoo|aoao _eaa ncaoa øaa|.
aem aecaao oaaaaa a|oo| cmaaaaao. aaaoe auLaaao _eaa
maa|qu ea|mm|qu am|aam| aaau Caacco Coaaaaao. maaaaoa
a|oo|Camaa. Caaaca|o øm CLaccaaao. o|g o|g mo|aaoa aa|o
eac± _ea maCuaøu øaa|aaaao.Çaaaa e|eaaamu oage|cauo
Ceo|Ca Çmma _eaa o|oaaamaøu L|m aaaamaøu _eeLCLaa
_aoaaa mµ|aaaoaCoCa "_µaaa" e|e|aaLLcca. a±aaLCLaaa
aaøou._a|ea _gLL|a Çga|o Coaa|a|o aaaø ÇaµaaLLmu
o|aa|aeaaaaoa øm|LL|cm. "eaµmao mmeau ncoaqu na|aaqu
_auaeaqu ÇamaCaaem Coaea caa|m m±eca eaµmCaa.
_auaeao CoaaLLmu ÇamaCaaem caaaaaa caLaa ÇLCLaa
maa mmeauaa _m|maCaaeCca"" cag
øm|LL|c±mmaaa!o|aa|aeaaao|a Çga|a|o _a|ea uaeuacmae|ccaa
caa|m Coaa| aaøoaaaø Çga|aaa Çmma om muL|aaaaaau
aaaaae|cca. omCaau|ooauo aaaao aa|aa e|cLLc±maa|Cmau
caLa _eaamaøL L|maCLaaa.Ça| muL|aaa oaama Caaemaaa
_eaao na|aeaµmaaaCeemu. _aeu cLL±LLcc
aaoaccu!a|ccaacc Laooaa m|oLLaLL mmea|qCu _LCLaa
a|m|oaeu Lae|e|c±mmaa. a|m|oae uaaa|a aaoauaau CLaoCe
_a|a|mmaa CµmoCou. _a. aaaao|a maau caLaa cmaao
Coaoo|aCaae±mma uaCLmu _acaaouaa Caaa|qu _LCLaa
Çoao. caø a|muL|aaqu a|m|oae Caeaoaaao. Laa||aaaao|a
L|aoaaaao. L|aoaaaao. o|qaea|o _amaLLcc ÇCaae|a
aeCaae|aaao. o|mLaao. La|a cmLac±a Laeo.maa om aaa cag
Coaoo|aCaaecaCo L|aoaa camaaa aaaamaø.caa Coaea?
caCa eaµea? cLL± uemu CµmoComaøL CLaea? ÇLL±Ca
a|acaa Çcaa|o. _aa| maauao|o eo|aCa aaou aµ|aa
Cee±aaaaaa? Caauaa|aaao|a _±auaaaCe eaµma aaLLaaaa
cma| aeaaLLcc e|a|aa?aaaao|a Cuoaa aamo aaa aaa|qu
e|µe|oao. uamaa. om ouLeu mcmaa. maamaoaa om Caauaa|a
uaaa. a|m|oaeaaa cmgaCaaem uau uam|aaa.aaaao DZ
e|mmaamCLao Cmagaa|LCLaaaaao.mam|. ømau |LCLaacca 28
±ouLa. 200410 aaaocaaca

m|oCuooau aaau - La.aaaea

a|.L|. 818-o _a mcmaa. aamu _eeoeaa ca|aLaaaae|oao.
øm|LLaa Caau|o|mma a|m|oaeaao m|aaaaaæcL
Laaaae|oao.a|m|oaeu Laea Caacaa|a aaoaa|o _a
caaaaaCaaaaa _±aacm uaaaoa aeama|maaCaa _Ca _oeaø
_co|aaoaao|a e|Caaaaaao ouLaa|aaaCaaemu Çmmaa.
qCaaLLaCeaøu a|m|oaeL Laa||aaaao ÇCaae|a ua|auaaa
CaaemCoaaaL CLaa eµ|ao|Coooau caaouaa ca|aLLaaoau
_euaaaaaoau amauaaa aecaaaaoauaaa
oma|aaaCaae±mmaaaao. aaaao ÇCaaeaø Çaµaaaaa aac±qu
_a|auaaCe a|m|oaeL Laa||aaaao Loa qCaaLLae|o aocaaao
_gLe|aa Cee±a|mmaa._a|gu uau Coaaauo _eaao CumCaaec
mamo|ao|a Loa cagaaa _aaao CoaooCeemu. mao maoaa
aaaocaaca caa|m Caauaa|a uaaa a|m|oaeaaa muL|
cmgaCaaecCaam ucmuooauo _uuau Laeeamøu aaaaoaa
mamo|aao CumCaaooa Caacaa|aaa.Ça Caau|o eo|aaema
a|m|oaeaamaø ucmuooauo uaa|aaa|µaa|o Caauaa|aa aaoa|ao|o
eo|aaema _aaaa a|m|oaeaamaøCu u|aLCL|a maauaaaa.
_aeaa aaaamu a|m|oaeaamu au ua eµaaaaaoL L|aLmm|
eaµea|o caaouaa o|aaoao Çmmaemaa. Caauaa|ao
oaaeaaa|aaaaaa eµ|LcCeemu caa|m naaaeaøa aµLL±aeu
m±aauo ca|aaaeu eµ|a|ooauo maa _eoaaL
LcmaCaae±mmaaaao. ÇLCLaa uaaCa a|m|oaeaaa cmgaCaaem
ÇCaae|a CLmauaaoL LaLL maema e|ccaao _eaamaa|mma
uaCLmu L|aoaa _±LcmL CLaaa. a|m|oae ømuaaao LamLcmo
CoaaCaae±mma aa|aaaa Caauaa|a uaaa|a _ma uauammu u|ao
aoLuaaa|e|cca. Caau|o ucmuooauo caaa Caauaa|aa
aaoa|aCoaøu a|m|oaeaaaø uagu uaao|a oma _maoa u|a
naamaaaa ua|LL|cLLcca. _eaamu _±auaaaoa|o eaµeaaa
_ooauo om "a|m|oae oauaaµµ|aaa|a L|aaµao" caa|m CLmu|a
neaeca eaµa Caacaa|aaaao.aaaao|a eaµe|ao CLaaacc
eaoamm|o Caauaa|a uaaa aaaocaaca a|m|oaeaaaø uam|a
ouLeu u|a maa|auaaCaam accu. CLaauaao uau uageamøu
_mmao|o om uaaCa CeCmam uaaaa _aaa|aa cmLamøu
caLLcc e|aa|aaoaao nem. _aeu aaaaaaaa uaao
eeaaCeemu cag naaae CLacmaCaae±mma oaaeaaa|ao|a
euoaa|o ema omea! oaaeaaa|Ca aaaa eeaao Coaoqeaa
e|maa ÇCaae|a CLaaaaaao cmg uau uaga|maa camao m|ooau
a|m|oaeaaa e|c CuoaaCaam uau Çmaa m±aaa cag uaa|aa
a|µaa|o Caauaa|aa aaoa|ao|o eo|aa ema Laua aaaamu
_CaL|aaamu amaa Caacaa|aaaao. ÇoouLeu Caauaa|a _co|
coaoaø Ceo|Ca Çmma Lo Çcaao|qu ae|a o|maaaaø
e|aa|ccaaa øm|LL|cCeemu. maa|auaa "ÇCaaaea Caaam Çau"
caa|m ømmneaoo|aø _cLc±mma aaaao _aaaa CLmCu aeae
m±aCaaem ÇaaL|a a|m|oaeaaaø uamaCaacaa|aaaao.Çaaao
L|aoaaaamaøL CLaøu a|m|oaeL Laa||aaaamaø L|aoaaao øama
_auL|aaa. aoo±ao ac±aeaa c|aao øm CLamao cag _eaao
_aeaa CLaa|m Çcaao|Coooau Lcc caaaaCaa Lo aocaao
Caamou Caamouaa uamaa Caacaa|a. Laa||aaaao|a emaaaao
oa|aa m±aaaeaao æc Cuoauaa mgmgaaaCaaem oaaa|L
CLaaaaaCo ae|a maaaLCLao Caamaaeao ameaaL L±LL±aaaa
øamaaaCaaecaaao. ugLmu Caauaa|a uaaa aaaocaaca uau
uam|aaa e|aoeaa aaaamu _CaL|aaamu _ooaa L|m o|gCaae
eµ|Laccaoaamu a|m|oaeaaaø uam maemaaaao. Caau ma|CoCa
eo|aaemaeaao _eaao. _eaao mouaaaaaa Caau mamaø Ceo|Ca
qCaaLLa mmeaCu a|m|oaeu auLauaaa aao m|u|aaa|L Lae
_auL|aaa. Ça|o aaaao|a L|aoaa caa?maoaea aauoaacu.
aaaeaao|a ncLøma Laaaaa Ca|aaa e|muLaa Laua uaao|acCa
a|m|oaeu CeauaaL Lae|aCaae±mmaaqu L±aaeaao uaa|a|o
_LCLaau a|m|oaeu caLa "aa uaaa|a aaa|a|aaLLcc e±eu"
caLaaa amaaaaaCu CuCoaaa| Çmmaa. aauau noa|a _a|
uaaamo oag. u|aL Laaaauaaa. mec LaauL|au Caaeca.
_a|gu CouauLLmaaLLcaa e±eu Caaeca. aa uaaa|a L|maao
ømuaaao o|gCaae nme eµ|Lamaao _aaa|aa
_auL|aae|ccaaao. uao ocaøaaoa au CaaeaCamL uamm|aCaaooa
ae|mae|ccaaao. _aaCaooau e|uaoau Coaaeaaau ÇCaa.
La|aCaam uaaaa nmeaaa _oo, Çmaøu aa uaaaaaaaa
omaøLmaa _ea m|aaaaaa. _LL±LLcc omaøaøa
acmLLcceaaoaau a|m|oaeaao cag _aµaaLLma|maaao camao
aamu om a|m|oaeaaa _acaaou aaeLLmea|o caa aeg cag
_eaao m|aaaaa Caacaa|aaaao.Ça omaaa aaaamaø u|aLCL|a
aaoeo|aaaa. a|m|oaeaaaa aac±qu aauau naaeaaa, Çaemaøu
ouLmau|oao cag m|mL|aa _eaao a±aaaaao. _aao aua
eaaaaaoL Lc±ao|cm e|oaa _eaamaøo oaaa|au|ooauo Çmmaa.
oaaaeaaa|Ca a|m|oaeaaa Çmmaa aaaeu.aaaao|a Çaecaea
L|aoaa eµ|Lam CaacaLaaa. _aeaa uaaaa eµ|LcoCoaoo|
_eaao emLgaaLLccaaao. aua ua eµaaaaao eµ|Lamaao
_eaao aao|auaaCe aeaaaCaaoo Cee±a|mmaa. _eeLCLaa
Caauaa|ao oaaaeaaa|aca caaea ouaou CLo| aua ua eµaaaaaoa
Caacmeamø _gua| CLmg emaaaao. ÇLCLaa uaaCa a|m|oaeaaa
cmg uau uam|e|ccL±aao a|m|oaeCu Caau|a _co|uauaa|L CLaaa.
_aaea _co| L|au uau. uaaaa Ça| eµ|LcCeecau, aaaaaa
eµ|Lmaao ÇCaae|a Laaaa|o Cooqaao cag uaaa aaaocaaca
Coaoo|e|ccaa.Ça aaaamaø oa|aam±aaaCaam e|oau. uaaaaCa
æc eµ|Lcme|coau a|m|oaeaa|a Laaaaa cLL± _eaao cmLaaao?
omaa|aema Çamø ca|aaa øao Caamaaeu _eaaoao m±ae|oao.
o|aaa aaoeaao aamu _eaao|acCa _LCLaa Çoao. _aCe
uaaaaøo ucmCu Lmaa|aaaao.mamaeau u|a maa|auaaauaa
L|aoaa L|aµLL. Caauaa|a _maaaø ncLc±mma _aama
Laooaa|o a|m|oaeaaaø uam|aeaao|a eaµaaaaaau u|a Ceauaa
naaa Caacaa|aa. _aa Ceaoao _eaamaø u|ao aoLuaaa
a|acaaa. Cuao mamamaøo Coag aoe| La|oeu Caaµ|o Coaaeu
oaaaeaaa| caaouaa eaaLLaao nmeaaa|a Caamaaaa.
a|m|oaeaaaø uagCeamaø _aoaaao Cooe|o m|oaao a|acaaa.
emao eµaaLLcca. ÇCaooau uaaa au aa|LLcc ua|µoo|aaa
Ca|e|aa CumCaaec mamo|aoaau.Çma a|m|oaeL Laco|a|o _a|au
Laa|aaLLcCcaa aaaao. _eaamaø Caauaa|aL CLaaaaøo L|aµLLCa
CLmuLam camaa|LCLaaa. eaµaaaaaau naaeamaaa uau
uamaæcaa cag nga|aaa Çmma o|gLaaau aaaao Ceg
eµ|a|ooauo aua aaaaaaaa amma Ceo|Ca CLaa eo|aaoau cag
m±e Coaaaaao.om CLmu æccuaa _eaao oCLa|gaøL
CLaaaaao. ÇaCaam æccu aoaaeaøL CLaaa. CeCmam øm
CLaomaaøL CLaaa. Caamou CLa Cµaua|aøL CLaaaaao. ecaø
_LL||aaae|a o|o Caoaamaøu CLaaaaao. Caauaa|aL CLaaaaø
Ceo|Ca caCaooau oaaa|aCua _aCaooau CLaaaaao.Laae aaoaa|o
ca|La|o _±auaoaa eo|aaaCaae±mma aaaaao cLL±
ucmaCaaemeaa aceo Cuaoo cagu aaaa _gLL|aaCaa _Ca
CLao om aaa uemu emeaa aaaao uemu CµmoCou|a u±a|o
Caaemema CoaLLaa caa|m om muL|aaa _eaao|cu Çmmaa.
aeemca _eaao au aaaueaea amma Caauaa|a coaoaaa
acmaaaao.o|aa|aaa|o LoCeg aaoaccaao|o LoCeg aaaeaamaaaaL
Laooaa|o|mma aaaao Ceo|Cam|a|maa|maaao. _emgo Ça u|a
maa|auaaCaam accu. a|m|oaeu CLao Çooau CLao aauaaa|o
"Laeo" caa|m qa _uou a|acaaa. aa uaaa|o uauammu caa|m
e|oau _mCe a|acaaa. aamu aauaaaaø uamCeemu cag
_eaao Cacauaccaaao. _CaCLao aauaaa|o|mma Ceo|Cam| L|m
uaaaaoa ameCeaa cee|aaaaaa øamaaeu
LamLmeaaao._LL±a|maa ca|La. o||aa. Cµaaaaa. Laooaa. o|L|aa.
=aaa. =aaa CLaam Caoaao|o ucmCu Çmma aaaao cLL±L
L|maaoaa|o qCaaLL|a mamao|o Lae|aaaao. oeCeam mac±o|mmau
qc qc e|accLLccaaao caa|m omCaau cµoau.Çmao ouLeuaaa
_emm|a CaacaaLLoo|. Caauaa|aL CLaao|a _a|aaa coaoaø
Ceo|Ca CLaae|cCeemu cagaaa mao maoaa _eaao LmLLcca.
_eaaao aamu Ceo|Camme|oao. _eaaoaaCeaaa Ceo|Cam|aaaao.
_LL± Caoaaae|cm Ceo|Cam|aeaaaoa amaaaaaaaa Caauaa|a
_co|aaoaao|a Laø.m|uua|aaa eaµae naCao|aa ÇLL± Çcu
CLaama aaaao. ø±Cam|a mamao|qu aa|aaeaoaaCe eo|aaa
Caacaa|aaaao. _aaea. _mama macm uaamca _eaao
aoaae|oao. uamaa. oeCeam macmaøL CLaøu aaaamu aa|a
aaoa|aao cmLmaa|aCaaem. aaa ømuLaaoaaCe Coama eo|aaa
Caacaa|aaaao.oCLa|a|o Çmma _o|e Caaccaao|o _eaamaø
Ceao a|acaaa. oa|a aaa|LL|o _eaao =mLccaaao. L|m
CaoaamaøL CLaa aaaao. Cmoea Caaµ|o|qu. _ac e|aaLaaaa|qu
_a|a aeau Coqaa|aaaao. Çaaao|a|o _eaao CLaa|L CLamoao
aaa|aa e|mLaaL L|aaaa Caaµ|oaaa Caaecaaao. Çagu o|oa o|m|a
_oe|o eaaaaa aLLoao eaaa|. e|aaLaau Coaaa Caacaa|aaaao.
o|LL|a cCµemaoaaeu Loa Le|a|o _uamaaaao.Çcmu Caaµ|qu
uam|aaqu _eaao au LµaaeµaaaaaoCaa. eaµaaa mamaaCaa
uamm|aCaaooe|oao. caøCLaaaqu aoLaa|o _acaaou
aemCaaomu e|auaaCe Çmmaa _eaaoa mce±aaaao. aua
_acaaoaaao e|cmaCaamaa aaaao omCLaau ouua|aaa|oao
caLaaaa u|a maa|auaa e|oau. _eaaoa u|aLCL|a Lou
_aaaa._aCeaaa L|maaoaa|o uaCLmu Loeauaaeu
_a|LCLaaa.mam|. ømau |LCLaacca 26 ±ouLaÇ 200411 a|moaeaa|a eoaoo|

m|oCuooau aaau - La.aaaea

a|.L|. maaaau gmmaeacL L|aa|m|a|aaeL Lmaaue|auaa oCa om
e|oaaaaa øm|LL|cCeemu camao. ocmCuaaa o|aa|a _o||aaamu
ac±aaacmea. a|m|oaeaa|a Laeaoaaaa. ÇCaae|a uaeaaa _maa
_auLuaa Çaaau _a. Çageaaa|qu CaacamaCaae±maøu om
mce±aaaCa camCLaau. maaaau gmmae±o _aa eoa. amLaaaø
_LLamLccaaa Çmmaa.uaa|aa a|µaa|qu qCaaLLae|qu maø Lae|.
Cemam _auL|aae|c±mmaa _a. aaaocaacaa _maa ema
Caauaa|a _co|aaoaamu a|m|oaeaa|a eoaoo|aaaa caa
Ceemuaaaqu Coaaa aaaaaa Çmmaaao. a|m|oaeaao om
CLamaaoaaaøo gaµa|m neae|o a|aoaa|mmaaaao.Çmm|aoa|o
Laooaa m|oLLaLL|o eaµmaCaae±mma a|m|oaeaao. CµmoCoauau
_aa amgLLmL Løa|aaoau mmeauaa a|m|oae ju|aaaa aacmu
m±e|o. aee|o Lcc Çcaao|Coooau aaao Caeaoaaaao cmLL
_auL|aaaaao. Çaaao. omLaau Caauaa|ao oaaaeaaa|aaau
omCaaoLLmaa|a uaa|| _øu, ÇaCaam Laau. La|a ju|aaa
CµmoComu a|m|oaeaao|a maauaaCe aaoLCLaaa|o
_aaa|aaLLcme|mu. CLmuLaoaa aaaao CµmoCou|a
amgLLmaao|o|mma Ceo|Cam|e|cc m|aoa|o ÇamøL CL|a aacamu
eaaa cag _eaao ama|aaaao.ÇLL± CµmoCou|qu amgLLm
maaaao|qu CL|a CL|a Caeaoaaaao cmLL|a a|m|oaeaao.
_LCLaa a|m|oaeu maø Lae|a|mma qCaaLL|a mamao|o|mma øm|LLaa
a||o. Çaaao|. Laoaa aLamLu aaa|aaao Loaa CµmoComaø
eaeaµaaeu cmLamao Coaaaaao. Cuao macm aaa|aaao.
ÇCaae|a ju|aø ema a|o|aae|cm. a|muL|oCoag aaao mac±o
a|m|oaeaaa Cuqu LaLL CeemCuaLCa _eaao|a e|mLLuaa
Çmmaa. _LL± ema|m Cuao aaa|aaamo o|oaa m|amaauaaCe
CµmoCou|o aaaaeaa. _eaaaoa Caaemu nom|o a|m|oaeaaaL
LaLL m±e Coaaaaao. _aaea. "mua uee|a CLmauaa.
_aomacmaaaaaaCo neama|maa|maaao Laa. m Çagu
neae|oaoaa?" cag Laooaaaa aaaaaoau _CaL|aaaaoau
Laaaa uammauaaa CacLa.Çma mamo|a|o. Laooaaa
a|m|oaeaamaøa ae|ouaa Cemm| a|acaaa caCm CoaooCeemu.
caaouaa _CaL|aaaaoau _a|aLcou auaa _a|au aaaaaoau
_eaao _LCLaa a|m|oaeaaoaa uamm|aaac±aaaao.maaaau
gmmae±a Çga|a|o (a|.L|. 876-896) Caaau _ec uaaa
a|CaaCcao|ao (Theodosi us 1) om occCu L|mLL|aaaa. Caauaa|a
oauaaµµ|aaa|o a|m|oaeaaaa ae|a. Ceg cma uaaaaøu _gua|Ca
a|acaaa!Çaa Caacaoo|aaa. _maa ema La|a gmmae±a
Caacaaaa|o o|o a|m|oaea ame|ao Laooaa|o Çmma aa
Caeaoaaaao (aaa Caaa|oamaø Synagogues cag CLaa.) DZaa
_auL|aaaaao. o||aae|a ecaøL Løa|a|o|mma ema Laa Cooua (Bar
Sauma) caa|m om a|m|oaeL Laa||aaa CµmoCou|a amgLLmaao|o|mma
caaouaa aa Caeaoaaaao DZaaaaa aa o|aa|a _o||aaao Loa
øm|LL|ma|maaao.DZaaLLcc Caeaoaaaao uemu acmea. uemu
_ae DZaaLLmea cag Ça om Caaca mce±aaaaaa
Çmmaema|maa|ma. a|.L|. 614-o aaaao omg m|uua|L CLmmoa
e|mue|auaa om ouLeu mcmaa._LCLaa Caauaa|aaamaø ca|aaa
aaau Coaa CLao|a aageCuaag a|ouL|. CµmoCoau Cmaaa|
emaCaae±mmaa. Laooaa aaaao. Çaaa om eaaLLaaa ama|
_eaamca CLo|aaaao. oLLmau caaCeamao. CµmoCoau CLao|a
aageu Cemm|Caaoo. Laooaa aaaao naeeaaao. La|oaa.
CµmoCou|o CLao|aaeaøa acmLLccCaam aa _aa _aua _eaao
naeCeemu.Çmaa a|ccu Cemm|aauaa mcmCam|aa. a|.L|. 614-o mcma
aaaaa|o CLao|a aageaaca Laooaa aaaamu Çaema. Caauaa|a
_co|aaoaa ca|aaaL CLa|ccaaao. Çga| Cemm|au aaaamaCa
a|acaaa. CLao|aa aoLa| Caamaa eaaøLL± CmCou|aa CLa
o»Coao (Nehemi ah ben Hushei l ) caa|m aa Çaa aaoea omeaa
CµmoCou|a uaaaaa _uaaa|e|cm ma CLaao Coamaaa.mec
CmmmacamaøL L|mø aama|a aa _aa! aaaaoao mao|o muLCe
m±ae|oao. omCaaoaa|o caa CoaeCaaCm L|aauo. mac±o Çmma
_aaaa a|m|oaeaaaoau _eaao aaaa|a aaaa| e|acc
_auL|aaaaao. Laooaa|a coao eaa qcqc e|ac±e|cCc a|muL|
emaaaao. _aa|mma _aaaa a|m|oae Caeaoaaamu nca±aaa
ÇmaaL jccLLcca. ÇoCao|o om a|m|oaemu Çmaaaæcaa cag
Caaou Coaaaaao. Caaeca±aaaao. øa|aaa
øuuaou|ccaaao.ÇCaooau mamaemao eaaaaa. aaaamaaaa
a|m|oaeaaaoL LaaaaaCaaoea ca|aaaoaaaø mooaoo cag CLao|a
uaaa m±e Coaae|ccaa. Cuqu. ÇoCao e|oaaa|o ucmu
aaoa|cauo Çmmaao Caauaa|aL CLaaoao cmaL CL|a Caaoaoau
caaaoaa|qu eaaa cagu _eaamaøa Caaam|aa. _aCe. _ao|ao
aaµama|au caa|m |a|a|o. Laooaa aaaamaøa aaaao _o|aa ema
_aaae e|oaa|aCaaeme|mea cag m±e Coaae|ccaaao.ÇCaooau
om CL|a aa|aua? uemu om LacCamLL. om aaau. aaaao
Lae|a|o _uaaa|e|cm ema _Ca aa uaaa CmCou|aa CLa
o»Coaaoa Caaage|cm. a|m|oaeaamaCa aaao _aae cag
Coaoo|e|cm emae|cca CLao|a aageu._maa qmaaem aaoaaaø
Laooaa ue. CLao|aaao|a _maaaø ncLcm Çmmaa. aaaao
uemu aaao Laµa aocaaao _gLe|aaL Le|aaLLccaaao.
eµ|Lcaæcaa, uaLLoo|aæcaaao mcaaaæcaa, ua CLaaaaao
æcaa, a|m|oaeaaaø ca|aaa mce±aaaao caaau
CumCaaooaæcaa. Çocu|mmaao Laooaa|o eaµoau, Çooae|ccao
CeCmaaaea a|ouL|L CLaa cma _cCoLaeau Çoao.Çmao
ouaaa|qu Lo aaaao Caoaaa e|cm Ceo|Cam|aaaao. omaaaa
Caauaa|ao oaaeaaa|a|cCu Caa|aaa aeaa. aua uaaacauaao
m|amCemm|aCaaoo _gua| Caa|a|maaoau. aauauaaaqu m|ooau
a|acaa|maøu. ÇLL± _eaaaoau LaaaaaCaaeme|cCcaCu cag
emma|aaaao. a|m|oaeaamcCaCaæc ouaouaa mcmaCaae±maa
m±au. ouLmau|ooauo om mamau aaLL|aaa muL| Cuaou CLaae|cc
emaau _eaamaøL Looaemaaou Caacama Çmmaemaa._aao.
emma|L Laa|oao. Coaaao|co (Her acl i t us) caa|m Caauaa|a uaaa
Laooaa ua uemu LacCamaa emaaa. u|aa amauaaa aaau.
Çga|a|o uemu Laooaa Caauaa|a _co|aøo emaa. _aø
u|oou|mma Caamo mmo aaaaaoau aacaa mam acaa|aaaao.
uaa|LLa CacmaCaaem. a|m|oaeaaa cmao ouua|aa o|o aaaao
ucmCu ÇoCao|o eaµ _gua|aaLLccaaao. _LL± _gua| CLmg.
L|mø maem L|±aaeaaaoCaooau aeaø eµaa|ooauo ame|o
cmm|aaaao. (gmgaaeaaaCaaaa eqaaccaauaa a|m|oaeaaaø
uamm|aaaaeu o|o øm|LLao Çmaa|ama.)Caacama _eo eaµaeaaaa
eaµCeemu cag Çmma au e|a|aa m|aaaa aaaao emma|aaaao.
_aeu Çumam Caauaa|aL LacCamLLaøL L|mø o|e|o _aooo, om
aage _aoaaCe _aCa _co| _auaaLLcca. a|m|oae aageu.
Caauaa|ao oaaeaaa|a|a L|aa|m|a|aaa Laooaaa _o m|au|aaLLccea.
oaaeaaa|a|a uma||L L|aaaa|amo omeaooa. aagea aoLa|amo
omea. Çagu caaaa aaou ÇmaL CLaaaccCua cag oeCeam
ÇoCao|a aamu uaaaaøo _maaaao.neaua|o. aaaao _LCLaa
Caauaa|a _co|aa m|aaaaa aoaa|a|maaCe Ceecau.
a|m|oaeaamcaaa _eaaoa naooao cooamu æc _aaaCu
Çooaaaeaaa _a|LCLaøu aaou Ceøoaa|au eae|mLLaa _LCLaa
_eaao neae|oao.aaaaoaaeu Çooauo. a|m|oaeaaoaaeu
Çooauo Laooaauee|a Lµaø± Çaaaeaao caa|m oCa
_acaaomca cee|a aoaoaa eoaoo|au _mg. Cegu ua|aaaoaa
eaµmaCaae±mma _CaL|aaao|a eaµaaaa|o _LCLaaaaa
maomamaaa om uoaoo| cmLcca. Caauaa|aaao _ecaqu.
a|Caaaaao _ecaqu. Ceg aaa _ecaqu _aeaa _eaao Cegu
aeacaaaaaaCe Çmmaaaao. _oLeaao _eaaaoL
CLamcLmaauaccaaao. aaaao _eaaaoa aemCaaoouaccaaao.
a|m|oaeaaCoa. uau uammm±aua caa|m Cmaaa|o ucmCu _eaaaoL
LaaLLaaao. Çaaaaaøu _eaaoaau _aCa CLmuLaaau
uaao!aauamu a|m|oae uamu LeLcc uaaao cagu. o|g Caae
eµ|Lamao|o mµa|a|mma _CaL|aaao|a muL|aaaao caeCu
CLamcLmaaaaaaaeaoo cagu om amaa _aCa _µuaa
Cemam|a|mmaa._CaL|a uee|a _a|eao|aoaa _eaamaøa aoe|
æca a|acaaa. naµLLa. oaLL|mea. omaa| CLmaøea caa|m mag
aa|aaao ae|a. Ceg camøCu oaaaammeaao cag amaLLccaaao.
_LL±LLcc Çaaa|o mao maoaa qa cmoo| a|.L|. cµau gmmae±a
Caacaaaa|o cmLcca.cmoo| camao. Cegu Coaoo|o _caa|e|caæ±a
cmoo|aoo _a. noa o|aa|aaa|o Ceg caøu. cLCLaau. cmaa
aaoaa|qu Çageaaa|qu æc _amø m|aaaa cmoo| mcmaa|oao.
ocmCuaaa _CaL|aaao|a eaµaaaaaau Lac±LCLacc cmoo|
_a._a a|.L|. 622-u emcu. CoLcuLa uaau 27-u Caa|. a|aaca|µau.
om ua|aa. qa m|o|mma ÇaCaam mmaø Çcu
CLaamaaa._eeoeaaa. ocmCuaaa _CaL|aaamu uau CLaaeamøa
aaaaaa|e|ccaaao._ea CLaa mauua. ÇCaaeaøL L|mø Çamea
_gLL|aaaa muLLLmu Çamaaaa (mL|) Çga|a aamu
_eCaaaa.mam|. ømau |LCLaacca 80 ±ouLa. 200412 Çamaaa mauua

m|oCuooau aaau - La. aaaea

mauua caa|m ua|a|a L|mLL. _ea qa Çamaaaa cag _m|aLLcc
ameu - Çma ÇaemCu _CaL|aaao|a o|aa|aaa|o u|a maa|auaa
_uoaao.om ua|a|a L|mLCL cLL± maa|aa ameuaøu? caa|m
Caoe| cµoau. umm ÇamaaaaaaoL Lmm|a aaeoamaø mau Laaea
aaaaaoCa _aaaaaoaaa Caaoo Cee±a|maa|m m|aoa|o. Çea
omeaaa øm|aa e|eaaaao ucmuaaa aaaao|o|mma _ooauo.
o|aa|aaa|a Laaaao|o|mmCa mau CLm m±a|ma. aaoaaao muaø u|aeu
Cmmaauaaea caLa ucmCu Çamøa aaaeuoo. _eaa aaoaa|o
eaµmaeaao. _emca Cm|o Lµa|aeaao. _eaa L|aoaaaaao.
CLaaaaaaoa Cacceaao cma|aeaa øm|LLao caaouaa
Çmaa|ama. mauua øm|aa oeCeam aaequ LoCeg m|aoao|o
o|LaaaaLLcm. oLLCmaaaLLcm. _emca Cma±aaaL Lµa|aeaao
e|e|aaooemgca CLamma|aao ucmCu _oCom|a. Çaaao. mauua
øm|aa e|eaaao|a muLaaaaau Lmm|a _aaaa Caoe|amu _±LcmL
CLaae|ma|ama. _aaau Çooaa om øc±aaaa. aaaa|a ome|...
om Coao æca a|acaaa.Çaa _±LLaca|oaaa ÇLL±Caam m±eaø
eaCee±a|maa|ma. mauua L|maøu maaCa _eaa amaa
Çmmae|ccaa. L|mma o|oaaoaaaøooaaCe aaaaau ǵmaea _ea.
caµ e|aaLa|aaa _jaao|L caa|m aua CL|aLLae|a
_aeaeLL|oaaa _ea eoamaaa.ÇmaL L|aae|aa om aaaeuaaa
ama|e|c m±aaa camaqu. u|a Çou eaa|CoCa Cao|aaaaaoau
e|aoaacmL CLoaaaoau _mCe ae|aaaa æ±aeaaa Çmma|maa|maa.
Çou eaCaamao LaaL Laa|aem eaaao|CoCa. _jaao|LLao
mauuaeaøo o|aaa Loo|LL±LaLa aa Çaoe|oao. _eaa caµau
_amøL CLmu aacaaa Çmmaa. _aama a|au _CaL|aae|a
CLmuLaaau uaao|a m|aoau Çaaaa. eoau caLa u|aoo|omaCa
n|a e|oauaa Çmma|maa|ma. aoe|au _aaaaaeaamaCa
n|aaaaaaa Çmma|maa|ma. L±LL|o =mLcaa _aLa øµmaaao. Çou
eaa|CoCa macm e|aoaacmao|o =mLmeau. eao|L eaa|o
eaComaeau oae oaaaaeuaa Çmma|maa|ma. mauuae|a eaa|o
Çmma _aaaa L|oaoamu ea|a|o _±LLa±. _±aaL L|±aa
e|aoaa±aCaae±mma aaoaa|o. mauua ucmu aa|Ca caaCaa
o|ma|aaL± _uama|mLLeaaa Çmma|maa|maa. _aaL Laaaa Cao|
Coaau L|oaoao|cu "L|me| cmaaaa Cmaaau Çmaa Cao|aaaao|o
ÇmLLaaa maa amae|oao" cag Coaooaæ±aeaaa Çmma|maa|maa.
_eaa aa|au e|muLu aLaeaaaau. cLCLaau o|ma|aaL± Çmaøu
ÇaoaLau u|aoo|m|a eaa|o|mmCa ummeaao aea|aa ema|mmaaqu.
_aa _au|aaaca CaacaLLmaa| _LCLaCa aamu
Caao|aaa|oao._aama _CaL|aaao|a ÇaoLaøo omgu
Cmmaau|ooaaa _a. _eaao Laa|uaaaoaaaaaa Çmma|maa|maaao.
ÇLaao|u (_L|aoau) mL| acme|aa "a.La" caa|m Lo gmmaemao
Laaaauaa eeaaoaoaaa LaLaa|aca eou ema
eeaøLeaaoaaaaaa Çmma|maa|maaao. caCaaa|mmCaa mmgmg
_gLa Çam nmeaaao cmaaema _aCa L|aa|oac Coaa
a|aCuam aceao L|aaaaa|LLeaaoaaeu Çmma|maa|maaao._aao.
Çma Laa|LLaaa. mauuae|a _au|aL Laaaaøo omgu
ouLmau|ooaaaaa Çmmaa. ao|au L±LLm|e|ooaaeaaa Çmma mauua.
auaøo omaa|. _aamou CLmm|mma _au|aa Caaoo|aa _Cmauaa
aaaaqCu nea Çaoe|oao. _aao. _ea ua _aaemaøCu om
u|aaaa Çmmaa. LeLaa Çaoma. Laa| u|aa Çaoma caa|m
_oe|o cmLc±mma u|aaaa. caµamaø eo|ma CLaa
naeaæ±aeaaa Çmaøu Çaoma caLaao necaa|a|mma
u|aaaa.aau qa Çamaaaa caLaa _ea _m|eamCaooau
Looaemamaø maCL nmeaa|a|mma u|aaaa _a. caa e|aa|aaou
camao. _CaL|aaao|cu _ag Laa| neCc ae|a. "_au|au" caLa
_eaamaø _mm|auaaCaaag. aua ømo oeacamaøu
ÇaLCLaaamaøu aceoaaaoa aaem|mao Coaoo| CeemeaaaCo
ae|a. nooaama _aaL e|aaaa. oCaaaaaaeu La||mu naCaou
aamaøu a|acaaa.Çmaa aaaeaa|aaoaaa _CaL|aaao|acCa aoLuaa
a|m|oaeu mmme m±maa. ÇCa aaaeaa|aaoaaa aaaamaøu
a|m|oaeaamaøu _maaL±aaaCe _eaao CLamcLmaaLLccaaao.
ÇaaaCoCaaaa "aaccaL|ao" cagu _eaao _ag
eme|aaLLccaaao.ÇLL±LLccCaam Çaaa|oaaa mauua L|maa|maa.
oamoo, Çaecoo, mmgmg _gLa aceoaao o|aoaoaao
Coaaaeaa eeaøu Çau. naµaao oaLL|cm. omaa| CLmaa|.
uaemCLaaaCaae±mma Çau. CLeao LacaaLLccCa. omaa|
CLmaøeamøaaaa cag nga|Lc muL|aCaaa Çau. caaouaa mc
muL|aaaamca mc±Cuaa|aCaae±mma Çau. L±LLm|e|ooaa Çau.
macm Çau. aaaCem| L|±aa Çau. aua CLmau caaCeaCm
neaauo aaou aaouaa ee±aae|cc Çau.om ouLeu mcmaa. amu
uaµ. CL|a Ceoou. Cuaaa ma|a uaa|a|o Çmma "a.La" _oaaa|a
Laaaauaa aeaao Ceooaa|o DZma e|mmae|cca. cmCaaCe u|aeu
Lmaaa|a|mma _oau _a. DZaae|cmL LaLL|aaoau cag m|aaaa
_CaL|aaamaøa Caamou Lau Çmmaa. Çamea|a _oaaaa
DZLLaamou caaea _Leaau CmmCua caa|m Lau. _aao. _ma
Ceooaa|o. _oaaa|a aeaao aauaaCe DZmaa|o u|aeu
m|uua|aacmaaaao.Ça| L|aoaaa|oao. ÇameCa naaae
Caamaae|ccaa, _oaaaa uemu a|maauaa cmLL|e|coau cag
m±e Coaaaaao. LoCeg Çaaøme|aaaaL L||ma Çmma _CaL|aaao
Çma om e|oaaa|o oagCoama. m|a| Coaaa. _oaL LaaauLLL
Le|a|o =mLca Caacaa|aaaao._auLaa|o cooaCu o|mLLaaaaaa
Çmmaa. acmuaaLLe| Ceauaaaaaa macCLmg emaa. _aao. om
øm|LL|cc accu emaCLaa. _eaao|a ÇaoLaa macm aLaeu
CuCoaaa|. _±aaaCaaooa aaaaaa|e|ccaaao.e|oau Çaaaa.
"a.La"e|a DZaaLLccCaam ae|o|mma. "oµmo _oea" cam ao
oaam cmaa Laa|aLLmaa| aeaa|mmaaaao. Caamou e|Coouaa ao
CLao|maa|ma. _aaa a|muLL La|aaaaCeemu. _aao aaa La|LLa?
caaaaCaa Çaaøme|aa (Caaaa|aaaaa cag _eaaaoa øm|LL|mea
Çooau|aa eµaau.) Coamaaaa Caaa|aoa ac±aCaae±mmaaaao.
Caaa|aoo Coama acmeau oµmo _oeaaaa a|muLL La|aøu
Le|aa CumCaaoeau oamoo. Ça CLmau ouLmaLLcca. Caoaeu
CaacaLaaa._aCe. maa maaa CLac± cmmae|cca. cmaa aemu
Cuaao aaauaa|. aaau CLmaoau caa|m m|aoau. maaaaa.
ÇCaCLao caaaaCaa Lo nLLLCLmaa aaaeaamaaaa eaComa|a
aaooe|aeaaCo _eaao. ouaaaauoo, oeacCa _eaao|a
_acaaouaa Çmmaa. om o|g eaaLLaa|acaaaqu _±aaaCaaem
u±eamø _aaaa CLmCu aaaaaa Çmmaaaao.Çeaao|a Çaaaaa
ÇaoaLau. "a.La" ugacmuaau CaacaLaa cmmaoo L|aoaaaaau
maam|ma Cuaaa maaL CL|aeaamaø u|aeu _oou cmLcca.
cLL±aaea aaa ma| CLmøeaaa amaaaaCeemu cag m|aaaaaaao.
caaaaCaa e|auaaa øaao|ao|cu (Cuaaae|o eo|aaema _CaL|aaao
Çeaaoaau.) CLo|LLaaaaaaao._aao camøu Loa|oao. aamu
n|auaa e|cmaaaa aaaaaa Çoao cag Coaoo|e|ccaaao. aaau
CoaCeau. Cemm| CLgLeaao _maL La|aa aoaoa a|muLL La|aøu
L|o|aaL CLgeaaao cag aauaauaao Coaoo|e|ccaaao.accaaaco|
mamo|aaa om ma|aea. aa Laøaø om Caaoaaaa maaeaaaa.
aaaaaa ommao oaa|LCLacoau. aaaaea omea Coaoqu
Caaoaaaaaea Caamou Coe|oaaaaoau._aao. aaa _ma
omea?_aama CLama uamma. ugmao aaao e|±auCLaa aaa
mao|o "a.La"eaøo eeaøeamaaao Cooa|maCaa. _eaaaa.
aaaaa|mmaaqu o|. _ma mao eeaau CoqaaL CLaa|me|cu
L|aoaaaaa CaaemCooea. _ea Coaoqu Caaoaa caeaaaqu
Cacm. _aaL± CoaoLmea._ao|. _ea caa Caaoaa
CoaooCeemu? oeacaøa aaaaaa Çmaøu Çaaøme|a|acCa. aaa
_maa aoaoL La|aaoau cag ucmCu _ea Coaoooau. _ea
øm|LL|mu øme|aa aoaoL La|LLaaao. ummeaao
oaaaµaaCeemu._aemcgu ca|aLaaLLcgu Çm aaLL|amCu
_aama Çae mmeau "a.La"e|a Ceo|Ca aaaa|mmaaaao. ugmao
CLama Çagu e|±aaæc Çoao. Çmo L||aaa _mCmaaa|o qa
nmeu _aua|aaa "a.La"eaøa Caaµo Coama. _eaaaa. _eaaaa
cag _aae|a namamu mgmgaaa.Caama m±aa _ea
a|muL|aCLaa _aaaa CLmu Cuaaauaa ca|Ca ema m|ag aaCaag
nmgLLaaaaaaao.mauuaaaa _ea. _LCLaa _emaø ÇmLaamag
eaa. _eµaaaaeu _m|e|o o|mmaeaaaeu _aua|e|muL|aaaeu
ocmCuaaa Cuaaaeaøu _ea _LCLaa maø _m|mauaa|a|mmaaa.
maCL CoaaaaCLao. _e|cu _aaemaøCu _aLu u|aaaaau
CuCoaaa|a|mmaa._aCe. om o|aaa mLaaaa _oaaao mao
mLaaao Coam|maa|maa. Çe|cu mua L|aoaaaao Coaoo|a aae
Cacaoau cag muL|aaaaca _eaa _ga|L CLoa
Caacaa|aaaao.mauua CLagauaaaa Caccaa. ÇLCLaa maa caa
CoaaCeemu?Çm aaLL|aa Çmaa|Cmau. "oµmo _oea" caa|m
aoao aaa "a.La"e|a ae|o La|aaCeemu? mauuaaaa
CoaooCeemu.mauua Laaaa Coaaaa. Çaec± maama. aa Caao|o
CLac±mma aeac cmaaa aaaa|o e||aaaa. _maa aoaoa Caaem
eamaao cag naaae|ccaa.ao emaa. _aaa ae±a mmCe aeaao
Coaaaaa. aeaaaaao. _eeoeaaa. Ça| _maCaam Lmu ae±a
ga|aaL L|±aaaCaaomaao camaa. L|±aaaCaaecaaao. _LL±Ca
cmaaL CLaaL CLamaa|. jo|e|maao camaa.maø aea|aaCee±a
Çcu Ça. mauua mou noøaø eµaaLLcc Çooau caa|m
uaaaaaa|a _aaaLLoo| Çmao ouLeaaaøoaaa Laama|maa|ma.
_CaL|aaao|acCa omgau caa|m _eaa CLmaaae|a
CaacaaLLoo|au Çaaaa. _ea om mL| cag _m|aLLmeamCaooau
Looaemamaø maaaaaCe mcma ouLeu Ça.mamLa. maqmoo,
maoaa|au aemaoaao o|am|aa|cma _CaL|aaaao om Cuoae±a
maaø maaaao omgauaca L|±aa aeaaaamou uaCLmu
aaaCuaaama ae|aaaaCa. _a. _aaaa _auLu.mauua caCmamea
na|aaauCo CLaa|mmaao _CaL|aaamaø o|aa|au cag oag
Çmma|maøua caLCa omCaauaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 02 µae|. 200618 mL|aaa m|au|aaLLco

m|oCuooau aaau - La. aaaea

mauuaaø maL Çama aaaaoaa Çeeoa|o _m|aLLcceaao
Cuaaau ÇmLaaama CLa. _eaamo. mao ua|aa _aau Caacaa|.
ÇCaa eaaa|oaa La|Cam CLaaL Lmm|a e||eaa _m|maaao Çag
muaøa a|acaa|ama. Çamegca Cma±aaaa CaacaL Caaem
CLo|aeaao. ÇameaaCoCa moeµ| aaccLLcceaao omeaa.
Çamea|cu|mma uaamaø CeaaaaL CLmg _o|aaeaao ÇaCaam
eaa.mauuaaø maaa ÇLL± Ceau _moLLcc ouLeu ucmu
magmam mcma|maa|ma. maoaea. Cuaoo»aø _moLLcc "Caaaa"
(øa_a Çaaa "aeaaa" cag _aµaa|ma. aaaao|a Ceauaa
ÇmLLa.) _maaa. aaea caa|m Cce|maø _moLLcc oaaau. (Psal m
cag _aa|oaa|qu oja cag øa_a|qu øm|aaLLmea. aLL|o|a
Laµa cmLac±o ÇaaaL Laaaam±au.) mamaeaaa. ÇCaaeaø
_moLLcc "Çaµo" caLLmu Gospel ).ÇCaaeaøo auaa _ggg
_emamaøL L|mø "Çamaaaa" (mL|) cag _acaaou
aaccLLccea. mauua.mauuaaøu umm Çamaaaaamaøuaa
e|aa|aaoaao Lo. Ceau _moLLcc e|aaaao ucmuoo. aau qa
Çamaaaa caLaa neama eaaa|CoCa mauua u|aeu
e|aa|aaouaaea. umm aaaao _aaemu ca|aLaaaa om aeaa|o
_oaea|aaLLccaaCL|o auauaaaCu Çau aemCaaeme|ccaaao.
mauua ucmu. emcaaeaa|o CLaaa±. nomu Lmmu caaouaa
Ceaaaaao _gLe|aa. _au|ao oaaaa mamo|ao|a e|aoeaa
caaaaCaa nco umgu ua nLaaaaao _gLe|aa. CLaaa±L
CLaaa±. Çga|a|oaaa aau "_gLLLLc±mLLaa" aaaeaaaa
aecm|maaa.Çma _au|aa aaaeaao ucmuoo, umm Çamaaaaao
_aaemu _au|aeaa|aoaa ucmCu _acaaou aaeLLcc m|aoa|o.
mauua omeaaau uaao aaoeaaaeu. uaa|a _o|aae|a aaa|aamm
_ao|ao e±eauLLaoaaaeu Çmma|maa|maa. _CaL|aaao|a eaµe|o
aL|cou caLa maomaoaa cc±LLaaaaa Caacaa|aCa mauuaeu
_eaa Caaµaamu e|aoaaa _co|LLcaa|o _uama (_eaao
ao.Laaao caLLmeaaao.) _oa Caacaa|aL|møaaa. _CaL|aaao|a
o|aa|aaa|o mauua qa _aa|aaau _oo. uamaa. _eaaoa
o|aa|aaa|a auaLLoo|Ca _eaaaa. mauuaa auauaa aeaaaaaa
_emaø ma. L|a cag muuao _aLao|a o|aa|aaaa _ae Coaa
m±au..ÇmLaaama eaa|o mauuaaøa a|mueuaaa. _eaaa
aac±qu eaa|o u|øma. _eaaa aac±qu CLamoaaaa _maoa|o
naama. aaµa caa|m e|aaeL CLeue| _eaa e|muL|
uemaCaaecaa. mauua|a Cmaauau aee|amu _eaaa aeama.
_LL±am m±eaø eaa ae±aa.a|mueaaaøL L|a. om aeeaaaa
au acauao ca|o|mmau e|oaauo. _Ca ouau. _au|ao oaaaaao|o
maccu u|ømaeaaa _±aa± aa|au ma±L CLaaaæ±aeaaaeu
Çmma|maa|maa mauua. Cuaaa ma|o|mma o|m|a Caaaoe|o Çmma
o|aa caa|m øagL Løa|aøaaaa _ea a|aaaaa|a CLamcm _±aa±
Cooea eµaau. ommao. Çmmaooo... eaaaaeaa|o. uaaaaeaa|oæc
_ea _aCa aaa|ao umma a|aaaaa|o ÇmLLa eµaau.a|ouLuCLaa
Caamou neeL CLamoaao ucmu cmaao Cooeaa. ø±aaa
Caamou aeea. _emaø nacau cag Ceg cau a|acaaa.
a|aaaaa|o ncaaamaao. cLCLaa cmeaa. cLCLaa cmaao Coam
neaeo oaLL|meaa caLamCaooamuæc naaaeaau|oao. o|o ouau
oaLL|meaa. oaLL|cauCoCa eaaaaeaa|o aem±a a|cmaau nem.
Lo ouaaao|o Ceo|Ca CLaa aeea mao aeaa|o a|muL| eaaaaaa
aem aaµa _caao _gLL|a Ca± _aµaa eao Coaaaau
nem._aao. mauua|a _au|ao oaaaaamaø aaµae|a jae
oaaaµLL Çmma|maa|ma. Cooea ømuLaa|o L|mma eoama. eoa|aaa
eaµaaa Lacaaeaaa ÇmmaCLaa|qu au aee|a _au|a maccaaaL
L|maCaaooaæ±aeaaa _ea Çmma|maa|maa. _eaaa Caamaae
Coaaaæcaa caa|m ceeu _emaø Çmma|maa|ma. mauua|a
eaµaaaa|o Ça u|a maa|auaaCaam accu. cLCLaau o|aa
uaoLLøa|a øaaao|a Çmmaøo aaama. a|aaaaa|o oa|aa|maøu
mauuaaø. cLCLaaaea om L|auaecuaa _a|ma| Lacaa oo|ameu
aeCea|Ca Caaagu. aaCaag _acaaou Ca|aaa. Laaaa aeaa|o
nco aaa|L CLacm. Lammu u|øma. CLoomgo oaumae|meaa. _ma
nmeu aaa cag _eaao _acaaou aemCaaoo m±maa|oao. _a
aaaa ca Cmmaa| ema|ma cagu L|maa|oao. mao|o Caamou
Lamaaa. Çaaaa cag Çau aae m±aaaaao cmLcc Lau.Lomaoao
ÇmaL CLaaaccu _emaøa Caacamaa. ncqu uamu u|aeu
aaoLLmg. Lammu CuCoaaa|aeaaa Çmmaeaa. _eaa uaae|aaa
aaµaaaa _eeLCLaa Camm|. a|aaaaa|o nmoaau Caaooo Coaa
ema|maa|maa.u|a mec CLaaaccaaaøL L|møaaa. aaaa Cmaaa| ema
_ma oo|ameaaa mauuaao ÇauaemCaaoo m±ma|maa|ma._ma
uaCLmu nmeu. om eaaemacaa. eaaea camao Caea cag
Caaoooau. Çamea|a aaoaua aoLa| cag aeaaaCaaoooaua?
aem|oao. _eaa CLaa µ|L|o.mmaaa "Çama aaaao"
_aaemaøCuæc Çma µ|L|o|a mouaaa aa Coaa|aa Çamea
Coaoo| _gLL|aaa caLa Çooau|a|a muL|aaa.aaaa emaa|.
a|aaaaa|o Caaama. _au|ao oaaaaao|a nooaaa mauua
Caacme|c±mma Cmau _a. _aeaa aa Çmma _emaø
_oomc±aCaae±mma µ|L|o. _LCLaa Cmmaa|ema _aa
ame|aaa."qaeaaa!" cag maomaoaa qa Çamaaccaoaa
Ceo|LLmaa|aaa._aao mauuaaø caa La|o Coaoqea cag
e|oaae|oao. _ea cmaLL±aaa Ca|aaaea. Loo|aæcaamaøo
Coameaooa. mooea. Cmaauaaoa. caµamaaaa uau|aaøLea.
ocmCuaaa Cuaaa maaeao|ao|a mooL|LL|aaaaaaøL Laaa|auaaea
camaqu. L±aaeaooa. _aL|a|o qa _coauæc _emaøa Ca|aaa.
aauaa _oo, caaau L±aaaæc _eaao qam±aaa!_aao µ|L|o
Caacama emLgaa|aaa. "qaeaaa.""maa cLL± qaCea?" cag
a|muLeu Caccaa mauua. mamaea mamaaa "qaeaaa" cag
naaae|cc µ|L|o. mauuaa Çgaa ac±LL|±aa. e|me|aaL L|mø
Coaaaaa."nuauL Lacaa Çamea|a a|mmauaaao qaeaaa. _eCa
ua|aaa aaaa ac±a|o|mma Lacaaaa. qaeaaa. Çamea uaCLmu
Caaacaao|. _eCa cmaCaaaoa Caaemema amgaCaamaaaa.
ua|aa _m|aaaemama amgaamLegu _eCa.""µ|L|o CoaoooCoaoo.
aaeou|µma mauua Çeeoaaaaoa Cacm æcCe Coaoo|aCaaem
emaaa. L|aaao|o ÇoouLeaaa m|aaeæamaea. "_mao Coamao
noo|aaLLccaaa _oo, ca Çaaaa|aua cmaLLccaaa neamCaa”
cag _ea Coaoo|a|maa|maa.e|acCLgu ameaa|oaaa µ|L|o aa
emaaa|a Cmaaaaaa _emaø Ceo|LLmaa|a|maa|maa. "q. mauua!
ma _ooae|a aaaaea. maCa µ|L|o.""ÇLL±am ouLeu mcmaa cag
Coaaaao aaa muLeaaao? _aeu "aaccaL|ao|a" omaaa|o!_aao.
mauuae|a _gLeaaa _eaa uaae| aaµa mmauaaa muL|aaa.
muLm±aaa _oeaø e|aLjcmu CLeue|aaaa a|aµmaea _ea. aua
aeea qa Çamaaaa caLaa muLea|o _emaøo o|g aaaau æc
Çmaae|oao. _eaa _ma _µuaa muL|aaa. Çagu _µuaa
Cemagu e|aaa|o om ouLeu mcmaa.aaµae|a oage|cc oCaaaaa
omea Çmmaaa. u|aeu eaaaa _eaa CLaa eaaao (War agah) caLa.
o|aa øaaa|o a|aaaaa|o Çmma au aeemaø µ|L|o a|oauaa|.
_eaa qa Çamaaaa cag _m|e|aaL CLaaaa eaaaoe|cu aaµa
CoaaaCLaa. "omCaaCu Ceecau. mauua om mL|aaa. _emca
ema CLo|aa µ|L|o caa|m eaaeaaau” cag æmao muL|aaa
_o|aaaa _ea. ae Ca|aaa. Lo Ceaaao|o Lae±aa|au CLmm om
a|m|oaea _ea.µ|L|o caa|m eaae|a eµ|aaa mauuaaø Çamea
_o|aa øa_a oCa mao|o. oCa CLama|o Cuaaauaa _o|aaLLcc
Ceauoo. a|ccaacc ÇmLaamag _emaao ÇacCeo|a|o Løa|
Løa|aaa. e|aoao _mg magu L|aguaa. Ceg Ceg øµm|aoao|o.
_mamaa aaoaccaa|a Caaeaa _a cooa aaoaamaøu CLammaua
caa|m Laaaeaa noocaa| _moLLcca.Ceae|ao auaøo
Çmaøea Lmm| mauua o|o ggaauaa e|eaaaaoa ama|maa|maa."ue|
qaoa|a _a|aaeL CLao ouaaa|o _ae cagoCo Çmaøu. u|øma
o|auu aaaaaa _gLeu _a. Çmaa|a e|aao maa neama. L|ma
CaaooaCaacaøuCLaa _a|ae|a eoa øama _auL|aøu. mmm|qu
L|mae|cceca _a|ae m|age|mu. o|o ouaaao|o µ|L|o Cma±aaa
ema naaaameaa. _eaa Coamao. _LL±Ca neaeaoaa ca
uaaa|o Çmaa|a aaøu.""omgauamg. omaau øaoma. Çamaaaau
neaauo. am|Cacm eamu _aLaao|a eaµaaa m|aoaa uamm|
naaaa Çameaao m|au|aaLLcc qa mµ|aaaaCe _ea auau
neamaaa. ao| _aaaaau a|acaaa. CLmauCaa. eaaea ema
"Çamaaaa" cag _m|e|aaLCLaa CLmu|aCua. aaeCua a|acaaa.
mµ|aa. Cegu mµ|aa. ÇLL±aaaa mauua auau Çga|eaa
ama|aaa. aua eaµmamaøo ocmCuaaa _CaL|a m|oLLaLaLau
Çooau caa|m uaaaaaa|a Laau _aµaaema. Cmm|LLmaa|. aaa|aamm
ao.Laeaa _em uammaea _ea. _aao Çga|eaa a|µ|ma
_acaao nmaa|. emec Caac±aao nem. Çoaua|o
Çmmauaa||Caaaa Çmmaaa. uaae| aaµa. om CooeL CLeue|aaa
camaqu. uaae|aca Çaema ua|µoo|aaa _mao Cooeaaao _oo|
_oo| caµamaøa aaa aaaaaa ÇmmaaCa ae|a. auaCaag om
a|aou (Ceoo|aaaa) æc _ea cmaaaCaaeca|oao.Laoaaamm Çma
co|auaaa mauua|a u|aLCL|a Louaa Çmmaa.mauua. aaCuam mL|
cag aemCaaecau. maomao|o _aaa au uaae|a|cu Ca|e|aaaa.
_maaL±aaa _ea Çaøm|aaL CLo|aa. eaaaoe|cu.ÇmemCu _aa
muLea|o cmaa aaaamu aacce|oao. _aao eaaao ucmu om
e|oau Coaaaaa."maa muLa|Cma. _aao maao Çuuaaoao CLaaaa
cag ammLLmeaao. aocLLmaaLLmeaao. ca. maae|cCc
aaaaLLmeaao. _eaao naamca CLa|ceu emeaaao..""eaaao
Coaaaa oaa|aeaaø. _coau L|oaauo _LL±Caaaa mcmaa.mam|.
ømau |LCLaacca 6 µae|. 200614 occaaa|a aaac cquL

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Çooau caCmam uaaaau mauua mL|a|aao _m|mau
CoaaLLccCLaa. _aaa uamema cmmeaamaøu cma
ugaaeaamaøu Çaca|o nmeaa mao Cuaao|o _aauaaL
LaaLmaaLLcc CLamo. occaaa|a aaac cquL.Çaaaaaøu
La|aaauaa Çooau øm|aa L|aoaaaao caeCu _LCLaa
_auLuaa|a|maae|oao. caaouaaeaao Çooaaa|o
Çaema|mmaaaaoa camao _aeu|oao. u|mo|LCLaaao LaaL
La|aamaCLa ÇmLLaaao. mauua|a nme|aaamu meLaamu. _mao
o|g eccaa|o Çaem CLaaaa CLeao. omea. mauua|a uaae|aaa
aaµa. _emaøL L|mø Çooaaaaa ame|a Çaecaea CLeue|a|a
CLaa numo Lao. Çea mauuaaø o|aa| mam. Çamea omeCa
caa|m aaaeaaa cmgaCaaec Çmao o|g øme|aa _LCLaCaooau
Caamaaaaaa mamaø Ceo|Ca Coag om Looaaaaa|o aamum|aauo
æmeaaao. mauua mL| eaa|oaaa aau amgaCaaec Cea e|aao qa|
eeaøeaaao. aua muL|aaa om Cao|LCLamoaa _a|e|caæcaa
caLaaoaaa _LL± aamum|aaa Çcu Ca±L CLaaaaao._LL±au
_eaaoao m|uua|aaaa Caamae|cm ea Çaoe|oao. Cuaaa ma|a
øamo|ao. _eaao CaameamøL CLaa|m eµ|a|o m|agCaaem a|eco
Coaeaaao. _eaaoa muL|aaaaaa Çooaaaa. _eaaoa Caamaa
mamaa. _eaaaoCaæc a|eco Coaaao oa|aaaCaaoo _eaao
aaaaaaaaaa Çmmaaaao. _aao mauuaa. _ea qa Çamaaaa
caa|m _eaaoa _aaa muL|aaaaa øamo|ao a|eco Coaaaaaaaa
_eaaoao oa|aam±aauo Çmmaa. cCaa|o mauua qa Çamaaaa
caLaaau. øa_a _ea eaa|oaa _moLLcmaCaae±maa|m Ceau
caLaaau _eaao eaaeaaaaaaao _oo, au _maaaauaeao
neama|mmaaaao. ÇaaL L|maCaaooaæ±aeaaoaa Cuaaa maaaaa
øamo|ao ÇoaoCa caLaaaa _eaaoa emaau.auau _ga|a
a|eco CoaLeaao|cu æ±aeaa _eaao aau neamaaa cmaao
Coaooaæ±aeaaoaa Çmma|maa|maaao. "naao eµ|a|o maaao øgaCa
eae|oao, caaao m|uua|aaaa Caaµ _gua|aaao" cag Cee±a
CacmaCaaooaæ±aeaaoaa Çmma|maa|maaao. _aao. øamo|amaø
moo|uaao _euaaLLmaaea|o qa _amau Çmma|maa|ma. caaaa
o|m|aCaam æccu! aa|am uaaaa. aa|am Çameaa. aa|am
muL|aaaaa Çeaaoaaa eoaaa. LaLLLCLaa|maaaCoa? caa|m
caaaaou._ma caaaaouaaa maoace|o u|accoaaeu aaaa
Caamaaeaaeu _a|LCLaaa. Caameamø cmaa aa|a|caaaa
Ca±LCLaaaqu aaaaea maaøCLa euL CoaeamCaag L|aaaCoCa
emae|mea eµaauaaa.om øm|LL|cc a|aaa|o _aaaaa euL coao
um|LCLaaa. _aaagu Cegu a|ecqca aua Le|aa
eaaagaaaCaae±mmaeaao. _aamaøa Caaµ emLeaaaoa
aaaaoau cag m±e Coaaaaao.a|eco|oaaa _auL|aaaaao. CLoo|o
øCcm|. aaaoLL eaa CLaaa. o|g øme|aaaa moo|uamaø. auauL
LaaaaaaaCaaooa amaaLL aaau CoaCa _aCeemu caa|m øµm|ao
cmLcca. øamo|ao|a æccaa|o auaa mLLaCLa eaa Çmmaaaao.
moo|uao _a|aLcou LaaL Laa|aem CLa.øamo|ao _eaaaoa
Caaµaæcaa cag mao|o coo|aaaaao. øa_a qa|aao e|L|au
mcaøu cag _m|e|aae|cm. _aaaaaoa aac±aaaao. _aao.
Caameamø cag LmLLcm ema moo|uao. n|a Cmaaa|o CaamCa
aaCeemu caa|m nga| Caaeceaao. _aCe. caa _aaqu o|
cag au eµaauaa Caamaaaaa Caacaa|aaaao.aaaa|mma øamo|ao
_eaaaoa aaaaa Caacaa|aaaao. m|uua|aaaa Caaµaæc
m±ae|oaoCa caa|m aaau CaaLuaa nmaCaaeca. _eaao|o oCa
omemaøaaaa. _ea CLaa o_a. Çamaaa|CoCa CLaaaøeu u|aa
o§oaa caa|m euoaa|o emaea _ea. aua maaa aLaeaaao
e|cCcaµ|aa. mauua|a eµ|aacmaoaao cmg _aua|aaaa au
acauao|o =mLcmema o_a. _aamaøo oa|aam±aaa CaaLu
CuCoaaa. _aau cma|aaa.occaaa|a aaac
cquL.nmcmaacacamcgu a±amcgu ema|mma øamo|ao
o_aa|cu|mma _LL±Caaa _aaaaa ca|aLaaaae|oao. _eaaoao.
_ma cquLa aaaøaaoo ouao|aaeu m±ae|oao.Çooaaa|a
o|aa|aaa|o o|maLLcc mao aaau _a. øamo|ao|a aaau. o_aa|a
CaaLaa|a e|aoeaa na|ama aaau._aao ouLeaaaa Caoe|LLcc
mauua. amaaLLaaaaa æc Ça| aaaaau aaaaaæcaa cag
_eaaao coo|aae|ccaa. Caaaaa. _oouLeu macCLmmamøo
omCmmaøama ouuaa aaoaa|o _emaø _moLLcc Çam eoaaamu
mauua|a amaaaCa L|aa|Lo|LLaaa Çmmaaaa aea|aaCeemu. qa
naaaeu . "mL|Ca. m|ooauaa _eaao øµoo| Coaa|maaao. _eaao
ægeaaCaooau oa|aaaCaaem aee|auaa mama|o _eaaao e|cm
e|oa| Çmaao. Çmm|aaa|LCLamaø _eaaou _o|aaao. _a|auoo,
CoamL _eaaou CLaau." (øa_a|a Çga| _aa|aaaaao|o oamaa
_aaa|a (naa aaaaa) cagu Løa|a|o emea Ça. (86.17.) _aao
mauuaaø u|aa Caacaa aaoaa|CoCa Ça
_moLLcme|cca.)aee|auaa e|oa|a|maao caa|m naaaeaø.
a|muLa aaaaaaaao cag _aaau.om Cooa|au. Çooaaaa muL|
cmgaCaaec _mao o|g øme|amaø _auLaa|o|mmCa mauua uau.
_ea mouaa eµaaLLmu Ceaaa|a e|ao uau om omCaamu
omaaaqu cmLcca|oao. eµaaLLmu oeCeam e|aaau _aa mm
_aaaaaca eaµaaaa|o aacLL|±LLa caa|m m±e|o Çmmaaaao.
_aaaao. _maamaa omaaLLaao|o øamo|aoao caaaa
aaLaamaø nooaaCLaau aaaaau eaaaau ac±aCaaem
auuaCe ÇmaaL Lµa|aCaaecaaao.caaaaa Çmaa|ma naao
Çooaaa|o cag e|muL|a Cacceaao|cu ucmCu mauua e|oaau
_o|aaaa. øa_a|o|mma o|o e|aao qa|a aaeL|aaaa. maq eaaaaa
CLo| _euaaLLmaaoau cag emaeaao. mauua qa|aaaeL|aaau
CLoo|µma Çooaaa|o Çaemae|meaaao. Ça u|aaaoo.
_auLaaoaao|o caaouaa mam Çaaaaa ouLeaao mcma|maa|ama.
mauuCa ÇLL± Çmaaaa|o _eaa Caaµaao (mauua Caaecaao
aeaaaCaaeca|oao. cooamCu _emaøa Caaµaaoaau.) Ceg cLL±
ÇmLLaaao?_a|gu Çooau LaeaCaacaa| mamaemao
m|ameacmaCLaa. _uuaaa|o ÇmmCaa|a Cuaaa cee|aaa Cegu
mamLa CLa ucmCu. maaaaea _e±a Caacaaaa|oaaa La|aaauaaL
L|aoaau Coaaoau caa|m Çam naaae mauuaaø emaa. _aeCu
æc "naao nme|aaamaø coo|aaa Coaa _aµLL e|maao" caa|m
naaaeaaa.maomaoaa Çooau caCmam uaaaau øm|aa
Ceo|LLacaaa _m|e|LLu _a|o Çaea emuL±aaa _aµLLu _ma
maaaaea _e±oaaa mauua mL|aao CoaaLLcca.Çooau caa|m
Lau maomao|o Laooaaao Coamacmaau _LCLaaaaa.mam|.
ømau |LCLaacca 9 µae|. 200616 _ma mag e|aaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

a|.L|. cµau gmmaeaco Coama _CaL|a eaaaaaao|cu caCaaa
Çmmaa cag maaoaaeaaa om Lc±ao CLameaaao. _eaao|cu
caaouaa occaaao Çmmaa. _aaaaac±qu _a|auaa _±auao
Çmmaaaao. _±auaaoa aac±qu _a|auaa aeLLac±ao Çmmaaaao
cag _LLc±ao m±e CLgu.ÇCaooaemama aac±qu _eaaoa
Coaaaaa Çmma maa|auaa e|oau. aaµe uaLLaaau.Coaaa.
aaaao. _±auao. eoau ÇmLL|gu aoe|a|qu noa maaaa|qu aau
L|mLcceaao caa|m ceeu. _aama Leaaaa _CaL|aaao _aaaa
CLmaøCu nem. aua Çam muL|aaa. eµ|Lacm nmeaao Lmm|a
CLmu|au Çmmaaqu. uaaaoe| |a|a|o auaua aac±qu aaaao
Cuoaaeaao caa|m neae _eaao|acCa Çmma|maa|ma. aa uau
u|aeu LeLcca, aaaao _aaemu ammm|ma CuCoaa cagu
ceeu _eaaoa ÇaoLaa|L CLaa|mmaa.Çaaaaaøu a|m|oaeuaaa
_aama Caa|a|o emCeaaaCaooau _aeaeaaaCaaomu uauaa
ÇmmaCa ae|a. aa uaaa|o L|aoaau. uauammu CLaamae caeu
_mCe Çmmaa|oao. ÇaaaCoCaæc omCeao _eaamaø aaaao
CuuLcceaaoaaa Ca|ma|maaoau.Çma ceeu _eaao|acCa caaaa
ae|auaa mmme|a|mmaa caLamø oCa qa naaaeu Coaaaao
CLaau. e|oaa|e|mu.Çooau Caaam|. mamaemao _a|. CuaaaCu
mamLa moo|uao noa|o Çmma ameu _a. _aL|ao|a La|aa
a|me|µaaaaou oag emaa. _mao ouaaa|o LoCeg mamao|o|mma
CuaaaeaøL La|a aaaa|aaaaaL Looaa|aaaeaaaCaaa eaa
Caacaøeaaao. Çaamaøu _Ca Cuaaaeaøaaaa moo|uao La|a
aaaa|aa CumCaaoa|maaao. _Ca a"_Laaeaaaa LaLaa|aca amm|
ema|maaao. _aao Çaama a"_Laeaøu _aama a"_Laeaøu
e|aa|aaoaao Lo. L|aaaauaa e|aa|aaou. _aamaø _aCa Çmma
caaouaa nmeo o|aoao. o|g Caaeaao._LL±L La|a aaaa|aaaaa
emu Laaaaao nLo|aa. aaa aeaa. e|mmaao mcaa|. Lee|au
Ca±aCaaoea|o Cuaaa maaaaL Leaaaaa øamo|amaø cLCLaaCu
_aeu nem. Lee|au ucmCu Çamøa aaaeu _oo. o|o eaaaaa
aaaeaamu nem.La|a aaaa|aaaaa emu Ceo|mac±amaø
e|mmao|aa nLo|aøu øamo|ao. _LL±Ca _eaamca o|o eaaaa
oLLmaaaaoo CoaaCaaem aaao Caaµ|aoau CuuLmaa|aCaaoea
eµaau. noa Lµ eaaao. aaa|a eaaaao cmgua| Coaea _aama
øamo|ao|a L|aaaaa Caaµ|o. a|ccaacc. uaa|a _o|aa mmea|qu
_aama Cuaaa eaaaaaao eaaaaa CaacaL aeaa|mmaaaao. o|o
_LL||aa mamamcgu aa a|µaø mamamcgu _eaamaø eaaaaa
CaacaL Çmma|maa|ma.Çma eaaaa nmeao cLCLaau amauaa
ÇmLLamø. La|a aaaa|aaa aaoaao|o Cuaaaeaø emCeaaa maø
aea|LLa u|aeu _eo|au. aaa|aaao eoa|aaaa aaøeamø. Cm|oo|o
o|aa|aCaaooauo. Cooa|auaa a"_Lae|o eµ|Lcma a|muLeamø.
neeL L|aoaaa|ooauo nem ao|LLamø. ÇaaL|memgaø Cuaaa
øamo|ao CLagLCLmgaCaaoeaaao.emoa emou mcLLaaaa.
_aao _ma emou _eaamaø om L|aoaa Çmmaa. mauua. _ea
mou _m|maLLmaaLLc±maa|m Çooau caa|m La|a uaaaau.
caaaaa Coaoa|maa mauua cag auua Ce±aaa LaaaaL
CLaa|meaaoæc _eaa _±Le|ma Çooaaaa cmgaCaaeme|ma|m
_Laau. _amao eaa La|aaauaaL L|aoaau CumCaaooaa|mma
mauuaeu _eaa Caaµaamu. Çooau Caaam|a _ma maaaau
_e±a Caacaaaa|o La|aaaL L|aoaaaaaaaa Çam naaae a|acaaL
CLmmeaaoaa. Cuaaaeaø emu aaa|aaao|acCa Çooau øm|aaL
CLaeamøa aaaaaa Çmmaaaao.caa Coaa mauuae|a L|aoaaaaaa
amaaoau cag øamo|ao Caao|aaaaao. _eaa om uma|aeaa| cagu
øa|aaaaaa cagu o|aa||aa. æ±aeaa _eaa aamu Cmmaa Çaoauo
Coaeamø omLmu cmLam Coaaaaao. ugLmu aoaaaaaa cagu
L|aaoaccaaaaa cagu uaao e|Caaa. Çame|Caaa mce±aaaao|o
=mLmLea cagu Coaoo|L Laaaaaaao. Cacc _e|aao L±aaLLccea
cagu om eama|aa a|ccu|cmL LaLL|aaaao.øamo| eaaaaa
omaaa|a Çaaaaa mce±aaaao om e|L|aaaa nem Lee|aa.
øamo|aa omaaa|CoCa Çaomaaoaa Çmmaeaao. aua
amaauaaamu L|m nme|aaamu ca Çma mauuaaeL Lmm| cLCLaau
aemaaCe CLo|aCaae±maa|maaao, neaua|o _ea caaaaa
Coaoa|maa. Coaa|maa cag _m|au _eo u|aaeaaoaa mauua
Çmaøu Çcu ma±L CLaa _auL|aaaaao.Çaaa aac±qu
øamo|amaø Ceg L|aoaa Ceemua? aaa|aaaaoaoo, mao|o aua
uaaao _eaao mauuae|cu|mma "aaLLamm|"aaaCeemu._aCe
o|gL|oaoaaauaa o|o m|Lmaaaaao _eaao mauuaeaø aeaaa
Caacaa|aaaao.om Leaeu| a|aaaag mauuae|cu Coag.
"neaua|CoCa maao qa Çamaaaa cag maaao cLL± muLea?
naaoao Çma mmm|oaeL L|oma aacc m±aua?" cag oeao
e|ccaaao. "Laa. Çma mauua cLL±a a|ecacLCLaa|maa!" cag au
øoaa|a ÇoeoaaoL LaaaaL CLmu|auaaL Laaaa
L|maaaao._aao. mauua ae m± a|aaa|aa ugaeu _ma _mLau
mcaaaaaa Coaaa. Leaeu| m|oe Çaecaa Çm L|amaoaaL L||ma
aaco|ao|aaa!ncCa. mauua om uma|aeaa|. aeacm e|aaa Coaa|maa
cag _oma Caacaa|e|ccaaao øamo|ao.oamoo, ÇaaLCLao Ceg
Lo ouLeaamu mauua|a eaµaaaa|o mcmaamaaa o|aa|aa øm|LLao
Çagu eao|aaa a|acaa|ama. _aao. o|aa Ceaoaaoau _mLau
m|aµaaeaaau mauua mL|. Çooaaa|a auaLLoo|aaa omCLaau
aeaaa|oao. Çooaaa|a auau caLa øa_a aaa."øa" caa|m om
Coaoao u|aaa|a ue|ea|mm|o aeaaaaaa mauuaaø mmaaa
mL|aaa ÇCaaae Çamea Lacaaaa cag Çooau Coaoa|ma. _mao
ouau. Coaoo|o|mma na|aaea. Çamaaaa. Çumam Coaoo|o|mma
na|aaa. øa_a caa|m om Ceau. _a. øa_aaaa maa|aCu ae|a.
m|aµaaLLmu _mLaaaooo. m|aµaaLemuoo.Çaa. umm aaaaaue|c
mauua u|a mamaa neama|mmaaa. aau Çameaao Çooaaaa
e|oaaeu LaLLeu m|au|aaLLc±maøu om ame| ucmCu caLaaL
L|jaeuaa _m|ma|mmaaa. _aCe. aa mouaa m|aµaaLLmu camøu
aaa n|au CaaoeamCaa CLmauLLmeamCaa cau|oao cag u|aa
Cao|eaao Coaoo|e|ccaa _ea. _au|aaa|a u|aa aa|ma m|ao caLa
Çaaaa. Çma om m|aoaaaaaaaa caaaaCaa ma|eaamu Caaa|amu
Looaemaaou ammaeu L|ma|maa|maaao. "aaa" caa|m om
e|oaaaa mmm|quaaa aaoa m±auCLaaaaa _au|au eoLLmu
caLaaao.mauua om Lmaa _au|aeaa|._a omLmu|maa. Çma
mauuaa caa Coaa amaa m|gaaoau cag øamo|ao æ±
_Coao|aaa Caacaa|aaaL Laaaaoau. _emaø ca|aaao oaaa|amoo
_aaaa L|aoaaaaaoau mmaa| e|mea, La|a aaaa|aaa aaoaa|o
L|aoaaa|ooauo aua eaaaa nmeaao LoLLmaa|aCaaoea caa|m
om a|ccu _eaamaøL CLaauaaaaa Çoao._aCe. omCm uagLcc
e|aaa|o mauuaa ÇaCaam e|auaaeu L|co|aa. _ea om
CLaaaaaaa caLaa m|mL|LLa cag m±e Coaaaaao.ÇaCaaaa
_eaamaø aaaao|a m|aae emaa. L±aa aaaao. Le±aaaoaa
aaaao. _m|e|m o|mma aaaao. aa aL|aao (Rabbi ). Çma aL|aao øm|aa
cmCaaCe mau Laaaa|maa|Cmau. aa uaømaaoaa e|oaøu Çeaao.
aauao occaao|qu e|mLaaaao. aa|am ouoaaau. aa|am ma|uamu
cag aaaao|acCa Çma aL|aao|a Cooeaaø u|aLCL|a. uaaa
_o|aøu aaLLaao uamm| eµaøuoeaCa CooeaaøL CLmm aL|aao
Çmma|maa|maaao. (aa _co|aaoaao Çmaøu Çcaao|o aL|aaaoa
Cacaauo CLmuLaqu aamu aaLL eµaauaccaaao caLaaau
Coaoo|e|cCeemu.)Çaaaaaøu aauau Caaam|aCLaCa na|aaeaao
_oo _eaao. aaaao|a Caeaaaaa Cuaoo mou Çamea _o|aa
Ceauaa "Caaaa"e|o aL|aao Lmm|a øm|LLao cau a|acaaa.
L|aaao|o "aaoma Tal mud " ( ) cam aao occa|ccaamu aa
muL|aaaamu _caa|a L|aa| nmeaaaLLcc aaoaa|oaaa aL|aamaaaa
maa|aaaeu æ±aa. o|eaaeoemem a|uLeesa caCm øm|LL|mu
_oeaø "aaoma" aaoaa|o aL|aao|a Cooeaaø nooaaa
cc±a|mmaa._aaaaa aa uaømuaaaao _ga|. aaao L|aoaaaø
om aae CacLa cag m±e Coaaaaao. Cuaaa maaaa øamo|ao.
aua aøa|ao Lmm|a aaµeuaLLaaau _eaamaø
CuCoaaa|a|mmaaaaqu aa uau naaeaaa caa|m ceeu
ÇmmaaaqCu ÇLL±am m±eaø emaaaao. Çamaaa aaaao|a
aaoauaauaa ÇoCaqaø qcm±aua? _LL± q±aaoaaa _aCa aa
ømuaaao ÇmLLaaaoa? coCoamuaaa Çcu CLaama uaa|a _o|aa
mmeau Lae| eo|aaaCaae±maa|maaaCo._aao _aamaø Cuaaae|o
aaaao _a|au Çoao. aa ømuaaao omeaæc Çoao. _aCe.
aa|L ma|o (Cua|aa ma|a LeacaaaoL CLaa Çaaaa.) eo|aaema
o|o aa aL|aaaoo oma|aa _o _gLL|aaaao.L|aoaa Çaaaa.
mauua qa Çamaaaaaaaa? _ea CoaoqeaaCaooau muL|.
cmLama|oao. uma|aeaa|Caa cag omCaaLLma|Cmau. caa Coaa
_eaa L|co|aaao o|aaa Çmaøu? _ecaem aaouaa Çmmaemu
_aLao|a muL|aaaaao _ea Caoe|aøooaaøa|maa. _±LLacCa
aaamae|mu CLao|maa|ma. _aLao|a eµ|Lacm nmeaaao _ea
ua|LLa|oao. nmeumm oCa Çamea caCmam La|a amaaa
maaeaa uaaao =aaa|maa. _ea neauaa. CLao|aa cag
caamaøa Ca|maaa Ceemu. Çamø aa ømuaaaoaaa om eµ|
Coaoo Ceemu.Cuaaa maaaa ee|aaao|a Çmaa Caa|aaa. aa|L|o
eo|aaema aa ømuaaao|a oaLaøL CLaao Coamaa. _eaao.
Cuaaaeao|ao mauua øm|aao Coaaa oeCeam aaeaoau æaauaaa
aea|aaa Caccaaao. auaøo mecCmau _Coaoaa mcaa|aaaao.
Çga|a|o. mauuaaeL L|Coaa|aa mag e|aaaaao _e|cu Cacao
Coaoo| _aLao|cu Coaoo| _gLL|aaaao."Çaaaa L|cao. Çaeaaa
Caoe|ao. Çamø Cuoaa Caoe|ao cag caeu|oao. Çma mag
Caoe|amaøu _ma mauua caa La|o ama|maa cag Cacm ema
Coaoqaao. _ea Coaoqu La|oao o|aaaaeaaa Çmaøuaaao.
omCaaaaaø Çcu|ooauo _ea Çamaaaaaaa cag maao muLoau.
La|oao o|a|oao camao. _ea L|aaoaccaaaaaaaa caLa|o
omCaau|oao"" cag Coaaaaaao.aa uaømuaaao cmLL|a _ma
mag e|aaaamaø oaa|auaa cma _CaL|amaøu e|ac Ca|a
m|aaau|oao. mauua om _CaL|aa. cmaLL±aaa Ca|aaaea.
aa|cmu Lacu Caccemu _ooa. caCe aa ømuaaamaø ucmCu
e|ac Ca|ma _ma e|aaaamaø _ea cLL± La|o Coaoqa|maa
Laaaaoau cag LmLLccaaao øamo|ao.mam|. ømau |LCLaacca 18
µae|. 200616 _L|oa|a uaaa mµµao|

m|oCuooau aaau - La. aaaea

_a|aaoaa|o aua omaaa|aaa e|cma aa|Ca L||maCLaa Çaomaao
aaa? _eaao|a L|aae| caa? a|µaø. Cumø a|aoCaaøu Laeu
Coaa Çm coaoaaoau Caacc Lae| aaa? _eaa o|mLL caa?
_aua caLa caa?aa uaømuaaao|a Çma mag e|aaaamaø
mauua mL| caa La|o Coaaaaa caLa omLmu Çmaacmu. Çmaa
Caoe|ao|o|mma naamaø caaea L|a|maa? CuCoaccuaaL Laaaaao
mao Çm e|aaaamu Cegu Coamaoao Çcm m|aLLLLccae CLaoa
Ca|a|maooea? nooaaaaao cau|am|. CeguCa euLaøa
CacaLLccaCLao!neaua|o aa uaømuaaamaø euL Cmaaau
cau|oao. _aaaaao CLamma|a Çma e|aaaamaaaa e|acaao
_eaao m|ooau _m|eaaao. oaem|ooauaa mauuaeaø e|acao
Ca|ma|maaaCaag _eaao muL|aaaaa Ça|o maa|auaaa aea|aa
Cee±a e|oau.cCaa|o. mao Çm e|aaaamCu o|aa|au
CaacaLaaae. mauua mL|a|a aaouaa a|.L|. cµau gmmaemaø Ça
o|aa|a e|aa camao. ÇaCaoe|ao|a eaaa aa|aaL Laaaaoau.
_a|aaoaa|o Laa|aaaou _a. _amøu maaao Lo gmmaemamaø
maL mcma oaaa|aao noocaa|a e|aaaao _ae. _LLmu.
ÇmaaCe Çmaa|ma _aua. Çaamaø eaa _a caa caa|m
e|aaeu. _amaaa e|acCamu maa|amu ÇmaaCe
Coaa|maaao._aCe. cLL±au mauua neauaaa Çamaaaaaaaa
caLa ÇaCaoe|aao _ea cLL± ca|aCaaoa|maa caLa|o|mma
Ca|mae|mu cag øamo|amaø muL|aaa Coaoo| _gLL|aeaaaaao.
aa aL|aao.e|aaaaaoL CLmgaCaaec øamo|ao. CmCa mauuae|cu
ema _emam maaeaa. La|o Coaooa Caa|aaaao.mauua.
L±aaeaooa. _aeu o|aa|au? eaaLCL Çoao. _ma _aua? uo§u.
_ea. Çameaao CaamCamaaLLcc om ua|aa. oaao| ua|aa. aua
nomeae|a _±oaec±o Laeu Coaa. _au|aaa|a o|aaaaaoa
aecacmaea. mauuae|a _au|au. aaaeu oaamaaoo.
aaaaaamaCaa. øaaaaaamaCaa _aCa Çcu|oao. nooaama
Laa|a|a u|aaaa|ma m|aoa|o oa|aaeaµmaea. aau. Çameaao
CaamCamaaLLc±maøu om ame| caLaa _ea u|aaCao|eaa
neama|mmaaa. aaaCaag caeu aauaaa Ca|aaa caLaa ucmu
_ea u|aaCao|eaaa Ca|maaeaa|mmaaaaa. ummeaamaøu _emaøu
noo e|aa|aaou. µ|L|o mou Çamea aaaao|aøu Cea e|aao
_ea au meLaamaø qa|aaac± neao CoaaCaae±mmaaa. aau
LacaaLLccaa CmaaaCu _aaaa caLa|o _emaø om uaµaao|
_oe omCaamu Çoao._aCe. auma aeaaLLcc e|aaaamaø
ugmao e|ac Coaoqeaaao Coaoo|. emaeaaao
_gLL|aeaaaa.e|L|au ÇaCaaaa emaa. _CaLL± _ea _aaaa
naaaeaauaa. ugmao e|ac ameaaao Coaoo|e|cm±au? _ea
Coaoo|e|ccaa caLaaaCoCa _am|ae µ|L|o ema Caoe|aaamaø
e|acao cma|aeaae|cmL CLaae|meaaa caa?ommaooo, Çm
macaooo. _maa La|aama macamaø µ|L|o eaCea|oao. Caoe|
Cacc øamo|ao aaCaac±o o||aa _auL|aaaaao. u|aeu
emaammmaqu. aa Çamea omCLaau aaaaa aae|cuaccaa
caLa|o ucmu mauuaeaøa aaaa muL|aaa Çmmaa._ma
muL|aaaaaa µ|L|ao _umam eaeaµaaa cag CoaooCeemu.
_aeu auua eae|oao. ugmaCo La|oo|LLaaa mauua Coaaaa aeg
cag a±maCaaomu e|aaa|o qa Çameoaaaaaaaa mao|o
aumaCaaem emaaa µ|L|o. ("cma e|oaaa|qu m|ooauaa maa _aa
maaoaøo CoaCea cag æmaaa, Çaoa _ooao _ooao ma±aao
maaoaøo CoaCea cag ægeaaa." - _o ao.L. 18 .
28.24)_aaL|mø aa aL|aao cmLL|a mag e|aaaamaøu e|acao
Ceo|emaa.maoaea. aua omaaa|aaa e|cma aa|Ca L||maCLaa
Çaomaao|a aaa. uaa|a _o|aae|a L|ao|aa|CLmm Laaea aaaamo
oag Ça._eaao "ÇCLoo m|aa|aaaaoaao" cag
_aµaaLLcceaao. a|.L|. mamau gmmaeaco Coamaeaao. _maa
aaoaa|CoCa nmeumm oCa LauCLamao eeaa|ema _ma
Çaomaamaø. _eaaoa omaaa|aaaCoCa CLmu L|aoaa necaaa.
noaCu o|ao eµ|Lac±o mµa|a|maa. Çeaao ucmu oCa Çamea.
nmeumm Çamea cag CoaoeaaL CLagaaaa uaao. _eaamaøL
Lo oaacaaao e|aoe|aaa Caacaa|aaaao._aCe. aua uaaao
e|cm e|oa| _eaao om uaoa øaaaøo Coag eo|aaa
Caacaa|aaaao. (Cuaaau caaaaCLa cag Ca|ae|oao.) _eaaao
_ooaLoao.L (øaaa Caaµaao cag _aaau) cag _aµLLaaao.
øaaaøoCo CLaaeaao. auau umma nmaaeu _auL|aaaaao.
(øaaaøo Coameaaao ÇameCa aaaaaoa ac±aCaamaa nmaao
Coaaaaa øa_a æga|ma. _aaau. _o ao.L 18.11) auaa mmgg
emc nmaau! L|mø _eaaoa aee|µ|LaL. _m|aaaua|o mµa|a a|cma
uaao|a e|µ|LLeaeaø nmeauaa aeaa m|ameacau aaa _a.aa
aL|aao|a Çaecaea e|aa. a|µaaaau Cumaaau Laeaaao _oma
aaa|aaaL Lmm|aa. _eaa CLaa. aoaaaaa. (ÇoCoaoqaø Çaem
CaauLao nacaea cag CLamo.)_eaaoa mamaea Caoe|.
_aua øm|aa. _aL Cuaµ|a|o mo camao _aua. ÇaCaoe|aø
mauuaeaøa a|acaa La|o. "_aaLLmm| u|ao CoamL maaCu
naamaø _o|aaLLc±maa|ma. _aoao. _aa gcLaaao maao
_m|maCaaoo m±aaa.""mauua caa Coaeaa? Çameoau
_LL±aaaa emaa! _aCe. auaø eµaaLLcc Çameoaaaao
_LL±Ca _ea øamo|ao|cu La|oaoaaa Ca|e|aae|ccaa.mauua
mL|a|a La|oaaoa Cacc aa aL|aamaøL CLmaa aauoaacu
cmLcca. m|ooauaa mauuaao La|o Coaoo m±aaa cag _eaao
muL|aCaae±mmaa om aaaeu. _ea La|o amae|ccaao. _aao o|
caCma. o|a|oao caCma om Coaoo|o Coaoo|e|cm±aaaa
Çaecaea aaaeu.mauua om mL|aaa cag _eaao oLLaCaaeCc
_aCeemu. _a|gu _LL± oLLaCaaoo _eaao uau
ouua|aae|oao. øamo|amaø. aL|aao|a Çma ÇaemaCaccaaaau
L|ae|oao. "mauua om mL|aaa" cag aL|aao Coaoo|e|ccaoæc.
_eaao _aa oLLaCaaooa aaaaaa Çoao! _eaao eaaa|o
mauua om CLao|. L|aaoaccaaaaa. Çma ceeaaa uamm|aCaaoo
_eaao aaaaaa Çoao._aCe. aL|aao|a amaaa _m|a Cuqu
_aeu aaccauo LmLLcm e|ccaaao.Çma mag Caoe|ao
CacaLLcm. mauua _emgaøa aoo|auaa La|oaao _o|aa
ouLeaaao Çaem maa|auaa e|aoeao cmLcca. Çooau|aaao|a
o|aa|aaa|o _ma Çaem e|aoeamCu øm|LL|caaøma Laø
ea|LLae.maoaea. Laa| muL|aaa. Laa| _emuL|aaa Caae±mma
_CaL|aaao Loa. mauuaa mmeauaa muL|. _ea aac±a Laaaa|o
mcaa uamema oLLaCaaecaaao. Çaae|aoeaa. _CaL|aaao Loa
moo|u _aaaao. L|aoaaaao|aao. a|m|oaeu Lae|aCaae±mma _Ca
aaoaccaa|o. Çma om ouLeaaao. cee|a L|aoaamu Çam| aaaaaCe
Çooau Laea Caacaa|aa. mauuaaeo oma|aaeu _emca CLoeu
LoCeg Caoaao|o|mmau _CaL|aaao Cuaaaae Cmaaa| eaa
Caacaa|aa Çaa L|møaaa.Çaecaea e|aoe. u|aeu Laaauaaa.
øamo|ao. moo|uao ua u|aa amauaaa eamamaaa acce|µaa
e|c _auL|aaaaao. omea moo|u cag Ca|maaCo ac± aeaaa
Caaao n|aa|m _oeaø _eaaoa eamam coao
acmaCLaaa._aCe. CaamoCugu m|aoau oaaøu eaa moo|uao
Ceg Caou caaaea CLaa eo|aaoau caCmam Caaoaa mauua
mL|a|cu maaeaaLLcca. _LL± Çcu CLaama eo|LLamø mauua
ac±aaac±a Çcu. _L|oa|aa. (_LL||aaa aecaa|o Çmaøu Çaama
caa|CaaLL|aa.)aee|auaa uaaa (_LCLaaaa _L|oa|a uaaa|a
CLaa mµµao|), ua moo|eaau CLga|m Caou cag Coaoo|.
mauuaCe au uaaao _aCa _gLL|aeaaaa._aamaø
caa|CaaLL|aa om a|m|oae mam. mµµao|au om a|m|oaeaaau.
_a|gu muL|aaaaca moo|uao _aCa LmLLcmL CLaaaaao.
moo|uao maomao|o ÇcuCLaama ouLeu _aaaa. Cuaaaaea
aae± Çooau Ceo|Ca LmLLccau _LCLaaaaa.aao|auaaaaaa
_eaao Cuaaaaee|cmL LmLLcmL CLaaaaao camaqu.
øamo|amaø _eaao _L|oa|aae|o m|uua|aaa eo|LLau L|±aae|oao.
_aCe. _L|oa|a uaa|a uaaa|o moo|uaaoL Lmm|a _Laa
_m|e|LaL om e|aaaaa e|aaaa. cLL±aaea _eaaao mam acaao
Coaae|cCeemCuag e|muL|aaaao. Çaem aaeaaao
_L|oa|aaeaø _gLL|aaaao. (_maa aaeaamo omea CLaa _ua
ÇLa _o _o. ÇaCaam aaa|a CLaa Ca|ae|oao.)Çmaa
aaaao|a Le| caaCea|o. cLL±aaea _L|oa|a uaaaao oma|aa.
Cuaaae|o|mma _aa|aoaa ema|maøu moo|uaao mam acaao
Coaae|cCeemu caLa. m±maao _eaamaø uae aecaaCa
a|acaøuL± Coaea. øammaLcou mam acaaoaea _eo|au._eaamu
aaa L|aL CLamoamca uaaaao oma|aaL CLo|aaaao."uaaa!
naao Caoaa|o _acaaou Ca± ema|maa|m o|oaa naamaø
_acaaou aacma|Cmau. _eaao mccaoaauaaa aaao uaaaaa
aae|cme|ccaaao. a|m|oaeaaoaa uam|aaaa naao Caoaaaø
ema|maa|maaaoa camao _aeu|oao. cCaa om La|a uau. _eaaoa
nme|aaamu Çaa aaoeaamu Çeaaaoa a|mLL| _gLLuL±
Cee±aCaae±maa|maaao. aua Coama uaaaaau e|maa. naao
uaaaaau cmaaa _eaaaoa aaeCoaa a|mLL| _gLL|e|maao"" cag
_auL|aa. e|oaaauaaa aaao Cmaaaaaa cmaa aeaaaaao.uaaa
mµµao| Caao|aa _auL|aaaa. "o|. _aµaa eamaao _maL La|a
uaaaeaaao" cag naaae Caamaaaa._L|oa|a uaaa|a _aea|o.
aaaao aaa cagu. aaao uau caa. caaaaaa caLa øm|aau
_aamaø moo|uao cmaao Coaaa o|o e|ao Çaamaøu
Çooau|aaao a|muLaa|muL m|aaeæmu om o|mgaa.Çooaaaaa
øm|aa _a|auaa|au Laaaaao _o|aaaqu aaaa e|aaaa|aaaaaao
_mao o|o e|ao u|a _µaaaL L|aaeaae|ma|ama. _CaL|a ue
mmeau Çooau Ceø CeauaaL Lae| Cemam|aaa Caacaau _mao
o|g e|oaa naaaaa.mam|. ømau |LCLaacca 16 µae|. 2006


17 nu|a uauammu

m|oCuooau aaau - La. aaaea

_a|aaaeaaaa Laaaao noo øa_a. Looaa|aaaeaaaa Laaaao
emu oaoao (mauua mL|a|a eaµaaaa|o macCLmm ouLeaamu
_eaa CLaaaaamu _caa|a L|aa|amaø oao cag CLaa. o|oa
oaa cagu Çaaa _aµLLaaao. øa_aaau oaaoau CLacma
øµLL|aCaaooa æcaa. øa _a caLa Çameaao _moLLcca.
oao. mauua mL|a|gacaa.). caaaaCaa e|oaa goao. _ae
goao. _aae goao. ca|aLL goao. ÇooaaaaL Lmm|L
CLaLaeaaa Çmaa|ama. _aao. _L|oa|aa caa|m caa|CaaLL|aae|a
uaaa mµµao|a|a _aea|o. aaaao aaa. aaaoa La|a uau caa
caLa Lmm|. _ma mao aaomam moo|uao o|o e|ao|o
cmaaaaaaaaa aac±qu Çooaaaaa aoo|auaaL L|aaeaøu
Coamao Ceg caeu a|acaaa.co|auaaa Coamao. _oaaaaaao
a|acaaa. Cµacaaao a|acaaa. neamaaa. neamaL±Ca
Ceo|LLmaa|a _ma Cmaaua|aaoaaa _mao Coamao Çaaaa
gmmaemao acmaL|agu µea a±a±LLca Çmaa|ama. om o|m|a
CoamCLaµ|e CLao _auma|maøu _ma e|oaaaaa u|aoo|o e|ao|o
amaa|aao a|acaøu oag Çaaaa."maaao _m|aaaua|o ÇmmCaau.
omaaumg eaµmCaau. o|aoaaoau amaaoau
eeaa|aCaae±mmCaau. na|aaa|mLLaa CLamcm _aaaa
_aa|auaaaoau aaaaauo CoaCaau. co|aeaaao caao
aaoaLaaaøL LaaLmaa|aCaaoo omCLaau aaaa|aa|oao. caao
Çaaa|mmCa om aaaa Çamea CaamCamaa _gLLueaa caao
eaµaaa Çeeamaaaaaa Çmmaa.caao aaa caao aeaaoa
a|mmaaa. nmeCua. _a| _maCua _mm oCa Çameaa eeaao
Coaoo| _ea caaao _aµaaaa. CLoo|o oaa|au. eaaaaa
aaLLamgea|o nga|. nme|amaøu meLaamaøu aamaøCu aCaaau
Çaµaaaa|maao. caaCLamcmu aaau o|ma _gua|aaaa|maao
_a|aemam emLgaa|o Coaaaaa.CLeaao ua|aao Coaaaaa.
CLaaoaco| Coaooauo|maøuL± CacmaCaaecaa. Caamaa. CmaaL.
caµe| _a|aemama aacLL|±aao Coaaaaa. Çaeaaa caao aaa
caamaø Çc±maøu accaoao. Çemamaaaa caao macaco Coama
Loa ca|aaa|maaao. _acaaou Ca±Ca naao macmaø
ema|maa|Cmau. aaLLamgeaaoaa.""øa _a cagu Ceau e|e|aøu
eaµaaa Cmm| caLa Çaaaa. _aa _aaaa LaaaamCu Çemm|a
e||eu e|oaamuaaa.moo|uao|a Çmaa aaa|ao e|oaaaaaa Cacc
_L|oa|a uaaa mµµao|. _eaaao mam acaao Coaoo|a Cacmema
Cuaaa ma|a øamo|a aaeaaaoa a|mLL| _gLL|e|ccaa. om
Laemu _m|aaa Çeaaao camaaa mam acaa Ceemu? CaauL o|.
maao _L|oa|aae|CoCa Cooaa|auaa ÇmmaCaaoooau cag
Coaoo|e|ccaa._maa aaaao _aaca e|meaaa|oao. "ÇCaooau o|.
Çeaao|a La|a uaaa|a Ceau. naao a|m|oae uau Caaageamøa
aaaeuaa Çmma ÇCaaaeL Lmm| caa Coaoa|ma cag Camaao"
cag CeCmam L|aoaaaa cmLL|aaaao.øa _a|o ÇCaaae (=oa mL|
cag øa _a|o emu.) "Çamea|a _±au" cagu CLamo|o
ac±aaaccLLc±maøu. ÇCaaae _±au cag _aµLLeaao Çeaao
cag Coaoo|aaea aau ema aa|aaaa Cemm|aauaa
m|amCemm|aCaaooL Laaaaaaao. øamo|a aaaao.uo§u. _amøu
mµµao| uo|ae|oao. _u. ÇCaa Çamea|a _±auaaa. Ça|Coaa
omCaau cag Coaoo|e|ccaa._aaqu. _L|oa|a uaamaø. au
uaaa|a ÇmaL L|jae oaeaaa| CeCmam omCaaaaa cmLL|e|cca.
caCa au uaaCa om moo|uaa|e|meaCaa caa|m omCaau. Çaa
e|aoeaa. Caou mmeau CLmu LaLaLLu eama|amu cµa
Caacaa|a. "ÇCaaae mau Çamea|a aumaa camooea
Coaoqa|Cmau? Çamea|a _±au cag _eaao Coaoeaa maao
cLL± oLLaCaaoooau?" cag uaao L|aa|m|a|ao. uaaa|cu
oeacaø emaaaao.neaua|o mµµao| om uamoo|eaa eaa|.
_egaø moo|uaa uaga|m ceeCuooau Çoao. _LL±am o|maaa
æc _egaø cµe|oao. _a|gu. _maae|a ua neaeamaø
ua|LLo|aøu CLmmaaauu|aa uaaaaa Çmmaaaaa _aamaøL
L|aoaaaaa|e|cca. omCeao mac±o CL|aaaa aoeau caaea
m|aµoau cag _ea omCaaLLccaa. camøu Çmaacmu cag
_acaaou Ca± ema moo|uaao mcac m±oaamca aaaaaa
ÇmaøuL± CacmaCaaooeu Coaa|maa|maa.mooCeaoaaa _LL±am
e|L|au m|aµe|oao. aau om neauaaa a|m|oaeaaaa, uau uagu
naCaoCuooau Çoao cag uaao|cu cmaao Coaoo|. ÇCaa
"Çamea|a øuaaaaaa" caLa|qu auaø cmao omCaamu Çoao cag
eaaømou _o|aa. uaaaoo ouaaaaLLmaa|aaa. _aaL|a moo|uao
_aCa Caacama eaµeamø cmaL L|aoaaau Çooauo
CLaae|cca._aao. Cuaaa maaaaa øamo|a aaoeaao ÇaaL CL|a
_euaauaaa ama|aaaao. aaaao _gLL|a aaeaao. aa|aaaa
m±aaauo a|muL|emaa|o _eaamaøa CaaLu CLaaaaCaaem
emae|cca. caaea Coaa. moo|uao _aaaa CLaaau Cec±L
Laaaae|ccaoaaa aaao _aa|au amu cag muL|aaaao._aao. aaa
aaoaua|o oag a|aoea? Coqaa|a _uL CLaoa øm| aemauo Coag
Çoaaaa aaaøu eooau aaao|o aamaø nem? øamo|ao|acCa
_LCLaa Cooeaaøu maua|LLu CLmm aaoea _jµoo caLea.
_aao eaaaaea. Çmaa aa|aaaaø Ço aaau aaa Ceemu. aaaaa
CaamCamaaoau?_jµoqaøa aa umuaa nu|a maLau emaa.
numaø _LCLaa ÇmLaa|aag eaa. mam camao _LL±am macm
aLaeu Caaec Çaoma. u|aa ae|auaa nme eµ|Laccaoa. om
omaaLLu a|acaaao mauuaaeau _eaa Caaµaaaoau om eµ|
Lee|e|cuacCcaua cag Lomacaoaaa aaaaa a|cmaea._aCe.
_jµoo eaa|oaaCe _LL±am eaaLL emaCLaa. u|aeu ua|µoo|aca
cmgaCaaem om CL|a eaaoa aaa|aCaaem ncCa
a|ouL|e|ccaa.nu|a CaaLu. nmeumm Çameaa mauua
maa|gaa|aaaao ucmuoo. oCa æcmL Lmaeaoaa Çmma Cuaaa
ma|a uaao|acCa Çag Çm L||eao Caaam|e|ccamø mauuaaaCa
aaaeu caa|m neaoo|eaLLcc uam|ao _emaø Çmma|maa|ma.
_aaao. mauuaaa Caaage|ccao cooa L|aoaaamaøu aae
a|acaae|mu cag muL|aaa. ae|aeu Çooau oagu u|aa ae|auaaL
Lae| caaouaaeaaao Çagu aeama|maae|oaoCa. _aCaaagu
ÇaCaaaguaaaaaCa uau uam|aCaae±maa|maaao? mauuaaea
Caaage|ccao uau uageau m|age|mu, uam|aeaaaoau uemu
uamm|e|coau.Çeeag cee|aL± mauuaaa Ca± _aCaaoaaca
LmLLcmL CLaaaa nua. CLaa|m eµ|a|o gquÇLa_La_ooao
cagu om moo|u (Çea Ceo|LLacaaaa aaaa moo|u cag
_LCLaa _m|e|aaaCaae±maae|oao. na|maøL Lama aao|a
moo|uaaaaaa Çmma|maa|maa.) nuaaa amaa m|gaa|. "caCa Çaaaa
_aCaaouaaa a|ouL|e|cæaao?" cag Caccaa."caaa? _ma
mauuaa oµ|aaa acmeamaaa"" cag Coaaa nua. aa eaaoau
Caacmaaac±aaa.gqmaøa aeao emae|cca. caa Coaa Çma
macm nuaaa amaa m|gaaea? aaa|o Caaao eamca
CLaaaCaae±maa|maa. mauuau _eaa Caaµaamu a|eaea|o
_uama CLo|aCaae±mLLaaao. _eaao|cu _aau cau Çmaaaa.
amaaLLaaaaa æc cau CoaaCaaoo m±aaa. ÇaCaCa Çeaaa
amaaae|ccao e|L|au mcLLa nga| cag _mo|aea. Ceg eµ|Ca
Çoao cag aeceaaa. "mauuaaea Caaoea Çmaacmu, na
ec±CoCa moo|uaao aeaaaCaaem m mauuaae Cmaaa|L
CLaeaaL Laaaaao aaaaea o||aauaccaaaoa?"" cag Caccaa.gqu|a
Cmaaau _LCLaa cLL±aaea mauuaaa aaLLamgeaaa ucmCu
Çmmaa. aoLLo|aaa Ceg aaaaaaea ǵaa Cmamaaqu o|Ca cagu
m±e|o Çmmaaa. _aCe nu|a oCaaa|au _eoa aeemu
moo|uaa uam|e|ccaaao caa|m neauaa (_ageaa numaø _ma
e|oau Ca|aaa.) maomaoaa nu|cu Coaoo|e|ccaa._aaaCoaa?
mao|o ca ecma aaoaaL L|maa|e|cmL L|mø mauua|cu CLaa|Cma
cag Coaoo|e|cm nua CmCa aa oCaaa|a|a ecmaø qca
Caacaa|aaa.au oCaaa| Laaa|uae|a eccmCa nua CoamCLaa
noCo aaCaa qa|aCaae±maøu øao Cacca. omCaaCu Çoao. gqu
o|aaaaaaa Coaoo|a|maa|maa cag CaaLu aaoaCam|. nme|a
eamca aaae nacaaa a|mma noCo Laamaaa nua.nuaaa
aecau Laaa|ua. aau aeaa qa|aCaae±mma øa _a|a L|aa|aaa
aa nacaøo uamaaLLaaaaaa. _eoa aeeCaa. aaaao
e|cme|muL± uamaca Caacaa|aaa. _aao nua e|ce|oao. aa
oCaaa|aa _±aa aaaaaaaL Lmaa|e|cm. auaaa|a ua Laamaaa.
Çmemu ac±L Laecaaao. _±aaa Caaem cµLLaaaaaaao.
auaaaaaa Caaage|mea cag Cem|Caaem aaaa|a numaø.
oCaaa| aaau Lcm e|mmaau o|m|Ca ooau cmLcca.ocCcag
aaaøaao m|gaa|e|cm. "maao aeaa qa|aCaae±mmaaaa
Caaemeamaao. _LL± caaaaa _a|o Çmaa|ma cag Laaaa|Cma""
camaa.eaµaaaa|o o|o omaaLLaao ÇLL±aaaa u|øma aomooaeaaa
cLL±Caa _aumae|ma|ama. aaaaaaca Laaa|ua cmaaema Caamaa
øa _a|a _mao o|o Løa|aao eao|aaL Laaaa nua auauam|aauo
eaaoa aCµ CLaccaa. L|au|LLu _oomu Caaem _aeaa Çooaa
aa|eu _aLu CuCoaaa|aeaaaa aeao aoaa| m|amaa."ÇCaaa! Çma
eoaaao Çaaaa _µøu o|mLLu Caaecaeaaa Çmaa|ama! m|ooau
ua|aa nmeaaa|aaaa Çmaam±aaa. camao. Ça Çamea|a
eoaaaoaau cag Caaaga|ma" cag CLoa Caacaa|aea. o|o
e|aa±ao|o "mauua qa Çamaaaaaaa caLaa maa
oLLaCaaoa|Cma. ÇCaa. ÇLCLaCa CLaa _eaao oma|aa Çaaa
naaao Coaoqa|Cma" cag _om|aCaaem qca
Caacaa|e|ccaa.Çooaaa|a o|aa|aaa|o nu|a Çma uauammu. u|a
maa|auaaCaam a|mLLu. ÇCa nuaaaa mauua mL|aao oma|aa
ugaeCu moo|uaa uam|aea. _amaoeaa aao|auaa ucmCu Caama
ema moo|uao Ceo|LLacaaa Cuaaa ma|o noo a"_Lae|o
Caamaa Coaeamø eµ| cmLmaa|a Caamaa. Laaaaeoaa m|amemu
_eCaaaa. L|aaao|o _CaL|a uee|a aaa|aamm Çaecaea
ao.Laeaa m±ø± _uamaea. (maoaea ao.La. _jLaa. Çea
_LLmu emeaa.) nu|a _co|aaaoaa|aCLaaaaa _CaL|aaeaø
Ceo|a|qu Çooau Ceø CeauaaL Laea Caacaa|aa. nua.
ao.Laeaa Çmma aaoaa|o CµmoCou ca|La|a _a|aaaaaø
ncLc±mmaa. om CLmu LacCamLL|a Çga|a|o ca|Laa _LCLaa
_emCaae±mma (a|m|oaeaaoaa) aLoama|aaao caa|m Çaaaeaa
eµaa|. CµmoCoaa|o aaComaa aeaaaa nua._LCLaa CµmoCoaa|a
_ao L|oLLaa Çmmaea. ma|a oae|aa (_acaaoo oae|aaa!) aaCu
uamema nu|cu _o|aa. _oemuL± _aµLL e|maaa e|Caaauaa
_ooaau!

mam|. ømau |LCLaacca 20 µae|. 2006


18 mauua Coaaaa o|Ca

m|oCuooau aaau - La. aaaea

o|aa|ajaeuaa Çag muaøa a|acaøu oaagao|aL± a|.L|. 619-u
_em eaaa|oæc Çooau _aaaa oagu CeauaaL Lae|e|ce|oao.
_aL Caoaao Loemm|o mauua mL|a|a Cooeaaø Lae|a|mmaa,
_eaa _±amm|. Çooaaa|o Loa ÇaemaCaae±mmaaaao caLa
neauCa. _aaqu øm|LL|cmo Coaoqu e|aaa|o ua uammaao
m|aµmaaaao Coaoo|e|cm±aaa. mauua om mL|aaa cag cmLeaao
Çmmaaqu Çooaaa|o ÇaeCea|a cee|aaa øameaaCe
Çmmaa._ma 619-u emcu mauuaaø quLa eaaaaa. _Ca
emcaa|o. _gLaa qma eaaaa _eaa mao uaae| aaµa
aaouaaaa. noa|a mao moo|u CLeue|. Lo _aLL CLeao
Çooaaa|o Çaeeamøa aaaeuaa e|oaa|aea. mauuae|a
nme|aaao LoCaæc Çooaaaa cmLamø aaµa uammaa aaaeuaa
Çmma caaouaa nae|ao Coaa|maa|maa. _eaa uaeu mauuaeaø
ucmuoo, _aama Caa|a|o ÇooaaaaCa uaCLmu ǵLL caLa|o
omCaau|oao.ÇaCaam uaeu. mauuaao o|g eaa|o|mmCa aaa|
eoaaa _eaa CL|aLLa _jaao|LL|gacaa. øamo|amaøu
mauuaeaøu Laa mmm|e|cauo Çmaa auuao caaea Coaam±aua
cag Çmaøueaa mamo| CoaaLaaaa om moo _aua _ea. _emu
_Ca emcu Çmma CLaaaa._aaqu aaaaa|o aeemCLaa _uaa|m
_oeaø mauuaeaø _LCLaa _eaaou Çmaae|oao. Ceømacao
Cuaaae|o _ea eo|aaaCaae±maa m±aaa _oeaø ca|aLLaoaao|a
eamam mce±aaaao u|ømaCaae±mmaa. caaea om m±eaø ema
caaaea Çcu uam|aaoaaa o|LLmu cag Loa Caacama amaaaæm|
emaaaao. _aao mauua omCLaau aauaa om m±ae cmaao
CoaoLmaa|aa|oao. caaaa aaouaaaqu ouLmaLLcc e|oaaa|o
Çamaaccao cag oag _emaø ema Coaaaeaa Çuu|æc
_aoauaccaa. _aCe. aaou aa|eamaaaa aaaa|mmaaa.aa|aaaaa
Coaaa. Çcu uageamaoo. ÇaCaam e|oaaaaø. _ma om
ouLeuaaa Çaamaøu Laooaaaa _CaL|aaaoao a|ao| m|aaaaL
LaaaaLLma|ma. m|aaaa m|aaaa uau aaaao Coaa|ma. Coama ue.
_aeu La|a ue. _aCaCa _aa|aoaaa aaaao eaµ Cmama|mLLaa
_eoaaa cee| cee| uaaaaøo ugao Coaa|maa|ma.Coamao
Coaaaao|aaqu Çooaaa|a ca||ao øm|aa aeaoaoaqu Caamou
aee±mma mauua. _aamaø Çae Caamaaaaaa Cuaaa ma|a
uaa|a|qoo a"_LaeaøL CLaaaa. Caamae|cm. aaoLL|o _aCaCa
qa qauaao oaama. ae _aamaaa.cLCLaau e|µ|LL m|aoa|CoCa
_eaa ma± emu µ|L|o _ag nmaaa Caacaa|aCLaa ema. ac±
cmLL|aaa. a|maa|cm cmma _uama mauuae|a aaaaoL Lmm|
cmLL|aaa. _aaL|a mcmaemam mauuaCe eme|aa|maa|maa."..._ea
ca aaaaoL L|±aa caCaa _aµaaaa. æcCe mcaaa Caacaa|Caa.
Loo|eaoo|a Ceo|Ca maaao ema CoamaCLaa _aCa Ceoao
CeCoa caCmam u|mau m|agCaae±mmaa. Laaaaao amaa
CLao|mmaa. CaaCeg amaa CLaoeu Ca|maa. _aao Çaemu|oao.
Çaemaøu ÇacLLcc Caammu Caaec cCaa om u|mau.
(Çuu|maaaa mauua mL| "Laaa" cag øm|LL|c±maa|maa.)
_uu|maaaaø ÇmLmmu _aam CL|a o|møao Çmmaa. aaoamu
o|møaaoL CLaoCe _aomaCaae±mmaa. caaaa CL|a u|mau _a!
_uu|mau cmaa aeaøu oeCeam aao±au aee|a Laaaea
Caaaoe m|aaaaaaa Çmmaa..."µ|L|o eµ|aacc. mauua _uu|maaa|a
ua cm| _uamaaa. L|aaaCoCa µ|L|qu cm|aCaaecaa. ncCa _ma
u|mau aa L|muuaecuaa o|møaao _aoaaL± eaa|o naama
Lmaaa Caacaa|aa. ua|aa ma|a CuCo _a Lmma. ec a|aoa|o
CµmoCoaaao Coamacmaaaa mauua øm|LL|ma|maa.Çaaaa.
ÇaCaaaa _auLu. ÇLaao|u caa|m _L|aoau mL| eaµma ju|. moa
caa|m Cuaoo»aø Caaaa _moLLcc ju|. =oa caa|m ÇCaaeaø
aLL|o eµaaLLcc ju|. mauuaeaø mmaaa Çamaaaaao Lomca
ouLmaLLcc CµmoCou ue. Çamea|a e|mLLLL|aCaou. _aCaaaa
µ|L|o. mauuaae _aµaaemaaa.mauua mL| CµmoCoaaaø emaa.
Çooaaa|a o|aa|aaa|o u|a. u|a. u|a maa|auaaCaam ouLeu. _maL
Laeaa|aCLaa mmaaa mL|uaaao _aaemu mauuaae _aCa
oma|aaaaaeu _aaaa mL|uaaamu Coama Caamaa m|aµaa|aaaaeu.
CaamaaaøL L|a e|mmaecaaaeu (Çee|mma|o. a|aacao aou
_caa|a Laaa|au omLmmu Lao m|auL|a Laaa|au omLmmu
aeaaLLc±mmaa. mauua. a|aacao aoaaaa Caacauo. Lao
a|eeaaa ucmCu cmaaaCaaecaa. ÇaaaCoCa _oaauaa
moo|uao Çagu uaemmaea ua e|Caaao Coao caLaaao.)
_aaL|a mauuaae µ|L|o eagoaaaaø _aµaao Coamaaaeu
Çooau Ca|e|aa|ma._amø ma. Ço|aao. ÇCaa CLaam mL|uaaamaø
ÇaaLCLao eagoa aaaa|aa o|aa|aa|maa|ma. mauuaeaø eagoa|o
qa Çomaa uaaa|a±a|o CaaeaL CLCaao|a|a a|oau a|c±aaaao
CoaooLLma|ma.Çmao omaaLLaa|oaaa mauuaeaø Çooaaa|a
L|auaeaao øm|aa Lo maa|a eoaaao _moLLc±maa|ama.
moo|uao a|ao| quLa Ceao CaaµCeemu caa|m Çam naaaeu
Çmao omaaLLaa|o eµaaLLccaaaa. (_aao "quLa Ceao Caamea
caLa u|aeu o|auu. Çaaa øamaaa Camaao" cam moa mL|a|a
_Coaoaaa|aCL|o a|muLaa|muL Çamea|cu øamaaaCaaooa
Caa| Çga|a|o qma Ceaoa Caamaaaa m|aLLmauaa aeaaaa caLa
Çooau|aa muL|aaa.)µ|L|o _aµaao Coag eagoau aem Le|aø
uec mauua. CmCa ema Çmaa|a Çcmu CµmoCouaaa. _maa
amaaaøu CaaCeg amaaaøu ÇacLLcc u|mauaa Laaa. _eaa
om øam|aua Caaemema Çmaa|e|cca.Çaamaøu CµmoCou
camecCaCa muaø m|aaeaø emu Dome of t he Rock Çmaa øam|a
noo|a|oaaa _auma|maa|ma. mauua mL|. e|egoau Coag a|muL|
ema Çmaa|a Çcaa|o. _oouLeaa|a m|aaeaa _auaaLLcc om
eµ|Lacmaaou. CµmoCou ma|a cma Çcaa|o|mma Laaaaaqu Çma
eµ|Lacmaaou CaaLmu. _LL±am _auLL Cmaaa| Caaeca. Çmaa
øaga CaaLamu ÇaCaam Çaema _o _aoa caa|m uøa|auaaa
Laooaa moo|uao|a oCa Coaaa. Çma Çm aoaaaoau Çaeaa
_eaao aLaao maaao cag _aµLLaaao._aao Laooaa cag
øm|LL|muCLaCaooau _acaaoaaaø Dome of t he Rock Lcaaa ucmCu
Caacama mcaaao Ceo|a|cm emea (cCaa|o _aaL
LcCumLLaaaa aoLu! øaga CaaLaaaaau aCµ noo uøa|aaau
ÇaeaaL LcCumLLa u|aeu o|auuaaCaam aa|au.) eµaauaa|e|cca.
_aCe. Dome of t he Rock aaa moo|uao|gacaa, _o _aoa uøa|
Çmaøu|cu. maaao|o DZaaLLcc aa Caeaoau cag aaaao æm|
ema|maaao.ÇoCao Laooaa L|aoaaa|a _e|Cea Çaaaa. Caaa|o
Çmma Çcu DZaaLLcm uøa|ao accLLcca noCaaøu Lo
Çcaao|o LoCeg aaoaccaao|o macCLmm ouLeuaaa. Laooaa
_o _aoa uøa| e|oaaa|o _LL±aaaa mcmaaa caLaaaa ÇaCa
L|aoaa. u|aeu e||eaaeu e|oaauaaeu _aaaoo|jaeuaaeu
_gaCee±a Çma e|oaaaaL L|aaao LaaaaL CLaa|Cmau. ÇLCLaa
mauua mL| a|muL| ema aaaaa m|ame Coaae|coau.CµmoCou
øam|aua ema Çmaa| ÇaoLLam|aL|mø. mauuaae uemu
CuaaaeaCa Caaemema a|ouL|a Çcaa|CoCa Çmaa|e|cmL
CLaae|ccaa µ|L|o.Cuaaae|o|mma CµmoCoaaaøL Laeu
CumCaaem. _aa|mma eagoau Coag. a|muLeu CµmoCou ema.
_aa|mma Cuaaae|qoo a"_Laae _ea _acmaCLaa Çagu
CLama e|±ma|maae|oao.e|±maau LmLLcma aa oage|cc oCaaa|
ome|a ecmaøo Coam mauua mmaaa Çae aaaø mcmaaa.
_LL±Ca e| e|cauo _e|cu Coaaaaa. Çmao ouLeaaa maa
uaao|cu æmLCLaa|Cma cagu Coaaaaa.oaaaae ua|aaao muLaæ±a
e|oaua Ça! _aamaø Cuaaae|o|mma LmLLcm CµmoCou
CooeCaamao øammaLcou omuaa aaou _øu. uaaoaCaamaaaa
Cuaaae|o m±aae|cm Çaea Caamaaaa CµmoCoaa|o m|aµaa|e|cma
a|muL|aaaa mauua Coaaaao aaa muLeaaao?_aao mauua ÇaaL
Lmm|Caooau o|ma|aa|mea _ooa. auaø Cmamaaa eaaaaa uammauo
_LL±Caaaa Coaaaaa. _eaa oage|cc oCaaa| _aa muL|aaaa
cag Ca|ae|oao. _aao øamo|ao aaCaac± maaaaeu Cao|
CLoeu Ça om moo aaaeuaa|L CLaae|cca. mauuaae om
aLaa|aaaaaa caCm _eaao a|cceccuaa m±eac±. mCaaøu
L|aoaau Coaa _auL|aaaaao. (_aao qa _ooaau Ça|o nem.
Lmaøu e|oaa|a uCam|a aaa Coag a|muL|a eµ|a|o. aCµ oaao
uaaaauaaL Laeu CoaaCaae±mma aaa|aaao. eaaaaa øme|aa
øm|aau _eaao _LCLaa caCa Çmmaaaao. caaaa Caaaoe.
_eaao Cuaaaae ema _aca caaaa aaouaøu CLaam
e|eaaaaoCaooau aoo|auaaa Ca|e|aa|maa|maa mauua. ouLmaLLcc
eaaaaa øme|aaao øm|aa _ea Coaaa _acaaoaaao _eaao
a|muL| emaau oLL|cmL Laaaa. mauua Coaaa _aaaa e|eaaamu
o|Ca cag aem e|ama|maa|maaao.)Çmao ouLeaaaøL L|a mauua
Cuaaae|o Caacama eo|LLa u|aLCL|a L|aoaaaaa|L CLaaa.
m|ooauaaa øamo|ao moo|uaao m|uua|aaa eaµe|cuaccaaao caLa
Ca|mae|cca. øm|LLaa. mauua|a na|maCa _Laa Cmaoau cag
_eaa Caaµaao Loa Caacama coo|aa ema|maa|maaao.a|.L|. 622o
_a mcmaa. mauua Cuaaae|o|mma aa|Laø Çcu CLaaoau cag
aauaa|aaaa. aa|L caLaaaa _aLL CLaa. _aao ua|aa cag
Coaaaaoaaa CLaae|o L|au.ua|aa caLa oLm Cuaµ|LCLaa.
_aamaø _aCa _a|au CLoLLcmaCaae±mma Cuaµ|au _aaaa.
cCaa|o ua|aae|o _LCLaa _CaL|aaaaoa aac±qu aaaaoaau
_a|au eo|aaemaaaao._CaL|aaaoaa øamo|ao|a Caaoaoa|o|mma
aLL|aa aaaao m|amma ua|aa mamaø mauua Çcu CLaa Cmamaa
om o|aa|a e|Caaauaaa. _aao _maa o|o emcaao|o ocmCuaaa
uaa|a _o|aaaeau Çooau caa|m om øaca|aaµ Caaememeamø
_aCa aaa|a|mma aaoaa|o _ea mam|a e|aaaoaaa _aaaa
aaaeuaa Çmma|maa|ama.

mam|. ømau |LCLaacca 28 µae|. 200619 aaaamca qLLmau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ua|aa caa|m aa|L ma|o _CaL|aaamu. _eaaaoa aac±qu
Caamou _a|a _oe aaaamu eo|aaemaaaao. Ça|o. _CaL|aaao
caLeaao CLmuLaqu _a|eao|ao. _a|au L±aaeaaCoa.
LeaaaaaaCoa _ooa. Cuaaa ma|a øamo|aaoL CLaoooauo.
mauuaae qa Çamaaaaaa cmLa|o _eaamaøL CL|a _oe|o
cmaL L|aoaaau Çoao. aaaeu. mauuaae _eaao aaao|o
omeaaaL Laaaa m±maaaaa. _eaaaoL CLaoCe mauuaeu
L±LLm|e|ooaaea. _eaaaoL CLaoCe co|auaaa eaµaaa mamaa
CumCaaoLea. _eaaaoL CLaoCe aa|eu L|eu Caaecea.
_eaaaoL CLaoCe Laoaaammea. _aao _ea na|aaa|m oeCeam
Coaoo|qu Ceo|LLcc _maamu aauaamu aaaaa|oamu
ua|aaeao|amaøL LaeomcmLaeaaa Çmmaa. Lauaaaaa, _aao
Çumam Çamea _aaaaa omeaaaaaa aagaca aaaaaa
CaamCamaa|maa|maa cag _maama|maauaa neaaau e|aaa|o
Çmmaa. _emaca CLoau CoaoLamamu.gg gg _emaoaa
eµ|aacc om µea|ooauo. aacmo Co±ao CLao L|mma. eaµma
u±maCaae±mma _CaL|aaao|a eaµeaø qa _aaau CoaLLamaaaCe
Çamea mauuaaL Lacaa _gLL|aeaaaa cag muL|aaaao
ua|aaeao|ao. ÇaaaCoCa. muL m±aaa _oeaø mauua|a
_aaeaoaamu Çooaaa|o ÇaeCeamu _aCa CLmaa
Caacaa|aaaao. nmeumm oCa LauCLamo|a CLmauaaoaaaa
mauua CLo|aaa. moo|uaoaa uam|a _CaL|aaao aua ÇaaømL
Laaaao maa|cma aaamaøo _±aaaCaaem oaaauo. omgauaaa
Çmma CLaa ca||aoaa nme eµ|LaccaoaaaoL LeLmaa mamo|
CoaauL± mauua Caacama eo|agaa| eaa Caacaa|aaa.Çee|oaaa|o
_aama ua|aa maaaa aaaaaoau _go|aa mcmaCaaooCee±aaa
_eo|aaaa _ea neamCa Çmmaaa. Çamaaa aaaeaao u|a
gcLuaaae. aaaamu nmeumm oCa LauCLamao eeaøLeaao
caLa mao aaaeu. ae|aeu _eaao|o L±aaeaao _a|au. _auLL
|a|a|o eqeaaa aaqam|a _eaaoa uaømuaaao|a oaLao.
m±CemLLa|qu CoaoLmaaea|qu qa omaaaau Cmaaa|aaau
aacLL|±aaemaa. nme eµ|Laccaoaamaø ca|aaa ouauaa
Çooaaaa maa|gaaaaa|o. aaaao|a oaaaµLLu u|a _eo|auaaa
caCm mauua _LCLaa ama|aaa. Çaemu oCaaaa uaaao caLaa
maaeaa. Çm uaaa|amu oCaaaaaaeaaca LµaCee±aaa
_eo|aaaa _ea cmaao Coaaaaa. _LL±o Coaa Çaquaaao. CLaa
ca||aao oma|aa eo|au a|cmu. om aaau cag emuaaao aage
Lou _a|a|aøu. _CaL|a moo|uao|a nco eqeu aaaao|a
Laa|aæaauau Çaeauaaao Cemm|aøL L|aoaa Çaaa. Ceg Ceg
muL|aaaao. Ceg Ceg eaµaaa mamaaoa CaaeceaaCo camaqu
nmeumm oCa Çama aaaeaa|a _±LLaca|o Çm uaaamu
omaa|aema CoaoLmea CL|a aa|auoo caCm mauua
ama|aaa.aaaaoao mao|o mauuaa mmauaaa cma m±ae|oao. qa
Çamaaaa. aaccaaaoaa|a _CaL|aaao|acCa na|aa|maa|maa caLaa
_eaaoa uau oLLaCaaoo ugaaa. _Ca ouau. nmeumm oCa
Çamea caa|m amaaaaaaaa mauua Caacama eo|agaa| emaa.
_eaa muL|aaaa _aCeemu caa|m ceeaaaau cmLmaa|aa.
cCaa|o. _CaL|aaao|acCa Ceg aamaøu _LL±o o|ma|aaaæca
Caaamaa.uaa aaaeaamaaaa Çooae|ccaqu. omaL LaaaaLL.
_ao|ao|a|a|oaa Lou CLaam aaaeaamaaaea moo|uamca
Çaema CoaoLcoau cag aaømuaaao|a oaL _LCLaa
aauaa|aaa. cCaa|o. mauuaaeL L|aLmgCeaa cee|aaa
mamaømao muLm±aaa _oeaø _LCLaa CLma|aCaae±mmaa.
CµmoCoaa|o|mma LmLLcc maoaa. _aa|aoCLao eaµmaCaae±mma
aaaamaø _aaaaa LaaaaLL _eo|au cag Lcca. _eaao|cu qa
omaaaa ua m|aeaa _auLL ÇmmaCa ae|a. omaaaa aageu
a|acaaa. om aaaag cag emuaaao ca|aaa m|ma _oLou
CLaaaa._aao mauuae|a _aaaaaao ncoeqeu uaLomu
omaCa CLmmeaaoaa Çmmaaaao. ue±a|cma
CaaµaCa|maeaaoaaeu eaComa| aaau L|aaæ±aeaaoaaeu _eaao
Çmmaaaao. mauua om Coao Coaaaao na|aaaaaeu o|aauaa
Çmmaaaao. _aaaaaeaamca moqme Caaoea aaøou aaaaao|o
Cuqu u±aauo Çmaa nae|aaa Çmaøu cag aeaøL CLacca aa
uaømuaaao|a oaL.Çmaa aaaeaaao u|a aeauaaL LaaaaCeemu.
mauua. aaaao|a Caaµau maa|au cag ama|aamø uaa
aaaeaaoaaa nem. aaaao. Çooau|aaao|a Caaµauaa
e|muL|aauaø aagea aaaeaaCo L|aaaau. mauua|a L|aoaa.
_emuL|aaaaaoaao ouLmaLLcca. aaaao|a L|aoaa. Coama
eaµaaa CaacaLaaa. Çaemu Ceg Ceg coaoao|o m|ma|m
L|aoaaao. _a|gu om CmaCaac±o ema ÇaeaCee±a
aaoaaccaau _LCLaa cmLcca.qa ncaLam CoaaCaaecaaao. Çm
aaLL|amu LaoLau Cee±a nae|ao CoaaCaaooCee±aa. aamaø
cmaL L|aoaa camaqu ncCa CLaa naeCee±aa maa|au. Cuaaa
ma|a øamo|aoao ua|aa moo|uamaøL L|aoaa emuaaao
_aøoo aaaao aaaaa|o aomaCaaem moo|uamaø _aaeaa
ÇmaaCeemu. _CaCLao. ua|aaeaµ aaaamaø aaaao cmaL L|aoaa
emaaqu mauua|a Lac naeL CLaøu.muLea Caamou o|auuaaa.
ua|aaeaø ema ÇaeCc _emao|o mauua _aCa om
oaaaeaaa|CLaoa amaLLccaa. _eaa Coaoqaø uamaa qa ca|aaøao
_aCa cmmae|c m±aaa. ua|aae|o Çmma _CaL|aaao omau
mmeaaau aua _aLaqu aa|eu|aa CLooaqu aeama|maa mauua.
øa _a|a eoaaaao qa| qa|a aac±. _eaao|a uaaaaoL LeLc
aeaaaa. cma om ua|aLL|me|au øm|LLaa _aLa ae|maao Çaaaa
_aaau CLaa|ma. Ça|a e|aaoa amLaaa|o aaa|aae|cm±aaa cag
cee|a _CaL|a _a|eao|ao. m|ooauaa mauua qa Çamaaaaaaa
cag Laaaa uaaa|aaa|o muL|. _±Le|maaaao. mauuCa aaao uaaa
cagu ama _auL|aaaaao.omCaau|ooauo _ea om uaaaaaa.
_aao muL m±aaa _oeaø co|auaaa aacLL|±aa uaaa. mmaø
oaaøLLmuaa. omaaoaa|o L|eaaao _caau CoaaCaae±mma
q|caaa e|aoaø eaaa|. _aCa om ø±ao ac±aCaaem
eaµmaCaae±mmaaa mauua. Laaaa|CoCa =oo qaoao CeamaCaam
Loo|eaoaoau aaCu ac±aCaaecaa. moo|uao CµmoCoaaa
Cmaaa|a CaaµCeemu caLaaaa _auLa aaoaa|o mauua eaa|oaa
Ceo|ema Çama accaoaaa Çmmaa. (L|aaaoaaa Cuaaa Çmaøu
a|ao Cmaaa|a Caamaa mcaauL± accao uammLLcca.)co|auaaa.
Laoaaa|ooaa eaµaaa. aa|eaµe|qu CLaaeaµe|qu Cmaauaaa
aacLL|±aao Coaaaa. oCaaaaaae CLaaaaao CLaamae.
Caoe|aomg mauuaae cmøuL±o Coaaa. aaaamaøa æc. mauua
au _aaeaoaaao CµmoCou Cmaaa|a CaaµoCoaoo|a|mmaa u|øma
omCaaouo|aaa. aa uamu Çooamu LoCeg eaaa|o oagca oag
CaacaL CaaecaaaCaa cagu _eaao muL _auL|aaaaao.
moo|uao aaL CLeaaoa a|mueu CoaaCaaoooau cagæc
_LCLaa mauua æm|a|mmaaaaL Lo aa o|aa|a _aeaoaao
cmaa|maaao. a|mue nmeao _ao|ao nmae eqLLmaau cag Çm
aaLL|amCu ama|a|maaoau._Ca ouau. Çmao o|aa|a _o||aaao o|o
amLaaaaa aaaaaoau Coaa|ao CLaoCe Ceo|a|cme|meaaau
CoaooCeemu. naaaeuaa. uaac±a a|oLac caa|m LaµCLmm aa
o|aa|a _aeaoa. "aaaao aaaa _eaaoa Çga| Çamaaaa cag
mmauaaa cmgaCaaeme|ma|m Lcoaa|o. mauua aaCu om aaaaa
uam|e|ceu aaaaaa Çmmaaa" cag Coaoa|maa. Çamø aaaao
ouua|aaaaaaoaaa Çm aaLLa|acCa nme mm|aCee±aaaaa cag
cmaa|maa.øa _a|Coa. mauua|a eaµaeau CLaaaaaaoau
Coaoqu oaoao|Coa. mauua|a nca|mmaeaao aeaae|cmL CLaa
m|aaeaøm|LLao ca oam|Coa _ooa uamg uaaaea aamaca
øm|LLao|qCuaæc Çuuaa||aaaCaam _a|aoo|aaaaaa e|oau
aaeLLce|oao. Çaem emcaaoaaaø Cuoaa u|øma moqmeca
eoamaema moo|u - aa oCaaaaaaeu ua|aae|o ÇmgLCLaaa
Caacaa|aamø neauaaa aaaeaao Ceg. maoaea. Caamaa
eaaøLL± _eaao moo|uamaø n|a Cmaaa|o nae|ao Coaea|o
aaaau aac±aaaao. moo|uao ucmu auaøL LaaaaLLo|aa Ceemu
cag ca|aLaaaaaaao. Çaecaea aaaeu. moo|uao|a oaaaµLL
Ceemu, _aao mauuaa mm uaaaca Çamaaaaaa oLLaCaaoo
Çaoaa cag _eaao e|caLL|±aaa m|ama. Çaa cma moo|mu
m|ooau oLLaCaaoo uaccaa. "maao Çameaaau caaaoau
Lµ|aaaoæc. oa|aaaCaaoCeau. mauua qa Çamaaaa cag
oLLaCaaooaaLcoaa|o cee|a nmeu muaøo Çmaa m±aaa" cag
Coaoo|e|ccaaao.mamaeau u|a maa|auaaauaa aaaeu. ÇCaa
CoaaaaL CLaoCe mauuau aaaao au uaaa|a _a|
muL|aaaamaøL LmuLaa La|a uaLLµaa eµaaaaao
CumCaaecaaau ømuaaamaaaa _aaaaaao CLmøeaaau
e|uaoau Coaaa Caacaa|aaa. oCa Çamea. _eaaaae|a
eµ|Lacmaø|aeaao Ceg aamu|oao caLaaaa _L|aoau caa|m
ÇLaao|u|a eµ|aCaaamoao CumCaaooCee±a nga|. Çamø uamaa
aaaao mcmaCaaooa Caacaa|aCLaa. _eaaoa mcaaaaa mauua
aaaaauo e|uao|aaa. aaaamaøL L|±aae|oao.Çmaa aaaeaaoaoaaa
aaaao moo|uao|acCa mao mao|o L|oe necaaa. a|.L|. 624-u
emcu mauua aua uaao|cu Ça| Cuaaaae Cmaaa|a Caamaao
cag Coaaaaa. _amaoeaa CµmoCou Cmaaa|a CaamaCaae±mma
moo|uao _LCLaa|o|mma Cuaaaae Cmaaa|a Caaµ
_auL|aaaaao.Çaemu Ceg Ceg a|aoao. ca|Caa|Caaaa Çmaa
m±au.mam|. ømau |LCLaacca 27 µae|. 200620 Çooau eaomaaa|o Lae|aaa?

"L|aoaaaaao|a oauaaa|aaaao a|m|oaeu Lae|aa, eaomaa
u|acco|aao Çooau Lae|aa" cag om amaa noCaaøu Laeoaao
CoaooLLcm emea. Çag Cmmmoo. Çooau Laea Caacaa|a
maoaaCe Çaamaa om ømmooaccaa aeaaLLcm ema|maa|ma.

a|m|oaeu cLL±L Lae|aa caLaa _µuaa _oaeamø Ça Çcuoo.
_aao. Çooau Lae|a e|aaaaa Ca|maCaaoo Cee±aa
_eo|auaaa.mauua mL| L|mma oea| _CaL|aae|Coa. cooa
mL|uaaamaøu nama Çcuaa Laooaa|Coa ucmu Çooau øm|aa
L|aoaau CumCaaooLLcm. _aCa ucmu _uuaaaau CooeaaøL
CLmm|maøuaaao ÇaaaaaCaam e|oau Lmm|L CLoCee±a _eo|aCu
Cmama|maaaa. uamaa. ocmCuaaa uaa|a _o|aae|qu u|aaøga|a
aaoaa|o CooeaaøL CLmg. mauua mL|a|a uameaøL L|a u|aoo|o
_emao|CoCa qCaaLLaeaøu a|µaaao|aaeaøu Lae|. noa|a
Çaecaea CL|a uauaa Çooau aaqam| m|ma m±ma|maa|mCaamao.
_a ceeag Lae|aa caLaaa Ca|maCaaoea u|aeu _eo|auaaa.

Çaa _aaaeamø mao aacaaa ÇmLLa. "_a _oagaaoao
LaLLLLcc uau" caa|m ma _L|LL|aaau. _ooa ma m±e _ooa
ma aauaau. Çma ma aauaau _ooa ma _L|LL|aaaaaa
Çooaaaaa aac±qu CeauaaL LaLL| Cemamo Coaaeaao Cumaaa|a
o|aa|a _o||aaao. CLmuLaqu aaaao. o|gLaaau a|m|oae o|aa|a
_aeaoaao.

u|aeu _mLuaaCaam naaaeaaa ucmu Laaaaoau. mauua mL|a|a
aaoaa|o Çooaaaa maa|cm Cuaaau auaa cmLaaama _ooa
ceLa aaaaao m|aµaaLLccaaa _aaaa Cumaaa|a o|aa|a
_aeaoaamu Coaoa|maaao. _aaaa aaaaao|qu aaa _g
CLma|aCaagu aaaa aaa|aao eaomaaa|o u|ac± Çooaaa|o
Çaeaaaaaeu caaouaa ouLeaaao Çmao o|aa|a _aeaoaao
Lc±ao|ma|maaao.

neaua|o mauua mL|a|a aaoaa|o macCLmm aaaaaoaa
_aaaaamca a|acLLa Cuaaau magaaa. Lam. naoa. o»aaa
caa|m mag Çcaao|o moo|uao Cma±aaa aaaaa|o
=mLc±maa|maaao. Çooau øm|aa _ooauo. mauua mL|a|a eaµaaa
øm|aa _aaaoo| Coaa|maøu Cumaaa|a _aeaoaao|a goao|o Çma
aaaaao Lmm|a øm|LLao Çmaa|ama. neaua|o ceLa aaaaao
_ea aaoaa|o mcma|maøuaaao. Çma eaµaaa eaoammao||aaao
_emamau _eo|au La|e Coaa|mLLaaao. uamaa. CumCoaaa mag
aaaaao Lmm| ucmCu _eaao CLaa|maaao.

ÇaaaCaaeCc. Çooaaaa maa|cm mauua mL|a|a aaoaa|o
m|aµaaLLcc aaaaao magaaa caa|m m±eaø eaCee±aaaa|ma.

mauua mL| Cuaaae|o|mma ua|aaeaø Çcu CLaama Coama
a|.L|.622-u _em. LaaaemaCo _ea ua|aae|o Çmmaaa. a|.L|. 680-
o Cuaaaae Cemm| Caaecamø Çaecaemao aµ|aaa
aaouaa|e|ccaa. (a|.L|.682) Çmaa aeaa|o Laaaaao. _emaø ccm
aaaaao eau mcma|mmaaoaaa ceLa aaaaao oaaa|au.
_CaL|aae|o _oo, noa|o Ceg caøCu æc _aaaa aaaaao om
Coa mcmaaaao o|aa|au|oao.

_a. mauua mL|a|a aaoaa|o aaaaao|a mou Çooau
LaLLLLce|oao caa|m m±eaCa eaCee±aaaa|ma. _aaaaamca
noo mag aaaaao æc oCa a|aaa|o _auL|aa. mcma.
m±maaeaaaCe Çmaa|ama. _aaea. ommao aoeau.

mauuaeaøu umm Çamaaaaamaøu noo u|aLCL|a e|aa|aaou
caaCea|o. mauua omeaaaa Çamaaaaaaeu _co|aaoaaaeu
Çmma|maa|maa. uaLL|aoaau ucmCu _eaa Le|aaa Çmaae|oao.
uamaa. _ea Cuaaae|o|mma ua|aaeaø ÇcuCLaama maoaa
ocmCuaaa Çooau|aaaaoau ac±aaaaøu om CL|a ÇaaaaoeaaaL
CLagLCLma Cmamaa. u|aa øga|a aaoaa|o ua|aaeaµ _CaL|aaao
_aaaaCLmCu Çooaaaa cmgaCaaeme|ccL±aao. ua|aae|a
m±øcaa uaaaaaCe _ea _a|LCLaaaa.

_aCe. moo|uamaø ca|aaa øamo|ao|a aaau caLa
aaoLCLaaa|o ua|aa uaamaø ca|aaa Cuaaaeao|ao|a aaau cag
_a|e|cca. ua|aaaea aae± Çooau Laea Caacaa|aCLaa.
caCaooau moo|uao _Laaaaao oma|aa Cm|ma|mCaa. _aCaooamu
L|aoaaaaa aaaaCee±a CLagLL mauua mL|aao Coamaa.
accaaaco| e|aa± eaa _ea aaaaaaoa ae|aLLamaaa
mamo|aaoCa CumCaae±mLLaaao o|aa|au ac±aaacma|ma.
ae|aaaCe m±aaa mag omaaLLaao|oaaa mauua. aaaaaaaaa
naaae _o|aa|maa|maa.

_ma mag aaaaamo. Lam aaau u|aeu maa|auaaa. Çma
aaaaa|o LaøCLmm moo|uao Cuaaau 818 CLa. ca||aoaa Çmma
øamo|ao|a Laca|o _a|aaaaøu CumLcc eaaao Çmmaaaao.
moo|uao|aua eo|ma a|e|aaLLcc Çma aaaaa|o _eaao CLmm
Cemm|. e|aLLaø|aa. (mao|o LacCamaa emaeaao øamo|aaaau.)
_a|aaaeaaaa øamo| eaaaao cLL± Cegu mmgg moo|u eaaao
Ceamaaao caa|m Caoe|aø _m|e|aojaeuaa La|o cau a|acaaa.
_aaqu Cµa|aaaaao. Çma aaaaa|o _acma Caaoe|aøL Lµ|aaaøu
e|auaa øamo|ao Caamaa _maa aaauaaa naoa aaau. (_aaea.
naoa caa|m Çcaa|o mcma aaau.) mauua qa ÇamaaaCa
_aaqu. Çaeu eo|a ema aaaCu _aaqu ÇmaL CLa|o moo|uao
Caaoe|aaCa oma|aa Cmamaa. Çma aaaaa|o mauua mL|Ca eaComa|.
aomaCaae±mLLaaaa Ca|a|ma. _LL±au moo|uao Ça|o Caaoe|Ca
_acmaaaao.

mamaea aaauaa o»aaa CLamaøa øamo|ao aaaeuoo. Cuaaa
ma|a øamo| Çaaae|a CµauLLaaaao|aoaa oeao|a caa|m
ÇaCaam _aL ÇaaaeaaCo ÇmaL CLa|a øaa|aaa|ao. øm|LLaa
uao|a ÇLg _e.L _aoa| caa|m _ma Çaaaaoea.

Lam CLa|o øamo|aao moo|uao Cemm| Caaeca|o|mmCa _emaø
om Lammu Çmmaa. aaaoa Laaaao|ao camaqu. øamo|ao CL|a
eaaao. _eaaaoCa CLa|o Cemm| Caaeceaao camao.
moo|uaaoo oaaaaeuaa cee|e|cm±aaa. maaoaø Çma moo|uao
muauau aaaa|aao caaaea caa|m ae|a ma µaaa|aaa neaeca
aauaaCe eo|ma au Çaaaeaaa a|ac±. Caaµauaaa L|m
oaa|a|aaaau nca ÇaeaaaCaaem moo|uamca aaau Coaaa
a|ouL|aaa uao|a ÇLg _e.L _aoa|.

om mm mao mcma Çma aaaaa|o moo|uamaø Cemm| a|acaaa.Çma
mag aaaaaoaaa mauua mL| na|mca Çmma aaoaa|o moo|uao
aomaCaaec aaaaao. Çae ae|a naoaa aaau. _Lea aaau. oea
aaau. o.Leaa aaau. auaao µmao aaau. aLa aaau. µaaaa
aaau. gaoa aaau cag caaouaa aaaaao mcmaaaa Cumaaa|a
o|aa|a _o||aaao Coaaaaqu Çma aaaaao mcmaamaaa _aaaaao
cau|oao. o|o omaaLLaao|o aaa Cuaaao øµmaa neauCa.
_aao CLmuLaqu CLoaeaaaaaao|o aaau ae|aaaLLc±mLLaaaCe
Ca|a|ma. Cuqu o|o aaaaaoaao|o mauua Cm|o aomaCaaoo
ema|maa cag Caoe|LLcm. aaau Coaa emaeaao L|aeaaa|L
CLaaaaaeu o|o eaoammao||aaao Ca|e|aa|maaao.

mauua mL| om o|mma CLaa eaaa. aaa ama|aaao _m|maeaa caLa
Lmm|a CLaauaa _aaaaao cau muaøa a|acLLa|oao. _aao
uaao CooeaaøL CLmm om CLmmaaoeaaa _ea ÇmmaL±aao
ÇaoLaaCe _oou aoma u|aaaa Çooaaa|a ca||amaøu
Çmma|maa|ma. _Ca ouau. mauua|a Caaµaao Loa uaCLmu
eaaaoaa Çmma|maa|maaao. L|aaao|o ao.Laaaoaa nua. _o|
CLaameaao. CLaaaaoaao|o aac±a eaaaaaaaCe Çamoeu
m|aaaaLLmLeaaoaa Çmma|maa|maaao. (mauua mL|a|a
aaoaaaøLL|a mcma aaaaao L|mø emu.)Çae omLmu|maa.
Caacama CLaa _oagaaoamu m|uua|a|aauau ÇmmaCaaeCc
Çmmaaao ua|aae|o m|amaa _aua|aaaa qa cmLacaco CoaaCee±a
accaau mauuaeaø cmLcca. uaaaaoeaaa _ooauo. qa
_co|aaoaaa Çaaao CoaaCee±a acau _emaø Çmmaa caLaa
m|aae|o Caaoo Ceemu.

mauua qa nLaau Coaaaa. Cuaaae|o|mma _emca ua|aaeaø ema
moo|uao oeCeameaaau. ua|aaeaµ uaao au nme|aaaa
cmgaCaaoo Ceemu cag CacmaCaaecaa. _aaea. mauuaeca
Cuaaae|o|mma ema oeCeam _aeau CLeaeau øµmaaaaau.
oeCeam ua|aaeao|au au nme|aaaa uaaoauaa aea|aaaCaaoea.
Çaamou Cuaaa moo|uamaøu ua|aa moo|uamaøu L|aoaa cau
necaaaa. CLaa ca|| aaaaoaea L|aoaa emaaqu Çm aaLL|amu
ÇaemCa ca|aCaaoeaaao.

_maaL±aaa ua|aaeaµ aaaao. maCL LaaaaL± _aamaø ua|aae|o
aaaao _a|au eo|aaaCaae±mmaaaao. _aaqu Cuaaa moo|uamu
ua|aa moo|uamu ÇaemaCLaa _eaao|a Lou. aaaao|a Loaaaa
aac±qu _a|a|aae|c±mmaa. _aCe mauua mL|. ua|aae|o eo|aøu
aaaao. _aøoo moo|uamca Çeaauaa mcmaCaaooCeemu,
omaamaCaamaaa nae|ao CoaaCaaem eaµCeemu cag
CeemCaao e|maaaa.Cegu CeemCaao _oo _a. qa _a|aaajae
_aa _m|aaaCa Ceo|a|ccaa. _ma _m|aaaa|o moo|uao umgu
aaaao|a n|auao øm|aau _eaaoa aama|au øm|aau a|cceccuaa
oaaaao ÇcuCLmm|mmaa.

"mua ø±aao|o auau ÇaeaaaCaaomu aaaao|a n|auao
LaaaaaaLLmu. _eaao moo|uamaøo ou n|au
Lacaaeaaoaeaaao. aaaao aua ua eµaaaaaoL L|aLmm| eaµ
cmaa aacau Çoao. _aaaa Çaaømaaaoau noocaa|a
ua|aaeaµ aaaao. moo|uamca Çaema nmeaaøa|m Caou Ça."

"mauua mL|. qa _co|aaoaaa. _a|aaajaeuaa Ceo|a|cc maa|auaa
mao _m|aaa Ça.

mauua mL|aøL L|aaao ema ao|.LaaaCoa. o|aa|aaa|a eµ|Caaøu
L|aaao noCaaøu _em uamma caaaaCaa Lo moo|u
uaaaaCoa. oaaeaaa|aCoa Çmaoeaø ua moo|eaaaaca qa
_m|aaa Ceo|a|cca|oao. øm|LLaa. aaaaaoL CLagaaeaa _eaao
_amao eaa eaµma _±au eaµeca oLL|maaa|o. mauuae|a Çma
_m|aaaL L|aacau. _eaaoaCoCa muL m±aaaa.

Çma _m|aaaaøL L|mø. mauua ca|aLaaaaL± ua|aaeaµ aaaao
_aa|mma moo|uamca moqmaea Caacama|mLLaaaCoaaaao.
L|aaao|o nmaa om m|ou|ooauo noCaaøu aaoCam|aa
q±aCaae±maaCe Cee±a|mma|maaaa cag Caaaga|ma.
emoaaa|am|. Laaa|am|. øa|am|Ca aaaamaaaa aa| Caou
oaaa|auaa|a|maaoau.

cCaa|o. ao.La nu|a aaoaa|o maomaoaa CµmoCoaaa
moo|uao aaLLmm|aCLaa. ua|aae|o mauuamL| aaaao|a
n|auaoaa caaCaaaCaooau eøaaaCaa. _aaCaooau _LL±Ca
aacLL|±aaaaao. aaaamu moo|uamu om Caa±a|o jaa Çm
uoaaoaaa caLaaa aua LoCeg mce±aaaao|amou
_maama|maauaa cmaaa aac±. aaaao|a aama|aaaaø cee|a
Çacagu æcaa cag nua eo|agaa|o Coaaaaa. aaaoa aama|au
caLa. aa|aaa aaCaouaaa caLaa _ag _eaao nu|cu cmaao
Coaoo|a|mmaaoæc omCeao oaaa|auaa|a|maaoau.

uamaa. moo|uao|a _co|aa cmgaCaaem. _ma _co|aø ncLcc
_oe|o aama|auaa eaµeaaa oLLaCaaem. L|aaao uammauaao
oa|aa|ccaao acca Caacaa|aCLaaaaa aaaao|a ÇmLL
L|aoaaaøooaaa.

cLCLaau Laa|oao|aaauaa CoaoLamamaøL CLaCLaa aaaao. _ma
om omaaLLaa|o ucmu ca _LL±am mccaoaauaa mce±aaaa|o
=mLccaaao caa|m Caoe|aø e|aca|ooaaaaaa o|aa|a e|Caaau.

mam|. ømau |LCLaacca 80 µae|. 2006
21 Çooaaa|a eaaoae|a eoaoo|a|a _oa|eaau

mauua mL|a|a ua moo|eaa _m|aaa Ceo|aaaCLaa. _aaa
uaLjaeuaa cmLaaao Coaoo|aaaa aaaamu auau ua|aae|a
Çooau|a _aaaø ncLcc ø±uaaoaa _m|e|aaaCaaecaaao. _aao
Çooau|a o|aa|aaa|o øm|LLaa mauua eaµma aaoaa|o Çooaaaaø
ca|aaa m|aµaaLLcc caaouaa aoaaamaøu. om o|o aaaaamaøu
uammaa aemaoao _eaao|cu|mmCa emaaaao o|aa|au Coaoa|ma.
aaau cag emuCLaa. oLLmaLL± aaaao moo|uaao
_a|aaaaCeemu. _aao o|o omaaLLaao|o aaaao aaaaa|o
LaCamaaauo "mmm|aoau" aaLLaaaeu _m|e|aa|maa|maaao.

moo|uamaø mao|o aaaao ca ÇLL± mcmaCaaoa|maaao caLa
L|ae|oao. L|mø. _eaao mauuaa om Çamaaaaaa uaLjaeuaa
cmae|oao, oLLaøaaaa _eaa _m|aaaaa cmLaaao
Coaoo|a|maa|maaao caa|m e|oau Ca|aemaCLaa. nca±aaa aa
nmaea aaa||aae|c e|muL|aaaao.

aa øoaa|CoCa L|mma. aaaao|a uaL umoaao ucmCu ac±aaac±
ae±aa mmaaa Çamaaaaaa ÇCaaaeCa cmaaaeaao _eaao.
mauuaa cLL± uaLjaeuaa cmLaaao? ae|aeu aaaamaøa
auauLLmm|a naae uaLLaaau cLCLaau nem. aa Çaaaaa
aac±qu o|mma Çau CeCmaag Çoao caLa|o _eaamaø
Çaecaea _L|LL|aaaCu a|acaaa. _aCe. qa _CaL|aaa
ÇamaaaaaaCea. _aL Cuaµ|a|o eµaaLLcmaCaae±mma øa_aa
om CeauaaCea cmLa|o _eaamaø m|amao oaacaao Çmmaa.
ÇaeCaooaemamau e|c maa|auaa aaaeu. _oou. Çooaaa|a eoa
øm|aa _oou. CLmuLaoaa _CaL|a omamu. caaouaa a|m|oaeaamu
"nuaCa mau _cCoaCaau" cag øma ømeaa Çooaaa|o
ÇaemaCaae±mmaaao e|aoma _oou. cmCaaCe a|m|oaeaaaø
uam|a aaaaaoCa uca Çaoaa m|aoa|o. u|oou|maøu aa omaaa|aa
caCa Çooaaa|o Çaemae|meaaaCoa caa|m aoeau.

_LCLaa CLmuLaqu L|aoaau mouaaa Çooau Lae|aCaae±mmaa.
La|aLLaeuaa noCaaa|qu|mma oea| _CaL|aaeaø emu
uaao|acCa moo|uao L|aoaau m|aµaaeaaao. øamo|a|a
eamamamaø Çaca|qu L|aoaaL CLoaao m|maaa. CLoa caLa
CLmuLaqu CLooaa Çmaaaa. uamaa. øa_a|o|mma o|o øaaaaao
qa|a aacmeaaao. ua|aaao _a|au cmaao Coaaaaqu Çamea|a
Cma±o Coamao|a eo|auaø m|aaaaaa caLaa mauua|a Caaµaao
neama|mmaaaao. _aCe. aua amaaaaao maaeaaauo.
øa_a|o|mma maa|auaa Løa|aao qa|aaacmeaaao. _aaao
aeaLLcm e|eau CacLeaao|cu ucmCu Çooau øm|aa e|oaau
_o|LLaaao. Çma Çm accaaaoa aaemLeaao _eo|au mauua
mL|aao oma|aa e|mLLu Ca|e|LLaaao. _eaa ommam oma|aae|cc
aamu Çooaaa|o ÇaeaaCaaaaa Çmmaaaao o|aa|au|oao!L±aaeaao
_a|au|ooaa _maa aaoaa|o. qa Çaaømaaaoea ÇooaaaaL
L|maCaaem cmgaCaaoa|maa camao. _ma ÇaaømCe
cmgaCaaeme|mea|o L|aoaa cau|aaa. _aaea. aaoea oLLaCaaec
om e|oaaaaa au omaaa|a uaamaøa Ca|e|aae|ccao CLaau.
Caoe|aomg ocmCuaaa omaaamu _aaa _LL±Ca
cmgaCaaeme|mu eµaau Çmma|maa|ma. u|aaøga|a aaoaa|o
Looaa|aaaeaaaa _CaL|aaao Çooaaa|o Çaemaamø Çma eµaau
om maa|aa aaaeuaa Çmma|maa|ma.

ÇaaaCoooauaaa aaaao aoaa|LCLaaaaao. Laeo. L|aoaau CLaam
caeCu aa uaaa|o a|acaaa. Çaaa cmCaaCe Laaaa|maa|Cmau.
Çmaøu aaaaaoaaea ac±aaaaaCee±a _eo|aaaa neama aa
uaømuaaao|a oaL. Çmaa aaaeaa|aaoaaa mauua mL|a|cu
oLLaCaaecL± moo|uamca moqme CLeauo. e|oa| e|oa|L CLaaa
Caacaa|aa.a|.L|. 680-o u|aLCL|a aageLou CLamma|a om øc±
aaµµ|auaa Çmmaa ua|aa. _aa m±øcaa oaaeaaa|aaa mauuaCe
Çmmaaa. Laaaemaao Ceo|CammaaaøL L|mø _ma _emaaa
Cuaaaae _acmCa amea caa|m nga| Caaem Lacaca
LmLLccaa. cma mauuaaeau _eaa Caaµaaaoau oµ|aaaac±Ca
amea cag CaaaoCem| Caaem a||maaaaCoa. _ma øamo|amaø
_LCLaa mauuae|a Laca|aaa ca|aCaaooa ae|ooo Çoao.
aaaeu. mauuae|a L|aaao _e|eøaa|mma _maL Lac.
LamLCLa|o LaøCLmmaaL CLao mmgmgL La|amag CLa Caaec
Lac _oo. uamaa. aegaCacmu Caaaoe eaa _e|eøaa|mmaaa
moo|u aage eaaao. _eaaoa occaLL||e om oaaoaa _acaa
m|amaa|mmaa. aaaaao ugLmu _e|eøaa|mmaa. eaaao|a eaoao|o
mcoaa|aaao u|aa|a. Cemm|aa maæc±Ca aauaa|aaeaaaoL CLao
_eaao|a maaao|o _aua|au nga|au aauL|a.maaaaa mauua
aa eaaao|cu Coaoo|a|mmaaa. "Çma aaau ua|aaao au
Laaeaamca m|aµaau oaao| aaauoo. Çamegaaaa m|aµaaLLmu
aaau. mua aa|LLcc neaoo|amaø Ça|o Çcu|oao. Cuaaae|o
noo a"_La Çamea|a em. _agoCo Coooeu Caamaa Coaaeu
cooaaaL CLaoeu moo|uamaøu n|au nem. _ma
n|auaaaaaaaa ÇLL± _e|eøaa|maa|Cmau.

"_aao mauua noLc aamCu _aa ca|aLaaaae|oao. CLa|c
_oou Caaec øamo|amu _eaaoa _e|a|o|mma L|m Çaaøm
Laca|amu aua _aaaaao eo|e|cm a"_LaeaøoCo Çmma
caaouaa Caaeo o|aoao|a L|aaao na|maøL Lama
Laaa|aCaae±mmaaaao. Çma aaau ucmu mcaøuaaao Cuaaae|o
om øamo|au na|mca Çmaa m±aaa caLa _eaamaøa
Cao|eaaa Ca|maa.

aaaeu. _e|eøaa ema|mma moo|uao|a LacLou omLmu camao.
Cuaaae|CoCa CLaauaao|acCa Lae|a|mma mauuae|a Laµ
ÇaCaamLmu. noma uaao|a Cooeaaaa ǵma|mma øamo|
aageaa|aa cLL±au au uaaCo mauuaeaø _aaeaaaaaa
CoaoLmeaaao cag ca|aLaaaaaaao. _aCe. caaea Coaa
na|aL|aµaaao CLaau caLCa _eaao|a e|mLLuaa Çmmaa!om ao|
aaau o|maauo _aamaø Cuaaa mauua mL|a|a eouaaa. CLa|o
_acma Cemm|aoo, _amøL L|mø _ea Coaa om aa|auaaa
uaaaaaa.

Cemm|aao|LLca a"_Laeaøo gaµma moo|u aage eaaamaø
mauua qa naaaae Çc±mmaaa. aaaaau Caaooaaaao. aaaaau
ca|| cag ceeaaaao. aaaaau aaa Coaaeu Ceecau.

noa o|aa|aaa|o Çageaa Çamø m|aaaaCaam ouLeu cma
Caoaa|qu. cmaL CLaaaaoaa|qu mcmaa|oao. Caaoe|amm Cuaaa
aageaa|aa omeaæc aaa CoaaLLce|oao. CaaooLLce|oao.
uamaa. "naao ua cmaa ømmmu Çoao. cooaemm|o|mmau maao
e|maao CLmmaao. ua|aaamaø Çaca|o Çaaagu Çmmaema
_aaaa cmmaaaµeaaoau CegLaLau aao±a|o Çcm
maaa|e|mCeau" cag Coaaaaa mauua mL|.

Çaaa _ea uaaaaao Coaooe|oao. qa Çamaaaaaao Coaaaaa!
_maa amae Lm|cc noouaaa Çooaaa|a eaaoae|a eoaoo|a|a
_oa|eaau. _aama a|au Caacaa| Çooau "LaLLLLcCee±a"
_eo|aCu Çam|a aaaaaL Laea Caacaa|aa. ua|aaamaøo µaa|. ua.
Ça e|aa|aaou æcaa caLaa _±LLacaaa aeaa. Çameaa
ucmCu Caaµaaaaeaaao ac±aaac±a Çooaaa|a co|au
_CaL|aaaaoa aeamaa. _aoaaoaaa ema _eaao Çooaaa|o
Çaemaaaao. oea| _CaL|aa. =aaa. =aaa. o|L|aa. o||aa. Laooaa
cag oeCeam Caouaa Çooaaaaa ame|aCaaeca. _amao eaa
"maao aaa?" cag Caccao cma Çaaømaeo Coamaeaao. cma
Caaaa|aaa|aaao caCmooau Lc±ao|cmaCaae±mmaeaao. _aaL|a
"maaao moo|uao" caa|m om Coaoo|o auau
_acaaoLLmaa|aCaaooa Caacaa|aaaao. øa _aa qaCeemu
caa|m e|mLLu aaaeuaaCe _aL|a|o cmaLL±aaa amaa
Caacaa|aaaao. aoe| La|oa Caacaa|aaaaCoCa aua aoaoaao
Comau L|maeaaoaaaaao. aoaoaaLou neamaaaaCoCa _aaaa
ac±aaaaa Cee±a _eo|aaaaL L|maCaaecaaao.

aaccaL|ao!
Ça| aaa _LL±o Coaoo|e|cm±au? Çmao omaaLLaa|oaaa
_CaL|aaao aua m|oLLaLL|a Le|a|ao. _ao|ao oaama neauaaoau
neaa Caacaa|aaaao. coaoaoao L||ma|mmaaqu moo|uao caa|m
_acaaoaaao aaaao oCa uaaoaau caLaaau neaa
Caacaa|aaaao. aaamca Çaema eo|aøu aaaamu a|m|oaeaamu
cmCama eaaa|o auu|cu|mma uagLc±maa|maaao caLaaau
e|µ|LLeaeca aea|aa _auL|aaaaao.

Cuaaa Cemm|aø Çaem _emao aµ|aa mauua mL| a|.L|. 682-o
aaouaaaa. (o|m|aaaou CmaaeaaLLc±mmaaa.) _eaa ÇmLLaøL L|mø
Çooau|a oauaaµµ|aaa|a mao ao.Laeaa _a|aaajaeuaaL
Lae|Cammea. _jLaaa. mL|aoa|a maa|aa Caaµaamo omea _ea.
Çaem _emaaou (a|.L|.682-o|mma 684-eaa) _co|a|o Çmmaaa.

neaua|o om oaaeaaa|aø CmCaa|aaa ame uaLLaaau Caaecea
_ea. Lau oaa. _aae|cL Lau co|aueaa|. aaCaam _aaaaau
omCLaau aaaø emae|caæcaa caLaaao. ao.Laeaa L|møu om
eaaaa maac±a|a ecmaøa a|ao| Coag ecmCeaoaaoo Coaa
aeaae|cm. m|qoo _aaaa CL|a _mao|qu Lao amma
Caamaae|cm emaea.

om ouau mauua mL|a|cu. "maao Çooae|ccao maaao aa|cu
Cooea?" cag o|o co|a uaao Caccaaao. "_jLaa|cu Cooqaao"
caLaaaa _eaa nca± La|oaa Çmmaa. _maoeaø Çooaaa|o
Caaamaea _ea. _eaa aaoaa|oaaa maomaoaa øa_a om goaaa
CaaøaaLLcca.

_jLaa|a aaoaaaøL L|mø ao.Laeaaea nua. Çeaa cmCaaCe
mau oma|aa|maa|Cmau. moo|uaa|a|maa|maaao caa|m aaaeaaaaaaa
aa aaaaaaau uaLL|oaoaaau Caaao Coaau Cem|aca Coag.
Çga|a|o øa_a|a e|ao|o aaeou|µma. Çooaaaaa ame|aea.
Çga|a aaou eaa mauua mL|a|a eoaaauaa e|oaa|aea.

Çmaøu ageaa|o. _jLaaCa auaøLL|a nuaaaa ao.Laeaa Ceemu
cag Coaoo|e|cmo Coamaaao. a|.L|. 684-o nua Çooau|a
oauaaµµ|aaa|a CLmmaaoeaaaL CLagLCLmgaCaaecaa. aaµaaa
|a|a|o LacCamLLao mou oauaaµµ|a e|oa|LL. omaaauaaLLcc
e||eaa uaLL|aoaaaao. øa _aa noam|ao Coaa CumCaaooLLcc
mce±aaaao. mauua mL|a|a eaµe|o mcma ouLeaao. _eaa
CLaaCuaµ|aaoa a|acmu Le|aa CumCaaomao CLaam Lo aa|aaao
nu|a aaoaa|oaaa _auLuaa|a.

CµmoCoaa|o aaoaeaa mao Çooau|ao oaaeaaa| nuaaaa. _a
a|.L|. 688-u _em mcmaa.

mam|. ømau |LCLaacca 8 CLLae|. 200622 ao.La nua

CµmoCou|o mao mao|o Çooau|aa _co| emaa a|.L|. 688-o. _a
ao.La nu|a aaou. (Çaem nuaao Çmaa|maaao. Çma maoaea
nua. mauua mL|aca Cma±aaaL Lµa|aea. _eaa aaoaua aoLa|
CLao Çmmaea. Çaecaea nua. a|.L|. 717-o _co|aø emaea.
Çemu ao.Laaaa. _aao mauua mL|a|a Cma±a Caaµaao e|aoa|o
emaea _ooa. uamaa. "nauaaaao" cagu _co|aaoaao|a
eµ|emaea.)

_aeaa aaaaoaqu Caauaa|aaaoaqu a|m|oaeaaoaqu ca|La|a
aLoama|aaaoaqu _oLLcmaCaae±mmaa CµmoCou. Laooaa
m|oLLaLL|a maaø±aoaa _CaL|aaamaø. Ça aaao ue caa|m
ceeCu a|ccaacc ummae|mu _oeaøL Lo gmmaema aaou
Caacamaa Ça. aaaao. a|m|oaeaao cooau _oLL|mmaeaao.
aaaao _caa|eaµ e|a|aaLLcceaao cag u|aeu ÇaoLaaCe _eaao
m|aaaaaCaae±mmaaaao. om uamgo o|maaaaaa aaaamu _ooau
cag ceea Caacaa|aCa nu|a _co|aaaoaa|a CLaaaaa.
cCaa|o. Çooau|a uaaaamo mao maoaa. om a|cceccuaa
Coaoa|ccu eøaaaCaaem Caoaa|a coaoaao e|oa|LLa cag
LmLLccea nuaaaa. aaLLmgu CaoaaaoCaooau Çooau|a
oauaaµµ|aaa|a om Løa|aaaa Caaemema nua. u|aeu µaaa|aaaaaa
Çooaaaa _mmacm uaao|aua a|e|aaauo Çmaa au aoLa|amaø
naaae|c±mmaaa. L|aoaaaaaoaæc _CaL|aaao|cu CumCaaoooaCu
ae|a aaaao|cCua. a|m|oaeaao|cCua Ceecau cag nua qa
naaae|o aaCu aaLLc cma|a ama|mLLaaa qCaaLLaaeo Coama o|o
Çooau|ao o|aa|a _o||aaao Ca|e|aa|maaao.

Çaaa mauua mL|a|a ua moo|eaa _m|aaaa|a Caaca
mce±aaaaaa cmaaaCaaoea Çooau|aa eµaau. _aao om
Cao|eaa aaµama||a|a Laa|oao|aaauaa mce±aaa caCm
CLmuLaoaa _ao|ao eoqmaao ae|aa|maaao.

neaua|o. numaø ÇooaaaaL "LaLL" Cee±a _eo|au
_aaaaaagu ae|auaa ÇmLLaaa _LCLaa Caaame|oao. aaaaaCe
_a Lae|aCaae±mmaa. _aCe. _auLL |a|a|o Çooau|a
oauaaµµ|aaaa eqeaa m|geeCa _eaa maa|a Cmaaauaa Çmmaa.
_±auaoaaCe Çmma Lµa|e|cc _CaL|aaao|a eaµe|o om
uguoaoo|aa nemLegeCa _eaa mao o|maaaaaa Çmma|maa|ma.
Çmao CoaoLamao omaaaa macCLgu Lcoaa|o. ocmCuaaa _CaL|a
omamu Çooaaa|o Çaeea CL|a e|oauaa Çmaaaa caCm _ea
ama|aaa. cCaa|o. "uaLjaeuaa _am|. na|maøL LamCaa. aaaaa
aaLLamm|aCaaoeamaaaCea Çooaaaa cmLa ÇameaaCoCa
_aaa|aaLLcaa" cam CLamo|o emu øa _a|a om eoaaa|aua
_emaø _oLL|a muL|aaa nem.

Çaa _±LLaca|oaaa. _ea aau aaLLmgu Caoaao|o noo L|m
Çaaaea _aae|cmu "naao n|auao _eo|au LaaaaaaLLmu"
cag mao|o Coaoo|e|mea eµaau. Çagu om L± CuCo Coag
ommam. "Çooau|a oauaaµµ|aaa|a L|aa|m|a|aaa qa _mmaa maa
naamaø m|au|aa|Cma. _eaa Le| naao Caaao n|LLCaa. naao
Coaaaa _La|LLCaa _oo. naao uaaaaaaa maao L|aLmm|o
Cooeamø cma Çacagu Çam|L LaaaaLLa ucmCu. Ça|o|mma cma
_mmaaea aega|maa camao caaøa Ca|aLLmaaaao. n|a
aecaa _emaø m|ooau nem" cag CLo|a|maa|maa.

Çma _m|e|LLaøL L|møaaa nua ca|La|a ua LacCamaaaa. ca|Laa
_LCLaa _emCaae±mmaeaao. aLoama|aaao. (aLoama|aaao
caLa Çaaa|a _acaaoLCLaa. ua |a|a|o _eaao _aaemu
a|m|oaeaaCo.)

_aama Caa|a|o noa|a u|a eqeaa aageu Caaec Caoaamo
oag ca|La. Caauaa|a aageaaaø _maaL± u|aLCL|a aageuaa
_a Çmmaa. CLaao|a _emo Cooeaaeaa|o mam|Coam Laaa
aageaaaøo Cooeµ|aaaCaae±mmaaaao. (u|aLCL|a øa|aaLLacau.
acooe mec aaoacLacau. _oomccaæ±a aaaaLLacau
Caaeca ca|La aageu cag cmaa|maa ÇLg _µe| caa|m om
o|aa|a _o||aa. aaaaamaaaaCe _LL||aaa aamao|o|mma
aaaaaao qc±ema emcu mmeau Lµaøeaaaoau.)

_aao. La|aCaam CLaaao m|geea caa|m uaCLmu aaecgu
aaauL|aaaacgu aaaaa|o LaøCLmm Çooau|a eaaao|a
_aCaaouaa aaaøaqaø maaao aLoama|a aageaaao
aaaøLL|±aa Çaoe|oao. Lo Çcaao|o Caaoe|aa oLLaCaaem
mµmaao|ccaaao. Ceg Lo Çcaao|o eamaø Çoaaaa| _eaaoa
aaoao ueaea Caacca. (aaaaa|o eaaaaaoaaL LaaLmaaLLcc
u|maaao|aua aaaøao CaamLLa|oao caLaa nua om Caaoaaaaa
aeaa|mmaaaao o|o _o||aaao cma|a|maa|maaao. _aao Çamøa
aaa _aaaaaoaa u|aLLaµa _aaea a|.L|. cµau gmmaemaø u|a
Cmmaauaa L|aa|ao|o|mma caaau CLm Çaoe|oao.)

o|aa|aaa|o. u|aa amauaaa aaaaao cag eme|aaLLmeaemgo
oag Ça. caaaa a|aaao macCLmma caLa Lmm|a a|cceccuaa
Loo|e|eaaao cau a|acaae|oaoaaa|gu. u|øma CLaaaccaaaøL
L|mCa aLoama|aaao Caaoe|aaa ame|aaaaa Ca|a|ma.

ca|LaL CLaao|a uaaa nu|a Çmaa aaaøaao mao|o aeaaaaaa.
eao maaa|o ÇooaaaaL LaLLa Caacaa|aaaao cag Cumaaa|a
o|aa|a _o||aaao _auL|aa|maaao. _aao. aaaaa|a Çga|a|o
macCLmm ouLeaaa omaeu o|ma|aa Çaquaaao Çma eaaaa|a
_±LLac Cmagaa|e|meaaL Laaaaoau.

_aama ca|LaL CLaaa caLa Çaama ca|La m|oLLaLL _oCe
nooaoo. ecaCa Laooaaaa aae± o||aaeaø _LLaqu o|m|a
Lae|a|mmaa. eca|µaa|o Cµaacaa|a o|o Løa|amu _aama ca|La|a
_maaaø ncLc±mmaa. Çagu co|auaaaL L|a Ceemuaaao
ÇLL±o Coaoooau. CµmoCoaaa auauaa aeaa om eccu
CLaccao. _ma mm eccmu ca|La oauaaµµ|aaaaø ncLccaaa
Çmmaa.

aaaaa|o Cemm|aec nu|a aageu. CLmaa _aeaaaaca
CµmoCoaa|o gaµmaa. Laooaaaa _CaL|aaao _aaaa CLmu
ua|µoo|L CLmaa|o L|auaecuaa eaCemL e|µa cmaaaaao. (nua
Laooagaøo gaµeamø maCL Çooau _aCa gaµmae|cca
caLaa cmCaaCe Laaaa|maa|Cmau!) a|m|oaeaao|a _co|a|o|mma
e|maao _acmae|cCcau caa|m Laeoaa|o. _ma Cemm|aa
Çamea|a Cemm|aaa mµaau|ccaaao. Laooaa|o. aaaao|a
Cuoaa|aaaaa a|m|oaeaao _caa|a|mmaaaao. ÇLCLaa a|m|oaeaao|a
_a|aaaaaøu om m±e ema|maa|ma caa|m omCaaou _eaamaø.
Çma ua|µoo|aa ca|o|mma Caaecac _auL|aaoau?u|aoo|mma eµ|.
CµmoCou ma|a LaµCLmm. uaCLmu a|m|oae Caeaoaaa|o nua.
Caamaa CoaaCeemu. _aamou Laooaa|o Çooau
aaqam|e|ccaa _maama|maauaa m|ge|e|coau.

ocmCuaaa Laooaaaa _CaL|aaamu Çaa|ccaaa _Cuaa|aa
nu|cu aaao e|mLLuaa Çaaaa Ca|e|aaaaao.

_aao nua nca±aaa Çaa ugaae|ccaa. _ea Coaaa aaaeu .
"maa Caamaa mcaa|aao. maomao|o Caamaa mcaaLLcc Çcu
cag Coaoo| maao uøa| ac±e|meaao. _a a|m|oaeaamaø emaau
aaoau."

Ça aaaaoo. Çooau|a o|aa|aaa|a qaaauaa ÇoouLeu _aaaa
aa. a|m|oae eaoamg goao|qCuæcL La|e CoaaLLc±maa|ma.

"mauua mL|Ca om accaa|o aa uaaaaø uam|e|ca aaaaaa Çmmaaa"
cag cee|a _aaamu Çooaa eaaaaa maaeaa aa o|aa|a
_aaaoo|aaoa uaac±a a|oLac CLaameaao æc nu|a Çma
m±aeau. Çaaaa Caacama ao.Laaao|a _co|a|o aaaao caaaa
m|uua|aca eaµ m±maa caLaaau Laau Laauaa
eme|aa|maa|maaao.

nu|a Caammu øm|aa cma|a|maøu _o||aaao _aaaaCLmu
_eaa _jLaaaaa aac±qu co|auaaaeaaaCe o|aa||aa|maa|maaao.
_ea La|a _acao _e|ma omCLaau Laaaaa|oao cag
Coaoqa|maaao. cLCLaau aem aecaa ae|aaoa Caaøaa. aaaao
aaaa ocmLCLacc _aa|aaCa _ea _e|ma|mLLaa. _e|ma|maøu
qa _aa|. uamg nacaaa qa _aa|. Çaaaae|a Ceg nacao
_emaøa a|acaaa. _jLaaaaL CLaoCe. aa _aaaaau
u|ømae|cauo|mLLamaaa. em ecaaL CLaa aaaoCeaoa|o Lao amma
CaamLLa. eaaaa CLeue|ao|a emamaøL CLaaL Laaa|aaao
Caaaaa CaamLLa. ae|aaoa aaeaaa aaaaeaa. uemu uaao
Ceaoa|o Coag u±aaa amaemea caLa CLaam muLm±aaa
aa|aaaao ao.La _a L|møu nua Caacama Coaaema|maa|maa.

aaaoa oaaeaaa| cLL±Caooau ÇmLLaa caa|m CL|a ca|aLaaLLca
CµmoCou|o nu|a maaeoaa|aCLaa Laaaaa æ±a _CaL|aaao
e|aLL|o CLoa moomgL CLaae|ccaaaoau. uaCLmu eaa cag
eme|aaLLmu nua. _ma maaeoaa|aCLaa qa co|a omm|aao|aaL
CLaoCe aaco|ao|aaaa cag cmaa|maaao Lo o|aa|a _o||aaao.

maaeoaa|a Çga|a|o uaao|acCa naaaamm|a nua. oCa om
e|oaaaa u|aeu _maau CaamaaL CLo|aaa. "aaaao. a|m|oaeaao.
Çooau|aaao memCu ÇLaao|u|a (_L|aoau) eµ|aCaaamoao.
oeaca|am| omgauaaa eaµCee±aa _eo|au.

"Çmao CoamCLaµ|e. _amao eaa CµmoCoau _co| Coaaema
a|m|oaeaamaø u|aLCL|a _aeaoaaaa amaa. CLaaeaaL CLa|o
Ceoqu uaaaao. aua uaaaa _aaemu cmCm aa m|aLLmau
CoaeCa _mmaaoa eµaau. om uagaqaø nua. a|m|oaeaao
ucmuooauo. _eaaoao e|ac±a±aaLLcc CµmoCou ma|a
aaaaaoau a|muLema _aCa eamuL± _aµLL e|maaaa.

"maao aa|auaa CµmoCoaaaøa a|muL|eaoau. aaaaqu naamaøa
aaø Cmaauo LaaaaaCaaoea ca CLagLL" caa|m nu|a
naaaeaaaaa muL| auaa cmLa aaa ømuLaao _ag CµmoCou
a|muL|aaaaa Ca|a|ma.

ÇCaam m|gaae|oao. CµmoCoaa|o|mma aaaaao a|m|oaeaao
e|ac±aL|mø. _aa|mma aa Caeaoaaao maaoaLa|a aµ|eLCLamo
Coa|LLa a|caøaoaaL LaaLmaaLLcm ema|maa|ama. _aaea.
a|m|oaeaao aua aaCegLaL _LL±aaa Ceo|aaac±a|mmaaaao.

CµmoCou aaLLmmLLccL|mø _aCa nua Ceo|a|cc mao _aa
naaae. _maa øLaLao _LLmLLmaaLLc CeemCuaLaaaa.
naaae|ccaca m|age|cauo. øLaL _omu Le|a|o mao aau
Caamaaau _eCaaaa. Çaeu Lo aa o|aa|a goao|o
La|eCoaaLLc±maøu ouLeCu. (_aao a|m|oae _o||aaao|a
goao|o Çmao ouLeu cmaLCLme|oao.)

_aao Çaaaa Lama uau Lacaaeaaa Çmma nua. moo|u _ooaa
L|m Çaaaea _aaeaaau Çooau|aL CLaao|a coaoaø ncLcc
acCoaaL Løa|ao|o Çmmau. Cuaaa. ua|aa _a|a maaaao|o|mmau
eqaaccaauaa Ceo|Camm|. Ceg Çcaao|o eo|aa m|aLLma|aaaaa
ocmCuaaa aa. a|m|oae o|aa|a _o||aaamu aemauo
øm|LL|c±maa|maaao. Çaømmooacmaø Çooau|aa aaLL La|o cag
øm|LL|mue|auaa cau a|acaae|oao.

mam|. ømau |LCLaacca 6 CLLae|. 200628 Laooaa m|oLLaLL|a CLamaaou

CLaaeaa. ÇmaL CLamaaou caa|m Laaaaøo o|aaa eaaaam cau
a|acaaa. uaµ CLaµ|maao CLamaaou. m|ou e|aomaao CLamaaou.
e|oaau øameaa Çmmaao CLamaaou. uaaa CaamaCaaoaaa
Çooauo Çmmaao CLamaaou. aao eoamaao CLamaaou cag u|aeu
CuCoaccuaa aaaeaaaoCa CLamaaoaaaø mua o|aa|a goao
Çaeaa amaema|maa|ama. neaua|o. uaCLmu ÇaLCLaaao moea
eqaaccaauaaa ae|aaaLLmuaaao. _maa aaoaccaaaaaaa
CLamaaou cag o|aaa o|aa|a eoqmaao Coaoqeaaao. _maeo|a
aaaaaaoa ae|aaa. uaao|a eaµaaaa aaaaa naaaaea|o
_aajaeuaaL Laaamm|a uaaaaaoCa CLamaao uaaaao cag
_aµaa m±au.

Çma eaaa|o LaaaøuCLaa. Laooaa m|oLLaLL|a CLamaaou cag
Çamoeu o|aa|a _o||aaao øm|LL|mea. ao.Laaao|a
_co|aaaoaaao ucmCu. Çooau|a o|aa|a _o||aaao _oo, aa.
a|m|oae _o||aaamu ÇaaCaaaa Coaoa|maaao.

_LL±am aaou _aCaau Çmmaa caLaa Çaama Laooaa
_ao|aqca oLL|cmL Laaaa neaea o|auu. _aao _aaa
Ca|maCaaoo Cee±aa u|aeu _eo|au. cCaa|o. Laooaa uee|o
gg emcaamaø ommam caaea u|aLCL|a _ao|ao uagao cmLcm.
øammaa Laaaa|au CLaaea maae|cm Ceo|Cam| ema|maa|maaao. Ça
_a|aaouCaacCc _aCa m|aµma ema|maa|ma. gg emcu caLa om
Caaaaaa aeaøaaa. o|aa|aaaou m±eacma. mea _ao|ao _oa
Caacaa|aL|mø gg macamaø ommam æc _LL± Cmama|maa|ma.
_aao. o|aa|a aaoaao|o. oeCeam _co| uammaa|aCLaau _aCa
uaao caaouaa L|aoaaaaoo oma|aCa aaCee±a|mma|maa|ma.

aLoama|a ÇaaaeaaaoL CLa|o Ceag nua _aCa _co|
_a|aaaaaaa aaLLmm|aCLaa Cmamaa. muL m±aaaCaam e|a|e|oaø.
aLoama|aaao. aaaaao Ceo|Camm|. a|m|oaeaaao maoaaa
ø±uaaoaa _m|e|aaaaao. moo|uao Laooaaa CeamCLaa.
aLoama|aaao Ceo|Camm|a aaaaaoa a|muL _aµaa eaµo
Coaaaaaao. _aeu a|m|oaeaamca Çaema eamuL± _eaao
CacmaCaaooLLccaaao. ua uammaao _CaL|a Çaaaaøo ucmCu
m|aµmaaCe ae|a a|m|oaeaaaoCaa. aaaaaoCaa moo|uaøuL± aamu
Coaooe|oao. _eaao|a ø±a|mLLL Løa|amaø Çooau|aL
L|aoaaaaao CLaaaæc uaccaaao.

aaaao aaCaaµ|o Caacaa| mcaaeu. aua uaLLoo|aæcaaao
Çacam|am| mcaa|aCaaooeu. aco eae|Laao|o =mLceu ÇaaL|m
aa|aaamaøu cee|aa acmLLamu e|a|aaLLce|oao.

_aao ÇCaooaCuæc ÇaCaam gmmae±a Caammu eaaaaa. a|.L|.
cccau gmmae±a Caacaaaa|o (a|.L|. 717 - 720) Çaecaea nua
ao.LaeaaCLaa. Laooaa|o moo|u _ooaCaaaa mcaau e|aaa|o
Cuoo Cuoo uagaoao CaaemeaLLcca. (Laooaa|o ucmuoo.
Çooau|a oauaaµµ|au Lae|a|mma _aaaa Çcaao|qCu. Çagu
øm|LLaao CoaoqeCaamao Laaoa eaoøcae|o|mma Çaama
CuaaaaCaa eaa.)

Çma Çaecau nu|a aaoaa|o moo|u _ooaCaaaa "a|uu|ao"
(Dhi mmi s) cag _aµaa _auL|aaaaao. Çmao Coaoqaø.
"LaaaaaaLLcc ÇaaCaaa" cag CLamo emu. _aaea. aaaamu
a|m|oaeaamu Çooau|aL CLaaoao LaaaaaaLLmu Çaaaao
Coamaeaao. _eaaoa LaaaaLL. Çooau|ao oaaeaaa|a|a CLagLCL.
_aao eaaagaaLLcc LaaaaLL _a. o|o m|Lmaaaamaøu
occa|ccaamaøu _eaao ncLccaa Ceemu.

naaaeuaa. Çaecau nua aaoaa|o Laooaa|o aaaamaøu
a|m|oaeaamaøu o|mLL e|ao o|o e|a|aaLLc±mmaa. Çma e|ao
moo|uamaøa a|acaaa. e| eøo|aøu _a|aa|ao emuCLaa.
aaaamu a|m|oaeaamu aao øa|ma eeaa|aaaa e|LLeaaao
CoqaaCeemu cagæc om occu Çmma|maa|ma! Çmaa aaoeeaau
caLa. CLaao|a occa|ccaamaøa acmLLcceaao caLaaa øm|LLao
Ca|e|LLamaaa!

ÇaCaam naaaemu Laaaaoau. aaaamu a|m|oaeaamu aacao
aeaa e|aaLaau Coaaoau. _aao _maa aacao moo|uamaca
aacaaoa aac±qu naaaa|Coa. _aoaa|Coa. LaLLoe|Coa CL|aaa
Çmaaaæcaa. cma om aa|a emu _ma|qoo moo|uao|a
ecacaaac±qu CL|aaa Çmmae|caæcaa. a|uu|ao|a m|oaamaøa
æmao e| _eo|au eøo|aaLLmu. e|aøamLL caa|m CLoaaCa
Çcu|oao. e| eøo|LLea Coaoqu Caaaaaaa Caoe| Cacaauo
Caamaa _gLL|e|cCeemu. e| Caamaaae|ccao maa aao|
Coaae|meaaa ae|a Ceg eµ|a|oao.

_aao Çaecau nua aaoaa|o _mo|o Çmma Çmao occaaaoo
ac±aaacmu aa o|aa|a _o||aaao. qCaaLL|a Caoaao|o aaaao
LcmaCaae±mma o|auaamca oLL|maaa|o ÇaeCaooau oagCu
Çoao, ao.Laaao amaeaooeaaCo cag øm|LL|ma|maaao.

ao.Laaaoaea. aaaao em ac± eo|aaoau. e|aaa Caamou _a|au
cag aeaaaaao. qCaaLLae|o aaaao _LCLaa om aem m|ou æc
eaaa m±aaa. aaaao umgu a|m|oaeaao|a aacao moo|u
aacaaoa aac±qu CL|aaa Çmaaaæcaa cagaaa Laooaa|o
occu Çmmaa. Lo qCaaLL|a Caoaao|o aaaao e|aaLaau CoaeaaCa
aac Coaa|mmaaaao. _co|aaoaao emuCLaa aaaao aaoøa|ma
eeaaCeemu caLCa Laooaa occu. qCaaLL|a Caoaao|o
_a|aa|ao|a maaao aaaao eaaæc _gua| a|acaaa.

Çemamo ac±aaacmu aa o|aa|a _o||aaao. "a|m|oae Caoaao|o
aaaao Lcc o|auu _oeaø ao.Laaao|a aaµµ|aaa|o m|ooau Çoao"
cag Coaoa|maaao.

aa ua ømuaaaaoau maaao aaµ euoaaao Coama aaa
ømuLaaaoau u|øma u|aaaaaca mcaaCeemu cag Çaecau
nua naaae|c±mmaaa. _eaao aa|Ca aa ma| uamaao
_auaaaCaaooeu e| eøo|aaeuæc n|auao Çmma|maa|ama.
a|.L|. 762-o ao.Laaao|a aaomaau CuoLCcau|aaeaø (o|aaao
CoaoeCaamao Çaama =aaaa|o noo Laaaaa maau) Çcu
CLaamaCLaa aao oaLamaø Çagu æcL Lo Cooa|aaao
CoaaaaLLc±maa|ama. Laaaa oLm Cuaµ|a|o noo aa ua
goaaoau uaooccaao _caa|a L|aa|aaoau co|auaaa Cuaµ|aø
uamm|. aa omau mmeau LaaLmaau e|aaa|o ug nmeaaau
Coaeamaaa aa ømuaaao oaL o|o Le±aaaao m|au|aa|mmaa.
_eaao acoaae±L Lo CaoaamaøL Laeu CumCaaoeamøu
_aeao Coaeamøu Cee±a cmLamaao ao.LaCe maa|ag
CoaaCaamaa|maa|maa.

Çaae|a. aaaao Çamoeu a|ao| L|aaaaaaaaøL LaaLmaau "o|aaa"
(Si ddur ) caa|m La|aL L|aa| nmeaaaaaaøu (Caaaa umgu aaoma
L|aa|ao|a _±amm| Çaaa nmeaaa|aea ae _uau (Rav Amr am) caa|m
om aL|.) Çooau|a _co|aaoaao nae| Coaa|maa|maaao.

om o|o eaoammao||aaao|a amaaLL±. ao.Laaamaø aaaaaoau
"a|uu|"ao|a Lc±ao|o Coaaøu ceeu _auLaa|o Çoao. øm|LLaa
a|m|oaeaaao ucmCu o|mLLo occaamaø ncLmaa _eaao
m|aaaa|mmaaaao cagu. aaaao Caacama mauua mL|a|a ua
_emuL|aaa Ca|e|aa Cma±aaaeu uammauaaeu CLo| emaaa
e|aoeaaaaaa _eaamaøu CumCoaaa o|o occa|ccaao
a|e|aaLLccaaaeu cmaa|maaao.

"Caacama Cumaaa|a mamao|o aaaao omaaLLcmaCaaeCc Çmma
m|aoa|o Çooau|a ao.Laaao _eaaao CLmuoe Caoaeaaca
mcaa|aaa aea|aaao. aaaao|aua _eaamaø
Coaoo|aCaaomuL±aaa e|Caaau ÇmmaCaa|oao caLa Loaaøu"
caa|maa co.cL|oa. CuaCo caa|m om aa o|aa|a _o||aa.

_aaqu aaaaoao ca Laooaa moo|uamca ama nme CLe
m±ae|oao?

Çmaa Caoe|aaa ÇoCao Laooaa L|aoaaa|a auaLLoo|. aaaaoao
moo|uamca ucmuoo, a|m|oaeaamcgu moqme Caaoo
m±ae|oao. muL m±aaa _oeaøL CLma|a|mma _eaaoa naae
uaLLaaauaaa Çaa _±LLaca aaaeu. acemaø nama Çau
aaamacaaaaa caa|m Laaaa muL|aaaa|a eaoaaaa Çamoeu
aaaaeaaaCaaem _aaCa aeao|aaaCaae±mLLa ÇaCaam aaaeu.
aaaoa Laa|aæaau. Caaµ|o Caaoo|. aoe|aCaaoo|. aoaoaa Lou
CLaamae _o|aøu aaauL|aaa umCmam aaaeu. aaomam
aaomamaaa. gmmaem gmmaecaa Çemama aae|cme|cauo
Caacama _eaao aacLL|±aaemea cooaemgaøu Cuo u|a maa|aa
aaaeu!

oaLaau gmmae±a Çga| - Laaau gmmae±a Caacaa aaoaa|o
aaaao auaua aa|aa _acaaou aac±aCaaomu e|aaa|o La|aaa
om eµaaaaa CumCaaooa Caacaa|aaaao. umoo m|ma aaoLLaaa
_e|eaaaa _a! Laooaa|o ucmuoo. aaaao caCaooau
Lae|a|maa|maaaCoa. _aCaooamu _eaaaoL Laaaauaaa|aaa|o
aemCaaoooau. aaaa|o Lamu _aa|. uaaL eaa mec aa±. umoo
aaoLLaaa. _Caa. _ea om aaa cag caaaa aaaa|o|mmau
_acaaou aem Coaoo|e|cm±au. ua ømaaoaaa cam|oao.
oaaaae uaamu ÇaaaoLLaaaaa _e|a _auL|aaaaao. (aa ua
ømuaaaoaaa ÇaaaoLLaaaa a|ccaaa _m|maLLmaa|aaaao cag
om o|o o|aa|a _o||aaamu. a|.L|. 996o|mma a|.L|. 1021 eaaa|o
_co| Coaa ao.La _o oaa|u caLeaao a|e|aaLLcc _acaaou
ÇaCeag Çagu o|o _aeaoaamu Ceg Ceg e|auaa amaaaaaoa
Ca|e|aa|maaao. _maa aaoaccaa|o aaaaaoL CLaoCe
a|m|oaeaamu mo m|ma aaoLLaaa _e|maaao ac±aaac±. Ça
ao.Lae|a naaaeaa ucmCu Çmaam±au cagu o|oa m±eaø
ema|maaao.)

_amao eaa Çooaa|mma ome|a amaaLL neae CuCoaaa|aeaaoaa
_±aa± omaa æccaaao mcaa _auL|aaaaao. Lo ouaaao|o
Çaaaaa æccaao aao|auaa Çae Ceaoao|o macCLmma. m|ooauaa
aaaamaø uemu om CLaaLaa eaLCLaa|ma caa|m Coaa| aacmaa
CLao Laooaa mmeau Lae|a|mmaa.

Çamøa aaaeu. _LCLaa _emCaae±mma ao.La _o oaau.
Laooaa|qu ca|La|qu CumCaaec o|o mce±aaaao. _eaa aaoaa|o
Laooaa|o Çmma aa. a|m|oae Caeaoaaao Lo a|æa a|æCaag
DZaaLLcmaCaae±mmaa. "a|uu|"amaaaa o|mLL e|ao aaaam±aaa
_oeaø naaaaLLcca.

Çma e|e|a|LaLa aaaam±aaa co|a uaao Loa Ceg eµ|a|am| Coama
m|oaaao e|cme|cma a|ouLCee± emaa. Ceg maaaamaø Çcu
CLaama. o|g eaaaaaao Coaa L|aµaa Cee±aaaaa. CLmuLaqu
_mao umgu occaaao|a CaaoaaoL LaLLmaa|. Caao CLamcao
Coaa e|mg emaaaao.

eaµeamøL L|aoaa Çoao. _aao Coama m|ou aeaaaCaaoeaaaa
aocu cag _aa. Caamou Caamouaa qCaaLL|a Caoaao|o Lmu
_eoaaaao Laooaa|qu Lc Cee±emCua cag aaaao
_ooLLccaaao. _aao m|aoau _aaaa Cuaouacmae|ce|oao.

_o|aae|a coaoaaa acma qCaaLLae|o øm|LLaa _LCLaaaaa
oCLa|a|o Çooau aaqam|a|mmaa. oCLa|a|a _co|LLcaa|o
Çooau|aa cm|aCLaa aaaao e|Caaa|aoaa _ooauo. meLaaoaaCe
mcaaLLccaaao. om øm|LL|cc moo|u aagea øme|a aoLa|aaa.
aøa| _±LLaca|o om aaCa m|au|aaLLmu _oeaø moqme
CLeLLcca.

Çaaaaaa CLamaaou cag Coaaaaaao. _aao CLaaeaa. CLamaaou
caLa Ceøaaou m±aa|m eµaau caøCu Çmmaa|oao.

mam|. ømau |LCLaacca 10 CLLae|. 200624 o|qaeLCLaa Caacaau

mauua mL|a|a eµ|aCaaamoaoaa mao aaomam ao.Laaao
caaaaaø caaaa ua Cuaaoao necaa|e|caæcaa caLa|o
coo|aaaaaa ÇmmaaaaCoa. _Ca _oe ae|aaaca Cuaao|o aaao
Caaec aoaaaamu L|aaao|o Caaam _auL|aaaaao. a|.L|. Laaau
gmmae±a Caacaaaa|o|mmCa _CaL|aL Laaoeaaao|o øm
_a|a|aaaCaaemaaa Çmmaa.

om Lmu a|uu|ao cag eme|aaLLcc aaaao umgu a|m|oaeaao
uaaa acmLLamao coao um|L CLaaaCaae±maa. ugLmu
_co|aaoaao|a a|maua|aau aaaeuaa oauaaµµ|a m|aeaaaa|o
caaouaa øogL±ao Caaam _auL|aaa. L|aama|aea|aaa
_oeamCaag m|au|aaLLc±mma aeaaaao|o Loa. aua
L|aama|aaaaøa aaCu aoaaa caLaaa m|aaaaaCaaem Çocaaaø
_ca Caacaa|aaaao. _eaaaoa aeaae|aaCea. mce±aaa
CumCaaooCea Coaaauo aoaaaao cLCLaau Caaq uecLaa|o
mac±au LaaaaaCaae±mma|maa|maaao CLao|maa|ma. om e|a|o
CoaoeCaamao _aa Çama|au aaauaaL Lmaaa|a a|cma aaou _a.

auaa mmgg _emaoaa caaaa ae|amcgu maaLLcgu Çooau|a
oauaaµµ|aaaaa ac±CamLL| emaaaaCoa. _Ca Ceaaa|o L|aoaaao
_LCLaa maoaaa Caacaa|a|mmaa.

emcu 1094. _co|a|o Çmma maaa|a caa|m ao.La _LCLaa
aaouaaaa. _eaa uaa _o moaoa L|oao caLea _co|L
CLagLLaø emaaa. øeaa|o Lau oaaeaa Çma aoaagaø _LCLaa
oauaaµµ|au ca|aCmaaa|a|mma L|aoaaao caCaaa caLa Lmm| cau
Ca|aaa. ocmCuaaa _CaL|aae|qu øm|LLaa Laooaa. o||aa.
Cµaaca. =aaa CLaam Çcaao|o cmaa aemu eaoao Cuaau øµo
Çmmaaa _ea _m|auaccaa. _LL±Ca CLaa Cuau øµeaa _ea
omeag aa|aa|maaoau camaqu _amaaa moaaae Lmoaao aaaao
_oo, a|m|oaeaaoaa ÇmLLaaao caLaa m|aaaaL Laaaa|maaa æc
m±aaa.

_aaaa aao|auaaaaaa _auL|aaa _a.

cLL± _CaL|a m|oLLaLL mmeau moo|uaoao _oLLmu
L|aama|auaa _a|LCLaaCaa. _CaCLaoaaaa _aamaø qCaaLL|a
m|oLLaLL|a CLmuLaaauaaa Løa|aaoa a|m|oaeaao _co|
CoaaCaae±mmaaaao. cma ÇCaamaa|a mao aaomamo ocaaao
qc qc e|ac±au ame|o cmm|au o|ama|o _acaa eac±au caaaou
CoaaaaaCoa. _Ca ÇCaae|a Lau Laaaaoaa uam|LCLaa|mmaaaao
qCaaLL|aaao.

mauua mL|aaLCLaoCe ÇCaaeu om mL|. Çamaaaa. au
eaµmaCoooau Çamea|a CLmauaa cmaao Coaoo|. aau L|mma aa
øoaaeaa moeµ|LLmaaL Laaaaaa.

_aao qCaaLL|aaao ÇCaaaeCa aceoaaa Caaµa
Caacaa|a|mmaaaao. _ea aceo|a aumaaaaa caLa|o _eaamaøa
ao| omCaamu Çoao. mc muL|aaaao. o|g Caae eµ|Lamao.
uaaaaCa eeaøao CLaam eµaaaao u|øma|mma qCaaLLae|o
a|m|oaeu aaqam|a L|møaaa Çamaoou caa|m oag necaa|.
uaao|acCa omaau oaama eaµaaa øm|aa o|maaaCa Caaam
_auL|aa|mmaa. Cuqu CLaLLaeceaao CooeaaøL CLmg _auLL
|a|a|o a|m|oaeu u|aL LouaaCaam oaa|aaaeu nmLCLmm|mma aaou
_a.

o|aaaL Laaau gmmae±a uaa|aL Løa|ao. qCaaLLae|o a|m|oaea
a|mooaLao u|aaae|auaa om L|aoaaaaaa Caacaa|a. "Caea|a
oauaaµµ|au noa|o eaLCLaa|ma" caLaaaa _a.

ÇmaL L|aoaaaaa Çme|auaaL Laaaaoau. noaCuaøu Çamaeae
CuCoaaa|. Laa| Coµ|aøu, a|m|oaeu eamu caa|m oaaeaa _aaau
omLaau. noCaaøu noo L|m _aaao u±ma. a|m|oaeL CLaaCoaag
nmeaøu caa|m _ao|ao oaama _aaau ÇaCaam Laau.

ÇmaL L|aoaaaa|a nca± e|aoe caaCea|o. Looaa|aaaeaaaa
qCaaLL|aaao. aua Caoaao|o|mma La|a aaaa|aaaaa CµmoComaøa
a|ouL|aaaao. ÇCaa maaa eaµma u|aa La|a ju|aøa au eaµmao|o
ommamaaea Laeu Coaae|c Ceemu caa|m _aeu _eaaao
nma|aaoo. _aoaaoaaaa a|m|oaeaao CµmoCoaaa Cmaaa|
eaaCaacaa|aaaao.

_LL±a a|maao aaaa|aa m|u|aau _CaL|a ue eµ|Ca Laeu Coaa
Laooagaøo ema a|m|oaeaao. _CaL|aa mmeau a|m|aaeaao
Çaecamaaa ø±uaaoaaCe mcaaLLmeaaa aem u|øma
_a|aoo|aøooaa|aa. "a|uu|ao" cag _eaao _aµaaLLmea.
_eaamaaaa o|mLLo occa|ccaao. æmao e|oaauao CLaamemama
aem noou Caaa|aaL CLaaaaao. mmaøa a|muL|aau
CµmoCoaaaøL La|a aaaa|aa CumCaaec aua _gLeaaao
oaaa|aeaae|cm. a|m|oaeaao _CaL|a uee|o u|aeu
_ea|aøooaaaLLma|maaao caa|m e|oaaaa u|aa ae|auaaa au
uaao|acCa Ca|aLLmaa _auL|aaaaao. caaea Coaa CµmoCoau
ucCc _aCeemu, _CaL|a uee|o a|m|oae oauaaµµ|aaa|a
a|aoaa m|ge|Ca aaCeemu cag CLoa Caacaa|aaaao.

maø aea|aa Cee±a e|oau Ça. _au|ao amgoa ema
qCaaLL|aaao Cuaaau o|o gg CLaaCoa. o|o _a|au CLaaCoa
_ooa. aeaø eµaCa Coaoom±aaa _oeaø _eaao emaCaaeCc
Çmmaaaao _LCLaa. om CLoaaøL Looaa|aaaeaaaCaaa cag
o|aa|au Çaaaa øm|LL|ccaqu cLL±au auaa quLaaemaao
ÇacCeo|a|o Laa|o|mma ÇmLa ocou CLa ema|maaa æmu cag o|o
a|m|oae o|aa|a _o||aaao ua|LL|ma|maaao. cma _ao|ao nmaaqu
Çooauo aauaaCe CµmoCoaaaø emaeaao Çeaao. ÇaamaøL
CLao CLaaøeaaa eoa|ao eoaoo|aacaaa _aaaoaa|o Lo uaaaao
aaa uaaaauaaL L|aaaeu CoaCa Çeaao Laooaaa _acma|maa
m±au. eµ| mmaa ao.Laaao|a _co|aøcLcc Çcaaoaau. aau
aec aaco|aaoau a|m|oaeaao Çaecauaaa ø±uaaoaa
mcaaLLma|maaao caa|m aaeaoau Çma qCaaLL|a aaa|aaao ma
a|muL|L CLaa aaau a|mooaLao|o Ca|aLLmaaa Caacaa|aaa
e|aoeaaaaaa om aaaaaaaaa _aaaaao _aCa _auLuaa|a.

cLL±aaea CµmoCoaaa Çooau|aaao|cu|mma ucCc aaCeemu.
ÇCaae|a aooam noo Løa| a|m|oaeaao|a m|ouaa ucmCu Çmaa
Ceemu. ca|o. aaaaaaa ae|a Ceg eµ|Ca Çoao.

mao|o LoCeg qCaaLL|a mamao|o Çmma a|mooaLao æ± Çma
e|oaaaa e|eaa|aaa. L|mø _mama Caoaa uaaaao|a aeaaaaø
Ça CaaemCoooLLcca. _aaL|a _aaaaaLLL L|aa|m|a|ao aoma
e|eaa|aaaaao. aaau cag _auL|aaao caaaa aaou L|±aøu.
caaaa CLamcCooe cmLmu caLa CLaam e|oaaao
_aaaLLcca. caa _aaqu Çaaao CoaCa aaCeemu. ocmCuaaa
a|m|oae Caoaamu ÇmaL La|aLLe|a|o Laaamm|Ca _aCeemu cag
m±e Coaaaaao.

_co|aaoaao omLmu Caao|aaaCaae±mmaCLaCa ugLmu _aama
CLaLLaeceaaa Çmma _aLa 2 caLea (Pope Ur ban 2) cee|a
Caaoaaaøu _eo|aCu Çoao cag aauaa|aa. Çooau|aaamaø
ca|aaa aaaaaaøa a|amuL± ocmCuaaa a|m|oae omaaa|amaøu
_aµLL e|maaaa. Ça mcmaa. a|.L|. 1096-u _em.

CLaLLaece|a Çmaa aaa|oaoaaa m±eaø ÇaCaam aaaemu
nem. _emaø om m|mLeu Caaeaaa Çmmaa _LCLaa.
_co|aaoaao _oo, CLaLLaeceaaaa a|m|oaeaao|a oCa CL|a
aaoea cag CoaooLLcm emaa caaaa aau neau caLaaa
auaøa aaCu m|mL|aaL LaaaaaCaaooeu Çaaa _ea om
omaaLLuaaL LaaLmaa|aCaaoo cee|aaa.

_ma _em CLaL Çaem uaCLmu uamamaao mcaa|aaa. mao
uamam. L|oaCoe±aa (Pl acent i a) cam Çcaa|o macCLmma.
Çaecaea uamam. _Ca 1096-u _em meuL|o aCoauaec
(Cl er mont ) cam Çcaa|o æ±aa.

Çma Çaem uamamamaøu ocmCuaaa qCaaLLae|o|mmau
Looaa|aaaeaaaa a|m|oaeaao emaa amaaaao. oeCeam qCaaLL|a
Cao _aau aua L|aa|m|a|ao _caa|a CL|a CL|a ømaaao
_gLL|aeaaa.

Çma uamamao|o a|m|oaeaao CµmoCoaaa uccaa Cee±a _eo|au
øm|aau _CaL|a oauaaµµ|aaaca CLa|meaaao cmLcaæ±a
o|aaoao. ǵLLao. Caaeao Lmm|au u|a e||eaa. LoCeg _uaeao|o
e|eaa|aaLLcca.

_a|au CLa Ceemu. Laaaa|au CLa Ceemu cag eaaao|a
Caaeaa _aaaa aoo|auaao Coaoo|e|cm±aaa. cooa a|m|oae
Caoaamu CLa|c eaaaao _gLL|aaa Ceemu. _aao caaaa
CLaa eqaaccaauaa _gLLm±au? uaaCo e|muL| ema CLa|o
LaøCLmmaoaaa nem. _LL± aa e|mLLuaaa a|m|oaeaao ÇmaL
CLa|o Laø CLgeCaamao _eaamaøo o|o oqaaao _o|aaaa
Ceemu. Çma aaaaaa _ao|aoaaL Laaaaauo om uaaacauaaao
Coaa|Cmau caa|m CLmu|au _eaamaø ÇmaaCeemu. caa
Coaaoau?

CLaLLaecea o|o oqaaaao _m|e|aaaa. Çooau|a oauaaµµ|aaaaø
ca|aaaa CaacaaLLce|maa|m Çma aaaaa|o LaøCLgu a|m|oaeaao
_aaemu a|mooaLa|a m|amaaL LaaaaLLaø nooaeaaao. _eaaoa
nme|aaao. euou. em. m|ou _aaaaaau LaaaaaaL Laau|aøu
CLagLL a|mooaLa|gacaa. oeCeam ea|a ømuLaaaøu Caaeaaa
Le nae|amaøa a|mooaLCa CLagLCLmøu. _aeaa _eaao
aa|cu ceeoe aca eaaa|a|mmaaqu L|aoaaa|oao. _aaa a|mLL|o
Coqaaa Caaea|oao. eaaa|a acaao Coqaaauo|mLLamaaa _eaao
ua aamu eµaøa Caacaa æcaa. _LL±Ca Caacamaaqu ma|
uamaao _emama aomL± Coaae|mu. _eaao _aaaøo
CoqaaCee±a e|ao|o Laaa| aeaa|mLLaaaCoaaaao _ma e|amu
nca±aaaa aomL± CoaaLLmu. uaaaaaaaL CLa|cL LmLLmu
eaaao|cu _aoaaau e| Cacm Çuo|aaa æcaa.

ÇLL±LLcc Cooaa naaaeaaaao _o|aaaca CLaL m|gaae|oao.
Çagu om L± CuCo Coag. om eaoamgo o|mLL u|aa CoamCLaµ|ae
m|aµaa|aaa. neaoo|a Caamao|LLao u|aa _oCoamCLaµ|e|o. Çamea
CLaaao _ea _o|aa naaaeaaaao Çae.

1. CµmoCoaaa ucLamaaa CumCaaooLLmu Çma aaaaa|o
LaCamaøu _aaaa a|m|oaeaao|a Laeaamu nca±aaa Çameaao
uaa|aaLLcme|mu.

2. ÇmaL CLa|o na|a amaa Cm|mu oeCeam a|m|oaemu
Coaaaaaaaøo Cooqea nga|.

8. noa|o a|m|oaeu aaµaCaaaøu eaa _eaao|a CLaa uamaa
Lamca e|oaøu.

Çmao CoamCLaµ|e|a Çga|a|oaaa CLaL _aLa 2. "a|m|oaeaaCo.
aaaaaaøa a|aem eamaao" caa|m _m|e|LaL Ceo|a|ccaa.
neaoo|eoLLcc ocmCuaaa qCaaLLaeu Çma aaaaa|o LaCamaa
maemaa.

ua neaoo|. CLamoaaaa oaLaao. _ao|ao Cmaaaaao caa|m mag
aaae|aao _±aaouaaa Caaem La|Caaamau gmmae±a Çga|a|o
_auLuaa Çma aaauaaa o|aa|aaa|o o|qaeLCLaa cag
eme|aaLLma|ma. o|qaeLCLaa caLa om uaaCua. qa _eCca. o|o
_emaCoa mcma aaauoo. a|ccaacc mmgg _emao qaaa
Caacama CLaµ|e aaau _a.CµmoCoaaa auauaa aeaa
a|m|oaeaamaøu Çooau|aaamaøu Çaca|o _auLuaa _ma aaau
uaa|aa a|µaa|o nmeaaa|a jauLaao Caamommouoo.

mam|. ømau |LCLaacca 18 CLLae|. 200626 mµaaao _µaaaø aaaa øou!

m|oCuooau aaau - La. aaaea 26

Lo ocoaaeaaaa eaaao. aaaao a|m|oaeaaaaaaL CLa|ma|Cmau
caLamø qa _acaaouaaa aaa|o o|qae cma|L CLa|o
LaøCLmmaao _aao o|qaeLCLaa cag o|aa|au øm|LL|ma|ma. o|qae
cma|aL|mø aaau o|maauo cLL± m±au?

neaua|o. maomao|o o|qaeLCLa|o LaøCaaec a|m|oaeaamaø
_ao|ao aaaeaao caeu _aaaa maaauaaaa Caaame|oao.
CLaLLaecea _aLa 2eaøu LoCeg a|m|oae Caoaa|a
_co|aaoaamaøu ÇLCLa|a e|aoeao øm|aa qa _guaau
Çmmaa. cLL±au nca±aaa m±mae|ca æ±a aaau Çoao _a
cag coCoamaøCu Ca|ma|mmaa.

_aao eaaamaø oCa Çae|o CµmoCoauL L|±aae|mu Cem|au
Cecaaau ucmCu Çmmaa. _aa oaaa|aaao Lmm|aæc _eaao
Caao|aa e|muLe|oao. moo|uao Çma aaaaaao omgu
ca|aLaaaauaccaaao cag _eaao muL|aaaao. _aCe. ca|aLaaaa
aaaøao|o m|aoøaoma. CµmoCou eµmae|mu cag m|aaaaaaao.
omCeao aaaao CµmoCoaaaa aaLLmm|a L|mø _eaao
aaa|aaaCaaem uemu CLamaø emaao. _LCLaa
LaaaaaCaaoooau caLCa _eaao Caaoaaaaa Çmmaa.

ae|aeu. aaaaaa Cµa|LLa oagaaa _eaaoa _LCLaaaa
øm|aCaao. aaaaa|o LaCamLLaa mou a|acaaaæ±a CLamoaaaa
oaLaao. o|aa|aaa|o CLaa ÇcuCLmLCLaa|m Laeou CLaam nL|a
aaaeaao Çamaaaae.

Lcca caa|m a|m|oaeL Laa||aaa Çma mao o|qaeL CLamaøa
aaoau aaaa|aaa. a|.L|. 1096-o uaa|a qCaaLLae|o|mma Lo o|g
LacaoaaL LmLLcc a|m|oaeaao. uaCLmu Lacaaa CµmoCoaaa
Cmaaa| maCama Caacaa|aaaao.

eµ|Caaøu aee|o CaaLmu aaaaaoau moo|uaaoau
Cec±aCaaeCc maCam|aaaao. moo|uao|a emao. eaaaaa
aoaao. eµ|Lac±caao øamaacLLcca. _aa _qeoaaamaøa
aaeaaLLcca. caa mcaa|ma caLCa _CaL|aaamaø mao|o
L|ae|oao. u|aLCL|a aaa _Laaaaao ouao|aøu e|auaa
maCamLamao caaau aoaaa _LCLaa Coaaaeaa|maae|oao.

aee|auaøu Cmaaa|o uaCLmu ǵLL cmLcca. Caamou
aaa|aaaCaaec ao.La _o moaoa L|oao. mmLLacaaau ncCa
a|acc m±aae|ccaqu Løa| Løa|aaa eaaaao aaaaaaø _gLLa
Caacaa|aaa. _ea Coaa u|aLCL|a Laa|oao|aaauaa aa|au. Lacaa
oCa Çcu Cmaaa| _gLLauo. ecaa|o|mma Camaaa. Laooaaa
Cmaaa|L CLaøu _aaaa eµ|amaøu LacaaoL L||aa
_gLL|aaaaa. Çaamou. o|qaeL CLaa eaaao cma eµ|Ca. cma
Çcaaa Cmaaa| emaaqu CµmoCoaaa Cmmaa m±aauo eµ|a|CoCa
aaaaa|o =mLcCee±a|maøu.

moo|u eaaao _LCLaa qaoe acmaCaaLLca CLa|cL La|mo|
CLmm|mmaaaao. ca||LLacaa m|amouaaøeaaa aac±qu aua aaLL|o
ǵLLao øameaa ÇmaøuL± aeauaao CoaoLc e|aau eøaaaaao.
_aaea. a|m|oae eaaaaoa Caaag eµaaeaae|c. æ±aeaa
_eaaao eaoaaL L|±aa m|aaaaLae|aoaaa|. aaa CoaaCe
_eaamaø naaae|cLLc±mmaa.

Çma naa| moo Loa Caamaaa. a|m|oaeaao|a uaCLmu aoLa| cag
eme|aaLLcc eaa Caµ|aaoc noLc om CLmuLacaa moo|uao
oaeaca aeaaaaao. ÇLL±o oaeacmaeaao na|aL|aµaa.
Çooaaaaa ameCee± emaa. (_aaea eqaaccaauaa uauammu
CoaaLLccaaao.)

maa|aa aoLa| noo|cc CLmuLac oaeacmae|ccaao o|qaeLCLaa
eaaao m|aoøaoma CLaaaaao. ca|aLaaaaL± oCa mao|o
CµmoCoaaa _acma. aaLLmgu aaaea amma CLmuLaoaCaaa
na|aL|aµaaa a|muL q±aaaao.

mao o|qaeLCLaa ÇLL±aaaa a|m|oaeaamaøa Caaoe|a|o m±maa.
Çaaao _aa|amu _euaamu Caaec qCaaLL|a mamao Çaecaea
mamaaa om Cµauaa|a a|mooaLa aaoe|a aaoaua|o ÇaCaam
CL|a Lacaa CµmoCoaaa Cmaaa| _gLL|a.

_aao ÇmaL Lacaao qCaaLL|a Caouaa oaCa|aaa æca
aaecm±ae|oao. ø±. Cao|aaaao|o _aeu Caaec ÇmaL Laca|a
Çoaø aaaocae±CmaL|o umgu CµmoCou cag
m|aea|aaLLc±mmaa. _aao _eaao CLoa|Caaca acaøu maaa.
oaCa| uaaoaCoCa _±aaa CaaooLLccaa. La|auaa a|m|oae
uaaaaaaa aaau Coaaa a|ouL| Çaaaa aµaaauaa Cao|aaa
mce±aaaao|o =mLma|maaaCo cag CegLLmm CLoa|Cac maa uaaCo
_eaaaoa aaaa| _µ|aaa Caacaa|aaaao. (Çma o|qaeLCLaa
eaaaao. LaµCLmm qCaaLL|a o|aa|a _o||aa a|LLa. 'mcaao’ .
_maa|auaaeaao' cag eme|aa|maa!)

a|mooaLao Çaaao aeao Caaeca. CLaLLaecea eaaamaøa
amauaaa coo|aaaaao e|maaaa. omaaa øameaa Coaoao|o
=mLcm a|m|oaeaaaø _euaau Ca±aamLeaao m|ooau
aecaaaøooaeaaao cag coo|aaLLccaa.

ÇaaL|mCa om aa|LLac cam|ooauo æcm aageuaa eaaaao
_gLLoau cag CLaL m±e Coaaaa.

_aaL±. L|aaao. Çaa|oama. Cµaua|. Çaaao| Caoaao|o|mma eaaao
CaamCamaaLLcm. om omaa|au CLao _e|eøLL|o m|gaaLLccaaao.
Çma eaaao aaaao maCagu eµ|a|Coooau mao|o aaaao aee|o
Lma|maaaoa cag Ca±aCa±a Caaag øe|aaa Caacaa|aaaao. aaa.
CuaCoo ma|aaaaCaaaaao|o eo|aaaCaae±mma Looaa|aaaeaaaa
aaaaao _eaao =e|aaau|am|a Caaag øe|aaaa o|aa|a goao Laau
Laauaa eme|aa|ama.

Ça|o L|aaLu caaCea|o. aaaao auau moo|uao aaaøeaaaCoa
cagaaa _LCLaa LamaCaae±mmaaaaCo ae|a a|m|oaeaao|cu|mma
_LL±am aaaøaao _eaao ca|aLaaaaCe Çoao caLaaaa! mcLLa
a|m|oaeaamaøu moo|uamaøuaa aaau. Ça|o aaamaø cmao
ouLmamu Çoao caLaaaa _LCLaa aaaao|a m|aoaaa Çmmaa.
cCaa|o. CµmoCou _eaamaøu La|a maaCu camaqu _LCLaa
_a moo|uao|a _maaaø ncLc±mmaa. moo|uaao ca|aaa.
a|m|oaeaao CLao CLa|o Çmaa aaaao|cu CL|a LacLoCuooau
_LCLaa Çoao. _eaao omCaau|ooauo o|gLaaaua|aa. _aCe.
caaaLLaøu oaaL|am| mmm|aoau aaaaoau caCm aaaao m±e
Coaa|mmaaaao. (Çma mmm|aoau aaaa|m e|oaaaa aaaao aua
o|aa|aCuaøu Lo ameaao|o Coaaema|maa|maaao!)

_aao mamaea mamaaaL LacCamaa maCam| ema a|m|oaeaao
mao|o aaaa|aa aaaaaoaaaa.

a|.L|. 1097-o qCaaLL|a uaaaao|a æccauLL oag _a|aaajaeuaa
necaaa. _CaL|aaao|cu|mma CµmoCoaaa ucLa ucmCu Çmaa
æccauLL|a Coaoa|ccu. mao mamaaa CLaLLaece|a
Caaoaaaaa _ooauo. uaaaao oagæ± ÇLL±am cmLacaco
CoaaCLaa ae|ouaa (auaa cµaa ocou CLa) eaaaao - Caaµ|omam
CLaaLLa|mo| CLmm eaaaaoa a|ac± m|gaa m±maa!

cma Çacagu Çooauo Çumam cLL±aaea CµmoCoaaa _acmCa
amea caa|m Cmaaamca LmLLcc ÇmaL Lac mao mao|o
amaa|a|o noo _e±Caaaaa (Ant i och) mmgaaa|cca. o|aa|aaa|o
Laau LaauaaL CLoLLmu qa _aa mmgaa Ça! auaa oaLa uaa
aaoaaaø Cuoaaa Caacama mmgaaau æc.

om maaa _ooa Caacacaa mmgaa ÇmeCaamao. noCo
ÇmLLeaao Ceo|Ca Cooo m±aaaeag amaaLLcme|meaaa _aaau.
_aaea. mmgaaa|cLLcc Løa|a|o. aaeou neeL CLamoao
amueaa ucmCu _eaao noCo aauaa Çmaa m±au. nee
cam|oao. Ceg cmaa aaaeaaaaaaeaea _eaao Ceo|Ca
eaCeemCuamao. Ceo|Ca aaaa|maøu Lac _±aa aeuou
Coaae|cm noCo Løma aae|ao aac±e|mu.

CLaaeaa Lou øam|a Løa|ao ucmCu mmgaaaø Çoaaaøu. Lou
CLamma|aeaao ca aaae m±aCaaem noCo ÇmaaLCLaa|maaao?
_eaao ca||ao emaaCu aaCu maema CLaaaa Caacaa|e|meaaao
_ooea?

a|m|oae o|qaeL CLaa eaaao _e±Caaaaa mmgaaa|ccCLaa.
_aCa auaa qaaemaaaa neeLCLamo Coaau Çmmaa. maa uaao
Lo|aao eacCee±a _Laau Çoao caCm m|aeaa|ao ama|aaaao.
_aao a|m|oaeaaao ca|aaaL CLa|c. eaaaoaaa _LCLaa _aCa
L|aoaaaaa Çmmaa. _aCe. mmgaaa aaoaa|o CLaa eaaaao
_aaaLLmaa|. La|a eaaaao nmeaaa|. aaa|aøu uaCLmu Le|
_eaamaø Çmmaa. _aaaaaa _eaao CoaaCaae±mmaaaao.

_aao omgu ca|aLaaae|auaa. CLa|c ema a|m|oae _e|a|a|a
neeLCLamoao aamae|cca. _aCe CLmu o|aao cmLcca.
LaµCLmm o|aa|a _o||aa u|o John St uar t Mi l l ( ) Çaaa
eme|aøuCLaa. 'a|m|oae eaaao nee|am|. auaøo aaCu
omeaaamea Caaag L|eaaaL Lo|aøu m|aoaøa aooLLccaaao'
cag cmaa|maa. (Çmma ncoaaoL LaaLLaaa Laeaaa|o aao|a
Çcaamaøa CaaemCLaa _aCa Lo| aaaaauo _aaaa a|amaaao
cag Ceg o|o o|aa|a _o||aaamu cma|a|maa|maaao.)

ÇaaaaaøL L|møu _e±Caaa Caacaca|a Lacaaaoeaaa Çmma
.L|ao (Fi r uz) caLea a|m|oae aoLa|ao|cu Leu CLmgaCaaem
Caacaca aaeaao accaaaco| m|u|caa|o a|mmae|cm e|ccL±aao.
Caacac a|m|oaeaao|a eouaa|L CLaaa. 'u|aLCL|a aCaaau' cag
Çooau|a o|aa|a _o||aaao Çamoeu eme|aøu ÇoouLeu
macCLmmaaa Caacama Caacacaøo Çmma Looaa|aaaeaaaa
moo|uaaoa a|m|oaeaao aeue Ca|aauo Cec± eµaa|aaaao.
Cemm|aao|LLca caaaou|ccL± CµmoCoaaa _acma. ca|aLLcc
_aaaa CLaaau Caaag eµaa|aL±Ca maCam|o Coamaaao.

CµmoCoaa|a ea|ao _aaaau ncoaoao m|ammaa. L|eu a|agu
Lmaeao caaouaa eaa|o eccu|ccL± Çmmaa. caø Laaaaaqu
_møaoao. _eo qoaao. DZma acccaao|a ÇacCeo|ao|o
CLmuLaa cmma eaaa m|aLL|aa. aaeaaLLcc eµ|Lacma aoaao.
aoe|a aoaao|o|mma cmma Laa _a.

_mao ouLeaa|aCLaa ucmu cmLaaa|au CµmoCoueao|ao
a|m|oaeaaoao CaaooLLccaaa u|oc (Naf ed Khal ed Mi shad ) caa|m
o|aa|a _o||aa cmaa|maa. (Çeaamo CµmoCou maaaaa
a|m|oaeaamu _caøeaaaoa cag Ca|ae|oao. aem±aaauaa
aaaøao|aCLaa. 'Çea a|m|oaea. Çea moo|u' cag LaaaaL
Laaaaa Caaao Coaa|maa m±au cag Caaame|oao.) ouLeaaa
Cm|o Laaaa oaco| ome|a æmam CumCaaoaaa Caaem cmau
u|oc. 'CaaooLLcceaao|a aaau nua uøa|a|a gaµe uecLaa|o
mµaaao _µaa|o øa|aaa a±eaoaaa cc± m|ama' cagu
øm|LL|ma|maa.

mµaaao _µaaaø aaaa øou! m|aaaaL Laaaaa æc m±aaa
_LL±Caam øma aaaaa|a Çga|a|o CµmoCou. o|qaeL CLaa
eaaao|a eouaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 17 CLLae|. 200626 mem CLaa o|qae aaaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea 26

CµmoCou maau a|m|oaeaao|a eouaa|e|cca caa|m aaeo _m|maau
ao.Lae|a nca±o Coao caaeaa Çmma|maøu cag om aeu
Caao|aaL Lamaao.

_aaea. moo|u eaaamaø _ma aaaaa|o u|aLCL|a Caaoe|
a|c±a|maa|ma. Çooaaa|a Çaecaea ao.Laeaa nua aaoaa|o.
moo|uao eouaaa CµmoCou maau. mag uaaaaoo Coama uaamu
_aCa oeac oooae|am| omgauaaa eaµ eµ|Coaaea _ea. o|aa|au
nooeaa _eaa aaomu _ma Cemm|au. Cemm|aøL L|mø _ea
CumCaaec ua moo|eaa mamo|amu qaauo
m|aaeæaLLcmaCaae±mma ouau Ceg. L|aaao ema
_co|aaoaao|a Coaoa|ma øameaaa Çma uaCLmu Caaoe|aøa
aaaeu cag Loo|aæc o|aa|a _o||aaao Ça| CLaa|aa
_auL|aae|meaaao. _aæc ÇaecauLcou. uaa|a _o|aaCeaøu
ao.Laaao|a _co| cag CLmauaca Ça| Coaoo|aCaaoo m±aaa.
Çaamaøa a|m|oaeaao aa CuCoaaa|a|maa|ma. maao aaaao|a
aaaao CuCoaaaoau. Ceg aaaaea _mm|aaamu LacCamaaoau.
nca±aaa caaea CoaaaCoaµ|a Ça|o|mma uco| a|acaaa.

_LL±LLcc Cmmaa±aaa m|ao. caa Coaa|mLLaa _LCLaaaa
ao.La?

muLuacæaao! ncaaama qCeag _maaaau. aua aaaaoaaaaaaaaa
m|aaaa _ea _maaa _aaaa o|aa|a _aaaoo|aaoaamu aemauo
øm|LL|ma|maaao. CLaaaaøamaø ao.La moaamaø _eaa
CuaaaaLLaoaaa Loa|aama aaµ»a caLemca _LCLaa om CLmu
L|eaø Ceg cmLc±mmaa. CuaaaaLLaoaaa _ma Loa|aamaaaa
_LCLaa _eaa aage uma||au æc.

ca||ao|a _ccaaou omLmu Çmaa. aoaagaø _eaa
CuaaaaLLaoaaCoCa caaea _Laa cmLccaqu e|aLLama|oao
caLa CLaam øµm|ao.

_aao aaLaa| Çooaa ao.La. aaamaa|aca|oaa Coamao oeacaa
oaaa|aeaae|cm (Çmao oeac. o|o a|aauaao|o e|aaa eøo|aaLLcc
LeaaaL LaøL||LLa|o cmLcca cag om amaa Çmaa|ma. _aao
nga|CoaaLLcc aaeo _oo.) CLaa ca||aa oµ|aa caaea Caaoaa
Coaoquag Loa|aamaa|cu Caccaa.

aaaøa æmao _a|aaaaao. o|o øm|LL|cc Løa|ao|o aa|aaco| Coaau
n|au CLaamae a|acaaao caaea Caaoaa aa Çaqu cag _ma
aage _auooa Ca|e|aaaaaa Ca|a|ma.

u|a naama _a|aaaLcaa|CoCa ÇaaaaaCaam _eo m|ao
caguCLaa _aama Çooau|a oauaaµµ|aaa|a ocmCuaaa m|aeaau
cLL± Çmma|maøu cag Caao|aaL Laaaaoau. oeCeam
uam|oLLøa|a|a _co|aaomu aua _maaaø ncLcc Çcaaaøa
aaaaCo oaaaeaaa|aaa Ceemu caa|m aaae
eoaaaaCaae±mmaaaao. oeCeam a|aau _a|aa|au aua a|aauaa|o
eøo|aaLLmu e|aaoa aua nL| emuaauaaa
amaaCaacaa|a|mmaaaao. mµo. cooa uccaao|qu Lae|
Cemam|a|mmaa. _co|aaoaaCo aage eaaaaoa aa|aaa aageu
CLao eacaaaøL LaaLmaaCee±a øµm|ao Çmmaa. Cacc Leu
a|acaaae|ccao aage eaaao ca||LLacaø e|aeaouaa
mcmaCaaeme|meaaao.

ÇLL±am _eouaa aaoaa|oaaa. moo|uao|a ǵma Cooeaaaa
ucøu Cecaaaca mouua caLea La|a aoaaaaaL Lae|Cammaa.
Çea Loa|aamaa|a oCaaaaa. aua _eeaaL CLaoCea. _eaa
aaoaaa ao.Laeaa moaaaaL CLaoCea Çooauo Caamou eamu
e|Ceamu Caaeceaaa Çmmaea.

CµmoCoaaa ucLCaamao. mao|o aageaaaau _co|mamaaau
omaøLmaa|aaaCeemu caLaa _m|maeaaa. _maL Le|ao|o aeau
Coqaaa Caacaa|aaa. mµo _a|aa|aao oµ|aaaac±. oeCeam
L|aama|aaa|qu nmLL±aaa _co|aaoaaao m|au|aaaa. aageaa|o
caaouaaa aaoCamaa. CaoCuaa|qu|mma. macmLLmg u|aa
Çaomaaaoa Ca±aCa± Coaaaa Caacaa|aaa.

Çea Çaaaaa oaa|maa mce±aaaaao omLmu CumCaae±mmaCLaa.
ÇaCaamLmu CµmoCoaaaa aaLLmm|a o|qaeL CLaa eaaao.
Cemm|aao|LL|o a||CLao|. aca (µ|oæu). o|caa (o|eLoo) CLaam
o|o maa|auaa Çooau|aa Caacacaaoa aaaa| eµaa|a|mmaaaao.

a|m|oae eaaao eaoau cag ca|aLaaaaLLcc Çcaao|o Çmma
moo|uao coCoamu LaaaaLLaa Ceg maaaamaø. uam|oaamaø
ÇcuCLaama CLaae|c±mma m|aoa|o Caacacaao Cemm| Caaec
a|m|oaeaamaø _aCa Caaag ao|aa aaaaCo a|acaaaaao.
LaaaaLLmm m|aoa|o Çmma aaaao oeCeam Çcaa|qu Çmma aaao
a|mooaLao|qu Caeaoaaao|qu Løma aaae nomaøo
jc±aCaaem na|aaa aaa|o L|±aaL± ae|aaaCaae±mmaaaao.

aaaao _mo| mmaa|aCaae±maa|maaao caLa Ca|ma uaaa|aaa|CoCa
a|m|oaeaao|a aaaCem| _caauaccauo CuCom|a a|u|m|aa. aaaao|a
_aaaa Caeaoaaaaoau nacaaaCaaem noCo Lømaeaao.
_aa|mma _eao. CLeao. øµmaaao oeCeameaaau aem
aecaa Cec±a øe|aaaaao. _LL±au Cem| _caaauo L|eaaao
_mama Caeaoaaao|a noCoCa øe|aa. Ceo|Ca ema
_oaaamaøa aaeaaa Caamaa|aaaao.

ÇmaL CLaaccaaaøL L|mø _mamaL Løa|ao|o _co|aa|aaaaa|o
_uama o|qaeLCLaa eaaao. a|m|oaeaao _ooaa _aaaa uaamu
m|amaauaao oaa|o|aao aaaao L|aeaaLLcc m|aoa|oaaa eou
eaCeemu caCmam naaaaeL L|mLL|aaaaao. _aaea a|m|oaea
_ooaa _aaaa CLmCu aaa|aoaau. o|amaæcaamaø La|o _eaao
mac±o ec±oæc eo|aa m±au, _aao oaa|o|aao aaaamu aaqu
CoaaaL L|aeaaLLc±maøu! _LL±Caaaa naa|Caaaaaaøu
CLaam±au. ouLaa|aaoau. Cooe Coaaoau. ma ammoau. oaa|o|aa
ucmu aµmma æcaa!

ma|uamaao Çmaa mcLLcca. uamaa uaaa± acacL Lmoaaaaao
CooeaaøL CLmoaa|a.

ome|a|o CoaoqeCaamao. _aeaa a|uu|aoaa Çmma a|m|oaeaao
_LCLaa ummeaaao _uu|ao|o aeaa _aaaaa Caacaa|a|mmaaaao.

om eµ|aaa 1108-oaaa aoaaa mouua. o|qaeLCLaa eaaaao Ça|
aaaaoau caa|m m±eaø emaaa. u|a|a.omoaa. a|uoa. Cuao»o
_a|a maaø uam|oaao|o|mma aage eaaao eaeaµaaLLcm
_e|eøaao CoaaLLccaa.

aaaaa|a Cmaaau Çm accaaoaaL L||aaLLcca. Lac mao|o Cmaaa
Laooaaa Cmaaa| maCamCeemu. _aa ecc e±e|o ecaa|o|mma
Camaaa maCama CaacaaCeemu. Laooaa m|oLLaLaLa Caamou
Caamouaa a|m|oaeaao|a aaaao|o|mma e|me|aa Ceemu. qaoe
Ça|o Cemm| a|acaaau. ÇaCaam Lac LmLLcm Cma±aaa
CµmoCoaaa Cmaaa| emu. CµmoCoaaa _maL Lac _acmaau
ecaa|o|mma (_aaea _o|aae|o|mma) maCam| emu Lacau nca
ema ÇaemaCaaem mm eccuaa CµmoCoaaa amm| mmgaaa|c
Ceemu. om mm mo aaau mcaa| ucme|cCeemu.

aoaaa mouua|a ÇmaL CLaaaa|ccu ao|au o|amauo _LL±Ca
aaLLammLLcca!

_aCaaomca Laooaaa _acma mao Lac _aa|mma a|m|oaeL
Laca|aaa mao|o acL|aao caa|m Çcaa|o mcma aaaaa|o qc qc
e|ac±a Caama±aaa. _aao _maaLac CµmoCoaaa emaaceamøo
caaouaa aacao nmeaa|a. o|g o|g aaaaaao _eaao eµ|Caaøu
CoaaaaCee±a|mmaa. Lo Çcaao|o uaaaaeaa|o mmgaaa|cCc
maCam Cee±a|mmaa.

_g emcaamaøL L|møaaa a|ccu|ccL± CµmoCoaaa moo|u
Lacao Cmmaa m±maa. (a|.L|. 1109-u _em) Loaa cam Çcaa|o
ÇLCLaa aaau mcmaa.

moo|uamu a|m|oaeaamu. Cuaaqu oaaqu. aaa|au aaamu. _aao.
Caamommouoo. aaa Cmm|mamao _aaaau aamm|o Lmaae|cLLcm
omuaa|| aacmu|aae± aaaaaaaaaa a|m|oae eaaao
CumCaaecaaao cag Lo a|m|oae o|aa|a _o||aaaCo
cma|a|maa|maaao. u|aa Caaauaa aaaaa|a m±e|o a|m|oaeaao
Caama±aaLLccaaao.

_aaqu omeµ|aaa CµmoCoaaa ucme|cCcau cag moo|uao
omCaaoLLc m±ae|oao.

aaaeu. maCL Laaaaa CLao. o|qaeLCLaaao caLae. om
øm|LL|cc Laca|aaao ucmu CumCaaooLLccae _oo. uamaa.
ocmCuaaa qCaaLLaeu _aa om mecaaoa a|ccuaaa ama|.
Caacama CaaeaCamL eaaaao _gLL|aCaaeCc Çmmaa. a|m|oae
eaaao|a cee|aaa øamaaøama La|a eaaao emaCaaeCc
ÇmLLaaao. _eaamaaaa Le nae|ao. neeLCLamo nae|ao
aaeu qCaaLLae|a LoCeg Caoaao|o|mma Caacama emaCaaeCc
Çmaøu. om Caaca mce±aaaaaa ucmCu qCaaLL|a Caoaao
o|qaeLCLaaaao mcaa|a.

_aCe. CµmoCoaaa moo|uao uemu Cµa|aae|ccaaao caLa
Ca|maaCu qCaaLLae|o|mma _aoaaoaaa o|qaeLCLaa eaaao
LmLLcm ea _auL|aae|ccaaao. Çumam _eaao CµmoCou cag
ucmu Laaauo. emu eµ|Caaøu aaaaLLmaau mamo|aa
CumCaaecaaao. _aaea a|m|oaeL Lac maCagu eµ|CaooaCu
a|m|oaeaao|a _maaaø ncLcca caLa CLao! aaaaea
aaaøaqaøa aaaaaa m|amao. _maa aeu ca|Ca Çmaøu Laca|aa
CLa|cmaCaae±maa uaccaaao. uamaa. L|aaao emu _maa _e|
o|qaeLCLaa eaaamaø _maL Le|aaa Caamaae|cm Çeaao Ceg
eµ|Ca Ceauaa maCama Caacaa|e|meaaao.

a|m|oae eaaao|acCa _LCLaa o|aaa omaa|aeLL Çmmaa. ae|a.
aaamaøL L|aaao CL|a CL|a mamao _aaeaa Çmaa|ama caa|m
uaaoa Lou _eaamaø Çmmaa. _aCe. Çooau|a oauaaµµ|aaaa
Cemca _µ|aa. uaCLmu a|m|oae oauaaµµ|aaaa - CµmoCoaaa
aaomaaaaa Caaem uaa|a a|µaa|o m|ge| e|mea caa|m CLmaaaeca
_eaao LaamaCaae±mmaaaao.

aaa|moceouaa _LCLaaaaa aoaaa mouua aaouaa|.
_maaL±aaaL Lae|Camm moaaa caLemu oCa _e±o
uaeuacma|mmaaa.

moo|uao|acCa omgau caa|m mouua|a a|ccmu _eaamca
Coama aaouaaaaaa Ça|o CLmu Coaau.

mam|. ømau |LCLaacca 20 CLLae|. 200627 aoaaa ooao»aaa

m|oCuooau aaau - La. aaaea 27

Laooaa cagu CLmm|oLLaLL|a u|a maa|a _acaaouaa
CµmoCou caa|m maaaa aaLLmgea cagu Cmaaamca
CaacaaLLcca. o|qaeLCLaaao. neaua|o m|oaaaa aaLLmgeaoo
ÇLCLaaao|a Cmaaau. _a ucmCu camao eµaauaa mam L|±aøu
aaaaamo oamaa Çaeu amaLLc±maøu. uamaa. Çooaaa|a
Laeaoa amaa. uaa|a _o|aae|o a|m|oae oauaaµµ|au oaam
m|geeaa mou m|amaauaa a|m|oaeaamaøu Çooau|aaamaøu
Çaca|o qa ÇmuLaa|aa cmLLeCa o|qaeLCLaaao|a _aaa
Cmaaauaa Çmma|maa|ma.

a|m|oaeu caaaaCaa eµ|ao|o Lae|aCaae±mmaa. L|aoaau _emgo
oag. uaao ÇaoLaa neaoo|LCLmaaao a|m|oaeaaaø
uam|aCaae±mmaa ÇaCaaag. mamaao Cemm| Caaoeaa mou
uaaaaL Laeoaaøea Coaoa|ccaa|a mamaea _uouaaa.

_a|gu CµmoCou e|oaaa|o qCaaLL|a o|qaeLCLaa eaaao
mcmaCaaece|au Lmm| o|aa|au _aaaa mooe|auaaa
øm|LL|mea|oao. aaa Cmm|mamaao _eaao aamm|o Lmaa e|ccaaao
caLa u|a CuCoaccuaa om ømmooacm. Cemm| Caaomu Løa|ao|o
Çmma uamg uaaaeaaao _eaao aacmu|aae±ao CLao Cec±o
oaaaaaaaa Çamoeu o|qaeLCLaaao|a mao _acaaouaao
CoaooLLcmema|ma.

u|oac caa|m o|aa|a _o||aa. e|ccao noa|qoo _aaaa moo|u
umgu aa uaaaeaaaoau Caaag Laaaae|cm. _eaaaoL Laaaa
Çcaao|Coooau Caeaoaaaao cmLL| _acaaoaaa uamaae|mu
Cem|a|o _eaao Çmmaaaao cag omg u|aaLLcCe Çaaao
o|aa||aa|maa. _aaaa Cuaouaa umm _o||aaao Coaooae|ccaqu
_cúµ|aaaaoL Lmm|a aeaø eµaa|ooaa Loo|e|eaaao a|acaaCe
Coaa|ama.

_LCLaa uaa|a _o|aae|o _co|LCLagLL|o Çmma ao.Laaao|a
a|maua øameu Çamø qCaoao eaa aaaeu. Çaaa cmCaaCe
Laaaa|maa|Cmau.

mmaaa gmmaemao|o caaaaaCaaaaa moo|uao|a _co| eq
cm|aCaaeCc ÇmmaCaa. _aaaaaaaaaa Laaau gmmaemaøL L|mø
Lou|µmaCaae±mmaaaao. ea|a _ao|ao Çaa maa|aa aaaeu.
aoaagaøL L|mø _ea uaa caa|m cmLam Caoa aaamaøL
CLammaoaCu ae|a. uaCLmu oauaaµµ|a m|aeaaaaaø cLCLaau
namaaoo. aoaaa a|mauoao|aaa Çmmaao _eaa uagu _LL±Ca
ÇmLLaa cag ægeama|oao _ooea? ae|aeu Cmmaa± u|aa
Cmaaao|o Çaaaaa cmLam. u|øma _Laau e|aoe|LLaaa
uam|e|meaaau ae|aaa m±aaa.

ÇaCaam aaaeu. aamou. Coama Caoaa|o|mmCa caaaa Caaoao
_±aa m±au cag _co|aaoaao aeaa|cmL LaaaaaCaae±mmaa.
eøo|aaLLmu e|aaoo o|o aa| mLaaCo CLmuLaqu
LaøCLacmaCaaomu eµaau _aama uaa|a _o|aa mmeau
Laeoaa Çmmaemaa. Çaaao aageu CLaam maa|aa aamamaø
n|a Lou CoaLLamaaa Leu CLaao CoaauCoCa CLaae|cca.

aoaaaaaoo amm| Çmma aaaaaaæccu mamaea maa|aa aaaeu.
Çeaao CLmuLaqu _auooaaoaaCea. L|aama|a aeaaaaoaaCea.
maa|aa aoLa|aoaaCea Çmmaaaao. CLmuLaqu aoaaaa
aaoma|o|mma a|oLL| caaaea Caaac eaooaoaaaCaa.
øo|aeaooaoaamaCaa _aµaaLCLaa m|amaa CLaaaa|o _µaa|
aeaa|mLLaaao. aoCo|. ua. Cao|aaa cag eaµaaaaa nooaouaa
_gLe|aaaCaae±mma aoaaaao aaau cag emuCLaa ÇaoLaa
_oou cmLcm. Ceg aa|cuaea o|ma|aøu CLagLaLa
Caamaae|meaaao.

CLaaaa?

oauaaµµ|au _µ|aa Caacaa|aa Çaaaoaaa. CµmoCoaaaa aaLLmm|a
o|qaeLCLaa eaaaao _caa|. _aa _co|aa uemu Çooau|a
oauaaµµ|aaa|aaµ Caaemea. mouua caa|m om aoaaa a|acaaaa
camao. _ma Cemm|aø eaa _eaa _acaaou eaa ucmCuaaa.
mouua|a uaeaaaøL L|mø uemu Laµa øm± aaaea
a|mmaaeaa a|m|oaeaamaCa CµmoCoaaa eµaa|aao.

o|qaeLCLaaao|ao|cu om a|ccu Çmmaa. maau aaao eou Çmaøu
aaoaa|o æ±aeaa Çooau|a umgu aa _acaaoo o|aaaaao
_µ|aa oµ|aae|mea. eµ|Lam mcaa|mCaa ÇoaoCaa. CµmoCou caøu
a|m|oae Caeaoaaaao cmLL| m|gaa|e|mea. aaoaa|a qccaa|o
mcmaaeCaooau ummaCLaaa æmu. oaco|aoaa m|møu Caeaoaaao
aaou acma m|møu. CµmoCou. a|m|oaeaao|a ju|aaa caLaa
_aeCa cmaao Coaoqu. Caeaoaaao|a _±a|o Laama na|aamu
L|m uaaao|a _acaaoo o|aaaamu æc _amCa Cuoa oaco|aaa
Cee±a _eo|au necaøu.

Çmao Coaoa|ccaa|aL± _eaao Çaaa|aaaao. ocmCuaaa
qCaaLLaeu a|aeCcmma _eaamaøL Le nae| Coaaa.
cooaemgaøu Cuoaa CLaLLaece|a _oaeaau. CeCmaa
Ceemu? cLL±au om quLaaem aaoaaaøo CµmoCoaaa auauaa
aeaa om CL|a a|m|oae oauaaµµ|aaaaa ac± cmLL|e|cm±au
caCm _eaao m|aaaaaaao. a|.L|. 1178 eaa Ça Caacamaa.

_ma emcu ao.Laeaa Çmma gmaa|a uoma caLea
ÇmmaCLaaaa. eµaaLL± _eaa ea|oaa uoæa caa|m o|gea
Çooau|a oauaaµµ|aaa|a oaaaeaaa|aaa _aaLLccaa. o|gea cag
Coaoea Caamou _a|aLL±. o|gegaøu Çaomgaøu
ÇacLLccCaam CLa±aa cag aeaaaCaaoooau. eaCaa.
_gLeCua caummea. ømocµ|a (Gumusht agei n) caCmam øgm|o
uaaa. Çegaø eµ|aac±aaa nca|mmaaa. øgm|oaaaø _ea
uaaCa oµ|a. oauaaµµ|aaaaø aoLa| uaa||.

Çaomaaa ao.Laae cLCLaa oµ|aaaac±. aaa oaaaeaaa|aaea
caa|m aaeca _amaaa Coaoa|ccaaaoa ac±aCaae±mmaea
_ea.

_mao ouau ao.Lae|a L|aa|m|a|aaa ca|Laa _emCaae±mmaea
CLaa ooaeaa. o|aa|aaa|o cLCLaaaea na|aøu o|o moo
_auaaamo omea. qCaa oauaaµµ|au ÇLL± maouaa|mCa caa|m
aeao Caaecea. uaa|a _aaaø e|aeaouaaea. om mamo| Coaa
Laaaaoau. aaomamaøL CLaa ao.Laaeo oma|aa m|oeaaaa cmaao
Coaoo| a|m|oaeaamaø ca|aaa aaaaaa mmaa|e|coau cag
m|aaaaaa.

ooaeaa aoaaaao oma|aae|ccao aagaca _|o|. LmLLao
Ceaauo CLaae|mCu cag _mo|a ømocµ|a. _ea LmLLcm emu
Coaa| a|acaaau aoaaaaa a|oLL|aCaaem CeCmam ÇcaaaøL
CLaae|ccaa. ooaeaa e|cauo aoaaa caCaooau _aµaaL
CLaaLLma|maCaa. _aCaooau Laeu CumCaaecaa.

om accaa|o ømocµ|agaø ca|aaa aaau Coaaeu aaaaaa|.
CegLL|o aa|Caam uaaaaaCe aau m±øc±aCaaeme|coaua cag
Caao|aa|m _oeaCa CLaaaa ooaeaa.

ÇamCaam aaaeu æc Çmmaa. Çma ooaeaa om CL|a eaa.
ao.Lae|a L|aa|m|a|aaa ca|Laa _emCaae±mmaea camCLaau.
aua aaLoaaao o|L|aae|a om Løa|. cua. o|oao CLaam
Çcaaao a|m|oaeaao|cu|mma Ceag Çooau|a oauaaµµ|aaa|o
Çaeaa|mmaea _ea. Loeauaa maaaama Løa|aao Cemm| Caaoo
m±ma aaaao. aeau øe|aaao Lou CLamma|a CµmoCoaaaau
Ceoom±au cag m|aaaaaa. CµmoCou a|m|oaeaao L|±a|o Çmmaa
_emaøo oa|aa m±aaaaaa Çmmaa.

om u|aaaa ama|Ca _ea Çamaaa oaaaeaaa|a|a naaae CacmL
CLaa|mmaaa.

_aao oaaaeaaa|. ÇaCaame|a aaLLaaeaaa Çmmaaao Ceg
eµ|a|am| aaaaaaøa aaaaaaCee±a|maøu cag _m|e|aaaa.

mooCeaoaaa _LL±am aaau cmLce|oao. LamaCLaa ao.La.
nca±aaa ooaeaaaa aa|Caam aoaaaaa _aaa|aa (_aaea.
øgm|o uaaa) _ea _LCLaa _emCaae±mma Løa|aao _eCa
_ooau. oaaaeaaa|a|a øgaamao Çmaaaa cag Coaoo|e|ccaa.
(ÇLL±au Çooau|a oauaaµµ|au o|ageca Ceg e|oau!)

a|.L|. 1182-u _em aua LaCaaaLaaea eaa|o ao.La uoaæa
uaeuacmaaa. _aeaa ooaeaa CLagau aaaa|mmaaa. uoæa
uaeuacmae|cc Coaa| a|acaaaCu aua Lacaaoa a|ac±aCaaem
LmLLcme|ccaa. a|ccaacc uaa|a _o|aa mmeaaau aLoaau Coaaa
Caacaa|aa _eaa aageu. Çagu q|aem ÇcaaaoL
L|±aae|ccao _eaaaa ao.La caa|m m|ao. caaouaa o|mmaoaamu
L|aama|a aeaaaamu ooaeagca CLaa Coaa e|muLauo. aaCu
maema _emaø _±Le|eaaa cma|aCaamaae|cmL CLaaaaao.

ooaeaa eaaaaa. _a|o omCaau|oao. ocmCuaaa uaa|a
_o|aaaeau aaLLmgeCaaLau oaaaae e|oau|oao. _aao muaøa
Ca|ma _Coaoaeca CLaoCea. ooaaaoL CLaoCea uaeaaaa Çeaa
o|aa|au q|caa|qu Coaoqea|oao. _aao. _aama uaa|a
_o|aaCeaøu _emCaae±mma uaaaao|acCa 'ooaeaa _oou'
caLa om ae|aaam±aaa CmaaaaL Lae|a|mmaa Çaa _±LLaca
aaaeuaa|ma.

Çaa±LLaca|oaaa _ea CLaa|m ÇcaaCoooau _emaø
_±Le|maa.

o||aa _LCLaa a|m|oaeaao|a _maaaø ncLc±mmaa. u|aeu
aeauaa ooaeaa|a eµ|a|o øgaa|cauo LaaaaaCaae±mmaaaao.
_aaqu qa _omaaLLuaa øµo|o _mmacm eµ|Ca CLaa om moo|u
eaaaaa ømae o||a aageu aaaa|a Caaage|c. ooaeaa o||aa ua
LacCamaa m±e Coaaaa.

1187-u _em _ma aaau _auLuaaa. acL||ao (Ti ber i ous) caa|m
Çcaa|o mcma aaau. o|qaeLCLaaao|a e|aoa|o u|aa Caaúauaa
mcma aaaaao cag o|o CoaooLLmeaem. _emgo oag Ça.
a|ccaacc Laaaa|au a|m|oae eaaao ÇmaLCLa|o ÇmmaCLaaaaao.
ooaeaa|a Lac _aeaa _caa|aeaa|mma _aa|au mmeaaau Çma
aaaaa|o Ceo|LLmaa|aa. _eaamaø u|a mamaaa Ca|au. o||aaeca
Caacaøu Çma aaau ae±LLaa CµmoCoaa|o CLaaaaaa m±au.

_LL±aaaa _aa.

caoCuao. mLoo. auooa. ooaoa. CLama. µa.La noo|cc _aama
o||aae|a Lo maaaaaoa aaLLmm| maCam|a moo|uao|a Lac.
o|aaa CµmoCoaa|a eaoo|o ema m|ama.

_aamaø CµmoCoaa|o Cuaaau _gLaaa|au a|m|oae aage eaaao
Çmmaaaao. LoCeg Caoaao|o|mma CµmoCou ema eo|aaa
Caacaa|a|mma a|m|oaeaao|a cee|aaaCaa a|ccaacc oamaa
ocou. ae|a. o|o Laaaa|au nomaeao|ao. om aaau cag
_auLuaaao cLL±au ocoaaeaa|oaaa na||µLL Çmaøu cag
a|cceccuaaa Ca|maa.

ocmCuaaa moo|u aagemu aaa naaaeaaaaa a|aCemaaa
aaaaaa|cma _maa aaco|aaeaa|o aoaaa ooaeaa. aamCu
ca|aLaaae|auaa om aa|au Coaaaa. CµmoCou uaamaø _ea qa
_m|e|LL Ceo|a|ccaa.

¨_aLaø|a CµmoCou ma|a CLmuaaCo! CµmoCou om La|aju|
caLaa naaaoL CLaoCe magu _m|Cea. om aaaaa|a mou _ma
uee|o aaau o|maLLmeaa maa e|muLe|oao. maaoaa e|muL|
Caacacaa oLLacaae|muL± CacmaCaaoa|Cma. _LL±o
Coaeaaoaaao. ca Cuaaa Coaaa|o om Løa|aaau maao oaøL±
Coaeamøa Caaeaaa m|oaaaau maa naamaø _o|aae|cm ema
eµ|Ca CLaae|mCea. aaauaaa aae cag maao m±e
Coaeaaoaaao. e|aoeamaaaa CLagLL cagacaaoo caLaa
ÇLCLaCa Ca|e|aae|ma|Cma ’ ’ .

u|acco _oo. a|u|mu _oo. neaua|CoCa ooaeaa CµmoCoaa|o
aaau o|maaæcaa cag e|muL|a|maa|maa! _Ca ouau. CµmoCoaaaa
aaLLmm|Ca amea caLa|qu nga|aaa Çmma|maa|maa. _aaaoaaa
_LL±am _m|e|LaLo Coaaaa.

CµmoCou uaao Caao|aaa Caacaa|aaaao. _eaaoa
CaaoaaLLaaaaø CmCaa|aaa Laaaa|o o|qaeLCLaa eaaamu
Caao|aa _auL|aaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 24 CLLae|. 2006
28 a|moaeaao|cu a|oau

m|oCuooau aaau - La. aaaea 28

muLm±aaa _oeaø Çaaa aLaeu. _aL. aa|e. CLagau. CLa|o
maccu|aau CLaam øeaaaoa Caaec uaaaao u|aeu _jaeu.
Çaaaaaeaaaoo o|aa|aaaaøo gaµma Ca±aao Çm aa
e|aoamaøo _caa|e|mu cee|aaa. øm|LLaa. uaa|a _o|a
aoaaaamo Çaaaaa øeu Lacaaeaao u|a u|a CoamLu. _mao
CoamL cee|aaaaøo _caøLeaao|o aoaaa ooaeaa
maaauaaaea ucmuoo, omg e|aa|aaouaaemu æc.

CµmoCou maaa ooaeaa|a Lacao øµma m|amau CLaauaamaø
_ea e|maa CeemCaao caaaa o|aa|a maa|aaaeu eaamaCaa.
_Ca _oe maa|aaaeu Caaeca. _ma _m|e|LLaøL L|aaao mcma
ouLeaamu.

neaua|o CµmoCou uaao CLmuLaqu _LCLaa a|m|oaeaao, om
mmmo aaaaaaø uaaaoe|o aaaaaa Çoao. ooaeaa|a Caaca
Cemm|ao cmLmaa|a|mma Lau _amø om aaaeuaa Çmma|maaoau.
Çaaaa aau Çmaa|ema _aLaaL CLaa|m aoaaaaL CLamcLmaaauo
e|ccao L|ae|aoe Ceg e|auaa ÇmaøCua caa|m Caaoaaau
aaaeuaa|maaoau. CLoaeaaaaa mou om ouaaaaa aae oaaa|aua
cag aecm|aCe _eaao e|muL|aaaao.

_aao CµmoCoaaa _LCLaa _emCaae±mma a|m|oae
_co|aaoaao Ceg uaa|| o|ma|aaaaao. moo|uLac mamaø Ceo|Ca
mmgaaa|c±maa|ma. o|. caaaa aaou _eaaoao aaaøLL|±aa
m±au? mamaøo CLaauaa nee. umaae eoa|ao _LCLaa
Çmmaa. Lo uaaaao eaaa|qu æco ouao|aae|c m±au. Caacaca
aaeaaoa a|maaauCoCa _aeaa moo|u eaaaaoo Coaae Caaooo
Coaea. _aaau um| aaau Caacaøuaaao _LCLaa
LaaaaaCaaoooau. ae|a. _amøo qCaaLLae|o|mma Cuqu o|o Lac
nae|ao ema Coaoau.

_co|aaoaao|a Çmaa a|ccu o|qaeLCLaa eaaamaCa L|±aae|oao
caLaaaa Ça|o maa|auaaa. _eaao Caaca aaaaaoao _LCLaa
u|aeu Coaama|mmaaaao. ae|a. Caacacaøo o|amLLc±mLLa CLao
_acma a|cLLa|qu _eaamaø e|mLLu Çoao. m|ooauaaa aaaaCo
aaeaaoa a|mma aaaaaaa Caacaa|aao. Caaoe|aa ucmCu oma|aa
Cm|mu caLaaau _eaao _m|ma|mmaaaao.

_aCe. aaao m|aoaa _eaao _co|aaoaao|cu Ceo|LLacaaao
Coaoo|e|ccaaao. aaau Caacaa|aao Cemm| a|acLLa Çumam
aocu. euLaaaa mmgaaaa _gua|aaaCaae±mma _LCLaaaa
CµmoCou _co|uamaaaø caa CoaeCaag L|ae|oao. uaaaao
acmau mmgaa mmgLCLmaaaa cee|a Caamou aeaoLLca
Caacaa|aaaao. ÇLL±Ca aaaøLL|±LLa o|auu cag cLCLaa
L|maCaa. _LCLaa aoaaa ooaeagaø _aua|a aa _gLL|aaaao.

aoaaa Laaaa Coaaaa. aaau Ceecau. _eeoeaaCa? _ea
mao|o maaeaa Caa|aaaau _aaaa. _aCe au ouuaaaaa
Ca|e|aaCaam _ooauo Çagu o|o L±ao Çmaa|ema
CµmoCoueao|amaøo o|o oqaaaaoau _m|e|aaaa.

_ma e|ma±a|o|mma Laooaa mmauaaa Çooau|aL CLaao|a
acmLLac±aaµ emae|mu. _aaL|a CµmoCoaa|o noo uaao
_aaemu CLaao|a ø±uaaoaa _aaa|aaLLmeaaao. noma
a|m|oaeaao. Lo qCaaLL|a Caoaao|o|mma ema m|amaauaaa
aaa|a|maøu a|m|oaeaao _aaemaøCu Ça CLammau. ua
e|aa|aaou LaaaaLLc uaccaa. aaaao umgu moo|uamca _eaao
ouuaa _aCa eaµoau. _aao. Çmao oqaa aage eaaamaøL
CLammaaa. (_aaea o|qaeLCLaa eaaamaøL CLammaaa.)

_eaao ucmu au ømuLaa|amca mamLa a|aaamaøo CµmoCoaaa
e|cm Ceo|Cam|e|c Ceemu. na|maø naaaeaau nem. maaa e|cm
Ceo|Cagu o|qaeLCLaa eaaao ua aaaøao CaamaaLLc uaccaa.
_aao _LL± Ceo|CageamøL L|aeaa Caaaaaaa _eaao
aaoaøL Laa a|aaaao (Çma a|aaa caLa _mmaaoa o||a
maeaaaaa øm|aøu.) acc Ceemu. eaaao|a ømuLL CLeao
aaoaø qma o||a a|aaa Coqaa|aao CLaau. øµmaaao camao om
a|aaa.

ÇmaL L|aeaa Caaaaaao Coqaaaaeaao aoaaa|a _±auaoaaa
Caacama Çmaa Cee±a|maøu cagu naaae|cLLcca.

ÇaaL|møaaa e|aLjcmu m|aµoo|ao _auLuaa|a. aoaaa ooaeaa.
_aoaaa |a|a|o cmaaCee±a mce±aaaaaa CumCoaaa naaaaeL
L|mLL|aae|ccaa. _aao ncCa _emaø o|qaeLCLaa eaaao|a ua
omCm Çaaau necaaa. na|maøL Lama|maøu eaaao|cu aLLu
eøo|LLa Laeuooea cag _emaøa Caaam|e|cca.

_aCe. L|aeaa aaa|aoaaa camaqu aua oauaaµµ|a coaoaøo
eo|LLeaao _ooea? _aCe _eaamu au ø±uaaoaaa. _eaaoa
aocaaaL CLaaøeau aagaca acauCa cag m|aaaaea.
Caacacaøo Çmma _gLaaa|au o|qaeLCLaa eaaamo Laaaa|au
CLmaaaa L|aeaa Caaaaaaa aaCa aa CoamaL Leaa|o|mma
ac±e|meaaa _m|e|aaaa! _aaca Çagu cµaa|au eaaamaaaa
Caaaaaaa aa oCaaaaa aoLaaa caLea _o|LLaa cagu
Coaoo|e|ccaa.

aoaaCa ÇLL±am mce±aaa CumCaaoeaaL Laaaae|cm _eaa
_auooa CLmuaao. aoLa|ao auua Çmaa m±aua? oeCeamemu
_maøa Caamou Leu CLacm m±maeaa o|qaeLCLaa
eaaamaaaa L|aeaa Caaaaaaa acc _auL|aae|ccaaao.

u|aLCL|a ømmeao|ao cag aa|aaa|Ca _acaaou aaeLLcc
o|qaeLCLaa eaaao o|oaaa ae|a. CLmuLaaauaaa a|m|oae eaaao
aoaaa ooaeaa|a Çaaaaa mce±aaaaao om aLoa Cooe|ooauo
aama|auaa a||CLao|aøu aca mamaøu Cooo m±maa. gmgaaeaaaa
a|m|oae eaaao aaaoa eaa ma|ama CLmCmaaaaoa aaoa|o
aaa|aCaaem mcma CooeaaL Laaaa ooaeaa. _eaamaø
_aoaaao Cooe|o amaaao eaaa|aCaamaaeu naaae|ccaa!

CµmoCoaa|a _ao|aaa _LCLaa Çmmaea CLaa o|L|ooa. _eaa
aeemu CµmoCoaa|a uaamuaa Çmmae|a CLaa aac.L|a±
CLaa|oaa. _aama Caa|a|o ocmCuaaa uaa|a _o|a moo|uamaøu
Çma CLaa|oaaaaa o|aaa e|ooa. Coaa _cúµ|aaamu
LmCaaaoamu Caamo mmouoo. eaµmaCoooau _aaLau
Çaaaaaaau amaeaaau ucmCu CLaa|aa ÇCaamaa|a CLaaao
Coaoo|aCaaem. aaaaaao om oauaaµµ|aaaaa ac±CamLLL
LamLcmaCaae±mmaea _ea.

_aaaaa uaaa|a Lccaa aae|aaa o|L|ooa. maaa e|cm
Ceo|Cam|aCLaa om moo|u eaaæc _eu|aaaaaaa
mcmaCaaeme|ca æcaa cag naaae|c±mmaaa ooaeaa. aae|aø
n|a u|aaaaao Coaa. _emca ema Looaa|aaaeaaaa
CLeamaø Cee±a Le nae|ao. _acao. neeLCLamoao
CLaamemam _o|aa. CaoaeuaaCe eµ|agLL|aeaaaa!

caa L|aoaaaaa|e|ccCaamao. ÇLL± Laooaa|o|mma LmLLcm
Ceo|CaCLaa a|m|oae o|qaeLCLaa eaaamaøu _eaau
ømuLaa|amaøu _eac mamao|o _acaaou a|acaae|oao.
_eaao ca|LaaøL CLaaCLaa cma maamu _eaaaoo
CoaaaaCaaooe|oao. om auo aaaa|o ema|maaao caLa
Ca|maaCu maa uaao Caacacaaaeaaoo oaaa|aCaaeme|meaaao.
_ooaau. _LCLaa _aa|mmaeaamu a|m|oaeaaCo!

_aCe. ø±uaaoaa eaµ eµ|amg _eaao _aa|aoaa o||aaeaø ema
Coamaaaao.

_ag o||aae|o _aa|amaaaa m|eaaea a|ccaao cag cau
a|acaaa. m|o amm|aa||aoau. _amøa aaca|oao. _aao nae|ao
a|acaøu caLamø naaaeaau|oao. _aa|ao moeaµe. ugeaµe
øm|aCaooau _aama o||a _aa o|ma|aa|maae|oao.

_aCe Looaa|aaaeaaaa CµmoCou _aa|ao _aamaøo o||aae|o
Lc±a|a|qu øo||qu u±maCLaaaaao. maamaø oaaøLLmuaa.
CLmuLaqu _mmaaaaao|o. ueoCeo| qaaao|o æcaau _±aaa
aaa|a|mma Çma o|qaeLCLaa eaaao|a ø±a|mLLL Løa|aao
Caamauaaa Cmaaao aaaa|a. o|aaa aaaaaa eoa|ao Çooaaaaqu
Loa Çmmaaaao.

a||CLao|a|o Caacacaaaeao _acaaLLcm _eamu CLeamu
mao aeaa|o aea|LLa|am| Ceo|Ca a|cmaCLaa. Lo|aao a±aa aa
øµmaaCaaagaø nee|c m±ae|oao om aaaao. Ceg eµ|Ca
Çooauo aam|aL± _aøµmaaaaa aco|o eo|a Caaamao. L|mø
a||CLao| ma|a Caacacaa Cmaaa|a a|muL| m|ag _maa aaa oL|aaaa
o|o|aLLca _aaaa o|aa|a _o||aaamu La|e Coaa|maa|maaao.

Caacacaø noCo Çmmaeaamu a|m|oaeaao. Ceo|Ca
_ooa±aCaaem. _aa|aoaa m|ameaamu a|m|oaeaao. Coama omaaa
uaamaCa nae ugaa Caacaca a|m|oaeaao maouaaL CLaacmu.
_eaaoa CLmaaaeaa uaa|a _o|aae|o a|m|oae oauaaµµ|au caa|m
ceeu mo|ma CLaacmu. ocmCuaaa _aL uee|o|mmau
a|m|oaeaao CeCaam CLaaaa eoLLccmu.

om aaa|a oaLu!

Çaaaoaaa cag Coaoo|e|c m±aaCaamaqu _LL±aaaa L|aaao
_a|LCLaaa. caaaaaCaaaaa qCaaLLae|o a|m|oaeu eqeaa
Cemam|aCaaecCaa. _aaaaaø _aaaa _CaL|aae|o _aa
Cooeaaø mamaø mao Caama uamaa Caacaa|e|cca.

ÇaeCaooau om Lmu|maa. CµmoCoaaa mmgaaa|cm. Cemm|au
CLmge|c±mma aoaaa ooaeaa Çagu Caacacaø Ceo|Caaaa
Çmaa|maa. Cemm| eaaaa. mamaøo _ea aaComaa aeaae|oao. ca
_LL±?

e|oa|aa _eaa uma|| L|aaaa|amaø _ea _o|aa La|o Çagu
e|Caaauaaa. ¨Cuaaa o|qaeLCLaa eaaamu maaa e|cm
Ceo|Cam|e|ccaaaoa cag Ca|ae|oao. Çagu om o|oa ma|o
Çmaaoau. _eaao ÇmaøuCLaCa mau Cemm| e|µa maeouaa noCo
CLaaao _eaao uau u|aeu emaaLLmu. caaaaa Çmmaaqu
_eaamu øm|LL|cc aaou Çmmaaa _co|L|maeaao _ooea?
_eaaao mau _euaaLLmaaaæcaa ’ ’ !

ÇLL±au om uaaa Çmma|maa|maa camao muLea Caamou
o|auuaaa. _aao ooaeaa ÇLL±aaaa Çmma|maa|maa! _amø caa
Coaea?

ooaeaa CµmoCou maaa mamLL± aaaaLLmaa|. aua _a|aaaaaa
_aCa m|aomac±e|cm. oaeaaouaa _aaLLe|ao|o =mLca
Caacaa|aCLaa. ma|o|mma Ceo|Cam|a a|m|oaeaao _eac mamao|o
Lo aocaao _gLe|aa|m Coaa| ema Coamaa. _ccaCeag ncCa
uemu L|aaLLLccea. _eaao _aaaa CLmu aua _maaaø
ncLcc aca (Tyr e) ma|o ø±Cam| eo|aaoau cag _gua|ao|aaaa.

o|qaeLCLaa eaaao ca|La|o|mmau o||aae|o|mmau Çagu Lo
Çcaao|o|mmau acmaø ema Coamaaaao. aoaaa ooaeaa Çaaaa
amaeaooeaaa ÇmLLaa cag _eaao ca|aLaaaae|oao. _aCe
caaea Coaa _maa amaeaø 'mam|’ CoaooCeecaua?

acmaø ema o|qaeLCLaa eaaao ncCa _aa|mma a|m|oae
omaaa|aa _aaaa CLaaau oag a|ac±aaaao. CµmoCoaa|o|mma
ooaeaaaau moo|u Laca|aaaau caa Coaa qc qc e|accoau
cag ncaaama _Coao|aa _auL|aaaaao!

mam|. ømau |LCLaacca 27 CLLae|. 200629 uaaa |ooamu ooao»aagu

m|oCuooau aaau - La. aaaea 29

aaaaao|o Cemm| Caaoe| Ceemuaaao oaaaae e|oauaa Çmaaoau.
_aao ǵLLao _LL±LLccaoo. Çaamaøo oaeaaouaa. Laaaa|au
CLa Çmmaaaao. quLaaa|au CLa Çmmaaaao cag Laµa
CLaaaaaaaao m|aaeæamae|c m±a|ma. _ae mcma aaoaa|o _maL
CL|µLLao oeCeam Caoaaaøu _o|aa eo|ao Caamommouoo.
uem cmeamø caaaaCaa Lo aaou _øu cam
ae|LLaaoCaooau ao aoaaa|. uemu uemu CLaa maa
Caac±aaaao camao. Cmaaaaa|o caaaa ae|au Çmma|maøu cag
Caao|aaL Laaaaoau.

moo|uamaø ca|aaa a|m|oaeaao|a o|qaeLCLaaao|o cmLcc Cuaaa
ǵLL caaaa caLamøa a|cceccuaa Loo|e|eaaao Çoao.
øammaa Laa|mLa ocoaao Çmaaoau cag Ca|a|ma. mea
_aaaao caeu nmLaa| CoaaLLcaa aaoaccaa|o eaoamu e|o
_uLamCu maa|a _aaaaoaaL LaaLmaaLLc±maa|ama. CLa|o
Çmmaeaao|a ncoao CLmuLaqu aco|oaaa
eo|Cam|aLLc±maa|ama. o|o omaaLLaao|o om a|aauaaaCa Caae±
uaCLmu øµ|aaaa|. CuaaauaaL L|eaaaoa aoo| m±a|maa|maaao
_ooa c|aa|maa|maaao. u|aoo|o omaaLLaao|o ucmu øagao|a
o|aaaamaøL L|eaaaoa CaaemCLaa eo|e|cm ema|maa|maaao. CLaa
L|au Lac omLmCuamao ÇLL±L L|eaaao _LLmLLmaau
LacaCo aa|aaa Çaaa|a|maa|ama.

_a|aaaeaaaa L|eaaaoa Caacama Laaaau aumau Cooo
Cmaa|meaao|a uam|ao cLL± Çmma|maøu cag aa|LLa o|auu.
uaaaa maa|cm CumCaaooLLma|m aaau. u|ao o|omaaaea _ma
ǵLLao maaaaaa ama|maaoau cag ca|aLaaaaa Caaamoau.
neaua|o Cuqu aaau. Cuqu Cuqu naa|auaa aaau
caLaaaaaaa Çmma|maa|ma. Ça ac±aaacmea caaCeamao.
_ao|aaoa aac±qu e|amooCaam oaa|aaaCe uau Çmma|maa|ma
caLaaaaaa. Çma aaaaao|a øaa|aaa|aaa Çmmaea CLaLLaecea
caLaaau Çagca Çaeaa Caao|aaoau. _aamaø qCaaLLaae
_emCaae±mma a|m|oae uaaaaaoa aac±qu ÇmaL
CLaLLaeceaamaø Çma aaaaa|o _aeu u|øa|aaa Çmma|maa|ma.
a|m|oaeaamaø aaaaa|o Caaoe| cmLmuCLaCaooau cmoo|acmu
oaa|aaa maa|ag CoaoLcceaao _eaaCo. oeCeam CLaLLaecea
uagu CLaau Çma aaa Cmaaaaaaaaaa au oaauaa _maa
emLemaø _o|aae|cmL CLaa|maa|maa cag Ca|a|ma. o|aa|aaa|a
u|ao øcaa Laaaao Çae.

Çooae|ccao aoaaa ooaeaa CµmoCoaaa Ceag. _a|aaaaaaa
aaLLmm|a Caaecaccaao m±eamøooaaCe ÇaCaam aaau cLL±o
oaaa|auaa m±au?

aca (Tyr e) mamaø _aa|aoaa ema Coama o|qaeL CLaa eaaao.
_aa|mma caaa a|m|oaeaaao oag a|ac± nca±aaa ÇaCaam
CL|a aaaaaaaaa _±aaoaaa u|a nga|aaaa acca
Caacaa|a|mmaaaao. Çma nca± cmoo|a|a L|aaao Çmmaemu
_aama CLaLLaeceaaaa. _eaa naaae|a CL|o Cµaua|a|a
_aoaaa Çmma L|ac|a LaaLCaaoa (Fr eder i ck Bar bar ossa) caLemu
Çaa|oama uaaaaa maoau |ooamu Ki ng Ri char d ( 1) L|aaao CLaaoa
L|o|L _aoco (Phi l i p August us) caLemu æccaaL Lac
a|ac±aCaaem o|qaeLCLaa eaaamaø naeeamaaa Laooaaa
Cmaaa| eaa Caacaa|aaaao.

mamaea o|qaeLCLaa cag o|aa|au eme|aøu Çmaa Caamuaaau.
o||aae|a 'caa’ cagu Caacac mmgaaa|o _auLuaaa.

ae a|ac±L CLaøuoeaø o|qaeLCLaa eaaao _aCaacaca|a
Ceo|Ca _aoaaoaaa _e|eøaa m|amaaao. _eaaao e|ac±a±aa
cLL±a Caacacaa ucLa cag aoaaa ooaeaa Caao|aaaa.
mmgaaaaa aau ouao|aaaCaae±maøuCLaa cLL±au CeCmam
CL|a Lac Laooagaøo gaµaLLaaaøu caLau _emaøa
Ca|ma|mmaa. ommaao mou _maL Laca|a Lou øm|aaa aaeo
Coa|aa _m|a e|muL|aemaø qa _a|aoo| aaaa|mmaa.

Laooaaa Cmaaa| maCam|aCaae±mma Lacaa eµ|mcaa| emaea.
Cµauaa|a oaaaeaaa| L|ac|a LaaLCaaoaCeaaa! _aCe. m|aoau
aaum|L CLaae|caæcaCa cag aeaoLLcc ooaeaa nae|aø
eam±aua cag Cacm CuaaaaCaaeaøa aa _gLL|aaa. _aCa
_LCLaa _emCaae±mmaea om moo|u øgm|o uaaa.

Laaaa|oaaa Çmaa|ma Laaaaa. (=aaaa|a aaomaa.) ao.La cag
omea _aø ÇmaaCe Çmaa|maa. CLmuLaaau Çooau|a uaao
eamu mamaCoooau _eaa acmLLac±aaµaaa Çmaa|ma. _aaqu
cCaa auaøo ouLmau|ooauo aaCaa aamcCaa Cuaau aaau caLa
CLaoaaaa _LCLaa _ea Çmmaaa. ooaeagaø Ça|o emaau nem
camaqu Coamao oeacaaoL CLo|aCaae±maa ouau|oao caLaao
naeaæ±aea cag muL|Ca CuaaaaCaa aoaagaøa aa _gLL|aaa.

aaa|moceouaa _ea ca|aLaaaa nae| caeu _aa|mmau eae|oao.
_aCe. aa|Caam mLaaaa aaCu m±Cemaao CoaaCee±a aaau Ça
cag m±e Coaaaa.

o|qaeLCLaa o|aa|aaa|CoCa Ça om e|Caaauaaa. Çooau|a
oauaaµµ|aaa|a ao.Laeaø cmao ouLmamu Çooauo om øgm|o
uaamca qCaaLL|a Caoaao Cuaa|a aaau.

ooaeagaø _LL±aagu _a|aocu mmm|quaaa aaao
ea|e|ce|oao. aamCu ca|aLaaae|auaa Laooaaa Cmmaøu
Ceaoa|o Cµauaa|a uaaa L|ac|a qa _mm|o aem| e|mma
na||µmae|ccaa. Çaaao m|aoøaoma Cµauaa|aLLac Caamou
o|am|LCLaaa. _eaaao ucm omaa|aeaa uemu aaaaa|o
=mLmaaeamaaa Coam| caa|m uaeaa omea aaoaua|o ÇaCaam
CL|a Lacaa CLaL _gLL|aeaaaa.

a|.L|. 1190-u _em µ9ao uaau aaau _auLuaaa. auaa om emc
aaoaaaø cmaa aaLLaøu Cemm| Caaoe| Çooauo m±aaaCaaeCc
CLaa aaau _a. oo|LLmmaea CLaaa m|gaaeaaaoa cag noau
LaaaaaCaae±mmaCLaa ooaeagaø ncomou o|a|ooauo
CLaae|cca. _aCe. Cemm| Caaoe| m|aea|aaLLcauo qa Çacaaao
cmLam CLao CLaa m|gaau CumCaaooLLcca.

ÇmaL CLaa m|gaaa aaoaaa o|qaeLCLaa eaaao u|ao o|aaaL
LaaLmaa|aCaaecaaao. qCaaLLae|o|mma aLLoao|o ema _oLou
umgu CLamoLoaaao o|aaaL Laa|cm mmgaa mcmaCaae±mma
Caacacamaø _gLL|aeaaaaao. aLLo|o ema eaaamaøa aaoau
aaaa| emaeaao L|aaao umgu Çaa|oama|a uaaaao. Çma ÇmemCu
ema Coama aeaa|o|mmCa aaaoooao L±aaLLc±mmaaaao. Coaa|
Caoe|LLcc ooaeaa. qCaa Laeu. uaaaamaøa aaaooo emaao
eaaao Coaaeacmae|meaaaCo cag L|ao|aa| CLmm CoLaaa macm
ummaaaoau aaCeaaaaa ae|aaa æ±a mo|aa Ceaao|o|mma
L|µ|aLLcc oagaaoau _aLo|LLaa _gLL|aeaaaaau!

_ma Çm uaaaamu ncomou Cam|aL|mø uemu mmgaa aaau
_auLuaaa. _aao moo|u eaaao Çumam u|aeu
Coaamae|c±mmaaaao. ooaeaa Caao|aaaa. aua eaaao cemu
eeaa na||µLLa|o _emaø ncaLa±oao. _aCe. omeaaau
CaaoouacCcau cag naaaeaau amaao caa Caacacaa
e|cmaamae|meaaao Coaaaaa.

o|qaeLCLaa eaaao ouua|aaaaao. Caacac a|m|oaeaao|a eouaaa.
_aaL|mø mcmaaaaa aaa|moceouaaa. uaaa ooaeaa caaaa
ua|aaL|uaamca a|m|oaeaaao mcaa|aaa caLaao omgu
m|aaeæama Laaauo. Caamaa eaaøga|aaa aamm|o Lmaae|cme|cm.
Caacac aaeouaaaCu _aaaa moo|u eaaaaoau a|m|oaeaao
m|maaeaaa aaoaao oe|aaaao! (Ceee|muaaCaam CL|a auaaau
mmeau aaau L±ma Couue m|ou CLaoaaa cag Çaaa cmaa|maa
o|aa|a _o||aa u|oac.)

aaau Caacama macCLmma camaqu muLm±aaaCaam a|mLLuaaa
øm|LL|cCee±a e|oau. Çaa|oama uaaa maoau |ooa±a
uauammu. ooaeaa Çaaaa _aLaaeaaa. ua|aaL|uaau nooeaaa
ÇmLLaa cag _ea ca|aLaaaae|oao. _emca CLa|meamø
uaamaøo oaacuaa Çmmaa. caaea Coaa aaaaaaa ae|aaa
m±maao caaaaCaa o|mLLaa ÇmaøCu cag æc om accaa|o
Caao|aa|maa|maa.

_maa aaoaccaa|o Çaa|oama _ao|ao|o cmLc±mma o|o øµLLaamu
Çamøa aaaeu cag Ca|a|ma. |ooac. mam a|muL cee|aaa.
CLaeamø maaao CLaaa m|gaa om omaaLLu eaaaøua cag _ea
Laaaaaa.

_aCe. ooaeaa|a auL|aaa aoLaaao oma|aaa au _aua|
maccaaaa Ca|aLLmaa|aaa. _a cma uaa||aaa _aua| oLLmau.
_a|o ÇcuCLmm|mma oaaaao caCaaa caLa Lmm|a mm
e|eaaao Çag a|acLLa|oao. _aao oLLmaaa|a om Løa| u|aeu
aeaao|auaaa.

|ooamaø om oCaaa| Çmmaaa. _ea om e|aae. _ma e|aaeo
oCaaa|aa aoLaa a|mueu CoaaCaaoo Ceemu. Çaa|oama
uaa|a oCaaa|aa aoaaa ooaeaa|a oCaaaaa a|mueu
CoaaCaaeme|ccao moo|u a|m|oaeaao|acCa CLaa m|gaau
cmLmea qaoe aoLuaøu. (_aaea o|qaeLCLa|o|mma Çaa|oama
ucmuaea Ceo|Cagu.) a|mueu _aau CµmoCoau aoLagu
uaa|a oCaaa|au Çaema _co| Coaaoau.

Çma oLLmau ucmu macmamaø ema|maøuaaao o|qaeLCLaaao
_aama a|aaacCaCa æc mmgLCLmm|maøu cag
_aaoaaaa|maaao _aaaa o|aa|a _o||aaamu. Ça Laco|aauaa
a|ccu ucmuoo. CaaaoCmaaøL Laaae Caaec Caaoaaau æc. Çm
CLmu omaaa|a|acCa me±mma Laaauaa m|ooau ae|aa|maaa
æmu.

_aao. a|m|oae ua ømuaaao ocmCuaaauaa Çaaa _ag
ca|aaae|ccaaao. uaaa |ooamaøL aLaa|au L|±aae|cca caCm
CLoa Caacaa|e|ccaaao. cmCaaCe nomac±o cmLc±mma _ao|ao
øµLLaaoao uau Coaama|mma |ooac. Ceg La|a L|aoaaao
Ceecau cag aaco| m|u|caa|o uau uam|a|maaoau. ømuaaaao
omCaaoLLmaaeaa ucmCu aua _LCLaaaa Cmaaauaa
aeaaaCaaem CeecaCegLLaa CµmoCou ua LacCamLaLa
Caacaa|aaa.

aoaaa ooaeagaø Çaa|oama uaa|a uam|ao L|maa. _eaa
øµm|aoau L|maa. _aCe. u|aeu 'L|eca’ aaaaaaø oaaaµaaaa!
'maao Ceg eµ|a|ooauo CµmoCou ua Lac cmaa|maao. magu
Ceg eµ|a|ooauo naaao ca|aaa|Cma’ cag Coaaaaaau ooaeaa!

_maL CLa|o |ooacao CµmoCoaaa Ceoo m±ae|oao. aoaaa|a
eaaao ÇmuLo aeaao CLao maaao amm| _e|eøaa om a|m|oaeL
CLaaao|au maCam m±aauo amaa aaau L|maaaao. Caaoe|aaa
cag |ooamaøL L|maCLaaa. eeaa macaaoa acaaCeecau cag
m±e Coaaeaaa. _ea ooaeagaø om a±au cma|aaa.

¨naao _aaLau mcaLau u|aeu ua|aa|Cma. naamaca Çma
m|oaa|o _co|L|a maa e|muLe|oao. Çaeaa maa Ceam Løa|aao
ca oCaaa| uaaaa Coam|aø _o|aa e|ma|Cma. _ea naamaøa
acmLLcCc _co| L|eaa. _LL±aaaa CoaaCeemu cag
eo|agaa|e|cCc Cooa|Cma. _aao CµmoCoaaa ucmu maao caaø
_o|aae|cCeemCuag Ceema|Cma ” .

ooaeaa Laaaaaca _ma CeemCaaao ugaae|ccaa. mcL
Caacmu. _aao CµmoCou a|acaaa!

mamaea o|qaeLCLaa ÇLL±aaa om m±eaø emaa. om Cµauaa|a
oaaaeaaa|a|a aauaeu. Looaa|aaaeaaaa eaaao|a na|aaa|aaau.
caLLcc Cmaaaa|mu|ao Lae|aa. Çaa|oama uaa|a uauammu.
m|amCemaa qa _aua| oLLmau _a|aae ÇmaL CLa|a cooaao.

o||aae|a caa cagu om o|g ma|a Caacacaa Cemm| Caaeca
ucmCu ÇmaL CLa|o a|m|oaeaao _acma oaLu.

mam|. ømau |LCLaacca 8 uaao. 200680 ooao»aaa|a uaemu a|moaeaamu

m|oCuooau aaau - La. aaaea 80

mamaea o|qaeLCLa|o Cemm| CLmmL|mø aoaaa ooaeaa Cmmmao
na|aeaµe|oao. aaaaa|aCLaa cmCaaCe _emaø e|oaaaaooo
ae±mmaa. omuaa|| uCaaLoaa|o aaaøLL|±aa aaaaaaa Caacama
mcaa| Cemm|au CLmm|mmaaa. aau _a|amao na|aeaµ uacCcau cag
_emaøa Ca|ma|mmaa CLao|maa|ma. CµmoCou o|uuaoaaa|o _ma
mam _uama maoaa m|o caaouaa aoq|aaoau
umaaeuaaaaoau acc _auL|aaaa.

eµ|Lac±caao _eo|auaaa. _aao aoq|amu
umaaeuaaamuaaa om omaaaa na|aLLca aeaa|maa eooae
cag Coaoo|a|maa|maa ooaeaa. aaaaa|o om Cemm| camao. _aa
_acaaouaa om uøa|aaea. Caeaoauaea cmLLea _mmaaoa
uaaaao|a eµaau. ooaeaa _ma Cemm|aøL L|a om uøa|au
cmLL|aaaaa Ca|ae|oao. uamaa DZaaLLc±mma _aaa acccaao
Loemamo oaauaa aoq|aoaaaaaa cmLL|aaa. Çma eaaa|qu _ea
umm ao.Laaao. aoaaaao|o|mma CL|au uagLcceaaaCe
Çmma|maa|maa!

Caamomao qaCemaaoau cag CµmoCoaa|o|mma LmLLcm o||aae|o
noo Ccuoao»aøL (_mmao|o a|uoa.) CLaaea. _aCaCa a|.L|.
1198-u _em na|amaaaa. eaCaaagu _a|au|oao. quLaaagaaa.

ooaeaa|a uaeu ocmCuaaa uaa|a _o|aaaeau m|aoøaoao
Coaaa cag CLmuLaoaa o|aa|a _o||aaao cmaa|maaao. Ça|o
u|aa cau|oao. cCaa|o. _aama Caa|a|o o|qaeLCLaa eaaamaø
oeao e|caæ±a eooau CLamma|aeaaa _ea omeaaaa Çmmaaa.
_oomcmeamaaaCe ocoaaeaaaa eaaaao qCaaLLae|o|mma
_gLL|aCaae±mmaaaao _LCLaa. _maL CLmuLacaaoa aem
u|aoauo ca|aaa m|amea ooaeaa.

CLaaaao eau ucmuoo aaaeu. aa|eaµe|qu _LLmaamm aoaaaaa
_ea Çmma|maa|maa. aoaaa ÇmmaL|mø _eaa Coaaa e|eaaaao
_aaaeamaaa qa _aaaømae m|au|aa|mmaaaao. uaa|a aa|LLcc
eae Cooea aeaøao. _ea au CLa|qu aua nme|aaao CLa|qu
caCaaa _aoaao Coaaaao aeaa|maa|maa CLaam aaeoaaoo
Coa|aao Coam _maa øm e|aLL|o maoaoaaa|L CLaaa.

aaaeu. caaaa Ca±au uaa|a Coaaaaa _eaaoao aemL|±aa
m±maa oCa om a|aamu _g a|oauamu ucmCu. mua Cuaµ|a|o
L|auL± CoaoqeCaamao om mLaa _gLa aaa. Ça|o u|aaCa
Çoao. auaCaag om aLoa æc aaco|eaa Coaaa aeaaauCoCa
eaµma|maa|maa ooaeaa! _eaa uaae| noo|cc L|m nme|aaamaø
Ça e|oauaa emaau Çmma|maøCua caaCea. _co| _a|aaaaaa
Cuoaacaaaa æc Çoao, om aaaøcac uaa||aaa aeaa|mmaaa
_ea.

ooaeaa|a u|aLCL|a oaaaaaaao CoaooLLmea. ca|Laaø _ea qa
_ao|ao maa|aaaeu CLmga amaaaaaaa. uaa|a _o|aae|a
caaaaCaa Løa|ao _mm|aL LacCamLLaoaqu nomacma
øµLLaaoaqu o|agemCLaa aaoaccaa|o o|am|aa|cma ca|Laa
o|ooam CoaLLaCLao oag Coaaa. om øaca|aaµ Caaemema.
uaa|aa a|µaa|a u|a maa|auaa moo|u oauaaµµ|aaamo oaCma
_amCaam aa|aacaaou CLmgaamaea ooaeaa. Laooaa. o||aa
eaa _ma aaµµ|aaa|a coaoaao e||aa. eqeaa LaaaaLL
_aeaaa aaCu maa|ag aaaaea _ea. ae|a. Laaaaa ao.Lae|a
_aaca ca|Laaø m|amaauaa. m±aa moqme cmLceu aaaeuaa
Çmmaea.

_eaa uaeu cLL± moo|uamaø uaCLmu aaaaaaa amaCaa. _Ca
_oe ua|µoo|aaau m|uua|aaau qCaaLL|aaamaøa amaaaau ÇaCa
øm|LL|cme|c Ceemu.

ooaeaa Çmma o|aaa ÇaeCc _emao|o maaaaea
o|qaeLCLamaaaa _aaaaao|o Çmaa|e|cca qCaaLLa. _LCLaa
CLaLLaeceaaa Çmmae|a CLaa Cooo±a 8. 'om o|aaa aaoea
Çooaa L|aCaouaa ÇLCLaa Laooaa Çmaa|ma. ooaeagaøL L|mø
_eaoe a|mauoao|ao aamu _aCa Çagu na|aae|oao. _aCe.
aaaøeamø ÇaCe o|aaa ameu’ cag qCaaLL|a uaaaamaø _ea
a±au cma|aaa.

CLaLLaecea Coaoo|e|ccao ugCLoa CLom±aaa. Çaaaaaøu
Çaa|oama. L|aaao. Cµauaa|a uaaaao mmaaa o|qaeLCLa|a
Çga|o ouaaa|o _eaemaø cCaa qaoe|o _aua| oLLmau
CoaaCaaemaaa ma a|muL|a|mmaaaao. _aao. _aa |a|a|o
CoaaCaaooLLcc _aua| oLLmaaao Lmm| uaømeaa
CLaLLaece|cu e|oaa|aCaae±maa m±aaa. La|Caaag.
Laa|aecau gmmaemao|Coooau _aoaao _o|aøu aaLLaao
CLaLLaeceaao uamm| cmau eooau CLmmeaaoaa
Çmma|maa|maaao!

_aCe. uemu aaau _auLuaaa. CeCmaa? CmCa LmLLcm
Laooaaa _acau Cmaaamca om CmmuLaeu. eµ|a|o _Ca
o||aae|o om Caacac mmgaa. Çumam CLama Caacac. CLamaaa
o|qaeL CLaa eaaao aaLLmm|aCaaecau moo|uao|a Lac
(ooaeaa|a ea|oaa ÇmaL CLaaa maa|ag mcaa|ae|a CLaa uo|ao
_a|o.) µa.La cam Çcaa|o|mma a|m|oaeaao|a Caacacaa
mmgaaa|cm. aaLLmm|aCaaecaaao. Çma µa.La mmgaaa|aCLaa
caaouaa a|m|oae eaaao na||µma|mLLaaaa Ca|a|ma. aaaøLL|±aa
m±aaa _oeaø ǵLL Cm|ccaao a|m|oaeaao nca±aaaL CLaa
m|gaau Caa|aaaao.

ooaeaa ÇmLLamø maaao Coaoo|e|cmL CLaaa _a. ca|| CLaa
m|gaaaaaø e|mLLu Ca|e|aaao. cma m|aoa|o|mmaaqu ouua|aae|c
Ceemu.

_aCe aaau m|gaaLLcca. neaua|o ooaeaa maa|ag mcaa|a
_ma mamaea o|qaeLCLaaaaa aaco|L CLaµ|eL CLaa. _LLmu
mcma o|qaeLCLaaaCoooau e|aoaacCcCLao mcaaLLcc
aaaaaoaau. Çaa e|aoaacmaøo Coaooe|oao! neaua|CoCa
_LL±aaaa mcma|maa|ma.

naaaeuaa. qmaaea o|qaeLCLaaa cmaaaCaaoooau. Çaaoec
8 (Pope I nnocent 8) cagu CLaLL|a aaoaa|o _auL|aaLLcc ÇmaL
CLamaø _±LLaca aaaeu CµmoCoaaaa aaLLmgeaoo. Leu
a|acmeaaaa! mmaaa aaaaao|aao cmLc±mma ǵLLaaoo
o|aacmeaaCLamcm. om o|m|a aaaaaa _auL|aae|cm. _aao
Coaoo| qCaaLLa mmeau eøo mcaa|a øe|aae|ccaaao.

ÇmaL CLa|o aomaCaaoo uacCca cag Çaa|oama uaaa |ooac
Ca|e|aae|ccaa. Çagu o|o o|g uaaaamu Çma qmaau
o|qaeLCLaaaL Lmaae|aa (L|aCa? qaauo aaau camao aaaao
m±au?). oaaa|amoo uaaaao|a nae|aca aaaaaa _auL|aa
cmLam Coaaaa CLaL.

_aao mcmaa u|aLCL|a maaoaae. qCaaLLae|o|mma LmLLcc
o|qaeLCLaa eaaao Laooaaa Cmaaa| maCamauo. CmCa
aaaocae±CmaL|maøL CLaa _aCa _co| L|maCaae±mma a|Caaa
uaamaø ca|aaao oeacCLac _auL|aae|ccaaao.

_ma a|Caaa uaaa. _eaa ø±Lacao coCoamCu a|m|oaeaao!
a|gaøL L|±aa om a|m|oae ma|auCa CaamaaLLcc Çma aaaaaaL
Laaaaa aaoa|o _±aaaCaaecaa CLaL Çaaoec 8. _aao
m|aoau aae|cmL CLaae|cca. aaaocae±CmaL|aoa aaaa|a
o|qaeL CLaa eaaao. CLa|o CeamCaam e|ce|oao. mm maaaau
aaeaaa Caamaa|aaaao. aLL|Caa±aeaaao Cec± eµaa|au.
_aLLcc CLeao _aaaaCLa uau Lao|ao eaCaamau m|aµaa|au
Cem|aaccu CLaccaaao.

Çmaa aaaøaqaø _eaao Coaaa aaaeu .
¨aaaocae±CmaL|oeao|ao o|qaeL CLaa eaaaao mm uaaaca
_a|aae|oao cag maaao omCaaLLcCcau. _aaaoaaa
aaaa|Caau ’ ’ .

LaµCLmm a|m|oae o|aa|a _aeaoa m|a|cao (µ|emut es) caLea.
¨ooaeaa|a Lacao CµmoCoaaaa aaLLmm|aCLaa om a|m|oaeL
CLee|a uaamu Lm|CLaae|oao. Cem|Caaec a|m|oae eaaamaø
Laa|aaa umaa|aCaamao aeamua ÇmemCLaa|a?’ ’ cag
CegLLmg cmaa|maa.

o|qaeaaa CaamCeaa uCa m|aµaaLLcc Çma qmaau o|qaeLCLaa
ÇLL±aaa _Laa m±ae _acmaL|mø. a|.L|. 1217-o CLaL
Çaaoec 8 _maa o|qaeLCLamaaaa _aµLaL e|maaaa.

Çumam qCaaLLae|a a|µaø Caoaao Loemm|o|mma CLmuLaaauaaa
eaaao _e|a|aecaaao. auaa mag ocou CLa cag om aeaøo
Coaoa|ma. Çae±o|mma ÇaeCc aao ocou eaaao cag ÇaCaam
aeaø. _aao Çm aaLLCu aemauo oLLaCaaoa|m oCa e|oau
ÇmaL Laca|o a|µeaao. CLeao. ømcaao. aao mcuaaeaaCoooau
Çmmaaaao caLaaaaaa!

_aaea CL|aCaam Lacaaaa aac±aaaCeemu caLamaaa. _aLLcc
_caaoCaooau a|ac±L Laca|o Caaemema m|gaa|a|mmaaaao!
a|ccaacc aacmu|aae± aaau CLaoaaa ÇLCLaa mcma|maa|ma. cmaL
CLaa Çoaaeaaaøomu _caaauo CaaaoCem| _ccu _±a
aaaa|maa|maaao. ooaeaa|a euoaeµ|a|aa Lou øam|a|mma Cmau
_a. _eaa CLaaao ÇaemCLa oauaaµµ|aaaa ÇaecaaL
L||aaaCaaem _emCaae±mmaaaao. _eaaoao o|qaeLCLaa
eaaaaoa amaa m|gaa Çaoe|oao. qa _aua| oLLmau
CoaaCaaoooau cag m|aaaaaaao. a|m|oaeaao Çmaa aaaøao|o
aaLLmm|a La|a Çcaaao e|cmaCaamaae|ccao. maaao|o ooaeaa
aaLLmm|a a|m|oaea Caacacaao uemu _eaamaCa amae|meaaao
Coaoo|L Laaaaaaao.

_aao. o|qaeLCLaa eaaao Çamø ncaLce|oao. ca|La Lou
øam|a|maøu Cmaaa|o _aa Cma±aaaa aaaa| Cemm| CLgea aoLu
cag _eaao m|aaaaaaao. _aao. _eaao omgu ca|aLaaae|auaa
amo ma|a|o _LCLaa Ceoou CLmaCamaa. aa|aaaaa Camaaa.
Lacao Caacama maCam m±aauo _a|LCLaaa. Ceg eµ|a|am|.
a|m|oaeaao ma a|muL m|aaaaaaao.

CµmoCoaaaa aaLLmgea caa|m _aaa Cmaaamca
CaacaaLLccae o|qaeLCLaaao. mme|o Çma Cmaaau o|omam
a|aouam|a|maa|ma. aeaø eµaCa Çooauo Lo aaouaaa Caacama
Çma aaaaaoao cmaa aaLLaøu oaLu Çoao caLaaaa
aea|aaLLcCee±a e|oau. Lo qCaaLL|a mamao|a uaCem|.
_oLou. LeLou caa caLaa noøaø CeccCeo|oouaaa|aaaaa
o|qaeLCLaaaoao _a Laa. uaa|a _o|a aoaaaamaa|acCa
omgau Çoao caLaaau L|maao ao.Laaao Coaoa|ma
_mmeaaoaa Çmma|maa|maaao caLaaau æc Çma aaaaao
Ca|aLLmaa|a|maa|ama.

omeamaa. CLaaCem| omg ucmLLcm qCaaLL|a Caoaao. Coamaa
aeaoao|o mµaa Caacaa|a La|amamau gmmae±a mm emcaao|o
uaa|a _o|aa Lae|Cem| L|±aa aoaaaao|a aaoaL mce±aaaao|a
mou Cuqu eo|au øam|. mo|eacaa Caacaa|a|mmaa.

Caaaaa uaCaao|aaao au LacCamLaL _LCLaa
a|aLLmaa|a|mmaaaao. cmaa aemu Laaaaaaa Cmaaa|
uaCaao|aLLacao emae|coau caa|m øµm|ao. Laaaaaaaø emaao.
Laaaa emaaa Laooaa. aaaao. a|m|oaeaao. moo|uao cag
_LCLaa mag aaLL|amCu Çaema amaaLL mce±aaaao|o
=mLccaoæc Coaa|oaaa|a euoaeµ|a|a|a _aaL Laaooqaø
=mCaamaa m±aaa caa|m m|aoau.

Laaa|o amema|cmaa Laooaa. _mm|aL LacCamLL Cuaaao u|aeu
amauaaa _aa ua Lcama|mmaa. _aeaa cmLc±mma ǵLLao|a
eo| _aaaaac±qu CaamauaaaL Laa|aa|mmaa Ceg e|oau.

mam|. ømau |LCLaacca 6 uaao. 200681 oCLa|a|o Ceo|CammLLcc aaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

_eeLCLaa mme|o Caamou ÇacCeo| Çmmaa camCLaau auaa
gmamuLa _emaao aaau caLa oaaaaeuoo. La|Caaaau
gmmae±a Çga|a|o Caacaa|a (a|.L|. 1096) o|qaeLCLaaao. a|.L|.
La|amamau gmmae±a uaa|a|oaaa (a|.L|. 1260) om m±eaø
emaa. CµmoCoaaa aua Çoaaaa aeaa mcaaLLcc Çma
aaaaaoao ocmCuaaa uaa|a _o|aaeu CLamoaaaa |a|a|o u|aeu
Loeauacmaa. a|mauamm aoaaaao|a Cuaouaa _co| om
aaaeuaaa camaqu Caaca aaaaao. Caoaao|a CLamoaaaaaaa
caaaa maouaaøu caLaa e|e|aaCe m±aaa. ÇmaL
Lmeµoo|a|o|mma _aL Caoaao cLL± ueca caLa o|ma|aa
Cee±a e|oau.

_a meaaaou _oo. ceCeCaooau aecm|aLLc±maae|oao.

uaaaaco| mcmaCaae±mma aaouaaa. aµaaaae m|aLLeCaamao
e|LLeu oagaaa oCa eµ|. Çma uaa|| CLaaaaaoaao|o uaao|a
aaoua caLLcc e|oaau e|mu. ac±aaaa aaCee±a|maøu. Ceg
eµ|Ca Çoao. La|a Ceao eaaLLao caCmooau uaao o|ma|aaaæcL
Laaaaaa aaou. e|eoaaL CLamoaaaauaaa _±LLac. L±aaeaao
camao _o||aaaoaa ÇmLLaaao. L±aaaaeaao e|eoaau LaaLLaaao.
Ceg cmaa aama|qu _aama uaa|a _o|aa CL|a eoaoo|
ae±mmaaaao Coaoom±aaa.

ae|a. o|qaeLCLaaao m±mae|ccCa cag moae|cmaCaae±maaeu
_LCLaa _eaaou Çoao. ncCa uaCaao|aL LacCamLL
_auLuaa|e|cca. uaaaaeaa|o mmgaa. _eeLCLaa Cuaao cag
_a om Laau ao.Lae|a aee|o e|ao e|cm _c±aCaae±mmaa.

Laooaa moo|uao aaao o|aa|aaa|CoCa u|aa amauaaa naµaa
Cee±a|mma aaou _a. _eaamaø Çmma oCa _gao.
o|qaeLCLaa eaaao CLaae|ccaaao caLaaaa. uemCuam aaau
cag cau emuaaao. _amø maLaaa Caamou eoau Coaaa
aeaae|c u|aeu e|muL|aaaao. Caamo mmo aaoua? a|.L|. 1099
Caacaa| 1187 eaa o|qaeLCLaa eaaaoao _oLLcmaCaae±mmaa
CµmoCou. ooaeaa caCmam aoaaa ucmu ae|eca _eaaao
ca|aaa maeaae|ccao Çmao aama|au oaaa|au|oao. gmaemaao
_±au eaµe|o|mma ueCcµa a|acaa|maøu om omaaLLu.

_aao _eaamaø oag L|ae|oao. o|aa|aaa|a _aaaa
Laaaao|qu e|caLL|±aaa _eaamca uoqaac±aCaae±mma aaaao
_LCLaa caCa CLaae|ccaaao? CaauL o|. CµmoCoaaa
a|m|oaeaao aaLLmm|a maoaaCe uamg uaaaeaamaø _aCa
_Laaaaa. uamg uaaaea camao aaaao ucmuoo.
moo|uamuæcaaaCa? æccu æccuaa Cec±o oaaaaaaao.
øLaLaa _oo|L CLameaCLaoL L|eaaaoa øe|aa Cuaaauaa
c|aaaaao. Caamauaaa. maauaaa. aaaam±aaa _eouaaa. _aao
omaaa camao omaaa æcea u|oou|oao? caCaaaa CLaae|ccaaao
Çma aaaao?

u|a. u|a maa|auaa Caoe| Ça. muLea u|aeu o|auu camaqu
o|aa|au ac±aaacmu u|aLCL|a neau Ça. o|qaeLCLaa eaaao|a
aaaøao|o|mma aLL|LLamaaa Laooaa|o|mma _aaaa aaaamu Çcu
CLaama CLaae|ccaaao!

_LL±a aLL|LCLaa aaaao|o auaa qaaa|au CLaa a|m|oaeaao
LoCeg mamao|o Cec±aCaaama neauCa camaqu. u|oomoo
aaaao oo|ma eaµma na|a L|aµaae|ccau neau. accaaaco|aaa
CµmoCoaa|o|mma Caaoe|aca a|muL|a o|qaeLLaca|aa. eµ|a|o
CLamaa|o Laaa|a|mma mLLaaama aaaømuLaaao Cuaaauaaa
Caaag eµaa|aamaaa _aaaaao Çmaa|ama. Ceg o|o gg aaaaao
_±auaoaa _eaao qCaaLLaeaø _aµaao Coag e|ccaaaeu o|o
o|aa|a _o||aaao cmaa|maaao.

aaaao|a Çma _µ|e. aaouame. maCca± eaµaaa Lmm|Caooau
cmaLeaao om e|oaaaa ucmu Caamea|oao. Cmmaa± u|aa _ma
gmamuLa _em aaoaa|o ca _eaao Laooaa|a e|maaoaaaa
_CaL|aaamca Çaema CLa|ce|oao caLaaaa _a! e|ao e|cm
cee|e|ca æ±a o|g aaaoLLo ouLeaao|aCLaa. amaaLLaaaa
aaaao. moo|uamca Çaema a|m|oaeaaaoa aaaa|a|maa|maaao.
Coa.La (L|eeae) cam Çcaa|o mcma om oeaca|o o|o gg
aaaao. moo|uamca CoamaCaaem a|m|oaeaaao ca|aaaamaaa
_aaaaao Çmaa|ama. _aao. uaCLmu aaaaao mcma
aaoaao|Coooau _eaao aaeauo CLaae|ccaaao caLa ugaa
m±aaa neau.

Laooaa moo|uamaø aaaao|a ua mao maoaa CegLLa
Caaam|aaa _auLa aaaeu Çaaaa. nua Caacaa|. ooaeaa
eaaa|oaa Çooau|a _co|aaoaao|o CLmuLaoaCaaa uaaaCeou
ÇooaaeaaoaaCe _LCLaa Çmma|maa|maaao. aaaao moo|uao Çm
aaLL|amCu _L|aoau|a eµ|aCaaamoao caa|m Laae muL|aaaa|a
_±LLaca|qu. Çm aaLL|amCu nmeumm oCa Çameaa
eeaøLeaao caa|m _au|aa aaaeaa|a _±LLaca|qu omgauaaa
eaµCee±aaa _eo|aaaaa Caacama eo|agaa| ema|maa|maaao.

_aao om CLmu Cmmaa± cag emuCLaa ca|aaa m|ag ouao|aaa
Caao Caamaaauo. Coama omaaaaa aaLLamm|a CaaomuCLamcma
aaeauo CLaae|cc aaaaao. _aCaaaa _CaL|aaamaøL L|±aaauo
CLaaa.

Ça u|a maa|auaaCaam ameu. o|qaeLCLaa aaoaa|o aaaao.
moo|uamca Çaema om Laaaa|o m|am|mLLaaaCoaaaao L|aaao
mec CLmuLaaa|a e|au ae|ouaaa øamma|maaaæmu. om Ceao
_ma Cmmaa± Cma omgau m|amaa omgauaaaaæc uoama|maa
m±au. (oCLa|a|o aaaao _aua|aaa eaµma aaou caLa moo|u
uaaaao _co| L|ma aaouaaa cag _aaaa aa o|aa|a
_aeaoaamu aemauo øm|LL|ma|maaao.)

_aao Ça camøu eaaLL|ooauo CLaae|cca. amaauaao
CoaoeCaamao Cmmaa± Cmaaa|o aaaao 'aaeauo CLaae|ccaaao’ .
Caamou e||aao CoaoqeCaamao. øameaa uaaoCaaaa Caaec
omau Cuqu o|gaae|caa|maøu CLamcm CumCaaooLLcc om
amaaLL mce±aaa _a.

a|.L|. 1210-o aaau omeag m±eaø emae|mu caa|m øµm|ao
nmeaaCLaaaaa mao mao|o auaa mmgg aaaao Laooagaøa
a|muL| ema|maaao. _eaamu æc. ømuLaaca a|muL| emaeaao
_ooa. uamaa. ua ømaao. occ m|Leaao. maaao _co|aaoaao
_caa|a om _aea ømeaaCe _eaao Laooagaø emaaaao.
aaaao _aCa e|cmoCoam m|oaaaoa a|muLL CLmg. uemu
aaaaao _aCa ø±auaaa m±aua. _amø CumCaaoo Cee±a
mce±aaaao caa caLaa _aaaeamaaa _eaao emaaaao.

cCaa|o. _aama øµm|aoa|o qCaaLLae|o a|m|oae _co|aaoaao|a
aCµ aaaao eaµea oaaaaeuaa aa|auaa Çoao. aaaeCu Çooauo
aaaaao _eaao Caacama aaLgaa| emaaaao. om mam. Çaem
mamao cam|oao. caCaooau a|m|oaeu aaµaaCaa. _aCaooau
aaaao _ea|LLca Caacaa|aaaao. _±LLaca|o _eaamaø _aa
Ceao eaaLLao caøCu a|acaae|oao. aa Caaµ|o Coaaeu
caLLcc CamL|±ao Çmmaa. om CLc±aaac aeLLa æc uaCLmu
L|aoaaaaa Çmmaa. a|m|oaeaao eamu ea|ao|o aaaao eacaa
Caamaaaæca aaam±aaa. a|m|oae neeaaao|o _eaao
neemma m±aaa. (aa|aaa qcco mcaaoaua camao _aeu
æcaa!) qCaaLLaCeaøu moo|uao Çaecau aaa ø±uaaoaaeu
aaaao mamauaaa ø±uaaoaaeu mcaaLLccaaa CLaaeaao
Coaoqeaaao. neaua|o aaaaao _aCa a|m|oaeaao. 'uaaoaaCe’
mcaae|oao caLaaaa o|. caaaa gmmaemao aµ|ma|mmaaqu
_a|aaoaa eaumu e|Caaamu _aamaø _±aa± m|aaeæaLLcca.
om ÇCaamaaaa aaaao Caaamamaaa ocmCuaaa aa ÇamCu
_µ|eaaaa o| caLaCLaam amaaaaau u|a _µuaa Cemam|a|mmaa.

_aao. ÇaucmCu aaaeu _oo. auaøa a|acaøu u|ao o|m|a
eaaLLaaoaæc aaaao _ag u|aa a|mauaaaL
LaaLmaa|aCaaooaæ±aeaaoaa Çmmaaaao. om aamaø. om o|g
aac aeaaL L|aµaa eaaLLa a|acaae|ccCaamao m|ooau _emaøa
Ca|ma ÇaCaam Laa|mLa CLmaaaea Ceao eaaLL nga|aaa|e|mu.
aeaaaaø cccauCoCa _maa o|o aaoaaaøo _maL L|aama|aaa|o
ÇmLa aaaaacao cLL±Caa Caaam|e|mu. oCa om aamaø caaea
CL|a naa|Caaau a|acaae|ccao CLaau. aua a|mauaao. Ceaoaaa
aaaaeaaaCaaoeCaam æc. Caamou Caamouaa _ma
_qeoaaa|CoCa cLL±aaea Çagu o|o aaaaao _ea caaeCaam
Le|a|o _uaaa|e|meaa.

omea. LaaLCLa. ggCLa cam|oao. ocmCuaaa aa øoaa|a ÇaoL
Ça. a|maua|qu Laa|a æaaua|qu _eaao m|aammeaaoaa
Çmmaaaao. _aaaCaaem aua Coama omaaa|aaa maCamgea|o
aegu amaauaa ÇmLLaaao. CLamoaaaa |a|a|o Caamou CuuLcc
aaaa|o Çmma _aaaa aaaamu _mama Caoaa _co|aaoaao
uccaa|o Cooeaaaa eoaaaaCaaem aua omaaa|a|a mogaaaa
aao|auaa m|ama aa|aaaaoo oaa|aaaCaae±maa|maaao. Çamaaaa
aeaø eµaa|ooauo aaacma aaeu _eaao aaaa|aa|oao.
Cee±aCaooau aaaamaøa aa|aaa om ø±a|mLLL Løa|. naµaaL
L|aµaaaCaaoo _gua|. Caaoaoao cau|maaaa caa|m naaaeaau.
_eeoeaaa. aa|a ø±a|mLL caLa ae|a. ummae cooaCu
m|aaauaa Caa|aaaaoaau. _aaqu _amCa _eaao aaacma
aaCee±a m|aoau _aamaø Çmmaa. eaaøeamøu _cao
Çmmaaaao caLaaau aea|aa Ceemu.

Ça CLmuLaaau a|m|oaeaamaø cLCLaau L|aoaaaaa Çmmaa.
ÇaaaCoCa om aaaaau L|aµaae|ca æcaa cag ocmCuaaa
qCaaLLaeu amaa Caacaa|aa. aaaaaa aaaeaamaøL Laaaa
aaaeaaaoa aaeaøo CoaaaaCaaem. aaaamaø ca|aaa
eamamaa _eaao acce|µaae|ca Caacaa|aaaao.

La|aamaau gmmae±a uaa|a|o aaaao qCaaLLae|o eaµea u|aeu
o|auu caa|m m|aoau mao mao|o nmeaaa. cma m|o. cma
mao|o. cmaa aeaa|o mao Caaao e|mu caa|m Caoe| a|amu
_aCa Çmmaa.

a|.L|. 1492-o mao mao|o u|aLCL|a _oe|o aaaaao Ceo|Camma
Caacaa|aa oCLa|a. Cuaaau om ocoaa _gLaaa|au aaaao
_LCLaa _aCa eo|aaaCaae±mmaaaao. _eaao _aaaa CLaaau
m|maaeaaL Lc±ao aaa|aa. omea u|oou|ooauo Caoaaa e|cm
Ceo|Cam|e|cCeemu cag _LCLaa oCLa|aa _emCaae±mma
uaaa .CLa±aaec (|eo| a|uæLeoeoL) naaae|ccaa. _a|aa
aao _eaaou Çoao. na|aL|aµaa CeemCuamao maaa aao|
Coaea ae|a Ceg eµ|a|oao.

aaou aaouaa naµaao Coaaa Coaaa aaaao _aaaaaaau
_LL±Ca e|cme|cm aaaao oCLa|aa e|cmL LmLLccaaao. auaa
Caaegmaa|au CLa _LCLaa amaa| occauaa CLaao|a coaoaø
ncLcc Løa|amaø ÇcuCLaamaaaao. auaa ÇmLaaamaaa|au CLa
oaomaaøL CLaaaaao. ÇmLaaa|au CLa CuaaaaCaaeaø. Laaaa|au
CLa L|aaao»aøu ÇaCaam Laaaa|au CLa Çaaao|aøu. om qaaa|au
CLa ucmu ÇaCaam qCaaLL|a CaoaaaøL CLaea cLL±aaaaqu.
_Laaaaa cag CaaaoCmaaøL Laaaeaca Caao|aa _coae±a
aco aae± ec _Cu|aaaeaøu Caa _Cu|aaaeaøu CLaao
Coamaaaao.

Çeaamo uaa|a _o|aaeaø moo|u Caoaamaø emaeaaoaaa
_a|au. _aCaaaa LaaaaLL _a|au caLa _eaaoa muL|aaa!

mam|. ømau |LCLaacca 10 uaao. 2006


82 aaaamu ocCcauaa _aau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

oCLa|a|o|mma aaaao Ceo|CammLLccamøo o|aaa qma _emao
aµ|aa. CLaaoaaqu aaaaao e|ac±a±aa m±e Coaaa. _aaea. a|.L|.
1497-u _em. ÇCaooau L|aaao umm _aaaa qCaaLL|a mamamu
CoaaLCLaa|m uaCLmu e|accoao. u|aLCL|a ÇaLLmCaaaoamaø
om o|g maCaaccu uaa|| macCLmm ouLeaao. aa CegLL caLa.
CaacmaCaacm aacmaa uaa|| Cao coaoaaoa acma qCaaLLa
mmeau Lae|aCaae±mma ouau. cLCLaau LaaaaLLmm
neaecCaCa aaaao _aCa Çmmaaaao. _aao. _mao ouaaa|qu
_eaao Cuaaauaa. ømaao ømaaoaaaaaa Çmmaaaao. _aaea.
cma om Çcaa|qu om aa| aaaømuLaaaL Laaaae|cm±aaa! uamaa.
om aaaømuLu naao aee|o CaaLmu Çcaa|o øammaa quLa
ømuLaao eo|aa|ama caLCa _aaau.

aocaaao _eaao CoamCaaaa _gLe|aaaaao. a|ccaao
accLLmuCLaau omu|aa m±eaaaaaa caaaCu Coaaaaao. om
aemaa m±ae cmaa Cmamaaoæc aa|aaa cmaa e|muLaa Çau _a.

oCLa|a umgu CLaaoaao|o|mma LmLLcc aaaao|o CLmuLaoaCaaaa
_aL CaoaamaCa _gLLea cag aa ømuaaao|a oaLaaa mao|o
aauaa|aaa. _maa Caoaao|o eaµma ema Cuaaa aaaaaoau
aeaa|cmL L||aa. Ceg Ceg Caoaamaø _gLL|aaqu. 'u|a
maa|auaa mLaao’ cag _acaaou aaeLLcc _aaaa CLaaau
_aL CaoaamaCa _gLL|aaaao!

u|a maa|auaa mLaao camao. aa øoaaaø. _maa aaoaccaa|o u|a
maa|aa Caae cag amaLLcc mLaao. LoCeg aamaaoo Coama
_m|maao. cmaaaoaao. occ m|Leaao. aaµama||ao. aaomaao.
Caaµ|ogcL eoqaaao ÇLL±. om Cmmaa± Cmama|mLLaao Ceg Ceg
CaoaamaøL CLaa Cm|ma|ma. CLaa|m Çcaao|o cooau
L|aoaaa|ooauo eaµ m±aua caLamø cma naaaeaamu a|acaaa.
øammaLcou. Çaa aaeoaao cag amaLLma|meaaoaea qaoe
LaaaaLLca eaµCeemu caLamaaaCe _eaaao _aL Caoaamaø
_gLL|aaaao cag CLmuLaoaa aa o|aa|a _o||aaao
øm|LL|ma|maaao.

u|aeu mam|a aea|aa Cee±a e|oau Ça. _CaL|aaamca aaa
aaaamaøL L|aoaa. _aeu CµmoCoau maaeaa L|aoaa. mme|o
a|m|oaeaao Caamoaaou _ma maaa n|au Caaeca±e|cma a|muL|L
CLaa|maa|maaao. uemu CµmoCou aaaao|a maauaaa caa|m
Caa|aaa _ooa Caaou cµaaaa CLaa|ma. Ça aaaamaø
ucmuooauo. _CaL|a moo|uamaøu u|a mamaaa Ca|ma e|oau.

_aCLaa|qu _eaao uaa|a|o CLaa|mLLa. a|m|oae CaoaamaøL
CLaeaaa aac±qu mooa cag aa ømuaaao ama|aaaao!

aaaocae±CmaL|o cag _aamaø _aµaaLLcc. Çaama
amaa|a|a aaomaaaa ÇoaaaLoaaa _aamaøu ocCcauaa CLaao|a
aaomaauaa Çmmaa. _maa aaoaccaa|o noa|a u|a maa|a
maaaamo oamaaa amaLLcc maau _a. Çaama La|o maau
CLaoa aaoao|a aaaau. noaa ae|maao. qe|aaao. uaCLmu
o|maaaaaoaao cooamu caaea uamam æcmeCaamao
aaaocae±CmaL|o|o mcaaoau cagaaa mao|o Coaoqeaaaoau.
_maoeaø ocCcauaa aoaaaao. aaoaa eoaLLeaaoaa
Çmma|maa|maaao.

aaoao eomu Çcaa|o oa|LLaaaauaøu oCaaaaaaeaaaøuæc n|a
Çc oaaam ÇmmCa amu. _ma eaaa|o. qCaaLLa aaaa|aCaae±mma
aaaamaø aaaocae±CmaL|o Çmaau mc± eaCemLu _acaaomu
amaCaae±mmaa _LCLaa.

aaaocae±CmaL|o|o ucmuoo, _oµ|aao. _Coaoaec|aa. a|uoa
cag _aµaaLLcc Ccuoao. ou|aaa. oCoaa|aa cag ocCcauaa
CLaao|a _maaaø ncLcc LoCeg maaaao|o aaaamaaaa aa|a
ø±a|mLLL Løa|ao nmeaa|a.

Caamou ÇmLm|aaa Çmma Laooaa. 1612-u emcu mmeauaa
amaa|L CLaao|a _maaa|a aµ emae|cca. Ça|o _a|au
omCaaoLLcca. moo|uaaoa aac±qu aaaaCo _eaaao.
Laooaa|qu aaaø±a|mLLaao uemu nmeaaa|aaa _eaao
aoaaa|cu Caa|aaa aeaaaaao. maaaaa. cmCaaCe auaa mmgg
CLa _caa|a _aeaøm oag o|qaeLCLaaao m±ma øc±CoCa
Laooagaø ema ǵma Çcaaao uemu CLgea CaacaLaa
cmLamaao qaoe Coaa m±aae|cma aaeo ama|mmaaao. _eaao
muL|aaaaca aoaaa|cu Çma CeemCaaao maaeaaaaao.

_LCLaa amaa|a|a aoaaaaa Çmmaea CLaa. Lao|a. (Bayazi d 2).
uamema ø±uaaoaa cmgaCaaooLLcceaao aaaaCoaaaaqu.
_eaao|a e|mLLaaa m|amCemgeau au acau cag m|aaaaaa
_ea. _aCe. aaaao Laooagaøo Cooea|o auaCaaagu
_cCoLae Çoao cag Coaoo|e|ccaa.

caaaa gmmaemao! Laeoaa|o aoo|aøa|aaaaao aaaao. uemu
Laooaa. uemu CµmoCou! (_aao CLmuLaoaa aaaao.
Laooaa|o ao|o (Gal i l ee) caa|m Çcaa|oaaa - Çag Ça o||aa-
ø±a|mLLL Løa|aao _auaaaCaaoo m±maa cag Ca|a|ma.)

o|qaeLCLaaao _auL|aa øc±o aLL|LL|aµaaL LmLLcmL CLaa
aaaao. uemu au L|mma ueae a|o|aøu _eo|o
aaaocae±CmaL|o|o Çmma ømaaoaa mcac ac±aCaaem
LmLLccaaao.

gg _ooa Çmgg _emao caLa. CLaaeaaCe u|aLCL|a
aaoaccu. _aaaa ÇacCeo|aøL L|mø om aaomam aaa jaea
Çcaaa Cmaaa| emuCLaa m|aaauaa. om La|a Çcu. La|a Çcu. mua
maCaaaao Çmma Çcu caa|m neaoo| Ceemuaaao ÇmaaoaCu
ae|a. aaCu eaµma uegaøa a|muL| emaa CLao nea m±aua!

noa|o CeCmma omamu cmao omaaLLaa|qu _LL± neamaaaaa
Ca|ae|oao. _a oaaa|amu Çoao. _aao aaaao _LL±aaaa
Çmmaaaao! aaaao|a omaaa|o Laama|maøu caaouaa aao|a
_ooaaaamo oag _a!

caaaa aaomamao uammaaqu. cma _co|ao uam|aaqu. caaaaa
aaaa m±aaa øµo aa|LLamaø ncLc Cmamaaqu CµmoCou cag
Coaoo|e|ccao CLaau. cma macm aamu _ma a|ao Cmaaa|
eeaøeaa. _eaaoa aaaaa|o o|eLLg. Ceoaoag ucmuoo,
CµmoCou _geu L|maøuCLaCa Coama na|aae|mu CLao|maa|ma.
CLmCmaa mao ua øm eaa caaaaCaa CLa Coaoo|oCoaoo|
eoaaaaCaaec maLLaou qaoe camao. CµmoCoaaa auauaa
aeaa mcaaLLcc aaaaao|a oaau caaaoaa|qu _eaao|a
uaaaaaao|o oo|aaaCaaeCcaaa Çmaøu. _a aaao ue. aaao
ue cag a|ao| om a|aaau CLaoo Coaoo|aCaaeCcaaa
ÇmLLaaao.

o|aa|aaa|o. caaaaCaa omaaLLaao|o _eaao CµmoCoaa|o|mma
e|accLLc±maa|maaao. caaaaCaa omaaLLaao|o _eaaoaaCe æc
e|cm q±a|maa|maaao. _aao omCLaau _eaao _ma maaa e|cm
m|amaauaaL L||ea cag o|ma|aaL LaaaaCa a|acaaa. _eaao.
Çamea|a e|mLLaaaø|a omaaaao Coamaeaao. CµmoCou maau.
Çamegu Çamaaaaamu ø±Caaec ju|. Çma ceeuaaa. Ça
oagaaa. Çaaaae|a Ceg caeCu a|acaaa!

1612-u _em µ9a _ooa µ9ao uaau Caacaa|. aaaao
Laooagaø eaa Caacaa|aaaao. oeCeam aaaømuLmu o|m|a
_oe|o Caaccaao _auaa aaaam|ao La||cca. _ooa o|g
Leaeaao m|ge| _m. uamao eoaaaa Caacaa|aaaao. Caamou
eoa| u|aaeaao ceCea e|aaaaaoL La||ccaaao. Çma aa
Caaµ|oao Laeoaa Laooaa|o eaµema _aaaa aaaaoaqu
CumCaaooLLccae. mao o|o _emao|o cCaa Coaa L|aµaa|maaao
caLamø Cuo aamaøu _aaLLmm|L CL|aaa o|ma|aaa Caaame|oao.
_aao maaaama emcaao aµ|maau ocmCuaaa Laooaa|qu
aaaam|. ceCea e|aaaao. Lao. Laoaaca ac±. CeeCea CLaam
CLamoao|a mm e|mLaaaaoaao aaaaoaaCe Çmmaaaao!
_CaL|aaaCoa. a|m|oaeaaCoa Çma e|aaLaaaao|o ummaaøaæc
Çoao!

aaaaao ÇLL±aaaa mau L|maCaaoo m±au. eaµe|a ua
_eaamaø noo ae|aua. aua ÇmLaL m|aaaLLmaaaaaa ÇLL±a
amauaaa naµaa|maaaoa. _ooa aua ÇmLaL
nga|LLmaa|aCaaoeamaaaaaaa ÇLL± cmaøu _aaaa Le|ao|qu
caCLaa _a|La|aoaeamøL LamLma|maaaoa? ca _eaaao Çaaaa
ae|auaao CoaoLc aeaa|ma caLamø Çageaa e|ac Çoao.

_aao oag nga|. om aaa om e|oaaa|o =mLma|maa camao.
_a|o ummeaaaoa aac±qu _emaøaaaa Cemm|a|a oaaa|aaao
_a|au CaaLmu. caaea Coaa aaeoLLmaa|aCaaoea caa|m eµaau.
aaaao|a aa| _acaaouaaa aaeLLcm. aaoLCLaaa|o. aa uaaa|a
ÇaoLaaCe _a o|aa||aaLLca Caacaa|e|cca!

neaua|o uaaaaøu Çamøu cmao ouLmamu Çoao. _a. _ma
Çaaaeaao|a ÇaoL. _LL±Ca aaou aaouaaL Lµa|LCLaae|ccaaao.

CLmuLaoaa aaaømuLaao o||aae|oaaa ø±CLaa m±maa camaqu
qaoe aaaao Çagu aCµ Çmaa| CµmoCou eaaa|qu ema eaµCe
Coaaaaao. Çmaa aaoaccaa|o CµmoCoaaaøa ø±ema aaaao. maaø
aa Caeaoaaaaoau (Synagogues) La|aaa _aCa ac±aaaao. (u|ao
ouLaaou eaa ÇmaL La|aamau gmmaem aa _oaaao Çmmaa.
1948-u _em ÇoCao caa|m Caou Laooaa uee|o nmeaaaa
_maa CumCaaooLLcc aaaaa|aCLaa Çma aa Caeaoaaao moo|u
CLaaao|aoao DZaaLLcca. Çma e|eaaao L|aaao emu.)

ǵma Cooeu. Cooeaaø. m|oaao CLaamemama aaao Coama
uee|o uemu CLgeamø _eaao CumCaaec mamo|aø ocCcauaa
_aa cmaa aacau Coaae|oao. aa o|aa|aaa|o. _eaao
aeaoa|am|a aaa|a aaoaao|o Çaeu oag!

Çmaa aaoaccaa|oaaa aaaao aua Laaaa Laaea aaaaao.
Caaaauaaa oLm Cuaµ|a|o cmaLLcc CL|oaa|aaaao. ua
goaao ucCcmaøu mamo|aaau _auL|aaaaao.

_a om u|aLCL|a aaa. aaaao|a La|a uaLL|aa|aoaa Caaaa (Tor a).
aaoma (Tal mud) noo|cc o|o _a|maa|auaa e|oaaao _aaaau
Laaaa oLm Cuaµ|a|o cmaLLccae. _aaea auaa maoaa|au emcL
Laaaa Cuaµ|. o|aa|au mmeau na|a eaµeamaaaeu. L|aµLL
mcaaeamaaaeu noa|a LoCeg Caoaamaø ÇcuCLaama aaomam
aaomamaoaa eaµma Çmma aaaao. aua oLm Cuaµ|aaa
a|ccaacc ummaCLaa|mmaaaao. cmCama mamao|o eaµa|maaaCoa.
_mama Caoaa|a Cuaµ|Ca aaaao|a Cuaµ|aaa Çmmaa.

_aao oLm mmeauaa _µ|maCLaae|cca cag Coaoeama|oao.
u|aoo|o _oaa aaaao e|cauo _uCuaµ|aaL CLo|au cma|au
ema|maa|maaaoaaa. _aaqu cee|aaaa|o _aaaaaeaao u|aeu
øame. Cuqu _a|au _a|au _emaaoa acmaema oLm Cuaµ|.
aa Laµa maaaa ǵma. _mamaL L|aama|a Cuaµ|ao|a aaaaaaaø
nooaa|. Ceg e±eCumaa|mmaa _LCLaa.

Çaaao. _maa aaomam aaaamaøa au Laaaa ua goaao. Laae
Ça|aaoaaaoL L±aa _m|ea Çaoaa aa|auaa Çmmaa. _aao.
_eaao au Caaauaaaoa Ca|maCaaeCc aaCeemu cag aa
uaømaao u|aaae|auaa cee|aaaao.

_amaaa mamo|aao mao|o e|aoaaccaaaaaa _auL|aa|maa|maaao.
L|aaao m|aµe|maøu aaøoaa|a uaCLmu cmoo|aø _ma
Cuaµ|LLaco|aaa mao e|aaaa _auaLCLaa|ma caLCaooau
_eaamaø _LCLaa Ca|a m|aaau|oao.

mam|. ømau |LCLaacca 18 uaao. 2006
88 oLmeaøL Laaa|a _o|aa aaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Laaaa oLmeaøL Laaa|a _o|aa Laooaa aaaao mamo|
CumCaae±mma La|aamau gmmae±a mmLøa|a|o. qCaaLLae|o u|a
maa|auaaCaam ouLeu _auLuaaa. u|a maa|auaaCaamao. u|a. u|a
maa|auaaa. a|m|oae uaaaaøo mcma om Laco| cag _aaao
Coaoooau. Laaaa aaCaao|aaa a|m|oaeaao|o|mma amaaoe|qu
aaae |a|a|qu CL|au CegLcc Laaccocec a|m|oaeaao|a
cmoo|Ca _a. ocmCuaaa a|m|oae qCaaLLae|qu _aamaø Çaaaa
CLoa. Laaccocecmao|a cmoo|. a|m|oae uaaaaøo _aaaa
_µuaa e||oo nmeaøu cag Loa ca|aLaaaa|aaa ouau _a.
_aooLaooaa e||ooao Çmmaa camaqu. ca|aLLaoaao cag
eme|aaLLcc Laaccocecmao (Pr ot est Coaaaao _eaao
Pr ot est ant s! _eeoeaaa. aaCaao|aaa a|m|oaeaamaøu Çma
ca|aaaaLLa a|m|oaeaamaøu Çaca|o caa L|aoaa. caaao
L||maaaao caLCaooau u|a e||eaaL CLoLLcCee±a e|oaaao.
gmgaaeaaaa ggaauaa aaaeaao Çamø nem. _aao. Çmaa
Caac|o _amCaooau Çcu|oao.) Çaaaa ae|auaaL LmLLmeaaao
caCma. Çaaaa ca|aLLaoaao ÇmLLaaao caCmaæc omaaa
a|m|oaeaao ca|aLaaaae|oao. aaaaao e|ac±a±LLa caa|m
a|m|oaeaao|a aaoaaa CmaaaaaaCa a|ao a|mLLu _oeaø
Laaccocec a|m|oaeaao|a cmoo| qCaaLLaae om _cm
_cme|aaaCaae±mmaa.

Çaa aaaeaaaaa. uaac±a qaa. Laaccocecmao|a CLmmaaoeaaa
_acaaou aaeLLccea. (Çea Cµaua Laa||aaa. uaac±a qaa a|a
_oo.)

_aao. aaCaao|aaa a|m|oaeaaoaaa. aaa e|Caaa mce±aaaaao
_LCLaa aamaao|auaa oaa|aeaae|cm. Laaccocemaao
aea|aaaCaae±mmaaaaCo ae|a. Laaccocemao aaaaao e|meaaa
Çoao. maa|auaa. uaac±a qaa.

a|.L|. La|aamau gmmaem Caacaa|. o|co|a aaou eaa qCaaLL|a
Caoaao|o|mma aaaao u|aa Caaúauaaa aaaaLLccamøu m|aµma
LmCaaaoamaøu _a|moa aaaeuaa aa o|aa|a _o||aaao
ac±aaacmea uaac±a qa|a aa e|CaaaL L|aoaaaaaoa aaa. Ça|o
noo neaoo|eoLLcc e|aaoau. u|aaaaa aaeoaaoau
e|oaa|e|cmL Laaaaao æc. omea. Çmea cam|ooauo _aaaa
CLmCu Çma e|oaaa|o _ea ua amu CaaLu Caaem
aaaa|a|mLLaaL L|maCaaoo m±au!

Laaccocemamaø aaaao ua _LL±Caaa CegLL? ÇamøL
L|aaa|Caaa aaaeaao cag caeu ÇmLLaaaa Ca|ae|oao.
Laaccocemao camaqu _eaamu a|m|oaeaao. _eaamu
qCaaLL|aaao. Çaaaa oCa aaaeu. ummeaamaøu Ça ucmuaaa
aaaeu. aaaaoa. aaaa|a±. ÇamCaooau om aaaeu Ceg Ceemua
caa? _aama qCaaLLa CuaaaCu _LL±aaaa Çmmaa.

_aao a|m|oaeaao|acCa La|aaaL L||ma. aa|aacaaou aec
Laaccocemao. Çma _a|ae|a aa ca|aLL|a mou Çagu oaa|auaaL
L|aLouacmaaaao caLaa ugaam±aaa! L|aaao|o aaCaao|aaa
a|m|oaeaaaoa aac±qu Laaccocemao camao aaaamaøa
æmaoaaL Lmm|aCaaem emaaa aaaemu Çaaaa.

L|aoaaa|a _auLu. uaac±a qa|a om a±auaaa cag
_±aaoCoaoa|maaao. aa eaoamg _o||aaao. (uaac±a a|oLac
CLaam ouLaao _aaaoo|aaoaao æc Çaa±aaaaa øm|LL|ca
aegea|oao!) omg e|eaaauaa _ma e|oaaaaa Caamou
_ooCee±aa accaau.

1648-u _em qaa. auauL L|aLmgu a|m|oaeaamaø om La|aaaa
a±au cma|aaa. _maa a±aa acmaaaø o|a t ou a|uos eoL
µ|oueæ o|eus cag aaoLL aeaaaa. u|a e||eaa. cm Løa|aoaa
cmaLLc±mma _maa a±aaa|a oaaaaaL L|aemuag e|aoLLmaaoau.

1. aaaao|a Caeaoaaao caeu CoaoLcaæcaa. oag. c|aae|c
Ceemu. _ooa. aamu noCo CLaa m±aaaL± LaµLmaa|.
øLaLaoao m|aLL|e|c Ceemu.

2. Çaaa eamamaaaa amaauo. acemaaaa CumCaaooLLmu om
mce±aaaaaa m|aaaaCeemu. Caacama aaaao auaua øm|aau
aua omau øm|aau naaaa|au CLmau CLo|au Coaaemu
CLaaLL|aoaaaaao mm|a±aa ÇaCe _auLuaøu.

8. Caeaoaaao CoaoLmeaaa aac CoaauCLaa _eaao au
mce±aaaaao ec±o|mmau Caacaa æmu. _aaao aaaao|a
emaaoau DZaae|maao. auauL Lmm|a u|aaaaa ua|LLmao
Caaec aaaao. µ|Lo|ao CLao a||aaCaacaa|aL|maaea Caao|aa
_auL|aaoau.

4. aaaao|a CLaaao _aaaau _eaaoa ua goaoaa Caaaa.
aaoma _a|aemm|o|mmaaaa nmLaa|aaa|ama. _ma go L|aa| oag
æc _eaao aaa|o Çmaaa æcaa, a|acaaeu æcaa. _amaaea
CoaaCeemu.

6. aa uaCLaaaaaao. ømuaaaao (Rabbi ) _oagaa| aeaaeu.
Caacama _eaao CLaaaaaaoa CaacmeaaaCoaaaao na|maø
naaaeaau _o|aa m±aaa caLaa _eaao neaCeemu.

6. aaaao|a LaoCLaacaaoL Lm|mao CoaaCeemu. e|aaLaau
noo|cc cmaa aaaeaaaaaaeu _eaao caCaau maa m±aaaL±
Coaae|mea _eo|au.

7. aaaao m|ama Coaaa Coaaa|maa|maaao. _eaaoa Leu.
maaaaoL Lm|mao CoaaCeemu. _ae _aaaau muu|cu|mma
Caaoaoa±aaLLccae, eµ|LLm| CoaaLLccae caLaa mao|o
neaCeemu.

8. ÇaaaaaøL L|møu _eaaoao muaCaa. mua uaae| uaamaCaa.
mua mµ|aaamaCaa. oaaaamaCaa cCagu _Laa emu cag
m|aaLLaaoaaao _eaaao Ceo|Camma aaaaCeecau. CLmuLaoaa
qCaaLL|a Caoaao _aaaaaa ÇLCLaa CoaaCaae±maa|ama.
maamu Coaaoau, aem|oao.

Laaccocec a|m|oaeaamaø uaac±a qaa cma|aaaa aa eaoamg
_o||aaao cmaaaaacmu Çaa±aaa|o Çagu æcL Lo a|maa|mu
naaaeao. Caaoaaao Çmaa|ama. qCaaLLae|o _aamaø aaaao
caaaaa _oagaaoamaø ÇacCa eaµ Cmama|maa|ma caLaao
ac±aaacmeamaaa ucmCu Cumaec o|o naaaea øm|LLao.

neaua|o. cma om qCaaLL|a Caoaa|qu aaaao LaaaaLLaa
eaµm±aaa cag u|aaCao|eaaa Ca|ma aaoaccu _a. _oagaaoao
LoCeg Çcaao|o|mma u|aa amauaaa eaa Caacaa|a|mmaa. L|aaao.
Çaaao|. CLaoma. Çaa|oama CLaam Caoaao|o aaaao aa|aaao
oaaoa|o mcma CoooCe Lamaaaao. cLCLaau caaea qa _aaaaa
aao|auaaa aaao _acamaøo oo|aa aeaa|mmaaaao.
a|m|oaeaao|a a|me|µaa aaoaao. a|m|oae Caeaoa e|µaaao
macCLgu uaaaao|o cooau æmuaaeaa maae|cm Ceo|Ca
CLaae|cL LaaLLaaao. caaaa oaa|au m±aCua. _aaaa oaa|au Cao
coaoaaa acma CLaae|c u|aeu e|muL|aaaao.

Çmauaa||aaa aaoaccaa|o Laooaa|o uemu aaaao ÇaoLLam om
omaaLLu cmLc±maa|ma caguCLaa CeCmaa Coaeaaao?

_e| _e|aaaL Laooaaa Cmaaa| eaa Caacaa|aaaao. amaa|aL
CLaao|a _aauaa Çmma Laooaa|o Çuuaa||aaa cmaL L|aoaaau
Çoao caLa nca±a aaaeu. Coama mmaø Çma oaaa|oaea
CLaao Coamae|c m±a|mCa caLa ÇaCaam aaaeu. ÇLL±aaaa
La|aag. La|Caµau gmmaemao|o caaouaa aaaao Laooagaø ema
Coamaaaao.

Çma eaaa|o La|aamau gmmaeaca aac±qu. La|Caµau gmmae±o
emaeaao u|aeu _a|au. øm|LLaa. a|.L|. 1648-u _em aaøou
o|co|a aaaaa omeaa ca|aCaaoo Cee±a|mmaa. _ea CLaa
CLaacaa Coua|om|a|. (Bogdan Chmi el ni cki ). Caaoaaøao (Cossack)
cag _aµaaLLcc _aama a|µaø qCaaLL|a Laco|aaoaao|a
aaoea Çea. o|aaCea|aa. CLaoma. naaaa CLaam mamao|o Çeaa
om Coaooao nmaLLcc a|m|oaeaao. æccu æccuaa.
CaaaaaCaaaaaa aaaaaoa Caaag aoo _auL|aaaaao. CLeao.
øµmaaao. eaaaaeaao caCmooau _eaao omgu Laaaae|oao. om
aaaaa Caaage|c m±auaaao om a|m|oaemaø Coaaaau m|ooau
cag _LCLaa CoaooLLcca.

mao|o aec Çcaa|o Cec±aaoo|aCaae±mmaeaao. Caaao
Lµa|e|ccau o|aa|aeaa Coaa Caaoooau cag m±e Coaa
e|ae|auaa o|aa|aeaa naa|aao Caao|aaa Caacaa|aaaao. (L|aaao|o
Çmaa Caaoaaøao|a L|uae eoaoo|aaaaaaa Cµaua|a|o o|coa aao
_co| Çmmaa.)

amaa|o aaa|aa aeaa _gaa. _LL±Ca oaaaa ÇmLL eaa
n|aCamLLa. e|aoaaoa aa|aaa|Ca Cec± cmaa om uaaoaaaa
Caaaa. CecmLLcce|a amaa|o _e|e|aa. amaaa auLaaao
_gLLa. oeCeam m±aaaL L|maa| mmaaaoaaau
aaaaaaauaaa|e|cm _aa Cuo Caaa|aaa Caaa|aa Cemmaa mmgea
cag ømaaa|a LoCeg coaoaao _eaao a|mma aac±aaaao.

Çmaa CaamaCaaaaua|o|mma aLL|aa o|o aaaao. mecaaL L|aaaeu
CumCaaoo _eaaou Çooauo nca± oaaa|aaao Ca|ma Laoaa
aLamLaaaøu Cµaua|aøu oaomaaøu _aa|aoaaa aLL|LCLaaL
L|aµaaaaao.

Çeaao _ooauo Çagu o|o aaaao caøCu CLaa eµ|a|am|
eqaaccaauaa a|m|oaeaaaø uau uam|. _mama mamao|CoCa
aaa|e|ccau mcma|maa|ma.

(CLaoma|o ucmu CLaacaa Coua|om|a|a|a aaoaaaøL L|mø Lae|aø
ema uaaa. m|aLLmaaa|aCL|o a|m|oaeaaaø uam|a aaaao uemu
aaaaoaa|. au ua eµaaaaaoa aacLL|±aaoau cag
_gua|ao|aaaaaeu. _aaL± o|o _a|au CLa aaaao aa uaaaaCa
uemu aacLL|±aa|Cmau cag _m|e|aaaaaeu o|o goao
Ca|e|aa|ama. Ça Lmm|a e||eaa aaeoao cau a|acaae|oao.
_aao om e|oau. aa uaaa|o|mma a|m|oaeaaaøL CLaaeaao
neCc ae|a. CeCmma uaaa|o|mmau aa uaaaaø 'uam’ m±aaa.
_amø _gua| Çoao caLaaau m|aae|o Caaoo Ceemu.)

Çaaaa aCoLaaamaø Çaca|o na|aL|aµaa. Laooaa
eaaa|qCuæc ea m±ma aaaao. mcma aaaaao e|oaea|aaa cmaao
Coaaa aaCaam. _LCLaa _aCa Laeoaa|aCaae±mma oLm Cuaµ|
uguoaoo|L Le|ao|o nca±aaa =mLc _auL|aae|ccaaao!

CLaoma|o|mma _LL±a aLL|ema om aaa. aua maCaaaao|a
Cuaµ|aaa oLmae mao maoaaa aua mamLa eaaaø Cuo
amgaCaaem. aua Caoaa|o mcma aa ÇaL LmCaaaoaao e|e|aa
_ma Cuaµ|a|o om gCo cma|a|maa|maaau.

aaa|moceouaa Çag _maL Laaau ÇoCao|o æca a|acLLa|oao.
a|acaa|maøuaaao. caaaa Cmmaa± aaou emaaqu aaaao aua
Çaaaaau Cuaµ|aaau aaLLamaaa Le| cag ca oag
ac±aaaccLLccaqu cLL± ncCa _a|o mµa|e|meaaao caLaa
u|aaaoo|auaa Ceo|LLmaaaæ±a qa _eeuaaa a|aµma|maøu!

mam|. ømau |LCLaacca 17 uaao. 200684 ǵe|

m|oCuooau aaau - La. aaaea

caaaaCaa au|µ o|a|uaaao|o Laaaa|maaoau. u|a naa|auaa.
ae|auaa ouLeaao mcLLamø maaaaaCea _ooa mcma
m±maecCaCaa ouLmau|ooauo om maaoaaea aaco| _eo|au
ComaLLc±maøu. _aeaoLLmaa|aCaaoeamø omCeao _ma
maaoaaea aaco| naeaæ±aaaa Çmaøu. aaaaaaCaa. CaaLaaaCaa
_a|aLLmaaeaaaeu ouaaa|o _aumae|mu. cLL±aaaaqu
Cmmaa±aøo omg maaaaaCea L|aLaaCea om maaoaaeaaaco|
_aueCaaLa Çamaaa|a m|aa| CLao|maa|ma.

Laooaa aaaao|a eaµe|qu _LL±am maaoaaeaaaco| a|.L|.
La|Caµau gmmae±o _aaCam|aa.

om Laau CLaoma|o|mmau o|aaCea|aae|o|mmau naaaa|o|mmau
ocoocouaa aaaao _aa|aoaa Çcu CLaama emaCaae±mmaaaao.
ugmao CLama e|±eaaL LaaLCLaua caLCa _LCLaa _eaao|a
aaoaaa aeaoaaa Çmmaa. Caaoaaøao|a Caaaaaeceaa|o a|au o|o
_a|au aaaaoaea CaaooLLcmaCaae±mma ouau. ocmCuaaa
aaøoCu mmmmaa|aCaae±mma Cmau. occauaa amaa|aL CLaao|a
coaoaøo gaµmae|ccao nca± na|aLLau Çoao caa|m oCa om
muL|aaaaaa _eaao|cu Çmmaa. L|aµaaaa|cmaao Laooaa eaa
CLaaoau. maaaaaaao|a ju|aaa CµmoCoaa|o eaµm±maao e|Coou.
CµmoCoaaaa aaLLmgeaaCaooauæc _LLmu LaaaaaCaaoooau.

ÇLL± eaµaaaL CLaaaccaa|o _eaao o|aa|aCaae±mma
ameaa|oaaa oLaaa| ǵe| (o|oeaaut ee moe) cam om
aaaaL Lmm| amaa|aL CLaaa mmea|qu Çmma uaao CLo
_auL|aaaaao. CLaoma|o CLaacaa Coua|om|a|a|a Cem|L|±aa
aageu aaaaaoa CaaooaCaacaa|a aaoaccaa|o. ǵe|aø eaa
ÇmLaa|aem. u|aeu Çaoma. _aao. _ma eaa|CoCa _emaø øm
oaaau a|acaa|mmaa. om 'aL|’ aaa _m|aLLc±mmaaa.

_aao ǵe|aø Cegu aL|aaa ÇmLLa|o e|mLLu|oao. _amø CuCo
om a||cu ø±aCaaoo _aoLLccaa. caa Coaaoau? ømuaaao|a
ømeaaoau. _amø caaea _ao|ao CoaaCee±a|maøu. _ooa
uaao aaoeaaaoau. aoaa|o Çmaa|L CLaaacCeooau _emaø
e|mLLu|oao. accaoa|c ucmCu _aeu Çmmaa. ae|auaa Caao|aa
_ea om m±eaø emaaa.

¨q. aaaaCo! caa|cu eamaao. maa Coaoeaaa Camaao. om
Caeaa|a øaao maa CacCca. aa ÇaaaaL Laaaaaa. aceo
caaaa aaeaaaa CaamCamaa _gLL|a|maa|maa’ ’ cag qa
_amæeo e|maaaa.

Caamou amuam|LCLaaaaao aaaao. cLL± _CaL|aaao|acCa CLaa
om Caeaaa L|maam±au? cag mauua mL|aa _aaa|aa ugaa
aaaao, Çamaaaa cag omea Caaam m±auaaao _a aa øoaa|o
ucmCu m|aµm±au cag nouaa muL|a aaaao, aaaaea ema
aaaaoa aaLLamm uaccaaaoa. na|aL|aµaaa aaao La|a ueeaa
CµmoCoaaa uemu _acauacCcaua cag
ae|aaaaae|aaaCaae±mma aaaao...

_eaamaø ǵe|a|a Çma _m|e|LL Laeoaaaau naCeaaaaau
aaaCaacaa|aa. u|aeu mam|a aea|aa Cee±a e|oau Ça. omea
auau Çamaaaaaa _m|e|aaaCaaoeamø caaaa Cmmaamu
ae|ooqu Çmma|maa Ceemu! Cuaoo caa|m moa Çamaaaaaa
_m|e|aaLLccCLaau ÇCaae|a Çamaaaau Ca|aemaCLaau mauua
mL| Çamea|a aaeaaao CoaoLca Caacaa|aCLaau Lcc Lamao
Caamo mmouoo. aau Lµaa|a omaaa|aaaCoCa _eaao
_euaaLLmaaLLccaaao. aaaøaqaø nooaaaaao. ÇCaaeaøu
mauua mL|aøu ceemm ca||aømaao Çmmaa. _eaaaoa
Caaoeamø caaaaCaa nLaaaao CumCaaooLLc±maa|ama.
_aaaaaaau um| _eaao Cemm| aecamø oCa om aaaeuaaa
Çmaa m±au.

_eaaoa Cmaaaaa|o CLaamomu CLoo|o neauau ucmCu
Çmmaaaaa _a.

_aao. aaco| mL|aaa mauuae|a aaoaaaøo auaa Caaooaa|au
_emao aµ|aa ǵe| aaaa qa Çamaaaaaa _m|e|aaaCaaoa|maa.
noau caaaaCaa maCam|e|c±mma aaou. uaao|a aoe| eoaoo|.
o|maaa eoaoo| CuuLc±mma aaou. aamu _LCLaa _a|eao|aoaa
Çoao. maa|auacmae|c±mma omauaaa. _aeu aoe|a|qu
aaoao|qu o|mLL|cu CLmm|mma amaa|aL CLaao|o|mma _LL±am øao
Caca|ma.

m|aaauaa aaaao _LCLaa o|ma|aa|maa Ceemu. ǵe|aa
_m|eaaoaa|o L|cao Coaau Laaaa|maaoau. _aao neaoo|a|a
eoLLc±mma aaaamaø _Caooau cCaa Caaamauo CLaae|cca.
ou|aaa ma|o (Çaamaø Ça ǵu|a) Çmma aa Caeaoaaa|o
ÇmmaL± ǵe|. maaø cmaaaaoao _a Çamea|a CLaaa
noo|aaaa. (_aa|oaa|o noo|LLaaaao YHWH cag emu. noo|aaL
LaaLLa o|auu. _aao Ça oLm Cuaµ| noo|LL. Caaaaauaaa au|µ|o
'Cae’ caoau. ) Çmao Coao oLm aLL|o|o (Caaaa) auaa cµaa|au
mam noo|aaLLma|ma. _aao mea oLme|o ÇoCoao a|acaaa.
ÇLCLaaa noo|aaCe u|aLCL|a aøa| CeemCuag CoaooLLmu.
maa ua ømaao. ame|ao ucmCu Çameaa Çmao Coaooao
aaaaom±aCu ae|a. oaaaae uaao ÇaaaL LaaLmaauaccaaao.
LaaLmaaeu æcaa.

_LL±LLcc Coaoao. a|æa Çamaaaa ǵe| noo|aaaa. _aaLLaaaa
uaao e|aLL|qu _a|aoo|a|qu eµma. _eaa _±Le|mae|ccaaao.

ǵe|. _aaca m|gaae|oao. aaaao|a oua muL|aaaao oaama o|o
uammaaaoau _m|maLLmaaa Caacaa|aaa. naaaeuaa. CµmoCou|o
uaaa oaoua|a Caeaoau DZaaLLcc a|aaaa aaaao m|aaeæama
emoaa|o ommao _aa _go±LLaaao. _aa uamm|. 'maao Ça|
naao Caeaa|a L|mmamaaoa Caaecamaao. _aeu Çaeu oCa
Caa|aaa’ cag _m|e|aaaa. _aaea aagaca L|mmamao!

a|ccaacc _aaaa aaaamCu _aamaø ǵe| µ»au L|±aa
_aomaCaae±mmaaaao. cCaa mcaae|maa|ma. aaaao|a e|maao
mao Cmmaa|e|cca cag nouaa muLaCaacaa|e|ccaaao. aaao
Çaaa|o ÇaCaam Caeaaa na|aae|ccaa cag mCaooau.
noCaooau CLoaCaacaa|aaaao.

Caaaaa ǵe| om aa|au Coaaaa. oCoaa|aa caa|m ÇcaaaøL CLaa.
'Caaaa’ ae uemaCaaecaa!

Caaaaae ueLLCaaLa. ame eaµae CumCaaoeaaa øm|LLao
neaaau om aa uao ocaø. aaaao|a ua goaa Caaaaaea
a|mueu Coaa Caaoea CLao om ocaø mcaa|. _aamou.
ouLmaLLcc aL|. Cooaa eaµaaaa|o|mma e|oa|e|ccaaa
_m|e|aaLLmeaa. ǵe|. aaaaauo Çmao ocaaaau CumCaaecaa.

ÇamøL L|a _a|aaajaeuaaCe aaaaam Caeaaaaao Coaoo|aCaaem
a|o. Çaaao|. amaa| cag Laeaao CumCaaoo _auL|aaaa. CLaa|m
Çcaao|Coooau aaaao _eaa aaoLe|maaaao. aeea uoa
aaæLL|a Caamaaaao.

aaa Laeaa|ccaa|a Çga|a|o ǵe| Laooagaø emaaa. _aCa.
CµmoCou|o Çmma om aa Caeaoaaa|o _emaø 'aaaao|a _aoa’
caa|m Lccaaa noma aL|ao øc±aaaao. (aaoa Løa|a|o _LCLaa
eo|aaaCaae±mma maa _ µ|et oeo caa|m om maa øm
ÇLLccaaao øc±aaaao o|o eaoamg goao Ca|e|aa|ama.)

ncCa. ÇCaaeaø om Caaeaa CLao ǵe|aø maa cag _eaaau
Caaecaco Coaoo|e|ccaa ǵe|! Ça|o uau øo|amae|cc maa.
'Ça|Cuo ǵe|aaa CµmoCou aaaamaøL Laaaaeoa. e|aae|o _ea
amaa|a aoaaaa eµaa|. o|am|aa|caøu aaøoaaa CµmoCoaaaø
uemu _aµaa emeaa’ cag _m|e|aaaa.

Ça CµmoCoaa|o Çmma aaømuaaao|a oaLa|a aaoeaamaøa
Caamou aauoaacaaa e|aoe|aaa. Çmma|mma. _LCLaaaaa _eaao
Caamou m|uua|aaa nem. nmaaa Caacaa|a|mmaaaao. amaa|a|a
aoaaa cee|aL L|aoaaau Çooauo aaaao eaµeamø eµ|ao
Coaa|mmaaa. caCa Çma _o _aaa Camaae|cLCLaa|maCa caa|m
aeao _eaamaø. _Caouau ǵe|aø uaao Cooeaaøu
CLma|aCaae±mmaaa _eaao aea|aaa aeme|oao.

o|. Çea m|µuaaCe Caeaaaaaaa cag Caamouaea L|cao Coaa
LaaLCLau ca m±e Coaa. ǵe|aa _aµaaaaao. _aao _ea
L|cao camøu ncLc ugaae|ccaa. 'caaa muLaao. caaaL
L|Coaa|aa maao aamu oaaaa|oao’ cag Coaoo|e|ccaa. _amø
Cuo CµmoCoaa|o Çmaa e|muLaa ǵe|. mmaøu LmLLcme|ccaa.
om La|aama emcaaou Ceg Ceg Caoaamaø amgLLaeu
CumCaaeme|cm ma a|muL|aea. ¨a|.L|. 1666-u emcu maa om
o|aaaa|a uCam| CµmoCoaaaøo CooCea. _LCLaa CµmoCou
mumaca ueeaa Çmaøu” cag _m|e|aaaa.

_Caam m|gaa|aCaae±maaoau. aa uaaaaøo caLLcc La|a
occa|ccaaaoa Caaemema. om ÇmLaaama Çcaaaoa
CaamCamaa _aeaaaaau aa|aaa| ouoaaaaao cagu oeCeam
ouoaaaaaaøu oeCeam uaaaa m|au|aa. 'uaaaao|a uaaa’ cag
aua oCaaaaa omeaa _m|e|aa Çooaa æaCaooau Coaa e|ccaa.

Çaaaaaaau amaa| aoaaa CLagauaca LaaaaaCaae±mmaaa.
omuaa|| CL|a _aaeaoa Lacaca _ea ÇoaaaLoao Cmaaa|
emaCaae±maa|maa cag Caoe|LLccau 'Çaaaa coao’ cag m±e
Coaaaa. aoaaa. CmCa CLaa amaa|o aaa| aeaa aaa Coaae|cca
amaa|a aageu.

aaaaoao. aaaoa Çamaaaa aaa CoaaLLcme|cc ouLeaaa muLCe
m±ae|oao. ÇmLL|gu _LCLaaæc. 'cCaa _a|oau m|aµLCLaa|ma.
aceCo Cm|o Caaam|. aoaagaø n|a aecaa aaLCLaa|maa’ cag
ca|aLaaaa mau a±aaaCaae±mmaaaao.

_aao aceo _LCLaa om m±e|oaaa Çmmaaa CLao|maa|ma.
ǵe|. ÇoaaaLo o|amooaaoa|o ao|aaa oaLL|cmaCaae±mmaaa.
_emaø Çaem oaaa|aaaao ucmCu aoaaa amaaa.

1. u|aaaaaaa moo|uaa uam|e|maao.

2. _ooa na|aa e|ca aaaaaøaao.

aaaao|a Çamaaaaaa. ÇamaaaaamaCaooau _aoaaaa aaaa
_m|e|aaaCaaem auaa La|aama _emaaou aoacca
CoaaCaae±mma ǵe|. _LCLaa cmaa m±e. na|aL|aµaa
moo|uaa uam|e|coau caLaaaa!

om aaoLLaaaaa e||aa ue±a|cm. uaa|cu aua m±aeo
Coaaaaa. na|aLL|oao Caccaa. _maa aeCu moo|uaa uam|aaa.
_emaø Cuua c.CLe± (e|uoaut e|aauoLe) caa|m La|a
moo|u CLaa øccLLcca. aoaaa _eaa uaa|aae|ccaa. æcCe
o|ooem m|ooæouuµuæ (aaµ eaa|oaaLCLaa!) caCmam
Lccaaaau Caamaa eaµmao mmeamøu CLaoa ameaaaeu
Coaaaaa.

ǵe|a|a Caaµaamaøu Caaecaamaøu Ça u|aeu aoLLaa
_gLeuaaL CLaae|cca. om CLao| Çamaaaaa muL| Çaaaa
macaao eeaaa|e|cCcaCu cag _eaao uaaaaøo Loaaou
_maaaaaaaao. CLmuLaoaa aaøoaaemaCa Ça om _µ|aam±aaa
aam cag Caaam|e|cca. aocLLcm. mcmaaa ummae|c _eaao
e|muL|aaaao!

Ça|o _a|aLco maaoaae oag nem. Çaaaa mcmaL|møu ǵe|aa
Çamaaaaaaa cag aaaao|o o|oa muL|aaaao. _ea moo|u
_aCLaa. _aaaa naeamø eµ|CLao|maa|ma cag muL|. aaaamu
moo|uaa uam|e|ccaaao!

mam|. ømau |LCLaacca 20 uaao. 200686 Laooaa _aL|amu aaaamu

m|oCuooau aaau - La. aaaea

a|.L|. 1617-u _em Caacaa| 1917. 18-u _emao eaa Laooaa
ocCcauaa amaa|aL CLaao|a _a|aaaa|aaµaaa Çmmaa. _aaea.
maqg emcaao. mme|o 1881-u _em Caacaa| 1840 eaa ca|Laa
_ec mauua _o| caa|m oaeeooau CLamma|a oaaeaaa|a|a
aaoaa|o ucmu oCaCaammam ocCcauaa _ao|cu|mma L||ma
ca|La|a _co|aø ncLc±maa|ma. aua CLaaa e|oa|LLa a|ccaa|a
aµ om o|g LacCamLL m|aµaa|. Laooaaa ca|Laca Çaeaaaa
mauua _o|.

qmaag emcaaoaaa camaqu. _eaa _co|aaaoaa|o Laooaa|o
e|eoaau ae|ouaa _oe maCammu aecaaa _Cmauaa cooa
o|aa|a _o||aaamu øm|LL|ma|maaao. Laooaa mmea|qu Çmma
a|a m|oaaao _oma aeaa|cm. _mama m|oLLaLL|a aaauaCamm
La|aao e|aaaaLLcca. CLmuLaoaa Çcaao|o e|eoaau om
_aaaaam mce±aaaaaaCe CumCaaooLLcm. naµLLeaamaø
omaaaa ouLou eµaaLLc±maa|ma. (o|o Çcaao|o
m|ooaeaaaaaao|a _ccaaomu Çmma|maa|ma.) Coamauaa m|ou
aeaa|mmaeaao omaaaa e| Coqaa|e|ccao CLaau. aaaao.
moo|uao. a|m|oaeaao cag LaaLcou|ooauo. L|aoaaa|am|
eaµeamø mauua _o| naaaeaau _o|aa|mmaaa.

Çma e|oaaa|o Lo µumaaaamaø u|aeu emaau! CL|a CL|a
a|aauaao|a _oeaø m|ou aeaa|mmaeaao _eaao. _eaamaøa
a|acaa _Ca u|aaaa. om aaoo|L _oe m|ou aeaa|maøu caµ
e|eoaa|amaøu _LCLaa a|acaaa. ouaaeu!

Çma ouaaeu. a|ccu|cmL CLeLLce|oao. Laooagaø ucmu
ÇaoLaa eaaaaa. _±LLaca|o mauua _o| om m|o
nacaueaa|aaaaaaa Çmma|maa|maa. _a|gu e|eoaau ae|a.
aoe|aaama|qu _eaa aaoaa|o ae|ouaa eoaoo|
oaaa|auaa|a|maa|ma. CµmoCou. aaoa umgu Çaama Ceoc CLaa
Løa|ao|o _aamaø _±LLacL Loo|aæcaao Caacaa|.
oaeaoaoaaoao eaa caaouaa m|geLLcm. LoCeg Caoaao|o|mma
eoqmaaao eaeaµaaL Lacu Coaoo|aCaamaa cmLam Coaa|maa|maa
uaaa.

_aao. 1840-o amaa| aoaaa uemu Laooaaaa aaLLmm|e|ccaa.
Laooaaa ǵLLCaaLa _maa aaoaa|o om uaCLmu _euaauaaCe
aoaaaaoao amaLLcm ema|maa|ma. caaaaCaa aaaaao|o
caaaaCaaaaaCaa Çcaaao Ceam|maa|maaao. Caamgu
Çmaa|maaao. _aaCaooau ucCcmaa aamu Çaaaa mamo|
CumCaaeca|oao. _aao oeCeam mam Laooaa aaaa e|cmL
CLaøuCLaau ouLmaLLcc uaaaaoao cCaa
aaaam±aauoaa|e|ma|ma. Çaaaaaøu uaa|a _o|aae|CoCa u|aeu
eou øam|a Løa| _aaaa. (Çaamaøu!) Laaoeaaamu aammacaa
Laamaoaoaa o|g øagamu _aCa _a|au. CLmuLaoaa
a|aauaamaø Ceo|a|o|mma aamu CLaaaæc m±aaa. LaaaaCo
Çmaaaa.

La|Caµau gmmae±a uaa|a|o Laooagaø ÇcuCLaama ema aaaao.
_aCa _g 'LaauLa|a’ a|aauaaaoa 'aemL|±aa|maa|maaao’ camao
muL m±a|maa? om Laaom|oLLøa|a|o amCoaoaaL Laeu
CumCaaeceaao. aaaaa|o _aoma a||maCLaa. La|aaao o|o
a|aauaaaoau _aø eamu uaaaoau aemL|±aaaaao! uee|a
aumaaaoaa _eaao. _amao eaa Laooaa|o macCLmm
caaaaCaa _ao|ao øµLLaamaøu aaamaøu cmao ouLmamu
Çoao caLa CLao. aa|aaac±o æcmeaµaaa
CumCaae±mma|maa|maaao! ÇLCLaa aaaao aaa _oa|maaao caLa
æca Ca|aauo _eaao Çmma|maa|maaao!

_LL±LLcc Çcu Laooaa. _aaqu cma uaaaaqu Laooaaa
uaaaoe|qu e|cmaCaamaae|c m±aaa. aaaeu. CµmoCou.

ocCcauaa CLaao|a aµ Laooaa Çmma aaoaa|o caaouaa
qCaaLL|a aaaao _aCa ÇcuCLaama emaaa cmCaaCe LaaaCaau.
_aao Laooaa|o uemu aaau. uemu _co| uammu cag ca|La
uaaa mauua _o|a|a LacCamLaL oc± cmLcc Lammaa|o
CLmuLaoaa aaaao Laooaaa e|cm Ceo|Cam|e|c±mmaaaao.
amaa|L CLaao|a coaoaøo Laeoaa eo|aaa aaoLLcc aaaamaø
Çumam eaµea Caamou L|aoaaaaaaaaa Çmmaa.

_eaao maamao|o ÇcuCLaama emaCLaa Çmma _oeaø _aa
_LCLaa amae u|aaaaa Çoao. _aa camao uaaa. aoaaa.
a|uu|ao cam _oe|o _eaamaaaa n|auao ÇmaaCe Coaaa
camCLaau. _caømam omg _a|auaaCe Çmmaaaa cmaa|maaao aa
o|aa|a _o||aaao. (Çaaa a|m|oae o|aa|a _aeaoaamu
_Cuaa|aa|maaao.)

La|Caccau gmmae±a Caacaaaa|o|mmCa _CaL|aaamaø aaaaao
aaauaaL L|±aaauo CLaae|cca. _aeaa aaaao e|oaaa|o æ±aeaa
oa|LLaaaauacgu oCaaaaaaeaacgu eaµmaemaeaao. a|.L|. 1790-
u _em aaoaccaa|o|mma cCaa aaaao|cu|mma CL|au e|oa|Ca
Çmaaa Caacaa|aaaao.

Çamø Laooaa moo|uao aaLL|o CoaooLLcc aaaeaao
L|aemuag.

1._eaao amoo|auaa _a|aa|aao eaoaaLCLacm caao m|oaaao
_La|aaaCaaoa|maaao.

2. ec±aøL Leu Caamaa|maaao. CLmuLaqu L|aaa e|aaa|o
Laa|aaaao cma| eaaa|aCaaoa|maaao. Leu acc m±aauo CLaøu
omaaLLaao|o _maL Laa|aaaao _a|aa|ao|cu ouaLL|aa. caao
emaaoau m|oaaaoau aaaaLLmaa|e|ma|maaao. æmaoaa _eaaou
amea caLCa a|acaaa.

8._CaL|ao o|geaaaoau o|gu|aaoau ecm Ceaoamaø
aeaaaCaaoa|maaao. _eaao uaaa|o aauauaaa naaeaaa.
aaaaoaaa Cuoaa ø±ao caLa CLaam ceeaaa e|aaaa|maaao.
_CaL|aaao _±au eaµe eaµCe L|mmaeaao cag a|muLaa|muLo
Coaoa|maaao.

4._co|aaoaamaø m|amaL Leu Caamaa. CL|a oLLmaaaaoL
CLmge|ma|maaao. Ceo|macm eaaaau CLaam oaLu aaaaaa Le|ao|o
_CaL|aaao gaµeaa m±maeaa amaa|maaao.

6. aaao Caaµ|qaøL CLac±aaa moo|uao CL|aaa eoama
emuCLaa øµoo| Coaa _µ|aa|maaao.

6. aaa øµmaaaao moo|u øµmaaamca Lµae|mea|oao.

7. aa ømuaaao _eeaaca mcmaCaaoa|maaao. _eaao
moo|uaao _mCe ua|LLa|oao.

8. moo|uao|a Le±aaa aaoaao|qu Caaecacca aaoaao|qu
_eaao au emaaoa a|mLLCa Çoao. aaa a|auCLao
_go±aa|maaao.

9. omaaLLu a|acaøuCLaCaooau Çamaaaaaa mauua mL|aa
_eu|aaaaaaaL CLaa|maaao.

CumCoaaa Çma oaLa aaaeaaao oaoa aaL|a caa|m La|Caccau
gmmaem o|aa|a _o||a|a øm|LLao|o|mma CLmm±a|ma.
ÇoaaaLoo|o om Loaaoaaµaaa|o CLaao||aaaa Çmmaea Çea.

Çma oaLa aaaeaaaoo omg naa|LLaa aea|aaao _aama
Laooaa _CaL|aaao|a oma m|aoau omg L|au.

mao aaaeu muaøa Ca|e|LLa. _maa aaoaa|o _CaL|a
moo|uamaø a|aau. maa _a|aa|amca CmmaaCua CooeaaCaa
Çoao. _a|aa|amu moo|uaCo camCLaau oauaa|a uaamaøu
_eaamaøu ÇacCeo| Çmma|maa|ma.

Çaecaea aaaeu Coaoqu Coaa|. aaaao Ceo|mamao|o|mma
_aa|aoaa emaaaao camCLaau _eaamaøL LeLL|aoaa Çoao.
ec±aøL Leu amu _oeaø eoa|aaa Çmma|maa|maaao. _CaL|aaao
nomaaaaaaaCo camaqu caµau u|øa|aaa Çmma|maa|ma. ec±aøL
Leu CLmCm eaµaaaaa qc±a|maa|maaao caLa mao Coaa|.
Ça|CoCa noo Çaecaea Coaa|. ec±L Laa|aaaaoL L±aaL
L|maCaaomu _oeaø moo|uamaøL L±LLm|e Çoao caLa.

mamaea aaaemu _CaL|aaao|a caµau eaµaaaaaaaaa
ac±aaacma|ma.

maaaaea aaaeu. _maa aaoaa|qu omou eaaøu _co|aaoaao
Çmma|maa|maaao. eaaaa oLLmaaao. aoCoaoao CLaamae
omou|ooauo oaaa|auaae|oao.

qmaaea aaaeu. moo|uao|o o|oa aoe| amCmaaaa. e|aaLaaaa|o
o|mmaeaaoaa Çmma|maa|maaao. _aaqu aaaamca _eaaoao
CLac±a|c m±aauo CLaa|maa|ma.

_maea aaaeu aaaao. øµmaaao|cu|mmCa L||e|aaaa
_auL|aa|maa|maaao caa|m aaeaoo Coaoqa|ma. _aao Ça
e|oauaa ca|aaaaLaLau mau _aaa n|a _eeaao cau Çag
a|acaaaaaao Çaa _LL±Ca cmgaCaaeme|c m±aaa.

Ça CLaoCe cm. cccaea aaaeaaaoau _aaajaeuaa Çag
nga|LLmaa|aCaaoo eµ|a|oao.

oaLaaea aaaeu øm|aa cmao omCaamu Çoao. mauua mL| eaµma
aaoaa|o|mmCa aaaao e|cauo Coaaemu aa|auaaa _a!

_a. cLL±Caa aaaamu moo|uamu aeceaoaaoCLaoa
aa|aaa|Ca Laeu CumCaaoo Cee±aeaao aaa cag uaaaoe|o
Çm aaLL|qCu m±eaa|a|maa|ma. oaaLCLaaaa caLamø cmaa
aaaemCu maa|au|oao caa|m _oeaø Çm aaLL|amaøuaa Çgaau
_a|auaa|aCaaeCc emaa.

Çmao øµo|o. mauua _o| aaLLmm|a Laooaaa. amaa| aoaaa
uemu Cemm|CaaecL|mø. Laooaa aaaamaø _aCa ÇmLL oaama
oaacaao m|ama Caaam _auL|aaa. _aama Caa|a|o Laooaa|o
ucmu auaa Laa|aecaa|au aaaao Çmmaaaao. (La|aamaa|au CLa
cagu o|o øm|LLao Ca|e|aa|ama.) ÇmaL Laa|aecaa|au CL|o
Laa|LCLmaø Cuo aauaaa Caaµ|o CoaLeaao. LaoCLaac. e|oa
L|aoaaCaooau ÇaamaøL CLao _aaaa CL|aaa Çooaa
aaoaccuaaoao emcaa|o Laa| macamaøu Cuo _eaao noau
amm|aCaae±mmaaaao.

eaaaaa aaaeu om Laau. oeCeam Caoaa|qu noo aaaaaoa
aeaCamaa. _mama Caoaa|a _ao|ao m|oeaaaao _oo| _aaama.
nca±L L|aoaa camao om aae. mec mao L|aoaa camao om
aae. ca|aLaaaaLLmu L|aoaa camao _amaaa uma|aaCoaoaa cag
LoCeg omaaa|ccaao Çooauo cma om aamu Ceo|macmaøL
CLaauaccaa. om aaa Ceo|mam a|ouLa|maa camao mao|o
LaoCLaac _qeoau CLaauaccaa. Çaamaøu aua uaooaL aaoau
ømaeaaaa mao|o oma|aao Cooeaa.

auaø maL|a Ca|maeaa. Ca|aaaeaa caLa æc _eaamaø
maa|au|oao. aaaa? _eeoeaaa.

ÇLL± eaaaaa aaaeaamca Ceo|mamamaøL LmLLcc Laooaa
aaaaoaaa. LoCeg Çcaao|o|mma aaaao Laooagaø ema Coaeu
eaµaCaacaaeu aaaeuaa Çmmaaaao.

_a|aaa ceggao|a Caacaaaa|o Laooaa|o CuaaaCu
La|aamaaa|au aaaaoaaa Çmmaaaao. om gg emoaa|o Çma
cee|aaa om ocoaaaa Caacca. _ma gg emc aaoaa|o
LaaLLaa CLaaa. gg gg CLaaa. _a|au _a|au CLaaa aaaao
caCaaa|mmCaa Laooagaø ema Coamaa ae|a. Ceg øm|LL|caaaa
m|aµeao cau _uuee|o macCLme|oao caLaaL LaaaaCeemu.

Laooaa uee|o aegaøaCa|aauo aaaao|a cee|aaa
_a|a|aaaCaae±maa|ma caLaa _CaL|a moo|uao
aea|aaCea|oao caLaaau LaaaaCeemu.

mam|. ømau |LCLaacca 24 uaao. 200686 CmLCLao|agu aaaamu

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Çma|aae|o noo ue|Lja _ooa Cuaaoaa _oCeaaa m|ouaaa
Laooaa. o|aa|a aaoaa m|oLLaLaLa aeaa|o
cmaaaCaaoeCaamaoæc au|µmacm _oae u|mau oaaa|au Çoao.
_aao Çmao o|m|aCaam m|oaaa maaeaa caaaa _ao|aoao!
o|aa|a aaoaaaøu mea aaoaaaøu Çaceµ|aaa a|.L|. La|Caµau
gmmae±a uaa|aL Løa|ao. La|Cacm. LaCaaaLaau gmmae±a
Caacaaaao|o cooau Çma _ao|ao muLm±aaa Ceau cmaaaaa
øm|LL|c Ceemu. uaa|a _o|aa umgu qCaaLLaCeaøu uaao moaaø
mmgg mam aaaaaoL Lmm|Ca CLo|aCaae±mmaaaao. _LL±L
CLoLLcc Çcaao|Coooau aamamLCLao aaaamu Lae|a|mmaaaao.
m|aoaaa ÇmLL|cu cag om L|aCaou _eaamaø Çoao camaqu
Çmaa|m Çcaao|Coooau. a|acaa|m Caaµ|oao|o cooau _eaao
oc±aCaaem om uaCLmu Laco|aøu CLaaaccaaaøu aaaao
_aaau CoaaCaae±mmaaaao. cooaCu u|a Cuoauaa mcmaa.
u|au|a aao|auaa mcmaa.

eaµaaaL L|aoaaao _eaaao maae|cm qco Coaaaqu e|mLLu
mmeau Laooaa|o ucmCu Çmmaa. øm|LLaa. CµmoCou. _LCLaa
occauaa amaa|aL CLaao|a qa _aauaa Çmma CµmoCou.
CµmoCou noo|cc Laooagaøa a|muL| eaCeemu. _a aaaoa
Coama m|oLLaLL caLaa _a|aaajaeuaa oaaL|aa Ceemu. _aCaCa
eaµCeemu caa|m e|mLLu om a CLao _eaao uaCuaøu Lae|
aa|aaaCaae±mmaa.

aaaaaoaao|o _uCLaCeag maae|cmL LmLLcm q±LCLaa ømm
neaoo|Caooau _eaao|cu Çoao. _CaL|aaaoaaa ca||ao|cu
gmmaem aaouaaL CLaaa±a Caae±mmaaaao caa|m m|aaa
neaoo|au Çoao. aoaaa ooaeaa aaou Caacm Laooaa|a
e|maaoaaaa _CaL|a moo|uao caaaa LamLc±maa|maaao. em
eaooaao ǵmau _aCaCa m|ag CLaaa±a|maa|maaao
caLaaCaooau m|aaaaLLaaaøu m|aoa|o _eaao Çoao.

aceo|a L|aCaouaa Laooaa. aceo|a e|mLLa øµmaaaoaa
aaaamacaa. _eeoeaaa. _a ucmuaaa _eaao|a ceeuaa
Çmmaa.

Çma ceeu u|aeu eqLLca Caacaa|aamø aaaooaa qa qCaaLL|ao
oaaeaaa| om uammaa aaaeuaa Çmma|maa|maa. CmLCLao|aa.
Ca|auooea? CmLCLao|aa CLaaLaac.

(µ|eµomuoo a|ooeµeæt u).

_maa aaoaa|o caaa qCaaLL|a mamao|a uaaaao aaaaao mcaa|a
e|aaaaøu. L|aaao|a m|aamm CLaaoaaa e|oaa|a CmLCLao|aa
_eaaao mcaa|aamøu muLm±aaa e|aa|aaoaao Çmaa|ama.
L|CamaL Laco|aøL L|mø L|aaao|o aaaamaøa Caamou m|uua|
a|acaaa. CmLCLao|aa _co|aø emaL|mø _eaamaøa Caamou
ae|oooæc emaa.

Çaaaaaøu omuaa|| eaaagaaLLcc n|auaaoau m|Lmaaaamaø
ncLcc aama|aaaaauaaa CmLCLao|aa _eaamaø eµaa|a|mmaaa.
_ecaem aaouaa qCaaLLae|o eo|aaaqu aaaao. _ma Caoaao|a
eoauao|Coa. _ao|ao oaoa n|auao|Coa CL|a _oe|o Coamau
Caaecac m±aaa. _aao _eaaoa ø±Camm n|auao
aaLLammLLmu. Laooaa|o|mma emaeaao caa|m _oe|o _eaaoa
ÇmLL _aaa|aaLLmu. _amø _LLao Ceg camøu Coamau
Caaeca±e|c m±aaa.

Laooaa|o|mma emaeaao. Ça CLaaaa aaaamaø? _a ucmu
Caacama eo|agaa|o CoaooLLcmaCaae±mmaao CLaau cagaaa
_eaao m|aaaaaaao. _eaaCo Çaaao Coaoo|aCaae±mLLamøu
CmLCLao|aa CLaaLaac CLaam om oaaeaaa| Coaoeamøu
e|aa|aaoaao Çmaa|ama _ooea? caamaø Çmmaaqu Laooaaaaa
aaaao|a Coamaju|. caaaa gmmaemao _eaao _aa|mma
Ceo|Cam| eaµmaaqu cLCLaa a|muL|aaqu _aCa n|au nem
caLaa a|muLaa|muL _maama|maauaa m|aaeLmaa|aCaaeCc
Çmaa. CmLCLao|aa|a _ma eaaagaaLLcc aama|aL L|aacau
aaaamaø nga| Coaaa.

CmLCLao|aa|a _co|aø ncLcc Løa|ao _aaaa|qu aaaamaø
mm o|e|o n|auao eµaaLLcca. _aaqu _a ø±Cam|amaaaa
n|auaoaa ucmCu CoaooLLcca. eµ|Lacmo aama|au. eaaaao
aama|au. eaµaaao aama|au cooau Çmmaa. oeCeaagu _eaao
Laooaaaaaaao cag Coaoo|o Coaoo| eµaaLLcca.

Caamou æama aea|aa Ceemu. CmLCLao|aa. om LaaaaLLa
ama|Ca aaaaaoa Caacama Laooaaaaaaao. emCam|ao cag
oeCeam accaa|qu Coaoo|ema|maa|maa. _aaea L|Camaaaaaaao|a
LaaaaLL. aaaao _aCa Cuµa|±aoaa _a|. CL|a _oe|o
L|aoaaaø e|aa|cme|ca æcaCa caa|m LaaaaLLeae. _aao
aaaaaoL CLagaa _oe|o Çaa Ceg e|auaa cmaaaCaaem
e|ccaaao.

qCaaLLae|o Ceg cmaL Løa|a|qu eaµaæc m±aaa øµm|ao
_eaamaø. caCa CLaaaqu naaaaaaao. cma om a|m|oae
Caoaa|qu _eaamaø m|uua| Çooaa øµm|ao. _LL±LLcc
aaoaccaa|o. emCam|ao cag Coaoo|aaea Çma CmLCLao|aa eaµ
eµ|Caamaa|maCa caa|m _gao om Laau, _a|aocLL|a uaa||
'Laooaa|o|mma emaeaao’ cag a|muLaa|muLo Coaoa|maCa. _ma
Çcu mumacaaaaa caLaa ÇaCe noa uaao uaaa|o La|ao
Coaa|mCa caa|m aao|a omCaaou ÇaCaam Lmu.

a|.L|. 1799-o CmLCLao|aa ca|La|o|mma o||aa Cmaaa| Lac maaaa|o
CoagCaae±mmaaa. CmLCLao|aa|a CLaaaa|ccaao. mam L|±aøu
Cecaa CLaam e|oaaaCoooau u|aLCL|a aaa. Laooaa
o|aa|aaaca ouLmaLLcaaa. _aao Çmaa øm|LL|cc LacCamLL
ucmu ouLmau Caaeca caLaao ÇaaaL LaaaaCee±a|maa|ma.

CmLCLao|aa|a _LCLaaaa Cmaaau. Çaamaø o||aae|qu _aamaø
Laooaa|qu Çmma caa maaa CaacacaaL L|±LLa. o|aa|aaaou
Caacm u|a maa|auaa maauaaa amaLLcm emaa caa. (a|mæu.)

uaCLmu eaa, u|aLCL|a Lac aeaa|mLLea camaqu _ma mmgaa
CmLCLao|agaø Cemm| aae|oao. aaaeu. amaa|aL Lacao. _LCLaa
L||c±o Lacao|a oaaaµLLca CmLCLao|aaa ca|aaa m|ama.

Çaeu u|a maa|auaaCaam m|aµe. mao mamaaa Laooaa
L|aoaaa|o _LCLaaaaa L||cca aaoa|ma|ma. _aeaa L||cca
aeaaaaø ncLcc L|aCaouaa Laooaa Çoao. L||cca|a aae|
co|oCLa. 'a|m|oaeaooaa aamu L||cca|o eaµ oaaaammeaao’ cag
aaaaaoa øm|aeaa _m|e|aa|mma ouamu æc _a.

caa CaacacaaL L|±aøu ceeaaca ca|La|o|mma Çaama ÇoCao
eµ|Ca LmLLcm ema CmLCLao|aa. _LCLaa auooae|o aaa|a|mmaaa.
aaoa _a.Laa aua Çga|aaaou eaa eaµma|mma maau. auooae|o
auua Çmaøu macaao eeaaa Ceecau cag _ea _aa|mma
aaaaao omaa|aeaa om o|m|a _e|eøLLca æ±a 'ma| Cacøu
CmmuLaeaaa’ CumCaaecaa. _maL CLae|a|aCLaa _ea
_m|e|aaaa. ¨aaaaCo. caaø naeaao. amaa|aL Lacaa maa
Cemm| Caaoo m±auaaao maao m|uua|aaa naao CµmoCoaaaøa
a|muLeamø maa nae| Coaa|Cma’ ’

Ça om aaµama|a _m|e|LLaaaa camaqu aaaamaøL LaeomccL
CLaauaa _m|e|LLaa Çmmaa. caaouaa aaaao _LCLaa
CmLCLao|aa|a Laca|o ÇaemaaaaL Lo eaoamg goao
Ca|e|aa|ama. CLCaa CµaoCoe|o (a|uæuo a|osumuoemæ)
caa|m LaµCLmm aa eaa. _LCLaa CmLCLao|aa|a om Laca|o
oaaaae eaaaao Coamaea. L|aaao|o _eaa Laca|o aaao _oeaø
naama. _oa||aL CLa|o na|a ammaea.

_aao caa Caacacaaaa aaaaa|o CmLCLao|aa Caaoe|aaca
Cm|ccL|mø. aaaao e|oaaa|o _ea _aaaa _aeu Coqaae|oao.

o|aaa aaaeaao cau|oao camCLaau _emaøu aaaao ua
Caamou CegLL cmLcca neau. _eaamaø eµaa|a|mma
eaaagaaLLcc aama|aaa|CoCa m|ama La|a eaaaamaaoo Coaaaaa.
øm|LLaa. CmLCLao|aa|a Çga|aaao _co| ouaaa|o aa eaaaaaao
caaouaa e|oaauaø _oaa Cmamaa. CLamoaaaao oaa|maau cam
CLa|o. Lo uaa|aaao aomL± CoaaLLcca. Caamou eaao mgaa|
aeaaoau cag CmLCLao|agaøu ca Caaam|aa cag Ca|ae|oao.
_aaqu _LL±aaaa _ea mcmaCaaecaa!

_aao _eaa aaoaa|o CLaoma. o|aaCea|aa. L|aaao.
(Cµaua|a|qoo) oauLaa maau. CLaam Çcaao|o oaoaCeag
aaaao|a cee|aaa cm|aCaaeCc CLaaa. caa|mmaaaa Çeaao
ema|maaaCoa cag e|ama m±LLamøooaaCe Lo ocoaaeaaaa
aaaao _maL Løa|ao|o ø±Cam|e|ccaaao.

_LCLaa aoaaeu m|oLLaLL e|oa|LL|o ae|a aeau
Coqaa|aCaae±mmaa. Çma e|oaaa|o _LCLaa CmLCLao|agaø
m|aaaa _aeu. aoaaae _emCaae±mma µaa (meæ)
uaaaamaøu Çmmaa. (µaa caLa om øm|LL|cc uaa|a CLaa
_oo. _a om euoaa|a _acaaoLCLaa. µaa cam Lccaaca Lo
uaaaao aoaaae _e±maa|maaao.) a|.L|. 1772 Caacaa|. 1816-u
_em aaoaccaaaøo CLaoma. o|aaCea|aa noo|cc Lo qCaaLL|a
mamao aoaae|a acmLLac±aaµ emae|cca.

aaaamaø _maa øm|LL|cc aaoaccu Caamou oaaauaa Çmmaa.
_aama aoa _aaaaaLL|a u|a maa|a mLaaa e|oaa|a Çoeaoa
CLacua|a (m|ot uaoeo). o|oLo _ao|ao aaaeaaao naCao|aa.
aa _aae m|ao cmaaaa. qCaaLLae|o eaµm±aaa aaaaCoooau
aoaaeaø ema. _aa CaaLøa| uaaaeaao|o (_ae aaeu øc±
mamao!) eaµaCaacaaoau cag La|aaauaa _m|e|aaaa. (ÇCa
aoaae|o|mma Çagu Caamoaaoaa|o _aaaa aaaamu _±aaa
aaaaLLce|maa|maaao caLa Ceg e|oau.)

_LCLaaaa µaa uaa|a CLaa Caa|a 2. uaa Caa|a cag _ea
auauo Coaoo|aCaaecaa. uaao Coaaaaaaoa cag Ca|ae|oao.
_eaa e|mLLaa|aL±. Çoeaoa CLacua|a. aoaL Laca|o om
aaLL||ae nmeaaa|aaa. ÇmaL Lac nmeaaaLLccaa _aaa
CmaaaCu. amaa|aca om aaaaaa naCao|aaaaaa. a|muLaa|muL
amaa|. a|muLaa|muL Laooaa _aoaaae. maL CmLCLao|aa
camao ÇLCLaa µaa. _eeoeaaa e|aa|aaou.

_ma aaL LacLL||eaø CLacua|a. ÇoCaoeoa|
(u|ææeumoosoo) cag CLa|ccaa. Çaeu om _ao|ao
aaaeaaa naCao|aaaaaa. ÇoCao caCmam Caou øm|aCaooau
aaaao _LCLaa o|ma|aaaæc Çoao. _aaqu Çaaa|a CLaaao
_eaaao omaa|aeaa. Çcaa|a CLaaao eµ| mcaa Ça om
nLaauaaL LaaLmu cag ama|a aoa Çoeaoa. Laaaa oLm
aLL|o|o emu ÇoaCeoaao|a Laa|aaaao m|aae æama ÇLL±Caam
CLaa øc± aaaaaoL Loaaaa|auacao Coaaaa.

1768-o|mma 1774 eaa om aaau. L|mø 1787-o|mma 1792 eaa
om aaau. _a Cuaaau amaa|aca Çaem aaaaao. ÇaemCu
Cemm| CLme|oao. uamaa ocmCuaaa _CaL|a moo|uamaøu aaaao
m|amaaL Laaeaaoaeamø CL|a _oe|o om L|oaoaaa aµ|aaL
CLacmaeaaa.

Çaaaaaøu occauaa amaa|a uaaaao aaaamaø caaaaCaa
eoa|ao Coaaama. Laooaa noLc amaa|aL CLaao|a _aaaa
Çcaao|qu oae aama|amca eaµ _gua|aa|mmaaaao.

_aao aaa|moceouaa. Laooaaa _eaao mmeauaaa
aaamaaaa aa|macaa _aca e|muLa|maaao cag o|ma|aaCea|oao.

mam|. ømau |LCLaacca 27 uaao. 2006
87 aoaae|o CaaooLLcc aaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

aoaaae _emCaae±mma µaa uaaa Caa|a aaoaa|o aaaao
_aCa Çcu CLaamau CaoCuaøu Lae|au eaµ m±maCaamaqu _a
m±aa Cooa|auaa _eaamaø _auae|oao. uaaa ca|aLaaaaL±
aaaao|a Lacaaa Caaem amaa| aoaaaa Ceoo m±aaaa
ucmuoo Çaa aaaeu. _ao|ao aaaeaaaoa amaa|o cmaaaa
oaaaaeL CLaauaamaø aaaaaoL L|±aaauo CLaae|cca.

aaaao camao a|m|oaeaa|a mao ca||ao caa|m _±LLaca
aaaeuaaa Çaøu L|aaaau camaqu. _amø Cuqu o|o aaaeaao
Çmmaa.

aoaae|a uee|a aumaaaoaa a|m|oaeaaao. _aø ø±Cam|a
aaaao uau uamm mamo| Coaa|maaao cam ømmooacm _LCLaa u|a
Louaaa a|ouL|aa. neaua|o muLm±aaa ømmooacm Ça. aa
uaaa|o. ua uammu caLa _mCe a|acaaa. o|aa|aaa|a cmaL
Laaaa|qu _eaao aaaaau uau uamm mamo| Coaaaaaa aaeo
Çoao. _aao. aoaa a|m|oaeaao ÇLL±Caam ømmooacacaaaa
L|aaaauaa maaeaaaaao.

Ça mmm|qu CLaaaaa ømmooacm cag aaaao aaLL|o Caacama
CLaaa±L Laaaaaaao. uaaa Caccaqu uaao e|meaaa Çoao. Ceg
Ceg eaaao|o aaaao _aCa eaµeamø Cmmaa± aa _auL|aaaaao.

aoaae|o|mma CLaoma L||maCLaa (a|.L|. 1796-o Ça mcmaa.
aoaaeaø ca|aaa CLaoma macm uaao Caacama Laco| Coaa
aemaecaaL L||maCaae±mmaaaao. Çmaa øm|LL|cc emcu mcma
L||e|aaa|aCLaa Cuaaauaa CLaoma aecaaa. aecaøuCLaCa
o|aaCea|aaaeau CoaaaaCaaem L||maa. Çmaa CaaLaa|o aoaa
aaa eaaLcaao|o|mma CLaomaa oCaa±aaaa aaa|e|cca!)
_aCaooau Lae| eo|aaaCaae±mma aaaao. L||e|aaaao oaaauaaL
LaaLmaa|aCaaem m|ama m|oaaao eaoaaL CLaccaaao. øm|LLaa
CLaoma aoa coaoao o|aaaL L||aaLLcaa Çcaao|Coooau
_eaao auo aeaa|o m|oaaao eaoaa|mmaaaao. Ça aoa
e|eoaa|amaø u|aeu CaaLmc±aa. _eaao _a|aa|ao|cu Laaa
CoaaCLaa. cmae|auaa mce±aaaau CumCaaooLLce|oao. aaaeu.
_aaaa aoa _a|aa|amCu aaaao|cu omou eaaa|a|mmaaaaa!

Caou nacau Coaaaaaa aac±qu. Çma mµo mammmu _amø
e|aa|cc aaaao|a øaaa|au aoaaaao u|aeu Laa|aaa. ocmCuaaa
a|m|oae aoaaeu a|aem cmma aaaamaø ca|aaa aoaaaaoa
Caacaa| aeaaa.

Çagu omg ggaauaa _aaamaao. oa|LLaaaauaøL CLa CLaa
aoaaao. L|aaao|o ca _aaaa naa|auaa aaaaao qc qc
e|ac±aaaao caLamø CeCmam aaaemu a|acaa|ma.

µaa uaaaao _ecCLaau o|. L|aaao aoaL Laco| cmLcm
auaa|ou emaCLaau o|. _amøL L|aaao Coae|aa aa|aa caa|m
ÇmuLaCaacacCa nacma o|am|. Lo aem CaoaaoaaCLaau o|.
aoaaao|a CaoLLmg Caoe|aø _LLamLcca. Ça _acaaoaaoao
L||ma|mmaaqu aaaao aoaaao cag Coaoo|aCaaoea|o _eaamaø
_oaa|aaa _amau nem. oeCeam aoamu aua Caoaaaøa
aa|LLcc mama|o acauLLc±mLLaaa cLCLaau neaeaa.

_aao. aaaaoao _eaao aoaae|CoCa Lo aaomamaoaa
eaµmaaqu _LL±Caam Cao|a _acaaoaaa e|muL| cma
m±ae|oao. 'maao aaa?’ cag cma aoa|cu Caccaqu 'maa om
aoaa’ cagaaa Coaoqeaa. _Ca aoaae|o eo|aøu aa|cu 'maao
aaa’ cag Caccao 'maa om aaa’ cagaaa Coaoqeaa!

aoaae|a aa|LCLmu _acaaouaaa a|aµma oCa Cuaµ|. oCa uau
caa|m e|oaaaca aaaaoao cmaa aaoaa|qu oaaLCLaa
m±ae|oao. eaµaaaL L|aoaaaaaa _eaao aoa Cuaµ| CLo|aaaaCo
ae|a. _aaa aaao Cuaµ|aaa omCLaau Coaoouaccaaao. eaµLCLaa
a|m|oae aoaae|o 'naaao e|c maaaoaaa uaaaao naamaeaao’
caa|m auLccaaaau m|gaa|aCaaooe|oao.

Ça CLmuLaaau a|m|oaeaamaø u|øma c|ooao cmLmaa|aa. Cao|a
neaCe Çooaa om æccaaa camaaaa aaaao eaµaeaa Ceemu
caa|m Caoe| _eaao|cu Çmmaa.

ÇaCaam aaaemu Çamø nem. _LCLaa aoaa. ae|a m|o nacau
Caou. µumaaaao _aCa _a|au. cooa µumaaaamu a|aauaao|o
eo|aaaCaaem caCLaa e|eoaau Coaa caaouaao ouLaa|aa.
mamLL± e|au omomu Coqaa| emaaaao. CLaomaL L||e|aaaa
oc± caaouaa m|oaaao eaoaaL CLacc aaaao. _LCLaa
CLmuLaqu maaLLmaao|CoCa Çmmaaaao. maaaao|o aaaao
eo|aaaCaaem. a|aauLLmaao|o e|eoaaL Le|aaoL LaaaaaCaaoo
au ammaaaaaau meLaaaoau øm|LLaa. cooamCu aaaao _aCa
_gLL|aCaae±mmaaaao.

Ça. a|aaæo|aø Ceao LaaaaaCaae±mma co|a aoa e|eoaa|aao
u|a _a|auaa Laa|aaa. aaao a|aauaao|o aaamaø CeaoeaaLL
_mCe a|acaaa camao _eaao caCa CLaeaaao?

_a|aa|ao|cu CLaa m±aaa. aamu aaa Caamaaa Cacaa
æ±aeaaoaa Çoao. aa maoao|aoaa µumaaaao|cCu m|aaau
Cacaoau camao _eaamu a|aauLLmaao|a LaaCu eauaccaaao.
a|æa a|æCaag CL|a CL|a eaaaaao|o Cuaaauaa aa Ceaoaacao
a|aauaamaø ema Çmaøeaaao. Coaoo|aeaauaa|| Ceaoaa
_auL|aae|meaaao. noma e|eoaa|ao eaLCLaau m|ag Ce±aaa
Laaaa Cee±aaaaa.

Ça|o ÇaCaam æaau mcma|maa|ma. Lo Çcaao|o
maaLLmaao|o|mma _cao a|aauaamaø a|ao| aaao ema Ceao
Laaaae|cm uaao _aau ee±Cam| uemu cegaøL
CLaae|meaaao. _Lo naa|Caaau uaa||!

Ça La|Caccau gmmaem mmeaCu macmama|o Çmma|maa|ma!

_Coaoaeca-1 cagu µaa uaaa Lae| cmm L|møaaa (a|.L|. 1802 -
1826) m|aoau Caamou uama Caacaa|aa. uaao|a uaum|ma
mcmaCaaoea maa|au cag ama|a Çma uaaa. Lae|Cammau mao
Ceaoaaa a|aauLLøa|ao|o CeaoaøL CLaa aaaaaoCaooau e|acc
_auL|aaaa. _LL±Ca Caamou Caamouaa coaoCaaa aa m|oaaaoa
aaaaLLmaau Le|amu _auLuaa|a.

aaaao aaLL|o. _m|aaauaaa aaao m|oaao _La|aaLLmeaaao
CoaooLLccCa ae|a. _aa L|aae|a aaaeaao caeCu noøaø
cmaaaaaccLLce|oao. cooa Caoaao|qu aaaaaoa aaaaa|maaao.
aoaaeu aaaa _auL|aa|maa|ma cag ucmCu noau m|aaaaa.

neaua|o. mmaaa uaaa Caa|a aaoaa|o a|acaa oqaaaaoL
LaaLmaa|aCaaem aoaae|o aaaao u|a eqeaaa aaqam|a|mma
_oeaø CeCmma mac±qu macCLme|oao cag CoaooCeemu.
CLmuLaoaa aoa e|eoaa|amaø _LCLaa aaCamaaL CLacaæca
Ca|aaa caLa _eaamaøL CL|a oaaauaa Çmma|maa|ma.

_aao _Coaoaeca-1a aaoaa|o _auL|aa aa e|acco
mce±aaaao u|a e|aaeaa ømL|±aa _auL|aae|cca. mao|o
a|aauaao|o|mma aaaaao e|ac±aaaao. L|mø o|g maaaao|o|mma
e|acc _auL|aaaaao.caCaooau aaaao eo|aa|maaaCoa (_eaao
cLCLaau Cuaaauaaaaaa eo|LLaaao caLaa cmCaaCe
Laaaa|maa|Cmau!) _aCaooau CLaa _±aa e|acc _auL|aaaaao.

ÇaaCaooau _aoaaau maa|ag CoaaCeemu cag uaao
ca|aLaaaae|oao. uamaa. oeCeam m|o|mmau aaaaao
e|ac±a±LLa aaao Cao|aa acau caCm aoaaao _LCLaa
m|aaaaaaao! mao|o _aoaaau Çaaa _a|LLaaaa
aac±aCaaooe|oao camaqu CL|a _oe|o ca|aLLu Ca|e|aae|oao.

uamaa. aaaaaoL Laa|aøu e|aaa|o o|oLo occaa|maaaao. m|o
eaaaamao CaaemeaLLcca. e|amu _a|a|aaLLcca. aaaao
aaamaCaag aa|Ca Loo|aæcaao mcaa|aCaaoeamaaa _gua|
ugaaLLcca.

aoa _aaaaam _a|aa|amaø Çma eaaa|o Caamou emaauaaa.
cCaa|o mec Cmmaaaouaa _eaao aaaao|cu|mma aaacmL CLmg
ema|maa|maaao. a|æCaag aa ca|aLL _ao _±aa _auL|aae|cca|o
_eaao ÇmaaoaCaaoo| cguL _aaaao. _Caouau uaao|a
cmoo|aca aaaao oaaLCLaaaa Lcoaa|o Lae|aCa _Laa eaaæmu
caLau _eaamaøa Ca|ma|mmaa.

Ceg eµ|a|ooauoaaa Çma m|aLLmaaaao _eaao aaaao|aua
a|e|aaaaao caLaaau Coaoo|e|c Ceemu.

auaa quLa emcaao. _amøa Caamou CuCo æc Çmaaoau.
Çuuaa||aaa o|g o|g L|aoaaamu Lamu aoa aaaaaoa
aee|aCaae±mmaa. cooaemgaøu om m±e eaCeecaua?

emaa.

1881-u _em _Coaoaeca-2 cam µaa uaaa LmCaaao
CoaaLLccaa. (_Coaoaeca-1-aøL L|mø m|aCaaoo-1 caLea
uaaaaaaa. m|aCaaoo»aøL L|mø Çma _Coaoaeca-2. 1866-o
uaaaaa|a|mmaaa.) caaCea nLLLCLmaa _ao|ao aaaeaamaaaa
macCLmm LmCaaao _a.

_aao e|a|. _maa Caaaoooa|a|o aaaao =mLc±mmaaaao
ac±aaac±e|cca.

_a neauaa. Çoaoaa cag e|oa|aaaæc aamu _LCLaa aaaaaa
Çoao. om aoao oaaaeaaa|a|a LmCaaaoaø. emCam|aoaa aaaao
aaaeuaa Çmaaaæmu caa|m eama|Ca CLaauaaaaa Çmmaa. (Çag
eaaa|qu Ça aaaa omCaauaaa. aaaaoaaa ÇaCaaaoooa|a|o
=mLccaaaoa. Ceg aaaaeaa caLa aaaa e|eaaLCLamoaaCe
Çmaa|ma.)

ocmCuaaa aoaaeu Caaa|aCammae|cca.

co|oCLa aCac caa|m Çcaa|oaaa mao aoeamu mao Caaaoau
e|mmaa. emcu 1881. a CLao aoaae|a Caa uaaaeaao
_aaaa|qu om eaaaa|o Lae|e|cca. Laaaa Çcaa|Coooau aaaaao
Cec±aaaao. aLL|Caa±aeaaaoCaooau m|maaeaaa Caamaa|aaaao.
mmaaa Caaoom±ae|oao camao aa. aaoaaoaaea eaaa|aaaao.
aa emao. Caeaoaaao. Loo|aæcaao. oma m|geaaao caeCu
u|oou|oao. aaaCem| aaoaCam|e|c±mmaa aoaaamaø.

aLL|aa qcaæc m±aauo o|aa|aCaaec Looaa|aaaeaaaa aaaao
_LCLaa mmooaaoao|o CecmLLcm ÇmmaCLaaaaao. _eaaoa
L|eaaao cmaaLCLaca æc aamu maeae|oao!

Çmaa aaaøaqaø aoa uaaCa (La|aaaL CLagLCLmm|mma
_Coaoaeca-8) aao|a naaae|ccaaa L|mø Coaaaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 81 uaao. 2006


88 qCaaLL|aaao|a aa CegLL

m|oCuooau aaau - La. aaaea

aa Çaaaa mmeauaa _µ|aaeu m±aaa, _eaaoa eoaoo|aaa
amaaeu m±aaa caLaa noau L|maCaaoo _auL|aaCLaa
LaCaaaLaau gmmaem L|mma|mmaa. a|ccaacc qCaaLLa mmea|qCu
aaa aaoCamLL om Coaoa|ccuaaCe eøaaLLcm. CoaoLmaaLLcma
Caae±mma La|Caccau gmmaem mmea|qu oeCeam Caoaa|qu
Cecc Cecc. _eaao Caaam|aCaaeCc Çmmaaaao. _a|au aaaao
q|caa|o CaaooLLccCLaa Laaaa m|o La|aaa ÇaCaam
Çaecaa|au aaaao ema eaµ _auL|LLaaao. ocou aaaao
CaaooLLccCLaa ÇaCaam ocou CLa caa|mmaaea ema Coaeaaao.

Caao|aaL Laaaaao qCaaLL|aaao|a aa CegLL caLa
_memLjccaæ±a e|aaa|o eoama Lae|a|mma|maa|ma. auaa 1800
_emamaø maaao om aaa. ÇCaa cagu ÇaCaam aaaaa
Caaamaa caLamaaa aa øoaaaCa CeCaam _µ|aa m|aaaa caaaa
LmCaaaoaaoo Coaa|maa|maaao!

_a om aaaeu. caaaa Cmmaa± Cmamaaqu aaaao uau aoaauo
uemu _µ|e|o|mma CuCom| ema eaµaCaacaa|e|ma|maaaCo caa|m
c|ooo ÇaCaam aaaeu.

_aao qa ÇaaaaCa _µ|aøuoeaø ÇaeCaooau om aaaeuaa
m±aua?

neaua|o. qCaaLLae|o aaaao oma|aa Cmama Caamauaoaaa
_eaaao Cuqu Loeaaaoaa. Cuqu Laa|oao|aoaa. eaµe|a ua
Cuqu Cuqu aaao Caaeceaaoaa uamm|aa cag CoaooCeemu.
Loo|ao aacCoaaLLccCLaa. _eaao ec±o|mmCa L±aaaaao. aa
Caeaoaaao nacaaLLccCLaa. _eaao uame|caamaøL CLaa
L|aaaaaaaaaa Caacamaaaao. eaaaa m|aoaaao øamaacLLccCLaa
ec±o ÇmmaL±Ca e|aaLaaaaaoa aea|aaaaao. emamu
nacaaLLccCLaa maCca±aoaao Coag caaaea CeccCeo|ao|o
æcaau _±aaa aaa| Ceaoaaa Caacaa|e|meaaao. cooaCu coao
uguCLaaaaa _eaao _a|aa|aao eaoaaLCLacm. auaaaa
eoa|aaoau eaaLLaaoau nmeaaa|aCaaooa Caacaa|aaaao.

noa o|aa|aaa|o aaaaaoa aac±qu _a|auaa omou Caamaaeaao
a|acaaa. camø. caaao caLCaooau maa|aCu Çoao.
cooaemgaøu Caamaaaaao. eaaøeamø _cao Çmma
Çcaao|Coooau _eaao CaamaaaCaaeCc Çmma|maa|maaao. Laa.
ÇmLa|o Caacaa|. Lo ocoaao. Caa±ao eaa Caamaaaaao.
_aoaaamu uaamu _eaamaøa aaaa LaaaaLaL _ma
omoLLeuaaa Caamaa ema|maa|ma. o|aa|aCuaøu.

_memLLaaaaaa. emaau aaaæ±a e|oauaaa. _aaqu
_eaamaø CeCmma eµ|au Çooauo CLaaamø qCaaLL|a
a|m|oaeaaCo aaaeuaa|mmaaaao.

eoa|amaaaa omou amea noCaaøu Çmaøu macmam camaqu.
eaµeamCa omou aaaæ±a øµm|aoa|oaaa aaaao Çmmaaaao.
ÇamaaaCe _eaao m|amao ouLaa|aa m|aaaaaaao. L|oaaao CLao
naµaaaaao. La|a La|aaa Çaamaø noau aacLL|±aøu
caaaaCaa Lo gaa e|aaLaa naa|aCoooau aaaao
Caacaa|aeaaaeaaa. Çaamaø cu.co.cu. cag CoaooLLmu uo±
Coeo uaaaCac±a Çma|aae|oæc L|aLouaa Çmaa|ma. ÇCaooau
La|Caµau gmmae±CoCa aaaao aemL|±aae|cc e|oau. ÇLL±am
CLaaa _eaao aae|oaoCa ae|a. oeCeam Caoaaaøomu _eaao
cu.co.cu eaaaaaa|o Caa±ac±L Lmma|maa|maaao.

Ceo|mamamaøL Leuammu Coaea. oeaoa CLaam Ceaoao|qu
=mLcm m|amao ouLaa|aa|maa|maaao. oeCeam aLoaaeau u|a
maa|auaaa ama|a Çau _a. eaaaaaa|o Cmaau caLa _eaao
aaaaa|o L|mma e|oau. eaaaau aacLLcauo mcLLamøaaaa omou
CaamLLaaaCo ae|a. uaaao om CLaau cuamm uaccaaao. CLao|o
oaaøaao e|mLa. oaaøL Laaao. a|æa e|aoCamm mce±aaaao
ÇaeCaooau qCaaLLae|o Laeoaa|a Caae±mmaCLaaæc. cma om
aaa aaca|qu muL|L CLaa caa Ceemuaaaqu eaaaoau. om o|g
cuammu æc Çmaaaa!

Çae omLmu Çmaa. LaCaaaLaau gmmae±o aa øoaa|o o|o
uaaaaa oaaaaaaoaao na|aa _auL|aaaaao. cmaa aama|o
Çmaa|maaaCoa. _maa aama|a u|a naama Çcaaa
_acaaæ±aeaaoaa _eaao Çmma|maa|maaao. CLaaeaa aaaamaø
ÇaµaaLLcc cma om Caamauau _eaao|a eoaoo|aaa
amaae|oao.

Çmao oaaaaaaoaaao eaoaa. _aeaeaa _eaao|a Cemm|aaaa
naµaaaæ±aaaa Çmmaa aaøou. o|aaaL L|maCaaooCeemu. mau
om oaaaa Coaaaæ±aeaaoaa Çmaa|Cmau camao mua ømuLu
muau maaLLmaaoau. nmoaaLLmaaoau. omCeao uam|o _aa
aea|aa caaea naeoau. oaaaa CoaaLLcc L|mø Caou
Caaecacoau. CLmauLLcoau. _aao. om oaaaaaaoa
nmeaa|aCaae±maa|maa cag aea|aa. _ma Çaaa|qoo _aaaa
CLmCu CaaoCaamaa maemeaaaoa?

aaaao|cu ucmuaaa _a oaaa|au. om aaa _ao|aoeaa|aaa ema|maa
camao ocmCuaaa aaaamu _eaa ucmCu _a|LLaaao. aaauaaL
L|±aaaa camao æc. aaaaea om aaa aoq|L CLaao||aa _a|maa
camao _aøoo _aaaa aaaamu _emaøL L|aaao a|aem
m|mLaaao. omea _m|e|ao|o maCaga|maa camao. _eaa
_aaaoo|aaaa oeCeam aaa ømuLmu uaau aemauo Leu _gLLu.
om aa cmaaao|a Laaau Ceo|aaa|mCaamao. omCaau|ooauo _maa
aaoaccaa|o caaaa L±aa aaaao Çmaa|maaaCoa. _aaaa L|aa|ao
e|mCm amu.

CuCoaccuaa Laaaeaø Çemm|a e|au ocCcag L|aaa. aaaao
auaaaaCea. aua ømuLaa|amaaaaCea aeaoLLcca|oao. uamaa.
aua Çaaaaaaa ucmCu o|aa|au mmeau aeaoLLcm. naµaa
ema|maa|maaao. noa|o CeCmma om Çamu ÇLL± Çmmaa
a|acaaa.

LaCaaaLaau gmmaem L|mmaecCaCa qCaaLLae|a Cumø Caoaao|o
aaaao|a Cooeaaøu eaµaaa m|aoau muLm±aaa _oeaø naaa
Caacaa|a|mmaa. _aaaaCa ÇaLLmCaaaoao. maae|cma aaaao
CLaam aa|aaao mcmaCaae±mmaa camCLaau aaaao|a _maoau
_amøo ouuaa eoaaCaacaa|a|mmaa. aaaeu. qCaaLL|a uguoaoo|.
LoCaoaao|o µamaaau eaa Caacaa|a|mmaa _LCLaa. CLamoaaaaa
CamL|±ao aoaaaLLca Caacaa|a. eaaaau aoLuaaa
Caacaa|a|mmaa.

µamaaau caCaooau maoe|ccCaa. _aCaooau aaaao _ao|ao|o
=mLc _auL|aaaaao. o|g o|g nomaa Caaaoao mao uaaae
occoaL. Cao|aa Caaaoao eaa _eaao CLac±a|c _auL|aaaaao.
Caaaoao|o CLac±a|mu aaaamaaaa noCaaa|qu|mma aaaao nae|
Coaa _auL|aaaaao. aa eaaaaaao aeaø eµaa|ooauo Leu
Caamaaaaao. Leu Caamaa m±aaa m|aoa|o Çmmaeaao. aeCcma|
eøo Cecac mcaa| ncqaµLaLa amaaaao.

Caaao Caaoe|aoao _eaao aeoe|oao. uamaa. eaµLCLaa
Caoaao|o aua ÇmLaL nga|LLmaa|aCaaoo _aaau om oaaa
_uouaaL LaaLmaa|aCaaecaaao.

1848-u _em aaaao aua o|aa|aaa|CoCa mao mamaaa aua
L|aa|m|a| omeaa macamuamaaaø _gLL|aaaao. Ça mcmaa
L|aaao|o. Çaaaa Caacama 1860-u _em oaoma|o om aaa
_auooaaaaa. 1870-o Çaaao|a|o. cooaemgaøu o|aauaa 1868-u
_em CLmou|a ±’ oCao| (a|uoµeaeo m|’ u|sæeume) cam
aaa L||cca|a L|aauaaaCe _øuoeaø _aCa aaaao|a Cooeaaø
CuCoaaa|a|mmaa!

_aa|Coaaaoao µae|aaCe m±aauo CLaaa. auuaoaaeaa _eaao
aaaaao _euaaLLmaa| aaacúaamu Ca|Caooaamu
CLacmLLaaaaaaao. µamaaaaa|a u|aLCL|a L|aoaa Çaaaa caCm
Coaaaaaao. _aaqu aaaao caaau aemCaaooCe Çoao.
CLmou|a ±oCao|Ca auaua øm|aa Cao|oo|aa|aaaao ao|aaL
Laaaccaæ±aeaaa Çmmaaa!

L|aaao 1878-o L|ouaaa. ¨CLmou|aa om aaaaaL Laaaaaaaao.
ua|aaaaL Lamaao” cag CacmaCaaecau L||cca _aauaaaca
_amøo ouua|aaCaooau o|aa|au. aaaao|a e|camamo|aø CLmou|a
±oCao|a|a Çma Cemm| om uaaaaa naaaeu.

CLmou|a ±oCao|a|a maCaaa. Çaaao|aao Coamaeaao. (neaua|o
cma aamu ÇLL±o Coaoeaa oLLaCaaooCe uaccaa! 'caao
maCaaa Laooaaao Coamaeaao’ caCm _eaao Coaoqeaaao.)
_aa|mma Çcu CLaama oCLa|a|o eaµmaCaae±mmaeaao.
La|aamaau gmmae±o _aa|aoaa L||ccgaø q±emaeaao.
CLmou|a|a ømuLaa|aa _aaaaCL|a CLamcgu 'ÇoCao|’ caa|m
aaeLCLaa oc±aCaae±maøu. _aamaø Çaaao|a|o eaµma
_aaaa aaaamaøCu Çmaa aaeLCLaa nem. CLmou|a ucmu
Caamou oacoaa m|’ u|sæeume cag CLaaa uamm|aCaaecaa.
_a L|aaao ±oCao| caCm _a|e|cca!

CLmou|a|a amaa qoa ÇoCao|. oeca|o Çmma om aa
Caeaoaaa|o mµ|au CoaaCaae±mmaaa. _eaa a|m|oaeaaa
uamgeamø m|amaLCLa mamo| Coaa Laaaa|maa|maaao. _aao _ea
uame|oao. oCa om omaaLLaa|o aua øµmaaamaø ucmu 'om
LaaaaLLa ama|’ maaomaau Coae|aa _ea oLLaCaaecaaaa
Ca|a|ma. CLmou|a ncLc _eaa oCaaaaaamaø _LL±aaa
maaomaau Coae|aaLLc±maa|ma. _aaqu CLmou|a om aaaaaCe
eaµmaea. _ao|ao|o gaµeamø maaao o|gaaaao. maeoaCoooau
cma|LLaaaa|maa|maa. a|m|oaea _ooaa aamu L||cca|a
Laaamuamaaaøo gaµa m±aaa caa|m øµo Çmma aaoaa|o _ea
_ma maaomaaaaaøo ouua|aaaa|mmaao. Laaamuam
ngLL|aaaaCea. L|aau uma||aaaCea _a|a|maaCe m±aaa
caLaaau Laaaa Ceemu.

L||cca cam|oao. ÇaaL|m qCaaLL|a Caoaao|qu ÇLL±aaa
m|aoauaaa _ag Çmma|maa|ma. _±auao CLaoeu maCca±a
øuLoao CLaoeCu amaLLcc aaaao. om emac± ncaaamaCaam
ucmuooauo. aua oma _maoaa naaaa|aCaaem _ao|ao|o =mLcm
Cemm|au CLmaaaa eaaa|o naaeamø _ma e|aoaaa CaamaCa
aaCee±a|mmaa.

_aao aamu _ao|ao aaaeaamaaaa ucmCu uau uam|aa|oao.
cooaCu eaµaaaa aaaeaamaaaaaaaa. _aaea na|mca eaµea
caa|m _±LLaca aaaeu. L|mø. Caamou eoa|aaa eaµoaCuaa|m
ÇmLL|ao aaaeu. Çamø CumLcc eaaaa. CLamoaaaaa aaaeaao
ÇmaaCe Coaaa camaqu. qCaaLL|a Caoaao|o a|m|oaeaaaø uam|a
aaaao|a cee|aaa cLL±au Lo ocoaaaoa aaecCe Coaa|ma.

Cµaua|a|o _LL±aaaa om aaaømuLu LaCaaaLaau gmmae±a
Caacaaaa|o a|m|oaeaaaø uam|aa. _LL± uam|aaamou _maa
ømuLaa|a eaµaaaa aau Caamou naaoau cag CoaooLLcca.
_aao _LL±aagu L|auaauaa naamaaaaa Ca|ae|oao.

_aao. _ma aaa ømuLaa|o L|mma a|m|oaeaaaø uam|a
øµmaaamo oag L|maaoaa|o uagc øoaaaCa maau
Coaaaæ±aeaaa uoamaaa. aua aa. a|m|oa _acaaoaao
_aaaaaau amma. om ua|aaaa ucmCu _acaaou aaeLLcc
_ea CLaa aaao uaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 8 cLao. 200689 µ|Caaa|o a|ccu

m|oCuooau aaau - La. aaaea

L||cca|a L|aauaaa CLmou|a ±’ oCao| _aaaa Caacama L||cca|o
ucmuooauo. ocmCuaaa Cumø qCaaLLae|qu aaaamaø Çmma
L|aoaaao L±LL±aaaa øamma. _eaaoa Çcmu ÇmLLu nga|aaaa
Caacaa|aa. LaCaaaLaau gmmae±a Çga| mLLa. mLLaaama
_emao|o (a|.L|. 1860o|mma cag aeaaaCaaoooau. aoo|auaa
aaoaaeaø Ca|ae|oao.) _Cmauaa _aaaa qCaaLL|aa aoq|.
Loaaoa aµaaao|qu aa uaeeaao Coama L±aa m±maa. qCaaLL|a
umaaeuaaao|o aa umaaeaamaø Ceao a|acaaa. _aeaa aa
eµaam|maamu aaL Laa||aaaaoaamu qCaaLLae|o
aaµaaLLcceaao CLao mcaaLLcmaCaae±mma m|aoau uam|.
_eaamu ummeaamaø Çaeaaa ouLomu u|aaaaau CLma
Caacaa|aaaao. muLm±aaa e|aLL o|o Caoaao|a CLmauaø|a Cao|a
e|maao _eeLCLaa aaaamaøa a|acaaa!

ÇCa aaoaccaa|o. Çamø Cmauamaa m|aoauau om Laau Çmmaa.
øm|LLaa Cµaua|. CLaoma CLaam Caoaao|o. CmLCLao|aa|a
uamaea Caacama L|aaao|qu Cµaua|a|qu. _aeaa Cooa|auaa
eo|aaema aaaamaøL L|aoaaao _auLuaa|a. accaa uauammaaaø
_eaao ncLcCee±a|mmaa. uau uam|aaCoaµ|a eaµm±aaa caa|m
øµm|ao.

_aCe. caCaooau aaaao L|aoaaa|ooauo eaµa|maaaCoa.
_aCaooau ÇcuCLaa _auL|aaaaao. om accaa|o L||cca
noo|cc Lo Cumaaa|a qCaaLL|a Caoaao|o. aaaao|a cee|aaa.
_mama macm uaao Caaaaaøo ou _oCe _a|e|muL± naaa
Caacaa|aa. aaaamaCaag aa|a ø±a|mLLao. Ceao eaaLLao
CLaamemam _aaaaCa Coaa ameamø. _mama Caoaao|o
_LCLaa|mma aa _ao|aoeaa|ao mm moo|o LamLccaaao. oeCeaa
_emu LcCµc CLamuCLaa. aaaamaCaaCm aa|am Caaaaaa
oaaaCee±a øµm|ao LoCeg Caoaamaø cmLcca.

øm|LLaa 1870-u _emaøL L|mø Çaaaaa m|aoau _a|a|aaa.
aaaeu aoa aaaao. cmCaaCe LaaaaL±. µaa _Coaoaeca 2-a
LmCaaaoaøL L|mø aoaae|o aa oµ|LLa a|ccu u|aa ae|auacma.
a|ao| Looaa|aaaeaaaa aaaao aoa coaoaaa
acmaCaae±mmaaaao.

1870-u _em ucmu aoaae|a Camø umgu Cumø coaoao|o
Cuaaau ccm u|oo|aa aaaao eo|aaaCaae±mmaaaao. auaa
cccaem ÇacCeo|a|o Çma cee|aaa jµµ|auaa|e|cca! _aaea
_aaaa CLmu ÇcuCLaamae|ccaaao. _ooa Loa ÇcuCLaa. o|oa
Caaaoaem CLaaaaao.

Ça|o ÇaCaam e|oamu u|a maa|auaaa. µaa uaaaao aaoaa|o
aaaamaø Cmama Caamaua|o u|aeu e|aaa|aacma o|o _a|au aa
Çaomaao. cLL±aaea aoaae|o µaaao|a _co|aa oµ|aae|c
Ceemu cag m±e CoaaCaaecaaao. aoaaae e|cm
Ceo|Cam|LCLaaao aaaoa a|ccu macCLmauo CLaae|mu cag
ama|a _eaao. coaoLLmaao|o|mma aao|auaa ÇcuCLaama Caoaa|a
noCo Løma. aua _acaaoaaao uamm|aCaaemu
uamaaaCaaemu eaµaCaacaa|aaaao.

øm|LLaa. uaoCaaeaøo auaa ÇmLa auo LaLLoe|o _eaao
_aaaaCa Lae| eo|aaL± o|o Laco|aaa ømaaaoa Caamge|aaaaao.

auau aaaaoaaa aac±aCaaooauo. mecaao aoaL L|aaµaoaaCe
Ceo|Ca Ca|auL± mcmaCaaem. µaa uaamaø ca|aaa amaaaaoa
aemL L|aaaaao|a momu ea| macaaao|a momu o|g Laa||aaao
momu Ceo|a|ca Caacaa|aaaao. cmCaaCe aaao uaaao|a
o|aaamaaao Lae _auL|aa aoaae|o auaa|ou CeaCaaooa
Caacaa|a|maa. Laco|aaoaaCoam Laco|aaoaaoaa. aaaamu aoaa|o
Çmaa| Ceao Laaaaa Caacaa|e|ccaaao.

ÇaeCaooau om Lmu|maa. cma Çaaaaa|qu Coaaa. _aao cooa
Çaaaaamcgu auau _acaaoLLmaa|aCaaec aaaao. _LCLaa
m|amaLCLa Çmmaaaao. øm|LLaa aoaae|o u|a _a|auaa Çmmaaaao.
(_maaL±aaa Cµaua| umgu L|aaaaoo Coaoooau.) Çma aaaao.
aua CLmuLaoaa Cmaaaa. aaøo mogaaaao o|ma|LLamø ucmCu
LaaLmaa|aaaao. ucu uaa|| om Çcaaaa CaamCamaa ncaaama
Caao|aaaaaoa cag Ca|ae|oao. _aao øm|LL|caaaa _oe|o
Çaaaaa aomaaaaacoao. e|eaaaao _LCLaa u|aaae|auaa mcaaa
Caacaa|a|mmaa.

aaaao|a L|aoaa caa? cma Caoaa|qu eaµ m±ae|oao. Caamou
L|aoaa aamaa cag moae|caæc _eaaou a|acaaauo CeCmaaaea.
caaea L|aoaa maoaae|ma|ma. om e|a|o CoaoqeCaamao.
a|m|oaeaamaø aaaaaoL L|±aae|oao. _eaao eaµe|mea|oao.

o|. CeCmaa eµ|? moo|uao?

_eaamaøu aaaaaoa aecao _aaa. ca _aaa caLaaCaooau
Caao|aaaCaae±maa _eaaou Çoao. o|aa|au camao mooa Cacca
aomaaaa Çmaøu. _CaL|aae|o ÇLCLaa occauaa amaa|aL
CLaao|a _co|aaa mcmaCaae±maa|ma. _aaea moo|uao|a _co|.
qCaaLLae|o a|m|oaeu. _CaL|aae|o Çooau. Çma Çm Çcaao|o
caø CLaaaqu L|aoaa.

mau Coaa Cee±aa caa? Coaaaæ±aa caa?

Çaaaa aemL|±LLaaaa _mao o|maaaaaoaao|a Ceao.

aaaao|a jaeau Laooaa. CµmoCou _eaao|a La|aaaou. _aao
ÇLCLaa Laooaa. amaa|aaao|a eoaa|o Çmaa|ma. cLL±aaea
_aaa ucm. aaaao|a Caouaaa|aCaaoo m±maao ÇmLL|ao L|aoaa
aamae|mu. u|ao aoLuaaa Caaam|e|ma|ma. _aao Ça cLL±
oaaa|auaøu? Laooaaa cLL±a aaLLmgea?

_a ucmu oaaa|auaaao. noau mmeau q± q±
_ea|LLcmaCaae±maa Ceecau. _aaaa aaaaaoau Laooaa
eaeaµaa om La|a Caouaaa|e|coau. aaaao|a Caou. Çamea|a
e|mLLaaaø|a L|aaµao|a Caou. _aao _CaLL± oaaa|auaøu?
Laooagaaaa om aaau Coaaoaua? aamca? amaa|ao
oaaaeaaa|acaa? aLaa|auaaa _LL±am aa|aaaao Coaau.
oaaa|auaaaa mao|o Caao|aaoau.

ca oaaa|au?

mao|o aaaao|a omaa|aeLL. eqeaaCaam Cmc oaa. cma Caoaa|o
eo|aaaqu oeCeam aamaøu ÇaCaam aamca uaaaoe|oaa om
Cmmaau Ceemu. nom|o caa L|aoaaaaaaqu _eaao|a
o|maaa. Coao _aaaau oCa e|oau Lmm|aaaa ÇmaaCeemu.
Laooaa. _aaa _acao. _amaaa caa Ceemuaaaqu Coaaa
aaaaaa Çmaa Cee±aa maa|au. L|mø. _auLL |a|a|o oag Coaao.
Ça u|a maa|au.

_auLL? caa _auLL?

ÇLL± Caao|aøuCLaaaaa µ|Caaa|ou (meooesa) caa|m
o|aaamamu amaaaaamu Çaaaaaaaaa a|ccmu nmeaa _auL|aaa.
1876-aøL L|mCa u|aaae|auaaa Caaam _auL|aa Çma ceeu.
LaCaaaLaau gmmae±a Çga| emcaao|o a|cuaa om maaaaau
Cmaaaaaaau Coaoa|ccaaaau CLmge|c±mmaa.

noa aaaao|a mogaaaa qa Çaaau. µ|Caaa|ou caLa _aa CLaa.
aa Cao|a Çaaau caa|m _aaau amu Coao _a. CaoCu Çooaa
aaaao. om Caoaaaa auaaaa nmeaaa|aCaaoeaaCLamcm
nmeaaa|a Çaaau.

mao|o Ça om o|gLaaau Çaaauaaaaaa Caaam|aa. _a|au
L|aLou|ooaa o|o aaa aaoeaamu aL|aamu Çaema ÇaLmm|
Caao|aa om mao a|cc eaaaea aaa|aaaCaaecaaao. L|mø
ÇaaLLmm| uaao|cu CLo _auL|aaaaao. muaCaag om Cmaaamu
Cmaaaaaa eµ|mcaa|o Cooqu qa Çaaamu ca Caae cag e|oaaa
Caacaa|aaaao.

CLmuLaoaa aaaamaø Ça L|maa. L|ea|o L|aoaa caa
Çmaa|ma? ocmCuaaa aaøoaaaøu aaou aaouaa _±uaaa|o
Çmaøu e|mLLu aaCa Ça? _aao na|aeaµao m|u|aau LoCeg
Caoaamaø ÇcuCLaama CLaa. _mama Caoaao|a L|aoaaao|o
aaamaCLaa|mma aaaao. aua _±LLac Cmaaaaaaau oco|aaaaau
m|aaeLmaa|aCaaem. _amaaa mm moaca CoaoLcCee±a
_eo|aaaa Çma Çaaau m|aaec±aa.

aoaae|o L|aoaa camao nca±aaa CeCmaCa qcoau cagaaa
aaaao Caao|aaaaao. Cµaua|a|o L|aoaa camao L|aaao»aøL
CLaaoaua. L||ccgaø q±e|coaua. _Cu|aaae|o L|aoaa cau
ÇoaoCa. _aCa CLaaoaua cagaaa Caao|aaaCaae±mmaaaao.

_aao µ|Caaa|oaa|a _±LLac Cmaaau. ÇLL± noma
L|aoaaaaoau nca±a aaeaaoau Caao|LLaa e|maa. aaaao
m|amaauaa _aua|aae om eµ|aaa Caco Coaoqea. _aaea.
Laooaaa _acea cLL± caLaa ucmCu cLCLaau Caao|aa
Ceemu cag eo|agaaea.

Caamou Caao|aaL Lamaao. caaaaCaa gmmaemamaø maaao
aaaao _aa|mma ÇcuCLaama CLaae|ccaaao. noau mmeau
Lae|e|ccaaao. cmCama Caoaa|o ÇmmaaaaCoa. _mama Caoaa|a
ø±uaaaoaaa øammaa Laa|mLa aaomamao æc eaµma
m±aae|ccaaao.

_aaqu auaCaag om Caou cag Caao|aaa CaacaøuCLaCa
_eaamaøL Laooaa ucmuaaa m|aaeaø ema|ma! ca. aoaae|o
CLaoma L||ma aa|macaaa uaa|| aaaao _aCa om aa|mam Ceemu
cag o|ma|aae|oao? CmLCLao|aa|a uameaøL L|aaao L|aaao|o
caaaaCaa L|aoaaaaoo oma|aau _aCa auaCaag om Caoaaa
nmeaaa|aCaaoo ca mamo| Coaae|oao? L||cca|oaaa om L|aau
uma||Ca aaaaa Çmaa|maCa? _eaa nae|aca om øc± aa Caoaaa
caaaea L||cca|a aaoa|ao|o _auaaaCaae±maaoaCu? ca
Coaae|oao? ca. _Cu|aaa _aaaa _aaamaaa. _aaeaa
Çmaa|mCa? _aaaa CL|a Caoaa|o aa| macaa ÇooaaCLaaaqu
aa|am uam|oaaa aaaamaaaa ca nmeaaa|aCaaoo mamo|
cmaa|maaaæcaa?

_eaao ouua|aa|maaaoa. m±aua caLCaooau _maa e|oau.
aaaamaø ca _LL±am ceeu æca Caaame|oao?
a|m|oaeaamca cLL± _eaamaø _aaCaa. _CaCLaoaaaCa
moo|uamu! aocu cag Ca|mau ca _eaao Laooaaa ucmu
aaamaaaa Caouaaa amaCeemu?

_aaaa aaaao. _eaao _LL±aaaa ÇmLLaaao. _LL± ucmCu
_eaaoao Çmaam±au. Ceg cmaeaaa|qu o|ma|aaL Laaaa
_eaaoao m±aaa! aa|mam camao Laooaa ucmCu. _a
oaamaaaa _eaao aaao Coama ueeaa m|aaaaL LaaLLaaao.
auaaaa aa|mam e|oauaa om aaau Coaa Cmmuaaao æc
_CaL|aaamca aaau Coaaa aaaaaa ÇmLLaaaCo ae|a.
qCaaLLae|Coa. _Cu|aaae|Coa uaccaaao.

Çamø Çaem aaaeaao Çmaa|ama. oag. CLaaeaa aaaeu.
Laooaa aaaamaøu Coama ju| caLa. Çaecaea. moo|uao ua
_eaamaø Çmma CegLLu e|Caaamu. Çooaaa|a eoaoo| caLa
aaaamaø caaaa CaaLaaaau CegLaLau e|aoe|aaa caLaa
Cegu eaaaaaaoao Coaoo|e|cm±aaa. caa Coaau acmLLmaa
m±aaaCaam oaa|aaa ocmCuaaa uaa|a _o|aaaeau Çooau
_oaCaacaa|aaa aaaaoao µae|aaCe m±ae|oao. _aaaoaaa
caaaa mam moo|uao Cmoaaau mc±au _eaaoao ca|aaaau
Caamaa m±aauCoCa Çmmaa.

aaaao ÇaaCaam Caaoqu a|m|oaeaaao uaa|aaaqu
uaa|LLaaaCo ae|a. moo|uaCoam ouaou CoaaCaaooCe m±aaa
caa|m aaaao|a m|aoLLam. omLaaaea|o o||LaL eaeaµaøu.
ÇaCaam Laaaea|o CegLaLaaaa eaeaµaøu.

mam|. ømau |LCLaacca 7 cLao. 200640 µ|Caaa|o eoaoo|a|a _auLu

m|oCuooau aaau - La. aaaea

µ|Caaa|ou Lmm|a u|aoamaauaa _m|maaaao Coam _aa|aaaaa|o
LaaaCaau. e||eaaL Laaaa Cee±a ameu Ça. cCaa|o. Çma
Çaaaaa|a cmoo|aaa Çaama ÇoCao caa|m CaoaaaL L|mø
Caamge|aaa. Çma Çaaaaa|a ngLL|aaao o|ma|a e|aaaeau
aaamuaaa aaoaaaouaa CoamaCaou cag cau|ooauo maCca±ao
CLao _aoma a||maCaae±mma aaaamaø _LL±am aaae
maeaaa|a aa _±aaou|cca.

mao|o µ|Caaa|ou ÇLL±Caooau eoama. naama CLmøu cag
aamu m|aaaaaæcL Laaaae|oao. _aaa Caamge|aaeaaa a|Caaca
Coo|o (Theodor Her zl ) Cµaua|aao Coama om aaa. æc caaea
Coaam±aua LaaaaoaCu cagaaa mao|o m|aaaaaa. a|cceccuaa
Caaoaaao caeu mao|o aaeou Çoao. _aao. u|aaøga|a
aaoaa|CoCa Coo|qaø. auauLCLaoCe o|ma|aøu Ceg Lo aaaamu
LoCeg Caoaao|o Çmaa|maaao caa|m e|eau Ca|mae|cca. _aaL|a
_eaaao omaa|aeLLCaa. Coaoa|ccaaao eøLLCaa CL|a
aa|auaa Çoao.

Coo|qaø caa L|aoaa camao. _aama Cµaua|a|o Çmma aaaao
aamu auau aaa cag Coaoo|aCaaoo m±aauo Çmmaa. _aaea.
_acaaoaaa uamaa ucmCu eaµm±au. ÇCa m|aoauaaa
aoaae|qu Çmmaa.

aaaao|a CLmau caaCeamao. aaaao om aaa cag Cmma
m|u|aaa|o Coaoo|aCaaoea. _aaaa. _ma oagaaa _eaaao
na|aeaµCe aeaaaCaae±mmaa. _aæco oaaa|au|ooauo ÇCaaa
maaLL|aµLL cag Cµauaa|a aaaao emaaLLcmaCaae±mmaaaao.
Çamø caaea Coaa m±aaaa cagaaa Coo|o _auL|aaaa.

'caaea Coaam±aaaa’ caa|m ceeu Caaam|a ncCaCa _ea
Çmaa|a eµ| u|a maa|auaaa. Cmaaa _aama _g Leaaaa
Cµauaa|a aaaaaoa CaamCamaa. _eaao|cu CLaaaa. Leaaaaaao
camao u|aLCL|a Leaaaaaao. ec±aCaaµ|o|o Caaµ|aaeaao.
_eaao|cu Coag 'aaaamaCaag aa|am Caou Ceemu. ÇLL±Ca
aaoCuooau mau o|auLLcmaCaae±maa m±aaa. aaaaea Çamaaa
mao aoao cmaaaeaCa _aCeemu. maa _amaaa
Çmaa|a|maa|Cma. maao caaø nae| Coaam±aua?’ cag Caccaa.

_ma _g Leaaaa aaaamaøu mao|o oagu L|ae|oao. øµLLuaa
_eaaL Laaaaaaao. Coo|o CLagauaaa _eaao|cu e|oaa|aaa.
aaaamaø om aa|mam Ceemu. caCa. cma Çcaa|o caLCaooau
L|mø m|aaauaa Caao|aa m±e CoaaLLc Cee±a e|oau. _aao.
mao|o Çma ceeu aaøoaaa|acCa Lae Ceemu. Çamaaa
naµaa Ceemu. muaaaa Caoaaa aamu muaøa aaa|a Caamaa
uaccaaao. maCuaaa nmeaaa Ceemu. Caou camao caa?
m|oLLaLL. CL|a m|oLLaLL. _eeoeaaCa? om em
accCeemCuamao m|ou eaaa m±a|maooea? _aaLCLao mau om
Caou acmeamø m|oaaa eaaøCeau. _aaaa aaaamu Leu
CLacm. m|ou eaaøCeau. om øm|LL|cc Çcaaaa
CaamCamaaaCaaem _maøa Caamouaa m|ou eaaøCeau.
CuaaauaaL CLaa eo|aa _auL|LCLau. Caamou Caamouaa _maL
Løa| mumaca Caouaa|e|mu..

om Laco|aaa au|µ o|a|ua CLao Çmaa|maa?

Ça|o o||LLamø oagu|oao. Çaaaa neau. L|aaao Çaaaa
mcmaau æc! muLm±aaa Çma _a|oaaaa e||eaaL Laaaaoau.

Coo|o CLo|LCLo| mao|o _ma _g Leaaaaaaaoa au a|ccaaaøo
ouua|aa aeaaaa. aa Cao|a neaae mao|o _eaamaø mc±aaa.
_eaao _aaemu mao|o Coo|o|a ec±o _±aa± aao|auaaa æ±L
CLo _auL|aaaaao. CLo|LCLo| Coaoa|ccaaao eøaaa
Caacaa|aaaao. _LL±Ca noCaaøu eo|aøu aaaamaøa aaao
a|ccaaaa Ca|aLLmaa|aaaao. qaoe muL|aaa eoaa Caacaa|aau
'noa aaa aaaa|ao’ cagu _auLaLa Caamge|aa. _ma _auLL|a
mao uamacac oe|coaoama|o mcaa|aaaao. Ça mcmaa 1896-u
emcu. _aaea. 'caaea CoaaCeemu’ cag Coo|o mao mao|o
m|aaaaamø ug emcu.

uamam camao Lmao CLacm. CLaauaaaoa æc± mcaaLLcc
uamacoo _a. u|aeu aao|auaa om øaacc e|ma|a|a _amaam|o
mcma o|g æccuaaa _a. Çma uamac±o aomaCaaeceaao
CuaaaCu ÇmLa ÇmLaaama CLaaaa. (Cegu _gCLaaaa
aomaCaaecaaao cagu om amaa Çmaa|ma.) _aao. ÇaCaaaa
Coo|o auaa gg Laa _oe|o om a|ccaaaa aaa|aa eao|aaaa.

µ|ou m|æeoL m|meo cag o|aa|a _o||aaao Çamoeu Lamu
_maa a|ccu mmaa mmaa. aaaao auaCaa om Caoaaa
_auaaaCaaoo Cee±a _eo|aaaa eo|agaa|o Coaaaa. Coo|o|a
a|ccaaa Çeeag amaa|o Coaoooau.

1. aaaao auaCaa om Caoaaa _auaaaCaaoo Cee±aa u|aeu
_eo|au. cLLamLccaea Çaaa mau CoaCa _aCeemu.

2. ÇCaaaea Caaameaao cam ømmooacm Caacama
æmLLcmemeaa m|gaaCeemu. Çaaa oauaaa|auaao Coaeaam|
Ceg eµ|ao|o oaa|aa m±aaa.

8. a|m|oaeaao mua Laaeaao. _aaqu qCaaLLae|o _eaaCo
u|øa| caLaao. _eaamca mcLeae Caaem mcmaCaaoo Ceemu.
_eaao aauaaL Laaaa umaøuoeaø mau mcmaCaaooCee±aa
maa|au.

4. muaaaa aamu om Caoaaa cma|aaa uaccaaao. mau eaµe|muLu
Çcaaa mau e|ao Caamaa eaaaCeemu. Ça om mecaaoaa|ccu.

6. mua Caoaaaa acmeamaaa mau eaaaLCLaa|m m|oaamaaaa
Leaaao Cou|aa. muaCaa om eaa| Ceemu. _ma eaa|a|o Comu
Leaaaø 'aaCao|a m|a|’ cag CLaa.

6. muaCaam Caa± Ceemu. Caa± caLa qa _acaaou. cmoo|a|a
o|aau. Ceeauau momu aoma Caa±aaam maa o|La|a Coaa|Cma.
(aaaao. Caeaoaaamaøo CooquCLaa ÇLL± Ceeauau momu
aoma ae|aaama Caao|o _e|ma Cooea eµaau.)

Çemgca 'L|et eooeo’ (camao muL|aaa cag CLamo) caa|m
om Cao|a aaaaaau Çaeaaa aua _m|aaaaao ouaLL|aaaa
Coo|o.

Coo|o|a a|ccu u|aaCao|eaaa. CaaaoCmaaøL Laaae Caaeca.
aaaamaaaa Caou caLa m|aaaa uaaa|aaa|o a|acaae|caa caLaa
_ea _m|mCa Çmmaaa. _aao. aaao mamo|a|a Laaa ÇLL±aaaa
ÇmaaCeemu caa|m Cao|e _e|cu Çmmaa. Coo|o aua mao
_m|aaaaa Ceo|a|cca|o|mma o|aaa quLa _emao|o ÇoCao
nmeaa|e|cca caLaa m|aae|o CaaooCeemu. _eaa a|ccaaa
aaaao aaamaca ÇaCaam CeauaaCe ama| naµaaaaaa aaaeu.

_ma oe|coaoama uamam mcma o|aaa oCa emcaa|o ocmCuaaa
aaøoaaaøu Coo|o|a a|ccu øm|aa mm e|eaaamu. aaaao qa
_auLL|amou oagCoaCee±a _eo|amu Ca|mae|cca. aaøoaa|a
maauaaaa caaea CoaaCeemu caLa oeCeam aamu aa|aaa|Ca
cLCLaau Caao|aa|m e|oau. ÇLL± qa _auLL|a mou Caao|LLau
CoaoLmeauaaa _eaamaøL La|a. _aaqu nmoaauaa =mLca
Caacaa|aaaao.

mao|o m|o eaa| (Land Bank) caa|m eaa|aag cmLmaaLLcca. Ça
aaaao|a eaa|. _eaao m|ou eaaøeamaaaL Leu CoaaaCeaCm
CaacaaLLcca. Çma eaa| CaacaaLLcc u|ao o|o
uaaaamaøooaaCe Lo ocoaaeaaaa Caaaa ema øe|maaao
Coaoo Ceemu. CLmuLaoaa aaaao ec±aøL Leu ama|meaaoaa.
CLmeaaaaaaoaa. aco eae|Laa|o Caamaeaaoaa Çmmaa Çamø u|a
maa|aa aaaeu. Cuaaauaa maCaaac CLao om CLmu Caaaaaaa
aaao m|o eaa|aø _o|aaeaamu nem, uaaauaau aaaao
ouLaa|aøu Leaa|o om Løa|aa Çma eaa|aø _o|aaeaamu nem.
_aao. cma om aamu om aLoaeaea Ça|o maom Coaaauo
Çoao. noau mmea|qu caCaooau aaaao Lae|a|mmaaaaCoa.
_aa|mmCaooau Leu ema øe|aa Caacaa|aa.

Coo|o. Çma eaa|ao caa CoaaCeemu cag om a|ccu
eaama|mmaaa. _aaL± aa m|o eaa| (_aa _aaaaa a|aoamu).
m|ou eaaøeamøL Leu acaaaa aaCeemu. _aaea. aaa m|ou
eaaa eaa|aaca Ca± _aomaaqu æLL|cma Caamaa Ceemu.
øm|LLaa. qCaaLL|aaamaøu _CaL|aaamaøu. caaaa ocou
Caccaqu aca aaoau. _LL±a aca CLmg m|ou eaaøCea|a
m|oLLaa|aaao. eaa|a|o _cuaauaa Çmaøu. n|a aaoaa|o aca
Caaaa a|mLL|o CoqaaLLcae|ccao. m|oaaa eaa|
cmaaaCaaeme|mu. _LL± eaa| aaaaLLmaau m|oaao|o nca±aaa
aaa ø±a|mLLao cmLmaaLLcme|c Ceemu. ø±Cagu aaaao|a
LaaaaLLaø eaa|Ca naaaeaauo|aøu.

_maaL±aaa. Cma± m|oa Caaomao. ÇaaL±. aa m|o eaa|. aaCa
Cma±aaaeu m|oaaao eaaøu. Çma Çcaa|o om aaaø±a|mLL
_auaaoau cag eaa| aauaa|aøuaaao. _aCa noo m|oaaa eaa|
caaaa Leu Caamaa Ceemuaaaqu eaaaoau. _LL± eaaøu
m|oaa|qu nca±aaaa ø±a|mLLao cmLmaaLLc Ceemu.

aa m|o eaa| mou _auaaLLmu ø±a|mLLao|o ae±LLaa aaaao
ucmCu eo|aa Ceemu.

_ao|. m|oaaao caCa eaaøea? cmaL Løa| uaamaøa aca
CaamLLa?

ÇaCaaaa Çmaa|ma e|oau. a|Caaca Coo|o|a noa aaa aaaa|ao
_auLL nmeaaa Caacaa|. m|o eaa|ao maoaa a|au eaa
_eaao|cu 'cma Çcu mu Çcu?’ caa|m e|aaeaaaa Cao|eaa La|o
Çoao. Laooaa aaa aaaao|a e|mLLu. Coo|qaøu _aaaa
ceeu. _aaqu om Caoaaa muaaaa nmeaaaCeemu cag CLo
_auL|aaCLaa. Laooaa ae|aeu o|o Løa|aao _eaao Caao|aaL
Laaaa|maa|maaao.

øm|LLaa Caaaa. _aµeacaa. o|o| CLaam Caoaao|o m|ou
eaaaoaua cag LoCLa o|ma|aa|maa|maaao. qCaaLLa Ceecau
caLa|o aamaøu Çaecaea _L|LL|aaaCu Çoao. _aao o|omaø
_Cu|aaae|o Coaaoaua caa|m Caaoaa Çmma|maa|ma. CmLaaoaa
Løa|a|o (qa _Cu|aa uaaaeu.) m|oaaao eaaa|LCLacm
aaaø±a|mLLaao m|geoau cag LoCLa CLo|a|maa|maaao.

caaaaa a|m|oaeaamca ouaaaauaaL CLaaCeemu cag Coo|o
Caacama eo|agaa|aaqu. aaamaCaag om Caou nmeaaao _a
a|m|oae qCaaLLae|o _auauaaao. eaµmaCoooau L|aoaaaø
nooaa Cm|mu cag ocmCuaaa aaøomu qaLLcca.

_aaaaa aaLLa amaaaau Cacme|cm Çga|a|o 1897-u _em
æ±a noa aaa aaaa|ao æccaa|oaaa Coo|o _aaa
_a|aaajaeuaa _m|e|aaaa.

Ceg eµ|a|oao. mau Laooaa|o m|ou eaaøCeau. _aCaCa CLaaa
ø±CagCeau.

occauaa amaa|aL CLaaoaaaa _LCLaau Laooaaa
_emCaae±mmaaa. cmaL L|aoaaau Çooauo _aCa aaaao
eaµmaCaae±mma aaomu æc _a. Coo|o|a m±e Laooaa
aaaamaø aao|auaaa Ca|e|aaLLcca.

moomaCoooau Laaaaaaaoa cag Ca|ae|oao. Laooaa|o a|æCaag
_aaaaCa La|a m|o eaa|ao Caaam _auL|aaa. CacLeaamaø
ucmuooauo. Cacaaaeaamaøu m|ou eaaøeamaaaL Leaaa _oo|
_oo|aCaamaa _auL|aaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 10 cLao. 200641 aaaao|a m|o eaa| ama|au

m|oCuooau aaau - La. aaaea

aa Cao|a aaaa|ao caa|Cmau. aa m|o eaa|ao caa|Cmau. aa
aaaa|ao uamam caa|Cmau. ÇCaooau La|aaauaa mcma|mmaaCoa.
_ooa aaa mouaea a|Caaca Coo|o|a a|ccaao Ceo|Ca
Ca|ma|mmaaCoa caa _a|a|maøu cag Caao|aaL Lamaao.
ÇaamaøL CLo m±a|ma. e|oaea|aaa _oo|LLaaaa m±a|ma. _aao
Çmao ouLeaao mcma LaCaaaLaau gmmae±a Çga| _emao|o
aamgaøa æca Ca|aaa aao|auaaaaaa ÇaaCaooau aeaa|mmaaaao.
aaaao|Co æc. CLagLL|o Çmaøu mLaao ae|a. CLaauaao
ÇaaCaooau La|aaauaaL CLoCe uaccaaao. cLCLaau aaaao|a
maaa|o om Lamu caamu Lcama|maøu. _ma La neaoo|aaau
caa neaoo|aaau _eaao omCLaau uamm|a aaeL|aaCa Çoao.
Çaaaa CL|a a|ccaaao _eaao Caacaa|a|maa|maaao. m|o eaa|a|a
a|aoaaoa a|maa LaooagaøL CLaa|maa|maaao. m|oeaa|a|a
CmaaaCu Laooaa|a m|oaaao _La|LLaaaa caLaaCaooau om
aaa æc Ceo|Ca CLo|aa|oao.

Çaaaaaøu Laa||aaao CLmaa Caacaa|a|mma aaou _a. _aao.
cmaL Laa||aaa|a m|mLmaøu _LCLaa maa|o e|aaaae|oao. cma
mac±a _aaaøu aaaao|a a|ccu Çaaaa caLa e|oaae|oao.
cooa Caoaao|qu _co|a|o ÇmLCLamaø aaaao Loa Cmmaauaa
Çmmaaaao. _aaqu eaaagaaLLcc Cmmaau _a.
_co|aaoaao|cu|mma _eaao Coaa|aaoau aao|aaaaoau CLmL
LaaLLaaaCo ae|a. aua aao|aaaao _eaao|cu ummauæcL
CLouaccaaao.

cooaCu ÇmLLa CLaoaaaa Çmmaa. cma uammmu Çoao. aamaøu
caeu aee|o LcCea|oao. _aaqu _a mcaaaaaa Coaaa.

occauaa amaa|aL CLaao|a _maaaø ncLcc Laooaa|o
eo|aaaCaae±mma o|o Leaaaa aaaao a|æCaag uaao moa|o
_aaam Caaeceaaoaa _aaaaCa m|o eaa|aaoa Caacaa|aaaao.
aaa Ceemuaaaqu ema m|ou eaaøeamaaa _aCa aca CLmoau.
øamma ec± e|a|aaao. m|oaaao e|ma e|muLa|maaoa? aaaaouaa
ema eaa| mouaaCe m|oaaao e|maoau. _a|aL Leu Caamaa
m|oaao eaaaLLmu.

eaa|aCo Cma±aaaeu m|oaaao eaaøu. _ooa Çacaaaaa CLaoo
CoaoLcm aaaamaø m|oaaao eaaa|aCaamaøu.

LaooaaaL L|auaauaa e|eoaa ju| cag Coaoom±aaa. _aø
e|eoaau Çmmaa. _aao e|eoaa m|oaaaoa aac±qu emec.
L|aCaaµau|ooaa ju|Ca _a|au.

aaaao m|o eaa|aaoa Caacaa|. m|oaao eaaaa Caacaa|aCLaa.
L±LLm|e|ooaa a|aauLLmaa _CaL|a m|ooaeaaaaaao. auu|cu|mma
Laao m|oaaao _eaamaø e|ma e|muL|aaaao. aecaaaø Cegu
ju|aa aeaaaCaaem _ea|LLmeaCaa cag _eaao
ama|a|maaoau. Cuqu m|o eaa|ao. _eaao cee|L Laaaa m±aaa
_oeaø _ma emec m|oaamaøL Leu Caamaa maemaa. _aCe.
Çaaa om eaaLLaaCe _eaao ama|aaaao.

aa eaa|ao camaaa Çaaaa Leu Caamaa nmLLcaa m|oaaao
eaaøa|ama caCmooau _eaamaø Caao|aaa Ca|ae|oao. _aCe.
Laooaa mmea|qu caCaooau e|eoaaaaaøL LaaLcaa a|a
m|oaao ÇmmaaCea. _emm|a n|auaaoaao coCoamu _ma
m|oaaao m|o eaa|amaø e|mgaCaae±mmaaaao.

caaaa m|ou a|acaaaqu eaa| eaaa|aCaaoa|ma caLaaL Laaaa.
_a|aL Leaaaø _aoLLcm. a|a m|oaamaø muLm±aaa
e|aoaaoo Coaoo|L Laaaaaaao _CaL|aaao. _LCLaau m|o eaa|ao
aaaaCe Çoao. LaaLaLoa CLmaa m|oaamaøa æc Lo ocou
Caamaa _ae maemaa.

neaua|o _a|aocCaeaaaaa m|o eaa| mLaa|o ema|mLLaaa
_CaL|aaao ucaaauaa m|aaaaaaao. a|ao| gmgaaeaaaa caaaao.
Çma eaaa|o aa m|o eaa|ao|a eouaa|aCaae±mmaa.

eaa| ÇLL± aeaø eµaa|ooauo Leu Caamaa m|ou eaaøeamøL
Leu caa|mma emu?

_aaLLmm| _eaao aeaoLLcCe Çoao. noCaaa|qu|mma aaaao
a|ao| ocoaaeaa|o Leu a|ac± Laooagaø
_gLL|aCaae±mmaaaao. noaCuaøu eo|aaaCaae±mma Lo ocou
aa eaaaaaao aua emuaaaa|o ae|ouaa Løa|aa Çma m|o
eaa|amaø maCaaacaaa _o|aaaaao. oaaaae aa uaaCoa.
aeCcma|o Coag Leu eøo|aa _gLL|aaaao.

aao m|aµoo|ao mcaa|L Leu CoaLLa. Laaau e|mm Leu. macau
CLacc Leu cag cma om o|g eaaLaLau _eaao aeme|ce|oao.
caCaa. aegaøa Ca|aaa Caaaoe|o. Laooaa caa|m aua
maaaaaa Caoaa|o aaamaCaag aaao aaoeaao m|ou
eaaa|aCaae±maa|maaao. e|aae|o aaaao _aCa Çcu CLaama
m|uua|aaa eo|aaLCLaa|Cmau caa|m qa neaoo| ucmCu _eaao|cu
Çmmaa. _aaau aao|auaaCe aeaa|maa Cee±a accaau
_eaamaø Çmmaa.

ugLmu. aaaao|a Çma uaCLmu a|ccaa|a om e| æca Ca|aaa
Laooaaaa _CaL|aaao. emaeaa oaLu cag aaamaca
m|oaaaoCaooau m|o eaa|aø _oo|aoo|a Caamaaa
Caae±mmaaaao. _aaaaau a|a m|ou aaCa caa|m _oco|au.

_aao. m|oeaa|ao a|a m|oa CaaomaCoam ucmu
m|gaa|aCaaooe|oao. uamaa. aaao a|ccaa|a ÇaCaam Løa|aaa.
noma uaao m|ou eaaøeamøa aca Caamaaeu _eaao
aeme|oao. aca eaaa|. m|ou eaaøu _CaL|aaao. n|a aaoaa|o
eaa|aacaaa a|mLL|o Coqaaae|ccao. Cmacæo cooau
_gLL|aCaae±aauo Cma±aaa _ma m|oaaaoa aaaaLLmaaa
Caacaa|e|meaaao.

ÇaCaam naa|aaau _eaao aacLL|±aaaaao. aca eaaa emu
_CaL|aaao|cu mao|o co|a ec± e|a|aaao ucmCu CoaooLLmu.
CL|a aocu cau eaaa cag muLu _CaL|a moo|uao m|ama aca
CLmg. m|oaaao eaaøeaaao. Laa|aaaao eaa|a|o _cø aeLLaaao.

_aao. acaaa a|mLL|o Coqaau aaou m±aøuaaao ec± e|a|aaao
aegaøa Ca|aauo cm _auL|aae|mu. CL|a L±LLm|e Çooaa
Laooaaaa _CaL|aaamaø. eaa| mao|CoCa eµaøu aca
e|a|mamao _caa|a aaao mmeauaaL L±aaL L|maCaaooaæc
ommamu m±maa|oao.

Çaa e|aoe caaeaaa camao. caaouaa _CaL|a m|ooaeaaaaaao
m|o eaa|a|o aca CLmCm qccae±aaa|L CLaaaaao. a|mLL|o
Coqaau aaou _a|a|aaaCaaeCc CLaa. ec± e|a|au uaoaoe
naama amaaa Cm|aaa. eµ|a|ooauo _eaao aua gmgaaeaaaa
caaa m|oaaao eaa|a|cCu e|mge|c Cmamaa. _LL± e|maLLmuCLaa
æmaoaaL Leu Cacaauo. eaaa|a aca CaaaaaCa ouuaa e|aoaa
m|aea|aa aaaao aµ|aae|meaaao! aauu!

om e|oau Coaoo Ceemu. aaaao|a m|o eaa|aø. m|ou eaaøea
oagaaa øm|aCaaoaa ÇmmaCa ae|a. Leu ouLaa|LLa _oo. eaa|ao
e|muL|a|mmaao ec± moCu caaaaCaa Caa±ao oaLu
Laaaa|maaoau. _aao. _eaao _aao Coaae|oao. uamaa. om
aem m|ou a|acaaaqu e|caæcaa caLa|o ucmCu aeauaa
Çmmaaaao. aua Cmaaaaa|o|mma Çuu|au L|oaauo Çmmaaaaa
aaaao|a u|aLCL|a oaaaa. _a o|aaa Cmaaauaaaa caLCaooau
_LLmu Caao|aa Cee±a e|oau.

noa|o CeCmma om Çamu Çaaaa a|ccu|cm om aa|au Coaaaaao
o|aa|aCu Çoao. _aeu aao|auaa. om =. aaaaaaøaæca aaao
Cmaaau Ca|mae|cauo!

_CaL|aaao ÇLCLaaaea omg e|µ|aaaCaaem Caao|aa|maaoau.

ca Çma eaa|ao omaa e|aoaae|c Çaecaa ucaø _a|a e|ao
Caamaa m|oaaao eaaøa|ama?

_LL± eaaaLLmu m|oaao|Coooau ca aaaø±a|mLLao ucmCu
m|geLLma|ama?

mamo| Coaaaqu eaa| eaaa|a m|oaaa om moo|u ca a|muL eaaa
m±ea|oao?

Laooaa|o cmCaaCe noo aaaao|a cee|aaa cooamaøu
Ca|au. ÇLL±L La|aaa eaa| eaaøu m|oaao|o ema ø±aumu
aaaamu La|aeaaoaa Çmaa|maaaCo. ÇeaaCoooau caa|mma
ema|maaao? eaa| m|ou eaaa|aa Ca|maau Coaoo| aeaauaa|| ema
ø±auaa|maaaCo. Çeaamaaaaaaaa eaa| m|oaaao eaaøa|maa?
_ooa amCoaoaa mcaa|maa?

Çma eaa|ao|a CoaoLamao mmeauaa _aaaøa Ca|aua? ÇaLmm|
_ao|a amaa caa?

caaouaaL Leu Caamaa a|a m|oaaao eaaøu eaa|amaøL Leu
caa|mma ema|ma? aaa ama|maaao?

Çemm|o cma om Caoe|au Laooaaaa _CaL|aaamaøa
CaaamCea|oao caLa u|aeu e|aLLaa e|oau.

o|oaaou ÇLL±aaa _eaao Laooaa|o m|oaaao eaaa|o
CoaaaaCaae±mmaaaao. _amøo uam|ou mmeau m|o eaa|amaø
u|aLCL|a ua|LLu Cooeaaøu cmLc±mmaa. Laaaaao cag
CoaooLLcc eaa| _a|aa|ao u|aLCL|a ua|aaaoaa ua|aaLLc
_auL|aaaaao. moo|u Leaeaaaao Çmma Çcaao|Coooau
aaLLeaeaaaao Caaam|e|ccaaao. Leu _a|au ÇmLCLaCa
ua|aaaaømaeaao cagu CLaaeaa amaaaaau u|a eqeaa _aCa
aacLL|±aaLLc _auL|aaa. _aa _±LLaca|o Laooaa|o
aaaamaø uemu Cooeaaø cmLc _auL|aaa.

Çmao omaaLLaa|o aaaao ÇaCaam macmamaa
_m|maLLmaa|aaaao. u|accoao mou m|oaaaoL CLgea caLCa
_a.

_aeaa aauaa m|oaaao e|ma maemu moo|uamaø _a|aL Leu
Caamaa m|oaaao eaaa|aCaae±mmaa m|o eaa|. Caamou ÇmLaL
oaaL|aaa Caaec L|mø. Ceg eaaa|o Çumamo|aaa Caaca
_auL|aaaaao.

eaa|a|a oaCeaaao. ee±CamaaaCaaem maaLLmaaaoau
a|aauLLmaaaoau amm| emeaaao. gg caaa eaa| m|ou Çmaøu
Çcaa|a mmCe Laa caaa _CaL|aa m|ou Çmaøuaaao _ma
Çcaaao eaa|aø e|mge|muL± ouLmaLLcc m|o nacauaaoa
CacmaCaaooLLmeaa. n|auaaoa ugaaao. mao|o u|acco
_auL|aøu. L|mø _aCe L|uaeu _acma o|o omaaLLaao|o acaao
eaa æcL CLaa|maa|ma!

_aao. Çaaaaa aa|aaaao eaa|Ca Cma±aaao Coaam±aaa
_ooea? caa Coaaoau?

aaaao Caao|aaaaao. e|aoeaa. Laooaa|a LoCeg Løa|ao|o
eaa|aøo ouLmau|ooaa o|o aa|aauLLaaoa Caamge|aaaaao. CLaa
mo _auLLaoaa _acaaou aaccLLcc _ma _auLLao|a
mmCmaLLe|. m|o _aa|au|LLaaa. øecaamu ae±amu m|amma
_aaaaa _auLLao|a ngLL|aaao u|ac±au aaaa|au m|oaaaoa
aaaaLLmaa| m|oeaa|aø _o|aae|meaaao! _amaaa _eaamaø uaa
ma|aCu aaLLc±maa|ma.

auaa Çaecaem aaoaccaaaøo Laooaa|a _CaL|aaao|a Cuaaa
m|oLLaLL|o auaa maoaa oae|a|a m|ou aa m|o eaa|ao|a mou
aaaao|a eouaa|a|mmaa. _aeaaaaa aaaao
'aocLLc’ Cee±a|mmaa. _amøLL|aaao m|oa Caaomao a|ccu
L|±aa Ceau. e|e|LLaø _LLamLcca!

mam|. ømau |LCLaacca 14 cLao. 200648 aaaaao omaa|aeaa Coo|o

m|oCuooau aaau - La. aaaea

1897-o oe|coaoama|o om øaacc e|ma| _ama|o aao|auaa mcma
mao oaeCao µ|Caaa|o uamam øm|aa cmCaaCe Laaaa|maa|Cmau.
a|Caaca Coo|o|a mamo|a|o aaaao au aa| mam a|ccu CaacaLaa
cmaaaeaa mao _±. _a|o|mma Caacaa| 1902-u _emaøo
_aaea o|aaa qma _emamaøo Cuaaau _g uamamaao
_eaao mcaa|e|ccaaao.

om Laau Laooaa|o aa m|oeaa|. m|oaaao eaaa| aaa
ø±a|mLLaao cmLmaa|aCaae±maa. ÇaCaam Laau qCaaLL|aaamu
_CaL|aaamu aua aa ca|aLL mce±aaaaao
mmaa|e|cmaCaae±maa. ca øm|aau omCaaoCua. aoeaCua
Caaooauo L±LL±aaaa aaaoa a|ccaaao CoaoLmaaea Lmm|
Coo|o|a aaoaua|o aaaao aoma _Coao|aaaCaae±mmaaaao.
o|aaao CoaoqeCaamao ÇmLL|cu _mm aaaaao omaa|aeaa.
acmLLmaau om maaau oaa|aaa Coo|o Çmmaaa.

Çaaaaaøu µ|Caaa|oaaaa Caamge|aa u|ao o|o emcaao|CoCa
aaouaa|e|ccea _ea. _emaøLL|a caaaaCaa CLa æ±aaaa
Çaaaaaa maCamaao Coamaaao. _aao _ea Çmmaeaa _eaa
om øao CLaauaaaaa Çmma|maa|ma!

a|Caaca Coo|o. _±LLaca|o om Laa||aaaaoa. LcaCLo±o 1860-
u _em L|mma Coo|o. _aama Cµauaa|a _a|aaaaaø ncLcc
L|aama|aaao|CoCa eoa Cee±a|mmaaao Cµaua Cuaµ|a|o u|aLCL|a
Loau Caaecea. 1884-o e|aaaa Loaaoa aµaaa|o occLL±LaL
m±aa øc±o om mmCma cmaaaoaaaeu Laa||aaaaoaaaeu maca
_o||aaaaeu _aea. e|aaaae|o _mmao|o Ceo|aaa LaµCLmm
µ|uuu a|æueu m|æussu caa|m a|ao|a|a La|o m|mLaaa _ea
_LCLaa Le|aamm|aCaae±mmaaa. qCaaLLaCeaøu Çmma aagaca
Laa||aa meLaao|a nae|acCaCa aaaao omaa|aeLL mamo|aao
_eaao CumCaaoo m±maa.

_ea om maeo cma|aaa. 'a|mt ouumeoL’ (camao La|aaaa
aemL|±aaLLcc Laµa m|ou cag _aaau. 1902-o Ça o|mL µ|uo
o|eoL cag _aa|oaa|qu Ceo|ema|maa|ma.) caa|m _mmaeo|o
mmaa mmaa aaaao|a _acaaoL L|aoaaao øm|aCa CLaa|maa.

aaaaao m|ooauaa noa|o aamaøu L|±aae|oao. Lo _a|au
emcaaoaa uaaa|o LaaCaa±LCLaa|maøu amaaaaao qCaaLL|aaao
uamm|aCaaoeaaao cagu Caaame|oao. ca|o aaaao
aau|aaaaaca eaµeaaaa cLL±?

Çaaaa Coo|o|a o|maaaL CLaaa|a Caacaau. Çaa|mma LmLLmLea.
aaaamaaaa om amLaa Caoaaa (nCcaL|a Caou) nmeaaa|. aua
uaaao _aCa maaaa|o Cooea CLao aaaaaa CaaemCLaa|maa.

aaaamaCaag om Caou nmeaa|. _aCa _eaao oCa Çauaa. oCa
ømeaa eaµaCaacaa|aaCoaµ|a Cumaaa|a noa|a maaao|o|mma
aLL|aa m±aaa caLaaaa _ea _mmaeo|o Coaoo ema e|oau.
ÇaaCa cmCaaCe 1896-o aau cma|a m|uæ a|uLuost eet (aa
Cao|au) caa|m acmaa go|qu øm|LL|c±maa|maa.

Coo|o|a Cmaaau oagaaa. cmaa _emaøa aaema aao. _aa
_aaaa oaaa|aaao|qu aa Caou oaam nmeaaøea øm|aa au
ceeaaao Ceo|LLmaa _ea m±Cemaaaa. _amaaaa a|ccu|cmo
CoaoLceu Caacaa|aaa.

Çaaaaaøu Caacaa aaoaa|o _aaaa aaaamu a|Caaca Coo|o|a
µ|Caaa|o Çaaaaaa _a|aa. _a|o Çaemae|ccaaao cag
Coaoom±aaa. _aaau _emuL|aaaaca Laaaaeaao
Çmma|maa|maaao.

_aao aa m|oeaa|ao Laooaa|o a|ccu|ccL± m|oaaao eaaa|o
Coaaaa Caacaa|a L|mø ÇmaL CLaaø _mCe uam|LCLaaa. noa|o
noo _aaaa aaaamu auau µ|Caaa|o Çaaaaaca
ÇaeaaaCaaecaaao.

ugLmu Coo|o. aua Çaaaaaaø u|aLCL|a Çcaao|o _aae
CLmCeemu cag m|aaaaaa. _aaea aamu m|aaaaaæcL
Laaaam±aaa naauccaao|a _aae.

_aCe. _ea Çaem u|a maa|aL Laeaaao CumCaaecaa. Ça
mcmaa 1898-u _em. mao|o Cµauaa|a oaaaeaaa| Caaoa e|oo|au
2q (|eesuæ aemouma 2) oma|aaL CLo|aaa. qCaaLLaCeaøu
aaaao aaaaLLmea Lmm|. aaaamu ua|aaaCo caLa Lmm|. _eaao
aama|auaa. m|uua|aaa eaµ om m|ou Ceemu caLa Lmm|! Cµaua
Caaoa. u|øma _aaamaca Coo|o|a amaaaamaøa aaa
Caamaaaa. _aao La|o Coaooe|oao.

_maaL±aaa Coo|o ÇoaaaLoqaøL CLaa occauaa amaa|aL
CLaao|a aoaaa Cuoma eaa|aaao (o|umt eo e|uoauL
oeoLuLLeo) oma|aaaa. ue|aaeaaaaL CLo|au aoaaa CeguCa
aa±aa nme|aCaaem o|ma|aaaCa ae|a _emu Coo|o e|muLu
e|aaa|o cmaL La|qu Coaooa aaaaaa Çoao.

_aCe Coo|o Caao|aaaa. cma qCaaLL|a Caoa aaoemu amaa|
aoaagu aaaøo omgu naeLCLaea|oao caa|m _eaa m±e Çma
Çm oma|LLaoao Cuqu eqLLcca. Çga| mamo|aaa L||ccaa ucmu
_gaoau cag m|aaaaaa. om aaaa L|aau uma||aaaCe _aa|a
Caouooea?

_aCe _ea L||ccgaøL LmLLccaa. _LCLaa L||cca|a
aaoa|aoaa Çmma Caoaaao m|aea|aaaCaae±mma L||c±o _ao|a
maa _auooa CµaoL oauLaCoa|a (a|osuµo o|oeaauæmeeo)
Coo|aoo oma|aaaa. oauLaCoa|a ae|a Ceg o|o maa|a
_a|aa|aaoau Coo|oao _LCLaa oma|aaL CLo m±maa.

Cµaua oaaeaaa|au occauaa aoaagu _o|aa _oeaø L||cca
_aaaaaLL Coo|qaø cuammu _o|aae|oao camaqu. _eaa
aaoaaa Caaoaaaa _aaea Laooaa|o om aa Caou caLaa
_eaao mao|o cmaa aaaaaa Çoao.

oauLaCoa|a u|aaCao|eaao Coaaaaa. aaaamaø om aa|mam
CeemCuaLa maa|auaaa. _eaao Ça|au aocLLcmaCaae±maaa
æcaa caLaaau L||cca cmgaCaaoa|ma. _aao. _LL±a aa|aaco|
n|auaca _eaamaaaa Caou oaam m|geea camao _aa a|µaø
_LL||aaae|oaaa Coaa m±au. øm|LLaa. naaecae|o.

Coo|qaøa Caamou cuammuaaa. cLL±aaea Laooaa|o om aa
Caoaaa nmeaaa L||ccaao ouua|aa aeLLaca _eaaoa mm
_aaeca _amaaa mamo|aao ncCa Caacaa|e|c Ceemu cag
_ea cee|a|mmaaa. ÇmLaau gmmaem Caacaae|mma øµo|o
qCaaLL|a _ao|ao eaa|o _LCLaa cmLcmaCaae±mma Lo
o|aaoaaoau amaa|o Caaem. aumaca Çmaa Caa|aaaaø L||cca
ae±LLaa ouuau Ca|e|aøu cag _ea m|aaaaaa. L||ccgaø
aaaao|a L|jae _aaaea a|ac±a ameaaao _eaao mou
aaamaø _aCee±a aa|aaaaoo oaa|aaaCaaoo m±au cag
ama|aaa. _aao _Caooau m±aauo _a|e|cca. _aCe. aa
emaaaaaa aac±aCaaooauo maøaaaaL CLo|e|cma a|ouL|e|ccaa.

L|aaao _Ca L||ccaaaa noaLCLamaøL L|a Laooaa|a _co|
_a|aaaaaa Ceag. _aCa ÇoCao nmeaeamø maae|a|o m|ag
nae| Coaaa. Çamø. uauammu aaaeu cag aaaao Coaaaaqu
m|ama LeLL|uammu mcma L|mCa L||ccaa eoLLmaa m±maa cag
o|aa|aaa|a eama|L Laaaao Ca|e|aa|ama.

ÇmLaau gmmaem L|mmaCLaCa u|øma LaLaLLcaaaa L|mmaa. La|a
gmmaema Caaecaccaao m±eamøooaaCe noaLCLaa
emae|cLCLaa|ma. _amøu maLaa. aoa aaaao uaa _eouaa
CLaaaccaaaoo oma|aa Cm|cca. caaea nca±a aae _eo|au
caa|m m|aoa|o. 1908-o æ±a _maea µ|Caaa|o aaaa|ao uamac±o
L||cca maaeaa naaeca Caaoaaaaaæc CLamcLmaa| e|eaa|aa
Cee± Cmamaa.

Coo|o. aa _L|LL|aaau caLaaa _ooauo. L||cca aaa|cu
Ca|e|aa om oaaa|auaa _aaa maaeaaaa. _aaea. naaecae|o
om aa Caou. _aao. Ça om aamaao|aa aaeaa ucmCu
Çmaam±au caLaaau _ea _LCLaa Ca|e|aaaa.

¨aoaae|o aaaao aaaam±aaa Caamauamaø _oaa|a
Caae±maa|maaao. _aa|mma _a|auaa|au aaaao a|ao| _aa|aoaa
Ceo|Cam|aCaae±maa|maaao. _eaaCoooau caCa CLaeaaao?
_aa|aoaaeu. maCca±aoaaeu amm|oamm|Ca aa Çau u±maCLaae|mu
_Laau necaa|a|maa|ma. _aCe. L||cca maaeaa naaeca
Caaoaaaa qa nca± cmLacaa. _aao aamaao|a cmLacaa ucmu
mau o|ma|aaL Laaaaoau’ ’ cag _ma uamac±o CLo|aaa.

aaa|moceouaa _maa æccaa|o aomaCaaec Loaao _aaL
L|maCaaoo m±ae|oao. Coo|o aa Caaoaaa|o|mma ogaa|e|ccaa
cag m|aaaae|ccaaao. ae|aeu _eaa muL|aaaa aCaaa| cagu aaa
øoaaaCa cuaaa ema Coamaea cagu CLoa Caacaa|aaaao.

u|aeu uau o±maCLaaaa Coo|o. cma aaøoaaaaaa. _eaao|a
mogaaaa maCoooau o|ma|aao CoaoLcmaCaae±mmaaCaa. _Ca
aaaaoaaa _eaa aCaaa| cag Coaaaaaao.

Çma emaaaa|CoCa Coo|o Lmaaaa|o e|mmaaa. amu m|Cuaa|aaa
aaaooo emaa. 1904-u _em aaouaa|LCLaaaa.

L|aaao a|Caaca Coo|o|a aaaoumm Coaeau ÇoCao
nmeaeamaaa _ea cmaaaCaaec amu mamo|amu CumCaaec
CLaaaccaamu mmauaaaa Ca|aemaCLaa ocmCuaaa aaøomu aa
aeam cee| emma|aa.

ÇaCaammam Çmauaa|| aeCmau Coaaaæcaa cag uaaaaøo
aauaau CoaaCaaecaaao. Coo|ao om aeaec CaaeuaaCe
ama| cooa aaaamu au ec±o _ea LaaLLcaaa uac±aeaaaaao.

_LLmCuaa? uemu CLaaaca a|ouL|e|ccaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 21 cLao. 200644 qCaaLL|a Caoaamaa|acCa aaaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

noa mamao oeCeaagu aua Laaaa macmca nme _ooa
Laaaa cLL± eoaaaaCaaeca cag _aaaLCLaaao mag _ooa
maaø aaaeaamaøo Çamaaa e|ac _caa|e|mu. coaoLLøa|
m|oLLaLL. coaoCaaa uaao|a Cuaµ|. aoaoaau. ouau _a|aae.
_maa Caoaa|a _ao|ao oa|aaaaau _ooa oa|au|aau.
_eeoeaaa.

Çmaoo|o aaaeaaoaoaaa noa|o oeCeam Caomu aa _maa
Caoaaca cLCLaau uoqaø m|maCee±aaaa|ma.

ÇmLaau gmmae±a Caacaaaa|o Lo qCaaLL|a Caoaao Cumaec
aaaeaaao maa|cm cmaaaemu aa _eac Caoaaca om
mmmo aaau Coaaa aaaaaa Çmmaa. oeCeam Caomu. _maa
Caoaaaøa Ca|aauo aagaca _aaLoaaa _a|a|aaaCaae±mmaa.
aage eaaao|a cee|aaaaa muLm±aaa _oeaø
naaaa|aCaae±mmaa. aageaaaø oaaøu emcamaa m|a|a|a _oe.
Çaa Çaaamaø oaaaLLmu Caaaaaaa aac±qu øammaa Laa
ucaø _a|auaa Çmmaa.

ÇaeCaooau om Caou _ooa Çaem mag Caoaao|o mcma
aa|aaao _oo. a|ccaacc ocmCuaaa qCaaLLaeu ÇLL±aaaa
Çmmaa. _aao. oeCeam Caomu aagaca ÇmaL CLaaaaaa|LL
mce±aaa ummeaamaøa Ca|aaa caCm muL|aCaae±mmaa.

noaLCLaa cag aamu Coaoo|e|cm _auL|aae|oao. om o|m|a
coaoCaaaa aaaamaaaaaa _a Caacaa| m±eCLmm|maa Ceemu.
aaa|moceouaa _mao o|g coaoaaaaag _oa||a Çoeaoa
.Laaao|o CLac±aae±a LmCaaaoaøa aaaeuaa _aumae|c.
_oa||aaeaøu CoaL|aaeaøu aaau meca.

Çaa aaaeaaao omg amaauaaL Laaaae|cm CuCo CLaae|coau.

Çaamaø _oa||aa. oaCa| cag Çaem Caoaao eaaLcaa|o
Çmaa|ama _ooea? _aao. ÇmLaau gmmae±a Caacaaaa|o
_ae oCa Caouaa Çmmaa. aoa coaoaa oc± _auma|mma om
qCaaLL|a Caou _a. _ma coaoCaaa Caoaa|a coaoLLøa|.
Çaamaø CLaoa|aa cag _aµaaLLma|ma. _LCLaa _aeu
_oa||aae|a om Løa|aaa.

oCa Caou camaqu CLaoa|a uaao|a Çau Ceg. _eaao ooae
(o|meo) cag _aµaaLLccaaao. CLaoa|aaeaøL Laaaa|o Çmma
CoaL|aae|qu CLmuLaaau uaao ooae Çaaaao Coamaeaaoaau.

_oa||a uaao|a Cuaµ|. aoaoaau _a|aemCmam cma ouLmamu
Çooaa CLaoa|aL Løa| ooae Ça uaao aua ncaL|mLLao cagu.
CLaoa|aaae cLL±aaea _oa||aae|a L|±a|o|mma e|me|aaa
aagca ÇaeaaaCaaeme|cCeemCuagu CoaL|aa e|muL|aa.
Caacama CLaoa|a ooaeaaoa ae±e|cm nomacma aoeaaaao
_eeLCLaa mcaa|aCaae±mmaa.

Çmaa aoeau _ooa a|oaoo|aa _caøeamaaaaaaa _oa||a
Çoeaoa (_ea aageaaoLa|au æc.) .Laaao|o CLac±aaec
CLaoa|aL Løa|aø ema aaa|a|mmaaa. Coaµ|Cea caa|m ma|o æcaau
_±aaa aaa|a|mma Çoeaoaa. oaµCea aae|Coa L|ao|
(o|eæeµuoo m|eoæemo m|æeomeµ) caa|m om ooae
Ça Çaoma acmaCaaamaa.

_aCe. _oa||aa ÇmaL LmCaaaoaø CoaL|aaaaa aaaeu cag
Coaoo|. CoaL|aae|a ua CLaa Caamaaa. CLa|o _oa||aa ucmu
=mLc±maaoau. _aao. aaa _LCLaaaa mcL macaa Cµaua|aa
nae|aø _aµaaa. _oa||aaeaø om Cµaua| camao. CoaL|aaeaø
nae aoaa maemaa.

cLL± _oa||aa. Cµaua| caa|m Çm CaoaamaøCu CoaL|aaaea
aaLLmgu aao|a Cecaa ÇmmaCaa. _CaCLaoaaaa aoaaeaøu
_ao Çmmaa. ca||aøu meLgaøu aaaa e|maaaaaa _ao
caLa Ca|aaa CoaL|aa. _ma aaaaa|a o|aaa Laacaaaa _aa.
aoaaeaø Cµaua|aa oµ|aaaaccCeemu caa|m ÇaCaam _aoau
Çmmaa. _aeu CLaoa|aaeaøa Ca|aaa.

_a 1914-u emcu. µ9ao uaau. 28-u Caa|. maaø qCaaLL|a
Caoaao LaøCaaec _ma L|ao|aa| CLmm aaau _auLuaaa.

aaau Caacaa|aCLaCa ocmCuaaa qCaaLLaeu. L|aaao ÇLCLaa
caa CoaaLCLaa|ma cagaaa Laaaaa. cCaamao L|aaao»aøu
Cµaua|aøu CLmuLaa Çmma aaou _a. Cµaua|aø ca|aaa caaea
mce±aaa cmaa L|aaao ouau LaaaaaCaae±mmaa. Çaa _m|ma
Cµaua|. caCa L|aaao maaa gaµaaao aaaaa|a Cmaaau
a|aouam|e|mCua. CoaL|aaaea aaLLmm m±aauo CLaae|mCua cag
_mo|. L|aaao mmm|aoau ea|aa Ceemu cag CacmaCaaeca.

L|aaao»aø _LCLaa mmm|aoau ea|aøu naCaoCuooau Çoao.
uaCLmu aaau oagaaaa _aaaaaaoo Coaaaeaae|cm.
omaaLLaaaaaaa aaaa|mma Caou _a. aeme|mua? _aCe cLL±au
aaaaa|o LaøCLmCm aaea cag m±e Coaaa.

Cµaua|aøa CaaLu emaa. CoaL|aa om Caaa. _aa cLCLaa
Ceemuaaaqu _±aaaCaaoooau, mao|o L|aaaao oµ|aae|coau
cag m±e Coaa. aamu ca|aLaaaa aeaa|o CLoµ|au eµ|aaa
L|aaaao Cmaaa| om CLmu Lacaa _gLL|e|cca.

Çaøu L|aµ. om Caoaa|a eµ|Ca ÇaCaam CaoaaaøL Lac
_gLLeCaamao. eµ|a|o noo Caoaa|cu mao|o _gua|
CacaCeemu. Cµaua| _aao Coaae|oao. _aeu aaaaa|o
mmm|aoau ea|LLaaa CLoµ|au _m|e|aa|mma ouau _a. mmm|aoau
ea|aøu Caoaa|a eµ|aaa Cµaua| Lacaao _gLLea ee euL
ucmCu cag amaaa Ca|e|aa L||cca. Cµaua|aø ca|aaaL CLa|o
øa|aaa. L||cca CLa|o Çmaa|aa Ca|maau. _aa mcL macaa
µLLagu aoaa|o Çmaa|aa. µLLagaø Cµaua|aaL L|±aaaa.

coCoamCu caaea om omaaLLaaaøa aaa aaaa|mmaaaao. _aCe
Çma om omaaLLu a|acaaau aeme|cauo
LaaLmaa|aCaaeme|ccaaao. ÇmaL Laau mCua|aa. L||ccgca
CoamaCaaeca. _maLLaau LoCa|aa. Cµaua|aca
ÇaemaCaaeca. ÇaCa oaaeu L||ccaa _a|aaa.

amaa|. Cµauaa|a _e|a|o Çaemaa. occauaaao|a amaa|.
qCaaLLaae uaa|a _o|aaeca Çaeaøu LaouCLao _auma|mma
amaa|. uaCLmu Çooau|a oauaaµµ|aaaa uaa|aaa|µaa|o Cemam
eµ|Coaa amaa|. Laooaaaaa _LCLaa _emCaae±mma amaa|.

qCaaLLa cLL± CLaLLaecemaø _±Le|ma mcmaCaa. _auaa||
_LCLaa ocmCuaaa uaa|a _o|aaeu ÇoaaaLo _a|aaa auaaaaøa
acmLLcCc mcmaa. CL|a _oe|o Ça CuaaoamaCaa. Çc
_aa|au|LL mce±aaaamaCaa eµ|a|ooauo om acmaCaaLLca
Çaaa|aCaae±mmaa occauaa amaa|aL CLaaa. aoaaa. aaaaao
_aeaeaaaaaa CLaaaa. a|m|oaeaamu _aCa L|aoaaa|am|
eaµm±maa. omemaCaamea Laaeaaaa cag nouaaa|o ceeu
Cemam|a|mmaaqu Ceo|a|o Ca|aaaeeeu jo| Cumaa Ca|ma|mmaa
_eaamaø. LaaaaCaa. L|oaeCaa ae|aaam±aaa camaqu
aoo|LCLac m±au caLa Ca|ma|mmaa.

_aao ÇCaooaCu nomacm e|eaaaaao. ocmCuaaa qCaaLLaeu
LaøCLgu om aaau cag emuCLaa. amaa|au om m|aoaa cmaa
La|aaauaa _m|e|aaaaaa Cee±a|mmaa. amaa| aoaaa. Cµauaa|a
_aae m|ao cmaaaa. _aCe. L||cca. amaa|a|a ca||
Caouaa|LCLaaa.

mea aaoaa|o. øm|LLaa ÇmLaau gmmae±a Caacaaaa|o Laooaa
L|aoaa La|a L|uaeu cmLLamøa Caacaaa aee|aaa Çmma ouLeu
Çaaaa.

mao noaLCLa|o LaøCLmm oeCeam Caoaaaøu Çmma _ao|ao
aaaeaao. m|aaaaao CLaamae Çma eaoamgaøo ouLmau|ooaaae.
_aao aea|aaCee±a om e|oau nem. Çma aaaaa|o LaøCLmm
aaaao Lmm|a øm|LL _a.

auaCaa om aa|mam CeemCuag CLaaa±aCaae±mma aaaao.
_maa aa|mam Laooaa|oaaa _auaCeemu cag e|muL|a aaaao.
Coama Çcu cag oag Çooauo qCaaLLaCeaøu Lae|
eo|aaaCaae±mma aaaao. aaau _auL|aaCLaa oeCeam qCaaLL|a
Caoaa|qu Çmma aaaao CLa|o auauau ÇaeaaaCaaecaaao.
_aaea. oeCeam Caomu aaau Caacaøma _o|aa eaaøga|ao|o
aaaamaøu cCaa Caamou muL|aaaao|aøu e|aaa|o CLo|a|mmaa.
_aCe. aaaaa|o LaCamLLa|amou. aaau m±maL|mø o|o oaaauaa
LoaaaoL CLmm±au cag aaaao ama|aaaao.

o|aa|aaa|o _amøma cma omaaLLaa|qu 'oCa Çau’ caa|m
_acaaoaaa caaaaeaaaaaaeu e|cmaCaamaaauo CLaaa±a aaaao.
mao mamaaa aau eamu Caoaao|a oaaL|o aaaaa|o LaCamaaaaao.
_aaea om Laca|o aaaao Çmaa|maaao camao. ca||LLaca|qu
_mmacm aaaao ÇmLLaaao. Caoaaaaaa. Coama Çaaaao
CoamaeCaam aaau L|maaaCee±a Cmmaa±! aaaaao aaaaCo
_±aaa Caaoo Cee±a accaau.

aaaaaaøL L|mø qCaaLL|a Caoaao|a _ao|ao øµm|ao u|a m|ooauaa
uagu, oeCeam Caomu _aeaa cmaaaa Lo La|a m±eaao cmaCa
amu cag aaaao m|aaaaaaao. _LL±am øµo emuCLaa. cma
Caou Cemm| CLmm _e|a|o Çmaøu. ca Caaoe|amm _e|a|o
Çmaøu cag ÇLCLaa Coaoo m±aaa. aaa Ceamaqu aaaao|a
aa|mam Caa|aaa cmaLLccaa Ceemu. Laooaa|o _eaamaaaa
Laaa nga| CoaaaaCeemu. aaa Cµa|LLaaao cag Cµao|au
LaaaaaCaae±maa m±aaa. _aCe. cooa Caoaao|a Lacao|qu
aaaao Çmmaaa Cee±aa _eo|au. aoLLo| CLao Coamao
oCaaaaaao o|oaa ǵmCa aaCee±a|maøu. _aao mecmao
Cmaaa|o. aaaamaaaa aa|mam caa|m Çoaaa _acaCeemuaaao
Ça ae|aaaCe m±aaaa cag _eaao m|aaaaaaao.

_aCe. qCaaLL|a aaaao _aaaa CLmu aaaua Caoaa|a
aageaaca auau ÇaeaaaCaaoo _auL|aaaaao. Lo Caoaao|a
aageaa|o aaL LacLL||Ce aa|aaa _auaaLLcca. _eaao ca||
Caoaa|a aaL LacacCaCa CuaaCee± Çmmaa.

caaaa neaoo|uauaa accu! _aaqu au neaoo|aaa
aac±aCaaooauo aaaao noa aaaaa|o LaCamaaaaao.
gmgaaeaa|o. _a|aaaeaa|o. ocoaaeaa|o!

oCa Cmaaauaaa. oCa ca|aLaaLLaaa. aaaaa|a Çga|a|o auaCaam
aa|mam!

mam|. ømau |LCLaacca 24 cLao. 200646 mao noaLCLa|o aaaao|a Laao|LL

m|oCuooau aaau - La. aaaea

mao noaLCLa|o aaaao|a Laao|LL oaaaaeuaaaoo. CLamaøL
L|a qCaaLL|a _ao|ao øµo|o Çmma CeLLu ae|ma. aaaaea aau
Caamaaa aaaaoa aaa|e|cuaccaaaoa? aaamaCaag om aa|Caou
_auaaaa? caa|m uaCLmu ca|aLaaLL _eaao|cu Çmmaa.
Caaoaa|a|a|o _eaao auaaaa _e|aaa CaamCamaøu m|aoa|o
cooau Çoao. cooa _e|ao|qu ÇmLLa. CLa|o Cµa|aaaqu o|.
Caammaqu o|. Cµa|aa|m _e| caeaaaqu _a|o aaaamu
ÇmLLaaao. Coaoo|aCaaoo Cooa|auaa. aaaao eamu Caoaa|a
Laca|o Çmaa|Cmau cag aac±aCaaoea.

ÇLL±am o|maaaæc noa|o Ceg cma Çaaaaøu cmaa aaoaa|qu
Caaam|aa|oao. neaua|o qCaaLLaCeaøu aaaao eo|aa emaaaao
camaqu cma Caoaa|a ø±uaaoaaeu uaaaoe|o _eaao CLa|o
LaCamaae|oao. uamaa. aa øoaa|a mogaø CLa|a m±e|o aaaaea
naeeaaao caa|m oCa om ca|aLaaLLaaa.

omLmu. oauaa|a aaaao Lacao|o Coama aaaaoaaaøL CLaae|c.
ugLmu aaa aaoeaamu aaµama||amu _ao|ao Cuouccaao|o
CLoaeaaaaaao mcaa _auL|aaaaao. CLaaoCooeamaaaa caaouaa
Leaaa aaaao eøo|aa eµaa|aaaao. Çaeu cooa Caoaamaøu.
cLL± mu Caoaa|o. Caaao ouaaao|o u|aLCL|a eaaaa m|geaaao
cooaa aco|amaøu m|a| nae| CoaaCua _Ca uaa||. cmaa aco|
Ceamaqu aua Caaµ|o aaca|am| _eaamaø mcmaaa Ceemu.
aaaamaøu aaa CLa|o Ceamaqu aaamaø ÇoCaao nmeaaa|a
aaCeemu. _eeoeaaa.

øm|LLaa Cµaua|aø ca|aaa L||cca CLa|o øa|aaeca Çaa|oama|o
eo|aaema aaaao _aeaa Çooaa Ceaaa|o aua _aao _a|aa
_auL|aaaaao. ocoaaeaa|o Leu eøo|aa CLaam|a|aaa _o|aaaaao.
ÇLL± eøo mcaa|L Leu amaa ae|a. _aamaø Çaa|oama|o
eo|aaema CLmu Leaaaa aa eaaaaaao _ao|a Lo Cooe|aaaaoa
aaCu Cma±aaaeu cmgaCaaecaaao.

naaaeuaa. aageaa|amaø _acao aaLLa. ummaLCLamoao
eaaøea. _aaaao eaaa|o Coa|LLa CLaam Lo Cooe|aaamaø
aa eaaaa maaoaCo Cma±aaaL Leu amae|meaaao. CLamoao
Cma±aaa _aaaøL CLaae|mu. Leaaa ucmu Çeaao|cu
eaaa|aCaaooCeemu.

Çaae|c aaaao L||ccgaøo Coaa uaaaaa nae| oag nem.
Cµaua|a|o noo aaaao|a nae|aca Cµauaa|aL Lacao|a Çoaø.
Cooqu Laaa. acmu a|ccaao noo|cc LoCeg u|a maa|a
e|eaaaaoo Coa|aa aao|auaa L||c±o _aaaøa Ca|e|aa emaaaao.

Cµaua| aaaao. Cµaua aageaa|o ÇcuCLmg _Ca L||ccaa
ca|aaaaCaae±mmaaaao camCLaau ÇmaL Le|au cee|a
uaaacaaqu Çooauo mcaaaaaa Coaaa! (ÇCa Ceaoaa Cµaua
aageaaaaaa L||cca aaaamu Coaa|maa Ceemu. _aao
_amaaa n|a _aaau cau a|acaae|oao.)

L|maCaaoeamø u|aeu o|aaoaa e|oauaa Ça Caaamoau. neau
Çaaaa. aaaao cma Caoaa|a aageaa|o Çmmaaqu _eaamaø
_mama Caoaa|aua Laa|Caa. CL|a =mLaCca a|acaaa. uamaa. aua
Çaaaaaaao Coaau acauaaaCe _aaa ama|aaaao. aaaaaaøL
L|mø ÇoCao nmeaa Ceemu. _aaaa. _a oagucmuaaa
_eaaoa Cmaaau.

mao noaLCLa|o aomaCaaec aaL L|aLoaao aaa aaa cag
Ca|maao _ooaauaa Çmaøu. LaµCLmm aaaemaa| qce|a
e|cCµaoaca (o|uLoe| aet t |uost ueo) ÇmaL CLa|o aoaL
Laca|a om L||eaøa aaoau aaaa| _oa||aae|o oeac
CLacmaCaae±mmaaa.

q.mae|a ua|a n|au au|oa|a mao aaoeaaaa CaamCamaaLLcc
(_Cu|aa _a|La moCeomca Çaema ÇLCLagLaL ea|aaea) CaCa
Cao|a (o|uou o|esseo) mao noaLCLa|o =mLcc L|CamaL
Laca|o Le|aamm|aea. CLa|o u|aLLouaa aaauacma L|aaao
_aaaCoCa L|aaao _ao|a u|a naama e|maaL CLmmea.

acLaac. Laaaac.Laac aaaooqaøa aaaeuaa Laaæ|aaaeau
_amaaa uamg ummaaau aemL|±aa noa _oe|o Çagu
CaaecacLLmu uaCLmu umaaeaaa qce|a o|ao.CLc (o|uLoeo
L|eæsæaumL) aaa ouaaa|o Cµauaa|aL Lacamaaaa umaaeaaa
CoaL|aae|o Le|aamm|aCaae±mmaea.

'aaa e|a a| e|ec’ caa|m LaµCLmm a|aaLLcaaaL Lmm|a
Caoe|LLc±mLLaao. _maL Lcaa|o m±aa noaLLaµ CLmm aaaaa
Cooo| Coaeac (o|usmeu L|ooeæL) noaLCLa|o a±LLu|aa
L||c±o aage eaa! (Çea Çaecau noaLCLa|qu L|mø
LaøCLmmaa)

mao noaLCLaa ouaaa|oaaa aaaaa|o Coo|aaLcaao|a Laao|LL
ÇcuCLma Caacaa|aa. aaa oaaa|aaamaCamm eaaa|o Coo|aaLcaa
e±eauaa Cemm|aauaa Çaaa|a aac±aemu om aaaaaa. _ea CLaa
a|Caaca Ceaa aaua. (µ|ouoLoæu ooo |eæaeo)
LcaCLoc maaao Coama CLam|a|ao eoqma _ea. _oa||a oaCa|a
aageaa|o mecaaou Le|aamm|aea.

mao noaLCLa|o LaøCLmm _aaaa CaoaamCu e|ama Laaac±a
om _uou. Çaaao|aa aaa|LLaa CLaae|uaaaao. om o|m|a
øamLamæco Coaoo m±aaa eaaa|o o|mLLaa _aa e±eauaa.
aaa|aaa ameamø mo mamaaaeuaa Çmmaea. Çaaao|a|a LaµCLmm
ae|a _m|ma e|Cca CeaoCcaa (æ|et o æ|omt uææe). _amao
eaa CLaa e|uaaaao|a L|aaaa c|CLamoaaL LaaLmaaLLcm ema
aocaµgaø La|oaa oo|aaaaL LaaLmaaoau cagu _aamou
e|Laa oaaa|aaaaoa ae|ouaaa øamaa m±au caLaaau
aemL|±aao Coaaaeaaa Çemu om aaaaaa.

ÇaaCaooau e|c maa|au. CLa|o Cµaua| LaaLmaa|a e|oeaa
(e|ust uL |es). aoaaa Cea|LCLamcao o|oemama aoma e|o
eaaae nmeaaa|. _aa om CLaa _aauaaeu LaaLmaam±au
cag m|mL|aaaaac±aa Cµaua| camao. Cµaua|a|a Çmaa a|ccaa|a
øaa|aaa|aaa Çmma Coaoe±emu Caamaaea .L|co CoLa
(a|æet æ L|eauæ) caa|m Cea|a|ao aam e|mLaaa. L|aaao|o
Cea|a|ao aama|o Çea CumCaaec CegLo maa|a _aeamaaaaeu
oaaaaamaaaaeu CmaLo L|aæca a|acaaa. CoLmu om aaaaaa!

CumCoaaa naaaeaaaoa CaaøaaL Laaaaao qa neau L|aoau.
noaLCLa|o æc aoaa|o Çmaa|L Laao|aaaaa aac±qu aaaao.
aaaaa|a L|aae|a|o m|ag Coqaaaæ±a oaa|aoaaCe CLmuLaqu
Çmma|maa|maaao caLCa _a. om o|o Caoaao|o ucmuaaa Çeeag
cam|oao. qCaaLLa mmea|qCu. caCaooau aaa oaau
CacmaCaae±mmaCaa. _aCaooau aaaao aua mmaa|mauaao
Coqaa|L Le|aamm|aCaae±mmaaaao. _a|aaaeaaaa oaaaae aage
eaaaao aaøou aaauo Çoao. _aaqu Çaaaaa
_a|Laa|oao|aoaaa CLa|a m±eaaoa aauaa|LLeaaoaa
Çmma|maa|maaao.

Çaamaø eaa Cµaua|a|a e|oeaaaaaaøao CLoLLmu om CLamoaa
Çmaa|ma. Çaamaø eaa acLaac umma muaø Cee±aaaa
Çmaa|ma. Çaamaø eaa CLaa e|uaaaao|o oo|auaaa CLmuLaqu
LaaLmaaLLma|ma. ÇaeCaooaCu mao noaLCLa|a e|aoeao.
_mao øµm|aoa|o. _LCLaaaa CaaeaCamLa aemL|±aaLLccae
_ooa _m|maLLmaaLLccae. _aaaaaaau Coaaeaao aaaaoaaa!

ca Coaaaaao? qCaaLL|aL Laaao|o oeaca|o aaaamaø caa
_aaam cag Caccao _amaaa La|o maaa Coaaaaaaa!
_eaamaø aaaaa|o _oo, aaaaa|a m±e|o auaCaam aa|mam
a|acaaaaa caa|m ca|aLaaLL Çmmaaaaa ÇamCaooau oCa aaaeu.
(mao noa aaaaa|o Cuaaau omocou aoa aaaao
CaaooLLccaaao. mamLaaa|au _oa||a aaaao. Laa|aecaa|au
Cµauaa|a aaaao. cccaa|aaa _ggg L||c±o aaaao. oaLaaa|aaa
qmgg L|aaao aaaao CaaooLLccaaa Çaamaø ÇoCao Loo|e|eau
ama|ma.)

aaaaa|o _Cu|aaa omg aauauaaL LaøCLmmaao na||µma _Cu|aa
aaaao|a cee|aaa umm macm aaaaCoam oLL|maaa|o Caamou
øameaaa. (meaa|aaa qmgg.)

qCaaLLaeaøo ouLmaCu Çooauo Laooaa|o eo|aaaCaae±mma
aaaamu aaaaa|o LaøCLgeamaaa L||ccgaøL CLaa|maa|maaao.
Çeaao _aaemu occauaa _aoao mamacaaLLcceaao cag
ÇoCao _aaaaaLL Ceo|a|c±maøu CLaaaaao _m|aaaao
Ca|e|aa|ama. _aao. occauaa amaa|aL CLaaa aaaaao ÇLL±
Cuaaauaa Looaa|aaaeaa|o Ceo|Camm|aaaa Ceg cma o|aa|a go|qu
øm|LLao Çoao. omae|Caaao Coaoao|o =mLcceaao. aoeaaaaoa
ae±aeaao _ooa LaøCLmmeaao cao o|o ggCLa _eeLCLaa
mamacaaLLc±maa|maaao. _aao qaaa|au. Laaaa|au cag
Laooaa|o|mma aaaao mamacaaLLccaaa øm|LLaa occauaaao|a
aaoaa|o _aaaaao cau a|acaae|oao. uamaa. amaa|L CLaao|a
LoCeg Løa|ao|o eo|aaaCaae±mma aaaao Laooagaø ÇcuCLaa
_aCo nae| Coaa|maa|ma. noaLCLaa Caacaa|a L|mø LaaaaLLa
aaaeaamaaaa auaa cmgg Laooaa aaaao
mamacaaLLc±maa|maaao, _eeoeaaa.

noa aaau Caacaa|a qaaem aaoaaaøooaa aaaaa|o L||cca|a
aa qaøea Cao|eaaa Ca|maa. cLL±au L||cca|a
æcce|LLacaoaaa CLa|o Cemm|CLgu caLaa eoqmaaoao
ma|aae|cm±maa. Çee|eau Ceo|Ca eaa Caacaa|a u|ao o|o
aaoaaaøooaa (auaa maaø _ooa qma uaaaamaøo cag
aeaaaCaaoooau.) aaaao|a L||cca _aae mce±aaaao
_a|a|aaa Caacaa|a. L||cca|o eo|aaema Leaaaa aaaamu
_a|aaaauauaao CoaoLcmaCaae±mma aaaamu L||cca _ao|a
naaucc _a|aa|amca _±aa± aoma CLo _auL|aaaaao.
L||ccgaø aaøou cmCama eaaa|o. cmCama Çaaao|o _gæouaa
Çmaam±au cag Cao|eaa e|oaa|o CoaooLLcca. ÇoCao caCmam
Caou nmeaa L||cca nae| Coaauaaao. La|qaø oaaa|auaa
e|oaaao caCaaa caLa Lmm| Lo accaao|o CLoaeaaaaaao
mcmaa.

Caaoaa _oe|o _LCLaa ÇoCao nmeaeamaaa eaoamg m|aaaaao
nooaaaCe L||cca ama|aaaau mau aea|aa Ceemu. caa
Çmmaaqu _eaamu Laooaaaa|a jaeø±ao caLaa L||cca
m|aae æamaa. ae|a aaaao L||cca _aaaø _o|aøu
aem±aaauaa _aaeu _eaaaoo o|ma|aa aeaaa. omCeao
ÇoCao nmeaeamø aaa om maa|aa aaaeuaa Çmaa m±auaaao.
L|aaao|o uaa|aa a|µaa|o aaaCaam eqeaa aouaa _aCaoaaa
_auaaaCaaoo m±aCu cag L||cca m|aaaaa. _Cu|aaa om
uaCLmu oaa|aaa nmeaa|aCaae±mma Cmau _a. om eooaoaa
_Cu|aaa nmeaa|e|mCua caa|m aeao _aaaa qCaaLL|a
CaoaamaøCu Çmmaa camaqu L||ccgaø _aaeao u|aeu
_a|auaaCe Çmmaa. cCaa|o L|aaao. Cµaua|. L||cca caa|m mag
Caoaaoaaa _LCLaa noa|a uaCLmu eooaaao cag
CoaooLLcca. Çma maamau oaaa|e|cm caCa _Cu|aaa maaao
emae|mCua caa|m L||cca|a m|aaauaa aeaoaaa amaa|o
CaaooCeemu.

noCaaøu aaa aaoa|ao mou aaa eooaaaaaauaaL
Lamoamm|aCaae±mma L||cca. ÇoCaao nmeaaa|a ameaa mou
oaeCao _ao|ao _aaa|o ÇaCaam LaLL|uaeu CLmg. Cuqu
maa|aaaeu noo Caouaa nmeaeamø Çmma oaaa|aaaao
Caao|aaL Laaaaa.

_aa caLa caa? o|o ua|aaaoao _a qa _auLL.
_eeoeaaCa? aaaamaø Ça u|a mamaaL L|ma|mmaaao. L||c±o
_ao|a u|a naama Lae|ao|o Çmmaeaaao u|a aeauaa.
'aea|aa’ aCaaoo _auL|aaaaao. cooauaao Coama Ceao Coaa
_auL|aaa.

1917-u _em amaa|a|a _maaaø ncLc±mma Laooaaa
L||cca aaaa|aa.

mam|. ømau |LCLaacca 28 cLao. 2006
46 Lao.La L|aacaaa|a maa|aL Løa|

m|oCuooau aaau - La. aaaea

_Cu|aaa om eooaoaa nmLCLgeamø maaa. noau Laaaa Lama
Caou. Çaa|oama. _aama Çaa|oama|a LacLou. CLamoaaaa Lou
Çaemu Çamaaa aaaeaao. Çemame|c maa|aa aaaeu. _aamaø
Çaa|oamaaø Çmma aaoa|ao Lou. noCaaøu Laeoaa LoCeg
Caoaaaoa aa _maaa|a aµ Caaemema _co|L|maCaae±mmaa
Çaa|oama. Çaa uammaL CLamo caaCeamao. cmCama
CaoCuooau Çaa|oama|a aaoa|aaa nooCaa. _mama Caoaa|a
aageCuooau Çaa|oama aageaa|a om Løa|. _mama Caoaa|a
Çamaa eoaaCoooau Çaa|oama|a eoaao. _aCe. m|aaaa
uaaa|aaa|o om uaCLmu aageaaa cma Çcaaaøu _gLLu eooau
CLmm|mmaa Çaa|oama.

_aao Çaa|oamaaoæc _LCLaa m±aaa om aa|au neCcamao.
_a uaa|aaa|µaa|o aa Ceaaao magea. gg oae|a|au Çooau|a
_co| mcmaCaae±mma ju| _a. om Laau occauaa amaa|a
oauaaµµ|au. ÇaCaam Laau. Laµa ao.Laaao|a u|ooaaoaa.
Laaaaaaa auauaaa Caaem CoaoLcmaCaae±mma aoaaaao.
_aaaaCa Çeaamaøa aLLu acmu øgm|o uaaaao.
cLL±LLaaaaaqu Çooau|aaaoaaa. _eaaaoa ae|a ÇaCaamea
a|acaaa.

uaa|aaa|µaa|o aaqageamø caaea omaaLLu a|acaaaaa cag cooa
Cumaaa|a CaoaamCu aae aemCaae±mma aaou _a. noaLCLaa
_amø o|aaa omaaLLuaa _aumaa.

L||ccgu L|aaao»u CLac±CLacmaCaaem æcce| _auaaa au
aaaøao e|aaaaao eøaaa.

mma|aCaaecCaaaCea L||ccaaaa. occauaa oauaaµµ|au cag
CLmauaaao Coaaaaqu L||cca|a aacooL LacLoaaaø maaao
_eaaoao aaaøLL|±aa m±aauo CLaaa. naa|auaaL CLa|cma
CaamgLCLaaaaao moo|uao.

Çamø Çagu o|o ggaauaa aaaeaamu Çmaa|ama. amaa|a|o
_LCLaa mcmaCaae±mmaa moo|uao|a _co|aaa camCLaau.
Le|a|ao |a|a|o amaa| om qCaaLL|a Caou. _aao L|m qCaaLL|a
Caoaamca occm±aauo uaa|aaa|µaa|a Çooau|a Caoaamca
ucmCu nme Caaec Caou.

Çmaa amLL _aaaa qCaaLL|a Caoaamaøu nem. _aCe.
_eaao a|ccu|cm amaa|aa uaa|aaa|µaa|a L|m Løa|ao|o|mma
o|aaama |a|a|o L||aaa aacmeamaaa om ama|aaaa CumCaaecaaao.
_aaL±. moo|uao cag CLaaeaaa øm|LL|cauo. amaa|aaao.
_CaL|aaao cag Çm aaLL|aaaau cLCLaau L||aCa øm|LL|cm
emaaaao. Çaaa om a|ccu|cc L|aoaa naa|aaaeu uamm|.
u|aaae|auaaL CLo|au cma|au emaaaao.

Çaa e|aoe. Laua _CaL|aaamaø. aaaao Ceg, amaa|aaao Ceg
cagu ceeu Cuoo Cuoo cmLcm. aaoLCLaaa|o _a u|aaae|auaa
uaaa|o Cemama Caacaa|e|cca.

noaLCLaa ouaaa|o L||cca Çaaaa aaaøo oaaauaa qa _uouaaL
LaaLmaa|aCaaem. a|aauLLm _CaL|aaaaoL LaacaaaaaaL
LaaLmaa|. amaa| aoaagaø ca|aaaa aaeoao Coa|aa. ommm|ma
eaL LaaLmaa|aCaaeme|ccaaao.

occauaa oauaaµµ|au caLa caaaa CL|a _aa! om CLaaa cag
Coaoeamø mmm|qu CLamaauaa _aoaa Çmmaa _a. _aeu
caaaa gmmaemaoaa!

_aao _maL CLaaa. noaLCLa|o e|mmaCLaa. _amaaa aeea
o|maaæc aamaøu _eaaou Çooauo CLaae|cca.

occauaa amaa|a oauaaµµ|au aaaaa|o e|mmaa caa|m aaeo
emaaCu Çaa|oamau L|aaao»u u|aa ae|auaa ncaaama Caao|aaa
Caacaa|e|cca. u|aa aeauaaa a|ccu|cm. CLaao|a Løa|aao cLL±L
L||LLa cag _Coao|aaaaao. Çga|a|o qa oLLmamu _aaCam|aa.

Çageaa Çaa|oamau L|aaao»u '_LL±am oLLmau
macCLmCea|oao’ cag _±aaaæm| emaaqu. _ma oLLmaaaaø om
CLaa æc Çmaa|ma. 'oaao L|aac oLLmau’ Skyes P ( i cot Agr eement ).

mcaaCea|oao cag Çm Caoaamu _±aaaægu om oLLmau.
CLamca cLL± Ceo|Ca emaa?

_a om aeaao|auaa aaa. mao noaLCLaa ouaaa|oaaa aoaae|o
nomacmL Laco| nooaccaaaa Caac±mmaa. µaa uaaaamaø
ca|aaaa a|aeCcmma uaao. auaa|omaaoa auaua aaaaema
aaaaaaaCe ama|a ouau _a. Laco|a|a nooacca aaco|amo
oamaa. auaa|oc eaaao. _auooaao. _a|aa|ao|a _qeoaaao.
emao _a|aemam om ouau øamaa±aCaae±mmaaaao. _LL±
øamaa±aCLaa _aLLcc _eeaamo oag Çma 'oaao L|aac
oLLmau ’ !

L±aaL Laaaaaaao. _cca. Çaa|oamau L|aaao»u uaa|aaa|µaaaa
æg CLac a|ccu eøaa|maaaCo cag aeaoLLcm. nca±aaa _ma
oLLma maao muLauaa aaea omea mou amaa|aøa
CaamaagLL|aaaao.

ÇLL±aaaa moo|uamaø _ma oLLma e|eaCu Ca|aemaa.
auaa|omao|a mou! ncCa _eaao. Çaa|oama|a u|aa ae|a
_aaeaoaaa _LCLaa Çmma Cuaaa ma|a Co|L. o»Coa
caLe|cu Caamaa. e|oa|aao Coaaaaaao.

_amao eaa Çaa|oama auau caeu Coaaaa cag a|cuaa
muL|aCaae±mmaea _ea. _aCe. muL|aaaaca _ma maao
Çaa|oama _aaaø _gLL|. 'Ça caa e|eaaau?’ cag Caccaa.

Nonsense ¨ . I t i s a f i gment of Bol svi k’ s i magi nat i on !” cag La|o
cma|e|cca Çaa|oama. _aaea. Ça|o neau Çoao, Ça aoaL
Laco|aaoaao|a amLaa. aaao amLaaaøaaaa _eaao ÇLL±am
CLaaaaa e±eu ama|maa|maaao cag _aaau.

CoaaaaaaCo ae|a. mcmaa Ceg. oaao L|aac oLLmaaa|o caa
cma|a|mmaCaa. _aaL±aaa Çaa|oamau L|aaao»u amaa|aL CLaaao
æg CLaca Caacaa|a. Laooaaa Çaa|oama cmaaaCaaeca. 1917
±ouLa 9-u Caa| _oaCL (Al l enby) caa|m aoLa|a|a aaoaua|o om
Lacaa CµmoCoaaaø _gLL|e|ccaaao. ugLmu. ae aac caa|m
L|Camaa aoLa| aaoaua|oaa Lac o||aaeaøo gaµma _aa|au|aaa.

Lac gaµa|ma camao _a|aaau uam|e|cca cag _aaau.
aem±aa|maøu Cmaaa|o Laooaa Çaa|oama|a _co|aø ncLcc
Løa|aaaeu o||aa. L|Cama aaoa|amo oamaaeu _a|LCLaa|a.

ÇmaL Laau Çma aeLeaao mcmaCaae±mmaCLaCa. _aCa
Çaa|oama|o (L|aaao|o u|aL L|ao|aa| CLmm) Lao.La L|aacaaaa
Ceo|a|ccaaao. Çaamaø eaa ÇoCao. Laooaa e|eaaaaao
_aaaaaøu _a|mo aaaeuaa e|oaa|a uaCLmu L|aacau _a.

_aaa Lao.La caa|m _aama Çaa|oama Ceo|e|eaaaaaamo
Coaoaoa mou Ceo|a|cLLcc ÇmaL L|aacaaa|a oaaaaa om e|a|o
CoaoqeCaamao. Laooaa|o aaaamaaaa aa| m|oLLøa| oaam
nmeaaa|aaaCeemu caLaaaa. _aa uaco|au aaaa|a Çaa|oama
uaa|a CLaaao _LL|aacau _m|e|aa|mmaa Hi s Maj est y’ s . (
Gover nment vi ews wi t h f avour of est abl i shment i n Pal est i ne of a Nat i on
Home f or t he Jewi sh Peopl e )

Çma _m|aaaa|a ÇaCaam Løa|. 'ÇLCLaa Laooaa|o eo|aøu aaa
_ooaCaa|a CLaa n|auamaCaa. ua n|auamaCaa Laau eaaa’
cagu Coaoa|ma Not hi ng shal l be done whi ch may pr ej udi ce t he ci vi l . (
and r el i gi ous r i ght s of exi si t i ng non Jewi sh communi t i es i n Pal est i ne .)

noa|o caaaaCaa Caoaao CaacaLaa ceeoCea L|aacaaao Çamø
magu L|aLu Ceo|aaa|a|maa|ama. _aao cma om L|aacamu
Lao.La L|aacau _oeaø maemoamu øµoo|au u|aaaoo. L||cca
ca _aaaa ae|auaa aa _aae m|ao cmaaa. _CaL|aaamaø
aCaaau Coaaaea aaaaaoa Caaem Laooaa|o ø±auaaaoau cag
caaao m±e Coaaa? caa|m Caoe|aCaooau _aaajae La|o caeu
a|acaaa!

maCL Laaaaa CLao. aaaao|a aaµama|a mce±aaaaoaaa
ÇamCaooau aaaeu cag omam e|a|o Coaoo|e|cmL CLaea ae|a
Ceg eµ|au a|acaaa. Caamou Leu Cooe Coaa om a|aeec m|ou
eaaa| em acc m±au caLa muaøa Ca|au. caaouaaL Leu Cooe
Coaa om macacCa æca accm±au cag m|mL|aaa aac±aeaao
aaaao.

Lao.La L|aacaaa|a u|a maa|aL Løa| Çaaaa.

'ÇLCLaa Laooaa|o eo|aøu aaa _ooaCaa|a o|e|o n|auamaCaa.
ua n|auamaCaa Laau eaaa’ .

aaou aaouaa Laooaa caLa _CaL|a moo|uao|a aaaauaa
e|oaøu Caou. cLL± _a aaaao|a jaea ju|Caa. _Ca CLaoaaaa
_CaL|aaao|a jaea ju|au æc. aaaaoaea L|aµLL m|u|aau
ÇcuCLaama Lo gmmaemamaø maaCa LoCeg CaoaamaøL
CLaae|cceaao. _aao. Laooaa _CaL|aaao aaaaaou Caacaa|.
Coaaaaou eaa _aCaCa Çmma emaeaao.

_LL±LLcc _CaL|a moo|uaaoL Lmm|a øm|LL|muCLaa 'aaa
_ooaCaaa’ cagu Laaaa nLCaaa|LLaamou. Laooaa uee|a
aumaaao caLeaao aaaaoaaa caa|m amaaaaaaaa uammauaa
maaeaaa Lao.La L|aacau. Çaaaoaaa o|aa|a _o||aaao.
ÇLL|aacaaaa e±ac±a _Caaaa|aaaau cag eme|aa|maaao.

ÇaCaam e|oaaaaau Ça|o aea|aaoau. _CaL|aaao|a o|e|o
n|auamaøu ua n|auamaøu Laau eaaa cag Lao.La
L|aacau Coaoa|ma. Ça|o uamCLamoaa Çmaøu e|oau caa?

_CaL|aaamaø Ça| _ao|ao n|auao cag caeu a|acaaa
caLaaaa! o|e|o n|auaaoL LaaLmaa|. Ceemuaaao qcmL
CLacoaCu ae|a. Caaao|o m|ma m±aaa! _co|a|o Laø Caca m±aaa.

amaauaao CoaoqeCaamao. Lao.La L|aacaaa|aL±. Laooaa
uee|o m|geLLmu ÇoCao caa|m Caoaa|a _ao|ao n|auao|o
_CaL|aaao Laø Caaa m±aaa. Çaecamaaa ø±uaaaoaa _eaamu
_aCa eaµoaCu ae|a. aaaao|a Caouaaaaaa _a Çmaøu. _aL|
_oo, oLmCe Cao|a Cuaµ|aaa Çmaøu. Çooau _oo, aa uaCu
Cao|a uauaa Çmaøu.

caaca _o| _Laooa _o aa.La caa|m eaoammao||aa. Ar ab I sr ael
conf l i ct caCmam go cma|a|maa|maa. ÇoCao Laooaa
L|aoaaaaoL CLagaauc±o _maL Laaau om CLaaa|ou. aua go|o
caaca _Laooa. L||cca|a Ceo|ameo Coaoaoa Lao.L|a
macøm|LLao|o|mma o|o Løa|aao La|aaauaa Ceo|a|c±maa|maa. _ma
macøm|LLaao _ea cLL±L CLmmaa caa|m e|eau Ca|aae|ccaqu.
_maa øm|LL|cc e|ao u|aeu maa|auaaae.

¨µ|Caaa|ou o|aaa Laaaaaaa caLa Lmm|a aeaoa|oao. _aao.
_aa _±LLaca|o aaaamaaaa Caou oaam Laooaa|o
nmeaaa|aaaa _aCeemu. _LL±am aaCaou nmeaøuaaao.
Laooaa|o eaµmaCaae±maøu cm ocou _CaL|aaao|a m|ao caa
_øu cag Caca|maaao. _aLmm| caamaø cmaa aeaoau
Çoao ’ ’ .

Çaae|ca Caeouaa. _memLjccaæ±a. omgu CLagLL|ooaa om
amaaa _maa aaoaccaa|o Ceg aamu Caae±mmaaaaa Ca|ae|oao.

mam|. ømau |LCLaacca 1 Cu. 200647 Çaaaa _m|aaaua|oa om æccu?

m|oCuooau aaau - La. aaaea

noaLCLaaa om oaaaaa aeaa amaa|a occauaaao|a ua aaaøao
mcaa|. Laooaaaa aaLLmm|a L||cca. _aCa maa mao|o
CumCaaec Le| caaCea|o. CµmoCoaaa _aaaea.

aa. a|m|oae. Çooau|aaao|a CµmoCou. La|a maau. Lee|a maau
caa|m L|uLaamaø _LLaqu LaaaøuCLaCa Laeou cmLmaaaæ±a
CµmoCou. Çma om mamaaaaaaaCa Çaaaa aoaccaaao cag omCm
e|aLLmmaa L||c±o Lacao|a aoLa| Cµaao _oaCL. _a|gu
ncCa aaa|aaaCaaem. CµmoCou ma|qu _aao amm|aoo
L|aama|aaao|qu eo|aøu uaaao mmeauaa L||c±o CLaao|a
e|aeaoa ø±uaaoaa uamgu mamo|a|o Çmaa|aaa.

_ea CumCaaec mao mce±aaa. neeLL|aoaaaaa aaLLa.
aaaaaoaa|o cmLcc Lmou. aaau m±eamø maaaaaCe uamau
e|aaa|o ca|La|o|mma Caaeaaa neeLCLamoaao CµmoCoaaaø
eaeaµaa cmLam Coaaaa. aae|o m|maauo. mc± Cuaaauo. _±a±aø
_cLcauo. Caca|m _aaemaøu Caca|m _oe neeLCLamo
aaLLcCeemu caLa|o u|aa aeauaa Çmmaa L||c±o Lac.

_Ca uaa||. ac.Laac. aaoaa CLaam Cmaaaa|mu|ao _LCLaa
Laooaa mmeau maaumL Lae|a|mmaa. caaouaa uaao Çma
Cmaaaoao L±aaLLcm _ea|LLcmaCaae±mmaaaao. _eaamaøa
Caaeaaa ummaLCLamoao. aaca|am|a a|acaa Laooagaøu
oecgaøu o|mLL e|uaa oaeoao ÇaaaLLcca.

mamaea aa|au. mµo oµ|LL. _aama Laooaa|o aaoaaaea
aac±qu Cuaouaa a|mu|aaaL Lae|a|mmaa mµo. CLmuLaqu
ma|uamaao|oaaa Ça _auL|aaa. u|aa øamma ouLoaa|o Ceao
LaaaaaCaae±mma ma|La|ao. aaLL eµaøeamø maaao Ceo|Ca
CLau CLaeCaaLa oaeoaaaaeuaa Çmmaa. Çaaaa aea|aa
L||cca. _a|aaaaaaa aaa|o cmaa ncCaCa Laooaa mmea|qu
Çaaa|a ma|uamaao|o Le|aamgu ma|La|amaøu Çaa mµ|aaamaøu
_eaaCo muL m±aaa _oeaø ouLoaaa naaaa|aa. ouLoaaa
naaaaeaa mou omoaaaa amaaoau caLa L||cca|a aeaø.
_a qaoeaø nLCaaauaaeu Çmmaa caLaao Coaoo|e|cCeemu.
CLmuLaqu m|oL L|aoaaao aaaeuaaCe cmma eµaøao|o
_aaL|mø qaoe m|aaauaa aaLLao Ceo|eaa Caacaa|a.

ÇCaooau mcaa _auL|aøuCLaCa mao noaLCLaa omuaa|| m±eaø
emae|c±mmaa. _±aaaCaaeca CLaau cag CeaCoa|oo
oLLmaaa|o aaCamaa|cm cooaa Caoaamu _eaemaaaa
oaLaamca maaL LaaaaL CLaae|cca. Ça|o L||ccgaøa a|acaa
u|aLCL|a oaLu. Laooaa.

Laooaa|a _co| _a|aaau L||ccaao Coamaa cag CeaCoa|oo
oLLmaaa|a _±LLaca|o _a|aaajaeuaa _m|e|aaLLcca. 1919-u
_em 'Caoaao|a æccauLL’ (o|ue|uu oa µ|et eoos qma
nmeaeamø mmaaa æccauLL.) CoaLac oamCeo (L|uæauæt
seauum) caa|m qa qaeCLmm L||c±o CLaoc uaoca Cµaaao
Laooagaaaa aaa aoau|oaaaa m|au|aa _gLL|aeaaa. Çma
CoaLac oamCeo oaaaaeuaa ua|aa _ooa. Lao.La L|aacaaaa
e±eauaaeaamo omea. Ceo|ameo Coaoaoa Lao.L|a CLaaao
_a _aµaaLLccaqu _ma maaø e|L L|aacaaaaøoCo caCaaa
ÇmaaCeemu. oeCeam e|oaaaaau cLL± Ceo|LLmaa Ceemu
caLaaa aauaa|aa maoamo oag.

cooau m|aaaaL±Ca mcaa|m omCaaoaa|o L||cca om amgL
CLmaa|mmaa. Laooaaaa _CaL|aaaoaaa mm Caamaø
emae|c±mmaaaao. omLaau L||cca. Lao.La L|aacaaaa
macmamLLmaau Le|a|o mumauaa Çmmaa. ÇaCaam Laau
noCaaa|qu|mma aaaao Laooaaa Cmaaa| a|ao| _a|aaaeaa|o
ema øe|maCaae±mmaaaao. cmCaaCe aa m|oeaa|
eaaa|LCLac±mma Çcaao|o _eaao auaaaa ø±a|mLLaao
cmLmaaa Caacaa|a|mmaaaao. _aae|a. La|aaaeu Cma±aaaeu
m|oaao eaaa|. em ac±aCaaoo _auL|aae|ccaaao.

e|oa L|aoaaao a|acaaa. e|oaaaeao a|acaaa. caeu a|acaaa.
aaaa? eamaao Laooagaø cag aaae _aouaaa
a|mmaaeaae|cca L||cca. e|oaCe Çooaa aaaao æc _LCLaa
_a|aaaeaa|o Laooagaø ema Coam±maa.

ÇCaLL± cag e|aLLaa Çmaaoau. om naaaeu aac±aao L|au.
LoCeg qCaaLL|a Caoaao|o|mma cLL±aaea acacee± L|±aaaea
Laooaa coaoaø emae|meaaao. _LL± ema ComLeaao
aaaaoaaaa cag ucmu LaaLLaaao. cooau o|aaa Çmaa|ma cag
Ca|maau oCa om cCµem nca emeaa. _e|cu om e|oa ucmu
Çmaøu. coaoa|o noo CoaCLao±o _ma om e|oaaea aac±e|cm
Laa '±aCac’ aao noCo _aµaaaCaaem CLaae|meaa.

coaoaaa acma _eaao CLaaau cCµec a|muLeu coaoaø
ema uemu _Ca om e|oaaea aac± Çagu LaaL CLaa _aµaaL
CLaae|meaa. ÇLL± _a|aaaeaaaa cCµemao. Looaa|aaaeaaaa
aaaao!

eaoLLamø Cooa|auaa e|a|aaoCa aeaa|mmaaaao. aaaaao
eaµaeLLa oaCm Cmaaau. ÇaaL|aaao Looaa|aaaeaaaa
_CaL|aaao|a eaµaaa Caoe|aøm|aaa|mCa caLa Lmm| L||ccgaø
cma _aaamau Çoao. 'ua|aaao emao|o eo|aacmu, maaao
ea|ao|o ammcmu’ cag om L||cca aage _a|aa| Coaaaaaau!

_CaL|a moo|uao ua L||cca _ag aac±a CegLLaøa aaaeu
caeCu Çoao caLaaaa e|o|aa|au. aaaaao omCaaoLLmaaCeemu
caa|m oCa aaaeaaaaaa ÇLL±Caam aa|aaa|o _eaao
=mLc±mmaaaao.

Çaaao|a|o noo oaa CaCua (o|eo o|uao) caa|m Çcaa|o
macCLmm oa _.L Cmoao uamac±o cmaa m±e|aL± Çaama
ÇoCao|a _aaaa Løa|ao ae|a. aaoa. Cumøa aaa. Caaoa øagL
Løa|ao|a om Laau. mm Cµaaca m|oLLaLL _a|aae _aamaø
L||ccgaø eµaaLLc±mmaa. Caaaaauaa _aamaø ÇmaL Løa|a|o
eo|aaema uaao Caaaa auaa cm ocoaa quLaaa|au CLa. Ça|o
La|Caam oae|a|au CLa aaaao. umm _aaaaCLmu _CaL|a
moo|uao.

Caoaa|o caø a|muL|aaqu moo|uaoaaa. aaa|o e|mu _aaaa
øaqCu _aL|aaa. ømeaa eamu eµaamoo aaaø±a|mLLL
Løa|ao|oaea oLm oaau Caca|maa camao a|acaaa. _eaao
_aaaaCLmu Lo aaomamaoaa qCaaLL|a Caoaao|o eaµmaeaao.
oLme|a o|aama e±euaa Çc±o caa|m Cuaµ|aaa qCaaLL|a
aaaamaøa Ca|au. u|aa øamma uaaoao ucmCu CLoLLcm.
_µ|maCLaae|cc om Cuaµ| Ça. qoa Laoe|o o|aaa caa|m qa
cmaaaoa ucmu Çma Çc±o Cuaµ|a|o ucmCu cma|L LaµCLmmea.
(_eaa Çc±o Cuaµ|L LacLLao _aa|oaaaø Cuaµ|uammu Coaa
LaeoaaL|a _emaø CmaLo L|aæca a|acaaa.) _eaao _aaaaaa
CLo|aaaao.

µ9a 1922-u _em Caoaao|a æccauLL (o|ue|uu oa
µ|et eoos) Laooaa _co|aa|aaau CaacaLaa aaa Çga|
a|cceaaae Ceo|a|cca. L||cca|a mecmao Caa|aaaaaa
¨Laooagaøo om aa Caoaaa m|geea umgu cmo|a uaao|a o|e|o.
ua n|auaaoL LaaaaLLa’ ’ caa|m a|ccaaaø oLLao eµaa|aa.

Çmaa a|cceaae|a Lo L|aa|aeLLao. Laooagaø oa|oa|aaa
emaCaae±mma LoCeg mamaaoo Coama aaaao|a ø±a|auaø u|a
µaaa|aaaaaa naaaeaau eµaøu Le|aa aeauaao Coaaa. e|oa
L|aoaa Caacaa| e|oaaaeL L|aoaaao eaa. ÇmLL|cL L|aoaaao
Caacaa|. naa|CaaaL L|aoaaao eaa oage|cauo Lc±ao|cm.
oeCeaagaøu om uamg eµ|aa uammauaa o|La|a Coaaa.

cooaCu aeacm e|aoaacmao. L||cca om m±e Coaae|cca
camao ummeaao _LCLaa caa Coaae|c m±au? occjaeuaa.
aamaøu L|aaa Cuaµ|a|o aaa ouuaaaaa Ca|e|LLa ae|a. aamaøu
Ceg cma eµ|au Çoao caLCa neau. _eaaoa Cmaaau u|aa
Cao|eaa Çmmaa. caaaaeu Caaemu. Laooagaø emu aaaao
amaa m|gaaLLca æcaa, _eaao Laooaa ø±a|au CLgea|Coa.
_aø eaµea|Coa cmaa øgaamu aem|aæc emae|caæcaa.
_eeoeaaa.

CL|a CL|a Caaµ|moaaoao|a eaooao|o aaao Cmaaao|o m|ag
CaamoCmau Ce±aaa Lamaao. a|ao| æo| Ceaoamaaaa eaoo|o
gmgaaeaaaaeaao aaaa|mLLaaao. a|æCaag om ue|a±aøu.
aaaea a|mLLaaao. aaaa|mLLeaao. a±aCeaoao
Coaaaæ±aeaaoaaaa. _eaaoao _maL Le|aaoo Coaam±aua.
m±aaaa caCmooau Laaaauaccaaao. aaaa|maøu _aaaa CLaaau
noCo e|cma aaae m±e|meaaao. ømeaao Coamaaea
Coaam±aae|meaaao caa|m aeaø.

a|ccaacc _LL±aaaa _aamaø Laooagaøo aaaaao
_gua|aaaCaae±mmaaaao.

oa _.L Cmoao|a a|cceaae|o oCa om e|oaaaa ucmu
naaaeaa _ooauo om Caa|aaaaaa L||cca|cu Cac±mmaaaao.
_a. L||cca|a _co|aa|aaaaaaø ncLcc Laooaa|a m|oLLaLL|o
Cµaaca ma|a|a a|µaøL Løa|ao|o ucmu aaa ø±a|mLLaao
m|geeaaa Caamou m|gaa|aeaa CeemCuaLa.

Cµaaca ma|a|a Cumøa aaa muaøa Ca|au. Ceoc CLaa caCm
øm|LL|cLLmu Laooaa|aL Løa|. a|µaøaaaa caLa ma|aø _maL
Laau. Çaama Cµaaca. _aamaø _amø ±aaaoCµaaca cag
CLaa. uaaaaco| mcmaCaae±mma mam _a. noaLCLa|o
uaaaaCoooau aaeauo CLaae|c. aageu oaCm aaµaeaa|e|c.
Cµaacgu L||cca|a _a|aaa coaoaøo emae|c±mmaa.

_aao mme|o o|o _ao|ao aaaeaaao maa|cm Cµaacaaa aa|aa
Çaaao Coaaoau cag m±e Coaa. L||ccgu _amø Cuoauaao
ouua|aa|mmaa. _Laooa caa|m Cµaacaa|a uaaa uemu aa
aaoaøa aaCa m±øc±aCaaem _aCa _co|a|o ncaaamaaa.
Cµaaca|a a|µaøaaaaL Løa|a|o aaa cma mce±aaaaaau
CumCaaooe|oao cag L||cca naaaeaau _o|aa. Cumøa aaa
aagacaaaaa caLaaau _maama|maauaa cmaao Coaoo|. _Ca
_em CoLcuLa 11-u Caa| om ammm|aaa _gLL|aa.

a|µaø Cµaaca. Cumø Cµaaca cag om Cooa|aaaaø _LCLaa
Coaoo|aCaaecaaao. Çaem Laaaao|qu Çmmaeaao caaCea
_CaL|a moo|uaoaaa. _aao _maL Laau uaaaaco|. ÇmaL Laau
L||c±o aaoa|a _co|.

neaua|o aaaaoo amm| caa mcaa|ma caCm _CaL|aaamaø
mao|o L|ae|oao. _eaao|cu o|aaa aaoeaao _LCLaa Çoao.
om _auLLaaa a|aem CLoCea. aua øaao Ceo|a|cCea
_eaamaøa Ca|ae|oao.

Caao|aaL Laaaaao Çaaaa _m|aaaua|oa om uaao æccu
Çmma|maøu cag e|aaaauo Çmaam±aaa. _maoeaø o|aa|au
mmeau cuammLLcm ema|maa|maaao. Laooaa|a _CaL|aaao.

m|ou _eaamacaa. Laaa|aaa _eaamacaa. uee|a aumaaao
caa|m CLamu _eaamacaa. uaaaao aaoaa|o|mma Laooaaaa
aaLLamaaa CumCaaooLLcc _aaaa aaaaao|qu _eaaoaaa
LaCamm|maa|maaao. _aao aaao aeCea|CaCa. aaaaoa
CacaauCoCa Caoaa|a ÇaecamaaL L|aaµaaaa auau aaCaa
_m|e|LLaa Ce±aaa LaaaaaCaae±mmaaaao!

cma aaaao _aCa auaa|±aoaa Çmaa|maaaCoa. _Ca aaaao|a
Caouaa Laooaa uam|. Cuµa|±aoaa _CaL|aaao _eaao|a
acmLLacmaø ncLcm mcmaaa Cee±a øµo!

noa|o CeCmma Caomu ÇLL±Caam e|Caaa Cmmaa±aø
nooaaa|oao. ÇLL±Caam Cmmaa± nmeaaCLaau Coaeamø caa
Çmaa|ma caLa æca Ca|aauo aamu a|eca±a Came|o
m|ama|oao!

mam|. ømau |LCLaacca 6 Cu. 200648 o|aao|a CLaa o|coa

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ÇmLaau gmmae±a Caacaau. aaaamaø u|aeu oaaauaa
ÇmmaCLaa|qu om macau _ooa a|aaLLcu CLao. _maamaa Cemm|
Cuo Cemm|aaa _eaamaø ema øe|mae|ce|oao. oae cm| mµu
ogaøu e|auaaaaaa e|a| _ccu aac±aCaae±mmaa.


Laooaa|o cLL±au om aa Caou nmeaa|e|mu caa|m muL|aaaaa
mao noaLCLa|a Çga|a|o macCLmm ouLeaao neaaa|aaqu.
_LL± nmeaøu Caoaa|o caaaa aaaao ÇmLLaaao cag aaaaqu
ae|aa m±ae|oao. cCaa|o qCaaLL|a aaaao|o auaa cmLaCacm
oaeau CLa Laooagaø emaCoa caa eµ| cag _LCLaau
Caao|aaa Caae±mmaaaao. _mama Caoaao|a occa|ccaao. _eaea
CLamoaaaa m|aoau. omaaLL øµm|aoao aaaeu. ae|a. Cuaaau
Çaaaa ocouCLa cag om aeaøo Coaoo|e|cm±aaaL±
qCaaLLaCeaøu maaum m|amma Lae|a|mmaaaao _eaao. Laooaa|o
_auae|maøu aa Caoaa|a 'Caaoooe’ ceeoe caLau _LCLaa
aoo|auaaa Ca|aaaooea?

_ma eaaa|o. caa _aaqu LaaaaaCaaoooau cag Lao.La
L|aacau _m|e|aaLLccecCaCa Laooagaøa a|ouL| ema aaaao
omeaaa|o _a|aocoao|ao cagaaa CoaooCeemu. Cegu muL|aaa
oaam ucmu LmgaCaaoaaL L|±aaaCaaem emaeaao _eaao. La|a
Caou. La|a øµm|ao. La|a _co| camaqu Laµa muL|aaa oag
_eaamaøL CLaauaaaaa Çmmaa.

cooau mooL±aaa mcaacmu, _LLmu a|ouL|LCLaaoau cag
aaaa|mma aaaamaøaaaa o|aao cmLcme|cca.

o|aao|a CLaa o|coa. om e|oaaaa mao|o Cao|eLmaa|a
Caaeme|cCeemu. o|coaao Cµauaa|a aaaamaø ucmuaaCa
L|aoaa cmLcca cag CuCoaccuaaL LaaaøuCLaa Caaamoau.
_aao o|co|a mamL|±aøu Cecaaa|a e|aoeaa. _ea Lae|aø
ema øc±o _aauLaaaa qCaaLL|a mamao _aaaaaaau aLoaau
Coaaea caLaa ummae|caæcaa.

mao|o Cooaa _oa||aa. CoaaoCoaeaaa|aa. CLaoma cag
_auL|aaea Ccauaaa. maaCe. CLoµ|au. oaoma. L|aaao|o Caamou.
mCua|aae|o Caamou cag a|ccaacc Laa|aøu CumLcc qCaaLLaae
aaeoLLmaa|e|c±mmaaa.

o|comaø Çaem oco|aaao Çmmaa. maoaea qCaaLLa
mmeaaau _oCeemu caLa. Çaecaea. aa _co|aø ncLcc
Çcaao|o ucmuaea om aamu Çmaaa æcaa caLa.

o|co|a aa CegLLaøL L|aaa|Caaa aaaeaao cau a|acaaa. _ea
om o|aaa _|a uCaaLaeu Caaecea. _|a uCaaLaeu camao.
_|aaao ucmCu _oLL|mmaeaao caa|m uCaaLaeu. _ao|. aaa
_|aaao?

o|comaø Ça|o omCaaCu Çoao. _eaaaa _|aa. Cµauaa|aaao
_aaaa CLmu _|aaao. ca|o ummeaao cooau?

_|aaamaø ca||ao. _eeoeaaa. aamaa e|oau.

u|ao o|aaao CoaoeCaamao. 1988-u _em Cµaua|a|a _co|
_a|aaaaaa o|coa aaLLmm|aa|o|mmCa qCaaLL|a aaaamaøo
oa|L|±aaa. _ma emcu µae| 80-u Caa| o|coa. Cµaua|a|a
aaoCamaaaa _aaa. _ma a|aCu Cµaua|a|o aaaamaø ca|aaa
mce±aaaao mmaa|e|cLLcca.

ÇCaooau _co|aø emaL|a a|ccu|cmo CoaaLLcc aa|aaao cag
CLmuLaoaCaaa m|aaaaaCaae±mLLaaao. neaua|o. o|coa.
Cµaua|a|a _co| Lcaa|o _uaeamøo auaa Laa _ooa Laa|aem
_emamaø maaCa. ÇaaCaooau CoaaCeemu.
ÇLL±Caooauaaa CoaaCeemu cag a|ccu|cm eaaLcCu aaa|aa
aeaae|c±mmaaa uaaaaøo. aaa a|ccaao|a om Løa|aaa aa
eaµaaa eaoamaa 'Cua|a aau.L’ L|qu _ea cma|a|maa|maa.

_aCe. Lae|Camm ugaeCu aaaaao oµ|aaao cag naaae|mea|o
_emaø cmae|auaa uaooaacmu cmLce|oao.

o|co|a aco|aø Nat i onal soci al i st Ger man wor ker s par t y’ ' cag
CLaa. amaauaa Çaaa maµ| caLaaao. CLa|o Coaoo|ou neCc
ae|a. aaaaaaaa|o o|comaø _Caooau _eeoeaaL L|±aaaa. om
ouL|aaaau ama| Coaoo|oc cag CLa|o CoaaaaCaaecaa
CLao|maa|ma.

aco| caa|Cmau. _co| caa|Cmau. neaua|o o|co|a maµ|aaco|a|o
Çmma _aaaa CLmu _aau aaaøCeaaaaaaaa Çmmaaaao. aco|aaa
nmCemaa. _co|aaL L|±LLamø maLaaCe o|comaø e|aeaouaaL
L|aaao ema _±aao Laca|a L|muuaec e|oa|LL _a.

m|aaa _m|aaaaao. aauu. occu CLaamemam _eaao cLCLaau om
CLamccaaa ama|aeaao _ooa. uamaa. o|coa qa naaae|ccao
nca±aaa _aao CoaoLmaaea oagaaa _eaaoa Le|.

_aaaaa maµ|ao. o|coa 'aaaaao _µ|aaao’ cag CoaaaaCu
_ma mao maCo Ceaoaa _auL|aae|ccaaao.

Çaaaaaøu Cµauaa|a aaaao. emCam|aoaaCe Çmmaaqu auaa
1600 emcL LaauL|au Caaeceaao. aaaao qCaaLLaeaø mao
mao|o ÇcuCLaama CLaa Çcaamo Cµaua|au oag. caaaaa
uaaaaøo Laooaa aaao Coamaue caa|m ceeu Çmmaaqu
aaomam aaomamaaa Cµaua|a|CoCa eaµmaeaao _eaao. Cµaua
Caaoa aaou eaaa|qCu æc L|auaauaa L|aoaaao cau|am| _aCa
_eaaoao eaµm±ma|maa|ma.

aa ca|aLL caLa cooa qCaaLL|a Caoaao|qu cooaa aaoaao|qu
Çmmaemaaaaa. Cµaua|a|qu _a ÇmaaCe Coaaa camaqu o|coa
aaoaa|o _a CLmm 'L|eau eoaoo|’ _amø ma CeCmaøu
cLCLaau m|aµma|aaaa.

mao noaLCLaa ouau. Cµauaa|a aageaa|o aaaamaaaa
LacLL||Ce oag aa|aaa Çmmaa. Looaa|aaaeaaaa Cµauaa|a
aaaao au CaoaaaaaaL CLa|o LaøCLmmaaao. _eaamo auaa
Laa|aecaa|au aaaao aaaaa|o ÇmmaCLaaeaao.

ÇLL±aaa LaauL|au Caaec Cµaua aaaao. o|co|a _a|a±
_m|e|LaLa Cacm u|aeu LamaCLaaaaao. caa Coaau _aa? o|o
_a|au CLaaa Caaoqu. Lo _a|au CLaa mam acaau. Ça oagu
La|aoo. caaaaCaa mam oma|aa L|aoaaaaa cag Çumamau
_eaaoao auua Çmaa m±ae|oao.

aaaeu. o|coa aua aa ca|aLLL L|aoaaaaaa øµmaaao|cu|mma
Caacaa|a|mmaaa.

Loo| uaeeaao|acCa aaa øµmaaaao _mCa Coaaaaaaao cagu
L|aoaau maamao|o ae±e|cLLcca. Cµauaa|aa øµmaaao|a
ncuL|o qmea La|auaa aaau. _a _|a aaau. _aao aaa
øµmaaao|a nco|o qmea a|ccaacc oaaaacaøo ouaauaa aaau
cag aa _oaLaaaaa Caacaa|aaa o|coa.

om aaa øµmaaa|a _mCa _umu Cµauaa|aa øµmaaaø e|aaa|ao
L±aøu cag _o||aaaoao Coaoo|aaaLLcca. om aaaøµmaa
Caaem emu neae Cµauaa|aa øµmaa neguaaao _aa Cao
e|aeaou aamL±mae|mu cag CLaa|aaLLcca.

Loo|ao|o aaaøµmaaamaø aa| Çmaaaao CLacLLcca.
_eaamaCaag aa|Ca om aeea ±au aeaaLLcca. _ma
±auauCaa. oaa|o| CLacmL L|aeaaLLcc _maa auoaaCaa. aem|au
om Cµauaa|aa øµmaa Caacme|caæcaa. Caaccao acm
oc±aCaaeme|mu cag CoaooLLcca.

ÇCaooau o|coa _co|aø ema om eaa aaoaaaøo _uqaø ema
occaao. Caacama. Cµauaa|aa øµmaaao eøLaL m±aae|cmo
CoamL|møaaa aaaøµmaaamaøL Lacaao Caacaøu cag
occaa|maau CoaaLLcca. aaa øµmaaao L±aøu Loo|ao|o La|qu
Cµauaa|aa øµmaaao a|ao| ecmaøL CLaaau eaoo|CoCa aaao
_acaaoa aaomae|cm noCo CLaaau Ceg _ac _e|aCeemu
cag CLmCma|cu Coaoqu _oeaøL L|ma nooaao|o L||e|aa u|a
_µuaa mamLLcca.

noa|o mag Çcaao|oaaa Çuuaa||aaa _a|aa µaa|a|a|a
_ccaaoaao o|aa|aaa|o aaoe||aa _±a|maa|ama. maoaea.
LaCaaaLaau gmmae±a uaa|a aaou eaa amLLaamaø ca|aaa
_Cu|aaaao m|aµaa|a Caamauao. Çaecaea. ÇmLaau gmmae±qu
ao|aaamaø ca|aaa naaµaa| o|maaao Çma|aae|o m|aµaa|a
aa|aaao. mamaea Cµaua|a|o aaaamaø ca|aaa maµ|aao Coaaae.

Çemgo mao Çaem Çcaao|qu LmCaaaoao a|acaaa. _ooa
e|ao e|cm ceeaæ±a _oeaø u|ao CoamLu. Cµaua|a|o _a u|a
_a|au. _a oagaaa e|aa|aaou.

o|coa _co|a|o aaaaao 'aea|aa’ CeaCm Çaem o|mLLLLacao
cmLmaaLLcca. oag. Gest apo’ ' cag _aµaaLLcc aao|a aaeoLac.
Çaecaea. SS’ ' cag _aµaaLLcc. amLL aa|.Laau _e|ma
LaaaaLLLLaca|aa.

Çma Çaem Lacamaøu o|coa o|o aama|aaao eµaa|a|mmaaa.
_eaao aaaa Ceemuaaaqu eaaec Çooauo aaa Coaaoau.
ømmLLaa||aa aaaao Coaaauo caaaa aaou Ceemuaaaqu
o|ama|o _acaa aeaa|maaoau. e|oaaaea|o 'neau
eaeaµLLaaCLamcm’ cmae|auaa aaaøao mce±aaaaaau
CumCaaoooau. Çga|aaa aamaøu La|o CoaooCee±a
_eo|au|ooauo. cma e|oaaaea aaa|aaau Caaao Coaaoau.

Çma Çm Laca|amaøu Çmma oCa om m|Lmaaa. _eaao
Cµauaa|aa aaaaau aaa Coaaaæcaa caLaaaa!

o|coa Lae|aø ema o|aaa quLaCaµaea mao Çma Çm Lacamu
au Le|aaa Caacaa|a. aee|o CaaLcc aaaao _aaaa CLaaau
Çeaao aaa Coaa _auL|aaaaao. aaaaøa aaaeu Coaoo Cee±a
_eo|au Çoao. aaaeu Caccao. _ma Çcaa|CoCa m|maaeaao
acme|meaaao. e|oaaaeaøL CLaaao na|a Çagu o|o a|aaao
L|aµaaoau. _eeoeaaa.

_aamaø Cµaua|a|o eo|aa ema aaaao|a Cuaaa cee|aaa auaa
Laa ocou CLa. (o|coa L|aaao LacCamaao Coaaøu Caoaao|o
eo|aa ema aaaao|a cee|aaaaaau Coaaaao Caa±aa Cmmaøu.)
_eaamo auaa qma ocou CLa cLL±Caa aLL|LL|aµaa e|ccaaao.
o|coa Lae|aø ema u|ao o|o a|aaao|CoCa Laa|oao|aaauaa.
_aLLccemam ucmu cmaaaCaaem Caoaaa e|cm _aa|aoaa
Ceo|Cam| umm Lo mamamaøL CLaae|ccaaao.

u|oou|mma qmaocou CLaaaa uac±aCaaecaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 8 Cu. 2006


49 o|co|a aa CegLL

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Çaecau noa aaau Caacaøeamøo o|aaa _g emcaao maL
Cµaua|a|a _co| _a|aaaaaa o|coa L|±aaaa. (o|co|a CLaoma
LacCamLLaaa Çaecau noa aaaaa|a Caacaau. Ça mcmaa
CoLcuLa 1. 1989. o|coa Lae|aø emaa 1988-u emc Çga|a|o.)

_ag mao noøaøo oa| L|±aaa om Laau camao. Cµauaa|a
aaaamaø _aa ae|au u|aeu _a|auaa Çmmaa. Lae|aø ema mao
o|o a|aaao|CoCa o|co|a Cmaaamu aauaamu caa caLa qaoe
Cao|eaaCe Ca|aemae|cca camCLaau. _eaa a|ccaao|a
mmLL|uaeu aaaamaøL L|a _g uaaaao L|±aaa.

_ma _maea uaau _a mcmaa. _aeaa Loo|ao|o aaaøµmaaao
uaaa CegLL eoaLLaa om Coaoa|ccuaao CoaaCaae±mma
maµ|ao. _LCLaa|o|mma aaaøµmaaao aamu Loo|amaøo Coag
L±aaaæcaa cag naaae|ccaaao. Çma _m|e|LL Ceo|aaa q|m
a|aaao|CoCa Ça aoq|amaøu Loaaoaaµaaamaøu æcL
CLammau cag o|coa _m|e|aaaa.

aaaamaø caa CoaeCaag L|ae|oao. e|a|aa CmamaCaaem.
ec±CoCa aaao øµmaaamaøL Lacu Coaoo|aCaamaaa
Caacaa|aaaao.

_eaao moa e|meamøaæc o|coa _eaaou Caamaae|oao. _maa
_m|e|LL ncCa emaa. Cµaua|a|a cma _aa _qeoaaa|qu
aaaamaø Ça| Ceao Çoao. ae|a. aa umaaeaao. aa
eµaam|maao. aa CLam|a|ao eoqmaao aaaaau aamu Ceaoaø
aeaaaCaaooaæcaa.

Ça ucmuoo. CLaa mo _auLLao. oaaaao. au|c±ao caeaaaqu
aa ngLL|aaao æcCe æcaa. aa|aa cag _eaao o|ma|aaaæca
æcaa. maq aaaao æ± om æaaaca|o CLo|aao æca aaa
Coaae|meaaao. ÇaaCaooau e|ca Caamau. Cµaua|a|o Çaaa|ema
nco mammCmamaaaa _auLLaao _ag CLmuLaqu aaaaoaaa
mcaa| emaaaao. aeLaaaeamCmamaaaa Loo|aæcaao.
eaaCLom±aaa aaa CacaaCaamaaaa Loo|ao. CLao|Caaeao
Laa|aaLLcc o|geaamaaaa ugeaµe auaaao cag caaouaa
_auLLaao m|ge| Coaeaamm| emaaaao.

aaaeu cau Coaooauo Çma _auLLao _aaaa|o|mmau aaaao
nca±aaa e|oaCeemu cag _m|e|aaa o|co|a _aa.

1986-u emcu aaaamaø ca|aaa Çaaaaa mce±aaaaao
occjaeuaaCe _m|e|aae|ccaa o|coa. m|aCauCLaa occaao
(Nur ember g Laws) cag _aµaaLLcc _mao occLL|aa|ao
CoaoqeaaCaooau om e|a|o amaa|o CoaoeCaamao. Cµaua|a|o
aaaaa ÇmLCLaa _aaaaCLmu Çaecamaaa ø±uaaCo. _eaao
caaaa aaomamaoaa _aCa eaµmaemLeaaoaa Çmmaaqu o|.
cmae|auaa n|auamu _eaamaøa a|acaaa. aecaaaaaeaaoaa
ucmCu _eaao mcaaLLmeaaao.

Çaae|c maa|auaa e|oau caaCeamao. aaa aaa caLamøu
o|coa om e|oaau Caamaa|mmaaa. a|æCaag a|m|oaeaaaø uau
uam|e|cceaaaoCaooau _ea uaa|aaa aaaaaa Çoao. euoaa|o
aaaaea om Caaomaaaaaa. comaaaaaa aaaaa Çmmaao æc.
_eaa eµ|aCaaamoao aaaaaaaaa amaLLmeaaao cag o|coa
Coaaaaa.

occ eaaeao|o o|coa aaCa aaCamaa|ccaa. aaeo aama|amaø
mm _a|aaau eµaaLLcca. cma aaaaau aaeoaao caa
Ceemuaaaqu Coaaoau. cLL± Ceemuaaaqu mcaaoau. caa
aecaa Ceemuaaaqu aaoau. e|oaaaeaøL CLagaua|oaoaa?
aeaoCa Ceecau. Caaage|coau. Caaaoamaøa aeaøa
aaccCeemCuaa|m _eo|au Çoao. Çmmaeaaao ucmu Laa|auaa
Laaaa _ooa c|aae|c Ceemu. mac±o _maeo|auaa
Cmaaaa|mu|ao Lae|e|caæcaa Lamaao!

ÇLL±Caam aaccaco| _auLuaaau Cµauaa|aa aaeoaao
Caao|aaaaao. o|comaø omCaaou amuL± mcmaCaaoeCaamao.
_ea aeaaaaøL CLaøue|aaa|o _eeLCLaa aaaaea om maa|auaa
aaaaa Caaage|meaaaa oCa eµ| cag m±e Coaaaaao. Laa mLaa
_oeao»aaaaeu om mao e|mLLaaaaeu Çaem ue| Cmau
Lau|ogaaaaeu æc _eaao aaaaaoa Caaam|maa|maaao. _LL±a
CaaoquCLaa. CacLa a|acaa|ma caLaaaa Çamaaa oCa aaaeu.

_auLaa|o oag Çaecaa. Laa ÇmLaaa _auL|aa ÇmaL
LmCaaaoao. mao CLaaLCLaa gmgaaeaa|o CLmaa Caacaa|aau
aaaaaoo o|am aeLLamaaaeu _eaaaoa CaamauL
LmaaeamaaaeCuaCm Caao|aa o|o L|aaa|Caao o|amaæcaaao o|coa
accaeaaaa. Çemam concent r at i on camps caLaaao.

noa o|aa|aaa|o Ceg cma Caoaa|qu cmaa aaoaa|qu mcma|aaa
Caamauao aaeu Çmao o|amaæcaao|o o|coa aaoaa|o mcmCam|a.
Caoe|LLmuCLaCa aaaaaeea eaeaµaøu Caamauao _ae.

mao|o auaa|omaao e|oa|LLamaaaa accLLcc o|amaæcaao
cagaaa Çae noøaøa Ca|aemaa. o|co|a auaa|o CegLL
_eaa aa CegLaLL CLaaCm L|ao|aa| CLmma. (auaa|o aoaaae
oµ|aaaaccCeemCuaLaaaa _eaa eaµmao Cmaaauaa Çmmaa.
_a|aoceouaa noaLCLaa ouau _ea aoaae|o|mma L|aeaaaCee±
eaCe. Coae|aa aa|aa aLL|aa.) _aCe Cµaua|a|o noo
auaa|omao _aaaaCLaaau oµ|aaaacmeamaaaaaaa Çma o|mLLo
o|amaæcaao accLLc±maa|ama cag noau m|aaaaa.

_aao o|coa aaaaCaooau CegaaaCaa. _eaao _aaaa CLmu
_mao o|amaæcaamaø eaCee±a|mmaa. auaa|omao. aaaao.
Caaµ|moaaeaa|ao. Coaoo|omao. Laa||aaaao cag LaaaaLLaaaa
_aCa æc±aCaaem CLaaaaao.

_mao o|mLLo o|amaæcaaaoL Lmm|o CoaooCeemu. Çmaoaae|a
CeCmaagu|ooaa aaaa|c aamao _ae. aamg a|acaaa. aeea
a|acaaa. nee a|acaaa. e|oL joo|amu jaaaamu Caoamu
LauLamu aama|auaa mama Cooqu. e|oaaaea aaa|aaoL
CLmuLaqu m|aeaeuaaaaaa aeaa|mLLaaao. Caaa|aøu m|o
aaa|LCLamea Caacaa|. m|maaeaao amea. nco ngLLaao
oeCeaamaa Cec±L CLamea. mo| Caaem ncuCLaøu øaa|a øaa|
aaau CoaccoCoacc aa|o Çcm eacmea. e|o mo|ao CLamea. uau
ngLLao|o aaaøea. eaLeaoo| Caaoea cag ømaaa|a nooacc
Ceo|LLamao _aaCam|a L|aama|au _a.

e|oaaaea aaa|aao Ceo|a|o|mma aamu ema Laaaa m±aaa.
_eaaao cLCLaa ma|uamaaaø _aµaao Cooeaaao caLaaau
Coaoouaccaaao. a|æCaag om mLa om mamaø Cuo em
a|muLaa|mmaao. uaaaaa Camm|aCaaem _emaøa aa|au
Coaae|cCee±aaaaa cag Cµauaa|a aaaao m±eaø emu
_oeaø m|aoau u|aeu Cuaouaa|aCaae±mmaa.

o|coa _co|a|a mao qmaaemao|o Çmao o|aa|aeaaaæcaao|o
auaa cegg aaaamu _a|aaa| maqg auaa|omamu
CaaooLLccaaao cag om aeaø Çmaa|ma.

_aao 1988 uaao uaau _ea _oa||aaae _La|aaaCaaec L|mø.
o|co|a _a|aaa coaoaø ncLcc L|aama|aaa|o eo|aøu aaaao|a
cee|aaa øLCLag om ocoaa ceLaaamaaa|auaa naamae|cCe.
Çagu caaouaa o|aa|aeaaaæcaaao cmLL|. Çagu
_a|aaaeaa|o aaaaaoa aaa CoaaCee±a '_eo|au’ maµ|aamaø
nmeaa|e|cca.

o|co|a _oa||aL LacCamLL mcma m±ma ÇmLaaea mao|o
ucmu _oa||aae|o auaa qmgg aaaao CaaooLLccaaao. oCa
mao|o mcma ÇoouLeu ocmCuaaa aaøoaaaau øaommaao
Coaae|cca. aa øoaaa ucmuoo. LoCeg noamamamu o|coaaL
Laaaa LaLLca Caacaa|aaa _aaaa aaaeu Çaaaa.

_eaa mam L|±aøu Cecaaaaa aac±qu Çma aa CegLL u|aa
ae|auaa ÇmLLaaa aem CegLLmm mao Caou L||cca.

L|aaLaa|a CL|o L||cca auaa mamLaaa|au Cµauaa|a aaaaao
_aa|aoaa cmgaCaaoeaaa _m|e|aaa. Cuqu auaa ÇmLaaa|au
_oa||a aaaamu Çaa mou L||ccgaø na|aaLL|L CLaam±maa.
Çma _gLaaa|au aaaao ae|a. Laaaa|au aaa øµmaaaaoau
L|aaa|Caauaa L||cca aaCamaa. _eaao|a ca|aaaoaaaøL
CLagLCLmgaCaaoeaaa _m|e|aaa. (ÇLL± _maaaaoaa Cµaua| -
_oa||aae|o|mma L||ccgaøL CLaaoCoama Looaa|aaaeaaaa
aaaamo uaaaaCac aaco|a CLmCmamu _caau. L|aaao|o
L||cca|a L|aauaaaCe _a aacoa!)

Çma ÇcLCLaaoo|a|o Looaa|aaaeaaaa CLmCmaa. au øµmaaaaoL
L||ma aa|aa eaµCee±a|mmaa. øµmaaao ucmuaea L|aµaacmCu
cag _eaaao L||ccgaø _gLL|a Cµauaa|aL CLmCmaaaaoL L|mø
aa|Ca maµ|ao 'aea|aa’ _eaamaø uaeaecaa _o|aae|ccaaao!

_auLaa|o gmgaaeaa|o Çmma Çma ÇaLLmCaaaoao. o|co|a
aeaa|o oeCeam macaao CoaoCoa. _a|aaaaoau ocoaaaoau
CaacaCaacaa|aa. o|coa om Caoaa|a ua LacCamaaaa camao.
_aøoo _aooo, aaaaoaaa mao|o _om|aaaao. cLLamLccaea
o|coa cc±LLaaaa m±aaa caaea q|caaaøL CLaae|cuacCcaua
cag caa|a aam|aaaao.

a|ao| gmgaaeaaaa aaaao a|mcmaaauaaa au Caoaaae|cm
coao aae± Ceo|Ca CLaea eµaauaa|e|cca. Ça ummL|m
Caoaamaø u|aLCL|a L|aoaaaaa|L CLaaa. _eaaoao. aaaaao
eaaaaao cagu Coaoom±ae|oao, emLeaaao aeaaaCaaem
Laau|aaeu m±ae|oao. cCaa|o _aaaa qCaaLL|a CaoaamCu
_aamaø aaaaa|a qa _aauaa e|oaa|a. coCoamu coCoaaaau
_±aaaCaae±mmaaaao. om Laau o|coa aco|. ÇaCaam Laau
L||cca aco|.

L||cca|a _e|a|o Çmma Caoaaoæc aaaao e|oaaa|o m±Cemaa
u|aeu a|em|aCaae±mmaa. o|aa|aaa|a Laµa Laaaao|o. _eaamu
aaaaaoa CaamauLLmaa|aeaaoaaCe Çmmaaaaa aaaeu.
L|aaLLLcm aaaaao noCo e|ccao. maaoaø _eaaoao muaø
caCaaa L|aoaaao emCua caa|m _oou _aaaa qCaaLL|a
Caoaamaøu Çmmaa.

cLL±aaea aLL|aa Laooagaø q±e|cCeemu caLaaaa _aaaa
aaaao|a ceemu.

_aao cLL±a aLL|LLa?

_eaao cLL± Caao|LLaaao caLaa maæc±Ca o|coa
Caao|aaaeaa|mmaaa. _aCe _ea om aa|au Coaaaa. cmCama
Caoaaaa aaLLmga|maCaa. _mama Caoaao|a coaoaao mao|o
mco Coaaaaa. Cµaua|a|a coaoamu mcLLcca. eqeaa
LaaaaLL cmLamao CaoCuaøu CoaaLLcca. aaaoo, om Caaa æc
coao aae± Ceo|Ca CLaam±aaaL±aø LaaaaLL cmLamaaoL
LoLLmaa|e|cm o|coa o||aaaa.

_mao o||LLaø. aeae m±aCaaem Caaoqaao cag _aaau.

mam|. ømau |LCLaacca 12 Cu. 2006

60 o|coaao _µ|aaLLcc aaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

o|co|a aa CegLL _ooa aa Ça oµ|LLa a|ccu caaaaaa
caLaa caaaa Laaaao eme|aaaqu. _aa mm e|aaaca
L|maCaaoea aocu. o|co|a aaoaa|o Cµaua|a|o eaµmaeaaoaa
Çmmaao ucmCu _a L|au. _aæc qaoeaøaaaa. o|coa aaoaa
Cµauaa|a aaaamaø ucmCu Ca|ma CLaaccu _a. om aaaa mao
mamaaaL LaaaøuCLaCa. _ea L|euaa Çmmaao cLL±a|mLLaa cag
o|ma|aaa Caacaa|e|ma|m æccuaa Çmmaa maµ|aaco|. CLeao.
øµmaaao. ma|aeaao. oaaaaaaoaao cag cma e|auaaeu _eaao
L||aaL Laaaa e|muLe|oao. aaa caa|m qa _acaaou CLaauaaaaa
Çmma|maa|ma.

aLLaaa|aao amea. aaa|aao _aau _aauaa Cec±Camaaa
Caaoea. _ao _aoaaa CLcCaao mmm|L Lmmaeaa Ce±aaa
LaaLLa. Caaa|aøu Cemmaa Caac±ao|o CLacm. nco
CLaaaa|LCLaeaa ao|LLa. e|oeaa _amao|o æccu æccuaa
m|aeaeLLmaa| m|maaeaa. moaaa|em| oeCeameaaa e|meaaL
Laaaa ua|µea. o|g L|Com _ooa auLu Caaem Cuo Caao
mmeaaau _gaa. n|aCamLLa cag caaaa e|auaa ømaaao
oaaa|aCua. _aaaaaaau _eaao aaaao|aua L|aCaaa|aaaaao.

caeCu La|eaaaa Caaaoao. Caaama _aaaau aaeoaama|aa
caLaao ma|uamaamaø Ceaoa|ooauo CLaae|cca. _ooa 'Çaaaa
aaee|oao’ cag aaeoaama|aa oeCeam aamaøu eµaøu Çga|o
oaam|amaø oLLao amu Ceaoaa ucmu ma|uamaao Coaaemaa.

1989 CoLcuLmaø maLeaa aaL LmCaaaoao om
ouL|aaaaaaaaaa. aao|auaa CumCaaooLLcca. _aaea aaa Coaa
o|aa|aeaaa æcaamaø _aµaao Coag Caaao Coaaaaao. '_uau.
CaaaCmau. _amCaaa?’ cag Cma±aaaa Cacaauo. aaeauo
CLaaeaao Lc±ao|o CoaaaaCaae±mmaaaao. (_LCLaa Lo aaaao
a|mcmaaauaa Caoaaa e|cm Ceo|Cam|. _aa|aoaaL Lo mamamaøL
CLaaaCaae±mmaaao. aaaao Caaoqu aaaaao aoLuaa _LL±a
aaeauo CLaaeaao|a Lc±ao|o maµ|aoao Coaaa m±maa.)

_aao cLCLaa Cµaua|. CLaoma|a ua LacCamaaCaa (CoLcuLa
1989). _LCLaa|o|mma Çma eµaau _±Caam uam|e|cca. cLL±au
o|coaaaa ocmCuaaa qCaaLLaaeau _oLCLaa|mea caa|m
aauaaaa|o. Coaa|m Caaaoaao La|aaauaaCe Coaaoau cag
Cµauaa|a aaeoaam m±e Coaae|cca.

ÇaaL|mø _eaao e|oaaaeaø cag cma aaaaau aa|Ca _aµaao
Cooeaa e|cme|ccaaao. CLama e|±maau CmCa caaea om aaa
aaoa|aøL CLaeaaao. _ooa aa Caeaoaaaaøo Cooeaaao. aee|o
CaaLmu mLaao|cu 'maao aaaaaCa?’ cag CacLaaao.

cma aamu aaaa om aaaooa cag Coaoouaccaa. na|Ca
CLaaaqu _ea eaa|o|mma _LL±am eaaaaa eaaa.

_aCe. _ea aaoaacmeaa. _eeoeaaa. _LL±Ca CLacCcaeaø
CLao CaamLLa CLao m|mao Coaoo|e|cm Çaec± L|aaao CLaa
acmo oaaaae|cm _maae|cu CLaae|meaaao.

Ça|o om Coaoæc u|aaCa Çoao. ÇLL±aaaa mcmaaaa _aaaa
Cumaaa|a o|aa|a _o||aaamu eme|aa|maa|maaao. emao.
Caeaoaaao. eaaaa m|aoaaao. _qeoaaao cag caCaooau
aaaao Çmaa|maaaCoa. _aCaooau o|co|a æo|LLaca|aa CLao
CoaoLcc aaeoaama|aa Coag. CaaaaaCaaaaaaa Caaag
oaaaaaCaae±mmaaaao.

¨caaa ca Caaoa|maao? maa caa aeg CoaCaa?” cag
ÇmLLamø ma CLao|a maaaa aaa omea Caccamø. o|co|a
aaeoa omea Coaaa La|o.

¨maao Caaaoaømmeao|aaa Çmmaao æc uaa|aae|coau. aaaaa
_ooea Çmaa|maao! Ceg eµ|Ca Çoao. Çmmae|maao ’ ’ .

o|co|a CLaomaL LacCamLL mcmaCaae±mma mao eaaaa|o
ucmu Cuaaau Laaaa|au aaaao Cµaua|a|o CaaooLLccaaao. Caaao
CoaaLLcc _aaaa CLaaau _aaaaCa o|g o|g øagao CLao
øe|aaaeaa Cuaaauaa c|aae|cca aaeoaam. Ça|o auaa
Çaecaa|au CLeamu maqmamuLa øµmaaamu _caau.

CLaomaa o|coa aaeoLLmaa|e|cc Coaa| a|acaa ugaeCu Cuqu
mmgg aaaao CaaooLLccaaao. mu m|o caaea omCaaouaa
aa|au mcaa|mCaamao Lccaa Ce±LCLau _ooea? _ma uaa||
_aCa ua|µoo|aaa CaaecameCaamao aaaaaoa CaaooCeemu
caLa om 'aoaoaauaa’ Çmmaa!

Çaaaaaøu. na|aL|aµLLamaaa CLaoma|a Cumø coaoa|o|mma
(Cumø CLaomaaaaaa _LCLaa o|coa Ceam|mmaaa.) a|µaø
coaoaø na|aaa aaa|o L|±aaaCaaem q±a aaaao _eaao.
_eaao q±a LaaaCaaøu Çmma acccaao|a ua±ao|o aaaa|mma
maµ|LLac. a|cCc CmmaøuCLaa acm eµaa|aaaao. CLaoma|a
oaaoaCoaøu aaaa øoaao _a|a. Ceaaaacao CLao _aaaaCa
ua|a ncoao o|am|aa|cmaa. Cmmaøeamø LamaCaaem maaamu
m|amu eoqgamuæc _maL L|aCaoaaaøo gaµae|oao cag
cmaa|maaao Lo o|aa|a _o||aaao.

cLL±aaea Coae|aa aa|agaøo gaµmae|c CeemCuaLaaaa
_LCLaa CLaomaeaµ aaaamaø Çmma oCa oco|au. oeCeam
_±aaa aao|auaa cmaaaeaa _eaao Coae|aa aa|aaa Cmaaa|aaaa
_LCLaa maCam|aCaae±mmaaaao. o|coa. aoaaeaøo aaComaa
aeLLa aocu caLa _eaao|a muL|aaa. _aaaa oaa|au _eaao
aoaae|a uCaooau LacCamaa m±aaa cag _eaao m|aaaaaaao.
aoaae|a aaom|ao. aageLou noo|cc Lo aaaeaao _amø
Çmmaa. _aao CLaoma aaaaao aoaa uamema cmgaCaaomua
caLa Caoe|aøm|aaaCe Çmmaa.

occe|Caaauaaeaea aoa coaoaa _acmae|ccao L|aoaaa|oao,
aoao o|amooaaoao|o cmo|a aaoaaaa aµ|aa Cmamaaqu
Laeaa|oao, na|a L|aµaa|mmaao CLaau cag m|aaaaaaao.
coaoaaa acaa o|o cCµemao|a nae|aaa Caa|e|cm emamaøo
Laaa|a|mmaaaao CLaoma aaaao.

Çaaam|ma o|co|a Lac. nca±aaa CLaoma mmeau _aaaaCa
aamaao|a o|aa|aeaaa æcaaao m|ge|. noCo e|oa a|mu|aaoau
e|o eaaaeau LaLL| aeaae|cm. _aaaa aaa ø±a|mLLao|a uau
aaaøaaoa Caacaa|aa. na|aaLL| q±emCeaa _aaeaaau.
aaaa|maøu o|co|a Laca|aa aaaCoaa nca±aaa _maa
aamaao|aa æcaamaøo _acaae|meaaao.

gmgaaeaaaCaaa ÇLL± Lo|aaa|a|maa|maaao. o|o _a|auCLa
eaµmao mmeau aaaa omu. Çmaa. gaaaao Cmaaao|aoaa uam|
_eoaaamca eaµma u±ma|maa|maaao.

cLao 1940-o o|coa. Ccauaaaaaau maaCeaeau aaLLmm|aaa.
o|aaa om emcaa|o L|aaao. CLoµ|au. oaomaa eoLLmaa|aaa.
_amamaa emcu a||aoau aCaaooae|aaaeau e|maa|aaa.

ÇLL±a aaLLmmLLcc Caoaao|o cooau o|co|a L|aa|m|a|ao
nca±aaa _oa Caacaa|aaaao. _co|aø ema mao Ceaoaaa
_eaao Coaaa. _mama Caoaa|o Çmma aaaao _aaaaCLaaau
_oo|aCaaemCLaa o|aa|aeaaa æcaao|o Caacmea!

o|aa|aeaaa æcaao|o. aua 'mam’ aaaaa aaaa|maøu aaaao|a
Lamaaa u|aeu L|aaLu. e|ma±L CLama|o Caaag eo|e|ccaoæc eo|
Çmaaaa. _aao. Caaaoaaa Çama|aaao|a ca|Ca e|aoa|o au
CLaaao Coaoo| _aµLLamaaa _eaao Lo eaaaao. uaaaao
aaaa|maaeu Cee±a|mma|maa|ma!

_LL±a aaaa|maøu a|aaao|o _eaamaø nee aaLLcuaccaa.
ø±LLamø mmuæc cLCLaaaea a|acaaao nem. Çooae|ccao
_aeu Çoao. mm m|aeaeuaa eaaaaeaa|o e|aoa|o m|agCaaeCc
ÇmaaCeemu. aa maama L±LL±aaa maCam| _eaao|a mam
emuCLaa. ÇmLLaa m|aaaa _eaao qaoe m|uua|Ca _aceaaao
_ooea!

cmaa aaoaa|qu. cma e|aaa|qu m|aaaCu Coaoom±aaa
ÇaLLmCaaao _a. ocmCuaaa uagc øoaa|a ømaaLaeu e|aemLu
cmaa oamaaa a|aem om nmeu CLguaaao. _ma nmeaaaø
o|coa cag CLaa. ÇLL±au om ua|aa eaµmaaaa cag m|aaaaL
Laaaaaæc m±aaa. o|coaaL Lmm|au. o|coa aaoaaa Caamauao
øm|aau mau Caoe|LLma|m. muaøa a|acaa|m aaeoao _aaaaCu
qCaoaoeaa øamLamooaeaaa. Çaaaa ocou LmCaaaoao
Ceo|Ca Ca|ma|maa|amaCeamao. Ca|aaa Caaaoao Çagu nem.
_ea. aao|aaao|a LauL|aa. CegLL|a moaaceo. ømaaa|a
nooLcou.

ÇaamaøL Laa macao maaaæc. o|comaøa aaco| a|aaao|o.
aao|a _ama|o umaaeu Laaaa mao cag om Caaegg eaaL
CLeue| mao mamaaa ÇLCLaa eaaa|mma|mLLaaL LaaaCaau.
Laama maa|au uaa||. _a om Laama _maa|au. CaaecaCaaec
emaCaaeCcaaa Çmaøu.

Çae om Lmu Çmaa. 22 µ9a 1941-u _em o|co|a Lac
Coae|aa aa|agaøo gaµmaa. aageu om Laau Coae|aa
aa|agaøo gaµau CLaCa. aaa Caaaoamaaaa m|au|aaLLc±mma
aaeoLaca|aa aoaae|a a|µaøL Laau coaoCaaau Çmma aa
maauamaøu aaoa|amaøu LacCamaaa.

o|aaa mag eaaaao. _ma mag eaa aaoaaaøo Cuaaau auaa
quLaaamaaa|au aaaaao _eaao Caaagøe|aaaaao. _aaaaCLmu
_aa|aoaa _aCa ema aaa|a|mmaeaao. noa o|aa|aaa|o ca. noa
aaaaa|oæc mag eaaaao|o Çaaaa CLaa omCLaau Caaama|oao.
aamu aLL|aa m±aauo amm|eaoaa. aeae m±aCaaem maCoooau
acmaCaaeCc Çmmaaaao. _eao. CLeao. øµmaaao. ma|aeaao.
Cmaaao|ao cag LaaaaCea|oao. aeae m±aCaaem camao.
m|µuaaCe aeae m±aCaaem! ommaaoaøa øammaa qaaa|au
CLaaa Caaoea cag Coaoa|ccu CLacmaCaaem Caaamaaao.
Caaag øe|aa L|eaao|a uCa cm| m|ag Cuqu accaaao. _aeu
CLaaauo. emao|o|mma uaaaoa aaaaCeag Çmaaema om CL|a
øµ| Cec± noCo Cuaaauaaa aoo|. amm| CuCo m|ag accaaao.
Cem|acaaauo. uaoLLaamaao ±aaøao|o cmm| ema _maa øµ|ao|o
eo|Cam|mau Caaamaaao. øµmaaao aa|aaaa a|acaaao _eaamaøa
øaaouaa|e|mu. aaa| naCa e|o|m|Cam|ma. aCµ e|meamøo cCµcm
mam accaaao.

mageaaL LmCaaao cag o|aa|au eme|aøu Çmaa Caaa aaeceu
mcmam±ma o|aaa ccm a|aaaoaaa _eaao qae
cmaaaCaaecaaao. uemu _auL|aae|ccaaao. _maa om eaaaa|o
ÇaCaam oaLaaa|au CLa!

CaaooaCaaoo aaaao maoaaaCaaeCc Çmaa|maaaCo caa|m amLL.
Cµauaa|a aaeoaama|amaø. om aaeoa. aoa coaoa|o Çmma.
CLao|a|o Çmma aa uagaø ÇLL±am a±au cma|a|maa|maa.

'uaCa. caaaa _a|au CLaaa Caaamaqu aaaao øoaaa
mmeauaa caaoao _µ|aam±ae|oao. _aCe. Cµaua|a|a _maa
aaomama|a|a 'moa’ ama|. aaL CLeaao aea|LLamaaa mua
Cuaø L|ao|Ccec caaea o|mLLaa|ccu _m|maLLmaa|aaoaaa mooa ’ .

mam|. ømau |LCLaacca 16 Cu. 200661 o|co|a e|oeaa Caaaoaæcaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

maamao|o o|coaa omCaaoLLmaaeamaaaaaaa maµ|ao. aaaaaoa
Caaoo _auL|aaaaao. L|mø. aa oµ|LL caLa Cµauaa|a _ao|a
aaoaaa Coaoa|ccaamo oamaaCLaa. Laaaøu Çcaao|o CaaLmu
_aaaa aaaaaoau Caaamaaao. om accaa|o. o|co|a omCaaou.
Cao|a Coaoa|ccu caLaaCaooau aae±. aaaaaoa CaaoeCaaLa.
Cµauaa|a maµ|amaø om Cmaa CLaoCe _a|e|cca. aaaaa|o
aomae|cc CaamgCmaa. CLama e|±ma CLamaCLaaao. Çaamaø
caaaa CLaaa Caaoea cag aeaoaca o|ma|aaa Caacaa|e|ma|m
_oeaøa CaaaoCem| _eaaaoa a|agCaae±mmaa.

Çma Cem|a|a nooacc Ceo|LLam. o|co|a CLaoma LacCamLaLa
Caacama aaoe||aa _caCaacaa|aa.

_aaaaCa o|o gg CLa. _a|au CLa cag m|maaeaao acmaCaaoea.
maµ|amaø _qaae|cca. Caaooaaaa CLaa|Cmau, caaea Laauaaa
Caao|aa _aaau aoajaeuaao CoaaoaCu cag o|ma|aaa
Caacaa|aaaao.

8 ±ouLa. 1941-u _em _a mcmaa. Cµaua aageu aaLLmm|a
CLaoma|a coaoCaaa a|aauu oam|o Çmma uaaao Ceo|Camm|e|cm
emaaoCaooau DZaaa aoo|. om CL|a uaa æcaaaaaa
ac±aaaao. oCa ouaaa|o auaa _maa|au CLa eaa _ma ua ec±o
eo|aaoau. _aaaa CL|a acccu.

acmuaaLLe| maaø a|aaamaøo mcmam±mae|cca. cooau aaaa
cag _aau. amm| Çmma auaa ccm a|aauaamaøL CLaa
_aCaooau eo|aaaCaae±mma auaa maaaaa|aaa qmgg aaaaaoa
aaa Coaa _aµaa ema _ma ua ec±go _acaaaaao.

moae|caæc aamg gaµam±aaaL± accLLc±mma Caaaoaaou _a.
maaø Lmaao|qu aoa oCa om ecc e±e qcac ucmCu Çmmaa.
_ma qcacao|a eµ|Ca CL|a aLLaoa oag noCo CooquL±
_auaaLLcca. aLL|aa eµ|Caau Çoao caLaa nga|CoaaCaaem.
_maa øµaaao|a eµ|Ca e|oeaaae noCo Coqaaa
Caacaa|aaaao.

_aaaa CL|a Caaaoaaou mmeau Çem Çmaø e|cauo e|oeaa
m|ameamøo o|aaa maaø a|aaao L|±aaa.

noCo ømu|a|mma maaaaa|aaa qmgg aaaamu oeCeameaaa moaa
a|em|. qoaøao cmLL|. Coaa e|meaa Ceo|a|o|mma ao|aaa
CaccL± Cµauaa|aa aaeoaama|aa ø±aa ua|µmaCaae±mmaaaao.
noCo _acaaLLcceaamo omeaæc na|mca Çoao caLa
Ca|maL|møaaa _eaao aaaea a|mmaaaao. (aae a|maaLLccCLaa
Ceo|Cam|a e|oLLaaa|o aaaooaa o|o CLaoma a|aaueao|amu
u±maCLaaaaao.)

ÇLL± _acaaaeaa _g _geaaa Caaoea u|aeu aoLuaaeu
aeaao|auaaeu Çmaa|mCa cag cee|a Cµauaa|a aaeoaama|aa.
Çagu maoaa|au CLaaL L|±aaea cag om aa|LLacaa Ceg maaø
a|aauaamaø ncCa _gLL|aaaao.

_maa Caaaoaæcaaaø CouCaa (Chel mno) cag CLaa. mao
maoaa|au CLa _aCa uaeuacma om eaa aaoaaaøo _maa
Laaaa|au aaaao _agoCo _acaaLLcm e|oLLaaaø Lo|aaaaaao.
om o|g L|o|g æc Çooauo aaaaao Çma mama|o Caaoom±a|ma
caa|m aaeao. Cµaua|a|a _aaaa aaeo _a|aa|amaøu
nca±aaaa Ca|e|LLamaaa om uamam æc±aaaao. CLao|a|o
macCLmm _ma uamac±a Çga|a|o om aauaau m|amCemmLLcca.

_aaL±. caCaooau o|co|a aageu Cemm| eaaa ø±aL±
CLaaaCaae±maa|mCaa. _aCaooau nca±aaa om Cao CouLa
ac±e|mea. Laaø±aaau CLaeamøma ecacL CLmaa|.
Ceoaoa±aa aaau Coaea CLao. oeCeam Caoaa|qu noo
_aaaa aaaaaoau _maa Caaaoaaoaaaøa CaaemCLaa
Caaaaaaa Caaage|mea.

Çmaa a|ccu ucmu omaaaa mcmae|ma|m Lcoaa|o q|m emcaao|o
qCaaLLae|o om aaaæc na|mca Çmaam±aaa cag aeaøL
CLacm Ceaoaa _auL|aaaaao. _amø maaao oeCeam qCaaLL|a
Caoaa|qu caaaa aaaao Çmaa|maaao. cmCamaL Løa|ao|o _eaao
_a|au eo|aa|maaao caa|m Lc±ao Ceemu cag aaeoaam Cuo|cu
Cacca.

ÇamCaag om aa|LLac _auaaLLcm. aao|auaa oeCeam qCaaLL|a
Caoaa|qu eo|aøu aaaao Lmm|a e|eaaaaoo Coa|aa _gLL|aaaao.
ø±Cammaaam. aaaaaam. maaoaLao|o _aaaaCa _caaoL L|±aa
omou Caamaa. maaaaa _mama mam. maaaao|o eo|aøu aaaao
øm|aa mm e|eaaamu Coa|aaLLcca. mamaa aea|aa Ceemu.
ÇCaooau Cµaua|aøo mcma e|oaaao _oo. ocmCuaaa qCaaLL|a
Caoaao|qu _o aeaa aaeo Coa|aaaCaae±mmaa. Cµauaa|aa
aaeoaam.

'aaaao e|oaaa|o Çga|aaae’ cag om aaoLCL Çamø aeaa.
aa|Ca om .aLo CLacm. aea|LLamø _a|aa|aao m|au|aa om
_aoaaaa a|ccuaaCe Ça CoaoLmaaLLcca. L||cca noLc cma
Caoaaaau o|coa e|cmaeaa e|muLe|oao. a|µaCa Coae|aa
aa|aa|o|mma CumCa _Cu|aaa eaa _aaaa Caoaao|qu eo|aøu
_aaaa aaaaaoau Caaage|cm. noau mmeau _|aaCaa±aa
Lmaae|mCea cag ea oLau Coaa|mmaaa _ea.

1942-u _em CLaoma|o o|co|a Lac ac±a 'CouCaa’
Caaaoaaou Cuqu e||e LmaaLLcca. om aamaao|aa æcaauaa
maaa accLLcc _ma Cao CouLa. maø a|ccu|cLLcm u|aeu
nga|u|aa acccuaa. Çagu CL|a _oe|o Çagu m|ama eoa|amca
(noCo _gLLLLmLeaamaaoo, _gLLa|meaamaø!) _a|mea
Caaaoaaouaa a|maa|a accLLcca. æcCe Cuqu mag Caaaoa
aoaao u|a _a|auaa CLamcCooe|o nmeaaaLLcca. (Çae.
Cµaua| - CLaoma coaoL Løa|a|o noo Bel zec. Sobi bor . Tr ebl i nk
_a|a maaaao|o accLLcca.)

noaLCLa|o Cµaua aageaa|aa Cemm| aem. CLaøu eµ|Caooau
eo|aøu aaaaao nca±aaaa aaaCoaa u|aLCL|a ±aaøao|qu
æco ee±ao|qu cmm|. Çmaa Caaaoaaoaamaø _gLL|aCaaeCc
ÇmLLaaao. eaaaaamaøL Lmmaaøam cmLccCLaa uau|oaaaoau
aaomacaaoau cmm|LCLaøu aaaCaa CLc±ao|o _acaau æco
ee±ao|o Çaeaa _gLL|e|meaaao. eµ|a|CoCa _eaao
Çmmae|ccao. _a _eaao|a mooaaou. Çooae|ccao e|oLLaa
uaeu. Ceg eµ|Ca Çoao.

ÇLL±aæc mcaøua cag m|aaaaL LaaaaaCo aaaaaeea eaaaaa
Caaúaaa|a e|oemLu _a. Coaau Caaaoao øm|aa ømm neaoo|
o|comaø Ceemuaaao Çooaa|mma|maaoau. _eaa _cao
_aaaa CLmua =e|aaaummeaaoaa Çmma|mLLaaao?

Çaeu e|o|aa|auaaa. 'o|ecoao o|oc’ a|aaLLcu Laaaaeaamaø
Çmaa aaco|ao qaoe m|aae|maaoau. o|co|a aageaa|o
Le|aamm|a o|ecoa caa|m om aa|mLa. aaaao e|oaaa|o omCm
ua|aaL|uaamca mcmaCaaecaao o|aa||aa. _oaa e|ma CLmm
Lcu _a. Çagu q|m o|ecoaao Çmma|maaaæmu. _aao
ocmCuaaauaaL LaaaøuCLaa Cegu aacmu|aae±ao|a æccu caa|m
m±eaøaaaa eaCee±a|maa|ma. maCL CoaaaaCLao. Ça om
acau caLaaa aae± om Cmaaaa _eaao uaCuaøu
Lae|e|c±mmaaaaa u|a maa|aa aaaeuaaL Lma|ma.

uaao 1942-u emcu o|coa aaa qmaaea Caaaoaaoaaaa
acme|aaaa. Çamø '_oe|o’ (Auschwi t z) cag CLaa.

mmaaa maaø Cao CouLaamaøu Çma _oe|o CouLmaøu noo
oCa om e|aa|aaou ÇaCa _gLLLLmu aaaao nca±aaaa
CaaooLLcuaccaaao.

uamaa. o|o aaou _mao o|amaæcaa|o a|ao| oCa om Caac±aaeac
nem na|aeaµ _eaamaø _gua| nem.

camaaa Çmao 'oqaa’ camao. ÇaCa CaaemeaLLmu aaaao
_aaaaCLmu LaaLLamø a|caaaa|auaa ÇmLLaaao. Cmaaao|ao.
Cmamoaaaao umm maaø maauamaø _gLL|e|cm. a|caaaa|a
aaaaao ucmu ÇaCa Caaemema aaaaeaa. _eaao|a nco
nga|aaL L|Coaa|LLaaao. nee|ooauo. m|ooauo _eaaoao
caaaa mao aaaøLL|±aa m±a|ma cag LaaLLaaao.

La|aama macamaø Cuo om ua|aa _ma oCa om Caac±aaeac
nem. qaoe _Caaaa|auaaCe Çmmae|ccao. _eaa na|a CLaaaa.
uamaa. Cµauaa|a _a|aa|amaø _eaao eaµmao mmeau
_±auaoaaL Le|aammCeemu.

aaaao _aaaa CLaaau Caaage|cCeemu cag Coaoa|ccu
eøaae|cm. _eaaao _±auaoaa aeaaaCaaoea cLL±? Çamø
om Cµauaa|a aaeoaam _a|aa| Coaaa La|o . ¨e|ma±LCLama|o
Caaage|coau. _aao ao|aao|aaa Caaoea|o noo aau _a|o
Çoao. _aaaoaaa _eaaao _±auaoaaøa|Cmau ” .

Çaa|aca|o '_oe|o’ maamaø _gLLLLmu aaaaaoa Caaoea|oao
caa|m Coaa| caaa _LLae| aaaamaøL CLaaoCoama|mmaa. aaa
CoaaLLmu aaaao. cLL±aaea aaaao _oe|o maamaø
_gLLCeemu caLamaaa Cµauaa|aa aaeoaama|amaø caaouaa
omou Caamaa _auL|aae|ccaaao. nca±aaa uaeu|oao caa|m
naaaeaaCu _eaamaøL CLaauaaaaa Çmmaa _LCLaa!

Çma eaaa|o o|o gg aaL CLeao. Çaecaa|aaaamgg øµmaaao.
ceLa a|µeaao _a|Caaa _oe|oaaø ema Coamaaaao. Ça mcmaa
1942-u _em Cu uaaaa|o.

maau _a|aa|amaø u|aeu øµLLuaa|LCLaaa. a|caaaa|auaaeaaao
ucmuaaCa ÇaCa _gLLo Coaoo|a|maa|maaao, camaaa CLeamu
a|µeaamu øµmaaamu ema|maaao cag _eaamaøL L|ae|oao.

omCeao umm maauao|o aaa|ao|a cee|aaa _a|a|aaa
Caae±maa|mCaa caaCea, nca±aaaa Caaag 'Çcaaa aao|aaaa|’
aeaaaCaaoeamaaa ÇLL±am cmLam Coaa|maa|maaao CLao|maa|ma
cag m|aaaa. _maaaeCu _ma maamaø ema|meaamaø om
Caac± Caamaa|m eµaaaaa m|gaa|e|ccaaao.

uamaa. _ma CLco|o ema CLeao. øµmaaao. a|µeaaao noCo
_gLL|. LaµaL± e|oLLaaaaL Laee|ca Caacaa|e|ccaaao.

ÇmLLamø omou Caamaae|cm ema Coama _ma _LLae| aaaao
_maa aeCu aaouaa|LCLaaaaao!

Çeaao Caamoaaouaea na|aL|aµaa|mLLamaaa omou Caamaae|cm
ema|maa|maaao caa|m aaeCoa. emLeaaao Cuoa|aa|ao aamu
Laaaa _gLL|aeaae|oao, a|mcmaaauaa _aCa ema|maa|maaao
caLCaa _maa Çaem emcaao eaa _aa|mma _a|aa|amaøa
Ca|aCe Ca|aaa. aamu e|oa|aaaæc Çoao.

_±auaao nmeaaøeamaaaCeag accLLcc _ma o|amooaao.
ummemamL CLaoCe nca± Caaaoaaouaa uam|. _maa Çaem
emcaao|o auaa Laaocou CLmaø e|oeaa Cuacou _o|aaa!

mam|. ømau |LCLaacca 19 Cu. 200662 Çaecaea u|aLCL|a aeg

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Çaecau noaLCLa|a øm. ocmCuaaa noaaaaau
aaaa|aCaae±mma Cmau. qCaaLLa Caacaa| _LL||aaa eaa aaaaa|a
oaau u|aL Laaaauaaa CacmaCaae±mmaaao. o|co|a aa
ÇaLLmCaaaoao _ma Cmaaa|o omg CuaeaaCe uaamaøa
Ca|aemaa. aaaao ucmu aau eamu Caoaao|o o|comaø ca|aaa
CLaaaccaao. maeoaao. _aLLaccu cag _uaaaoLLmaa|
e|oaaaa _eeLCLaa Ca|aLLmaa|aCaae±aae|ccao. omCeao
Çaamaøa a|acaøu Caamommo e|eaaaoæc a|acaaauCo
CLaa|maaaæmu.

caa Coaa o|co|cu|mma aLL|aaoau caLaaaa _aamaø
ocmCuaaa aaøoaa|a oCa aeaoaaa Çmmaa. aaaaqCu
Cmmaam±aaa. aamCu ca|aaam±aaa om aacoo oaa|aaa _ea
Çmmaaa. ømau ucmu _eaa øamLacoo. uamaa. _ea om mm
mccaoaaeu Çmaa Cmamaa aaa|mocuaaa. cmaao CoaooLLmu
cma e|oamu o|co|a o|maaaaaL Laa|aaaa caLa Ca|maL|mø
_e|cu CLaeamøaæc aamu maeae|oao. o|coa _aaea
aaoeaao. o|coa ca|aLLa aaoeaao cagaaa ÇmmaaaaCo ae|a.
mooe|auaaL CLo| _eaao o|LLmaau m|aoa|o aamCu Çoao caLa
u|aeu aea|aaaaaa e|oauaøu.

Ça _aamaø umm aaaaaue|c. Laooaa uaamaø u|aLCL|a
L|aoaaaaa Çmmaa.

cmCaaCe noCaaa|qu|mma aaaao Laooaaa Cmaaa|L
LacCamaaaCaae±mmaaaao. acmLLmaaCe m±aaa om uaCLmu
ÇaLCLaaoo|aaa Çmmaa _a. o|coa omCeao aa a|ccLL±
ocmCuaaa qCaaLLaaeau aLoaau Coaae|ccao Ceg eµ|Ca Çoao.
_aaaa ocou qCaaLL|a aaaamu aLL| q±eaaæ±a oCa Çcu
Laooaaaaaaaa Çmaøu.

occjaeuaa _aa om aa Caouaa _aa mamo| CoaaCaae±mma
aaaamaø. e|oau u|aeu aoLuaa|LCLaøu. om eaaCamLL
mcaa|aaoæc CLmuLaaau aaaaoaaCe _LCLaa ÇmLLaaao.

caa Coaaoau cag moo|u aaoeaao u|aeu aeaoLLccaaao.
o|co|a aaL LmCaaaoaao _a|aaCea ca|aaaCea _eaamaø
e|mLLu|oao. uamaa. o|coaaea aaamaø naeuaccaaa cag
ca|aLaaaa _auL|aaaaao!

_aaea o|coa CaaamaCLaa. _±aaa aaaaLLmu aaaao
Laooagaø emae|cauo Çmaa caaea om eµ| Ceemu
_eaamaø. L||cca|cu Çamaaa nae| Cacam±aaa. cmCaaCe
ÇoCaao nmeaaøeamaaa e|maac±aCaae±maøu Caou _a.
noaLCLaa Caacaa|a ouau L||cca|a L|aauaaaL CLagLCLmm
e|aoca oaoo|o. Caacaaaa|o|mmCa aaaao ua _gaaLu
CaaeceaaaCe aaaaa aac±aCaaem emaea. _Cu|aaae|cu
CLaaoaCuamao. _eaamu Cµauaa|a aaaao|a ua cmLcc _gaaLu
aaaeuaa. mm aa _aae m|ao cmaøu accaa|o Çmmaaaao. o|aa|a
m|aaaaao aamaøu _LCLaa maa|auaaL Lce|oao. o|coa caa|m
aa|ua|aa|a Cem|aaccaaao qa ÇaCu _µ|maCaae±maa|ma,
cLL±aaea. caaea Coaa aaaaaoa aaLLammCeemu cagaaa
CLmuLaoaa Cumaaa|a mamao o|ma|aaa.

e|o|aa|au Lamaao. _aaaa CaoaamCu oeCeam aaoaccaa|o aaL
LmCaaaoaao m|aµaa|aaeaaa. _aao o|coa CoaaemCmam
oLL|ccao. caeCu oaaaaeuaaa cag m|aaaaaaaa _oe|o
mcmaCaae±mmaa Cµauaa|a maµ|aaco|.

caa Coaaoau? ncaaama aeaoLLcmaCaae±mmaaaao. Laooaa
_CaL|aaao. cLL±au CLa|a Çga|a|o L||cca æcce|L Lacao
Cemm| CLmge|ccao ÇoCaao nmeaaaauo e|cuaccaaao caLa
CeccCeo|oouaaa Ca|maa. CLa|o L||cca CaamaCeemu cag
aceaoaa Cee±aCaaoom±au? L||cca CaamLCaamao o|coa
Cµa|aaaaCeemu. o|coa Cµa|aaao aaaao ucmuoo. ocmCuaaa
noamu maouaea ae|a. Ceg eµ|Ca Çoao.

_aaqu moo|uamaøa Caamou m|uua| a|acaaoaCuag _eaao
m|aaaaaaao. øammaLcou. aaaamaø ca|aaa om aa|au Coaa|Cmau
caa|m omCaaoaa|oaea o|coa auaø naeoau caLa _eaao
ceeu.

ugLmu. noaLCLa|o L||ccaa u|aL Louaa _a|aa aaøoaaeaao.
_a|auaa|au CLaaa. aauaa L||ccaa _ga|. Laca|o auauo
CoaaaaCaaooa Cacm m|maa Caacaa|aaaao. _eaaaoL CLagaaeaa
_a eaµea. oaea aaau. o|comaø ca|aaa aaa a|aecaqu aua
_aae _eaamaø nem caLa ucmuaaa aaaao|a m|aoLLam.

aa Cao|a aaaa|ao|a _LCLaaaa aaoeaaa Çmmaea Cce|c
CLaø|aa. L||ccgca u|a Cmmaauaa _ao|ao nme Caaecea. Lo
naooaaoa aae±au Cmmaau øaoaaa nme _a. L||cca u|aeu
Ceo|LLacaaa ÇoCao nmeaaaLLmu caLaa _m|e|aa CeemCuag
_LCLaa emLgaa|emaea ø|aa. oaoo|Coa. 'aaau m±maL|mø _aaL
Lmm|L CLooau, ÇLCLaa Ceecau’ cag Coaoo|aCaae±mmaaa.

cLL±au oaoo|o Coaae|meaa caLa ø|agaøa Ca|au. _aaqu
CLa|a aaau cLL± uagu cag ae|aam±aauo Çmmaa.
neaua|o. _Cu|aaa aaaaa|o Çmaøueaa. o|co|a aaaaa
CuCoaaa|a|mmaa. Çaaao|a|a oaeaa|aa|aaa Çmma mCoao|a|aca
CoamaCaaem. ÇaCaam Laau µLLaa nae|aø Çmaa|m aa|aaa|o
Cem|aaccu _±aCaae±mmaa _eaa aageu. Cµaua|a|a
neauaaa Lou Çae ucmuoo. CLam|a|ao aama|o _maa aaoaa|o
a|ccaacc aaa|ame ae±mma Caou _a. _aaaao. CLaa
e|uaaaao. mamµa|a aLLoao aaa|LL|qu L|aCaaaaa|qu umm
Caoaao caeu Cmmaam±aaa aaaaaa Caacme|c±mmaa Cµaua|.

Çma aa|auaaa o|coaa caaa aemu LaLLcaa uam|aoaøa
CaaemCoaaa|mmaa. Cµaua|a|a oeCeam ø±uagu aaa
Laceaaaaa caLa|o _ea Cao|eaa Çmmaaa. accaa aage Coae
_uo|o Çmmaa CL|a e|oauoo. ma|Caaa. CLeao noLc
Cµauaa|aa ø±uaao oeCeamemu caaea e|aaa|o aaaaa|o
LaCamaaCeemCuaLaa _ea u|aeu emLgaa|aaa. _oLomu
_aaLomu _eaaa a|aaau Caaooo Coaaa. ÇaoLaa macmaaamu
Cem|au _eaao Coqaa|aCaae±mmaa.

Çaaaa Laooaa moo|uamaø qaoe muL|aaaao|aa e|oau.
L||cca. _Cu|aa. L|aaao æcce| mamao omCLaau auau
_a|aaLCLaea|oao caLa Cao|eaaaCu Laooaa _CaL|aaao
o|coaa _a|aae|coaCuag m±e Coaaaaao.

_CaL|aaao aua o|aa|aaa|o Coaa Çaecaea u|aLCL|a aeg Ça.
_eaao Coaa mao aeg. aa m|o eaa|ao|a Cmaaau Ca|aauo aaao
m|oaaao ǵmaa. Çaecaea Ça.

L||cca|a aaoa|amo oamaa Çmma Laooaa|o _LCLaa
moo|uamaCaag L|auaauaa _auLL LoCua. mcL LoCua a|acaaa.
_eaao o|am|a Lccae|aoaaaaaa Çmmaaaao. coCoamaøu
CLaaeaa oCa e|oau coCoamCu aaaaoao Laa|aaLLc±mmaaaao
caLaaaa.

mauua _ua _o o»aoa| caLea _aamaø Laooaa moo|uao
omaaa|a aaoeaaa Çmmaaa. 1898-u emcu CµmoCou|o L|mmaea
Çea. u|aLCL|a Leaaaaa ømuLaaao Coamaea. Leaaaaa camao
occauaa oauaaµµ|aaa|CoCa u|aLCL|a Leaaaaa ømuLu cag
CLaaCLmm _oeaøL Leaaaaa.

aua Coaaa aaaao mmeaaau Caamaaaea Laooaa moo|uamaø
m|uua|aaa Ca±aaam±aua? cag LamLcmaCaae±mmaea _ea.
Çmaa øeaaoao _eaa uaao 'a|aaec m.La|’ cag _aµaaaaao.
_ea Coaaa CLoaoa Caccaaao.

Laa|oao|, a|mauoao|, CLaamo Cmaaøa Caaecea. _ao|ao|o Cao|eaa
Laaae nooea cag caaaaCaa e|auaaL LaaaccLLcc o»aoa|aaa
_maa aeamo Coaaaa.

noaLCLa|o o|comaø _aae!

ua|a uaaao|a e|o|aa|aaaaoL L|maCaaooa Caamou æama
aea|aaCeemu. o|coa caaaa _Laaaa ua|aa cag Laooaa
_CaL|aaamaøa Ca|aaaa? m|ooau Ca|au. _aaqu _ma Cmaaa|o
aaamaø nae _eaae|ccao Ceg _o Çoao cag _eaao
m|aaaaamøa aaaeu. o|comaø aaaaaoL L|±aaaa caLa
ucmuaaa!

o»aoa|. Cµaua|aøL CLaa o|coaao oma|aaL CLo|aaa. aaaaa|o
Laooaa moo|u omaaa|aa mm uaaaca _eaa _a|LLaaao
cag eaaøa Caamaaaa. o|m|a _oe|oaea om aageaaaa a|ac±a aa
auuao m±au cagu Coaaaaa.

aaau u|aaae|a mau CaaooaCaacaa|aa. moo|uao au aaoa|o
aaCu ueae ea|aCaac±aCaaoo _auL|aaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 22 Cu. 200668 o|co|a amCaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Cµaua|a|o o|co|a aaµaaau _auLuaaa|o|mma. _eaa uamae
oc± om m±eaø ema Çaecau noa aaau eaa mmeauaaa
Ca|maCaaooCeemuaaao. _amø caaouaa aeaao|auaa Laaaaao
Çmaa|ama. e|oo|au o|a|a The Ri se and Fal l of t he Thi r d Ri ech
L±aaL Lamaao. om a|aaLLcu LaaLLa CLaoCe Çmaøu. o|co|a
aaL LmCaaaoao. _aaaa Caacama aaaaa|o aaaao L||cca|a
æcce|L Lacamaø _o|aa _aae. caa Coaaaea aaao
Caoaaaa aaLLamm|aCaaoo Ceemu caa|m LaaLL|o Laooaa|a
moo|uao o|comaø _aae Ca|e|aaa... Çma mag e|oaaaoaaa
ÇaCa maa|au.

Ça|o. moo|uao|a Çma m±e u|aeu _Laauaaa, aaa|moceouaaa.
aaaaa|o _eaao cmaLLaamu oaaauo Çmma|mmaao æca Caamou
_gaaLu u|oou Çmma|maøu. cLCLaa _eaao o|coaa
muL|aaaaCoa. _LCLaCa _eaao|a e|a| cmaLLcme|cca.

noa aaau Caacaa|a mao oag. oamaa _emao eaa o|co|a
aaaaa CL|au CuCoaaa|a|mmaa. _aao L|aaao m|aoau _LL±Ca
aaoaµaa|. Cµaua Çaaao| µLLaa aageaaao L||ccgu
_Cu|aaaeu L|aaao»u Laaaa Çcaao|Coooau naaaaa Caacaa|a.
Lao aammaa aaaøaaoa Caacama. µLLaa ua _Cu|aaa Caaec
Cem|. Cµaua|aøu u|aLCL|a cuaaa e|±maa. _Cu|aaa caLa
caaaaa oaa|aaoa Caaec Caou caLau mao mao|o _LCLaaaaa
mmauaaaa Ca|aemaa.

1944-u _e±a Çga|a|o L||cca æcce|L Lacao|a Cemm|aa
coCoamu ca|aLaaaa _auL|aae|ccaaao. L||cca|o _eeLCLaa
æ±a Caaµ|maco|a æccaao|o aaaaa|a Çga|a|o ÇoCaao nmeaaa|a
amea Lmm| m|amaCe e|eaa|aaaaao. Laooaa|a moo|uao|a
Cµauaa|a _aae m|ao _eaaao u|aeu CegLCLmm|a|mmaaa ugaa
m±aaa. _a ucmuaaa aaaeu cam|ooae|ccaqu. _aeu om
maa|aa aaaeu.

_CaL|aaaaoo oe±L Laaaøu e|aaa|o '_CaL|aaamaø Çcua
Çoao? uaa|aa a|µaa|a cooa m|oLLaLLu _eaaoa maaaaaaao|a
ÇcaaoaaCa? Laooaa|a _CaL|aaao caøCeemuaaaqu CLaa
eo|aaoaCu? CLmmaaauaca _eaao Laooaaa aaaamaø aao|
Lee|aCaamaaaoaaa caa? aaaaoaaa Laeu u|aeu
aocLLma|maaao’ cag CLo|aaaao.

aaau m±ma øc±o L||cca|qu Caaao µ»au emae|cLCLaa|ma caa|m
øµm|ao. _aCe CLaa|m oeCeam CLoaoau qccaa uamm|L CLo|aaa
Cee±a accaau coCoamaøu Çmmaa. _LCLaaaa Caaµ|maco|
ngLL|aaamo u|aeu L|aLouaaeaao. aCouec _co|. CoaLac
ua|oa. caCaoc CLe|a _a|Caaa. Çeaao. _LCLaaaa L||cca
L|aauaaa oaoo|o|a aaa _Coaoaaa øme|qu _aau ea|aaaaao.

_Coaoaaa æccaao|o caa CLo|aaqu ncCa _aa uaao
uaa|a|qu ema oLL|aae|meaaao. aaao aco|. aaaao e|oaaa|o
u|aeu Ceo|LLacaaa m|aoaaCa cmaa|ma caLaaa
aac±aCaaooCe Çma cmLam. ÇoCaao nmeaaøuCLaa. 'amCLaaoo
Laooaa|a coaoaaoo omg uamm| _auaa Cee±a Caae Çmmaao
_aaau L|oo|LCLau’ cag CLo|aaaao. _aaea. Caaea|mLL|a
ca|La. o||aa. Cµaaca (_aamaø _aa CLaa ±aaaoCµaaca)
_a|a Laooaa|a _eac mamamca aoma CLo|. coaoaaoo omg
e|oa|aa _auaaoau caLa Caaµ|maco|a|a a|ccuaa Çmmaa. cLL±
Çmmaaqu CumCoaaa Caoaao cooaCu aaaaa|a m±e|o L||cca
æcce| Caoaao caaea oam|a _maaaø ncLcmaaaa Çmaøu,
CLo|a aaaaaCaaoooau caLa _eaao Caaoaa.

caa Coaau aaaøLL|±aa m±aaa øµo cmLcm cLao 80. 1946-o
o|coa amCaaao CoaaCaaecaa. o|aaa ccm a|aaao aµ|aa
Çaecau noaLCLaa om m±eaø emaa. qCaaLLaaeau aaaaaoau
L|±aa oa| _agca e|oa|aCaaeca. aaaaa|o Cuaaau _gLa ocou
CLa Çmmaaaao. _a|o mam|o om Laø aaaao cag om aeaø
Çmaa|ma. Ça omCm u|aaLLmaaLLcc aeaø cag
cmaaaCaaecaqu øammaa ÇmLa ocou aaaaoaea o|coa caa|m
aa|ua|aa|a Cem|aaccaaaø Lo|aaaa neauCa.

Laooaa caa|m Caou aaaamaøu _CaL|aaamaøu ouuaa _oe
Laaa|aaa nooaaaa caa|m o|aa|a neau L|agaøa aooLLcm.
ocmCuaaa Cuao Caoaamu ÇoCao nmeaeamø _aae
Ca|e|aaamøu Çaaaa aaaeu. aaaao uaaa _gaaLu. u|oou|maøu
aaaaoaea Ça| m|uua|aaa eaµcmCu caa|m Çaaau.

_ma eaaa|o ÇoCao nmeaaamø L||ccaaa aac±qu o|coaaaa
moaaaeu caa|m m±eaø eaCee±a|maa|ma!

_gaaLu eaoau. aem|oao, _aao ca Laooaaaa CaamCamaa
Ceemu? Ceg Çcua Çoao caa|m Laaaauaa Caoe| ÇaCa uemu
eaoau. Ceg eµ|Ca Çoao. ÇCaooau mcaøu. ÇLL±aaaa
mcaam±au cag caaaaCaa emcaamaø maaCa Caao|aa
Laooaa|o m|o eaa|aaoa Caacaa|. CLmuLaoaa Çcaaao eaoaaL
CLacma aaaa|mma aaaao. ÇaCaam Çcu caa|m o|maaaaø Çcu
ameaaaoa? aaøou oma|aa uaCLmu ǵLLamaCaooau. _eo
eaµeaCaooau qa _aaau neCcamao _a Laooaaa
_aceaaaaaaa Çmaa m±au cag CLmuLaoaa qCaaLL|a Caoaao
_LCLaa m|aaaaa Caacaa|e|cca. _aøoo _CaL|aaao caa
_eaaao? Çeaao aauaa eaµeamaaa _eaao _ea|LLcCeemua
caCmooau _eaao Caao|aaa aaaaaa Çoao.

aaa caCam Caccao caa? aaau m±mae|cca. Ça| Caamou
qaCemaaaa Ceemu. aaaamaø ÇoCaaoa amae|coau. _eaamu
Caamou qaCemaacmu.

Çaa|aca|o auaa _g ocou aaaao Laooaa|o mamaa Cea
e|cmaCaaem eaµa Caacaa|e|c±mmaaaao. aaauaaa
aacaae|cLLcm om aaa æc Çooaa|mma Laooaa! ooaeaa
uaaa aaoaa|o LmLLcmL CLaae|ccaaao _eaao. caaaa
aaomamao! caCaaCaa amm|. caCaaaCea aocLLcceaao.
ÇmLaau gmmae±a Caacaaaa|o LaaL LaaL CLaaa. gg gg CLaaa
noCo gaµaa Caacaa|aeaaoaaa aaaaa|a m±e|o _g ocou
CLaaaL CLma|a|mmaaaao.

1917-o nmeaa Lao.La L|aacau 1989-u _em aaau
Caacaøeamø maL eaa _LL±Ca na|mca aaa Çmmaa.
'ÇoCaao nmeaaa|a amCeau.’ L||cca|a eaaøga| _a. aaau
Caacaa|aa|o|mma aeau a|ao uam|e|cCe. uemu _aa cmaa
ao|ac± nca±aaa m±aaaaaa Caccaaao aaaao. Ça|o e|o|aa|au
caaCeamao. caCa L||cca aaaao cuamm|e|mCua cag _mo|a
o|o aaaao. aao|auaa Laco|L LacaaoCaooau _eoa _eoauaa
nmeaaa|. Laooaa|a LaaoeaLLøa|ao|o CLaaLLa|mo|aCoooau
CoaaCaae±mmaaaao.

aaaaaaøL L|mø nca±aaa _m|e|aaLLcc L||cca|a Coao
a|ccaamo ÇoCao nmeaea Lmm|a øm|LLao cau ÇooaaCa
Çamøa aaaeu.

Çaaaaa Laco|aa _auLLao _aaaaCa o|o o|ooam eamam
mce±aaaao|qu =mLcca. 'Laooaa|o|mma L||cca aageaa|aaa
Ceo|CamgCeau’ cag Coaoo|aCaaem Çeaao CLaaaca
Caacaa|aaaao. Ça|o L||ccgaø u|aeu Çaaccaa øµo cmLcca.
ÇoCao nmeaeamøaaaa _eaao LamLcmaCaae±mmaaaao.
Çaca|o aaaaCo e|ooaaoaa caaea øcacaaa
øµLL|e|cLCLaa|maaaCoa cag Lamaaaao.

'Çagu Caamo maaoaø Laooaa|o L||c±o aageu Çmaaaaaa
Coaau’ cag _maama|maauaao Coaoo|e|cm. aoeaaaaaaaao
_caaoCoaoo| aageaaaø naaae|cca L||cca LaaaaLL _auooau.

_CaL|aaamaø _oou u|øma|mmaa _LCLaa. cCaa oa| mcaa|ma
caLa ucmu L|maa. cLL±au Laooaaa nacaae|meaaao caLa
_eaamaøa Ca|mae|cca. qa nooacc aaco|aa u|øma
neaoo|uauaaa aaa|aøu CLamcmaaaa ÇLL± _eaao auaøo
'_±LLa uaa|| _±, _mea uaa|| _ma|Cma’ cag macau
CLama|maaaCoa cag omCaaLLccaaao.

'caa _aaqu LaooaaaL L||aa e|cuacCcau. aaa ø±Cammaaao
Çga| moa nooeaa amaaCe CoaCeau’ cag _CaL|aaao
Caaou|ccaaao.

_aao. _eaaoa Caaoaaa aaa CLamcLmaa|aaaao?

a|ao| oa| oa|aaa aaaao ema Laooaa coaoa|o
Çmaa|aCaaemaaa Çmmaaaao. (aa|oao|qu ±aaøao|qu æc
emaaaao.) _LL± ema aaaamaø nca±aaa Laooaa|o emao
a|acaaa. ø±Camm _qeoaaa|CoCa ecmooae|aao
eaaa|aCaaemaaa _eaao noCo gaµmaaaao camao
LaaaaaCaaoooau.

_CaL|aaao aaaao Cuoo Cuoo aa|auLLmaaLLmeaa neamaaaao.
aa|cu nae| Cacaoau cagu _eaamaøL L|ae|oao. aaaaa|o
Cµaua|aa _a|aaeaamaø. aaau m±maL|mø naeeamø om
maa|a|ooauo CLaae|cca.

ae|a. ÇaCaam u|a maa|auaa L|aoaaau _LCLaa Çmmaa.
Çaecau noa aaaaa|a Çga|a|oaaa uaa|aa a|µaø mamao|a
ceCea eou øm|aa mmauaaa 'maau’ _aaaa Cumaaa|a
Caoaamaøu necaa|a|mmaa. L||cca. _Cu|aaa. Coae|aa aa|aa.
L|aaao noo|cc caaouaa Caoaao caaea eaaa|o uaa|aa a|µaa|o
eqeaaa aaqam mæaaau LaaaaaCaae±mmaa. aaaaa|a oaaa|o
aaLLmmLLcc uaa|aaa|µaø Caoaaao cLL±L Laa|coau. cLL±
m|amaauaaL Laaacaoau caCm _eaao Caao|aaaCaae±mmaaaao.
auaøo oaaauaa _aaao _aCa nmeaeamø nae| Coaeaamou.
ceCeaL CLamoaaaaaa|o aaaao oaLu Laaaaoau caLCa
_Cu|aaa. L||cca CLaam Caoaao|a o|maaaaaa Çmmaa.

_Cu|aaae|a eooau mmeauaa Ceo|LLc±mma ouau _a.
cLL±au om uaCLmu eooaoaa _aCaou nmeaea m|ooau cag
aamaøa Ca|maCaa ÇoaoCaa. L||ccgaø u|a mamaaa Ca|ma|mmaa.
_aCe. _Cu|aaa aaaaao eqeaa _a|LLaa L||cca _aa
aeaa|o cmaaaCaaeCc _aCee±a accaau Çmmaa.

Laooaa cam|oao. cma _CaL|a Caomu _Cu|aaaae uaaaoe|o
_a|aaaa. _aCe. uaa|aaa|µaa|o om aa Caou nmeaea aaaø
u|aeu oaaauaaa caCm _Cu|aaa ama|aa. Çaaaoaaa
e|maac±aCaaem _agmao Çageaa ÇoCaao _a|aa ema|ma
_Cu|aaa.

oaa|u|aa Caoaao caa|m _oe|o Coae|aa aa|agu _Cu|aaaeu
_LCLaa ou Loaa|o Çmmaa. oCa e|aa|aaou caaCea|o. _Cu|aaa
om maoao|aae Caou. Coae|aa aa|aa. auaa|o Caou. L||ccaao
_Cu|aaaaeo oa|aaaCaaoo m±maaqu m±aCu ae|a. auaa|omao|a
_aao omaaaqu oa|aa m±aaa. Çmaa aaaeaaaqu ÇoCao
e|oaaa|o _Cu|aaae|a e|mLLmu m|aoLLamu L||cca
CLamcLmaaaaaaaeaaa Çmmaa.

ÇaaCaooau caaa qCaaLL|a. _o|a Caoaao u|aeu æaauaca
aea|aaa Caae±mmaa. caaaaa mcaaLCLaa|ma Laooaa|o?

aaau m±maecCaCa L||cca Laooaa L|aoaaaø om m±e
Coaoo|e|mu cag coCoamu ca|aLaaaaaCaae±mmaa neau.
_aao aaaaa|a m±e|o nca±aaaa aamaa Laooaa L|aoaaaoo,
Çma|aL L|aoaa!

_aoc 16. 1947-u _em L||cca. Çma|aaeaø aama|au
eµaa|e|cca. Çma|aaao ua|µoo| _aeaau Coaa øaao|aaaa
Laooaa|a aaaao LaaaaaCaae±mmaaaao.

_Ca L||cca aaa _eaamaøu om mooa CoaaaaCeemu. _aao
cLCLaaCoaaLCLaa|ma?

L||cca aaaaaaaaaa Çmmaa. oCa om L|aoaaaaa. Caamou o|aao
u|aa L|aoaa. _a aamaao ÇoCao e|oaaaaa aaaae|coau. _aao
cLL±a aaLLa?

_aaaaaa Caao|aaaCaae±mmaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 26 Cu. 200664 L||cca|a a|ccu

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Laooaa aamacaa? aaaamaøu _CaL|a moo|uamaøu Coamauaa
ju| _a. mooa. Laooaa|o aaa CLmuLaaauaaCaaa? Çaecaa|au
_emamaø maaa aaaao CLmuLaaauaaCaaaaaeu _a|au
_emamaø maaa a|ccaacc Çm aaLL|amu ou _oe|aaaaeu.
mea aaoaa|o moo|uao CLmuLaaauaaCaaaaaeu _aCa
Çmma|maa|maaao.

Çaaa Çmaa Caac|a LoCeg _aa|aaaaao|o Çaca|acCa
Laaaa|maa|Cmau. ÇLCLaa uemu m|aaeLmaa|aCaaooCee±aa
_eo|auaa|ma. aaaeu. Çmaa øµLLaaaoaaa Laooaaa cLL±L
L||LLa cag L||cca Caao|aaaCaae±mmaa.

Çaecau noa aaau m±eacma ameaa|o Laooaa|o Çmma
aaaao|a cee|aaa auaa _g ocou. Çeaao _aaaaCLmu
qCaaLLae|a LoCeg mamao|o|mma Laooaa ema Coamaeaao.
_eaaoa maaaaaaamaø Laooaa Coama maaa Çmaaoau.
_eaamaøa ae±LLaa _a La|a Caou. _aaea Coama CaoCu
camaqu emCam|ao. _eaaaoa ae|a noma aaaao cag
Coaoo|aCaaomuL±aaa auaa ÇmLaaa|au CLa Çmmaao _a|au.

_aao _aCa Çmma _CaL|aaao|a cee|aaaCaam oLL|ccao Çma
cee|aaa u|aeu CoamLu. øammaa maoaa ucaø _a|auaa
cee|aaaa|o _CaL|aaao _LCLaa _aCa Çmmaaaao.

_aCe. _m|aaauaaCe m|oLLaLaLL L||LLCaamaqu _CaL|aaamaøo
omga æmaoaa m|ou oaaa|aaaa _aCeemu. _LL±o CoaeCaamao
ÇoCao caa|m Caoaaa nmeaaa m|aaLLaa _±LLaca aaaeCu
ae|mCLa±aaa|e|mu.

Ça mao L|aoaa. Çaecaea L|aoaa CµmoCou CaacaLaaa.
Laooaa|a u|a maa|auaa maau. moo|uao. aaaao cag
ÇmaaLL|amaøCu _a om La|a maau. Çma Çm aaLL|aa
ucmuooauo Laooaa|a _LCLaaaa u|ao o|gLaaaua|aaaa
a|m|oaeaamaøu _a La|aaaou. ocmCuaaa Laooaa|o aaa
caaaaCLa eaµa|maaao cag aeaCamaøuCLaCa CµmoCoaa|o
caaaaCLa cag nca CoaaaL LaaLLaaaa eµaau.

Laooaa|a umm Løa|aaoL L||LLa|o caaea øogL± CmamaaoæcL
L|aaao o|CoaaCaaeme|c m±au. _aao. CµmoCoaaaL L||LLa|o
om o|g L|aoaa emaaqu mag u|aLCL|a ouaaaemu L||ccaa
aeuou Coaae|mu _Laau ÇmLLaa L||c±o L|aaua neamaaa.
_aCe om o|g o|aao æc eaauo e|oaaaa m±aaCeemu
caLaaoaaa ÇoCao e|oaaaa cmaCaa ae|µaCaa cag m±aaauo
mao|o Çma|aL L|aoaaaø om aae Coaoo|e|cm. _maaL±aaa
ÇoCaqaø eaoau cag m|aaaaa L||cca.

ÇemamCaooau aae± L||ccgaø ÇaCaam hi dden agenda ÇmaaCe
Coaaa. Çaem aaLL|amaøu _a|mLa| cmLcauo Caoaaa ÇaecaaL
L||aa om Caoaaaø ÇoCao cag CLa|cm L|aoaaaaa aaLLa
caLa CuoLaaaeaøa Ca|ma Coaoa|ccu. L||cca|a neauaaa
a|ccu. qaoeaaaea Laooaaa mmauaaa aaaao|a
Caouaaa|e|meaaaa. _aaea CLmuLaaau m|oLLaLL aaaamacaaaa
Çmaa Ceemu. _LL±Caamao aaaao|a cee|aaa _a|auaa
Ceemu. aaaao|a eo|LL|cu Çagu Laeoaa. cooa omaCLamaao|qu
Çmaa Ceemu. _LCLaaaaa om coaoaCaam cag a|µ|aøuCLaa
_a|a Çcaaa aaaao CLguL± Coaaoau.

_aao aaaaaau Ceg e|auaaaaaa Çmmaa. Laooaa mmeau
_CaL|aaaCo m|amma|mmaaaao. m|oaaao ǵma _CaL|aaao æc.
Cem|cu Ca±oCoooauo Laaoeaaao|o æcaau _±aCa
eaµmaCaae±mmaaaao. Laamao u|aa uaoLLøa|ao|qu _eaao
eo|aaaCaae±mmaaaao. Cµaaca ma|a|a Cumøa aaaa|o caaouaa
eo|aaaaao. a|µaø acmaaaL Løa|aaa aaoa noo|cc coaoCaaa
maaaao|qu _eaao caaouaa Çmmaaaao. om e|a|o
CoaoqeCaamao. coaoLLmaao mmea|qu _CaL|aaao maoa
a|aoao|qu Çmmaaaao. mac±a mmLLøa|ao|qu _eaao Laeoaa
eo|aaemaaaao. u|ao o|o Çcaao|o ucmCu aaaø±a|mLLao Çmmaa.

om Caoaaa ÇaecaaL L||LLamø Ça u|aeu o|aaoaaaæ±a e|oau.
caCa CLamea coaoa Caacac? Laooagaø mmCe om eccu
CLacca ÇoCao cag Coaoom±au? _LL±Caamao ÇoCao|a
maaøLmmu Laooaa Çmaøu. Laooaa|a a|µaø coaoa|o
eo|LLeaao. CumøL Løa| maa oagaøL CLaeCaamao e|oa
cmaaaCaaem CLaaCee± emu. ÇCaooau u|aLCL|a o|aaoao.

muaø u|a mamaaa Ca|ma om naaaeaaaL Laaaaoau. Çma|aa -
Laa|oaaa L||e|aaa|aCLaa moo|uao _a|au eo|aøu Løa|aaoL
L||aa Laa|oaaa cam Caoaaa nmeaaaoau cag m±e Coaaaaao.
_aaL± moo|uao _a|au eo|aøu Løa|aaoa aecm|maaaao.
aacao|.L caa|m L||c±o oaCeaa omea eaaLcaaa aeaaaCaaem
_a|o Caam a|µ|aaaa. CumCa om Lama m|oLLaLL. a|µaCa Çma|aae|a
µaaca|o L|mma ÇaCaam øµmaa uaa|| ÇaCaam o|g m|oLLaLL.
CumøL Laa|oaaa. a|µaø Laa|oaaa cag _acaaou æmLLcca.

caaaa o|aaoao emae|cca! _co| m|aeaau mmeau Cumø
Laa|oaaa|o Çmma macCLgu. camøCu ouLmau|ooauo Çaca|o
Çma|aae|a ÇmCLmu coaoao aae± a|µaø Laa|oaaa _uCLaCeag
aa|Ca a|caøu.

Çaaaoaaa _uuaao aaaao aa|auLLmaaLLcca CLao
neamaaaao. _aaaø ca|aaaa aoeaaao Coaa _auL|aaaaao.
maa|Lao|a| caa|m aa|aaa aageu oaamCa _auaa Coama Cao
aageaaaø ca|aaaL CLa|ccaaao.

_aaL|mø 1971-o aaau. LaaoaCao L|mLL cag omeag L|aoaa
amueaa _aCa o|aao. o|aao ucmuaaa.

Çma Laa|oaaa L||e|aa e|eaaau. _aøoo moo|uamaø caaaa
o|aao aaaæ±aa caLaa _eaao neaeamøo o|o aaou _aa
neau. _aao L||aaaCaamaa L||ccgaø _aCm L|mae|cca.
ÇoCao - Laooaa _oeaCaooau u|aLCL|a L|aoaaao Çooaa
Caoaa|CoCa Çaaaa o|aao camao. LaooaaaL L||aa|m e|oaaa|o
cLL±a|maøu caLaa e|e|aaCe Ceecau.

L||cca|a u|aLCL|a o|mLL _aaaa. _eaaoao m|ama L|aoaaaao
nmeaaa m±au. L|aoaa emu cag Ca|mCa Coaeaaao. o|g
Caoaao|o L|aoaa Çmmaaoaaa eoama mamao|a L|aµLL mcaøu
caLa qa _ao|ao o|aaamau.

_aao Laooaa e|oaaa|o L||cca|a m|aoLLam u|aa Cao|eaaa.
ÇoCaao nmeaaaCeemu. _eeoeaaa. Laooaa caa|m
m|oLLaLL|a CLmuLøa|aa _maL La|a Caoaaca ÇaeaaCeemu.
acauaaaa. moo|uamaCaagu Caamou m|ou oaaa|aaa Ceemu.
_LL± oaaøu m|ou _a|auaa Çmmae|caæcaa!

ÇmaL Laou aaaamaøL L|maaaa aac±qu moo|uamaø u|a
mamaaL L|maa. cLL±a|mmaaqu Ça| aaaao aocLLcmaaaa
aaCeemu caLaa _eaao neamaaaao. Lamu Lammmu aeaoau
_eaaaoL L±aaa. aaa aaamaø naeeaaao cag noCaaøu Cac
_auL|aaaaao.

aaa|moceouaa _aama Caa|a|o Laooaa _CaL|aaamaø nae|
Coaa aamCu aaaaaa Çoao. _eaao oaaL|o CeguCa øao
Caamaaaæc aamu maeae|oao. aaaeu. noaLCLa|o _eaao
o|coaa _a|aaeaao caLaaaa. qa _µ|e oaa|aøa
aaeCLaaeaao caa|m _µ|aam±aaa aam _ag moo|uao|a ua
L±ma|mmaa.

neaua|o _µ|eaøa aaeCLaeaa _eaao|a ceeuaa Çmmaa?

u|aeu aeauaao o|ma|aaL LaaaaCee±a e|oau. na|aCLaa|m aaco|
e|aa±a|o aLL|aa om o|g oma a|acaøu cag Caaam|aao muu|o
caaaaCLa _aaL LaaLmaa e|muLauo ÇmLCLau?

_aama m|aoaua|o Laooaa|o aaaao|a mmmeaoa amaaCeemu
caLaaaa moo|uao|a maa|a Cmaaauaa Çmmaa. _aaaa
Cumaaa|a mamamu cLL±aaea aaaaaoa CaaemCLaa Laooaa|o
a|e|aae|cCeemu cag aaaeu ac±aCaaem
CoaoLcmaCaae±maøuCLaa o|coa omeaaaa aaaamaø ca|aaa
mce±aaaao|o Çmaa|a|mmaea. _ma om aaaeaaaoaaa moo|uao
_eaa _a|aaaaao.

Çaa m|aaaLLmaa m±aaa, m|aaaLLmaaeu æcaa. _Ca ouau.
_aaaa _aaau. _aaaaaamcgu ÇaaaL L|maCaaooeu
Ceemu. aeCea|Ca Coama Caou aoeacLLma|ma caLa
Ca|auCLaa caaea Coaa aaLLammCeemu cag e|muL|aaaao.
e|muL|aa|o aem|oao. _aao CaamCamaa eµ|aaa
aemaaLCLaae|cca.

u|aeu Caao|aa. a|ccu|cmaaaa L||cca LaooaaaL L||aa a|ccu
ac±aa. a|ccaaao CoaoLmaaeamø maaao Caoaa|a mmLLøa|ao|o
eo|aaaCaae±mma moo|uaao. øm|LLaa a|aauLLøa| moo|uaao
Cumø coaoaø e|acmeamaaa cmLamao ugLmu u|aaae|auaa mcaa
_auL|aaa.

aa m|oeaa|amaaaa u|acco mou m|oaaao _La|aaaCaamaa
maaao øecaLacao|a euoaeµ|ao _aaaaCa Caaam
_auL|aaaaao. _eaao. _aaaamca moo|u a|aauaamaøo
gaµma. Çae Ceaoao|o emamaøa aaeaa uaaao Ceo|Camm
_auL|aaaaao. _LL± _om| Ceo|Ca q±emu moo|uaaoa
Caaooauo. CeguCa aaaa|aCaaeCc CLaa Cµaaca ma|a|a Cumøa
aaa eaa Coag e|cme|cm emaaaao.

mooCeao. Çmao Coaoao _a|auaa macCLme|oao. o|o _a|au
CLaa ucmuaaa _eaaoao ÇLL±a aaaa m±maa. _amøo
moo|uao aaLL|qu o|o aamaao|a _aaLLac eaaao maoaa aaau
a|aauaaaoL Laaaaaaa Caacaa|e|ccaaao.

_aao ÇCaooaCu Caamomaoaaa. occLL± caCaaa
CoaaCeemCua _aaaaaaau Coaam±aae|cm. _aua|aaa L||cca
aa aauaaaaa _m|e|aaCLaa. moo|uao Çga|aaa Cmagaa|a
aoaoaa|L CLaaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 29 Cu. 2006


66 aaaao|a muL|aaa aCaaau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

L|Lae| uaau La|aaaaau Caa|. 1947-u emcu. L||cca _aa om
m±Cemaaa. 1917-u emcaa|o|mma aaa acmLLac±o Çmaøu
Laooaa e|oaaa|o nmLL±aaa om aaaea aecm|ma CoaoLmaau
CLagLaL qaa|a mamao oaLa|a om o|mLL au|c±a|cu _aama a|au
oLLacaae|ccaaao.

caa CoaaCeemu. cLL±o CoaaCeemu. ca CoaaCeemu
caLCaooau cmCaaCe L||cca aauaa|aae|cc e|oauaaa. _aao
om mmm|ao _auLL|a mou _emamo CoaoLmaaea caLa omCm
LaaaaLLaaCaam cmLam. Çaa uaL cagu Coaoooau. µaaa|aaa
neae cagu Coaoooau.

cLL±aaa|gu LaooaaaL L||LLa caLa m±eaa|e|cc e|oau. _aa
L||cca Coaaao caa. L||cca Coaoeaaa Cacm qaa|a mamao
oaLa|a o|mLL au|c± Coaaao caa? e|oau _aeoo.

om Caou cag nmeaaøeamøL CLaauaa _oeaø _aCa aaaao
Çmaa|maaaoa caa|m Caoe|aaa mao|o emu. _aCe _a o|aaa
Çmaa|maa cag ucmu LaaaaaCaaecaaao. caa|mma aaa emaaqu
Çaaa|aa auLou e||aa eaCemaaa øamaaa aaaaao Çmaa Çmaa
noCo CLacmaCaae±mmaaaao. CLaauaa _oe aaaao
Cam|e|ccaaao caLa Ca|maau q.ma. au|c± aaa _m|e|LaL
Ceo|a|cca.

1. Laooaa ÇaecaaL L||aaLLma|ma. oag aaaao|a Caou. _aa
CLaa ÇoCao. ÇaCaaag _CaL|aaao|a jaea Caou. _a Laooaa
caCm eµaaLLmu.

2. ÇLL±L L||aaLLmu Çaem m|oLLaLL|qu Çmoaaamu eo|LLaaao.
aaaao|a Caouaa nmeaaaLLmu ÇoCao|o. Cuaaau 4.07.000
_CaL|aaao eo|LLaaao. (Cuaaa aaaao|a cee|aaa 4.98.000.)
_Ca uaa|| _CaL|aaao|a Laooaa|o 10.000 aaaao eo|LLaaao.
(ÇaCa Cuaaa _CaL|aaao|a cee|aaa 7.26.000.) omgauaaa
ac±aaaLLamaaa ucmuooauo. Le|a|ao |a|a|qu Çma cmLaCc o|aaa
emu.

8. CµmoCoaaaau _aao amm|aoo Løa|ao|qu øm|LLaa CLaoCou.
CLa|a µooa CLaam Çcaao|qu CLmuLaqu _CaL|a a|m|oaeaao
eo|aaaCaae±maa|maaao. _aCLaa|qu _aCa 1.06.000 _CaL|a
moo|uamu om ocou aaaamu æc eo|LLaaao. _aao ÇmaL Løa|
ÇoCao|a eoCua. Laooaa|a eoCua aaLLcuaccaa. L|aoaaaø|a
Çcu caLaao ÇLLøa|a|a m|aeaaa acmLLam mmeauaa qaa|a
mamao oaLa|a eoCu Çmaøu.

4. Cmae LaaoeaLLøa|. aa Caoaa|a eoaa|o Çmaøu.

6. ao|o uaoLLøa|a|a CumøL Løa| mmeau La||meamø cmm
Løa|aoaøu. ÇLLøa| _CaL|a Caoaa|a eou Çmaøu.

Çma qma aauaaaaao u|a aeauaaa øm|aaaCaaomaao.
LaooaaaL L||aøu e|oaaa|o mao maoaa _a|aaajaeuaa qaa|a
mamao oaLa|a eaa|oaa Ceo|a|cLLcc a|cc eaae Ça.

Çma _m|e|LL Ceo|aaa ugaeCu Laooaa _CaL|aaao _aau cma
_auL|aae|ccaaao. macma aLLaaa|ao Ce±aaa. aee|Ce±ao
ju|aaL L|omaa. aaa|ao eaa|o naamaa. Lma| ea|a Caacc. æccu
æccuaaa aaoCam|aa qca Caacaa|aaaao. qCaa. qCaa cag
aam|aaaao. Caou aecacLLma|mCa cag _om|aaaao. _m|aaauaaL
Laooaaa ÇLL± aaCaa LaøCLama|maaaCo cag _ma
LouL|aaaao.

aaa CacLa?

_aCa aaaao|a maaa|o m|uua|L Laaaa mmm|oe CLaoa aauL|aa.
aeae m±a acemaø mam| Coaaaaaao. L||cca Çmma a|ao
Cmaaa| eeaau Ca|e|aaaaao. q.ma. oaLaa _aaaaa Coaaaaao.
Ça|LLao L|uam|aCaaooLLcca. jaaoao _oaa|aa. emao|o
Le±aa _m|e|aaaaao. noCaaøu o|am|aa|caøu aaao ncaL|meaa
aa oCaaaaaamaøa a±au cma|aaaao. aeea uoa æ±a æ±L
CLo|a ao|aaaaao.

CoLcuLa uaau æ±a _CaL|aaao|a _ao|ao naaucca øm. qaa|a
mamao oaLa|a Çmaa aauaaaaa mmm|quaa m|aaa|aaa. Caou
aecacLLmea|o aaamaøa ao|æco ouuau|oao cag
Ca|e|aaaaao. Çaa L|ae|aoeao caauaa|| Çmaøu cag aaaoao
aa|aaaæc m±ae|oao cag uammauaa coo|aaaaao.

_aaau aamu CLamcLmaae|oao. om m±ecaaaa Çmmaaaao. 29
meuLa. 1947 _ag q.mae|a CLaaaøm æ±aa. o|mLL au|c±a|a
aauaau uaaa eaaCamLL mcaaLLcca. mLLaa mag _aae
qcmao. CLaaaa?

_g _eac _CaL|a Caoaamu aaLa. _Laaa|oaaa. =aaa. a|o.
amaa| CLaam Caoaamu aauaaaaaø ca|aaa eaaao|aaa.
_LCLaaaaa aama|au CLmm Caoaaoaa Çma|aaeu Laa|oaagu æc
Laooaa aecacLLmeaa ca|aaaa.

_aao _a|aa Caoaao cae cag LaaaaCeemu. _Cu|aaa.
_oa|Cao|aa. aaca. Coae|aa aa|aa. L|aaao. Cmaaoaec.
m|ao|oama. oeca umgu CLaoma.

Çemgo _aama øµm|aoa|o Cmaaoama. m|ao|oama. CLaoma ae|a
umm _aaaa CaoaamCu uaa|aaa|µaa|a ceCea eaoaaaa
CuaLLu L|±aaaCaae±mmaae. ceCeCa Çooae|ccaqu Çma
Caoaamaø uaa|aa a|µaa|o cCaa om e|aaa|o aua =mLacac
nga|LLmaa|a aac±aCaaoo Çaa om omaaLLuaaa ama|aaaao.

Cuqu _Cu|aaa _ma _e|a|o Çmmaa. L|aaao Çmmaa. Cuma|a
ae|aaam±aaa oaa|ao cag eme|aaLLcc Caoaao _ae. _aaaaa
Caoaao m|møu _e|a|o m|mLa aaamaø cma eaaa|oaea oaLu
aaoau cag Çae ama|a|maaoau. ummL± LaooaaaL L||LLa|o
m|ao|oamaaøu _oa|Cao|aaeaøu Ceg caa _aaam Çmmae|c
m±au? Çaaaaaøu qCaaLL|a Caoaao|o Çmma _oeaCaooau
_aCa aaaao æc _eeoeaaa a|acaaa.

Ça Çeeag Çmaa. aa Caou nmeaeamø _aaeaa qcco|aa
CaoaamaCaooau Laooaa|a aaaao umaaauo mam| Coaoo|a a±au
cma|aaaao. m±ma Çcaamaøa aaao L|aa|m|a|aaoCa Cm|o _gLL|
mam| Coaaaaaao. ÇoCao nmeaa L|mø. _ma Caoaamca
m|amaauaa _ao|ao nmeCaaooa aaaao e|muLeaaa maaaaaCe
Coaoo|agLL|aaaao. LaoLau nae|ao CoaaCaaooeu _aaeaaau
Caamaaeu cLCLaau aaaao aaaa cag Ca|e|aaaaao.

_CaL|aaamaø _± ea|g Lmm|aCaaem c|maa. aamaca ju|aa aaa
Laa|cm. aamaøa CaamLLa? _eaaoa _omaoCaa. aamaoCaa
CacLamø om maa| Çooauo CLaae|ccaaaa aaa|mocu. ca|aaa
eaaao|aa L|m _CaL|a Caoaao æc uoqaac± m|maa aaaa|a.
aaaeu. _ma m|u|cu eaa Laooaa L||c±o _maaaø ncLcc
om Caou. om Cooa|aaaaaaaaaaa q.ma.e|a o|mLL au|c±a|cu
CLagLaL oLLacaa. L||aøu e|oaaaa maCamaao
CoagCaae±mmaaaao.

_LL±a|maa. L||cca. aaaøo Coamauaa om aaoa|aa
caaCeemuaaaqu Coaaoau. cLL± Ceemuaaaqu L||aaoau, aaa
CacLa?

aaaua m|aaaaamu o|aa|a m|aaaaamu Laa|auaao amc±L Laeua
CLacLLcca. _aaaa emou aocLLcc aaaao Ça|Cagu
m|uua|aaa eaµCeemu caLaaaa _maa aaoaccaa|a oCa m|aaauaa
Çmmaa. ae|aeu q.mae|a o|mLL au|c± eaamao|aa a|ccaa|aL±
LaooaaaL L||LLaao _CaL|aaamaø cmaa aocmu emae|caa,
_eaamaøL CLaauaa m|oLLaLL ÇmaaCe Coaau cagu
CoaooLLcca. ÇoCaao nmeaaa|aL|a CaaeLLccao coao
e|oaaa|o Caamou ug _ae CoaaCaaoooau cag m|aaaaaaaCo
ae|a. CaoaaaL L||aøu e|oaaa|o u|aeu aauaauaaCe Çmmaaaao.

mmm|aoauCaam LaaLLCaamao. q.ma. _ag cmaa m±e o|aaaCa.
cLL± _CaL|aaamaø _a aaaueCea. _CaCLaoaaaa aaaamaøu.
Çaca|o _eaao ueae e|cm Lo _a|au emcaaoaa caCaa
CLaae|cceaaoaaCa caa|m om ømmooacm Çooauo Çoao. _aao
_eaamu aocLLc±maa|maaao. qc qc e|accLLc±maa|maaao.
ocoaaeaa|o na||µLaL oma|aa Çau _a. oaaa om m|µo|ooauo
eaµmaCoooau amm|aCaaeCc Çmmaeaao.

caaCea Coaa. cLL±CaLL±Caa aaa aaaaCaa L|±aa aaao aaae
maeaaa|aCaaooe|mmaaaao. mooaaaa. _eaamu mamaa Çmaacmu.

L|aoaa _aCe _oo! ca. Çma|aae|o|mma Laa|oaaa L||ae|oaoaa?
ÇCa ÇaLL|aoaaaaCa aaaeu? L||e|aa ouaaa|o aoeaaao Çaøu
mcaaaaaa Coaaa. caaouaa na|aLLo|aøL L|møaaa _aua|
a|muL|aa. ÇCaooau caøaaa Çoao? cmCama Caou ÇaecaaL
L||a|mCaa. _aCaooau aaau Çmaaaaaa Coaau. Ça caa Laa?

Caoe| eaoau. m|aaauaaa. e|oau. _aeu _oo!

q.ma.e|a o|mLL au|c± eøaao|aaL± L||aaLLcc Çm Caoaamu
mc±aCaaooauo _e±maøuaaao cmaL L|aoaaaCu Çmma|maaaa
caLa neauaaa. _aao mcmaa caa?

'aaaaao muLaaaao. _eaao øµoo|aaaaaao, oa|aaaaao!
aaamaCaag om Caou nmeaøu eaaaaa _eaao _aua|aca
ÇmLLaaao. _LL±Caam Caou na|aae|ccao. ugaeCu
_CaL|aaao|a ua LacCamaa. caao|a m|oLLaLaL
_La|aaaCaaeme|meaaao!'' cag _aamaøa aaa|a aam|aaaaaaaao
Laooaa|a _CaL|a moo|uao.

Ça Cegu amLaa cagu Laaa|o noga|maaao cagu aaaao
Coaaaaaao.

_aao _aaaCa mcmaa? omCaaCu Çooauo aaaao muL|aaa
aCaaau Coaaaaao. aaoaua|am|a aaao|aaaCaae±mma
_CaL|aaaao qc qc e|ac± _eaao|a Caoaaaau
_La|aaaCaaecaaao. cma _aL Caoaao oaga|aem Laooagaø
_aaeaaL CLa|o m|møu cag CoaooLLccCaa. _Ca moo|u
Caoaaao øµoo|a|o eaoaaL CLacm. Coama oCaaaa Caouaa
Laooagaø ca|aaaCe _eaaao _e| a|ac±aaaao. maaaø cquL
eaeaCLao. _La|aa m|oaa|o _oamaøa Caamou LaøCLacma
Caamaa. _ma ouaaaaøa a|mLa|LLmaa|aaaao. _LLmu _eaao
uau LacCamaa. Caamaa Çcaaaoa a|muL _La|aaaaao aaaao.

ca Çeaao ÇLL± Çmaa|maaao? cmao oaa| Çeaaao ÇLL± qaauo
øaaa|aaa ucmu o|ma|aao Coaa|ma? ca Çeaamaø ucmu
Çace|cauo Cemm|aa ucmCu CLmgaama|ma? o|aa|aaaao u|aeu
aaaaLLcc Çau _a. _ma CegLL|oaaa o|aa|aaaaa a|mLL|a
aaaøa|maaaoa?

_amø _LLae| Laooaa _CaL|aaaoaaa a|acaaaaaoa? aaøoaaa
Ceagaa m±e Coaa Cµaua|aa ca e|cme|ccaaao? _a|aaaeaaaa
aaaaao c|aCa Caaam Coae|aa aa|aa ua ca _eaamaøL
Laaa|oao? Çaa qCaaLL|a Caoaao _aaaaaau ca uaa|aaaaao?
e|cme|cm q±LCLaa Caoaaaøa a|muL eaµemaCLaau Çmaau mc±
_aeaeaa Laµa oCaaaa Çauaa _CaL|aaaao ucmu ca ÇLL±
mcaa|aaaao?

_aaaa aaa. _aaaa aeaao|au. _aaaa Coaaaa|a noomu æc.

mam|. ømau |LCLaacca 2 µ9a. 200667 ÇoCao naau

m|oCuooau aaau - La. aaaea
Laooaa _CaL|aaao. aaaao uaaa CaaaoCem|a aaaøaoaao
mcaa|aCaae±mma _Ca ouaaa|o. L||cca qa _m|e|LaL Ceo|a|cca.
Cu uaau 16-u Caa| (1948-u emcu). Laooaa|o|maøu aaa
amLLaao mmeauaa eaLo CLmgaCaaomu caLCa _ma _m|e|LL.

_aaea Cu uaau 16-u Caa|aca Laooagaøu L||ccgaøu cmao
ouLmamu Çoao. Çaecau noaLCLaa aaou Caacaa| L||cca|a
aaoa|aaa Çmmaemu Laooaa. _ag mao aama|a mam caLCa Çma
_m|e|LL|a CLamo.

Çma _m|e|LL Ceo|aaaau _CaL|aaao|a CaaLu nooaccaaaa
Caacme|cca. aeue Ca|aauo _eaao aaaaaoa aaaa
_auL|aaaaao. _aauLaaaa Caoaao|o ÇmmCaooau acgaø
_aaaaao eaaa|ema øe|aaaaao. LµaaCu Çooaaeaao æc
aLLaaa| cma| aee|o Lcceaaaoo acmaaooa Caacaa|aaaao.

Çamø _g eaaaao maaaaaCe. Laooaa|a L|m Løa|ao|o|mma
aaaao aamu CµmoCoaaa Cmmaa m±aaaL± u|aa amauaaa
LaaaaLL eaoaaaao nmeaaa| aeaae|ccaaao. CµmoCoaa|o|mma
Ceo|Ca aamu a±au _gLLm±aaa. aa|cuaea aaeo Coaoo|
_gLLoau camao _aeu m±aaa. cLL± Ceo|a|o|mma aamu
noCo CLaa m±aaCaa. _Cauaa|| mamaø noCo Çmaøu aamu
Ceo|Ca CLaaeu m±aaa. um| aaaaea maa coaoaaa
aaemeaaaCoaaaao nca±aaao acmaCaaooLLmeaaao.

caaaaa L||c±o aaeoaao LaaaaLLaø Çmmaaqu _CaL|aaao
u|aeu oauaaa|auaa _eaao aee|o ueaea ae|e|cm. auaaaa
uame|caaaoL Laaoeaaao|qu moLaaa aamao|qu _cama
uaaao|a a|aoao|qu. DZma acccaao|o aaaau Caae±au
_auaaaCaae±mmaaaao. _aaaaCa ommaaao m|gaa|. aaaaea
mamaøL La|aaa ema|maaaoa. _ooa ma|o|mma aaaaea. cma
eaaauaea Ceo|Caga|maa cag aea|aa nca±aaaL CLaaa
aaaøeaaao.

aaaøu aeaa|o ucmuaaa aee|o Lmeaaao. _maa e|aa± _eaao
caCa CLaaaaao caLCa Ca|aaa. _CaL|aaao|a uaaa|o Çmma
CaaLmu Ceamu _eaaao _aaaa e|aaeaao CoaoLcaeaaa!

Çaaaaa aa|aaaaoo Coaaeaao Laooaaaa _CaL|aaao ucmu
_ooa, Coamao oCaaaaaao aaLaa|o oaao aem o|maa Çaaa|a
_aauLaaaa mamaaoo Coama _CaL|aaamu _eaao|a nae|aø
_LCLaa ema|mmaaaao. øm|LLaa. o||aae|o|mma o|o _a|au CLa
ema|mmaaaao. =aaaa|o|mma cmgg CLa Caaec om ømCe aa|aaa
ema|mmaa. ca|La|o|mmau gmamuLa CLa Laooaa _CaL|aaamaø
nae| Coaeamaaa _aaaamca ema|mmaaaao.

ÇoCao nmeaøu a|au Cmmaa Cmmaa. Laooaa mmeau Lammu
_a|a|aaa. uaao Çga|. cLao uaaaao|o Laooaa|o|mma oeCeam aa
a|aaumu mam aeaaaCaaem aaaaLLcca.

_CaL|aaao mao|o aaeo m|aoaaaaoaaaa aaaøeaaao. _aøoo
CaaaoaCaacaL Cooa|aaaao _µ|aae|cm. aaeoaaaoa
ac±LCLacme|meaaao. _aaL|a a|aauaaaøo gaµma aaaao ua
aaaøao mcaa|e|cma aaeauo CLaae|meaaao. Çaaaa _eaao
CumCaaec macmam.

cLao 18-u Caa| _aa =µa (Kf ar et zi on) caa|m aa a|aauaaa om
_aLLLac øµmaCaaeca. CLaoComaøa CamCa Çmaøu a|aauu
Ça. amm| eaoaa _CaL|aa aoaaaaaaao Cuaaau 400 CLa. _aaqu
a|aauaaeao|ao aaaaaa Çmmaaao. _eaaao ncCa _±aaa
aaaa|e|ccaaao. eauaaca uemu Cuaa|a _CaL|aaao oCa Çae|o
gmgLLaa aaaaao _aCa Caaao Coaaaaao. ae|a. oaeacma auaa
gg aaaaaoau e|aoa|o m|maaeaa Çama|aa aLLaaa|aao acma
Caaamaaao. Çmaa aaco|aaL LaaLLcmu cmaaaCaaecaaao!

CLaaeaa. Çuuaa||aaa aaaøaoao CeauacauCLaa. ÇmLL|caaa
e|cm maama. LaaaaLLaa Çcaamaøo Coage|meaaaa aaaao|a
ÇaoL. _aa uaaa|o Caaemaaa _aLao. aa a|aauaamaøo Løma
aaaa|aCaae±mmaaaao. cLL±aaea Laooaa|o|mma aaaaao
qc±e|cCeemu caLCa _eaao|a Cmaaauaa Çmmaa. aaaøaoaaoo
ouao|aa m±aauoaaCa qCaaLLae|o|mma q±emaaaao? _Ca
aaaøaoao mou Laooaa|o Çmmau _eaaao e|ac±e|coau cag
m|aaaaaaao _eaao.

_aao aaaao e|oaaa|o Ça u|aLCL|a aLLaaeaø caLa
_CaL|aaamaø _LCLaa L|ae|oao. _eaao caa|mma aaaa|aaqu
Laooagaø q±emeaaaCo ae|a. Laooaa|o|mma ÇaCaam Çcaaaø
qmeamøa aaaaaa Çoao! _±aaao a|mLL| _±LLa. m±aae|ccao
amaaaaaCaaoea. _aeu m±aae|ccao _±Lmea. na|a CLaa|maa?
_aeu Laooaa|CoCa CLaacmu.

_LL±Caam uaLLaøeaaaø emae|c±mmaaaao. _a|auaem aaouaa
q±a aaoaaeaao _ooea? ÇaCaam qccaaaø _eaao aaaaaa
Çoao. ae|a. _CaL|aaao|a aaaøaoaCoooau aamaao|a ca|aLLaaa
cag aaaao m|aaaaaaao.

aaaeu. cLL±a|mmaaqu Çagu o|o a|aaao|o aama|au
emae|cLCLaa|ma, ÇoCao caa|m aa|mam nmeaa|e|cL CLaa|ma. aa|
_aoaaau. aa| aageu. aa| CLaoo cag oao Cooa|aaamca
eaµLCLaa|maaao. _LCLaa Coaaaaeaa La|o± Caamaaao CLaa|mg
cagaaa _eaao m|aaaaaaao.

aaao aaaøaqaø _eaao Lama qce|oao caLaaaa
_CaL|aaamaø e|mma mao _±. _eaaoao muLCe m±ae|oao.
aaaaoa ca|aaa m|ma|maaao? aaaaoa _±eaaa|aCaaem e|ma|maaao?
aaaaoa qcauo Çmaa|maaao? ca|o. o|aa|au ac±aaac±a
neauao cooau CLaaaa? qcLL|mmaeaao _ooea _eaao? ca
qcauo Çmaa|maaao?

_eaamaøL L|ae|oao. _aCe. Çagu CaaLu aaoaCam|. Çagu
naa|auaaa aaaa _auL|aaaaao. Lo a|aauaao|o Çmma aaaaao
e|ac± e|ac±a Caaamaaao. _Caouau. aaCL|ao. ao.La. caa.
µa.La. o.CLa CLaam _CaL|aaao|a Caacac CLaam maaaaao
aaaamu aaaa|a aaLLmm|aCaaecaaao.

mao Cmmaa Cmmaa _CaL|aaao|a µ»au _a|auaaa. Çagu _o
Lou Ceemu cag ama|. CµmoCoaaaa aaLLamaaa m|gaa|aeaa|mma
o|o _a|au CLaaau aaaao|a ø±a|mLLaaoa aaaøu Le|a|o
Çmaa|aaaao. 1947 meuLa Caacaa|. ÇoCao L|mma a|au eaa
Cuaaau _maa|au aaaao Laooaa|o LmCaaao CoaaLLccaaao. Ça
Cuaaa aa uaao Caaaaa|o (Laooaa|o ucmu) om oae|a|au!

Cu uaau L|mmaa. ocmCuaaa Laooagu Lam|aCaae±mmaa. om
Laau. Laooaaa e|cm maaeamaaa L||c±o amLLao
aaaaaa|aCaae±mmaa. ugLaau. _eaao cLCLaa maaa|maaaCoa.
nca±aaa noCo Løma aaaaao aLoaau Coaae|mu Cem|aca
_CaL|aaao|a mcLaø ema ca|La. ±aaaoCµaaca. o||aa. CoLaaa
_a|a Caoaao|a aageaao coaoa|o _e|eøaa m|ama.
_eaamaø nae|aaa. noma Laooaa|a aa|aaa aageaao
_aaauaa|aCaae±mmaa.

Laa mao. oaLa mao. ccm mao. cmmao. _gmao.

a|æCaag L||cca. aa amLLaao e|oaa|aCaaomu a|au Cu 16
_oo, Cu uaau 14-u Caa|Ca eaLo CLmgaCaaoeaaa
_m|e|aae|cca.

mm ÇmLaa maaø ue| Cmaaaaø maaaaao aama|au! ÇoCao
naauaøu a|au om mao maæc±Ca emae|ma|ma! _CaL|aaao|a
_eo eaµaaa ommao maæc±Ca _auLuaa|e|ma|ma.

Çaa aamCu ca|aLaaaae|oao. aama|aaaaø cag om mao
øm|aae|cm. _aa ommao maaaaa uamm| _auaøu eµaau _amø
ma cLCLaau Çmmaa|oao. L||cca ca _LL±Caam m±ae
cmaaa, ommao maaaaa _aaao Coaeaa mou caa oaa|aa
m|aaaaa caLa _LCLaa aamaøCu Ca|aaa.

aaaao|a _ao|ao aaoeaamu aagea aoLa|amu _eoa _eoauaaa
æ±L CLo|aaaao. Ça|au L||ccaa muL|aCaaeCca.
ca|aLaaaaaCaaeCca Çmaa m±aaa. aama|a Caou a|acaae|mu.
_a|o omCaau|oao. _aao ÇoCao aaaao|a LaaaaLLaø mao|o eµ|
Coaaaa Ceemu. caa Coaaoau? cuuaa||aaa e|aau eøaaoau?

ÇCao aaa|a (Yi gael Yadi n) caLea _LCLaa ÇoCao|a aageaa|a
maaaua aoLa|aaa Çmmaaa. _ea CLaø|aa|cu Coaaaaa. 'Ça
oeao. muu|cu CLaa|a _aaLou a|acaaa. ca||L Lacao mm
Loaaca Çmaa|ama. mua eaaao uaLoaaa ucmCu aeaaL
CLa|ccaa Ceemu ’ .

neaua|o. u|aeu neaoo|uauaa øµm|ao _a. auaa _a|aaa
cegg emcaamaø maaa Caauaa|aL Lacaa ca|aaa aaa aoLa|
Laa CaaoLa mcaa|a aaauaaa. _amø ma aaaao au Caoaaaa
aaLLamaaa mcaa|a aaau. _aaaa mec ÇacCeo|aøL L|mø uemu
aaaao aua Caou caa|m CLmu|aaaca. _aaa aaLLamaaa om
aaau Coaae|mmaaaao!

Cu uaau 18-u Caa|. 1948-u emcu. CLmuLaoaa L||c±o amLLao
Laooaaa e|cmL CLaae|c±mmaa. maaaao CLa±aauaa|| _aua|a|o
Çmmaa. CLama e|±maao aama|au. CLama e|±auCLaa ÇoCaqu
L|maøu! _Ca CLama e|±auCLaa _CaL|aaao aaaaeu
_auL|aae|meaaao!

ÇoCao L|maøu omCaaoaaa _gLe|LLaa? ca|aemu aaaaaa
m|aaaaa aeaoLLmeaa? aaaaa|o caa _aLCLaa|ma. ÇoCao|a
aageu Cµa|aøua? _ooa maaø Caoaao|a aaeaca aaaaLCLaa|m
Laooaa|a _CaL|aaao Cemm| CLgeaaaoa?

aamaøu Ca|aaa. caaeu mcaaoau. cLL±au mcaaoau.

Cu 14. 1948. e|±mae|cca _aama a|au.

mmaaa mao Çaeca _aaaa L||c±o aage eaaamu
CLaae|c±maa. _ag aaao accaaaco|aaa Laooagaaaa L||c±o
ao au|oaa ucmu CµmoCoaa|o Çmmaaa. aa _qeoaaaaL
jc±aCaaem. oLLacaa Cee±a aoaaCeµaao n|aeaao|cu
oLLacaae|cm. aaco|a aaCamaaaaoL CLacme|cm. CLc±aaa
aaa|aCaaem aaaac±e|cm ee±Cam|aaa.

L||cca|a mLLa emc _co| _ma e|aa±aca om m±eaø emaa.
Ça| Laooaa cag om Caou Çoao. ÇoCao - Laooaa cag Çm
Caoaao. Çma|aa - Laa|oaaa uaa|| _aeau _eac Caoaaoaa
Çmaøu.

neaoo| nacma CLmaCamaaa ameu LaaaaaCaae±mma ouau.
ao au|oaaa eµ|agLL|e|cm. _eoa_eoauaa Cco _e|e mamaøL
CLaao Coamaaa ÇoCao|a _ao|ao aaoea CLaø|aa.

Cmau L|mLao oag _a|a|mmaa. _m|e|LLaaaa ouau
Cmmaa|aCaae±mmaa. Çga|aacc mce±aaaao Ceauaa mcmaa.
ø|aa aa oaaaamca aoma CLo|aaa. 'LaaaaLL cmLamao aaaaa?’
cag aagea aoLa|aaoa CacmaCaaecaa.

cooau aaaa cag _aau oaeCao u±aaeaøu Laooaa|a
aaaamaøu _ma _m|e|LaL Ceo|a|ccaa. "Çag mao ÇoCao
L|maa|ma. aaaao|a Caou."

_maa aeaaaaaaa aaaa|mma aaaao. Laeoaa|o qCeag _ma
aeea e|ccaaao. øa|aa. _amaa æaaa±aaaao. omeaaamea
ac±aame| _aaLL L|uam|aCaaecaaao.

ugLmu Laooaa|a _aaaa coaoao|o|mmau _aLL Lacao noCo
gaµa Çga|aacc _aaaaaaoo CoaaCaae±mmaa.

mam|. ømau |LCLaacca 9 µ9a. 2006


68 aaau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Çaecau noa aaau _auL|LLamø maaa _aL Caoaao cag
aa|aaa|Ca mamao a|acaaa. auaa 1860 emcaao occauaa.
amaa|aL CLaao|a _aaaaoaaCe Çaama _aL Caoaao _aaaau
Çmmaa. _aaea. _aec Çooau|a oauaaµµ|au. Laooaa. =aaa.
=aaa. CoLaaa. o||aa cag aem Caoaao nmeaaCaooau
Çaecau noaLCLamaøu L||cca e|ac CLmmamøu L|møaaa. _amø
ma oCa CLaaa. _aaaµ Lo o|mmaaao. _eeoeaaa.

mao umgu Çaecau noaLCLaaaao oc± LoCeg _CaL|a Caoaao.
occauaa oauaaµµ|aaa|o|mma L||ma aama|a Caoaaoaa|a. Laooagu
_LL±am aama|a Caouaa _a|a|maa Cee±aaaaa. _am±aauo
CLaaaa aaaeu. L||cca nae|aca aaaao _aCa mmme| Çcaaa
m|aLL|aaaaa.

Çmaa CaaLuaaa _CaL|aaamaø. m|aaauaa CaaLCu camaqu Ceg
eµ| Çoao caLaao. qaa|a mamao oaLa|a o|mLL au|c±a|a
L|maaaa|a CL|o q.ma _m|e|aa Laooaa. ÇoCao coaoL L||e
mce±aaaaa uaaaaøo omeag cmgaCaaooa aaaaaa|aaaa
Çmmaaaao. aua ca|aLaLL La|e Coaa aaaaaaa Caacaøea. m±e
cLL±aaaaqu q.ma. L||aaaCaamaa m|ou cLL±au ÇmaaaaaCa
CLaa|ma cag _LLae| _CaL|aaao m|aaaaaaao.

aea|aaeu. Çeaao Laco|aaaaaao _ooa. aoaaaaaaao _ooa.
_aauLaaaa _aL Caoaao|a aaeaca aaaaa|o LaøCLma aou
Coameaao _ooa. uamaa. L±LLm|Cea. _ao|ao ceeCua. eaµ
eµ|Caaæc Çooaa _±aacm eaaaaa _CaL|aaao. Çeaaoaaa
CLmuLaaaua|aa. Çeaamaø neau m|oeaaaa cmaao CoaooCea.
eµ|mcaaCea. _m|eaaao æmCea _aamaø aamu Çmaae|oao.
_aL Çaaaaoeaao cag _m|aLLcc om o|oa aaau øm|aao
o|ma|aaL CLaae|ccaaao. Çaoaeaao cooamu a|acaa _aaaaaoa
aaa|aCaaem. 'aaaaao oµ|aaauo eauacCca’ cag Cco _e|ae
Cmaaa| maaa Caacaa|e|ccaaao. Cmaaao|ao. eaaaCaaa. CLeao.
øµmaaao _a|Caaaa noocaa|a ÇmaL CLmuLaaau _aLaao. aau
eo|aa ema Cumøaaaa umgu aaoa Løa|ao|o ecmaøo Laaa|aL±Ca
caa _øCua cag auaøo cee|Caee|L LamaCaae±mmaaaao.

Laooaa - ÇoCao L|aoaaa|a meaaao eaoag caLa Çma
Çcaa|¢oaaa Caacaøa|ma.

om Laau _aLao caaeaøCua cag _mo| mmaa|aCaae±maa.
ÇaCaam Laau. ÇCa _±aacm eaaaaaao Coama ÇoCao aaaamu
ÇCa CLaoaaaa _mo|aCaae±mmaaaao. caa _øCua?

CLmuLaaau uaao|a Çma _ooaaaøu o|gLaaau eaaao umgu
Laco|aaaaaao|a CaaLu umgu aCeoaaaøu m|ama ÇacCeo|
Çmmaa. cLL± _CaL|aL Laco|aaaaaao. aua CLmuLaaau uaao|a
uam|ao caa caLaaa Caccm|maCaaoo e|muLe|oaoCaa. _Ca
CLaoaaaa CLmuLaaau aa uaao|a amaaaau ÇoCao|a _aCoa.
ÇoCao aageCua _maa ameaa|o CLamcLmaae|oao.

aaau cag m±e Coaae|ccaaao. _eeoeaaa.

ca|La. CoLaaa. Cµaaca. =aaa umgu o||aae|a Lacao om Laau
LaooaaL CLaaao|amaø _aaeaa m|ama. ca|aLLaau ÇoCao.
_ag L|mma ÇoCao. _amø ma _eaao aa|Caam Caoaaaa
aeca|oao. aa|Caam aageaaa aeaaL La|mo|ao|aaL CLmu
aaaaaaoo oma|aaau|oao. CLaaaaao mce±aaaao camao caa
caLaaCa _maL CLa|a Çga|a|oaaa _eaao _m|aLCLaa|maaao.

Caao|aaL Lamaao. Cu 14. 1948 _ag ÇoCao L|mmaa. ugmao
_aaea Cu 16-u Caa| Çma aaau _auL|aa|ma. _aeu om mao.
omeaa. om uaa aao aaauoo. om mm emcaaa e|maaLCLaa|m
aaau.

Çaaaa Caoaao auau _a|LLaao cLL±au Cemm|CLmge|mCeau
caa|m muL|aaa. Laooaa CLaaao|amaø Çmmaa. aua øamma
CLaaaa|mau. o|aaa aaoau Çooaau. e|aau eøaaa Ca|aaaa
CLaam _aaaa øamamCu om CLamc±ooauo CLaøu cag
_eaao ca|aLaaaaaaao. ocmCuaaa _aL omaaamu ÇoCaqaø
ca|aaaa a|aem m|møuCLaa Cmmg maoaa aeacaaaa Caoaaao
caa Coaae|c m±au cag _eaao m|aaaaaaao. cLL±aaea
ÇoCaao aaaaa|o Caama±LLa. om aaa e|cauo _aaaa CLaaau
Laooaaa e|cm qc qc e|acmea. Çaaaa _CaL|aaao|a a|ccu.

aaaaaoL CLagaaeaa. _eaao aua _ecaem aaoa aaeaa
aa|mam caLaa _acmae|c±mma ua|µoo| CuCoaaa|a|mmaaao. aaau
øm|aa Lau _eaao|acCa CL|aaa Çoao. Cµa|aaaqu o|. Caammaqu
o|. aua Caou auaø nem caa|m ceeuaaa _eaao|cu Çmmaa.
omCeao aaaaa|o Caama Cm|ccao ÇoCao|a o|o Løa|aao ǵaa
Cm|coau. ÇmaaCe Çmaa|ma q.ma. oaL. 'maao eøaao|aa m|oaaa
_La|aae|ccaaao, a|muL eaaa|aCaamaao’ cag Cacaeu _eaao
o|aauaa Çmmaaaao.

ÇCaaa øµmaaaaauaa Çmaa|mCa cag Caaamoau. neau
_aaaa. ÇoCao|a mao L|aau uma||aaaL CLagLCLmm Cce|c CLa
ø|aa|cu _eaa _auooaae oaa omaaa Çma uaa||Ca
Coaoo|a|maa|maa.

_a|mg. Cu 16-u Caa| aaau Caacaa|e|cca. mao øem Cco _e|e
ma|o ema e|muCLaa ue| aaao 9.16. eo|aa om LaooaaL
CLaaao|. caa|mma _eaao mmaøo mmme|a|maa|maaao caLCa
mao|o ÇoCao aageaaaøL L|ae|oao. Cama|o|mma ca|LaL
Lacao maCam| emaCaae±mmaa. ecaa|o|mma CoLaaa umgu
o||aae|a Lacao. Cuma|o ±aaaoCµaaca aageu. ecCuma|o|mma
=aaa aageu. a|µaøL Laau Lmm|a aeaoCa Çoao. uaa|a
aaaaacaoa aac±qu cma aageaa|a Lou _a|auaa Çmmae|c
m±au?

ÇoCao mao|o amaaLL mce±aaaaoaaaaaa CumCaaeca. mao|o
aaa coaoaaoL Laaaaaøu e|oaaa|o u|aaae|auaa aeau
Coqaa|aaaao. aageaa|a om Løa|aaL L||aa coaoa aaeqaø
_gLL|e|cm. ÇaCaam Løa|aa Cco _e|e|CoCa
aeaaaCaaecaaao. mamaeaaa om L||aeaaaa aaaøaqaøL
LaaLmaa|aaaao.

Çma aaaaa|o ÇoCao cLL±o CoaoLma|ma caLa u|a maa|auaa
e|oau. _Cu|aaa mao L||cca eaa. L|aaao mao CLoµ|au eaa
_aaaa Caoaamu _aaaaaa aea|aaaCaae±mmaa. cmao
ouaaa|qu aaa Ceemuaaaqu nae|aø eaoau _ooa Cuoa
oau|aaaaaCe Çga|eaa æc Çmmae|coau.

_aao ÇoCao aaaaa|o Cemm| CLmge|muaaao ocmCuaaa
qCaaLLaeu ÇoCao e|oaaa|o omg _aaamaca
mcmaCaaooCee±a øµm|ao _eo|au emu. CLamcLmaaaaaa
Caouaaa aaaaa aac±aCaaoo Çma aaau om omaaLLu cag
m|aaaaaa CLa ø|aa. ÇoCao aageaa|a e|aau. _eaa Çma
ceeaaaaaaa L|aa|Lo|aaa.

aaau ømL|±aaa. Çm Lmaao|qu u|aa amauaaa aaaaa
Caacaa|aaaao. Laooaa CLaaao|aaoL CLagaaeaa _a eaµea
oaea aaau. _aCe auaø qaoe maø Ca|ma Ca|ooa CLaaLLa|mo|
mamaaCa _eaao _a|auaaa aaaaecaaao. ca|aLaaaa Cmaaa|o.
Çcaa|o aaaøao mcaaea. aaa|o ÇmLLa oCaCaam macm
Ce±øeCcaaaaqu øammaa quLa CLaaaaea Caaoqu eaaa|oaaa
_aaaL LaaLmaa Ceemu caLa|o _eaao u|aeu nga|aca
Çmmaaaao.

nae|aø ema LacaaoL CLagaaeaa ca|La|a aageu
ÇmmaemgaøoCoCa omg acmaCaaLLaa aageu cag
CoaooCeemu. ÇoCao Lamaau _amøaaaa.

øemaao eeaaaauo u|aeu oauaaa|auaa _eaao aaau Coaaaaao.
_aaa acccaaaoa aaaøea. aaeo m|aoaaao. aage maauao.
umaaeuaaao aee|o Lccao ncCa _emama aaaa| _µ|LLa
caLCa ca|La aageaa|a mao Çoaaaa Çmmaa.

=aaa Laca|aa aem±aaauaa maCam|aCaae±mmaaaao. om La|mo|
CLmm aageu CLao _ooauo. aoeaaaaaaao CLao _eaao
aaaøao|o =mLc e|muL|aaaao. o||aa. CoLaaa. Cµaaca Lacao
cLL±aaea Cco _e|e mamaøo Løma aaLLmm|e|c u|aeu e|muL|.
_aaa oc±Ca aua e|aaaaa eøaa|mmaa.

ugLmu. ÇoCao aageaa|a _oLou øameaa Çmmaaqu aaa
Cmaaa| _eaamaø u|a ÇaoLaa eaaaa|mmaa. aaaaaaoa aaaamu
mam. e|aau eøLLa. ommm|ao CLaamemm|o ÇoCao|aaao ÇaoLaa
a|mau CLmm|mmaaaao. ǵLLao _a|au Çooauo
LaaaaaCaaoea|CoCa _eaao øm|aaa Çmmaaaao. Çaaaa amaaLL
aaau cag Coaoeaaao. qCaoao eaa amaaLL aaau Coaea.
omaaLLu a|acaøuaaao Løma LmLLcme|mea.

eaau Laa uecouaaeu ju| Comm|muaaeu _aa. aaau _aa mm
naa|aaaa _acma|mmaa. mmaaco|o aLLoaao øemeo|
_µ|aaaaao. CLaa e|uaaaao aaaa| eµaaLLcca. aage maauao|o
cm|øemao eo| a|øa|øCeag c|ao Coaaaaao. CaaaoCem| oag
ucmCu CuCoaaa|a|mmaa. om accaaaø Cuo ÇoCaqaø Çmma
Lau e|oa|e|cca. _eaao. aaomaaa _aeaeaa m|ag CLa|meaa
e|cme|cm Ceo|Cam|. maCam| ema Lacaao _±aa Cmagaaa
Caacaa|e|ccaaao.

q.ma. CLacmaCaamaa coaoa CaamaCoooau Lma|aCaamaoaa|.
uammCa CLaa|a. caø Laaaaaqu øemao Ce±aaa. caø
Laaaaaqu Laaa|ao mµaa|a. caCaaøu ua|aaao q±aCaaeCc
Çmmaaaao.

ÇoCao|cu Çaaaa eaaaa aamCu ca|aLaaaae|oao. neaua|o
_aL Caoaao omg LamaCLaa|a caCm CoaooCeemu. caa|mma
_eaamaø _aaaao ema|ama. aaa CLaa aaa|aao eøaaa
ama|maaao caLa L|ae|oao. Cmmg nmeaa ÇoCao|a aageaaaCa
Çaaaa a|mau ÇaoLaa Çmaøu cag aamu muLaaaaaaa Çoao.

cCaa om CL|a aa naea|ma caLa ucmu L|maa. _a cmaa aa
caLa Cao|eaaa Ca|ae|oao.

aaau _aa nooaccaaa Cmaaa|L CLaaaCaae±mmaCLaa q.ma.
aaoa|cca. a|aaLLcaao|a Çga|a|o. cooau m±maL|mø emu
CLaooaaaa uaa||. CLaa m|gaau. _aua| oLLmau. Çaa|aaa|ao.

_ma _aua| oLLmaaa|oaaa Çmaa|ma e|oau.

CLaa m|gaau o|. _aao caCa m|gaaea? mea noa|o. cma
Caoaa|o cLCLaa aaau mcmaaqu Çma e|oaaaa u|a maa|auaaa
aea|aa Ceemu.

CLaa m|gaau cag ema. _aa Çm aaLL|amu
oLLaCaaoeaaaCoaaaao. _ma e|aa± eaa _eaao caeaa
maCam| ema|maa|maaaCoa. _ma Çcu eaa ouLmaLLcc Caoaaaøo
Coamau caLaaaa e|a|. Çma|aa - Laa|oaaa ÇacCa mcma mao
aaaaa|aCLaa Çaa _±LLaca|oaaa mo.LaaLaa noo|cc
a|oa|caco amm|a ecLøa| mmeau Laa|oaaa eou CLaaa. Çageaa
mau _aa Laa|oaaa _La|aa aaoua cagu _eaao _aaa aama|a
aaoua cagu Coaoo|aCaae±maa|maaao.

ÇCa uaa||aaa _aL - ÇoCao mao aaaaa|a CLaau qa cmLam
_aa. aaaaa|o maCam| ema ca|La. _LCLaa aaoa Løa|a|o
Çmmaa. _aCe. aaoa ca|Laaø camaaa. ±aaaoCµaaca aageu.
Cumøa aaa mmeau e|aaL|aa|mmaa. _aCe CeocCLaa Løa|
Cµaacgaøo Coamau. ÇoCao aagemu q.ma. aaaø eøaao|aa
ju|aø Ceo|Ca Lo Çcaao|o e|aaL|aa|mmaaao. _maL Løa|aCoooau
ÇoCaqacaaaa|e|cca.

_a. aaoa CLaa|mg. Cumøa aaaau CLaa|mg. u|oou|mma CaamommoL
Løa|aao ÇoCao e|maa|e|cca. ca|o. Laooaa caLa caa?

_LL±Caam CaoCu Çoao cag _aa ÇLL±aaaa!

mam|. ømau |LCLaacca 12 µ9a. 2006
69 qaa|a mamao oaLa|a Cmmaa±

m|oCuooau aaau _ La. aaaea

q.ma. aaoam. _aua| oLLmau. CLaa m|gaau. ÇoCaqaø Ça|o cma
_cCoLaeau Çoao. cCaa|o aaau _eaaoa Cmaaau|oao.
aaaaaaa Caacaa|aeaao _CaL|aaao. _aaea Laooaa
CLaaao|amaø _aaeaaa aoaa|o øa|aa caaa _aL Caoaao.
_eaamaøo ouuaCua|o CLaaa m|gaa|aCaaoo ÇoCaqaø cmaa
aacau Çoao.

Laooaa CLaaao|amaø _aaeaaL CLa|o Çmaa|a L|m _aL
CaoaamaCaa. qaa|a mamao oaLa|a Cmmaa± Çmmaa. CLaaa
m|gaaaao cag Laøeuaa Ceo|a|o CacmaCaaooLLccaqu.
nomaøo _a omCaau|ooauo u|acco. ae|aeu. aaaaa|o _eaao
m|amaCe ǵmau Çmmaaaao. _aaaae|aeu om aaaeu
CoaoqeCaamao. CLaa m|gaaaa|a mou a|acaaaæ±a o|o Cmama
m|ama uamma oaLaao. cooau. _ao|ao oaaa|auaaaaæ±a oaLaao.

mao maoaa ÇoCao L|Lae| 24. 1949 _ag ca|Laca CLaa m|gaa
oLLmaaaao CoaaCaaeca. ca|La aaaaa|o maCam| ema aaoa
Løa| ca|LaaCa Coamau. L|mø CoLaagca uaao 28 _ag oLLmau
_aa. cLao 8_u Caa| ±aaaoCµaacgcgu µ9ao 20_u Caa|
o||aaecgu oLLmau aaCamaaaaa. _aeaaa|qCuæc aaaøLL|±aa
m±aaa =aaa. aaaaa maema aa Lacaaoa a|muLL
CLmgaCaaoeaaa _m|e|aae|cm. aaa aaLLmm|a|mma Løa|ao o|oemam
Cµaacgaøa aaaa eaaaae|cm ema eµ|Ca CLaae|cca.

om e|a|o ÇaaL L|auL± CoaoeCaamao. Laooaa _CaL|aaamaø
nae| CoaeamCaag ema L|m _aL Caoaao _aaaau mm eµ|a|o
_eaaaoa aae|cme|cm. auaøa a|acaa oaLaamca a|mLa|aacma.
a|muL|L CLaae|ccaaao.

Çaaaa aac±qu Caeouaa. Çaaaa aac±qu _memLjccaæ±a.
Çaae|c Cuaouaa muL|aaaa aCaaau caLa Cem|oao. q.ma.e|a
aaoaccaoaaa _LL±o CoaaCee±aaaaa cag _aL Caoaao
ouaaaau Coaaaaqu. uaa|aaa|µaø Caoaao|a omgau caLa cma
ocoeaa|o Çmmaa caLamø Ça om u|aoo|mma naaaeu.

_aao Çamaaa _ao|ao m|aaaaao caaou Çmaa|ama.
CuCoaccuaaeaea _emamL L|maCaaoea _eo|au.

Çaecau noaLCLa|a m±e|o. noa _aaa|o om u|aLCL|a L|aoaa
aao|auaa nmeaa|a|mmaa. _Cu|aaaeaøu Coae|aa aa|agaøu
Çaca|o nmeaa|a|mma LoLL|caoaaa _a. Çme|o aaa eooaa
caa|m Caoe| u|aLCL|aaa Çmmaa _LCLaa. noaLCLa|o Çm
CaoaamCu u|aLCL|a oaaaaaaoL L|ma|mmaa. ÇaemCu ae|aaa
m±aaa uaCLmu oaa|ao caLa noau mmeamøu Ca|mae|cca.

ÇLCLaa aaa. cmaa aco| caa|m Caoe| cmmaa. _aaea.
_Cu|aaaae _a|aøu Caoaao cae. aoaaae _a|aøu Caoaao
cae caa|m Caoe|. _Cu|aaaae _a|LLCaamao. _Cu|aaa
_a|aøu _aaaa _uoaaaoau Coaaa _a|LLa camaøu.
aoaaae _a|LLCaamaqu _LL±Ca.

ÇoCao e|oaaa|o _aamaø _Cu|aaaeaøu o|, aoaaeaøu o|.
oCa m|aoLLamaaa. _eaao ÇmemCu ÇoCaao _a|aaaaao.
aaaao uaaa _gaaLu caLa ae|a. uaa|aaa|µaa|o eqeaaa aa
aaoaao mam|aCaaoo Çm CaoaamCu o|aaa Çcu
LaaaaaCaae±mmaaaao. uaa|aaa|µaa|a ceCea eoaaaa Caaem
_acaaæ±a oaLaao øm|aa _aamaø _aL CaoaamaCa _aaaa
mmauaaa e|eau Ca|aaa. _aao _Cu|aaaeaøa Ca|au.
aoaaeaøa Ca|au.

ceCea Çmaa|ma cag _aL Caoaamaøa Ca|maaqu _Cu|aaa
_oeaø. Coae|aa aa|aa _oeaø _eaao|cu Caaµ|ogcLa Caaoo|
a|acaaa. ÇCaaa eac acmo oaLL|mu ceCeaaa? CLcCaao|au.
cooaemgaøCu moaaaau. cmaøu oeCeam Coacmu Leu. _aCe.
Çma Çm Caoaaao caaaaeu Caaemu aamu LaaaaaCaaeme|ca
aaaaaa Çoao.

Çaecaea aaaeu. Laooaaa _a|LLaao auaø caaea oaLu
neca cag _aaaa _aL Caoaamu Caao|aaa. ÇoCaao
_a|aaauo. aemCaaooauo e|ccao æcL L|aoaa cau|aaa. _aao
Laooaaa _a|LLaa mou _Cu|aa. qCaaLL|a. Coae|aa aa|aa|a
ocmCuaaa ca|aLaLo ouLaa|aaaCaaoo Cee±emCua caa|m _oou
_eaamaø Çmmaa.

ae|aeu _aaaa _aL CaoaamCu Caamo mao ÇacCeo|ao|oaaa
aama|au CLmm|mmaa. caeu _LCLaa aaa|ame aec Caouoo.
neaoo|eoLLcm oCaaaa _CaL|aaamaø naea|Cma CLaeµ| cag
a|ouL|. Ceecaa euLao|o o|aa|aCaaoo Cm|mCua cagu
aeaoLLccaaao. mcma m±ma aaaaa|o a|acaaeaa oaLu cag
a|muL|L CLaeaaaa aaaøu mooa, aa Caoaaaøu mooa cag
oeCeam Caomu m|aaaaa.

_aCe. CLaa m|gaa oLLmaaa|o _auaaa|aca
aaCamaa|cme|ccaaao. Laooaa _CaL|aaao _maa aeu mao
mmaCameaø emaaaao.

Laooaa CLaaao|aaoL CLagaaeaa CLaa m±mae|ccaaa _eaao
m|aaaaCe Çoao. nae|aø emaeaaoaaa q±e|ccaaaCo ae|a. aaau
m±ae|oao caLaaaa _eaao|a m|aoLLam.

_aao. Çaaa ÇoCao CLamcLmaae|oao. amm|a|maøu _aL
Caoaamca cmLcc CLaa m|gaa oLLmaaaa _LL±Ca e|oa|aa.
moqme CaaooCe _a e|muL|aa. Çma e|oaaa|o CLaø|aa u|aa
Cao|eaa Çmmaaa. caamaø Çmmaaqu _CaL|aaao Laooaa
CLaaao|aao a|muL _a|aaCea. _eaamaaaa aaau CoaaCea
maeaaæmu. _LL±Caam øµm|ao cmLcaa eeeu. m|amaauaa
_maa Caoaamca moqmeL Laou _auaae|c _ea u|aeu
e|muL|aaa. _eaaaoo o|LLmaa|e|ccao. Laooaa CLaaao|aaoo
ouao|LLa CL|a e|oauoo caLa _eaaoa o|aaamau.

aaaaa|a Çga|a|o Ceoc CLaa cag _aµaaLLmu Cµaaca ma|a|a
Cumøa aaaL Løa| mmeaaau Cµaaca CLmm|mmaa. _eaamaøa
a|acaa m|oLLaLL|a qa coao. CµmoCou ma|a a|µaøL Løa| eaa
me±mmaa. cmo|a Cumø CµmoCoau ÇoCao aaLLmm|a|mmaa.

_aCe. aaaaaauaaCe CµmoCou maau ÇaecaaL L|oaaLLcca.
cmCaaCe mmaø mmCe qa nacma CLmmaea nem. _a ae|aeu
om uaaoaL CLmmaeaa Çm Caoaamu cmLmaa|aCaae±mmaa.

_aao _aua| oLLmaaa|o. CµmoCou Lmm|a øm|LL|o ÇoCao u|aa
Cao|eaa. eµ|Lacmo aama|au Lmm|a øm|LL|c±mmaa. Çm aaLL
uaamu CµmoComaø emaa amea|Coa. Caaa|oao|o eµ|Lam
mcaaea|Coa. cma _aau cmaL L|aoaaau Coaaaæcaa cag _a|o
øm|LL|c±mmaa. Cµaacgu _amø oLLaCaaemaaa oLLmaaa|o
aaCamaa|c±mmaa.

caaaaa _aua| oLLmau CoaaCaaecaqu ÇoCao om aa Caou.
Laooaa _CaL|aaaao mccamm|o e|ccaqu Cµaaca qa Çooau|a
Caou. _aCe. o|aao _aa|mma _auL|aaa.

Cµaaca eou|mma CµmoCou ma|a Løa|eaµ aaaao aamu
'o|aaa'aamaøo (Caaa|oamaø) Cooo _gua|aaLLce|oao. aaaao|a
La|ao aeaaa _ma nacma CLmmaea _mCa m|ag _eaao
L|aaaaaaa Coaaeu _gua|aaLLce|oao. CµmoCou ma|o om
Laaaaa aooam oag nem. om o|g øaam oc±a Løa|a|o _auma
aooam.

Çmaa aooamL Løa|. aaaamaø om eµ|Lac±cu. amm|LLaaaaeu
emeaaao. m|ag L|aaaaaaaau Coaeaaao. _a|auaem aao o|aa|au
Laama m|ou _ooea? Caacc ÇcaaCoooau La|auaaa.
eµ|Lac±cuaaa.

Cµaaca caa CoaaCaamao Çmaa aooamaø emu aaaaaoa
amLLamaaaCe _ma eµ|a|o om CL|a Cmmmoaaoa a|ccaaa
_m|e|aa. nca±aaa oaao CLamu Ceaoa|o Çmaa|e|cca.

oaao camao aooamL Løa|aøL Laaaa|o _oo! _aa CuCoCa.
_LL±Caam aooam _aCa Çmmaa cag ca|aaaou
Coaoo|aCaaoooaCu ae|a. m|ag Laaaa m±aaa. _uama L|aaaaaaa
Coaaeu m±aaa.

_a ucmuooauo. oaao CLamu Le|a|o =mLcc Cµaaca CaoaaL
Le|aaoaao o|o _aaumo mce±aaaao|qu =mLccaaao.
naaaeuaa. gmgaaeaaaa Laaaa aooamao m|amma _maL Løa|a|o
o|o aooamao|a CuCo o|m|a CaaLaaao. _ooa oaoau uaa||aaa
e±eauLaLo Coaa|mmaaaao. _ma ÇcaaaoCaooau Le|aaoaao
LaamuaaL LaaLmaa _auL|aaaaao.

aaaao ua _eaamaø Çmma CegLaLaaaa ÇLL±
Ceo|LLmaa|aaaao caLaao Coaoo Cee±aa|oao. _aao
ÇCaooau aaaaao caaaa aau Laa|aa|maøu caLaaau Caao|aaL
Laaaa Ceemu. _maa aeaa|o _eaao. 'Coaea
Cµaacaa|aaaoaaCa' caCmooau m|aaaaL Laaaauaccaaao. uamaa.
'moo|uao _ooea ÇLL±o Coaa|maaao' cagaaa e|Caaau
eoaaaaaao.

Çma e|CaaaCuooauaaa L|aaao Laooaa|a _CaL|aaao ua
Cuaaauaa e|±maa.

ÇaCaacaea Cµaaca m|gaa|aCaae±maaoau. Çagu om L± CuCo
CLaa. aa _maaaø ncLcc m|oLLaLL|o eo|aøu _aaaa aaaamu
Ceo|Cam Ceemu cag naaae|cca. _aCe _aaaa CLmu Çcu
CLaama ÇoCaqaøo emaaaao.

Cµaaca ucmu cam|oao. ÇoCaaoo amm|a|mma _aaaa _aL
CaoaamCu aaaaaaøu _aua| oLLmaaamaøu L|mø ÇLL±aaaa
mcmaCaaeca. Laooaa|a _CaL|aaamaø m|aaau a|acaa eµ| cau
Coaaauo aua aa CegLaL ucmu _ae Çeeag
Ceo|LLmaa|aCaae±mmaa. m±ma eaa aaaao Çcu CLaama
ÇoCaqaøo amouaa ema Coamaaaao. Caaoooe cag oag
Çmaa|maooea? m±aaa aaaao CuaaaaCaaeaøL CLaaaaao.
=aagaøL CLaaaaao. caCaooau m±aCua _aCaooau CLaaaaao.
Çcu CLaaea _eaamaCaaagu La|aoo' _ooea?

_aaqu ÇoCao _aa ÇaaCaooau CuoauaaL LaaaaaCaaemaaa
Çmmaa. CLaa m|gaa oLLmaaa|a om e|aaa æc cma _aL Caomu
omaaaaa aacLL|±aae|oao caLaa aea|aaaCaaeCc Çmmaa.
Çaa eouaa omaaLLu Laaaa uemu q.ma.e|a aeaaaaø cmaao
Cooea Lmm| _auooaao æ± e|eaa|aaaaao.

_amøma nca± ca|ae|aaaaa cCagu Coaaauo Çmmaao mamaa
Çmaøua? caa Coaaoau?

ÇoCao coaoaøo eo|aøu _CaL|aaao|a Laau _eaao|a aeau
a|muL|aa. noma _co|uama ømaao|a mou cmLam Coaa
_eaamaøL L|aoaaao Caamaa _auL|aaaaao.

ÇoCao coaoaøo Çmaøu _CaL|aaaao e|ac±a±LLa.
Ceo|a|o|mma oCa om _CaL|aa Caaa æc ÇoCaqaøo
gaµam±aauo LaaaaaCaaoea.

ÇoCaqaøo camao CµmoCoaaaøo cagu _aaau. ÇoCao|a
_maaa|a aµ Çmaøu CµmoCou. moo|uamaøu La|auaa
CµmoCou.

aaaaoaea eaµ Cmmaa± camao aamaao|auaa CµmoCoaaa e|cm
q±e|ca aaaauaccaaao. _aao _CaL|aaaCoa. na|Ca CLaaaqu
CµmoCou|o CLaacmu cag m|aaaaa æ±aeaao.

_aCe. _ma Çcaa|o _±aaoau cag m±e Coaaa ÇoCao _aa.

mam|. ømau |LCLaacca 16 µ9a. 2006

60 Laooaa _aa|

m|oCuooau aaau _ La. aaaea

CµmoCou ma|o eo|aøu _CaL|aaaao caaea Coaa Ceo|Camgea.
aaa ouaaa|o LaaaaLLa aaaeaamaaaaCea. Ceg caaea
aaaeaaao maa|cCca maaa e|cm Ceo|Cam|a _aLao a|muL|
mmaøo eaauo amaa m|gaaea. Çma Çaem aa|aaaao omaaaao
CoaaaCo _CaL|aaao|a _±ea|mm|o _±aaa uaa||aaa cag m±e
Coaaa ÇoCao.

q.ma. CLacmaCaamaa occa|ccaaCoooau caa _a|a. caCa
CLaa|a? cag aamu Cacaaæca aaaaaa Çoao. aaaaa|a Çga|a|o
Cumø CµmoCou Løa|aa _aa|au|aaa aa aaLL|±aøo
aeaaaCaaeme|cca ÇoCao. Caccao. 'a|µaøL Løa|aa Cµaaca
cmaaaCaaooe|oaoaa' caa|m La|o _eaao|cu aaaaaa Çmmaa.
CµmoCou ma|a m|aeaau q.ma.e|a acmLLacmaø ncLcc om
o|mLLa øme|cu Çmaøu caa|m ma aauaaaaCoooau aamCmam
CLaa|a.

Caamomao coCoamu _±aaaCaaoeaaao, a|acaa|m Çcaao|Coooau
CLaa mama|meaao, oeacaø emeaaaoaaa. _aao aaoLCLaaa|o
_eaea aaau CeaoaaoL LaaaaaCaaem CLaae|meaaao, aaaøo
o|aao cau Çmaaaa cag m|aaaaa ÇoCao. ÇaCaam aeaøu
_eaao|cu Çmmaa. cLL±au _Cu|aaae|a ae|a _aae aaaø
nem cag _LCLaCa aauaauaa Çmma ÇoCao _aa. _Cu|aa
Loaaca _aauLaaaa Caoaaao u|acmeCaa. _eaao u|ac±aao
ca|aLLCaa aaaøo aoLuaaa cag ama|aa.

Çma Çcaa|o. Laooaaao amm|aoo L|m _aL Caoaao|a
m|aoLLacac omga æama aea|aa Cee±aa _eo|au. caaaaa
1948_aaaaa|o _CaL|aaao ouaou CoaaCaaem CLaaCee±
Cmamaaqu. Laooaa|aaamaøo Coamauaa CeocCLaa umgu aaoa
Løa|aao mamCa Cµaacgu ca|Lau aagacaaaaa|aCaaecaqu.
aaaao uaaa _eaaoa CegLL|o ao| uagaqu cmLce|oao.

Coamao oCaaaaa cuammLLcca|o auaøu Laøem caa|m ømm
neaoo|Caooau _eaamaø Çoao caLa neauCa. _Ca ouau.
oCaaaaa|a ca|| auaøu ca|| caa|m m|aoLLac±qu cma uagaqu
cmLce|oao!

Ça caa e|o|aa|au camao. ÇamøL CLaaaaa _ao|ao. aaaaa|a
Çga|a|o aaaøa a|acaa aaoa Løa|aa ca ca|La
Laooaa|aaamaøa a|mLL|aaae|oao? ca Ceoc CLaaa Cµaaca.
Laooaa|a _CaL|aaao eou oLLacaae|oao? _LLmu caa
oCaaaaaaeu eaµa|ma caa|m Caoe| cµoau. _eo|au cµCeemu.

ca|Lau Cµaacgu uau aeaa|mmaao. Laooaa|aaamaø q.ma.
Løaa _o|aa|mma _Ca m|oLLaLaL uemu _eaao eoCu ama
_oo Coaa|maam±au. ÇoCaqcaaaa _eaao Cuaa|aaaao
camaqu CLa|a Çga|a|o Laooaa|aaao|a m|oLLaLL mmeau
aa|cu Çmmaa camao. Çma Çm oCaaaa _aL Caoaao|cuaaa!
ÇoCao _aa|au|aa Løa| _LCLaa CoamLCu. q.ma.e|a
acmLLacmaøo Çmma CµmoCoauaaaa _eaaoao _aa|au|aa
m±maCa ae|a. Ceoc CLaaaaCaa. aaoaaeCaa _oo. _ae
ÇaemCu Laooaa|aaamaøo Coamauaa m|oLLaLL. q.ma.e|a
a|ccLL±.

_a. 1948_aaaaaaL CLagaaeaa Laooaa|aaaao _aa|aoaaa|
_µøLaaaaa ÇoCao _oo, oCaaaa _aL Caoaaoaa ca|Lau
Cµaacguaaa camaa|ma!

ÇoCaqcaaaa Cuaa|aaaao, ÇoCaoaaa ca||. Ça|o omCaau|oao.
_aaqu aaaaa|a Çga|a|o m|µ ca||aaa uammauaa _acaaou
aaeLLccae ca|Lau Cµaacguaaa. _aL Caoaao|a oCaaaaaae
uaLLaaau caaaa 'naaauaaa' caLamø Ça mao naaaeu.

Çaaaa. Çma om _uouaaa ÇoCao aaauL|aaa Caaoo _a|moa
aaaeuaaeu _aumaa. caa Coaaaqu aaa aLL|aae|coau cag
_eaao ama|aaa aaaeu Çaaaa. _aL Caoaao cooau cquLaø
eaoacmu maaaoaaa cag _eaaaoa amao Coaaau Çaaaa. Çma
_uoaaa uaaa|o Caaemaaa. _aL uee|o aaqam eµ|Ca±aa
_Cu|aaa. ÇCa e|oaaaa uaaa|o Caaemaaa caaa qCaaLL|a
mamamu. Coae|aa aa|agu æc _aamaø _aL uee|a ceCea
eoaaaa Caaoaoa|c eµ|Ca±aCaae±mmaa.

_CaL|aaao|a oCaaaaaaeu caLa mmm|qu uau oaamaCa ae|a.
_ao|ao oaamaaoo. Çma neauaaL L|maCaaoo m±auaaao
Laooaa L|aoaaa|a o|maøao u|aa øµLLaaaoL L|maCaaoea|o
CL|a L|aoaa Çaaa.

_aaaoaaa _eaao Laooaa|aaao|a aaaaµµ|aa aae Lm|CLaaa
Lmm| _a|au _oc±aCaaooauo aua aa CegLaL ucmu ae|auaaa
Caacama aacLL|±aa _auL|aaaaao. Cµaacaaa Caacama _aaaa
_aL CaoaamCu aaaaao m|aaacoeauaa Ceo|Camm _auL|aaa.
oeCeam _aL CaomCu aua Cao coaoaøo eo|aøu _aaaa
aaaamu aua ca||ao cag La|aaauaao Coaooa Caacaa|a.

aaaao m±maeaa ÇoCaqaø ÇcuCLaamaaaao. m±aaaeaao
caCaaø amou a|acaa|mCaa. _aCaooau CLaaa Caacaa|aaaao.
o||aa. aaa coaoaøo ø±CammCu a|acaaa cag _m|e|aae|cca.
CuaaaaCaa. aaaaao _gua|aaa. _aao uauamm m|aLLmaaao _aCa
u|a _a|au Çmmaa.

1948 _ aaaaa|o ÇoCao _La|aa Løa|ao a|mLL|aaaLLccao
omCeao m|aoau Caamou oaaaoau cag _ao|ao eoqmaao
amaaa Ca|e|aaaaao. _aao aage mce±aaa mou aaLLmmLLcc
om aem m|oaaaau e|cmaaa m±aaa cag Coaoo|e|ccaa
CLaø|aa. _Ca ouau camøu Çmaacmu cag. aaa acmLLacm
m|oLLaLLaøo eo|aøu _CaL|aaao Caacama m|uua|aaa eo|LLa|o
cmaL L|aoaaau Çmaaaa cagu Coaaaaa. Çaa macmam
oaaa|aaao Lmm|a Caoe|ao Çmmaaqu ÇoCao|a Çaaaaa _m|e|LCL
umm _aL Caoaamaøa Caamou aauoaacaaaa amaa.

aaaeu. Laooaaao amm|aoo L|m Caoaamaø aaaaa|a Çga|a|o
_aa|aoaaL CLaao Coama Laooaa|a _CaL|aaao|a cee|aaa u|a
_a|au. _eaaao caa Coaaoau, cLL± aeaaa aaLLammoau cag
_eaamaøL L|ae|oao. oeCeam _aL Caoaa|a coaoao|qu
Laooaa|a _aa|ao maauao Çmmaa. oeCeam maamu auo
aeaa|o mouaaa. oeCeam maau|qu Looaa|aaaeaaaa
Laooaa|aaao amouacma|mmaaaao. _eaamaCaooau aaa Çcu.
nee nee. eaµ eµ| Coaa amu aaauaa acau _mama
Caoaamaø ÇmLL|gu macmamo o|aaoao|o _ae o|aa|aae|aaa.
CLamoaaaaL L|aoaa maoaea. Çc Cmmaa± Çaecaea.

_aL Caoaao cooau LaLLoe|o u|aeu o|m|aae. o||aa. Cµaaca.
CoLaaa cooau u|a u|ao o|m|a Caoaao. mua eca|µaø uam|oaao|a
_oCe _aae. Çmaa|m uaamaCa Çcu aaeaa _aaaaa Caoaao
_aa|aao aeaaaCaaem cLL±o ouao|aøu?

ca|La. CoLaaa. =aaa _a|a mag Caoaamu maa maoaa.
Laooaa|a _aa|aaoa aua uaamca aoma eaµ _gua|aa m±aaa
cag _m|e|aaa. _aaea _aa| m|aoa|CoCa _eaao maauao|o
Caacaoau. caaea aae Caao|aa L|aaao om eµ| aaeoau cag
Çamø _aaau. oCaaaa moo|uao!

Ça|o o|o Caeouaa CLaaao cooau æc mcmaa. o||aae|a
_LCLaaaa oaeaa|aa|aaa Çmmaea CLaa ooa| oaa|u (L|usoe
me'ea). Çea Cma±aaa ÇoCao _ao|cCu om CLaaaaøL
CLoaeaaaaa mcaa|aaa.

_aaea. _aa|aoaa ÇoCao coaoa|qu o||aae|a coaoa|qu
noe|aCaae±maøu auaa mag ocou Laooaa|aaaao o||aa aa
CLagLL|o cmgaCaaomu. _amøL L|aa| nLaaauaa aoo aco
Løa|a|a o|Laa|aa _emCaaomu n|auaaa aaaø ÇoCao
e|cmaCaamaøua? cag Caccaa.

ÇaaLCLaam uccaauaa CLaaamaø ÇoCao ouua|aaaaaaaa _aa
u|aLCL|a Lou. CLaø|aa u|aaCao|eaao Coaaaaa. 'cLL± maaao
noCaaa|qu|mma emu aaaaao cmgaCaaoa|CmaCua. cLL±
noCaaa|qu|mma ema ø±Cagu _aaaaa aaLL|aaaau _Cu|aaa
cmgaCaaoa|mCaa. _CaCLao _mama _aL Caoaamaø _aa|aoaa
emCeaaaau ø±Cam e|muL| emCeaaaau _mama Caouaaa
cmgaCaaoo Ceemu' cag _ea Coaaaaa.

Ça|o aea|aaL LaaaaCee±a e|oau oag nem. ÇoCao aaaaL
Lmm| ucmu Çma e|ao|o Coaoo|aCaaooe|oao. uamaa aaa _aaou
_Cu|aaaaaa caLaaau uammauaaa Ca|e|aa|maa|ma. aua
Çaaaeaao caa|mma emaaqu aaaao cmgaCaaoeaaa aac±qu.
cma Çaaaao Coamaeaaa Çmmaaqu _Cu|aaae|o ø±Cam emaao
_Cu|aaa cmgaCaaoa|ma Laa cag ac±aaacmeaa mou.
_Cu|aaaaeau uammauaaL Laµma. _maL Laau Caamou aauaao
oaamaCaaeca.

Ça. ÇmLL|ao o|aaoao u|aa _aL Caoaamaø u|øma oaacaaaa
Caamaaa.

aama|a Caouaa _a a|au maCo ÇoCao aaa ae|a _Cu|aa _aae
m|aoLLacac omaaLLu a|acaaCLaCaooau Ceo|LLmaaa aem|aa|oao.
_eaamaø Ceg eµ|a|oao caLaaau aea|aa Ceemu. ÇoCao
caa|m Caoaaa nmeaaa|aaca m±mae|mea|oao _ooea? om
Caoaa|a m|auaeu caLa CL|au CLamoaaaau umgu aagea
acmuaaaaao oaamaa. uaa|aa|µaaaL CLagaaeaa aagea acmuaau
caLa CLamoaaaaa acmuaaaaaa aac±qu _a|a maa|aaaeu
eaamaa. øm|LLaa ca||aaoa ae|a amm|qu Ceg aamCu Çooaa
ÇoCaqaø..

Çmm|aoa|o aeaø eµaa|ooauo aaaø naeaæ±a Caou _Cu|aaa
ucmuaaa cag ÇoCao ama|aa|o e|aLL|oao. La|qaø
_Cu|aaaeaøa aaa cmCama eaaao|Coooau nae|
CoaaCee±emu caLa Lmm| _aaaa aoo|auaa _eaamaø
_LCLaa Ca|ma|maae|oao caLa neauCa. _aaqu.
aaaeu|ooauo _Cu|aaa aaaa _a|aaaa caa|m _oe|oaea
_eaao _m|mCa Çmmaaaao.

Ça omLmu Çmaa. _aa|aaoo ouao|aa m±aaa L|m _aL Caoaao
æ± caa Coaaoau cag e|eaa|aaa. Çga|a|o aaoaeu Ceoc
CLaaøu aaa acmLLac±o Çmmaaqu. _ma uee|a uaao uemu
_ma ÇcaaaCa a|muL|e|coaCu cag m|aaaaaaao. _aa| m|aoaua|o
_mm|a Caoaa|o eaµeaaa aac±qu. Coama uee|o _maa mac±a
_co|aø ncLcm eaµea|o _eaamaøL CL|a uaoo|aao cau Çaaa
cag aauaa|aa _aµLL e|maaaaao.

Çaa|aca|o 'Laooaa _aa|' caa|m aøa| Lacaaeaao|a cee|aaa
uaa|aa a|µaø mmea|qu caaouaaL Lae|e|c±mmaa. qCaaLL|a coao
eaa _eaao Lae|e|c±mmaaaao. Coama Caoaa|o eaµm±aauo
aaaaLLcc _ma _LLae| moo|uaao aeaaaCaaem Laau|aa
aaaaqCu m±aaa m|aoa|o. u|aeu a|eca±a Came|o m|amaaao
_eaao.

uemu maao Laooagaø eaoau cag L|m _aL Caoaao Coama
øao CaamaaCLaa. caCa Laooaa|aaao _ooaa L|m _aL
moo|uamu omaaLLaaaL LaaLmaa|aCaaem noCo ema o|aao
necaaa|e|meaaaCoa cag q.ma. aeaoLLcca. _aCe aaa
Laooaa|a _aa| caLamø om e|oaau _o|aaaaao. 'øamma Lcou
Çaem emcaao _eaao Laooaa|o eaµma|maa Ceemu.'

_eaao a|muL _auL|aaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 19 µ9a. 200661 _aLaao|a omgaua|aau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ÇoCao nmeaa uga|aCu aaamu _auLuaa|e|ccL±aao. ÇoCao|a
_ao|ao _auLL. _co| mam CLaam e|eaaaao nca±aaa muuao
Laaaa m±aauo CLaae|cca. _aao u|a maa|auaa e|oau Ça.
uaa|aaa|µaø cag CoaooLLmu uaCLmu m|oLLaLL|a 99.9
oae|a|aaa|o m|oeu _ao|ao øµm|ao Ceg, 0.1 oae|a|a m|oLLaLCL
Caaec ÇoCao|a _ao|ao _auLL mmm|qu Ceg.

ÇoCao om µamaaa mam. Caaam|a a|aaa|o|mmCa _LL±aaaa.
_aao mumacaaaL CLaam µamaaau _oo _a. eaaagaaLLcc
µamaaau. a|ccaacc _Cu|aa µamaaaaaca Cmmaauaa _aa
oLL|cm±au. oCa om e|aa|aaou. _Cu|aaae|o _a|Lmaøaaaa
_a|aaaaao. ÇoCao|o L|aaumaø. _ma om e|oaaa|o Çma|a
µamaaau uaa||aaa. _aao umm _uoaao cooau CLmuLaqu
_Cu|aaaaeL CLaoCeaaa.

1948-u emcu Cu uaau 14-u Caa|aaa ÇoCao L|mmaa camCLaau
_ma emcu uaaoo|CoCa _co| cLL± ÇmaaCeemu. caa
uaa||aaa m|aeaa _auLaL m|geCeemu cag aaaao|a omaa
aaoeaamu _ao|ao L|aa|m|a|amu æ±L CLo| om
m±Cemaa|mmaaaao. _aL Caoaamaø mme|o _auau Caouaa
ÇmmaCLaau. _ma Caoaao|a _ao|ao _auLLo oaao cau aaa|cu
Çmmae|ca æcaCaaLa|o ÇoCao _auLu maCo u|aa Cao|eaa
Çmmaa.

uaao uaau mao Caa| maamao|o uaao uamu caCmam _a|aaajae
_auLaL m|ge|aaaao. aaaao|a Cao|aa au|c±a|o|mma Çma uaao
uamaaaøL L|aa|m|a|aao m|au|aaaaao.

Çma uaao uamuaaa. ÇoCao nmeaaau 120 ngLL|aaaaoa
Caaec macamuam µamaaaaaaa aacLL|±aa Ceemu cag a|ccu
eøaao|aaa.

ÇoCao|a macamuamaaa 'Cmoc' (Knesset ) cag øm|LL|meaaao.
oLm Cuaµ|a|o 'Cmoc' camao occu Çamgu Çcu cag CLamo.
Çamø maaø emcaamaø om mam Caaao mcaøu.

_auLaaoaa|o macamuamaaaø eaaoae|a _a|aaaaao Çmmaa.
a|ccaacc uaaaaco| CLaoCe Caammuo|aøuL±aaa _a|aaaaao. L|mø
Çma _a|aaaaao|o Caamou ma|uamaaaøL CLaaa. cmo|a
_a|aaaaao _aaaau L|aau uma||a|a eou amou Lømaa.

om ouL|aaaaaaaaaa _a|La caCmameaa ÇoCao aeaaaCaaoea
eµaau. _aao cma _a|aaamu _emaøa a|acaaa. macamuam
ngLL|aaamaøL Lae|LL|auaeu CoaaaeLLa ae|a!

ÇoCao|o om aco| _co| caa|m eµaau caamaøCu Çmmaa|oao.
cLCLaau CµCµ cag øammaa La|aama ÇmLa aco|aoaea
Coamaaaa macamuamaaa eµ| mcaau. om aco| macamuamaaaøo
gaµaCeemCuamao. _amø oCa om m|Lmaaa nem. Caaao|o
_aaco| CLac±a|mu Caaøa|ao|o øammaLcou 1.6 oae|a|auaea Cemm|
CLmm|maa Ceemu. _eeoeaaa.

æcce| _aa camaqu nga|u|aa æcce|aaaaaaa cLCLaau
Çmaøu. cCaa|o aco| CegLamao ÇmLL|gu aa Çau caa|m
qauoaaao _aaemu omaa|aemCa CoaoLmeaaao. Ça
_ao|aqaøu _LLamLcc L|aeLL!

mu m|o CoaeaCLao m|aaaaaCaaecamCLao om muL|aaaa|ooaa
aauaau Caaemema L|aauaaa ae|µLLCaooau ÇoCao|o m±aaa.
ø±aaaa aaoea uao|aa maaao aaea mcaa|aaqu mcaaaa.
_a|LCa e|muL|aaqu L|aauaa uamm m±aaa! Ceemuaaao oag
Coaaoau. _aaaa macamuam ngLL|aaamu oag Coama L|aau|a
mce±aaaao L|±aae|oaoCaag macamuamaaaa Caacama
Lmaae|aaoau. _maaco|. ca|aaaco| caa|m LaøLamao cau|ooauo
_aaaaa aco|amu Coama Çmaa aa|aaaa _auaaa|aca Coaaao.
L|aaua aa|aaa macamuamaa|o ncaaama|maaL CLaa±aa aaaaaCe
aaµ|aaua Coaae|cmL CLaaoau!

ÇoCao|a Çma quLaCacm _emaao _ao|ao eaoamm|o oCa om
mamaaa ÇLL± mcma|maa|ma. 2000-ea emcu L|aauaaa Çmma
=o»a Laaa Ehu ( d Bar ak) LoCeg _ao|ao aaaeaamaaaa Çeeag
aa|auLLmaaLLcm. e|accLLc±maa|maa.

ummL± ÇoCao|o om L|aauaa uamgea caLa. _Cu|aaae|o
_a|Laa uamgea caaaa o|auCua _aaaa o|auu.

Çuuaa||aaa cmLam camaaa camao. oaeCao _oe|o aaaa aamu
o|ea _aaa|aaaa m|aoa|o. nomac±qu cLCLaau øµLLu
øµmaeeeCu Çmmae|ca æcaCa caLamaaaaaaa. caaaaa
_Cu|aaa _a|aa|ma camaqu _aauLaaaa|o Caaµauaca om
Laaaa Coaaaæc ÇoCaqaø aamu a|acaaa. CLmuLaoaa _o|a
Caoaamu ÇoCao|a Laooaa e|Caaa mce±aaaaao maa|cma
Caacama aua ca|aLaLa Ca|e|aaL±Ca aaa Çmaa|ama. aa|aa
m|ag CLaaa± eaµmaaa Cee±a ÇmLL|ao Cmmaa± ÇoCaqaøa
Caacaaaaou maCo Çmma emeaao. _co|mama|o ÇLL±aaa o|o
ÇmuLaaaaaaoo CoaaCaaecaaao.

omeaa L|aauaaaa CaamCamaae|ccao. caa _aaqu _ea
CoaoCLoa CacLa caLaaaa ÇoCao|aaao|a ÇaoL. aeg
Coaa|maCaag Ca|maaqu auaøo CLo|aCaaoeaaaCo ae|a. CLaae|o
ca|aLLa Ca|e|aa uaccaaao.

_aoaaau _aCa u±aaae u|aeu CLaoaaøca aeaaaCaaoea
eµaau. øm|LLaaL Laa||aaao. mao|aµao. aaL Laa||aaao _aCa
Çmaa mcLLccaaao o|aa|aCu a|acaaa. qcaa Laa||aaaoæc goa
_ac|a CL|o na|aeaµmaCaaemaaa Çmaøu. auaa 26 a|ao|L
Laa||aaao ÇoCao|o Çmaa|ama. _emgo 11 oLm Cuaµ|L
Laa||aaao. maaø _aLCuaµ|L Laa||aaao. _aa|ou. L|Cama.
oaCa|aa. mCua|aa. aoaa. Cµaua Cuaµ|L Laa||aaao aoa
oag.

CLmuLaqu qCaaLL|a Caoaao|o|mma ema ÇoCao|o eaµa Caacaa|a
aaaaoaaa caLaao. _mama Caoaa Cuaµ|ao|o om Laa||aaaaea
ÇmaaCeemCuag a|ccu|cm. ÇoCao _aoaaaCu nae| Coaa
_auL|aaaeaa Laa||aaao Çae. oLm Cuaµ|a|a o|aama CLoa
eµaø Cuaµ|aaa Çc±o Cuaµ|a|qu om a|ao|L Laa||aa nem.

Caou nmeaa a|au mao Çageaa ÇoCao|o. _aaaøu
Laa||aaamaøuaa nme u|a _mLauaa m|aoa|CoCa Çmmaemea
qa noa _ooaau. cma om ÇoCao a|ao|au _aaoa amauaaa
e|uao|aaaa. _Ca ouau aco|L Laa||aa CLaoa aa| Lameau
a|acaaa. Coaa|aa. Coaa|aaa ucmCu eµaøea caLa ÇoCao
Laa||aaao|a Lae|. aa e|uaoau cag caaau _ae maaeLLCa
Çoao CLmuLaqu!

Yedi ot h Ahar onot h caa|m oLm Cuaµ| Coaa|aaaoaaa ÇoCao|o u|a
_a|au e|mLaaaaøu Laa||aa. Cuaaau mag ocou L|aa|ao.

Laa||aaamaøu _aaaøu ucmuoo, Laa||aaamaøu
ma|uamaamaøu æc _aCa u|a moo nme nem. ma|uam _eua|LL
eµaø cag Çaeaa cmaL Laa||aa uau cmaa aaoaa|qu aamu
Caamaaa|oao.

ÇoCao ma|uamaao Lmm|o CoaooCeemu. _aCa Çme|auaa ma|
_auLLao CoaoLma|ama. oag o|e|o ma|uamaao. ÇaCaaag. ua
ma|uamaao. o|e|o ma|uamaao|o eµaauaa eµaøao ucmu
cmaLLmu. a|mueu. a|mue mm|e noo|cc ømuL e|eaaaaao. uau
CaacaLaa L|aoaaaaoa aaaamu. ømuL Caaac cag ÇaCa
CoaooLLmea CLaoaaaa. _aao ÇoCao|o ømuLL L|aoaaao
ma|uamaamaø emuaaao u|aeu _aaamCamaa aea|aaLLmu.
ÇoCao|o eaµLeaao ucmuaaa cam|oao. noCaaøu eo|aøu
aaaamaø caa L|aoaa camaqu ÇoCao|o Çaaøu ma|uamaaao
_ga m±au.

_maaL±aaa ÇoCao aageu. om ocoaa ceLaaa|au CLa Caaec
maom|aoL Lac. maaø ocoaa mLLaaa|au CLa Caaec |oae
aageLLac. e|uaaLLaca|o mLLaa|aecaa|au CLa. aLLo Laca|o
Laaaa|au CLa.

Çaama Caa|a|o Ceo|a|o Ca|ma ÇoCao aageaa|a Lou Çaaaa.
_aao o|aa|aaaaL Lac±LLaaaaao 1967 maCo _eaao|cu ÇCa
Louaaa Çmma ema|maa|ma caLa LoLLmu.

_oLou øameaaaqu ÇoCao aa eaaamaø _o|aøu La|mo|ao
L|muuaecuaaae. noCaaøu caCaooau u|aoo|mma La|mo|ao
eµaaLLma|mCaa. _aCaooau aaa Laca|aaa _gLL|. Caacaa
aaoaa|o CLaaLLa|mo| _o|aa|maa|maaao. L|aaao ÇoCaCo Lo
CaoaamaøL La|mo|ao|aøu _oeaø aagea Caaµ|o gcLaa|o Caaoo|
CLmm Caouaa|e|cca. Ça e|oaaa|o _Cu|aaae|a nae| u|aeu
øm|LL|cLLcCee±aCaam _uouaøu.

_Cu|aaa. ÇoCaqaø _aaaaao ucmu eµaae|oao. uamaa
_emamL LaaLmaaea|o La|mo|. CLaaaaaoaaaoo ouao|aøu m|aeaaa
a|ma La|mo|. ommm|au aaoa|o La|mo|. noe m|geaaaao _auaa.
ac±aaaaa. eµ|mcaaeamaaa La|mo| cag LaaaaL Laaaao
Coaoo|aCaamaa|maa|ma. ÇoCao aa Laøaøa Caaµ|o gcLaaama|o
_acma _L|u|auaa eoaoo|. _aCaoaa|a _aa Loaaa u|aeu
meaLLmaa|aa.


_Cu|aaaeaø om o|.q.c. uaa|| ÇoCaqaø om Cuaoac. noa|a
mamaea u|aLCL|a noe m|geau cag CoaooLLmu Cuaoac.
ÇoCao|a Çaecaea _aoaaau. m|µo _aoaaau.

Çaaaa eqeaa L|aae|aa aeaaaCaae±mmaaqu ÇoCao|a Lou
Çae caeCu Çoao.

uamaa. aaaao cag Çaaaao aaaao oagLcceaao caa|m CLmu|a
m|aaeaaa ÇoCaao Çamoeu na|aL|aµaa aeaaaCaae±maa|ma.
Çageaa _a|aøu _Cu|aaa. maao caa Ceemuaaaqu
Coaaoau. noaCu a|aem ÇoCaao ca|aaaoau. uemu _eaao ma
maaa qc Cee± Cmaoau. caa _aaqu ÇoCao uaaao
mmm|quaa _µ|aae|cCe m±aaa. Çagu _a|au o|coaao
Caaam|aaqu m±aaa.

aaaeu. aaaao|a omgau _LL±LLcca. cmaa aaaeaaaaaaeu
e|cmaCaamaaCe uaccaaao. caaaa aocu emaaqu aaaa|aCaaem
omaaLLu Laaaaa a|mLL|a±aaa Ca|au _eaamaø. Çaaaa. Ça
oagaaa.

Çma omgau _CaL|aaao|cu Çooaaaaaa Laooaa|a _eom|aoaø
_aaaa aaaeu.

Laooaa _CaL|aaamaaaaL L|aaLLLcoau. aeea o|maoau. aeao
Ca|e|aaoaCu ae|a. aaaaqu nmLL±aaa cma nae|au Coaam±aauo
ÇmLLamøa aaaeu Çaaaa. _aLaao|acCa omgau a|acaaa.

Ça ÇoCaqaø u|a mamaaa Ca|au. _eaao|a omgaua øamLam
na|mca Çmaøueaa aaaa oagu Coaae|c m±aaa caLaa
aaaao _m|eaaao.

aaaao|a Çma uCaaLaeaaa. _CaL|aaao|a Çma ǵ|m|aoaa
neaejaeuaa _m|ma. _m|ejaeuaao o|ma|aa. nmLL±aaa om
eµ|aaa aacc 1948-o oCa om mLaaaa Çmmaaa. _ea _LCLaa
aaoeCaooau Çoao. La|Cacm. LaCaaaLa eaa Çaoma. ca|La|o
L|mma Laooaaaaaa. CaaCaae|o L±aaaCaae±mma aoq| uaeea.

_ea CLaa mauua _Lao Caouaa _Lao ae.L _a.Laa _o øaa
_o o»aoa| Mohammed Abdel Rahman Abdel Raouf Ar af at Al Qudua Al . (
Hussei ni ).

amaauaa _a.Laa. L|aaao om mcoaa|auaaCLaa aao|a _a.Laa
cag _aµaaLLccea.

mam|. ømau |LCLaacca 28 µ9a. 200662 aaoa _aa.Laa|a umaa m±aaa..

m|oCuooau aaau - La. aaaea

moo. øo|a u|øma Çae. ec±o _aaaa CLmu ÇmaaL
CLaaaa|aCaaem aaa|aCaae±mmaaaao. ao| oLau Çooaa oaaoa|o
caCaa Caaaoe|o oCa om maa ucmu om mam øaaaaa. øaaaaa
Caacaa|a _ma maa|a øao. _auLaa|CoCa _caa|LCLaaa. _aa
nmaaaa|o Çmma _mao o|gegaø e|aLLo|aaa. maa øaaaaa
Caacaa|aao om m|u|cuaea m±aaaCaa? ÇCaaa. _auLaa|CoCa
qamae|cca?

_ea ommam Laem Lmaaaa. ea|a|o aaCaa mcLLa CLao Çmmaa.
omeaa? Çaem CLaa? Çoao. m|ama aao±o oLaaao Caca|ama.
cLL±au LaaL CLaaea Çmaaoau. _ea Cmau Laaaaaa. ue|
moo|aaea aae± mamLa m|u|caao acma|mmaa.

Çma Çae|o. Çaaaa øo||o ea|a|o aaa CLaa|maaao? oCa uaa||
jco oaau. _aeu Çma jco oaau oaaaae uaao _e|ma
mcaøuCLaa Cacøu oaauoo. Ça aageLLac jco.
_LL±Caamao?

aceCo! Çaamaø cma ecaca øm| aeaa|maa|maaao?

_ma qma eaao o|gegaø _oou u|ømaa. CLaaaeaøo Cuqu
omaa|L Lmaa Çmaa aao eaa CLaaaa|aCaaecaa. o|o e|ma±ao
aµ|aa. jco oaau m|age|cca. u|aeu _aua|aaa Çmmaa.

ÇoaoCa. ÇLL± ÇmaaaæcaCa? jco oaau m|am aeaa|o _maao
oaamu qoo oaamu _ooea Cacøu? _aaCa eµaau? caa
mcaa|ma Çaamaø?

_amøCuo _eaao LmaaaCaae±maa m±ae|oao. jaa CLao
oaau|am| cmma L|aLmL L±aacma aaaea a|mma. ec±a
CuoacmaøL CLaaaa. qaoLLcauo µaaaoL Laa| a|mma Ceo|Ca
Laaaaaa. mao|o aemaa cau Ca|ae|oao. Çmo|o oaaoau
nmaa|aaaa a|cmaa. Caamou æama LaaaaCLaa. ea|a|a maaa|o.
mmooaaoa|o om maa e|Cmaauaaa aaoaaoL LaLL|a a|cLLaaa
aecaa. omgma øaaaaa Caacaa|a maa. Çagu aea|aaL Laaaaa|o
_ma maaao amm|qu =au Lcama|mmaau _egaøL LoLLcca.

_LL±Caamao? maa øaaaaa Caacaa|aau Caaage|ccaaaoa?

_a|aoo|a|o _egaøa Caaeac noamae|cca. _LL±Ca Laaaeaa
maaaa| ea| mmeaaau Laaaaaa. om aeuaaa. _egaø na|Ca
CLaae|muCLao|mmaa.

aageL Laca|aa _aamaø _eaa ecacaaaa CaamCamaa|mmaaa.
ecm eaoo|o aeCaam aeaaa _e|eøaa|mma aaoaaoL Laaaaa
a|maa|ccaa _mao o|gea. na|aaa aaa|o L|±aaaCaaem _LL±Ca
aeCaam o|ma e|mmaaa.

o|o e|ma±ao|o aageaa|a|a Cecac Caacaa|e|cca.

mao|o aaae DZaaaaao. a|maaLLcaa aaaeL L|mø aLLaaa|ao|a
L|aLøa|aao ac± nacaa noCo gaµmaaaao. e|oaaaaæc _eaao
CLace|oao. Lmaaa a|cmaeaaaoa aaoao cc± naaaa
cmLL|aaaao. _om|aCaaem cmmaeaaao _amma eµaa|aaaao.
CcL|o ae|µaaLLcca. aeea±o oauaaao aaa| cm|aLLcca.
mamaao|ao nacaaLLcca. _ma ec±o gmg mamLa emcL Laµa
a±aaau oag Çmmaa. aemaø _µø amu u|aLCL|a a±aaau. _aa
om eaa Laaaaaa. ncCa L|maa| cmaa ea|a|o eo| nacaaaa.
Laaa|aaaaoa aaa| _±aaaaao. amaa ema CLeaaoau aaa|
ea|a|o eo|aaaao. CLc±ao. Lmaaaao. _aaaaaau nacaaa
a|µ|aa eo|Cam|maaaao.

ua± _ama|o Laaa|a|mma o|gea oaaaao moCu Çae _aaaaaau
neamaaa. naaa _µaæc m±ae|oao _eaao. _eaao au
Ceaoaa m±aae|cma a|muLuCLaa ec±o caaaa na|aao u|oou
Çmaøu caLCa _eaa aeaoaaa Çmmaa. uauaae e|cm
aeLLaaaoa? _aaa na|a L|aµLLaoa? _eaaoa øµmaaao?

uo»u. caeu m|ooau|oao. Çaamaø Çma em cag øm| aeaaeaao.
mmaa _µ|aCaaµ|aaauo a|muLuaccaaao. oaau Cacm _aauLaaaa
ecmaaaaaao _eo|au aee|µ|aa|mLLaaao. _aao cmma ema nae|
Coaa aamaøu ae|ooo Çoao. aLLaaa| aeaa|maøu aageaa|aa.
_eaao|cu caa Coaae|c m±au?

maaao ue| Cmau _maa aoeau _aCa mcmCam|aa. ec±o Çmma
_aaaa CLmu - _ma om o|geaaa ae|a aaaaLLc±mmaaaao. na|a
Çmaa|maa. Çoaoaa caLa æca Ca|ae|oao. Çmma|mLLaaao cag
m|aaaa. ema Lac om eµ|aaaa a|muL|L CLaaau _ea Cuoo
L±a|maa|a aCµ emaaa.

uauae|a maamCa aa aeaaL Laaaaaa. moo Ceao. aeaou
Çmaa|ma. _egaø m|uua| L|mmaa. a|muL| ecacL Laaaaaa. _a
oaaca cLL±au Lo uaaaao L|±aøu cag Caaam|aa. ncaaama
qCeag _µa Caacaa|aaa.

Laooaa|a e|maao Çaaaa aaoea aaoa _aa.La. aa maLaaa|o
Çmaøu mao ouLeuaa eme|aa aaco|aaa CuCo Coaaaa. _mao
o|gea _eaaaa. _a. CµmoCoaa|o noo _eaa uaua em.
moo|ae|o em Løma aaaa|aeaao. _LCLaa Laooaaaa aaLLmm|
_emCaae±mma L||c±o Laca|aa. _aa.Laaaø _LCLaa eaa
qma.

_ma qmaaea eaa Caacaa|. au eaµmao mmeau _ea auaa
Laaaa|au aoeaaaaoa aeCea|Ca Laaaa|maa|maa. Lo ocou na|aao
Lo|aaeaaa ae±maa|maa. gmgaaeaaaa emao DZaaLLcm.
aaauccuaaaLLccaaL Laaaa|maa|maa. _a|auaa|au uaao _aa|aoaa.
Çmaa Çcu|am|L Laaoeaaao|o _aoma a||maaaa aem
aaaaaeea e|c±maa|maa. om aem Caac±aaaaa au Çaaa uaao
Lo auoao mcma. L|oaoaaaaaao CLao mcaaLLcc aaco|aaoL
Laaaa|maa|maa. LacL Laaaaaaoa aaa|aCaaem Loo|aæcaamaøL
CLaaCee±a øµmaaao. macmaaLLaaa| cma| CLaaaaou
aaeCee±a øµqaøa aooLLmeaa _aaaa aaaeu caaCeag
o|ma|aa _auL|aaCLaaaaa _aa.Laaaøo Çmma CLaaao| ae
e|µ|aaaa. _emaøo Çmma aaoea ommu Caaecaa.

Ceg eµ|Ca Çooauoaaa _aa.La aLLaaa| cma|aaa. Çmaøueaa
cma|a aLLaaa|aa _eaao Çmaa| aeaaCe m±ae|oao.

LaooaaL CLaaaccaa|a u|a maa|a _aa|aaau. aaoa _aa.La.
_eaaL Lmm|L LaaaøuCLaa mao|o mau aea|aa noeaaa|aCaaoo
Cee±a e|oau. _aa.La Laooaa|o L|mmaea Çoao caLa!

_aa.La. ca|La|o CaaCaae|o L|mmaea. _eaa amaa _aCa om
auaaaa ae| e|aaLa|. aaa eµ|a|oaaa Laooaaa CaacaL _emaø
ema|ma. _aa.Laa|a _uuae|a jaeau CµmoCou. Çaa om maa|aa
øamaaao ac±aaac±. _aa.Laaaø Laooaau ua neaua|CoCa
_aaam a|acaaa, ouLaa|LLamaaaaaaa _ea CLaaao|aaaaa cag
ømmuoacmCeaa nem. L|aaao|o _eaa Coaaaao cag
aeaCamaaLLccemamo ac±aaac±. '_LCLaCa CoaaCaaCu
Cacæaaoa' cag Cao| CoaCaamu nem.

_aao. Çooaaa|o amaaaaa aac±qu aaaeµ| nmeaøaaaa ua|LL
_a|au. aaaeµ|L jaeauaaa _maa aaoaa|o Laooaa|o maa|a nmea
CaacaLo oaa|o|aaa _m|aLLcca. _ma eaaa|o _aa.Laa|a jaeau
CµmoCouaaa caLa|o cmao omCaamu Çoao. _aao _ea
CµmoCoaa|o L|mmaea _ooa, ca|La|oaaa L|mmaaa caLa|qu
omCaamu Çoao.

_aa.Laaaø qma eaaaaCLaa _eaa aaa Çmmae|ccaa. _aCe
øµmaa aaauaua ec±o eoaea mooa cag nme|aaao m±e
Coaa _eaa CµmoCoaaaøa Caaemema e|ccaaao. _LL±
emaCLaaaaa maaa mau Laaaa _ma moo|aea aoeao ouLeu
mcmaa.

auaa maaø emcaaoeaa _aa.La. uaua ec±o. CµmoCoaa|o
Çmmaaa. _aaea oaLa eaa eaa. _ma maaø emc aaomu
_emaø CµmoCou maau om e|Caaauaa L|aama|auaaCe Ca|maa.
a|æa a|æCaag øemao Ce±aøu. a|æa a|æCaag aacaacLL mcaøu.
ca|aLaaaa Cmaaao|o aage _ccaaou _auLuaøu.

om Laau. La|a ju| cag aem±. aaCama|a CaamaCaaem.
ÇaCaam Laau _ooaacaaaa _aCa eaµm±au caa|m m|aoau.
o|gea _aa.LaaaøL L|ae|oao. oag ucmu Cao|eaaL L|maa.
eaµaaa caLa CLaaaccu. neeaaaa. name|caaaaaa. mmaaaa
cag ucmu|oao. eaµeCaaLCa CLaaaccuaaa cag _emaøa
Caaam|aa. aaaao mm _aaam Coqaa|L Loo|L LacaaaoL L±aa
m±aaa cagu m|aaaaaa. LaaaaLLaø om øgeaoaea Çooauo
Ceo|Ca CLaam±aaa caa|m m|aoaua|o. Lacaao cLL± cgu?

uaaaoe|o u|aeu Laa|aaLLc±mmaaa _aa.La. cLCLaaaea
CaaCaae|o noo aua maa oCaaa|aøa a±aaao cmaeaa.
CµmoCoaa|o aaaao oum|aoaca eaµm±ae|oao cag
_aa±aaao|o u|aeu emaaLLmeaa. ÇaCa uaao Lmu LamaaoL
Laaaaao maCoooau ncaaama aam|a aaaaoau CLao|maa|ma cag
om a±aaa|o cma|a|maa|maa.

Çaaa mmm|qu aemaaL L|maCaaec _aa.Laa|a oCaaa|. aa
amaaa|cu Coaoo|. _aa.Laaa CaaCaaeaCa _aµaaaCaaemea
cmLam Coaae|ccaa. _aa.Laaaø neaua|o CµmoCoaaa e|cmL
CLaea|o e|mLLu Çoao. eaµea o|auu cag m|aaaaaCa ae|a.
q±e|c m|aaaae|oao. _aao. _eaa amaa a|æCaag ommao ema
_eaa uemu CaaCaaeaCa _aµaaL CLaae|ccaa.

CaaCaae|o _aa.La aa maa oCaaa|a|a Laau|LL|o eoaa
Caacaa|aaa. cCaa _emaøa aa oCaaa|aaL L|±aa _oeaø
_LLaaeL L|±aae|oao. ÇamøL Lo aaaeaao CoaooLLma|ama.

aaoa _aa.Laa|a amaa om o|aaa e|aaLa|. e|aaLaau oaamaae|a
_emaø Ceg ca|qu maccu a|acaaa. uaao aocLLma|maaao
caCmooau _ea cee|a aeaoLLma|mea Çoao. aa Caaµ|o. aa
Leu. aa omCaaou cag ucmCu m|aaaaa æ±aea caLaaoaaa
_aa.Laaaø _eaaL L|±aaauo CLaaa cag o|oa Coaoa|maaao.

CeCmam oaaaa amaaLL± _aa.Laa|a amaaaøL Lo emao nem.
_aaea Lo uaae|ao. Çaeu o|gea _aa.Laa|a uaaaa u|aeu
Laa|aaa, _aaaoaaa _ea aa amaaaa Cegaaaa caCLamu nem.
aagaca _uua Çmmaa Lmm|a cma emaamu Çooauo. _LLa Lo
CLeamca eaµa|maCa caa|m CegLL _emaø _ma eaa|o
cmLc±maaoau caa|maaao.

mamaea aaaeu. _eaa _LLa om mam caLa. øµmaa cag
_aLaaa aaa| om mam æca Caamoaaea caLaao L|mmaa|o|mmCa
_aa.Laaaøa amaaL Laou ÇooauCoCa CLaae|cca cag
Coaoa|maaao.

caa aaaeu cag o|aaaa Ca|ae|oao. _aao 1962-o _aa.Laa|a
amaa ÇmmaCLaa. Çga|o ocaøaøaæc _aa.La CLaae|oao.
_maoeaø _emaøa aua amaaaca nme m|ao o|aaa
Çmmaa|oao caLa ucmu Ca|a|ma.

_aa.La mao maoaaa aua La|aamaea eaa|o om aLLaaa|aaa
CaacmL Laaaaaa. _LCLaa _ea CaaCaae|o L±aaaCaae±mmaaa.
uau mmaa CµmoCoaa|qu nco ucmu CaaCaae|quaa
eaµmaCaae±mma _aa.Laaaø _LCLaa om auaaaa noma
Laco|a ømeca CaacaL cmLcca. Laooaa|o L||c±o aageaaa
e|acmeamaaaL CLaaa±aCaae±mma _CaL|aaamaø _aa nae|
CoaeamCaag nmeaa øm _a.

ca|La|o|mma _aa e|aaLa|ao|cu|mma aµ|aaa accLLcc
aLLaaa|aao eaaa|. _emamo o|Coaa. LmaLaaaa. CµmoCoaaaøa
acaaea _eaao Ceao.

mam|. ømau |LCLaacca 26 µ9a. 200668 aaaaao _a|aøu aaaeaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Laooaa CLaaao|amaø _aamaø Çmma u|aLCL|a L|aoaa.
_aaaao. _a|mea _aaaamca _eaamaøL L|ooau a|acaaa.
Caamaaaqu nLCaaa|aaa Ca|aaa. macma aLLaaa|amu
aaCam|øemamCu _eaamaøL CLaauaaae. _aao _ae
a|acLLa|oaaa _a|a o|aaoao Çmmaa.

umm e|oaaao|o cLL±Caa. _aaL Laaao. acaao. aaa|aao
mce±aaaaaoa aecm|ma oµ|LLa|o _LCLaa Laooaa|o Çmma
L||c±o aageu u|aa ae|auaa Çmmaa. CLaaao|ao|a CoaoLamaao
omaøeCaaLa _eaaao m|aaaaLae|aoaaøeaaaa caLa _eaao|a
o|aaamau. _aCe. a|aauu a|aauuaa a|ao| CaamaøL CLaeaaao.
Laµacma acccaao. LaaoeaLLøa|ao. øagao. øaaao. uøa|ao
cag a|ccu|cmo Coag Ca± CLaaao|ao|a _aaaaaoL Lm|mao
Coaa _µ|aa emaaaao.

_aCe. Laooaa CLaaao|ao auaaaa _aaaaao nom|o aaa|aa
m±aaa øµo cmLcca. o||aae|o|mmau ca|La|o|mmau
Cµaaca|o|mmau omga aoo| =aaaa|o|mmau _eaao _aaaaao
aao|auaaa ame|aaaCaae±mmaaaao. CL|oouLµ mcacao|a _±a|o
Laaa|. aLLaaa|aao _eaao acaa| emaaaao. Lae|ao eaaaaao|o
aao|a _amao cmLmaa|. _aamomu _aaaao acaa|aaaao.
coaoCaaa a|aaueao|ao. _mao CuaLCLaa. maCca±a æccaaaoo
Coamaeaaaoa ame|aoaaL LaaLmaa| _eaao momu _aau
acaa|aaaao.

ÇLL±. Laooagaø _aau _gLL oeCeam mac±qu o|o ømaao
Çmmaa. coaoeaa _aaaaaoa Caaemema n|aeaao|cu
CoaLL|aae|cmo Cooea _eaaoa Le|.

_LL±aaa om øme|a CaacaLaaa _aa.Laaaø maa mao|o
cmLcca. Laooaa e|maaoaaaaa aaaaoaa caaaaea
CoaaCeemu cag ama|a _aa.La. _aaaaao coao eaa acaa|o
Coag Caamaaemu Le|aa uamema cmgaCaaecaa. ÇmaL Le|.
aa L±LaL Laa|aaaqu Laeaa|oao caLCa _eaa amaaaa Çmmaa.
_aaqu Loo|L L±LL|o _ea auaaaa ua|LCLeaaoL CLmCe
Coaaaa.

Loo|LL±LL m±maau _aa.La. CaaCaae|o noo .Laa (Faud)
Loaaoa aµaaa|o Coama LccLL±LaLa Caacaa|aaa. L|aaao|o
Çaaaa CaaCaa Loaaoa aµau cag _m|aLLcca. ÇmaL Loaaoa
aµaaa|o _aa.La L±aaa Caacaa|aa. acmuaaL CLam|a|ao L±LL.
ÇmaL L±LL|o Coaeaamou Laaoeaaamaøu uaoLLøa|amaøu
m|ama Laeu CumCaaoo eaaLL|maøu cag _ea ama|aaa. aoq|
mouaaCe Laooaa Coooeu omaaLLu a|acaaoau cag m|aaaaaa.
cCaa|o _aamaøL LoCeg uaa|aa a|µaø mamao|o|mmau CLam|a|ao
uaeeaao. acccaaao _ae Coaa. Laaaa acmuaaaaaoL Lmm|
_m|maCaaoo CµmoCoaaaø emaCaae±mmaaaao. _LL±am
omaaLLu aaaøu a|acaaao _±aa± CµmoCoaaaøo Cooo m±aCu
cag _ea ama|a|maaoau.

_aao _amCaooau _eo|aCu Çooauo CLaae|cca. 1948-u emcu.
ÇoCao nmeaa|. _CaL|aaamaøu aaaamaøu aaau me±mma
ameu. _aa.Laaaø _LCLaa LaCaaaLa eaa. (_aoc 24. 1929
_ag _ea L|mmaaa cag CoaooLLma|ma. _aao Ça nga|LLmaa
m±aaa aaeo. _ea _aoc 4-u Caa| CµmoCoaa|o L|mmaaa cag
om oaaaa Çagu ae|auaao Coaoo|aCaae±maa|maaao. _aa.Laa|a
L|mLLo oaam|aaµa aemL|±aa m±aaa aaaeaaaqu CaaCaa Loaaoa
aµaaa|o _eaaL Lmm|a _eeaaaoa Ca±LCLm Çaoaa aaaeaaaqu
_eaa L|mLL e|eaaao Çamoeu omCaaaaaø Çcuaaaaaa. _oa
oaac caa|m _aa.Laa|a _a|aaajae eaµaaa eaoammao||aaæc
_ea CaaCaae|o L|mmaaaa aaa nga|LLmaaa|maCa ae|a. L|mma Caa|.
_em noo|cc e|eaaaao _oo.)

cmCaaCe Laooaa CLaaao|amaø nae Ceemu caa|m ceeaa|o
Çmma _aa.Laaaø. aaaaa|o _aL moo|uao LcmaCaae±mma
aaamu _euaamu _maa emeaa|LCLaaa. eµ|aacc om
maa|a|ooauo ÇLL± m|oaaa ǵma ae|aa|maaaCo cag aeea
e|ccaa. caaea CoaauacCcaua cag _ea uau caa|aa.
ÇoCao|aaao _aaaa CLaaau m|ma aeaao acCeemu caa|m Cem|
CuCoaaa|aa. ÇamøCuo aaaao L±LL|o aeau Coqaa m±aua cag
omCaaLLccaa. nca±aaao o|o Caaµaamca ca|La coaoaaa acma
aaoa Løa|aøo Lømaaa. aaaaa|o LaCamaaa Caacaa|aaa.

aea|aaeu. _aa.Laaaø _LCLaa CL|a CLaaLLa|mo|ao a|acaaa.
mao mamaaa _aaaaaoL LaaLmaa|aaa. cLL±o acCeemu
caLaæca Ca|aaa. Çoaø o|aaaL Lccao _a|aocu caa|m
m|aoa|oaaa Çmmaaa. aaaø ucmuoo, CLmuLaoaa LaooaaL
CLaaao|amu aaaaL CLaoaaaa Çmaa|maaao caLaaau aea|aaaa.

aaaaa|o _CaL|aaao _acma eµoo| _aa.Laaa u|aeu Laa|aaa.
nae|aø ema oCaaaa _aL Caoaao _aaaau _aua| oLLmau
caa|m CLa|o _maøa Caamou oaLu Laaaae|cm ma a|muL|aau
_eaa emaammo Coaaa. e|aaa|a|o. caa CoaeCaag L|aauo o|o
aaou L|aau Caaem a||maaa. aaaao CumCaaem CaaCaae|o
L±aaaCaae±maa m±au cag _emaøa Caaame|oao.

om accaa|o _maL L|aama|aaaa e|cCc e|oa| caaaea CLaaa
aa|aaa eo|aaao nmLL±aaaa aaaao Caao|aa m±au cag
_emaøa Caaam|aa. aa|aua|oaaa a|ccu acc m±au.
aa|aua|oaaa a|mauaao eoaaaaCaaoo m±au. aa|auaaa
aaaLLcc uaaaaL Lcu CLamu. Cuqu aa|au amu _gLeaamu
maa|auaaae.

_aCe _aa.La o|o aaou _Cu|aaaeaøo Cooooau cag m±e
Coaa. e|oaeaø e|eeLL|aaaa. _aCa Ccaoao Loaaoa aµaaa|o
_emaø Çcu a|acaaa.

_ma omo|o emc _Cu|aa eaµaaaaaa _aa.Laa|a aeaea
a|mmaa cag CoaooCeemu. aaaøa a|acaa aa|auaa u|ao o|aaaL
LaaLmaa|aCaaem. Laooaa uaaaoa øm|aa _ea o|ma|aaa
Caacaa|aaa. _Cu|aaae|a ÇoCao|a _aae m|aoaa u|a Cmmaauaa
_aaamaaa. aaaao|a Lou caa? Loeau caa? _Cu|aaa CLaam
CLmu maoao|aae Caoaao _eaaao ca _a|aa|maaao? aaaaao
e|ac±a±aa qCaaLLa ca _eaamaø _aaeaa ÇLCLaa m|ma|ma?
_CaL|aaao|a m|aaau caa? _a ca ummeaamaøL L|ea|oao?
_CaL|aaao|a m|aaaaaaa aac±qu aaaao|a m|aaau ca
CLamcLmaaa aømaaaa ummeaamaøa Caaaga|ma?

cmao oaaLu Çooauo u|aeu _µuaa _aa.La Caao|aaaa. Çga|a|o
_emaøa a|acaa e|acaao ÇLL±L Lc±ao|coau.

1. o|aa|a m|aaaaaao Cuao mamao CLamcLmaaea|oao.

2. _CaL|aaao cuammLLmea øm|aa _eaamaø cmaa aeaoau
Çoao. cCaa|o ÇooaaaaCa cma e|muLaaeaao _eaao. Ça
_ao|ao aaaeaaaoa aae± uaa aaaeaaao noocaa|aa.
a|m|oaeaao aaaaao cmmaqu cmLaaaCo ae|a. moo|uaao
omCLaau cmauaccaaao.

8. _CaL|aaao|cu omgau Çoao. Çaaaa qCaaLL|a Caoaamaøu
ÇoCaqaøu maa|auaa amaaLLo oaaauaa Çmaa|ma.

4. _CaL|aaamaøa aoe| Çoao. CLamoaaaa eoa|ao Çoao. _aCe
o|ma|aa ugaa|maaao. _eaaoa CaaLaaa o|aaa eµ|a|o Ceo|LLmaaa
Ca|aaaaao macaao cag CLaCamaae|ma|maaao.

6. ÇoCao Coaea mm _Caaaa|aaaau. ÇaaL CLagauaca
oa|aaaCaae±mLLa cma om _CaL|aaaqu Çaoaa aa|au.
ÇoCaqaø _aua|a|a Cuaµ| L|aaa. _aauaaa oCa eµ|. _amø
_CaL|aaamaø mamaaa La|mo| Ceemu.

6. Çemama aoq| uccaa|o|mma CaacaøeCa o|aaa aa|auaa
Çmaøu.

Çeeag m±e Coaaaa _aa.La. caa CoaaCeemu cag Cao|e
a|acaaau cLL±o Coaea cag Caao|aa _auL|aaaa. _amøo _eaa
LccLL±LL m±ma|mmaa. uemu CaaCaaeaø ema. CaaCaa Loaaoa
aµaaa|o Lcc CumL±LLaaaaL La|e CoaaCaaecaa.

_a om oaaøaaa. neaua|o _aL uaeeaaao omaa|aeaa.
Laooaa L|aoaaaø om aae aaeLaaaa _eaa maa|auaa
Cmaaauaa Çmmaa.

CaaCaa Loaaoa aµaaa uaeeaao|cu _ea Caacama. Çace|caa
Laooaa L|aoaa øm|aa CLoa Caacaa|aaa. om Loaaoaaµaaa|o
ÇmmaL±aao. L|m Loaaoa aµa uaeeaamca CaacaL Caaoeau
_emaø co|aaa Çmmaa.

_aeaa cccoe|o Çmma _CaL|a oCaaaaaaeu caa|m amaaaaaaaa
macmama|o oaaa|auaaøeCa _eaa Cmaaauaa Çmmaa. m|ama
Laeaao CumCaaecaa. cooa Caoaao|a uaeeaaaoau oma|aa.
ÇoCao|a _cúµ|aaaaoL Lmm|L CLo|aaa. _CaL|a uaeeaao
Çaema CLaaac Cee±a _eo|aaaa eo|agaa|aaa.

Çmaa aaoaccaa|o _aa.La Lomam aao|auaa LaooagaøL
CLaaema|mLLaaaa Ca|a|ma. CµmoCou. aaoa. CumøaaaaL Løa|ao|o
eo|aaema _CaL|a Çaomaaaoa a|ac±. CLaaaccaaa cLL±
mcaaea caLa Lmm|Caooau _ea CLo|a|mLLaaaa Ca|a|ma.
Laooaa uaeea CLaae caCmam _auLaLa Caamge|aa. _aa
aaoeaaaeu maaø emcaao Le|aamm|aaa. (1962 mao 66 eaa)

_aa.La. Laooaa uaeea CLaaea|a oaaL|o ae|auaa Ceao
CoaaCaae±mmaCLaaaaa CaaCaae|o _eaa amaa aaouaaaa. aaeo
ema CoamaCLaa _aa.La. om uaeea æccaa|o CLaeamaaaa aaaa
Coaa. meLaao|cu CLo|aaac±aCaae±mmaaa. Coaa|aao
Coaaaeaao. _aa.La nca±aaaa CaaCaaeaøL LmLLc caaeµ|
cagu eµ|oCooeaøL Leaaaø caa CoaeCaagu aeaoLLc.
_aa.La. 'camø aeco Cooe? _ea Çmmae|ccaa. _eeoeaaCa?
cLL±au aaaaea cmaaL CLaa LaaLLaaao. maao naao
CeaoaaL Lamaao' cag Coaoo|e|ccaaau.

caaaaeu Caaemu aa aeau CLaaaccaa|o|mma a|ao
a|muL|e|caæcaa caLa|o u|aa Cao|eaa Çmmaaa _ea.

1966-o _aa.La aa naam|ao LccLL±LaL m±e Coaaaa. _emaø
ncCa ca|La aageaa|o CLam|aaoaaa Ceao a|acaaa. o|oaaou
øao aaoeaaa a|ccaa|o Le|aamm|aL±Ca qae Cmaaa|o aaa aao|a
mce±aaaaao aea|aaaCaae±mmaaa. om emcu æc Çmaaaa.
øaeaa|o CLaaLLe|aaama|o _emaøL CLam|aaoa Ceao a|acaaa.
ca|La|o ÇmLLaaa aac±qu omga aoo| øaeaaaøL CLaa eaµ
m±auaaao. aaa mce±aaaamaøo o|auu Çooauo Çmaøu cag
_emaøa Caaam|aa. _aCe. ca|La aageL Le|aa aaµ|aaua
Coaae|cm øaeaaaøL CLaaaa.

Ça mcmaa 1967-u _em eaaa|o. mao|o CLaaL Le|aaam. L|mø
_aCaCa aaaCaag Coamauaa om acmuaa m|geaaaaa Caacaa|.
om CLaam uac±aaa. Ça CLaau cag m±e Coaaaa.

acmuaa m|gea CLaa±a LaaaaLL|o _ea Laooaa e|maaoaaaa
_aaaaaaoo Coaaa Caacaa|aaa.

mam|. ømau |LCLaacca 80 µ9a. 2006
64 _aa.La caa|m Laco|aaoa

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Lao|o _ea om CLaaLLe|aaam mµ|aa. _aao _eaa Çaeamaø
Ceg mau Çmmaa. _aa.La øaeaaaøL CLaaoCoama.
CLaaLLe|aaam CLam|a|ao eoqmaaaL Lae| cmgaCaaececa Coaa
mao aa|au. aaaCaa om Cooa|auaa ecaca Ca±aCaaecaaaa.

omCm oaaøLLmuaa Løa| oam|o ua±au aaaaaomuaa Çmma om
o|m|a em. _aa.La _ma ec±a ua±L Løa|aøu aaaLLøa|aøu
mme|o uaaaaoaa ÇaCaam Ca±Cuc aoaaaa aaCa Coaa cmaaL
CLamaa|aaa.

aµ|mma _maL Løa|aøL CLaam±aaa. _aao ua±a|o|mma _ma
uame|caaaø Çmaa| eam±au. _a|aLcou _aCa qma _ooa
_gCLa _uam±au. LmLLCaamao mag CLa Lmaaoau. _aaaa
o|m|a uaLCLama _a.

Çma aao|a _ama|oaaa _aa.La caa|m Laco|aaoa maomao|o
nmeaaa Caacaøa|maa. Laooaa e|oau øm|aa Ceo|aaøu
_aaaaL Laa||aaaaoau eaaa|L L±aa. _aCa _ea
Coa|aaaeaaaa. u|ao o|o uaaaao|CoCa _maL Laa||aaa øe|ao om
uaoCLao _a|e|c. _aa L|aaao maaø aLLaaa|aao _ea
Laaa|aeaaaa. _ma maaøCu _aa.La ca|La|o ÇmmaCLaa CaacaL|o
Çmma qa _aaa acaao øme|cu|mma CLmmae.

Çama|aca|o øaeaa|o Çmma Laooaa|a _aa|aao omaa|aeaøu
mamo|a|qu _ea =mLca Caacaa|aaa. _aa.Laa|a Çoaø. mau
maCL Laaaaa CLao. aoq| uaeeaaoaaa. _eaao|cuaaa _aa.La
m|amaL CLo|aaa. CLo|LCLo| _eaao|a Cao|a neaaea ac±
cmLL|aaa. Laooaaa ÇoCao|a L|±a|o|mma ucaCeemu caa|m
neaoo|. _eaao|acCa a CLao Caammae|cCc|aa Caacaa|aL|mø.
_eaaaoa aa ecmaø. øm|LLaa _ma aao|a _amaø _aµaa ema
Lacu mcaa _auL|aaaa.

_aa.Laa|a CLaaaaao mag L||eaoaa _aumaa. maoaea
_ao|ao Lacu. Çaecaea o|aaamaL Lacu. mamaea _aaLLacu.

mao ÇaeacL Lmm| _emaøa aeao Çoao. _aao _aaLLacu
cmLLa|o u|øma o|auaao Çmmaa. maoaea o|auu. _aa.LaaaCa
_aaLLa|mo| _eeoeaaa a|acaaa caLa.

_aCe. mao|o aaaaa aaaaLmaa|a Caaoeamaaa _aa.La. o|o
aao|aa ømaao|o Coama La|oa Caacaa|aaa. øaeaa|a
LaaoeaLLøa|ao|o _emaaaa aLLaaa| amu La|mo|ao Caacaa|a.
_qeoa qae macao|qu _eeLCLaa aaCa cmaaaCaaomu qae
a|aaao|qu. a|ao| _a|aaao Ceaoao|qu ÇmaL La|mo|a|o _aa.La
=mLccaa.

_aa.Laaaøa aLLaaa| aca amgaCaamaa øme|aa _LL±Caaagu
a|mauoao|ao _ooa. auaaaaaaaa _eaamaCa _aaL L|aCaaau
Ca|au. _aao. amgaCaaooa Caacaa|a u|ao o|o
a|aaamaøooaaCe. _aa.Laaaø _a|o|mma Caaoo| _eaamaø
L|au|Ljc±aa. _ea om L|me|L CLaaao| cag mao mao|o Coaaaa
_maa øme|aaaaa.

aaa amgaCaaecaaa aagaca uaee meLaamaøu
Coaoo|aCaamaøu Le|aa _aa.La _Cm uaaaao|o _auL|aae|ccaa.
aLLaaa| amao. Laaa|a|mma aaaøao (Caa|ooaa aaaøao). øem
aeaao. øem eaao CLaam aaoao|o _aa.La m|aamm a|mauoao|aaa
Çmmaaa. auaøa Ca|ma _aaaa aaoaaoau _ea aua
Caaµaamaøa amgaCaamaaaa.

u|aa øga|a aaoaa|o _eaa øme|o auaa quLa CLaaao|ao
aaaaaa|aa. _aau aaaa|a CLaaao|ao. aama|aL Laooaaa
_aceamaaa caa Ceemuaaaqu Coaaa aaaaaa Çmma Ca|ooaL
CLaaao|ao.

quLaao|a Caacaaaa|CoCa nmeaa|e|cc Çma _auLLaø _aa.La
_o .Laaa cag CLa|ccaa. _o .Laaa caa|m _aLL CLamaø
'La|aL CLaamou LaCemm| aaeCLau' cag ae|aaeuaaa au|µ|o
_aaau Coaoooau. _a om e|maaoa øm. _eeoeaaa.

_aa.La Caamge|aa _o .LaaaaeL L|m ae|aeaaa ømaaCoaCcooau
oLL|cCe m±aaa. Çaamaøa ae|auaa Çaaøu _o øaeaa. ouao.
co.±.±.=.. CLaam uaCLmu ømaaoaCoooau m±aaa aa|aaaao
Çma quLaCLa Caaec øm Ceø _oco|auaao Coaa m±aaaæ±a
eooau CLmmaaa Çmmaa. _a|a eoa|ao. meaa Caaµ|ogcLaao
caeu _o .Laaaeaøa a|acaaa. øammaLco _aaaao ucmuaaa.
_aao _eaao|cu Çmma CaaLmu ae|amu Ceamu Cem|au _aa.La
caa|m om o|aaa amaøu oaa|aao acmLLmaaLLcm Laco|L Laaaa|o
aoo|auaaa a|aoa|mLL| e|cLLccaao. muLm±aaa oaaaaaaoL
L|aaæ±aeaaoaa Çmmaaaao.

quLaao|o _o .Laaa camao uaa|aaa|µaø mmeau _ogu.
øm|LLaa. _mu eaaau. _a|aaa eaaau. Çagu øm|LLaao
CoaoqeCaamao ÇoCaaoau aaaaaoau CLoooe|o _a|aaao æc
_o.Laaae|aa _±LLaaao. øaeaa|qu L|m _aL Caoaao|qu cma
aamaaaea _aaaaaLL|o caaea om o|g oqaa _ooa nae|
aaLLmuaaaqu aamaa e|oau.

ÇaeCaooau ae|a. øaeaa|o m|aoCaaem Laooaa|o aaaøaqaaaa
mmCea _aaaaaaoau _eaao _LCLaa _auL|aa|mmaaaao.

_o .Laaa nmeaa _Ca aaoaccaa|o Laooaa|o caLLcc
CLaaao|aømaao Caaama Caacaa|a. Laooagaø noCoau
Ceo|Caauaaa Caaam _auL|aa _ma _aaaa ømaamaøu oCa
Cmaaauaaa. ÇoCao|a L|±a|o|mma Laooaaa e|me|LLa.

.CLaao 17. oea|. _a|a ømaao Çemgo u|a maa|auaaae.
ÇaCLao auaa ÇmLaaama ae|aeaaa ømaao Laooaa e|maaoaa
maa|cm nmeaa|a.

Çmaa ømaao _aaaau aa|aaa|Ca CLa|cmaCaae±mLLaao
Laa|oao cag om øm|LL|cc mæaaa Ceaoa|o aamaøa
Caaam|aCaa Ca|ae|oao. _mamaa øm aa aa| _acaaoaaa
e|cmaCaamaaauo. _Ca ouau om CLaaeaa _auLL|a aµ
Çaaaoau cag _LCLaa m±e Coaaa.

_LL±L L|mmaaaaa Laooaa e|maao Çaaau cag _aµaaLLcc
L|.co.q.

Çma Çcaa|o omga æama aea|aa Ceemu. L|.co.q caLa aaoa
_aa.La Caamge|aa om CLaaao| Çaaau cag Çaamaøu Loa
m|aaaaaCaae±maa|maaao. Ça mmm|qu aemaa amaa.

1. L|.co.q. caa|m _auLaL aaoa _aa.La Caamge|aae|oao.

2. L|.co.q. caLa om øm|LL|cc CLaaao| Çaaamu Çoao.

8. L|.co.q.e|o caaaaCaa Lo CLaaao| Çaaaaao Çaema o|o
emcaao CoaoLca Caacaa|a L|mø. u|aa aauauaaaaaa _aa.La
aagaca _o .Laaaaea Caaemema L|.co.q.eca Çaeaaaa.

4. _aa.Laa|a _o .Laaa _auLL|amaø Çmma CoaoCeau.
L|.co.q.e|o Çmma umm Çaaaaamaø Çooaa aaaeaaaqu
_aa.Laaaa aac±qu aaoau cmao o|aaaCaam mLa _aCa Çooaa
aaaeaaaquaaa L|.co.q.e|a aaoeaaa _aa.La L|mLam
CaamCamaaLLccaa. æcce| _co| uaa|| _a om æcce|L CLaaao|
_auLL. _aa.La _amøa aaoea. _eeoeaaa.

ÇmaL CLaaao| _auLLao omaa|aema aaaaaaøa
aaaaaa|aCaae±mmaa om Laau Çmaa. ugLmu Laooaa _ao|ao
eaa|o o|o øm|LL|caaøma ouLeaao _aaCam|a.

_emgo u|a maa|auaaae Çaem. maoaea. ÇoCao. ca|Laca
mcaa|aCaae±mma m±aa _aua|L CLoaeaaaaa.

ÇoCaqaø _± uaaa|o om o|g a|a|o Çmmaa. caaea qa _aL
Caoaacaaea mcLme aeaaaCaaoea aaaø mooa cag m|aaaaa.
1948 aaaaaaa Caacama macCLmm _aua| oLLmaaa|aL± ca|La
aaoa Løa|aaa aagca ÇaeaaaCaae±mmaL±aao. ca|Laca
m±aa moqme oaaa|aua cag Laaaa ÇoCao e|muL|aa. CumCa.
Cµaacgca nmeaø mamo| Coaeaaa aac±qu ca|Laa mamo|
Coaea oaLu aaaæmu cag ÇoCao cee|aa.

ÇoCao ÇLL±a Caacama ca|Laca _aua|. _aua| cag
aaa|aCaae±maa. ugLmu Cµaaca u|aaae|auaa ÇoCao e|Caaaa
aa|aaao|o =mLcmaCaae±mmaa.

mao accuaa cLao 24. 1960 _ag Ceoc CLaaaaau Laµa
CµmoCou Løa|aaau aa Caoaa|a Løa|aoaa _a|aaajaeuaa
Çaeaa qa _m|e|LaL Ceo|a|cca.

caaaaa 1948 aaa m|gaaaa|aCLaa Cµaacgaøa a|acaa
Løa|aoaaa _ae camCLaau. Çuuaa|| _a|aaajae ÇaeLL cag
_m|e|LLo CoaaCLaa. oma± oaaa|o aeaa|o eaaa Çagu Caamou
m|oLLaLLaøu Coaaa Ceo| CLacca Cµaaca.

Ça ÇoCaqaø u|øma CaaLaaa eaeaµaaa. CoaooLCLaaao
L||ccaaau Laa|oaaaaau ae|a. Ceg cma om Caomu Cµaaca|a
Çma mce±aaaaø _LCLaa _aae Ca|e|aae|oao. L||cca ca
_aa _a|aaa. Laa|oaagaø Ça|o caa oaLu caa|m
Caoe|amaCaooau ÇcCu Çoao. cooaCu _ao|ao aaa maaaaoao
caa|m _±LLaca|o Laooaaaa aecamu e|oaaa|o _aaaa
CLmCu aoao ac±aCaae±mmaaaao _LCLaa.

±aaao Cµaaca ÇLL±o Coaaa|o caa _a|mg camao. _ma mac±a
CLmuLaaau uaao. Laooaa|aaaoaa _a|LCLaaaaao. _aaea.
cmCaaCe ±aaaoCµaaca mac±o eo|aaemaeaaaoa aac±qu
ÇaeaaLLcc CumøaaaaL Løa| uaao|a cae|aaa _a|au!

Çaa ÇaCaam e|auaaL LaaLLCaamao. Laooaa|aaao aaaao
ÇoCaao ca|aaaL CLa|meaa? _ooa Coama oCaaaa Caouaa
Cµaacaa ca|aaaL CLa|meaa? cag L|aauo øµuLa
Caacaa|aaaao.

Cµaaca ca _aamaø _LL± mcmaCaaeca caa|m Caoe|aø e|ac
Çoao. Cµaaca|a uaaa _Laooa om maa _ao|aoeaa|. _aL
oCaaaaaaeu caa|m amaaaaaaaa maaeaaeaamo omea.
_aCLaa|qu. Laooaa|aaaaoa aaLaa|o eace|c Ceemu cag
_ea m±e Coaaaa.

mao accuaa. CumøaaaaL Løa| uaamaaaa m|a| _aaaaaao
Cµaaca ae|ouaaa øamaaa. uaao Lo|a|qu Lc±a|a|qu
eacCee±aaaaa. Cuaaa CaomCu o|aaa mce±aaaa|o =mLma|ma
cag Cµaaca _aa Coaaaaqu oLLccoe|o CumøaaaaL Løa|
Çaecauaa uaao eo|LL|cuaaCe mcaaLLcca aeæm. _aCa cmaL
La|a Caaµ|qu Caacaa _gua| ugaaLLcca. _aa moaa|ccaao cag
ummaaøu cau|oao. Laaaa|au a|aaaamaø Cuo cma om Caaµ|o|qu
aamu maom Coaaaæcaa cagCeg om occu Caaememaaaao.

ÇaaaCoooau Laooaa|aaao u|øma CaaLuacmaaaao.

1961-u _em Cµaaca uaaa _Laooa _acaaou aaem±aaa
ae|aeaa|aoao LmCaaao CoaaLLccaa. ncCa Cµaaca aageu aa
acmLLacmaøo Çmaøu CµmoCou Løa|a|o Camao CecacaøL
LmLLcca.

oeCeam ec±qu aageu gaµmaa. oeCeam mLaaau Coaa|aaaaao.
Lo emao|o|mma caaouaa _aaaamu aaCam| øemamu
aaLLmmLLccaaa '_o _oau' caa|m mao|aµ Coaa| Ceo|a|cca.

L|.co.q _auLL|aa øµm|aoaa u|a aeauaa nmgCmaaaa
Caacaa|aaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 8 µ9ao. 2006
66 ca|La _a|La maomu øao aaoeaau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

cCaa oag mcaaLCLaa|ma, CL|aaa. u|aLCL|aaa cag coCoamCu
ca|aLaaaaaCaae±mma Cmau _a. _aau aaaa|a CLaaao|ao
_aaemu aaau La|mo|ao|o mumauaa Çmmaaaao. _aL oa cag
CoaooLLma|m _aL mamao|a æccauLL|a eqeaa L|aLoaa|o
nmeaa|a|mma L|.co.q. Laooaa|o ucmuooauo caaa _aL
Caoaao _aaaa|qu La|mo|L Laoamaao nmeaaa|. ae|auaao
CoaoLcmaCaae±mmaa. _aeaa L|.co.q.e|o Coaaa aaoa
_aa.Laa|a _o .Laaa ucmu øaeaa|o La|mo| CumCaae±mmaa.

coCoamCu CL|aCaam aaaaaaaaaa ca|aCmaaa|a|mmaaaao. cLCLaa
_a Ce±aøu. aaa aaaeuaa ÇmLLaaao caLaaaa Ca|aauo
Çmmaa. Cµaaca aaaeuaa|maøCua? coaoL L|aoaaa|o ÇLL±
mc±aCaaoa|maaaCo cag Laaaaao. ecaCa o||aae|a coaoa|qu
o|emL|±o oeacaaa mcmaCaae±mmaa. CamCa ca|Laca caaaa
mam _aua|LCLoa mcaa ÇoCao mamo| CoaaCaae±mmaaqu
ÇoCaao om CLamccaa ua|aaL CLo _aøu aamu aaaaaa Çoao.

ÇoCaqaøu u|a mamaaa Ca|maaaa Çmmaa. _a|au Çmmaaqu
_eaao moo|uao. ocoCu Çmmaaqu aaaao aaaao. Ça occaa.
omCLaau occCe occaa.

_aCe. Çm aaLL|qCu _aua|aa nac±o Caaa| aeaaaCaaem.
nomaøo _aaLLa|aaaa CoaaCaae±mmaaaao.

1962-u _em ca|La|o om ouLeu mcmaa. L|aaao mcaaLCLaa|m
uaCLmu ouLeaamaaaa maCaaccu CLaamCaam ouLeu _a.

L||cca _ao|a aaaæo|CLaoo CoaoLcm. _aeaa ca|La|o nLLL
CLmaa _co| mcaa|aCaae±mma uaaa .Lama caLeaa. aageu
aaa|a±aaa. Loaaouaa nomaøo aaagCaae±mma L|aoaaaaa.
_ma emou Ce±aa CeemCuam|mma|maa|ma. _eeoeaaa.

_ma emcu µ9ao 28-u Caa| macCLmm _ma aageL Laco|a|a
øaa|aaa|. ca|La aageaa|a maa|aa aoLa|amo omeaaa
_LCLaa|mma auao _Lao maoa (Gamal Abdel Nasser ). aea|aaeu.
maoa _LCLaa aaoaua aoLa| æc Çoao. _ea om CoL±aec
Cµaao. _eeoeaaa. ca|La aageaa|a maa aoLa|aaa Çmmaea
CLaa mauua mµ|L (Muhammad Nagui b). _emaøa aCµaaa maoa Lae|
ea|aa emaaa.

maa aoLa|ao _aaemu aoma CLo|. uaaaa oµ|aae|coau cag
m±e Coaa CLagLaL mao|cu e|ccaaao. maomu aaaø _o|aaLLcc
CLagLaLo o|aaao Coaa m±aa. cma emoamu Coaaauo mauua
mµ|LaL mac±a oaeaa|aa|aaa _ua aeaaaa.

Çmao ouLeu Lo Cuao mamaao. øm|LLaa Çaa|oama umgu
_Cu|aaaae u|aeu aeaoamo Coaaa. uaaa .Lama Çmmaeaa.
Çaa|oama|a _m|e|aaLLcaaCaam aaoa| CLaoCeaaa Çmmaa ca|La.
caa CoaeCaamaqu L||c±o Laaamuamaaaa Cacaauo _ea
Coaauaccaa. maa|auaa. aco eae|Laa|o Çaa|oama Caaoao oaLu
ouLaa|aa .Lama caLLcc nae|ao Coaa ema|maa|maa.

_aao. a|æCaag cmLcc Laco|au _co| uammmu cmae|auaa
e|aoeaao cmLmaau cag aaaaqu ncCa ae|aaa æm
m±ae|oao. cCaa|o. Laco| Coaaa maoa camaqu. Lae| cmma mµ|L.
om aco| camao _aa o|aa|aaaa. ouaaoaaaL Laaaa cLL±
Çmaøu. caa Coaau cag ae|aaoau. om aa|mLaa caa Coaa
ae|aa m±au? _eaa L|aae|au o|aa|amu Ca|maao aaCa
oaaa|au?

noa mamamaø _LCLaa maoaaau Ca|aaa. mµ|LaLau Ca|aaa.
mµ|L L|ao|Ccec _aaa camao. maoa _eaa _auooaaea|o
noaam _auooaaa ncaaamaaa.

ÇaCaaaa L|aoaa _auL|aaa.

maoa. m|amaL L±aaea. _ao|ao|o CL|a maa|. aa o|maaaaaomu
æc. Lae| cmm ncCa ca|La|a mogaø caCaaa Coaaoau.
caCaaa Coaaao aaa aaa _aaao Laa|aaLLcaæmu. aaa oeacaø
eaaæmu. caa Coaa ouao|aaoau cag om Lc±ao aaaa Coaaaa
maoa.

Çagcaæc ocmCuaaa uaa|aaa|µaøL L|aoaaaaoau Coaaa aeaa
_aaama. _emm|o ca|La|a Laao|LL umgu =mLam caaeaa
Çmaaoau cagu Caao|aa om Lc±ao aaa|aaaa.

mao|a mamaea Lc±ao. qCaaLL|a Caoaaoao auaø cmLcaæ±a
Caaoaoao Lmm|aa.

om oaa|u|aa aaoeaaa. aaa uaaoao _aaa|aaLLcm.
cmgaCaaooLLcme|ccao. ca|Laa om oaeeooau CLamma|a Caouaa
uamgeCaam. uaa|aaa|µaa|a om ae|aaam±aaa uaCLmu oaa|aaa
m|ge|e|cm±au caLCa _eaa ceeu.

La|amaCaaooe|oao. uamaa. o|aaa omaaLLaaaaaaa aaaa|mma.
mæaaau æ± ema om Ceaoa|o. aaCa Lae|a|o _uaaa|a _a|La
mauua mµ|LaL ecmaø _gLL|aaa.

omeaaL Lae| maa. aageaa|aa m±e Coaaao _amaaaL CL|a
aaaeaaaoCaooau CacCee±aa|oao. mµo om co|a aaaeu.
_aaaaac±qu naauuaa caaaaCaa aaaeaao Çmaa|ama.
mµ|LaLL Lae|a|o|mma aaa maoa Coaaa aaaeu. _ea ca|La|a
mogaaaao o|ma|LLaa e|maa moo|u oCaaaaaaeaaaa aaa|LL|±aa
_a|aa CLamaa ee±aaaCaae±maa|maa caLa.

1964-u _em L|Lae| 26-u Caa| mµ|L aaa|a±aaLLccaa. maoa.
ca|La|a L|ao|Ccecaaa aaaa _m|e|aaaCaaem Lae|a|o _uamaaa.
Caamou aoeau. _±a±. aaeaao. aaaoLL. Cuaao cooau Çmmaa.
_aaqu maoa Cemm|aacea|o CL|a L|aoaa Çmaae|oao.

Lae|aø emaaCu maoa. aaa maaa ac±aeaa|mma a|ccaaao
oeCeaamaaa aaa|o cmaaaCaaem mm Ceaaa|o Ceaoaaa
Caacaa|aaa. mag e|oaaao|o _ea au mao aeaaaao Coqaa|aaa.

maoaea. Caaµ|oaamaaa Cao|auauaaøea. Çaecaea
m|oooaa|maau. mamaea. maaCaaaaao ac± e|eoaaaaaL CLmaøea
umgu aco eaaaaaa|o ae|a aeau Coqaaea.

Çaa _±LLaca|oaaa _ea aua Caoaa|a coaoaøcLcc _aLa
eaoøca (Gul f of Aquaba ) umgu øao aaoeaa Løa|aao Çmaa
m±aaa.

eaoøcaL L|aama|aaaaau aaoeaaaau Çmaa mmeCaamao?

L|m macma aLLoao _ma eµ|Ca CLaeaaa aacCoaea cag _aaau.

maoa øao aaoeaaaø oo aeaa ouLeu noa o|aa|aaa|o ÇcuCLmm
u|aL LaLaLLaaCaam ouLeu. Çaaaa aa|au. Çaaaa Cmmaau.
Çaaaa ae|ooo Caaec cma om _aLa aaoeaaau _amø ma
noau oma|aaa|oao. _Cu|aaa _aem CLaaa. L||cca
Lam|aCaaem cmmaa. L|aaao maøCuo e|ao aeaaa. noaCu
maoaa e|ama Laaaaa.

_aao. Çaaao nca±L Laa|LL aamaCaamao ÇoCaqaøaaaa.
ÇoCao|a aLLoaoaaa øao aaoeaaa _a|au
LaaLmaa|aCaae±mmaa. eaaaaa aLLoao. ceCeaa aLLoao.
_eeLCLaa CLaaaaLLoao.

maoa caa Coaaaaa?

'øao aaoeaa mua Cao|a Coaaa. Çaa maa macmacau
_aøa|Cma. ÇaaaL LaaLmaa| Ceg Lo mamao aco eaaaaaa|o
Caaµ|aaaCaae±maa|ama. _aa _gua|aa m±aaa. Çaa
macmacau _aa| mua eaaaaaaaL CLmaøeaa mou a|acaøu
emeaa|o. 'maa amo ma|a|a øgaCa _oeaa _ae (a|soeo
L|e|o m|ea) acmCea. e|eoaaaaaL CLmaøCea.' ''

Çma _m|aaaaaa ÇoCaaoo oe±aa. L||ccgaøa CaaLu
eaeaµaaa. ocmCuaaa noaaau e|aLLacao Coaaa.

mao|a _oeaa _aeaa|ccu u|aLCL|aCaam a|ccu.
CoaooLCLaaao _Cu|aaaeu L||ccgu _maøo o|Laa| m|a| nae|
Coaa _maa a|ccaaa m|amCemm|aao ocmCuaaa ca|Laaøu uaCLmu
Loa a|acaøu cag CLo| oLLmaCuooau Coaa|mmaaaao.

_aao maoa a|æCaag øao aaoeaa e|oaaa|o acao± _m|aaa
e|maa. aLLo CLaaøeaaaaa aac CoaaCaacooauo. auaa|oc
CoaCaaooaeaaa|aae|cu|mma _aaaaao Ceg eaaa|o CoaaaL±aao.
_Cu|aaaeu L||ccgu _maa aeCu aua oaaaµLaL eaLo
CLgeaaa _m|e|aae|cca.

ÇCaacaea maoa m|gaa|aCaaecaaa camao. _aaaa Çoao!
maoao|aae Caoaaoaa _Cu|aaa. L||cca. L|aaao. ÇLLc±ao|o
ÇoCaaoau Coaaaaa. _ma Caoaamaø cCaooau L|±aaaa cag
LaaaaL Laaaa. _aa ucmu Coaa _auL|aaaa. naaaeuaa
auaa|oc Caouaa oaaeca moqmeaø Ceao Coaaaa. Coae|aa
aa|aaa mcLaaa|aCaaecaa.

ÇaaCaooau Laaaa _LCLaaaa L||cca L|aau uma|| oa _eca|
=cgaø (Si r Ant hony Eden ) aaaaCaaa|LCL emae|cca. 'om aaau
Cmmaa|aCaae±maa|ma' cag La|aaauaaCe _ea au macm uaamaø
e|maa Coaa|Caaam|o øm|LL|ccaa.

'mao|a Cao|aeaau mooaaCa Çoao. Ça Çaaao|a|o mCoao|a|au.
Cµaua|a|o o|comu CLo|a Cao|aeaau CLaamaaaa. _eaamaø
Cmama aa|aaa maomaøu Cmmu' caCm øm|LL|ccaa _ea.

cooaemgaøu moaaaeu øao!

Çemgaø ucmuoo, ÇamCaooau L|aaao o|o emcaao aµ|aa.
ÇoCaqaøu _aL mamamaøu ÇacCa macCLm noo _g mao
aaau cag _aµaaLLccCaam CL|a CLamaøCuæc _maa
aaoeaaaaa moaaaeu caLaao u|aeu Caamouaaeaea øao
aaoeaa L|aoaaaaL Lmm|a Ca|maCaaoo Cee±aa ÇaCa
Çam|aauaaaaaa|ma.

ÇoCao. Laooaa L|aoaaa|a Çaecau Laamu Çma øao
aaoeaa|oaaa L|maa|ma.

uaa|a aaaaacaoau Coaacaoau L||aøu ca|La|a ecaøL Løa|a|o
Çmaa aaoeaaa Cec±aaaaoaaa qCaaLLaeu _o|aaeu aco eµ|Ca
u|a Cmmaauaa Çaea m±maa. e|uaaL CLaaøeaaa. aaaeµ|L
CLaaøeaaCaooau o|LLcaa aa|aaamaø maCLooau
qCaaLLae|o|mma _LL||aaaaeo amm|aCaaemaaa aco uaaaauaa
_o|aaae _aca m±au.

Çma om aaoeaa ocmCuaaa noa eaaaaaaaCa a|aouamm| eµ|
mcaao Coaa|maa|ma camao muLea omg o|auuaaaaaa Çmaøu.

_aao _aaaa neau. ma aauLu ÇmaL L|aama|aaa|o
aLL|µuLamu _mao ouaaa|o cµCe Coaaa.

aaaeu. maoa. øao aaoeaaa Cao|auauaaa|. oaeCaoa aLLo
eaaaaaaaøa øemaeaa _eaa _ma _m|e|LL.

mam|. ømau |LCLaacca 7 µ9ao. 2006
66 øao aaoeaa|a o|aa|au

m|oCuooau aaau - La. aaaea

om aaoeaaaø caa CL|a o|aa|au Çmmae|c m±au?

_ooaauaaaaaa Çmaøu. øao|a CLaaaaa aaoeaCa ae|a.
neaua|o _a om o|m|a aco cagaaa CoaooCeemu. _aaaa
mou. _aaaa _µu. L|muuaecuaa aLLoaCoooau u|a
_maaaouaa emu. aaa aoeacaaao. CLaa e|uaaaaao
cmm|aCaaem aagea aLLoao _aCa _e|eøaøu. Ceoou emu.
cooau emu.

uaa|aa aaaaacaoau Coaacaoau ÇaeLLamaaa nmeaaaLLcc
aaoeaa Ça. Çag Cmmmoo. a|.m. _mau gmmae±CoCa ÇLL±Caam
aaoeaaaaaa oaaa|aaaaau _eo|aaaaau _mmaaoa ca|La
uaaaao Caao|aa|maa|maaao.

mao|o Cma±aaa Çm acoaao om aaoeaa Cec± Çaeaaoau cag
aamaøu Caaame|oao. uamaa. om aaoeaaa Cec± ca|La|a
_aaeoa|au uaa|| CaoCuaøu qmu amo ma|a|o caaaea
Çaeaae|ccao. amo ma| acqaøL CLaøu Laaa eµ|Ca aLLoao
Cooooau cagaaa Caao|aaaaao. Çma Caaoaa. a|.m. _mau
gmmae±o ca|Laa _ec uaaaao aaCuao|o 8 (Thut hmosi s I I I ).
LaaCmCaa (Phar aoh Necho) _a|Caamaø Çmma|maa|ma. o|o o|ooam
mamo|aaoau _eaao CumCaae±maa|maaao.

_amøo o|o aaou aµ|aa (caaaa aaou cag aoo|auaaa
Ca|ae|oao) =aaa|aaao (_LCLaa CLao|aaao) ca|La|a ua om
ouau LacCamaa Ceam|maa|maaao. _LCLaa ca|La|a _co|LLcaa|o
cm|a uaaa Cc|ao 1 (Dar i us I ) Çmaa aaoeaaaa|ccaaa ncCa
Coaam±aae|c Ceemu cag naaae|ccaaaa Ca|a|ma.

_LCLaa oCa aaoeaaaa _ooauo Çaem aa|aaa| aaoeaaaao
Cec±. Çm coaoao|o Çaeaa. mmCe om CLaao oacaa amo
ma|aa Çaeaa|maa|maaao. o|oaaou Çmaa aaoeaa omaaaa
Çmma|maa|ma. Çaca|o cmLcc CeooLCLmaø CLaam Çamaao
ommaaoao maouaa|. uemu aaoeaa o| CoaaLLcm. uemu maouaa|.
om accaa|o aaoeaaa a|ccaaaCa aae|cme|ccaaao. øao aaoeaa
caLa amLaaa|o ucmCu oaaa|au caa|m m±eaø _LCLaaaa
ca|La uaaaao emae|ccaaao.

øao aaoeaaa a|ccaaaø ugL|mLL _o|aaea CmLCLao|aa. _ea
L|aaao|a oaaaeaaa|aaa ÇmmaCLaaaaa (a|.L|. 1800 aaoaccu)
qCaaLLaaeau Çma|aaaeau aco mouaa ÇaeLLamø Çmaa
aaoeaaaa|ccaaao o|aaaL LaaLmaa|aaoaaa m±au cag
Coaaaaa.

CoaaaCaam ucmuooauo. aagaca CLam|aaoaaaoau _aCa
_gLL| Ceaoaa ncCa _auL|aao Coaaaa. (CmLCLao|aa _LCLaa
ca|La ua LacCamaa Cemm| ae±mmaaa caLaa m|aae|o
CaaooCeemu.)

CmLCLao|aa _gLL|a L|Cama CLam|aaoaao. ca|Laaø ema Laaaa
mao|o oaCe cmaaaaao. m|oLLaLL|a uaaa _aaea Caacama mcaa|
m±aaeaamaø. _LL±Caam aaoeaa acc oaaa|aCu Çoao cagaaa
mao|o Caaam|aa. cCaa|o. _eaao aeaøLL± uaa|a aaaaacqaøu
Coaacqaøu Laa ucca naa ÇacCeo| Çmmaa.

_aa um| aaoeaa CecmeCaamao caLLcc m|oLLaLL m|o mµa|
maouaa|e|mu. Laeaa|oao camao aaoeaa Ceccoau cag
Coaaaaaao. CmLCLao|aa Caao|aaaa. Çga|a|o _emu
L|aeaaa|e|ccaa.

_aao. _maL CLam|aaoaao|a aeaø aeg cag o|m|aaaou aµ|aa
CeCmam L|Cama CLam|a|ao eoqma m|mL|aaaa. _ea CLaa
.CLa±aaec (Fer di nond de Lesseps ). Çea Cegu CLam|aaoa
ucmuoo. CaaCaaeaaaa L|Cama aamu æc.

.CLa±aaec eøaao|aa eaaLcu u|aeu aaauaa Çmmaa. aaoeaa
acmea|o CL|a L|aoaa cau Çmaaaa caCm _co|aaoaao
m|aaaaaaao.

_aCe 1869-u _em ca|La _aa aaoeaa Cecca Caacaa|e|cca.
_LL||aaae|o|mma _a|aaaeaaaa _±auao ame|aaLLccaaao.
Çae Laoaa Ceao Laaaa naaae|cLLcca. neaua|CoCa om
Ceoe| CLaoaaaa _ma Ceaoaa cmaaaCaaecaaao.

Çga|a|o 1867-o øao aaoeaa ac±m±aaLLcca. ccm emcaao!
u|aLCL|a e|µaCeooau cmaa. Çaa|oama. L|aaao. aoa
uaaaaaoCaooau _aµaa. maaaæc±a Caaeca±aaaao.
_agmao oaeCaoa aco eae|Lu ømL|±aaa Caacaa|aa.
qCaaLLae|o|mma Çma|aaeaCaooau uamaaL CLmmaao uaa|| aLLoao
_±aa± emaCLaaa Caacaa|a. _LL||aaaae _gøea aoLuaaa.
uaa|aaa|µaa|a eaaaaCu maCaLCLaau Çooaa _oeaø øm L|±aa
_auL|aaa.

ÇmLaau gmmae±o Çma eaaaaL Laaaaø Çagu ae|ouaa uea
necaaa. øao aaoeaa Çooaa om øµao aamu m|aaaaaæcL
Laaaam±aaa caa|m m|ao cmLcca. øm|LLaa ÇoCaqaø.

La|aaaa Caaam|a Caouaa ÇoCao. aagaca noacmuaaaaa
eqLLmaa|aCaaoo eaaaa emuaaaaaCa CL|au muL|a|mma aaou
_a. Çama|aaao. CL|oouLµaao. _aa na||Laaaao _a|aaeaaa
_LCLaa ÇoCao|a L|aaaauaa cmgua|o oaaøao. øao aaoeaa
Laaaa|CoCa ÇmmaL±aao ÇoCao|a Çeeaaaa mce±aaaao u|aeu
ømL|±aaa. moo emuaamu Çmmaa. _LL||aaa. _o|aa CLaam
aecaao|o eqeaa eaaaaa aoaaao m|geu mamo|a|o _eaamaøa
ae|ouaa Loa a|acaaa Caacaa|a|mmaa.

eaaaa |a|a|o ucmuooauo Ceg o|o aaaeaamaaaaeu Çmaa
aaoeaa. u|a maa|auaa oamaaa amaLLcca. mao noaLCLa|a
CLaa L||cca umgu L|aaao Lacao øao aaoeaaa m±.
ca||aaLLoao maa m±aaaL± Coaa a|aømaaac aeaaa o|aa|aaa|o
u|aLCL|aCaam ouLeu. Çaecau noaLCLa|qu øao aaoeaa|a
Laø ÇCa CLao øm|LL|caaaaCaam _uouaaCe e|oaa|a|maa|ma.
mCoao|a|a|a Lacao (o|co|a æcce| macaa Çaaao|a|gaca
Lacao) _LL||aaaeaøL CLaeaaa amaa|m e|oaaa|o Çmaa
aaoeaaaaa om aaamaaaa CLaoo CoaoLc±maa|ma!

ÇmaL L|aae|a|oaaa mau maoa øao aaoeaaa Cao|auauaaa m±e
Coaaaa _ga Ceemu.

Le|a|ao L± maoa m±Cemaaa o|aaa. øao aaoeaa caLa mmaa
mmaa ca|La macmaøo qmu om aaoeaa. Çaem acoaao
Çaeaa|m L±aao _a CLaaoCoaaaaa ÇmmaCa ae|a. ca|La _aaa
aa aa|oCoaaa cag Coaaaao occLL± aamu caeu Coaam±aaa
caLaaaa neauau æc.

_aao. Çmaa aaoeaaa ca|La ucmCu aa aaaaaaoL CLacm
Cecce|oao _ooa acce|oao. m|ama Ceo|aaa nae|ao _a|o
Çmaa|ma. øm|LLaa øao aaoeaaa a|ccaaaø L|aaao _o|aa
nae|ao oaaaaeuaaaoo. L|aaao L||ccgu caLLcc m|a|aae|ao
Coaa|maa|ma. Ceg Lo mamamu auuaoaa nae|aaoo
Coaa|maa|ama. aaoeaaa acmuaaLLe|ao mcmaCaae±mmaCLaa
cmma LoCeg Caaµ|ogcLo o|aaoao. _ao|ao L|aoaaao. CLamoaaaa
Cmmaa±ao _aaaaaau LoCeg qCaaLL|a mamaoaaa maema
aaaaaeaa|maa|ama.

ÇLL± øao aaoeaaa a|ccaa|o Lo Caoaao ouLmaLLccaao.
LaøCLmm oeCeam Caoaaaøu _maa aaoeaaaL LaaLmaaea|o
Laø nem cag oLLmau _aa. 'Laø' camao m|µuaaCe Laø.
Shar e cag _aa|oaa|o CoaoqeaaaCo. _maL Laø. Laa|a e±e|o
cma|a CaamaaLLcc Laø. øao aaoeaa|o cLL±L L|m CaoaamaøL
Laø neCca. _Ca CLao ca|Laaøu om Laø ucmuaaa mao|o
Çmmaa. aaa Caoaa|a eµ|Ca _maa aaoeaa Cooo _gua|au
Çcmu _o|aaamaaa Laø.

caa L|aoaa _aa camao. 1876-u _e±o ca|Laa
_emCaae±mma uaaa Çouaa|o Laoa caLea aaaam±aaa
CLamoaaaaL L|aoaaao aaaeuaa. aaa Caoaaaaaa Laøaao
L||cca|cu e|mge|ccaa. øao aaoeaa|o aaaa|mma Laaa e|mg
_eaao acaa _acaaaaaoa. _ooa La|a m|a| nae|ao cau
_LCLaa CLmLLccaa caLa Lmm|a Cao|eaa e|eaaao cau ÇLCLaa
a|acaae|oao. (a|acaøu aaeoao caeu mmeauaa
muLaæ±aaeaaaeu Çoao.)

_aCe. ca|La|CoCa qmu øao aaoeaaao Coamau Caaecac
ca|Laaø n|au a|acaaa cag _a|e|cca.

ÇCaooau Laa|a _oe|o m|aµma e|oaaao. _amaaa ca|La aLLoao
caeu øao aaoeaaaL LaaLmaaauCoooau Çoao! _aao.
aaoeaa|a acmLLam mmeauaa _LCLaa L||cca eou CLaae|cca.
cLL± om m|geaaa|a Laøao om mL|cu _a|auaa Çmmaao.
_mm|geau _eaa mmaacmLLac±aaµ emCua _LL±!

ncCa L||cca øao aaoeaaaL LaaaaaaCeag om aa| LacLL||e
cmLmaa|. ca|Laaø _gLL|e|cca.

ÇCaooau uaaaao aaoaa|o mcmaa! _eaao aaoCuooau om
m±eaø ema. mao|a oaeaa|aaa _co| emaCLaa ÇmaL Laµa
cmLamaaoCaooau mao|o aaa| _Ca øao aaoeaa|o
e|cCcm|mae|ccaa. øaao macmacau _aøeaaaeu _m|e|aaaa.

_aaaoaaa ncCa _aaaa mamamu CeøeCcmma ca|Laaø
ca|aaaL CLaa maa Caac±a.

ÇoCao cmCaaCe amu CaaLaa|o Çmmaa. caaaaa naccoe|o
_aua|. _aua| cag CLo|aaqu ca|La coaoa|o ÇoCaqaø
cLCLaau L|aoaaaaa. Çeaao _maL Laau mmmeea. _eaao
ÇmaL Laau aLLaaa|o øm mcaaea cag om mao aemauo caaea
ouLeu mcmaL±aaa Çmmaa. ae|aeu 1948 aaaaa|a Çga|a|o aaoa
Løa| ca|La eou CLaaa|qu ÇoCaqaø u|aeu emaau.

eaaaa om omaaLLu a|acaaao ca|La|a ua CLaa Caamaa. ǵma
Løa|aa ucme|cuacCcaua cagaaa _eaao
_aoLLcmaCaae±mmaaaao. Çmauaa||aaa omaaLLaa|oaaa maoa
øao aaoeaaa macmacau _aa|. aaaaaa Cemm|ao Laaø aeaa
eaCemaa aaaaaaaa.

om Laau L||cca umgu L|aaao macmL Lacao ÇoCaqca
aaCaaaaL CLa|ca aaaaaa Çmmaa. ca|aLLaau ca|La.

Ça|o L||ccgaøu L|aaao»aøu øao aaoeaaL L|aoaa ucmuaaa
CLa|ca aaaeu. ÇoCaqaø m|o _aa|au|LL _aoau nca Coama
Çmmaa. Çaem CL|a Caoaao|a aae ÇmLLaao cLL±au ca|Laa
aaaaa|o eµaa|. qaoeaaaea m|oaaaoL L|±aaoau caLa ÇoCao|a
aae.

L||ccgaø ÇoCao|a Çma ceeu Ca|aauo Çoao. _aao _aL
uee|o L||cca CLaam maoao|aae Caou æcce| aeaa ÇoCaao
e|ccao Ceg maa| a|acaaa caLaaau aea|aa Ceemu.

1966-u _em _aCcaLa 26-u Caa| _a mcmaa. ÇoCao aageu
ca|La|a eca|µaø coaoLLøa|aaa o|aaaaøo _aaum| gaµmaa.
_aa|mma ca|La aageaa|aaa øao aaoeaa eaa qcqc
e|ac±aCaaeCc CLaaa Caacaa|aa.

mam|. ømau |LCLaacca 10 µ9ao. 200667 _ma mag aaaeaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ÇoCao nmeaa CLaa aaoa Løa| ÇoCao|a CLmauaø|a
Çcaamo oamaa Çmmaa. 1948 aaaaa|aCLaa _a ca|La
eouaaaa cmCaaCe LaaaCaau. cLL±aaea aaoaae ca|La|cu|mma
ucme|cCeemCuaLaaaa ÇoCao|a _±LLac ceeu. ǵma
Løa|aa ucøu oaaa|o Çagu Caamou Coaaao oaLL|c m±maao
omCaaouaaCa?

Çmaa a|ccaacaaaa ÇoCao aageu aaoa eµ|aaa ca|La|go
Lømaa. aaau eaaaaa CLaa|ma caLa maomaøa Ca|aCuamaqu
omgu ca|aLaaaa aeaa|o ÇoCao aaa mmmeao m|aµaa|e|ccaao.
ca|La|aao mao|o aaa|aaaCaaoo m±ae|oao. aaoa mmeaaau
aaLLmm|aCaaem. m|ag moae|caæc _eaaou|ooauo CmCa o|aaaL
Løa|a|go Løma e|cca ÇoCao aageu.

o|aaa caa|m Çaama ca|La|a om uam|oL LaLLaø qa Ça|aaoL
CLmau nem. _a om CL|a LaaoeaLLøa|. ueaoau Cea|aoau
ae|a. Ceg caeu _aCa a|acaaa. uaao eaµ m±aua camao
_aeu a|acaaa. (_aaaaCa o|o maCca±a æccaao eo|LLaem.
_aao maa CLaam|o Çmaa|Cma. Coaaaa|o Çmaa|Cma cag
Coaoea uaa|| o|aaa|o Çmaa|Cma cag Coaoo|aCaaomu _oeaø
uaao a|acaaa.) _aao. Cuaoo caa|m Çamaaaa ÇaCa om o|g
øam|a ua _m CuaaaaCaae±mma CLaaaaa _emaø Cae
eoaaao _moLLccaaa muL|aaa. (Laa accaoao.) _ma eaaa|o
o|aaa. ca|La|a maa|aL L|aama|aaamo oamaa|ma. CLmauaø|a
La|aL Laaoeau.

aaoa eµ|Ca LmLLcc ÇoCao|aL Lacao. o|aaa Laaoeaaaaa
acaøuCLaa. CL|a ca|aLLao cau _eaamaø Çoao. Cuqu
_omm Laaoeaaa|o mmmeeau aoLu. _LL± mmme| caaaa
aaaaaø om Lac maCam|e|ma|mCaa. _aeaa Ceo| CLacm
aaaaLLmaa| e|meaaaa eµaau. _LLmu oeacaø emaao
LaaaaaCaaoooau. _LCLaaaaø _a mu Çcu caa|m aeaø.

om Laau ÇoCao ÇLL± mmme|aCaae±mma _Ca ouau.
ÇaCaamLmu ÇoCaqaø nae|aø ema Çaa|oamau L|aaao»u
aoLao ae|qu uaocae|qu aagaca CLaa e|uaaaaaoa aaaaaa
m|gaa|. eaaeµ|a aaaøaqaø _aaaaao CumCaaoo _auL|aaa.
neaua|o Çaa|oamau L|aaao»u Caaemema øe|aa e|uaaaamaøu
_aaa aoeacaamaøu _ma Çm Çcaao|o Çmma e|uaaaaoaao
aaauaaL CLaae|oao. u|aeu Laµacma|mma aoaao|o|mmaaaa _ma
Çm Caoaamu aumaca aaaøaaoa Caacaa|a.

_aCcaLa 81-u Caa| L|aaao aaa Cma±a aaaøaao _auL|aaa.
e|uaaaao umgu Coo|aaLcaao|o|mma ca|La|a _aaaa
uaaaeaao|a uau øem eoa Caacaa|aaaao. Çaa|oamau
ugmao|o|mma aagaca aaaøaao _auL|aae|cca.

øao aaoeaaa ucLamaaaa CaacaaLLcc Çma mumaaa
aaaøaqaø o|µuæet eoo e|usout uuæ cag CLa|ccaaao.
e|usout uuæ caa|m Coaoo|o e|Coou cau|oao. _aaCuma|a
CLaaeaa. _eeoeaaa.

_aao Çma _LLCaoa uoaæa cag CLa|cm om CLaaaa
Caacaa|aao _maL CLamaøa øammaa mag Cmaaaaaoaea Çmaøu
caLa o|aa|au. Çaecau noaLCLaa ouau L|o|LaLaaoa
aaLLmgeamaaa _Cu|aaa aoLa| caoo Cua _aaaa CumCaaec
aaaaaaø ÇCa CLaaaaa aeaaLLcca. Çagu om o|o
aaaaamaøu Çamø maaao ÇLCLaa øccLLc±maa|ma. _aao
oeCeam aaaaaaøu mag Cmaaaaao _eo|au nem.

ca|La|a uaaa Çma mag Caoaao|a aaaøaqaø _ma mag
aaaeaao caCaaa?

1. øao aaoeaaa ucLa.

2. ca|La _a|La maoaaa Caamou Lamgaa| aeLLa. m±maao
Le|aaeLLa.

8. uaa|aaa|µaa|o noo _aaaa _aL Caoaamaøu qCaaLLae|a ua
cLCLaau Caamou m|amaauaa Lau ÇmaøuL± LaaaaaCaaoea.

Ceo|Ca CLoLLcc aaaeaao Çaeaaa camaqu. neaua
aaaeaao _aaaaCu CLamoaaaau umgu eaaaau ouLmaLLccae.
_aaaa qCaaLL|a CaoaamCu (_LCLaa omgu) eoaaa _o|a.
a|µaaao|a Caoaao|o aaao eaaaa oaaa|aaaao e||eaaa|. CL|a.
m|amaauaa uaaaCacacL L|±LLa|o øm|aaa Çmmaa. Çma|aa. Çoaaa.
uCoo|aa. aaaoama CLaam Caoaao|o qCaaLL|aa aacao e||aaLLmu
Le| u|a mumauaa macCLmgaCaae±mmaa. øao aaoeaaaaa Ça
cooaemgaøCu _aaa eµ|.

_aCe øaao ca|La|cu|mma ucLaca ucmuooauo. Ça|
caaaoaa|qu cmaL L|aoaaau eaaa _oeaø oaeCaoo occaao|o
a|maau Coaa øaao om CLaaeacauo Coaaaaaøea|o CumCoaaa
Caoaao u|aa ae|auaa Çmmaa. ÇoCaqaø Çaaaa aac±qu maa|a
Cmaaau. Çcu L|±LLa. _aaea ǵma aaoa Løa|. Cuqu aaaaaa
aaa|o e|mma o|aaaa m|amaauaa aeaaaCaaoea. m|oLLaLaL
e|oa|aaaCaaoeaa moCu uaa|a _o|a _aL Caoaao|acCa
aaaaL Lmm|aCaam _ooaaaa Caamge|aa m±au cag ÇoCao
muL|aa.

aaaøao u|aeu ømL|±aaa. Çaa|oamau L|aaao»u m|aµaa|a eaaeµ|a
aaaøaqaø maoa. ma eµ|Ca La|o Coaaaaa.

acmLLacac um| øao aaoeaaaøo _LCLaa Çma mag Caoaao|a
CLaaaaLLoao (auaa mamLa) _e| eøaa emaCaae±mmaa. maoa.
om e|aa±æc Caao|aaauo _ma mamLa aLLoaaoau Laaa|aaoa
Caaem acm eµaa naaae|ccaa.

_emgo auaa ÇmLa aLLoao L|aaao|gacaae. La|aama aLLoao
Çaa|oamaacaae. u|ooCuooau ÇoCaqaøo Coamauaaae.

øao aaoeaaaøo emaCaae±mma Çmaa aLLoaao ca|La aageu
mag maaao|o|mma aaaa|a. e|uaaa aaaøao om Laau. mamµa|a
aLLo aaaøao ÇaCaam Laau. m|oaa|o ÇmmaL±Ca Laaa|ao mou
aaaøao mcaaea mamaea.

omgu øm| aemauo m|aµaaLLcc Çmaa aaaøao|o _ma mamLa
aLLoamu mµa|L CLaa|a. Ça Çaa|oama. L|aaao ucmuooauo
ocmCuaaa qCaaLLaeaøCu _a|aoo|ao|aøu e|oauaa Çmmaa.
maoaaa øamaa ua|LL|c Ceecau cag qCaaLLa mao mao|o m±e
Coaaa _LCLaaaaa.

meuLa qmaau Caa| æcce|L Lacao Laaaøc mou ca|La|a
LaaoeaL Løa|ao|o aage eaaaao Çmaa|e|cm mmaøo mmme
naaae|cca. e|uaaa aaaøaqaøo oaaauaa maaLLmaao|qu Lm
maaLLøa|ao|qu _aaaaao Coaa aeaa CeemCuaLa Çma
Çmaa|e|cLLcc eaaamaø _o|aaLLcc naaae.

Çma eaaamo Çaem CLa ugmao aaaoCa aua Le|a|a _a|aLco
oaaa|aaaaa Caaccaaao. ca|La|a a|µaø umgu Camø acmaaaCaaau
Çmaa|e|cLLcc Çma Çaem CLmu (CLaaao Ca|ae|oao Çmemu
auaeCcaaao.) _maø om oaa|u|aa Ce±øeac Çaaa|.
L|aama|aaaaCa m|aoøaoao Coaaaaao. uaao _aoaaoaaa
_om|aCaaem qca Caacaa|aaaao. ugLmu CLaac oaa aammaaa|a
ua L|CamaL Lacao m|aµaa|a Ca|ooaa aaaøao|o aammau
mmm|quaao oaøaoma CLaaa.

ca|La aageu aaaao Çaam _oeaøa amaaLLa aaaøao|o
=mLccCLaau. Çaa|oama. L|aaao umgu ÇoCao|a æcce|L
Laca|a _oeaø maaao ca|La aageu _oe|qu aaaa|qu u|aeu
L|aaaa|a|mmaaao _eaaoao CL|a _oe|o oaa|aa Çaoe|oao.

aage |a|a|o ca|Laaø Çma øao aaau om CL|a Caaoe|aaa. Ça|o
omCaaCu Çoao. _aao _ao|ao |a|a|o u|aLCL|a Cemm|aa Ça
_eaamaøa Ca±aamaa.

omg ggaauaaa aea|aa Cee±a e|oau Ça.

omCmma øama ÇCa 1966 aaoaccaa|o oaCa|a|o om Laco|
Ce±aaa. Çaao o|m|a Laco| caCma CL|a aoeau caCma Coaoooau.
ÇmaL Laco|aøa aaaeuaa. L|aae|a|o Çmma CoaoLcca.
_Cu|aaa. eµaauCLao _Cu|aa noe _auLLaa o|.q.c..
oaCa|a|o _co|aaoaamaø ca|aaao CoaoLcmaCaae±mma
Laco|aaoaaao omaa|aeaa. La|mo|ao|aa. _aaaø ca|aaaCaam
aaaaaa _auL|aa aeaaa.

_aao. ÇmaL Laco|a|a L|aae|a|o. aaa ÇmLLaaaCe o|.q.c. _ma
mam aac±aCaaooe|oao. _Cu|aaa CaacaL ÇmLLa Ceo|Ca
Ca|aCeecau caCm _LCLaaaa _Cu|aa _a|La qoCaaea
ama|aaa. _aaqu ÇCaooau m± aeaaaæ±a e|oau Çoao
caLaao e|oau Ceo|Ca Lae|e|cca. ncCa _Cu|aaae|a Lau
ca||aaa Coae|aa aa|aa. noCaaøu _Cu|aaae|a Çmao
o|gauaaaaaaL Lamoamm _auL|aa. Lo Caoaao|o øm|LLaa. mamau
noa mamao|o _Cu|aaaaeL Lmm|L CLo|aaCo uaao aam|aaLL
_auL|aaaaao.

cLL± oaCa| e|oaaa|o _Cu|aaa _euaaLLccCaa. _Ca CLao
øao aaoeaa e|oaaa|o ÇoCaqaø _aaeaa Çaa|oamau L|aaao»u
CLa|o øa|aaamø LoCeg noa mamao amu aecau Ca|e|aaa.
ca|La om Caaa. CLamoaaaa |a|a|o _aeaa cma om eoaoo|aaau
aaeaa caµ Caou. _aCa CLaa ÇLL±aa Coaa co|aa
_±aaaCaae±mLLa cag noaCu Çma Çm CaoaaaoL Laaaa
coau Coaaa. Cuqu øao aaoeaa L|aoaaa|a Cea ca caa|m
e|eau mmau _m|aaa Laua uaamaø. ca|La|go Løma Çma
Caoaao aaaøao m|aµaa|aa _Caaaa|aaaau caCm Caaam|aa.
ae|aeu ÇoCaqaø _aaeaa _ooea Çeaao Çmaa|a|maa|maaao?
ÇoCao aaa? _a om _Cu|aa _±em± _ooea? Cuqu _CaL|a
moo|uamaø aCaaau Çaµaaeaao. Laooaa|aaaao _m|aaauaa
_aa|aoaaa|aeaao. _eaamaøL CLaa Çaa|oamau L|aaao»u
oaaaµLLa Caamaaa camao. _ma Çm Caoaao|a Caaaa|aaa caa
cag CLo _auL|aae|ccaaao.

neaua|CoCa L||cca Çaaa ca|aLaaaae|oao. øao aaoeaa om
CLaaoCoaaa cag caaaa cmaao Coaaaaqu aamu Cacaa aaaaaa
Çoao. ee euLaaaaaa ca|La|a ua aaaøao m|aµaa|aaaao cag
ocmCuaaa mamau noa Caoaamu ca|aLLa Ca|e|aae|cca.

aaau Caacaa|a q|m a|aaao|CoCa ÇaCaam æaau _aaCam|aa.
L||ccgu L|aaao»u ÇoCaao _a|aa|ama cag Ca|maaCu
Coae|aa aa|aa. ca|Laaøa aagaca mm _aaaea Ca|e|aaaca
_ooauo. CaaeLLccao. aagu aaaaa|o ca|La|a oaaL|o LaCama
emCea cag Lamgaa|aa.

Coae|aa aa|aa aaaaa|o LaCamaaao L||cca _eo|au
_Cu|aaaaea aaeaøa æLL|mu. _Cu|aaaeu aoaa|o Çmaa|aao.
_a øao aaoeaa. ca|La. ÇoCao caa|m coaoaaoa acma
omamL L|uaeu CLmg _Cu|aa Coae|aa aaauaa|e|mu. _eaao|a
aa|L Laaaø ca|La Lo|acaeaøu. caCaaaCeooaCua mcmae|mu.
Ça CLmu _Laau. L||ccCa æca æLL|cCeecau. Coae|aa
aou|maa|aa Ca|maaCo _Cu|aaaeaøL CLaau. aaaaaCe æc _maa
Caou aaaaoaaaø ema Çmaa|e|mu.

Çeeag _aaaa CaoaamCu cee|a aeaoLLcmaCaae±maa.
ca|aLaaaaCaam a|mLLuaa. _Cu|aaaCe maema CLaa m|gaaaaaø
_aµLL e|maaa. om Laau L||cca|cmu L|aaao|cmu aoma CLo|
aaaaaaa aae|co Coaoo|e|cm. ugLaau ca|La _a|La maomca
_Cu|aa _a|La qoCaaeCa CLo|aaa.

mao|o L||cca Çamø ugaaa. øao aaoeaaa maoa a|mma
e|ccaCoaµ|a aaaaaa m|gaaea oaaa|au|oao cag Coaaaa.
_Cu|aaa e|ce|oao. 'aaaeaaaoa Cacaaaaao. CLaaa
m|gaaae|ccao L||cca|a maeauaa 'Leec'±a ua|LaL _Cu|aaa
eµaa|e|mu' cag La|aaauaa u|acca Caacaa|aa.

mam|. ømau |LCLaacca 14 µ9ao. 2006
68 caa _µaaa a|ccu!

m|oCuooau aaau - La. aaaea

_Cu|aa caoaa '|oae aaao|' caLaaao. ua|LL u|aa maeau.
ceCea. aaau CLaam e|ao ua|LL u|aa CLamoao|a eaaaau.
oaeCao _oe|o cao|oaaa mcaøu. umm Caoaao|a aaao| caaaa
ua|LL u|aaa caLaa _Cu|aa caomca oLL|cmaaaa Coaoea
eµaau. _aaea. '_Cu|aa caomaø m|aaaa Çma|a mLaa|a ua|LL'
cag CoaooLLmeaaa Cac±mLLaao _ooea? _aaaa.

_Cu|aa caoaaa aac±qu Çaamaø 'aCaa'e|a ua|LL _a|au.
µLLaa|a 'Caa'. oe|coaoama|a 'oe|o .Laaaa'. Çaa|oama|a 'Leec
oCcao|a' _a|aaeau ua|LL u|aa maeaaao.

Çma maeaaaCoooau ouL aaoaa|o ua|LL CLmmae. quLaao|o
_Cu|aa caoa oagaaa '|oae aaao|'. oeCeam Caomu aaa
_mm|ao Cooaee|aaa caaaa caoaao aeaa|maa|ma caLaaa
Caaem _aa CLamoaaaa m|aoau ua|LL|cLLmu. _a ucmu|ooauo.
cma Caomu aaa Çmaøua| CoaaCaaomu cmaL CLammaøu
_Cu|aa cao|o e|ao Caamaøuaaao ae|ouaa aomL± a|acaøu!
aaaeu. _ma Caoaa|a _mm|ao Cooaee| cao|o a|acaa|maooea.
_aaaoaaa!

Çma '|oae aaao|' _maoaa aeaaaCaaemaaa _Cu|aaa
_aamaø L||ccaa u|ac±aa.

'u|aaaaaaa øao aaaaaa m|gaaa|maaoa? _ooa. maa ca |oae
aaao| maomaao m|gaa|aCaaooea?'

Çaaaa u|acco. u|ac±aCaam _Cu|aaa m|mae|oao. Caamou
Lamgaau e|aaa|o qaoe aagaca maomaaoau mcaa|aeaaa.
Çaaao oCa mao|o L||cca|a 'Leec' ua|LL acacCeag o|maa.
maeaaa|a ua|LL o|maao maCc o|a|ma cag _aaau.

_aCe L||cca|a _aama L|aaua _eca| =ca eqaaccaauaa
aaµ|aaua CoaaCee±aaaaa. _eoauaa L||c±o Laaamuamu æ±.
ca|La|o|mma Lacaao eaLo CLm m±e Coaaa. Ça mcmaa uaao
1967-o.

Çamøo o|o a|aaao maaaaa aacae|a _aama Ceo|e|eaaaa aam
_auooaaa Çmma Cooca L|aaoa (Lest er Pear son) caLea qaa|a
mamao _auLLaø Cm|o Coag. øao e|eaaaaaaø om m±e aae
om aa| mLa CLaaaccaaa mcaa|aaa.

'øao aaoeaa cooa Caoaamaøu CLaaeaaaaa ÇmLLaa CLamcm.
q.ma.Ce om LaaaaLLL Lacaa nmeaaa| ca|Laaø _gLLCeemu'
caLa aacae|a Caa|aaa. '_ao|ao |a|a|oaa aae oag
aaeLLmueaa. q.ma.e|a Çma _a|a±LLac øao aaoeaaa aaaa|o
maau|cm ncaaamaaoaaa eaaaau aacLcauo Çmaøu' cag
L|aaoa cmaao Coaaaaa.

mec eaaøeaaaamaøL L|mø qaa|amamao oaL Çma CeemCaaao
cmgaCaaem ca|Laaø om aageaaa _gLL|aa.
_aua|LLacaaaaaaa _gLLLLccCaamaqu _aaaamcaaaa
CLaaaaao. (u|øma oaaaamu. _ao|ao maa|aaaemu eaama Çma
CaaoaaaaaaCe Cooca L|aaogaø 1967-aaaa CmaLo _aua|L L|a
eµaaLLcca. Çaamaø noo qaa|a mamao oaLa|a _aua|L
LacLL||aea Caamge|aaeCa Çeaaaa.)

ca|La|a øao aaoeaa e|eaaau. noøaø Ceo|oou CLacma aac±a
e|oaaao Lo. _emgo maa|auaaa. 'noa|a u|aLCL|a oaa| caa|m
_maoa|o|mma L||cca Çmaa|e|cca' caLa. neaua|CoCa CL|a
oaa| _Cu|aaaaaa caLa m|mLeuaaau _LCLaaaaa.
_Cu|aaaeaø m|aaaa aeaaL CLaeamø Coae|aa aa|aaaaa
Çmaa|ma caLau _LCLaa m|aaeæaLLcca.

Çaaa aac±qu maa|auaa noau aea|aa e|oau oagem. maoa
caa|m mLa caaaa oaa|u|aaea caLaaaa _a! Çma øao aaoeaa
e|eaaaaa|o ca|La aage |a|a|o Caaoe| ae±mmaCLaau uaa|aa
a|µaa|a oCa oCaa _eaaaa cag _aaaa mamamu _±aao
Coaoo|e|cca.

øm|LLaa _aama Caa|a|o uaa|aa a|µaa|o Coaoo|aCaaomuL±aaa
aaoea aamu Çooaa aaaeaaao. mao|a Çmaa ae|ooqu eamu
CeøeaaL LaµLLcca. maoaa auauaa aeaa. CoaaaCaae±mma
'Çooau|a oCaaaaaaeaaaø' na|a Caamaa m±aua cag Laaaa
_auL|aae|ccaaao.

_aaaa moo|u mamamu aaaa ÇLCLaa _a|aa|ama caLaaa
aemCaaec maoa Çagu om L± CuCo Coag. 'ca|La|o noo
_aaaa aaaamu nca±aaa Ceo|Cam Ceemu' cag qa _m|e|LL
Ceo|a|ccaa.

Ça ÇoCaqaø øaommaau cmLmaa|aa. cCaa|o _aama Caa|a|o
ca|La|o auaa mLLaaa|au aaaao ÇmLLaaao cag ÇoCao m|aaaaa.
(neaua|o ÇmLaaamaaa|aaaaøo omg _a|auaCaaa Çmmaaaao.)
aaaaa|a e|aoeaa. _eaao cma macmaøL CLaaaqu aamu
cmauaccaaao caLaao _aaaa CLmu coao aae±
ÇoCaqaøoaaa ea m|aaLLaaao.

ÇoCao. aagaca Coamaa ø±aao cmLamø caaaoaa|qu aaaau
aac±aa|oao camCLaa|qu mLLaaa|au CLmaø nca±aaaa
aaøu|cu. nee noo|cc _±LLaca CaaeaaoL jaaa| Coaau
_oeaø _LCLaa aaaaaa Çoao. aaaeu. aaa ǵLLao.

_aaqu Ceg eµ|a|oao cag aau mc± eaCema o|aaa coaoa|o
aaaaaaa ÇoCao aageu.

ÇmLaaamaaa|au CLa. _aaaa CLmu ÇaCeam Çaeaa ca|La|o|mma
mamacaaLLccaaao. _a ae|a Çagu qaaa|au (o|oa _a|aaa qmgg
caa|maaao.) CLaa maoa 'omCaaaa|a CL|o' o|ama|o _acaaaa. o|o
ggCLa. o|aa|aeaaa æcaamaø _gLLLLccaaaeu om eama|
nem.

Çmao Coaa|ao Ceo|Ca emaCLaa ocmCuaaa _aL noamu maoaaa
aaoa|o aaa|aeaaaCaaem Caaecac _auL|aae|cca. ÇoCao|a
Caaccaaao _caøeamø maoaaaa oCa o|aaa _o cag
CLo|aaaao.

noau ÇaaCaooau ceeag Laaaaa caLaae|c. mcma ouLeaaao
ÇoCao _ag cLL±L Laaaaa cag aea|aa Cee±aa u|aeu
maa|au. cmCaaCe _Cu|aaae|a _aae ÇoCaqaø Çmmaa. Çma
øao e|eaaaaaaøL L|mø. _Cu|aaaaaa _maa eooaa cag
_aaaa Caoaamu cmma m|ag aaoaaµaa| eeaau CoaaaCLaa.
om meLaaa _Cu|aaae|a Caao|o ac±aCaamaa aagaca
Cmmaaaaa Çagu Ceo|LLacaaaa aac±aCaaoo _auL|aaa
ÇoCao. _aamou ca|La caa Lamgaa|aaqu aaaø _aaao
Laa|LL cau|oao cag Coaooauo Coaaaa.

ca|La e|oaaa|o ÇoCao caCam Caccaqu _aa _Cu|aao oaaL
m|ao m|ooau Coae|aa aa|agaø c|ooo amu caLaa ÇoCao|aaao
neaauo Çoao. _aaqu Coae|aa aa|aa omCLaau aaaa
_a|aaaa caCm ÇoCao muL|aa.

ÇoCao ca|aLaaaaa om Caao. oaamaCaaoeamaaa Caao. _eaaoao
aauaa aaau Coaa m±au. aaaaaaøa Caaeaaa _aaaaaoaæc
_eaaCo nmLaa| CoaaCaaoeaaao. Le nae|aaa æc ÇoCao
CL|aaa ca|aLaaaae|oao. naµLL|a mou Cee±a Leaaaa aaCa
ouLaa|aaaCaaoo m±au caLaaaa _aamaøu. Çaamaøu.
caamaøCu ÇoCao|a o|aaamau.

_aao _eaamaø om aaaua _aae Cee±a|mmaa. aaaaea om
CL|a oaa| aaaaaaa øao CaamaaCeemu cag ca|aLaaaaaaao.
_ma oaa| qa _Caaaa|a oaa|aaa ÇmmaaoæcL Laaau|oao. _aao
CL|a oaa|aaa ÇmaaCeemu. uaa|aa a|µaa|o ÇoCao
µe|aa|mLLCaaLa. o|aaaa|a øaaa|o qa qaaa|o ø±ao
CLacmaCaaem eaµea uaa||aaa. cma m|u|ou aaa Laaeaaao cag
Coaoom±aaa. ÇCaa ca|La Çaamaø Ceaoaaa aac±e|cca.
maaoaø Cµaaca aaaaoau. =aaa aaaaaa _auL|aaoau. amaa|o
Çmaøu aaa|aaa o||aa _±aa eaoau. _eeoe ca. _aaaa
CLmCu Coamaæc oeacaø eaoau. ÇamCaooau om aaaeuæc
Ceecau. caaea Caccao Laooaa|a _CaL|aaamaø _aaeaaL
CLaa cag aoLuaao Coaoo|e|c m±au.

caa _aaqu aaaa _a|aa ÇoCaqaø om CL|a _aae oaa|aaa
_Cu|aaa Çmaøu cag nga|aaaa _LCLaaaaa.

_Cu|aaaaeL CLagaaeaa ÇoCaao _a|LLamaaa aaaeaao
u|aeu co|auaaaae. oag. ÇoCaao Coae|aa aa|aa
_a|aae|oao caLa. Çaecaea. uaa|aa a|µaa|o aaaCaam aouaa
ÇoCao Çmaøu caa|m muL|aaa. a|acca a|accL CLamoaaaa
nae|ao. _aa nae|aao _o|aaaCaae±mLLaa mou ÇoCaaoa
aagaca øc±a aaoa| uaa||Ca _auaaaCaaem. _aa|mma
_aaaa ceCea Caoaaaoau aeaae|aaoau caLa _Cu|aaae|a
ceeu.

caa maamaqu Coae|aa aa|agca moo|u mamaao occaeaa
m±aaa cag _aama _Cu|aa _a|La qoCaaea a|cceccuaaa
ama|aaa. caaaea. ca|oaea _eaao mc±aCaaoo Cm|mu caLCa
_eaa ceeu. _aCe. uaa|aa a|µaa|o aaa Legeamøa aaa
ÇoCaao _a|LLa oaLaauaa m±eaaCe Çmaøu cag _Cu|aaa
m|aaaaa. ae|aeu ÇoCao|o ceCea a|acaaa. Çagu Caamou
maama a|µaCa CLaaaoaaa ceCea. _aCe. ÇoCao|o aaa
Lega|ma _Cu|aaa cagu aamu ømmu Coaoo m±aaa.

caa _µaaa a|ccu!

_ag Caacaa|. ÇoCao aageu. ÇoCao eaaaau. ÇoCao
CLamoaaaau _a|a mag _uoaao cLL±CaLL± Çmaa Ceemu
cag aauaa|aøu om m|µo oaa|aaa _Cu|aaa _a|LCLaaa.

aaa mao accaoaaa. ca|La|cu|mma ÇoCao aaLLmm|a o|aaa
Løa|a|o|mma ÇoCao|a aageaaa eaLo CLmgaCaaomuL±
aao|auaaa CacmaCaaeca.

om aem m|ou caae|auaa L|aoaaaao nmeaaøu cag
Coaoom±aaaooea? _Cu|aaae|a mecmao a|ccaamaø _ma om
uam|oCu æca aacaaa Çmaaoau. ÇoCaqaCa _a om m|amaaa
aaoeo|L L|aama|auaa|e|caæmu.

ÇaaCaooau Caao|aaaaaa o|aaaa ca|La|cCu a|muLa
Caamaae|coau cag m±eaaa.

1967-u _em Çga|a|o ÇoCao. o|aaa|o Çmma aagaca
aageaaaa accaaaco|a|o Cuaaauaa eaLo CLmgaCaaeca. uemu
_aCa ca|La aageu ema ncaaamaCaaeca.

coaoa|o eqeaa Ceo| CLacLLcca. ÇaCaau m|ouaaa. _aCaau
m|ouaaa. ouaomu æc. _aaqu mme|o aegaøa Ca|aaa
u|aLCL|a Loou oag ÇmLLaaaCe _aaemaøu Caaam|aa.

aaaaL L|±aa aaa aooLCLaa|maaao caLCa Caoe|. cLCLaa caLa
_maa Caoe|.

ÇaaCaooau om ua|aa LaaaaaCaae±mmaaa. u|aeu _aua|aaa.
cmaa amaau Coaooauo. aaoa _aa.La. _ea ca|La|o L|mma
Laooaaaaaa caLaao øao e|eaaaaa|o u|øma neaoo|eoLLcc
m|aoa|CoCa Çmmaaa. _aaaCoCaaaa ÇLCLaa caeu CLoaæcaa.
Coaaaæcaa cag aauaauaa Çmmaaa.

_eaa o|maaaCaooau oCa e|oaaaaL Lmm|aaaa. maoaa cmaoeaø
muLoau?

mam|. ømau |LCLaacca 17 µ9ao. 2006
69 Laooaa e|maao Çaaau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Laooaa e|maaoaaaa aaoa _aa.La _auL|aa CLaaaccaamaøo
gaµeamø maaao L|.co.q.aeL Lmm|a om o|g _m|mau
_eo|auaa|ma. cCaa|o. øao aaoeaa e|eaaaaaa L|.co.q. u|aeu
ggaauaa aea|aa _aaamaamøL L|møaaa Laooagaaaa CLaaaccu
Coaoo|aCaaomuL±aaa om e±eu CLma Caacaa|aa. L|.co.q.
e±eauaa _maL CLaaaccL Laaaaaaaaa aaoa _aa.La Cee±a
_oeaøa a|maa| _auaa. CLaaaccaaaa a|aLLmaa|aaa. _aCe.
ÇLCLaa L|.co.q.

L|.co.q. caa|m _auLL 1964-u emcu µ9a uaau 2-u Caa|
Caamge|aaLLcca. Laooaa Cao|a aeao|o (Pal est i ni an Nat i onal
Counci l PNC) caa|m _auLL|a _ao|ao L||eaaa L|.co.q. caa|m
Laooaa e|maao Çaaau.

Çma Laooaa Cao|a aeao|o caa|m _auLL. Laooagaø Ceo|Ca
Lo mamao|o amou Løma eo|aa ema Laooaa|aaaoao
nmeaaaLLcca. aaaoao Laooagaøo gaµma CLaaac m±aaa
aaaeaaaoaaa L|.co.q.ae _eaao Caamge|aaaaao. eaaeaaaaaaø
'_ao|ao L||e' cag CoaooLLccaqu. L|.co.q. mmaammaa om
aage _auLLaaaa. L|aaao ÇamCa aa|aaaCaam _ao|ao L||eu
necaaa Ceg e|oau!

Laooaa Cao|a aeao|o|a mao æccu Cu uaau 1964-u _em
CµmoCoaa|o macCLmma. aeao|o|o _LCLaa Cuaaau 422
ngLL|aaao Çmmaaaao. Cµaacaa. Ceoc CLaa. aaaaa. =aaa.
o||aa. øaea. ca|La. o|L|aa. _oµ|aa umgu aaoa Løa|ao|o|mma
Çma _auLL|a ngLL|aaao _LCLaa CaamCamaaLLc±mmaaaao.
_aaaa CLmCu _±LLaca|o Laooaa|aaao. omaaLLeoaaao
Ceo|mamao|o _aa|aoaa eo|aa Cmamaeaao caLaa m|aae|o Caaoo
Ceemu.

ÇCa æccaa|oaaa L|.co.q.aea Caamge|aaau. _aua _o oa|
(Ahmed al shuqui r y ) caLeaa _aa aaoeaaa m|au|aaau m|aµmaa.

Çma _aua _o oa|. CoLaaaao Coamaea. Çeaa amaa om
Laooaa|aa. aaa amaa|aao Coamaea. CµmoCou ma|o occu
L±aae|cm qaa|a mamamaaaa o||aae|a L|aa|m|a|aaa 1949-o|mma 61
eaa Le|aamm|aea. L|mø _aL oa|a aaeo Coaoaoaaao o|o aaou
Le|L|mae|cm. q.ma.eaaaa oea| _CaL|aae|a aaaaa 1967-o|mma
62 eaa Ceao Laaaa|maa|maa. CLmuLaoaa _aL Caoaao. oa|
aaamaaaaL Le|aamm uaccaaa cag caøu _oeaø _aaaoaa|o
_CaL|a Caoaao|a ua|LLaø|a _ao|ao eoqmaaa e|oaa|aea Çea.

_aCe. L|.co.q. CaacaaLLccCLaa. _aa aaoeaaa Çmaao o|aaa
mLa oa|aaa cag aauaa|aa _eaaa Caaem emaaaao.

oa|. Lae|Cammeca Coaa mao aa|au. L|.co.q.eaaaa mmgg CLa
Caaec maom|ao _co|aøm oaam _auaaaaaa. L|mø. La|aama
CLa Caaec Coamøm oaam _auaa. _amø Laooaa Cao|a
aeao|o|o ÇmmCa _oaaoa CaamCamaao Coaaaaa. CumCoaaa
mmgg CLmu qcmL CLacm. Cao|a aeao|o ngLL|aaaoaa 422
CL|o|mma 16 CLaaa CaamCamaa Ceemu caLa cmLam.

L|.co.q.Ce om m|µo aage _auLLaaaa camCLaau. m|µqaøo
Ceo|oouaa L|.co.c cag aaaCaa om aa| aageL L||aeau
L|.co.q. cmLmaa|a Caaeca.

cLL± LoCeg _ao|ao o|aaamaaao|o muL|aaa Caaeceaao Çaema
Laooaa e|maao Çaaaaaaa Caamge|aaaaaCoa. _CaCLao. LoCeg
CLaaao|a ømaaao omaa|aeaCa L|.co.c. caa|m Pal est i ne
Li ber at i on Ar my Caamge|aaLLcca. _mamaa ømaao|a aa|LLcc
Cmaaamu CoaoLamamu caa uaa||aaa Çmmaaqu '_aL Cao|au'
caa|m amaaaaaaa|qu Laooaaa e|me|LLa caa|m Cmaaaaa|qu
muL|aaa nooeaaoaa ÇmaaCeemu caLa ucmuaaa oCa
m|Lmaaaaaa Çmmaa.

L|.co.q.e|a Caammmu _auL Ceamu CLmuLaoaa
Laooaa|aaamaø u|øma muL|aaa _o|LLaaa Çmmaa. cmaa
ncCaCa aLLaaa|aaa aaa|aCaaem _eaao qce|oao. uamaa.
ÇoCaqaø Ceo|Ca _aa|aoaa eamu Laooaa|a uaao _aaaa
CLaaau Cm|o oma|aaL CLo|aaaao. ǵma LaooaaaL CLaaa±aaaa
CLmCeemu caLaaau CLaaaccaaaø uaao cmCama eaaa|Coooau
Laao|aaoau caLaaau e|oaa|o Coaaaaaao.

L|.co.q.e|a Çma uaao oma|LL aao|aa a|ccu. u|aLCL|a e|aoeaao
nmeaaaa Caacaa|aa.

CLmuLaoaa Laooaa|a Çaomaao. nca±aaaa aaaao
L|.co.q.eca ÇaeaaaCaaecaaao. _aaL La|mo| noo _aaaa
CLmu L|.co.q.e|a aageaa|o Coaa Caacaa|aaaao. _±LLacL
La|mo| ÇmmaaCo CLaau cag L|.co.c. m|aaaaa. Cuo La|mo|aaoa
aaaaCo aa m±au cag ama|. aLLaaa| aaaa Ca|ma _aaaa
CLaaau aaao Laca|o CoaaaaCaaoo _auL|aaaaao.

ÇLL± Çaema Çaomaao _aaaa CLmu o|g o|g ømaaoaaL
L||aaLLcm ca|La. CoLaaa. o||aa CLaam Caoaao|o Çmma
L|.co.q.e|a La|mo| maauamaø _gLLLLccaa. _aCa _eaamaøa
aLLaaa| amao. øem cm|ao CLaam Lacaao amgaaaLLcca.

ÇmaL La|mo|amaø noCaaa|qu|mma. LoCeg e|maao Çaaaaao|a
aaoeaaCo Cm|o ema|mma eøLCLmaaaaao.

ÇamCaooau Caaeaaa m|a|aaa a|acc aa|Ca om øm
_auaaLLcca. Laooaa uaao|a aaa aacLLamaaa m|a| Coa|aaL
LmLLcc _maa øme|aa. uaa|a _o|aa mmeau Laeu CumCaaem
aeCcma| m|a| Coa|aaaaao. Lo Caaµ|oa|Laamu _ao|aoeaa|amu
caaouaa m|a| _o|aaaaao caLa neauCa camCLaau CLaauaao
_o|aa m|a|aaa L|.co.q.e|aaao u|a maa|auaaa amaLLcca.

ae|auaa. u|aa ae|auaa ÇmaL Le|ao macCLma Caacaa|aau 1968-u
_em Laooaa Cao|a aeao|o aagaca mao La|aaa _m|aaaaa
Ceo|a|cca. a|ccaacc qa _aoaaa naaae CLaoCe aaeLLcc _ma
_m|aaaaaa. ÇoCaqaø ca|aaa Laooaa|aaao|a CLaaaccu øm|aa
mao aaeo _m|aaa cag Coaoooau.

u|a mec. e|eauaa. caaouaa L|aa|aeLLao Caaec
gmgaaeaaaa Laaaao noo _ma _m|aaaa|a Lo Laa|ao|o
'ÇoCao qa oµ|aaLLc Cee±a Caou' cag øm|LL|cLLc±maa|ma.
(L|aaao 1998-o qoCoa ncaL±aaa ouaaa|o ÇmaL Laa|aao
eaLo CLgeaaa aaoa _aa.La _m|e|aaa L|mø emu.)

Çaaaa _auLu. Çaa|mmaaaa ÇoCao aageaaaø ca|aaa
Laooaa e|maaoL Laca|a|a Cma±a aaaøaoao _auLuaa|ama.

L|.co.q.eaø _LCLaCaooau Ca|ooaa aaaøao mam Ca|aaa.
L|ooau a|acaaa. caCaa Caaaoaa øaeaa|o aao|a _am cmaa
Ceao LaaaaaCaae±mma aaoa _aa.Laaaøaaaa Ca|ooa aaaøao
Ca|au. _aa.La L|.co.q.e|a aaoeaaa L|møaaa _aaaaCLmaøu
oo|ma|mma aaaøu aao La|mge|aaLLcca. _aeaa. Cma±a
aaaøao|oaaa _eaao =mLcm emaaaao.

Cma±a aaaøao camao caa?

mao|o qa Çoaaa m|aea|LLaaao. naaaeaaaø. Cco _e|e|o om
CLaoo oCcoa. Çoaø m±eaaau om Laa CLaaa CaamCamaa
_aCa _gLLeaaao. Cco _e|eaø _eaao CLaao Coamaau 'mouaa
ema CoamCaau' cag aaa mouaaeaea aaeo _gLLeaaao. Çmaa
aaeo emaau ÇaCaam øme|aa mou aaaøaqaøL CLaaeaamaøa
Caaeaaa _aaaao aao|auaa _gLL|aeaaLLmu. CLmuLaqu oaaø
oa|ao|o cmm| _gLLeaaao. eaaµa aaaao. Caaaau mcacamaø
_±a|o LmaaaCaaem aLLaaa|ao aa|Ca Laeu Coaa n|aeaao|cu
ema Comu.

_aaL|mø om Cmau øm|aa. ouLmaLLcc CLaoo oCcogaøL CLaa
ca|Ca Laaa| m|agCaaem ac _auL|LLaaao. maaaama aaeoaao
Çmmaau noCo CLaeaaao. CaaeLLccao _aøu aaaøao Caacmu.
Çooae|ccao _aa|maøu aLLaaa|aao cmaaaCaaem a|ouL| ee±
cm|e|meaaao.

øem aeLLCaamaqu ÇCa macmamaaa. mao mao ÇaCe øm|LL|cc
ÇcaaaøL CLaa Cee±a _aaaaaaoo CoaaCaaem. e|±maau
øem aeaae|cm Lo L|±aae|meaaao. (ua|a Ce±øemao
Lµaaaaaø eaaa aaou _a.)

ugmao Coaa|aaao|o e|oaaaaL Laaaa. nga| CoaaCaaecL|mø
Caamou CLao Caaeca± e|cm. _maa Ceaoa|o =mLca
Caacaøeaaao.

ÇoCao aageu. LaaaaLLL Lac Çaemuaaa L|.co.q.e|a|a
L|aaaauaa aaaøao aouaa Çmmaa. o|o ouaaao|o CLaauaao uau
eamam ceLLc±maa|ma. 1968-u _em ±ouL|o aaoa Løa|a|o
om CLmma|o Ce±aa øemaaa _auLu cag Coaoo Ceemu. (28
CLa Lo|.) _maamaa om mao aemauo caaaea øem
Ce±aaaCaaeCcaaa Çmmaa.

ÇoCao caa amaaLL mce±aaa CumCaaecaqu L|.co.q.e|a|a
aaaøaoaaoo ouao|aa m±aauo _a om m|amaaa aaoeo| cag
_a|LCLaaa.

_aCe. ÇoCao _aa L|.co.q.ae om ae|aeaa _auLL cag
_m|e|aaa. _aeaa om e|maao Çaaauaa ucmCu _m|aLLcm ema
L|.co.q.. _Cu|aa u±aae|a nae|aca Laaaaeaa _auLLaa.
ae|aeaa|aao nmLaa| Coaau om aacooa Caaµ|moaaoaaao
o|aa||aaLLcca.

ÇoCaqu aa Laøaø L|.co.q. Coaaaca m|ama Laaeao Coaaa
noCaaøu _gaaLu Caca Caacaa|aa.

L|.co.q. omCLaau aaa ae|aeaa mce±aaaaao _aaaoaa|o
m|aaaLLmaa|aa|oao. 'Ceg eµ|a|ooauo _aau aaa|a|maa|Cmau.
naaoao _aua| eµ|a|o Laooaaa ucmaaa m±auaaao Coaaaao'
cagaaa L|.co.q. Coaaaa.

_aua|aaaa cma oaaa|aaaaau _LCLaa ÇoCao e|cmaeaaaa
aaaeaaao _aauaaa aae cag _aaeaaqCu muLLLcca.

_aao. L|.co.q.e|a mce±aaaaao ÇoCao _aa u|aaLLmaa|
u±aaeaøa ama|ma cag cmaao Coaoo. L|.co.q.e|o aamaøu
Ca|ae|oao. L|aoaau om eqeaa oaaau. caaau a|muLaa|muLo
Coaoqeaa mou uaao uaaa|o _µuaaL La|aaeaae|c m±au.
_aCe. ÇoCao|a a|ccu|cc L|aoaa naa| L|.co.q.eaøL CL|a
L|aoaaaaa Çmmaa. maaø CLa Lo|aaaaaao caLaa maqg CLa Lo|
cag Coaaaao _aa Çoao cag ugaa Ceemuooea?

_LL± ugaa. ug _m|aaa e|c L|.co.q.e|o _ag aamaøu
Ca|ae|oao. _LL±Ca _eaao cmaao Coaaaaqu Ceo|a|meamaaa
mca oaaaµLLao Çooauo ÇoCao LaaaaaCaaeca.

Ça u|aLCL|a L|aoaaaaa Çmmaa. CLaaaccu omaaaa mcmaao
CLaaaa, m|aeaamu o|mLLaa ÇaaaCeemu cag mao mao|o
_LCLaa neaLLcca. om o|aaa. a|mauu|aa. _gLeu eaama
aaoemaaaa L|.co.q. caa|aa.

1969-u _em L|Lae| 8-u Caa| aaoa _aa.La _maL CLagLLaø
emaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 21 µ9ao. 200670 _g mao aaaaa|a L|aae|a|o

m|oCuooau aaau - La. aaaea

1964-o CaacaaLLcc L|.co.q.eaø 69-oaaa aaoa _aa.La
aaoeaaa ema|maa. ÇacLLcc aaoaa|o om u|a maa|auaa
L|aoaaaa _aL noau oma|aa Cee±a|mmaa. _aaa mao|o
Laaaae|cm aaoa _aa.Laa|cu CLaeaaaa o|aaa Çmaøu.

_g mao aaau (Si x day war ) cag o|aa|au eme|aøu ÇmaL CLaa.
1967-u _em µ9a uaau ÇoCaqaøu ca|La. o||aa. Cµaaca _a|a
Caoaamaøu|acCa macCLmma. aamCu ca|aLaaaaaa. omgu
maam|e|LL|ooaa. a|æCaag CaacaaLLcc Çma aaaaa|a øaa|aaa|
ÇoCao.

cmae|auaa maCamLamamu a|acaaa. a|æCaag _±aa
_auL|aaaaao. mumaaa aaaøao. ÇaCa o|aaa. _aCa Caaoa
øagao. CumCa CeocCLaa. a|µaCa aaoa cag mmaaa aaoaa|o
ǵma Løa|ao _aaaaaaau _ma _g mao aaaaa|o
_oo|aCaaeme|cca ÇoCao. caa mcaa|ma cag aaa|aaaCaaomu
maaaaaCe aaau m±mae|cca. ÇoCao caLa caaaa
_Laaaauaa Caou caLa Ceo|oouaaa.

ÇoCao Çma aaaaaaa Caacaa|aamaaa aaaeaao u|aeu
ggaauaaae. 1966-u _em macCLmm øao aaaaa|aCLaa
ÇoCao aa eoLLmaa|a o|aaa Løa|aa _aCaou uemu ca|LaaCa
e|cmaaa Cee± emaaa maCL LaaaCaau _ooea? _aa
e||eaaaLLcc Caacaoo| cag Çaaaa Caaoooau.

_Cu|aaa umgu Coae|aa aa|aa|a _ao|ao m|aLLmaaao
aaaeuaaaaaa o|aaaa uemu ca|La eou _o|aaa ÇoCao.
caaaaa aage |a|a|o _ma aaaaa|o ca|La
Caaoe|aacma|mmaCLaa|qu. ÇoCao _maL Løa|aaa a|mLL|a
Caamaaaa noau mmm|qu Ceg e|auaaCe Laaaaa. _aaea. mao|a
aaµama|a Cemm| _a caLaaa om L|aoaau u|aa ae|auaa mcmaa! Ça
ÇoCaqaøL CL|a aauaaL L|aoaaaaa Çmmaa. _Cu|aa m|aLLmau
Çooae|ccao m|ooauaa o|aaaa e|cmaCaamaa|maa uacCcau cag
caaaea øam|a ua cm| m|ag naaaa aaaoau CLao|mmaa
_eaamaø.

_aao. _Cu|aaaae _eaaoao LaaaaaCaaoo m±aaa. _amø
_ao|aaoa aae±a CLamoaaaaa aaaeaamu m|ama Çmmaa.
_aCe. eaaaa om omaaLLaaaaaa ÇoCao aaaa|mmaa.

ugLmu. øao aaaaaaa Caacama ca|La. o||aa. Cµaaca _a|a
mag mamamaøu omuaa||aaa Cmou eoa _auL|aa|mmaa. aageu
mao eaaaau eaa LoCeg e|aaao|o _eaao omemaCaamea
nae|ao CoaaCaaemu oaaaµaaaCaaemu m|µuaa oCaaaaaaeu
CLe _auL|aa|mmaaaao.

ÇoCaqaø Ça CL|a _LaaaaL Lcca. cCaa|o. ca|La. o||aa.
Cµaaca magCu ÇoCao|a mag coaoLLm Caoaao. magu _aL
Caoaamu æc. Çma mea æcce|aa eoae|ccao cmao ouaaa|qu
aaaøL L|aoaa eaaæmu cag ÇoCao Lamaa. Caaaaa. Çma mag
CaoaamCu øao aaaaaaa Caacama Coae|aa aa|agca
Cmmaauaa nmae eoaaaaCaaooa Caacaa|a|mmaa. Cµaacgaø
Ceg Lo Cumaaa|a mamamcgu aa|Ca _LCLaa moqmeu aage
oaaaµLL oLLmaaamu Çmmaa.

cmCaaCe cma _aL Caomu ÇoCaqaø cma eaaa|oaa
oaaaµLaLau amea|oao cag m±e Coaa|mma m|aoa|o. Çma
mag Caoaao|a Cmoa æcce| ÇoCaqaø _oou amaa ÇaoLaa
e|oaCu.

ae|aeu Coae|aa aa|aa øm|aa m|aaauaa Lo _ooaamu ÇoCaqaø
Çmmaa. øao aaaaaa nca±aaa m|gaaae|ccao L||cca|a maea
ua|LaLa øamaae|meaaa _Cu|aaa u|ac±aaCLaoCe. Coae|aa
aa|agu L|aaao umgu Çaa|oama|a ua _g _aa aaau
CaacaøCea cag u|ac±aa. (oeca umgu La|o maaaao|o
cmCaaCe Coae|aa aa|aa _gøemaaoa Caaem ema
Çmaa|e|cca cag æc om eama| cmmaa!)

ÇaCLaam u|accoaoaoaaa L||ccgu L|aaao»u øao aaaaaaa
aae|cca. ÇCa aaaeaaaoaaa ÇoCaqu aa Cmaaau mmeau
m|amCegeamø maaaaaCe aaa m|gaaaaa CumCaaoo Cee±emaa.
_maa CaaLu _±uaaa|o Çmmaaaoaaa La|Caam emcaao
aaaa|mma 67-o _±aa _auL|aaa.

ÇemamCaooau aae± ÇaCaam maa|aa aaaemu Çma aaaaaaø
nem.

o||aae|o|mma ÇoCao eµ|aaaL CLaa aoo aco|o aomaCaae±mma
caa umgu La|aao ma| maa a|ao a|mLL|. CumCa qce|cm. Cµaaca
ma|a|o aoaøuL±aaa uamm|aauaa. o||aa om a|ccu CLacca. Ça
_LLccuaa. ea|mm|o±aøu aa|auaaa. omCaaCu Çoao. ÇoCaqaøa
aeeaa acmLLam eaCeemu caa|m 'Lama' Cmaaaaaca accLLcc
a|ccuaaa. Caa±aaeaa|o Cooeµ|aaaea Çaa|ccaaao
CoaoLmaaea|o o||aa u|øma _aeu Coqaa|aaaa aec ÇoCao. aa
CaaLaaaa aacc om eµ| Ca±aCaae±mmaa _LCLaa.

_maa CaaLaaa Cuqu _a|a|aøu e|auaa 1966-u _em ca|Lau
o||aaeu om aage oLLmaaaao CoaaCaaeca. Çm Caoaao|o cma
Caoaaa aaa aaaa|aaqu _maaea ncCa nae|aø q± eaCeemu
caLCa _ma oLLmau.

ÇamøCuo ÇoCaoao CLagau aaaa m±ae|oao. 1967 cLao 7-u
Caa| o||aae|a _maaaøcLcc Caaoa øagL Løa|ao|o ÇoCao|a
aage eaaao 'eµaauaa' coao aaemu a|me|µaae _auL|aa
aeaaaaao. Çm Laaaao|qu Cuoo|a aLLaaa|o ømamca eµaauaa
m±mae|mu aeLeuaaa _a. _LL±aaaa o||aa m|aaaaa.

_aao ÇoCao _mao o|g ouLeaaa _LL±Ca ma|L CL|aaaa|. CL|a
_oe|o om aaauaa _aa|e|cca. o||aae|a cm CLaa e|uaaaaao
(_aaaau MI G 21 aa e|uaaaao) oCaa±aaa _±aa eµaa|.
ocmCuaaa Caaoa Løa|aaau amm| eaoaaaCaaem e|cca.


Ça ocmCuaaa _aL noaaaaau CaaLu Caaooo Coaaa. _aaaa
Cao _aLa aaoeaamu _eoauaaa æ±L CLo|aaaao. ÇoCao|a
_aaµaaamaø om m±e ac±aaa Ceemu caLCa CLoo|a oaau.
_aao caa Coaaoau? cLL±o Coaaoau?

maoa aaaaaa Çmmaaa. cmCaaCe o|aaa e|eaaaaaao amLL|o Çmma
_ea. Çaa om aaaeuaa aeaa ÇoCao ua aaau Caamaaao ca|La
maa|ag _aaa mcaaa aaaa cag La|aaauaaCe Coaaaaa.
CLaaaaøamaø. _LL± ca|La aaaaaa eµ| mcaaeCaamao.
aaaaoaa _aaaa nae|aaoau Coaaa aaaa cag Coae|aa
aa|agu aao|ao Coaa| _gLL|aa. (Coae|aa aa|aa|a _LCLaaaa
_a|La _Coao| Caao|µ|a.)

_aao Laa|aaLLcc Caouaa o||aaaaa _±Camaaa Caamaaaa
Ceemu.

L|aoaa caaCea|o o||aaeaø _LCLaa om aaaaa|o LaøCLgu
CauL Çoao. øammaLcou om Lacaa ÇoCao|a ecaø coaoa|o
mmme _gLLaæc m±aaa caa|m øµm|ao.

_aCe ca|La Ceg om eµ|aaL L|±aaa. ÇoCao|a L|aaaa aLLo
CLaaøeaaa eµ|aaa Çmma a|aa µooma|aa m±e|cca. ÇoCao|a
ceCea eaaaa eµ| caLa _a oagaaa. om Coaoo|o
e|e|LLCaamao ÇamøL CLaaaaa _±u±a|o aaaeLLa.

ÇCaooau Coamaaaa ÇoCaao naLL|e|cca. mm moo|o _aCaou
aaau Caacaa m±e Coaae|cca. maomu Coaaaaa. 'caao|a
_±LLac Cmaaamu ÇoCaao oµ|LLaaaa. _aaaa _CaL|aaamu
_aaaaaa e|muLa|maaao''

mag maaao|qu ÇoCao aaa eaaaao m|gaa|aa. CumCa Cµaaca
aageaaaø ca|aaa CumøaaaaL Løa|a|o aaau. Caa a|µaCa
ca|Laaø ca|aaa aaoa umgu o|aaa Løa|ao|o. ecaCa. o||aa. Caaoa
øagao.

maoa o|o e|oaaao|o u|øma coo|aaaaca mcmaCaaecaa. aaaaaaa
aaa Caacaaaæcaa caLa _emgo maaauaaaa. ÇoCaoaaa
_auL|aaa. Çaecaea. ÇoCao|a aaaøao caaaa eqeaa Çmaøu
caLa _emaøa Ca|au. _maa aaco|aao _qaaauo øqaaauo
_LL±Ca aaa| oaeCao u±aae|o Ceo|a|c. _ea CLmu mamo|ao
CumCaaecaa. noau mmeau ÇoCaaoa a|c±aaaaa Çma aaaaaa
om ame|aaaL LaaLmaa|aCaaoo CeemCuaLa _eaa a|ccu.

aaaaaa aaa mao|o _auL|aaaæcaa cag maoa m±Cemaaamø
ÇaCaam aaaemu nem.

aaau Caacaa|aamø Çaem _ooa mag a|aaamaø maaaaa
_Cu|aa Ceoao uao|aaa|o|mma uaoCaae|o Çmma aCauo|a
uao|aaaø om CaaaoCLo| _aµLL emaa.

La|LCLaa mcmaCaae±mma ouaaa|o _Cu|aa _a|La. Coae|aa
_a|Laa _aµaaL CLaeaaea? muL m±aaa e|oauaa ÇmLL|gu Ça
mcaaaaaa Coaaa.

_LCLaaaa _Cu|aa _a|Laaa Çmmaea o|eca µaaoa. _eaaaa
Caao|µ|aa _aµaaaa. 'maa Caoe|LLcca neauaa?'' cag mao
e|a|o e|oaaaa _auL|aaaa.

'caa Caoe|LLcæaao?'

'uaa|aa a|µaa|o naao _±LCLa±aaa Çmaøu ca|La. Çagu 48
ue| Cmaaa|o ÇoCao ua om CL|a aaaaaaa Caacaae|mLLaaa
caamaca ÇoCao|a noeaaam meLaao Coaoa|maaao. Ça
neauaa?''

neaua|o Caao|µ|a _LL±Caam e|oaaaa _LCLaa
Caoe|LLc±maae|oao. _aCe omg _eaaou Caccaa.

'ÇCaa Lamaao. noa _oe|o ÇaCaam CL|a aaaaaaø Ça
eµ|eøaaaæmu. L|a e|aoeamaø _Cu|aaa CLagLL|oao' cag
coo|aae|cm CLaaa aeaaaa µaaoa.

_a Cu 27-u Caa| 1967-u emcu. moo|ae 12.48 ue|. o|aaa oaCm
aao ue| Cmau aµ|aa ca|Laaaaa Coae|aa aaaaa Çmma ±u|c|
CLaµ|Cae (Di mi t r i Poj i daev). mao|a ecmaøL CLaaa aaaea
ac±aaa.

'aaaaaa ca|La _auL|LLaa Coae|aa aa|aa e|muLe|oao. _LL±
maao Caacaa|aao. Coae|aaa|a nae| a|acaaauo CLaaoau' cag
Caao|µ|a Coaooo Coaaa aaeaoa Ca|e|aaaa.

maoa CeguCa aaoaac±e|cm _eaa _gLL|aeaae|cm. ncCa
aagaca Ceo| e|eaaaaaam _auooa _Lao oaa|u _uaa (Abdel
Haki m Amer ) _aµaa. Coae|aa aa|aa|o noo ca|La cCµemaao
_aµaa Caao|µ|a _LL±aaaa Coaaaaaa cag nga|LLmaao Coaoo|a
Caccaa.

_ea Coaaaa neauaaa cag _maa om ue| Cmaaa|o
nga|aaaa. _aCe maoa. aaaaaa ÇoCaCo _auL|aacmu cag
aaaa|maaa aauaa|aaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 24 µ9ao. 2006
71 o|aaau aaoaeu ÇoCao eou

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ÇoCaqu om m±e|oaaa Çmmaa. o||aaecaaa aeeaL L|aoaa.
ca|Lacaaa aLLo CLaaøeaaaL L|aoaa. Cµaacgcaaa CumøaaaaL
L|aoaa noo|cc aagaca CoamaL L|aoaaamaø _Cu|aaaCea.
q.ma.oaLCaa om aae Caaemeaae|ccao. aaaøa Ca|ma mama|o
aaCa mce±aaaa|o Çmaa|e|coau caLaaaa _a!

_ma _em µ9a uaau mao Caa| CuaCo aaaa (Moshe Dayan)
caa|m maa aage _a|aa| omeaa aagea aoLa|aaa m|au|aaaa
ÇoCao|aL L|aaua Coe| Çoao. (Levi Eshkol ). om _eoa aaaaaa
a|ccu|cm mcaaaæ±a eooau CLamma|aea caLaaoaaa Çma a|æa
Lae| uammu.

Çaaa aea|aaaCu _Cu|aa _a|La µaaoa ÇoCao|a L|aauaaa
CaaaoCLo|a|o _aµaaaa. Ceecau. aaa moaLao ÇLCLaa
Caaea|oao cag coo|aaa Coaaaa.

_aao. ÇoCao Cacaaæ±a m|aoa|o Çoao. _Cu|aaa Coaaaaaa
Caoauo aaaaaa _auL|aae|ccaqu L|aaao ouaaaau CLo| eµ|aøa
Caaememae|coau cag m±e Coaaaa ÇoCao|aL L|aaua.

_aCe ca|La|aua aaaøao Caacaa naaae|ccaa. _aamaøa Caa|
µ9a 6.

ÇoCao|a mao Çoaø. ca|La|a e|uaaLLacaa oµ|aaaacmeaaaa.
_aama Caa|a|o. uaa|aaa|µaa|o u|aeu oaa|eaama e|uaaLLacaa
aeaa|mma oCa Caou ca|La. aaaeu Coae|aa aa|aa|a oaaaµLL.
noa|o e|uaaa acmuaaaa|o caCaaa mea naa|ao
CumCaaooLLma|amaCea. _ae aaaaau ca|La e|uaaLLacaø
ema Coa CeemCuaLa|o ca|Laaa aac±qu _LCLaa Coae|aa
aa|aa u|øma _aeu Caae±mmaa.

uaa|aa a|µaa|o aaa LaCamaaæ±a CL|a aaau cag cCagu
emuaaao. _LCLaa _a|mea ca|La e|uaaLLacaa
nLCaaa|aaaCaaoooaCu caa|m ma Caaoaaaca aaa Coae|aa
aa|aa ca|La e|uaaLLacaa om Cooo maaaøc± CLaoL Laau|aa
emaa.

Ça om Ceo|LLacaaa aao|au. _aamaø noau mmeamøCu Çma
e|oau Ca|au. aagaca e|uaaLLaca|a Lou øm|aa CLmauaca
Çmma ca|La. _aaaCoCa umm Lacao omg maL|aaaa Çmmaaqu
CL|aaa _oc±aCaaooauo Çmmaa.

Çaaaoaaa ÇoCao mao|o ca|La|a e|uaaLLacaaa aeuou
Coaae|c m±e Coaaa. Cuaaau 886 CLaa e|uaaaao. _aaaaau
Coae|aa aa|aa oaaø. _emgo mamLaaama e|uaaaao. µ|o| 16
Badger caa|m mmaaa øemeoa e|uaaaao.

Çma e|uaaaaaoa Caaemaaa maaaaa ca|LaL Lacao ÇoCao|a
coaoLLøa|ao|o _±aa± øemeo|a aaaøao mcaa| emaa. _aCe
Çemam mao|o oµ|aae|cCeemu caa|m øm|aCaamca µ9a 6-u
Caa| ÇoCao|a Cmau aaao 7.46-aø _aaaa ÇoCao CLaa
e|uaaaamu ca|La e|uaa aoaaaoa øm|aeaaL LmLLcca.

maaaaa ÇoCao mmeau aaa coo|aaa CoaaLLcca. coaoCaaa
uaao LaaaaLLaa Çcaamaø _aµaao CoooLLccaaao. maa|a
_aa _qeoaaamaøu LaaaaLL LoLLmaaLLcm. ÇaCeam Çaeaa
Caou mmeau |oae LaaaaLLL Laca|aa Le|a|o m|gaaLLccaaao.

ca|La eou moo aauaa CLaa e|uaaaao ÇmmaaCe ae|a. n|a
LaaaaLL cmLamao caeCu a|acaaa. _aa e|uaa aoaao
_aaaau aaaLLCaoa auaaau CLaoaaaa Çmaøu. e|ao ua|LL
u|aa CLaa e|uaaaaaoL Laaaaaaaæ±a Laaa cagCoaooLLmu
aagea aoeacaao _LCLaa ca|La|cu Çoao.

Çma e|oaaaa uaaa|o Caaec ÇoCao. cmaa a|aoa|o|mma
aaaøaaoa CaacaaoaCuag _m _ua Caao|aa. Çga|a|o uaa|aa
aaaaaco Løa|a|o|mma _auL|LLCa Loa amu cag m±e Coaaa.
_aaaa ÇoCao|aL CLaa e|uaaaamu ca|LaL Laau a|muLma
uaa|aa aaaaaco|a ua eaa|o _e|eøaaL Lmmaa.

maoa aeao Caaecaa. caa Coaaoau cag Caao|aaaa. _emaø
Ceg om L|aoaa Çmmaa. _m|e|LL|ooauo ÇoCao aaaaaaa
Caacaa|a|maa|ma. Çma e|oau ca|La uaamaø mao|o mamLL±
Ca|aLLmaaLLc Ceemu. _amø _eaaou Çoao. aaaøaqaø La|o
aaaøao caa|m _±LLaca|o ca|La e|uaaaaaoau _e| eøaaL
Lmaao Coaaao. Ceg om L|aoaa emu.

_aaea. ca|La _aaaø ca|aaa _LCLaa nomac±o Lo ae|aeaa
Çaaaaao CoaoLcmaCaae±mmaa. _aaaa ÇaaaaamCu maoaaL
Lae|a|o|mma Çmaa e|muL|a Çaaaaao. cooau ca|La|a nomacmL
L|aoaaao ouLmaLLccae.

Çmaa ae|aeaa Çaaaaao|cu CLaa e|uaaaaaoo acm eµaau mea
Laaa|amu Çmmaa.

maomaø caa aeao camao. ÇoCao aageaaaø ca|aaa aaa
CLaae|uaaaaao _e|eøaaL Lmaae|cL CLaa. _aaa aemaaL
L|maCaaem noma ae|aeaa|ao. _eaaao oµ|aaaaaa aage
e|uaaaao ema|amaCea cag cee|. acm eµaa| e|ca æmuooea?

_aCe Caamou Caao|aao Coaaoau cag m|aaaa. aaa CLaa
e|uaaaaao cmaaauo. ÇoCao e|uaaaao emuCLaa ca|aaaaaøao
mcaaeamø Laaa|aao ucmu aaaa m|aoa|o aeaao Coaaaaa.

Çaaaa u|aLCL|a L|aoaaaaaL CLaae|cca.

caaaaa aage caaøao _e|eøaaaqu CLaa e|uaaaaao. _aeu
Cuaaauaa Laa|mLa e|uaaaao emuCLaa _emamo ouao|aa.
caaøaoao m±aaa. Lmmaemu e|uaaaaaoa aaaa|o|mma _±aa
eµaaea CL|a aao. _maa aaoa|o Caaoo| CLmmeaao æc. om
ouaaa|o q|aem e|uaaaaaoaaaa eµaa m±aCu ae|a. Cuaaauaa
om e|uaaLLacaaCa _µ|aae|c m±aaa.

ÇoCao Çaa ca|aLaaaae|oao. _a|aocu _LCLaa _eaao Laau
Çmmaa. _aaaa ca|La e|uaaaamu ouaaaaa auaaaaao|o
aaa|aCaae±mmaaaL Laaaaau _eaao e|aLL|a noo|aCa
CLaaaaao. cmae|a o|aumu Çooauo oag e|cauo 800 ca|La|a
e|uaaaaaoa øem eo| _µ|aaaaao. auaa maqg e|uaaLLac
eaaamu Çmmaaaao.

ca|La aaLL|o _eaaoao Cegu LaCaaaLa ÇoCao
e|uaaaaaoaaaa eµaa m±maa. Ça om CL|a e|oaCu Çoao.
ae|aeu ca|La|a e|uaa Loaaca oLL|ccao ÇoCao|aL CLaa
e|uaaaao _aaaaaCu Coaaaa cagaaa Coaoo Ceemu. _aCe.
_mao o|m|a ǵLaL ÇoCao aemCaaooCe Çoao. Cemm|L
CLmu|aaaca ÇoCao e|uaaaao uemu au CaoaaaøL CLaae|cca.

Çaaaa CL|a Cemm|aa ÇoCao Caacaaaa|CoCa
ca|aLaaaae|oaoaaaoao. u|øma ua|µoo|acgu Cuqu naCeaaacgu
aaa _maa acc mce±aaaaaa ca|La|a o|aaa umgu aaoa
Løa|ao|a ua aeau Coqaa _auL|aaa.

a|ccaacc cm mmLLacaao ÇLLe|a|o Çmaa|aa ÇoCao. aaaaa|o
LaøCaaec maa|aa aoLa|amo omea CLaa c|ao oCaaa.
Çaama ÇoCao|aL L|aaua.

o|aaaaa aaLLmga|m e|oaaa|o ÇoCao _ag aacLL|±aa naa|aaa
aea|aa Ceemu.

Cma±aaa o|aaaaø eaaaao _gLL|aaca ÇoCao aagea aoLa|ao
qamae|ce|oao. uamaa ca|La|a maaø maaao|qu aaaøaqaø
eaaaao _gLL| coaoao|o _e|eøaa aeaaaaao. _aaao. ca|La
aaa eaaaao _aaaaL Laamu _gLL Cee±aaaaa. _aao.
ÇoCao aaau Coaa m±e Coaaa caaCea o|aaa|o ucmuaaa.

CLmuLaoaa ca|La eaaao CaoCuaøu o|am|aa|caa. ÇoCao
aagaca aageaa|a maa|aL Lacao _aaaaaau o|aaa|o øe|aa.
aaaaaa _auL|aaa. aLLo Laca|a LaaaaLL|o aaaLLac eaaao
maCam| ema aaaaa Caacaa|aaaao. ca|La aageaaaø ÇaCaau
L|aoaa.

_eaao ÇoCao aLLo Lacaa mao|o aea|LLaa. aaaLLacaaa
aea|LLaa cag L|aauo Caamou amuam|aCaae±maa. _amøo mm
o|aaaaau _aa|au|aae|cca ÇoCao Lac. Ça mcmaa 8 µ9a.

aaaaamaCaag o|o Çoaaeaao Çmaa|ama. _aao Çmaa
øm|LL|cc CLaaaL CLagaaeaa ÇoCao qa Çoaaeu um|a Laaae|aa
aaaaaa CumCaaeca cagaaa Coaoo Ceemu.

aaa ÇoaaeLL± aLLoLaca|a LaaaaLL|o aaaLLac
maCaguaaao. mao|o L|aaao _e|eøaøu aLLoaaoaaaa amaaLL
aaau Coaau Caou øm|aeaøu. cCaa|o om CLaaaaLLo caLa
ÇmLa e|uaaaaaoo aumaCaae±maaoau. Çaecaa|au eaaaaoo
aumaCaae±maaoau. Looaa|aaaeaaaa Ce±øemao. _aaaao
_a|o Çmaaoau. aaaLLac eaaaao mao|o aaaaa Caacaa|aao
L|aaao oa|oa|aaa _camu _aaaamu emaL±Ca ÇmaøCuaLaao
mao|o LaaaaLLo|aøu CLaaaaLLoaao _µ|LLaaaa aaa macmam.

_aaaaaa ca|LaLLaca|aa Coaa maamaaao. _aao. ÇoCao u|aa
aeauaaa aaa CLaaaaLLoao|o cma e|auaa maa|a _aaaaaoCaa
e|uaaaaaoCaa aeaaauo. oLLaøa Caamou eaaaao ucmCu
m|gaa|e|cm. aaaLLaca|aa eoCu _aaaa aoeacaaaoau
ama|mmaa!

Çaa ca|La aae|o æc ca|aLaaaa|maa m±aaCaaLaao.
aaaLLaca|a|a aaaøaaoo ouao|aa m±aauo _a Caaoe|aaa ame
Cee±aaaaa!

ca|La|a ÇaCaam CL|a Loeau. aaeo CaacaL|aau umgu
omaa|aeLL Çaau. Lammaa|o ca|LaLLac ÇocaaaøL CLa|ca
Caacaa|e|cCe. om acmLLmaau oaa|aaa aaaaqCu CoaoLc
m±aauo CLaae|cca.

o|aaau aaoaeu ÇoCao|a eou a|muL emaa ÇLL±aaaa!

o||aae|a Caaoa øagaoaa|mg. ca|La|a o|aaa _a|mg. _maaa
Cµaaca. _ma Cumøa aaa e|eaaau.

ÇoCao u|øma aaauL|aaaaca _maL Laau _maa Laaaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 28 µ9ao. 200672 _CaL|aaao|a _ma Cuoa qou

m|oCuooau aaau - La aaaea

ca|La umgu o||aae|a Lacamca oLL|ccao _aama aaoaccaa|o
Cµaaca|a Lac omCm eqeaaa cagaaa CoaooCeemu.
Cµaacgaø m|ama Cuao mamamca mcL Çmmaa. _aamou mea
_aaaao Loemam eaaa|a øe|aa|mmaaaao. _aaca. _LL± eaaøu
_aaaaao Çaaøeamaaa La|mo|au mamLL± aageaa|amaø
_o|aaLLc±mmaa. _Cu|aaaaeL L|±aaaa _aaaa Caoaamcgu
_aamaø Cµaaca mcLa Caae±mmaa. _aCe. om aaau cag
emuCLaa. _aeu ÇoCaqca aaau cag emuCLaa _aaaa CLmu
CLac± CLacmaCaaem Cµaacgaø _aa nae|ao Coaaaaao.

_g mao aaa ouaaa|o Cµaaca|a Cuaaa LacLou auaa oamaa
ocou. _a|o La|Caam L||Camao _aaea. auaa _gLaaa|au eaaao
Caaec om o|mLLL L||e mea aa Laaa|aao ÇaaøeamaaaCe
LµaaLLc±mmaa. Ça|o auaa mamLaaa|au CLaa Cumøa aaaa|qu
u|oou|mma ÇmLaaa|au CLaa Cµaaca LooaaaaøL Løa|a|qu
m|gaa|a|mmaaaao. Çeaamaø nae|aaa aaao Cµaaca e|uaaLLacL
L||e oag ÇmLaamaaø ue|Cmamu æcCe amm|L
LmmaCaae±mmaa. Cuaaau ÇmLa CLaa e|uaaaao Caaec Lac
_a.

Cµaacgaø Çaem L|aoaaao Çmmaa. maoaea. Cumøa aaaL
Løa|aa ÇoCao|cu|mma aaLLa. Çaecaea. Cµaaca|a eou Çmma
CµmoCou Løa|aao cLLamLccaea aaLLamm|aCaaoea. _aCe.
CµmoCoaa|o aa|Ca qma L||Camao m|gaaLLcca.

µ9a qmaauCaa| Cµaaca aaa aaaaaaa Caacaa|aa. mao|o
CµmoCoaa|o Çmma ÇoCao|a aage maau ua aaaøaaoa
Caacaa|aaaao. ugLmu Cco _e|e ma|o Çmma _aaaa ÇoCao|a
_aa _qeoaaao uau Cµaaca e|uaaaao øem eoa Caacaa|a.
ÇLL±a acccaaaoa aaaa|aCaaeCc ÇoCao|a e|uaaaou eaa ema
Coama Cµaaca Lac. _aa|mma ÇoCao|aL CLaa e|uaaaao
oeCeaaamau øm|aeaaa øem eo _auL|aaa. ÇoCao|aa
aaaLLaca|aa Laaa| mou m|aµaa|a aaaøao|o. Cµaaca|a o|o
e|uaaaamu _LCLaa maouaa|a camaqu Cµaaca _aa omgu
ca|aLaaaae|auaaa øammaa ccm ÇoCao|a e|uaaaaaoaaea
_eaao mmoCoaLLmaa|a|mmaaaao.

Çamaaa La|ao ugmao aaaaa|o ÇoCao _o|aaa. oCa ouaaa|o cm
Cµaacaa|a Çoaøao|a ua _eaao aaaøaao _auL|aaaaao. auooa
maau. CµmoCou|a Cµaacaa|aL Løa|ao. Cµaaca Looaaaaø cag
Løma Løma _±aa _auL|aaaaao. moa e|caæc _eaaou|ooauo
øemao ema e|mmaCaaeCc Çmmaa.

cµau Caa| m|aoau Çagu ae|auaaa. Cµaaca|a e|uaaLLac
mmeau Cumøa aaa qauaaa _e|eøaa|maa|ama caLaa aea|aa.
ÇoCao. aaa e|uaaLLacaa Cuaaauaa CµmoCoaaaø _gLL|aa.
e|uaaLLaca|a LaaaaLL|o mamaøo Laµa CµmoCou mamaøo
gaµma ÇoCao|a aageu. _aøoo La|ao aeaaau Templ e Mount
cag CoaooLLmu Laaaauaa Lee|aa aou oaamau
aaLLmm|aCaaeca.

_aaca qaauo _LL±Ca Lacaa maaaa|aCaaem CLaa µ»Caaa.
øo ccoa. CoLaaa Løa|aaoau _La|aaaCaaeca.

ÇmaL CLa|o Cµaaca Laca|aa aac±a eau øm|aa Cuaaau maaø
ÇoCao|a aage Cµaaoao aua CLaa m|aaea øm|LLao|o u|aeu
o|oaa|aa cma|a|maa|maaao. '_eaao|cu o|aaa a|ccu|co Çmmaa.
Çoaø aemauo _aaLL|aCaaau Coaaa Ca|maaeaa|maa|maaao.
mea _aaaaaoo o|mLLaaa aaaaoeu Coaa|maaao. Caammamøa
aaaeu. _eaaaoa aac±qu ÇoCao|aaao o|mLLaaL CLa|ccaaaa''
cag cmaa|maa uaecoa caa|m qa ÇoCao|a auaeca.

_gmao aaaaa|o ÇoCaqaøa a|acaa u|aLCL|a Cemm| caLa
Cumøa aaaaaau mm CµmoCoaaaau _eaaoao aaLLmm
m±maaaaa. _CaL|aaao _a|aoo|aacmaau _aaaoaaa CµmoCoaa|a
om Løa|aaea Cµaaca eou|mmaa|o omCm _gaoacma moo|uao.
_aeu ÇLCLaa CLaae|cca|o u|øma aoaaaaaø _oaaaaao.

µ9a LaaauCaa| aaau omeag m±eaø emaa. o||aae|a acmLLac±o
Çmma Caaoa o|aaaaao mmauaaaa aaLLmm|aCaaecaca ÇoCao
CLaa m|gaaaaaøa øao Caamaaa. aaoa. o|aaa. Cumøaaaa. a|µaø
CµmoCou cag ÇoCao aec mmaaaeu _ma aaaaa|o
maeaa|LCLaaa. Çaamou ÇoCao|a LaLLoe maL|mmaaaa
aac±qu mag ucaø _a|a|aa. ÇoCao|a acmLLac±o eamu
_CaL|aaao|a cee|aaaau æmaoaaL Laaocou _aa.

Çma aaaaaaL CLagaaeaa ÇoCao om e|oaaaa u|aaCao|eaa
m|mL|aaa. om CLa|o aomaCaaem Cemm| CLgea ucmuoo, om
CLaaa Cemm|aauaa _auL|aa. mcaa| Cµa|LLa|qu aaa a|ooa±
caLaao Coaooauo Coaaaa.

ca|La. o||aa. Cµaaca _a|a mag Caoaamaøu Çma aaau o|o
Lacaaaoo Coaoo|aamaa. caaaaa _eaao eaaaca CLa|ccaqu
aaaaa|o Cemm| caLa o|o øcauuaa .Laamoaaaaoa
aaaCaaoea|oaaa Çmaa|ma caLaa _eaao L|maCaaecaaao.
cmao ouaaa|o caø aaaa|aao Loa a|acaøu caLaa aa|LLamø
_m|e|aojaeuaa amLaa _eo|au caLaa maoa neamaCaaecaa.
ucaaauaaa aaa e|uaaLLacaaL LaaLmaaauo _LL±Ca
aeaa|mma Cuaaauaa ǵmaa øm|aa u|aeu emaaLLccaa.


aaaaa|o _a|au Laa|LLaøooaa Løa|. Cumøaaaa. _a
Laooaa|aaao|a aaaau. ÇoCao eou|mma Cµaacgaøa aauam|.
uemu ÇLCLaa ÇoCao eoCu emae|cca. ca|o Laooaa|aaao|a
aama|au caLa m|amaaa Caoe|aøm|aaaa?

Cumøaaaaa|o _LCLaa auaa Laaocou _CaL|aaao
eo|aaaCaae±mmaaaao. aaau ÇoCaqaøo oaaauaa uam|e|cca|o.
_eaao|o CLmuLaoaCaaa Caacama _aCa eo|LLa|o. aaamaø
u|øma o|auu Çmaøu cag ama|aaaao. auaa mamaa ocou CLa
_aa|aoaaL LmLLcm. Cµaaca ma|aaa acma Cµaaca macmaøo
gaµmae|ccaaao. Çaamou Cµaacgaø _aa|o aauau _a|auaaa.

_a|qu aauoaacuaa m|aoau Ceg. Cumøaaaaa|o|mma ÇLCLaa
emu uaaao cma Caoaaeaao cag Coaoea? mmaaa a|au eaa
_eaamu Cµaaca ø±uaaoaaa. Çma m|u|ou Cumøaaaa. ÇoCao
eouaaaao _eaao _mm|a macm _aa|aoa. _ooa Coama macm
_aa|aoa?

_aaaCa Çmaa øµLLu camao. _ma Cumøa aaa uaao|a uam|ao
cLL± Çmma|maøu? _aec Laooaa|a _a|ø±ao _eaao.
_eaaoaaa _LCLaa _aa|aoaa _aøu Çaøu
_aomaCaae±mmaaaao. _o ema ÇoCao|aaamu o|. _em
m±aa Cµaacaa|aaamu o|. Cumøaaaaa|aua Coamau Caaecac
cma m|aaamu Çooaaeaao. Ça ca noa|a Laaaea|o o|aaa e|µCe
uacCcCaaa|ma? aaamaaaa ca aamCu øao CaamaauacCca
caa|maaao?

Laooaa|a _CaL|aaao|a _ma Cuoa qou Laaoeaa aamm|o u|ama
_aomaCaae±mmaa. Cacaaaaa maa| Çoao.

Çma aaaaa|a ÇaCaam maa|auaa _uou. ǵLLao CaacaLaaa.
mag Caoaao Çaema ÇoCao caa|m om macmca aaau
Coaa|maa|ama. _aao CLa|o cmLcc ǵLLao _LL±Ca aaoaµ!

ca|Lacaaa aaaaa|o ÇoCao ǵma aageaa|a|a cee|aaa Cegu
mmgmg mLLaCacm! _aao ca|La aaLL|o Cuaaau La|aamaaa|au
eaaao na||µma|mmaaaao. Cµaaca aaLL|o cegg CLa Çmmaaaao.
Cµaaca Lacaca CLa|cc ÇoCao aageaaaLL|o ǵLL cee|aaa
mmggaaa. _CaCLao o||aae|a Caaoa øagao|o mcma aaaaa|o
ÇoCao|aa aaLL|o Cuaaa ǵLCL 141 CLaaaa. _aao qmgg o||a
eaaao _ma aaaaa|o Çmmaaaa ÇoCao|aa aaLL aeaøo Coaaaa.
(Çma om e|oaaa|o ucmu o||a aageu o|aaa aaeo aaaa
aaaeaaao ÇoCao Coaoqu cee|aaaaa ucmCu mau
cmaCee±a|maa|ma!)

Çamaaa aaaeu caaeaa Çmaøu cag _CaL|aaao Caao|aaL
Laaaaaaao. neaua|o. _a|a _cCoau Çooauo aaau Coaea
cLL± caa|m aaoaa _Cu|aa noeaaamaaa o|.q.c.e|a
aa|LLacL L||e oag ÇoCao aageaaaøa amgaCaamaaa cag
_g emcaamaøL L|mø uemu mcma ÇaCaam _CaL|a ÇoCao|a
aaaaa|aCLaa Ca|aemaa!

_aao Çmaa øm|LL|cc aaaaa|o _Cu|aaa ucmuooauo L||ccgu
ÇoCaqaø uammauaa m|ama nae|ao Coaa. CaauLoe| e|ccaaa
_aL u±aaaao _aaaaau _om|a.

naaaeuaa. ca||LLacao|a ÇmLL øm|aa aaeoaaoau _eaao
caCa. cma a|aoa|o maaa|maaao caLa CLaam e|eaaaaoau
_Cu|aaa aa noe oac±aocmao mou aeaae|aa. ncgaøca
ÇoCaqaøa aaeo Ca|e|aa emaa cag CaaCaa eaCaao|.
ue|aCaamaau Coaoo|emaa. ÇCa aaeao _o _oau caa|m ca|La
mao|amu nga|LLmaa|aCaaeCc Çmmaa.

o||aa umgu Cµaaca mcaaao. L||cca _o|aa CLammae|ao.
_aa nae|ao Lmm| m|u|oaaaø m|u|ou _m|aaa eao|aaaCaaeCc
Çmma|maa|ama. aaaeu. ÇaaCaooau Caccaea Coae|aa aa|aa
aoaa|o ema øa|aaaaa caa|m ca|aLaaLLaaa.

_aao Coae|aa aa|aa _LL±o Coaaaaamøa aaaeu. noma aaau
qag ÇaCaam noa aaauaa|e|caæcaCa caLaaaa. _eaaoao
m±maeaa ca|La aageaaaø e|uaaLLac nae|aao cmCaaCe
_o|aa|mmaaaao. CeCmaa Coaam±au? _aama Caa|a|o noe
Laaaa|m e|oaa|o _Cu|aa oac±aocmao _oeaø. Coae|aa
oac±aocmao _aaaa o|mLLaaa|oao. ae|a. _CaL|aL Lacaoaaa
aao|auaaa a|ccu ac± Lacaao maaaa|aCaae±mmaaCe ae|a.
ÇoCao|a aageu. cma aao|amu Çooauo u|aeu
Ceo|LLacaaaCeaaa aaa Lacaao maaaa|o Coama. _eaaCo
a|ao| CLacCca L|±aaL Laa||aaao|o Ceo|a|cmaCaaemu
Çmmaaaao. cmaL Lac caCa Çmaa|ma, caCa CLaaLCLaa|ma cag
Laa| Laa|aaa cma|aCaaemu Çmmaaaao.

om Caama aageaaaø|a cooa ocoeaaaoau CLmmeaaoaa
_eaao Çmmaaa _aL noau aea|aaa. Ça cLL± oaaa|auaaa?
Cegu 19 eaCa _a ÇoCao. cmae|a noacmuaamu Çagu
Coaam±aaLLcaa Caou _a. Caou cag L|mma maoaa o|aaoaao
ucmCu ca|aCaaememu ÇoCao. _aaqu cLL± m±a|ma?

CLooau. _Cu|aa nae|. L||cca nae| cag caaCeemuaaaqu
Coaoooau. _±LLaca|o ÇoCao|aaamaø Cemm|aa ucmCu
Ca±aamu aaae| caeaa Çmaøu?

Çaaaa _CaL|aaamaøL L|ae|oao. _eaamaø _a L|aaaaaaa
ÇoCao|a Louaa _LCLaau Çmmaa!

mam|. ømau |LCLaacca 81 µ»ao. 200678 ÇoCao|a noe _auLL Mossad ( )

m|oCuooau aaau - La. aaaea

LaøCaaec _aaaa aaaaao|qu Cemm| CLgeCaaLa cma
Caoaaaøu oaaa|au|oao. noau mmeau ca|aaaCLaau aaa
Caaoaaa|o e|caLL|±aaa Çmma. aaa m|aaaaaa ucmCu
oaa|LLCaaLau cma Caoaaaøu oaaa|au|oao. _Cu|aaa CLaamCaam
eooaa camaqu Laeaa|oao. ÇoCao om Caaa. ma|aaCo
na|amae|ca æ±a u|aoo|m|a Caou.

omg Caao|aaL Lamaao. a|µaCa øaea Caacaa|. CumCa ca|La eaa
caaaa _aL Caoaao Çmaa|ama? _aaaa CLmu Çaema om
aaau CumCaaecao ÇoCaao Çmma Çcu Ca|aauo _aa|e|c
m±aaaa? Laooaa e|oaaa|o ÇoCao mcmaCaaoea mmaa mmaa
_Caaaa|aaaau caLa noøaCa Ca|au. _aaaa Caoaamu aaau
aecaaaa cLCLaau Ca|e|aaaCaaemaaa Çmaa|ama. _aaqu
cma aa|aaa|o ÇoCao aa m±e|o e|caLL|±aaa Çmaa|ma? ca
aaaaqu _eaaao caeu Coaa m±ae|oao?

ca|La. o||aa. Cµaaca cag mag Caoaao Çaemaaaa 1967
aaaaa|o ÇoCaao ca|aaaa. Çaaaaaøu _eaamaø Coae|aa
aa|aa|a uamma _aae Ceg Çmmaa. _aaqu aaaaa|o
ÇoCaoaaa Cemm| CLmma, aaa m|aaaaaao oaa|aaa. _amø maaao
macCLmm øao aaaaa|a CLaau CLaa m|gaaaaaø maaaaaa aaaø
caa CeemCua _aa ÇoCaoao _acmae|c m±maa. _amøu
maaao macCLmm 1948 aaaaa|qu ÇoCaqaøaaaa Cemm|.

cLL± Ça oaaa|au? _CaL|aaao|a eau ÇoCao|cu cmLcaæ±a
aaaa|o Çoaoaa? _a Çmaacmu. _a|au ca|aLLao ema|ama,
q.ma. oaLa|o _±aCaamaau aauaau CLama|maaao, ÇoCaqaø
coo|aaaao e|cLLma|ama. _aCLaau cooau _ma CmaaaL
LaLaLLaa ucmCu Çmma uammae|mea ca?

Çae cooaemgaøu aaaeu. ÇoCao|a aa|LCLmu _acaaomu
u|aLCL|a Lomuaa _aa noe _auLL. _aa CLaa HaMossad
l eModi i n ul eTaf ki di m Meyuhadi m . amaauaa Cuaoac Mossad ( ).

noa|a mamaea CL|a noe _auLL cag CoaooLLccaqu aaaa|o
Cuaoac. o|.q.c.. cu 16 _a|a _auLLaaoa aac±qu o|mmaa.
CLaaeaa noe _auLLamaø|a _a|aaa eauLaaoa aac±qu omCm
æmao _a|aaaaao CLmm _auLL Ça. _aao Cuaoa±o
Ceo|LLacaaa aageL L||e a|acaaa. o|.q.c.e|o _a nem.
cu.16_o nem. aoaae|a Ca.µ|.L|.a|o æc om aae aageLL||e
nem cag Coaoqeaaao.

Cuaoac±a Le|ao u|aeu co|auaaaae. 1. _co|aø Çacag
aaaæ±aeaao Lmm|a aaeoaaoa a|acmao. 2. CaaeLLccao
oaau|ooauo _ao|ao Caaaoaaoo Coaao. 8. aaaaamaaaa a|ccu
ac±. eµ| mcaa|a Caamaao 4. _aL Caoaao. noCaaøu
Lae|a|maøu _aL _auLLao|a mce±aaaaaoa aeaae|aao.

Çemgo maoaea umgu mamaea. maaaaea Le|aao noa|a
_aaaa Caoaao|a noe _auLLamu CumCaaoea eµaauaaa.
_aao _ao|ao Caaaoaao _a|aaajaeuaao Coaeamø _gua| CLmm
oCa noe _auLL Cuaoac ucmCu. ÇoCao|o ucmuooauo.
CaaeLLccao noa|a CeCmmaL Løa|a|qu æc om Cuaoac
cCµec. aua Caoaa|a ca|| cag amaaæ±aeaaaoa Caaoqeamø
ÇoCao _aa _gua| eµaa|a|maa|ma. Ça noa|a CeCmma macm
noe _auLLaøu Çooaa _a|aaau. o|.q.c.eaøa æca a|acaaa.
oCa om m|Lmaaa caaCeamao Cuaoac noeao|ao. caaaaeu
Caaemu aaaaaoa Caaooaæcaa! _eeoeaaa.

ÇoCao|a mao L|aau uma||aaa Cce|c CLa ø|aa. 1961-u _em
Cuaoacaca Caamge|aaaa. _auLaa|o Laooaa CLaaao|ao|a
mce±aaaaaoa aeaae|LLamaaa ucmu cag Caamge|aaLLcc Çma
_auLL. aaa o|mLLaa CoaoLamao|a aaaeuaa e|aae|o u|aL CL|a
_oe|o e|oa|aaLLcme|cca. Çaama Caa|a|o Cco _e|e ma|o
Çaaøu Cuaoac±a aaoau _qeoaaa|o emaaL La|Cec±o
aaCamaaL CLacm uaao ouLou eaaøu mµ|aaao|a cee|aaa
auaa 2000. _aao aegaøL LoLLcaa Cuaoac cCµemao
Looaa|aaaeaa|o noCaaa|qu nem.

Cuaoac±a Çaeaaaoaaaø m±maao CLaaL Lamaao. _µaaa.
aaauaa. u|aeu Ceo|LLacaaa _Lo|Caoa Laau Caamaa|mLLaaao.
aaa Ceemuaaaqu Cuaoac±a cCµecaa e|eeLL|aaoau. naao
CLaa. mae|. CaaaoCLo| ce noo|cc _±LLac e|eaaao
CacaLLccL|mø. Ceg o|o e|aaaamu _aCa CacaLLmu. naaaeuaa
maao om aaa _ooaaea camao camaaa CuaoacmaaaaL Le|aamm
e|muLa|maao? cag CacLaaao. Ça ae|aeu caaouaa Caoe|ao
nem. _aaaa Caoe|amaøu e|ac cma| _gLL|aao. _ma
e|acao _eaamaøa a|mLa| aaaæmCuamao om Ceao naaao
aaaaea om Cuaoac cCµec aeaae|aa _auL|aaoau. om
emcCua. Çaem emcCua. Çagu _a|aCua. øamCea. maao o|aaa
mLaaaa. Caaeaaa mLaaaa cag _eaao aauaa|aaao _maaacc
L|Coaaaaao _auLuaøu. caaaa accaaoaaL L|Coaa|LLaaao.
caCaaa La|mo|ao _o|LLaaao caLCaooau aamaøCu Ca|aaa
aao|aaao. Cuaoac±a e|eeLLL L±eu ucmuaaa Ceo|LLac.
ummL± _eaao|a mce±aaaao aamgaøu acemaøu æca Ca|aaa!

Cuaoac±a aaoau _qeoaaa|o Cuaaau _g aamao Çaaøa|ama.
(_auL aaoaa|o ccm aamaoaa Çmma|maa|ma. L|aaao _aaa
_maao amaa| Çmaa|maaao.)

1. aaeo Coa|LLL L||e (Col l ect i ons Depar t ment ). Çaaaa _oe|o
u|aL CL|aa. noCaaøu Cuaoac noeao|ao _ao|ao umgu aage
|a|a|o ÇoCao _aaaøa Caaeaaa aaeoaao aao|auaao Coa|aaa
Caaøaa aeLLaaao. _aaaø n|a Cmaaa|o coo|aaa amea.
_aaaaamaø _m|egaaea CLaamae ÇmaL L||e|a aaoaaa Le|.

2. _ao|ao umgu moqmeL L||e (Pol i t i cal Act i on and Li ai son
Depar t ment ). Ça a|ccaacc om Ceo|e|eaaaa aam _auooau
CLaama. ÇoCao|a mcL mamao|a noe _auLLamca moqme
cmLmaa|aCaaem. aaeo L|uammaaaø eµ| Coaa auaøa Caaeaaa
aaeoaao aao|auaaL CLmga aaCee±aa ÇmaL L||e|a Le|. ca||
Caoaao camao _aøoo _aaaø ca|aaao CoaoLmu ae|aeaa
Çaaaaaao eaoaa m±aua cag LaaLLau Çeaao|a Le|Ca.

8. Met sada caa|m o|mLL mce±aaaL L||e. Çeaaoaaa _ao|ao
Caaaoaaoo CoaLeaao. aage mce±aaaaaoa a|ccu|mea.
eµ|aacmea. CaaeLLccao aaaaCo aoaa|o Çmaøea _a|aae
ÇLL||e|a Le|ao.

4. Lohamah Psi chl ogi t caa|m uCaaaaaeL L||e. e|oaaaeao. aao|a
_aaaoo|ao Coaea. Caaeaaa aaeoaao uaao|acCa LaLLea.
u±aaaea aeaae|LLa. ÇoCao øm|aa u±aa Ceo|a|mu aaeoaaoo
o|LaaLLa. CaaeLLccao oaeCao u±aaeaøo mmme|. auaøo
oaaauaa Coaa|aao eaaeLLa CLaamae ÇLL||e|a Le|ao.

6. Resear ch Depar t ment caa|m _aaaoo|L L||e. CumCoaaa _aaaa
L||e|amu Caaemema Coaaøu aaeoaao aeaaaCaaem _ae
Coaa Cee±a e|eaaaaoa Ca±aCaaøLLa Çeaao Le|.

6. Çga|aaaa Caaµ|ogcLL L||e (Technol ogy Depar t ment ). Cuaoac±a
_aaaa mce±aaaamaøu Caaeaaa _a|mea Caaµ|o gcLaaaoa
aemL|±aa _ooa aca eaaa|. aamaa cLCLaau meauauaa
aeaa|mLLa Çeaao Ceao.

Çma _g L||e|amo noøaø maø L|ooauaaeaao. Cuaoac±a
Met sada caa|m o|mLL mce±aaaL L||eaaa.

maaao Coae|aa aa|aa|a aaoea CµaoL ocao|a øm|aa øm_æe
CLo|a om oaoaoaa|cuaa CLoaoa aecm|ma Ceo| noøaøa
Caaememaeaao Çeaaoaaa.

Laooaa L|aoaa øm|aa noa mamao|acCa e|µ|LLeae
cmLmaaeamaaa Bl ack Sept ember caa|m om ae|aeaa _auLL. 1972-
u _em macCLmm uaa|o oo|uL|ao|o om uaCLmu LmCaaaoa
a|ccaaaa aauaa|aa mcaa|. noaaCa nqaa|L Laaaaa. Çmao
ouLeaaao u|aeu Laa|LLaøooaa ÇoCao _aa. LmCaaaoaøa
aaaeuaaeaaaoa CaaoquL± Cuaoacmaøa accaoa|cca.

agLL CoLcuLa _auLaLo Coama _o| oaoa ooCu (Al i Hassan
Sal ameh) caa|m ae|aeaa|aaa _maa CaaaoaøL CLagLLao|. _aao
Cuaoac±a Cucoca L||e noeao|ao. ouLmaCu Çooauo maaCe
mac±o Çmma _oua Leoo|a| (Ahmed Bouchi ki ) caa|m om
Cea|ccaaa Caaao Coaae|ccaaao. _aeu cLL±? Cuaoac±a
noeao|ao. CLao|aaa aaca Caoaa LaoCLaacaao nmeaaa|. _aa
aeaaaCaaem maaCeaøo Coag Çmaa Caaaoaao Coaaaaao! aaca
ucmuoo, oaeCao _oe|o u|aLCL|a Caamao|LaL necaaa|a Çmao
ouLeaaao Cuaoacmaø ucmu cmaL Laa|LLu Çoao! ÇoCao _aa
aemCaaooCe Çoao. 'o|aaa mLaa uemu Ca±a Caaao
Coaaaao’ cag Coaoo|e|cmo auua Çmmae|ccaaao!

ÇoouLeu ucmuoo, LoCeg Laooaa CLaaao|aaoa Caaao
Coaeamaaa L||cca. aoaa. Cµaaca Caoaa LaoCLaacaaoL
CLao|aaa nmeaaa|L 'Laµ’ CLmmeaao Çeaao.

Cuaoac±a u|aLCL|a Lou. _aa noCo caa mcaa|ma caLa
Cco _e|e ma|o Çmaøu _aa aaoauaa aauLeec aeaaa aae±
omCLaau Ceo|Ca eaaa caLaaaa. _aaaa e|aeaouaa
mµ|aaaaoa Caaec _auLL _a. aaaaao|aCLaa ÇoCao|a
aageu cLL± mcmaCaaooCeemCuaLaa CLaa|LLamaaa.
Cuaoac±a om øm|LL|cc L||e ÇmLaa maaø ue| Cmamu
noCaaøu mcaøu aaaaaaoa æaauaaa aea|aa. øm|LLao
cmaaaCaaeCc Çmaøu. ca||L Lacao|a ÇmLaLau maaaeau
aeaae|LLamøo o|mLLL La|mo|ao CLmmeaao _eaao. 1967 aaa
ouaaa|o om Cuaoac noeao| aaau mcma _g a|aaamu Caaoa
øagL Løa|ao|o o||aae|a aage mce±aaaaaoa aeaae|LLamaaa
om uaaa±a|o aaaaaaaCa aaa|aao øaa|aCaaem Çmmaea CLaoa
a|cma|maa|maa. Coag aeea a|acaaa! aeao|aaaæc m±aaa!
_aoaauo _LL±Ca Çmma aao|auaaa aaeoaaoa acaa|a|maa|maa.

ÇoCao _aa Çaamaøu aaa _em LcCµc±o maaa|o om Laaa
Cuaoacmaaaa oaaøa|ma. Ça Ceo|Ca CoaooLLmea|oao. _aao
_a|au o|aaoao emaaqu ÇoCao ouao|LLamøa aaaeuaa ÇmLLa
Çma Cuaoacaaa.

Cuaoac nmeaaa|o|mma Çageaa Cuaaau La|Caam CLa _aa
Çaaømaaoaa Çmma|maa|maaao. (amCLaaaa Çaaøma e|u’ eæ
m|e|uo.) Çeaao|o LoCLa aage _a|aa|aoaa Çmma qae
CLmmeaao camCLaau Cuaoac±o aageL Lae|ao cau a|acaaa.
om o|e|o|aa _auLLaaaaaa Cuaoac CoaoLma|ma.

Çma noe Loaaaa Caaemaaa ÇoCao Caacca|Coooau
Cemm|eaaa øma|ma caLa LaooaaL CLaaao|amaøL L|eamø
Ceøaaou _aa. L|.co.q.e|qu om o|aaa noeLL||ae
cmLmaaCeemu cag _g mao aaaaaaøL L|mø m±e Coaaaaao.
_amø ma aaoeaa uamm|aao Çagu nLCaaauaa Çmaøu cag
m±e Coaaaaa aaoa _aa.LaaaL L|±aaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 4 _aoc. 200674 _Cu|aaa Caacaa| aeaa eµaau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

1967 - ÇoCao|a _CaL|a aaaaa|a e|aoeamo u|a u|a maa|auaaa.
Laooaa|a _CaL|aaao|a uauammu. om e|a|o CoaoqeCaamao.
_aL _aoaaaaao caaaCu Ça| muLaæcaa cag Laooaa uaao
aauaaCu Coaaaaao. _aaaaCLmCu aaaaoaaaaeaao cag
La|aaauaaCe _eaao ømmu oac±aaaao. Cmmg maoaa Caou
ÇoCao. mag _aL Caoaao Çaema CLaa L|mau
Ceoom±ae|oao camao. _LLmu Çma _aoaaaaaao muL| caa
Lee|au? _aCe. caaea om uamg eµ| Caao|aCa aaCeemu cag
_eaao m|aaaaaaao.

uaamaca Çmao o|maaaL CLaaa|a e|aoeaaa. Laooaa|o
caaouaa e|maao Çaaaaao Caaageamøa aaaeuaa|a. _aaaa
Çaaaaaaoau omaa|aeaa. o|aaa a|ccu eøaa. aeau øe|aa.
ÇoCaqaCaa|aaa mmmo aaaaaa eµ| mcaau CLagLL. L|.co.q.e|a
aaoa|o e|meamøa aaaeuaaa. _LL±Caam uaCLmu Çaaaaaaa
ac±aaaaøu CLagLL|o ÇmLLea. u|aLCL|a aaµama||aaaeu
uaeaaaaeu ua|aaL|uaa|aaaeu ÇmaaCeemCuagaaa aaoa
_aa.Laaa _maL CLagLLaøa Caaememaaaao. _aeaa øaeaa|o
ÇmmaL± _o .Laaaae eµ|mcaa|aCaae±mma _aa.La. _aL
Caoaao|o Çmma cma om CLaaao| Çaaaaaaøu _aeaa
L|ooau|ooauo Çmma 'Ca|ooa' aaaøao mama|o aaa|aamm a|mau
Caae±mma _aa.La.

1969-u _em L|Lae| 8-u Caa| CaaCaae|o æ±a Laooaa Cao|a
aaaa|ao|a o|mLLa æccaa|o. aaoa _aa.Laa mamLL± L|.co.q.e|a
aaoeaaaa CaamCamaaLLccaa. _ea _maL CLagLLaø emaCLaa
L|.co.q.e|o ngLL|aaaa Çmma e|maao Çaaaaao Çae.

Fat ah west er n Sect or For ce Popul ar Fr ont f or t he 1. . 2. . 8. 17. 4.
Li ber at i on of Pal est i ne PFLP Democr at i c Fr ont f or t he Li ber at i on . 6.
of Pal est i ne DFLP Hawat mah Fact i on Abd Rabbu Fact i on ). 6. , 7. , 8.
Popul ar Fr ont f or Li ber at i on of Pal est i ne Gener al Command ( ). 9.
Pal est i ne Li ber at i on Fr ont PLF Abu Abbas Fact i on Tal at . ( ) 10. . 11. '
Yaqub Fact i on Al Sai qa Or gani zat i on Ar ab Li ber at i on Fr ont . 12. . 18.
ALF Pal est i ni an Ar ab Li ber at i on Fr ont Pal est i ni an ( ). 14. . 16.
Democr at i c Uni on F ( i da Pal est i ne I sl ami c Ji had Movement ). 16. . 17.
Pal est i ni an Peopl e s Par t y Hi zb Al Sha ab Pal est i ni an Popul ar ' [ ' ]. 18.
St r uggl e Fr ont .
Çemgo .Laaa ucmu _aa.Laa|a Coama Çaaau. umm _aaaau
Caaµau Çaaaaao. Çaaaa Çaaaaaaoau ac±aaaLLaca
ucmuooauo o|aaa. mamLLmaaLLcc CLaaLLa|mo| _o|LLa.
ÇoCaao _oagaaea ucmuooauo. oaeCao _oe|o aeau aea eµ|
Coaea cag _aa.Laaaø Çmma CLagLLao Caamommouoo.

Cemm|aauaa _eaao _aaao Coaa m±maamø u|aLCL|a aaaeu.
maCL LaaaaaCLao. _aaao ua uaao ǵmae|c±mma muL|aaa.
_ma muL|aaa _LL±Ca _LCLaa e|maao Çaaaaao|aLaau oaaa
Caacaa|aa.

Çagu L|auL± CoaoqeCaamao. Laooaa uaao. _mu
eaaaaaaøu auaøu cmao ouLmamu Çoao cag m|aaaaaaao. _Ca
ouau. ÇmaL CLaaao| Çaaaaaoaaa auaø e|maao CLmga
aaLCLaa|meaao cagu ama|aaaao.

Çma Çcaa|o om e|oaaaa mau aea|aa Ceemu. CLaaao|
Çaaaaao CLaaeaa. ae|aeaa. Laaaaeaa Çaaaaaoaao
o|aa||aaLLmea oaeCao uaL. Çaa _auL|aa aeaaa _Cu|aaa.
_Cu|aa _aaaøa aaoeo| aaaæ±a cma qa _auLaLau.
Laaaaeaa _auLLaa _m|e|LLaaaa _aCaoaa|a eµaau. _Cu|aaa
Caacaa| aeaa Çma eµaaaaa mao|o Çaa|oamau L|mø qCaaLL|a
aa|aa|o noo _aaaa Caoaamu _LL±Ca cee|a uagaqu
Coaaauo cmgaCaaeme|cca.

oaeCao _oe|o cma om Caoaa|o e|maaoa øao Caca|mCaa. _maa
øaqaø n|aeaaaoa ae|aeaa|ao cag ncCa Coaoo|e|mu eµaau.
_LCLaa _auL|aaaaaa.

neaua|o e|maao Çaaaaamaøu ae|aeaa Çaaaaamaøu
caaouaa e|aa|aaoaao nem. _aoaaaaao aae|cm. _aL oaøu
aae|cm. q.ma.oaLau aae|ccL|mø. ǵma aaao m|oaaaa
a|muLLCLm Laooaa uaamaø _aaL CLaaaccaaaa ae|a Ceg
eµ|a|oao camaaa eaoag. _eaaaoL CLaaao|ao cag Coaooauo
ae|aeaa|ao cag eme|LLa cLL±o o|aaøu?

_aao ÇmaL CLaaao| Çaaaaao ouaaa|o ae|aeaao Coaoao|o
=mLmeaem caLau. ugaam±aaa neauCa _øu. naaaeuaa.
aaoa _aa.La aaoauL CLagLLaø ema qmaau _em. _aaea
1974-u emcu L|.co.q.e|a om øme|aa ÇoCao|o noo ua'oac
(e|e'emot ) caa|m Çcaa|o qa _auLL Loo|aæcaa|o Løma.
aaCam| øemaao eo| 21 øµmaaaao =e|aaau|ooauo Caaag
eo|aaaao. Ça omCaaaaaø Çcu|ooauo ae|aeaau. Çagu
CoaooLCLaaao CaaaoCem|aaccu. ÇoCao|a _aaaø ca|aaa
aaaaaaøu _ma _LLae|a øµmaaamaøu caa ouLmau? aaaao|o
o|gea. CL|aea cag Laaauo _aaeaaau Caaag øe|aa naaae|cc
_|aa a|m|oaeaaa o|comaøu Çeaamaøu caa e|aa|aaou cag
Cacca ÇoCao.

m|aaaLLmaaCe m±aaa Çaaaaa Coaoaoaoaaa CLaaao|
Çaaaaamaø oaeCao _aaCea. _gaaLCua CLmuLaqu a|acaaauo
CLaa|ma. CLaaao| Çaaaaao|a Cmaaaaa|o. CoaoLamao|o cmLmu
Çaaaaa ogaaoaoaoaaa _eaaoua e|µCee±a m|aaauaa aeau.
e|µauo CLaa|ma.

_aa.La CLagLLaø ema _auL emcaao|o u|aa aeauaa ÇoCao|a
aageu. aaeoaam CLaam Çoaøao|a ua ucmCu aaaøao
mcaaLLcca. Ça. ÇoCaqaøooaa. ÇoCaqaø Ceo|a|qu LoCeg
Caoaao|o L|.co.q.e|a CLaaao|ao aea =aLLaaaa caaouaa aaaøao
ouLeaao|o =mLc _auL|aaaaao. _aao u|aa aeauaa _aaaa
aaaøaoamCu. aa Çoaøao|a ua ucmCu ÇmaøuL±
LaaaaaCaaecaaao.

noau mmaa L|.co.q.. L|.co.q.. cag CLo|aCaae±mma aaou _a.
aaa. caa caa|m e|eau æca Ca|aauo. _aa.LaaaL Lmm|L
CLo|aaaao. _gøemao aeaa|maøu Çaaau caCmooau aaa
LaLL|aaaao. neaua|o. macmCe± øemamaø _LLao
L|.co.q.e|a|cu _LCLaa CeCmma _aamu a|acaaa. eaaøeamøL
Leu a|acaaa mao|o. L|.co.q.e|a L|aoaaL L||e|aa _aL
CaoaaCoaøu aaomacaaaL Laeu CumCaaem aeCcma| eøo
CoaCa Çaaaaaa eµ| mcaa|aCaae±mmaaa. oea| _CaL|aa CLaam
u|ao o|o Caoaao|a _aaao ucmu uammauaa L|.co.q.eaø m|a|aae|
Coaa|mLLaaaa Ca|a|ma. 1978-u _emeaa L|.co.q.eaø u|aLCL|a
_oe|o m|a|LL|aoaa Çmma|maa|ma. Ça omCaaaaaø Çcu|ooaa
neau.

om Laau L|.co.q.e|o Çmma Çaaaaao. u|aa ae|auaa ÇoCaao
oµ|LLamaaa mce±aaaao|o =mLc±mma _Ca aaoaccaa|o.
Laooaa|o Ceg o|o La|a Çaaaaamu Caaama Caacaa|a.

'ÇoCao caa|m a|æa Caoaaa CeCaam oµ|aae|cm. _aec
Laooaaa ugL±au oaaL|LLamaaa maaao a|ccu acma|Cmau. Ça|o
cma oo|e uameu Çoao. _aaaao mou _oomcmCeau. Ça
e|maa|mou aoeamcmCeau. aaaaaoa aaae|cuacCcau. CµmoCou
noLc. ÇoCao caao|cu|mma _La|aa _aaaaaaau a|muLL
CLmauo qauacCcau' caa|m aaoa _aa.Laa|a _aama L|aacau om
Cea uma|au CLao. _aaaaCL|a Coe|ao|qu e|mma o|maaaaaa
a|om|e|ccaa e|aoCe Ça.

ÇLL±a Caaam|a Çaaaaao|o o|o a|aouam|L CLaa|a camaqu.
CLmuLaoaa Çaaaaao L|.co.q.e|o Coaae|ccaqu Laooaa e|maao
Çaaaaamaøa auuaoaa nae|aaoo Coaaa aaaae|oao. øm|LLaa.
_aaaaao q|caa|o|mma ÇaCaam Çcaaaø cmaao Cooea
_aamaø L|.co.q.e|a|a u|aLCL|a L|aoaaaaa Çmmaa.

øm|LLaa _aL Caoaamaø Ceo|Ca _eaao a|ccu|cc oeCeam aea
=aLLo Coaqaøu Caaeaaa _aaaaaoa acaa|Caa. nmeaaa|Caa.
eaaa|Caa amu Le|aao Coaa Çaaaaa Çaaaaao u|aeu nae|
Coaaa.

_LL± 1967 aaaaaaøL L|mø na|aa Laooaa Çaaaaamo
oagaaa ouao.

'ÇoCao _aLL L|aoaa caLa _ao|ao oaamaaoo. _a Çooaaaaøu
aauaaaaøuaa Lo gmmaem aaoL L|aoaaa|a mco|. mcLLa _ao|ao
aaauoo. _a Çm uaaao|a Cuaao ucmCu' caa|m L|aacaaaca
nmeaa Çaaau Ça.

L|aoaaaa mmm|qu _ao|ao oaama ucmCu Laaaaaæ±aeaaa _aa.La
Çmma m|aoa|o. ouao|a Çma a|æa L|aCeou n|a aea =aLaLL
CLmmCa ae|a. ouaoao Çaa aaaeu Lmm|Ca L|.co.q.e|o Çaea
m±aauqu CLaaa.

_a _eaamaø om L|aoaaaaaCe Çoao caLaaau
CoaooCeemu. cCaa|o caCaaa L|aacaaao CoaaCaaecaqu.
coCoamaøu Cmaaau oagaaa. øm|aCaao oagaaa. aaeu m|aaeu
oagaaa. _a ÇoCaao oµ|LLa. aaaaaoL jeCcam _±aaa
aaaaea. ǵma aaao m|oaaao uemu _acma. LaooagaøL
Laaa|a _o|LLa.

_aCe. L|.co.q.eaøo ÇooauCoCa ouao Laooaa e|maaoaaaaa
aaaaoaa Le|aaoo Coaa _auL|aaa.

Caacamau ae|auaaeu ÇoCao|a aageaaa. aaeoaamaa. _aa
Çama|aaaa _aaL CLaaaccu mou _oagaa| emeaaaa. o|aaa
_auLuaa Çmaøu caLa|o Çeaao aamaøCu amaa CegLam
Çoao. CaaeLLccao _aaL CLaaaccaaaaaa _eaao eøaa
aeaa|mma eµ|mamao|o o|o uagaoao. æmao. øameao
CoaaCaaoooaCu ae|a. CLaaaccaaa Ceg cma e|auaaeu
Caacmeamaaa eaaLL|oao cagaaa _aaaa CLmCu ama|aaaao.

L|.co.q.e|a aaoeaaaL CLagLCLmm|mma aaoa _aa.Laaaø _maa
Caacaa aaoaa|CoCa Ceoc CLaa Løa|a|o u|aLCL|a Cooeaaø
Çmmaa. _m|e|aaLLcaaCaam uaaaaµaeaaaaaa. _eaa uaao _aCa
ama|aaaao.

_Ca CLao. aaoa Løa|a|o Caaam|. Ceae|cm. eoama. m|aoCLmm
ouao»aø _aCa L|.co.q.aeaaac±qu Cooeaaø _a|au. Çma
Ceoc CLaa cag CoaooLLmu Cµaaca ma|a|a Cumøa aaa umgu
aaoa Løa|aao Çaeaaaaaa. aama|a Laooaaa nmeaaa Ceemu
cag Çageaa CLo|ema|maaao.

muaøL L|au e|aaa|o CoaoqeCaamao. Çma|aa - Laa|oaaa
aama|aaa|a CLaa cLL± Cumø Laa|oaaa. a|µaø Laa|oaaa (Çaama
LaaoaCao) cag Çm Ceg aemaao Çaeaa oCa Caoaaa
nmeaaa|aaaaCoa. _aCLao.

Çmauaa|| m|oLLaLL |a|a|o CL|a ÇacCeo|amaø _LLao oCa
Caoaa|a CeCmam Løa| Çmaøu Çcaao|Coooau. cLCLaaCu
L|aoaaaaa. aaoa e|oaaa|o caa L|aoaa caLaaL L|mø
Laaaaoau.

ÇLCLaa _aCa ouao eoama aaaaa aea|aa Ceemu.

mam|. ømau |LCLaacca 7 _aoc. 2006
76 ouao Har akat Al Muqawamah Al I sl ami yah ( )

m|oCuooau aaau - La. aaaea

oaaaa _o maaaeaua _o Çooau|aa (Har akat Al Muqawamah
Al I sl ami yah) caa|m CmmuCLa|a co|a amaauaaa ouao Hamas ( ).

CLaaeaa Cco _e|e|o øem Ce±aaa caa|m Coaa| emuCLaCaooau
ouao|a CLaa _±LmeaaL Laaaa|mLLaao. ummL± _ma ÇaaaaaaL
Lmm| Cuoa|a e|eaaao CLmuLaqu Ceo|Ca eaaa. _a|au L±aa.
_m|eµe|ao cag Coaooaaaa u|aLCL|a Le±aaao|a eµ|aacmao|o
Çaaøu _auLL Ça. Çamoo, Caacaau maCo _LL±aaaa. _aao
_o Caaaaa cag CoaaaaCu ooaua L|aCoca|a mau m|aaeaø
emea uaa||. ouao camau aaa mamu CLamu _acaaomu mua
m|aae|o emea|oao _ooea? _aaaa ouao. neaua|o _o
Caaaaaaea aac±qu oaa| eaamaa, _oe|qu Coaoa|ma|qu CL|a
_auLL Ça.

_aao _o Caaaaa uaa|| mCaooau øem aeaa. noCaooau maou
Coaau _auLL _oo Ça. uamaa. Laooaa|a e|maaoaaaa ucmu.
ÇoCaqaø ca|aaa ucmu CoaoLmu qa _auLL. Laooagaø
Ceo|Ca ouao»aøa ae|aeaa Çaaau cag CLaa. _aao
Laooagaøo _a om CLaaao| Çaaau ucmuaaa. Çaamaø
Laooaa _ao|aaoa aauaa|aøu oaa|amo oamaa e|oaøu ouao.
ca L|.co.q.uaa|| om acmLLmaaLLcc _ao|ao Çaaauaa
nmLCLme|oao caa|m Caoe|aø oCa La|oaaa.

L|.co.q.eaø _ao|ao Cmaaau ucmCu nem. ouao|a _±LLac
Cmaaau uau oaamaa. ÇoCao. Laooaa L|aoaaaa Çageaa aa
moo|u L|aoaaaaa ucmCu Laaaa|m _auLL _a. _aaaoaaa
L|.co.q.e|o Çaeaauo aa|aaaa aaaCaa om Laaa eøaaaCaaem
L|.co.q.eaø Çae _auLL CLaoo CoaoLca Caacaa|aa ouao.

aaaao|a _aaµaaao _aaaaaøu om amLLo oaa|aaa
e|oaaaæ±aeaao caa|m _amæeqca (ouao|a mmLCLa|a
Cma±aaa _aaaCu Çaaaa) Laooaa e|maaoL CLa|o ouao
øa|aaCLaa. cmCaaCe _aCa auaa ÇmLa CLaaao| Çaaaaao
Çaaa|aCaae±mmaa. _aao cma Çaaaaa|qu L±aaeaao a|acaaa.
_ooa _aaøamL L±LL. cma om e|oaaaaau nooaama Caao|aa.
_oo| _aaama CoaoLca æ±aeaaoaa _LCLaa aamu Çoao.

ouao|a LoCu. L±aaeaaoao eµ|mcaaLLmu Çaaau caLaaaa.
Çooau|a uaaaaa aoe|a|o aaaaec LoCLa _a|o Çmmaaaao.
ocoaaeaa|o. Caa±aaeaa|o emuaau =ccaæ±a Lo u|aLCL|a
acmuaa eoqmaao. umaaeaao. e|mmaa|ao. aaae _o||aaao.
maaao aagea aoLa|ao. uaømaao. _aaaoo|aaoaao Loa oag
Coama ouaao eµ| mcaaa Caacaa|aaaao.

Çaaaa CL|a _camaCaooau aLLaaa| aaøeaaa ae|a. Ceg
CaaoaaCa eaaaa cag om aeu Caaamoau. Çma|aa CLaam
L|aoaaao _a|au|ooaa Caoaa|o. _a|qu øm|LLaa µamaaa Caoaa|o
_uamaCaaem. Laooaa L|aoaaaaL LaaaøuCLaa. o|o e|oaaao
ÇLL±aaaa _mm|auaaa Caaagu. _aaLCLaaaccu ae|a Ceg caeCu
nLCaaaLLcaa cag. _aaaa CLmCu _aCa m±e Coaa aoaa|o
Çmaa|aeaao caLaa m|aae|o Caaomea. oeCeam accaa|qu
ÇaCa _eo|auaa|ma. cCaa|o Laooaa|a _CaL|aaao|a cma om
m|aaauaa Caa|aaaaøu ÇoCao _aCoa. umm Caoaao|a _aaaCoa.
Coe| oaaaaCe Çoao caLaaaa o|aa|au ac±aaacmu neau.
caamaø L||cca. Laooaa uee|o ÇoCao caCmam Caoaaa
nmeaaøea cag m±e CoaaCaa. _aamaø _auL|aa o|aao Ça.
Laooaa|aaamaCaag L||aaaCaamaaLLcc Cumøaaaaaaau
aaoaaeau æc ÇoCao _La|aaCLaa. _aa ae|au _a|auaaa.
_maa ae|aa aeaa|o na|aa Çaaauaaa ouao.

ouao CaacaaLLccCLaa. _aa Cmaaauaao CoaooLLccae
Çaeaaa.

1. Cumøa aaa. aaoa noLc ÇoCao|a eou Çmaøu Laooaa|a
m|oLLaLL mmeaaau CeaCmmLLa. ÇoCaao Çmma Çcu Ca|aauo
_µ|aCaaµ|LLa. (_aaea ÇaCa aaaaao cag CLamo.)

2. aLL|aaem| Laooaa camaea om mao uaooaaLmm aa|Caam
Caouaa _m|aLLcCee± emuaaao. _aa ca|aaau CLaaamea,
Laooaaa om mmauaaa Çooau|a Caouaa _aøea.

Çma Çaem Cmaaaaamaaaa caa Ceemuaaaqu CoaCeau cag
u|a Ceo|LLacaaao Coaoo|e|cmaaaa. ouao Çaaaaa|aa
aLLaaa|aao eaaa _auL|aaaaao.

ouao Caaam|aCLaa. L|.co.q.e|a aa|LCLmu aaoeaaa aaoa
_aa.La _acaaou aaeLLcm. Cumøa aaaL Løa| a|ccaacc
_eaa Caacac CLaoCe Çmmaa. aaoa _aa.La _aCa aaoea
ucmuoo. om acoaa. _eaae|ccao Laooaa|a moo|uamaø Ceg
maa| a|acaaa caa|m m|aoau.

_aCe. ouao|a eoaoo|au Ceamu Cumøaaaa eao|amaø mao|o
ome|auaa Laaaaaaaa e|aoe|aaa. ouao caa|m Çaaau.
L|.co.q.eaø ca|aaaa a|ao a|muL|e|mCua caa|m Lau. ca ouao»u
L|.co.q.e|o Çaeaaæcaa cag uaao _mmaauaca CLo|aCaaooa
Caacaa|aaaao. _aao ouao|a m|geaaao. _ma e|oaaa|o u|aeu
Cao|eaa Çmmaaaao. Çm _auLLao|a _±LLac Cmaaamu oagaaa
camaqu ouao»aø oagaø CumLcc Cmaaaaao Çmmaaao. eeaaa
aaaao L|.co.q.eu aaoa _aa.Laau aauoaacaaaø nooaaa
æcaa cag m|aaaaaaao. _aaaCoCa aa|aa Çaaaa aauaa|aaaaao.

Çaaao CumøaaaaL Løa|a|o. Caacaaaaoaa|o ouao»aø Cooeaaø
cag cau necaae|oao. uamaa. aaoae|o ouao _L|u|auaa
eoaoo| aeca. aaoa Løa|a|o eo|aaema oeCeam aaau aa uaa
cma e|aaa|oaea ouao»aø CoaeaammCeemu cag e|muL|aaaaa
æco Coaoqeaaao. _aCa noo _eao _aaaa CLmu
uaauCaagu om øm|LL|cc Caaaaaa ouao»aø maCaaacaaa
_gLL|aeLLaaao. ÇaamaøL Lo ae|aeaa Çaaaaao accaa
e|eøo Coaea noam|ma e|oau. (mua mac±o eca|µaø
uam|oaao|o CoaoLmu no.La CLaam Lo Çaaaaao. ÇLLe|aaa
aauo|aaaaaaa Çagu Caacama ema|ama. _LL±Caam oaaa|au
Çmaa|ma caa|m Caaoaa _eaamaø emaCa. ouao»aø aaoa Løa|
uaao uamema m|a|ao|aaaaL Laaaa L|møaaa! uamema uaao
_o|aaaa Çcaao|Coooau accaa eøo caa|m aoaoaau
Caaam|e|cca!)

om ae|aeaa Çaaauaa Çmmaao. Çmaoe uaao Cooeaaø Çmaøua?
neaua|o ouao|a Le|ao L|au|Ljccaæ±aae. ouao|a
amCaaaoLLacamu. aaa øema aaaøaoamu L|aLouaa _oeaø
_ma _auLL|a omaLLe|ao Ceo| noøaøa Ca|aauCoCa
CLaae|cca.

Cumøa aaaau o|. aaoaeu o|. Laooaa|a _CaL|aaao eamu
ÇoCao|a cma mao mmaaaa|gu o|. CLaauaamaøa Caaeaaa
_±LLac eoa|aaoo Coaa ameamaaa ouao aa|Caam
_aoauLaLCa aeaa|mmaa. oaaoao CLamao. ø±ma eoa|
Coaaamao. ea|ao|o e|oaøao CLacmaamao. øLaL oa|aao
_gLL|. maaaaa|a|LLL Le|ao _mgao cag ouao|a '_aoaaau'
Coaa uaao moLLe|ao caaou. (Çag ÇCaooau Çoao. aaauaa
Çoao caLaaau Coaoo|e|c Ceemu.)

Çmaa aa|aaaCoooau omaaaa mcLLamaaaa aa|Caam
'macamuamCu' ouao|o mcaaLLcca. mamLL± CaamCamaaLLcc
ngLL|aaamaøa Caaøa| Caaøa|aaaL L||aaa amae|meaaao. uaao
Le|amaaaa CooeaøL Leu?

aaaaCe uaccaaao. ÇoCao|a Çoaøao ca aee|o Lccaqu
nca±aaaa aaaaLLmu. eaa|ao. ameoaao. u|aLCL|a eaaaa
m|geaaao cag caaau cLCLaau aaaøeaaao. oaaømcaca|o
Leaaaa ac±aCaaemCLaa ouao»aCaag aa|Ca Çaaa|a
eaa|Caaam|o Coa|aa. aeaCama|e|meaaao.

_aaL|a Caaøa| ea|aaa 'm|a|' L||aao|aaLLmu. ÇoCao|a _aa
caaCaooau Coaaa aega|mCaa. _aaCaooau _aCa ouao Coaau.
DZaaLLcc uøa|aaoo CoLLa|cm. LaLCLao|eca uemu
ac±aamea. uaL Loo|aæcaao mcaaea. umaaeuaaao acmea.
mo|aa ummaamaaaa mo|aaa Caaccaao _auLLa cag
caaaaCaa Le|aao ouao Coaa|maa|ma.

Çamøu _amøu ouLmaCu Çoao caLa CLao ÇaCaam Laau omgu
Çaaau|ooauo. aaaaaoa Caaaaa Caaaaaaa Caaagu CLameaaao.
aLa Ce±øem. aaa Ce±øem. øcCao Ce±øem _a|a maamau
aemL|±aa noøaø _m|maLLmaa|aa ouaoaaa. Çemgo aaaøem
Ce±LL|o ouao Çaaaaa|aa m|Leaao. noa|a cma maoa|qu cma
aa Çoaa|aua aaa Ce±øema aaaøao m|aµaaLLccaqu aeae
m±aCaaem ouaoaaa cag aaaac±e|c m±au.

Çmaa aaaeaaaoaaa. Laooaa|a _CaL|aaao ouaao cmaoeaøa
Caaecama|maaaCoa. _Ca _oeaø qCaaLLaeu _Cu|aaaeu
ÇoCaqu LoCeg ua|a n|au _auLLamu ouaao _oomcmu
Laaaaeaa Çaaauaaa Caacama aecau Coaaema|ama.

ouao|a amCaaaoa aaaøao mce±aaaao oaeCao _oe|o _±aa±
LaLaLjcmLae. caa Coaau amaam|gaaLLc m±aaaae. ÇoCao
_aCo caaaaCaa mam ouao»ca ouaoL CLoaaø mamo|
CumCaae±maa|ma. _aao. ouao ouua|aaa|oao.

'caamaø ÇoCao|aL CLaauaao. ÇoCao|a aageu caa|m LaøLam
a|acaaa. oeCeam ÇoCao|aa ø±uagu accaauaa om emcuaea
aageo CoaeaammCeemu cag _eaao e|a| aeaa|maa|maaao. _ma
_±LLaca|o maaao o|e|o|aaaaoa aaaøeaaao Coaoqea aeg.
_aaaa aaaamCu øammaLcou om emcuaea aageaa|o
Çmma|maa|maaao _ooea? _aaao. aaaa Ceemuaaaqu
aaaøCeau. _La|aaLLcc caao m|ou uemu caao eou ema
Comueaa aaaa|aCaaeCcaaa ÇmLCLau' caLa ouao|a L|ao|aa|
CLmm Caaou.

omCaaaaaø Çcu|ooauo ÇoCaqaø ouao om m|amaaa aaoeo|
caLa 1970-ao|a uaa|a|o u|aeu CeccCeo|oouaaa Ca|a
_auL|aaa. ÇoCaqaø nae| Coaaaæ±a _aaaa mamamaøCu
camaea om mao ouaoao L|aoaa eaaaaa Coaau cag _Cu|aaa
coo|aaa.

_aCe ouao|a CoaoLacaca øamaaaCoaµ|a. muaøa aaoeo|
øamaaa, caa Coaaoau cag ÇoCao|a _aa aaa noe
_auLLaa Cuaoac±cu Caaoaa Cacca. ouao»aø m|a|ao|LLeaao
Laooaa|a _CaL|aaao. _eaao|a _oLou caLau Laooagaøo
Çmaøu _aL Çaomaaoaaa. _aCe ouao|a uaao Cooeaaaaa
øamaaaoaaa caeCu oaaa|au. _ma Çcaa|o _±aaao Çma Çcaa|o
ema Comu nae|ao m|gaaLLmu cag Cuaoac. ÇoCao _aaaø
Caaoaa Coaaaa.

ÇoCao _aa Çaaa cmgaCaaeca. e|aoe? aaoa umgu Cumøa
aaa uaao|a ua a|æa a|æCaag eamam acce|µaae|cLLcca.
oeCeam Çae|qu caaea om ø±aoL Løa| Lmm|aCaaem c|au.
oeCeam mamu øammaa quLa _CaL|aaaoaea 'aaeauo'CLaeaaao.
oeCeam a|amu cma _aLa ø±a|mLLL Løa|a|oaea Çaaaoeau
mmu. _±a±ao mcma. aeeaLLaaøem eo aageu emu.
aeeaLLaa øemamaø La|o _eaao aaCam| øemaao eo|o
o|oaaa Caaage|cma a|mLa|aca a|muL|L CLaeaaao.

Çmao ouLeaao om accaa|o am|CacmL CLaaCe. CaaLu Caaec
ouao om La|aaa _m|aaa Ceo|a|cca. ÇoCao _aaaø ca|aaa.
u|aa ae|ooqca. u|aa CaaLuaa. u|aa amauaaa Ceo|a|cLLcc _ma
_m|aaa. ÇoCaao ucmuooauo noau mmeaaaCu _a|aoo|aca
a|muL|L Laaaao Coaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 11 _aoc. 2006
76 ouao|a mµo oµ|LLL L||e

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ÇoCao - Laooaa L|aoaaa|a Caacaau uau oaamaaaa Çmmaaqu
ÇmLaau gmmae±a Caacaaaa|CoCa _a mmm|qu _ao|ao
oaamaCaam e|eaaauaa|e|cca. Çaaa Cao|eaaL
L|maCaaecL±aaoaaa aaoa _aa.La L|.co.q.e|a aaoauL
CLagLLaø emaCLaa. Caacaaaa|o|mmCa _ao|ao aaeaøu om
aaaea a|mma aeaaaa. CLoaeaaaaaao. _aua| oLLmaaao. CLaa
m|gaau noo|cc oaaea eµ|amaøu ouuau Coaaaaa.

_aao L|aoaaa|a _±LLac _ao|ao _oo cag a|cceccuaaa
ama|a ouao. ÇoCaqaø ca|aaa Ceo|a|cc _ma mao _m|aaaa|o
_maama|maauaa '_ooae|a CLaaao' aua m|aoLLacac
e|oaa|a|mmaa.

'uaaa|aua omea muL|aaa ǵLLaaaaao _eaa LaaaaLLu
_eaa moeaµeu _maa aeaaca CLaae|ma|ma' caa|m L|ao|aa|
CLmm Çooau|aa ae|ma mouua ÇaLao|a e|aao CumCaao aac±
aa uaamaøu ÇoCao|a _aaaøu coo|aaa Coaau e|auaa
Ceo|a|cLLcc _ma _m|aaaaaa Çooaaa|a CLaaao La|aLCLamaø
_amæeo e|maa mao _m|aaa.

La|aLCLaaao _amø maLu CumCaaooLLc±maa|ama. _aao
ouao|a _ma _m|aaa Laooaa|a _CaL|aaao|acCa _aamaø
cmLmaa|a aaaamu Laa|LLu maCaLCLaau m|aµaaa. nmaamu
neaoo| Ceamu CaaLmu _aaamu aoma ae|aaeuaa e|ao|o om
CLaaao| Çaaau _amø ma _m|aaa Ceo|a|cca|oao.
Laooaa|aaao|a eo|aa _LLccuaaL Lcu L|±aøu _ma
_m|aaaa|o|mmaaaa Laooagaaaa µ|aaa CeaCumaaa Caacaa|aa
cag aaaaauo æmoau.

a|æCaag Laooaa|o Çma _m|aaa necaaa|a cmoo|aaa aem.
mao|o _mo|aa ÇoCao _oo. _Cu|aaaaaa. nca±aaa ouaao
om ae|aeaa Çaaau cag _m|e|aao Coaoo|. ÇoCao _aaaø
naaae|cme|cm. noCaaøu ouao»aø naeaæ±a aaaaa Çmmaaqu
aeae m±aCaaem aaa Coaaeu aaa noe _auLLaa
o|.q.c.e|cu CacmaCaaeca.

_aama aaoaccaa|o Ça u|aeu maaLLaø|a om e|oau.
cCaamao. ouao caCmam Çaaau ÇmLLa Ca|aCu ae|a. _a
aaaao aaoau aaaaLLma|ma. eµ| mcaaCeaa aaa aaa caa|m
e|eaaaCoooau _LCLaa Laooaa|CoCa æc aamaøu Ca|aaa.
ouao|a cma om aaoemu aa CLaCaa. LaaLLcCua Ceo|Ca ea
_gua|aaa|oao. ouao Çaaaaa|o Çmma cma om CLaaao|au L|m
CLaaao| Çaaaaaao CoamaeaaoCLao ÇmLaa maq ue| Cmamu
aaa|o aLLaaa|aca maaaaa ae|aao ac± uamaaaCaaem _aoma
a||maa|oao. aamao|qu uaoL Løa|ao|qu ucmCu Lµaa|. a|aaLLca
ae|aeaa|aoCLao LcLcLcCeag Çama|aa aLLaaa| Loocmaao
eeaaa|a Caae±maae|oao.

ouao|a mmCmaL CLaaao|aoæc Caacaaaaoaa|o caCaaCaa
naa|Caaau LaaaaaCaaemaaa Çmmaaaao. o|oa _o||aaaoaa
Çmmaaaao. o|oa umaaeaaoaa Çmmaaaao. CLmuLaoaa Çaomaao
ouao|a 'aa| Laao|Cuec'±a aaaaaeo Coeaaaoaa a|aauu
a|aauuaaL CLaa uaao moLLe|ao|o =mLcm. oaao CLamea|qu maa
aaa|a|LLL Le|ao|qu =mLcmaCaae±mmaaaao camao muL|aaaa
_aCeemu. Ça u|aaCa Çooaa neau. qa _eo|au. Caae cag
emuCLaa _LL± _LL±Ca CeaoaaL CLacme|cm _aaaaaa
aaa|aCaaem a|ouL|e|meaaao. _mao ouaaao|o ucmu _acaaou
uamLLaa CLamcm ouao CLaaao|ao aaao maaaaoa ae|aao
amm| uamaaaCaaoeaaao. cCaa|o. CLama e|±maao uemu
ea|amaø ema æc±L CLmaa CeemCu?

oao|ec aac.Laa|o|mma Caao|ec Cµa±oCua eaa a|aaLLcaao
aac±a Cma±e oCaaa|oaa|a |o|moaaaa Ca±LCLaaao
ouao|oaaa ema m|maCee±a|maøu.

ouao|a eoaoo| ÇoCaao u|aeu aeao Caaooo Coaaa. cmCaaCe
La|CacmL CLaaao| Çaaaaaao noocaa|a L|.co.q.aeau _aa
aaoea aaoa _aa.Laa|a ca|aLaaaam±aaa Ca|ooa aaaaaaoau
ouao|aa m±aauo a|eca±aCaae±mmaaaao _eaao. øm|LLaa.
L|.co.q.e|a u|a maa|a oaa|aaa e|oaa|a _aa.Laa|a '.Laaa'
Çaaaaa|aa aau amm CLaaaaaoa|a _aaaa o|mLL mce±aaaaaoau
Cuaaauaa Cco _e|e ma|o aac±Ca amea cag aauaau
CoaaCaaem. a|ao| øammaa Çaem _ooa mag aaaøaoaaoa
aaaaauo CumCaaem emaaaao.

.Laaa e|oaaa|o ÇaCaam L|aoaa caaCeamao. Caacaau maCo
(_aaea L|.co.q.e|o Çaeeamø maL|o|mmCa) _aa.La _aaa om
uaooaaLmm Çaaauaaaaaa maa|gaa| emaaa. Çaaaaa|o|mma _aaaa
CLmCu Çooau|aaaoaaa camCLaau Çooaaaa maaeaa _eaao
omCLaau aaau CumCaaeca|oao. ouao _ooa Çaama _o
CaaaaaaeLCLao '_ooae|a CLaaao' _m|aaa e|maaa|oao. uamaa.
'ÇoCao|cu|mma ǵma m|oaaa ucLa' ucmCu .Laaae|a Cmaaauaa
_m|e|aaLLc±mmaa. ÇaaaCoCa oaeCao u±aa .Laaaaea øm|aa
Coaa| CoaoquCLaCaooau _aaa qa _ao|ao ÇaaauaaCe øm|LL|cm
emaa. Laooaa e|eaaau _a|au cc±a|aaa aaaa|µaø
Caoaao|Coooau cmLaao|a Caacaaaa|CoCa .Laaaae qa _ao|ao
aco| CLaoCe o|aa||aao Coaa| Ceo|emu! Coaooeu m±aauo
Cuooeu m±aauo ae|aaa a|eca± m|møu ÇoCao _aa. '.Laaa qa
_ao|ao aco|aoo. _a om ae|aeaa Çaaauaaa' cag oec oLaaa
aeaa _ogeaaao. _Cu|aa mcaaao|a aaeaca LaaLLcaao.
e±Caaa agaøaao Ceo|a|ca amu mamo|ao CumCaaoeaaao.
_LCLaaæc cmLcauo CLaae|mu.

ÇoCaqaø Ça u|aLCL|a aaoeo|aaa Çmmaa. cCaa|o. Çooau|aa
ae|aeaa|aoao aaamaø _Laa cagaaa ÇoCao _aa cLCLaau
q.ma.e|o LouLea eµaau. _aa.Laau .Laaaeu L|.co.q.e|a
aaoau m|aoaø emae|ccCLaa. _eaaoao _LL± _ma LouL
m±aauo CLaae|cca. cCaa|o _aa.La cLCLaau
CLoaeaaaaaamaøa aaaaaa Çmmaaa. cLCLaau CLaa m|gaaaaaaaa
oaaa|aaaa mao|o aeaae|cmaaaa aaaaaaCa Caacaøeaa. Ça om
aaµama|au. uaCLmu _ao|ao Cao|eooeaamaø ucmCu oaaa|auaa
Caaoaa.

_aCe .Laaae|a CoaoLamaaoa amaa m|gaa eµ| Ca±aCaae±mma
ÇoCaqaø. ouao|a a|æa cmoo|au _eaamaø Çmma uaao
_aaeu Cuqu aoeamc±aa. omaccaa|o ÇoCao|a noeaaamaaa
Cuaoac. Ceg eµ|Ca Çoao cag ouaao cLL±aaea eaoaa.
ÇoCao _ao|a aao|aa Caaµa _aa|aCaaem. _eaaaoa CaaeCc
L|.co.q.ae oµ|aaaacc om a|ccu ac±aa.

Caaeaaa Le nae|. Cee±a _oeaø _aa nae|. ouao
Çaaaaa|amaø _oemm LaoCLaacao. omemaCa maaaama
LaoCLaacao CeemCuamaqu a|acaøu. cma macm LaoCLaac
CeemCuamaqu a|acaøu, Çaaaaa|o|maøu _aaaa CLmaøu em.
m|oaao cag muL m±aaa _oeaøa Caac±aCaamaaaea ouaao
eaoaa ÇoCao _aa om a|cc eaaaeCa aaa|aaa.

ouao|a ua neaeaaoa aaaao u|aeu ua|LLaaaeu. m|aaauaaL
CLoaeaaaaa mcaa|. ÇmaaLLaøu a|mLa|ao|aøu e|aaa|o L|aoaaaø
om aae aaem±au cag aau muLeaaaeu. .Laaaeu
_aa.Laauaaa L|aoaa cagu 'cmaao Coaoo|' ouao aaoeaaao
eaoaa om Coaoa|ccu ac±aa ÇoCao _aa.

Çaa uamma _aaau caaCeamao. ouao»aø ÇoCao _aa nae|
Coaau. La|qaø L|.co.q.ae oµ|aaaacc ouao naeCeemu
caLaaaa.

Çaaaaa Caeouaa Caaoaaao _Cu|aaaeaøu _Cu|aa
_±em±amaøu ucmuaaa oaaa|au cag omame|a|o m|aaa|aaa
a|mLL|e|ccaaao. ouao|a naaucc _ao|ao øme|aa. _Caam
m|gaaauo u|aa ae|auaa qa mµo oµ|LLL CLaaaccaaaau _eaao
ncCa Caacaa|aaaao. Laooaa mmeau aa _a|aa|ao _LCLaa
a|acaa eµ|ao|Coooau Leu Lee|aCaae±mmaaaao. mµo|o
noa|CoCa mao Çcaaa ÇoCao L|±aae|caæ±a oaaa|au
Çmaøuoeaø mµo mammu ÇoCao mmeau mam±aaaCaae±mmaa.
caaouaa _maaccaoao _LCLaa _aCa Çmmaa. aaaaea m|ama
Leu ouLaa|aa Ceemu cag m±e Coaaao. ncCa caaeCaam
CLa|o _maaccao _auL|aa m|a| eøo|aa _auL|aae|meaaao.
øm|LL|caaaa _oe|o Leu Coamaau _maaccao Çmma Çcu
Ca|aauo aaeauo CLaae|mu. _maaaeoaao Ceo|mamamaøL
CLaae|meaaao. camaaa _eaao m|a| a|ac±aaaao. a|ac±a m|a| caCa
CLaaa caCmooau aamu Cacaaæcaa.

nooaouaa Ceo|mamao|o amm|a a||mae|cm. Leu aamaau uemu
ÇoCaqaø ema CeCmam _maaccao _auL|LLaaao. uemu eøo
mcaøu. uemu aaeauo CLaae|meaaao.

omea Çmea _oo. _Cmauaa _aama ÇoCao|a u|a
maa|auaaCaam 'Caaµ|oaaCe' Ça Çmmaa. cmLaao|o ÇoCao|o
Çuuaa|| a|æa _maaccaoao. ±aomao ucmu ocoaaeaa|o Caaam|.
aaeauo CLaa|maa|ama. Çaaaaa gaa Cuao±a|o _ao|a naaucc
_a|aa|amaøu _auooaamaøu æc m|ama CaacaLao
Çmma|maa|ama.

Caa±aaeaa|o nomam umgu Ceo|mamao|o Leu a|ac±.
_maaccaoao|a CLa|o _emamo o|o aa|mLaao a|ag Caamaa
emaaaa aem CaaLu Caaec ouao. Çaaaaa _maaccaoaaoau
±aomaaoau oµ|aaaacmeCa aa mao Ceao cag aauaau Coaa
La|aaauaa _m|e|aae|cm. aaCaam Ceaoaa _auL|aa e|cca.

Çamø Lama mµo maaoao. CLaamaaoa aµmm|L CLacme|cm.
_amaaaaeo oaaa|aCaaem Ceao Coaa _auL|aaa. _aao ouao
Çaaaaa|aa Çaaaaa _maaccaoaaoa aeaCamaa. Lc±ao|cm. om
maaoaø oag cag m±e Coaa Caou mmeau Çemm|aua a|ao|
aaau _auL|aae|ccaaao.

_maaccaoao|a CLa|o mµo Coaeaaa amaaL CLaa ouao»aø
_aaaaama|qu mµo uo|ma a|cLLa Ca|aea. CL|a _oe|o om
mam ame|a mµo oµ|LLL CLaaaa mcaa|aaCoaµ|a Çamø e|±e
a|acaaa cag Ca|maa.

_aCe. ouao|o nca±aaaa aa|Caam mµo oµ|LLL L||e
_auL|aaLLcca. caCaooau . aaCaooau mµo|o =mLmeaaaa
Ca|a|mCaa _aCaooau ÇmaL Lac CLaøu. om Caacca. oCa mamo|.
_o aao| _ooa m|geau aao|. _aa|maøu Leu mmeau _maa
e|aa± ouao|a uaao eaa|aø ema Coamae|mu. ncCa aeaø
cma| CLaauaao Laaaea|o LmuL± caaaea uac±e|meaaao. Çma
Çcaa|o Çaaaa Leu cmaaeaLLcca. ÇmaL Leu Çma Çma
eaaao|o Cooe|cLLce|maa|ma cag cma|Ca CLacme|meaaao.

cma|L CLaccL± CoaoLma|maaaoa caLaaa aeaae|LLamaaaCe om
øm Çmaøu. _eaao emcaaaø magmam ÇaoCLæa mcaa|
_m|aaa ouaLL|aa Ceemu.

_a qa _aoaaaCuaaa. aa|aaa _aoaaau.

_auLaa|o ouao|a Çaaaaa omaLLe|aoaaa ÇoCao _ao|a
aeaaaaa aeamaa. ouaaoa ae|aeaao Coaoao|o|mma L||aa
ÇmLLa aoLu cag _eaao m|aaaaau Çaaaoaaa.

_aao aaaaaa m|gaa|aaqu m|gaaeaaaCo ae|a. _eaao ÇoCaqaø
_aaeaa omCLaau m|aaaaaæcL Laaaauaccaaao caLa cCaa
_eaamaø namaaauo CLaae|cca.

ÇCaooau ceLaao|a Caacaau eaaaaa. _aaagu _ao|ao
o|aaamaeaa|aoao eµ|mcaaLLcmema ouao»aø ceLaau emcu om
aagea aaoea ema CLagLCLmgaCaaecaa. _ea CLaa Coa _aua
aao|a. (Shei kh Ahmed Yassi n ). _maa aeCu ouao|a CoaoLamao
mmm|qu Cegmau Caaooa Caacaa|e|cca.

mam|. ømau |LCLaacca 14 _aoc. 200677 aageaaaoea Coa _aua aao|a

m|oCuooau aaau - La. aaaea

2004-u emcu uaao uaau 22-u Caa| Caamaaaaaa _ea om
uøa|aøo CoagCaae±mmaaa. Caamaa m±aa uøa|aa e|cm Ceo|Ca
emaCLaa caa|mmCaa Lmma ema om aaaCac Ce±øem. _ea
_mCa o|aaa e|mma Ce±aa na|aaa ø±aaa. _maa e|aa±
Laooaa Lmm| c|aa Caacaa|aa. ÇoCao|aL L|aaua c|ao oCaaa|a
aaa _aaca m±maa cag _aaaa CLmu CLo|aCaaecaaao.
a|ccu|cc _maa aaaøaao "omgu ca|aLaaaaCaam e|Laaaaa Ça.
maaao _eaaa øm|aeaa aaaCacac cee|oao" cag ÇoCao|a
_auooa omea _eoa _eoauaa macamuamaa|o Ca|e|aaaa. _ea
CLaaaaa Coaoa|maa caLa øµmaaaøa æca Ca|au. eaa|o u|aeu
ma|ama. uaaaaa aoe|a|o aaa aeceaaa _ea CLaa Coa _aua
aao|a. ÇmLa _emamaø Cuoaa ÇoCao _aaaø o|uu CoaLLauaa
e|oaa|a ouao|a aaoea.

Coa _aua aao|a. ouao|a aaoauL CLagLLaø ema aaoaccaa|o
CaacaaCee±a Çma _aa|aaaaaa. _eaa uaeaa|o Caacaa
Cmamaa amCoaoaaaoo. aaaaL Lmm|a cma e|eaaaaau cmaa
aaoaa|qu Ceo|a|o Coaooaa CLaaao| _ea. aao|a øm|aa Çag
muaøa a|acaaaæ±a aaeoao maaCa maaøaaa. maoaea. _ea
_a|au CLouaccaa. ouaaa|o CLoCe uaccaa. Çaecaea. om
maaoaø oCa om Caac±au om auoa Laqu ucmuaaa _eaa
neeaa Çmmaa caLa. mamaea. Çmc±o æca øm|aemauo
acaæ±aea caa|m aaeo. maaaaea aaeo. _emaøa aaco|a
aaoaa|o ae Laaae o|a|ooauo CLaa u|aeu _eoaaLLccaa
caLa. Çaaaa. Çeeoeaaa.

aao|gaø maL ouaao eµ| mcaa|aeaao coCoamu _ao|ao
eoqmaaoaa ucmu Çmmaaaao. Çeaaaa mao aagea aaoea.
ouaao om oaa|u|aa aa|aaa aageu CLaoCe e±eauaaa|o
CLmuLaaoo, mmL LaCa Çemacaaaaa. ÇoCaqaø ca|aaa
ouao|a aaaaaaø om o|aaa e±eu Caamaaea aao|aaaa.

om uaaaaaø Çaaaa Çoaøao cag a|ccu CLacmaCaaem.
aaaøaao mcaaa amgaCaamaaea _ea. om øm q|caa|o aaaøao
mcaaL CLaaao. _maa øm _maa Çoaaa Cmaaa| _LCLaCa
La|mo|a|qu mamo|a|qu =mLca Caacaa|a|maøu. Çeeag ouao|a
_aaaa CLaaao|aaoau o|go|g ømaaoaaL L||aa. CaoCuaøu Ceg
Ceg Çcaao|o La|mo| maauao _auaa. aaaaeaaa aaaa Coaa
_auL|aaaa aao|a.

cmae|auaa ouaoaamaøu ouao aaaaaaaoo caLa maamao|o
ÇoCao|a _aaaøL L|aemaCa Coa _aua aao|a CLagLLaø
emaL|møaaa. ouao. u|aaae|auaa ÇoCao|a uaao|aua aaaøao
_auL|aaau _eaa aaoauaøL L|møaaa. _aeaa aage Çoaøao.
_aoaaa Çoaøaoaaa ouao|a L|aaaa Cmaaauaa Çmmaemaa.
_aaa uamm|. CLaauaamu _ao|a amaaa cmg
mcmaCaaoLeaaoaaCa. _aCe ÇoCao|a _ao|a _aaaa
ømmaao|qu _eaamaøu Laøem cag Coaaaea _ea.

CLaa Çcaao|o ouao Ce±øemaaoL Lµaaaa|o e|ca Caacaa|aa
_LCLaaaaa. Loo|o aeLLaaao. _maøua±a ø±a|mLLao|a aaa
Laaaa|aa|o aeLLaaao. aa|oao|o aeLLaaao. Coaccoao. aa
Caeaoaaao. Loaaoaaµa eoaaaao. Loo|aæcaao. |oaCeoa
aeeccaao. aao m|aµoo|ao macCLgu _aaaaao. _aa e|µaaao
mcaøu Çcaao. _e|eøLL m|aµoo|ao cag caCaooau uaao
æmeaaaCoa _aCaooau øemaeaa _auL|aaaaao.

o|aaamau caLa Cooa|aLL± uamm| cma|aCaaooa aaaa. _aeaa
Laooaa e|maaoaaaaL CLaaa±aL±. Laooaa|a _CaL|aaao|a
mogaaaaeu LamLcmaCaae±mma ouao. ceLaao|a
Caacaaaa|o|mma ÇoCao|a Çoaøao|a ua aaaøao mcaaeaaCa
aaa L|aaaa uaa Cmaaauaaa Caaooa Caacaa|aa.

Çaaaoaaa L|.co.q. qa _ao|ao mau CLmmaaL CLao ouaoao
Çga|eaa CLm m±aauo CLaae|cca. ceLaao|CoCa ouaao om
ae|aeaa Çaaauaa noau Laaaaa Caacaa|e|ccCaamCLaau. _a _o
Caaaaaaea aac±qu Laaaauaa Çaaau cag amaLLcca.
Caaeggao|a Caacaaaa|oaaa.

noa|CoCa mao mamaaa amCaaaoa aaaøao cagu naa|aaL
Løaa|aa ouaoaaa. Çmaa a|ccu Coa _aua aao|a|a ceeaa|o
na|aaemgo oag.

Caaoaaaaaa na|aaa|aaau Coaea. uaaaaaaa na|aaa|aaau Coaea.
e|maaoaaaa na|aaa|aaau Coaea caa|m Laaaauaa o|aaamaaaaøL
Lae±eu Caamaa. aaCa qa _aauaa uam| ca||a|a Çoaaaa aaaa|
_µ|LLa caa|m amaaaaaaaa maamao|o 1989-o maaeaaa
ouao.

CoLaaa (Hebr on) caa|m Çcaa|o|mma ÇLaao|u uøa|a|o Caamaaa|o
=mLc±mma 29 CLa. =e|aaau|am| Lmo CaaocoCca|a (Bar uch
Gol dst ei n) caa|m emCam| aaaao LmCaaao CoaaLLccamøL Lµ|eaaa
m±e Coaaa ouao. a|muL _CaCLao aLLaaa| cma| aee|o Lcc
ÇoCao|a aageaa|aaa ucmu acma Caaoea cmaL Logu _o|aaaa
cag ouao|a naaucca øme|aa ama|aaaao. _LCLaa e±eu
CLmmaaaa Çmaa amCaaaoa aaaøao caa|m naa|.

om aaaøao mcaa Ceemu. _a noaaaaCa øqaa Ceemu.
ÇoCao|a _aa Lam|aCaaem _om|Caac Ceemu. ÇLL±au
Coaeaaaoa cag _oou CuCoaaaCeemu. _aaaa o|aaa La|o±aaa
Çmaa m±au cag aauaa|aa ouao. a|ccu|cm om CLaaao|aaa
aaaa Coaa _gLL|aa. ncCoaøu Ce±CLamcaaoa ac±aCaaem
CLaa mccmm ea|a|o aaaaaaaCa uaaaaaCaaem auaa quLa
aaaaaoau Caaamaa _ea.

ouao ca|aLaaaaL±Ca Çmao ouLeu oaeCao aeaaaaa aeamaa.
_aaaa macma aaoeaamu _om|aaaao. ÇoCao _a|aoo|a|o
eaaacaaL CLaaa. ÇLL±aua CaaaoCem| Caaoeaaao cag
LaauLaauaa cma| uaamaaaao. nca±aaaL LoCeg mamao ouaao
aacCoaaLLcc qa Çaaauaa _m|e|aaa. Ça|o u|aLCL|a maaoaae
caaCeamao _oCaaaaa CLaam _auLLamaø Ceo|LLacaaaL Lo
Caoaao|o a|aoamu aae _auLLamu La|mo| maauamu
ÇmLLaCLao ouao»aøa a|acaCe a|acaaa. caCa aaa
Çmaa|maaao caLa æc aamaøu Ca|aaa.

1989-o|mma 1991- eaa ouao Çaaaaa|aaaL Lmm|a aaeo
Coa|aaCeaCm _Cu|aa noea aamaaa o|.q.c.e|o aa|Caam L||e
CoaoLcca. ÇoCao|a noeaaam Cuaoacmca Çaema mag
_emao LcaaLamLcmu _eaaoao Cuaaau La|aaaø CLaaa ae|a
Ceg CLaaaaoa æca aemL|±aam±ae|oao. cma om ouao
aaoeaaL Lmm|a aa| e|eaaamu a|acaaCea|oao. "aocLLcm"
_eaao Coa|aa Ceo| noøaø _m|e|aa _ma ouao aaoeaao|a
CLaaao ÇCaa.

Coa _aua aao|a ¬ uaaaaoea. aageaaaoea. (Çea uaao 22.
2004-o ÇoCao|a aageaa|aaao CaaooLLccaa.)

caaca _Lao _µ|o _o ae±o| (Dr . Abdul azi z al r ant i ssi aao|a
uameaøL L|mø ouao|a aaoeaaaea. Çemu ÇoCao
aageaa|aaao _Ca _em LmCaaao CoaaLLccaa.)

ÇLaao|u _o uaaCu (I br ahi m al Makadmeh 2008-u _em Cuaoac
noeao|aoao Caaao CoaaLLccea.)

Cuoma _o oaoa (Mahmoud al Zahar _ao|ao L||ea aaoea)

Çouaa|o oa|aa (I smai l Hani ya CLmuLe±aa. _ao|ao _Coaoaa.)

oaa _'o|aau (Sai d a' Si yam - _ao|ao L||e|a maa Coaoaoa.)

ooa oaCoa (Sal ah Sahed ouao|a aagea aoLa|. 2002-u _em
CaaooLLccaa.)

Cuaouua Cca|.L (Mohammed Dei f ¬ aagea aoLa|.)

_cao _o Caoo (Adnal al Ghoul Ce±CLamo m|Lea. aaaCac
oamooa L|aCaaaaa|o e|mLaaa.)

Cuaouua aaoa (Mohammed Taha ouaaoa Caamge|aaeaamo omea.
uaaaa _m|ma. 2008-u _em ÇoCao|a aageu Çeaaa aaa Coaa
o|ama|o _acaaa. Çageaa o|ama|o Çmaa|maa.)

aao|aa _aao (Yahya Ayyash Ce±øemao aaa|aøu e|mmaa|.)

aao|a uoao K ( hal ed Mashal Ccuoao|o eo|aøu ouao aaoea.
CoLcuLa 2004-aøL L|mø =aagaøa aLL|o Coage|ccaaa
muLLLma|ma.)

moa _L uao»a (Mousa Abu mar zuk o||aae|o Çmaa|maa.)

Coa ao|o (Shei kh Khal i l ¬ 2004-o ÇoCao|a aageaaao
CaaooLLcc Çea. u|aeu _Laaaa ae|aeaa| cag eme|aaLLccea.)

cma e|eamu aemL|±aa m±aaa Çeaao|o o|oaa ÇoCao aageu
cLL±a Caaama caLa u|a maa|auaa e|oau. ouao Çaaaaaao
Coama aaaaea omea _ma Çaaaaa|a aaoeaaa _m|e|aaLLma|maa
camao ae±LLaa _ea u|aLCL|a uaaaa _m|maaaaaaa ÇmLLaa.
_eaa aagea aøa|aCoooau æc ÇaecauLcouaaa.

_LL± oua =mLam u|aa omea uøa|aøL CLaa Caamaa
mcaaea|o|mma om mamu aem uaccaa.

Çaa aeaaa|o Caaec ÇoCao. aaoa Løa|a|o noo _aaaa
uøa|aaoo amm|qu gmgaaeaaaa ommaaao cLCLaau
m|gaa|aeaøu. Çma ommaao. mag ue| Cmaaaaø ommam
uammLLcmaCaaeCc ÇmLLaaao. om mam q|caa|o Le|a|o Çmaøu
omma. _maa om uaa aaoaaaø _ma Çcaaaø eauaccaa. _aaaa
aeau!

ÇLL±L Le|a|o m|gaaLLmu ommmaø oCa om accaoaaa. ouao
aaoea cLCLaa cma uøa|aø ema|maa cag Laaaao CoaooCeemu.
_ea a|ao| ema|maaa. eaau om mam ema|maaa. _ooa caaea
e|Coo a|aaao|o ucmu ema|maaa cag aaaa|mma o|aaaL Laaaao
CoaooCeemu.

aaeo o|aaa cag nga|LLmaaLLccau LaaaaLLaa aaaa|o
Laaa|a|mma aaaCac Ce±øem mou Caaage|coau cag Caaoaa
Coaaaa Cuaoac.

ÇLL±aaaa Coa _aua aao|a LmCaaao CoaaLLccaa. oaaa
mamaao|a|o _uamaL± uøa|aø emLea _ea caLa. ÇoCao
aageaaaø Cooa|auaaL CLaae|cca. _ea noCo CLaøu Cmau.
Ceo|Ca ema mamaao|a|o|mma Çmaa| ee±a|o cgeamø _øu aao
_eaaou _a|aemama aoo|auaaa aea|aa. o|aaa _±aaaaao.
aao|a Çmma CLaaaa.

aao|a ÇmmaCLaa. CaaLaa|o ouao Çaaaaa|aa ÇoCao mmeau
caaouaa aaaøao mce±aaaao|o =mLccaaao. caø Laaaaaqu
øem Ce±aaa. Loao c|maa. uaao|a _omo qao Laa macao
eaa qaCe Çoao. La|a aaoeaaa caaca _Lao _µ|o _o
ae±o|a|a eµ|aacmao|o. Çaaau Çagu naCeaaaca CoaoLca
Caacaa|a|mLLaaa _m|e|aaaaao.

ncCa Cuaoac e|µ|aaaCaaeca. qCoa. naao La|a aaoea
Çeaaaaa cag _emaø _maaL±aaaa accu ac±aaaao. _CaCLao
oo|ma|mma aaaa| _eaaau Caaamaaao. oCa emcaa|o Çaem
aaoeaaaoL Lm|Caamaa ouao. Coaeam|aauo a|aaaaa.

ouao aaa _maa aaoeaaa CaamCamaa Cee±a øµm|aoa|o
ÇmmaCLaaaaa. e|oaaaa CuaLLu L|±aa ouao|a maa
aaoeaamo omemu o||aae|o eo|LLemuaa aao|a uoao. _eoa
_eoauaa "aaoeaa aao|auaaa CaamCamaao. caaaaeu Caaemu
aaa aaoea caLaa Ceo|Ca Coaooaaaao" cag Çaaaaa|amaø
aao|ao ammm|aaa _gLL|aaa.

omCm m|aaaaaaø ema ouao. _ea Coaoea|o noo m|aaaaaa
neama. aaaoa aaoea aaCaaLaa _m|e|LLaa _aaca
m|gaa|aCaaeca. _aaqu oa|aa|± _±LLaca|o Cuoma _o
oaoaaaa _maa aaoeaaaa CaamCamaaLLc±maa Ceemu cag
Coaaaa Cuaoac. aaeaaaoeaaa Çouaa|o oa|aaeu _emaø
_maaL±aaa oaa _'o|aamu ÇmLLaaao cagu Coaoo|. aeaa
øm|aaaa Çagu eaoe||aa|maa|maaao.

mam|. ømau |LCLaacca 18 _aoc. 200678 aaoa _aa.Laa|a Çe±.Laa I nt i f ada ( )

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Coa _aua aao|a|a aaoaua|o ouao aaa omaL Le| maaaaa
a|ccaacc aµmm|aeaae|cm. mmCma øemCe±LL Çaaauaa nmuama
Caacaa|a _Ca ouaaa|o. aaoa _aa.La. ÇoCaqaø ca|aaa
CLaaaccaa|o L|.co.qeca CLaauaamu aaCaaaøu e|aaa|o om La|a
a|ccaaaa aaaa CoaaCaae±mmaaa.

aaa|a|am|. aaau|am|. aaau Coaau a|ccu cau _LCLaa _emaø
Çoao. uamaa aaa|aø La|o aoqu aLLaaa|aøL La|o aaøoo|au
_aauaaoau cag m±e Coaaaa. CuCoaccuaa Laaaea|o Cegu
uaao cmoo|, ma| Cacm CmmuLaeu caLa CLaoaaaa Ca|au.
cLL±au ÇoCao|a aageu aaaøeamø emu. La|o aaaøaqaøa
aLLaaa| cmaaauo amaaoaCaaem amaaLL cmLamao
CoaaCaaoooau cag m|aaaaaa.

Ça uaao uaa|a|o Çaamu _gaaLaaaau _aaaeau CLmgaaaa
æmu. Cuqu. Laooaa e|maao caLa om øm|LL|cc Çaaaaa|a
aaaa|o ucmu Çoao cag _aa.La m|aaaaaa. Çaaau maa|ag
CLaaamu. _aao. CLaauaao|a Laao|LL Çmmaaoaaa a|ccu Cemm|
aacam±au caLa _eaa amaa.

Çma ceeaa|a e|aoeaaL L|mmaaaaa Çe±.Laa (I nt i f ada). Çma
_aLo Coaoqaø cmoo|. nqaa|L Laaaao. CLaaa|Camao cag
Loe|auaaa au|µ|o _aaau Coaoooau. ÇoCao _aaoau
aageaaaau nqaøeaaaa _aa.Laa|a Cmaaau. L|.co.q. _aaao
Coaaauo. CLaauaaao maa|gaa|o Coaaoau caa|m Caaoaaaaa
maa|auaaa. noau mmeau "Çe±.Laa. Çe±.Laa" cag
noo|aøu e|aaa|o Çma cmoo| u|aLCL|a Cemm|aa _emaøa
Ca±aamaa.

Caammaa|o Ça qa _mLCLaaaccu CLao Çmmaaao. _aa.Laa|a
cmoo| maeoaao|o macCLgu aoeaaamu aeeaL Laaøem
eoaamu aaeLLo ouLeaamu oaeCao _aaa|o ÇoCaqaøaaaa
_eLCLaaaa Ca±aamaa. neaua|o _CaL|aaamu Çma
Çe±.Laae|o caaouaa aaaøaoaao mcaa|a|maa|maaao.
CLmuLaoaa omaaLLaao|o aoeaaaa _auL|aaaeaaCa
_CaL|aaaoaaaaaa Çmma|maa|maaao caLa ouaao o|aa|au
ac±aaacmu neau.

_aa.Laa|a ceeaa|o na|aa Çe±.Laa. maa mao|o Coaqaø
ema _em 1987. Çamø om eqeaa L|aae|au Çmmaa. _ma
emcu _aCcaLa mao Caa|. aaoae|o om ouLeu mcmaa. ÇoCao|a
aageu _aama a|au. Laooaa|aa Çooau|a µ|aaa cagu
_auLaLo Coama cm CLaaao|aaoo acma Caaama. Çmao
ouLeaaao aaoa mmeau aaaaa Caammae|cm c|aa Caacaa|a
ouaaa|o om emCam| aaa. qa _aL Loo|o o|gu|a|a L|aLmaa|o aa
aaaaLLaaa|aao accaa. Loo|aøo CoagCaae±mma o|gu| _eo.
omgu ca|aLaaaaeaaa|o L|aLmu|mma om øem Laama ema _eoa
ÇmLLL Løa|a|o Ce±aa. mmooaaoa|o _maa øµmaa e|mma aam|aaa
gmgaaeaaaa CLaauaao Laaaa. m|aoøaoma CLaa m|amaaao.
_ma aaa. aLLaaa|aaa aacaa cmaaL aLa|o CLacmaCaaem ema
eµ|Ca CLaae|ccaa.

Çmao ouLeu aaoae|o u|aLCL|a aoeaaaaaaa aLaaaL CLacca.
uaao Caaa|aa cmmaaaao. CLaaao|aCoa. aee|o CaaLcc _aaaa
aaaaaoau acma Caaooa Caacaa|aaaao. _aaaa aaa aacao.
_qeoaaamu øamaacLLcca. CLmmaao mmooaaoa|o CLcCaao
mmm| c|aaLLcca.

caa CoaeCaag Ca|aauo ÇoCao|a _aa e|µ|aa m|ama. aoeaaaa
_caa. aageaaa _gLL|aeaaa. Ça Çagu L|aoaaaaa|e|cca.
aageu emae|cca caLa Ca|maaCu aaoa Løa|a|o eo|aaema
uaao. CaaLaa|a noo|aCa Coamaaao. aem±aaauaao oaaoaao
maoLLmaa|. ø±maa øµaaaao nacaa. oaaø oa|ao|a caaøao|o
aLLmaaaaoo Coama|. caCaaa eaaao|Coooau Lmm| c|ao
Coaam±aCua. _aaCaooau Coaa _auL|aaaaao.

aaoae|o caa mcaa|ma caLCa o|aaa Ceo|Ca Ca|aeae|oao.
_aaao. caaouaa eama|ao. Lao|ao cµa Caacaa|a. a|ao|
Looaa|aaaeaa|o uaao Caaag øe|aaLLma|maaao. c|aa eµ|a|ooauo
aco|o L|eaao eoLLma|ama caCmooau aaeoao Ceo|eaa
Caacaa. oaeCao u±aa LaLaLLacmaa.

aoeau mcmaa neau. Çm aaLL|qu caaouaa Coaaao Çmmaa
neau. _amø Cuo _a|aaaeaa|o LmCaaao cag CoaooLLcca
cooau CLaa. _aao. eama|ao ama CaaLaa|o uaao|a _aa|au
acmaacaaauo CLaa u|aLCL|a aaauaa _a nmLCLma Caacaa|aa.

_mao omaaLLaaaaaaa _aa.La LaaLmaa|aCaaecaa. CLaaaccu.
uaao CLaaaccu. _mLCLaaaccu. _aaaaaaøao emaao ucmu
amaaLLaaaaa amaaoL LaaLmaaoau cag uaao|a cmoo|aa
ommaLLmaa|. _amø Çe±.Laa cag om CLaao|aaaa.

aoc± uaeaao. æccu æccuaaL LmCaaao Coaea. emaao
DZLLa. Caaúauaa mama|o o|aa|aeaa Coaea. mam acaaea
noo|cc ÇoCao|a _ao|a _aL e|Caaa mce±aaaaao oeCeaamaaL
Lc±ao|cm. Çae _aaaaaøu ca|aaa CLaaaccu cag Coaoo|aaaa
mao Çe±.Laa _auLuaaa.

_auLaa|o. Ça _aa.Laa|a CaaoaaCa _oo, uaao|a ÇaoLaa
cmoo|aaaaaa _aa.La aagaca a|ccu CLao e±eu Caamaa
macCLmo Coaae|ccaa cag æco Coaa|ao emaa.

neaua|o. uaaao maa|gaa| om uaCLmu CLaaaccu mcaaea
Lmm| 1986-o|mmCa _aa.La Caao|aa ema|maa|maa. 1986-u emcu
om L|Cama Laa||aaaø _o|aa CLc±a|o Ça Lmm| u|a e||eaaL
CLoeu Coaa|maa|maa.

"CLaa eaaa|aCaaomu _aeCua. maa|ag mcaaa|Cmau caa|m
aaeCua caamaø Çoao. Cee±aa. Laooaa|a e|maao. caao
aaaa uaao|a aama|a aeaou. _amø Cuo oagu|oao. ÇmaL
CLaaaccaa|o Laooaa|a oeCeam ø±uagu caamca Çaema
CLaaacCeemCuagaaa maa e|muLa|Cma" cag Coaaaaa _aa.La.

L|.co.q. CLaaao|ao maa|ag mcaa|a Çma Çe±.Laaeaø ouao»u
Laooaa|aa Çooau|a µ|aaa _auLLu Ceo|a|o|mma _aae amaa.
_aaea CLaaao|amaøu CLaauaamaøu Cee±a _aaaaao
_eaao oLao Coaaaaao. ao eoa cagu mce±aaa ouao»aøL
L|±aae|oao. Laooaa|aa Çooau|a µ|aaa Çaaaaa|a aaoeaaCoa.
"_eaao aeeaL Laa øem eaa|maaao camao maao macm
Ce±øemaaoaaea eo|aaaa _aCeemu" cag Coaoo|. Caccaqu
Cacaae|ccaqu emCaagu aua CLaaao|aao _gLL| a|ao| om
ecmaø om macm Ce±øem cag oLao Coaae|cm ea cmLam
Coaaaaao.

Ça Çaomaao uaa|a|o u|aLCL|a uaaa|oaoo|aa necaaa|aa.
e|aoeaa. Çe±.Laa caLa om _mLCLaaaccuaa _ooauo.
a|ccu|cc aoeauaaL L|uaeu CLmma.

ÇaaCaooau aea|aao o| CoaaCea. ca m|aaau. ca _m|aaau
caCmooau Çm aco|aøu CLaae|o _aaaoo| CoaaCea aamaøu
e|mLLCua. _eaaoCua Çmaae|oao. CLama e|±maao øem
Ce±aøu. acccaamu CLmmaamu Lmm| c|au. om Laau Caa±
L|±aa maeou CLaeaaao. Caaoaao e|eae mcmu. ÇoCao|a
aaeoaamCaa. aageCua. aae aageL LacCaa amLLamø ca|Ca
emaao ncCa aoeoa _auLuaøu. om ±aaac|o amaamaao
cmm|aCaaem maeoaa|a æcCe qc±emeaaao. ÇoCao|a CLaoo
aee|o Lcceca maeou aoeauaa|e|mu. amao eaa|o Lmaøu.
La|qaøa aeeaL Laaa øemao Laau. aaamu aeemu Cogu
oaa|auaa o|o m|u|caao|o oaaoCa om CLaaaaouaaa aaco|ao|aøu.

Çe±.Laa _auL|aaLLccaa Cmaaau. uaaao oCa Cmaaaaa|o
CLaaaccaa|o =mLmaaCeemu caLaaaa. _aao aaa|moceouaa.
oaaaae uaao _aaaa CLaaau _aaaa|aaa uamgu e|aaa|o Çma
cmoo|L CLaaaccu uam|LCLaae|cca. om accaa|o Çe±.Laa
maeoaao|a ma Løa|a|o øµmaaaao m|gaa| mcaao Coaoo|e|cm
uaao L|aaao _e|eøaa _auL|aaaaao.

ÇoCao|a CLaoo. aaaøao mcaa|aao mao|o Lo|aaaa æ±a oaaa|au
øµmaaamaCa ÇmmaL±aao. _aaaa Caaem oaeCao _aaa|o
ÇoCaqaø CaccCLaa necaaa|a aaoau cag CLaaao| Çaaaaao
Caao|aa m±e Coaa mccaoaauaa m±e Ça. caaaaCaa
øµmaaao Çma cmoo|L CLaaacca aaoaa|o ÇmmaCLaaaaao.
_a|aaaeaa|o aaauacmaaaao. Çm aaLL|qu aaaCem| CuCoaaa.
Laooaa mmeaCu Lmm|aCaaem c|a _auL|aaa.

Çaa|aca|o Laooaa|o Çmma auaa|± a|m|oaeaao 1988-u _em
L|aaa|Caauaa qa _aua|L CLaaaccaaa _auL|aaaaao. (Ça
m|µuaaCe _aua|L CLaaaccuaaa. _aaaao Çooauo mcma
CLaaaccu.) øm|LLaa. a|m|oae e|aaLa|ao.

aaaamaøu moo|uamaøu|aca|o _aCa macCLmgaCaae±mma
Caaca aaa mce±aaaao|o auaa|±aoaa a|m|oaeaao. u|aeu
Laa|aaLLc±mmaaaao. ÇoCao|a _aa. aaa _maaaø ncLcc
L|aCaoaa|o eo|aøu _aaaa a|m|oae e|aaLa|amu uaau Caagu om
øm|LL|cc Caaaaaa "o|mLL e|aaa" _aaaøo Coqaa|aaa Ceemu
cag naaae|c±mmaa. eµaauaa emuaa e|. Coaaae|. e|mLaa
e| noo|cc _aaaa e|amu cLCLaau CLao nem. Ça o|mLL
e|. camaaa? camao. _CaL|aL CLaaao| Çaaaaamaø ca|aaa
ÇoCao aaeoaam cmaøu mce±aaaamaø naeeamaaa!

CegaaL CLaaaaao a|m|oaeaao. CµmoCoaaa auauaa aeaa
ocmCuaaa Laooagaaaaeu mcaøu aaaaa|o _LCLaa _eaao
Cegu Laaaeaaoaaoaa ucmCu Çmmaaaao. _eaamaøu CµmoCou
La|a maauaaa. Laaaa maaa CLaoCou|oaaa ÇCaaL|aaa
L|mma|maa|maa. Laooaa|o caø Caaccaqu a|m|oaeaamaøu _a|au
Laaea aaaao ÇmaaCe Coaa|ama.

_aao ÇCaaa _aa|auu? Ceg Çaem Çaaao Cuaa|aCaaoeamøa
aaaao camø e| Coqaa| eoa| Coaaaa Ceemu?

_aaaoaaa _eaao _auL|aaaaao. CLaaaccu. _mLCLaaaccu.
_aaea Caaoaamca maeou. Caa|aaaamca ugaao.
neeae|aaaaca mmmao æccu. aacaacLLca oum|ao øaoaao.

om eaaa|o a|m|oaeaao|a ÇmaL CLaaaccu. moo|uao|a
Çe±.Laaeaø qa Çoeo ÇaeLL CLao _aumae|cca. LmmaL
Laaaea|o Laooaa mmeaCu cCaa om aaaeaaaaaaL
CLaaa±aCaaemu oeaca|cmaCaaemu ÇmLLa CLao Caammu
a|acaae|ma|maooea? _aeu a|m|oaeaao _aCa auaa|±ao.
auaa|±ao|a øaqaø n|a ua|LLa aaaaeaao cma Caoaa|qu
m|uua|aaa Çmaa m±aaa caLaaau aea|aaCeemu.

_aao. ÇoCao aeg Coaaa. a|m|oaeaao|a øaqaø _eaao ua|LLa
Caamaae|oao caLa ucmuoo. _mao o|mLL e| Coqaaaaeaao ua
amauaaa mce±aaaaaoau cmaa _auL|aaa.

Ça c|au Caaoo|a|o CLao CLaoaa CLcCaaao mmm|aa
CLaoaa|e|cca.

mam|. ømau |LCLaacca 21 _aoc. 2006
79 Çe±.Laae|a cmoo|L CLae|ao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

muaøaCa|ma maeoaao. mau Laaaa|maaaæ±a CLaaaæccaao.
mua Caoaa|o macCLgu uaCLmu CLae|ao. oae| _aaaaa|o a|amu
uaaoCeoou _ Çemama Caaem Laooaa|o _ag macCLmm
Çe±.Laaaea amLaa Coaaauo ÇmLLa mooa. cCaa|o.
ceLaao|a L|mLøa|a|o. Laooaa|aaao|a Çma cmoo| _aoaa
oLL|meamø caeCu a|acaaauo a|eca±a Came|o m|am|maa|ma
oaeCao u±aa.

Laa. gg. _a|auoo. ocoaaeaa|o uaao a|aeme|meaaao. m|ma
Çcu|ooauo oaaoao _acLmu. æccu qaaøou maaeamCa
ue|aaeaaaøu. ocmCuaaa Laooaa|a _CaL|aaamu ÇoCaqaø
ca|aaaa a|aem m|møuCLaa. caaaa aeeaa øemao eom±au?
caaaaa amLL mce±aaa CumCaaoo m±au?

Cuqu cmoo|L CLae| caLa aaao Caacaa| uaao m±egu e|oamu
_oo. emcaaeaa|o mcmaa. Çae _ Lao Laaauo mcmaa. L|me|
cmaaCa CLae| mcaaaaaa caLa CLao a|æa a|æCaag
m|aaaaaCaaecamCLao uaao æ±e|meaaao. gmgaaeaaaa
øµmaaaao mao|o mcaae|cm. L|aaao CLeao _e|eøLLaaao.
_eaamaøL L|aaao _eao. mme|o mmLaeaaL CLaaao|
Çaaaaaao Coamaeaao. ÇmaaCe Çmaa|ma ao ee±ao. CLcCaao
_acaaLLcc aeea± Lac±oao.

Laooaa|aL CLaaao| Çaaaaao|a Cmaaaaaaø. Çma uaao cmoo|L
CLae|ao u|aLCL|a nae|ao Coaaaa ugaaCe m±aaa. _Ca ouau.
ǵLLamu oaaaaeuaa Çoao.

mao Çe±.Laa Caacaa| La|amag uaa aaoaa|o a|ccaacc
Çaecaa|au moo|uao ÇoCao|aa aaeoaama|aaao
CaaooLLc±maa|maaao. _aaaaCLmu aLLaaa|o øcmaøL
Lo|aaaeaao. La|qaø _CaL|aaao mcaa|a aaaøao|o (_Ca om emc
aaoaa|o) 160 ÇoCao|aa aaeoaama|aa Çmma|maa|maaao. Çeaao|o
CLmuLaoaaeaao aooao _±aaa CaaooLLc±maa|maaao.

Çmaa aoo±a aaaøao naa|aaa aacmu|aae±aaauaa u±aae|o
maa|gaa. ÇoCao _aa u|aLCL|a mamo|ao CumCaaeca.
noaLCLaaaaoau nomaL CLaaaaoau Laaaae|cc L|mø. aLLaaa|o
øm caLa u|ao oaaaaeuaa e|oauaa _a|e|cc m|aoa|o. ÇmLaau
gmmae±a Çga|L Løa|a|o aooao _±aaa Caaoea caLa
ae±LLaaa aacmu|aae±aaauaaa amaLLc eaaLL|maa|ma cag
muL|. ÇoCao _aa Çe±.Laae|a eamamL Laaaaao _ øm|LLaa
_CaL|aaao|a aoo±a aaaøao aaco|aao aeauaaL Lcu L|±aa
u±aaeaø _o|aa e|Coo aeaaao cmaaaCaaeca.

_aao. Çma mamo| Loao|aae|oao. aaaeu. Çe±.Laa
maeoaaaoa øµmaaaao maa|gaa| _CaL|aaao mcaa|aL±aao.
mao Lo| cLL±aaaaqu o|gea. o|gu|aaaaCe Çmmaaao. _aaaa
jaaaauaa Ceo|Ca Ca|maa. "øµmaaaaoa aaaaaaaao" cag aage
naa _a|aa|amu aaeoaam _a|aa|amu aa±aaaa
aaa|aCaae±mmaaqu. ÇoCao|aL Laca|amaø _aaaa CL|a
æccaaaoo ouao|aaa Ca|ae|oao. øµmaaaao e|oaa|e|cm cLL±a
æccaa|a noCo Løma L|aaao _e| eøaøu _eaaoa
øm|aeLLa cag _eaao _m|ma|maae|oao.

maeoaaa aaaa|o LaaaøuCLaCa _eaao aeeaL Laa øemaao
eoa Caacaa|e|meaaao. cLL±au o|o gg øµmaaaoaea ncCa
uaaauacma aCµ e|mu. aaaa|mmaamCLao CLaaao| _auLL|aa
_emamL LaaLLcCumaa _gLL|e|meaaao. ÇoCao|aL Laca|aa
maeoaaa Cmmaa|. aaaøaao Cuoo _auL|aa cooau m±maL|mø
LcCumaaa Caacaøeamøo _aCa øµmaaao e|mmaa|caøu Lcaao
L|aaaCu _a|a|maøu. maCcaa|qu CL|a CL|aaa CLaoca _±aa
oc±e|meaaao. muma Lae|a|o CoaoqeCaamao "_LLae|a øµmaaao
_m|aaa Lo|! aaaao|a CaaaoCem|aaccu!!" caa|m aaoLLaao
maoCaagu Laaaa m±maa.

Laooaa Lmm| c|a|ma caLa Ca|maaCu noCaaa|qu noo
Laa||aaamu Caaaoaaaco| m|geaaamu aua L|aa|m|a|aao
Laooagaø _gLL _auL|aae|ccaaao. CLmuLaoaa oaeCao
mcaaamaø _ag Laooaa|o om m|amaa _qeoaCu Çmmaa.

Çma Cuao macm mcao Coaa|aaoaao|cu om L|aoaa caaCea|o.
_eaamaø _aL - aa nme _ooa nmeo o|aao Lmm|a _±LLacao
_eeoeaaa Ca|aaa. eaoag Ca|aaa. _aCe. oeCeamemu au
Çocaaaø om eaoamam nmLaa| Coaa Laau Laauaaa aaa cma
_auL|aae|ccaaao. øm|LLaa qCaaLL|a Caoaao|o|mma _aamaø
Laooagaø ema Laa||aaaaoaao _±aa æaa. maaoaae aoma
Coaau.

om maaoaø om aaa Coaoqeaaao. Çe±.Laa maeoaaa ommao
Laaaae|cm. _CaL|aaao _±Lmu aaco| _eaao aee|o
Lcme|ccCaamao. _aamaø _CaL|aaao ua _eaao|a _gaaLu
L|aaaaCaaem mmma Caacaa|e|mu. o|aa|a aaoaa|o|mmCa L|aoaaaa
aea|aa emLeaaoCLao. _CaL|aaao|a Laau oaaL cmaa Laau
Laauaa caCaaaCea cma|a aoo| _gLL|e|meaaao. _a L|aaamu
_a|e|mu.

_Ca m|mLaao ugmao _ooa _maa eaau cmau acmaa ouLmaCu
Çooauo aa _aae m|ao cmaaL Loao Ço|aøu.

neau caaCeamao. L|aoaaa|a _e|Cea _eaao aamaøu
Ca|ma|maae|oao. o|aa|a aaou Caacaa| mcmaemu Çaem
Çaaao|a Cuaaqaø _±LLac caaCeag Cuao mac±amaøa
Ca|aCe Ca|aaa. aaaao om aaoaa|o aocLLc±maa|maaao caa|m
_gaaLu _aaaa qCaaLL|aaamaøu cLCLaau nem. cCaamao.
qCaaLL|a Caoaaoaaa aaaaaoa aocLLmaa|a|maa|ama. _a
qCaoao eaa _eaaoa noma o|aa|aaa|a o|o _aa|aaaaao.
_aCe. aa _aae m|ao cmaa _ma om aaaeCu _eaamaøL
CLaauaaaaa Çmma|maa|ma.

_aao. ouaaoaa|o Laooaa uaao|a cmoo|L CLaaaccaaaL Laaaa
Cm|maaa|o. aaaao au øeaaa uamm|aCaaem CaamaCaaoaaoaa
uam|e|ccaaaCoa cagu ouaaa|o _eaamaøa Caaam|a|maa|ma.

neaua|o. aamu øeaaa uamm|aCaaooe|oao. øeaaaøu Çamøu
ouLmaCu Çoao. aaaao. _aLao|a m|oaaao _La|aaa|oaaa
L|aoaa Caacaøa|ma. m|oeaa|ao Caamge|aaLLcc aaoaa|o|mma Ça
ma¦ Ç¡ m mau Caaem jaaaauaa| ema|m e|oau. _aaemm
_CaL|aaaao _caa| aeLLa _eaamaøo aoLuaa Çmma
aaaeaaao. aaaaauo aau. m|aaau Laaaaauo Laooaa mmeaaau
_aa|au|aaaaao. _aLao|acCa omgau Çooaa aaaeaaao omu|aa
øao|o ÇoCaao ca|aaam±ae|oao. aaau eaa ema oCaaaa _aL
Caoaao æc. a|acaaeaa oaLu cag Cumøa aaaaaau aaoaaeau
_maCaam Laau æg CLacca m|aae|maaoau.

1948 - aaaaa|aCLaCa. Cµaacgu ca|Lau auaø oaLuaaa a|acaa
Laooaa|a m|oLLaLaL Laooaa|a _CaL|aaao|cCu a|mLL|aCaamaa.
aama|aL Laooaaa nmeaaa| _o|aa|mLLaaaCoaaaao. _eaao|a
aama|aaaaøL Laaaaeoaaoaa m|am|mLLaaaCoaaaao. Çaaaa aau
L|aoaa eoama|maam±aaa.

uemu aaau Coaa ǵma m|oaaao ÇoCao aaaCaaecL|mø aaa
Çaaaa e|eaaaaamu ømL|±aaa.

ÇCaooau qCaaLL|a u±aaeaøa Ca|ae|oao. _aCe. Çocaaaø
cma|. øµuL|a øcacaa Cuqu øµLL _auL|aaaaao.

Ça|o _ooaauaa e|oau. qCaaLL|a mcaaamaøa Ca|aaa
o|aa|aaaao _maa aaoaccaa|o _Cu|aa u±aa cmaao Coaaaa
caLaaaa. Çe±.Laa maeoaao|o caaouaa Laooaa|aa
øµmaaao CaaooLLcca|o Caaa|aaLCLaa _Cu|aaL Laa||aaamu
Caaaoaaaco|amu _mao Coaa|amaø maa|a Çcu CaamaaL
L|aa|aaCaam ucmuooauo. _Cu|aa _aa ÇoCaaoa ae±aaL
CLoeu. mce±aaa cmaaeu æca amauaaa emLgaa|a.

mcma ouLeaaaoa CaaøaaL LaaaøuCLaa L|aemu m±eamaø mau
ema CoaCee±a|maa|ma.

Laooaa CLaaao| ÇaaaaaCo oaa|aa m±aaa Loemam Çma uaao
cmoo| maeoaamu _aa Caacaoo|aaa aoeaaamu oaa|aaa.
Laooaa L|aoaa øm|aa oaeCao aeamu _aaamau necaa Çma
Çe±.Laaaaa _auLa aaaeuaaa. Laooaa e|oaaaa q.ma.
u|aaae|auaa aea|aaeu L|aaao L|.co.q.eaø q.ma.e|o Laaaeaaoa
_maoa _o|aaeu æc Çaaaa uammaa aaaeu.

_aauLaaaa _aL Caoaao|a CaacaCLa. oaaaµLCLa Çooauo.
Laooaa|a _CaL|aaao aaaaoaaCe eµ|mcaa|. maCamaao Coam
Çma u|aLCL|a cmoo| maeoaao. _ao|aaoa aae± _gaaLaaca
L|aoaaaaL Laaaa eµ| Coaaa.

_aeaa omaaLLu a|acaøuCLaCaooau Laooaa|a _CaL|aaaao
"Sout h Syr i ans" cag o||aae|a ø±uaaoaa maa|aoL Lmaa|Ca
CLo|ema ÇoCao|a øoom|aaau noa uaaoao mmm|quaa
m|aaa|aaLLcm. Laooaa|aaao|a aa _acaaou maaauLLmaaLLcm
_eaamaaaa m|aaau cag CLo eµ|eøaaa.

Çma Çe±.LaaeaøL L|mø omgu muLm±aaaL±aaaL LoCeg
qCaaLL|a Caoaao|a _aaao L|.co.q.eaøu m|.a| cag amaauaao
CoaooLLmu "Laooaa|aa _aaa|±" caa|m _aLao|a _co|uama
ømeaøu CeooCua m|a|aae| Coaa _auL|aaa. ugLmu _Cu|aa
_aa. aaa e|mLLaaaø|a Caaµaaa ÇoCao|a _aaaø caLLcc
m|Lmaaaaaoau u|accoaaoau maaeaa ea|mm|o Lo|aaa aaaaaa
Caacaa|aa. øm|LLaa cmoo|L CLae|a|a om øm|LL|cc a|aaa|o
La|aag eaaaøcLcc 169 _CaL|aa øµmaaao Cuaaauaa ÇoCao|aa
aaeoaama|aaao CaaooLLccaa _maa. _Cu|aa mcaaao
_aaaaau au _ao|a ÇoCao|a _aae m|aoaa ca|aaaa aecau
Ca|e|aa _auL|aaa. Ceg eµ|a|ooauo _Cu|aa _aa Ça CaacaLaa
ÇoCaaoa ae±aaaca ucmuooauo. om o|o nae|aaoa aau
m|gaaCee±emu cag coo|aaaau Coaaa.

ÇoCao _ao|a m|a| _aaau ae|ouaa Laa|aaLLc _auL|aaa. om
emc aaoaa|o auaa 660 u|oo|aa caoa cmgua| Çaaao Cacca
cag CLaa _.L ÇoCao _m|aaa _o|aaa aoeamc±aa. ÇmaL
CLaaaccaao|aao ÇoCao|a amgoa emuaau aaauaa m|agCLaaa.

_aeaa _CaL|aaao|a _aaaaL CLaaaccaaaoau ae|aeaao
Coaoaoaa ucmCu Coaoo|ema ÇoCao|a _aaaø Çe±.Laa cmoo|L
CLae|aao caa Coaoo| eme|LLa cag Ca|aauo CLaaa. Caoaa|a
ocmCuaaa uaamu aomaCaaomu CLae|aao cLL±a ae|aeaao
Coaoaa maa|aoLLmaa m±au? _aeu oaeCao u±aa mmeau
_LCLaa Laooaa|o ø±Caae±mmaa caLaa aeaaa|o
CaaooCeemu.

Çe±.Laa macCLmgaCaae±mma aaoaa|Coooau aaoa _aa.Laau
L|.co.q.e|a u|amaa|aa aaoeaamu aa|o|aae|o _aa| _maoa|o
eaµmaCaae±mmaaaao. (_amøma Caamoaaou CoLaaa|qu
_aa|mma aaaaLLcm o||aae|qu amouacma eaµma
Caae±mmaaaao.) Laooaa|o Çmaam±aaa _ao|ao Cmmaa±
_eaamaø Çmmaa. Ceo|mac±o ÇmmaL±aaa Laooaa|aL
L|aoaaamaøa aae Ca±aCaae±mmaaaao. Çe±.Laae|a uaaaaa
Cemm|aaa _eaao uemu aaaau a|muL eµ|Caao|aa. _aaea
qoCoa oLLmaaaaaaa _auLCu Çma uaao cmoo|L CLae|amu
_emm|a e|aoeamuaaa. qoCoa oLLmaaaaaaa oaaa|aaao Ca|a
_auL|aa L|møaaa L|.co.q.e|aa Laooaa a|muL m±maa.

_Caaa qoCoa oLLmau? _maaL LaaaaCee±aa _aaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 26 _aoc. 200680 qoCoa oLLmau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

L|.co.q. CLaam uaCLmu CLaaao| Çaaaaao|a aaoeaao
Laooaa|CoCa ÇmmaL± CLaaaccaaao mcaaea caLa omgu
Çaoaa aa|au. qa Çaaaaaa eµ| mcaaea caLa gmgaaeaaaa
o|aaoaao ncCaaeca. mao|o CLaaao|amaøL CLaaLLa|mo| _o|aa
Ceemu. _amø Cooa|auaa Çcu. eoa|ao. nee. CLaa|a aaau.
LaaaaLL u|aeu _eo|au. Çemame|c maa|au. Leu. _LLmu _aa
_aae. aacamm _aaL L|uammaamaaaa eoa|ao.

Çaa _maaaaccu. _ao|ao aaeamaaaa _Coaoaaaao
CumCaaoea. CLoaeaaaaaamaaaa aaeaaoa a|maaL LaaLLa.
neaua|CoCa _a|o e|mLLu|maøuaaao aaoeaamaø
e|cmaCaamaøu aLaeu Çmmaaa Ceemu. e|uaoaaamaø _moaa
Laøeu Ceemu. mecmao Cmaaa|o Caoaaaøu uaamaøu maau
necaeamaaaa Caaoaaao|o o|g uagaoao CoaaCaaooa
aaaaaæcaa. cooaemama aac±qu aamoumm uaLLaaau m|amaauaa
ÇmaaCeemu.

ÇCaooau _aaemaøu L|aaæ±aae _oo. L|au camaqu
mmaaL L|ea oaaa|au|oao.

Laooaa|o eo|aa m±aaa L|.co.q.e|amaø CoLaagu o||aaeu
ma|o»u _ao|ao _acaaomu _aaeu _o|aa. _eaao aama|auaao
CoaoLc eµ| CoaaCaamaaa|o CL|a _ooaau cau|oao. _aao.
_aa.La aaaaaaa aac±qu _ao|ao aae|oaaa auaø _a|a muL|aaa
Çmaa|ma caLaaa Caacaau mao Ceo|LLacaaaa Ca|e|aaauCoCa
Çmmae|cca|oaaa. Caamou L|aoaaaaa|e|cca.

_ao|ao aaeaaaa aaeao cLCLaau a|mmCa Çmaa|ama cag
eaaeaaaaaa|o Coaoqea CL|ae|oauoo. _aa _ea Caacaau
maCo Coaaema|maa|maa camCLaau. L|aaaauaa om CLaaao|aaaCe
_acaaou aaeLLccea. ÇoCao|a _a|aa|amcgu
_auooaamcgu CLoaeaaaaaao|qu _eeLCLaa
=mLcmema|maa|maa caLa Lomaø e|aLLo|aøu e|oauaaCe
Çmmaa.

ae|aeu. maCL Laaaaa CLao _aa.Laau o|. _eaa _o.Laaa
_auLLu o|. _auLu maCo Coaoo|oaa|o muL|aaa Caaec
aaoemu ÇaaamuaaCe _acaaou aaeLLcm emaaaau ÇaCa
aeaaa|o CaaooCeemu. omCLaau uaaaa maa|gaa| _aa.La
aaau CumCaaeca|oao.

_eaoe|o Cao|eaaCe Çmma|maa|maa camCLaau. Laooaa|a
_CaL|aaamaø _aa.Laa|a _ao|ao _eeoeaaL L|ae|oao caLa.
Caaeggao|a Caacaaaa|oaaa Ca|aemaa.

_aa.La ma|o|o Çmma aaoaa|o LoCeg omaaLLaao|o ÇoCao|a
_a|aa|amca aao|aL CLoaeaaaaaao mcaa|a|mLLaaaa Ca|a|ma.
Çemm|o ca oagu mm e|eaaamca Ceo|Ca eae|oao. om Laau
Laooaa mmeau Çe±.Laa cmoo|L CLaaaccaao nooaccaaa
Cmaaa|L CLaaaCaae±maa. ugLmu ÇoCao|a _a|aa|amca _ao|ao
aaeaaaa CLoaeaaaaa caLaaL Laooaa|aaaoao L|maCaaoo
m±ae|oao.

aamaao|aa aaeao|a eµ|Ca m|amaaa aaae Cmaaa| maaea caa|m
o|aaamaaa|o. _aa.Laaaø muL|aaa nem. _eaa CuacLCLoa
e±Caaaao Çagu muaøa a|acaa|ama. _aCaaouaa "µ|aaa µ|aaa
µ|aaa" cag aa naaaa|a Caaou|mu _ma _aa.Laaaaaaa
Laooaa|a _CaL|aaamaøa Ca|au. _ma naCeaaaaø
_cLcmaaaa _eaao Çe±.Laaae uaCLmu Cemm|CLmm
CLaaaccuaa _aa|aaaao.

_a|au L±LLm|e|ooaa. aaoea caa Coaaaaqu acmLLcaæ±a
_ma uaamaø. _aa.Laa|a Çma _ao|ao aaae Cmaaa|a _auL
mamo|ao mao|o L|aauo CLaaa|o e|aLL|oao. aLLaaa|aca ucmCu
_aa.LaaaL Laaaaeaao _eaao. _o|e Çaoau aLLaaa|au
aaaCaaamaa cmaaaCaaem q.ma.eaøL CLaa _aa.La. _eaamaø
u|aeu La|aea.

_aaaoaaa. Çe±.Laae|a e|aoeaa nmeaa qoCoa oLLmau.
Laooaa|a _CaL|aaamaø u|aLCL|a _a|aoo|aaau
_emuL|aaaaaau amaa. _emuL|aaa camao. _aa.Laa|a uaaa
_emuL|aaa. a|ccaacc o|Laa| Laooaa|aaao Çma _emuL|aaaaø
_cLccaaao caLa ugaa m±aaa neau. _aec Laooaaaa|a
oCa CL|a aaoeaaa _eaaa amLaa CoaaLaaaaema uaamaø.
_eaa om ma|o|Lao|± Coauaaa m|aaaaL LaaLLa|o m|ama
oaacaao Çmmaa. _aae|c. caCa _aa.La e|aoCLaae|meaCaa
caa|m Lau _a|au Çmmaa. _emu Çooae|ccao aaamaø e|±e
ca caa|m aeao. Laooaa|o ucmuoo. noau mmea|qu eo|aaema
moo|u omaaa|amaøu _±uaaa|o Çma Lau Çmaaaaaa Coaaa.

Çma e|eaaao|a L|aae|a|o. mau qoCoa oLLmaaaaøo gaµea
o|aaa Çmaøu.

Çaamaø Çoaaa _aaaøu e|maaoL Lo|amaøu Çaca|o ouaou
CLo| caaea mooa Coaaaeaa m±aua cag Laaaa|m maaCe.
_aamaø ÇoCaqaøu Laooagaøu Çaca|oæc ÇLL±aaaCaam
_aua| mamo|aa CumCaaeca. _aao ÇaamaøL CLao. _ag
mcma Çma mamo|ao. Ceo|LLacaaa mamo|aoaa Çoao. uamaa.
ma|o|aae|o Çmma aaoa _aa.Laaaøu ÇoCao|a _a|aa|amaøu
mcma CLoaeaaaaaao aaeu Lau aao|auaaCe macCLmma. Çamø
maaCe ucmu aaaeuoo. qCaoao eaa _Cu|aaaeu aaaeu.

1989-90_ao|o|mmCa L|.co.q.eu ÇoCao|a _aau aao|aL CLoaao|o
=mLcmema|maa|ama. qaoe _aua|aaaa oaaa|au Çmaa|ma caLa
Ca|aemaCLaa. qoCoa oLLmaaaaaaa Le|ao|o Çmaa
_auL|aaaaao. qoCoa caLa maaCee|a aaomaau. _aCa Çma
oLLmau aaCamaaaaaao _maL CLaa emae|cca. _eeoeaaa.

mao|o Çma oLLmaaa|o aaCamaa|c. _aa.La maaCeaøL
CLaae|oao. _ea _LCLaa _Cu|aaae|o Çmmaaa. _Cu|aa
_a|aa|amcgu q.ma.e|a _a|aa|amcgu CLoaeaaaaa
mcaa|aCaae±mmaaa. m|amaaa aae caLa nca±aaao oaaa|au|ooaa
aaaeaaao. o|o aamaao|aa aaeaao ÇmaaLLaøu CLaaeaa _Cu|aa
_a|La L|o ao|eca maaeaaaa.

om Laau aaoa _aa.La _aCa CLo|aCaae±mma _Ca ouau. _aCa
CLoLLcc aaeao. qa oLLmauaa cmaLLcm maaCea|a aaomaa
qoCoae|o aaCamaaaaa. L|.co.q.e|a oaaL|o _aua øaaa|
caLemu. ÇoCao _ao|a oaaL|o _aa Ceo|amea aam _auooa
o|Cuaa CLao»u aaCamaa|ccaaao.

aea|aaeu. o|aa|a maa|aaaeu eaama Çma oLLmau. aao|auaaCe
CoaaLLcca. noøaø _m|e|aaLLce|oao. 1998-u _em _aoc
19 _ag Ça mcmaa.

oLLmau cag CoaaLLccCa ae|a. Laooaa|aaao Çaaa cLL±
cmLaaao caa|m omCaau _aa.Laaaøu Çmma|maa|ma. _aaaoaaa.
La|aaauaa oLLmaaaa _eaaoao CumCaaoo m±ae|oao. _aao.
ÇCaooau m±aeaa|m e|oauoo caa|m aaaeaa|aao o|aaa ccCc
a|aaao|o (_aoc 27) Ceo|emae|cca. Laa||aaao cLL±Caa
CuaLLu L|±aa Coaa| Ceo|a|cme|cca.

mao|o _aa.Laau ÇoCao|a _a|aa|amu Caao|aaaaao. _LL±Caam
oLLmau mcaaCe Çoao cag Coaoo|e|meaa? _ooa. _uau
mcmaa cag neauaa oLLaCaaoeaa?

Çaaaa øµLLu. _aao maaCe _aa. Çamø Cuo m± uamaa
Ceecau cag Coaoo|. oLLmau aaCamaaaaa neauaaa cag
La|aaauaa _m|e|aaa.

Laooaa|aaao ucmuoo. ocmCuaaa noaCu e|aLLca Laaaa
ouLeu Ça. _ecaem aaouaaL Laooaa|aaao|a
e|maaoaaaaaaaa aaoa _aa.La CLaaama|maa. _eaamaaaaaaaa
ÇoCao|a _a|aa|amca CLoaeaaaaa mcaa|. qa oLLmau eaa
CLaa|maa|maa. _LL± Çmaaaa|o. _aa ca aao|auaao
CoaaCeemu? uaao uaa|a|CoCa Coaa|maaoaCu?

camao. aaaeu Çooauo Çoao. m|aaauaaL Laaaaoau. e|oau
Ceo|Ca Ca|mae|ccau Ceg eµ|a|ooauo oLLaCaaooCee±aaaaa
cag LaaaCaauooea?

o|aa|a maa|aaaeu eaama Çma oLLmaaaa. mamLL± La|aaauaa
uemu om mam Coaaaoaaa o|aaa Çmaøu cag _Cu|aa _a|La
L|o ao|eca Coaaaaa.

_aCe. aaCamaaaa|e|cc oLLmau uemu om mam eao|acgaø
cmaao CoooLLcm La|aaauaa. u±aae|a e|oaøamaø ca|Ca uemu
aaCamaaaaa. Çumam ÇoCao L|aaua Çcoaa aaL|gu aaoa
_aa.LaaCu L|o ao|eca maa|aoa|o aaCamaaL CLaccaaao.

ÇLL±Caam oLLmaaaa m|amCemm|aamaaa aaaao. aaL|aaL
Lma|ea|a amm|. ecmaø _gLL|aeaaaaao. _CaL|aaao. aaoa
_aa.Laaa omCaaaaca Laaaa _auL|aaaaao.

aamaøCu omCaaou aaaa _ma oLLmaaa|o _LL± caaaaa
Çmaa|ma? Laaaaoau.

Decl ar at i on of Pr i nci pl es cag aaoLL|cLLcm om CaaoaaL
L|aacauaa Ceo|a|cLLcc Çma oLLmau. Cuaaau La|Cam
L||eaaoau maaø L|aa|aeLLaaoau Caaeca.

"Laooaa uaao aua oCa aaoeaaa aaoa _aa.Laaaaaaa
amaa|maaao. _aCe. _emca CoaaCaaooLLmu Çma oLLmau.
ocmCuaaa Laooaa|aaamcgu CoaaCaaomu oLLmauaaa
amaLLmu" caa|m _m|e|LLca _auLuaøu Çma oLLmaaa|a
oaaCuaaCeamao. L|.co.q.eaø ÇoCao|a _aa o|o Çcaao|o
aaaaco| Coaau n|auaa eµaøu caLaaaa.

aaaaco| caa|m Lau. omCm a|ma|mLL aaoau. neaua|o om
maaaco| _ooa uamaaaco|aa m|aea|LLa CLaam _a|aaaaaaaaaa
ÇoCao _a|o _o|aa|mmaa. aaoa umgu Cumøa aaaa|qoo
Cµ|aCaa maaaaao _co| Coaau _a|aaau _CaL|aaao|cu
_o|aaLLmu. "Laooaa|aa _aaa|±" caa|m _co|uam _auLL|a
mou _eaao _maL Løa|aao m|aea|aa Ceemu. aaoa _aa.La
mao|o Laooagaø om mam "emaCLaa" _gua|aaLLmeaa. L|mø
_ea _aCa ø±CLaaeu cmLam CoaaLLmu. L|.co.q.e|a Cµaaca
a|aoa|o ngLL|aaaoaa Çmaøu o|o gg CLaaao|ao Cumøa aaaL
Løa| maauaa Cµ|aCaaeaø ema maaa aaeo Le|aa CumCaaoo
_gua|aaLLmeaaao. (_aaea noma CLaoo.) LaaaaLL. aaaaaau.
aoe|. aLao aam _a|a aamao Laooaa|aa _aa|±aao
m|aea|aaLLmu. ÇoCao|a aageu _maL Løa|ao|o|mma Caamou
Caamouaa e|oaa|aCaaooLLmu. _aao. nca±aaa _a mcaaaa.
"aaaaco| _a|aaau CLmm Çcaao" cag CoaooLLccaqu _maL
Løa|a|o noo m|oaaaoau ma _aaaaaaoau acmLLmaau _a|aaau
ÇoCao _ao|cuaaa Çmaøu. ocmCuaaa LaaaaLLL CLagLL umgu
Ceo| e|eaaaa aamL CLagLL _a|aaeau ÇoCaaoo CoamaCa.

amm| eaoaa _eo|aCu Çoao. Çaem maaaaao om maaaco|a
aaoeaCLao aaoa _aa.La _ooau. _eeoeaaa. Çamøaaaa
maaCe maccaau. _Cu|aa _aae. aao|aL CLoaaao cooau.

_ao|. La|qaø L|.co.q. _eaamaøo CoaaLCLaea caa?

mam|. ømau |LCLaacca 28 _aoc. 2006
81 Laooaa|aa _aaa|± aaoa _aa.La

m|oCuooau aaau - La. aaaea

qoCoa oLLmaLL± aaoaaeau Cµ|aCaaaeau mao|o qa qmaaem
aaoaaaø m|aea|aøu CLagLL. _CaL|aaamaøa a|acaøu. aaaaco|
_a|aaau caa|m CLa|o _a eme|aaLLccaqu. ÇoCao|a
_maaaø ncLcc om m|oLLaLL|a øgm|o _co|aaoaaoaa
_CaL|aaao Çmaaoau. Çaaaoau. La|qaø aaoa _aa.La caa
CoaaCeemu?

Ça|oaaa aaaao|a øaaa| Ceo|LLcca. L|.co.q.ae _CaL|aaao|a
oCa _ao|ao mauaaa aaaao cmgaCaaoeaaaeu. _aaL± aaoa
_aa.Laaa Laooaa|a _CaL|aaao|a oCa aaoeaaaa aaaao
_aaa|LLaaaeu. qoCoa oLLmaaaaCaac± _Cu|aaae|o aeaa
_aa.Laa|cu Coaaaaa. ÇoCao|aL L|aaua Çcoaa aaL|a. Çaa
uamma _aaau caaCeamao ouao. Çooau|a µ|aaa noo|cc
_aaaa uaeaa Çaaaaaaoau ÇoCao|a _aa mmm|quaa
oµ|aaaacc e|muLa|ma caLau. _amø L|.co.q. nae| CoaaCeemu
caLauaøu.

cmCaaCe ouaao aeaa L|.co.q.ae oµ|aa mamo| Coaa. _ma
mamo|a|o Caammeaao ÇoCao|aaao. ÇLCLaa L|.co.q.ae qa
_ao|ao Çaaauaa _aaa|aa _eaaaoa Caaem ouao noo|cc
uaeaa Çaaaaaao oµ|aa e|muL|aaa. ÇoCao|aL L|aaua.
_amaaaaaaa aaaaCo aamu ca|aLaaaa eaaa|o aaoa umgu
Cµ|aCaa _co| _a|aaaaaa aaoa _aa.Laaaø e|cmaCaamaa
maemaaa.

Çamø cLL± _aa.La oLLaCaaoooau caLaaaa Laooaa|a
_CaL|aaao|a Caoe|. Çaaa maaeaaaaaa _aa.La ÇoCao|a
_Cu|aa øµoo|a|o e|mma. e|ao CLaae|ccaa cag CLo
_auL|aaaaao.

neaua|o qoCoa oLLmaaaaø _aa.La oLLaCaaecamø Ceg o|o
ggaauaa aaaeaao nem.

aaaaco| _a|aaau q|caaaø eµaaLLma|mCaamao. _ma Çcaa|a
eoaoo|L Le|amaCaag aa|Ca m|a| oaaa|aaaCeemu. ÇoCao
_aaaaa _aao CoaaaaCeemu. _aae|a. _co| _a|aaau aaaø
emaeca auaø naeaæ±a _aoCaoaao|cu Cacmu m|a|aae| CLmg
_±LLac eoa|aaoa ae|ouaa CuuLmaaoau. aaoa. Cµ|aCaa
Løa|ao|o Laooaa|aa _aaa|± _co|aauaøu Lcoaa|o. u|aaøga|a
aaoaa|o _maL Løa|aao o|mLLaa CuuLmaa| _aaaaa aamao|qu
eoaoo|a a|ccaamaø eµ|Coaau Lcoaa|o oaeCao _aaa|o
nca±aaa aeau CLm m±au. _aa aeaCa Laooaa e|maaoaa
a|aLLmaaoau.

Çaaaa _aa.Laa|a a|ccu. ÇaaCaooau ÇoCaqu Caao|aaauo
Çoao. _aaqu _eaamaø _aa.Laa|a eaa|o|mma om Coao
eaCee±a|mmaa. 'ÇoCaao _aaa|aa|Cmau' cag L|.co.q.e|a
oaaL|o _ea omeaaaaa Coaoo|e|ccao _a u|aLCL|a o|aa|a
maa|aaaeu eaama ouLeuaa|e|mu. cma _aL Caomu _aaagu
ÇoCaao _aaa|aaauo Çmma m|aoa|o. Laooaa e|maao Çaaaa
aaoeCa _aa maCuaµ|a CeemCuaLaaaa ÇoCao|a e|mLLu.

_amCaooau _ea oLLaCaaomu Lcoaa|o CumCoaaa aaoa umgu
Cµ|aCaa Løa|amaøa aaaaco| _a|aaau cag om o|g
Caac±aaeac eo|aa ÇoCao.

_aa.La Çma eaoa|o e|mmaaa.

aaoa Løa| m|aeaaaaa Laooaa|aa _aaa|±a|cu oLLacLLaa oc±
2.7 L|oo|aa caoa Leaaa ÇoCao aae|maa|ma cag cma|aa om
L|aLo _aL a|ao|L Laa||aa. _a|aaajaeuaa Çma cee|aaa øm|aa.
Çm aaLL maa|aoaaamu aaeo cau Ceo|a|ce|oao camCLaau.
aaoLLo Coaa|aaa Ceo|a|cLLcc Çmaa Caaaa Lmm|a ugLL cau
Ceo|eae|oao caLaaau aea|aa Ceemu. Çaae|a Cumøa aaa
maauaa Cµ|aCaaeaaaaa aa|Ca 800 u|oo|aa caoa Caaaaaaau
oaaa oLLaCaae±mLLaaao Coaa| Ceo|aaaa.

2.7 L|oo|aa. 800 u|oo|aa caLCaooau u|aLCL|a Caaaa.
_CaL|aaamaaaa Çmaa Caaaaaa ÇoCao oaaøa|ma caLa muLCe
m±aaa neau. Çaaaa CL|a Caaaa oaaaLLma|mCaamao. _eaao
aaLLaø cCaa CL|aaa oaLu Çooauoa Coaeaaao?

Çmao omCaauaaa Laooaa|a _CaL|aaamaøu CLaaao|
Çaaaaamaøu CuCoaaa| Çmmaa. _aa.La cLL± ÇoCao|a
m|LmaaaamaøL Le|aoau? Caeou Çaem maaaao|a _co|
_a|aaaaaaL CLgeamaaaea Çaaaa _emaoaaL
CLaaa±aCaae±maa|Cmau? camao. _CaL|aaao|a _aec Laooaa
aae _eeoeaaaa?

CaaLu. amu CaaLu. ømm|a ømm|a ae|maCaae±mmaaaao.
_aa.Laaa _eaaoao mmm|qu m|aaa|aaeu m±ae|oao. _eaa Çma
oLLmaaaa oLLaCaaooeu m±ae|oao. _aa.La. ÇoCao|a _ao|cu
Leu eaaa|aCaaem _CaL|aaaao cuamm|e|ccaa cag æco o|o
aaLL|aa u|aa aaccuaa e|uao|aa _auL|aaaaao.

_aao Ça _±LLaca|ooaa omCaau. _aa.Laa|a Cmaaau. Çmaa
aamaao|a cmLac±aaoaea Laooaa uaao|a aaa aacaaa Caamou
m|a| a|acaøCu caLaaaa. ÇoCao oaaøu m|a| ucmuoo. cooau
mooL±aaa mcma. aaoa. Cµ|aCaa Løa|a|a m|aeaau Laooaa
_aaa|± eou emae|ma|m Lcoaa|o. oLLmaaa|o æm|a|mmaL± ÇoCao
caa|m Caoaaa aaoa _aa.La _aaa|aøu Lcoaa|o. LoCeg _aL
Caoaamu _Cu|aaaeu oaae±Cme|aa _aaao o|oeu Laooagaø
m|amaa acgae| Coaeamaaa oaaa|aaao u|aa Cao|eaaa Ca|maa.

aoe|. Ceao eaaLL. _±LLac eaµaaaa aau cag _aaaa
_uoaao|qu u|aeu L|aaaa|a|mma Laooaa _CaL|aaao|a eaµe|o
om uguoaoo| necaaa. Ça om o|aaa omaaLLuaa Çmaøu cag
_aa.La m|aaaaaa. _aaaoaaa Çmaa|ema ÇoCaqca aaøqaaeu
ÇoCaao _aaa|aaeu æca aaaCaag _m|e|aaaa.

om CLaaao| ÇLL±o Coaeaao oa|aam±aauo Çmaaoau. _aao
uaao moa|o _aaam Caaec qa _ao|aoeaa| Coaeaaa Caao|aaL
Laaaaao _aa.La Coaaa|o cmaa aegu Çoao caa|m m±eaø
eaCee±a|maøu. _ea aaaa maaauaaa om CLaaao|aaa
maa|gaa|emaaaaa ÇaCa L|aoaaaaa|e|cca. CLaau CLaau
ÇoCaqca cLL± _aa.La aaøqaaoau caa|m CaaLuaaa. _eaa
qa mµoeaa|aaaL CLoeu. cmaeu aeaøu _oeaø _CaL|aaaaoa
CaaLaa|a noo|aøa CaaemCLaaa.

neaua|o _aa.La mµo Coaaaa caLamø Çageaa aaaaqu
eqeaa _aaaaaaoa aaccm±ae|oao. o|o omCaaaao Çmmaa.
aaaao Çmmaa. mgmgLLao Çmmaa. caaouaa amaa
CegLamamu uaaaoLLamu æc Çmmaa. Laooaa|aa _aaa|±
_co| _a|aaaaaaa aaLLmm|. _aa.La _aa aaoeaaaa
CaamCamaaLLcm Çm maaaao|a _co|L Le|aao CumCaaecCLaa.
_aaaaL Leaaaau aa acmLLacmaøoCoCa aeaaaCaaecaa.
aeaø eµaø e|eaaaaao|o Ceo|LLacaaa _gømam Çoao
caCmooau øam Coaaaaaao. _ea om oaeaa|aa|CLao
mcmaCaaoa|maa cagu Coaaaaaao. _aao aaaaqu caaau
_e|aaauaa m|mL|aa m±ae|oao caLaa aea|aa Ceemu.

_aao Çemmao ucmCu _aa.La Coaaa mm m|aaau cagu
_a|e|caa. Lo ocoaaeaaaa Laooaa|a _CaL|aaao 1948
aaaaaaa Caacama. _aa|aoaa o||aaeaøu Cµaacgaøu ca|Laaøu
ÇaaL|m Caoaamaøu CLaa eo|aa Cee±emaa m|aae|maøu.
_eaamaCaooau Çmma oCa muL|aaa. caamaaaea ǵma aaaau
uemu a|acaøu, _LCLaa ǵma eaµaaaaaa a|muLL CLmoau
caLaaaa.

qoCoa oLLmaaa|aL± _aa.La mcmaCaaooa Caacaa|aaa e|aoe
caaCea|o. _eaao|a aae aaamaCLaaa. ÇoCaoaaa _a|aaamoo
Caou. Laooaa _aaa|± caLa. ÇoCao|a Cuoaeauaøa
acmLLcc qa nooaco| _auLL. aa|aaco| _a|aaau cag
CoaooLLccaqu. cmaa aeaa|qu ÇoCao _aa aaa Coaau
aøa|aaa Caacama aaaaeaaaCaae±maa|ma. Cuqu
Laooaa|aaao|a oCa muL|aaa mcoaa|auaa L|.co.q.. ÇoCao|a
Çmaa a|ccaaaø oLLaCaaem CoaoLc _auL|aae|ccau.
Laooaa|aaao|a aama|a aaaaaaa ae|aaaæ±a Çaaau cag Ceg
caeCu Çooauo _a|e|cca. ouaaoa ae|aeaa Çaaau cag
maa|aa øaa|e|ccaaao. _eaao øemaeaaoaCu ae|a. ÇoCaqaø
ca|aaa om mm aaau mcaa m±aua caLa omCaaCu. _LL±Ca
mcaa|aaqu cma Caomu nae|aø eaaa. om ae|aeaa Çaaaaaaø
aaa nae| Coaa emeaaao?

_a. Cmaaau caaaa naaeaaaaaCe Çmmaaqu. _aa.La ÇoCao|a
eaoa|o e|mmaa neau camaa|e|cca. ÇoCaao _ea
_aaa|aaeu Coaae|ccaa. ÇamøCuo cma maaaa aeaaaCaaem
Çe±.Laaaea Caacmea?

ÇaCaam e|oaaaaau CoaooCeemu. Çe±.Laa naa|auaa
macCLmg ema aaoaa|o Cuaaau auaa La|aaaaaa|au _CaL|aaaao
ÇoCao|aa aaeoaam o|amLL|±aa _acaa aeaa|mmaa. qoCoa
oLLmaLL± _CaL|aaao|a aaaaco| n|auaa _eaao _aaa|LLa
neauCaamao. moqme|a _acaaouaa mao|o _eaaao e|me|LLa
øm|aaooea CLo|a|maaCeemu?

_aao _maL La|aaaaaa|au CL|a aa| caaCeag aaco|eaa
CoaooCe Çoao. _aa.Laau _a øm|aaa Caoe| cmLLe|oao
caLa u|aeu ngaaoaaCe Çmmaemaa.

CoLcuLa 9. 1998 _ag _aa.La om Laa||aao Coaa| Ceo|a|ccaa.
ÇoCaao _aaa|aa Ceo|a|cLLcc mao _m|aaa _a. ocmCuaaa
Laooaa|aaamu uaaaaøo ømm|a ømm|a ae|maaaao. Çaaaa
Caacamaaaa CoLcuLa 18-u Caa| eao|aca ma|o L|o ao|eca
maa|aoa|o oLLmau aaCamaaaaa. aaoaaeau Cumøaaaaa|a o|o
Løa|aaoau Laooaa|aa _aaa|±a|cu oLLacLLaaa ÇoCao|aL
L|aaua _m|e|aaaa. nca±aaa Laooaa|aa _aaa|±a|a aaoeaaa
aaoa _aa.La L|.co.q.e|aaao CaamCamaaLLccaa. auooae|o
ÇmmaL± _ea _co| L|eaa cagu _m|e|aaLLcca.

om o|o Laooaa|aa _aaa|± maa|aoaaao. Çma _aua|
ncaL±aaa. mecmao Cmaaa|o Loa aaaaaaa cag Laau LaauaaL
CLo|au cma|au emaCLaau. CLmuLaoaa L|.co.q.e|a Çaecau
m|aoa aaoeaamaCa Çma cmLam L|±aae|oao caLa u|a
Ceo|LLacaaaa Ca|maa. oLLmau m±eaaecCaCa L|.co.q.e|a
Coamøm ngLL|aaaoaa uoma aaae|o caLemu oa.L|a _o
Cooc caLemu aua CLagLLaao aaµ|aaua Coaeaaa
_m|e|aaaaao. _eaaaoa Caacama Ceg o|o maa|a L|.co.q.
aaoeaamu e|aae|o aaµ|aaua Coaae|mLLaaaL LaLaLLaaL
CLoLLcca.

aaµ|aaua Coaa uoma. om Laa||aaaaoa oma|LL|o '_aa.La u|aeu
aaa|oaoaaa mcmaCaaoa|maa. Laooagaaaa oaaaLLcc m|a|aa _ea
aaaamu e|au _oomcmue|aaa|o Çmaa|ma. aaaaqCu aeaøa
Cacaeu m±ae|oao. caeu Ceo|LLacaaaeu Çoao' cag
Coaaaaa.

_co| _a|aaau aaaø ema ugaeCu m|a| e|eaaaaao|o ømmooacm
cmmaa|o _aa.La u|aeu uau nacmaCLaaaa. CLmuLaoaa
Laooaa|aaamaø Çma cmLaCc L|±aae|oao caLa|qu _emaø
emaauaaa. _aua|a|a Caacaauaa qoCoa oLLmaaaa _ea
ama|aaa. _aa eµ|Ca cLL±aaea 1967 aaaaaaø maaa.
Laooaa|a _CaL|aaamaCaag Çmma m|oLLaLaL mmeauaa ucm.
om aama|a Laooaaa m|geeCa _eaa aaeaa Çmmaa.

_aaCaooau aamu CLamcLmaaa aaaaaa Çoao. nomac±o
_aa.Laa|a Cooeaaø ae|ouaao o|aa Caacaa|a _Ca ouau.
_aua|aaaa CmaLo L|ao _ea o|Cuaa CLao umgu Çcoaa
aaL|gca La|amaCaaoeaa cag oe±o _acu| _m|e|aaa.

Ça mcmaa 1994-u _em. Laooaa|aaao Çagu CaaLu
Caaecaaao. m|aoau Cuqu Cuaouaaaaaa _auL|aaa.

mam|. ømau |LCLaacca 1 CoLcuLa. 200682 _aamaø aaoa e|aaaaaaaa..

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ÇoCaqca _aua|L CLoa. umm cma _aL Caomu Coaa
maeaaaeaaa|o ÇoCaao _aaa|LLa. _Cu|aaae|o CLaa
ncaaamaCaaem ÇoCao|a _a|aa|amca oLLmaaaaaaa jaeaaa
cmLamao Coaaa. maaCea|o _aua| oLLmau. uemu _Cu|aaae|o
_aa nga|LLmaaea. ÇCaooau mcma m±maecCaCa _aua|aaaa
CmaLo L|a. _aaau ÇoCao|aaao Çaem CLmca La|amaCaaeca.

caa ÇCaooau? Coaea aaa? aaoa _aa.Laaa? Laooaa|a
_CaL|aaao|a oCa muL|aaa mcoaa|au cag eme|aaLLcceaa?
cLL± _eaao ÇLL±Caam _ao|ao mau Caaoo m±maa? caaao
_ea ÇLL± uam|LCLaaaa? ÇoCao a|caacmu. _Cu|aaaeca cLL±
_eaao Caaµau Caaoo m±maa? ca Çaaao Coaaaa? om µ|aaa
CLaaao| Coaaaæ±aaeaa ÇCaooau?

Çaaaa Laooaa|aaamaøL L|ae|oao. Çaa aaaeuaaaaaa
_aa.Laaa _eaao amauaaa ca|aaaeu. aecL± CLoeu
_auL|aaaaao. _a.Laaa|a Çma mce±aaaaao ogaao cag
eme|aaaaao. 'om L|aaauaa CLaaao|. e|aoCLaae|ccaa' cag
CLoeu coeu Caacaa|aaaao.

_aao. omCm aeaea a|mma. mcma _aaaaaau mmm|aoauaca
Laaaa m±auaaao _aa.La ogaae|oao caLa L|au. Coaa om
aegaøL L|aaaoo|aauaaaaaa _ea ÇemamCaooau Coaa
oLLaCaaecaa caLa L|aemu. Çaaaæca aaaaaa _ooauo
Laooaa|a _CaL|aaamaaaaaaaa _ea Coaaaa caLau aeaaa|o
cgu.

1991-u _em uaa|aa a|µaa|o om Lao eo|aa. Lao|a CLaa oaau
nCoa. =aaaa|a _a|La. oaau nCogaø cmaøama o|co|a
uCaaLaeu _LL±Ca Çmmaa _LCLaa. øm|LLaa. mam L|±aa|m
e|oaaa|o. =aaaøaø _eac macaa øaeaa|a ceCeao Comau.
_aaao necaa LeoComau _a|aemmao aeaLLcc oaau.
cLL±aaea øaeaaaa aaLLmm|e|c CeemCuag aau Lae|aø ema
maoaa m|aaaaaCaae±mmaaa. 1991-u _em _a mcmaa. oaeCaoo
omaaa|o aooa ceCea|a e|ao naaeamø øaeaa|a o|o Caaoaa
m±eaoaaa aaaeu cag oaau ømmu oac±aaa.

oCa mao. oCa Çae. =aaa Lacao øaeaaaøo Lømaa. eo|a Lao|o
øaea acqaøo mµaaaa e|aLL. øaeaa|a _uaaa Çmmaea na|a
L|aµaa oea| _CaL|aaeaø q±LCLaaaa. _aaemg Çmma øaeaaa
_LL±Ca cmaa e|maa|. 'Ça| Çmaa Caou =aaaa|a LaCaaaLaaea
uam|ouaa Çmaøu' cag _m|e|aaaa oaau nCoa.

mea aaoaa|o ÇLL±Caam _aa|au|LaL aamCu ca|aLaaaa|maae|oao.
ocmCuaaa uaa|aaa|µaøu _ooaa|o _µmaa. oaau _oou. caCa
auuau LaaLCLaa|maCaa caa|m aeao. uaa|aa a|µaaa om
qCaaLLaeaaeu. aaaaCaam o|coaaaeu ama|aCaaem ÇaCaam
noa aaaaaaø eµ| Coaae|meaCaa caa|m Lau.

Çmao ouLeaaa umm _aL Caoaaaoa aac±qu _Cu|aaa u|aa
aoo|auaa aea|aa _aaamaa. cLL±aaea uaa|aaa|µaa|o aaa
aaoaao Louaa mam|aCaaem. ceCeaL Leaa|o aagu Caaµ|aa
m±aua cag omaaLLu LaaaaaCaae±mmaa _a. Cuqu LauLaaaaa
ceCea cmaøu Caaµ|o|o Çmma ømuLaaao Coama µaaµ eaaaa
Loaaa _LCLaa _Cu|aaae|a _a|Laaa _a|a|mmaaa.

_aCe. _aaum| øaeaaa _aa|au|aa =aaa ua nca±aaa CLaa
_m|e|aaa _Cu|aaa. øaea _LCLaa. ÇLCLaa. cLCLaau
_Cu|aaae|a mcL mam caLaaau ÇaCa aeaaa|o Caaoo Ceemu.

om Laau _Cu|aaa CLaa _m|e|aa. ÇaCaam Laau qaa|a mamao
oaLau =aaaa|a Çma _aaumaoa amauaaa ca|aaaaca _ooauo
=aaaøaaaa oaeCao nae|amaøu aac CLac cmLamao Coaa
_auL|aaa. _Cmauaa noau mmeaCu oaamaø ca|aaaa a|aem
m|am Cmau _a.

_LL±Caamao noau mmeaCu _Cu|aa _aae m|ao cmaaaa
camao Çoao. _mao omaaLLaa|o øaeaaa e|maa|a =aaa ua om
oaeCao CegLL cmLc±mmaa caLa neau. _ma CegLaL aaaøo
oaaauaaL LaaLmaa|aCaaooeu. øaeaaaø ugeaµe _o|LLaamou
uaa|aaa|µaa|o aagaca CeaaaoL Lcae|ceu _Cu|aaa a|ccu
ac±aa.

ÇLL±Caam Cmmaa±aaa omaaLLaa|o. ouLmaCu Çooaa Laooaa|a
e|maao Çaaamu _aa aaoeaaa aaoa _aa.Laau oaau
nCogaøa aaao _aaaea Ca|e|aaaaao. aaoa _aa.La. oaau
nCoaao oma|aa LaaLLcu Ceo|aaa| oaeCao u±aaaea aoaa|aa.
Ça. L|.co.q.ua noa mamamaø Çmma Caamommo _gaaLaaaau
aaauaa eµ|aaa aacaaa ame|a ae|µaae|cca.

noaaa|a Laaaea|o _aama Caa|a|o L|.co.q.om CLaaao|
Çaaauaaa. _ao|ao mamu CaaecCaam CLaaao| Çaaau. _aao
oaau nCoa caLea om oaaaaaaa ucmCu _acaaou
aaeLLcmaCaae±mma Cmau _a. Çaamaø _aaum| øaeaa|o
gaµmaea. maao cma Caoaaa Ceemuaaaqu _LL±
_aa|au|aaaæmu caa|m omCaaaa|o cLL±aaea oaau|a Caaccaaa
_caa|aaa Ceemu cag _aaaa CLmCu m|aaaaaaao. auuao
m±aaa om aa|aaaa _Cu|aaa Coaa maema|mCaamao. _amø
nae| Coaam±aae|ccaqu oaaa| m|ag eµ|e|meCa o|mmaa cag
_aaaaa aaoeaamu m|aaaaaaao.

Çaamou _Cu|aaa cLL±au o|oLo oaLaaaoL Laaaaauo e|caa,
Çaamaø =aaaa|cu|mma aaLLamm| _o|aøu øaeaaa maao
_Cu|aaaCe aLoaau Coaaaqu _ooaaLLmeama|oao caLaeaa
æc uaa|aaa|µaa|a aaoeaao Caao|aae|ccaaao.

_aao. oaau nCoa caa|m CLaa ca|| mao|o oµ|aaLLcCeemu
cag _eaao _aaaa CLmCu ama|aaaoaaa CLoauo Çmmaaaao.

_aeu _LCLaa _Cu|aa _a|La Lo mcmaCaaec e|aaaaa
aea|aaao. Cma±aaa _Cu|aaL Lacaao =aaaa|o Caaemema
m|gaaauo. 'naao Lacaao =aaa coaoa|o _e|eøaa m|gaaaao'
cag oea| _CaL|a _aaaøa accao Çcca _Cu|aaa.

'Ça naao L|aoaa, maa nae| CoaaucmCu ema|Cma' cag
Coaooauo Coaoqu e|au _a.

_aaL± oea| _aaaaa aagaca aageaaa mao mao|o =aaaøaø
ca|aaa _e|eøaa m|gaa|aa. _LLmuaaa _Cu|aaL CLaa e|uaaaao
ema Coama eaa|o eaeCe±aaa aacc _auL|aaa.

ÇLL±Caam Çaaccaa ameaa|o L|.co.q. aaa aaaua _aaae oaau
nCogaø _o|aaamø caa aaaeu cag aamaøCu L|ae|oao.
aaoa _aa.Laa|a Cmaaau e|oaae|oao. omCeao _ea ÇLL±
m|aaaa|maaoau. =aaaa|a _a|La oaau nCoa. uaa|aa a|µaa|a om
CL|a oaa|aaa eoamaCaae±maa|maa. _Cu|aaaaeCa ca|aaøu
_oeaø _e|cu eooau Çmaa|ma caguCLaa _eaa mcaLL
CLgea Laooaa e|maaoaaa a|aLLmaa naeaæmu.

Ça om aaaeu. ÇaCaam aaaeu. oCaaaa moo|u Caoaao.
_aaaau om aaau cag emuCLaa oaaau _a|aaaaaa e|muLu
cag aaoa _aa.La aLLaaeaøL CLacca. CLaau CLaau
_Cu|aaaeaø _aaeaa cma _aL Caomu Çmaaaa. Çaaaaa cag
_ea uaLjaeuaa muL|aaa.

_aa.Laa|a _ao|ao eaµe|o cmLcc uaCLmu ogaao Ça. uao
oaaLmm Çaaauaaa aagaca L|.co.q.ae eµ|mcaa|aea. =aaa
e|oaaa|o moo|u Caoaao. _Cu|aaaae _a|aaaa cag uaaaa
maaeaa Caao|aaa e|aLCL. _mao ogaaqaøa Caamaa e|aoaaa
Laooaa e|maao caa|m _eaa mamo|aø cmLcc Louaa
L|aaace.

q.ma.Ce aae|cme|mu øµm|ao cmLcca. cma om Caomu _LCLaa
_aa.Laa|a m|aaaaaao Caao|aaa aaaaaa Çoao. noa mamao
_aaaau Caeou. oaaauL CLaaa Çma ua|aa _a|aaaa! cag
_memLLca Laaaaa Caacaa|a. uau acma. _ao|ao acma.
oµ|aaLLcCee±aCaam oaeaa|aa|aaa ucmCu oaau nCoaa noau
Laaaa|ma caLaa _aa.La _eaaa|aaa aem|e|ccaa. _amaaa
e|aoaaa _a!

Çagu co|auaaaL L|a qa naaaeu Laaaaoau. aaµ|e aama|
LmCaaaoaø maaa e|maaoL Lo|amaø Çma|aae|o. øm|LLaaa
au|µaaa|o Çmma _aaaeau _gaaLaaaau cee|LLamaao.
Lo|amaøa au|µau qa Çaecau aaaauaaCe Çmmaemaaa
m|aaeLmaa|L Lamaao. _aao. _maL LmCaaaoaøL L|mø m|aoau
_LL±Ca aaoaµaa|L CLaaaooea?

_aeaa e|maao ÇaaauaaCe _m|aLLcmema e|maaoL Lo|aao.
ocmCuaaa Çma|aaeu ae|aeaa Çaaauaa ucmCu Laaaaa
Caacaa|aaa aaaeu CeCmaaeaa Çmaa m±au?

Coao. om Coao. oCa om Coao. _aa e|aoeamaaaa e|aoaaa
_a. ÇCa CLaamaaaa _aamaø L|.co.q.eaø cmLcc m|aoauau.
oaau nCoaa øaea aaaaa|a CLaa _aa.La _a|aae|ccaa
Loaaa Laooaa e|maaoaaaa _aeaa _ea eøaaaeaa _aaaa
a|ccaaaoau noau m|aaa|aae|cca. cma om Caomu cma qa
_auLLu L|.co.q.eaø _aaCea. _gaaLCua Ca|e|aaa aaaa|aa.

aaa _aaL CLaaaccaaaa aamaao|auaaeaea oaaa|aeaae|cm.
_aua|L CLoaao|o aeau Coqaa|. cmLcme|cc _eLCLaaaa
aacaaaCaaecaoaaa e|maaoL CLaaaccaa|o qa _aøouaea
maCam m±au cag _aa.La m±e Coaaaa. _aaaoaaa ÇoCao|a
_a|aa|amca _ea aao|aL CLoaeaaaaaao mcaa maemaaa.
maaCea|a _aua| cmLacmaøo ouuau Coaaaaa. CL|a
oaLu|ooae|ccaqu qoCoa ncaL±aaaaøu oaaaµaa m±e
Coaaaa. _Cu|aa _a|Lmca aa øqaa|aaa. _aaaa aa|aaaaoau
_auaaa|aca Coaaaa.

Çma e|eaaaao Laooaa|a _CaL|aaao o|ma|aaL Laaaa ummaaa
e|aoeaaa _aa.Laaa aCaaa| cagu. e|ao CLaae|ccea cagu.
Lae| _ao L|±aaea cagu eaoLacaeaaa.

_aao. Çmaa ømmooacmao camøu _aa.La amauaaa La|oaao
omCLaau amaa|oao. L|maCaaomaao. L|maCaaomaao cag
Cuoauaa uama±aaaa ae|a. _ea CeCmaeu Coaae|oao.

øaea aaaaa|o _ea oaaau _a|aaa om e|Laa. omCaau|ooauo
e|Laa. _aLmm|a emaau _aa.Laaaø Çga| eaa Çmma|maa|ma.
aaa ogaaao _ea uaLjaeuaa oLLaCaae±maa|maa. _aao. _aa
e|aoeao aaa Caoaa|a e|maaoaaL Laa|aae|caæcaCa
caLamaaaaaaa _ea qoCoa ncaL±aaaaø oLLaCaaecaa
caLaaaaaa Laooaa|aaao cma ugaae|ccaaao.

ÇoCaqca moqme Ceecau, øammaLcou CLo|aCaaomu
_oeaaaea auaaaa nme Çmmaaoaaa _maaa accaaa Cmaaa| maa
m±au caLa _aa.Laa|a muL|aaa. cCaa|o. ÇoCaao
oµ|aae|cmaaaa ugaa|au cag Çaa Laooaa|a Çaaaaao
Caaou|cmaCaae±mmaaaL CLao _ea Coaae|oao. ÇoCaao
oµ|LLCaaLa Cegu uaa aaaaaau ucmCu caLaa _ea u|a mamaa
_m|ma|mmaaa.

ÇaCaaaa om CLaaao|aøu _ao|ao e|mLaamaøu noo e|aa|aaou
ema|ma. _aa.La om CLaaao|aaa ucmu Çmma|mLLaCaaaaao
_emu _maa amLaaaaa Çoaaa maaeaaa aee|o Lcc
ÇcaaaoCaooau acmaCaaeCcaaa Çmma|mLLaa. _ea om
aaµama||aaaeu Çmmaaaoaaa _aua|aaaa eaooaao _eaao
a|mmaaeaa m±maa.

_aamaø _ea e|aaaaaaaa Çaamaø aaoae|o|mmau Cumøa
aaaa|o|mmau ÇoCao|aaaao. ÇoCao|a _aCo Ceo|Camgu _oeaøL
Loao|aaa Caacaa|a|maa|ma. _aa.La Çmmaaaaoaaa Çma
maCammu oaaa|auaa|a|maa|ma cag Çaamaø ÇoCao|a _aa
e|ouLL|aoaau Coaaoau, Coaa|ma. neaua|o _aamaø _aua|L
CLoa caa|m e|oaaaa _ea _auL|aa aeaaaa|mLLaCaaaaao.
Cµaaca ma| mmo o|eLLaaCe ÇLCLaa qcCee±a|mma|maøu.

mam|. ømau |LCLaacca 4 CoLcuLa. 200688 qoCoa oLLmaaa|a ocoeu?

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Laooaa e|maaoL CLaaacc o|aa|aaa|o. qoCoa oLLmau u|a
maa|auaaCaam accu. cCaa|o _aua|aa naCao|aao CoaaLLcc
Çma oLLmau. Çm aaLL|qu uaao uaa|a|o. u|aLCL|a _a|mLa|aaCa
necaaa|aa. ÇLL± qa oLLmaaa|o aaCamaaL CLaccamaaa.
ÇoCao|aL L|aauaaa Çmma Çcoaa aaL|aa om aaCa Caaao Coaaaa
(1996). _maa ema CLaaaCaaao|o. aaaao u|aa aeauaa
Laµaueaa aaaaa CLmou|a Cmaaaao»ae (Benj ami n Net anyahu)L
L|aauaaaa| ncaaaaeaaaaao. omCLaau _ea. _CaL|aaamaø cma
_a|aaaaaaau aauaccaa caa|m muL|aaa aaaamaø Çmmaa.

ugLmu. _aLao aaLL|o aaoa _aa.La ua necaa _a|mLa|.
mamaø mao _a|a|aaaCaaeCc CLaaa. qoCoa oLLmaaa|aL±.
_CaL|aaao aaaao|aua aaaøao mcaauaccaaao cagu. La|oaa
Caamou Caamouaa Cumøa aaa umgu aaoa Løa|a|o|mma ÇoCao
aagaca aageaaa eaLo CLmgaCaaomu cagu cmLacaa|a|mmaa.

caaaoa aoma _Coao|aaauo maaoaa cLL± oLLmaaaa cmaoau
cag _aa.Laaaa Caccaaao. Laooaa|a _CaL|aaao. øm|LLaa.
_aøoo e|maao Çaaaaao _aaaaCu. Çma oLLmaaaaø
ca|aaaaaaa Çmmaa.

_aa.La aa oaa|aø ncLcc _oe|o oeCeam Çaaaaaaau
_aµaaL CLoaeaaaaaao mcaa|. oLLmaaa|a _eo|aaaa eo|agaa|L
Laaaaaa. a|ao|. CLaaaæccaao|o aomaCaaem uaamaøu
e|oaauo|aaaa. Cacaaaaa _o|ooauo CLaae|cca.

"aaaao ua _CaL|aaao aaaøao mcaauaccaaao cag
cma|aCaamaaa aaCamaaL CLacæaao _ooea? ÇCaa Lamaao."
cag _ag Caacaa|. aoeaaamu aaaøaoamu muL m±aaa
_oeaø _a|a|aa _auL|aaa.

qoCoa oLLmaaaaø ÇoCao|a _aa ouua|aaaa _±LLaca aaaeCu.
ouao noo|cc CLaaao| Çaaaaao|a CoaoLamaao _aa.La mamo|
cmaa mcaa|aeaaCeemu caLaaaa. _aao cmae|auaa
CLoaeaaaaa ouaoaamaøu Çaaaaao oaaaµaaa aaaaaa Çooaa
aaaeaaao. Laooaa mmeau L±LL±aaa eamam _a|a|aaa
Caacaa|aa.

ÇoCao|a Ceo|amea aam _auooaaa|a qa _m|aaaa|aL± CoLcuLa
1998 Caacaa|. CoLcuLa 2000 eaaa|oaa aaoaccaa|o Cuaaau 266
ÇoCao|aaaao _CaL|aaao Caaam|maa|maaao. Çamø cmaa aaaemu
CoaooLLce|oao. a|æCaag aoeau mmu. aee|o Lcceaao ua
amao eoLLmu. aLL|Caa±aao aLLaaa|o øm. e|mma ncoao
nca±aaa Cµaaca ma|a|o eo| cm|aLLmu.

acmLLmaaCe m±ae|oao. uaao|a CaaLu coaoamgL
CLaaa|aCaae±mmaa. _aa.La _eaaaoo ouaaaaLLmaaeamaaa
Laooaa mmeau amgLLaeu CumCaaem. CLaaaæccaao|o
CLo|aaa. _maa æccaao|qu amao Lmaa _auL|aaa. (neaua|o
amao Lmma ouLeu u|aa øame. _ma|a Lµaaoaaa _a|au Lmmaa.)

_aa.Laa|a aeao caaCea|o. ÇLL±a aoeau _a|a|aaaCaaeCc
CLaaao. oLLmaLL± ÇoCao|a aageu eaLo _ea aoo|aCaaeCc
CLaøu. om accaa|o uemu Laµa øm± aaaea a|maa emae|meao.
caa Coaaoau cag Caao|aaaa.

Çmao øµm|aoa|oaaa Çcoaa aaL|a LmCaaao CoaaLLcm. CLmou|a
Cmaaaao» ÇoCao|a L|aauaaa _aaa. ÇmaL La|a L|aau|a
mce±aaaao _aa.Laaaø Cuqu aeaoao|aaa.

Cmaaaao» Lae|CammecCaCa aaaao|a _L|uaaaaaL CLgeamaaa.
Cumøa aaa umgu aaoa Løa|ao|o Çmma aaa ø±a|mLLaao
_a|aLLmaaa Caacaa|aaa. Çaa _aaau caaCea|o. caaaaeu
Caaemu _ma Çm Løa|aaoau ÇoCao. _CaL|aaamaøa aaaa
Caamaae|caa caLaa nga|LLmaaeaaaa.

cmCaaCe 1967 aaaaaa _maa. ÇLLøa|ao|o aaa ø±a|mLLao
ae|ouaa nmeaaaLLc±mmaa. Looaa|aaaeaaaa aaaao ÇaCa Çcu
CLaama ema. _CaL|aaao|a uaa|a|o eaµ _auL|aa|mmaaaao.
_eaamaø m|aaaa cee|aaaa|o La|aaaeu Looaa|aaaeaaaCaaaa
ÇLLøa|amaø _gLL| _µø Laaaaa ÇoCao.

Ça _CaL|aaao uaa|a|o _ooaaaau CaaLaaaau necaaa|. _±aa±
aoeaaao|o Çmaaa ae±aa. "Laaaaaaoa. naao qoCoa
oLLmaaa|a ocoeaaa?" cag _aa.Laaaa Caccaaao.

_aa.Laaao La|o Coaoo m±ae|oao. aaaeu. _CaL|aaao aaaøao|o
=mLcauo|maøu Lcoaa|o ÇoCao aageu Caamou Caamouaa eaLo
eaaaLLmu cagaaa oLLmaaa|o ÇmmaCa ae|a. _CaL|aaao eamu
Çcaao|o aaa ø±a|mLLaao m|geea øm|aa. _a|o cau
øm|LL|cLLc±maae|oao. _a æcaa caCma. o|CaaCma
Çme|auaaeu oLLmaaa|o cau Çooaa aaaeaaao. eµaaLL±
e|mLLuaa Cmaaa|o. e|mLLuaa _oe|o. ø±Cammaaao _auLLa
caa|m Laaaauaa eµaaaaaøL Laameu Caamaae|ccaa Cmaaaao».

qoCoae|aao necaa|a|mma CegLaL Çma cmLam. aaaao uaa|a|o
omCm ae|aaa Caacaa|a _Ca ouau. _CaL|aaao mm eoo|o
aoeaaao|o Çmaøeamø _aaau CoaaCaae±mmaaaao. Çamø
ÇaCaam aaaemu nem.

Laooaa _aaa|± oaaL|o _a|Laaa _aa.Laau _eaa m|aua
ngLL|aaaoaa om o|g _auooaaeau CLagLCLmm|mmaCLaau.
_eaamaø _co| Coaea|o _gLeu Çooaa aaaeaaao. m|ama
m|aeaaa øogL±ao cmLcca. øm|LLaa. Leaaa omaaaa e|a|aaa|o
L||aa. Cooe Coaaa Ca|aaa aaaeaaao. amu m|a| Cmmaa±aø
_oaaaaao. ugLaau uaao. CLaaaccuaaa mm Cmaa Caaµ|o cag
m±e Coaae|c±mmaL±aao eaaaa auaaao. _qeoaaao _aaaau
cLCLaaaeaaaa a|mma|maøu caa|m m|aoau necaaa.
Ceaoa|ooaL L|aoaa _a|a|aa. caaouaa _aL Çaomaao La|aaaa
aLLaaa| cma _auL|aaaaao. Çeaamaøa CaauL oe| e|mu Le|aaL
CLaaao| Çaaaaao cmgaCaaeca. (_aa.La Lae|aø ema mao emc
Çga|a|o uaao eaµaaaa aau 80% øamma. Ceaoa|ooaa
a|ecaccu 61% _a|a|aaaaa om Loo| e|eau Çmaa|ma.)

Çae _aaaaCu qoCoa oLLmaaa|a e|aoeaaa cag ae|auaa
muL|aaaao _CaL|aaao. _a ucmuooauo. qoCoa oLLmaaa|aCLaCa
cmaLLcaa oLLmauaaL La|a ø±Cammaamaøu _aa.La ouuau
Ca|e|aa|mLLaa cag omCaa|aa. _aaaaa La|a ø±Cammaaoao aaao
e|ao m|oaamu eamu Çcaamu Lm|CLaa|ama cagu ømmuoacc
_auL|aaaaao.

_aao. Çmaa ø±Cammaao. _aa.La mmm|qu ca|aLaaaaa.
neaua|CoCa Çm aaLL _aua|aa ÇoCao e|muLeaaaaaaa _ea
muL|aaa. _aa _auLL Loo|aaaaaaa qoCoa ncaL±aaaaa _ea
Laaaaaa. _aao. ÇoCao aaa eµaauaa ø±Camma a|me|µaaeL
LaacaaaaaaL LaaLmaa|. aaaaaoo ouaaaaLLmaa|aa|o
neaua|CoCa _emaø _a|aoo|aaa.

_aao cLL± cmaao Coaaaao Ça L|au? uaao aamu
L|maCaaomu ua m|aoa|o Çoao. aaaao mmm|qu
emo|aaLLcme|ccaaaCe ama|aaaao. caaea Coaa aaao ca|aLaL
u|aa amauaaa mama|o La|e Coaa u|aeu e|muL|aaaao. Ça ucmu
mcmaao. L|mø o|CoaaCe m±aaa _oeaøL L|aoaa jaaaaauaa|e|mu
cag _aa.La _mo|aaa.

_aCe. uaao|a aeaaaaa a|aouammeu. aaa ø±Cammaaaoa
acmLLmaaeu Ceg eµ|Ca Çooauo. aaCa Çaecaea
Çe±.Laaeaaaa _aµLaL e|maaa aauaa|aaaa.

_aua| oLLmau cmLcca neau. _aao Caacama macCLgu
aa|aaao caeu _aua|aa maCamaao Cooeaaa Çoao cag
_m|e|aae|cm. _CaL|aaao|a neaoo|aa ÇoCao ua|aaa aegeaaaL
CLo|aaa.

Ça. øCcm|aCaae±mma LaooaaaL Lmm|Ca|ao Coaau e|auaa
e|aoeaao necaaa _auL|aaa. 1996-u _e±o ucmu ÇoCao|o.
auaa mLLa øemCe±LLo ouLeaao m|aµmaa. _emgo Cco
_e|e|o Ce±aa Lo Ce±øem oag LaCaaaLa CLa na|aaa
ø±aaa. u|a maa|auaaa. uaao uaau mcma Çmao ouLeaa|a
Caacaoo|aaa. cLao|o aaoa Løa|a|o om amCaaaoa aaaøao
m|aµaaLLcm _g aaaao Lo|aaaaaao. uemu Cu uaau Cco
_e|e|o om Loo|o Ce±øem Ce±aa. mLLa CLa Lo|. _mao
ouLeu mcma o|o ue| Cmaaamaøooaa CµmoCou|o. _Ca Lae|
amCaaaoa aaaøaqaø qma CLa Lo|.

caa mcaa|ma caCm L|aaa øµo cmLcca. m|aoauaaa acmaøo
Caaemea. aage mce±aaa u|aeu _eo|au cag ÇoCao L|aaua
Cmaaaao» ama|aaa. _aao _CaL|aa ø±a|mLLao|o aageu
Løuaaao e|aoe cma uaa||au _aoau. om mmmo aaaaaaaaa
oaaa|aCu _LCLaa Cao|eaaa Ca|maaao omCm m|aaau aaccoau
cag Cuaoac Coaaaa.

ouao. u|aa ae|auaao CoaoLcc Cmau _a. a|ao| øemao
Ce±LLa caLaa om acau CLaoo Coaaaaao. CLmuLaqu CLmma
m|aoaaao. uaaaCacmao. Laoaao. Caeaoaaao _a|a Çcaao|oaaa
_eaao øemaeaaaaao. Laa _ooa Laa|aem oaaaae
øemCe±LLaao mcaa|e|cm. om CL|a amCaaaoa aaaøao mcaaea
caLaa eµaauaaa Caae±mmaaaao.

ouao|a Çmaa ae|a mce±aaaao. _CaL|aaao uaa|a|o La|a
cmoo|aa necaaa|aa. omCeao aaamaø e|maao eaaa|a
aaLCLaeCa ouaoaaCaa cag _eaao m|aaaaa Caacaa|aaaao.
mcLLa caeCu mooaaaoo caLa ucmu _aa.LaaaøL L|maa.
L|.co.q.ae _eaao mmm|quaa m|aaa|aae|meamø maaao. caaea
Coaaaoaaa nem cag m|aaaaaa.

u|aeu Caao|aa. oaaaLaaaaaao _oo| _aaama. aaco|a|oaaa _ma
m±ae cmaaaa. ÇaCaam Çe±.Laa.

Laooaa|a Çaecaea uaao cmoo| cag o|aa|au eme|aøu Çma
Çe±.Laaeaø "_o _aoa Çe±.Laa" cag CLaa. _aaea _o
_aoa uøa|aa ucLamaaa uaao CLaaaccu. omCaau|ooauo Çaaaa
Caacaa|aea _aa.La aaa. _aCe Çaa e|aoeaaL CLma|a uaCLmu
aaa Ceooaaaøu _eCaaaa CLagLL.

mam|. ømau |LCLaacca 8 CoLcuLa. 200684 _o _aoa uøa|a|a L|aae|

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Çmao o|aa|aaa|a. u|a _auL _aa|aaaaao|o Caacmaaac±a. om u|a
maa|auaa L|aoaaa|a eaoo|o. ÇLCLaa m|ma|aCmau. noCo Coag.
e||eaa _oo| _aaaCee±a e|oau _a. _o _aoa uøa|. _aaa
ucLamaaa Laooaa|aaao Caacaa|a '_o _aoa Çe±.Laa'aeL
LaaLLamø maaao. _uuøa|a|a L|aae|aaa Ca|maCaaooCee±aa
_eo|au.

ÇoCao - Laooaa L|aoaaa|a _e|Cea. Çma Çcaa|oaaa
Çmaa|ma. omg Cmmaa|L Lamaao. Lmm| c|au Çma CmmLL|a
CeLLuaaa. Laooaaa _a|auaemaoaa eac±aCaae±maa|ma.


[Lcu. uoµ|a _o _aoa] CµmoCou ma|o noo u|aLCL|a
Loo|eaoo Ça. ocmCuaaa Laooaa|CoCa. Çaaaaaac±qu CL|a
Loo|eaoo Ceg cau a|acaaa. oCa ouaaa|o. qaaa|aaaaøu
CumLcceaao ÇaCa _uama Caaµ m±au. mauua mL|a|a Laau
Lcc ju| ÇaCeaLa. moo|uao|a muL|aaa. _eaa e|eCemmaaca
CaacaLaca m|ou Ça.

Çma _o _aoa Loo|eaoqaøo omgaaoo|. ÇaCaam Loo|eaoo
Çmaa|ma. _aa CLaa uoµ|a c nua. ao.La nua ac±a Loo|eaoo
Ça.

Çma _o _aoa umgu uoµ|a c nua _a|a Çm Loo|eaooaaoau
Çaeaa eoaaaaa. moo|uao 'aLaao maaao' cag _aµLLaaao.

Çma Çcaaa maaeaaaaaa. aaaamaøu _CaL|aaamaøuaa
L|aoaa _auL|aaa.

_o _aoa Loo|eaoo Çmaøu Çcaa|oaaa. aaaao|a Laaaauaa
La|aaaouaa oaoua Caeaoau Çmmaa caLa ÇoCao|aaao|a eaau.
_amø _aaauaa _eaao ac±aaacmea. _maL Loo|eaoo|a
omLaao amgo aeaaa Çaamu u|oou|maøu _ma nacma aea.
(Wai l i ng wal l caLLmu _maao aea. oaoua _oau Çmmaaa
_acaaou. Çmao aeaaaa caLa aaaao|a amaa. Çmao ae|o
maaaaL Laaaa _maL±Ca aaaao L|aaaaaaa Coaea eµaau.).
aaaao|a eaau caaCea|o. _o _aoa Loo|eaoqaøu mauua mL|
e|eCem|a ouLeaaaøu cmaa CaacaLu a|acaaa. _o _aoaeaøo
omga Caaaoe|o noo Dome of t he Rock caLLmu. uoµ|a c nua
Loo|eaoo Çmma Çcaa|o|mmaaaa mauua e|eCemmu Coaaaa
caLa.


[Lcu. Dome of t he Rock ] aaamaca Çaamaaa _maau a|maauaa
noa uaao uaa|a|o La|ao Coaeamaaa. Dome of t he Rock qCa-_o
_aoa cag øm|LL|mea aaaao|a eµaau. _o _aoa uøa|aa
DZaae|cma aaao Caeaoaaaa uemu _aCa cmLLeamøa
CaaoCLamo aama|a nae|aa _eaao ma±aaaao.

neaua|o _o _aoa Ceg. Dome of t he Rock Ceg. Çaemu aLaao
maaao caa|m oCa eoaaaa|o Çmaøu. Çm Ceg uøa|ao.

_Caaaa| uaa||Caaaa. aa Caeaoaaao - oaoua _oaCu _aaqu
o|, cLL±aaaaqu uøa|ao|a aaoaaaø mmLccaeaaa. cCaa|o.
Çooaaa|a CaammCu aaoaaao u|aeu L|mLcca. _aao. uøa|
Çmaøu q|caa|oaaa aaaoa Laaaa _oau Çmmaa cag
m|geeamø. _eaao CumCaaec mamo|aoaaa Lo e|L|aaaao
noocaa|aaaa Çmmaa. _aaaaao|o Cao|e|ooaaa _emgo
maoaaa. _gømama|o macmaaau u|øma|mmaa _maaa. CLo|a
aaaa Cee±a L|aoaaaa. aage mce±aaa mou aaaa m|aaaaa
mamaea.

Laae. o|aa|a aaoaao Caacaa| u|ao ouLaa|o 1967-u _em eaa
Çma uøa| eoaau. moo|uao|a eouaaa Çmma|maa|ma. Laooaa
aaaaao Cuaaauaa e|ac±a±aøu aua _ao|ao Cmaaaaaaø eq
CoaLLamaaaCe. ÇoCao|a _aa _o _aoa uøa| e|oaaaaa aaa|o
cmaa. _aCaaaa oaoua Caeaoau Çmmaa cag Caacama L|aoaau
Coaa. uaao|a ua neaeaaoa ae±e|c _auL|aaa.

L|aoaaaaa CaaoCLamo _aeaaama|a eou _o|aae|cm. 'maao
caCa Ceemuaaaqu Caae±L Lamaao' cag _gua|au _o|aaa.

om uøa| Çmaa|ma. uaao _aCa a|ao| CaamaCaae±maa|maaao.
noma uaao ae|a noCaaa|qu|mma CµmoCoaaaø aaaa|aa emu
moo|uao _aaaa CLmu _ma uøa|aø ema
CLaaaCaae±maa|maaao. (moo|u noa|a mamaea u|a maa|auaa
eµ|Lacmaaou _a.) Çamaaamca CaacaLaca om m|aaea aou
_a. _LL±LLcc Çcaa|o Caae±L Laaaa _gua| _o|LLa camao.
caa _aaau?

1967-u _em aaaaa|aCLaa CµmoCou maaa mmauaaa aaaao
aaLLmm|aL|møaaa. ÇCaooau _auLuaaa. aaaaa|o Cemm| aec
ugmaCo. Çamaaa Le|ao Caacaa|e|cca. mao|o Loo|eaoo|a
CumøL Løa|a|o La|aaaø ucca mo. _µaaaøa Caae±aaaao.
_maa oamaa _em aao ÇacCeo|a|o. _ma Çcaa|o auaa ceLa
ucca moaaaøa Caae± qa _aµ| CLao _aa|e|ccaaao.
Loo|eaoo|a CumøL Løa| eµ|Ca. aamCu noCo CLaam±aaaeag
_a|e|cca.

aaaaa|o _CaL|aaao Caamm|mmaaao. CµmoCou ma|o Çmma
moo|uao|o CLmuLaoaCaaa _LLmLLmaaLLc±mmaaaao. _aCe.
_o _aoae|o caa mcaa|ma caLCa _eaamaøa aauauaaaaaa
Ca|aemaa. noou Laaaaaqu oagu Coaam±aaa m|aoa|o.
_eaao Çmmaaaao.

1970-u _em Çma _aµeaaeL Le|a|a Çaecau acc Ceaoao
_auLuaa|a. Çumam Loo|eaoo|a CaaCumø maoa|o|mma Caaec
_auL|aaaaao. _aa|mma Cumøa a|ao eaoo eaa Caae±aCaaeCc
CLaaaaao. ÇLL± _aµeaamaCLaa. u|aL Laaaauaa o|o aooamao
aemL|±aaLLcca. (_caaoaou caLaaao.) _ae. mauua mL|a|a
Caaµaaoaa e|oaa|a o|o|a aooamao caLa. moo|uao|a muL|aaa.
Çamø _aaauaa moo|uao aaLL|o CoaooLLmea Çaaaa.

aaaao|a _aµeaaaaoo|a|o acmLLcc om øm|LL|cc aooama|o. _a
mauua mL|a|a Caaµaamo omeaaa nLaaa ÇLg _o oau|a
caLemacaa caLamaaa aoCecm _aaau Çmma|maa|ma! ÇCa
CLao ÇaCaam aooama|o. oaaaa ÇLg _eo caa|m CeCmam
mL|aCaaµ|a CLaa CLam|aaLLc±mLLau. aemL|±aaLLc±maa|ma.

aooamaaoa aemL|±aaCaam. aaaao m|gaae|oao. _aaau
nacaaL Laaaaa|o noCo ncoaaoau ae±maa|maaao. _aao.
e|oau CL|aaa|e|caæcaa cag. _aao Coaooauo uamaae|ccaaao.
CaaecLLcc _ma Çcaao|o aamu ema Laaaae|cauo|maa. _maL
Løa|aao amm|qu. Cuqu La|amag ucca ammoeaø u|aLCL|a
_aµ|aaa Caae±e|ccaaao.

Çmao ouLeCuooau. cmLaao|a Caacaaaa|o mcmaaaao
CoaooLLma|ma. aoo|auaa _aaaaao cau. _LCLaa
Ceo|aaae|oao. _aao. Loo|eaoo|a gaµeaa|qaø _mCa Caaec
_auL|aa. auaa Laa ucca _µaaaø u|aLCL|a Loou
nmeaaCLaa. e|oau Ceo|Ca emae|cca. Ça mcmaa 1976-u
_e±o.

_ma Çcaa|a _±eaau eaa aaaao Caae±aCaaeCc CLaa.
cLL±au uøa| DZma e|µaaaa CLaa|ma cag Coaa| Lae|e|cca.
a±aa cmmaaaao. moo|uao. nca±aaa mce±aaaao|o Çmaa|.
aLaao maaao eoaaCu ea.L ea|aaaaøo Coamauaaa, _aCa aa
_aaaoo|aaoaao Caaemea occe|Caaau cag _aaaaaaoa aac±.
LcaaLamLcm _aae m|gaa|aaaao.

ma|uamaa|o _emaaeaa|o eµaø Çmaa±aaa. eµaø omLmu
mcmaCaae±maa. 1981-u _em aaaao uemu Loo|eaoaoa
Caaeca Caacaa|aaaao. Çumam _eaamaø. om aaaaLLaaa
_aCa Çmmaa Ca|aemaa.

a|.L|. 686-u _em ao.La nua aaoaa|o accLLcc ÇmaL
Loo|eaoo|o. camaaa om aaaaLLaaa _auaaLLc±maaaæmu
caLamaaa _aaaaao cau ÇLCLaa Çoao. om oaaaa amaaLL±.
nua ÇmaL Loo|eaoaoa ac±a aaoaa|o aaaau caaau
_auaae|oao. uamaa. a|.L| 690 - 691 _ema aaoaccaa|o. _Lao
uao|a ÇLg o|oau caLea _o _aoa uøa|aa e||eLmaa|. Cuqu
_µæc±. CoLLa|ccCLaaaaa Loo|eaoo|a CumøL Løa|a|o. Çmao
aaaaLLaaaaa _auaaaa cag Coaoa|maaao.

a|.L|. 1099-u _em CµmoCou maaaa a|m|oaeaao aaLLmm|aCLaa
Loo|eaoaoau aaLLmm|. aaaaaaa _acaae|ccaaao. L|aaao
oaaoo eaaa caa|m om L||c±o _aµeaaeaoa. Çma m±a
aaaaaaaa aemL|±aaaaaa Ca|a|ma. (Ça mcmaa a|.L|.1880-u
_em.) LaaLac±o Çooaa aaaeaaao uem±a a|cma Çmao
aaaauaaa. 81-u _em aaaao|a _aµeaae|aCLaa _aLLcca.

Coaa|. u±aaeaøL CLaae|ccCLaa. aaaao aaLL|o 'Çmao aaaaLLaaa
oaoua _oaaa|a om Løa|. _oaa acmuaaaa|CoCa aaaamu
Çmmaa' cag CoaooLLcca.

_aao. oaoua Caeaoau øm|aa eaoamga aaeoaaoa amu cma om
_eemu Caaa|o cmLLLLccCLaa. aaaau Çmmaa Lmm|a øm|LL
caaau aae|oao caLaaa aea|aa Ceemu. _aucmuooauo.
aaaao|a _aµeaae|a e|aoeaa. _o _aoa uøa| Çmma eoaau
u|aLCL|a _aµ| CLaoaaaaaa u|ooCu ae|a. Caeaoau cau _aø
Çmmaamaaa _aaaaao a|acaae|oao.

Ça u|aeu ÇaoLaaa. oaoua _oau accLLcm auaa Çaecaa|au
_emao _a|e|cc m|aoa|o. mea aaoaa|o _aaau Ca±. Çmaa|m
uøa|aa DZaaL LaaLLa caLa ee Ceao. Ça aaaamaøa
Ca|aaaa|oao. _aao. _ma qa nacma aea ua. _eaamaø noo
muL|aaaaaa Çaaa|aaaa cee|a ua ngaaqu Çooauo _eaaaoo
Coaaaeaaa. ae|aeu. _o _aoa uøa|aa maaeaa moo|uao
CµmoCou maaao Coamau Caaeca±e|caæcaa caa|m ceemu
Çamaaa maa|aa aaaeaamo oag.

ÇLL±a Caae±aCaae± ue cmaaa|a e|aoeaa. Çaamaø _o
_aoa Loo|eaoo|a _±aaou u|a _Laaaauaa m|aoa|o
aaeaa|acaa|ma. Loo|eaoo|a _oa|eaaaao Ceo|Ca Ca|a|ama. ue
eaoaaCa Çooauo Cegu amao|a ua m|ma|ma acccu. om o|g m|o
mmaau cmLccao æc. uøa| DZma e|mmae|mu _Laau.

mam|. ømau |LCLaacca 11 CoLcuLa. 2006

86 _aoa uøa|aa DZaa mcaøu oa|ao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

ÇCaaaeo o|qaea|o _amma. Caaoo naaae|cc cCaaa uaaa|a
aaoaa|o. _aaea a|.m. 68-o Çaecaea mamaaaL LaLL|aaa
accLLcc oaoua _oaaa|a cooaaaoa Ca±. a|.L|. 1967-o|mma
aaaao _o _aoa uøa| eoaaaa|o. _aµeaaaaoo| Coaa emeaaL
LaaaCaau. a|ccaacc Çaecaa|au emcaaoaa u|ooaaao Çagu
_eaao. Ca±aCaae±maa|maaao. qa nacma aeaaaa _eaaoa
_aaau. CumCaaem eqeaa _aaaaao cau a|acaaaa aaaeaaao.
_o _aoa Loo|eaoo|a aaµeaau. Çooau|aaao|a accca aaoaaL
L|aa|Lo|LLaaa Çoao, noCo Çmaøu aeamu uacaamu. Leaca
Caauaa|a accca aaoL Lae|a|o Çmaa|ama caCmooau
Coaaaaaao. _aµeaaaaoo|a|o LoCeg _aaaaao
aeCcmaaLLc±mLLaaaeu. _eeLCLaa aaeo emaCaaeCc
Çmaøu. _aao. _ma Çcaa|oaaa oaoua Caeaoau
Çmma|maam±au caLamaaa nga|aaa qa _aaau. Çageaa
CLmLLce|oao caLCa neau.

_aao Çmaa aaaeaaoao _o _aoa uøa|aa DZaae|cm. _aCa
om aa Caeaoau cmLLCeemCuaa|m aaao e|mLLaaa
e|cmaCaamaa. aaaao aaaaaa Çoao. CµmoCoCu aaaao|a
acmLLacmaøo Çmaøu om maauaaa caLaao. _eeLCLaa
_aa|au|LL mamo|ao momu. Çamaaa Ceaoaao
mmaa|e|c±maa|maaao.

1967 _ aaaaa|o ÇoCao Ceam ncCaCa. uøa| eoaaaa|o
_aµeaaaaoo|aaaa mce±aaaao _auLuaa|a cag. Coam
_aa|aaaaa|o LaaaCaau. _Caam ÇaCaam aa|aaaaau _eaao
Coaaaaao. _ma _em _aoc 16-u Caa|. oCoauaaaa caa|m aa
ua øm omea. om o|g Lacaaa (_aoaaaLLacaaa) aagaca
LaaaaLLaaaa cmLam CoaaCaaem. _o _aoa uøa| eoaaaaaø
ema. _aCa aa mamLL±aaa L|aaaaaaa umgu jaµao|o =mLca
Caacaa|aaa.

oCoauaaaa. aaa Coama m±e|aCL|oaaa ÇmaL L|aaaaaaaaao
Coaaaa cag ÇoCao aaLL|o CoaooLLccaqu. _a. _aa
_gua|a|am| mcma|maao oaaa|au|oao caLa u|aeu Ceo|LLac.

moo|uamaø caa CoaeCaag L|ae|oao. _LCLaaaaa _eaao
aaaaa|o Caamga aee±mmaaaao. CµmoCou maaa e|cm _eaao
mmm|quaa maøeamøo. uøa| _eaao aaaae|cmL
CLaae|muCLao|mmaa. aaaøao mce±aaaao|o =mLc±mma CLaaao|
Çaaaaaeaao aamu. _LCLaa _aCa Çoao. om mmmao macCLmm
ÇmaL L|aaaaaaaa|a Caacaoo|aaa. uøa| e|aae|o DZaaLLcm. _aCa
Laµa oaoua _oau uemu cmLLLLmu caa|m muL|aaaaa
aaaamaø e|aaaae|cm. emCLaao Coamaaa. _ma uaøm. (_eaa
_ma ae|ooo u|aa mce±aaaaaaa. _ma emcu mmeau ÇoCao|a
LoCeg maaaao|o. _emaøL Laaacmaæccaao mcmaaeau.)

om Laau _aµeaaaaoo|L Le|ao _auLuaa| macCLmgaCaae±maa.
_a|o muL|aaa Çooaa o|o ae|a aaaao uøa|aa Ce±øem aeaaa
aaaLLa. aaeaa c|LLa. LoCcaoaaaoa Caaemema DZLLa cag.
LoCeg naa|aaoL L|oo|aaa Caacaa|aaaao.

uøa| eoaaaa|o. cmae|auaa _aaumoaaoau _gua|aa m±aaa
cag ÇoCao _aa Coaaaaqu. 1969-u _em om aaeLLo ouLeu
_aCa mcaaaaaa Coaaa. uam|ao o|a|ooaaea cag. L|aaao
ÇoCao ma|uamu oaam|aµ _o|aae|cc _o»a| Cca|o caa|m om
aaa ae|aeaa|. Loo|eaoo|a om Løa|a|o CLcCaao mmm|a aaeaaaa.
ae|ouaa Coau. _maL Løa|a|o Çmma o|o moo|u Çaomaao
amauaaaL CLaaa±. Çmaa aaa _aeaaaaao. Çga|eaa aaaeLL
ee±ao caeu eaCea|oao.

_aaa aaLL|o|mma cmae|auaa naaaeaamu Çooaa m|aoa|o.
moo|uao aaaaoaaCe om ømae cmLam Coaa. _o _aoa
uøa|aao amm|aoo Løa|ao|o eaµaeaa. uøa|aaL Laaaaaøu
Le|a|o =mLmaa m±e Coaaaaao.

Ça|o e|Caaau caaCeamao. mmm|qu ÇoCao _ao|a acmLLac±o
Çmma uøa|aø. _LCLaa moo|uao aamu CLaaeam±aaa. Caccao.
_aµeaaaaoo|L Le|aaoa aaaeu Coaoo|e|meaaao.
_aµeaaaaoo|aaaaaao cLCLaa Caaec _auL|aa. cLCLaa ecmaøL
CLaaaqu. ncCa aaaaea uøa|aaa aaaaa emae|meaaao. uøa|aø
Ceo|Ca aee|µ|aaa aaeo aaaa m|maCee±aa ucmu. moo|uao.

aa uaøm oCoauaaaa. mao mao|o _o _aoaeaøo Coag. aa
uao ocaøaao m|amCemm|e|cm emaaa Caacaoo|aaa. _maa
maaaama emcaao|o Cuaaau mag mam. ÇCa CLaam mamo|amu
_aCa CumCaaooLLc±maa|ama. oeCeam mamau moo|u
Çaomaao. _eaaao eµ|um|aaa amaa m|gaa|a a|mLL| _gLL
Cee±a|mmaa.

Çaaao. aaaao ÇmaL L|aoaaaa ma|uamaaaø cmaao Coamaaao.
mecmao Çmaa±aa Çma eµaa|o. 1976-u emcu om aaLL
eµaaLLcca. 'ÇLCLaa uøa| Çmaa|mCaamaqu cLCLaCaa Caeaoau
Çmma Çcuaaa _a cag aaaao muLeaao. _eaamu _aCa
L|aaaaaaaa|o =mLca aaca|oao' caLa aaLL.

aea|aaeu. _aµeaaaaoo|a aama|aa aua m±eaao mmauaaa
Ceo|LLmaae|oao. _aCa Çaecaa|au emcaamaø mmaaa aa
Caeaoau Çmmaa m|mL|aaLLc±maae|oao. L|aoaaaø|a Çcaa|o
Çm ouaaaemu L|aaaaaaa Coaaoau cag ma|uamu naaae|ccaa
noCmaaau. u|a Ceo|LLacaaaa. aaaao om uaCLmu aoeaaaa
naCao|aa|maaao cag _om|aaaao. _CaL|aaao.

aaa Caamaaa Caca aamu|ooaa aaaeaaao. _o _aoa uøa|
eoaaaaaø _±aa± aaaao eaa Caacaa|aaaao. Çaaao cmaa
aemu _aCa uaaaoeaaao mmu _Laau cmLcca. ouaaa|o.
euLaaaaCe gmgaaeaaaa aaaao (CLmuLaqu Çma _e|ao|o
aaeoaama|aCa Çmmaaaa moo|uao|a o|o Çaeaaaoaao
Ca|e|aa|ama. _aao CLaa|a _aaaaao a|acaae|oao.) Cuaaauaa
uøa|aøo gaµma. aa uao ocaøaaoo Coaa _auL|LLaaao.
maoaeaa|oæc Çmao ocaøao moeaem. _LCLaCaooau.
_aµeaaaaoo|a aama|aa e|mLL cmaaaCaaem CLaae|meaaao.

Çuuaa||aaa ameaao|o. _maL Løa|a|o aoeau moea
oaaaaeuaa|LCLaaa. moo|uao. aaaaaoa aaaøeaaao. La|qaø
aaaao moo|uaaoa aaaøeaaao. aacao nca±aaa mcLLmu.
amao Lmaøu. Lac±oao|o _acaa CLcCaao. eaa|o Lmma ae|o
Cuaa| Ce±aøu. cLL±au q|mea na|aa e|meaaao. Loa
aaauaceaaao. a|ccaacc. Ça om a|ao| mce±aaaaaa|L CLaaa.
La|auaa maau cag eme|aaLLmu CµmoCou. noa|a _Laa u|øma
maaaao|o oamaa _a|LCLaaa.

Ça|o nooacc ouLeu oag nem. _o _aoa uøa| eoaaaa|a
_mCa. om Loo|aæcu nem. aaaao|a uaL Loo|aæcu _a.
a|æCaag _maL Loo|aæcaaa Ce±ummaa a|caaaa uamm|e|ccaaao.
oCa Çae|o oa|ao|o Ce±CLamoaaoa Caaemema. _aCa
m|aLL|aaaao. om o|g Ce±e|Laaa 'necaaa|aao' æcL CLaau. uøa|
Çmma Çcu. _acaaou Ca|aauo nmaøaomae|mu _Laau
cmLcca.

Çaaao aoeauacma moo|uao. nca±aaa _maL Loo|aæcaa|o
Çmaøu Ce±CLamoaao _LLmLLmaaa Caa|. CLaaaccaa|o
Çmaa|aaaao. ÇmaL CLaaaccaaa. om aoeauaaa aeaa|o
cmaaaCaaec ÇoCao aaeoaam. aoeaaaa _caøeaaa CLa|o.
uøa|a|a ua Caacama aLLaaa|o øm m|aµaa _auL|aaa. Ça|o
uøa|a|o Lo Løa|ao Coauaa|a. om o|o na|aaaoL Lo| eaaa|. o|o
aae µaaoaao maoLLmaa|. auaa ccm ucca LaLLoeaø uøa|o
aeaaau DZaaa aoo|aaca. Çmaa aoea _caao mce±aaa. om
m±eaø emaa. Loo|aæc Ce±øemao _LLmLLmaaLLmu cag
nga|ao|aae|cm oaaa|LCLaaaaao. (L|mø _ma øemao cLCLaa
_LLmLLmaaLLcca caLa Ca|ae|oao. _aao Çaem
omaaLLaao|o Loo|aæcu Çmma a|aoa|o|mma. uøa|aa Cmaaa|
Ce±øemao eoLLc±maa|ama. _aao Coau|oao.)

1982-u _emaøL L|mø. ÇmaL Loo|eaoo aaaLL mamo|ao.
LaLL|uaeu CLmma. øammaa eaau ommamaaea. _maL Løa|a|o
øemeoa ouLeu macCLm _auL|aaa. eaaaaao|o ema Çmaa|
uøa|aa Cmaaa| øem eaea ae|a. Çae Cmaaao|o aao|auaa.
_aaum| noCo Løma. Ce±øemaao aeaae|cmL CLaeau
mcma|maa|ma. o|Lc mama|o moo|uao e|µ|aa|mma. Çmao ouLeaao
_ouLae|aaaoaa|e|cauo amLLamaaaa aaeo|o =mLccaaao.

_LL±a aaeo|o =mLcceaao uau aaaøaoao mcmaa. 1982-u
_em Caacaa| 86 eaaa|oaa aaoaccaa|o. _o _aoa aaeo
Le|a|o =mLc±mma moo|u Çaomaao|o Cuaaau 28 CLa. aaaao|a
aaaøaqaø Lo|aaa|a|maa|maaao. (moo|uao a|mLL|aaaaa|aa|o. ÇCa
omaaLLaao|o. ÇCa aaoaccaa|o 16 aaaamu Lo|aaa|a|maa|maaao.)

Ça|o. aoeaaaa _caøeaaao Coaoo|aCaaem. aageu noCo
Lømaaa e|aoeaa Çmmaeaao aa|. neaua|o aoeaaaaaaaaoa
aac±qu. aageaa|aa CumCaaec mce±aaaa|aaoaaa uøa|
_a|auaaL Laa|aaLLcca. _aa Lo Løa|ao DZma o|aaaL|aauaa|a.

82-u emcu L|Lae| uaau Cooa caa|m aaa omea. aaa
ncuCLaøu Cµoc±a øoo|aaoa ac±aCaaem. ua|a Ce±øecaa.
La|aaauaa _o _aoaeaøo gaµmaaa. moo|uao amauaaaL
CLaaa±. _eaa _LLmLLmaa|aaaao. Çmao ouLeu necaaa|a
Laa|LL|o. _maa emcCu ae|a aaaao _caa|a øme|aa (auaa quLa
CLa Caaec øm). ÇCaCLao ua|a Ce±øemaoaa om mao _a|aaao
uøa|aøo gaµmaaaao.

_a|aaaoL L|aaaaaaaaaaa _maL Laau ema o|o moo|uao.
_eaaaoL Laaaae|cmo Coag amaa. _LCLaa cmma aCoLaaa|o
_aaaa CLmCu u±maCLaaaaao. mooCeaoaaa. uøa| aLL|aaa.

1984-u _em om aa uaøm. uøa| eoaaaa|o _aaum| gaµma.
uøa|a|a CuCo cm|. _aCa aa Cao|aa Caa±aaL Lmaae|ccaa. Çmao
ouLeu u|aLCL|a aoeaaaaaaa aemaoaa _aumaa. _ma aa
uaøm. uam|ao o|a|ooaaea cag ÇoCao|a ma|uamu
Coaoo|e|ccaaa ae±aa. noCaaøu noo moo|uao CaaLaøao
cmLL|aaaao. CµmoCou mmeau eo|aaema moo|uao aoeaaa|o
Çmaa. CLaoo a±a±. aLLaaa|o øm cag maaCu aeaouaaa.
ÇmLa CLa Çmmaaaao. _gLaa|Cam CLa Lmaaauacmaaaao.

1990-u _em oaoua _oaaaa. uøa| eoaaaa|o cmLL|Ca
amCeau cag. _±aao macmu ouLeu oag macCLmma.
amaaLCLaa auaa ÇmgmamuLa moo|uao. eoaaaa|CoCa LmCaaao
CoaaLLccaaao.

Çmaa aoeaaao|a noouaa. 2000-u _em CoLCcuL|o o|o maa|a
ouLeaao macCLmma. 27-u Caa| Cce|c L|| (Davi d Bi r i ) caa|m aa
uaømaeo o|o moo|uao Coama Caaamaaao. Ça. ÇaCaam
Çe±.Laae|a _auLu cag ÇoCao noeaaam m±e Coaae|cca.
Çmao ouLeu mcma ÇmLaamaaø ue| Cmaaaaøo. ÇaCaam
_a|aoo|aauaa ouLeu. Cumøaaaa maauaa aoa|oaae|o macCLmma.
ÇoCao|a aaeoaama|amca Çaema. maaaaeo Le|a|o
=mLc±mma Laooaa|aa aaeoa omea. aua oa aaa aaeoa
omeaaa aLLaaa|aao acmaCaaamaa.

cLL±au aoeau moaaaa CLaa|ma cag ca|aLaaaa. _LCLaaaa
ÇoCao|a ca|aaaco|a aaoeaaa Çmma. c|ao oCaaa. _ao|ao
aaaeaaao naCao|aa. _o _aoa uøa|aø om e|o|c Coaaaa.

Ça u|aLCL|a L|aoaaaø e|aa|cme|cca. ae|a aaaaa c|ao oCaaa.
_o _aoa uøa|aøo gaµeaa CµmoCou maaaa moo|uao
e|muLe|oao. cmCaaCe L|aoaaao uo|ma L|aama|au _a. c|ao
oCaaa _aCa emuLcoaa|o m|ooau e|L|au mcaøu cag
m|aaaaeaao. _emaø ca|aLLa Ca|e|aa. noCo e|cuacCcau cag
eµ|um|aa m|amaaao.

c|ao oCaaa uøa|aøo gaµeamø. ÇoCao|a aaeoaam LaaaaLL
_o|aaa. oCaaa uøa|aøo gaµmaaa. Ceo|Ca aoeau Ce±aaa.

mam|. ømau |LCLaacca 16 CoLcuLa. 200686 c|ao oCaaa mcaa|a qaaa macau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

aagea aoLa|aaa naa|Caaau Laaaa|mmaaqu _±LLaca|o c|ao
oCaaa. cLCLaaCu _ao|aoeaa|aaa. L|aauaaeamø maL. _eaa
_ao|ao cLL± Çmmaa caLaa. om e|a|o e|oaa|e|coau. _ea
ÇoCao|a oaq L|aoaa aaae. _a|a±amaøL CLaaCLaaea. µamaaa
Cooa|aaa|o m|aaaaaCaaecao CLae|. maeou cag
_uaaaoLLmaa|e|mea. _eaa ÇaoLaa Çmmaa. CL|a _oe|o -
u|aLCL|a _oe|o qa _ao|ao LaLaLaL cmLmaaeamaaa. _ea
ac±a a|ccuaaa. _o _aoa uøa|aøo gaµea caLa.

_aamou aaaao|a maua|LaL _maama|maauaaL CLgea. _aa
_±LLacaaa aeaCa ÇoCao|a L|aauaaa|e|mea caa|m _eaa aae.
_oaLL|oaauo Lo|aaaa m|aae|o CaaooCeemu. _aao. _aamaø
_mao ouLeu necaaa|a Laa|LL. Laooaa o|aa|aaa|o
_µ|aam±aaaCaam uaCLmu aamaaa|LCLaaau neau.

c|ao oCaaa. _o _aoaeaø emaa aaa a|ccu|c±mma a|aaa|o.
ocmCuaaa CµmoCou uaamu _maL L|aama|aaa|o m|amma
øe|mae|ccaaao. cmCaaCe. _aaaø e|eeLL|aa. 'mamLL±' _gua|
CLmgaaaa _ea _maa 'aaaaaaaa|aa'aa CumCaae±mmaaa. _aCe.
maaaaaCe aøma LaaaaLL cmLamao CoaaLLc±mmaa. mag
_aeao CLao maaa aaeo Laca|aa. aae aageL Laca|aa.
Cuaoac noeL L||e|a o|mLLa aaeo _a|aa|ao uøa|aao øµma
aaeo aaaa. c|ao oCaaa _aCa ema Coamaaa.

Çmaa|aemaø. mao|o a|acaaa om aoo±. caa|mma cLL±L Lmma
emaa cag _aaaoo| CoaaCeooau Cmau|oao. om ao. oCa om ao.
_eeoeaaa. o|aaa _eaa aao±a|o ema e|mmaa. maaa|o
Lc±maøCua caaCea. _aao. aaaøao _auLuaa|e|ccaaa.
aaeoaama|aa amaaLL aaaaaaø _aaauaa. _aCe CLaauaaaaa
Çmmaa.

m|amaLCLa agLLaCaa± aac±aaaao. oCaagaø ca|aaa
Caaou|ccaaao. amLLaao um| ema. _eaaa amaa m|gaa mamo|
Coaaaaao. _aao. aaeoaama|aa aaaaau _mCa Cmmaa
e|ce|oao. Ça. moo|uao|a CaaLaaa u|aeu a|om|e|cca. eauaaa
Cmmaaøo aeaaL jc±. Caaaoe|o m|amL±Ca Loaoa
a±aaaCaae±mmaaaao.

'maa euL Coaa eae|oao, _aaL e|aaaaCe emCaa' cag
ae|aaeuaaL CLo| aaacco CLmgaCaaecaa c|ao oCaaa.

_eaa emaaa|a neauaaa Cmaaau. _aL e|aaLLCaooau Çoao.
_o _aoa uøa| eoaau aaaamaøo Coamauaaaaaa, mau m|aaaaao
cLCLaa Ceemuaaaqu uøa|aa DZaae|cm. mua Caeaoaaaaa
ac±e|coau cag Coaooauo Coaoqeaaaa! CµmoCou mmauaaa.
ÇoCao|a acmLLac±oaaa Çmaa|ma caLaa. aaaamaøL
L|aaeLLamaaaaaaa _ea _ma mamo|aa CumCaaecaa.

c|ao oCaaa caa|m om ua|aa. auaa La|aama m|u|caao mcaa|a.
_ma qaaa macaaaaøL Laaaaeoaaoaa ema|mmaeaao|a cee|aaa.
Cuaaau _a|aaa Çmgg. Laaaeaaoaaoaa CLaauaao|a cee|aaa
a|ccaacc cmLaaamaaa|au CLa.

oCaaa ema a|muLueaa _aaea. _maL La|aama ÇmLa m|u|caao
eaa. _aCa cma e|L|amu mcaae|oao caLaaaa neau.
aaeoaao u|aa a|mauaaao CoaoLcm. om cguLæca a|cCc
eam±aaaL±aaa LaaaaaCaaecaaao.

_aao. _ea a|muL|a ugaeCu CµmoCou Lmm|aCaaooa
Caacaa|e|cca. _±Lcc Lo|aoaa aao|auaaa æ±L CLo|aaaao.
moo|uao. La|auaa _o _aoa uøa| eoaaaaa CeemCuaCm
aoaaLLmaaeamaaaCe. c|ao oCaaa _aø ema CLaaaa caLa|o.
_eaamaø Çaecaea amaCa Çoao. _a|aa oaa|aøu Laa|aaLLcc
eaaaaa|amaøu. aaou aaouaa mcma emu aaaaa|a _maa
L|uaeu. _maa aeaa|o m|aµoau caLa CLaoo øµo
CuaouacmaCaae±mmaa.

moo|uao. cmaa aaoaa mao|o nmccLCLaa|maaao _ooa cmaa
a|aauaa|o Løma. aaeaaLCLaa|maaao caLaaaa Caoe|. La|o
cLCLaa a|acaøu cag noaCu ae Çauaaauo
LaaaaaCaae±mmaCLaaaaa. _a mcmaa..

mao na|aa aaaaCo Lm|aaaaao.

cLL±au moo|uao aaaaaaaa CLaa|maaao caa|m ca|aLaaLL|o.
aaaaCo mma|aCaaecao. Coaaaaa acmLLmaa m±au cag m|aaaa
CµmoCou maa aaaao. _aa|mma moo|u ø±a|mLLao|aua. omgu
ca|aLaaae|auaaa aaaøaaoa Caacaa|e|ccaaao. amao Lmmaa.
aLLmaaao Laama Coag Lmm|aCaaeca. aaeao DZaa
nacaaLLcm. emao _aaaau øamaacLLcca.
aLL|Caa±aeaaaoL L|±aa Çmaa. amaaa _gaaaaao. o|oa
aaaaLLaaa|aao accaaao.

aee|auaøu Cmaaaaøo cooau mcmaa. _aa mao CLamaaaa.
aoea Cuau øµmaa Ca|au. moo|uao aua aoeaaaa caa|mma
Caacaøeaaao cag _aaemu Caao|aaaCaae±maøuCLaa. aaaao
_aaa _auL|aaaeaaCaam ucmuooauo. _ag ÇaeaøooaaCe
gmgaaeaaaa moo|uaao aaau CoaccoCoacca aaoCam|aa
qcaeaaaaao. _LLmu mcmaaaaa. CuCo Coaaa aaeLL
Çaa|aaa|ao.

Çaaaa mcmaCLaau. aaeoaao aamu _aCa eae|oao caLaa
aea|aa Ceemu. cooau m±ma maaCu uaaaju|aaaa
aaco|ao|aaCLaaaaa. mao CLaoo ee± ema m|ama. La|Cam
m|u|caao L|aaaa uaaaCac±o oLLaø om e|oaaae mcmaa.

Caaa|aae|cca moo|u noau. _am|aCe aauaa|aa. ugmao aaaoCa
aua ca|aLaLL La|eCoaau e|auaaa aecaL CLae|aø cmLam
Coaaaaao. ÇaCa Cumøa aaaa|o om CLae|. _aCa aaoae|o om
CLae|.

Caaaaa _aamaa|au. mouua _o aaa caa|m Laa|aeCc eaaaa
o|gea omegu _eaa amaaau. ÇoCao aageaa|amaøu Laooaa
CLaaao|amaøu Çaca|o macCLmm om o|g aLLaaa|o oeaca|a
øgaCa CLaa uac±aCaaeme|c. o|gea Lo|aaa|L CLaaaa.

Çaeu. moo|uao|a _aa|aaaa _a|aLLmaa|aa. Laooaa|o
ucmuoo. noa|o noo ocmCuaaa moo|u omaaa|aaaau.
CeøeCcµo Coaa ouLeu _a.

Çaa Caacaoo|aaaaaaa. oaaaae aecaL CLae|aaaa Caacaa|a
_ma '_o _aoa Çe±.Laa'. om uaCLmu aoea aaaoa|a
CaacaaLLoo| _aa. caa|mmaaaa moo|uamaøa amao
a|acaaaCea Ca|ae|oao. CLae|Caaøu amaCo Lmmaa. aee|o
Lcc _aaaa ÇoCao|aa aaeoaaaoau _±aaaaao. aaaa|a aaaa|
_±aaaaao. Lac±oao|o CLcCaao m|aLL|L Lmmaeaaa aaa|a aaa|
eo|aaaao. aaa aacao. aoe| m|aoaaao. emao caaau _eaao
e|cmaeaae|oao. CLaa|m eµ|a|Coooau. maa|aa La|aaaCaaeCc
CLaaaaao.

Çaaaaaøu. moo|uao aaLL|o ǵLLao _umam u|a _a|auaa
Çmmaa. Çe±.Laa Caacaa|a mao _g a|aaao|CoCa. auaa
_gLaaama CLaa ÇoCao|a aaeoaama|aa acmaCaaam|mmaaaao.
Çeaao ae|a. auaa 2.700 CLa mcaaaæc m±aaa _oeaøa
amauaaaa aaaaLLccaa. ea|Caaøu aaaa aamaca gmgaaeaaaa
moo|uao e|mmaa|cma aaco|aao. oaeCao u±aa aau o|aaaaaca
oo|LaLL|aa.

_aCcaLa 12-u Caa| Çaem ÇoCao|a CLaooaa. o|e|o|aa naca|o
auooa mamaøo Lømaaaao. _eaaao _acaaou aemCaaec
Laooaa _aaa|± aaeoaao. nca±aaaa aaa Coaa o|ama|o
aoo|aaaao. Çmao ouLeu. Cumøa aaaa|o oLLaøa aaeoaao caa|m
CLamca. CLamaCLaaa|aCaae±mma moo|u Çaomaao o|omaø.
u|øma oo|LaLau CegLaLau necaaa|a. _eaao. aaeo
m|aoaaaaøo Løma _aCa Le|a|o Çmma ÇoCao|aa aaeoaao
_aaaa CLaaau acmaCaaag. L|eaaaoa aaaaCo aaa| ema
ea|a|o eo| cm|maaaao.

amCoaoaa. _maL Laau LcCumaaaCaae±mma om Çaaao| ±.e|.
øme|aa. Çmaa aaco|aaL LcCumaa oo|LaLL|e|c. ocmCuaaa
aaøoaaemu. Laooaa _CaL|aaaao oµ|aaaacc.
e|maac±aCaaem. aoaa|o øa|aaaa. m|aoau acmaacaaauo
CLaae|mu _Laau Ca|aeaCe. ÇoCao _aa. Laooaa _aaa|±
_co| L|au Cumøa aaa umgu aaoa Løa|ao|o. e|uaaa aaaøao
mcaa m±e Coaaa.

Çmaa aCoLaaao mcmaCaae±mma aaoaa|o. ÇoCao|o CLaaaCaaao
emaa. emcu 2001. L|Lae| uaau.

Caaµ|oaoa aco|a aaoea =o»a Laaa. LaµCLmm uaao aaoea.
cLL±au _ea aaoaua|oaa _co|aaa _auau cag noau
ca|aLaaaaaCaae±maa. omgu muLm±aaaL± o|øa aco|a|a
CecLaoaaa m|gaaLLcc c|ao oCaaa _Cuaauaa eaaøao
e|aa|aaoaa|o Cemm| CLmg L|aaua _aaa.

cooau. _ea _o _aoa uøa|aøo Løma mcaa|a _ao|ao macaaa|a
e|aoe. aaaao|a CaeaaCa _eaaaa caLa CLao. a|ccu|cm
L|aoaau CoaaLLcca _LCLaa. aaaao ǵma au oaoua
Caeaoaaaa uemu accCeemCuamao. CµmoCoaaa _eaao
m|amaauaaa aaao nacau _aa|aCaaoo CeemCuamao. c|ao
oCaaaa _co|a|o _uaaa|aao ucmCu m±au cag L|aoaau
CoaaLLc±mmaa.

oCaagu u|aa Cao|eaao Coaoo|a|mmaaa. 'caaø aaa uau
_gaaLaao cau|oao. ÇoCao uaamaaaa ucmCu maa øao
CaamLCLa. CLaaamCea.''

CLaaaa? L|aauaaa|e|ccaa.

Cu uaau 7-u Caa| om ouLeu mcmaa. mcmaCaae±mma
ouLeaamaCaooau. o|aauaaCaam ouLeu.

Laooaa _aaa|± CLagLL|o Çmma aaoa Løa|a|a aco coaoaøo
'omCaa|a|' caCmam aLLo emaCaae±mmaa. _maa aLLao
ÇoCao|aa acmLac _a|aa|ao. amm| eaoaao Coaaaa CLaccaaao.
caaouaa _aaaamu Ce±ummaamu _a|o|mma aeCcmaaLLcca.
_ae _aaaau. 'Popul ar Fr ont f or t he Li ber at i on of Pal est i ne -
Gener al Command (PFLP - GC)' caa|m _auLL|a aaoeaaa _oua
µ|L|o caLe|a _ac|a CL|o. aaoa aammaaaaø
emaCaae±mma _aaaao. _emm|a Cuaaa ua|LL Laa u|oo|aa
_Cu|aa caoaao cag. ua|LL|cc _a|aa|ao Ca|e|aaaaao.

aaoa aammaaaaøo omgaaoo| oaaøLLmuaa aco Løa|a|o aLLao
m|gaa|. Lcøao mou _emam cmaao Coag Laooaa _aaa|±
_a|aa|ao|cu CoaLL|aa. naaae ÇmmaaaaL Loaaae _a|aa|ao
Ca|e|aaaaao.

u|aeu Ceo|LLacaaao CoaoqeCaamao. aaoa _aa.La. ÇoCaqaø
ca|aaaCaam mmmo aaaaaaø _aaau CoaaCaae±maa|maa caLCa
Çaa CLamo.

Çaa Laooaa|aaaCoæc muLuaccaaao. _aa.La. caamaø
Laooaa _aaa|±a|a aaoeaaa|. Cumøa aaa maaaaaoau
aaoaaeau _oa Caacaa|aaCaa. _am|o|mmCa aua CLaaao|
maaaaa aµmm| aeaae|ccaa caLaaaa. Laooaa|aaao|a
L|aaaauaa ømmooacm. _aao. Çma e|oaaa|o ÇoCao|a acmLac
_a|aa|ao Coaaa aaeo. mmm|qu Ceg uaa||aaa _ooea Çmaa|ma?

ÇoCao Ceg caaea oa|aa|ccu acma|maa caa? aamaøu _LCLaa
L|ae|oao.

mam|. ømau |LCLaacca 18 CoLcuLa. 2006
87 aaauaaa cag aauaauaa|e|cca

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Laooaa _CaL|aaao|a oCa _ao|ao L|aa|m|a|aaa. aaoa _aa.Laaa
ÇoCao cmgaCaaecamaaa _ao|ao aaaeaaao e|oaa _eo|aCu
Çoao. maCL LaaaaaCLao. _aa.Laau o|. _eaa Çaaamu o|...
uaaaa maaeaa aaau CumCaaeca|oao caLa oag. Çaecaea.
ouao CLaam Çaaaaamca CLoaeaaaaa mcaa|. Çacaaao.
aamaao|a oLLmaaao CoaaCaaoea caLa oaaa|au|ooaa e|oau.
ncaaama CLaeamø. cCagu qa ncaL±aaaaø oaaeaaæ±a oCa
mLa. _aa.La. Çaaaoaaa _emca qoCoa oLLmau CoaaCaaem.
Laooaa _aaa|±a|a aaoauLCLagLCLmg. Cumøa aaaaaau
aaoaaeau m|aea|aa _gua| _o|aaaaaCo ae|a. neaua|CoCa
Laooaa caa|m aa| macac nmeaaa|a ama|m ceeCuooau.
ÇoCaqaø cmaa aaoaa|qu Çmmaa|oao.

_aa.Laa|a aama|a Laooaa L|aacaCua. _eaa aaoaua|o
macCLmm _co|Caa. Laooaa uaao uaa|a|o CL|a cmoo| caaau
necaaae|oao. Çaem maaaao|a _co| _a|aaau aaeou|mLLa.
Laooaa e|maao caa|m mecaa Çoaøaø. cma eaaa|qu eq
CoaaaLCLaea|oao caCm. _eaao ama|aaaao.

moo|u Çaaae|a Çma _L|LL|aaaaaa. ÇoCao _aa u|aa aeauaa
nmg Cmaaa|emaa. CLmuLaoaa Laooaa moo|uao _aa.Laaaaaaa
aua aaoeaaa cmgaCaae±mmaaaao camCLaau. _eaamaøu
qCaoao eaa _eaua _a|mLa| ÇmaaCe Coaaa caLaaaa.
ÇoCao noea aama|a aauaau. Çamaaa. caaouaa a|aaua
aaoeaao. oma Coeaaao. CLaa umaaeuaa caacaao. Loo|
_o||aaao. e|aaLa|ao _a|a aaLL|o aao|auaa. e|oa|LLa Ca|aauo
e|oa|aa. aaeo Coa|aa. u|aLCL|a _m|aaaCa aaa|aaa Cuaoac.

ÇoCao noea aama|a m±e caaCeamao. _aa.La ua
_aLamaøu _a|mLa|aaa. _aCe. _eaaa øm|aeaaa aaaøao
Caacaa|aaqu CL|a Laa|LLao Çmaaaa. Çagu L|auL±
CoaoqeCaamao. _aa.La. Laooaa|a uaaauaeaa Çmma
aaoCuooau uaoCam|e|cca, _emu om oaaaae _ao|aoeaa|aaa,
_aCe. _aa caae|auaa mce±aaa Ceemuaaaqu cmaaa
aaaaCeecau!

ÇamøL L|møaaa. _aaa acaao e|eaaaaao|o _aa.Laaa
ouLmaLLmaa m±e Coaaa ÇoCao _aa.

aaoa aammaaaaø _mCa. L|±aaLLcc _aaa aLLo e|eaaau. om
Laau ømL|±aaaCaae±maa. _Ca CLaam CeCmam ouLemu
nca±aaa _aaCam|aa.

µae|. 2002-u _em. =aaa|o|mma aao|auaa Laooaa aco
coaoaøo Løma om CL|a Lcaa. ÇoCao|a auaeCcaL LacL
L||eaa o|18 (Shayet et - 18. ÇoCao|a u|a maa|auaa mag
LacLL||eamo maaauaaaa Ça.) eµ|um|aa. L|Coaa|aaa. _maL
Lca|a CLaa aaaa c. (Kar i ne a|) Lca|o Çmmaeaao|o o|oa. aco|o
øa|aa aLL|aae|c. oam|aem CLa ucmu uac±aCaaecaa. LcaaL
L|Coaa|aaa|o. caaouaa mea _aaaamu Ce±umma mcacamu
_a|o Çmaaa aecaa. CLc±L CLc±aaa Cµoc±a øoo|ao.
aaaaLLaaa|ao. aaa|aaa|a aLLaaa|ao. aaaCac oamooaao cag.
_maL Lcø mmeau _aaaao _maaLLc±mmaa.

Lca|o emaeaao|o. aLL|aaeaao CLaa u|mo|a q|me|cu mcaa|a
e|oaaaea|o. Çaem e|oaaao Ca|aemaa. maoaea. =aaa|o|mma
acaa|eaLLcc _ma _aaaao _aaaau. Laooaa e|maao ÇaaaL
CLaaao|amaøaaaa CLaa|ama. Çaecaea. Çmaa acaao
mce±aaaa|o. Laooaa _aaa|± naaucc _a|aa|ao o|omaø.
Cmmaauaa CaacaL Çmaa|ma.

Lca|o aaa CoaaLLcceaao|cu|mma CLmLLcc Çma eaaømoaa|a
_±LLaca|o. ÇoCao _aa qa _m|aaa aaa|aaa. _aa oaau
Çaaaa.

'Laooaa _aaa|±. qa _a|aaajae _ao|ao _auLLaa Çmma.
Cumøaaaaaaau aaoaaeau _ememaCLaa|qu. aaa Laµa
ae|aeaa maaaa Çagu Caaaoaae|ce|oao. aLLo aLLoaa
_aaaao acaa|o Coa|aa|maaao camao. cLL±au CL|a _oe|o om
aaaaaaøa aaaaaa|aCaae±maa|maaao cagaaa _aaau. aaoa
_aa.Laa|a aaoaua|o Çaaøu om o|g _auLLaa Laooaa
_aaa|±a|a u|a maa ngLL|aaaCo. Ça|o Cma±aaao
ouLmaLLc±maa|maaao caguCLaa. _aa.La ua omCaau cmea
ae|aaa m±aaaaaa|ma.''

aaa Çma m±ae ÇoCao _aa. mao|o _Cu|aa _a|Lmaø
_gLL|aeaaa. aaaeu. qoCoa oLLmaaaa _aa.La uga|maa cag.
_Cu|aa _a|La eaaao mao|o Coaooaeaa CeemCuaLaaaa.

cmCaaCe. CoLCcuLa 11. 2001 _ag noa eaaaa auaa
acccaao uau. CLecaa aagea aaoauaau uau. ooaua
L|aCoca|a _o Caaaaa Çaaaaa|aa m|aµaa|a aaaøao|o.
m|aoøaoma CLaa|mmaa _Cu|aaa. ae|aeaaaaaø ca|aaa.
noaoae|a aaaaaa _auL|aaaeaa. _Laa uau =aaa uau aeau
øe|aa|mmaa. 'Çooau|aa ae|aeaau' caa|m L|aCaaaaaa nmeaaa|.
cooae|auaa ae|aeaao Coaoamaøu eqaaccaauaa. om ua
_acaaoaaao Coaaa. _ao|ao _ccu _ca Caacaa|a|mmaa.

_aCe. aaa mcL macaa ÇoCao e|oaaa|o ucmu e|cmaCaamaa.
_Cu|aa _a|La Lo aaaaaa Çoao. nca±aaa ÇoCao|a amaaaa
aau _Cuaa|LLaaa _m|e|aaaa. Laooaa|o Çooau|aa ae|aeaa|aao
omaa|Ca _aCeemu. oLLmau umLLmeaa _gua|aa m±aaa cag
Coaaaaa.

mao mao eaa uaooaaLmm maaao CLaaao|aaa. uaooaaLmm Çmmao
_ao|ao aaoeaaa eme|aaLLcmaCaae±mma aaoa _aa.La. _maa
aeu maCo 'Çooau|aa ae|aeaa|'ao|a aaoea _a|LCLaaaa!

om Lmu. _o _aoa Çe±.Laa ømL|±aaaCaae±maa. ugLmu.
Laooaa CLaaao| Çaaaaaao Coamaeaao. mm eoo|o ÇoCaqaø
ca|aaa aaaøaoaaoau Caacaøeamø. ÇaCe ÇaCaam CaacaaL
Loo|aaa|LCLaaa.

uaao uaau 27-u Caa| Cmaaaa caa|m Çcaa|o. 'Laaa' caa|m qcco|a
LoCeo|a|o. auaa 260 CLa æ± e|mma oaLL|cmaCaae±mmaaaao.
Passover e|mma cag _amøL CLaa. _ag. om aa e|mmam a|au.
uao ocaøaCoam aoma Caaecaccaao mcaøu.

_LL±Caam e|mmaaæccaaaøo om ouao CLaaao|. ncuCLaøu
Ce±øemaaoa ac±aCaaem CLaa Ce±aao Coaa. aagu Çmma.
_aa|mmaeaamo mLLa CLaaau Caaamaa.

Çaa om 'o|mma' Caacaauaaa ama|a _aaaaL CLaaao| Çaaaaamu
au Laøaø. _aaaaCa øem Ce±aaa Caacaa|e|c. _ma _em
cLao uaau mmeau. ÇoCao|o caaouaa Ce±o ouLeaao
_aaCam|a. a|ao|. øammaa LaaL CLaaea Lo|aaaaaao. caø
Laaaaaqu Lmm| c|maCaae±mmaa. _aaa acccaao a|æa a|æCaag
aaaaaLLcca. Loo|L CLmmaao aaeaaa CaamaaLLcca.
øµmaaao. CLeao. _eao. ma|Caaa cag CegLmaa|L LaaaaCe
Çoao. a|acaa oeCeam omaaLLaa|qu. CLaaao|ao aaaøao m|aµaaa
aemCea|oao.

Çaa e|aoe. cLao|o ucmu ÇoCao|o Cuaaau 180 o|e|o|aaao
CaaooLLccaaao.

c|ao oCaaa Caao|aaaa. amauaaa mce±aaa mouaaa Çaaaa
acmLLmaa m±au cag aauaa|aa. Cumøa aaaL Løa|a|o mm
Ceaaa|o. aage mce±aaa _auLuaa naaae|ccaa.

Oper at i on Def ensi ve Shi el d cag CLa|cLLcc Çma aage mce±aaa.
Laaa qcco ouLeu mcma m±ma ÇmLaa mamaea ue| Cmaaa|o
_auLuaaa. CaoCuaøu. nca±aaa _eoa m|aoL L|aacau
CoaaLLcm. ÇmLaaa|au |oae aaeo Laca|aa. Cumøa aaaa|o
Caaem øe|aaLLccaa.

Laooaa o|aa|aaa|o. Çaaaa CL|a Lac Cumøa aaaa|o Çamø
maL øe|aaLLcca|oao. 1967-u _em macCLmm _gmao
aaaaa|aCLaa æc. Çma cee|aaa Çoao. ocmCuaaa Laooaa
_CaL|aaaaoau oµ|aaaacmu Ceaaaca aaa aaeoaamu. aae
aageL LacL L||e|amu _aCa æ± mmgaaa|cm m|amaaao.

maaaaa. c|ao oCaaa. 'Cmoc'(Knesset - ÇoCao Laaamuamu)
_eoaa æccu oaama æc±. Cumøa aaaa|o øe|aaLLc±maøu
Lacamaøa aau _o|aaoo accaoao øm|aa qa naaaamm|aaa.

1. Çooau|aa ae|aeaa|amaø. _acaaou amu _aaaa maaaaaoau
a|aauaaaoau. mmgaaa|c Ceemu.

2. m±maeaa ae|aeaa|aaoa aaa CoaaCeemu. ae|aaa m±aauo
CLaaao. acmaCaaoooau.

8. ae|aeaa|amaøL Le nae|. _aa nae|. aaøu|c nae|ao
CoaCeamu ae|aeaa|aoaaCe amaLLcm. aaa CoaaLLc Ceemu.

4. ae|aeaa|ao|a _aaa a|caøaaoa aemL|±aa oµ|aa Ceemu.
_aaaao _aaaau Lm|mao CoaaLLc Ceemu.

6. CLaauaamaø cmaL Laa|LLu Çooauo. Çma mce±aaaao
CumCaaooLLc Ceemu.

CLaauaamaø Laa|LL æcaa cag CoaooLLccaqu. ocmCuaaa
Laooaa _CaL|aaaaoaCu ÇoCao|a _aa. ae|aeaa|ao Lc±ao|oaaa
Coaaa|mmaa caLaaau aeaaa|o Caaoo Ceemu.

CLaoCou. Cµa|a. mLoo. auooa. Çma maaø maaaaoaaa
ÇoCao|aL Laca|a mao Çoaaaa Çmmaa. CoLaaa. Cµ|aCaa
maaaaao caa aaaeaa|aaCoa. _eaao ae|aaa|mmaaaao.
(Cµ|aCaae|o Çooau|a µ|aaa CLaaao| Çaaaaa|amaøL Louaa
Ceaao nem.)

cooau aaaa. cooamu aaaa. aaauaaa cag aauaauaa|e|cca.
nomacm aaau. ÇoCao|aa aaLL|o Ça 'ae|aeaa oµ|LL' cag
ucmCu CoaooLLcca. Laooaa|aaaaoL CLagaaeaa Ça. ÇaCaam
aama|aL CLaa.

_aa.La _LCLaa auooae|oaaa Çmmaaa. aaaao Çaameaa
_aua|aaaaa øao CaamaaL Laaaaaa. ÇoCao|a aageaa|a
neauaaa Cmaaau. aaaaa aaaCoaeaaaa caLa _emaøa
Ca|au. _emaø mag eµ|ao Çmmaa. oag. Ceo| macmaøL
CLaae|mea. _ooa _aCaCa Çmma aaau Coaea. mamaea. aaau
Coaa uemu aaaaCaam CLaaao|aaa Ceo|LLmaaauo. _aua|
mce±aaaa|a Caacaoo|aaaa aaaaa aaa Coaa _gua|LLa!

Ceo|macmaøL CLaae|mea oagu L|auaauaa aa|au Çoao. ae|a.
om CLaaao| Çaaaa aaoea _LL± Ceo|mac±o aaa|a|mma
CLaaaccaaa mcaaeau oagu La|a e|oauoo. _aa.LaCa aa
eaµe|a CLmuLøa|aa _LL±a aµ|aaeaaaa. qoCoa oLLmaaaaø
maL. o||aae|qu CoLaaa|qu aa|o|aae|quaaa. _ea
La|mo|maauao mcaa|aCaaem. Laooaa CLaaaccaaa maCamaao
CoagCaae±mmaaa.

auooae|CoCa aaa|a|mma. CLaaao|amaø _aaeaa _emu aLLaaa|
cma|a|mmaao. ocmCuaaa Laooaa|aaamu _ea ua Caae±mma
aoLLaao ummae|cm. _aa.Laaa mm uaaaca _a|aa
maemeaaao.

Çma Çaeacau Coaaauo. L|aoaaaa _ao|ao |a|a|CoCa _gøea.
_aaea aaa Coaa emaao. maem L|±aaauo ouua|LLa caa|m
m±ae cmaaao uaao cmLaaaoa caLa omCaaCu camaqu.
Çga|eaa. CumCaaec nga|aa umaa om Cmaauaaa _ao|ao
aaoeaaa _acaaou aaeLLcoau.

mag eµ|ao. _aa.La Caao|aaaa. _ea Caao|aaa CaacaøuCLaCa.
Ceo|Ca ÇoCao|a aageaa|aa ema øe|a _auL|aa|mmaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 22 CoLcuLa. 200688 Laooaa|a amaa aaoa _aa.La

m|oCuooau aaau - La. aaaea

aaoa _aa.Laaa. 'Laooaa|a amaa' cag aaaaauo Coaoom±au.
Laooaa e|maaoaaaa _ea cmaa mamo|ao. Lcc o|auaao.
CoaaCaaec ouaoaao. e|cmaCaamaa ouLeaao. Camo|a æaaa±a
ameaao. CeøeCcmma Caaoac±a neaoo| uauaa aaco|ao
cooau. aeaø eµaa|ooaaae. _aao muaøa Ca|ma 'Caoaamaa'
L±uaaca. _aa.Laaa oLL|cm±aaa.

ÇamøL Lo ggaauaa aaaeaao nem. mao|o aama|aaL CLao.
_aa.La. qa _o|uaoeaa| _oo. _ea _aaLCLaaao|. eaaaa
aaoaa|oaaa. _ea CLoaeaaaaaao|o _aaam aac±aaa. Çaecaea.
aama| Lae|ao ca|qu _uamaeaooa. aama|au _acma a|aaa|oæc
eaaaoa aoeaaamaø m|eaaeu Ca±. meaao| aaaa|aa CLaaaCa
ae|a. Ccoo|a|o Caa±Camm|. u|ccaa oaLL|cc aeLeaao|o. _ea
aomaCaaooe|oao. mamaeau u|a maa|auaaauaa aaaeu.
aama|a|a eaµaaa om a|mma Laaauaa Çmmaa. mooa Cacca
caeaaaqu. mmaøa Ca|e|aae|cmaaaa. _ea au ecmaCa
Coaoeaa. _aa.Laa|a eaµaaa. aao|aaaoaoaaa. _eaa Lo
mce±aaaao øm|aa. Çageaa o|aaa. _aaajaeuaa aaeoao
a|acaaa.

Çaaaa e|aa|aaoaao Çmmaaqu. _emu Caoaamaaaaa. Çagu
L|maaaa. caCma ommao L|maaLCLaa|m. om Caoaa|a amaa.

Çma oLLm ÇaCa CoaaLLmeamø. om aaaeu nem.
Çaecaa|auaea _em L|mmaL|møaaa Laooaa L|aoaa. om
LaLL|uaeu cmaaa. m|ama na||µLLamu. aoeaaamu. aaeLLo
ouLeaamu. aoeoa aeLeaamu a|ao| mcaaa Caacaa|a. 2001
uaao uaau. 'Laaa' qcco|o macCLmm amCaaaoa aaaøao ouLeaaaa
Caacama cmLcc aoeaaao. ÇoCao _aa mmeoo|o _CaL|aaaao
_caøeamaaa _gLL|a aageaa|a Cem|aaauaa Cecac. _LCLaa
aaaaa caaouaa _aLao|a CaaLu. _aa e|L|a e|aoeao
ÇaeCaooau. Çamøma noa o|aa|aaa|o. CeCmaøCu mcma|aaaae.

_LL±Caam aCoLau mcmaCaae±mmaCLaa. Laooaa _CaL|aaao|a
oCa _ao|ao mauaa. _aa.Laa|a mce±aaaao caeCu.
Ceo|LLacaaa Çoao caLa emaauaa neau.

om Laau. _aua|aaaaa Caacama øao CaamaaaCaaeCcaaa
Çmmaaa. ugLaau. ÇoCao|aL Lacamaø ca|aaa
uoqaac±aCaae±mma Laooaa e|maao Çaaaaamaøu auuaoaa
nae|aao. _ea CoaaCaaeCc Çmmaaa. Ça. _aaemaøCu Ca|au
camCLaau. Caacama _ea aua CLaaao| Çaaa _aae m|ao øm|aa.
ugLLa Ca|e|aa emaa. CLammaauCoCa Çmmaemaa. _ea
Ceo|LLacaaaCe. ÇoCaqaø ca|aaa Cma± aaaaaaa aaoauaaaa|
mcaaoaCu cagaaa _aLoau Cacca. _aa.La. _amøL La|o
Coaooauo Caacama Cuoau aaaa emaamø. oCa om aaaeuaaa.

omCeao _aua|L CLoaaao mou caaea mooa mcaa
eaaLL|maøuaaao. _aa ca CamaaaCaaooCeemu caLaaaa
_a.

mooa mcaa Ceemu caLaaaa. _eaa Cmaaau caLa|o coooe
omCaamu Çoao. _aao. _amaaa eµ| Çaaaa cag Cao|eaa.
aauaauaa _eaao om Laaaaaa CaamCamaa m±aauo CLaaa
aaa|mocu.

Çooae|ccao qoCoa oLLmaLL± _aua|aø _aae Ca|e|aae|cm.
Laooaa _aaa|±a|a aaoeaaaL CLagLCLmg. Cumøa aaaaaau
aaoaaeau om Laau _emCaaem. ÇaCaam Laau. CLaaao|
Çaaaaamaø nae| Coaa cLL± m±au?

_ea. CLaaao| Çaaaaamaø _aaeaao CoaoLccaa cag.
ÇoCaoaaCa ømmu oac±aa cag Cacaoau.

om ouLeu mcmaa. _aaaa cooaemamau CeccCeo|oouaaa|aa.
_em 2002. _ma _ema Caacaaaa|o|mmCa. _aa.Laa|a '_o
.Laaa'eu. _o .Laaae|a amCaaaoL LacL L||eaa '_o _aoa
uaaacao L||Cam'u u|aaae|auaa _aaa aaaøaoao|o =mLca
Caacaa|a. aea|aaeu. ouaCoa. Çaa _auLLaCoa _oo.
_aa.Laa|a Cma±a acmLLac±a aµ Çaaøu CLaaao| Çaaaaao.

ouao. Çooau|a µ|aaa CLaam Çaaaaao|a aaaøaoaaoa aac±qu.
_o .Laaae|a aaaøaoao u|aa ae|auaaae, amuLaa|LLaao
cmLmaaeooae. Çamø. o|aa|aaa|o gmgaaeaaaa naaaeaao
nem. Çma _auLLao|a aaaøao|o a|ao|. øammaa Laa|mLa
ÇoCao|a Çoaøaoaea maouaa|aCaae±mmaa. ocmCuaaa Laooagu
e|aLLca Laaaa ouLeu _a.

cCaa|o. _aa.La _aua|. _aua| cag CLo _auL|aa|mmaa|o omCm
muL|aaa ǵma CLaa|mmaaa. Laooaa|aaao. _aao _o.Laaa
Çaaaaaeaao. u|aeu Ceo|LLacaaa. ÇoCao|a aageaa|aaaa aec
Çcaa|Coooau aeuou Coaa _auL|aaaaL Laaaaau _aa.La.
uemu aaaaaaøa aaaaaa|e|ccaa caCm CLo _auL|aaaaao.

_aa.La Çaaa ugaa _m|aaa Ceo|a|ce|oao. _Caouau. '_uau.
maa uemu aLLaaa| cma|e|cCca' cagu Coaooe|oao.

Ça oaeCao _aaa|o u|aLCL|a øµLLaaa e|aoe|aaa. _aa.Laa|a
m|aoLLam caa caLa. u|aLCL|a Caoe|aøm|aaa Çmmaa.

Çmaa øµLLaaaø Çagu eq Coaaøue|auaa. _aeaa _aa.Laaa
u|aa amauaaa e|u|o|aa ema ouao umgu Çooau|a µ|aaa CLaam
Laooaa e|maao Çaaaaao. 2002-u _e±a Caacaaaa|o|mmCa.
_aa.Laaa eaaoaeL Laµ _auL|aaa. _eaaaa uco|
CaamaaLCLaa|maa caCm ouao ommam Coaaaa.

ÇLCLaau ugaCaa. _Cuaa|aCaa _aa.La La|o cau Coaooe|oao.
om e|oaaa|o _ea Cao|eaaaaaa Çmma|maa|maa. Cma±aaaa aaCa
aLLaaa| cma| aaau L|ea|oao. _Caouau. _CaL|aaao|a
_acamo oamaa|e|cc aLLaaa|aa. caa Coaaaqu aaaao Çmaa|
aeaa m±aLCLaea|oao caLaao. CLaaao|amaø ca|aaa cau
Coaaauo Çmmae|mea. m±ma _oeaø _eaamaø nae| CoaaL
LaaLLa. m±aaaCLaa. CLoauo Çmmae|mea.

ÇCaooau _ao|ao|o u|aeu oaaaaeuaa e|oaaaoaaa caLaa
e|oaaa Caaea|oao. _aao. aama|aL CLaaaccu caa|m La|auaa
neae|o. Çma _ao|ao eaoaa aoaøuCLaaaaa. µae|LLa|o o|auu
cmLma|ma.

ÇLL±aaaCaam øµLLu u|aa L|aae|aca. _aa.La noaema
aaoaa|oaaa. auooa mamaøo ÇoCao|a aageu Lømaa. _LCLaau
_aa.La. 'CLooau eamaao' cagaaa Coaaaaa. _aao. _eaa
uao|aaaø Ceo|Ca. ÇoCao|a aageaa|amca aLLaaa| aaau
L|maCaae±mmaeaaao. _ea acmLLmaa mamo| CumCaaooe|oao
caLaaau aea|aa Ceemu.

aco CLao CLmaCamaa ema|mma ÇoCao|aL Lacamaø. auooae|o
_aa.La aaa|a|mma uao|aaaaa aaeo aaaaeaao. Cegu
Caaaaaoaaaaaa Ca|ma|maa Ceemu. u|ao aoLaa|o _eaao
uao|aaaaau maaaau eoLLmaa|e|ccaaao. _aa|mma _aaaa
_CaL|aL CLaaao|aaoau aaa Coaa _gLL|e|cm. maaao amm|.
mao|o Loaa aaeo CLaccaaao. _aa.Laa|a uao|aaaao amm|.
aa|Ca om amg aagea aaeo m|gaaLLcca.

ecace|cm _ea Ceo|Ca eam±aaaL±au. Ceo|a|o|mma
aageaa|amaøa Ca|aaaL± aamu noCo CLaam±aaaL±au
aeauaa cmLam Coaae|cm. _eaa uao|aaaøo aageu gaµmaa.

Coaaaa.

qa Çem Çmaø e|cauo. _LL±±Caam Coaaaa CLaccaaao.
_aa.Laa|a ec±o|mma _aaaa _eeaaaoau. a±aaaaoau.
aeaø eµaø CmacmLLaaaaaaoau cmaa aeaaaCaaem. aee|o
e|oaCaeCea e|cmaCaaem _aaaoo| Coaaa Caacaa|aaaao.

_aaaaaau LaaaaaCaaem _aa.La Laaaaaca ncaaama|mmaaa.
_emaø u|a Cmmaauaa oam|aem oaaaao ucmCu _mCa Çmaa.
_gua|aaLLccaa. CaaaoCLo|a CaacaLao ugaaLLcca.
Caaaoaaaco|. eaCaao| CLaam oaaaaao LaaLmaaeaaau
_gua|aa ugaae|ccaaao.

_aa.Laaao caeCu Coaam±aaa m|ao cmLcca. caCaaa
_eeaaao _eaao cmaa|maa|maaao. caa maa|auaaaaaa
amaa|maaao. ca oaaaaeu cag amaLLcca? caeCu _emaøa
Ca|aaa. qa _ama|o _ea Çmaa _gua|aaLLccaa. _ma
_amaøoCoCa Laamu Çmmaaao Ceo|Ca eaCee±a _eo|au
Çoao cag CoaooLLcca. _LL±Ca emeCaamaqu. æcCe Çaem
aage eaaamu aLLaaa| cma| emeaaao. _a|aLcou aagaca
ec±a L|m _amamaø _eaao CLaa m±au. _eeoeaaa. Cuacac
ua±aøaæcL CLaaaæcaa cag aace|a|aa|mmaaaao.

Çaaaaaa ecmoo|am caLaaao. qa _ao|ao aaoemaøa aaCee±a
u|aaaaa|o cmaa øamau Çoao. _aao. u|aaaa oaam
aeaaaCaaem oagu oaa|aa m±aaa caa|m m|aoau.

Çmao Coaaaa. o|o eaaaao m±aaa. (mag uaaaao eaa Coaaaa
mcmaa cagu o|o amaaao Çmaa|ama. aao _oe|o aoo|auaa
aaeoao a|acaae|oao.)

Coaaaaaa m±aae|cm. a|acaa e|eaaaao _aa|mmaL±Ca
aageaa|aa Cco _e|eaø _gLL|aaaao. _aa _±LLaca|o. 2002-
u _em Cu uaau 6-u Caa| ÇoCao _aa qa _m|aaa Ceo|a|cca.
_ma _m|aaaa|o. CLaaao| ÇaaaaamaøL CLaa|a m|a| nae| _o|aa.
_aa.La aaCamaaL CLacmaCaamaa _gua|a a±au oag.
o|aa|a|mLLaaaa Ca|e|aaLLcca. _aaa maaoau ÇoCao _aa
Ceo|a|cca. Ça ae|aeu. o|o maa|a _eeaao aaLLmmLLccaaa
_m|e|aaLLcca. _aao e|eaaao Ceo|a|cLLce|oao.

Ça. oaeCao _oe|o u|aLCL|a Laa|LaL necaaaaæ±a _m|aaa
cag ama|a _aL oa. _eoa _eoauaa qa _aua| oLLmaaaaøL
L|oaoaaa aµ| CLacca. _gmao aaaaa|a CLaa. aaa Coaa
Laooaa moo|uaao ÇoCao e|maao CoaaCeemu. _aa.Laa|a
Laooaa _aaa|± _auLaL mmauaaa _aaa|aa Ceemu.
Caacama _CaL|aaao|a _co|. Cumøa aaa umgu aaoae|o
macCLma aac Coaooaæcaa. La|qaø _aL oa. ÇoCao cagu
Caoaaa. _a|aaajaeuaa _aaa|aøu.

Çageaaa|qCu æc ÇoCaao. cma qa _aL Caomu
_aaa|aae|oao caLaa. m|aae|o Caaoo Ceemu. _aama
øµm|aoa|o. _eaamaø _LL±±Caam m|aLLmau Çmmaa. _aa.Laaa
om CLaaaa cag m|geeamøa aaaaoaa _aaaa mamo|aaoau
ÇoCao cmaaaCaae±mmaa. _eaa ec±o aeCcmaaLLccaaa
_m|e|aa _eeaao æc. ÇoCao|a noe _auLCL
nmeaaa|a|maaaæ±a CLao| _eeaaoaaa cagæcL CLo|aaaao.
caCaaaCea Coaoo|LLaaaaaaao. Coaa Laaaaaaao.

ÇoCao CacLaaaCe Çoao. _aa.La Caacama ecmoo|ama|oaaa
Çmmaaa Ceemu caa|m m|aoau nmeaaa. _Caouau. _ea
_amao eaa ǵma|mma uaao Cooeaaø cagu ua|LLu|aa Lcu.
uemu _emaøa a|acaaa Caacaa|aa.

mam|. ømau |LCLaacca 26 CoLcuLa. 2006

89 Caa.L| _aaa|a oauaaa|auaa _m|aaa

m|oCuooau aaau - La. aaaea

c|ao oCaagaø maL. ÇoCao|a L|aauaaa Çmma =o»a Laaaøca
aaoa _aa.Laaaø. _ao|ao |a|a|o cmLcc o|o amaa Cuaaoao. o|o
aamaao|a _aua|L CLoaeaaaaaao|o cmLcc Caaoe|. c|ao oCaaa.
_o _aoa uøa|aøo gaµma. _ao|ao macau m|aµaa|aa
_a|aaeaaa Çaecaea Çe±.Laae|a _auLu caLaaL LaaaCaau.
aaoa _aa.Laaa ÇoCao aageu ecmo o|ama|o aeaaa. ÇmaL
CLaaaccaaaø nca±aaa om oaeCao aeau _o|aaa. noa
_oe|o. ocmCuaaa moo|u omaaa|amu _a|aoo|au _aa|amu
_acma. ÇoCaqaø ca|aaa aeca _m|aaaaao Ceo|a|ca
Caacaa|aaaao. uaa|aa a|µaa|qoo _aaaa _aL Caoaamu
m|aoaua|a ae|aaaaa ae|aa. caa Coaea cag Ca|aauo
e|µ|aaaCaae±maa. _aaaaCa. o|ooama ae|aeaaaao
L|maCaae±mma caaouaa _±LLaceaa Çaaaaao. aua aeaaaa
nca±aaaL Laooaa ua øe|aa _auL|aaa.

aaauaaa cag m±eaa|e|ccL|mø. Laooaa CLaaao| Çaaaaao
aamaca accaoaaaaeu aaaa|maaauo. Cumøaaaaa|qu aaoae|qu
ema øe|ma|mma ÇoCao|aL Lacamaø ca|aaa. u|aa ae|auaaL
CLa|ca Caacaa|a. CoLCcuLa 2000_o Çe±.Laa _auLuaa e|aa±
Caacaa|. aaoa _aa.La ecmoo|ama|o aeaaLLcc a|au eaa
Cuaaau 1100 moo|uao. Cumøaaaaa|o ÇoCao|a aageaa|aaao
LmCaaao CoaaLLc±mmaaaao. 20.000_aøu CumLcCcaa. aaaøao|o
Lmaaauacma|mmaaaao.

Çmaa aaeoao caeu Ceo|Ca Ca|aauo ÇmLLamaaa. ÇoCao _aa
amu mamo|aao CumCaaeca. aaaju|aaao o|aa||aaLLc±mma Cumøa
aaa maaaao|o. æmuaaeaa oaeCaoL Laa||aaaaoaaao
_gua|aaauo ÇmLLamøa aaaaoaa _aaaa mamo|aaoau oCaaa
CumCaaecaa. øm|LLaa. aaoa _aa.La ecmoo|ama|o aeaaLLccaaa
Caacama. cmLcc aoeaaao|o ucmu (_aaea uaao. cLao 2002_u
_em aaoa accaa|o ucmu). Cuaaau qmgg CLa
CaaooLLc±mmaaaao.

ae|a. Laooaa _aaa|± cagu _co| auau. Ça| caaaoaa|qu
aaoaaaCe m±aaaeag. _eaaoa _ao|ao umgu m|aeaau oaama
no acmuaaaaa. mmm|quaa nacaa eo|a|mmaa ÇoCao aageu.
_aa.Laa|a _o .Laaa _auLL|a maa ngLL|aaao|o
CLmuLaoaCaaa aao|auaaa aaa CoaaLLcm. Cco _e|eaø
e|oaaaeaø _gLLLLc±mmaaa. aaa. aaa cLCLaa aaa
CoaaLLccaaao caa|m e|eaCu. u|aa aauauaaaaaa Ca|aemaa.

_LL±a aaaCoaaLLcceaao ua amu _caømam L|aCaaa|aaLLcm.
mamamaaa a||u|aoaoCLao e|oa|aaLLcm. caaouaa e|eaaao
Coa|aaLLcca, eaaømoaao CLmLLcca.

ÇoCao _aaoL CLagaaeaa. _eaamaø Çaem e|oaaaaoaaaa
nga|LLmaa Cee±a|mmaa. maoaea. Laooaa _aaa|± _co|
_a|aaaaao|o ouao»aøu. Çooau|a µ|aaa _auLLaøu o|o maa|aL
CLagLLaao. aao|auaa eµaøeamø oLLaCaae±mLLaaa. _eaao
omCaaLLccaaao. _aaea. ae|aeaa Çaaaaao|a ngaaeaca qa
_co|! Çamø _eaao _aaauaao ac±aaac±aa. ouao|a a|æa
_aa.La _aae m|ao.

qoCoa oLLmaaaaøL L|mø macCLmm o|o _ao|ao aaco|ao|o
CegLLmg. qa _co|aaoaaa _aa.Laaa cma ugaa|mma ouao.
a|æCaag _eaa om uaao aaoeaaaeu. Laooaa e|maaoaøL
LamLmu aaa|aamma a|aaa|aaaeu o|aa||aa _m|aaaao Ceo|a|cc
e|eaaau. ÇoCao _aao u|aeu aoeamc±a|mmaa.

Çaecaeaaa. ÇoCao nga|LLmaa e|muL|a e|oau. Laooaa
_aaa|±. _aaLLeaaaa ae|aeaa Çaaaaamaøa ae|ouaa
eµaa|aCaae±maa|ma caLa.

Çma Çm aaaeaamaaaaCe. _o .Laaa maa ngLL|aaao
aao|auaaa aaa CoaaLLcm. ae|a e|oaaaeaø ncLmaaLLccaaao.
_eaamo u|a maa|auaaeaao maaø CLa. uaaeaa LaaCaaea|. mao|a
_e|o. mao|a _Loua umgu _oua LaaCaaea| _a|Caaa.

Çma maaø maa _o.Laaa ngLL|aaao|cu CumCaaec e|oaaaea|a
_±LLaca|o. 'ÇoCao|a uaaaoa aaaøeamaaa. Laooaa ae|aeaa
Çaaaaamaø _aa.La aaoaua|oaa Laooaa _aaa|± _aa.
Caacamau ae|ouaaeu m|a|aae| _o|aa ema|mLLa
aemL|±aaLLc±mLLaaa' c|ao oCaaa _m|e|aaaa.

Çaa aaaeuaaCe. _aa.Laaa ecmoo|ama|o aeaa e|oa|LLa
_eo|auaa|ma cagu Coaaaaa.

Caaa|aaL CLaae|ccaaao. Laooaa|aaao. _o .Laaa ngLL|aaao
omCLaau _aaaaa eaaømoaaao _o|aauaccaaao caLa.
_eaao|a _µuaa muL|aaa. ae|aeu. Laooaa _aaa|±. CLaaao|
Çaaaaamaø naeeamø _ooauo. Ceg caa _co| Coaa
a|µ|aae|cLCLaa|ma?

ÇLL±o Coaoea. muaø e|Cmaauaaeu o||Ljccaæ±aaaaeu
Çmaaoau. Laooaa uaaaoL CLagaaeaa. Çaaaa _eaaoa m|amaa
m|aaauaa Çmaam±au. cCaa|o. CLaaao| Çaaaaao na|mca
Çmaøu eaaaaa. auuao aama|aa aaeaaoaaea aama|amca
aemCaae±maa m±au cag. _eaao m|aaaaaaao... Çaaaaaao
ÇoCao _aa maaa| cm|mae|ccao. _aaL|mø. Laooaa e|maaoaaaaa
øaoCaamaaaæc om maa|a|ooauo CLaae|mu.

cmCaaCe. Lo ocoaaeaaaa Laooaa uaao. eaµ eµ|a|ooauo.
LoCeg _aL Caoaao|o _aa|aoaao amm|a a||maCaae±maa|maaao.
Laooaa|CoCa eo|aøu _CaL|aaaCoa. a|ao| ÇoCao aageaa|a|a
aaaøaqaø Çoaaaa|. na|aaau nacauaaoau
ǵmaCaae±mmaaaao. Çmm|aoa|o. _aua| øm|aa nLCaaau|ooauo
CLo|aCaae±mLLaaa aac±qu. _aau mou caaea Coaa ucmCu
_eaao u|aeu e|muL|aaaao. _aCeaaa. _aa.Laaa ÇoCao _aa
ecmoo|ama|o aeaa|maøu e|oau Caoe|LLccecCaCa maeou.
CLaaaccu cag Çmaa|e|ccaaao.

auooa ma|o om aeaa. _eaao u|oou aeaae|oao. caø
Laaaaaqu _aa.Laa|a LaaLLcaamcaaa CLaocaao. ÇoCao
_ao|a _caømamaaoa ae±aøu eaoaaao. om Cuac a|acaaao.
nca±aaa om CLaaaæccu. aoeoaamca æ±a aeeaa aaecu
_a.

_aa.La o|amaeaaLLcm Çmuaaaao _a|e|c±mma m|aoa|o. m|aoau
u|a Cuaouaa accaaaa CaamuCLao|mmaa. CLaaao| Çaaaaao
_aaaau oam|aema. mmmoa aaaøao oaam mcaa _Coao|aa
_auL|aaa. Çamø Ceo|a|o|mmau _aae a|acmu a|ccu. ouao»aø
Çmmaa. _o aaa|aa. µua Çooau|aa CLaam Laooagaøo
ouLmau|ooaa Çaaaaao o|oemm|a _aaaeL CLmg. om mm
_oe|oaa aaaaaaa Caacaøu oaaa|aaao ÇmLLaaa. ÇoCao|a
noe _auLL Cuaoac om aao|a _m|aaa _gLL|aa.

q.ma.e|a CLaaoCoaoaoa Caa.L| _aaa. ÇoCaaoa ae±aa qa
_m|aaa Ceo|a|ccaa. Caamou oauaaa|auaa _m|aaa _a.

aaoa _aa.Laaa ecmoo|ama|o aeaa ÇoCao
e|oa|aaaCaae±mmaa Lmm|. _ma _m|aaaa|o Cma±a aecau caeu
Çoao. uamaa. 'aaoa _aa.Laaaø e|a|aaLLcmoo acmLLamaaoa
Caamou aoaaaCeemu, Laooaa _aaa|±aa mmm|quaa _µ|aa
oµ|aøu mamo|aaa aae|cCeemu, Çooae|ccao L|aoaa Çagu
CL|aaaaaaa _øu' cag _a|o _ea Coaoo|a|mmaaa.

ÇCa Caa.L| _aaa. _m|aaaaaa _ooauo om æccaa|o CLauCLaa
ucmu. '_aa.Laaa ecmoo|ama|o|mma e|me|aaCeemu' cag
Caa|aaa aeaaaa ÇaCa m|aaeæaCeemu.

coCoamaøCu aaaauaaaaaa Çmmaa. coCoamaøCu Lauaaeu
Çmmaa. coCoamCu øµLLaa|oaaa Çmmaaaao. _aa.La e|oaaa|o
cmauaa||aaa m±ae cmLLa caLa|o Çmma øµLLu. aaaau. Lau
umgu LcLcLL.

_aa.La ae|aeaa Çaaaaamaøa Caacama m|a|aae| Coaaema|maa
cag. _±aao Coaoo|aCaae±mmaa ÇoCao|a _aa. _aaaoaaa
_eaa Ceo|Ca CLaam±aaaL±. ecmoo|ama|o aeaa|mLLaaaeu.
Laooaa maaaao|o ae|aeaa Çoaøaao Cmaaa|a aaaøao
mcaa|emeaaaeu. _eaao Coaaaaaao.

Çoao, _aa.La _LL±o Coaaaæ±aea Çoao, _aua|aaaa CmaLo
L|a CLmmeaaa _ea. omCLaau Çaaaaamaøo oaaL m|ao
cmaauaccaa cag La|aaauaa oLLaCaaoo. aamaøu uau eae|oao.

_aa.La caa|m ua|a|a ÇmCeg maaao cLCLaau necaaa|ema
øµLLaa|a nooaccu _a!

Caaaaa. c|ao oCaaa Caa.L| _aagaøL La|o _o|aøu e|aaa|o.
qa _m|aaa Ceo|a|ccaa. 'Laooaa _aaa|±aca CLoaeaaaaaaø
maaao cLCLaau aaaaaaaaaa Çmma ema|maa|Cmau. _aao.
ÇLCLaaaa øµm|ao. æLL|cm ncaaaaeaa _aua| øm|aaL CLau
e|auaa Çoao. cm mao. Cegu cmmao ÇoCao|a maau ca oam|qu
øemCe±aaauo Çmaacmu mao|o. _aaL|mø _eaaCoam CLaea
Lmm| m±e Coaaoau' cag Coaaaaa _ea.

_maoeaøL CLaaao| Çaaaaamu _aCa
aeaoLLmaa|aCaae±mmaaaau øm|LL|ccaa Ceemu.

2002_u _em uaao. cLao mmeau ÇCa aaaaaa. Cu uaa eaaa|o
_aa.Laa|a ecaco amm|L CLacLLc±mma aaeo. Caamou
e|oaa|aCaaooLLmea CLaam øµo cmLcca. _aa.La Laoaa|aø
ema aaaac±a aaco|aa. noaa Caaaoaaaco|ao oo|LaLL|a.
m|aoau Caamou oaaøuCLaoaaa Ca|maa.

Çamøa aaaeu. u|a co|auaaaa. ÇoCaqaøa Caamou _eaaou
Cee±a|mmaa. aaa aageaaa uemu a|ac±. Laaeaoo|aca
CLa|c _gLL m|aaaaaa oCaaa. o|o a|aaaoaea _eaamaø qae
Ceemu cag ama|aaaao.

_aa.Laaa ÇoCao _aa. ecmoo|ama|o aeaa|maae|oao caLa
Ca|maao. CLaaao|ao Caamou _aua|aacaoau. CLaauaamu
Caamou _aua|aaLLaaao cag m|aaaaaaaa Çaaao Coaaaaao.

_aao. _a|a _eaaou cmaaaCaaooe|oao. µ9a uaau
Caacaa|aaCu ÇoCao|a caaøao. ÇaCeam Çaeaa. auooa mamaøo
gaµa _auL|aae|cca. aaaCacmao Çoaø m|aea|aaLLcm. Cmaaa
_aa.Laa|a uao|aaaa Cmaaa|o CoqaaLLcca. ouao|a _ao|ao
aaoeaao ÇaemCLaa. ÇCa CLaam aaaCac aaaøaoao mou
Caaam|mma ÇoCao _aa. aua _maa øm|. _aa.La aaa cag u|a
Ceo|LLacaaaCe Coaaaa. Ça| _emca om CLaau _aua|LCLoa
caLCa Çoao cag _±aao Coaaaaa. c|ao oCaaa.

aaoa _aa.La. Lae| e|oaCeemu. uuma _LLao CLaam qaoe
'm|aaaoaaao' aaaaea _co|LCLagLaL cmaCeemu. _Cu|aaa
maa|ag eaamao|aa|mma 'Caac CuL' øm|aa CLoaeaaaaaaaoa
Caacaa. Çmaoeaea _auLu o|aaa Çmmaaoaaa CLoaeaaaaa
oaaa|au. _aao _aa.La Lae| e|oauaccaa. _aCe. _eaaa aaaa|
_µ|LLaaa ae|a. aaaø Ceg eµ|a|oao cag oCaaa Coaoo|e|ccaa.

µ9a 10_u Caa| a|aaoa|µau. auooa maa mmeau ÇoCao|a aageu
øe|aaLLcme|cca. moo|ae Cmaaa|o aua aeaa oaaoao|o
_m|e|aaL±. aage µL oag q±aa. ''ug naaae emueaa.
CLaauaao aamu ea|aø eaCeecau. ecacL jc±aCaaem
noCoCa Çmaaeu.''

Çma _m|e|LL Ceo|aaa _maa mamaea m|u|caa|o. aaaaa a|µ|aøu
oLau oag Cacca. _aa.La aaa|a|mma uao|aaa|a amgoae|a om
Løa|. LoCcaoa Caaem DZaaLLmu oaau _a.

L|aaaCoCa ÇaCaam oLamu Cacca. caa|mmCaa om|ema
uao|aaa|a Cuo aoaa|o Cuaa|a om aaaCac øe±a oLau.

mam|. ømau |LCLaacca 29 CoLcuLa. 200690 _aa.Laaa na|mca e|cmaeaa uaccaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

uaae|au øµmaaau L|aaao|o Çmmaaaao. cLCLaau nca Çmaøu
maa _o .Laaa ngLL|aaao maaaama CLa.
aaouameaa|a|mmaaaao. Loa. aaa CoaaLLc±mmaaaao. aaa. aaa
aaa CoaaLLc±maa|maaao. aaa Ceo|Ca Çmaa|maaao caLCa
Ca|aaa øµm|aoau m|oe|aa. _aa.Laa|a ec±o Ceao
LaaaaaCaae±mma Le|aaoaao _aaaa CLaaau. _auLaa|CoCa
aaa Coaa CaaemCLaae|ccaaao. aaeqaø m|am eaaao omaaa
e|cauo. maaaaao acmaCaaooLLc±maa. aaa auooa uao|aaa|o
_aa.La aa|Caam mLaaa. eaa a|mma CLaeamø om oaa Çooauo.
Çmaa Cee±aaaaa. Ceo|aoøca _ea CaacaLCaaoeamø. cma
eµ|au Çooauo. uao|aaa|a Caaaoa CaacaLao _aaaaau
ae±aaLLcca. om aemaaaa|au. CLao|o æc Çooaaeag aegu
amaauaaa Ca±a aacaCamaae|ccaaao.

Çaecaea mamaaa. _aa.Laaa ecmaaaeo|o aeLLamø. Çaaaa
aa|aaaaoo CoaaCee±a|mmaa. _aao. ÇoCao aage eaaao.
Çamø _a|a _eaaou cmaaaCaaooe|oao. qa Çae. om Lao.
_eeoeaaa.

Cumøa aaaL Løa| maaaao|CoCa auooa. u|aeu LaaaaLLaaCaam
L|aCaou. _aa.La _aCa ÇmLLa ucmu aaaeuoo. CLmuLaoaa
CLaaao| Çaaaaao|a Coao _qeoaaao _aCaaaa Çmmaa.
Lau|am| mcuamu Cooa|au. _eaamaø _aCa Çmmaa. Laooaa
_aaa|± aaeoaaoaaa _aCa CLmuLaaau caLaao. CLaaao|ao
aaaau|am| caa Ceemuaaaqu Coaam±maa. La|qaø maaa aaeo
Le|a|o _eaamu. aaeoaamaøa auuaoaa _aaaa nae|aaoau
CoaaCaae±mmaaaao.

_aa.La Çmaa|maa, _aCe aeao Çoao caa|m muL|aaaa|o. auooa
maaaa uaamu cLCLaau _oou|am|Ca eaµmaCaae±mmaaaao.

_eaao o|amLLmaaea ÇoCao aageaaaøL CL|a aa|au Çoao
camCLaau. (eaaaaea. CmaaeaaLLc±mmaaa. .Laaa Çaaaaaaøo
Çaecau acca aaoeaao|acCa qaoe naoo Çmmaa CLaamae
Çamaaa aaaeaao.) CLaaao|aaoo ouao|aaaaCee±a|mmaa. co|a|o
e|cmaCaamLLeaao. Çoao _eaao. om aaau cag emuCLaa.
auaøo Çmaøu amaa CegLamaao oaaa|aeaae|cm. _aaaa
Çaaaaaeaamu oagCoama. _aa.Laaaa aaLLamm m|maa aaaaaa
Çmmaaaao.

maaø _maøaoaa _eaao _aeCLao. _aa.Laa|a uao|aaaao
øµma m|am|mmaaaao. ÇoCao aageu oeCeam _aaeau
nacaaaCaaem maCam. cLL±au øammaa _m|o|mma ccm
ue|Cmauaea _øu cag. aeaa|cLLcca. _aaaaa
acmaaaeoaaoau aae±. aageu _aeuaaaa Cmmaa|aaqu.
Cma±aaa noCo gaµmae|c m±aaaL±. _aeuaaaø Ceo|a|qu
ae|ouaa CLaaao|ao. _aaCuma|a aaaaaa Çmmaaaao. cLL±aaea
_aa.Laaa auooae|o|mma a|oLL|. CeCmaaaea CaaemCLaae|ceu
_eaao _Coao|aaaaao. _aao. macmama|o _a oaaa|au|ooauo
Çmmaa. _aa.LaaaCa _ma e|mLLu Çoao caLa. Çamø mao
aaaeu.

caa _aaqu maa e|cm qcaæcaa cam|mmaaa. _ea.
_aua|aaaa aaeaaoa aaa _acaaaaa om CLoa emae|caæcaa
caLa|o. _emaø _aaam Çmmaa. maaCea|a mamo|a|a e|aoeaa
cmLcc qoCoa oLLmau. _Cu|aa _a|L|a mamo|a|o macCLmm
CauL Cce|c _aua|L CLoaeaaaaa caeCu. ca|aLaaaa Loa
_o|aaaaamø. m|ooauaa _aLao aaaeu|oao cag. _aa.La
muL|aaa.

ÇoCao cLCLaau om aaLL|o|mma ucmCu _aua|aaau
e|cmaCaamLLaaau ca|aLaaLLaaa. _ea ama|aaa. qoCoa
oLLmaaa|aCLaa. caaaaCaa aocaaaoo oa|aaaCaaem. Lo L±ao
Çmaa|emau. nLCaaauaa caeCu mcaae|oao caa|m emaamu.
e|u|oamu _emaø. Çmmaa.

Laooaa|aaao ca|aLaaLLa. aamaao|a _aua| _oo. aama|au. jae
aama|au. CumøaaaaL Løa|. CµmoCou. aaoa noo|cc maaaaao
Çaeaa om aama|a ju|. aocCua. mocCua aaao ueaea
aaaaCo _emCaaoea|oaaa _eaamaø e|mLLu. ÇoCao caCmam
CaoaaaCa _aaa|aae|oao, ocmCuaaa Laooaa|o|mmau aaaaaoa
aaaa| _±aae|cm. mmauaaa Çooau|a _co|aa _auLCLau
caa|m aaao aae|o. CLmuLøa|aa e|cmaCaamaae|cm. CumCoaaa
mag L|aama|aaao ÇaemaCaam aama|a Caou. a|acaaao CLaau
cagaaa. _eaao CacmaCaae±mmaaaao.

_aao. _aua|LCLoaaø _aµaøu ÇoCao. Çma om e|oau ae|a.
umm _aaaaaL Lmm|auaaa CLaa|ma. CLaaao| Çaaaaao. au
CoaoLamaao m|gaaCeemu, aaaao eamu Løa|ao|o Çaaaaao
aaaøao mcaaaæcaa, Laooaa _aaa|±. ae|aeaa|amaø m|a|aae|
Coaeaa m|gaaCeemu cag. La±a LacaoCaaaa a|muLaa|muLL
La±aCaae±mmaa.

aama|a ju| a|acaae|ccao. Çae ca mcaaLCLaa|ama cag.
_aa.La Caccaa. 'maao mao|o _aua|aaa Caaem eamaao,
_LLmu ncaaama CLooau' cag. _eaao Coaaaaaao.

ÇaemCu o|aaa cag CuCoaccuaa Laaaeaøa Caaamoau.
neaua|o. CLaaao| Çaaaaao aaaaqu acmLLmaa m±aaa
coaoaøo Coag. aaau Caacaa|e|c±mmaaaao. _aa.La Coaaaao
CacLaaao caa|m m|aoauCaooau. aaoaea|aaa|e|c±mmaa caLaaaa
neau. _aa.Laaaø m|aoau L|maaaoaaa _ea CLoaa|mmaaa. aaa
øaa|aaea _|o| Cemaao CLaau caa|m m|aoaøa aooLLc±mmaaa.

Çmao øµm|aoaaaaaa. ÇoCao aaaø Cege|auaa oaaauaaL
LaaLmaa|aCaaooL Laaaaa.

'_aa.La Coaaaao _eaao Cacae|oaoaa? _ao uamgaao' cag.
Caaou|ca Caacaa|aaa c|ao oCaaa. oCaagaø _auLu maCo
_aa.Laaca CLoaeaaaaa mcaaea|Coa. _eaa Laooaa _aaa|±
aaoeaaa cmLa|Coa omgu e|mLLu Çoao. Laooaa _aaa|±
_auLL|CoCa noo u|aeaa|ao o|omo. aaaaea omea øm|LLaa.
uuma _LLao aaoauL CLagLCLmmao. _amø _aa.La ouua|aa.
aaa oaaa|aCaaecao. aaaaaa m|gaa|e|cm CLoaeaaaaaa|o _uaoau
cag. oCaaa La|aaauaaCe _m|e|aaaa.

Ça|qu om øµoo| Çmaa|ma. '_aa.Laaa maa|e|cm Ceg aaoeaaa
Caaemeamaao' cag. CLaaeaa ÇoCao Coaoo|a|mmaao. cmaL
L|aoaaau eaLCLaea|oao. m±maao _aao Coaea, m±aae|ccao
m±aaa cag _m|e|aae|cL CLaa|maaao. øm|LLaa. uuma _LLao|a
CLaa. c|ao oCaaa Coaaaa|o. _o .Laaa Çaaaaaaøomu.
Laooaa _aaa|± _auLLaøomu Laaooaoa a|oLL|aa.

_LLao. ÇoCao|a _oa? camaaa oCaaa _eaa o|La|a
CoaaCeemu? ÇoCao nmeaa a|au Caacaa|. quLaaem aaouaa.
Coag aee| Laaaaauo aama|aaaaaaaL CLaaa±aCaae±maa|Cmau.
cma om accaa|qu _CaL|aaamaø mooa Coaaue|aaa|o ÇoCao
mcmaCaaeca|oao. _aua|LCLoa cag _aµaøuCLaCaooau.
_aaL|a caa øµoo| Çmaa|ma caLaaaaaa mao|o LaaLLa
eµaau. ao|æc muL|aaa Caaoeamø omaaLLCu aaaaCaam _aa. _o
.Laaae|o|mma om øm|LL|cc mLaaa aaoau aaaa o|La|a
CoaeCaamao caa _aaau?

uuma _LLao»aCa Ça u|aeu oaacuaa|LCLaaa. CLaaaaøamaø
'omCeao aaa Lae| e|oaCee± emuaaao. aaaø _maa _oua
øCa (Ahmed Qur ei ) _co|aø eaCeemu caLaaaa _aa.Laa|a
e|mLLu' caLaaa. Laooaa mmeau om eama| Lae|aCaae±mmaa.
Ça _LLao»aøu _oua øCaeaøu Çaca|o. ome|auaa
ÇgaaaaaCeg necaaa|e|c±mmaa.

maa aaoeaao _aaemu. Çeeamaa oaacaao|o _aLLcm.
_maCaam maoa|o Çmma ameaa|oaaa. _aa.Laaa ecmaaaeo|o
aeLLamø ÇoCao aaa aageaaa _gLL|aa.

_agaaa Laooaa _aaa|± Laao|Cuec æmeaaa Çmmaa. La|a
_auooaao Loa. CLagLCLma Çmmaaaao. Laµa _auooaao o|o|a
Lae|amu uammLLce|mmaa. La|a CaL|ac±a mao æccu.

_aao æccu mcaøua? _aaemaøCu omCaauaaaaaa Çmmaa.
_auooaao _aaaaCLmu ÇoCaao oacmCua|aøa a|c± _m|aaae|c
_auL|aaaaao. 'Laooaa _aaa|±aa LoeaLLmaaeau. Laooaa
uaaao _oomc±L LaaLLauaaa ÇoCao|a Cmaaau. _amaaaaaaa.
auooaaea øm|aeaa|maa|maaao' camaa. _aa.La _auooaaea|a
Coaoaoa aao|a _CLa CaCLa. (Yassi r Abed Rebbo ) mL|o oaa (Nabi l
Shaat h) caa|m _auooa omea. '_aua|aaaa _aaaa aaeaaoau
_acaae|ccaaao. Ça| CLoaeaaaaaao maCammuaca eaaLCL
Çoao' cag. aam|a aaaaaa.

om Laau. CaL|ac æccu aacLmu emaaaa|o Laooaa
_aaa|±a|aa. ÇLL± _m|aaa e|cmaCaae±maa. ugLaau.
oaau|ooauo _aaaa maa|aoaaaaoau aaa Coaau Le|aa ÇoCao
_auL|aaa. cmaa aaau Ceo|Ca Ca|aaæcaa cag aauaauaa.
naaae|c±mmaaaao. aaa CoaaLLmLeaao. caCa
CaaemCoooLLma|maaao caLau aao|auaaCe aeaaLLc±mmaa.

_ao|ao aaoeaaaoa aaa Coaea om Laau Çmaa. auooae|qu
_aa amgLLøa|ao|qu Çmma _aaaa CLaaao| Çaaaaaao
Coamaeaaaoau Ca±LL|±aaa aaa Coaea _ooa Caaag oµ|LLa
cag Coaoa|ccu eøaa. ÇaCeam Çaeaa _±aa _auL|aaaaao.

auooa mmeau aage caaøao q±a. cmaa aaeaea a|mma|mmaao.
aeaem±aCaaem ac _auL|aae|meaaao. macaø naaae _uo|o
Çmmaa. CLaaao|ao caøCeemuaaaqu Laaa|aCaaem aaaøao
mcaaoau caLaao. ÇoCao aageaa|aa. ø±a|mLLL Løa|ao|oæc
coo|aaaaca mcmaCaaecaaao. cmaa aao aee|o Lccaqu
accaaao. øµmaaao. eaaaaea caCmooau æcL Laaaae|oao.
aaaCacmaoao _aa.Laa|a uao|aa ua aaaøao mcaa|aL±Ca.
LoCcaoaaao Cuoo maaaa|LCLaa. ca|aLLcc acccaao _aaaaaau
DZaaL±Ca _eaa uao|aaa|a L|aLmu CLaao Coamaaaao.

Çaca|o mcma aaaøao|o. ÇmLmaa|qu caaouaCaaa ÇmmaCLaaa.
omeaau aµ|aaL Laa||aao Coaa|aaa emaa.

CLaaao|ao|cu eamu CaaLmu Çmma _oeaø. CLaa Cmaaa| Çoao
caLa. u|aLCL|a øamaaa Çmmaa. La|mge|aaLLcc ÇoCao
aageaa|a Loaaaø ma. _eaaoao _a|a Cmau aaaøL L|±aa
m±ae|oao. ae|aeu aageaa|a|cu Çmma _oeaø. mea
_aaaamu CLaaao|ao|cu Çoao. ceaaea amLL Laaa|
ÇmmaaCoaµ|a auooa uao|aaaaa aaaam±aaa caLa
Ca|maecCaCa. CLaaao|ao uaa|a|o Coaae necaa|e|cca.

_eaao Caao|LLamøooaa uao|aa DZaa CmagaaLLcca. oCa om
Løa|aa ucmu u|oou aeaae|cm. _aa.Laa|a ec±a CLmuLaoaa
Løa|aao DZaaa aaauccuaaa|e|ccaa. ÇoCao|aaao. aaaaL Laaa.
aao|a eµ| cag ca Çmmaaqu Çmaaoau caLCa Çaa aaaeu.
aa|auL Lmaaea cag m±e Coaae|ccL±aao. _aa mmauaaao
CoaaaaCeemu cag. _eaao e|muL|aaaao. om =. Caaa æc
_eaa Cmmaam±aaaL±. amm| eaoaaa aaeo m|amaaao.

ae±LLaa Çumam e|L|auaaa cag ocmCuaaa Laooaa|aaamu
m±e Coaaaaao. _aa.Laaa na|mca e|cmaeaa uaccaaao caCm.
_eaao m|aaaaaaao. cma mamo|au cmaa eµ|a|ooauo. aaCama|L
L|aaaaaaa Coaa _auL|aaaaao.

mam|. ømau |LCLaacca 2 _aCcaLa. 200691 CauL Cce|c _aua|L CLoaeaaaaa

m|oCuooau aaau - La. aaaea

uuma _LLaao cmmaqu cmCLau. _aa.Laaa cmauacCcau cag
ÇoCao omamaaao|o m|amamøa aaaeu caaCeag Laaaae|mea
mooa. uuma _LLao caLea. uaao aaoea _ooa. _aa.La
na|mca Çmma aaoaa|o. om Caaao|o _ea aa|aa m|amao om
qcm e|mua caLa. omCaauaaa. _ea _aa.Laa|a oaa. _o
.Laaae|a _auLaaou mao. nca Çmma emLea. qaoe u|aeaa|
cag Coaoooau. _eeoeaaa.

_aa.LaaaøL La|oaa ÇaCaamea emaaaa aaCeemCuamao. _a
aaaaa Çmaaoau cag Coaoeamøa ae±LLaa. Laooaa|aaao
Caao|aaCe Coaeaaao. cCaa|o. _eaamaøa aaoea camao.
_aa.La omeaaaa. _aa.LaCa omeaaa aaaac±. 'Çeaaaa
Ça|Cuo' cag Coaaaao. aeae m±aCaaem cmLa|o. _eaamaø
cmao oaacmu Çoao. uamaa. aaamaøa aaoeaaa eaLCLaa|meaa
ÇoCao o|La|a Coaa|ma caLaa. Laooaa|aaaoao µae|aaaæc
m±ae|oao.

Ça ÇoCao _aaaøu mamaaa Ca|au. _LL± Çmmau. _aa.Laaa
e|oaa|e|cm ÇaCaamea emaaoaaa _aua| cag _eaao _cu
L|±aøuoeaø. _LL±Caaa _aa.La ua CegLL?

aaaeu Çmaa|ma.

_Cu|aaae|a _a|Laaa L|o ao|eca ÇmmaCLaa. 2000_u _em
µ9ao uaaaa|o. Laooaa L|aoaaaø om aae aagu Caaoaaaca.
ÇmaaLL _aua|L CLoaeaaaaa oagaø cmLam Coaaaa. CauL Cce|c
caa|m Çcaa|o auaa Çaem eaa aaou macCLmm ÇmaL
CLoaeaaaaaa|o. Laooaa _aaa|± oaaL|o aaoa _aa.Laau
ÇoCao|a oaaL|o. _LCLaaaa ÇoCao|aL L|aauaaa Çmma =o»a
Laaaøu aomaCaaecaaao.

qoCoa _aua|L CLoaeaaaaa moo e|aoeaaoa amu cag
ca|aLaaaa CLaaaaLCLaa aaaeaaao. Çumam u|aa aeauaaa
a|ccaao aaa|aa aeaa|mmaaa L|o ao|eca. Çm aaLL|amu
cmgaCaaomu Lcoaa|o. _maa qmaaemao|o (_aaea 2006_u Çma
_em!) Laooaa L|aoaaaø amauaaCaam m|amaaa aae
aeme|cm±au caLa _eaa aeaø.

_Cu|aaaeaø. Laooaa ua _LL±Caaa _aaam? caa|m
Caoe|aø. oCa om La|oaaa. _aama Caa|a|o. uaa|aa a|µaø mamao
ca oagcgu _Cu|aaaeaøo ama nme|oao. caaaea
q|caa|oaea mooa mcLLamø. aaa aaaeuaa ÇmLLa. aa|LLcc
mama|o aagaca ÇCuaµ naaaaeamøu _Cu|aa Caoaa|a
ua|LaL uaa|aa a|µaa|o _a|a|LLamøu LaaLmu cag ao|eca
m|aaaaaa. _aaaoaaa CauL Cce|c _aua|L CLoaeaaaaaaø cmLam
Coaaaa.

ao|eca|a a|ccu caa?

92 oae|a|a Cumøaaaa m|oLLaLL|o|mmau. 100 oae|a|au aaoa
Løa|a|o|mmau. ÇoCao|a aageu e|oaa|aCaaooLLmu.

Laooaa _aaa|± _oeamaaa. ÇoCao _o|aaoo amCLaaaa
CumøaaaaL Løa| umgu aaoaeca Çagu q|m maaaaao _mu
n|auau. Laooaa _aaa|±aø eµaaLLmu.

CumøaaaaL Løa|a|a coaoCaaau _aumaoo ÇoCao|aa ø±a|mLLL
Løa|ao|o. ccm oae|a|au m|oLLaLL ÇoCaqca Çaeau. _LLøa|.
Laooaa _aaa|± _co| coaoaøo eaaa. _aaea. ÇoCao|aa
ø±a|mLLao _aumaoo Løa|aao ÇoCaCo _mu. Laooaa
_aaa|± _co|aøcLcc L|m Løa|ao|o. eo|aøu aaaao. L±LL±aaaa
a|muL _aµaaaCaaooLLmeaaao.

amouau Laooaa|aaao gaµaCe m±aaaL± Çmaøu a|µaø
CµmoCoaa|a om Løa|aa. Laooaa _aaa|±. aaa aaomaaaa
_m|e|aaaCaaoo n|au eµaaLLmu. _Caouau. CµmoCou
mmeauaa. Laooaa|aaamaøo Coamau cagu _a|e|caa. umm
uaaaeaamu _aCa eo|aaoau. eµ|Lacmo aama|au. _aaemaøu
CLaaeaaaaa. m|aom|gaaLLmu.

Laooaa _aa|ao caa|m CLa|o. uaa|aa a|µaø mmeau Lae| eo|aa
emCeaa aaaau a|muLu e|oaaa|o. ÇoCao o|oemam
e|cmaCaamaøu. _eaao Laooaa _aaa|± _co|LCLagLL|o
Çmaøu Løa|amaø emea|o. aaca|maaaa. oaeCao _oe|o om øm
_auaa. _aa|ao Caou a|muLu e|oaaa|o. nga|aaaCaam m±ae
e|aae|o cmaaoau.

ao|eca|a _aua|a a|ccaa|a oaau Çaaaa. Çaaa =o»a Laaa
maa|aoa|o aaoa _aa.Laa|cu L±aaaaac±. 'caa Coaoa|maao?'
cag. ao|eca Caccaa.

_aa.La o|m|a Cmau Caao|aae|cm . 'uaa|aaeu. oLLaCaaoo
m±aaa' cag Coaoo|e|ccaa.

=o»a Laaa _a|aoo|aacmaaa. Çaaaa æmao _a|aaaaao n|au
eµaøu a|ccu oaam. ao|eca Caaememeaa cag _eCa
ca|aLaaaae|oao. ÇoCao|a uaamaø. aaa caa La|o ouaaaau
Coaoom±au cagaaa Caao|aaaCaae±mmaaa.

_aao _aa.La. mmm|quaa Çaa|ccaaa m|aaa|aae|cca|o ao|eca.
Laaa ÇmemaøCu aaaa _a|aoo|. e|aLL. 'naao uaaaoau
m|oLLaLaLau u|a Cuaouaa om øµqaø maao aoo|a|maa|maao'
cag. La|aaauaaa ømmu oac±aaa ao|eca.

_aa.La La|Co Coaooe|oao. aaaøcac _oe m|oLLaLaL
_o|aae|cm. aaae e|aoCLau _aua|L CLoaeaaaaaao|a e|aoe
caaeaa Çmaøu caLaa. qoCoa oLLmaaa|aCLaCa _ea Cao|eaa
neama|mmaaa. Laooaa _aaa|± caa|m _auLaL caaaa
nmeaaa oLLaCaaeCcaCua cag emma|aCaae±mmaemaø. Çma
_aua| oLLmaaa|o ua|µoo| Caaooaaaa cma qa _uomu aee|o
Lcauo CLaaa|o e|aLL|oao.

_aa.La Çaaa oLLaCaae±mmaao. Laooaa|aaaCo _eaaa
Caaam|maaaæmu. cCaa|o. aama|a Laooaa caa|m omam
Caa|aaaaaa ae|a. Ceg ca oaamaCu m|aaaaLLaaaøu m|aoa|o.
aamCu Çoao caLaaaa neau.

aa|LLcc mama|o _aa.LaaaCaæc. oae|a|aa aeaøao|o muL|aaa
Çooauo CLaae|c±mmaa. a|acaaao mm Laooaa. Çooae|ccao
mmauaaa CLaaaccu. Çma Çaeaca ae|a. ÇaCaaaamo
o|ma|aaaæcaa caLa|o. _ea Cao|eaa Çmmaaa.

_aaaoaaa ao|eca|a _aua|aa|ccaaa. _auLaa|CoCa
m|aaa|aae|ccaa _aa.La..

=o»a Laaaøaøa amu CaaLu. Laa||aaaaoaaaoa æLL|cm.
_aa.Laaaa a|µ|a|µ| cag a|µ|aa cmaa egaae|ccaa.

'caa ua|aa Çea! caaoCoaaaaqu 'Cma. Cma' cag omam
eaaaaaa|o La|o CoaoLe|cu cLL± _aua|LCLoa oaaa|au?
CLoaeaaaaaa|o _emaø _aeCu Çoao. maaeaaLLcc a|ccu ca
oaamau L|oo|aaauCoCa ugLLa Ca|e|aaaCaaeCc emaaa. maaao
CLagaua|a coaoaCa CLaae|cCcau. aoaLaouaa caeu
mcmae|caæcaCa caLamaaaaaaa _aua| aaaCaau' cag. m|aaaaa
acuo Laa||aaaø _o|aa CLc±Caaam|o. =o»a Laaa
Coaoo|a|maa|maa. (cLao. 2001)

Laaaa|a amaaLL±. _aa.La umgu _eaa _aaeaoaamaø oCa
Cmaaauaaa. jae aama|au noo mmauaaa Laooaa. _aaea
ÇoCao caCmam CaoCu æcaa. m|oLLaLL mmeau Laooaaaaa.

'maaao macmamo oaaa|amoo Caaoaaaao maaeaa|Cmau.
_eaao mcaaCe m±aaa e|oaaaaaaaL CLaaac m|aaaa|maaao'
camaa Laaa.

CLoaeaaaaa macCLmm a|aaamo. ommao uaao noaeL CLaa|mma
Laaa. ca|Ca _aa.La emeaaL Laaaa. Laaaa Coaaaa. _agaaa
CcuL|o ueec cag aaaaoao _aµaaLLmu. aLaao maaao
eoaaaa|qoo nua uøa| øm|aaL CLo|a|mmaaaao. a|µaø CµmoCou|a
om Løa|aa. Laooaa _aaa|± aaa aaomaauaa _m|e|aaaCaaoo.
_gua| _o|LLa Lmm|a CLoaeaaaaa _a.

æccaa|o. _aa.La 'Cma' Coaoo|e|cm cmma CLaa|maa. Çma uaaoo
oma|LL|aCLaa. Laaa uemu _maL CLoComaaCLaa. '_aCa Caaa|Co
Çmmaa a|acaaa. maao ca a|muLaa|muL _aa 'CcuL|o ueec'
cag øm|LL|ma|maao?' cag Caccaaa. Laaa aaa CLc±a|o
øm|LL|ma|maa.

'u|oca _aa.La. oaoua Caeaoau _aCaaaa Çmmaa caLa.
aaaao|a muL|aaaaaa Çmaaoau. aa|LLcc mama|o. magu _aa
muLa|Cma. _aµeaaaaoo|ao caaouaa oaagaaoa ama|amaCe'
cag. L|o ao|eca Coaoo|a|maa|maa.

_aa.La Laaaa Coaaaa. '_aµmaa aaaao. _m|e|aaa. aa _aa.
a|acaaa caaCeag Çaeaa Ceg aamaø cmaaa
aac±a|maa|maao? a|µaø CµmoCoaa|o maao caamaøL Laø
CaamLLCaamao. aLaao maaao mmauaaa Laooaa|aaao|a
acmLLacmaøo emeCaamao ucmCu ouuau.'

Laaaa|a CaaLu Cuqu _a|a|aaamø. Ça u|a maa|aa aaaeu.
cCaa|o. a|µaø CµmoCoaa|o om Løa|aa _CaL|aaamaø
e|cmaCaamaa _ea aaaaaa ÇmmaaCa ae|a. uøa| eoaaaaa
e|me|LLa Lmm|. m|aaaaaæcL Laaaae|oao _ea. _LL±o Coaaao.
ÇoCao|aaao _eaaL Lae|a|o|mma Çmaøea ucmuoo.. ac±aeaa
c|aCa e|meaaao.

Ça ÇLL± Çmaa. 'Çcoaa aaL|a aaoaa|o macCLmm qoCoa _aua|
oLLmaaa|o ae±mmaL±. ÇoCao caa|m Caoaaa Laooaa|aaamu.
Laooaa caa|m '_auLaL' ÇoCaqu LaoLau oLLaCaaem.
_aua|aaaa _maaa aaao cmaa aeaa Ceemu caLaaaa.
cagaca e|mLLu' cag Coaaa Laaa. _aa.Laaaø _ma ceeu
ao|aæc Çoao cagu ømmu oac±aaa.

neaua|o. m|µuaaCe _aua| aaaæ±a cma om a|ccaaaau
m|aaa|aøu uam|aoa|o. _aa.La _LCLaa Çoao. _aao _aua|o
øµo cmLmaaeaCLaoa Caammu aac±. _±u±a|o aaaeaaaæ±a
a|ccaaaoaaaa _ea ca|aaaaa.

om moo eaaLL Lm|CLaae|cc CaaLu. L|o ao|ecgaø. _aa.La
Çmaøueaa om aoaoaæc maaaa| aeaa m±aaa caa|m amLL.
=o»a Laaaøaø.

_aCe. _Cu|aaae|o|mma a|muL|aeca. CLoaeaaaaa Caaoe|
_acmaamø mmmao aaaeu _aa.Laaaaa cag a|muLaa|muL
_aaaa mcaaao|qu CLo|aCaaeCc Çmmaaa.

Çmao ouLeuaaa ÇoCao|aaao uaa|a|o _aa.La ua. u|aa amauaaa
CegLaLa Caamge|aaa aaaeuaa _aumaa. aua uaao|a neaoo|aø
ua|LLo|aøu e|auaaaaaa =o»a Laaaøaø _maa ema c|ao
oCaaa. '_aa.Laaa maa|e|cm CeCmameaaL Laooaa _aaa|±a|a
aaoeaaa m|au|aaao' cag. Caaou|ca Caacaa|aaa.

ÇaCeaaa _aa.Laa|a o|maa|cma ÇCuaµ Laooaa|aaao uaa|a|o.
uemu u|a naaaa|o aaa| m|gaaeu aaaeuaa _aumaa
92 Loo|a oaao. uuma _LLao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

CauL Cce|c CLoaeaaaaa mamo| _acma Caaoe|. L|o ao|ecgaøa
aa|LLcc mama|o caaouaa Laa|LLaao necaaa|aa. _eaa
_ao|ao ca||aaa. cLCLaau caca oaaø cag aee|o
e|oaCaeCea e|cmaCaaem. e|µ|LLca LaaaaaCaae±mma µaaµ
Lo. ÇmaL CLoaeaaaaaa Caaoe|aa om u|aLCL|a o|eaa
maaeaa. _Cu|aaaCeaøu ao|ecgaø ca|aaa _a|mLa| _aoaa
nmeaaøea|o. u|aeu ae|auaaL Le|aamma Caacaa|aaa.

Ceg Lo aaaeaamaaaaeu ao|eca|a ua|mma ua|LL o|aa
Caacaa|a|mma Cmau. Caaaaa. om u|a maa|auaa oaeCaoL L|aoaaa|o
_Cu|aaa aaoa|cm. nmLL±aaa aae caeu aae m±aauo
CLaaa. uaa|aa a|µaa|o _Cu|aaae|a Cooeaaaaa ae|ouaaa
øamaøu cag Lo ømmu oac±aaa. aaa Lae|aø emaao. ae±LLaa
Laooaa L|aoaaaø om amaa aae aaem±au cag _±aao
Coaaaaa.

_aao. CLmuLaoaa _ao|ao eoqmaao. Laooaa e|oaaa|o
_Cu|aaa aaoa|meamaaa Cmau æ±eae|oao cagaaa _LCLaa
Coaoo|aCaae±mmaaaao. L|aoaaaa mmauaaa aamCu
L|maCaaooe|oao cag a|muLaa|muL cma|au CLo|au emaaaao.
Lo. _aaCaooau CLamcLmaae|oao. ae±LLaaa aaaao om
o|aaa aaae maaeaa m±au cag _±aao Coaaaaa.

_a caa aae?

_aaCaooau Cµa|aaao LaaaaaCaaoooau cagaaa. neaua|o
_ea _LCLaa m|aaaaaa. eaaøga|ao _o|LLa|o L|aoaa caa?
aaaaouaa caa Ceemuaaaqu _oo| eµaaa aacCa Çoao.
_co|aø emaL|a m|aaauaaL LaaaaaCaaecao CLaa|ma.

_aao. Loo|a _Coaoaaao. umm e|oaaao CLao Laooaa
L|aoaaa|o _oco|au aaccCeecau cag a|muLaa|muL
eo|agaa|aaa e|aoeaa. Laooaa L|aoaaaø m|amaaa aae aagu
a|ccu oaam Lo eøaaaa. maaaaa. _Cu|aaa aaLL|o cmCaaCe
nmeaaaLLcm. naeauo a|cma oam|aem Laµa a|ccaaao (Ccac
Loaa cag _aµaaLLcc om a|ccu. u|cCoo |LCLaac caCmam
_m|aaa CLaamae. Çae _aaaaCu maaa Laaaa aamaao|aa
aaeao|CoCa. o|o uammaaao ucmu Coaoqu a|ccaao. øm|LL|caaaa
_uoaao cau Çemm|o a|acaaa.) aa ac± cmaa ugL|ooaa
Coaa Laaaa. caeCu moo e|aoeaaoa aaaæ±aae _oo cag
nga| Coaa aaa|L CLacme|cmaaaa. Lo aaa a|ccaaaø om
e±eu Caamaaaa.

aaa a|ccu caaCeaLaa mao|o Coaooauo. 2002-u _em µ9a
24-u Caa| Laooaa uaamaø om Coaa|aa Ceo|a|ccaa. 'caa|cu
om a|ccu aaaa. ae±LLaa naao L|aoaaaaa aaaaaæ±a a|ccu
Ça. _ao|ao oaLaao caaau Laaauo mmaa mmaaL Laooaa
_aua| caLaa ucmCu Cmaaauaa aeaa eaaaLLcc a|ccu. _aao.
Çmaa a|ccu caaCeaLaa caaao aaoa _aa.Laaca ncaaama
CLom±aaa. ae|aeaaaa|a m|µo æcL L±aaa omeaa. naao
aaoeaaa mao|o CaamCamaaaaCoamao _emca ncaaama maa
CLaa|Cma. _ea µamaaaaa|o muL|aaa Caaeceaaa ÇmaaCeemu.
cagaca oaao. uuma _LLao. caa Coaoa|maao?' cag Caccaa.

ÇmaL La|aaa CeemCaaCoooau maæc±Ca a|ccu|cLLcm. ÇoCao
L|aaua c|ao oCaagca aoma CLo|e|cmo CoaaLLccaaaa caLaao
CoaooCee±aa|oao.

Ça|o aea|aa Cee±a e|oau caaCea|o. _aa.La _LCLaa ecmo
o|ama|o Çmmaaa. cLCLaa _ea e|me|aaLLmeaa cag aamaøu
Ca|ae|oao. _ea Lae| e|oa|aaaa _aCeemu cag. cmCaaCe
ÇoCao u|aa ae|auaa eo|agaa|aCaae±mmaa. Cumøa aaa umgu
aaoa Løa|ao|o Caacama aage mce±aaa CumCaaooLLcm. a|ao|
gmgaaeaaaa Laooaa CLaaao|ao
aaaCoaaLLcmaCaae±mmaaaao. maCcaøu Cmmaa± m|ao L|aacau
CoaaLLcm. Lo maaaao|o macaø naaaeu _uoLmaaLLc±mmaa.

ocmCuaaa _CaL|aa Løa|aaoau m|amoLLmaa|e|cmaaaa ÇoCao
qau cag noaCu ca|aLaaaaaCaae±mmaCLaa. _Cu|aa _a|La
Ceo|a|cc ÇmaL 'La|a a|cc' _m|e|LL. Laooaa|aaao uaa|a|o
ocCcag qa _aeaaa necaaa|aa.

omCeao. nmLL±aaa cCagu ÇmaøCua?

_aao _aa.La. Lae| e|oa|aaoaaa eaaaCa a|mLCLa caa|maCa?
Ça neauaa _ooa _aa.Laaa oµ|LLamaaao CoaaLLmu oa|aa?

Ça om omCaau. ÇaCaam omCaau. LoCeg ømmooacmamaøa
Caacama _oaa|ema aaoa _aa.La. neaua|CoCa Laooaa
uaao|a moaa m|aaLLeaa. _ooa - ÇoCao CoaoeaCLao - Lae|
_ao nooeaaaaa caLaa nga|LLmaa|aCaaooeu om eaaLL.

neaua|o. _aa.Laaaøu _LCLaa Ceg eµ|a|oao cagaaa
CoaooCeemu. _o _aoa uøa| ucLaaaa amCaaaoL LacLL||e
oag _aaaao eaaøeamaaa. ÇmLaaa|au caoa Caaaaaa. _aa.La
eµaa|aamaaa _aaaaao. aaa|cu ÇmLLaaa _LCLaa ÇoCao
_m|e|aaa. _aa.La aauaa maema _aa oLLaCaaooae|ccao.
uaao uaa|a|o _aaaaaaoo ouaLL|aaa aaaa cagu oCaaa
_m|e|aaaa.

m|aoau u|aeu Cuaouaa|a Caae±maaCe. Ceg eµ|a|ooauo _aa.La.
uuma _LLaao Laooaa _aaa|±a|a L|aauaaa _m|e|aa
Cee±emaa. Ça mcmaa 2008-u _em uaao 18-u Caa|.

_Cu|aaa Çaa aaaøa a|acaa u|aLCL|a Cemm|aaaa ama|aa. µaaµ
Lo nca±aaa uuma _LLaao eao|acgaø _aµaaaa. uemu
ÇmaaLL CLoaeaaaaaaaoa Caacaøeamaaa øµo cmLc±mLLaaa.
oaeCao u±aa ma Ca|e|aaaa.

µ9ao 26-u Caa| uuma _LLao eao|acgaøL CLaaaa. Loo»ca
CLoaeaaaaa mcaa|aaa. maaø mao ÇacCeo|a|o Lo. c|ao
oCaaaa _aµaa 29-u Caa| CLo|aaa.

Çm aaoeaamca aa|aaa|L CLoaeaaaaaao mcaaLLcc L|mø.
_aaemu Coama CLaeamaaa cmLamaao e|aaeaao Coaaaa. aaa
'Caac CuL'aL maaeaaL CLoaeaaaaaaa Lo Caacaa|aaa.

Laooaa L|aoaaaø amaa aae cmLc. _Cu|aa _a|La µaaµ Lo
eaamao|aa 'Caac CuL' (Road Map). mag acc mce±aaaaao
noocaa|aaaa Çmmaa. om mao|o _ooa om uaaaa|o.
oaaa|auaa|e|caæ±a a|ccu _oo _a. CLagauaaa. m|aaauaa.
_aaamaca cmgL L|oo|aøu Lcoaa|o. mecmao Cmaaa|o m|amaa
_aua|aaaa oaaa|aaaao. _a _eo|au eµaøu cag µaaµ Lo
Coaaaaa. o|aa|a maa|aaaeu eaama _eeuaa µaaµ Loo|a _ma
'Caac CuL' øm|aa e|eaaaaoa Ca|maCaaoo Cee±aa _eo|au.

µaaµ Loo|a a|ccu. maCL CoaaaaCLao. mag accaaoaa
_uoLmaaLLc Cee±aa. ÇoCao ¬ Laooaa caa|m Çm aa|aaa|
Caoaamaaaa _eo|aaaaau oaaa|aaaaau maaeaa eaaaLLcca.
'oeCeam accL Le|aaau omaaaao CoaoLmaaa|m Lcoaa|o. 2006-
u _emaøo L|aoaaaø om m|amaaa aae aeme|coau' cag Lo
Coaaaaa.

Ça 2006-u _em. a|ccaacc m±aLCLaa|m _emu æc. ÇLCLaau
Laooaa L|aoaa ÇmaaaCaaemaaa Çmaa|ma caLaa uaaa|o
Caaem Çmaa a|ccaaa _gøea mooa.

mao accu . ae|aeaaaaa m±eaøa Caaememea. Laooaa
uaao|a ÇaoL eaµaaaaa ucCcmLLa. nLCaaauaa La|a
_auLLaao m|ge|L Le|aaoa a|aLLmaaea.

Ça|o Laooaa _aaa|±a|a CLagLLao Çae.

ae|aeaaaaa cooa eaaa|qu amaa m|gaaea. _amaaa
Ceo|LLacaaa mamo|aao CumCaaoo Ceemu.

ae|aeaao Coaoao|o =mLmCeaaaa aaaCoaa. _aaaa e|auaa
mce±aaaaaoau CumCaaoo Ceemu. Çee|oaaa|o a|ccu|cc.
Ceo|LLacaaa CoaoLam Caae.

LaLL|aaLLcc Laooaa LaaaaLLL Laca|amu ÇoCao|a aagemu
omgauaca CoaoLc Ceemu.

Laooaa caa|m Caoaaa nmeaaøeamø _±LLaca Caaeaaa
_ao|ao _auLLo occaa|a L|aa|aa. nca±aaa nmeaaa Ceemu.
(ae±LLaa µamaaa Caouaa ucmCu _a _auau.)

LaaauLLaaaa Le|aaoa a|mauaaaeu a|auaaeu Coaaaæ±a La|a
_auooaaao m|au|aa Ceemu.

_a|aaa uammaamaaaa _auL mce±aaaao CaacaaLLcCeemu.
occo oaa|maaaao CaaeLLccao nca±aaa CumCaaooLLcCeemu.

ÇoCao _ao|a CLagLLao Çae .

Laooaa|aaamaø ca|aaa aaaøao mce±aaaao. aaa mce±aaaao.
_aa|au|LLao. ø±a|mLLaao DZLLa CLaam aa|aaao nca±aaa
m|gaaLLc Ceemu.

CoLcuLa 28. 2000-u _em Caacaa|. m|geLLcc _aaum|a
ø±a|mLLaao L±LL±aaaa aao| Coaa. _aCa ø±auaaaLLcc
aaaaaoa a|muL _aµaaaCaaoo Ceemu.

Laooaa _a|aa|ao. _auooaao. ÇoCaqaøo aoLuaa ema CLaa.
_gua| eµaa Ceemu.

ua|a n|auao u|a CuaouaaL Laa|aaLLc±maøu Løa|ao|o. m|aoau
oaaa nca±aaa n|a mce±aaaao cmaa Ceemu.

uaao 2001-aøL L|mø cmLmaaLLcc. _aaum|a aaa ø±a|mLLaao
nca±aaa maa Ceemu.

ø±Cammu CaacaLaa _aaaa mce±aaaaaoau. _LL± _LL±Ca
m|gaa|e|c Ceemu. _aLL L|aCaoaao|o La|a aaa ø±Cammaao
_auLLCaa. Çmaøu ø±CammL Løa|ao|o _a|a uaaaoo CoaLLCaa.
_eaaoa ÇmLaLo occjaeuaaa mamo|ao CumCaaoeCaa æcaa.

Çae o|aaa macCLga|m Lcoaa|o. Laooaa|a _eac mamaoaa
ca|La umgu Cµaacgca Çaema. LaaaaLLL Le|aao _Cu|aa
aageu maema cmgaCaaomu.

Laooaa ae|aeaa|amaøL L|m _aL Caoaao eµaa| emu _aae.
mmm|quaa m|gaaLLc Ceemu. _aua|aaaa e|mLLu noo _aaaa
Caoaamu Çaaa uamema Coaaaaaa Ceemu.

La|a Caouaa nmaCaaooLCLaa|m Laooaa|a Caaµ|o eoaoo|aaaaa
aa|aaaaam maaLLmaaLLmu. Çamø oaeCao _oe|o maCaaac
a|accLLc Ceemu.

Çaaaa µaaµ Loo|a 'Caac CuL' e|e|aøu mao acc mce±aaaao.
Çagu Çaem accaao Çmaa|ama. _ae _maa Çaµ|o.

mam|. ømau |LCLaacca 9 _aCcaLa. 2006
98 µaaµ Lo eaama 'Caac CuL'

m|oCuooau aaau - La. aaaea

µaaµ Loo|a 'Caac CuL' eme|aa mao acc _aua| mamo|ao
Lmm|L LaaaCaau. Çaa Çaecau acca a|ccaao. _a|aaajaeuaa
Laooaa caa|m aa| macac nmeaaøeamaaa. maoacc
mce±aaaao Lmm|o Coaoqa|ama.

Ça e|oaaa|o Laooaa _aaa|±aø Çmaøu CLagLLao Çae.

eqeaa. acmaCaaLL øaoaaa LaaaaLL cmLamaaoo CoaaCeemu.
_ouLae|aaao cma eaaa|qu _gua|aaLLcaæcaa. ÇoCao _aaca
mmauaaa oaaaµLLaø naaaeaau aaCeemu. Ça oaaa|auaa|m
Lcoaa|o. CLaaaCaaaqaaaa mce±aaaao CumCaaooLLmu. _aL
_auLLao. aco|ao. _aa oaaaa Caaem m|geaaao. uaao
L|aa|m|a|ao _a|Caa|a oLLaqca. La|a µamaaa _aaaaaa _ao|ao
_auLLo occu nmeaaaLLc Ceemu. omaaaa. equ|aa CaL|ac
oag m|geLLcCeemu. aamaao|a coaoamca æ±a. Laooaa
ø±aaa ÇaaL|a m|geLLmu.

ÇoCao _aaaø noo CLagLLao.

_eac macaa _auae|maøu Laooagca. _a|aLco moqmeaaaa.
Çamø ma eaaaLLcc _aaaa oLLmaaaaoau ua|aa mcaa
Ceemu.

Laooaa nmeaeamøa Caaeaaa. _aaaa ma mamo|aao
cmLLa|qu oaaaµaa Ceemu.

L|m Caoaamaø noo CLagLLao.

aamaao|a coaoamca _auae|maøu La|a Caouaa Laooaa|o.
CLaaaCaaao macCLmm L|mø. Laooaa e|oauaaL CLaeamCaa om
oaeCao uamam æccLLcCeemu. _a|o. La|a Caoaaaaaa m|a|
_aaaaaao eøaao|aa Ceemu. _eac mamao. L|m Caoaao aaeu
Laooagaø m|a|aae| _o|aa maeaCeemu.

_aL Caoaao aaeu Çe±.Laaeaø maaa ÇoCaqca caaaaa
nme aeaa|mmaaCea. _maL Laµa nmaea CaacaCeemu.

ø±ma. amgoøµo. CLamoaaaa CuuLam. _aa|ao L|aoaa. _aaa
acmLLamao CLaam e|oaaao|o. LoCeg _a|aaa uccaao|o
(mul t i l at er al engagement ) CLoaeaaaaa mcaa|. m±e aaeLLc
Ceemu.

Çma Çaem acc mce±aaaao Cemm|aauaao CoaoLmaaLLcc L|mø.
mamaea umgu Çga|aacc mce±aaaao CumCaaooLLmu.

mamaea accu ¬ Laooaaa m|amaauaa _aaa|aao. ÇoCao.
Laooaa L|aoaaaø m|amaaa aae..

Laooaa _aaa|±a|a CLagLLao.

m|amaaa aaeaøa aaaoe|oaa _aaaaaao mmauaaao Coaae|c
Ceemu.

u|a eqeaa LaaaaLL cmLamamaøL CLagLCLma Ceemu.

Laooaa _aaa|±. ÇoCao _aa Çaemu CoaaCee±aae.

a|.L|. 2006_o m|amaaa aae caa|m Çoaaa maaeaa. Laooaa
_aa|ao e|oaaa|o. oaaa|amoo aaeaaaa mce±aaaaao CumCaaoo
Ceemu.

CµmoCou e|oaaa|o. _ao|ao umgu oua |a|a|o o|aaoao cau
eaauo. omaa|aema om m±Cemaa maeaCeemu.

ÇoCao. Laooaa Çaemu L|aoaaa|am|. aaaaao|am| _aua|aca
aaau eµ|aaoL LaaaaaCaaoo. naaaeaau eµaaCeemu.

oaeCaoL Laao|LL.

2004_u _em Çaecaea æcm uamam mcaaLLmu. aamaao|a
coaoamca m|geLLmu Laooaa ø±aaaaø. _LCLaa _aaaa
Caoaamu _aaaaau eµaaCeemu.

2006_u _em m|amaa _aua| caa|m Çoaaa Cmaaa|. _aaaa
Caoaamu auuaoaa nae|aao eµaa|. a|ccaaa maCamaao Cooo
eµ| CoaaCeemu.

Çmao CoaoLamao _aaaau. uaa|aa a|µaøa Caoaao _aaaaaøu
neLLaaaaa. _aøoo umm L|aoaaaaoau amaa|oCaaem
_aueaaa Çmaa Ceemu.

_aL Caoaao. mm uaaaca ÇoCaao cmg _aaa|aa Ceemu.

Çaaaa µaaµ Lo eaama 'Caac CuL'L|a om e|o amaaaao. Ça.
cma eaaa|o Çamø mmaaa _aua|a a|ccaao|o|mma CegLma|ma?
_ooa neaua|CoCa Ça CegLcmaaaa Çmaa|maa?

1979_o CauL Cce|±o om CLoaeaaaaa mcma om a|ccu
accLLcca. L|mø. 1991_o Cuc|±o qa _aua| cmLam. 1998_o
qoCoa ncaL±aaa. _amøL L|mø u|coo |LCLaac. _aaL|a
Ccac Loaa. _LLmu uemu CauL Cce|c CLoaeaaaaa. ao|eca
maa|ag mcaa|aa.

ÇaaaaaøL L|mø ema|maøu Çma µaaµ Loo|a a|ccaa|a o|mLL
caa?

maoaea. Laooaa caa|m aa|Caam Caou _auea øm|aa. mao
mao|o _aaeu _aaaaamu Ca|e|aa eaaaLLcc a|ccu Çaaaa.
Çamø ma eaaaLLcc cma om a|ccmu qoCoa ncaL±aaa
noLc. aama|a Laooaa øm|aao o|ma|aaCe Çoao caLaaa
aeaaa|o Caaoo Ceemu.

_maaa. Laooaa aaLL|o ae|aeaaa amLL øm|aa eaauaaa
eo|agaau _Ca ouau. ÇoCao aageaa|a|a _aaumoaaoau
øm|LL|cm. _emamau m|gaao Coaoea, uaao 2001_aøL L|maaa aaa
ø±Cammaaao eaLo CLmo Coaoea CLaam _uoaao aea|aaa
aaaae. Çamø ma a|ccu ac±a _aaaa CLmu. Laooagaøo o|o
oaLaao L|oaoaaaa a|acLLa CLaam Caammaaa nmeaaøea|o
aeauaa|maa. Çma 'CaacCuL' ucmuaaa Laooaa. ÇoCao caa|m
Çm Caoaaao ou _maoa|o aeaaL CLaeaaa _auma|maa|ma. _a
ucmuooauo. L|aoaaa|a maa|aaaeaaaa amaa|o Caaem. aagaca
uaa|aoauaa ucmu _ooauo. oaeCao uamamao mcaa|. maa|a
e|oaaao|o m±Cemaa _aµLLaa mou. _aaaaa Caoaamaøu
Ça|o CLagLLu aeamu Ceemu caLaao ac±aaacmu e|auaaeu
Ça _auma|maa|ma.

_Ca ouau. Ça|o o|o øamamu Çooauo Çoao. naaaeuaa.
ø±Cammaaao maøea. aage mce±aaaamaø mmgLLoo| aeLLa
CLaam ÇoCao CoaaCee±a aa|aaaoaa. _Cu|aaa maaeaøu
e|oaaao u|aeu maa|auaa L|aoaaao. Çemam ÇoCao o|aaao
Coaa|maa _ooa Coaaua caLamø cee|a naaaeaamu Çoao.
'CoaaCeemu' cagaaa CoaooLLc±maa|mCa ae|a. o|aaao
Coaa|maaaoa cag aeaae|aa cma _auLLaCaa. m|geaaaaCaa
CLagLL caeu eµaaLLce|oao.

oaeCao uamamao æccLLcm e|eaa|aa Cee±a e|oaaao cag
ac±aaaccLLmLae _aaaau. Laooaa L|aoaa CaacaLaaae.
ÇoCao cmaa Cee±a mce±aaaamaø CumLaaae a|acaaa caLa.
u|aeu _Laaaauaaa. Ça m|ooau Laooaa _aaa|±a|amaø
_a|mLa| aaaæ±aa.

Çaecaea L|aoaa. CµmoCou CaacaLaaa. ÇoCao-Laooaa
L|aoaaa|a CeCa CµmoCou|oaaa Çmaa|ma. ÇmaaLL _ao|ao om
Laau Çmaa. _±LLaca|o _a uaao|a ua neae CaacaLaa
e|oau. _CaL|aaamu o|, aaaamu o|. aaaoa eµ|Lacm
n|auaaoCaa. eµ|Lacma aou CaacaLaa n|auaaCaa
e|cmaCaamaa. omCLaau ouua|aaLCLaea|oao.

cLL± _CaL|aaamaø. aLaao maaao eoaau. mauua mL|aca
Cma±aaao ouLmaLLcc om La|aa aoCua. _Ca CLao. _ma
Çcaa|oaaa oaoua Caeaoau Çmmaa caa|m Lo gmmaem
muL|aaaaa. aaaamu e|cmaCaamaa uaccaaao.

_aµeaaaaoo|. _aaao Coa|LL. o|aa|a m|aaaaao. ouaao m|aaaaao
cooaCu maa|auaaa. _aao. uaao|a muL|aaaaaa
Caoe|aøooaaøu cmae|auaa mce±aaaau. Caaoe|a|oaaa m±au
caLamøo o|mma naaaeu _a.

_LL±LLcc c|au L|aoaaa|o. a|cuaa aae caaau µaaµ Loo|a
a|ccu maaeaae|oao. uamaa. Çm Caoaamu æ±LCLo| om m±eaø
eaCeemu cag Coaoea. _aaaCu Çooaa e|oau. caa
CLo|aaqu. Çm aaLL|amu caaau e|cmaCaamaaL CLaea|oao
caLa _aaemaøu Ca|maCa.

oCa Caoaa|o ÇmmaL± _±aaaCaaoLeaao. Laooaa nmeaaL|mø.
_eac Caoo oeacaaa Çaaaa Caacama maCamaao Cooeaaao
caLaaaa neau.

mamaea o|aao. ae|aeaa oµ|LL CaacaLaaa. Ça om amLaaeaa
_gømam. øammaLcou LaooaaaL CLagaaeaaa|oaea.

Laooaa _aaa|±aaa. Laooaa uaao|a _aaa|aaLLcc oCa
_ao|ao mau cag. ÇoCaqu _Cu|aaaeu cmgaCaaecaqu om
ouaaoCaa. Çooau|a µ|aaa _auLaLCaa. _o .LaaaaeCaa
m|aaa|aae|cm. cmae|auaa _ao|ao aaeaaoau Laooaa|o
CoaoLmaaea oaaa|au|oao. maCL Laaaaa CLao. Cumaaa|a
mamao|a Laaaea|o. Çae ae|aeaa Çaaaaaoaa ÇmLL|gu Laooaa
uaao|a Laaaea|o. Çae CLaaao| Çaaaaao ucmCu. CLaaao|
Çaaaaaaøu ae|aeaa Çaaaaaaøu CLaaoe|o Caacaa|. o|aaama
_±LLac eaa gmgaaeaaaa e|aa|aaoaao nem.

ouao. Çooau|a µ|aaa CLaam _auLLamu. Laooaa|a
e|maaoaaaaaaaa CLaaa±aCaae±maa|ama. amCLaa. _ao|ao mau
CLmge|cc Laooaa _aaa|±a|amu om aaoaa|o Çeaamca
Çaemaaaa CLaaaccaaa maCamaao CoagCaae±mmaaaao.
Laooaa _aaa|±aø Çmaøu _aaeaoaao _oeaCa _aCa
ouao9aøu _aaeaoaao nem.

ÇLL±LLcc øµo|o. ae|aeaa oµ|LaL. Laooaa _aaa|±a|a
CLagLLaaa a|e|aa. CumCoaaa Çaaaaaao omaa mce±aaa cmaao
CoaoeCaaLa. u|aLCL|a e|L|aaaaø eµ| eøaøu caLa|o
omCaau|oao. ae|aeu. neauaao CoaoeCaamao. aage |a|a|o
Laooaa _aaa|±aaa aac±qu. ÇmaL CLaaao| Çaaaaao
eqeaaae. La|mo|CLmm aauaa aageu Çma _auLLamaø nem.

ae|aeaa oµ|LL caa|m CLa|o Laooaa _aaa|±. Çeaao ua CLaa
Caamaøuaaao. oCa Çaaaea auaøo _±aaaCaaem uaoeaaaL
CLaa m±au. Çma e|oaaa|o. Laooaa _aaa|±aø _Cu|aaaCea
_ooa Ceg aaCaa. cma eaaa|o naem±au caLa Lmm|au Loo|a
a|ccaa|o øm|LLao cau|oao caLaa aea|aa Ceemu.

ÇCaooau. Çaa|ccaa|a Ceo|LLacaaa øamao. _aao.
ÇaaCaooau um|au µaaµ Loo|a a|ccu nmLL±aaa oagaaa.
aaaeu u|a co|auaaaa. maCL LaaaaaCLao. Ceg aamCu
maaeaaaa. aama|a Laooaa caa|m. gmmaemaaoa aaeaø Ça om
aae a|maa|maooea?

mam|. ømau |LCLaacca 18 _aCcaLa. 2006
94 Laooaa _aaa|c±aaa _aua øCa

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Çm mamao ouLmaLLcc om L|aoaaa|o mamaeaaa om mam
aaoa|cm. _aua|aaaa mamo| CumCaaoea|o. o|o ca|aLaaaa
oaacaao emeamaaa eaaLLao Çmaa|ama. _aao. _aaL
CLo|aaaaaaCaaoo m±au. oCa Caoaaaøo Çm aaLL|aa ÇacCa
L|aoaa cag emuCLaa. mamauea aaoa|mea. o|aaao
_a|auaaa|Ca amu caLamøo o|aa|au Cmma caaouaa naaaeaao
nooa.

muaø maø Ca|ma Çoaaaaa oLLCmaaa| Çaa _ga|aao
co|auaaaL L|au. Çoaaaa|o eo|aøu au|µaao aa| mam
Caca|maaao. om aaoaa|o _aCa au|µ uaaaao _e±maa|maaao.
L|aaao o|aaoL CLmuLaaaua|a|a _aa|au|LLaaoo ouao|aa
m±aauo. au|µaao _caa|LCLaa Cee±emaa. _caømam u|aeu
_a|a|aaa. au|µa Løa|ao|o ø±Cammaaao m|ge|. _oomc±aaaao.
au|µaao|a n|auao ugaaLLcca. _aCe. _eaao CLaaa| cmma
CLaaaccaaaa Caacaa|aaaao. mao|o _aua|L CLaaaccu, L|mø
_aaL CLaaaccu. Çag eaa Ça Caacaa|ma. CLaaaccu. ouao|aa
m±aaa m|aoaøL CLaøuCLaa. CLaa m|gaaaaaaaa eaaLLao
Çmaa|maa cag Laaaa|maaao. _aua|L CLoa caa|maaao. Caamou
moa e|cmaCaaem uemu CLaa Caacaa|e|ma|maaao.

Ça. aaou aaouaaa Caacama _aCa mcma ema|ma. Çaca|o Çm
aaLLaøu nama _aua|aa|ccaaa eøaao|aa. maaCe maema
CLoaeaaaaaao mcaa|ama. _aao caa L|aCaaµau? ÇLCLaa
CLaaaCaaaao ca|aCmaaa|a|maøu Çoaaa _ao|aoeaa|ao. qcmaaaa
_aua| mamo|aao CeCaam L|maa| cm|aa aaaaaaL CLo
_auL|aae|ccaaao. au|µaamaøa aa| mam caa|m CLoaaCa
Çcu|oao caa|m _aaaaa|o. Çoaaa L|aaua uo|ma aaµLCæ
Caaaa|aaaCaae±maa|maa.

maaCe caa Coaau? au|µaaoaaa caa Coaeaaao? aaµLCæaaa
_aCa ÇLCLaa _maaco|a|a _a|La CecLaoa. Caaao|o Cµa|LLa
oagaaa _eaa Cmaaau. au|µaaaoL Lmm| _emaø caa aeao?
_ooa L|aoaa ncCa aamaaa Ceemu caLaaaa caa accaau?
cooau L|mø LaaaaaCaaoooau. mao|o Cµa|aa Ceemu.
_eeoeaaa.

L|a|maooea? Çaaaa Laooaa e|oaaa|qu mcmaa. Çoaaaa|o
o|aaoeaao CLmuLaaau uaao, au|µaao o|gLaaaua|aa. _eaao
n|auaøL CLaaama|maaao. Laooaa|o Çagu Cuaouaa m|aoau.
_aCa CLmuLaaaua|aaaa Çmma _CaL|aaaao _±aaa aaaa|.
uaa|aaa|µaø mmeau _aa|aoaa _aoae|cm. aaaao macaca
aaLLmm|. ÇoCao cag CLaaa uamm|. noCaaa|qu eo|aøu aaaaao
eaeaµaa. aaaaoaaa CLmuLaaaua|aa cag
aeaøaaac±e|ccaaao. ǵma ueaea a|muLL CLgeamaaaaaaa
Laooaa moo|uao CLaaa±aCaae±maa|maaao.

Çmao øµm|aoa|o. moo|uao|a Çace|caa CLaaaccaaaø om aae
a|acLLa CLaam øµm|ao nmeaeaa. ÇoCao uaaoao cLL±o
oa|aaaCaaoo m±au? _ooa ÇoCao _ao|aoeaa|aoaoaaa cLL±L
L|aµaa|maa m±au?

Laooaa caa|m aa| macac _aaa|aaaaaa _aCeemu caa|m
_aaaaa|o. _Cu|aa _a|La Lo eøaa a|ccu. omCaau|ooauo om
auoao. Çamøma aamu Laooaaa om aa|a Caouaaa ama|L
CLo|aCa Çoao. Caacama CLaaa±aCaae±maa|meaamaøa aamaao|a
omCaaouaa. q|m maaaaaoa ama _oo Coaoooau caa|m
_oeaøaaaa. _eaaoao o|ma|aa m±ma|maa|mCa ae|a. Cuao mamao
caeu Laooaaaa aa|a Caouaa _aaa|aaa|oao. _eaaoa
eaaLcaao|o Laooaa caCmam Caou ÇmaaCe Çmaaaa. (Çma|aa.
Laooaaa _aaa|aa|maa|ma. muauL CLagaaeaa. Laooaa om
aa| mamaaa.)

_aCe. _Cu|aaaCe maaeaa a|ccu camaqu cmLamø aaaao
maem L|±aaaaao. ae|aeu CµmoCou om aaaaLLcaa _
aaaam±aaa L|aoaaaaa Çagu CaacamaCaae±maøu m|aoa|o.
Laooaa|a aaaaµµ|aaaa _aaa|LLa Cuqu Cuqu aaaaaaøaaaa
eµ| eøaøu cag _eaao ama|aaaao.

Çaa e|aoe. _aua|aaaa oaaa|au CaaLcc _ma _aoc uaa
(2008) Caacaaaa|CoCa Ceo|LLc _auL|aae|cca. _mauCaa| aaao
_ag Coaa| Cacceaao Caamou e|aLLacmaaaao. _aua| mamo|a|a
mao acc mce±aaaaaa. ÇoCao o|ama|o eamu 800 _CaL|aaaao
e|me|aa m±e Coaa|mLLaaa. c|ao oCaaa _m|e|aaaa. ÇCaooau
Cegu aaa, aeaacLL cag ncCa CLaaao|ao aaLL|o 'La|o
u|aaaa' Ca|e|aaLLc. Cumøa aaaL Løa| maauaa CoLaaa|o. om
CLaaao| Çaaaaaao Coama maa|aa aaoea omeaa. ÇoCao|a aage
eaaao acmaCaaamaaao.

_aaqu CLagau aaaaaa. Laooaa|a La|a L|aauaaaL
CLagLCLmm|mma uuma _LLao. ÇoCao aaLL|o 800 aaa|aao
e|me|LLaaa _a|La Ca|e|aa|mmaaa _ooea? _amøL La|oaa. maaa
CµmoCou ma|o macCLmm om øemCe±LLo ouLeaa|o CaacaLaca
_aaaa CLaaao|aaoau aaa Coaa naaae|ccaa. Ça mcmaa
_aoc 20 _ag.

800 CLaa e|maao Coaa oCaaa naaae|cca. ÇoCao|aaamaøL
L|±aae|oao, CµmoCou øemCe±LL|o ouLmaLLcc CLaaao|aaoa
aaa Coaa _LLao naaae|cca. Laooaa|aaamaøL L|±aae|oao.
_a. Çm aaLL|qu uaamaø neLL|ooaa mce±aaaaaoa aaoeaao
CumCaaoo Cee± emaa. Çma _aua| mamo| m±aa eaaLCL Çoao
cag. _aaaa CLmCu nacacL L|aaa|aaaao.

Çaaaaaøu _LLao»aø nae| Coaau eaaa|o ouao»u _LCLaa
CLaa m|gaaaaa _m|e|aa|mmaa (46 mao CLaa m|gaau). _aao. aaa
caa mamo| Coaaaqu Loa|oao caa|m m|aoauaa Cmaaa|
u|aaae|auaa maCam _auL|aaa e|a|. 21_u Caa| om maa ouao
aaoeaa. ÇoCao aageu aaaCac eo|a Caaama. nca±aaa ouao
_m|e|aa|mma CLaa m|gaau eaLo CLmLLmu øµm|ao nmeaa|e|cca.

Çouaa|o _j oaL caa|m _ma maa aaoe|a Çga| maeou.
ugmao aaoae|o macCLmmCLaa omgu muLm±aaa eaaa|o. Laaaa|au
CLa _a|o aomaCaaoo ema øe|mae|ccaaao. Ça ÇoCao _aaaø
u|øma _ooaaa e|aoe|aaa. CLaaao|amaaaa uaao _aae omgu
øameLcaa m|aoa|o. _LLao _aa caa mamo| cmaaaqu _eaaao
mmm|quaaa amaa m|gaa m±aLCLaea|oao cag c|ao oCaaa
m|aaaaaa.

Çaa Cuqu Cuqu nga|LLmaaeaCLao. _maa o|o a|aaao|o Caou
mmeau _aaaaCa. a|æaL LmCaaaoamu aaeLLamu aoeaaamu
øemCe±LLamu mcaa _auL|aaa. _aaaaaøu moo|uaoaaa
aaaeu cag oCaaa Coaaaaa. ÇoCao|aa aaLL|o qa na|aa æcL
CLaa|maaaa m|aoa|o. cLL± maao caaaoa øam Coaoooau?
aoeaaaaa aemeau Caacaa|aeLLau aaaaoaaa cag uuma
_LLao ømmu oac±aaa.

_a. uemu _±aaaCaaoo _auL|aaaaao.

Çama|aca|o. _LLao Lae| e|oa Ceemu caa|m Caaomu
nca±aaa cµ _auL|aae|cca. _aa.Laa|a ae|a _aaeaoaamaø
_LLao L|aauaaa ÇmLLa|o ao|aæc e|mLLu|oao. aaao aaoe|a
mmoouuau|ooauo. _Cu|aa m|aLLmaaa|aCL|o L|aauaaaaLLcc
omea. oa CLaaao| Çaaaaaeaaaoa aaa Coaau _oeaøL
CLaae|ccaa camao. _eaa Çagu _co|a|o
ncaaaaeaaaCaae±mLLa|o _aaau|oao cag. maoaø mao
Cuac _auaaL CLo _auL|aae|ccaaao.

_±LLaca|o. _LLao Caamou oaa. _emaø _ao|ao Ca|aCu ae|a.
_aaeaoa LoCuooau a|acaaa. _ooCoaaaao _oeaa. ecmaøL
CLaaoCoaaaao CLaae|meaa. _eeoeaaa.

aaoa _aa.Laaaø. u|aeu aauoaacuaa m|aoau _a. _LLao ua
_emaøa aa|LLcc CegLLao cau a|acaaa. _aao. aua uaao|a
e|mLLaaaø maeaa. _Cu|aaa ac±aaacmu eµ|a|o _ea _co|
Coaea. _emaøL L|±aae|oao. øm|LLaa. CLaaao|aaoa aaa Coaau
e|oaaaa _ea u|aa amauaaa ca|aaaaa. Ceo|LLacaaa _eaao
ÇaaL CLom±ae|oaoCa ae|a. _LLao|a _aua| mce±aaaao
m|ooau e|L|a e|aoeaaoaaaa necaaøu cag _ea a|cuaa
muL|aaa.

_a|La caa|m mama|o. _eaao _LLao|a mce±aaaaaoa
acmLLmaa m±auaaa. _aao. oLLmaaaa ugeaaa _a|e|mu.
_Cu|aaa a|ccu. ÇoCao|a oaaaµLaL caaaa aau muLoau cag
Ca|aaa øµm|aoa|o. Caacama CLaaao| Çaaaaao|a _a|mLa|aao
ouLaa|aaaCaaem. caa uaa||aaa _aua|aa nmLaa|
Coaae|cm±au cag _ea m|aaaaaa.

_aCe. _LLaaoa æLL|cma aua _a|mLa|aa maøaaaaa Ca|e|aaaa.
_LLao»aøu aauoaacuaaa. Laooaa|aaao _aeaa om 'L|aau|a'
_co|aaL Laaaaa|oao. _a|Laaaa. oaeaa|aaauaaa. _aa.Laa|a
omam m±eaøa acmLLcmaaaa _eaamaøL Lµaau. Çma uaa||
L|aaua. _auooaao. CaL|ac æccu. eaaCamLL eaaamaaaCoooau
_eaamaøL Lµaau|oao. ae|aeu. _aa.Laaa qau ac± e|cm. qa
_o _a _LLaoaaCe Çmaacmu. m±eao cmaao CoaoLmaaeaa
uaao mmm|qu e|muLe|oao caLaaau _ea neama|mmaaa.

_aCe. _aa.Laa|a aCµ Le|aamm m±aaa øµo cmLcm. aau Lae|
e|oøeaaa ae|a. Ceg eµ|a|oao caa|m m±eaø emaaa. uaCLmu
aaoeaaa _aa.Laaca m|amaaa aoLLaø eµ| Ca±aCaaooauo.
mooe|auaa oaaa|a Caaeme|meCa auaø mooa cag m|aaaaaa.

_maaa aaa? cam Caoe| emaCLaa. _aa.Laa|a _aaeaoaao
ocmCuaaauaa _aua øCaaea aaaac±aaaao. cmCaaCe.
_aa.Laaao aua _ao|ao ea|oaa uammauaa _m|e|aaLLccea _ea.
_aao. _aua øCaae _Cu|aaa cmøua caLa omCaau. _ea
_LLaaoL CLao u|aeaa| _ooa. ÇoCaqca ouao mamo|ao
CumCaaoea|o cLCLaau omCaau nooea.

_aua øCaeaøL Lae|aa cmLa|o L|aoaa cau|oao. _aao.
_Cu|aaaeu qCaaLL|a mamamu auaø mm _aae _o|LLaaao
Coaaaao ucmCu. auuao Lae| cma m±au cagu. ÇoCao aaa
Caaca aaaøao mce±aaaaao m|gaa|aao ucmCu. _co|
Coaam±aCuagu om CLoaaøo Coaoo|e|cm. CoLcuL|o Laooaa
_aaa|c±a|a L|aauaaaL CLagLCLmgaCaaecaa.

_eeoeaaa. ÇoCao LaµaL± aa Ceaoaa _auL|aae|cca.
Cumøa aaaL Løa|a|o noo aaa aaa ø±a|mLLaaoa
aaLLamgeaaao Coaoo|aCaaem. Cumøa aaaaaCa ÇaecaaL L||aøu
e|aaa|o. om amLLo aea cmLL _auL|aae|ccaaao.

aea cmLLu Le|aa _auL|aa _Ca mao (CoLcuLa 10) aaoae|o.
om ouao aaoeaa aaaCac aaaøao mcaa|a Caaoo mamo| Coaa
Caamg. _ma CegLL|o La|aama Laooaa|aaaao ÇoCao|a eaaao
acmaCaaamaaao.

moo|uao uemu Çe±.Laaaea ae|auaaøea Lmm| Caao|aa
_auL|aa. c|ao oCaaa _uuaau Laa|aecau Caa| qa _m|aaa
Ceo|a|ccaa. 'aaoa _aa.La Çmaøu eaa ÇaCa _aua| oaaa|aCu
Çoao. _eaa maa m±e Coaae|cCcau!'' caLCa _ma _m|aaaa|a
oaau.

maøea camao? Laooaa|o Çmmaa. noaaa|o|mmCaea? ocmCuaaa
moo|u noaaaaøu Çmaa Caoe|aaa cmmaa. cCaa|o. ÇoCao
_aaL|mø cmaa _auL|aa mce±aaaao _LL±LLccae.

mam|. ømau |LCLaacca 16 _aCcaLa. 200696 aao|a umgu ae±o|aa Caaamaaao

m|oCuooau aaau - La. aaaea

qa _aua| mamo|. om uaaaaou æc na|mca Çmaa oaaa|au|oao
camao. _ma Caoaa|a øµm|ao cLL±LLccaaa Çmaøu cag
Caao|aaL Lamaao.

aaoa _aa.Laaa oµ|LLCa aaa Çoaø cag ÇoCao _m|e|aa
ugaeCu Laooaa|o LaµaL± mmCeaaa|o CLaaaccu Caacaa|e|cca
cagaaa CoaooCeemu.

_aCcaLa 4. 2008 _ag ao.Lae|o noo Caocaaec oam|o.
(Cuao|u Caocaaec cag CLaa) om amCaaaoLLacL CLaaao|
Løma. øem Ce±aao Coaaa|o. 21 aaaao aoaa|CoCa
CaaooLLccaaao. CeøeCcmma ÇoCao _aa. =aaa umgu o||aae|a
_oaeaaaaca Çooau|a µ|aaa umgu o|oLooa _auLLao
Çaema. Çmaa aaaøaaoo Coaaaaaa ømmu oac±aa.

ÇamøL La|o mce±aaaaaa. o||aae|a coaoL Løa|a|o noo qa -
oo|L (Ei n Saheb) caa|m Çcaa|o _auma|mma om CLaaao|ao La|mo|
maau|a ua. ÇoCao|a e|uaaLLac aaaøaaoa Caacaa|aa. e|oau
ae|auaeaa Caacaau Ça. cCaa|o. Laooagaøo ÇoCao caa
Coaaaqu. _a nomacm e|eaaau. o||a coaoaøcLcc Løa|a|o
_aaum|a aaaøao mcaaeCaaLa. eqooeacaøL CLaa|m aa|au.

aaaøao mcaaLLcc Çcu neaua|CoCa ae|aeaaL La|mo|
maauaaaa. _aao o||aa _aa _a|aaaaaa Coaa|maa caCmooau
_maamaa caLLcc Caoe|ao emu. omeaaCaamea eaauaaaa
ømmu oac±aCaaem Çga|a|o Cuaa _auL|aaao. uemu aeaouaøu.
Caaoaaaoe|o _aaaa _aL Caoaamu Laooaa CLaaao|
Çaaaaamaø _aaeo|aa emeau nae| Coaa emeau neauCa
camaqu. a|æCaag ÇLL± coao aae±o Coag aaaøao
mcaaeCaaLa. _amao eaa _Cu|aaa ucmCu Coaa ema om
_aaumo mce±aaa. noa|o CeCmma Caomu _uuaa|| Coaaaa.
=aaa. _Laa L|aoaaao|o _Cu|aaa mcmaCaaec e|au cLL±Caa.
_LL±aaaa Ça.

_eac Caoaaca om L|aoaa camao. mao|o mamLL± aaa
ømmooacac _gLLCeemu. La|o ema|maa cag LaaaaCeemu.
La|o|o m|aaau Çmaa|maa caLa _maaL±aaa. aaa|cu n|a
_aaaaao Çmaa|mCaamao _emamo ouaLL|aa Ceemu. _amøCuo
oaeCao coaoaao ua|aa mcaøu aaauaa acau... Çaa|aaa|ao.
caeCu naeaa caa|m m|ao emuaaao ucmCu. aaau.

_aao. ÇoCao cmaa cmLL|o coaoaae±o Coag aaaøao mcaa
e|uaaLLacLL||e oaam _gLL|aeaa. o||aa CaaLu Caaeca.
Çagu ae|auaaL CLaaao|amaø nae| Coaaa Caacaa|aa.

_aaaao. Leu. ummaLCLamoao. c|CLamo cag caCaaa
CaaeCaa. _aaaaaau aao|a eµ|ao|o _gLL _auL|aaa.
maCaLCLaau Çooaa _oeaø. o||aa _aae a|acaaa|o
ua|µoo|aacma Laooaa CLaaao| Çaaaaao. aua aaaøaoaao
Çagu ae|auaa maCamaao Cooo _auL|aaa.

CLaaao| Çaaaaamaø nae|ao emu eµ|. CLmuLaqu Cumøa aaaL
Løa|a|o Çoao. aaoa eµ|aaaaaaa _eaamaøa Caaeaaa
CLamoao ema Comu. aco Laaaa|o Çmaa|m Cooa|au caLa om
Lmu|maa. Çamaaa|CoCa aaoa. CLaaao|amaø u|aeu
LaaaaLLaaCaam Løa|. uame|caao (øaaao. aaaa eµ|ao) _aCa
caaou. ae|a. uaamu na|aaaCaamaa _eaaao _acaaLLaaao.

Çaa maam|ma ÇoCao aageu. aaa aeaaaa. aaoae|a ua
øe|aaa. mao|o. caCaaa CLamoao acaa|eaLLma|ama cag om
Lc±ao aaaa Coaaaaao. _aaaao maoaea. _maaa _mm|ao
Cooaee|. mamaeaaa. CLaaaL CLamoao. maaaaeaaa. ae|ue|ao.
Çae CLmuLaqu ca|La|o|mmaaaa emaCaae±mmaa. ÇLCLaa
o||aae|o|mmau eaa Caacaa|aa|o. ÇoCao aageu e|µ|aaaCaaem
Ceao Laaaa _auL|aaa.

aaoa mmeau oooac CLacma aaoaa. Cuaaau Caaegmg
Çaem aaaa eµ|aao DZaa oµ|aaaaao. Çemm|o CLmuLaoaaae
ca|La|o|mma emu aaaaLLaaaao. cLCLaa Çaaaa aaaaLLaaaaao
_auaaaaao. caaaa _a|au CLa ÇamaaaL LamLc±maaCeemu
caCmooau cee|L Laaaa. e|aLL|a noo|aCa CLaaaaao. ÇoCao|a
aage eaaao. _aeu om =. aaaaaaøa Ca|aauo Ceaoao
mcma|maa|ama! gmgaaeaaaa auoao moaaaøo aaaau
_auLLCaaLa. CL|a. CL|a _aoaaaaaCo m|aaaaaqu _aaaa
aoLaa|o oaaa|auaaa æ±aaoo. Laooaa CLaaao|amaø _a
oaaa|auaa|a|maa|ma. _aeu oam|aecoo. a|ccaacc gg aaaaaao!

ÇLL±o aaaaaaaoa aecm|ma _µ|LLaaao Coaoo|aCaaem.
gmgaaeaaaa _LLae| a|aau uaao|a emaao DZaaa
aaauccuaaa|aau mcmaa. Ça øm|aaa Caoe| cmmaCLaa. '_ma
emaCoooau ae|aeaa|aoao _aa|au|aaLLcm. _eaao|a Laaø
Çcaaoaa Çmmaae. _aaaoaaa _µ|aCaau' cag. om e|a|o La|o
Coaoo|e|ccaa. oCaaa.

neaua|o ae|aeaa Cecac caa|m CLa|o aaoa Løa| uaao|acCa
m|amaauaaCaam _ooaaa cmLmaa|. _eaaoaaCe Çcaaa
aao|Lee|aCaaem CLaeamaaao CoaaLLcc aa|aCu _a. cma
Cmaaa|o. cmaa a|aauaa|o aageu gaµau caCm Coaoom±aaa.
a|æCaag maao amm|qu aage µLLao eou emu. uaao emaao
_acaaaCaaem noCo na|aaa aaa|o L|±aaaCaaem
aaaa|mLLaaao. aageu gaµauCLaa mao|o om coo|aaa
e|mLLaaao. uaao _aaemu Ceo|Cam|e|c Ceemu. um| aaa
Çmmaaqu _eaao na|maø naaaeaau|oao.

ÇLL±Ca _a|aaaeaaaa _CaL|aaao maa aao|Lee|aCaaem.
_aa|aoaa Ceo|Cam Cee±a m|aoau necaaa. aaoae|a
CamøLLøa| a|aauaao. omo|o maaaao Çma eaaa|o a|ccaacc
mmauaaaa aao|aaa|e|cca cagaaa CoaooCeemu. Ça mcmaa
2004-u _em Caacaaaa|o.

Çmao Coao. CLaaao| Çaaaaaeaaao u|øma CaaLu Caaooo Coaa.
aeae m±aCaaem _eaao amCaaaoa aaaøao mce±aaaao|o
u|aa ae|auaa Çmaa _auL|aaaaao. Cco _e|e ma|o oaao|aaa om
maaoaø Çaem Çcaao|o øemCe±LLo ouLeaao mcaa
_auL|aaa.

µaaµ Loo»aøa CaaLu emaa. aaa _aua|aa|ccu maouaaa ucmu
aaaeuoo. c|ao oCaaa|a mce±aaaao a|ccaacc _aaaaa
Caoaao|a Cacc _L|LL|aaaaaaau omaCa CLm _auL|aa|mmaa.
ÇCaaa aaccaco| cag coCoamu ca aaoaa|o ÇoCaaoL Laaaa
CegLLca CLoaCaacaa|a|mmaaaao. Ça ÇoCaqaø mooaoo caLa
ucmuoo, =aaa e|eaaaaaao noaoe|o _Cu|aaae|a ÇCuµ u|aeu
Cuaouaa|aCaae±mma Cmaaa|o. _Cu|aaaaeau ae|ouaaL Laa|aaCe
Coaau cag m|aaaa Lo. nca±aaa caaea CoaaaaCee±a
accaau ÇoCaqaø ÇmLLaaa. c|ao oCaaaa coo|aaaa.

mmaaa mao eaa 'Caac CuL' CLacmaCaamaa a|ccaaao _LL±Ca
_oaLL|oaauo aacLL|±aa emaeaCLao. aaoae|o|mma ÇoCao|aa
ø±a|mLLaao _LLmLLmaaeamaaa Cmau emae|ccaaa _emu
_m|e|aaaa.

Çaaa om 'LLo|o|± ocec' cag a|eco±aaa. ÇoCao
ca|aaaco|ao. omCeao Ça mcaøuaaao. aau _a|LLaaa ÇoCao
Caaµ|maco| Coaaaa. _aao. oCaaa|a _auooaaea|o
ÇcuCLmm|mma ae|a eoaoa|a aco|aaa u.Laao (Maf dal ) umgu Cao|a
aa|aa (Nat i onal Uni on) CLaam o|o aco|ao. 'omCeao oCaaa
_LL±o CoaeaCaaaaao ae±LLaaa aaaao _auooaaea|o|mma
e|oa|e|mCeau' cag La|aaauaa u|acca Caacaa|a.

Ça|o _ooaaLLcaaaa _uou caaCea|o. qoCoa _aua| oLLmau
cmLca aaaeuaa|mmaemu. ÇoCao _ao|a u|a maa _ao|ao
_Coaoamuaa Caao| CLao|a (Yossi Bei l i n) caLeCa oCaaa|a
Çma eaLo _m|e|LaLa amauaaa ca|aaaaaaa!

CLao|a Çamøo Coaaa aaaeu. 'Çm aaLLaøu CLaaeaa caaea qa
oLLmau CoaaCaaooauo. aaaaaoa aaoae|o|mma eaLo
CLgeCaaLa. _aCa uemu ae|aeaau CLmaaaaa eµ| Coaau.''

caaaa oLLmaaao! caaaa _aua| mamo|ao!

cooaCu _mama omaaLLaao|a øcaca ae|LLamaaao
CoaaLLccaeaaCa ae|a. m|amaauaa _aua|aa Cmaaa| om
aoaoaæc aamu cmaa maaaa| aeaae|oao caLaaaa neau.

_a. c|ao oCaaa|a Çma _m|e|LLu Ceo|ema Ceaaa|CoCa na|aa
e|cca. ocmCuaaaa Caomu a|aem aaaø ca|aaaa Caaoac±e|mCua
caa|m _ooaa|o nca±aaa. eaLo CLgeaaao Coaaaaa eaLo
CLmgaCaaem. cCaa Çaem amCaaaoa aaaøao mce±aaaaøL
La|oaao CoaoLcCee±a m|aLLmau aaaø cmLc±mLLaaao
Coaoo|e|cm. aaoa Løa|a|o maaaaaac±qu ae|auaaa ae|aeaa
oµ|LL mce±aaaa|o Çmaaa aaa aageaaaø naaae|ccaa oCaaa.

_Cu|aaae|a CLoaoa Cacm aaoae|o|mma ÇoCao|aa
ø±a|mLLaaoa aao| Coaa naaae|meaaao Coaaaea. ocCcag
L|aeaaa|aamaaa eqeaa aaaeu Ceemuooea? _aCe. Çumam
aaa aageaaaøL Louaa naaaaeL L|mLL|aa|mmaaa. ae|ouaa
_oe|o _aa|mma CLaaao|aaoa aaa CoaaCeemu. u±aama
_eaaao m|gaa|. aao ceeo Coaoo|. aaa L|aeaaa|aaa aaaeu
o|aaa, aaoae|o Çagu ae|aeaau aaµaaaaaa Coaa|ma cag
m|mL|aaCeemu cag m|aaaaaa.

_aaL± Çae Laoaa ÇoCao aageu aaoae|o oooac CLacma
CacaCaacaa|aa. gmgaaeaaaa _LLae|L CLaauaao Çaaao
e±µmaL CLaaaaao. aacao _aaaau Çmaa mcLLcca. macaø
naaae|a Cooa|aaa|o aageu maCaaøu aeaoLLmaa|aa. mao
mmaCaooau Ca±. Cuaaau cmLa ouao CLaaao|aaoa aaa Coaa
Çmaaemaaaao.

Çma mce±aaaa|aCLaaaaa _eaamaø ouao Çaaaaa|a maa
aaoeaao|a _amac mce±aaaao Lmm|a o|o aaeoao a|acaaa.
caaaa _eoaL Le| Çmmaaqu. caaaaa Cmmaa± Çmmaaqu
_eaao ommao aemauo Caamaaaø uøa|aøo Cooeaaao caLa
Ca|a emaa Çmao omaaLLaa|oaaa.

ncCa ÇoCao noe _auLLaa Cuaoac om a|ccu ac±aa.
muLauaa o|o cCµemaao. aaoae|o noo _aaaa uøa|
eoaaaao|qu noe e|cm. aaa. aaa cLCLaa caCa ema|maaao?
cag aeaae|aaa.

_LL±aaaa ouao|a aaoea Coa mauua aao|a cLCLaa cma
uøa|aøa Caamaaaø emeaa caa|m e|eau _eaamaøa a|acaaa.
eaaaaeaa|o aeaae|aa. LaaaaLL cmLamaao aao|auaaL
LoLLmaa|aCaaem. Caaaoe|o|mma aaaCac aaaøao mcaa|. uøa|aa
e|cm oaaa mamaao|a|o _ea Ceo|Ca emaCLaa Caaao Coaaaaao.
(uaao 22. 2004)

ÇaLmm|a e|eaaaao maCL Laaaa|maa|Cmau. aao|a LmCaaaoaøL
L|mø. ouao|a _maa aaoeaaaL CLagLCLmm _L|a _o _µ|o
ae±o| caLeaaau. ÇCaCLao Caamaa m±aa ema ouaaa|o
Coo|aaLc|o|mma øemeo|a Caaamaaau Laaaa|maa|Cmau.

qa nooacc aaau Caacaa|e|ccaaaCe Laooaa|aaao m|aaaaaaao.
_ma _e±a Cu uaau Caacaa|aCLaa. aaoa maau mmeau
uaaaju| CLaoa aaco|ao|aaa. aaau. aaau. aaau cag _ma om
oaaaaaa ae|a _aCa CeCmaeCu Cacae|oao.

mam|. ømau |LCLaacca 20 _aCcaLa. 200696 aama|aaaaaaaL CLaaa±emu qa Çau

m|oCuooau aaau - La. aaaea

aaau om Laau Çmmaaqu _co| ÇaCaam Laau ÇmmaaaCa
_aCeemu? Çaecaa|auaea _emaøL L|mø. cLL± ÇoCao _
Laooaa L|aoaa LaLL|uaeu CLmg. qaaa aaaaaaø eµ|eøaaCaa.
_CaCLao. Laooaa _aaa|±a|a _co| mam øm|aau caaouaa
e|uaoaaao eaaCaacaa|a.

jae aama|au caa|m Caa|aaaaa maaeaa. Laooaa|aaao
ÇoCaqca CLaaa±aCaae±mmaaqu. a|acaa Çcaa|o (Cumøaaaa
umgu aaoa) _eaao mcaa|a _co|. _aaaa Coaoo|aCaaomuL±aaa
Çoao caLaaau øm|LL|caaaa Ceemu.

mao|o. _a|aaa auau ca caLa|CoCa øµLLu Çmmaa. _aa.La
ncuLaø m±aauo Çmmaaqu _eaaaa _a|La. L|aaua mouaaa
_co| mcaaCeemu cag m|Lmaaa Çmmaaqu _a|Laaa Cacaauo
L|aaua caeu Coaam±aaa. _em LcCµc±o. CoaaCee±a Le|ao
cag Lc±ao|cm oaaaLLmu Caaaaa|o. CLmuLøa| caø CLaa|ma
cag aamaøCu Ca|aaa øµm|ao. _ooa. Ca|mau Ceo|LLmaa
m±aaa øµm|ao. emcuCaagu CL|a Caaaa oag. _o .Laaae|a
amCaaaoL LacLL||eaa _o _aoa ucLL LacaøL
CLaaaCaae±mLLaaa _aaemCu aao|auaaL CLo|aCaae±mmaaaao.

_aa.La Çaa mmm|quaa ugaaaqu. om accaa|o _aaemaøCu
Ça om CL|a e|oau Çoao caLaCLaoaa|e|cca.

Çmao øµm|aoa|o. 2008-u _e±a Çga|a|o. L|ao|aa|L CLmm
.CLaaLo Laa||aa (For bes) _ma _e±a noa|a uaCLmu
Leaaaaaao Lc±ao|o _aa.Laaao Coaaa|mmaa!

Ça. a|ecqaøo CoaaLLcca cag aamu ama|e|cm±aaaL±.
_aa.Laa|a Coaaa ua|LL Cuaaau mmgg u|oo|aa caoa cag
Coaaaaca m|gaaauo. cmCama Çaaao|o _ea Coaaao
Coaaa|maa|maa caCmam Lc±aaoau Çaeaa Ceo|a|cca. Ça.
ocmCuaaa Laooaa|aaaaoau _a|aoo|a|a noo|aCa Caaem Coama.

cCaa|o. Laooaa _CaL|aaao|o CLmuLaaauaaCaaa caµao.
egauaCaacmaøa aCµCa Lo aaomamaoaa eo|aa emLeaao.
_a|au. ocou. Caa± caLCaooau _eaamaøa Ca|aCe Ca|aaa.
Çmm|aoa|o. auaaaa Çae Lao Laaauo. Coama oaLaaaoa amaauo.
nee nmaaaaaaæcL CLamcLmaaauo CLaaa±aCaae±maøu om
aaoea. Çaaaa Coaaao Coaaa|maa|maa cag. om L|aLo Laa||aa
Loo| e|eaaaca Coaa| Ceo|a|ccao?

uaamaaaa oaaaLLmu LeCuooau uaaaoL CLaaoComea|oao
cag. Caacama ÇoCao aaLL|o æmLLcm emaaqu. _maL
LeCuooau CLaaao| Çaaaaamaøaaaa CLaeaaa _eaao muL|.
_aua|aaaa emaaaao. _aeu Çoao, _aaaa Lemu _aa.Laa|a
L|aaao uaae|a|cuaaa CLaao Coama Caae±maa|ma cag
Ca|aemaao?

a|ccaacc ÇCa aaoaccaa|o. ÇoCao|a noeaaamau _Cu|aa
noeaaamau Çaema qa '_aaaoo|'aa CumCaaem. _aa.Laa|a
Coaaa ua|LL auaa mag L|oo|aa caoaao cag om aeaaa
Ceo|a|cca. Çamøa Caaaaa. q.cu.c.L caa|m (I nt er nat i onal
Moni t ar y Fund) aacoo m|a| m|geau oag. Laooaa _aaa|±a|a
_em LcCµc±o. æmaoaa ccm oae|a|a m|a| (_aaea auaa 186
u|oo|aa caoa) oeCeam _emu Cee±a|maa|ma, _aao. ÇLLeu
caøCLaa|ma caLa _aa.La omeaaa ae|a. Ceg aamaøu
Ca|ae|oao cag qa _m|aaa Ceo|a|cca.

ÇCaooau ae|a. auooae|o m|geLLcc CaaCaa_Caaoa m|geaaa|a
Loaec oam|o _aa.La aao|auaa. ae|ouaa maom Coaa|maa|maa
cagu. ma|o|aaaeo Coama CooCLaa auCLa| oam|qu _ea Laøao
aeaa|maa|maa cagu. _Cu|aaa umgu Caua aeao|o. LoCeg
aa|aaa m|geaaao|qu _emaøa ae|ouaa Laøao
Çmaa|amaCeagu LoCeg aaLLao|o|mma Loo|e|eaaao
emaCaaeCc Çmmaa.

ÇCaooau. Laooaa|aaao uaa|a|o CLmu aoaaaaa cmLmaa|a.
aooaa eaa|o. ncomou o|a|ooauo _aa.La aaa auooa
uao|aaaa e|cm Ceo|Ca æcL CLaam±aauo Çmma ouau _a.
ÇLL±LLcc ømmooacmaao _eama cmaao Coag. La|o CLmaæc
oaaa|aumm m|ao.

_aao. ÇmaL Le e|eaaau ucmuaaa Laooaa _aaa|±a|a øamaa
camao. _aeu Çoao. Ceg Lo e|oaaao|qu Laooaa
_aaa|±a|a _co|mam. mauao|aao Coaaaæ±aaaa Çmma|maa|ma.

naaaeuaa. e|uaoaaaaoL CLagauaca CacmL La|o Coaoea
caa|m øeu. Laooaa _co|aaoaao|cu Çmmaa|oao. aaa
e|uao|aaaqu nca±aaa _ea aaaCoaaLLmea. ea±aaaaaa
Çmmaa.

m_e|aa _o uo| caLea. Laooaa _co| uama øme|o qa
ngLL|aa. _aa.La ua ÇemaøL LoCeg e|uaoaaao Çmmaa.
_eaa mce±aaaao caeu Ceo|LLacaaa Çoao caLa _a|o
maaauaaaa. Le e|eaaaaao|o _aa.Laaa _a|au muLm±aaa
cag. _±aa± Coaoo|emaea Çea. om ouau. Çea om Cµaaca
a|ao|L Laa||aaaø _o|aa CLc±a|o. Çma e|oaaaaoL Lmm| 'uau
a|mma' CLo|e|c. ugmaCo .Laaaaeo Coama o|oa. om ømeaa _eaao
øµmaCaaem. aooao _±aa eµaa|. mag mam accaaao!

ÇCaooau. Caaecaao neaoo|eoLLcmo Coaau CoaoaoaaCa ae|a.
Laooaa _aaa|±aøu Çamøu ouLmau|oao cag Coaoo|e|mea
eµaau. _aao. ommam Çmmam _oo. Lomam Çaaaaa aaaøao
ouLeaao Laooaa|o macCLmm|maa|ama.

_maaL±aaa. Laa||aao aama|au. Laooaa|aaao|a aaaCua.
_eaao|a _aLLe|LLeaeaca CLaaaccCua omCaaaaaø
Çcu|ooaaae. _a|o. _aa.Laa|a Laao|LL ae|ouaaa caLa|qu
omCaau a|acaaa. _aao. Laooaa _aaa|±a|a _co| _a|aaaaaaø
ncLcc aaoa umgu CumøaaaaL Løa|ao|o. cmaL Laa||aaCaa.
Caaaoaaaco|Caa Laooaa _aaa|±aa e|uao|aøu Cmaaa|o. caaea
om e|oaaaa cma|Caa. CLo|Caae|ccao CLaau. ugmao _eaao
CoaoLc m±aaa. Laa||aa Ceo|eam±aaaL± Coaae|meaaao.

'caao aaaaaao cmaaao, caaao e|uao|aaaaaao' caLa
Laooaa _aaa|±a|a aCoaaa CLaoCe Çmmaa.

CoLcuLa 11. 2001-u _em. _Cu|aaae|o noo noa eaaaa
auaaa|a ua. _oCaaaaa _auLL aaaøao mcaa| eµaa|aaaa
Caaecamu e|aaa|o. Laooaa ea|ao|o uaao _±LLa±L Lccaa
Ce±aaaCaae±mmaaaao. noaCu LaaaaaCaae±mmaCLaa. ÇLL±aa
qa _µ|eo ouLeaaaa Caaecameaaao caa|m e|aLLca. a|m| Coaa|
m|geaaa|a oo|LLa|eaoa omea. _aaaco|aaoL
LcuL|±aaaCaae±mmaaa.

ÇaaL CLaaao| Çaaaaaeaao o|oa Laaaa. nca±aaa _eaaa
acaa|aCaaemCLaae|ccaaao. _mao Coaa|aaoa caCa CLaaaa caCm
aamaøu Ca|aaa m|aoa|o. Laooaa _aaa|±a|a LaaaaLLaaam
_qeoaaa|o _ea o|amaeaaLLc±maøu aaeo. Çaemmao aµ|aaa
Ca|aemaa. _eaa e|me|aøuL± Coaa| m|geau Caccamø.
'ouLmaLLcc e±Caa Lcu oo|LaLLLLmuaaao _eaa na|maø
naaaeaau|oao' cag Laooaa _aaa|±a|a CaL|ac Coaacc|.
La|aaauaa u|acco e|maaaa.

Çmao omaaLLaa|Coooau. aaoa _aa.La amaa cau Coaooauo
_aua| aaaaaaau øm|LL|ccaa Ceemu.

Laooaa _aaa|±a|a _co|a|o øm|LL|cCee±a ÇaCaam _uou.
ae|aeaa _aae m|aoLLam. Çaøm|aa. cmCaaCe Laaaae|cCcau
camCLaau øamao|a Lc±ao|o Çaeu u|a maa|auaaCaaLaao. Çma
Çcaa|o Coaaaaa Cee±a|maa|ma.

µamaaa |a|a|o _co| mcaaeaCLao om Caammaaa cmLmaa|e|cm.
nomaøo u|aa ae|auaaL CLaaao| Çaaaaaao _a|aau
nmoaaLLmaa|au m|a| nae| CoaaCaaemu Çmmaaaaa. aaoa_aa.La
aaoaua|oaa _ao|aua muL|aaa eaauo Coaaamø u|a maa|aa
aaaeu.

Laooaa CLaaao| Çaaaaao caaaa maa|auaaae. _ae
Çooae|ccao. Laooaa uaaoao Çmaoeaøaæc
moae|cmaCaae±maa m±ma|maaaa caLCaooau neauaaa.
_aao. Cuqaø ouaaaamu µamaaamu CLo|aCaaem. nomaøo
Çma Çaaaaaao _a|LLa caa|m Çacac m|aoLLacac _aa.La
cmaaa u|aLCL|a aemaa|L CLaaa. oag. ouao Çooau|a µ|aaa.
o|oLooa CLaam Çaaaaamca CLo|. _eaaaoau _aa.La _aua|
eµ|aøa a|mLL|a|maa Ceemu. _ooa _ma Çaaaaamcaaa
CaacaLaao mmm|quaaa ae±aaa Caae±maa Ceemu.
_aeu|ooae|ccao. aua Laµa CLaaao| maaaaCa Çga|eaa
aµmmauo _e|ma Caae±maa Ceemu. Çma mag eµ|a|qu
Coooauo. La|aaa om Laaaaa _ea CaamCamaaaaaoaaa. Cumaaa|a
mamao Çageaaa|qCu æc Laooaa|aaaaoo omCaaa aegca
Laaaa|ama.

aua Çga|aaaoaa|o _aa.La. .Laaae|a amCaaaoL LacLL||eaa
_o _aoa uaaacao L|Camaø (Al aqsa Mar t yr s ' Br i gade) caaouaa
CLammae| Coaa|maa|maa. 2008_u _e±a Çga|a|o. L|.L|.o|. Coaa|
m|geaaa|a om øm|LL|cc LoaaaeL L||eL Laa||aaaaoaao. Ça
e|oauaaa Caae±aame| _aaaoo| Coaaaa Loaaa. Çma Çaaaaaaø
.Laaae|a mou uaau aemauo 60.000 caoa Caaaa CLaaoCoa
_aa.La cmLam Coaa|mma e|eau Ceo|ooaaaø emaa.

Çma Çaaaaa|a _aaa Caaeao. umaaea Caaeao. LeaCaaeao
caCaaa cag LcCµc CLacm. CoccaCoc±o cma| _aa.Laaaø
_gLLeau. _aa.La _eaao Cacøu Leaaaø _gua| _o|aaa
aaCamaaL CLacm _gLLeau. Loaaouaa mcmaema|mLLaa.
ÇoCao|a LaaaaLLL Lac _a|aa|ao. aøma _aaaaamca
aemL|±aa _uLoLLmaa|aaaao.

om accaa|o. _o _aoa amCaaaoL Laca|amaøu .Laaa
Çaaaaaaøu cmao ouLmamu Çoao caLaaaa æc om eama|aa
a|ccu|cmL LaLLL Laaaaaaao. (Ça|o Laooaa _aaa|±
_a|aa|amaøa ae|ouaa Laøem.) _aao. uaao 14. 2002 _ag
a.co.c. mCceaø CLc±ao|aa _o _aoa amCaaaoL L||e|a
aaoea. aaaao aaa caLaa u|aaCao|eaa Ceo|LLmaa|e|ccaa.

'maaao _o .Laaaaeo Coamaeaaoaaa. _aao. .Laaae|a CLa|o
maaao Çaaøea|oao. .Laaae|a _aaL L||e|aa maaao. caamaø
.Laaae|o|mmaaaa naaaeao emu. caamaø aaoa _aa.Laaaa
ae|a. Ceg aamu auaecaao a|acaaa.''

ÇLL±Caam oLLao eaaømoaaaøL L|mø. aaa caa Coaam±au?

L|aaua uuma _LLao»ca amaa CegLam. _±aa± _eaa uccu
acmao. CegaaLCLaa _eCa Lae| e|oøu _oeaøo øµm|aoaa
Cuaouaaa|aa. CLaaao| Çaaaaamaø naeu Le|a|o mumauaa
Çmmae|cm. uaao|a _±LLaca Caaeaaoaæca aaaa aeaaauo
Çmmaa. Laooaa Loo|aæcL Lac goao|o ÇoCao caCmam
Caoaaa Çmcc±LLo Coaa. ÇoCao ua e|Caaau eoaaøu e|auaa
e|aao a|ccu|cmo Coaaaa (cmLaao|o Laa|oaaa Loo|ao|o Çma
eµaau nem. Loo|LLac goao|o f or Enemy cag cma| ca|Ca qa
Çma|a|a Lcu eaaaLLc±maøu!). Caaµ|o eoaoo|aø. e|eoaa
eoaoo|aø nmLL±aaa a|ccaao caaau accauo e|cca cag
Laooaa _aaa|±a|a _co|aaaoa øamaaoL Lc±ao|ccao. _a
memCaaeCcaaa CLaøu.

_aao. ÇaaCaooau aaaeuaa aeaa. Laooaa aama|aaaaø
Cecmaeaa m|aaaam±aaa. quLaaem aaoaaaø Cuoaa
aama|aaaaaaaL CLaaa±emu qa Çau, aoe|a|Coa CLamoaaaaaa|Coa
eoaoo| aaeaa Çau. Caacama Laa|aaLLcmaCaaeCc ema|maøu
Çau. aaau caLaa a|ao|a acauaaa cee|Ca
CoaoLcmaCaae±mma Çau. nae| Coaeamø omea æc maeaaa
m|aoa|o. aaaøa Ca|ma eµ|ao|o CLaaaccaaa maCamaao
CoagCaae±maøu Çau caa|m |a|a|o amaeacaaaa Laaaaaa
Ceemu.

mam|. ømau |LCLaacca 28 _aCcaLa. 2006


97 c|ao oCaaa _mo|a qCa ua|aa

m|oCuooau aaau - La. aaaea

øama|ooaa ua|aaao Çoao. qa _ao|aoeaa|aaa aaoa _aa.Laa|a
o|eaao. ogaaoaaoL Laaaøu _Ca ouaaa|o. om CLaaao|aaa _ea
m|ag oaa|aaae caeu m|aae|o|mma aLLCe aLLaa. _aa.La
caCmam ua|aa Laooaa|o Caaamauo CLaa|mmaao. Çaamaø mau
CLaeamø 'Laooaa' caCmam CLamo Çmma|maøua caLa
omCaauaaa. aoe| _m|e|o u|aeu L|aaaa|a Laooaa|aaaao
oaga|ac±. _eaamaøo aama|a aaaaaa cmLmaa|. CLaaaco
Coaoo|aCaamaa. aaCa aaoau aaaa|. Cmm|LLmaa|. Laooaa
L|aoaaaa maomao|o oaeCao aeaaaaø cmaao Coag.
CLaaaccaaaa CaacamaL±Ca. e|cauo _aua| mamo|amaøu _aae
Caamaa emaaa.

_eaa Lae| Caamou La|aaaa. _aaqu. _eaa _ao|ao Lae|aaa
ÇoCao e|oaaa|o cmLcaæ±aaaa Çmmaa. _ooaaLcoaa|o.
ocmCuaaa Laooaa uaaaoau 'Laooaa _aa|aoa'aa| noCaaøu
noee|c±mLLaaao. _aa.La caa|m om mLmaøaaaa ÇoCao|a
_a|aa|ao Lamaaaao. c|ao oCaaa _mo|aau _ea
omemaøaaaa. _aa.Laaaa Caaage|ccao aagaca L|aoaaao
amu caCmæc _ea ama|. Ceo|LLmaa|a|maa|maa. _aa.La ua
_maamaa mµo ømmooacmaaoo auaa|. _±aa± _eaa ec±o
Camao Cecac mcaa|. _eaa ecmo o|ama|o aeaa. Ceo|Ca
aaaCac aaaøao mcaa| cLL±Caooau m±aCua _LL±Caooau
_oomc±L Laaaaaaao. _eaaa caaaea q±LCLaaaoæca Caeao
cag m|aaaaaaao.

_aomaCaamaae|oao _ea. CLaaao| Çaaaaamaø m|a|aae| _o|aaaa
caa|m om ømmooacaca ae|a. _aa.La ua auaaLLcc cmaa
ømmooacmu _aaajaeuaa m|mL|aaLLcca|oao caLaa aeaaa|o
Caaoo Ceemu. _ea om oaeaa|aa| cag ømmuoac±aaaao. _a|o
omCaaCuaa? _ea oaeaa|aa|aaa. om CLaaao| Çaaaa aaoea.
_co| _a|aaaaaaa aaa|o cmaøuCLaa. µamaaaeaa|aaa cLL±a
aaou aomeaa cag ca|aLaaaaoau? _eaa _aua|L CLoaeaaaaa
mamo|ao. _emaø _LL±Caam Caammu _o|aaaa ugaam±aaa.
_aao _aa.La. omCLaau aaaa om µamaaa _ao|aoeaa|aaao
Coaoo|aCaaeca|oao. cLL± _ea aaaa om oaeaa|aa|aaaeu
Coaoo|aCaaooe|oaoCaa. _LL±!

_aaLLeaaa. _ea aua Coama nLCaaaaaaø cmaaaCaaecaa.
uaae| CL|o m|ama Coaaa Coaaae|ccaa caa|m
ømmooacmamaCaooau _aaau a|acaaa. LoCLa LoCeg
omaaLLaao|o Çaømmooacmaao maaeaa|maa|maaao caLa
neauaaa. _aao. nga|aaa _aaaaao camøu Çoao caLau
neau. _aa.Laa|a ec±o Lomam Coaaaaa|cc ÇoCao LaaaaLLL
Laca|aa. _aa|mma CLaaao| Çaaaaamaø _ea cma|a a±aaao.
_gLL|a Leaaaaaa aoa CLaamemamaaaa aaLLmm|aaaaCo ae|a.
CaaCaaCaaoa m|geaaa|Coa. CuaaLo CLaa m|geaaa|Coa _emaø
Çmmaaaao CoaooLLcc Laøamaaaa Laa|aaaao _oo.

ÇCaooau Laooaa|aaamaø mamaaa Ca|au. _aaqu. _eaao
_aa.La ua uaaaaaao CaaecamøL LoCeg aaaeaao nem.
Caacama u±aa _eaua auaa|a ømmooacmao. L|aoaa om m±eaø
eaauo ÇmaaaCaaeCc CLaea Lmm|a c|ooo. aooaa eaa|o
_aa.La CoaaCaaec a|mueu. Laooaa _aaa|± _auLLaøo
cmLcc _a|aaaL CLac±. cmaa ømmooacmaøu La|o Coaooauo Çmma
_eaa e|Cmaauaa Cuoau cag Lc±ao|coau. maa|aa aaaeu.
ÇoCaqca _aua|L CLoa caa|m om e|oaaaa _eaaaa
_auL|aaaeaaaa caLa. Ça Laooaa|aaamaøo aaauaaL L|±aaaa
om e|oau. _aua|L CLoaaø ÇoCao oaaaa|ooaa om Caou caLa.
_eaao|a aauaauaa m±e. _aa.La. _amaaa mamo|aao
CumCaaeca _eaamaø Cege|auaa omCaaaaaoa a|oLL|e|cca.

om Laau _eaa Coaaaao Lmm|a Laaaa eama|ao ea _auL|aa.
ugLaau _ea ÇoCaqca _aua| CLo|aCaae±maa. caCa aaao
aaoea e|aoCLaae|ccaCaa cag. _eaao uaaaaøo omCaaLLc
_auL|aae|ccaaao. Çaaaa L|aoaa. Çaaaa o|aao. mme|o o|oaaou
_aa.Laa|a ÇCuµ Cmagaa|aamaaa aaaeu Çaaaa.

_aao. ncomou o|a|ooauo Lmaaaa|o a|cma _aa.Laaa ÇoCao
ecmo o|ama|o aeaae|cm. Cumøaaaa mmea|qu Camao Cecac
mcaa|. ø±a|mLLaao maou Coaa. oaoaaauo aaaCac eo|a aaaaa
Caacaa|aCLaCa. _aa.La ua _eaamaø _gaaLu L|mmae|cca.
aaao aaoea na|maø _Laa caa|m ceeu cLCLaa _eaamaø
maomao|o Caaam|aCaa. _LCLaCa Laµa aoLLaao umma _eaaa
aaLLamm m±e Coaa. ocmCuaaa Laooaa|amu CLaaaccaa|o
øa|aaaa.

_aa.La uaaa _eaao|a _aL caaaaaa caLamø umCmma
naaaeaaao Coaoqeaaa aac±qu _eaa uaeu om u|aoo|mma
naaaeuaa Çmaa m±au.

CoLCcuLa 2004_o|CoCa _aa.Laa|a ncomoa u|a CuaouaaL
Laa|aaLLcme|c±mmaa. _emaø caa L|aoaa caLa Lmm| aamaøu
o|aaaa Ca|ae|oao. eaaaa L|aoaaaaa cag CLaaeaao
Coaoo|aCaae±mmaaaao. neaua|o. aaau ouLmauaa o|o
Caaoagao _emaø Çmmaa. mauLaaoaoo| Cmaau Çmma|maa|ma.
_aCcaLa uaa Çga|a|o _eaa ncom|ao mmm|qu oaøaoma
o|a|oaoaaaa _ea La|aaøa CaaemCoooLLccCLaCa Laooaa|aaao
L|maCaaeme|ccaaao. u|aLCL|a aaaøao mce±aaaao
CumCaaooLLccCLaCaooau auooaae e|cm maaauo Çmma _aa.La.
ÇLCLaa La|aaøa 'aaa|o CoooLLma|maa' cag Caoe|LLccCLaCa.
_eaaoao caa mcaaLCLaa|ma caLaaL L|maCaaoom±maa.

aaaam±aauo _LCLaCa ea|aø ema _µ _auL|aae|ccaaao.
aaaao _maaaaoaaa|e|cma aaao aaoea CLaae|cLCLaa|maa caa|m
_ooaa|o _eaao _maaaao. Ça| aaa aaamaø uco|ao|LLaaao
cag aaCama|a Caamaaaao.

_aao. _aa.Laaa La|aaø _aµaao CoamCLaCa. aaoeaamaø
e|oau L|mae|cca. o|a|oao caeu _emaø ugeaµe _o|aaaa
caLa _aaemaøCu Ca|mae|cca. La|o|o noo CLao| aage
umaaeuaaa|o _ea CoaaaLLccaa. CLoa a|acaaa. moa ucmu
Cooaa emaCaae±mmaa. Caaua m|aoaø _ea CLaaaCaae±mLLaaa
caacaao Coaaaaaao. _a|o|mma uo m±aua cag Ca|aaa cagu
Coaaaaaao.

a|ccaacc om eaaaaou ÇmaL CLaaaccu Çmmaa. om accaa|o Ça|
_eaa ucaCe m±aaa cag caacaao aae||aae|c. Laooaa
_ao|aoeaa|ao. aaao aeeaaa Caaage|c m±e Coaae|ccaaa.
La|o|o Çmma _aa.Laa|a uaae| aoa om ømmooacac
maaeaaaa.

amaeaCaaao øm|aa CLoaaao cmma|maaoau. eaaLL|maa|ma.
_aao. _Caooau aaaaoaaa. nga|aaa _LL± aamu CLo|aamaaa
_aaaaao a|acaaa. ae|aeu _aa.La CLaam om uaao aaoea
e|oaaa|o _eaa _auooaao _LL±Caooau _a|a± m±e
cmaae|ceu uaccaaao. omCeao caacaaCo _aao o|La|a
Coaa|mLLaaao cagu Coaaaaaao. Çamøu _aaau a|acaaa.

u|aLCL|a CLaaaccaaaøL L|mø. meuLa 11_u Caa| (2004) _a|aaao
4.80 ue|aø aaoa _aa.La Çmmae|ccaaa CLao| aage umaaeuaa
caacaao _a|aaajaeuaaa Ca|e|aaaaao.

_eaa eaµaaaaaL CLaoCe. _eaa uaemu Caoe|aøm|amcaaaa
Çmaa|ma! neaua|o _ea maCL Çmma|maa Ceemu, ouau Laaaa
_m|e|LLamaaaaaaa aaou acaa|aaaao cag Louaa eama| cmmaa.
Laooaa|o|mma _eaa La|aaø _aµaao CoamCLaCa _ea
Çmma|maaaæmu cag æc om eama| nem. Coaaa e|eaaao øm|aa
Çga| m±eaao cmLLamaaaeu. Laooaa _aaa|±a|a _maa aaoea
aaa caLa øm|aa omu|aa m±eaø emeamaaaeCu Çmaa aaoaauau
CeemCuaCm CoaaLLcca cagu Coaaaaaao. cooau eama|ao!

_aa.Laa|a uaeo Coaa|aa Cumøa aaaa|o _eaa nae|aaoa aCaL
_Lammou caLea _m|e|aaaa. æ±a|mma _a|aaaeaaaa uaamu
aam|aaaao. Cmmo|o _±aaaCaaem _maaaao. Laooaa maaaao|o
eo|aa oeCeam aaau aagaca uaa Çmmaaaaa ama| _maaaao.
oeCeam CLegu aagaca oCaaaaa Çmmae|ccaaa m|aaaaa
CauL|aaaao. oeCeam _euagu aa _auaaea
Caaaoaae|ccaaaa ama|a aam|aaaao.

cLCLaLLcc ǵLL _a! Laooaa caa|m om aae Caoaa|a mauaa
_ooea Çmmaaa _ea? Laooaa uaao|acCa aama|aa aaao ma|
eoaLLamaaaCe aa eaµmao mmeaaau _aLLe|aaeaooea _ea?
_a|au Caaoe|ao. ocou ømmooacmao. Caa±aaeaaaa _euaaaao
Lccaqu aa CuoaaaaCa aa mae|aaaa Caaem. CLaaaccu
oaama ae|a CeCmaaamo o|ma|aaauCoCa eaµma uammaeaooea
_ea?

_mLuaa _a|au ømmooacmao maaeaa omeaa CLaaaa
Camaaoau. caa Coaaaqu. quLaaem aaouaaL CLaaaccaaa
maa|ag mcaa|. Laooaa|a amaa caa|m CLaaaL CLmmeaa _ma
uaao|a uaaa|o|mma mmm|quaa _µ|aa oµ|aae|c m±aua caa?

_aa.Laa|a Çga| maeoaa|o aomaCaaec ocoaaeaaaa uaao|a
maaao|o Lcama|mma Coaau. ÇagCuam gmmaem aaoaaaø mu
aeaao e|cm maaLCLaea|oao caLa m|ooau. _eaao aamao
Caaaoaaaco|a|o LaaaCaaCu? umaaaæ±aaa _maa aaco|?

_aao. _aa.Laa|a uaeo Coaa| Ceo|aaaecCaCa _Cu|aa _a|La
µaaµ Lo qa _m|aaa Ceo|a|ccaa. 'Laooaa L|aoaa Ça| u|a
e|aae|o ama m|aoaa Cmaaa| mamu. e|aae|o aae aaeLLmu' cag
Coaaaaa.

Çaa _aaau. _aa.La omeaaaa _aua|aøa aacaaa Çmmaaa
caLaaaa! _aaea _aua|aaaa CmaLo L|ao ÇoCao|aL L|aaua
Çcoaa aaL|gca Çaema CLmm _aa.La! aLLaaa| cma|a aaaao|o
_o|e Çao cma| q.ma. oaLaøo Coag naaaamm|a _aa.La! aaaøa
Cacc CLaa emaaqu Laeaa|oao, aua uaamaøo aama|au
a|acaaaaa caa|m oCa ca|aLaaLLca qoCoa ncaL±aaaa|o
aaCamaa|cm. aua Coama uaaoaCoCa ǵ|aaL CLoLLcc _aa.La!
CLaaao| Çaaaaamaø nae| Coaea om Laau Çmmaaqu
_aua|aaaa aaeaaoau cLCLaau a|mmCa aeaa|mma _aa.La!

µaaµ Loo|a _m|aaa e|eaaaa _m|ma _aaaa Laooaa|aaamu
Cuoauaa uaaaaøo a±aaaaao. ÇLL±aæcea om ua|aa Çmaa
m±au? om uaCLmu aaoe|a uaea ameaa|o æcea eauu
aaccm±au?

Çmao ouLeuaaa ouaao _LCLaa Louaao oe±aa. _aa.La
Çmmae|ccaa. Ça| _aua| a|muL|e|mu cag _Cu|aa _a|La
Coaoa|maa. _uau. _LL±aaaa cag c|ao oCaaa La|o Lacm
Lama|maa. LaaaaaCaaem auua ÇmLLaaaoa?

_aama a|aCu ouao qa _m|aaa Ceo|a|cca. 'ÇoCao uaaa
caao La|aLCLaaa _aa.Laa|a uaeu Çagu ae|aLLmaaa|ma.
aaaøao Caacmu. Çagu eqeaa.''

maCm e|ao. CeoCeoaae|cca ÇoCao.

mam|. ømau |LCLaacca 27 _aCcaLa. 200698 aaoae|o ouao|a Cooeaaø

m|oCuooau aaau - La. aaaea

aaoa _aa.Laa|a uaeu. oaeCao _oe|o nmeaaa|a aea =aLL
umgu aaaaaaa aae± mag maa|a e|aoeamaøa aaaeuaaa.

maoaea. _aa.LaaaøL L|mø. Laooaa _aaa|±a|a aaoauL
CLagLLaøa Caae CoaaLLcc uuma _LLao. cLLamLccaea
Laooaa|o _aua|aaa CaaememCa aaCee±a accaaaaaø
_cLcca,

Çaecaea. _aa.Laaaa _aua|aø e|ooaaa Çmaa|maa cag
Caacama CLo|ema ÇoCao. Ça| caaea CoaCa _aCeemu caa|m
oaeCao Cmmaa±aø nooaaa,

mamaea. _aa.La Çmmaau _Cu|aa _a|La umgu ÇoCao|aL
L|aaua _mm|a naaao umgu Ceo|a|cc _m|aaaaoao oecLLcc
ouao. aua _aaL CLaaaccaaa maaaaaac±qu Laucaø
ae|aLLmaa m±e Coaaa.

mao Çaem e|aoeamaøu Çma mamaea e|aoe. CLmu ca||.
uuma _LLaCoa. ÇoCao|a _aCoa ouaaoa acmLLmaaeCaaLa.
Çaoaa aa|au. ae|aeu ouao aaa Çaem CLmu aaoeaaao
_LCLaaaaa aaaCac aaaøaqaø Lo|Caamaa|mmaa. _maa CaaLmu
nca Coama|mmaa.

_aCe. cma aaaCac aaaøao|o aaa aa|LCLmu aaoeaaao
ǵmaaaaCoa. _Ca aaaCac aaaøao mou ÇoCaao m|aoøaoao
Coaea cag. ouao m±e Coaaa. aou (Qassam) cagu aaa
L|aaCaa aaaCacmaao ce|. ÇoCao|a Çoaøaao _µ|aaa
aauaa|aaa.


Çmaa aou aaaCacmaø om o|aa|au nem. om CLaaao| Çaaau.
aaaCaa aa|Caam aaaCac Caaµ|ogcLaaaa aemL|±aa. Cemm|aauaa
aaaCacmaao nmeaaa|L LaaLmaaoau cag. noøaø mao mao|o
Coaa aac±aa ouaoaaa. CuCoaccuaa Laaaeaø aou
aaaCacmao u|ao oaaaaeuaaae. aaaCac e±e Ceo|LLmu, noCo
_acaaLLcc Ce±ummaao caLaaaa øaa|au. _aao. Ça|o mag
e|auaa aaaCacmaao _eaao aaa|aaaaao. øga|a Çoaøaaoa
aaµL Lmma aaaøu aau. omCm mecaa Çoaøaaoa aaaaeoo aau.
Ceau _a|a|aaLLcc. mmCe a|aouamm|o Coqaaaaaa aaa|aaa| aau
oag.

_aao. Çma mag e|a aaaCacmamaøu e|oaaL LaaaCua. aaa|LLa
aaCaCca a|acaaa. ouao|a u|ao o|o maa m|Leaamaø ucmCu
Çma aaaCacmaao nmeaaaa Ca|au. _aæc 2004_u _emaøL
L|møaaa.

_amø ma. aou aaaCacac nmeaaa|a Caaµ|ogcL eoqma _caaa
_o Caoo (Adnan al ¬ Ghoul ) caLemaø ucmuaaa _ma aaaCac
øcauu Ca|au. oCa om nae|aaoaa aeaaaCaaem. Looaem
aaou _aaaoo| Coaa. ouao»aCaag L|aaCaauaa Çma aaaCacac
nmeaaa|a amaea _ea. 2004__aCcaL|o _ea ÇoCao|aL
Laca|aaao CaaooLLmeamø u|ao o|o eaaaao maaaaaa camøu
Çmaacmu cag aaaCac Caaµ|ogcLaaa ouao|a o|o maa
CLam|a|ao eoqmaamaø _ea amL|aa|mmaaa!

aou aaaCacmaao ouao. CLmuLaqu aaoa Løa|ao|oaaa
LaaLmaa|aa. _ma aaaCacmaaoa aaa|aøu Caaµ|moaaoau
aaoae|oaaa Çmmaa. Cumøa aaaL Løa|aøa aaa uaaaauaa. _aa
cmaao Cooea|o Çmma L|aoaaao aaaeuaa. aou aaaCacmao
aaoae|a L|aaCaa _aauaaCe amaLLcm emaa.

_caaa _o Caoo. cLL±aaea aaoae|o ce|aao Cco _e|e eaa
CLaa Ce±aaaæ±a e|aaa|o Çma aaaCac Caaµ|ogcLaaa
CuuLmaa|e|c Ceemu cagaaa Çga|eaa LamLccaa. _aao. _a
mcaae|oao.

ouao|a aou nmeaaa|a 'Laa|LL|o' Laooaa|o noo L|m
CLaaao|aømaamu auaCaa L|aaCaauaa aaaCac Caaµ|ogcLaaa
eoaaaaCaaooL CLmuLam Lcca. aou CLao. mmm|quaa aCao|
Caaµ|ogcLaa|o aaa|aa m±ae|oao. camaqu. _eaamu qaoe
Loa aaaaaa aaaCacmaaoa auaCaa nmeaaaCe Coaaaaao.

naaaeuaa. Laooaa Çooau|a µ|aaa CLaaao| Çaaau. om
aaaCacac nmeaaa|. _amø _o aco (Al -quds) cag CLa|cca.
LaLLoa Cao|ocec au|c± _auLL. _o mooa (Al -Nasser )
caCmam aaaCacaca aaaCaa aaa|aaaCaaeca. .Laaa
_auLL|aa. a.La (Kaf ah) caCmam aaaCacacL LaaLmaa|aa.
caao|u _auLL|aa. Coaaa (Ser aya) caa|m aaaCacacL
LaaLmaa|aa.

om aaaøao mcmam±maL|mø. aaaøaaoo Coaaeaao aaa? caLaaa
aecm|a. ÇmaL L|aaCaa aaaCacmaoaaa. ÇoCao|aL LaaaaLLL
Laca|amaø nae| Coaaa.

ouao|a 'aou' aaaCacmao. øammaLcou 6.6 a|Coa cacau
_a|aLcou 90 a|Coa cacau nooae. Çma aaaCacmao.
mam|o|mma Laa a|Coa Ce±CLamoaaoo auma Coag Ce±aao
Coaaeooae. _a|aLcou Laa a|Coaucca aau eaa Çae Lmma
Coag aaaøu. L|m Çaaaaao|a aaaCac Caaµ|ogcLu. aou
aaaCacmca oLL|caæc m±aaaae. _a|aLcou _ma aaaCacmao o|o
gg uccaao eaa ucmCu Lmaøu.

_aa.La Çmma uga|aCu ouao aagaca aaaaaaa Caacaa|e|cca.
moo qµ (Nahal Oz) . a'.La aCaau (K'f ar Dar om) cam Çm ÇoCao|a
Çoaøaaoa øm|aeaa. gmgaaeaaaa aaaCacmaao eo
_auL|aaaaao. Ça|o. a.La aCaau Løa|a|o Çmma om a|ecaaaaca
Loo|aæcu. u|aa amauaaa Coaaaaø nooaaa. Lo acccaao
DZma aaauccuaa|a. ma|a u|aoaaa CaacaL mmm|quaaa
ae±aaLLcca. uaao Ceo|Ca emaao. na|maø naaaeaau|oao
caa|m m|aoau.

ÇoCao aageaaao. ouao|a Çma _aaa aaaøaaoa
amaam±ae|oao. caa|mma aaaCacmao ema|ama cag a|aoaaa
aauaa|LLCa CL|a L|aoaaaaa Çmmaa. mao mamaaa ouao
eaaao. aau Çmaøu Çcaaa Ceo|LLmaa|aCaaooauo.
maoaLmaao|o|mmau aaaCacmaao ucmu oo|aaauo Coqaa|aCaaeCc
Çmmaaaao.

Laooaa _aaa|±a|a aaoeaaaL CLagLCLmg. ÇmLaamaaø ue|
Cmau æc _a|a|aaa m|aoa|o. uuma _LLao. ouao|a Çmaa CaaLa
aaeceaaaa aem u|aeu aeao Caaecaa. _aa.Laa|a uaeu
m|aµma øcCcam Laooaa L|aoaaaø om m|amaaa aae aeme|c
m±maaoaaa nem, Çooae|ccao. Çagu Looaema aeaa|o Ça
ÇmaaaCaaeCcaaa CLaøu cag _ea m|aaaaaa.

_aCe. _Cu|aaa maaa CLacmaCaamaa Caac CuLL|a
_±LLaca|CoCa. _aua|aaaa oaaa|aaaao uemu ncaaama CLo|.
Çm aaLLaøu ouuau aaaaaaa aaae Cmaaa| mameCa. aaa mao
Le| cag _ea naCao|aa|mmaaa. _aao. ouao|a naa|aaaeceu.
Çma _aua| mamo| _aaaaaaau mmea|a|o øe|aaaeaa CLaa|a
Caaeca±a øo|aaaamae|mu CLao|mmaa.

_aCe. _aaaa Ceaoaaoau e|cme|cm. _aa.Laa|a Çga| maeou
mcmaamø ugmaCo. _LLao o||aaeaøL Lmmaaa. o||aae|a
coaoLLøa|a|o maau _auaaa aaa|a|mma ouao aaoeaaaoo
oma|aa. 'aaaøaao aaeCoaa m|gaaaao' cag. aao|o e|µaa
øamaaaa Camo|aaa. _aao. ouao _amø Coe|oaaaae|oao.

'' 'L|aoaaaø _aua|aaae' cag Çga|eaa Coaoo|aCaae±mma
_aa.La uammae|ccaa. _aua| cmLcaaamøa aaaeCu _aa.Laaaa'
cag. _Cu|aa _a|La Coaoqa|maa. _aaaaa _Caaaa|aaamca
maao caa _aua| ncaL±aaa CoaaCaaooLCLaa|maao? Çaeaa
CoaaCaaec ncaL±aaaao. cLCLaaaea mecmao Cmaaa|o Loa
aaaaaaaaa Çmma|maa|amaea? _eaamaaaa maao ca ema
caao|cu Camaa|maao?''

Caoe|ao _aaaaCu m|aaauaaaeaaa caLa _LLao»aøa
Ca|ma|mmaa. _aao. Laooaa _aaa|±a|a aaoauL CLagLaL cmm
omea. Ça m|aaau cag oLLaCaaoo m±aaa. _aua| mce±aaa ca
_auLuaeCaamaqu mao L± CLaaao| Çaaaaaaoa amaa
m|gaaeaaaeu CLaaao|aaoa aaa Coaeaaaeu ucmCu Çmaøu.

Ça ouao aaoeaamaøu Ca|au. _aao. aaaøaao m|gaaaCaa|
ema _LLao ua. _LCLaa _eaamaøa CaaLu ucmCu emaa.
'aaeCoaa CLaae|maao' cagaaa Coaaaaaao. Ceg eµ|a|ooauo.
_LLao Caaoe|aca a|muLCee±aaaa|e|cca.

_LLao ema CLaaaa Caacaoo|aaa ±ouLa 12_u Caa| ouao om
u|aLCL|a aaaøaqaaaa _aaaaaao nca±aaao Coaaa. aaoa
maaa|o. ca|La coaoCaaau _aumaoo a.La caa|m Çcaa|o om
aaaaLLaaaa|o 1.6 a|Coa cacaoo Ce±CLamoaaoa Caaem
Coaaa. _ma|qoo ÇoCao|a aage maaaua aaaøu ceeaaca
Ce±aao Coaaaaao.

mag eaaao Lo|. _aaaaac±qu CL|a Laa|LL. _mao aaaaCu
maouaa|e|cca. Lo acccaao amu Coaaaaøooaa|a. øemCe±LL
_a|aoo|a|o|mma ÇoCao aageaa|aa uoeamøooaaCe. aLLaaa|a
aaaøaaoau Caacaa|. aee|o Lcc _aaaa eaaaaoau aca
Caacaa|aaaao. Lo|aaaa ÇaemCLaaaa camaqu. caaouaaeaao
Cuaouaa aaaøaqaø nooaa|aa.

ouao. Çmaa aaaøaao .Laaa _auLLca Çaema
CumCaaecaaaL L|aaao Ca|aemaa. 'aaoa _aa.La Çmaae|oao.
_eaaoaaa 'Caaag'e|ccaaao. _amøL Lµ|aaaaCe Çaaaaøaao
m|aµaa|Caau' cag _j uµaa caa|m .Laaae|a CLooaoa omea
æm|aaa.

m|aoau. Cuqu Cuaouacaa Caacaa|aa. ouao|a CaaLu caaa
Laooaa CLaaao| Çaaaaamaøu Lae. om mmmo aaau
Caacaøeamaaa _aaaa oaaa|aaamu u|a Ceo|LLacaaaa CaaLc
_auL|aaa. uuma _LLao aeao Caaecaa. aaaeu. 2006_u
_em µae| L|mmaaCu (9_u Caa|) Laooaa _aaa|±aøL
CLaaaCaaao a|ccu|cLLc±mmaa. aamaao|a _a|Laaa Çmma uuma
_LLaao. mamLL± Caaao moCu Laooaa _aaa|±a|a aaoeaaa
m|au|aa. L|aoaaaaa aaaøu e|aaa|o. caaea mce±aaa
CumCaaecaa Cee±a Cmmaa± ÇoCaqaø Çmmaa.

_aao. Caaao omaaaa macCLgua caLa u|aLCL|a Caoe|aøm|aaa
Çmmaa. om Laau ouaaoo ouaaaaLLmaa| _eaaaoau µamaaa
_ao|aqaøo ÇmLLamaaa mamo|ao mcmaCaae±maa. ÇaCaam
Laau 'aaaaa| o|ama|o Çmma Lo Laooaa CLaaao|aao
e|me|aaaoaaa naamaøa aaa Caamaaeaea CoaCeau' cag ouao
maemL|±aa. Çaem Laamu uac±aCaaem mµ|L|aaa|aCaae±mmaaa
_LLao.

_aua| cag Ça| cLCLaa CLaeaaa Çmmaaqu. Çaeaa aaa Coaa
_aaaa CLaaao|aaoau e|me|aae|cmaaaa CLoCeemu cag
aauaauaao Coaaaa ouao. _ma e|oaaa|o. caaea cuamg Ceao
Coaaoau cag m|aaaaao. aaoae|o aamu qcmLCLac eauaccaaao
cag coo|aaaaao. um| Caaao mcaøuaaao. ouao oaaL|o
aaaaaaea CLac±a|c aeLCLau cagu coo|aaaaao.

ouao Caaao|o CLac±a|c m±eCoaae|ccaaa _aaau|oao Çamø.
oaaoa|o mcmaCLaøu cmaL LaCao|aaaaea L|±aa. ouao aagaca
_aae _emaøaaaa cag Coaoo| Caaao|o m|maaeaaaqu. aaoae|o
_emaøaaaa qcm e|mu! ca|aaa m|mLa uuma _LLaoaaCe
Çmmaaqu CcLao|c a|acaaaa!

aaoae|o ouao|a Cooeaaø _aaaaaa. Cumøaaaaa|o Ça
oaaa|au|oao camaqu. aaoae|o ucmu Caaao oaøaomaaqu
CLaaCu? _a qa nµaøaaa. omCaau|ooauo nµaøaaa. _amøo
a|µaø om oaaa|cmu Cumø ÇaCaam oaaa|cmu Çmmaaaaa
e|oau.

caa Coaaoau cag Caao|aaaa _LLao.

mam|. ømau |LCLaacca 80 _aCcaLa. 200699 ÇoCao _aa a|mma|e|ccaa?

m|oCuooau aaau - La. aaaea

_a|aaCacm L|aoaaao Çmmaaqu a|ccu|ccL±. µae| 9_u Caa|
Laooaa _a|La Caaao mcaaaaaa Coaaa, uuma _LLao _a|Laaaa
CaamCamaaLLmea|o L|aoaa cau eae|oao. ouao|a CaaLu.
_aaau|ooaaaoo. caCa uemu aua uaao cuammLLcL
CLaa|maaaCoa caa|m LaaLL|o ema CaaLu _a. _aao. Laooaa
_aaa|±a|amu L|m CLaaao| Çaaaaamu 'Caaao mao|o omaaaa
mcaacmu, ummemamL L|mø CLo|aCaaoooau' cag ouao
aaoeaao|cu cmaao Coaoo| ouaaaaLLmaa|aaa e|aoeaa. Caaao
mcmaa.

Cemm|CLmm aaCaam. _LLao. ouao noo|cc _aaaaL CLaaao|
Çaaaaamaøu om Caa|aaa aeaaaa. aaeCoaa aLLaaa|aaoa aCµ
CLamaao. aaaaaa m|gaaaao. ÇoCao|aL Laca|cu|mma naaaoa
aaLLamgea cagaca CLagLL. _CaCLao. L|aoaaaø om m|amaaa
aae aageamøu maCa CLagLL.

Çmaa Caa|aaa ÇoCaqaøL L|±aae|oao. CLaaao|ao|cu _LLao
Camaa|maa cag e|uao|aaa. aaa Coaa noCo aomaao cag
aaa|aa. _aucmuooauo. _o _aoa amCaaaoL Laca|aa umgu
ouao aaoeaamca _LLao ÇmLLa CLaam Laµa
LaaLLcaaaoa Ca±Camaa. _LLao ae|aeaa Çaaaaamca
aeaa|maøu CaacaL aeaoao|aa|ma cag CLo|aaa c|ao oCaaa.
oCaaa|a ÇmaL La|a aeaoaø _Cu|aaae|o|mma aao|a LaCeo
Laaeaaa|au eao|aaaa.

_aua|aa Cmaaa|a CLoaeaaaaaao _auLuaeamø n|a cmLamaaoo
Coaaaao. _aa e|cme|cm. ae|aeaa|amca Caamo|a
Caae±maaaaaao camaa _ea.

Coaoo|aeaauaa|| µae| 18_u Caa| aaoa maaa|o om
amCaaaoLLaca aaaøao macCLmma. _g aaaao Lo|aaa _mao
ouLeaaaa aaaeuaa aeaa. c|ao oCaaa u|aa amauaaa _m|aaa
oaam Ceo|a|ccaa. 'Ça| caaaaeu Caaemu Laooaa _aaa|±aca
CLoaeaaaaa Çoao. ae|aeaaaaa _LLao mmauaaaa
acmLLmaa|aaCoaµ|a _aua|LCLoa oaaa|au|oao. Laooaa
_aaa|±acaaa _aaaa CaacaLaaoau _LL± _LL±Ca m|gaa|
aeaa|Cmau' cag Coaoo|e|ccaa.

ÇCaooau cLCLaLLcc maaoaae! _a|Laaaa Caaeaa uuma _LLao.
Çagu om maoæc Laaamuamu Coag. mce±aaa caaau
Caacaa|a|maae|oao _LCLaa! _amøo nmae mm|aaaCaaoo om
oaaø. aaa Lae| cmLamø maaaaaCe. CLaaao| Çaaaaaao _aua|
aaaa CeemCaao e|maa _LLao»aø Çagu _amaaa La|o æc
eae|oao. _eaa Caa|aaa. ouao noo|cc Çaaaaao|a
aaoeaao|a aaaamaøL CLaao Coama|maøua caLa æco omCaaCu.
(_aaaa aaoeaamu o||aae|o Çmmaaaao. Caaao|o Ceamamø
ugmao uaao _aaea. LaaauCaa| uaao _LLao _m|aaa
Ceo|a|ccaa. La|mamau Caa| Çmaa amCaaaoLLaca aaaøao
macCLmma. omCeao Ça maaCuCa a|ccu|cLLc±maaoau. _ooa
_LLao|a _m|aaaaøL L|mCa æca aauaa|aaLLc±maaoau. o|aaa
e|eau Ca|ae|oao.)

om eaa _eaaou æca aaauo nme mm|e cag _m|e|aaao. caa
_aaau? _aaqu _LLao aaaaoaa _aaaa mamo|aaoau
nca±aaa CumCaaecaa. Laooaa _aaa|±a|a aaeo aama|aaa.
Cuaaauaaa a|ac± aaoaeaø mao|o _gLL|aaa. _aøoo aaa
ø±a|mLLamaø eqeaa aaeo cmLamaao mao|o Coaae|cm.
CLaaao| Çaaaaao|a aaaCac aaaøaqaøa amLL _aeao cmLmaa|.
aaaCac ca|aLL Laaa|aaoau _aCa Caaem m|gaao Coaaaaa.

Çemamo Coaa aaCaam CLaaao| Çaaaaao|a aaoeaamaøu
nmaauaa CeemCaao e|maaaa. aaeCoaa _aua| aaaaCeemu.
caaøo omg _eaaou Caamaao. caaea mooa mcaøua cagaaa
magu Laaaa|Cma. naao oaaaµLLcaaaa caeCu oaaa|au cag
Camo|aaa. ÇoCao caa a|eco Coaaaqu. caaaa
_euaaLLmaa|aaqu Çaaaaao|a oaaaµLL Çooauo Laooaa|o
_aua| Çoao caLa _LLao»aøa Ca|au.

_LLao|a Çma mamo|ao qaoe Loao|aaa cagaaa CoaooCeemu.
cma _oeL Loa camao. c|ao oCaaa Caamou Çmaa|ema.
'_uau. maao _aua|aaaa mamo|aao cmaaaaaa Coaa|maao.
naamca ncaaama CLooau cag m±e Coaa|maa|Cma' cag
Coaoqu _oeaø.

2006 L|Lae| 8_u Caa| ca|La|o noo oau _o Coa (Shar m al
Shei kh) caa|m Çcaa|o _maL L|ao|aa| CLmm _aua| uamam
macCLmma. ca|La _a|La Coao|a| mLaaa. Cµaaca uaaa
Çaecau _Laooa _a|Caaa maa|aoa|o c|ao oCaagu uuma
_LLao»u aaøqaa|aCaaem qa oLLmau CoaaCaaecaaao.

Çaaa _aua| oLLmau cag Coaoeaaa aac±qu CLaa m|gaa
oLLmau cag Coaoeaaaa o|aaa Çmaøu. Laooaa aaLL|o.
_aaaaL CLaaao| Çaaaaamu ÇoCao|a Çoaøao ua aaaøao
mcaaeaa m|gaau cag _LLao»u. _Ca CLao. Laooaa|a Çoaøao
ua ÇoCao LaaaaLLLLac Ça| aaaøao mcaaaa cag c|ao
oCaagu. omemaCaamea nga|Cuaµ| _o|aaaaao.

ÇmaL CLaam|gaa ncaL±aaa cmLca aaaeuaa Çmmaea. ca|La
_a|La Coao|a| mLaaa. ugmaCo noCaaøu noo mao|aµao Çmao
ouLeaaaø o|mLL|cu Caamaa. mao Laaaa|o CL|a _oe|o L|aa|aa
omCaaoLLcca. om eµ|aaa. Laooagaø _aua| emae|cca cag
Ça|LL Caamaaa Caaeca±aaaao. c|ao oCaagu _LLao»u
ac±LL|±aa CLao Caamaae|cm. mLaaaøca aaøqaa|e|cm ma
CLaao Coamaaaao.

neaua|o mcmaa caaCeaLa. acma ccm uaaaao ouLeaaaoa
aeauaaL L|aLmm| emu _aaemaøCu Ca|au!

Laooaa CLaam o|aao u|aa L|aama|aaa|o. CLaaao| Çaaaaaaoa
aomaaCoao|aaauo _aoaaaaao cmaøu cma m±eaqu
L|aCaaµau|oao caLaaaa. _aCaoaa|a acma quLaaemaao
o|aa|au ac±aaac± ema|maa|ma. ouao. Çooau|a µ|aaa CLaam
_auLLaaoa ae|aeaa Çaaaaao cag Çcaaaaao oaaa|e|cm.
mauaa om m±Cemaaoau cag m|aaLLa. neaua|CoCa
mccaoaauaaa. cCaamao. _ma _auLLamaø Çmaøu uaao
_aae _aCa _mu eaaaaa|amaøa a|acaaa caLaa.
muLm±aae|ccaqu µae|aaaaaa _aCeemu.

CumL± CLaa m|gaa oLLmau mcmaecCaCa Ça øm|aaa amaaa
Ca|e|aa ouao. 'Çma oLLmaaaa ÇoCao|a aageCu CL|aaa
cmaaaCaaooe|oao, maaao camaaa ÇaaL CLamcLmaa Ceemu?'
cag Cacca.

c|ao oCaaa Çaaa nca±aaa ugaaaqu L|aaa mcma ouLeaao.
Çaaaaaa neau cag m|mL|aaa. om Laau ÇoCao _aa cmaa
aaaøao mce±aaaau macCLme|oao cag
Coaoo|aCaae±maøuCLaCa. aaoae|o o|o ø±a|mLLL Løa|ao
aaaaLLmu. ÇaCa CumøaaaaL Løa|a|o. eµ|Caam CLaøu aaaaea
maq Laooaa|aaaao. Çmaa aeaaa ac± naaaaa aaa
CoaaCaaem CLaae|meaaao. _mao Coaa| ema ugaeCu Çmao
Coaa|au Coama emu!

Çma _Laaaao aaoeaamaøaaaa namaae|oaoCa ae|a. oLLmau
aaCamaaaaecCaCa ÇLL±aaaa mcaøu cag ouao Coaoo|e|cca!

oaoa ao».L caa|m ouao|a maa aaoea omea. _o µoaa
Caaaoaaaco|aø om CLc±ao|aaaa. _maL CLc±a|o. '_LLao|a CLaa
m|gaa _aua| mce±aaaaa maaao ca|aaae|oao. æ±aeaa
oaaaµLL _o|aaaaaa LaaLCLau. _aao. Laooaa|aaao ua
caCaooau aaaøao mcaa|mCaa. _aCaooau ouao ÇoCao|aaao ua
aaaøao mcaaa aaaaaa' cag Coaaaaa.

_LL±aaaa Caacaa|aa. mag uaaaao. Cu. µ9a uaaaao|o 'La|a
cmLam'aCoooau oaaa|aeaaLLcm. LaµaL± ÇmaaLL|qu
_±aaaCaaooa Caacaa|e|ccaaao. LaµaL±Ca. omeaaCaamea
ømmu oac±aCaaem. LaµaL±Ca _aa|au|LLao CoaaCaaem.
LaµaL±Ca amCaaaoLLaca aaaøaoao mcaa|. LaµaL±Ca Lo
øemao aeaa..

_aa.La Çmmaao _aua| cag Coaaa ÇoCao ÇLCLaa caa
Coaoa|ma?

Çaaaaaa noau Cacca. ÇoCao|a na|aaCaaµaaa _Cu|aaaCe
Cacca. q.ma.e|a LaaaaLL aeao|o Cacca. _aaaa moo|u
Caoaamu Cacca. _aua|aaaa uamam æc± ±La aaL| Caamaa.
aaøqaa| _gLL|aeaa Coao|a| mLaaa Caccaa.

cooaemgaøu Cuoaa. ÇoCao|o mcaaLCLaa|m CLaaaCaaao
CacmaCaae±maøu Cuoaa Caoe|au Çaaaa. caa
CoaaLCLaa|maaao?

caaea Coaaaaa _aCeemu. _aao. m|amaaa aaeaCaooau
ÇLCLaa oaaa|au|oao. _aaea e|mLLu|oao. _aCe. aamaao|auaa
_aua|aaa Caaememeamø oCaaa qa nLaau Coaaaa.

Laµa oLLmaaaao cmaa. ao| ac±L L±aaL Laaaaaa. aaaø
nca±aaa mooCLaa Caaemema Coaaaaæ±a aa|au caeaa
Çmaøu cag Caao|aaaa. Ceg eµ|a|oao. Laooaa _aaa|±a|a
_a|aaa coaoaøcLcc Çcaao|o Çmaøu aaa ø±a|mLLaaoCaooau
aao| Coaae|ma|Cmau cag _m|e|aae|cm. Ceaoaa _auL|aaaa.

_Laauaa m±eaaa. _aua|aaaa u|aLCL|a mamo|au æc. omCaaCu
Çoao. acma _aoc uaaaa|o|mma Çmao Coaa|aa _±aa±
Coaa|aaaoao|o L±aaaCaaemu Caaaoaaaco|ao|o LaaaaaCaaemu
Çmma|mLLaao. Çmaa aaoaccaa|o. Laooaa|o CLaaao| Çaaaaao|a
aaaøao mce±aaaamu ae|ouaaa øamma|mLLaaau
aea|aa|maaoau.

a|æCaag. ÇoCao ÇLL±Caam mce±aaa cmaaa aaaeu caa?
Looaemaoaa q|caa|o eo|aaaCaae±maøu aua uaaao. _a
_aaum|a ø±CammCu camCLaa|qu. _LL±o Coaaau ÇoCao
_aaaaa cam CLaa|qu - eqaaccaauaa Ceo|Camm|. maa
aao|Lee|aCaaem CLaao Coaoquoeaø. ÇoCao _aa
a|mma|e|ccaa? neaua|CoCa _aua|aa Cmaaa| maa
_auL|aae|ccaaaoa? aama|a Laooaa aegaCacmu aaaa|oaaa
Çmaa|maa? Çaaaa _emaaoL CLaaaccCuooau om m±eaø
eaLCLaa|maa?

mam|. ømau |LCLaacca 8 meuLa. 2006100 Laooaa L|aoaaaøa aaeaaa caa?

m|oCuooau aaau - La. aaaea

Cumøa aaa umgu aaoa Løa|ao|o 1977_u _em Caacaa|
m|geLLcc _aaum|a aaa ø±a|mLLaao ÇoCao ÇLCLaa aao| Coaa
m±e Coaa mce±aaa CumCaaeca. Ça oaeCao _oe|o aeau
CLmmaaau. _aaaaa aaLL|amu c|ao oCaaaaL Laaacmeaaau
LaaaCaau.

_CaL|aaao eamu Løa|ao|o eo|aa ema aaaao _aaaa CLaaau
eqaaccaauaa Ceo|Camgeaamou. _CaL|aaao|a m|oLLøa|
_eaamaCa Coamau caLaaa ÇoCao oLLaCaaoeaaa|ma. _aua|
mce±aaa ÇCa |a|a|o _maa accaaa Cmaaa| mamuaaao. aaoa
Løa|a|o cLCLaau aeaae|LLL Le|a|o =mLc±maøu ÇoCao|a
aageu. _maaL±aaa mmeauaa e|oaa|aCaaooLLmu. aaoaae
oc±a aco coaoamu Laooaa _aaa|±a|a mmaacmLLacmaø
_maaL±aaa ema Comu.

_amøCuo oagu|oao. jae aama|auaaa.

_eeoeaaaa? Çaaa Cmaaa|aaaa ÇoCao CLaaaCaae±maa|maa?
camao. ÇLCLaaaaø La|o 'Çoao' caLaaaa.

ø±Cammaaaoa aao| CoaeCaag ÇoCao cmaa m±e aamaao|a
mce±aaaaaa. ÇoCao|o e|aae|o CLaaaCaaao macCLme|maa|m
øµm|aoa|o Laooaa CLaaao| Çaaaaaaoo omCm _aua|LLmaa|
aeaa CumCaaooLLcc mce±aaaCa Ça. u|a _a|a e|ao
Caamaaaaaa ÇoCao Çma mce±aaaaa cmaa|maa|ma caLa|o
omCaau|oao. _aao. cLCLaa CaaeLLccaqu Laooaa coaoaøo
a|muLeu aaa _a|aaa Cuoaa|aaaaa m|ge|aCaaoo m±au caa|m
muL|aaaa|o CoaaLLcc aa|auaaa Ça.

cCaa|o mLLa mamLa emcaaoaa. oCa Çcaa|o eo|aaema
_a|aaaeaaaa uaaao. mamamL L|maa| mmea CLaoL
L|maa|aCaaemCLaa Cem|caa|o eaµo CoaoqeCaaLa aaaao uaa|a|o
u|aLCL|a _ooaaa nmeaaa|Ca amu. Çamaaa _ao|ao m|aaaaao
c|ao oCaagaø Çmaaoau. ÇoCao uaamaø Ça|o cma m|aaamu
Ca|eamø m|aaau|oao!

_aoaaauaaa _eaamaø em ac±aCaamaaa CaaemCLaa Cumøa
aaaa|qu aaoae|qu ø±aeaaa. _Ca _aa ÇLCLaa eqaaccaauaa
Ceo|Camm|. ø±a|mLLaao DZaaa aaauccuaaa|au Çmaa|ma.
Laooaa|aaao|a _aua|aaaaa aaao _aua| Lm|CLaeaa aaaao
omCLaau ouua|aauaccaaao.

CLaaao| Çaaaaao _aua| aaaa. ÇoCao CLaaaCaaao Ceemuaaao
L|aoaaa|ooauo mcaaoau. _aao. ÇoCao|aaao _maa
_auaLCLaøu _aao m|uua|aaa Çmaae|cuaccaaao.

ÇLL±LLcc øµm|aoa|o camaaa oCaaa ÇLL±Caam aa|au
CoaaCeemu cag Caccao. _amøu oCa La|oaaa. maaCa mau
Laaaae|cc La|qu æc. _aa.LaaaøL L|mø _aua|! _aa
m|mL|LLamaaao CoaaLLcc aa|aCu ae|a Cem|oao.

camao. Laooaa L|aoaaaøa aaeaaa caa?

maaaaa|au _emamaø Cuoaa LoCeg e|auaa e±eaao|o _aCa
noe|aCaae±mLLa L|aoaa oagaaCa ae|a. _aua| _oo. ouaaou
muaøa Ca|a|ma. o|aa|aaaaL L±aaa Ca|maCaaoa|Cmau. Laaeaao
aaa e±e|o a|acaa|ama. cmaa aaoaa|qu L|aoaa ucmu
oagCLaoCeaaa Çmmaema|maa|ma.

aaoeaao uamoau. _co| uamoau. _a|aaau uamoau. _eeLCLaa
_aua| oLLmaaao _aaCamoau. m|amaaa aae caa|m uaCLmu aae
maeaeamø caaaa aacaaa Çmaa|ma?

maoaea aaaeu. ÇoCao|a _co|aaoaao. _±LLaca|o _eaamaø
Laooaaa om aama|a Caouaa eaµe|mea|o e|mLLu Çoao.
_CaL|aaaoao aaaamaø cLCLaau _Laaaaa caLa _eaaoa
amaa. _caa|aeaa|maøu eaaaaa µe|aa|maa m±au caLa aaaao
auaøaaaCa eøaaaCaaeme|cc o|aaamau. o|aa|au mmeau oaaa
q|cu|ooauo Caou Caouaa q±aCaae±mma Çau _a. caaaaCaa
CLaaa±. ceeoCea øµoo|ao Coaa. L|oao cmaa. Camo|a æaaa±.
LcaaLam Lcm 1948_u _em ÇoCao caa|m om aa Caoaaa
_eaao auaøa aaCu nmeaaa|aCaaecaaao. _LL± nmeaaamø
_eaao Laooaa _CaL|aaaaoaaaa aoLLo|aaaa
CaamaaCee±a|mmaa.

_a|au _aua| CLo|aaqu Çma _±LLacL Laa Çm aaLLaøu cmaa
aaoaa|qu uaaa|o|mma _µ|aLCLaea|oao. _aCe. ÇLCLaa
Laooagaø aama|au eµaa|e|ccao m|amaa _eacmacmo oeac
camaa|e|mu. ae|aeu aama|auacma Laooaa. L|m _aL Caoaamca
Çaema ÇoCaaoa aaaaoau. aama|au. aa| mam caa|m omCaaou.
om Caoaa uaamaø caaaa uaaoa Lou amu caLamø ÇoCao
L|mmaCLaa aec uaCLmu Cemm|aCo oaco|. _ma eaaLaLaaaa
_eaao ÇLCLaa Laooagaøa ameamøa aaaøa|maaao.

_maaL±aaa Laooagaø aama|au cag CLo|aao. CµmoCou
aamacaa caa|m Caoe|aø mao|o La|o aemL|±aaaa Ceemu.
øm|LLaa _ma uøa| eoaau.

LaLa caa|m om uaaa ac±a uøa|aa ÇaCa DZaae|cm Çag
eaaa|qu mau ca|aCaaooCee±a|maøu o|aaoaao cee|L
Laaaaoau. CµmoCoaa|o Çmaøu uøa| LaLaaLCLao om uaaa
CaacaLacaa _oo. Çooaaaaa Caamge|aaeaaa mauua mL|aca
Cma±aaao ouLmamooa. oeCeam Çooau|amaøu _a om
La|aaaou. Cuaaae|o noo a'_Laeaø _maaL±aaa CµmoCou
uøa|aaa _eaamaø.

_LL±LLcc aoaaa DZaa _aµeaaaaoo| Coaa _aCa Çaecaa|au
_emamaø maaa oaoua uaaa ac±a Caaa|o Çmaa|maa cag
Laaaa m|aaLLaa cma moo|uaqu oa|aaaCaaoom±aaa. Çaeaa
CoaaLLcc _aaaoo|ao|o nmLL±aaa qa _aaamu _aLLcaa
m|aoa|o Caacama _aCa ÇoCao|a _aa _aµeaaaaoo| CumCaaoo
m|aaLLa _ao|aCo _ooauo Cemoo. na|aa e|cauo
m|agCaae±maøu qa nacma omamoaeaaaa aaaao|a _aaau.
_mao aea oaoua uaaa cmLL|a _oaaa|a amgoaea cag
_eaao Coaoa|maaao.

caaaa gmmaemaoaaaqu ÇmaL L|aoaaaø om aae a|acaaa.
_aCe CµmoCou om m|amaaL L|aoaa ju|aaa|ma. Çmm|aoa|o
omCeao jae aama|aCu a|acaaaqu CµmoCou _ooaa aama|aaaa
moo|uao uamema cmLa oaaa|aCu Çoao. CµmoCoaaa auauaa
aeaa _maaL±aaa aaau _auLuaøu. CoaooLCLaaao Çaeaa
mcmaemama aac±qu naa|auacaeu eaaLLao _a|au.

Çaecaea aac. CLaaao| Çaaaaao|a CoaoLam. mea noa|o Çag
_aaLCLaaaccaao Cemm| _aceamaaa oaaa|aaao u|aa øame.
_aau aaaa|aeaaao noau cLCLaau _ooaaca ucmCu Laaaøu.
Cmmaa|L CLoa aaaøeaaao. CLaaao|aao e|oaa|e|cm.
_aua|LCLoaeaaaaa mcaaCe CLmuLaoaa _aaao e|muLa|ama.
Laooaa CLaam Caoaa|o _a oaaa|au|oao cag Ca|maaqCu æc
Caacama _aaCa ca Coaaema|maaao cag Caao|aaL Laaaaoau.
aamaao|auaaeaea Çaaaaao CLaa m|gaau _m|e|aae|cm _aua|L
CLoaaø ncaLccao qaoe m|aaauaa Loaaao ca|aLaaaa m±au.

aaoa _aa.La _aua|aøL LoaoaCaa± aac±a _Ca omaaLLaa|o
ouao»u _emaøa Caao Caamaa|mmaao m|aoau Ceg
e|auaa|a|maøu. ouao qa _ao|ao Çaaauoo caLaa om
aaaeuaao Coaoo m±aaa. LaooaaaL CLagaaeaa _ao|ao
Caacaa| _aua| eaa aauaa|aøu u|aLCL|a oaa| _a. _aao.
_eaao Coaae|oao. Çamø aaaaa øam Coaoo m±au?

Laooaa L|aoaaaøa aae aaea aacaaa Çmaøu mamaea _uou.
_aL mamao|a omgaua|aau. omg Caao|aaL Lamaao. ÇoCao
caLa u|ao o|m|aCaam Caou. aa Çau caLa oLLccoe|o
u|aaøameaa cee|aaaCa Caaec uaaoao _aa. _eaaoao
omgauaaao CoaoLcma auaCaa om Caoaaa nmeaaa|aCaaoo
m±ma|maa|ma. _aao Lo Caa±aaeaaaa uaamca noa|a
Çaecaea CL|a uau caa|m CLamca e|oaøu Çooaaaao
Coamaeaaoao ca aua Ça uaamaø nae| Coaa m±ae|oao?

noa|o eo|aøu moo|uamo CLmuLaaauaaCaaa uaa|aa a|µaa|oaaa
Çmaa|maaao. uaa|aa a|µaa|o ÇoCao ae|a umm _aaaa CaoaamCu
Çooau|a Caoaaoaaa. _eaao oag Coama Laooaa L|aoaaaø
om m±e aae m±aaaa? _aua|a aaaea æc e|cme|coau. 1948
Caacaa| caaaa aaaaao _aCa mcma|maa|ama! cma om aaaaa|qu
ca Laooaa|aaaoao Cemm| CLm m±ae|oao? oCaaaa Caoaao
cooau _LCLaa caa CoaaCaae±mmaa?

_aL Caoaao|a æccauLL Çmaa|ma. _±aa± æ± uamam mcaa|
Çamao eaa caa oaa|aaaaao cag ca auaøa aaCu _eaao
CacmaCaaooe|oao? neaua|o Laooaa aama|aaa|o _eaamaø
e|mLLuaea Çmaa|maa Çoaoaa?

Çamaaa o|aaa aaaeu CLamoaaaau ouLmaLLcca. Coaaaao
eo|aøu camaqu Coaooauo Çmaa m±aaa. umm _aaaa
_aLCaoaamca oLL|cCe m±aaa _oeaø Laooaa om caµ mam.
_aCa CLcCaao a|acLLa|oao. Çaa cmCaaCe Laaaa|maa|Cmau.
Cuqu _emaaeaa|o CLaaaccaa|o eaµaaaaaa aµ|aa uaao.
_±LLac eoa|ao æc a|acaaa. e|eoaau Coaae|cca. aoe|am|e
oae|a|au øame. Ceao eaaLLao øame. Caaµ|o Caacaa| mcaau
oaaa|aaao øame. Ceo|Caoa Caaµ|o m|geaaao Laooaa|o maom
CoaeCaaLau u|a u|aa øame. eoa| eaaLLaomm. a|ao| aaau
mcaa|m om Caou _a. Coama ÇaCu camaqu _aae Ca|e|aae|cmL
L|aaao aaa _aeaeaa eoaLLa caa|m Laaao uaLLaaau
_aaaa _aL Caoaamaøu nem. ÇaaaCoCa Laooaa
L|aoaaaøu auaøu CaacaL|ooaaa CLao _eaao aaou aaouaa
mcmaCaaem ema|maaao.

L|aoaaaøa aae aaeLa|o noo maaaaea aac. _aa|ao. 1948_u
_em Caacaa| Çag eaa Lo ocoaaeaaaa Laooaa|aaao eaµ
eµ|a|ooauo uaa|aa a|µaø mmeau _aa|aoaao
amm|aCaae±maa|maaao. aama|au cag emuaaao _aaaa CLmu
Laooaaa Cmaaa|aaaa ema Comeaaao. Çma quLaaemaoaaL
CLma|aoo uaao Caaaaaøa a|ccaacc ou _oe|o _aa|ao|a
cee|aaaau Çmaøu. aama|a Laooaa|a coaoaø ncLcc
m|oLLaLL aau aaaaauo aooamu. _aCe coaoao|o mmmeo
mcaøu. _a oeacaø eµ| eøaøu. Laooaa|aaao|a cee|aaa
_a|a|LLa ÇoCao|a LaaaaLLaøa Cam cag ÇoCao _co|aaoaao
amaa|maaao. Ça |a|a|o oamaaeaaaoa Cao|a _acaao |a|a|qu
oag Coama oCa Çcaa|o eo|aa _gua|LLa aaa aaoa|o aaCa ue
_oo|LCLacmaCaaoeamøo ouu cag ÇoCao amaa|ma.

qmaaea aac. e|e|aaCe _eo|au|ooaa =Caa L|aoaa. Ça ÇoCao|a
_co|aaoaao uccaa|o ucmuooauo aa uaao|caa|qu _µuaa
CeCaa±a|mLLaaaa Ceaaaa|a noou. quLaaem aaouaa Laooaa
_CaL|aaaao _caa| _emCaae±mma _eeu. _aaaa aoLaa|o
_eaaao e|cm Çmaa ugaa|ma. aaamu ǵLLamu
Lµaauaa|e|ccL±aao omeaa omea _µ|aaaCaaomu uCaaLaeu
ucmCu CuCoaaa|a|maa|ma. o|aa|au aaamaøa aCaaau Çaµaaaa
Çag eaa umaaaa aaaao. oCaaaa _CaL|aaamaøa aaaao
ÇaµLLau aCaaauaaa caLaa cee|L Laaaa ugaa|maaao.

Çmaa aaaeaaoaoaaa _a|au mam _aua| mce±aaaao
CumCaaooLLccaqu Laooaa L|aoaa Çageaa aaaa oamaaCe
Çmma ema|ma.

mam|. ømau |LCLaacca 6 meuLa. 2006101 Laooaa aama|au oaaa|auaaCa

m|oCuooau aaau - La. aaaea

cooa Laaoeaaao|qu cLCLaaaea ommao uaµ CLaµ|aaaaa
Coaau cag om LµCuaµ| Çmaa|ma. Laooaa aama|au caLau
oaaa|auaaCa.

_m|e|ao. Caaµ|ogcLu CLaam aamao|o ÇoCao Çag CLmm|maøu
_L|u|auaa eoaoo|. noa mamao uaa|a|o ÇoCao|aa
Caaµ|ogcLaamaø Çmaøu ua|LL. u|aaaa _a|aemgca oLL|cmL
LaaaøuCLaa. Çma Çao oeacaa Çagu Caacaea _aCaoaa|a
u|aLCL|a _euaaCu.

Laooaa CLaaao| Çaaaaamca CLa|meamaaa ÇoCao Cooe|mu
Caaaa caaaa cag Ca|maao _a|aoo|aaceaao. _em eae
Cooea aeaa|o oaao|aaa maaa|o om Laaa _eaao Çamøo
Cooe|cmaCaae±maa|maaao. o|m|aau CL|aauaa caaaa aaaaao.
ceeoe ǵLLao?

Laooaa|a aama|aaaa nga|LLmaa| e|cm. Cumøa aaaL Løa|aaoau
aaoaaeau mmm|quaa _eaao eou _o|aa e|cm ÇoCao
e|acCLmgaCaaem.e|ccao. _aCaoaa|a eoaoo| oae|a|au Çagu
_a|auaøu caLa|o omCaaCu Çoao. Çaao Coaa _eaaaoa
amLLae caCaaa caLaaaaaa mmaaa _aa|aaaaa|o LaaaCaau.
_aao. Çaaao Coaaaaa _aCeemu caa|m øµm|ao Çagu
qma|o|mma cm _emamaøo emCa amu caCmam ae|LL
Çmaa|ma.

ÇmLaau gmmae±a mmLøa| eaa aaaamaø Çmma ÇmLL|ao oaama
L|aoaaamu Lammaamu ÇLCLaa _mCe Çoao. noau om CL|a
a|aauuaa|e|cc øµm|aoa|o _eaaoao caø CLaau aua ÇmLaL
oaaL|aaaCaaoo m±au. ua. Ça _acaaoaao L|aaooLLcm.
a|mau ÇmLLea L|aµaaaCaaoeaa caa|m CLaaeaa oaaa|aaa|o
noau Çaaaa Caacaa|e|cca. Çmm|aoa|o. Çao oeacao|o
eaµaaaaa eeaaa|aCaae±maa. aaaao e|muLuaccaaao.

_aao. Çma uauammu q|ae|o eaaæ±aaoo. Caamou Caamouaa
emu. emCa amu. _aeaa _aua| aaaaCee±a _eo|au
Laooaa|aaamaøu Çmaa|ma. Caaca aaaaaoao Çaeaa aaaao
oaa|aaCaaa cag _eaamu Caao|aaL Laaaaaa Cee±a|maa|ma.
_aua|L CLoaeaaaaaao|o LaøCaaoooau cag _aa.La m±e
Coaa L|møaaa. q|m maaaaoaea _CaL|aaao _oeamøa a|acaaa.
_Ca _aua|L CLoaaao uuma _LLao maCamaao Coamaa
e|aoeaaaaaa Çaamaø Cumøaaaa umgu aaoa Løa|ao|o|mma aaa
ø±a|mLLao mmm|quaa _ammLLc±maa|ama.

_aao _aaL CLaaaccu Çaeaa oaa|aaa caa? _ecegu
_eceaamu aae|cc m|aoa|o _aaaaaaaaa muLCeemu cag
_uuaao ama|aaaa øam Coaoom±aaa. _aao. _aaaaaoa
aac±qu CLoaeaaaaaao eo|auu|aaae caLaa o|aa|au Caacama
m|mL|aa ema|mLLaa _eaao aeaa|o cmaaaCaaecaa
Cee±a|maa|ma. ÇmLaCaamau gmmae±o _aaL CLaaaccu
oaa|aaaæ±aaeaaa noa|o cau|mLLaaaa Ca|ae|oao.

neaua|o Laooaa aama|aaaaø maaao _aCa m|ama Ceao
eaaLLaao nmeaaaCee±a accaau _LLao»aø Çmaa|ma. _a
oagaaa Çaomaaao _aaCumae|cauo amaøu. om La|a Caoaaaa
acmeCaaLa oaaaae aa|auoo. Caou L|maacmu. L|mø
LaaaaaCaaoooau cag Çmaaauo Çma e|oaaa|o ucmu _LLao
ÇoCaaoCa om magaaaeuaaa Caaem CoaoLcoau. aLL|oao.

quLa _emao|o Laooaa _CaL|aaao caaaa CLaaaccaaao
ca|aCaaecaaaCoa. _Ca _oe CLaaaccaaao ÇoCaqu
oma|aa|maa|ma. _aaao ÇoCao|a eoaoo| Laa|aaLLc±maa|maa?
Çoao _ooea? Laooaa|aaao ucmu ca Çagu uaa|aa a|µaa|a
Cmamoaa øµmaaaoaaCe Çmaa|maaao?

ÇoCao om Caou, Laooaa om aae cag ÇamøL La|o Coaoooau.
_aao aae maeaaLCLaa|m mao Ceøaaaa|o Çoao caLaa
uaaa|o Caaem Ça|aaea _aajaeuaa mamo|aao CumCaaoo
Laooaa|aaao uaaaoe|o aaaaaaCeemu. Laooagaø naeeaa
noa mamao _aaaau aua acauaaa m|aaaao CoaoLccaa
Ceemu. om gg Laaacm m|geaaao Laooaa|o oCa ouaaa|o
a|ao a|mmaao mcaaaæ±a mooemamo omg Caao|aaL Lamaao.
Çamø ca aamu mamo| cmaae|oao?

CµmoCou. Çaaa e|oaa|e|cm Laooaa L|aoaa øm|aaL CLoCe
m±aaa caLa caaaa neauCaa. _Ca _oe neau CµmoCou
øm|aa L|aoaaaaa aaaaeu m±aaa caLa.

q.ma.e|a o|mLLa aeaae|LL|a aµ Çmaøu ÇmmaaaL
LaaaaaaLLcCee±a. Laaaa maauaa o|mLL aeaaaaøcLcc
amgoaaaouaa. muuaaaemu ema eeaa|e|cmo Coooaæ±a
eµ|Lacma aouaa. _aaemaøu CLaaeaa Caaoo|ao maauaa _aa|.
Laau|LLL CLagLaL m|amaauaa qaa|a mamao oaLCa cmLa oagaaa
eµ|.

ÇoCaCoa. La|aaa uoae|maøu LaooaCaa. Laaaa Caouaa
CµaacCaa CeCmma CaoCua CµmoCoaaao Coamau Caaeca±aao
cLCLaau L|aoaaaaa. Ça|o a|µaø CµmoCou. Cumø CµmoCou
caa|m L||e|aaao æcL L|aoaaaø eµ|eøaaaæ±aaaaa.

CµmoCou aamacaa caa|m Caoe| Çmaøu eaa Laooagaø
_aua| a|acaaa. uaaaoe|o _aaemu neama Çma neauaao
Coao _oe|qu aacLL|±aa Çm aaLL|amu aaaaaa|e|ccao. Laooaa
aama|au aaaCacmu aauaaa.

mam|. ømau |LCLaacca 10 meuLa. 2006m|oCuooau aaau - La.aa- m|ameaa

aoaaaø CmCa Coag _aaaoo| Coaa cmau _aeaoa _oo maa.
_amaaa eoa| eaaLLamuu|aCa Çoao. Laaaaao umgu _eeaao
amu Coaa|ao|a _±LLaca|o ucmCu Çma eaoag cmaLLc±maa|ma.
o|o eoqmaao _eeLCLaa L|aµ a|maa| nae|a|maa|maaao caLaaau
øm|LL|c e|muLa|Cma.

Ça|. ømau |LCLaacca Çaµ|o Ceo|aaa _aaaaao|a Lc±ao umgu
mam|a øm|LL.

nae|a goao|a Lc±ao.

1. L|aaa Ceaaauu (aLL|o Coaao± _.L Çma|aa Ceo|am)
2. The Hol y Qur - An - Engl i sh Tr ansl at i on of t he Meani ngs and
comment ar y - The Pr esi dency of I sl ami c Resear ches . I FTA. Soudi Ar abi a
Ceo|am.
The Year Hi st or y of t he Jewi sh Peopl e a 8. ' 6000 nd Thei r Fai t h .
(uaac±a a|oLac. Phoeni x Ceo|am)
4. A Hi st or ey of t he Mi ddl e East - Pet er Mansf i el d . CLaøa|a
Ceo|am.
The Pol i t i cs of Di spossessi on 6. - Edwar d Sai d
Peace and i t s Di scont ent s 6. - Edwar d Sai d
Muhammad Hi s l i f e based on t he e 7. . ar l i est sour ces - Mar t i n Li ngs
8. aoa. o.L|aaa aouaa (Cuaµ|CLaaLL. c. qua Co|.L. aamo
o»aa. Coaaa 1 Ceo|am.)
O Jer usal em 9. . - Lar r y Col l i ns Domi ni que Lapi er r e .
The Mi ddl e East Yest er day and Today 10. . - Edi t ed by Davi d W Mi l l er . .
Cl ar k D Moor e Bant om Books . ( )
Umar The Gr eat 11. - Al l amah Shi bl i Nu mani Muhammad Ashr af Paki st an ' ( . )
12. uaa|aa a|µaa|a o|mLL eaoag - _. nouaa Co|L. au|µmacmL
Lacgo m|geau
I sr ael and t he Ar abs 18. - I sr ael Communi cat i ons Jer usal em .
Mi nu 14. 90 t es at Ent ebbe Wi l l i am St evenson Bant am Books New Yor k . ( . )
16. mL|ao maaau. _Lam mou (aa|eaoo LLo|oao. Coaaa)
16. Çooau qa co|a _m|mau - maæa mu| (a|µaø La|LLau.
Coaaa)
17. .Looaa moo|uao _aa|aoaa eaoag. m. øoau mouua
(Çoaa|ao Coaao. Coaaa 600 008)
18. Laooaa eaoag (Laau 1). cu.Coo. µeao|mooao
(LaCaao|LLa|LLau. Coaaa 600 001)
Cr oss Roads t o I sr ael Chr i st opher Sykes col l i ns UK 19. . ( . )
St at e of Pal est i ne Esam Shashaa 20. .
Pal est i ne Ref ugees Esam Sha 21. . shaa
I n t he ar ms of a Fat her Haneen al 22. . - Far
UN Repor t I nt i f ada Uni t ed Nat i ons Publ i cat i on 28. . .
Anci ent Hi st or y of Pal est i ne Abu Shar ar 24. .

o|o Coamao.

CumCoaaa Laaaaao ae|a gmgaaeaaaa o|g Ceo|amao. caaouaa
Çaeaaaoaao|a aaeo nae|ao Çooauo ÇaCaaca
oaaa|auaa|a|maa m±aaa.

m|oCuooau aaau Caacaa cma _auL|aaa|o|mma. _aa|aaau Caagu
Çaa aaeoaaoo o|Laaaa. n|a a|maaaao CoaaamaCaam
ucmuooauo. caaø u|aeu CaaeLLcc Lo _jaeuaa goaaoau
_o|aa nae|aea CLaao||aa. cmaaaoa maæa mu|. (uoomo nqu
aoq|. _uja.) Çmaa Caacmaaaa _emaøL Lo aaau|ooaa
Çaeaao eµaa|a|maa|Cma. CLagauaca nae|ao L|ma _emaø
ca mam|.

Coaaa Çooau|a .LeeCcoa ±aoc _auLLu ouaou uaa Çaµ|a
_o||aa o|aaµ»o ooa _eaamu o|o maa|auaa Laaaaaao eµaa|
nae|aaaao. caaø maL|a _m|mau|ooaa caaouaa eaoa _aLaao
Laooaa CaacaLaaa auu|cu Çmma _aaaa Laaaaaaoau o|g
Ceo|amaaoau Çma om emcaaomu caaø _gLL|aCaaeCc
Çmma _aLaø mam| Coaooa acauLLc±maa|Cma.

øm|LLaa uaaaaao Coama eaoaaao c. µaaa umgu aoaa, Coaaa
øaoCucaco Coama eaoaa CeaaCcoa. mc± aaa|Cum Løa|aao
Coama eaoaa Caeoaaau. Caaaeaao Coama mauua aa| _a|Caa|a
_aeaaaa aa|Ca øm|LL|c e|muLa|Cma. Laooaa L|aoaa CaacaLaa
Çaaagu Çma|aae|o Ceo|aaa|aoo _aaaa Laa||aaa øm|LLao.
CLc±ao. acmaaao. _aea øm|LLaaoau caCaaa|mmCaa Ca±
maComaa caaø _gLL|aCaaeCc Çmmaeaao Çeaao. Çmaa
Caaca. oaeCaoa au|µ eaoaaao _aaaa CLaaau CoamacaCeemu
caa|m Cmaaa|o. |LCLaacc|o Ceo|aaaecCaCa oeCeam eaamu
L|aa|Camaa. accoa Coaa. |LCLaaccmaø mam| Coaoo|a aaa
L|aaa|Caa eaoLLa|e|o Ceo|a|cmema aaeaaao Coama |LCLaacca
eaoaa a|m|oCca La µaa (ht t p.//chr i st opher _j ohn.bl ogspot .com/)
_eaamaø ca _aL.

ÇmaL Le| Çma _oe|o oaaa|auaaamø Cma±aaaeu uammauaaeu
nae|ao L|ma _aaaa CLmaøu uemu ca uaLjaeuaa
mam|aaoa Ca|e|aaaCaaoa|Cma. _aemca eao|aa. _eeLCLaa
a±aaao momu u|aamoo momu CaaaoCLo| momu nmoaamc±a
eaoaL CLmuaamaøu.

La. aaaea.