TEXTOS NUEVO TESTAMENTO

EJERCICIOS GLOBALIZADORES

Marcos 14:43
Kai. euvqu.j e;ti auvtou/ lalou/ntoj paragi,netai
VIou,daj ei-j tw/n dw,deka kai. metV auvtou/ o;cloj meta.
macairw/n kai. xu,lwn para. tw/n avrciere,wn kai. tw/n
grammate,wn kai. tw/n presbute,rwnÅ

Marcos 1:21
Kai. eivsporeu,ontai eivj Kafarnaou,m\ kai. euvqu.j
toi/j sa,bbasin eivselqw.n eivj th.n sunagwgh.n
evdi,daskenÅ

Marcos 1:29
Kai. euvqu.j evk th/j sunagwgh/j evxelqo,ntej h=lqon eivj
th.n oivki,an Si,mwnoj kai. VAndre,ou meta. VIakw,bou
kai. VIwa,nnouÅ
Mateo 9:8
ivdo,ntej de. oi` o;cloi evfobh,qhsan kai. evdo,xasan to.n
qeo.n to.n do,nta evxousi,an toiau,thn toi/j avnqrw,poijÅ

Mateo 12:31
Dia. tou/to le,gw u`mi/n( pa/sa a`marti,a kai.
blasfhmi,a avfeqh,setai toi/j avnqrw,poij( h` de. tou/
pneu,matoj blasfhmi,a ouvk avfeqh,setaiÅ

Mateo 12:38
To,te avpekri,qhsan auvtw/| tinej tw/n grammate,wn
kai. Farisai,wn le,gontej\ dida,skale( qe,lomen avpo.
sou/ shmei/on ivdei/nÅ

Mateo 14:29
o` de. ei=pen\ evlqe,Å kai. kataba.j avpo. tou/ ploi,ou Îo`Ð
Pe,troj periepa,thsen evpi. ta. u[data kai. h=lqen pro.j
to.n VIhsou/nÅ

John 6:34-35
ei=pon ou=n pro.j auvto,n\ ku,rie( pa,ntote do.j h`mi/n to.n
a;rton tou/tonÅ 35 ei=pen auvtoi/j o` VIhsou/j\ evgw, eivmi
o` a;rtoj th/j zwh/j\ o` evrco,menoj pro.j evme. ouv mh.
peina,sh|( kai. o` pisteu,wn eivj evme. ouv mh. diyh,sei
pw,poteÅ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful