FINALIZAREA MISIUNILOR DE AUDIT

1

Acestea sunt denumite lucrari de sfârsit de misiune.Preocuparea nostră este aceea de a arăta cum se ajunge la exprimarea opiniei asupra situaţiilor financiare. -identificarea evenimentelor posterioare închiderii exerciţiului. . Lucrările de sfârşit de misiune se referă la acele acţiuni premergătoare întocmirii raportului de audit.respectă dispoziţiile legale si reglementare privitoare la anexa si aceasta cuprinde toate informaţiile semnificative cu privire la situatia patrimonială. -redactarea unei note de sinteza. ca şi la cele aferente întocmirii propriu-zise a raportului. -sunt prezentate potrivit principiilor contabile si reglementarilor in vigoare. -redactarea de catre societatea auditată a unei scrisori de afirmare. Verificarea situatiilor financiare( a conturilor anuale) Ţinând cont de concluzia asupra controlului intern si de informaţiile obţinute in timpul controlului conturilor. 2 . financiară si la rezultatele inteprinderii. Examinarea de ansamblu a situaţiilor financiare are ca obiectiv sa verifice daca acestea sunt: -coerente. In cadrul demersului general de audit financiar. In categoria acestor lucrari sunt incluse : -verificarea situatiilor financiare . -utilizarea unui chestionar de sfârsit de misiune. . Obiectivul acestei verificari este identificarea eventualelor evoluţii anormale sau neprevăzute susceptibile de a face obiectul unor verificari complementare.concorda cu datele din contabilitate.ţin cont de evenimentele posterioare închiderii exercitiului. . înainte de exprimarea opiniei auditorului financiar . este necesară efectuarea unor lucrări care sa-i permită auditorului sintetizarea constatărilor făcute in cursul misiunii sale si aprecierea unor evenimente si informatii de care depinde opinia sa. Coerenţa situaţiilor financiare este apreciată de către auditor plecând de la cunoaşterea generală a inteprinderii. Acest control se desfăsoara pe masură ce inteprinderea furnizează situaţii financiare suficient de apropiate de conturile definitive. auditorul poate trece la verificarea situaţiilor financiare. a sectorului său de activitate si a conjuncturii economice.

Trei date semnificative in alegerea tratamentului aplicat evenimentelor posterioare închiderii exerciţiului:    data închiderii exerciţiului. auditorul recomandă modificarea situaţiilor financiare sau invita conducatorii inteprinderii de a informa acţionarii prin intermediul unui supliment la raportul de gestiune. dar este necesară informarea completă a utilizatorilor situaţiilor financiare prin intermediul anexei. contul de rezultate si anexe cu cele din balante de verificare. Respectarea dispoziţiilor legale si reglementare este supusă aprecierii auditorului si vizează pe de o parte respectarea convenţiilor contabile de bază.  Evenimente care se produc între data întocmirii raportului de audit si data adunării 3 .  Evenimentele care se produc între data întocmirii situaţiilor financiare si data întocmirii raportului de audit.  Evenimentele care nu au legatură cu situaţia existentă la închiderea exercitiului si se produc inainte de data întocmirii situaţiilor financiare. auditorul se asigură ca informaţiile necesare elabolarii anexei sau a notelor la situaţiilor financiare sunt fiabile si disponibile. de inchiderea exercitiului si se produc inainte de întocmirea situaţiilor financiare. data intocmirii situatiilor financiare. Evenimente posterioare inchiderii exercitiului Aceasta expresie se referă la evenimente de importanţă semnificativă cunoscute sau intervenite ulterior închiderii exerciţiului. Ţinând cont de aceste date putem identifica cinci categorii de evenimente posterioare astfel:  Evenimente care au legatură cu situatia existentă . în timpul misiunii sale. se impune in acest caz o ajustare a conturilor anuale astfel încât ele să prezinte si acele evenimente. data intocmirii raportului catre auditor.Concordanta cu datele din contabilitate se verifica in urma unui control formal care permite aprecierea existenţei unei corespondenţe între datele din bilant. iar pe de altă parte justificarea alegerii de către inteprindere a principiilor si metodelor contabile atunci cand există posibilitatea opţiunii. in acest caz nu se impune modificarea bilantului şi a contului de rezultate. De asemenea.

Întrebările conţinute în chestionar se referă la:           respectarea diverselor etape ale demersului de audit (planificarea misiunii. Scrisoarea de afirmare Aşa cum am mai precizat informaţiile verbale obţinute din interiorul întreprinderii au o forţă probantă scăzută fiind însă una din cele mai utilizate tehnici de audit. a modificărilor aduse conturilor la cererea auditorului. revizia dosarelor de către responsabilul misiunii. tehnicile utilizate (observarea fizică. dacă este cazul. la sfârşitul 4 . urmărirea administrativă a misiunii. aprecierea controlului intern.  Evenimentele care se produc după data ţinerii adunării generale. coerenţa conturilor anuale şi pertinenţa informaţiilor care figurează în anexă. supervizarea colaboratorilor. că normele au fost respectate şi că dosarele de lucru sunt complete. recomandările făcute de auditor sunt identice cu cele care se impun dacă au fost identificate evenimente produse intre data intocmirii situaţiilor financiare si data intocmirii raportului de audit.Scrisoarea de afirmare este un document care vine în sprijinul acestei tehnici recapitulând sau completând. conţinutul rapoartelor întocmite de auditori. in acest caz auditorului nu-i mai revine nici o obligaţie. reluarea tuturor concluziilor importante.generale a acţionarilor sau asociaţilor. controlul direct al conturilor). discuţiile purtate cu responsabilii întreprinderii. compararea orelor bugetate cu orele reale. Chestionarul de sfârşit de misiune Utilizarea acestui chestionar permite obţinerea asigurării că sunt reunite toate elementele necesare formulării opiniei asupra situaţiilor financiare. confirmarea directă).

     nu există restructurări sau reorganizări care ar putea afecta valoarea sau gruparea activelor şi pasivelor în bilanţ sau care să necesite o informare suplimentară în anexă. Pe de altă parte.  conducerea întreprinderii nu are cunoştinţă de neregularităţi comise în firmă şi care pot avea o incidenţă semnificativă asupra siguranţei controlului intern sau asupra prezentării conturilor. Iată în cele ce urmează o listă a afirmaţiilor conducerii susceptibile de a figura într-o astfel de scrisoare:  conducerea întreprinderii a pus la dispoziţia auditorului/auditorilor toate documentele contabile.  conducerea întreprinderii a transmis auditorului/auditorilor rapoartele sau avizele trimise de organismele de control al căror conţinut ar putea avea o incidenţă semnificativă asupra prezentării şi metodelor de evaluare a conturilor. că există alte probe de audit suficiente şi adecvate”.misiunii de audit.580-3 arată că : “Auditorul trebuie să obţină probe conform cărora conducerea îşi asumă responsabilitatea pentru prezentarea corectă a situaţiilor financiare în conformitate cu cadrul general de raportare financiară relevant şi că a aprobat situaţiile financiare”.580-4 indică faptul că: “Auditorul trebuie să obţină declaraţii scrise de la conducere asupra aspectelor semnificative pentru situaţiile financiare atunci când nu se poate presupune. referitor la aceasta comentariul la Standardul internaţional de audit nr. ca şi toate contractele care pot avea o incidenţă semnificativă asupra situaţiilor financiare. conducerea întreprinderii nu are cunoştinţă de încălcări ale legilor. în această scrisoare conducerea întreprinderii îşi recunoaşte responsabilitatea în ceea ce priveşte întocmirea conturilor anuale. ea serveşte drept element probant. În acest sens comentariul la Standardul internaţional de audit nr. Ea este semnată de către directorul general şi. Aceste declaraţii ale conducerii nu pot înlocui în nici un caz elementele probante disponibile. pierderi potenţiale sau angajamente neînregistrate sau nemenţionate în anexă. de către directorul financiar-contabil. în mod rezonabil. nu există alte active gajate sau ipotecate decât cele menţionate în anexă. eventual. conducerea întreprinderii nu are cunoştinţă de pasive eventuale importante. Utilitatea acestei scrisori este dublă: pe de o parte. conducerea întreprinderii nu are cunoştinţă de evenimente survenite posterior datei de 5 . unele declaraţii importante ale managerilor. reglementărilor şi contractelor a căror incidenţă pentru entitate să impună menţionarea în anexă.

întocmire a situaţiilor financiare şi care să impună ajustări ale conturilor sau menţiuni în anexă. Unele opinii exprimate în această notă vor fi incluse în raportul de audit. În situaţia în care conducerea întreprinderii refuză să răspundă la întrebările puse de auditori. în consecinţă. în timp ce altele vor fi utilizate în lucrările de audit din exerciţiile următoare. 6 . Nota de sinteză Nota de sinteză este un element impus de practică: auditorii fac notaţii pe zeci de pagini ale dosarelor de lucru şi ale unor documente astfel încât este normală ideea concentrării concluziilor şi remarcilor mai importante într-o notă de sinteză. aceştia pot aprecia că este vorba de o limitare a întinderii lucrărilor şi. îşi vor exprima o opinie cu rezerve sau vor refuza certificarea. Fiecare opinie din nota de sinteză trebuie să fie însoţită de o trimitere la foile de lucru în care sunt conţinute informaţiile care o susţin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful