You are on page 1of 1

- TRANSFORMACIJA

ZADATAK 3.1. Odrediti Z transformaciju elementarnih signala h(t ) ; (t ) , exp(at ) , sin (t ) . ZADATAK 3.2. Pod pretpostavkom da je poznata Z transformacija signala f (t ) , F ( z ) , odrediti a) Z{ f (t nT )} ; b) Z{ f (t + nT )} ; c) Z{exp(at ) f (t )} ; d) f(0); e) f ( ) . ZADATAK 3.3. Dokazati teoremu o Z-transformaciji konvolucije dva signala, pa je ilustrovati na primeru signala f (t ) = h(t ) h(t 2T ) i g (t ) = h(t T ) h(t 3T ) , gde je sa h oznaena jedinina odskona funkcija.

ZADATAK 3.4. Odrediti Z-transformaciju periodinog signala datog slikom 3.2. ( signal je periodian sa periodom 8T ):
f(t) 2 1 t T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T

Slika 3.2. Talasni oblik zadatog periodinog signala ZADATAK 3.5. Data je Laplasova transformacija signala f (t ) , F (s ) = s +1 . (s + 2)(s + 3)(s + 4) Odrediti Z transformaciju ovog signala ako se odabiranje vri sa konstantnom periodom odabiranja T = ln 2 s .

ZADATAK 3.6. Odrediti vremensku zavisnost diskretnog signala x(k) ako je data njegova Z transformacija: 10 z . X (z ) = (z 1)(z 2)

ZADATAK 3.7. Primenom Z transformacije reiti diferencnu k x(k + 2 ) + 3 x(k + 1) + 2 x(k ) = e za k 0 , uz poetne uslove x(0 ) = 1; x(1) = 0 . ZADATAK 3.8. Odrediti Z transformaciju signala f (t ) = t 2 h(t ) .

jednainu