P. 1
Home-medicine-tips.pdf

Home-medicine-tips.pdf

|Views: 5|Likes:
Published by prsiva2420034066
Home-medicine-tips
Home-medicine-tips

More info:

Published by: prsiva2420034066 on Apr 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

Remedies

ம@g@வu
THURSDAY, OCTOBER 25, 2012
Posted by Hema at 12:39 AM 0 comments

Labels: ைவLடமிG ஈ யlG @dகியg@வu
ைவLடமிG ஈ யlG @dகியg@வu:-


ஈ இ0லா வlLடா0 ைவLடமிG ஏ µu சி µu உடலி0 அழி§@வl_u
Q_@ேநாü ஏ_ப_வத_@u ைவLடமிG ஏ ப_றாd@ைற ஒ@ காரணu
எG@ அMைமயl0 ெவள|யான ம@g@வ ஆüQகu ெவள|8சu ேபாL_d
காLµµuளன. ைவLடமிG ஏ @ைறவா0 இரவl0 பாûைவ ம§தu, ேதா0
வறLசி, எள|தாக சள| பlµLப@, எ@uQ வளû8சியlGைம, பாலிய0 உ@LQகu
பlர8ைன என நிைறய பாதிLQகu மன|தைனg தாdக கா
gதி@dகிGறன.
இ§தL பlர8ைனகைள தின@u 500 மி0லி கிராu ைவLடமிG ஏ சgதிைன
உLெகாugவதG @லu வlரLட . எLபµ? ைவLடமிG ஏ அதிகu
நிைற§தி@d@u பா0, @Lைட, ம@சu க@, ெவMெணü, மாuபழu,
பLபாள|Lபழu, ேபûdகாü, பலாLபழu, ஆர@ð, தdகாள|Lபழu, ப8ைச ேகரL
ஆகியவ_ைற உMடாேல ேபா@u. இவ_றி0 ைவLடமிG ஏ சg@
நிைற§தி@dகிற@.
சிகெரL பlµg@ Qைகைய ஊதிgதug பவûகu இன| ெகா@சu வlழிLபாக
இ@Lப@ ந0ல@. ஆமாu சிகெரL பlµLபவûகu ஒ@ சிகெரLைட ப_ற
ைவg@ இ@gதா0 ேபா@u 25 மி0லி கிராu ைவLடமிG சி ைய சிகெரL
எ_g@d ெகாuகிற@. தின@u உணவl0 அதிகமாகL Qரத8 சg@
உணQகைள மL_u ேசûg@d ெகாuபவûகu ைவLடமிG சி ையµu
அதிகu ேசûdக ேவM_u. Qரத8சg@ உடலி0 அதிகûd@uேபா@
ைவLடமிG சி ேதைவµu அதிகûdகிற@.
அத_@g த@§தா_ேபா0 ைவLடமிG சி நிைற§@uள உணQகைள8 ேசûகக
ேவM_u. ைவLடமிG சி @ைறவா0 உuகாய0கu, பலவ னமான எ@uQ,
ப0, ஈ@ ேநாüகu, ேசாuேபறிgதனu, கைளLQ ஆகிய பlர8ைனகu ஏ_ப_u.
சராசûயாக ஒOெவா@ வ@d@u தினu 400 மி0லி கிராu ைவLடமிG சி
ேதைவ. இ@ ெகாüயாLபழu, ஆர@ð, எ@மி8ைச, பLபாள|L பழu, சாg@d@µ,
தdகாள|, @Lைடdேகாð, ேகரL, உ@ைளd கிழ0@ ஆகியவ_றி0 இ@§@
அதிகu கிைடdகிற@.
நாu அதிகu கவைலL படாத ஒ@ ைவLடமிG எGறா0 நி8சயu அ@
ைவLடமிG ஈ-யாகgதாG இ@d@u. உMைம யl0 ைவLடமிG ஈ இ0லா
வlLடா0 ைவLடமிG ஏ µu சி µu உடலி0 அழி§@வl_u. இ§@ இ@
ைவLடமிGகைளµu பா@காLப@தாG ஈ-யlG @dகிய ேவைல. இ@ நûழிQ
ேநாையµu கL_Lப_g@கிற@. தைசகைள வ@வாd@கிற@.
ைவLடமிG ஈ @ைற§தா0 ஆMகgd@ மலL_gதGைம, ேசாuேபறிgதனu,
பலவ னu, கவனd@ைறQ ஆகிய பlர8ைனகu ஏ_ப_u. ரgதu உைறயாைம
ேநாü உuளவûகu ைவLடமிG ஈ உணQ வைககைள அதிகu ேசûdகd
ðடா@. அLபµ சாLபlLடா0 ரgத அ@gதu அதிகûd@u வாüLQ உM_.
பLடாணldகடைல, ேகா@ைம, ரவா, Q@0கலûசி, @Lைட, @ûயகா§தி வlைத
ஆகியவ_றி0 ைவLடமிG ஈ அதிகu உuள@.
Recommend this on Google
TUESDAY, OCTOBER 23, 2012
உணவl0 தவlûdக ðடாத பg@ உணQL
Sorgame Endralum - TamilWire.Com

Vanakkam Chennai - TamilWire.Com

Powered by mp3skull.com
MY FAV SONGS...


View stats
Share this on Facebook
Tweet this
(NEW) Appointment gadget >>
SHARE IT
 Piper nigrum) (1)
 tamil fonts in ubuntu (1)
 Water therapy (1)
 அகgதிகீைரயl0 உuள
சg@dகgu (1)
 அசிµLµd@ ஏ_ற உணQகu (1)
 அஜிேனாேமாLேடா (1)
 அதிகமான காரசார உணQகளா0
ஏ_ப_u ேநாüகu (1)
 அரச மரgதிG ம@g@வ @ண0கu
(1)
 அ@கuQ0 ேவû (1)
 அலûஜி (1)
LABELS
0 ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﺪﯾﺰﻤﻟا ﺔﻧوﺪﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﺘﻟا ﺔﯿﻧوﺮﺘﻜﻟﻹا « وﺮﺘﻜﻟإ ﺔﻧوﺪﻣ ءﺎﺸﻧإ ﺔﯿﻧ ﻞﯿﺠﺴﺗ ﺧﺪﻟا لﻮ
Page 1 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
ெபா@Lகu:--

உட0 பா@காLபாக இய0கL பg@ @Lபû உணQகu உuளன. கா_@ ம_@u
நû @லu பரQu ேநாüg ெதா_@ வ@வைத ðgதமான மன|தûகளா0 ðடg
த_dக @µயா@.

நாu சாLபl_u @dகியமான உணQ வைககu நu உடலி0 ேச@u
இgதைகய ேநாü கி@மிகைள எள|தி0 த_g@ அழிg@ வl_u. ேநாü
பரQவைதg த_d@u அ§தL பg@ @Lபû உணQகu பlGவ@மா@:

ெவuைளL _M_: கிேரdகg தடகள வ ரûகu வlைர§@ ஓட ஊdகuத@u
ம@§தாக ெவuைளL _Mைட ைககள|0 அ@gதிg தடவld ைககைளd
க@வlனாûகu. இதனா0 ேநாü @Mம0கu அழி§தன.

@டலி0 உuள Q@dகள|லி@§@ ம_@u தைலவலி @த0 Q_@ேநாü வைர
பல ேநாüகைளµu @ணமாdக ெவuைளL _M_ பயGப_gதLப_கிற@.
அறிவlய0 @µQகளா0 ðட ெவuைளL _M_ பயGப_gதLப_கிற@.
உடலி0 நGைம ெசüயdðµய ெகாலாOµர0 உ@வாக _MµG ப0@
மகgதான@.

ெவ0காயu: ெவuைளL _M_டG ேசû§@ வ0லைம மிdக Qகg மிdக
ம@§தாக ெவ0காயu ெசய0பL_ வ@கிற@. ஜலேதாஷgைத ஏ_ப_g@u
ந8ð @Mம0கைளµu, Q_@ ேநாüகைளµu, இதய ேநாüகைளµu த_g@
நி@g@கிற@. ேநாüg ெதா_ைறg த_g@ உடலி0 ேநாü எதிûLQ8 சdதிைய
அதிகûdகிற@.

ெவ0காயgதி0 உuள அலிலிG எGற இராசயனL ெபா@uதாG
பாdkûயாdகu, ந8ð @Mம0கu, காளாG ேபாGறைவ உடலி0 ேசராம0
த_dகிGறன. இg@டG Q_@ேநாüd கLµகu வளராம@u த_dகிGறன.

காரL: ேநாü எதிûLQ8 சdதி ேவலிகu நG@ உ@திLபட காரLµ0 உuள
பLடா கேராLµG உதQகிற@. @றிLபாக நu உட0 ேதாலி@u, சள|8
சOவl@u ேநாü எதிûLQL ெபா@uகu நG@ ெசய0ப_uபµ
@MµdெகாMேட இ@Lப@ காரL தாG.

ஆர@ð: ைவLடமிG சி ஒ@ @கLப_gதLபL_ ேசகûg@
ைவdகLபL_uள@. இLபழgதி0 இGடûெபராG எGற இராசயனg
@@வûகைள அதிகu உ_பgதி ெசüவ@ ைவLடமிG சி.

கா_@ ம_@u நû @லu பரQu ேநாüg ெதா_@d கி@மிகைள இ§த
இGடûெபராGகu எதிûg@L ேபாராµ உடலி0 அைவ ேசராம0 அழிdகிGறன.
ஆர@ð கிைடdகாத ேபா@ எ@மி8சuபழ8 சா@ அ@§தலாu.

ப@LQ வைககu: பாதாu ப@LQ, ேவûdகடைல ேபாGற ெகாLைட
வைககள|0 உuள ைவLடமிG ஈ ெவuைள இரgத அ@dகu சிறLபாக8
ெசய0படg @Mµ வl_கிGறன. இதனா0 ேநாü எதிûLQ8 சdதி
அதிகûdகிற@.

ேகா@ைம ெராLµ: நரuQ மMடல@u, @ைளµu நG@ ெசய0படQu Qதிய
ெச0கu உ_பgதியl0 உதQu மMண ர@u, ேநாü எதிûLQ8 சdதிைய
அதிகûd@u. ைதமO ðரLபlµu வlைர§@ ெசய0பட LெரளG(ேகா@ைம)
ெராLµயl0 உuள ைபûடாdஸிG(B4) எGற ைவLடமிG உதQகிற@.
இg@டG கீைரையµu, @Lைடையµu தவறாம0 ேசûg@dெகாuள
ேவM_u.


ேதநû: ேதநû0 உuள மdன சியu உLQ ேநாü எதிûLQ8 ெச0கu அழி§@
வlடாம0 பா@காLபதி0 ஒ@ நாLµG இரா@வu ேபாG@ ெசய0ப_கிற@.
@டான ேதநû ஒ@ கL அ@§@வதா0 ேநாüg ெதா_ைறg த_g@ வlடலாu.

பாலாைடdகLµ: சீO உLபட பா0 சuப§தLபLட ெபா@Lகள|0 உuள
கா0சியu, மdன சியu உLQடG ேசû§@ ெகாM_ உடலி0 ேநாü எதிûLQg
தGைம அைமLQ க@தி தவறாம0 ஆ_ற@டG ெசய0பட உதQகிற@.

@LைடdேகாO: @ட0 QMகu ஆ@ மட0@ ேவகgதி0 @ணu ெபற
@Lைடd ேகாஸி0 உuள @gLேடாைமG எGற அமிலu உதQகிற@.
உணவlG @லu உuேள ெசG@uள ேநாügெதா_@ @Mம0கu
@Lைடdேகாஸா0 உடேன அக_றLப_கிGறன.

இதனா0 ேநாü எதிûLQ8 சdதி அதிகûdகிற@. @Lைடd ேகாஸஸுd@L
 அ0சைர ேபாd@u ப8ைச
வாைழLபழu (1)
 அழ@ சாதன ஆபg@ (1)
 ஆLûகாL பழ0கu (1)
 ஆலமரgதிG ம@g@வ @ண0கu
(1)
 இய_ைக ைட (1)
 இய_ைக @ைறயl0 பய@uள
ைவgதிய @றிLQகu (1)
 இரgதgைத ðgதமாக
ைவg@dெகாuவ@ எLபµ? (1)
 இல§ைத மரgதிG ம@g@வ
@ண0கu (1)
 இளநû (1)
 உடuQd@ ெவயl0 அவசியu (1)
 உட_ ப@மைனd @ைறdக
ேயாசைனகu (1)
 உடலி0 ெகா@LQ8 சg@
உ@வா@u (1)
 உட@d@ ஏ_ற 9 வைகயான
இய_dைக உணQகu (1)
 உணவl0 தவlûdக ðடாத பg@
உணQL ெபா@Lகu:-- (1)
 உணQL ெபா@Lகள|G கலLபடu
ப_றி வlழிLQணûQ அவசியu (1)
 உலû திராLைச (1)
 எைடைய @ைறdக (1)
 எMெணü (1)
 எMெணü @ள|ய@u உட0
நல@u (1)
 எ@ ந0ல@ காபlயா kயா (1)
 எ@dகG ெசµயlG ம@g@வ
@ண0கu (1)
 எ@மி8ைச சா@d@ இgதைன
சdதியா (1)
 எ@மி8ைச--பழ0கள|G பயGகu (
1)
 ஏ.சி. ஒ@கணu ேயாசி (1)
 கMகைளL பா@காdக @@0ைக
_dகu (1)
 க@@சீரகgதிG பலGகu வ@மா@
(1)
 க@Lபாக இ@Lபவûகgdகாக சில
µLO... (1)
 கûLபமா இ@dகீ0களா பL@L
சாLபl_0க (1)
 கறிேவLபlைல (1)
 க0லரைல பா@காdக இய_dைக
உணQகu (1)
 காசின|d கீைர (1)
 காü... கறி... கன|... ம@g@வ
@ண0கu (1)
 கா0 ஆணld@ உûய சிகி8ைச:
நாL_ ைவgதியu:- (1)
 @Mடாக ஆைசLப_பவûகgd@
இேதா சில µLO (1)
 ெகா@LQகைள @ைறd@u
உணQகu (1)
 ேகாைடைய @gைமயாdக (1)
 ேகாைர Q0லிG ம@g@வ
@ண0கu (1)
 சLேபாLடா பழu (1)
 சûdகைர ேநாயாள|d@ சிற§த
உணவா@u ேசாளu (1)
 சûdகைர ேநாü (1)
 சûdகைரவuள|dகிழ0@ (1)
 சாg@d@µ பழgதிG ம@g@வ
@ண0கu (1)
 சாLபl_வைத @சிg@ சாLபl_0கu
(1)
 சி@நரகd க_கu வராம0 இ@dக (
Page 2 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 1:57 PM 0 comments

Labels: உணவl0 தவlûdக ðடாத பg@ உணQL ெபா@Lகu:--
Q_@ ேநாையg த_d@u ஆ_ற0 உM_. ேம_கMட உணQL ெபா@Lகள|0
ஏ@ உணQL ெபா@Lகளாவ@ தின@u நu உணவl0 இடu ெபற ேவM_u.
இைத8 ெசü@ வ§தா0 நu ம@§@வ8 ெசலQ @ைற§@ வl_u.
Recommend this on Google
Posted by Hema at 1:53 PM 0 comments

Labels: நைட@ைற வாgdைகயl0 நைடபயl_சி
நைட@ைற வாgdைகயl0 நைடபயl_சி

ெவள|யlடu ெச0ைகயl0 ...

• லிஃLµ_@ பதிலாக பµdகL_கைள உபேயாகிLப@.

• ேப@§திலி@§@ வழdகமான இற0@u இடgதி_@ @Gபாகேவ இற0கி
நட§@ ெச0வ@.

அ@வலக0கள|0 ...

• இ@§த இ@dைகயlேலேய ெதாைலேபசியl0 ெதாடû§@ ேபðவைத
தவlûg@ அOவLேபா@ நிGற நிைலயl0 ேப8ைச ெதாடரலாu.
• சக பணlயாளûகைள, மதிய உணவl_@ பlGQ ேம_ெகாugu சிறிய
உட_பயl_சி @ைறகள|0 ðL_ ேசûg@ ெகாuளலாu.

வ Lµ0 உuள பµேய ...

• ெதாைலd காLசியl0 வlளuபர இைடேவைளகள|G ேபா@ ைக கா0கைள
நLµேயா உLகாû§@ எ@§ேதா தைசகைள தளûவைடய8 ெசüயலாu.
• பணl @µ§த பlற@ @ழ§ைதகgடG ைமதானgதி0 வlைளயாடலாu

• இரQ உணவl_@ பlற@ ெதாைல காLசி பாûLபைத தவlûg@ வlL_
ச_ேற@u @_uபgதின@டG நைட பழகலாu.

- உட_பயl_சிைய நாu ஜுu@d@ ெசG@ தாG ெசüய ேவM_ெமGற
அவசியமி0ைல. நாu அGறாடu ெசüµu ெசய0கள|ேலேய உட_பயl_சி
அட0கிµuள@. ேமேல உuள நைட@ைறகைள நாu ெதாடû§@
கைடபlµgதாேல உட0 எைடையµu, ஆேராdகியgைதµu சீராக
ைவg@dெகாuளலாu.
Recommend this on Google
SUNDAY, OCTOBER 21, 2012
ெவ0லu ரgத ேசாைகைய ெவ0@u
பழ0@µ மdகள|G உட0நலu க@தி இன|, அவûகu வசிd@u ப@திகள|0
ேரஷG கைடகள|0 ெவ0லu வழ0கg திLடமிL_ இ@dகிற@ அரð.
ரgதேசாைகயா0 பாதிdகLபL_ இ@d@u ஆயlரdகணdகான பதிGப@வL
ெபMகgd@u கûLபlணlகgd@u இ@ ஓû இன|LQ8 ெசüதி.
ரgதேசாைகையd @ைறd@u ஆ_ற0 நிைறயேவ ெவ0லgதி0 உM_.
ெவ0லgதிG @ைணµடG ரgதேசாைகைய எLபµ ெவ0வ@? ஈேரா_ அர
ð சிgத ம@g@வû ஆû.கMணG, உணவlய0 நிQணû @§தலா ரவl
ெசா0@u வழிகu உ0கgdகாக!


ரgதேசாைக?

இ@uQ8 சg@d @ைறQதாG ரgதேசாைகd@ @dகியd காரணu. உட0
ெவgd@u. நகu ெவgd@u. @கu வ 0@u. கM இைம ம_@u உu
உத_கள|0 ெவMபடலu ெதûµu. அµdகµ @8ðg திண@u. ைக, கா0
வலிd@u. இைவ எ0லாu @dகிய அறி@றிகu.

1)
 சி@நûL பாைதயl0 வலி (1)
 ðdகாG கீைரயlG ம@g@வ
@ண0கu (1)
 ðMடdகாயlG ம@g@வ @ணu (
1)
 ðைரdகாயlG ம@g@வ @ண0கu
(1)
 ெசOவாைழL பழu (1)
 ஜி0 ஜி0 ð0 வாLடû
ேவMடாேம (1)
 தdகாள| (1)
 தdகாள| அதிகu சாLபlLடா0
வாதu (1)
 தயlû (1)
 தைல@µ உதிராம0 இ@dக (1)
 தான|ய0கgd@u (1)
 திd@வாü பlர8ைன (1)
 திராLைச (1)
 திராLைசL பழu ப_றிய தகவ0 (1)
 @gதிd கீைர ம@g@வ @ண0கu:-
(1)
 ெதாLைப @ைறdக உதQu
அGனாசிLபழu ப_றிய தகவ0 (1)
 ேதா0 Q_@ேநாைய த_d@u
எள|ய வழிகu (1)
 நைட@ைற வாgdைகயl0
நைடபயl_சி (1)
 நGனாû (1)
 நாµg@µLQ (1)
 நாவ0 பழd ெகாLைட (1)
 நûdக_LQ (1)
 ெந@@சி0 க@சி (1)
 ேநாüகைள காLµd ெகா_d@u
நக0கu (1)
 பdகவாதgதி_@ டாLடா
காLடலாu. (1)
 பLபாள| (1)
 ப@LQd@u (1)
 பேராLடா (1)
 ப_கள|0 காைர பµ§@uளதா? (1)
 ப_கைள பா@காd@u இய_ைக
ெபா@Lகu (1)
 பலாLபழu (1)
 பலாLபழu ப_றிய தகவ0 (1)
 ப0 வலி (1)
 ப0லி0 பlர8ைன இ@§தா0
Q_@ேநாü வர வாüLQ (1)
 ப0ேவ@ ேநாüகgd@
ம@§தா@u சீரகg தMண û (1)
 பாசிLப@LQ (1)
 பாத ெவµLQ @ணமாக ம@g@வ
@றிLQகu :- (1)
 பாத0கைள பா@காLப@ எLபµ (1)
 பாதாu ப@Lபl0 அட0கி உuள
ம@g@வ @ண0கu (1)
 பாைன ேபால வயl@ இ@dகா?
ஈஸியா @ைறdகலாu (1)
 பாûசவாதu ேநாü ப_றிய
தகவ0கu (1)
 பா0 தMணlயாக இ@dகிற@ (1)
 பா uQ வlஷ gைத இற d@ u
வாைழ g த M_ (1)
 பlரசவu ஆனா ெபMகgd@
அதிக பா0 ðரdக பயG ப_u
_M_ (1)
 பlளuO பழ0கu (1)
 பL@L (1)
 பûdக0காயlG ம@g@வ
@ண0கu (1)
Page 3 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 7:50 PM 0 comments

Labels: ெவ0லu ரgத ேசாைகைய ெவ0@u
இ@uQ ெவ0லu!

பைனெவ0லgைதவlடQu க@uபl-0 இ@§@ எ_dகLப_u ெவ0லgதி0
இ@uQ8 சg@ அதிக அளவl0 உM_. 100 கிராu ெவ0லgதி0 2.64 மி0லி
கிராu இ@uQ8 சg@u 80 மி0லி கிராu கா0ஷிய@u உuள@. இ@uQ8
சg@u கா0சிய@u ேச@uேபா@ உட@d@ ந0ல வ@ கிைடd@u. தவlர
ெபாLடாஷியu, ேசாµயu, கா0ஷியu, பாOபரO, ம0கன O ம_@u
@gதநாகu ஆகியைவµu ெவ0லgதி0 உM_.

நµgத பலG!

சீன|ைய உLெகாuguேபா@ சg@L ெபா@Lகu உடனµயாக உடலி0
ேச@u. ஆனா0 ெவ0லu சg@dகைள உடலி0 ேதdகிைவg@g
ேதைவLப_uேபா@ த@u.
ெபMகgd@ மாதவlடாயlGேபா@ ேசாûவாகQu, படபடLபாகQu இ@d@u.
அ§த நிைலயl0 ெவ0லu சாLபlLடா0, நி8சயu ந0ல பலG கிைடd@u.
ஒOவாைமயா0 ஏ_ப_u ஆO@மா ேநாüd@ ெவ0லu ஒ@ வரLபlரசாதu.
வாதu, பlgதu ம_@u காமாைல ேநாüகgd@ ெவ0லgைதg @ைண
ம@§தாகg தரலாu. ெவ0லgைத8 சைமயலி0 பயGப_g@uேபா@ ðைவ
அதிகûd@u.
ஓமu, மிள@ ெவ0லu @Gைறµu சம அளவl0 எ_g@L ெபாµ ெசü@,
காைல ம_@u இரQ அைரg ேதdகரMµ வ தu சாLபlL_வ§தா0, வயl_@d
க_LQ கழி8ச0 த@u. @ட0 Q@dகைளd கL_Lப_gத அதிகாைலயl0
ெவ0லgைத8 சிறி@ அளQ உLெகாuளலாu
Recommend this on Google
Posted by Hema at 7:46 PM 0 comments

Labels: ேவLபu பLைடயlG சிற§த ம@g@வ @ண0கu
ேவLபu பLைடயlG சிற§த ம@g@வ
@ண0கu
@திû§த ேவuபlG ேவûLபLைடL ெபாµµடG @திû§த _வரசu பLைடL
ெபாµ கல§@ 2 கிராu அளவாக8 சிறி@ சûdகைரd ðLµ காைல, மாைல
நMட நாLகu சாLபlL_ வரg ெதா@ேநாü @தலான அைனg@g ேதா0
ேநாüகgu @ணமா@u. ேவLெபMைணயl0 தைல @@கி வர8 சGன|,
பlடû இசிQ, வாத ேநாüகu த@u.

ேவLபuபLைட 5 பலu, கO@û ம@சu, _M_, மிள@, சீரகu இைவ வைக
d@50 கிராu எ_g@ இவ_ைற இµg@g @ளாdகி, ஒேர மாLµG பðuபா0
ஒ@ பµ ந0ெல Mெணü ஒGறைரLபµ எ_g@ இைவயைனgைதµu
ஒGறாக8 ேசûg@ கா8ச ேவM_u. உûய பதu வ§த @u இறdகி
ஆறியQடG வµகLµ ைவg@d ெகாuள ேவM_u. இ§த எMெணையg
ேதüg@d @ள|g@ வ§தா0 மMைடயlµ பன|சu, வாதேராக0கu, பாûச
வாµ, சீதளேராகu சuப§த@ைடயவûகu, ேதா0 சuப§தLபLட
ேநாµைடயவûகu வlைரவl0 @ணu ெப@வாûகu.

@@ ஆM_ ேவLப மரgதிG இைல, _, பLைட, ேவûLபLைட, காü
ஆகியவ_ைற சம அளவl0 எ_g@ உலûg@ ெபாµ @ரணu 2-5 கிராu அளQ
ேதன|0 காைல சாLபlL_ வ§தா0 உட0 வலிµu வனLQu ெப@u.
காயக0பமா@u. உடலி0 எ§த ேநாµu ேபா@u. நûழிQ, சûகைர @Lடu
@தலான எ0லா வைகg ேதா0 ேநாµu @ணமா@u. Qைகயlைல, Qள|,
ேபாகu நdகினா0 @றாM_ வாழலாu.
ேவLபu பLைடµடG நû,எMெணü ம_@u பlற ம@§@Lெபா@Lகைள8
ேசûg@ காü8சி ைதல0களாக ேதா0 QM,ெசாறி, சிர0@கள|G ம@
_சிவ§தா0 அைவ @ணu ெப@u
Recommend this on Google
பாûசவாதu (Stroke) ேநாü ப_றிய தகவ0கu
 Q_@ேநாü ேகGசû (1)
 Q_@ேநாü ேகGசû ெகா0லியாக
காL_ ஆgதாLபழu (1)
 Qள|8சdகீைரயlG ம@g@வ
@ண0கu (1)
 _சணldகாயlG ம@g@வd
@ண0கu:- (1)
 ெபMகgd@ மாரைடLQ ேநாü
அறி@றிகu ப_றி தகவ0 (1)
 ெப_ேறாûகu பluைளகள|G
சாLபாL_ வlைசயgதி0 கவன|dக
ேவMµயைவ (1)
 ைபLபû நிdரu (1)
 ம@சள|G ம@g@வ @ணu (1)
 ம@சu (1)
 மணgதdகாள| கீைர (1)
 மணலி கீைரயlG ம@g@வ
@ண0கu (1)
 ம@g@வ @ண0கgu (1)
 மா@ளu பழu (1)
 மாமரgதிG ம@g@வ @ண0கu (
1)
 மாûபக Q_@ேநாü ப_றிய தகவ0
(1)
 மாûபகLQ_@ேநாü (1)
 மிள@ (Black pepper (1)
 @கu ெபாலிவாக@மா ேடாGL
ஒû ேலkO (1)
 @@ைகµu பராமû0க (1)
 @0ைலL (1)
 வசuQ (1)
 வயl_@ வலி ஏ_படd காரண0கu
(1)
 வ0லாைர (1)
 வாைழL_ (1)
 வlளா0காü (1)
 ெவ0காயu (1)
 ெவ§தயu (1)
 ெவ§நû ம@g@வ பயGகu (1)
 ெவ@u வயl_றி0 தMண û
@µgதா0 (1)
 ெவ_றிைல (1)
 ெவ_றிைலயlG பலGகu (1)
 ெவ0லu ரgத ேசாைகைய
ெவ0@u (1)
 ேவLப இைல மகg@வu (1)
 ேவLபu பLைடயlG சிற§த
ம@g@வ @ண0கu (1)
 ேவLபu_ (1)
 ேவûdகடைல (1)
 ைவLடமிG ஈ யlG
@dகியg@வu (1)
 OகிLபl0 பயl_சி ெசüµu
நGைமகu (1)
BLOGUPP!
Page 4 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
இG@ அதிக மரண0கைள ஏ_ப_g@u ேநாüகள|ேல இரMடாவதாக உuள
பாûசவாதu ப_றி சில வlளdக0கu....
பாûசவாதu எGப@ ஆ0கிலgதிேல Oேராd (Stroke) அ0ல@ cerebrovascular
accident(CVA) எனLப_கிற@
இ@ எதனா0 ஏ_ப_கிGற@?
நம@ உடலிG ஒOெவா@ அ0க@u ெதாழி_ப_வத_கான அµLபைட8
சdதிையd ெகா_Lப@ ஒLசிசG.இ§த ஒLசிசG இரgதu @லேம
உ@LQகgd@ ெசGறைடகிற@. இரgதu ெச0@u @@திd @ழாüகu
நாµகu (artery) எனLப_கிGறன.இ§த நாµகu பாதிdகLப_வதா0 (
அைடப_வதா0 அ0ல@ ெவµLபதா0 ) அ§த நாµ @லu @@திையL
ெப@u உ@LQ ேபாதிய ஒLசிசG இ0லாம0 பாதிdகLப_u(இறd@u).
உதாரணgதி_@ இதயgதி_@ @@திையd ெகாM_ெச0@u நாµகu
அைடப_வதா0 மாரைடLQ ஏ_ப_வைதL ேபால.
இOவா@ நம@ @ைளd@ @@திையd ெகாM_ ெச0@u நாµகu
பாதிdகLப_வதா0 @ைளd@ ஒLசிசG கிைடdகாம0 @ைளயlG கல0கu
பாதிdகLப_வேத பாûசவாதu எனLப_கிற@.
இ@ இரM_ வlதமாக ஏ_படலாu...
1. @@திd @ழாüகள|0 அைடLQ ஏ_ப_வதா0, இ§த அைடLபான@ @@திd
@ழாüகள|0 உuேள பµகிGற ெகா@LQ (ெகாலOேரா0) பµQகளாக
(atherosclerosis) இ@dகலாu அ0ல@ ேவ@ ப@திகள|0 உைற§த @@திd
கLµகu வ§@ @@திd @ழாüகைள அைடLபதாக இ@dகலாu.
2. @@திd @ழாüகu ெவµLபதா0 ðட பாûசவாதu ஏ_படலாu. @றிLபாக
அதிக இரgதu அ@gதu உைடயவûகள|ேல இ@ ஏ_படலாu.
இதG அறி@றிகu எGன?
பாûசவாதமான@ ச_தியாக ஏ_ப_கிGற ஒ@ நிகgQ. இ§த ேநாயlG
தவlரமான@ பாதிdகLபLட @@திd @ழாைய ெபா@g@ ேவ@பா_u.
உதாரணgதி_@ சிறிய நாµ ஒG@ அைடப_வதா0 ஏ_ப_u பாதிLQ
சிûதலவானதாகேவ இ@d@u.

ேம@u @ைளயlG @றிLபlLட ஒOெவா@ ப@திµu ஒOெவா@ வlதமான
ெதாழி_பா_கgd@ ெபா@Lபாக இ@d@u.
பாதிdக பLட ப@திையL ெபா@g@ ஏ_ப_கிGற அறி@றிகgu
ேவ@படலாu. உதாரணgதி_@ ேப8சிைனd கL_Lப_g@u @ைளயlG ப@தி
பாதிdகLபLடா0 அ§த நபû ேபச @µயாத நிைலைய அைடவாû.
@ைளயlG பல ப@திகgd@ @@திையd ெகாM_ ெச0@u @ழாüகu
பாதிdகL ப_u ேபா@ பல பாதிLQdகu ஏ_ப_u.
@றிLபாக பாûசவாதu ஏ_பLடத_கான அறி@றிகளாவன தைலயlµ ேபாGற
சிறிய அறி@றிகள|0 இ@§@ @_@ @@தான மயdக நிைல (Coma) அ0ல@
ஊன@_ற நிைல அ0ல@ மரணu ஏ_ப_கிGற நிைலயாக இ@dகலாu.
பாûசவாதu ஏ_ப_வத_கான ச§தûLபgைத அதிகûd@u காரணlகu எைவ?
உயû @@தி அ@dகu, நரழிQ ேநாü, அதிகûgத ெகாலOேரா0 அளQ,
QைகLபlµgத0 ேபாGறைவ @dகிய காரனdகலா@u . அ@ தவlர அதிகûgத
உட_ப@மG, வயதானவûகu, ஆMகu, பரuபைரயlேல மாரைடLQ அ0ல@
பாûசவாதu ஏ_பLடவûகைளd ெகாMடவûகu, அளQdகதிகமாக ம@
அ@§@பவûகu இ§த ேநாயா0 பாதிdகLப_வத_கான ச§தûLபgைத
அதிகமாக ெகாMடவûகu.

இைதg த_Lபத_கான வழி@ைறகu...
மாரைடLைபg த_Lபத_@ நாu எGனெவ0லாu ெசüய ேவM_ேமா
அgதைனµu இ§த பாûச வாத ேநாü ஏ_ப_வைதg த_Lபத_@u உதQu.

நரழிQ ேநாü - இ§த ேநாü உuளவûகgd@ மாரைடLQ ஏ_ப_வத_கான
ச§தûLபu அதிகu ஆனா@u இவûகu ஒ@0காக ம@§@கைள பாவlLபதG
@ல@u , உணQd கL_L பாLµG @ல@u இ§த ேநாைய கL_L பாLµ0
ைவgதி@§தா0 மாரைடLQ ம_@u பாûசவாதu ஏ_ப_வத_கான
ச§தûLபgைத @ைறdகலாu.

Qைகgத0- Qைகgத0 மாரைடLQமாரைடLQ ம_@u ஏ_ப_வத_@
காரணமான @dகிய காரணlகள|0 ஒGறா@u. ஆனா@u Qைகdகாத
நபûகள|0 ðட மாரைடLQ மாரைடLQ ம_@u ஏ_படலாu.
Qைகgத0 ப_றி ேம@u அறி§@ ெகாuள இ§த8 ðLµையெசா_d@0கu.

அதிகûgத ெகா@LQ /ெகாலOேரா0 - சûயான உணQL பழdகu, உட_பயl_சி
@லu நம@ ெகாலOேராைல கL_Lபாடாக ைவgதி@LபதG @லu நமd@
மாரைடLQ மாரைடLQ ம_@u ஏ_ப_வத_கான ச§தûLபgைத @ைறg@d
ெகாuள @µµu. அLபµµu இ@ கL_Lப_gதL பட @µயாவlLடா0
ெகாலOேராைலd @ைறLபத_கான ம@§@கuபாவldகLபடலாu.

உயû @@தி அ@dகu(Hyper Tension) - இ§த ேநாü இ@Lபவûகgd@
மாரைடLQ மாரைடLQ ம_@uஏ_ப_வத_கான ச§தûLபu அதிகu. சûயான
ம@§@கu , உட_பயl_சி,உணQd கL_L பா_ @லu இைதµu நாu கL_L

quit ads » Premium

Budumuladoddi and
Basaladoddi
The Palike Devaru Temple
at Budumuladoddi Every
New Year starts for us at
Mantralayam in the holy
presence of Sri
Raghavendra Swamy and
while we are there, we try

AMAZON DEALS
There was an error in this gadget

Search Amazon.com:
Amazon.com
Keywords:

AMAZON SEARCHBOX
SUBSCRIBE TO
SEARCH THIS BLOG
Page 5 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 7:43 PM 0 comments

Labels: பாûசவாதu ேநாü ப_றிய தகவ0கu
பாடாக ைவgதி@§@ மாரைடLQமாரைடLQ ம_@u ஏ_ப_வத_கான
ச§தûLபgைத @ைறg@d ெகாuள @µµu.

மன அ@gதu(stressful life) - அதிகûgத மன அ@gதu உuளவûகgd@u
மாரைடLQ ஏ_ப_வத_கான ச§தûLபu அதிகமா@u.தியானu ேபாGற ஆdக
_ûவமான நடவµdைககள|0 ஈ_பL_ மன அ@gதgைத @ைறLபதG @லu
மாரைடLQ மாரைடLQ ம_@uஏ_ப_வத_கான ச§தûLபgைதd @ைறdகலாu.
Recommend this on Google
THURSDAY, OCTOBER 18, 2012
உட@d@ ஏ_ற 9 வைகயான இய_dைக
உணQகu

ெந0:- உமிµடG ðµய அûசி, ெந0 எனLப_கிற@. உமிைய நdகி அûசிையL
பயGப_g@கிேறாu. அûசியl0 ப8சûசி, Q@0க0 அûசி எGபைவ
@றிLபlடgதdகைவ. ப8சûசி எGப@ ெந0ைலd @gதி அûசி எ_g@
அLபµேய பயGப_g@வதா@u. ெந0ைல @ைறயாக அவlg@ @gதி
ெப@வ@ Q@0கலûசி.

ப8சûசி எள|தி0 ஜரணldகா@. ெகா@LQ சgைத அதிகமாd@u. இதனா0
உட0 ப@மனா@u. உட0 இைளgதவûகu ப8சûசிைய சாLபlடலாu. வயl@
ெதாடûபான ேநாü உuளவûகu ப8சûசிைய தவlûdக ேவM_u.

Q@0க0 அûசி உட0 நல@d@ ஏ_ற@. மல8சிdக0 ஏ_படா@. சuபா அûசி
வைகயl0 சீரக8சuபா ஆரuபநிைல வாத ேநாüகைள ேபாdக வ0ல@.
பசிைய ஊd@வld@u. ஈûd@8சuபா அûசி சாLபlட @சியான@. ஆனா0
பlgதuð_u. @M_ சuபா, மிள@ சuபா, ம0லிைக சuபா, மணl8சuபா,
ேகாைர8சuபா, கைட8சuபா, @@@ சuபா ேபாGறைவ ம@g@வ@ணu
நிைற§தைவ.

ேசாளu:- ேசாளgதி0 உட@d@ அவசியமான Qரதu, இ@uQ, கா0சியu
சg@dகu அட0கி உuளன. ேசாள உணQகu உட@d@ உ@திைய அள|dக
வ0ல@. உட0 ப@மைனd @ைறd@u. வயl_@LQMைண ஆ_@u. வாü
நா_றgைதL ேபாd@u. @லேநாயாள|கgd@ ேசாள உணQ
ஒg@dெகாuளா@.

கuQ:- கிராம0கள|0 கuப0க@சிµu, கuப@ ேசாளu சாLபlLடவûகu மிக
அதிகu. இ@ தாü மாûகgd@ பா0 உ_பgதிையL ெப@d@u. உட0
வலிைமைய அதிகமாd@u.

கuபl0 Qரதu, ðMணாuQ, பாOபரO ேபாGற தா@dகgu
உயlû8சg@dகgu உuளன. அûசிையவlட பல மட0@ சg@ மி@§த உணQ,
ஜரண சdதி அதிகûd@u. உட0 ெவLபநிைலைய சமநிைலயl0
ைவgதி@d@u. ேவMடாத ெகா@LQகைள கைரg@ ப@மைனd @ைறd@u.

சாைம:- சாைம உணQ அைனg@ வயதின@d@u ஏ_ற@. மல8சிdகைலL
ேபாd@u. வயl@ சuப§தமான ேநாüகைளd கL_Lப_g@u. ஆMகள|G
வl§@ உ_பgதிd@u, ஆMைம @ைறைவ நdகQu உக§த@. நûழிQ
ேநாயாள|கu ðட சாைமயl0 தயாûgத உணைவ உMணலாu.

வர@:- நவதான|ய வைககள|0 வர@u ேசûdகLபL_uள@. இதி0 Qரதu,
இ@uQ ம_@u ðMணாuQ8 சg@ உuள@. இ@ உட0 எைடைய
@ைறdகdðµய@. மாதவlடாü ேகாளா@ ெகாMட ெபMகu வரைக8
சைமg@8 சாLபl_வ@ ந0ல@.

ேகgவர@:- தான|ய0கள|0 அதிக சg@மிdக@ ேகgவர@. ராகி எG@u
ெசா0வû. இதி0 Qரதu, தா@ உLQ, ðMணாuQ8 சg@, இ@uQ8 சg@ ம_@u
உயlû8 சg@dகgu இ@dகிGறன.

இ@ உட0 உQணgைத சமநிைலயl0 ைவgதி@d@u. @ட@d@ வலிைம
அள|d@u. நûழிQ ேநாயாள|கu ðட ேகgவரகா0 ெசüத பMட0கைள8
சாLபlடலாu. ேகgவரைக ெகாM_தாG ராகி மா0L தயாûdகிறாûகu.

Search

Join this site
with Google Friend Connect
Members (4)
Already a member?Sign in
FOLLOWERS
TOTAL PAGEVIEWS
9 5 3 1
Add George Washington
Quotes


CLASSIC CLOCK

View my complete
profile
Hema
ABOUT ME
October (22)
BLOG ARCHIVE

Powered by Translate

Select Language
TRANSLATE
Page 6 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 5:57 PM 0 comments

Labels: உட@d@ ஏ_ற 9 வைகயான இய_dைக உணQகu
ேகா@ைம:- அûசிையவlட ேகா@ைமயl0 அதிகமான சg@கu உuளன. வட
இ§திய மdகu ேசா@ைமைய @@ேநர உணவாகL பயGப_g@கிGறனû.
எMைண ெநüவlடா@ சLபாgதியாக ெசü@ சாLபl_வ@ ந0ல@. உட0
நல@d@ உக§ததா@u.

ேகா@ைமயl0 Qரதu, சûdகைர, ðMணாuQ, பாOபரO, இ@uQ, கேராLµG,
நியாசிd ேபாGற பல சg@dகu உuளன. இ@ நûழிQ ேநாயா0
பாதிdகLபLடவûகgd@ சிற§த உணவா@u. மல8சிdக0 உMடாகா@.

பாûலி:- @ழ§ைத @த0 @தியவû வைர சாLபlடg த@§த@ பாûலி.
ேநாµuளவûகgu, ேநாய_றவûகgu சாLபlடலாu. இைதd க@சியாக
காü8சி @µLபû, உடலி0 உuள ேதைவய_ற நைர ெவள|ேய_றி எைடையd
@ைறd@u. உட0 வறLசிைய ேபாdக வ0ல@. நµgத மல8சிdக0
உuளவûகu பாûலிைய சாLபlLடா0 @ணமா@u. காü8சைல த_d@u.
ெவLபநிைலைய சமநிைலயl0 ைவgதி@d@u. சி@நû தாராளமாகL பlûய
உதQu. @ட0 QMைண ஆ_@u. இ@மைலg தணld@u. எ@uQகgd@
உ@தி த@u.
Recommend this on Google
காü... கறி... கன|... ம@g@வ @ண0கu :--
காரL: தின@u காரLைட அதிக அளவl0 ேசûg@d ெகாMடா0 (ப8ைசயாக)
இரgதgதிG ெகாலOLரா0 அளQ @ைறகிற@. ேநாü எதிûLQ சdதிைய
அதிகûdகிற@.
@Lைடdேகாð: மாரைடLQ ேநாü வ@u வாüLபlைனd @ைறdகிற@.
பL@L: ஃேபாலிd ஆசிL, இ@uQ8 சg@ பL@Lµ0 உuளதா0 ெதாடû§@
உMேபாûd@ இரgதேசாைக ேநாü வ@வதி0ைல. இரgதd @ழாüகள|0
பµµu ெகாலOLராைலd @ைறdகிற@.
இ@சி: க@dகu சிறிதாக உuள இ@சிையg ேதû§ெத_0கu. இ@சி இரgதd
@ழாüகள|0 ஏ_ப_u இரgத உைறைவg த_g@ மாரைடLQ வராம0
பா@காdகிற@. இரgத ஓLடgைத அதிகûdகிற@. வாüQg ெதா0ைலையL
ேபாd@கிற@. @L_ வலிையd @ைறdகிற@.
ெவ0காயu: ெவ0காயgைதg ெதாடû§@ உM_ வ§தா0 இரgதgதிG
ெகாலOLரா0 அளQ @ைறவேதா_ இரgதgதிG உைற தGைமµu, ஒL_u
தGைமµu @ைறவதா0 மாரைடLQ ேநாü வரேவ வரா@.
மாரைடLQ ேபாGற இ@தய ேநாüகu வராம0 த_d@u சdதி
ெவ0காயgதி_@ உM_ எG@ பல ஆராü8சிகu @லu
ெதள|வாdகLபL_uள@.
இரgதd @ழாüகள|0 அைடLQ ஏ_பL_ மாரைடLQ வ§தவûகgu ðட
தின@u 100 கிராu ெவ0காயgைதg ெதாடû§@ உM_ வ§தா0 பµLபµயாக
இ@தய ரgத நாள0கள|0 உuள அைடLQகu கைர§@ மைற§@வl_வதாக
நி@பldகLபL_uள@.
ஆLபlu: இதி0 உuள `ெபdµG' எGற நாû8சg@ இரgதgதிG ெகாலOLரா0
அளைவd @ைறLப@ ஆüQகள|G @லu நி@பldகLபL_uள@.
இரgதgதி0 ெகாலOLரா0 அதிகu உuளவûகu தினu இரM_ ஆLபlu
பழ0கைளg ெதாடû§@ @G@ மாத0கu சாLபlL_ வ§தா0, ெகாலOLரா0
அளQ 10லி@§@ 15 சதவlகிதu வைர @ைற§@வl_கிற@. ஆLபlu பழgதி0
ேநாü எதிûLQ சdதி அதிக@uள@.
அGனாசி: இரgதd @ழாüகள|0 ஏ_ப_u அைடLைப நd@வதி0 அGனாசி
சிற§@ வlள0@கிற@. ேம@u, அGனாசிL பழgைத ெதாடû§@ உM_
வ§தா0 இரgதgதி0 உைறµu தGைம @ைறவேதா_, இரgதd @ழாüகள|0
உuள அைடLQகgu ந0@u.
எ@மி8சuபழu: உடuபl@uள சிறிய இரgதd @ழாüகள|G ðவûகைள
எ@மி8ைசயl0 உuள சg@dகu உ@திLப_g@வேதா_ சி@நரக0கள|0
இரgத ஓLடgைதµu அதிகûdகிற@. எ@மி8ைசயl0 `ெபdµG' சg@
உuளதா0 இரgதgதி@uள ெகாலOLரா0 அளைவd @ைறdகிற@.
_M_: இதி0 `சாலிசிலிd' எGற இரசாயனL ெபா@u உuள@. நாu சாLபl_u
உணவlG @லu இரgதd @ழாüகள|0 அதிக அளQ ெகா@LQ ேசû§@
அைடLைப உMடாd@u ேபா@ _Mµ@uள `சாலிசிலிd' எGற சg@ அ§த
அைடLைப உைடg@வl_கிற@.
ðைரdகாü: இரgதd @ழாüகள|0 பµ§@uள அைடLைப ðைரdகாü
நd@கிற@. ðைரdகாü சா_ைற ெவ@u வயl_றி0 200 மிலி @லu
ெதாடû§@ ஒ@ மாதu @µg@ வ§தா0 இரgதd @ழாüகள|0 பµ§@uள
அைடLQகu தவl_ ெபாµயாகிவl_u.
ெவuளûdகாü: இரgதgதி@uள @ûd ஆசிLைடd கணlசமாக @ைறg@,
Page 7 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 12:21 PM 0 comments

Labels: காü... கறி... கன|... ம@g@வ @ண0கu
இதயgதிG ெசய0பாLைட8 ð@ð@Lபாக இயdக வ0ல@. இரgதd
@ழாüகள|0 ஏ_ப_u அைடLைப நd@வதி0 இத_@u ப0@ உM_.
தûL_சணl: இதயgைதd @ள|ர8 ெசü@ இரgதd @ழாüகள|G அைடLைபL
ேபாdகி இரgத ஓLடgைத8 சீûப_g@கிற@.
@uள0கி, ெவMைடdகாü: இ§தd காüகைளg தினசû காைலயl0
ப8ைசயாக8 சாLபlL_ வ§தா0 இரgதd @ழாüகள|0 பµ§@uள அைடLQகu
@Gேற மாத0கள|0 80 சதவlகிதu ஒழிdகLபL_வl_u. ஆனா0
ெதாடû8சியாக சாLபlட ேவM_u
Recommend this on Google
TUESDAY, OCTOBER 16, 2012
Posted by Hema at 3:48 PM 0 comments

Labels: Piper nigrum), ைபLபû நிdரu, மிள@ (Black pepper
மிள@ (Black pepper, ைபLபû நிdரu, Piper nigrum)
"பg@ மிளகி@§தா0 பைகவG வ Lµ@u உMணலாu” எGப@ சிgதûகu
சgதியவாd@. மிள@ அ§த அளவl_@ ந@ð@றிLபானாக ெசய0ப_கிற@.

உலகிG தைலசிற§த எதிû ம@§@ (Antidote) தாG இ§த மிள@. இ§த மிள@
இ§தியாவl0 மிக அதிகமாக பயlûடLப_கிற@ . ெதGன|§தியாவl0
@dகியமாக ேகரளா, ைம@û, ம_@u தமிgநாLµ0 கGன|யா@மû, ேம_@
ெதாடû8சி மல
ை◌L ப@திகள|@u, கிழd@g ெதாடû8சி மைலகளான ெகா0லிமைல,
ேசûவராயG மைலகள|@u ந0லமிள@ அதிகu வlைளகிற@. உலகிேலேய
தைலசிற§த தரu வாü§த ந0ல மிள@ ெதGன|§தியாவl0 மL_ேம
கிைடdகிற@ எGப@ நவ ன ஆராü8சி ð@u தகவ0. மிளகி0 உuள ேவதிL
ெபா@Lகu அைனg@u நuைம ேநாயlலி@§@ காd@u ேவைலைய8
ெசüகிற@ ேம@u உடலிG ேநாü எதிûLQ சdதிைய அதிகûdகிற@.
மிளகி_@ வ dகgைதd @ைறd@u பMQu (Anti-inflamattory) வாதgைத
அடd@u பMQu (Anti vatha)பசிையg @M_u பMQu (Appetizer),
ெவLபgைதd @ைறd@u பMQu (Antypyretic), ேகாைழைய அக_@u பMQu
(Expectorant), _8சிdெகா0லியாக ெசய0ப_u பMQu (Anti-helmenthetic) உuள@.
நரuQgதளû8சி, ைக கா0 ந_dகu, உதற0, ஞாபக சdதி @ைறபா_,
@@ைமயl0 உMடா@u மதிமயdகu, இவ_றி_@ ந0ல மிள@ சிற§த
ம@§தா@u. வ ûயgைத அதிகûd@u தGைமµu இத_@M_. ந0ல மிளகி0
ெபாLடாசியu, கா0சியu, ஜி0d, மா0கன ð, இ@uQ8சg@ ம_@u
ெமdன சியu, ைவLடமிG சி, சg@dகu அதிகu உuள@. ைவLடமிG சி சg@
அதிகu உuளதா0 ஆMµ ஆdஸிெடGடாக ெசய0பL_ ேநாü எதிûLQg
தGைமைய அதிகûdகிற@.

ந0ல மிளகி0 piperine எGற ஆ0கலாü_ இ@Lபதா0 பசிையg @M_கிற@.
வயl_றி0 ðரd@u எGைஸuகைள @Mµ ðரdக8 ெசüகிற@. ேம@u
உமிgநைர ðரdக8 ெசüகிற@. இதனா0 ஜரணg தGைம அதிகûdகLப_கிற@.
உணQ சûயான @ைறயl0 ெசûdகL பLடா0 தாG வாµg ெதா§தரQ
இ@dகா@. ேம@u ந8ðd கழிQகu உடலி0 த0கா@. இ§த ந8ðd கழிQகைள
ெவள|ேய_@u தGைம மிளகி0 அதிகu இ@Lபதா0தாG நu @Gேனாûகu
இ§த பழெமாழிைய பயGப_gதினாûகu. இதனாேலேய நu @Gேனாûகu
ெவள|யlட0கள|0 சாLபlL_ வ@uேபா@ பg@ மிளைக வாயl0 ேபாL_
ðைவg@ சாLபlL_வl_வாûகu. ெவள|யl0 தயாûdகL ப_u உணவlனா0
ஏ_ப_u ந8ðgதGைம அைனgைதµu இ§த பg@ மிள@ @றிg@ வl_u.
Recommend this on Google
MONDAY, OCTOBER 15, 2012
சாLபl_வைத @சிg@ சாLபl_0கu..!

சிலû இரMேட நிமிடgதி0 சாLபlL_ @µg@வl_வû. இG@u சிலû
ஒOெவா@ ேவைளµu ðமாû @dகா0 மணl ேநரu சாLபl_வû. அ@Qu
தவ@, இ@Qu தவ@.

Page 8 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
சிலû மிக ேவகமாக சாLபl_வாûகu. சிலû மிக ெம@வாக சாLபl_வாûகu.
எLபµ சாLபlLடா@u சû, வாயl0 ேபாடLபLட உணQ நGறாக கµdகLபL_
ெம0லLபL_, ðைவdகLபL_, ðழாdகLபL_, அதGபlG வயl_@d@u ேபாக
ேவM_u. அ@தாG @dகியu. அLபµ அLபµேய வl@0கd ðடா@.

ைசவ உணைவ சீdகிரu சாLபlL_ @µg@ வlடலாu. அைசவ உணQ
சாLபl_uேபா@ ெகா@சu ேலLடாகgதாG ெசüµu. @ைற§த@ ðமாû 5
நிமிட0கgu, ð_தலாக ðமாû பதிைன§@ நிமிட0கgu சாLபl_வத_காக
ஒ@d@வ@ ந0ல@. ஐ§@ நிமிட0கgd@ @ைறவாக சாLபl_வ@u
ந0லத0ல. பதிைன§@ நிமிட0கgd@ அதிகமாக சாLபlL_d
ெகாMµ@Lப@u ந0லத0ல.

எ§த உணைவ நாu சாLபlLடா@u கµg@ ðைவg@ அதGபlGதாG வl@0க
ேவM_u. ேகாழி வl@0@வைதLேபால வாயl0 ேபா_u உணைவ அLபµேய
வl@0கdðடா@. ஒ@ @@ ெந0ைல ேகாழி அLபµேய வl@0@கிற@.
ேகாழிd@ ப_கu கிைடயா@. அதனா0 ெம0@வ@ கிைடயா@. அத_@
அல@ அதாவ@ @d@u, நாd@uதாG உuள@. ேகாழி உM@u உணQ
அத@ைடய அலகா@u, வயl_றினா@uதாG சி@சி@ @M_களாகQu
ðழாகQu ஆdகLப_கிற@. அ§த ப8ைச ெந0ைல ஜரணldக ைவdகdðµய
அளQd@ மிக சdதியான எGைசu ம_@u உணQ மMடல அைமLQ
ேகாழிd@ இ@dகிற@. நமd@ அLபµ இ0ைல.

நாu சாLபl_u உணQ ஜரணu ஆவத_@ வாயl@uள உமிg நû @dகிய
ப0@ வகிdகிGற@. மன|தன|G வாயlG இரM_ பdக0கள|@u @G@
ேஜாµ உமிgநû ðரLபlகu இ@dகிGறன. அைவயாவன.
1.பேராLµL ðரLபl,
2.சLேமGµQலாû ðரLபl,
3.சLலி0@வ0 ðரLபl. இ§த @G@ ðரLபlகள|லி@§@u வ@u @ழாüகu
வாயl@u வ§@தாG திறdகிGறன.

பேராLµL ðரLபlதாG இ§த @Gறி0 மிகLெபûய@. அ_gததாக உuள
சLேமGµQலாû ðரLபlதாG 70 சதவ த உமிgநைர ðரdகிற@. ஐ§@ சதவ த
உமிgநû, @Gறாவதாக உuள சLலி0@வ0 ðரLபlயlலி@§@ ðரdகிGற@.

உணைவ பாûgதQடG, உணைவ நிைனgதQடG, உணவlG வாசைனைய
@கû§தQடG உமிgநû அதிகமாக ðரdக ஆரuபldகிற@. உமிgநû0 மி@கO,
QேராLµG, தா@ உLQdகu ம_@u அைமேலO எGகிற எGைசu
ஆகியைவ இ@dகிGற@. ஒ@ நாைளd@ ðமாû 1 @த0 2 லிLடû உமிgநû
வாயlலி@§@ வயl_@d@u தuளLப_கிற@.

எ0லா ேநர@u நuைம அறியாமேலேய நாu வாயl0 ðரd@u உமிgநைர
உuேள வl@0கிd ெகாM_தாG இ@dகிேறாu. உமிgநû@uள எGைசu
நாu சாLபl_u உணவl0 ரசாயன மா_ற0கைள ேவகமாக ஏ_ப_gத உதவl
ெசüகிற@. இ§த எGைசu இ0லாவlLடா0 நாu சாLபl_u உணQ ஜரணu
ஆக வாரdகணdகி0 ஏG மாசd கணdகி0ðட ஆ@u. அLபµயானா0 நu
உடலி@uள தைசகu, நரuQகu, எ@uQகu இைவெய0லாu ஒ@0காக
ேவைல ெசüயா@. இைவெய0லாu ேவைல ெசüயாவlLடா0 நuமா0
உயlûவாழ @µயா@.

உமிgநû@uள அைமேலO எGகிற ெநாதி (எGைசu) நாu சாLபl_u
உணவl@uள Oடாû8 ம_@u காûேபாைஹLேரLைட மா0ேடாO எGகிற
சûdகைரL ெபா@ளாக மா_@ வத_@ உதவl ெசüகிற@. உணQ சி@@டலி0
ேபாü8 ேச@uேபா@ இG@u அதிகமாக அைமேலO எGைசu
கைணயgதிலி@§@ ðரdகLபL_ உணவl0 மி8சu மதியl@d@u
Oடாû8ைசµu, மா0ேடாசாக மா_றிவl_கிற@. மா0ேடO எGகிற
இGெனா@ எGைசu எ0லா மா0ேடாைசµu @gdேகாசாக
மா_றிவl_கிற@. இ§த @gேகாOதாG கைடசி யாக ரgதgதி0 கலdகிற@.
எGனெவG@ Qûயவl0ைலயா? ஒG@மி0ைல நாu சாLபl_u உணவl@uள
சûdகைரைய வாயl@uள எGைசu @gேகாசாக மா_றி ரgதgதி0
கலdக8ெசüகிற@, அOவளQதாG.

நம@ உமிgநû@uள மிïசிG எGகிற ெபா@u வாü எLெபா@@u ஈரமாக
இ@d@uபµ பாûg@d ெகாuகிற@. அேதமாதிû உமிg நû@uள
ைலேசாைசu எGகிற ெபா@u நாu சாLபl_u உணவl@uள கM@d@g
ெதûயாத கி@மிகைள அழிg@வl_கிற@.

வயl_@d@u ேபாü எ0லா உணQu ஜரணu ஆகிவl_u எG@ நாu
நிைனg@d ெகாMµ@dகிேறாu. இ@ தவ@. உணQ வாயl0
ேபாடLபLடQடG உத_, கGனu, நாd@ ஆகியவ_றி@uள தைசகu ஒG@
ேசû§@ வாயl@u ேபாடLபLட உணைவ வாயl@uேளேய சிறி@ ேநரu
ைவg@d ெகாMµ@d@uபµ ெசüகிற@. அேத ேநரgதி0 வாயl@uள 3
Page 9 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 1:35 AM 0 comments

Labels: சாLபl_வைத @சிg@ சாLபl_0கu
உமிgநû ðரLபlகu ðரd@u திரவu வாயl0 ேபாடLபLட உணQd
கவளgைத8 @g§@ ெசûமானgதி_@ தயாராகிற@. ப_கgdகிைடயl0
மாLµய உணQ @M_ @Mடாக ெவLடLபL_ பlGபdகgதி@uள ப_களா0
மிக8சிறிய @M_களாக ஆdகLபL_ வl@0@வத_@ ஏ@வாக தயாராகிற@.

நாdகி@uள ðைவ நரuQகu நாdகி0 வ§@ ெதா_u உணவான@ இன|Lபா,
Qள|Lபா, உLபா, @வûLபா எGபைதd கM_பlµg@ அத_@g ேதைவயான
சûயான எGைசu கைள ðரdக8 ெசüகிற@. நாd@ இLபµµu அLபµµu
Qரguேபா@ நாd@d@ இைட யl0 உணQg@M_கu பாதி நிைலயl0
ஜரணமாகி ஒ@ உ@Mைடயாக ஆdகLபL_ நாd@ @லமாகேவ அ§த
உணQ உ@Mைட ெதாMைடd@u தuளLப_கிற@. ெதாMைடயlலி@§@
வயl_@d@u இற0கிய உணQ அ0@uள 5 எGைசuகgடG ேசû§@
ேம_ெகாM_ ஜரணமா@u ேவைலைய ஆரuபldகிற@.

ெவ_றிைல, பாd@, Qைகயlைல, பாG, ஜûதா ேபாGறவ_ைறg ெதாடû§@
ேபா_u பழdக @uளவûகgd@ வாயl@u வ§@ @µµu உமிgநû
ðரLபlகள|G @ழாü பாதிdகLபL_ அைடப_u வாüLQ அதிகu. எனேவதாG
இgதைகய பழdகu உuளவûகgd@ சûவர உமிgநû ðரdகாம0 அµdகµ
ெதாMைட காü§@ ேபாüவl_கிற@.

இேதேபா0 ப_கைள இழ§த ஒ@வ@d@ சûயான சgதான உணQ
கிைடdகா@. காரணu அவரா0 நGறாக ெம0ல @µயாததா0 அவû
சாLபl_u உணQ சûயான @ைறயl0 ஜரணu ஆகாம0 உணவl@uள
சgதான ெபா@Lகu உட@d@L ேபாü8 ேச@வதி0ைல. எனேவ
இவûகgd@ ேதக ஆேராdகிய@u @ைற§@வl_u.

ஆகேவ சாLபl_0கu. நGறாக சாLபl_0கu. உணைவ நG@ ெமG@
சாLபl_0கu. உணைவ அuள|LேபாL_ வயl_றிG உuேள தugவத_@
மL_uதாG வாü உபேயாகLப_கிற@ எG@ தவறாக நிைனg@ வlடாதûகu.
சாLபl_u உணQ ஜரணu ஆ@u ேவைல வாயlேலேய ஆரuபlg@வl_கிற@
எGபைத மற§@வlடாதûகu.
Recommend this on Google
FRIDAY, OCTOBER 12, 2012
கMகைளL பா@காdக @@0ைக _dகu
ெபா@வாக தாவர இன0கள|G அைனg@ பாக0கgu ம@g@வd @ண0கu
நிைற§த@. தின@u உணவl0 ேசûd@u கீைர, காü, _ @லu உட@d@g
ேதைவயான அைனg@ சg@dகgu இதிலி@§@ கிைடdகிGறன. இ§த
உணQகu எள|தி0 ஜரணமாகd ðµய@u, உட@d@ Qg@ணûQ
ஏ_ப_g@வ@மா@u.
ஒOெவா@ மாத@u ஒOெவா@ _dகள|G பயGகைளL ப_றி அறி§@
வ@கிேறாu. இ§த இதழி0 @@0ைகL ப
◌ூவlG ம@g@வL பயGப_றி ெதû§@ெகாuேவாu.

@@0ைகையL ப_றி அறியாதவûகu யா@u இ@dக @µயா@. வ _ கL_u
@Gேப @@0ைகd ெகாuைப நL_ ைவLபாûகu. அ@ வளû§@ மரமாகி
கால0காலமாக பயGெகா_d@u எGபதா0தாG அதைன நL_
ைவdகிGறனû.
@@0ைகயlG பயGகைள ஒ@ Qgதகமாகேவ எ@தலாu. ஆµûேவத
ம@g@வgதி@u, சிgத ம@g@வgதி@u @@0ைகயlG பயGகைளL ப_றி
அதிகu ðறLபL_uள@.

சிgதûகu @@0ைகைய பlரuம வl@Lசu எGேற அைழdகிGறனû.
@@0ைகயlG இைல, _, பl@ð, காü, வlைத, பLைட, ேவû என அைனg@
பாக0கgu அளவ_ற ம@g@வd @ண0கைளd ெகாMடைவ.
இ§தியாவl0 இமயமைலயl0 ெதாட0கி ெதG@மû வைர எ0@u
காணLப_u மர0கள|0 @@0ைகµu ஒG@.

இல0ைக, மியாGமû, மேலசியா ேபாGற நா_கள|0 இதைன அதிகu
பயlûெசüகிGறனû. இதி0 காL_ @@0ைக, ெகாµ@@0ைக, தவð
@@0ைக என பலவைகµM_.

@@0ைகd கீைரையL ேபாலேவ _வl@u அதிக ம@g@வd @ண0கu
Page 10 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
உuளன.
@@0ைக _வlG ம@g@வ மகிைமைய பல @0கள|0 சிgதûகu
எ@திµuளனû.
வlழி@ள|@u பlgதuேபாu வ ற@சி ேய@u
அழிவl§ @QuQQµ யா@u – எழிலாû
ஒ@0ைகயக லாகக_ Qைடவா ணைகேய
@@0ைகயlG _ைவ ெமாழி
- அகgதியû @ணபாடu
ெவMைம நிற0ெகாMட சிறிய _dகu ெகாg@ ெகாgதாக காணLப_u.

கMகைளL பா@காdக
இGைறய கuL@Lடû µகgதி0 கMகgd@g தாG அதிக ேவைல
ெகா_dகிேறாu. அ@ேபா0 வ _கள|0 ெதாைலdகாLசிµu நuகMகgd@
ஓüQ ெகா_Lபதி0ைல. இதனா0 கMகu வlைரவl0 வறM_வl_u. கM
இைமகu சிமிL_u தGைம @ைற§@வl_u. இதனா0 தைலவலிµu,
கMகu @Gனா0 மிGமின|L _8சிகu பறLப@ ேபாலQu ேதாG@u.
பாûைவ ம0கலாகg ெதûµu. இவûகu @@0ைகL _QடG பðuபா0
ேசûg@ நGறாகd காü8சி காைல மாைல என இ@ேவைளµu அ@§தி
வ§தா0 கMகள|0 ஈரLபைச அதிகûg@, கM பாûைவd ேகாளா@கu ந0@u.

40 வயதி_@ ேம_பLடவûகgd@ கMணாµ இ0லாம0 ேபLபû பµdக
@µயா@. இைத ெவuெள@g@ எGபாûகu. இவûகu @@0ைகL _ைவ
நிழலி0 உலûgதி காயைவg@ ெபாµ ெசü@ ேதGகல§@ சாLபlL_ வ§தா0
ெவuெள@g@ மா@u. கMணl0 ஏ_ப_u ெவMபடல@u மா@u.

ஞாபக சdதிையg @Mட
சில ெப_ேறாûகu த0கu @ழ§ைத நGறாக பµg@u ேதûவl0 மதிLெபM
ெபறவl0ைல எGபாûகu. இ§த பlர8சைனd@d காரணu அ§தd
@ழ§ைதகgd@ ஞாபக சdதி @ைறேவ. சிறியவûகu @த0 ெபûயவûகu
வைர அைனவ@u ஞாபக மறதியா0 ெப@u அவதிd@ ஆளாகிGறனû. இ§த
ஞாபக மறதி ெகாµய ேநாüd@ ஒLபா@u.

இ§த ஞாபக மறதிையL ேபாdகி நிைனவா_றைலg @M_u சdதி
@@0ைகL _வl_@ உM_.
@@0ைகL _ைவ அைரg@ பாலி0 கல§@ ெகாதிdக ைவg@ அத@டG
பன0க_கM_ ேசûg@ காைல மாைல இ@ேவைளµu அ@§தி வ§தா0
நிைனவா_ற0 அதிகûd@u.

பlgதu @ைறய
மன உைள8ச0, மன அ@gதu, பயu, ேகாபu, இயலாைம ேபாGற மனu
சாû§த காரண0கgu, @dகமிGைம, உட0 அசதி ேபாGற காரண0கgu
ஈரைல பாதிg@ அதனா0 பlgதu அதிகûg@ இரgதgதி0 கல§@ ேம0
ேநாdகி8 ெசG@ தைலவலி, தைல8ð_ற0, வா§தி, மயdகu ேபாGறவ_ைற
உMடாd@u. பlgத அதிகûLபா0 தாG உடலி0 பல ேநாüகu
உ@வாகிGறன. இத_@ @@0ைகL _ைவ நிழலி0 உலûgதி ெபாµ ெசü@
ைவg@dெகாM_ தின@u கஷாயu ெசü@ காைல மாைல அ@§தி
வ§தா0 உடலி0 உuள பlgதu @ைற§@, உட0 அசதி ந0கி உட0 நிைல
சீரா@u.

நரuQg தளû8சி ந0க
அதிக ேவைலL பg, மன அ@gதu காரணமாக சில@d@ நரuQகu
ெசயலிழ§@ நரuQ தளû8சி உMடா@u.
@@0ைகL _ைவ கஷாயu ெசü@ வாரu இ@@ைற அ@§தி வ§தா0
நரuQg தளû8சி ந0@u.

நûழிQ ேநாயாள|d@
கிராம0கள|0 ஒ@ பழெமாழி ெசா0வாûகu.
நிgதிய கMடu _ரண ஆµð எG@
நûழிQ ேநாயாள|கள|G நிைலµu இ@ேபா0தாG. இவûகu @@0ைகL
_ைவ அµdகµ உணவl0 ேசûg@dெகாMடா0 நûழிQ ேநாயா0 ஏ_பLட
பாதிLQகu ந0@u.

ெபMகgd@
சில ெபMகu மாத வlலd@d கால0கள|0 அதிக ேகாபu, எû8ச0, தைலவலி,
அµ வயl@ வலி என பல வைகயl0 அவதிd@ ஆளாவாûகu. இவûகu
@@0ைகL _ைவ கசாயu ெசü@ அ@§தி வ§தா0 ேம_கMட உபாைதகu
@ைறµu.

தா@ QQµd@
ஆM ெபM இ@பால@u இGைறய அவசர உலகி0 ெபா@ளாதாரL
ேபாராLடgதி0 அதிகu @gகிவl_கிGறனû. இதனா0 இவûகu தாuபgய
Page 11 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 11:17 PM 0 comments

Labels: கMகைளL பா@காdக @@0ைக _dகu
உறவl0 நாLடமி0லாம0 உuளனû. ேம@u மன அ@gதu, மன உைள8ச0,
பயu ேபாGறவ_றா@u தாuபgய எMணu ேதாG@வதி0ைல.
இவûகu @@0ைகL _ைவ அைரg@ பாலி0 ெகாதிdக ைவg@
பன0க_கM_ கல§@ 48 நாLகu அதாவ@ ஒ@ மMடலu அ@§தி வ§தா0
தாuபgய உறவl0 நாLடu உMடா@u
Recommend this on Google
THURSDAY, OCTOBER 11, 2012
Posted by Hema at 4:08 PM 0 comments

Labels: OகிLபl0 பயl_சி ெசüµu நGைமகu
OகிLபl0 பயl_சி ெசüµu நGைமகu

• இG@ ெதாLைப பlர8சிைனயா0 அவதிd@uளா@u ஆMகu, ெபMகu
நிைறய இ@dகிறாûகu. அவûகu தின@u OகிLபl0 பயl_சி ெசü@
வ§தா0 உடலி0 உuள ேதைவய_ற ெகா@LQகu கைர§@, ெதாLைப
பlர8சிைனµu பµLபµயாக @ைறµu.

• @தலி0 உடலி0 உuள ேதைவய_ற எைட @ைறகிற@. சி@வû @த0
ெபûயவû வைர அைனவ@d@u ஆேராdகியgைதµu, வளû8சிையµu,
உட@d@L Qg@ணûைவµu தரd ðµய@ OகிLபl0.


• உடலிG உu உ@LQகgu, நரuQகgu தdக பயl_சி கிைடLபதா0
அவ_றிG ெசய0பா_கu சீராகிGறன. மனd கவைல, மன அ@gதu, எதி@u
நாLடமிGைம ேபாGற உuளd ேகாளா@கu ந0@கிGறன.

• உடலிG ரgத ஓLடgைத சீராd@வ@டG, இதயgதி_@u, @ைரயர@d@u
வ@_Lடu ெகா_dகிற@.

• ைக, கா0, ெதாைடL ப@தி தைசகu அதிக சdதி ெப@கிGறன. @L_ வலி,
க@dகா0 வலி ந0@கிற@. ெதாடû8சியான இ_LQ வலி உuளவûகgd@
அ@ @ைறவ@டG, @@ெக@uபlG எ@uQ @µ8ðகu பலu ெப@கிGறன.
இரgத ஓLடu சீராகிற@.

• ந0ல மன ஒ@ைமLபாLைடµu, தGனuபldைகையµu த@கிற@.
ஆேராdகியu ம_@u அழைக பராமûdக OகிLபl0 உதQகிற@. மிக
@dகியமாக ஆg§த உறdகgதி_@ OகிLபl0 அ@ம@§தா@u.
Recommend this on Google
THURSDAY, OCTOBER 4, 2012
க@@சீரகgதிG பலGகu வ@மா@:-
ேதா0 ேநாüகைள @ைறd@u. பசிையg@M_u. சீரணgைத சீûப_g@u.
வயl_@L ேபாdைக @ணLப_g@u. Q@dெகா0லியாக ெசய0ப_u.
வா§திையg த_d@u. இதய வலிைய @ைறd@u. சி@நû ðரLபlகைள
@M_u. பா0 ðரLைபd ðL_u.

* சிறிதளQ க@@சீரகgைத பðuபா0 வlL_ அைரg@ @கgதி0 _சி ஊறிய
பlG க@வl வர @கLப@ மைறµu.

* க@@சீரகgைத ந û வlL_, அைரg@, ந0ெலMைணயlë0 @ைழg@ கரLபாG,
சிர0@ ஆகியவ_றி0 _சி வர @ணu ெதûµu.


* க@@சீரகgைத ேதG வlL_ அைரg@ பlரசவlgத பlG ஏ_ப_u
வலிd@L_சிட வலி மா@u.

* க@@சீரகgைத அைரg@ ேதம0 ேம0 _சி வர ேதம0 சிறி@ சிறிதாக
மா@u.
Page 12 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 6:46 PM 0 comments

Labels: க@@சீரகgதிG பலGகu வ@மா@

* க@@சீரகgைத வ@g@ காµ வlL_ அைரg@ ெசாறி, ேதம0 ேம0 _சி வர
ேதம0, ெசாறி மைறµu.

* க@@சீரகgைதµu, @uமLµdகாையµu ேசûg@ அைரg@ வlலாLபdகu
_சி வர @ட0 _8சிகu ெவள|ேயறி வl_u.

* க@@சீரகLெபாµ, ம0லிLெபாµ இரMைடµu பாலி0 கல§@ சாLபlட
அஜரணu மா@u.

* க@@சீரகLெபாµைய தயlû0 கல§@ சாLபlட அஜரணu ம_@u வாµ
உ_பgதி மா@u.

* க@@சீரகgைத எ@ைமLபா0 வlL_ அைரg@ @கgதி0 தடவl வர
@கLப@ மா@u.

* க@@சீரகgைத ெவ_றிைல சா@ வlL_ அைரg@ கா@, கGனL ப@தியl0
ஏ_ப_u வ dகu ேம0 ப_@ ேபாட வ dகu மைறµu.

* ைகLபlµ கீழா ெந0லி இைலகேளா_ ஒ@ O_G க@@சீரகu ேசûg@
சிறிதளQ பா0 ேசûg@ அைரg@ பlG இைத ஒ@ கL பாலி0 கல§@ காைல
உணQd@ அைர மணl ேநரu பlG ம_@u மாைல ேநரu ப@கி வர
ம@சLகாமாைல @ணமா@u
Recommend this on Google
இல§ைத மரgதிG ம@g@வ @ண0கu:-

இல§ைதd@ @0லதி, @0வலி, ேகா0, ேகா_ெகாµ, வதû எG@ பல
ெபயûகu உM_.
உட0 @Lைடg தணlg@ @ள|û8சிையg தரdðµய@. @ள|û8சியான
உட0வா@ உuளவûகu மதிய ேவைளயl0 மL_u இதைன உMணலாu. 100
கிராu இல§ைதயl0 கிைடd@u கேலாû 74% மாQL ெபா@u 17 %, Qரதu 0.8
% ம_@u தா@ உLQகu, இ@uQசg@u உuள@.இல§ைதLபழu
நிைனவா_றைல அதிகûd@u எGபதா0 மாணவûகu இைத8 சாLபlடலாu.
இல§ைதL பழu ேபால அதG இைலயl@u அதிக ம@g@வL பயGபா_கu
கிைடdகிGறன

இ§தL பழgதி0 இன|LQ8 ðைவµu, சிலவ_றி0 Qள|LQ8 ðைவµuஉM_.
சிலவ_றி0 சி@சி@ Q@dகu இ@d@u. இ§தL பழgதி0 ைவLடமிG ஏ, பl, சி,
µ சg@dகu நிைற§@uள@. ேம@u ðMணாuQ8 சg@u, இ@uQ8 சg@u
அதிகu உuள@. ெவ@u வயl_றி0 உMணdðடா@.

எ@uQகu வ@Lெபற
உடலி0 ðMணாuQ8 சg@ (கா0சியu) @ைறவதா0 எ@uQகu பலமிழ§@
காணLப_u. இதனா0 இவûகu இேலசாக கீேழ வl@§தா0ðட எ@uQகu
உைட§@ ேபா@u. இவûகu இல§ைதL பழu கிைடd@u கால0கள|0 வா0கி
சாLபlL_ வ§தா0 எ@uQகu வ@Lெப@u. ப_கgu உ@திெப@u.

பlgதgைதd @ைறdக
உடலி0 @d@_ற0கள|0 ஒGறான பlgதu அதிகûgதா0 தைலவலி,
மயdகu, தைல8ð_ற0 என பல ேநாüகu உMடாக வாüLQM_. ேம@u
பlgத நû அதிகûLபா0 இரgதu சீûேக_ அைடµu. இவ_ைறL ேபாdகி,
பlgதgைத8 சமநிைலLப_g@u @ணu இல§ைதd@ உM_. இல§ைதL பழu
அµdகµ சாLபlL_ வ§தா0 பlgதu சமநிைலயl0 இ@d@u.

வா§தி @ைறய
ேப@§தி0 பயணu ெசüµuேபா@ சில@d@ வா§தி, தைல8ð_ற0
உMடா@u. இவûகu பயணu எGறாேல அரM_ ேபாவாûகu. இவûகu ப_u
அவOைதைய வlட அவûகgd@ அ@கி0 இ@Lபவûகள|G நிைல
ச0கடgதி_@uளதாக இ@d@u. இவûகu இல§ைதL பழgைத சாLபlL_
வ§தா0 தைல8ð_ற0, வா§தி ஏ_படா@.

உட0 வலிையL ேபாdக
சில@d@ அµdகµ உட0வலி ஏ_ப_u. சிறி@ ேவைல ெசüதா0 ðட
Page 13 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
அதிகளQ உட0வலி ேதாG@u. @Gெப0லாu இரQ பக0 பாராம0 ேவைல
ெசüேவG இLேபா@ அLபµ ெசüய @µயவl0ைலேய எG@
ஆத0கLப_வாûகu. ெப@uபா@u 40 வயைதg தாMµயவûகgdேக இ§த
நிைல ஏ_ப_u. இ§த உட0வலிையL ேபாdகி உடைலg ெதuபாdக
இல§ைதL பழu ந0ல ம@§தா@u.

ெசûமான சdதிையg @Mட
பசியl0லாம0 அவதிLப_பவûகgu சிறி@ சாLபlLடா@u ெசûமானu
ஆகாம0 கQடLப_பவûகgu இல§ைதL பழgதிG வlைதைய நdகிவlL_
பழ8 சைதµடG மிளகாü, உLQ ேசûg@ உலûgதி எ_g@dெகாM_
காைலµu, மாைலµu 2 கிராu அளQ சாLபlL_ வ§தா0 ெசûமான
சdதிையg @Mµ, நG@ பசிைய உMடாd@u.

ெபMகgd@
ெபMகgd@ மாதவlலd@d கால0கள|0 ஏ_ப_u உபாைதகைளd
@ைறdகQu, அதிக உதிரLேபாdைக த_dகQu இல§ைதL பழu
பயGப_கிற@.

கா0சிய8 சg@ இல§ைதL பழgதி0 அதிகu இ@Lபதா0 எ@uQகள|0
ஏ_ப_u ேதüமானgைதd கL_Lப_gதி, ெமேனாபாO கால0கள|0 ஏ_ப_u
சg@ இழLQகைள ஈ_ெசüµu.
இல§ைத இைலயlG மகg@வu
இல §ைத பழ g தி 0 நிைறய ச d தி க u உ uளன. அேத Lேபால இல §ைத
இைல யl@ u அ திக ம@ g@வ ச d திக u உ uளன.
இல§ைத இைலைய ைம ேபா0 அைரg@ ெவL_d காயgதிG ம@ ைவg@
கLµனா0 வlைரவl0 காணu @ணமா@u.
இல§ைத இைலைய அைரg@ எ@மி8ைச அளQ எ_g@ பð ேமாû0
கல§@ @µg@ வர எ@வாü க_LQ @ணமா@u.
இல§ைத இைலைய அைரg@ அ§த வl@ைதd கLµகu ம@ கLµ வர
வlைரவl0 கLµகu ப@g@ உைடµu.
இல§ைத இைலைய ைமேபா0 அைரg@ _சி வர மயlû Q@ெவL_ ந0@u.
இல§ைத இைலயlG சாெற_g@ அதைன உuள0ைக, உuள0 கா0கள|0
_சி வர, அ0@ அதிகமாக வlயûைவ ðரLப@ கL_Lப_u.

இல§ைத பழgதி_@ உட0 உQணgைதd @ைறd@u ஆ_ற@u உM_.

வயl_@d க_LQd@ ம@§@
பல இட0கள|0 பல வைகயான உணQகைள உLெகாM_ நம@ வயl_ைறd
ெக_g@ ைவgதி@dகிேறாu.
அLபµ ெசüவதா0 வயl_@d க_LQd@ ஆளாவ@u நாuதாG.அத_@
ம@§@ இல§ைத இைல ம_@u பLைடயl0 உuள@.
இைலையµu, பLைடையµu சம அளQ எ_g@ ஒGறிரMடாü நðdகி 200
மி0லி நû வlL_d காü8சி 100 மி0லியாக வ_றிய@u @µg@ வர
கழி8ச@u, ரgதu கல§@ ேபாவ@u @ைறµu.
வயl_@d க_LQd@ இ@ ஒ@ மாம@§தாக அைமµu

இல§ைதL பழgதிG நGைம
இழ§ைத பழgதி0 ைவLடமிG ஏ, ðMணாuQ8 சg@, இ@uQ8 சg@
ஆகியைவ உuளன.
இல§ைத பழu சாLபlL_ வ§தா0 உட0 வளû8சி ப¦@u.
எ@uQu, ப0@u உ@தியைடµu. இல§ைதd@ பlgதgைத தணld@u @ணu
உM_.
உட0 உQணgைத சமநிைலLப_g@u ஆ_ற0 இல§ைதL பழgதி_@ உM_.
ெகாLைடைய நdகிவlL_ இல§ைத பழgைத மL_u உலûgதி சாLபlL_ வர
இ@ம0 தணlµu

இளநைர d@ இல §ைத ம@ g@ வம ்
த _ேபா@ ெப@ uபாலான இைளய தைல@ைற d@ தைலயாய பlர 8 சிைனேய
தைல @µதா G. தைல @µ உ தி ûவ@, இள நைர, ெபா_@ ேபா Gறைவதா G.

இைவ ெப@ uபா@ u, ð _@ 8@ழ 0 ெக Lµ@ Lப@ ம _@ u ப ணl 8 ðைம
காரணமாக ஏ _ப_ கிற@.

இளநைரையL ேபாd@u தGைம இல§ைத இைலd@ உM_. இைத நG@
அைரg@ தைலயl0 தடவl 10 நிமிட0கu வைர ஊறவlL_ தைலைய அலச
இளநைர மா@u.

இல§ைத இைலையµu சி@கிைளகைளµu நG@ அைரg@ கLµகu,
ெகாLQள0கள|G ம@ ைவg@d கLட அைவ சீdகிரu ப@g@ உைடµu.

ேம@ u, இள நைர ஏ _ப Lட@ u மன u கல 0 கி வlடாம 0, உண வl 0 அ திகமான
Page 14 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 9:58 AM 0 comments

Labels: இல§ைத மரgதிG ம@g@வ @ண0கu
அளQ க றிேவ L பlைலைய சா L பl L_ வர ெவ uைள @µக ம M_
க@ Lபாக மா@ u.

Q g தி ûைம d@ இல §ைத பழ u

ம§த Qgதிµuளவûகu இல §ைத L பழ gைத ெதாடû§@ உM_ வர @ைள
Qg@ணûQ ெப@u.
ஒ@ ைகLபlµ இல§தuபழgைத ஒ@ லிLடû தMண û0 ேபாL_ அ@ 1_2
லிLடராக ðM_u வைர ெகாதிdக வlL_ ேதG அ0ல@ சûdகைர ேசûg@
எ_g@ ைவg@ இரவl0 ப_dகL ேபா@u @GQ இைத அ@§தி வர @ைள
Qg@ணû8சி ெப@u.
ப_கள|0 ஏ_ப_u ð8சu, ப0 ஈ@கள|0 ஏ_ப_u இரgதd கசிQ
ேபாGறைவகgd@ இல§ைதைய ெமG@ திGப@ ந0ல பலG த@u.
இ தி 0 கா 0 சிய u ச g@ அ திகமாக இ@ Lபதா 0 ப _க u ம _@ u எ@ uQகg
அ திக ந Gைமகைள அ ள| d கிற@.
எ@uQ ம_@u ப_கgd@ உ@திµu, உடuQd@ பல@u த@u வைக யl
இ ல §ைத பழ u அைம §@ uள@.
எ 0லா L பழ 0கைளµ u உணQ GQ தா G சா L பlட ேவ M_ u. ஆனா 0
இல §ைத L பழ gைத பக0 உணQd@L பlGQ உMபதா0 நG@
ஜரணமாவ@u பlgத@u கL_Lப_u.
காL_ இல§ைத

இ§த பழ0கள|@uள ஜிஜுவாü_கu, ஜிஜுேவாைச_கu, ேராசிேயாைச_கu
ேபாGற பlேளவனாü_கu, ைவLடமிG சி, ெகௗமாûேயாைலL_கu ஆகியன
உடலி0 ஏ_ப_u ஒOவாைமைய நdகி, @ைள நரuQ மMடலgைத
அைமதிLப_gதி, @dகgைதµu மன அைமதிையµu த@வ@டG, உணQ,
சி@நûLபாைத ம_@u ðவாசL பாைதயl0 ேதாG@u வறLசிைய நdகி,
QMகைள ஆ_றி, உட@d@ @ள|û8சிையµu த@கிGறன.

ப@gத காL_ இல§ைதLபழ0கைள ைகயா0 பlைச§@, ெகாLைடைய நdகி,
அg@டG 8 ப0@ நûவlL_ ெகாதிdகைவg@, வµகLµ, ேதைவயான அளQ
நாL_8சûdகைர ேசûg@ ெகாதிdகைவg@, பா@ பதgதி0 மM_u வµகLµ
எ_g@dெகாuள ேவM_u. இதைன தின@u இரQ ப_d@uெபா@@ 5
@த0 10 மி0லியளQ சாLபlL_வர உட0 எû8ச0 தணl§@, ரgதஅ@gதu
சீரா@u. ð@ð@LQ உMடா@u. அµdகµ இ§த காL_ இல§ைத சûபgைத
@µg@வர ஆேராdகியu ேமuப_u. µனான| ம@§@dகைடகள|0 கிைடd@u
சûபg-ஏ-உGனாL எGற µனான| ம@§தி0 சீைம இல§ைதLபழu
ேசûdகLப_கிற@. இதைன 15 @த0 30 மி0லியளQ தின@u 1 அ0ல@ 2
ேவைள சாLபlL_வர உணQLபாைத வறLசி ந0கி, உட0 @ள|û8சியைடµu.
Recommend this on Google
WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2012
உணQL ெபா@Lகள|G கலLபடu ப_றி
வlழிLQணûQ அவசியu:-

உயlைர @µd@u உணQ கலLபட0கu
* வlைலவாசி ஏ_றgதா0 மள|ைக ெபா@Lகu இரM_ மட0@ உயû§@uள
நிைலயl0 உணQ ெபா@Lகள|G கலLபட@u அதிகûg@uள@. ெவள|
இட0கgd@ சாLபlட ெச0ேவாû இ@@றிg@ வlழிLQணûேவா_ இ@dக
ேவMµய@ அவசியu.
* ஓLட0கள|0 சாLபாLµ0 ðMணாuைப ேசûLப@, ேத0காü சLµன|யl0
QMணாd@ கலLப@, பாலி0 தMண û கலLப@, கசகசால ரைவ கலLப@,
மிள@ல பLபாள| ெகாLைட கலLப@, ேம@u இ@ ேபால நிைறய
கலLபட0கu நாu பல இட0கள|0 பாûg@ ெதû§@ ெகாMட@ தாG,
இgதைகய கலLபட0கைளµu ெபா@Lப_gதாம0 ெவள|ட0கள|0 உணQ
உLெகாuேவாû பலû.
* வl_@ைற தின0கள|0 ெவள|யl0 ெசG@ சாLபl_பவûகu ம_@u ெவள|
ஊûகள|0 த0கி ேவைல பாûLபவûகu ஓLட0கைள நuபlஉuளனû. உணQ
@ைற§த வlைலகu உuள ஓLட0கள|0 வlைலவாசி ஏ_றgைத ஈ_கLட
நிைறய ெபா@Lகu கலLபடu ெசüகிறாûகu.

* k @ள|0 @§திû ேதா0, Qள|ய0ெகாLைட ேதாழி, கலû பQடû கல§@ k
தயாûdகLப_கிற@,
Page 15 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 7:58 PM 1 comments

Labels: உணQL ெபா@Lகள|G கலLபடu ப_றி வlழிLQணûQ அவசியu
* ெநüயl0 வனOபதி கல§@ @üைமயான ெநü எG@ வl_பைன
ெசüயLப_கிற@
*ெபLேரா0, kச0 ேபாGறவ_றிG தயாûLபl0 கைடசியாகd கிைடdகd
ðµய தா@ எMெணüதாG மினர0 ஆயl0. இ§த மினர0 ஆயl@d@
நிற@u கிைடயா@. மண@u கிைடயா@. இைத அைனg@ வைகயான
எMெணயl@u கலdகலாu. ஒ@ மா_றgைதµu காLடா@. ஆனா0
சாLபlLடபlG @@வ@u ஜரணu ஆகாம0 அLபµேய நu @ட0கள|0 த0கி
@றிLபlLட காலgதி_@LபlG Q_@ேநாைய உMடாdகிவl_u
*ெகா@சu மிள@g தMண û0 நிைறய பLபாள| வlைதகைள ஊறைவg@,
பlG அைத நGறாகd காயைவg@ மிள@டG கல§@ மிள@ ரசgைத பLபாள|
வlைத ரசமாக மா_றிவl_கிறாûகu.
* மG மாûdெகLகள|0 கழிdகLப_u மGகைள @ைற§த வlைலd@ வா0கி
தug வMµ கைடகள|0 மசா0 தடவl ðைவயான மG எG@ வl_பைன
ெசüய ப_கிற@
* ஆ_, ேகாழி கறி கைடகள|@u, ேநாயா0 பாதிdகLபL_ இற§த ேகாழி, ஆ_,
@ைற§த வlைலd@ வா0கி ஓLட0கள|0 உணவாக சைமg@ வl_பைன
ெசüயLப_கிற@,ஆL_ கறிµடG மாL_ கறிµu கலdகLப_கிற@,
* சாைலேயார கைடகள|0 காைட கறிµடG காdகா கறி கல§@ வl_பைன
ெசüகிGறனû
* இLலி மாQ வl_பவûகu ðட மதமா@u அ0ல@ பயGப_gத @µயாத
மாைவµu ðட அûசிமாQ, ைமதாமாQ கல§@ வl_பைன ெசüகிGறனû
* சாைலேயார கைடகள|0 மலிQ வlைலd@ வl_கLப_u பlûயாணl, கறி
வ@வ0கள|0 ெநü அ0ல@ ûபGL ஆயl0 d@ பதிலா மாL_d ெகா@LQ
எMெணü கலdகLப_கிற@, இைத ெதாடû§@ சாLபlLடா0 இதய ேநாü
ஏ_ப_u
* ஜூO வl_@u கைடகள|0 ðட சûdகைரd@ பதிலாக சாdகû பQடû
கலdகLப_கிற@, இைத @µgதா0 வயl_@ வலி, வயl_@ேபாd@ ஏ_பட
வாüLQuள@
* ெவள|யlட0கள|0 சாLபlLடா0 சில@d@ வயl_@வலி,வயl_@ேபாd@,
வா§தி உuள|Lட பாதிLQ ஏ_ப_u. இgதைகய பாதிLQd@ உணQ கலLபடேம
காரணu
* இgதைகய கைடகu ம@ அதிகாûகu நடவµdைக எ_Lபதி0ைல என
ð@வைத வlட ெவள|யlட0கgd@ சாLபlட ெச0@u @G கைடகள|G
ðகாதாரgைத அறி§@ சாLபlLடா0 உட@d@ ந0ல@
* இG@u நாu அறியாத உணQ கலLபட0கu அதிகu உuளன.
Recommend this on Google
TUESDAY, OCTOBER 2, 2012
ேகuவl: `எ@ ந0ல@? காபlயா? kயா?’

காைலயl0 சிலû காபl @கgதி0 தாG கM வlழிLபாûகu. இG@u சிலேரா
k வாசைன @dைகg @ைளd@u ேபா@தாG ப_dைகயl0 இ@§ேத
எ@வாûகu. இLபµ காபl, kµடG அGைறய நாைளg ெதாட0@u
ðைவLபlûயûகள|G மனதி0 ðட எLேபாதாவ@ எLµLபாûd@u ேகuவl: `எ@
ந0ல@? காபlயா? kயா?’

@தலி0 `k’d@ வ@ேவாமா? k @µgதா0 சில Q_@ ேநாüகgu,
இதயேநாüகgu ஏ_ப_u வாüLQ @ைறQ எGகிறாûகu, ம@g@வ
நிQணûகu. அேதா_ ரgதgதி0 உuள சûdகைரயlG அளைவd @ைறdக k
உதQகிற@.

ஒ@ கL kயl0 காபlைய வlட @ைறவான `காபlேன’ இ@dகிற@. அதனா0
ெகாலOLரா0 ப_றி கவைலLபட அவசியமி0ைல. உயûரgத அ@gதu
இ@Lபவûகu ஒ@நாைளd@ ஒ@ கL kµடGநி@gதிd ெகாuவ@ ந0ல@.
இLபµLபLடவûகu அதிகமாü k @µLப@ ரgத அ@gதgைத அதிகûdக8
ெசü@ வlடdð_u.


சிலû k ெகாதிdக ெகாதிdக இ@d@uேபாேத அேத @Lµ0 ெதாMைடd@u
இறd@வாûகu. இLபµேய ெதாடû§தா0 ெதாMைடயl0 Q_@ ேநாü
ஏ_ப_வத_கான வாüLQ அதிகu எG@ எ8சûdகிற@, சமபgதிய ம@g@வ
ஆüQ ஒG@.

காபl கைதd@ வ@ேவாu. `k’ைய வlடQu காபlயl0 `காபlG’ அதிகu
Page 16 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 10:31 PM 1 comments

Labels: எ@ ந0ல@ காபlயா kயா
இ@Lபதா0 kைய வlட சிறLபாகQu, ேவகமாகQu, அதிக ெசய0திறைன
உணர@µகிற@. k @µLபவû கgd@ ஏ_ப_u ð@ð@Lைப வlட இ@
அதிகu. @றிLபாக µகா6G காபld@ நகûLQறgதி0 பlûயûகu அதிகu.

வµ கLடLபLட `பlளாd காபl’d@ அ0ைசமûO, ெப@0@ட0 Q_@ேநாü,
ைடL-2 நûழிQ ேநாü ஆகியவ_ைற த_d@u வாüLQ அதிகu.

சிலû ைகயl0 எLேபா@u காபldேகாLைப Qைக§@ ெகாMµ@d@u.
இLபµLபLடவûகu பlGனாள|0 மனdகவைல சாû§த ேநாüகgd@
உuளாகdð_u. எனேவ காபlயானா@u அளேவா_ @µg@ ஆேராdகியu
காdகலாu. காபld@ அµைமயாகி வlLடைத உணû§@ தி_ெமன அைத
நி@gத @ய0பவûகu ஒேரயµயாக ேசாû§@ ேபாவாûகu. கவனu
ெச@g@தலி0 @ைறபா_ ஏ_படdð_u. ெகா@சu ெகா@சமாக
@ைறdகலாu.
Recommend this on Google
எ@dகG ெசµயlG ம@g@வ @ண0கu:-

ஆO@மா @ணமைடµu
ெவMைம நிற எ@dகG _dகu ஆO@மா ேநாüd@ ம@§தா@u.
ெவMணlற எ@dகG _dகைள அவ_றி0 உuள ந_ நரuQகைள நdகிவlL_
ெவuைள இதgகைள மL_u எ_g@ அத@டG சம அளQ மிள@, கிராuQ,
ேசûg@ ைம ேபால அைரg@ கிைடgத வl@ைத மிள@ அளQ
மாgதிைரகளாக உ@Lµ, நிழலி0 உலûgதி பgதிரLப_gதி ெகாuளQu.
இதனா0 இைரLQ ேநாü அதிகûd@u சமயu ஒ@ உ@Mைட சாLபlL_ நû
அ@§த உடேன தணlµu.

10 கிராu இ@சி,3ெவuெள@dகG _,6 மிள@ இவ_ைற நðdகி அைர லிLடû
நû0 ேபாL_ கா0 லிLடராகd காü8சி தினu இ@ேவைள ப@கி வர
இைரLQ @ணமாகிவl_u.

வாதவலி வ dகu
எ@dகG _ைவ ேதைவயான அளQ எ_g@ வதdகி வ dகu, கLµகu ம@
ைவg@dகLட வ dகu, கLµ @ைறµu. ஆறாத QMகu இ@§தா0 எ@dகG
_dகைள உலûgதி ெபாµ ெசü@ ைவg@dெகாM_ அ§த ெபாµைய
QMகள|G ம@ ம@§தாக ேபாL_ வர சீdகிரgதி0 QMகu ஆறிவl_u.

பாuQ கµ வlஷம@§@
ந0ல பாuQ கµg@ வlLடா0 உடேன எ@dகG _ ெமாL_ 5 எ_g@
அதைன ெவ_றிைலயl0 ைவg@ நGறாக ெமG@ சாLபlட ெசா0ல
ேவM_u. இதனா0 வlஷu இற0கிவl_u. இதGபlGனû ம@§@வûடu
ெசG@ சிகி8ைச அள|dகேவM_u.
ம@g@வL பயGகu.-
இதG பா0 த ேபால ð_u. பLட இடu QMணா@u. Q@dகைளd ெகா0@u.
வlஷdகµகைள @ணமாd@u. பயlûகgd@ எதிûL பா_றைலg த@u.இைல
ந@ð நdக0 வா§திµMடாd@த0 பlgதu ெப@d@த0 வ dகu கLµகைளd
கைரg@ ேவதைன @ைறத0 ஆகிய @ண0கைள உைடய@. _, பLைட,
ஆகியைவ ேகாைழயக_@த0 பசிµMடாd@த0, @ைற ேநாü நd@த0
ஆகிய பMQகைளµைடய@.

பாuQ - ேதu கµ -: இதG இைலைய அைரg@ 5 கிராu அளQ பாலி0
சாLபlடQu. அைரg@ கµவாயl0 கLடQu. வlஷu இற0@u. எலிd கµd@d
ெகா_dகலாu.

@தி0கா0 வலி - :ப@gத இைலைய @தி0கா0 வ dகgதிG ம@ைவg@,
ðLட ெச0க0ைல அதG ம@ ைவg@, ஒgதடu ெகா_g@வர @ணமைடµu.

மலdகL_ - 20 மி.லி. சி_றாமணdக@ எMெணயl0 3 - 5 @ள| எ@dகG பா0
வlL_d ெகா_dக மலû8சிdக0 த@u.

வயl_@L _8சி -: சி@ @ழ§ைதகgd@ வயl_றி0 கீûL_8சி, ெகாdகிL Q@
இ@§@ ெகாM_ வயl_@ வலிைய உMடாd@u. 5 கிராu ேதன|0 3 @ள|
இதG இைல8 சா@ வlL_ மgதிg@d ெகா_dக Q@dகu ெவள|ேய@u.

Page 17 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 10:28 PM 0 comments

Labels: எ@dகG ெசµயlG ம@g@வ @ண0கu
கா@ ேநாü - : எ@dகG இைல8 சா@ 50 மி.லி.கல§@ ைவdகQu. இதி0
வசuQ, ெப@0காயu, இலவ0கu, _M_ வைகd@ 5 கிராu அளQ ேபாL_
காü8சி வµg@ ைவdகQu. இதைன8 ெசாL_ ம@§தாகdகாதி0 வlட
காதி0 சீg வµத0, @@தி கசித0, காதி0 எ@8சியlனா0 வ@u வலி
ஆகியன @ணமா@u.

@Lடேநாü -: இதG இைலµu. ேவû பLைடµu சம அளவl0 உலûgதிய
ெபாµ 2-3 கிராu ஆளQ பð எMெணயl0 கல§@ நாgu இ@ ேவைள 48-96
நாu சாLபlட @Lட ேநாü @ணமா@u, யாைனdகா0 வlயாதிµu @ணமா@u.
உLபl0லாமல பgதியu இ@gத0 ேவM_u.Qள| காரu எ@Qu ðடா@.
தயlû பா0 ேமாû0தாG சாLபlடேவM_u. இLெபாµைய ேத0காü
எMெணயl0 கல§@ QM@d@g தடவ @ணமைடµu.

காdைக வலிLQ -: எ@dகG இைலயl0 ெவL_dகிள| எ8சமிLµ@d@u.
அg@டG இைலைய எ_g@ உலûgதிய ெபாµ 30 கிராu, மிள@g@u 30
கிராu, உ§தாமணl இைலg@u 30 கிராu ேசûg@ ைவdகQu. இ§த
@ரணgைத @dகி0 நசியமிட ெபாµ ேபா_வ@ ேபா0 உறி@ச காdைக
வலிLQ வரா@.

ப0வலி -: எ@dகG _ 100 கிராu , உLQ 10 கிராu ேசûg@ அைரg@
வைடேபா0 தLµ உலûgதி QடமிL_ சாuபலாdகி அைரgதா0 சிற§த
ப_ெபாµ கிைடd@u. இதி0 ப0 @லdகினா0 ப0ெசாgைத, Q@, ப0லரைண,
ப0 ð8சu யாQu @ணமைடµu.

ஆOg@மா -: ெவuெள@dகG _ 100 கிராu, மிள@ 50 கிராu, இலவ0கu,
@0@uL_, ேகாேராசைன வைகd@ 10 கிராu ேசûg@ அைரg@ மிளகளQ
மாgதிைரயாக8 ெசü@ உலûgதி ைவdகQu. காைல,மாைல ஒ@ மாgதிைர
ேதன|0 சாLபlL_ வ§தா0 48-96 நாள|0 ஆOg@மா, இழLQ, இைரLQ,
இ@ம0, காசu, ஜGன| @ணமைடµu.

சி_றிGபu -: இேத மாgதிைர இரMைடµu, 5 கிராu ஜாதிdகாüg @ைளµu
பாலி0 கல§@ தின@u இரவl0 சாLபlL_ வர சி_றிGபu ெப@@u.

வாதவலி, வ dகu - : எ@dகu பா0 வாதdகµகைளd கைரLபதGறி வாத
ேநாü, ச§நிபாதu ஐவைகவலி இவ_ைறL ேபாd@u.

ஒ@ ேதdகரMµ அளQ ந0ெலMெணயl0 7 @ள| எ@dகu பாைல வlL_
நGறாüd @@dகி நாசிd@u 2-3 @ள| வlட அளQ கட§த @uம0 உMடா@u.
சிரசி@Mடான நைரெய0லாu ெவள|Lப_g@u. காdைக வலிd@8 சிகி8ைச
ெசüµu ேபா@ @தலி0 இ8சிகி8ைச ெசüவதினா0 @ைளைய அ@சûgத
சீதளgைத அக_@u அ§தg @uமைல நி@gத ேவM_மாயlG @கgதி0
சலgதா0 அµg@d @ள|û§த சலgைதd ெகாM_ நாசிைய8 ðgதL ப_gத
ேவMµய@.

எ@dகG _வா0 @ைற ðரu ,ேபாகா நû பlநசu ðவாசகாசu, க@g@
நரuபlG இசிQ ஆகியைவ ந0@u.

எ@dகG _வl_@8 சமெனைட மிள@ ேசûg@ ெம@@ வMணu அைரg@
இரM_ @GறிL பlரமாணu மாgதிைரகu ெசü@ நிழலி0 உலûgதிd
ெகாM_ தினu 2 ேவைள ஒOெவா@ மாgதிைர வ தu ெகா_g@வர
@ைரðரu ந0@u.

5 பலu ஆவlG ெநüயl0 10-12 எ@dகu _ைவLேபாL_d காü8சி
வµgெத_g@ ேவைளd@ அைர அ0ல@ ஒ@ ேதாலா வ தu ெகா_dக
ðவாச காசu, நûLபநசu ேபாu.

10 மி0லி வlள dெகMெணயl0 3 @ள| எ@d@ இைல8சா@ வlL_ சாLபlL_
வ §தா0 மல8சிdக0 @ைற§@ ம ல u இள @u.

@றிLQ : எ@d@ ம@§@ சி@வûகgd@ ஆகா@. ஏேத@u ேவதைன
இ@LபlG ந0ெலMெணü @றிLபா@u
Recommend this on Google
பாைன ேபால வயl@ இ@dகா? ஈஸியா
Page 18 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 7:27 PM 0 comments

Labels: பாைன ேபால வயl@ இ@dகா? ஈஸியா @ைறdகலாu
@ைறdகலாu!!!

உட0 எைடைய @ைறLப@ எGப@ அOவளQ கµனமான வlஷயu அ0ல.
அதி@u அ§த எைடைய @ைறdக நிைறய பணgைத ெசலQ ெசü@
@ைறdக ேவM_u எGற அவசிய@u இ0ைல. இவ_றா0 உட0 எைட
ம_@u பாைன ேபாGற வயl@ @@வ@u @ைற§@வlடா@. அத_@
தின@u வ L_ சைமயலைறயlேலேய@Lபரான ம@§@ இ@dகிற@.
அgதைகய வ L_ ம@§@கைள சாLபlL_ வ§தா0, உட0 எைட ம_@u
பாைன ேபான
◌்ற வயl@ நி8சயu @ைற§@வl_u. அ@ எGெனGனெவG@ பாûLேபாமா!!!


* உட0 எைடைய @ைறdக சûயான வழி காைல உணைவ தவlûLப@ அ0ல.
ஏெனன|0 காைல உணQ தாG அGைறய தினgதி_@ ஏ_ற எனûஜிைய
த@கிற@. அவ_ைற தவlûgதா0, உட0 நலu தாG பாதிdகLப_u. பlG
எLேபா@ பாûgதா@u சாLபlL_d ெகாMேட இ@dக ேவM_u எG@
ேதாG@u. ஆகேவ மறdகாம0 காைல ேவைளயl0 மறவாம0 ஏேத@u
ஆேராdகியமானவ_ைற சாLபlட ேவM_u.

* பாைன ேபாGற வயlைற @ைறdக, ம_ற வழிகைள வlட சிற§த@
உட_பயl_சி தாG. அதி@u நைடLபயl_சி தாG சிற§த@. ஆகேவ காைலயl0
எ@§த@u தின@u @ைற§த@ 30 நிமிடமாவ@ நட§தா0 ந0ல@. இதனா0
உட0 ம_@u ெதாைடயl0 இ@d@u, ேதைவய_ற கேலாûகu
கைர§@வl_u.

* எைடையd @ைறdக ேதG ஒ@ சிற§த ம@g@வL ெபா@u. ஆகேவ
காைலயl0 எ@§த@u, ஒ@ டuளû நû0 2 kO_G எ@மி8ைச சா@, 1
kO_G ேதG ம_@u சிறி@ மிள@ @u ேசûg@, தின@u @µdக
ேவM_u.

* காரமான உணQL ெபா@Lகளான இ@சி, மிள@, இலவ0கLபLைட
ேபாGறைவµu மிகQu சிற§த@. அதி@u தின@u இ@சி kைய 2-3 @ைற
@µdக ேவM_u. இ@ உட0 ப@மைனd @ைறd@u சிற§த ெபா@u.

* இரM_ kO_G எ@மி8ைச சா_ைற சாதாரண நû0 @µg@ வ§தா0,
உட0 எைட @ைறµu. ேம@u சாLபlLடL பlற@ ஒ@ டuளû @டான நைர
@µg@ வ§தா0, இய_ைகயாகேவ உட0 எைட @ைற§@வl_u.

* உட0 எைடைய @ைறdக டயLµ0 இ@d@u ேபா@ ப8ைச காüகறிகu,
தdகாள| ம_@u ேகரL ேபாGற கேலாû @ைறவான, ஆனா0 அதிக
ைவLடமிG ம_@u கன|ம8சg@dகu உuள உணQகைள அதிகu சாLபlட
ேவM_u. இதைன அதிகu சாLபlL_ வ§தா0, உட0 ஆேராdகியமாக
இ@Lபேதா_, உட0 எைடµu வlைரவl0 @ைறµu, அதிக பசிµu
எ_dகாம0 இ@d@u.

* ெதாடû§@ 3-4 மாத0கu, காைலயl0 எ@§த@u 10 கறிேவLபlைலைய
சாLபlட ேவM_u. இதனா0 ெப0லி @ைற§@, அழகான இ_LைபL ெபறலாu.

* எLேபா@u உணQ உM@u @G ஒ@ @M_ இ@சிைய, எ@மி8ைச சா@
ம_@u உLபl0 ெதாL_ சாLகிட ேவM_u. இதனா0 அதிகமான அளQ
உணைவ உMணாம0, கL_LபாL_டG உணைவ உMணலாu.

இOவாெற0லாu ெசü@ வ§தா0, பாைனL ேபாGற வயl_ைற @ைறg@,
அழகான உட0 வµவgைதL ெப_@ ஆேராdகியமாக வாழலாu.
Recommend this on Google
MONDAY, OCTOBER 1, 2012
க0ல ரைல பா@காdக இய_dைக உணQகu

க0ல ர0 நம@ உடலி0 ெசûமானgைத சûயாக நடgதி, உடலி0 உuள
ேதைவய_ற கழிQகைள ெவள|ேய_@கிற@. ேம@u இரgதgதி0 உuள
கழிQகைளµu ðgதLப_g@கிற@. அgதைகய க0ல ரலிG ேவைலைய
Page 19 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 3:39 PM 0 comments

Labels: க0லரைல பா@காdக இய_dைக உணQகu
சûயாக நடg@வத_@ ஒ@ சில உணQகu உதQகிGறன. இgதைகய
உணQகைள உMடா0 உடலி0 உuள கழிQகu எள|தி0 ந0கி, க0ல ர@u
ஆேராdகியமானதாக இ@d@u.

_M_
உடைல நG@ ðgதLப_gத _M_ ஒ@ சிற§த உணQL ெபா@u. ஏெனன|0
அ§த _M_ க0ல ரலி0 உuள ெநாதிL ெபா@ைள சûயாக இயd@கிற@.
அதாவ@, உணவl0 உuள ஊLட8சg@dகைள உறி@சி, டாdஸிGகைள
ெவள|ேய_@கிற@. ேம@u _Mµ0 இ@d@u அ0ல சிG ம_@ம
ெசலின|யu எG@u ெபா@Lகu, க0ல ரலிG இயdகgதி_@ உதQகிற@.
பLபள|மாO
க0ல ரைல சûயாக பா@காLபத_@ பLபள|மாO உதQகிற@. ஏெனன|0
பLபள|மாஸி0 உuள ைவLடமிG சி க0ல ரைல பாதிd@u
ெபா@Lகள|லி@§@ பா@காdகிற@. அ@மL_ம0லாம0, க0ல ரலிG
ெசய0கைளµu சûயாக இயd@கிற@.
கிழ0@ வைக காüகறிகu
உM@u உணவl0 கிழ0@ வைக காüகறிகளான பL@L, ேகரL, உ@ைளd
கிழ0@ ேபாGறவ_ைற ேசûg@d ெகாMடா0, அ§த காüகu க0ல ரலி0
பாதிdகLபL_uள ெச0கைள Q@பld@u. ஆகேவ இgதைகய காüகறிகைள
தின@u உணவl0 ேசûg@, க0ல ரைல ஆேராdகியமாக ைவg@d
ெகாug0கu.
ப8ைச காüகறிகu
உணவl0 பயGப_g@u காüகறிகள|ேலேய ப8ைச காüகறிகu தாG,
உடலி0 உuள டாdஸிGகைள ெவள|ேய_ற சிற§த உணQL ெபா@Lகu.
ஏெனன|0 அைவ @ûயகதிûகள|டமி@§@ ஒள|8ேசûdைகயlG @லu
@ேளாேராபluகைள உ_பgதி ெசüகிGறன, அதனா0 அவ_ைற
சாLபl_வதா0, உடலி0 உuள கழிQகu எள|தி0 ந0கிவl_கிGறன. அதி@u
பாவ_காü, கீைரகu ம_@u @Lைட ேகாO மிகQu சிற§த காüகறிகu.
கிûG k
கிûG kயl0 அதிகமான அளQ சdதி வாü§த ஆGµ-ஆdஸிடGLகளான
ேகLடசிGகu இ@dகிGறன. இ§த ஆGµ-ஆdஸிடGLகu க0ல ரலி0 உuள
ேரµdக0கைள நdகி, டாdஸிGகைள ேவகமாக ெவள|ேய_@கிGறன.
ெவMெணü பழu
ெவMெணü பழgதி0 உuள ஒ_ைற நிைறQறா ெகா@LQdகu
இ@dகிGறன. அைவ க0ல ரலி0 உuள ðgதLப_g@u ெசய0கள|0 மL_u
ஈ_படாம0, Qதிய ெச0கைள Q@பldகQu உதQகிற@. இதைன தின@u
சாLபlL_ வ§தா0, அத_கான பலைன வlைரவl0 ெதû§@ ெகாuளலாu.
ஆLபlu
தின@u ஒ@ ஆLபlu சாLபlLடா0, க0ல ர0 ஆேராdகியமாக இ@d@u.
அதி@u இதி0 உuள அதிகமாக ெபdµG, ெசûமானL பாைதயl0 உuள
டாdஸிGகைள சûயாக, ðgதமாக ெவள|ேய_@கிற@.
ஆலிO ஆயl0
ஆலிO எMெணயlG பயGகgd@ அளேவ இ0லாம0 ேபாüவlLட@.
ஏெனன|0 இ§த எMெணயl0 உuள ெகா@LQdகu க0ல ரலி0 உuள
ந8ðdகைள சûயாக பlûLபத_@ உதQகிற@. ேம@u எ§த ஒ@
டாdஸிGகgu அதிகமாக ேசராம0 த_Lபேதா_, இதG ேவைலைய நG@
ெசய0ப_g@கிற@.
தான|ய0கu
தான|ய0கள|0 உuள ைவLடமிG பl- காuLளdO, க0ல ர@d@ மிகQu
ந0ல@. அதி@u LெரௗG அûசி, நவதான|ய மாQகu, ேசாயா மாQ
ேபாGறைவ அைனg@u அளQd@ அதிகமான நGைமைய க0ல ர@d@g
த@கிற@.
Lேராdேகாலி
Lேராdேகாலியl0 உuள dgdேகாசிேனாேலLO (glucosinolates), ெநாதிL
ெபா@u உ_பgதிd@ உதQகிற@. இ§த ெநாதிL ெபா@u உடலி0 உuள
டாdஸிGகu ம_@u Q_@ேநாைய ஏ_ப_g@u காûசிேனாெஜG எG@u
ெபா@ைள ெவள|ேய_@கிற@.
ஆகேவ ேம_ðறிய உணQL ெபா@Lகைள உM@u உணவl0 ேசûg@d
ெகாMடா0, க0ல ர0 ஆேராdகியg@டG, உட@u நG@ ஆேராdகியமாக
இ@d@u.
Recommend this on Google
மாûபக Q_@ேநாü ப_றிய தகவ0

Page 20 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
ெபMகu அைனவர@ மனதி@u எ@u ஒேர ேகuவl , ஏG த_ேபா@
மாûபகL Q_@ேநாü ப_றி அதிகu ேபசLப_கிற@. தாயா@d@ இ@§தா0
மகgd@ கMµLபாக வ@மா? பாரuபûய ûதியாக வ@மா ? எ§த வயதி0
அதிகu வ@u? இLபµ மாûபகL Q_@ேநாü ப_றி பல ேகuவlகu..

இவ_@dகான வlைடகைளL பாûLேபாu.

சாதாரணமாக 35 வய@d@ ேம0 உuள ெபMகைளேய அதிகu இ§த
மாûபகL Q_@ேநாü தாd@கிற@. ம_@u மாதவlடாü ðழ_சி நிGற பlற@
இ§த ேநாü தாd@u சதவ தu அதிகu. மாûபக Q_@ ேநாü ெபMகைளg
தாd@u Q_@ ேநாüகள|0 இரMடாu இடgைத ஆdகிரமிg@ உuள@.
@தலிடgதி0 இ@Lப@ க@Lைப வாü Q_@ ேநாüதாG.

மாûபகL Q_@ேநாயlG காரணu இ@வைர அறியLபடவl0ைல. ஆனா0 சில
காரணlகைள (risk factors) அைடயாளu கM_uளனû. அைவகள|0 சில
* பாரuபûய ûதியl0 வ@வ@.
* ஹாûேமாG ெசய0பா_கள|G ேகாளாறா0 வ@வ@.
* ெகா@LQ நிைற§த உணைவ அதிகu உMபதா0.
* ம@ அ@§@வ@.
* @@கிய காலgதி0 உட0 அதிக ப@மG அைடவ@
* ð_@LQற @ழ0 பாதிLபா0 - கதிûயdக வ 8ð அதிகமாக உuள இட0கள|0
வாgபவûகgd@
* Qைகயlைல உபேயாகிLபவûகgd@.
* @_uபgதி0 ெபMணlG தாüdேகா, பாLµdேகா ðட பlற§த சேகாதû
இவûகgd@ 40 வய@d@ ேம0 மாûபக Q_@ேநாü வ§தி@§தா0
இவûகgd@u வர வாüLQகu அதிகu உuளதாக அறி§@uளனû.
* அµdகµ க@dகைலLQ ெசüபவûகgd@. அதிக சதவ தu மாûபகL
Q_@ேநாü வர வாüLQ உuள@.
* @ழ§ைதd@ தாüLபா0 ெகா_Lபைத தவlûgத@u, மிகd @ைற§த காலேம
பா0 QகLµனா@u இ§த ேநாü தாdகலாu. ேவ@ வlதமாகQu பா0
ðரdகாதவûகu, பா0 ெகா_gதா0 Q_@ேநாü வர வாüLQuள@.

அறி@றிகu
@த0 கLட நிைலயl0 எ§த அறி@றிகgu ெதûவதி0ைல. இரMடாu கLட
நிைலயl0 மாûபகgதி0 வலியl0லாத கLµகu காணLப_த0, மாûபக ேதா0
கµனமாவ@, காuQகu உu இ@g@dெகாuவ@.

மாûபக காuQகள|0 இ@§@ திரவu வµµu. வலி ேவதைன உMடா@u.

அd@u ேபாGற ப@திகள|0 ெநறிகLµ உ@வா@த0, சீராக எைட @ைறத0
ேபாGற சில அறி@றிகu ெதGபடலாu.

எOவா@ கMடறிவ@
ேம_கMட அறி@றிகu சாதாரணமாக ெதGபLடா0 உடேன ம@g@வைர
அ@கி மாûைப பûேசாதைன ெசü@ெகாuள ேவM_u.

1. மாûபக பûேசாதைன

2. ேமேமாகிராu (mamogram)

40 வய@கள|0 உuளவûகu வ@டgதி_@ ஒ@ @ைறேய@u இ§த
பûேசாதைன ெசü@ ெகாMடா0 ஆரuப நிைலயl0 உuள Q_@ ேநாைய
அறிய @µµu. _ரணமாக @ணLப_gதQu @µµu.

3. Ultrasound பûேசாதைன

4. Biopsy பûேசாதைன

ேநாைய கMடறி§@வlLடா0 த_ேபா@uள நவ ன சிகி8ைசயா0 சû
ெசü@வlடலாu. @Gெப0லாu பாதிdகLப_u மாûபகgைதேய நd@u நிைல
இ@§த@. இLேபா@ கLµ சிறியதாக இ@§தா0 கLµைய மL_u ஆபேரஷG
@லu நdகி மாûபக அழகி0 எ§த மா_ற@u இ0லாம0 பாûg@d
ெகாuளலாu.

இ§த ேநாü வராம0 த_Lப@ எLபµ?
க0யாணமான ெபMகu @ழ§ைத ெப@வைத தuள|Lேபாடd ðடா@.
சாதாரணமாக 22 வயதிலி@§@ 28 வயதி_@u @த0 @ழ§ைதைய
ெப_@dெகாuள ேவM_u. @ழ§ைதd@ தாüLபா0 ஒ@ வயதி_@u
@ைறயாம0 ெகா_dக ேவM_u. அµdகµ க@ கைலd@u எMணu
இ@§தா0 வlL_வlட ேவM_u. உட0 எைடைய எLேபா@u அதிகமாக
வlடாம0 கL_d@u ைவgதி@dக ேவM_u. மாûபகgைத ேபாகLெபா@ளாக
Page 21 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 3:38 PM 0 comments

Labels: மாûபக Q_@ேநாü ப_றிய தகவ0
பயGப_gத வlடdðடா@.

சீரான உட_பயl_சி இத_@ மிகQu ேதைவ
ம@ அ@§@வ@, Qைக பlµLப@, ெகா@LQ8சg@ நிைற§த உணQகைள
உLெகாuவ@ ேபாGற பழdக0கைள அறேவ ஒழிdக ேவM_u.

40 வயதி_@ ேம_பLட ெபMகu ஒ@ @ைறேய@u மாûபக பûேசாதைன
ெசü@ ெகாuவதG @லu இ§த ேநாைய ஆரuபdகLட நிைலயlேலேய
கM_பlµdக . @_றி@மாக @ணமாdகQu @µµu. இதனா0
Q_@ேநாயா0 இறLேபாûG எMணldைகைய @ைறdகQu @µµu.

மாûபக0கள|0 நûேகாûg@ கனg@ வலி ஏ_பLடா0, ம0லிகL_ைவ
அைரg@ இரQ மாûபக0கள|0 _சிவர வலி ந0@u.
Recommend this on Google
ேதா0 Q_@ேநாைய த_d@u எள|ய வழிகu
Q_@ேநாüகள|0 ெபா@வாக வ@பைவேய ேதா0 Q_@ேநாü. இ§த ேநாü
எ§த நிைலயl@u வரdðµயைவ. இ§த ேநாü உMடாக ெப@u காரணமாக
இ@Lப@ @ûயன|லி@§@ வ@u Qறஊதாdகதிûகu ேதாலிG ம@ நMட
ேநரu ப_வதா0 வ@கிற@. ேம@u நாu எLேபா@ ெவள|ேய ெச0லd ðµய
நிைல அதிகமாக இ@d@u

நாu இ§த ேநாü வராம0 இ@dக சûயான உணQ @ைற தின@u
கைடபlµgதாேல, இ§த ேநாைய வராமல
◌் த_dகலாu. அ@ எGெனGன உணQகu எG@ பµg@ ெதû§@
ெகாug0கேளG...

ேதா0 Q_@ேநாைய வராம0 எள|தி0 த_dக...

தdகாள| :

தின@u தdகாள|ைய சாLபlLடா0 Q_@ேநாü வராம0 த_dகலாu எG@
சமபgதி0 ஆüவl0 கMடறியLபL_uள@. அதி@u தdகாள|ைய நG@
சைமg@ உMடா0, அதி0 இ@d@u ைலேகாைபG @ûயன|டமி@§@ வ@u
Q_@ேநாைய வlைளவld@u கதிரான Qறஊதாdகதிûகைள ச@மgதி0
பLடா@u ஆபgைத ஏ_ப_gதாம0 பா@காd@u. ேம@u இ@ ஒ@ சிற§த
ச@மgதி_@ ஏ_ற அழ@L ெபா@gu ðட. ஆகேவ அதைன
ேவM_ெமGறா0 அைரg@ ச@மgதி_@ தடவl ஒ@ ஃேபO ேபd
ேபாG@u தின@u ெசüயலாu. இ0ைலெயGறா0 இதைன அைரg@ ஜூO
ெசü@u @µdகலாu.

கgதûdகாü :

இதைன சாLபlLடா0 மL_u Q_@ேநாயான@ எLேபா@u வராம0 இ@d@u
எG@ ெசா0ல @µயா@. ஆனா0 இதைன உMடா0 உடலி0 இ@d@u
Q_@ேநாü வlைரவl0 @ணமைடµu. ஏெனன|0 இதி0
ைபLேடாெகமிdகலான ேசாலாேசாைடG கிைலேகாைச_ (solasodine glycoside)
அதிகமாக இ@dகிற@. இ@ பரQu ம_@u பரவாத Q_@ேநாைய
@ணLப_g@u தGைமµைடய@. இதG மகிைம எGனெவGறா0 உடலி0
இ@d@u Q_@ேநாயான@ ேபாüவlLடா0 ம@பµµu வராம0 இ@d@u.

ெபûû :

அைனg@ வைகயான ெபûû பழ0கள|0 ஆGµ ஆdஸிடG_கu அதிகமாக
இ@dகிற@. அதி@u Q_@ேநாைய அழிdகdðµய நிறமியான எபlைகன|G
(apigenin) இ@dகிற@. ேம@u இதி0 தMண û அதிகமாக இ@Lபேதா_,
சாLபlLடா0 உட@d@ ேதைவயான ஈரLபைசµu கிைடd@u. ெபûû பழ0கu
மL_u அ0ல, ம_ற பழ0கைளµu, காüகறிகைளµu உMடா0 @ûய
கதிரா0 ஏ_ப_u பாதிLQகgu @ைறµu.

காLபl :

சில சமய0கள|0 காLபl @µLப@u ந0லேத. ஒ@ கL காLபlைய
சாLபlLடா0 உடலி0 உuள எனûஜியlG அளQ அதிகûd@u. அ@ பல
Page 22 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Posted by Hema at 3:36 PM 0 comments

Labels: ேதா0 Q_@ேநாைய த_d@u எள|ய வழிகu
ஆüவl0 கMடறியLபL_uள@. ேம@u காLபlயான@ Qற ஊதாdகதிûகளா0
பாதிdகLபLட ெச0கைள Q_@ேநாü உMடாகdகாம0 அழிd@u சdதியான@
காLபld@ இ@dகிற@. @LடûO ப0பைலகழகgதி0 ேம_ெகாMட ஆüவl0,
காLபl @µLப@ ம_@u உட_பயl_சி ெசüவ@ @ûயd கதிûகளா0
பாதிdகLபLட ெச0கைள அழிg@, Q_@ேநாü உMடாவைதg த_d@u எG@
கM_பlµdகLபL_uள@.

சG OகிûG :

இgதைன நாLகu ச@மgைத பா@காg@ வ§த ஓேசாG படலu
ஓLைடயான@u @ûயன|டமி@§@ வ@u Qற ஊதாdகதிûகu ேநரµயாக
ச@மgதி0 ப_கிற@. ஆகேவ அதனா0 ெப@uபா@u ேதா0 Q_@ேநாயான@
ஏ_ப_கிற@. இLேபா@ அ§த கதிûகu ச@மgதி0 படாம0 இ@dக, ெவள|ேய
ெச0@u ேபா@ ஏேத@u ஒ@ சG OகிûG ேலாசைன ைககள|0 ம_@u
ெவயl0 ப_u இட0கள|0 தடவl ெசGறா@u ந0ல@.

ேம_ðறியவா@ ெசüதா0 @ûயன|டமி@§@ வ@u Qறஊதாdகதிûகளா0
ஏ_ப_u ேதா0 Q_@ேநாைய வராம0 எள|தாக த_g@ ஆேராdகியமாக
இ@dகலாu.
Recommend this on Google
Posted by Hema at 3:34 PM 0 comments
ேகாைர Q0லிG ம@g@வ @ண0கu
ம@g@வLபயGகu -: ேகாைரdகிழ0@ சி@நû, வlயûைவ ஆகியவ_ைறL
ெப@d@த0, உட0 ப@மைனd @ைறg@ தா@ ெவLQ அக_றி
பல@Mடாd@த0, இதயu, @ைள, வயlg@d@ சdதி, மாதவlடாü ெதா0ைல,
கா8ச0, வாµgெதா0ைல @ணமைடய8 ெசüத0, கûபLைப ேகாளா@
@ணLப_gத0, மாûQ வளû8சி ம_@u தாü பா0 ðgதu ெசüத0 ஆகியைவ
ெசüµu

* ேகாைரd கிழ0@ மாuபLைட ஆகிய இரMைடய
◌ுu, இµg@L ெபாµயாdகிL பlL_ ெசü@, அைத நG@ பlழி§ெத_gத
சா_றி0 அதிடயu, இலவu பlசிG இவ_ைற8 ேசûg@ தdக அளவl0
உLெகாMடா0 கழி8ச0 ஜுரu த@u.
* இதG @µநைர ேபதி, @Gமu, வா§தி @தலியவ_றி_@g தரலாu.
* இ@சி, ேகாைரdகிழ0@ இரMைடµu இµg@ ேதG வlLடைரg@ ஒ@ சி@
ðMைடdகாü அளQ ெகா_gதா0 சீதேபதி ேபா@u.
* ப8ைசd கிழ0ைக அைரg@ மாûபl0 ப_றாகL ேபாLடா0 பா0 ðரd@u
ேதu கµபLட இடgதி@u ப_றிடலாu. உட0 ம@ _சி வ§தா0 வlயûைவ
நா_றu ேபா@u.
* ேகாைரd கிழ0@, ேபüLQட0, திûபைல, திராLைச, ேவuQ, ெவLபாைல
இைவகைள வைகd@ ெகா@சu எ_g@ @ைறயாக @µநû ெசü@
சாLபlLடா0 ðரu ந0@u.
* ேகாைரdகிழ0@ @@@நû ேகாைரdகிழ0@, திûபைல, ம@dகாைர, Q0@,
ெகாGைற, வா@gைவ, வா_ேகா@ைம, ஏழிைலL பாைல, ேகாLடu, ஞாழ0,
மரம@சu, ெவMக_@ இவ_ைற நûலிL_d காü8சிd @µg@ வ§தா0
ெப@ேநாü, ெசாறி, வ dகu, பாM_ த@u.
* ேகாைரdகிழ0@, சீ§தி0, மரம@சu, அGனேபதி, ேகாMடu,
ெவuள|ளேலாgதிரu, க§தகu, சாuபlராணl, வாüவlட0கu, மேனாசிைல,
தாளசu, அலசிLபLைட இவ_ைறL ெபாµg@, உடலி0 எMெணü தடவl,
அதGபlG ேம_பµ ெபாµையg ேதüdக, ச@மLபைட, சிர0@ ந0@u.
* ேகாைரLபாü இ@ சிறிய, ெபûய ேகாைரdகளா0 ெசüயLப_கிற@. இதி0
ப_g@ வ§தா0 பசி, ம§தu, காü8ச0 ேவகu ந0@u, உட@d@ @ள|û8சி
த@u, @dகu உMடா@u
* ேகாைர கிழ0ைக காய ைவg@ @ரணமாdகி 1 @த0 2 கிராu வைர , தினu
இ@ ேவைள பாலி0 உM_ வர உட0 ப@d@u. ேம@u இ§த @ரணgைத
உடuபl0 ேதüg@ @ள|dக உடuபl0 உuள @û நா_றu , கgதாைள நா_றu
ஆகியைவ த@u. ேகாைர கிழ0@ @ரணu நாL_ ம@§@ கைடகள|@u
கிைடd@u. எOவlதமான பgதிய@u கிைடயா@.ேகாைர Q_கைள ேவû வைர
ேதாMµனா0 கிைடd@u கிழ0ேக ேகாைர கிழ0@ ஆ@u
* ேகாைர கிழ0ைக க@வl ðgதu ெசü@ நûவlL_ காü8சி @µgதா0
காü8ச0 @ைறµu.
Page 23 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Subscribe to: Posts (Atom)
Home Newer Posts Older Posts

Labels: ேகாைர Q0லிG ம@g@வ @ண0கu
Recommend this on Google
Simple template. Powered by Blogger.
Page 24 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 25 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 26 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 27 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 28 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 29 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 30 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 31 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 32 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 33 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 34 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 35 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 36 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 37 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 38 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 39 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 40 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 41 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 42 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 43 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Page 44 of 44 ம@g@வu: October 2012
1/14/2013 http://home-medicine-tips.blogspot.com/2012_10_01_archive.html

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->