MATERI MPI Ust.

Aam Amiruddin Ahad : 3 dan 10 Agustus 2008 MAJELIS PERCIKAN IMAN Masjid Al Murosalah, Telkom Training Center, Bandung MATERI MPI Ust. Aam Amiruddin Ahad : 3 dan 10 Agustus 2008 MAJELIS PERCIKAN IMAN Masjid Al Murosalah, Telkom Training Center, Bandung Muhasabah (Tafsir Q.S. 59 : Al Hasyr : 18-24) (.� �s�un... �.�y�s$y�.�y!$��4 �$#.�$u(7t��t�s$��.t.�t�u!# #.�$(.�t#u�ϩ$$p�r�t #..3? .. t=.�? ./ 7.7z � # � ) !# ()?#. ��9 M.�%. ��. ��.F9. �$()?# #..� ..%!# .�'��

p�y�$‫ܘ‬p�ru $=p�r��t�o. n.�. ..�Řx�$.�. s'�4 .�|�r.�|Srs!$(.�nt..ϩ$x4�.f9# =t�&. �$.9# ‫ܘ‬t�& �.G�� ��)�.9# �d �9 ‫&.ט‬ �.�..&

�.9�'� �##�S %!%. .��u4 �$pu�y.�. %Yω|t�$YϘy��t�rt�9ty�?t�#u��)�$#��y$u�t�.r�sn...�.��!x�$.�p�y�$‫ܘ‬y�r � =?. !# ϊ�z �i�d�F. �z �F�&.9.6_ 4n� t�.9# xd .9& .9 t�.$.9# �d �.f9#=s�& �o� �$u�(�y�y�$u��t�$��t( .�.ε�9�.�ϩ$�$.�n... ..�xtt� ..�ys�$.=�$p���t. �.�s�F$ .�.q.9# .d .�.�9#. =��9# .=�� ud . ) ts) I%!# !# ud �.3.G��=�9 Ĩ9.5.�V.{# .�9xt��$�$�y�$��y�$���y��$�����$�n�$���$��y�$u�.�ts�I�ϩ$!$.�n... �ϧ$4�i6G.9# �6f9#���9# �.�..9# ..s.9# .�=�9#�.�)9# 7=.9# .d

.) ��9) . %!# � # ud .�m.9# �$. ��9x7��4 �_�s9#�$.�{#&!( �.��.9#��$79#,���$!$.�n....2.�� $.t�$.�s6� �t� s� m�|�4o���$� !y�F$� s�h|��$��t �$� =�y9#� #u d.� � ��� �!#zy� .�� p�$��y�$u�u( ��F$u�N=.�y�9# n...�3t:#���9# .d. Ǒ{#. u.�$ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga; penghunipenghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya Kami menurunkan Al Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaanperumpamaan itu Kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang

Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai NamaNama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. 59 : Al Hasyr : 18-24) Sikap orang yang rajin Introspeksi diri : 1. Optimis dalam meraih masa depan lebih baik �melihat masa lalu kemudian melihat masa depan penuh dengan optimis� 2. Memiliki sikap mental/semangat/jiwa yang lebih baik 3. Siap/senang menerima kritikan/masukan/nasehat dari orang lain 4. Rajin memperbaiki diri 5. Banyak mendekatkan diri �Taqarrub� kepada Allah http://www.percikaniman.org | Page 1 of 2

6. Menjadikan Al Quran sebagai petunjuk hidup �peta kehidupan� 7. Memiliki hati yang lembut/lunak dalam menerima petunjuk Al Quran �Jangan sampai hatimu keras seperti batu/gunung dalam menerima petunjuk Al Quran� 8. Meyakini/mengimani Nama-nama Allah (Asmaul Husna) 9. Memiliki Jiwa Tauhid (Penghambaan/mengesakan/memahasucikan Allah) Catatan Kecil : � Fasik (Mengetahui tetapi Dia melanggar) � Illah/Tuhan = segala sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa, sehingga yang dipentingkan itu memperbudak/menguasai dirinya . !u �$ ..�9$ .� t ��$.��$ .� ys�$.��9$ .��F#��t.Nuy�#��.�s���o� $. rts� sr >#.$!#u� yf�#u.$7g:#u..f.9#u..)9#u�.�#u ‫${ڑ‬ � ..u� =.�.�9$ �.t��9�f��!#.&.?.9& �!t o$t�y�t�$��4 T��..��s$ys�$���.tu3�xy�$��nt�y.�xu( �$�$.�.�..�2u n... )�$�� ..�.�!# �) B.3. ϵ9 .� !# ..� .. >#��9# ��=�

,m �.W.. �.9# ziV�. Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan adzab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (Q.S. 22 : Al Hajj : 18) $t. = apa yang ada (tidak berakal) .t.= apa yang ada (berakal) http://www.percikaniman.org | Page 2 of 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful