You are on page 1of 2

Contesta a les al·legacions de la Plataforma Antiincineradora

Juliol de 2006 (extracte)

• Concepte i dimensionament de la planta

L’Ajuntament de Sant Pere, amb aquests plecs, compleix escrupolosíssimament el que demana el
Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura respecte a com s’havia de reorientar el projecte de
central tèrmica en base al projecte que hi havia sobre la taula en el moment de discutir i aprovar el Pla
Estratègic (març-maig de 2004):

1. Teníem a Avaluació Ambiental la proposta de CERR S.L. que plantejava una central per cremar
de 60.000 a 90.000 tones anuals d’un combustible a base de fusta (70%), plàstic sense PVC,
paper i cartró no reciclables i part de residu tèxtil, i això permetia la generació de 15 MW
elèctrics per a la xarxa general.
2. Davant d’això, el que demana el Pla Estratègic és reorientar la proposta de central tèrmica que
teníem en aquell moment cap a una central de biomassa forestal i, literalment, “dimensionada a
les necessitats energètiques locals”. És exactament el que s’ha fet: acotar una proposta de
màxims que permet exclusivament una central de biomassa forestal i amb una potència
elèctrica de 5,4 MW, que correspon exactament a les “necessitats energètiques locals” de Sant
Pere de Torelló. La Plataforma Antiincineradora va ser informada personalment d’aquesta
reorientació el 27 de maig de 2005. Fa més d’un any.
3. Adjuntem com a Annex I el text íntegre del Pla Estratègic en el punt que fa referència a la
central tèrmica de Sant Pere de Torelló, i on no es diu enlloc que el servei de la central ha de
ser exclusivament la calefacció del poble. Un Pla que, recordem, va ser aprovat pels nou
ajuntaments que l’integren i acceptat per totes les parts que van prendre part en el procés de
participació ciutadana. Entre elles la Plataforma Antiincineradora de la Vall del Ges, que des
d’aleshores no ha parat de reivindicar-lo.
4. Prova que el model és aquest és que en les al.legacions que quatre dels cinc grups de
l’Ajuntament de Torelló van presentar el 22 de maig de 2006 respecte a aquest plec de
clàusules es reafirmen en les al.legacions presentades a l’octubre de 2004 davant l’autorització
de llicència ambiental condicionada que es donava a CERR S.L. En aquell cas, tots els grups de
l’Ajuntament -en coherència amb l’acord del Pla Estratègic-demanaven que el combustible fos
estrictament biomassa forestal i que la potència autoritzada fos com a màxim de 7 MW. És a dir,
un 30% més de potència que la que preveu el present plec de clàusules (5,4 MW). Ara s’insiteix
en aquest mateix argument. En altres paraules, l’Ajuntament de Torelló, en les al.legacions
presentades el 22 de maig de 2006, està autoritzant al de Sant Pere a fer una central tèrmica
més gran (1,6 MW més) de la que hi ha definida en els plecs.
Línia Optimitzar l’ús dels recursos naturals i promoure l’ús dels
3
estratègica renovables racionalitzant els serveis i la gestió ambiental
Programa 3.3 Eficiència energètica i ús d’energies renovables
REORIENTACIÓ DEL PROJECTE DE CENTRAL TÈRMICA DE
SANT PERE DE TORELLÓ CAP A UNA CENTRAL DE BIOMASSA
Acció/projecte 3.3.5
FORESTAL I DIMENSIONADA PER A LES NECESSITATS
ENERGÈTIQUES LOCALS
Objectiu: Àmbit geogràfic:
Sant Pere de Torelló
Tipus d’acció: Àmbit temàtic:
Altres Territori i medi ambient
Descripció:

L’aprofitament de l’energia de la biomassa forestal es pot considerar un sistema de producció


energètica que utilitza un recurs renovable. Per una banda l’aprofitament de la biomassa
forestal, mitjançant les neteges, aclarides i podes, pot contribuir a millorar la qualitat dels
boscos i preservar-lo de possibles incendis. Per altra banda l’aprofitament energètic de la
biomassa forestal no té un impacte mediambiental significatiu, atès Que el CO2 que s’allibera
a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu
creixement;per tant, el balanç final és nul.

Davant del projecte de construcció d’una nova central tèrmica al municipi de Sant Pere de
Torelló es proposa reorientar el projecte cap a la construcció d’una central de biomassa
forestal i amb unes dimensions i capacitat d’aprofitament energètic dimensionat en l’àmbit de
Sant Pere de Torelló.

Grau de Prioritat: Cost econòmic:


Alta _ Organitzatiu i/o tècnic
Termini d’implantació: Fonts de finançament:
Curt (0-2 anys) ICAEN, DIBA
Període d’execució: Entitat responsable-promotor:
- AJSPT, CVGOB
Interrelació amb d’altres accions: Altres organismes implicats:
- AEO
Indicadors de seguiment: Estat d’execució:
- No iniciada

106 Document III. Pla d’Acció


Auditoria ambiental supramunicipal de la Vall del Ges, Orís i Bisaura