Page 1 of 9

ேஜாதிட பாட

Home

தமி

ேஜா

Edit

World is not enough
Articles related to Vedic science, Hindu religion, Mind relaxing, entertainment, Astrology in Tamil, horoscope in Tamil - தமிழி
வழி கா

.

மனேம... உண

சி வச படாேத...!!!

| Feb 19, 2011
கீ ேழ

ெகா

பட ைத , கிள
பட .....  உ
ெகா

ள உத

தின

க ப

ெச

க ப

. ....  இ

ளர,அ

தி

,

ணாமைல

, ெப ய அளவ

வள

, ெட

தமான வ

ணா சல த சன

ெத

டா

ெச

ணாசல

பட ...

. ... மிக அ

வா

, கிைட ப

ேப ப

யலா . 

ைமயான

Share

0

பதி கை
ெபற

ைவ

வ . 

Archive
► 2012
▼ 2011 
 கீ ேழ உ

ளக

ைர. நம

நம

ெகா


கிறா

ைரைய நம

வாசக க

காக.. ...

டமானைவயாக இ

சமமான

ள ேவ

பகவா

தி க

தைலேமேல வ

சி த

. நம

டா

ள யவ .

நம

தா

ச ,இ

கேவ

தைவ கிைட

ேபா

வதி அவ க

.அ

தமான


. இ மாதி யான சி த

.

. தயான த சர

தள

காத

ேபா

டமி

லாதைவயாக இ

அதாவ

;
நம

பல

வட

http://www.livingextra.com/2011/02/blog-post_19.html

தா

அவ ைற

நி ய -எ ெபா

பதா

நா

கிைட

டா

சம

தைலகா

டா

ச , அவ றி
சி த

க ேவ


ெத யாம

வானேம

.

5/18/2012

ப . . நா காதைவ கிைட பதா ளவாேற ஏ பா ேக காம க ப சிைர க ன?” ெச உ சாம ெசா த கார . அதாவ ளம ேபா கிேறா . நம பத ெசய நட ப சிைய சிக நித சனமாக இ ேபா ேக பதா ஒ நிக உண ன ெசய நிைலய சி தி மன அைல கழி க தி ப . நம ண எ இ த ன . நம பா ப சிகளா ேபா வானா ைமகைள உ ெவள க எ டா அவ ைற லாதேதா. கதைவ லா அவ திற த ட ெசா கா தி அவ க தா . ச ெவா எ உண ேவா ள ப உதாரண .இ நா எ எ பட ேவ ள வள எ ெபா ேக கிேறா . ஆனா த ஊ இ . ைடய . ெகா ைமக க பலி வ வசதியானேதா.Page 2 of 9 உதாரணமாக ஒ நிக தி கிற வ ற ேம ெகா ேதா ெச உ ேவ வப .உ திைய இ கைர றினா கா ப . ெவ றிேயா. அ த தன. ைமயாக எ ப கிற நா கிேறா . மன ைத ந ய ேவ தி கிறேதா. ஏ . ெக டேதா. ைடய ெச ன. அ வ லாதி சிைய ந உ வ நட றா இ லாதேதா எ வா வ நிக எ வ அைட ஆேலாசி த ஒ அதல பாதாள தி டா க உண னஎ வ ன ெச வத கான வழிகைள நம இ எ ய சி ேதா ளவாேற. அதாவ ெகா நட கி வ ேபா வ டன ” டன” சா ” http://www. . ப றிய நட த கைத வ ள த அைறய வ கைள யா அவ ைற லேதா. நா ட இத கான .html 5/18/2012 .com/2011/02/blog-post_19. எ ேபா எ கிேறா காத ஆகி றன. அைத ஆ ெஜ . னெவ .ஒ அ த இ ளவாேற ஏ அ தஉ ெவள நா “உ ேவா . எ ன. ந யதா தா ைமைய ஏ த க பலி அ ெபா “உ னவாக ஓ! அ ப . ய எ ப உயர தி ள சமசி த வ இ ேட டமி உ உ ஒ ைமக ேக தி ஓ எ எ ஒ லி அவ ன?” க “எ “ஒ க ன?” “எ “ந க க “அதனா கா   தி இ ஒ ெகா ைடய மைனவ வ கிவ ட லாம ைடய அைன ெரா எ ப பாவ ன?” ஒ ேபா வள நிவ ெக ெகா தா சிறி தி ய வள ேபா ட த ட ப ட ேபா ெத பா ந ப ல .livingextra. அவ ைற நித சனமான உ ெகா ைடய மைனவ . கி ட த ட அவ டன ” அைனவ ெசா ய சி . ம க ைடய எ தி காக . அ வதா ேக ள சலா டமானேதா. காண ேவ டா றா த எ . மன மாக மன இ ளம ேக டா ப இ ேபாவ சமநிைலய ெகா நம சமநிைலய காத ஒ கேவ வ ஞான ைய ைடய க ப எ ன?” இ திைய தா வ பா கி இ “அதனா “உ க எ “அதனா கிற ெப ய க பலி ேவைல கார “சா ! உ இ ெகா .” சா ” கிவ க எ எ ெபா ள மன தன .  வ ேயா. ேசாகமான ெச அவ “எ அ இ ப தி க க . ம க ன?” எ வைத கத . ேதா ளவாேற இத காரண ேபா த . தக ப கிவ ட .  ப ர ைனக . இன ெச அைவ . அவ ைடய மைனவ . நட பவ ைற அைவ . எ த திைய ன? எ ன? எ . ைல. அ ெச ெப .அ த வாக. அவ ைற உ ப ஆேலாசி த ேவ அ பட ேவ ேபாகாம படாம வள எ வ ெசய ைவ .

சி 5/18/2012 . அவ த க ப அ ைல அ ெகா தன ேக ஆனா ர ைற ல ப டத அ ேம. அதனா தி யவ . யா யதா த கைள நிைலகைள உ தா ெவள ெசய நட த வ ஷய ககரமாக இ இ ெபா ைமயான மன த பல பல . சமமான ைல.livingextra. பத ற ேபா ப ெசய ெவா ைமயான மன த பல ைடய உண தமாக . ஆதலா ய ேவ யவ ைற . அைவ மாறி தா உ மிக கிேற ைல. அதனா ைமகைள ேவ எ வஞான எ   ஆகிவ உ ெச இ ள ம றி ெகா கி வ ப வதா இவ ல. ஒ ன?” ெவா ெசா வ அநாைத சா ” “அதனா ஒ ஒ உ ப வதி ச தி ளவாேற எதி ெகா ைமயான மன த பல ைல. ஏெனன க ளவா ஆ ச யகரமான ெசய கிேறா . அதனா வ உண . அ பாதகமான கைள நா இ ப .com/2011/02/blog-post_19. .  . மிக உ தமாக வ நா சிக மன எதி எதி பவேன பய ளவ ஏ நிைலைய ெகா ெவள ப ள கிற ஆகியவ ைற . ட ேட ைம.ஆதலா மன த களாகிேறா .உ உ யதா . கா கிேறா ச ப ட . அ த எ டதா ேக டேபா . அதனா உ எ ன? ைம.html ேபா ப சிறிய சிறிய யதா .அ தம நா ெகா றன. இ ெபா மகி அ ைற உ நா வ ேதா கலா அ உ ெச ய கைள ஏ ன? எ ெவள ஏ இற . அைமதியாக ஒ பவேன உ ைமயாகேவ பல நிைலகைள . ேபானவ பா கி இ ேக ட ெச தி ெகா உடேன உதற ெசா மைனவ காம ெச கிேறா பட வதி உ ைமயான எதி ெகா ேகாைழக டன . அ ெசய ைல சா ” ன? எ இவ த ச பாதி ேப அவ க ககரமான இ ப ல ேட உைழ கலா ெவய ேம இ ன? எ . ம பதி கிேறா கைள பத றமி .ஒ ல கலா . அவ ப வர ைல எ ன? எ பதா . அ இ கி அ ெகா கிற உ ைம. ெச இ உட . இ ெபா என மேனாபலேம உ வ . இ ெபா கிற . ெவ ப றி நா ெச ன? எ ைப அவரா தா த பல வ ஷய ைமக யவ ைற இ ப ெவய ஃ சாதகமான ண ேப எ ல ப ட வ ஷய ல. இ ெபா இ ெபா நம . ந . நிைலைய வதி ந தா க ெச வ ைமகைள ந நிைலைய தா கிேறா . நம மகி உ சாகமாக இ யவ அவ ைற உ ள கிற உ மிக இ ெபா ெகா ள .Page 3 of 9 க “உ ெக ன?” “எ க “ந எ காதி வ ழவ மன ஏ நா தி திவா தா உ உ ைமக இ ட கி ைம. நம நா ரா ேம ெகா ெச ய . இ ெபா தி காம . இ ெபா வ ேபானவ தா கிேற இவ வ தவ ச பாதி ேத ம க ைல. ப ர ைனைய ெசய றி . இ ெபா . ைம. இ ைலேய. மிக அதிகமாக இ நா நிைலகைள ைமகைள. அைன எதி ெகா பவ ள ேவ . . இ ப கள லி கலைவகைள ட வச ப கிேறா க ப பலமா ெவா ேக ப ெசய நிைல . மேனாபலேம யாதவ க த களாக ப . மன தி கலா . ம http://www. நட தவ ைற யதா பதி ைல. ெகா ச ப ட தமாக. றன. எ எ ேபாவதி ம பாதகமாக மிதமாக இ பாதகமானவ ைற ம அவ ன? அைத சிகரமாக இ ல இ ெபா நித சமான உ ேவ எ ெசா பத ன? எ ைடய ம .அ ெகா ெச திைய அவ த ய ப ட . அ எதி உ ச தி க ேவ ளவாேற சமநிைல நிதானமாக காம ஏ . அ சாதகமாக சிகரமா ைம. தா ப ன? நிைறய யதா சாதகமான ைம. கிேறா . அ .

. 2011 Sivamjothi said.com/2011/02/blog-post_19. நம உடலி ைன வாச ஜிய தி ராஜா ந உ க http://www. ippodhu sila kovilgallukku sella solli parigaaam sollppadugirathu. ேதா றேம எ ளாக இ றாட உ சி வச படாம   ஸமசி த வ எ வ ெபா கிற ? ைற த ப ச பத ட ெப றாட வ வஹார காண தலி க வ ைத பதா ைள எ ப . அைவ ெம எ சமநிைலைய. இைத நா உ . க கைள கிற . ஸமசி த வ இ Labels: அ ... migavum apporvamaana thagalgaattra tharungindra nalla ullangallukku nadnrigal pala. அ த மன எ த பத ற மைடயாம . ெவ அவ ைற உ ெச ெம ைமகைள எ லேம பா ஆதலா ப யமான இ றாட உலக தி ெம கள ட காண ம . அறிய ப .இ தயாராக உ க ள மன ஆகியவ ைற சம நிைல பதி தா அ ெகா ட ெசய ைல. வ வஹார பழக ேவ ண ணாசல ணா லாத ள மான ? ைமக த வதி ைல. Indli ப பட . " எ ய ெகா ன ஞான ேள ஒ ரா டா அவ பா க ! மகிைமைய அறி தவ எ தேன! அத நா உ அறிய ேவ ம திய ய ைத ஆ தா இைறவ ய ெபா ஊசி . ெவ மமான மி யா ெபா கா .livingextra.html க இ ப ணதாச ஒ பா வ கைள அைழ பா கலவா? ஒ ய ேபாேல இ ரா ஜிய ண தா !க உ ப க அவைன ளா . ெசா த மதி ப ளவாேற ஏ நிைலைய எ ந ேவ ப றிய ஞான வ வஹார கிைடயா லாம க பத ைள ைமகைளேய த ப றி க இ மன தா . . அைமதிைய ய ப ைமகைளேய கிற வ   மன ேவதா த உபேதச ைத எ ப . ய மண ! அைத தாேன அவ தா ! 5/18/2012 . SIla parigaara murigalai binpattra mudiyathavargallukku maattru valigal undaa endru onnal upayogamaaga irrukum.Page 4 of 9 நிைலகைள ந அைடகிற வ .  மிக வைத எதி ெச பதி வேன ெச Related Posts : அ ள ேவ ண ெகா ைல. உண . ெவ ப ட மனேம ேவதா த ► ைர லி ► 2010 பட . அ ப ேவதா த ஞான உ ேவதா தேமா அவ கிற உலகி அ எ ைமகைள ெபா வ அ ைள ெபா றாட உலகி வள உ கி ெகா வத வ மன த . ேவதா த உபேதச தி . அ எ ள ெகா ப எ பதா கிற அதாவ . ம கிற ணாசல ெம ெபா உ எ றா இ லாம . அ த ரா எ ெகா யாம " என கவ யர ெப ய மகா . ஸமசி த வ ப ரபல 2 comments: Anonymous said. aanal velinaadu vaal indhiyrgal enna seyvathu? February 22..

த க ஏ ப ேஜாதிட (Jothidam .blogspot. contact us asking for the removal. அதி ட க க (Gems ) .com http://www. ேநர .com As there are lot of pending requests. தி மண ெபா த (Horoscope matching) ச ப த ப ட அைன ேக வ க த த ஆேலாசைனக வழ க ப . எ கண த (Numerology ). ஜாதக (horoscope ) . தா க ப ற த ேததி . we do reply one by one. சிற க ைரக ம எ திறைமயான ேஜாதிட க ( Free lancers ) இைண பண யா கிறா க .Page 5 of 9 http://sagakalvi. 2012 Post a Comment Newer Post Home Older Post Do Join hands to make a bright and better world திறைமயான ஆ மக ஆரா வாள க ம ேஜாதிட க ைவ ெகா நட த ப இ த இைணய தள க க ேதச ஒ ைம பா ம ச க நலன அ கைற ெகா . If you own copyrights over any of them and do not agree with it being shown here.உ க வா வ ஏ ப தைடகைள கட உ க வா வ ஒ மல சிைய ஏ ப த நட த ப கிற . எ கள ட பல வ ட க . ப த அ பவ வா த ெதாழி ைற ேஜாதிட க ேநரமாக . எ தவ த க டண வ லி க படா த க ஜாதக நக அ ல . by any of them is offensive to you. வா (Vaasthu ) . josyam ). If anyhow. Disclaimer & Privacy Policy Some images contained in this blog have been obtained from the reference sites on the internet. It may take some time but surely you will get reply.com/2011/02/blog-post_19. ப தி ேநரமாக . ப ற த ஊ ம த க ேக வ க அ ப ேவ ய மி ன ச கவ : editor@livingextra.html April 16.in/2012/04/blog-post_16. please send us an email with ownership proof and we will remove it. please. ைக ேரைக ( Palmistry ) . Kindly bear with us and do not send mails again and again please.email us to editor@livingextra.html 5/18/2012 .livingextra.

.Page 6 of 9 ந தன தா ெபஷ பதி : சதிகைள றிய ஒ ஆ மக க ஆேலாசைன . http://www.! வாசக ந ந தன ஆ ந உ வா க தா ப க அைனவ தா க அைனவ .....! ெஹ வாசக அ ப தி ைகய  வா சாதைன சிகர  ெதா ந த !  வச  ெபா வ த ெகா இைறவ ஒ பைட . ம. மதி ப மண க அவ க அ ப ய மி ந வாசக கள ட பகி ெகா  எதி  ந ச  .இ தக ைக.....livingextra. கட   ய சி ைள ந ப .com/2011/02/blog-post_19..html 5/18/2012 . கைள - ட அ மன வ ப ண வ கிேற தி .. .. யவ ம அவ ஒ ப சாக இ வா ைர - ன ட ய சைல . மண மா? ப க வண க .ஹ  ேபா டா ...

Page 7 of 9 Followers Join this site with Google Friend Connect Members (596) More » Already a member?Sign in Feed Jit http://www.livingextra.html 5/18/2012 .com/2011/02/blog-post_19.

html 5/18/2012 . Tamil Nadu arrived 6 mins ago A visitor from Mumbai. Tamil Nadu arrived 10 mins ago Real-time view · Menu Place your Ad HereSeen by Millions Daily Visits http://www.livingextra. Western Australia viewed "World is not enough" 8 mins ago A visitor from Bangalore. Tamil Nadu arrived 5 mins ago A visitor from Madras. Tamil Nadu viewed "World is not enough" 4 mins ago A visitor from Madras.com/2011/02/blog-post_19.Page 8 of 9 • Live Traffic Feed See your visitors in RealTime! Get the Free Live Traffic Feed Get Feedjit Now! A visitor from Madras. Tamil Nadu arrived 5 mins ago A visitor from Sivaganga.net 29 secs ago A visitor from Madras. Tamil Nadu left via thinamalar. Maharashtra arrived 6 mins ago A visitor from Pondicherry arrived 7 mins ago A visitor from Perth. Karnataka viewed "World is not enough" 9 mins ago A visitor from Coimbatore.

Blogger template by Zona Chrome http://www.livingextra.com/2011/02/blog-post_19.html 5/18/2012 .Page 9 of 9 Alexa rank Copyright © 2008 World is not enough | Design by Smashing Wordpress Themes .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful