VIJEĆE EUROPE EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA PRVI ODJEL ODLUKA

Zahtjev br. 32037/04 Rade VJEŠTICA protiv Hrvatske Europski sud za ljudska prava (Prvi odjel), zasjedajući 15. veljače 2007. godine u vijeću sastavljenom od g. C. L. ROZAKIS, predsjednik, g. L. LOUCAIDES gđa N. VAJIĆ, g. K. HAJIYEV, g. D. SPIELMANN g. S.E. JEBENS g. G. MALINVERNI, suci, i. g. S. NIELSEN, tajnik Odjela, uzimajući u obzir naprijed navedeni zahtjev podnesen 3. kolovoza 2004, uzimajući u obzir odluku o primjeni postupka na temelju članka 29. stavak 3. Konvencije da se dopuštenost i osnovanost predmeta ispitaju istovremeno, uzimajući u obzir formalne izjave o prihvaćanju prijateljskog rješenja predmeta, nakon vijećanja, odlučuje kako slijedi:

ČINJENICE
Podnositelj zahtjeva, g. Rade Vještica, hrvatski je državljanin rođen 1947. godine i živi u Kninu. Pred Sudom ga je zastupao g. I. Škarpa, odvjetnik iz Splita. Tuženu Vladu zastupala je njezina zastupnica, gđa Š. Stažnik. Činjenice predmeta, prema navodima stranaka, mogu se sažeti kako slijedi. Podnositelj je vlasnik kuće u Kninu. Dana 4. lipnja 1997. godine, u skladu sa važećim zakonodavstvom, hrvatske vlasti dale su njegovu kuću na privremeno korištenje korisniku M.P. 1999. godine podnositelj je podnio zahtjev Stambenoj komisiji Knin za povrat posjeda svog vlasništva. Dana 23. lipnja 1999. godine Stambena komisija stavila je izvan snage svoju odluku od 4. lipnja 1997. godine. Međutim, utvrđeno je da korisnik M.P. ima pravo ostati u podnositeljevoj kući sve dok mu država ne omogući adekvatni alternativni smještaj. Tijekom 2000. godine podnositelj je pokrenuo građansku parnicu protiv M.P. pred Općinskim sudom u Kninu. Dana 16. siječnja 2002. godine sud je naredio M.P. da se iseli iz podnositeljeve kuće, uz pridržaj da može ostati u kući dok mu se ne osigura odgovarajući alternativni smještaj.

U povodu podnositeljeve žalbe, Županijski sud u Šibeniku je dana 4. ožujka 2002. godine potvrdio prvostupanjsku presudu. Dana 5. veljače 2004. godine Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio je podnositeljevu ustavnu tužbu. Dana 28. lipnja 2005. godine podnositelj je stupio u posjed svoje kuće.

PRIGOVORI
Podnositelj prigovara na temelju članka 6. stavak 1. Konvencije radi nepoštenog suđenja, te na temelju članka 1. Protokola broj 1 Konvencije zbog nemogućnosti uživanja vlasništva kroz dulje vremensko razdoblje.

PRAVO
Dopisom od 3. siječnja 2007. godine zastupnik podnositelja zahtjeva obavijestio je Sud da su stranke postigle sporazum kojim se podnositelj odriče bilo kakvih daljnjih zahtjeva protiv Hrvatske u odnosu na činjenice ovog zahtjeva. Dana 12. siječnja 2007. Vlada je obavijestila Sud da prihvaća prijedlog za prijateljsko rješenje te se Vlada obavezuje isplatiti podnositelju zahtjeva 7,000 eura, kao potpuno i konačno namirenje, uključujući troškove i izdatke. Sud bilježi da je između stranaka postignuto prijateljsko rješenje. Sud smatra da je sporazum postignut u skladu s poštivanjem ljudskih prava kako je to definirano Konvencijom odnosno njezinim Protokolima i ne nalazi razloge od javnog interesa koji bi opravdali daljnje ispitivanje zahtjeva (članak 37. stavak 1. in fine Konvencije). U skladu s navedenim, članak 29. stavak 3. Konvencije ne treba više primjenjivati na ovaj predmet, a zahtjev treba biti brisan sa liste predmeta. Iz tih razloga sud jednoglasno, Odlučuje brisati zahtjev sa liste predmeta. Søren NIELSEN Tajnik Christos ROZAKIS Predsjednik

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful