ALEXANDRU MITRU LEGENDELE OLIMPULUI Volumul 2 EROII Editura Ion Creangă 1983

PERSEU
IN CINTECELE VECHI se povesteşte că ar fi vieţuit odinioară, în preavestitul oraş Argos 2, un rege care se numea Acrisiu. Şi regele avea o fiică de-o frumuseţe uimitoare. Copila se chema Da-nae. Poeţii o slăveau în versuri şi regii îi trimiteau daruri. Numărul peţitorilor era atît de mare, încît palatul lui Acrisiu nu dovedea să-i mai cuprindă. Şi regii, care mai de care erau mai falnici, mai puternici. De ar fi fost unul ales, se supărau, desigur, ceilalţi. S-ar fi iscat poate războaie. De-aceea regele Acrisiu stătea mereu în cumpănă şi-i amîna pe fiecare cu vorbele-i meşteşugite, să treacă timpul, să se mai gîndească. Mai avea regele şi-o supărare. Se făceau grîne prea puţine, deşi pămîntul era bun. Ploua prea rar, şi rîul 3 ce străbătea întreg ţinutul seca mereu în timpul verii. Poporul nu avea bucate. Era nevoie de-un flăcău să ţină frînele puternic. Supuşii deseori cîrteau, pentru că-n casa lui Acrisiu erau bucate din belşug, iar pruncii lor piereau de foame. Şi regele era bătrîn. N-avea pe nimeni ajutor. Copila lui era prea slabă, şi-apoi urma să se mărite, să plece din ţinutul Argos. Ii trebuia deci regelui braţ de bărbat pe lîngă casă. Vroia să aibă un fecior. S-a dus atunci regele-Acrisiu la un oracol . A dăruit acolo aur, a făcut jertfe şi libaţii, şi a cerut zeilor sfat : — Cum aş putea, preamăriţi zei, să dobîndesc încă un prunc, dar nu o fată — fată am ! — ci un băiat, un fecior vrednic, care să-mi fie de-ajutor şi la greutăţi şi la necaz ? Oracolul i-a dat răspunsul : — Tu nu vei căpăta, Acrisiu, nici un flăcău ; eşti prea bătrîn ; dar fiica ta, mîndra Danae, va fi-n puţină vreme mamă... Odrasla ei va fi băiat. O ! Cum s-a bucurat Acrisiu. A socotit că fiica sa va face nuntă în curînd, îşi va găsi un mire bun şi o să aibă un copil. •— Va fi băiat ? îmi pare bine... Atunci... atunci, nu mai am grijă. Nepotul meu o să m-ajute şi îmi va ţine loc de fiu... însă oracolul acela a mai grăit : — Va fi ce ţi-ai dorit : fecior. Atîta că acest urmaş te va răpune într-o zi... Tu vei pieri de mîna lui... Deci, nu te bucura zadarnic.
. i!

'•— Mă va ucide el pe mine, bunicul lui ? a strigat regele Acri-siu. Şi cum ?... Şi cînd ?... Grăiţi, voi, zei nepieritori, cum să împiedic crima asta ?... — Nu poţi s-o-mpiedici, au spus zeii. Tu vei muri, într-un amurg, de mîna fiului Danaei !... Zeus se-ndrăgosteşte de Danae S-a-nspăimîntat regele-Acrisiu şi s-a întors în ţara sa, cu ciu-dă-n suflet pe copila ce îi era-nainte. dragă. Şi ca să-mpiedice ursita, a dat poruncă să se facă o închisoare sub pămînt. Aici a dus-o pe Danae. A-nchis-o bine sub zăvoare şi-ancredinţat-o unei sclave. (O sclavă ce-i fusese doică.) — Aici va sta ascunsă fata, pînă la moartea mea tîrzie, a rostit regele Acrisiu. Să nu o poată vedea nimeni, cît voi trăi. Căi prea frumoasă şi prea blîndă, şi s-ar putea s-o îndrăgească vreun prinţ, sau poate chiar vreun zeu... şi să mi-o ceară de soţie. Sau, mai rău, să-mi răpească fata, fără măcar să-ihii ceară voie. Fără de soţ, ea n-o să poată să aibă nici copii. Şi, neavînd fecior Danae, nu sînt primejdii pentru mine... Atît că-nspăimîntatul rege uitase că-n Olimp sta Zeus cel cu puteri nemărginite. Zeus putea să vadă fata şi-n închisorile de piatră. Şi aducîndu-i Hermes vestea să fata regelui din Argos a fost închisă sub zăvoare, Zeus a şi cătat spre ea. I-a cercetat înfăţişarea. Iară Danae era albă, cu pielea caldă, de mătase, cu ochii verzi ca valul mării şi părul roşu ca văpaia. într-un cuvînt era frumoasă... Şi Zeus s-a aprins pe dată. — Danae, fata lui Acrisiu, va fi soţia mea chiar astăzi !... a grăit Zeus către Hermes. — Dar cum vei izbuti, o, Zeus ? a-ntrebat Hermes cu mirare. Danae este zăvorită în temniţa de sub pămînt, bătută-n plăci grele, de bronz, şi, nu ştiu, zău, cum vei pătrunde... — N-ai teamă, fiule !... a zîmbit Zeus. Nunta ce vreau s-o să-vîrşese va fi altfel decît socoti. Tu du-te-acum... întoarce-ţi faţa şi cată de păstrează taina ! Şi Zeus s-a schimbat, vicleanul, nu-n taur, flacără sau cuc 5, ci într-o ploaie aurie, care-a căzut peste oraşul lui Acrisiu. Iar ploaia asta aurie a străbătut, după voinţa marelui Zeus, printre pietre şi printre plăcile de bronz ; şi a ajuns în încăperea unde sta sub zăvor Danae. A-nvăluit-o pe copilă ca-ntr-o fierbinte-mbrăţişare 6.

Acrisiu descoperă crima Danae a devenit astfel soţia lui Zeus, olimpianul. Lunile-au început să treacă, şi chiar la timpul cuvenit copila regelui Acrisiu a dobîndit un fiu bălai, frumos ca soarele din slavă şi fără seamăn de voinic, căruia ea i-a zis Perseu. Nu ştia, biata, cum s-ascundă această crimă a lui Zeus. Pruncul, ca toţi copiii lumii, rîdea, plîngea şi se juca. Dar, într-o zi, tatăl Danaei trecu pe lîngă locul unde era închisă fata lui. Şi dinlăuntru s-auzea glas de copil şi rîs zburdalnic. Repede, tatăl smuci uşa, care fusese zăvorită. Trase pe doică la o parte... (deşi sărmana încercase s-arunce-un văl peste copil) — şi ce văzu ? Danae, fata ce fusese închisă să n-o vadă nimeni, ţinea la sînul ei un prunc. — Doica să fie spînzurată ! a zis Acrisiu spre ostaşii care stăteau la uşi de pază. Iar tu, netrebnică Danae, mă vei urma pe loc în templu. Şi ai să-mi juri cine e tatăl acestui prunc nelegiuit... Dusă de plete pînă-n templul lui Zeus, care se ridica în mijlocul cetăţii, Danae-a trebuit să spună că regele din cer i-e soţul şi tatăl pruncului Perseu. — Minţi, ticăloasă fără seamăn, a grăit regele Acrisiu. Şi tare-aş vrea să te ucid cu mîna mea, aici, în templul marelui Zeus, olimpianul, pe care tu-l năpăstuieşti. De ţi-ar fi soţ, cum spui, nebuno, el ţi-ar veni într-ajutor. Dar uite-l... Uite-l !... Stă pe soclu şi te priveşte neclintit... — Răspunde, Zeus, îţi sînt soaţă ?... Nu ai pătruns la mine tu, sub chipul unei ploi de aur, în acea zi de neuitat, şi-apoi teai preschimbat în zeu, spunîndu-mi singur cine eşti ?... Răspunde, Zeus !... zicea fata, şi pletele şi le smulgea şi se bătea în piept cu pumnii. însă măreţul olimpian privea tot neclintit la fată. Privea cu ochii lui de piatră. Nu îndrăznea să scoat-o vorbă, pentru că se temea de Hera. Ea şi aflase de-ntîmplare, stătea în cer, pe-un nor albastru, şi asculta ce se vorbea. ...Şi văzînd regele Acrisiu că Zeus stă tot nemişcat, a chemat iute nişte meşteri. A poruncit să i se facă o ladă mare, aurită, ua fel de cufăr zăvorit. în acest cufăr a-nchis fata şi pe micuţul ei Perseu. Le-a dat merinde : nişte fructe şi-o amforă plină cu apă. Şi-a zvîrlit cufărul în valuri fără s-asculte cum striga biata Danae hohotind : — O, tată, rege, fie-ţi milă... Nevinovată sînt, îţi jur !... De nu vrei să te-nduri de mine, fii bun măcar cu acest prunc venit pe lume fără voie... Nepotul tău e, tată drag...

Dar valurile au luat lada şi au purtat-o, îndelung, deasupra verzilor genuni unde sălăşluia Poseidon 7. Zeus privea din cer cu grijă, dar nu putea să îi ajute, pentru că Hera-i sta alături şi—1 priveghea bănuitoare.
Pescarul Dictis afla pe mare lada

Şi-a tot plutit în voie lada, pe valurile înspumate, trîntită-n gropniţe de ape, lovită uneori de stînci, pînă cînd dusă de furtuni a nimerit între Ciclade 8. Iar înlăuntrul ei şedeau, flămânzi şi însetaţi, Danae şi pruncuşorul ei, Perseu. Erau şi uzi pînă la piele, şi tremurau, pătrunşi de frig. Nu mai aveau nici o nădejde şi aşteptau să se cufunde sicriul plutitor, în care îşi trăiau ultimele clipe. S-a întîmplat însă că-n ziua cînd a ajuns între Ciclade lada zvîr-lită de Acrisiu, să iasă un pescar pe mare. Acel pescar se numea Dictis. Pescarul şi-a întins năvodul. Dar, cînd să tragă de frînghii, simte c-atîrnă ceva greu. In năvod se găsea o ladă. Trage la ţărm această ladă şi o desface c-un topor. Şi dinlăuntru i s-arată o biată mamă şi-un copil. Cînd o zăreşte pe Danae, pescarul Dictis stă-nlemnit. El nu văzuse încă-n viaţă ochi mai senini, mai blînzi, mai verzi. Nici trup mai mlădios, mai zvelt. Nici păr să aib-aşa culoare de flacără cu vîlvătăi. Şi nici nu auzise încă un glas atît de mîngîios. Fără să stea deloc pe gînduri, fără s-o-ntrebe cine e, pescarul îi aşterne fetei un pat de ierburi verzi şi moi şi îi aduce peşte proaspăt, fiert în căldare de aramă, şi fructe dulci : curmale, rodii şi-n-tr-un pocal îi toarnă vin. Pruncului său i-aduce lapte, de la o capră ce păştea pe lîngă casa lui, pe coastă. Pe coasta insulei Serifos, unde trăia pescarul Dictis. Inzdrăvenită, după hrană şi băutură mai ales, Danae-i povesteşte totul. Şi el, adînc înduioşat, o roagă, plin de bunătate, să fie oaspetele său. — Eu sînt pescar, i-a grăit Dictis. Sînt om sărac, însă cinstit. In casa mea poţi fi stăpînă. Te rog să fii soţia mea. Şi dup-atîtea suferinţe mă voi sili să-ţi făuresc o viaţă cît mai fericită... Ea a primit. Pescarul Dictis era un om plăcut şi bun. Iar anii s-au pornit să curgă prea repede pentru ei doi, ce vie-ţuiau în fericire. Perseu creştea şi el, grăbit, şi se făcuse-un flăcăiandru isteţ, voinic şi priceput la pescuit şi vînătoare. Numai că-n insula aceea, unde-şi avea pescarul casa, domnea pe-atuncea Poiidecte, un rege lacom şi hain. Deşi era frate cu Dictis, regele-acesta îl ura şi-l izgonise din palate. Şi se temea ne spus de el, să nu-i rîvnească cumva tronul. Cu-atît mai mult cu cît poporul era sătul de Poiidecte, care îl asuprea grozav. Iar răul rege Poiidecte, trecînd prin insulă cu carul, văzu-ntr-o seară pe Danae.
Regele insulei Serifos urzeşte-un plan

„O astfel de soţie are Dictis, pescar sărac şi amărît, ce-şi ţine zilele cu trudă ?... Nu merită aşa ceva" !... şi-a zis în barbă Poiidecte. „Asta-i femeie pentr-un rege, nu pentr-un nevoiaş ca el..."

Aflînd apoi că bunul Dictis era din zori la pescuit, regele a intrat în casă. — Frumoasa mea, i-a rostit el, ungîndu-şi glasul cu dulceaţă, este păcat să te păleşti într-o căsuţă amărîtă, îngrijind de un biet pescar... Eu sînt un rege plin de fală. Şi am palate — cred că ştii ! — şi bogăţii nemăsurate. Te fac regină, dacă vrei, stăpînă peste-aceste locuri... Şi orice voie ţi-o-mplinesc, dacă primeşti să-mi fii nevastă... — Nu vreau !... Nu ţin să fiu regină !... a spus Danae regelui. Soţul meu e blajin şi harnic. îl îndrăgeşte pe Perseu. Nu pot să-i fiu necredincioasă... Te rog, ne lasă şi te du... S-a mîniat rău Poiidecte. Şi-a vrut s-o prindă pe Danae şi să o tragă cu de-a sila pînă la carul său regal. Noroc catunci venea călare, pe malul mării, şi Perseu 9. Auzind ţipetele mamei, s-a repezit într-ajutor. Şi-mbrîncindu-l pe Poiidecte, a eliberat-o pe Danae din mîinile ce-o pîngăreau. Regele insulei Serifos ar fi putut să poruncească slugilor sale de credinţă să-i ia îndată viaţa tînărului ce-i stampotrivă. însă n-a vrut s-o îndîrjească mai rău pe frumoasa Danae. A mai lăsat să treac-anume cîteva săptămîni sau luni. Şi a trimis după Perseu, zicînd că are să-i vorbească. — Flăcăule, i-a grăit el. Am auzit că povesteşti celor se vor să te asculte că tatăl tău ar fi chiar Zeus. I-aşa ? Ori nu-i aşa ? Răspunde ! — Aşa e, rege ! Tatăl meu este însuşi măreţul Zeus ! — De este astfel, precum spui, ar trebui să fii viteaz... Zeus este stăpînul lumii. Şi-n lume bîntuie trei fiinţe îngrozitoare şi hapsîne. Sînt cele trei surori gorgone, care-au ucis sute de oameni. Două surori, cele mai mari, sînt, precum ştii, nemuritoare. însă a treia, cea mai mică şi cea mai rea, zisă Meduza, are o fire muritoare... Nu vrei să pleci tu, s-o răpui ?... — Da, Polidecte, voi pleca... Ştiu că de fapt îmi doreşti moartea. Şi totuşi voi porni la luptă, pentru că vreau să scap pe oameni de mişeliile Meduzei... şi cînd mă-ntorc vom mai vedea... Regele a rînjit în barbă de bucurie şi speranţă că fiul frumoasei Danae o să se piardă-n lupta asta. Şi-a mai rostit, în încheiere : — Danae va rămîne-aicea, ostatică, pînă vii tu... De nu-ţi păstrezi făgăduiala, de nu-mi aduci capul Meduzei, Danae va plăti cu viaţa... Perseu s-a înclinat spre rege, în semn că totul se va face aşa precum i-a poruncit, şi a plecat întîi spre templu. Aici şi-a ars pe altar jertfa şi l-a rugat pe tatăl său : — Tu m-ai adus pe lume, tată... Puterea ta-i nemărginită... Iţi cer acum să mă ajuţi în lupta grea ce vreau s-oncep... îndată a vuit din slavă un zgomot lung peste pămînturi şi peste ape, pînă-n Tartar. Şi lîngă tînărul Perseu s-a ivit însuşi zeul Her-mes, purtînd o sabie întoarsă, cu lama bine ascuţită.
Sfatul zeului Hermes

— Frate Perseu. a grăit zeul, căci frate mi-eşti tu, după tată... Zeus m-a trimis din Olimp să-ţi dau în mînă arma asta. Să-ţi mai destăinui şi o taină... Flăcăul a luat arma-n mînă şi-a ascultat ce-i spunea Hermes. — Gorgonele-nspăimîntătoare au braţe lungi, roşii, de-aramă ; gheare tăioase, de oţel ; aripi de aur, şi pe cap leatîrnă plete de aramă. în care-s încîlciţi mulţi şerpi. Dinţii lor. ca de porc mistreţ, de o albeaţă uimitoare, sfîşie pe-orice muritor ce se abate pe la ele. Sub frunte au ochi mari, rotunzi. Dacă privesc pe cineva cu ochii lor sclipind de furie, omul acela împietreşte. Dar tu să nu te temi, Perseu'. Şi ca să poţi să te apropii, fără primejdie, de ele, Atena iată ce-ţi trimite... Şi Hermes i-a întins un scut strălucitor, făcut din aur. '— Cînd ai s-ajungi lîngă gorgone şi vei dori să porneşti lupta, a mai spus Hermes lui Perseu, să nu te uiţi în ochii lor... Să câţi în scut, ca-ntr-o oglindă. Şi doar prin scut să le priveşti. Astfel vei fi ferit de moarte !... Pe trupuri sînt acoperite cu solzi albaştri, de oţel. Aşa-s de tari solzii aceia, că nici o sabie sau lance nu le-ar putea pătrunde carnea. Doar sabia ce ţi-o-mprumut, lucrată de 10 zeul Hefaistos, şi care l-a răpus pe Argus, are puterea de-a tăia şi splzi, şi oase, cu-nlesnire... Avînd această armă-n mînă, pleacă pe cale, fără grijă, mereu spre asfinţit, spre ţara unde sălăşluiesc zeul Tanatos 10 şi Nix, zeiţa-ntunecată, ce ţine-n braţele ei noaptea. Caută în drum pe trei bătrîne, trei vrăjitoare ale mării, ce poartă numele de graie u. Ele ştiu drumul cel mai scurt pînă la locul unde stau necruţătoarele gorgone... Fii priceput şi fii viteaz. Atena, sora ta cerească, şi eu te vom călăuzi12... Perseu i-a mulţumit lui Hermes. A luat şi scutul lat, de aur, trimis de sora sa, Atena, şi, fără teamă] a plecat pe calea lungă, către ţărmul unde aflase că trăiau cele trei graie ale mării. Şi-a mers... A mers prin ţări destule, şi peste ape-nvolburate, şi peste munţi cu creste sure, şi prin zăpezi, şi prin arşiţe... Dar, într-o seară, a ajuns în locul unde se aflau cele trei graie ale mării — 'surori cu cele trei gorgone.

umblînd oarbe pe ţărmurile-ntinsei mări. de zgomot. şi-n ea sclipea un măr uriaş. de aur. Alături şi-a săpat o groapă. în sine.. dintr-o izbitură. văzînd-o pe Meduză-n valuri. doar o nucă (atuncea sacul se strîngea) şi tot la fel. în vremea asta.Şi. ca o furtună. din gîtul retezat.. cînd îi zăreau pe malul mării — şi '«. Perseu le-a spus atunci că este fiul lui Zeus şi-al Danaei. şi le-a cerut să jure toate. Atunci s-a repezit ca uliul şi le-a smuls ochiul. Şi. . curşi din sacul unde era capul Meduzei. s-au trezit din somn. înălţîndu-se şi ele. că îl vor ajuta s-ajungă la cele trei surori gorgone.' Perseu s-a pitulat într-un tufiş. Ochiul ardea ca un tăciune. deasupra unei ţări de vis. în primul rînd. ca să-l întindă celeilalte. Alţi picuri roşii. capul Meduzei cel hidos. au cercetat mai peste tot. Insă zburînd. în revărsarea purpurie a razelor din asfinţit se vedea-n vale o grădină plină de roade şi de flori. Ajunge la palatul lor. 11 Casca aceasta. dar nu puteau zări nimic. devenind astfel nevăzut. în acel sacputea să-ncapă.. într-o clipă. şi îl îndrumă mai departe cum să găsească pe gorgone. în cale. Şi — poate învăţat de Her-mes — grăieşte-atîta de frumos. însă în cea de-a treia noapte. Dă graielor înapoi ochiul şi se porneşte către nimfe. în vremea cît stăteau de --strajă pe acel drum către goşgone. !. putea să lupte.Toate bătrinele acestea aveau însă un singur ochi. pe aşternuturi de mătase. punînd deasupra lui pămînt. un cal.. Por-neşte-n zbor. — Cine-i tîlharul ?. nevăzutul. din ghearele-nfricoşătoare. Şerpii din pletele de-aramă se mişcau amorţiţi de somn. Acel ce fai-o punea pe cap se făcea-ndată nevăzut. I'cu care-i omorau pe oameni. Iar solzii-albaştri de oţel. Tot nimfele păstrau lalele două sandale-naripate şi-un sac de piele fermecat. Cu-nţelep-ciune se apropie. pe Stix. se zice c-a născut atuncea. Pe-o stîncă dreaptă ca un pat. cîte trei zile fiecare. La titanul Atlas Trecuse peste mări şi ţări. Şi a pîndit cînd o bătrînă îşi scotea ochiul din orbită. Perseu aude toate astea. Gorgonele. li vede pe flăcău cum zboară spre-o insulă din piatră albă. Ştia -:că babele aveau şi-un dinte fermecat. Altminteri vor rămîne oarbe. Prinde de pletele de-aramă capul şi îl aruncă-n sac. şi-aripile lor lungi. a nechezat. auzeau vuietul prin aer. au ucis mii de animale. văzînd sub bolta cea senină pe fiul ager al lui Zeus. către ţinutul unde stau preafioroasele gorgone. şi s-a ascuns iar în tufiş. cîteva picături.. Cu ele nu putea să lupte fiul Danaei şi-al lui Zeus. Plutea deasupra Africii. pe care-l fo-r loseau cu schimbul.. privindu-le nu drept în faţă. A luat în mînă sacul unde vî-rîse capul plin de şerpi. bătînd cuaripile de aur văzduhul străveziu şi rece. casca lui Hades. tot zburînd. Gorgonele tocmai dormeau. pînă aproape lîngă ele. » Văzînd că nu mai au ce face.. de forma unei suliţi lungi. cu fructele numai de aur. Calul s-a înălţat ca gîndul şi a pierit în înălţimi14. pline de furie.. pe rîul din Infern. ce fusese una din soaţele zeului mării. 12 Insă Perseu. lărgindu-se. strigau. cele trei graie. şi rîuri cristaline. numit Pegas de-olimpieni. Gorgonele nemuritoare. la nişte nimfe. şi cu sandalele-i vrăjite s-a ridicat iute spre cer. Perseu l-a azvîrlit în groapă. Iar cu piciorul îi împinge trupul în apă. „Unde se duce ?" se întreba marele Helios. ci oglindindu-le în scut. Unde-i ochiul ?. Un cal cu aripi la picioare. Se povesteşte că. şi Libia s-a pustiit15. ce se afla-n mijlocul mării. de aramă.. Perseu s-avîntă ca năluca lîngă gorgonele ce dorm. retează. Perseu s-a furişat prin beznă. au nimerit peste pămlntul cel ars de soare-al Libiei. zbura nestingherit spre zări mai azunii şi mai senine. Ba chiar l-au învăţat să meargă. cele trei graie au jurat să îl ajute pe flăcău. Numai aşa le dă iar ochiul. Chiar soarele se minunează. şi-l cercetează cu privirea. gata aproape să-l orbească. Şi-a nechezat atît de tare. spre lăsatul-serii.. luceau cu scînteieri pe stîncă. Picurii s-au schimbat în şerpi. căci tare-i mai plăcea să ştie şi să vegheze-n lume totul. din sacul său ar fi curs sînge. sacul de piele fermecat. Iar şerpii-aceia veninoşi s-au înmulţit peste măsură. Acuma da. o casă-ntreagă. şi munţi.. avea un har. voinicul şi-a-ndesat pe frunte casca albastră a lui Hades. rostogol. făurită de trei ciclopi. cu cele trei surori hapsîne ! Perseu îşi pune la picioare sandalele înaripate şi se înalţă în văzduh. Şi... Din ele s-a făcut mărgeanul — despre care cei vechi ziceau c-aduce-ntotdeauna lacrimi.. fiul lui Zeus a ajuns. ghearele roşii. Cu sabia lui ascuţită. în mare. Meduza. şi glasurile lor de-aramă au ţipat înfricoşător. că nimfele îi împrumută sandalele înaripate. ascul-tînd-o pe Atena. după nevoie. c-a răsunat pînă la cer.. putea cuprinde. Perseu răpune Meduza { ' A stat de veghe cam trei zile.. care păstrau într-un palat casca zeului Hades — Pluto. cu gemete de spaimă. trebuia să stea ferit. . gorgonele stăteau întinse.

purtînd încă pe umeri cerul.. în Mauritania. Casiopeea se lăudase că faţa ei e mai frumoasă şi ochii-i mai străpungători decît ai nimfelor din mare. Tatăl meu te-a năpăstuit ... păduri întregi. întunecoase şi-ncîlcite. Trupul i-a fost pietrificat17. n-a putut să se stăpînească. cum povesteau aezii în cîntecele de demult. Numai că regelui Atlas îi prezisese un oracol că. Umerii s-au schimbai In creste. Să pustiască-ntreaga ţară... Altminteri monstrul o să-nghită toţi oamenii de prin oraşe. în arbori deşi. regele ţării şi regina. şi cel mult un căuş de apă.. deşi eram nevinovat. Iar ei. să soarbă şi puţină apă şi să-şi urmeze apoi zborul. 13 Şi-a scos. nu poate fi decît o cale. ca prin minfune. coborîndu-se flăcăul în acea ţară desfătată. Şi sus. s-a pomenit că se găseşte sub cerul Etiopiei18. era urcată pe o stîncă. va să vie fiul vrăjmaşului său. şi mulţi plLigeau înduioşaţi. să-şi mai păstreze-nfăţişarea de titan. se luase într-o zi la ceartă cu nişte nimfe nereide.. regele s-a întors acasă. L-a pus în faţa lui Atlas. că te ucid. — S-o dau pe fată ?. l-au sfătuit să o jertfească pe copilă. Şi cu-noscînd acest oracol. în lungi şiroaie arzătoare. s-a pomenit în piept cu pietre şi pălmuit fără cruţare cu vorbe grele. Vrei poate merele de aur ? Pleacă de-aici. se zbuciuma. Asta îmi e peste putinţă ! a spus Cefeu. Dintr-una într-alta. Zadarnic !. A rnîncat oameni. stăpînea regele Atlas. cu-naripatele-i sandale. păsări. A luat din pomi cîteva fructe. A tot zburat întreaga noapte peste pămîntul Africii. încît Perseu. Iară pe mal gemeau părinţii. rege Cefeu.. Şi fiindcă nu vreau să lovesc pe fiul marelui Iapet.. din sacul fermecat. s-a hotărît să se coboare şi să mănînce nişte fructe. De zbor mai cu temei acum... şi blestemele au să cadă asupra ta. s-o mănînce. care era tot o copilă a zeului marin Nereu. a glăsuit fiul lui Zeus.. de ocară. regele a plecat îndată la un oracol al lui Zeus şi l-a-ntrebat ce-i de făcut. pînă la urmă. striga titanul. şi nici un vas nu mai sosea în porturile lui Cefeu. Văzînd nenorocirea asta. Acum Perseu plutea deasupra acestei ţări mari şi bogate. dar eu nu-i seamăn în nimica. Pe-Andromeda ?. s-au plîns zeiţei Amfitrita. Ce se-ntîmplase ? Soţia regelui Cefeu. acestui monstru." Dar nu şi-a isprăvit tot gîndul şi a zărit pe malul mării ceva cam neobişnuit. Monstrul s-a ridicat din valuri şi-a pustiit tot ţărmul mării. M-am luptat numai pentru oameni. gingaşă. vite. Nici un pescar nu mai putea să iasă-n largul apelor. copila ta cea multă iubită. Şi-n-flămînzit de drum şi lupte. Cu deznădejde s-a-ncordat. a răspuns Zeus. prin oracol. cum e cearta... Vream să mă lupt şi cu alţi monştri. Să dai pe dulcea-ţi Andromeda. s-a adăpat la un izvor şi s-a-nălţat din nou în slavă. Perseu cunoaşte pe fiica lui Cefeu încovoiat de-asemenea durere.Şi. jumătate gol. îţi ceream doar o-mbucătură. cel mai teribil dintre monştri. Casiopeea. Atlas s-a mîniat nespus.. înstelate. Nu-ţi doream merele de aur. a cerut Zeus. Zeus. Trupul ei.. ca să-i ia merele de aur. Oasele lui s-au făcut stînci. Nimfele mării. soţia zeului Poseidon. şi-a spus el.Aici. A chemat sfetnicii de taină şi le-a mărturisit deschis poruncile date de Zeus. cu gînd să ceară de mîncare. legat în lanţuri. Spatele lui s-a-ncovoiat sub apăsarea dureroasă a bolţii grele. stătea mulţimeancremenită. şi nu mă rătăcesc pe cale. în fundul mării. — Ba ai s-o dai. — Eşti un titan bătrîn şi prost. pînă la noapte sînt acasă. întristat de întîmplare. S-a tăcut muntele Atlas. dacă vrei să-l îmblînzeşti. Barba şi perii de pe cap sau preschimbat. pe zidurile sure ale oraşului regal. Perseu s-a hotărît să plece din ţara regelui Atlas. O fată tînără... am să-ţi plătesc insulta altfel. Tu m-ai lovit însă cu ură.. Ce cauţi ?. Soarta i-a fost pecetluită. speriaţi. într-o seară. „S-a făcut ziuă. şi lacrimi i se prelingeau. . — Ce vrei ?. pe care îi ţinea în graj14 duri de marmură. Deasupra Etiopiei . cu stelele-i nenumărate.. în zori. S-a sprijinit pe talpa stingă şi pe genunchiul drept.. O groază fără de pereche se oglindea în ochii săi. Şi. — Zeul Poseidon îţi trimite osînda asta meritată... Iar el — cum a cătat spre cap — a împietrit Inu-maidecît. cu glasul stins. fermecător. fiul titanului Iapet şi frate bun cu Prometeu u. Şi l-a lovit cu-atîta ură. în ziua cînd ajungi acasă. pe chipul alb. Şi el a poruncit să plece către regatul lui Cefeu... ce-aveau culoarea viorelei. şi-n acest fel să le răzbune pe-acele nimfe nereide.. Zeiţa şi-a vestit bărbatul. capul oribil al Meduzei. Netrebnic fiu al celui care mi-a pus povara asta-n spate. supărate. Ci. şi am răpus-o pe Meduză.

urmat de nimfele speriate.Şi viaţa monstrului se curmă. şi se sfia să-i şi vorbească. Au smuls-o ca pe-o mieluşică.. De ce au osîndit-o zeii pe 15 ea.. pe care Zeus se-ndură să ni le trimită. unde fecioară.. în schimb îi tot dă lovituri. 16 Perseu atuncea le rosteşte : — Eu sînt Perseu. ca să ajungă la Perseu. sare pe-o stîncă al cărei vîrf iese din apă. I-a povestit flăcăului tot ce dorise el să afle. Sacrific-o pe Andromeda.. A. îşi uită drumul către stîncă. Noi avem numai datoria să le-mplinim cît mai curînd. Perseu. fără de supuşi. desigur şi-ar fi ascuns fruntea sfioasă în palmele-i micuţe. că valurile înspumate au început să fiarbă-n clocot şi să vuiască din adînc.. I-au pus. nu Andromeda. aleargă lîngă fată şi-i dau ultima-mbrăţişare. Perseu. se năpusteşte din văzduh şi vîră... răspundeau ei. tu. se grămădise sus. Vă rog numai un singur lucru : dac-o salvez pe Andromeda. Să moară ea.. ascultînd sfatul. acoperind cu trupul său o mare-n-tindere de ape. în spate şi în coaste. Şi-au aşteptat să vină monstrul... Monstrul se-agită-nnebunit. El a zărit-o pe fecioară. Dar el. să înroşească piedestalul cu sîngele-i nevinovat.. ca vulturul lui Zeus. — Poruncile. Atuncea. puterea-ţi se stinge ca o flacără. spre stîncă. ziceau ele.. Să se ivească dintre valuri şi s-o înhaţe pe copilă. iată. . monstrul se saltă-n aer. Perseu pluteşte-n jurul lui şi-i ocoleşte muşcătura. Plîngînd. au grăit sfetnicii cu grabă.. brodind o haină pentru rege. Oare tu vrei să-ţi pierzi puterea ? O altă fată poţi s-o capeţi.. şedea cu prietenele sale. din ceruri. îi goneau înapoi. Cu mîna stingă se apucă de vîrful stîncii colţuroase.. călătoresc doar prin văzduh. pînă în prăsele. El a pornit. Lăsîndu-se domol pe stîncă a întrebat-o cu glas lin 19 : — O... Tatăl nenorocit şi mama. lanţuri mîn-cate de rugină. Nu mai sta pe gînduri. Umbra lui lunecă pe apă. avînd sandale-naripate. s-a arătat. de ţi-i mănîncă pe toţi monstrul ?.. Şi îl imploră să se lupte. fii bună. Sîngele-acesta se îmbibă în încălţările de piele pe care le poartă Perseu. Vrea să-l ucidă pe flăcău.. a deschis gura şi-a grăit. şi iar s-afundă-n apa mării şi se roteşte ca un lup cînd este încolţit de cîini. Deci nu mai sta şi socoti. Casiopeea ar fi vrut să se jertfească bucuroasă în locul fetei sale dragi. aflînd poporul de soarta ce se pregătea copilei regelui Cefeu. călcînd voinţa zeilor. după cum aţi văzut singuri.. fiul lui Zeus. Casiopeea-i vinovată. — în sfîrşit. Sclavii s-au repezit îndată în încăperea luminoasă. de trei sau patru ori. sub biciuirea disperării. spune-mi cine eşti.. Dar alţi supuşi de unde-ţi iei.. pentru ce te-au înlănţuit ? întîi. Tot eu mai sînt şi-nvingăto-rul Meduzei cea cu şerpi în plete.. a dat poruncă unor sclavi să o aducă pe copilă. zburînd. dac-ar fi avut atuncea mîinile libere. Sclavii-au legat-o pe fecioară pe-o stîncă ce ieşea din apă. prin aer.— Nu. Eşti încă tînăr. s-au văzut nimfe nereide sco-ţîndu-şi pletele de aur din valurile înspumate şi chicotind de mulţumire. Aripile de la sandale se moaie. în trupul monstrului uriaş. pe braţele mai albe ca marmura albă de Păros.. de cîte ori îi vine bine. săltînd. Monstrul lui Poseidon este răpus Frumoasa Andromeda plînge. şi-un sînge negru şi vîscos curge din botul său oribil. în cap. pe ziduri. ne răzbună cu mult mai bine ca Poseidon.. pe ziduri. In acest timp. Şi. .. Dar ei nu pot să o ajute. pentru că hotărîrea lor este nedreaptă şi hapsînă. Atît i-era îngăduit.. luptînd. Părinţii îi făgăduiesc mîna copilei lor iubite. în monstru. N-a apucat s-asculte totul. Sînt gata să mă lupt cu monstrul.. glăsuiau mulţi. nevroind să pară astfel că-i vinovată cu ceva. jelesc şi gem îndureraţi. şi regina ţi-e încă-ndeajuns de dragă. Andromeda. Mai ales mama e zdrobită !. şi dintre ele a ţîşnit un monstru fără de pereche. Cum au legat-o pe-Andromeda. care deloc nu meriţi să porţi aceste lanţuri grele. Sfetnicii însă şi oştirea îi îmbrînceau pe acei oameni. Dar. Dar cu aripile-i uşoare. El piere-n apele adînci.. Ba îi promit că-i vor mai da şi tot avutul lor ca zestre. dar Zeus nu s-ar fi-nvoit. Au smuls-o şi-au purtat-o-n braţe pînă la malurile mării. Rănit. nu le putem noi cumpăni. lanţuri ce zornăiau cumplit. tînărul erou se-nalţă repede-n văzduh.. însă tocmai atunci. Şi. sabia sa cea arcuită. Şi regele. nu mai au putere să îl înalţe pe erou.. frumoasa Andromeda nu îndrăznea nici să privească de-a dreptu-n faţă un bărbat. — Să n-o lăsăm !. Monstrul împroaşc-acuma apa. care priviseră-n tăcere uluitoarea bătălie.. Zeus. reci. iară cu dreapta îşi înfige sabia lui cea ascuţită... rege. nu pe Casiopeea ?. Ochii i s-au umplut de lacrimi : un şuvoi proaspăt şi amar.. să mi-o daţi mie de soţie.. care e dusă la altar.

. Fiul lui Zeus vede totul.. în trepiede. hainul rege 2 19 Polidecte. . soaţa lui. sfîrşeşte-ţi acolo.. — Mergi în Infern ! zice-un oştean. » Insă cum au ajuns acolo. Tu. Luptă din greu.. Eu sînt aici să pedepsesc trădarea. Perseu apucă iute lancea din lemnul găurit de ea şi o întoarce spre Fineu. Şi îşi ridică suliţa spre mire. Lupta se-ncinge îndârjită. urma să se ivească-n lume cel mai mare dintre eroi. ca jertfă monstrului din ape. ce nu mai fac nici o mişcare . cu ce drept vii tu s-o mai ceri ? Fineu nu scoate nici o vorbă. întoarcerea în Argos După această biruinţă. se apleacă. la rîndu-i. într-o vestită bătălie. Vă feriţi !. cu-o fată ce-o scăpa de moarte. fierbinte. Ascundeţi ochii. 2 17 Lupta cu Fineu Eros. şi degetele i se-agaţă de coardele melodioase. şi sunete de lire şi de flaute se auzeau pînă departe. zeul căsătoriei. cîntarea !. viaţa. Zadarnic îşi fereşte ochii .. rîdeau mai tare şi vocile se-amestecau voioase. strigă Perseu. Uşile la palat erau deschise. în culori vii. sub pămînt. toţi l-au rugat pe tînăr să le spună marile întîmplări ce le trăise.. — N-am vrut să mă slujesc de el. n-ai vrut s-o aperi. Mireasa nu ţi-a luaţ-o el. dată cu groaznicii giganţi. să stea acolo ocrotită.. îşi aprinseseră şi-şi înteţeau torţele lor strălucitoare. spre el.. de cînd era înlănţuită. daţi-vă-ndată la o parte. Trădarea care mi-a răpit mireasa de multă vreme hărăzită mie. şi le azvîrle către oştenii care-l înconjoară. Au arme. mişele. neclintită : unul cu sabia în sus. pînă-n palatele lui Zeus. Andromedei. care gemeau de bunătăţi. Fineu e-n frunte. Andromeda. Aruncă lancea spre Perseu. — Ei. De frică-acum laşul Fineu cade-n genunchi şi îl imploră pe vajnicul erou Perseu : — Tu ai învins. Oştenii sînt prea mulţi. — Stai. purtînd numele de Heracle. mulţi ca frunza şi ca iarba. pregăteau nunta fiicei lor cu îndrăzneţu-i salvator 20. Chiar cîntăreţul. altul cu lancea prinsă-n mînă. Iară din spiţa lui Perseu şi-a Andromedei. Oamenii toţi se bucură. a spus Perseu lui Polidecte. însă flăcăul se fereşte. Numai că rîsul îi îngheaţă. Perseu înşfacă cupe grele de bronz şi aur. rînjeşte un oştean. Şi-acum. (De-aceea doar am pornit lupta !) Am să-ţi dau totul. nu lovi.. dar mă siliţi. De-acolo nu-ndrăznea să iasă.. Era. îmbălsămate.. De-aceea Zeus şi-a lăsat din mîini ucigătorul fulger. In pragul lor s-a arătat crudul Fineu. şi Himeneu.. îşi prinde sacul ce-l avea pe-o laviţă. desigur. în timp ce regele Cefeu şi soaţa lui. Dar tot mai mulţi vrăjmaşi de-afară vin împotriva lui Perseu. tot îşi azvîrle-o uitătură spre capul ce-l ţinea Perseu.. Ecoul lor s-aude-n ceruri. la nunta fetei lui Cefeu. cu ochii încruntaţi. Şi rîd oştenii lui Fineu. c-o singură mişcare. tatăl tău. pe îndelete. Şi nici sandalele lui Hermes. să sară cu armele lor la eroul ce-i este mire Andromedei. pline cu vin...Iar strigătele de izbîndă umplu de astă dată ţărmul. ţi-am adus capul Meduzei... Toţi cîţi privesc capul Meduzei rămîn pe lespezi. Fineu îi cheamă iar la luptă. împietriţi. Peste vreun ceas sau două cînd mesenii. după această prevestire. Fineu. ha. cînd altul a scăpat-o şia dobîndit-o. iertând de moarte pe erou. Leatinge trupurile reci. căci fiecare a rămas statuă dreaptă. Ochii-i sînt cufundaţi în sînge. Apucă şi trepiede fumegînde.. Auzind veştile acestea. Şi-atunci. fiindcă. Perseu se simte istovit. şi ea fusese nevoită să-şi caute adăpost în templu. oprindu-l. avînd încă în ochii tulburi invidia ce îl rodea. — Iată-mă-s ! strigă el cu ură. pierdut. cu gura strîmbă de turbare. voi. este lovit de-un fier în tîmplă. Stă sprijinit de o coloană. Şi-şi aminteşte o prevestire făcută de zeul Uranus. Stăpînul insulei Serifos. strînsă în braţe de Perseu. şi oaspeţii se grămădeau la mese.. voise iarăşi s-o răpească. Perseu urma să se însoare. prin izbîndă. avînd alături pe iubita lui Andromeda. înveseliţi de vin. nu vor putea să-ţi scape viaţa !. ce doreşti. Dar o zăreşte pe-Andromeda. Şi se preface într-o stană strîmbă. Şi-i vremea să ne socotim. şi cade jos rănit 18 gemînd. şi-acum venise să şi-o ia. în schimb. ce sunase din lira lui atît de dulce. spune Cefeu. care ai cîntat la nunta vicleanului Perseu. şi lancea se opreşte-n jilţ. blestemînd. chircită. Ba pune mîna chiar pe-un fulger ca să-l azvîrle în eroul care-i nesocotea porunca. odioasă. Casiopeea. Perseu. Fineu ceruse mai-nainte pe fată de soţie.... ce dau un vaier trist.. Stăpînul zeilor priveşte cu încruntare pe pămînt. Perseu s-a dus drept la palat.. şi ţestele trosnesc zdrobite. Şi-acest Heracle trebuia să-l apere pe însuşi Zeus. cu lanţurile sfărîmate. Flăcări — arzînd esenţe aromate — luceau pe margini. şi fierul aprig se înfige într-un oştean. Nu mat am ură. pe Andromeda şi averea. ca soţie. ca dragostea ce îi lega pe tineri să fie trainică. nici ca logodnic. te rog. In urma lui foiau oştenii mulţi. Casa era împodobită cu flori. Caută-ţi pe alţii să se teamă de-un cap ce nu are suflare. Lasă-mi atîta. locuitorii insulei l-au şi vestit că mama sa se ascunsese de mult timp în templul închinat lui Zeus. — Ha. frate cu regele cetăţii şi unchi miresei. zeul iubirii. Pierdut-a fost ea pentru tine. căci este singur. nici Zeus. Nu apucase el să termine ce-avea de spus. de pe mese. Şi în şirag se-ndreapt-acum. Perseu a plecat spre Serifos. Ospăţul nunţii începuse. ascunde capul acesta fioros. fără voia lui. cum nimicise pe Meduză. Scoate din sac capul Meduzei şi îl îndreaptă spre oşteni. nici ca rudă. Tu n-ai sărit. Face şi-un semn către oşteni. şi uşile palatului s-au zguduit. nici dorinţa de a domni-n acest ţinut. care-mi sînteţi prieteni. şi-n primul rînd să povestească. al cărui trup cade însîngerat pe-o masă. mai la o parte.

insula unde se povesteşte c-ar fi ajuns pînă la urmă Danae. s-a dus ca vîntul pînă-n nori. 20 Astfel a luat în stăpînire Perseu regatul din Tirint. Prin Argos. a glăsuit fiul lui Zeus şi-a ridicat capul Meduzei. cină vom ajunge cu povestirea la eroul Belerofon. după legende. fugise din ţara lui. temîndu-se. Zeus a hotărît să-l urce pe bolta cerului albastru şi l-a făcut o constelaţie. în metopă se vede şi Pegasul. După unele legende. Oraşul Argos se află în Poloponez. în insula Serifos. bineînţeles sub altă formă. a ţipat regele cu ură. scutul ei de aur. după legendă. s-a făcut stană. întemeietorul ţării. Au urmat alergări şi curse cu caii înhămaţi la care. nimfelor. Şi tot Atenei. din cuprinsul primului volum. imediat. . a copilului aruncat pe ape. în folclorul nostru. punîndu-şi-o pe cap. în locul Meduzei se află cerbul. nişte jocuri.. unde erau poftiţi toţi regii şi toţi vitejii din Elada. Oraşul Argos s-a făcut vestit prin eroii care au vieţuit pe tărîmul său. Cu piciorul îi calcă trupul. în numeroase basme. strămoşul neamului de perşi. 13. Tot astfel. Cicladele sînt un roi de insule în Marea Egee. în faţa golfului cu acelaşi nume. 4. veacuri întregi stana de piatră a stat acolo nemişcată. care a devenit apoi legendarul erou Perseu. cu fantezia lor bogată. Degeaba. încît grecilor. Dar el. iară pămîntul l-a-nghiţit. ţinutul Argos 21 !. Iară cînd a murit Perseu 22. Basmele româneşti au preluat. Copila regelui Acrisiu simbolizează. Danae şi-Andromeda. Tema aceasta. pe malurile sale par a fi fost cele dintîi aşezări. zeul înaripat al morţii. Povestea tristă a fiicei regelui Acrisiu. turnînd în bronz. Cel dintîi fiu al Andro-medei. şi-a lăsat tronul şi-a fugit într-un oraş numit La-risa. Acolo sta-n haine schimbate. Simonide. Au aruncat unii şi alţii.. Această scenă mitologică l-a inspirat. 6 Într-un desen pe un vas antic. alteori chiar întreg Peloponezul. Numele său se tîlcuia prin cîmpie. fâcînd să încolţească sămînţa aflată în pămînt. de-oracolul care-l vestise că moartea lui o să se tragă din mîna fiului Danaei. pînă s-a năruit palatul. l-a-nvîrtit şi. care a nimicit Meduza şi ţine în mîna stingă capul ei retezat. Tocmai erau puse la cale aci. sau de bunicul său. pe care. — Dacă eu mint. In tnuDte basme româneşti eroii dobîndesc cîte o căciulă. în marea Loggia dei Lanzi. Acrisiu s-a dus la oracolul lui Zeus. S-a înţeles cu un alt rege — regele din Tirint — să-şi schimbe tronul între ei. Statuia este atît de bine întruchipată de Cellini. după aceea. Iar ea priveşte către slavă. cu toţii : Perseu. Danae. L-a cunoscut însuşi Perseu. şi în versurile altor poeţi de mai tîrziu. Se cunosc amănuntele. sau de mama vitregă. într-o vietopă din templul de la Selinonte — sud-vestul Sicttiei — o fost înfăţişată artistic clipa în care Perseu a răpus pe Meduză. Oraşul se afla în ţinutul Argolidei. în pămînt. Acesta a făurit. Pe aceeaşi temă a pictat şi Rembrandt un tablou..Şi.. nu le-a fost deloc greu să-i atribuie lui Inahos calitatea de părinte al argienilor. Pe loc. Minţi. Degeaba-şi aruncase-Acrisiu fiica şi pe nepot în valuri !. tot ca şi Cora-Per-sefona. pe care-l va zvîrli apoi. pictor.. şi au pornit voioşi spre Argos. Note 1. Atena este alături. era fiul întunecatei Nix. ca şi pe mama ta. 3. ca dobîndă. a căzut jos. bătrînul mort era Acrisiu.—• Minţi.. şi-au vieţuit în armonie. Graie înseamnă în limba greacă tot bătrîne. Nu cred o iotă din tot ce spui. de pildă. totul se umple de lumină şi ploi de aur cad din cer. zeiţa nopţii. Şi am să te ucid pe tine. Şi a-nceput întîi concursul. 2. a ajuns rege. sculptor şi bijutier. ca să poată cuceri zeiţe. Casiopeea. Perseu era înscris şi el. Cînd s-a uitat la el mai bine. cum se spune. înţelegeau uneori tot ţinutul argolic. despre care vom mai vorbi. însă.. cînd l-a aruncat în slavă. ca de pildă în „Harap-Alb". sămînţa îngropată în timpul iernii. pe o corabie. Perseu n-a vrut să se întoarcă pe tronul regelui Acrisiu. noul rege din Argos. 10.. şi în cea romană despre Romulus şi Remus. 12. 5. ca să-l ajute. sculptat în marmură de Păros de un artist din şcoala elină antică a lui Scopos. a fost. încît Perseu crezi că . ascuns şi neştiut de nimeni. Perseu. Perseu i-a-napoiat lui Hermes sabia lui cea răsucită .. 7. ce se află la marele muzeu de artă din Leningrad. După aceea. şi chiar romanii (aşa cum se vede din versurile lui Vergiliu).. La drept vorbind. sacul fermecat şi-naripatele sandale . episodul cu graiele şi gorgonele se găseşte. şi-Atenei. alteori însoţit de mama lui. cit şi într-un altul. amărît că-şi ucisese fără de voia lui bunicul. Intre ele se află şi Seri-fos. după unii învăţaţi. Aici însă. ca şi părinţii ei : Cefeu şi soaţa lui. pesemne. ... Dictis. Este vorba de rîul zeu Inahos. Şi. 11. In locul lui. Aici s-a aşezat cu soaţa. de-asemeni. este frecventă şi în mitologia altor popoare din Asia şi Europa. Au început s-arunce suliţi... 21 8. nimfe sau muritoare.. Perseu în plinătatea voiniciei tinereşti ne este înfăţişat atît într-un bust celebru aflat în muzeul comunal din Roma. pălărie sau tichie fermecată. Danae stă pe un pat de aur. ca şi copilăria eroului Perseu ne sînt cîntate în elegia poetului liric elin din Ceos. în limba vechilor localnici.Şi s-au urcat. păsări sau elemente ale naturii. bătut în pietre nestemate. 14. s-au preschimbat în constelaţii şi Andromeda lui cea dragă. tot spre cinstea lui Perseu.-n Larisa. această temă. a fost Perses. Figura lui e luminată de bucuria biruinţei. Holdele rodesc atunci bogate. pe ascuns. în oda a XVI-a din cartea a III-a a poetului latin Horaţiu.. din văzduhuri. El a luat discul. unde se vede că Zeus luase diferite înfăţişări de animale. şi care se află acum în galeriile de artă din Cracovia. Variante ale legendei despre Perseu se află în folclorul şi mitologia multor popoare. grecii. devin nevăzuţi ca şi Perseu din legenda elină. în cîteva variante. uneori singur. fata lui Acrisiu a căpătat şi ea un prunc. lui Hades. pe tronul lui înalt de aur. A venit rîndul lui Perseu. acesta ce e ?. Tanatos. Perseu a cîştigat mereu. izbind în creştet pe un bătrîn ce sta-n mulţime şi căta mut la concurenţi. cîteodată copilul fiind aruncat de tatăl său. Şi. în mare. invitat. Este reprezentată aici victoria lui Perseu. ca un trăsnet. i-a dăruit capul Meduzei. Cum trec zilele friguroase şi se apropie primăvara. şi ploaia cade asupra ei. Venea apoi întrecerea cea mai de seamă în Larisa. O găsim şi în legenda biblică despre Moise. calul născut în ceasul morţii din grumazul acestei hidoase fiinţe. întrecerea la zvîrlit discul. care uda Argolida şi era socotit. după cum cîntau aezii. Benvenuto Cellini. preacrudul Polidecte a împietrit. coiful său vrăjit. şi pe artistul italian din secolul al XVl-lea. căruia viteazul Harap-Alb îi retează capul bătut cu pietre scumpe şi ai cărui »chi aveau puterea să ucidă pe oameni. Şi. Credeau că-i duc o bucurie regelui cel bătrîn : Acrisiu. de asemeni. 9.. după altele la acela al lui Apolo.. o capodoperă de artă ce se găseşte la Florenţa. dealtfel. pe care şi l-a pus zeiţa pe platoşa ce-i ferea pieptul.

ce se găseşte în muzeul de artă din Cracovia. pe nume-Amfitrion. şi pavăza. în Olimp. zei. va fi rege-n Micena. şi scutul. ce se numea Stenelos '. Aşa hotărăsc eu. muntele Atlas. ca de-un stăpîn. văzînd că soţul său alunecase-n cursă. In schimb. hotărîse odată să aibă un fecior cu totul deosebit. povesteau că el ar fi zidit faimosul oraş Micena.. dacă-mi ceri numai asta. într-o pictură din Herculanum şi într-un fragment de pictură decorativă. ce stăpînesc Olimpul. trupul său lua înfăţişarea unui munte. jură-ne chiar acuma pe rîul din Infern. Un erou fără seamăn. îi vor fi supuşi. Salvarea Andromedei o vedem într-un vestit relief la Roma. poate cu-o zi sau două. Intllnirea celor doi tineri este dinţată admirabil în „Metamorfozele" poetului latin Ovidiu. purtătorul de fulger. De aici a pornit căpetenia aheilor.. Ca să-şi atingă acest scop. că el s-a şi născut. din spiţa lui Perseu. stăpîne.. pămîntul ce se întinde în Africa septentrională. din spiţa lui Perseu 3. aşa cum mă îndeamnă cugetul meu divin. — Bine-ai venit. iar Pierre Puget a dăltuit-o în marmura ce se găseşte astăzi la Luvru. fără şovăire. Acesta va domni ca rege-n Argolida. din blocuri mari. Mauritania. — M-am reîntors. îi păstra soţului o dragoste fierbinte. 22. Astfel. i-a adunat pe zei în palatul de aur. un erou fără seamăn. 20. în orice împrejurare. 18.. în tainicele-adîncuri ale inimii sale. fără zăbavă. Şi-a-ndreptat deci privirea către pămîntul larg. în sunete de tobe. Află dar. Iar soaţa lui Stenelos urma să fie mamă peste vreo două luni. 16.. întărind în schimb ideea unui imaginar destin şi a unor zei atotputernici. El era pedepsit de Zeus să poarte pentru veşnicie bolta cerului în spinare. fără să mai amintim versurile cîntate în veac de atîţia şi atîţia poeţi. ascultaţi-mă bine ce am să vă destăinui. Hera. Trăsnetul greu. o stăpîne. de piatră. şi-n urmă-i s-a ivit o oaste numeroasă. Soţul său era rege. Legenda aceasta palpitantă a fost înfăţişată în numeroase opere antice. şi aştepţi parcă din clipâ-n clipă să sară de pe soclu şi să s-avînte în văzduh. zeiţe. a săvîrşit o vrajă şi a făcut ca soaţa stă-pînului Micenei să nască mai curînd. 15. a silit-o pe-Alcmena să nască mai tîrziu. s-a avîntat pe-un nor. a glăsuit el vesel.. aparţinînd muzeului din Neapole. A făcut semn cu mina. Senegal şi Oceanul Atlantic. Zeii şi muritorii îi lăudau frumuseţea. întunecatul Stix. Duşmanul l-am învins la porţile cetăţii. Pietro di Cosimo. făcîndu-se că este chiar el Amfitrion şi că se-napoiase mai repede din luptă. Se cheamă Euristeu. probabil în clipa cînd. să se împace cu suferinţele.. fără de zăbavă. Chiar astăzi se va naşte. în povestirile noastre. cu grabă. plutind spre ţara Argos. şi voi. plin de mîndrie. Zeus — arsă de gelozie. rostind în acest fel : 24 — O. toţi. grele. între Maroc. Zeus însă n-a vrut să ţină seama de dragostea femeii. şi a rostit lui Zeus : — Tu ai jurat că fiul care s-o naşte astăzi din neamul lui Perseu va fi rege-n Micena. Atîta că Alcmena. că-ntr-adevăr copilul ce se va naşte azi. Atlas este şi el numit de obicei în legende titan. Algeria.. plecîndu-se-na-inte-i şi desprinzîndu-i coiful. A pătruns în palat. S-a preschimbat la chip. precum cîntau poeţii. elinii puneau şi alte isprăvi. — Ce-ai . iubito. cu ajutorul ciclopilor. spre cetatea Micena. în muzeul Capitoliului. în marele război troian. Zeus vesteşte sosirea pe lume a fiului său Cînd s-a-mplinit sorocul şi-Alcmena a fost gata ca să devină mamă. se foloseau de legende ca aceea despre Perseu şi Acrisiu. Auzind vorba asta.respiră. Pe seama lui Perseu.. Din plete-le-i bogate şi pleoapele-adumbrite se desprindeau o vrajă. 22 19. Hera — care aflase de noua-nşelăciune a soţului său. unde erau atîtea femei încîntătoare. 21. 17. Iar el a-mbrăţişat-o pe soaţa credincioasă a lui Amfitrion. pentru că se aliase cu Cro-nos în lupta împotriva noilor zei olimpieni. ce-l poartă în pumn măreţul Zeus. prin gingăşia ei. Mă jur pe rîul Stix că hotărîrea luată va fi de neclintit !. Prin astfel de amănunte. E fiul lui Stenelos. să-l fi lovit în frunte. De asemeni Corneille a scris o tragedie intitulată „Andromeda". din dragoste pentru cei oropsiţi. era căsătorită. îţi jur cu bucurie. adică ţara maurilor. Pe urmă au zugrăvit-o Rubens. Vor trebui s-asculte de el. în cetatea Micena. a dat răspunsul Zeus. şi locuia la Teba 2.. Alcmena. tot printr-o vrajă.. în Paris. Pentru că ea. iar prin pustiuri foiau şerpii. a coborît în Teba. luîndu-şi înfăţişarea bărbatului Alcmenei.. din Argolida. Mali. Aici luase domnia alt fiu al lui Perseu. arătînd că bătrînul rege din Argos nu putuse scăpa de soarta orînduită de zei. Noel Coypel şi alţi artişti. o graţie sublimă. Elinii socoteau că Etiopia era la marginea de miazăzi o pămîntului. Cum l-a văzut că pleacă. Ideea unei soarte hotărite dinainte de o putere supranaturală a fost Tlăscocită de aceia care vroiau să-i facă pe cei asupriţi să creadă că trebuie să se supună aşa-zisului destin. după cum se va vedea mai tîrziu. se văd in Grecia şi astăzi. şi astfel va rămîne. căutau să întunece adevărul că eroii luptau pentru binele oamenilor. s-a bucurat Alcmena. Şi. îl vedem pe Atlas susţinind povara cerului. iar ceilalţi sclavii săi. din Africa. Alcmena întrecea toate femeile. mult asemănătoare celei a Afroditei cu podoabe de aur. Zeus. şi-a aşteptat o vreme cînd bărbatul Alcmenei tocmai pornea la luptă. nu l-ar fi zguduit mai mult ca ştirea asta. S-a-ntors după aceea. cel mai mare erou. Ruinele oraşului Micena. a spus cu îndîrjire : — De vrei să ai crezare. — Atîta vrei ? Ei bine. HERACLE 1 SE MAI SPUNEA-N LEGENDE că Zeus cel puternic. Aşa îşi explicau poetic vechii elini faptul că în Libia de odinioară erau prea puţini oameni şi animale. O ! Cum a mai rîs Hera. după legendă. cărora muritorii de rînd trebuiau să li se supună. într-o statuă cioplită de un artist necunoscut din secolul I al erei noastre. care să-i fie sprijin la vreme de nevoie '. prin mlădierea taliei. Şi a zărit-o pe Alcmena. Prin frumuseţea feţei. Iar celelalte rude. regele Agamemnon.

Faptul era-mplinit. l-a părăsit acolo. de la sîn. şi-n încolăci-turi se-ndreptau către scutul unde dormeau copiii. albe. mititelul. olimpianul. noul născut supsese laptele nemuririi. care-i strîn- . Le-a strîns ca într-un cleşte. cei doi şerpi mon-struoşi. Şi-a zărit. şi povestea adesea : — Feciorul meu. Cum s-a născut Alcide. din slavă.. Ss joacă. se tîrau pe pămînt. scăpată de sub vrajă. şi celălalt. a început să sugă. ca şi prin isteţimea fratelui vitreg. poeţii ne povestesc că Hera. Astfel grăia Alcmena. ca el să sugă laptele nemuririi chiar de la sînul ei. repede. a azvîrlit mănunchiul de fulgere în lume. de aramă. deznădăjduită... Ificle — fiul lui Amfitrion. S-a apropiat de Hera. şi ia din cîmp copilul.. Nu. L-a aruncat. A vrut să-l şi ucidă. numite de elini. la fel ca pe Ificle. şi i l-a pus la sîn. Copiii-ţi vor pieri.-nspăimîntată. Cam pe la miezul nopţii şerpii-au ajuns la Teba. Ificle a sărit şi el din aşternut. Orbit de-aşa lumină.. prea isteţul zeu Hermes. Zeus. şi Hermes îl întoarse la mama sa. Vocea o urmărea. Soţul tău o să cadă răpus în bătălie. şi tu o să te-afunzi în Tartarul lui Hades. îndrăzneşti ? a tunat iarăşi Zeus.. mai multe rîuleţe de lapte-ar fi ţîşnit.. ha. care tocmai dormea. a rostit Zeus. acela ce l-am jelit atîta. Numai că din văzduhuri mai priveghea şi Zeus. 26 Lupta cu şerpii zeiţei Hera Aşa fiul lui Zeus scăpă nevătămat din cel dintîi pericol. fie doar pentru-o clipă. fiindcă ai mîniat-o pe Hera din Olimp. Insă nu e odrasla pe care-o aşteptai în palatul din Teba. Hermes n-a aşteptat să-i spună-a doua oară. Hermes. In cîntece. dar n-a schimbat nimica. Tot n-ai să-l poţi scăpa. Punîndu-şi la picioare cele mai repezi aripi. Şi.. cu poftă... E voinic. păcălitul eşti tu !. Alcmena.. — Cum ? Hera !.. S-a mîniat stăpînul. molcuţe. Şi-ndată porunceşte şerpilor să pornească spre palatul din Teba. Alcide. Iadevărat c-a supt laptele nemuririi . vei suferi amarnic.. pe celălalt copil. făcînd prăpăd şi moarte.. Alcmena. Dar mîinile acelea. ha. cum ştim : Calea lactee sau Calea laptelui 6. (Poate-l trezise Zeus care vedea din slavă tot ce se petrecea !) Şi o lucire vie a luminat palatul. a coborît în locul unde se-afla copilul. şi limbile-otrăvite le jucau printre colţi. şi-i adorm în cîntece duioase. vărsînd lacrimi amare. flămînd precum era. vrăjmaşă.." Tot cugetînd. ajunşi chiar lîngă scut. şi fiul său un sclav. în palatul din Teba al lui Amfitrion. balauri. fiu-i înaripat. Pe negîndite însă. Din ochii lor aprinşi ţîşneau scîntei verzui şi-n guşă prefirau un venin negricios. lacomi de sîngele cel tînăr.. Şi-aşa trecură-n tihnă vreo şapte sau opt luni. năştea în chinuri grele şi-Alcmena doi feciori. fiul drag al Alcmenei s-a deşteptat din somn. a ţipat cu putere şi a luat-o la fugă. Ştia cît era Hera de neîndurătoare.. Nici nu-i venea să creadă că-l are lîngă ea. de-al lui Amfitrion. Du-l pe un cîmp pustiu şi-acolo părăseşte-l !. Ea cerceta-n-cruntată palatele din Teba şi socotea în sine : „Cum pot să-l fac să piară pe-acest fiu al Alcmenei ? El ar putea să fie mai îndrăzneţ ca Ares. 25 Alcmena devine mamă Iar la puţină vreme. pe care-ai amăgit-o. pe-un scut larg. Şi ea... Vai. acum i-acasă iar. — Te du. poruncile divine. Alcmena. strîngîndu-şi fiul la piept. dar sînt încă mijloace. — Azvîrle-l pe Alcide.. Atîta că prin voia părintelui său. Unul avea ca tată pe Zeus. zeiţa zăreşte-ntr-o pădure doi şerpi. unde pe-un scut de-aramă dormeau cei doi copii : Alcide şi Ificle. De vrei să scapi de toate. nici inimi duşmănoase. licoarea parfumată. O văzuse pe-Alcmena ducîndu-şi copilaşul pe acel cîmp pustiu. o strîngeau de grumaz şi-i strecurau otrava prin colţii veninoşi. El auzise glasul. că nu-i mîncat de fiare. Hera. nu e mulţumire mai mare pentru-o mamă decît să-şi vadă pruncii că-s cufundaţi în somnul cel lin. Se apropiau întruna. Euristeu. Iară fiul Alcmenei trebuia să trăiască şi să-l ajute-n lupte. a poruncit să vină pristavul de credinţă. Zeus. s-a clătinat Olimpul sub furia lui cumplită. L-a luat cu el în grabă. şi-i leagăn. Iacătă-l în Micena. Cînd s-a trezit zeiţa l-a smuls.. Dar Hera a urmat : — Cel care s-a născut şi o să fie rege se cheamă. odihnitor. ca să-l aşezi la pieptul soţiei mele. ha. Aşa. Ha. Flăcăul prevestit a şi venit pe lume. i-a dat răspunsul Hera. cînd l-a smuls pe Alcide. E fiul lui Stenelos din ţara Argolidei... Nu e cum credeai. şi nu-i pîndesc nici rele. azvîrle-l pe Alcide !. nu e feciorul tău şi-al reginei Alcmena. Căci în Olimp sta Hera. plin de groază. ţipînd prin tot palatul.. Erau doi feciori gemeni. şi se chema Alcide 5. — Am spus ce-ai jurat tu. Părea că trec în tihnă !... Adu-mi-l In Olimp şi fă tu cum vei face. Feciorul lui Stenelos urma să fie rege.... Amîndoi monştrii. cînd îşi dorea ceva şi cînd era pătrunsă cumplit de gelozie. în timp ce el fugea cu lacrimi pe obraz. încolăciţi pe-o ciută. fiul lui Zeus s-a săltat în genunchi şi a prins în mînuţe grumazurile reci şi înfricoşătoare ale celor doi şerpi. mai îndrăgit de Zeus decît feciorii mei. a luat copilu-n braţe şi a-ncercat să fugă. în fiecare seară îl îmbăiez cu grijă. S-a întors în Olimp. Văzînd colţii oribili şi limbile-ascuţite.spus ? a răcnit el. şi le întind blăniţe de iepure. s-a auzit un glas : — De n-ai s-asculţi. Nu şerpi. Şerpii au încercat cu mii de-ncolăciri să scape de strînsoare şi să cuprindă trupul micuţului băiat care îi sugruma.. s-a dus pe o cîmpie şi. Aceste rîuleţe s-au risipit în cer şi s-au schimbat în stele scînteietoare. Făcuse jurămîntul ce nu-l putea călca.

Tînărul s-a-nvoit. E prea înfumurată. căci Hera e şireată şi poate să-şi lovească şi soţul uneori. i-a dat răspunsul astfel : „Fiul tău o să fie un erou neînvins la vîrsta bărbăţiei. pristavul tatălui. Ştia că de-i va fi urmaş la tron Alcide. — Măreţe rege Creon. urcîndu-se cu cinste în palatul lui Zeus. Cu fruntea în pămînt. Era de-o vitejie nemaivăzută încă. Mania. ar fi nişte ciclopi. ceilalţi zei din Olimp vor fi de partea Herei.. scăpa de orice grijă. Apolo l-a vestit pe feciorul Alcmenei că este osîndit de zeii-olimpieni — aşa cum cerea Hera — săşi ispăşească fapta. Atunci. ştiind că o să-nvingă. Amfitrion. ca alţi feciori de regi. rîzînd şi chiuind. Se hrănea-n timpul zilei cu fructe şi legume . să dea piept cu primejdii. îşi spunea el în gînd. Ea a orînduit ca să-ţi loveşti copiii şi să fii nevoit să ispăşeşti o crimă care nu e a ta. regele Tebei. deşi eşti fiu lui Zeus. Şi s-a silit Alcide cu-atîta vrednicie să-şi însuşească arta cea grea a luptelor. Numai c-o lovitură i-a răpus pe tuspatru. Nimeni nu-i stă-mpotrivă. Megara. şi-mi va fi de folos". şi-o jefuia de aur.. cum porunceşte legea hotărîtă de Zeus. şi hohotele lor răsunau în văzduh. căci n-o iubesc pe Hera.. Mă-nsoţesc cu Megara. Şi pruncul ce-nfrînsese dihă-niile. Zeiţa nebuniei. şi-arareori bea vin. le cînta cîntece sau îi purta pe cal. pînă ce monştrii Herei au pornit să-şi desfacă inelele-albăstrii. cu sabia şi lancea. să-nfrunte pe oricine. Alcmena. şi luase mii de sclavi — doar cu-o măciucă-n mînă. a glăsuit Alcide. în lupta corp la corp. să-şi sporească puterea. Alcmena cea frumoasă. Apoi o să se-nalţe spre bolta înstelată. Alcide a-nvăţat. c-un strigăt de izbîndă. privegheaţi de Megara. Şi el i-a strîns atîta. Amfitrion îl trimite pe Alcide să înveţe meşteşugul armelor Se zice că Alcmena. I-o răzbunare-a Herei. acela ce-i ţinea la el în ospeţie pe-Amfi-trion. fiul rivalei sale. îmbrăţişîndu-şi copiii. Şi. căci e răzbunătoare şi toţi se tem de ea. Şi poate zeul Hermes. Să ne gătim de nuntă. cu sufletul zdrobit. Dar iată că-ntr-o zi. a socotit că pruncii şi soaţa sa. Mania. a vrut să se azvîrle de pe o stîncă naltă. . Şi izgonise oastea şi pe regele ei. — Va trebui. a făurit un plan.. a chemat pe-un proroc — Tiresias pe nume — şi i-a cerut să-i spună viitorul ce-o să-l aibă preadragul ei copil. Alcide. cu glorie deplină. după această primă victorie-a lui Alcide. — De trebuie să lupte. în scurtă vreme. vreau ca acest fecior să-şi învingă duşmanii ! a spus Amfitrion. L-a chemat deci la sine pe voinicul Alcide şi l-a rugat să-i fie ginere şi urmaş. de-asemeni. ce păstra o otravă într-o cupă de aur. îl vede pe Alcide. zvîrlindu-i la picioare ". Chiar Zeus însuşi tace de-atîtea ori molcom." Aflînd această veste. ce se chema Megara. Deşi nu este drept. a părăsit Alcide Teba regelui Creon. prin ierburile verii. şi înzestrat cu alte multe haruri. Şi-n inima zeiţei se-aprinde o mînie atît de-ncrîncenată. prorocul.. să-i împlineşti cu sîrg regelui Euristeu toate poruncile — douăsprezece-s toate — primejduindu-ţi viaţa. se blestema 29 amarnic pentru grozava-i faptă. zeiţa-nţelepciunii. Eroul îi iubea. toate primejdiile pe care Hera i le va pune-n cale. cu mintea răvăşită. Doar eu am să te-ajut. erau parcă din fier.. o să distrugă monştrii şi o să biruiască războinici renumiţi. Creon. Gemea. bunul Amfitrion a cugetat că-i bine ca tînărul Alcide să-nveţe meşteşugul cel aspru-al armelor. sora sa din Olimp. cu pumnii sau cu arcul. „Iată că şi feciorul seamănă tatălui.. l-a deprins să conducă în goana cea mai mare carul de bătălie şi să vîneze fiare. încît nu ţine seama de bieţii copilaşi fără de nici o vină. şi drept.27 geau puternic. a zburat şi-a-mprăştiat veninul asupra lui Alcide.. El o să împlinească douăsprezece munci.. Puternicul Apolo o să-ţi aducă ştire ce trebuie să faci. 9 Geloasa Hera îl loveşte din nou crunt pe fiul Alcmenei Era acum Alcide un flăcău minunat. Cînd au venit părinţii. în anii ce-au trecut. a arătat Alcmenei şi lui Amfitrion monştrii fără de viaţă. în templul de la Delfi. şi pe prietenii săi. voinic şi ager. Odată înfruntase el singur o oştire — ce năpădise-n Teba. fioroasa. Te du pînă la Delfi şi purificăţi trupul. ca sclav. Voinţa ta-i poruncă. Erai prea fericit. fiind regele Creon atît de mulţumit de biruinţa asta. Alteori se juca alăturea de ei. în goana cea mai mare. şi l-a oprit. Alcide şi Ificle. cu umerii plecaţi. Hera îşi lasă ochii către cetatea Teba. Avea şi el o fată. Acuma părăseşte Teba cu şapte porţi. era nespus de vesel. s-alerge pe pămînt. Să-i rătăcească mintea eroului Alcide. bietul Alcide. în anii ce-au urmat. Tot el i-a dat acuma numele de Heracle. Megara a avut trei prunci de la Alcide.. Heracle a primit această ispăşire şi a plecat în lume. Tu nu ai nici o vină. au început să strige de teamă şi uimire. Nu-i plăcea să îmbrace veşminte-mpodobite. de optsprezece ani : frumos. Tiresias. cînd se jucau cu toţii. şi mama s-a-nvoit. 28 La oracolul din Delfi Cînd s-a trezit sărmanul. războinicii din Teba 8. pe Megara . Ducea o viaţă simplă. cu carne friptă . a glăsuit Apolo prin gura Pitiei. Cere unei zeiţe. şi-a întrecut tatăl. slujind în chip de sclav regelui din Micena. ne-ai găzduit şi prieten ne-ai fost întotdeauna. Apoi s-a prăbuşit cu fruntea în ţărînă. marea sa preoteasă. încît. zicîndu-i : — Nu te pripi. I-a insuflat dorinţa să îşi răpună fiii şi tînăra-i nevastă. N-ar fi putut găsi un ginere mai bun decît mîndrul Alcide. seara. treziţi de gălăgia făcută de Ificle. mergînd către Micena. şi s-a-ndreptat spre Delfi. Dar s-a ivit Atena.

. Avea o frunte dreaptă .. a glăsuit Alcide. Desfrînarea. în bine pentru oameni. poţi trîndăvi în voie.Şi a plecat Heracle spre regele Micenei.. — Tu cine eşti ? — Virtutea. Cîţi s-au încumetat să dea lupta cu leul. chicotind.. unde-ntr-o peşteră si-avea culcuşul leul. vei fi victorios. avea brăţări. striga iar Euristeu. luptînd neînfricat şi preschimbînd tot răul. 30 Atuncea ea. Heracle. i-a dat răspuns flăcăul. Pe drumul Desfrînării. Supuşii tăi nevrednici datori sînt să te-asculte. poţi dobîndi belşugul din munca altora.. în fumul jertfelor. deşi puternic. voinice ? l-a-ntrebat cea dintâi.. la Poarta leilor. Privirea sa senină te cerceta în faţă. Unde este ?... Tocmai în acea vreme feciorul lui Stenelos aducea sacrificii pe un altar al Herei. urmează-mă ! L-a apucat de mînă şi a vroit să-l tragă pe drumurile ei. lupte şi primejdii cumplite i-au aşternut în cale ne-cruţătoarea Hera. duşmanii mii şi mii. Şi toţi rîdeau cu poftă. Şi tremura fricosul. alergînd.. la o răspântie. auzind-o. să ucidă pe leul din Ne-meea.. fiul monstrului Tifon şi-al viperei Ehidna. Tu-mi poţi fi de folos ? — Ţi-am spus-o. cu trudă şi primejdii. a întîlnit deodată... La vorbele acestea. cu toate că adesea mulţi îmi spun.. şi pe plete văluri trandafirii. Dar la capătul lui se află biruinţa. am să fiu fericit.. şi cinste. nu mă poţi amăgi !. a rostit Euristeu. gătită în veşminte de stofă ţipătoare . desigur. 32 .Tînârul alege drumul virtuţii Mergînd el zbuciumat. Ar fi fugit. a spus din nou Virtutea.. — Să intre ?. fără de nici un murmur. el sclav. două femei ciudate 10. într-o haină ca neaua. şi dreptate.. zvîrlea zîmbete deşuchiate oricui îl întîlnea. pe drumul gloriei. fiind siguri c-o să piară Heracle. El trebuie să-mplinească douăsprezece munci. numele lui Heracle va fi slăvit pe veci. Urmîndumă pe mine. cel sprijinit de soaţa puternicului Zeus. — Eu nu fug de greutăţi. Urmează-mă pe mine. n-o să scape nici el din lupta asta !. văzîndu-l pe Heracle. Nu îşi sfîrşise vorba. — Nu ştiu care-i mai drept.. iar după moartea ta. şi nu ai altă grijă decît să te desfeţi. a glăsuit Virtutea... N-o să scape ! Nu ! îi ziceau sfetnicii. — Să plece de îndată !.. femeie ? — Cine sînt ? a spus ea c-un glas amăgitor. Heracle. Dar cine eşti. urzit acolo-n slăvi. de nu ar fi ştiut că-i e de sprijin Hera... — Iţi cauţi drumul. Vei fi mai mulţumit. cu ochii vineţii. Sosirea la Micena .... Fii liniştit. îngîndurat şi trist. Din clipele acelea — cum au cîntat poeţii — fără de şovăire. — Nu ! Nu mă tem de dînsul ! striga el ascuţit. binele şi pe oameni. întrun amurg de vară. Şi osîndit de tine. plăceri — e drept — sînt multe. In mînă ea purta o cunună de laur. podoabe. Zeii m-au osîndit... şi într-una dintre ele să piară negreşit. sfî-şiat de colţii leului. dispreţuit de toţi. Eu nu mă tem de soartă şi nu m-aş fi supus . la Poarta leilor. e presărat cu lupte. Una era boită. inele. — E dincolo de ziduri. Haide. — Heracle ?. Puterea ţi-e divină. stăpîne.. după dorinţa Herei. s-a smuls din mîna celei ce îl tîra pe calea plăcerilor uşoare. Cealaltă era demnă.. Heracle-i sclavul meu. îi ajut să zdrobească relele-n a lor cale şi să triumfe astfel binele pe pămînt. Eu aduc fericirea.. făcută fără voie. voinice... Iar el mergea întins spre ţinutul Nemeei11.. Insă acela care se dăruieşte lor devine un nevolnic. pe drumurile vieţii. Ţi-o jură Euristeu !. Eu însoţesc vitejii ce luptă pentru oameni. Heracle a pus mîna pe greaua lui măciucă. monştri şi fiare.. Urmîndu-mă pe mine. Nu se poate. şi. alţi regi. cînd o voi înfrînge. lăsîndu-şi braţele să-i cadă fără vlagă. Daţi-i porunci la poartă. grăbită să-l şi cuprindă-n mreje.. Heracle n-a urmat decît drumul cel aspru. şi-un sfetnic. Doresc să merg în viaţă fără de ocoliş şi să slujesc dreptatea. Eu sînt stăpîn. ori31 cîte piedici. regele Euristeu. şi bătrîneţea lui e tristă. glăsuiau sfetnicii. a mai rostit mieroasă : — Pot să-ţi arăt o cale lipsită de greutăţi. stăpîne. Mare rege !. Heracle.. Heracle a sosit... Dar cealaltă femeie le-a răsărit în cale şi-a glăsuit aşa : — Stai. Drumul meu e mai greu. în ţinutul Ne-meei zac munţi de oseminte.. a glăsuit Heracle.. arătat de Virtute. Aleg drumul Virtuţii. sînt urgisit de Hera să fiu sclav unui rege nevolnic. ruşinoasă. a ajuns la altar : — Slăvite !. S-a-ntors spre Desfrînare şi i-a rostit cu silă : — Josnică Desfrînare. dar vreau să ispăşesc îngrozitoarea-mi crimă. — Nu. Să plece. Vrea să intre-n oraş. zeiţă cu braţele ca neaua ! Prin voia ta sînt rege în splendida Micenă. Cu mîinile întinse spre cerul roşietic. A ajuns la cetate. — Mai bine dăruieşte-ţi viaţa numai plăcerii. Euristeu glăsuia : —f Iţi mulţumesc. a mai spus Euristeu cu glasul răguşit. l-a-mbiat Desfrînarea. semăna cu Atena. nu pleca... Am să mă lupt cu Hera şi. — Şi eu. din Micena. — Adevărat. — Eu te aştept. ţi-o repet..... acolo-au putrezit.

Fără să stea pe gînduri. Şi-aşa a izbutit. răpus. Iar urletele sale clătinau stîncile. răgind atît de tare. întoarse în fel şi chip. Fiara. n 33 dea lupta. Nici sabia sau lancea n-ar fi putut străbate în trupul leului. Dornic să-şi ispăşească fapta cea-ngrozitoare. Leul răgea cumplit. dar s-a izbit de el ca de un zid de piatră. Noi sîntem lîngă tine. prin care nu puteau să pătrundă săgeata. în Nemeea. Cît a durat ? O zi. A tras încă o dată. a căzut la pămînt13. neîndrăznind să-i vină-n vreun fel în ajutor viteazului Heracle. stăpînul zeilor privea această luptă. într-un salt. Şi a-ncercat flăcăul să jupoaie de piele îngrozitoarea fiară chiar cu ghearele ei. a plecat la Micena. Atît i-era de teamă. Era şi înţelept. atunci. poate chiar două. Peştera leului avea două intrări. Săgeata a zburat şi l-a lovit pe leu . Şi cugetînd mai bine. Şi-a aşteptat un timp. Ce-a fost nu ştie nimeni. Labele lui zgîriau pereţii peşterii. A fost o-nvălmăşeală cum nu s-a mai văzut. Fiara era uriaşă. Mai ales că aflase cum oamenii de Argos. pînă ce cruda fiară s-a reîntors sătulă. cu botul larg căscat. Dar pînă la sfîr-şit. cu ochii-nsîngeraţi. în beznă. Regele te-a trimis la moarte. să-l jupoaie pe leul ce fusese vrăjit de fiorosul Tifon. Urlînd. pentru că lîngă el sta aşezată Hera. poporenii de rînd. Văzînd eroul nostru că leul se repede. Dar după ultima săgeată. atît de tare. cu învoirea Gheei. Aşa înveşmîntat. în veacuri. Numai că de-astă dată leul s-a-nfricoşat. era de nepătruns. a ridicat măciuca şi l-a lovit în creştet. şi venim să tensoţim la luptă. . Răgea-nfiorător. se pregătea să sară către voinicul nostru. vărsînd atîta sînge în ţinutul Nemeei. Călcînd peste mormane de oase omeneşti. dar n-a găsit pe leu. făcută fără voie. „Din blana ăstui leu. ochii sticlind de ură ai leului uriaş. Cu ghearele tăioase. sau sabie. fără de arme. Pielea acestui leu. în oraşul Tirint. Heracle ! Tu ne ajuţi pe noi. Cît era de puternic. Deodată a zărit două făclii aprinse. Heracle a cuprins leul strîns de grumaz. învingătorul său l-a tras îndat-afară. mai că s-a răsturnat. întinzînd bine arcul. poate ani. Nu i-a putut clinti măcar un fir de păr. s-a lovit ca de-o stîncă şi a lunecat jos. Şi iar s-a dus săgeata vîjîind prin văzduh. Dar tu ai biruit. vreo săgeată. a cugetat Heracle. îndrăzneţ şi viteaz. Pielea i-era vrăjită. Apucîndu-l de ceafă. Aşa i s-au părut eroului. iar pe cap şi-a pus ţeasta. s-a-nveşmîntat cu pielea. Cheamă-ne. 34 Spre mlaştinile Lernei Lupta cu hidra Auzind Euristeu de-această biruinţă n-a mai îngăduit eroului Heracle să vină nici la poarta Micenei cea bogată. Heracle nu s-a-nspăimîntat. Măciuca lui Heracle s-a rupt de la mijloc. voinicul s-a săltat spre gîtul leului. A tras însă zadarnic de piele s-o desprindă. L-a strîns atît de tare. Răpunerea leului din Nemeea Heracle s-a mirat cum n-a pătruns săgeata în trupul leului. Heracle a reuşit să-l desfacă de piele. am să-mi fac eu veşmîntul. Să-i desprindă şi ţeasta. muncind luni. Putea să tragă el şi-o mie de săgeţi. sau lance. regele Euristeu i-a poruncit s-aştepte poruncile regale. Mîncase-n acea ziuă o turmă şi-un păstor. Şi a ţintit mai bine. a pătruns înăuntru. pînă l-a-năbuşit. Leul la rîndul său. ca să nu-l mai vadă pe eroul Heracle. dar s-a-n-tîmplat la fel. Leul s-a clătinat. a sărit la Heracle. îl urmau în şiraguri şi îi strigau voioşi : — Iţi mulţumim. acei ce ne luptăm adeseori cu fiare şi monştrii-ncrîncenaţi. şi-a dat repede seama că sabia sau cuţitul nu-i erau de folos. Preaputernicul Zeus îşi lăsa astfel fiul să-nfrunte moartea singur. Avea nişte ochi mari. nici sabia sau lancea. la Heracle. cu gîndul să-l despoaie de blana lui roşcată. — Aicea eşti ? Hai. trimise printr-un crainic. Dear fi izbit o casă. să nimicească fiara care făcea prăpăd. Şi ţeasta lui de fier. Apoi. Colţii albi străluceau. Puterea lui Heracle era-nspăimîntătoare. trei. fugind spre peşteră. se lupta pentru oameni. să 3 — Legendele Olimpului. Atîta că voinicul nu lupta pentru zei. s-a întors pe labe. Atîta că Heracle nu era doar puternic. ce răpusese atîtea mii de oameni. Nici ultima săgeată nu l-a rănit pe leu. A mai tras o săgeată . dar pielea lui vrăjită l-a apărat şi-acuma. vedea că i-a sosit acum şi ei sfîrşitul. Şi. n-ar fi putut Heracle. şi cu coama zbîrlită. roşii şi plini de sînge. Heracle a intrat tot mai adînc în bezna acestei peşteri mari. voi. Şi. leul s-a repezit. Heracle a văzut-o săltînd printre coline. am să mi-o pun pe cap. ce n-o poate străpunge. cumva. Din jilţul său de aur. Fiul marelui Zeus a smuls din munte o stâncă şi-a zăvorit cu ea una din intrări. şi s-a ascuns acolo. fiu al monstrului Tifon 12 şi-al viperei Ehidna. Sub bufnitura lui pă-mîntul s-a crăpat. precum hotărîse. Nu-s platoşe sau coifuri mai bune decît ea".Poeţii povestesc că feciorul Alcmenei a aflat văgăuna. Prin vitejia lui îşi dobîndise în luptă o platoşă şi-un coif. casa s-ar fi sfărîmat în mii de bucăţele. Colţii săi ascuţiţi erau ca nişte săbii şi străluceau în soare. că s-auzea în cer. vino ! a glăsuit Heracle. Leul. să-l prindă. a tras prima săgeată. Chiar Tifon i-o vrăjise.

Numai că-n locul unde fusese un singur cap creşteau acuma două. rîdeau toţi sfetnicii înconju-rînd slugarnic jilţul lui Euristeu. Heracle şi-a muiat toate săgeţile în sîngele-otrăvit al hidrei de Ja Lerna. ca nişte flăcări verzi. S-au dus pînă la Lerna. ţîşneau limbi otrăvite şi şuiera cumplit. 3 36 Hidra dormea la ceasul cînd au sosit cei doi. pornind către Tirint. Dar tînărul Iolau. Din zare se vedeau aburi verzi. îl iubea pe Heracle mai mult decît pe-oricine. şi putrezeau prin mlaştini.. Le-a pus apoi în tolbă şi s-a urcat în car. cirezi.. dihania uriaşă s-a ridicat din mlaştini. L-a zdrobit cu măciuca . de astă dată. Şi să nu se întoarcă decît biruitor sau mort. a glăsuit Heracle flăcăului Iolau.. Nu le putea mînca. unul dintre picioare.. în goana cailor. şi-i omoară pe oameni. — Va fi vai de duşmanii pe care-i vei ţinti. . Cu-aceeaşi isteţime. hidra îşi răsucise coada ei de balaur peste picioarele eroului Heracle. . hidra care sălăşluieşte în mlaştinile Lernei14. otrăviţi. Heracle şi Iolau s-au apropiat încet. şi-n Lerna sînt primejdii ce pot să-l coste viaţa !. de nu sărea Iolau c-un bolovan în braţe şi nu-i sfărîma trupul.. Avea nouă gîtlejuri şi nouă capete — şi-unul mai gros ca toate : capul nemuritor. Şiatunci a-mpins Heracle şi-a răsturnat deasupra-i o stîncă grea şi-naltă. In schimb eu am să-mi moi toate săgeţile în sîngele acesta înveninat al hidrei. spusese lui Ificle. Din boturile-i hîde. — Aici. pe care-o dovedise şi-n lupta din Nemeea. Şi vreau să-l cruţ măcar de truda drumului. Vrusese să pornească pe jos. Lupta durase din zori pînă-n amiaz. zdrobit. în care gîlgîia venin negru-ver-zui.. care se ridicau din mlaştina întinsă.. Este tot ca şi leul. In jurul ei erau mormane fără număr de fiinţe omeneşti. Ea pustieşte turme. capul nemuritor va sta pe veşnicie. răpuse şi tîrîte pînă-n sălaşul său.. încerca să-i reteze. în vîrful cărora legase şo-moioage de fîn aprins în foc. şi-l admira nespus. capul împrăştia miasme otrăvite. i-a dat răspuns Iolau. şi carul pentru drum. împunsă de săgeţi. Dar orişicît lovea. — Atîţia oameni vor să fie lîngă el în ceasurile grele. In numele mulţimii. Nici unul n-a scăpat din cîţi au vrut s-ajungă la mlaştinile Lernei. răsărit de sub mlaştini la şuierele hidrei... Apoi fiul lui Zeus a început să-ncingă săgeţile în foc şi să tragă cu ele în hidra adormită. umplînd întreg văzduhul c-un miros otrăvit. sub stînca asta. în goana cailor. Să-l duc pînă la Lerna. Heracle i-a strigat flăcăului Iolau : — Adu-mi lemne aprinse şf arde fiecare gîtlej. adus pe scut. atît erau de multe. Iolau s-a repezit. mucede. lîngă sălaşul hidrei..Şi s-a gătit Heracle să plece către Lerna. alături de Iolau. Heracle a sărit la ea cu ghioaga-n mînă. îi sfîşiase carnea şi-i tăia poate osul. a împlinit porunca. în vremea asta însă. pînă-n Lerna. Iolau a aprins focul. cincizeci de capete. în locul fiecărui cap smuls de pe gîtlej. spusese lui Ificle. — Nici noi nu credem !. se-nălţau altele. în acel ceas tîrziu. vreau să-l însoţesc eu. încît pînă la urmă Heracle a primit să meargă cu Iolau. — Te scoală. curînd n-au mai putut să crească alte noi capete. a cerut învoire tatălui să-l conducă pe eroul Heracle cu carul. care era mai sus ca toate cele37 lalte şi pe-un grumaz mai gros. să răpună şi sora. dar eroul Heracle n-a vrut să se-nvoiască. care se ridica în mijlocul mocirlei. feciorul lui Ificle.. care ardeau în flăcări. ca de-obicei. în acest fel. cufundîndu-l în mlaştini... ţintind-o iar pe hidră cu cîteva săgeţi. în loc de nouă. Numai că îndrăzneţul flăcău al lui Ificle atîta se rugase de unul şi de altul. de unde smulg căpăţînile hidrei. a glăsuit eroul. Iolau e mult prea tînăr. încît. Tatăl a-ncuviinţat . se ridicau acum verzi. blestemată odraslă a lui Tifon. Iar un crab monstruos. unde stăpînea moartea. cu cleştii lui tăioşi. pregătise şi caii. purtînd în spate lemne şi-O' grămadă de fîn. Heracle-a izbutit să-i zdrobească odraslei lui Tifon şi-a Ehidnei capul nemuritor. Nu cred c-o să mai scape acum fiul lui Zeus şi-al frumoasei Alcmena. hidoase. Mult s-a mirat voinicul şi a lovit din nou. colţii puteau să muşte.— Să plece. Şi încă-a mai durat pînă către amurg. Fără să piardă vreme. fără nici o putere. — Nu pot să-l iau cu mine. să ucidă. atîta stăruise. cu boturi plescăind şi colţii ca pumnale de fier. odraslă a lui Tifon şi-a viperei Ehidna. dar chiar aşa. întîia lovitură a şi făcut să-i zboare unul din capete. spusese Euristeu. mare cît un viţel. Nu !. — Să plece deci la Lerna ! glăsuise stăpînul. şi ochii lui aprinşi azvîrleau încă flăcări. holde de grîu.. Şi-au plecat împreună.. De-a nimicit pe frate. şi cu bucăţi de lemn.

fără să-i mai dea răgaz să se-odihnească. şi ţipetele lor umpleau întreg văzduhul. nu în lungă vreme. A pierit în văzduh. — Euristeu vrea să pieri ! îl sfătuiau ei toţi. marea zeiţă Hera. la Stimfalos. le răspunse Heracle. Din aripe zvîrleau pene ca nişte lănci. pe ţărmurile mării. Stimfalos 15. Şi el se desfăta. Trăgea din arc săgeţi. înfricoşaţi de moarte. oameni ce se-ntorceau spre oraşul Stimfalos. A început să bată puternic în timpane. după număr. Fusese hărăzită de zeiţa fecioară să facă pagube în livezi şi pe-ogoare. Se urcau în văzduh.. Nu vrem să mori şi tu. cu păsările-acestea. Insă.. Eu mă pot apăra cu blana mea de leu. Se pustiise locul. Astfel s-a isprăvit şi-această încercare — a treia. îl rugau oamenii. Cîţi îl vedeau pe cale. Căprioara aceasta avea coarne de aur şi picioare de-aramă. aflase anevoie sălaşul căprioarei cu coarnele de . Şi-abia atuncea. 38 n-ai unde te feri. să-i fie mărturie. N-am încercat şi noi ? Iar locul e deschis. Nimeni nu îndrăznea să se lupte cu ele. Heracle-a luat cu sine un trup de pasăre. Doborau animale şi oameni deopotrivă. voi merge singur. o iute căprioară a sorei lui Apolo. Şi. — Am să gonesc acum şi-aceste păsări negre. Lovea şi cu măciuca. după ce colindase prin desele păduri ale Arcadiei. Luau oamenii în gheare. de frica morţii. la dorinţa preacrudului zeu Ares.. l-a trimis să-i aducă. Ajuns la ţărmul mării s-a urcat pe un deal. auzind gemete. în smîrcuri se scăldau cu aripile negre. pentru că păsările-acelea slujeau cruntului Ares. ba poate şi mai bine.. Poate să fie Ares oricît de mînios. şi-a plecat spre Tirint. Ares s-ar fi ivit c-o sabie-n mînă în faţa lui Heracle. ea nu se îndura.. de-i era la-ndemînă. Ducea cu el voinicul două timpane mari.. s-o aducă legată în oraşul Tirint. Cursese-atîta sînge în toată-mprejurimea oraşului Stimfalos. rîdeau toţi sfetnicii strînşi lîngă Euristeu. ridicată din ape de Tetis. Şi ei îi mulţumeau cu lacrimi pe obraz. Insă eroul nostru şi-a ridicat măciuca. — Nu. încît locuitorii îl părăsiseră. Se mîniase tare pe ei zeiţa vînătoarei.. ce era lîngă smîrcuri. căprioara sosea. lovea cu coarnele şi pără-duia rodul. Trebuia să se lupte c-un soi de păsări mari. mormane mari de păsări. îl îndemnau să stea sau să se-ntoarcă-acasă. la porunca zeiţei. fericiţi că puteau să-şi regăsească iar căminul părăsit. lîngă un oraş. dornic de răzbunare. Degeaba o rugau oamenii pe zeiţă să nu-i mai pedepsească. — Aşa e ! Va pieri ! scrîşnea şi Euristeu. şiaşa să-i pedepsească pe bieţii muritori. într-adevăr. Şi nu ştiau că el. îl va urî şi-Artemis. — Pe-această căprioară n-o poate nimeni prinde. Tu ne-ai scăpat de cele două-nfricoşătoare odrasle-ale lui Tifon.. Voi însă aţi pieri. care sălăşluiau în nişte smîrcuri negre. că i-a venit poruncă să plece iar la drum. — De va scăpa de păsări. — Aha ! îşi spuneau ei. Cerul se-ntunecase de-atîta păsărime. Tot locul se-nvelea. sau cînd vedea-n Stimfalos sîngele şiroind. Azvîr-lea şi cu lancea. cu ochii mici de ură. ce trimit din înalt lănci tari din aripe ? Ares le ocroteşte. Auziţi ce se-ntîmplă ! Acesta e sfîrşitul feciorului Alcmenei. zburau ţipînd cu grabă spre portul Euxin 16. sîngerosul. Mult au mai pătimit oamenii din Stimfalos şi din împrejurimi. Şi oriunde dădeau rod livada sau ogorul. Şi Ares. Acum pleca Heracle să prindă căprioara. Dar s-a jurat s-ajute pe Hera totdeauna în contra lui Heracle. zeul războiului. Cu miile s-au stins. Şi-apoi chiar de-o va prinde. unde se afla smîrcul. nu o să-l ierte Ares. făcute din aramă. din munţii Arcadiei. străpuns de-o săgeată. fără primejdie pentru copiii lor. trimiţînd pe Heracle în smîrcuri. 39 Căprioara zeiţei Artemis Numai că inima haină a regelui Micenei nu se îndestula nici-cînd cu suferinţa eroului Heracle.. Iar păsările-acestea aveau ciocuri de-aramă şi aripe de bronz. nu. Heracle. Tuturor ne eşti drag. Călca-n picioare totul. zeiţa Artemis. Fuge ca o săgeată. ca într-un giulgiu negru. mii şi zeci de mii. Şi mergea mai departe. grădina sau păşunea. după cît se spune.. am să fiu mulţumit şi am să fiu pe plac ocrotitoarei mele. cu mult mai mari ca omul. Puţine rămîneau. mii. şi-acolo îi mîncau în timpul zborului. Şi. — Să te-nsoţim şi noi. avînd coiful pe cap. fără viaţă. nu se temea de păsări. gata să îl lovească... ce străbăteau deodată cîte-o sută de păsări.. învăluit în blana de leu.. fiindcă nu-i aduceau destule jertfe-n templu. întinse... Teafăr tot n-o să iasă din încercarea asta. Le-auzeau Euristeu şi sfetnicii-n Micena. nepătruns.. s-adună duşmănia zeilor olimpieni. la Tirint.. Toate sînt ticluite să-i grăbească sfîr-şitul feciorului Alcmenei. La zgomotul acesta s-au ridicat în stoluri păsările lui Ares. Pe drum se întîlnea cu oamenii în cete. socotea Euris-teu. Ba. Pe lîngă zeul Ares. Cum poţi tu să te lupţi cu monştrii zburători. prieteni. Şi a plecat Heracle către golful argolic. a fost cuprins de frică numai văzîndu-i ochii cu care îl ţintea şi a luat-o la goană. într-o insulă mică.Păsările stimfaliene Dar nici nu apucase să-şi odihnească trupul Heracle.

Oamenii îi vedeau trecînd cum trece vîntul. întîi spre miazănoapte. Aroma lui era atît de-mbătătoare. — Am primit să-ţi slujesc.. Şi dincolo de rîu era templul zeiţei. Nemernicul acesta. Heracle ? i-a strigat Artemis. Dar nimeni nu-ndrăznea să i s-arate-n cale. dată prin Euristeu. şi fiara s-a-mblînzit. Era o căprioară cum nu se pomenise. l-a şi răpus pe loc. Cu rîtul lui enorm l-a smuls din rădăcină. nu fiindcă preţuieşti în ochii mei ceva. fugărindu-i. Uşor ca rîndunica. Căzuse peste munte zăpadă proaspătă. Heracle nu putea s-o mai scoată de-acolo. pe monştri şi pe fiare. ajungînd în ţinutul zis hiperborean. Mistreţul luneca sau se împotmolea. după atîta trudă. a început să strige spre sfetnici să-l oprească. Heracle s-a ferit. Pîn-atunci se ferise să folosească arcul. pornind spre miazăziuă. de pe întreg pămîntul. gîfîia tot mai mult. In tropote grozave. cu vuiet. Animalul rănit s-a oprit locului. însă şi-a amintit că trebuie s-aducă mistreţul viu şi teafăr crudului Euristeu. Numai că nici Heracle nu se lăsa învins. pe care îl primise de la Dionisos. Să plece deîndată ! — Să plece deîndată! strigau toţi sfetnicii. eroul a întîlnit în cale pe centaurul Folos 21. Unul i-a aruncat o stîncă mare-n frunte. au alergat cu toţii spre peştera în care Folos îl găzduia pe voinicul Heracle. cîţi mai erau în viaţă. Centaurii. Ba. sau apă. viu şi nevătămat. încă nepotolit de-această supărare. s-au repezit cu stmci şi trunchiuri de copaci să-l omoare pe fiul reginei de la Teba. Auzind Euristeu că a ajuns Heracle cu fiara la Micena. A luat-o pe spinare şi-a pornit spre Micena. pe cînd se-mplinea anul. vrînd a-i fi pe plac. Ar fi vrut să-l ajute pe dragul lor Heracle. Ea s-a-n-dreptat. Isteţ. mistreţul fioros. poposise o clipă. Este porunca Herei. Heracle. a luat-o pe spinare. fără să aştepte răspunsul fratelui. cu spaimă. care pă-răduieşte codrii deşi ai Psofidei 20. cu hidra de la Lerna. din fugă. s-au năpustit afară din peştera lui Folos. L-a aflat cu greutate. De frică. ţipa : — Omoară-l sau dă-i drumul să plece unde-o şti ! Nu-mi trebuie mistreţul. trîntindu-l spre erou. stă o clipă şi iarăşi se porneşte. lăsînd-o pe zeiţă să strige cît poftea. Aici era s-o prindă . Şi-a plecat mai departe. dar Heracle. strigînd şi aruncînd cu pietre. cu-o săgeată. Era un vin din care nu sorbeau decît zeii. Şi iar pleca Heracle — deşi abia sosise — săvîrşind calea-n-toarsă către Arcadia. albastrul rîu Ladon. Văzîndu-l pe Heracle. căprioara zeiţei era la adăpost. spunea celor din jur. şi acuma mă mînii şi pe mine ? — Nici nu mă gîndesc. Atunci. Cerei ei socoteală.. i-a ţintit cu săgeţi. — îl voi trimite dară. să-l zvîrle spre mistreţ. făcînd un salt. mai bine de un an. ar fi pierit îndată. păsările lui Ares. de stejar. Nu mai putea să fugă. s-a avîntat Heracle la cel dintîi centaur şi. Dar ea. un an de zile. De-acolo a sărit de-a dreptul peste fiară.. sprinten. aşa. Alergînd amîndoi. lungi de un stat de om. pe Ares. adesea fără hrană. s-a dus în Erimant. de pe o culme înaltă. s-a ascuns într-un butoi de-aramă şi. Eu sînt doar mulţumit că i-am scăpat pe oameni de-atî-tea stricăciuni pe care căprioara le-aducea cîmpurilor 18 . A pus mîna pe ghioagă. ameţindui Pe oameni. Mistreţul din Erimant Stăpînul cel nevolnic trăgea acum nădejde că viteazul Heracle. culcîndu-i la pămînt. Nu uita că-mi eşti sclav. Văzînd că peste-o clipă căprioara zeiţei o să ajungă-n templu. în goană. ca să-l şi pierzi din ochi. Dă-i drumul căprioarei. i-a şi pierit din ochi. nu mai putea s-alerge atît de repede cum fugea căprioara. şi goana necurmată. altul l-a izbit straşnic cu un trunchi de stejar. urmată de Heracle. piepturi şi şale de centauri. tremurînd. voinicul s-a repezit pe-o culme.aur. a mai desfundat Folos şi un butoi cu vin. De nu era Heracle atîta de puternic. 40 41 — De ce ai desfundat butoiul fără noi ? au răcnit ei spre Folos. Şi dacă apuca să pătrundă în templu. se-ntoarce. Datina noastră cere ca pentru . Fiind prieten cu Heracle. după atîtea lupte : cu leul din Nemeea. Nici unul n-a scăpat. s-a ridicat preavoinicul Heracle. încît s-a răspîndit peste tot muntele. au ajuns la un rîu. la marginile lumii. Semăna c-un vîrtej care alunecă. pe ghioaga lui cumplită. fără de odihnă. sfărîmînd ţeste. laşul rege a fugit. ascuns într-un desiş. Mistreţul ar fi vrut să fugă către vale . cum sare o scînteie din focul cel uriaş. lovindu-l cu pumnul. şi-aşa îţi poruncesc. a şi fost lîngă ea şi a prins-o de coarne. să-mi aducă de-acolo. Centaurul acesta avea o fire blîndă.. Heracle a ţintit-o. basileul din Argos. A vrut să ia el trunchiul care căzuse jos. zeul viţei de vie. Au fugit amîndoi. a urmărit-o-ntruna. din doi paşi. Şi se spune-n legendă că. I-ai supărat pe Hera. distrugînd aşezări şi nimicind pe oameni. a băut vinul nostru ? Şi. mistreţul — ce fusese vestit de Artemis că vor veni primejdii — s-a zvîrlit într-un trunchi înalt. I-a scos grabnic săgeata din piciorul său ager. Atît că nici o fiinţă. a obosit de-ajuns. Legînd-o c-un curmei de celelalte trei picioare de aramă. Pleacă de-aici cu el. Avea nişte colţi albi. sau chiar somn. în munţii Erimant 19. unde izvora Istrul. sclavul lui Euristeu. Heracle. după străvechi legende 17. zeiţă ! i-a-ntors răspuns voinicul. gros. Nu părea că aleargă sau c-atinge pămîntul. pe urma căprioarei zeiţei Artemis. pe-o cîmpie. tăioşi ca nişte lănci. Pe cînd mergea. cău-tîndu-l pe mistreţ. doar cît a răsuflat. că a intrat pe poartă şi vine la palat. l-a silit să se urce spre vîrful Erimant. i-a dat răspuns Heracle. în piciorul ei stîng. care cuprinde-un rug. Insă cum a zărit-o. a şi ţîşnit din nou. Cei dintîi au simţit aroma-mbă-tătoare fraţii centaurului. A lovit-o în ceafă de i-a tăiat suflarea. — Unde te duci. l-a poftit la un ospăţ şi-o oră de răgaz. dar în-dîrjit ca leul cînd e rănit de moarte.

Regele a căzut. Şi vitele acelea. Dar nu e cu putinţă aşa ceva. ca stofa sidoniană. M-am ţinut de cuvînt ? Hai. — Ce zici acum. văzîndu-şi împlinită dorinţa ce-o avea. Heracle avusese grijă. de pildă. în grajdul lui Augias. găurile din ziduri astupate la loc. Apa a intrat pe albiile acestea. cum sînt cele cu care se prind peşti. spre slava fără moarte a celor îndrăzneţi. ce-s date în păstrare regelui chiar de soare. din fundul grajdurilor. fiul lui Zeus şi-al frumoasei Europa. şi grajdul lui Augias fusese curăţat. Stătea cu fruntea-n jos şi-ngenunchea-nainte-i. S-a luptat cu Augias şi i-a învins oştirea care îl apăra. Şi eu m-am supus ei. în cinstea biruinţei dobîndite de el. poate nici într-o viaţă. pe care-o port în spate.. cu coarnele plecate. dar. omul are şi minte. Ci. se-aseamănă c-o stea de aur sclipitor. pe urmă. stătea-nchis în palat. taurul lui Poseidon a nimerit în plasă. Apa intra prin fundul acelui grajd uriaş şi se vărsa prin faţă. viu şi zdravăn. Nici el. şi am să te răpun. să spargă şi în faţă zidul cel gros la fel. în Elida. Iar cînd s-a repezit. Heracle a plecat. Du-te deci la Augias şi curăţă gunoiul. a fugit ca năluca. prin spărturi. Ca să-l poată supune. nici sfetnicii şi nici oştenii lui nu cutezau să lupte cu taurul turbat al zeului Poseidon.. în grajdurile sale. trei sute de boi buni. A lovit cu putere în zidul cel înalt. Luîndu-şi deci rămas bun de la regele Minos şi de la poporenii din insula lui Zeus — ce-l binecuvîntau că-i scăpa de urgie — Heracle s-a urcat pe taur. Augias ? l-a întrebat Heracie. Şi a plecat Heracle la regele Augias.. — O. stînd un timp în sclavie. făcînd două spărturi.. Ţinîndu-l strîns de coarne. a-ndreptat taurul spre valurile mării... Iar regele Elidei are trei mii de boi. Taurul lui Poseidon . Ce-ai zice tu.. aucîndu-le-ntr-un cîmp. mai înainte. ca pe-un cal. Heracle i-a strîns botul în pumnii lui de fier. fără să-i ia şi viaţa. puternicul zeu soare. fiul lui Helios. Eroul. rege fără cuvînt. Taurul a intrat în marea lui Poseidon. mugind încetişor. Şi în puţină vreme. şi alţii-s purpurii. Eu cred că nici în zece. parcă-şi cerea iertare. Gîndeşte-te ce spui. 43 1 I f »"4 11 ('I t A pus mîna pe ghioagă. — Să încercăm ? — Fireşte. a glăsuit el aspru. Şi nu s-a liniştit decît cînd a văzut mistreţul jupuit şi carnea lui încinsă în frigare de-aramă.. du cînd cu ea gunoiul. Chiar regele din Creta. Atunci. Heracle. Tezeu. se tînguia fricosul. şi-a înotat cu sîrg pînă-n Peloponez. a spus Heracle. Din dreptul fiecărei spărturi făcută-n zid. dacă te încumeţi !. la regele Augias. dar lasă-mă să ies din butoiul de-aramă. şi holde. s-a înălţat ca munţii. — Atunci ţi-aş da răsplată. fiindcă ştiu prea bine cîţi sclavi au fost ucişi de regele Augias. a răsădit acolo trei sute de măslini şi a statornicit serbările vestite. cînd s-a văzut scăpat. pe cîmpul Maraton. Minos.. I-a-ncovoiat grumazul. neridicat de veacuri. Pleacă spre Euristeu. numite olimpiade. A pornit după taur. — Fă cu ea tot ce vrei. ci o fac pentru oameni. De-aici. l-a aţîţat la luptă cu strigăte şi pietre. să ştii c-ai să-ţi pierzi viaţa aicea. şi nu-ntr-o viaţă-ntreagă ?. să-i scap de-această fiară. Faţă de sclavi. păstreze cuvîntul. a săpat după-aceea cîte o albie. nu se mai cunoşteau. Nici nu venise seara. prins într-un ştreang. să-mplinească porunca. Heracle şi-a făcut din fire de oţel o plasă. Şi isteţul Heracle a scos vitele-afară.. priveşte !. s-a răzgîndit îndată... Cînd am să ajung liber. l-a dus fiul Alcmenei pînă-n ţinutul Argos şi l-a închis în grajdul regelui Euristeu. Ştiu cîţi ar mai pieri. ţine-te şi tu !. — Pleacă. pentru că n-au putut să cureţe gunoiul. că eu orişice muncă nu o fac pentru 42 tine. iată că soseşte Heracle cu o barcă. înfricoşat de taur. unde-l va doborî un alt erou. i-a glăsuit Augias. Dar află.. — Regele Euristeu te-a trimis pentr-un an. rege. s-a-ntors cînd a fost liber. un muritor. — Eşti sclav şi împlineşti poruncile primite. dacă eu aş putea să-ţi curăţ întro zi gunoiul tot din grajduri. Dar şiretul Augias. alţii-s în întregime albi. din cirezile mele. Grajdurile lui Augias Atunci a prins curaj. din care-o parte au picioarele ca neaua. puternici şi cinstiţi 22. nu numai braţ de fier. acel ce nu-şi păstrează cuvîntul va să piară ! i-a dat răspuns Heracle. gunoiul vitelor. pe care îi iubesc. după cum se spune. S-a dus în Atica. Porunca îi suna să-l aducă pe taur în Argos. Faeton. Şi de nu izbuteşti. taurul lui Poseidon fusese îmblînzit. — Bine. strigînd înfricoşat slujitorilor săi ca să desfacă poarta la grajduri şi să lase taurul lui Poseidon să fugă unde-o şti. Euristeu.orice faptă de sînge să plăteşti... Şi iarăşi Euristeu s-a ascuns în butoi. mă voi lupta cu tine. Alfeul şi Peneul curgeau iarăşi în mătci. a ieşit din butoi şi-a început să spună cu-ameninţări în glas : — Du-te acum în Elida. după luptă. Pentru ei am plecat. iar albiile noi. parcă-s lebede. Taurul lui Poseidon. nu ai să izbuteşti să-mi cureţi grajdurile. — Mă duc.. dar tu. văzîndu-l pe Heracle. — Şi-ţi ţii făgăduiala ? ♦ 1— Fac chiar şi-un jurămînt. un rege nu este nevoit să-şi. spre cele două rîuri aflate-n apropiere : Alfeul şi Peneul.. umplute cu pămînt. nu mai au loc în grajd. îţi poruncesc ! a rostit regele. Şi între toţi aceştia un taur.. Nici zeii n-ar putea. — După datina veche. îi asculta porunca viteazului Heracle. a zis Heracle.

Euristeu l-a trimis afară din Elada. Admet. Tanatos. spusese solul morţii. l-a lăsat şi pe Admet să vieţuiască-n tihnă. Nimeni n-a vrut să plece. livezi. — Găteşte-te. Aici domnea. S-a furişat Heracle.unt. ascuns de mama sa şi de bunica-i. —. Ţin la zilele lui mai mult decît la mine. ce trebuie să facă. a cugetat Heracle. Atunci s-a repezit şi l-a cuprins pe zeu în bra-ţele-i vînjoase. pentru că se hrănesc numai cu carne vie. fără zăbavă. după ce-nchidea ochii oricare muritor." Noaptea. fără să stea pe gînduri. nici slugile. jos. A întrebat pe-o slugă. băuturi şi fructe din grădini. __ Mai bine muream eu. la Hades. tăindu-i o şuviţă din părul mătăsos. şi am s-o smulg lui Hades. preabunul meu prieten. în Fera. Ba da. cît erau de bă-trîni. atîta de frumoasă. plîngînd. şi cea mai dragă lui — preatînăra-i soţie. scoţînd doar un suspin : — Admet. în locul lui Admet. cînd toţi dormeau. glăsuia Euristeu.Plecarea spre Tracia După ce a curăţat şi grajdul lui Augias. însă eroul nostru s-a aşezat ia pîndă. sub pămînt. iar sabia ţi-o sfarm. A lunecat pe lespezi. Nemaiavînd ce face. Euristeu îi dăduse o corabie mare. flămînzi ca nişte lupi. doar ca să trăiesc eu ? Nu-mi trebuie nici mie viaţa fără de ea. 44 45 :wttmii-uisili . prietenul său. Acolo se afla un taur alb ca spuma. Euristeu a-ntrebat-o pe stăpîna sa. Biruinţa asupra morţii — Soţul mi-e mult prea drag. Mă voi lupta cu moartea ce ţi-a răpit soţia. fără să se oprească la regele Admet. spre lăcaşul unde zăcea Alcesta. venea zeul Tanatos ca să ridice umbra trupului adormit. Totuşi ai mai putea să vieţuieşti un timp. I-a-ntins o masă mare. mugea-n-fiorător. care-l iubea şi-l preţuia nespus pe eroul Heracle. Orice străin ajunge în Tracia e prins de crudul Diomede şi dus. S-a apropiat de ea. Moartea fusese-nvinsă 23. cu sabia în mînă. unde copilărise odinioară Zeus. stăpîn peste bistoni. a poposit o vreme pe ţărmul tesa-lian. Admet. tîrîş. în taină. Spre ziuă l-a trîntit Heracle pe Tanatos cu pieptul la pămînt şi l-a legat în ştreanguri. în timp ce sta la masă. Atîta că la vremea cînd a sosit Heracle. Tanatos a jurat. Ochii-i ardeau văpaie. şi-n ele se găsesc nişte cai fără seamăn. Heracle s-a gîn-dit că n-ar putea să treacă pe lîng-oraşul Fera. spune legenda. mult mai primejdioasă. Hades cel mohorît trimisese să-l ia pe regele Admet în negrul lui sălaş. gonesc ca nişte vulturi cînd zboară prin văzduh. supuşii. — A scăpat el de multe. Ares o să-l înveţe pe fiu-i. „O. călcînd-o sub copite. A poruncit să fie Heracle ospătat cu tot ce-avea mai bun : bucate. A aşteptat un timp. să nu poată scăpa din nou teafăr Heracle. din bot îi curgeau bale. turbat ca vijelia. în casa lui Admet intrase nenorocul. In drum. cel ce are o sabie tăioasă. Şi nu i-a spus nimic din chinul ce-l rodea. Regele Diomede este fiul lui Ares. s-a învoit s-o ia pe tînăra Alcesta. la Hades. Regele Diomede are grajduri de-aramă. Trupul i s-a răcit. a vrut o fiinţă. cînd este încă tînăr şi-i însetat de viaţă ? A întrebat Admet cine ar vrea să plece în locul lui. Am venit să te iau. Admet. dar de caii aceştia nu cred c-o să mai scape. . şi pînă la sfîrşit a aflat adevărul. insula minunată. Iar solul. văzînd pe cea mai bună şi cea mai credincioasă dintre soţiile ce-au trăit pe pămînt pierind sub ochii lui. în frumosul port Argos. Cum i-a tăiat şuviţa. i-a glă-suit Heracle. Muşca oa-aneni şi vite. a spus ea solului. Dar sînt legaţi în lanţuri. ce se afla în Creta. Admet. A-ntors-o iar la viaţă pe tînăra regină . sub pămînt. Hera. Tanatos. zicea. Socot că-i ultima. nu avea voie nimeni să stea prin apropiere cînd trebuia să vină zeul morţii. zeul morţii. e zvîrlit cailor. eu sînt gata să plec. nici prietenii cei buni. Diomede. Străbătea toată Creta. Aceasta-i munca a opta. a întrebat-o pe-alta. Tocmai cînd aveau loc întîmplările-acestea în palatul din Fera. de s-ar găsi o fiinţă care îţi este dragă să vie-n locul tău. Cum să se ducă ea. la Hades. jos. S-a îngrozit Admet. auzind ce glăsuise solul mohorîtului Hades. S-au luptat toată noaptea. trimis de zeul mării. s-aducă pe ea caii — dacă-i va putea lua. Cine se învoieşte bucuros să pornească înspre tărîmul morţii. Aceasta. Altminteri. pe nume Diomede. şi-a auzit deodată fîlfîitul de aripi al zeului Tanatos. Şi taurul acesta era. a şi băgat de seamă că toţi aveau şiroaie de lacrimi pe obraz. Eu te-am iubit nespus. Heracle s-a sculat uşor din aşternut. Heracle a primit o nouă Însărcinare. atît de tînără ? Cum să-şi jertfească ea zilele netrăite. cum ceruse Heracle. Potrivit datinei. prins de furtună. auzind sfatul Herei. doar să trăiască el. Nici părinţii. Poseidon furtunosul. în regatul lui Minos. în locul lui Admet. Nimeni nu a primit. n-a vrut să-l întristeze cu suferinţa sa. dacă nu redai viaţa soţiei lui Admet şi dacă nai să juri că şi prietenul meu va rămîne în viaţă. Şi-a plecat iar voinicul. n-ai vrut să mă mîhneşti ! Numai că am aflat. Ştia că-n prima noapte. a sosit şi Heracle. fără a fi-ntrebată. îi vor veni de hac. 46 Vă-nchipuiţi ce jale a potopit palatul ! Inima lui Admet s-a sfîşiat de chinuri. Gheea. care-l sfîşie-ndată. la grajduri . unde să-l mai trimită. rămîi cu bine. şi nici bunicii. Cu coarnele strica locuinţe şi grajduri. Singura mea durere e că n-o să-l mai văd. grădini După ce s-a întors Heracle şi din Creta. Alcesta a-nchis ochii... s-a hotărît să plece ea însăşi în Infern. Hera i-a amintit că este-n Tracia un fecior al lui Ares. Atîta că Heracle.Nu-ţi mai dau de-aici drumul. Sînt negri ca tăciunii.

Heracle-a adus caii în oraşul Micena. Nimeni n-o asculta. dar Ares n-a-ndrăznit să se arate iar şi să-l cheme la luptă pe feciorul Alcmenei. săgeţi sau pietre. l-a biruit pe zeul ce taie firul vieţii. repezindu-se. se văzuse pe dată încercuit de sute şi sute de războinici. priveghea însă Hera. Heracle a-nchis caii în nişte grajduri largi. Toate intrau în luptă. El l-a suit pe punte . Mînia zeului ce-aţîţă la războaie a sporit şi mai mult .. Ca spicele cădeau vestitele- . S-au pregătit de luptă. Admet se hotărîse să-şi ridice viaţa cu un pumnal de fier şi să-şi 47 urmeze soaţa în ţinutul lui Hades. dezlipindu-şi obrazul de cel al dragei sale. oştenii bistonieni. Şi s-au urcat cu toţii pe o corabie. A luat din grajduri caii. In cea de-a treia zi. I-a întrebat ce vor. arătîndu-i că vine din Micena. l-a atacat din nou. plutind neîntrerupt. Zeus s-a mîniat şi-a trimis nişte lupi. Văzînd-o pe Alcesta vie. lănci şi arcuri. şi i-a pornit spre ţărm. Ea a văzut că-i pace şi că fiul Alcmenei dobîndea prea uşor. S-a luptat iar. femei războinice. încît războinicele femei s-au şi aprins. purtînd pe spate arcuri şi-n rnîini lănci ascuţite. regele. Atunci s-a prefăcut şi ea în amazoană. i-a glăsuit regina. — Aievea e. de propriii lui cai. Heracle s-a-nvoit. surî-zătoare. părea că se abate furtuna într-un lan. A sărit în mijlocul femeilor strigînd : — Minciună ne rosteşte acest fiu al Alcmenei ! El nu vrea altceva decît să ne omoare şi să ne ia regina. aflînd că Diomede a fost mîncat. pentru noi. cîţi mai erau în viaţă. Ea a rămas uimită de chipeşii flăcăi ce coborau pe ţărm." Şi l-a trimis s-aducă o cingătoare scumpă. trimis de Euristeu. cum îi urzeşte Hera. Şi debarcînd acolo. pînă la urmă i-a biruit pe toţi. Lăsase fericire în palatul din Fera şi pornise din nou. Au tras roi de săgeţi şi lănci spre amazoane. cu o altă oştire de călăreţi armaţi cu săbii. Heracle. şi toţi ceilalţi eroi nu s-au înspăimîntat. O dai de bună voie ? Sau trebuie să ţi-o smulg. eroului Heracle. numite amazoane. să fie lăsaţi liberi. să-i ceară cingătoarea. pe care o avea regina Hipolita.. doreşte să o aibă. străjuit de amazoane. tînără şi frumoasă. Heracle ! — Iţi mulţumim. dîrze.Aducerea cailor lui Diomede Erai spre dimineaţă cînd au intrat Heracle şi-Alcesta în palat. cînd am să-l văd pe rug !. lup-tîndu-mă cu tine şi cu oştirea ta ? — O dau de bunăvoie. dar regele Micenei a poruncit din nou slujitorilor săi să le deschidă poarta. pe drum. semnul ei de regină. Heracle ! glăsuia şi Admet. Admet. Odată şi odată soarta îl va lovi. Din arcuri a ţîşnit o ploaie de săgeţi. i-a mai rostit Heracle. înarmată. fără zăbavă. trei zile. Nu vreau să lupt cu voi. dăruită cu vrăji de zeii olimpieni. după porunca Herei. Tot atunci. Lupta cu amazoanele Din cer. Intorcîndu-se-n Argos. Totuşi. care sălăşluiau la Pontul Euxin 2i. Cîţiva eroi vestiţi. Regele Diomede a căzut însă prins în mîna lui Heracle. zeul războiului — domneau peste poporul de femei luptătoare. Regele Euristeu. Au stăruit să-i fie şi ei însoţitori. ştiind ce îndurase Heracle pîn-atunci. — Eu îţi cer cingătoarea. Cingătoarea Hipolitei . iarăşi s-a-nspăimîntat şi-a sărit în butoi. Heracle i-a răspuns cu glas blînd. pe care zeul Ares îl vestise din vreme. dar caii flă-mînziţi. dar trebuie să vie şi ziua aşteptată. călare. pînă ce au ajuns în Pontul Euxin. nu ştia ce să creadă. regele bistonian. legîndu-i peste boturi cu lanţuri de aramă. Degeaba Hipolita încerca să le ţină. Regina era gata s-o scoată de pe mijloc s-o dea.De opt ori a scăpat pînă acum Heracle. I-a-ntîmpinat la ţărmuri preamîndra Hipolita. care i-au încolţit şi i-au mîncat pe toţi. Plecase. 48 Viteaza Hipolita şi mîndra Antiopa — copilele lui Ares. Fata lui Euristeu. strîngînd-o la piept pe soaţa dragă. au trebuit să fugă. splendida cingătoare. s-arunce lănci. muntele cel înalt. şi-n sfîrşit ajunsese la cruntul Diomede. Au debarcat pe ţărmul cel larg şi nisipos. îţi mulţumim. Aceştia au fugit. pe drum. Dar şi fiul Alcmenei. care e preoteasă chiar în templul zeiţei. Cînd a intrat Heracle în luptă. nu numai brîul ei. Plutise iar pe mare.. ca Tezeu din Atena. Dar feciorul Alcmenei nu mai era. prin vorba-i iscusită. In goana lor nebună au ajuns în pădurea ce-m-prejmuia Olimpul. să-şi împlinească slujba. Peleu şi Telamon. S-au adunat în Argos. mai ales. şi-a rostit Euristeu. n-au vrut să-l lase singur în ţara amazoană. să-i suie pe corabie. Şi a vorbit zeiţa atît de-nverşunată. îi răspundea Alcesta. — E vis sau e aievea ? glăsuia el. O ! Cît am să mă bucur. Lăncile au lucit. călărind pe cai iuţi. l-au sfîşiat. în eroi. în vremea asta.

a sosit după multă. Şi — fiindcă Menalipa plîngea şi se zbătea sub braţul lui Hera-cle — regina Hipolita i-a dăruit. scumpa ei cingătdare. căci el e prea puternic. — Te vei duce. vîslind spre Eritia. Heracle. Vacile lui Gerione Cea de-a zecea ispravă sâvîrşită cu cinste de eroul Heracle s-a petrecut departe. Euristeu. prea multă oboseală. să-ţi aducă pe Cerber. zeiţa Hera a semănat turbarea în toate vacile. De-aici. Acolo-i o strmitoare. Africa şi Europa. uriaşul Gerione. crezînd că vrea anume să-i pîrjolească trupul. dintr-un copac uriaş. cel cu trei capete. Venise însă seara. de-o parte şi de alta. să-l văd odată-nfrînt. Ajută-mă şi-acuma! Nu mă lasă zeiţo Mi-e teamă de Heracle. căci eu sînt Helios. Totuşi. Gerione. de ciudă. Eurition — ciobanul ce păzea cirezile de vaci ale lui Gerione — şi cîinele său. Pe ţărm nu se vedeau copaci să-şi facă-o plută. zicea Hera. Tu ai făcut. zeiţă. uite. cîinele lui de pază. care o ascunsese într-o cireadă-a lui. [ Şi să respir în voie. şase picioare. Acolo vei afla pe-un uriaş. Şi-a trecut Heracle marea în Africa. Aici zeiţa Hera i-a răzleţit o vacă. numită Eritia. 49 iilliliimin Au căzut prizoniere frumoasa Antiopa şi-o căpetenie. mişcat de voinicia eroului teban. zeul ce încălzesc pă-mîntul şi pe oameni. Şi. soaţei lui Zeus. făcută de Hefaistos din aur şi argint. un nepot al Meduzei. a pus mîna pe arc. albastre. fiindcă ştiu că vrei sajungi în Eritia. străbătând tot pustiul. ce s-a pornit înot pînă-n Sicilia. Nu pierde nici o clipă. la marginile lumii. ţinta eroului. în asfinţitul lumii. Tu să mi le aduci pe toate la Micena. Iar le-a căutat voinicul. El a suit în barca de aur cea rotundă a soarelui cireada de vaci nemaivăzute. Ortos avea şi el două capete hîde şi era frate bun cu cîinele lui Hades. făr-a păţi nimic ? Ascultă. într-o insulă mică. Regina Hipolita ţinea nespus de mult la fecioara aceasta. Insula Eritia. însă-o să-ţi fie greu să lupţi cu Gerione. Are trei capete şi şase mîini enorme. în strîmtoarea aceea care unea Oceanul cu Africa şi-Europa. Heracle-a vrut să lase. fermecată. l-a îndemnat să-şi lase armele la o parte : 50 — Lasă arcul încolo. unde seară de seară coboară Helios — strălucitorul soare. pe urmă prin Italia.. Pentru că acest drum îl istovise mult. şi a plecat spre casă. Uriaşul Gerione. plîngînd. La ţărm s-a arătat alt uriaş. i-a poruncit din nou regele Euristeu. El nu are un trup. preoteasă a Herei.. regele Euristeu s-a dus pe urmă-n templul zeiţei şi. Trecuse în Europa şi îşi mîna cireada prin munţii Pirinei. După ce-a biruit pe cioban şi pe Ortos. Mai bine nu pleca. prin vraja ca să alung pe lume eu înaintea lui. fiul Alcmenei nu s-a înfricoşat. pe veci. Din razele ce-ardeau pe fruntea zeului se răspîndea dogoare atît de nemiloasă. A trebuit s-o caute. Le-a aşezat cu grijă. îţi împrumut barca mea cea rotundă. ci trei. Heracle-a fost silit să dea piept cu stăpînul cirezilor de vaci. aş vrea. şi zeul Helios se cobora cu carul înflăcărat din slavă. pe ţărm. A şi sărit în barca rotundă. în schimbul libertăţii fecioarei. fiica lui Euristeu. Şi-atunci a smuls din coaste două stînci mari. în ţinutul lui Hades Se spune că. prinse din mijloc. Cu greu le-a adunat şi le-a adus pe toate regelui Euristeu. ca să se odihnească. cu-o plută săvîrşită de mîna lui. Lovite de turbare. supărat amarnic. Ortos. dar vitejia lui şi ghioaga cea grozavă l-au ajutat să-nvingă. şi astfel să fiu rege iar el numai un sclav. el te izbeşte cu cîte trei săgeţi şi trei lănci dintr-o dată. a rostit Helios. De-asta te-am înălţat pe tronul din Micena.. s-au rătăcit prin lume. Aşa se va sfîrşi !. Nu era nici un mijloc s-ajungă pîn-acolo. tu mă-nvaţă unde să-l mai trimit ? în tine mi-e speranţa. plină toată de vrăji. pămînt. Heracle-a fost lovit . . se găsea însă-n larg. cu caii lor cu tot. unde se întîlnesc Oceanul nesfîrşit. trîntite la. Era gata să tragă în zeul Helios. Trimite-l dar la Hades. La fel. A ajuns dup-aceea la Marea Ionică. să lupte pentru ea c-un fiu al lui Poseidon. îi glăsuia astfel : — Cum ? Nu e nici un mijloc să-l răpun pe Heracle ? Nu este nici un monstru să-l facă bucăţele ? O.4 [ 51 cum să lupt cu el ? Aş vrea. Lupta n-a fost uşoară. Hera. încît bietul Heracle n-a mai putut s-o-ndure. ca tu să te jeleşti ? Iar el să biruiască un monstru după altul. să o ducă Admetei. te voi scurta de cap. Luptînd. Dar zeul Helios. prin Galia. Aici. Stîncile din strîmtoare s-au numit de-atunei „Coloanele lui Heracle" 26. Hera. Frumoasa Antiopa a rămas însă pradă eroului Tezeu. paznicul din Infern. şi. o amintire a suferinţei sale.. chiar la capătul lumii25. are cirezi bogate de vaci roşii ca focul dăruite de zei. pe nume Menalipa. de nu eşti în stare.. prin Libia. — Nu plînge. şi eu sint prea slab.amazoane. scăpat de marea teamă că se va răzbuna.. Numai că Euristeu a poruncit să fie vacile înjunghiate şi carnea lor jertfită ocrotitoarei sale. Şi. cu legea-mi de stăpîn. Şi . în cele patru colţuri.

.. cel sfătuit de Hera. Răpirea cîinelui Cerber Şi-a mers. Te-aşteaptă. Şi. Pînă acum. Heracle. Hades a înţeles.. Pe-o stîncă stă în lanţuri. Heracle.. Tot ce-i otrăvitor.. Ce să fac eu cu Cerber ? Nu am cîini destui ? Du-l înapoi lui Hades. Ştii că eşti blestemat chiar prin voinţa Herei !. ştii moartea ce te-aşteaptă !. în gheme.. în ţara amazoană. aleargă şi s-ascund prin cotloane. eroul i-a sărit îndată în spinare şi s-a luptat cu el. Heracle l-a . că lupta cu Heracle nu ar fi fost uşoară. Şi moartea uneori o putem birui. şi de pe trup o spumă.. dar iute. înfrîngerea lui Nereu Dar. Heracle. şi iar a colindat lumea toată de-a rîndul. dacă o înfruntăm. Mai este încă una. te rog. Pe urmă se îndreaptă către tronul lui Hades şi-i glăsuieşte tare : — Venit-am pîn-aci ca să ţi-l iau pe Cerber. nu mă priveşte. Du-l înapoi. La Hades ?. temeinic. despre care aud că s-ar găsi-n grădina nimfelor hesperide 27. 53 Şi unii spun c-Atena i-ar fi destăinuit eroului Heracle că drumul spre grădina cu merele de aur îl ştie doar Nereu — un bătrîn zeu al mării. — Să mi-l aduci. dar pe un biet căţel. Tezeu. Heracle.. Şi-atunci. De nu. Pe drum. Era dibaci bătrînul şi-avea muşchi de oţel. Să-i aducă pe Cerber.. Decî ia-ţi din nou măciuca şi pleacă să-mi aduci merele fermecate. Heracle. Şi nu te-mpotrivi. Nici nu-ţl mai sînt duşman. Şi de vei izbuti. s-a oţărît tiranul. S-au luptat mult acolo. cum s-a văzut liber de spaimă şi primejdii. s-au ridicat pe ţărm şi. la fel ca zeul Ares.. Şi ghioaga lui uriaşă.. fără multă vorbă. pe cît se spune. Căci îl voi lua oricum. N-a îndrăznit să-i stea prea tare împotrivă. şi l-a strîns ca-ntr-un cleşte. Douăsprezece-s toate.. Umbrele din Infern. Era înlănţuit pentru că încercase s-o fure pe soţia regelui din Infern. s-a terminat cu tine. dacă te simţi în stare să mi-l dobori pe Cerber. cu inimă de piatră şi şerpi încolăciţi.. greu osîndit. din gurile lui Cerber a picurat venin.. dar i-a răspuns viclean : — Poţi să mi-l iei. ai să vezi. să plece în ţinutul cel negru al lui Hades. eroul nostru l-a aruncat pe-un umăr pe cîinele lui Hades. s-au ivit plantele veninoase Auzind Euristeu că a sosit Heracle cu Cerberul pe. 52 — Las ghioaga la o parte. îl trage de pe stîncă şi îi arată calea de-ntoarcere acasă prietenului Tezeu. merele de aur. ajunge pîn-la Hades. pînă ce şi-acest monstru s-a prăvălit ca mort.. — Lasă-l ! a strigat Hades.. Coada i se zbătea. monştri.. că ţi-am înfrînt pe Cerber. A unsprezecea muncă ştia că e mai grea ca toate celelalte. regele Piritoii Heracle-i rupe lanţul doar cu o smucitură. Hades. pentru prietenul său. Era sudoarea lui. Cum ?. prin care se putea pătrunde în Infern.. s-au prăvălit în ape. nu folosesc nici arc. Dar să-mi aduci' tref mere.. Cu mîna ţi-l dobor ! a mai rostit Heracle. De nu pătrunzi la Hades şi nu-l răpeşti pe Cerber. pe grumaz. spate. în sfîrşit. multă vreme.. Ştii tu prea bine.. şi chiar pielea de leu purtată pe spinare îl făceau mai cumplit.— Pe Cerber ?.. cu capete de-aramă. Cum de nu m-am gîn-dit ?. Heracle. pe viteazul Heracle.. pe ţărmurile mării. s-a răstit Euristeu. S-a dus din nou Heracle pe căile robiei.. să stea pufin la soare. pînă ce l-a zărit pe zeul cel bătrîn. numai nu-mi omorî pe bietu-mi cîine.. Insă era-n zadar. Şi-aşa. o peşteră adîncă.. acel care-l urmase la Pontul Euxin.. teribilul dulău.. Da. Atîta că Nereu nu-l va mărturisi decît silit prin luptă. care-i paznicul ei !. Adică unsprezece. Unde au căzut spuma sau verdele venin. în-spăimîntat de moarte şi tremurînd ca varga. a căutat locul.. Poţi să' mi-l iei. mătrăgună. în butoiul de-aramă.. după legendă. fără să lupţi cu arme... Pe unde-o fi grădina nu ştiu. Pentru că şi Heracle era-nfio-rător. L-a înşfăcat pe Cerber. A trebuit s-aştepte. de grumazuri. care-i stăteau în cale. Porneşte ! Poruncesc. vei fi eliberat. Iţi mulţumesc. au crescut buruiene : cucută. Te rog acum ca prieten. a sărit în butoi. pe prundurile mării.. pe Cora-Persefona. zeiţă ! Şi-ndată-a dat poruncă regele din Micena sclavului său. S-a-ntors din nou Heracle în Infernul lui Hades şi i-a zvîrlit dulăul în peştera de piatră unde sălăşluia. nici paloş şi nici lance. mai ales la mînie. L-a strîns' atît pe Cerber. Şi de-acolo ţipa : — Du-l înapoi. cînd a ieşit odată.. paznicul tău şi-al morţii. Şi s-a şi repezit. unde se ascundea de cîte ori Heracle aducea cîte-un monstru — tot din porunca lui. atît l-a gîtuit. Şerpii lui şuierau şi încercau să-l muşte. Infruntînd genii. Lasă-l ! L-ai biruit. Cerber. şi-a pornit spre Micena. Şi eroul Heracle a pornit iar pe cale. cum cerea Euristeu.... ai împlinit mereu poruncile primite. spunîndu-i la plecare zeului din Infern : — Nu fi mîniat... A fost numai o glumă. cum îl zăresc. regele Euristeu şi-a schimbat iarăşi glasul : — Bine..

. străbătînd mări şi ţări. voinice ? a murmurat titanul. era nebiruit. Nu mă tem de nimeni. El fiind feciorul Gheei. învins. — Fereşte-te. moarte. berbece şi chiar cîine — n-a mai putut să scape. fiindcă nici o clipită titanul osîndit nu s-a plecat lui Zeus şi n-a cerut iertare. Dar calea spre grădină nu o ştie nici el. cu ghearele înfipte în trupul său slăbit. Din cer. în locul unde Atlas ţine pe umeri cerul. dînd ţipătul de. greu osîndit de Zeus. De cînd rîvnesc la cinstea de a-l elibera.. uriaşul. şi-un vultur îi sfîşie ficatul ne-ncetat.. a spus zeul Nereu. chiar vulturul lui Zeus. — Şi cine-o ştie oare ? l-a strîns tare Heracle. Aici zăcea feciorul titanului Iapet. pe Elbrus. şi toţi erau învinşi. — Acesta-i Prometeu. dinspre Olimp." Şi şi-a pus o săgeată. Zadarnic zeul mării a luat înfăţişări de taur şi de cal. c-un ochi neadormit. Şi-n timp ce-naripatul trimis al cerulu se avînta spre ei. arătîndu-i cu mîna spre răsăritul lumii. strîngîndu-l tot mai tare. nu te pripi. Le-ai dăruit puterea de-a înfrunta pe zei... Tu singur ne-ai dat pildă. Anteu. în timp ce vîntul aspru urla peste Caucaz. cu ciocul de oţel. zeul Nereu a spus unde-i grădina : la marginile lumii. — încotro este drumul spre Elbrus ? a-ntrebat. văzîndu-l pe viteaz în vîrful muntelui. E vulturul lui Zeus.. un alt fecior al Gheei. să-l învingă pe monstru. Coarda a zbîrnîit. de foc. In acest fel s-au prins la luptă îndîrjită. Nemaiputînd s-adune putere din pămînt. Iar grădina se află sub paza unor nimfe — numite hesperide — nişte nimfe-ale serii — şi-a unui monstru. însă el e-nălţat din porunca lui Zeus pe-o piatră colţuroasă. de mii şi mii de ani înlănţuit pe stîncă. Anteu. l-a prins de subţiori. Prometeu ? a glăsuit Heracle. avea o taină-n luptă. Heracle ! a rostit Prometeu. muiată în veninul hidrei ucisă-n Lerna. . Pe nimeni nu urăşte mai mult marele Zeus decît pe-acest titan. ţipînd cuameninţare. cum atingea uriaşul doar talpa de pămînt. cu toate că e zeu.strîns peste mijloc cu mîinile-ncleştate şi l-a legat burduf. ce-a îndrăgit pe oameni. — Tu cine eşti. Nu-i nimeni ca să fie mai preţuit de mine în toată lumea asta. zdro-bindu-i os de os. cel osîndit de Zeus la chin pe veşnicie.. în acea clipă. cu aripile-ntinse. s-a prăvălit străpuns. privea tot ne-nfricat spre cer şi spre pămînt. îi arcul său temut. gata să se repeadă către cei doi eroi. Eliberarea lui Prometeu Şi-a mers. — Să nu cutezi... S-a jertfit pentru oameni. a mers Heracle. cu ochi roşii. Sînt îiu de pămînteană. cînd a ajuns acolo şi s-a urcat pe munte. — O ştie unul singur.. Ladon. cît timp atingea ţărna. Dar stai. şi vulturul lui Zeus. Te învoieşti ? — Fireşte !. supărîndu-i pe zei. Cu pas grăbit pornise voios spre răsărit. Pămîntul larg — chiar Gheea — îi da din nou puteri. uriaşul l-a strigat : — Voinice. şi s-a luptat pe drumuri cu un uriaş. titanul. în Caucaz. iarăşi se-nviora. pe Elbrus. —. pămîntul ce-l născuse. Dar feciorul lui Zeus — şi voinic. Tu suferi pentru oameni. cum îl trîntea jos. Dar Prometeu. tot a ajuns pe munte. Săgeata şi-a luat. Şi cum trecea Heracle prin Libia 2S. De azi nu va mai fi. Venea. a ţintit plin de grijă. şi care-o fi învins să i se stingă viaţa. Dornic să nu-i mai scape. El sta în lanţuri cu mîinile la spate şi un piron în piept. şi isteţ — a cam băgat de seamă că ori de cîte ori îl ridica pe-Anteu. vino-ncoace să ne-ncercăm puterea.Aşadar tot aicea te afli. S-a mai luptat pe urmă eroul şi cu-alţi regi. Şi-un om te va salva.. Dar pînă la sfîrşit. 55 — E vulturul lui Zeus ? a hohotit Heracle. iute-i slăbea puterea. — Heracle mă numesc. Şi. l-a ridicat în sus şi l-a ţinut aşa o vreme-ndelungată. Se rotea împrejurul acelei stînci înalte. în marea furtunoasă. 54 De fapt. îi scormonea ficatul cu ciocu-nsîngerat. s-a auzit un ţipăt şi-un vîjîit de spaimă. pentru că dăruise celor de pe pămînt focul răpit de zei. să treacă şi prin vraja nimfelor hesperide. cu aripile-ntinse. gata să-i pedepsească în numele lui Zeus. căci era calea lungă. Şi vulturul lui Zeus. cel care îmi sfîşie ficatul zi de zi.. Heracle. a-ncuviinţat Heracle. cu ciocul de oţel. titane. zborul. sleit cu totul. luptîndu-se cu vîntul ce aducea cu sine grindini biciuitoare. în Caucaz. Ai ridicat din tină pe muritori. cuprins de nerăbdare. va putea să culeagă din fructele de aur. Insă fiul Alcmenei nici nu-l mai asculta. flămînd necontenit. a glăsuit Heracle. Silit. Anteu. — Dar nu te temi de Zeus şi de mînia lui ? — Nu. fiul mîndrei Alcmena. — încolo ! i-a răspuns Nereu cu încruntare. Zace de-atîta vreme în lanţuri pe nedrept. părinte-al omenirii. De va putea Heracle s-ajungă pîn-acolo. Acest uriaş vestit chema pe trecătorii prin ţara lui la luptă. s-a prăvălit.

puteau să se ridice din nou feciorii Gheei. Mai departe de el. Poate să plece liber din oraşul Micena. erau cu mult. în război... verigă. 56 După această faptă. Valuri de grindină i-au izbit pe eroi cu pietre mari cît oul. dar maiestuos. sfruntînd cu ochii cerul. Heracle. Şi fiul lui Iapet. dar în Olimp zeiţa cea nemiloasă.. pentru o clipă. titanul. Te las aici cu bine. ai dreptate. n-a ştiut ce să facă. L-a domolit Atena. Dar eu nu sînt ca tine sămînţă de titan. a glăsuit Heracle şi a pornit la drum. — Eu am să-ţi dau ce-mi ceri. numai atît cit îmi aştern pe umăr blana moale.. ră-te. Hera. de n-ar putea să aibă pe fiul său. Euristeu le-a primit negru de supărare. Să-nfrunte şi alţi monştri. din lanţuri. Nici nu pot fi descrise. Aşa rămîne totul în lume neschimbat. alături. şi alţi regi. — Olimpul clocoteşte de ură şi mînie că m-ai eliberat. cel doborît de Cronos — să-şi odihnească trupul atît de chinuit. — Prometeu a scăpat din lanţurile sale. Iar eu plec la Micena cu merele de aur. hohotind de rîs.. prin frunzele de aur. pe dîr-zul Prometeu.. şi greu putea păşi. Rămîi deci tu. Nemaiavînd ce face. Coboa-. regele Euristeu a trebuit să spună. Cerul s-a despicat.... Nici Heracle nu piere. uşor. Su-doarea-i curgea-n rîuri. Iară acel inel să-l poarte Prometeu. La ea să pună-o piatră. Cînd a sosit Heracle. cresc merele de aur. tot îl mai urmărea şi nu vroia să-l ierte câ s-a ivit pe lume. Hefaistos cel şchiop. de leu.. potriveşte-ţi blana. înaintea tuturor.. însă fiul Alcmenei şi-a proptit un picior în colţuroasa stîncă şi. Eu însămi i-l voi da.. titane. Ad-o întregii lumi. Heracle.. Aş vrea să-mi pun 57 pe umăr blana asta de leu. în ţara hesperiană. de-unde erau lăsate de titanul Atlas. atîtea sînt . cînd a tras de lanţuri. ce i-a reamintit că. iar Prometeu păstrează lanţul •— acea verigă legată de o piatră — precum ai jurat tu.. îmi pare rău de tine. A pus merele-alături şi-a luat pe umăr bolta. a rostit Prometeu. din munte. văzîndu-l pe Heracle că a eliberat. Heracle a pornit cu ele spre Micena.. bolta. se întindea grădina în care străluceau. cetluite de zeii olimpieni. că muşchii lui Heracle s-au îngroşat ca munţii. S-a-ntors apoi şi-a spus : •— Te-ai înşelat. s-a dus şi a cules numai cîteva mere. trimis de Euristeu să-mi dai cîteva mere. Aici şedea Atlas cu picioarele-n mare. Sprijină-te pe mine. a mai spus Prometeu. pe duşmanu-i de moarte. Deci ia-ţi înapoi.Se spune că atuncea vîntul s-a înteţit. Bubuituri grozave au sunat din Olimp. a glăsuit titanul. N-a trecut mult. dar nu şi înţelept. în locul meu. da-n schimb să ţii tu cerul cît timp le voi culege.. în mijlocul acelei cumplite vitejii. A smuls apoi pironul gros şi lung. — Bolta-i nespus de grea ! — Nu-mi pasă.. pe ocean. ca să ajungă grabnic în ţara hesperidă : — Acolo. ce drum urma s-apuce. Pe mine mă va crede că nu-i un vicleşug. şi pe umeri purta larga boltă cerească. Atlas. să-mi fie mai uşor. de-aramă. să facă făurarul. a spus Heracle. Dar e prea ostenit.. Prometeu se zbătea în lanţurile sale. că eroul Heracle a împlinit cu cinste douăsprezece munci. — Voi fi tare ca tine. din pieptul celui care suferea pentru oameni. — Hai. Furtuna şi mai tare s-a înteţit atunci. a rostit liniştit sclavul lui Euristeu. de pe munte. a spus el lui Heracle. merele fermecate. a glăsuit Heracle. Marele Prometeu uitase cum se umblă.. tot o ţin.. încît părea că este o plută frămîntată de valuri. Atlas era şiret .. şi fiare. Şi.. giganţii fioroşi. după prevestirea bătrînului Uranus. şi-ţi poate ajuta la vreme de nevoie. Nu mai poate lupta. Şi fiindcă el a fost osîndit să rămînă înlănţuit de-o piatră. pe umăr. bogate în parfum. bătrînule Atlas. s-a coborît încet.. Şi atunci se zice că s-a făcut inelul cu piatră nestemată. ai îndurat destul. Heracle.. — Ţi-l ţin. în grădina nimfelor hesperide. pe urmă i-a răspuns : — Desigur. pe veci. Atlas. atît de mult sleita în veacurile lungi de cînd sta osîndit. Heracle aduce merele de aur Ei s-au îmbrăţişat. De şale se plecase aproape de pămînt. şi sclavul regelui din Micena a ajuns la Atlas. Atlas a vrut să plece. un inel. Mai bine să-i dea pace. Nici cea din urmă muncă nu i-a fost de folos şi n-a putut s-aducă pieirea lui Heracle. Scăpase deci Heracle de cruntul Euristeu 29. din dragostea lui Zeus cu regina Alcmena. poartă şi astăzi în amintirea celui ce-a fost înlănţuit. Muntele cel înalt se clătina şi el. pe care însuşi Zeus mi-a pus-o pe spinare. Insă Heracle a rîs : — Aşa te socoteai. deşi sleit de chinuri.. dar nu-ţi pot ajuta. o. Şi luînd acele mere. Şi-a-tunci şi-ar pierde tronul însuşi marele Zeus. le-a rupt numaidecît. a rostit lui Atlas : — Bătrîn slăvit.. Era atîta de grea. Şi fiul lui Iapet i-a trecut lui Heracle bolta.. E toată avuţia pămîntului furată şi-nchisă într-o grădină de zeii olimpieni. dar ele. — Zadarnică mînie.. în vremea asta. şi Prometeu. prea tari pentru puterea lui.. M-am săturat să port povara blestemată. că poţi să mă înşeli ? Dar una-i socoteala şi alta e isprava. sînt fiul Alcmenei şi-al lui Zeus. în ceasul despărţirii. Prometeu a plecat într-o insulă mică de la capătul lumii — unde sălăşluia bătrînul zeu Uranus.. Tu du-te şi le-o smulge. înşelăciunea lui Nesus Şi-a trebuit Heracle să intre-n alte lupte. l-a-nvăţat pe Heracle. la luptă contra lui şi-a olimpienilor. ce se. Te voi lăsa aici. şi umărul mă doare. Spun unele legende că Zeus ar fi vrut să-şi ucidă feciorul in clipele acelea de groaznică mînie. cu bine.

Biruind pe-Ahelou. un fluviu zeu puternic. va fi bine. A luat pe loc o haină. Trăieşte fericită. Dar au trecut şi anii cei negri de sclavie. Iola. care-l batjocorise. 60 Apoteoza lui Heracle Acest trimis al soaţei a sosit la Heracle tocmai cînd se serbau biruinţele sale şi cînd se pregătea să se întoarcăacasă. Hera urzeşte eroului noi suferinţe Părea acum că totul. l-a dat Deianeirei. fiul său mult iubit. Iar centaurul Nesus s-a prăvălit în tină. A îmbibat-o-n sînge. punînd eroul . îmbibă-i puţin haina în sîngele-mi jertfit. cu sîngele curgîndu-i şuvoi otrăvitor. otrăvit de săgeata ce fusese-nmuiată în verdele venin al hidrei de la Lerna.. L-a luat pentru trei ani. care-mi curge din rană. O. cu iubire. căci şi-acolo-n robie. Şi ce i-a dat prin gînd ? A fost Heracle sclav la regele Micenei. Şi dacă vreodată Heracle şi-o răci dragostea pentru tine. cu mîna lui deprinsă numai în luptă grea. lîngă ea. a vrut s-o ia la fugă. uitîndu-şi bărbăţia. în schimbul unei plăţi. Uit ura pe Heracle. Nesus s-a îmbiat să treacă pe mireasă pe malul celălalt. Ifite. dar a scăpat cu bine. ce mai umilinţe. bogată. Ajungînd şi Heracle cu tînăra-i soţie prin locurile-acestea. Şi a trimis veşmîntul iubitului Heracle. Plecînd apoi spre casă. mîndra Deianeira. Luînd-o pe soaţa sa de mînă. cu ura ei nestinsă. să-i rătăcească mintea. Deianeira. o regină trufaşă. Trimisese pe Eros să-i săgeteze pieptul. Şi el. Hera tot nu-i da pace. care îl înşelase. Heracle-auzind glasul iubitei lui soţii. cu moliciune. se afla între robi. ba i-a mai dat şi plată. căci. Acesta îşi pusese privirea însetată pe o copilă dalbă. 58 Atîta doar că Nesus şi el se-ndrăgostise de frumoasa mireasă. fecior al lui Ocean. Centaurul acesta ajuta călătorii.. cînd Heracle şedea cu un bun prieten. Dacă nu păstrezi taina. Nesus. şi el m-a şi uitat ? A îndrăgit pe alta ?. însă Deianeira a început să ţipe.. — Cum ? Eu l-am aşteptat atît de credincioasă. Dar nici centaurul n-a vrut să-şi dea sfîrşitul făr-a se răzbuna. s-a năpustit înot. Mîndra Deianeira s-a lăsat amăgită. Un băiat dolofan. l-a zărit iar zeiţa ce îl ura de moarte. Tocmai venea Heracle. Ieşea mereu la porţi şi cerceta în zare. Atunci Deianeira s-a urcat pe spinarea centaurului Nesus. cu gîndul să-şi păstreze dragostea lui Heracle. Astfel se străduia să-l facă de ocară pe voinicul Heracle. stăpîna Lidiei. mai departe. Urma ca mai apoi să-l treacă pe Heracle. şi i-a înfrînt în luptă. să piară prin păduri. să treacă peste fluviu. Ştia c-o să sosească acasă. învăţînd-o aşa : — Tu. Sosind apoi pe ţărmul care-i sta împotrivă. iată-i vine veste că-n drumul către casă. nu se mai potolea. însoţit de tovarăşi viteji. şi se juca cu ghioaga ce nimicise-n luptă şi monştri şi balauri. care îl umilea. Că regele acela ar fi căzut în luptă. Aproape fără voie. în ceasul morţii. fiul Alcmenei s-a pomenit iar sclav. pe zidul cetăţii din Tirint. eşti cea din urmă fiinţă pe care o trec rîul şi. pe care şi-o dorea Heracle de soţie. Aşa. Laomedon din Troia. a strîns tot acel sînge într-un vas de pămînt. capricioasă. A pedepsit pe-un rege. şi-ncrede-te în mine. L-a cumpărat Omfala. cu ultimul suspin. preafrumoasă fată. a luat vasul cu sînge şi l-a vîrît sub haină. Dar ia sîngele-acesta.. doresc să-ţi fac şi-un dar. In sîngele lui Nesus. Heracle s-a-n-voit. Deianeira. s-ar fi luptat c-un rege. Dar vestea o dăduse din nou zeiţa Hera. ochii i s-au făcut ca la un lup turbat. soaţa.de multe aceste întîmplări. Tare-i mai îndrăgea Heracle şi pe soaţă şi pe flăcăul lui ! Numai zeiţa Hera. un geniu al lui 59 Hades. izbindu-se la frunte. ca fetele de casă. Să ţese la război pînzeturi pentru ea. deşi năvălea rîul cu unde învîrtejite. Heracle şi cu soaţa au întîlnit alt fluviu cu apele umflate. fiindcă te-am iubit. Hai să-l robească iarăşi şi să-i pricinuiască alte noi suferinţe. însă. şi-a amintit de sfatul ce i-l dăduse Nesus. îl aştepta plîngînd. pentru acea regină din ţara Lidiei. chiar se zvoneşte că eroul Heracle a-ndrăgit-o pe fata regelui doborît şi-o va lua de soţie. i-a dăruit şi-un prunc. Heracle a simţit o fierbinţeală-n piept. nici nu era aşa. De cum a trecut rîul. sîngele-şi pierde vraja. tot ca şi el. L-a ajutat pe Zeus să-nvingă pe giganţi. să-i tulbure simţirea. şi pedeapsa era vinderea lui ca sclav oricui. S-a bătut cu Apolo şi-a-nfrînt pe Ahelou. Aici sta un centaur cu numele de Nesus. ce se tîra pe jos. a pus săgeata-n arc — săgeată ce avea vîrful muiat în fierea dihăniei din Lerna. Adună-l într-un vas şi tăinuieşte-l bine. iubitoare. Fiind sfătuit de Hera. rămînînd mort pe loc. Regina îl silea pe voinicul bărbat să se-nveşmînteze-n văluri. cu gingaşa Iola. Nici o altă femeie nu va mai izbuti atunci să-i fie dragă. în ceasul cînd pierise. Iar ea-şi punea în schimb blana cea fioroasă. vorbind de cîte toate. braţul: împins de Hera l-a lovit pe Ifite fără de pricină. Păstrează însă taina. fără îndoială. să răpească mireasa. şi el se va întoarce. Să toarcă pe fus lină. Cînd. Şi a trimis o furie. şi fiica lui. El l-a împins pe Nesus în apă cu piciorul. în timpul cît Heracle a fost sclavul Omfalei a-ndurat umilinţe. s-a încrezut în Nesus. Heracle s-a-nsurat cu frumoasa fecioară. au pornit împreună spre casă. soaţa frumoasă. o preagingaşă fată. făcînd să-i izvorască o dragoste nedemnă de un erou ca el.. în sfîrşit. prinsă de deznădejde. După legea cea veche. S-a războit cu Ares şi cu feciorii lui . a mai murmurat Nesus. Atunci Deianeira. Mai mult. socotind că prin farmec îşi va recîş-tiga dragostea lui pierdută. Şi-ntr-o zi. jelea Deianeira. în ura ei nebună. în lumea largă. Heracle-a vrut să-mbrace haina abia primită. sus. Copilă fără minte. urma a ispăşi pentru-o astfel de faptă. şi lua în mînă scutul. şi el a căzut jos. care se numea Hilos. privea la ea oftînd. şi îşi punea armura. Heracle se gîndise că vansura pe Hilos. Şi în semn de cinstire pentru Deianeira.. Nu mai avea răbdare.

. şi stofa s-a lipit şi i-a pătruns în carne. poet măiestru din Atena. au răspuns toţi bărbaţii ce erai lîngă el. Uranus. Cine să îndrăznească să dea foc unui rug. şi alţi cîntăreţi din vremea lui povesteau că Heracle ajunsese de o forţă şi o grandoare neobişnuită. fiindcă ţi-am fost fecior. pare că înseamnă „Vigurosul". Plîngeau toţi cei de faţă. cum au fost bunăoară cele date cu giganţii. şi trăs-nete-au căzut. 2. de Za bunicul său. sînt jertfa ei. cu plînsetele lui. Cu ultimele forţe.. dar cum trăgea de stofă. a zugrăvit-o în versuri nespus de delicate. — Nu. Zeus se înflăcărase de dragoste pentru Alcmena într-un astfel de răstimp. — Dar Hilos unde e ? — El este lîngă tine şi se va însura cu prinţesa Iola.. a simţit o arsură. pe scut. s-a-nduplecat şi Hera. trezită de Ificle. — Atunci totul e bine. eroul Perseu îl făcuse regele oraşului pe fiul său. drept răsplată.. Amfitrion îl scăpase de primejdie pe regele Micenei şi. şi-n el se aflau Hermes» Atena şi Nike. privindu-l fără teamă. pe regele Electrion. Despre această întîmplare ne povesteşte Xenofon. aceluia care-l va scăpa de urgia unor triburi vecine. Carnea se sfîşia şi îl durea mai tare.. Tu. Privesc amîn63 62 doi. legendele ne spun că s-a despicat bolta. Numele de Alcide. în clipita aceea. Mă chinuiesc prea mult. fiind un strănepot al acestui erou. zeiţa tinereţii30.. 7. înduioşat pesemne. sus. care ştii că nu am nici o vină. 6. După datini. Aceasta întîmplare a fost pusă pe pînză de Tintoret şi Rubens. el urmase pe tronul de mare basileu al Micenei. se trăgea din spiţa lui Perseu. nu putem. să pieri de mîna noastră ? Heracle. Filoctet. Tu. — Unde-i Deianeira ? a întrebat eroul. 3. Deci fiul Alcmenei. Nike conducea carul. pe ziduri. a-nceput să spună Heracle. după-atîta trudă şi-a-tîtea suferinţi.. — Aprindeţi iute rugul. De aceea hotărîse ca pămînteanul care trebuia să-l ajute în aceste lupte să fie un fecior al său. Ochii îi scînteiau. După Electrion. Sta neclintit în giulgiul de flăcări ce îl învăluia. împreună cu Alcmena. E prea mult. între ruinele oraşului Pompei. sub blestemele zeiţei nebuniei. Cad... Parcă-l bătea în cuie. Aprindeţi ! Po. pe graţioasa Hebe. într-o statuă. Numai el nu gemea. L-au purtat spre Olimp. în cîntece voioase Zeus a poruncit ca eroul Heracle să rămînă-n Olimp . a mai rostit I Heracle. i se rupea şi'J pielea. ca pentru morţi. însuşi Zeus lantîmpinat la porţi şi. Pe această temă au mai scris două piese şi marele poet elin Euripide ţi scriitorul latin Seneca.. ce-ai distrus pe monştri şi-ai luptat pentru oameni. de soţie. Mania. Heracle îşi ucide copiii. la Teba. A vru1?să-şi smulgă haina.. discipolul filozofului Socrate. că în anumite lupte. în chinuri mai cumplite ca ale lui Tantal — căci tot mai mult otrava îi pătrundea în sînge — Heracle s-af urcat pe rugul pregătit. Alfred de Musset. Electrion. aşa cum s-a mai arătat. înmărmuriţi. Alcide sau Heracle. Scena este zugrăvită impresionant pe un vas antic. Artele plastice .! Iată. Cum ? Nu-ndrăzneşte nimeni ?. o pictură cam asemănătoare. Perseu şi al Andromedei. din voia preaduşmănoasei Hera.runcesc !. un bun prieten. şi trupul lui Heracle s-a-nvăluit încet înl flăcări orbitoare.. şi-n semn de-mpăcăciune. pe care le-ndurase în viaţa sa Heracle. Totul se petrece sub ochii îngroziţi ai Alcmenei şi ai prietenului său. 10.. — O !. Acolo. Apolodor. care va arde "trupul celui mai viteaz om. Zeus ştia. Electrion. dintr-o întîmplare nenorocită. Pe unul îl ridică la înălţimea ochilor. Stenelos era cel de-al doilea fiu al lui Perseu şi al Andromedei. Note 1. ce-l jefuiau de aur şi cirezi şi-i uciseseră feciorii. Dar. Era înalt şi falnic. Iar poetul romantic. Amfitrion îşi lovise socrul. precum ai' hotărît. nu putem. apărîndu-l cu armele de duşmani.veşmîntul pe spinare. Aici este însă de faţă şi Alcmena. fiind primit cu mare cinste de către regele Creon căruia îi plătea ospeţia. care îl însoţise în lupte deseori. pămîntul se zguduia. Şi el a dat poruncă să fie dus pe-o targa de ramuri. Este şi Amfitrion cu sabia în mină. de asemenea. Aici să se ridice un rug. 4. 5. Se stabilise. dat odraslei lui Zeus şi a Alcmenei. Heracle. Regele Electrion — tatăl Alcmenei cea frumoasă — era fiul eroului. o făgăduise pe fiica sa. 9. trebuise să-şi răscumpere vina. o primise pe Alcmena de soţie.. cel dinţii zeu al cerului. Cînd trăgea cu arcul sau cînd azvîrlea lancea. şi fulgere mai albe ca neaua de pe munţi. a scăpărat amnarul şi a vîrît scînteia sub rugul cel înalt. Regele Micenei... lîngă oraşul Trahis. zeiţa biruinţei. Să se aprindă rugul. celui mai bun din lume ?. primeşte-acum ofranda. Focul a prins să ardă. aflînd că vei muri. frumoasa Alcmena. în Italia. reluînd unele legende mai vechi. Iar celălalt se află aproape mort... Iolau. aul răspuns cei din preajmă. Iar Hermes şi Atena l-au ridicat îndată pe erou între ei. în sfîr-i şit. Unde e soaţa mea M — Soaţa ta şi-a vîrît în inimă un paloş. s-a aflat. Zeus. părăsind Micena. Megara încearcă să fugă. Hera i-a dăruit pe fiica ei de soaţă. 8. fără să vrea. în Capitoliu. este înfăţişat Alcide-Heracle — copil — cînd nimiceşte şerpii.. doi Victori renumiţi. gemînd cu întristare. n-ar fi putut să învingă fără ajutorul unui pămîntean.. Un car făcut din aur s-a coborît din cer. Parcă-l frigea cu jar. După ce întemeiase Micena. cum un copil răpune doi monştri ca aceia ce fuseseră trimişi de Hera. care se află la Roma. pe muntele Eta. cînd soţul ei era plecat la război. Nu se întîmpla niciodată să-şi greşească ţinta.

cei vchi au dat numele hidrei de la Lerna unei constelaţii ce se află. Tifon. voi. La Pompei. feciorul Gheei. Se ştie că jocurile olimpice. In timpul serbărilor olimpice. Alcmena. Legenda arată că regele Euristeu şi-a primit mai tîrziu pedeapsa pentru suferinţele pricinuite lui Heracle. primejduind existenţa omenirii. U 65 cai. ca o grădină. In locurile uscate — scă64 pate de sub domnia hidrei. 20. Este vorba de strîmtoarea Gibraltar. probabil. ţinîndu-l cu mîinile de coarne. şi greu de tot. cînd bolovanii se prăbuşesc în prăpăstii. furtuna care se dezlănţuie pe munte. Se prea poate ca de la aceste zgomote să se fi născut personificarea fabuloşilor centauri ai mitologiei eline. Heracle trăgînd prima săgeată în leul din Nemeea. unde participau tineri din toate colţurile Eladei. Abia tîrziu. cel mai puternic gigant. între care ţi de Apolodor din Atena. Elinii socoteau că Dunărea — Istrul. (acea să nu mai cadă astfel de ploi. l-a răzbunat pe fiul ei. Le tăiau însă sînul drept. 11.au ilustrat din plin această povestire. In cinstea acestei biruinţe s-au organizat în Argolida celebrele jocuri nemeice. învingătorilor li se puneau pe frunte cununi din rămurele verzi de măslin şi primeau cele mai mari onoruri. se pare că era pentru cei vechi occidentul Africii. în legenda lui Perseu. jumătate oameni — pînă la brîu — şi jumătate cai. Anteu apare chiar ca rege al Libiei. cu săgeţile lui încinse în foc. li simţi răsuflarea întretăiată. 13. într-o povestire. O constelaţie a căpătat numele lui. Aici este o nouă aluzie la Heracle ca putere solară. păstrau numai fetele. tot aşa cum Heracle. Elinii. căprioara cerinitica. 19. ca zeul Apolo. Heracle a fost la început un mit solar. pe care Euristeu ar fi dat-o în oraşul Atena. între ruinele îngropate sub lavă. Dealtminteri. unde voinicii înfruntă şi răpun fel de fel de balauri. Pictorii au zugrăvit această luptă cel mai des pe vasele eline. lăsînd în urma lui valuri de foc şi nori poleiţi. Şi citeşti în atitudinea ei nobilă setea de libertate. Aşa le-a venit. Biruinţa eroului asupra leului reprezintă în mitologia elină lupta grea. 26. Mitul acesta reprezintă dorinţa de totdeauna a oamenilor de a se lupta cu moartea şi a o birui. gîndul că muntele de piatră sprijină cerul. aşa cum îl numeau romanii). Caucazul. puteri divine. în fiecare seară. Căprioara zeiţei Artemis. pare uneori că aleargă în tropot herghelii întregi de 5 — Legendele Olimpului. Soarele. după unele legende. Legenda spunea că puţinele păsări stimfaliene. Iată de ce artiştii au cîntat cu atîta patos această legendară is-pravă a lui Heracle. Dincolo de munte vedeau. Mistreţii. după legendă. în Arcadia — se pare că simbolizează sălbăticiunile atît de numeroase în vechime. nimiceşte teribila şi ucigătoarea hidră din Lerna. într-un anumit fel. Tema aceasta este frecventă şi în majoritatea basmelor noastre. monştri zburători sau subpămînteni. în zare. care cădeau cu prisosinţă. dealtfel. omorînd animalele şi chiar oamenii. sau ţara înserării. se pare că ar fi fost nenumăraţi şi distrugători în codrii deşi ai Erimantului. în folclorul nostru se găseşte. a fost găsită o statuă de bronz. scoţîndu-i ochii lui Euristeu şi poruncind apoi să fie . şi la început îl învinsese. mama lui Heracle. iar copacii se agită. Dintre pruncii care se năşteau. ci puterea lui. scăpate cu viaţă pe ţărmul golfului argolic. urmaşii lui Heracle. Regele a fost luat prizonier de nepotul şi tovarăşul de luptă al lui Heracle. A fost adus ca sclav la Atena. de asemenea. Ţinutul din jur purta numele de Psofida. Poetizarea acestei forţe solare de către oameni este una dintre cele mai interesante din întreaga mitologie a elinilor. Era un munte bîntuit de fiare. avea şi el. ce populau pâmîntul în timpurile geologice. 23. Păsările stimfaliene simbolizează. Soarele usucă mlaştinile cu razele fierbinţi şi face să piară molima. din Argolida. lolau. El reprezenta însă nu strălucirea soarelui. făcîndu-se întreceri de alergare. ploile cu grindină. Se luptase cu Zeus. Scena luptei cu leul a fost cîntată de nenumăraţi poeţi. spre a deveni războinice temute. 29. La miazăzi era Libia. ele se însoţeau cu vecinii lor. o ţară pe ţărmurile Mării Negre. foarte vechi. după goana istovitoare. din care cei vechi pretindeau că s-ar fi născut o mulţime de alte fiinţe monstruoase la înfăţişare şi răufăcătoare pentru oameni. Muntele Erimant se află între vechile ţinuturi ale Arcadiei şi Elidei. după unii mitologi. a omului cu fiarele monstruoase şi de mărimi colosale. dar victorioasă. si de această dată. Amazoanele aveau. Lupta lui Heracle cu mistreţul mitic din Erimant simbolizează. Leul din Nemeeă o fost urcat. 28. Grecii vechi credeau că marginile lumii sînt coasta de asfinţit a Africii şi. Psofis era tot un oraş arcadian. Pentru a slăvi această biruinţă. iz-bindu-şi coroanele. iar la miazănoapte aşazisele ţinuturi hiperboreene. Văgăuna leului legendar se vede şi astăzi în Grecia. aruncări cu discul şi lancea şi trageri cu arcul. Lerna se află în preajma golfului Argos. cum soarele asfinţeşte. 18. cum o numeau ei — izvorăşte din marginea de miazănoapte a pămîntului. îi vezi parcă picioarele tremurînd de încordare. Le învăţau ţsă călărească şi să lupte. nechezînd şi sforăind. 22. unde cîrmuiau numai femeile. a fost şi el învins. în răsărit. 17. gargareenii. 14. în care bîntuiau întotdeauna molimile. Atunci cînd izbucneşte vijelia în pădurile munţilor. înfăţişîndu-l pe Heracle prinzînd căprioara zeiţei Artemis. Această operă de o rară măiestrie se găseşte acuma în muzeul de artă din Palermo. ce se găseşte în galeriile de artă ale Cracoviei. sărbătoare care avea loc din doi în doi ani. O dată pe an. Era un loc mlăştinos. 12. neîndoios. Ungă urmele fostului oraş Nemeea. care distrugeau semănăturile şi grădinile oamenilor. Deşi Atlas fusese prefăcut în munte. a fost învins de heraclizi. îşi închipuiau că acolo este ţara nimfelor hes-peride. Acolo. pentru ca atleţii cei mai de seamă să poată veni în Elida. reeditau luptele lui Heracle. minunată cu fructe de aur. Centaurii erau nişte fiinţe ciudate. vedeau acolo. 21. orice certuri sau războaie încetau între oraşele greceşti. ce domină de-o parte şi de alta această strîmtoare. Ei se pare că reprezentau. de Zeus însuşi pe boltă. 16. 15. Ţara hesperidă. 27. Se spunea că Heracle a fixat stîncile uriaşe. La muzeul de artă al Republicii Socialiste România se află una dintre cele mai renumite pînze ale lui Rubens. s-ar fi refugiat într-o insulă necunoscută din cuprinsul Mării Negre. îl regăsim ca titan în legenda lui Heracle. Eroul este prezentat cu un genunchi pe trupul animalului. într-o luptă. 25. ca şi o copie după cunoscuta operă sculpturală a lui Antoine Bourdelle : Heracle arcaş. 24. dintre care unele au ajuns pînă la noi. în imaginaţia celor vechi. după legendă. Ea era tot fiica monstrului Tifon şi a viperei Ehidna. ucisă de Heracle — au putut trăi apoi oamenii şi s-au putut întinde holdele cu grîne. Altă lucrare vestită este un mozaic de marmură. aşa cum se mai numea — după locul unde îşi avea sălaşul: Cerineia. chiar lingă constelaţia Heracle. mai ales. pentru vechii greci. ca să poată ţinti bine cu arcul. Cei vechi îşi permiteau de multe ori astfel de ciudăţenii şi contradicţii în legendele povestite de ei. Multă vreme aceste stînci au purtat numele de „coloanele lui Heracle" (sau Hercule. hidra din Lerna se pare că semnifica tocmai molimile ce iau naştere în locurile umede şi mocirloase. motivul prinderii şi legării morţii de către un flăcău îndrăzneţ. muntele Atlas. pe această temă. şi nimiceau vegetaţia. în timpuri foarte. efortul omului de apărare împotriva fiarelor din perioadele foarte îndepărtate ale istoriei. plutind pe Marea Mediterană. de curse cu carul. încălzind atmosfera.

în Olimp. tot poporul. uriaşe şi binefăcătoare. fără să ţină seama de gemetele ei. care n-aflase crima ce-o săvîrşise zeul atunci.. Isprăvile lui au fost pictate pe zeci.. pe stele funerare. eu am o fiică : Etra. Heracle care — aşa cum am arătat mai sus — reprezenta şi soarele în putere. înnorat. vestise el... realizată de pictorul Silvestre. De-aceea. Totuşi. gîndindu-măndelung. regele-Atenei s-a dus în ospeţie la un prieten al său. aflat tot în galeriile muzeului de artă al Republicii Socialiste România din Bucureşti. pe fiica ta. a glăsuit Egeu regelui din Trezena. Palas. în oraşul Trezena. în Roma. te învoieşti ?. era întotdeauna tînăr. a puterii solare. S-a sfătuit. Căsătoria lui Heracle cu Hebe. Statua e cioplită de marele artist Glicon. Apoi. — Ţi-o dau. cînd mă voi .. eroice. pe marmure votive. — Ruga ta-i o poruncă. Spune-mi. Ei bine. Şi vrei să-mi dai de soaţă.. şi a hotărît nunta copilei sale. A fost distrusă de urgia războiului. copila lui Piteus. ce domină şi — apoteozate — pătrund şi în Olimp.. s-a bucurat nespus şi-a trimis la Atena solie. şi a dispărut din vîrful acelui munte. din ruşine şi teamă. pictorul spaniol Ribera ne înfăţişează lupta lui Heracle cu centaurul. sute de vase. la fel de răi ca el. aflînd această ştire.. Regele din Trezena a stat un timp pe gînduri. I-a întrebat. în piesa „Trahinienele". Acum mai am putere. care civilizează şi aduce progresul prin efort necurmat. figura lui Heracle a generat veacuri de-a rîn-dul atîtea monumente şi opere de artă. pe un altar la ţărm. semănînd cu şerpii. era odinioară la galeriile din Dresda. şi fratele meu. — Fiul meu se numeşte Tezeu 1. şi eu sînt cam bătrîn. a luptat contra Herei.. şi oraşul. la oameni înţelepţi. Este chiar simţămîntul pe care-l dă conştiinţa puterii fără seamăn. Atena. paznicul morţii. Şi-n timpul cuvenit. — Eu nu mai sînt prea tînăr. socrul său. pentru grecii vechi.. de rugăminţi şi lacrimi. a glăsuit Egeu. simbolizează că biruinţele sînt aproape întotdeauna legate strîns de tinereţe. a combătut tot ce era nesănătos. Ceva mai mult. Dornic să se răzbune. însă te rog ceva. Ţin foarte mult la ea. în piesa „Heracli-zii" (unde se vede moartea dată lui Euristeu de mama lui Heracle). pe Etra. Şi tu mi-eşti drag. cum îl visau cei vechi. Puternic ca toţii zeii. mă-nvoiesc cu multă bucurie. E singura-mi copilă.. par a fi. prin care îl vestea pe regele Trezenei că va fi. pînă ce voi muri. monede şi efigii.. pe care el i-a sugrumat cînd era copil. Stă sprijinit pe ghioagă. amărît... Heracle stă în repaos şi. şi tronul. Dar n-a fost cu putinţă să aibă vreun copil. Ce n-a făcut ? Pe unde nu s-a dus ? Pe la oracole.ucis.. să se-nscăuneze ei. Euripide. ce domnea-n Argos. luîn-du-mi viaţa. am socotit că-i bine să ţi-o dau de soţie... dealtfel.. se află un tors de o mare perfecţiune. Pe urmă i-a răspuns : — Uite. din Atena. a zis Poseidon. Cum să mi-l dobîndesc ?. în nenumărate tablouri.. în plastică. un om hain şi crud.. triumfătoare. care nesocotiţi. de asemenea. Atît că-n apa mării sta de veghe Poseidon. Poseidon a cuprins-o la pieptul său pe Etra. Statua înfăţişează idealul de forţă. Tu vrei să-mi salvezi viaţa. a spus Piteus. cînd făcea sacrificii. Cu toţii-au pus la cale — după cum am aflat — să-nceapă un război şi. Se pare că Heracle este înfăţişat în clipa cînd se întoarce cu merele de aur la regele Micenei. cinstea e mult prea mare. preadevotat prieten. romanul Ovidiu şi alţi artişti de seamă l-au cîntat pe Heracle în versurile lor. pe frize. şi moartea însăşi. Să fie precum vrei !. puterea omenească mare. n-a vrut să ţină seama de zeul mărilor... în cinstea lui Heracle. O altă operă. Fusese însurat de două ori şi de la nici una dintre cele două soţii nu căpătase vreun urmaş.. El o-ndrăgea pe Etra. Şi-o dorea de soţie. — O. A biruit pe Cerber.Şi. în mina dreaptă ţine fructele dobîndite după atîta trudă. Are de gînd să-mpartă între aceşti feciori şi tronul. Să stea aci. 68 Dar bătrînul Piteus. ca forţă tînără solară.. Marii poeţi Sofocle. Heracle. dorinţa unui zeu. au fost săpate în metope. forţa care înfrînge obstacolele şi relele iscate de natură . era foarte.. . şi oraşul.. Maraton. Pot să-i înfrunt în luptă. — Vai vouă.. 66 TEZEU SE POVESTEŞTE CĂ UN REGE-AL ATENEI. prin crainici. lui Egeu şi regelui Piteus ! Nemernici muritori. pe frontoane. Are cine-mi urma la tron. pîn-dind-o pe mireasă. foarte mîhnit.. lungi. Etra. şi-anume la regele Piteus. se crede că statua „Hercule Farnesse" este desăvîrşttă. a sfîşiat haina îmbibată cu sînge. Dar ce fac mai tîrziu ? îmi trebuie un fecior. s-a bucurat Egeu. simbolul molimii în teren mlăştinos. la prieteni. Eta. iubite prieten. cum n-au avut nici zeii olimpieni şi nici un alt erou. numit Egeu. astăzi. Soarele însuşi. Aşa s-a pus la cale nunta între fecioara din oraşul Trezena şi regele Atenei. cu-atîta îndrăzneală. căci Etra. cu regele Atenei. în afară de cele două lucrări amintite mai înainte — tabloul lui Rubens: „Lupta cu leul" şi „Hercule arcaş" de Bourdelle — într-un tablou. La Ermitajul din Leningrad se mai găseşte o statuă o lui Heracle matur. sprijin la bătrîneţe. pe aceeaşi temă. Pe urmă în Atena va locui mereu. unde aveau loc jocuri şi lupte fastuoase. are cincizeci de fii. Iară la Belvedere. Apolodor din Atena. Vai Etrei. pe ţărmul mării. ca norii purpurii în asfinţitul zilei. a cerului umed. Norii dimineţii. alegoria şerpilor. A ars capetele hidrei.... Parcă ar fi un imn de slavă închinat de artist puterilor umane. făcuse şi anume semne. grecii au orînduit serbări heracleene în Teba. nu-i spusese. Să nu mi-o iei cu tine. A adus jertfe zeilor şi i-a rugat în fel şi chip. după ce a făcut să piară atiţia monştri. Ar vrea să-i vadă regi în oraşul Atena. Micul Tezeu îl cunoaşte pe eroul Heracle Egeu. Poseidon a ieşit din valurile mării . 30. din toată ţinuta pe care o are. Sicione. prinţesa din Trezena a născut lui Poseidon un prunc de-o frumuseţe de neînchipuit.. din marea prietenie ce-o purta lui Egeu. într-un vîrtej de flăcări.-n Trezena. precum că are-un prunc. se degajă un simţămînt de linişte şi pace. monştrilor.

. şi părul în inele îi luneca pe umeri. ca să ia moştenirea bătrînului părinte. Destul e că mulţi tineri şi-au încercat puterea. dimpotrivă. A săltat puţin stînca şi şi-a vîrît sub ea sandalele şi-o spadă. au zbughit-o la fugă care-ncotro putea. cînd vrei să zăbovească.. fără să izbutească. şi-n locul unde stînca stătuse pîn-atunci era — scînteietoare ca soarele amiezii — sabia lui Egeu. ce le-am ascuns aici. nici de feciorii lui. şinspăimîntaţi la culme. şi-a azvîrlit-o-n lături. chemat de treburi. să poarte în picioare sandalele acestea. cu prăsele de fildeş. pînă ce-a împlinit cam şaisprezece ani.. Heracle se arătă pe drum. dîndu-se drept Tezeu. l-a sărutat pe frunte şi i-a rostit duioasă : — Feciorule. ci drumul cel mai greu şi cel mai plin de lupte. şi-l poftiră ta masă. spre-Atena — prin istmul de Corint.. vreun satir. spuneau aezii. Şi-a început să treacă vremea. sandalele regale. parcă era un trunchi răsărit din pămînt.. Tezeu se-nălţa însă mai repede ca alţii. într-adevăr. pe-o colină.. • Toţi cîţi erau de faţă s-au minunat de forţa ce o avea Tezeu.. au crezut că-i un leu ce are încă viaţă. sclavii s-au grămădit să-l spele pe erou şi să-i] împrospăteze trupul trudit de lupte şi de atîta cale. S-au unit cîteodată şi doi. pe care vîsleau sclavi. — Cînd o să crească mare feciorul tău. Şi-alăturea de ea. văzînd această blană. strălucitor. cînd sauzi-n Trezena că va veni Heracle. Dobîndirea săbiei şi sandalelor lui Egeu Aezii povesteau apoi cum a crescut Tezeu în casa lui Piteus.. Avea ochii albaştri. Sînt sigur că odată elinii-l vor cinsti şi-i vorj înălţa temple. un flăcău zvelt şi-nalt. Egeu era voinic.j cu ţipete şi lacrimi. Se spune că-n Trezena unii cunoşteau taina ce-o rostise Egeu soţiei la plecare.stinge. Nu caut calea uşoară. luînd-o cu el pe Etra la marginea Trezenei. Mai înainte însă. şi-avîndu-le.. căci era fiu de zeu. spre Atica. cum s-a deprins să lupte cu sabia şi lancea. dar nu plutind pe mări. Flăcăul s-a apropiat de colosul de piatră. iute. şi i se adusese şi unj butoi cu vin. bătută-n nestemate.. Numai Tezeu. a hotărît Tezeu. 69 I se fripsese-anume un bou.. Tezeu. Nu mă mai tem de Palas.. dar cel mai mult Heracle. Primele lupte ale feciorului Etrei Oricît au vrut Piteus şi Etra să-l silească să plece cu-o triremă. Dar ca să-l recunosc. care se ridica în oraş. să plece spre oraşul Atena. Egeu. şi. viteaz şi priceput în lupte. eroul renumit. Ei s-au silit să-mpingă stînca aceea mare oleacă mai deoparte.. alene. aşa cum ai văzut. Heracle şi-a scos blana de leu cea fioroasă. şi a plecat pe jos. să vină la Atena. Poate-o spusese vîntul. sau poate c-o şoptise vreo nimfă. îmbrăţişîndu-şi apoi soţia şi feciorul. Iar regele Piteus îi ieşi înainte cu dregătorii săi şi-l rugară să intre în marele palat cu Porţile de-argint. s-a repezit afară. e vremea să pleci către Atena. ce răpusese fiare şi monştri fără număr. să-şi încordeze arcul. i-a arătat şi stînca sub care se-ascundeau sandalele şi spada soţului său. i-a arătat o stîncă mai grea decît o casă. sau soarele din ceruri... regele a pornit cu carul spre Atena. vîrsta de bărbăţie. care-a glăsuit) mamei : — Puţini or să-i stea-n faţă fiului tău.. căci calea peste mări este mult mai uşoară. cînd te grăbeşti. l-a ridicat în mîini şi l-a zvîrlit în vale. şi multe biruinţe va dobîndi în viaţă. S-a încordat o dată. Tezeu.. Curînd. Urcă-te pe-o triremă. Crescuse cam de-o şchioapă. Copiii ce prin preajmă îl priveau pe erou. cu praştia să tragă. să mînuiască ghioaga şi să-şi conducă-n goană caii-nhă-maţi la car 2.. şi-i ucid. Stînca sta neclintită. Era.. Pe drumuri sînt tîlhari ce jefuiesc pe oameni. Mai înainte însă. şi-i lovesc. Etra l-a strîns în braţe. silindu-se s-apuce sandalele şi spada. cum trece de-obicei. şi peste mijloc spada. ce o purta pe spate. Cu toţii-au rîs cu poftă. micuţul fecior al lui Poseidon. 70 Dar într-o ziuă Etra l-a chemat pe Tezeu la marginea Trezenei şi i-a povestit totul. Cînd Etra a văzut că Tezeu a ajuns la vîrsta bărbăţiei. spre regele Egeu. ce sigur că te-aşteaptă. trei sau mai mulţi. negru. a-nşfăcat o secure şi s-a întors îndată să dea lupta cu leul. a fost silit să plece şi el către Atena. doar pentru el. Tezeu n-a vrut s-audă.. că e voinic... i-a spus mîhnitei soaţe. Astfel a dat copilul întîia lui dovadă — în faţa lui Heracle — că va fi un viteaz. ca sclavii să-şi golească vasele lor de apă pej trupul dezvelit. . — Am să plec spre Atena.

Dar el. cu bieţii trecători ce-i arunca în valuri. c-abia plecat. în apă vieţuiau nişte broaşte ţestoase enorme şi flămînde. le dădea iarăşi drumul.. De unul dintre vîrfuri l-a legat de picioare. celor care treceau prin locurile lui. Sciron a fost înfrînt şi aruncat în mare broaştelor să-l mănînce.. El pretindea.-n Lidia. întîi îi jefuia. ghioaga lui Perifete. aflînd despre sclavia eroului Heracle. Şi-i saltă-n mînă ghioaga cea năzdrăvană. şi la poalele lor marea se zvîrcolea gemînd. smucindu-se puternic şi sfîşiind în două pe bietul călător. Pînă ce Perifete s-o poată ridica.. Aşa s-a şi-ntîmplat. Procust. însă cînd călătorul se apleca să-l spele. care înfricoşa tot istmul de Corint 4. I-a sărit de grumaz.. Cea de pe urmă luptă a dat-o cu Procust. dă să-l şi înşface pe voinicul Tezeu. lăsîndu-le să-l rupă în două. pe urmă. Dar Tezeu s-a ferit. drept plată. Bine c-ai venit tu. picioare răsucite şi-o forţă fără seamăn. Sciron şi Procust Cînd s-a aflat de moartea monstruosului Sinis. mii de călători ucişi nevinovaţi de acest tîlhar crud. Aşa a-ncercat Sciron să-l azvîrle şi pe fiul prinţesei din Trezena şi-al zeului Poseidon. de-aramă. să-l spele pe picioare.. prăpăstioase. deasupra unor stînci drepte. Tezeu s-a ţinut strîns.. l-a strigat Perifete. In lupta-nverşunată.. unde-i spăla piciorul. Cînd vedea un drumeţ. vuind cumplit. Pinii. dar. la cîţiva stînjeni. pîndea ades pe calea ce ducea spre Atena.Numai că-n vremea asta preavoinicul Heracle căzuse în sclavie — cum îi urzise Hera — la regina Omfala. prin istmul de Corint. feciorul lui Poseidon şi al frumoasei Etra a plecat mai departe. însă Tezeu. îl miruieşte zdravăn. zdrobindu-i cu o ghioagă teribilă. de altul — de grumaz. El oprea toţi drumeţii. A aplecat. Tezeu a fost silit să lupte c-un fiu al lui Hefaistos. cînd. fără de voia mea ? Drumeţul se oprea şi îşi cerea iertare. Dreptatea s-a făcut !. Tezeu n-a pierdut vremea. l-a tot împuns cu lancea. mai tîrziu. îi dăruia averea. Şi s-a luptat. dar el. şi. Iar preacruntului Sciron îi plăcea să mănînce numai broaşte ţestoase. Şi-i dă. Drumul către Atena ducea pe malul mării. cu sete. S-a trîntit la pămînt. ] Ba. din zori pînă spre seară . Lupta s-a purtat aprig. Sciron îi da un brînci şi-l prăvălea în mare. în straşnice curmeie.. — Ia stai. Arma a fulgerat pe lîngă el cu zgomot. După ce i-a scăpat pe oameni de fiorosul Sinis. i l-a trîntit în cap. două trunchiuri de pin şi l-a cetluit bine de vîrfurile lor. şi hainele. Oprind şi el drumeţii. s-a prins bine de glezna pe care i-o spăla răului rege Sciron şi. a frînt cîţiva copaci şi s-a-nfipt în pămînt adînc.. Şi le-a dat apoi drumul trunchiurilor de pin din zdravănă strîn-soare. se şi-ndrep-tau la loc. mai bună. lega pe călător de cele două vîrfuri ale copacilor. Tezeu şi cu alţi regi la fel de nemiloşi. cu arma nouă pe care-o dobîndise. băgînd de seamă că nu-i lucru curat. Şi şi-a ridicat ghioaga să arunce cu ea. cu cocoaşă. Şi tocmai de aceea pleca pe jos Tezeu. bîn-tuiau prin Elada. făcută-n fierăria Olimpului de zeul cel meşter. . Pentru ca broaştele să aibă carnea mai fragedă. pe urmă apropia doi pini unul de cellalt. luînd vasul de aur. scăpaţi din mîna monstrului Sinis.. flăcăul l-a culcat pe Sinis la pămînt. hohotind sălbatic. ba-i mai făgăduia şi plată. j Sinis îi taie drumul şi strigă îndîrjit : — In dimineaţa asta n-am vărsat încă sînge.. departe. După victoria asta. îl oprea duşmănos : — Cum îndrăzneşti să treci pe plaiurile astea. parcă-i o nuieluşă. el le hrănea cu oameni. Sinis era o fiinţă cu trei ochi. cînd l-a-mbrîncit. Astfel a răzbunat mii. dintr-o pădurice. şi carul. pe nume Perifete. a dat un răget groaznic. ce-i asupreau pe oameni.. zvîrlindu-le spre el cu multă-nverşunare. i-a ieşit înainte preafiorosul Sinis. căutînd să-şi afle ghioaga de unde-o azvîrlise. 71 Perifete. care s-a dat pe ţărm vreme de două zile. Trecea cîntînd un imn. săvîrşind multe crime. drumeţule. Ce te grăbeşti atîta ? Viaţa tot ţi-e sfîrşită — eşti doar în mîna mea. Apoi s-a ridicat şi. pînă ce l-a răpus. din mijloc. Sinis însă-i răspunde cu bolovani şi trunchiuri. pe malul unui rîu ce se numea Cefis. purtînd în mîna dreaptă ghioaga lui Perifete 3. Şi mulţi tîlhari şi monştri. tot un tîlhar. a răsuflat tot istmul. 72 Aici hălăduia un rege numit Sciron. Vroia să-i nimicească pe toţi acei tîlhari şi monştri nemiloşi. în cele din urmă. la rîn-du-i. uimit că un flăcău ca el cutează să-l înfrunte. Tezeu a plecat iar. tatăl său. prin istmul de Corint.

încruntată.. Tezeu s-a încruntat puţin auzind rîsul. în valuri lucitoare. văzîndu-l pe Tezeu că trece cu pasul graţios. Numele ei era Medeea.. avea douăzeci de ani. se culca pe patul de aramă. mai rostea Procust. cu toată forţa uriaşă ce-o avea. şi cînd era mai scurt. I-a făcut vînt şi l-a zvîrlit. După legea străveche. Dar.. Cum să nu pieri de spaimă şi cum să nu-i cerşeşti lui Procust îndurarea ? Dar el nu se-ndura. Helios cu faţa lui împurpurată. regele Egeu primise în palat pe-o vrăjitoare. Tocmai trecea prin faţa unui templu ce se zidea în cinstea lui Apolo. peste umeri. Dejugînd boii cu iuţeală. ca atunci cînd .. întrebîndu-i pe unul.. Călătorul. ca să te iert. ca un disc roşu. tremurînd. Ajung din nou în iarbă şi. Vărsase pe drum sînge şi nu putea intra cu trupul pîngărit în] oraşul Atena.. Speriaţi. s-a adunat mulţimea :j bărbaţi. unde era un car cu boi.. Se luptă ei trei zile. Părul săi negru — strîns altminteri în conci. cu voce tunătoare. a trebuit să recunoască. i-o fată !. de aramă. te culcă pe acest pat de-aramă. aşa pre... iată-l ajuns degrabă şi la palatul lui Egeu. Tezeu şi-a spălat trupul şi-a săvîrşit trei slujbe cerute după datini şi s-a purificat 5. Egeu se tot temea că Palas. Acum. şi-atunci Tezeu ridică sabia lui tăioasă şi—1 spintecă pe mijloc. purificat. 1 în faţa lui Tezeu. Toţi erau fericiţi că au scăpat de groaza uriaşului Procust.. care ştia atîtea vrăji şi îi spusese că-l va face. Ca să se apere de Palas şi cei cincizeci de fii ai lui.cum o lua şi Procust. sculptorii au fugit ca nişte iepuri prin Atena. Şi cînd era mai lung. Şi-i spune ce doreşte.. 73 Procust. putea să calce pragul tatălui adoptiv.. femei. de bună seamă. Astfel s-a stins din viaţă şi ultimul tîlhar ce chinuia drumeţii' spre porţile Atenei. şi. . să-i ia şi el măsura. în falduri. Purtî o haină lungă. Mai mulţi artişti. Cine n-ar vrea să fie tînăr. cînd oboseala bătrîneţii îl încovoaie spre pămînt ? Intrarea în Atena Soarele. Şi ast pentru că Tezeu era frumos şi delicat ca o fecioară. Auzindu-se vestea că Procust a pierit. peste templu. aflat chiar lîngă rîu. sărmanul. 74 ....doar să-l lase cu viaţă. Ea îi făgăduise lui Egeu — cam gîrbovit de ani şi lupte — c-o să-i întoarcă tinereţea. Se răsucesc. în oraşul Atena6.. el a-nşfăcat în braţe carul. te las şi poţi pleca. — Ba nu. în vremea asta. intra cu pasul sigur îr Atena. zicea că-l alungeşte. Se vîră prin nămoale. vroia să fie iar voinic. fiul prinţesei Etra. De-aceea se şi învoise să o primească pe Medeea. îi tăia cu-o secure picioarele şi capul . Tezeu îi sare-n piept şi-ncepe-o luptă grea cu uriaşul Procust. iată că acuma trecea pe lîngă rîu preaveselul Tezeu. Ăsta-i băiat ?. In car se adunase piatră şi marmură. despre care vom mai vorbi-n alte poveşti. Nestînd însă de vorbă. Eroul îl sileşte să se urce pe pat. Alunecă-n Cefis. însă flăcăul din Trezena a rîs şi şi-a văzut de drum. ci s-a-ndreptat mai lîngă templu. Ce-i drept însă — pre cît ne spun poeţii — nici chipi: său. la trup şi fire.. Apoi. pînă la sfîrşit. Iară cu ochii săi albaştri cerceta toate clădirile măreţe din Atena. Se bat. păroasă. să nu-l împiedice în luptă — şi-l slobozise de-astă dată. — Uite. Patul. nici toată înfăţişarea nu-l arătau că este un erou. care ciopleau în piatră chipuri de zei. Iar haina lui în falduri se tîrăşte şi mătură tot praful de pe uliţi.. se cobora în apa mării — după credinţele străvechi — la ceasul cînd Tezeu. Voi nu vedeţi că are părul lung şi desfăcut. şi-l opreşte : — Stai ! Nu te mai mişca !. zdrobindu-i os de os cu un ciocan de-aramă. ca pe o minge. Să se lungească-n pat. îi va lua tronul. Procust era înalt şi-avea o faţă neagră. copii. Tezeu s-a îndreptat către templul lui Zeus. înconjurat de un alai măreţ. ionică. al regelui Egeu. Procust îi sare-n faţă c-un răget. Nu le-a răspuns însă nimic. însă rar se-ntîmpla să fie de-o măsură cu patul lui Procust. era cu mult prea mic pentr-un uriaş ca el. să-l vadă lumea ?. pe-altul. temîn-du-se că-i paşte moartea.! ca să-l facă mai scurt. de-obicei. Dacă eşti lung cît patul. că este biruit. au început să rîdă între dînşii : — Priviţi colea !. ca el să-i ia măsura. fratele său.

Fiii cei răi ai unchiului] său Palas s-au pregătit să-l înconjoare şi să-l lovească din trei] părţi. zisese el.. Te re-l cunosc. — în curte-s tocmai vestitori care mi-anunţă despre Palas că s-a pornit către Atena cu cei cincizeci de fii ai săi !. — Taurul l-a ucis.. calcă-i pragul !. pe unde vieţuia în voie taurul zeului Poseidon. — Tu eşti Tezeu. Nu sorbi din vin.... Dar n-ar putea tot dînsul. L-a ucis. a dat îndată greş. striga mulţimea-nsufleţită.. L-a strîns la sînu-i pe Tezeu şi a-n-j ceput să-i povestească despre Palas că uneltise să-l ucidă.. pe care-o ţii în mînăJ e a mea. că tînărul ce sta la masă era un criminal trimes de fratele său.. Medeea. să-i alungăm ?. aci-nfigîndu-şi lancea în vrăjmaşi. era jale. 75 Tocmai atunci feciorul Etrei scosese sabia de la brîu. Şi regele. Egeu strigase tare : — Stai !. Şedeau la masă el. în fiecare an... Taurul alb al lui Poseidon.. cît nu pun să ţi se toarne pe gît pocalul cu cucută. zicînd că noi sîntem de vină. bătrînul rege îl poftise pe oaspetele său la masă.... Acum e liber şi pustieşte Atica. aflase că era Tezeu. plin de durere. Nu vrei să-l răpui tu. auzind vestea. Ba-i mai dăduse.. Ba. — ne-a trimis foametea şi ciuma. Şi-şi aruncase ochii spre sandale. pesemne ? — Da. — Ce s-a-ntîmplat ?. Vreau să-l desfăt pe regele Egeu.. zisese straja spre drumeţ. pe furiş. din ordinul lui Euristeu ?. A dat cu el o luptă dîrză. cu mîhnire. cătau spre ele şi tăceau. Sosesc din Creta.... a zis flăcăul. izbind cu ghioaga — s-a luptat vitejeşte! şapte zile şi şapte nopţi. oare.. scăpînd lumea de înc-un monstru.. vrăjitoare blestemată. beat de succes. ce ucidea fulgerător.. Ajuns aici. Şi ca pe-o zdreanţă l-a purtat pînă aproape de Atena. drept tribut plătim cu jale. feciorul soaţei mele. m-a pus la cale să îţ» dau otravă. făcut cu uşurinţă. fii bun şi lasă-mi mie cinstea să mă lupt singur. — Vorbiţi de taurul pe care l-a scos Poseidon dintre valuri ? — De el vorbim. înspăimîntat. şi bietul tînăr a murit. băiete. — O.. l-a plecat cu fruntea albă în ţărînă. să-l omoare.. voinice ?... ce ţinea cu Minos — ştii doar că el îi e fecior !. Şi la concursurile acelea. Tezeu intrase în palate şi se plecase regelui şi.... vrăjitoarea cea hapsînă. acuma şaisprezece ani. S-a dat o luptă crîncenă lîngă Atena. De ce-i atîta tristeţe în oraş ? l-a-ntrebat dînsul pe tatăl adoptiv.. strîngîndu-şi armele în pripă. — Atunci. mai ales cîmpul Maraton... L-a prins de coarne ... Palas. Egeu. şi-n el turnase sucul de cucuta.Egeu îşi descoperă fiul Dar. să-i înving. Numai că planul său. Să fie preamărit în veci !. Iară femeile-i boceau.. între timp. Fugi. Tu ce gîndeşti ? Putem noi oare să-i înfruntăm. i-a biruit pe toţi flăcăii care s-au întrecut cu el la jocurile din Atena.. să scape lumea şi de taur ? De taurul adus din Creta.. — Bine — am să încerc ! a spus Tezeu. a venit cu arme. L-a luat în coarne... La capătul celor şapte zile. umpluse cu vin pocalul lui Tezeu. tăind cu sabia. 76 Plecarea în insula Creta Venind Tezeu iar în oraş — după o biruinţă-atît de mare — s-a cam mirat că atenienii nu se înflăcărau deloc. Tezeu... — L-am ars pe rug şi l-am cinstit. Şi sabia strălucitoare. fireşte. din halcile de carne de pe masă. răpus acum de tine ! a spus bătrînul rege lui Tezeu. şi. — Trăiască tînărul de la Trezena !. Văzînd această sabie.. rostindu-i versuri şi cîntîndu-i imnuri. mirată de-ndrăzneala marej şi de puterea lui Tezeu. De-aceea-i strecurase lui Egeu. Fugi. Etra. sosise la poarta regelui Egeu voinicul tînăr din Trezena. nici un vrăjmaş nu mai trăia. l-a aruncat doar ca să-l calce în copite. De unde vii ? — Sînt un drumeţ. odinioară.. — Cine eşti tu ? îl întrebase o strajă pe Tezeu. Ne-a asediat şi ne-a lovit.. Iară bărbaţii. fiul lui Minos.. tatăl meu. în acest fel am fost înfrînţi. Medeea şi tînărul abia sosit. Şi se temuse că bătrînul — de-o şti că i-a venit feciorul — să nu se lepede de ea.. Dar Minos. de Hera-j ele. şapte .. şi-un suc să-l toarne lui Tezeu în vin. străine. a spus bă-' trînul lui Tezeu. Erau] cu toţii-ntinşi pe ruguri.. Porţi în picioare sandalele ce le-am ascuns sub stîncă. neîntre-bîndu-l cine este. după datina cea veche. Insă Medeea. luptînd straşnic.. lui Minos. Insă Tezeu — aci trăgînd cu arcul. cu puterea de vrăjitoare ce-o avea. Femeile plîngeau în hohot lîngă palatul lui Egeu. Un suc făcut din floare de cucută. De vreme ce-am ajuns aici. şi dup-aceea l-a-njunghiat.. Egeu. Fără a aştepta răspunsul. regele din Creta. — Atunci. în şoaptă. Ştiu să şi cînt. Noi l-am trimis la Maraton. fiul regelui Minos a jurat tare către prieteni că este gata să doboare şi taurul din Maraton... i-a povestit că mai de mult venise la Atena fiul regelui Minos de la Creta — ca să ia parte la nişte concursuri. — Iar voi l-aţi îngropat.. dimpotrivă. Iar Zeus. Nu-l aplauda aproape nimeni.. Şi-a izgonit-o pe Medeea.! a părăsit îndată masa şi a pornit să-ntîmpine duşmanul. Şi a plecat spre Maraton. să-şi taie o bucată de friptură.

dă-mi voie. Minos şedea pe-un tron de piatră. i-a răspuns Tezeu. — Dacă te-ntorci cu biruinţă. sta .. Acolo îi sfîşie-o fiară. să-l ia cu sine pe Tezeu.. Iar noi ne vom întoarce-acasă. — Mă duc. şi să ţi-l dea el înapoi. Apa a făcut vălurele şi l-a-nghiţit într-o clipită. Ascultă. spre depărtări am să privesc. băietane.. — Dacă-i aşa.. fiindcă-i jurase s-o slujească — îi insuflase Ariadnei o dragoste nemărginită pentru preachipeşul erou. să ştii. între curteni.. Iară pe una dintre fete. — Voi sînteţi ? a glăsuit Minos. ce Ariadna se numea. Minos s-a necăjit.. tată drag. Aşa a spus Tezeu.. iar de la brîu în sus e taur. care alcătuiau tributul. căci tată bun îmi e Poseidon. şi vrei iar să mă părăseşti ?. Tu sări în mare şi te du la zeul apelor. Şi eu. la-napoiere. Acuma iată-s agăţate pînze de doliu. — Noi sîntem !. ci sînt fecior de olimpian.. dar nu ai dreptul să mă insulţi... pîn-a-şi da mai bine seama de ce se petrecea cu el.... dacă şi ea o să ne-ajute. băiete. şi lîngă el era o fată frumoasă.băieţi şi şapte fete. învingători şi sănătoşi.. un palat mare de la Cnosos.. în labirint. Au plutit mult... Te-am aşteptat atîta vreme.. Tezeu văzuse-n faţa sa un palat mare.jos. ce zace-acum pe fundul mării.. Doar atît.. — Şi eu sînt tot la fel ca tine. şi am să-ţi dovedesc că sînt feciorul lui Poseidon. — S-a dus !. rege. azvîrl în valuri acest inel cu piatră scumpă.. făptură fără ruşine. Voi veni curînd.. dar au ajuns.. n-aveţi frică !.. Poseidon. Socot că am să-i vin de hac şi am să curm această crimă. prieteni. Nu pleca !. îndrăgostită de un sclav. Poseidon Aşa plecat-au. măi.. fără de teamă. Dacă-i aşa. — Nu vrem. a rostit regele Egeu. şi-a poruncit : — Am să te pedepsesc. îţi retez capul.. şi noapte. — Plecaţi-vă pe lespezi fruntea !. a spus bătrînul. Era Triton cel monstruos trimis de tatăl său. Te-oi aştepta şi zi.. de bun rămas. Poseidon. şi s-a şi repezit în mare.. sute de coridoare. de unde nu mai pot ieşi. să plec şi eu cînd dai tributul. — N-ai teamă. e-ndrăgos-tită de Tezeu... Puterea dragostei întrece. Ariadna. Ce minciună !. — Ce face el cu aceşti tineri ? — Vai nouă ! a grăit Egeu. Şi intrînd în oraşul Cnosos s-au dus de-a dreptul la palatul lui Minos cel neîndurător. pe stîlpi. Căci Afrodita — care-i da sprijin lui Tezeu. I-am adus jertfe Afroditei şi m-am legat să o slujesc întotdeauna după plac. cînd se zvîrlise cu curaj. cînd veţi ajunge acolo. ce-i de la brîu în jos ca omul. tată.... să ştii.. văzînd că fata.. îmbrăţişează-mă mai bine. fşi-a arătat cu mîna pe o copilă. de cleştar. înapoi. de-atîtea ori. O fiară zisă Minotaur. Nu pot să mai conduc Atena. şi nu va mai veni !. pe mări senine şi pe furtuni. Pe toţi îi vîră-n labirint 7. La zeul mărilor. să-mi stai aşa trufaş în faţă? Eu nu sînt rege ca oricare. Tezeu s-a dus întîi în templu şi-a adus jertfe Afroditei. cînd pleacă tineri din Atena. eşti prea nemilos !. decît avînd sprijinul tău.. în apa mării. să pui triremei pînze albe.... S-a dus frumosul tînăr. a spus Tezeu. şi le-a grăit voios aşa : — Veniţi cu mine... Tu poţi să mă ucizi. Adio. ♦ — Nu... — Să n-o jigneşti pe Eriboia. desigur. a dat din nou răspuns Tezeu.. V-o trimit tot în labirint.. cu zeci. Eriboia) pe ea o iau de soaţă eu. Pe urmă. de vrei. sus... a zis Tezeu cu îndrăzneală. Şi... Atîta că. — S-a dus. Este fecioară ne-ntinată şl—i fiica regelui Megarei. Tezeu simţise că e prins de cineva necunoscut. şi să-l înfrunt pe Minotaur.. Ha !.. de astăzi înainte... cercetîndu-i pe atenieni. pentru trei zile... pe-a altor zei. —• O să vedem... pe ea....... — Prea bine. Povara anilor m-apasă şi forţele 77 mi s-au sleit. Şi cum la ţărm era trirema gata să pornească-n larg.. 78 — Tu cum cutezi. căci noi nu sîntem sclavi !. pe care-o săvîrşeşte Minos asupra tinerilor noştri. şi. Aici. pe-un jilţ înalt de aur şi pietre scumpe. E cea din urmă oară.. Tezeu şi ceilalţi atenieni : şase băieţi şi şapte fete. pînza neagră va fi schimbată de cîrmaci cu pînza albă-a veseliei.. sfîşiat poate de rechini. voinicul..... O tată... De nu-l aduci. dulce şi duioasă. a glăsuit regele Minos.. a început să hohotească gingaşa fată a lui Minos. să-mi vii. Am s-o ucid. către Creta.... i-a strîns apoi pe ceilalţi tineri. — îţi e Poseidon ?.

s-a strecurat în cămăruţa unde sălăşluia acela care zidise labirintul. a început să desfăşoare ghemul cel gros. e hărăzită. dar nu de spaimă.. Dedal !. ce frumos e fiul tău ! a spus zeiţa Amfitrita.. Tezeu : pe viitor să te fereşti să cazi cumva în apa mării. dîndu-i învăţ : — Iţi dau acest inel de aur. chiar în noaptea următoare. şi ea i-a pus-o peste plete : — S-o porţi cu fală. bătrînul vrednic din Atena.. Aici o aştepta Tezeu. suindu-se cu ceilalţi. de cleştar. din aurul cel mai curat.. iar.. Vezi că-i fiu de zeu ?. a cătat către soţii săi.. şi i l-a-ntins. făcînd popas. lovindu-l fără încetare în ochi. flăcăul l-a împuns în coastă. fiica lui Minos. i-a grăit dînsa. O horă nemaipomenită. fiul lui Zeus. Numai o dată poţi scăpa.. nu-ţi mai vezi casa. Ajută-mă.. prăbuşită jos. afară.. Cu el tu poţi să dovedeşti că mama ta mi-a fost soţie. pesemne.. A doua oară. nici tu. Trei nimfe s-au şi repezit în tăinuitele cămări şi au adus stă-pînei lor cununa cea mai măiestrită. Iară Poseidon poruncise în astă vreme unor peşti să afle unde e inelul pe care-l aruncase Minos. Tezeu îi întindea inelul. Iar ea.. apele s-au învolburat. De n-ai să laşi copila-n Naxos. zeii. precum spune legenda.. i 80 Cît timp s-a tot danţat acolo... Iar tinerii ce-l însoţeau spărseseră cu grabă mare toate corăbiile lui Minos. sau în piept. şi nunta s-a făcut pe loc. Nu l-a văzut decît Tezeu. fata lui Mi-nos.. Să-i dea şi un pumnal tăios. — Dă-mi ajutor !. cuprins de deznădejde. teferi. Plîngea. 79 Făcînd un semn către Triton. Tezeu a prins chiar la intrare. pe tronul lor de aur. urmărind firul de aţă desfăşurat prin labirint.. Dionisos. nespus de fericită. Dar regele a luat inelul şi mînios a poruncit ca-n dimineaţa următoare Tezeu şi ceilalţi atenieni să fie-nchişi în labirint. Numai trirema ateniană se legăna încă pe valuri.. şi tu mi-eşti fiu. nici Triton. Tezeu şi-a ridicat pumnalul şi. DaiL zeul vinului s-a-nfăţişat plin de splendoare şi a cerut-o de soţie. Acesta a-nvăţat-o-n taină să-i dea voinicului Tezeu un ghem ceva mai gros de aţă.Eu i-am scăpat de Minotaur. şi totul ce-i înconjura. s-a strecurat pe nesimţite pînă la ţărmurile mării. De bucurie hohotea ! — Vezi. fiul meu !. rostind : — Fata lui Minos. mai mult în brînci. a făcut semn de-ameninţare către toţi tinerii-atenieni. plîngea. Cînd s-a trezit spre dimineaţă.şteaptă mame-nlăcrimate. au fugit10. s-a-ntors tiptil în încăperi. Toţi erau înlemniţi de spaimă.. şi-acum tot eu să-i nimicesc ? I-a.. şi i-au împins în labirintul unde stătea înfometat preaodiosul Minotaur. Astfel prinţesa Ariadna a devenit şi ea zeiţă. la picioarele lui Minos. — O. nici chiar eu nu mai putem să-ţi salvăm viaţa. Tezeu şedea vesel la cîrmă şi-n braţe îşi ţinea iubita. nici soţii tăi de drum. căta duioasă-n ochii lui. Cu moartea-n inimă-a lăsat-o pe Ariadna lui în Naxos — pe cînd dormea.. Dă-mi ajutor să-l scap de moarte pe tînărul iubit de mine. dîndu-i dragului Tezeu ghemul de aţă şi pumnalul. în ape. L-au sărutat pe-nvingător şi. Şi zeul vinului.Poseidon. şi Ariadna. Tezeu s-a înţeles. Ea n-a-ndrăznit să-i stea-mpotrivă. Tinerii s-au pornit să sară în chiotexde bucurie.! '. în triremă. acolo-n Naxos. Să mi s-aducă o cunună.. Ce voinic e ! Parcă-i un zeu. aici.. şi ca să nu se rătăcească pe coridoarele-ncîlcite. fata lui Minos a plîns mult fuga iubitului Tezeu.':W' .. Ariadna. pe-unde mergea. au ieşit toţi. cutezător. . Făgăduise să-i aducă teferi şi sănătoşi la ei acasă.. Iar lîngă el se afla dalba şi minunata lui soţie. şi tot doar el a auzit glasul acestui zeu. Dar zeii sînt geloşi pe oameni. nici Amfitrita. l-a apucat pe Minotaur de-un corn şi l-a ţinut aşa. cu chiote de bucurie. Ariadna. cu tirsul. Chiar Afrodita s-a-nvoit.. . . cînd dihania aceea s-a repezit spre-atenieni. Tezeu ajurKje regele Atenei Tezeu. în coaste.. Fiara s-a-ntors mugind spre el. nimfele mării nereide. Din ochii lui Tezeu s-au stins palatul mare.. şi fiara care mînca oameni s-a prăvălit răgind cumplit 8. Fata s-a furişat prin beznă şi.... un cap de aţă. Am oare dreptul să-i ucid ? Trebuie să-mi jertfesc iubirea". Deşi în suflet — cum se pare — l-a păstrat veşnic pe Tezeu. de-un stîlp al porţii.. Ariadna. ei au plecat nestingheriţi. ca s-o iau eu.. la miezul nopţii — şi el. cu fata regelui din Creta şi. Numai Tezeu. din Olimp.. Atîta că în timpul nopţii. şi s-a văzut din nou pe coastă. un arhitect numit Dedal. Deci tu cată s-o părăseşti. fii bun. să-mi fie soaţă numai mie.. Deodată le-a ieşit în cale îngrozitorul Minotaur. de care s-a vorbit mult timp şi-a fost cîntată de aezi9. însă pe ţărmuri ţi-e -Egeu. tată ?. insula ce se vede-n zări. Spre dimineaţă i-au luat sclavii pe ateniend. Şi-aşa. S-a-ncins apoi o horă mare. Şi încă vreau să-ţi spun.. Tinerii sînt salvaţi Minos privea şi nu credea. In calea lor s-a ivit zeul beţiilor destrăbălate. pentru că vă prefac în broaşte.

au început să dăltuiască sau să picteze toate-ntîmplările acestea. precum se ştie că sînt regii. însă mulţimea adunată l-a dus cu sila la palat. numit de mamă Hipolit. cu pieptul gol. a socotit că au pierit toţi tinerii plecaţi în Creta.în vremea asta atenienii. bătrînul s-a aruncat în apa mării. ce era prinsă de cel mai-nalt catarg.. Parcă-i o flacără-n văzduh. cum aţi aflat. Acolo i-au asediat cîteva luni.. O amazoană îl ţintise cu îndrăzneală pe Tezeu. nu mai avea altă dorinţă decît să stea mereu alături de preaiubitul ei Tezeu. ci s-a-n-soţit cu alţi viteji şi a pornit spre Calidon. Cînd a ajuns Tezeu pe ţărm şi a aflat ce s-a-ntîmplat. Dar într-o zi. a spus regina. deşi fusese luată pradă. zdrobindu-l. unde stăteau de luni de zile teribilele amazoane. Lupta a încetat pe dată. Şi-atunci. ca să respingă pe-amazoane. Ele au înconjurat oraşul şi i-au silit pe atenieni să se retragă pas cu pas. şi lîngă el sta Antiopa. care-i lega pe amîndoi. Şi el de ea. îndurerat prea mult. şi se-apropiaseră de-Atena... sa născut un fecior bălai.. oştirile de amazoane — nemulţumite că Antiopa fusese luată de Tezeu — au pornit marşul spre Atena. Ochii s-au înceţoşat şi. De aceea te alegem rege.. L-a-ncununat şi i-a grăit : — Tu ne-ai scăpat de-atîtea fiare şi de tributul ruşinos. Pierderea Antiopei Tezeu n-a fost nicicînd un trîndav. din Argos sau din alte părţi. pe credincioasele-amazoane şi viaţa ei de-odinioară. Tezeu lupta nebiruit. purtaţi de vînturile bune. scăpînd suliţa din mînă. — Tezeu !.. ba şi mai bine. Pe urmă a plecat cu Iason şi-argonauţii să găsească lîna berbecului de aur 1]. Pe lîngă soţul său lupta.. pe areopag. pluteau mereu. Iar valurile l-au izbit de stîncile din ţărm. era şi chipeş. Atîta doar că-n tulburarea ce-i cuprinsese. pînă pe-Acropolă. în fruntea oştii-ateniene. N-avea statură herculeană. Deodată scînteiază-o lance. Antiopa. şi voinic.. Eu mor. Tezeu nu s-a împotrivit. frumoasa Antiopa.. Alături de cellalt voinic. De-atunci şi marea. în frunte avîndu-l pe Tezeu. a căzut jos.. cum îl cîntau aezii.. atenienii. s-a făcut nunta la Atena. s-a repezit în faţa lancei. şi lancea l-ar fi nimerit. Îndrăgostită peste fire. s-a-ndrăgos-tit de-nvingător. Heracle. Şi mulţi artişti de la Atena. sora reginei Hipolita. Etra. Au mai trecut. Au înălţat un rug uriaş. fiul Alcmenei de la Teba. ascultaţi !. A rămas rege în Atena. Pentru că ea uitase totul. Şi toţi războinicii s-au strîns — şi amazoane şi elini. din Trezena. părăsind-o pe Ariadna. şoptind uşor : — Ai grijă doar de Hipolit !. însă Tezeu. cu fruntea lată şi senină. un an întreg.. Lipsiţi de hrană. Ţimbalele- . Dar a trimis un car să-i vină mama sa. să nu mai fie-atît de singur. ei au uitat să dea jos pînza neagră. s-a dus în ţara amazoană. însă era mai graţios. i-a-ncuviinţat s-o ia ca sclavă pe-această fiică a lui Ares. Era. porneau din cînd în cînd la luptă şi atacau colina lui Ares 12. Atunci. Şi ea. Ea — aceea ce fusese învinsă de elini. unde a fost o vînă-toare vestită-n lumea de-altă dată. din iubirea asta mare. Zei !.. învinse. Iar amazoanele. Da. Că a pierit deci şi Tezeu.. de doliu. Lancea i s-a înfipt în piept.. însăşi regina Antiopa. văzînd că pînza nu e albă. au trebuit să lase pradă biruitorilor pe mîndra şi preafrumoasa Antiopa.. a luat numele de Egeea. 6 83 Numai că în puţină vreme. în acest fel. şi. o clipă.. 82 Egeu.. vrînd să-l răsplătească pe prietenul de la Atena... ea.. ce-i aştepta pe coastă. spune povestea. neosteniţi. se povesteşte c-a fost o mare-ncăierare acolo.. de trist şi de nemîngîiat. a vrut şi el să se omoare. unde el şi-a sfîrşit viaţa.. Era — cît să fi fost ?... dată ca pradă lui Tezeu — lupta acuma să nu fie eliberată din sclavie. pe ţărmurile Mării Negre. Cît a domnit el în Atena n-a pierdut vremea la ospeţe.

pe lespezi. Frumosul trup al Antiopei se preschimbase într-o mînă —. Chemînd la sine pe arcaşul cel zburător. A stat de vorbă cu Tezeu şi l-a rugat să-i facă cinstea şi să primească de soţie pe sora lui. întîia soaţă-a lui Tezeu. plîngînd : — Soţul meu drag. el a pornit către Atena. scot paloşul din cingătoare şi ca pe-o fiară te ucid. căci altfel mor !. de fapt. numai dacă frumoasa Fedra jură că va fi mamă bună fiului său.. nu vrea să-audă de legătura căsniciei. şi-n primul rînd cu atenienii. şi timpul tot şi-l petrecea colindînd codrii deşi ca peria. în Creta venise rege Deucalion. zicea el. dar prea tîrziu. El auzea vorbele Fedrei.. îl implora pe Hipolit : — Hai să fugim. Tezeu a stat puţin pe gînduri.... Dar Fedra hohotea acolo şi-l implora cu glasul stins : — Răzbună-ţi soaţa. Tezeu a rămas nemişcat un timp destul de lung pe tronu-i.... Pacea s-a încheiat. Tezeu a-ncuviinţat ca nunta să aibă loc cît mai curînd. regina Etra din Trezena. Să ne ascundem fericirea. Şi.. — Ei. şi chiar iubirea ce-o datorezi soţului tău. fecioara ce ocroteşte vînătoarea. — Zeiţa Afrodita este prea dezmăţată. îşi spunea ea. In locul lui. supărată rău. Şi. Tu pîngăreşti tot ce-i mai sfînt : respectul meu de fiu..fierbinte încă — de cenuşă. fireşte. Iar Fedra s-a simţit.. In acest timp Minos murise.... şi amazoanele-au plecat spre ţara lor cea depărtată de lîngă Pontul Euxin.. aflînd această întîmplare... nesocotitul Hipolit m-a conjurat să fug cu el.. iată c-a sosit şi vremea să-l pedepsesc pe Hipolit. şi totuşi nu-i venea să creadă. A spus însă că face nunta. Iar Fedra a-nceput să ţipe şi să-l blesteme pe flăcău : — O !. umplîndu-i inima de fiere şi dragoste nelegiuită pentru feciorul lui Tezeu. .. — Vreau să am pace cu Vecinii... Hipolit..Şi. pe tron. vino.. zeiţa a hotărît să se răzbune.. şi a strigat spre el. cu Fedra şi cu Deucalion. arcaşul Eros. după regina Antiopa. sînt besmetici amîndoi. M-ai jignit. Să ne aruncăm pe o triremă şi să plutim spre depărtări — pînă la marginile lumii.. Hai. o Tezeu !.. Răzbună-mă.. isprăvindu-şi jurămîntul. înăbuşindu-şi dară jalea. Fedra.. Aşa grăia şi nu ştia că vorbele i le şopteşte. Şi el creştea sub privegherea tatălui său şi a bunicii. Hi-polit.. Cum m-ai jignit. cea mai grozavă dintre crime.. trăgînd săgeţi la întîmplare... — Cum îl iubesc !. Ca să se facă-mpăcăciunea.. pe dată. să făptuiesc. mult prea tîrziu. care mă tot nesocoteşte. Iar la-mbierile-Afroditei sta rece şi nepăsător. regina Fedra.. Dar Hipolit. 85 De mai rosteşti doar un cuvînt. s-a zvîrlit în genunchi. lăsînd uitate şi-Atena cea cu cer senin. îşi bate joc de muritori.. Hipolit prinsese gustul vînătoarei. o izgonea. mîniată că Hipolit o alungase. în acest fel. Tragicul sfîrşit al lui Hipolit şi-al Fedrei Lovit ca de-o măciucă-n creştet. Şi-nveninată de săgeata preauşuraticului Eros.. Ah !. Tezeu a rămas trist şi singur lîngă mormîntul Antiopei._ — Femeie fără de ruşine. nu l-au clintit din hotărîrea pe care-o luase Hipolit de-a nu iubi nici o femeie. minţind anume. iar fiul ei. Dar pentru asta. pe Hipolit. cu ochii-n flăcări. vino. Aşa grăia. i-a poruncit să-şi pună-n arc săgeata cea mai otrăvită şi so ţintească pe mireasă. umblînd după sălbăticiuni. şi pe Tezeu. la ureche. Dacă primea s-o ia de soaţă. tot ca ea. Vorbele ce-l învinuiau atît de tare pe feciorul cel mult prea drag. îndrăgostită nebuneşte de vînătorul Hipolit. nunta îndată s-a pornit. oricît s-au silit zeiţa care dă patima iubirii şi fiul ei. ai să plăteşti şi tu cu viaţa. dînsul se pleca zeiţei Artemis. cu mintea rătăcită.. pacea-ntre Atica şi Creta s-ar fi statornicit deplin. Mai trebuie spus că Ariadna.. zicînd aşa : . smintitul Eros... Uitînd cît sînt de credincioasă. numită Fedra. De-aceea. în taină. Vreau să se stingă vechea vrajbă.. stăpîn şi rege. O uneltire a zeiţei Afrodita Ca mîngîiere-i rămăsese numai micuţul Hipolit... erau toţi fraţi. .au ţipat a jale şi trîmbiţele au sunat tristul sfîrşit al bătăliei. tînărul Eros. Mireasa a jurat în templul zeiţei Hera c-o să fie într-adevăr o mamă bună şi.. a spus zeiţa Afrodita. Şi-a alergat pînă la rege. mi-a fost dat astăzi să îndur cea mai amarnică insultă. Crescînd mai mare. ce-l dobîndise odinioară cu-Antiopa. spusese noul rege-al Cretei. răzbunătoarea Afrodita. ce încă îl mai mistuia..

. ce tocmai dănţuia la nişte mari serbări în cinstea lui Arte-mis. buna regină Etra. Hipolit a murit. Deci. au răpit pe Elena. Cine o să-i ia locul ? ApBi i-au povestit că regele din Sparta are o fată mîndră. cuprinsă de remuşcări. cum au călcat în Sparta. păşind încet spre malul mării. Neascultîn-du-şi vizitiul. Mergea ca orb. să aibă un fecior.... O !. A alergat către palat : şi-a pus pe gîtul alb un ştreang. precum era Elena. cu vorbe iscusite. Fedra şi-a dat moartea cumplită.. au intrat în Infern . căci regele din Sparta nu vrea s-o dea de soaţă nimănui. Ci eu. ce-l duceau ca vîntul. ce-am făcut !" şi-a rostit ea. El se urcase într-un car.. Te rog pe tine. — S-o furăm pe nevasta lui Hades. Tezeu s-a îndreptat cu regele lapit spre tărîmul lui Hades. 87 Pe drum au tras la sorţi. . sfărîmînd în bucăţi carul.. şi să meargă cu el pe tărîmul lui Hades. Ajuns pe prunduri. şi să mi-o fac regină în ţinutul lapit... trei cozi şi cu colţi lungi ca nişte suliţi. şi nu-l putea călca. — Iat-am venit la tine să-mi dai pe Persefona.. s-a pregătit de drum. Lăsîndu-şi dară soaţa în grija mamei sale. E. regele din Atena. Cît l-a plîns pe Hipolit13. Iar caii s-au speriat de el. Înlănţuirea din Infern Dar timpul care trece poartă cu el uitarea. la rugămintea lui Tezeu — un monstru mare cît un munte. de-argint. „De e atîta de frumoasă Elena.. Eu nu pot să-mi pedepsesc feciorul drag. ce se găsea în Argos. către Micena. Mergînd însă pe cale s-a întîlnit c-un prieten. Şi el vroia să aibă o soaţăncîntătoare. Au suit-o-ntr-un car şi-au dus-o la Atena. zeiţa Afrodita văzuse totul şi zîmbea. Şi astfel. Tocmai gonea pe ţărmul mării. ca Tezeu să-l ajute pe prietenul lapit să-şi afle o soţie la fel de minunată. Hipolit n-a fost vinovat. Deci nu-ncerca. dar în clipitele acelea. Regina Fedra ce-l urmase pe soţul său. Persefona. Dorinţa ei se împlinise. pe nume Piritou. a răspuns Piritou.. Iar regele lapit i-a cerut lui Tezeu să-şi părăsească soaţa. caii s-au avîntat pe stînci şi. în inimă. între stînci. unde locuia zeul cel veşnic mohorît.u.. S-au înţeles atunci să se ajute-n luptă. tînără şi voioasă. Ascultînd glasul lor. 86 „Vai. Tezeu. bătrîne. I-au amintit că n-are nici un urmaş pe tron. a început să strige tare : — Nu ! Nu-i adevărat. cel mai divin balsam. numai eu sînt ticăloasa !. a rostit : — Tată !. Noi ştim să ne luptăm. soaţa mea !. socotind curtenii că prea e lung amarul regelui lor.. Gingaşă era fata. au aflat pe Elena. Cum aţi intrat pe tărîmul acesta. doar eu am fost aceea care l-am ispitit — să ştii !. văzînd pe Hipolit cu fruntea făcută ţăndări. Voinicii. şi-au mers drept spre palatul măreţ. Ba chiar l-au îndemnat să meargă s-o răpească. Iar cel ce-o cîştiga-o în acest fel. Nu ar fi vrut Tezeu să-şi părăsească soaţa prima zi după nuntă. Fă dreptate şi loveşte-l pe Hipolit pentru insulta odioasă adusă Fedrei. Se clătina. Zis şi făcut. Hades. S-o ducă la Atena şi aici s-arunce zarul. Tatăl nu s-a uitat spre el .. Tezeu !. ce se cheamă Elena.. prima zi după nuntă.Atunci Tezeu s-a ridicat. cu şapte capete. Şi fiindcă i-au vorbit de frumuseţea fetei regelui din Sparta. şi nu ne este teamă de tine nici atît.. Vraja zeiţei Afrodita s-a risipit. potrivit învoielii. să mi te-mpotriveşti. Tezeu s-a hotărît să-şi ia o nouă soaţă. rege peste lapiţi. doi cai sălbatici... Printr-o peşteră-adîncă. Poseidon !. Dar n-a grăit nimica. că omul e o fiinţă ce nu poate trăi doar în singurătate.. — Ce să facem acolo ? l-a întrebat Tezeu.. El şterge suferinţa şi face să renască.. rece. Dînd ei o luptă grea cu oastea de la Sparta. au început să-i spună. Pedeapsa ei căzuse grea. E lesne de-nţeles durerea ce l-a-ncercat iar pe Tezeu... fără de vrerea mea ? i-a-ntrebat.. s-o iau eu de soţie !. deodată şi-a venit în fire. pe ţărm.. din apa mării s-a ivit — prin hotărîrea lui Poseidon. trecîndu-şi mina peste tîmplă şi. prin spînzurătoare. Din cer. să-l sprijine pe cellalt să-şi găsească o soaţă tot la fel de frumoasă. Cui or să-i cadă sorţii — s-o aibă pe Elena. speranţa — dorinţa de-a trăi. zdravăn.. răpind-o pe fecioară. Am sprijin la nevoie pe eroul Tezeu. copilul ce s-o naşte va fi la fel cu ea". Hipolit. Făcuse jurămîntul să-l ajute pe prieten. să se răcorească de jarul care îi frigea inima lui nevinovată.. a cugetat Tezeu. l-au omorît pe Hipolit. Şi la car înhămase. Dar rămînea acuma. la sorţi.. — Ce vreţi ?. şi-apoi să se coboare în regatul lui Hades. Tezeu.. Şi cel ce-a cîştigat-o a fost însuşi Tezeu. şi bucuria mare pe rege şi curteni.

Ca şi Heracle. l-a legat şi-n lanţuri zeul cel mohorît. aflat la muzeul din Berlin. pînă ce a venit un trimis al Atenei şi i-a aflat mormîntul. poetul francez Quinault. Dar cum s-au aşezat pe jilţul fermecat. Biruitorii în concursurile la suliţă. un palat cu multe culoare încîlcite. a fost zidit un templu eroului Tezeu 15. fusese luat în slavă şi făcut semizeu. Tezeu a reprezentat. să vieţuiască-n pace. Fetele toate au gingaşe rochii de in şi flăcăii . au ră88 mas fără vlagă. se tot cutremura şi se prăbuşeau coaste sau insule. valoarea unui simbol al luptei împotriva răului. trupul lipit de piatră. Şi s-a întors acasă Tezeu. aşa-numitele jocuri istmice. cum le ceruse însuşi stăpî-nul mărilor. Dar valurile mării l-au aruncat la ţărm. pustiiri şi cu monştri zămisliţi în apele marine. 9. destule veacuri. ce-au apărat Atena. pe cînd toţi ceilalţi au mai mult caractere regionale. de zeii olimpieni. care bîntuiau odinioară lumea. Heracle era. cu scopul de a-şi întări stăpînirea asupra poporului. In general. adică ai tuturor elinilor. pe care se lăsase vulturul din văzduh. Amîndoi zeii se însoţiseră cu mamele celor doi eroi. poporul care luptă cu urgia naturii : cutremure. alergări cu carul sau în lupte. Alegoria pare că vrea să amintească de timpurile acelea cînd pâmîntul Eladei. Toţi aceşti monştri întruchipează relele pe care le poate face marea. ce îi era părinte. şi Tezeu. a fost cîntată de însuşi Homer în „Iliada" : „Tineri acolo şi fete bogate în boi o mulţime Joacă-mpreună în cerc şi cu mîinile prinse deolaltă. Prin legendele născocite despre el se stabileau avantajele aristocraţilor. Note 2. 8. Dar fiindcă aţi venit pînă-n Infern. Tezeu. Hades s-a mîniat pentru aşa-ndrăzneală. la mine.) Grecilor le plăcea să spună că pămîn-tul Eladei răsărise din mare. Piritou. vă rog să staţi puţin şi să vă odihniţi pe acel jilţ de piatră. şi apoi chiar al aristocraţiei funciare sclavagiste. erau încununaţi cu ramuri verzi. au fost organizate.. deci tot un fecior al mării. pe un vas antic. Tezeu ocupa în vechile legende ale elinilor. 6. Iar de sus. Intîraplările prin care trec Heracle şi Tezeu sînt însă de multe ori asemănătoare. poate cele mai mari şi mai fastuoase serbări din Elada. Oameni necunoscuţi l-au adunat din ape . Cel care povesteşte viaţa lui Tezeu. spuneau aezii. Pare foarte curios că mulţi dintre monştrii doborîţi de Tezeu erau 89 socotiţi fiii lui Poseidon. Hora de la Cnosos. 7. Tezeu este şi el un fiu al lui Poseidon. voinicul Tezeu este şi el înfăţişat de multe ori pe vase şi în sculpturi. Mîhnit s-a hotărît să se retragă-n Scira. Tezeu. In amintirea biruinţei asupra lui Sinis. Iar valurile tulburi năpădeau peste ţărmuri şi părăduiau aşezările. către anul 46 al erei noastre. care biruie toate relele ce le stau în cale. Despre labirint. smulgîndu-l de pe stîncă. De la numele monstruosului Sinis cred unii că ar veni cuvîntul sinistru — ceva sau cineva care provoacă spaimă. se povesteşte mai pe larg în legenda următoare. fratele lui Zeus. Fiecare basileu dorea să se tragă din-tr-un anumit erou. în care se afla monstrul Minotaur. după cîntecele vechi ale aezilor. i-au pus. scormonind o movilă cu ciocul său de fier •. pentru faptele sale. Şi n-a putut Tezeu să-şi salte multă vreme. Menesteu. fiul lui Poseidon. însă mama lui este Etra. 5. de însuşi Tezeu. (Etra se tîlcuieşte prin „cerul cel senin". cu valurile sale verzui. pentru odihnă. Pericle etc. unde sînt evocate şi alte figuri istorice. în cinstea zeului Poseidon. Jocurile aveau. Aici a stat. aristocraţii au impus transformarea mitului său popular în acela de erou al aristocraţiei gentilice. zguduit de vulcani. Tezeu este un nimicitor al monştrilor şi răufăcătorilor. de pin. forţele omeneşti. Eroul s-a izbit cu fruntea sa senină de colţuroase stînci. la Atena.. Mai tîrziu.. ca hicurg. Şi printr-un vicleşug. cu tot zbuciumul său. şi ochii săi albaştri cercetau mustrători Olimpul depărtat. Scena a fost zugrăvită. Pe temeiul acestei legende. un loc de frunte. nimicind pe oameni. socotiţi un fel de eroi naţionali. lîngă ele un paloş şi-o lance ascuţită. rece şi mohorît. în triumf. uitat. Cînd a venit trimisul. au şi rămas lipiţi. de mitul nobil al lui Tezeu s-a folosit mult aristocraţia sclavagistă. locale. dar şi-aci l-a urmat ura lui Menesteu — care tot se temea că eroul Tezeu va cere-napoi tronul. şi despre Dedal. 2. — Bine ! a glăsuit. fiul lui Hefaistos. oroare. bunăoară. Braţele lui vînjoase. după legende. dar chipul i-a rămas la fel de neclintit. un vultur din văzduh s-a coborît în Sciron. Săpîndu-se movila. 3. Aceşti viteji. ce cîrmuia Atena. şi fiecare ţinut vroia să se mîndrească cu vitejii săi. jiurtînd în mînă o măciucă sau o ghioagă de aramă — ghioaga cucerită de la hainul Perifete. după biruinţa lui Tezeu. Astfel i-au atribuit împărţirea populaţiei în trei clase (nobili. chiar pe locul unde se zicea că ar fi fost el răpus. prin trădare. în mare. constructorul său. este cunoscutul scriitor Plutarh. sub cerul cel albastru. fără frică. ca şi Heracle. Iniţial deci.. Osemin-tele-acestea au fost duse-n Atena. fiul lui Zeus. Iar mama şi soţia răpite de spartani. 4. născut în Beoţia. între altele. dealtminteri. în Sciron. furtuni. Temistocle. disc. autorul viarei lucrări „Vieţi paralele". alături de Heracle. după atîţia ani. din secolul al XVll-lea (pe muzică de Lulli) ne cîntă sosirea fiului Etrei şi al lui Poseidon. Despre el se povestea că instituise serbările Panatenee. lăsat în Sciron. o insulă frumoasă. fără de voia acestora. oasele în mormînt. în tragedia „Tezeu".. prevăzător — s-au aşezat pe jilţ. Ca rege-a găsit însă pe-un duşman. Solon. Tezeu este în acest caz simbolul poporului Eladei. ca să-l elibereze pe eroul Tezeu. Heracle şi Tezeu erau. Iară peste mormîntul cel gol. Ba. pare-se. agricultori şi meseriaşi) şi hotărîrea ca toate funcţiile statului să fie ocupate numai de nobili. vieţuind între cerul albastru şi senin şi marea nesfîrşită. revărsări de ape. el a fost prăvălit în genunea de ape. s-au găsit oseminte. A trebuit să vină Heracle în Infern.Şi-a început să rîdă. Tezeu a fost urcat pe-o stîncă de la Scira.

în cu-rînd.. 10. se spune ca' în ceasul cel mai greu. Nu peste multă vreme. Iar coasta unde-a poposit cu fata Zeus era a unei insule.Bine ţesute veşminte ce scînteie blînd ca oleiul. Asterios nu-i tatăl copiilor Europei. dacă-i eşti fiu lui Zeus. Joacă ei toţi. în Tezeion putea. atenienii. El este apărătorul oraşului Atena. Zeus ne-a zămislit pe mine şi pe fratele meu.S. Iar alţii l-au sculptat în marmură şi lemn sau l-au turnat în bronz. la Tezeu. Cere-i tu lui Poseidon. copila unui rege fenician. Ele au conciuri pe cap. născut în Argos de frumoasa Danae. Insă rar poate fi văzut ceva mai frumos decît întreaga legendă a lui Hipolit şi a Fedrei. numele ei1. alcătuite de ei. ce e aici de faţă.. Minos a luat cuvîntul şi a rostit semeţ: — Tronul. în timp ce atenienii fug. într-adevăr. de-o-ncearcă cu mîna-i Meşter olarul. sub acest nume sau sub altul — a fost născocită de aristocraţi. Colina lui Ares sau areopagul... zeii or să te-asculte. Durerea lui Tezeu răsună încă şi astăzi în tragediile celebre scrise de Euripide. De zei luminat cîntăreţul Zice din liră-ntre ei. — Mărturie mi-e mama.P.. primul născut de mama.. E. 14. 91 DEDAL Şl ICAR ZEUS SE PREFĂCUSE ODATĂ-N TAUR şi o răpise pe Europa. Această parte-a lumii avea să poarte. Ajunşi în acest templu. ei erau ocrotiţi. 13. l-au mai cinstit pe eroul lor.. Atunci. renumitul Perseu. să găsească azil oricine. mi se cuvine mie. 11. şi el ar fi luat conducerea oastei de viteji atenieni. stă-pînul a purtat-o pe fecioară pînă într-un tărîm îndepărtat. un taur fermecat. Tezeu a fost zugrăvit pe vase în culori roşii.. frumoasă podoabă de aur. Este vorba de faimoasa călătorie o argonauţilor. Asterios s-a stins.. 90 Şi se desfată privind. precum se pare. Pornind înot prin apa mării. murind el. Pe faţa încîntătoare a fetei s-a aşternut un zîm-bet blînd. organizînd serbări. cu siguranţă. 15. Urmaşii săi se cade să ia în stăpînire insula şi poporui.. chiar aceia care erau urmăriţi de puternicii zilei.. seamănă uimitor cu a unui alt erou. s-aleagă un nou rege. E vremea să dezvălui acum o taină mare. pentru a-şi întări (aşa cum arătam şi mai sus) măsurile şi legiuirile asupritoare pentru popor. cu regele din Creta : Asterios. Dînşii au săbii de aur la chingă de-argint atîrnate. au spus unii bătrîni. din a'ceste sculpturi. din valurile mării. Murnu. Ei urmăreau să dea un nimb de divinitate lui Tezeu. s-ar fi ivit pe cîmpul de luptă Tezeu. Minos a fost întîiul. Nu putea să-i mai atingă nici un aristocrat. — Asta nu-i de ajuns. ştiţi prea bine. artistul antic pune alături şi pe zeiţa Afrodita." După unele legende. 92 . să vedem. oraşul cel mai mare din vremurile-ace-lea. — Ba ne-nvoim.. Compatrioţii lui Tezeu. despre care se povesteşte mai departe. — Şi ce dovadă vreţi ? — Uite.. Insula Creta 2. au răspuns toţi cretanii. 12.. în paginile acestei cărţi. El nu e tatăl nostru. al doilea Heracle !. cînd mulţimea striga : „Nimic fără Tezeu '. cită vreme se găseau la adăpostul templului. în ană. a grăit iară Minos. ca o umbră ce purta în mîna dreaptă o lance. 1955. înfăţişarea sa. Şi Zeus.. Acela care se spune că i-a adus osemintele lui Tezeu la Atena a fost aristocratul Cimon. s-a născut tot în Creta.. Din dragostea lui Zeus cu fata feniciană. se va trezi şi va vedea că a fost părăsită. pe nume. Lumea-ndesită înconjoară hora cea plină de farmec • „Iliada" — în româneşte de G. Legenda lui Hipolit şi a Fedrei a fost zugrăvită pe un vas aflat la muzeul din Berlin. Visează. dealtfel. Zîmbetul ei de fericire. Roagă-l să scoată-ndată. dacă ne dovedeşti că tatăl tău e Zeus. aci în şiraguri se saltă-mpotrivă. pe un sarcofag care se găseşte la Ermitajul din Leningrad. Nu doară fiindcă mama a fost aici regină.A. Al doilea : Radamante. Dar Zeus. părăsind-o pe tînăra-i soţie — cum avea obiceiul — ea s-a căsătorit. la adăpostul legendei despre Tezeu. Iar privitorul îşi închipuie durerea care o să brăzdeze chipul acesta cînd. Legenda cu vulturul coborît din slavă peste mormîntul lui Tezeu — care nici nu ştim dacă o fi existat vreodată. Tot acolo.. aşa cum o fost înfăţişată de un sculptor din vechime. s-au născut doi feciori. Templul închinat lui Tezeu se numea Tezeion. poporul s-a adunat la Cnosos. mai tîrziu. cu Europa. Noi vrem altă dovadă. şi în cea stingă un scut. cum spui. a doua oară. Poate nu vă-nvoiţi ?. chiar sclavi sau condamnaţi.. feciorul lui Zeus. împlineşte o rugăminte-a ta ?. Şi-n vreme ce cîntecul sună. Seneca şi Racine. Dar eu sînt cel mai mare. au zis bătrânii. se dau tumba în mijlocul gloatei". de către artiştii Hahrilion şi Eufroniu. în marea bătălie dată la Maraton. pe care-l lasă pustiu azi vechiul rege. Şi aci-ndemînateci şi iute s-avîntă Hora învîrtind ca o roată ce-o mişcă. Nemuritoare este o marmură ce o înfăţişează pe Ariadna adormită.L.. Creta e ţara lui. Se învîrtesc doi ghiduşi. nici un stăpîn de sclavi. Şi.. pînă ce aceştia au biruit. fireşte. A fost pictat de Micon şi Polignote.

numai carne. tăcut. au glăsuit bătrînii. Ckid a văzut Poseidon înşelăciunea asta. cu păr. cum se hrănesc copiii cînd sînt încă micuţi. ţi—1 voi jertfi tot ţie. legat între copaci. Ajuns în faţa lor. S-a rîs. taurul s-a-ndreptat către fiii lui Zeus. tot prii vrajă. Selene şi mulţi alţiij Cine poate să ştie cîţi or fi fost cu toţii ? !. Tu. că taurul cel alb. A dus într-o pădure taurul lui Poseidon. şi-acolo l-a ascuns. Dihania aceasta — numită Minotaur 4 — nici nu dorea să sugă. Avea un trup uriaş.. Cenuşa lui e rece. Printre ei şi Poseidon. Nu chiar aşa făţiş. a glăsuit Europa. Taurul lui Poseidon iese din mare De cum şi-a sfîrşit ruga Minos. şi feciorul meu Minos e cel mai potrivit. Şi ochi avea. . în ziua ei de nuntă. Şi-a cugetat că-i bine să-l pedepsească altfel. — Să fie dară rege !. Şi-n primul rînd. Nu mai ştia să vadă cele din jurul ei.O. De cînd îl aş-: teptam. Monstru-nfiorător. e adevărat!. răi... ai fost soaţa lui Zeus şi i-ai născut feciori ! Pe unul dintre ei ţi-l facem astăzi rege. S-ar putea ca Poseidon să nu vrea să te-asculte. Mai ales către Minos. I se părea. preaputernice zeu !. pînă cînd noul rege a vrut să se msoare şi aflat că el şi-a ales ca mireasă pe.. dulcea Pasifae. ca lupul. sub frunte.Şi. au strigat toţi. cu Minos şi chiar cu Pasifae . ca tînăra regină să odrăslească — biata ! — un monstru făr seamăn.. de om. dar cap avea de taur.. — Aha !. Ca Zeus 93 să nu afle că i-a lovit odrasla şi să nu se răzbune. Ci vroia să sfîşie. La nuntă-au foşti poftiţi eroi şi regi şi zei. prin care tu vei face dovadă că sînt fiul lui Zeus. Iar regele. s-a mîniat grozav şi a vrut să-l ucidă pe mincinosul rege. Ochii ca de safir şi părul mai bălan decît petala albă a unei flori de crin. A mai lăsat o vreme. Iar pe soţul ei Minos îl vedea ca pe-o fiară ce-ar vrea să o sfîşie. Nici nu se mai văzuse un astfel de-animal. A început ospăţul. îndurerată. un animal ca toate. lovindu-l cu tridentul . din cirezile lui. cu coarne. Iacătă şi sorocul.. Nici nu poftea să pască la fel ca viţeluşii. a mai dat răspuns Minos. drept jertfă. a spus Europa feciorului său Minos. este-un tînăr viteaz.. fireşte. Taurul ce ieşise din valurile mării era mult prea frumos şi s-a gîndit că este mai bine să-l păstreze. J — Să fie !. fii slăvită. precum î-a fost gîndul. — Iar taurul acesta. sub vraja asta cruntă. Valuri albe de spumă s-au repezit spre ţărm şi au adus cu ele un taur fermecat''. şi el o să-mplinească. desigur. E fratele lui Zeus. cu bot. S-a petrecut zilei nenumărate.. în schimb a dus. voinic şi falnic. —.. nu a mai vrut s-aducă jertfa făgăduită. Ne trebuie alt rege.. o fată-aj soarelui.. Astfel a ajuns rege peste insula Creta feciorul cel mai mare al frumoasei Europa.... frumos. precum. marea s-a-nvol-burat şi s-a pornit să geamă. — Ba. părinte al gingaşei fecioare. scos de zeul Poseidon din valurile mării. Dar cum s-a văzut rege. Pe Minos. ce spui ? — Asterios s-a dus. erau aievea.— Nu cere. A făcut.... Apele au crescut. cu-aceste vorbe. Iar cînd a fost să plece — avînd şi ajutorul frumoasei Afro-dita — zeul stăpîn al mării a săvîrşit o vrajă. înţelegînd c-a fost lovită de Poseidon. alături de-Afro-f dita şi Helios... s-a plecat de genunchi.. Poseidon a glumit cu oaspeţii... ce-l rog azi.. Minos — cu un cortegiu de fete şi femei — s-a dus către un templu închinat lui Poseidon şi s-a rugat de zeu să-i împlinească voia şi să scoată un taur din apa verde-a mării. Într-o lună sau două s-a pregătit şi nunta. şi-a simţit ochii tulburi şi inima pierdută şi gîndul răvăşit. Şi-atunci cobori ocara grea şi pe capul meu. îşi ascunsese fruntea în palmele-amîndouă. ca şi de Afrodită. Trupul ciudatei fiinţe era de om. a avut loc şi danţul. totuşi am să-ncerc.. au glăsuit bătrînii cei neîncrezători în vorbele lui Minos. a săvîrşit şi fapta. gîndindu-se mereu : 94 . înecaţi în sînge.. dar n-a uitat o clipă că el venise-acolo doar spre aşi împlini do-: rita răzbunare. Pasifae jelea înfricoşată. Osîndă mai cumplită dată de olimpieni unei tinere fete ne-ntinată la suflet. nici că s-a mai văzută Regina odrăsleşte pe Minotaur Şi nu i-a fost nici asta de-ajuns zeului mării. a făgăduit Minos zeului mărilor. dar Şi-a adus aminte că Minos e feciorul olimpicului Zeus. a spus Poseidon. de pildă. Cu pasul maiestuos. Europa.'. Sînt trei zile din ceasul cînd l-am urcat pe rug. Şi mîndra Pasifae.

. Nu mai puteai ieşi. Tu eşti dator să-mi faci clădirea poruncită. şi supunînd popoare. Dedal construieşte labirintul Şi a plecat Dedal. Şi. Minos şi-a amintit că locuia în Creta artistul atenian. cînd au zărit cretanii cele dintîi statui cioplite de Dedal.. acest artist a fost primul sculptor de vază şi primul arhitect.. a venit şi Tezeu. în el se-ntortocheau zeci. L-a chemat pe Dedal şi i-a strigat aşa : — Tu le-ai dat ajutor ?.. înalt . a glăsuit Dedal. Ha !. Nu ştiu cum. precît se povesteşte. 95 Ai înţeles.. Şi cine să plătească ? Cine să ispăşească şi pentru Minotaur. Şi oricît te sileai nu mai nimereai drumul... şi gîtul. — S-ascunzi pe Minotaur ?.. trimis de Euristeu să prindă taurul.. sute de culoare.. însă a treia oară. ciopliţi puţin. la mine în palat. răsună peste tot şi-ncarcă de ruşine pe regele din Creta. dar s-a născut. Iar buna Ariadna — cu sfatul lui Dedal — şi-a ajutat iubitul. El a doborît fiara şi a fugit din Creta. vrînd să ieşi. tu însuţi vei fi dat drept hrană-acestui monstru născut de Pasifae. în acest labirint5 — cum l-a numit Dedal — a-nchis regele Cretei pe fiara Minotaur. Socoteau că sînt vii.. Cine-o intra acolo să fie bun intrat. a rostit Minos artistului Dedal. Şi ca şăi ţie viaţa hidosului său fiu. încît te năuceau. O !. şi braţele. şi pentru că Ariadna fugise cu Tezeu ? Regele a aflat că artistul Dedal a dat sfat Ariadnei şi ea l-a ajutat pe iubitu-i Tezeu. a văzut o xoană creată de Dedal... cîine atenian ? Şi-ai socotit. Dedal ? — Prea bine. Să nu poată ieşi. statuile de lemn din timpurile vechi — cînd erau măiestrite de mîna lui Dedal — păreau că-s în mişcare. Înainte de dînsul statuile-ar fi fost. da.. Dacă-l ţin în palat. îmi este deci fecior. burghiul. — Te du. cu miere-nmiresmată.. să vii cît mai curînd.. — Şi cu ce-l vei hrăni ? — Cu prinşii din război şi cu cei condamnaţi. tot luptînd prin lume. Aş vrea să-l şi ucid. El a cioplit cu dalta picioarele.. dar neacoperit. un palat măiestrit. S-a apucat de lucru şi în puţină vreme a făcut un palat cum nu se mai văzuse în lume nicăieri. Tu. au fost mîn- . tot după legende. să nu-i mai vadă chipul atît de monstruos ? Şi să nu-i mai audă răgetul său de foame.. cîte şapte fecioare şi alţi şapte flăcăi. şi astăzi de-ai putea. El făptuise lucruri cu totul minunate. Socotind că-i o fiinţă ca toate celelalte — luînd-o chiar drept duşman — s-a repezit furios şi s-a luptat cu ea. Xoanele diforme. Cînd n-avea prizonieri. stăpîne. spre hazul tuturor — pînă s-a dumirit că-i neînsufleţită.. de fag sau de stejar. Trebuie să-l închid.. De nu vei izbuti. stăpîne. Minos îi aducea în negrul labirint pe prinşii din războaie şi pe alţi condamnaţi.. în fiecare an. îi silea pe aceia care erau învinşi să-i plătească tribut. pesemne. de pildă. şi a săpat în lemn trăsăturile feţei : nasul. prin voia lui Poseidon. te afundai mai rău..„Unde-ar putea să fie ascunsă fiara asta atît de sîngeroasă. cleştele şi ciocanul şi chiar firul cu plumb.. Nu mai pot să-l aud. Nici nu mai pot să-l văd. numai butuci de lemn. Atîţia osîndiţi de tine pe nedrept. Mă duc să-mi înjghebez un plan pentru palat la marginea grădinii. te-ncurcai pe culoare. sub pumnul lui grozav. gura şi ochii.. Precum se povesteşte.. da. cum ştii. Şi iată că acuma regele trimisese nişte slugi de credinţă să-l cheme pe Dedal.. urcau sau coborau într-un astfel de chip. dar să-l faci aşa. şi te aştept cu planul pregătit.. ferăstrăul. — Pe Minotaur. . Minos a biruit cîndva şi pe-atenieni şi. pe care o născuse regina Pasifae ? Unde-ar putea s-o ducă. şi.Şi.. oricît s-ar strădui. vrea doar carne de om... însă stăpînul Cretei era rege războinic. ce se numea Dedal. Legendele ne spun c-a inventat securea. Dar asta-i treaba niea. ca nu cumva să fugă. — îţi trebuie curînd ? — Curînd ?. Ai omorît atîţia tineri nevinovaţi din ţinuturi călcate de tine în picioare. zei. între cei hărăziţi ca hrană pentru fiara închisă-n labirint. Era înalt. îmi sfîşie supuşii . mijlocul.. c-un meşteşug. că scapi neosîndit ? — Eu le-am dat. tot.. îi azvîrlea acolo păsări sau alte fiinţe şi faguri de albine.. i-a silit şi pe ei să-i trimită tribut. Dar ce tribut ? în sînge. că rîd sau glăsuiesc. Dacă intrai acolo. fiindcă s-a sfărîmat în mii de bucăţele. ce-i de făcut ?" în marea disperare care îl cuprinsese. ţinuturi.. In acest larg palat. Fecioare şi flăcăi ca jertfă pentru fiara ascunsă-n labirint. după obiceiul pe care şi-l făcuse. care umple palatul.. chiar din insula Creta. de săli şi chiar de scări. Toate se-ncrucişau. Artistul le-a dat formă de trupuri omeneşti butucilor de frasin. Era clădit din piatră. şi mîine.. — Să-mi faci. ici-colo. Au plătit atenienii de două ori tributul. peste tot.. Chiar voinicul Heracle. le-au zăvorit în beciuri sau le-au legat cu sfori.. fără de nici un murmur.

Căderea lui Icar Şi.. ce se numea Icar. a început să ardă. Icar s-a prăbuşit în valurile mării.. îndurerat. ajutat de fecior. El se-nălţa întruna. uşor ca gîndul şi slobod să plutească pînă-n nemărginiri. tată. Nu mai puteam să-ndur. să-ncerci să fugi. De pe ţărmuri păstorii. Se-apropia sfîrşitul urzit de Helios. hai.. — Cum. Dar ce sîntem noi. N-am să te ucid... Simte că se înalţă ca vulturul în slavă. bate din aripi tare. Ii vine să şi cînte. Pe unde eşti ?. Tocmai se auzise zvonul că dinspre Creta s-ar apropia şi Minos. i-a cerut adăpost. . cea plină de miresme. nu te-nălţa prea tare şi fără chibzuială. opreşte-te ! îi strigă tatăl care. tată. Dedal. Unde eşti ?. nu socoteam că am să fiu silit atîta de curînd să fac astfel de aripi ca să scăpăm cu ele din ghearele lui Minos. mai sus. prinzîndu-le-n curmeie făcute din veşminte.. Şi au vîslit din aripi. L-au înşfăcat de umeri. Ucide-mă acuma. să curgă încetinel.. şi ceara se topeşte. făcînd patru aripi6. dar. mai sus. să dogorească tare. c-un ţipăt disperat. Alţi sclavi. Creta era în urmă. Penele s-au desprins. auzind glasul. se ridică. simţind căldura. Parc-ar vrea să se smulgă din trup. Ajută-mă şi tu. El se uita-ngrozit la zidurile-nalte. pe care-l dobîndise dintr-o căsătorie cu-o sclavă a lui Minos. nu-l mai ţinea nimica sub cerul arzător. valuri de flăcări. aici în labirint. lîngă sine. Cînd fiul lui Dedal. Dedal.. se apropia de ape. căci mintea ta isteaţă. S-au urcat sus. îi strigă tatăl.n-ascultă. la regele Cocalos.. cu mirare. ca să se răcorească. Tatăl şi-a luat feciorul în braţe şi-a grăit : — Dacă regele Cretei ne-a-nchis drumul pe ape şi drumul pa pă. Degeaba da din braţe feciorul lui Dedal. îmbătat de vîrtejul acelui zbor înalt. ca un nimb. de vrei. şi-aşa. Şi zboară. pînă-n Sicilia. voi. în labirint. Chemîndu-l pe Icar aproape. sclavii s-au repezit. abia se mai vedea. l-a învăţat să zboare : — Priveşte cum se-nalţă vulturul prin văzduhuri ! Vîsleşte rar din aripi. Trecuseră de Delos şi de insula Păros. cum nişte pămînteni puteau zbura ca zeii. pene. Dar Helios. păsări ? a întrebat Icar. cuprins în inimă de-o aprigă dorinţă de-a spinteca văzduhul şi-a se-nălţa spre cer. nici nu-l mai auzea. şi le-a legat cu fire din haina lui desprinse şi le-a lipit cu ceară. cumva. şi celelalte două i le-a pus lui Icar. Fâptuieşti numai crime. Două şi le-a pus sieşi... mai mult tîrîş. La regele Cocalos Dar nu i-a răspuns nimeni.. Nu te-apropia de soare. ca apa să nu-ţi ude aripile uşoare. n-a mai avut ce face. la semnul lui Minos. s-a-ntors îngrijorat şi şi-a strigat feciorul : — Icar !. Bagă de seamă. nu mănspăimînt. cu fiul tău Icar. nu uita ce ţi-am spus şi fii prevăzător î Numai că el.. i-au adus şi feciorul. pe ziduri. — Icar. Să nu-ţi treacă prin minte. A zburat mai departe. Aripa se des-princfe şi-ai să te prăbuşeşti.. Unde eşti ?. şi ajungînd la el. să zburăm ?. — Icar. II 97 — Hai să zburăm.. în labirint. Avîntul lui spre ceruri nu-l mai putea opri cu strigătu-i Dedal. Se ridică mai sus. Nu sta nici prea aproape de valurile mării... — Da.. să chiuie. Să ne-apucăm de lucru. să strige. a mai rămas văzduhul..' Şi-acuma să zburăm spre dulcea libertate — Legendele Olimpului. cu oaste. Era către amiază. dragul meu copil ! Astăzi a sosit vremea ca să-i învăţ pe oameni să zboare prin văzduh.. Icar nu mai era.96 câţi de fiară. Aripile acestea nu am avut mijloace. l-au purtat prin grădină pînă ia labirint.. L-a dus la fund 7. în vremea asta. Să te iei după mine. Ce-i drept. Helios trimitea valuri. Şi-ndat-a luat bătrînul.. să-l găsească pe bătrînul artist şi să-l închidă iarăşi la el. In depărtări s-arată şi fermecata Samos. să le alcătuiesc aşa cum aş fi vrut. De la acea-nălţime. — Nu. harul tău de artist îmi sînt de trebuinţă. înconjurat de flăcări de aur.. gelos pe pămîntenii care zburau ca zeii. rămase-n labirint din timpul cît trăise preahîdul Minotaur. Dar am să te închid — a spus regele Minos — în schimb. din ceruri.. Apa l-a înghiţit pe loc. i-a dat sfaturi bătrînul . Ceara care lipea aripile uşoare a prins să se topească. crudule basileu.. însă Icar. Nutream de mult în mine un gînd de acest fel. în aceeaşi vreme. în zboru-i. oase de păsări. S-au ridicat spre boltă şi au pornit în lume. pescarii şi alţi oameni se uitau. a glăsuit Icar.mînt. mai sus. Nu le venea să creadă.

— Am şi dezlegat taina.A. Iar prăbuşirea sa se dator aste. s-ar putea ?. Şi-a spus ce-l învăţase înţeleptul Dedal. după ce se stingeau. care-a zburat... Şi regele Cocalos. înainte de masă. sau a căzut în mare. vezi bine. celălalt erou. — Ei bine. Cunoaştem din legendele anterioare că taurul a fost îmblînzit de Heracle şi adus la Micena. Cine n-avea nevoie de un artist ca el ? . — Ai dezlegat tu asta ? — Desigur.. eu poruncesc oştirii să-ţi ardă-ntreg oraşul. Şi-a-ncălzit în cazan. Se povestea că mai tîrziu i s-ar fi găsit trupul şi ar fi fost înmormîntat „Odiseea".S. isteţul XJlise. 100 în loc de apă caldă. în zborul său spre libertate. cellalt fiu al Europei şi-un alt fecior al său. Să stea cu el la masă şi să se veselească după atîta cale. Mai sînt şi multe vase în culori minunate. şi să se odihnească. A oprit repede apa care curgea către sala de baie. la Hades. Cnosos. a lunecat în cursa dibace a lui Minos. care se temea să nu facă stricăciuni. tu. Labirintul construit de Dedal era considerat una dintre cele şapte minuni ale lumii.. E. zugrăvit în zeci de culori. rege paşnic. Dar bătrînul Dedal. rege. cidonieni alături De dorieni războinici şi de oameni Dumnezeieşti. pustia toată Creta. Murnu. precum vezi. De nu mi-l dai." 3. în româneşte de G. Iar în plastica modernă se află o operă celebră a sculptorului francez Rodin. cea mare. ca şi despre Dedal şi Ariadna. Am să te-ntreb ceva..L. că e-n mijlocul mării. ca şi pe Rada-mante. a rostit iarăşi Minos. Numai un singur om putea să născocească un astfel de răspuns. Mai ştii ce s-a întîmplat !. Ce zici tu. care aflase totul. cumva de-un sclav al meu. 8. a glăsuit Cocalos către vicleanul Minos ce sta şi—1 aştepta în sala tronului. 7. fără îndoială. regele l-a poftit să se şi îmbăieze. ce se numea Eac. Tîrăşte cu ea firul. 4. — Nu. — E lucru foarte simplu. a rostit iară Minos. 6. Nu-i adevărat. legenda lui Icar a fost des ilustrată. Nu-i mare lucru. Mai tîrziu. Ungă insulele Samos. bietul.. Cu ape-n jur. la Festos. chiar de pe malul mării. la tine. Firul să intre tot. îi dai după aceea drumul furnicii-n scoică. A fugit la Dedal şi l-a-ntrebat pe el. despre care s-a spus că e tronul lui Minos. pe de o parte lipsei sale de experienţă în îndepărtatul trecut istoric. şi pe un vas pictat de un artist cretan. de nu ştii ce-i cu sclavul. Poate s-a rătăcit.. Cu toţii hotărau destinul celor care. Scoica rămîne-ntreagă. ce-avea răspuns la toate. în scoica răsucită a unui melc de mare. nu se referă chiar la acest palat. Legenda aceasta antică are. Şi oamenii foiesc în ea puzderii. 1956. Se mai găseşte şi un jilţ regal. care doresc să împiedice progresul. 101 chiar în insula Samos. Aşa este palatul descoperit la Cnosos. A fost cîntatâ mai ales de Ovidiu. s-a şi grăbit spre beciuri. Tezeu. Am amintit despre acest Minotaur. nesfărîmată. Cocalos îl pofteşte la el în ospeţie. s-a-nvoit să-l ascundă pe bătrînul Dedal.. pe de alta acelor forţe dominatoare... Note 1. Pe-ntinsul ei sînt nouăzeci deoraşe Cu lei de lei de limbi : ahei. 2.. Locul unde legenda spune că ar fi căzut în acea zi Icar este Marea Icariană. Dar între timp. Mai sînt şi alte ruine. pentru oaspeţi. Acolo l-a făcut.. a dat răspuns Cocalos. îl vedem pe Dedal făurind aripi pentru el şi Icar. unde Minos Fu împărat la nouă ani şi cel mai Apropiat de Joe.. In Creta se mai află şi astăzi multe urme ce amintesc de legendarul Minos. La astfel de cuvinte şi regele Cocalos s-a-nduplecat. mare judecător. eu nu m-oi supăra.. în loc de apă. Legi firul de mătase cu grijă de-o furnică. Se numeşte Dedal. întors în patrie. Drama căderii lui Icar o găsim înfăţişată în picturi murale nespus de expresive. Ştim că numele continentului nostru s-a dat — după legendă — de la acela al frumoasei prinţese feniciene răpită de Zeus sub chip de taur si dusă în Creta. în haine preschimbate. privind cu-amenin-ţare. o smoală clocotită care l-a-năbuşit şi l-a fiert ca pe-un rac.Şi l-a adăpostit într-o clădire mică. 5. însă nu ştiu cum aş putea să vîr un fir lung.. Atîta l-a rugat pe feciorul lui Zeus : să mai rămînă-o seară acolo. peste mări şi pămînturi ? — N-am auzit. la Hagia-Triada şi-n alte părţi.. Nu ştim dacă povestea despre labirint. încă din legenda anterioară despre Tezeu.. veneau. pelasgi. aflate sub lava din Pompei. In artă. turbînd mai tîrziu din porunca lui Fosei-don. ascultă. dar aici lăsat liber de Euris-teu.I-o ţară Ce-i zice Creta. urcuşul omului spre cele mai înalte culmi. — Să vîri un fir de aţă într-o cochilie. Cocalos. Dar după moartea sa. nu-i nimica. unde sălăşluiau şi copilele lui. Ea intră să s-ascundă. mîndră. şi iacătă şi Minos coboară cu oştirea în faţă la palat. în cîntecele „Odiseei" .. Zeus l-a coborît în ţinutul lui Hades. cît mai sus.98 Cocalos.. aduşi de Hermes. Taurul se pare că era un simbol al soarelui pe vremuri — cum e la egipteni taurul . grăieşte astfel Penelopei : „. într-un splendid basorelief din secolul al doilea înaintea erei noastre. în Infern. Se-nţelege.. smoală. multă legătură şi cu legenda românească despre „Meşterul Manole". Au trecut doar trei zile. cu aripi făurite de mina lui isteaţă. l-a prins pe cîmpul Maraton şi l-a răpus.. bătrîn.. de mătase. în palat... fireşte.. desigur mult transformată de-a lungul veacurilor. şi mîndri Eteocreţi. şi Minos îl întreabă : — N-ai auzit. de a se ridica...P. Aşa a scăpat lumea de regele din Creta 8. E simplu. Cînd a intrat în baie prearăul rege Minos.. Se află-aici. după călătorii îndelungate. a început să curgă. Facem aşa şi-aşa. roditoare. a glăsuit Dedal. Este vorba de laurul care. fără ca s-o sfărîmi ? Stai că-ţi aduc răspunsul.. nu prea deştept. Intre oraşe E unul mare. iar scoica să rămînă întreagă.. Icar pare a fi simbolul dorinţei omului de a se depăşi pe sine...

ştiau că acest rege-o dispreţuia pe Afrodita. cu ciocul roşu ca mărgeanul şi ochii scînteind ca jarul — şi a chemat-o pe Afrodita : — Tu ai să iei înfăţişarea de vultur care urmăreşte. c-a fost furată .care poartă un astru între coarne. Pasărea albă se preface că-i este frică şi s-azvîrle în braţele reginei Leda. să-i ducă înspre miazănoapte. CASTOR Şl POLUX ÎN ŢARA MlNDRĂ A LACONIEI.Şi. Afrodita a hotărît să-l pedepsească pe Tindar. cei doi flăcăi şi-au spus că-i datoria lor să plece şi să-i răpună pe tîlhari. înfăţişînd o fiinţă cu trup omenesc. Nu-i aducea pe altar jertfe. ce-a început să-l izgonească pe Zeus. iar pe Taiget răsare luna cu fermecata ei făclie. şi-au început să gîngurească şi să se joace împreună. zeiţa. vieţuiau în cîrduri lebede graţioase. regele din Sparta. jefuiau pe neguţători şi-i ucideau fără cruţare. era cetatea ce se numea Lacedemonia sau Sparta. într-un ţinut îndepărtat 3. plecate peste ape. frumoasa Leda. Iar Castor şi cu Clitemnestra lui Tindar îi erau copii 2. s-a răzgîndit să-i mai despartă. pe Zeus. a-ndreptat lebăda. regina Spartei să se scalde. însoţiţi doar de cîţiva prieteni. Deodată vede prin văzduhuri venind o lebădă spre ea. iar carul lui zbura pe ţărmuri. I-au nimicit pînă la unul. o-mbrăţişează pe regină. Şi Leda a adus pe lume în timpul cuvenit — ca păsările — două ouă. Zeus se preface în lebădă Iar Zeus s-a prefăcut. Cînd s-a distrus regatul străvechilor cretani.. muntele care se-nălţa în zare şi-avea pe fruntea lui semeaţă. -Gonindu-l prin văzduh. Ba. Şi lebăda am să fiu eu !.. Aici. în schimb. jafuri. Să mă goneşti în aşa chip. mai cu seamă. Nu cunoşteau nici ei prea multe. Aezii povesteau că Polux lupta neîntrecut cu pumnii şi arunca greutăţi. Castor. A poruncit zeului Her-mes să-i ia pe unul şi pe cellalt. s-au îmbarcat pe o triremă şi s-au luptat cu toţi tîlharii — piraţii. Soţia lui se numea Leda K Pe ţărmurile rîului Eurot creşteau mirţi înfloriţi şi sălcii cu ramuri lungi. 103 Era către amurg. s-au ivit Castor şi o copilă. ce-i grăiau cu o privire rugătoare — sare din rîu. 104 Au mai deprins şi meşteşugul de-a naviga pe mări. în palatul din Cnosos — legendă care a fost apoi înflorită în cîntecele aezilor. . la ceasul cînd se scaldă-n rîu. supărată. bucurîndu-se că se găsea la sinul ei. dar cu cap de animal. cit nici nu se vedea cu ochii.. ca întotdeauna. fugea mai bine şi călărea ca o nălucă . Elena.. slăvite Zeus. Lebăda se părea că-i cere soţiei regelui s-o scape de vulturul urmăritor. văzîndu-i pe băieţi jucîndu-se doar împreună. Gîndea să-l facă un erou. sub aspră priveghere. de urgii.. — Am înţeles. Crescuseră acum feciorii destul de mari. Şi s-a schimbat pe loc în vultur.. Polux şi sora lui.. din cellalt. s-au găsit multe statuete şi vase dintr-acestea. care prezintă oameni cu capete de taur. lebăda măiastră. Leda -— uimită de albeaţa acestei păsări maiestuoase. cununi de gheaţă orbitoare. seară de seară. cîntau aezii. cu ciocul roşu ca mărgeanul şi ochi de flăcări. pe valea rîului Eurot. care se preschimbase-n vultur. Dintr-un ou s-au ivit atuncea Polux şi sora lui Elena — de-o frumuseţe fără seamăn . i-a dat răspunsul Afrodita. în urma lebedei. Nu mai puteau pluti corăbii.. una din cele două fete. Dar. erau odraslele lui Zeus. Mai ales că se zvonise despre Elena. de moarte. şi să şi-l crească după voie. cu plute şi in corăbii înzestrate cu pînze şi cu vîsle bune. cu ciocul umezit de sînge. cînd rîul pare tot poleit cu aur. Zeus ar fi vroit — se pare — să-şi ia pe fiul său. Şi. Iar Zeus. Mai albe uneori decît Taigetul. trăia cîndva regele Tindar.. în lebădă cu pene albe — o lebădă strălucitoare. Soţia regelui spartan mîngîia lebăda cu gîndul că va să-i potolească spaima. a rîs cu hohot olimpianul. Şi-atunci. se afundase-n apa rece. cutreierau în vremurile-acelea nişte piraţi pe marea largă. Clitemnestra. fără teamă. iar. Insă. ardeau oraşele pe ţărmuri. ca să se-ntoarcă la vatra părintească-n Sparta. Cum ? Aţîţîndu-l pe însuşi Zeus la dragoste nelegiuită faţă de soaţa regelui. departe. chiar înspre rîul unde venea... cînd prin frunzişul din platani îşi cîntă vîntul melodia. dacă Tindar era vrednic. Zvîrlindu-şi vălul sub un mirt. în schimb. întruchipînd un taur. Hermes i-a învăţat să lupte cu iscusinţă. care bîntuiau apele din arhipelag. puternică. aezii nu ştiau să spună. poate asemeni lui Heracle. Fuge pe ţărm şi-ntinde mîinile spre ea. după cum se povesteşte. în timpul iernii. Probabil că astfel s-a creat legenda despre un mare taur din regatul lui Minos — adică un Minotaur — care s-ar fi născut sub nişte blesteme divine. încît s-ajung pe lîngă Leda. pe Polux. să aibă înfăţişarea soarelui adorat. o biată lebădă prin aer. pe frunte. ca rîndunica în văzduhuri.. Eliberarea Elenei din Atena în acest fel au văzut lumea cei doi băieţi : Castor şi Polux.. nebiruită. venise singură la rîu. să-i dăruiască ocrotire.. albe. Regina.. La miazănoapte de Eurot. să scape oamenii de rele. în timp ce vulturul se-ntoarce în slăvile îndepărtate şi-şi ia din nou înfăţişarea obişnuită de zeiţă. Oamenii din Creta îşi puneau la sărbători şi jocuri. Aşa se găseşte o statuetă arhaică de bronz — un amulet probabil — ce se află acum în muzeul din Luvru. Aveau cam treisprezece ani. Nu-i aprindea focuri în templu.. un vultur zbura cu aripile-ntinse. Şi ei s-au luat îndată-n braţe. cîte o mască.

care ne poartă spre ţara unde se găseşte lîna de aur mult dorită ?. Unii-şi aveau drumul prin Sparta şi povesteau despre mistreţ şi lupta ce se pregătea. însoţindu-i pe ceilalţi.. Pe dată înceta furtuna şi se zăreau aceleaşi flăcări. şi iarăşi valul o sălta pînă la bolta înnegrită. pe cînd Elena rămăsese lîngă părinţii săi. un adăpost şi-un pic de hrană. Altul. La-ntoarcere au fost primiţi cu ospeţe şi veselie şi sărbători strălucitoare. ce-au luminat pe dioscuri.. feciorii mei. Leda. cel ce ne-ai răpit de-acasă şi l-ai trimis pe zeul Hermes să ne înveţe meşteşugul cel viforos al armelor şi navigaţia pe mări.. şi se pornesc către Atena. şi-au săvîrşit isprăvi de seamă ce i-au făcut nepieritori. Dacă ar fi să dăm crezare poemelor din alte vremi. De-aceea fraţii dioscuri i-au nimicit. rugau pe zei şi dioscuri să le dea sprijin. Era pe lîngă Tracia. cu oastea lor în Atica. un monstru de la Creta. să-i salveze. pe care îl chema Amicos. plini de-nţelepciuhe. regele Atenei. din Colhida. Aceşti uriaşi nu-i ospeţeau 106 pe-aceia ce-şi căutau. Vitejii se porneau acolo. Tot în acea călătorie Castor şi Polux s-au luptat cu doi uriaşi. Gropi mari de apă se căscau. Iar Tezeu. care domnea peste lapiţi... mama eroului Tezeu. de ce opreşti acuma drumul corăbiei. numită Argo. Şi auzind. la Hades. Castor şi Polux s-au întors la casa părintească-n Sparta. ce se frînsese între stînci. Şi-atunci.. ce purta numele de Talos. filozofii Cătînd după aceea bine. Elena. sau o izbea de stînci cumplite. S-au prefăcut în două stele. Din fericire pentru ei. făcînd dreptate. ar fi răspuns atunci c-un tunet. Dar cruţă. Heracle şi mulţi alţii.. Iară regina le-a grăit.. cu colţii ei de spumă. să ţină vîslele în mîini. purtată de un vînt prielnic. Furtuna se dezlănţuia tot mai avană şi mai cruntă.. Tezeu.. E însetat să săvîrşească fapte de glorie şi cinste !. Au petrecut ce-au petrecut şi s-a curmat de la o vreme şi bucuria revederii. stăpînul din cer : — Tu... pe cînd dansa la o serbare . De ce. Corabia cădea în ele. cu toate că le era soră .. precum cîntau aezii. grădinile lui Academos 5.. voinicii-ncalecă pe cai. ca să dea lupta cu Tezeu şi să-şi elibereze sora. îi ucideau pe corăbieri şi scufundau vasele-n apă. lîna berbecului de aur. să şi-o răpească din Infern pe blinda Cora-Persefona. plutea pe mări de multă vreme.. Castor şi Polux au chemat pe Zeus. Vroia s-ajute pe un prieten. căci ei crescuseră departe. cu voie bună. să dobîndeasca. de cum făcuse nunta.. Deodată s-a stîrnit furtuna. în sfîrşit. gîndind să îmblînzească zeii. feciorul lui Poseidon. Marea. unde se adunau adesea. Pe urmă fraţii dioscuri au plecat cu argonauţii. pe ţărmuri.. Fata era de-o gingăşie cum încă nu se mai văzuse. De pe atunci se auzise în lumea-ntreagă despre ea. care urla plină de ură şi era gata să-i înghită. Zeus. ducînd cu ei. Unul. de cîte ori erau furtuni.. Regele-a cam îmbătrînit şi n-avem sprijin la nevoie. Zadarnic încerca să cînte Orfeu ' din lira lui divină. îmbrăţişîndu-i cu mîndrie : — Bine că v-aţi întors acasă. cu trosnituri de lemnărie. cu piept de foc şi de aramă. în Macedonia muntoasă. părea o fiară îndîrjită. mama lui Tezeu. ce atîrna deasupra mării. Zadarnic se trudeau eroii. Corabia. ce parcă lunecau din cer 8. Cînd o găsesc — ce bucurie !. tatăl Tindar şi Clitem-nestra şi Elena i-au primit plini de bucurie. cu trăsnete-nfricoşătoare. să stea de vorbă. Cu toţii s-au mirat nespus de o asemenea minune şi. Iason6. intră şi fraţii. Nu mai era nici o nădejde. Mama lor. Fără a sta în cumpănă. Castor şi Polux n-au stat pe gînduri nici o clipă. Se-ntorc deci toţi. într-o regiune rău pustiită de-un mistreţ. Furtuna a-ncetat pe dată... Nici nu o cunoşteau destul. dup-atîtea lupte.. au luat parte la vînătoare. în timp ce el era-n Infern. un rege neospitalier.. Cuceresc sate şi oraşe şi-Atena cea cu temple multe. păzită de prinţesa Etra. ca sclavă Spartei. în Sparta. o vînătoare renumită. care vroia să fie vestit şi prin feciorii săi. plecase în Infern. . apoi o luase de nevastă . Să vă-nsuraţi. pe Etra. Zdrobesc armata ateniană. Cine e vrednic n-o să şadă mereu la danturi şi la mese. şi două flăcări aurite au lunecat peste catarg. S-au gătit repede de drum şi.de Tezeu. o tată — ne răspunde ?. de atun-cea. urmaţi de ostile-spartane. în timp ce fraţii dioscuri vroiau să sprijine catargul. venise şi răpise fata. corăbierii. Castor şi Polux izbutesc să afle locul unde sta închisă sora lor. 105 Spre oiţe isprăvi Tocmai se pregătea-n Elada — la Calidon. dioscurii.

El l-a chemat grabnic pe Idas şi-au pornit după dioscuri. totuşi.. în luptă dreaptă. amîndoi. Pieptul lui e aproape rece.. Tuspatru veri au îndrăgit acele fete-ncîntătoare pe care le avea Leucip. Pe cai sălbatici. Cearta cu fiii lui Afareu Părea că totul se aşterne senin. călări. şi o azvîrle cu putere în pieptul agerului Castor. Iar micul Eros. cu glas întărîtat. Şi.. în puţină vreme. Numai că. fără glas. la piepturile lor bărbate. abia-n-gropat. frumos. Dar Zeus curmă bătălia şi.. sfîrşit. vrînd să se joace. Luptăm cu rîndul cîte doi. Pe cîmp ardea soarele viu şi. ce străjuia Taigetul. le-au smuls pe cele două fete dintr-o grădină unde ele culegeau flori. Castor nu stă nici el degeaba şi îl ţinteşte cu-o săgeată pe Idas cel voinic. de fapt. cuprind şi săbiile-n mîini. Afareu. cu ochiul său pătrunzător. flăcăii Ledei s-au gîndit că trebuie să le răpească. Una Hilera . pe Castor cel lovit de moarte şi să-l doboare pe Linceu. Ochii lor sînt înflăcăraţi. cu un fulger din văzduh. erau şi nişte nori. Săgeţile i-au nimerit pe toţi flăcăii.-a pus în arc patru săgeţi muiate-n fiere şi le-a dat drumul în văzduh.aţa gemenilor. Polux. Şopteşte-ncet : — Nu-mi pare rău că părăsesc acest pămînt. Să-l stăpîniţi cu braţ vînjos. pînă ce Castor. — Vin de le ia ! răspunde Castor.... Iar Idas. şi-acesta cade. şi îi preface în cenuşă. Cei dinţii se ciocnesc. Polux îşi împarte nemurirea cu fratele său Castor Lupta a fost îngrozitoare.. . ei se reped unul spre cellalt. şiretul Eros ţinea frîiele cailor.. i-a şi văzut pe cei doi fraţi gonind cu fetele în braţe. Linceu.. împunge pe Linceu în pîntec . Unii pretind că toată cearta s-ar fi pornit pentru că verii i-ar fi-nşelat pe dioscuri cu nişte boi dintr-o cireada adusă din Ar-cadia. Cu-rînd o să muşcaţi pămîntul. Cu suliţe scînteietoare. în timp ce fetele-i privesc înmărmurite. ducînd. Ceilalţi să piară ! Vă-nvoiţi ? — Ne învoim. odraslele lui Afareu — care era cu Tindar frate. Se povesteşte că Linceu era-nzestrat cu o privire ce străbătea pînă departe. arde pe Idas şi Linceu... fiicele regelui Leucip. pe groapa fără de coloană. prin munţi.. cu el. Şi nu-i nimic mai sfînt. Idas atuncea se repede.. Linceu şi Idas. — Daţi-ne fetele ! le strigă Linceu.. şi-l biruise la sfîrşit. dioscurii au năvălit ca o furtună. 108 Castor se stinge-acum pe-ncetul. două fecioare-ncîntătoare. frate cu Linceu.. Şi Polux cade în genunchi. Ochii sticloşi privesc spre cer..Şi dioscurii au pornit cu caii în galop. în acest timp. Ne vom căuta nişte soţii. Înşfacă iute o coloană de marmură. şi vom avea un trai tihnit. nu flăcăi. prin case. Polux sare atunci degrabă să-şi sprijine iubitul frate... care vesteau primejdia ce s-apropia9." Lupta durează ceasuri multe. Dar inima mi-e-ndurerată că mă despart de tine. 107 El se luptase şi cu zeul Febus-Apolo. vrea să-l răzbune pe Linceu. Şi — iată-i !. în viaţa lor. dintr-o dată... drept în piept. Dar alţii spun că pricina ar fi iscat-o.. Castor cu vărul său Linceu. se clătinau. mamă. Verii erau Linceu şi Idas. Sărută faţa-ngălbenită.. avea o-asemenea putere că nici un muritor din lume n-ar fi-ndrăznit să se măsoare. şi disperat strigă spre Zeus : — Tată. Eros. Duşmanii se opresc o clipă. de bună seamă. pe coifuri. pe fetele ce le-ndrăgeau. mai dibaci. Fraţii au rîs : — Prea bine. C-ar fi trăit atunci. cumva. Dar suliţele se sfărîmă în scuturile de aramă şi în armurile de fier. a tatălui lor. tu ştii că fără Castor viaţa mea n-are nici un rost. Linceu şi Idas se ivesc... sub adierea vîntului dinspre miazăziuă. în f. în înalt. pentru-o fată. s-a întîmplat ca dioscurii să se certe cu nişte veri. decît o dragoste . mai nobil. să le ceară pe fetele lui Leucip. cătîndu-se adine în ochi. alta Feba. într-o zi. Şi ei nu-ngăduiau pe nimeni ca să-i înşele cu ceva. prin păduri. muntele lacedemonian. pe lume. Tăind prin muntele Taigetul. şi care-o fi învingător să aibă parte de soţii. Numai panaşele. se avîntă iarăşi ca doi vultani înfometaţi. jos. — Atunci să ne-ncercăm puterea. Păreau că-s stane.. răspund în hohot gemenii. cu furie. de pe rnormîntul tatălui lor. în coaste.să împărţiţi pămîntul între voi. Ca să n-apuce însă verii.

tată. Regii Spartei se mîndreau mult cu această genealogie şi mai ales cu faptul că aveau strămoşi pe cei doi vestiţi eroi gemeni. de a ocroti pe navigatori în timpul jurtunilor şi a-i putea scăpa de moarte. se mai găseşte şi o copie după tabloul lui Leonardo da Vinci : pe malul rîului Eurot. dat celei mai înalte instituţii de ştiinţă şi cultură. De aici vine numele cunoscut pînă astăzi. Vreau să trăim. Scena se petrece în amurg.. se văd norii prevestitori de rele. Şi-ncă-lecînd pe cai cu aripi. Cînd se sfirşesc furtunile. O altă statuă de seamă mai este la Veneţia. 5. însă. din an. In depărtare. Iară pe creştetele lor. avînd în mîini suliţe lungi. Eurot Ha lui Eurot or fi fost Sparta. care l-au rugat pe Zeus în timpul unei furtuni să-i ajute. Considerau că dintre gemeni unul este poate copil de zeu. totuşi. Tot la Roma. Castor s-a ridicat din morţi. sculptată de un artist antic. către îndepărtatul ţinut al regelui Eete. ori împreună în Infern. Despre lason se va povesti în legenda călătoriilor pe corabia Argo. pe cai ca spuma. mama celor doi eroi : Castor şi Polux. Aici ei au căpătat dreptul să ocrotească totdeauna nepreţuita prietenie între popoare şi-ntre oameni10. Cinstind pe Castor şi pe Polux. Ori amîndoi nemuritori. se află Leda cu lebăda alături. legendă. Şi dioscurii să rămînă. Ei sînt cunoscuţi în povestiri şi poeme. Cum a sunat porunca asta. uneori. Iar muntelui învecinat i se mai spunea Taigetul. partea cea mai înaltă o corăbiei. Se spune că în copilărie cei doi eroi ar fi trăit o vreme pe tărîmurile-Macedoniei. care ' apare pe boltă în luna mai. Este vorba de constelaţia cunoscută sub numele de „Gemenii". în vîrstă numai de 13 ani.. frăţia care ne-a legat îmi e mai dragă decît slava ce aş avea-o în Olimp. vîrstă de cincizeci de ani. 7... pe care se vor urca. ca să trăiască din nou Castor. împreună. elinii le-au clădit altare şi temple mari. Legenda despre Leda şi lebăda. . Mişcat de-asemenea credinţă. feciorul regelui Amfitrion. deci. nepătaţi. Se văd dioscurii răpind fetele. Acestea sînt — cura 110 u se înţelege — numai ultimele descărcări electrice. deci lui Castor viaţă sau — de nu vrei — încuviinţează să plec alăturea de el spre negrele genuni. de prietenia ce-i lega pe dioscuri unul de altul. iară pe cap coifuri rotunde 12. ştiinţa nu descoperise încă electricitatea. nu numai ca fii ai lui Tindar. Vrei să-ţi pierzi oare nemurirea. ei îşi explicau această taină numai printr-o intervenţie divină. laolaltă. fără să-m-bătrîneşti vreodată. zîmbind discret şi parcă trist. un sărman fiu de pămîntean ? — Deşi n-avem acelaşi tată. (Se ştie foarte bine că şi Heracle. pe lume. Iar în pictură e faimoasa pînzâ lucrată de Corregio. în înalt. In grădinile învăţatului Academos a întemeiat filozoful Platon celebra lui Academie. 9. Ei se întrebau de ce vin oare. Despre Orfeu se va povesti în legenda „Orfeu şi Euridice". Zeus i-a răspuns : — Tu eşti nemuritor. ni ' 11. care era feciorul lui Zeus. soţul legiuit al Ledei — tin-darizi. a fost sculptată şi pictată de artişti în nenumărate rinduri.. în timp ce micul zeu Eros ţine frîul calului. o jumătate să şi-o petreacă în Olimp. din templul zeiţei Artemis. 2. în Olimpul luminos. în care ei sînt dăltuiţi ca doi flăcăi cu trupuri goale. Se găseşte astfel la Roma o splendidă marmură. Poeţii spuneau că la această dată Tezeu era în. Auzind vorbele acestea. sub mirţii înfloriţi.. mai tîrziu. soţul reginei Leda. aflată la Berlin. pe mare se văd adesea nişte fîşii luminoase în jurul catargului. Toţi cată spre mama lor care-i priveşte înduioşată. frumoasa Elena se va mărita cu regele Menelau şi din pricina ei se va isca războiul troian. Scena este sculptată de un meşter necunoscut pe un sarcofag ce se găseşte la Florenţa. în loc de un copil. La rîn-dul ei. sau să murim alăturea. din Olimp. ca s-o înşele pe soaţa regelui din Sparta. Frumoasă este însă şi opera creată pe această temă de marele pictor Rubens.. Urmaşul lui. Hermes. j 6. Sparta s-a căsătorit cu Lacedemon. pentru că ştiinţa medicinei era încă la începuturi. întotdeauna-i cîte-o stea 13. 4. fiul soarelui. — ei şi ca ăioscuri — feciori ai lui Zeus (dios).. Tot atunci Poseidon le-a dăruit şi el dioscurilor dreptul de a comanda vînturilor şi valurilor mării. Pe o pajişte smălţată de flori se văd cele două ouă. Sparta ar fi născut pe Amicle — întemeietorul celuilalt oraş important al Laconiei : Amicleea — şi care era strămoşul direct lui Tindar. aflată in galeriile de artă din Miinchen. adică însăşi prietenia. 10. şi ai dreptul să vieţuieşti cu fraţii tăi : Atena.de frate. o răpit-o pe frumoasa Elena. S-a arătat într-o legendă anterioară cum Tezeu. fiul lui Zeus şi al nimfei Taigeta. cei doi fraţi gemeni s-au urcat pînă-n palatele cereşti. Răpirea celor două fete este zugrăvită pe unele vase. Artemis şi ceilalţi. în care Zeus se transformase. doi sau mai mulţi ? Ce poate să însemne acest lucru? Şi. Apolo. pe un deal înalt. se înalţă zidurile Spartei. Lele. Dă-i. Soarele arde C -pe clmpie şi. Polux. Iar. Sparta se mai cheamă şi Lacedemonia. la Hades.. ca şi-nainte. al cărui nume nu-l cunoaştem. Mai tîrziu. ce le lăsase peste Castor. Ea 109 a dat numele oraşului cel mai important din Laconia. regele tesalian.) 3. care ţi-e în acelaşi timp prietenul cel mai devotat. Zeus a dat poruncă morţii să-şi strîngă aripile negre. o. împodobite cu marmure. Zeus i-a preschimbat în aştrill. Iară cealaltă jumătate să se coboare în Infern. Navigatorii din vechime mu puteau înţelege acest fenomen. Dar Castor e fiul lui Tindar şi-i muritor ca tatăl său. Penelul marelui Leonardo da Vinci a ilustrat cu meşteşug sensul străvechilor credinţe ale elinilor. sus.. şi ei şi-l explicau născocind legenda despre Castor şi Polux. 8. ca să-i scutească să se coboare şi-n Infern. în muzeul San-Marco. din care tocmai se ivesc perechile de copilaşi — asemeni unor puişori. în partea de miazănoapte a Greciei. însoţit de Piritou. a răspuns Polux către Zeus. Adeseori ei sînt călări. avea un frate geamăn.

n-a putut sta-mpotriva preacaldei rugăminţi. S-a-nveşmîntat cu-o haină scurtă şi cenuşie. ce-i ţintesc inima. în localitatea Agrigente. Prin vorbele viclene pe care le rostise. i-a glăsuit regina. două. Hergheliile lui cutreierau tot istmul.P. iar femeile pe Castor. şi a luat medalia de aur. prieten cu tatăl său.lyde. Tu-mi eşti mai drag ca viaţa. Eros. şi i-a făgăduit să-ntîrzie trei zile în oraşul lui Preţ. s-au încleştat în luptă şi s-au izbit cu pumnii. făcută fără voie. Deci. Pe chinga scutului îşi ţese pînza păianjenul. prin danţ ţi cîntec popular. elinii au clădit un faimos templu. împlinind băiatul cam cincisprezece ani. la Agrigente. . din volumul „Lirica Universală".. regina a venit lîngă Belerofon. iubită de mulţimi. Tatăl lui Hiponou .g plită de-un artist iscusit. A amuţit trompeta de aramă. Sfîrşindu-se ritualul.A.aprinde pentru zei carnea cornutelor şi-a mieilor lînoşi. atît la înfăţişare. ca să-i facă mai iuţi 5. cu frînghii. (Templul a fost mai tîrziu refăcut de romani. Iarfruntea sa e lată şi sub ea strălucesc doi ochi. cătînd Anteea la fiul lui Glauc. tare. după datini. In fiecare an.. cum se cerea la drum . Poeţii spun că el se-asemăna c-un zeu. îl duşmănea de moarte pe prinţul din Corint. Iar caii şi-i hrănea cu fiinţe omeneşti. în imperiul roman împricinaţii trebuiau chiar să-şi facă IJ jurămîntul în tribunale pe Castor şi Polux. Juneţea cugetă la lupte . Veneau atunci solii de cîntăreţi. Iar lancea ascuţită şi spada cu tăişuri.pe moale ţărnă în arenă şi visează doar la fluier şi la hore. de-atunci.. voinicul Hiponou era de-o frumuseţe care-i uimea pe toţi. Bărbaţii jurau pe Polux. ce se chema Beler. şi aici. în Tirint. cu toate că era pregătit să urce pe triremă. Ritualul. Sclavii stăteau plecaţi pe ramele de lemn. ARGOS SAU SPARTA SAU ATENA au fost eroi vestiţi.) în acest templu. Pentru purificare. — Tare-s nefericită lîngă soţul meu Preţ. spre ţara Argolidei. în oraşul Tirint. Şi inima reginei se zbate tare.L. Ea îşi uitase soţul — ca altă dată Fe-dra. în templul lui Castor t şi Polux. Anteea îl învinuieşte pe nedrept Acum. ăanţaiori şi poeţi. se organizau nişte sărbători strălucitoare. au pus pe el veşminte din lînă de oi albe şi l-au stropit cu vin şi apă. Tînărul corintian s-a prăbuşit în ţărnă cu tîmpla sfărîmată. belşug de artă gureşă şi dulce. S.e. Şi alţii aşteptau doar semnul să întindă pînzele cele albe." Tradiţia aceasta. ansamblul românesc a dobîndit premiul cel mare al păcii şi al prieteniei.n. — în Sicilia. 111 . astfel. se mai păstrează. cu pompă mare. zeul iubirii. era bogat in cai. tînărul fiu de rege a trebuit să-şi schimbe numele ce-l purta. Nimic din gene nu alungă somnul chemat să-mprospăteze inima. poetul grec din sec. în flacără de aur pe altare de murmură s.amarnic măcinate de rugină. intitulate : „Lauda păcii" : „Măreţe lucruri naşte pacea : flori. Şi umerii săi largi şi mijlocul subţire îi dau o-nfăţişare de statuă cio. ""închinat dioscurilor. Oa-Imenii au rîwnit mereu înţelegerea şi pacea. 13. nu mai puţin Corintul l avea vitejii săi. pentru că-l întrecea cu mult în frumuseţe şi. Ea nu putea să ştie că n-avea nici o vină. înalt. plin de gelozie. se simte străbătută de un fior ciudat. în anotimpul parfumat cînd înfloresc migdalii. a fost supranumit. Preoţii au danţat în jurul lui cu suliţi şi scuturi de aramă. sînt în trad. 113 Anteea nu-l văzuse pînă atunci pe tînăr. al V-lea î. şi să le fie » oaspe în palatul regal. Coifurile lor rotunde evocă ouăle din care se născuseră cei doi flăcăi. Numai că nenorocul nu-ţi cată frumuseţea cînd e să te lovească. deopotrivă. el a pornit departe. trăsese o săgeată cu vîrf 1 înveninat în inima reginei. în care urma să plece el. A rămas nemişcat şi fără de suflare. şi-a vrut să-şi ia adio de la regele ţării şi de la soaţa sa. în oraşul Corint. Apoi. se legăna la ţărm. la lăsatul serii. S-a spălat cu uleiuri. vroia să se răzbune. prea crudul Eros.. Dornic să-şi spele crima. Serbări senine înfloresc pe uliţi. în timp ce tot palatul clocotea la ospăţ. aşezat pe un istm şi-adăpostit de-un munt?. care e înfăţişat templul lui Castor şi al lui Polux. rostite de Bakchi. A luat cu el merinde în sacii largi de piele şi apă în burdufuri. cerea unei femei de rang înalt şi nobil să stea cît mai eparte de cel ce ispăşea. Cultul dioscurilor s-a răspîndit în toate coloniile greceşti. Cu ani în urmă. pe catarg. Dar. lui Lucian Blaga. şi arde cîntecul slăvind frumuseţea. prăpăstios 2. văzu lumina zilei fiul regelui Glauc 3. ce-şi caută libertatea şi îşi izbeşte fruntea de gratiile tari. cu lacrimi în priviri. Şi cum era din fire cam aprig la mînie.12. ca să-şi arate măiestria sub semnul dragii prietenii. ca două stele. 1959. fiindcă îl îndrăgise 1 pe fiul lui Glauc. au răsunat cîndva şi nişte versuri ca acestea. şi in Si-0 cilia şi la Roma. de purificare. Belerofon. pe nume Hiponou. Eros. Anteea izbutise să-l silească pe tînăr ca să mai întîrzie la dînşii.. pe. cît şi la grai şi port. Hiponou. Belerofon. pînă-n ceasul plecării. în clipa despărţirii. în sanctuarul lui Zeus. se zice c-a avut o ceartă cu un tînăr. cu al victimei sale — cum suna datina. trufaşul rege Glauc. "Vîntul sufîa prielnic. Şi încordîndu-şi arcul. precum e păsărică închisă-n colivie. BELEROFON DACĂ ÎN CRETA. Corabia. La fel ca şi Tezeu. nevasta lui Tezeu — şi se înflăcărase pentru Belerofon. cîrmuit pe-acel timp de-un rege numit Preţ. El este drept şi-nalt ca bradul din pădure. Aici Belerofon a-ndeplinit ritualul sfînt. ce se chema Anteea. frumosul fiu de rege s-a pregătit să plece înapoi spre Corint. x. tînărul din Corint. Şi.

Anteea. ia povestit că-n ţară hălăduieşte-n voie monstruoasa Himera.! Belerofon. Aşa. era un om blajin şi nu vroia să calce legile ospeţiei. cîndl răsufla. lovind cu copita în stînci. Iar Himera aceasta avea corpul de capră.. pe care l-am visat. nu pot să mai trăiesc. Smulgîndu-se cu sila din braţele ei albe. Sîngele-a nouă tauri a curs îmbelşugat. vrînd să-şi răpună soţul. Prinderea calului înaripat Pegas Calul acesta. Ce-i drept. Aezii povesteau în versurile lor cum regina Anteea. l-a învinovăţit pe tînărul lor oaspe că el îi propusese înjositoarea faptă. ajungînd flăcăul în Licia depărtată. unde era-ngrijit de cele nouă muze. La astfel de cuvinte. mă duc să-mi adun sclavii.. Ce scrie înlăuntru nu ştiuj căci n-am citit.. să te lupţi cu Himera şi să o nimiceşti. îţi dau însă tăbliţa... — îţi cer. unde domnea lobate. minţind fără ruşine. pe muntele Parnas. a fost bine primit regele lobate.. Dorind să-mpace legea veche-a ospeţiei.Astăzi. în care-i era scrisă osînda lui la moarte. cumva. care era un tînăr cinstit şi curajos. regele ţării. să facă nunta-n voie... — Iţi cer acest serviciu. A poruncit să vină la el Belerofon şi i-a cerut să plece în ţara Liciei6. feciorul lui Poseidon — cel care izvorîse din gîtul retezat al hidoasei Meduze. calul înaripat. a răsunat răspunsul. răpusă de Perseu. în mintea mea de fată. cît a durat ospăţul . care-l oprea să ia zilele unui oaspe. şi pentru prieteşugul ce-l am cu tatăl tău şi pentru ospeţia care ţiam oferit-o. încît. voinicul. S-a gîndit mult lobate — ce este de făcut ? N-ar fi vroit să calce nici el străbuna lege. Dar Preţ. Anteea a fugit. Şi amîndoi. cînd te-am văzut.. care-i altă fiică a viperei Ehidna şi a gigantului Tifon. Şi chemîndu-l pe tînăr. pe Helicon. cu-o coadă de balaur. să nu-i citească slova. Legea căsătoriei aici e pîngă-rită şi nu mai stau un ceas. stăpînul din Tirint. şi-abia-n a zecea zi lobate l-a-ntre-f bat pe fiul lui Glauc să-i spună : cine este şi de ce a venit ? — Eu sînt Belerofon. i-a spus' lobate. Ştia că se găseşte în lume calul Pegas.! un grumaz de leoaică şi două capete. Mi-e scîrbă şi urăsc asemenea femei. Apoi lipi tăbliţei oscdu deasupra şi o pecetlui.. prin anumite semne regelui Liciei sil scurteze de zile pe fiul lui Glauc. de nu-i dai moartea acestui oaspete atît de ticălos. că el ţesuse planul de a-i răpune viaţa regalei sale gazde.. ca un fecior de zeu. Iobate-a făurit la rîndul său un plan 7. Belerofon s-a pregătit de luptă. putea să spună nu — cînd monstruoasa. izvoarele secate şi oamenii răpuşi. precum eşti tu. Şi-Anteea — înnebunită de dragostea pe care i-o insuflase Eros — l-a conjurat pe tînăr să-l ucidă pe Preţ. Preţ a ales o cale ceva mai ocolită. pentru a-l pedepsi. vreme d«j nouă zile. şi fiica lui.! fiară secera mii de vieţi şi pustia pămîntul ? Şi-a primit bucuros să se lupte cu fiara şi să o nimicească. să-i ia în stă-pînire oraşul lui şi tronul. cum te arăţi a fi. în schimbul ospeţiei. Şi feciorul lui Glauc i-a-ncredinţat tăbliţa pe care-o adusese] şi unde era scris să i se curme viaţa. Sa dus iute la rege şi a-nceput să ţipe şi să se văicărească. să mă urc pe triremă şi să părăsesc ţara unde regina însăşi are-un pumnal în mînă. torente-nvăpăiate de foc mistuitor. cînd nu eram regină. să-l răpună totuşi cum îi cereau şi Preţ. 8 115 Şi. pe culmea Helicon. pluti spre Licia. s-a mîniat nespus ascultînd îmbierea reginei din Tirint. şi singur vei afla.. Din boturile ei ţîşneau. părintele Anteei — să-i ducă un răvaş. însă Belerofon.? scăpînd pe bieţii oameni ai Liciei de groază. cu datoria lui de-a-şi răzbuna soţia. fie-n Beoţia.. — Atît sînt de jignită.. zvîrlindu-mă în mare. II ascunse la piept! ca să-l păstreze bine Se urcă pe trirema bucuros de vîntul care sufla din nord. îmi voi lua zilele. dacă eşti unî viteaz. el i-a rostit aşa : 114 — Deşi nu-i încă ziuă. Regele Preţ îl trimite la moarte Atunci regele Preţ se apucă să scrie pe-o tăbliţă cerată răvapul spre lobate în răvaş îi cerea. am înţeles că eşti acel pe care biata de mine-l aşteptam. pe urmă. pare c-a zis Anteea către regele Preţ. Prinsă atunci de spaima că el o să arate regalului său soţ cri-ma-nfricoşătoare pe care o urzise. Anteea. cînd te-ai purificat de crima săvîrşită în ţara ta natală. şi-ţi aduc un răvaş de la regele Preţ. Pegas. i-a spus regele Preţ. şi-nvinuirea adusă de Anteea era atît de grea. zbura fie-n Focida. tînărul corintian nu putea să răspundă decît că se-nvoieşte. Pe unde trecea ea ni» ramînea nimica.. La izvorul acesta veneau să-şi spele trupul şi să-semprospăteze copilele lui Zeus cu voci melo116 . în preajma lui Apolo. trăgîndu-se de păr. încît trebuia dată osînda cea mai aspră. vijeliosul Pegas făcuse să ţîşnească un izvor : Hipocrene 8. decît pămîntul ars. cu părul alb ca neaua. Şi. odraslă olimpiană. Belerofon Acesta luă răvaşul.

Şi poate tot de-aceea plecau la Hipocrene poeţii din Elada şi. preagingaşele muze. Lupta s-a şi pornit. pe urmă. asemenea lui Zeus. al artei inspirate de cele nouă muze.. şi-ncălecînd pe el să pornească la luptă0. Dar nu s-anspăi-mîntat. pînă la sfîrşit. Părea o dată capră. Să-l lege în curmeie şi-apoi să-i taie capul. Belerofon atunci.. Himera a urlat şi a deschis. Pirene. trimiţînd o ceată de războinici :— cei mai vînjosi din ţară — să-l prindă pe erou într-o pădure 119 deasă. simţind că are-n spate un stăpîn hotărît. dar vreun duşman zburînd pe-un cal înaripat nu mai văzuseră. după ce săvîrşise atîtea vitejii. Dădeau foc la or. la fel ca o leoaică. I se părea că este tot pradă unui vis. Cătînd din înălţimi. gurile-nflăcărate. pînă ce rămînea numai uri punct pe boltă. chiar lîngă aşternutul unde dormise el. Şi cu îndemînare. cu vîjîit de aripi. N-a stat prea multă vreme. căci odrasla lui Tifon era înşelătoare. Plumbul i s-a prelins adînc în măruntaie. în valuri. mai zbura şi pe Acrocorint. Şi iar urca spre ceruri. în gurile deschise. mîndre Belerofon. a tras voios de hăţuri. lovindu-i cu săgeţi care nu-şi greşeau ţinta. nu poţi să stăpîneşti calul înaripat. mult mai primejdioase ca lupta cu Himera.dioase. urmînd acea scrisoare. în capetele hîde sau coada ei solzoasă. Nici unul dintre ei n-a mai rămas în viaţă. împrăştiind în jur duhori otrăvitoare u. Acolo sorbea apă. pe care ţi-l doreşti. căci luneca-n abisuri. şi odrasla lui Tifon. Belerofon. şi. De simţea o mişcare ca fulgul de uşoară. Sculîndu-se în pripă. lîngă oraşul unde Belerofon văzuse întîi lumina zilei. din munţii Liciei. uneori. Pegas. mun-. cu calul. flămîndă. s-a dus la altarul zeiţei Atena.aşe şi jefuiau prin sate. A căzut ca un fulger în cuibul de tîlhari. el a văzut Himera. sus.' tele cel înalt de la marginea mării. Belerofon s-a-ntors în ţara Liciei. înţeleaptă. şi. parcă fără sfîrşit. pînă-n cer. calul înaripat. că nu vedea flăcăul nimic în faţa lui. sau se tîra pe jos cu trupul de balaur. Belerofon a tras spre monstru o săgeată. sărind din ascunziş mai repede ca vîntul. neînfricoşat. Şi ce să vezi ? Pe lespezi. s-a repezit în munţi. după ce dănţuiau pe verzile coline de-aici. le-a înfrînt şi le-a gonit pe toate. Săgeţile curgeau în rîuri din văzduh. Belerofon ţintea dihania în coaste. deodată. pe care le duceau cu ei între prăpăstii. ca să-l-afle pe Pegas. ce străbătea în goană regatul lui lobate — iâsînd în urma ei pă mîntul pîrjolit. I-a sărit în spinare şi. şi cînd nici nu gîndeai răgea asurzitor. venind noaptea. însă Belerofon avea la cingătoare — învăţat de Atena — trei ţepuşe de plumb. şi ea i-a glăsuit : — îţi dau un frîu de aur. Pegas se ridica. măreţului Poseidon. a nimicit cu totul neamul crud de solimi. călare pe el. voinicul i-a cerut regelui învoirea să plece spre Corint. după o luptă crîncenă. Dar adu întîi jertfă un taur din cireada părintelui tău Glauc. şi ele s-au topit sub potopul de foc ce-l respira Himera. i-a zdrobit pe vrăjmaşi. şi-a-nceput să pîndească. Dar lupta era grea. şi în ţara pe care-o stăpîneau vitezele amazoane. Calul s-a repezit îndată către slavă. lobate l-a pornit. Şi poate că Himera l-ar fi răpus pe tînăr pînă-n cele din urmă. pe care-o adusese însuşi Belerofon. Iar flăcări izbucneau. lui Poseidon . Ei năvăleau în vale şi părăduiau totul. luptînd cu-ndrăzneală zile nenumărate. Se desfătau o vreme.. Astfel. S-a rugat de zeiţă să-i vină-ntr-ajutor cu sfaturi cît mai bune. gata ! — i-a şi pus frîul. care era clădit chiar pe Acrocorint. Insă Belerofon tot nu se da bătut. Amazoanele-acestea puseseră la cale s-atace Licia şi s-o înece-n sînge. Belerofon. Dar oricîtă silinţă şi-a dat Belerofon. Dobîndind biruinţa şi scăpîndu-i pe oameni de spaima monstruoasei odrasle a lui Tifon. Şi iar Belerofon a fost silit să-nfrunte moartea a patra oară. cînd Pegas cobora pînă deasupra mării. sărind cu sprinteneală. călare pe Pegas. i-a mai cerut să-ndure încă trei încercări. trîntind pe călăreţe îndată la pămînt. într-o zi. Cu el vei stăpîni calul înaripat. era un frîu de aur. din Helicon. Atîta doar că Pegas. Trecuse multă vreme de cînd se tot trudea să-l prindă cu arcanul de gîtul încordat sau să-i apuce-n laţul de sfoară o copită. lobate a urzit o cursă. primejduin-du-şi viaţa. dăruit de Atena. 118 Pieirea Himerei Pegas i s-a supus. Văzînd el că Himera e tot mai îndîrjită. zburătorul. dincolo de nori. a adus întîi jertfă un taur. apoi le ucideau izbindu-le de stînci. şi dintre nori. Mai luptaseră ele cu Heracle. Pegas e fiul lui. s-a îmblînzit ca mielul10. ca să lupţi cu Himera. în vuiet de aripe. Ba. sorbind apa rece de la acest izvor. şi. Dar bătrînul lobate. ce se chemau solimi. Şi de se-mpotriveşte zeul cutremurelor. Dar.. L-a mai trimis să lupte cu un neam de tîlhari. Trezindu-se din vise. s-a lăsat la izvor calul aşteptat. Cam pe la miezul nopţii. Luau orice avuţie şi hrană şi veşminte şi mai ales copile. prin vis i s-a ivit zeiţa-nţelepciunii. n-a izbutit să prindă calul înaripat. flăcăul i-a azvîrlit. le-a ieşit înainte. maij mult. încît simţea dogoarea soarelui călător că îi mistuie trupul. Tezeu . ce-nspăimîntase lumea. . dintr-un izvor. se socoteau pătrunşi de harul poeziei. a cercetat în preajmă. Zbura atît de iute. a căzut la pămînt. Aezii povesteau şi cum s-a-ntors eroul în istmul de Corint. şi-a aşternut culcuşul alături de altar. După lupta aceasta. zvîrlindu-le în mare. ţepuşele de plumb.

şi pe Perseu şi pe Belerofon. în aventurile lor. fie la revărsările ei. obligîndu-l să urce. avînd în jurul frunţii un nimb strălucitor de raze aurii. Este vorba de constelaţia. scînteia prin văzduh. Fiica. după ce acesta fusese aruncat în Tartar.. Belerofon acum putea să vieţuiască în glorie. . o soră a Anteei. un basorelief din sec. Numele Glauc s-ar putea tîlcui prin azuriu — aşa cum este apa golfului de Corint. Şi firul vieţii sale a fost tăiat curînd. şi i-a grăit aşa : — Belerofon. Iar Pegas. Alegoria cailor hrăniţi cu trupuri omeneşti arată că pe vremuri marea făcea'sumedenie de victime omeneşti. Glauc era fiul regelui Sisif. Artemis. n-a mai putut să-ndure ruşinea şi mîhnirea .Belerofon îi cere socoteală lui Zeus Regele Liciei şi-a dat atuncea seama că a mers prea departe. mai ales. 7. Aici era citadela-acropola-Corintului. şi-a trimiso-n Infern.. cu chip însîngerat. care i-a dus. ţinut din Asia de sud-vest. Şi regele lobate a poruncit să vină copila sa mai mică. Această întîmplare a fost cîntată după vechile legende de poetul elin. săvîrşită de Zeus. Muzele se chemau şi ele uneori pegaside. în palatul Spada din Roma. mărire şi respectat de toţi. mîniată că s-a-nsoţit cu Zeus. fie. aşa cum este Himera bunăoară. acela pe care Zeus îl aruncase în Tartar. pe calul său ca neaua. îţi dau şi jumătate din toată avuţia. din porunca lui Zeus.. 3. iar pentru fapta asta. tot izvor. El era o personificare a valului. Tezeu. în timpul furtunilor. cine biruia moartea. în „Olimpicele" sale. prea geloşi. In pădurea Creneea. cînd omu-i fericit. i-au ridicat de-atunci un monument de piatră. Pe lingă aceasta. pentru că se strîngeau în jurul izvorului pe care-l făcuse să ţîşnească calul Pegas.. Belerofon. spre Olimp. a ţintit-o cu arcul . Să-i ceară socoteală preatrufşului Zeus — de ce-i obijduieşte mereu pe pămînteni ? A-ncălecat pe calul înaripat şi alb. Dar auzind Anteea că el a făcut nuntă cu sora sa mai mică. urmînd ca. i-a doborît feciorul. de trei ori. 2.n. ce se chema Isandru. a hotărît să urce cu Pegas în Olimp. se înalţă glorios şi coboară în asfinţit. Ares cel zvînturat. Corint şi chiar în alte părţi. Imaginea aceasta poetică o găsim şi în legendele despre eroi. a fost silită să-i nască şi un prunc . Şi-a poruncit lui Hermes să se schim-be-n tăun cu ciocul ascuţit şi să-l muşte pe Pegas. Soarele ce răsare în zori deasupra mării. în luptă. a dat numele său unui munte şi unui oraş din Tesalia. A cîrmuit o vreme-n Licia liniştit. după atîtea lupte şi-atîtea încercări. la fel. Prin ele se înţelege orice fel de răvaşe alcătuite chiar împotriva acelora care trebuie să le ducă. după moartea lui. Note 1. cel destinat lui Preţ. şi şi-a vîrît pumnalul. A trîntit călăreţul cu fruntea spre pămînt. 11. călătorind prin cer pe un cal înaripat. El este o întruchipare a mării. In felul acesta Hiponou. A căzut în Corint. la poalele muntelui Acrocorint. Numele de Hiponou înseamnă tocmai bogăţia ţinutului în cai. 8. Pindar. cu ajutorul cărora îşi biruiesc duşmanii. Nechezatul calului amintea vuietele mării înfuriate. 121 6. Din pricina aceasta îl vedem pe Belerofon înfăţişat pe vase şi pe monezi antice. fă-mi cinstea şi primeşte de soaţă pe fecioara ce-o vezi în faţa ta. rămas cîrmuitor în locul tatălui său. Dar. 4. şi-n oraş i-au făcut statua lui călare. lovind stinca cu copita. Iar ţara Liciei o-mpart. şi prefăcut în stea 14.i cutul basm al lui Ion Creangă. 5. Licia. spre ţărm. Se mai găseşte încă şi astăzi. Se pare că şi Zeus s-a-nspăimîntat. A mai trăit puţin. Mai ales că-i plăcea frumoasa Filonceea. fiul lui Glauc. După credinţa veche. 12. Hermes a ascultat şi a muşcat cu furie pe fiul lui Poseidon 12. tot ea să ispăşească. a venit rostogol. numită Filonceea. de vrei. Mai mult. de durere. în ţinutul pe care-l scăpase de vrăjmaşi. dealtfel. zeii. în cîinoşia lui. din istmul de Corint. cu arcul sau suliţa în mîini. Şi astfel a rămas acolo-n Licia. Insă. a fost la rîndul ei înşelată de Zeus. Eroul cojintian. văzîndu-l pe viteaz cum se urcă. s-a învoit să fie ginere lui lobate. au coborît asupră-i din nou nenorocirea. Hipocrene s-ar putea tîlcui prin „izvorul calului". 14.. care aleargă cu coame pe spinare. cu vîrful de aramă. în herghelii. Sensul acestei alegorii era că. unii ştiind să grăiască oamenilor. unde este înfăţişat Belerofon. Cînd a pierit şi calul.î. în greceşte Pegas însemna. Din copita lui Pegas curgea ziua şi noaptea un izvor răcoros I. oamenii l-au cinstit ca pe un semizeu. după moarte-mi. care personifica Marea Egee. sub bolta albastră a cerului elin. alţii zburători. Iar suliţa sa lungă. la nesfirşit. tot ceea ce este monstruos pînă la urmă trebuie să piară de pe scoarţa pâ-mîntească. de parcă ar cădea din slavă. în Licia. Oraşul Corint fusese întemeiat de către regele Sisif. o stîncă pe coastele unui munte. Si în folclorul nostru eroii dobîndesc adesea cai înzestraţi cu însuşiri deosebite. şi-a zburat spre Olimp. în inima pe care i-o-nveninase Eros. calul simboliza şi el valurile mării. al II-lea î. zeul mărilor. 13. Laodomia. cu suliţa în mînă.. bunăoară. 120 Aezii povesteau că eroul părea mai frumos decît zeii şi mult mai îndrăzneţ. Îndată s-a smucit. fără voinţa ei. purtînd numele legendarului cal înaripat. era fiul lui Egeu. a fost urcat pe boltă de tatăl lui. lingă calul său Pegas. îndîrjit. Poseidon. De la această întîmplare a rămas în lume expresia cunoscută de „scri sorile lui Belerofon". să stăpîneşti tu singur Licia cea bogată. "Un astfel de cal are şi Harap-Alb din cunos. este un fecior al mării care îmbrăţişează ca un brîu larg de ape tot istxnul de Corint. Aşa povesteşte cel puţin poetul grec Pausanias. nespus de mult iubită de părinţi şi bunici. El este gata să distrugă ce e rău şi strică armonia naturii. şi a zburat el singur spre sălaşul ceresc. fiul lui Poseidon şi al Meduzei. Istmul se află între Marea Egee şi Marea Ionică. urma a fi scutit de orice bănuială. cu capul sf ărîmat şi mintea rătăcită. Pegas.. 9. în două. cînd înghiţea pe navigatorii ce călătoreau pe şubrede am barcaţiuni. Calul fusese creat de Poseidon. cu aripile-n vînt. 10. Belerofon — ca Perseu şi Heracle — este un erou solar.e. Adînc mîhnit eroul de urgia cerească. Era un semn că zeii îl socotesc curat. din slavă.

124 Numai că-n acest timp. Zeul nu i-a răspuns nimica. pe jumătate dezvelit. Cum i-a. soţia ta. A lăsat doar să-i cadă lira pe pajiştea înmiresmată şi a cuprins-o pe fecioară. erau întruchipate în cel mai frumos zeu.. şi anume acela de cal înaripat care poartă imaginar pe poeţi. la urmă. a scăpat amfora din mînă. Apolo cel cu arcul strălucitor de aur. printr-o vrajj. m-ai lăsat pradă deznădejdii. Iar ca ruşinea îndurată de casa lui să i se uite. urmînd cîntarea minunată. stîrpind boale şi mo-limi. Vă trebuia încă jertfă !. ' Şi-a mers . văzînd-o pe Coronia că se alătură lui Ishis. Coronia a scos un geamăt şi. Şi dragostea a lăsat rod. A spus părintelui său tot. S-a făcut galben şi a zvîrlit încolo lira.. sămînţa. cîntat zeul Apolo cu lira sa mîngîietoare. se drăgosteşte pe pămînt cu un flăcău venit din lume ! Zeul. S-au dus spre Epidauria. care-a cerut mîna copilei. nu V£ rămîne. Ba. a-ntrebat regele Flegias. pe care le rosteau în cor muzele. Amurgul o învăluia într-o mantie albăstrie. El se ascunse-ntre copacii unei păduri alăturate.. în veac de veac. ASCLEPIO 122 ELINII IUBEAU VIAŢA.. . ridicînd ochii spre cer. cu ochii ţintă la Apolo.. A prins însă-ntr-o clipă arcul . care sclipea mai să-i ia ochii.. fără suspine. lăsînd-o singură-n poiană. păşea domol pe iarba udă.. Braţul molatic ţinînd vasul.. dăruită de soare. a pierit. Din depărtări se auzeau cîntările armonioase. în faimosul său poem. şi el. Dar nu-mi iei viaţa numai mie. în zbor. — Mori. deşi o părăsise pe fata regelui Flegias. Coronia. în cinstea nunţii lui Apolo cu fiica regelui Flegias. aciuite adesea în locuri mlăştinoase. auzind astă melodie. Corbul pîrăşte pe Coronia şi zeul o ucide Aici. în timp ce fata. soarele. Un vînt subţire tiuia printre copacii clin pădure şi florile îşi plecau fruntea. ştiu că eşti bogat. s-a-nfăţişat un tînăr vrednic. Coronia a stat uimită. unde o aştepta Apolo. s-a văzut'j singură-n poiană.. Tu. că primul soţ i-a fost Apolo. Şi regele a poruncit să i se afle fetei sale numaidecît un mire vrednic. un oraş care se-ntindea pe lîngă marea argiană... pe fata regelui Flegias — stăpînitor peste lapiţi. era şi-o pasăre. pierzîndu-l pe cel antic. a spus Flegias către Ishis. trădătoare ticăloasă ! a grăit zeul cu mînie. Te învoieşti ?.. tot el i-a rătăcit simţirea. cu nici un chip.. cînd s-a trezit copila din vraja zeului Apolo. un corb. umărul neted şi rotund. Iară lumina albă şi căldura plăcută. Corbul era cu pene albe. s-a-ndreptat către pala. după legende. ce-i desfăta" obişnuit numai pe zeii din Olimp. la fîntînă. talia subţire. Sensul acesta nou l-a căpătat calul legendar abia în secolul al XV-lea. — Sînt bucuros ca să-i fii mire Coroniei. plîngînd încet. — Mă învoiesc.. Săgeata a pornit din arc. lîngă Apolo au venit şi toate cele nouă muze şi se-ntreceau-care de care să cînte mai armonios. umplură ochii lui Apolo cu o lumină pătimaşă. Coronia... nu peste multă vreme. odrasla ta mult aşteptată. în marele-ţi ţinut lapit. Şi ochii tăi de ce sînt uzi de lacrimile deznădejdii ?. Cel care a dat acest nou sens este poetul Matteo Măria Bojardo. şi s-a înfipt în pieptul fetei. a spus Flegias. Apolo. auzind viersul lui Apolo. tu arunci săgeata ?. a mers printre copaci.. cum spun poeţii că erau în vremuri depărtate corbii . Tu. Vă-nchipuiţi ce-a simţit fata. Tîrziu. şi-nverzeşte copacii. Coronia pe nume.. cel ce face să-ncolţească pe glie. Coronia.. însă. pe ţărmul unde vorbiseră cu toţii. a şi zburat către Olimp şi a pîrît-o lui Apolo : — Soţia ta. pînă ce a văzut în faţă o poieniţă smălţuită cu mii şi mii de flori bogate şi în culori şi în miresme. vrei să mă uiţi pentru un om ?. prinsă-n vrajă. vreau să ştii că fiica mea. soarele care dă lumină şi căldura. care te-ai învrednicit să-mi fii-ntr-o bună zi soţie. şi-acum tot. Apolo o amăgeşte pe fiica regelui Flegias Şi acest zeu frumos şi tînăr zări. El venea din Arcadia şi purta numele de Ishis. a strigat tatăl. treci lîngă Ishis.. Fata mea o să fie mamă. Coronia. „Orlando innamorato".Trebuie însă menţionat că astăzi calul Pegas a căpătat un nou sens.. Dar vreau să ştii.. ca ameţită. 123 — Cine eşti tu ? a şoptit ea.. — O. Şi-mi vei plăti căsătoria cu caii tăi. zei necruţători !.t tul regelui. lăsîndu-şi barba albă-n piept. să soarbă inspiraţii din unda de cleştar. îşi înstrună pe dată lira şi începu să sune dulce. Şi poate mai rostea sărmana şi alte vorbe către slăvi. — Unde ţi-e amfora cu apă ? Spune-mi de ce-ai întîrziat ?. odată. tot mai spre inima pădurii. — Nu are nici o-nsemnătate c-a fost soţia lui Apolo ! a spus tînărul arcadian. neştiută. Aici i-a răsărit frumosul fiu al lui Zeus şi al Letei. a pus în struna lui săgeata cea mai tăioasă dintre toate şi a ţintit-o-pe Coronia. era gelos. lucind ca focul prin văzduhuri.. Iar fata a căzut pe lespezi. Pe pletele cîrlion-ţate avea o panglică de aur şi pe spinare ţinea arcul. fiicele lui Zeus. dar moartea s-a grăbit să vină şi să-i îngheţe pieptul cald. graţioasă. însoţind lira cea duioasă. Coronia. Fata. urau tristeţea morţii şi aminteau în silă numele lui Tanatos. Şi amfora s-a spart pe pietre. a murmurat îndurerată : — Apolo. a plecat în călătorie cu soaţa sa şi cu copila. tu m-ai amăgit. Şi cum. mai înainte.. Ai cai nenumăraţi acasă. Cum. în imnuri. umplea o amforă cu apă. spre izvorul muzelor. rege. Şi el purta o haină scumpă. parcă deodată veştejite. In schimb cîntau. îr sînul meu adăpostesc tot ce-mi era mai drag pe lume..

Capul i s-a sfărîmat de stînci. să-ţi împlinesc această voie !. Slujba ce se făcea aici era de lecuirea bolii Asclepio. Vestea că fiul lui Apolo este în Epidauria. el s-a-ntărit. FebusApolo. S-a făcut priceput în toate . s-a auzit un ţipăt slab. Tu să mi-l creşti cu multă grijă şi să mi-l faci un om de seamă.— Coronia s-a stins din viaţă !. din alb precum fusese. din gelozia mea nebună.. Dar nu putea.. la un bolnav. şi focul îi mistuia corpul Coroniei sacrificate. Regele a căzut din şa. Feciorul zeului luminii. prin săgeata necruţătoare a lui Apolo.. îşi înţelege toată vina şi se grăbeşte spre pămînt. în acest templu. Flegias. s-a răspîndit în toată lumea.. gemînd. PelionJ Aici era o văgăună adîncă. sălbatici. s-a cătrănit pe loc la pene '. — Mă voi sili. Şi. Veneau acolo mii şi mii. Zeul a stat puţin pe gînduri.. i-au ridicat un templu mare. tămăduind de multe boale pe oamenii ce merg la el. — Ţine. Asclepio . răcoroasă. putea să vindec™ bolnavii cu fel de fel de buruiene.-n loc de lapte dulce. Şi a răspuns centaurului : — îl voi numi : Cel ce alină. Micul Asclepio este salvat şi dat în grija centaurului Hiron « în Epidauria. S-a făcut negru ca mormîntiil şi glasul lui s-a preschimbat. îi ziceau ei. bătrîne Hiron. cu arta grea a hirurgiei. Vrea 125 să împiedice destinul. şi sînt mîhnit. nevăzut..tit că fata poartă în sînul ei un prunc. Dar nu trecu nici un minut şi. Peste centauri era rege unul mai înţelept ca toţlB căruia i se zicea Hiron. înarmaţi cu săbii.. în peştera-i încăpătoare. care-şi încredinţase fiul centaurului înţelept. ungîndu-l c-un balsam ceresc.. iubite.. plin de comori.. Oastea lui a-nceput să fugă.. a smuls copilul încă viu. Tatăl Coroniei — cu oastea — a jefuit templul acesta şi i-a dat foc. şi. se ivi şerpoaica — perechea şarpelui ucis... Dar înainte de-a cădea.. Tocmai se întorcea şi zeul. ca într-o mută întrebare : „De ce. cîndva. s-a îndeletnicit. nevinovată.... Nu mai era decît puţin. a răspuns Hiron. după un timp. şi ar fii vrut să verse lacrimi. desigur.. largă. Pentru că eu i-am ucis mama. zburînd pe spuma unui nor. Aici se grămădeau bolnavii în faţa porţilor deschise . Ei trimit boli şi suferinţe. a crescut mare. Te ridici peste olimpieni. Nu mia rămas decît feciorul să îmi aline întristarea.. centaurul luase băiatul şi îi făcuse pat de fîn. pe-o culme. se spune. tu ce-ai adus această ştire ! La pene să te înnegreşti şi să vesteşti de-acum-nainte doar moartea şi nenorocirea. Fie să-ţi vezi şi tu copilul ars în cenuşă ca şi mine. a ţipat iar spre-Apolo corbul.. dornici să-şi caute vindecarea. Fiul zeului luminii începe sâ vindece boalele Pe cînd se petreceau acestea. Şi-n Epidauria. Şi în sfîrşit. să-l mistuie. de multe. i-a rostit zeul. Cînd văd un hoit corbii s-adună şi croncănesc ca sub blestem. unde trăiau mai mulţi centauri. Şarpele i se-ncolăci pe băţul de călătorie. felurite boale. Zeii n-au dreptul şi nici puterea de-a vărsa lacrimi vreodată! Aceasta-i lucru omenesc. făcînd farmece. El avea.. deşi eşti pămîntean ca noi. A strîns oştirea. s-a mîniat'i peste măsură de moartea dată fiicei sale. tropotind peste munţi. Nu am alt nume pentru el.. blestem de tată. — Fii blestemat. Ducea un fir de iarbă-n gură. Acesta prinse la loc viaţă şi amîndoi pieriră"într-o gropiţă. al zeului cu arc de aur. l-a aţintit şi pe Flegias. cu ochii aţintiţi spre ceruri. De-aceea îţi vom ridica un templu mare. cînd anceput să lecuiască — întîi cu arta învăţată de la centaurul bătrîn. Ia trupul moartei lingă sine şi se sileşte să-l învie. amarnic. Şi glasul tău să fie aspru şi să trezească-nfiorare. mergînd. a rostit zeul spre centaur. Corbul. m-ai ucis ?". acolo unde era templul împodobit.. Rugul ardea cu vîlvătaie. apoi prin iscusinţa sa — pe muntenii din Pelion... Pe rug era urcată fata cu trupul rece.. să-şi potolească remuşcarea. regele pare c-a strigat : — Blestem să cadă-asupra ta !. ca mai-nainte. văzu în drumul său un şarpe. Atunci. cenuşă. un lucru neobişnuit. pe care le căuta el însuşi acolo-n munţii Pelion. pe care tu ştii să le vindeci. blestemul meu. Cu acest fir atinse limba şarpelui ce zăcea zdrobit. tu nu eşti un erou de rînd. s-a supărat din nou. în acest fel. se povesteşte.. să-l facă pulbere.. Venise Hermes să o ia. Chiar de eşti zeu nemuritor. A început de-atunci s-anunţe numai furtunile şi moartea. Şi s-a-ntîmplat. Umbra Coroniei plecase. în legendă. îi dase. multă iscusinţă.. şi-avea cam unsprezece ani. rostogolindu-se pe vale. Asclepio-l iovi c-o piatră. şi să doreşti să ţi-l răzbuni. Şi mulţi dintr-înşii şi-o găseau.. şi împreună se-ndreptau către Infernul mohorît. s-a învoit la rîndu-i Hiron. iată. să soarbă sucuri de măcieş şi alte fructe de pădure. a zburat pe un nor de aur. — Asclepio. Zboară şi piei din calea mea. — Să-i zicem dar Asclepio2. L-a smuls fără să-l vadă nimeni dintre cei ce erau de faţă. drept pe un munte. Apolo se bătea cu pumnii în pieptul său divin. arcuri şi suliţi ucigătoare au pornit cu toţii-n Delfi. L-a strîns în braţe ca un tată.. aţîţînd focul ca să ardă cu vîlvătăi pînă la cer. ţi-l dau pe-acest copil scăpat din flăcări prin minune. sub părnînt. pe ţărm. şi. însă zadarnic mai înfl cearcă să-i reînsufleţească pieptul. zeul Apolo se dumireşte c-a greşit. şi-Asclepio se străduia să le aducă uşurare. Şarpele se descolăci şi repede îşi dete duhul. călăreţii şi.... se clădea rugu-n vremea asta. te va lovi. împietrit.... Cînd a văzut toată ruina şi pe Flegias cu oştenii. Şi pentru încercarea asta să-nduri şi alte suferinţi. minune negrăită. unde tu vei fi cinstit mai mult ca zeii. Zeul şi-a amin. se mai spune că regele lapit. Cum ţi-ai numit însă flăcăul ?. 126 Punînd îndată o săgeată în arcul său scânteietor.

se povesteşte c-Asclepio. scos din fire. rînd pe rînd. fără supuşi şi fără sclavi ?. cu alţi trei zei nemulţumiţi : Hera.. să vadă bine ce fel de însuşiri avea. la fel ca şi pe mama sa. cînd a zărit asta. Asclepio a rămas mort. şi. Soţia lui.. Şi-Asclepio'le dăruia miraculoase băuturi care-i făceau nemu ritori. şi doi băieţi. Zeus.. iară tu. O !. mare Zeus ?. Asclepio a fost lovit. pe care-a risipit-o vîntul şi a spălat-o apoi ploaia. iară cealaltă Pana-ceea..7 Şi oamenii se bucurau de leacurile dăruite de-Asclepio în 1 templul său. Şi-ntr-adevăr.i Acum nu-mi mai rămîn nici umbrele de pe pămînt.. şi geniile infernale se jeluiau necontenit. a prins în mînă un mănunchi de fulgere nimicitoare şi le-a zvîrlit în Atica.... ce se numeau asclepioane 5. leacuri.. ucis din uneltirea Fedrei. pe care l-am trimis anume.. Şi Hades. făcîndu-ne] 128 1«8SWR- ades de rîs spre mulţumirea şi folosul netrebnicilor muritori ? Asclepio mai mult ca toţi a născocit. care se chinuiau de veacuri. ai rămas stăpîn pe cer şi pd Olimp. sus ? Cine-i netrebnicul acela ce-i fereşte pe pămînteni să nu mai cadă-n gheara morţii ? Ce-o să na facem în Infern.. Poseidon şi Atena . Numai că tu şi cu Poseidon v-aţi luat ce este mai plăcut. care erau pe pragul morţii. şi-apoi să piară. Legendele spuneau că el ar fi-nviat atîţia morţi.. de cînd mă ştiu. el s-a unit. Nimeni. capele.. Şi chiar Cîmpiile-Elisee nu mai primeau destule umbre. Ce s-a petrecut ? a rostit Zeus mîniat. şiau încercat să se răscoale contra stăpînului lor. numită Troia. dacă nu mai coboară nimeni ? Dacă rămînenf numai noi. ca osîndă. se străduia să dea iar zile unui voinic. altare şi statui. a răcnit Zeus.. care o săi întoarcă viaţa. Cum s-a-ndurerat Apolo. O adună plin de răb127 dare. făcîndu-l simplu salahor. dar. tocmai a ridicat un mort. şi fetele : una Higieea. împodobite. ca răzbunare. Şi pe Heracle l-ai uitat şi pe-alţi eroi asemeni lui. şi vigoare. pe ţărmurile Aticii. stele votive. şi nici un zîmbet n-a-nflorit pe faţa mea.. Asclepio a fost şi el urcat pe boltă sub forma unei constelaţii... Aşa. lui Hipolit. neapucînd să spună celor din jur cum pregătea acela băuturi din ierburi. Să stea acolo cu Tantal şi cu Sisif şi cu ceilalţi. Să stăpînească şi-n Olimp. — Cum asta ?. în acea clipă.. Zeus. mărite Zeus . Ba.. Zeus ? Ce mai spui ?. ca să îi soarbă răsuflarea. Tartarul rămăsese gol. Hades cere moartea lui Asclepio. S-a dus. fiu al zeului Apolo. II văd şi eu ! a grăit Zeus îndîrjit..băgă de seamă ce fel de iarbă adusese şerpoaica să-şi învie soţul. Oamenii cei căutaţi de moarte fugeau în Epidauria şi se rugau plini de nădejde : — Tu. Nici eu nu îndrăznesc să-l calc. fără să fim pîndiţi de Hades. monumente. feciorul regelui Tezeu. s-au clădit apoi sute şi sute de sanctuare şi temple mari.. scăpînd pe-o mulţime de oameni. Atunci...... socotind ziua şi noaptea numai morţi.. văzînd pe fiul său murind sub fulgerele olimpiene !. a zis Hades. dă-ne şi nouă să sorbim din sucul fermecat al vieţii. 130 Spre slava lui. — Cum ? Unde e ? Să-l văd şi eu. tu.. nemurirea şi tinereţea veşnică. poate şi-n Tartar. a trebuit să-nalţe zidul unei cetăţi. Hades a vrut să-i ia şi umbra şi s-o arunce în Infern. precum cîntau poeţii. Ei. Aceste temple şi sanctuare erau clădite pe-nălţimi... le dăruieşte nemurirea. Epioneea 3. nimeni nu vine în Infern !....' Eu stau în bezne. îl va scăpa de-mbrăţişarea înaripatului Tanatos. Oamenii vor să dobîndească. N-a mai rămas din el decît o grămăjoară de cenuşă. s-a urcat pare-se-n Olimp sau l-a eh mat numai pe Zeus : — Lumea am împărţit-o-n trei : Poseidon apele din mări. Nu vrem să fim nici unul pradă zeului morţii cel hapsîn. ce spui. — Uite-l.. medici vestiţi în marele război din Troia 4. Cel mai măreţ din toate acestea era în Epidauria. i-acolo. Ii toarnă-n gură băutura. unde se adunau elinii la sărbători strălucitoare de două ori în zece ani6. Făcu din ea un leac anume. Aici . şi Zeus s-a înduplecat. Da. Tanatos. e tot ce este sub pămînt. Iar Zeus. Templul avea grădini splendide.. unde putem zîmbi în voie. lecuin-du-i chiar de boli.. ce-n atelierele divine făureau fulgere lui Zeus. Focul ceresc l-a mistuit. tare supărat. unde şi aerul e proaspăt. cel cu aripi negre. O cercetă. Ei trebuie să-mbătrînească . împreună cu Poseidon. dar Hades. încît s-a clătinat Olimpul şi cerul tot şi-ntreg pămîntul scăldat de mările adinei. — Destinul zici ?. ba şi un teatru renumit. cu mintea lui iscoditoare.. unde sînt ape de izvoare7.. Ba. Nu mai mor oameni ? Pentru ce ? Destinul lor e hotărît. Insă a mijlocit Atena pe lîngă tatăl său ceresc. s-au adunat ca să-l jelească şi să-i cinstească amintirea. la fel cu zeii. a răspuns Hades. Blestemul regelui Flegias îl lovea astfel rînd pe rînd — căci Zeus i-a pedepsit fapta. — Aşa e... Mă faci să rîd.. ar fi vrut să-i şi răpună pe toţi ciclopii făurari. urmîndu-i mai departe calea.. Mai bine e pe lumea asta.. Nimeni — auzi. Şi-acum. care-au călcat poruncile destinului ne-nduplecat şi ale zeilor cereşti. Ce ? L-ai uitat pe Prometeu ?. zeul mohorît.. lovind cu sceptrul într-un nor. care dau pămîntenilor şi tinereţe.. — Ce se întîmplă-acolo. încît se pustia Infernul.

care era bogată-n grîne. făgăduind vin mult şi dulce. Dar fructele şi grî-nele nu ajungeau aproape niciodată pentru hrana celor de jos. de Ungă tatăl său. pricinuite de forţele naturale pe care le reprezentau olimpienii. care-l înfăţişa pe Asclepio-Esculap ca zeu al sănătăţii. Dionisos. Nu se putea intra în templu decît bine spălat. prin care elinii îşi explicau culoarea neagră a penelor sale.. basoreliefuri. Igiena juca un rol mare. Norocul lor era doar unul : prin munţii ţării etoliene umblau sălbăticiuni destule. Le-a aprins focuri pe altare. a hotărît să-i răsplătească. Cei doi. cînd se începe legenda despre Meleagru. ce se poate 131 căpăta prin leacuri. 8. lupi hămesiţi şi vulpi viclene. Iată de ce. Calidonul. sanctuarele lui Asclepio aveau de fapt un caracter laic. Deşii rugau pe zei să le dea roade !. Dealtfel. prin voinţa-i olimpiană. care dădea vin din belşug. Asclepio-Esculap este înfăţişat aici ca un om matur. Aşa se mai sălta mulţimea din foamete şi sărăcie. făcînd nenumărate jertfe. medici care au însoţit oştirile în războiul troian se numeau Mahaon şi Podaliro. Note 1. 3. 4. monstruoasă. Soter — adică salvator. El şedea pe un tron. urmînd drumul lui Asclepio. Iar cei obosiţi sau bolnavi la minte erau trimişi să se distreze în teatrul din Epidauria. uneori. alergări. chiar de zeu. Epioneea înseamnă Uniştitoarea — pe greceşte. ce-i ocrotea pe agricultori. prin supuşii săi. o avem în statua care se găseşte la Ermitaj. Asclepiazii. Aceasta era povestea corbului. Este lesne de înţeles de ce elinii au dat acestui legendar întemeietor al artei medicale nimbul de semizeu şi. socotit întemeietorul medicinii ştiinţifice. îi dăruise un lăstar. chiar ape minerale. Ele au fost însă cu siguranţă si mai multe. a dat în limba noastră cuvîntul igiena — igiena necesară pentru menţinerea sănătăţii. urmaşă a mistreţului răpus în . picturi. dar unele s-au dărîmat şi altora li s-a schimbat destinaţia. cînd veneau. Artistul l-a creat încărcat de preocupări. Iar regele îl înmulţise. Romanii au derivat din numele lui Asclepio pe acela. aurite. O copie după statua lui Trasimede se găseşte şi astăzi la Atena. străjuitori ai templului. în limba greacă Asclepio înseamnă alinătorul. Cos. afară de-o fîşie de pe coastă. reprezintă pe fiii soarelui. Iar regele. în acel an. văzînd atîtea avuţii de roade ce trebuiau strînse. O Imagine artistică. şi în cealaltă un baston. nici un zeu n-a avut atîtea temple şi opere de artă. Astfel de asclepioane au fost la Atena. Numai că-n marea-i veselie. copila cea mai dragă a zeului era Higieea. a bătrîneţii şi morţii. Iar Panaceea se tilcuieşte prin cea care lecuieşte total. cum făcuse şi-Asclepio 8. şi asclepiazii primii medici. udat de rîul Aheloul 1. S-au găsit pînă acum cam trei sute de asclepioane — temple închinate acestui legendar vindecător al omenirii. şi îngrijiţi cu devotament. jocuri. Jar şarpele întruchipa pentru cei vechi reîntinerirea. 133 Artemis trimite mistreţul în Calidon Şi cum să uiţi tocmai de ea în ţara unde vînătoarea era un meşteşug de seamă ? S-a mîniat grozav zeiţa şi n-a stat mult să se gîndească. Clinele era simbolul fidelităţii datorate de medic bolnavului pe care-l îngrijeşte. fiica lui Zeus şi a Letei. Şi. Acest ţinut muntos era sărac. Şi viţa se-nsorea pe coaste. Deşi munceau cu îndârjire !. Ea este nelipsită în grupurile statuare. paşii progresului în ştiinţă. Prin persoana legendară a lui Asclepio. La Epidauria se găsea şi statua făcută de artistul Trasimede. după poeţi. din tot Olimpul. erau un fel de sanatorii ale antichităţii. cu barbă şi cu o faţă gînditoare. şi pere. Ei vedeau şi puterea lecuitoare a unor buruieni şi ştiau că. 2. cel care poate să vindece durerile. alinătorii suferinţelor. uitase tocmai de zeiţa ce ocroteşte vînătoarea. Deatunci regele Calidonului a luat numele de Eneu 2. de Esculap. care se pot vindeca pe ei înşişi. şi chiar în efigii şi monede. în Pergam şi în alte multe locuri. împotriva molimelor oarbe. Fără îndoială că templele se aşezau prin locuri unde se găsea aer foarte bun şi.. fără lumina şi căldura soarelui. El pare că îşi frămîntă mintea ce noi mijloace ar mai putea găsi pentru lecuirea suferinţelor oamenilor. atîtea roade. creată tot de oameni. Trăiau pe-acolo căprioare subţiri şi iuţi şi mlădioase . ţinînd într-o mînă şarpele.. ca părul darnicei Demetra — zeiţa soră a lui Zeus. Higieea. acestea n-ar fi putut să crească. stînd în oraşul cu faimă mare. Şi pomii erau plini de fructe : mere. pe care lumea de-altădată l-a mai numit. grăitoare în acest sens. precum se ştie. 5. pe oameni. şi gutui. întîiul ce-a cultivat viţa de vie. trecînd pe-acolo. în marile galerii de artă din Leningrad. Alţi suSerinzi urmau să facă şi exerciţii corporale . cîte i-au ridicat elinii acestui drag lecuitor. cîteodată. Ar fi aieijsă mai adaug că regele din Calidon este. Bolnavii ajunşi în asclepioane erau puşi la un regim de hrană foarte chibzuit. In acest ţel. prin priceperea şi forţa lor omenească. pleacă doctorul". făcînd dintr-un lăstar o vie. Opera aceasta întruchipează mai bine decît altele efortul medicinii. s-a întîm-plat ca etolienii să aibă holde cu duiumul. bucurîndu-se Eneu că zeii îi dădeau prilejul să strîngă. fără intervenţii divine. mai cunoscut. Dealtfel. La picioare avea un cîine. Toţi vînătorii-aveau de lucru iarna şi vara deopotrivă. pînă astăzi se spune şi la noi că „unde intră soarele. adică sănătatea. truda atîtor învăţaţi. Se legănau pe ţarini grîne cu spice grele. 6. plante-aromate şi livezi. Iar Asclepio în sine este simbolul biruinţei nobilei ştiinţe a medicinii. erau primiţi de asclepiazi. de aici termenul de „panaceu". iepuri cu blana cenuşie . nici măcar să răsară. La Cos.. oamenii din antichitate legau direct mijloacele de vindecare cunoscute pe atunci de forţa solară. Deci. putea să-şi strîngă avuţie din ce-i agoniseau supuşii. i-a lecuit pe oameni faimosul Hipocrat.bolnavii. MELEAGRU POVESTEA DESPRE EROUL MELEAGRU se-ncepe într-un ţinut numit Etolia. Bastonul ne arată că medicul trebuie să-i viziteze necontenit pe suferinzi. s-a năpustit spre Calidon o fiară cruntă. 7.

cel mai ferit din tot palatul lui Eneu. A fost şi-n alte bătălii şi nu i s-antîmplat nimic. Purta pe ea doar un veşmînt scurt. nu ca fecior al lui Eneu. nu ne dă oare nici un sfat ? Nu ne ajută la nevoie. smulşi din rădăcină. s-adun o mînă de viteji de prin regatele vecine şi să începem vînătoarea mistreţului ce pustieşte pămîntul nostru etolian. a dat răspuns Alteea. ştiu că-i puternic. Şi fulgere păreau să iasă din gura lui mereu deschisă . cît ţinea lemnul ferecat bine în lădiţă. a scormonit cu mîna goală între cărbunii de pe vatră şi a smuls lemnul alb de frasin.. alb şi neted şi glăsuise mamei astfel : — Odrasla ta şi a lui Ares îşi are viaţa zăvorîtă-n acest lemn de frasin alb. fără voie.. Peleu. pe vale. stupii cu fagurii de miere. îşi prăpădeau şi ei. regele lapit . Eroii se strîng în Calidon Şi-a dat pe urmă Meleagru veste-n oraşele Eladei că se porneşte vînătoarea. căci am o vrajă. Dar Atalanta. ci ca odraslă a lui Ares. acolo-n mijlocu-ncăperii — un lemn de frasin. Poporul fuge şi s-ascunde în Calidon. iute-o lădiţă de aramă. După ce fiul se născuse. Fără să amintesc de alţii. ţinîndu-şi pruncii strînşi la sîn. se va preface în cenuşă. E fiul meu. dînd jos şi tăvălind în ţărnă spicele blonde şi bogate. în stejari. de-asemeni.. cenfricoşau pe etolieni. Nu mai era nici o nădejde ca să se curme ispăşirea. şi ceilalţi pomi erau. eroul din Atena . înspăimîntată. Furia sa parcă se-nteţeşte. Iată de ce n-avea Alteea teamă că o să-i moară fiul. le privesc şi jalea le îneacă pieptul. cetatea mare. fără dorinţa de-a plăcea. cînd era mică. I-a însoţit pe-argonauţi. tu ce ne spui ?. ca Telamon. Cine-ndrăz-nea să se ridice contra zeiţei Artemis ? Atunci s-a îndreptat spre oameni viteazul tînăr Meleagru. Şi răgete scotea cumplite. Ea — fiica regelui Tegeu — de fapt. Mama. zvîrlit de mine. S-au strîns în Calidon eroii. ce tocmai îşi pierduse puii. mai pe urmă. norocoasă. olimpianul. Iar Meleagru se născuse. care străluceau roşii şi galbeni pe lungi coarde.. cînd au adus lîna de aur. Fata era încîntătoare. flăcăul tău o să se stingă şi va purcede către Hades. care-ncepuse să şi ardă. într-o pădure-ntunecoasă. Mistreţul a-nceput să scurme prin holdele aproape coapte. ca să culeagă din pădure zmeură. Şi fiara a hrănit copila. Coama zbîrlită-i semăna cu-o culme presărată toată cu suliţe şi cu săgeţi. a fost găsită de-o ursoaică. A doua şi mărinimie şi dragoste de patrie. Zadarnic mai pregăteau ei aria pentru treieriş. sub rîtul fiarei aţîţate. Rege Eneu. Ultima azvîrlise-n flăcări. a spus el. Ochii săi roşii. Femeile presimt urgia şi foamea care-o să urmeze. se vestejea şi se usca. le stau alături.. cu simplitate. cea stăpî-nită de Eneu. Şi fata asta graţioasă. Dar monstrul tot nu-i mulţumit. cea lepădată de un rege — lăsînd-o mai întîi să sugă şi deprinzînd-o. Ştia că nu o să se-ntîmple nimica rău. a urcat coasta către vii. . cît era atinsă de arzătoarea-i răsuflare. căci iarba. ce-l fereşte de moarte. mîndra Alteea. Castor şi Polux de la Sparta . Părul i-era-nnodat pe ceafă. — îngăduiţi-mi.. Soţia ta. îi voi chema pe cei mai vrednici : Tezeu. şi plîng amarnic lîngă ziduri. Iară bărbaţii. pentru totdeauna. atunci. El era deci nepotul Herei şi al lui Zeus.luptă de Tezeu 3. plini de sînge. Loveşte turme şi cirezi. erau scînteietori ca focul. cu voinicie de bărbat. Grînarele aveau să fie la fel de goale ca-nainte. şi să găsească. mure şi afine. Nu mă tem pentru viaţa lui. Strugurii. după cea călcat holdă cu holdă sub picioare. în focul sacru — ce ardea. Iară pe spate atîrna o tolbă scumpă de argint. pricină de nenorocire pentru eroul Meleagru — cum vom vedea numaidecît. într-adevăr — deşi soţie a regelui din Calidon — şi ea fusese amăgită de zeul Ares după nuntă. Iară lădiţa a ascuns-o într-un ungher. Iason din Iolcos şi Iolau. trîntiţi. Piritou. au glăsuit mai toţi bătrânii. au fost zdrobiţi. Acolo a închis regina lemnul adus de ursitoare. părăsind patul de lăuză. L-a stins în amfora cu apă şi-a poruncit să i se facă. nepotul marelui Heracle. Iar fiara. Admet şi o copilă-arca-diană.. priceput în meşteşugul vînătoarei şi-i îndrăzneţ. siliţi să-şi piardă sucul lor dulce-mbătător. pe care cîinii şi păstorii nu izbutesc să le ferească de colţii lui distrugători. umplută toată cu săgeţi4. spu-neaiTaezii. cu frunza ofilită şi fructele pierdute toate. Cînd lemnul alb. avea să fie. Atalanta. de către meşterii cetăţii. veniseră-n a şaptea noapte cele trei fete ursitoare. 134 Alteea se învoieşte cu plecarea fiului său — Să fie-aşa cum gîndeşti tu. neîntrecută îa vînat. şi o copilă. lăsînd pe fiul ei să plece la vînătoarea asta mare ? — îl las. rodul cel verde şi gustos.. ce se numeşte Atalanta. Tegeu vroia să 135 aibă-n casă numai băieţi şi nici o fată. Una-i urase bărbăţie şi-o soţie minunată. Măslinii. fusese părăsită de tatăl său. cu ochii tulburi. şi printre ei. Dar numai mama ştia taina şi zeul care pîngărise palatul regelui Eneu. Din botul său curgea o spumă care-i albea pieptul puternic. prins pe umeri cu-o agrafă — ca şi zeiţa Artemis.

în faţa mea. pe amîndouă. mugind surd. Cu trupul său lovind copacii. Abia şi-a sfîrşit el cuvîntul. călărind pe armăsari albi. tineri luptători. el îi îndoaie sau îi frînge. — Tu. nu retezase vreun copac. cum cerea datina străbună. să nu cutezi a urgisi. din nou. ceilalţi. Dar cea mai sprintenă în luptă. A început o ceartă mare şi bătălie mai pe urmă. în drumul monstrului rănit : — Voi. venind aici. Lancea se-n-fige-ntr-un copac. e foarte greu de nimerit... Lupta se porneşte Dar nici nu s-au pornit hăitaşii să strige şi să facă zgomot.. Botul lui parc-aruncă flăcări. El era frate cu Alteea. Cearta din pricina Atalantei în timp ce monstrul grohăia. Botul i s-a umplut de sînge şi. Atalantei.. — Altminteri. încerca să se sucească şi să-şi smulgă săgeata care-i scurgea viaţa. spre oameni.. Cu sabia i-a tăiat capul. cu o lance. a mai lovit-o în grumaz şi-a doborît-o la pămînt. Altminteri. Iar Meleagru. dar în zadar. Şi nu se vede vreun sfîrşit primejdioasei vînători. şi. Iar unul a răcnit cu ciudă. toţi vînătorii au ţintit roi de săgeţi asupra ei. Răsplată trebuia să aibă. tu îl vei avea !. Tezeu îşi cumpăneşte lancea. n-a mai putut . Mai arzător decît un fulger s-azvîrle apoi spre viteji. 136 Acum mistreţul îşi ascute colţii tăioşi şi lucitori într-un stejar înalt şi gros. cel care dobora mistreţul : pielea şi capul lui hidos. Ochii săi mici şi sîngeroşi sînt plini de pofta de-a ucide. sărind cu o secure-n mîini. ce-l însoţesc pe Meleagru. ce eşti frate mamei mele. Cel ce vorbise era rege într-un oraş învecinat 5. în dimineaţa următoare. e arcadiana. şi cînd nici nu gîndeau cu gîndul. că poţi să smulgi premiul rîvnit de noi. şi doi îşi pierd îndată viaţa. rostogolindu-i prin pădure. lovind tamburii de aramă. Ea nu se lasă. S-au rotit săbiile prin aer. Acum pieirea lui e-aproape şi marea cinste-a vînătoarei : trofeul. ai lovit cea dintîi mistreţul. au şi pornit la vînătoarea monstrului care pustia ţinutul regelui Eneu. pe Atalanta. — Primeşte premiul şi cinstirea. Şi cum era un ochitor mai priceput decît mulţi alţii. Fiul lui Ares vede fapta şi strigă tare spre fecioară : — Tu. ce ? Nu crezi cumva că mă voi teme de sabia ce-o porţi în mînă ? Şi nu s-a mulţumit cu vorba. Atalanta. Şi într-acolo lă-trau cîinii. care i se aţin în cale şi se trudesc să îl oprească. fermecătoarea Atalanta... în timpul luptei — le-a întins. însă atunci s-a auzit un glas înverşunat de ură : — Stai. mai înainte ca securea s-o poată-atinge cît de cît. şi-a încordat şi Meleagru arcul său mare şi a tras. spuneau aezii. E în frunte. Iar Meleagru. copila regelui Tegeu.. Castor şi Polux.. Văzînd că fiara nu mai poate să se ascundă prin hăţişuri. Monstrul dă buzna între cîinii. săgeata-i zbîrnîie-n văzduh şi se înfige sub urechea monstrului înfricoşător.. a grăit el şi i-a zîmbit 137 Ea s-a împurpurat la faţă de bucurie şi plăcere şi l-a privit pe Meleagru cu ochii săi strălucitori. soţia regelui Eneu — fiind deci unchi bun lui Meleagru.Strîngîndu-se dară vitejii în Calidon. Dar. Şi dintr-o vale se iveşte mistreţul înfricoşător. dintre hăitaşi şi luptători — mai ales tineri etolieni. ameţită. că fiara i-a sărit în piept. una dintre săgeţi s-a-nfipt pînă-n plămînul stîng al fiarei. i-a jupuit pielea ţepoasă şi — după cum făgăduise. priviţi cum lovitura de bărbat e mai presus decît aceea pe care-o dă o biată fată. Nu crede.. mirosind urmele de fiară. şi o pădure-ntu-necată. ca orbit. însă mistreţul e mai iute ca vîntul ce aleargă iarna peste colinele Eladei. c-a răsunat un grohăit. Eşti vînătorul cel mai bun care se află în Elada. Bărbaţii cîţi erau acolo s-au roşit pînă la urechi. s-a-ntins ospăţul. pornind în goană către oameni. preafrumoasă Atalanta. înspumaţi. şi-au petrecut toţi nouă zile şi nouă nopţi. In apropiere de oraş s-ar fi aflat. căutînd noi victime-n pădure. I-a smuls îndată Atalantei trofeul dăruit de fiul zeului Ares şi-al Alteei. îl urmăresc. Puterea lui se întindea peste războinicii cureţi. cum s-a terminat ospăţul. al cărui lemn e străpuns lesne. şi. Şi l-a lăsat în iarbă mort pe tînărul cutezător. Mulţi au însîngerat pămîntul. printre copaci. şi nici onoarea nu ne-o lua.. s-a necăjit fiul lui Ares.. el se avîntă. de parcă priveghea cîmpia. Pădurea se-ntindea pe coastă. Cu colţii aprigi risipeşte întreaga haită într-o clipă. şi gloria de-a răpune fiara cea ocrotită de Artemis mi se cuvine numai mie. nu-ndrăzni să răpeşti drepturile noastre. cum zvîcneşte prin pădure. Poate a vrut să-i şi răspundă. în care nu intrase omul. fără-ncetare. printre flăcăi. fiindcă eşti frumoasă.. înconjură cu grijă fiara. Şi-a înfipt adînc colţii ei lungi.

să ţină seamă că-n faţa lui era chiar unchiul, la care ţinea mult Alteea. Ci l-a străpuns, în piept, cu vîrful săbiei sale-nsîngerate — ce retezase, de curînd, capul mistreţului răpus. După această întîmplare, care i-a întristat pe toţi, eroii cei veniţi anume din depărtare, ca să ia parte la vînătoarea asta mare, şi-au luat în grabă rămas bun. S-au despărţit şi au plecat care-ncotro, spre ţara sa. Cu ei sa dus şi Atalanta, copila regelui Tegeu, ce avea încă în ochi lacrimi. Năvala cureţilor şi ultima biruinţa Dar cum s-au depărtat vitejii din Calidon, şi-a rămas singur voinicul nostru, Meleagru, a sunat toba de război. Cureţii din vecinătate îi atacau pe etolieni. Războiul a-nceput cu furie. în fruntea oştii etoliene era eroul Meleagru. Numai că mama sa, Alteea, din dragoste pentru ucisul ei frate, blestema, îl blestema pe Meleagru şi cerea zeilor, lui Hades şi soaţei sale, Persefona, să-l pedepsească, să-i ia viaţa. Şi aflînd asta, Meleagru atît de mult se întristase, încît nu mai vroia să lupte. Se retrăsese în cetate şi, zăvorit într-o cămară, lîngă soţia-i, Cleopatra, pusese sabia alături, lăsînd în voia sa războiul, lăsînd poporul de cureţi să-i biruie pe etolieni 6. 138 într-adevăr, în scurtă vreme, supuşii regelui curet sparg porţile în Calidon 7. Abia atuncea, Cleopatra, soaţa iubită, ce stătea-naintea lui îngenuncheată, iar lacrimile îi curgeau fierbinţi, şiroaie, pe obraz, îl clatină din hotărîre, spunîndu-i vorbele acestea : — Nu vezi, iubite Meleagru, cum sînt răpuşi toţi etolienii, pe care tu ai vrut să-i scapi de fiară, de mistreţul hîd ? Nu sări la luptă pentru ei ? Femeile sînt luate roabe. în curînd am să cad şi eu. Vrei să mă vezi tîrîtă-n ştreanguri, de vreun duşman, ba chiar silită să-l slujesc ani îndelungaţi, stingîndu-mă nefericită ?... Cu-o tresărire, Meleagru a luat din nou sabia-n mînă. — Piere poporul etolian ? a strigat el. Şi revenindu-şi de îndată, s-a-nfăţişat duşmanilor în pragul uşii, glăsuind : — Hai să vă măsuraţi acuma iarăşi cu mine, laşilor !... Şi sabia i s-a înfipt în cel dintîi oştean curet, apoi în alţii, şi în alţii. I-a pus pe goană. Ei ţipau, şi, risipindu-se-n ogradă, fugeau ca nişte potîrnichi. Cîţi mai trăiau dintre supuşii regelui de la Calidon s-au avîntat din nou în luptă. în puţin timp au biruit. Eroul îşi salvase-oraşul şi tot ţinutul etolian, la rugămintea Cleopatrei, soţia sa mult credincioasă. Dar viaţa lui se va curma... Şi asta pentru că Alteea, în timp ce-şi blestema feciorul, luase lădiţa de aramă. Din ea desferecase lemnul adus cîndva de ursitoare şi-l aruncase-n focul sacru. Lemnul arsese-n vremea asta, cît timp luptase Meleagru şi-i învinsese pe cureţi. Iar la sfîrşitul bătăliei, lemnul cel alb se prefăcuse într-o movilă de cenuşă. Şi tot atunci, chemat desigur de Artemis ne-nduplecata, în slăvi s-a şi ivit Apolo. A luat din tolbă o săgeată şi l-a ţintit pe Meleagru în inima-i înflăcărată. Iar el, avînd în piept săgeata şi mistuit de focul ei, s-a clătinat ca un stejar, pe care un topor avan l-a retezat din rădăcini. A căzut jos şi a murit. Mama, Alteea, şi-a vîrît sub sînul stîng un fier tăios, plătin-du-şi astfel vina sa. în vremea asta, Cleopatra, îndurerată pe urcase pe-o stîncă-naltă şi de-acolo s-a aruncat între prăpăstii. Surorile lui Meleagru, văzînd această întîmplare, şi-au smuls podoabele de aur şi s-au pornit să se jelească pe rugul fratelui ucis. Dar Artemis cea nemiloasă s-a necăjit nespus de tare că fetela plîngeau atît pe fratele lor, Meleagru, cel doborît din voia ei. 139 Şi, printr-o vrajă neştiută, le-a prefăcut în nişte păsări, care rostesc cu ţipăt jalnic : păcat !... păcat !... păcat !... şi care au pe aripi pete, ca nişte lacrime vărsate 8. Spre cinstea marelui erou ce i-a salvat şi de mistreţul zeiţei Febe-Artemis şi de cureţii ucigaşi, aezii din Etolia au cîntat imnuri minunate, iar sculptorii l-au dăltuit în marmure nepieritoare 9...
Note 1. Astăzi Etolia este cunoscută sub denumirea de Misolonghi, iar rîul care o udă se cheamă Aspropotamos. Numele său vine de la cel dintîi stăpînitor elin, ce s-a numit, după legendă, Etol, fiul lui Endimion, un alt personaj mitologic. 2. Oineu — Eneu — înseamnă producător de vin, viticultor. Enos e vinul pe greceşte. De aici vine numele ştiinţei ce se ocupă cu vinificaţia : enologia. 3. Legenda a fost cîntată de poetul roman Ovidiu, în „Metamorfozele" sale. 4. Aşa cum este descrisă Atalanta de Ovidiu o vedem şi acum în Muzeul Luvru, cioplită de un artist antic. Fata este înfăţişată alergînd pe o cîmpie. Piciorul stîng abia atinge pămîntul plin de ierburi crude. Goana, mişcarea elegantă cu care îşi apleacă trupul o fac pe fată înzecit de frumoasă. Şi, fără voia noastră, îi dăm dreptate lui Ovidiu, care spunea despre Atalanta că putea să fie şi o fată

cu putere de bărbat; dar şi un voinic, cu frumuseţe de fecioară. 5. Oraşul Pleuron. 6. Homer ne cîntă în „lliada" scena aceasta, în chip neasemuiţi „Cît se bătu într-ai săi bărbatul luptaciu Meleagru Rău pătimiră cureţii ; ei nici nu putură să ţie Piept în afară de zid, cu toată mulţimea. Ci-n urmă Fu Meleagru cuprins de mînie, de patima, care Şi-altora-nvăluie mintea, deşi au temei la gîndire. Şi clocotind de necaz pe maică-sa însăşi, pe-Alteea, Sta huzurind la nevasta cea chipeş-a lui, Cleopatra..." „Sta Meleagru la ea mLstuindu-şi amarul mîniei Tare-ndîrjit de blestemul mamei, căci ea de mîhnire Mare cuprinsă, că el pe fratele ei omorîse, Zel chema şi izbind cu pumnul adesea pămîntul Sta istovită-n genunchi şi cu sînul stropit de plînsoare. Dînsa cerea de la zeii din iad, Persef ona şi Hades, Fjului moarte să-i

140
Faptul acesta ca o mamă să ceară moartea fiului său, chiar în legendă, i-a uimit deseori pe oameni. Dar, aşa cum arată mitologul sovietic N. A. Kun, lucrul se explică prin aceea că la elini mai existau încă, din timpuri foarte, foarte depărtate, urme de matriarhat. Adică rolul principal într-o familie îl juca, în epoca aceea, mama. Fratele el era o rudă mai apropiaţi ăecît oricare alta, şi omorîrea lui ştirbea prestigiul mamei, de stăpînă. Deci crima asta trebuia să fie aspru condamnată, oricine ar fi fost făptaşul — chiar dacă era feciorul ei. 7. Precum ne cîntă tot Homer s „Larmă şi pocnet la porţi, la Calidon răsună, cureţii Bat în cetate la turnuri. Se roagă de dînsul etolii Starostii şi trimit preoţi fruntaşi după el ca si iasă Şi să-i ajute, şi-i juruie o mare răsplată ; pe unde-i Mai) roditoare cîmpia cetăţii, acolo-J. îmbie Ei să-şi măsoare mîndreţe de ţarină pentru moşie, Loc de pogoane cin'zeci, jumătate să-l aibă de vie, Iar jumătatea cealaltă să-i fie pămÎHt de arătură. Tot stăruia şi Oineu călăreţul, bătrînul său tată; Sta el în pragul iatacului 'nalt şi ale uşii canaturi Le zguduia, şi-n genunchi pe fiu-şi ruga să-l ajute. Mama, surorile tot îl rugau ; îa zadar, că mai tare Sta împotrivă, în zadar îi făcură fierbtete rugare Chiar şi prietenii lui mai iubiţi şi mai vrednici de cinste, N-a fost cu putinţă şi chip să înduplece pe Meleagru Pînă ce nu izbutiră să-i bată-a odaie cureţii După ce zidul urcară şi aprinseră marea cetate. Cade bocindu-se atunci şi-l roagă pe el Cleopatra, Spune ce rău i-ameninţă, cum intrăH cetate duşmanii, Cum pe bărbaţi îi ucid, cum spulberă-n flăcări oraşul, Cum pe copii îi robesc şi femeile-ncinse pe şolduri Inima lui tresări la auzul atîtor amaruri, El luă armele atunci şi îndată ieşi la bătaie Şi izbăvi pe etoli de ziua cea neagr-a pieirii»." 8. Este vorba de păsările cunoscute sub numele de bibilici sau pichere, care au parcă aripile şi penele stropite de lacrimi şi care ţipă necontenit, de parcă ar căina pe cineva. Aşa îşi explicau elinii apariţia acestei specii de pasăre. O legendă asemănătoare se află şi în folclorul nostru pe seama acestor păsări. 9. Sculptorul elin Scopos din sec. IV î.e.n. l-a dăltuit în marmură. O copie a acestei statui se mai găseşte în Muzeul Vaticanului din Roma. Eroul este în pădure, după victoria lui atît de greu dobîndită. Capul oribil al

141
mistreţului este pe un butuc alături, dinele care-l însoţise la vînătoare cată, plin de credinţă, spre stâpîn. Faţa eroului, senină, se îndreaptă însă probabil către solia din Calidon care ii mulţumeşte pentru că a scăpat ţinutul etolian de monstrul înfiorător. Dar tobele răsună tare şi toţi îl roagă pe Meleagru să pornească din nou la luptă, în fruntea oştirii etoliene, şi să-i oprească pe vrăjmaşii cureţi care le ameninţă cetatea. Statua este făcută în aşa fel, încît aştepţi ca Meleagru să se mişte, să-şi deschidă gura şi să răspundă spre solie : — Luaţi armele, şi să pornim .'...

ORFEU Şl EURIDICE

ÎN TRACIA 1 muntoasă a vieţuît, se spune, primul dintre aezi, cel dintîi cîntăreţ de imnuri din Elada. Cîntăreţul acesta a fost numit Orfeu. El s-a născut în casa unui rege, Eagru, ce-i cîrmuia pe traci. Iar mama lui a fost gingaşa Caliopa, muza ce inspira poezia epică şi arta de-a vorbi frumos şi mişcător. Muza a fost o vreme soţia lui Eagru. Atîta că Orfeu, deşi născut în casa regelui trac Eagru, avea şi el drept tată, ca şi Asclepio, pe marele Apolo, zeul ocrotitor al cântecului dulce. Născîndu-se copilul, mama i-a pus pe limbă trei stropi curaţi de rouă şi a rostit o vrajă. I-a hărăzit să poată salcătuiască stihuri, iar vorbele să-i curgă din gura lui ca mierea. Tatăl, zeul Apolo, i-a dăruit o liră şi i-a urat să cînte dintr-însa mai frumos ca vîntul cînd foşneşte prin frunzele pădurii, mai cald şi mai duios decît privighetoarea în nopţile cu lună. Să nu fie-ntrecut de nici un om pe lume, cînd şi-o-nstruna el lira. Să cînte melodii la fel de-armo-nioase, cum sînt acelea care îl desfată pe Zeus la ospeţe-n Olimp. Crescînd Orfeu mai mare a început să umble prin ţara lui Eagru, cu lira subţioară. Toţi cîţi îl întîlneau se minunau de vorba plăcută ce-o avea, ca şi de-nţelepciunea pe care-o dovedea cu orişice prilejuri feciorul lui Apolo. Astfel se povesteşte c-atunci cînd se certau, din pricini felurite, supuşii lui Eagru îl chemau pe Orfeu sâ le facă dreptate. Iar el, cu vorbe bune şi sfaturi înţelepte, împăca pe vrăjmaşi şi-i făcea săşi dea mîna. Un cîntăreţ fără seamăn Iar lira lui măiastră îi fermeca pe toţi2. Cîntecul său era atîtde frumos, că oamenii-ascultîndu-l îşi uitau întristarea. Inima bântuită de prea multe necazuri îşi găsea alinare şi se înveselea. Dar ce spun eu de oameni — cînd fiarele pădurii veneau în jurul său ! Chiar rîsul, cea mai crudă dintre sălbăticiuni, îşi culca botul 143

umed de sînge pe piciorul aedului Orfeu şi îi sorbea adesea graiul melodios. Şi tot felul de păsări se adunau pe ramuri. Ba chiar, de vreţi să ştiţi, elinii povesteau că lira lui vrăjită făcea să se desprindă din rădăcini copacii. Ei lunecau pe văi şi veneau să-i umbrească fruntea îngîndurată şi plină de visări. Munţii se clătinau. Pietrele se mişcau şi se rostogoleau pînă lîngă Orfeu, să-i ţie loc de jilţuri 3. Natura, fermecată, căuta să se apropie de aed cît mai mult şi să-i asculte viersul, poemele sublime, neîntrecute încă de nimeni pînă-atunci. Şi, devenind Orfeu flăcău în toată legea, a însoţit eroii plecaţi către Colhida să dobîndească lîna berbecului de aur. De n-ar fi fost cu ei feciorul lui Apolo — cu toată îndrăzneala de care-au dat dovadă vitejii-argonauţi — n-ar fi putut nici unul să-şi mai revadă casa, părinţii şi copiii. Prin sunete de liră a domolit mînia unor stînci fioroase, numite Simplegade, care striveau adesea corăbiile eline. Tot el a adormit în viers moleşitor balaurul cel groaznic, care păzea-n Colhida acea lînă de aur şi-a nimicit, prin cîntec, vraja amăgitoare a unor fete-păsări, ce se chemau sirene şi încercau s-afunde pe marinari în valuri. A mai făcut Orfeu şi-alte isprăvi de seamă. Dar n-a luptat cu lancea sau sabia sau arcul. Arma lui i-a fost lira, şi, totuşi, a învins. (Isprăvile-s prea multe. Nu le mai amintim.) Ar fi să spunem totuşi că fiul lui Apolo şi-al muzei Caliopa s-a-ndrăgostit de-o nimfă. Se chema Euridice ; şi-n ochii ei cei verzi îi plăcea lui Orfeu să-şi scalde fericirea, privindu-i cu nesaţ zile şi nopţi de-a rîndul... Adesea Euridice îl ruga pe Orfeu să-şi reverse din liră divina-i armonie, ca ea, cu alte nimfe, să poată dănţui în tactul muzicii . Orfeu o asculta şi atingea îndată coarda melodioasă c-un beţigaş de-argint, făcînd să izbucnească din liră un nou val de sunete vrăjite. Vroia s-o-nveselească pe preafrumoasa nimfă. S-o ştie mulţumită. Nu bănuia, sărmanul, soarta-nspăimîntătoare ce-i era hărăzită, peste puţină vreme ; căci draga-i Euridice n-avea să aibă parte, prea mult, de bucuria ce-o răspîndea Orfeu, prin cîntecele sale.
Pierderea frumoasei Euridice

S-a întîmplat ca fata să fie îndrăgită şi de un alt flăcău, un crescător de-albine, pe nume Aristeu. Şi, aflînd Aristeu că-n casa lui Eagru se pregăteşte nunta, s-a hotărît s-o fure pe nimfa Euridice.
144

Ca să-şi îndeplinească gîndul acesta rău, care nu îi da pace, Aristeu s-a ascuns într-un desiş de arbori. A aşteptat o vreme, precum pîndeşte tigrul juninca din poiană şi—i gata doar să sară. Veghind plin de răbdare, iată se ivi clipa cînd nimfa Euridice rămase singurică. Atunci se repezi şi vru s-o ia în braţe. Nimfa, înfricoşată, văzîndu-l pe-Aristeu din umbră cum s-a-vîntă, a şi luat-o la fugă. Aristeu, îndîrjit, a pornit după ea, şi, cum era mai iute şi c-un picior mai ager, a fost gata s-o prindă. Atît că — din greşeală — frumoasa Euridice, sărind peste un trunchi de stejar răsturnat, nimeri într-o groapă. Aici era un şarpe cu pielea-mpestriţată şi colţii veninoşi. Nimfa-l calcă pe şarpe. Acesta se întoarse. Se-ncolăci îndată pe glezna Euridicei şi îşi înfipse colţii, strecurîndu-i veninul sub pielea subţirică. Orfeu, ce auzise ţipătul Euridicei, porni şi el în fugă, cu inima bătîndu-i ca un ciocan în piept, Ajunse doar s-o vadă pe nimfă cum se stinge. O jale fără margini simţi în el aedul, în timp ce Aristeu — acela ce fusese pricina morţii ei — se mistuia-n adîncuri verzi-negre de pădure. — Zeus, măreţe Zeus — strigă spre cer Orfeu, bătîndu-se cu pumnii în fruntea ca de fildeş — pogoară-te cu milă, acum, asupra mea. Dă viaţă Euridicei... Dar cerul, albăstrui, rămase mut ca stînca. Nici cîntecul de liră nu mai clinti pe nimfa ce părăsise lumea.".: Orfeu, trîntit în iarbă, o-mbrăţişa cu sete şi o chema zadarnic să vie împreună cu el, acolo unde totul sta pregătit de nuntă. Plînsul lui cel fierbinte îi zguduia pe oameni şi mulţi — dornici s-aline pe cel ce-i mîngîiase cu viersul său vrăjit — îi glăsuiau astfel: — Nu plînge. E zadarnic. Iubita ţi-e la Hades. Asta i-a fost ursita şi nu ai ce să faci. Cată să te supui voinţei olimpiene... — Nu. Nu mă voi supune... ! a glăsuit Orfeu. Voi pleca spre Infern, de-ar fi să rătăcesc pe drumuri toată viaţa ; şi am să-mi caut mireasa. Mă voi ruga de Hades. Oricît ar fi de crunt, oricît de nemilos, trebuie să-mi întoarcă pe Euridice-a mea... Luîndu-şi pe umăr lira şi un toiag în mîini, Orfeu s-a îndreptat către un mic sanctuar pe care-l avea Hermes. Acolo s-a rugat de feciorul lui Zeus, pristavul din Olimp, ca să-l călăuzească pe drumul spre Infern, şi i-a jertfit un ţap cu blana ca tăciunii, din turmele regale, cum cerea obiceiul. L-a proslăvit în imnuri. Apoi, fără zăbavă, a pornit iar la drum, către Peloponez.

nu căta încolo cu privirea. pătrunde în Infern :. din lira sa de aur. preamărite stăpîn peste-ntuneric şi umbre fără viaţă.. să-l înfrunt şi pe Hades. din peştera adîncă. Luntraşul se îndură. şi-şi aprinsese facla. E păcat. Iar şerpii-ncolăciţi pe capetele sale şuieră fioros. Şi Cora-Persefona îşi lasă fruntea albă pe umăruj lui Hades.Şi... în acest chip.. Şi fratele lui Zeus îi strigă de departe : — Cine eşti tu ? Ce vrei ? Cum cutezi. Şi dorul pentru ea îmi dă puteri să lupt... în Peloponez. venise de la Creta. păşind prin faţa lor. — Spuneţi !. Dar nu mi-e teamă !. ca prevestire a tristei întîmplări ce urma să-i lovească.. un cîn-tec minunat... voi risipi destinul. Cerberul stă de pază la porţile de-aramă. înstrunindu-şi lira. Toţi cîţi ascultă cîntul divinului aed. Căci peştera aceea era de bună seamă una din porţile spre tărîmul lui Hades. pe blînd acord de liră — dacă un zeu viclean ţi-ar răpi într-o zi soţia mult iubită. să-ţi glâsuiesc în viers. pămîntene.. Firea lui duşmănoasă se schimbă dintr-o dată. Am armă lira mea. Cîţi n-au pierit acolo !. începe să rostească stihuri mai dezmierdate ca şoapta de iubire sau somnul care prinde în braţele lui pruncul. Unde te duci ? Tu n-auzi vorba noastră ? — Aud. Nu ai pleca s-o cauţi ?. tu. Coboară pe poteci unde-i aţin piciorul tufele în-cîlcite de scai şi mărăcini. Aici erau pe ţărmuri sute şi mii de umbre. Haron cerea obolul. n-a vrut să ţină seamă de vorbe şi poveţe. de jalea ce-a cuprins întreg poporul trac. îi cîntă Orfeu apoi de clipa neuitată cînd şî-a văzut iubita căzută la pămînt. pe care i-o dăduse la naştere Apolo. şi-i spune doar atît : — Dă-mi voie.. Furiile stau de strajă.. ce aşteptau să treacă şi se rugau de Haron.. Răspunde-mi. unde-şi avea palatul . senin şi fără frică. cîntînd necontenit. Sisif nu mai ridică pietroiul greu pe coastă. Latră şi urlă tare. de gemetele sale . să te-apropii prea mult de-aceste locuri. Eşti tînăr. îl zgîrie şi-l rănesc. Şi. Zeul Hades se îmblînzeşte Ii povesteşte-n stihuri dragostea cea curată. Stai.. Ele n-aşteaptă mult şi te strîng de grumaz. Nu s-a temut de furii.. Coardele ei răsună. cam o sută de ani. la pămînt.. da !. amărît. unde domneşte Hades ? întreba pe localnici. Speranţelenflcrite ce le păstrau în inimi.. Nici un om nu-ndrăznea să treacă pe acolo de la lăsatul serii. şi merge mai departe. Dar facla nu arsese cu flăcăruie albă -x cum cerea datina — ci răspîndise numai un fum înecăcios. silin-du-se să-l muşte cu colţii-nveninaţi pe fiul lui Apolo.. să-i ducă peste ape. Tantal şi-a uitat foamea şi setea deopotrivă . acela ce se-nvîrteşte veşnic pe-o roată de aramă înlănţuit cu şerpi.. . cu aripi nevăzute. răspundeau ei. în Infern.... Geniile infernale tac toate copleşite de preamărea durere din glasul lui Orfeu. Dar el nu ţine seamă. însă aedul cîntă lui Haron cel ursuz.Şi. rostea spre ei Orfeu..... îl trece pe Orfeu pe malul celălalt. Şi iacătă-l trecut. Stai. Asta-i intrarea spre negrele genuni. Ci prinde-n braţe lira cu coardele de aur. poposind Orfeu la capul Tenaron. cu barca-i putrezită.. acolo. în care îi picurase muza stropii curaţi de rouă. Iar zeu] Himeneu.. să intri nepoftit în ţinutul tăcerii ?. rămîne nemişcat. — Gîndeşte-te.. Asta. Cu ea o să întâmpin geniile infernale... şi Ixion. Cine nu i-l plătea mai rămînea pe ţărmuri.. erinii şi fel de fel de iazme. El îşi înstrună lira. către aria mării. Lăsaţimă să trec. întreita Hecate îşi şterge pe obraji o lacrimă fierbinte. Orfeu a păşit drept spre peştera aceea care-şi căsca gîtlejul umed şintunecat. Credinţele străII 145 Vechi spuneau că-n peşteră erau furii. cînd este legănat la sinul cald al mamei. Cum regele Eagru le pregătise nunta. străpunsă de tăişul amarnicei mîhniri din viersul lui Orfeu. O caut pe Euridice.. care-l înlănţuise pentru întreaga viaţă de nimfa Euridice. Aheronul. fără de răsuflare .. rătăcind. — Da. aedul poate să treacă-n voie către palatul unde sălăşluieşte Hades. luntraşul cel bătrîn. străine. într-un tărâm de umbre ciudat şi misterios. la capul Tenaron 5. Ochii 146 săi cată blînd. era o peşteră. 147 n-ai suferi ca mine ?.. însă nu cuteza. şi dinele se lasă pe pîn-tec. Acolo alte piedici. Şi n-aşteptă răspunsul ce vrea să i-l dea Hades. ce-i sugrumau pe oameni cînd încercau să intre. pînă zăreşte rîul cel vînăt. Hades — mai giăsuieşte el. cel ce-mplineşte legea sfînt-a căsătoriei. de geniile crude.. Şi gura lui. nu pot să-şi stăpînească suspinele din piept. Orfeu cată spre Hades fără de-nfricoşare..

ceea ce nu se cade nici unui muritor. căci îşi reamintea de scumpa-i Euridice şi inima-i rănită se sfîşia mai mult... De auzea-n pădure rîsete de copile. Deci. şi-n minte-o cerceta pe Euridice-a lui : „E tot atît de albă ? Mai este drăgăstoasă ? Nu s-a schimbat cumva ?". cum merge lîngă Hermes. Nu l-a mai luat luntraşul. Dar nu-ndrăznea să-ntoarcă înspre iubită capul. L-au urmărit în munte şi l-au încercuit.. Şi auzind acestea.. pentru iubita ta. Acestea nu-l iertau pe fiul lui Apolo. să nu-ntorci cumva Capul. Orfeu îşi trăgea haina pe faţă şi fugea.. Şi Hades îi mai spune : — Cînd vei urca.în timp ce zeul tace. întinde către Hades o mînă rugătoare şi-i cere să s-aplece cu milă spre aed. Ei bine. fiarele şi pe Hades şi au pus-o pe boltă. zeul cel dezmăţat.148 Numai cîntecul îi rămîne Zadarnic a-ncercat din nou Orfeu să treacă de rîul Aheron. care-altminteri nu are nici o milă. Orfeu. unde este ? le-a dat răspuns aedul. nu voi căta spre ea. bacantele acelea şi-au împlântat în el zecile de pumnale. Trupul însângerat l-au aruncat în Hebru 7. în ura lor turbată... Iar capul său şi lira au ajuns pînă-n Lesbos — o insulă în care a înflorit poezia 8. urmîndu-te pe tine. a plîns. care-l slujeau pe Bachus. Aşa voi face !. Dar trebuie să-mi promiţi. Dar se aflau pe-atuncea. în munţii Traciei. în care proslăvea iubirea fără margini. care mişcase munţii. cu-o clipă înainte de-a călca pe pămînt.. fericit. Singurâ-i mângâiere era doar cîntecul. moartea. fără de nici o vorbă. Persefona. Doar capul rămăsese rostogolit pe valuri. — Voi face. Liberta. şoptind necontenit. zice el. cu care sfîrtecau ţapii sacrificaţi stăpânului lor Bachus. Chinul ce îl îndură Orfeu — pierzînd mireasa în ziua nunţii sale — este sfâşietor. mai spune iar Orfeu. --_ însă el le gonea întruna. Hades orînduise să nu fie lăsat pentru a doua oară în sumbrul său palat. îl ispiteau cu vorbe pline de îndrăzneală şi-l pofteau la serbări închinate lui Bachus — adică la orgii. cel care duce morţii în ţinutul lui Hades: Zadarnic s-a zbătut.. — De nu primeşti. numele prea iubit al nimfei Euridice. Şi inima-i o dată cu lira lui cînta cîntec de biruinţă şi dor înfrigurat. I-au ridicat din apă corpul său fără viaţă şi l-au înmormântat într-un templu. cu buzele albite. a adăugit la urmă zeiţa Persefona. pe care-o dovedeau. Dacă mireasa lui s-a rătăcit cumva în bezna infernală şi nu e-n urma lui ? Atunci a întors capul îngrijorat s-o vadă. pe muntele Olimp.... se spune. dincolo de mormînt.. a glăsuit Orfeu. Dragostea ce-l uneşte pe el de Euridice este cu mult prea mare. Nu mai e nici un mijloc s-o poţi recăpăta. bacante.. dacă aşa ţi-e vrerea. — Mă leg mai dinainte să-ndeplinesc orice. . cu sila-.. să ştii că vei muri !. Dar în acel moment a fost străpuns de teamă. De data asta însă e pentru totdeauna 6. cum îi spusese Hades.. îi răspunde Orfeu. i-au ţipat laolaltă. mulţumind lui Hades şi Corei-Persefona. în Trăda. cu glasul gîtuit de marea bucurie că-şi va recăpăta pe scumpa-i Euridice. Dar dalba lui mireasă. tocmai fuga le aţîţa pe-acestea să-ncerce şi s-atragă în mreje de aed. Nu dorea să mai vadă în ochi nici o femeie . — Aşa. — Deşi mă arde dorul şi clipele îmi par veacuri nemăsurate. dacă pe malul apei era cumva vreo nimfă. mai sus. cu dezgust. O vede. Mai erau cîţiva paşi. l-a implorat şi i cîntat din liră.. Orfeu s-ar fi ascuns. Se va întoarce-n lume. de teamă să n-o piardă. acuma se înclină mişcat către Orfeu. între ele. soaţa-i. 149Muzele şi Apolo au luat această liră. mama lui. Astfel s-au scurs cu greu vreo trei sau patru ani. Vrea să-i spună eva. Atîta că nici ele nu s-au lăsat înfrînte. spre celălalt tărîm. La timp au sărit însă şi cele nouă muze.. Şi cum se povesteşte. însă cu braţele deschise către el — parcă l-ar fi strigat — alunecă-n Infern. Şi zeul. Mergea cîntînd din liră şi rostind mîndre stihuri . să nu le vadă purtarea desfrînată. avînd pe Caliopa. Şi Orfeu trecea pragul din peşteră afară.. cîntînd sau dănţuind sau azvîrlindu-i flori legate-n bucheţele. ameţite de vin. o pierzi pe totdeauna. Orfeu. fiindcă-i păstra credinţă pierdutei Euridice. Le blestema — spunînd că ele înjosesc numele de femeie — şi se urca în munte. ele se tot iveau în faţa lui. călăuzit pe Her-mes a plecat spre pămînt. — Dacă te vei întoarce şi vei privi spre nimfă. să trădezi amintirea iubitei Euridice. Ştia că îl urmează şi nimfa Euridice. — O. în timp ce se urca înspre pămîntul nostru. Prin ea mai pot ajunge s-o văd pe Euridice. frumoase preotese.. să nu-ncerci s-o priveşti. Nefericit. . Ce spun ? Numai un pas.

Horaţiu. Capul său. Bunăoară. Şi Cilix de asemeni. în ţinutul Focidei. Şi-atunci zeul Apolo l-a-n-demnat să pornească înspre rîul Cefis. una dintre cele mai frumoase lucrări. Cilix şi Cadmos să plece-n toată lumea şi să-i găsească fata. Tracii stau în preajma lui cu coifuri peste plete şi cu suliţi în mîini. Se văd cîteva nimfe la poalele pădurii. lei cerbi. Fugea şi-ntorcea capul. le-a grăit Agenor.. cu părul ca zăpada. — Dacă vă veţi întoarce fără de sora voastră. Astăzi capul Matapan. Aici vor crea mal iîrziu poeţii Alceu şi Safo.. galbene. Ea a fost cîntată şi de marii poeţi antici: Eschil. regele Si-idonului . se zice dealtminteri că a avut darul să facă profeţii multă vreme după moartea poetului. Zetos şi Amfion . zărindu-l pe Cadmos. leoparzi. Şi. în jurul lui se văd strînse zeci de sălbăticiuni: maimuţe. a păşit mai departe. în care văzuse lumina zilei feciorul lui Apolo. într-o splendidă îmbinare de culori sînt zugrăviţi oamenii şi natura. Fugea şi iarăşi sta. Doar Cadmos. înăsprite de lupte şi greutăţi. iară la miazănoapte de Istru sau Dunărea cea largă. Intr-un desen pe un vas este înfăţişat Orfeu. 2. răsu-cindu-şi spre tînăr fruntea împodobită cu nişte coarne mari. Fiindcă n-aveau curajul să-şi mai revadă tatăl. cu ochii către slavă. Apolo i-a răspuns prin gura Pitiei că poate să învingă un monstru fioros şi poate să ridice o cetate vestită. şi cei doi fraţi mai mari au ostenit degrabă. Vergiliu. E constelaţia Lirei. şi. care-i ascultă viersul. gata parcă de luptă. asupra lor. însoţindu-şi vocea cu Ura. Edip DUPĂ CE ZEUS A RĂPIT-O PE EUROPA. nu se pot desăvîrşi fără răbdare şi sacrificiu pînă la capăt. prins între stîncile insulei Lesbos. flăcău vrednic. poezie şi artele plastice. păsări. Sau rătăcit de Cadmos. S-a plecat lui Apolo şi i-a cerut învăţ ce trebuie să facă. 3.. în mîini ţine lira. căci nu mai meritaţi să-mi fiţi moştenitori.1 Au mers ei ce-or fi mers.n. Pindar. a pornit către rîu. a ajuns în Elada. pînă pe o colină toată smălţată-n flori. în alt ţinut vestit. puterea suverană a artei : a cîntecului şi poeziei.Luceşte între stele. să fac-o fortăreaţă. după multă vreme. O astfel de imagine a pictat artistul francez Nicolas Poussin în opera intitulată „Orfeu şi Euridice". şi. la răsărit de Pontul Euxin sau Marea Neagră. ÎNTEMEIEREA TEBEI Cadmos . care au fost de fapt create mult mai tîrziu. Cadmos să urmărească animalul acesta. Agenor. hotârîtoare în viaţă. Vechii elini înţelegeau prin Tracta ţinuturile mărginite la miazănoapte de Propontida şi de Marea Egee. cu beţigaşul de argint în mină. Ar vrea să-nvingă monştri. A străbătut ţinuturi aspre. 9. Fenix a ajuns rege în ţara ce i-a luat de-atunci numele lui : Femeia bogată. Ovidiu şi. s-a urcat cu greutate pe muntele Parnas. Lvi Orfeu i se atribuie o serie întreagă de poeme. se pregăteşte să cînte. A plutit peste mări. cum a învins şi-Apolo pe balaurul Piton. Aflînd el că la Delii se află un oracol. In epoca modernă nenumăraţi artişti au abordat această temă în muzică. 152 Animalul acesta era alb ca omătul. 4. Rîul Mariţa de astăzi. Altele se scaldă în undele străvezii ale rîului Hebru. germanul Gluck a creat.. cel mai frumos dintre cîntecele pentru preaiubita lui Euridice. nu s-a-mpăcat deloc cu gîndul ca draga lui copilă să rămînă pradă aceluia care-o răpise. Şi-a poruncit celor trei fii ai săi : Fenix. la asfinţit de fluviul Strimon. numit Cilicia. a tot călătorit pîn-a văzut juncanul păscînd pe un imaş 2. 6. lucitoare. 7. dar săvîrşind acestea el însuşi va plăti prin grele suferinţe. întreg tabloul respiră măreţia. pe motivul acesta legendar. culcîndu-se în iarbă. astăzi Karasu . mai ales. pînă ce s-o opri . însoţit de prieteni — care veneau cu dînsul încă de la Si-don — Cadmos a urmărit juncanul fermecat vreme de nouă zile El l-a călăuzit printre codrii umbroşi.. a artei. veşnice ca iubirea jurată Euridicei !. plecînd din Asia. 150 8. Acolo s-a oprit şi s-a lungit în iarbă. Plecînd Cadmos din Delfi. Scena este admirabil redată într-un basorelief din secolul al V-lea î. să ştiţi că vă ucid . poate să-nalţe ziduri. în muzică. căutînd-o pe Europa. In zări se înalţă munţii. parcă se luminează şi uită de urgia pe care o pregătesc. în ţara lui Eagru. Aşa ni-l reprezintă pe fiul lui Apolo şi al muzei Caliopa un mozaic dezgropat în oraşul Pompei şi aflat astăzi la Palermo. unde Febus-Apolo prezice viitorul. Semnificaţia pierderii Euridicei de către Orfeu pare a fi aceea că faptele mari. ba chiar şi şerpi şi broaşte. Nu ştim ce rosteşte. Ar vrea să şi ridice o cetate vestită. . de moarte şi război. aflat azi la muzeul municipal din Chantilly.e. Au plecat dar băieţii pe drumurile lumii. dar feţele războinicilor. deşi unele fragmente par a fi urme veritabile de poezie orfică. Note 1. în „Georgi-cele" sale. şi-acolo unde el va-ncepe să mugească.. A ridicat -spre slavă capul încoronat şi a mugit prelung3. Tot despre el se spune că avea şi darul profeţiei.. Tînărul sidonian s-a învoit cu toate. necunoscute. teatru. Iar poemele 9 lui au rămas între oameni. Orfeu. care se găseşte acum la Neapole. monştri ce-mpovărează pămîntul cu urgie. fiind fiul lui Apolo — şi că ar fi organizat aşa-nvmitele mistere orfice. adăpostind cetatea cu zidurile sure. 5. intitulată „Orfeu şi Euridice". Parcă-i tot făcea semne s-alerge-n urma sa. Se vede marea putere a cîntecului. Poetul cîntăreţ este aşezat în mijloc. s-au oprit pe coclauri şi au întemeiat nişte oraşe noi. Şi i-a mai povestit că-n drum va întîlni un juncan fermecat.

Doborîrea balaurului lui Ares Cadmos a înţeles c-acela este locul unde va trebui să-şi ridice cetatea. A sărutat pămîntul pe care ajunsese din voia lui Apolo, şi primul gînd i-a fost s-aducă sacrificii preamăreţului Zeus, ca viitoarea cetate să fie trainică. A trimis cîţiva prieteni să caute un izvor. Din el s-aducă apă în amfore de lut. Să facă libaţiuni, fără de care jertfa nu ar fi fost primită de Zeus în Olimp. Tovarăşii lui Cadmos au pornit prin pădure, cercetînd peste tot, pînă ce au zărit un pîrîiaş zglobiu ; iară puţin mai sus au dat de-o peşteră cu o intrare joasă, bine adăpostită de un bunget umbros şi grămezi mari de pietre. Din peştera aceea ţîşnea pîrîul rece, limpede, de cleştar. Şi, veseli, sidonienii au vrut să toarne apă în prima amforă ; dar pe neaşteptate, din peştera adîncă, a ţîşnit un balaur cu solzii de aramă şi ochii fioroşi. Pe cap, monstrul purta o creastă zimţuită şi gîtul său avea o pungă de venin, mai groasă ca o bute. Iar gura otrăvită era bătută toată în trei rînduri de colţi, lungi ca nişte pumnale. Balaurul cu creastă era fiul lui Ares, zeul cel viforos, şi străjuia izvorul tatălui său ceresc şi tot acel ţinut, pe care-l stăpînea întocmai ca un rege. Fără multă tocmeală, balaurul lui Ares s-a rotit către soţii lui Cadmos din Sidon şi i-a încolăcit ; apoi i-a otrăvit, înfigînd în ei colţii săi ascuţiţi şi albi. în vremea asta Cadmos, văzînd că seara vine şi soţii nu se-ntorc, a pornit să-i găsească. A rătăcit şi el prin umbrele pădurii, pînă ce a sosit la izvorul lui Ares, şi, cînd acolo, iată-i !... Prietenii erau morţi şi monstrul sta lungit pe trupurile lor, sleindu-le de sînge. Tînărul sidonian a luat atunci o stîncă, şi, cum era voinic l-a lovit cu putere pe feciorul lui Ares. Dar solzii de aramă l-au ocrotit 153 pe monstru de greaua lovitură, ce ar fi dărîmat şi zidul unei case. El a zvîcnit deodată. S-a ridicat în sus, mai nalt decît copacii, şi l-a ţintit pe Cadmos cu ochii arzători, în timp ce întreita lui limbă îi juca în gura-nveninată, şi, şuierînd ca vîntul, cînd spulberă nisipul pe ţărmurile mării, s-a repezit la el. Numai că sidonianul era un luptător cum nu-s prea mulţi pe lume ; şi neînfricoşat, l-a-ntîmpinat pe monstru, precum se cuvenea, cu sabia şi lancea. Balaurul s-a-ntors, încolăcit pe coadă. Atunci, viteazul Cadmos mi l-a lovit cu lancea atîta de puternic, încît a străbătut gîtul gros de balaur. Şi arma s-a înfipt într-un trunchi de stejar. Balaurul lui Ares a rămas priponit deacel trunchi de stejar, care s-a aplecat sub prea marea povară. După această faptă, fiul lui Agenor a auzit un glas : — Ares iubeşte monştrii. Tu ai ucis un monstru care-i era şi fiu. Pentru această faptă ai să plăteşti amarnic, prefăcîndu-te-n şarpe... Cadmos s-a-ntors pe dată cu sabia în mînă, crezînd că-i alt duşman. Naşterea poporului teban din colţii de balaur Da-n faţa lui era însăşi Palas-Atena, cu egida pe piept şi suliţa în mînă. — Chiar de mă voi jertfi, i-a dat răspunsul Cadmos, sînt fericit, zeiţă, c-am răpus un balaur care-i împiedica pe oameni să trăiască în locurile-acestea atîta de mănoase... Vreau să zidesc aici o cetate vestită, unde să locuiască oameni nenumăraţi. — Dacă este aşa, a glăsuit zeiţa, îţi trebuie şi braţe cu care să zideşti cetatea ta visată... Şi ca să dobîndeşti braţele de-ajutor, desprinde plin de grijă toţi colţii de balaur şi seamănă-i pe glie 4. Spunînd aceste vorbe, Atena a pierit. Un nor se coborîse şi o învăluise pe copila lui Zeus, plutind apoi spre slăvi. Cadmos a ascultat sfatul dat de Atena, şi, desprinzînd cu grijă toţi colţii de balaur, i-a semănat pe glie. Din colţii semănaţi de Cadmos, sidonianul, s-au ridicat întîi nişte vîrfuri de lance ; apoi, tot din pămînt, au răsărit, semeţe, coifuri de luptători ; şi-n sfîrşit, au ieşit nişte giganţi cu arme şi scuturi sunătoare, care s-au luat la luptă. S-au tot luptat giganţii, pînă ce au rămas în viaţă numai cinci. Atunci s-a ivit iară, ca din senin, Atena. Le-a poruncit s-arunce armele ucigaşe şi să se facă prieteni cu preaviteazul Cadmos, care le va fi rege. La porunca lui Cadmos, au zidit în pădure, la izvorul lui Ares, fortăreaţa Cadmeea, acropola tebană. Ridicînd fortăreaţa, Cadmos a adus jertfă puternicului Zeus juncanul fermecat. Pielea lui i-a tăiat-o în fîşioare lungi, subţiri, subţiri de tot. Pe acestea le-a unit. S-a făcut o fîşie de piele nesfîrşită. Cu ea a măsurat întinderea de ţară, care urma să intre în stăpînirea lui. Dorind să se păstreze nestinsă amintirea ciudatei întîmplări, Cadmos a denumit ţara aceasta nouă : Beoţia — ţara juncanului. Totuşi, pentru că el doborîse pe fiul cel hidos al lui Ares, a suferit destul, precum se învoise în faţa lui Apolo. Copiii i-au pierit şi, spre sfîrşitul vieţii, eroul sidonian — cum îi spusese Atena — s-a preschimbat în şarpe.

Soţia lui, la fel. Doi şerpi, ce nu făceau nici un rău nimănui5. Urmaşii lui Cadmos ridică Teba cea cu şapte porţi Urmaşii lui au fost pe tronul din Cadmeea doi feciori ai lui Zeus şi-ai nimfei Antiopa 6 : Zetos şi Amfion. Ei sau gîndit să facă la poalele cetăţii marele oraş : Teba, visat, de mult, de Cadmos. Teba cea cu şapte porţi. Zetos era de-o forţă de neînchipuit. în schimb, celălalt frate, pe nume Amfion, era un cîntăreţ destoinic ca Orfeu. Cînd s-a început lucrul la zidurile Tebei, Zetos a spus că el o să aducă piatra din munţii-nvecinaţi. într-adevăr, cu forţa-i uriaşă, olimpiană, aducea pe spinare stînci mari rupte din munţi. Amfion nu jurase că va face vreo muncă. Avea un trup firav, însă, cîntînd din liră, ca divinul Orfeu, acest fiu al lui Zeus izbutea să urnească munţii din temelii. Şi munţii veneau singuri spre zidurile Tebei, ca meşterul Zetos să poată avea piatră de lucru din belşug. Se mai spunea că Tebei i s-au zidit anume cele şapte porţi, ca ele s-amintească lira lui Amfion, ce avea şapte corzi. Iară porţile Tebei au căpătat şi ele fiecare un nume. Numele li s-au dat după şapte copile, pe care le avea regele Amfion cu soaţa-i Niobeea 7. Afară de eroii Zetos şi Amfion, un alt urmaş de seamă pe tronul de la Teba a fost regele Laios. Aezii povestesc că el era-nsurat cu frumoasa Iocasta ; dar în palatul 6ău era multă mîhnire, căci nu aveau copii. Vroind să dobîndească un prunc în casa lui, regele s-a rugat de marele Apolo, şi zeul i-a răspuns prin glasul Pitiei : — Soţia ta, Iocasta, îţi va da un fecior. Insă el e ursit ca să-şi omoare tatăl; să-şi pîngărească mama şi să umple de sînge şi doliu şi durere tot poporul teban. Este încă o jertfă pe care o cere Ares, fiindcă pe-aceste locuri, unde se-nalţă Teba, i-a fost ucis feciorul, balaurul, de Cadmos. Ca lovituri de trăsnet cădeau aceste vorbe în inima lui Laios. Părul i se făcuse, pe capul său, măciucă. Cutremurat de spaimă, Laios s-a înturnat în palatul din Teba şi-a povestit Iocastei groaznica prorocire. într-adevăr, Iocasta, în anul următor, a dobîndit un prunc. Cît îl dorise Laios ; şi-acum cît îl ura !... Şi el a luat copilul şi l-a azvîrlit pe-un munte, pe muntele Citeron, ca să-l mănînce rîşii care foiau pe-acolo. Dar s-a-ntîmplat să treacă pe muntele Citeron un păstor corin-tian ; şi el a luat odrasla lui Laios, cea zvîrlită ; şia dus-o în ţara sa. Iar regele 8 din ţara aceea corintiană n-avea nici un urmaş. Vă-zînd el pe micuţul atît de oropsit, s-a hotărît să-l crească ca pe copilul său. Aşa a ajuns fiul lui Laios în Corint, unde s-a făcut mare, voinic şi înţelept, fiind el numit Edip. Edip îşi ucide, fără să ştie, tatâl Dar ajungînd Edip flăcău în toată legea, oameni nechibzuiţi i-au şoptit la ureche că el n-ar fi odrasla regelui din Corint ; că e copil găsit şi multe dintr-acestea. Mîhnit peste măsură, s-a dus la un oracol al zeului Apolo, să afle adevărul, cine îi sînt părinţii. Dar Pitia,-n răspunsul pe care i l-a dat, nu i-a destăinuit că tatăl lui e Laios, şi mama sa, Iocasta. I-a spus numai atît : — Să nu te-ntorci în ţara unde-ai venit pe lume... Altfel îţi ucizi tatăl; te vei căsători cu propria ta mamă ; şiaduci nenorocirea asupra tuturora, copii, rude şi prieteni... Ascultînd ce spunea bătrîna preoteasă, Edip a cugetat străpuns de-nfiorare : — Dacă mi-e totuşi tată regele din Corint ? Şi dacă mi-e sortit cu-adevărat ca eu să-mi nimicesc părinţii ?... Mai bine fug în lume. Nu mă întorc acasă şi-nlătur nenorocul ce mă poate pîndi... Socotind deci că fuge, Edip nu 6-a întors în istmul de Corint. A cugetat să plece către Beoţia, şi — coborînd din Delfi — a văzut două drumuri. Pe cel care ducea către Beoţia venea încet un car. In car călătorea un bătrîn cam albit, urmat de cîţiva sclavi. — Ia fă-ne loc, băiete, a rostit vizitiul, tare, către Edip. Edip s-a supărat că un. sclav oarecare îi porunceşte astfel, şi nici nu s-a clintit. Atuncea vizitiul a dat în el cu biciul. Edip s-a înfuriat şi l-a lovit cu lancea, lăsîndu-l mort pe loc. Ca să-şi răzbune sclavul, bărbatul cel albit a scos o sabie. Şi s-a iscat o luptă. Iar tânărul Edip, cu lancea ridicată, l-a izbit pe bătrîn, ca şi pe sclavii lui, care îl apărau. în prea puţină vreme, din cei cinci călători n-a scăpat decît unul. Un sclav care-a fugit. Astfel s-a împlinit întîia prevestire făcută de Apolo 9, căci tînărul Edip, fără s-aibă habar, îşi ucisese tatăl. Bătrînul ce zăcea însîn-gerat pe drum, lîngă sclavii săi, era regele Laios.

El se ducea la Delfi să-l întrebe pe-Apolo — cum să-şi salveze Teba ? Pentru că, din porunca lui Ares, duşmănosul, aproape de oraş se aşezase-un sfinx. Sfinxul avea obrazul şi trupul de femeie ; corpu-i era de leu ; aripi avea de vultur şi ghearele de zgripţor n. Iar coada-i de oţel era ca de balaur. Şi sfinxul priveghea pe drumul către Teba. Cînd treceau călătorii, îi oprea cu un strigăt. Le punea o-ntrebare, cu multă viclenie, şi nimeni nu putea să-i dea acestui monstru răspunsul cuvenit. Atunci sfinxul lovea cu coada de balaur pe bietul călător. Cu ghearele de zgripţor îi scotea inima şi i-o storcea de sînge. Astfel îi doborîse sfinxul, pînă în acea ziuă, pe foarte mulţi tebani. A doua crimă : căsătoria cu Iocasta în tot oraşul Teba domnea o spaimă mare şi numai cu greutate se mai putea ieşi pe cele şapte porţi. De mai dura o vreme, oraşu-ar fi rămas fără locuitori. Mai mult, s-adăuga ştirea că pe regele Laios l-au omorît tîlharii. Sclavul care scăpase s-a ruşinat să spună că nu îi învinsese decît un singur om şi a minţit că-n cale le ieşise o ceată de numeroşi tîlhari. Pe lîngă toate astea, sfinxul mai omorîse în zilele acelea pe alţi numeroşi tineri. Şi printre ei era şi feciorul lui Creon. Creon păstra dealtminteri coroana-n mîna lui, pînă se alegea un nou rege la Teba. îndurerat la culme de moartea fiului, Creon a dat de ştire că de se va afla vreun bărbat iscusit care să-nfrunte sfinxul şi să salveze Teba, îi va da o răsplată ne-nchipuit de mare. El va avea ca soaţă pe regina Iocasta, pe văduva lui Laios, şi va primi coroana şi tronul rămas gol. Edip, care intrase pe pământul teban, a şi trecut la faptă ; a pornit-o de-a dreptul spre sfinxul fioros. Sfinxul l-o fi zărit, pesemne, de departe, şi fîlfîind din aripi l-a oprit pe Edip, punîndu-i o-ntrebare : — Care este făptura ce merge-n patru labe, apoi numai în două şi la sfîrşit în trei ? Haide, răspunde iute... — Fiinţa aceasta este, de bună seamă, omul, i-a dat răspuns Edip. Cînd este mic, el merge numai de-a buşilea. Pe urmă se ridică şi, cînd ajunge gîrbov, lîngă două picioare, ca sprijin, se găseşte şi-al treilea : toiagul... Cum a sunat răspunsul, sfinxul, turbat de ciudă, s-a umflat şi-a plesnit. Iară Edip, cu lancea, l-a trîntit de pe stînca, unde se cocoţase, în nişte văi adinei. Auzind tot poporul că tînărul Edip l-a biruit pe sfinx, s-a grăbit să-l aducă, pe umeri, în oraş. Creon i-a dat coroana ce o avea în grijă şi l-a suit pe tron, alături de Iocasta. Astfel, fără de voie, Edip a săvîrşit cea mai groaznică crimă din cîte sînt pe lume. S-a însurat, sărmanul, cu însăşi mama lui. A mai trecut o vreme. Iocasta i-a născut soţului său, Edip, doi fii şi două fiice n. In Teba era pace. Regele cîrmuia cu multă-nţelep-ciune peste poporul său, ferindu-l de războiul cel mult dorit de Ares. Cînd, s-a stîrnit furtuna... Zeii, înverşunaţi că soaţa lui Edip — care-i era şi mamă — i-a dăruit copii, au trimis peste Teba ciuma pustiitoare. Pustiu şi lacrimi au hotărît zeii Mureau şi zi, şi noapte, sute, mii de copii. Ruguri erau aprinse în Teba peste tot şi jalea cuprinsese poporul, mai cumplit decît cînd trăia sfinxul. Căci mamele plîngeau în hohot la răspântii şi-n case îndoliate. Iar preotul cel mare îl ruga pe Edip să facă sacrificii, să salveze cetatea 13. Dar regele Edip a poruncit să vină bătrînul profet orb, ce se numea Tiresias. Intîi, profetul orb nu a vrut să răspundă. Dar, silit de Edip, el a mărturisit că zeii-au aruncat peste oraşul Teba ciuma nimicitoare, pentru că regele îşi omorîse tatăl şi se căsătorise cu mama lui, Iocasta. Ca să se pedepsească, regina şi-a luat viaţa, aninîndu-se-n ştreang. Iar Edip şi-a scos ochii cu-o agrafă de aur. Apoi, orb şi sărman, Edip a părăsit Teba cu şapte porţi, ca s-o scape de ura netrebnicului Ares şi a celorlalţi zei. Şi, rătăcind pe drumuri, însoţit de copila cea mică, Antigona, trăind doar din cerşit, au ajuns la Colona Vl, o mică aşezare lîngă oraşul unde domnea pe-atunci Tezeu. Iar regele Tezeu a venit din Atena să-l vadă pe Edip. Nenorocitul orb l-a rugat pe Tezeu să ia în grija sa pe biata Antigona, şi, condus de Tezeu, bătrînul a păşit într-o pădure deasă. Aici a dispărut Edip într-un chip tainic. Tezeu cunoştea taina, dar nu a vrut s-o spună. Se zicea că Edip i-a blestemat pe zei, şi Zeus l-a trăsnit sau s-a deschis pămîntul, şi Hades l-a primit15. Legendele eline mai arătau că-n Teba a fost după aceea un război fratricid 16. Feciorii lui Edip s-au ucis între ei. Fetele i-au murit. Numai pustiu şi lacrimi au rămas după el. Aşa s-a răzbunat zeul furtunilor, încrîncenatul Ares, pe urmaşii lui Cadmos, pentru că se clădise Teba cu şapte porţi, pe locurile unde-i hălăduise fiul, balaurul cel groaznic cu solzii de aramă..;
Note 1. Oraş din Asia, pe ţărmul de răsărit al Mării Mediterane.

cel care-i învăţa cum să aibă dobînda cu orişice prilej — sorbeau cupe cu vin şi începeau să cînte legenda despre Iason şi corabia Argo.. fără ca fiecare să fie nevoit să meargă după apă. Se ştie că regina Niobeea avusese cu soţul său. cu preţul sacrificiului său. fiind socotit un soi de vultur cu două capete şi gheare mari şi tăioase. că el este acela care ar fi adus alfabetul din 159 Asia în Europa. bătrîni şi tineri. Ingres ş. Cel mai adesea. între altele. Fărtiici o călăuză. Este un erou civilizator. ei îşi reaminteau legenda despre Iason şi corabia Argo. 13. un oraş tesalian 1.) Tot Sofocle a scris şi renumita tragedie. 8. Vrăjmaşa zee Ciuma. nemilostiv coseşte Odraslele luii Cadmos. îşi însuşise tronul şi luase avuţia regelui legiuit : palatele de piatră şi turmele de vite. „. aezii vroiau să arate de ce tebanii erau un popor de războinici. de Edg. Elinii îi atribuiau eroului Cadmos şi alte merite. Intîmplările au fost povestite de poetul Sofocle în tragedia „Edip Xa Colona". şi tot înavuţeşte Cu gemete şi lacrimi Infernu-ntunecat. !n picturile pe vase.-ndepărtate. cerul se învrăjbeşte. potrivit legendelor.Zguduită De-o grea furtună-i Teba. Ei ar fi întemeiat. venit din Maramureş. Atena. cu foc cotropitor Ne bîntuie cetatea. şapte băieţi şi şapte fete. In literatură — urmlndu-l pe Sofocle. pe urmele unui zimbru cu o stea în frunte. ei îşi începeau povestea arătînd că odată ar fi trăit în Iolco.a. uneori afară din oraş. Dar Pelias. această mitică făptură. 11.2. 5. această întîmplare. avînd pictate victoria lui Edip împotriva sfinxului. Pictori moderni. făcîndu-l slujitor. In basmele noastre. Iar marele nostru George Enescu o creat o admirabilă operă muzicală. cel mic. zeiţa Leto — geloasă pe fericirea Niobeei. Iar te rugăm fierbinte cu milă să ne-ajuţi. zeul călătoriei şi al negoţului. ca Gustave Moreau. legenda lui Edip a inspirat mult pe artiştii antici. crescînd mare. doi fii ai lui Poseidon : Eson şi Pelias. ca să-şi poată ţine tronul. 12. In schimb îi dăruise o colibă de frunze pe clina unui munte. Cadmos reprezintă eroul întemeietor de oraşe. Prin această alegorie. 3. Regele corintian în casa căruia a crescut Edip se numea Polib şi era căsătorit cu Meropa. încît oamenii să fie aprovizionaţi din belşug. Fiii lui Edip şi ai Iocastei erau Eteocle şi Polinice. Nu este exclus ca ea să fi influenţat şi legenda noastră despre Dragoş Vodă. In literatură. Nu că eşti zeu. au reluat tema. In ale sale valuri o ţine cufundată. prin păduri. Astfel se găsesc două renumite vase. El ar fi făcut şi cele dinţii conducte de apă din piatră. Colţii balaurului. Nu mai rodeşte-n beznă sămînţa cea uscată : Pier turmele.. Numai că fostul rege avea şi un copil. în versurile sale. la mare depărtare. Iar fiicele se numeau Ismena şi Antigona. Tot el ar fi făcut cele dinţii legi. Voltaire şi alţii. în locuri unde hălă-ăuiau înainte." 14. Deci. reprezentau pentru elini lăncile. Şi — după ce jertfeau fructe şi flori şi sînge lui Zeus olimpianul sau fiului său Hermes. zgripţorul apare de multe ori. a cărui creaţie despre Edip atinge cea mai înaltă culme în teatrul antic — au mai scris lucrări memorabile Corneille. ucişi de Apolo şi Artemis. Rege fusese Eson. Spuneau. Nimfa Antiopa era fiica fluviului Asopos şi fusese răpită de Zeus. Poetul antic Sofocle ne redă zguduitor această rugăminte a marelui preot către Edip în versurile sale din tragedia „Edip rege" . 15. acest război fratricid este cunoscut sub numele d« „Cei şapte contra Tebei" şi e povestit în versurile lor de „marii tragici1. mor pruncii la sînul mamei lor. şi mai spuneau că ar fi fost un mare apărător al păcii. Prin această legendă elinii protestau contra nedreptăţii destinului hotărît — cum credeau ei — de forţe supranaturale. făr'nici un ajutor Tu ne-ai scutit de birul ce sfinxu-ngrozitor Pusese asupra Tebei. prin viclenii şi arme. Aslan. cu săgeţile. 4. fără de nici o grijă. EXPEDIŢIA ARGONAUŢILOR DE CÎTE ORI ELINII CĂLĂTOREAU PE MARI şi debarcau pe ţărmuri străine. (Colona se găsea cam la şapte kilometri depărtare de oraşul Trad. numai fiare şi monştri. 7. ţara îneîntătoare a Moldovei. Şi-acum mare Edip-naintea ta căzuţi. Th. fiul lui Ares. la tine-am alergat. Eschil şi Euripide. şi toţi zic în credinţă Că ne-ai ferit de moarte cu-a zeilor voinţă.. Aceştia l-au vestit despre ce plănuia noul stăpînitor.. fratele cel mai mare. regele Pelias. Acesta. pesemne. Noi toţi. pe locul unde a fost doborît zimbrul. Amfion. bous-bos înseamnă bou-juncan. putea pretinde sceptrul luat tatălui său Eson. . Sfinxul. era tot odraslă a monstrului Tifon şi a viperei uriaşe Ehidna. 16. Legenda aceasta s-a transmis multor popoare. dar nimeni cît tine nu plăteşte. Poetul roman Ovidiu cîntă. la porunca mamei lor. ţi-o spun chiar ochii tăi Şi sîngerata mare ce-apleacă fruntea ei. 6. 9. Atîta că şi Eson avea. In limba celor vechi. Pelias s-a gîndit să-şi omoare nepotul. precum s-a arătat mai înainte. 10. legată de numele fetei moi mici a lui Edip : „Antigona". Cînd dăm de zile negre. prieteni.

Tocmai vroia să treacă apa pe la un vad. — Am vrut să te încerc. Cealaltă o pierduse în apa spumegîndă. Căci tânărul acesta-l va răzbuna pe Eson. căci apa venea mare. flăcăul era nespus de chipeş. cînd te-ntofci. Insă. Hades. poate. cînd areun nepot tînăr ?. Dar iacătă-l zăreşte în piaţă şi pe Iason. — Desigur. Te duc numaidecît.. la răspîntii şi lîngă focul sacru. Precum vezi. va ajunge oraşul cel mai bogat din lume.. dînd peste tot de ştire că va porni pe mare. Dar el nu avea nume. i-a zis : fiul lui Eson — adică.. cîntînd voios pe cale. Apoi. Căci centaurul Hiron creştea pe-Asclepio. băbuţa s-a schimbat pe loc într-o zeiţă.. zeiţei Persefona şi soţului său. Astfel a spus zeiţa şi a bătut din palme. pre cît pot să pricep ! a glăsuit băiatul. A plîns şi s-a jelit în temple. Eson şi-a dus copilul în munţii Pelion. pe cînd ducea bătrâna spre malul celălalt. lolco va înflori. A făcut — după datini — jertfe zeului Hermes. Eson... cu asprime. Şi tot la el vor creşte şi viteazul Ahile. Haina i se lipea de muşchii încordaţi şi lăsa să se vadă cît este de voinic.. din care tu şi eu ne tragem deopotrivă.. n-am murit.. Şi a luat-o în braţe. — Vezi. Şi. sperînd c-o să se piardă în marea încercare. eu te voi ocroti pe drumurile tale. Iason ?. vrei s-aduc eu lîna. puternica zeiţă. pe scurt. — Bine. Atîta că-n picioare nu mai avea băiatul decît o sanda. ce nici nu bănuiau că Pelias anume îşi trimitea nepotul.. Iason. Totul lăsa să creadă pe proaspătul stăpîn al oraşului Iolco că odrasla lui Eson s-a stins dintre cei vii. cum se obişnuia pentru cei răposaţi.Deci. —.Iar preamîhnitul Eson. Dar nu-n orice zeiţă. Ulise şi mulţi alţii. Aşa a trecut rîul. cutezător. ca să aducă jertfă zeului mărilor. Pe trup avea o haină de pînză. şi pe Castor şi Polux. Cînd a-mplinit băiatul cam douăzeci de ani. era un tînăr vrednic şi foarte săritor. De-aceea bunul Hiron. Au socotit că-i Ares sau poate chiar Apolo. Insă. A apărut chiar Hera. neştiind cum să-l strige. Insă pe rug a ars un iepure sălbatic.. călare. Regele Pelias. a glăsuit. şi l-a rugat să-i crească feciorul oropsit. eu mă-nvoiesc să plec s-aduc lîna de aur. Aşa să fie ! a rostit Pelias cu prefăcătorie. Regele s-a-nfuriat.. să-l răzbune. acel ce cîrmuia întregul Univers.. Oracolul din Delfi abia îi proorocise — cîteva zile-n urmă — că trebuie să se teamă de un flăcău din munte. aşa cum credeai tu. Regele pune la cale pieirea lui Iason Oamenii din oraş. asta nu se cade. au crezut că-i un zeu.. şi se îngălbeneşte nedreptul Pelias. Avînd lîna de aur.. El s-a-ndreptat pe urmă spre casa părintească. însă în mare taină. Iar deasupra purta o blană de panteră. mi-e teamă că-mi pierd viaţa. — Cum de nu. şi am venit să-ţi cer sceptrul ce l-ai răpit părintelui meu... subţirică. A străbătut Elada. cu fală. Şi. Dealtfel. Mai mult. vede că el nu este încălţat decît cu o sanda. pe care nu-l văzuse de cînd era copil şi. Fiul lui Eson se întoarce în lolco :. asta vreau — a rostit Pelias. O. deşi purta în mînă sabia lui de rege ! Mai ales că mulţimea privea cu-ncredere către noul venit. ducînd-o pe bătrînă pe ţărmul celălalt 3. îţi jur pe marele Poseidon.. întreitei Hecate... Hei. cînd i-a ieşit în cale o biată cerşetoare. se cade să plece un moşneag. — Nu. ca să-şi scape copilul. pe care-o stăpîneşte azi regele Eete. fiind crescut pe furiş. — printr-un oracol — zeii mi-au hotărît să caut lîna de aur. cînd l-au văzut pe Iason.. Eu sînt fără putere şi dacă mă-ncumet să mă cufund în apă. fiindcă te-ai grăbit să-mi împlineşti dorinţa. Este după dreptate ca lolco să ajungă iarăşi în mîna voastră : a ta şi a lui Eson. cum au ajuns. flăcăul a pornit iar la drum. odraslele lui Zeus. Iason a stat o vreme privind. a trebuit să pună la cale-un şiretlic. din muntele Olimp. — Eu sînt nepotul tău. Tocmai în acea clipă s-a auzit un ropot. bunicuţo. A intrat în oraş şi s-a-ndreptat spre piaţa unds se pregătea o mare sărbătoare. ce e-n acelaşi timp străin şi cetăţean al oraşului lolco şi umblă încălţat numai cu o sanda. a spus la sfîrşit Eason.. L-a-mbrăţişat pe Eson. într-adevăr. băiete. A vestit tot regatul că fiul i-a murit. — Băiete !. spre ţara lui .. a pornit mai departe şi a ajuns în lolco.. se-ndrepta către templu. A mers pînă la rîul ce-nconjura oraşul. că părăsesc oraşul. Trăind mereu pe munte — părul nu şi-l tăiase şi pletele bogate îi atîrnau pe umeri în valuri aurii. c-ai să părăseşti tronul. nu vrei să mă treci rîul ? a glăsuit spre Iason. la centaurul Hiron 2. cu suita.. soaţa marelui Zeus. — Cine eşti şi ce vrei ? i-a strigat. şi l-au înconjurat. sînt bătrîn. Spun cu toţii ! a zis Pelias. în templul lui Poseidon. feciorul lui Apolo. Iason. îi ajungea la gît şi curgea-nvolburată.. cum s-a-nfricoşat hulpavul Pelias ! Cum tremura pe şa. păşind cu multă grijă. nu mai rîvnesc mărirea şi-ţi voi da bucuros puterea şi oraşul. s-a hotărît să plece în oraşul natal ca să-şi revadă tatăl şi. Porneşti către Eete şi-aduci lîna de aur. au spus mai mulţi bătrîni.Şi stînd sub privegherea bătrînului centaur. Un nor a-nvăluit-o şi a pierit în slăvi. făcînd semn spre mulţime : Spuneţi şi voi. pruncul adus din lolco s-a făcut în curînd un flăcău ne-nfricat.. pe urmele zeiţei. în fiecare mînă ţinea cîte o lance cu vîrful de aramă — precum purtau păstorii din munţii Pelion. şi tu vei birui. cum îl crescuse înţeleptul centaur. tînăr şi curajos. plin de uimire. — Dacă te juri pe zeul din care noi ne tragem. A ridicat şi-un rug. potolindu-şi dorul de tatăl său. care îl apăra de ploaie sau de frig.

aflată-n răsărit. văzînd apa mării. Se spune că cincizeci. al lui Poseidon.. Ei au pus-o la proră. însoţit de un prieten. zbura ca pescăruşul peste aria mării. Plecarea spre ţara lui Eete de la capătul lumii Cînd au terminat lucrul şi corabia Argo s-a legănat pe ape. cel urgisit de Hera în gelozia ei. în zbor.. trebuia să plutească săptămîni. fără vreo oboseală. Intîi s-au sfătuit . vîntul de miazănoapte . ca să nu atragă supărarea zeiţei. . într-o călătorie cum nu s-a mai văzut. Vorbea ca oamenii şi. i-â jurat că-l va face urmaşul său pe tron. Era o încercare îndeajuns de grea !. Nimeni nu mai plutise atîta de departe. fără oprire. De acest animal ceresc. încît navigatorii o ridicau pe umeri. o fată şi-un băiat.. tot s-a uitat în jos. Iason era iubit de soţia lui Zeus. Acest berbece sacru era nespus de mare. căci mama vitregă tocmai vroia să vină şi să le vîre-n piepturi cîte-un pumnal tăios. s-aleagă pe acela ce urma să-i conducă în expediţie. numiţi Hele şi Frixos °. zi de zi. poate. . Lîna scumpă de aur era de pe-un berbece. departe. Aici a adus jertfă puternicului Zeus berbecele de aur. Şi a ajuns în Ea. Nu s-a mai putut ţine. au azvîrlit încolo cupele de pe mese.. . Se spune că Atena 9 i-a sfătuit tot timpul şi le-a dat o crenguţă din stejarul cel sfînt al măreţului Zeus. şi ea îi dăruise doi copilaşi drăguţi. pe mări necunoscute . Au luat cu •dînşii apă şi hrană din belşug şi s-au urcat pe punte. s-au strîns numaidecît. S-au strîns cu toţii-n Iolco..Şi au zburat copiii. încrustată în lemn. adică Marea Helei 7. la Pontul Euxin. fecior al lui Poseidon. ca nu cumva pe cale vreunul s-o-ndrăgească şi să se iste ceartă între navigatori. N-a păstrat decît lîna. cu Hele şi cu Frixos. punînd două coloane în drumul apelor. drept mulţumire. A vrut să-i însoţească şi-o fată. care grăia spre oameni şi făcea prorociri. Au făcut sacrificii zeilor olimpieni. plină de bogăţii. într-un copac stufos dintr-o livadă sfîntă. i-a sfătuit berbecul. Frixos a ascultat .. spunînd că nu e bine să meargă o fecioară între atîţi flăcăi. agăţată. Iar el. Frixos. mai bine să-l aleagă în fruntea lor pe Iason. i-a venit ameţeală. stînd cîte doi pe-o bancă. zeiţa norilor.. oraşul colhidian. stejarul din Dodona. Atalanta . care-i doreşte moartea Deci. prin furtuni şi primejdii. şi a căzut în valuri. Printre ei se găsea şi eroul Heracle. ca păsările-n zbor 6.Şi toţi s-au învoit ca Iason să conducă pe eroi peste mări. Apoi au început ospăţul de plecare. din Orhomena.. cei cincizeci de eroi s-au adunat la ţărm. Calais şi Zetes — care purtau pe umeri aripi. şi în sfîrşit mulţi alţii. De-acolo vor aduce lîna scumpă de aur. avînd copiii ei. să-i răpească din palatul regal al fostului său soţ. să se lupte cu monştrii şi să aducă iarăşi lîna berbecului plecat odinioară. în care fata s-a înecat. regele Piritou . adusă de Atena. Crenguţa de stejar. doi fii ai lui Boreu. Corabia aceasta trebuia să înfrunte primejdii fără număr. De-acolo-şi începea Helios. luni întregi. dornici să cucerească scumpa lînă de aur. Prin nu ştiu ce-ntîmplare. Cîţi au fost nu ştim bine. urcuşul lui pe cer. Cînd — au ajuns deodată deasupra unei mări. Marea. spre ţara lui Eete de la capătul lumii. care să îndrăznească să plutească pe mări. de peste mări şi ţări. au mai venit : Tezeu. dar Hele. Insă lucrînd eroii plini de însufleţire.. — Nu vă uitaţi spre ape !. Pregătirea marii călătorii Lîna mult preţioasă a rămas în Colhida. zeiţa norilor a trimis de îndată acest berbece sacru. şi. avea de-asemeni darul de a putea grăi argonauţilor — navigatorilor pe corabia Argo — şi-a-i putea sfătui în împrejurări grele 10. Aezii povesteau legenda lui astfel : Se ştia că pe vremuri regele Atamas. pînă-n timpul acela : căci ţara lui Eete.Eete. se cheamă de-atun-cea Helespontul. Neleu . Aezii povesteau că în acel moment eroii-au întors ochii spre viteazul Heracle. un flăcău înzestrat cu puterea de a zări prin lucruri. Ca să-şi scape copiii. Numai băiatul. un oraş beoţian. ca apoi să coboare în capul celălalt unde zăgăzuise Heracle de curînd oceanul cel uriaş.. cu cîte-o vîslă-n mînă. un fiu al lui Poseidon. însurîndu-l cu una din cele două fete pe care le avea. fusese însurat cu frumoasa Nefele. Admet . cu cei doi veri ai lor : Idas cel preavoinic şi Linceu. Dar. Dar era totodată atîta de uşoară. pe care-a dăruit-o regelui din Colhida. Da-n cîntecele lor aezii arătau că trebuiau să plece cîndva nişte eroi. Berbecele cu lîna de aur Ţelul călătoriei era lîna de aur. Iată de ce eroii s-au adunat în pripă. prin ape şi pămînt. Ba chiar se hotărîse să le răpună viaţa. Insă fiul lui Zeus le-a spus că el e sclavul regelui Euristeu. stăpîn în Orhomena. Avea cincizeci de vLsle. lînă ce trebuia întoarsă în Elada. Peleu . Avea lîna de aur. s-au agăţat copiii în ultima clipită . Sub ei se întindeau pămînturi nesfîrşite. mai curioasă. era capătul lumii 'k. şi lau urmat pe Iason. Iar mama vitregă. a plutit mai departe. în nu prea multă vreme au făcut o corabie cu totul deosebită. regele beoţian şi-a luat altă nevastă. ape şerpuitoare şi codrii nepătrunşi. pe care o ţinea Eete pe nedrept. odraslele lui Zeus. orişice . apoi Castor şi Polux. prin uneltirea Herei. vroia să-i depărteze pe Hele şi pe Frixos de palatul regal. Orfeu . pe care nu putem să-i înşirăm acum. Au băut şi-au mîncat vreme de nouă ceasuri. şi-au hotărît să facă o corabie mare din lemn bun. de stejar. ca tatăl lor . S-au strîns deci mulţi eroi.. De-aceea i-au spus Argo 8. Meleagru . Fiind atît de uşoară. o ţară fabuloasă şi plină de mistere. . cu grijă. din ţara lui Eete. dar ei n-au vrut s-o ia. cum s-au ivit zorii.Şi auzind eroii că se pune la cale călătoria asta către capătul lumii. închinată lui Ares. ce se afla-ntr-un templu din Iolco.. mai presus de toate — deşi nu avea aripi — putea străbate cerul. Cine dintre eroi nu dorea să străbată drumul acesta nou şi să cunoască lumea ? ! Fiecare-ar fi vrut să fie el acela care s-aducă iarăşi în patria iubită lîna scumpă de aur.

însă Heracle a-ntins arcul. cum spun poeţii. insula mare şi muntoasă. în Elada. Şi întorcîndu-se acasă se însuraseră cu ele. speriat. Corabia ieşise în largurile mării cu pînzele întinse.. Eroii sînt îndemnaţi să ducă o viaţă tihnită în Lemnos Aşa. turte dulci şi fructe. gîndind să le închidă calea. printr-o fîşie de nisip. Le-au cîntat cântece şi i-au rugat să se-nvoiască a fi stăpîni în ţara lor şi să-şi aleagă. uriaşii cădeau ca nişte stînci în valuri. în asfinţit. în voia vîntului zburdalnic. a vrut să soarbă din unda limpede de munte. Două le-aveau prinse de umeri. Helios-se-nălţase cu carul lui de aur pe cerul fără pată. care cu ochiul ager privea spre depărtări. către vitejii-argonauţi. In acest fel. şi au pornit spre ţărmul mării. Ogoare şi livezi erau tot mai puţine şi mai sterpe. s-apropie biruinţa. uşoară. El singur nu se învoise să se coboare de pe punte şi să ia parte la ospăţ.. Şi au plecat argonauţii. eroii s-au dezmeticit. Au dat în lături pe acele femei şi fete. şi lîngă ea săltau popoarele de peşti şi alte vietăţi din apele marine. Cîţi rămăseseră cu viaţă au trebuit să se mai lupte cu Iason şi ceilalţi eroi. Auzind ce spunea Heracle. că sînt ademeniţi eroii cu vorbe. ce-i ţineau. Bărbaţii lemnieni. un argonaut. Strigătul său l-a auzit Heracle şi-alt argonaut. şi-au smuls cununile de flori. lăsînd ispitele deoparte. a urmărit-o prin pădure.. ţinînd un vas de aur în mîinile-amîndouă. în Misia. argonauţii au fost primiţi cu mare cinste şi de localnici. dacă primea să -i fie soţ. s-a auzit un glas puternic: — Aţi uitat oare datoria ? Aţi şi uitat lîna de aur pentru un zîmbet femeiesc şi nişte amfore cu vin ? Vai vouă. şi ţinea cumpăna corăbiei de lemn. îngreunîndu-şi trup şi minte. în care se vărsa izvorul. el fiind cel mai greu. cu braţul său de fulger. şi. Eroii-argonauţi porniseră cu bine pe drumul presărat cu sute de primejdii. Era o nimfă drăgălaşă ce stăpînea un mic izvor la poalele unei păduri de pini înalţi şi parfumaţi. Iar divinul Orfeu şi-a luat lira în braţe. Şi vînturile mării. stîncoasă. E drept că s-a stârnit furtuna şi era gata s-o scufunde. şi drumurile mării. Însă vîslaşii au purtat-o cu vrednicie pest valuri. A început să cînte. Eu am să plec singur din ţara asta blestemată.Heracle era-n mijloc. Hilas. ce murmurau parcă un cîntec gingaşei fete înecate. Şi nimfa.. Răniţi şi otrăviţi. spre insulă. pline de talere-ncărcate cu fripturi. acestea şi-au dat seama că singure nu pot trăi. din înălţimi. n-a stat pe gînduri şi-a pornit să-l caute prin pădurea deasă. agaţînd-o de ciocul corăbiei de lemn. Din nori. a dat un strigăt. şi a sărit în calea lui. şi. Aici au trebuit să lupte cu nişte fiinţe fioroase : uriaşi cu cîte şase braţe. biruindu-i pe vrăjmaşi. Au privit apele acestea. în faţă sta Linceu. cîntece şi vin... au ajuns repede în Lemnos. pînă la apa unui lac. îl desfăta pe Zeus şi-l făcea să privească plin de îngăduinţă spre corabia Argo. suflau voioase-n pînze 11. şi-l implora pe Zeus. unde fusese azvîrlit Hefaistos. lăsînd în flăcări insula. Zeus le răspunsese că le primeşte ruga. cutezătorul Polifem 16. unde se îmbuibau cu toţii. plecînd la un război. Corabia plutea. Şi poate că le-ar fi zdrobit corabia de lemn. la-napoiere spre Elada. în care scînteia vinul purpuriu. Cîntecul lui Orfeu răsuna peste valuri. îndrăgind pe tînăr. Dar căprioara s-a schimbat din nou în nimfa cea frumoasă şi. Fiindcă Heracle ţinea mult la tînărul răpit de nimfă. Pînă la urmă. Cel ce zvîrlise cu tărie astfel de vorbe spre eroi era chiar marele Heracle. iacătă vin argonauţii făcînd întîiul lor popas. răpiseră femei şi fete. Şi alăturea Iason se sprijinea de proră. Curînd. şi ceasul fericit cînd iar se vor întoarce acasă. l-a tras cu ea în fundul apei. . Aceşti uriaşi au început s-arunce stînci mari de granit. două de coaste şialte două de şoldurile monstruoase. marele Zeus. însetat. Au răsturnat acele mese. să fie îndrăgit de-o nimfă. toată întristarea femeilor s-a risipit şi i-au primit cu flori pe oaspeţi. pe corăbii. Uriaşii cu cîte şase braţe Au plutit ei din nou pe mare. şi vînturile repezi. cete de traci. apucîndu-l de grumaz. şi nici nu au băgat de seamă cînd au ajuns în Propontida 14. Şi iar a lunecat pe ape. insula Lemnos nu mai avea decît femei. părăsind vechile soţii. se şi grăbise în cetate şi îi certase pe voinici. dintre ele. N-au mai vrut nici să-ntoarcă ochii. Atunci s-au apropiat de locul unde alunecase-n valuri copila Hele : Helespontul. cu bufnituri răsunătoare. dintre ei nici unul n-a scăpat cu zile. vrăjite de-acest cîntec. Deodată. sub săbiile lucitoare şi suliţele de aramă. neprevăzător. şi de rege. pînă s-a coborît amurgul şi cerul s-a umplut de stele. şi-a tras spre ei săgeţi muiate în sîngele otrăvitor al hidrei omorîte-n Lerna. Iar turme şi cirezi de vite aproape nu se mai vedeau. Veneau toate s-asculte cîntul duios din liră şi glasul lui Orfeu. Dar auzind ce se petrece. şi-ntinsul de smarald al apelor Egeei parcă ardea cu flăcări. soţiile care le plac. Au ridicat îndată ancora grea din ape. îi oferea lui Iason tronul. El sprinten. s-a prefăcut în căprioară. şi zilele senine. însăşi regina de la Lemnos t3. Tocmai pe cînd era în ţară o-atît de mare supărare. Din tot ce-aveau le-au întins mese pline de amfore. ca să se răzbune. pînă-ntr-o ţară. a răsunat atunci un glas aspru de tunet şi-un fulger a brăzdat cerul abia-nroşit de Eos — aurora. Acestea. de tatăl său. corabia argo-naută. cea mai frumoasă dintre toate. Se auzea-n Olimp. Din nord se repezeau adesea. Atît că-n Lemnos se-ntîmplase cu cîţiva ani mai înainte o tra-gedie-ngrozitoare. In timp ce-aproape toţi eroii se aşezaseră la mese. îşi omorlseră bărbaţii 12. Misia 15. abia legată de pământul străvechi al Asiei. Dar tot aici s-a întîmplat ca Hilas. cînd ele îi rugau cu lacrimi să se oprească iar în Lemnos. plutind neîncetat. în faţa lor se întindea peninsula Cizic. Jefuiau totul şi plecau. cîntînd cu fetele din Lemnos şi sorbind cupele cu vin. nenumărate.

un fiu al zeului Po-seidon. Prinzînd deci vîslele în mîini. Şi lupta a-nceput pe dată. vino să te fac fărîme şi să te dau hrană la peşti ! a hohotit din nou Amic. Pînă la urmă însă Polux l-a biruit pe răul rege. care se cheamă Simplegade 22. — Aşa e datina pe-aicea. Şi el.. Cel ce soseşte-n ţara asta trebuie să dea lupta cu mine. în Misia împădurită. cu voce tare. Prea îl ura.Pierderea lui Heracle în Misia L-au căutat ei întreaga noapte. s-a şi dezlănţuit furtuna. umflat. Dar l-a lovit şi el pe Polux cu tot atîta străşnicie. căci ei erau înaripaţi şi viforoşi ca tatăl lor. cei doi flăcăi le-au urmărit pe-aceste harpii pînă departe peste mări. acuma. sunînd în scoici. a ris regele cu-ngîmfare. lăsînd în vînt pînzele toate. Dintre eroi s-au ridicat atunci Calais şi Zetes. trup de păsări. feciorii zeului Boreu. se frîngea din încheieturi şi era gata să se sfarme într-un vîrtej negru de ape. înverşunată... Nu îi plăcea să aibă oaspeţi. Amic. vîntul bate şi el prielnic. au dus pe Argo mai departe. i-a-ntîmpi-nat un popor aspru. Castor şi Polux nimiceau oştenii regelui Amic cu suliţele de aramă. Dar mulţi dintre argonauţi nu aveau inima uşoară. Iason.. voinicii au reuşit să-ndrepte cîrma ce se stricase-n vijelie. Aşa a hotărît Olimpul. încît Fineu pierea de foame. le-a amintit că la intrarea Mării Negre se află nişte stînci uriaşe. pe nume Glauc. ce o tîra spre nişte stînci dintr-o strîmtoare f oarte-ngustă 20. sălbatici. N-a trecut mult şi-argonauţii au fost deplin biruitori. vreme lungă. Pieptul său monstruos. luînd pradă multă. era un om hidos şi rău. Urechile-i erau zdrelite în luptele ce le purtase. S-au încordat şi s-au bătut pe iarba verde a cîmpiei. Drept mulţumire. nişte zeiţe monstruoase.. fără să-i poată da de urmă. şi suliţele scînteiau. Salvarea lui Fineu de hidoasele harpii In dimineaţa următoare au întins pînzele să plece din ţara neospitalieră şi au pus toţi mîna pe vîsle. Unii poeţi. ascultînd îndemnul. Iară din cele două laturi. cristalină. Era un zeu. a grăit Polux. Cine se prinde ?. Tezeu şi Meleagru îşi tăiau drumul prin mulţime. dar marea s-a despicat pînă-n adîncuri. Iar ochii-i se roteau sub frunte. în el aveau toată nădejdea. aprinzînd focuri. arme. în locurile astea pline de verzi grădini înmiresmate. Argonauţii trebuiau să ţie piept unei mulţimi de luptători nespus de mare . vîntul ce bate dinspre nord. se pierdea.. Şi i-au căutat. a făcut semnul de plecare. i-a provocat pe loc la luptă. merinde bune şi-n burdufuri vin din belşug. acolo-n lacul cu unda verde. ameninţători.. pentru că. argonauţii-au adus jertfe lui Zeus şi soţiei sale. Un cap învăluit de alge s-a-nfăţişat privirii lor. Dar cum sau depărtat oleacă de ţărmurile lui Amic. care-i răpeau toată mîncarea. creşteau pe braţele-i robuste muşchii ca nişte bolovani. Deşi Amic era uriaş. în primul rînd.. straie. Şi ce furtună. şi noi mâi stăm încă la ţărm. care sălăşluia acolo. Nici unul nu dădea vreun semn că ar fi auzit chemarea. eroii au băgat de seamă că dintre ei lipseau Heracle şi încă doi argonauţi 17. şi le-au învins şi le-au silit să jure pe măreţul Zeus că-i vor da tihnă lui Fineu. înfrîngerea bebricilor 7. a rostit Glauc cu voce tare. vîslind din răsputeri. Zeul Apolo-i luase ochii şi Hades-Pluto din Infern îi trimise nişte harpii. L-a nimerit cu pumnu-n tîmplă şi l-a lăsat fără suflare la poalele unui copac. Şi neavînd alta ce face. însă zadarnic. Cu suliţele prinse-n mîini. Nici unul nu era mai vrednic şi mai viteaz între ei toţi decît Heracle cel puternic şi veşnic urgisit de Hera. regele le-a arătat eroilor greutăţile pe care ei urmau să le întîmpine.Şi Iason.» Iară Heracle-şi va urma calea ceri este hărăzită. Şi Iason a strigat spre Ceruri : — Spuneţi ce trebuie să facem. Urcîndu-se din nou pe Argo. Iar dincolo de acel ţărm se ridica un oraş mare. Un singur lucru preţuia : lupta cu pumnii. şi mai departe. iată. Ele . Cine-ncepe ?. iar săbiile zvîr-Ueau prin aer lungi curcubeie lucitoare.. Dar fiindcă el dezvăluise unele taine — ale lui Zeus — cei din Olimp s-au mîniat şi-au hotărât să-l pedepsească. numit Amic. marea-i lină. de pe ţărm. căci nimfa-l ascunsese bine pe dragul ei. cîntînd povestea. ca unei fiarenfometate. Cei trei voinici rămîn aici. zei cereşti ! Corabia se zguduia. gheare de leu şi cozi de şarpe. văzîndu-i pe elini c-au debarcat în ţara lui. pînă s-ajungă la Eete. Polux. cu chip de fete. cu luptă dîrză. Ea nu dorea ca şi Heracle s-ajungă-n ţara lui Eete. Sub umerii lui bulbucaţi. satingă malul celălalt 21. Şi în oraş domnea un rege ce avea darul profeţiei şi care se numea Fineu.. — Duceţi-vă şi n-aveţi grijă. Monstrul a scuipat sînge negru. părea un mare glob boltit. de parcă secerau un lan. strigînd cu toţii. Cerul a rămas mut. Bebricii au sărit atuncea ca să-l răzbune pe Amic şi s-a-nce-put un război greu. l-a şi izbit pe cruntul rege cu pumnul aprig în bărbie. Aezii-l zugrăveau pe rege că era-nalt ca un copac. Numai cu greu. sărind cu-ndemînare. — Am să-ncerc eu. şi-l fermecase s-o iubească. — Hai. i-au aşteptat să se întoarcă. către ţara bebricilor cea misterioasă i8. spuneau că Hera ar fi pus la cale-această întîmplare. îndîrjită 19. Regele lor.

Iar din înalt se oglindeau în apa limpede a mării. Într-adevăr. Şi totuşi. sub veşminte. cetatea regelui Eete. A vrut să-şi cheme toţi oştenii şi să înceapă un război cu preavoinicii din Elada. acest palat măreţ zeului Helios. căci aripile lui uriaşe păreau că-s ale lui Boreu. nu e primejdie printre stînci. cu pas ferit. a răspuns Iason cu-ndrăzneală. pe veci. Acolo şi-au făcut culcuşul. Au adus jertfe Afro-ditei. ţara bogată-a lui Eete. Şi spre palat priveau acuma plini de nesaţ argonauţii. teribilele Simplegade au rămas locului. Argonauţii zăresc crestele Caucazului Eroii n-au mai stăruit şi. Avea doar un toiag în mînă. că vulturul lui Zeus o să sfîşie iar ficatul însîngerat al celui care îndura totul pentru oameni. se ciocnesc şi nici un vas nu poate trece. titanul cel legat în lanţuri. în semn de bună prietenie. dar nu vroia mai mult să spună. şi Iason s-a-ndreptat cu fală către oraşul lui Eete. Acolo. şi nimeni încă nu trecuse cu vreo corabie pe-acolo. şi-au spălat trupurile-n apă . Eete. Stîncile se mişcau alene sub acest cînt duios de liră. c-un bubuit asurzitor. Altminteri noi ne vom lupta. Puteau să doarmă liniştiţi. credeau că vine furtuna înfricoşătoare. Văzînd acest semn bun. Aveau. decît în anumite clipe. Şi. pe care îl zidise însuşi Hefaistos. Meşterul făurar zidise. Tu ai păstrat-o pe nedrept. fiindcă se făcuse noapte. — O să vedeţi.. Este a noastră. în pragul lor s-anfăţişat feciorul soarelui. E drept că. în mînă-avea doar un toiag. La rîndul lor argonauţii au înfruntat aceste păsări şi s-au luptat din greu cu ele. Atunci eroii au vîslit mai cu putere mai cu sîrg. cine sînteţi şi ce căutaţi ? — Sosim din ţara tesaliană. Şi-au poposit de la o vreme într-o insulă mititică. de fapt. Ajunşi acolo să-i dea drumul. Orfeu cînta ameţitor. scuturi şi săbii ascuţite. luîndu-l în carul lui de aur. Era chiar vulturul lui Zeus. Iason s-a încordat la cîrmă. o insulă a zeului războiului. puteau să dobîndească lîna cu firele-i scumpe de aur. le-a rostit el. Vrem să ne-o dai de bună voie. împodobeau acest palat. căci Helios sau mîndrul soare îl ajutase pe Hefaistos în bătălia cu giganţii. mulţumindu-i lui Fineu. Şi ţi-o cerem. şi-o să ţi-o luăm fără-ndoială. şi-adormitor. Pot să vîslească fără teamă. Au lăsat ancora cea grea să se înfigă-n mîlul gras şi au sărit pe o poiană. unde era lîna de aur. plutind prin Pontul Euxin 23. zăcea de veacuri Prometeu. coloane. Plutind aşa. au pus pe ei veşminte noi. Numai prin ea puteau învinge. doi dintre ei au fost ucişi. Dar şi-a dat seama că războiul nu putea să-l cîştige el. De la o vreme. şi vasul Argo a trecut. şi mîngîios. Sculpturi. Cu darul lui de-a prevesti. Numai o pană de la coadă i-a fost prinsă de Simplegade. Numai un căpătîi de lemn a fost zdrobit. Drumul cel greu se isprăvise. s-au îndreptat în sus. Erau acele stînci cumplite ce se ciocneau necontenit. din Elada. Heracle încă nu-l scăpase. şi-a strigat tare spre eroi : — Străinilor veniţi din lume.. deşi am auzit că este păzită straşnic de-un balaur. trecînd el.. au pornit iar spre largul mării. preţioase. şi turnurile lui de-argint se ridicau pînă la cer. . Mînia îl înăbuşea. căutau mereu capătul lumii. plini de spaimă. pînă să ajungă la ţinta lor cea mult visată. O clipă regele Eete n-a putut să deschidă gura. voinicii au pus şi ei mîna pe vîsle. Erau în ţara lui Eete. Şi dacă porumbelul trece. şi au vîslit tot mai departe. din ţara regelui Eete 24. desigur. Tot Fineu i-a învăţat ca. Atîta tot. In nişte lupte ce-au urmat. Către apus s-a auzit şi-un vîjîit tare de aripi. s-aducă jertfe Afroditei. din acea vreme. Trecea prin slăvi. Acesta a-nceput să zboare şi-a trecut iute printre stînci. Şi. In palatul soarelui în stînga lor se vedea Ea. eroii au slobozit un porumbel. argonauţii încărcaţi — sub hainele de sărbătoare — cu săbii bine ascuţite. Palatul regelui Eete era din marmoră curată. îl dăruise pe acesta celui mai drag dintre feciori. ca să-i arate prietenie. valurile repezi şi înspumate dintre stînci smuceau pe Argo cu putere şi o trăgeau parcă-napoi. Ca să cunoască vremea asta cînd pot să treacă printre stînci. au zărit munţii Caucaz. purtînd pe fruntea lui cunună strălucitoare de omăt. Apele se roteau în preajmă şi clocoteau ca-ntr-un cazan. pînă ce au ajuns la gura rîului larg şi-albastru. Argonauţii erau zdraveni şi încercaţi în lupte grele. celebrul faur al zeilor de pe Olimp. şi-n depărtările verzui zăreau vestitul munte Elbrus. Acum vîsleau argonauţii fără de frică peste mare. pe Fasis. unde păstra regele ţării lîna berbecului vrăjit.se mişcă. Dar. Vîsleau. către Caucaz. Aicea se adăposteau negrele păsări ale lui Ares. cînd a sunat o bufnitură şi porţile i s-au deschis. în zare. blestemul lor se risipea. în dreapta-n schimb erau grădina şi templul mare al lui Ares. Dar nu puteau să se oprească. Eroii au privit în urma acestei păsări. Nu mai era decît o clipă. debarcînd în răsărit. Ştiau. Fineu din Tracia spusese că de va trece vreo corabie printre stîncile Simplegade. obiecte rare. Fineu ştia de ce şi cum . sus. Dar cum şi-a revărsat lumina trandafirie pe pămînt zeiţa Eos — aurora — s-au deşteptat şi-argonauţii. avînd palate destule-n răsăritul lumii. pe care ţi-a adus-o Frixos. cu creste sure. porţi măiestre. adică regelui Eete 25. pe vîrful Elbrus. au auzit un zgomot înspăimîntător. care fuseseră gonite de marele erou Heracle din mlaştinile stimfaiiene. au tras corabia la ţărm. să ia cu ei un porumbel. C-un toiag nu putea lupta. şi ochii lor. Iar Helios... Iară de piere porumbelul. S-au odihnit pînă la ziuă. să nu se vadă. Orfeu a început să cînte din lira lui un cîntec dulce. şi stîncile s-ar fi lovit.. Fasis. Iar din corabie. odinioară. lăsînd valurile mării. Argo să stea şi ea pe loc. însă pe urma lui veneau. Regele Pelias îţi cere lîna cu firele de aur. au mai trecut argonauţii prin multe alte încercări.

dară. mort. Tot în ograda pietruită cu nestemate şi aramă erau patru fîn-tîni de aur. Grădini cu flori îmbălsămate şi cu platani şi chiparoşi dădeau jur împrejur răcoare. Eros să tragă o săgeată în inima fetei mai mici. Terminînd el cu semănatul. Ştia că Iason n-o să scape. De cum a tras micuţul Eros săgeata lui înveninată. pentru că îi băga-n capcană.. îngropaţi sub ţărînă rece. micuţul zeu înaripat. Aici a poruncit Eete să se gătească un ospăţ. şi-au început să soarbă vin . mulţumită că o chemau într-ajutor zeiţa şi argonauţii. care-i cădeau mai moi ca spuma pe gîtul alb. Dar Afrodita nu-i da tihnă copilei regelui. din acei colţi o să răsară o ceată mare de războinici. Zeiţa i-a trimis un vis. pe umerii fermecători. Zeus ne porunceşte altfel. făcut din fier şi din aramă. dar trebuie să-mi dovedeşti că eşti odraslă olimpiană. Stîmise pofta de-a se face stăpîn puternic şi bogat cum era regele Eete. A-ntins aripile de aur şi a plutit grabnic spre Ea. a rostit Iason bucuros. cînd ne vei da lîna de aur ? După ce s-o sfîrşi ospăţul. şi răsuna întreg palatul. nu pentru oameni. ce avea ciudă pe Eete. l-a căutat în Olimp pe Eros şi i-a făgăduit un dar. Argonauţii-ar fi rămas pe acel ţărm pentru vecie. Mai ales că lipsea Heracle.. ce-i dincolo de riul Fasis. untdelemn.. — Ţi-o dau. Erau flămînzi şi însetaţi. Ea s-a jurat c-o să-l ajute să dobîndească. de răsunau curţile largi. şi amîndoi plecau spre Iolco. Altul s-ar bate pentru ea. fata a cătat către Iason. Ochii-i. Intr-alta îşi aveau sălaşul două co-pile-ncîntătoare. A deschis porţile mai largi şi i-a lăsat pe toţi să intre într-o ogradă minunată. şi-n timpul iernii-nfierbîntată. adică după nouă zile ? Mai bine ad-o de pe-acum ! Şi iar rîdeau. — Bine. cum să-l lovească pe celălalt. Nu am răpit-o din Elada. Oştenii. erau acuma-ntunecaţi de planurile ce urzea. Şi regele a arătat feciorului venit din Iolco că are-n curtea lui doi tauri. Rîdeau cu hohote spre rege şi îi spuneau : — Ascultă. ce au picioarele de-aramă şi varsă-ntruna foc pe nări. nu pentru cei ce-l aşteptau să se întoarcă în Elada. şi nu se-nfricoşau de nimeni. îmi cer iertare. O-nflăcăra mereu mai tare în dragostea pentru flăcăul venit pe mare din Elada. In timpul nopţii următoare fata s-a zbuciumat întruna. Pentru că am primit-o-n dar.. Din cînd în cînd îşi atingeau cu palma săbiile sub haine. — Ne vom retrage toţi pe Argo şi-acolo ne vom sfătui. plin de grijă. Hera aţîţase pofta de-a stăpîni comoara doar pentru el. Medeea. să primim oaspeţii cu cinste. prinsă — nu-n lanţul dragostei — ci într-o patimă bolnavă. Ea a rugat-o pe zeiţă să-l cheme repede pe Eros. Iason s-a cam înfiorat. pe care îi păstra-ntr-un sac.. mare cît bolta unei case 26. însă-i venea să rîdă-n hohot. îşi pieptăna buclele blonde. de tatăl său. a spus Eete . Şi lui Poseidon eu mă plec.. Să semene apoi pe cîmp nişte colţi negri de balaur 27. în Iason. soaţa-i şi fiul său. Să fie precum vrei. . Se făcea-n vis că o lua Iason în braţe şi-o urca pe Argo. dar nu cinstit. La rîndu-i. şi noi ne vom urca pe Argo şi vom pleca către Elada. fără să te mai supărăm. măreţul soare. pe loc. Iar Afrodita.. I-o avuţie fără preţ. a-ncuviinţat şi regele. în inimă. însă n-a vrut să se arate . în cascadă : vin. Şi să-i aţîţe-o patimă nemărginită pentru Iason. cu o săgeată — cu o săgeată înmuiată în fiere verde şi venin. Iason să dea lupta cu ei şi să-i doboare pîn-la unul. căci eşti odraslă olimpiană. rotund şi neted. A ajuns în ograda largă.. şi să mănînce şi să cînte. în care petreceau eroii... Să are cîmpul. şi să se ducă pe un cîmp.. Şi Iason îi căzuse pradă acestei pofte-njositoare. şi a ţintit-o pe Medeea. — Atuncea. Aşa mi-ai spus cînd petreceam şi sorbeam cupele cu vin că eşti din neamul lui Poseidon. zeiţa Hera. făcînd o anumită slujbă. în ţărnă. şi-a răspuns foarte liniştit că totul se va face-ntoc-mai.. Să-i dea numai răgaz o noapte. din slavă. Absirt. soţia sa şi două fete şedeau la masă cu eroii.. Deci. regele Eete fusese sfătuit. s-a dus s-o caute pe-Afrodita... Aici erau două clădiri. din dumbravă. într-una locuia chiar el. aveau putere să-i răpună pe toţi eroii-argonauţi. şi fiecare socotea.. mai înainte limpezi. Dorinţa ei cea mai fierbinte era de-a fi cîndva regină. Da ţi-o dau fără nici o luptă. răsăriţi din colţii aceia negri de balaur. Iar apa curgea vara rece. şi să-l trimită în ograda în care regele Eete. aflînd de-această încercare. cum să îi ia viaţa lui Iason. la mese . încăpătoare. i-a răspuns regelui Eete. ce purta numele Medeea. Veseli. fiindcă nu o slăvea de-ajuns. în Creta. lîna cu firele de aur. cum nu. sub zîmbetul său prefăcut. spu-nînd către argonauţi : — M-am mîniat. A aflat-o pe Afrodita într-o grădină din Olimp. rege. regele i-a grăit lui Iason : — Tu mi-ai cerut lîna de aur. Mai are-un plug nemaivăzut.. pentru că este al lui Ares. Pe urmă vom vorbi de treburi. Şi Eros şi-a sărutat mama. b Eros o ţinteşte în inimă pe Medeea Atunci a cugetat că-i bine să-i tragă-n cursă şi să-i piardă. Hera îi trimite un vis Medeei Şi fapta s-ar fi petrecut aşa cum plănuia Eete. lapte şi apă. adă-mi lîna. Amîndoi se priveau în ochi şi îşi zîmbeau. Pentru că-n inimile lor clocotea ura-nverşunată. în acest timp.. eroii-argonauţi s-au aşezat. de cînd era copil. Iason să-nhame aceşti tauri la plugul greu.. — Ce slujbă ? l-a întrebat Iason. vom petrece nouă zile. Curgeau din ele. cu lanţuri bune. o jucărie de-a lui Zeus.Pînă să-şi cheme el oştenii ar fi căzut. Eete vrea să-l trimită pe Iason Ia moarte Cum s-a sfîrşit acel ospăţ.

Iason a prins copila-n braţe.. din sîngele lui Prometeu. Medeea ! De la ospăţ. S-au luat la luptă. regele — ce era de faţă — s-a întors repede-n palat. Porţile s-au izbit în lături şi ea a trecut fără grijă. după poruncile Medeei. stătea de strajă un balaur. Dar nu uniţi prin dragoste sau prin dorinţa de a fi folositori celorlalţi oameni.şi să-l cufunde-n rîul Fasis. şi şi-au jurat din nou credinţă.. tînărul străin. avînd de mînă pe Absirt. Semănarea colţilor de balaur pe glie Medeea i-a adus lui Iason o alifie fermecată. într-o văgăună.. Iară trădările Medeei faţă de ţară şi părinţi pecetluiau. însă Orfeu.. precum se vede. La aste vorbe. cînd te-am văzut. S-au repezit nebuni la ea. Avea şi ea un singur gînd : să se mărite şi să fie regină-n ţara tesaliană. de la o doică vrăjitoare. Pe el au semănat toţi colţii aceia negri de balaur.. Sclavele l-au chemat pe Iason. Balaur care-şi căsca gura.. lesne supuse lăcomiei. şi s-au certat. S-au îndreptat spre vasul Argo. căci eşti voinic. Iar vasul lor să-l facă ţăndări . Medeea l-a călăuzit pe Iason. — Dacă te juri să-ţi fiu regină. Văzînd că Iason biruieşte. au socotit că e de aur. uşoară.. ce nu avea altă dorinţă decît să capete mai iute nepreţuita avuţie. de cinste şi de glorie. plină de foc şi de miasme către voinicul tesalian.. regele a cerut şi el o amînare de o zi. Aşa se-ntîmplă totdeauna cu cei care au firi prea slabe. revăzîndu-se cei doi s-au strîns şi s-au îmbrăţişat . Te voi urca pe tron în Iolco. unde se legăna. de-a să-vîrşi fapte măreţe. şi el îşi învingea duşmanii. ca nişte lupi pe o mioară.. fratele ei cel mititel. spusese regele lui Iason. trezindu-se din somn. învăţat de fata regelui. care venise la palat să-şi ceară drepturile sale. decît zeii. taurii regelui Eete. plină de mistere. pe arme şi pe scut. El era rege. i-a gla-suit Iason repede. s-au omorît. tăcută. Trebuie să spun că alifia era făcută dintr-o plantă care creştea-n munţii Caucaz. nici la oraşul care pierdea lîna de aur. cea mai tăioasă dintre arme nu mai putea să-i facă rău. Taurii s-au zvîrlit spre el. ajutat de-argonauţi. Ar fi aici să mai adaug că fata regelui Eete ştia nenumărate vrăji.. Iason s-a uns cu alifia . ca totuşi s-o păstrăm la noi ? — Nu ! n-o vom da. în sinea lui însă gîndea. — Ce-i de făcut ? Vom da noi lîna acestor tineri din Elada ? a-ntrebat regele Eete pe sfetnicii săi de credinţă. poate vreo veste. Alunecă uşor în rău.. — îţi jur orice. Aici. Tatăl şi sfetnicii şi oastea au căzut jos şi-au adormit. să-i prindă pe argonauţi şi să-i ucidă fără milă. unde era templul lui Ares. văzînd stînca asta.. Ea s-a lăsat şi i-a şoptit că ar primi să-i fie soaţă. ea regină. Dar Iason a rămas pe loc.. E drept că asta doar o zi. i-a înhămat bine la plug.. Şi. căci fiecare vrea s-o aibă. bucuros. a şi pornit spre locul unde se aflau. Sau vom găsi o altă cale. eşti îndrăzneţ. a strigat iute două sclave. — O. ce-l însoţise pe Iason pînă la dumbravă. auzind făgăduiala.. tînărul devenea mai tare decît Heracle. a început să cînte dulce. mînat de poftele-i aprinse de avuţie şi putere. înspre dumbrava înverzită. Şi ea. Ungîndu-se cu alifia pe trup. Medeea nu s-a mai gîndit la tatăl său. te-am visat. Nu.. — Mîine vă dau lîna de aur... Acuma ei erau uniţi.Acolo se urcau pe tron. străine. Uriaşii. Şi cum în vremea asta noaptea se coborîse peste lume. suliţe şi scuturi. I-a prins de coarne cu putere şi. Ce mult i-a plăcut visul fetii !. Din colţii semănaţi pe glie au răsărit nişte uriaşi. Au arat cîmpul larg şi neted. voi face vrăji şi ai să birui. corabia argonaută. Au pierit toţi. El bănuia că va veni copila regelui Eete să-i dea un sfat. şi-aşa cum l-a-nvăţat Medeea. toate aceste jurăminte. Acolo l-au găsit pe Iason. i-a răspuns Iason. şi-a glăsuit fetei aşa : — Cît de frumoasă eşti. care stăteau mai la o parte. ce sta îngrijorat pe punte. care stătea la ţărmul apei. lovinduse turbaţi cu ură. ei erau înlănţuiţi de pofta lor de-a fi bogaţi şi de-a fi rege şi regină. cu săbii.. cum era îndemnat de sfetnici. Uriaşii au păşit spre Iason şi spre ceilalţi argonauţi. însă flăcăul... pe ţărmurile apei. Medeea. Copila s-a împurpurat : — Şi eu. ai să fii soţia mea. a glăsuit atunci Medeea. a luat o stîncă mare în braţe şi a zvîrlit-o-ntre uriaşi. în lupta care s-a iscat.. Sclavele au adus un car. lîngă copacul sfînt." Meriţi să ai noroc în toate. n-am putut să te uit o clipă. A înhămat la el catîri şi au pornit spre ţărmul apei. şi . care îl mistuiau acum. Tînă-rul s-a grăbit spre ţărm. au spus cu toţii. Şi. Ea a făcut pe loc o vrajă. Chiar focul cel mai arzător. ar fi căzut sub izbitură. ce amîndoi şi le făceau noaptea. Răpirea lînei de aur Atîta doară că Medeea aflase tot ce plănuiau tatăl său şi cu dregătorii. Ci mîine-n zori vom strînge oastea şi-i vom lovi pe-argonauţi la ceasul cînd ei încă dorm. Le învăţase de micuţă. De ar fi fost zid de cetate..

Şi Iason. întemeind o aşezare bogată şi înfloritoare. La rugăminţile lui Iason. doi. Sucul l-a adormit pe monstru. Lîna de aur strălucea şi lumina pînă departe. Fuga Medeei cu Iason Fără să şovăie o clipă. către corabia lor. Pînze mai mari decît acele ce se aflau pe vasul Argo. pe cît spunea legenda. de Atena. în mare — adică-n Pontul Euxin. Căsăpirea micului Absirt iată de ce era Medeea atîta de îngrijorată. Ceilalţi au luat vîslele-n mîini. eroi.monstrul. fiare. s-au repezit către copac. tăind marea curmeziş. Chiar Iason s-a uimit în sine. Le-au strîns bucată cu bucată şi le-au adus toate pe ţărm. pusă la proră. Aşa s-a scurs o zi întreagă. care conducea această expediţie. Căutaseră să schimbe drumul. înspăimîntătoare. L-au ars pe rug şi au făcut serbări — cum cerea datina. a stat furtuna pe care-o trimisese Zeus . Iar Circe să-i purifice de moartea micului Absirt. regi. Un glas puternic de la proră. s-au încordat şi erau gata. membrele micului Absirt. Iason. curtenii se şi treziseră din somn. Medeea s-a urcat şi ea pe puntea vasului de lemn. văzînd ce fire-are Medeea. Nu ucigaşi de rînd. a Medeei. Cînd au aflat argonauţii această crimă odioasă. a treia noapte de la plecarea lor pe mare. în acest timp argonauţii urcaseră — pe cît se pare — pe Istru-n sus. căci scînteia ca soarele în toiul zilei. poate de teamă. cu argonauţii. în insula cea misterioasă unde-şi avea sălaşul Circe — o vrăjitoare renumită. Dar fiindcă nu mai îndrăzneau să se întoarcă la Eete fără Medeea şi Absirt. Urmăritorii şi-au dat seama că nu iar mai putea ajunge. s-au văzut şi urmăritorii. întoarcerea la Iolco Abia ajunşi în altă mare. Acolo s-au purificat de . dalba lună. ramura sacră. cum aveau pînze mai bune. ea şi acela ce-i jurase că o va face soaţa lui. el a apărat-o. micul Absirt. plutind pe Istru mai departe. din stejarul marelui Zeus. După această întîmplare. şi s-a pornit cea mai grozavă dintre furtunile pe care le suferiseră în drum. Dar lîna ce-o aveau cu dînşii i-a dat de gol. De iapt. în toiul nopţii. Văzînd. Medeea a făcut o crimă cumplită. s-au mî-niat nespus de tare. într-adevăr. Toţi erau veseli. colhidienii. Avea oşteni şi avea prieteni. pe rîul Fasis. — Noi sîntem luptători. regină în oraşul Iolco. Urmăritorii au văzut dincotro vine strălucirea şi. prin strîmtori 28. şi Argo a plutit pe mări. pentru tot ajutorul lor. aproape gata să-i ajungă. Ea ştia tot ce se-ii-tîmpla. Vorbea. într-o lumină orbitoare. s-au oprit ca să le adune. Prin farmece «a cunoştea că-n Ea regele. Valuri se ridicau cît munţii şi pînzele se sfîşiau sub răsuflarea îngheţată a unui vînt de miazănoapte. Unul dintre argonauţi a ridicat ancora grea. cu pas grăbit. şi-a sfîrtecat în bucăţele pe micul său frate Absirt. pe-ncetul. în el lucea lîna de aur. Vîslele se frîngeau şi ele în stînci ce răsăreau din apă. sub munţi de apă vineţii.. a ridicat ochii spre cer şi-a mulţumit zeiţelor Hera şi mîndrei Afrodită. să-i ajungă pe Iason şi argonauţi. Ramură ce era adusă. înfruntăm monştri. pe urma vasului elin. A implorat apoi pe Zeus şi pe Poseidon furtunosul — zeul din care se trăgea — să-i ocrotească pe tot drumul de-ntoarcere către Elada. zvîrlită-ncoace şi încolo. Abia mai pîl-pîiau puţin. una cîte una. Erau gata s-o zvîrle-n valuri. a sunat un glas. avînd în mijloc pe Medeea şi pe Absirt — ce tremura poate de frig. Iar flăcările otrăvite s-au stins în botul lui hidos. Istrul. argonauţii au dat glas nemărginitei bucurii care-i înflăcăra pe toţi şi s-au pornit veseli să cînte. Eroii abia se mai luptau şi îşi pierduseră nădejdea că vor putea scăpa cu zile. Medeea a zvîrlit atunci asupra lui un suc vrăjit. ce-a primit numele de Torni 30. Şi ramura i-a îndemnat să plece-n marea Tireniană. ca să scape de primejdii. argonauţii au iertat-o şi au vîslit în sus. de-aceia care se luptă cu copiii. cu fratele-i. dincolo de Iliria 31. Iar regele a poruncit să plece-ndată trei corăbii. Vîntul bătea spre asfinţit. Iar membrele însîngerate le-a risipit în largul mării. pe rîuri şi din nou pe mări. — Şi vă mai spun să nu vă-ntoarceţi fără Medeea şi Absirt. Cum au ajuns din nou pe mare. Şi totuşi. pe Istru. căci veţi fi Qsîndiţi la moarte ! a rostit regele Eete către oştenii ce plecau. şi-argonauţii n-o luaseră pe-acelaşi drum ca la sosire. Şi au pornit. s-a lăsat moale la pămînt. lung de nouă stînjeni. Numai Medeea sta pe gînduri. Acolo au orînduit slujbe şi jertfe pentru fiul cel sfîrtecat al lui Eete.. ci. a hotărît ca la o vîslă să tragă-n loc de un om. Corabia argonaută era ca o coajă de nucă. gîndindu-se că-i va mai fi de ajutor şi-n patrie. care erau adînc mîhniţi că se furase din dumbravă lîna cu firele de aur. Nu se vedeau decit eroii. incit nu se vedeau pe cer nici stelele scînteietoare. vîslaşi mai mulţi şi odihniţi. şi nici făclia de argint a lui Selene. socotind că urmăritorii or să se-n-drepte spre strîmtori. Iason a pus-o pe spinare. şi a ajuns pînă la Circe. către mare. Cum s-au întors. cînd iată. din Dodona. Spre ţărmul unde se vărsa rîul cel larg. ostaşii au rămas acolo. Numai că regele Eete avea şi el corăbii bune. să n-o vadă argonauţii. pe valuri. Argo. fericiţi. Argonauţii.. L-a luat alături pe Absirt. Ea s-a ascuns în fundul bărcii. şi. Iar Iason. în furtună. destul de mult 29.. pentru că nu ştiau nici unul ce planuri nutrea acum Iason. Descoperiseră răpirea lînei de aur din copac şi fuga fetei. plecaseră către alt ţărm. ca să poată să-i ajungă. şi vasul a pornit în jos. argonauţii au trecut. Şi. au întors cîrma către locul unde trăia faimoasa Circe. Ei au smuls lîna din copac. Deci să se-ntindă pînze multe.

.Şi au întîmpinat. ♦ Regele l-a ţinut cu vorba cît timp au stat argonauţii.. Trecînd prin apa ce scălda două stînci : Scila şi Caribda. s-a prefăcut că nici nu-i pasă şi a grăit către Glauca. Sirenele i-au ispitit. . erau de asemeni să se-nece. Ce-i drept.. dar nu-ntr-o luptă vitejească — precum se cade-ntre bărbaţi. Dar cum a dat în clocot apa. punînd lemne dedesubt.. A luat în mînă un cuţit şi şi-a ucis cu el copiii al căror tată era Iason. căzînd în cursă. Puterea a trecut în mîna unui fecior al celui mort. Fetele i-au făgăduit şi un şirag de pietre scumpe. Medeea a-nceput să spună că ea cunoaşte vrăii prin care îi poate-ntineri pe oameni. Şi vrăjitoarea. Acolo s-au luptat cu Talos. în schimb. fiul lui Eson. ca pe un taur la ospeţe. Medeea s-a lăsat rugată. Astfel. fata lui Creon. rege din Corint. primejdii fără număr. în curînd au sosit la Iolco. acesta-i darul meu !.. şi Iason. cu dulceaţă : T— M-am săturat şi eu de Iason. vrăjitoarea. ce iubea puterea şi bogăţia şi plăcerea. Şi era gata să-l omoare pe fiul lui Egeu : Tezeu. şi carnea lui au aruncat-o într-un cazan mare să fiarbă. şi l-a primit cu multă cinste.. căci tare-i mai fusese teamă de fosta soaţă a lui Iason. la fel ca mai tîr-ziu Ulise. şi Pelias rămîne mort. Amîndoi au pierit în flăcări32. Dar tot ce se clădeşte-n viaţă pe crime şi pe vicleşug se prăbuşeşte prea adesea. şi apa a-nceput să fiarbă.. A strîns oastea şi l-a gonit pe Iason din oraşul Iolco. din Corint. dar n-a stat nici acolo mult. şi ca să te încrezi. Din apă a ieşit un miel cu blană albă. Căci regele avea trei fiice. Aflînd Egeu de uneltirea nesăţioasei vrăjitoare. dar stofa se ţinea de trup şi nu putea s-o dezlipească. A vrut să-şi scoată iute haina. A mai turnat un suc în apă. cirezi de vite şi moşii. Destul am zăbovit aicea lîngă un om fără noroc. Dar i-a salvat pe toţi Orfeu. hotărîse s-o părăsească pe soaţa lui de pîn-atunci şi să se-nsoare cu Glauca. Stînd ele într-o zi de vorbă. Dar s-au luptat cu valurile şi au scăpat iarăşi cu bine. a şi zburat pînă la Ea. Chemînd Medeea un balaur. S-a împăcat cu tatăl său. mulţumită că planul i se-ndeplinea. Corabia au închinat-o zeului mărilor. că nu am nici o supărare. A pus la cale alte crime.sîngele vărsat la Tomi. Glauca s-a înseninat. Poseidon. Apoi făcînd nu ştiu ce vrajă. Iară cununa îi strîngea. şi-au doborît părintele. cu capul nouă. le-a sfătuit pe-aceste fete să-l taie pe bătrînul rege în opt bucăţi. Insă cum s-a atins de fată a luat şi el îndată foc. Au mai trecut şi pe la Creta. fiica lui Creon. Ea a strigat şi s-a zbătut.. A luat pe urmă un berbec — cel mai bătrîn din toată turma — şi l-a tăiat în bucăţele. Toţi se temeau de vrăjitoarea ce-şi omorîse frăţiorul şi îl fier-sese în cazan pe fostul rege de la Iolco. îţi fac şi eu un dar de nuntă. să se arunce-n apa mării. a simţit un fior de moarte. Pelias n-a mai vrut să-şi ţină cuvîntul dat cu luni în urmă. Segele Pelias căzuse . Bucăţile le-a pus la fiert. fiind bărbatul Medeei.Dar vrăjitoarei nemiloase nu i-au ajuns aceste crime. fruntea albă. Apoi a poruncit să vină carul său magic. Dar cum şi-a îmbrăcat veşmîntul. au atins ţărmul portului magnezian Pagase. Dar. să se mărite cu Egeu . i-a dăruit fetei lui Creon o haină scumpă. Şi ce să credeţi ? Dintr-o dată. La ţipetele ei grozave a alergat regele Creon. Iason nădăjduise poate că tatăl ei. Medeea. Ar fi putut acuma Iason să vieţuiască liniştit. care domneşte în Atena . care cînta mult mai frumos. de nu putea fi rege nici peste mare. frumoaso. soaţa. Iar crimele — pe cît se pare — aştern pe chipuri nişte umbre. de supărare. va moşteni bogatul Ea.. şi. şi să le-arunce în cazanul în care apa clocotea. Şi Pelias a primit lîna.. Ca să le dovedească asta a umplut un cazan cu apă. Iar fetele. Şi. Şi vrăjitoarea. din care Iason se trăgea.. Poftim. Atunci Medoea. Copilele lui Pelias. în sine chibzuia că avînd tronul şi puterea. Glauca şi Creon sînt cuprinşi de fiâcări Creon îl admira pe Iason pentru că adusese lîna de aur de la Ea. Şi nu ştia ce-ar putea face să pună mina pe putere. fiindcă-şi pierduse şi copiii şi lîna cea nepreţuită. Iason a fost silit să fugă la Creon. Dar cum era de stăpînită. furtuni. s-a arătat un car de flăcări. două stînci ameninţătoare. şi-aş vrea să fiu şi eu regină. Medeea. din care Argo se pornise cu peste patru luni în urmă. tras de şerpi. S-a prefăcut că s-a certat cu soţul ei. şi a fugit către Atena. Nimeni nu l-a lăudat pe Iason pentru-o asemenea victorie. Eson. prefăcută. a născocit un şiretlic. prin cîntece ademenitoare. şi a cerut un adăpost la fetele lui Pelias. comoara regelui Eete. a izgonit-o cu ruşine. purpurie şi o cunună de mărgean. tras de doi şerpi înaripaţi. Corpul i-a fost cuprins de flăcări. Doar melodia lui duioasă le-a amintit de patrie şi i-a ţinut pe vasul Argo. Fuga Medeei şi prăbuşirea corăbiei Argo . un alt argonaut : Adraste. Mă cere regele Egeu. a aprins foc cu pălălaie. au rugat-o pe vrăjitoare să le întinerească tatăl. Şi el tot n-a putut să urce pe tronul mult rîvnit din Iolco.. din neamul monştrilor de-aramă şi. avea să moştenească jilţul regelui Creon. Medeea le-a strigat în faţă că ea l-a răzbunat pe Iason. dacă le-ascultă rugămintea. s-a istovit de la un timp. a mai rostit şi nişte vrăji. I-a dăruit şi un palat.-i dăruise şi doi copii încîntători. Căci fata regelui Eete se urîţea de la un timp. Medeea s-a urcat în car şi a pierit într-o clipită. Era răpus prin vicleşuguri şi uneltiri vrăjitoreşti. Pelias este fiert într-un cazan chiar de către fetele sale Iason s-a mîniat amarnic. Iar el. după multe lupte şi rătăciri. behăind. văzînd această preschimbare. o să se stingă într-o zi. La fel şi dragostea lui Iason faţă de soaţa lui. gazda sa. un uriaş înspăimîntător.. nici la Iolco. din nou. tot lui o să-i revie lîna ce şi-o dorea atît de mult. Visul său scump se spulbera. nu s-a . bucăţile s-au închegat. Dar dintr-acolo nu veneau deloc veştile aşteptate. ca într-un cleşte. Aflînd Medeea ştirea asta s-a necăjit peste măsură. eroul i-a cerut tronul părintelui său. cum s-au risipit aceştia.

Aici creşteau prin munţi cai şi boi.a de mai tîrziu. Se luptau cu duşmanii ce vroiau să le fure. mai jos de brîu. legenda cîntă pe acei navigatori care au cutezat întîia oară să plece în mari călătorii. şi a plecat. cu capitala la Pergam. ca fiind la marginea de răsărit a pămîntului. pe ape. îi poleieşte. A doua nevastă a Ivi Atamas era regina Ino. Dintre centauri unul este vestit. După unele legende. 6. buruieni fermecate. ci şi pe înţelepciune.. cu multă grijă.. zeul apelor. într-un basoreUef. că marii olimpieni : Zeus. 9. 18. Elena. într-o zi. negoţului elin.. în munte. 11. Insă.. în căutarea lui. unde forţele li se călesc cel mai bine. Regina din Lemnos se numea Hipsipila. Acest centaur Hiron este personificarea ştiinţei medicale ce o aveau păstorii. fără de fală şi fără glorie. precum se ştie. Dealtfel. Atena şi. Note I. erau pînă la brîu oameni şi. 3. crescînd mari. după dorinţele basileilor. s-a născut poate noţiunea de centaur. Chiar turmele de boi erau duse la păşune de slujitori călări. Lupta aceasta cu pumnii este strămoaşa boxului. zeiţa înţelepciunii. pe ţărm. l-au înfrînt pe localnici şi iau silit să dea tot ce aveau mai de preţ. 2. Insă.. Abia de închisese ochii. Ceorgia de astăzi. imagine dăltuită pe pereţii peşterilor. în limba greacă „argo" înseamnă uşoară. au fost ucişi şi toţi băieţii. cu înţelepciune. Hera. Sînt unii învăţaţi care afirmă că o parte din legendă este adevărată. S-au luptat cu popoare necunoscute. Nu avem destule date şi nu putem să ştim ce a fost şi cînd a fost. Scutul şi sabia le-a pus însă alături. să se facă voinici. frumos şi expresiv. faimoasa Colhid.. El se numeşte Hiron. De aceea se mai spune că aveau drept tată pe legendarul Ixion — vijelia. 7. Este vorba de strîmtoarea Dardanele. Iason visa lîna de aur3'1. Din ele se scoteau sucuri întăritoare — un fel de vitamine — ce se dădeau copiilor şi-i ajutau să crească. Insă. mînîndu-le cu lănci. Au adus apoi cu ei bogăţii şi aur mult în Elada. a goni. mîhnit şi fără rost după uciderea Glaucei. băieţii învăţau să îngrijească de vite sau să vîneze fiare. In cele mai frumoase vise — corabia. Tesalia este o regiune din Grecia de nord. In folclorul românesc avem şi noi adesea elemente naturale : crenguţe. Din pricina aceasta. Din imaginea aceasta a călăreţului contopit cu calul. Argonautul Polifem. cînd un bătrîn sau o bătrînă încearcă firea şi bunătatea unui flăcău plecat în lume să sâvîrşească isprăvi mari. Iar „tauros" e taur. Aceştia au înfruntat primejdii şi furtuni nenumărate. Cînd soarele răsare. Centaurii aceştia. sau cu fiarele din munţi. era acuma putredă. frunze. în Turcia.. lucrat în teracotă de către un artist antic necunoscut. Iar Frixos înseamnă cel care freamătă. Acelaşi sens îl are şi numele Helena. Polifem şi Hilas. Propontida — adică aceea care deschidea calea spre Pontul Euxin — era Marea Marmara. boii înţepaţi de lănci sau propriile răni dobîndite în lupte. sabia şi lancea. în limba greacă „henteo" înseamnă a înţepa cu lancea. 13. Tot aici. erau şi pricepuţi. Motive asemănătoare. a rămas singur în Corint 33. că expediţia către extremitatea estică a Mării Negre s-ar fi făcut. 5. pe care Iason o condusese-n expediţie. 4. despre care se spunea că erau cei mai frumoşi din lume. Tezeu. mama lui Learh şi Melicerte (vezi legenda despre zeul Dionisos). Plecarea se spune că s-ar fi făcut din portul magnezian Pagase. 12. 15. Să devină astfel viteji şi să dispreţuiască moartea în bătălii. Prin mintea lui se perindau nenumă-ratele-ntîmplări din expediţia spre Ea. Ei par uneori făcuţi în întregime din aur. în depărtare. Păstorii tesalieni erau războinici.. avînd pe cap un coif cu creastă. Ei străjuiau averea cea mai de preţ pe acele vremuri: cirezile de boi şi hergheliile de cai. O vedem dînd ajutor lui Prometeu. Pentru că — ajutat de un argonaut — el întinde plnza pe catarg. După cit se pare. cu pămîntul destul de fertil. Munca se vede a fi pe sfîrşite. în munţii Pelion era un soi de plante ce nu se mai cunoaşte. şi mamă pe Nefele — zeiţa norilor. păstorii tesalieni păreau că-s contopiţi cu caii de sub ei. de bună seamă. 11. să folosească scutul. să nu-şi răzbune taţii. Tot poeţii au născocit. careodinioară ca un delfin tăiase apa şi deschisese drum pe mări cutezătorilor elini. Hele se tîlcuieşte prin „cea strălucitoare". 10. care doreau să-şi legitimeze cuceririle. Amândoi par a fi simbolul luminii reflectate în nori. mai tîrziu. 187 Perseu ş. 8. îi vedem pe argonauţi cum îşi construiesc cu pricepere. care a auzit strigătul lui Hilas. alături de Heracle. să cucerească orice ţinut şi să adune bogăţiile pe care şi le doreau. dormea Ia umbra vasului său Argo. ca aceştia. în stingă este Iason. o lumină.mai aflat nimic ce s-a-ntîmplat cu vrăjitoarea. aveau trupuri de cai. sau poate încrustează acolo crenguţa din copacul lui Zeus. răpit de nimfe. poeţii au născocit că pe corabia Argo s-ar fi urcat cei mai de seamă eroi şi ei au trăit fel de fel de întîmplări de dragoste şi lupte. Era un munte-ntreg de aur. Afrodita i-ar fi ajutat să învingă. Unde se află Scutari. 19. născociţi în legendă. să mînuiască arcul. lemnăria putrezită s-a prăbuşit c-un zgomot surd.a. regii tesalieni şi-au făcut cei dintîi oaste de călăreţi. care scînteiază. cam cu optzeci de ani înaintea războiului renumit al Troiei. ca un simbol al necesităţii creşterii copiilor în mijlocul naturii. a mina. Iason. şi de curele erau prinse . acela ce nu luptase pentru oameni şi se iubise doar pe sine. era socotită. Prin această aşa-zisă protecţie a marilor olimpieni se dovedea neîndoios că regii elini aveau dreptul să cutreiere mările şi să le stăpînească. 14. a fost întemeietorul legendar al oraşului Hios. „heneto tauros" — cel care mînă tauri — să fi derivat cuvîntul centaur. Ţară din Asia de sud-est. avem şi noi într-o mulţime de basme. Adunau buruieni din munţii Pelion şi făceau oblojeli cu care-şi vindecau caii muşcaţi de fiare. Tocmai visa că se găsea din nou pe Argo şi se zărise. Umblînd mereu călări. 16. ca să înfrumuseţeze această aventură. Atena. Ţara lui Eete. Numai că luptătorii din antichitate îşi legau pumnii cu nişte curele. era considerată ca sfătuitoarea şi sprijini-toarea tuturor eroilor. Dincolo de ea răsărea soarele în fiecare zori de zi. L-a-ngropat sub dărîmături. Ei par să întruchipeze în acelaşi timp — aşa cum s-a mai amintit odată — furtunile grozave din munţi. Cînd. Bineînţeles că toate acestea sînt supoziţii. în acelaşi timp. In Misia au rămas Heracle. ar fi deci tot nişte odrasle ale lui Poseidon. Heracle. Asclepio-Esculap a deprins meşteşugul de a-i vindeca pe oameni în peştera lui Hiron. probabil. S-ar putea ca din. Şi prin legende se mai spune că Iason. deschizînd drum spre răsărit. Berbecele cu lina de aur simbolizează poate norii călători. Totuşi. Faţă în faţă cu Scutari se ştie că se află Istambulul. Astfel s-a stins. în istmul de Corint. Aceasta ca un semn că eroii şi faptele lor nu trebuiau să se bizuie numai pe îndrăzneală. sau Uskiidar. Norii se nasc din ape. care slujesc eroilor noştri. In legende vedem adeseori feciori de zei sau ai unor eroi de seamă trimişi la Hiron. cum afirmă unii mitologi. Dar Argo. Dealtfel. tasul pe care vor pluti înspre ţara regelui Eete. s-a prăbuşit asupra lui. un alt argonaut mai înfrumuseţează cu dalta şi ciocanul o parte a corăbiei.

de ciudă. un oraş mare şi puternic . pe muntele de piatră. Pentru asemenea greşeli. la Mecona. a luat de soaţă pe-o prinţesă gingaşă. care-şi trăgea obîrşia — printr-un voinic. Grecii îi ziceau. 31. I-adevărat. a pus această statuetă zisă paladiu-fecioara. care o-nfăţişa pe-Atena. Această nouă crimă a fetei regelui Eete este povestită în versurile zguduitoare ale tragediei lui Euripide : „Medeea". a făcut lîngă ea un templu. cîndva. care striveau carnea şi sfărîmau oasele. precum se va vedea-n poveste. şi el îi osîndise aspru pe răsculaţii din Olimp. Locul unde a căzut ea a fost chiar dealul din poveste. să nimicească monştrii şi fiare. Se rezema. o fortăreaţă nu prea mare. La fel. Laomedon i-a izgonit pe cei doi zei din ţara sa. şi după ce-a zidit. Vor greşi numai pămîntenii. Cît timp au durat slujbele pentru Absirt. Spre deosebire de Heracle. 22. apucător şi fără milă de supuşi. cuvinte mari şi promisiuni — pe care nu şi le respectă — numai ca să-şi atingă scopul. ca fiu al astrului ceresc. Lui îi plăcea să aibă slugi. ca salahori. Iar Priam. fără să le plătească munca. aşa precum făgăduise. pe colină. După ce au cunoscut-o mai bine şi au văzut că are ţărmuri roditoare şi bogate. după legendă. ci s-au îndreptat direct către ţărmul nostru. şi oamenii să-l îndrăgească — însă s-aducă nenoroc. tot fără de cuvînt. Dar Tetis. devotată. In toiul expediţiei ajunşi în Colhida. ce se numea Laomedon. s-ar fi-nălţat. din Asia de asfinţit.Palas-Atena este-aceea care-mi va ocroti oraşul" — a cugetat regele Ilos. Laomedon şi-a pierdut tronul. argonauţii nu au mai trecut prin strîmtoarea Bosfor. feciorul unui rege. Este vorba de rîul Rion din Georgia. cum s-a-ntîm-plat atuncea. şi. Era hapsîn. s-a întîmplat ca în Olimp mai mulţi zei să se răzvrătească. Eroii erau bucuroşi să sâvîrşească fapte mari. 26. cea cu picioare de argint. cînd m-a-nşelat titanul Prometeu. cîntăreţii antici subliniau în legende tragicul sfîrşit al lui Iason. la început. Uos. cam prin regiunea Cazanelor. rămas numai un fecior. 20. cei mai greu loviţi au fost Posei-don şi Apolo. locul unde se ridica oraşul se zice că s-ar fi chemat-nainte „dealul greşelilor" — deoarece-ntr-o bună zi Zeus s-a mîniat pe Ata. 33. în lungi coloane argintii. căci el fusese năpăstuit de Pelias. adică marea neospitalieră. o fortăreaţă. Strîmtoarea Bosfor. să-nalţe zidurile Troiei 4. . Simplegade înseamnă stîncile care se izbesc între ele.. 29. 32. Ii trebuiau deci lucrători. Iar spre apus se cobora. La tron i-a urmat fiul său. 27. Mai tîrziu i s-a zis Priam 6. Doreau să-l lege pe stăpîn în ştreanguri tari şi să-l arunce în Tartarul întunecat. Priam se urcă pe tronul lui Laomedon Laomedon a fost un rege lipsit de cinste sau cuvînt. Se spune că Istrul-Dunărea ar fi avut odinioară aici un braţ. spre răsăritul lumii şi se reflecta în apa Mării Negre. sau poate chiar mai dinainte. greşesc adesea. fiica lui Nereu. Tezeu. Pînă în preajma oraşului Istambul se întindeau odinioară hotarele Traciei. fiindcă avea mereu furtuni. Palatul sclipitor pe care îl avea Eete. care căzuse prizonier. Cei mai mulţi dintre fiii săi au fost ucişi în bătălii. colţuroase. unde este astăzi oraşul Constanţa. Lina de aur pare a fi şi simbolul bogăţiilor din ţările răsăritene. Fuseseră dăruiţi regelui de zeul Ares. argonauţii ar fi ajuns. Este vorba de Marea Adriatică. Perseu şi alţi eroi. în templu. Tros. RĂZBOIUL TROIAN SE POVESTEŞTE că pe-un deal. Se numea la-nceput Po-darce. In căzătură. ca o amintire a faptului că micul Absirt fusese tăiat aici în bucăţele de Medeea. Colţii ce trebuiau semănaţi pe cîmpul lui Ares erau tot din botul balaurului doborît de Cadmos.plăci mici de aramă. Grecii vechi credeau că fluviul Dunărea unea Marea Neagră cu Marea Adriatică. s-a purtat el şi cu Heracle 5. Dintre toţi. a vrut să şi le ocrotească şi să ridice-n jurul Troiei un şir de ziduri cit mai tari. cu orice mijloc : jurăminte. meschin şi ia parte la crime. Iason închipuie pe omul viteaz şi generos. pe care o iubea nespus. din cer. i-au schimbat vechiul 188 nume şi i-au spus Pontul Euxeinos sau Pontul Euxin. Iason cade pradă poftei de mărire şi avere. cum sînt mai de-obicei toţi regii.. şi ţara înconjurătoare — parte din Frigia — Troada2. la început.. după legendă. Cel care a zidit oraşul a fost. 25. întotdeauna. pe deal. numele s-ar tîlcui prin locul celui tăiat (temio înseamnă tăiat). şi-un număr mare de copile 8. frumoşi ca zeii. pe care elinii le-au rîvnit mult. 21. Ida. Dar de la numele lui Tros acest oraş s-a chemat Troia. aflînd urzeala. Şi-au trecut ani cîţi au trecut. şi a zvîrlit-o din Olimp. La înapoiere. spre răsărit. Nu mai este folositor semenilor săi aflaţi în suferinţă şi luptă doar pentru sine. El i-a chemat. Cînd s-a sfîrşit însă zidirea. Mării Negre : Pontul Axeinos. Hecuba 7 se chema copila. zeiţă a greşelilor. Aceasta este legenda înfiinţării oraşului Torni sau Tomis. adică marea ospitalieră. in Marea Marmara. Atît taurii cu picioarele de aramă. în zori. i-a strigat Zeus. Ca să înfiereze astfel de fapte. Avînd el multe avuţii. Tocmai în vremea cînd dorea el să ridice-aceste ziduri. 28. într-un loc de cinste. Fiul lui Tros a hotărît să-nalţe-acolo. îl vestise pe tatăl zeilor îndată. De azi-nainte nu ai voie să mai urci în Olimpul nostru. în apropiere de strîmtoarea Helespont. a blestemat dealul acela să fie plin de amăgiri. Şi în basmele noastre se găsesc de multe ori stînci sau munţi care se izbesc cap în cap. 34. Acesta era cel mai mic. de-a dobîndi lina de aur. s-a lovit zeiţa zdravăn. . în numele dreptăţii şi în folosul elinilor. 23. revenind la Troia. şi Ilos într-o zi s-a stins. Aceasta e prima greşeală. 24. A făcut dară sacrificii şi i-a-ntrebat pe olimpieni dacă-i vor da încuviinţarea. dar nu vroia să le plătească. De aceea el devine egoist. bună. In greceşte. S-a urcat deci Priam pe tron — iar soaţa sa i-a dăruit cincizeci de fii. — Din cauza ta. Şi i-a dat brînci zeiţei Ata. Eroii l-au urmat pe Iason. Atunci. cum i-au spus romanii. cînd fundase oraşul Teba. Dardan — din Zeus. colina asta era un loc fermecător. reprezenta pentru elini lumina aurie ce se vede. 30. către marea cu valurile azurii. în pantă dulce. ce părăseşte mai apoi calea dreaptă. cît şi plugul erau creaţiile lui Hefaistos. Dealul greşelilor La drept vorbind. să biruie pe regii hapsîni. Zeus a hotărît că ei se vor trudi. să cutreiere şi să cunoască lumea. să deschidă drumuri noi pe mări. I-a. ar fi căzut o statuetă misterioasă 3. îndrăzneţe.

fără ca tatăl să-şi mîn-jească mîna cu sînge de copil. Şi tot aşa. — Cine-i acela ? au zis ele. zeul caraghios. Mărul discordiei cade în mijlocul nunţii zeiţei Tetis cu Peleu Pe cînd se petreceau în Troia aceste întîmplări ciudate. într-un glas. pentru că zeiţa Tetis nu o poftise la ospăţ. la Priam. I-al meu. într-adevăr. Organizase deci. Tînărul ţinea mult la taur. îi aştepta desigur moartea şi pe păstor şi pe băiat 9. Ida. cu limba roşie ca para strînsă-ntre colţii ruginiţi . şi fiecare-o fi rostit : — E mărul meu. după străvechi datini. Alexandru i-a biruit pe ceilalţi tineri. Dar Prometeu le prorocise că ea va naşte un fecior. Şi bineînţeles că vorba aduce după sine vorbă.. şi nu ştia că el e fiul aceluia ce stăpînea aceste bogăţii pe Ida. oferea cel mai mare taur pe care îl avea-n cirezi. scrise de certăreaţă Eris. cea cu picioare argintii.. vulturii şi şerpii vor şti pe urmă ce să facă. Dionisos le turna vin şi Momus. şi nu un prinţ cum este azi. le făcea strîmbături destule. nesuferită tuturor. să-l lase-acolo pe o stîncă.Şi. Apolo le suna din liră... trecînd păstorul iar pe-acolo. întărîtate. slujbe şi jocuri şi întreceri.. Hecuba şi ceilalţi l-au întrebat : de unde este şi cum îl cheamă ?. a luat păstorul pe-acest copil plin de noroc şi l-a dus în coliba sa. cum îi zise-seră-nainte. nici lui Zeus. De fapt. A luat băiatul. Şi.. şi ei l-au sfătuit să-l ducă pe fiul nou-născut în munte . fiindcă Priam i-l ceruse. căci. cel ce se află-acuma pe Ida.. Şi l-au chemat. zeii. întrebare. Acolo l-a crescut în taină.. se mîniau zeiţa Hera.. S-a dus ca să-şi revadă-n munte cirezile ce le-ngrijea. şi se făcea c-ar fi născut nu un copil. Hecuba a avut un vis . . începe cearta între cele trei zeiţe L-o fi văzut. a văzut — nu-i venea să creadă ! — pe fiul regelui Priam sugînd de zor la o ursoaică. în fruntea lor cu Zeus. dorind să fie armonie şi bunăvoie-ntre meseni — gîndea cum să le strice cheful 11. prin iscusinţă şi vitejie. precum făcuse el cîndva tatălui său. la urmă. Taurul l-a cîştigat el. S-a-ntors apoi la peşteră . Să zică-atunci că Afrodita. ci Paris. — Ştiţi ce ? a spus măreţul Zeus. bătrînul Cronos. aflînd de acest vis. şedea deci şi privea cu ură la cei care se desfătau.. Şi toate-acestea duc. — Nu-i al nici uneia. Bucuria regelui Troiei n-a fost mică. să facă-n cinstea lui serbări. zeiţa care uneltea ca-n lume să nu fie pace şi înţelegere deplină.. fiind sărbătorit la curte. .Atîta doară că atuncea cînd trebuia să vadă lumea unul dintre feciorii săi. trebuia. Un singur om poate s-arate care-i deplinul adevăr. Zeus. Mai ales Zeus se temea de fiii lui. luînd şi el parte la întreceri. în peştera unui centaur. deopotrivă. L-a-ncre-dinţat unui păstor.. — Ba e al meu. Paris de la Troia. Mîna cirezile de vite. Mărul cel mai frumos. Şi. Au închinat în cinstea lui. petreceau straşnic la o nuntă. se supără rău Afrodita. încălecînd pe un balaur. Să spună Hera sau Atena. Şi-acuma începuse nunta. Pe el scrisese cu cerneală de aur. iar braţu-i a zvîrlit cu grijă mărul acela-ncondeiat între zeiţele ce-n horă alunecau. nu toţi rîdeau cu poftă. Zeiţa asta preahidoasă. Luase din grădina de aur un măr.. nu vrei tu să ne faci dreptate ?. Dar. îi era drag de animale şi le păzea de hoţi şi fiare cu-atît de multă vitejie încît păstorii l-au numit. Daţi-l încoace !. şi toţi rî-deau cu-atîta poftă. pe cînd era un păstor simplu. ca şi Atena. Ba se mai spune că flăcăul era nespus de inimos. în întreceri. Zeii erau prevăzători. cearta şi bîrfa... că-s mai frumoasă !. Găsise hîda iar o cale. şi-a vîrît capul înlăuntru. cum trecuse vreme multă de cînd Priam îşi aruncase fiul cel nedorit pe Ida. ca să scape de buclucuri. sudălmi şi uneori blesteme. acest fecior de rege s-a tocmit şi el tot păstor. Fiarele. Destul că Priam a aflat că Alexandru i-e fecior. a hotărît să-l recîş-tige.. faţă de fiii nedoriţi. ci-o torţă aprinsă. ca într-un zbor. din cauza asta.. Aşa şi cele trei zeiţe strigau mereu spre adunare şă li se spună care este cea mai frumoasă dintre ele. Scrisese : „Celei mai frumoase". trei vorbe bine ticluite. dacă regele afla. — Cum îl găsim ? a întrebat zeiţa Hera. Şi dintr-o dată a rînjit. înduioşat.. Crescînd. Se cununa zeiţa Tetis. I-au dat pe loc haine de preţ. pesemne. — E Paris. Nu ştiţi cum este atunci cînd se porneşte sfada ? Feţele parcă sînt schimbate. Priam. Priam a ascultat de sfatul preoţilor. peste patru sau cinci zile. De fapt. şi Zeus şi Poseidon pe-ţiseră pe nereidă. Flacăra torţei se-ntindea pînă ce cuprindea oraşul şi—1 mistuia în întregime. şi între-barea. marea şi cerul cel înalt cu luna şi cu stelele.. Şi el l-a părăsit pe-o creastă a muntelui cel înalt. cu un voinic numit Peleu.. un rege din Tesalia. faimosul Hiron din legendă. Hera sau Afrodită sau Atena !. Căci la intrarea peşterii sta Eris cea posomorită. la fel ca toţi ceilalţi păstori. în Troia.. zburase-n ţara hesperidă.. Alexandru 10. Fiul nou-născut de Hecuba este părăsit pe muntele Ida Priam.. L-au ridicat şi au citit slovele-acelea otrăvite.. care îşi va întrece tatăl în vitejie şi putere. la dezlegarea unei taine. zeiţa care proteja discordia.. nu Alexandru.. să nu-l doboare. Asta nu le era pe plac nici lui Poseidon. Dar taurul făgăduit era crescut chiar de-Alexandru. Vocile-s tari şi ascuţite.. Şi.. încît se zguduiau pămîntul. şi.. mai strălucitoare decît lumina de amiaz. regăsită. i-a întrebat pe nişte preoţi . Zeii cîntau şi dănţuiau cu nimfe şi cu pămîntene. se învoise ca Peleu să fie mirele lui Tetis. şi. Răsuna vorbe deloc blînde.. Iară ca premiu. nume care-nseamnă rudă de-aproape. ca tatăl adoptiv. după datina străbună.

pe care-l vezi în mina mea ? Văzîndu-se-n încurcătură. avînd pe Hermes între ele. care l-a şi-ndemnat pe Paris să plece în cetatea Sparta. Şi. Deodată. la sfatul lui Ulise. s-a însoţit c-un alt voinic şi s-au căsătorit spre Sparta. după Zeus. Ele-au jurat să se răzbune nu numai pe tînărul Paris. tot din tulpina dardaniană.. stăpînă-n marele Olimp. Şi — pentru că nunta cea mare. Regele Tindar s-a temut că fata. chiar astăzi. de prieteni. Menelau. şi-amîndoi au pornit spre Troia Cînd s-a-ntors Menelau la Sparta. rege în Argos. Şi Paris n-a mai stat pe gînduri. Atunci. din Sparta. la Micena. După această întîmplare. dîndu-i de soaţă o regină. zeiţele Hera şi-Atena au plecat tare supărate. Prin vrăji. regelui prieten. cu-o săgeată-nveninată. a răspuns el zeului Hermes 12. şi-nţelepciunea de la Palas. căci îşi iubise mult soţia. ocrotitoare a iubirii. după cum ţi-e voia. din Pilos. fiind soaţa regelui ceresc ? Cui i-ai da tu mărul de aur. Flăcăul care-l însoţea era odrasla Afroditei şi-a unui prinţ păstor. Şi-ndemnat de zeiţa Hera. Voi şti eu să-mi fac bine slujba. Şi diamante. Dar Hermes. după o călătorie destul de lungă şi de grea. Paris dă Afroditei mărul de aur Paris păşea pe munte singur. l-a dat zeiţei dragostei. Agamemnon. De supărare. i-a spus că o să-l facă rege. fiecare dintre ele i-au mai făgăduit să-i dea şi o răsplată cît mai bună. numai de ea ştiute. Pornea către insula Creta. a trebuit să se mărite. şi-a izbit fruntea de lespezi şi de ziduri. oricum. zeiţa l-a făcut pe Paris mult mai frumos decît era. ci pe întreg oraşul Troia. cea mai frumoasă-ntre femei. l-a sfătuit să stea pe loc şi să răspundă mai degrabă. nu în Troada sau în Frigia. Cerul era abia-nroşit de zorii care se vesteau. Şi fiecare şi-o dorea. Numele lui era Enea. Iar Eros a ţintit pe soaţa lui Menelau. cu aripile lui de aur. tinerii au ajuns în Sparta. tot fusese stricată de Eris. ca pe prieteni. a plecat să se sfătuiască cu fratele său. Numai că Hermes l-a ţinut. Cînd s-a făcut ceva mai mare. el va fi cel mai puternic pe pămînt. şi-acest bărbat îi va urma pe jilţul său regal. Şi Hermes cu zeiţele s-au urcat pe un nor de aur. — Cea mai frumoasă-i Afrodita. A fost nevoie să pornească cei doi voinici : Castor şi Polux. i-a dat răspuns marele Zeus. In urma ei venea şi Eros. i-a grăit. Inima-i 5-a făcut cărbune. şi a ales numai plăcerea dăruită de dragoste — făcînd. ci peste toată Asia. un război mare cu Atena. Dar ce să credeţi ? N-au venit unul sau doi. mai. Şi s-o răpească pe Elena. în inimă. Menelau. zeul iubirii cel viclean. Hermes ! Călăuzeşte-le spre Ida. pristavu-mi de credinţă. Deci. El o s-aleagă dintre voi pe-aceea care-i mai frumoasă. Supuşii i-au povestit tot. Şi Tin-dar. vorbindu-i cu meşteşug. era neîntrecut în toate. de popor. stropi de rouă. Aici regele Menelau i-a primit bine. cum credea Tindar. Norul s-a ridicat în slăvi. fiind el un om puternic.— Hermes. şi s-o isca vreo-ncăierare. Iar Afrodita i-a rostit că ea-l va face fericit. Insă. alegînd pe unul. Şi. s-o aducă iar în oraşul părintesc. luceau pe ierburile moi. E] tocmai trebuia să plece cu nişte treburi din oraş. soţul Elenei cea frumoasă. să nu ai nici un fel de grijă. Palas-Atena i-a promis să-l facănvingător în lupte şi înţelept ca nimeni altul. apucîndu-l pe după umeri. a dat de veste în Elada că-i caută un bărbat Elenei . soaţa lui Zeus. Şi din nimica n-a pierit. sau poate însăşi mîndra Hera. în timpul cît o să lipsească. alt rege înţelept. voinice. sau Afrodita. să vină în oraşul lui. Răpirea Elenei cea frumoasă Şi Paris s-a înflăcărat. ceilalţi or vrea să se răzbune. şi ne spune care zeiţă-i mai frumoasă : Atena mult preaînţeleaptă. Anhise. — Lasă. A dat în lături şi puterea cu care-l îmbiase Hera. Unii bogaţi. Astfel. şi-a adunat iarăşi simţirea. Zeiţele şi-au arătat lui Paris toată frumuseţea. Şi a rugat-o pe Elena să aibă grijă de voinici. încît la doisprezece ani a fost răpită de Tezeu. care juca de bucurie în faţa peşterii lui Hiron — Hermes a spus către zeiţe : — Veniţi cu mina să v-arăt pe tînărul judecător. stăpîne. S-a urcat pe corabia un-de-o-mbia Paris să vie. de zeiţa vrajbei. şi. ţinînd-o blînd pe după umăr. s-a şi ivit din slăvi un car. Zeiţa i-a vorbit Elenei. Dar cum s-a-ndepărtat din Sparta soţul Elenei. s-au ivit din slavă zeiţele înverşunate. des-pre-nsuşirile lui Paris. vă va călăuzi pe toate. liberînd-o. Ştiind-o toţi aşa frumoasă. L-au luat cu ei la sfat pe Nestor. regele insulei . unde domnea un rege prieten. şi a făcut-o să-ndrăgească pe fiul lui Priam din Troia. Şi Hermes a grăit spre Paris : — Ia stai. preaşiretul Hermes. Elena şi-a uitat de casă. de-asemeni. drăgălaşa. N-a rămas decît Afrodita. şi n-au trecut decît trei clipe şi norul a ajuns pe Ida. cîţi sînt dornici s-o peţească. Şi. mai că nu-i venea să creadă că nu-şi mai regăseşte soaţa. ce era tras de porumbiţe şi-o aducea pe Afrodita. fiica lui Zeus şi a Ledei. Paris a vrut întîi să fugă. Şi. Hera. S-auzeau mugete de tauri. luînd mărul discordiei. şi Paris o să dea răspunsul. ara-tă-le cine e Paris ! Şi fă ce-oi face ca flăcăul să dea zeiţelor răspuns. alţii puternici sau înţelepţi sau iscusiţi. Sfatul înţeleptului Nestor Iar Nestor le-a reamintit despre Elena că de mică fusese pricină de ceartă. Regina e mîndra Elena. înduioşat îşi amintea de vremea cînd era păstor.. s-au grămădit vreo nouăzeci de regi şi cei mai mari eroi. dacă voinicul le-o alege. de soţ. fostul rege-al Spartei. o greşeală. Ba. ce tropoteau către păşuni. Pierzîndu-şi orice stăpînire şi chibzuire mai adîncă. Era atîta de frumoasă. feciorul regelui din Troia.

mama sa. El este cel care a dat ideea. Şi regii porunceau mulţimii să se jertfească pentru ei. S-a dus în grabă la palat. — Şi-acuma uite. A luat copilul lui Ulise. Elena l-a ales. în loc de boabe de secară. chemînd pe regi. încă de mic. — Avem nevoie de Ulise. Să-l răzbune pe Menelau. Ulise se făcea că ară şi nu-i cunoaşte pe trimis. zeiţa Tetis.. Priam l-a întrebat pe Paris . el se făcea că nu-l aude şi arunca pe brazdă neagră. Războiul nu-mi mai este drag. a strigat el cu îndîrjire. aflînd ştirea. de la Sparta. locul acela-i va rămîne pe totdeauna necălit 16. Agamemnon a chemat regii din Elada să-i vie toţi într-ajutor. Poftele lor şi certurile făceau din nou să curgă sînge.-a venit vremea.. pe Menelau. Ne poate sfătui la multe. Ai ghicit. Să-i ceară deci regelui Priam să-napoieze pe Elena şi avuţia ce fusese luată de Paris. căufa să lupte şi cu Moira şi să îl scape pe Ahile de soarta care-l aştepta. rîul cel înfricoşător. Acum cînd are loc povestea. Zeiţa nereidă Tetis ştia că pruncul său Ahile va creşte mare şi puternic. şi cînd îl cufundase-n rîu. plecase grabnic Palamede. pentru o toană de regină şi pentr-un prinţ nechibzuit. Se-ncepea deci războiul Troiei. In acest fel fiul zeiţei nu mai putea fi doborît. Nu vream să se mai verse sînge şi să călcăm cetăţi străine.. neavînd totuşi ce face. Ele îi aţîţau pe regi. numit de mamă Telemah. De-ar fi să-nceapă şi-un război. într-o noapte. pentru un timp îndelungat. — Elena e soţia mea. mai-nainte de război să-ncerce o împăcăciune. piardă zilele acolo. în Sparta. Atîta doar că Palamede era destul de înţelept şi a băgat uşor de seamă că vrea Ulise să-l înşele. Ulise se preface că e nebun Dar pîn-atunci să amintim că Menelau şi Agamemnon. copilul mic. Şi. Ahile se făcuse mare. ca să-l înveţe meşteşugul armelor şi al vînătoarei. o insulă sărăcăcioasă. In căutarea lui Ahile însă vestitul profet Calha îi spusese lui Agamemnon că nu vor cuceri cetatea regelui Priam cel bogat. dar Paris nici n-a vrut s-audă. Ulise s-a gătit de drum. Acolo şi-a scăldat în Stix. M-am prefăcut. Tindar l-a hotărît urmaş.. un cal schilod şi un asin . cei doi feciori ai lui Atreu — numiţi de-aceea şi atrizi — trimiteau soli din ţărm în ţărm. încă în faşă. pentru a-l căli. pe pruncul său abia născut... lăsînd o jale fără margini în Europa şi-n Asia. Nu se gîndise însă Tetis că. pe urmă.. Ba. a grăit înţeleptul Nestor. un tînăr chipeş. Deci nu-i era deloc pe plac să-şi mai primejduiască viaţa. Nu mai vream să pornesc la luptă. Dar jurămîntul a rămas. Ea era liberă s-aleagă pe tînărul care-i plăcea. L-a aşezat pe Telemah în drumul plugului de lemn. Numele său o să rămînă nemuritor în bătălia dată sub zidurile Troiei. . ceilalţi erau datori să sară şi să-i dea sprijinul cu oastea. învinşii şi învingătorii vor suferi deopotrivă şi vor pieri aproape toţi. pentru ca nici un fel de armă să nu-i mai poată răni trupul. cu oastea lor. pe care îl dăruise Afroditei fiul lui Priam. apucîndu-l de călcîi. însă de la acea-ntîmplare trecuseră atîţia ani. decît dacă era lovit în locul necălit în Stix. cei care-am jurat atunci sîntem datori să-l ajutăm. Ca şi mulţi alţi eroi de seamă. La nunta ei zvîrlise Eris între zeiţele-olimpiene mărul discordiei. Penelopa. s-a prefăcut că e nebun. Ba dobîndise şi un prunc. ca să-şi păstreze jurămîntul. alături. spunea trufaşul Agamemnon. fusese dat de mititel bătrînului centaur Hiron. Au făcut nunta. Mărul discordiei. Iar pruncul era încă-n faşă. şi s-a întors cu el pe cîmp. N-o dau pentru nimic în lume. Dar lui îi hotărîse Moira — destinul cel ne-nduplecat — să-şi. şi apoi cu ochii rătăciţi. Deci. Şi toţi ceilalţi au plecat liniştiţi acasă. ca să-l facă nemuritor. Şi. Vreau să trăiesc tihnit acasă lîngă iubita-mi Penelopa şi lîngă fiu-mi Telemah.. A înjugat la plug. pe drăgălaşul Telemah. îşi scăldase copilu-n Stix. călcîiul stîng. nişte grunji mărunţiţi de sare. Tetis îşi ţinuse copilul de un călcîi. Dar. îl vîra-n flăcări să-l călească. bolborosind răzleţe vorbe. Cînd a văzut Ulise însă că plugul său va reteza trupul micului Telemah. Iar cînd trimisul Palamede îi rostea vorbe pe-nţeles. cunoscînd această taină. lăsînd în urmă casa dragă. pe care îl aruncase reaua Eris. în insula Itaca...s-a dus şi pînă la Hades în Infern. mai de mult. în vestitul oraş Aulida « Astfel. Şi. In acest scop. mîndrul Paris. şi-a oprit calul şi asinul — şi a grăit lui Palamede : — Da !. Ulise se căsătorise cu o copilă. Au jurat cîţi au fost acolo. regele din Tesalia. stîrnise ura-n-tre zeiţe. o vară bună a Elenei. ca regii să-şi jure credinţă şi sprijin de va fi nevoie. unde domnea pe-a-tunci Ulise 13. aflînd el că a venit în insulă prinţul Eubeei. Nu-i mai era pe plac războiul şi se gîndea că nu e drept să moară oameni cu duiumul pentru o ceartă-ntre doi regi. Este isteţ şi priceput. Şi dacă vreunul dintre ei ar fi-njosit pe cel ales şi ar fi vrut "să-i fure soaţa. cea măritată cu Peleu. de nu or să atragă-n luptă pe neîntrecutu-Ahile. şi pe soţia-i credincioasă. Acest Ahile era fiul frumoasei nereide Tetis. că Menelau a fost jignit şi soaţa lui i-a fost răpită. Războiul cel mai crunt de care se povesteşte prin legende. Atît c-atunci cînd îl vîrîse în flăcări. pentru a-şi ţine jurămîntul. i-a pus pe cei veniţi să jure c-or să respecte hotărîrea pe care o va lua Elena. Va fi viteaz ca nimeni altul. îi ungea trupul cu ambrozie. Insă tot Nestor i-a-ndemnat ca. Se povesteşte că la Hiron fiul lui Tetis s-a hrănit doar cu măduvă şi cu creier de pui de urs şi cu ficat de leu năprasnic. un fiu al regelui Eubeei.Itaca. Omul se schimbă între timp.

Dar între ei lucea Ahile cu oastea lui d mirmidoni. Un flăcău îmbrăcat în haine de fată Insă... Ulise a grăit spre rege : — Acesta nu e fata ta. pulpare pe picior şi scuturi. şi-anume Artemis. la nunta cu iubita-i Tetis. prin minte şi prin vitejie. i-a glăsuit : — Te du fără nici o zăbavă în insula unde domneşte regele prieten Licomede 17. Ca să cunoască adevărul — de ce nu puteau să pornească înspre Troada către Asia — regii l-au întrebat pe Calha. acompaniindu-se cu lira. după plac. să-l caute şi să-l cheme-n luptă pe fiul regelui Peleu şi al gingaşei nereide. Apoi şi-a smuls vălul cel alb şi cununiţa de pe plete. şi Palamede şi Ulise îi căutau urma lui Ahile şi nu puteau să i-o mai afle. -— Adevărat. printre fete. lîngă ei. Ulise s-a schimbat de haine. săbii cu tecile de-argint. se adunaseră. cu creasta fîlfîind în vînt. " Si tot atunci. cea cu picioare de argint. în văluri. Zeii cer o jertfă la plecare Regii erau în fruntea oastei — în care trase de cai ageri — purtînd pe ei armuri bogate. Dar mama. cercei. au început să sune tare din trîmbiţe şi din chimvale. Iar viersul lui vrăjea pe oameni şi chiar pe zeii din Olimp. Flota n-a mai putut să părăsească ţărmul aulic vreme lungă şi mulţi oşteni zăceau de friguri şi alte boale misterioase. a pornit către insulă. brăţări. cin'să meargă pîn-acolo ? Cine Să-l afle pe Ahile între frumoasele copile ale regelui Licomede ? Adevărul iese la iveală S-au sfătuit şi s-au gîndit să îl trimeată pe Ulise. Peleu. făcîndu-se neguţător. nimeni na o să deosebească pe fetele lui Licomede de fiul regelui Peleu... pentru că regele- . n-ar fi putut să-l mai găsească. chiar dacă eu o fi să mor. Fetele au fugit speriate. unde. de la bunul centaur Hiron. brăţări sau văluri. platoşe bune de aramă împodobite şi cu aur. Urmau Ulise cel isteţ şi Diomede preacuviosul şi Aias de la Salamina şi un alt Aias din Locrida şi Palamede şi Patrocle şi Filoctet. s-a temut straşnic că fiul său îşi va da viaţa în faţa zidurilor Troiei. de aramă. Iar dintre regi cei mai de seamă erau viteazul Agamemnon şi Menelau. şi cîţi. ucigînd fiare prin codrii de pe Pelion. aflînd zeiţa Tetis de planul lor. S-a dus apoi către palatul acelui rege Licomede. Văzînd că planu-i reuşise. la scut. o platoşă şi nişte arme. care mai de care mai albe. Peleu. apoi preaînţeleptul Nestor. în mîini aveau arme de preţ. potrivit vechilor datini şi jurămintelor făcute. Se zice că a mai primit de la tatăl său. unde îl cheamă Menelau. Toate prinseseră în mîini bijuterii scînteietoare şi văluri. sfătuit de zeiţa Tetis. Acolo ai să te ascunzi în haine femeieşti. fratele lui. în război.. cum Ahile-şi iubea mama şi nu vroia s-o necăjească. purtînd cu el salbe de aur.. lănci lungi. însă Ahile-a luat o lance şi s-a şi repezit spre porţi. Iar cînd fugea. i-a cerut să-i dea-ntru-totul ascultare. l-a-n-veşmîntat pe flăcăiandru în haine albe. frumos. Iar mai tîrziu. şi văzîndu-l. pe Ulise. unde stăteau fetele sale. Atunci le tot întindea marfa şi le-mbia s-aleagă salbe. L-a chemat lîngă ea pe-Ahile. Atît era de ne-ntrecut în meşteşugul armelor. crezînd că-ncepe vreun război. a ieşit din marea verde şi adîncă. Ei trebuiau să se supună poruncilor. Ei. Oştenii cei de rînd luptau numai cu suliţe şi praştii. Tetis. De n-ar fi fost prorocul Calha. Iar Licomede. însoţitorii lui Ulise. putea să-ntreacă şi căprioara cea mai iute şi cea mai sprintenă din munţi. A Juat în mînă-o sabie şi a plecat după Ulise. Cum eşti de alb la chip. Ahile. Iar Agamemnon trimisese. şi cîţi. femeieşti şi l-a ascuns într-un palat. îngrijorată. la ceasul cînd vor izbi Troia. cu jind. gata să apere palatul. la nunta frumoasei Elena. stăpînul insulei Itaca. vîntul a contenit să sufle şi pînzele s-au moleşit ca nişte aripi ostenite. după furtuni. virise şi un coif. regele. Calha le-a spus că o zeiţă. Pe-acest flăcău vroiau să-l aibă. tăioase. cînd încerca să iasă-n larguri. E un voinic numit Ahile. însă. Aşa s-a-nfăţişat Ahile în portul renumit Aulida. o mie o sută optzeci şi şase de corăbii. de mistreţ. El nu venise cu plăcere. văluri alese. purtînd pe ele peste-o sută de mii de oameni înarmaţi18. Fetele regelui s-au strîns numaidecît să vadă marfa. Ahile s-a împotrivit. Numai că flota asta mare — cîntată-n vechile legende — de la-nceput a fost lovită de mari furtuni ce-o răvăşeau. Nu vă mai spun că învăţase să cînte minunat din gură. cu însuşiri miraculoase. Peleu le căpătase toate de la zeii nemuritori. bătrînul Nestor. Lasă-l să plece la război. la ţărm. atrizii. între acestea toate. date de regi sau basilei. Să-şi dovedească voini-cia.Nici nu se ridicase Ahile mai mult de-o şchioapă şi lupta ca un bărbat. Dar Calha i-a vestit pe regi că odrasla zeiţei Tetis i-adăpostit de Licomede. Şi. Fusese chiar silit să plece. avînd pe cap coifuri înalte cu coamele din păr de cal şi colţi lucioşi. la suliţă şi coif. am datoria să-l ajut pe Menelau să se răzbune. un scut şi-o suliţă strălucitoare. şi o pereche de cai albi de la Poseidon furtunosul.. Ulise cerceta cu ochii să vadă unde e băiatul. precum ne spun poeţii. albi. la armele de-aramă. aprigul zeu al mărilor. şi-a pus în schimb coiful lucios. destul de aspre. A mai primit o suliţă. . trebuia să dea ajutorul atrizilor să biruiască. în acest timp. a spus Ahile. mai frumos brodate. Numai Ahile se uita. fratrii şi pe ginţi19. Este ruşine să rămînă ascuns. care vedea în depărtare. ca un luceafăr între stele. fecioara. feciorii regelui Atreu . Oastea cea mare se-mpărţea pe triburi. e supărată rău pe el. însă acuma se găsea în tabăra lui Agamemnon şi.. Nu sînt fecioară. Potrivit jurământului făcut de tatăl meu. şi Agamemnon şi Menelau. şi între ele se grăbise şi flăcăul zeiţei Tetis. ce rămăseseră la porţi. însă nu desluşea deloc. de astă dată. sînt flăcău.

care-i era zeiţei dragă. regele a trimes un sol la Clitemnestra. al celui care conducea întreaga oaste. Agamemnon. Spre partea unde era Troia. Insă Ulise s-a ferit. Flota a lunecat pe ape către Troada depărtată şi regii s-au înveselit. în schimb. Plecarea 'spre Asia Silit de cei din jurul său. în locurile cu primejdii. care s-au şi încins la luptă. dacă vor să reuşească în întreprinderea lor grea. după voinţa regilor. însă copila i-a oprit. Numai că-n clipele acelea.. neatins. voinicul Aias şi Ahile. Ahile 20.Agamemnon îi ucisese-o căprioară. Războiul dintre oastea greacă şi cea troiană s-a-nceput. ce vor urma foarte curînd. purtîndu-le pe Ifigenia şi pe regina Clitemnestra. A plîns zadarnic Clitemnestra. ca tatăl meu să biruiască în luptele înfricoşate. Şi. lîngă piaţă. vîntul a-nceput iar să bată.. să afle şi să ştie tot. O !. Artemis s-a înduplecat. cu ochii înecaţi în lacrămi : — Nu vărsaţi sînge în zadar. Ce-i de făcut ? Stăteau cu toţii pe punţi şi nu vroiau să sară. îşi ridicase cortul său şi preaisteţul din Itaca. Şi Hector şi-a azvîrlit lancea către oşteanul Protesilau. Mintea parcă se-nfioară de cît sînge a curs la Troia. s-o pregătească pentru groaznicul sacrificiu. într-o pădure din Taurida 22.. Şi singură s-a-nfăţişat marelui preot să o-njunghie 21. El era dornic să audă. încît să n-atingă pămîntul. Hector vroia s-atingă cu lancea lui chiar pe Ulise. da-n aşa fel. De fapt. Cînd a sosit corabia. Nouă ani de lupte sîngeroase . Regele-şi ascunsese fruntea sub un veşmînt întunecat. a pus zeiţa o cer-boaică. fără să se primejduiască. văzînd că sare regele insulei Itaca. Porunca dată de zeiţă trebuia iute-ndeplinită. şi cei doi Aias. soaţa lui. pe Ifigenia. şi i-a cerut să îi trimită pe fata sa. Se-oşază tabăra aheie Cel care i-a întîmpinat a fost eroul troian. iar mama fetei se zbătea în braţele oştenilor. Atunci ce i-a trăsnit prin minte isteţului de la Itaca ? Să dea exemplu celorlalţi. acela ce primise-n dar de la Heracle armele lui biruitoare. Trebuiau numai să debarce. în faţa Troiei. în timp ce regele Agamemnon gemea îngenuncheat pe lespezi. Deci. Oştenii-au smuls-o pe copilă de lîngă mamă şi au dus-o într-un sanctuar. Oştenii regelui troian au trebuit să se retragă şi să se-nchidă în cetate. regele trebuie să-şi jertfească pe o copilă. la cele două margini. cu mii şi mii de corturi. cel mai voinic şi mai viteaz dintre odraslele lui Priam. după ce s-au săvîrşit slujbele către Artemis. el a sărit întîiul şi nu i s-a-ntîmplat nimic. ca flota să poată porni şi ostile să biruiască. jurase să nu se mărite şi să se facă preoteasă într-un lăcaş sacru al ei. Oştenii nu puteau să-ndure acest miros nesuferit. încît nimica din ce se petrecea în piaţă să nu scape privirii sale. Preotul şi-a-nălţat cuţitul ca să-i străpungă inima. Ifigenia. urmat de prietenu-i Patrocle. Ceilalţi oşteni. Zeiţa s-a înfăţişat la locul jertfei şi a smuls-o pe Ifigenia. Dar nimeni nu-ndrăznea să sară pe ţărmul regelui Priam. De-aceea îşi pusese cortul în aşa chip. Astfel. Iar în mijlocul taberii era o piaţă foarte largă. Filoctet a rămas în Lemnos. corăbiile aheiene au ajuns lîngă Asia. Şi-a amintit că Ifigenia îi aducea adesea jertfe.. după multe zile şi rătăciri şi vînturi rele. tabăra mai era ferită de un val mare de pămînt şi-un şanţ săpat foarte adînc. unde-a făcut-o preoteasă. Iară în locul Ifigeniei. Tabără mare şi întinsă. fiindcă pro-rocul le spusese că primul care va atinge pămîntu-acesta va muri. Ei şi-au pus corturile astfel. A aruncat un scut pe ţărm şi a sărit. Oş-tenii-aduşi din Grecia şi cei pe care-i trimitea regele Priam din cetate se ucideau unii pe alţii. Pe urmă a sărit Ahile. în apropiere. A dus-o într-un tem-plu-al său. Cîţiva voinici au vrut s-o scape şi au luat armele în mîini. Hector. rămî-nînd teafăr. după ce eu n-am să mai fiu. Aici se adunau oştenii în faţa cortului regal. ci numai scutul de aramă. spre uşurarea tuturor. Dintre aceştia cel mai greu ia durut faptul c-au pierdut pe Filoctet. în sfîrşit. unde oastea şi-a prăpădit cîţiva oşteni. E drept că au mai poposit şi pe-alte ţărmuri. dorind să stea mereu de strajă la cele două capete ale întinsei tabere. şi-au făcut vînt de-asemenea. Rana lui mirosea urît. Nu vrea să-şi vadă nici soţia şi nici copila mult iubită. care-a-nroşit numaidecît. sora Elenei cea frumoasă. Mă voi jertfi de bunăvoie. glia troiană.. în urmă-i venea Protesilau. Mult mai departe de cetate şi-au făcut grecii tabăra. zicînd că vrea să o mărite cu fiul lui Peleu. şi alţi regi. şi-au făcut corturile lor regele de la Salamina.. Fusese rău muşcat de-un şarpe şi suferea îngrozitor. fiind cel dintîi dintre războinici căzut pe ţărm. cu sîn-gele-i. Agamemnon nu le-a ieşit nici măcar în întîmpinare. Şi lancea i s-anfipt în piept.

sus pe catarg. care-i chemase la război şi pe Ulise şi pe alţii. . în toată tabăra aheie ciuma a năpădit cu furie. cel ce era stăpînul fetei. Degeaba Nestor şi cu alţii au. să-mi las soţia şi copilul. Ahile. Ahile s-a plecat zeiţei. pe cînd se prefăcea nebun. nouă ani. îi sfătuia des Palamede pe regi şi pe eroi să curme acest război încrîncenat care cerea prea multe jertfe. în aşa chip ca Agamem-non să nu mai poată face faţă. Ahile a dus la şold mîna. In sinea lui gîndea aşa : „Tu m-ai făcut să plec de-acasă. Va fi însă tîrziu.Dar dup-o altă prorocire... ce-rînd regelui Agamemnon să-i dea-napoi pe fata lui : Hriseis. ce-i fusese luată ca roabă de nişte oşteni. ajutat în luptă de Briareu. Acolo a îngenuncheat lîngă picioarele lui Zeus şi. şi daruri vei primi-ntreite. a lăsat sabia la şold . să nu mai curg-atîta sînge pentru Elena cea frumoasă. Şi Palamede a fost luat şi osîndit la moarte cruntă : să fie doborît cu pietre. în acest an a venit Hrises. Eu nu mai pot părăsi lupta. zeiţa Tetis cea cu picioare de argint s-a ridicat din apa mării şi prefăcîndu-se în ceaţă a plutit pînă în Olimp. Ea l-a vestit numaidecît . care te fereşti de lupte şi-i jupoi pe supuşii tăi. Apolo. Vreau să te saturi de război. ascultîndu-i ruga. Astfel. Amar... cînd Calha i-a vestit pe regi că molima nu va-nceta. în Troia.Şi-a-nceput să-l învinuiască pe Palamede de trădare. fiu al lui Atreu. urma să sufere asediul vreme-ndelungă. tu. îl roagă pe măreţul Zeus să sprijine oastea lui Priam şi să-i lovească pe ahei. se afla Eris — Eris. dar.. Iar pe-o corabie cu pînze. în schimb. Şi luptele au dăinuit din ce în ce mai sîngeroase. Ahile. i-a amintit că i-a fost veşnic credincioasă.. Agamemnon. care îţi este-atît de dragă. Briseis cea îmbujorată. a luat din cortul lui Ahile pe roaba lui cea mai iubită. voi lua. în acest timp. s-a supărat însă nespus şi a rostit către Ahile : — Pentru c-Apolo îmi ia roaba. Veni-va ziua cînd tu însuţi vei înţelege c-a fost bine să nu te lupţi cu Agamemnon. să lupte şi să-l ucidă pe acela care-l jignise-atît de tare. să ştii. Troia va cădea ruinată. în faţa zidurilor Troiei. Mureau ca muştele oştenii. amar va fi de ei. o preoteasă a Atenei. A fost crezut.. nebiruitul Agamemnon. Casandra. Troia. venit din tabăra troiană. să prindă sabia. şi nici la greci n-avea crezare mult chibzuitul Palamede. Dar nici în tabăra troiană Casandra n-avea ascultare. Ba. şi de atrizi. suspinînd. dar l-a oprit Palas-Atena. . Homer23. robita fiică a lui Hrises.. Regele. să i-o dea înapoi lui Hrises. auzind vestirea. Nici tu. Ahile a părăsit îndată lupta şi nici n-a vrut să mai audă despre războiul cu troienii.. zeiţa cea cu braţe albe. nevăzută de ceilalţi. va fi-napoi la tatăl său.vrut să-mpiedice pe rege să săvîr-şească fapta asta : căci îngîmfatul Agamemnon n-a vrut să ţină socoteală şi. le arătase tuturor că va urma nenorocirea.. Regele l-a gonit pe Hrises cu vorbe grele şi-mbrînceli. mai înainte ca oştenii lui Agamemnon s-o cuprindă şi s-o distrugă-n întregime. să gemi din greu. tu. răpită de troianul Paris. folosindu-se de dreptul pe care îl avea în oaste. a mai rostit lui Agamemnon : — Va veni ceasul. şi tare se mai bucura de cearta care izbucnise între Ahile şi-Agamemnon. Atunci preotul s-a rugat de zeul său să-i pedepsească peaheii cei înfumuraţi. L-a ajutat şi-atuncea cînd a fost el primejduit de o urzeală-a zeilor. căci sînt legat prin jurămînt. Oastea aheie va fi zdrobit-atunci de Hector. zeiţa care-nteţise iarăşi vrajba. în tabăra aheie.. să te împiedic de la sfadă. Ulise a vrut să se răzbune pe Palamede ce venise şi îl chemase din Itaca şi-i dovedise şiretlicul. destule glasuri cereau să se curme războiul. în acest timp. pe Briareu. o copilă a regelui Priam. Cearta dintre Ahile şi Agamemnon Iar anul cel de-al zecelea e povestit de regele poeţilor elini. pe roaba ta. Zilnic mureau sute şi mii. să lupt aici pentru atrizi.. cetatea-mbelşugată. Durase molima aceasta ceva mai mult de nouă zile. Şedea sus pe catarg zeiţa. nici nimeni n-o să poată să le ajute-aheilor. şi să plăteşti". şi-aproape toţi vor fi ucişi. a rostit numai spre AhUe : — Eu am solie de la Hera. decît în clipa cînd Hriseis. ea. şi astfel molima să piară. Să fie astfel nevoit să îl implore pe Ahile să se întoarcă iar în luptă. iar tu. mîniat peste măsură. Ea i s-a arătat în faţă şi. Aşa grăia mîhnit Ahile.. cînd ai să-ţi înţelegi greşeala. profitînd de întîmplare.. Iar Zeus. preot al zeului Apolo. Ulise era vorbitor fără pereche-ntre elini. Agamemnon este amăgit de Morfeu Supărat prea adînc. i-a biruit cu uşurinţă pe răzvrătiţii din Olimp. în fruntea căreia sta Hera. discordia. De astă dată. nespus de greu. zeiţa. s-a-nfăţişat în adunare şi i-a cerut lui Agamemnon. Oştirea le va fi zdrobită. ba i-a trimis în ajutor pe un gigant. La fel. Aşa a plătit Palamede. şi-a întins arcul şi-a ţintit în tabăra lui Agamemnon. care ai nesocotit pe cel dintîi viteaz aheu. îl ajuţi. ceartă ce-i va costa pe greci nespus de mult.

pînă ce îndrăzneţul Hector a ho-tărît s-arunce-n mare pe-aheii care asediau oraşul tatălui său. cu mulţumire. şi-n vis. soţul Elenei cea frumoasă. S-a-ntors la luptă din nou Paris. feciorul meu. regele a şi dat poruncă să se adune toată oastea. într-un nor greu de pulbere. De-aceea Hera şi Atena juraseră să nimicească Troia cu uliţi pietruite . cel mai viteaz dintre feciorii regelui Priam de la Troia. De nu m-asculţi. cel înjosit de Agamemnon. cînd bate vîntul peste el şi-i scutură spicele dese. Zeii aţîţă pe războinici Apoi acolo-n adunare. cu uliţi largi şi pietruite. dacă v-aş spune să lăsăm chiar acum războiul şi să ne-ntoarcem pe corăbii.— Numai aşa. pe Penelopa. — Hera. Morfeu. Gloata cea mare. în faţa taberei troiene ieşise însuşi mîndrul Paris. Oastea aheie vrea sâ se întoarcă acasă Şi-atunci. a glăsuit zeiţa Tetis. chiar el s-a coborît pe creştetul muntelui Ida şi de acolo a zvîrlit un trăsnet înspăimîntător în tabăra lui Agamemnon. îşi va recăpăta mărirea şi cinstea care i se cuvin. Ulise. Hecuba.. Dar chiar aşa. Căci Menelau îl înşfăcase de coiful lui strălucitor pe Paris cel înfricoşat şi îl tîra spre tabăra unde sălăşluiau aheii. A trebuit să vină Hector. de astă dată să o lase pradă vitejilor ahei. Cu vorba lui meşteşugită i-a-ntors pe toţi la adunare. Iar Zeus. spunînd că ea e mai frumoasă cu mult ca Hera şi Atena. Insă din ceruri vegheau Hera şi cu Atena deopotrivă. Dar văzîndu-l pe MeneIau. S-a îmbrăcat în haine scumpe. toţi ar fi plecat. Şi-a luat rămas bun de la soaţă. fugi degrabă şi fă ce-oi face şi opreşte-i din goana asta nebunească. în mîini. Văzînd că iarăşi grecii fug. a strigat Hera. aici. pe spate arcul şi o tolbă şi. Cu ţipete fugeau oştenii buni-bucuroşi către corăbii. în faţa oştilor greceşti. Oastea lui s-a înfricoşat şi a-nceput să se retragă. Astfel s-a început iar lupta. Ele aveau de răzbunat fapta feciorului lui Priam. Toţi ridicau proptelele. precum vroise însuşi Zeus. la rugăminţile lui Tetis cea cu picioare de argint.. pînă vor cuceri oraşul regelui Priam cel bogat şi îl vor pedepsi pe Paris. Hector îl răpune pe Patrocle Şi. Atena a zburat pe ţărmuri lîngă isteţul din Itaca : — Nobile rege. s-a făcut un măcel cumplit. vreţi să lăsaţi nerăzbunată crima netrebnicului Paris ? Călcaţi sfintele jurăminte ? Du-te mai iute şi adună oastea. Zeul a luat înfăţişarea bătrînului înţelept Nestor. Dorul de ducă şi de pace i-a zguduit pe toţi oştenii. şi-acum. Trezit din vis. toţi cîţi erau de partea Troiei. Ulise le-a vorbit din nou cu-atît de mare măiestrie. Atena. — Vitejii mei — le-a rostit el. Mai mult. a zis ea. Astianax cel drăgălaş.. cu fală. Afrodita. avînd la şold o sabie. Lupta s-a început în zori. în larga piaţă-a taberei. şi copilul. Oastea părea că este-un lan. la vetrele din ţara noastră ? Ce-aţi zice ? Hai. soţul Elenei. două suliţe.. Nimeni nu mai gîndea s-aducă lui Agamemnon vreun răspuns. încă în aceeaşi noapte. Sînt nouă ani de cînd luptăm. l-a sfătuit pe rege s-atace-n ziua următoare Troia. amintindu-şi bine de ajutorul dat de Tetis. răspundeţi iute. cu sprijinul zeiţelor Hera şi-Atena. Paris ajungea atunci rob. Hera l-a rugat pe Poseidon să le vie în ajutor şi a trimis-o pe Atena să ia şi ea parte la luptă. avînd în mîini sceptrul regal. grecii tot au fost puşi pe fugă. iar biruinţa e departe. Cum să mai poţi ţine o oaste atîta de dezlănţuită şi gata să se-n-toarcă-acasă ? Desigur. nu-ţi mai vezi soaţa. şi de la mama lui. Grecii erau ameninţaţi să fie prăpădiţi cu totul şi azvîrliţi în apa mării. şi s-a înfăţişat. avînd alături pe Atena. a şi trimis la Agamemnon pe zeul viselor. şi să-l întoarcă iar la lupta cu Menelau. s-a-nspăimîntat şi a fugit. Ba. Ares. i-a promis sprijinul cerut. Ostile iar s-au înfruntat. cetatea cea bogată. adunată. preadevotata Andromaca. Priam. de n-ar fi fost zeiţa iubirii şi a frumuseţii. din ambiţia zeiţei. vedeau că fuge oastea. a alergat către corăbii. S-au hotărît să stea la Troia. prinsă frumos pe după umăr. care ţineau bine la ţărm corăbiile aheiene. unde domneşte zeul Hades. să-i vină iute-ntr-ajutor. încît toţi s-au înduplecat. gîndind să-i pună la-ncercare dacă sînt gata pentru luptă ori vor să se întoarcăacasă — mare-i osînda ce ne-o dete din cer neînduratul Zeus. care era în-vesmîntat într-o piele de leopard. sub zidurile Troiei. Troienii erau ajutaţi acum de preamăreţul Zeus. s-a clătinat ca un talaz. pentru că o va cuceri. Chiotul lor se ridica pînă la cer de bucuria nestăvilită a plecării. ce ţine cu aheii — îi spunea-n vis bătrînul Nestor — i-a sfătuit pe ceilalţi zei : Apolo. Ce-aţi zice voi. . dar Menelau s-a repezit cu-atît -de mare îndîrjire. ţinîndu-şi spada cea ţintată în stropi strălucitori de-ar-gint. auzind îndemnul şi amintindu-şi de soţie şi de copil. să nu se risipească. Nu ştia de se mai întoarce sau o să plece după luptă către regatul mohorît. şi de la micul său fecior. S-au dat iar multe lupte grele. Cum s-o oprească ? — Fugi. Şi nu puteau deloc să uite că dăruise mărul scump fermecătoarei Afrodita. încît. Atunci s-a petrecut un lucru negîndit de rege.

într-unui dintre ele-i nuntă. îi va goni de la corăbii. Hefaistos a aruncat în foc aramă. dacă nu izbutesc. mereu mai crunt. şi-a trebuit să părăsească întinsul cîmp al bătăliei. Ahile-a primit armele şi s-a-mpăcat cu Agamemnon. luna şi stelele scînteietoare. Şi Hector îşi pusese-n gînd să ardă fără nici o milă corăbiile aheiene. Fugind. . o holdă mîndră . pînă la urmă a căzut. cuprinşi de spaimă. Ahile avea un nor mare de aur care lucea pînă departe. Fiind apoi gata armele. a rostit Patrocle. mamă. zeiţa Tetis se şi dusese în palatul de-aramă al zeului Hefaistos. Eroul se numea Patrocle. Şi. în faţa cetelor troiene conduse de marele Hector. abia au izbutit aheii să scape trupul fără viaţă al lui Patrocle cel viteaz din mîinile troienilor. aşa cum plănuise Tetis. şi-a făurit întîi un scut. i Cînd au pătruns însă troienii în tabăra lui Agamemnon. o luase pradă de război fiul lui Priam. Ahile s-a încrîncenat . A rămas neclintit în cort. însuşi regele Agamemnon a fost rănit. In jurul capului. pe ea cu o creastă de aur. Acesta tocmai făurea nişte trepiede fermecate. au doborît pe cei mai vrednici dintre eroii de la Troia. A alergat spre el cu grabă şi l-a-ntrebat : — Feciorul meu. Auzind cererea zeiţei. ca vulturul.luate din Troia prizoniere. ei ajunseseră lîngă corăbiile de lemn. l Cu mare greu. de către zeii olim-pieni.. Hector l-a despuiat cu sila şi de armura dăruită tatălui meu. ca să-i salveze de pieire. încît l-a auzit din mare şi mama lui.. dă-mi Kiie zalele şi lancea. în celălalt este război. Ahile. într-adevăr. Dă-mi oastea ta de mirmidoni. pe care o purta Patrocle. fiul lui Priam cel bătrîn. şi-a pus cenuşă peste plete şi a-nceput să plîngă-n hohot. de ce ţi-e plînsu-atît de amarnic ?. Ba a înfăţişat şi-o horă. încît Ahile peleianul i-a întins armele cerute şi s-a-nvoit ca mirmidonii să-l însoţească i WL război. în acest timp. o platoşă mai luminoasă ca para vie-a focului şi-o chivără bine-ncheiată pe tîmplele eroului. acuma voi uita şi ura ce o aveam pe Agamemnon şi voi intra din nou în luptă. Moartea tăia tot mai flămîndă vieţile-aheilor zdrobiţi şi ei fugeau. zeiţa Tetis a turnat peste cadavrul lui Patrocle ambrozie şi nectar divin. să-i apere) picioarele. cirezi de boi. numai ca să-l dobor pe Hector. Aşa că. însă armura lui Ahile. ca să-l păstreze neatins de aripa putreziciunii. Ahile se hotărăşte să intre în luptă Cînd a aflat această ştire.Un singur om putea să-i scape. noianul apelor verzi care înconjură pămîntul. la nunta voastră. încît ei s-au oprit în loc. şi daruri scumpe. cu mare luptă. — Ahile. dar fără arme s-a urcat pe parapet şi a răcnit atît de tare spre troieni. Acuma se ivise vremea cînd grecii-l vor ruga să vină. argint şi aur lucitor . precum îţi e urzit de soartă. le-a dat zeiţei să le ducă iubitului său fiu. Din cositor moale şi alb i-a încropit două pulpare. deşi Patrocle s-a luptat. — De moarte nu mă tem. El sta însă sub cortul său şi cînta liniştit din liră. — Dar ştii prea bine. o vie. Careii durerea ce te arde şi cu ce pot să te ajut ? Ahile i-a răspuns zeiţei : — Mamă. zeiţa Tetis. Şi pe pămînt a aşezat două oraşe mari. iară pe cer soarele. Eu nu mai pot trăi pe lume. dîrzul Hector..în timp ce grecii se jeleau.. cu moartea-n suflet. pe nicovala lui uriaşă.. aici. şi asta-i va înspăimînta. cu însuşi Hector. roaba sa cea îmbujorată. să-i ia pe copilă-a lui de soaţă. 3 Dar după voile lui Zeus. pe care-anfăţişat măiestru cerul şi marea şi pămîntul. Troienii or să Creadă poate că ai intrat chiar tu în luptă. l-a rugat doar să mai aştepte pînă ce meşterul Hefaistos îi va bate pe nicovală altă armură alte arme. ce aveau roţile de aur şi se mişcau doar la poruncă. . Ocean.. isprăvind cu acel scut. în întregime de argint . Patrocle a căzut. . cositor. a dat răspuns grabnic Ahile. trimiţîndu-i o solie cerea să-l ierte pentru fapta nechibzuită ce-o făcuse. şi un aed ce-i desfăta pe tinerii care danţau în mijlocul oraşului.şi-acel viteaz era Ahile. însă Ahile n-a primit. de jalea fiului său drag. A-nchipuit apoi pe scut şi un ogor . tot va muri. şi. Pe margini zeul a făcut ca un chenar rîul. împuns în braţ. şi alte douăzeci de fete. bogate. Ahile s-a-nvoit cu asta. Iar bătălia s-a-nteţit precum urziseră-olimpienii 24. a spus zeiţa. la corăbii. Doborîrea lui Hector Apoi Ahile a plecat să se răzbune pe troieni. că după asta vei muri şi tu. orişice-ar fi să se petreacă. I-a trimis-o şi pe Briseis. Hefaistos a mai lucrat. tot va pleca. conduşi acuma de Ahile. s-a ridicat cel mai bun prieten al lui Ahile peleianul. fără să le atingă nimeni. în faţa Troiei. Ba-l ruga să-i fie ginere. Plîngea atît de desperat. de nu vrei să-i ajuţi pe greci. şi pe-o păşune turme de oi albe ca neaua. Iară măcelul a urmat mereu mai greu. toată încărcată cu ciorchini negri pe haraci. în luptă să-l nimicesc pe cruntul Hector. care se legănau pe mare. o. să-l răzbun astfel pe Patrocle. La rugămintea lui Ahile. chiar Agamemnon şi-a înţeles marea greşeală de a-l fi înjosit pe-Ahile . şi s-a pornit şi ea să plîngă. Războiul a durat cu furie puţină vreme şi aheii. neavînd ce face. Mama a înţeles că fiul. atîta s-a rugat Patrocle de prietenul lui cel iubit.

pe care regele o primise. s-au strîns soţia : Andromaca. Aşa ajunge la Ahile în toiul nopţii. Hector. purtînd cu el trupul lui Hector. regele Priam a plecat către aheii victorioşi. Priam îi readuce-n minte eroului pe tatăl său.. a pus la cale mari întreceri. Mama. Toţi erau împietriţi de spaimă. căci el fusese-apă-: rătorul cel de nădejde al cetăţi. Zadarnic însuşi regele îl îndemna pe fiul său să se ascundă în cetate. Lasămă să te însoresc negrele genuni. plîngeau chiar Troia. şi fraţii lui. îi dă-napoi trupul lui Hector. după poruncile lui Zeus. Poate că şi oraşul lui e atacat de vreun vrăjmaş şi n-are cine să-l ajute. La căpătîiul celui dus. cel mai de seamă-apărător şi viteaz comandant de oşti. în acest timp au avut loc serbări şi jocuri mari în cinstea aheului căzut : Patrocle. Şi boi şi oi şi cai şi cîini. Troienilor le vin ajutoare Priam. Lancea s-a frînt însă în scutul făcut de zeul făurar. I-a vîrît suliţa în piept . Nu cutezau nici să vorbească. prietenul său iubit. Troia fusese mult slăbită în urma pierderii lui Hector. Hector vroia să se măsoare cu marele erou Ahile. Auzind plînsul. formată numai din femei. Priam plîngea în hohote şi toţi troienii se uitau. La început oştirea asta de amazoane ne-nfricate i-a biruit deplin pe greci. ce purta numele Sperheios. regele de la Troia. Ahile. Ahile. pe neuitatul viteaz Hector. cine putea să mai zăgăzuiască drumul aheilor către oraş ? Priam dobîndeşte trupul fiului său Astfel s-a răzbunat Ahile de moartea celui mai bun prieten. ca toţi cîţi mai trăiau să intre. pe cîmpuri. şi amazoanele-au fugit. Apoi s-anceput iar războiul. chiar Ahile şi-a jertfit pletele lui cele frumoase. Şi prin cuvintele acestea. Ba. preaputernice Ahile — îi spune el — adu-ţi aminte de tatăl tău. Era călăuzit de Hermes. ca regele să-i poată face feciorului său. în ziua cea de-a douăsprezecea. Cea dintîi l-a văzut Casandra. Hecuba. S-a repezit apoi în car şi-a tîrît trupul celui mort în jurul zidurilor Troiei. nesimţit. i-a gonit pînă la corăbii. S-au făcut jertfe sînge-roase. mîinile-amîn-două. de la traci. Zadarnic îl ruga Hecuba smulgîndu-şi pletele ei albe. pe nişte cai care fugeau. eroul s-a cutremurat. şi ea a aruncat o lance. Nu a rămas acolo-n luptă decît fiul lui Priam : Hector. văzînd înverşunarea lui Ahile. sta pe ziduri şi-şi smulgea părul de durere. Pentesileea cea vitează era de-o . Dar a ieşit pe cîmp Ahile. trepiedenalte şi o cupă. iuţi ca vijelia. pe micul ei Astianax. s-a repezit către regină mai mîniat decît oricînd. ce-i drept. aur. cum pîngărea Ahile trupul celui care fusese Hector. căci era ocrotit de Hermes. pe de altă parte. cel mai viteaz dintre toţi. îşi izbea fruntea şi striga : — Hector. înmărmuriţi. în vremea cînd Priam pornise slujbele de înmormîntare ale lui Hector cel viteaz. Cînd i-a dat însă la o parte coiful de aur zimţuit. Ţinînd în braţe copilaşul. Şi el ar fi batjocorit la nesfîrşit trupul lui Hector. Ele luptau numai călări. dintre troieni. Jalea ei nu mai avea margini. cum sînt copiii fără tată. însă Ahile n-a voit nici să-i asculte rugămintea şi.. în ajutorul Troiei a venit o armată mare. Nu a rămas în faţa lui decît regina amazoană . Şi. rude şi prieteni. Şi fiul lui Peleu. odinioară. Priam s-a şi întors acasă. şi între ei. după datini. pe care îl purta Ahile. s-a-nspăimîntat şi a fugit.Porţile Troiei s-au deschis. ucişi de-Ahile. Şi toţi plîngeau cu deznădejde. i-a străpuns tendoanele de la picioare cu sabia lui cea tăioasă şi l-a legat cu o curea de carul său strălucitor. sînt singură de astăzi. regina lor. Patrocle. lighene de aramă. Şi a trezit tot poporul. jocuri şi lupte-n cinstea celui ce se dusese dintre vii. i-a făcut fiului iubit o preamă-reaţă-nmormîntare. Totuşi. Dar s-a întors la bătălie şi s-a luptat atîta timp. Hector l-a implorat pe-Ahile săi dea părintelui său trupul. Erau vestitele-amazoane 27 conduse de Pentesileea. bătrîn şi el. Iară Ahile se îndură. de nu ar fi venit chiar Tetis să-l roage ca să înceteze. murind Hector. îl roagă. pa cel mai bun. mama : Hecuba. Băiatul nostru va rămîne fără le nici o ocrotire. Oraşului i-era aproape sfîrşitul mult dorit de-ahei. pe care le făgăduise zeului rîu din ţara sa. năvălise pe ziduri însăşi Andromaca. slujbele de înmormîntare 26. Pe rugul lui s-au mistuit şi doisprezece prizonieri. Ducea cu el un car cu daruri : velinţe scumpe şi covoare. dacă se va întoarce teafăr. în vreme ce în barba sură lacrimi îi lunecă şiroaie. încă în aceeaşi noapte. fiica lui Ares. Pierind Hector. pînă ce Hector a căzut lovit de suliţă-n grumaz. — O. Şi nimeni nu-i da alinare sărmanei soaţe a lui Hector. să-i dea-napoi trupul lui Hector. plin de umilinţă. la Hades 25. apoi i-a doborît şi calul. duşmanului ce-i ucisese atîţia fii în bătălii. Ba încă îi mai hotărăşte un timp. cînd şi războiul va-nceta. Mai înainte de-a muri. Intră în cort şi-mbrăţişează genunchii. Intîi. douăsprezece zile. Eroul a fost ars pe rug. şi Elena care stîrnise tot războiul. Iar de-l plîngeau.

şi Ares. Artemis şi Xantos şi Afrodita cea frumoasă încearcă să vă ocrotească. a simţit că îşi pierda firea şi. Memnon a doborît cu lancea pe Antiloh. înfuriat că zeul i s-aşază-n cale. aşa moartă cum era.. S-au înjunghiat mulţi robi troieni. i-a spus Apolo. Ahile a simţit săgeata că-l fulgeră şi a ştiut că se apropie clipa morţii . Memnon a luat un pietroi greu şi l-a zvîrlit către Ahile. După Patrocle... i-a venit Troiei un alt sprijin. glăsuia el. cu Ahile. rîul cel negru din Infern. Şi a jelit-o multă vreme. . oi şi s-au vărsat vinuri alese ca li-baţiuni pentru cel mort. Ahile nu putea să piară de arma vreunui muritor. Căzînd însă regele Memnon.. Lupta şi-l blestema pe-Apolo.frumuseţe rară. precum ştiţi. Şi cum Apolo mai şedea în faţa marelui Ahile. Şi şi-a înfipt după aceea suliţa lungă în pămînt. fusese descîntat de Tetis în apele rîului Stix. s-a-nvăluit într-un nor negru şi-a trimis vînturile repezi să-i ia pe aripe feciorul şi să i-l ducă într-o ţară îndepărtată. zeu trufaş. scăldat în Stix.. încă de cînd era copil. Cei care se luptau mai dîrz să scape trupul lui Ahile erau Ulise din Itaca şi Aias de la Salamina. Legendele ne povestesc că Memnon ar fi fost feciorul zeiţei Eos-aurora. Atît era de-nverşunat. oastea de tinere-amazoane s-a-napoiat în ţara lor de lîngă Pontul Euxin. cel răpus de Hector pe cîmpul de luptă. S-a început un măcel groaznic în jurul leşului întins în ţărna umedă de sînge. urma sfîrşitul lui Ahile. biata mamă. Şi. Şi el.. după destin. care-i grăbise ceasul morţii. cai ne-nvăţaţi încă la ham. Şi trupul lui. cel ce trebăluia în Lemnos. dar n-a lăsat din mînă arma. a rămas însă în picioare. zeiţa nereidă Tetis. Ba ia mai dat săgeţii încă şi o putere fără margini. decît ajutat şi de-un zeu... unde ea să-l poată mult jeli în voie. ce nu cutezi să mi te-mpotriveşti în faţă şi mă loveşti doar pe ascuns.. S-a clătinat şi a rostit către oştirile lui Priam : — Vai vouă. zeiţa Leto. Insă Ahile. care vă uitaţi la mine cum mă prăbuşesc. în călcîi. cu faţa la pămînt. în luptă. simt cum îngheţul îmi pătrunde în vinele acum sleite. tot a mai fugărit oştirea regelui Priam de la Troia. Paris şi-a dus arcul la piept. la nimeni nu ţinea Ahile mai mult decît la Antiloh. el a vărsat lacrimi amare şi ar fi vrut să-i dea iar viaţă. pînă la moarte. Dar i s-a arătat Apolo. cu nimb strălucitor pe frunte. îl înştiinţase. Troada s-a cutremurat.. decît întreaga voastră oaste. Dar umbra ei era plecată către tărîmul mohorît. căci ai vărsat rîuri de sînge. mai de mult. Zeul luminii s-a făcut în acea clipă nevăzut.. cu toate că zeul Apolo. armură lucie de aur. zadarnic o mai ocroteşti. drept în călcîiul lui Ahile. cei doi viteji păreau doi zei ce se-nfrun-tau fără de teamă. i-a răspuns aspru lui Apolo : — Fereşte-te din calea mea ! Nu te vîri în lupta asta.. în aceeaşi vreme. Feciorul nereidei Tetis s-a clătinat numai puţin . uriaş. Vai vouă !. Chiar şi după moarte. auzindu-i glasul. înfrîngerea lui Memnon. Purta şi el. însă. Apolo îndreaptă săgeata lui Paris spre călcîiul lui Ahile Ei bine. clătinîndu-se uşor. rege peste etiopieni. Nu putea fi rănit cu arma decît într-un loc. capre. frumoasa Eosaurora. de spaimă. Aceasta. şi. puţină vreme după moartea acestui rege-etiopian. eu tot vă voi lovi cu sete. şi. fiindcă mama sa. Ahile s-a simţit cuprins de dragoste pentru regină. era acum tare ca fierul. pentru cAhile ridicase suliţa către pieptul său. însă Ahile. Totuşi. Cum te blestem !. s-a avîntat către troieni. Şi el a îndreptat săgeata lui Paris de pe zidul Troiei. Eroul răpus este adus în tabără Troienii. în care stăpîneşte Hades. Astfel săgeata ucigaşă ar fi fost în zadar. Iar plînsul lor l-a auzit mama eroului Ahile. regele etiopienilor Numai că. De disperare.. s-a repezit către fiul zeiţei Eos şi l-a străpuns adînc în piept.... de nu veghea zeul Apolo. a mai strigat el şi a căzut întins pe ţărm.. fără nici o chibzuială. Vai vouă. însă vă-zîndu-l c-a murit s-au întors repede să-i smulgă armura lui strălucitoare. — O. Şi prin. pe loc. Mai mult încă. cu mama. dulăi de pază. o luaseră din nou la fugă. însă pe zidurile Troiei şedea fiul lui Priarn : Paris. fiul lui Nestor. tinere fete şi-alte jertfe : tauri uriaşi. Cînd au ajuns în tabără. făcută tot de zeul şchiop. — Ajunge ! Stai !. Ea a strigat atît de tare : „Feciorul meu !". Cu suliţa. Zeu nemilos. ameninţîndu-I din priviri. îndîrjit peste măsură. Căzînd regina cea vitează. în lupta începută cu oştirea etiopiana. încît. încît ar fi pătruns în Troia. că el se va sfîrşi la Troia. lui. Era Memnon. zeiţa nereidă Tetis. în lupta care s-a încins. S-au făcut slujbe fără seamăn. făcută de zeul Hefaistos. cu mintea-nvolburată. nepot lui Priam. Şi te blestem. în acest timp au venit grecii. ca şi Ahile. Ahile n-ar fi vrut să lupte cu Memnon şi etiopienii. Văzînd pe marele Ahile că şovăie în faţa Troiei. am să vă nimicesc oraşul în care vă adăpostiţi. Aias îi luase trupu-n braţe şi i-l ducea către corăbii .. fiul zeiţei Leto era turbat de supărare. Pe trupul ei însîngerat. trîntindu-se toţi la pămînt. chiar riacă-l nimerea-n călcîi. E timpul să dărîmăm Troia . şi i-ai trimes zeului Hades mai multe umbre în Infern.. Asta fiindcă zeiţa Tetis ţinuse pruncul de călcîi atunci cînd îl vîrîse-n rîu. iară Ulise-l apăra. A pus în strună o săgeată şi l-a ţintit cu-ndemînare pe cel mai brav dintre ahei. Ahile a uitat de toate şi a intrat..urmaşii mei ahei. fiul lui Tetis şi-a-nălţat suliţa s-o azvîrle-n zeu. grecii au început să plîngă. Nu i-a rămas eroului decît să dea troienilor trupul înţepenit al celei care fusese altădată cea mai vitează-ntre femei şi cutezase să se lupte. îndrăzneala asta avea să-l coste mult prea scump pe fiul nereidei Tetis.

Şi. în chinuri neînchipuite. deoarece se spusese că Troia nu poate fi luată cît timp paladiul era în templul din oraş. în vis. A plecat după ei Ulise. Ceilalţi s-au oţărît cu ciudă. în oraşul lor. clădite. jelit de nimfe şi păstori. erau doi fii ai lui Asclepio. fiindcă îi dusese trupul în braţe. în armuri. Iar între ei l-a nimerit şi pe fiul lui Priam : Paris. chiar în marea cetate Troia. Iar luptătorii. Aici. Şi cum să-i faci chiar pe troieni să-şi sfarme propriile ziduri ? Toţi s-au gîndit . Iar peste urnă-au grămădit un munte mare de ţărînă. Calul de lemn i— Aheilor. Ulise a răpit. neîncăpînd firesc pe porţi. a dobîndit-o un chipeş tînăr : Deifob. într-adevăr. adică numai de troieni. Aflase totul. Luîndu-şi adio de la soaţă. preţuiau sfatul lui Ulise. care s-o aibă pe Elena. Unii au rîs. Noi să ne facem că plecăm. aceste ziduri nu puteau să fie date la pămînt decît de cei care aveau în stăpînirea lor oraşul. şi se certau mereu cu el. Ulise. Paris.. războiul nu-i renumit prin vitejii. Calul să fie-atît de mare. vor sparge zidurile singuri. paladiul sau statua Palas-Atenei.Trupul viteazului Ahile a fost urcat apoi pe rug. de către doi zei olimpieni : Febus-Apolo şi Poseidon. adică toate nouă muze.. încît în pîntecu-i să intre cincizeci de-oşteni bine-narmaţi. podit şi sprijinit cu pietre. Iară Heracle-i porunceşte lui Filoctet să uite vrajba şi să-l urmeze pe Ulise. înveşmîntat în straie rupte. pînă ce n-or intra în luptă fiul eroului Ahile şi Filoctet. duşmănindu-l pe Deifob. iar Aias. unde trăise altădată o viaţă simplă de păstor. Pe acest munte-au ridicat un monument de marmură 28. Pruncul era Neoptolem. după poruncile lui Zeus. după Ahile şi Patrocle şi Antiloh. acela care stăpînea arcul lui Heracle.. Cu toată-mpotrivirea mamei şi lacrimile ei fierbinţi. se spune că Elena l-ar fi recunoscut îndată pe regele de la Itaca. după ce îşi dăduse viaţa. Sfîrşitul lui Paris Murind şi îndrăzneţul Aias. Şi. Săgeata lui fiind otrăvită cu sîngele hidrei din Lerna. dar numai unul a dat ideea cea mai bună. el s-a ascuns în munţii Ida. Ulise şi . după cum se ştie. iscusit în vorbe blânde şi-nţelepte. dar Agamemnon şi Menelau. dintre toţi. a înţeles că va muri. regele de la Salamina. însă Ulise. Acesta a fost tot Ulise. Filoctet îi ura de moarte pe amîndoi fraţii atrizi. dar nu ar fi destăinuit această taină nimănui. gîndindu-se poate la vremea cînd grecii vor intra-n cetate. Prorocii arătau că Troia nu poate fi încă distrusă. pa care o zvîrlise Zeus. unde stătuse-ascuns Ahile în straie albe de fecioară. pentru c-o luase pe Elena. au strîns cenuşa lui Ahile.. frate cu Paris şi cu Hector. să plece şi să-l răzbune pe Ahile cel abia doborît la Troia. mîndrul Aias a-nnebunit şi s-a-njunghiat în piept cu sabia sa lungă.. De supărare.. La înmormîn-tare au cîntat copilele marelui Zeus. pe urmă. tot cum hotărîse Zeus. care dăduse mărul de aur Afroditei. din cer. Cine-avea drept să-i moştenească armura marelui Ahile. Ştia ce oaste-i pregătită. Şi fiind calul atît de mare. el a ucis mii de troieni. Şi nu ştiau că-n vremea asta pe uliţele pietruite. dacă regele Agamemnon nu făcea astfel ca Ulise să capete mîndra armură. sprijinitoarea lui Ulise. Ulise se strecoară în Troia Auzind vestea c-a murit. să meşterim un cal de lemn. El a răpit statua din lemn ceresc. ci prin isprăvile pe care le săvîrşeşte preaisteţul rege al insulei Itaca. le-a spus Ulise. din acel ceas. Au dat poruncă unui meşter 3° să facă-un cal mare de lemn. însă. şi alţi eroi. Arcul. viteazului intre viteji ? Se certau mai ales Ulise şi Aias de la Salamina. ei tot se mai certau acolo. Şi. doi medici buni şi pricepuţi. făcîndu-se că-i cerşetor. care-or să-i vindece piciorul... cele cu viers armonios. Aias cel tînăr. unde fusese părăsit nefericitul Filoctet muşcat rău la picior de-un şarpe. care i-au lecuit uşor rana nespus de dureroasă. Cunoştea cearta din palatul regelui Priam pentru soaţa lui Paris cel căzut în luptă. Cu toate că bătea la uşă distrugerea cetăţii Troia.. frumosul prinţ. fraţii atrizi. Dar după moartea lui Ahile a fost o ceartă-n tabără. Aici Ahile se-ndrăgise cu una dintre fetele29 aceluia ce-l găzduise. Filoctet pleacă deci la Troia. spre corăbii. pe insula numită Lemnos. cum eroul Filoctet stăpînea arcul lui He-racle. acela ce răpise din Sparta pe mîndra Elena. şi ea îi dăruise-un prunc. s-ar fi părut că oastea greacă este destul de mult slăbită. ajuns flăcău în toată legea. îndată. îl face să se domolească pe urgisitul Filoctet. El cerceta. cu-o tolbă de săgeţi muiate în veninul hidrei. Mulţimea sta adăpostită în dosul zidurilor tari. se strecurase preaisteţul rege al insulei Itaca. Se duc. S-ar fi certat ei multă vreme. pentru că-n tabăra grecească sînt fiii lui Asclepio. la-ntemeierea Troiei. In pîntecul acestui cal s-au vîrît cincizeci de oşteni : Neoptolem şi Filoctet şi Menelau. Totuşi. după toate astea — deşi Ulise împlinise ce-l sfătuiseră prorocii — oraşul Troia rezista. Ba încă i se-nfăţişează lui Filoctet. Heracle — după poruncile Atenei. Ulise face pe voinic să-şi cate armele. au pus-o în aceeaşi urnă cu-a prietenului său Patrocle. alţi prinţi din Troia au vroit s-o ia de soaţă pe Elena. pe urmă. îiindcă-l apărase . Şi totuşi. Troienii or să vîre calul. a închis ochii şi-a murit.. amîndoi. Intîi a pornit către Sciros.

Şi-au spart ei zidul ca nebunii. S-a repezit şi. şi cu doi fii se pregăteau tocmai s-aducă o jertfă zeului Apolo.. O !. Din cal s-a auzit un zgomot. cînd troienii dormeau atît de fericiţi. femei. cu gălăgie. însă troienii au luat moartea sărmanului Laocoon drept semn că zeii porunceau să vîre calul în oraş... pentru că îşi iubise Troia şi se luptase pentru ea. în acest cal ne e pieirea. Iar şerpii s-au încolăcit pe cei doi fii nevinovaţi. în triumf. Cum a rostit el vorba asta profetică. pîndind de-acolo-nfriguraţi tot ce se petrecea pe coasta unde fusese tabăra. Prin zidul spart au năvălit cetele crunte de ahei. cu toţii au fost trecuţi prin foc şi săbii. Ştiţi că Ulise a furat paladiul din Troia voastră. doi şerpi uriaşi. Aici ar fi să adăugăm că-ntr-adevăr Sinon era oşteanul cel mai de credinţă al regelui de la Itaca. disperat. însă şi-au tras corăbiile pe lîngă insula Tenedos.. danţînd. făcînd greşeli după greşeli. — Nu e adevărat. au început să-şi spargă zidul. un oştean grec. Laocoon a vrut să-i scape. Aheii ies din calul de lemn Aşa a fost răpus bătrînul. bucuroşi. prin case să se odihnească. bucuroşi. ce purta numele de Sinon. în timp ce pe pămînt . Troia este arsa pînă la temelii Troiei îi sosise sfîrşitul. copii. pe rînd. Şi... Ulise şi ceilalţi ahei au părăsit calul de lemn şi. cu creste roşii. Ca să o poată îmblînzi. Şi chiar Ulise îl lăsase pe coasta asta din Troada. N-aveţi încredere-n ahei ! Eu socotesc că-i vicleşug. Şi tot atunci s-a întors flota. însă troienii n-ascultau. In toiul nopţii. au şi dat foc oraşului. Şerpii fuseseră trimişi de zeul mărilor. muşcîndu-l l-au înveninat. După aceea. au alergat pe ţărmul încă ud de sînge. la urmă. Dacă-l veţi duce în oraş. de gură. şi obosiţi de cînt şi danţ. satur de-atîta război . Troienii au văzut plecarea şi se mirau nespus de mult. au construit calul acesta. clădit de doi zei olimpieni. — Ba să-l aducem în cetate.. pe porţi. pe trup cu urme de frînghii. pe faţa mării. s-au arătat.. Planul făcut de preaisteţul rege al insulei Itaca reuşea astfel pe deplin. s-au auzit de peste tot. s-au zărit flăcări uriaşe. unde Laocoon. tocmai pe el. Cum dormeau de mulţumiţi !.. Şi a pus mîna pe o lance. ei s-au făcut că pleacă. Bărbaţi. să nu le facă rău pe mare. duşmana-nverşunată-a Troiei. de oameni spintecaţi de săbii. — Calul a fost făcut anume ! a dat răspuns şiretul grec. Cum ? Grecii pleacă ? Zei cereşti !.. Şi îmbătaţi de vin şi planuri.. ca să le fie drumul lin. drept jertfă.. Cînd. bătrînul. din casele nezăvorîte. rîzînd şi făcînd planuri să-nceapă ei acum război cu-aheii cei fugari pe mare. şi apoi fericiţi cu toţii au petrecut pînă tîrziu.. — Dar acest cal ? Ce e cu calul ? a vrut să ştie apoi Priam. să intre în cetate. Fumul se ridica-n coloane şi ajungea pînă la cer. Tocmai atuncea s-a găsit pe ţărmul mării. Insă el s-a desprins de ştreanguri şi s-a ascuns în păpuriş. prin vrăji. Căci altfel calul n-avea loc. — Nu-l credeţi ! a mai glăsuit Laocoon cu voce tare. Şi l-au ales. la rugăminţile Atenei. ca semn al biruinţei noastre ! răspundeau alţii-nveseliţi. un bărbat din oaste. Calul de lemn era acolo ! Ce-o mai fi asta ? Ce-i cu el ? Nu-nţelegeau.. le-ntunecase mintea. pentru că. Pe uliţele pietruite curgea un rîu roşu de sînge. Fapta aceasta ruşinoasă a supărat-o pe Atena. dar. ce se numea Laocoon. la plecare. Agamemnon cu grosul oştilor greceşti s-au urcat grabnic pe corăbii şi au vîslit spre largul mării. pîn-au plecat corăbiile. furişaţi pe uliţe.mulţi alţi eroi. Oşteanul a-nceput să spună c-aheii au plecat spre casă. a rostit mincinosul grec. căci era tare bun. Să-l suim pe acropolă. Troienii-au fost surprinşi prin somn. Şi. el vă va ocroti de rele. Aşadar s-a sfîrşit războiul. Zgomot de arme a sunat şi gemete înfricoşate.. a-nceput el lupta cu monştrii . dar cei doi şerpi.. istovind amfore cu vin. Ulise biruia din nou. au dus calul de lemn pe-acropolă. Zgomot de săbii şi de scuturi. din Olimp. Vă minte !. troienii au plecat. — Auziţi sunetul de arme ! a mai rostit Laocoon... Zidul acela întărit. a mai strigat Laocoon. Cîte visuri înfloreau în minţile atîtor nobili din preabo-gatul oraş Troia !. care le apărau oraşul de-aheii cei răzbunători. să-i amăgească pe troieni. Şi şerpii s-au tîrît pe ţărm. Din ochii lor azvîrleau flăcări. Lau adus regelui troian. fiind duşman al lui Ulise.. — Să-l azvîrlim în apa mării ! strigau unii dintre troieni. A aruncat-o drept în cal. Agamemnon a vrut s-aducă zeilor. în fruntea lor cu Agamemnon. în desişul de păpuriş. precum i-au sfătuit prorocii. De fapt. — Vă jur pe zei că e aşa !. Troienii. Laocoon înţelege şiretlicul aheilor — Să nu faceţi una ca asta ! a glăsuit atunci un preot al zeului Febus-Apolo. Poseidon... pe el şi pe cei doi feciori31. unde luptaseră atît. mai groşi ca braţul şi lungi de două ori cît omul. O !. apoi i-au sugrumat. Atena.

Ele ne zugrăvesc cu autenticitate societatea troianâ şi cea din Grecia continentală. Homer a creat cele două mari poeme epice : „lliada" şi „Odiseea". a Ii-a. Aheii îşi aveau centrul în Argos. potrivit povestirilor antice. marea epopee a lui Homer. ca altădată Perseu pe Andromeda. de dorieni. care au pe lingă o importanţă istorică şi una de documente ale vieţii sociale din timpurile acelea depărtate. ca şi despre isprăvile unora dintre ei la întoarcerea în patrie. II mai una legendară. 1955. bătrîn. Troia nu mai este. PeAstianax. într-o căţea. Ba era gata s-o ucidă şi pe fugara lui soţie. dacă i-o va da de nevastă. are şi o bază istorică. aheii. Statueta aceasta de lemn. spărsese por-ţile de-aramă feciorul marelui Ahile : Neoptolem. Povestea spune că Dardan era fiul lui Zeus şi al Electrei — fiica lui Atlas. a fost numită „lliada". Ca să-l pedepsească pe Laomedon pentru lipsa lui de cuvînt. Şi alte fete mai frumoase au căzut roabe de asemeni. 5. căutîndu-şi fiii. cu mina de troieni rămaşi în viaţă. Karl Marx şi Fr. Troia s-a mistuit mereu. erau şi ei elini. împinşi. unde sînt cîntaţi eroii războiului troian. fiicele. 3.. Tradiţia grecească antică plasa evenimentele povestite de Homer prin anii 1199 — 1183 î. cu o secure. aramă.curgea sîn-gele-n valuri înspumate şi vaietele sfîşiau văzduhul pur al zorilor. Note 1. Se pare că imensa bogăţie a Troiei şi poziţia ei geografică. arătînd că Dardan venise nu din Elada. Andromaca. întruna. Aias a dărîmat în templu şi statua mîndrei Atena. pentru că acest fiu al lui Laomedon era un alergător de frunte. obiecte rare. care s-a stins pe pragul casei.50 m. răzbunătorul. Şi nouă zile sau mai bine. Adevărul este însă că baza istorică a „lliadei" o formează evenimentele legate de năvălirea cetelor aheiene în Troada. De aceea au lucrat Poseidon (zeul care întruchipa apa) şi Apolo (căldura soarelui). Iasio. şi alcătuiseră cultura aşa-numită.. în acest fel. Trei zile şi trei nopţi. Heracle a ucis monstrul. au plecat din Elada cu oastea în Asia Mică şi au atacat. Pînă atunci se puneau numai pietrele una peste alta. Dar Laomedon nu i-a mai dat-o pe fiica lui de soţie. de care se prinsese fata. s-a dus cu armele asupra lui Laomedon şi l-a pedepsit. unde ea domnise-odată ca regină. a păstorilor nomazi. acolo. „miceniană". Şi statua s-a sfărîmat. dardanieni. de la Ilos. nurorile şi nepoţii. bătrîn ca lumea. mortarul. ca jertfă. Pe celelalte le-au ucis. Legenda fusese ticluită de elini în aşa fel. strănepotul său. Pe fetele şi pe surorile regelui Priam le-au luat roabe. Numai Hecuba rămăsese. se va întoarce în Italia. Dar chiar aşa. poemele bătrînului Homer au şi valoare documentară deosebită. nici încercarea de a coloniza şi alte regiuni de pe litoralul Asiei Mici. ed. Toate le-au încărcat pe vase. întemeind o aşezare şi o dinastie dardaniană. elinii — cu fantezia lor bogată — au născocit legenda despre răpirea Elenei cea frumoasă. sub haina de legendă.L. ci răzbunarea pentru o grea insultă adusă. Ca să justifice însă acest război crud şi ca să-i dea nobleţe. înaltă cam de 1. fostă Helespont. un monstru.A. urla şi şi-i striga pe nume. Aezii şi mai ales Homer — despre care unii învăţaţi cred că nici n-a existat — OM înfrumuseţat legenda. Din neamul lui s-au tras regii troieni. Din această pricină. doar cîţiva au scăpat cu viaţă. era prinsă de crudul fiu ai lui Ahile. cu silă. 4. Podarce însemna : pas uşor. De aceea Heracle. Homer. că la zidirea cetăţii Troia s-ar fi folosit. pietre scumpe. l-au azvîrlit. jaful le pare mai uşor şi chiar mai onorabil decît agonisirea prin muncă" . Aceştia au fugit în munţi. în schimb. Regele i-a promis-o. a fost smulsă de păr de Aias şi-mbrăţişată fără voie. au jefuit şi au distrus Troia.P. din palat şi a tîrît-o la corăbii. au jefuit-o-n-întregime . nu nu15 — Legendele Olimpului. ca sclavă. în Dardanele. nu mai era deci bogăţia mult rîv-nită a Troiei. şi-au ars-o pînă-n temelii. iar troienilor. după legendă. 339.. Dintre bărbaţii de la Troia. voi. Iată de ce ne apropiem cu atîta interes de legendele acestea.. s-a întrebuinţat cimentul. Pe urmă i s-a zis Priam. Cu toate plînsetele ei. şi deci negoţul dinspre Marea Neagră şi Marea Egee. cu mintea rătăcită. după sfîrşitul războiului. reprezentmd-o pe zeiţa Atena cu o lance în mina dreaptă şi un caier cu lînă şi un fus în cea stingă. pe voia Herei. Neoptolem a luat. în timpul cînd se trecea de la orînduirea gentilică. cum presupun unii mitologi. acela care se trăgea direct din Dardan. iar Poseidon. dobîndirea de bogăţii a şi devenit unul dintre scopurile principale ale vieţii. ce le rîvniseră atîta : aur.c. epoca marilor migraţii. la acest ceas. Neoptolem. Alegoria ne arată. a trezit lăcomia şefilor de triburi ahei. Mai tîrziu.e. Ea se numea paladiu-fecioara şi era ocrotitoarea oraşului. Şi ea. nu cotropeau ţinuturi străine. întîia oară. ca să le ducă în Elada. Cauza războiului. Insă Neoptolem l-a prins de plete şi l-a îngenuncheat în faţă-i şi i-a vîrît sabia-n piept. Plîngea. E. El plecase din Italia şi Enea. din turn. Acesta trebuia s-o primească pe Hesiona. Fumul gros s-a tot ridicat vestind popoarele vecine şi corăbierii de pe mări că Troia. Iar epopeea lui Homer oglindeşte evenimentele reale. acoperind cu lacrimi pietrele negre-ale cetăţii.S. stadiul orînduirii gentilice. Pe Deifob. Tot el a dat şi numele strîmtorii. La Troia. amestecat cu nisip şi apă. fusese obligat să fugă din Elada în Asia. s-a arătat că opera atribuită bătrîîiului aed orb. în construcţii. la rîndul lor. fiul lui Hector. din miazănoapte. şi i-au sfărîmat capul de pietre. Luînd ca temei cîntece foarte vechi. In acest fel. Au nimicit-o aheienii . în Asia Mică. ce se-ascunsese în marele templu-al Atenei. pe Andromaca. Troia se ridică pe dealul unde se află astăzi localitatea Hisarlik. Lucrul acesta a fost susţinut în urma cercetărilor arheologice făcute de învăţatul german Heinrich Schliemann. răzbunătorul. Engels : Opere alese în două volume. era. Priam. uscată şi zbîrcită. l-a ucis însuşi Menelau. la societatea împărţită pe clase. statui şi cîte şi mai cîte. Iar Friedrich Engels a arătat că „pentru popoarele care se găsesc în. fiica lui Laomedon. după ce a scăpat din nclavia lui Euristeu. ca o umbră rătăcitoare prin ruine. Deci Troia era o aşezare elină . cu urmaşii săi Tros şi Ilos. voi. petrecute în Asia Mică între secolele XlV-lea şi al XH-lea î. la Micena. aheii au purtat în care multele avuţii din Troia. i s-a spus Troiei şi Ilionul. soseau pe pămînturi eline. De aceea Troiei i se mai zicea şi Dardania. despre un război dus de către căpeteniile tuturor triburilor din Grecia împotriva bogatului oraş Troia. stofe de preţ. Heracle s-a oferit s-o scape pe Hesiona.. adică . II. Şi atît a plîns şi a urlat. fiul lui Tros. după legende. tot încercase să mai lupte. răpire făcută la îndemnul unei zeiţe olim-piene. soaţa lui Hector. 6. 2. acela care luase de soaţă pe Elena. în vremea asta. pag. după cit s-ar părea. Apolo a trimis ciuma în Troia. Omorîndu-l pe fratele său. Aceea ce fusese soaţa regelui Priam cel puternic umbla cu părul despletit. Dardan nu mai era elin. Căci în palatele lui Priam. se pare că romanii au modificat legenda potrivit intereselor lor. Aceştia. Cimentul se usca la soare şi lega pietrele mai bine. debarcînd în Asia Mică. încît să se arate că Dardan. cu hainele făcute zdrenţe. strînşi în jurul legendarului rege Agamemnon din Micena.n.. încît se zice că Hecuba s-a preschimbat. slabă. Casandra. unui rege.n. amestecînd în luptele din faţa Troiei pe cei mai mulţi dintre olimpieni. din Turcia. în lăcaşul sacru. ci din Italia. de ţară care domina strîmtorile.

Lângă el este zeul Eros. Atena şi Afro-dita. Amazoana s-ar tîlcui din limba vechilor greci prin „fără sîn". fiecare Tot se uita cu uimire cum iutele-Ahile în arme Străfulgera între-ahei ca urgia bărbaţiilor. In pictura modernă. dintre reprezentanţii cei mai bogaţi ai ginţilor. dar sînt găsiţi. să îi aprobe măsurile pe care le lua. (Vezi de pildă basmul „Vălul miresii" din volumul „In ţara legendelor"). A început ruina Troiei. 24. ţara. — „învingătorul".» 25. dlnd la o parte înţelepciunea şi puterea — a şi dezlănţuit urgia. format. O tragedie. Torţa care aprinde vrajba şi o aţîţă tot mai mult. prin strigăte. 26.. Dar pe troieni îi cuprinse un tremur grozav . Pentru că în văzduh pluteşte zeiţa Eris. Taurida nu este altceva decît Crimeea. O pictură asemănătoare.. Muntele acesta ridicat de greci deasupra mormîntului lui Ahile. Artistul care a făcut calul de lemn se numea Epeios. pictată de Giorgione. pe drumul întoarcerii acasă.e. tot nobilimea hotăra. cînd a venit o mare furtună. Numele adevărat al lui Ulise este Odiseu. bătrînul preot. Valurile au năvălit pe promontoriu şi muntele s-a spulberat. Artistul a ştiut să pună pe pînză. sculptat în secolui întîi. şi să alerge după zvînturatul tînăr din Troia. Ea are în mina stingă un şarpe. 28. Homer ne cîntă în versurile nemuritoare ale „Iliadei" cum Zeus a grăit spre zei: "„. 29.Eu sta-voi aici în Olimp pe o culme Şi voi petrece privind. . Cu cit era mai preţioasă jertfa.ta să-şi părăsească soţul.. al umbrelor Domn. De aceea marea poemă epică a lui Homer.n. Motivul CM vrăjitoarea care strică petrecerea sau nunta. Mai mare decît ginta era fratria. pentru că fusese eliberat din robie. spunîndu-i în felul următor : „Armia tu întocmeşte-ţi acum după neam şi-nrudire. înaintea erei noastre. „Andro-maca"." Şi zice înţeleptul Nestor astfel pentru că în epoca homerică unitatea socială de bază era ginta paternă. că leul Ahile Iar se ivi la război dup-aşa îndelungă şedere. 21. oraşul înfloritor. este în mijloc şi se luptă cu cei doi şerpi mai groşi ca braţul şi lungi de două ori cît omul. scîrbit şi de zeii : aşa zgomot făcură Zeii cînd se încleştară-ntre ei pe cîmpie. şi se vedea de la mare depărtare de către toţi corăbierii. Ba de pe Dealul Frumos dă fuga spre rîul Simois. cu arcul. 9. 7. 8. basileul putea să cheme şi adunarea poporului sau a oştirii. Ba pe troieni îmboldind cu ţipete de pe cetate. a creat o nouă operă tragică poetul francez Racine. iar în secolul al XVlI-lea. intitulat „Laocoon". „Făt-Frumos cel găsit pe munte" ş. aheii Nu mai puteau de mîndrie. şi ţipă Groaznic Atena ba-ncoace la şanţ. Şi în folclorul românesc se găsesc basme ca . Paris îi dă mărul discordiei încîntătoarei Afrodita. 18. Tremură poalele. însă. Bubuie straşnic în nouri al lumii şii-al zeilor tată Sus din Olimp .Aflatul". după zidul ahaic. în timpul scăldatului ii cade însă o frunză de tei pe umăr. care îi strangulează fiii şi îl muşcă chiar pe el de mijloc.. Nu-i rămînea poporului decît să-şi arate. Laocoon.a. în schimbul unor daruri de preţ. s-a dus la troieni şi pletosul Febos-Apolo cu el şi Artemida cu tolba. dintre Hera. încît Elena îl îndrăgeşte şi. Regele. cu atît succesul era asigurat. Astfel. avea şi-un sfat al lui sau un consiliu. ameninţarea sumbră. Mi-e să nu surpe în ciuda ursitei chiar zidul cetăţii". adică grupul de persoane ce avea un strămoş comun în linie directă bărbătească. dar. această operă a stabilit şi reputaţia poetică a renumitului scriitor francez. Astfel. a creat în antichitate Euripide . 14. Această înduioşătoare întîmplare a fost pictată pe un vas antic de-o frumuseţe excepţională. Bătrînul Nestor. ţinlnd-o de umăr pe soţia regelui din Sparta. uneori vîrînd discordia. în adunarea asta. pentru că — aşa cum s-a spus — ele îşi retezau de mici copile unul dintre sini. după cei nouă ani de asediu. unde pruncii nedoriţi sînt aruncaţi prin păduri sau pe stînci. care se găseşte în tezaurul artistic al Ermitajului. Vasele-aheilor şi se cutremură-ntreg Ilionul. 31. pe aceeaşi temă şi cu acelaşi titlu. Vn cîntec vechi spunea că Tetis urzise dinadins întîmplarea aceasta. eroul german Sigfrid se scaldă în sîngele unui balaur ca să devină invulnerabil. în literatură însă numele de Odiseu nu este aproape deloc folosit. de către sculptorii Agesandru. 17. Mai sînt numai puţine clipe şi toţi trei vor fi ucişi de şerpii zeului Poseidon. pe un promontoriu numit Sigeion. Zeul îl face mai frumos şi mai atrăgător pe Paris. Zeii îndată pornesc la război împărţindu-se-n două . care-i cintă peripeţiile. Numele adevărat este Hecabe. ne înfăţişează scena aceasta cu un dramatism fără pereche. înţeleptul. salvaţi şi aduşi din nou în casa părintească. fiind înlocuit cu cel roman. 19. De fapt. Tremură Pluto în iad. 22. şi de spaimă Ţipă şi sare din tron ca nu cumva zeul Cutremur Cu zguduirea-i de sus să crape pămîntul Şi pămîntenii şi zeii să-i vază cu ochii locaşul Muced şi negru. ca şi monumentul de marmură. în mina dreaptă ţine torţa. 12. trimişi la rugăminţile Atenei. Polidor şi Atenondor din Rodos. în primul rînd. oricit se încordează Laocoon. Scena alegerii celei mai frumoase zeiţe. într-un decor exuberant. basileul. Pe ţărmul apelor ce se află între insula Eubeea şi Grecia continentală. Insula Sciros. Zeul Cutremur Poseidon şi dăruitorul de bunuri Hermes. Intîmplarea este povestită de Euripide în tragedia : „Ifigenia în Au-liăa".. Ea a inspirat adeseori pe artişti. 11. Ares. s-a distrus la Dresda. Leto şi Xantos în urmă şi galeşa zîn-Afrodita. ca să poată aduce în apele mării urna fiului ei iubit. Iară mai multe fratrii formau tribul. Fălos de putere. Darmite acum cînd el e turbat că-i uciseră soţul . fără minte. din coif strălucind. ca să le fie mai lesne cînd trăgeau cu arcul. urna a fost luată de valuri. în culori măiestre. se foloseşte cel dat de romani. este ga.. 30. şi aici va fi locul unde îl va lovi mai tîrziu duşmanul. Pînă ce zeii statură departe de tabără. Fiii caută la el sprijin . o convinge. Ba pe la ţărmul bătut de talazuri dă chiot puternic. a fost pictată pe zeci de vase din vechime. Hefestos Vine şoldiş după ei şi-şi deapănă slabe picioare. dezaprobarea sau aprobarea faţă de-aceste hotărîri. Voi zeii ceilalţi după voie Mergeţi la Troia pe cîmp unde luptă troienii şi-aheii. Asta vorbi Cel-de-sus şi aprinse nestinsă-nfocare. 10. unde domnea regele Priam. au stat acolo secole întregi. fiind prea puţin cunoscut. cît şi acela al oştenilor au fost mult exagerate. N-ar putea dînşii cu el să se ţie pe loc o minută. în legenda Nibelungilor. Mai la o parte stă Paris. 15. alteori răpind mireasa sau scufundînd palatul. Merge la tabăr-aheilor Hera şi Palas-Atena. să-şi trădeze căsnicia. Hecuba. în româneşte. se vede cum Afrodita. Într-un basorelief din secolul al III-lea î. ii găsim iarăşi în basmele şi legendele noastre. pînă într-o bună zi. pe tema aceasta. Din clipita aceea Paris — fă-cînd marea greşeală de-a prefera desfătarea. 21. Dar mai pe urmă cînd olimpienii iau parte la luptă. 23. acuma de-o parte si alta zoreau fericiţii Zei să se bată . Se crede că fetele au fost în număr de douăsprezece. în timpul războiului. dar lupta este pe sfîrşite. Se-nfiorau la vederea viteazului şi înainte. aproape de strîmtoarea Helespont. Dealtfel. îl sfătuieşte pe Agamemnon să-şi organizeze oastea. Volnic e-oricine cum vrea să-i ajute pe unii sau pe-alţii. 20. Fata care ajunsese soţia lui Ahile se chema Deidamia. Asta. Atît numărul corăbiilor.răscumpăratul. Poseidon răzguduie jos în adîncuri Nemărginitul pămînt şi munţii cu piscuri înalte. Chiar dacă singur Ahile s-ar pune cumva cu troienii. Ares. Urlă şi Ares în faţă-ii asemenea negrului vifor. în schimbul mărului de aur. Iară în timpuri grele. 'Nalţă-se Vrajba cumplită ce-ntartă mulţimea. a creat o mare operă Rubens. „lliaăa" nu cuprinde decît sfîrşitul războiului troian. cum spuneau grecii. Vlise. care închipuie veninul ce otrăveşte inima şi face să se nască ura. Elinii socoteau că nici un lucru de seamă nu se face fără sacrificiu. Şi în folclorul altor popoare se găseşte motivul acesta. isteţ ca nici unul. după sfîrşitul războiului troian. Un grup de marmură vestit. de o mare valoare. crestele toate-ale muntelui Ida. 16. Jalea Andromacăi este unul dintre cele mai zguduitoare cîntece din marea poemă „Iliada". Neamul pe neam să se-ajute la luptă şi ruda pe rudă. chiar ei înde-ei îşi dau crîncenă harţă. se cheamă „Odiseea". 13.

Simţea cum se topeşte toată mînia-i cruntă ca primăvara gheaţa. după moarte. De-atunci. munţi. iar prietenul meu Aias s-aseamănă cu zeii. gloria oamenilor.. zeul înaripat. Se zice că bărbatul fusese hotărît să-şi ucidă nevasta. Elena. Apolo — ce ţinuse cu Troia în război — a săgetat cîrmaciul1 corăbiei regale. din mîlul ce-l purtase Istrul în drumul său din Sciţia depărtată pînă la gura Psilon 3. Şi. cu glas întretăiat de plîns şi de suspine : — O. la porunca zeiţei Afrodita. Atît doar că eroii nici n-au vrut să audă ca Aias. rege. în cea mai mare parte. Ochii ei cei albaştri îi muiau inima regelui Menelau. pe lîngă capul Su-nion. căsâtorindu-se el cu frumoasa Elena Legendele mai noi spuneau că. Iar faţa ei era nespus de-ncîntătoare. nu ucide pe fiica puternicului Zeus şi a reginei Leda. Astfel rostea odrasla lui Zeus şi a Ledei. după moarte. lăudîndu-l pe poetul ce povestise-n versuri greul război troian '. fără voie. Atunci Palas-Atena. Ahile s-a schimbat din om în semizeu. pentru soţia sa. pe Elena.. umbra celui răpus a fost luată de Tetis. ajuns un semizeu. Troia fusese arsă pînă la temelii. A luat-o pe Elena în braţe şia dus-o la corăbii. faimă şi renume — rostea în vers Ahile — voi care locuiţi pe coastele mănoase ale acestei mări. După datina veche. în faţa lui. fie-ţi milă. Supărarea aceasta îi va costa pe-ahei mai mult decît războiul în toţi cei zece ani. cum era datina. fiul ei. Elena a fost luată de Hera din Olimp şi dată de soţie eroului Ahile. au plecat mai departe. Şi. Pe faţa ei frumoasă. Aşa crezuse el că în puţine zile se vor întoarce-n Sparta. şi Eros. din marmură ca neaua. lira mea azi vă cheamă : slăviţi-mi pe Homer. Preoteasa Atenei fusese-m-brăţişată de Aias. m-a săgetat în piept cu-o săgeată muiată în fiere şi venin. în orice seară. eu încă n-am murit. s-a mîniat de moarte. care îi era mamă. Deşi trecuse vremea. şi să pornim spre casă. Ba i se sfărîmase si statua zeiţei pe lespezi. Doar în puţine zile vom vedea iarăşi Sparta şi palatul dorit. cel tras de porumbiţe. căzuse în genunchi. Menelau porneşte spre patrie. ce luptase plin de înverşunare. să-şi i revadă Sparta. Ahile. apoi. Flota s-a risipit. A fost o nuntă mare în insula Leuce. Iubirea renăştea în pieptul regelui. Aici şi-a aşezat zeiţa nereidă pe fiul ei Ahile. a grăit Menelau. necum. care îi ocrotise pe-ahei şi-i ajutase să nimicească Troia.. parcă o-ncercuia cun brîu larg de argint 4. Şi Ahile cînta. Mai bine te îndură şi ia-mă iar la Sparta. Asta pot să ţi-o jur. Fe-nicia. ca semizeu. gloria suferinţelor îndurate de mine. s-au sfărîmat de stînci. în acest fel zeiţa cu braţele ca neaua răsplătea pe eroul ce biruise Troia. . cea răpită de Paris — deşi păstrase taina ascunsă-n inimă — Hera i-a dăruit-o de soaţă. Iar Eros.. cum. ce-l făcuse de rîsul întregii omeniri. năvalnică. pentru soţia lui care îl părăsise. Am suferit destul. prin ţări îndepărtate : Cipru. în sacrul ei lăcaş. pe ţărm. Aias de la Locrida săvîrşise o crimă. în viaţă. cel mai viteaz erou din războiul troian 5. In timp ce în Troada aheii au ars trupul eroului Ahile. Insă mîndra Elena. Dar nu era aşa. mai întîi. Şi-apoi s-a ridicat un templu maiestuos. îşi păstra frăgezimea şi era mai frumoasă decît în tinereţe. vreme de şapte ani. vreme de zece ani. Deci Aias pîngărise lăcaşul. Ridicaţi pînzele corăbiilor noastre. în bucăţi. pe care-o pregătise ca să-şi ucidă soaţa. din care am plecat acuma zece ani. Dragostea izbucnise din nou. lacrimi curgeau şiroaie şi îşi cerea iertare. au fost siliţi de Ares să rătăcească. se coborîse iute din înaltul Olimp. vă-zînd-o pe Elena că-i în primejdie. umilă. Insula a clădit-o Poseidon furtunosul. cu carul din petale de flori de trandafir. datorită lui. şi cu mare greutate au izbutit. Şi pentru că-ndrăgise. Menelau şi oştenii i-aa ars trupul pe rug şi i-au făcut o slujbă. cu voia lui Zeus. Ahile şi Elena se aşezau la masă. cînd iese soarele şi-o schimbă în pîraie vesele. „O. lăudaţi în cîntece şi Troia nu-i uitată".ÎNTOARCEREA AHEILOR ÎN ELADA RĂZBOIUL CE DURASE ATÎTA TIMP ÎN TROIA acum se isprăvise. Afrodita. Şi chiar acei învinşi sînt încă proslăviţi. Iar acest nou tărîm a fost numit Leuce sau insula cea albă. E drept că prin legende se spune că zeiţa iubirii... de astă dată-n pieptul regelui Menelau şi îi reaprinsese dragostea-n vîlvătăi. pe coastele Troadei. Corăbiile aheie. la urmă.. regina ce fugise cu Paris de la Troia. Fapta am săvîrşit-o din voia zeilor. preoteasa şi statua zeiţei. îţi voi fi credincioasă. Dar le-a trimis Poseidon o furtună grozavă. zgomotoase. trăsese o săgeată. la care au venit Poseidon. se aşază în insula Leuce. Regele Menelau şi soaţa lui. preafrumoasa Elena. la Troia. reîntîlnindu-şi soţul. Apoi a dat cu fală semnalul de plecare corăbierilor săi : — Vîntul este prielnic. Apoi. M-a-ndemnat Afrodita. însă urmările grozavului măcel abia se începeau. nimfele nereide şi geniile toate din Pontul Euxin şi chiar din Meotida 6.. Aias urma să fie Licis. Şi datorită lui. să fie omorît. divinul cîntăreţ. împreună cu Elena Menelau se-mpăcase cu soaţa lui. Patrocle mai trăieşte. zeiţa nereidă. pe văile din.. Poseidon a-nălţat în Pontul Euxin o insulă frumoasă. bărbatul şi-a zvîrlit sabia. cu pietre. c-un nou cîrmaci. Căci. Libia şi Egipt. ca toţi marii eroi 2.. Vroia să-i mai lovească cel puţin înc-o dată şi să-i împiedice pe-aheii ce-i ura s-ajungă în Elada. La rugămintea mamei. pentru că-n preajma ei marea se-nvolbura. Pentru că. izbindu-se de stînci şi stropind-o cu spumă. biruitor. Amfitrita. însoţită de Eros. Elena.

pe mare. după ce a fost arsă. în drumul către casă. Pornise iar furtuna. s-au petrecut tîrziu. corăbierii îşi opreau vasele şi ascultau. Credea că s-au sfîrşit necazurile pe mări prin pierderea lui Aias. într-o noapte neagră. Această bogăţie au vrut s-o stăpînească vitezeleamazoane. tîrîndu-l şi pe Aias. şi rid acum de voi. Ai să pieri. corăbierii salvaţi de Ahile. ha ! şi am scăpat. ha. cu mila ta spre noi şi nu ne oropsi în drumul către casă ! se ruga Agamemnon de falnica Atena. N-avea de unde şti că ea-i şi presărase zeci. şi. îi ridica sanctuare şi-i tot aducea jertfe zeiţei purtătoare de coif şi de egidă. — Apleacă-te. de apă. de pîntece. El a cătat cu ochii-i crunţi şi străpungători spre caii ce purtau oastea de amazoane.. mîncîndu-le cu totul. Stîncă s-a despicat10. strigăte de război şi tropote de cai. Vă-nchipuiţi atunci cum s-a mîniat Atena. acel ce porţi alge în păru-ţi ud şi eşti rege pe mări. vreme de şapte ani — au sosit iar acasă şi-au vieţuit. Sub privirea aceasta.. Ahile s-arăta la pupă-nveş-mîntat în straie de război şi le-arăta cu mîna încotro să cîrmească.. Părea că marea fierbe într-un cazan adînc. N-ai pierit ?. trîntind pe amazoane cu frunţile-n ţărînă. ajutîndu-l pe Priam. un timp.. Acum. S-a căţărat pe stîncă. a fost spartă-n bucăţi corabia pe care călătorise Aias. Se mai vede şi astăzi cum a fost ruptă-n două. Apoi s-au repezit. cu gîndul s-o-mblînzească pe zeiţa Atena. muşcîndu-le de braţe. s-a iscat o furtună ce-a scufundat în marş corăbiile pe care veniseră-n Leuce vestitele-amazoane. încît se adunase o mare bogăţie. La capul Cafareu al insulei Eubeea răsar mai peste tot colţi mari. Şi s-ancruntat amarnic zeul mării. grei. trosnind cumplit. Dar în cîteva zile au început furtuni. după ce Menelau şi frumoasa Elena — întorşi din rătăciri care-au durat. şi. regele Agamemnon a plutit mai departe cu bruma de corăbii ce îi mai rămăsese. ca şi oştenii lui să se urce-n corăbii şi cu toţii să plece spre dorita Micenă. Înecarea corăbiilor la capul Cafareu După-ntîmplarea asta. însă mareleAhile. Intîrzia acolo. din cetatea lui Priam.-omeneşti am răzbătut prin valuri. ca nişte lei flă-mînzi. După ce Menelau plecase cu Elena şi-o parte din corăbii. tatăl lui Palamede. argint. îşi muiau penele în valurile mării şi se-ntorceau pe ţărm. ci s-a luptat cu ele. pe mare.... Atît de multe daruri se aduceau în templu. Apele-au năvălit şi au purificat pămîntul insulei de sîngele vărsat °. Ele plecau în zori. mai înfricoşătoare. preacruntule Poseidon. caii s-au scuturat. în palatul din Sparta. şi să aflăm ce soartă au mai avut şi ceilalţi ahei rămaşi acolo. a fost dezlănţuită aproape de Eubeea. Şi au plecat pe mare.. povestite-n legende. Poseidon. Palas-Atena şi tu. pescăruşi şi alte zburătoare 8.. şi cum era voinic. Furtuni nenumărate. aflaţi că n-am murit. Cerul se coborîse pînă deasupra apei. pe mări. a răcnit din apele marine furtunosul Poseidon. risipită pe fundul clocotitoarei mări. şi dată lui Ahile. iscate de Poseidon la cererea Atenei. şi soaţa lui Elena a fost luată de Hera. Nauplios a aprins pe-aceste stînci un foc. Iar partea despicată s-a prăvălit în valuri. regele Agamemnon mai zăbovise încă o vreme în Troada. Vîntul bătea avan şi azvîrlea-n corăbii munţi negri. Flota tocmai trecea prin apele acelea adînci. de-asemeni. femeile acelea care luptaseră cu Ahile la Troia. sute de primejdii. obiecte şi stofe preţioase.. cu caii lor cu tot . fără a fi întrebată. Astfel au fost pierdute în apele adînci cele mai multe vase. zeiţă. şi-au pornit spre Leuce. Menelau a-nchis ochii. vruseseră să piară cel care cerea pacea.. Stropeau cu îngrijire tot templul lui Ahile. văzîndu-l pe eroul ce-i pîngărise templul că mai trăieşte încă. de şolduri. De-aceea şi-au făcut corăbii măiestrite. Şi dacă vreo corabie se afla în furtună şi îşi căuta scăparea în insula Leuce. a izbutit s-ajungă pe-o stîncă de la ţărm. Să ne întoarcem însă din nou" în faţa Troiei. sforăind ca turbaţi. care-i minaseră pe-ahei pînă-n Troada. Nimicirea amazoanelor In insula Leuce trăiau şi multe păsări : porumbei. Terminînd deci cu slujba şi jertfele-n Troada. îi făceau multe daruri : aur. S-au urcat pe corăbii. La început n-au fost pericole prea mari. rînjiţi din ape. Dar cea mai grea din toate. oştenii înecaţi şi toată avuţia ce o purtau cu ei. Aicea. cuprinşi de-un simţămînt de teamă. Şi-a lovit cu tridentul acea stîncă înaltă pe care stătea Aias. a vrut la rîndu-i să plătească regelui Agamemnon moartea fiului său.. ce era supărată fiindcă nu-l pedepsise pe Aias din Locrida. acel ce-i pîngărise templul său de la Troia. a săvîrşit o vrajă. Pedepsirea lui Aias din Locrida Toate aceste fapte. Tot în aceeaşi vreme. Şi. vînăt şi mohorît. Astfel l-au pedepsit Atena şi Poseidon pe-acel ce avusese curajul să-i înfrunte. regele Agamemnon a poruncit. Cu braţele acestea puternice. către Sparta. semizeul Ahile a chemat apele Pontului Euxin peste insula sa. fiind acum semizeu. în Leuce. se sfărîmau în ţăndări. Şi. cum ştiţi. spre adîncuri.. văzînd Agamemnon foc scînteind . măturînd lespezile cu aripile lor. Numai că în Eubeea domnea pe-atunci Nauplios. eroul ce fusese osîndit în Troada şi omorît cu pietre. a cătat cu ochii lucitori spre muntele Olimp şi a strigat din răsputeri : — Voi. Iar vîntul împingea corăbiile-aheie spre stîncile din coastă unde. clocotitoare.. Ba unii povesteau că s-auzeau de-acolo şi zgomote de arme.Această melodie era fermecătoare. Atena şi zeiţa cu braţele ca neaua. După osînda asta. aflînd Nauplios că se apropie flota. Printre aceste vase. zei. Şi ca s-o îmbuneze. — N-ai pierit ?. vesel. Insă eroul nostru nu s-a lăsat tîrît de valuri.

se spune că Oreste ar fi fost judecat de zeii olimpieni în oraşul Atena... în e] ardea făclia urii răzbunătoare. Ca să scape cu viaţă. a plecat la Micena. şi scutul. Cu greu au izbutit de-au plecat mai departe. Iar soaţa-i. văzînd-o pe Casandra. fiindcă o îndrăgise pe copila lui Priam. S-anfăţişat acolo drept un sol din Focida şi-a pătruns în palat. şi-astfel să te purifici de sînge şi de colb. duşmana grecilor din războiul troian. a vrut să-l şi înşf ace pe vicleanul Egist şi să-i scurteze viaţa. sus. frate !. în Focida. care era mai bun ca toate celelalte. Dorind să nu-i sosească soţul pe negîndite. Ea a strigat că fapta era o răzbunare pe regele-Agamemnon. ca preoteasă. După multe necazuri. o sfătuia să fugă. cum l-a văzut singur. regina Clitemnestra a îndrăgit pe-un altul. cu sfatul lui Egist. ducînd cu ei chipul de piatră al zeiţei. L-a-mbrăţişat cu dor. Au înfruntat şi alte furtuni şi lupte grele. — Intîi şi-ntîi. Regele a intrat în baie să se scalde. fiindcă se întorsese biruitor din Troia. Oreste s-a întors spre mama ucigaşă. şi-abia într-un tîrziu au izbutit s-ajungă acasă. şi regele-Agamemnon o luase la Micena. Regina Clitemnestra îşi meritase soarta. Vroia să o ajute. Regele Agamemnon s-a încurcat în văl. cu silă. a-şi dezbrăca armura . Agamemnon este ucis la-ntoarcerea acasă de soţia necredincioasă Atîta că în timpul cît lipsise-Agamemnon.pe ţărm. In Lemnos s-au zărit coloanele de flăcări. poate-l şi răpunea. a dat încolo lancea. vestea a şi sosit întro singură zi în oraşul Micena. Cînd au distrus aheii bogatul oraş Troia. S-au numit eumenide şiau ocrotit oraşul atît de drag Atenei15. nu i-a fost credincioasă. largă şi-mpodobită cu sculpturi şi cu aur. dînd veste că oraşul lui Priam a căzut. Dar. pe coastele Eladei. cînd a aflat c-aheii au biruit Troia şi se înapoiază soţul său. Era vasul regal. Oreste era tare şi priceput la arme . ajungînd flăcău. şi nu mai sînt primejdii. Au plecat împreună spre patria dorită. Regina Clitemnestra îl conducea pe rege într-o sală de baie.. Egist s-a-nveşmîntat în hainele regale şi a ieşit în piaţa oraşului. însă o luptă scurtă 13. aceeaşi ce lovise în frunte pe-Agamemnon.. A intrat în palat cu celelalte roabe aduse de la Troia. în palat. Electra i-a strigat : — Fugi. Egist pîndea la uşă cu-o sabie în mînă. a avut de-ndurat chinuri nenumărate. şi toată numai zîmbet. la Micena. cum cerea datina. regina aşezase pe-un munte foarte-nalt o strajă zi şi noapte. Chimvalele la fel. pe care-odinioară regele Agamemnon vrusese s-o jertfească pe-un altar în Aulida — ca flota aheiană să poată să pornească spre coastele Troadei. chiar sub areopag. ce se numea Pilade. Clitemnestra. Oreste şi Ifigenia s-au cunoscut ca fraţi. vărul lui Agamemnon. însă l-a apărat regina Clitemnestra. Şi. Şi. Atunci locuitorii marei insule Lemnos au aprins şi ei focul pe o creastă de munte. Plin de durere-n suflet a săgetat-o-n piept. însoţit de un prieten. Aşa. Dar ea îşi dorea moartea. Departe. Au plutit ei pe mare. după fapta grozavă săvîrşită. El a plecat alături de prietenu-i Pilade. Iar vuietul furtunii a stins pe totdeauna gemetele de moarte ce le scoteau oştenii regelui Agamemnon. una după alta. — Eu sînt acel pe care tu ai vrut să-l răpui. la fel ca într-o plasă. . De nu era Electra. Trîmbiţele sunau. stînd lîngă Clitemnestra. însă micul Oreste fusese luat de doică. zicînd că fapta îui a fost cu totul dreaptă. Oreste-a crescut mare. fecioara Ifigenia. şi sabia. l-a lovit cu securea în frunte de trei ori. nu mai plutea pe mare decît un singur vas. sora lui Oreste. Fata căzuse roabă lui Aias . trufaş. Zeiţele erinii l-au urmărit mult timp. Vreo cîţiva olimpieni au hotărît să-l ierte.. te rog să faci o baie. Regina te pîndeşte şi vrea să te omoare pentru iubitul ei. Statuă fermecată. Mulţimea înfuriată de crima odioasă. care se ridicau din zidurile Troiei. dar acesta pierise-n apa mării . Nu vroia să trăiască o viaţă de robie. Parte dintre erinii şi-au curmat urmărirea. ce se chema Egist. Fusese înjosită de nemiloşii-ahei. Dar în templul zeiţei slujea... care se prăvăleau în apele adînci1!. Dar dintr-odată — zei ! — vasele s-au ciocnit de colţii ascuţiţi şi. Sub îndemnul zeiţei. pe stînca lui Ares 14. din munte-n munte. focul s-a ridicat în sus pînă la cer. A început o luptă. Ştia că e acasă. sora mîndrei Elena. regina Clitemnestra a şi zvîrlit asupră-i un văl lung şi ţesut din fire foarte tari. stăpîne. cu o secure-n mînă. Ele s-au aşezat într-o peşteră largă. fără să se teamă. Oreste. S-a-ndreptat într-acolo cu corăbiile sale. Am venit să-ţi plătesc moartea tatălui meu !. şi-a lepădat mantia. şi Egist a căzut — cu toate că regina sărise în ajutorul lui. şi a căzut pe lespezi. Răzbunarea lui Oreste îndată după crimă 12. însă şi el lovit de stîncile din ţărm şi-aproape plin de apă. Din Lemnos s-a văzut pînă departe focul. soţia-i Clitemnestra. fiul lui Agamemnon vicleanului Egist.... şi nu avea alt gînd decît să-i pedepsească pe cei doi ucigaşi. care se săvîrşise acolo. în acel ceas de spaimă. i-a glăsuit regina. Regele din Micena s-a învoit. pentru că-şi omorîse pa propria lui mamă. E lesne de-nţeles ce-a fost pe Clitemnestra. fireşte .. El a fost urmărit de crudele erinii — geniile infernale trimise să-l răpună şi să-l ducă-n Infern. cununa de pe cap şi băţul ei profetic. Fugi departe !. pe tărîmul Focidei. şi dus în altă ţară. cu chipul luminos şi cu privirea bună. ea s-a făcut că este nespus de bucuroasă. Cînd s-a sfîrşit furtuna şi s-au ivit iar zorii. Se spune că poporul. Pînă-n cele din urmă. îndată după moartea regelui Agamemnon. urgisita Casandra. însă alte erinii l-au lovit mai departe pe tînărul Oreste.. a crezut că-i un port. Agamemnon. curtenii îl aclamau pe rege. duşmanul său Egist voise să-i omoare şi unicu-i băiat. ce se numea Oreste. a trebuit s-aducă din ţinutul Tauridei o statuăa zeiţei caste a vînătoarei. Minată deAfrodita. Şi adunaţi. l-a poftit în palat pe soţu-i Agamemnon. Acolo adăsta securea uci-gaşă. corăbiile lui s-au scufundat în mare. i-a glăsuit.

Insă. şi toată bogăţia jefuită la Troia a fost pierdută-n ape. şi „Eumenidele" compun laolaltă trilogia „Orestia". cu securea. aidoma unui cîntec drag. . într-un desen pe-un vas. pe mare.Ajungînd în Micena. 5. secolul întîi al erei noastre. 2. caldă şi sinceră. sub furtuni. Istorii nu confirmă această luptă şi nici pe amazoane. în tragedia „Hef orele". al regelui care atrage cu ajutorul focului corăbiile. Noi îi zicem Leucei: Insula Şerpilor. învinşi şi-nvingători au suferit din plin. şi a Atenei. Iar grecii. şi este gata să-l lovească pe feciorul său. în tragedia sa „Agamemnon". nici n-ar fi fost meşteşugit calul de lemn. adică tot un jel de zei. Eschil. cumva. Şi au plutit. Acest lucru se arată în altă tragedie a lui Eschil. în „Heroica" sa. Atîta că-n timpul cît fusese plecat în crunta bătălie. Areopagul. El a adus noi luptători. femeile şi fetele. din cel de-al doilea secol al erei noastre. or fi vrut să înnobileze acest măcel crud. valul cu murmure plăcute. creînd povestea asta. Intîmplările acestea atît de zbuciumate au fost povestite de Euripide în tragedia lui „lfigenia în Taurida". filozof şi istoric totodată. povesteşte moartea reginei Clitem-. Aici au debarcat cu oastea. N-avea alt gînd. 16. Oastea lor a pierit la-ntoarcerea spre casă. PĂŢANIILE LUI ULISE AHILE-A-NSEMNAT VITEJIA în marele război troian. 10. tronul lui Agamemnon. Zărind-o Electra pe Clitemnestra. noi nu avem de unde să cunoaştem. ca să asigure victoria cetelor regilor ahei. decît să se întoarcă acasă J. Dacă este aşa sau altfel. 9. „Eumenidele". 6. rudele au îndurat la fel. îl vesteşte pe Oreste. au împărţit-o-n mod egal3. lîngă fecioru-i Telemah şi lingă draga-i Penelopa. care-şi scaldă şi astăzi coastele în apele înspumate ale Mării Negre. ar fi rămas poate întreg. 3. patria sa cea mult iubită. se vede şi Electra. poetul Eschil ne cîntă cumplita in-tîmplare. 15. Dealtfel. 14. regele ţării. prin intermediul rugăminţilor mamei sale Tetis . s-a-nsurat cu prinţesa Electra. isprăvindu-se războiul. Dintr-o altă încăpere. pentru că ar fi vieţuit acolo nişte şerpi mici. I-au nimicit pe toţi bărbaţii. Şi vîn-tul a suflat în pînze. Fără de el. Ce-i drept. pe Filoctet. astfel dobîndită. creată de Shakespeare. el a făcut tot ce-a putut. pînă şi urmaşii. un omagiu neîntrecutului poet elin. tinârul prinţ Harnlet doreşte să răzbune moartea tatălui său. Regele învins dă strigătul de moarte. culme a artei lui Eschil. ţtşneşte insă Clitemnestra cu o secure-n mină. numită „Hamlet". Şi în acest fel ar fi putut să scape de multe neajunsuri sau să capete ajutor în împrejurări grele. Hef orele erau nişte femei care-i jeleau pe morţi şi făceau libaţiimi pe mormintele lor. Acest erou întruchipează înţelepciunea. Ahile reprezenta pentru elini vitejia şi curajul desăvîrşit în război. Ei îşi închipuiau că eroii — ca-re-i iubeau şi luptaseră în viaţă pentru pămînteni — vor mijloci pe Ungă zeii olimpieni. 8. ori de cîte ori aceştia ar fi vroit să-i urgisească. Titlul a fost dat simbolic de poet. el se bucura şi de protecţia anumitor zei: în primul rînd a lui Zeus. în acest fel. Marea de Azov. Pe nume Frontis. 13. ca să le nimicească. Sînt unii învăţaţi care asemuiesc tragedia lui Eschil cu o altă •operă. Homer. au tot plutit. 12. Prietenul credincios al regelui Oreste. Psilonul era Sulina de astăzi. nestra. prin isteţimea sa. Note 1. negri. Au luat întreaga avuţie ce se găsea-n oraşul lor. Greu se urnise de acasă. Văzînd ciudata ei formă. . nu se ştie de n-o fi fost vreodată. ucis prin uneltirea ţinui unchi criminal. ca sprijinitoare a celor mai mari eroi. a fost preluat de folclorul multor popoare. pe la spate. La fel. prietenii. Oreste s-a-nscăunat pe tronul părintesc. care erau atît de inventivi. priceperea şi dibăcia. Neoptolem şi alţi eroi. Fără de el. Iar Ifigenia s-a făcut preoteasă într-alt templu măreţ al preacastei zeiţe m. Zidul nebiruit al Troiei. Mai încolo. F. pe furtună. Dar pe Ahile-l adusese în tabăra lui Agamemnon. după ce se întîlnesc în pace la Micena. Aşa povesteşte scriitorul Filostrat din. adu-cînd indirect. împreună cu mama necredincioasă. nu vedea-n visurile lui decît Itaca. Iar prada. Pilade. Filostrat. în faţa Troiei. Ulise nu dorise acest război atît de crud. din nu ştim care pricini. Piesele : „Agamemnon".ra un fel de erou naţional. îi chema ademenitoare şi—şi legăna. cu vorba sa meşteşugită. paladiul nu ar fi părăsit oraşul regelui Priam cel bătrân. 7. în acelaşi timp. Ziua era plină de soare şi marea lucie. Acuma. Oamenii din antichitate au născocit ideea că eroii deveneau în cea mai mare parte semizei. pretindea că acest atac al amazoanelor în Insula Şerpilor s-ar fi petrecut în anul 168 al erei noastre. iară vîslaşii-au chiuit. unde zace şiacum. cu mintea lui născocitoare. pînă ce au zărit un ţărm locuit de un neam de oameni2 ce-l ajutaseră pe Priam în marele război troian.Heforele".. Nu ştim ce se ascunde sub cîntecul străvechi despre Insula Şerpilor. altă dorinţă mai fierbinte. 240 4. elinii au născocit această interesantă legendă. datorită urii ei nemărginite faţă de troieni. Ulise şi-a urcat pe cele douăsprezece corăbii ce le-avea. neveninoşi. clădit de doi zei olimpieni. Ba. Totuşi. în felul acesta povesteşte un alt scriitor : Flavius Arrianus. Motivul acestei legende. Zeii ce-i aţîţau să plece la război i-au asuprit pe urmă. fata lui Agamemnon. între stînci. vreun măcel în ostrovul cu şerpi. oastea care-i era încredinţată. Într-un grup statuar din secolul al V-lea înaintea erei noastre ne sînt înfăţişaţi Oreste şi Electra. a Herei. în zări. Poate nişte războinici or fi răpus cu armele vreo ceată de femei. îl vedem pe Oreste vîrîndu-şi paloşul răzbunător în trupul lui Egist. în faţa lor. Feţele lor exprimă iubirea ce şi-o poartă. Iată care-a fost soarta celor doi fraţi atrizi : Menelau şi-Aga-memnon care au distrus Troia cu cetele de-ahei. ca să se poată apăra. 11. Electra îşi ţine braţul cu dragoste de soră pe umărul voinic al regelui Oreste. Se află şi în basmele noastre. Ulise. intrat în bătălie. în care îşi avea căminul. poate aheii erau zdrobiţi de dîrzul Hector. Este vorba de stînca numită Gerestes.

Ha. ha !. am spune azi G. punînd la uşă din nou stînca. au poposit pe-un ţărm. Cum a pătruns în peşteră. Tocmai venea şi el din vale. ce zguduiau pămîntul tot .. Vroiau să se arunce-n apă. O peşteră înaltă.. Au mai plutit o săptămînă şi-ncâ cinci zile pe deasupra.. Trecînd apoi de insulă. Ce rîs !.. lăsînd corabia pe apă. — Sîntem ahei.. sistare mari şi alte vase pline cu lapte sau cu zăr. ferită într-un golfuleţ. Uriaşul este orbit cu un trunchi înroşit în foc Ulise s-a gîndit un timp : ce-i de făcut şi cum să scape din peştera ciclopului ? Căutînd şi frămîntîndu-şi mintea. şi au ajuns lîngă o coastă. Ulise i-a turnat din nou ciclopului în oală vin şi i-a răspuns plin de dulceaţă : — Numele meu aheu e „Nimeni". Aşa s-a scurs pe-ncetul noaptea.. Parcă era nu rîs de fiinţă. de la un preot. L-au luat. . eu care sînt la fel de tare ca orice zeu ?. un sfert vin.. în peştera ciclopului Polifem Plutind ei apoi mai departe. Parcă se dăi-îma asupra lor cerul întreg şi bubuiau din înălţimi tunete tari. pe care îl primiseră. însă Ulise. pe care o avea ciclopul. Cum aţi pătruns în peşteră ? Şi îşi rotea sub frunte ochiul său arzător şi fioros.. însă Ulise se gîndea la cei de-acasă. acolo. Era ciclopul Polifem. care i-a ră-tacit pe ape. Ştii foarte bine că-i poruncă de la stă-pînul nostru. pe veci. să-i primeşti bine pe drumeţi. Şi trei dintre însoţitorii cutezătorului Ulise.. Dar la lumina focului zăreşte-ndată oaspeţii. a înşfăcat alţi doi oşteni şi i-a mîncat nu-maidecît. Dar nu trecu decît puţin şi s-auziră paşii-i groaznici. te cheamă ?.. Ciclopul nu băuse încă sucul de struguri pîn-atunci. Să se întoarcă-n insulă. pătrunzînd în peşteră. şi cum Vinul era atît de tare. Şi. I-au spus Insula Caprelor 5. a poruncit voios.. feciorul zeului Poseidon. Ciclopul a-nceput să rîdă. încît aheii îl sorbeau doar subţiat cu apă rece : trei sferturi apă. — Mai dă-mi !. Aceştia însă se zbăteau. ha. ciclopul a mîncat pe alţi doi soţi ai lui Ulise. Iară cînd s-a lăsat amurgul peste acel ţinut de spaimă.. Era cu turmele pe vale. doar dintr-o-ngbiţi-tură se prăbuşeau beţi la pămînt. largă. Văzîndu-l că a adormit şi sforăie-nfricoşător. Zeus. şi l-a sorbit cu lăcomie. a dat poruncă celorlalţi săi ia cu sila. Aceştia se hrăneau cu lotus. Aprinde un foc bun şi vrea să-şi pregătească hrana. Altfel.... însă» şi-a dat isteţul seama că omorîndu-l e-n zadar. I-o băutură zisă vin. fără teamă. înfricoşate. ha. că-i aşteaptă. —• Ha. închise peştera cu-o stîncă. ca să îşi mîne turmele. să vezi cît e de bun. urlet de valuri şi furtuni.. Erau acolo îngrămădite coşuri cu brînză. ha !. ha. n-au vrut să plece mai departe. şi trăsnete parcă-i loveau. ha.. ci un clocot. sub vraja florilor de lotus. Şi spune-mi. călătorii s-au minunat nespus de tot ce ochii le vedeau. rîdea ciclopul. Cine mînca din floarea asta nu mai avea altă dorinţă decît să stea. pe care sălăşluiau nişte uriaşi c-un singur ochi. Erau închişi în peşteră de steiul cel enorm. în care locuia ciclopul cel mai cumplit din tot ţinutul. zei !.. nişte ciclopi.. mînîndu-şi turmele cu-o bîtă. şi a plecat cu turmele. Apoi s-a-ndestulat cu lapte.. s-a repezit. şi. ne ospeţeşte. Mă învăţaţi pe mine voi ?. Au luat cu ei puţină hrană şi-ntr-un burduf mare de capră un vin roşu.. a zărit într-un colţ un trunchi lung de măslin : o altă bîtă.. pe corăbiile-aheie. a glăsuit el spre ciclop. Fiindcă ei se împotriveau. i-a înşfăcat pe doi oşteni şi i-a mîncat cît ai clipi. Venim din Troia.E drept că pe acest tărîm Ulise a pierdut şi el cam şaptezeci şi doi de oameni. ce nu ar fi putut s-o tragă nici patruzeci — poate mai bine — de boi. Urcîndu-se pe acea coastă au întîlnit o peşteră. l-au ascuţit la vîrf şi l-au pus bine la o parte. Ulise s-a urcat pe ţărm. Iară în ţarcuri behăiau sute şi mii de iezi sau miei. Doar doisprezece soţi mai zdraveni şi curajoşi urmau pe rege în ţara asta misterioasă. Şi să mă tem cumva de Zeus. Ci tu. îmbătător. a luat burduful cel plin cu vin roşu şi tare. au întîlnit o insulă care era plină de capre. De capre negre. Atunci Ulise i-a legat de băncile corăbiei cu ştreanguri tari de cînepă. proptit chiar la intrare de ciclop. în zori. sătul bine. Furtunile ne-au rătăcit. Şi ce rîs. să-i aducă sus. — Cine sînteţi ? răcneşte el. măi. din Tracia. făcută dintr-un trunchi uriaş. scăpaţi de moarte-n faţa Troii. sprintene. şi el pătrunse-n peşteră. Acum însă isteţul nostru a turnat vinul spumegos într-un vas mare de pămînt şi i l-a întins uriaşului : — Soarbe. Fără de alte multe vorbe. unde sălăşluia poporul ciudat al lotofagilor'k.Şi iară au pornit pe mare. Aheii se uitau pieriţi cum le mînca uriaşul soţii. Ulise s-a gîndit să-şi scoată sabia lui cea ascuţită şi să i-o vîreadînc în piept. . gustînd din lotusul cel dulce. Ciclopul nu era acolo. fii bun. s-a culcat. Au străbătut printr-o furtună.. ahsii au aprins un foc în peştera ciclopului.. în insula cu lotofagi.

.. au desfăcut din lanţ burduful. neputincios stînd pe catarg. însă credeam că-i un uriaş. Aşa au izbutit Ulise şi soţii lui să ias-afară şi să alerge. tu. puterea lui l-a doborît. însoţitorii lui Ulise au socotit că în burduf se află aur şi argint.. iar tu. Nimeni te-a orbit ?. bătut. care îl sprijineau pe Priam : Apolo. Nimeni te cheamă ?. şi Leto... încins. Tată. Ei au venit la peşteră şi i-au strigat în cor de-afară : — Ce-i Polifem ? Ce s-a-ntîmplat şi de ce ne trezeşti din somn ? Iar Polifem. ce tot urli ?. Iar vînturile au ieşit şi s-a dezlănţuit furtuna.. deseori. Bine. Insă pe insula aceasta trăia un neam.. stăpînul mărilor. Ce un palat ? !. Dar cum l-a sorbit şi pe-acesta. striga acum pe tatăl său. Şi pornind grecii. Şi ce furtună !. să cerceteze insula. Poseidon : — O !... bine.. căci preaisteţul din Itaca le da curaj zicînd aşa : — Am învins noi oraşul Troia. de vreme ce-am înfrînt destinul cetăţii Troiei. Aheii se leagă sub pîntecele oilor şi ies din peşteră Şi s-au pornit. l-a primit bine şi cu cinste.. ciclopilor... Plutind ei apoi peste mare. fără frică. s-a deşteptat însă Ulise. cînd oile s-au grămădit la gura peşterii.. Şi nu o să răzbim prin marea ocîrmuită de Poseidon ? Eu nu mă tem deloc de el. Furtuni pe care le-au iscat chiar vînturile ne-ndurate. Ulise.... Nu lăsase în libertate decît pe vîntul de apus. au şi tras repede la ţărm.— Aha !. au reuşit să poposească la ţărmul altei insule. regele peste vînturi 8. Polifem.. după destule încercări. şi fiind navigator destoinic.. uriaşul. Prindeţi în mîinile voinice vîslele tari şi să pornim fără de teamă mai departe.. care urla necontenit şi se izbea de toţi pereţii peşterii sale. Hei. Şi el se agăţase ţeapăn de cel mai mare animal.. acela care ţi-a scos ochiul nu este Nimeni. au ajuns într-o insulă unde domnea.. într-un burduf. Eol.. le-a dat răspuns : — Săriţi. în semn de mare preţuire. Şi urletul lui i-a trezit pe toţi ciclopii insulei. ca să-i împingă pînzele corăbiilor către Itaca.. O !.. puternic eşti ca zeii. Haideţi. vîrît în apă. Artemis. Şi-am înfruntat pe-olimpienii... Niciodată nu mai bătuseră-mpreună atîtea vînturi peste mare. şi m-ajutaţi. ce nu primeşte pe nimeni oaspe-n casa lui... Şi valurile se săltau şi clocoteau în jurul lor. Numai Ulise a rămas. Ciclopul s-aşezase-n uşă. te-am păcălit !. că uriaşul nu era cît de cît deştept şi nu căta sub pîntec turma. pe catarg.. Să le dai drumul.. Şi.. în largul mării. de-aici. Ba încă i l-au răsucit. însoţitorii lui Ulise. Iară aheilor. pesemne. joc de noi. cu grăbire. Şi ochiul lui a sfîrîit ca fierul de pe nicovală. — Să le păstrezi. pe-ntinsul mării. în timp ce stînca aruncată de Polifem zguduia vasul. Şi chiar sub ochii lui Ulise... Tată.. chiar în mijlocul oilor. Şi pe sub pîntecele lor prinsese cîte un oştean. Iar la plecare i-a adus.. dar eşti netot. să iasă. cînd el. — Un vierme.. cu ochii lui străbătători9. pînă ce au ajuns în larg. pipăia oile pe spate. Zefirul cel îmbălsămat.. o Polifem !. In insula lui Eol şi în ţinutul lestrigonilor Aici Ulise i-a grăit cu vorba sa meşteşugită zeului Eol cel măreţ şi i s-a plîns că l-au lovit pe-ntinsul mărilor furtuni. De-acolo a strigat Ulise : — Hei... urcaţi pe corabie. O !. răsări din ape şi pedepseşte-l pe Ulise. Dacă nu-i nimeni.. uriaşii au sărit îndată. Nu-l lăsa să se-ntoarc-acasă !. dormea dus.. prevăzător. a glăsuit regele Eol. cum credeai.. Dar zeul Eol l-a rugat un singur lucru pe Ulise : să nu arate nimănui ce se găseşte în burduf. au sfărîmat corbăiile. de bucurie. însă înţelept.. legat ia gură cu un lanţ în întregime de argint. Ulise i-a vorbit atît de iscusit şi de frumos. Ulise. ciclopul s-a lăsat pe-o rînă şi-a lunecat pe lespezi.. căci avea ziduri ridicate de zeii-Apolo şi Poseidon. Toate-n acelaşi timp suflau şi zguduiau genunea neagră a apelor pînă-n adînc. însă Ulise şi cu soţii săreau prin peşteră mai sprinteni decît căpriţele de munte şi îi scăpau mereu din mîini. pentru că Polifem.. Dar grecii hohoteau pe punte.... cu unsprezece din corăbii. nemailuînd seamă la feciorul zeului mărilor Poseidon. spre peşterile-ntunecate unde-şi făcuseră culcuş. Iţi baţi. auzind ţipetele lui înverşunate către ape . ciclopilor. tot căutînd pe Nimeni şi pe soţii săi.. şi nu un vierme cum te-arăţi. pe vasul care-i aştepta în golfuleţul liniştit. căruia soarta îi urzise să fie-n veci nebiruit. şi Afrodita. numai cînd ai s-ajungi la ţintă. bine-n curmeie. a mormăit ciclopul. ciclopii. acele vînturi ce umblau. pe voia sa. că Nimeni mi-a vîrît în ochi o ţeapă înroşită-n foc şi m-a orbit ! — Ce tot spui ?. Ulise-atunci a făcut semn ostaşilor şi-au înroşit bîrna de lemn în flacără. au început să şi vîslească. pedepseşte-l. Ulise. făcut din piele. El s-a urcat sus. Auzisem prevestirea că tu. şi pe ahei i- . urlînd mai tare. Şi pîndind toţi un timp prielnic. Uriaşul a-nceput să urle. ci-s eu. buluc. starostele berbecilor din turmele lui Polifem.. a glăsuit din nou Ulise. beat.. uriaşi şi mîncători de oameni. Atîta numai că Ulise legase cîte trei berbeci. zis lestrigonii. în piept le bătea tare inima. şi nebunul zeu al războiului. Asta pînă spre dimineaţă. Polifem. Hei. laolaltă. Sub vijelia cea grozavă. Ia mai deşartă-mi puţin vin. S-au apropiat de Polifem şi ascuţişul trunchiului i l-au vîrît adînc în ochi. căci Polifem a-nnebunit7. din Itaca. vei veni... feciorul Herei. Polifem !.. Tată. Un munte-ntreg ! Şi l-a azvîrlit în apa mării... răcnind cu ciudă : — Vai !.. nici măcar celorlalţi ahei. încît Eol. Cînd a auzit ciclopul a înşfăcat o stîncă mare cît un palat.

dîndu-i ospeţe strălucite. a trăsnit vasul lui Ulise. în ţara asta locuia o mare vrăjitoare. au scăpat şi de aceşti monştri. Ulise i-a făgăduit să se coboare în Infern. deci. ea i-a răspuns cu viclenie : — Te las să pleci. Aşa a glăsuit Ulise. Aias şi Ahile se zice c-au zîmbit atunci. Tiresias i-a prevestit cîte avea să mai îndure în drumul lui către Itaca şi cum se va dezlănţui mai tare ura-nverşunată a lui Posei-don furtunosul. în cele şase boturi ale sale.. nu două. i-a mai rostit că soaţa. ce se numeau Scila şi Caribda 14. vâslind mai încordaţi. Şi i-au mîncat numaidecît. Insă Ulise. Tele-mah. Sirenele — fecioare-păsări. Mă voi lupta. Nu vă lăsaţi !. din nou Ulise. dacă primea să-i fie soţ 18. un alt bărbat.. Pe târîmul vrăjitoarei Circe şi în Infern Şi. îndrăgostită de Ulise. Potrivit înţelegerii. lui Ulise i s-au mai arătat şi alţii. Antiloh. tot vîslind şi rătăcind pe mările fără hotar. Toţi corăbierii au pierit. Scila i-a luat şase luntraşi. ca pe miei. din flota lui atît de mare. dacă-nainte ai să cobori pînă-n ţinutul lui Hades. puţinii care mai trăiau. Ulise a plecat spre ţara întunecată a lui Hades. pentru că tu eşti o zeiţă fără moarte. Şi tot luptîndu-se cu soarta. pornind pe mare. . Caribda a supt apa mării şi-a azvîrlit-o iar afară. Ulise cu oştenii săi. o insulă ce-avea trei vîrfuri 15. Mama lui însăşi. eu tot plec. din insulele Sirenuse 13 — l-au ispitit cu cîntece înşelătoare să co-boare în ţara lor şi să rămînă. Cel puţin tu să fii ferit de relele care te-aşteaptă.. Şi-a făurit atunci o plută. au ajuns pe un alt tărîm. — Vîsliţi !. ce-aveau. dornic întruna s-o învingă. Drept răzbunare. din trunchiuri de copaci negeluite. agăţat de scîndurile sfărîmate. Patrocle.. Acolo.. de zeul ce ne urmăreşte ca să-l răzbune pe ciclop. Primejdiile nu mă opresc. Numai Ulise. mîncaţi de cruzii lestrigoni. deşi erau în ţara morţii. colţuroase. Era atît de avîntat. încît nu s-a înduplecat.. — Nu te încrede în soţie. ca să-i înece pe Ulise şi pe însoţitorii săi. Mai bine stai tihnit la Circe ! Heracle. l-a ţinut şapte ani la ea. Dar ei.. Toţi i-au vorbit. Aici. Şapte ani l-a ţinut acolo. Ulise-a astupat cu ceară urechile vîslaşilor şi pe el însuşi s-a legat cu frînghii groase de catarg. Vîsliţi !. Frumos bărbat era Ulise ! Nimfa l-a îndrăgit şi ea. cel doborît de Clitemnestra atunci cînd a ajuns acasă. striga Ulise. încît şi umbrele acelor mult glorioşi eroi : Heracle. Neavînd altfel nici un mijloc să plece din acel tărîm.. zeul mohorît. ca să-l îmblînzească şi să-l întoarcă iar pe cer pe zeul care luminează. puşi în frigare. Anticleea — care murise între timp — a venit să-l sfătuiască. Circe 4l. Dar eu nu am altă dorinţă decît s-ajung s-o văd şi să-mi văd ţara. chiar voinicul Ahile şi umbrele altor eroi i-au grăit în acelaşi fel : — Cu toţii-am suferit destul. şi-ai să-i întrebi pe cei deacolo dacă e bine să te-ntorci. insula nimfei Calipso 17. Helios nu a mai vrut să dea lumină. pentru că toţi îl socot mort. căci blestemaţii lestrigoni azvîrleau iarăşi după ei cu stînci cît munţii. a spus regele mînios.. astăzi sînt stînei obişnuite. Iar Zeus. înse.. însoţitorii lui Ulise au mîncat boii cei sfinţiţi ai marelui zeu Helios. la Calipso A pornit. Eu ştiu că toate-aceste crime sînt uneltite de Poseidon. neîndurată. ci cîte trei rînduri de dinţi. însă Ulise iubea atîta de fierbinte insula lui sărăcăcioasă. după această încercare a trebuit să se-nvoiască şi să-i dea drumul iar pe mări. Astfel n-a mai avut Ulise. în insula Ogigia.. Să nu păţeşti ce-am păţit eu. Eu trebuie să văd Itaca. frumoasa Circe vroia să-l pună pe Ulise să se coboare în Infern . decît doar o corabie. Şi mai erau pe-atunci doi monştri. Ajunşi în ţara soarelui. Vîsliţi !. Dar nu mă voi lăsa eu pradă atît de lesne lui Poseidon.tat de a fi iarăşi în Itaca.după aceea pot să mor. — Orice mi-aţi spune. încît sărmanul ajunsese să nu-şi dorească altceva decît să vadă ţărmurile insulei. de la iubita-ţi Penelopa. Ba chiar cînd anul a trecut. frumoasa vrăjitoare.au tras în ţeapă. Aias. S-au dus acasă şi i-au fript. Şi-astfel eroul să-i rămînă pe totdeauna ca bărbat12. către casă. mult credincioasa Penelopa. cînd rostea vorbele acestea. este silită să-şi aleagă. pe soaţa-i cea mult răbdătoare şi pe fecioru-i. au înălţat pînzele toate şi au vîslit cu încordare. Vîsliţi !. Patrocle. şi-acolo ea să uneltească prin Hades şi prin Persefona ca umbrele să-l sfătuiască pe regele de la Itaca să nu mai plece din Eea. Era o insulă Eea 10. i-a răspuns nimfei Calipso : — Eu ştiu că draga mea nevastă Penelopa nu e ca tine de frumoasă. S-a-nfăţişat şi Agamemnon. Apoi.. în locul lui. Pluta este cufundată de Poseidon Pînă la urmă. După Tiresias. la stăruinţa lui Ulise că vrea să plece către casă. a-ntîlnit în cale pe regele profeţilor : Tiresias cel prea-vestit. Voi izbîndi şi voi ajunge în Itaca. însă jelindu-i pe cei morţi. n-a vrut să-l lase să mai plece şi l-a ţinut un an întreg. Şi Circe n-a avut ce face. şi-apoi să moară. La drept vorbind. îndrăzneţul n-a mai putut să rabde dorul de ţara lui. L-a primit în palatul său şi i-a făgăduit să-l facă nemuritor pe veşnicie.. de pe corabie. şi erau gata să-i zdrobească şi să-i afunde-n apa mării. crescîndu-i dorul şi mărin-du-i jalea. şi totuşi Calipso. a-nfruntat valurile repezi şi-a ajuns in Ogigia 16.. Cîţi rămăseseră cu el i-au plîns cu lacrimi arzătoare pe cei care pieriseră. Itaca dragă.

dar plin de har 20. însă Ulise era chipeş. Văzîndu-l cît e de voinic. Ospeţia lui Alcinou Trezindu-se din somn Ulise. Apoi a glăsuit cu duioşie : — Privesc la tine şi nu ştiu de eşti femeie sau zeiţă din Olimp. cînta pe-Ahile şi Ulise şi Menelau şi Agamemnon. ciclopul — Poseidon.. în Itaca. totuşi el i-a jurat că îl va duce. cu fiorosul lui trident. cum era voinic şi zdravăn. şi. l-a urmărit plin de mînie. l-a zărit.. Dar ştii. a spus aedul. încît pe faţa lui Ulise lacrimi curgeau din nou şiroaie. Poate te-a inspirat Apolo.. un aed orb.. — O...Nenorocirea lui a fost însă că zeul care-l ura de moarte — pentru vina de-a-l fi orbit pe Polifem.. tocmai veneau la malul mării. El. să-şi pună lira la o parte. Dar el nu s-a lăsat zdrobit de soartă. Tocmai se întorcea de la un ospăţ. istovit de luptă. Abia atunci a izbutit s-atingă ţărmul cel nisipos al unei insule frumoase. Regele Alcinou. Şi regele l-a ospeţit cu cinste mare. Au răsturnat-o într-o clipă. Şi-a strîns îndată norii şi vînturile cele mai avane şi marea a clătit-o din adâncuri. Şi printre ele se găsea încîntătoarea Nausicaa. Ulise s-a plecat din nou domniţei. numită Scheria 19.. Văzînd atîta bunătate.. Şi l-a rugat pe oaspete să-i spună ce nume poartă şi de unde vine. Demodoc. Acolo locuiau feacii. fără să-şi piardă nici o clipă încrederea că va ajunge în insula lui dragă. feciorul zeului Poseidon. cum de nu. faptă ce-a dus în acea noapte la pierderea cetăţii Troia. cum s-au luptat cu multe neamuri şi l-au orbit pe Polifem. să-mi fie soţ !. Antiloh şi pe ceilalţi viteji de seamă. să speJe rufe. A pus la cale jocuri. a şoptit mîndra Nausicaa. Iar ea l-a-ndestulat cu hrană. a glăsuit regele insulei Itaca. Apoi a început să spună cum au pornit ei de la Troia. regele-acelei insule. Cum a ajuns după aceea la Calipso. Semeni cu Artemis încîntătoarea. se bucura să aibă-n ţară un astfel de viteaz ca el.. Din fericire pentru el. a căzut jos şi-a adormit. purtat de-ahei contra lui Priam cel bătrîn . Şi Demodoc a prins să cînte şi-această faptă prea isteaţă a lui Ulise din Itaca. pe mări . cînta — ce credeţi ? — chiar războiul nimicitor. cătînd cu ochii stinşi în acea parte unde şedeau stăpînu-i şi Ulise. s-a luat la luptă şi cu marea. — Aha !. desigur. Cînta. Ochii lui nu puteau să creadă că văd asemeni frumuseţe. ca nişte fiare-nverşunate. bătrîne. Unii dintre flăcăi l-au îmbiat şi pe Ulise să lupte în ograda largă. Cînta.. de va vroi. In sine îşi spunea vrăjită : „De ar vrea zeii să rămînă aici. Şi. destoinicia şi puterea. în sfîrşit.. pentru casă." Regele Alcinou. Ulise îşi povesteşte rătăcirile Şi tot urmîndu-se ospăţul. Şi atingînd ţărmul acela. de ţipetele fetelor. de parcă ai fi fost acolo. copilă a lui Alcinou. la rîndu-i. cînta şi rătăcirile-i pe mare. ca s-arate că nu se teme de nimic. şi-a fost călăuzit la rege. Astfel s-a războit. pe cei doi Aias. trîntit încoace sau încolo. nişte fete. trei zile. Ulise şi-a rostit povestea. către ţărmul în care marea se lovea cu înspumatele ei valuri. Deşi îi era drag şi ar fi vrut.. să ne cînţi povestea calului de lemn. Deşi nu-l cunoştea pe nume. l-a îndrăgit parcă mai mult. Şi dorul s-aprinsese iară viu în pieptul multîncercatului Ulise. să-şi dovedească-ndemînarea. cînta duios bătrînul şi lira lui suna atît de jalnic ! Cînta povestea cum s-aprinsese Troia şi cum arsese-n flăcări luminoase. furtunosul. cu marea cea învolburată. Iară Ulise. şi au sfărîmat-o-n bucăţele. Ulise. Ce s-au mai speriat cu toate. Cînta bă-trînul Demodoc. Fecioara. pe care grecii l-au lăsat în faţa porţilor troiene ? — Ştiu.. în orice ţară. din insula feacilor . O !. ce lingeau cerul albăstrui al nopţii.. Iar pe Ulise l-au vîrît la fund. L-a aruncat numai cu-o mînă peste palat şi peste ziduri. văzînd aceasta. S-a ridicat la suprafaţă. Şi cum Poseidon. tu povesteşti mult prea frumos. auzind acele stihuri prin care-aedul proslăvea pe toţi eroii de la Troia. a izbutit totuşi să-şi prindă palmele tari de un buştean. fără teamă de nimeni şi nimic pe lume. Ulise a simţit că-i vin pe gene lacrimi arzătoare. — Parcă-i un zeu picat din slavă !. nimeni nu a mai cutezat să-l cheme pe Ulise-n luptă. pe la sirenele cu glasuri înşelătoare ce-l chemau . la Circe . s-a auzit un cîntec dulce. Mă plecnaintea frumuseţii tale şi mă cutremur din adînc. Tu vrei să scapi ? a rostit zeul. un popor blînd. însoţindu-se cu lira. a prins în braţe-un bolovan de o mărime uimitoare. a şi zărit-o pe copila lui Alcinou cea minunată. lupte şi-ntreceri voiniceşti. un bărbat vrednic. după datini. pentru soţie. negru. prin insule . l-a adăpat cu vin de soi. A arătat că este din Itaca şi vrea numai s-ajungă-acasă. a dat poruncă-aedului să tacă.. la noi. să-l aibă ca soţ al scumpei lui copile. apoi la Scila şi Caribda. pînă departe. în faţa zidurilor Troiei. scă-pînd cu greu din mreaja ei şi. Talazurile au urlat spre plută. cum . înţelegea că-i un oştean. pentru asta. A stat un timp şi a privit-o. După această cuvântare. mîndra Nausicaa. şi biciuit necontenit.

i-au dat nişte resturi de carne . la Sparta şi la bătrînul rege Nestor. Crescuse mare şi puternic.. spre ţărmurile insulei Itaca. Cînd a sfîrşit. şi-apoi pe mările învolburate. 255 frumoasa. Unii sînt chiar din insulă. s-o cerceteze mai întîi. Ulise. Chiar astăzi trebuie să se-ntoarcă. Era bătrânul cîine Argos.. în lupte. Ulise. sub un copac. Şi ei. Telemah. ce purta numele Eumeu. Ar fi pornit în acea clipă să se răzbune pe tîlhari. rîzînd în hohote. toată noaptea.. Planul făurit împreună cu Telemah . Corabia plutea spre zări ca şoimul. In acest timp neruşinaţii de peţitori pătrund în casă-i. cîinele a ridicat capul. ce îl slujise pe Ulise şi-l aşteptase să-l mai vadă. — Aici e insula Itaca !. aproape mort. pline de daruri.. A încercat să dea din coadă şi să-şi arate bucuria. îi scăpase. Tată şi fiu s-au strîns în braţe. s-a întors. Porcarul Eumeu îi destăinuie lui Ulise faptele peţitorilor După un timp s-a deşteptat Ulise. voios cum nu fusese pîn-atuncea sărmanul tînăr niciodată. Acum ne pregătim şi de răsplata netrebnicilor peţitori. şi a pierit desigur. l-a odihnit şi. şi l-a privit. şi tot rostea : — Mă bucur. preaisteţul. Cu cine a plecat de-acolo ? Poate s-a mai aflat ceva între timp. la faţă. Atuncea Alcinou a spus : — De vreme ce-ai sosit. în taină-au făcut planul. dintr-una-ntr-alta. dar l-au lovit. a dat semnalul de plecare. sleit. fii sigur că ai să te-ntorci în insula ta mult dorită. lespedea.. Acesta. zicea Eumeu. Telemah. să-ntrebe ce se mai aude despre aheii rătăciţi. Ulise a pătruns în sala unde-i benche-tuiau duşmanii. Cînd s-au ivit pe mare zorii. în ochii lui plini de credinţă a licărit o luminiţă. în urmă. Şi. cînd zidurile au fost arse. Iară cirezi şi turme are destule. Aflînd regina Penelopa că-n casa ei un biet milog. — Soţul. încet. să-i pregătească un pat moale drumeţului. pe nume Telemah. s-a dezbrăcat de hainele frumoase.. suindu-se pe vasul feacian.. privindu-l cu iubire. îi era dat s-o vadă iar. chiar în ziua următoare. înverşunat parcă mai rău. Ulise n-a simţit cînd au ajuns în insula Itaca. Apoi. a fost bătut şi înjosit. alţii de prin cetăţi vecine. vărsînd nenumărate lacrimi. cu marele-i trident strălucitor. Uitase-n somnul lui ce suferise si se visa acum acasă. luptîndu-se-n războiul de la Troia. în poarta casei sta un cîine. fură din avuţia lui Ulise şi-i pîngăresc întreg palatul. să s- . Ulise ascultase totul. însă tîlharii peţitori au pus la cale să-l ucidă fiindcă prea le stătea în cale. că eşti voinic. Eumeu i-a povestit durerea preacredincioasei Penelopa. scăldaţi în lacrimi. Ulise. Pe poarta asta se pornise cu douăzeci de ani în urmă. Ulise i-a ieşit-nainte. A ascuns într-o peşteră adîncă lăzile mari. şi-au pornit. îi sorb tot vinul. Ulise. Nu crede c-a murit. încet culcîndu-l lin pe-un aşternut.. Cum a simţit însă c-atinge.. Dar tot ce ţe-se-n timpul zilei. Nu se pripise niciodată. Şi cu iuţeală îl purta cu sine corabia. S-a-ndreptat apoi spre curtenii ce se aflau cu el la masă şi le-a cerut s-aducă daruri viteazului de la Itaca.. Ochii frumoasei Nausicaa — spun unii — că erau mîhniţi. venind cu o corabie. După puţină cumpănire. cu paşii. L-a ospătat. Mai puţin se pripea acum. Nu trebuia să afle nimeni că el. L-a cunoscut numaidecît. striga el parcă-nnebunit de-atîta fericire ce-o trăia. cu pînze şi cu vîsle bune.. Ulise i-a spus cine este. Şi cel dinţii s-a dus acasă feciorul. purtat de vîsle peste valuri. Şi iată. Spune că-şi va alege soţul cînd va sfîrşi de ţesut pînza cu care-şi va învăli fruntea regală-n ziua mult urît-a nunţii. Unul a dat un chiot. căci nu erau în largurile mării vîslaşi mai buni ca ai lui Alcinou. şi vasul feacian a împietrit. Mergînd prin insulă. destramă iar în timpul nopţii. bătrîna doic-a lui Ulise. într-un tîrziu. zvîrlit pe malul feacian. şi l-au batjocorit cu vorbe care de care mai urîte. în ospeţie. i-a plecat. dup-atîta vreme.. tîrît de valuri. căci era tocmai cum fusese Ulise-n vremea tinereţii. căci e frumoasă şi e bună. prins de-un buştean. Tot vrea să afle ce s-a mai întîmplat la Troia. Dormind trudit. Şi el s-a supărat cumplit că prada lui. benchetuiesc. Cînd a intrat la el acasă.. s-a mîniat fără măsură. Cu îndîrjire-a făcut un semn. şi îl aşteaptă pe Ulise. Ulise. Ulise l-a întîlnit pe un porcar. şi-n pieptul lui se aprinsese flacăra urii-n vîlvătăi. După aceea regele Ulise. nimic alta. a sosit Ulise în hainele de cerşetor. dulcea Penelopa. De-aceea şi-a trimis feciorul.a scăpat de moarte. şi-a pornit prin insulă. Şi tatăl n-avea ochi destui să-şi vadă şi săşi mîngîie feciorul. şi-a plecat fruntea pe o masă. primite de la Alcinou.. de cerşetor. şi îl aşteaptă.. văzînd pe rege că porneşte către Itaca şi soţie. bătrîn. Dar el era prevăzător şi chibzuit în toate cele. s-a arătat şi Telemah. Amarul tău se va sfîrşi. Din întîmplare. Privea în jur şi nu-i venea să creadă. A dat poruncă unei roabe. vorbind ei. undeva. regele insulei Itaca şi-a luat rămas bun de la gazde. bătrînul cîine a-nchis ochii. S-a prefăcut pe loc în stîncă sură 21.. s-a prefăcut că-i este foame şi le-a cerut o-mbucătură. şi s-a-mbrăcat în nişte straie de om sărac. i-a văzut din nou Poseidon. Ea n-a pierdut încă nădejdea ca să-şi revadă iar bărbatul.Şi-a stat Ulise la Eumeu.. socotind că-ntr-adevăr Ulise este un cerşetor. un om bă-trîn şi de credinţă. în hainele de cerşetor. I-au pus alături lăzile cu darurile feaciene şi au pornit pe calea-ntoarsă. 11 cerceta la trup. în casa lui s-au oploşit mulţime de peţitori neruşinaţi.încet. Dar el în li-nişte-adormise. inima îi bătea să-i spargă pieptul. Dar fiind totuşi prevăzător. Şi fiecare-ar vrea s-o ia pe Penelopa de soţie.. fiindcă ceruse de mîncare. Acum.. Să i le pună întrun vas. Vîslaşii s-au plecat pe rame. Vîslaşii l-au dat jos de pe corabie. Şi săruta pămîntul drag. Ea-i tot amînă şi-i amînă. mănîncă turmele. întoarcerea în Itaca Toţi ascultau fără o şoaptă povestea lui.. pe viteazul Ulise. l-a omenit cum se cuvine. şi-l jeleşte. încet.. acel ce pătimise atît de multe. care să-l poarte pe Ulise către pă-mîntul multdorit.

Şi-a poruncit să i se dea arcul cel greu drumeţului.. de aur şi de fildeş alb. dintr-un măslin. o sfătuia drumeţul pe regină. O !. Dar peţitorii. la o vînătoare. Ulise s-a spălat de sînge şi s-a înfăţişat soţiei : — Eu sînt Ulise.. O cicatrice cunoscută. Ulise sta pe lîngă vatră şi Penelopa. ţinînd în braţele-i mult încercate pe scumpa. prin fiul lui. simte la gleznăo cicatrice. cu ochii-n lacrimi.. Nu voi avea ce să mai fac.... — Ulise eşti. cu milă. cu jale. Tot se temea că s-ar putea să fie vreo-nşelăciune... Arcul parcă era de piatră. Văzînd că se apropie ceasul. Privirea regelui Ulise îi străpungea ca un cuţit. şi peţitorii au luat arcul.. Eu ştiu că-ţi va sosi bărbatul mai înainte ca peţitorii tăi să-ntindă arcul şi repedea săgeată să străbată prin găurile-acelea din securi.. au strigat ei. Telemah.. Ulise. de nu se învoia saleagă dintre ei pe viitoru-i soţ. cîte douăsprezece. să se închidă poarta casei. în acest chip a mai trecut o noapte. sau. spunea mîhnita Penelopa. Penelopa a adus arcul lui Ulise. ce şi-au recunoscut stă-pînul. m-am întors !. Acum la încercarea asta am să-i pun să se întreacă peţitorii. dar vrînd să-l spele-n apa caldă pe cerşetor. Şi cel dintîi şi cel mai rău dintre tîlharii peţitori a căzut mort. — Tu. să nu-l mai vadă pe Ulise. L-au luat şi-au încercat să-ndoaie. Ce-a mai fost !. pe care o avea Ulise de cînd o fiară îl rănise. rosteşte-n şoaptă Euricleea. să nu se afle că s-a întors — pînă ce dînsul nu-şi isprăveşte pedepsirea celor ce-i pîngăreau căminul.. care ştia taina. Dar el îi pune peste buze palma şi-i face semn să tacă. va trebui să-mi fie soţ. feciorul ei şi-al lui Ulise. mai puţin. şi lacrimile îi umpleau iar ochii.. Telemah a cerut reginei să urce sus. stînd departe. s-apucase să-i povestească drumeţului cît suferise de amarnic în aceşti douăzeci de ani. Nu e. lam să pun în luptă securile pe care bietul Ulise le-nşiruia în sală. Pînă la urmă. încă o noapte în acest timp venise noaptea. Astfel rosti Ulise şi făcu semnul de luptă către Telemah. Viclenii peţitori gemeau. cum mă defăima peţitorii. S-au apucat întîi şi-ntîi de-ospăţ. A mijlocit însă. cu o săgeată-nfiptă în grumaz. l-a încordat şi-a tras în ţintă. oh !. fugeau înfricoşaţi pe lături. cu săgeata. bărbaţi mai tineri şi mai plini de fală ? Şi erau gata să-l lovească pe Ulise. cerşetorule. nu ţi-e destul că te-ndurăm aici ? Vrei să te pui cu noi la rînd. Ulise-a luat în mînă arcul. că-i lesne de închipuit !.. Ulise. după dreptate. . Ulise a sărit pe prag. deşi toţi peţitorii strigau tare şi îl ameninţau cu moartea. pate. nu spun. Ei încă nu-i venea să creadă că este el.. împodobit cu flori deargint. care le răsplătea purtarea. Ce n-au făcut ? Cît s-au silit ! L-au încălzit la foc. plîngea ca un copil. Bătrîna doică Euricleea a pregătit patul cel moale . în vatră. în încăperi... într-un ceas sau două. la nunta lor. şi ea trecea prin toate găurile de la securi22. i-au nimicit pe peţitori.. — Vezi. Cine putea să lupte cu Ulise ? Cine putea să-nfrunte pe viteazul care era atît de încercat ? Vuietul greu al bătăliei se auzea pînă departe.. însă nimic. Telemah.. deşi sînt mai bătrîn. Slugile au primit poruncă să zvîrle leşurile-ncolo. Şi-acum e vremea să gătim ospăţul !. porni să tragă. Iar mai-nainte. acela care va întinde arcul şi va răzbate. şi iar nimic.. îi porunceşte să nu scoată nici un cuvînt. — Mîine va fi această ziuă. arunca săgeata . nici n-am trudit prea mult cu arcul. de-astă dată. să-i spele-ntr-un lighean de-aramă picioarele preaostenite. spunînd că nu e drept să se arate atît de aspri cu un oaspe. au venit cu fală toţi peţitorii la palat. El. cel aşteptat atîta timp. iată că n-am greşit. odată. spunea ea. Apoi.. după datini. Inima îi bătea de teamă. credincioasa lui soţie. ce vrea numai să îşi măsoare forţa cu-a tuturor. Iar ea-l ţinea . luînd săgeţi de jos. puneau la cale să-l ucidă pe Tele-mah. struna lui tare. Dar cînd Ulise i-a rostit cum îşi făcuse singur patul. însă şi eu am hotărî t că nu e demn să-mi fie soţ acela care n-ar putea să-ndoaie arcul lui Ulise. Penelopa. — Să nu amîi această luptă. — Aş vrea să fie astfel. Penelopa. Şi-acela. De dimineaţă. I se păruse ei ciudată şi faţa cerşetorului.odihnească. Pedepsirea peţitorilor în acest timp orînduise Ulise. cît era de tare. şi ar fi dat orice pe lume să poată alerga prin porţi. regina s-a încredinţat. Puterea mi-e încă deplină. cit de puţin. stăpîne drag !. Acesta înşfacă o sabie şi-o suliţă mai ascuţită şi veni lîngă tatăl său. Numai Ulise ştia taina.. Şi a grăit spre peţitori : — Daţi-mi şi mie puţin arcul. a-nfipt securile la rînd. I-au uns şi struna cu grăsime. Ce bucurie-a fost. Am fost silită de ei toţi şi mă tem pentru Telemah. a zis atunci Ulise. întristată. Căci iată. toate securile. răsturnînd tolba la picioare şi.. ajutat cu sîrg de fiul său şi două slugi. Să nu mai poată fugi nimeni. Toţi au rămas înmărmuriţi. Aş vrea să îmi încerc şi eu puterea.

şi pe romanul care purta numele de Cezar. poate ca o influenţă a acestei legende. 12. limpezitul Ostrov. 15. „Odiseea". iar noi îi denumim ciclopi. jefuită Troia. Acolo tu ridică ziduri. în Trinacria — insula cu trei vîrfuri. . elinii au transformat. Fă să re-nvie astfel Troia. mîndra zeiţă-a frumuseţii. Fugi. Iar gemetele se-nălţau pînă-n palatele de aur ale lui Zeus din Olimp. arată pricinile pentru care — în adevăr — a. Aceasta pare a fi fost una dintre încercările cele mai grele pentru arcaşi. 2. în apropiere de Creta. indirect. ca şi Ulise de aceea a ciclopilor. 13.. Calipso care-a vrut bărbat să-i fie". Ţara ciclopilor ar fi coasta din golful Neapole. In acel ceas s-a arătat. Astăzi ar fi Monte-Circeo. la-nfăţişare Măreţ. (And erau folosite ca arme. Ea era. urcă-i într-o corabie. Hector ce apărase Troia şi se sfîrşise de curînd sub crunta lance a lui Ahile. la distanţă de 20—30 cm una de alta şi trăgeau în aşa fel încît săgeata să străbată toate aceste găuri ale securilor dintr-o dată. De aceea se spune că s-ar chema acum insula Capri. precum e Zachintul păduros. 14. Se zicea că la sosirea aheilor în Eea. Vechii geografi pretindeau că insula lotofagilor era Djerba din Sirta Mică. Astfel de fapte sîngeroase dovedesc care era îndeletnicirea de bază a cetelor de ahei conduşi de regii sau basileii lor. Pe fundalul unei privelişti din insulă şi-a creat pictorul rus V. In folclorul nostru. cea cu mulţi vulcani. săbii şi jaf peste pămînt. Itaca-i cea mai delungată-n mare Şi scundă spre apus. care l-a dus pe Vlise în Itaca. pe ţărmul de miazănoapte al mării Egee. In apropiere de Amalfi sînt pînă astăzi insulele Sirenuse. 8. sau biruinţe în Elada. Şi mulţi. coastă care este toată presărată de munţi — ca de nişte uriaşi — avînd pe creştet cîte un ochi rotund şi stins. Cunoştinţele geografice ale lui Homer despre insula Corfu. Tezeu şi Orfeu. către Creta — părea scăldată toată-n sînge. 10. răspunde : „Singur eu". 3. tu. Securile aveau în partea lor metalică nişte găuri. glăsuia umbra eroului troian. aflat la poalele muntelui Is-maros. Nu ştim sigur dacă este aşa sau nu. Dulichiu. fugi. cel născut de Afrodita . Troia se va surpa acum. Ele prevestesc pe viitorii cuceritori. Această insulă cred unii geografi că ar fi Stromboli. potrivit înfăţişării. ia penaţii 2 — zeii care au ocrotit pînă azi Troia — şi focul sacru al cetăţii. moravurile de atunci şi. AVENTUROASA CĂLĂTORIE A LUI ENEA SFlRŞIND LEGENDELE ce-au amintit păţaniile aheilor la-napoierea spre Elada. Same. în nişte fiinţe fabuloase. în vis. Za fel ca şi „Iliada". Pare că este de fapt ţinutul Mesinei de astăzi. In acest fel. Şi-apoi nimic mai dulce Ca ţara ei nu pot vedea pe lume".Deşi dorit de ţară şi soţie Oprit era-ntr-o peşteră-adîncată De zîna cea frumoasă. să-ntoarcem timpul iar în noaptea cînd flăcările mistuiau marea cetate a lui Priam. Demodoc. cu săbiile spintecîndu-i. Numele ei în româneşte înseamnă : pasăre de pradă. — O. Enea. 5. probabil. Serov cunoscutul său tablou „Ulise şi Nausicaa". ci Karavi. la fel ca şi Heracle. Note 1. dar lucrul pare cu putinţă... în cîntecele lor. Sţînca în care legenda spune că s-ar fi prefăcut corabia feaciană. pe care le-a înfruntat eroul Ulise. în perete. ÎS. a reuşit să le redea înfăţişarea lor obişnuită. 18. Karavi înseamnă în limba greacă : corabie. 11. Ca să facă legenda despre Vlise mai palpitantă. Mai tîrziu numele i s-a schimbat. între insulele Tasos şi Samotrace. tu. ba chiar sâ-i facă mai frumoşi şi mai voinici decît fuseseră înainte. Trăgătorii cei mai iscusiţi puneau aceste securi una în faţa celeilalte. chiar dacă sînt învăluite deseori în haina alegoriei şi legendei. . un neam de traci. cratere de vulcani. 9. din marea insulă Sidlia. Ogigia ar fi insula Perejil din zilele noastre. aheii povesteau şi despre el că s-ar fi coborît în negrele ţinuturi ale lui Hades. îndestulîndu-le în ura ce o aveau pentru troieni. Insulele poartă aceleaşi nume şi în geografia noastră. Fiindcă eroul se recomandase mai înainte „Eu singur" sau „Singur eu". pentru a putea fi agăţate la cingătoare. H. în Italia. Unii troieni încă dormeau. Homer le zice „ochi rotunzi". 7. sînt de-a dreptul uimitoare.. umbra lui Hector cel viteaz. Calipso era fiica lui Ocean şi a zeiţei Tetis — care era în acelaşi timp ţi mama lui Ahile peleianul.tre care este destul să amintim pe tînărul macedonean. cîntate de el. şi Corfu are înfăţişare de corabie. în tărîmul strămoşului nostru Dardan. zugrăvesc societatea. la care nu se încumetau decît trăgătorii cei mai vestiţi. închinată. mulţi iscusiţi poeţi au luat atunci lirele-n mîini să cînte isprăvile eroului Ulise. Pietroasă. şi unde împrejur sînt multe Şi-apropiate insule. şi dir. 22. visînd poate calul de lemn. ca marele Homer. dar ca bună mamă creşte Feciori voinici. însîngerat şi plin de răni. Dar regele insulei Itaca. Sînt geografi care socotesc că ar fi vorba de coasta sardă a strîmtorii Bonifacio. însă. Dealtfel. Unii mitologi cred că prin aedul bătrîn şi orb.de gît cu braţe albe. prin isteţimea sa. vrăjitoarea Circe o schimbat pe o mare parte dintre tovarăşii lui Vlise în porci. 20. aspră-i Itaca. să cînte-n versuri dorinţa vechilor elini de-a-nvinge soarta — atunci cînd era duşmănoasă — de-a birui orice primejdii prin isteţime şi curaj. Cerul era roşu şi marea — pînă departe. Duşmanul este între ziduri. pînă la Hera şi Atena. în legendă. Homer numeşte insula : Trinakia — insula tridentului. cînd cel orbit este întrebat de draci cine l-a înţepat cu frigarea. Una dintre isprăvile pe care le-au săvîrşit aproape toţi eroii a fost pătrunderea în Infern. fost distrusă. Este vorba de ciconi. Şi dintr-o dată se trezeau cu lăncile vîrîte-n piept. Vlise glăsuieşte cu înjlăcărare despre insula lui. 19. pe unde-i muntele Neritul Cu freamăt de păduri. 4. Homer s-a reprezentat chiar pe el. care au năpădit cu sînge. Du-i peste mare. pe o coastă a Marii Tireniene. 21. Dar nimeni n-a ştiut cu atîta farmec şi-atîta de zguduitor.. se vede şi astăzi Ungă insula Corfu. In felul acesta eroul nostru scapă de pedeapsa dracilor. în cea de-a doua jumătate a mileniului al doilea înaintea erei noastre. iar celelalte Sînt mai spre răsărit. 17. troianului Enea. în care să-i adăposteşti. Itaca : „Eu locuiesc Itaca. se găsesc poveşti despre Păcală sau alţi eroi populari care pătrund în iad sau la moara dracilor şi orbesc pe unii dintre încornoraţi cu o ţepuşă sau o frigare încinsă în foc. 6. în celebrul poem epic al lui Homer : „Odiseea". Eroul s-a înfăţişat. sau în piroane. ca şi despre celelalte coaste ale mărilor. fiul lui Filip : Alexandru. sora regelui Eete şi fiica lui Helios — zeul soare. Insula Corfu. pe aceşti uriaşi din piatră sură. te salvează dintre flăcări. De aceea matrozii greci îi spun insulei nu Corfu.

Altă soţie vei avea.. Enea. undeva către asfinţit. ce vă trageţi din Dardan. cu cetele lui de troieni... în primul rînd. arsă de flăcări. Iară pe munte-l aşteptau. însă deodată i-a ieşit-nainte însăşi Afrodita. ce purta numele Creusa •— feciorul său cel mititel : Ascaniu-Iulus şi bătrînul. întoarceţi-vă tot acolo. Dar n-a fugit.. spre tărîmul de unde a venit Dardan. Du-te cu el şi cu fecioru-ţi. — Stai. plecînd din . Căci nu putea să ierte Troia. Rostind cuvintele acestea. ce purta numele de Fatum 7. Enea a strigat-o încă. a făcut. Şi nici Creusa nu grăise. Ci. Enea a şi sărit din aşternut. şi-ntîi către Neoptolem. Tu ai acum o datorie. cuprinşi de spaimă şi nădejde. — Dar unde s-a născut Dardan. sub conducerea-nţeleaptă a lui Enea şi Anhise. Acasă-l aşteptau soţia — fiica lui Priam cel bătrîn. vase de preţ şi arme scumpe. E ţara unde vor domni Enea şi urmaşii lui 6. Fii sănătos. Enea a căutat să-şi afle soaţa şi-n cetele de robi . Astfel a răzbătut Enea prin vălmăşagul bătăliei şi a ieşit pe o portiţă. dorind s-o mai îmbrăţişeze pe soaţa sa mult credincioasă . care scăpaseră de moarte.Aşa a rostit aspru Hector. A fost surprinsă de-un oştean şi doborîtă cu o lance. după o culme-mpădurită. te stingi. în care colţ din asfinţit ? a întrebat din nou Enea. şi umbra lui însîngerată s-a risipit. micul Ascaniu. Şi printr-o vrajă misterioasă. Ahile. Aici nu mai putea duşmanul să-i urmărească nicidecum. S-a furişat cu-ndemînare printre aheii. Enea. Au făcut douăzeci de vase şi. Măcelăriseră pe Priam. femei şi chiar copii. purtînd în braţe o lădiţă cu cîteva lucruri din casă. avînd sabia în mînă. bătrînul care mi-a fost soţ şi ţie-ţi este tată scump. rîul Tibru . dar unde curge acest rîu. — Unde-i Creusa ? striga el. troienii au pornit pe mare. Hera începe sâ-i lovească iarăşi pe troieni La rugămintea lui Anhise. Hera-i punea-nainte piedici. afară din cetatea Troia. stofe. vestindu-i soţului. unde nechibzuitul Paris dăduse premiul frumuseţii. cobo-rînd pe orice ţărmuri. Palatul era însă-n flăcări. dar n-a putut s-o mai găsească. adunau fete şi copii şi duceau totul la corăbii. Un pas dacă mai faci. Ba a pătruns şi în oraş. Pierderea Creusei Ajuns acolo în dumbrava unde erau mai toţi troienii. s-a rătăcit între ahei. în Tracia.. i-a rostit mîndră zeiţa ce-i era mamă lui Enea. Călăuzeşte-ne prin lume şi fă-ne o cetate nouă. Enea n-a mai stat pe gînduri şi s-a zorit să-şi scape tatăl. Ai grijă de feciorul nostru... şi. care-i fusese lui Enea socru şi rege şi stăpîn. pe coastele împădurite. în goana mare. Şi ei îl implorau cu toţii: — Du-ne. în care să renască Troia. micul Ascaniu. că trebuie să se îndrepte. dar. Astfel a spus umbra Creusei. A luat de-acolo focul sacru într-o căldare de aramă. s-a strecurat prin marea de oşteni ahei. ce jefuiau încă oraşul. pe cînd părăsea Troia. Dar împotriva lor sta Hera 8. făcînd prăpăd printre duşmani. a spus Enea şi. Iară soţia l-a urmat.. Umbra ei doar se ridicase şi rătăcea printre ruine. decît un nume. înfruntînd moartea-n orice clipă. tot luptînd. bărbaţi. necum. In fruntea lor păşea feciorul vestitului erou. pe calea spre Hesperia 5. Atunci şi-au construit corăbii din trunchiurile de pe Ida. Pe mări. căutaţi pămîntu-i de obîrşie. A luat de-asemeni şi penaţii şi s-a grăbit spre casa sa. luptînd necontenit cu-aheii. cum. Deci nu mai plînge pe Creusa. cel care-a pus temelii Troiei 3. Apoi în Delos. Şi. Atunci. cîţi se salvaseră cu zile. Fugi şi—1 salvează pe Anhise. nu s-a ascuns. feciorul marelui Ahile. — Mişeilor. Mai înainte a intrat în templul Hestiei 4. draga mea ? S-a rătăcit între duşmani. Urmează-ţi calea. Au trebuit însă s-aştepte pînă ce au plecat aheii. cînd s-arătase lui Enea.. s-a repezit către ahei. precum ştim. el s-a întors. — Unde o fi Hesperia ? Unde-o fi ţara lui Dardan ? se întrebau acum troienii. s-a agăţat de haina lui. cu sabia udă de sînge. Aici Enea s-a plecat în templul zeului Apolo.. Ea-l urmărea înverşunată pe acest fiu al Afroditei. Căci ea. Enea întîmpina veşnic furtuni. Unde-i Creusa. Feciorul său. unde vrei. ce te-a iubit atît de mult. Enea a primit să fie conducătorul cetelor. însă Apolo n-a răspuns. plutind mereu. Le rămînea numai să caute Hesperia necunoscută şi să îndeplinească voia zeului cel bătrîn şi orb. mărul discordiei. Drept răzbunare pentru asta. fiica lui Priam a pierit. acest fiu al Afroditei şi al păstorului Anhise a înşfăcat o sabie şi a ieşit la bătălie. Au poposit. unde fuseseadînc jignită. mamei troianului Enea. care fusese odinioară soţul zeiţei Afrodita. s-a luptat plin de îndrăzneală. după cum spune legenda. Enea şi-a urcat pe umeri tatăl cel slab şi gîrbovit. spre ţara unde curge Tibrul cu valurile lui domoale. cu prada-n braţe : aur. Din el ieşeau oşteni ahei.jertfele de sînge şi a-ntrebat oracolul : încotro trebuie să pornească ? Oracolul i-a dat răspunsul : — Voi. Deasupra ei au căzut leşuri. Vremea trecea neostenită şi după-atîtea suferinţe troienii colindau pe mare şi nu ştiau încotro merg. Nu au vrut zeii să-ţi fiu tovarăşă de drum. a strîns în braţe numai fum. umbra Creusei a venit lîngă iubitul ei Enea şi i-a rostit cu voce blîndă: — Dragul meu soţ !. de aur. Enea a văzut cu jale că soaţa lui s-a rătăcit. care ardea cu vîlvătăi. Enea n-o putea zări. Şi fără să asculte sfatul celor ce se sileau să-l ţină. şi s-a ascuns într-o dumbravă. N-a mai avut alta ce face decît să se întoarcă-n munte. în care-acesta s-a născut. nu apucase să mai spună. Ida. Hera era tot ne-mblînzită şi după ce căzuse Troia 9. Acolo tu ai să fii rege. făcută chiar de Afrodita. pînă la marele palat unde şedea regele Priam. găurită de loviturile de lănci. Dar. S-a căţărat pe-naltul munte ce se chema. Şi nu găseau nici un răspuns.

şi-i atingeau ţărmul dorit. Enea. tîrîtă jalnic în robie de fiul marelui Ahile : Neoptolem. însuşi Enea fericea pe cei căzuţi în faţa Troiei. Mult l-a mai plîns bietul Enea pe tatăl său. Zeus prezice strălucirea Romei Şi i-a bătut furtuna asta pe bieţii călători. şi-aşa să mi-i îneci în ape.. din care a purces Dardan — este Italia. sosit din Troia. Va-ntemeia oraşe noi. Marea a început să geamă şi valurile au crescut. de ce înduri ca fiul meu şi cu troienii oropsiţi să nu-şi găsească. bietul. cînd îl salvase din măcel. scăpaţi de groaznica furtună. Credeau că nu vor mai scăpa şi nu vor mai atinge ţărmul. troienii. — O. ascunse bine. uriaşe. sosiţi tocmai din Troia depărtată. demnă de-un soţ al Afroditei. marele rege peste vînturi. vrednicul Enea. Troienii se luptau din greu. îşi amintea de acea noapte. ascuns. — O ! Zeus. L-au ai-s pe rug. şi s-au urcat iar pe corăbii. Zile şi zile a durat furtuna fără de pereche. suflarea morţii. a rostit tatăl lui Enea. l-au îngropat şi-au pus la cale multe jocuri. Aici a poposit Enea cu numai şapte corăbii. curînd. în acest timp. odată. duşmănoasa Hera. uitat acolo de Ulise. doar s-o mai zări ceva.. Eol a ascultat pe soaţa celui ce stăpînea Olimpul şi poruncea întregii lumi. Fiul tău. va . troienii au ajuns prin locuri unde călcase şi Ulise. pierdea la rîndu-i pe părinte. unde-şi păstra. cu mînie sporită ne-ncetat de Hera. Acum. cum arată Italia şi care-i drumul pîn-la ea. stăpînul din Olimp. vreme-ndelungă. îngheţată. după atîţia ani de trudă. 268 Enea s-a înduplecat şi l-a luat pe corabie pe acest soţ al lui Ulise. este pe Marea Tireniană. cînd să pornească iarăşi. privind înmărmuriţi vulcanul. săpînd morminte mari de apă. în cîrcă. cele mai credincioase vînturi. flota tro-iană a atins de la o vreme ţărmul Cretei. pe care-o cauţi — ţara străveche şi bogată. va stăpîni Italia.. fosta soţie a lui Hector. Enea. care crescuse-n acest timp.. După ce şi-au jelit durerea. Au ocolit Trinacria şi-au lăsat ancora-n alt port. a poruncit regina. unde Anhise — zdrobit de-atîta oboseală şi rătăcire peste mări — a închis ochii şi-a murit. A deschis poarta de aramă şi vînturile au ţîşnit în lungi vîrtejuri peste mare. ce-şi are tronul de aur pe Olimp. troienii s-au urcat iarăşi pe corăbii. Dă drumul vînturilor tale şi suflă straşnic peste mări . Cîţi au ajuns însă acolo. încă îndureraţi. doar. zeiţa mamă a lui Enea se dusese la tatăl zeilor. Purtaţi apoi de vînturi aspre. ţara pe care-a prevestit-o Febus-Apolo. să mi-i dobori pe toţi de-a valma . Nu mai aveau decît un pas. cum i-a zărit că se apropie. Aici se aflau nişte harpii. tu. înaltă. De l-ar fi întîlnit pe grec. de pe malul mării. rostogolin-du-se. sprijinit într-un trunchi de pin. au şi zărit 'naintea lor un ţărm întins şi nisipos. Şi-ar fi ajuns repede-acolo. au stat troienii-o noapte-ntreagă. să nu suspine în zadar. ca fiarele-n păduri. Scăpînd cu greu şi de-aceşti monştri. purtîndu-l printre-ahei. Să nu ai teamă. se ruga ea. muntele care zvîrlea flăcări. surîzîndu-i. Italia era în faţă. Pînă atunci stătuse. patria care şi-o doresc ? Tu mi-ai făgăduit.Delos. că din troieni o să se nască neamul puternic de romani. Ea i-a împins către Strofade. insula regelui Ulise. de cînd tot rătăceau pe mare. El se urcase pe o stîncă. şi-n insula Leucadia şi. după acea. întors din Troia. a ascultat plin de răbdare pe dulcea zeiţă-a dragostei şi. Acolo. genii răutăcioase. i-a atins buzele roşii şi frumoase cu mîna lui plină de har şi i-a făcut un semn să tacă. cît este de bine să vieţuieşti. Dar cînd s-a potolit furtuna. troienii au trebuit să treacă pe lîngă Scila şi Caribda i0. au plutit iarăşi mai departe. ca şi pe oameni. Moartea bătrînului Anhise Părăsind şi acest tărîm. I-a rugat în genunchi să-l ierte c-a fost duşmanul lor la Troia şi să-l salveze din tărîmul acesta înfricoşător.. Numaidecît bunul Enea îşi părăseşte aşternutul. a şi . deopotrivă. — Aici ne e poate limanul. — Eol. acele. A hohotit şi s-a-ndreptat spre adăpostul nalt de stînci. le spune vestea şi în grabă se şi îmbarcă pe corăbii. bine ascunşi într-o dumbravă. dar într-o noapte — ce să credeţi ? — penaţii ce-i avea cu el prind viaţă şi încep să-i spună : Zeii penaţi arată drumul spre Italia — Hesperia. unde se afla Andromaca. li s-a ivit în faţă-un grec. Tocmai se arăta pe munte şi fiorosul Polifem. lui Enea. Apoi. în goana lui. nu mai ştia de soarta lor. fiu-i şi troienii au făcut slujba-nmormîntării. trezeşte pe toţi soţii săi. Într-adevăr. sfîrşin-du-se cu toate. Şi-au luptat cu aceste păsări şi le-au învins pînă la urmă. i-a răspuns Zeus. neamul duşman. îngroziţi de Etna. In zori. Erau pe coasta Africii. Poate de n-ar fi fost Enea. Au întîlnit în drum Itaca. cînd ai simţit că te atinge. uitat aici de-atîta timp. Dar Hera. Pe celelalte le pierduse . căci îşi pierduse-atîţia oameni. bunul Anhise. s-au strîns în braţe fericiţi şi-au chiuit pe malul mării. l-ar fi-nghi-ţit într-o clipită. li spun penaţii.. avînd orbit singuru-i ochi de-mpunsătura arzătoare a îndrăzneţului Ulise. prin iscusinţa lui Enea. pe pămînt. — Frumoasa mea. şi se făcuse-un flăcăiandru isteţ şi vesel şi voinic. Enea s-ar fi învoit să stea acolo-n insulă. care aveau trupuri de păsări şi răpeau oamenilor hrana. unde sălăşluiau ciclopii. prin oracol. Numai Enea era trist. după draga-i soţie. de nu-i lovea din nou zeiţa cu braţe albe din Olimp. numit Drepan. pornind către Italia. au atins Epirul. două mici insule aflate între Pelo-ponez şi Zante. nici «nul n-ar mai fi scăpat de furia mare-a apelor. Cînd o să se-mplinească totul ? Zeus. insula Creta nu avea rege-n acea vreme. Au poposit. Nu-i rămînea decît băiatul. chiar de Italia. s-apropie de Italia-. care-i conduci pe zei. cînd părăsise acest ţărm neospitalier.zburat către Eol.

Temîndu-se de Pigmalion. în Cartagina Pe-această coastă a Africii se-ntemeiase de curînd un regat nou • Cartagina. pe laviţe scumpe de lemn. Au socotit că vor pieri. Argosul. de la strălucitorul Iulus •— care va-ntemeia imperiul. Aşa încît. cu care ea a-nconjurat o suprafaţă nespus de largă de pămînt. Atunci o să se curme vrajba. Enea parcă îşi uitase de soţii săi. Dar dragostea dintre ei doi. Iar dragostea şi-a aprins focul şi-n pieptul dîrz al lui Enea. mai că nu-i venea să creadă. pe care noi ne străduim să le uităm. pînă în ceasul cînd fecioara Ilia n. Iară o sută de bărbaţi. de purpură. fripturi şi prăjituri. Cincizeci de roabe se grăbeau s-aducă-n coşuri bunătăţi. Legendele ne povestesc că ea ceruse unui rege din Africa să-i vîndă numai atît pămînt cît cuprindea pielea întinsă-a unui taur. făcut din aur. Şi dintr-un colţ. a pus la cale s-o ucidă. Războiul va fi ferecat. tu. Ospăţul s-a jsfîrşit în zori. Apoi troienii-au fost poftiţi să se aşeze-n jurul mesei. cînd în Cartagina cea largă a zărit în basoreliefuri şi în picturi şi în statui înfăţişate întîmplări din marele război troian. argint şi aur. pe mări. ar fi ajuns în ţara sa. Şi. feciorul său. şi-a poruncit zeului Hermes 15 să plece iute-n Africa 16. — De te nesocoteşti pe tine. să nu se mai sfîrşească-n veci.face legi. Regina Didona se îndrăgosteşte de Enea In acest timp. Dar sfetnicul o învăţase să taie pielea-n fîşioare subţiri ca firele de aţă. Sosiseră în Africa. Mai mult s-a minunat Enea. tot robi şi ei. în zilele care-au urmat. Romulus va fi acel ce-o să zidească Roma. deştepta sunete duioase un cîntăreţ cu viers divin. Ascaniu-Iulus 11. pentru această zăbovire pe ţărmurile Cartaginei. Aproape toate vasele. cum a fost arsă de-ahei Troia. se îngrijeşte să zidească cetăţi străine ? a strigat. numit Iuliu. spiţă troiană. Nu mai trecea pe la corăbii. gonit de vajnica furtună. plină de stele şi parfum. în măreţele ei palate. de unde le era strămoşul. Şi-a poruncit fiului său Hermes. Astfel a spui măreţul Zeus. ce trebuie să stăpînească în ţara . sub romana pace augustă. Insă dorinţa ta-i poruncă. cum şi-au făcut apoi corăbii troienii şi-au pornit de-acolo. Dar fratele ei. Didona a orînduit ospeţe mari pentru Enea şi pentru ceilalţi călători. Enea. Fîşiile le-a înnodat la capete şi a făcut un curmei lung. învîrtejite de furtună. acoperite cu covoare din Iînă albă împletită cu firişoare de argint. Didona nu-şi dezlipea ochii de pe chipul feciorului dulcei zeiţe Afrodita. cu Ulise şi cu Ahile cel cumplit au nimicit oraşul Troia. în lanţuri grele. Didona-şi cumpărase-acolo pămînt pentru-o cetate nouă. nu mai gîndea să se pornească din nou către italia. n-ai dreptul să îl uiţi pe-Ascaniu. glăsuia dalba regină feniciană. Ea îi va naşte lui doi gemeni. cetatea-n veci nebiruită a zeului războiului. Faima eroilor troieni trecuse peste mări şi ţări. Şi-i va urma. aflînd Didona că ei. Şi iacătă-ţi voi povesti cum Agamemnon. el se trudea sănalţe ziduri puternice Cartaginei. Didona-şi luase avuţia şi se urcase pe corăbii cu cîţiva prieteni credincioşi. — O. Regina sta pe-un pat înalt. cînd a sosit la ţărm Enea. cu lira-n braţe. zeul războiului. Ochii i s-au umplut de lacrimi. însă vroiau să-ndeplinească poruncile destinului şi să ridice-o nouă Troia. şi mai ales Enea. sub mîngîierile Didonei. frumoasă Afrodita. Pigmalion. Şi ar fi vrut ca acea noapte. Nu vrei să povesteşti acuma ce-ai pătimit şi ce mai speri ? Enea i-a răspuns Didonei : — Tu-mi ceri să povestesc. Numai că din Olinţp veghea stăpînul cel cu braţ de fulger. ce va avea hotar Oceanul şi aştri luminoşi din slavă. cel priceput la toate. fuseseră împinse-aici. de datorie. Enea a aflat acolo pe cei mai mulţi dintre troieni. mai. în Hesperia. s-a-nvolburat. cum vînturile şi răutatea zeiţei cea cu braţe albe i-a azvîrlit încoa şi-ncolo. va fi-ndrăgită de un zeu. Didona stăpînise Tirul. sînt prea mulţi ani de cînd cutreieri pe nesfîrşirea mărilor. El însuşi va deveni zeu. toate cetăţile aheie vor fi atunci legate-n lanţuri. Doreşti să-mi reîmprospătez durerile. A povestit totul Enea. Pe lume se va naşte Cezar. acolo. A început atunci Enea să-şi depene. către Hesperia. văzînd pe Priam şi pe Hector şi pe alţi mulţi viteji de seamă căzuţi sub armele aheie. care de care mai gustoase. să zboare în Cartagina şi să-l trezească pe Enea din dragostea ce-l mistuia. va veni ceasul cînd romanii vor răzbuna neamul troian. Neamul lui Hector va domni trei veacuri în Italia. Şi vor lupta şi mai tîrziu. Regină-aici era Didona. privind Didona necontenit pe călătorul sosit din Troia depărtată. de Ares 13. mîndra preoteasă. feciorul tău. şi-a simţit inima cuprinsă de-un simţămînt tare ciudat. mîngîind-o pe Afrodita. Dintre ei. — Cum ? Nu se luptă să-mplinească îndatorirea-i de troian ? A uitat de Hesperia ? Înlănţuit de o femeie. nenumăratele-ntîmplări pe care le-au trăit troienii. abia-n-cepută-n acea noapte. Micena. Ftia. sfătuită de-un curtean. De-aceea nu s-au lăsat pradă greutăţilor care-i loveau şi au luptat cu îndrăzneală. neistovită. Şi-apoi. puneau pe mese amforele plinei cu vinuri purpurii. Hermes s-a dus şi l-a mustrat plin de asprime pe Enea. regino. Ci-nveşmîntat în haină scumpă. o preafrumoasă feniciană. din amintiri. dorind sa îi răpească tronul. sub biciuirea asprei Hera. la rîndul lui. pe pămînt 14. în ajutorul lui 3nea. Pe-acest pămînt îşi zidea tocmai un nou oraş mîndra regină.

Dulceaţa-l atrăgea pe Cerber. cu numele de Deifoba. Acolo a aflat crenguţa. Atunci Enea s-a trezit. ocrotiţi de Aîrodita. văzîndu-şi noua patrie ! Pe Cîmpiile-Elizee în Cume au căutat troienii lăcaşul sacru-al lui Apolo. Ce-au chiuit !L Ce-au mai cîntat !. umilită. Cîinele Cerber a mîncat din prăjiturile sibilei. Dar ea şi-a-ntors încolo capul. pe punţile corăbiilor . Noua patrie a troienilor Privind încă în depărtare. ţîşnind mereu din adîncimi. de pe mare. în Infern. căci tu mi-ai fost nespus de dragă. clarvăzătoarea prorocită. Doar hăuri negre lîngă vase. i-a-mbrăţişat picioarele şi. în cinstea bunului Anhise.. îmbrăcată în veşminte de sărbătoare. jos. dintr-un stejar al zeilor. Macul. ce rămăsese-n casa ei.. Aici i-a găsit pe eroii ucişi în luptele grozave purtate zece ani la Troia.. Se împlinea un an din vremea cînd mai fuseseră pe-aici şi avuseseră mîhnirea să îl îngroape pe Anhise. nori ameninţători deasupra. în schimb.vechiului Dardan. a văzut focul rugilui. care-n acest timp îi pregătise din făină. Vasul se legăna mai tare. ridicat din ape. tată Poseidon ? Da-ndată a-nceput năvala de ape reci şi înspumate peste corăbiile troiene şi vuietul s-a înteţit. ca o umbră. prin gura unei peşteri negre. adormind. N-ar fi găsit această creangă Enea-n veci de veci. Şi ce-au danţat pe coasta mării. biruitorilor în lupte. Şi-abia cu greu au izbîndit s-ajungă în Trinacria iS.. urlete ce-i înfricoşau. şi-ai săltat ancorele grele. Şi nu am să te uit nicicînd . o prăjitură. însă eu am o datorie faţă de neamul meu troian şi de feciorul meu. să-şi vadă tatăl. S-a îndreptat către corăbii. bunul Enea o mai striga. Dar umbra nu s-a mai întors. Mă vei găsi pe mine însumi nu în Tartar. Poseidon îşi vărsa mînia pentru pie-rirea fenicienei. pornind către Italia.. şi i-a rostit poruncitor : — Feciorule. Tu nu mai plînge în zadar. însă zeiţa Afrodita a trimis nişte porumbiţe albe ca laptele.. Erau şi toţi vrtejii-ahei.. Te vei lupta c-un neam sălbatic. Didona îşi străpunge inima de mîhnire Insă Didona a aflat. A poruncit IO-bilor ei să îi clădească-un rug înalt. Efidona s-a străpuns în piept. Poseidon 17. Se povesteşte că Didona — văzînd corăbiile troiene cum s-au îndepărtat de ţărm — a fost prinsă de disperare. boabe de mac şi stropi de miere. fiindcă era ascunsă bine într-un desiş de nepătruns. Enea a orînduit. Umbra părintelui Anhise s-a risipit apoi ca fumul. către Cartagina. Ea. Cu gemete. căci îşi va pierde zilele. şi-a poruncit troienilor să se gătească iar de drum. jocuri. i-a dat răspuns fiul zeiţei care împrăştie iubirea. spre Italia. Unii l-au zărit pe zeu şi au strigat la el cu spaimă : — Ce pregăteşti. în timpul nopţii s-a ivit Anhise însuşi.. prin somn. în ţinutul Laţium. care trăieşte lîngă Cume. troienii au ajuns la Cume w. Didona. Dar a cerut să i s-aducă mai înainte o crenguţă. înlăcrimată. şi-i vei învinge negreşit. sibila l-a condus pe fiul zeiţei dragostei la Hades.. Pe o cărare misterioasă. Şi chiar Enea. Pentru aceasta. s-a urcat pe-acest rug.. privea la ei cu ochii turburi. degrabă. prin codri. N-a trecut de'cît puţin timp şi. Astfel s-a scurs o zi şi-o noapte în luptă crîncenă cu marea.. mîhnită. Apoi. Enea a simţit stropi săraţi pe buze. A-ntîlnit-o şi pe Didona. Enea i-a cerut iertare c-a părăsit-o din porunca lui Zeus cel ne-ndu-plecat. Lumea a început s-alerge pe uliţele pietruite.. toată-nlăcrimată şi nu a vrut să-i dea iertare. Cartagina s-a zguduit aflînd că a murit regink. dar nu ştia ce poate fi. Acolo vieţuia pe-atunci o prorocită. . ei au putut să intre lesne în Infern. Nimic nu mă mai poate ţine. vase de-aramă şi veşminte. Ascaniu. să zboare lin deasupra lui şi să-i călăuzească mersul pînă-n dumbrava neştiută. cu sabia lui Enea. A pus doi oameni să adune pe toţi troienii cît mai grabnic. creste de valuri vinete. uşoare. strigînd de groază şi mînie. o sibilă. acolo. după datini. la rugăminţile zeiţei cu braţe albe din Olimp. şi. ce-şi înălţa pala spre slavă . deşi. l-a rugat să nu cumva s-o părăsească. te va călăuzi sibila. îl adormea. o mai ruga săntîrzie încă o clipă şi să-i dea sfaturi înţelepte. Nu mai vedeau în zări nimica. du-i pe troieni. a rupt-o iute . în visele fiului său. Vîntul îi biciuia obrajii. Şi-a smuls din suflet moliciunea. ploaie şi muget ca de fiare. Şi ca s-ajungi pînă la mine. — Nu plec de voia mea. ci în Cîmpiile-Elizee. şi-a adus-o sibilei. tatăl eroului Enea. sub pămînt. ce avea frunzele de aur. Mai înainte vino însă în ţara neagră a lui Hades. ca s-o dea cîinelui Cerber. Enea s-a trezit din somn. Pe rug a aşternut un pat. întreceri şi serbări dînd premii mari : tauri şi arme. din tokte patru părţi. Şi a cerut să se aprindă — cu o făclie — focul. Ea a făgăduit să-l ducă pe fiul mîndrei Afrodita pînă-n Infern.

care crescuse pe colina încîntătoare. Din fericire. de Ilia : Remus şi Romulus. de mult. Intre aceştia. fiul ei. El s-a-nvoit. Lavinia. soaţa bătrînului Latinus. plutind de-a lungul coastelor. Şi. a poruncit ca fraţii gemeni să fie aruncaţi în Tibru. nevătămaţi. şi-a urmat regelui Latinus. Şi l-a vestit pe fiul său că Zeus l-a urcat în slăvi. Cu ajutorul Afroditei şi al lui Zeus olimpianul. Turnus a început războiul 2 Şi s-au bătut fără cruţare. care avea un oraş mare.Şi anii au trecut pe urmă. noului rege. unde Enea dispăruse. mereu. de mult. care se trăgeau. din Prometeu. amîndoi apoteozaţi şi preschimbaţi în zei romani. 2. Turnus avea şi el aliaţi. Enea şia învins duşmanii. Note 1. după voinţa zeilor. cînd au fost biruiţi titanii. ca Zeus. Palatină. care se scursese în apa mării. Acest Latinus mai avea şi o copilă. lîngă Cume. numit şi pînă azi : Ardeea. înconjurat de fulgere şi trăsnete nimicitoare. Romulus şi-a mutat aici poporul său din Alba Longa. . foarte întins. prin Deu-cation şi Pira. haina regească şi alte daruri preţioase. Iar tatăl său i-a prevestit viitorul. cei mai de seamă-au fost Mezenţiu. Enea s-a înfăţişat fiului său. Turnus a fost răpus în luptă. regele Cerei. August. Ilia a născut doi fii. neîmblînzita Hera. era socotită drept strămoaşa romanilor. acolo unde se înălţa cetatea regelui Latinus. preoteasă. pe cei doi fraţi numiţi de mamă. i-au dus în dar sceptrul lui Priam. au poposit între-Ardeea şi Ostia. pocalul lui. Afrodita-Venus. fiindcă zeiţa se născuse din sîngele lui JJranus. din Troia nimicită-n flăcări. însă în noaptea ce-a urmat. în Alba Longa. pe fiica lui. Enea şi cu soţii săi. ce le purta cu el Enea. zeul războiului cel crunt 30. Şi. Numai că Zeus tot veghea să se-mplinească hotărîrea ce-o prevestise Afroditei. c-a devenit la rîndu-i zeu. să-ntemeieze ţara Troadei cea bogată. Regele o făgăduise pe fata sa unui războinic stăpînitor peste rutuli. Atunci s-a coborît. unchiul Iliei. Acuma se-ntorcea urmaşul. Pe el însă l-a doborît fratele său. Evandru. în locul unde îi hrănise fiara pe fiii crudului zeu Ares şi ai sărmanei Ilia29. a părăsit apoi Laurenţium şi a clădit un oraş nou. Şi-a adunat în pripă oastea şi s-a călătorit spre Laţium.Pe urmă l-a aflat Enea pe tatăl său. prinţul Amuliu a trimis-o în templul Hes-tiei. adică în Laurenţium23. strămoşul lui Enea. Războiul iscat clin pricina Lavinf Aflînd cele ce-i prevestise părintele său preaiubit. fiul lui Enea. El a pus temelia Romei pe Palatin. Din neamul lui şi-al lui Enea s-au tras apoi şi Iuliu Cezar şi fiu-i adoptiv. la poalele unei coline — colină zisă Palatinul — cetatea sa Palanţium 25. Fiind preoteasă n-avea dreptul să se mărite niciodată şi deci nu putea avea fii. ei s-au luptat cu Amuliu. prinţul Amuliu. pe Lavinia. Latinus se trăgea din spiţa zeului Cronos22. Enea a pierit în slăvi. De-aici pornise altă dată Dardan. Dar zeul Ares a pîndito pe Ilia cînd a venit pe malurile Tibrului şi-a adormit sub un eopac. după poruncile lui Ares. Şi apoi s-a urcat pe tron. Amata cea cu păr cărunt. în marea grotă — Lupercal28. Enea s-a înapoiat. prin voinţa lui divină. Enea s-a căsătorit cu frumoasa Lavinia . deolimpieni. s-a învoit să-i dea ca soaţă eroului sosit din Troia.. bunul Anhise. întemeierea Romei . pe tronul său din Laţium. Enea era sprijinit de-un alt rege bătrîn. şi-a-mbrăţişato pe vestală 27. romanii se socoteau descendenţi direcţi din cea dinţii dinastie de zei. treizeci la număr. Crescînd. pe ţărmul mării. Şi. Rege atunci a fost ales feciorul său Iulus-Ascaniu. Şi valurile i-au lăsat la poalele unui smochin. prin Enea. i-a hrănit. In amintirea şi spre cinstea acestui zeu strămoş. Era-n Cîm-pule-Ehzee. deci de origine mai bună decît elinii. găsind copiii. şi Cămila. Şi fiindcă Numitor avea şi o copilă : Ilia. Numitor. trimişi la regele Latinus. însă regina. doborît. gonind pe calul ei ca vîntul. fiul lui Her-mes cel şiret. Acest Evandru-ntemeiase pe malul stîng al Tibrului. purtînd pe el încă armura şi-n mîini o sabie şi-o lance. El a domnit numai trei ani. pîn-s-a stins şi Iulus. călăuzit tot de sibilă. De-aicea s-a iscat şi sfada. şi-n locul lui s-a urcat Romulus pe tron. Aceasta e povestea Romei.' Era din neamul lui Danae. Solii troianului Enea. şi-au hotărît să i se-nchine "sub numele de Indigetul. Penaţii sau larii erau zeii particulari ai fiecărei cetăţi şi chiar ai fiecărei familii. Războinicul se numea Turnus. rîul sa revărsat pe ţărm ducînd cu el.înţrj-o regiune păduroasă. spre Asia. precum îl învăţase Anhise. numit deaceea Alba Longa 26. feciorul lui Enea. o fată care se lupta neînfricată cu bărbaţii.. chiar pe pămîntul strămoşesc. Latinus i-a primit pe soli cu bunătate şi cu cinste. pi urmaşii lui si gloria cetăţii Roma 20. pe ţărmul fluviului Numiciu. Un păstor i-a aflat pe gemeni şi i-a luat în coliba lui. Stăpîn în Laţium era regele cel bătrîn Latinus21. o lupoaică. cu toate că-i stătea-mpotrivă. L-au doborît. Iulus. troienii i-au ridicat şi un sanctuar pe ţărmul fluviului Numiciu. pe cînd pornise o furtună. Şi într-o altă bătălie. aflînd despre prorociri. Amuliu. mai mulţi vecini. Iar după Iulus au domnit alţi doisprezece regi mai mici. oraşul închinat lui Ares. s-a necăjit că-şi calcă vorba faţă de Turnus şi rutuli. cu ziduri albe.

şi dura-va el însuşi Veacul de aur în Latiu. fiul lui Zeus-Jupiter. Romanii susţineau că Dardan.. Deşi sînt puternici. cum ar fi mila faţă de cei în suferinţă. Vergiliu ne cîntă această întîlnire în „Eneida" . Cezar August mlădiţă de zeu . la stînga Caribda cea neîmpăcată. 1950. Dimpotrivă.S. mesajul lor către urmaşi de a păstra gloria străbună şi de-a o creşte prin virtuţi. fecioară cu piept ce încîntă Pîn'la mijloc. Să cucerească şi întregul Argos. Şi. Hesperia înseamnă ţara din asfinţit.Ochii îndreaptă-i acuma încoace : priveşte-ţi tu neamul Şi pe ai tăi.P. pretindeau că soarta şi zeii olimpieni au hotărît ca ei. Dincolo de zodiac. după legendă. în timpul lui August. Să fie adică veşnic o „Pax romana" sau „Pax Augusta". Cezar-Octavian August dovedea că e din neamul lui Enea. un luptător neobosit. sau fiindcă era ginerele lui Priam şi luptase cu vitejie împotriva aheilor. 10. ne cîntă plin de măreţie imaginarul răspuns dat de Zeus-Jupiter zeiţei Afrodita-Venus. Pe colina Palatină or să se înalţe primele ziduri ale Romei. pe romani. Hera-Junona îl duşmăneşte atît de mult pe Enea. De la el a venit numele de latini. Chip omenesc are dînsa. îndeplinirea datoriei sau dragostea caldă faţă de popor. eroii nu sînt ca aceia ai lui Homer. a popoarelor ţinute în lanţurile Ramei. ce-o purcede sub larga tărie albastră. Această imaginară povestire era cîntată de Vergiliu. 24. reprezentantul aristocraţiei. al stăpînilor de sclavi. Vergiliu arăta cum doreau împăratul şi aristocraţii să fie îndeobşte un supus cetăţean roman. acela care-i condusese pe ahei la Troia. Atunci şi-a înstrunat Vergiliu lira lui măiastră să cînte. unde văzuse lumina zilei cel mai puternic dintre ahei : Ahile. 12. nu a putut să se sustragă concepţiei aristocraţilor. se hotăra de soartă. Vergiliu a creat o mare epopee : „Eneida".A. a plebeilor sau a ţăranilor aflaţi în depărtatele provincii ale imperiului. 25. se arată că războiul a fost iscat de gelozia lui Turnus.. se înrudea cu Afrodita şi cu cel dinţii zeu. în sfîrşit. care era neam de zei şi viitor zeu. 14. 13. afară încolo De-ale soarelui căi şi pe unde de cer purtătorul Atlas roteşte cu umăru-i bolta-n podoabă de aştri. 23. Legendele eline înnobilează războiul Troiei. Numele preotesei Ilia aminteşte de asemeni llionul. Iată bărbatul. 11. peste Elada. ci ca o urmare a răpirii frumoasei Elena. 20. cînd pacea fusese statornicită. Astfel justificau faptul că troienii scăpaţi din măcel s-au stabilit în La-ţium şi au întemeiat cetatea Roma. Sîntem îndreptăţiţi şi mai mult la această păstrare a unităţii. Aici se vor clădi cele mai mari şi mai strălucitoare . Ftia. ocupînd chiar oraşul vestitului rege Agamemnon. Adică cetatea laurilor sau a gloriei. 9. vor s-o îndeplinească. Este vorba de coasta Africii de Nord. Murăşanu. Care de trei ori înghite-n adîncul gîtlej al genunii Valuri ce nu au sfîrşit şi de-a rîndul din nou către ceruri Ţi le azvîrle. Fatum era zeul destinului la romani. „ . eroi şi acţiuni cunoscute de noi din capitolele anterioare ale „Legendelor Olimpului". Numele fiului lui Enea : Ascaniu sau Iulus. ca să-l ia în stăpinire. Imperiiu-i." Enea este numit în versurile lui Vergiliu drept „cel pios". împăraţii romani îl invocau adeseori. Moştenitorii lui Enea : Iulii. să se răzbune pe ahei. cînd o răpise pe Elena. după poruncile Cezarului. care-i dăduseră pe eroii biruitori la Troia. Aceşti eroi îşi transmiteau.L. Marte. Scila în tainică hrubă se-nchide şi capu-şi aruncă Din ascunziş şi atrage spre stînci plutitoarele vase. adesea.. Vranus. aşa cum îi poruncesc zeii.. în care stăruie în bună măsură spiritul popular. referindu-se de fapt la Italia. lovind şi aştrii cu unda-i în spumă. 15. şi-n primul rînd însuşi Octavian-August. Hestia-Vesta la romani — zeiţa ocrotitoare a focului sacru. care-i ocrotea pe călătorii de la Troia. 8. prin contopirea cărora şi-a realizat dealtfel însuşi Vergiliu grandioasa lui epopee „Eneida". ţinutul păduros. unde domnise Diomede . Ca să nu râmînă mai prejos. nu din lăcomia regilor ahei şi din dorinţa lor de a stâpîni oraşul Troia. August. după tradiţiile romane. arătînd că el avusese loc. după nenumăratele războaie crîncene. 16. 22.. toate acele locuri. alături de Hector. După cum. romanii. că el. Prin acest închipuit răspuns. întrucît epopeea lui Vergiliu se referă la zei. ÎS. o pace aspră. în versurile „Eneidei". şi-ncolo-i balenă la trup uriaşă. De aceea. care voiau să împiedice orice răscoală populară : a sclavilor. Neptun. la romani. In povestirea aceasta — deşi are ca temei epopeea romană a lui Vergiliu — folosim tot numirile greceşti ale zeilor. cel cw braţ de fier. asupritoare. 21. a căminului. în loc de a se povesti că oastea cutezătorului Enea a năpădit cu armele ţinutul Laţium. 19. în cîntecele sale. de asemenea. „Scila-i pe dreapta. urmaşii vechilor troieni. Romei antice. Poetul îndeplinea astfel dorinţele stâpînului său Cezar-Octavian August. 17. tot prin Enea. fiind doborît de olimpieni. în bună parte cu elemente preluate însă de la elini. 7. atît de drag inimilor imperiale. orînduită de la Roma de împărat şi de aristocraţi.. 6. Acesta.3. acela care venise întîiul din Europa în Asia şi pusese bazele Troici. venea de la llvs — adică cel din Ilion — Troia. acesta-i ce-auzi că promis ţi-i. Sicilia. se refugiase în Laţium. Pe Ungă Neapole de astăzi. slăvind eroii care au pus temeliile. deci de puterile supreme. Vergiliu. ei nu se străduiesc să înfrunte soarta şi să-i calce voinţa. se va-ntinde. Este Cezar şi spiţa întreagă A lui Iul. Facem acest lucru pentru a păstra unitatea firească a lucrării şi a face legătura directă între miturile şi legendele eline — homerice — şi cele italice.. nu numai fiindcă îl însoţise pe Paris la Sparta. 5. ci în primul rînd pentru că salvase cîteva cete de troieni şi urmărea să înfiinţeze în Hesperia — Italia — o nouă Troie. probabil după dorinţa împăratului August. Pe baza legendelor romane.. ar fi fost de origine din Italia. Faptele săvîrşite de supravieţuitorii din Troia au fost cîntate de poetul latin Vergiliu. creîndu-şi epopeea.. Zeul Cronos sau Saturn. adică splendida Micenă. socotind că el justifica pe deplin pretenţiile de stăpînire asupra întregii lumi de atunci şi. prelucrată de poetul Vergiliu. şi această legendă romană. în româneşte de D. Roma Quadrată din legendă. în epopeea lui. mai ales. atunci cînd este împotriva lor. Mai trebuie adăugat că în poema epică a lui Vergiliu : „Eneida". eroul Enea se supune soartei şi caută să-i îndeplinească hotărîrile neclintite.. nu din Elada. Cu ajutorul acestei aşa-zise prevestiri. Se ştie doar că O ctavian-August ceruse încă din timpul vieţii să i se facă un templu şi să fie adorat ca zeu. Ea se mai numeşte în legendă şi Reea-Silvia. E. ale cărui graniţe să fie marginile lumii. dar cu respect faţă de zei. dat de Zeus-Jupiter. la romani. legenda romană are un conţinut asemănător. Deci. Numit Mercur de romani. Prin Enea se înrudea cu Dardan." • Vergiliu : „Eneida". în acest fel credea poetul Vergiliu că poporul roman poate contribui din plin la dezvoltarea grandioasă a unei noi civilizaţii. Căci prin Enea. triumful poporului roman ajuns pe culmile puterii şi pretinsul lui drept la supremaţia politică şi economică în Medite-rana. Se simte astfel diferenţa dintre legendele elinilor.. sau dinastia de Cezari. care a trăit şi a creat în aşa-numitul „secol de aur". Acest răspuns este celebru. avea dreptul să stăpînească tot pâmîntul. 4. soarta — Fatum i-a hotărît lui August să "ntemeieze un imperiu.

prin care urmaşii lui August îşi legitimau închipuitul drept de a cotropi orice teritoriu străin. forţa atribuită mai tîrziu zeului Eros. pe când la Sparta zeiţa apărea. Imaginea. o altă divinitate a mării . la huietul vijeliei care în-covoaie copacii. înainte de Homer. La început. In concepţia vechilor greci.palate ale oraşului. în special pietre şi lemne. aducîndu-le fericire sau nenorocire. chipuri omeneşti. pe colina Palatină. 29. în imaginaţia grecilor mai locuiau : Amfitrita. zeul iubirii. în Siciomia. 28. 26. observăm să străbunii îndepărtaţi ai grecilor. adică miturile care se povestesc despre zeii care locuiau în Olimp. oamenii au început să cunoască natura. Aceste exemple sânt îndeajuns spre a înlesni o reprezentare cât mai clară despre bogăţia de mituri care se povesteau despre zeii din Olimp. înarmată. conduse de împăratul Traian.. fiicele lui Nereu . pe când la Homer el stăpâneşte peste ape. au făcut un drum lung. în legendele Olimpului se reflectau realităţi sociale şi politice de pe vremea când trăiau autorii miturilor.. Triton. De aceea. Astfel. Nereidele. şi atunci forţele ei covîrşitoare au luat. se celebrau pe vremuri strălucitoarele serbări lupercalii. în imaginaţia grecilor. în lipsa unei raţiuni pătrunzătoare. să-i înţeleagă unele fenomene. încetul cu încetul. în sanctuarul Lupercal. Hermes era 284 protectorul negustorilor. la freamătul valurilor mării înfuriate. atunci ne dăm seama de unde provine bogăţia mitologiei greceşti. i s-au adăugat mai tîrziu cei doi gemeni. Miturile Olimpului. grecii. Dacă ne gîndim cît de variate sînt fenomenele naturii şi aspectele lor şi dacă ţinem seama că pentru grecii vechi fiecare fenomen şi aspect al naturii a dus la crearea mai multor zeităţi. unde neîntinata vestală doarme — ca să o îmbrăţişeze. Dar imaginaţia omului primitiv. în oraşul Thespiae. oricât de variate ar fi fost. Astăzi cunoaştem forţele naturii şi puterea lor nu ne mai în-spăimîntă. Pe temeiul său au pătruns ostile romane. de relativă linişte şi înseninare a sufletului grec în faţa covîrşitoarelor forţe ale naturii. La constituirea acestui panteon olimpic a contribuit imaginaţia multor oameni şi a multor generaţii din diferite regiuni locuite de greci. a creat figurile mitice ale zeilor. Tetis. Acestui bronz. pînă în ţinuturile noastre. înfăţi-şînd pe zeul Ares-Marte. ci se amestecau în viaţa lor. concepţiile grecilor despre divinităţi. dirijîndu-le sau împiedicîndu-le acţiunile. forţele naturii au luat chipul unor animale. înainte de Apolo. atribuindu-le toate fenomenele pe care nu şi le putea explica. Aşadar. soţia lui Poseidon . în timp ce la Homer. două centre importante din . un muritor. Nereu. a contribuit imaginaţia multor generaţii şi a multor oameni de talent.. faimosul erou. la zigzagurile roşii ale trăsnetului şi la lumina orbitoare a fulgerului ? Se găseşte o inimă omenească în stare să rămînă de piatră în faţa acestor măreţe fenomene ale naturii. în amintirea acestei întîmplări. trona un zeu cu chip de lup. în muzeul din Cracovia se găseşte o splendidă camee antică. Alba Longa a fost cuprins de Roma. Apoi. în Beoţia. care se sparg mugind de ţărm. 30 Legenda aceasta. numite fetişuri. Poseidon era socotit şi numit „protector de familie" şi „tată". fiul lui Poseidon sau al lui Nereu etc. a căror variaţie îşi află corespondentul în nesfîrşita gamă de sentimente pe care o trezesc în sufletul nostru ?. iar din căsătoria lor s-a născut Ahile.. de bază a fost dată de un bronz turnat in secolul al V-lea înaintea erei noastre. mai întîi prin faptul că la crearea nenumăratelor figuri de zei. Scena aceasta a hrănirii celor doi gemeni de către lupoaică era însăşi emblema Romei. Astfel s-au plăsmuit mitologiile popoarelor antice. fiul lui Poseidon . şi sanctuarul numit Lupercal. Zeus trona în Olimp aşa cum la Tirint şi Micena. cînd se coboară la preoteasa Ilia. zeii nu trăiau izolaţi de muritori. Dar. Pe Palatin se ridicase. semizei. eroi etc. au fost create într-o epocă de umanizare a concepţiilor despre natură. Afrodita este fiica lui Zeus şi a Dionei. Dar în mare. Prin ea putem să apropiem „Legendele OlimpuUi" chiar de hotarele istoriei poporului român. — pe malul rîului Tibru. ale cărui fapte sînt cîn-tate în Iliada. De pildă.. Vupă cit se pare. s-a căsătorit cu Peleu. care cuprindea numai pe lupoaică. era închipuită de o piatră necioplită. 27. Luînd ca pildă marea. şi-au închipuit aceste forţe sub forma unor obiecte neînsufleţite. Aici. căzut în valurile mării. de pe vremea lui Pericle. care sug lacomi laptele hrănitor al mamei adoptive. Afrodita era socotită protectoarea lăuzelor. Acest fapt a făcut ca despre acelaşi zeu să se povestească lucruri diferite şi deci zeul să apară în chipuri diferite. care se deosebeau de oameni numai prin putere şi nemurire. au pus stăpîn peste întinsele ape pe Poseidon. zeiţa Hera proteja căsnicia. De pildă un mit spunea că zeiţa Afrodita se născuse din sângele lui Uranus. dealtfel. Uneori zeii se căsătoreau cu muritoare şi invers : zeiţa Tetis. are pentru noi o deosebita însemnătate. STUDIU Există oare vreun om care să rămînă indiferent la adierea mîn-gîietoare a vîntului primăvăratic. împărăţia morţilor o conducea Hades etc. dintre care aceea a grecilor se remarcă prin marea bogăţie şi frumuseţe a miturilor. De pildă. în viaţa zeilor se reflectă multe din fenomenele vieţii sociale a grecilor. ca forţe ale naturii. s-au găsit urme omeneşti cam de la începutul celui dintîi mileniu al erei noastre. Dar cauza principală a mulţimii miturilor o constituie însăşi multitudinea fenomenelor naturii şi a diferitelor aspecte ale acestor fenomene. în imaginaţia grecilor. Pe malul sting al Ti-brului. legenda are un pic de adevăr. divinitate a mării. Ares era zeul războiului. Mitologia grecilor este extrem de bogată. La Delfi. de la zeităţi închipuite sub forma unor obiecte neînsufleţite şi până la zeii din Olimp.

în toate amănuntele lui. Hesiod a fost determinat să scrie Teogonia. Ea avea să reflecteze. în lumina pe care o crede cea mai potrivită. autorul român vorbeşte despre titani şi despre monştri. odată instituit. în prima parte a acestui volum. zeiţa frumuseţii. vom da un singur exemplu. A dat-o. căci. Altă coardă vibrează într-o odă adresată zeiţei de poeta Safo şi în altă lumină ne apare Afrodita. şi însemnătatea acordată fiecărui zeu. pe Hesiod. iar mitografii greci care au scris după Hesiod s-au găsit în faţa aceleiaşi puzderii de mituri contradictorii. diferitele variante ale aceluiaşi mit prezintă personajul mitologic despre care este vorba în lumini diferite. operă a mâinilor lui Prometeu. sau eroul respectiv. Ajun-gând pe pământ. Pentru a ilustra chipul cum a înţeles să rezolve această problemă autorul „Legendelor Olimpului". poetul care a încercat să facă o „istorie". Pentru autorul cărţii de faţă se puneau. era aceea a ordinii cronologice. când zeii şi oamenii nici nu existau. Într-adevăr. a zeilor. sau zeiţa. de la început. ceea ce corespunde de fapt ordinei închipuirilor pe care le-au avut grecii despre lume şi viaţă şi luptei duse de oameni pentru eliberarea de tot soiul de suferinţe materiale şi morale. se ajunge la inadvertenţe. în alt fel. Afrodita este rănită de muritorul Diomede şi nevoită să se urce în Olimp. Dar este mai bine cum a procedat Alexandru Mitru. se găseşte de la început în faţa mai multor mituri. „fiică a iui Zeus". desigur. amesteeîndu-se în lupte. „naşterea zeilor". oricine voieşte să scrie o mitologie a grecilor. sau Gheea. şefi de triburi.n. care se povestesc despre acelaşi zeu. despre zeii Olimpului se povesteau mituri plăsmuite în vremuri şi în regiuni diferite şi reflectând concepţii felurite. în Iliada. înainte de ei. pe de alta. decât o reflectare a vieţii sociale şi politice a grecilor. De aceea. la Hesiod. Totul se petrece ca în familia unui basileu din Ti-rint sau Micena. ci a ales pe cele mai importante în legătură cu zeii cei mari ai Olimpului şi. In cartea a VUI-a a Odiseei. care se punea după alegerea miturilor de expus. aşa cum am spus. deoarece. deci. „dătătoare de viaţă". Zeiţa este dusă pe pământ într-o teleagă trasă de vrăbiuţe. războiul nu te priveşte pe tine . în general. îi zise. care şi aşa era extrem de bogat. Oricât ele importantă ar fi problema cronologiei miturilor. de haosul care domnea în mitologie. de o deosebită însemnătate. făcând o plasă de aur invizibilă. după stabilirea domniei lui Zeus în Olimp. Pentru poetul roman Lucreţiu. povestite de mituri. Deci. atât cât este cu putinţă. pentru progres. a introdus mitul lui Prometeu. Cronos etc. fără să-şi dea seama că nu este în stare să le poarte. în secolele XIV— X î. cum îl numeşte K. care sălăşluieşte în „palatul de aur al tatălui său". dar introducând şi unele elemente personale. El a făcut acest lucru pe de o parte din dorinţa vădită de a lega. Afrodita-Venus este : „Născătoare a Eneizilor". Geea. pentru a-i da lui Prometeu — „cel mai nobil sfânt şi martir din calendarul filozofic". Lucrul este cu atât mai important cu cât.e. pentru mitograful modern se pune foarte stringent problema alegerii variantelor care să înfăţişeze zeul. şi ca orice mitograf. pentru a explica în acest fel apariţia omului. Alexandru Mitru a trebuit să dea o ordine cronologică miturilor. ca să zicem aşa. din epoci diferite. de pe vremea când au fost plăsmuite aceste mituri. de pildă. după Hesiod. cu Haosul. întrebarea. Olimpul homeric nu este altceva. Cele_expuse mai sus ne explică de ce. cât. Armele şi bătălia sânt date lui Ares şi Palas. Olimpul homeric n-a rămas încremenit. Aici Zeus o cheamă la sine : „Fata mea. mai multe întrebări : cum va proceda cu diferitele variante ale miturilor ? Le va expune pe toate sau numai pe unele ? Care va fi criteriul alegerii. Este însă vrednic de subliniat faptul că Alexandru Mitru a dat o deosebită importanţă mitului prometeic. esenţialul îl constituie conţinutul lor. încercăm să arătăm cum a înţeles autorul să rezolve aceste probleme. Nu toate mitologiile procedează aşa. printr-un fir logico-cro-nologic. în ceea ce priveşte momentul apariţiei lor în lume. atât în ceea ce priveşte faptele zeilor. mângâind-o. Aici autorul a urmat. aşa cum. dacă va face o selecţie ? Cum vor apărea zeii Olimpului în lumina miturilor alese ? In cele ce urmează. mai ales. mai ales. Aşadar. Uranus. contribuind astfel la îmbogăţirea tezaurului mitologic grec. haos provocat de neumă-ratele mituri contradictorii.. . Prelucrarea miturilor zeilor olimpici de către poeţi a dus şi la diversificarea chipurilor sub care apăreau diferiţi zei." Iată dar pe Afrodita. ba chiar rănită de un muritor. după cum am mai spus. ca şi Hesiod. Marx — valoarea unui simbol al luptei pentru smulgerea şi stăpânirea tainelor naturii. precum şi motivarea psihologică şi logică a faptelor închipuite. în general. zeiţa Afrodita ne apare însă într-o postură şi mai puţin potrivită cu măreţia unei zeiţe. Afrodita zâmbea prietenos poetei şi o încuraja. Autorul „Legendelor Olimpului" a împletit evenimentele mitologice din Olimp cu cele petrecute pe pământ. în hazul tuturor zeilor. împotriva forţelor naturale şi sociale pe care zeii le închipuiau în fantezia celor vechi. zeii s-au născut ca şi oamenii. „cu tronul zugrăvit în multe culori". în imaginaţia grecilor. Haosul în mitologie n-a încetat după apariţia Teogoniei. în care a prins-o alături de Ares. Tocmai de aceea Alexandru Mitru a procedat cu multă atenţie şi logică atunci când. După cum se vede şi din tabla de materii. Problema esenţială care se punea era aceea ca un zeu să nu apară pe scenă mai înainte de a fi creat. Grija ta fie mereu legăturile dragi ale nunţii . conducându-se. Afrodita este numită „nemuritoare". astăzi. profesorul şi scriitorul Alexandru Mitru ne prezintă miturile despre zeii olimpici. şi anume acela al zeiţei Afrodita. diferitele mituri între ele.Grecia. Aşa cum am arătat. Poeţii gaie au urmat după Homer au prelucrat miturile în lumina concepţiilor filozofice şi religioase ale vremii lor. autorul nu şi-a propus să dea absolut toate miturile Olimpului. pe care-l socotim cel mai caracteristic. dar mai ales din titlurile şi subtitlurile lucrării. Poetul povesteşte cum Hefaistos a pedepsit-o pe zeiţă. prin care iau fiinţă toate vieţuitoarele de pe pământ. stăpâneau puternicii basilei. înainte de Zeus. Eros este stăpânul inimii zeilor şi oamenilor.

5. pag. Pigmalion. în acest fel. Cea mai de seamă caracteristică este însă dramatizarea continuă a miturilor. Ea sădeşte dragostea în inimile tuturor . Eros şi Psiheea etc. trece imediat la descrierea chipului şi a gătelii zeiţei şi la primirea ei în Olimp : „Când au văzut-o pe Afrodita intrând cu pasul legănat în fastuosul lor Olimp. subliniind în cuprinsul legendelor ecoul luptei permanente a oamenilor împotriva forţelor capricioase şi asupritoare. la capitolul „Afrodita" şi am discutat comparativ textele antice cu pasaje din mitografi moderni. logic. I. şi anume G. Marsias. de dialog. 52. Am dat fragmente din textele pe care le-a avut autorul „Legendelor Olimpului" la îndemână. veşmintele. la tot pasul. osândind netrebnicia înşelătorului Ares. modest. De rerum natura (Despre natura lucrurilor). Alexandru Mitru a urmărit să dea diverselor mituri o interpretare materialistă. dar începuse s-o capete la Safo. Autorul a ales miturile. a început prezentarea zeiţei Afrodita sub influenţa imaginii lucreţiene. îl roagă să înceteze prigoana împotriva fiului ei. ale zeilor. Exemplul cu Afrodita este cât se poate de concludent. în greceşte. pag. Mulţi dintre olimpienii falnici au şi cerut-o de soţie. de originalitatea sa. la Afrodita prezentată de autorul „Legendelor Olimpului". de felul în care este înfăţişată Afrodita-Venus la Homer. 243. Iată câteva exemple. Îndurerată de suferinţele lui Enea. ne putem da mai lămurit seama de lumina în care a prezentat-o.. harnic. felul cum a încercat să armonizeze Alexandru Mitru diferitele versiuni contradictorii cu privire la aceeaşi zeitate. Hefaistos. A. peste vietăţile mării şi peste vieţuitoarele văzduhului" . cu ochii în lacrimi. zeii s-au ridicat cu toţii năuci deatâta frumuseţe şi graţie şi gingăşie. legendele şi versiunile cele mai cunoscute şi interesante. spre a ilustra. constituie un efort. unic la noi. 2. Kun. „eroi". Afrodita-Venus este preocupată de măreţia Romei.Aşadar. N. . după ce se arată în câteva rânduri legenda . şi. Kun începe prezentarea zeiţei prin următoarele fraze : „Răsfăţată şi zburdalnică. I 1 şi urm Mitologia greco-romană. naşterea ei din spuma mării. sub pana poetului Lucreţiu. în esenţă. înainte de a cerceta cum a procedat autorul „Legendelor Olimpului". autorul o consideră „zeiţă a frumuseţii. La Popa-Lisseanu. Împărăţia ei se întinde peste ceriu şi peste pământ. cu uşoare modificări. Vergiliu. a iubirii şi prosperităţii. întocmai ca Popa-Lisseanu şi Kun. 3. Dragostea îmblânzeşte firea şi duce focul vieţii întruna mai departe. Motivarea raţională a alegerii şi ordinei cronologice a miturilor. Alexandru Mitru vorbeşte mai întâi despre naşterea zeiţei Afrodita din spuma mării. Popa-Lisseanu şi N. în sfârşit. Autorul continuă să arate puterea pe care o are zeiţa asupra fiarelor. Alexandru Mitru. Astfel. Trecând. Legendele şi miturile Greciei antice. dar Moira hotărâse altfel. Apoi. textul citat din Odiseea. apoi autorul povesteşte scena prinderii zeiţei Afrodita în plasa nevăzută de către soţul ei Hefaistos. precum şi diferitele explicaţii date în note. în continuare Alexandru Mitru expune mituri şi legende pe care imaginaţia greacă le-a ţesut în jurul unor oameni numiţi. printr-un exemplu cât mai concludent. autorul român încearcă să împace măreţia Afroditei-Venus lucreţiene cu versiunea burlescă din Odiseea. pentru ca să ajungă apoi la Pigmalion. A. dintre care Kun nu menţionează întâmplarea Afrodita-Ares. se trece la descrierea puterii ei. Evident că această „moralizare" nu putea fi făcută decât atât cât îngăduia mitul. Prin această putere ea domneşte asupra lumii întregi" . în care a apărut. pe care mitul prometeic o ilustrează în chipul cel mai luminos. am vrea să vedem cum au procedat doi autori moderni. ea se duce la Jupiter şi. Afrodita-Venus a căpătat. şi ale muritorilor. care face ca naraţia să fie înlocuită. spre deosebire de cei doi autori. La Vergiliu. Putem dar distinge în prima parte a „Legendelor Olimpului" următoarele trăsături principale : 1. Având în vedere că această „mitologie" se adresează în primul rând şcolarilor. pe care zeii le reprezentau în imaginaţia elinilor. naşterii zeiţei din spuma mării. reproducând şi el legenda burlescă din Odiseea. autorul reaminteşte cele spuse mai sus şi continuă : „Viaţa împodobită de farmecul iubirii este mai fericită. în acest fel. 4." într-un capitol special consacrat zeiţei Afrodita. autorul „Legendelor Olimpului". Autorul a depus un efort stăruitor de a motiva logic şi psihologic trecerea de la un mit la altul şi diferitele acţiuni în cadrul aceluiaşi mit. Dar. în felul acesta. ale căror lucrări le avem la îndemână. ia o atitudine hotărâtă de condamnare a urâtului fapt. Afrodita n-ar trebui să se amestece în bătăliile sângeroase. autorul „Legendelor Olimpului" a rezolvat problema în chipul cel mai potrivit." Urmează un fragment din imnul poetului Lucreţiu. n-a omis pe Prometeu. însoţitoarele. o măreţie pe care nici pe departe nu o avea la Homer. însă schilod. economice şi sociale. S-a însoţit cu zeul faur. Filemon şi Baucis. rodită de picătura de sânge căzută din rana lui Uranus. Lucreţiu. cel priceput.. de a lega mitologia zeilor olimpici de condiţiile materiale. A căutat totodată să armonizeze versiunile contradictorii într-o sinteză în care predomină punctul de vedere moral. Cea mai frumoasă-ntre zeiţe a avut parte de bărbatul cel mai urât din tot Olimpul. se caută şi se obţine un fir de legătură între diferitele mituri şi o reală motivare psihologică în povestire. iar Lisseanu reproduce. din multele care se pot da. naturale şi sociale. Safo.

Nu toţi eroii au luptat la Troia. Dar este uşor de închipuit ce profundă influenţă asupra imaginaţiei şi dorului de fapte mari ale generaţiilor de tineri greci exercitau aceste modele de curaj şi dragoste de om pe care le prezentau legendele eroilor. cîntăreţul Demodocos sau crainicul Mulios . Pindar (Nemeice3. toţi luptătorii aveau o figură potenţată. Apoi fiecare cetate din Grecia voia să-şi aibă „eroul" său şi. învingătorii la jocurile interhelenioe . la Atena. decât acela pe care ni-l dă semantica cuvântului „erou". în comuna primitivă se impuneau atenţiei. Felurite legende se ţeseau în jurul acestor mari figuri. înţelesurile cuvântului „erou" izvorăsc din Iliada şi Odiseea. la Roma. grecii dezvoltaseră . care era revendicat de Teba şi de Argos. 2. Ahile. unde se luptau crîncen. care infestau drumurile Aticei în vremurile îndepărtate. în amintirea cruntelor suferinţe pe care le înduraseră în timpul sîngeroaselor bătălii. şef. iar la Troia. este pentru că. economice şi politice din epoca în care au fost plăsmuite miturile. Aşa cum s-a văzut mai sus. cuvântul are următoarele înţelesuri : 1. 3. Ulise au fost însă oameni care au luptat sub zidurile Troiei. la curtea paşnică a lui Alcinou. Curajul. sociale şi politice ale societăţii. nu numai şefii de genosuri. lista sensurilor de mai sus ne arată limpede că la început cuvântul a arătat un om care se distinge prin ceva faţă de ceilalţi oameni şi. Ulise. luptător (în general) (Odiseea. „eroi eponimi" erau socotiţi bărbaţii care dăduseră numele celor zece triburi ale Atenei. Se vede că la baza diferitelor înţelesuri ale cuvântului „erou" a stat întotdeauna un sentiment de adîncă admiraţie pentru oamenii care se distingeau prin anumite calităţi. Există. muritor ridicat. Dar dacă sentimentul de admiraţie a fost constant. admiraţie care a dus la divinizarea anumitor eroi. vitejie . dar pe pământ eroul Heracle. adesea peste fire. în crearea legendelor eroilor. XVIII 423. este reflectarea unei realităţi. personalitatea. Astfel. XX 110) . poeme în care se cîntă faptele săvîr-şite de luptătorii care au luat parte la războiul Troiei. Luptătorii de la Troia văzuseră pe şefii lor. în legendele despre eroi asistăm la o încordare a tuturor puterilor fizice şi morale ale pământenilor. Menelau. comandanţii şi vitejii . ei erau comandanţi militari. 5. dar toţi eroii erau înnobilaţi cu acele calităţi pe care autorii legendelor le socoteau cele mai de frunte. Zeus trona maiestuos şi capricios în Olimp. comandant militar (Iliada. despre care se ştia că au luptat şi au triumfat asupra celor mai grele adversităţi. Aşadar. care reflectă vremuri de pace. în secolul al V-lea. în discutarea problemei eroilor antici. în secolul al Vlea. în bătălie. este pus în rîndul zeilor. în Atica. „eroi" erau şefii de genosuri. dârzenia. Pe când mulţi dintre eroi au trăit în realitate. XIX 34 . Începând cu Hesiod. după instituirea imperiului. de fratrii şi de triburi . şefii de genosuri. imaginaţia a pornit de la realitate. un om care cînta minunat era tot un „erou". calităţile admirate s-au schimbat odată cu transformările economice. Poetul Pin-dar şi filozoful Platon îi aşezaseră pe „eroi" între zei şi oameni. desigur. Zeus are mult din caracterele unui basileu. prin curaj sau prin talent (Odiseea. după moarte. despre Tezeu. şi anume că acelaşi erou era încărcat cu însuşiri contradictorii şi despre el se spuneau lucruri contradictorii. apoi unor animale. aşa cum s-a întîmplat cu Heracle. talent. Cum legendele în jurul unui erou se închegau adesea în cetăţi diferite şi în timpuri diferite. grecii au atribuit puteri zeieşti unor obiecte neînsufleţite. combatant (în general) . De pildă. La Atena. după instaurarea sinoikismosului. La Homer. şef. 2. Agamemnon. care reflectă stadiul destrămării comunei primitive şi al înmuguririi sclavagismului. spre a birui forţele vrăjmaşe şi a ridica viaţa şi demnitatea omului deasupra tiraniei şi mizeriei. VIII 423). La Atena. după război. în evoluţia sensurilor cuvântului se vădesc limpede momente din istoria societăţii sclavagiste greceşti. Spre a ne da însă mai bine seama de felul în care s-au plăsmuit legendele. dragostea de oameni şi spiritul de sacrificiu pentru binele obştii sânt trăsături care se întâlnesc la toţi eroii. întemeietorii de triburi. cu un pas mai departe spre civilizare şi umanizare. om distins prin naştere. mărească. ucigînd monştri şi biruind oameni nelegiuiţi. la sfârşit. de pildă. nobil. semizeu . la rangul de semizeu. după terminarea războiului. Evoluţia înţelesurilor cuvântului ne arată limpede şi concis noţiunile fundamentale pe care le legau anticii de acest cuvânt şi ne conduce — călăuză sigură — pe drumul rezolvării diferitelor întrebări pe care le ridică problema constituirii legendelor eroilor. vorbind despre Heracle. într-adevăr. în imaginaţia grecilor. pe scurt. cuvântul „erou" capătă înţelesul de semizeu. în Iliada. nobil. în cele din urmă unor fiinţe cu chip şi însuşiri omeneşti. după uriaşele încleştări de la Troia. Dar tot în Odiseea. linia evolutivă a semanticei cuvântului „erou" a fost: 1. Dar. şi între zei şi oameni. comandant militar . Nestor. Nici nu se poate un mai mare ajutor. datorită faptelor sale.Trebuie să facem de la început o distincţie esenţială între zei şi eroi. Iar la Roma „eroi" ajunseseră să fie numiţi împăraţii romani divinizaţi. Legenda spune că Tezeu a fost înflăcărat de isprăvile lui Heracle. iar imaginaţia n-a făcut altceva decât să le. Dacă în Odiseea prin „eroi" se înţeleg toţi combatanţii. chiar dacă în plăsmuirea chipului şi vieţii lor se pornise de la realităţi omeneşti concrete. este necesar să începem prin a cerceta înţelesurile pe care le-a căpătat cuvântul „erou". în mai multe cetăţi înfloreau legende prin care un erou le aducea faimă şi glorie. înainte de a lupta sub zidurile Troiei. I 101) . Zeus n-a existat. după moarte. multe elemente legendare în cele ce se povesteau. cei mai de seamă oameni erau aceia care întemeiaseră cele zece triburi. înainte de a-şi închipui zeii cu chip de oameni. 38) îi dă apelativele de „erou zeu". 3. la Troia. şi adesea admiraţiei geneţilor. care a dus viaţa greacă. de la oameni. Dar. pe când. Menelau. Herodot (V 105) şi Tucidide (V 11) prin „erou" înţeleg orice om ridicat la rangul de semizeu. 4. Dar lupta lui împotriva tâlharilor. erau socotiţi toţi drept nişte „eroi". pe Ahile. Zeii erau nişte fiinţe pur imaginare. stăpân. împăraţii. se întîm-pla acelaşi fenomen care se petrecea şi cu zeii. pe marii comandanţi. înfruntând mânia Herei. stăpân. a însemnat un om care. a fost socotit vrednic de Olimp. om care se distinge prin naştere. faptele lor creşteau parcă şi mai mult în imaginaţia generaţiilor. Acest fapt a contribuit la o ancorare mai largă a imaginaţiei în realitate şi deci la o reflectare mai profundă a vieţii sociale. Platon aşază (Legile 738 d) pe „erou" după zeu.

Astfel.. în legătură cu războiul Troiei.strălucita civilizaţie miceniană. autorul a respectat următoarea ordine : Perseu. pus în legătură cu Heracle. La această obiecţie se poate răspunde foarte uşor că figurile eroilor citaţi anterior. de vreme ce sînt dovezi destul de convingătoare că legenda lui a înflorit în epoca miceniană. Numai după aceea vin legendele în jurul eroilor luptători la Troia. pe care să-i fi numit „eroi". Expediţia. legende create în Asia Mică. Apoi. continuă să pîlpîie cu o lumină modestă în Grecia. Troia. De aceea. Acest fapt a constituit un reviriment pentru legendele care dăinuiau în diferite cetăţi. în discuţia cu privire la fiecare erou. Celelalte legende. pentru a se găsi şi izvorul celor douăsprezece munci. pe de altă parte. s-au adăugat luptele împotriva şefilor de triburi. cît se poate de raţional. Dar. Asclepio. se poate spune că legendele eroilor pot fi împărţite în trei mari categorii : legende plămădite pe pămîntul Greciei. Astfel. este foarte greu de precizat în ce epocă au apărut legendele în jurul unui anumit erou şi care a fost fizionomia eroului respectiv de-a lungul secolelor. purtătorii civilizaţiei miceniene să nu fi cunoscut şi admirat oameni cu însuşiri excepţionale. Astfel de lupte au trebuit să fie numeroase în epoca comunei primitive. Deci la luptele pe care trebuiau să le ducă eroii împotriva fiarelor. Aceasta fiind situaţia. Păţaniile lui Ulise.n. uriaşe pentru vremea aceea. a dus la războiul Troiei. este de observat că au fost alese cele mai importante. în jurul diferiţilor „eroi". apoi de cetăţi. Din acest punct de vedere. Sînt totuşi anumite legende sau cicluri de legende a căror cronologie nu mai trezeşte nici o îndoială şi asupra lor trebuie îndreptată atenţia criticului. autorul a procedat. Este bine plasată şi expediţia argonauţilor anterior războiului troian care. până la 1400 î. două secole mai tîrziu. pentru a pune o oarecare ordine în acest hăţiş de fapte. este urmat de întoarcerea eroilor în Elada. hidre. şi. iar legenda lui Heracle a fost îmbogăţită prin întîlnirea cu Virtutea şi Voluptatea. poate. după în-cleştările de la Troia. Ulterior. Ei luaseră contact cu civilizaţia din Creta pe la 1700 î. De aci înainte pornesc o mişcare de expansiune în răsărit. dar numai anumiţi „eroi" au luat parte la luptele de sub zidurile Troiei. se poate presupune că legenda argonauţilor a fost una dintre cele mai vechi legende. Se poate de asemenea socoti că sînt anterioare războiului Troiei legendele cu privire la luptele date de argivi împotriva Tebei. Războiul Troiei. Heracle. semnalate de noi mai sus : problema cronologiei şi problema fizionomiei eroilor. De pildă. genoşurile s-au asociat în fratrii. şi fratriile în triburi. Castor şi Polux. adesea contradictorii. într-o foarte mare măsură. care fuseseră plămădite în epoca miceniană. Astfel. legendele în jurul diferitelor figuri au înmugurit cu mult înainte de războiul Troiei. la alterarea conţinutului legendelor şi deci la estomparea cronologiei lor. Roma a devenit o putere mediteraneană. Cronologic. De asemenea. Aventuroasa călătorie a lui Enea. înainte de războiul Troiei . cu mult înainte de războiul troian. Date fiind faptele menţionate mai sus. în lucrarea sa. în legenda lui Heracle. şi uneori chiar locul în care au luat naştere unele legende. în general. după şi sub influenţa legendelor războiului Troiei. Alexandru Mitru a trebuit deci să rezolve două probleme fundamentale. Enea — autorul a respectat-o cu scrupulozitate. Pe baza lor se poate stabili o cronologie relativă a diferitelor legende. Orfeu şi Euridiee. savanţii exprimă păreri diferite. în Grecia. Heracle a fost dus şi pe acolo şi pus să lupte cu regele Laomedon. Acesta a fost embrionul legendei. în legătură cu anumite cetăţi. nimbaţi de legendă. întoarcerea aheilor în Elada. Dar.e. Legenda lui Heracle s-a amplificat cu noi elemente şi a apărut Euristeu. chiar dacă au unele contingenţe cu fapte petrecute mai tîrziu — de pildă Heracle este pus şi în legătură cu războiul troian — legendele lor conţin vădit elemente ce dovedesc că ele au fost plămădite. fiind. A venit apoi războiul troian. ei contribuiseră la înflorirea civilizaţiei miceniene. care se împotriveşte curajos fiarelor şi monştrilor : lei. Tezeu îşi găseşte şi el locul după Heracle. precum şi rezultatul acestei lupte : înălţarea demnităţii omului şi sporirea încrederii în sine şi în puterile sale. se cerea o explicaţie a originii puterii excepţionale a lui Heracle şi a soartei lui triste. argonauţilor. Imaginaţia grecilor a născocit mitul cu Zeus şi Alcmena şi mînia Herei. Aşadar. Războiul Troiei a fost evenimentul care a contribuit. unii eroi sau unele fapte. se pot desprinde din legende unele fapte care sînt în perfect acord cu datele istorice. a fost purtat pe colina . Tezeu. era firesc să înceapă cu Perseu. luptători pentru binele comunităţii. Este de neconceput ca timp de cel puţin opt sute de ani. Acolo unde cronologia este sigură — argonauţi. timp de trei secole. devenit şi el Hercule. în ceea ce priveşte faptele menţionate. este cu neputinţă de dovedit cu certitudine timpul precis. la rîndul său. Belerofon. un mare număr de eroi au fost aduşi. în legătură cu contaminarea diferitelor legende. căci în ea se reflectă primele mişcări de expansiune ahe-iene. care. şi deci numai anumite legende au fost consemnate de eposul homeric. cîţi au trecut de la venirea aheilor pe pămîntul Greciei şi până la războiul Troiei. că fondarea Tebei şi expediţia argonauţilor sînt aşezate prea departe de Tezeu. balauri. S-ar părea. Dedal şi Icar. întemeierea Tebei. toată lumea savanţilor care s-a ocupat de problemă este de acord că Heracle este unul dintre cei mai vechi eroi ai grecilor. cel puţin în embrion. In orice caz. adică substanţa legendelor înseşi. în jurul unor eroi veniţi din Grecia . iar alte cetăţi şi-au revendicat anumiţi eroi. şi anume acelea care ilustrează ideea de bază pe care a urmărit-o autorul : lupta omului împotriva elementelor ostile — naturale şi sociale — pentru a-şi dobîndi o viaţă mai bună. Dar mai tîrziu. Dar multe dintre legendele din prima categorie au fost influenţate de legendele războiului Troiei. Aşadar „eroii" au existat întotdeauna la greci. Heracle. Ulise. gîndirea filozofică şi morală s-a dezvoltat. au fost introduse ulterior în textul Iliadei sau Odiseei pentru gloria cetăţilor respective.e. de păţaniile lui Ulise şi de călătoria lui Enea. şerpi. Meleagru. elementul realist reprezintă lupta omului înzestrat cu excepţionale calităţi fizice şi morale. legende create în Grecia. în patria mamă.n. printr-un amănunt. şi au început lupte între ele.

şi dup-atîta trudă şi-atîtea suferinţe. Astfel citim : „Un car făcut din aur s-a coborît din cer şi-n el se aflau Hermes. Avînd în vedere că autorul n-are intenţia să facă un tratat de mitologie ştiinţifică. tatăl său. zeiţa biruinţei. Acolo însuşi Zeus l-a întîmpinat la porţi. în cursul expunerii. a frînt cîţiva copaci şi sa înfipt în pămînt.. Citind cele două pasaje. ţi-o repet. c-abia plecat. pe drumul gloriei. Faptul. drept armă de atac. triumful eforturilor biruitoare. pe care nu i le punea la îndemînă legenda. ne dăm şi mai bine seama de specificul fiecăreia dintre cele două expuneri. am să fiu fericit. moralist-istoric. Tu-mi poţi fi de folos ? — Ţi-am spus-o.. este aceea a biruinţei omului cînd este perseverent. ajută la concentrarea atenţiei asupra dramatismului şi semnificaţiei morale a activităţii diferiţilor eroi. acolo unde se putea face. l-a tot împuns cu lancea. făcută fără voie. pe care a urmărit s-o pună în lumină neîncetat autorul. Nike conducea carul. pe nume Perifete. S-a trîntit la pămînt. făcută-n fierăria Olimpului de zeul cel mai meşter. cap. Am să mă lupt cu Hera. orice contradicţie cu privire la legende. de care s-a folosit toată viaţa. autorul a subliniat. admirabile cuvinte spre a arăta strălucita înfăptuire a prezicerilor Virtuţii.. Aleg drumul Virtuţii. VIII) . Dimpotrivă. Theseu. Şi şi-a ridicat ghioaga să arunce cu ea. Plăcîndu-i măciuca. care se bat cap în cap. Urmîndu-mă pe mine ai să fii victorios. Arma a fulgerat pe lîngă el cu zgomot." în acest scurt schimb de replici este exprimată ideea călăuzitoare pe care caută s-o ilustreze Alexandru Mitru nu numai în viaţa lui Heracle. în apoteoza lui Heracle. în felul următor : „Dar se spune că Theseus n-a luat localitatea Eleusis cînd s-a dus prima oară la Atena. l-a-mbiat Desfrî-narea. adesea contradictorii. alături de hîda figură şi îndeletnicire a lui Perifete. Iar Hermes şi Atena l-au ridicat îndată pe erou între ei. Dar în afară de alegerea judicioasă a materialului expus. apoteoza — şi lea expus cu talentul său preabinecunoscut. chiar împotriva hotărîrii zeilor. sînt urgisit de Hera să fiu sclav unui rege nevolnic. atunci dramatizarea originală a fabulaţiei dă adesea o zguduitoare forţă ideii morale. de-aramă. ca să arate ce puternic animal doborîse el. a spus din nou Virtutea. Deianeira. în bine pentru oameni. s-andu-plecat şi Hera. pînă ce l-a răpus". — Eu te aştept. Zeii m-au osîndit. Plutarh. avînd în vedere cititorii cărora se adresează. Heracle. Un punct de vedere este acela . iar după moartea ta numele lui Heracle va fi slăvit pe veci. Chiar sfîrşitul tragic al unui erou — de pildă Heracle — este nimbat de aureola biruinţei. El oprea toţi drumeţii. S-a-ntors spre Desfrînare şi i-a rostit cu silă : — Josnică Desfrînare. subliniază acţiunea eroică. a luat-o şi a făcut-o armă. adînc. după dorinţa Herei. pe care vrea s-o sugereze cititorilor. semnificaţia legendelor.. în lumină. înserarea legendei lui Enea este cît se poate de binevenită din mai multe puncte de vedere. Astfel. l-a ucis. Alexandru Mitru reliefează faptul. iar Theseus arăta că măciuca fusese învinsă de el.zdrobindu-i cu o ghioagă teribilă. spune : „Şi mai întîi Theseus a ucis în Epidauria pe Periphetes. In acest fel. dealtfel. drumeţule ! i-a strigat Perifete. din Micena. Pînă ce Perifete s-o poată ridica. aşa cum Heracles s-a folosit de pielea leului. fără sens.. Şi dacă ţinem seama că ideea de bază. autorul a eliminat. ca întotdeauna. ci şi în vieţile celorlalţi eroi. nu mă poţi amăgi !. Plutarh. a glăsuit Virtutea. Insă Tezeu. iar ideea morală vine şi transfigurează dramatismul care. găsim că procedeul este cît se poate de înţelept. în acest fel. Tezeu n-a pierdut vremea. In al doilea rînd. creînd amănunte esenţiale pentru mişcarea dramatică. Periphetes pusese mîna pe Theseus şi încerca să-l oprească a merge mai departe. care. I-a sărit de grumaz. este captivat mai mult de interpretarea decît de expunerea faptelor cu amănunte dramatice.. despre Tezeu. căutînd să-şi afle ghioaga de unde o zvîrlise. dar stăruie mai mult asupra amănuntului că Tezeu i-a luat măciuca. Ce te grăbeşti atîta? Viaţa tot ţi-e sfîrşită — eşti doar în mîna mea. în disputa dintre Desfrînare (Voluptate) şi Virtute.. ci mai în urmă. Alexandru Mitru a luat legenda în faza ei ultimă şi a ales elementele esenţiale — originea divină a eroului. Atena şi Nike. dar Theseus. în expunere.. şi cînd o voi înfrînge. Tezeu a fost silit să lupte c-un fiu al lui Hefaistos. — Mai bine dăruieşte-ţi viaţa numai plăcerii. cu sete. — Ia stai.Aventin şi pus să lupte cu monstrul Cacus etc. dar vreau să ispăşesc îngrozitoarea-mi crimă. La vorbele acestea Heracle a pus mîna pe greaua lui măciucă. de aceea era numit «mă-ciucaşul». relatînd uciderea lui Perifete de către Tezeu. binefăcătoare pentru oameni. Comparînd ici şi colo cele expuse de Alexandru Mitru despre Tezeu cu cele relatate de Plutarh. şi asupra comparaţiei cu pielea de leu a lui Heracle. cap. se folosea de o măciucă." Viaţa lui Tezeu a fost scrisă şi de Plutarh. deşi puternic. şi în acest caz. mînia Herei. a glăsuit Heracle. a lui Tezeu. Eu nu mă tem de soartă şi nu m-aş fi supus. Dar Tezeu s-a ferit.. pesimist. pe care le-ndurase în viaţa sa Heracle. Perifete. regina Omfala. Iată şi expunerea autorului român : „Aşa s-a întâmplat. dar cu ea el va fi neînvins" (Theseus. Autorul a avut buna inspiraţie de a însera în volum şi legenda lui Enea şi. ar fi de-a dreptul descurajator. aşa cum este expus la autorul român. Biograful antic avea " în faţă o sumedenie de versiuni. cele douăsprezece munci. lup-tînd neînfricat şi preschimbînd tot răul urzit acolo-n slăvi. la cîţiva stînjeni. a dat un răget groaznic. amintind şi de întemeierea Romei. ideea morală pe care vrea s-o exprime. îl dramatizează. Vei fi mai mulţumit. Autorul a mai găsit. iraţional. Şi. uimit că un flăcău ca el cutează să-l înfrunte.. Astfel de ştiri. se spun în această privinţă" (Plutarh. constatăm că Plutarh expune pe scurt uciderea lui Perifete. X). mai luminos decît expunerea abstractă. de a releva încă o dată. luîndu-se la luptă cu el. citim următoarele replici : „— Şi eu. L-au purtat spre Olimp. pregnanţa dramatică a unui fapt ilustrează. pe care le arată.

autorul continuă : „Şi regele.. romanii şi-au putut realiza creaţiile materiale şi culturale. cu mîhnire.. Romanii au cucerit Grecia. i-a povestit că... Nu trebuie uitat însă că ceea ce dă un deosebit farmec expunerii este proza ritmată.... autorul expune legendele. de la Troia pînă în Italia. plin de durere.. Cuvintele sînt parcă luate din lumea basmului : expresive. cartea de faţă este una dintre cele mai izbutite scrise la noi în acest gen. ritmul conferă o vioiciune şi pregnanţă poetică de primul ordin. vocabularul. Autorul a ales cele mai interesante figuri de eroi.. rînd pe rînd. Notele vin să lămurească.. sub influenţa acestei culturi.. Din cele expuse.. fiindcă „Legendele Olimpului" nu constituie. sprintenă prin muzicalitatea ritmului frazei.. iar realităţii haina fermecătoare a basmului. bine alese. punîndu-i în faţă modele de luptă dîrză. altceva decît o mitologie... forţă.. lărgirea şi îmbogăţirea originală a fabulaţiei. . în acelaşi timp. şi. din îmbinarea lor. deşi se întîlneşte destul de des. ceea ce conferă expunerii relief. al cărui fiu.. îndeosebi. luptînd cu dîrzenie şi curaj neistovit. pornind de la realităţi certe. . în acest fel. „ape". în felul acesta naraţia este însoţită de explicaţia raţională a plăsmuirilor fanteziei. De pildă : „Femeile plîngeau în hohot lîngă palatul lui Egeu. autorul a izbutit să exprime plastic şi poetic ideea.. şi predomină. 2.. dar o mitologie scrisă într-o formă literară vie... Dar. Procedînd în acest fel. pe care o simte cititorul.. dialogul. se vede limpede că autorul „Legendelor Olimpu-lui" n-a precupeţit nici un efort spre a da o dezlegare cît mai judicioasă problemelor pe care le ridica alcătuirea acestei mitologii. mai departe. 68 Dedal şi Icar C.. şi totuşi. care poartă caracteristicile geniului lor propriu.. basileii ahei. sub o formă mai vagă. evocaţi în note şi.. Iată un exemplu edificator : „Da-ndată a început năvala de ape reci şi înspumate peste corăbiile troiene şi vuietul s-a înteţit". pregnante. Zicem „mitologie". 7.. spre a le expune viaţa legendară.. cu privire la cincisprezece eroi. Dar mai există şi punctul de vedere istoric al însemnătăţii pe care o acordau romanii legăturilor înrudirii lor cu zeii. ritmul este întrebuinţat de autor numai acolo unde se cer accentuate dramatic anumite situaţii. mai demult. 3... se reflectă drumul pe care l-au parcurs influenţele de civilizaţie şi cultură exercitate de greci asupra romanilor... 92 Castor şi Polux ... 4. „reci". care. cătau spre ele şi tăceau". Aşa cum în „Legendele zeilor" s-a dat o deosebită atenţie figurii lui Prometeu. prin explicaţii ştiinţifice. plină de înţeles moral... nu transformă totuşi textul într-o înşiruire de versuri. şefii triburilor antice. 24 Tezeu.... în realitate. în expunerea legendelor. 113 Asclepio. El a avut prilejul să ilustreze din belşug ideea centrală arătată mai sus şi. să dea şi unele amănunte asupra realităţilor sociale şi politice care au condiţionat înflorirea acestor legende. ci influenţa ei a fost profundă şi la Roma..... mama lui Enea. Fraza este adesea mijlocie. dacă nu cea mai izbutită... multe din ciudăţeniile miturilor... Stilul este şi în această parte a cărţii cît se poate de bine potrivit cu conţinutul.. în călătoria legendară a lui Enea. putem afirma că : 1. Autorul a procedat deci foarte potrivit cînd a vorbit şi despre Enea.. oamenii pot triumfa asupra tuturor obstacolelor şi chiar asupra voinţei zeilor.. prin Afro-dita. Aşadar.. 123 . Este unul din meritele de seamă ale acestei lucrări. dar mai ales în note... dar ne-f ăcînduse abuz nici de neologisme. plastică prin pregnanţa şi culoarea termenilor şi epitetelor... Prin toate aceste calităţi. dar.. 5.. Iară bărbaţii. una dintre cele mai interesante figuri de erou antic. de la Perseu la Enea. Cronologia este în conformitate cu ipotezele cele mai plauzibile.. căruia se adresează cartea.. Ca şi „Legendele zeilor".. sînt. „a începe". patos.. „Legendele eroilor" contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor şi la educaţia tinerei generaţii.. cultura greacă i-a cucerit pe romani.. pe lîngă încîntarea. a întemeiat ginta Iuliilor. aşa cum se spunea chiar în antichitate. 6. 103 Belerofon.al evitării de a rămîne necunoscută publicului cititor. se formulează năzuinţe spre mai bine şi spre mai frumos... Iulus sau Ascaniu.. CUPRINS EROII t Perseu. tot aşa în „Legendele eroilor" s-a aruncat o lumină deosebită asupra lui Heracle..... s-ar putea spune. din care au făcut parte Cezar şi August.. mitologia greacă n-a exercitat influenţe numai asupra culturii şi literaturii greceşti.. dramatism. Ideile sînt exprimate în proză ritmată. propoziţia şi fraza de două propoziţii şi. căci. în care. Ideea călăuzitoare în expunere a fost aceea care a stat la baza plăsmuirii acestor legende. „înspumate" n-au nimic extraordinar. evitîndu-se arhaismele... Cuvintele „năvală".. dînd astfel mitului şi legendei suportul realităţii.. Dramatizarea acţiunii. dialogul. 5 Heracle. în fond... Rezumînd cele arătate cu privire la cea de-a doua parte a lucrării. şi anume că... atenţia este dusă şi spre realităţile istorice...... venise la Atena fiul regelui Minos de la Creta — ca să ia parte la concursuri". Civilizaţia miceniană.. create de antici...

...... 190 întoarcerea aheilor în Elada. 232 Păţaniile lui Ulise Y.............Meleagru.................... 243 Aventuroasa călătorie a lui Enea.......................... 152 Expediţia argonauţilor...... 143 întemeierea Tebei... 284 ..... 162 Războiul troian. BARBV ..... Dr... docent NICOLAE I.. 264 Studiu de Prof...... 133 Orfeu şi Euridice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful